Page 1

answer /`a:nsə(r)/ (verb, noun) (verb) to say sth if smb is asking odpowiedzieć: to answer a question odpowiedzieć na pytanie; (verb) to pick up the phone odebrać: to answer the phone odebrać telefon; (verb) to make one's presence known odpowiedzieć: to answer a calling odpowiedzieć na wołanie; (verb) to open the door otworzyć drzwi: to answer the door otworzyć drzwi; (noun) sth said in return to question odpowiedź: Is this your answer? To jest twoja odpowiedź? critical /`krɪtɪkl/ (adjective) crucial najważniejszy, niezbędny: Understanding this is critical. Koniecznie musicie to zrozumieć. Capturing him is critical. Pojmanie go jest najważniejsze.; in bad condition w stanie krytycznym: to be critical być w stanie krytycznym; evaluating krytyczne: a critical reception krytyczne

przyjęcie dream /drim/ (noun, verb) (noun) sth that one want very much marzenie: to dream about being famous marzyć o byciu sławnym ; (verb) see sth in one's sleep śnić: I don't usually dream. Zwykle nic mi się nie śni.; (noun) an image in one's dream sen: I've just had the wierdest dream. Właśnie miałem bardzo dziwny

sen. lie /laɪ/ (verb) not to tell the truth kłamać: Don't you lie to me! Nie waż się kłamać!; to be in a horizontal position leżeć: to lie on the bed leżeć na łóżku love /lʌv/ (verb, noun) (verb) to like very much uwielbiać, bardzo lubić, wyrażać zachwyt czymś: I just love this show! Uwielbiam ten show! I love this dress! Podoba mi się ta sukienka! ; (verb) to have feelings for someone kochać: I love you. Kocham cię.; (noun) a feeling miłość: There's love between them. Między nimi

jest miłość. notebook /`nəutbuk/ (noun) a computer notebook: to switch the notebook on włączyć notebook; paper notebook zeszyt: to open the notebook otworzyć zeszyt play /pleɪ/ (verb) to make music grać: to play guitar grać na gitarze; to participate in sport grać: to play football grać w piłkę nożną; computer entertainment grać: to play computer games grać w gry

komputerowe run /rʎn/ (verb) to move quickly biec: to run the marathon biec w maratonie; to make a programme work włączyć: to run a computer game włączyć grę komputerową seed /si:d/ (noun, verb) (noun) a plant's spore nasiono: a corn seed nasiono kukurydzy; (verb) to put seeds into ground siać: to seed the corn siać kukurydzę sign /saɪn/ (noun, verb) (verb) to communicate in sign language migać: I've never seen anyone signing so quickly. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś migał tak szybko. ; (verb) to place a signature podpisywać: to sign a deed podpisać umowę; (noun) informative schematic znak: road sign znak drogowy; in writing znak:

There's sign missing - it's a typo. Tu brakuje znaku - to literówka. speaker /`spi:kə(r)/ (noun) a device głośnik: to turn off the speaker wyłączyć głośnik; a person mówca: next

speaker's turn kolej następnego mówcy

słownik angielsko-polski  

Słownik złożony z kilku różnych pojęć. Nie przywiązywałem wagi do tematyki, jedyne co, to wybierałem słowa, które mogą mieć więcej niż jedno...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you