Page 1

"Cukuplah menggunakan isuyang tidak ada nilai dan hargauntuk integritisaya memperlekehkan pemIkiran serta merendahkan rakyat T$rengganu," kata Dato' Ahmad Razif Abd Rahman.

AhmadRaeifdenganrendahdiri bersedia'memaafkan' keceluparan Kstua Penerangan PAS Terengganuitu dan berharap kerja-kerjarnenaburfitnah itu dihentikan demikebaikan bersama.

M*nteriBesarmengulas tindakan ADUNBukitPayong,MohdNor Hameah yans rnsnjaja pernh*hongafiterhadapbeliau menssnffii*u pembetian a$rama pelaiar,tnjaan Yaya$an Terengganud,i Man*urah, Mesirpadatahun2010.

"$aya serahkankepada polis untuk tindakanseterusnya.Saya hanya mahu rnemastikantiada lagi ieu sebegini.Jangankerana mahujadi popular,mahumenanE pitihanraya,kita hidangkan rakyat denganceritatidakbenar. sambungke muka5

Dengun TigofUlsnlon tllB SediuBergundingon kekuatan dan'pengafaman tigabekasMenteriBesarterdahulu Gandingan di, "grln*prakai dalammenarnbahbaik danmsneruskan agendapemhangunffn pkanTransformasi n*seflyfl Terengganu Baharu(TTB) padama$akin[,kata"[4enteri Besar, Dato'Ahmad RazifAbdRahman.


1-15September 2A|4

TerengganuOptimisCapai5 Juta Pelancong Seramoi2.4 iuto merowdfnegeri ini dolom fempoh enom buldnperfamo tdhun ini 'tDolomtempohberkenoon,penr r e r e n g g Q n u o p t i m i sm e n c o p c i pelcncong yong terlibatdodudukTerenggcnu I sosoron kehodiron I sehinggo5 juto menjelongakhir lam industrl pelancongon berjcyo kedotantchun [ni,berikutonstotistlk menjanc pendopoton melolui keg o n p e l o n c o n go s i n gm e n u n j u k k o n hodiarqnpeloncongsebonyokRM2"4 peningkotonserorn ai 2.4jutc melobilion berbonding RMz bilion podo wat negeriini datum tempoh encm tempohsomctohunlepos. bulonpertcmc tcht"rnini. " Kitornembuatperkiroon Stotistikmenunjukkonseromol 2 berdCIsorkon pelonjuto peloncong direkodkonmelawct cong tempoton " Terenggonudolom tempoh somc tc- tinggol dl negerl hunlepos. ini selarno 3.7 PengerusiJowotonkuosoPeloncon- ncn Sernengan dcn KebudayconNegeri,Dcto' tora pelon- rj Mohd JidinShcfeeberkoto.rekodke- cong qnlorcdotongon peloncong menunjukkon bcngsa otot.r kenaikonseromoi400,000 berband- osing tinggal ing tohun leposmemberikcngombc- sehinggc rcn jelcsycng kitomompu mencopoi 4.6hori," sossronyongditetapkon,Sjuto pelon- kotonyc. cong menjelongokhlrtohunin[. Pelancongberpelu*ngmendekutigajuh-gajahjinak yang dipetih*a di Per*umpunganGujah Kenyir di Pengk*IanGrwi, TrsikKenyir

safrrflkitil


1-15September 2014

TIIM CatiltPerolehan RM110.8 JutaSukuKedun

r Model Hospilol Pokor KIS milrk TDMyong sedong dibongvnkon di Batu Buruk, Kuala ferenggonu

DM Berhcdmencctat prestcsi memberongsongkcn dengon perolehon meningkct 24 perotus kepcdo RMl10.8 jutc poda suku keduc yong berokhir 30 Jun lolu berbcnding tempoh yang scmo tahun lclu. Padc mCIsoyong somo.kumpulcn tersebutyCIngterusdiperkukuhkon dori segipenguruscn dcn operositurutmencctatkcn lonjckcn ketara sebcnyck yong dicstatkcnpodo keduo tohun 158peroiusdon 10perctusberbond584perotusdcrisegikeuntungcn sebe- lolu. Ketuo Pegcwoi EksekutifTDM ing RM15.2 juta ond RM171.2juto dolumcukoiycngmencecohRM20jutc. Berhod, Bodrul FiishsmMchari ber- lom tempoh yong somo tohun lolu. Pertombchcnperolehanini dipocu kots, prestosiini rnemberisumbcngon "TDMmemperlihotkon prestosiboik ini oleh peningkctcn32 peratusdalam keuntungcnsebelumcukai berjunn- bagi sukukeducdalomkeodaonsuobchogionperlcdcngon{RM6i.7jutc} lah RM39.2juta bcgi separuhtohun sono posoronyong menyukorkonnojutc} dalom pertamc 2014 dengcn perolehon munbohsgionperlodcngcn dcn l0 peratus{RM32.1 dcn hospiperkhidmctankesihatanberbonding terkumpul sebonyak RMlB8.2 juto. tcl-hospiiol komimompumeningkotkon RMSI.9juto dcn RM29"1millionjuia Beliquberkotc,iameningkotsebonyokjualcn don keuniungon,"kotonyo.

MaduLebahAsliProdukPelancongan Baharu Kcfonyo, inisiatifyang dilskukan madu leboh osliyong dilihctmornpu L/erojoon negeri ckan menjcdikcn Nmodu leboh csli sebogci produk itu jugo bcgi mengkormersialkanmenjodi sotu dcripcdo produk terbohoru untuk dijodikon buch dan rnempelbogoikcn produk peloncongandi negeriini,"kofcnyc. tcngankepadaporc pelancongyong pelancongon ycng dihasilksn Jelos Nowi, setokot ini jumloh pendudukternpaton. berkunjungke Terenggonu. pengusohcleboh madu di seluruh Pengerusi Jowatankuosc Pertcnion, "Terenggcnu begitusinonimdengcn Ierenggcnuodcloh kurongdoripoda IndustriAscs Ioni dcn Peruschccn kelucranprodukseperiikeropok,batik 50 orong termosuk mereko yong Perladcngon dcn Komoditi Negeri, dan songket yong dijcdikon buoh mencsrimodu lebahlior. Ncwi Mohomad berkcto, longkch tongon oleh pcrc pelonconguntuk Kotonyc, kerojoan negeri okon itu bagi membontumenjcnosumber dibowa pulong ke negeri masing- menyediakonperuntukcnsehinggo pendcpcton khususnyogolongcn mosing. RM50,000 kepodoyongberminotuntuk petonidiTerenggonu. "Jodi pcdo koli ini kitc okon memulakonpenternokonmodu itu. memperluos pengelucrcn produk

saurukitu


4

1-15September2Al4

keoernimoinon yongbsik,inklusif dan ogamasebogai p endekcton I dolam urus tadbir negeri teloh wodohpenyotuon. todbiryong diperkenolkarioleh Menteri Besor, Da{amrnenghoyatiurr"rs mahukan Razlf tentunyCI Doto' Ahmsd Razif Abd Rqhmon baik,Ahrnad dan anggoto kepimpinanr barisan dengon berteroskon Tronsformosi perkhidmoton meloyon dengcn owCIm terenggonuBoharu(TIB). pelcnggsn mereko isitu semr..,o bcik yang pernyataon bukan Suotu jcngon mennlak jencmc, lapisan rokyat dan letopi don sekodorslogon perkarc itu mahu diterjemohkon hcrcpan terhadap pertolongsndon bersoms jentera kercjaan dcn parti odusn yang dikemukoksn. Inikeronsspo yfing mungkinkecil 0g0r mallsmat skhir benar-benor dcn remehbagikits,sebenornyssuatu terorch. Hcroponbelisu,fiB membcwalebih yong besar don cukup bermokno bonyokkeboikonuntukkesejohteroon bagi oranglcindan haropcn-horcpon rckyatdon kemakmurunnegeri. mereks itulah yong sewojornyokito penuhi. lni termosuk meniloi semulo berusoho satu usohs yCIngdiambil Solsh pelbogoi progrom dcn projek besor mewujudkcn Pusal iclsh dengon yang bakal dun telch diloksanokcn Tercnggonu Rckyai Transformosi opobilo bonyok keluh-kesohdon Menleri Bescrbogi Pejcbot di {PUTRA} kebimbcngon kedengoron seloin rokyai dapot rnembolehkan sduqn yCIng sememongnyo 0p0 meneruskon melegakcn di somping mengctur disslurkandengan lebih mudoh don percncongonbahcru dengan gerck cepot untukditongani. pcdr.r.TTB menjuruskepodo cmclcn 'Terenggonu Terbersih' dsn kerjo seccrc berposukcn dalam segala uruson dengon tigo ospek utomo diberipenekoncnioitutadbirurus AHMADFAU/ANABDUIKANIR

Penaung YAB DATOO AHMAD RAZIF ABD RAHMAN

MenteriBesarTerengganu

Penasihat AHMAD FAUZANABDUL KADIR

AkhbarKepada Setiausaha MenteriBesar Pengarang

PenolongPengarang

"Sebchcgicnidea yongkitocetuskcn nrenjodi pencsihot utonnu kepado podo horiinipodo oscsnyokitaambil soyc,"kotonyo. Ahmad Rczifberkotc, ketigo-tigo dori idec lomc, yong m0n0 belum ltu bekas Menteri Besnr itu mennberi selesaikitc okon kito selesoikon, konsep TTByCIngkito perkenolkon, respon positif don sedio berkongsi keronc kito tioda moso lcgi untuk idec sertcbt.rahfikiron. Beliautelah berhubungdengcn melakscnokon sesuotu{kesemucnyc} yongbohoru. ketigo{igo tokoh iersebut baEi "M0loh,bcEITerenggonu menccpci bertonyc pondangon khususnyo NegeriMcju {2020},honyo cdo lebih dclam aspek meneruskcn legcsi kurong enom tohun schcjo logi, pembanguncn. jodi kitc tiodo moso don soyc perlu "Mungkinsompoisotu moso nonii, menggunckonkekuoton keiigc-tigc ketigo-tigo merekc duduk bersomc kotonyc. tokohini.Sudohpcstitokohiniokan demirckyotTerenggcnu," sasrfrkit{,t

Mffi


1-15Septernber 2014

Ssdmf*I

RakyatMahuLihatKita Keria- MB

"Kitaj*ngerc bnungtn$sfr,rulryatmshu lihst *ita bekerja,bukanberc*ksr&rr".

"Soyo memacfknn dsn berhcrap perkara itu tidak diteruskan.Kslau teruskon sayc tidak tercgck-cgak untuk ombil tindskan undangundong,"kcicnyo baru-bsruini. Belisu mengojok semufl pihsk lermasuk pemimpin pembcngkong memberi trumpucn kepoda usahs membantu rckyat sertc rnenolak politikmurshonkercncic membuang bcnyakmcso. "Mori berscmadengon ssyo untruk kita melaksanskan aspek integrifi dan kebersihsnbertersskankonsep Trsnsformssi Terengganu BsharLJ di Terenggonu, bukcn dengcn menghentcmscyo. Polingbogusjika tidck berpr..rcs hati, dstsng berjumpa sayouniukkitomembuatpenjelasan. Sebelumitu,SeiiauschsKhcskepcdc Ahmod Rozif,Ahmod Nidzom Abd Ksrim telah membuct icporon palis berhubungfitnohyong rnelempcrkon AhmadNidzommembual laporanpolisberkoitdnfitnahlerhodapJtrlenferi Besor kepcda pemimpinnegerlitu. di lbu PejabotDoerohKuoloTerengganu Ahmod Nidzornberkats laporcn "Adfi tiga fitnohterhadapMenferl polisitu dibuat keronc pihak ierbqbit "Ketigcadalsh petikan {uccpanJ secorotidsk longsungdidckwacubs Bescr iaitu rnelslui fscebook ysng daripadc YouTubedolcm cercrnch nomoRoslan Abdullsh; ambang merdekayong disarnpcikan menjejoskcnintergriii,memburukkan menggunakcn keduu ialah rnelsluislslempesfinon AhliDewonUndongcnNegeri imejdcn ncr-nsbcik MenteriBessr" {ADUNJ "Lcporonini berkoitsnfitnahyong ringkas{5M5}kepodc orong fiwcm SukitPoyong{Mohd Noor Homzoh}," dilemparkcn kepodo YAB Dstrrk daripcdc nombor{tefefon}yong tidak ko?anyckepoda rnedia. dikenoli. MenteriBescrlerengganu.

I

PrestasiJKKKlkutRatingBintang Terenggonu oksn goris pcnducn yong diteiapkon l/erajoon l\memperkenolksnraiing mengikul kerajaan negeri,n' kctanya. bintcng untuk mengukur presiosi Koto A. l-atiff,semuo JKKKtelsh Jswotqnkuosc Kemajucn dan diberi pensrfingfin tenlang tugas Keselcmotan Kampr,rng{JKKK} di mereks menenrsikursuskhss yflng seluruhnegeri. okan diadnkanselepaspelcntikcndi FengerusiJawslonkuosoTronsformasiseluruhnegeri. Kercjccn,Komunikosi don Multimedis "Kolsu JKKKini rating bintangnyc Negeri, A. Latiff Awang berkots, hcnyo $otu, dis dikira lernoh dan rotingitu skon menjadi penuniuk mungkin oksn dismbil tindakan prestcsiutoms {KPl}mereko dalam iernnosu k menuksrkepirnpincn, kerfrno melcksanakon tanggungjswsbyong kiiamshuseiiapJKKK nneruih sekurcngdiberi. kurongnyo tiga bintong," katunyc. "Kifc okon pastikanJKKKbenarBeliauberkotc, JKKKyong rneroih benor fohom tugos dan peronfin limn binicng pula okan menerimc sebencrdon mereka mestibergerck pengiktircfonkerojcannegerl. serts menjalonkon kerjc mengikut

A. tsfiffAryong

suurakita


6

ffi%

,!

,* .€

tr

#

ff

Snfirflf{f$dd


l-15 Septenber 2014 .LIre'

i

sugrukf {{& " -


l - 1 5 S e u t c m h e2r 0 l J lj:li!:iti:iill:ilrln:if

r:-iiil+rl:4ijii:

ri|+iilit+i:

RTCBandar AMBS Beroperasi

AptikasiMesyuarat

ferenggonu turut mewujudkcn I Pusot Trcnsforrnosi Luor Bcndor {RIC} di Bandcr Al-Muklcfi Billoh Shch (AMBS), Dungun ycng teich beroperosi Ogos iclu. Pengurus Bescr Ketengch, Wan Mcl Amin Wcn Doud, berkats projek kerojoon Persekutuon melolui Keiengch iiu melibatkon pert".intukcnkiro-kirc RMl0 jutc dcn menggLinakcnkonsep Sciu Hention Pelbcgci Perkhidmctcn. Menennpcikcn 1Bcgensikercjcon dcn swcsfo, cntaronya termosuk Jabatcn imigresen, Jcbaton Perkhidmoton Veterincr, Ycycscn PernbcnguilcnUschowcn,Jnbotsn KesihctcnNegeriTerenggcnu {JKNTJ, KlinikInformosilMolaysio,Jcbotcn Pendoftcron Negoro, Ycycscn pembcngucn Keluarg, Ketengch HoldingSdn BhddsnAmbsSobyCentre. "Longkoh itupcstimornpu memberi perkhidmotcn terboik kepodc penduduktcnpc bersusch pcyoh ke b,ondor-bandor sepertisebelumini. ,'PembinccnRTCcdolch seloros dengcn misi kercjccn dcn akcn menjcdinukleus kepcdopelckscnocn pelbogoi inisictifdcn progrom oleh kementericnbogi mernbcngunkcn penduduk iucr bondor,"kotcnyo dclam sctu kenyotocn akhbcr. Kcionyc selainiiu, seb,uohpcscr komunitidcn usohowcnjugc okcn dibino Ci wiloyahitu bcgi memberi perkhidmoton kepodo penduduk setempct yCIng menjcdi pusct pengumpulondcging, oyonn,ikan don scyur-soyuron serlcproduklndustri Kecildon Sederhona(lKS) tempcion.

toffmm fu$mf AmsmWmrsffimt;#. saafg&{t{t

Excoildenerusie*MMKN

ilesyuorotExcoitu okon diapllkosikcn sepenuhnyo dolamiempohiigo bulon


mber2014

9

LPTll DiserahSyarikat Konsesi

projek LebuhroyoPonioiTimurFosc dan K*mudaharr Awcm Negeri, I ll {LPTll) berniloi'RM3.Z bilionyung lr Rosli Othman bogcirncncpun kini berbcki hanya empot perctus berkcio, peneiapan kcdar tol LpT dijcngka okon diserohkonkepodc ll itu masih dclam perbinccngan syorikotkonsesilebuhroya poda Mcc uniuk mendopct sotu katc putus. tahun depcn dengun kadar tol tidok Justeru, UnitKerjcscmsAwcm Swastc banyokberbezadengcn kcdartoll_pT L {UKASJ kinisedongmeneliticcdongcn Pengerusi JcwctonkuascInfrsstrukturksdar tol daripadcpihakpengendali

f"*hr*fir*y*F*fifuf Fimr**r Fcss ff tol termcsukPlus Mclcysio Berhcd. "lnsyc-Allch semuc plcza tol jugc dijnngko beroperasl sekitcr Mac selepasLPTll ini diserchkonkepadc sycrikatkonsesilebuh royo dan cpc yong boleh dimaklumkcnsetakctini, pengguncbolehmeloluil-PT inisecorc percumoisehinggcplczoiol dibukaJ.

HutangAirRMITJuta

iloihutongtertunggok kolongon pemegcng yong ckoun berdoftsr dengon Syorikot Air TerenggonuSdn. Bhd. {SATU} di seluruh negeri sejok 2008 hingga kini mencecoh hompir _|MJ/,.juto. Ketuo Pegowoi Ekekutifnyo, Husoin Embong berkotc, niloi terkumpulitu ogok besoryong boleh dimonfootkon untuk meningkotkon logi operosi SATU demi foedoh seluruh rckyot seloku pengguna. Kctonyo,SATUturut mengesCIn cumo50perotusdorlpodokeseluruhsn pelonggonnyo memboycr bil semoso secoro tetop setiop bulon nnonokclc selebihnyo pulc dikenralposti rnenongguh boyoran sehinggo empat ke limo bulon.

Hussinimlong D o l o mp e r k e m b o n g osno m o H , usoin memberitohu, agensi kerojoon merupokonontoroinstiiusi di negeri i n i y a n g p o l i n gb o n y c k b e r h u t o n g bil utiliti premis perniogoon mosing-masing dengon SATU. Ujornya, odo dqlam kclongcn ogensi itu yong dlkeson gogol m e l u n o s k obno y o r o nu n t u kt e r n p o h moso y0ng ycng lamo kira-kira s e t a h u nh i ng g o j u m l a hk e s e l u r r u h o n bil mencecoh cntorc RM60,000 ke RM70,000 bogi seiicp satu prenris.

suarskitm


t0

2014 l-15September

Haru$atarPskN*r tnuve$i peniogocon sctor don otok-otak Pok Nor Sotar sejok I PokNorSctordi KompungPodong mencubu inovasi yong Polis,Bctu Rakitkinimenggunopokoi dipelajori dari Institut inovosibcru dengcn menghosilkon Penyelidikon don Kemojuon sotordan otak-otoksejukbekusebagoi Perlcnisn Molcysia{Mcrdi}itu. *'Horgoyong ditawcrkan uscha rnemcjukanlogi perniogacn milikorwohbopa. cntorc RMs hinggo RMl2 Antoroprodukitu termasuksotor sebungkursbergontung kedcn otak-otskktrlitpopio,nuggetsatcr pcdc jenis ikon dcn produk dcn nugget otak-otokdon keroPok yong ditowcrkon," kotonyc" pernoh lekorsegero. iiu Syarikot Namo Pok Nor itu merupokon menerims bontuun pcnggilon orwoh perolotun seperti mesin goul kepcda Nor Mohd bcpcnyc, Yong ikcn, dcpur pembokar sctor ' jugo pengosCIs perniogccn itu. don otok-otck seria mesin berclih croh," kcto Mohd Sohir. PengurusOpercsi SycrikolPok p e m o t o n g k e r o p o k d o r i Kctonyc, permintoansotcr dcn Nor Sator don Otok-otckEnterprise,K e m c s p a d c 2 0 0 9 d a n otak-otak uksn bertcmbah podc Mohd Schir Mohd Nor, 33, berkatc Jobatan perikcncn memberi minggu pertcmc umot islam bernilqi menyambutSyowol, keroncmcsingsyarikcinyo rnemerlukon kira-kirc bantuon clot pemproseson pcdc 2008. mendopotnyo" mosing mohu 60 kilo pelbcgoi hosil lout bagi RM10.000 **Komitidck boleh menyisihkcn sebcgoibuoh tongcn kepodc rokcn lebih5,000bijisctcrdcn menghcsilkan otok-otck dalam tempoh tigo hari. kaedah lamc yong digunokon dan soudcro di luar Terenggcnu. "Mereko yang pulong ke "lkcn ienggil"i, seloycng,tcmbcng, arwah bcpc sejok memulckon penicgoan lolu, keronc 1990 turut iidck meleposkcn owcl Terenggcnu soiong, udong dcn ketcm ontcro pelonggcn peluong teicp akon katanyo. membelinyo," bimbang yong aduncn menjcdi resipi

LembahSiHkaWujud 1,000PeluangPekerjaan ;l[: 5fi|"'n* P ;ffi"?n.',?;fi"

Topok projek pengeluaronPosir '-Prqiekini rneteiakksnTerenggonu silika di kcwoson seluos 1,800 sebagoi pusot indusfrisilikodi Asio I oleh Kumpulon Terenggonu hekiar di Setiu dqn Mcrong okon Tenggoro seloin membuka jolan Silico ConsortiumSdn. Bhd. {TSC} menjcdi kowoson perindustrionbcgi lebih bcnyak pelaburan ke pertomo di dunio untuk mompu mewujudkonhcmpir 1,000 berpusot berkoitangolion itu. dolom sektor industrihitiron podo sektor siliko don peluong pekerjocndolom sektoritu. 2A17," kctonyo TSC, TengkuSeriTemengong pertengahon Pengerusi TSC yong mengetuoi sebuoh Rojo, Dcto' SeriTengkutsohoruddin pada Moilis Pecsh Tanah Projek konsorfiumcntorobongs0 melobur Sulton Mohmud berkotc, proiek Pembinoon Kilong Pemproseson ontoro RM450jutc hinggo RM550 itu okon dibongunkon dengon Siliko di Bori, Setiu baru-baru ini. juto dolonntempoh limo tohun bokal kerjosomo kepokoron dori Jepun Mojlisitu disempurnokcn oleh Menteri membuko ruong pekerjoan mchir ,di cntorc syorikot TRG Indusfriol Besor, AbdRohmcn. Dcto'AhmodRozif dcn sepcramchirkepodo penduduk Minerals Sdn.Bhd.,TochuCorporoiion tersebut diiongkc Kilang meroncokkan (Jepun),Toyoto TsushoCorporation beroperosi sepenuhnyo podo serto tempoton (Moloysio). perfengahan industri hiliron di doeroh itu. {jepun}don ToyotoTsusho 2015. tshun TengkuBuhsruddinberkuta, dus kowcscn deposit siliku gred tinggi yffng dikenol posti rnomp{"iberfahon sehinggo80 tohun itu okon melolui kojian kebolehloksonoon secor0 teliti don sisiemotik mengikut piowoion ontorobongso serfo kaedch mengimplementosikon Konsep Hijou dolom operosi. penggunoonteknologi Menurutnyo, kepokoron okon menjomin tinggidon kelurorcn gred serts mulu silikq yong poling tinggi untuk kegunoon industri khos sepert1 pembuatcn koco parrel solcr,TV LfD, LCD don Doto' Ahmod torif ,{bd Rohsrnn dqn Presiden lochu Corporofion, Kslsushi iion'fi menuniuklrcn produk yong komponen elektronik yong loin. psds ttlsflir ftojc lernenggong lengku Seri yong tinggi diperholikon rombik bermulu dihosilJson doripodo siliko Pecob lonoh Projek Pembinoon Kil*ng Pemproseson Siliks di Bari, $etiu

suarakit*


l-15 Septernber 20I4

11

''b8ffi;didffryKffiliffifi

DiTeiupffi

Dicmengornbil moscselomoI I tohununtukmelengkopkon impicnnyoyong dincmokonTercpuri. Satudemi sofurumch-rumohloma berusioberotustchun yong hcmpirruntuhdon dionggcp tidok lcgi berniloioleh poro pemilik,begitujugo perkokosdi dolomnyotermosuk kukurkelapcdon lesungbctu. Sotu demi sctu diceroi don dibcngunkon sernulo dengon kaedch tradisionatoleh tukong{ukong yong mosihmeworlslkemahlran,dikernbolikepoda benluk asat dengon kesempurnoonnyo. lo mengemboliseri, keindohcndon keunikon sebencrnyo unfuk diberi niloi bsru demi kepentingonwcriscn negeri don dunic perniogoanyons diceburinyc. Suotuyong mungkinberakhirsebogoibohsn terbuong don lenyop begifu sohcjo kini menghicsi Terapuridi KompungMcngkukPenarik, hcmpirsejomperjoloncndori KuofoTerengganu. Alex Lee YunPing,46,membelonjakonkira-kiraRM2juto untuk itu dcn rumoh-rumahfradisionolontik berkenoan rnen[odisebuohresortmewoh untukruong pengincpcn, spa,gclerlsenldcn restoron. Moloh lo jugo bagaikon perkompungfinworisonotou mungkinboleh dikctskon sebagoi muziumterbukodon tempcycn. lo dilingkorijuga dengon huton paya serfo nipohyong belumterusikmcnskclogunungtebu melotorl belokongnya. Dengon opo yong diusohokonsekian lamo secoro beronsur-onsur,rumoh koyu yong lazimnyc dlkoitkon sebcgoi simbol kemiskinandon ketlnggclan zomon dijetmckonsebcgoisatusirnbolkemewohan.

"Dofornusohs mengembalikonsenlworisontempcton ini ke moto dunic, pelbogoi kekongon yong terpokso ditempuh,ia tidok semudohyong disongko,termosuksoot kewongonopobilcio tidokmemberipulongansegera. "Kebonyokonrurmchyong dibeli sudoh 50 hinggo 60 perofusrosakdon diubch suoi.Bonyakyong perlr."r dibclik pulih mengguncksn bohon don bentuk sebogaimonc asolfermosukotcp, dinding,pinfudon lontaidigonfiyong boru. "Kemohirsnseni perfukongcnsilom ini sernoklnpupus yong menLJntut dicaritukcng{ukongyong berkebotehon," ping ujor Lee yong merupokanKetuo PegowoiEksekutif Achorage, sebuoh syorikot pengendoli pe[cncongcn terbesordi negeriini. Lee menjeloich ke seluruhpelusuk negeri untuk mengurnpul rt;moh-rumoh iniseperti Rumshtsujong, Rumoh TiangSersercmbi don RumohT[ongl2 unlukdijodikon sebuahmchokoryopelancongonTerenggonu. "Ado yong dibeli di Jeram Tepoh, Pulcu Bohogio,Pulou Monis,Pulou Duyung,Losong,GelugurRojo, Seberong Tokir, Poloh, Pulou Muscng, Kubcng Jefo, Serodc, Binjai Rendah dan Kedai Buluh," katonyo.


zA|4 l-15 Septernber

Mahu Lahir Lebih RamaiBintang Terengganu dengonscsoron konslsten Terenggonu uintukmembongunkansukon negeri padc landssankukuhdon melohirkon lebih romci bintong sukon ycng mCImpumencipto n0m0 di pentcs cntarcb0ngsa. Pengerusi Jowctcnkuosa Belic, Suksn dan SurnberMonusicNegeri, Dcto' RoziMamat berkoto, kerojocn Negeri negeri menerusiMajlisSt".tkon Terenggonu (MSNT) merongko pelbogai progrom pembongun0n sukonbermulodori peringkotsekoloh rendohdon okorumbibogimengcsah

"sebogoi contoh Sukon Mcloysic {Sukmo}, kejohon0n Mcjlis Sukon Terenggonu "sebcgci contoh Sukon Matoysio Sekoloh-Sekoloh ycng pertcndingon rnompu ontoro Mcjlis Sukcn kejohCIncn {Sukmc}, potensiotletkita. Terenggonu mengetengahkan Sekoloh-Sekoloh ontcro pertandingonycng mompu "Visidon mislkeroloonnegeri omct potensiotletkits" mengetengohkon jetosdon kito berusohountukmenuju "Visidon misl kercjoan negeri omat ke oroh itr.lbogi menyediakonottet jetosdon klto berusohountukmenuju negeridon kebcngsoonyong dapat ke aroh itu bagi menyediokanatlet mewokilinegcrc di persodo dunio, negeridon kebcngsconyong dcpot sekoligusmompubergelorolympicn," mewokili negoro di persodo dunio, kcfanycboru*boruini. sekoligusmornpubergelorolympior'l,n' katcnyc boru-boruini. poiensisukon.

51*_.-" ,,lMAFa,,

'o,s46,ss "ffi*H* l, .'.J. ,

-

SuaraKita Vol.1  

SuaraKita adalah majalah yang diterbitkan Unit Komunikasi Negeri Terengganu, Terengganu, Malaysia untuk bacaan umum.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you