Page 1

Duurzaamheid


Duurzaamheid

Duurzaamheid. Het begrip is rond 1987 bedacht en uitgegroeid tot een begrip dat overal ter wereld wordt gebruikt. Misschien kan je het zelfs een hype noemen. Maar dat betekent niet dat het daarom minder belangrijk is. Duurzaamheid is namelijk rekening houden met de toekomstige generaties. Dat we nadenken over hoe wij leven en omgaan met onze Aarde en daar ook naar handelen. De aarde moet namelijk nog langer mee dan vandaag en morgen… Wij allen moeten daarom ons steentje bijdragen. Zo ook de creatieve industrie. Deze brochure is een hulpmiddel en informatieboek over wat u en uw bedrijf kan bijdragen aan duurzaam ondernemen en duurzaam produceren.

Colofon

QR-code: www.dienstencentrum.com

De volgende onderwerpen komen aan bod:

• Arbeidsomstandigheden • Milieu • Duurzaam Inkopen • FSC en PEFC • Kwaliteitszorg, Informatiebeveiliging en Colormanagement • Carbon Footprint • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Dienstencentrum Postbus 220 1180 AE Amstelveen T  020 543 56 88 F  020 543 55 64

• Duurzaam ondernemen (Planet) • Excellent ondernemen (Profit) • Gezond ondernemen (People)

De inhoud van dit boek is gebaseerd op het groeimodel Duurzaam Ondernemen. Dit model is achterin dit boek bijgevoegd. Voor meer informatie over deze groeimodellen kunt u met ons contact opnemen.

FIME

D

I

A

G

RA

C

E R T I F I C E E

R

E

D

SCGM ISO 14001 G

©  copyright 2011-2012 Dienstencentrum

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, ligt zeer dicht bij het begrip Duurzaam. Sommigen vinden het zelfs één en hetzelfde. Wist u dat de drie p’s in relatie staan met het begrip duurzaamheid en MVO? People, Planet en Profit. Wij, het Dienstencentrum, hebben drie groeimodellen ontwikkeld voor de creatieve industrie om tot een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap te komen. Deze groeimodellen bieden een stapsgewijze weg naar invoering van duurzaamheid in uw bedrijf vanuit de verschillende gezichtspunten.

Wij wensen u veel duurzame inspiratie toe.

info@dienstencentrum.com www.dienstencentrum.com Portaal: www.mediadienstencentrum.nl Stivako: www.stivako.nl

Nog even dit:

Diensten Centrum - Duurzaamheid  |  3


Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Mensen maken het verschil! Zij zijn misschien wel het belangrijkste kapitaal van een bedrijf. Het is dus erg belangrijk dat er zorgvuldig wordt om gegaan met de arbeidsomstandigheden. Niet alleen omdat het een wettelijke verplichting is, maar vooral omdat het personeel de motor is van het bedrijf. Zorgen zij er tenslotte niet voor dat het werk wordt uitgevoerd? Belangrijk dus om goed voor uw personeel te zorgen. Daarnaast wordt vanuit de Arbowet van iedere werkgever in Nederland verwacht dat hij/zij een gestructureerd arbobeleid voert. Wist u dat u als werknemer extra rekening moet houden met bijzonder groepen, zoals ouderen en zwangere vrouwen? Aan de basis van het arbobeleid van een onderneming ligt een inhoudelijk goede ARBO Risico Inventarisatie en Evaluatie (kortweg ARBO RI&E). Hierin zijn alle bedrijfsrisico’s op het terrein van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. Voor de grafimedia bedrijven is door de sociale partners een officieel goedgekeurde RI&E ontwikkeld. Ter ondersteuning van de RI&E beschikt de bedrijfstak over een goedgekeurde ARBOcatalogus, waarin verschillende onderwerpen over veiligheid, gezondheid en welzijn inhoudelijk zijn beschreven. We kunnen nog een stap verder gaan op het gebied van arbeidsomstandigheden door het invoeren van een arbozorgsysteem. Dit zorgsysteem richt zich op het belangrijkste kapitaal binnen het bedrijf:

4  |  Diensten Centrum - Arbeidsomstandigheden

de mens. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de bedrijfsstrategie en ontwikkelingen in de markt van het bedrijf, bij klanten en de concurrentie die bijdragen aan behoud van de concurrentiepositie. Als je een bedrijfsongeval analyseert, blijkt dat een bedrijfsongeval nooit op zichzelf staat. Er liggen altijd andere zaken ten grondslag zoals stress, even snel dat dingetje verwerken, etc. Het speciaal voor de grafimedia branche ontwikkelde Arbomanagementsysteem, gebaseerd op de OHSAS 18001, helpt bij het fasegewijs invoeren van Arbo- en HRM aspecten in uw bedrijf, uw omgeving en uw groeipotentieel.

Duurzaam inkopen

Duurzaam Inkopen, wat is dat? Eigenlijk heel simpel, op een zo duurzaam mogelijke manier dingen inkopen. Duurzaam Inkopen is door de Rijksoverheid in het leven geroepen, omdat wij meer duurzaam moeten omgaan met alles wat wij doen en verbruiken. De overheid geeft het voorbeeld waarna bedrijven en organisaties en consumenten moeten volgen. Onze overheid heeft een ambitieniveau bepaald wat inhoud dat alle overheden in 2012 duurzaam moeten inkopen. Zowel de provincies als de gemeenten dus. Ook drukwerk valt onder duurzaam inkopen. De criteria, zoals die tot nu toe zijn vastgesteld, zijn uitsluitend bedoeld voor drukwerk ??? gedrukt met de offsetdruktechniek (vellen en rotatie). Verder gaan de criteria over het drukken met een maximale IPApercentage van 5 vol.%, de toepassing van minimaal K3 - wasmiddelen tijdens de dagelijkse reiniging en de afwezigheid van bepaalde stoffen met R-zinnen die in de toegepaste grond- en hulpstoffen van de offset tijdens het drukproces worden gebruikt. Een overheidsinstelling kan alleen bij

In 2010 heeft het rijk 99,8% duurzaam inkopen gerealiseerd, waarmee de doelstelling van 100% nagenoeg is gehaald. De provincies hebben reeds 96% duurzaam ingekocht en overtreffen daarmee hun 50% - doelstelling ruimschoots. Dit blijkt uit de monitor Duurzaam Inkopen 2010 die staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. Ook gemeenten weten met 86-90% duurzaam inkopen de doelstelling van 75% ruimschoots te halen. De waterschappen (85%), universiteiten (80,2%), hogescholen (94,7%) en het middelbaar beroepsonderwijs (74,7%() zitten met het duurzaam inkopen ook royaal boven de gestelde doelen. bedrijven bestellen die aan de Duurzaam Inkoopcriteria voldoen. Wilt u werk maken voor de overheid betekent, dat u aan bovenstaande criteria moet voldoen.

Diensten Centrum - Duurzaam inkopen  |  5


Carbon Footprint

Carbon Footprint, ofwel een CO2voetafdruk is een maat voor de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. De gemiddelde voetafdruk van een Nederlander is 4,4 hectare. Voor elke aardbewoner is echter maar 2,1 hectare beschikbaar. En door de snel groeiende economieën in andere werelddelen wordt de druk op onze aarde groter. Dit vraagt om mondiale afspraken, maar ook om handelen in onze eigen directe omgeving. Uw klanten, maar zeker de klanten van uw klanten gaan in toenemende mate vragen wat de CO2 waarde is van het product of dienst die zij kopen of bewijzen. Dus ook van communicatieproducten. Door uw CO2 voetafdruk meetbaar te maken kunt u aantonen wat de milieu-impact van het bedrijf en het te produceren product is. Dit wordt gedaan met behulp van een Carbon Footprint-Grafimedia berekening. Volgens de laatste inzichten is het van belang dat elke menselijke handeling (zoals bijvoorbeeld vliegen, het gebruik van een koelkast, maar ook van de folder die u bij u thuis op de deurmat valt) in het aantal kilogrammen CO2 wordt uitgedrukt. De carbonfootprint zal daarom de komende jaren aan belang winnen en gebruikt gaan worden als maatstaf waarop mensen gaan kiezen bij de aanschaf of gebruik van een product of dienst.

FSC / PEFC

waarin een groeiend aantal Euopese landen samenwerkt. Daardoor zijn de communicatieproducten die in de verschillende bedrijven in de betrokken landen worden gemaakt ook vergelijkbaar.

De Klant en Carbon Footrpint

De klant kan op twee zaken letten, als het gaat om Carbon Footprint, in zijn beslissing om tot productie van zijn communicatie-product over te gaan. Hij kan kijken welke bijdrage zijn leverancier levert aan het terugdringen van CO2. Maar vooral kan hij, bij het beslissen hoe het communicatie-product er uit komt te zien, letten verschillende facetten die van invloed zijn op zijn product. Met behulp van de CO2-rekenmodule kan het Grafimedia bedrijf uitrekenen op welke wijze het product gemaakt kan worden met de minste CO2.

Papier, we kunnen niet zonder. Zeker niet in de grafische industrie. Tonnen papier vliegen het bedrijf uit en gaan door de handen van de verschillende consumenten. Al dat papier, wat weten we daar eigenlijk van? Kunnen we bijvoorbeeld nagaan waar het papier vandaan komt? En op wat voor manier het papier geproduceerd is? Jazeker! Dat kan door middel van het FSC of het PEFC keurmerk toe te passen. FSC staat voor Forest Stewardship Councel en PEFC voor Programme for Endorsement of Forest Certification die beiden gaan over een verantwoord bosbeheer. De twee systemen lijken qua opbouw sterk op elkaar. Het doel van beide normen is het traceerbaar maken van het gebruikte FSC- of PEFC-papier en hout uit verantwoord beheerde bossen. Een order kan geproduceerd worden met een verantwoorde herkomst. Daarbij kan de klant op het product het FSC- of PEFC-logo op het product laten plaatsten. Dit als bewijs dat uw klant

haar communicatieproduct op een drager communiceert die op een zorgvuldige en verantwoorde wijze is geproduceerd. Uw klant straalt hiermee milieubewustheid uit naar zijn of haar klanten. De PEFCnorm is mondiaal (qua hectare bos) gezien de grootste norm, maar in Nederland is dat FSC. Uiteindelijk bepaald de klant voor welke norm het grafische bedrijf moet gaan. Gecertificeerd zijn voor FSC of PEFC betekent overigens niet dat het bedrijf ‘groener’ is, omdat men op elk gewenst moment FSC- of PEFC-papier kan kopen.

Verantwoord beheerde bossen is de basis van FSC of PEFC gecertificeerd papier

De CO2 voetafdruk symboliseert de bijdrage aan het broeikaseffect. Voor de grafimedia industrie is een specifiek rekenmodel ontwikkeld, waarmee individuele grafimediabedrijven hun eigen berekeningen kunnen maken. Dit rekenmodel is ontwikkeld onder toezicht van een Europese consortium,

6  |  Diensten Centrum - Carbon Footprint

Diensten Centrum - FSC / PEFC  |  7


Kwaliteit

Kwaliteit, tja, dat is zoals bekend een veel omvattend woord. De meest simpele definitie van kwaliteit is ‘fitness for use’. De kwaliteit van iets moet passen, afgestemd zijn op het gebruik. Wij stellen eisen aan de kwaliteit van alles om ons heen. Sommige van die eisen kunnen zijn geborgd middels een systeem. Wereldwijd hebben we via de ISO-organisatie afspraken gemaakt om kwaliteit zeker te stellen. Het systeem om kwaliteitzorg te borgen is ISO 9001. Kwaliteit is trouwens meer dan de kwaliteit van een product. Kwaliteitzorg is een managementsysteem om de kwaliteit binnen een bedrijf vast te leggen en structureel te verbeteren. Van onder andere het verminderen van faalkosten, klachtenregistraties, klanttevredenheidsonderzoek, beoordeling van leveranciers en het efficiënt inrichten van de processtroom. Aan de hand van een verbetercyclus, de zogenaamde Demingcirkel, kun je de kwaliteit van een product en bedrijf op peil houden.

relatief eenvoudige verbeteringen deze teruggedrongen kunnen worden met zo’n 4%. Faalkostenvermindering levert dus niet alleen een milieuvoordeel (Planet) op, maar ook geld (Profit).

Ondernemingen die bijvoorbeeld de voordelen inzien van het structureel verbeteren van hun orderstroom, zullen bij uitstek een kwaliteitzorgsysteem willen invoeren. Het grote voordeel van een kwaliteitzorgsysteem is dat de organisatie actief gaat sturen op het terugdringen van faalkosten. Faalkosten zullen er altijd zijn (fouten maken is menselijk). Maar meer dan 2% van de omzet zou een goed ondernemer zich niet, vanuit verantwoord ondernemen, mogen permitteren. Helaas komen binnen de bedrijven nog steeds faalkostenpercentages voor van 7%, terwijl door het doorvoeren van

Color management (ISO 12647)

8  |  Diensten Centrum - Kwaliteit

Kwaliteit is niets meer en niets minder dan voldoen aan de verwachtingen van de klant, waarbij de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd moet blijven. Dus er moet winst gemaakt worden! Winst maken kun je op twee manier positief beïnvloeden. 1. Er voor zorgen dat er omzet gegenereerd wordt, of te wel: klanten vinden en klanten houden. 2. Er voor zorgen dat de kosten binnen de perken gehouden worden, of te wel: efficiënt werken met zo min mogelijk fouten. (‘doe alles in één keer goed’) Middelen hiervoor zijn Kwaliteitsmanagement (ISO-9001) en Colormanagement (ISO-12647).

Zoals al eerder gezegd is kwaliteit meer dan de kwaliteit van een product. Color management valt ook onder het begrip kwaliteit. Grafimedia bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met opdrachtgevers die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het drukwerk. De ISO 12647 (color management) norm geeft concrete handvatten om uw productieorganisatie en - processen (nog) beter in te richten, waardoor de organisatie blijvend aan deze eisen kan voldoen. Het voordeel van color management is dat het productieproces beter voorspelbaar is en dat er minder

Continue blijven verbeteren in kwaliteit van organisatie, product én dienst is noodzaak

fouten worden gemaakt waardoor de faalkosten structureel afnemen. Hierdoor ontstaat meer productiecapaciteit en waardoor de bezettingsgraad toeneemt.

Code voor Informatiebeveiliging (ISO 27002)

Vastleggen van informatie gebeurt gemakkelijk en overal. Door de digitalisering en het ontstaan van wereldwijde netwerken is dit niet meer uit ons leven weg te denken. Met informatie over onszelf, over ons handelen, moet zorgvuldig worden omgegaan. Het beveiligen van informatie is daarom erg belangrijk. Ook grafimediabedrijven werken veel met informatie die door haar klanten wordt verwerkt in fysieke communicatieproducten, op papier of via digitale media. Afnemers gaan in toenemende mate vragen stellen over de wijze waarop u de

informatie in uw bedrijf heeft beveiligd. Afnemers en grafimediabedrijven die informatiebeveiliging serieus nemen en maatregelen afgestemd willen hebben op hun beleidsuitgangspunten en hun risicoprofiel, kunnen ISO 27002 gebruiken om te komen tot een passend security management systeem. Voor veel bedrijven is dit fenomeen nog ver weg. Maar dit onderwerp is zeker een punt om serieus bij stil te staan. Maak voor uzelf eens een analyse of dit bij u speelt.

Diensten Centrum - Productfolder  |  9


Milieuzorg

Milieuzorg anno 2011 voor watjes of economen? U kent ze wel die verhalen uit de goede oude tijd over de goedbedoelde gescheiden inzameling acties van groente-fruit-tuin afval naast ander huishoudelijk afval, waarna de afvalstromen bij de ophaaldienst of stort weer gemengd worden. En het verhaal dat je in de ene gemeente voor je huishoudelijke afval moest betalen, maar in de buurgemeente niet. Het resultaat was een druk autoverkeer tussen de gemeenten de avond voor de vuilophaaldienst langs kwam. Maar dat is al weer lang geleden en we zijn nu met zijn allen gewend allerlei afvalstromen apart te houden. En niet zonder reden. Het storten of verbranden van afval is schadelijk voor het milieu. Het scheiden en recycleren is meer dan ooit een noodzaak geworden. Daarnaast zijn de kosten voor het verwerken van afval zeer hoog en zijn de verwerkingstarieven de laatste jaren sterk gestegen. Naast het feit dus dat gescheiden inzameling een goede zaak is voor het milieu kan het besparingen opleveren op de kosten voor verwijdering en verwerking van afval. Maar wist u ook dat er geld valt te verdienen aan afval, en dat het mogelijk ook voor uw bedrijf geldt? Wist u trouwens dat totale milieuzorg volgens ISO 14001 in uw bedrijf mogelijk is? Wist u dat dit niet erg kostbaar is en geld gaat opleveren?

Milieuzorg

Hoe gaat u om met het afval in het bedrijf? Wordt alles netjes volgens de regels afgevoerd en geloosd? Denkt u na over hoeveel oplosmiddelen en andere hulpstoffen u gebruikt? Denkt u wel

10  |  Diensten Centrum - Milieuzorg

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

eens na over wat er gebeurt als er een chemische stof de grond in loopt? Milieu, is namelijk niet alleen vandaag en morgen van belang, maar milieu, de leefomgeving van ons mensen moet zo goed mogelijk behouden worden voor de toekomst, voor volgende generaties. Zij willen ook graag op een schone en veilige planeet leven. Als ondernemer heeft u direct invloed door uw keuzes op de kwaliteit van het milieu. Door middel van de zorg voor het milieu op een systematische wijze binnen het bedrijf te regelen draagt u direct bij aan het behalen van de doelstellingen die door de overheid en de branche zijn afgesproken om het milieu te sparen. Milieuzorg in uw bedrijf kan geborgd worden in het milieuzorgsysteem ISO 14001. Daarbij is het belangrijk dat een milieuzorgsysteem niet ‘het dikke handboek in de kast’ is, maar de mate van milieubewustzijn, van directietafel tot werkvloer. Anders gezegd: het milieuzorgsysteem moet een hulpmiddel zijn (een managementtool) om het doel ‘een hoog niveau van milieubewustzijn’ te realiseren. Milieu gaat vooral om het gedrag van u en uw medewerkers in het bedrijf.

Is MVO een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van ondernemen? Nee. MVO bestaat al heel lang. Maar het wordt in een complexer wordende wereld wel belangrijker. Sleutelwoorden zijn hierbij transparantie en vertrouwen. Eén ding is zeker, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moet vanuit een vanzelfsprekenheid komen. Dat betekent dat een bedrijf die een Milieu (ISO 14001) certificaat en een FSC certificaat heeft, goed bezig is met het nemen van haar verantwoordelijkheid. Wilt u echter verder ontwikkelen op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, volgens de internationale MVO richtlijn, dan zal u zich moeten richten op de zeven kernonderwerpen, welke in de ISO 26000 richtlijn staan beschreven. Behoorlijk Bestuur, Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, Milieu, Eerlijk zaken doen, Consumenten belangen en Maatschappelijke Betrokkenheid en Ontwikkeling. Van de grafimediabranche Kernonderwerp Behoorlijk Bestuur

Mensenrechten

Een gemiddeld grafisch bedrijf heeft de kosten voor het behalen van een milieucertificaat binnen een jaar terug verdiend. Dit kan door middel van betere orderstroombeheeersing, betere afvalpreventie en een gestructureerd milieu-inkoopbeleid.

Arbeidsomstandigheden Milieu Eerlijk zaken doen

Consumentenbelangen

Maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling

en de creatieve industrie heeft SCGM en de SCCI een branchespecifieke vertaling gemaakt van deze richtlijn: de MVOgrafimedianorm. De ISO 26000 richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ontwikkeld met behulp van deskundigen uit meer dan 90 landen en 40 internationale of breed gefundeerde regionale organisaties die betrokken zijn bij de verschillende aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Met het behalen van een milieu certificaat (ISO 14001) en een FSC certificaat is het kernonderwerp milieu zo goed als gedekt. Met een actuele RI&E, zijn facetten van het kernonderwerp Arbeidsomstandigheden geregeld. Daarnaast zijn er in Nederland veel wet- en regelgeving waarbij delen van de kernonderwerpen behoorlijk bestuur Denk hierbij aan: en eerlijk zaken doen MVO Beleid en MVO doelstellingen MVO Jaarverslag Inschrijving bij Kamer van Koophandel worden geregeld. Dialoog met stakeholders Een bedrijf die Discriminatie tegen gaan verantwoordelijkheid Eerlijk beloningsysteem wil nemen, zal moeten Uitbannen kinderarbeid en dwangarbeid zorgen voor continue Actuele RI&E Veiligheid en gezondheid op de werkvloer verbetering van haar Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers MVO activiteiten. Het Voorkomen van vervuiling Groene energie Verminderen van CO2 uitstoot is daarom raadzaam om een MVO beleid, Anti Corruptie Tegengaan van kartelvorming MVO doelstellingen Klokkenluidersregeling en een MVO jaarplan Eerlijke marketing op te stellen en hier Veiligheid van de gebruiker in acht nemen transparant over te Oplossen van geschillen communiceren met Erkend leerbedrijf en stageplaatsen bieden Sponsoring stakeholders. Vrijwilligerswerk

Diensten Centrum - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen  |  11


Europees aanbesteden (digitaal) drukwerk

Aanbesteden is een georganiseerde wijze van inkopen. Van aanbesteden is sprake als meer partijen de gelegenheid krijgen een offerte voor een opdracht uit te brengen. Europees aanbesteden is van toepassing op overheidsinstellingen (ministerie, provincie, gemeente, waterschappen) en publiekrechtelijke organisaties/nutssector (universiteiten, hoge scholen, waterleidingsbedrijven, etc). Als een van deze instellingen een opdracht uitschrijft boven een bepaald bedrag (drempel), dan moet er Europees worden aanbesteed. In 2010 en 2011 is de ‘algemene’ drempel voor de Rijksoverheid € 125.000 excl. BTW. De ‘bijzondere’ drempel (voor bijvoorbeeld 2B-diensten, voor agentschappen, regionale of gemeentelijke overheidsinstellingen. De decentrale overheid.) wordt € 193.000 excl. BTW. De Europese Commissie stelt elke twee jaar nieuwe drempelwaarden vast.

Strikte richtlijnen

De Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn gebaseerd op drie cruciale pijlers: transparantie, non-discriminatie en objectiviteit. Organisaties die een opdracht uitschrijven moeten derhalve openlijk hun selectie- en gunningcriteria aangeven. Zij mogen geen leveranciers bevoordelen of benadelen. Er mag niet onderhandeld worden over prijs en andere condities. De aanbestedende dienst moet de opdracht gunnen aan de leverancier die aan alle eisen voldoet (plan van Eisen) en met het hoogst aantal punten.

Wie zijn wij

dan ooit in de schijnwerpers (denk aan de bouwfraude enquête, kartelvorming in zijn algemeen). De huidige economie maakt ook de grafimedia tot een vechtmarkt. Opdrachten die Europees worden aanbesteed, zijn vanwege de drempelbedragen per definitie interessant. Dit vraagt om steeds meer deskundigheid op het gebied van aanbestedingen.

Dienstencentrum, waar staan wij voor?

Doordachte omgang met aanbestedingen

Duurzaamheid in Europa

Bij een aanbesteding mag er niet onderhandeld worden. In de offerte dient het grafimedia bedrijf uit te gaan van het volledige bestek of betreffende perceel en de uitgewerkte selectie- en gunningcriteria. Hoewel de aanbestedingsregelgeving star en formalistisch is, heeft dit ook zijn voordelen. Geen gemarchandeer, iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Wij zijn een adviesbureau en geven onafhankelijk en professioneel advies aan ondernemers en bedrijven in de communicatiesector. Wij proberen onze klanten op een persoonlijke en pragmatische manier te ondersteunen. Dit is de basis van maatwerk ondersteuning van een bedrijf. Duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Duurzaam Innoveren zijn termen die niet alleen bij Nederlandse bedrijven een belangrijke rol spelen. Op Europees niveau worden diverse initiatieven genomen om samen met Europese partners kennis en tools te ontwikkelen om ondernemers te ondersteunen in duurzame innovaties. Zo heeft het Dienstencentrum de afgelopen jaren een breed netwerk opgebouwd om tools te ontwikkelen over bijvoorbeeld

de best beschikbare technieken en binnen de branche. Een aantal projecten zijn: BathsGraph, SustainGraph, Carbon Footprint, Ecoprint, Leonardo MVO.

Dienstencentrum en MVO Nederland

Ondernemers met een MVO-ambitie of -traditie zijn partner bij MVO Nederland. Zo ook het Dienstencentrum. Wij behoren als partner van MVO Nederland bij een selectief maar groeiend netwerk van duurzame bedrijven. MVO Nederland is een plek waar ondernemers inspiratie vinden en op de hoogte blijven van de allernieuwste MVO-ontwikkelingen. Het Dienstencentrum en de SCGM zijn in de Grafimedia branche de partners die de praktische vertaling maken van duurzaamheid en MVO naar de grafimedia bedrijven doormiddel van tools, praktijkgerichte diensten maatwerk advies.

Dienstencentrum is FSC gecertificeerd Het Dienstencentrum is FSCgecertificeerd als groepsmanager. Speciaal om bedrijven met maximaal 15 werkzame personen FSCcertificering te kunnen bieden. FSC staat voor verantwoord bosbeheer SGS-COC-005217 © 1996 Forest Stewardship Council A.C.

Aanbesteding van drukwerk vraagt om zorgvuldigheid en deskundigheid Europees aanbesteden staat thans meer

12  |  Diensten Centrum - Europees aanbesteden

Diensten Centrum - Productfolder  |  13


Groeimodel Verantwoord Ondernemen Grafimedia 8-stappenplan naar DUURZAAM ONDERNEMEN (MVO planet) © Dienstencentrum - versie 8.4 (19 augustus 2011)

1. Willen voldoen aan geldende wetgeving en basale klanteisen op het gebied van KAM. Ondernemers die puur gericht zijn op ‘geld verdienen op de korte termijn’, zullen met name hun bedrijfsstrategie primair richten op dat wat wettelijk noodzakelijk is en op tijd leveren van het geproduceerde product. Andere bedrijfskundige aspecten, zoals milieubewustzijn en duurzaam ondernemen, spelen in hun beleid weinig of geen rol. Afbreukrisico: Doel uiterlijk te bereiken rond:

2000

2. Willen voldoen aan basale klanteisen ten aanzien van milieubewust ondernemen (FSC + PEFC + DI). Ondernemers die te maken hebben met klantvragen m.b.t. milieubewust ondernemen, zullen meer aandacht moeten besteden aan de ‘eenvoudige’ groene certificaten FSC/PEFC of zelfs de ‘Criteria voor duurzaam inkopen van drukwerk’ (t.b.v. overheidsaanbestedingen). Afbreukrisico: Doel uiterlijk te bereiken rond:

2008

3. Willen voldoen aan verdergaande klanteisen op gebied van duurzaamheid (ISO 14001). Steeds vaker merkt het grafimediabedrijf dat er klanten in de Bto-B-markt en/of overheidsinstellingen zijn die kritischere vragen stellen over de mate van duurzaamheid van het productieapparaat. En dan hebben we het niet meer alleen over FSC/PEFC of de Duurzaam inkoopcriteria, maar over het hebben van volwaardig milieuzorgsysteem (ISO 14001). De directie zal dus echt met duurzaam ondernemen moeten beginnen om zich te kunnen (blijven) profileren als Groen bedrijf. Afbreukrisico: Doel uiterlijk te bereiken rond:

2011

4. Voldoen aan hoge normen op gebied van workflowen kwaliteitmanagement (ISO 9001 + ISO 12647). Indien het bedrijf naast ‘duurzaam ondernemen’ ook veel waarde hecht aan een hoge ‘product- én productiekwaliteit’, zal de ondernemer de implementatie van respectievelijk color management (ISO 12647) en kwaliteitzorg (ISO 9001) op een adequate wijze moeten hebben geregeld. Deze normen worden ook steeds vaker door grote(re) klanten als selectiecriterium gebruikt bij openbare aanbestedingen en tenders. Afbreukrisico: Doel uiterlijk te bereiken rond:

2012

Milieu & Duurzaamheid MILIEU RI&E Grafimedia

FSC / PEFC

Duurzaam inkoopcriteria rijksoverheid

Carbon Footprint (Climate Calc. / ISO 14064)

Veiligheid & Personeelsbeleid Milieumanagmeentsysteem (ISO 14001)

ARBO RI&E Arbeids& overeenkomst Arbocatalogus & CAO Grafimedia Grafimedia

MTO, PPA, & HRM & ArboPOP managementsysteem (OHSAS 18001)

Kwaliteit & Betrouwbaarheid Orderstroomen procesbeheersing

Kwaliteitmanagementsysteem

Color Management

Code voor Informatiebeveiliging

(ISO 9001)

(ISO 12647)

(ISO 27002)

DO LEAN manufacturing

Duurzaam Ondernemen (MVO planet)


Groeimodel Verantwoord Ondernemen Grafimedia 8-stappenplan naar DUURZAAM ONDERNEMEN (MVO planet) © Dienstencentrum - versie 8.4 (19 augustus 2011)

1. Willen voldoen aan geldende wetgeving en basale klanteisen op het gebied van KAM. Ondernemers die puur gericht zijn op ‘geld verdienen op de korte termijn’, zullen met name hun bedrijfsstrategie primair richten op dat wat wettelijk noodzakelijk is en op tijd leveren van het geproduceerde product. Andere bedrijfskundige aspecten, zoals milieubewustzijn en duurzaam ondernemen, spelen in hun beleid weinig of geen rol. Afbreukrisico: Doel uiterlijk te bereiken rond:

2000

2. Willen voldoen aan basale klanteisen ten aanzien van milieubewust ondernemen (FSC + PEFC + DI). Ondernemers die te maken hebben met klantvragen m.b.t. milieubewust ondernemen, zullen meer aandacht moeten besteden aan de ‘eenvoudige’ groene certificaten FSC/PEFC of zelfs de ‘Criteria voor duurzaam inkopen van drukwerk’ (t.b.v. overheidsaanbestedingen). Afbreukrisico: Doel uiterlijk te bereiken rond:

2008

3. Willen voldoen aan verdergaande klanteisen op gebied van duurzaamheid (ISO 14001). Steeds vaker merkt het grafimediabedrijf dat er klanten in de Bto-B-markt en/of overheidsinstellingen zijn die kritischere vragen stellen over de mate van duurzaamheid van het productieapparaat. En dan hebben we het niet meer alleen over FSC/PEFC of de Duurzaam inkoopcriteria, maar over het hebben van volwaardig milieuzorgsysteem (ISO 14001). De directie zal dus echt met duurzaam ondernemen moeten beginnen om zich te kunnen (blijven) profileren als Groen bedrijf. Afbreukrisico: Doel uiterlijk te bereiken rond:

2011

4. Voldoen aan hoge normen op gebied van workflowen kwaliteitmanagement (ISO 9001 + ISO 12647). Indien het bedrijf naast ‘duurzaam ondernemen’ ook veel waarde hecht aan een hoge ‘product- én productiekwaliteit’, zal de ondernemer de implementatie van respectievelijk color management (ISO 12647) en kwaliteitzorg (ISO 9001) op een adequate wijze moeten hebben geregeld. Deze normen worden ook steeds vaker door grote(re) klanten als selectiecriterium gebruikt bij openbare aanbestedingen en tenders. Afbreukrisico: Doel uiterlijk te bereiken rond:

2012

Milieu & Duurzaamheid MILIEU RI&E Grafimedia

FSC / PEFC

Duurzaam inkoopcriteria rijksoverheid

Carbon Footprint (Climate Calc. / ISO 14064)

Veiligheid & Personeelsbeleid Milieumanagmeentsysteem (ISO 14001)

ARBO RI&E Arbeids& overeenkomst Arbocatalogus & CAO Grafimedia Grafimedia

MTO, PPA, & HRM & ArboPOP managementsysteem (OHSAS 18001)

Kwaliteit & Betrouwbaarheid Orderstroomen procesbeheersing

Kwaliteitmanagementsysteem

Color Management

Code voor Informatiebeveiliging

(ISO 9001)

(ISO 12647)

(ISO 27002)

DO LEAN manufacturing

Duurzaam Ondernemen (MVO planet)


Duurzaamheid  

Duurzaamheid is een item dat steeds belangrijker wordt. Bedrijven kunnen veel doen om duurzamer te werken. Wat is het, duurzaamheid? Hoe kan...

Duurzaamheid  

Duurzaamheid is een item dat steeds belangrijker wordt. Bedrijven kunnen veel doen om duurzamer te werken. Wat is het, duurzaamheid? Hoe kan...

Advertisement