Page 1

PTA Klas 3 Programma van Toetsing en Afsluiting 2013–2014


Bloemendaal, september 2013

Beste leerlingen van klas 3, Klas 3 is een bijzonder leerjaar! In klas 3 begint namelijk de examenperiode, die wordt afgesloten met het centraal schriftelijk examen in klas 4. Sommige vakken sluit je zelfs al helemaal af in de derde. Voor andere vakken neem je cijfers voor bepaalde toetsen mee naar de vierde. Hierbij ontvangen jullie het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2013 – 2014, waarin staat beschreven wat je dit schooljaar moet doen. Het PTA bestaat uit:  Een algemeen gedeelte, waarin regels staan voor de voortgangstoetsing, het schoolexamen en het centraal examen.  Een vakinhoudelijk gedeelte, waarin leerstof voor alle vakken is beschreven met daarbij de toetsen, opdrachten en handelingsdelen en hun weging. De docenten zullen de manier waarop het PTA in hun vak wordt gebruikt nog met jullie doorspreken. Per vak verschillen de vakinhoudelijke delen. Voor alle vakken zijn opdrachten beschreven die in dit schooljaar moeten worden uitgevoerd. De docent moet zich houden aan de beschreven leerstof en aan de vermelde toetsen en opdrachten en hun weging. In de meeste gevallen zullen er ook nog andere toetsen of opdrachten gegeven worden. Dit zijn zogenaamde diagnostische toetsen of toetsen die alleen meetellen voor de overgang van klas 3 naar klas 4. Het is belangrijk dat je ouder(s)/verzorger(s) dit PTA ook goed doorlezen. Bewaar dit PTA, samen met je examendossier, goed. Leg het op een plek waar jij en je ouders het gemakkelijk kunnen pakken als je het wilt raadplegen. Namens het gehele docententeam wens ik jullie veel succes bij je studie. D.W. Eijgenraam Directeur


ALGEMEEN GEDEELTE 1.

Algemene bepalingen

Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per vak van het examenprogramma. Het bevat bovendien de regels voor de voortgangstoetsen en de doorstroming. Het PTA wordt vastgesteld door het bevoegd gezag en vanaf schooljaar 2002 jaarlijks voor 1 oktober aan de kandidaten uitgereikt. Het bevoegd gezag baseert het PTA op de wet en op bepalingen door de minister. Voor het schooljaar 2013-2014 geldt het PTA voor de leerlingen in leerjaar drie en vier. Het PTA en de wet Een vaste bijlage van het PTA is artikel 49 lid 2 van het examenbesluit, dat bepaalt of kandidaten zijn geslaagd. Kandidaten of hun ouders/wettelijke vertegenwoordigers mogen op verzoek de wettelijke bepalingen over het examen inzien op school. Examenbesluit en inrichtingsbesluit liggen op de school ter inzage bij de voorzitter van de examencommissie. Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Bijzondere gevallen In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding Terminologie In dit PTA wordt steeds gesproken over kandidaten; daarmee worden leerlingen bedoeld die aan schoolexamens en centrale examens deelnemen: alle leerlingen uit klas 3 en 4 dus. 2.

Inrichting van het onderwijs

De belangrijkste kenmerken van de examensystematiek in het VMBO zijn:  Er is een schoolexamen en er is een centraal examen aan het eind van het vierde leerjaar  Schoolexamens worden verzameld in het examendossier, waarin de resultaten van alle vakken over het derde en vierde leerjaar zijn meegenomen. De leerling bewaart zelf de schriftelijke opdrachten. De school is verantwoordelijk voor het bepalen van het cijfer  Het eindcijfer is het gemiddelde van het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. Verder geldt de regel dat de leerling alleen geslaagd is als voor alle CE cijfers een 1


gemiddelde score van minimaal 5,5 is behaald. Voor culturele en kunstzinnige vorming bestaat geen centraal schriftelijk examen. Het resultaat van het schoolexamen is dan het eindresultaat. In klas 4 geldt hetzelfde voor maatschappijleer. 3.

Schoolexamen

Het schoolexamen bevat:  Schriftelijke en/of mondelinge toetsen  Praktische opdrachten die worden beoordeeld met een cijfer of die naar behoren moeten zijn uitgevoerd  Handelingsdelen. In het handelingsdeel gaat het om opdrachten waarvan de examinator (vakleerkracht) vaststelt of deze naar behoren zijn uitgevoerd  Een sectoronderzoek. In het kader van het sectoronderzoek formuleert de kandidaat een onderzoeksvraag. Hij verzamelt documentatie en doet onderzoek. Zijn bevindingen presenteert hij. Deze presentatie kan verschillende vormen hebben. Het sectoronderzoek wordt gemaakt in leerjaar 4. Het schoolexamen heeft de vorm van een examendossier. Het examendossier bevat:  Een overzicht van de afgelegde toetsen en uitgevoerde opdrachten, vermeld in het PTA  Informatie over het handelingsdeel  Het sectoronderzoek Iedere leerling bouwt een eigen examendossier op met schriftelijke en mondelinge toetsen, praktische opdrachten en handelingsopdrachten die in het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zijn opgenomen. Het examendossier wordt verspreid over het derde en vierde leerjaar opgebouwd. Weging Per toets en per praktische opdracht wordt de beoordeling uitgedrukt in een getal van 1 tot en met 10 op één decimaal nauwkeurig. Voor vakken die geheel uit een handelingsdeel bestaan, zoals Lichamelijke Opvoeding, wordt de beoordeling uitgedrukt in ‘naar behoren’. Ook de beoordeling van de overige handelingsdelen worden uitgedrukt in ‘naar behoren’. Alle handelingsdelen moeten naar behoren zijn afgerond om naar de vierde klas bevorderd te kunnen worden. In het vakspecifieke gedeelte van dit PTA wordt bij alle vakken de weging per toets en per praktische opdracht aangegeven. 4.

Beoordeling van het schoolexamen

Wijze van beoordelen De wijze van beoordelen wordt door alle docenten die in een bepaald vak les geven gezamenlijk vastgesteld; dit wordt vastgelegd in correctievoorschriften of normen. Bij praktische opdrachten of handelingsdelen kan zowel het proces van de totstandkoming, het product zelf als de presentatie in de beoordeling worden betrokken. Het schoolexamencijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de cijfers die meetellen voor de schoolexamens, behaald in leerjaar drie en vier, rekening houdend met de wegingsfactor. Het gaat hierbij om toetsen en opdrachten die uitdrukkelijk genoemd zijn als onderdeel van het schoolexamen. 2


Examinatoren Beoordelingen worden uitgevoerd door de docent die het vak verzorgt waaraan de toets of praktische opdracht is gekoppeld. Praktische opdrachten die vakoverstijgend worden gegeven (meerdere vakken met gezamenlijke opdracht) worden gezamenlijk beoordeeld door twee of meer docenten die de totstandkoming hebben begeleid. De in deze bepaling bedoelde docenten worden beschouwd als de examinatoren. 5.

Doorstroming

Doorstroming van leerjaar drie naar leerjaar vier Voor de overgang van leerjaar drie naar leerjaar vier gelden de overgangsnormen zoals gehanteerd op de Hartenlustschool. Deze normen worden uitgereikt bij het eerste cijferrapport. De cijfers in het examendossier zullen bij de overgang van leerjaar drie naar leerjaar vier gehanteerd worden om te bepalen of leerlingen het vierde jaar succesvol kunnen aanvangen.

Als er onderdelen uit het PTA niet naar behoren zijn afgerond, gaat een leerling niet over naar leerjaar 4. 6.

Herkansing, afwezigheid en niet tijdig inleveren

Recht op herkansing De onderdelen van het handelingsdeel in het PTA van klas 3 die niet ‘naar behoren’ zijn afgerond, moeten alle herkanst worden en naar behoren afgesloten zijn om te kunnen doorstromen naar klas 4. Onderdelen van het schoolexamen die met een cijfer beoordeeld worden, zijn niet altijd herkansbaar. Dit kan per opdracht verschillen. Bij alle opdrachten is vooraf in het PTA aangegeven of de toetsing herkansbaar is of niet. De gelegenheid tot herkansing is door de school te bepalen. Onderdelen van het schoolexamen die zijn beoordeeld met een cijfer van ten hoogste 5,5 mogen herkanst worden, als in het PTA staat vermeld dat dit onderdeel herkansbaar is. Na herkansing telt het hoogste cijfer. Inhoud van de herkansing Praktische opdrachten of handelingsdelen kunnen alleen worden herkanst door het aanvullen of opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijke opdracht; toetsen moeten in hun geheel worden herkanst. Herkansingstoetsen hebben in beginsel dezelfde vorm, duur en zwaarte als de oorspronkelijke toetsen. Bij handelingsdelen bestaat de herkansing uit het alsnog of nogmaals deelnemen aan een activiteit en/of het nogmaals inleveren van een verslag van een activiteit. Afwezigheid Het recht op inhalen van toetsen of handelingsdelen is afhankelijk van redenen van afwezigheid op het moment van de toets. De gelegenheid tot inhalen is door de school te bepalen. Een praktische opdracht moet, als een kandidaat op de inleverdatum afwezig is, door of namens de kandidaat worden ingeleverd op de eerstvolgende schooldag na de inleverdatum. 3


Niet tijdig inleveren De kandidaat die onderdelen van het handelingsdeel niet tijdig inlevert, moet dat alsnog doen op een door de school te bepalen datum. Voor praktische opdrachten die niet worden ingeleverd voor de inleverdatum, kan het cijfer worden verlaagd. Bijzondere gevallen In bijzondere gevallen kan het bevoegd gezag een individuele kandidaat een extra gelegenheid tot herkansing bieden na de inspectie op de hoogte te hebben gesteld. Op de einddata van de drie periodes moeten alle (verbeterde) handelingsopdrachten en praktische opdrachten uit die periode naar behoren afgerond zijn. Kandidaten die in gebreke zijn gebleven moeten op aanwijzing van de docent na schooltijd aan deze opdrachten werken tot zij in orde zijn. Voor de Grote Praktische Opdrachten (GPO) geldt een aparte regeling (zie onder 7.). 7.

Examendossier, rapportage over de voortgang en afronding van het schoolexamen

Examendossier Het examendossier bevat alle onderdelen van het schoolexamen; het bestaat uit een door de school en een door de kandidaat zelf te bewaren gedeelte. De school bewaart een overzicht van alle beoordelingen. Dit overzicht wordt na elke rapportperiode aan de kandidaten en hun ouder(s)/verzorger(s) overhandigd. De school bewaart verder alle opgaven, correctievoorschriften, toetsen en ingevulde beoordelingsformulieren die op schoolexamen, handelingsdelen en het sectoronderzoek van de kandidaat betrekking hebben. De kandidaat bewaart alle overzichten van zijn beoordelingen, proefwerken, werkstukken, zijn lees- en fictiedossiers, praktische opdrachten en sectoronderzoek in overleg met de betrokken examinatoren in papieren of digitale vorm. Voor het eventueel verlies van dossiers, sectoronderzoek of praktische opdrachten is de kandidaat zelf verantwoordelijk. Grote praktische opdrachten In leerjaar drie doen de leerlingen de twee Grote Praktische Opdrachten (GPO). Eén grote praktische opdracht vindt plaats in het kader van de beroeps oriënterende stage. De andere GPO vindt plaats in het kader van één van de sectoren: zorg en welzijn, economie, landbouw of techniek en wordt afgerond in de presentatieweek in het laatste trimester. Deze GPO wordt beoordeeld met voldoende, goed, of zeer goed. Als deze GPO’s niet voldoende zijn afgerond, kan de leerling niet over naar het vierde leerjaar.

4


Afronding van het schoolexamen Een kandidaat heeft het schoolexamen afgerond als alle toetsen en praktische opdrachten zijn gemaakt en beoordeeld en het sectoronderzoek en alle handelingsdelen met ‘naar behoren’ zijn afgesloten. Als het schoolexamen niet is afgerond, kan de kandidaat niet aan het centraal examen deelnemen.

5


VAKINHOUDELIJK GEDEELTE In dit deel zijn per vak vermeld:  Periode waarin de toets/opdracht plaatsvindt. Periode 1:

26 augustus 2013 – 22 november 2013

Periode 2:

25 november 2013 – 14 maart 2014

Periode 3:

17 maart 2014 – 4 juli 2014

 Inhoud/Stofomschrijving . Omschrijving van de leerstof en de inhoud van de toetsen/praktische opdrachten en handelingsdeel. Meestal wordt genoemd om welke onderwerpen of welke hoofdstukken uit het gebruikte boek het gaat.  Exameneenheid. Hier wordt de aanduiding gegeven van de eindtermen die voor elk vak gegeven zijn en die in het examen getoetst worden.  Toetsvorm. Aanduiding: S = schriftelijk M = mondeling P = praktische opdracht H = handelingsopdracht Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de verschillende toetsvormen en opdrachten:  Toets (S): schriftelijke overhoring, proefwerk, kijk-/luistertoets.  Bij een praktische opdracht (P) moet de kandidaat blijk geven te beschikken over kennis én vaardigheden die in het betreffende vak belangrijk zijn.  De grote praktische opdracht (GPO) is een opdracht waarin basisvaardigheden (zelfstandig leren en werken, werken met ICT, de Nederlandse taal functioneel gebruiken, het omgaan met informatie en het omgaan met zichzelf en anderen tijdens het leer- en werkproces) gecombineerd worden met leerstof uit verschillende exameneenheden. Niet alleen het product, ook het proces en de presentatie worden beoordeeld. De beoordeling telt mee voor het schoolexamen. De kandidaten moeten twee grote praktische opdrachten maken: - de beroeps oriënterende stage inclusief de bijbehorende opdrachten; deze moeten naar behoren zijn - één voor een sector, deze moet ook naar behoren zijn.  Handelingsopdracht (H): een praktijkopdracht met de bedoeling een leerstofonderdeel dat de school niet met een cijfer kan of wil beoordelen toch tot zijn recht te laten komen. Het onderdeel moet ‘naar behoren‘ zijn uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn: leesdossier, museumbezoek e.d.  Toetsduur. De tijd die het afnemen van de toets in beslag neemt wordt in minuten uitgedrukt. Als de tijd niet duidelijk af te bakenen is, omdat het gaat om individuele invulling, is er geen tijd vermeld. Aan de kandidaten wordt een richtlijn gegeven.  Herkansing. Of er al dan niet een herkansing mogelijk is. J = wel herkansing mogelijk N = geen herkansing mogelijk

6


Gewicht. Hoe zwaar telt het cijfer van de toets/opdracht mee.  Opmerkingen. In deze kolom staat vermeld of de beoordeling meetelt voor het schoolexamen, voor de overgang naar klas 4 of voor beide. Van de vakdocenten ontvang je te zijner tijd informatie over de precieze inhoud en datum van toetsen en opdrachten. Zij geven ook aan wat zij verstaan onder ‘naar behoren’ bij de verschillende opdrachten die horen bij het handelingsdeel en bij praktische opdrachten. Voor de grote praktische opdrachten wordt nauwkeurig beschreven welke delen van het proces, product en de presentatie beoordeeld worden.

7


Nederlands Periode/ datum

Inhoud/Stofomschrijving

Examen ToetsEenheid Vorm

Toets duur

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

Fictiedossier 1 K8 (opdracht) Fictiedossier 2 K8 (opdracht) Module toets grammatica Module toets begrijpend lezen Module toets werkwoordspelling Per module max. 2 so’s

S/M

N

3.

Overgang

S/M

N

3.

Overgang

S S S S/M

45min 45min 45min

N N N N

3 3 3 1

Overgang Overgang Overgang overgang

Module toets kijk- en luistervaardigheid Module toets: nieuwsfeit Module toets spelling alle regels Module toets grammatica Per module max. 2 s.o.’s

S

45min

N

3

Overgang

S/M S S S/M

10min. 45min 45min

N N N N

3 3 3 1

Overgang Overgang Overgang Overgang

N

3

Overgang

Fictiedossier 3 Themalezen Module toets stijlfiguren/ beeldspraak/stijlfouten Module toets: begrijpend lezen: geleide samenvatting Per module max. 2 s.o.’s Eindtoets begrijpend lezen

K8

S/M S

45min

N

3

Overgang

S

45 min. N

3

Overgang

S S

45min

N N

1 3

overgang overgang

8


Engels Periode/ datum

Inhoud/Stofomschrijving

Examen Eenheid

Toets- Toets Vorm duur

K 1t/m7

S

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

Periode 1 Proefwerken Stepping Stones (bestaande uit oa. Luistervaardigheid, grammatica,idioom en stones over elk hoofdstuk 1 proefwerk)

Per hoofdstuk max. 3 s.o.’s

45 min N

3

Overgang

S

N

1

Overgang

N

1

Schoolexamen

N

3

Overgang

45 min

N N N N N

1 3 3 1 3

Overgang Overgang Overgang Schoolexamen Overgang

45 min

N

3

Overgang

N N N N N N

1 3 3 1 3 3

Overgang Overgang Overgang Schoolexamen Overgang Overgang

Extensief lezen + leesdossier

K2, 3, 4

S

Proefwerken Stepping Stones (zie periode 1) Per hoofdstuk max. 3 s.o.’s tekstverklaring Praktische opdracht (brief) Extensief lezen + leesdossier Luistervaardigheid

K 1-7

S

K 1-7 K2, 3, 4 K5

S S S S S

Proefwerken Stepping Stones (zie periode 1 + 2) Per hoofdstuk max. 3 so’s tekstverklaring Praktische opdracht (brief) Extensief lezen + leesdossier Luistervaardigheid Activerende didactiek H6

K 1-7

S

K 1-7 K2, 3, 4 K5 K1-7

S S S S S S/M

Periode 2 45 min

90 min 90 min

Periode 3

90 min 90 min 45 min

9


Frans Periode/ datum

Inhoud/Stofomschrijving

Examen Eenheid

Toet Toets sduur vor m

Herkansing Gewicht j/n

Opmerkingen

K1-K7 K1-K7

S S

45 min. N 45 min. N

3 3

Overgang Overgang

S

15 min. N

1

Overgang

Periode 1 Grandes Lignes: Proefwerk H 1 Proefwerk H 2 Per hoofdstuk 2 s.o.’s Leesdossier 1 Diverse artikelen

K2, 3, 4

H

45 min N

3

Schoolexamen

Proefwerk H 3 Proefwerk H 4

K1-K7 K1-K7

S S

45 min. N 45 min. N

3 3

Overgang Overgang

S

15 min. N

1

Overgang

Periode 2

Per hoofdstuk 2 s.o.’s Leesdossier 2

K2, 3, 4

H

45 min N

3

Schoolexamen

Schrijfvaardigheid (brief, fax, memo,o.i.d.)

K7

S

45 min. N

2

Overgang

Proefwerk H 5

K1-K7

S

45 min. N

3

Overgang

Proefwerk H 6

K1-K7

S

45 min. N

3

Overgang

S

15 min. N

1

Overgang

S

20 min. N

2

Overgang

Periode 3

Per hoofdstuk 2 s.o.’s Luistervaardigheid

K5

10


Duits Periode/ datum

Inhoud/Stofomschrijving

Examen Eenheid

Toets- Toets vorm duur

K1-K7 K1-K7

S S S

Neue Kontakte: H3

K1-K7

H4

K1-K&

Per hoofdstuk max. 4 s.o.’s Leestoets Extensief lezen + leesdossier

Herkansing j/n

Gewicht

Opmerkingen

45 min N 45 min N N

3 3 1

Overgang Overgang Overgang

S

45 min N

3

Overgang

S

45 min N

3

Overgang

S K2-K3-K4 S K2-K3-K4 S

45 min N 90 min N N

1 3 1

Overgang Overgang Schoolexamen

K1-K7 K1-K7

45 min N 45 min N N N 30 min N

3 3 1 1. 3

Overgang Overgang Overgang Schoolexamen Overgang

Periode 1 Neue Kontakte: H1 H2 Per hoofdstuk max. 4 s.o.’s Periode 2

Periode 3 Neue Kontakte: H5 H6 Per hoofdstuk max. 4 s.o.’s Extensief lezen + leesdossier Luistervaardigheid

S S S K2-K3-K4 S K5 S

11


Geschiedenis Periode/ datum

Inhoud/Stofomschrijving

Examen Toets- Toets Eenheid vorm duur

Nederland en Indonesië

GS/K4/ V1

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

Periode 1

Stof getoetst in maximaal - 2 proefwerken - 2 s.o. - 2 praktische opdrachten/ Werkboek

S

1 les

nee

3x

Overgang

S S

30 min nee nee

1x 1x

Overgang overgang

S

1 les

nee

3x

Overgang

S S

30 min nee nee

1x 1x

Overgang overgang

S

1 les

nee

6x

Schoolexamen

S

1 les

nee

3x

Overgang

S S

30 min nee nee

1x 1x

Overgang overgang

Stof getoetst in maximaal - 2 proefwerken - 2 s.o. - 2 praktische opdrachten/ Werkboek

S

1 les

nee

3x

Overgang

S S

30 min nee nee

1x 1x

Overgang overgang

Thema’s getoetst in 2 SE’s

S

1 les

nee

6x

Schoolexamen

Stof getoetst in maximaal - 2 proefwerken - 2 s.o. - 6 praktische opdrachten/ Werkboek

S

1 les

nee

3x

Overgang

S S

30 min nee nee

1x 1x

Overgang overgang

Thema getoetst in SE

S

1 les

6x

Schoolexamen

Nederland als Industriële samenleving Stof getoetst in maximaal - 2 proefwerken - 2 s.o. - 2 praktische opdrachten/ Werkboek

GS/K6/ V3

Thema’s getoetst in 2 SE’s Periode 2 Sociale zekerheid en verzorgingsstaat Stof getoetst in maximaal - 2 proefwerken - 2 s.o. - 2 praktische opdrachten/ Werkboek

GS/K7/ V4

Nederland na 1945

GS/K8/ V5

Periode 3 De Koude Oorlog

GS/K9/ V6

12

nee


Aardrijkskunde Periode/ Datum

Inhoud/Stofomschrijving

Examen Eenheid

Toets- Toets vorm duur

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

Hoofdstuk 1: Arm en rijk Proefwerk begrippen

K5

S

45 min N

3

Proefwerk hoofdstuk 1

K5

S

45 min. N

3

Keuzestof: Examentrainer par. 5, 9 + 14 V7 Per periode max. 5 s.o.’s K3/V7

H S

45 min J 20 min N

n.b. 1

Controle werkboek

H

N

3

Periode 1

Overgang en schoolexamen Overgang en Schoolexamen Overgang Overgang en schoolexamen Overgang

Periode 2 Hoofdstuk 2: Bronnen van energie.: Proefwerk hoofdstuk 2

K4/V1

S

45 min N

3

Proefwerk begrippen

K4/V1

S

45 min. N

3

Keuzestof: Examentrainer par. 5, 9 +14 K2/3/V8 Per periode max. 5 s.o.’s K2/3/V8

H S

45 min. J 20 min N

n.b. 1

Controle werkboek

H

N

3

Overgang en schoolexamen Overgang en schoolexamen Overgang Overgang en schoolexamen Overgang

Periode 3 Hoofdstuk 3: Grenzen en identiteit Proefwerk hoofdstuk 3

K5

S

45 min. N

3

Proefwerk begrippen

K5

S

45 min. N

3

Keuzestof: Examentrainer par. 5, 9 + 14 K5/V1 Per periode max. 5 s.o.’s K5/V1

H S

45 min. J 20 min. N

n.b. 1

Controle werkboek

H

N

3

Overgang en schoolexamen Overgang en schoolexamen Overgang Overgang en schoolexamen. Overgang Let op: het eindcijfer is e tevens het 1 SE cijfer in e de 4 klas!

13


Wiskunde Periode/ datum

Inhoud/Stofomschrijving

Examen Eenheid

Toets- Toets vorm duur

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

Procenten Kaart en doorsnede Lineaire verbanden Statistiek

K5 K6 V1 K4 K7

S S S S

45 min 45 min 45 min 45 min

N N N N

3 3 3 3

Overgang Overgang Overgang Overgang

Goniometrie Verschillende verbanden

K6 K6

S S

45 min N 45 min N

3 3

Overgang Overgang

Oppervlakte en inhoud

K5-K6 V1

S

45 min N

3

Overgang

Rekenen Goniometrie2 Grafieken en vergelijkingen Verschillende verbanden Oppervlakte en inhoud

K5 K6 K4 K6 K5-K6 V1 K5 K6 K4

S S S S

45 min 45 min 45 min 60 min

3 3 3 3

Overgang Overgang Overgang Overgang

Periode 1

Periode 2

Periode 3

Rekenen Goniometrie2 Grafieken en vergelijkingen

14

N N N N


Nask 1 Periode/ Datum

Inhoud/Stofomschrijving

Examen Eenheid

Toets- Toetsvorm duur

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

Proefwerk Pulsar H1: Stoffen en K4 K1/8 materialen K10/1/3

S

45 min

N

3

Overgang

Practicum dichtheid

K1-3

P/S

45 min

N

1

Overgang

Proefwerk Pulsar H 2: Elektriciteit 1

K5/1,2,3,4, S 7,8,9

45 min

N

3

Overgang

Practicum Wet van Ohm

K1-K3

P/S

90 min

N

1

Overgang

Practicum weerstandsdraden

K1-K3

P/S

45 min

N

1

Overgang

Proefwerk Pulsar H 3: Licht en beeld

K7 /1-11

S

45 min

N

3

Overgang

Onderzoek autospiegels

K1-K3

P/S

90 min

N

1

Overgang

Proefwerk Pulsar H4: Kracht en K9/1,2,3,5 S beweging

45 min

N

3

Overgang

Practicum krachten

K1-K3

P/S

90 min

N

1

Overgang

Digitaal practicum krachten

K1-K3

P/S

45 min

N

1

Overgang

Proefwerk Pulsar H5: Verwarmen en verbranden

K6/1-8

S

45 min

N

3

Overgang

Presentatie duurzame energie

K1-K3

P/S

90 min

N

1

Overgang

1

Overgang

6/3

Examendossier (=SE1)/ Overgang

Werkboek H1 t/m 5 Eindproefwerk H 1-5

K1 t/m K9 S

60 min

N

Het hele jaar kunnen so’s en verslagen van kleinere proeven worden opgegeven (max. 3 per periode) die gewicht 1 hebben. Het eindproefwerk is tevens het eerste schoolexamen voor de kandidaten die examen willen doen in nask1. SE1 telt 6 x mee in klas 4.

15


Nask 2 Periode/ Datum

Inhoud/Stofomschrijving

Examen Eenheid

Proefwerk Pulsar H1: Stoffen

K3/12 K6/1 S K7/3K10/1, 3,4,5 K1-3 P/S

45 min

N

3

Overgang

90 min

N

1

Overgang

K4/1,2 K7/1,3 K8/1-4 V2/1

45 min

N

3

Overgang

Powerpoint rioolwaterzuivering S Proefwerk: Pulsar H 3: Reacties K10/2,6,7 S K11/7 V2/1 Practicum reactiesnelheid K1-3 P/S

45 min 45 min

N N

1 3

Overgang Overgang

90 min

N

1

Overgang

Proefwerk: Pulsar H4: Verbranding

S

45 min

N

3

Overgang

P/S

90 min

J

1

Overgang

45 min

N

3

Overgang

N

3

Overgang

N

6/3

Examendossier (=SE1)/ Overgang

Practicum ‘zoutzootje’ Proefwerk Pulsar H 2:Goed en veilig schoon

Brandfolder Proefwerk: Pulsar H5: Productieprocessen

K5/1-4 K11/7 V2/1 K1-3

Toets- Toetsvorm duur

S

K10/7,8,12 S K11/1,2,3, 6,7,8 V1/1

Werkboek Eindproefwerk H 1-5

S

60 min

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

Het hele jaar door kunnen so’s of verslagen van kleinere proeven worden opgegeven (max. 3 per periode). Het gewicht is 1. Het eindproefwerk is tevens het eerste schoolexamen voor de kandidaten die examen willen doen in nask2. SE1 telt 6 x mee in klas 4.

16


Biologie Periode/ Datum

Inhoud/Stofomschrijving

Examen Eenheid

Toets- Toets vorm Duur

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

Organen en cellen Ordening Voortplanting en ontwikkeling.

K 1 t/m 6 S K 1 t/m 5 S K 1, 2, 3 S 10 en 12 S

45 min. N 45 min. N 45 min. N

3 3 3

Overgang/S.E. Overgang/S.E. Overgang/S.E.

20 min. N

1

Overgang/S.E.

K 1,2,4,5, S 7 K 1,2,4,6 S K 1,2,4,9, S 11 H S

45 min. N

3

Overgang/S.E.

45 min. N 45 min. N

3 3

Overgang/S.E. Overgang/S.E.

J 20 min. N

3 1

Overgang Overgang/S.E.

Practicum “bloem”of practikum en/of proefjes “Bioplek”

K11, K12 P

45 min. J

n.b.

Overgang

Zintuigelijke waarneming

K 1,2,4,11 K 1,2,4 K 1,2,4, V2 K5, K7, K9

S

45 min. N

3

Overgang/S.E.

S S

45 min. N 45 min. N

3 3

Overgang/S.E. Overgang/S.E.

S

20 min. N

1

Overgang/S.E.

H

J

3

Overgang

Periode 1

Per hoofdstuk max. 2 so’s Periode 2 Erfelijkheid Evolutie Regeling Controle werkboek deel 1 Per hoofdstuk max. 2 so’s

Periode 3

Stevigheid en beweging Gedrag Per hoofdstuk max. 2 so’s Controle werkboek deel 2 Het gemiddelde eindcijfer is e tevens het 1 tentamencijfer in klas 4

0

17


Economie Periode/ Datum

Inhoud/Stofomschrijving

Examen Eenheid

Toets- Toets Vorm duur

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

H1 Geld

K4

S

45 min N

1

Overgang

H2 Sparen, lenen H3 Kopen

K3

S S

45 min N 45 min N

1 1

Overgang Overgang

Onderzoek H2 Consumptie

K2, 4

P

90 min J

0,5

Overgang

H4 Verzekeren H5 Werken H6 Productie

K3 K5 K6

S S S

45 min N 45 min N 45 min N

1 1 1

Overgang Overgang Overgang

H7 Overheid K7 H8 Internationale ontwikkelingen K8

S S

45 min N 45 min N

1 1

Overgang Overgang

Periode 1

Periode 2

Periode 3

18


CKV Doel

CKV/K/3

CKV/K/4

Het doel van CKV is om leerlingen kennis te laten maken met hun culturele omgeving en leerlingen zelfstandig een keuze te laten maken uit het aanbod. Een brede oriëntatie staat voorop: leerlingen maken, bij voorkeur buitenschools, kennis met (nieuwe) vormen van kunst en cultuur waarbij ze vooral zelf actief, zelfstandig en ondernemend zijn. Culturele activiteiten De kandidaat heeft actief deelgenomen aan tenminste vier culturele activiteiten en kan een eigen keuze maken uit het culturele aanbod. De culturele activiteiten zijn daarbij gespreid over verschillende kunstdisciplines. De leerling onderneemt vier verschillende culturele activiteiten en maakt zelf keuzes uit het culturele aanbod. Daarbij valt te denken aan: • het bezoeken van tentoonstellingen en/of collecties voor beeldende kunst en/of vormgeving (waaronder ook film-,foto-, video- en multimedia kunst); • het bezoeken van concerten, dans-, theater en filmvoorstellingen, of repetities, en dergelijke; • het bezoeken van interdisciplinaire kunstvormen, zoals theatershows; • het deelnemen aan excursies (architectuurwandelingen, beeldenroutes en dergelijke) en het bezoeken van ateliers, werkplaatsen, archieven, monumenten, historische stadskernen, enzovoort; • het zelf participeren in culturele activiteiten, zoals musicals, theatervoorstellingen, enzovoort. . Reflectie en kunstdossier De kandidaat kan met betrekking tot de culturele activiteiten: • een kunstdossier samenstellen waarbij hij verslag doet van het voorbereiden en ondernemen van de culturele activiteit • aan de hand daarvan reflecteren op zijn ervaringen, interpretaties en waarderingen.

Toetsen

Er zijn verschillende toets vormen en momenten die 1x of 3x tellen. Eén van de toets vormen is het schrijven van een recensie of het maken van een filmpje.

Eindnormering

CKV moet aan het einde van de derde klas met een voldoende worden afgerond.

19


Beeldende vorming Inhoud/Stofomschrijving

Exame Toets- Toets Herkan- Gewicht Opmerkingen n vorm duur sing j/n Eenhei d

Periode 1 Beeldende opdracht naar aanleiding van een kunstenaar of kunststroming Grote teken/schilderopdrachten Schetsopdrachten en onderzoek Huiswerkopdrachten/theorie

N

P P p/s

N N N

3x 1x 1x

Periode 2 Werken naar verbeelding Grote teken/schilderopdrachten Schetsopdrachten en onderzoek Huiswerkopdrachten/theorie

N P P p/s

N N N

3x 1x 1x

Periode 3 Ontwerpopdracht Grote teken/schilderopdrachten Schetsopdrachten en onderzoek Huiswerkopdrachten/theorie

N P P p/s

N N N

3x 1x 1x

Extra opmerkingen Alle opdrachten tellen mee voor het eindcijfer en zijn verplicht. Het cijfer bv telt mee als overgangscijfer

20


Lichamelijke opvoeding Inhoud/Stofomschrijving

Examen Toets- Toets Eenheid vorm duur

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

Doelspelen

K4.3/4.6 P

J

1

K 4.8 K 7.1

P P

J

1 3

Overgang en schoolexamen idem idem idem

P

J

1

idem

P P P

J J J

1 1 1

idem idem idem

P P P

J J

1 1 3

idem idem idem

K 7.1-7.2 P K 4.3-4.6 P K 4.8 K 4.1 P P

J J

1 1

idem idem

J

1 3

idem idem

Periode 1

Atletiek Inzet/sportiviteit Periode 2 doelspelen Netspelen Turnen Atletiek Zelfverdediging/stoeispelen B.O.M Inzet/sportiviteit

K 4.3-4.6 K 4.8 K 4.5-4.8 K 5.1-5.9 K 7.17..2 K 8.1 K 6.1

Periode 3 Atletiek Doelspelen Slag- en loopspelen Inzet/sportiviteit

21


Maatschappijleer Inhoud/Stofomschrijving

Examen Toets- Toets Eenheid vorm duur

Maatschappelijke problemen, overheid en beleid H1: Wat is maatschappijleer? en eventueel aangeboden lesmateriaal

K1, K2, K3, K6

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

Periode 1

Stof getoetst in: - maximaal 2 proefwerken - maximaal 2 actualiteitentoeten Presentatie maatschappelijk probleem

S S

1 les 1 les

M

N N

3 1

N

3

N N

3 1

N

3

N N

3 1

J

NB

Periode 2 Multiculturele samenleving K1, K2, H4: Multiculturele samenleving K3, K4 en eventueel aangeboden lesmateriaal Arbeid en sociale zekerheid H6: Werk en eventueel aangeboden lesmateriaal

K1, K2, K3, K5

Stof getoetst in: - maximaal 2 proefwerken - maximaal 2 actualiteitentoetsen Presentatie beroep oriënterende stage

S S

1 les 1 les

M

Periode 3 Lokaal bestuur

K1, K2, K3, K6

Sociale bindingen H8: Relaties en eventueel aangeboden lesmateriaal

K1, K2, K3, K4

Stof getoetst in: - maximaal 2 proefwerken - maximaal 2 actualiteitentoetsen Excursie “Gemeentehuis Bloemendaal” (indien niet deelgenomen, vervangende opdracht)

S S

1 les 1 les

Eindcijfer van leerjaar 3 is het eerste SE – cijfer voor leerjaar 4

Examendossier

Examendossier

22


Beroeps oriënterende stage/opdracht 1 Inhoud/Stofomschrijving

Examen Toets- Toets Eenheid vorm duur

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

Periode Voorbereidende beroep ML1/K1 oriënterende stage Uitvoering beroeps ML1/K1 oriënterende stage Evaluatie beroeps oriënterende ML1/K1 stage

H

J

n.b.

Examendossier

H

J

n.b.

Examendossier

H

J

n.b.

Examendossier

23


Grote praktische opdracht 2 Inhoud/Stofomschrijving

Examen Toets- Toets Eenheid vorm duur

Herkan- Gewicht Opmerkingen sing j/n

Onderwerp naar keuze onderzoeken

K1, K2, K3, K6, K7

J

n.b.

Examendossier

Presentatie sectieonderzoek

K5

J

n.b.

Examendossier

Periode

24


Rekenen In klas 3 staat rekenen niet in het lesrooster. De leerlingen moeten thuis zelfstandig het rekenprogramma Gecijferd op de computer doen. In klas 4 moet elke leerling verplicht de CITO eindtoets doen.

25

Pta klas 3 2013 2014 boekje  
Pta klas 3 2013 2014 boekje  
Advertisement