Page 1

Model H 4. Verklaring van ondersteuning van een kandidatenlijst BELANGRIJK! LEES EERST DE TOELICHTING. Ondergetekende, .......................................................................................................................................... (naam), 1

wonende te .......................................................................................................................... (woonplaats ), verklaart de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der StatenGeneraal op 12 september 2012 in kieskring 20 (Bonaire) te ondersteunen. Aanduiding van de politieke groepering: Libertarische Partij (LP) Lijst van kandidaten:

2

Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

1.

Manders

T.T.A.J.

Zoetermeer

2.

Backhuijs

W.Q.

Leiden

3.

Winkelaar

K.P.G.H.

Aarlanderveen

4.

Brokke

M.A.

Voorhout

5.

de Poel

S.

Gerkesklooster

6.

Tjoa

K.

Edam

7.

van Dijken

H.J.

Groningen

8.

van der Sterren

V.L.

Groningen

9.

Voorn

B.

Amsterdam

10.

Wijbenga

M.

Groningen

11.

Aandewiel

M.

Amsterdam

12.

Hartman

R.H.

Maarssen

13.

Beune

H.J.

Maarssen

14.

Sturman

H.R.

's-Gravenhage

15.

Brouwer

H.

Amersfoort

16.

Ramautarsing

Y.J.S.

Amsterdam

17.

Spits

A.P.

Purmerend

18.

Dijkstra

P.C.

Kiev (UA)

19.

Wijgergangs

F.J.S.

Alkmaar

20.

Bijl

R.

Rotterdam

21.

van Driel

J.J.

Leusden

22.

Wessels

I.

Enter

23.

de Poel

H.

Gerkesklooster

24.

Teijema

L.C.

Oegstgeest

25.

Koopmans

S.F.P.

Rotterdam

26.

Beukelman

P.C.R.

Houten

27.

van der Linden

A.H.J.

Amsterdam

28.

Ambtman

L.W.

Amstelveen

29.

el Oufir

A.

Amsterdam

________________________________________________________________________ Datum: 12-07-2012 23:50:35

pagina 1 / 3


Nr.

Naam

Voorletters

Woonplaats

30.

van Dijken

J.R.

Groningen

31.

van Glabbeek

R.

Waterloo (AU)

32.

Vrijhof

J.O.

Bilthoven

33.

Nuijens

M.J.

Minsk (BY)

34.

Arends

R.

Alkmaar

35.

Dauven

H.J.J.G.

Linne

36.

van der Stegen

L.J.W.R.

's-Gravenhage

37.

Knispel

K.J.M.

Westervoort

38.

Elsinga

P.O.

Alkmaar

39.

Pailer

S.

's-Gravenhage

40.

Stulemeijer

H.J.A.M.

Purmerend

41.

Katgert

G.A.

Wageningen

42.

van Straten

C.

Rotterdam

43.

Does

M.A.

Isla Cristina (ES)

44.

Croughs

P.A.

Groningen

45.

Mosink

M.C.A.

Wierden

46.

de Winter

L.C.

Bergen op Zoom

47.

Sakkers

D.J.

Laren

48.

de Zeeuw

M.G.

Atlanta (US)

49.

Beckman

K.A.

Amsterdam

50.

Karsten

F..P.J.

Amsterdam

Datum:

.....................................

Handtekening:

.....................................

In te vullen door de gezaghebber De gezaghebber van .............................................. verklaart dat de ondertekenaar in zijn openbaar lichaam als kiezer is geregistreerd. Datum:

.....................................

De gezaghebber,

.....................................

Voetnoten: 1 Vermelding van uw woonplaats is verplicht. Vermelding van uw adres en postcode is niet verplicht. 2

De kandidaten dienen op dezelfde wijze en in dezelfde volgorde te worden vermeld als op de lijst, zoals deze wordt ingeleverd.

TOELICHTING

________________________________________________________________________ Datum: 12-07-2012 23:50:35

pagina 2 / 3


Verklaringen van ondersteuning kunnen slechts worden afgelegd door personen die binnen de kieskring waarvoor de lijst geldt, als kiezer zijn geregistreerd voor de desbetreffende verkiezing. Een kiezer die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, ondertekent deze verklaring binnen een termijn van zeven dagen voorafgaande aan de kandidaatstelling of op de dag van kandidaatstelling ter secretarie van de gemeente/het openbaar lichaam waar hij als kiezer is geregistreerd, in aanwezigheid van de burgemeester/gezaghebber of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar. De kiezer overhandigt een geldig identiteitsbewijs. Als identiteitsbewijs wordt hierbij geaccepteerd de documenten genoemd in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht zijnde: -

een geldig Nederlands paspoort, of een paspoort van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

-

een geldige Nederlandse identiteitskaart of een identiteitskaart van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

-

een geldig Nederlands rijbewijs of een rijbewijs van een van de landen van de Europese Unie respectievelijk Europese Economische ruimte;

-

een document waarover een vreemdeling ingevolge de Vreemdelingenwet 2000 moet beschikken ter vaststelling van zijn identiteit, nationaliteit of verblijfsrechtelijke positie.

Bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement ondertekent de kiezer die in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba is geregistreerd en die een verklaring van ondersteuning wenst af te leggen, deze verklaring binnen een termijn van zeven dagen voorafgaand aan of op de werkdag voor de dag van de kandidaatstelling. De ondertekening geschiedt ter secretarie van het openbaar lichaam wij hij is geregistreerd, in aanwezigheid van de gezaghebber of een door deze daartoe aangewezen ambtenaar dan wel diens plaatsvervangende eilandsgedeputeerde. De kiezer overhandigt een geldig identiteitsbewijs. Een kiezer mag niet meer dan één verklaring van ondersteuning ondertekenen. Een overgelegde verklaring van ondersteuning kan niet worden ingetrokken. Er hoeven geen ondersteuningsverklaringen te worden overlegd bij een kandidatenlijst, indien: a.

de aanduiding van de politieke groepering was geplaatst boven een kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan een of meer zetels zijn toegekend;

b.

aanduidingen van twee of meer groeperingen worden samengevoegd, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, hetzij aan de gezamenlijke groepering, hetzij aan tenminste een daarvan, een of meer zetels zijn toegekend.

c.

twee of meer groeperingen als één nieuwe groepering onder een nieuwe naam samen aan de verkiezing deelnemen, mits bij de laatstgehouden verkiezing van het desbetreffende orgaan, aan ieder van de afzonderlijke groeperingen een of meer zetels zijn toegekend.

Artikel Z 4, tweede en derde lid van de Kieswet Lid 2. Degene die bij een verkiezing door gift of belofte een kiezer omkoopt dan wel anderszins daartoe dwingt om een verklaring als bedoeld in artikel H 4, eerste lid, af te leggen ter ondersteuning van een lijst, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. Lid 3. Met dezelfde straf wordt gestraft de kiezer die zich door gift of belofte tot het bij volmacht stemmen of het afleggen van een ondersteuningsverklaring laat omkopen.

________________________________________________________________________ Datum: 12-07-2012 23:50:35

pagina 3 / 3

h4_ondersteuningsverklaring_tk2012_bonaire_libertarischepartijlp_manders  

), verklaart de onderstaande lijst van kandidaten voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten- Generaal op 12 september 2...