Page 1

ha r r yhe x t a l l des i gnpor t f ol i o c ont ent s : s ec t i on1

c ur r entuni v er s i t ypr oj ec twor k

s ec t i on2

f r ees t y l eper s ona l l ymot i v a t eddes i gns

s ec t i on3

a ddi t i ona l s k et c hbook


pr oj ec tbr i ef :

des i gnaf ut ur e“ c ul t � obj ec t

s ol ut i on:

t hes a45i sadev i c eus edt oc onv er tei t herwa t er ors mok ei nt obr ea t ha bl ea i rt ot hec ons umer . c ur r ent l yi n2v a r i a t i ons , 1us edf orunder wa t erbr ea t hi ng, t heot herf or s a f ebr ea t hi ngi nuns a f eenv i r oment s . t he r s tus esac onc ept ua l c a t a l y s tt or emov ehy dr ogenf r om wa t ert ol ea v epur eox y gen, a ndt hes ec ond l t er sa nyi mpur i t i esf r om t hes ur r oundi nga i r


c ha l l enges : mul t i pl ec onc eptgener a t i on, pr ogr es sofi dea s , c ol ore x per i ment a t i on, c a mer aa ngl es .


c ha l l enges : des i gnf ori nt er c ha ngea bi l i t y , c a mer aa ngl es , det a i l i ng


c ha l l enges : i nt er c ha ngea bl epa r t s , r eec t i ons , env i r omentl i ght i ng, mul t i pl ec omponent s , c ol ort heme , ma t er i a l s el ec t i on, a t t ent i ont odet a i l


pr oj ec tbr i ef : “ des i gnas ha mpoodi s pens i nguni t / bot t l e . ”

s ol ut i on: t he na l i deai sas t r i k i ngs ha mpoobot t l ewi t hadi ffer ents ha pe . t hes ha pei nc or por a t edwha ts eemsl i k e3di ffer entpa r t sofdi ffer ent s i z es , a ndwi t ht hewi del yus edbot t l ec a pdes i gn, t hepr oduc twoul d a ppea l t oal a r gema r k et di ffer entedi t i onsoft hebot t l ec oul dber el ea s edbyt hec ompa ny byc ha ngi net hedes i gnoft hepa t t er na ndc ol or sont hebot t l e .


c ha l l enges : des i gnt os c a l e , wor k i ngpa r t s , ma t er i a l s el ec t i on, hi ddeni nt er na l des i gni ng, pos t pr oc es s i ng, c onc epti deapr es ent a t i on


pr oj ec tbr i ef :

des i gnadi s pl a yt ohous et heI E D’ sRoy a l Cha r t er

s ol ut i on:

t hepr oduc tdi s pl a y edont hef ol l owi ngs heeti saper s ona l dev el opmentofa ni deaf a rbey ondt hepr oj ec tbr i ef t hef ol l owi ngdes i gni sa“ t ent � t ha thous edas t a nd, t hes t a ndt ha twa st he s ol ut i ont ot hepr oj ec tbr ei f , howev er , t hepr oc es s esus edt oc r ea t et hedes i gn s hownher ewa sf a rl ongera ndmor edet a i l edt ha nt hepr oj ec ts ol ut i on


c ha l l enges : c ol ort emper a t ur e , s ur f a c emodel l i ng, s ha dows , pos t pr oc es s i ng, ma t er i a l s el ec t i ona ndmodic a t i on, t e x t ur ema ppi ng, l umi nos i t y , l i ght i ng


c ha l l enges : s ur f a c ema t er i a l t r a ns pa r enc y , c a mer aa ngl es , l i ght i nge x c l us i ona nds ha dows c a mer al ensa dj us t ment ,el dofv i ewa nddept hofel d


c ha l l enges : c r ea t i ngl i ta r eaout s i det hemodel , s ur f a c ema t er i a l t r a ns pa r enc ya ndma ppi ng


pr oj ec tbr i ef :

r edes i gna ne x i s t i ngpr oduc twi t ht hea i mt oi mpr ov ei t senv i r oment a l i mpa c t

s ol ut i on:

t hes ol ut i ont ot hi spr oj ec twa sac ok ebot t l er edes i gnma def r om bi odegr a da bl e pl a s t i c . i ha v epr opos edv a r i ousl i mi t ededi t i onsa ndv er s i onsf ort hec ompa ny t oc ons i der .


c ha l l enges : bot t l et r a ns pa r enc y , env i r onmentr eec t i ons , c a mer aa ngl es , pos t pr oc es s i ng


c ha l l enges : a mbi entl i ght i ngr educ t i on, di us i on, gl oweec t , bl oom, ha z e , r a di a t i on, l umi nos i t y


c ha l l enges : ma t er i a l r epl i c a t i on, di us i on, c ol orc ont r a s t i ng


pr oj ec tbr i ef :

des i gnapr oduc tt o ti nt oa100mm x100mm c ubet ha tut i l i z es3dpr i nt i ng

s ol ut i on:

t hes ol ut i onwa sama z e3dma z ema deby3dpr i nt i ng. t hedes i gnus es3dpr i nt i ngt ec hnol ogyt oi t sa dv a nt a gebypl a c i ngt hemov i ngba l l wi t hi nt heenc l os i ngma z e , t her ef or enota l l owi ngt heba l l t obel os t .


T h ef o l l o wi n gpage sc o n t ai nv ar i o u sde s i gn sf r o mt h el as t2y e ar s . . .


c ha l l enges : pos t pr oc es s i ng, r eec t i onsa ndl i ght i ng, f oc a l bl ur


c ha l l enges : a mbi entoc c l us i on, di r ec t i ona l hea dl i ght i ng, pos t pr oc es s i ng


c ha l l enges : or i ent i ngmodel i nr el a t i onwi t ht heenv i r oment , a l i gni ngr eec t i ons , ba l a nc i ngl i ght i ng, oorhei ghta dj us t ment


c ha l l enges : c ur v edf ea t ur es , c ompl e xpa t t er ns , bui l tt os c a l e , ma t er i a l s el ec t i on, c a mer aa ngl es , gl a s sr eec t i on, env i r onment , s ha dows


c ha l l enges : c a mer aa ngl es , ma t er i a l s el ec t i on, s ha dows , r eec t i ons


T heF l e xL i ght . T heF l e xl i ghtwa si ns pi r edbynat ur e. S pec ic a l l ybul l hor nsa ndvi nes . T hebul l hor nsha v ei ns pi r edt hes ymmet r i c al a ndr i gi dl ookt ot hedes i gnwher ea st hev i nesha v ei ns pi r edt hec ur l eda nda l mos t wr a ppedeec tc r ea t edbyt hes ha peoft hedes i gn. T hi sdes i gnwa si nt endedt obes ol di npai r sa ndbepl a c eda tei t herendofameet i ngt a bl e , di ni ngt abl eora nyt a bl eoft ha tma t t er , t heyc a na l s obemount edonwal l st obr ea t eambi entl i ght i ngi nar oom

c ha l l enges : s ha pema ni pul a t i on, a mbi entl i ght i ng, c a us t i c s , bl oom, r eec t i ons c a mer aa ngl es , l ensc or r ec t i ng


c ha l l enges : c a mer aa ngl es , emot i on, r eec t i on, r ea l i s m


c ha l l enges : mov ea bl epa r t s , r eec t i ons , ma t er i a l s el ec t i on, des i gnt os c a l e , des i gnf orma nuf a c t ur e , a ddeddet a i l i ngt opr opos eus e , i ndi v i dua l c omponentdet a i l i ng.


c ha l l enges : l i ght i nga ngl ea ndi nt ens i t y , r ea l i s t i chea dl i ght i ng, c ompl e xs ur f a c es , s ur f a c ee x t r us i on, s y mmet r y


c ha l l enges : c a mer aa ngl ef orr ea l i s m, l i ght i nga nds ha dows , r ea l i s t i cma t er i a l l i ght i ng, l i ght i ngbl oom


c ha l l enges : c ompl e xs ur f a c es , mot i onbl ur , wheel bl ur , c ont r a s t , s t r ea ml i ni ng, a ggr es s i v edes i gn, r ea s l i s m


c ha l l enges : l i ght i ng, c ont r a s t , gl oweec t , emot i ona l f eel


c ha l l enges : des i gnt os pec , t o tA1pa peri ns i de ,a t pa c k , mi mi mum c omponent s , ma t er i a l r ender i ng, f oc a l bl ur


c ha l l enges : f a mousdes i gnc ha l l enge , s i ngl es ur f a c e , ma t er i a l r ender i ng, f oc a l bl ur , c ompl e xs weepsa ndc ut s


c ha l l enges : a mbi entl i ght i ng, gl oweec t ,r s ta t t empta tc ompl e xs ur f a c es


c ha l l enges : ma t er i a l s el ec t i on, env i r omentl i ght i ng, s ha dows , ma t er i a l l umi nos i t y , r eec t i on, c ompl e xs weep


c ha l l enges : c omponentl i ght i ng, l umi noc i t y , env i r omentl i ght i ng, c a mer aa ngl es , f ea t ur epa t t er ni ng, c omponentor ga ni s a t i ona ndor i a nt a t i on


c ha l l enges : k nur l i ng, c omponenti l l umi na t i on, l c dr ender i ng, s moot h ni s h, c a mer aa ngl es , s of tt ouc hbut t ons , t e x tba s edf ea t ur es , c ol or edl umi nos i t y


c ha l l enges : mul t i pl emov i ngpa r t s , wor k i ngmodel , t e x t ur ec r ea t i on, f oc a l bl ur , pos t pr oc es s i ng, s of tedges , pa r tor i ent a t i on


c ha l l enges : des i gnt oe x a c ts i z i ng, mi ni mum wa l l t hi c k nes sf ors t a bi l i t y , t ol l er a nc es , 3dpr i nt i ngr ea dy


c ha l l enges : s mok ygl a s st e x t ur ec r ea t i on, f oc uspoi nt , c a mer aa ngl es , bl ur r edr eec t i ons , l umi nos i t y , wor k i ngpa r t s


c ha l l enges : mul t i pl emov i ngpa r t s , wor k i ngf ea t ur es , det a c ha bl el ens , c a mer aa ngl es , c ompl e xf ea t ur es


T h ef o l l o wi n gpage sc o n t ai nv ar i o u ss k e t c h bo o kde s i gn s . . .


ha r r yhe x t a l l

Educ at i on+Ski l l s Educ at i on 2014-2015 Bour nemout hUni v er s i t y-F i na l Y ea r-I ndus t r i a l Des i gnBA( hons ) 2013-2014 Pl a nnedpl a c ementy ea ri ni ndus t r y

2005-2010 Ma r l bor oughCol l ege , Wi l t s hi r e 3a l ev el s-ma t hs , phy s i c s , des i gnt ec hnol ogy 10gc s e ’ s pr e2005 Wi ndl es ha m Hous eS c hool , Wes tS us s e x Al i a s I l l us t r a t or F l a s h S ol i dwor k s MSOffic e Wi n+Ma c

Cont ac t

Phot os hop Dr ea mwea v er L i ght r oom

Ha r r yHe x t a l l Hook l a ndsF a r m As hi ngt on Wes tS us s e x RH203AT E ma i l : ha z z a he x @gma i l . c om Mobi l e:07429264906

2010 a s s i s t a ntpr ot ot y pedes i gnengi neer , wi l l i amsf 1

t ea mwor k , e x a mi ni ngpr obl ems ,ndi ngapot ent i a l s ol ut i on, t es t i nga l t er na t i v es ol ut i on, punc t ua l i t ya ndt i mema na gement , s ol ut i onpr opos a l a ndpr es ent a t i on, mec ha ni c a l ma t er i a l t es t i ng

2011-2013 Bour nemout hUni v er s i t y-I ndus t r i a l Des i gnBA( hons )

T ec hni c al Ski l l s

wor k+e x per i enc e

Per s onal Ski l l s Cr ea t i v i t y Pr obl em S ol v i ng T ea mWor k i ng

2011 f r eel a nc et ec hnol ogyma i nt ena nc e/ a dv i c e , haz z ahe x

bui l dbus i nes sonma i nt ena nc ea ndc ons t r uc t i onofpc ' s . l ea r ni nga nys k i l l sdeemednec es s a r yt os ol v ea nypr obl em i c a mea c r os s , t i mema na gement , c r i s i sa v oi da nc e , pr obl em s ol v i ng, ec onomi z a t i on, c us t om pcc ons t r uc t i on, s el l i ngapr opos a l

2012 a s s i s t a ntdes i gner , s t udi o9 1 de s i gn

a s s i s t a ntdes i gnera tas ma l l des i gn r m ba s edi nha c k ney , l ondon r equi r edt oev a l ua t ec ur r entdes i gns , e x a mi nec l i ents pec ic a t i ons , pr opos es ol ut i ons , pr es enti dea s , dev el oppr oduc t s , pr obl em s ol v i nga swel l a ses s ent i a l t ea mwor k

pr es ent ba rs t a ffa ndt ea m member , Vodk aRe v ol ut i on

whi l s ta tuni v er s i t yi a m ea r ni ngmoneywor k i ngi nabr a ndedba r .

s t udent , Bour ne mout hUni v e r s i t y

s t udy i ngI ndus t r i a l Des i gnBA( hons ) -c ur r ent l yi ns ec ondy ea r

Harry Hextall Portfolio  
Harry Hextall Portfolio  

Portfolio of designs

Advertisement