Page 1

!" !"#$%&'()#$*+$ $ *+#""&$ ,)&-)./0-1)/%$$

!"

231''.4."#$#/)5,)$26/0.$ #$%&'()*'+,"-)$".))(/'*"0'1$".'1"-+(*(233+$4" $ **+$6789:;<$==;$>?;$@;A:$B?;9:C7;D:;$E@;9@F$9:$@G9:$HG79:EA::$ D7;D$I:J$K@EE:C:;+$1@:$F??L$8:$>?;$::;$<MI@@CNC?;$B::E$::;$ 9@MGF:;J$B??E$8:$JE@J<$@N$K:;JO$P:J:E$;@D$*$I@:$C??J$8:$7;$I:J$ <MI@@CNC?;$A7:;$9?J$8:$?C<$J:?F$JE@J<$K:;J$@N$8:$<MI@@CQ$$@N$9?J$B?J$8:$$ K:E:7LJ$I:KJ$:;$9?J$8:$<J??J$J:$JE?NN:C:;$@F$;@D$F@@7:E:$97;D:;$;::E$ J:$A:JJ:;$?C<$J:?FO$ ,78$F:ELJ:;$9?J$?C<$8:$7;$::;$F@@7:$@FD:>7;D$K:;JQ$F:J$7;J:E:<<?;J:$ F:;<:;$@F$8:$I::;Q$8:$?;9:E:$79::R;$:;$7;>?C<I@:L:;$LE78DJ+$%?J$8:$ K::C9:;$F:J$:CL??E$L?;$>:EK7;9:;$:;$L?;$??;>GCC:;+$);$9?J$8:$9S;$ B::E$;7:GB:$:;:ED7:$LE78DJ+$!@@E$@;<$C:799:$97J$J@J$I:J$79::$@F$>?;$I:J$ <MIE78>:;$>?;$::;$<MI@@CNC?;$B::E$7:J<$C:GL<$J:$F?L:;Q$:;$9?J$8:$ <MI@@CNC?;$@@L$:MIJ$7:J<$B??E9:>@C<$7<$>?;$:;$>@@E$8:$@ED?;7<?J7:+$$


,:ELB78A:$ \$F??;9:;Q$\$B:ELWA:$9?D:;Q$\$C@M?J7:<$

!" %?D$X$

%?D$T$

%?D$\$

'N$9:$::E<J:$9?D$9:C:;$B:$@;A:$

+++D??;$B:$@N$A@:L$;??E$9:$:<<:;J7:<$

#?$I:J$B??E@F$:;$I:J$B?J$7<$I:J$@N$

:E>?E7;D:;$F:J$8:$I@:$B:$F:;<:;$G7J$

7;$$9:$>:EI?C:;+$,:$E:7L:;$7;<JEGF:;JW

9?D$\$J789$>@@E$I:J$I@:+$

;@97D:;$@F$IG;$:7D:;$>:EI??C$J:$

:;$??;$7;$9:$>@EF$>?;$F@9:CC:;$:;$

9@:;+$$/;D?;D:;$LG;;:;$A78;Y$

Z@EF?J<+$(??E$;:J$A@$K:C?;DE78LQ$8:$

NE7LL:C:;9:$C@M?J7:<*$9:$@;JF@:J7;D$

F?D$D:KEG7L$F?L:;$>?;$9:$?;9:E:$

F:J$K78A@;9:E:$F:;<:;$Q$$*$::;$

9::C;:F:E<+$H78$LG;;:;$9@@E>E?D:;$@Z$

Z7CFM?Z:Q$*$M?EJ@@;<+$%:$

IG;$>@@EK::C9:;$9:C:;+$$

F@D:C78LI:9:;$A78;$:7D:;C78L$C:D7@+$

1:J$9@:C$7<$@F$I:J$D:F::;<MI?NN:C78L$

1:J$7<$@;A:$K:9@:C7;D$9?J$8:$K@EE:C:;9$

J@:L@F<JK::C9$>?;$8@GB$<MI@@C$

>?;$$79::R;$@F$:E$A:CZ$F::$??;$9:$<C?D$

<MI:EN$J:$LE78D:;+$$17:EG7J$Z7CJ:E$8:$9:$

J:$D??;Q$$;??E$IG7<$D??J+$

?;L:ENG;J:;$>@@E$8:$<MI@@CW @;JB7LL:C7;D$7;$9:$L@F:;9:$[$8??E+$

,:CL:$<JE?J:D7:$7<$I:J$K:<J$N?<<:;9$K78$ I:J$E:?C7<:E:;$>?;$I:J$J@:L@F<JK::C9O$ );$I@:$LG;$8:$9??EK78$A@>::C$F@D:C78L$ E:MIJ$9@:;$:;$D:KEG7L$F?L:;$>?;$9:$ 97>:E<7J:7J$>?;$F:;<:;$:;$K::C9:;O$ 1:J$7<$K@>:;97:;$9:$NG;J8:<$@N$9:$7$ 9?DY$9?J$K:J:L:;J$9?J$B:$@@L$<J7C$<J??;$ K78$9:$M@;<7<J:;J7:$>?;$I:J$>:EI??CQ$ M@;DEG:;J7:$>?;$K::C9Q$?MJ7>7J:7J:;$:;$ <JE?J:D7:Q$9:$MI:ML$@N$B:JJ:C78L:$:7<:;$ :;$9:$>@EF+$#:J$?C<$@@L$@N$9:$?;9:E:$

$ /;J:EF:AA@++$

9?D:;$A@ED:;$B78$>@@E$7;<N7E:E:;9:$ >@@EK::C9:;+$$

#$*+(5+002666"

1:J$7<$;G$A??L$@F$8:$J:?F$$F::$J:$ ;:F:;$K78$8@GB$X:$M@;MCG<7:<$:;$

$ T$

6G<<:;$9:$K78::;L@F<J:;$D??J$

IG;$J:$K:JE:LL:;$7;$9:$

I:J$9@@E+$'N$8:$:7D:;$<MI@@C$D?$

G7JB:EL7;D:;$>?;$9:A:$

8:$@N$8:$:7D:;$B78A:$@N$A@:L$;??E$

?;L:ENG;J:;+$6789:;<$9?D$T$

"?;$I:J$:7;9$>?;$I:J$JE?8:MJ$$C7DJ$

9:$>:EI?C:;+$,??E$9E@@FJ$F:;$

I:KK:;$B:$>:EZE7<<:;9:$

:E$::;$<MI@@CNC?;$9?J$:E$

>?;O$1:J$>:EA?F:C9$

NE:<:;J?J7:$F?;7:E:;$9:$E:>G:$

??;JE:LL:C78L$G7J$A7:JQ$D::;$K?CC?<J$

$ U9E@F:;K@:LV$;::F$8:$F::$;??E$

C?J:;$N?<<:E:;Q$97:$8:$;G$LG;J$

K:>?JQ$E7MIJ7;D$D::ZJ$:;$9?J$>?;$

9:$T:$B:ELWA:$9?D+$$

J@:N?<<:;$F:J$8:$:7D:;$J:?F+$

I:J$J:?F$A:CZ$7<+$

72*"%82*,"


!"

'NKE:;D<J$

,?J$C:>:EJ$I:J$8:$@NO$ • 6:?FC:9:;$A78;$F:9:W:7D:;??E$>?;$I:J$<MI@@CNC?;+$ • 6:?FC:9:;$>@:C:;$A7MI$K:JE@LL:;+$$ • /:9:E::;$F??LJ$L:;;7<$F:J$;7:GB:$7FNGC<:;$:;$7;<N7E?J7:KE@;;:;+$ • ):;$@ED?;7<?J7:?;?C]<:$>?;G7J$::;$?;9:EQ$N:E<@@;C78L$$N:E<N:MJ7:Z+$ • ):;$7FNGC<$>@@E$$C:79:E<MI?N$$ • ):;$I:C9:E:$J@:L@F<J>7<7:$>@@E$@;9:EB78<Q$L7;9Q$F:;<$:;$ @ED?;7<?J7:+$ • 1:J$<MI@@CNC?;$7<$I:J$:7D:;$>:EI??C$>?;$9:$<MI@@C$:;$9??EF::$ @;9:E<MI:79:;9+$ • %:$<MI@@C$I::ZJ$::;$<MI@@CNC?;$9?J$??;$B:JJ:C78L:$:7<:;$>@C9@:J$ • 1:J$<MI@@CNC?;$C??J$A7:;$B??E$8:$JE@J<$@N$K:;J$@Z$B7CJ$A78;+$ $

"C<$97E:MJ7:$$C::E$8:$F:J$::;$?;9:E:$KE7C$J:$L78L:;$;??E$8:$ :7D:;$@ED?;7<?J7:^$D?$8:$@N$A@:L$;??E$9:$>:EB@;9:E7;D+$ $ $ \


$

!"

4E?LJ7<MI$$

/;Z@EF?J7:$ $

0:$LG;J$@N$\$$>:E<MI7CC:;9:$F@F:;J:;$K:D7;;:;Y$ X:$E@;9:Y$T[$;@>:FK:E$T`X`Q$Xe$8?;G?E7$T`XXQ$$T[$Z:KEG?E7$T`XX$ T:$E@;9:Y$<J?EJ$$:7;9$8?;G?E7Q$>:E>@CD:;<$X$9?D$7;$Z:KEG?E7$:;$X$9?D$7;$F??EJ$ \:$E@;9:Y$<J?EJ$K:D7;$?NE7CQ$$>:E>@CD:;<$X$9?D$$7;$F:7$:;$$X$9?D$7;$8G;7$ ,78$>:EA@ED:;$>@@E$:CL:$B:ELWA:$9?D$::;$K78A@;9:E:Q$G7J9?D:;9:$C@M?J7:$ :ED:;<$7;$I:J$C?;9+$):;$C@M?J7:$97:$I:J$L?E?LJ:E$>?;$9:$9?D$@@L$D@:9$ B::ED::ZJ$:;$@;9:E<J:G;J+$,78$B7CC:;$:CL:$B:ELWA:$9?D$@F$X`+``$<J?EJ:;$:;$@F$ Xa+``$?ZE@;9:;+$#?JGGEC78L$B@E9J$:E$>@@E$::;$D@:9:$CG;MI$D:A@ED9+$$ 4:E$<MI@@C$LG;;:;$JB::$F:;<:;$9::C;:F:;+$%:$L@<J:;$N:E$<MI@@C$>@@E$97J$ JE?8:MJ$A78;$fX```QW$:gMC+$KJB+$1:J$NE@DE?FF?$L?;$;??E$K:I@:ZJ:$B@E9:;$ ??;D:N?<J$h7;97>79G::CQ$>@@E$::;$<MI@@CK:<JGGEQ$9@@EC@@NJ789$:JM+i+$$ $ $

(::<J:E<?9>7:<$$ (?E78:$P@@J$ FK@@J_F::<J:E<?9>7:<+;C$ `aWTXabcc[X$ BBB+F::<J:E<?9>7:<+;C$

$

2MI@@CKE::9$ (?E8?;$$!7<<:E$ F?E8?;_<MI@@CKE::9+;C$ `aWdb\[deea$


" " $ $

$

Schoolplan nieuwe stijl  

Schoolplan nieuwe stijl

Advertisement