Issuu on Google+


Egwyddorion Dylunio ar gyfer y sgrin Cyflwyniad Cymunedau 2.0 gan GEECS

21/3/2012 : Adalton@glam.ac.uk http://geecs.tumblr.com & http://clickconnectdiscover.org


Egwyddorion Dylunio Sylfaenol • Petaech yn dylunio e-fwletin cwmnïol, poster, safle wê, neu gyflwyniad Pwerbwynt, bydd dealltwriaeth o’r pwyntiau sylfaenol canlynol yn eich helpu i gyfathrebu yn fwy effeithiol. Hyd yn oed os na fyddech yn dylunio dogfennau yn bersonol, os dysgwch y cysyniadau yma mi fyddwch yn deall beth sy’n creu cyfathrebu ‘gweledol’ lwyddiannus


Y 7 Egwyddor Sylfaenol • • • • • • •

Undod ‘Gestalt’ Gwagle Lliw Goruchafiaeth Hierarchaeth Balans


Undod • Y cysyniad mwyaf pwysig • Dylai pob elfen ar y dudalen edrych fel eu bod perthyn i’w gilydd - cysondeb • Undod AC Amrywiaeth


‘Gestalt’ • Yn y byd dylunio, mae’r term yn disgrifio ‘cyfanrwydd’ y gwaith a’i effaith

“ The entire design is more than the mere sum of its elements ”


Gwagle • Camgymeriad mwyaf grwpiau a fusnesau yw i ddefnyddio pob darn o le sydd ar gael!

• Mae gwagle neu ‘white space’ yn oll-bwysig!!


Gwagle Negyddol http://www.27bslash6.com/missy.html


Lliw • Defnyddir lliw i greu goruchafiaeth, hierarchaeth a balans o fewn darn o waith. •


Lliw • Cyfyngwch y nifer o liwiau a ddefnyddir mewn darn o waith • Penderfynwch ar eich lliwiau ar ddechrau’r gwaith Mae effaith defnydd lliw yn lleihau os yw’n cael ei or-ddefnyddio!


Goruchafiaeth •Cyferbyniad! • Gellir creu effaith cyferbyniad mewn sawl ffordd - lliw, maint, siâp ayyb • Sicrhewch bod canolbwynt sy’n cyferbynu yn eich gwaith i helpu’r gwaith i lifo


Hierarchaeth • Mae man cychwyn clir ar dudalen sydd wedi ei dylunio yn dda (gweler y pwynt ar goruchafiaeth) sydd yn helpu i gyfeirio’r llygad trwy’r gwaith. • Dim mwy na 3 lefel: – Pwysig, llai pwysig, lleiaf pwysig


Balans • Os yw gwaith allan o falans bydd elfennau unigol y gwaith yn dominyddu’r cyfan • 3 math o falans: – Cymesurol = Ffurfiol – Anghymesurol = Anffurfiol – Mosaig = Gormod o wybodaeth


Balans


Adnoddau • E-fwletinau: – mailchimp.com/

• Cyflwyniadau: – prezi.com

• Lluniau: – thenounproject.com/

• Blogiau / safleoedd we: – wordpress.com – Tumblr.com


Rheolau Dylunio • Audience - gives a little insight into designing for your audience. • Image - addresses types of images and elements that support your message. • Layout - provides information on how to use elements within your page layouts for easier readability. • Typography - this page addresses definitions and how to use type effectively. • http://www.writedesignonline.com/resources/design/rules/ index.html


Usability • Cyngor ar gyfer cyrff llywodraethol • http://coi.gov.uk/guidance.php?page=137


Casgliad • Bydd y 7 elfen dylunio sylfaenol yn bresennol ym mhob darn o waith dylunio safonol. • Medrwch ffocysu ar 1 neu 2 elfen yn fwy na’r lleill ond gofalwch bod y lleill yn bresenol • Mae cyfrifiaduron yn gyfrwng gweladwy; trwy ymgorffori’r rheolau yma i’ch gwaith cyfathrebu mi fyddwch yn creu gwaith mwy effeithiol


Cyflwyniad Egwyddorion Dylunio