Page 1

Nieuws

Inspiratie CadeauideeĂŤn

Passie 100+

aanbiedingen


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

'Ù®¥¥®Ä½»ù—Ýě½—Ùʦ›Ä—›ʽ®›ò›Ù¥®Ý››ÄÝ֛‘®¥®›»›ʽ®›ò›Ù¥Ûã›Ä»›½›®¹þÊė›Ù›òÊÊٗ›½›Ä͘ ĞďĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞŝƐĚĞŬŽƌƚĞĚƌŽŽŐƟũĚ͕ĚŝĞǁŽƌĚƚ ǀĞƌŽŽƌnjĂĂŬƚĚŽŽƌĚĞƚŽĞǀŽĞŐŝŶŐǀĂŶĂůŬLJĚŚĂƌƐĂĂŶ ĚĞŽůŝĞǀĞƌĨ͘ ^ŶĞůůĞƌĞĚƌŽŐŝŶŐďĞƚĞŬĞŶƚĚĂƚƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞŽůŝĞǀĞƌĨ ƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶ͕njŽĂůƐŝŵƉĂƐƚŽĞŶŐůĂĐŝƐ͕ĂĂŶnjŝĞŶůŝũŬ ŵŝŶĚĞƌƟũĚŬŽƐƚĞŶĚĂŶďŝũƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐŝŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞ ŽůŝĞǀĞƌĨ͘ ůůĞŬůĞƵƌĞŶŝŶŚĞƚ'ƌŝĸŶůŬLJĚĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ ŚĞďďĞŶŽƉŚĞƚƉĂůĞƚĞĞŶƐƚĂŶĚƟũĚǀĂŶϰƚŽƚϴƵƵƌ͘ EĂϭϴƚŽƚϮϰƵƵƌǀŽĞůĞŶnjĞŽƉŚĞƚĚŽĞŬĚƌŽŽŐĂĂŶ͘ ,ĞƚŝƐĞƐƐĞŶƟĞĞůĚĂƚĚĞǀĞƌĨĚŽŽƌĞŶĚŽŽƌĚƌŽŽŐŝƐ ǀŽŽƌĚĂƚŚŝũǁŽƌĚƚŐĞǀĞƌŶŝƐƚ͘ZĞŬĞŶŚŝĞƌǀŽŽƌďŝũĞĞŶ ĚƵŶŶĞǀĞƌŇĂĂŐŵŝŶŝŵĂĂůĞĞŶŵĂĂŶĚ͘ ŝŬŬĞƌĞǀĞƌŇĂŐĞŶŵŽĞƚĞŶůĂŶŐĞƌĚƌŽŐĞŶ͘EĂĂƐƚĚĞ ƐŶĞůůĞƌĞĚƌŽŐŝŶŐŬĞŶƚ'ƌŝĸŶĞĞŶĂĂŶƚĂůĂŶĚĞƌĞ ƐƉĞĐŝĮĞŬĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶƚĞŶŽƉnjŝĐŚƚĞǀĂŶ ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞŽůŝĞǀĞƌĨ͘

OƉĚĞŬůĞƵƌĞŶŬĂĂƌƚǁŽƌĚĞŶ'ƌŝĸŶŬůĞƵƌĞŶĂĂŶŐĞͲ ĚƵŝĚĂůƐ͞ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚŽĨƐĞŵŝƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚ͕͟ĚĂŶǁĞů ͞ŽƉĂĂŬŽĨƐĞŵŝͲŽƉĂĂŬ͘͟

'ƌŝĸŶůŬLJĚƐŶĞůĚƌŽŐĞŶĚĞŽůŝĞǀĞƌĨŚĞĞŌĞĞŶŝĞƚƐ ǀůŽĞŝďĂĂƌĚĞƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƟĞĚĂŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞŽůŝĞǀĞƌĨ͘ ůŬLJĚǀĞƌĨůĂĂƚŶĂĚƌŽŐŝŶŐĞĞŶŐĞůŝũŬŵĂƟŐĞƌŐůĂŶƐ njŝĞŶĚĂŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞŽůŝĞǀĞƌĨ͘ ŝũŚĞƚǀĞƌǀĂĂƌĚŝŐĞŶǀĂŶ'ƌŝĸŶůŬLJĚƐŶĞůĚƌŽŐĞŶĚĞ ŽůŝĞǀĞƌĨǁŽƌĚĞŶĚĞŚŽŽŐǁĂĂƌĚŝŐƐƚĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶ ǀĞƌǁĞƌŬƚ͕ŝŶĞĞŶƉƌŽĐĞĚĞŵĞƚŚŽŐĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐŶŽƌŵĞŶ͘ĞůĞǀĞŶƐĚƵƵƌǀĂŶŽůŝĞǀĞƌĨĞŶĂůŬLJĚǀĞƌĨŝƐ ĚĂĂƌĚŽŽƌŐĞůŝũŬ͕ĂůƐĚĞŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌĂůƚŚĂŶƐĚĞũƵŝƐƚĞ ƐĐŚŝůĚĞƌƚĞĐŚŶŝĞŬĞŶŚĂŶƚĞĞƌƚ͘

dƌĂŶƐƉĂƌĂŶƟĞ ĞŐƌŽƚĞƌĞƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƟĞnjŽƌŐƚǀŽŽƌŵĞĞƌĚŝĞƉƚĞĞŶ ŚĞůĚĞƌŚĞŝĚŝŶŐůĂĐŝƐůĂŐĞŶ͘ŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĚƌŽŽŐƟũĚĞŶ ǀŽŽƌŚĞƚŚĞůĞĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚŵĂŬĞŶĞĞŶĞŝŶĚĂĂŶĚĞ ŐĞďƌƵŝŬĞůŝũŬĞƌĞƐƚƌŝĐƟĞƐǀĂŶĐŽŶǀĞŶƟŽŶĞůĞŽůŝĞͲ ǀĞƌĨ͗ĚĞnjĞǀĞƌĨůĂĂƚnjŝĐŚŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌŽǀĞƌƐĐŚŝůĚĞƌĞŶ͕ŽŶŐĞĂĐŚƚĚĞŽŶĚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞŬůĞƵƌ͘DĂĂƌŶŝĞƚ ĂůůĞŬůĞƵƌĞŶŝŶŚĞƚ'ƌŝĸŶůŬLJĚĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚnjŝũŶ ƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚ͘ĞƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƟĞǀĂŶĚĞĚŝǀĞƌƐĞ ƉŝŐŵĞŶƚĞŶůŽŽƉƚǀĂŶŶĂƚƵƌĞƵŝƚĞĞŶ͘,ŝĞƌďŝũŐĂĂƚŚĞƚ ĂůƟũĚŽŵĚĞƌĞůĂƟĞǀĞƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƟĞǀĂŶĞĞŶŬůĞƵƌŝŶ ƌĞůĂƟĞƚŽƚĂŶĚĞƌĞŬůĞƵƌĞŶ͘

'ƌŝĸŶůŬLJĚǀĞƌĨŬĂŶnjŽǁĞůĂůƐŽŶĚĞƌƐĐŚŝůĚĞƌŝŶŐǀŽŽƌ ŽůŝĞǀĞƌĨĂůƐŐĞŵĞŶŐĚŵĞƚŽůŝĞǀĞƌĨǁŽƌĚĞŶŐĞďƌƵŝŬƚ͘ ĞŶĂůŬLJĚǀĞƌŇĂĂŐĚƌŽŽŐƚƐŶĞůůĞƌĞŶŝƐŝĞƚƐŵŝŶĚĞƌ ŇĞdžŝďĞůĚĂŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞŽůŝĞǀĞƌĨ͘ĂĂƌŽŵŝƐŚĞƚŶŝĞƚ ƌĂĂĚnjĂĂŵŽŵ'ƌŝĸŶůŬLJĚƚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶŽǀĞƌĂŶĚĞƌĞ ŽůŝĞǀĞƌĨ͘

ĞĨLJƐŝĞŬĞĞŝŐĞŶƐĐŚĂƉƉĞŶǀĂŶĂůŬLJĚŚĂƌƐǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ ŝĞƚƐǀĂŶĚŝĞǀĂŶƚƌĂĚŝƟŽŶĞůĞŽůŝģŶ͕ĚƵƐŽŽŬŚĞƚ ƉŝŐŵĞŶƚŐĞŚĂůƚĞǀĞƌƐĐŚŝůƚĞŶŝŐƐnjŝŶƐ͘ƌǀĂƌĞŶƐĐŚŝůĚĞƌƐ njƵůůĞŶĐŽŶƐƚĂƚĞƌĞŶĚĂƚĂůŬLJĚǀĞƌĨŝŶǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐŵĞƚ ƌƟƐƚƐ͛ǀĞƌĨŝĞƚƐƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚĞƌŝƐ͘

ŽĂůƐĂůůĞĂŶĚĞƌĞŽůŝĞǀĞƌǀĞŶŬĂŶ'ƌŝĸŶůŬLJĚǀĞƌĨ ŶŝĞƚǁŽƌĚĞŶǀĞƌŵĞŶŐĚŵĞƚĂĐƌLJůǀĞƌĨ͘,Ğƚ'ƌŝĸŶ ůŬLJĚĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚŽŵǀĂƚϱϬŬůĞƵƌĞŶĚŝĞƐƚƵŬǀŽŽƌ ƐƚƵŬnjŝũŶŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚŽƉŬůĞƵƌŬƌĂĐŚƚĞŶƌĞůĂƟĞǀĞ ŽƉĂĐŝƚĞŝƚ͘,ĞƚƐƉĞĐƚƌƵŵŝƐnjŽƐĂŵĞŶŐĞƐƚĞůĚĚĂƚĞƌ njŽǀĞĞůŵŽŐĞůŝũŬŬůĞƵƌĞŶŵĞĞŬƵŶŶĞŶǁŽƌĚĞŶ ŐĞŵĞŶŐĚ͘

ĞƌĞĐĞƉƚƵƵƌnjŽƌŐƚǀŽŽƌĚĞŐƌŽŽƚƐƚŵŽŐĞůŝũŬĞ ŬůĞƵƌŬƌĂĐŚƚĞŶůĂĂƚĚĞŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞŬĞŶŵĞƌŬĞŶǀĂŶĞůŬ ƉŝŐŵĞŶƚƚĞŶǀŽůůĞƚŽƚŚƵŶƌĞĐŚƚŬŽŵĞŶ͘

ĂĂƌĞŶƚĞŐĞŶŝƐ'ƌŝĸŶƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚŐĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌĞĞŶ ƐŶĞůůĞŽŶĚĞƌƐĐŚŝůĚĞƌŝŶŐĚŝĞǀĞƌĚĞƌǁŽƌĚƚƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚ ŝŶƌƟƐƚƐ͛KŝůŽůŽƵƌ͕tŝŶƚŽŶ͕KŝůďĂƌĞŶnjĞůĨƐƌƟƐĂŶ ǁĂƚĞƌŵĞŶŐďĂƌĞŽůŝĞǀĞƌĨ͘

www.winsornewton.nl

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512


Contact gegevens

Inhoudsopgave Caran d’Ache Prismalo Elegante papieren Alles voor de surprise Spuitbussen Schilderen met mes en vork Amsterdam Acryl nieuwe sets! Nieuw van W&N Oudt Hollandse olieverf Fantastische recepten Pastels Ezels Vergulden Luxe schrijfwaren kalligrafie Edding metallics Airbrush, Taurus special Harolds Linnen

Harolds Grafik Winkel + Lijstenmakerij Burg. van Walsumweg 730-860 3011 MZ Rotterdam T: 010-4120512 F: 010-4113321 @: verkoop@harolds.nl

4 5 6/7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Openingstijden Winkel: Maandag t/m donderdag 9.00 - 18.00 Vrijdag 9.00 - 21.00 Zaterdag 9.00 - 17.00 Openingstijden Lijstenmakerij: Maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 Zaterdag 9.00 - 17.00 Harolds Grafik Beeldhouwwinkel + Afhaalmagazijn + Kantoor Hoogstraat 72 3011 PT Rotterdam T: 010-4120512 F: 010-4113321 @: verkoop@harolds.nl www.harolds.nl Aangeboden door

Cad

eaub

on Bedrag in cijfers

Bedrag in letters

harolds grafik Burg. van Walsumweg 730 3011 MZ Rotterdam Tel: 010-4120512 Fax: 010-4113321 verkoop@harolds.nl www.harolds.nl

Creëer vandaag nog een blij gezicht.

Bedrag in cijfers Deze cadeaubon is uitsluitend inwisselbaar tegen goederen bij Harolds Grafik. Nadruk verboden. Veranderingen maken deze bon ongeldig. Een duplicaat wordt niet verstrekt. Alleen geldig met originele Harolds sticker. originele Harolds sticker. Een duplicaat wordt niet verstrekt. Alleen geldig met Nadruk verboden. Veranderingen maken deze bon ongeldig. bij Harolds Grafik. Deze cadeaubon is uitsluitend inwisselbaar tegen goederen

Bedrag in cijfers

Cadeaubon

Datum

Geef een cadeaubon van Harolds! Met de Harolds cadeaubon geef je inspiratie cadeau. Verras familie en vrienden met een bedrag naar keuze. De bon blijft onbeperkt geldig. Bedrag in letters

Cad

9.00 - 17.00

Cadeaubon

Datum

Kijk op harolds.nl/aanbiedingen voor de leukste geschenken.

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag

Bedrag in cijfers

eaub

on

Aangeboden door

www.harolds.nl verkoop@harolds.nl Fax: 010-4113321 Tel: 010-4120512

3011 MZ Rotterdam Burg. van Walsumweg 730 harolds grafik

Lichtpuntjes in de winter

De dagen worden korter, de avonden steeds langer. De winter treedt in! Fascinerend aan dit jaargetijde is de verandering van het kleurenpalet in de natuur. De goudgele en koperrode tinten van de herfst maken plaats voor de strakke silhouetten van het winterseizoen. Net als onze wintergasten zijn wij van Harolds altijd onderweg naar iets nieuws. Naar nieuwe producten, nieuwe technieken. Maar het goede en vertrouwde verliezen we natuurlijk niet uit het oog.

W&N Griffin 37 ml serie 1

€ 4,25

37 ml serie 2

€ 6,25

Tit. white 200 ml € 13,75 Vraag naar een sample in de winkel!

Zo koesteren wij de prachtige kunstmaterialen en -methoden die zich al decennialang bewijzen. En net zo dol zijn we op alles wat de winter zo mooi maakt: de natuurlijke kleurenpracht, de lichtpuntjes van de decemberfeesten en natuurlijk… ook op onze cadeautjes! www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Passion for art 3

3


Beschikbaar in assortimenten van 6, 12, 18, 30, 40 en 80 kleuren

Tijdelijk in drie uitvoeringen: 2 mwetalen dozen van 30 en 80 kleuren en een houten cassette met 80 kleuren. Gelimiteerd beschikbaar! Respectievelijk 8000 en 800 stuks en een houten cassette met 80 kleuren in een oplage van 500 stuks.

Ter ere van het tachtigjarige bestaan van het Prismalo aquarelpotlood brengt Caran d’Ache een ode aan dit eerste wateroplosbare crayon. 37 ml serie 1 € 4,25 Het37 Prismalo aquarelpotlood ml serie 2 € 6,25 zorgde vanaf zijn lancering in 1931 voor een revolutie in de kunst-, ontwerp- en kleurenwereld. In 2011 brengt Caran d’Ache die geschiedenis tot leven. Met historische Matterhorn-blikken die in een zeer beperkte oplage (achtduizend stuks Tit. whiteop 200demlmarkt € 13,75 wereldwijd) worden gebracht. Deze prachtige metalen dozen zijn verkrijgbaar met 30 en met 80 Prismalo potloden. Heel speciaal is de houten Matterhorn-cassette, met 80 potloden, die een oplage heeft van slechts vijfhonderd stuks. Uiteraard is de Prismalo-kwaliteit in tachtig jaar onveranderd gebleven: een dunne, sterke kleurstift met excellente lichtechtheid.


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

Fabriano Mediovalis Elegant papier uit Italië, traditioneel vervaardigd met schepranden. Geeft een persoonlijke stijl aan brieven, wenskaarten, uitnodigingen en aankondigingen. Zeer geschikt voor (vul)pen, potlood, houtskool, pastel, lichte aquarelwassingen, grafiek en een inkjetprinter (vooraf testen.) De kaarten (260 grs) en enveloppen (120 grs) zijn los te koop of per 100 stuks verpakt in een stevige kartonnen doos.

Omschrijving

Prijs

Omschrijving

Prijs

envelop 160x213 mm 120 grs.

€ 0,50

envelop 120x180 mm 120 grs.

€ 0,30

enkele kaart 200x150 mm 260 grs.

€ 0,30

enkele kaart 115x170 mm 260 grs.

€ 0,20

gevouwen kaart liggend 200x30 mm 260 grs.

€ 0,50

gevouwen kaart liggend 115x340 mm 260 grs.

€ 0,40

gevouwen kaart staand 170x230 mm 260 grs.

€ 0,40

Bij een volledige verpakking van 100 stuks krijgt u nog eens 25% korting!

Kalligrafie penseel rond Harolds serie 465 Penseel (Harolds serie 465) met rode marterharen in een fijne punt. Perfect voor schrijfwerk, fijne beletteringen, displays en showkaarten, wenskaarten en uitnodigingen. Ook zeer geschikt voor het schilderden van lange lijnen van, bijvoorbeeld, zeilen of tuigages. Vanaf maat 12 zijn de penseelharen verstevigd met runderhaar.

Maat Prijs

Maat

Prijs

Maat Prijs

0

€ 2,50

8

€ 5,80

16

€ 16,95

2

€ 2,55

10

€ 6,85

18

€ 21,55

4

€ 3,20

12

€ 8,65

20

€ 23,45

6

€ 4,75

14

€ 12,55

22

€ 31,70

Smoked edges Authentiek, handgemaakt papier. Elk uniek vel heeft de uitstraling van een oude schatkaart en vormt een perfecte ondergrond voor kalligrafische toepassingen. Geschikt voor kopiëren en printen (test vooraf het resultaat op uw printer).

200 grs in de formaten - A5 - A4 - A3 - A2

€ 0,65 € 0,95 € 1,40 € 2,15

- A1 € 3,30 120 grs in de formaten - A5 - A4 - A3

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

€ 0,55 € 0,95 € 1,25

Passion for art 3

5


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

Onze Italiaanse papierfabrikanten vervaardigen de mooiste cadeaupapieren en vellen voor papier- en boekbinden. Met fantastische resultaten en met voor papierbegrippen een zeer hoge lichtechtheid! In enkele dessins is zelfs goudpoeder verwerkt. Bij Harolds vindt u een inspirerend assortiment, al vanaf € 1,95 per vel 50x70 cm / 70x100 cm.

Crepepapier € 1,50 p/rol van topkwaliteit! Schitterende kleuren en stevige dichtheid. Meer dan 150% rekbaar.

Gipsverband is direct klaar voor gebruik, eenvoudig onder water dompelen en uit laten harden. Droogt snel. 10x450 cm, € 2,35

Ecola is een kleurkrachtige plakkaatverf die verkrijgbaar is in 18 kleuren. Door de kleursterkte is Ecola voordelig in gebruik. Bijzonder goed geschikt voor allerlei soorten papier, klei, gips en nog veel meer. 500 ml

€ 5,50

1000 ml € 7,95

Scharen van uitstekende kwaliteit zijn onmisbaar voor strak knipwerk. 16,5 cm

€ 1,55

20,5 cm € 1,65

Pritt stick Snel en nauwkeurig lijmen van papier, karton en foto’s. 10gr € 1,45

40gr € 2,95

20gr € 1,95

Süba Gips is een fijn modelgips voor vullen en opbouwen. Mengverhouding: 1 deel water op 2 delen gips. Hardt snel! Na droging goed beschilderbaar met acrylverf en daardoor breed toepasbaar. 1kg € 1,75

5kg € 6,95

Penselenset op kaart Voordelige set varkensharen penselen geschikt voor plakkaat-, acryl- en olieverf. Twaalf platte penselen.

€ 1,95 - OP=OP!

UHU alleslijm is een vloeibare, synthetische universeel lijm. Droogt snel en transparant. Kreukt het papier niet. Ideaal voor dagelijks gebruik. Twist & Glue 90ml

€ 2,75

Reeves acryl set met fijne, sneldrogende verf op waterbasis. Set van 10 tubes van 75 ml.

€ 16,95 Papier Maché Celluclay is een (bijna) kant-en-klare instant papier-maché. Na toevoeging van water ontstaat een boetseermassa die erg veel lijkt op klei. Verpakking 454 gr.

€ 2,50 OP=OP

Holografische glitters, Strooiflitter, Irisglitter, Duo-tone glitter Alle kleuren van de regenboog vindt u bij Harolds in verschillende soorten. Creëer zelf bijzondere effecten met deze glitters. Onze super fijne glitters kunnen zelfs gespoten worden met een airbrush en zijn terpentine bestendig! Glitters zijn bij Harolds al verkrijgbaar vanaf € 2,90 per 50 gram.

6

Passion for art 3

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

Daylight Ezel Lamp € 68,95 Om behoorlijk te werken, heb je goed licht nodig. Bevestig deze daglichtlamp met klem aan ezel, werkbank of tafel. Ook handig voor tentoonstellingen. Aluminium uitvoering. Inclusief 20 watt daglichtlamp (vergelijkbaar met gloeilamp van 100 watt).

Montana Gold € 3,80 Ruim tweehonderd levendige kleuren voor perfecte kleurovergangen. Montana Gold is waterbestendig, dekt zeer goed en droogt mooi mat. De 400 ml spuitbussen zijn ‘low pressure’ voor een goede beheersing. Zeker in combinatie met de los verkrijgbare (level)caps zijn zowel ultradunne lijnen als grote oppervlakken gemakkelijk aan te brengen.

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

€ 4,95 The Original! Met een ongeëvenaarde chroomkwaliteit, duurzame schittering en hoge glansgraad. De eerste in de wereld zonder mengkogels en met een legendarische reputatie dankzij zijn voortreffelijke weeren temperatuurbestendigheid. Wordt geleverd met flowmasterventiel en fatcap. Spuitbus chroom, goud of koper 600 ml.

Passion for art 3

7


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

Schilderen met mes en vork? Dat doe je met de New Age Rubber paletmessen van Harolds. De messen hebben een ergonomisch en fluorescerend handvat. Maar wat pas echt opvalt is de kwaliteit van het lemmet: duurzaam en flexibel roestvrijstaal. Verkrijgbaar in allerlei innovatieve vormen die goed aansluiten bij pasteuze schildertechnieken met olie- of acrylverf.

slechts € 2,25 per stuk nr. 18

nr. 60

nr. 79

Harolds Acrylmediums verrijken verf op waterbasis en vertragen de droogtijd. Naarmate je er meer van gebruikt, krijg je transparante, vloeibare kleuren zodat je meerdere lagen kunt aanbrengen (glaceren). Harolds Acrylmedium wordt ook toegepast om de glansgraad van de verf te manipuleren: helder glanzend of mat. glanzend (helder) of mat. Medium glans-, satijn-, mat-, glazingmedium € 7,25, iridescent- en crackle medium € 9,95.

TIP! Galeria Acryl Textuurmediums 200 ml € 8,50 Medium Grain Gel, Large Grain Gel, Mineral Texture Gel, Sand Texture Gel en Black Lava Texture Gel. Vraag in de winkel om de uitgebreide folder of kijk op www.harolds.nl

Gelmediums met glasparels geven structuur, transparantie en verrassend reflecterende effecten. Potjes van 250 gram. Maat

Prijs

800-122 mu

€ 2,45

1,5 mm

€ 2,95

3,0 mm

€ 3,25

Amsterdam Acrylverf 500ml 4-pack, Extra voordelige verpakking! Inhoud: Titaanwit - Azogeel licht Naphtolrood middel - Ultramarijn Van € 29,95 voor € 24,95

8

Passion for art 3

Talens spuitbussen 400 ml € 9,95 Geconcentreerde fixatief, Protecting Spray, Retoucheervernis, Schilderijvernis & Acrylvernis

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512


AMSTERDAM ALL ACRYLICS AMSTERDAM STANDARD SERIES Amsterdam Standard Series heeft alles wat je als acrylschilder nodig hebt om lekker te kunnen schilderen. Een kwalitatief uitstekende acrylverf, verkrijgbaar in 70 kleuren die zelfs na tientallen jaren hun oorspronkelijke kleur behouden. Daarnaast zijn er 10 zogenaamde specialties, dit zijn metallics en fluorescerende kleuren acrylverf, waarmee je nieuwe en opvallende effecten kunt realiseren. De specialties zijn perfect te combineren met de andere 70 kleuren van Amsterdam Standard Series. De verf is gemakkelijk met water te verdunnen. Bovendien is de droogtijd kort, zodat je lekker vlot kunt doorwerken. Amsterdam Standard Series is verkrijgbaar in tubes met 120 ml en 250 ml en in flacons met 500 ml en 1000 ml.

AMSTERDAM EXPERT SERIES Amsterdam Expert Series is een artists quality acrylverf. Dit komt ondermeer tot uiting in het geavanceerde kleurenpalet waarin je bijvoorbeeld veel monogepigmenteerde kleuren vindt. Deze leveren in mengingen de zuiverste kleuren. Verder is er een groep kleuren met authentieke, zeer exclusieve pigmenten zoals echte cadmiums, kobalten en chroomoxidgroen. Alle 70 kleuren bezitten de allerhoogste graad van lichtechtheid. De uniforme droogtijd en glansgraad dragen bij aan een perfect resultaat. Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging, dan is Amsterdam Expert Series echt iets voor jou. Amsterdam Expert Series is verkrijgbaar in tubes met 75 ml en 150 ml en in flacons met 400 ml.

AMSTERDAM STANDARD SERIES Amsterdam is wereldwijd bekend als een professioneel en herkenbaar acrylmerk. Amsterdam All Acrylics biedt een compleet assortiment met twee kwaliteiten acrylverf en een uitgebreid pakket hulpmiddelen. De afgebeelde sets zijn leverbaar vanaf eind december 2011. Wil je nu alvast een set reserveren, vul dan je naam en e-mailadres in en kruis aan welke set je wilt. Lever de ingevulde coupon in bij Harolds Grafik en je ontvangt een e-mail zodra de set binnen is. Naam:

E-mail:

Ik reserveer: Amsterdam Expert Series Set met 6 tubes 20 ml € 9,95 Set met 12 tubes 20 ml € 18,95 Amsterdam Standard Series Set met 6 tubes 20 ml € 6,95 Set met 12 tubes 20 ml € 12,95 Set met 24 tubes 20 ml € 24,95

AMSTERDAM EXPERT SERIES www.royaltalens.com


De vernieuwde en uitgebreide familie van oliën, mediums, vernissen en oplosmiddelen ● Unieke PET-flesjes ● Ergonomisch vormgegeven ● Heldere, detailleerde informatie op het etiket Bekijk het volledige assortiment op www.winsornewton.com


Classic Oilcolours


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

Ei tempera, dat onder andere wordt gebruikt in de iconografie en als onderschildering bij olieverftechnieken, neemt in de kunsthistorie een bijzondere plaats in. De geschiedenis gaat zelfs terug tot de oude Egyptische schilders, die ei als bindmiddel gebruikten. Ei tempera is met water verdunbaar en droogt in enkele minuten.

Benodigdheden: 1 eierdooier 1 dopje gekookt water 1 of 2 theelepels pigment 4 druppels spijkolie (ter conservatie, voor als je de verf wilt bewaren) 1 Glasplaat 30x30 cm 2 schildersmes/paletmes Een aantal pipetjes Een aantal Penselen 1 Garde 1 Theelepel 1 Glazen loper

Hieronder vindt u het recept van ei tempera. En van het restproduct maakt u gemakkelijk een overheerlijke Marsala Sabayon. Uiteraard is alles (behalve de marsala en de eieren) verkrijgbaar bij Harolds!

1. Ei scheiden en dooier heel houden (eiwit niet weggooien, dit heeft u later nodig voor de sabayon) 2. Dooier van de ene naar de andere hand verplaatsen en tussentijds hand schoonmaken. 3. Dooier tussen duim en wijsvinger pakken en er een gaatje inprikken met een schildersmes (als de dooier al stuk is, goed zeven om het velletje te verwijderen).

4. Gekookt water toevoegen en eventueel de spijkolie. 5. Doorkloppen met de garde. Het bindmiddels is nu klaar voor gebruik.

6. Leg 1 of 2 theelepels pigment op de glasplaat 7. Maak met wat water en het schildersmes een deeg van het pigment. 8. Met pipet eigeelmengsel (tempera) toevoegen en door spatelen met schildersmes of tempermes. 9. Goed wrijven met de glazen loper.

10. Eventueel nog wat bindmiddel/tempera toevoegen – wrijven en de verf is klaar voor gebruik. 11. Gereedschap schoonmaken met water en afwasmiddel

Marsala Sabayon, nagerecht: 4 personen, bereidingstijd +/- 15min. Eiwit van 4 eieren 100gr poedersuiker 100ml marsala wijn Wat geraspte citroenschil

1. Roer het eiwit en poedersuiker in een metalen (bij voorkeur een koperen) kom schuimig met behulp van een garde (of eventueel mixer) 2. Doe de Marsala en de citroenrasp erbij en klop het mengsel au bain Marie schuimig tot het volume verdubbeld is 3. Laat de Sabayon in een schaal ijswater al roerend afkoelen 4. Tot slot draperen met eetbaar bladgoud voor een verbluffende presentatie!

Eet smakelijk!

12

Eitempera recept - Piet Kempenaar - Verfmolen de Kat Foto’s - Mill picture’s International - Chris Krook Sabayon recept - Chefkok Sasaa - restaurant “De Hoop op d’Swarte Walvis”, Zaandam. Passion for art 3

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

Sennelier oliepastel fixatief € 12,95 Sennelier oliepastel fixatief is gemaakt van kunsthars op alcohol. Geeft een kleurloze niet vergelende, film die de oliepastel tegen stof en uitsmeren beschermt. Spuitbus 400 ml.

Sennelier ghiant oliepastel € 7,50 p/stuk In 1948 zoekt Pablo Picasso naar een nieuwe verf, die hem toelaat te experimenteren met nieuwe expressietechnieken. Zijn vriend Goetz vraagt aan Henri Sennelier om een dergelijke verf samen te stellen. Deze vruchtbare samenwerking tussen het genie van de schilderkunst van de 20ste eeuw en de meester kleurenmenger leidt tot de ontwikkeling van de oliepastel van Sennelier. Een sterk gamma, rijk aan pigmenten en tegelijkertijd ook met een geheel eigen consistentie, die zowel vast als smeuïg is. Het waren de eisen van Picasso en de Know-how van Henri Sennelier die leidden tot de ontwikkeling van deze oliepastels, die kunstenaars in staat stelt hun talent ten volle uit te drukken.

Van Gogh Oliepastels vallen op door hun kleurkracht en makkelijke kleurafgifte. De van Gogh Oliepastels zijn gemaakt van zuivere pigmenten, minerale oliën en wassen. Ondanks de bijzondere zachtheid kennen de van Gogh Oliepastels geen of nauwelijks stofafgifte. Ze zijn voor diverse ondergronden geschikt. Nu in een gunstig geprijsde set

Volledige vrijheid bij het schilderen: Direct aanbrengen van de oliepastel, uitstrijken met vinger of lap. Vermenging van kleuren direct op de ondergrond. Werken met penseel (verdunning met terpentijn). Na verhitting inwerken van: parels, glas, mozaiek, zand, houtkrullen... Na verhitting sculpteren van de materie. Hoge concentratie aan zeer zuivere minerale en organische pigmenten van een hoge kwaliteit. Een niet siccatief, inert en zuurvrij bindmiddel en zuurvrije was. Verkrijgbaar in 53 kleuren van 38 ml.

€ 28,95

Unison softpastels large € 4,35 per stuk De Unison softpastels behoren tot de meest bijzondere pastels. Meer dan 300 kleuren zijn met de handgemaakt en zijn perfect op elkaar afgestemd. Unison softpastels zijn ongeëvenaard in subtiliteit en kleurintensiteit; robuust in de hand, delicate expressie…. Bevat weinig bindmiddel, dus puur pigment. Eenmaal met deze kwaliteit in aanraking gekomen, kan het gevoel ontstaan dat je geen andere meer wilt... Omschrijving

Prijs

set met 8 small pastels

€ 14,95

set met 18 small pastels

€ 29,95

set met 18 large pastels

€ 63,95

Omschrijving

Prijs

set met 36 small pastels

€ 59,95

set met 18 premium pastels € 32,95

set met 72 small pastels

€ 119,95

set met 12 portrait colours

€ 19,95

Canson XL Mix Media Blok met spiraal aan de bovenzijde voor Mix Midia: pastel, aquarel- en acrylverf. Verkrijgbaar in A4 en A3, 300 gr/m², 30 vel per blok. A4

6,95

A3

11,95 www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Passion for art 3

13


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

Harolds ezels, de beste kwaliteit tegen de beste prijzen. Kijk voor het complete assortiment in onze winkel en op harolds.nl

Professionele elektrische ezel € 2450,Deze super ezel kan door de extra brede draagbak al het grote werk aan tot wel 3,8 meter! De maximale doekhoogte is 3 meter! Ondanks deze enorme afmetingen heeft deze electrische ezel een buitengewoon bedieningsgemak door middel van de meegeleverde afstandsbediening. Daardoor is de electrische ezel soepel en zeer nauwkeurig in te stellen. De ezel kan 11° achterover hellen en 5° voorwaarts. Bovendien is deze electrische ezel zeer stabiel en betrouwbaar en kan tot wel 250 kilo belast worden, wat weer handig is voor grote, zware panelen. Uiteraard is de werkhoogte ook electrisch in stelbaar. Van 10 cm. vanaf de vloer tot wel 140 cm. vanaf de vloer. Kortom deze kolos mag er wezen en bovendien zijn de verzend-/ bezorgkosten in Nederland gratis. Vraag in de winkel om een demonstratie!

Harolds Piano atelierezel

Harolds Rotterdam

Grondoppervlak: 62 x 70 cm Maximale doekhoogte: 138 cm Maximale hoogte: 235 cm Gewicht: 8 kg

atelierezel.

Van € 82,45 Voor

Van € 87,50 Voor

€ 68,95

€ 74,95 Grondoppervlak: 55 x 58 cm Maximale doekhoogte: 129 cm Maximale hoogte: 165 cm Gewicht: 12 kg Van € 105,35 Voor

€ 97,50 Metalen schilderskruk met houten zitvlak en gasveer. Maat: 53 x 17 x 56 cm. Max. hoogte: 79 cm.

14

Passion for art 3

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

Charbonnel Mixtion De koepel van het Palais des Invalides in Parijs en de vlam van het Vrijheidsbeeld in New York werden beide verguld met Charbonnel Mixtion. Deze lijm op oliebasis is bedoeld voor gebruik op andersoortige ondergronden zoals metaal en deze kan voor werk buitenshuis worden gebruikt. Er zijn twee soorten mixtion van Charbonnel standaard in ons assortiment; mixtion 3 uurs en mixtion 12 uurs. Het aantal uren slaat op de wachttijd tussen het aanbrengen van de goudlijm op de ondergrond en het aanbrengen van het bladgoud. Als de mixtion vrijwel droog aanvoelt, is hij klaar voor het bladgoud. Voor speciaal werk, dat heel snel moet worden gedaan, bestaat een speciale Charbonnel mixtion op waterbasis. Deze zijn bij ons standaard uit voorraad leverbaar in 118 ml. en 1 liter. Hiermee kan het bladgoud binnen een half uur of sneller worden aangebracht. Mixtion 12 uur is verkrijgbaar vanaf € 6,50 voor 75 ml. Mixtion 3 uur is verkrijgbaar vanaf € 5,75 voor 75 ml. Mixtion waterbasis is verkrijgbaar vanaf € 5,25 voor 118 ml.

Bladgoud vanaf € 29,95 per boekje Hoewel het vergulden een echt ambacht is die een hoeveelheid praktijk ervaring vereist, wordt het meer en meer decoratief gebruikt. Denk maar aan de torenhaantjes, hekwerken, beletteringen en natuurlijk fraaie schilderijlijsten. Ook in de schilderkunst wordt dit kostbare materiaal weer steeds vaker gebruikt. Bladgoud kent in de icoonschilderkunst een lange en rijke traditie. Wat bladgoud uniek maakt is dat er ook een eetbare variant is! Het met goud decoreren van onder andere bonbons, taarten en nagerechten levert doorgaans enthousiaste reacties op! Let er echter wel goed op dat alleen het meest zuivere 24 karaats bladgoud geschikt is en of dat op de verpakking staat dat deze voor consumptie geschikt is. Er mag nooit imitatie goud of koper in gerechten worden gebruikt.

Agaathstenen vanaf € 14,95 per stuk Na het zorgvuldig aanbrengen en drogen van het bladgoud wordt het bladgoud aangewreven met een agaathsteen of wolfstand. Het polijsten of bruineren zelf bestaat uit het vastwrijven van het bladgoud met dit gereedschap. De vorm van deze steen moet aansluiten aan de contouren van de ondergrond. Er wordt flink druk op uitgeoefend zodat het bladgoud zich goed aan het oppervlak hecht. De kleur van het bruineersel wordt door de dunne velletjes zichtbaar en dat geeft ze hun uiteindelijke kleurtoon.

Om er voor te zorgen dat bladgoud niet scheurt en om het goed te kunnen hanteren is een goud- of verguldkussen nodig. Hier op kan met een goud- of verguldmes het goud klein en op maat gesneden worden. Goudmes € 4,95 Goudkussen 25x15 cm met windkap € 59,95

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Passion for art 3

15


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

6

DISCOVER

DISCOVER

Ecridor Retro

LĂŠman series

Mythic and Modern

Inspiration

Passion for art 1

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

Ons assortiment omvat een aantal voordelige lakzegels met initialen en symbolen. Dit zijn altijd geslaagde persoonlijke cadeaus! En steeds leuk om te gebruiken! € 9,65 per stuk.

Met deze zegellak die zeer eenvoudig aan te brengen is, net zoals een lijmpistool, imiteer je in een mum van tijd middeleeuws uitziende lakzegels. € 5,25 per pakje

Winsor & Newton heeft een professionele kwaliteit Calligraphy Ink die specifiek zijn ontwikkeld voor schrijven en kalligraferen. Het assortiment Winsor & Newton Calligraphy Inks bestaat uit 18 schitterende, niet schiftende kleuren, die lichtecht en onderling uitstekend mengbaar zijn. Winsor & Newton brengt daarmee het meest uitgebreide kleurassortiment van deze tijd. 14 kleuren – herkenbaar aan de blauwe deksels – zijn geschikt voor vulpen, penseel en doop- of dippen. Daarnaast zijn er 4 kleuren (zwart, wit, goud en zilver) die geschikt zijn voor penseel en doop- of dippen. Deze kleuren zijn herkenbaar aan de rode deksels. Los nu van € 5,50 voor € 3,95 en de set met 6 kleuren van € 29,50 voor € 19,95.

Schrijfveren zijn sinds de zesde eeuw al in gebruik. Omdat de meeste mensen rechtshandig schrijven, is de schrijfveer van een linker ganzen vleugel. De buiging die die veren hebben vergemakkelijken het schrijven. De punt wordt er handmatig afgesneden en kan met een mesje naar believen verder bewerkt worden. Een lange punt maakt de schrijfveer zacht, en een kort gesneden punt voelt harder aan. Eenvoudig in de inkt dopen en je authentieke ganzeveer is klaar voor gebruik…€ 1,75 per stuk.

Kalligrafeerpapier is over het algemeen glad of heeft een fijne structuur zodat pen of stift tijdens het kalligraferen niet blijft hangen in het papier. Dit papier is zuurvrij en crémekleurig kalligrafiepapier met een gladde korrel. Blok met 25 vel, 130 grs. 24x30 cm € 11,60

Kalligrafie is de “kunst van het schoonschrijven”, variërend van gotisch tot zwelschrift en schaduwpentechnieken. We hebben een ruim assortiment pennen, vulpennen en stiften van nylon of vilt. En natuurlijk de van oudsher bekende kroontjespen en de op elke cursuslijst gevraagde bamboepen. Nu William Mitchel setjes met een penhouder en een assorti aan pennetjes vanaf € 8,95 per setje.

30x40 cm € 16,75

State-of-the-Art acrylinkt met superfijne pigmentering. De Liquitex Ink is geschikt voor alle technieken van A(irbrush) via K(alligrafie) tot Z(eefdruk). Het pigment gehalte van de Liquitex Ink is zeer hoog, lichtecht en watervast. Liquitex ink is standaard uit voorraad leverbaar in 30 kleuren. € 4,15 per stuk.

Edding 1255 € 1,50 per stuk. Tekenstift met kalligrafiepunt. Wateroplosbare inkt. Verkrijgbaar in 3 breedten en 4 kleuren.

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Passion for art 3

17


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

g n i d d e y b Feestdagen

edding 1200 metallic color pen De klassieker onder de viltstiften is vanaf nu verkrijgbaar in zes sprankelende metallic kleuren. Met deze kleurstiften hoef je je niet langer te beperken tot wit papier. Deze kanjers brengen hun briljante glans namelijk ook zonder moeite over op donker of zelfs zwart papier!

Geef de donkere dagen meer glans! Tijdens de feestdagen verrassen we onze vrienden en familie graag met mooie cadeaus. Met behulp van de edding 1200 metallic color pens decoreer je met het meeste gemak ieder effen inpakpapier. Hierdoor is de verpakking al een cadeautje op zich!

6

Passion for art 1

www.edding-creative.com www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512


Ahsley Brayson van Pinstripe Magazine heeft de Taurus airbrush onder een kritische loep genomen en uitgebreid getest. De bevindingen liegen er niet om! Lees zelf hieronder de (ingekorte) review. First Impressions Each airbrush comes equipped with a parts list, nozzle wrench and two hose attachments, one being a quick release and the other a tail type push connector for a tube. I'm a big fan of the quick release adapters so it's nice to have one supplied ( once you try one you'll never go back! ). The Taurus brand are new to me so I wasn't sure what to expect in terms of fit and finish. My reservations were soon dismissed when I opened the boxes. The first thing that hit me was the flawless quality of the chrome. When I say flawless I mean there were no visible machine marks or imperfections anywhere. Even around the base of the paint cup where it meets the body the chrome is deep and completely fills the join. Operation The leaflet states that the 0.3mm nozzle is suitable for fine lines and backgrounds and I agree. You wouldn't want to spray anything large but with a 0.3 nozzle you get the best of both worlds in terms of versatility. In terms of performance both airbrushes were smooth and responsive. Conclusion Having known nothing at all about these airbrushes I was extremely impressed with both quality and operation!

Taurus set 1 normaal € 201,60 nu voor € 165,-! - Taurus 200

Top kwaliteit spuit met een spuitopening van 0,2 mm en 2 ml. cup. Deze spuit is bijzonder geschikt voor de allerfijnste details. - Compressor “O” Lucht: 28 lt p/min. Geschikt voor 1 spuit. Drukregelaar, drukventiel, luchtfilter en automatische afslag. Gewicht: 4.5 kg. Geluid: 53 db. - ComArt set naar keuze Airbrush acrylverf set à 10 stuks van 28 ml.

Taurus set 2 normaal € 396,25 nu voor € 315,-! - Taurus 301 - Compressor “F” (+ slang compleet met snelkoppelingen) - Iwata verfset

Top kwaliteit spuit met een spuitopening van 0,3 mm en 7 ml. cup. en naaldregeling. Geschikt voor haarlijnen tot achtergronden. Lucht: 20 lt p/min, max druk: 6 bar. Geschikt voor 1 spuit. Tankinhoud: 1,3 liter. Drukregelaar, drukventiel, luchtfilter en automatische afslag. Olie gevuld. Gewicht: 16 kg. Geluid: 40 db. Airbrush acrylverf set à 10 stuks van 29,6 ml. Opaque of transparant.

Pinstripe Magazine, het magazine voor pinstripe en airbrush. De laatste editie, nummer 28, heeft de Taurus spcecial. € 7,95

Lees de hele revieuw op harolds.nl! www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Passion for art 3

19


onze prijzen zijn altijd inclusief btw

Harolds Linnen

Het Harolds linnen is meervoudig geprepareerd met een universele, zuurvrije gesso, waardoor een perfecte hechting ontstaat.

Perfecte kwaliteit zuiver linnen (430 grs), scherpe prijzen; alleen het beste is goed

maten! LINNEN Keilrahmen für künstler - Dreifache, säurefreie Acryl-Gesso Grundierung. - Ideal für alle techniken, inclusief dicker farbauftrag. - Profi holzrahmenkonstuktion mit buchenholz keilen.

Quality art ist canvas on wooden stretch frame - Triple coated, acid free Acrylic-Gesso. - Suitable for all techniques. - Professional stretch frame with beech wood edges.

Chassis entoiles de superbe qualité - Triple enduction universelle acrylique gesso. - Idéal pout toute techniques. - Châssis fabriqué professionelle avec traverses, croix et croix de reine biseautées et séchées au four.

.

h

a

r

o

FR E D

w

l

d

RIJ - SAU

ACID FREE I D - ACI

w

mm

21

s

MADE IN

EU

R EI - S A NS

450 2 gr/m

w

RV

E - ZU

U

Schildersdoek op traditionele wijze gefabriceerd - Driedubbele Acryl-Gesso behandeling. - Geschikt voor alle technieken - Spieraamconstructie van professionele kwaliteit met beukenhouten spieën.

RF

Het zuiver linnen schildersdoek en de stevige vuren spielatten zijn van Europese bodem. De Harolds linnen doeken zijn perfect afgewerkt aan de achterkant van het doek, waardoor aan de zijkant geen spijkertjes nodig zijn. Daardoor zijn de zijkanten van het doek vrij en beschilderbaar.

AC

genoeg. Nu leverbaar in 84

.

n

De Harolds linnen doeken zijn geschikt voor zo goed als alle moderne en traditionele schildertechnieken, zoals natuurlijk olie-, alkyd-, en acrylverftechnieken. Daarnaast zijn deze doeken perfect voor de moderne waterverdunbare olieverven zoals Winsor & Newton Artisan en Talens Cobra.

l

Formaat

Stuks p/ds

Prijs p/st

Prijs p/st bij een doos

Doos prijs

Formaat

Stuks p/ds

Prijs p/st

Prijs p/st bij een doos

Doos prijs

Formaat

Stuks p/ds

Prijs p/st

Prijs p/st bij een doos

Doos prijs

10 x 10 cm*

6

2,85

2,25

13,50

50 x 70 cm

6

13,95

11,15

66,90

80 x 160 cm*

6

73,95

58,50

351,00

13 x 18 cm

6

2,75

2,20

13,20

50 x 80 cm*

6

21,70

17,15

102,90

80 x 180 cm*

6

79,95

63,50

381,00

18 x 24 cm

6

3,50

2,80

16,80

50 x 100 cm*

6

25,20

19,90

119,40

90 x 90 cm

6

27,50

21,95

131,70

20 x 20 cm*

6

4,70

3,70

22,20

50 x 120 cm*

6

28,60

22,60

135,60

90 x 100 cm*

6

42,30

33,45

200,70

20 x 30 cm*

6

5,80

4,55

27,30

50 x 150 cm*

6

34,80

27,50

165,00

90 x 120 cm*

6

48,65

38,45

230,70

20 x 40 cm*

6

6,85

5,40

32,40

50 x 200 cm*

6

48,50

38,35

230,10

100 x 100 cm

6

31,95

25,55

153,30

20 x 50 cm*

6

7,95

6,30

37,80

60 x 60 cm

6

13,45

10,75

64,50

100 x 120 cm

5

49,95

39,95

199,75

20 x 60 cm*

6

8,80

6,95

41,70

60 x 70 cm

6

16,25

12,95

77,70

100 x 140 cm*

5

79,25

62,70

313,50

20 x 80 cm*

6

10,55

8,35

50,10

60 x 80 cm

6

17,50

13,95

83,70

100 x 150 cm

5

64,15

51,30

256,50

24 x 30 cm

6

4,75

3,80

22,80

60 x 90 cm

6

19,10

15,30

91,80

100 x 160 cm*

5

91,80

72,60

363,00

30 x 30 cm

6

5,95

4,10

24,60

60 x 100 cm*

6

28,85

22,80

136,80

100 x 180 cm*

5

98,95

78,30

391,50

30 x 40 cm

6

7,15

5,70

34,20

60 x 120 cm*

6

32,35

25,60

153,60

100 x 200 cm*

5

106,10

83,90

419,50

30 x 50 cm*

6

9,70

7,70

46,20

60 x 160 cm*

6

60,85

48,10

288,60

110 x 110 cm*

5

69,95

55,55

277,75

30 x 60 cm*

6

10,75

8,50

51,00

60 x 180 cm*

6

50,75

39,95

239,70

120 x 120 cm*

5

82,80

65,45

327,25

30 x 80 cm*

6

15,15

11,95

71,70

70 x 70 cm

6

19,15

15,30

91,80

120 x 140 cm*

5

95,40

75,40

377,00

30 x 90 cm*

6

16,75

13,25

79,50

70 x 80 cm*

6

29,10

22,95

137,70

120 x 160 cm*

5

103,35

81,70

408,50

30 x 100 cm*

6

18,45

14,60

87,60

70 x 90 cm*

6

31,85

25,15

150,90

120 x 180 cm*

5

111,25

87,95

439,75

30 x 120 cm*

6

20,95

16,60

99,60

70 x 90 cm*

6

38,80

30,65

183,90

120 x 200 cm*

5

119,35

94,40

472,00

30 x 150 cm*

6

26,15

20,70

124,20

70 x 100 cm

6

24,65

19,70

118,20

130 x 130 cm*

5

97,60

77,15

385,75

40 x 40 cm

6

7,15

5,70

34,20

70 x 120 cm*

6

39,35

31,15

186,90

140 x 140 cm*

5

106,85

84,50

422,50

40 x 50 cm

6

7,95

6,35

38,10

70 x 140 cm*

6

46,35

36,65

219,90

140 x 160 cm*

5

115,10

90,95

454,75

40 x 60 cm

6

9,10

7,30

43,80

70 x 160 cm*

6

66,50

52,60

315,60

140 x 180 cm*

5

123,65

97,75

488,75

40 x 80 cm*

6

16,70

13,20

79,20

70 x 180 cm*

6

72,95

57,65

345,90

140 x 200 cm*

5

132,80

104,95

524,75

40 x 100 cm*

6

21,95

17,35

104,10

80 x 80 cm

6

23,15

18,50

111,00

150 x 150 cm*

5

116,45

92,15

460,75

40 x 120 cm*

6

24,80

19,60

117,60

80 x 90 cm*

6

34,90

27,60

165,60

150 x 200 cm*

5

139,60

110,40

552,00

40 x 160 cm*

6

31,65

24,95

149,70

80 x 100 cm

6

26,75

21,40

128,40

160 x 160 cm*

5

127,15

99,95

499,75

50 x 50 cm

6

9,25

7,40

44,40

80 x 120 cm

6

29,95

23,95

143,70

160 x 200 cm*

5

146,95

116,20

581,00

50 x 60 cm

6

9,95

7,95

47,70

80 x 140 cm*

6

50,35

39,80

238,80

180 x 180 cm*

5

149,95

118,65

593,25

* maten gemarkeerd met * zijn alleen per doos verkrijgbaar

Druk- en zetfouten voorbehouden. Prijzen zijn netto incl. BTW en geldig t/m 31 januari 2012, zolang de voorraad strekt.

Passion For Art 3!  
Passion For Art 3!  

Het lichtpunt in de winter, Passion for Art 3! Boordevol aanbiedingen, nieuws, inspiratie, passie en cadeau ideeën.

Advertisement