Page 1

Harolds is de grootste én meest sfeervolle urban art store van Nederland. Bij ons vind je ĞdžƉĞƌƟƐĞen mensen metƉĂƐƐŝĞǀŽŽƌŬƵŶƐƚ͊

passion for art 2 ŝŶƐƉŝƌĂƟĞ

ŶŝĞƵǁĞ ƉƌŽĚƵĐƚĞŶ

ďĂĐŬƚŽ ƐĐŚŽŽů͊

ϭϬϬн

ĂĂŶďŝĞĚŝŶŐĞŶ

SUMMER 2011


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

anywhere, anyone, anytime.....

www.harolds.nlwww.winsornewton.com - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512


Contact gegevens

/ŶŚŽƵĚƐŽƉŐĂǀĞ ůůĞƐŽǀĞƌ^ƉƵŝƚůŝũŵĞŶ WůĂŬͲĞŶƐŶŝũŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ ^ĐŚƌŝũĨǁĂƌĞŶ  dĞĐŚŶŝƐĐŚƚĞŬĞŶĞŶ DĂƌŬĞƌƐ  ^ĐŚĞƚƐĞŶͬƚĞŬĞŶĞŶ WĂƐƚĞůƐͬƚĞŬĞŶŝŶŬƚ WĂƉŝĞƌ  KƉďĞƌŐĞŶĞŶǀĞƌǀŽĞƌĞŶ >ĂƐĐĂƵdžZĞƐŽŶĂŶĐĞƐƉĞĐŝĂů ĐŽůĂ͕ƉůĂŬŬĂĂƚĞŶĂƋƵĂƌĞůǀĞƌĨ ,ĂƌŽůĚƐ/ŶĨŽ͗<ůĞƵƌĞŶŵĞŶŐĞŶ ĐƌLJůĞŶƚŽĞďĞŚŽƌĞŶ sĂŶ'ŽŐŚŽůŝĞǀĞƌĨ DŽĚĞůůĞƌĞŶ  >ŝŶŽĞŶďůŽĐŬƉƌŝŶƚ ,ĂƌŽůĚƐŽƩŽŶϯ 

KŝůďĂƌ

,ĂƌŽůĚƐ'ƌĂĮŬ tŝŶŬĞůн>ŝũƐƚĞŶŵĂŬĞƌŝũ ƵƌŐ͘ǀĂŶtĂůƐƵŵǁĞŐϳϯϬͲϴϲϬ ϯϬϭϭDZŽƩĞƌĚĂŵ d͗ϬϭϬͲϰϭϮϬϱϭϮ &͗ϬϭϬͲϰϭϭϯϯϮϭ Λ͗ǀĞƌŬŽŽƉΛŚĂƌŽůĚƐ͘Ŷů

ϰ ϱ ϲͬϳ ϴͬϵ ϵͬϭϬ ϭϭ ϭϮͬϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵͬϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ

KƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶtŝŶŬĞů͗ DĂĂŶĚĂŐƚͬŵĚŽŶĚĞƌĚĂŐ ϵ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬ sƌŝũĚĂŐ  ϵ͘ϬϬͲϮϭ͘ϬϬ ĂƚĞƌĚĂŐ ϵ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬ KƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ>ŝũƐƚĞŶŵĂŬĞƌŝũ͗ DĂĂŶĚĂŐƚͬŵǀƌŝũĚĂŐ ϵ͘ϬϬͲϭϴ͘ϬϬ ĂƚĞƌĚĂŐ ϵ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬ ,ĂƌŽůĚƐ'ƌĂĮŬ ĞĞůĚŚŽƵǁǁŝŶŬĞůнĬĂĂůŵĂŐĂnjŝũŶн Kantoor ,ŽŽŐƐƚƌĂĂƚϳϮ ϯϬϭϭWdZŽƩĞƌĚĂŵ d͗ϬϭϬͲϰϭϮϬϱϭϮ &͗ϬϭϬͲϰϭϭϯϯϮϭ Λ͗ǀĞƌŬŽŽƉΛŚĂƌŽůĚƐ͘Ŷů www.harolds.nl

C

M

passion for art

KƉĞŶŝŶŐƐƟũĚĞŶ͗ DĂĂŶĚĂŐƚͬŵǀƌŝũĚĂŐ

ϵ͘ϬϬͲϭϳ͘ϬϬ

Y

CM

Een ŽŝůďĂƌŝƐƌƟƐƚƐ͛ŽůŝĞǀĞƌĨŝŶ ĚĞǀŽƌŵǀĂŶĞĞŶǀĂƐƚĞƐƟĐŬ͘ Oilbars zijn gemaakt van hoogwaardige pigmenten, ůŝũŶͲŽĨƐĂŋŽĞƌŽůŝĞĞŶƐƉĞĐŝĂĂů geselecteerde wassen. Hun hoge pigmentgehalte zorgt ǀŽŽƌŬƌĂĐŚƟŐĞ͕ĚŝĞƉĞŬůĞƵƌĞŶ͘ Bij het werken met Oilbars zit er niets tussen de ondergrond ĞŶĚĞŬƵŶƐƚĞŶĂĂƌ͘ĞůĨƐŐĞĞŶ ƉĞŶƐĞĞů͘sŝĂĚĞƐƟĐŬŬŽŵƚĚĞ ŶĂƩĞŽůŝĞǀĞƌĨĚŝƌĞĐƚŽƉŚĞƚ doek. Omdat er minder hulpmiddelen bij nodig zijn, is de oilbar populair voor buiten schilderen. En natuurlijk kan ŚŝũŽŽŬĂůƟũĚŽƉĞĞŶƉĂůĞƚĞŶ met penselen worden ŐĞďƌƵŝŬƚŽŵĚĞǀĞƌĨǀĞƌĚĞƌƚĞ ďĞǁĞƌŬĞŶ͘>ĞǀĞƌďĂĂƌŝŶǀŝũŌŝŐ kleuren. Vraag naar een sample in de winkel

MY

CY

CMY

K

GRATISϰ'h^ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚ ŝũďĞƐƚĞĚŝŶŐǀĂŶΦϱϬ͕ͲŽĨŵĞĞƌĂĂŶĂƌƟŬĞůĞŶƵŝƚĚĞnjĞWĂƐƐŝŽŶ &ŽƌƌƚĞĞŶh^ͲƐƟĐŬŵĞƚϰ'ŽƉĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚĨŽƌŵĂĂƚĐĂĚĞĂƵ͊ WĂƐƚƉĞƌĨĞĐƚŝŶĚĞƉŽƌƚĞŵŽŶŶĞĞ͕ĂůƟũĚŚĂŶĚŝŐ͊ hŝƚĞƌĂĂƌĚŝƐĚĞnjĞh^ͲƐƟĐŬŽŽŬůŽƐǀĞƌŬƌŝũŐďĂĂƌǀŽŽƌ Φϴ͕ϵϱŝŶĐů͘dt͘>ĞƚŽƉ͕njŽůĂŶŐĚĞǀŽŽƌƌĂĂĚƐƚƌĞŬƚ͕ŽƉсŽƉ͊

/ŶĚĞnjĞƚǁĞĞĚĞĞĚŝƟĞ van Passion For Art werpen we een blik op het nieuwe (school)seizoen.

Met veel nieuws onder de zon. Zoals de spectaculaire Winsor & Newton ŽŝůďĂƌƐ͙ Wij zijn al helemaal klaar voor het nieuwe school-, studieen cursusjaar. Nieuwe vakken, nieuwe gezichten, nieuwe opdrachten en uitdagingen? Als je je goed voorbereidt, kom je al een heel eind. Waar anders dan bij Harolds vind je precies de juiste spullen? Een heel team van deskundige medewerkers staat voor je klaar om je, waar nodig, advies te geven. Ons complete ĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚǀĂŶŵĞĞƌĚĂŶϰϱ͘ϬϬϬƐĐŚĞƌƉŐĞƉƌŝũƐĚĞ ĂƌƟŬĞůĞŶƐƚĂĂƚƚŽƚũĞďĞƐĐŚŝŬŬŝŶŐ͘/ŶŽŶnjĞǀĞƌƚƌŽƵǁĚĞ winkel én op www.harolds.nl. ^ƉĞĐŝĂůĞnjŽŵĞƌĂĂŶďŝĞĚŝŶŐ͊ ŝũďĞƐƚĞĚŝŶŐǀĂŶΦϱϬ͕ͲŽĨŵĞĞƌĂĂŶĂƌƟŬĞůĞŶƵŝƚĚĞnjĞ WĂƐƐŝŽŶ&ŽƌƌƚŬƌŝũŐũĞĞĞŶh^ͲƐƟĐŬĐĂĚĞĂƵ͊

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Passion for art 2

3


ĞŚŽŽŐƐƚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚƐƉƵŝƚůŝũŵĞŶǀŽŽƌĞůŬĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐ Een volledige gebruiksaanwijzing vindt u op harolds.nl/3Mspray

3MŝƐƉůĂLJDŽƵŶƚ ĞƐƚĞƌŬƐƚĞůŝũŵǀŽŽƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶŚĞĐŚƟŶŐ͘ Dit is een veelgebruikte lijm door ontwerpers, stand- en displaybouwers die een snelle, sterke en ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞŚĞĐŚƟŶŐĞŝƐĞŶ͘ŝƐƉůĂLJDŽƵŶƚŚĞĞŌĞĞŶŚŽŐĞĂĂŶǀĂŶŐƐŚĞĐŚƟŶŐĞŶŚĂƌĚƚƐŶĞůƵŝƚ voor een sterke, duurzame verbinding. VERGEELT NIET, VLEKT NIET BUS VAN 400 ML

€ 12,95 p/st. ϮϬйŬŽƌƟŶŐďŝũϭĚƐ

'ĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌ DĂƋƵĞƩĞƐ͕ŵŽŶƚĂŐĞǀĂŶnjǁĂĂƌĚĞƌĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͕ŐĞĐŽĂƚƉĂƉŝĞƌ͕ĞdžƉŽƐŝƟĞďŽƌĚĞŶ͕ĚŝƐƉůĂLJƐ͕WK^͘

3MWŚŽƚŽDŽƵŶƚ ĞŶŬƌĂĐŚƟŐĞůŝũŵŵĞƚĞĞŶŚŽŐĞĂĂŶǀĂŶŐƐŚĞĐŚƟŶŐĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ͘ Een pH-neutrale, transparante, professionele lijm die goed bestand is tegen zowel hoge ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞŶĂůƐƵǀͲƐƚƌĂůŝŶŐ͘WŚŽƚŽDŽƵŶƚŚĞĞŌĞĞŶŚŽŐĞĂĂŶǀĂŶŐƐŚĞĐŚƟŶŐĞŶŚĂƌĚƚƐŶĞůƵŝƚ ǀŽŽƌĞĞŶďĞƚƌŽƵǁďĂƌĞ͕ĚƵƵƌnjĂŵĞŚĞĐŚƟŶŐ͘'ĞůŝĞĨĚŽŶĚĞƌĨŽƚŽŐƌĂĨĞŶ͊ VERGEELT NIET, VLEKT NIET BUS VAN 400 ML

€ 12,95 p/st. ϮϬйŬŽƌƟŶŐďŝũϭĚƐ

'ĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌ &ŽƚŽ͛Ɛ͕ĂƌĐŚŝǀĞƌĞŶ͕ŝůůƵƐƚƌĂƟĞƐ͕ƉƌĞŶƚĞŶ͕ŬĂĂƌƚĞŶ͘

3M ^ƉƌĂLJDŽƵŶƚ ĞďĞƐƚĞƐƚƵĚŝŽůŝũŵĚŝĞĞƌŝƐʹƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚĞĂĂŶǀĂŶŐƐŚĞĐŚƟŶŐŵĂĂƌĚĂĂƌŶĂŶŽŐŵĂŬŬĞůŝũŬƚĞ ďĞŢŶǀůŽĞĚĞŶ^ƉƌĂLJDŽƵŶƚŝƐƐŶĞů͕ŚĂŶĚŝŐĞŶďĞƚƌŽƵǁďĂĂƌĞŶŝƐĚĂŶŽŽŬĚĞǀŽŽƌŬĞƵƌƐůŝũŵǀĂŶĚĞ kunst- en designmarkt. Het grootste voordeel van de lijm is dat de prent gedurende 12 uur ŚĞƌƉŽƐŝƟŽŶĞĞƌďĂĂƌŝƐĂůƐĚĞůŝũŵĞĞŶnjŝũĚŝŐĂĂŶŐĞďƌĂĐŚƚŝƐ͕ĞŶϮƵƵƌĂůƐĚĞůŝũŵƚǁĞĞnjŝũĚŝŐ aangebracht is. Als de verbinding eenmaal tot stand gebracht is, zorgt de lijm voor een sterke, ĚƵƵƌnjĂŵĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĚŝĞŶŝĞƚďƌŽŽƐǁŽƌĚƚŶĂǀĞƌůŽŽƉǀĂŶƟũĚ͘ VERGEELT NIET, VLEKT NIET BUS VAN 400 ML

€ 12,95 p/st. ϮϬйŬŽƌƟŶŐďŝũϭĚƐ

'ĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌ WƌŽĞĨŵŽĚĞůůĞŶ͕ŵŽŶƚĂŐĞǀĂŶŽŶƚǁĞƌƉĞŶ͕ƚŽŶĞĞůĚĞĐŽƌƐ͕ƉƌŽƚŽƚLJƉĞƐ͕ĞdžƉŽƐŝƟĞďŽƌĚĞŶ͕ĚŝƐƉůĂLJďŽƌĚĞŶ͘

3MZĞDŽƵŶƚ >ŝĐŚƚĞŬůĞĞĨƐƚŽĨǀŽŽƌĞĞŶƟũĚĞůŝũŬĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐĞŶďůŝũǀĞŶĚŚĞƌƉŽƐŝƟŽŶĞĞƌďĂĂƌ͘ ZĞDŽƵŶƚǁĞƌŬƚŽƉĚĞnjĞůĨĚĞǁŝũnjĞĂůƐĚĞŬůĞĞĨƐƚŽĨǀĂŶWŽƐƚͲŝƚŶŽƚĞƐ͘ĂƚǁŝůnjĞŐŐĞŶĚĂƚŚĞƚĞĞŶ ƟũĚĞůŝũŬŚĞĐŚƚƐƚŽĨŝƐ͕ĚŝĞnjŝĐŚŬĞĞƌŽƉŬĞĞƌůĂĂƚŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘'ĞĞŌŶŝĞƚĂĨ͘ĞnjĞůŝũŵƐƉƌĂLJǁŽƌĚƚ ǀĞĞůǀƵůĚŝŐŐĞďƌƵŝŬƚĚŽŽƌŽŶƚǁĞƌƉƐƚƵĚŝŽ͛ƐǀŽŽƌĐŽŶĐĞƉƚďŽƌĚĞŶ͕ƉƌŽũĞĐƚƉůĂŶŶŝŶŐĞŶƉƌĞƐĞŶƚĂƟĞƐ͘ VERGEELT NIET, VLEKT NIET BUS VAN 400 ML

Φϭϳ͕ϱϬ p/st. ϮϬйŬŽƌƟŶŐďŝũϭĚƐ

'ĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌ DŽŽĚďŽĂƌĚƐ͕ĐŽůůĂŐĞƐ͕ƟũĚĞůŝũŬĞǀĞƌďŝŶĚŝŶŐ͕ůĂLJͲŽƵƚƐ͕ƉƌŽũĞĐƚǁĞƌŬ͕ƟũĚĞůŝũŬĞĂĂŶƉůĂŬďŽƌĚĞŶ͘


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

Dispenser + 4 ŐƌĂƟƐƌŽůůĞŶDĂŐŝĐƚĂƉĞ KƉŐĞƉůĂŬƚŝƐĚĞnjĞƉůĂŬďĂŶĚƉƌĂŬƟƐĐŚ ŽŶnjŝĐŚƚďĂĂƌ͘DŽŽŝ͕ŐůĂĚŽƉƉĞƌǀůĂŬ waarop geschreven kan worden.

€ 12,50

ŽůůĂůůůĞƐůŝũŵ Sterke, transparante alleslijm op oplosmiddel-basis voor verlijming van o.a. papier, polystyreen, ŬĂƌƚŽŶ͕ŬƵƌŬ͕ŚŽƵƚ͕ƚĞdžƟĞů͕ŐůĂƐ͕ƐƚĞĞŶ͕ŬĞƌĂŵŝĞŬ͕ ůĞĞƌ͕ǀŝůƚ͕ƉŝĞƉƐĐŚƵŝŵ͕ĚŝǀĞƌƐĞŬƵŶƐƚƐƚŽīĞŶ͕ĞƚĐ͘ Inhoud Prijs

Inhoud

Prijs

50 ml

€ 1,25

500 ml

€ 5,75

100 ml

€ 1,70

1000 ml € 8,50

200 ml

€ 2,50

ƵƵƌǀƌŝũĐƌġƉĞƚĂƉĞ Voor afplakken, maskeren en ďĞƐĐŚĞƌŵĞŶ͕ƟũĚĞůŝũŬǀĂƐƚnjĞƩĞŶĞŶŵŽŶƚĞƌĞŶ͘ŽŽƌĚĞƌƵďďĞƌĂĐŚƟŐĞ ƐƵďƐƚĂŶƟĞŝƐĚĞƚĂƉĞŐŽĞĚƚĞǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ͕njŽŶĚĞƌůŝũŵƌĞƐƚĞŶĂĐŚƚĞƌƚĞ ůĂƚĞŶ͘DĂŬŬĞůŝũŬĂĨƚĞƐĐŚĞƵƌĞŶĞŶƚĞǀĞƌƉůĂĂƚƐĞŶ͘ 50 mtr x 19mm

€ 1,35

50 mtr x 25mm

€ 1,75

ŽůůĂůůĨŽƚŽůŝũŵƌƵďďĞƌĐĞŵĞŶƚ€ 1,65 ^ĞŵŝƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚĞ͕ŚĞƌƉŽƐŝƟŽŶĞĞƌďĂƌĞůŝũŵ͘ Snelhechtend, makkelijk weg te wrijven. &ŽƚŽůŝũŵĂůƟũĚĞĞƌƐƚƵŝƚƉƌŽďĞƌĞŶŽƉĞĞŶ onzichtbare plaats. Tube 100 ml.

,ĂƌŽůĚƐ>ŝũŵŬǁĂƐƚ^ĞƌŝĞϭϭϳ Plat basispenseel met korte, gelakte steel en gebleekte varkensharen. Maat

Prijs

Maat

Prijs

Maat

Prijs

2

€ 0,60

8

€ 0,70

14

€ 0,80

6

€ 0,70

12

€ 0,75

18

€ 1,30

^ŶŝũŵĂƚŐƌŽĞŶͲnjǁĂƌƚŽĨƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚ dƌĂŶƐŽƚLJƉĞƐŶŝũŵĂƩĞŶŝŶϰŵĂƚĞŶ͘ Kleur: groen aan de ene kant en zwart aan de andere kant of transparant. Maat

Prijs

22x30 cm

€ 2,95

30x45 cm

€ 8,50

45x60 cm

€ 11,25

60 x90 cm

€ 32,50

ůƵŵŝŶŝƵŵƐŶŝũůĂƩĞŶ Veiligste snijliniaal, gemaakt van aluminium en voorzien van extra ďƌĞĚĞĂŶƟƐůŝƉƐƚƌŽŽŬ͕ĞĞŶŝŶŐĞůĞŐĚĞ stalen kant en maatverdeling om ůĂŶŐƐƚĞƚĞŬĞŶĞŶĞŶŵĞƚĞŶ͘DĞƚ ophangoog.

,ŽďďLJŵĞƐ ŵĞƚĂůĞŶŐƌŝƉ Vlijmscherp mesje geschikt voor papier, karton, hout, kunststof, leder en ƚĞdžƟĞů͘ Van € 2,60 Voor € 2,25

10 reserve mesjes € 1,95 p/set

KůĨĂĂĩƌĞĞŬŵĞƐ

Φϱ͕ϳϬ

sĞŝůŝŐĂĩƌĞĞŬŵĞƐ voor zwaardere en dikkere materialen. Door middel van de zwarte schroef is het ŵĞƐǀĂƐƚƚĞnjĞƩĞŶ͘

Maat

Prijs

Maat

Prijs

30 cm

€ 5,65

70 cm

€ 13,95

50 cm

€ 9,95

^ĐŚĂƌĞŶ Prima kwaliteit papierschaar. Onmisbaar basis gereedschap voor strak en snel knipwerk. Maat

Prijs

16,5 cm

€ 1,55

20,5 cm

€ 1,65

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Passion for art 2

5


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

Ook de kunstenaar ontkomt niet ĂĂŶŽĸĐĞŵĂƚĞƌŝĂůĞŶ͘'ĞůƵŬŬŝŐ weten wij dat en biedt Harolds je ŽŽŬŚŝĞƌĞĞŶǀŽůůĞĚŝŐĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ tegen scherpe prijzen.

^ƚĂďŝůŽDŽǀĞ͛ƐĂƐLJ€ 5,95 Alle voordelen van een vulpen en rollerball samengebracht in één unieke pen. Deze rollerball biedt het beste van deze twee ƐĐŚƌŝũŌĞĐŚŶŽůŽŐŝĞģŶ͘DĞƚĞĞŶĞƌŐŽŶŽŵŝƐĐŚĞĂŶƟƐůŝƉŐƌŝƉnjŽŶĞŵĞƚ ƵŝƚƐƉĂƌŝŶŐĞŶǀŽŽƌĚĞƉĞƌĨĞĐƚĞƐĐŚƌŝũĬŽƵĚŝŶŐ͘^ƉĞĐŝĂůĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐǀŽŽƌ linkshandigen en rechtshandigen. Mooi schrijven wordt kinderspel!

ZŚŽĚŝĂƐĐŚƌŝũĩůŽŬ geel papier A4 € 4,25

,ĞƚŵĞƌŝŬĂĂŶƐĞƚLJƉŝƐĐŚͲŐĞůĞƐĐŚƌŝũĩůŽŬ͘ Schrijvers zijn er dol op! Leverbaar in A4 en A5.

- Ergonomische rollerball voor leren schrijven - Aparte gripzones voor links- en rechtshandigen Ͳ'ĞůŝũŬŵĂƟŐĞ ŝŶŬƚĂĨŐŝŌĞ ͲϯŐƌĂƟƐďůĂƵǁĞ ƌĞĮůůƐ

^ĐŚƌŝŌĞŶ Gelinieerd, ruit 5mm of ruit 10mm in A5 formaat. Verpakt per 5 stuks in de kleuren rood, groen, geel en blauw.

€ 2,50 p/5 st.

Moleskine Agenda Hij is er weer! De 18 maanden agenda van Moleskine! Van juli 2011 tot en met december 2012. Handig ingedeeld, met links het ǁĞĞŬŽǀĞƌnjŝĐŚƚǀŽŽƌĂĨƐƉƌĂŬĞŶĞŶƌĞĐŚƚƐĞĞŶŐĞůŝŶŝĞĞƌĚĞƉĂŐŝŶĂǀŽŽƌŶŽƟƟĞƐĞŶŝĚĞĞģŶ͘ Door de indeling is deze planner perfect voor studenten en voor gebruik in het bedrijfsleven. ĞŚĂƌĚĐŽǀĞƌDŽůĞƐŬŝŶĞĂŐĞŶĚĂŝƐŐĞďŽŶĚĞŶ͕ŵĞƚnjǁĂƌƚĞŬĂŌĞŶĂĨŐĞƌŽŶĚĞŚŽĞŬĞŶ͕njƵƵƌǀƌŝũƉĂƉŝĞƌ͕ ĞĞŶďůĂĚǁŝũnjĞƌĞŶĞĞŶĞůĂƐƟĞŬĞŶƐůƵŝƟŶŐ͘ ,ĞƚƵŝƚďƌĞŝĚďĂƌĞďŝŶŶĞŶǀĂŬŝƐƚLJƉĞƌĞŶĚǀŽŽƌDŽůĞƐŬŝŶĞĞŶďĞǀĂƚĞĞŶĂůĨĂďĞƟƐĐŚĂĚƌĞƐƐĞŶďŽĞŬŵĞƚ 28 gelinieerde pagina's. Deze is eenvoudig uitneembaar en opnieuw te gebruiken in de volgende Moleskine agenda.

6

Maat

Prijs

9x14 cm

€ 11,10

13x21 cm

€ 14,95

19x25 cm

€ 16,75

Passion for art 2

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512


Faber Castell tekstliners € 0,85

Bic Tipp-Ex Set ‘Blunderkalk’. Voor precieze correcties, goed dekkend en snel overschrijfbaar.

€ 4,95

Double A paper Hagelwit kopieer- en printpapier voor haarscherp resultaat. Geschikt voor fotokopieën, fax, laseren inkjetprinter, zowel enkelzijdig als dubbelzijdig. Verkrijgbaar per pak van 500 vel, 80 gr/m².

A4 € 5,70 per pak en A3 € 11,85 per pak

College blok gelinieerd A4 formaat, 80 vel van 60grs papier, voor 23-rings multomap € 1,95

Bic Crystal De meest gegeten pen van Nederland! In de smaken blauw, zwar t, rood en groen. *Niet voor consumptie geschikt

€ 0,30 p/stuk Bij afname van 1 doosje à 50 stuks 20% kor ting Passion for art 1


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

^ƚĂĞĚƚůĞƌDĂƌƐŵĂƟĐ DĂƌƐŵĂƟĐƚĞŬĞŶƉĞŶŶĞŶnjŝũŶƐƉĞĐŝĂĂů ontwikkeld om heel exact te werken. Ze volgen de tekenaar tot in het kleinste detail. ͻƵŝƚĞƌƐƚŚŽŐĞƉƌĞĐŝƐŝĞ ͻǀŽŽƌnjŝĞŶǀĂŶŚĂƌĚĞ͕ǀĞƌĐŚƌŽŽŵĚĞƚĞŬĞŶƉƵŶƚ ͻĚƌŽŽŐƚŶŝĞƚƵŝƚĚĂŶŬnjŝũĚĞĚƵďďĞůĞĂĨĚŝĐŚƟŶŐǀĂŶ de dop ͻĂĂŶĚƵŝĚŝŶŐǀĂŶĚĞůŝũŶďƌĞĞĚƚĞŝŶϯͲǀŽƵĚǀŽůŐĞŶƐ ISO kleurcodering ͻǀŽŽƌŐĞďƌƵŝŬŽƉƚĞŬĞŶͲĞŶƚƌĂŶƐĨĞƌƉĂƉŝĞƌĞŶ ŐĞŵĂƩĞĞƌĚĞƚĞŬĞŶĨŽůŝĞ ͻĞĞŶǀŽƵĚŝŐŶĂǀƵůůĞŶŵĞƚŇĞƐũĞŽĨŝŶŬƚƉĂƚƌŽŽŶ ͻϭϰůŝũŶďƌĞĞĚƚĞŶ Maat

Prijs

Maat

0.13 mm

€ 19,95

0.50 mm € 14,50

0.18 mm

€ 16,95

0.70 mm € 14,50

0.25 mm

€ 14,50

1.00 mm € 14,50

0.35 mm

€ 14,50

&ĂďĞƌĂƐƚĞůdĞŬĞŶƉůĂĂƚϯ€ 56,40 Voorzien van dubbele rails voor eenvoudige verplaatsing ǀĂŶĚĞƉĂƌĂůůĞůůŝŶŝĂĂů͘,ĞĞŌĞĞŶǀŽƵĚŝŐƚĞďĞĚŝĞŶĞŶ ŬůĞŵŵĞŶŽŵnjĞůĨƐŵĞĞƌĚĞƌĞǀĞůůĞŶƉĂƉŝĞƌǀĂƐƚƚĞnjĞƩĞŶ͘ Is geschikt voor zowel links- als rechtshandig gebruik. De parallelliniaal is voorzien van een dubbel lock-systeem. Het tekenbord is van zeer stevig en breukvast kunststof ǁĂĂƌĚŽŽƌŚĞƚďŽƌĚƐƵƉĞƌůŝĐŚƚĞŶƐƚĂďŝĞůŝƐ͘ĞƌƵďďĞƌĞŶǀŽĞƚũĞƐĂĂŶ ĚĞĂĐŚƚĞƌŬĂŶƚnjŽƌŐĞŶĞƌǀŽŽƌĚĂƚŚĞƚďŽƌĚŶŝĞƚǀĞƌƐĐŚƵŝŌ͘

,ĂƌŽůĚƐƐŶĞůǀĞƌƐƚĞů;ƐĐŚŽŽůͿƉĂƐƐĞƌ Goede snelverstelpasser voorzien van middenspindel zodat de passer niet ŬĂŶǀĞƌůŽƉĞŶ͘/ŶĐůƵƐŝĞĨƌĞƐĞƌǀĞƐƟŌũĞƐ͕ aansluitstuk en verlengstang voor grotere cirkels. € 7,95

Prijs

Staedtler 'Ƶŵ € 2,45

dĞŬĞŶĚƌŝĞŚŽĞŬϯϮĐŵ 45° en/of 60° driehoek uit hoogwaardig glashelder polystyreen vervaardigd. Licht en robuust voor precisiemeet- en tekenwerk.

Φϭ͕ϯϬ ƵƌŽůĞŬƚƌŝƐĐŚƐũĂďůŽŽŶϯϯϳϭĞŶϯϯϳϮ€ 14,20 p/st ^ƚĂŶĚĂƌĚŐƌĂƉŚĞƵƌŽĞůĞŬƚƌŝƐĐŚ;/ͿƐũĂďůŽŽŶǀŽŽƌ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĞůĞŶƐƚƵĚŝĞŐĞďƌƵŝŬ͘ĞǀĂƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽnaal geldende bedradingssymbolen voor de elektrotechniek, digitale en analoge elektronica. Maat: 230 x 128 x 1,1 mm.

ƵƌŵĞŝƐƚĞƌƐĞƚ€ 2,95 Schaatsmallen, scheepsmallen, Burmeister set of &ƌĞŶĐŚƵƌǀĞƐnjŝũŶ ƐũĂďůŽŶĞŶŽĨŵĂůůĞŶǀŽŽƌŚĞƚƚĞŬĞŶĞŶǀĂŶ ŐĞďŽŐĞŶůŝũŶĞŶ͕ďŽĐŚƚĞŶĞŶƌŽŶĚŝŶŐĞŶ͘

Geodriehoek € 0,40

dLJƉŽŵĞƚĞƌ;dWͲůĂƚͿ€ 11,80 Onmisbaar gereedschap voor ŐƌĂĮƐĐŚĞŽƉůĞŝĚŝŶŐĞŶĞŶŝŶ ĚĞŐƌĂĮƐĐŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͘ Maat: 33 x 11,5 cm.

^ƚĂĞĚƚůĞƌDĂƌƐŵŝĐƌŽ vulpotlood 0,3 mm € 2,45

WĞŶƚĞůWϮϬϱ vulpotlood 0,5 mm + gum € 4,95

8

Passion for art 2

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Canson DŝůůŝŵĞƚĞƌ papier Tekenpapier met blauwe millimeter aanduiding, 90 gr/m², 50 vel per blok. Maat

Prijs

A4

€ 3,95

A3

€ 7,65

^ĐŚĞƚƐƌŽůůĞŶ Dacapo schetsrollen van 40 gr/m² transparantpapier. Lengte per rol is 50 meter. Maat

Prijs

33 cm

€ 8,40

66 cm

€ 16,80

91 cm

€ 26,95


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

WĞŶƚĞů^ŝŐŶWĞŶ€ 1,20 sŽŽƌƚƌĞīĞůŝũŬĞƉĞŶŽŵŵĞĞƚĞƚĞŬĞŶĞŶĞŶƐĐŚĞƚƐĞŶ͘ Door de unieke punt is de Sign Pen geliefd onder ŽŶƚǁĞƌƉĞƌƐĞŶŐƌĂĮĐŝ͘/ŶŬƚŝƐŽƉǁĂƚĞƌďĂƐŝƐ͕ŶŝĞƚ navulbaar. Leverbaar in 12 kleuren.

^ƚLJůƵƐƉĞŶ € 0,50 Deze Stylus pen is een ware klassieker voor ŝĞĚĞƌĞĞŶĚŝĞƐĐŚƌŝũŌĞŶƐĐŚĞƚƐƚ͘>ĞǀĞƌƚƐƚƌĂŬŬĞĞŶ ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĞĮũŶĞůŝũŶĞŶ͘>ĞǀĞƌďĂĂƌŝŶϱŚĞůĚĞƌĞ kleuren. Non-toxisch, niet navulbaar.

WĞŶƚĞůŽůŽƵƌƌƵƐŚ€ 6,55 Perfecte penseelpen voor schets- en tekenwerk. De Pentel Colour Brush wordt compleet geleverd met patroon. Inkt op waterbasis in 12 kleuren. EĂǀƵůƉĂƚƌŽŶĞŶnjŝũŶůŽƐǀĞƌŬƌŝũŐďĂĂƌ͘

WĞŶƚĞůdƌĂĚŝŽ € 6,25 &ƌĂĂŝĞŶŽƐƚĂůŐŝƐĐŚĞĮũŶƐĐŚƌŝũǀĞƌŵĞƚŇĞdžŝďĞůĞƉƵŶƚ die doet denken aan een vulpenpunt, met vloeibare diep zwarte inkt en capillair systeem. Ideaal voor ƐĐŚĞƚƐǁĞƌŬ͘>ŝũŶĚŝŬƚĞϬ͕ϰŵŵ͘EĂǀƵůďĂĂƌŵĞƚ MLJ20 vulling (inclusief penpunt).

^ƚĂĞĚƚůĞƌWŝŐŵĞŶƚ>ŝŶĞƌƐĞƚ€ 6,75 &ŝŶĞůŝŶĞƌŽŵŵĞĞƚĞƐĐŚƌŝũǀĞŶ͕ schetsen en tekenen. Lange metalen punt, ideaal voor het ŐĞďƌƵŝŬŵĞƚůŝŶŝĂůĞŶĞŶƐũĂďůŽŶĞŶ͘Ğ gepigmenteerde inkt is documentecht, lichtecht en waterbestendig. De inkt is uitgumbaar op ŬĂůŬƉĂƉŝĞƌĞŶůŽŽƉƚŶŝĞƚƵŝƚďŝũŽǀĞƌƐĐŚƌŝũǀŝŶŐŵĞƚĞĞŶ ƚĞŬƐƚŵĂƌŬĞƌ͘>ĞǀĞƌďĂĂƌŝŶŵĂĂƌůŝĞĨƐƚϵůŝũŶĚŝŬƚĞŶ͘ Los en in voordelige sets.

ŽƉŝĐ^ŬĞƚĐŚDĂƌŬĞƌƐ€ 4,15 De professionele sketch marker met een beitelpunt en een penseelpunt. In 346 kleuren die allemaal ŶĂǀƵůďĂĂƌnjŝũŶ͘

>ĞƚƌĂƐĞƚDĂƌŬĞƌďůŽŬŬĞŶ De originele markerblokken van Letraset hebben uitstekend helder wit papier. De kleuren zullen niet doorlopen of uitwaaieren.

De alom bekende Promarker is nu slechts ΦϮ͕ϯϱper stuk. ŝũĂĨŶĂŵĞǀĂŶϭϮƐƚƵŬƐΦϯϮ͕ϵϱ inclusief opbergmap.

Maat

Prijs

Maat

Prijs

A4

€ 4,95

A3

€ 8,95

^ƚĂĞĚƚůĞƌdƌŝƉůƵƐ&ŝŶĞůŝŶĞƌƐĞƚƐ &ŝŶĞůŝŶĞƌƐŵĞƚƐƵƉĞƌĮũŶĞ͕ŝŶŵĞƚĂĂůŐĞǀĂƩĞƉƵŶƚ͘ ƌŐŽŶŽŵŝƐĐŚ͕ĚƌŝĞŬĂŶƟŐŐĞǀŽƌŵĚŽŵĐŽŵĨŽƌƚĂďĞůĞŶ ŽŶƚƐƉĂŶŶĞŶŵĞĞƚĞƚĞŬĞŶĞŶĞŶƐĐŚƌŝũǀĞŶ͘>ĞǀĞƌďĂĂƌŝŶϮϬ ŚĞůĚĞƌĞŬůĞƵƌĞŶ͕ŵĞƚĞĞŶůŝũŶĚŝŬƚĞǀĂŶϬ͕ϯŵŵ͘ Set à 10

€ 5,95

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Set à 20 € 11,95

Passion for art 2

9


92259,/767,)7 VERFSTIFT 23:$7(5%$6,6 OP WATERBASIS, 9225(/.( VOOR ELKE 21'(5*521' ONDERGROND POSCA is een viltstift op waterbasis, voor elke POSCA is een viltstift op waterbasis, voor elke ondergrond, niet giftig, bevat geen alcohol noch ondergrond, niet giftig, bevat geen alcohol noch oplosmiddel. De POSCA verf is ideaal oplosmiddel. De POSCA verf is ideaal als markeerstift, om kleuren te mengen, om te schilderen, om te tekenen of of om te verdunnen, om te schilderen, nauwkeurig te schrijven. om te tekenen of nauwkeurig te schrijven.

-15% op een doos van 8 POSCA RĂŠf. PC-3M/8

-15% op een doos van 8 POSCA RĂŠf. PC-5M/8

-15% op een koffer van 30 POSCA

RĂŠf. M POSCA/30

Passion for art 1

PC-3M 27 kleuren PC- 3M -15%

27 kleu omkee

op een doos van 8 POSCA

Degebruik, POSCA fidĂŠ jn PC-3m is voor un De POSCARĂŠf. fijnPC-3M/8 PC-3m is voor universeel stift van Alleshand wat inspireer de kenners. Alles wat inspireert kunt u de metkenners. een vaste ontwerpen, personaliseren, versieren ofontwerpen, markeren..personaliseren, ve

PC-5M 33 kleuren PC- 5M -15%

33 kleu omkee

op een doos van 8 POSCA

PC-5m met zijn gemiddelde De PC-5mRĂŠf. met zijn gemiddelde punt, isDe ontegenzeggelijk PC-5M/8 manusje van â&#x20AC;&#x153;het manusje van allesâ&#x20AC;? uit het POSCA â&#x20AC;&#x153;het assortiment. metallesâ&#x20AC;? zijn uit het duidelijke precieze lijnen, zi duidelijke en precieze lijnen, zijn perfecte kleuringenwordt hij erg gewaardeerd zowel door de pr gewaardeerd zowel door de professionals als door de amateurs.

Koffer van Koffer -15% 30 POSCA : 30 PO

op een koffer van 30 POSCA RĂŠf. MSAMENSTELLING POSCA/30 POSCA HARTSTO : PC-1MC, PC-3M, PC-1MC, PC-3M, PC-5M, PC-8K, PCF-350 +1 POSCA GIDS B +1 POSCA GIDS


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

ŚƵŶŬLJŚĂƌĐŽĂů € 2,35 p/st ĞŶĞdžƚƌĂŐƌŽƚĞ͕ƌŽŶĚĞƐƟĐŬ geperst houtskool. Uniek om zijn rijke tonaliteit en uitzonderlijke diepe ͞njǁĂƌƚŚĞŝĚ͘͟ŽŽƌŚĞƚ formaat van de Chunky ligt deze zeer comfortabel in de hand. Bijzonder geschikt voor tekeningen van groot formaat. Behandel tekeningen ǀĂŶŚŽƵƚƐŬŽŽůĂůƟũĚŵĞƚĮdžĂƟĞĨ͊

uren erbare en vervangbare punt 0,35 <ŽŚͲ/ͲEŽŽƌ<ŶĞĞĚŐƵŵ€

Set met ϭϮƐƚƵŬƐ € 8,95

€ 4,95

Derwent ĐĂĚĞŵLJ

Voor houtskool, potlood en pastelkrijt. Laat geen resten achter.

niverseel gebruik, dé stift van rt kunt u met een vaste hand ersieren of markeren..

ŽŶƚĠDĂƚĐŚďŽdž € 3,35 Een uniek schetssetje van Conté, Slechts 4 kleuren schetscarrés en toch compleet! Maak nu zeer voordelig kennis met dit krijt. ŽŶƚĠĐĂƌƌĠ De Carrés van Conté (70 kleuren) ǁĞƌĚĞŶŐĞďƌƵŝŬƚĚŽŽƌ beroemdheden als Picasso en Degas. ůŽŵŐĞŢŵŝƚĞĞƌĚŵĂĂƌŶŽŽŝƚ ŐĞģǀĞŶĂĂƌĚ͘WĞƌĨĞĐƚǀŽŽƌnjŽǁĞů achtergronden als details.

De voordelige potloden set voor school en thuis. Van 6B t/m 5H.

^ƚĂĞĚƚůĞƌƌŐŽƐŽŌƋƵĂƌĞů ^ƚĂĞĚƚůĞƌĞƌŐŽƐŽŌƋƵĂƌĞůŬůĞƵƌƉŽƚůŽĚĞŶnjŝũŶĞƌŐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ͕ ĚƌŝĞŬĂŶƟŐĞŬůĞƵƌƉŽƚůŽĚĞŶŵĞƚĞĞŶŝŶǁĂƚĞƌŽƉůŽƐďĂƌĞƉŽƚůŽŽĚƐƟŌ͘ĞϮϰďƌŝůũĂŶƚĞŬůĞƵƌĞŶnjŝũŶnjŽǁĞůŝŶŚĂŶĚŝŐĞƐĞƚƐĂůƐůŽƐ verkrijgbaar.

ĞƌǁĞŶƚŽůŽƵƌƐŽŌ Bijzonder veelzijdige kleurpotloden met een njĂĐŚƚĞ͕ŇƵǁĞĞůĂĐŚƟŐĞƐƟŌ ǀŽŽƌƐŶĞůůĞ͕ŬƌĂĐŚƟŐĞĞŶ ƌŽLJĂůĞŬůĞƵƌĂĨŐŝŌĞ͘ Eenvoudig te slijpen.

uren erbare en vervangbare punt

Inhoud

Prijs

Set à 12

€ 6,90

Set à 24

€ 13,80

sŽŽƌƚƌĞīĞůŝũŬǀŽŽƌŬůĞƵƌmenging en laag-over-laag technieken voor een rijk kleurspectrum. e punt,oneindig is ontegenzeggelijk

t POSCA assortiment. met zijn ĞƌǁĞŶƚŽůŽƵƌƐŽŌŝƐ ijn perfecte kleuring wordt hij erg toepasbaar voor veel Inhoud rofessionals als door de amateurs. technieken, van brede kleurvlakken voor eigenƟũĚƐĞƐƟůůĞǀĞŶƐƚŽƚƉŽƌƚƌĞƚten en Mandalatekeningen.

Prijs

Inhoud

Prijs

Los

€ 1,65

Set à 36

€ 49,95

Set à 12

€ 16,95

ƌƟƐƚƐ͛^ŽŌ&ŝdžĂƟĞĨ 'ĞĞŌŐŽĞĚĞ bescherming aan tekeningen en schetsen gemaakt met potlood, houtskool, pastel. Spuitbus van 400 ml.

€ 4,95

r van OSCA :

OCHT. SAMENSTELLING : PC-5M, PC-8K, PCF-350 BIJ GELEVERD

^ƚĂĞĚƚůĞƌ€ 2,30 ƉƵŶƚĞŶƐůŝũƉĞƌŵĞƚďĂŬũĞ Zeer handig slijper met afsluitklep. www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Passion for art 2

11


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

ZĞŵďƌĂŶĚƚ^ŽŌWĂƐƚĞůƐ Wereldwijd de meest ŐĞďƌƵŝŬƚĞƐŽŌƉĂƐƚĞůŬĞŶŵĞƌŬƚnjŝĐŚĚŽŽƌĞĞŶŐĞǁĞůĚŝŐĞ njĂĐŚƚŚĞŝĚĞŶĞdžĐĞůůĞŶƚĞŬůĞƵƌĂĨŐŝŌĞ͘sĞƌŬƌŝũŐďĂĂƌŝŶϮϬϯ njĞĞƌŬƌĂĐŚƟŐĞĞŶďƌŝůũĂŶƚĞŬůĞƵƌƚŽŶĞŶ͘ĞZĞŵďƌĂŶĚƚ^ŽŌ pastels worden gemaakt van de zuiverste pigmenten en ĚĞĮũŶƐƚĞŬĂŽůŝĞŶ͘ůŬĞŬůĞƵƌǁŽƌĚƚďĞƌĞŝĚǀŽůŐĞŶƐĞĞŶ ƵŶŝĞŬƌĞĐĞƉƚĞŶĚĞďĞŶŽĚŝŐĚĞŐƌŽŶĚƐƚŽīĞŶǁŽƌĚĞŶǀŽŽƌ ĞůŬĞŶŝĞƵǁĞƉĂƌƟũƐƚƌĞŶŐŐĞĐŽŶƚƌŽůĞĞƌĚ͘ůůĞϮϬϯŬůĞƵƌĞŶ zijn zowel los als in sets bij ons uit voorraad leverbaar. Inhoud

Prijs

Per stuk

€ 1,80

Set à 15 hele pastels

€ 12,75

Set à 30 halve pastels

€ 18,95

WĂŶĚĂŽůŝĞƉĂƐƚĞůƐĞƚƐ Talens Panda Oliepastels zijn lekker zachte oliepastels voor thuis en schoolgebruik. Ze laten zich uitstekend combineren met plakkaatverf, waterverf en ecoline ;ĚĞnjŽŐĞŶĂĂŵĚĞĂĨƐƚŽŽƩĞĐŚŶŝĞŬͿŽƉ papier, karton, hout, tekenfolie, cellofaan, ongeglazuurd aardewerk, ƚĞdžƟĞůĞŶƐƚĞĞŶ͘ŽŽƌĚĞŬnjǁĂƌƚƚĞ gebruiken is het mogelijk om de populaire krastechniek toe te passen. Met ;ƌĞƵŬůŽnjĞͿƚĞƌƉĞŶƟŶĞďĞƌĞŝŬũĞĂƋƵĂƌĞůĂĐŚƟŐĞ ĞīĞĐƚĞŶ͘ Inhoud

Prijs

Set à 12 pastels

€ 2,85

Set à 24 pastels

€ 5,25

WIST U DAT....? Tekenkrijt wordt al gebruikt sinds de prehistorie. Het bestond simpelweg uit zachte stukken wit of gekleurd rots. In de Middeleeuwen begon men rode ŽĨŐĞůĞŬůĞŝďŽůƵƐƚŽƚƐƚĂĂłĞƐƚĞƉĞƌƐĞŶ͗ŚĞƚŶŽŐƐƚĞĞĚƐƉŽƉƵůĂŝƌĞƌŽŽĚŬƌŝũƚ͘ĞĞĞƌƐƚĞǀĞƌŵĞůĚŝŶŐǀĂŶƉĂƐƚĞůŝŶ de moderne zin stamt van Leonardo da Vinci die in 1495 aantekent dat de Franse kunstenaar Jean Perreal ĚĞƌŐĞůŝũŬĞŬƌŝũƚƐƟŌĞŶŚĞĞŌǀĞƌǀĂĂƌĚŝŐĚ͘,ĞƚŵĞĚŝƵŵǁĞƌĚnjĞĞƌƉŽƉƵůĂŝƌŝŶĚĞϭϴĞĞĞƵǁƚŽĞŶĞĞŶŐĞŵĞŶŐĚĞ pastel-gouache techniek in zwang was voor portretschilderingen. Toen werd vooral het frisse uiterlijk ŐĞǁĂĂƌĚĞĞƌĚ͗ĂŶĚĞƌƐĚĂŶŽůŝĞǀĞƌĨŐĞĞůƚƉĂƐƚĞůŶŝĞƚŶĂ͘ĞƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐŵĞĞƐƚŐĞĂƉƉƌĞĐŝģĞƌĚĞƉĂƐƚĞůůŝƐƚĞŶ ƵŝƚĚŝĞƟũĚnjŝũŶ:ĞĂŶͲƟĞŶŶĞ>ŝŽƚĂƌĚĞŶ:ĞĂŶͲĂƉƟƐƚĞWĞƌƌŽŶŶĞĂƵ͘ <ƵŶƐƚĞŶĂĂƌƐͶŽĨŚƵŶůĞĞƌůŝŶŐĞŶͶŵĂĂŬƚĞŶŚĞƚƉƌŽĚƵĐƚĞĞƌƐƚnjĞůĨ͘ĞŝŶĚƵƐƚƌŝģůĞƉƌŽĚƵĐƟĞŬǁĂŵŝŶŚĞƚ ŵŝĚĚĞŶǀĂŶĚĞϭϵĞĞĞƵǁŽƉŐĂŶŐ͖ƌŽŶĚϭϴϳϬǀĞƌƐĐŚŝũŶĞŶĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚĞŶƉĂƐƚĞůƐǀĞƌƉĂŬƚŝŶĚŽnjĞŶ͘ŝƚůĞŝĚĚĞ tot een nieuwe populariteit van het medium.

dĂůĞŶƐĐŽůŝŶĞ Kant-en-klare vloeibare waterverf voor een ĞŶŽƌŵƐĐĂůĂĂĂŶĐƌĞĂƟĞǀĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͘hŝƚ voorraad leverbaar in 46 briljante, transparante kleuren en 2 ĚĞŬŬĞŶĚĞŬůĞƵƌĞŶ;ǁŝƚĞŶŐŽƵĚͿ͘,ĞƚŬůĞƵƌĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚďĞǀĂƚ de 3 primaire kleuren citroengeel (205), magenta (337) en hemelsblauw cyaan (578). Ecoline hecht prima op zuigende ondergronden als aquarelpapier, tekenpapier en karton. Werkstukken gemaakt met ecoline bewaar je het best in tekenmappen voor kleurbehoud. € 1,95 p/st 30ml. Goud € 4,75 p/st 30ml.

^ĞƚǀĂŶϴdžϯϬŵů€ 11,10

dĂůĞŶƐKŽƐƚͲ/ŶĚŝƐĐŚĞ/ŶŬƚ Wie is er niet mee opgegroeid? De vertrouwde tekeninkt, op basis van zeer lichtecht pigment ĞŶƐĐŚĞůůĂŬ͕ŐĞĞŌĞĞŶĨƌĂĂŝĚŝĞƉnjǁĂƌƚƌĞƐƵůƚĂĂƚĚŽŽƌ ŵĂdžŝŵĂůĞƉŝŐŵĞŶƚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟĞ͘ĞŝŶŬƚŝƐŵĞƚǁĂƚĞƌ verdunbaar voor rijke grijsscharkeringen, en is watervast na droging. Oost-Indische inkt is geschikt voor veel soorten ondergronden zoals (technisch-)tekenpapier, karton, ƉŽůLJĞƐƚĞƌĮůŵĞŶĐĂůƋƵĞĞƌͲŽĨŽǀĞƌƚƌĞŬƉĂƉŝĞƌ͘ĞŝŶŬƚůĂĂƚ zich eenvoudig aanbrengen met bijvoorbeeld kroontjespen of aquarelpenseel. Inhoud

Prijs

Inhoud

Prijs

11 ml

€ 1,50

490 ml

€ 8,95

30 ml

€ 2,25

990 ml

€ 16,50

Harolds Serie 9742 Voordelige aquarelpenseel met korte, blank gelakte steel. Maat

Prijs

Maat

Prijs

00

0,65

6

1,15

0

0,65

8

1,55

2

0,75

12

2,10

4

0,90

12

Passion for art 2

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512


NEOCOLOR II

set van 10 stuks € 11,65

NEOCOLOR II

Caran d'Ache Neocolor II superieure kwaliteit met water te verdunnen pastels die door kunstenaars, illustratoren, ontwerpers en architecten zeer gewaardeerd worden. In 126 sterke en briljante kleuren die zich onderling goed laten mengen. Voor het gebruik van dit krijt bestaan verschillende mogelijkheden. Met een nat penseel kan de kleur van het krijt afgehaald worden. Het aquarelkrijt is dan te vergelijken met een aquarelnapje. Direct of droog aanbrengen ůĞǀĞƌƚƚLJƉŝƐĐŚĞǁĂƐĂĐŚƟŐĞ vlakken op die vervolgens met een nat penseel “ver-aquarelleerd” kunnen worden.

NEOCOLOR II

set van 15 stuks € 17,95

NEOCOLOR II

set van 30 stuks € 31,85

NEOCOLOR II

set van 40 stuks € 47,20

NEOCOLOR II

set van 84 stuks € 102,75

NEOCOLOR II

set van 126 stuks € 168,75

NEOCOLOR II set van 84 stuks in luxe houten kist € 187,50


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ ,ĂƌŽůĚƐdĞŬĞŶƉĂƉŝĞƌ ,ĂƌŽůĚƐƚĞŬĞŶƉĂƉŝĞƌŚĞĞŌĞĞŶŐŽĞĚĞƉƌŝũƐͲŬǁĂůŝƚĞŝƚǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐ͘tŝƚ͕njĞĞƌůŝĐŚƚŐĞŐƌĞŝŶĚ͕ in 3 grams gewichten. Verkrijgbaar in vellen en rollen. Ideaal voor de grootverbruiker. Tekenpapier 120grs

€ 12,50

Tekenpapier 160grs

€ 18,95

Tekenpapier 200grs

€ 25,95

Schetspapier 90grs

€ 9,95

,ĂƌŽůĚƐ^ĐŚĞƚƐƉĂƉŝĞƌϵϬŐƌƐ Mat, onbedrukt en bijzonder geschikt voor schetsen met houtskool, krijt en potlood.

Daler & Rowney Heavy Weight Bloks Blokken met het extra sterke cartridgepapier van Daler Rowney. Het gladde 220 grs. papier is zuurvrij en zowel oppervlakkig als inwendig verlijmd. Met de juiste korrel voor alle technieken. Kan zelfs (licht) aquarelwerk aan!

Zap Books Zap Book met gerecycled schetspapier, 80 gr/m², ϭϲϬǀĞů͘^ŽŌĐŽǀĞƌŝŶ rood, groen, geel of blauw. Maat

Prijs

Maat

Prijs

A4

€ 6,50

A6

€ 3,20

A5

€ 4,45

ĂůĞƌΘZŽǁŶĞLJƵŵŵŝĞƐ Daler & Rowney Dummies zijn voordelig en van goede kwaliteit. Een onmisbaar boek voor aantekeningen, schetsen, tekeningen en collages. Stevig papier met een degelijke omslag. Leverbaar in 3 formaten in landschap- en portretvariant.

Age Bag ƵŵŵŝĞƐ Age Bag Dummies zijn zeer geliefde dummies met 90 grs. glad tekenpapier. De Age Bag Dummies zijn met linnen genaaid en voorzien van ĞĞŶƌƵŐǀĂŶƚĞdžƟĞů͘Ğ ŽŵƐůĂŐŝƐŇĞdžŝďĞůǁĂĂƌdoor de dummy makkelijk in een tas te stoppen is. A4 € 5,70

A5 € 3,20

Maat

Prijs

Maat

Prijs

A5 - 25 vel € 2,90

A2 - 25 vel

€ 15,15

A4 - 25 vel € 4,80

Jumbo 25x25cm € 6,95 60 vel

A3 - 25 vel € 7,90

^ĐŚƵƚdĞƌƐĐŚĞůůŝŶŐďůŽŬŬĞŶŵĞƚϮϬǀĞů 100% houtvrij cellulose aquarelpapier in 200 en 300 gr/m². Uitstekend uitwasbaar en daardoor gewaardeerd door beginnende en professionele kunstenaars. Leverbaar in classic, glad en torchon. Nu de Classic Maat Prijs 300 gr/m² in de 10x15 cm € 5,25 aanbieding.

Omschrijving

Prijs

A5 P - 160grs - 20 vel

€ 1,20

18x24 cm

€ 7,10

A4 P - 160grs - 20 vel

€ 1,75

20x20 cm

€ 8,30

A3 P - 160grs - 20 vel

€ 3,75

24x30 cm

€ 9,90

A5 L - 130grs - 46 vel

€ 2,50

30x30 cm

€ 14,60

A4 L - 130grs - 46 vel

€ 3,95

30x40 cm

€ 15,45

€ 7,40

40x50 cm

€ 23,55

A3 L - 130grs - 46 vel

14

Passion for art 2

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

ĞƐŝŐŶdĞŬĞŶŵĂƉƉĞŶ Tekenmap met unieke designs. Sluit door middel van twee ĞůĂƐƟĞŬĞŶ͘

Croco Zwart

'ŝƌĂīĞ

Metallix Tango Silver

Croco Groen

Zebra

Metallix Astrakhan Silver

Croco Bordeaux

Spirito Grijs

Speciaal Rood

Croco Blauw

Spirito Blauw

Speciaal Blauw

(Tevens ook verkrijgbaar in 2 maten dummies met 170 grs 40 vel wit papier.)

35x50 cm

€ 9,95

52x72 cm

€ 16,50

72x102 cm € 44,50

D,ͲtĂLJƚĞŬĞŶŬŽīĞƌ ĞǁĞƌĞůĚďĞƌŽĞŵĚĞƚĞŬĞŶŬŽīĞƌ van ontwerper Makio Hasuike. Verkrijgbaar in zwarte en ǁŝƩĞͬƚƌĂŶƐƉĂƌĂŶƚĞƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐ͘/Ŷ verschillende maten en dikten. Maat

Prijs

52x39x2 cm

€ 14,95

74x53x2 cm

€ 19,95

'ĞǁŽůŬƚĞƚĞŬĞŶŵĂƉƉĞŶ De klassieke groenzwart ‘gewolkte’ tekenmap. Grotere maten worden dichtgebonden met zwarte linten en de kleinere ŵĞƚĞůĂƐƟĞŬĞŶ͘DĞƚĞĞŶ scharnierende linnen rugverbinding. Perfect voor het bewaren en vervoeren van schetsen en tekeningen.

MH-Way tekenkoker D,ͲtzŽŽŵƚƵďĞnjǁĂƌƚŽĨ wit/transparant met draagriem. Diameter 8 cm. Lengte 57 cm, ƵŝƚƐĐŚƵŝĩĂĂƌƚŽƚŵĂdž͘ϭϮϬĐŵ͘ Van € 19,25 Voor

€ 11,25

dĞŬĞŶŬŽŬĞƌy> Zwarte kunststof tekenkoker met draagriem. Diameter: 9 cm. Lengte: 55 cm, ƵŝƚƐĐŚƵŝĩĂĂƌ tot 87 cm.

Maat

Prijs

32x45 cm

€ 5,95

52x72 cm

€ 10,50

67x94 cm

€ 29,95

sĞƌnjĂŵĞůŵĂƉ Verzamelmap van grijs karton. Geschikt om uw eigen ontwerp op te drukken. Verkrijgbaar per stuk of per pak van 10. Maat

Prijs

Maat

Prijs

A4

€ 1,40

A2

€ 3,70

A3

€ 1,95

50x70 cm € 6,25

Φϴ͕ϵϱ www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Passion for art 2

15


e® Gouache

ours are made of gents, naturally sage oil, and pure,

511 Lemon yellow PY3 PW6

**

513 Golden yellow PY83 PY74 PW6

**

514 Orange PY83 PO73

**

522 Vermilion PR9 PO73

**

523 Bright red PR170 PO34 PW6

**

524 Carmine red PR184 PR122

**

525 Bordeaux red PR12

**

531 Violet PV23 PR122

**

532 Magenta PR122 PW6

***

***

542 Cobalt blue PB29 PW6

***

Lascaux Resonance® Gouache Colours filled with life impulses

water resistant evel of dilution with

s drip and

e prone to cracking

Deze bijzondere geur-gouache wordt onder meer gebruikt ǀŽŽƌƚŚĞƌĂƉĞƵƟƐĐŚĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐĞŶ͘/ŶϮϴĞdžƉƌĞƐƐŝĞǀĞ ŬůĞƵƌĞŶ͘sĞƌŬƌŝũŐďĂĂƌŝŶƉŽƩĞŶǀĂŶϮϱϬŵů͘

Lascaux Resonance Gouache is a new development with specific active properties: as a result of vibratory and aromatic components, these colours support and encourage the soul’s expressive potential and have a harmonic effect on both the individual and his or her environment. Lascaux Resonance Gouache can be used in all applications in which colour should be realized as a sensuous quality beyond its visual presence. Therefore, in all work processes that require creative colour employment as a central task.

s paper, cardboard,

th each other as well rs n also be mixed with erproof applications. supports see card nr. 52304 and

50 ml, and 500 ml

assortment concally and toxicologichange in consis-

533 ** Rose PR170 PR146 PW6

541 Ultramarine blue PB29

544 Prussian blue PB15:3

***

545 *** Light blue PB29 PB15:1 PW6

546 Turquoise blue PB15:3 PG7 PW6

***

551 Veronese green PG36 PW6

***

552 Emerald green PG7 PW6

***

553 Brillant green PY3 PG7 PW6

**

554 Green yellow PY1 PG7 PW6

**

561 Beige PY42 PR101 PW6

***

562 Yellow ochre PY42 PBr6

***

Met >ĂƐĐĂƵdžZĞƐŽŶĂŶĐĞΠ'ŽƵĂĐŚĞŚĞĞŌ>ĂƐĐĂƵdžĞĞŶ ďŝŽͲŐĞĂĐƟǀĞĞƌĚĞǀĞƌĨŐĞŵĂĂŬƚĚŝĞĚĂŶŬnjŝũƌĞƵŬͲĞŶ Example of the use of Lascaux Resonance Gouache ƚƌŝůůŝŶŐƐĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ͕njŽŐĞŚĞƚĞŶďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ŚĞƚ psychisch uitdrukkingsvermogen ondersteunt en With Lascaux Resonance Gouache a paint has been Comments on a New Development ƐƟŵƵůĞĞƌƚ͘ĞŐŽƵĂĐŚĞǁĞƌŬƚŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌĞŶĚŽƉŵĞŶƐ created that supports and encourages the opening of Experience in recent years has revealed that an creative space, achieved by the incorporation of the ever increasing number of people are searching for en omgeving. Resonance Gouache bestaat uit een aromatic and vibratory components of what is known a vital connection to colour in one form or another. as bioinformation. This does not mean that the paint People from a multitude of personal and professional ƐLJŶƚŚĞƟƐĐŚďŝŶĚŵŝĚĚĞů͕ďŝŽŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͕ƐĂůŝĞͲŽůŝĞĞŶ itself contains a specific dynamic by which the painter backgrounds are attending an expanding number zuivere, lichtechte zijdemat is forced into a particular direction. Just the opposite : of courses offered by ateliers, pigmenten. artists’ workshops, De art verf droogt only when a dialogue has been established with one’s therapists, painting excursions, etc. It seems as ŽƉĞŶďůŝũŌŝŶǁĂƚĞƌŽƉůŽƐďĂĂƌ͘ inner creative impulse can colours unfold to their if they are all looking for a deeper, more essential

564 Burnt umber PBr6 PBk7

***

571 Grey PW6 PB29 PBk7

***

Ondergronden Als ondergrond zijn alle absorberende materialen geschikt (papier, karton, linnen etc.)

relationship with themselves and with their environment. We are in an age, which on one hand holds rationality and technical advancements above everything else, and on the other increases the need for emotional experiences and their means of expression. Single-mindedness and lack of creativity lead to an impoverishment of the soul and ultimately to illness.

Norm EN71-3 6

ara Diethelm AG sellen 4 807 41 40

563 Burnt Siena PR101

572 Black PBk9

***

***

581 White PW6

***

*** excellent lightfastness ** very good lightfastness 592 Silver Al pigment

***

Within this context Lascaux has been inspired to develop a colour concept whose aim is to support the development of the whole personality.

591 *** Gold PW20 PW6 PR101 The brilliance of the Lascaux Resonance Gouache does not reproduce well in this printing method.

51006.02 – 10

best of our knowledge and ce. It does not absolve the suitability of our products e or she has in mind. This vised edition. The latest

Disclaimer: The information provided above is given to the best of our knowledge and is based on our current research and experience. It does not absolve the artist from the responsibility of first testing the suitability of our products for the substrate and specific use conditions he or she has in mind. This technical sheet will become invalid with any revised edition. The latest update is always found on our website.

utmost potential. Here, too, exists a search for the mos ideal level of resonance. With every communication between two or more systems the principles of resonance and harmony take precedence. They create the invisible bridge over which information is exchanged and understanding is made fundamentally possible.

Colours with a Revolutionary Character ! With Lascaux Resonance Gouache we are now going one revolutionary step further in that bioinformation has been added. As a result, the colours obtain a specific resonance capacity, which has a beneficial effect on the painter as well as on the observer. The interactive union created by man and colour is increased in value by means of bioinformation, penetrated by energetic clarity and elevated to an optimum level of resonance.

Verwerking ĞǀĞƌĨŝƐŐĞĐŽŶĐĞŶƚƌĞĞƌĚĞŶĞŶŝŐƐnjŝŶƐŐĞůĂĐŚƟŐŝŶŐĞƐƚĞůĚ͘ This has been based on the idea that in relationship to Laat zich vrijwel zonder verdunning met een met water colour, the creative channels of the individual are able to unfold. ďĞǀŽĐŚƟŐĚƉĞŶƐĞĞůŐĞŵĂŬŬĞůŝũŬǀĞƌǁĞƌŬĞŶ͘<ĂŶĞĐŚƚĞƌ ook - in om het even welke verdunning - met water worden toegepast. Alle kleuren laten zich naar believen ŵĞƚĞůŬĂĂƌǀĞƌŵĞŶŐĞŶ͘ĂŶŬnjŝũĚĞƐŵĞƵŢŐĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƟĞ ook uitstekend geschikt als vingerverf. 511 Lemon yellow PY3 PW6

**

513 Golden yellow PY83 PY74 PW6

**

514 Orange PY83 PO73

**

522 Vermilion PR9 PO73

**

523 Bright red PR170 PO34 PW6

**

524 Carmine red PR184 PR122

**

525 Bordeaux red PR12

**

531 Violet PV23 PR122

**

532 Magenta PR122 PW6

***

***

542 Cobalt blue PB29 PW6

***

533 ** Rose PR170 PR146 PW6

541 Ultramarine blue PB29

544 Prussian blue PB15:3

***

545 *** Light blue PB29 PB15:1 PW6

546 Turquoise blue PB15:3 PG7 PW6

***

551 Veronese green PG36 PW6

***

552 Emerald green PG7 PW6

***

553 Brillant green PY3 PG7 PW6

**

554 Green yellow PY1 PG7 PW6

**

561 Beige PY42 PR101 PW6

***

562 Yellow ochre PY42 PBr6

***

571 Grey PW6 PB29 PBk7

***

563 Burnt Siena PR101

***

564 Burnt umber PBr6 PBk7

***

572 Black PBk9

***

581 White PW6

***

*** excellent lightfastness ** very good lightfastness 592 Silver Al pigment

***

Vernissen Door het spuiten met Lascaux UV-Protect wordt het voltooide werk beschermd tegen uv-stralen en watervast. <ůĞƵƌĞŶƉĂůĞƚĞŶƉŝŐŵĞŶƚĞŶ ,ĞƚĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚŽŵǀĂƚϮϴŬůĞƵƌĞŶ͕ inclusief zilver en goud. WƌŝũƐ € 12,95 p/st. van 250ml

591 *** Gold PW20 PW6 PR101 The brilliance of the Lascaux Resonance Gouache does not reproduce well in this printing method.

51006.02 – 10

paints because of


st

ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

ĐŽůĂ ĐŽůĂŝƐĞĞŶŬƌĂĐŚƟŐĞƉůĂŬŬĂĂƚǀĞƌĨĚŝĞǀŽŽƌĚĞůŝŐŝƐŝŶ ŚĞƚŐĞďƌƵŝŬ͘ĞϱϬϬĞŶϭϬϬϬŵůŬŶŝũƉŇĂĐŽŶƐnjŝũŶ ideaal voor scholen. Gebruikte penselen zijn eenvoudig met water te reinigen. Maat

Prijs

Maat

Prijs

500 ml

€ 5,50

1000 ml

€ 7,95

ƌƵƐŚsĂůƵĞWĂĐŬ

€ 6,25 Talens Mixing set 8x 20 ml Van € 24,50 voor

Een katoenen penselenmat ŵĞƚϭϴǀĂƌŬĞŶƐŚĂƌĞŶ penselen in een koker voor een echte budget prijs.

€ 14,95

Talens CMYK Set is topkwaliteit voor kunstenaars, ontwerpers, ŝůůƵƐƚƌĂƚŽƌĞŶĞŶĞĚƵĐĂƟĞǀĞ doeleinden. De plakkaatverf is njĞĞƌŬůĞƵƌŬƌĂĐŚƟŐĚŽŽƌĚĞ ŚŽŐĞƉŝŐŵĞŶƚĂƟĞĞŶĚĞŬŬĞŶĚĞ ŚƵůƉƐƚŽīĞŶ͘ƌŽŽŐƚďŝŶŶĞŶ ĞŶŬĞůĞŵŝŶƵƚĞŶĞŐĂĂů͕ŇƵǁĞĞůĂĐŚƟŐ͕ŵĂƚĞŶĚĞŬŬĞŶĚŽƉ͘ ,ĞƚĐŽŵƉůĞƚĞĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ bestaat uit 65 kleuren die tevens los uit voorraad leverbaar zijn.

Winsor & Newton ĞƐŝŐŶĞƌƐ'ŽƵĂĐŚĞ CMYK set Van € 10,95 voor € 7,25 Winsor & Newton Designers Gouache Colours zijn wereldwijd ŐĞůŝĞĨĚŽŵĚĞŚĞůĚĞƌŚĞŝĚ͕ĮũŶŚĞŝĚ͕ ĚƵƵƌnjĂĂŵŚĞŝĚƐƉƌĞƐƚĂƟĞƐĞŶ mengeigenschappen. Deze mengset bevat 5 primaire kleuren van 14 ml.

Winsor & Newton ƌƟƐƚtĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ Large pans

s

ŽƚŵĂŶ^ŬĞƚĐŚĞƌƐWŽĐŬĞƚŽdž Set met 12 halve napjes in kunststof doos. Inclusief penseel. De deksel is uitgeklapt te gebruiken als palet. sĂŶΦϭϴ͕ϵϬ

ZĞĞǀĞƐƉĂůĞƚ € 2,50 Klein rechthoekig palet 105 x 215mm, 5 ronde vakken en 5 rechthoekige vakken. sĂŶƐƚĞǀŝŐĞǁŝƩĞ kunststof.

voor € 9,95

€ 37,50 ZĞĞǀĞƐƉĂůĞƚ € 2,15 Groot rechthoekig palet 240 x 345mm, 5 grote en 15 kleine vakken, plus duimgat. sĂŶƐƚĞǀŝŐĞǁŝƩĞ kunststof.

Harolds Serie 975 <ŽƌƚǁŝƩĞƐƚĞĞů͘'ŽƵĚŬůĞƵƌŝŐĞŚĂƌĞŶ͘,ĞƚŵĞĞƐƚƉŽƉƵůĂŝƌĞĂƋƵĂƌĞůƉĞŶƐĞĞů͊ Maat

Prijs

Maat Prijs

Maat

Prijs

Maat Prijs

Maat Prijs

000

€ 1,30

3

€ 1,50

8

€ 2,60

14

€ 5,90

24

€ 12,95

00

€ 1,30

4

€ 1,65

9

€ 3,25

16

€ 6,95

36

€ 22,40

0

€ 1,30

5

€ 1,75

10

€ 4,15

18

€ 7,95

1

€ 1,35

6

€ 1,95

11

€ 4,70

20

€ 10,45

2

€ 1,40

7

€ 2,50

12

€ 4,95

22

€ 11,45

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Winsor & Newton ƌƟƐƚtĂƚĞƌĐŽůŽƵƌ Large Pans zijn napjes met meer dan 13 keer het oppervlak van een ƚƌĂĚŝƟŽŶĞĞůŚĂůĨŶĂƉũĞ͕ en 6 keer dat van een heel napje. Dat maakt de Large Pans ideaal voor het werken met grotere penselen en voor grote en vloeiende wassingen. Elke kleur zit in een porseleinen schaaltje. Deze schaaltjes zijn stapelbaar en dus gemakkelijk op te bergen. 30 kleuren los uit voorraad leverbaar. Uniek is de set van 5 ŐƌŽƚĞƌƟƐƚtĂƚĞƌĐŽlour Pans in een luxe ŚŽƵƚĞŶǁĞƌŬƐƚĂƟŽŶ͘

Passion for art 2

17


WƌŝŵĂŝƌĞŬůĞƵƌĞŶ Met de drie primaire kleuren citroengeel, cyaan (blauw) en magenta (rood) kunnen we elke gewenste kleurtoon mengen. Deze kleuren worden primair genoemd, omdat ze niet gemengd kunnen worden uit andere kleuren. Met de primaire kleuren kunnen de principes van het mengen worden geleerd. Talens levert hiervoor een speciale mengset Plakkaatverf. Deze bevat behalve de primaire kleuren ook wit en njǁĂƌƚ͘KŽŬŝŶŚĞƚĐŽůŝŶĞͲĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚnjŝũŶĚĞƉƌŝŵĂŝƌĞŬůĞƵƌĞŶĂĂŶǁĞnjŝŐ͘

KŵƚĞďĞŐŝŶŶĞŶŵĞŶŐĞŶǁĞŐĞĞůŵĞƚďůĂƵǁ͕ďůĂƵǁŵĞƚƌŽŽĚĞŶƌŽŽĚŵĞƚŐĞĞů͘ĂŶŬƌŝũŐĞŶǁĞ ƌĞƐƉĞĐƟĞǀĞůŝũŬŐƌŽĞŶ͕ǀŝŽůĞƚĞŶŽƌĂŶũĞ͘ĞǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐǁĂĂƌŝŶĚĞŬůĞƵƌĞŶŵĞƚĞůŬĂĂƌŐĞŵĞŶŐĚŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶ ŝƐĂĬĂŶŬĞůŝũŬǀĂŶĚĞŬůĞƵƌŬƌĂĐŚƚǀĂŶĚĞǀĞƌĨ͘,ĞƚŝƐǀĞƌƐƚĂŶĚŝŐŽŵďĞĞƚũĞďŝũďĞĞƚũĞŵĞƚŵĞŶŐĞŶƚĞďĞŐŝŶŶĞŶ om verspilling van verf te voorkomen.

tĂŶŶĞĞƌǁĞǀĞƌǀŽůŐĞŶƐĚĞŬůĞƵƌĞŶĚŝĞŝŶĚĞnjĞƐŬůĞƵƌĞŶĐŝƌŬĞůŶĂĂƐƚĞůŬĂĂƌůŝŐŐĞŶŵĞŶŐĞŶ͕ŬƌŝũŐĞŶǁĞnjĞƐŶŝĞƵǁĞ ŬůĞƵƌĞŶ͘ŽŽƌŚĞƚnjĞůĨĚĞƚĞĚŽĞŶŵĞƚĚĞŬůĞƵƌĞŶŝŶĚĞϭϮͲŬůĞƵƌĞŶĐŝƌŬĞů͕ŬƌŝũŐĞŶǁĞƚǁĂĂůĨŶŝĞƵǁĞŬůĞƵƌĞŶ͘

ĞϮϰͲŬůĞƵƌĞŶĐŝƌŬĞůďĞǀĂƚĚŝǀĞƌƐĞŐĞůĞŶ͕ŐƌŽĞŶĞŶ͕ďůĂƵǁĞŶĞŶnj͘ƌnjŝũŶŐĞůĞŶŵĞƚƌŽĚĞƐƉŽƌĞŶĞŶŐĞůĞŶŵĞƚ ďůĂƵǁĞƐƉŽƌĞŶ͕ǀŝŽůĞƩĞŶĂĂŶĚĞďůĂƵǁĞŬĂŶƚĞŶǀŝŽůĞƩĞŶĂĂŶĚĞƌŽĚĞŬĂŶƚ͘ŽŽƌŶĂĂƐƚĞůŬĂĂƌůŝŐŐĞŶĚĞ kleuren steeds weer te mengen kan de cirkel in principe tot in het oneindige worden uitgebreid. De kleurgebieden lopen in elkaar over als de kleuren van het spectrum.

WƌŝŵĂŝƌĞŬůĞƵƌĞŶŵĞƚǁŝƚĞŶnjǁĂƌƚ DĞƚĚĞĚƌŝĞƉƌŝŵĂŝƌĞŬůĞƵƌĞŶŬƵŶŶĞŶƚĂůůŽnjĞŬůĞƵƌƚŽŶĞŶǁŽƌĚĞŶŐĞŵĞŶŐĚ͘DĞƚǁŝƚĞŶnjǁĂƌƚŬƵŶŶĞŶǁĞƚĂůůŽnjĞŐƌŝũnjĞŶŵĞŶŐĞŶ͘ ŽŽƌĚĞnjĞƚǁĞĞŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶƚĞĐŽŵďŝŶĞƌĞŶŬĂŶŝŶƉƌŝŶĐŝƉĞĞůŬĞŐĞǁĞŶƐƚĞŬůĞƵƌǁŽƌĚĞŶŐĞŵĞŶŐĚ͘ ĞƉĞƌŬŝŶŐĞŶǀĂŶŚĞƚĚƌŝĞŬůĞƵƌĞŶŵĞŶŐƐLJƐƚĞĞŵ ŝƚƌŽĞŶŐĞĞů͕ĐLJĂĂŶĞŶŵĂŐĞŶƚĂnjŝũŶǀĞƌnjĂĚŝŐĚĞŬůĞƵƌĞŶ͘dŽĐŚŚĞĞŌŚĞƚĚƌŝĞŬůĞƵƌĞŶŵĞŶŐƐLJƐƚĞĞŵĂůƐďĞƉĞƌŬŝŶŐĚĂƚĚĞǀĞƌnjĂĚŝŐŝŶŐ van de tussenliggende kleurgebieden sterk terug kan lopen.

ĞƐŬůĞƵƌĞŶŵĞŶŐƐLJƐƚĞĞŵ Om een kleurencirkel te kunnen maken met uitsluitend verzadigde kleuren, voegen we drie nieuwe kleuren ƚŽĞ͗ƵůƚƌĂŵĂƌŝũŶ;ĞĞŶďůĂƵǁŵĞƚƌŽĚĞƐƉŽƌĞŶͿ͕ŐĞĞů;ŵĞƚƌŽĚĞƐƉŽƌĞŶͿĞŶǀĞƌŵŝůũŽĞŶ;ĞĞŶƌŽŽĚŵĞƚŐĞůĞ ƐƉŽƌĞŶͿ͘KŽŬŽƌĂŶũĞĞŶǀŝŽůĞƚnjŝũŶŶƵǀĞƌnjĂĚŝŐĚ͘

Door de kleuren die naast elkaar liggen met elkaar te mengen kan de cirkel weer worden uitgebreid.

DĞƚǁŝƚ͕njǁĂƌƚŽĨŐƌŝũƐŬƵŶŶĞŶŚĞůĚĞƌŚĞŝĚĞŶǀĞƌnjĂĚŝŐŝŶŐǀĂŶĞůŬĞŬůĞƵƌƚŽŽŶŶĂƚƵƵƌůŝũŬǀĞƌĂŶĚĞƌĚǁŽƌĚĞŶ͕ ŶĞƚĂůƐďŝũŚĞƚĚƌŝĞŬůĞƵƌĞŶŵĞŶŐƐLJƐƚĞĞŵ͘,ĞƚnjĞƐŬůĞƵƌĞŶŵĞŶŐƐLJƐƚĞĞŵďŝĞĚƚŽŽŬŵĞĞƌŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶŽŵnjǁĂƌƚƚĞďĞŶĂĚĞƌĞŶ͘ĞŐĞůĞŶ͕ ƌŽĚĞŶĞŶďůĂƵǁĞŶŬƵŶŶĞŶŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞĐŽŵďŝŶĂƟĞƐǁŽƌĚĞŶŐĞŵĞŶŐĚ͘ĞǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐǁĂĂƌŝŶnjĞŐĞŵĞŶŐĚǁŽƌĚĞŶ͕ďĞƉĂĂůƚĚĞ ŬůĞƵƌƚŽŽŶǀĂŶŚĞƚĚŽŶŬĞƌŐƌŝũƐ͘tŝůůĞŶǁĞĞĞŶŐƌŝũƐnjŽŶĚĞƌŬůĞƵƌƚŽŽŶŵĞŶŐĞŶ͕ĞĞŶŶĞƵƚƌĂĂůŐƌŝũƐ͕ĚĂŶůƵŝƐƚĞƌƚĚŝĞǀĞƌŚŽƵĚŝŶŐnjĞĞƌŶĂƵǁ͘ ,ĞƚĚŽŶŬĞƌƐƚĞŶĞƵƚƌĂůĞŐƌŝũƐǁŽƌĚƚǀĞƌŬƌĞŐĞŶƵŝƚŵĞŶŐŝŶŐǀĂŶĂůůĞnjĞƐŬůĞƵƌĞŶ͘ŝƚŐƌŝũƐďĞŶĂĚĞƌƚnjǁĂƌƚnjŽƐƚĞƌŬĚĂƚĂůůĞĞŶŝŶǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐ met pure zwarte verf het verschil te zien is.

18

Passion for art 2

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

,ĂƌŽůĚƐĐƌLJůϱϬϬŵů

€ 6,95ƉĞƌƐƚƵŬ Misschien wel de meest populaire studiekwaliteit acrylverf. Perfect ƵŝƚŐĞďĂůĂŶĐĞĞƌĚĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚǀĂŶ ϮϲŬůĞƵƌĞŶĚŝĞnjŝĐŚŚĞĞƌůŝũŬůĂƚĞŶ mengen. ĞĞƌŐƵŶƐƟŐŐĞƉƌŝũƐĚ. De verf hecht perfect op alle ŽŶĚĞƌŐƌŽŶĚĞŶͲŵŝƚƐĚĞnjĞǀĞƚǀƌŝũ njŝũŶ͘EĂĚƌŽŐŝŶŐŐĞĞŌ,ĂƌŽůĚƐ Acryl een volledig watervast ŽƉƉĞƌǀůĂŬ͘ĞǀĞƌŇĂĂŐŝƐƐŽĞƉĞů waardoor er geen gevaar is voor ďĂƌƐƚǀŽƌŵŝŶŐ͕ŽŽŬŶŝĞƚďŝũŚĞƚŐĞďƌƵŝŬŝŶĚŝŬŬĞƌĞ lagen. Een ander voordeel is de ŐƌŽƚĞůŝĐŚƚĞĐŚƚŚĞŝĚ. ,ĂƌŽůĚƐĐƌLJůŝƐďŽǀĞŶĚŝĞŶŽŶŐĞǀŽĞlig voor alkaliën en derhalve goed geschikt voor gebruik op binnen- en buitenmuren. Uitstekend met water te verdunnen en te reinigen. De verf is verpakt in handige en voordelige ŬŶŝũƉŇĂĐŽŶƐǀĂŶϱϬϬŵů͘KŶƐĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚďŝĞĚƚƚĞǀĞŶƐĞĞŶƌĞĞŬƐ,ĂƌŽůĚƐ ĐƌLJůŵĞĚŝƵŵƐǀŽŽƌŽƉƟŵĂůĞǀĞƌĚƵŶŶŝŶŐĞŶ͘ĞnjĞŬƵŶũĞŽŶŐĞůŝŵŝƚĞĞƌĚ ŵĞŶŐĞŶŵĞƚ,ĂƌŽůĚƐĐƌLJů͘

ZĞĞǀĞƐĂĨƐĐŚĞƵƌƉĂůĞƚΦϯ͕Ϯϱ ZĞĞǀĞƐĨƐĐŚĞƵƌƉĂůĞƩĞŶnjŝũŶŐĞƐĐŚŝŬƚ voor olie-, acryl- en plakkaatverf. Voorzien van een handig duimgat en gemaakt met speciaal gecoat, glad papier voor comfortabel mengen. ĨƐĐŚĞƵƌďĂĂƌ͕ǁĂĂƌĚŽŽƌũĞĂůƟũĚĞĞŶ ƐĐŚŽŽŶƐĐŚŝůĚĞƌƐƉĂůĞƚƚŽƚũĞ beschikking hebt. 22,9 x 30,5 cm.

'ƌĂĚƵĂƚĞWĞŶƐĞůĞŶ^ĞƚƐ ĂŶƚƌĞŬŬĞůŝũŬŝŶƉƌŝũƐĞŶŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶ zeer geschikt voor studie gebruik. sĂƌŬĞŶƐŚĂĂƌŽĨƐLJŶƚŚĞƟƐĐŚ

€ 4,50

EƵϯŚĂůĞŶсϭǁŝƚ'Zd/^͊ ĂůĞƌZŽǁŶĞLJ^LJƐƚĞŵϯϱϬϬŵů De ideale acrylverf voor studenten en professionals ĚŝĞŐƌŽƚĞŚŽĞǀĞĞůŚĞĚĞŶǀĞƌĨŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘ĞƉŽƩĞŶ njŝũŶǀŽŽƌnjŝĞŶǀĂŶĞĞŶŚĂŶĚŝŐĞĚŽƐĞĞƌĚŽƉĞŶŐĞŵĂĂŬƚ van zacht kunststof zodat de verf eenvoudig uit de pot geknepen kan worden. Omschrijving

Prijs

Omschrijving Prijs

Reguliere kleuren

€ 9,25

Specials

€ 11,50

WƌŽĐĞƐƐƐĞƚ 5x 75 ml

€ 12,95 Maak nu kennis met de System 3 acryl verf.

ŵƐƚĞƌĚĂŵĐƌLJů 'ĞůŵĞĚŝƵŵƐ 1000 ml € 16,25 Perfecte gels om de viscositeit en glansgraad te beïnvloeden van acrylverf. Je kunt ze in elke gewenste verhouding mengen om ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚŝŶĠĠŶŬĞĞƌ dikke tot extreem dikke lagen aan te brengen. ĂĂƌŶĂĂƐƚnjŝũŶĚĞŵƐƚĞƌdam Acryl Gelmediums ƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚĂůƐůŝũŵƚĞ gebruiken, zodat “verfvreemde” materialen als ŬƌĂůĞŶ͕ƚĞdžƟĞůǀĞnjĞůƐĞŶ zaagsel in een acrylschildeƌŝŶŐǀĞƌůŝũŵĚĞŶǀĞƌǁĞƌŬƚ kunnen worden.

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

ZĞĞǀĞƐĐƌLJůDĞĚŝƵŵƐĞƚ 'ĞƐĐŚŝŬƚǀŽŽƌϯĞīĞĐƚĞŶ͘ Glanzende gelmedium, modelleerpasta, grove textuurgel en iriserend medium voor ƉĂƌĞůŵŽĞƌĞīĞĐƚ͘ Set 4 x 75 ml. € 7,95

L&B Gesso 1000 ml € 6,95 >ΘDƵůƟƉƵƌƉŽƐĞ gesso, GROOT MERK, kleine ƉƌŝũƐ͊

Passion for art 2

19


ZĐƌLJůǀĞƌĨ is mede ontwikkeld door de Amsterdamse Rietveld Academie. ,ĞƚĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚŝƐnjĞĞƌĐŽŵƉůĞĞƚŵĞƚϵϭŬůĞƵƌĞŶ͘ ĞƉĂƌĞůͲĞŶŵĞƚĂůůŝĐŬůĞƵƌĞŶďŝĞĚĞŶĞĞŶĞdžƚƌĂ ďƌĞĞĚƉĂůĞƚĂĂŶũĞĞdžƉĞƌŝŵĞŶƚĞůĞĞŶĞdžƉƌĞƐƐŝĞǀĞ ŵŽŐĞůŝũŬŚĞĚĞŶ͘

ĞZĐƌLJůǀĞƌĨŝƐƉĞƌϮϱϬŵů ǀĞƌƉĂŬƚŝŶŚĂŶĚŝŐĞŬŶŝũƉŇĂĐŽŶƐ ŵĞƚĞĞŶĮũŶĞĚŽƐĞĞƌƚƵŝƚ͘ Zeer ŐŽĞĚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚ voor ĞĞŶnjĞĞƌǀŽŽƌĚĞůŝŐĞƉƌŝũƐ͊

Tijdens deze Passion For Art ŚĞĞŌƌĂĞdžĐůƵƐŝĞĨďŝũ Harolds een aantrekkelijke ĂĂŶďŝĞĚŝŶŐ͊

ϯŚĂůĞŶс ϭdžƌĂŐĞƐƐŽǁŝƚϭϬϬϬŵů

ŐƌĂƟƐ͊


NIEUW VAN GOGH OLIEVERF 200 ML Royal Talens introduceert Van Gogh olieverf in een 200 ml tube. Deze tube komt in de plaats van Amsterdam olieverf die uit het assortiment zal verdwijnen. De reden hiervoor is dat het merk Amsterdam zich wereldwijd heeft ontwikkeld tot een professioneel en herkenbaar acrylmerk. Amsterdam All Acrylics biedt een compleet assortiment met twee kwaliteiten acrylverf en een uitgebreid pakket hulpmiddelen. Een range olieverf past niet langer bij het merk Amsterdam. De nieuwe 200 ml tube Van Gogh olieverf is een uitstekend alternatief, in een betere kwaliteit.

Van Gogh olieverf s+RACHTIGEENBRILJANTEKLEUREN s(OOGPIGMENTGEHALTE s'OEDETOTUITSTEKENDELICHTECHTHEID s5NIFORMEGLANSGRAADENVISCOSITEIT s6EELMONOGEPIGMENTEERDEKLEUREN DEZE blijven ook na menging zeer zuiver s,EKKERPASTEUS GEMAKKELIJKTEMENGEN en te verwerken s6ERKRIJGBAARINKLEUREN

www.royaltalens.com


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

<ůĞŝŐĞƌĞĞĚƐĐŚĂƉƉĞŶĂůǀĂŶĂĨ € 1,40 Kleigereedschappen en boetseergereedschappen zijn te kust en te keur te vinden in onze winkel en op onze site. In deze Passion For Art tonen we slechts een klein gedeelte van ons ƵŝƚŐĞďƌĞŝĚĞĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ͘ĞŚŝĞƌĂĨŐĞďĞĞůĚĞŬůĞŝŐĞƌĞĞĚƐĐŚĂƉpen en boetseergereedschappen zijn van kwaliteits palmhout ŐĞŵĂĂŬƚ͘ĞĂĨǁĞƌŬŝŶŐŝƐǀŽŽƌƚƌĞīĞůŝũŬ͘ĞnjŝũŶƐƚƵŬǀŽŽƌƐƚƵŬ ŐůĂĚŐĞƐĐŚƵƵƌĚĞŶĚĂĂƌŶĂŐĞƉŽůŝũƐƚǀŽŽƌĞĞŶƉĞƌĨĞĐƚĞ ĂĨǁĞƌŬŝŶŐ͘dũĂ͕ŚĞƚǁŽƌĚƚŶŽŐŵŽĞŝůŝũŬŬŝĞnjĞŶĂůƐũĞŝŶŽŶnjĞ ǁŝŶŬĞůƐƚĂĂƚŽĨŽŶnjĞƐŝƚĞďĞŬŝũŬƚ͙

Klei KŶƐĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚŬůĞŝŝƐǀĂŶĐŽŶƐƚĂŶƚĞŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶŝŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐƚĞǀŝŐŚĞĚĞŶƚĞŬŽŽƉ͘ŽŽƌŐĞďƌƵŝŬƚĞŵĂŬĞŶ ǀĂŶǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞƐŽŽƌƚĞŶĐŚĂŵŽƩĞ͕ŝƐĞƌǀŽŽƌĞůŬŽŶĚĞƌǁĞƌƉĚĞũƵŝƐƚĞŬůĞŝďĞƐĐŚŝŬďĂĂƌ͘ĞŐƌŽǀĞĐŚĂŵŽƩĞŝŶ ŬůĞŝ͕ůĞǀĞƌƚƐƚĞǀŝŐĞŬůĞŝĚŝĞŐĞƐĐŚŝŬƚŝƐǀŽŽƌŐƌŽƚĞŽďũĞĐƚĞŶ͘ĞŬůĞŝƐŽŽƌƚĞŶnjŽŶĚĞƌĐŚĂŵŽƩĞnjŝũŶĚĂĂƌĞŶƚĞŐĞŶ ǀĞĞůƐŽĞƉĞůĞƌĞŶnjĂĐŚƚĞƌ͕ĚĂĂƌĚŽŽƌůĞŶĞŶĚĞnjĞnjŝĐŚǀŽŽƌŬůĞŝŶĞŽďũĞĐƚĞŶŵĞƚǀĞĞůĚĞƚĂŝůƐ͘ Nr.

Omschrijving

Prijs

K118

Chamotte klei 0-0,2mm steengoed witbakkend

€ 7,50

K122

Zonder chamotte grijze rivier klei, roodbakkend

€ 4,95

K123

Chamotte klei 0-0,5mm, witbakkend

€ 6,95

K125

Chamotte klei 0-0,5mm geel-roodbakkend

€ 6,60

K130

Chamotte klei 0-2mm witbakkend

€ 6,95

K133

Chamotte klei grove korrel roodbakkend

€ 7,35

ŽĞƚƐĞĞƌƐĐŚŝũǀĞŶ dĂĨĞůŵŽĚĞůďŽĞƚƐĞĞƌďŽŬŬĞŶǀĂŶƚǁĞĞĚƌĂĂŝĞŶĚĞD&ƐĐŚŝũǀĞŶ͕ǁĂĂƌůĂŐĞƌƐƚƵƐƐĞŶ njŝƩĞŶ͘,ŝĞƌĚŽŽƌŬƵŶũĞ͕ĚŽŽƌĚĞƐĐŚŝũĨŝŶĚĞũƵŝƐƚĞƉŽƐŝƟĞƚĞĚƌĂĂŝĞŶ͕ŚĞƚ ŽŶĚĞƌǁĞƌƉĂĂŶĂůůĞŬĂŶƚĞŶďĞǁĞƌŬĞŶ͘ĞnjĞƐŽĞƉĞůĚƌĂĂŝĞŶĚĞŬŶŝŬŬĞƌƐĐŚŝũĨŝƐ ƐƚĂŶĚĂĂƌĚƵŝƚǀŽŽƌƌĂĂĚůĞǀĞƌďĂĂƌŝŶϰĨŽƌŵĂƚĞŶ͘ Maat

Prijs

Maat

Prijs

20 cm

€ 16,95

30 cm

€ 27,95

25 cm

€ 21,95

35 cm

€ 35,95

^ƚĂĞĚƚůĞƌƋƵĂƐŽŌ

€ 4,95

WůĂƐƟĐŝŶĞŝƐĞĞŶ ŶŝĞƚͲĚƌŽŐĞŶĚĞ͕njĂĐŚƚ kneedbare klei. Geschikt voor onder ĂŶĚĞƌĞĂŶŝŵĂƟĞƉŽƉpetjes. Verkrijgbaar in 10 verschillende kleuren die onderling goed mengbaar zijn.

22

Passion for art 2

ĞĞůĚŚŽƵǁďŽŬŬĞŶ hŝƚŵƵŶƚĞŶĚĞďĞƵŬĞŶŚŽƵƚĞŶďĞĞůĚŚŽƵǁďŽŬ͕ ǀŽŽƌnjŝĞŶǀĂŶĞĞŶĞdžƚƌĂŐƌŽŽƚƚĂĨĞůďůĂĚ͘ Bovendien zijn de poten en tussenspijlen zo ƐƚĞƌŬ͕ĚĂƚũĞĞƌŐĞƌƵƐƚŽƉŬƵŶƚƐƚĂĂŶ͘ĂƚŐĞĞŌ ũĞĚĞǀƌŝũŚĞŝĚŐƌŽŽƚƚĞŬƵŶŶĞŶǁĞƌŬĞŶ͕ǀĞĞů kracht te gebruiken en je kunt overal bij komen. Het is een vernieuwend model dat uitgaat van de wensen van de beeldhouwer. Natuurlijk zijn deze bokken ook uitstekend geschikt om op te boetseren. Maat

Prijs

Maat

80-88cm

€ 139,95

100-108 cm € 159,95

www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Prijs


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

>ŝŶŽĐƵƫŶŐƚŽŽů€ 5,60 Het immer populaire lino setje van Abig behoort met miljoenen verkochte exemplaren inmiddels tot de klassieke schoolproducten. Het is geschikt voor het gutsen in linoleum en njĂĐŚƚŚŽƵƚ͘ĞůŝŶŽƐĞƚďĞǀĂƚĞĞŶƐƚĞǀŝŐĞďĞƵŬĞŶŚŽƵƚĞŶŚĂŶĚǀĂƚŵĞƚĞĞŶ ƵŶŝĞŬŚƵůƉŵŝĚĚĞůŽŵĚĞŵĞƐũĞƐƉƌŽďůĞĞŵůŽŽƐĞŶǀĞŝůŝŐƚĞǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ͘Ğ ůŝŶŽƐĞƚŝƐĐŽŵƉůĞĞƚŵĞƚϱƐƉĞĐŝĂĂůŐĞƐĞůĞĐƚĞĞƌĚĞŐƵƚƐŵĞƐũĞƐ͘ĞƌŽďƵƵƐƚĞ ŐƵƚƐũĞƐnjŝũŶŐĞŵĂĂŬƚǀĂŶϬ͕ϲŵŵǀĞƌŶŝŬŬĞůĚƐƚĂĂů͘ĞnjĞďŝũnjŽŶĚĞƌƉƌĂŬƟƐĐŚĞ ůŝŶŽƐĞƚǁŽƌĚƚŝŶĞĞŶŚĂŶĚŝŐĞƉůĂƐƟĐŽƉďĞƌŐďŽdžŐĞůĞǀĞƌĚŵĞƚĞĞŶĂƉĂƌƚ vakje voor de gutjes.

^ŽŌĐƵƚ>ŝŶŽĂĚŚĞƐŝǀĞĚŝƐŬƐ Verpakt per 10 stuks met een diameter van 45 mm. € 2,45 per pakje

Lino Baren Kit € 6,50 EŝĞƵǁŝŶŽŶƐĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚĞŶŽŶĚĞƌƐĐŚĞŝĚƚnjŝĐŚĚŽŽƌŚĞƚŚĂŶĚŝŐĞϯŝŶϭĐŽŶĐĞƉƚ͘ĞnjĞĂƌĞŶ <ŝƚŝƐƉƌŝŵĂǀŽŽƌŚĞƚŐƵƚƐĞŶŝŶůŝŶŽůĞƵŵĞŶnjĂĐŚƚŚŽƵƚ͘ĞĂƌĞŶ<ŝƚŬĂŶŐĞďƌƵŝŬƚǁŽƌĚĞŶĂůƐ ĂĨĚƌƵŬƉĞƌƐũĞ͘,ĞƚĂĂŶĚƌƵŬŐĞĚĞĞůƚĞŝƐƚĞǀĞŶƐŚĞƚǀĞŝůŝŐĞŽƉďĞƌŐĐŽŵƉĂƌƟŵĞŶƚǀŽŽƌĚĞ gutsjes. Het handvat is ook te gebruiken als stevige houder voor de meegeleverde gutsjes. /ŶĞĞŶŚĂŶĚŽŵĚƌĂĂŝŝƐĚĞ>ŝŶŽĂƌĞŶ<ŝƚƚĞŐĞďƌƵŝŬĞŶĂůƐƐƚĞŵƉĞůĚŽŽƌĞƌĚĞŶŝĞƵǁĞnjĞůĨ ŬůĞǀĞŶĚĞůŝŶŽĚŝƐŬƐŽŶĚĞƌƚĞƉůĂŬŬĞŶ͘ĞnjĞnjŝũŶďŽǀĞŶĚŝĞŶůĞŬŬĞƌnjĂĐŚƚŽŵŝŶƚĞŐƵƚƐĞŶ͘

^ŽŌĐƵƚ>ŝŶŽ Maat

Prijs p/10st

75x75x3mm

3,75

150x100x3mm

8,55

200x150x3mm

16,55

300x200x3mm

33,80

DĞĚŝƵŵĂůĞƌZŽǁŶĞLJ€ 7,50 'ĞŽƌŐŝĂŶŝƐĞĞŶŬůĞƵƌůŽŽƐŵĞĚŝƵŵŽŵŽůŝĞǀĞƌĨŐĞƐĐŚŝŬƚƚĞ ŵĂŬĞŶĂůƐůŝŶŽŝŶŬƚ͘DĞŶŐϭ͕ϱĚĞĞůŽůŝĞǀĞƌĨŽƉϭĚĞĞů 'ĞŽƌŐŝĂŶ͘dƵďĞϮϮϱŵů͘

dĂůĞŶƐďůŽĐŬƉƌŝŶƚ >ŝŶŽŝŶŬƚǀĂŶdĂůĞŶƐŽƉ waterbasis. Verkrijgbaar in 9 kleuren. >ŝŶŽůĞƵŵnjĂĐŚƚĞŶĚŝŬ ĂĐŚƚĞŶĚŝŬůŝŶŽůĞƵŵŵĞƚĞĞŶĮũŶĞƐƚƌƵĐƚƵƵƌ͕ makkelijk te bewerken. Verkrijgbaar per plaat van ϱϬdžϱϬĐŵĞŶƉĞƌƐƚƌĞŬŬĞŶĚĞŵĞƚĞƌ;ϭϮϬĐŵďƌĞĞĚͿ͘

Inhoud

Prijs

20 ml

€ 2,25

250 ml

€ 11,25

Per plaat € 4,90 Per strekkende meter € 59,20 www.harolds.nl - verkoop@harolds.nl - tel: 010-4120512

Passion for art 2

23


ŽŶnjĞƉƌŝũnjĞŶnjŝũŶĂůƟũĚŝŶĐůƵƐŝĞĨďƚǁ

,ĂƌŽůĚƐŽƩŽŶϯ

Het katoen is meervoudig geprepareerd met een universele, zuurvrije gesso, ǁĂĂƌĚŽŽƌĞĞŶƉĞƌĨĞĐƚĞŚĞĐŚƟŶŐ ontstaat.

Perfecte kwaliteit, scherpe prijzen; alleen het beste is goed genoeg. Nu leverbaar in ϴϯŵĂƚĞŶ͊

COTTON 3D Schildersdoek op traditionele wijze gefabriceerd - Driedubbele Acryl-Gesso behandeling. - Geschikt voor alle technieken - Spieraamconstructie van professionele kwaliteit met beukenhouten spieën.

Keilrahmen für künstler - Dreifache, säurefreie Acryl-Gesso Grundierung. - Ideal für alle techniken, inclusief dicker farbauftrag.

Quality art ist canvas on wooden stretch frame - Triple coated, acid free Acrylic-Gesso. - Suitable for all techniques. - Professional stretch frame with beech wood edges.

Chassis entoiles de superbe qualité - Triple enduction universelle acrylique gesso. - Idéal pout toute techniques. - Châssis fabriqué professionelle avec traverses, croix et croix de reine biseautées et séchées au four. RI J - S AU RV

ACID FREE ID - ACI

D

mm

42

MADE IN

EU

,ĂƌŽůĚƐŽƩŽŶϯĚŽĞŬĞŶnjŝũŶŐĞƐĐŚŝŬƚ voor zo goed als alle schildertechnieken, zoals natuurlijk acryl- en ŽůŝĞǀĞƌŌĞĐŚŶŝĞŬĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚnjŝũŶĚĞnjĞ doeken perfect voor de moderne waterverdunbare olieverven zoals tŝŶƐŽƌΘEĞǁƚŽŶƌƟƐĂŶĞŶ Talens Cobra.

AC

335 2 gr/m

E - ZU U F RE

keilen.

R E I - SA NS RF

Het schilders doek en de extra dikke ;ϰĐŵ͘ͿϯƐƉŝĞůĂƩĞŶnjŝũŶǀĂŶƵƌŽƉĞƐĞ ďŽĚĞŵ͘Ğ,ĂƌŽůĚƐŽƩŽŶϯĚŽĞŬĞŶ zijn perfect afgewerkt aan de achterkant van het doek, waardoor aan de extra dikke zijkant geen spijkertjes nodig zijn. Daardoor zijn de zijkanten van het doek vrij en beschilderbaar.

Formaat

Stuks p/ds

Prijs p/st

Prijs p/st/ bij een doos

Doos prijs

Formaat

Stuks p/ds

Prijs p/st

Prijs p/st/ bij een doos

Doos prijs

Formaat

Stuks p/ds

Prijs p/st

Prijs p/st/ bij een doos

Doos prijs

10 x 10 cm*

3

3,55

2,80

8,40

50 x 60 cm

3

9,95

7,85

23,55

90 x 100 cm*

3

37,70

29,80

89,40

13 x 18 cm*

3

4,35

3,45

10,35

50 x 70 cm

3

12,55

9,90

29,70

90 x 120 cm*

3

47,20

37,30

111,90

15 x 15 cm

3

4,25

3,35

10,05

50 x 80 cm*

3

17,95

14,95

44,85

100 x 100 cm

3

32,10

25,35

76,05

18 x 24 cm

3

5,65

4,50

13,50

50 x 100 cm

3

17,10

13,55

40,65

100 x 120 cm

3

35,95

28,50

85,50

20 x 20 cm

3

3,95

3,10

9,30

50 x 120 cm*

3

26,45

20,95

62,85

100 x 140 cm*

3

59,95

47,65

142,95

20 x 30 cm*

3

6,60

5,20

15,60

50 x 150 cm*

3

33,65

26,60

79,80

100 x 150 cm

3

46,80

36,95

110,85

20 x 40 cm*

3

7,40

5,85

17,55

50 x 200 cm*

3

46,60

36,85

110,55

100 x 160 cm

3

61,70

48,80

146,40

20 x 50 cm

3

5,95

4,70

14,10

60 x 60 cm

3

12,95

10,25

30,75

100 x 180 cm*

3

92,35

72,95

218,85

20 x 60 cm*

3

9,10

7,20

21,60

60 x 70 cm

3

14,30

11,30

33,90

100 x 200 cm*

3

98,15

77,60

232,80

20 x 80 cm*

3

12,35

6,75

20,25

60 x 80 cm

3

15,25

11,95

35,85

110 x 110 cm*

3

69,45

54,90

164,70

24 x 30 cm

3

5,10

3,95

11,85

60 x 90 cm*

3

25,20

19,90

59,70

120 x 120 cm*

3

82,45

65,20

195,60

30 x 30 cm

3

5,50

4,35

13,05

60 x 100 cm*

3

26,55

20,95

62,85

120 x 140 cm*

3

89,60

70,85

212,55

30 x 40 cm

3

6,25

4,95

14,85

60 x 120 cm*

3

30,60

24,20

72,60

120 x 160 cm*

3

96,20

75,95

227,85

30 x 50 cm*

3

9,95

7,85

23,55

60 x 180 cm*

3

48,85

38,65

115,95

120 x 180 cm*

3

102,10

80,75

242,25

30 x 60 cm*

3

10,75

8,50

25,50

70 x 70 cm

3

15,60

12,35

37,05

120 x 200 cm*

3

108,60

85,85

257,55

30 x 80 cm

3

10,40

8,25

24,75

70 x 80 cm*

3

23,25

18,40

55,20

130 x 130 cm*

3

91,50

72,35

217,05

30 x 90 cm*

3

15,95

12,70

38,10

70 x 90 cm*

3

27,30

21,60

64,80

140 x 140 cm*

3

99,25

78,45

235,35

30 x 100 cm*

3

18,75

14,80

44,40

70 x 100 cm

3

20,80

16,45

49,35

140 x 160 cm*

3

105,50

83,40

250,20

30 x 120 cm*

3

20,80

16,45

49,35

70 x 120 cm*

3

34,15

26,95

80,85

140 x 180 cm*

3

112,20

88,70

266,10

30 x 150 cm

3

28,35

22,45

67,35

70 x 140 cm*

3

40,90

32,30

96,90

140 x 200 cm*

3

119,30

94,35

283,05

40 x 40 cm

3

7,25

5,70

17,10

80 x 80 cm

3

19,45

15,35

46,05

150 x 150 cm*

3

106,95

84,60

253,80

40 x 50 cm

3

7,95

6,25

18,75

80 x 90 cm*

3

29,40

23,25

69,75

150 x 200 cm*

3

124,75

98,65

295,95

40 x 60 cm

3

8,80

6,95

20,85

80 x 100 cm

3

23,45

18,55

55,65

160 x 160 cm*

3

115,65

91,45

274,35

40 x 80 cm

3

11,95

9,50

28,50

80 x 120 cm

3

26,30

20,80

62,40

160 x 200 cm*

3

130,35

102,95

308,85

40 x 100 cm*

3

21,35

16,70

50,10

80 x 140 cm*

3

49,65

39,25

117,75

180 x 180 cm*

3

133,80

105,80

317,40

40 x 120 cm*

3

23,55

18,60

55,80

80 x 160 cm*

3

54,30

42,95

128,85

190 x 190 cm*

3

142,60

112,75

338,25

40 x 160 cm*

3

32,70

25,85

77,55

80 x 180 cm*

3

57,95

45,90

137,70

200 x 200 cm*

3

151,65

119,95

359,85

50 x 50 cm

3

8,95

7,10

21,30

90 x 90 cm

3

24,20

19,10

57,30

* maten gemarkeerd met * zijn alleen per doos verkrijgbaar

ƌƵŬͲĞŶnjĞƞŽƵƚĞŶǀŽŽƌďĞŚŽƵĚĞŶ͘WƌŝũnjĞŶnjŝũŶŶĞƩŽŝŶĐů͘dtĞŶŐĞůĚŝŐƚͬŵϯϭŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϭ͕njŽůĂŶŐĚĞǀŽŽƌƌĂĂĚƐƚƌĞŬƚ͘

Passion For Art 2  

De grootste op het gebied van teken-en schildermaterialen! Deze Passion For Art 2 zit boordevol met aanbiedingen (wel meer dan 100!), ook vo...

Advertisement