Page 1

ประวัตทิ า่ นวิทยากร คุณวิ ชยั ปิ ติ เจริ ญธรรม

คณะกรรมการอํานวยการสโมสรโรตารีสีลม ปี ๒๕๕๔ – ๕๕

บรรยายเรือ่ ง " เคล็ดลับสู่ความสําเร็จ "

นายกสโมสร นย.สมชาย กาญจนหฤทัย (084 452 4422) นายกผ่านพ้น อน.อรัญญา ทวีลาภาภรณ์ (081 497 7761) นายกรับเลือกปี ๕๕-๕๖ นยล.พิมพ์ลดา ไชยสุวรรณ ( 085 151 5588) อุปนายกคนที่ ๑ อน.กฤษณะ ปรีดานนท์ (081 616 4159) ประธานสมาชิกภาพ ผชภ.นิโรธ ไกรฤกษ์ (081 927 1910) ประธานมูลนิธโิ รตารี อน.วิสทิ ธิ ์ กิตติวรรธนกุล (081 836 3490) อุปนายกคนที่ ๒ อน.ดวงตา อัธยาตมวิทยา (081 935 6284) ประธานโครงการบริการ อน .อรัญญา ทวีลาภาภรณ์ (081 497 7761) อุปนายกคนที่ ๓ อน.สมศรี เมฆธน (081 499 5288) ประธานบริหารสโมสร อน.ไพศาล ศรีสอ้าน (081 372 8543) ประธานบริการชนรุ่นใหม่ อน.ชวน รัตนขจิตวงศ์ ( 081 926 0774) Launch Internet Explorer Browser.lnk สาขาที่เชี่ยวชาญและสนใจ อุปนายกคนที่ ๔ อน.วุฒ ิ โชสิวสกุล ( 081 845 1317) ประธานประชาสัมพันธ์ รทร.หาญ อร่ามวิทย์ ( 081 613 3938) เลขานุการ นยล.พิมพ์ลดา ไชยสุวรรณ ( 085 151 5588) เหรัญญิก อน.อนันต์ พิพฒ ั นนันท์ (081 838 2568) ปฏิคม รทร.ธีรสั บุญ-หลง ( 089 799 9800) ประธานการฝึกอบรม อผภ.เกษมชัย นิธวิ รรณากุล (081 720 8899) ประธานแผนงานระยะยาว ผว ภ.ดร.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ (081 636 2103) ประธานการหาทุน รทร.วิทยา อเนกจินดารัตน์ (081 831 6129) ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค

ผชภ.นิ โรธ ไกรฤกษ์

  

กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั วิทยากรมืออาชีพ จํากัด กรรมการผูจ้ ดั การบริษทั ทํางานด้วยใจ. คอลัมน์นิสต์ เขียนบทความเรือ่ ง “พลังสูค่ วามสําเร็จ ” “คุณก็เป็นผูน้ ําทีด่ ไี ด้” “พลังแห่งการบริหารเวลา” ในหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย  ทีป่ รึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาระบบงานให้กบั บริษทั ต่าง ๆ ั อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปญหาที ั  เป็นผูค้ น้ คว้าและสํารวจปญหา เ่ กิดขึน้ จากลูกค้า ั ระบบงาน เพื่อนร่วมงานและตัวพนักงานเองในบริษทั เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรูป้ ญหาและ ั ั บนั เป็นทีป่ รึกษา กระทรวงการคลัง ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ วิธแี ก้ปญหาอย่ างมีระบบ ปจจุ www.pdmo.mof.go.th/thaiconsult / ประเภท A ลําดับที่ 1959 ผลงานทางวิ ชาการ (หนังสือ) • การทํางานด้วยหัวใจ ■ คัมภีรเ์ พิม่ ยอดขาย • นักขายสายพันธ์ใหม่ ■ กลยุทธ์ตดิ ตามหนี้ภาคพิสดาร • การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ ■ กลยุทธ์ตดิ ตามหนี้ • ยุทธศาสตร์ชวี ติ ■ ก้าวสู.่ ..สุดยอดวิทยากรมืออาชีพ • เหนือกว่าผูน้ ํา ■ พลังสูค่ วามก้าวหน้า มงคล38 เล่ม 1 • พลังสูค่ วามสําเร็จ ■ พลังแห่งผูน้ ําเชิงรุก • การทํางานเชิงรุก ■ พลังแห่งแรงบันดาลใจ • การบริการด้วยหัวใจ ■ กฎแห่งแรงดึงดูด ทีค่ ณ ุ ไม่มที างหนี้พน้ • คุณก็เป็นผูน้ ําทีด่ ไี ด้ใน 21 วัน ■ The Secret of Success • พลังแห่งการบริหารเวลา วิ ทยากรนําการสัมมนาหลักสูตร • โครงการโรงเรียนสอนนักขาย • โครงการโรงเรียนสอนผูน้ ํา • โรงเรียนสอนนักเขียน (สําหรับผูท้ สี่ นใจเขียนหนังสือ) • โรงเรียนสอนนักพูด (สําหรับท่านทีต่ อ้ งการเป็นวิทยากรหรือเรียนรูห้ ลักการสอนงาน)

(081 927 1910) ๒

๑๑

สารสโมสร807 หน้า2_11  

ประวัติท่านวิทยากร คุณวิ ชัย ปิติ เจริ ญธรรม บรรยายเรื่อง " เคล็ดลับสู่ความสําเร็จ " Launch Internet Explorer Browser.lnk สาขาที่เชี่ยวชาญแล...