Page 1

ข่าสาร

ภาพกิจกรรมของสโมสรโรตารีสลี ม

กิจกรรมผูว้ า่ การภาค ดร.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ

การประชุมปรกติประจําสัปดาห์ วันพุธ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

การเยีย่ มสร.กรุงเทพพัฒนาการ เมือ่ วันอังคาร ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔

บน & กลาง : ท่านวิทยากร คุณทัศนียา กองสุ วรรณ์ พร้อมสมาชิกสร.สี ลมและแขกต่างสโมสร

สารสโมสร807 หน้า6_7  
สารสโมสร807 หน้า6_7  

กิจกรรมผู้ว่าการภาค ดร.สุพงศ์ ชยุตสาหกิจ การประชุมปรกติประจําสัปดาห์ วันพุธ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ การเยี่ยมสร.กรุงเทพพัฒนาการ เมื่อ วันอังคาร ๑๓ ก...