Page 1

JÁTÉK • HIT • NEVETÉS • TUDÁS

Egy szám ára 625 Ft, előfizetőknek 499 Ft.

Fe d

e

zd

l e f

2017/3

ek k e r an e b y g lág r ya gyvi g ma na a ld! o h a ny et á z s é r m I a ter kkjei trü

ágot! l i v a

vadközelben

tenger ek mélyén ha rc sár a fe ká ket e nn ya l fe a lfe na bi bl dez gy iá ők ba n


»»»»

Irány a Hold! A világűr fe lfe dezé sé ne k első lé pé se i

Lajka , az első űrut as

A Fö ld et elő sz ör va ló sz ín űl eg eg y ke ve ré k ku ty a, Lajka (oroszul: Лайка; jelentése: Ugatós) ha gy ta el, aki a szovjet Szputnyik –2 műhold fedélzetén utazott. A műholdat 1957. nove mber 3-án indították B ajkonu rb ól . Az űr ut as er ed et ile g M os zk va  u tc áin kó bo ro lt, és a sinté rte lep rő l vá las ztot tá k ki kís ér let i alanynak. Repülésének legfőbb eredménye az volt, ho gy bebizonyította: az élő szer vezet kibírj a az űrstartot és a Föld körü li pályára állást, majd a súlytalanság körülményeit.

lt az 1946. ok tóber 24 -én készü via első fotó, amelyen a Föld lágűrből látszik.

Irány a Hold!

jaAz amerikaiakat heves vágy fűtöt te, hogy „vissz avág KenF. John . terén nak” a Szovjetuniónak az űrhajózás sült nedy elnö k 1961-ben beje lente tte, hogy az Egye ra. A Állam ok az évtiz ed végé ig emb ert juttat a Hold rráso erőfo i program meg valósítása érdekében óriás kat mozgósítottak. es Beindították az Apollo-programot, a háromszemély hold a , űrhajócsaláddal már a Holdra szálló egységet te kompot tesztelték . 1968 -ban az Apollo-8 személyze a ából Bibli a rs) (Jim Lovell, Frank Borman és Bill Ande miteremtés történetét olvasta fel hangosan, felváltva, közben egyre messzebb repültek a Földtől.

Az ember első űrre pülése

priAz első emb ert szállító űrhajó 1961. á rőté pül űrre lis 12-é n st arto lt a bajkonuri a ről, Tyu ra-Tamb ól. A vilá g első űrh ajós a– az ű rha jó e gye tlen uta sa – Juri j Gag ertén rin volt , ő lett az első emb er a tö t. A lem ben , aki elha gyt a a Fö ld l égk öré állít rdo reko rep ülés szá mo s első ség et, án, tott fel: az első repülés Föld körüli pály lső emberrel a fedélzeten, a súlytalanság e eiób rád első tartós meg tap aszt alás a, az sze szé lgetés az űrb ől. A rep ülés min dös a felegyetlen Föld körüli keringésből állt,   ott. jegy zések szerint 108 percig tart

4

Valentyina Tyereskova volt az első űrhajósnő. 1963. június 16-án a Vosztok–6 fedélzetén negyvennyolcszor kerülte meg a Földet. Űrutazása során a vezérmű meghibásodott, ezért kézi vezérléssel „tette le” az űrhajót a Földre. A Holdon krátert neveztek el róla.


Collins

Armstrong

A 10 -e s sz ám ú Ap ol lo m ár a Ho ld kö ze lé be n tesz telte a leszállást, de a manőver t élesb en az Ap ollo –11- ne k ke lle tt vé gr eh ajt an ia. Az Ap ol lo –11 1969. július 16 -á n, 14 óra 34 perckor in dult el, fedélzetén Neil A. Ar mstrong parancsnok ka l, Michael Collins és Edwi n E. Aldrin űrhajóssal. Az űrhajó két és fél órát ke ringett a Föld körül, m ajd Hold felé vezető pályá ra állították, és három na pig repült a célja felé. Armstrong és Aldrin jú liu s 20 -án átszállt a Sas (Ea gle) névre keresz telt ho ldkompra, és megkezdte a leszállást.

Aldrin

A Holdra szállás

mer t a landolásra a NyuA Holdra szállás majdnem meghiúsult, síknak tűn ő tájat sze galo m Ten geréne k neveze tt, a Földről rült , hog y azt kövek és mel ték ki, köz eleb brő l azo nba n kide nem elfo gyott a kétkráterfalak teszik ves zélyessé. Már csak yag , ami kor vég re alper cny i man őve rezé sre elég üze man k a houston i irányító kalm as helyet talá ltak , és jele nth etté 20- án, vas árn ap este , köz pon tna k: „A Sas lesz állt .” Júli us ckor (közép- európai washingtoni idő szerint 22 óra 56 per tt Neil Armstro ng idő szerint 21-én 3 óra 56 percko r) lépe est fels zínére. Ekszemélyében az első emb er idegen égit s egy embernek, kor hangzott el a híres mondat: „Kis lépé ccel később Aldrin nagy ugrás az emberiségnek.” Húsz per űrhajós kitűzte az is csatlakozott a parancsnokhoz. A két lyezett néhány műamerikai zászlót, talajmintát vett, elhe és emlékérmeket szer t, egy ottlétüket megörökítő táblát az elhunyt űrhajósok emlékére. fél óra nag yob b Az űrhajós ok a Holdon töltött két és és „ugrándozrészében csak sétálgat tak, futk ároz tak pba, star tolt ak, tak”. Ezután viss zasz álltak a holdkom al. és összekapcsolódtak az anyaűrhajóv

Úrvacsora a Holdon

Buz z Aldrin a Hold felszínén vett úrva csorát, a protestáns tradíciónak megfelelően kenyérrel és borral, ezzel akar t Istennek hálát adni a küldetés sikeréér t. Ám ahhoz, hogy ez megtörténhessen, komoly előkészületek voltak szük sége sek. A bort egy különleges műanyag edényben vitte magával, és egy kis kehelybe öntötte ki. A kelyhet ma a texasi Webster presbite riánus templomban lehet látni, s minden évb en egyszer használj ák is úrvacsoraosz táskor. Aldrin csak évek kel később számolt be erről a különleges úrva csor áról . Azt mon dta, hog y Hold alac sony grav itációja miatt a bor úgy viselkedett, mintha sűrű sziru p lenne.

5

«««««


A sivatag hajója és társai Régen mindenhová gyalog mentek az emberek. De a technika és a tudomány fejlődése a közlekedést is megkönnyítette. Hajót, autót, vonatot, repülőgépet építettek. Ma sokkal gyorsabban el lehet jutni távoli országokba, mint régebben. Léteznek persze olyan helyek, ahol különleges közlekedési eszközre van szükség. Ismerkedj meg néhánnyal!

R ik sa

Tu do d, mi az a rik sa? Az eln eve zés a jap án jin rik ish a szó bó l szá rm azik, melyn ek jelentés e: „ember i erővel ha jto tt jár mű”. Tö bb mi nt szá z év ve l ez elő t t a jap án főv ár osb an , To kió ba n má r ne gy ve ne ze r rik sa műkö dö tt. Az ért is sze ret ték, me rt mu nk át biz tos íto tt az ott élő kn ek . Ké sőb b a rik sa elj uto tt Kín áb a, Indo né ziá ba, Ind iáb a, Ma laj ziá ba és Ma da ga szk ár ra is. Ke re sd me g a tér ké pe n eze ke t az or szá go ka t!

eszHo ssz ú évs záz ado kon ker lta k tül Eu róp ába n is has zná műem ber i erő vel haj tot t jár e? Ha vet . Tud od mi vol t a nev bbi alá az nem, az sem baj! Ha sor kép rej tvé ny bet űit hel yes enren dbe rak od, me gtu dod a nek mű jár s ege nek a kül önl ! pba nevét. Írd a tég lala

»»»»»

6

A sivat ag hajója

kétp úhát on is? Kép zeld el, hog y egy Lovago ltál már? Net án ülté l teve alm as hat s lehe t? Rin gat ózik alat tad a pú hát án csüc süls z! Mily en érzé csak le jába . Köz ben arra gon dols z, jaj, álla t, és te kapaszk ods z a púp

ne esse k… aut ót. has zná lják a tevé t, min t mi az Ázs iába n, Ész ak- Afr ikáb an úgy neÚgy élsz erű bb köz leke dési eszk öz. A siva tag okb an ez az álla t a legc ós álla t. dols z, mié rt? A teve nag yon szív vezi k: a siva tag hajója. Mit gon nfok os ő hősé get és aká r a mín usz ötve Jól tűri a szárazsá got, a per zsel ötte köt t emú is. Hajdan a lege ndá s sely hide get is. A teve szál lító eszk öz akar teve és féle zer kilo mét eres úto n össz e Ázs iát és Eur ópá t. A hat líto tták . rak omá nyt kétp úpú tevé k szál ván ok köz leke dte k. Az érté kes

David Attenborough tengeralattjárója kívülről...   és belülről


. A tevék teljes mérték ben alkalm azkodt ak a sivatag i élethez

Orrukat és fülüket képesek becsukni, ha homokvihar tombol.

Lábuk kétujjú patába n végződ ik, amelyhez hatalm as párnák csatlak oznak. Ezért kevésbé süpped nek bele a homok ba.

Tengerek mélyén

Kutyas zá n Hosszú ideig kibírják táplálé k és víz nélkül. A hátuko n találha tó púpban nem vizet, hanem tartalé k tápany agot raktározn ak zsír formájában.

Nézzük meg, mivel közlekedhetünk a tengerek vagy óceánok mélyén! A csónak és a hajó a víz színén úszik. A tengeralattjáró azonban képes tartósan a víz alatt maradni. Elsősorban katonai célokra használják. Formája áramvonalas, a vízcsepphez hasonló. Alakjának köszönhetően gyorsan halad, s rövid idő alatt viszonylag nagy távolságot képes megtenni. Gondoltad volna, hogy a tengeralattjáró szállíthat akár helikoptert, csónakokat, rakétákat, robotrepülőgépeket is? A víz alatt közlekedő jármű a tenger élővilágának felfedezésében is segíthet. A tengerkutatók lemerülnek, s a mélyben tanulmányozzák a növényeket, állatokat. Csodálatos fényképeket készítenek. Hallottad már David Attenborough nevét? A kék bolygó című filmje a tengerek mélyére kalauzol bennünket. Soha nem látott állatokat örökített meg kamerájával. Megmutatta a víz alatti világ szépségét. Képeket készített a hátborzongató teremtményekről is.

dte észa ki táVajo n mivel köz leke dne k a hófö ak el egy ik jako n? Síta lpon elég lass an jutn gyo rsab b on szán hely ről a más ikra . Mot oros yasz ákut az uta zás. De sokk al izga lma sabb kut ya erre non ! A hus ky a lega lkal mas abb köz é tart ozik . a fela dat ra. A mun kak uty ák ásb an, a tehúz Seg ít a gaz dájá nak a szán is. Szib érin her hor dás ban és a vad ásza tba Kan adá ban is. ábó l terj edt el Alas zká ban és hus ky test felFigy eld meg a kép en láth ató zik, hog y erős láts is épít ését ! Ugy e rán ézés re Lát od, mily en és gyo rs, álló kép essé ge kivá ló? láts zik, hog y élén k a teki ntet e? A szem éből is lma zko dik jó barát, igaz i társ . Rem ekü l alka nyű terkön A rá. akk or is, ha hám ot tesz nek . zza het hat alm as távo lság okra is elhú kala ndt úráNapjain kba n már kut yas zán os aszá nhajtó kat is szer vezn ek. Ren dez nek kuty vers eny eket is. Vörös oroszlánhal

Tu do d- e, mi lye n seb ese n s z ág uld a v ilá g le g g y o rsab b vo na ta? Ha ne m, akko r ke res d fel a cik ca kk .hu old alt !

7

«««««


k e k e r e y g Ma g y a r n a b g á l i v y g a na

A n e ve m Da lm a, k ile n c é ves va g y o k . Dubajban élek, és it t járok iskolába is. Ez egy arab ország, de a suliban angolul beszélünk. Tanulunk arabot és franciát is. Az iskolában egyenruhát viselünk mindennap. Itt mindig nyár van. Sose hordunk kabátot, sálat, sapkát. Egy plázában építettek egy műsípályát, hogy a helyi gyerekek is megismerhessék a havat. Nyáron akkora hőség van, hogy ki se lehet menni az utcára. Itt a tenger olyan meleg, mint a fürdővíz (télen kicsit hidegebb). Én nagyon szeretem Dubajt, mer t tele van izgalmas dolgokkal. És képzeljétek, itt van a világ egyik legmagasabb tornya, a neve Burdzs Kalifa. Dubaiban vannak sivatagok, ez nagyon izgi. Már többször jártam a sivatagban, múltkor még ott is aludtam egy sátorban.

Elgondolkodtál már azon, hogy milyen lenne egy másik országban vagy éppen a világ egy távoli pontján élni? Anna, Dalma, Regi és Gergő Magyarországon született, de most külföldön él. Megosztják veletek, miben más az életük ott, mint itthon volt.

Jobbágy Anna vagyok és tizenkét éves. Négy éve élünk Norvégiában, Sogn og Fjordane megyében. A mi falunkban, Eivindvikben megközelítőleg háromszáz ember él. Sok a hegy és fjord, ezér t az emberek busz helyett inkább fast katamarannal, egyfajta vízibusszal közlekednek. Hidat nem tudnak építeni, mert túl mély a víz, ezér t autóval sokszor egy órába telik az, ami hajóval húsz perc. Az utak egysávosak, és sokszor autózhatsz húsz-harminc kilométert úgy, hogy senkivel nem találkozol. Az általános iskola tízosztályos, összesen nyolcvan tanuló jár oda. A mi osztályunkban tizenketten vagyunk, az öcsémék hatan vannak egy osztályban. Csak nyolcadiktól van osztályzás. Képzeljétek, van olyan tantárgy, ahol főzni tanulunk, igazi ételekkel. Máskor horgászni megyünk vagy kirándulni. Amikor először mentem itt iskolába, akkor az osztály egy nagy tortával várt, amin norvég és magyar zászló volt. Minden évben van iskolai istentisztelet karácsony előtt, amin az összes tanuló részt vesz. Apukám az orgonista. Nyáron este tizenegykor megy le a nap, és éjszaka is világos van. Télen pedig sokszor látjuk a z északi fényt. Szép a nor vég nyelv. Nyáron 25 fok körül van, akkor tudunk fürdeni a fjordban. A tél nem olyan hideg, mint otthon.

»»»»»

8

A Burdzs Kalifa tetején

Iskolai istentisztelet karácsony előtt

Együtt a család

Nyári éjszaka Norvégiában

Éjszakai fürdőzés


Síelés nyáron

Gergő vagyok, tizenkét éves. Angliában, Southamptonban lakunk. Southampton igazi tör ténelmi város, minden korszak hagyot t lenyomatot rajta. Kikötőváros, sok szép utasszállító tengerjárót is lehet látni. A legidősebb épület a Tudor-ház, ha jól tudom, hétszázötven éves. Ma is áll, múzeumként működik. Az egész város olyan, mintha egy erdőben épült volna, ahonnan épp csak annyi fát vágtak ki, hogy elférjenek a házak. Szeretem, hogy ilyen sok park és erdő van, ahol koboldokat és tündéreket kereshetek. Sajnos még nem találtam, de a lakóhelyükre, úgy sejtem, már rábukkantam. Nagyon jó, hogy közel van a tenger, mert szeretek a tengerparton lenni és úszni a tengerben. Nagyon közel lakunk az Itchen folyóhoz, ahol horgászunk, kagylóhéjat gyűjtünk.

A z is k o la i egyenr uh ába n

* Pub: Vendéglátóhely, főként italokat fogyasztanak itt, és egyben a közösségi élet színtere is.

Regina a nevem, tizenöt éves vagyok, és Írországban lakom, Killarneyben. It t a z általános iskola hatosztályos, és már ovis korban kezdődik (preschool). Én már másodikos középiskolás vagyok. Az óraközi szünetek hosszúak, de csak kettő van. Az első tizenöt, a második pedig negyvenperces. Az egyenruha kötelező minden iskolában. Az időjárás eléggé hideg, de sajnos havazni nem szokott. Viszont nagyon sokat esik az eső. Nyáron is sok eső van, de mikor süt a nap, akkor le lehet égni tíz perc alatt. Nagyon későn sötétedik: nyáron tizenegy felé, télen pedig hat körül. A kilátás gyönyörű. Rengeteg hegy vesz körbe minket. Sok birka és tehén legelészik a hegyoldalakon. A birkák hátsóját színesre festik a gazdák, így különböztetik meg őket. Esténként hajtó kutyákkal terelik haza őket. Nagyon érdekes, ahogy kiabálnak a juhászok a kutyáknak, és irányítják őket különböző vezényszavakkal. Az ír emberek nagyon mások, mint a magyarok. Mindig köszönnek, még akkor is, ha nem ismered őket. Sok írnek vörös haja van és sok szeplője. Mindenféle nemzetiségű ember él itt: afrikai, lengyel, indiai, szlovák, litván,magyar, német, kínai, és még sorolhatnám. Az írek nagyon szeretnek zenélni, dalaik nagyon szépek. A pubokban* mindig van élő ír zene, ami fantasztikus hangulatot teremt.

9

«««««


»»»»

Bábeli gasztrokavar avagy utazás a konyhám körül k ki a Szentír ásb an, az Úr Bár erre külön nem tér ne t nyelveket, de a kony háka valós zínűle g nemc sak a ő els dra lné l. Ahog y számo is összekeverhette Bábe dél-afrik ai nyelv vagy ép hallásra furán hathat eg y ne len a ndi, valószínűleg fur pen a japán, netán az izla zágban élő társad ebédjét megkóstolni egy idegen ors fel velünk a repülő konyha is. Kíváncsi let tél? Pattanj as milyen rémes vagy izgalm asz talra, és nézzünk szét, eAm rül őcöket az asz tal kö ételek kel kergetik a gyerk lországban! rikában vagy épp Spanyo

„…erre meg a mogyoró” A legtöbb gyerek imádja a szotyi mostohatesójának is tekinthető rágcsát, a földimogyorót, hiszen kibontani is könnyebb, és a beltartalom is sokkal nagyobb. Azt azonban kevesen tudják, hogy még mi csak rágódunk ezeken a magokon, Amerikában például a földimogyoróból készült vaj elengedhetetlen kelléke egy jó szendvicsnek. Főleg a lekvárosnak. Sós és édes együtt? Na igen. Elsőre elég furán hangzik, de ha kipróbálod, garantáltan függő leszel. A mogyoróvaj persze nem csak szendvicsbe jó, csokoládéval, karamellel, süteményekbe is kiváló. Ha te sem ápolsz jó viszonyt a tejjel, sokkal jobb vajhelyettesítő lehet, mint a margarin. Egy próbát megér!

Kézzel enni kötelező A tészta igazi gyereksláger. Van belőle nagyon sokféle, de olyan, amit kifejezetten kézzel kell enni (jól olvastad, kézzel vagy kenyérhéjjal kanalazva) csak egy: a kuszkusz. Az elsőre leginkább kölesre vagy nagyon apró szemű rizsre hasonlító étel igazából speciális technikával előállított tészta. Főleg az arab konyhában használják előszeretettel, de ma már itthon is kapható. Lehet készíteni belőle köretet vagy tejben főtt desszertet, sőt csokoládéval keverve tortát is csinálnak belőle. Az eredeti kuszkuszozásban az a jó, hogy a családi ebédnél mindenki egy tálból eszik, kézzel mártogatva, kanalazva, jóízűen. És senki sem szól rá az asztal körül ülőkre, hogy ez malackodás. Jó, mi?

10


Szigorúan betűtészta nélkül

Spanyolországban mindig süt a nap. Na jó, nem mind ig, de jelentősen több et, mint nálunk. Talán ennek is köszönhe tő, hogy itthon akár még januárban is lehet a boltokban spanyol paradicsomot kapni. Akinek pedig az év szinte minden napján van paradicsoma, naná, hogy kitalál valami paradicsomos ételt. Mive l a betűtésztás, jó cukros változat foglalt volt, hát ők kiötlöttek egy jobbat: a gazpachót. Ez olyan paradicsomleves, ami amellett, hogy sós, még ráadásul többnyire hide gen is eszik . Tudom, ezze l első körb en nem hozt am meg a kedved. Ahog y valós zínű azzal sem, hogy a gazp acho a para dicso m mell ett még szám os zöldséget tartalmaz: hagymát, uborkát, paprikát. De ha azt vesszük, hogy a gyümölcsleves a nyári forróságban egy idő után, valljuk be, tök unalmas, másrészt egy ilyen sűrű leves után előbb mehetsz vissz a a strandra, határozo ttan megéri megkóstolni. Meg egyébként finom is.

drő l hogy az l ö f u , gur ő hát a.

Ke n n e m m e g l e p é f t a l á l m á n y n a k s c is ik , s ze y k ína ama ke , h i ve r e d

sák b eteg kultúra tkeel, a dim simltegnéhány gyeerbeár minden z i a K í n b a n r e n g u s z t r á l é c s n a k vo m e g u g y f o r m á ci ó Azt r áliá bb a z ak á ny i n t át Au s z t g ke d ve l t e a m ó k á s s b e n rej lik . néhá t t áp os z o k g e s e k r l v é á e t t k , v n i i e e l n egy yo r b a eglep ersze k isz ányhúst, il leg e g ű m u n í b a z Valós m lényege ek során p - vagy bár ló, vékony pogtatro si év on té s g at v a a dim zereti. A z bnyire ser tához has o t r á ? sz ks am öb gyere tevőkről: t bb rétesté ójaszószb kóstolnád g z á e s e z k a z öss e g y l e g i n i s ü t n e k , é s a n g z i k ! M h k k l e ó n n te s z laj b a nak . J t án o z a t i am

Rizses hús moszatkabátban A nagyi rizses húsának nincsen párja, igaz? Biztosan így gondolják a japán kisiskolások is, csak náluk nem a tegnapi pörkölt újraértelmezése, hanem valami egészen más a rizs és a hús barátságának eredménye. Ez a sushi. A világszerte legismertebb változata a maki sushi, ahol a tölteléket (hal, zöldség vagy édes rántotta) körbeveszi a rizs, az egészet pedig vékony algalemez borítja be. A falatnyi hengereket szójaszószba mártják, a bátrabbak csípős tormát (wasabit) és friss gyömbért is ehetnek mellé. Oké, tudom, az alga nem túl bizalomgerjesztő, de egyrészt semmi íze, másrészt roppant egészséges. Arról nem is beszélve, hogy a sushit is pálcikával eszik, ami kifejezetten szórakoztató elfoglaltság kezdő pálcikázóknak. Próbáld ki te is!

11

««««


Állatos csereberélő 32 oldal, 192 x 150 mm, 2500 Ft Isten rengeteg állatot teremtett, amelyek közül jó párat lerajzoltunk ebben a könyvben. Ám a lapok összekeveredtek. Megtalálod, hogy melyik fejhez melyik láb vagy farok tartozik? Lapozz előre és hátra, hogy összeilleszd a képet!

Gary Chapman, Rick Osborne: Tökéletes pajtás 64 oldal, 210 x 260 mm, 3200 Ft Látogass el Dani és Dorka társaságában Geri Bácsi Állatparkjába, ahol egy felejthetetlen születésnapi zsúr keretében nem csupán a „tökéletes pajtásodat” találhatod meg, hanem azt is megtudhatod, milyen szeretetnyelvet beszélsz!

Az első Bibliám – fiús vagy lányos borítóval 142 oldal, 142 x 176 mm, 2900 Ft Ez a gyönyörű képes Biblia különleges ajándék a gyermek születésére, keresztelőjére vagy más ünnepi alkalomra. Helye van benne fényképnek, családfának és fejlődési naplónak is. Több mint hatvan bibliai történet, gyermekimák és igeversek ismertetik meg Istent és az ő szeretetét a kicsikkel.

5

Az yelv szeretetn nek k e k re e gy

Bibliai kézikönyv gyerekeknek 240 oldal, 172 x 240 mm, 4900 Ft Elejétől a végéig megismerheted a Bibliát, ha ez a kézikönyv lesz a kalauzod. Összefoglalók, térképek, makettek, fényképek és rajzos illusztrációk támogatják a szöveg megértését.

Isten hozott! – Babanapló 46 oldal, 194 x 232 mm, 2500 Ft Hogyan ünnepelhetnénk szebben egy gyermek születését, mint hogy hálát adunk érte Teremtőjének, és megörökítjük életének eseményeit? Ebben a szép babanaplóban az alkalomhoz illő imádságok és bibliai idézetek mellett helyet kap az ultrahangfelvételtől a családfán keresztül az első nyaralásig minden, amit a szülők fontosnak tartanak.

Fiúk Bibliája Lányok Bibliája Egyenként 120 oldal, 152 x 204 mm, 2900 Ft A fiúk és lányok sajátos érdeklődését figyelembe vevő kötetek hős férfiak, anyák és kisbabák, bátor hercegnők történetén keresztül mutatják be a Biblia üzenetét. Ajándék könyvek ünnepi alkalmakra.

Christy Lee Taylor, Crystal Bowman: Nyisd ki a szíved! – Bibliai üzenetek kicsiknek 240 oldal, 4200 Ft Az áhítatoskönyv színes, vidám rajzokkal illusztrált oldalai a négy–nyolc éveseket segítik Isten megismerésében. Az igeverseket egyszerű, rövid mondatokból építkező üzenetek világítják meg és adnak sikerélményt a kezdő olvasóknak is. A napi áhítatok rövid imádsággal és egy-egy érdekes feladattal zárulnak.

Sean Covey: A vidám gyerekek 7 szokása 88 oldal, 215 x 278 mm, 3500 Ft A kedves történetek a kiegyensúlyozott élet alapelveire vezetik rá a gyerekeket. Remek könyv szülőknek és tanítóknak is.

A megrendeléseket a GLS futárszolgálat utánvétes küldeményként szállítja. A postaköltség a mennyiségtől függetlenül 990 Ft. Találkozzunk a könyvheteken! Szent István Könyvhét: május 22–27., Budapest, Ferenciek tere; Ünnepi Könyvhét: június 8–12., Budapest, Vörösmarty tér

Harmat Kiadó, 1113 Budapest, Karolina út 62., telefon: (1) 466-9896, harmat@harmat.hu, www.harmat.hu

Profile for Harmat kiadó

Cikcakk 2017/3 lapozgató  

Cikcakk 2017/3 lapozgató