Page 1

HOV – INFO

20e Jaargang – No. 2 – Juni 2012 Inhoud         

Uitnodiging HOV Agenda Vooraf Jaarverslag 2011 Notulen vergadering jan. 2012 Komende activiteiten Praat mee.. Wist je dat?

Colofon Redactie: Bestuur en A- team E: info@harlingerondernemersvereniging.nl

1


Uitnodiging Ledenvergadering HOV Wanneer: dinsdag 12 juni 2012 Aanmonsteren: tussen 18.00 en 18.30 uur Ligplaats: kade nabij ‘Havenmantsje’ Locatie: Regina Andrea partyschip

Eigen bijdrage: € 15,- p.p. incl. Captains Diner!

Agenda: 1. Opening 2. Welkomstwoord voorzitter 3. Vaststellen agenda 4. Notulen ledenvergadering 17 januari 2012 5. Jaarverslag secretaris 6. Jaarverslag penningmeester 7. Jaarverslag activiteitenteam 8. Bestuurswisseling 9. Rondvraag 10. Sluiting

2


Harlinger Ondernemers Vereniging De Harlinger Ondernemersvereniging stelt zich ten doel om de belangen van de aangesloten leden in de breedste zin te behartigen. Elke ondernemers kan lid worden van onze vereniging. De HOV houdt zich bezig met het organiseren van diverse activiteiten in het centrum van Harlingen. Als lid van de Harlinger Ondernemersvereniging kunt u profiteren van de bundeling van krachten en het netwerk dat de vereniging vormt. Immers, samen staan we sterk! Het bestuur van de HOV bestaat uit: Voorzitter:

Lucia vd Meer

06 - 2958 3633

Secretaris:

Sierk van der Heide

0517 – 851 046

Penningmeester:

Baudewijn Visser

0517 - 419 575

Lid:

Sjoerd de Gooijer

06 - 5315 1653

Activiteitenteam: Sjoerd de Gooijer Karen Brugman Marion Faber Jellie Tichelaar Jozef Dijkstra Barend Hogerhuis

06 - 5315 1653 06 – 5133 6169 06 - 2546 7515 06 - 5342 9660 06 – 4555 6368 0517 - 412 887

3


Woord vooraf Het jaar 2012 is al weer een tijdje op weg, alweer bijna juni! Dinsdag 17 januari hebben we elkaar onder het genot van ons stampotbuffet gesproken in Trebol en daar hebben we veel informatie van u gekregen. Daar doen we natuurlijk ook wat mee. U als leden heeft aangegeven heel graag te willen, dat de zogenaamde “free-riders” mee doen in de financiën en ook dat het belangrijk is dat we de stad op de kaart zetten. Natuurlijk zijn we daar al jaren mee bezig, maar nu, tevens genoodzaakt door toch een aantal wegvallende leden van de HOV, zijn we volop in bespreking met de gemeente Harlingen en van daaruit ook met de Kamer van Koophandel en praten gericht over een eventueel ondernemersfonds. Natuurlijk moet e.e.a. nog gestalte krijgen, maar we zijn op de goede weg. Zoals jullie allemaal in de pers hebben kunnen volgen is het gelukt de rijrichting van de Sint Jacobstraat weer terug te krijgen in de voormalige rijrichting en is hopelijk de Voorstraat afsluiting voor dit jaar van de baan. Andere tijden vragen andere koersen! Op 12 juni a.s. hopen we elkaar gezellig te treffen op de “Regina Andrea”, om dan informeel van gedachten te kunnen wisselen over de toekomst van Harlingen. Na de zomer willen we graag met alle ondernemers actief bezig zijn met “het nieuwe winkelen”, een bijzonder leerzaam project van de Kamer van Koophandel, waarin wordt ingespeeld op de klant van de toekomst, om te leren kennen en natuurlijk te kunnen blijven boeien! Kortom: Genoeg te delen, tot de 12e! Lucia Mol- van der Meer - Voorzitter HOV

4


Jaarverslag 2011 2011 was een jaar van enige terugval, winkelleegstand en verlies van leden voor onze vereniging. Toch zijn er ook positieve zaken te melden, maatregelingen die in het verleden zijn genomen beginnen vruchten af te werpen. Zo werd er o.a. meer geld en energie gestoken in directe acties voor de leden. Het dagelijks bestuur bestaande uit: Lucia Mol - vd Meer - Voorzitter Sierk vd Heide - Secretaris Baudewijn Visser - Penningmeester Sjoerd de Gooyer – Algemeen lid Zij kwamen 14 keer bijeen, bij 6 vergaderingen was ook het activiteitenteam aanwezig. Het bestuur was vertegenwoordigd bij het CC overleg over de junifeestweek en werkgroep Harlingen promotie. Het bestuur is sterk betrokken bij overleg met de Gemeente waar de volgende zaken op de rol staan:  N31 en de bereikbaarheid van de binnenstad tijdens de bouw  Harlingen aanmerken als toeristische stad, met de daarbij behorende ruimere zondagsopeningen  Het opzetten van een stadsfonds ten diensten van en voor elke ondernemer in Harlingen  Parkeerbeleid  Omdraaien rijrichting Sint Jacobsstraat  Verlichting (veel uitval van zowel de reguliere als de feestverlichting) Hier boekten we goede voortgang. Activiteiten die de HOV heeft georganiseerd en/of ondersteunt:  Paasactie, Moederdag, Parkontbijt, Junifeestweek, Crazy Saterday!, All American Day, Zomermarkten, Zondagse Struunmarkt, Proeftuin, Sinterklaasintocht,

5


Oldtimerrit door de binnenstad waarbij de stempelpost bemand wordt door de HOV. In november hebben we een geweldige Sinterklaasintocht mee mogen meemaken. Met veel dank aan de plaatselijke brandweer die op ludieke wijze hun nieuwe brandweerauto aan de gemeenschap toonde, het gebruik van het Hannemahuis waar de Sint weer logeerde en alle hulp van de vrijwilligers en steun van de sponsors! De snel bedachte stempelactie was een groot succes bij ondernemers en klanten. Er werd een poging gedaan om de koopavond naar de vrijdag te laten groeien, maar hier was niet iedereen voor. De HOV telde op 31 december 2011 69 leden. De HOV blijft samenwerking met Horeca en andere partijen nastreven, uiteindelijk hebben we allen dezelfde belangen. Ook met het oog op Sail 2014 is het belangrijk om waar mogelijk samen te werken! Sierk vd Heide - secretaris

Notulen HOV vergadering 17 januari 2012 ďƒ˜ Lokatie: Trebol Harlingen Aanwezig: 50 leden, bestuur en activiteitenteam, burgemeester Scheffer en wethouder Le Roy en enkele raadsleden. M.k.a.: L. Veltman, G. Veltman en G. de Boer. 1. Opening De voorzitter was verheugd met de grote opkomst van de leden en gaf in grote lijnen de visie van het bestuur op de actualiteit, riep op met elkaar in gesprek te blijven en positief te blijven over eigen stad ondanks dat het overal wat minder gaat. Bedankte Sybo Homminga voor zijn jaren trouwe lidmaatschap en ook fam. Smidt die hun juwelierzaak

6


heeft verkocht. Waarnaar ze de aanwezigen uitnodigde voor het stamppotbuffet, welke door Trebol keurig was verzorgd. 2. Vaststelling vergadering. Lucia gaf als extra punt een oproep om nieuwe bestuursleden. Volgens rooster treed de secretaris af en het bestuur kan extra versterking gebruiken. Verheugd was het bestuur met de toetreding van Barend Hogerhuis in de Activiteitenteam. 3. Ingekomen stukken Relevant voor deze vergadering:  Uitnodiging afscheid Burgemeester Scheffer  Uitgebreide sponsormap Visserijdagen  Eds feestverlichting/ boomverlichting 4. Begroting 2012 Begroting voor 2012 werd uitgedeeld en besproken door Baudewijn Visser. Duidelijk was de lagere inkomsten, waardoor het bestuur gedwongen wordt om een aantal zaken anders te gaan doen. Er werd gestemd over het lidmaatschap van het MKB, algehele stemmen werd het voorstel aangenomen om per 1 -1-2013 te stoppen met het MKB. Ook de bijdragen aan andere evenementen worden herzien met name de Visserijdagen. Baudewijn gaf helder weer waar de HOV voor staat: Meer activiteiten door het jaar heen. En die activiteiten organiseren die voor de leden iets op leveren. Discussie:  Dorus Breidenbach: Ik vind het vervelend dat de Visserijdagen weer de klos zijn, maar situatie is helder.  Lucia: We moeten anders omgaan met ons geld, natuurlijk is het lastig, de sponsoring van veel dingen staan onderdruk. Het HOV streeft ernaar om zo snel mogelijk de invoering van een Stadsfonds te verwezenlijken, waar grote evenementen zoals Sinterklaasintocht uit betaald kunnen worden. Gezien de reacties waren de aanwezige ondernemers het er

7


over eens dat Harlingen zeer snel een Stadsfonds moet hebben. Het HOV bestuur is al reeds in overleg met de Gemeente over de invoering, beheer en voeding van het Fonds. Ook een groot probleem word de steeds hogere eisen die de Gemeente stelt inzake beveiliging van evenementen. Bij elke verstrekte vergunning wordt een (dure) waslijst van eisen gevoegd. Op deze manier zal er in de toekomst steeds minder georganiseerd kunnen worden.. De Info word vanaf 2012 digitaal naar de leden verstuurd, ook zal frequent informatie/nieuwtjes over de mail lopen, bestuur hoopt dat ook de leden meer gebruik van de mail maken om ideeën maar ook vragen en op en aanmerkingen op deze snelle manier te kunnen communiceren. 5. Activiteiten Sjoerd gaf een bloemlezing van de activiteiten van 2011, met als hoogtepunt de Sinterklaas intocht, wat een feest, wat een publiek, wat een sfeer in de Stad. Ook hij was blij met de versterking van Barend, inmiddels wordt de muziek op straat door Expert geregeld. Verder ja, helaas er staan nogal wat panden leeg, we doen ons best om daar tenminste wat in de etalages te krijgen zodat er geen donkere gaten ontstaan. Maar dat zijn maar lapmiddelen. Een Stadsfonds, wat mee kan helpen om bijv. sfeerverlichting in de bomen kan te krijgen is een must. De stempelactie was een groot succes, werd als stimulans om lid te worden ook aangeboden bij niet leden. 6. Discussie HOV van morgen In groepjes werden 3 vragen behandeld  Wat willen we wat het bestuur nog meer doet?  Wat willen we wat het Ateam aan activiteiten moet doen?  Wat willen we wel en niet sponseren? Er werd echt serieus met deze vragen omgegaan, de

8


uitslagen worden in een bijlage verwerkt en uiteraard naar de leden gemaild. 7. Zondag opening Er was al veel gedoe geweest rond dit thema, verkeerd verhaal in de Harlinger Courant, de SP die het niet begreep en de ondernemers vroeg of ze alle zondagen open wilden? Nee. We gaan voor eerst 8 zondagen open en laten dit mogelijk groeien, iedere ondernemer is vrij om open te gaan of dicht te blijven.  Dhr. Ben vd Ham: Wees in ieder geval duidelijk naar de klanten toe, niets is minder dan onduidelijkheid en als je open gaat ga dan massaal open, dit is echt een kans voor Harlingen. Als enige stad in Friesland op zondag open!!  Eric de Groot (PvdA) stelt: Waarom maar 8 waarom niet elke zondag of vast op de laatste van de maand?  Lucia: dat zullen we zeker bekijken. Ook de communicatie moet en kan beter daar gaan we dan ook voor. We hebben hebben nu een aantal zomermaanden elke 2e zondag van de maand Koopzondag.  Mevr. Le Roy: Het is een voorstel van BenW geweest na advies van HOV om Harlingen een toeristische status te geven. Dit geeft meer mogelijkheden in de wet om meer zondagen open te gaan. De situatie is al zo dat er reeds enkele zaken op zondag open zijn en die heel goede zaken doen. Zij vertelde dat waar ze vandaan komt, Zeeland, al jaren de middenstand op zondag open is en dit naar ieders tevredenheid. 8. Rondvraag Er komen 3 defibrilators te hangen:  Expert  Weinstube  AH

9


Komende Activiteiten JUNIFEESTWEEK!! Kijk voor het gehele programma www.junifeestweek.nl

Straatfestival zaterdag 9 juni De HOV sponsort dit jaar de act van Clown Camino die op pelgrimstocht is. Onderweg ontmoet hij mensen met wie hij graag iets wil delen namelijk zijn metershoge Passiebloem. Hij opent de bloem en nodigt van jong tot oud uit om, na een ritueel met een zelf gevouwen bekertje, plaats te nemen in de bloem. De act wordt opgevoerd nabij Expert aan de Voorstraat.  14.00 - 14.30 uur  15.00 - 15.30 uur  16.00 – 16.30 uur

10


Harlinger Parkontbijt Het Harlinger Parkontbijt, dat zaterdag 2 juni gehouden zou worden, is vanwege de koude weersvoorspellingen verschoven naar zaterdag 16 juni! Het ontbijt vindt plaats tussen negen en half twaalf uur. De aangeschafte deelnemerskaarten zijn uiteraard gewoon geldig voor de 16e. Wie niet op de 16e kan deelnemen en wel al een kaart heeft, kan deze bij het verkooppunt retourneren. De bewoners van Harlingen en haar gasten, zijn van harte uitgenodigd om aan te schuiven! Kaarten kosten slechts € 3,- en zijn verkrijgbaar bij:     

TIP/VVV kantoor, Grote Bredeplaats Restaurant STOOF/ Hotel ’t Heerenlogement, Franekereind ONS..., Kleine Voorstraat Eetcafé Nooitgedagt, Grote Bredeplaats De Roode Ploeg, Hoogstraat

11


Het Harlinger Parkontbijt wordt in samenwerking met de Harlinger Ondernemers Vereniging, Horecaleden en de medewerking van gemeente Harlingen georganiseerd.

Koopzondag, Struunmarkt & Proeftuin in hartje Harlingen Als afsluiter van de junifeestweek wordt er op zondag 10 juni van 12.00 -17.00 uur door de Harlinger Ondernemersvereniging een Koopzondag & Struunmarkt i.s.m. BENG Evenementen georganiseerd. De middag wordt omlijst met live muziek op de Grote Bredeplaats en er zal voor de kids een springkussen klaarstaan. Liefhebbers van gezellig winkelen en het strunen over de markt kunnen gerust een dagje uittrekken voor een bezoek aan Harlingen, dĂŠ enige zeehavenstad van Friesland! Tijdens uw bezoek is het bovendien goed vertoeven op een van de gezellige terrassen die zich her en der in de stad bevinden. Harlinger Proeftuin Tijdens de Struunmarkt en koopzondag is de Harlinger Proeftuin dĂŠ plek om uw smaakpapillen te strelen. De Harlinger Proeftuin is in handen van restaurant Stoof en ONS... Diverse bedrijven zullen tijdens dit proefevenement het publiek kennis laten maken met hun specialiteiten en smaakvolle (h)eerlijke gerechten uit hun keuken. Het pleintje voor het Anton Wachterbeeld is de locatie voor de Harlinger Proeftuin. De koks zullen u verrassen met diverse culinaire hapjes!

12


13


Markten Zomermarkten Traditionele gezellige zomermarkt in hartje Harlingen, ongeveer 80 kraampjes met een zeer uitgebreid assortiment aan koopwaar. Deze varieëren van ambachtelijke produkten, kleding, antiek & curiosa, modeaccessoires, sieraden, boeken en nog vele andere hippe, nuttige, originele, vintage, fleurige, kleurige, handgemaakte spullen en artikelen. Het is allemaal te vinden op de markt!

Donderdag 12, 19 en 26 juli - Zomermarkt (14.00 -21.00) Donderdag 2, 9 16, 23 aug. - Zomermarkt (14.00 -21.00) Donderdag 30 aug. - Zomermarkt (14.00 -20.00) – Visserijdagen. Leden van de Harlinger Ondernemersvereniging (HOV) hebben recht op een korting van 50% op de huur van een kraam/plaats per markt vóór hun eigen zaak. Aanmelden kan via: www.bengevenementen.nl

14


Praat mee over de bestuurlijke koers van de gemeente Harlingen Het gemeentebestuur van Harlingen nodigt u uit om mee te praten over de bestuurlijke koers van de gemeente. Kom nog naar de twee bewoners bijeenkomsten en laat uw mening horen. Moet de gemeente zelfstandig blijven of moet de gemeente samenwerking/herindelen onderzoeken? En met welke gemeenten dan? Alleen de gemeenten in Noordwest Friesland? En hoe denkt u over een bestuurlijke dan wel ambtelijke samenwerking/fusie? Laat het ons weten, uw mening telt! Datum ondernemersavond:  

dinsdag 19 juni in de raadszaal van het gemeentehuis: speciaal voor de winkeliers. De ondernemersavond begint om 20.00 uur.

Foto: Dorus Breidenbach

15


Wist je dat?  Er zijn 2 banners aangeschaft voor het aankondigen van de Koopzondag, deze komen in de week vooraf te hangen op de Kleine Voorstraat (nabij Expert), we zoeken nog een locatie voor de andere banner.. wie wil hier zorg voor dragen dat deze komt te hangen en weer weggehaald wordt? Neem daarvoor even contact op met iemand van het activiteitenteam.  Ook hebben we (eerst 20 stuks) HOV vlaggen laten maken, deze zijn zo goed mogelijk over de stad verdeeld. Het is de bedoeling dat deze hangen bij activiteiten georganiseerd of ondersteund door de HOV.  Het activiteitenteam druk doende is om de Hanging Baskets nog dit jaar terug te krijgen. De gemeente heeft hier een budget voor beschikbaar gesteld, de bedoeling is nu dat de we de baskets zelf aanschaffen, laten vullen en onderhouden. Dit scheelt op den duur aanzienlijk in de kosten t.o.v. het leasen dat voorheen door de gemeente geregeld werd.  We onderzoek doen naar de mogelijkheid om feestverlichting (sprookjesachtige led twinkellichtjes) in de bomen te realiseren.  We gevraagd zijn een (2e hands)- Boekenmarkt te organiseren tijdens de open monumentendag zaterdag 8 september.  We alweer in de weer zijn om de Sint zo mooi en origineel en feestelijk mogelijk in Harlingen welkom te heten. De eerste bijeenkomst met vrijwilligers is al geweest en Atze Lubach zal ons wederom bijstaan. Noteer 17 november vast in de agenda!  Ideeën en extra hulp altijd welkom is. Denk mee, doe mee!!

Fijne Zomer allemaal! Bestuur & Activiteitenteam HOV 16

HOV Info  

Info juni 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you