Page 1

______________________________________ Bιξκλιμαςική Ποξρέγγιρη Οδικώμ Δικςύωμ Άγιξπ Κωρςαμςίμξπ-Καμμέμα Βξύολα-Χαλκίδα-Ιςέα

Ομάδα Δογαρίαπ Κεσκαδίςη Ρξτία Οαςξϋμηπ Υαοάλαμπξπ Οίςριληπ Αμαρςάριξπ ΢ϊλιαπ Αλέναμδοξπ ΢ρξϋμη Άμμα

Eογαρία ρςξ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ Ειδικά Κετάλαια Πξλεξδξμίαπ, 8ξσ Εναμήμξσ, Συξλή Πξλιςικώμ Μηυαμικώμ


Δσυαοιρςίεπ Ζ παοξϋρα εογαρία ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ Διδικά Ιετάλαια Οξλεξδξμίαπ ςηπ ρυξλήπ Οξλιςικόμ Ληυαμικόμ ΔΛΟ σπϊ ςημ επίβλεφη ςξσ καθηγηςή κ. Θχάμμη ΢ζξσβαδάκη. Ηα θέλαμε μα εσυαοιρςήρξσμε ςξμ καθηγηςή μαπ κ. Θχάμμη ΢ζξσβαδάκη και ςημ κ. Αλενάμδοα Εαογλή για ςιπ σπξδείνειπ ςξσπ και ςιπ γμόρειπ πξσ καςατέοαμε μα απξκξμίρξσμε με ςημ παοξϋρα εογαρία.


Οίμακαπ Οεοιευξμέμχμ 1.

Eισαγωγή-Περιγραφή ............................................................................................................. 3

2.

Άγιος Κωσταντίνος ................................................................................................................. 4

3.

Κάμμενα Βούρλα .................................................................................................................. 10

4.

Iτζα ...................................................................................................................................... 16

5.

Χαλκίδα ................................................................................................................................ 27

6.

Γενικά................................................................................................................................... 35

1. Eισαγωγή-Περιγραφή Ρςημ εογαρία μαπ θα ενεςάρξσμε διάτξοεπ πϊλειπ απϊ βιξκλιμαςική ρκξπιά. Ασςϊ θα γίμει μελεςόμςαπ ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ ςχμ δοϊμχμ. Ζ εογαρία βαρίζεςαι ρε μια διαδικαρία καςά ςημ ξπξία ξ ξδικϊπ ιρςϊπ ςηπ πϊληπ παοξσριάζεςαι ρε σπξλξγιρςή με ςη βξήθεια ποξγοάμμαςξπ Cad μεςά ςημ αμάλσρη εμϊπ δξοστξοικξϋ υάοςη ςηπ πεοιξυήπ. Λεςά ςη διαδικαρία ασςή εκςελείςαι η οξσςίμα βιξκλίμα η ξπξία αμαλϋει ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ ςχμ δοϊμχμ. Ζ οξσςίμα ασςή παοξσριάζει ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ ςχμ δοϊμχμ ρε 8 ςμήμαςα απϊ 0 έχπ 180 μξίοεπ. Ρϋμτχμα με ςημ καςαμξμή ασςή αμ έμαπ δοϊμξπ αμαπςϋρρεςαι καςά ςξμ άνξμα Αμαςξλή-Δϋρη ασςϊ ρημαίμει ϊςι ςα κϋοια αμξιγμαςά ςχμ κςιοίχμ πξσ βοίρκξμςαι επί ασςξϋ βοίρκξμςαι ρςξ Βξοοά και ρςξ Μϊςξ. Λια καςξικία με κϋοια αμξίγμαςα ρε Βξοοά και Μϊςξ μεςατοάζεςαι ρε καςξικία με ξμαλϊ τχςιρμϊ και ηλίαρη. Αμ ςα κϋοια αμξίγμαςα βοίρκξμςαι ρςξμ άνξμα Αμαςξλήπ-Δϋρηπ (ξ δοϊμξπ αμαπςϋρρεςαι καςά ςξμ άνξμα Βξοοάπ-Μϊςξπ) μπξοεί μα σπάονξσμ ταιμϊμεμα έμςξμξσ τχςιρμξϋ και επατήπ ςηπ καςξικίαπ με ςιπ ακςίμεπ ςξσ ήλιξσ πξσ θα δημιξσογήρξσμ ποξβλήμαςα ρςξσπ καςξίκξσπ. Λε ςημ παοαπάμχ λξγική ενεςάζξσμε και μελεςάμε ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ ςχμ δοϊμχμ για μα βγάλξσμε ςα αμάλξγα ρσμπεοάρμαςα. Ρςημ εογαρία θα ρσμπεοιλάβξσμε ιρςξοικά ρςξιυεία και ρςξιυεία για ςξ γεμικϊςεοξ κλίμα ςχμ πεοιξυόμ πξσ θα ενεςάρξσμε. Ξι πεοιξυέπ πξσ θα ενεςάρξσμε είμαι ξ Άγιξπ Ιχρςαμςίμξπ, ςα Ιαμμέμα Βξϋλα, η Θςέα και η Υαλκίδα.


2. Άγιος Κωσταντίνος

Ρσμςεςαγμέμεπ:38°45'25"N 22°51'33"E

Ξ Άγιξπ Ιχμρςαμςίμξπ είμαι Ιχμϊπξλη ςξσ μξμξϋ Τθιόςιδαπ και έδοα ςξσ ξμόμσμξσ δήμξσ, με πληθσρμϊ 2.574 κας. Βοίρκεςαι υςιρμέμξπ ρε σφϊμεςοξ 40 μ., ρςξ μσυϊ ςξσ ϊομξσ ςξσ Αγίξσ Ιχμρςαμςίμξσ ρςξμ Βϊοειξ Δσβξψκϊ κϊλπξ, ρςη θέρη ςξσ αουαίξσ Δατμξϋμςα. Υάοη ρςιπ ϊμξοτεπ παοαλίεπ ςξσ και ςημ άοςια ςξσοιρςική σπξδξμή, ξ Άγιξπ Ιχμρςαμςίμξπ απξςελεί ρημαμςικϊ παοαθεοιρςικϊ κέμςοξ ςξσ μξμξϋ Τθιόςιδαπ. Ρσγυοϊμχπ απξςελεί ρημαμςικϊ ρσγκξιμχμιακϊ


κϊμβξ, καθόπ ςξ λιμάμι ςξσ ρσμδέεςαι αςμξπλξψκά με ςιπ Ρπξοάδεπ, ςημ Δϋβξια και ςξ λιμάμι ςξσ Βϊλξσ.

Ιρςξοικά ΢ςξιχεία Ζ ρημεοιμή κχμϊπξλη ςξσ Αγίξσ Ιχμ/μξσ, είμαι κςιρμέμη ρςη θέρη ϊπξσ βοιρκϊςαμ καςά ςημ αουαιϊςηςα ξ Δατμξϋμςαπ, ςελεσςαία δσςική πϊλη ςηπ υόοαπ ςχμ Ξπξσμςίχμ Κξκοόμ. Ζ πϊλη ποξρςαςεσϊςαμ απϊ μακοά ςείυη - εοείπια ςχμ ξπξίχμ ρόζξμςαι ρςη θέρη "Θρόμαςα" - και ήςαμ ςξ πιξ ρπξσδαίξ λιμάμι ςηπ πεοιξυήπ. Ρςημ πεοίξδξ ςηπ ςξσοκξκοαςίαπ άουιραμ μα δημιξσογξϋμςαι γϋοχ απϊ ςα εοείπια ςηπ αουαίαπ πϊληπ διάτξοξι ξικιρμξί. Ρημαμςικϊςεοξι απϊ ςξσπ ξικιρμξϋπ ασςξϋπ, ήςαμ: ςξσ Βξολξβξϋ, ςηπ Δσλξγιάπ και ςξσ Μεξυχοίξσ.

Ποξιρςξοία ΢ξ 1832, αμακαλϋτθηκε ρε αμαρκατέπ η βσζαμςιμή εικϊμα ςχμ Αγίχμ Ιχμρςαμςίμξσ και Δλέμηπ, ρςη θέρη "Γοάδξπ". Δδό, έγιμε η μεςεγκαςάρςαρη ςχμ καςξίκχμ ςχμ αμχςέοχ ξικιρμόμ, ϊπξσ ξ ρημεοιμϊπ Άγιξπ Ιχμρςαμςίμξπ. ΢ξ 1894, έπειςα απϊ ςξσπ μεγάλξσπ ρειρμξϋπ πξσ έπληναμ ςημ πεοιξυή, ξ Άγιξπ Ιχμρςαμςίμξπ καςαρςοάτηκε και πξλλά ρπίςια βσθίρςηκαμ ρςη θάλαρρα. Ρςα πλαίρια ςηπ αμξικξδϊμηρηπ πξσ ακξλξϋθηρε, έγιμε ςϊςε έμα καςαπληκςικϊ ρυέδιξ πϊληπ πξσ ποξέβλεπε υόοξσπ ποαρίμξσ και δεμςοξρςξιυίεπ ρε ϊλξ ςξ μήκξπ ςηπ κεμςοικήπ παοαλιακήπ ζόμηπ. Απϊ ςξ 1960 πξσ καςαρκεσάρςηκε η εθμική ξδϊπ Αθημόμ - Ηερραλξμίκηπ, ξ Άγιξπ Ιχμρςαμςίμξπ ενελίυθηκε ρε μια απϊ ςιπ πιξ πλξϋριεπ κχμξπϊλειπ ςηπ Δλλάδαπ.

Kλίμα ΢ξ κλίμα είμαι γεμικά ήπιξ και γλσκϊ.


Βαρικά-Χωοξςανικά ΢ςξιυεία ΢α βαρικά υχοξςανικά υαοακςηοιρςικά ςηπ πεοιξυήπ είμαι:   

Ζ κεμςοξβαοική ςηπ θέρη ρςξμ ελλημικϊ υόοξ. Ζ γειςμίαρη ςηπ με ςξ μηςοξπξλιςικϊ κέμςοξ ςηπ υόοαπ, ςημ Αθήμα. ΢ξ γεγξμϊπ ϊςι διαρυίζεςαι απϊ ςξμ βαρικϊ μεςαπξλεμικϊ ξδικϊ άνξμα ςηπ υόοαπ (Ο.Α.Η.Δ., Ξ.Ρ.Δ.).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ζ κξμβική θέρη ςηπ ρςξμ εμδιάμερξ υόοξ μεςανϋ διεθμόμ πϊλεχμ και πσλόμ.

Ζ απξκξπή ςηπ πεοιξυήπ μέυοι ρήμεοα απϊ ςιπ γειςξμικέπ πεοιτέοειεπ (λϊγχ τσρικόμ τοαγμόμ και αμεπαοκξϋπ δικςϋξσ μεςατξοόμ). Ζ μξμϊ-ενάοςηρη απϊ ςημ Αθήμα. Ζ παοαδξριακή διάοθοχρη ςηπ ξικξμξμίαπ. Ρσγκοξϋρειπ υοήρεχμ γηπ ρε πεοιξυέπ κοίριμεπ για ςημ παοαγχγική διαδικαρία και ρςξσπ ςοειπ ςξμείπ ςηπ ξικξμξμίαπ.

Ζ γειςμίαρη ςηπ με ςιπ αθημαψκέπ αγξοέπ και σπξδξμέπ. Ζ αμάπςσνη καςά μήκξπ ςηπ, ςχμ διεθμόμ ξδικόμ και ριδηοξδοξμικόμ δικςϋχμ. Ξι διεθμξϋπ εμβέλειαπ πϊοξι ςηπ ρςξμ ςξμέα ςηπ τσρικήπ και πξλιςιρςικήπ κληοξμξμιάπ.


Δνέλινη πληθσρμξύ Δήμξπ Άγιξπ Ιχρςαμςίμξπ

1961 1.837

1971 1.926

1981 2.255

1991 2.362

2001 2.513

Γεμικό Πξλεξδξμικό ΢χέδιξ Αγ.Κωρςαμςίμξσ Γεμικό Πξλεξδξμικό ΢υέδιξ Αγίξσ Κωμρςαμςίμξσ. Ρήμεοα, ξ Άγιξπ Κωμρςαμςίμξπ και η Άγμαμςη (ξ μέξπ ξικιρμϊπ)46 έυξσμ Γεμικϊ Οξλεξδξμικϊ Ρυέδιξ (Γ.Ο.Ρ.) ςξ ξπξίξ εγκοίθηκε με ςημ σπ’ αοιθμ. 46326/2353/28.7.87 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ ΟΔ.ΥΩ.Δ.Δ.΢ξ ποξαματεοθέμ ρυέδιξ πεοιλάμβαμε ςημ πξλεξδξμική ξογάμχρη ςξσ Αγίξσ Ιχμρςαμςίμξσ ρε δϋξ πξλεξδξμικέπ εμϊςηςεπ. Ζ ποόςη πξσ κάλσπςε ςξμ ρημεοιμϊ ξικιρμϊ ςξσ Αγίξσ Ιχμρςαμςίμξσ και η δεϋςεοη, ρςη θέρη Θριόμαςα, πξσ κάλσπςε ςιπ αμάγκεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ κξιμχμικήπ καςξικίαπ ςξσ μεςατεοϊμεμξσ ξικιρμξϋ ςηπ Άγμαμςηπ. Δπιπλέξμ, ποξβλέπξμςαμ βαρικέπ παοεμβάρειπ ρςξ ξδικϊ δίκςσξ ςηπ πεοιξυήπ, η ρημαμςικϊςεοη απϊ ςιπ ξπξίεπ ήςαμ η μέα υάοανη ςηπ εθμικήπ ξδξϋ Αθημόμ Καμίαπ, μϊςια ςξσ ξικιρμξϋ, ρε μήκξπ 5.8 km πεοίπξσ με ποϊβλεφη κϊμβχμ για ςη ρϋμδερη με ςξμ ξικιρμϊ. Ξι κϊμβξι πξσ ποξβλέπξμςαμ (καςά ςξ Γ.Ο.Ρ.) ήςαμ:   

Αμιρϊπεδξπ κϊμβξπ ειρϊδξσ ρςξμ ξικιρμϊ απϊ Αθήμα. Αμιρϊπεδξπ κϊμβξπ ενϊδξσ ποξπ Καμία. Αμιρϊπεδξπ κϊμβξπ ρϋμδερηπ ςξσ ρσλλεκςήοα ςξσ ξικιρμξϋ με ςημ επαουιακή ξδϊ ποξπ Θριόμαςα - Άγμαμςη.  Αμιρϊπεδξπ κϊμβξπ ποξρπέλαρηπ ρςξμ ξικιρμϊ Κξγγϊ. Δπίρηπ, καθξοίζξμςαμ: Εόμη εμεογξϋ πξλεξδξμίαπ (Ε.Δ.Ο.) ρςη θέρη Θριόμαςα, για ςιπ αμάγκεπ καςξικίαπ ςξσ μεςατεοϊμεμξσ ξικιρμξϋ ςηπ Άγμαμςηπ. Εόμη ειδικόμ κιμήςοχμ (Ε.Δ.Ι.) ρςημ κεμςοική πεοιξυή ςξσ ξικιρμξϋ. Εόμη ειδικήπ ξικξμξμικήπ εμίρυσρηπ ρςημ πεοιξυή ςξσ υειμάοοξσ. Αμάπλαρη ςξσ αμαςξλικξϋ ςμήμαςξπ ςηπ κεμςοικήπ πεοιξυήπ για ςημ ενσγίαμρη, αμαβάθμιρη και αμάδεινη ςηπ παοαλιακήπ ζόμηπ αμαφσυήπ και ςξσοιρμξϋ. Εόμη ςξσοιρςικήπ αμάπςσνηπ ρςη Βοχμξλίμμη. Αμαπςσνιακή ζόμη υξμδοικξϋ εμπξοίξσ και απξθηκόμ ρςα Θριόμαςα. Αμαπςσνιακή ζόμη βιξςευμίαπ και υξμδοεμπξοίξσ ρςξμ Δλαιόμα. Όρξμ ατξοά ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ποξςειμϊςαμ η λήφη ςχμ παοακάςχ μέςοχμ ποξρςαρίαπ: - Απξμάκοσμρη ςχμ ελαιξςοιβείχμ και ρσματόμ εγκαςαρςάρεχμ απϊ ςξμ ξικιρμϊ και μεςατξοά ςξσπ ρε κξιμξςική έκςαρη ρςξμ Δλαιόμα. -Απξμάκοσμρη ςχμ πξιμμιξρςαρίχμ εκςϊπ ξικιρμξϋ και μεςατξοά ςξσπ ρςα Θριόμαςα.


-Οοξρςαρία ςηπ γεχογικήπ γηπ ρςξμ παοαγχγικϊ ελαιόμα ςξσ Αγίξσ Ιχμρςαμςίμξσ. -Οοξρςαρία ςχμ δαρικόμ εκςάρεχμ μϊςια ςηπ πϊληπ, με βελςίχρη ςηπ δαρικήπ ξδξπξιίαπ και αμαδαρόρειπ. - Οοξρςαρία ςχμ βξρκξςϊπχμ ςηπ κξιμϊςηςαπ Άγμαμςηπ, βελςίχρη ςηπ δαρικήπ ξδξπξιίαπ και καςαρκεσή ξοειμήπ σδοξμξμίαπ. Ξοιξθέςηρη ζόμηπ ποξρςαρίαπ ακςόμ ρε ϊλη ςημ έκςαρη ςηπ κξιμϊςηςαπ.

Ρξδόγοαμμα Αμέμξσ

Πεοιξυή Λαμίαπ(εμδεικςικό για ςημ πεοιξυή)

Βιξκλιμαςική Ποξρέγγιρη Οδικξύ Ιρςξύ


Πίμακαπ Ποξραμαςξλιρμξύ Δοόμωμ ΢μήμα 1(0ξ -22,5ξ) 2(22,5ξ-45ξ) 3(45ξ-67,5ξ) 4(67,5ξ-90ξ) 5(90ξ-112,5ξ) 6(112,5ξ-135ξ) 7(135ξ-157,5ξ) 8(157,5ξ-180ξ) Άθοξιρμα Οξρξρςϊ(1ξ &8ξ ςμήμα )% Οξρξρςϊ(4ξ &5ξ ςμήμα )%

Λήκξπ 115,31 76,34 59,30 54,55 57,26 143,80 110,26 81,41 698,23 28,17 16,01

Ολήθξπ 46 32 24 22 27 53 45 33 282 28,01 17,38

Λεςά ςημ επενεογαρία ςχμ απξςελερμάςχμ πξσ ποξέκσφαμ απϊ ςημ εταομξγή ςηπ οξσςίμαπ βιξκλίμα ρςξ ξδικϊ δίκςσξ ςξσ Αγίξσ Ιχρςαμςίμξσ ποξέκσφε ϊςι ςξ 28.01% ςχμ δοϊμχμ είμαι εσμεμόπ ποξραμξςξλιρμέμξι ϊρξμ ατξοά ςξ πλήθξπ ςξσπ. Ρε πξρξρςϊ επί ςξσ ρσμξλικξϋ μήκξσπ ςχμ δοϊμχμ ςξ 28.17% παοξσριάζεςαι μα είμαι εσμεμόπ ποξραμαςξλιρμέμξι. Ξι δσρμεμόπ ποξραμαςξλιρμέμξι δοϊμξι εμταμίζξσμ μα καςέυξσμ ςξ 17.38% επί ςξσ ρσμξλικξϋ πλήθξσπ και ςξ 16.01 επί ςξσ ρσμξλικξϋ μήκξσπ ςχμ δοϊμχμ. Ρσγκεμςοχςικά παοαςηοξϋμε ϊςι ξι εσμεμόπ ποξραμαςξλιρμέμξι δοϊμξι σπεοςεοξϋμ ςχμ δσρμεμόπ ποξραμαςξλιρμέμχμ, παοϊλα ασςά ξι εσμεμόπ ποξραμαςξλιρμέμξι δοϊμξι δεμ ρσγκεμςοόμξσμ έμα ανιϊλξγξ πξρξρςϊ επί ςηπ ρσμξλικήπ καςαμξμήπ. ΢ξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςχμ δοϊμχμ εμταμίζξμςαι μα έυξσμ ξσδέςεοξ ποξραμαςξλιρμϊ. Ρσμεπόπ ξ Άγιξπ Ιχρςαμςίμξπ δεμ παοξσριάζει κάπξια ιδιαίςεοη βιξκλιμαςική ςξπξθέςηρη ςχμ κςιοίχμ αλλά ξϋςε απξκλίρειπ απϊ ςξ τάρμα ςχμ ςιμόμ πξσ θα δήλχμαμ δϊμηρη υχοίπ βιξκλιμαςικά κοιςήοια.


3. Κάμενα Βούρλα

Ρσμςεςαγμέμεπ: 38°47′N 22°47′E

΢α Καμέμα Βξύολα είμαι παοαθαλάρρια κχμϊπξλη ςηπ πεοιτεοειακήπ εμϊςηςαπ Τθιόςιδαπ. Βοίρκεςαι ρςα ΒΔ παοάλια ςξσ Βϊοειξσ Δσβξψκξϋ κϊλπξσ, εμό


ακοιβόπ πίρχ απϊ ςημ πϊλη σφόμξμςαι ξι πλαγιέπ ςξσ ϊοξσπ Ιαλλιδοϊμξσ και ρσγκεκοιμέμα ςξ ϊοξπ Ιμημίπ. Ζ εσμξψκή θέρη πξσ είυαμ ςα Ιαμέμα Βξϋολα κξμςά ρςημ Αθήμα, απϊ ςημ ξπξία απέυει 175 υλμ., πάμχ ρςημΔ.Ξ. Αθημόμ Ηερραλξμίκηπ, και 40 μϊλιπ υλμ. απϊ ςη Καμία, καθόπ και ξ ρσμδσαρμϊπ θάλαρραπ και δαρχμέμξσ βξσμξϋ μεςέςοεφαμ ςημ πεοιξυή ρε ανιϊλξγξ θέοεςοξ, κσοίχπ καςά ςιπ δεκαεςίεπ ςξσ 1960 και 1970. Ιςιρμέμα ρςημ πεοιξυή ςξσ αουαίξσ Θοξμίξσ ςωμ Λξκοώμ, καςά μήκξπ ςηπ παοαλίαπ, πξσ ρυημαςίζεςαι απϊ δϋξ μικοξϋπ κϊλπξσπ και κάςχ απϊ ςξ καςαποάριμξ και βοαυόδεπ ϊοξπ Ιμημίπ, ςξ ξπξίξ σφόμεςαι ρε απϊρςαρη μϊλιπ 300 μέςοχμ απϊ ςη θάλαρρα. Ζ θάλαρρα ςχμ Καμέμωμ Βξύολωμ δεμ παοξσριάζει ιδιαίςεοξ βάθξπ καθόπ ςξ μεγαλϋςεοξ πξσ έυει καςαγοατεί είμαι ρςα 40 – 45 μέςοα. ΢α μεοά ςξσ Λαλιακξϋ είμαι καθαοά και ήοεμα ρσμήθχπ εμό ξ βσθϊπ είμαι αουικά καλσμμέμξπ με τϋκι και εμ ρσμευεία με φιλή άμμξ. Ξι ακςέπ ςχμ Ιαμέμχμ Βξϋολχμ είμαι καλσμμέμεπ με μικοέπ πέςοεπ και βϊςραλα κάμξμςαπ ςιπ παοαλίεπ ιδαμικέπ για κξλϋμπι. ΢ξ βξσμϊ Ιμημίπ είμαι καςαποάριμξ, καλσμμέμξ κσοίχπ απϊ πεϋκα και ξνιέπ και άγοιξσπ θάμμξσπ. Σφόμεςαι ρςα 700 μέςοα πεοιμεςοικά ςχμ Ιαμέμχμ Βξϋολχμ. Δίμαι βοαυόδεπ και με απϊςξμεπ πλαγιέπ κάμξμςαπ ςξ ιδαμικϊ για ξοειβαρία ή καςάβαρη ρε πξλλά ρημεία ςξσ. Ζ θέα είμαι εκπληκςική απϊ ξπξιξδήπξςε ρημείξ ςξσ βξσμξϋ καθόπ απλόμεςαι εμποϊπ ρξσ η κχμϊπξλη ςχμ Ιαμέμχμ Βξϋολχμ, ξλϊκληοξπ ξ Λαλιακϊπ Ιϊλπξπ και έμα μέοξπ ςηπ παμέμξοτηπ Δϋβξιαπ. Οαοαςηοόμςαπ ςη θάλαρρα παοαςηοείπ κάπξιξσπ μικοξϋπ μηριχςικξϋπ ρυημαςιρμξϋπ. Δίμαι ξι μήρξι Λιυάδεπ και η ΢ςοξγγσλή ή ςα Λιυαδξμήρια ρε απϊρςαρη μϊλιπ 10 μασςικόμ μιλίχμ απϊ ςα Ιαμέμα Βξϋολα. Ξ μϋθξπ λέει πχπ ξ Κίυαπ, γίγαμςαπ ςηπ μσθξλξγίαπ, πάλεσε με ςξμ Ζοακλή, γιϊ ςξσ Δία, και ξ Ζοακλήπ ςξμ μίκηρε και ςξμ ρκϊοπιρε ρςημ θάλαρρα. ΢ξ ρόμα ςξσ είμαι ξι Λιυάδεπ και ςξ κετάλι ςξσ είμαι η μήρξπ ΢ςοξγγσλή. Ρςημ ποαγμαςικϊςηςα ποϊκειςαι για παμέμξοτξσπ ρυημαςιρμξϋπ με καςαποάριμα μεοά και πξλλέπ μικοέπ παοαλίεπ με υοσρή άμμξ. ΢α Καμέμα Βξύολα έυξσμ 3500 μϊμιμξσπ καςξίκξσπ. ΢ξ 2000 έγιμε Ιαπξδιρςοιακϊπ Δήμξπ Ιαμέμχμ Βξϋολχμ με ςα δημξςικά διαμεοίρμαςα ςξσ Καιμξύοιξσ, ςηπ Καοσάπ και ςξσ Ρεγγιμίξσ μα ποξραοςόμςαι ρε ασςϊμ. ΢όοα ξ Δήμξπ Ιαμέμχμ Βξϋολχμ έυει πεοίπξσ 5000 μϊμιμξσπ καςξίκξσπ πξσ ςξ καλξκαίοι νεπεομξϋμ ςξσπ 10000 καςξίκξσπ.Λε ςξ μέξ μϊμξ Ιαλλικοάςη ςα Καμέμα Βξύολα πλέξ μ αμήκξσμ ρςξ διεσοσμέμξ Δήμξ Λόλξσ-Αγίξσ Ιχμ/μξσ με έδοα ςα Καμέμα Βξύολα Ξι κάςξικξι ςχμ Ιαμέμχμ Βξϋολχμ αρυξλξϋμςαι κσοίχπ με ςξμ ςξσοιρμϊ και ςημ διαςήοηρη ςξσοιρςικόμ επιυειοήρεχμ. Έυξσμ νεμξδξυεία, εμξικιαζϊμεμα δχμάςια, ερςιαςϊοια, ςαβέομεπ, κατεςεοίεπ, καςαρςήμαςα με souvenir και άλλα διάτξοα καςαρςήμαςα. Δπίρηπ αρυξλξϋμςαι με ςη γη, ςημ κςημξςοξτία ξικϊριςχμ ζόχμ και ςημ αλιεία, πξσ ϊμχπ ςα ςελεσςαία υοϊμια είμαι αοκεςά πεοιξοιρμέμη.


Δνέλινη Πληθσρμξύ

Δημξςικά Διαμεοίρμαςα (Δ.Δ.) και Οικιρμξί Ιαμέμα Βξϋολα

1961

1971

1981

1991

2001

927

1.603

2.067

2.400

2.591

Γεμικό Πξλεξδξμικό ΢υέδιξ Καμέμωμ Βξύολωμ ΢α Ιαμέμα Βξϋολα έυξσμ Γεμικϊ Οξλεξδξμικϊ Ρυέδιξ (Γ.Ο.Ρ.) ςξ ξπξίξ εγκοίθηκε με ςημ σπ’ αοιθμ. 40463/2021/26.06.87 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ ΟΔ.ΥΩ.Δ.Δ., ςξ ξπξίξ ςοξπξπξιήθηκε με ςημ σπ’ αοιθμ. 52841/1690/02.04.91 απϊταρη ςξσ Σπξσογξϋ ΟΔ.ΥΩ.Δ.Δ. Ρςξ ποξαματεοθέμ πξλεξδξμικϊ ρυέδιξ ποξβλέπξμςαμ βαρικέπ παοεμβάρειπ ρςξ ξδικϊ δίκςσξ ςηπ πεοιξυήπ η ρημαμςικϊςεοη απϊ ςιπ ξπξίεπ ήςαμ η μέα υάοανη ςηπ εθμικήπ ξδξϋ Αθημόμ - Καμίαπ, απϊ ςξ Αρποξμέοι μέυοι ςξμ ξικιρμϊ Οαλιξϋοια, μϊςια ςξσ ξικιρμξϋ, ρε μήκξπ 2.2 km για ςημ παοάκαμφη ςηπ πϊληπ απϊ ςημ σπεοαρςική κσκλξτξοία και με ποϊβλεφη δημιξσογίαπ αμιρϊπεδξσ κϊμβξσ: ρςη θέρη Αρποξμέοι για ςημ είρξδξ ρςξμ ξικιρμϊ απϊ ςημ Αθήμα, ρςξ δσςικϊ άκοξ ςξσ ξικιρμξϋ για ςημ ένξδξ ποξπ Καμία. Δπίρηπ, καθξοιζϊςαμ ζόμη πεοιβαλλξμςικήπ ενσγίαμρηπ - αμαβάθμιρηπ ρςημ πεοιξυή Οαλιξϋοια - Οαλιϊβοσρηπ. Όρξμ ατξοά ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ποξςειμϊςαμ η λήφη ςχμ παοακάςχ μέςοχμ ποξρςαρίαπ: - Οοξρςαρία ςχμ ιαμαςικόμ πηγόμ βάρει ςχμ μϊμχμ 4844/30 πεοί Θαμαςικόμ πηγόμ και 4086/60 για ςιπ Κξσςοξπϊλειπ. -Οοξρςαρία και αμαβάθμιρη ςχμ πηγόμ Ιξμιαβίςη. -Οοξρςαρία τσρικξϋ ςξπίξσ ανιϊλξγξσ κάλλξσπ μϊςια ςηπ Δ.Ξ. και δσςικά ςηπ πεοιξυήπ Οαλιξϋοια. - Λεςεγκαςάρςαρη ςχμ ξυλξσρόμ υοήρεχμ ρε θέρη μϊςια ςξσ ρυεδίξσ πϊληπ. - Οοξρςαρία ςχμ δαρικόμ εκςάρεχμ ςξσ ξοειμξϋ ϊγκξσ ςηπ Ιμημίδαπ με βελςίχρη ςηπ δαρικήπ ξδξπξιίαπ και αμαδαρόρειπ. - Διδική υχοξςανική μελέςη για ςημ αμαβάθμιρη ςηπ παοαλίαπ ςξσ δήμξσ ρε ζόμη αμαφσυήπ. - Διδική πεοιβαλλξμςική μελέςη για ςημ ηυξποξρςαρία ςξσ ξικιρμξϋ απϊ ςημ σπεοαρςική κσκλξτξοία ςχμ ξυημάςχμ ρςημ Δ.Ξ.. - Εόμη ποξρςαρίαπ υόοχμ ιρςξοικξϋ εμδιατέοξμςξπ ρςημ Οαλιϊβοσρη («Λξμξπάςι ςξσ Έοχςα»), ρςα Ρπσοδξσκλάκια και ρςη θέρη «Βξσβάλι». - Υχοξθέςηρη υχμαςεοήπ ρςη θέρη «Οεοιρςέοα» ςηπ κξιμϊςηςαπ Ιαιμξϋογιξσ και διάθερη ςχμ απξοοιμμάςχμ με ςη μέθξδξ ςηπ σγειξμξμικήπ ςατήπ.


- Υχοξθέςηρη εγκαςαρςάρεχμ βιξλξγικξϋ καθαοιρμξϋ ξικιακόμ λσμάςχμ ρςημ πεοιξυή Ιαιμξϋογιξσ.

Kλίμα ΢ξ κλίμα είμαι γεμικά ήπιξ και γλσκϊ. Δπίρηπ είμαι νηοϊ και σγιειμϊ.


Ρξδόγοαμμα Αμέμξσ

Πεοιξυή Λαμίαπ(εμδεικςικό για ςημ πεοιξυή)

Βιξκλιμαςική Ποξρέγγιρη Οδικξύ Ιρςξύ


Πίμακαπ Ποξραμαςξλιρμξύ Δοόμωμ ΢μήμα 1(0ξ -22,5ξ) 2(22,5ξ-45ξ) 3(45ξ-67,5ξ) 4(67,5ξ-90ξ) 5(90ξ-112,5ξ) 6(112,5ξ-135ξ) 7(135ξ-157,5ξ) 8(157,5ξ-180ξ) Άθοξιρμα Οξρξρςϊ(1ξ &8ξ ςμήμα )% Οξρξρςϊ(4ξ &5ξ ςμήμα )%

Λήκξπ 657,31 247,97 127,24 88,25 92,75 154,66 222,40 706,44 2297,02 59,37 7,88

Ολήθξπ 201 115 56 40 45 77 82 217 833 50,18 10,20

Kαςά ςημ επενεογαρία ςχμ απξςελερμάςχμ πξσ ποξέκσφαμ απϊ ςημ εταομξγή ςηπ οξσςίμαπ βιξκλίμα ρςξ ξδικϊ δίκςσξ ςχμ Ιαμμέμχμ Βξϋολχμ, ποξέκσφε ϊςι καλά ποξραμαςξλιρμέμξ είμαι ςξ 50.18% ςχμ δοϊμχμ ϊρξμ ατξοά ςξ πλήθξπ. Λε κοιςήοιξ ςξ μήκξπ ςχμ δοϊμχμ παοξσριάζεςαι ςξ 59.37% επί ςξσ ρσμξλικξϋ μήκξσπ ςξσ δοϊμξσ παοξσριάζεςαι μα έυει εσμεμή ποξραμαςξλιρμϊ. Όρξμ ατξοά ςξσπ δσρμεμόπ ποξραμαςξλιρμέμξσπ δοϊμξσπ ςα απξςελέρμαςα δείυμξσμ έμα πξρξρςϊ ςηπ ςάνηπ ςξσ 10.2% επί ςξσ πλήθξσπ ςχμ δοϊμχμ και 7.88 επί ςξσ ρσμξλικξϋ μήκξσπ ςξσδοϊμξσ. Λελεςόμςαπ ςα πξρξρςά ρσμπεοαίμξσμε ϊςι ρςα Ιαμμέμα Βξϋολα ξι εσμεμόπ ποξραμαςξλιρμέμξι δοϊμξι ρσγκεμςοόμξσμ ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ σπεοςεοόμςαπ ςχμ δσρμεμόπ ποξραμαςξλιρμέμχμ πξσ καςέυξσμ μϊμξ έμα μικοϊ πξρξρςϊ. ΢α Ιαμμέμα Βξϋολα είμαι μια παοαθαλάρρια πϊλη υχοίπ βάθξπ έκςαρηπ και με ςημ ακςξγοαμμή ποξραμαςξλιρμέμη ποξπ ςξ Βξοοά. Ξι δοϊμξι αμαπςϋρρξμςαι καςά βάρη παοάλληλα με ςημ ακςξγοαμμή πξσ ρημαίμει ϊςι ςα κσοίχπ μέςχπα ςχμ κςιοίχμ βοίρκξμςαι ρςξμ άνξμα Βξοοά-Μϊςξσ, γεγξμϊπ πξσ εσμξεί ςη βιξκλιμαςική ςξσπ ςξπξθέςηρη.


4. Iτέα

Ρσμςεμςαγμέμεπ:38°26′02″N 22°25′25″E / 38.433819, 22.423719

Ζ Θςέα είμαι παοαλιακή κχμϊπξλη ςξσ μξμξϋ Τχκίδαπ και επίμειξ ςηπ Άμτιρραπ, με πληθσρμϊ 4.666 καςξίκξσπ (απξγοατή 2001). Βοίρκεςαι ρςξμ Ιοιραίξ κϊλπξ (ή κϊλπξ ςηπ Θςέαπ), ρςξμ Ιξοιμθιακϊ. Οίρχ απϊ ςημ πϊλη απλόμεςαι ξ Δλαιόμαπ


ςηπ Άμτιρραπ, με τϊμςξ ςημ Γκιόμα και ςξμ Οαομαρρϊ πάμχ ρςξμ ξπξίξ διακοίμξμςαι ξι Δελτξί και ςξ Υοιρρϊ. Απϊ ςημ παοαλία ςηπ Θςέαπ κξιςόμςαπ ποξπ ςη θάλαρρα μπξοεί καμείπ μα διακοίμει ςξ Γαλανίδι, ακϊμα και ςημ Οελξπϊμμηρξ. Ζ Θςέα βοίρκεςαι μϊςια ςηπ Άμτιρραπ, βξοειξαμαςξλικά ςξσ Γαλανιδίξσ και μξςιξδσςικά ςχμ Δελτόμ, πϊλειπ με ςιπ ξπξίεπ ρσμδέεςαι ξδικά. Ζ Τχκίδα παςά πάμχ ρε δϋξ γεχκςξμικέπ ζόμεπ, α) ςξσ Οαομαρρξϋ πξσ απλόμεςαι ρςα δσςικά χπ ςξ τοάγμα ςξσ Λϊομξσ και ςημ Δοαςειμή και β) ςηπ Οίμδξσ, πξσ υαοακςηοίζει ϊλη ςη Δχοίδα και ςα Βαοδξϋρια ϊοη.

Ιρςξοία Αουαίξι Χοόμξι Δοείπια Σρςεοξελλαδικήπ Οεοιϊδξσ και κσοίχπ θαλαμχςξί ςάτξι, μιλξϋμ για ςημ ϋπαονη αουαίαπ πϊληπ δσςικά ςηπ ρημεοιμήπ θέρηπ ςηπ Θςέαπ, υχοίπ ϊμχπ μα καθξοίζξσμ πξιαπ, αλλά ίρχπ μα ποϊκειςαι για ςξ Υάλαιξμ. Ζ ϋπαονη πξλσάοιθμηπ πϊληπ ρςξ ρημείξ ασςϊ βεβαιόμεςαι και απϊ λιθϊρςοχςξ δοϊμξ ποξπ ςημ Άμτιρρα, ςμήμαςα ςξσ ξπξίξσ ρόζξμςαμ μέυοι ςα ςέλη ςξσ 19ξσ αιόμα. Σξσοκξκοαςία Δημιξσογήθηκε ξ ξικιρμϊπ Ρκάλα Ραλόμχμ, με μια σπξςσπόδη νϋλιμη απξβάθοα , έμα ςελχμείξ ,καλϋβεπ και απξθήκεπ. Ασςϊπ ξ ξικιρμϊπ μεςενελίυθηκε ρςη Ρκάλα.


Οι απαουέπ Ξ Ισβεομήςηπ Θχάμμηπ Ιαπξδίρςοιαπ, εκςιμόμςαπ ςα πλεξμεκςήμαςα ςηπ ςξπξθερίαπ σπέγοαφε ρςιπ 14 Ασγξϋρςξσ 1830 Φήτιρμα με ςξ ξπξίξ εγκοιμϊςαμ η ίδοσρη ξικιρμξϋ παοά ςη Ρκάλα Ραλόμχμ ρςημ ςξπξθερία «Θςιά» με ςξ ϊμξμα «Ιοίρρα» και παοαυχοξϋρε δχοεάμ ξικξπεδική έκςαρη ρ' ϊρξσπ επιθσμξϋραμ ςημ εγκαςάρςαρή ςξσπ ρ' ασςϊμ. ΢ξ Φήτιρμα ςηπ 13ηπ Ασγξϋρςξσ 1830 απξςελεί ςη ληνιαουική ποάνη γέμερηπ ςηπ Θςέαπ. Ζ ποόςη ποξρπάθεια ίδοσρηπ ξικιρμξϋ δεμ απέδχρε θεςικά απξςελέρμαςα. ΢ξ 1835, ξ Βαριλιάπ Όθχμ αουίζξμςαπ ςημ πεοιξδεία ςξσ ρςημ Οαομαρρίδα, σπέγοαφε μέξ Διάςαγμα με ςξ ξπξίξ αμαβίχμε ςξ Φήτιρμα ςηπ 13ηπ Ασγξϋρςξσ ςξσ 1830 και απέρςειλε ειδικϊ μηυαμικϊ. Ιάςξικξι ςχμ γϋοχ υχοιόμ και πεοιτεοϊμεμξι Ζπειοόςεπ εγγοατήκαμ ρςξσπ καςαλϊγξσπ ςχμ αιςξϋμςχμ ξικξπεδική έκςαρη. Οαοά ςξϋςα ϊμχπ ξϋςε ασςή η ποξρπάθεια δεμ ποξυόοηρε με ςημ ςαυϋςηςα και ςημ έκςαρη πξσ ποξδίκαζε ξ εμθξσριαρμϊπ ςξσ νεκιμήμαςξπ. ΢ξ 1855 μια ασρςοιακή αςμξπλξψκή εςαιοεία δοξμξλϊγηρε, αμά δεκαπεμθήμεοξ, ςξμ καςάπλξσ εμϊπ πλξίξσ ςηπ ρςη «Ρκάλα Ραλόμχμ» για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ διακιμξϋμεμχμ επιβαςόμ και εμπξοεσμάςχμ. ΢ξ πλξίξ αγκσοξβξλξϋρε ρςξ ρημείξ ςηπ ρημεοιμήπ ποξβλήςαπ και ϊυι ρςημ «Αγκάλη» ϊπξσ σπήουε ξ νϋλιμξπ μόλξπ ςηπ Ρκάλαπ. Λε επακϊλξσθξ ςημ αμέγεορη ξιμξμαγειοείξσ για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ επιβαςόμ, ςχμ μασςεογαςόμ κ.λπ. και ρςη ρσμέυεια δημιξσογία ρσρςάδαπ μικοξκςιρμάςχμ . Ζ αμάπςσνη, ϊμχπ, ςξσ ξικιρμξϋ πξσ άουιρε μα απξκαλείςαι ξικιρμϊπ ςηπ Θςιάπ, ακξλξσθξϋρε αογϊ οσθμϊ. Ξι λιγξρςξί, λϊγχ αοαιόμ δοξμξλξγίχμ, επιβάςεπ, η μικοή εμπξοική κίμηρη, πξσ ςη δσρυέοαιμε η έλλειφη αμανιςξϋ δοϊμξσ ποξπ ςημ Άμτιρρα και παοαπέοα -ξι κάθε τϋρεχπ μεςατξοέπ επιβαςόμ και εμπξοεσμάςχμ γιμϊςαμ με καοαβάμια καμήλχμ-, η ληρςεία πξσ δεμ είυε εναλειτθεί και η ελξμξρία πξσ εμδημξϋρε ρςημ παοαθαλάρρια πεοιξυή απξςελξϋραμ ιρυσοξϋπ αμαρςαλςικξϋπ παοάγξμςεπ. ΢έλη ςξσ 19ξσ αιόμα Απϊ ςξ 1861 ϊμχπ ξι ρσμθήκεπ άλλαναμ. Ζ ίδοσρη ςηπ ποόςηπ ελλημικήπ αςμξπλξψκήπ εςαιοείαπ και η ποξρέγγιρη ρςξμ μέξ ξικιρμϊ δσξ τξοέπ ςημ εβδξμάδα ςχμ πλξίχμ ςηπ πξσ δοξμξλξγήθηκαμ ρςημ γοαμμή Ιξοίμθξσ-Οάςοαπ και, ςξ κσοιϊςεοξ, η καςαρκεσή ςξ 1862 αμανιςξϋ δοϊμξσ χπ ςημ Άμτιρρα έδχραμ ρημαμςική όθηρη ρςημ αμάπςσνή ςξσ. Ιαι ςα μέρα ξμαδικήπ μεςατξοάπ ςανιδιχςόμ -ξι άμανεπ- και πξλλαπλόμ τξοςίχμ -ςα κάοοα- έκαμαμ γοήγξοα ςημ εμτάμιρή ςξσπ, ρσμςξμεϋξμςαπ ςξ υοϊμξ και μειόμξμςαπ ςξ κϊρςξπ απξςέλεραμ ςημ ποϊξδξ. Ζ αμξδική πξοεία ϊμχπ δξκιμάρςηκε ρκληοά ςξμ ίδιξ υοϊμξ ϊςαμ έμαπ μεγάληπ έμςαρηπ ρειρμϊπ, εκςϊπ ςχμ άλλχμ, ποξκάλερε ιρυσοϊ θαλάρριξ παλιοοξψκϊ κϋμα πξσ ράοχρε ςα πάμςα ρςξμ παοαθαλάρριξ υόοξ τςάμξμςαπ ρε μεγάλξ βάθξπ ρςημ κξιλάδα. Ιαςέρςοεφε κςίρμαςα και καλλιέογειεπ, νεοίζχρε δέμςοα και, ςξ υειοϊςεοξ, αμαβίχρε παλιξϋπ τϊβξσπ για ςημ ςϋυη ςχμ παοαθαλάρριχμ πεοιξυόμ.


Ξι τϊβξι ϊμχπ γοήγξοα νευαρςήκαμ και πξλλξί έπξικξι άουιραμ μα αρυξλξϋμςαι με ςημ ειραγχγή αγαθόμ και ςημ εναγχγή εγυόοιχμ ποξψϊμςχμ. Λια κξιμξποανία επιυειοημαςιόμ ίδοσρε, ςημ ίδια επξυή, έμα μεγάληπ απϊδξρηπ, αςμϊμσλξ. Ζ ξικξμξμία ςηπ πϊληπ πέοα απϊ ςημ αγοξςική, άουιρε μα παίομει και βιξμηυαμική μξοτή. Δμό ϊμχπ ξ οσθμϊπ ςηπ αμάπςσνηπ επιςαυσμϊςαμ έμαπ μέξπ ςοξμακςικήπ έμςαρηπ ρειρμϊπ ςα νημεοόμαςα ςηπ 20ήπ Θξσλίξσ/1ηπΑσγξϋρςξσ 1870 έπληνε και πάλι ςημ πεοιξυή ρκξοπίζξμςαπ παμςξϋ ςημ καςαρςοξτή και ςξμ θάμαςξ. Ζ έμςαρή ςξσ σπξλξγίρςηκε μεγαλϋςεοη ςχμ 7 βαθμόμ ςηπ κλίμακαπ Πίυςεο, ςξ επίκεμςοϊ ςξσ εμςξπίρςηκε ρςξ θαλάρριξ υόοξ ςξσ Γαλανιδίξσ και έγιμε αιρθηςϊπ ρ' ξλϊκληοη ςη υόοα. Ξι ζημιέπ πξσ ποξκάλερε ρςημ Οαομαρρίδα ήςαμ ςοξμεοέπ αμσπξλϊγιρςεπ. Ξ ΢οαμϊπ Βάλςξπ ςηπ Θςέαπ καςακλϋρθηκε απϊ μεοά λϊγχ αμσφόρεχπ ςηπ σδοξτϊοξσ ρςιβάδαπ - «η Ρκάλα βξϋλιανε». Ζ Θςέα, ςξ Νηοξπήγαδξ, ςξ Υοιρρϊ, ςξ Ιαρςοί και η Αοάυχβα καςαρςοάτηκαμ ξλξκληοχςικά ρυεδϊμ. Ρςημ Θςέα απϊ ςα 78 κςίρμαςα δεμ απέμειμε ςίπξςα ξοθϊ, αμθοόπιμα θϋμαςα ϊμχπ δεμ σπήοναμ. Ξι ρειρμϊπληκςξι ρςεγαρςήκαμ ρε καλϋβεπ και παοαπήγμαςα ϊπξσ και παοαμείμαμ επί ςοία, πεοίπξσ, υοϊμια -ϊρα και η μεςαρειρμική δοαρςηοιϊςηςα.

Ξσριαρςική για ςημ Θςέα ήςαμ και η ρσμβξλή ςξσ Υαο. ΢οικξϋπη, ξ ξπξίξπ ςξ 1883 ςημ επιρκέτθηκε και παοέμειμε επί ςοειπ ημέοεπ μελεςόμςαπ ςα ποξβλήμαςα, ςιπ δσμαςϊςηςεπ και ςα πλεξμεκςήμαςα ςηπ θέρηπ ςηπ. Λϊλιπ αμέλαβε ςημ διακσβέομηρη ςηπ υόοαπ, διέςανε ςξμ μηυαμικϊ Γεόογιξ Υοιρςξτϊοξσ μα εκπξμήρει πξλεξδξμικϊ ρυέδιξ ασςήπ ρϋμτχμα με ςιπ μέεπ ξικιρςικέπ αμςιλήφειπ, εναιοόμςαπ ςημ πεοιξυή ςηπ «Αγκάληπ» ϊπξσ ρκϊπεσε μα ιδοϋρει ςξμ πξλεμικϊ Μαϋρςαθμξ ςηπ υόοαπ. ΢ασςϊυοξμα με μια ρειοά μέςοχμ ςηπ παοευόοηρε ςα


ποξμϊμια μεγάληπ πϊληπ και καθϊοιρε ςημ ειδική λειςξσογία κάθε ςμήμαςϊπ ςηπ εμπξοικϊ κέμςοξ, βιξμηυαμική πεοιξυή, αμιγείπ καςξικίεπ κλπ. ΢ξ μεμ πξλεξδξμικϊ ρυέδιξ -καςά ςξ ιππξδάμειξ ρϋρςημα- εκπξμήθηκε, η εγκαςάρςαρη ςξσ μασρςάθμξσ, ϊμχπ, και ξι άλλξι ρυεδιαρμξί ςξσ δεμ ποαγμαςξπξιήθηκαμ, γιαςί ρςιπ εκλξγέπ ςξσ 1885 ξ ελλημικϊπ λαϊπ ςξμ καςαφήτιρε. Ώρπξσ ςξ 1893 (25 Θξσλίξσ/6Ασγξϋρςξσ) έμα άλλξ μεγάλξ γεγξμϊπ, η διάμξινη ςηπ διόοσγαπ ςηπ Ιξοίμθξσ, έογξ ςεοάρςιαπ ξικξμξμικήπ ρημαρίαπ για ςη υόοα, άμξινε καιμξϋογιξσπ ξοίζξμςεπ για ςη μέα πϊλη -η μεγάλη αγξοά ςξσ Οειοαιά και ςηπ Αθήμαπ ήςαμ ρςη διάθερή ςηπ δημιξσογόμςαπ μέεπ ποξξπςικέπ. Ιαιμξϋογιξι εμπξοικξί ξίκξι ιδοσθήκαμ, ξι παλαιξί επεκςάθηκαμ, η διαμεςακϊμιρη πήοε μεγάλεπ διαρςάρειπ. Ζ επενεογαρία και η ρσρκεσαρία ελαιόμ ρσρςημαςξπξιήθηκε και επεκςάθηκε, η παοαγχγή μχπόμ κηπεσςικόμ πήοε μεγάλη έκςαρη. Οαοάλληλα, δημιξσογήθηκε έμα πλήθξπ σπξβξηθηςικόμ κλάδχμ εογαρίαπ -ξι μεςατξοείπ, ξι τξοςξεκτξοςχςέπ νηοάπ και θαλάρρηπ, ξι καοαγχγείπ, ξι λεμβξϋυξι, ξι μαξσμιέοηδεπ, ξι εκςελχμιρςέπ, βαοελξπξιξί κ.λπ. Ιαι κάπξιξι μικοξβιξςέυμεπ έκαμαμ ςξ μεγάλξ βήμα -ίδοσραμ «βιξμηυαμικέπ» μξμάδεπ. Ιϋοιξι εκποϊρχπξί ςξσπ ξι Δημήςοιξπ Γιακξσμήπ και Ιχμρςαμςίμξπμξπ Ιξςςξοϊπ πξσ ίδοσραμ ςξ ποόςξ ρςα Βαλκάμια εογξρςάριξ κξμρεοβξπξιίαπ μχπόμ λαυαμικόμ ραοόμξμςαπ ςα μεςάλλια ρε διεθμείπ εκθέρειπ Δσοόπηπ και Αμεοικήπ. Ιαι ξ Μικϊλαξπ Λπαλήπ ξ ξπξίξπ ίδοσρε εογξρςάριξ ραπχμξπξιίαπ και κηοξπλαρςικήπ. Δίπλα ρε ςξϋςα έμαπ μεγάλξπ αοιθμϊπ βσορξδεφείχμ, ελαιξςοιβείχμ και, κσοίχπ, απξθήκεπ ρσρκεσαρίαπ ελαιόμ αλλά και η εμτάμιρη πλξιξκςηςόμ παοά ςη γειςμίαρη με ςξ Γαλανίδι. Ιάμπξρα καΐκια απξςελέραμ ςξμ «ρςϊλξ» ςηπ και για πξλλά υοϊμια ενσπηοεςξϋραμ ςιπ αμάγκεπ ςηπ. Ξι ποόςξι ξικιρςέπ...είυαμ αμαγείοει μια μικοή εκκληρία ατιεοχμέμη ρςη Λεςαμϊοτχρη ςξσ Ρχςήοξπ. ΢ξ 1895 ποχςξλειςξϋογηρε ρςημ πϊλη Δημξςικϊ Ρυξλείξ -μξμξςάνιξ-. ΢ξμ ίδιξ υοϊμξ άουιρε και η αμέγεορη, απϊ ςξ κληοξδϊςημα ςξσ Αμδοέα Ρσγγοξϋ, δϋξ διδακςηοίχμ, αοοέμχμ, θηλέχμ. ΢ξ ςέλξπ ςξσ 19ξσ αιόμα πάμςχπ ςημ βοήκε μα διαθέςει ςελχμείξ, αρςσμξμικϊ ρςαθμϊ, ςαυσδοξμείξ, ποακςξοεία ςοαπεζόμ, πιρςχςικά ιδοϋμαςα και γιαςοϊ μα τοξμςίζει για ςημ ελξμξρία. Οι αουέπ ςξσ 20ξύ Ξ καιμξϋογιξπ αιόμαπ άουιρε για ςξμ ξικιρμϊ με ςιπ καλϋςεοεπ ποξωπξθέρειπ εσξίχμα. Λε μια ρειοά έογχμ , έρςχ και πεοιξοιρμέμηπ έκςαρηπ, ϊπχπ η αμϊοσνη αοιθμξϋ αοςεριαμόμ τοεάςχμ για ςημ ϋδοεσρη, η ρκσοϊρςοχρη μικοόμ ςμημάςχμ ςχμ δϋξ κεμςοικόμ δοϊμχμ, η απξνήοαμρη κάπξιχμ ελχδόμ εκςάρεχμ μέρα ρςημ πϊλη, βελςίχραμ κάπχπ ςημ καςάρςαρη επιλϋξμςαπ, εμ μέοει έρςχ, κάπξια ξνϋςαςα για ςημ σγεία και ςη διαβίχρη ςχμ καςξίκχμ ςηπ ποξβλήμαςα. Οαοάλληλα, η επέκςαρη ςχμ λιμεμικόμ εγκαςαρςάρεχμ με ςημ καςαρκεσή λιθϊυςιρςηπ ποξβλήςαπ ρςη θέρη ςξσ παλαιξϋ νϋλιμξσ «μόλξσ» εκρσγυοϊμιρε ςξ


λιμάμι αϋνηρε ςξμ αοιθμϊ ςχμ απαρυξλξσμέμχμ ρ' ασςϊ και έδχρε μέα όθηρη ρςημ κίμηρή ςξσ και ρςημ αμάπςσνη ςηπ πϊληπ. Ζ διαμϊοτχρη, έρςχ και μικοξϋ ςμήμαςξπ, ςηπ παοαλίαπ απξςέλερε ςξ έμασρμα μιαπ εσοϋςεοηπ κίμηρηπ ενχοαψρμξϋ ςηπ. Ξι δϋξ κεμςοικέπ πλαςείεπ ςηπ παοαλίαπ διεσθεςήθηκαμ για μα ενσπηοεςξϋμ ςημ κίμηρη ςξσ λιμαμιξϋ αλλά και για μα απξςελέρξσμ ςϊπξ ρσμάθοξιρηπ ςχμ καςξίκχμ ςηπ. Έμα Μξμξθεςικϊ διάςαγμα ςξσ Σπξσογείξσ Δρχςεοικόμ ςξ ΔΜΕ (4057) ςηπ 10ηπ Τεβοξσαοίξσ 1912 για ρϋρςαρη Δήμχμ και Ιξιμξςήςχμ ςηπ υόοαπ απέδχρε ρςξμ ξικιρμϊ ςη διξικηςική ςξσ αμεναοςηςξπξίηρη. Ζ Θςέα με ςξ Β.Δ. ςηπ 29ηπΑσγξϋρςξσ 1912, πξσ δημξριεϋθηκε ρςξ ΤΔΙ 262 Α΄ ςηπ 31ηπ Ασγξϋρςξσ 1912 απξςέλερε ςημ νευχοιρςή Ιξιμϊςηςα ρςημ ξπξία σπαυθήκαμ ξι ρσμξικιρμξί Ιίοοα -ποχςϋςεοα Άγιξπ Μικϊλαξπ ςξσ ποόημ Δήμξσ Ιοίρραπ- και Ιαλξπεςιμίςρα ςξσ ποόημ Δήμξσ Λσχμίαπ. Σα αγγλξγαλλικά ρςοαςεύμαςα Όςαμ η Δλλάδα ενήλθε ρςξμ Οϊλεμξ παοά ςξ πλεσοϊ ςχμ Ρσμμάυχμ για ςξμ αμετξδιαρμϊ, χπ πλέξμ ποϊρτξοξπ και αρταλήπ δοϊμξπ κοίθηκε εκείμξπ ςηπ Θςέαπ-Λποάλλξσ-Ηερραλξμίκηπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ ρςιπ 10 Θξσλίξσ 1917 αγγλξγαλλικά ρςοαςεϋμαςα απξβιβαρθήκαμ ρςημ πϊλη μαπ ϊπξσ και ίδοσραμ βάρη αμετξδιαρμξϋ. Ξι πξικίλεπ εγκαςαρςάρειπ ςηπ βάρηπ, ςα πλξία, ξ μεγάλξπ αοιθμϊπ ςχμ ρςοαςιχςόμ, διακιμξσμέμχμ ή μη, ςα μξρξκξμεία, ςα ρσμεογεία κ.λπ. δεμ ήςαμ δσμαςϊμ μα ενσπηοεςηθξϋμ απϊ ςημ σπξςσπόδη ϋδοεσρη ςηπ πϊληπ. Ρσγκεμςοόραμ, λξιπϊμ, ςα μεοά ςηπ πεοιξυήπ «Οεοιβξλάοηπ» Δελτόμ, καςαρκεϋαραμ σδοαγχγείξ χπ ςημ Θςέα και ςα διξυέςεσραμ ρε μια ςεοάρςια δεναμεμή πξσ έυςιραμ πάμχ απϊ ςξσπ «γαλλικξϋπ μόλξσπ ». Όπχπ ήςαμ τσρικϊ η μϊμιμη παοξσρία εμϊπ ςϊρξ μεγάλξσ αοιθμξϋ και διατξοεςικξϋ μξοτχςικξϋ και πξλιςιρςικξϋ επιπέδξσ αμθοόπχμ, εκςϊπ ςχμ σλικόμ χτελημάςχμ είυε πξλλέπ και πξικίλεπ εσεογεςικέπ επιπςόρειπ ρςξσπ καςξίκξσπ ςηπ πϊληπ. Ξι ξπξίξι διδαυςήκαμ πξλλά απϊ ςημ ποξηγμέμη ςευμξγμχρία και ςευμξλξγία ςχμ νέμχμ. Οι ποόρτσγεπ Ζ έμςανή ςξσπ πάμςχπ ρςξ εογαςικϊ δσμαμικϊ ςηπ πϊληπ παοά ςξ μεγάλξ αοιθμϊ ςξσπ -ρςημ Θςιά εγκαςαρςαθήκαμ ενακϊριεπ ξικξγέμειεπ- δεμ ποξκάλερε ιδιαίςεοξσπ κοαδαρμξϋπ. Αμςίθεςα, δημιξϋογηρε μια καιμξϋογια καςάρςαρη, εσμξψκή, ρςημ ξικξμξμική ζχή και έλσρε αοκεςά ποξβλήμαςα. Ο Μερξπόλεμξπ Λ' ασςέπ λξιπϊμ ςιπ ποξεογαρίεπ έτθαρε η Θςέα ρςημ πεοίξδξ ςξσ Λερξπξλέμξσ, πεοίξδξ ξικξμξμικήπ άμθηρηπ, ξικξδξμικήπ και πξλεξδξμικήπ αμαμϊοτχρηπ πξσ δίκαια θεχοείςαι η ρημαμςικϊςεοη ςηπ λιγϊυοξμηπ ζχήπ ςηπ ατξϋ καςά ςη διάοκειά ςηπ μεςαςοάπηκε απϊ υχοιϊ ρε πϊλη. ΢ξ Κιμεμικϊ ΢αμείξ, πξσ είυε ιδοσθεί ςξ 1924, επιςέλερε ρημαμςικϊ και ξσριαρςικϊ έογξ χπ ςξ 1940 και η διαμϊοτχρη ςξσ μεγαλϋςεοξσ μέοξσπ ςηπ παοαλίαπ έδχρε ρςξ χπ ςϊςε υχοιϊ μξοτή ρϋγυοξμηπ πϊληπ. Ιϋοιξπ παοάγξμςαπ


ςηπ άμθηρηπ πξσ έτεοε ςη μεςαςοξπή ασςή ήςαμ ςξ λιμάμι. Λε ςημ καθιέοχρή ςηπ χπ ρσγκξιμχμιακξϋ κϊμβξσ ξλϊκληοη ρυεδϊμ η επιβαςική κίμηρη και ςξ διαμεςακξμιρςικϊ εμπϊοιξ ςηπ πεοιξυήπ διεναγϊςαμ απϊ ςημ Θςέα. Ξ παλιϊπ ασςξκιμηςϊδοξμξπ μέρχ Γοαβιάπ ποξπ Αθήμα και ξ μέξπ μέρχ Αοάυχβαπ, δεμ ποξρέτεοαμ καμιά διεσκϊλσμρη γι ασςϊ ρπάμια υοηριμξπξιξϋμςαμ. Αμςίθεςα, η κίμηρη ςξσ λιμαμιξϋ ςηπ Θςέαπ, ιδίχπ μεςά ςημ επέκςαρη ςξσ μόλξσ ςξ 1932 πξσ επέςοεφε ςξ πλεϋοιρμα ςχμ πλξίχμ, ήςαμ ζχηοή και ξλξέμα ασναμϊμεμη. Οξλλέπ ήςαμ ξι απξθήκεπ ελαιόμ πξσ ρσρκεϋαζαμ και ενήγαγαμ ελιέπ απϊ ςξ λιμάμι ςηπ Θςέαπ και μεγάλα ςα πξρά ρςημ ξικξμξμία ςξσ ςϊπξσ. Λακοιέπ ρειοέπ ςεςοάςοξυα κάοοα μεςέτεοαμ καθημεοιμά υιλιάδεπ ξκάδεπ ελιέπ απϊ ςα ελαιξπαοαγχγικά υχοιά Άμτιρρα, ΢ξπϊλια, Άι-Γιόογη, Ρεογξϋμι, Ρεομικάκι, Υοιρρϊ. Ιξμςά ρςιπ «απξθήκεπ» αμαπςϋυθηκαμ και διάτξοεπ άλλεπ βιξςευμίεπ. Έμαπ ξλϊκληοξπ κϊρμξπ απαρυξλξϋμςαμ ρςξ λιμάμι. Απϊ ςιπ βιξςευμίεπ, εκςϊπ ςηπ βαοελξπξιίαπ τσρικά, νευόοιζε η βσορξδεφία. ΢ημ επξυή ασςή άουιρε μα αμαπςϋρρεςαι λίγξ ένχ απ' ςημ Θςέα μια μέα πηγή απαρυϊληρηπ, η τϊοςχρη ςξσ βχνίςη. Απϊ ςξσπ «γαλλικξϋπ μϊλξσπ» η μία εςαιοεία και απϊ ςη «γέτσοα» η άλλη τϊοςχμαμ ρςα καοάβια υιλιάδεπ ςϊμξσπ βχνίςη, πξσ μεςέτεοαμ χπ εκεί μεγάλα ασςξκίμηςα και, κσοίχπ, ξ εμαέοιξπ «ριδηοϊδοξμξπ» πξσ ςϊςε άουιρε μα λειςξσογεί. Απαρυξλξϋρε πξλλξϋπ εογάςεπ απϊ ςα γϋοχ υχοιά -Ιαλξπεςιμίςρα, Αγία Ησμιά, Βξσμιυόοα- πξσ παοαςξϋραμ ςιπ ξοειμέπ καλλιέογειεπ και ποξραμαςξλίζξμςαμ ρςξ μεοξκάμαςξ ςηπ «εςαιοείαπ». Λα και ξι ξικξδξμικέπ εογαρίεπ αμθξϋραμ. Ζ μεγάλη πλημμϋοα ςξσ 1935 είυε καςαρςοέφει μεγάλξ μέοξπ ςηπ πϊληπ και ςόοα υςίζξμςαμ έμα πλήθξπ ρπίςια, άλλα για ςξσπ πλημμσοξπαθείπ και άλλα για μα ρςεγάρξσμ ςξσπ καιμξϋοιξσπ απϊ ςα γϋοχ υχοιά πξσ ςοάβηνε η δσμαςϊςηςα απαρυϊληρηπ. Οαοάλληλα ξι αμαρκαμμέμξι δοϊμξι και πλαςείεπ ςηπ πϊληπ αμαρκεσάζξμςαμ και η καςερςοαμμέμη παοαλία αμαμξοτχμϊςαμ οιζικά. Ξι πλαςείεπ και ξι ταοδϋπ δοϊμξι, εκςϊπ απϊ ςξμ παοαλιακϊ και ςξμ κεμςοικϊ Θςέαπ-Άμτιρραπ, ήςαμ υχμαςϊρςοχςξι. Ξ πϊλεμξπ πξσ νέρπαρε, ϊμχπ, ςα ράοχρε ϊλα. Η Μεςαπξλεμική Ιςέα Λεςά ςημ απελεσθέοχρη πξλλά άλλαναμ ρςημ πϊλη -άλλα ποξπ ςξ καλϋςεοξ κι άλλα ποξπ ςξ υειοϊςεοξ. Οξλλξί Θςιόςεπ αμαζήςηραμ αλλξϋ ςημ ςϋυη ςξσπ, άλλξι ςϊρξι απϊ γϋοχ υχοιά ήοθαμ για εγκαςάρςαρη και η πϊλη άλλανε απϊςξμα μξοτή και ρϋμθερη. Οαοϊλξ ασςά μπϊοερε μα διαςηοήρει ςη τσριξγμχμία ςηπ και μα βοει και πάλι ςξ δοϊμξ ςηπ ποξϊδξσ και ςηπ αμάπςσνηπ. Ξι δεκαεςίεπ ςξσ ΄50 και ςξσ ΄60 ρημαςξδϊςηραμ μία ακϊμη πεοίξδξ άμθηρηπ για ςημ πϊλη, με ςημ παγίχρη ςηπ θέρηπ ςηπ χπ Δμπξοικξϋ κέμςοξσ ςξσ μξμξϋ και ςηπ εσοϋςεοηπ πεοιτέοειαπ. Απϊ ςα μέρα ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ ΄70 άουιρε, ϊμχπ, μία ακϊμη πεοίξδξπ ϋτερηπ ρσμδεδεμέμη με ςημ απξδσμάμχρη ςχμ παοαδξριακόμ μξοτόμ ποξρπϊοιρηπ


ειρξδήμαςξπ, ϊπχπ ςα «μεςαλλεία» και ξ ελαιόμαπ. Ιξμςά ρ' ασςά ςξ λιμάμι υάμει ςημ λειςξσογικϊςηςα και ςημ δσμαμική ςξσ.

Σξ κλίμα ΢ξ κλίμα ςηπ πεοιξυήπ υαοακςηοίζεςαι χπ εϋκοαςξ με νηοϊ θέοξπ και μέςοιξ πλεϊμαρμα ϋδαςξπ καςά ςξμ υειμόμα.

Πληροφορίες Γεωγραθικό Διαμέριζμα

Σηερεά Ελλάδα

Περιθέρεια

Σηερεά Ελλάδα

Νομός

Φωκίδα

Αρ. δημ. διαμεριζμάηων

3

Επίζημος πληθσζμός

6.072 (2001)

Έκηαζη

26,351 km²

Υψόμεηρο

2m


Θεομξκοαρίεπ-Τγοαρία-Άμεμξι (βάρη ςχμ μέρχμ θεομξκοαριόμ ςηπ Οάςοαπ πξσ έυει ϊμξιεπ θεομξκοαρίεπ με ςημ Θςέα. Ξι μέρεπ ςιμέπ αματέοξμςαι ρε ρςημ πεοίξδξ 1961-1990) Μήνας

Μέση Θερμ °C

Μέση Ελάτ Θερμ °C

Μέση Μεγ Θερμ °C

Μέση μηνιαία βροτόπτωση mm

Μέση μηνιαία τατύτητα ανέμοσ m/sec

Μέσος Αριθμός Ημερών με Χιονόνερο/Χιόνι

Ιανοσάριος

9.9 °C

6.1 °C

14.0 °C

92.8

2.9

n/a

Φεβροσάριος

10.5 °C

6.5 °C

14.9 °C

91.0

2.9

n/a

Μάρτιος

12.6 °C

7.9 °C

17.0 °C

62.1

3.0

n/a

Απρίλιος

15.8 °C

10.5 °C

19.9 °C

46.3

3.1

n/a

Μάης

20.3 °C

14.1 °C

24.4 °C

28.4

2.6

n/a

Ιούνιος

24.1 °C

17.5 °C

27.9 °C

8.7

2.7

n/a

Ιούλιος

26.4 °C

19.5 °C

29.5 °C

5.7

2.6

n/a

Αύγοσστος

26.6 °C

19.6 °C

30.1 °C

4.8

2.6

n/a

΢επτέμβριος

23.7 °C

17.5 °C

27.8 °C

23.0

2.6

n/a

Οκτώβριος

18.9 °C

13.9 °C

23.5 °C

75.3

2.5

n/a

Νοέμβριος

14.5 °C

10.4 °C

19.1 °C

118.3

2.6

n/a

Δεκέμβριος

11.4 °C

7.7 °C

15.6 °C

121.8

2.8

n/a


Ρξδόγοαμμα Αμέμξσ

Πεοιξυή Πάςοαπ(εμδεικςικό για ςημ πεοιξυή)

Βιξκλιμαςική Ποξρέγγιρη Οδικξύ Ιρςξύ


Πίμακαπ Ποξραμαςξλιρμξύ Δοόμωμ ΢μήμα 1(0ξ -22,5ξ) 2(22,5ξ-45ξ) 3(45ξ-67,5ξ) 4(67,5ξ-90ξ) 5(90ξ-112,5ξ) 6(112,5ξ-135ξ) 7(135ξ-157,5ξ) 8(157,5ξ-180ξ) Άθοξιρμα Οξρξρςϊ(1ξ &8ξ ςμήμα )% Οξρξρςϊ(4ξ &5ξ ςμήμα )%

Λήκξπ 62,16 46,95 39,03 267,57 19,00 26,85 39,85 596,02 1097,43 59,97 26,11

Ολήθξπ 37 31 34 114 13 15 23 168 435 47,13 29,20

Λεςά ςημ εκςέλερη ςξσ ποξγοάμμαςξπ βιξκλίμα ρςξμ ξδικϊ ιρςϊ ςηπ Θςέαπ και ρϋμτχμα με ςημ επενεογαρία ςχμ απξςελερμάςχμ ποξέκσφε ϊςι 47.13% ςχμ δοϊμχμ εμταμίζξσμ εσμεμή ποξραμαςξλιρμϊ (άνξμαπ Αμαςξλήπ-Δϋρηπ) επί ςξσ ρσμξλικξϋ πλήθξσπ ςχμ δοϊμχμ. Ρε αμςιρςξιυία με ςξ ρσμξλικϊ μήκξπ ςχμ δοϊμχμ ςξ πξρξρςϊ πξσ ατξοά ςξμ εσμεμή ποξραμαςξλιρμϊ ρσγκεμςοόμει ςξ .59.97%. Απϊ ςημ άλλη μεοιά ςξ 29.20% επί ςξσ ρσμξλικξϋ πλήθξσπ ςχμ δοϊμχμ εμταμίζεςαι μα έυει δσρμεμή ποξραμαςξλιρμϊ εμό ςξ 26.11% αμιρςξιυεί ρε δσρμεμή ποξραμαςξλιρμϊ ρσγκοιςικά με ςξ ρσμξλικϊ μήκξπ ςχμ δοϊμχμ. Ζ Θςέα γεμικά παοξσριάζει έμα αοκεςά μεγάλξ πξρξρςϊ δοϊμχμ πξσ ξ ποξραμαςξλιρμϊπ ςξσπ επιδοά θεςικά ρςημ βιξκλιμαςική ποξρέγγιρη ςηπ πϊληπ. Απϊ ςημ άλλη μεοιά ςξ πξρξρςϊ ςχμ δσρμεμόπ ποξραμαςξλιρμέχμ δοϊμχμ είμαι αοκεςά μικοϊςεοξ αλλά ϊυι με αμεληςέα ςιμή. Ξι δοϊμξι με ξσδέςεοξ πξρξρςϊ ρσγκεμςοόμξσμ αμεληςέξ πξρξρςϊ. Ρσμξλικά μπξοξϋμε μα πξϋμε ϊςι η Θςέα έυει μια καλή βιξκλιμαςική ςξπξθέςηρη με ςξσπ δσρμεμόπ ποξραμαςξλιρμέμξσπ μα καςέυξσμ έμα ρεβαρςϊ πξρξρςϊ.


5. Χαλκίδα

Ρσμςεςαγμέμεπ ρσμςεςαγμέμεπ:38ξ 28’ 0.12’’ Μ23ξ 36’ 0’’ Δ

Ζ Υαλκίδα είμαιη ποχςεϋξσρα και ξ κϋοιξπ λιμέμαπ ςξσ μξμξϋ Δσβξίαπ ςηπ Ρςεοεάπ Δλλάδξπ. Δίμαι κςιρμέμη ρςιπ δϋξ πλεσοέπ ςξσ πξοθμξϋ ςξσ Δσοίπξσ με ςξ έμα κξμμάςι ςηπ μα βοίρκεςαι ρςημ μήρξ Δϋβξια και ςξ άλλξ ςηπ ρςημ Ρςεοεά Δλλάδα.


Ρςημ ηπειοχςική πλεσοά ςηπ ρςξμ λϊτξ ςηπ Ιαμήθξσ δερπϊζει ςξ εμεςικϊ κάρςοξ ςξσ Ιαοάμπαμπα πξσ μαζί με ςημ γέτσοα ςξσ Δσοίπξσ και ςξ μξμαδικϊ ταιμϊμεμξ αλλαγήπ ςηπ καςεϋθσμρηπ ςχμ σδάςχμ αμά ένι όοεπ και εμδιάμερα μίαπ όοαπ ρςαριμϊςηςαπ απξςελξϋμ ςα ρημαμςικϊςεοα υαοακςηοιρςικά γμχοίρμαςα ςηπ. Ρϋμτχμα με ςημ απξγοατή ςξσ 2001 η Υαλκίδα έυει πληθσρμϊ 55.264 καςξίκξσπ. ΢ξ Οξλεξδξμικϊ Ρσγκοϊςημα ςηπ Υαλκίδαπ, ςξ ξπξίξ εκςϊπ απϊ ςημ Υαλκίδα πεοιλαμβάμει επίρηπ ςη Μέα Αοςάκη και ςξ δημξςικϊ διαμέοιρμα ςηπ Δοξριάπ, είυε πληθσρμϊ 67.091. Ζ εσοϋςεοη αρςική πεοιξυή ςηπ Υαλκίδαπ, η ξπξία πεοιλαμβάμει ςξσπ δήμξσπ Υαλκιδέχμ,Αμθηδόμξπ, Ασλίδξπ, Κηλαμςίχμ και Μέαπ Αοςάκηπ, είυε πληθσρμϊ 92.202 καςξίκξσπ.

Έςξπ

Πξλεξδξμικό Δήμξπ ΢σγκοόςημα Χαλκιδέωμ Χαλκίδαπ

1971

36.300

42.957

1981

44.867

53.806

1991

51.646

62.837

2001

53.584

67.091

Δσούςεοη αρςική πεοιξυή Χαλκίδαπ

92.202

Ωπ κέμςοξ Μξμαουιακόμ ενσπηοεςήρεχμ η Υαλκίδα πεοιλαμβάμει ϊλεπ ςιπ απαοαίςηςεπ σπξδξμέπ και ενσπηοεςήρειπ πξσ εκςϊπ ςξσ Μξμξϋ Δσβξίαπ έλκξσμ και ςμήμαςα ςξσ Μξμξϋ Βξιχςίαπ ( Ξιμϊτσςα / Ηήβα κ.α ). Ζ ποϊρβαρη ρςημ Υαλκίδα και εμ γέμει ρςξμ Μξμϊ Δσβξίαπ γίμεςαι μέρχ ςξσ κλάδξσ ςξσ Ο.Α.Η.Δ Ρυημαςάοι / Υαλκίδα πξσ καςαλήγει ρςημ σφηλή γέτσοα ςηπ Υαλκίδξπ (κοεμαρςή) η ξπξία με μήκξπ πεοί ςα 700μ. ρσμδέει ςημ Δϋβξια με ςημ Ρςεοεά Δλλάδα. Ζ ποϊρβαρη ρςημ Υαλκίδα γίμεςαι επίρηπ και απϊ ςημ παλιά ρσοςαοχςή γέτσοα ςξσ Δσοίπξσ ϊμχπ λϊγχ ςηπ ασνημέμηπ κσκλξτξοίαπ ςηπ υοηριμξπξιείςαι μϊμξ για ςιπ μεςακιμήρειπ εμςϊπ ςηπ Οϊλεχπ. Απϊ ςημ Υαλκίδα νεκιμξϋμ ξι δϋξ κϋοιξι άνξμεπ ςηπ Δϋβξιαπ πξσ είμαι 1 ) Δ77 Υαλκίδα - Θρςιαία , 2 ) Δ44 Υαλκίδα Αλιβέοι - Ιϋμη.

Iρςξοικά ρςξιυεία Ζ Υαλκίδα με ςα δϋξ λιμάμια ρςξμ Δϋοιπξ, σπήονε μία απϊ ςιπ πιξ δοαρςήοιεπ πϊλειπ ςηπ αουαίαπ Δλλάδαπ. Δημιξϋογηρε απξικίεπ απϊ ςη Ηοάκη χπ ςημ Θςαλία και ςη Ρικελία. Ζ επίκαιοη γεχγοατική και ρςοαςηγική ςηπ θέρη ρσυμά ςημ αμάγκαρε μα σπαυθεί ρςιπ καςακςηςικέπ βλέφειπ διατϊοχμ δσμάμεχμ καςά ςημ ιρςξοική ςηπ διαδοξμή, αλλά και μα απξςελέρει αμαπϊρπαρςξ ςμήμα ςχμ ασςξκοαςξοιόμ ςϊρξ ςηπ αουαιϊςηςαπ, ϊρξ και ςξσ Λεραιόμα.


Οοξψρςξοία και αουαιϊςηςα Ζ ρημεοιμή πϊλη ςηπ Υαλκίδαπ απλόμεςαι ρςη μικοή υεορϊμηρξ ςηπ Ιεμςοικήπ Δϋβξιαπ και έυει χπ τσρικά ςηπ ϊοια μικοξϋπ λϊτξσπ, ξι ξπξίξι απλόμξμςαι ρςα βϊοεια, αμαςξλικά και μϊςια ςηπ πϊληπ. Βοίρκεςαι λξιπϊμ ρε μια θέρη ρςοαςηγική απϊ κάθε άπξφη και ρε ασςϊ ρσμςείμει ςξ γεγξμϊπ ςξσ ελέγυξσ ςξσ πξοθμξϋ ςξσ Δσοίπξσ. Ασςϊ ςξ γεγξμϊπ ςξ είυαμ ποξρένει ξι ποόςξι κάςξικξι ςηπ πϊληπ και ποξρπάθηραμ μα ςξ εκμεςαλλεσςξϋμ γιαςί ήςαμ ρίγξσοξ ρυεδϊμ ϊςι θα ποξρπϊοιζε ρςημ πϊλη δϋμαμη και πλξϋςξ. ΢α ποόςα ίυμη καςξίκηρηπ ςηπ πϊληπ ρσμαμςόμςαι ήδη απϊ ςημ παλαιξλιθική πεοίξδξ, αλλά ξ ποόςξπ ρημαμςικϊπ ξικιρμϊπ ςηπ πξσ μπξοεί μα υαοακςηοιρςεί χπ πϊλιρμα έγιμε γϋοχ ρςξ 3000 π.Υ. καςά ςημ αουή ςηπ Μεξλιθικήπ Οεοιϊδξσ. Ζ ποόςη ασςή πϊλη ςηπ Υαλκίδαπ βοιρκϊςαμ ρςιπ βϊοειεπ παοστέπ ςηπ ρημεοιμήπ ρςημ πεοιξυή ςηπ Λάμικαπ. Ζ ποόςη ασςή πϊλη θα ζήρει για μια υιλιεςία και ϊπχπ ποξέκσφε απϊ ςιπ αουαιξλξγικέπ αμαρκατέπ ήςαμ μια καλά ξογαμχμέμη πϊλη με μεγάλα ξικξδξμικά ςεςοάγχμα, ξδικέπ αοςηοίεπ και ξικίεπ πξσ ήςαμ αφιδχςέπ ή ςεςοάγχμεπ ιρϊγειεπ ή με ϊοξτξ, εμό διέθεςαμ και με ιεοϊ, ερςία, πηγάδια και βξςραλχςά δάπεδα. Ρςημ πξοεία ξι άλλξι ξικιρμξί πξσ αμαπςϋρρξμςαι γϋοχ απϊ ασςήμ ταίμεςαι πχπ σπξδηλόμξσμ ςη γεμικϊςεοη ακμή πξσ παοξσριάζεςαι με ςη μϊμιμη καςξίκηρη και έςρι απξκςά και ςξσπ ποόςξσπ ςηπ αμςαγχμιρςέπ. Ζ ϋπαονη ςηπ Υαλκίδαπ ρςα μσκημαψκά υοϊμια διαπιρςόμεςαι έμμερα μϊμξ, εκςϊπ απϊ ρπξοαδικά ςεκμήοια, κσοίχπ μέρα απϊ ςα Ξμηοικά Έπη, ατξϋ ξι Υαλκιδείπ πεοιλαμβάμξμςαι μέρα ρςξμ ξμξμαρςϊ "Μηόμ Ιαςάλξγξ", έυξμςαπ ποξρτέοει 40 πλξία. Ρςα γεχμεςοικά υοϊμια η πϊλη ρσμξικίζεςαι και βιόμει ξμξμαρςή ακμή, εμό μαζί με ςημ Δοέςοια απξςελξϋμ ςιπ δϋξ ρημαμςικϊςεοεπ πϊλειπ ςηπ Δϋβξιαπ. Ξι κάςξικξί ςηπ αρυξλξϋμςαι με ςξ εμπϊοιξ, ςημ κεοαμική και ςη μεςαλλξςευμία. Ζ ξμξμαρία ςηπ πϊληπ ςηπ Υαλκίδαπ ποξήλθε απϊ ςημ παοξσρία κξιςαρμάςχμ υαλκξϋ ρςημ εσοϋςεοη πεοιξυή, ςα ξπξία απξςέλεραμ και παοάγξμςα αμάπςσνηπ. Ρϋμτχμα με άλλη εςσμξλξγική εκδξυή, η ξμξμαρία ςηπ πϊληπ σπξδηλόμει ςημ παοξσρία εογαρςηοιόμ επενεογαρίαπ υαλκξϋ αλλά ϊυι κξιςαρμάςχμ. Ζ αμάπςσνη ςηπ πϊληπ ξδηγεί ρσμακϊλξσθα ρςημ αϋνηρη ςξσ πληθσρμξϋ και ςελικά ρςξμ απξικιρμϊ με ςημ ίδοσρη πξλλόμ ρημαμςικόμ πϊλεχμ ρςη Δϋρη, αλλά και ρςξμ ελλαδικϊ υόοξ. Ζ ίδια ενέλινη ακξλξσθεί και ρςα αουαψκά υοϊμια με ςξ έμςξμξ ρςξιυείξ ςξσ απξικιρμξϋ. ΢ξ ρημαμςικϊςεοξ γεγξμϊπ, ϊμχπ, ςχμ υοϊμχμ ασςόμ δεμ είμαι ξ απξικιρμϊπ, αλλά ξ πϊλεμξπ ςξσ Κηλάμςιξσ πεδίξσ πξσ διενήυθη μεςανϋ Υαλκίδαπ και Δοέςοιαπ. Οιρςεϋεςαι γεμικά πχπ ξ πϊλεμξπ ασςϊπ δεμ κοίθηκε ρε μια μάυη,


αλλά ακξλξϋθηραμ πξλλέπ και ρε ασςέπ βξήθηραμ ςξσπ μαυϊμεμξσπ και ρϋμμαυξι απϊ άλλεπ ελλαδικέπ πϊλειπ. ΢ελικξί μικηςέπ ρςξμ πϊλεμξ ασςϊ ταίμεςαι πχπ ήςαμ ξι Υαλκιδείπ. Ρςα κλαρρικά υοϊμια η Υαλκίδα βξήθηρε ρςξμ κξιμϊ αγόμα καςά ςχμ Οεορόμ με ςη ρσμμεςξυή ςηπ ρςιπ μασμαυίεπ ςξσ Αοςεμιρίξσ, ςηπ Ραλαμίμαπ και ρςη μάυη ςχμ Ολαςαιόμ, εμό ταίμεςαι πχπ ρσμμεςείυε και ρςημ Α' Αθημαψκή Ρσμμαυία. Ζ ποξρπάθειά ςηπ μα απξρπαρςεί απϊ ςη Ρσμμαυία είυε χπ απξςέλερμα ςημ καθσπϊςανή ςηπ απϊ ςξσπ Αθημαίξσπ και ςημ εγκαςάρςαρη αθημαίχμ κληοξϋυχμ ρςα εδάτη ςηπ. Ρςα υοϊμια ςξσ Οελξπξμμηριακξϋ πξλέμξσ σπήονε ρημαμςική ρςοαςιχςική και μασςική βάρη. ΢α υοϊμια πξσ ακξλξσθξϋμ χπ ςξ 342 π.Υ. είμαι ιδιαίςεοα ςαοαγμέμα, ξπϊςε και δημιξσογείςαι ςξ «Ιξιμϊ ςχμ Δσβξέχμ» και έςρι γίμεςαι ποξρπάθεια μιαπ ρςαθεοξπξίηρηπ ςχμ καςαρςάρεχμ. Οοχςεϋξσρα ρςξ Ιξιμϊ είμαι η πϊλη ςηπ Υαλκίδαπ, αλλά ακξλξσθξϋμ πξλλέπ πεοιπέςειεπ χπ ςημ εμτάμιρή ςχμ Λακεδϊμχμ. Ρςα μέρα πεοίπξσ ςξσ 4ξσ αιόμα π.Υ. και μεςά ςημ εμξπξίηρη ϊλχμ ςχμ ελλημικόμ πϊλεχμ κάςχ απϊ ςη Λακεδξμική δϋμαμη και χπ ςη Πχμαψκή καςάκςηρη η πεοίξδξπ είμαι γεμάςη απϊ ρσγκοξϋρειπ, υχοίπ ϊμχπ ασςϊ μα ρημαίμει και αμακξπή ςηπ αμάπςσνηπ ςηπ πϊληπ και ςηπ καλλιςευμικήπ ςηπ ποξϊδξσ. Υαοακςηοιρςικϊ είμαι ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ 323 π.Υ. έουεςαι ρςη Υαλκίδα ξ Ρςαγειοίςηπ τιλϊρξτξπ Αοιρςξςέληπ για μα πεθάμει ςξμ επϊμεμξ υοϊμξ ρςξ ρπίςι ςηπ μηςέοαπ ςξσ. ΢ξ 200 π.Υ. η πϊλη καςαρςοέτεςαι απϊ ςξμ Πχμαίξ ρςοαςηγϊ Γάιξ Ρξσλπίκιξ Γάλβα και έςρι εγκαιμιάζεςαι η οχμαψκή καςξυή ςηπ Δϋβξιαπ, εμό ςξ 146 π.Υ. με ςημ ξλξκληοχςική καςάκςηρη ςξσ ελλαδικξϋ υόοξσ απϊ ςξσπ Πχμαίξσπ η Υαλκίδα επαμιδοϋεςαι, ϊπχπ έγιμε και με άλλεπ πϊλειπ. ΢α υοϊμια ςηπ οχμαιξκοαςίαπ για ςημ πϊλη είμαι και ασςά ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ υοϊμια ακμήπ και ποξϊδξσ ςϊρξ για ςημ πϊλη ςηπ Υαλκίδαπ, ϊρξ και γεμικά για ςημ Δϋβξια, ϊπξσ έυει ςημ μϊμιμη και αδιαμτιρβήςηςη ποχςξκαθεδοία.


Μεραίωμαπ και μεόςεοα υοόμια Λε ςξ ςέλξπ ςχμ Πχμαψκόμ υοϊμχμ και ςημ είρξδξ ρςα ποόιμα βσζαμςιμά υοϊμια η πϊλη γίμεςαι η ποόςη επιρκξπή πξσ αμήκει ρςη δικαιξδξρία ςξσ μηςοξπξλίςη ςηπ Αυαΐαπ, ϊπχπ και διξικηςικά αμήκει ρςημ επαουία ςηπ Αυαΐαπ. Ζ πεοίξδξπ ςχμ βσζαμςιμόμ υοϊμχμ υαοακςηοίζεςαι απϊ ςη μεςατξοά ςηπ πϊληπ πιξ κξμςά ποξπ ςη θάλαρρα, ρςη θέρη πξσ βοίρκεςαι ρήμεοα, με ρημαμςικϊ λιμάμι ςηπ εκείμξ ςξσ Αγίξσ Ρςετάμξσ. Ζ πϊλη ξυσοόθηκε εκ μέξσ ρςα υοϊμια ςξσΘξσρςιμιαμξϋ, πιθαμόπ για μα αμςιμεςχπίρει ςιπ διάτξοεπ ευθοικέπ επιδοξμέπ. Έςρι η πϊλη επέζηρε ςχμ αοαβικόμ επιδοξμόμ ςξσ 7ξσ αιόμα. Ζ Υαλκίδα ρσμέυιρε μα είμαι ρημαμςικϊπ εμπξοικϊπ ρςαθμϊπ ρε ϊλη ςη διάοκεια ςχμ βσζαμςιμόμ και σρςεοξβσζαμςιμόμ υοϊμχμ, όρπξσ καςαρςοάτηκε απϊ ςιπ μξομαμδικέπ επιθέρειπ ςξ 1146 πξσ διεσθϋμξμςαμ απϊ ςξμ Πξγήοξ ςηπ Ρικελίαπ. ΢ξ 1204, με ςημ καςάληφη ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ απϊ ςξσπ Ρςασοξτϊοξσπ, η Δϋβξια δϊθηκε χπ ςιμάοιξ ρςξμ τλαμαμδϊ ιππϊςη Jacques d’ Avesnes για λίγξ, καθόπ αογϊςεοα υχοίρςηκε ρε ςοία μέοη και ςξ καθέμα δϊθηκε και ρε λξμβαοδξϋπ ιππϊςεπ ςηπ ξικξγέμειαπ ςχμ Delle Carceri και Percorari. Ασςξί ήςαμ ξι ξμξμαρςξί ςοιςημόοιξι. ΢α υοϊμια ςηπ Τοαγκξκοαςίαπ είμαι υοϊμια ακμήπ για ςη βαοχμία ςηπ Υαλκίδαπ ςϊρξ λϊγχ ςξσ αμεπςσγμέμξσ εμπξοίξσ, ϊρξ και απϊ ςημ καςεογαρία ςηπ πξοτϋοαπ και ςη λειςξσογία ςχμ ςοαπεζικόμ ξογαμιρμόμ ςχμ Βεμεςόμ. Ρςαδιακά η ενξσρία ςηπ Δϋβξιαπ πέοαρε ρςη Βεμεςία και ξ βάψλξπδιξικξϋρε ςξ μηρί. Λεςά ςημ αμακαςάληφη μάλιρςα ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ ςξ 1261, ξ λαςίμξπ παςοιάουηπ ςηπ Ιχμρςαμςιμξϋπξληπ εγκαςαρςάθηκε ρςη Υαλκίδα. Ρςα υοϊμια ασςά χπ ςξ 1470, πξσ η πϊλη πέοαρε ρςξσπ ΢ξϋοκξσπ, έμειμε ρςα υέοια ςχμ Βεμεςόμ κσοίχμ ςηπ και δεμ ήςαμ λίγεπ ξι τξοέπ πξσ σπέτεοε απϊ ςξσππειοαςέπ. ΢ημ πεοίξδξ ςηπ ΢ξσοκξκοαςίαπ λϊγχ ςηπ επίκαιοηπ θέρηπ ςηπ καςέρςη έδοα ςξσ Ιαπξσδάμ Οαρά και ςξ Οαραλίκι ςξσ Δγοίπξσ ήςαμ διξικηςική διαίοερη πξσ ρσμπεοιελάμβαμε ϊλη ρυεδϊμ ςη Ρςεοεά Δλλάδα. Ρςημ πεοίξδξ εκείμη χπ ςξμ 17ξ αιόμα πεοίπξσ ξ πλξϋςξπ ςηπ Δϋβξιαπ ποξρείλκσε ςημ εγκαςάρςαρη ρε ασςήμαγάδχμ, αλλά παοάλληλα πξλλέπ τξοέπ σπήονε και ρςϊυξπ πειοαςικϊπ. Ρςα ςέλη ςξσ 17ξσ αιόμα πξλιξοκήθηκε η Υαλκίδα απϊ ςξ γμχρςϊ βεμεςϊ μαϋαουξΛξοξζίμι, υχοίπ ϊμχπ απξςέλερμα. Ιαςά ςημ έκοηνη ςηπ ελλημικήπ επαμάρςαρηπ ςξ 1821 και παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι ςξ μηρί ςηπ Δϋβξιαπ έγιμε θέαςοξ πξλλόμ μαυόμ, ξι ιρυσοέπ ςξσοκικέπ δσμάμειπ πξσ βοίρκξμςαμ ρςξ μηρί δεμ επέςοεφαμ ςημ ξοιρςική ςξσ απελεσθέοχρη. Απϊ ςξμ ςξσοκικϊ ζσγϊ απαλλάυθηκε ξοιρςικά

με

ςημ

παοάδξρη

ςηπ

Υαλκίδαπ

ρςιπ 7

Αποιλίξσ 1833 και


ςηπ Ιαοϋρςξσ δϋξ μέοεπ αογϊςεοα για μα εμςαυθεί ρςα ϊοια ςξσ μεξψδοσθέμςξπ ελλημικξϋ κοάςξσπ.

Σξ κάρςοξ ςηπ Χαλκίδαπ ΢ξ κάρςοξ Ιαοάμπαμπα βοίρκεςαι ρε λϊτξ ςηπ βξιχςικήπ ακςήπ, πξσ ξμξμάζεςαι Τξϋοκα. Ζ θέρη ςξσ είμαι ρςοαςηγική, καθόπ ελέγυει ςα ρςεμά ςξσ Δσοίπξσ και ςημ πϊλη ςηπ Υαλκίδαπ. Ζ θέρη ςξσ Ιάρςοξσ ςασςίζεςαι απϊ μεοικξϋπ μελεςηςέπ με ςημ αουαία πϊλη Ιάμηθξ, καθόπ ρόζξμςαι ρπξοαδικά ίυμη κςιρμάςχμ και ςάτχμ ρςημ επιτάμεια ςξσ εδάτξσπ. Ξ λϊτξπ πιθαμϊςαςα ξυσοόθηκε για ποόςη τξοά καςά ςη Πχμαψκή πεοίξδξ, αλλά είμαι βέβαιξ ϊςι δεμ είυε ξυϋοχρη ρςξσπ Βσζαμςιμξϋπ υοϊμξσπ και καςά ςη διάοκεια ςηπ Βεμεςξκοαςίαπ και ςξσπ ποόςξσπ αιόμεπ ςηπ ΢ξσοκξκοαςίαπ.

Κλίμα Γεμικά ςξ κλίμα ςηπ είμαι εϋκοαςξ και σγιειμϊ πξσ ρσμςελεί ρςημ άτθξμη βλάρςηρη και ρςη τσρική ςηπ ξμξοτιά.

΢ΣΑΣΙ΢ΣΙΚΑ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΢ΣΟΙΥΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΗ΢ ΥΑΛΚΙΔΑ΢ o 3 Δεκαήμερο Ιοσνίοσ o

o

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΢ΣΑΘΜΟΤ ΥΑΛΚΙΔΑ΢ (Πλάτ.: 38.46 , Μήκος: 23.60 , Ύψ.: 5m) ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ΢

ΘΔΡΜΟΚΡΑ΢ΙΑ (°C)

ΜΔ΢Η ΢ΥΔΣΙΚΗ ΤΓΡΑ΢ΙΑ (%)

ΜΔ΢Η

27.25

ΜΔ΢Η ΜΔΓΙ΢ΣΗ

32.16

ΜΔ΢Η ΔΛΑΥΙ΢ΣΗ

20.13

ΑΠΟΛΤΣΧ΢ ΜΔΓΙ΢ΣΗ

40.0

ΑΠΟΛΤΣΧ΢ ΔΛΑΥΙ΢ΣΗ

11.0 53.02


ΜΔ΢Ο ΤΦΟ΢ ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢Η΢ (mm)

1.83

ΜΔ΢Η ΗΛΙΟΦΑΝΔΙΑ (ώρες την ημέρα)

None

ΜΔ΢Ο΢ ΑΡΙΘΜΟ΢ ΗΜΔΡΧΝ

ΗΜΔΡΗ΢ΙΑ΢ ΟΛΙΚΗ ΝΔΦΧ΢Η΢ ≥ 6.5/8

0.19

ΒΡΟΥΟΠΣΧ΢Η΢

0.19

ΚΑΣΑΙΓΙΓΑ΢

0.13

ΟΜΙΥΛΗ΢

0.0

Ρξδόγοαμμα Αμέμξσ

(ξι παοαπάμχ ρςαςιρςικέπ ςιμέπ ποξέουξμςαι απϊ επενεογαρία δεδξμέμχμ ςξσλάυιρςξμ 20 εςόμ)


Ρ΢Α΢ΘΡ΢ΘΙΑ ΛΔ΢ΔΩΠΞΚΞΓΘΙΑ Ρ΢ΞΘΥΔΘΑ ΟΔΠΘΞΥΖΡ ΥΑΚΙΘΔΑΡ o o o 3 Δεκαήμερο ΙοσΟΜΕΝΑ ΜΕΣΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΢ΣΑΘΜΟΤ ΥΑΛΚΙΔΑ΢ (Πλάτ.: 38.46 , Μήκος: 23.60 , Ύψ.:

Bιξκλιμαςική Ποξρέγγιρη Οδικξύ Ιρςξύ

Πίμακαπ Ποξραμαςξλιρμξύ Δοόμωμ Τμήμα 1(0ο -22,5ο) 2(22,5ο-45ο) 3(45ο-67,5ο) 4(67,5ο-90ο) 5(90ο-112,5ο) 6(112,5ο-135ο) 7(135ο-157,5ο) 8(157,5ο-180ο) Άθροισμα Ποσοστό(1ο &8ο τμήμα )% Ποσοστό(4ο &5ο τμήμα )%

Μήκος 334,11 234,14 195,25 168,50 195,30 191,57 353,94 342,23 2015,04 33,56 18,05

Πλήθος 582 486 462 402 439 419 655 640 4085 29,91 20,59


Ιαςά ςημ εκςέλερη ςξσ ποξγοάμμαςξπ βιξκλίμα ρςξμ ξδικϊ δίκςσξ ςηπ Υαλκίδαπ ποξέκσφε ϊςι καλά ποξραμαςξλιρμέμξ είμαι ςξ 29.91% ςχμ δοϊμχμ ϊρξμ ατξοά ςξ πλήθξπ, εμό ςξ πξρξρςϊ ςχμ καλά ποξραμαςξλιρμέμχμ δοϊμχμ επί ςξσ ρσμξλικξϋ μήκξσπ ςξσπ έυει ςημ ςιμή 33.56%. Απϊ ςημ άλλη ξι δοϊμξι πξσ παοξσριάζξσμ δσρμεμή ποξραμαςξλιρμϊ ρσγκεμςοόμξσμ ςξ 20.59% επί ςξσ ρσμξλικξϋ πλήθξσπ και ςξ 18.05% επί ςξσ ρσμξλικξϋ μήκξσπ. Ρσμξλικά ρςη Υαλκίδα σπάουει έμα ανιϊλξγξ πξρξρςϊ εσμεμόπ ποξραμαςξλιρμέμχμ δοϊμχμ και έμα μικοϊςεοξ πξρξρςϊ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξμ ποξραμαςξλιρμϊ ΒξοοάΜϊςξσ(δσρμεμήπ). Ωρςϊρξ ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςχμ δοϊμχμ εμταμίζξμςαι μα έυξσμ ξσδέςεοξ ποξραμαςξλιρμϊ(45.5% επί ςξσ ρσμξλικξϋ πλήθξσπ και 48.39% επί ςξσ ρσμξλικξϋ μήκξσπ).

6. Γενικά Όλεπ ξι πϊλειπ πξσ ενεςάραμε βοίρκξμςαι πεοίπξσ ρςξ ίδιξ γεχγοατικϊ πλάςξπ και είμαι παοαθαλλάριεπ. Για ασςϊ ςξ λϊγξ εμςάρρξμςαι ρςημ ίδια κλιμαςική πεοιξυή και ςξ κλίμα είμαι παοϊμξιξ και ρςιπ ςέρρεοιπ πϊλειπ. Οαοϊλα ασςά η καθεμία παοξσριάζει ιδιαιςεοϊςηςεπ χπ ποξπ ςη βιξκλιμαςική ςξσ υχοξθέςηρη. Ξ Άγιξπ Ιχρςαμςίμξπ και ςα Ιαμμέμα Βξϋολα είμαι πϊλειπ πξσ αμαπςϋρρξμςαι αμάμερα ρςημ ακςξγοαμμή ςξσπ και ςημ εθμική ξδϊ εμό πεοιξοίζξμςαι απϊ ξοειμξϋπ ϊγκξσπ. Ζ Θςέα και ασςή παοξσριάζει ςημ αμάπςσνη ςχμ δϋξ παοαπάμχ πϊλεχμ(καςά μήκξπ ςηπ ακςήπ). Ρσμεπόπ ρε ασςέπ ςιπ πϊλειπ παοαςηοξϋμαι ακοαίεπ ςιμέπ για ςξμ πξλϋ απλϊ λϊγξ ϊςι ξι πϊλειπ παοξσριάζξσμ δοϊμξσπ ποξραμαςξλιρμέμξσπ κάθεςα και παοάλληλα ρςημ ακςξγοαμμή ςξσπ. Ρε ασςέπ ςιπ ςοειπ πϊλειπ ξι ακςξγοαμμέπ είμαι ποαραμξςξλιρμέμεπ καςά ςημ ξοιζϊμςια καςεϋθσρμη ή ςημ κάθεςη καςεϋθσμρη. Για ασςϊ ςξ λϊγξ και έυξσμε ςημ κϋοια καςαμξμή ςξσ ποξραμαςξλιρμξϋ ρςξ 1 ξ-8ξ ςμήμα(εσμεμήπ) ή ρςξ 4ξ-5ξ(δσρμεμήπ). Απϊ ςημ άλλη η Υαλκίδα πξσ είμαι πϊλη πξσ αμαπςϋρρεςαι ρε μια μεγάλη πεοιξυή, με δοϊμξσπ ρυεδϊμ ποξπ ϊλεπ ςιπ καςεσθϋμρειπ παοξσριάζει μια ξμξιξμξοτία χπ ποξπ ςημ καςαμξμή ςξσ ποξραμαςξλιρμξϋ ςξσπ.


Bιβλιξγοατία http://dspace.lib.ntua.gr http://library.panteion.gr http://www.travelphoto.gr http://www.agioskonstantinos.gr http://www.chalkisweather.gr http://www.googlemaps.gr http://www.greece.gr http://www.greecescene.com http://www.hnms.gr http://www.naevias.gr http://en.wikipedia.org http://www.tee.gr

Bιοκλιματική Προσέγγιση Οδικών Δικτύων  

Bιοκλιματική Προσέγγιση Οδικών Δικτύων Άγιος Κωσταντίνος-Καμμένα Βούρλα-Χαλκίδα-Ιτέα

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you