Page 1

เรื่อง/ภาพ จิดาภา ดรุฑมั่น


2

จักรยานสีชมพูชอบหนีเที่ยว ชอบไปเอง โดยไม่ยอมไปพร้อม ๆ กับเจ้าของ


3

วันหนึ่งจักรยานสีชมพูก็ได้ไปเที่ยวในที่ ๆ ไม่เคยไป โดยไปไกลออกไปทุกที ทุกที...


4

และแล้วเจ้าจักรยานสีชมพูก็ได้ ไปเจอกับพวกเด็กเกเรสองคน ที่พยายามรังแกเธอ


5

เจ้าจักรยานสีชมพูจึงหนีไปอีก ไปไกล ไกลกว่าที่เดิม...


6

แล้วมันก็หยุดที่ทางแยก มองซ้ายที ขวาที “ท�ำไงดีล่ะเรา หลงทางแล้ว ฮือ ๆ”


7

ขณะเดียวกัน เจ้าของ จักรยานสีชมพู ก็ออก ตามหาเธอด้วยความ ห่วงใย “เจ้าจักยานสีชมพูไป ไหนนะ?”


8

แล้วในที่สุด เจ้าของจักรยานสีชมพูก็หาเธอจนพบด้วยความดีใจ ขณะที่ เจ้าจักยานสีชมพูก�ำลังร้องไห้อยู่


9

เมื่อเจ้าจักรยานสีชมพูได้พบกับเจ้าของ เธอก็ดีใจมาก แล้ว ได้ขอโทษ และสัญญาว่าต่อนี้ไปจะไม่หนีเที่ยวอีกแล้ว


10

ทั้งสองพากันกลับบ้าน ต่างให้สัญญากันว่า ถ้าจักรยานไปไหน เจ้าของ ก็จะไปด้วยทุกแห่ง


11


จิดาภา ดรุฑมั่น (ดา) 141/1 ม.10 ต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ แต่งหนังสือให้ลูกสาวชื่อ ด.ญ. กัญญาณัฐ ดรุฆมั่น

โครงการรณรงค์การอ่าน “นิทานอยู่ไหนเอ่ย” โดยกลุ่มกิ่งก้านใบ 31 ซ.9 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-417265, 083-6226006 สนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และได้รับความร่วมมือจาก อบต.ไผ่ล้อม ร.ร.วัดดงสระแก้ว อบต.ทุ่งยั้ง ร.ร.อนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต�่ำ) อบต.ข่อยสูง ร.ร.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี

จักรยานสีชมพู  

เรื ่ อ ง/ภาพ จิ ด าภา ดรุ ฑ มั ่ น จั ก รยานสี ช มพู ช อบหนี เ ที ่ ย ว ชอบไปเอง โดยไม่ ย อมไปพร้ อ ม ๆ กั บ เจ้ า ของ 2 วั น หนึ ่ ง จั ก...