Page 1

เรื่อง/ปน จารุวรรณ แย้มบัว


2

ณ ป่าใหญ่ มีช้างตัวหนึ่งอาศัยอยู่


3

เจ้าช้างมีเพื่อนอยู่มากมาย เช่น เสือ และนก


4

ในป่าใหญ่แห่งนี้มีต้นไม้มากมาย และมีแม่น�้ำกว้างใหญ่


5

อยู่มาวันหนึ่ง ช้างก็มาเล่นน�้ำ แต่ในน�้ำมีจระเข้อาศัยอยู่มากมาย


6

เมื่อเจ้านกที่เกาะอยู่บนต้นไม้เห็นเข้า จึงบอกช้างว่า ในน้ำ�มีจระเข้อาศัยอยู่


“ข้าไม่เชื่อ และไม่กลัวด้วย ข้าตัวใหญ่ ไม่มีใครทำ�อะไร ข้าได้หรอก” ช้างพูด

7


8

เจ้าช้างเล่นน�้ำไปได้พักหนึ่ง ก็มีฝูงจระเข้มาไล่กัด “ช่วยด้วย ช่วยด้วย” เจ้าช้างร้องลั่น


นกเห็นเข้าก็รีบขอร้องให้ฝูงจระเข้หยุดไล่กัดช้าง จระเข้ได้ยินนกบอกก็ขึ้นจากแม่น�้ำทันที เพราะเกรงใจนก ที่เป็นเพื่อนบ้านกันมานาน

9


10

ช้างจึงปลอดภัยไม่โดนจระเข้กัด ช้างจึงขอบคุณนก และบอกว่า ต่อไปจะฟังสิ่งนกเตือน


11


นางจารุวรรณ แย้มบัว (เอส) 95 ม.8 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ แต่งหนังสือให้ลูกชาย ชื่อ น้องอ๊อฟ

โครงการรณรงค์การอ่าน “นิทานอยู่ไหนเอ่ย” โดยกลุ่มกิ่งก้านใบ 31 ซ.9 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-417265, 083-6226006 สนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และได้รับความร่วมมือจาก อบต.ไผ่ล้อม ร.ร.วัดดงสระแก้ว อบต.ทุ่งยั้ง ร.ร.อนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต�่ำ) อบต.ข่อยสูง ร.ร.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี

ช้างเปลี่ยนนิสัย  

เรื่อง/ปน จารุวรรณ แย้มบัว ณ ป่ า ใหญ่ มี ช ้ า งตั ว หนึ ่ ง อาศั ย อยู ่ 2 เจ้ า ช้ า งมี เ พื ่ อ นอยู ่ ม ากมาย เช่ น เสื อ และนก 3 ใน...