Page 1

ตุ ๊

สั ต ว

เ บ ั พ ก ่ ื อ า น ต

์ เรื่อง/ภาพ นงลักษณ์ ทานา


2

วันหนึ่ง มีตุ๊กตากับลิงนั่งปั้นดินน�้ำมันกันอยู่


3

จากนั้น ได้มีสุนัขเดินผ่านมาพอดี ตุ๊กตาจึงเรียกสุนัขมาเล่นด้วย


4

ลิงบอกกับตุ๊กตาว่า “เธอไปเอาตะกร้าของเล่นมาสิ” จากนั้นทั้งลิง สุนัข และตุ๊กตา ก็พากันรื้อของเล่นออกมาจากตะกร้าอย่างสนุกสนาน


5

เมื่อเล่นไปได้สักครู่หนึ่ง ตุ๊กตาจึงได้พูดว่า “พวกเรารื้อของเล่นออกมามากมาย แล้วใครจะเป็นคนเก็บ”


6

จากนั้นทั้งลิง สุนัข และตุ๊กตาได้ถกเถียงกันดังสนั่น พอดีแมวเดินผ่านมาได้ยินเสียง ทะเลาะกัน จึงพูดว่า “พวกเธอจะเถียงกันท�ำไม ในเมื่อพวกเธอก็เล่นด้วยกัน เธอทั้ง 3 ก็ช่วยกันเก็บสิ” ตุ๊กตาได้ยินแมวพูด ก็ชวนลิงกับสุนัขเก็บของเล่นที่รื้อออกมาเข้าที่เดิม


7

วันต่อมาพวกเขาก็พากันมาเล่นใหม่ โดยไม่รื้อของเล่นกระจัดกระจายอีก แต่จะน�ำของเล่น ออกมาเล่นทีละชิ้น เพราะจะได้ไม่ต้องเถียงกัน ตั้งแต่นั้นมา ทั้ง สุนัข ลิง และตุ๊กตา ก็ช่วยกันเก็บของเล่นทุกครั้ง ไม่ทิ้งให้เป็นภาระ ของคนอื่นอีกต่อไป


นงลักษณ์ ทานา (ลัก) 5 ม.5 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ แต่งหนังสือให้ลูกสาว ชื่อ น้องบีม

โครงการรณรงค์การอ่าน “นิทานอยู่ไหนเอ่ย” โดยกลุ่มกิ่งก้านใบ 31 ซ.9 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-417265, 083-6226006 สนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และได้รับความร่วมมือจาก อบต.ไผ่ล้อม ร.ร.วัดดงสระแก้ว อบต.ทุ่งยั้ง ร.ร.อนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต�่ำ) อบต.ข่อยสูง ร.ร.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี

ตุ๊กตาเพื่อนสัตว์  

ต ุ ๊ ก ต า ก ั บ เ พ ื ่ อ น ส ั ต ว ์ เรื ่ อ ง/ภาพ นงลั ก ษณ์ ทานา วั น หนึ ่ ง มี ต ุ ๊ ก ตากั บ ลิ ง นั ่ ง ปั ้ น ดิ น น� ้ า มั น กั...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you