Page 1

เรื่องของลูกโป่ง เรื่อง/ภาพ พัสวีร์ ชาลีชัยภักดิ์


2

มีลูกโป่งอยู่หนึ่งใบ ลอยอยู่บนท้องฟ้า ตามสายลม อย่างมีความสุข


3

มันลอยไปทางซ้าย


4

แล้วก็ลอยไปทางขวา โดยที่ไม่รู้เลยว่า... จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง


5

จนกระทั่งเจ้าลูกโป่ง ได้ลอย มาติ ด กั บ กิ่ งไม้ และไม่ ว ่ า เจ้าลูกโป่งจะท�ำอย่างไร ก็ออก มาไม่ได้เลย


6

เจ้าลูกโป่งรู้สึกกลัวมาก ก้มหน้าร้องไห้อยู่พักใหญ่ ปากก็รอ้ งขอความช่วยเหลือ


7

แต่สัตว์ทุกตัวที่อยู่บริเวณนั้น ก็ไม่สนใจสิง่ ทีเ่ จ้าลูกโป่งร้องขอ เลยสักตัว ไม่ว่าจะเป็นช้าง


8

เจ้ากว้างน้อย


9

และเจ้าหมาตัวนั้นก็เช่น เดียวกัน ที่ ไม่คิดจะช่วย เหลือเจ้าลูกโป่งใบนี้เลย


10

จนเจ้ามดน้อยเดินผ่านมา… แต่ไม่สามารถช่วยเจ้าลูกโป่งได้ เจ้ามดน้อยจึงเรียกให้เจ้านกน้อย ช่วยเอาเจ้าลูกโป่งออกจากกิ่งไม้


11

แล้วเจ้าลูกโป่งก็กลับสูท่ อ้ งฟ้าอันสดใสอีกครัง้


พัสวีร์ ชาลีชัยภักดิ์ (พลอย) 94 ม.3 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ แต่งหนังสือให้ลูกสาว ชื่อ น้องบุ๋มบิ๋ม

โครงการรณรงค์การอ่าน “นิทานอยู่ไหนเอ่ย” โดยกลุ่มกิ่งก้านใบ 31 ซ.9 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และได้รับความร่วมมือจาก อบต.ไผ่ล้อม ร.ร.วัดดงสระแก้ว อบต.ทุ่งยั้ง ร.ร.อนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต�่ำ) อบต.ข่อยสูง ร.ร.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี

เรื่องของลูกโป่ง  
เรื่องของลูกโป่ง  

เรื ่ อ งของลู ก โป่ ง เรื ่ อ ง/ภาพ พั ส วี ร ์ ชาลี ช ั ย ภั ก ดิ ์ มี ล ู ก โป่ ง อยู ่ ห นึ ่ ง ใบ ลอยอยู ่ บ นท้ อ งฟ้ า ตามสายลม อย่ า...

Advertisement