Page 1

ดินน�้ำมันเพื่อนรัก เรื่อง/ภาพ ไพรินทร์ มุกดา


2

มีเด็กน้อยคนหนึ่งชื่อน้องแน็ค เขาชอบปั้นดิน น�้ำมัน มาก แต่น้องแน็ค เป็นเด็กที่เล่นของเล่นแล้วไม่ยอมเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย


3

อยู่มาวันหนึ่ง น้องแน็คได้ไปร้านขายของช�ำ บังเอิญสายตา น้องแน็คได้มองไปเห็นสิ่งหนึ่งคือ ดินน�้ำมันนั่นเอง


4

น้องแน็คจึงซื้อดินน�้ำมันกลับมาจากร้านขายของช�ำ และเมื่อ มาถึงบ้าน น้องแน็คก็น�ำดินน�้ำมันปั้นเป็นรูปต่าง ๆ ตามใจชอบ


5

อยู่มาวันหนึ่งมีเพื่อน 2 คนมาเล่นด้วย น้องแเน็คและเพื่อน ๆ เล่นดินน�้ำมันด้วยกัน อย่างเพลิดเพลิน แล้วก็ลืมเก็บดินน�้ำมันเข้าที่ เพื่อนสองคนคิดว่าน้องแน็ค ไม่ต้องการดินน�้ำมันก้อนนั้นแล้ว จึงน�ำกลับบ้านของตนเอง


6

วันต่อมา น้องแน็คหาดินน�้ำมันเท่าไหร่ก็ไม่พบ จึงขี่จักรยาน ไปหาเพื่อนสองคนที่บ้าน และพบว่าเพื่อน ๆ ก�ำลังเล่นกันอยู่ น้องแน็คพูด “นี่ เธอเห็นดินน�้ำมันฉันไหม ?” เพื่อนตอบว่า “ฉันเก็บไว้เอง ขอโทษนะ แต่ฉันนึกว่าเธอไม่ต้องการแล้ว เห็นวางเกะกะอยู่” แล้วเพื่อนจึงคืนดินน�้ำมันให้น้องแน็ค


7

น้องแน็คขอบใจเพื่อน ๆ และได้ดินน�้ำมันกลับมาอีกครั้ง แล้วน้องแน็คก็ได้สัญญากับดินน�้ำมันว่า “ต่อไปนี้ ฉันจะ เก็บเธอเข้าที่ทุกครั้งหลังจากเลิกเล่นแล้ว”


ไพรินทร์ มุกดา (ป้อม) 41/1 ม.4 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ แต่งหนังสือให้ลูกชาย ชื่อ น้องแน็ค

โครงการรณรงค์การอ่าน “นิทานอยู่ไหนเอ่ย” โดยกลุ่มกิ่งก้านใบ 31 ซ.9 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-417265, 083-6226006 สนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และได้รับความร่วมมือจาก อบต.ไผ่ล้อม ร.ร.วัดดงสระแก้ว อบต.ทุ่งยั้ง ร.ร.อนุบาลไทยรัฐวิทยา ๕ (วัดตลิ่งต�่ำ) อบต.ข่อยสูง ร.ร.บ้านแหลมถ่อนสามัคคี

ดินน้ำมันเพื่อนรัก  

ดิ น น� ้ ำ มั น เพื ่ อ นรั ก เรื ่ อ ง/ภาพ ไพริ น ทร์ มุ ก ดา มี เ ด็ ก น้ อ ยคนหนึ ่ ง ชื ่ อ น้ อ งแน็ ค เขาชอบปั ้ น ดิ น น� ้ า มั น ม...

Advertisement