__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


$XYllUQHNRQYHUHQWVPHVVLORVDOHMD

(OXRQQDJXMDOJUDWDVVHOOHNVHWWDVDNDDOXKRLGDWXOHEHGDVLOLLNXGD $OEHUW(LQVWHLQ 6XXUU}}PRQWDDVNRKWXGD7DUWXVRPDNROOHHJLGHJDUllNLGDHOXVWMDROXVWMDJDGD KlLGQ}XDQGHLGMDP}HOGDRPDP}WWHLGPLVPXXWXQXGNHVNNRQQDVWXQGXYDGROHYDW NXLGDJLNLUNDPDGMDKRRSLVWHLVHPDG.RKWXPHWDDV7DUWXVHWRVDVDDGDNDKH SlHYDYlOWHOWRLPXYDVW+DULGXVSRUWDDOLKDULGXVNRQYHUHQWVPHVVLVW 0HWHDPHN}LNVXXUHSlUDVHOWPLVVXJXVHGRQWlQDVHGROXGKDULGXVPDDVWLNXOPH KRRPDPHPXXWXVWHYDMDOLNNXVWNXLGSXXGXENRQNUHHWVXVHWNHVVLLVLNNDSHDE QHLGRWVXVHLGWHJHPDHWHOXHGHQHNVYDMDOLNXNLLUXVHJD 9DOLVLPHNRQYHUHQWVLOlELYDNVWHHPDNV7DVDNDDO7XQGXVHWMXVWVHHRQWHHPD PLOOHVWMllEYDMDNDN}LJLOWDVDQGLWHO7XQGXVHWVHOOHVWRQWDUYLVUllNLGDOlEL HULQHYDWHLQLPHVWHNRJHPXVWHMDWXQQHWHOlELDPHWOLNHXXULPXVWHMDKHWNHROXNRUUD KDULGXVHV7DVDNDDOPHLVHQGLVWHHEPHLG}QQHOLNXNVODLHQGDWXQDNROOHNWLLYLVMD ULLJLVWHHNVVHHPHLGN}LNL}QQHOLNXNV ,JDSlHYDVHVUXWXVNLSXEXQXQHPDNRRVPHHOHVWHJHPLVHM}XGMDKHDGHWXOHPXVWH VXXUHPY}LPDOLNNXV7HDPHVXXUHSlUDVHOWHWNVLVDDENLLUHPLQLHGDVLNXLG NDPEDJDM}XDENDXJHPDOH3DPHVLLVRPDWHJHPLVLDUHQGDGDVHOOHVVXXQDV HWPHWHJHOLNNXVHVNDWRLPHWDPHKHDVXVXVMDNVPHHOHVMDVHGDHULQHYDWHO WDVDQGLWHO 0HVVSDNXEYDKHWXWY}LPDOXVWNRQWDNWLGHORRPLVHNVPLVK}OEXVWDEPDMDQGXVOLNXOW RWVWDUEHNDWHRWVXVWHODQJHWDPLVWODSVHDUHQJXNHVNNRQQDSDUHQGDPLVHNV ®KWXWXQQLGYDQDVKHDV3VVLURKXNHOGULVRQVDPXWLROXOLVHG9lJDJL /}SXNVVHOJXE+DULGXVSRUWDDOL$DVWDKDULGXVMXKWPLOOHJDWDKDPHVJDYDW OXJXSLGDPLVWDYDOGDGDWXEOLGHOHNROOHHJLGHOH +HDNROOHHJMDJXJX6XOWDUNXVWMDKLQJHM}XGXWDVDNDDOXKRLGPLVHNVQLQJOlELVHOOH WXUYDOLVXVHWDJDPLVHNVRPDNRROLSHUHOH7||U}}PXLJDVVHSlHYD $XVWXVHJD $OH6SUHQN +DULGXVSRUWDDO2hMXKDWDMD .UDEL3NMD9DUVWX..GLUHNWRU 9DUVWX9DOODYROLNRJXHVLQDLQH


+DULGXVNRQYHUHQWV±PHVV Ä5LLNNRKDOLNRPDYDOLWVXVMDHWWHY}WOXVKDULGXVHV³ ±QRYHPEULO7DUWXV'RUSDWLNRQYHUHQWVLNHVNXVHV 1HOMDSlHYQRYHPEHU  

6DDEXPLQHNRQYHUHQWVLNHVNXVHVVHUHJLVWUHHUXPLQH KRPPLNXNRKYPHVVLJDWXWYXPLQH

   

+DULGXVNRQYHUHQWVLDYDPLQH 8UPDV.ODDV7DUWXOLQQDSHD 5HHPR9ROWUL(HVWL+DULGXVW||WDMDWH/LLGXMXKW

  

.RROLY}UNHLROHNRUUDV±NHOOHRWVDYDDGDWD" $LUL0LNOL5LLJLNRQWUROONRKDOLNXRPDYDOLWVXVHDXGLWLRVDNRQQDSHDNRQWURO|U

   

/DVWHDLDU}}PXGMDPXUHGRPDQLNXMDRPDYDOLWVXVMXKLYDDWHYLQNOLVW 7LLD/HSSLN.XUHVVDDUH.HVNOLQQD(UDODVWHDHG1DHUXVXXRPDQLN .XUHVVDDUHOLQQDKDULGXVRVDNRQQDMXKDWDMD/}XQD

  

5LNNDNVVDDPLVH}SHWXVNRROLSURJUDPPL" 5DLYR+HLQ6VWHPDDWLOLQHYLVLRQllU

  

5DKYDGLSORPDDWLDVW 0HHOLV.XELWV&RUSRUH'LSORPDF\.RKYLSDXV

  

3ULQWHULGXXHGWHKQRORRJLDGNXOXGHDQDOVMD¿QDQWVHHULPLQH 5LVWR.ULLN)XVLRQ9DUDKDOGXV(ULN.|VWHU3ULQWHULHNVSHUW

3lHYDNRNNXY}WH 

®KWXQHSLGX3VVLURKXNHOGULV 5HHGHQRYHPEHU

 

+RPPLNXV||NKRWHOOLVPDMXWXMDLOH

 

.RJXQHPLQHNRQYHUHQWVLNHVNXVHVVHKRPPLNXNRKYPHVVLJDWXWYXPLQH

  

®SSHPDWHUMDOSlUDVWGLJLS||UHW $QWWL5DPPR.LUMDVWXV$YLWD

  

+XYLlUDWDPLQHWHKQLNDMDORRGXVWHDGXVWHYDVWXNRRVW||VHWWHY}WHWHJD .HUWX6DNV(QHUJLDDYDVWXVNHVNXV

         

3DQHHOGLVNXVVLRRQ9HQHNRROLGHJDWDVDNDDOXNDOWMDNRRVPHHOHV -HNDWHULQD*ULGQHYD6DNDOD(UDJPQDDVLXPLGLUHNWRU 1DGHåGD7ãHUNDãLQD1DUYD+XPDQLWDDUJPQDDVLXPLGLUHNWRU -HOHQD.RUVKXQRYD6LOODPlH/LQQDYROLNRJXHVLQDLQH %LUXWH.ODDV/DQJ 3K' 7DUWXhOLNRROLHHVWLNHHOH Y}}UNHHOHQD SURIHVVRU $QGUHL+YRVWRY(HVWL(NVSUHVVLDMDNLUMDQLN <RNR$OHQGHU.XOWXXULPLQLVWHHULXPSROLLWLN/}XQD

  

/HQGYlLNVHPD}KXSDOOLJD 5LYR1RRUN}LY2h*HRPHGLD

  

(HVWLLQLPHQHWHHOPXOWLNXOWXXUVHVVHPDDLOPD $EGXO+DPLG7XUD\(HVWLVWHJXWVHYYDEDNXWVHOLQH%ULWLDMDNLUMDQLN.RKYLSDXV

  

0XXGDWXVHGKDULGXVPDDVWLNXO -HYJHQL2VVLQRYVNL+DULGXVMDWHDGXVPLQLVWHU.RQYHUHQWVLO}SHWDPLQH
6$1'0$1,*583,$6 RQDVXWDWXGDDDVWDOQLQJS}KLQHE WlLHOLNXOW(HVWLNDSLWDOLO(WWHY}WWHS}KLWHJH YXVRQNRGXHOHNWURRQLNDMD,7WRRGHWH PDDOHWRRPLQHMDKXOJLPN7lQDVHNV ROHPHVDDYXWDQXGVHOOHVYDOGNRQQDV MXKWLYDSRVLWVLRRQL%DOWLNXPLV(WWHY}WWHV W||WDENRNNXOHLQLPHVHVHGDQLL (HVWLV/lWLVNXL6RRPHV

%RVFK6LHPHQV %HNR %URWKHU (OHFWUROX[ *RUHQMH +DQVD /* /LHEKHUU 0LGHD 6DPVXQJ :KLUOSRRO

,/87(59,6(MD.gg*,722'(7( .$8%$0b5*,'

$FHU $SSOH $VXV %URWKHU &DQRQ +DPD +3 /HQRYR 1LNRQ 1LQWHQGR 2O\PSXV 3OD\VWDWLRQ 6DPVXQJ 6RQ\

.2'87(+1,.$.$8%$0b5*,'

/* .HQZRRG 3DQDVRQLF 3KLOLSV 6DPVXQJ 6KDUS 6RQ\ 7&/ 7KRPVRQ 9RJHOV

,7MD)272.$8%$0b5*,'

$8',29,'(2.$8%$0b5*,'

.2267gg3$571(5,' ¿VXXUHPDGMDHPJLNHWLG ¿UHJLRQDDOVHGNDXSOXVHG ¿KDULGXVDVXWXVHG ¿P||EOLMDN||JLVWXXGLRG ¿RQOLQHNDXSOXVHG %HXUHU %RVFK6LHPHQV %UDXQ -XUD 1LYRQD 3KLOLSV 6HYHULQ 6RHKQOH 6WROODU 9DOHUD

9¯7$0(,(*$h+(1'867 6DQGPDQL*UXSL$6 7DPPVDDUHWHH%7DOOLQQ WHO ZZZVDQGPDQHH LQIR#VDQGPDQHH


hULWXVHORVDOHYDG

EESTI

  $ P H W O L N H V L Q G D M D ( H V W L V

VORMIVABR K Koolivorm igale maitsele ja rahakotile


hULWXVWWRHWDYDG


Aastast 1998

MAJONEESID! LZeZmbe^%o»be^boZe^% mhb]nd»koZe^


7YPU[LYPK 0UUV]H[ZPVVUH\KP[

QHÄUHU[ZLLYPTPUL 0UUV]H[ZPVVU <\LK [LOUVSVVNPHK HP[H]HK ZHH]\[HKHWHYLTH[[\SLT\Z[ RPPYLTPUPQHVKH]HTHS[ ;VVTLTULKUpP[LK\\[LZ[ [LOUVSVVNPH[LZ[ WYPU[LYPTHH PSTHZTPKHKLTVUZ[YLLYPTL RH[\SL]HS/HYPK\ZRVU]LYL[ZPS ;HY[\Z =PPTHZ[LS HHZ[H[LS VU WHS Q\ SPR]PKLLYP[\K ]pPRZLTHPK WYPU[LYLPK QH LLSPZ[H[\K Z\\ YP RVVWPHTHZPUHPK 1H ZLKH LLZRp[[ WOQ\ZLS L[ Z\\Y[L THZPUH[L …SHSWPKHTPZR\S\K VUZVVKZHTHK ;pUH VU PUUV]H[ZPVVU [VVU\K YLH \\LUK\ZP TPZ T\\KH]HKULPKHY\ZHHT\ ,WZVU UpP[LRZ VU ]pSQH [VVU\K[pPLZ[P\\L0;:[PUKP WYPU[LYP[LZLLYPH 5HN\HY]H[H]PI[TIHIUPP TUPNP TVRRH ]PS[\ ;PUKPW YPU[LY]P& 5LLK \\LK 0;: [PUKPWYPU[LY PK VU HNH [pPLZ[P \\Z [HZL lOLUKHKLZ LUKHZ ]pPRL WYPU[LYPOLHKR…SQLKLPVSLULPS …O[LNP ]HUH [PUKPWYPU[LYP OHS IH R…SNL 5LLK WYPU[LYPK VU TLSK\K Q\Z[ RHZ\[HTPZLRZ PUKP]PK\HHSWYPU[LYPUH 5LUKLS ZLHKTL[LS VU RPR [pUHWpL]HZLK TVVKZHK ]PKPUHK UHN\ TVIPPSUL WYPU [PTPUL VTH ^PÄ ]YR QUL 5LUKL [€€ R]HSP[LL[ HNH OpTTHZ[HI6SSLZWYHR[PSPZLS[ OVVSKL]HIHKZHHI…OLRHZ ZL[PNH WYPU[PKH ]HOLTPR\Z   SLO[L ]HUH [PUKPWYPU[LYPNH VSP ZLL U\T ILYUPP…TILY ;LOUVSVVNPH HYLUN VU HUK U\KTLPSLWHSQ\7HYHR\HNH LP VSL ZLL Z\\Y[ TQ\U\K OPUUHR\Q\UK\ZLSL 5……K VU

ZPPZHLNOPUUHRpLZ<\Z0;: WYPU[LY HUUHI TLPSL ]PTH S\ZL RHZ\[HKH PUKP]PK\HHS WYPU[LYP[TPSSLR]HSP[LL[RPPY\Z QHRHZ\[\ZT\NH]\ZVUZ\\YL WYPU[LYP ]ppYPSPZLK HNH TPSSL SLOLR…SQL OPUK VU R\RR\U\K SPNP 

ZLHKTL LLZ[ WHSQ\ YHOH QH OPSPZLT RHZ\[HTPUL VU Z\O[LSPZLS[ZVVKUL4UPHU UHIZLHKTLWLHWVVST\PK\ HNH[VVULYPRHZZL[PLLZ[RpP[L OPSQLT]pSQHUPPL[R…SSZHHI

:LLWpYHZ[ VU T[[LRHZ L[[L][[L ]P HZ\[\ZL WYPU[P ,UHT LP VSL ]HQH V[ZPKH R\ TPZ]HQHK\ZLK VW[PTLLYPKH S\TH[LYQHSPKL HUHSVVNL QH RHZ\[HKLZWYPU[LYPH\KP[P[ SVV[HL[ULLKPRRHZVIP]HK WYPU[LYP[ [\RZP LP RLLYH QH L[ 7YPU[LYPH\KP[ HUUHI [LPSL RPR SpOLI PRRH OpZ[P 6YPNP RVURYLL[ZL …SL]HH[L RLZ UHHSR\S\TH[LYQHSPK VU U……K RHZ\[HI R\P WHSQ\ R\Z QH VKH]HTHKR\PHUHSVVNPK TPKH :LSSLZ[ SpO[\]HS[ ZHHI WSHULLYPKH ]HQHK\ZL RVUR 3pOLTHS[ ]PI HZQH UpOH YLL[ZL[LZLHKTL[LQpYLSL RH[Z\KHQHWYVV]PKHQ\IH[\ SL]HS/HYPK\ZTLZZPS;HY[\Z 7YPU[LYPH\KP[ [VVI ]pSQH WHS Q\ PNH ZLHKL LS\LH QVVRZ\S ,7:65)HS[PJZ RVRR\ R\S\[HI =YKSLI RHZ 5LYPQ\Z5H\KaP\Z ]HUHKL ZLHKTL[L WPKHTPUL LWZVUWYPU[LYPLRZWLY[LL QH YLUV]LLYPTPUL VU THQHU K\ZSPR\S[ T[[LRHZ ]P VSLRZ VKH]HT \\[L ]HZ[\ ]HOL[H (\KP[ KH <\[L [LOUVSVVNPH[L RY]HS UpP[HTL QH YppNPTL ;HY[\Z 2PR ZLL ]HQHI HY]LZ[HTPZ[ RH ZLKH R\PKHZ QH TPSSLRZ QHVUPNHWpL]HZL[€€RY]HS[ HY]LZ[HKH RVRR\ R\S\ TPKH …RZPNH]LULU\O[S\Z7LHSLNP WYPU[PTPUL TLPSL [LRP[HI VU [€€RVVYT\Z[L YLHHSZLRZ 4PSSLSL W€€YH[H [pOLSLWHU\ T[TPZLRZVTHKWYVNYHT TPK TPKH L[[L][[L VTH 0;P ZLHKTL[LZVL[HTPZLS TLLZ[LSWHYHR\WVSL 2\P VZ[H[L LUKHSL HY]\[P ]P WYVQLR[VYP ]P TUL T\\ :PPU [\SLIRP HWWP 7YPU[LYPLR LSLR[YVVUPSPZL ]PKPUH VU HZP ZWLY[ Z\O[LSPZLS[ SPO[UL ;L WLH[L [LHKTH TPKH [L ZVV]P[L 2\S\KL RVRR\OVPK HSNHI ZLSSLNH [LOH ]LLUK\TH HUHS……ZPZ[ 2PR T\\ [\SLI L[ ZLHKL Z\\KHI TPKH [L WLHSLZLKH ZVV]P[L QH ]HH[HTH VZ[\OPU KH/PSQLTSPZHUK\]H[LRHZ\ 5) LZPTLZLK RLZ [LSS [\ZR\S\KLZ\TTHVUTHYNP P]HKWYPU[LYPH\KP[P[\SL]H/H YPK\ZRVU]LYLU[ZP QH TLZZP UHHSUL HQHSZHH]HKZLSSL[HZ\[H 7YPU[LYP[L W\O\S HNH HZP UPP LP VSL :VL[\ZTHRZ\T\Z 7YPU[LYPLRZWLY[ VU YLLNSPUH ]HPK  ,YPR2€Z[LY RVN\R\S\Z[ :\\YLT VZH ^^^WYPU[LYPLRZWLY[LL R\S\[\Z[LZ[ UHN\ [VVULY OVVSK\ZQHR\S\]HKVZHK[L -PUHU[ZLLYPTPUL OHRZLHSSLZWLHSLZVL[HTPZ[ 0UUV]H[ZPVVUQHT\\KH[\ZLK ,OR ZPPZ HY]\[P VZ[\NH ZHH[L R\S\KL RVRR\ OVPKTPZLRZ LUKHSL [€€[HTPZLRZ HIP]H LYP[P R\P ULLK VU WHILYPS OLUKP7YPU[LYPVZ[\NHR\S\KL U\TIYP[LNH [LZ[H[\K VU Q\ [LRP[HTPULHNHHSSLZHSNHI Z\\YLWpYHUL 7HYLT R]HSP [LL[ZVVKZHTHOPUUHLLZ[ 5HN\ZLSSLZ[]LLS]pOLVSLRZ VULYPUL]H[LS[VV[QH[LSQHWYPU (NH R\PKHZ [LOH ZLKH VS\ [LYPT\KLSP[LS]pNHLYPUL]R\ RVYYHZ R\Z PU]LZ[LLYPUN S\KLQHN\ULTPUL4UPR…ZPI \[LRZ VSL]H[ YHOH LLSHY]LZ

SPO[ZHS[WVSL& :PPURVOHS YppNPTLNP ÄUHU[ ZLLYPTPZLZ[QHR\S\KLOHQ\[H TPZLZ[WLYPVVKPWLHSL ,LZ[PZ VU LYPUL]HPK ÄUHU[Z HZ\[\ZP RLZ RPR WHR\]HK SHLU\[VV[LPK TPSSLNH VU ]PTHSPR VZHTHRZL[L RH\WH THRZ[H HNH ZLSSLNH RHHZ ULI[H]HSPZLS[RHSHLU\RVO\ Z[\ZLZ\\YLULTPULLLSHY]LZ 6UHNHRHHS[LYUH[PP]ZLPKSH OLUK\ZP lOH LUHT RHZ\[H[HRZL LYP UL]HPKYLUKPSHOLUK\ZP9LU[ PKHZHHIWOPT[[LSPZS[RPRL QHYLU[LP[Z[HZLLQ\\YLZ[LPL SHLU\RVVYT\Z[ ]HPK RHQHZ [\I LLSHY]LZ R\S\UH UHN\ RVO]P WSPPH[ZPK QH Y\\TPKL YLU[ 9LUKP W\O\S LP VSL R…ZPT\Z HPU\S[IPSHUZPZ]PLLSHY]LZ 9LLNSPUH WppZLI RSPLU[ PU Z[HSSLLYPTPZL QH ZLHKPZ[\ZR\ S\KLZ[ZLHKTL[LOHSKHTPZL R\S\KLZ[ QH OPSPZLTHZ[ \[PSP ZLLYPTPZLZ[ 1H TPZ RPNL WHYLT R\P LP ZVIPZPPZ]HOL[H[L]pSQH;LLP VSL ZLV[\K LLSUL]HS[ [LO[\K PU]LZ[LLYPUN\NH ]HPK ]P[L LIH]HQHSPR\ ZLHKTL SPO[]PPZ PS ]pSQH ]HOL[HKH ZLSSL ]HZ[\ TPZ [LPSL T\\[\U\K [PUNP T\Z[LZWHYLTPUPZVIPI 2\Q\[HNL L[[L L[ [LPSL ZVIP] \\ZSHOLUK\ZOVPHI[LPLR\ S\[\ZP RVRR\ TPUNP Z\TTH VZ[H HNH TVTLUKPS LP Q\H 9LU[PKLZ ZHH[L ZLSSL Rp[[L RHZ\[\ZR\S\K ]pOLUL]HK QH R\PNP THRZH[L YLUKPR\S\UH PSTZLSNLS[ RH ÄUHU[ZLLYPTPZL LLZ[ ]PI ]HIHS[ Q\O[\KH L[ RHZ\[\ZR\S\KL ]pOLULTPUL VU[LNLSPR\S[Z\\YLTR\P\\L ÄUHU[ZR\S\K :HH[L \\L QH WHYLTHSHOLUK\ZLUPUNQppI ]LLSYHOHNP[HZR\ZZL 2VVZSLPHTLWHYPTHK]PTH S\ZLK -\ZPVU=HYHSPPZPUN 9PZ[V2YPPR ^^^M\ZPVULL


Profile for Haridus portaal

Ajakiri Haridusportaal.ee, november 2014  

Ajakiri Haridusportaal.ee, november 2014

Ajakiri Haridusportaal.ee, november 2014  

Ajakiri Haridusportaal.ee, november 2014

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded