Page 1


$XYllUQHNRQYHUHQWVPHVVLORVDOHMD

(OXRQQDJXMDOJUDWDVVHOOHNVHWWDVDNDDOXKRLGDWXOHEHGDVLOLLNXGD $OEHUW(LQVWHLQ 6XXUU}}PRQWDDVNRKWXGD7DUWXVRPDNROOHHJLGHJDUllNLGDHOXVWMDROXVWMDJDGD KlLGQ}XDQGHLGMDP}HOGDRPDP}WWHLGPLVPXXWXQXGNHVNNRQQDVWXQGXYDGROHYDW NXLGDJLNLUNDPDGMDKRRSLVWHLVHPDG.RKWXPHWDDV7DUWXVHWRVDVDDGDNDKH SlHYDYlOWHOWRLPXYDVW+DULGXVSRUWDDOLKDULGXVNRQYHUHQWVPHVVLVW 0HWHDPHN}LNVXXUHSlUDVHOWPLVVXJXVHGRQWlQDVHGROXGKDULGXVPDDVWLNXOPH KRRPDPHPXXWXVWHYDMDOLNNXVWNXLGSXXGXENRQNUHHWVXVHWNHVVLLVLNNDSHDE QHLGRWVXVHLGWHJHPDHWHOXHGHQHNVYDMDOLNXNLLUXVHJD 9DOLVLPHNRQYHUHQWVLOlELYDNVWHHPDNV7DVDNDDO7XQGXVHWMXVWVHHRQWHHPD PLOOHVWMllEYDMDNDN}LJLOWDVDQGLWHO7XQGXVHWVHOOHVWRQWDUYLVUllNLGDOlEL HULQHYDWHLQLPHVWHNRJHPXVWHMDWXQQHWHOlELDPHWOLNHXXULPXVWHMDKHWNHROXNRUUD KDULGXVHV7DVDNDDOPHLVHQGLVWHHEPHLG}QQHOLNXNVODLHQGDWXQDNROOHNWLLYLVMD ULLJLVWHHNVVHHPHLGN}LNL}QQHOLNXNV ,JDSlHYDVHVUXWXVNLSXEXQXQHPDNRRVPHHOHVWHJHPLVHM}XGMDKHDGHWXOHPXVWH VXXUHPY}LPDOLNNXV7HDPHVXXUHSlUDVHOWHWNVLVDDENLLUHPLQLHGDVLNXLG NDPEDJDM}XDENDXJHPDOH3DPHVLLVRPDWHJHPLVLDUHQGDGDVHOOHVVXXQDV HWPHWHJHOLNNXVHVNDWRLPHWDPHKHDVXVXVMDNVPHHOHVMDVHGDHULQHYDWHO WDVDQGLWHO 0HVVSDNXEYDKHWXWY}LPDOXVWNRQWDNWLGHORRPLVHNVPLVK}OEXVWDEPDMDQGXVOLNXOW RWVWDUEHNDWHRWVXVWHODQJHWDPLVWODSVHDUHQJXNHVNNRQQDSDUHQGDPLVHNV ®KWXWXQQLGYDQDVKHDV3VVLURKXNHOGULVRQVDPXWLROXOLVHG9lJDJL /}SXNVVHOJXE+DULGXVSRUWDDOL$DVWDKDULGXVMXKWPLOOHJDWDKDPHVJDYDW OXJXSLGDPLVWDYDOGDGDWXEOLGHOHNROOHHJLGHOH +HDNROOHHJMDJXJX6XOWDUNXVWMDKLQJHM}XGXWDVDNDDOXKRLGPLVHNVQLQJOlELVHOOH WXUYDOLVXVHWDJDPLVHNVRPDNRROLSHUHOH7||U}}PXLJDVVHSlHYD $XVWXVHJD $OH6SUHQN +DULGXVSRUWDDO2hMXKDWDMD .UDEL3NMD9DUVWX..GLUHNWRU 9DUVWX9DOODYROLNRJXHVLQDLQH


+DULGXVNRQYHUHQWV±PHVV Ä5LLNNRKDOLNRPDYDOLWVXVMDHWWHY}WOXVKDULGXVHV³ ±QRYHPEULO7DUWXV'RUSDWLNRQYHUHQWVLNHVNXVHV 1HOMDSlHYQRYHPEHU  

6DDEXPLQHNRQYHUHQWVLNHVNXVHVVHUHJLVWUHHUXPLQH KRPPLNXNRKYPHVVLJDWXWYXPLQH

   

+DULGXVNRQYHUHQWVLDYDPLQH 8UPDV.ODDV7DUWXOLQQDSHD 5HHPR9ROWUL(HVWL+DULGXVW||WDMDWH/LLGXMXKW

  

.RROLY}UNHLROHNRUUDV±NHOOHRWVDYDDGDWD" $LUL0LNOL5LLJLNRQWUROONRKDOLNXRPDYDOLWVXVHDXGLWLRVDNRQQDSHDNRQWURO|U

   

/DVWHDLDU}}PXGMDPXUHGRPDQLNXMDRPDYDOLWVXVMXKLYDDWHYLQNOLVW 7LLD/HSSLN.XUHVVDDUH.HVNOLQQD(UDODVWHDHG1DHUXVXXRPDQLN .XUHVVDDUHOLQQDKDULGXVRVDNRQQDMXKDWDMD/}XQD

  

5LNNDNVVDDPLVH}SHWXVNRROLSURJUDPPL" 5DLYR+HLQ6VWHPDDWLOLQHYLVLRQllU

  

5DKYDGLSORPDDWLDVW 0HHOLV.XELWV&RUSRUH'LSORPDF\.RKYLSDXV

  

3ULQWHULGXXHGWHKQRORRJLDGNXOXGHDQDOVMD¿QDQWVHHULPLQH 5LVWR.ULLN)XVLRQ9DUDKDOGXV(ULN.|VWHU3ULQWHULHNVSHUW

3lHYDNRNNXY}WH 

®KWXQHSLGX3VVLURKXNHOGULV 5HHGHQRYHPEHU

 

+RPPLNXV||NKRWHOOLVPDMXWXMDLOH

 

.RJXQHPLQHNRQYHUHQWVLNHVNXVHVVHKRPPLNXNRKYPHVVLJDWXWYXPLQH

  

®SSHPDWHUMDOSlUDVWGLJLS||UHW $QWWL5DPPR.LUMDVWXV$YLWD

  

+XYLlUDWDPLQHWHKQLNDMDORRGXVWHDGXVWHYDVWXNRRVW||VHWWHY}WHWHJD .HUWX6DNV(QHUJLDDYDVWXVNHVNXV

         

3DQHHOGLVNXVVLRRQ9HQHNRROLGHJDWDVDNDDOXNDOWMDNRRVPHHOHV -HNDWHULQD*ULGQHYD6DNDOD(UDJPQDDVLXPLGLUHNWRU 1DGHåGD7ãHUNDãLQD1DUYD+XPDQLWDDUJPQDDVLXPLGLUHNWRU -HOHQD.RUVKXQRYD6LOODPlH/LQQDYROLNRJXHVLQDLQH %LUXWH.ODDV/DQJ 3K' 7DUWXhOLNRROLHHVWLNHHOH Y}}UNHHOHQD SURIHVVRU $QGUHL+YRVWRY(HVWL(NVSUHVVLDMDNLUMDQLN <RNR$OHQGHU.XOWXXULPLQLVWHHULXPSROLLWLN/}XQD

  

/HQGYlLNVHPD}KXSDOOLJD 5LYR1RRUN}LY2h*HRPHGLD

  

(HVWLLQLPHQHWHHOPXOWLNXOWXXUVHVVHPDDLOPD $EGXO+DPLG7XUD\(HVWLVWHJXWVHYYDEDNXWVHOLQH%ULWLDMDNLUMDQLN.RKYLSDXV

  

0XXGDWXVHGKDULGXVPDDVWLNXO -HYJHQL2VVLQRYVNL+DULGXVMDWHDGXVPLQLVWHU.RQYHUHQWVLO}SHWDPLQH
6$1'0$1,*583,$6 RQDVXWDWXGDDDVWDOQLQJS}KLQHE WlLHOLNXOW(HVWLNDSLWDOLO(WWHY}WWHS}KLWHJH YXVRQNRGXHOHNWURRQLNDMD,7WRRGHWH PDDOHWRRPLQHMDKXOJLPN7lQDVHNV ROHPHVDDYXWDQXGVHOOHVYDOGNRQQDV MXKWLYDSRVLWVLRRQL%DOWLNXPLV(WWHY}WWHV W||WDENRNNXOHLQLPHVHVHGDQLL (HVWLV/lWLVNXL6RRPHV

%RVFK6LHPHQV %HNR %URWKHU (OHFWUROX[ *RUHQMH +DQVD /* /LHEKHUU 0LGHD 6DPVXQJ :KLUOSRRO

,/87(59,6(MD.gg*,722'(7( .$8%$0b5*,'

$FHU $SSOH $VXV %URWKHU &DQRQ +DPD +3 /HQRYR 1LNRQ 1LQWHQGR 2O\PSXV 3OD\VWDWLRQ 6DPVXQJ 6RQ\

.2'87(+1,.$.$8%$0b5*,'

/* .HQZRRG 3DQDVRQLF 3KLOLSV 6DPVXQJ 6KDUS 6RQ\ 7&/ 7KRPVRQ 9RJHOV

,7MD)272.$8%$0b5*,'

$8',29,'(2.$8%$0b5*,'

.2267gg3$571(5,' ¿VXXUHPDGMDHPJLNHWLG ¿UHJLRQDDOVHGNDXSOXVHG ¿KDULGXVDVXWXVHG ¿P||EOLMDN||JLVWXXGLRG ¿RQOLQHNDXSOXVHG %HXUHU %RVFK6LHPHQV %UDXQ -XUD 1LYRQD 3KLOLSV 6HYHULQ 6RHKQOH 6WROODU 9DOHUD

9¯7$0(,(*$h+(1'867 6DQGPDQL*UXSL$6 7DPPVDDUHWHH%7DOOLQQ WHO ZZZVDQGPDQHH LQIR#VDQGPDQHH


hULWXVHORVDOHYDG

EESTI

  $ P H W O L N H V L Q G D M D ( H V W L V

VORMIVABR K Koolivorm igale maitsele ja rahakotile


hULWXVWWRHWDYDG


Aastast 1998

MAJONEESID! LZeZmbe^%o»be^boZe^% mhb]nd»koZe^


7YPU[LYPK 0UUV]H[ZPVVUH\KP[

QHÄUHU[ZLLYPTPUL 0UUV]H[ZPVVU <\LK [LOUVSVVNPHK HP[H]HK ZHH]\[HKHWHYLTH[[\SLT\Z[ RPPYLTPUPQHVKH]HTHS[ ;VVTLTULKUpP[LK\\[LZ[ [LOUVSVVNPH[LZ[ WYPU[LYPTHH PSTHZTPKHKLTVUZ[YLLYPTL RH[\SL]HS/HYPK\ZRVU]LYL[ZPS ;HY[\Z =PPTHZ[LS HHZ[H[LS VU WHS Q\ SPR]PKLLYP[\K ]pPRZLTHPK WYPU[LYLPK QH LLSPZ[H[\K Z\\ YP RVVWPHTHZPUHPK 1H ZLKH LLZRp[[ WOQ\ZLS L[ Z\\Y[L THZPUH[L …SHSWPKHTPZR\S\K VUZVVKZHTHK ;pUH VU PUUV]H[ZPVVU [VVU\K YLH \\LUK\ZP TPZ T\\KH]HKULPKHY\ZHHT\ ,WZVU UpP[LRZ VU ]pSQH [VVU\K[pPLZ[P\\L0;:[PUKP WYPU[LYP[LZLLYPH 5HN\HY]H[H]PI[TIHIUPP TUPNP TVRRH ]PS[\ ;PUKPW YPU[LY]P& 5LLK \\LK 0;: [PUKPWYPU[LY PK VU HNH [pPLZ[P \\Z [HZL lOLUKHKLZ LUKHZ ]pPRL WYPU[LYPOLHKR…SQLKLPVSLULPS …O[LNP ]HUH [PUKPWYPU[LYP OHS IH R…SNL 5LLK WYPU[LYPK VU TLSK\K Q\Z[ RHZ\[HTPZLRZ PUKP]PK\HHSWYPU[LYPUH 5LUKLS ZLHKTL[LS VU RPR [pUHWpL]HZLK TVVKZHK ]PKPUHK UHN\ TVIPPSUL WYPU [PTPUL VTH ^PÄ ]YR QUL 5LUKL [€€ R]HSP[LL[ HNH OpTTHZ[HI6SSLZWYHR[PSPZLS[ OVVSKL]HIHKZHHI…OLRHZ ZL[PNH WYPU[PKH ]HOLTPR\Z   SLO[L ]HUH [PUKPWYPU[LYPNH VSP ZLL U\T ILYUPP…TILY ;LOUVSVVNPH HYLUN VU HUK U\KTLPSLWHSQ\7HYHR\HNH LP VSL ZLL Z\\Y[ TQ\U\K OPUUHR\Q\UK\ZLSL 5……K VU

ZPPZHLNOPUUHRpLZ<\Z0;: WYPU[LY HUUHI TLPSL ]PTH S\ZL RHZ\[HKH PUKP]PK\HHS WYPU[LYP[TPSSLR]HSP[LL[RPPY\Z QHRHZ\[\ZT\NH]\ZVUZ\\YL WYPU[LYP ]ppYPSPZLK HNH TPSSL SLOLR…SQL OPUK VU R\RR\U\K SPNP 

ZLHKTL LLZ[ WHSQ\ YHOH QH OPSPZLT RHZ\[HTPUL VU Z\O[LSPZLS[ZVVKUL4UPHU UHIZLHKTLWLHWVVST\PK\ HNH[VVULYPRHZZL[PLLZ[RpP[L OPSQLT]pSQHUPPL[R…SSZHHI

:LLWpYHZ[ VU T[[LRHZ L[[L][[L ]P HZ\[\ZL WYPU[P ,UHT LP VSL ]HQH V[ZPKH R\ TPZ]HQHK\ZLK VW[PTLLYPKH S\TH[LYQHSPKL HUHSVVNL QH RHZ\[HKLZWYPU[LYPH\KP[P[ SVV[HL[ULLKPRRHZVIP]HK WYPU[LYP[ [\RZP LP RLLYH QH L[ 7YPU[LYPH\KP[ HUUHI [LPSL RPR SpOLI PRRH OpZ[P 6YPNP RVURYLL[ZL …SL]HH[L RLZ UHHSR\S\TH[LYQHSPK VU U……K RHZ\[HI R\P WHSQ\ R\Z QH VKH]HTHKR\PHUHSVVNPK TPKH :LSSLZ[ SpO[\]HS[ ZHHI WSHULLYPKH ]HQHK\ZL RVUR 3pOLTHS[ ]PI HZQH UpOH YLL[ZL[LZLHKTL[LQpYLSL RH[Z\KHQHWYVV]PKHQ\IH[\ SL]HS/HYPK\ZTLZZPS;HY[\Z 7YPU[LYPH\KP[ [VVI ]pSQH WHS Q\ PNH ZLHKL LS\LH QVVRZ\S ,7:65)HS[PJZ RVRR\ R\S\[HI =YKSLI RHZ 5LYPQ\Z5H\KaP\Z ]HUHKL ZLHKTL[L WPKHTPUL LWZVUWYPU[LYPLRZWLY[LL QH YLUV]LLYPTPUL VU THQHU K\ZSPR\S[ T[[LRHZ ]P VSLRZ VKH]HT \\[L ]HZ[\ ]HOL[H (\KP[ KH <\[L [LOUVSVVNPH[L RY]HS UpP[HTL QH YppNPTL ;HY[\Z 2PR ZLL ]HQHI HY]LZ[HTPZ[ RH ZLKH R\PKHZ QH TPSSLRZ QHVUPNHWpL]HZL[€€RY]HS[ HY]LZ[HKH RVRR\ R\S\ TPKH …RZPNH]LULU\O[S\Z7LHSLNP WYPU[PTPUL TLPSL [LRP[HI VU [€€RVVYT\Z[L YLHHSZLRZ 4PSSLSL W€€YH[H [pOLSLWHU\ T[TPZLRZVTHKWYVNYHT TPK TPKH L[[L][[L VTH 0;P ZLHKTL[LZVL[HTPZLS TLLZ[LSWHYHR\WVSL 2\P VZ[H[L LUKHSL HY]\[P ]P WYVQLR[VYP ]P TUL T\\ :PPU [\SLIRP HWWP 7YPU[LYPLR LSLR[YVVUPSPZL ]PKPUH VU HZP ZWLY[ Z\O[LSPZLS[ SPO[UL ;L WLH[L [LHKTH TPKH [L ZVV]P[L 2\S\KL RVRR\OVPK HSNHI ZLSSLNH [LOH ]LLUK\TH HUHS……ZPZ[ 2PR T\\ [\SLI L[ ZLHKL Z\\KHI TPKH [L WLHSLZLKH ZVV]P[L QH ]HH[HTH VZ[\OPU KH/PSQLTSPZHUK\]H[LRHZ\ 5) LZPTLZLK RLZ [LSS [\ZR\S\KLZ\TTHVUTHYNP P]HKWYPU[LYPH\KP[P[\SL]H/H YPK\ZRVU]LYLU[ZP QH TLZZP UHHSUL HQHSZHH]HKZLSSL[HZ\[H 7YPU[LYP[L W\O\S HNH HZP UPP LP VSL :VL[\ZTHRZ\T\Z 7YPU[LYPLRZWLY[ VU YLLNSPUH ]HPK  ,YPR2€Z[LY RVN\R\S\Z[ :\\YLT VZH ^^^WYPU[LYPLRZWLY[LL R\S\[\Z[LZ[ UHN\ [VVULY OVVSK\ZQHR\S\]HKVZHK[L -PUHU[ZLLYPTPUL OHRZLHSSLZWLHSLZVL[HTPZ[ 0UUV]H[ZPVVUQHT\\KH[\ZLK ,OR ZPPZ HY]\[P VZ[\NH ZHH[L R\S\KL RVRR\ OVPKTPZLRZ LUKHSL [€€[HTPZLRZ HIP]H LYP[P R\P ULLK VU WHILYPS OLUKP7YPU[LYPVZ[\NHR\S\KL U\TIYP[LNH [LZ[H[\K VU Q\ [LRP[HTPULHNHHSSLZHSNHI Z\\YLWpYHUL 7HYLT R]HSP [LL[ZVVKZHTHOPUUHLLZ[ 5HN\ZLSSLZ[]LLS]pOLVSLRZ VULYPUL]H[LS[VV[QH[LSQHWYPU (NH R\PKHZ [LOH ZLKH VS\ [LYPT\KLSP[LS]pNHLYPUL]R\ RVYYHZ R\Z PU]LZ[LLYPUN S\KLQHN\ULTPUL4UPR…ZPI \[LRZ VSL]H[ YHOH LLSHY]LZ

SPO[ZHS[WVSL& :PPURVOHS YppNPTLNP ÄUHU[ ZLLYPTPZLZ[QHR\S\KLOHQ\[H TPZLZ[WLYPVVKPWLHSL ,LZ[PZ VU LYPUL]HPK ÄUHU[Z HZ\[\ZP RLZ RPR WHR\]HK SHLU\[VV[LPK TPSSLNH VU ]PTHSPR VZHTHRZL[L RH\WH THRZ[H HNH ZLSSLNH RHHZ ULI[H]HSPZLS[RHSHLU\RVO\ Z[\ZLZ\\YLULTPULLLSHY]LZ 6UHNHRHHS[LYUH[PP]ZLPKSH OLUK\ZP lOH LUHT RHZ\[H[HRZL LYP UL]HPKYLUKPSHOLUK\ZP9LU[ PKHZHHIWOPT[[LSPZS[RPRL QHYLU[LP[Z[HZLLQ\\YLZ[LPL SHLU\RVVYT\Z[ ]HPK RHQHZ [\I LLSHY]LZ R\S\UH UHN\ RVO]P WSPPH[ZPK QH Y\\TPKL YLU[ 9LUKP W\O\S LP VSL R…ZPT\Z HPU\S[IPSHUZPZ]PLLSHY]LZ 9LLNSPUH WppZLI RSPLU[ PU Z[HSSLLYPTPZL QH ZLHKPZ[\ZR\ S\KLZ[ZLHKTL[LOHSKHTPZL R\S\KLZ[ QH OPSPZLTHZ[ \[PSP ZLLYPTPZLZ[ 1H TPZ RPNL WHYLT R\P LP ZVIPZPPZ]HOL[H[L]pSQH;LLP VSL ZLV[\K LLSUL]HS[ [LO[\K PU]LZ[LLYPUN\NH ]HPK ]P[L LIH]HQHSPR\ ZLHKTL SPO[]PPZ PS ]pSQH ]HOL[HKH ZLSSL ]HZ[\ TPZ [LPSL T\\[\U\K [PUNP T\Z[LZWHYLTPUPZVIPI 2\Q\[HNL L[[L L[ [LPSL ZVIP] \\ZSHOLUK\ZOVPHI[LPLR\ S\[\ZP RVRR\ TPUNP Z\TTH VZ[H HNH TVTLUKPS LP Q\H 9LU[PKLZ ZHH[L ZLSSL Rp[[L RHZ\[\ZR\S\K ]pOLUL]HK QH R\PNP THRZH[L YLUKPR\S\UH PSTZLSNLS[ RH ÄUHU[ZLLYPTPZL LLZ[ ]PI ]HIHS[ Q\O[\KH L[ RHZ\[\ZR\S\KL ]pOLULTPUL VU[LNLSPR\S[Z\\YLTR\P\\L ÄUHU[ZR\S\K :HH[L \\L QH WHYLTHSHOLUK\ZLUPUNQppI ]LLSYHOHNP[HZR\ZZL 2VVZSLPHTLWHYPTHK]PTH S\ZLK -\ZPVU=HYHSPPZPUN 9PZ[V2YPPR ^^^M\ZPVULL


Profile for Haridus portaal

Ajakiri Haridusportaal.ee, november 2014  

Ajakiri Haridusportaal.ee, november 2014

Ajakiri Haridusportaal.ee, november 2014  

Ajakiri Haridusportaal.ee, november 2014

Advertisement