Page 1

KIEGYEZÉS AZ ARANYKOR KEZDETÉN

2. ARANYBULLA 2012.

BORBÉLY JÓZSEF VEZÉRLŐ FŐFEJEDELEM


Tartalomjegyzék 1. Útmutató 2. Kormányzói Közlemény a Kiegyezésről 3. 2. Aranybulla 2012. 4. AMK Esküdtszéki Igazságszolgáltatás ítélete 1.P.1/2012/1. 5. Szent Korona Bank Alapító Okirata 6. Részvénykibocsátás 7. Az AKARAT szövetsége 8. Probléma megoldás 9. Tájékoztató a Szentkorona elektronikus fizetőeszköz használatához Mellékletek:

NAV-PSZÁF értesítő OTP levél Bácsvíz levél


Útmutató A KIEGYEZÉS népakarattal jön létre. Borbély József kormányzó életre hívta a valódi magyar államot, az Apostoli Magyar Királyságot, melyet mint Vezérlő Főfejedelem deklarált a 2. Aranybulla 2012. kiadásával. A második Aranybullában rögzítésre kerültek az állam életre hívásának stációi. A KIEGYEZÉS-sel, mint egy szabadítólevéllel a Magyar Nép évezredes elnyomása és az adósrabszolgaság egyszer és mindenkorra megszűnik. A mai napon kiadott KIEGYEZÉS című összesítő okirat minden magyar állampolgárt visszahelyez jogaiba, ezáltal minden magyar állampolgár gyakorolni köteles az 1222. évi Aranybulla ellenállási záradékában foglaltakat. Érdekeinek érvényesítését innentől kezdve mindenki a jelenleg még regnáló illegitim 3. Magyar köztársaság „hivatalos szervei” előtt az Apostoli Magyar Királyság egyenrangú polgáraként teheti meg. A KIEGYEZÉS-hez csatolt iratokkal minden kétséget kizáróan mindenki egyértelműen tudja igazolni, hogy sem magánszemélynek, sem jogi személynek nem tartozik. Így nincsenek banki tartozásai, kifizetetlen közüzemi számlái, mivel azt a Szent Korona Bank Alapító Okirata II. bekezdésében foglaltak szerint átvállalta, mely az Apostoli Magyar Királyság Esküdtszéki Igazságszolgáltatásának P.1/2012./1. számú precedenst teremtő ítéletében kihirdetésre, majd a 2. Aranybulla 2012.-ben rögzítésre is került, így az a Történeti Alkotmány részévé vált. A Szent Korona Bankhoz történő regisztrációval a magyar emberek fizetőképessé váltak, melyet az adott ügyintézési helyen, például a még regnáló kereskedelmi bankok, végrehajtók, közműszolgáltatók, stb. deklarálni tudnak az új elektronikus fizetőeszköz, a Szentkorona kezeléséhez használt mobiltelefonra letöltött bankszámlaegyenlegük bemutatásával, ahol akár kisebb tartozásaikat helyben rendezni is tudják, amennyiben a „partner” már rendelkezik a Szentkorona kezeléséhez szükséges eszközzel és programmal. Amennyiben a „partnerek” (bankok, végrehajtók, szolgáltatók, stb.) még esetleg nem értesültek a KIEGYEZÉS-sel egységes szerkezetbe foglalt fenti nemzetmentő programról, úgy az eljárásokat illetve behajtásokat mind addig fel kell függeszteniük, míg képbe nem kerülnek a fenti törvényben foglalt változásokról, és nem szerzik be a Szentkorona fogadásához szükséges eszközeiket. (A törvény nem tudása nem mentesít.) A fentieket az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatala a legszélesebb körben hozta és hozza folyamatosan nyilvánosságra, egyrészt saját hivatalos honlapjain (www.apostolimagyarkiralysag.hu www.tempohirek.com facebookos oldalakon), másrészt a még regnáló illegitim 3. Magyar köztársaság hivatalos szerveihez, valamint a mellékletben foglalt módon a szolgáltatók és más hitelezők felé folyamatosan került és kerül hivatalosan megküldésre.


A hitelezők fentiek szerinti teljes körű együttműködésének esetleges elmaradása esetén az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatalának hivatalos megkeresése mellett azonnal a rendőrség segítségét kell igénybe venni, mivel az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatala avató ünnepségét illetve az új kormány eskütételét is a jelenleg regnáló rendőri állomány biztosította. A hatályos törvények és rendeletek (2. Aranybulla 2012.) be nem tartása jogkövetkezményeket von maga után, melyért az elkövető az Apostoli Magyar Királyság Esküdtszéki Igazságszolgáltatása előtt felel. Ha az elkövető hivatalos személy (Btk. 137.§ (1.)), úgy vele szemben az Esküdtszéki Hadi Törvényszék rögtönítélő bírósága fog eljárni. Az állampolgár a volt hitelezőivel történő eljárása során (elszámolás) jelen KIEGYEZÉS című Egységes Szerkezetbe foglalt 28 oldalas iratról minden egyes esetben 2 példányt készít, melyből egyet ismertetése után átad az adott helyen, melyet az átvevő hivatalosan a másik példányon átvesz, aláírásával igazol (aláírva visszaad). A hitelező illetve képviselője és az adós az eljárásuk során kötelesek mindvégig önmérsékletet tanúsítani, és együttműködni a vonatkozó törvények szerint (a hitelezők vagy képviselőik is az Apostoli Magyar Királyság egyenrangú polgárai, ők ugyan úgy fognak részesülni a mostantól már gondoskodó Magyar Állam, az Apostoli Magyar Királyság által nyújtott javakból, ezért hosszútávú érdekeik megegyeznek a volt adóséval).

Kecskemét, 2013.04.24.

Borbély József Vezérlő Főfejedelem sk.


Közlemény Kiegyezés Örömmel jelentjük be, hogy az Apostoli Magyar Királyság Kormányzója kiegyezéssel megállapodott a regnáló 3. Magyar köztársaság vezetésével a hatalom békés átvételéről Előzmények (a rendszerváltás melléktermékei a cégtemetők) Láthatóvá vált az állampárt. A 2/3-os többségű FIDESZ Kormány házi pénztárába nyújt betekintést a napokban megjelent sajtóhír, hogy Uránbátyám, a balos milliárdos (Vectigalis Zrt., Varga Jenő) lett az országos befolyású stratégiai nagyvállalatok felszámoló-biztosa a „nemzeti együttműködés rendszerében”. Az 1989-es úgynevezett rendszerváltás a magánosítás jegyében jött létre, és a privatizáció, ami ugyan önmagában is a hatályos jogszabályokba ütközött, de az illetékes kormányok ezen ügyleteknél mindvégig a törvényesség látszatát keltették. Ennek kapcsán nem is tudták maguk a privatizációs tranzakciók kielégíteni a létrejövő új pártok csillapíthatatlan pénzéhségét, még a saját törvényeik szerint sem. Ráadásul nem lehetett minden állami céget privatizálni, így erre találták ki, hogy csődbe menniük viszont szabad, és a felszámolási eljárások folyamán a felszámolók már meg tudták oldani a pártok és az oligarchák táskás pénz igényét. A Tiszta Energiával Magyarországért Párt alapításkori céljainak megfelelően feldolgozta a korrupciós folyamatokat, ahol kirajzolódott a magántőke mellett a felszámolócégek összefonódása (személyi átfedések, kartellezés), melyekből bizonyítékokkal alátámasztva lehetett levonni azt a következtetést, hogy a parlamenti pártok között nincs szembenállás, legalábbis ami az anyagiakat illeti, mert ugyan azon felszámolók finanszírozzák az úgynevezett baloldali illetve jobboldali pártokat, valamint a „nemzeti” oldal megmondóembereit és egyes civil szervezetek vezetőit is. Az elmúlt évek során a TEMPO Párt arra illetékesei a Kossuth Holdinghoz tartozó felszámolói cégcsoportot dekonspirálták a teljesség igényével, az igazságszolgáltatási szervek előtt is, országos sajtóban történő megjelenítés mellett. Erről a tevékenységről folyamatában 2008.-óta készült egy bűnszervezeti ábra, mely POLIP XIII néven vált ismerté, és a milla múltévben tartott Polip Konferenciáján nagy nyilvánosság előtt került kiosztásra a résztvevőkön felül a magyar és a nemzetközi sajtó jelenlévő képviselőinek is (Hankis Elemér, Ablonczy Balázs, Magyar Kornélia, a szlovák sajtó részéről Simicska úr (?), és a jelenlévő más újságírók részére is). Megkapta az ábrát a milla akkori vezetésén túlmenően az LMP képviseletében Karácsony Gergely is. Az ábra egyébként ismert az igazságszolgáltatási szervek egésze előtt is, hiszen több száz hivatalos eljárásba lett becsatolva a hozzátartozó több tíz-ezer oldal bűnügyi bizonyítékokkal, például a Példatárral együtt. A Kossuth Holding felszámolócég kapcsolatait mutató ábra főszereplői is végső soron a politikai pártok, de


teljes mértékben beazonosítható Simicska Lajos, Csányi Sándor, Pintér Sándor, Kocsis István, Erős János, Széles Gábor, Bajnai Gordon, Gansperger Gyula. A most az országos sajtóban napvilágot látott fentebb hivatkozott Varga Jenő, balos milliárdos, jobbos kormányban lévő szerepvállalása (kvázi pártpénztárnok) egyértelművé teszi a pártok közötti teljes érdek összefonódást, ezáltal a magyar állami maffia létezését, hiszen a HVG cikkében megjelent cégkapcsolati ábra szereplői között is megtaláljuk dr. Pintér Sándort és Simicska Lajost a közös strómanjukkal, Kántor Tibor volt APEH elnök-helyettessel (Simicska alatt), jelenleg a Pintér cégek tulajdonosával együtt. A fentiek egyértelművé teszik, hogy a korábbi állampárt továbbéléséről szóló anomáliák nem légbőlkapottak, illetve nem összeesküvés-elméletek. Ennek összegzésére számtalan alkalommal kerítettünk már sort, többek között legutóbb a dekonspiráció és az Orbán az országpusztító című írásainkkal. Mára az alkotmányos válság teljes körűvé vált, mivel nem csak arról van szó, hogy a maffiából néhányan beépültek az állami szervek irányítói közé, hanem kimondható, hogy minden állami szerv - élén a rendőrséggel, bírósággal és az ügyészséggel – felső vezetője az állami bűnszervezet tagjává vált (azt a kitételt, hogy „tisztelet a kivételnek”, pedig azért nem alkalmazhatjuk, mert egy állami vezető ha nem tud arról, hogy mi történik a hivatalában, akkor nem oda való, ha pedig tudja és eltűri, akkor bűnös, mert cinkos, aki néma), tevékenységüket teljes mértékben összehangolják, megsértve ezzel a hatalmi ágak szétválasztásának törvényi követelményét is. Ezáltal az állami vezetők a hivatali feladataik „ellátása” mellett tulajdon képen az alájuk tartozó szervezeteket bűnszervezetként irányítják. Jól példázza ezt, hogy maga a pénzügyminisztérium is fantomcégeket hozott létre, illetve jelenleg is működtet (pl: Reorg felszámoló cégcsoport). Természetesen a rendszer mára a 2/3-ot magáénak tudó FIDESZ Kormány irányítása előtt is így működött, viszont most a 2/3-dal a törvényi hátteret is jól látható módon meg kívánja teremteni az intézményesített állami maffia működtetéséhez. A fent felsorolt bűnügyi összefüggéseket tovább nem taglalva - mivel azt a hazai oknyomozó újságírók már szinte teljességgel feldolgozták és publikálták – megállapíthatjuk, hogy az összegzés és a következtetések levonása, valamint a felelősségre vonások – nyilván nem az újságírók hibájából – elmaradtak. Mi levontuk a következtetéseket, és a tényfeltárásaink kapcsán a hazai jogállam és a jogrend iránt érzett felelősségünk okán az elmúlt években nem csak elkezdtük megjeleníteni a valódi magyar államot, az Apostoli Magyar Királyságot, hanem fel is készültünk az ország rendbetételére. Feladatunk elvégzése közben a lehetőségünk szerint mindvégig igyekeztünk a legszélesebb nyilvánosságot bevonni. 2008.-tól működtetjük honlapjainkat, melyeken folyamatosan jelenítjük meg az aktuális információkat mind az államirányítással, mind pedig a tényfeltáró munkánkkal kapcsolatban (a Heti Világ Gazdaság folyamatában tudósított róla rendszeresen) a www.tempopart.hu, a www.tempohirek.com, a www.apostolimagyarkiralysag.hu, a www.maghirdeto.hu illetve a facebook oldalainkon. Mára csak a www.tempohirek.com látogatottsága meghaladta a 800.000-et.


A regnáló hatalmat minden lépésünkről tájékoztattuk, melyet tudomásul vettek. Természetesen a hivatalaik előtt folyó több száz eljárásról, melyek jelentős része állammal szembeni eljárások, saját hivatalaiktól is kellett, hogy értesüljenek. Újabban minden párt és civil szervezet az úgynevezett nemzeti oldalon a történeti alkotmány visszaállítására hív fel. Elképzelésük azért lehetetlen, mert a Szent Korona Tan kimondja, hogy hatálytalaníthatatlan, és senki sem tudja hatályba helyezni azt, ami hatályban van. Az Apostoli Magyar Királyság működésének szüneteltetését nem a Történelmi Alkotmány felfüggesztése váltotta ki, - hiszen azt hatályosan nem lehetett felfüggeszteni az előbbiek okán - hanem a megjelenítés hiánya, mert Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr lemondása után 2009. június 13.-ig nem volt aki megjelenítse. A 2009. június 13.-i bejelentésünket követően 2011.04.16-án megalapítottuk a Szent Korona Bankot, mely részvényeinek a birtokosai a magyar állampolgárok. Az alapítással egy időben kibocsátásra került az új elektronikus fizetőeszköz, a Szentkorona (20.000.000.000.000 azaz Húsz-ezer-milliárd Stk mértékben). 2011.11.11-én visszahelyeztük a jogaiba az Apostoli Magyar Királyságot. 2011.12.28-án Borbély József kormányzó letette a hivatali esküt, és felavattuk az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatalát, majd létrehoztuk a Fehér Sereget, melynek főtisztjei 2012.03.25-én tették le a hivatali esküt. 2012.02.29-én az Apostoli Magyar Királyság Kormányának az eskütételére került sor. Megalkotásra kerültek az ország működését szabályzó Kormányzói Rendeletek (I-VII), valamit az aktuális Végrehajtó Rendelkezések. Ennek értelmében került sor az Esküdtszék felállítására. Az Esküdtszék a Szent Korona Bank alapító oklevelében foglalt tartozásátvállalásra figyelemmel jogegységi döntést hozott AMK EI. P.1/2012./1. számon. 2012.11.07-én indítottuk el az új fizetőeszköz technikai bevezetését Szentlap címmel, majd 2013.02.25-én fejeződött be a szoftver készítése, mely lehetővé teszi mindenki számára az elektronikus fizetőeszköz kezelését, valamint hozzáférést biztosít a feltétel nélküli, alanyi jogon járó alap jövedelemhez minden magyar számára havi 1.000 Stk értékben. 2012.12.06-án Borbély József, az Apostoli Magyar Királyság Vezérlő Főfejedelme kibocsátotta a 2.Aranybulla 2012.-t, melyben összefoglalásra került Magyarország múltja és jelene, és meg lett határozva jogrendjének helyes értelmezése. Ezáltal a Történelmi Alkotmány részévé váltak a Szent Apostoli Magyar Királyság új életre hívásának és működtetésének stációi az Aranykor küszöbén. A Kormányzói Rendeletek érvényre juttatásának érdekében (a II. sz. Kormányzói Rendelet értelmében a Parlamenti és a Parlamenten kívüli pártok politikai tevékenységei betiltásra kerültek) állapodtunk meg a regnáló hatalom (mögöttes) képviselőivel a Parlament feloszlatásáról. (A fentebb már hivatkozott hazai jogállam és jogrend iránt érzett felelősségünk okán meghatározott cselekményeket mára maradéktalanul végrehajtottuk, még időben, a világ és Magyarország pénzügyi összeomlását megakadályozva, az Új


Világbank – New Net Word Bank – létrehozásával, melyen keresztül nem csak Magyarországon kerülhet bevezetésre a Szentkorona, hanem a világon bármely nemzet részére.)

Gyakorlati lépések A fentiek alapján a politika kivonul az ország gazdaságából és mindennemű irányítási munkából. Az anarchia elkerülése és a zökkenőmentes átállás érdekében az államirányítás területén, valamint a vállalatok élén egyelőre mindenki a helyén maradhat, amíg az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Ellenőrzési Hivatalának munkatársai másképp nem döntenek az elszámoltatás folyamán. A korábban már meghirdetett amnesztia rendelet csak büntetőjogi szempontból és együttműködés esetén alkalmazható, a törvénytelenül szerzett javakat vissza kell mindenkinek szolgáltatni. Az irányítás átvételi folyamatának befejezéséig nem tartható meg semmilyen tömegrendezvény, mivel a 2012. október 23.-i rendezvénnyel kapcsolatos feljelentéseink alapjául szolgáló körülmények jelenleg is fennállnak, és ezzel is elejét kívánjuk venni egy esetleges anarchikus állapotnak.

Kecskemét, 2013.04.15.

Borbély József Vezérlő Főfejedelem sk.

6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1/b. VII.

www.apostolimagyarkiralysag.hu


Az Apostoli Magyar Királyság már ismét a jogaiban A Szent Korona minden jog és tulajdon forrása Alapítást megújító oklevél (2. Aranybulla 2012.) 2012.12.06. I. Magyarország Szent Apostoli Királyság az idők kezdetétől fogva. (Teremtés) Első királyunk Nimród, aki Istenként uralkodott. Magyarország a függetlenségét 1000-ben veszítette el, feladva ezzel birodalmi státuszunkat. (Az Attila nagy királyunk által isteni parancsra készítetett, majd Nagyboldogasszony számára felajánlott Szent Koronával I. István szentségtörést követett el. Magát megkoronáztatva, a rokoni ágon létrehozott jogutódlás bevezetésével a Magyar Nép elmúlt 1000 éves tragédiáját okozta.) I. István azzal, hogy megállapodott a Vatikánnal, és a nemzetre kényszerítette annak hamis tanait, megszűntette az ősi magyar (szkíta) isteni eredetű kereszténységet, mely az érdek nélküli szeretetről szólt. A Magyarok vezéreiket (fejedelem, főfejedelem, kagán) mindig képességei és tudása alapján választották. Ez természetesen nem zárta ki, ha a vezető valamely leszármazottja kimagasló képességekkel rendelkezett, mellyel mindenki máson túltett, hogy akkor ne lehetett volna Őt megválasztani (lásd: Álmos és Árpád vezért).

II. Az Apostoli Magyar Királyság Vitéz Nagybányai Horthy Miklós lemondásáig (1944. október 16.) működött. Ezt követően megjelenítve nem volt, de meg nem szűnt, mivel a Szent Korona Tan hatálytalaníthatatlan. 2009. június 13-án önként vállalva a kormányzói megbízatást, az államot az Apostoli Magyar Királyság Kormányzójaként, Borbély József jeleníti meg.


III. 2011.04.16-án megalapításra került a Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság, rövid nevén a Szent Korona Bank, 20.000.000.000.000 Szentkorona tőkével, a részvények tulajdonosai a magyar állampolgárok egyenlő arányban. A kibocsájtásra került 20.000.000.000.000, azaz húsz-ezermilliárd Szentkorona (Stk) elektronikus fizetőeszköz, az Apostoli Magyar Királyság hivatalos fizetőeszköze. 2011.11.11-én az Apostoli Magyar Királyságot a jogaiba visszahelyeztük – mint létező valódi Magyar Államot – a Dunán a Kárpátia Emléktúra alkalmával a Budapest hajón BudapestEsztergom-Budapest között. 2011.12.28-án felavatásra került az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatala Kecskeméten a Petőfi Sándor utca 1. szám alatt, és a Kormányzó letette a hivatali esküt, majd a Kormányzói Rendeletek – I.-VII.-ig – megalkotásával, szabályozta az Apostoli Magyar Királyság működését. 2012.02.25-én az Apostoli Magyar Királyság Fehérseregének a főtisztjei letették a hivatali esküt a Szent Koronára és a Kormányzóra. 2012.02.29-én az Apostoli Magyar Királyság Kormányának miniszterei is letették a hivatali esküt a Szent Koronára és a Kormányzóra. 2012.09.12-én a Apostoli Magyar Királyság Esküdtszéki Igazságszolgáltatása megkezdte működését. Ezen a napon ülésezett először az Esküdtszék, ahol jogerős ítélet született az első perben (EI P.1/2012./1.) Az ítélet 2012.09.14-én 8 óra 30 perckor került kihirdetésére a Budapesti Királyi Törvényszék (1055 Budapest Markó utca 27.), földszint 18-as számú tárgyalótermében. Az ítélet precedens értékű, kihat minden magyar állampolgárra, semmissé téve minden hitelszerződést, összhangban a Szent Korona Bank alapító okiratának utolsó bekezdésében foglaltakkal, miszerint a Szent Korona Bank minden magyar állampolgár tartozását átvállalja, és helyettük teljesíti a velük szemben fennálló követeléseket az esetleges jogviták lezárását követően. 2012.12.02-án az Apostoli Magyar Királyság megkezdte a Szentkorona (Stk) mint fizetőeszköz használatát garancia formájában.


IV. Az Új Világrend az elektronikus pénz bevezetésével kezdi meg működését. Az elektronikus pénz követhetősége a biztosíték arra, hogy a korrupció összes formája megszűnik, mivel a nem legális ügyletek kifizetései automatikusan nem teljesülnek. Hazánk minden ismert írott, vagy szokásjogként fennmaradt törvénye a történelmi alkotmányunk, a Szent Korona Tan része. Hatályosságának kérdését az dönti el, hogy az adott jogszabály törvényi célja helyes értelmezéssel meg tud-e valósulni. Mindennemű visszaélés, a törvények be nem tartása következményekkel jár. Különösen az életellenes cselekmények, a gyermekekkel, az idősekkel és a nőkkel szemben elkövetett bűncselekmények, valamint a korrupció, illetve az államellenes bűncselekmények, pl: mint a Szentkoronával, mint hivatalos fizetőeszközzel elkövetett bárminemű visszaélés. Tekintettel az elmúlt 1000 év törvénysértő működésére – a mindenkori Magyar Államot illetően – különösen a közelmúlt (az elmúlt 23 év) eseményeire, a gazdasági megszorításokkal történő népességcsökkentés, vagy azt megelőzően annak közvetlen fegyveres formájára vonatkozóan is érvényben marad a halálbüntetés, hogy többé ne ismétlődhessen meg az állam vezetői által az elmúlt 1012 év alatt folyamatosan elkövetett nemzetirtás. Halálbüntetés kiszabása csak kifejezetten akkor alkalmazható, ha előre megfontoltan aljas szándékból történik az élet kioltása, ez alatt értendők a népesség csökkenését eredményező indokolatlan gazdasági megszorítások, vagy a népirtás egyéb formái, mint például az orvosok által tudatosan adagolt nem megfelelő gyógyszerek és kezelési módok. Kegyelmet csak a Főfejedelem vagy akadályoztatása esetén a Kormányzó gyakorolhat. Az egészséges életmódra, valamint a jogra és kötelezettségre történő nevelés illetve oktatás már a gyermekkortól kezdve kötelező, melyekből ugyanúgy vizsgát kell tenni, mint más tárgyakból. Minden ember egyenlő, ezért a korábban szerzett nemesi címek és előjogok törlésre kerültek. Hamis tanok hirdetése és követése tilos! Borbély József Vezérlő Főfejedelem s.k.


ESKÜDTSZÉKI IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS (EI) Apostoli Magyar Királyság Kecskemét Törvényszéki Esküdtszék AMK EI P.1/2012./1.

Kecskemét, 2012.09.12.

AZ APOSTOLI MAGYAR KIRÁLYSÁG NEVÉBEN! (Korábban az eljárás az illegitim Magyar Köztársaság Fővárosi Törvényszékén 31.P.22.694/2010. számon volt folyamatban. Tekintettel arra, hogy az illegitim Magyar Köztársaság megszűnt, a per a fenti számon áttételre került az Apostoli Magyar Királyság Esküdtszéki Igazságszolgáltatása elé.) Az Esküdtszék az AMK EI P.1/2012. szám alatt folyamatban lévő polgári peres ügyben 2012. szeptember 12. napján megtartott tárgyalás alapján meghozta és 2012. szeptember 14-én kihirdetni rendeli a Budapesti Királyi Törvényszéken (1055 Budapest Markó utca 25.) az alábbi ÍTÉLETET: Az Esküdtszék a felperes keresetének az alábbiak szerint adott helyt: Az Esküdtszék megállapította, hogy a szóban forgó kölcsönszerződés semmis, ezért vissza kell állítani az eredeti állapotot. Az I.r. alperest kötelezi 200.000 Stk (40.000.000 Ft) vagyoni és 175.000 Stk (35.000.000 Ft) nem vagyoni kár felperes részére történő megtérítésére. A hivatkozott kölcsönszerződés fedezetéül szolgáló Budapest XXII. kerület Csöngő utca 3. szám alatti ingatlant a felperes részére 3 napon belül birtokba kell adni és a Földhivatal által vezetett ingatlan-nyilvántartásba vissza kell vezetni a felperes tulajdonjogát. A II.r., III.r. és IV.r. alperesek tűrni kötelesek a fenti ítéletben foglaltak végrehajtását. A II.r., III.r. alpereseknek tételesen kell átadniuk a részükre az önálló bírósági végrehajtó által birtokba adott Budapest XXII. kerület Csöngő utca 3. szám alatti ingatlant és tartozékait - a Tauzin család kényszerűen hátrahagyott személyes vagyontárgyait (bútorok, berendezési tárgyak, ruhák stb. leltár szerint) -, eredeti állapot szerint. Az esetleges hiányokért a II.r. III.r. alperesek újrapótlási, amennyiben a hiányzó dolog természeténél fogva nem pótolható úgy eszmei értéken teljes kártérítési felelősséggel tartoznak, melyet a birtokba adást követő 8 napon belül kell megfizetniük a felperes részére. Az Esküdtszék kötelezi az I.r, II.r. és III.r. alpereseket, hogy egyetemlegesen fizessenek meg perköltség címén a felperes részére 5-5.000 Stk-t (1.000.000 Ft).


Az ítélet jogerős és végrehajtandó, továbbá precedens értékkel bír és kihat az összes magyar állampolgár által kötött hitelszerződésre, valamennyi semmis. Az Ítélet kinyilvánítja a népakaratot, a rendszer károsultjainak kárpótlását. Döntésünkkel érvényre juttatjuk az állampolgárok történelmi alkotmány ellenállási záradékában foglalt jogait és kötelezettségét. I n d o k lá s A magyar állampolgárok szabadságát és az emberi méltósághoz való jogát, létbiztonságát az őt megillető állami vagyonrészének megléte tudja csak szavatolni. Az állami vagyon 1/tíz-milliomod része az egyén saját vagyona, húzza annak hasznát illetve viseli terheit. Közismert tény, hogy az elmúlt 30 évben a közhatalmat törvénytelenül gyakorló politikai és gazdasági elit 250 milliárd dollárt utalt ki off-shore számlákra, azaz lopott el az állami vagyonból . Ez az összeg kétszerese a jelenlegi államadóságnak. Ezen összegeket nem forgatták vissza a magyar gazdaságba, továbbá a magántulajdonosokhoz került gyárakat, üzemeket és más termelési egységeket sem működtették tartósan tovább, emiatt két-millió munkahely szűnt meg. A szociális háló kilyukadt, szertefoszlott és a fentiek miatt hitelfelvételre szorult magyar állampolgárok a hitelüket sem képesek visszafizetni. Az előző kormányok nemhogy megvédték volna őket a globális karvalytőke gyilkos vámszedőitől, maguk asszisztáltak törvényhozási szinten is a magyar lakosság földönfutóvá tételéhez. Eközben az elmúlt 22 évben a nemzeti vagyon 95%-a is gyakorlatilag ellenérték nélkül, törvénysértően kül és belföldi magántársaságok és személyek tulajdonába került. Így az erről szóló szerződések is semmisek. A semmis szerződésre nem kell külön eljárást indítani. Az Apostoli Magyar Királyság igazságszolgáltatási rendszere folyamatosan állítja helyre a törvényes állapotot. Ennek keretében került sor a Szentkorona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság (továbbiakban Szentkorona Bank) megalapítására és részvényeinek kibocsátására, mely részvények birtokosai a magyar állampolgárok, fedezet az állami vagyon. Az igazságos közteherviselést Borbély József, az Apostoli Magyar Királyság kormányzója rendeletben szabályozta. A magyar állampolgárok fennálló mindennemű tartozásait a Szentkorona Bank átvállalta, és az esetleges jogviták jogerős lezárását követően teljesíti a kifizetéseket. (Jóllehet az állampolgárok már egyébként sem tartoztak a bankoknak, mivel a válság ideje alatt, az Európai Unió kormányai 2008.-tól kezdve 4.500 milliárd euro közpénzt fordítottak a bankok veszteséginek finanszírozására.) A bátor Tauzin család amikor sikertelenül ugyan, de ellenállt a parlamentáris diktatúra százszoros túlerőben lévő készenléti terrorista rendőreivel szemben 2010. június 15-én, példát mutatott a magyar családok nyomorba taszított százezreinek, hogy a Szent Korona Tan közjogi védelme nem csak jog, hanem kötelesség is.


Sáska Béla esküdt sk.

Horváth Imre esküdt sk.

Szabó Attila esküdt sk.

Hajdú Károly esküdt sk.

Szappanos Elek esküdt sk.

Bakos Richárd esküdt sk. Ladányi György esküdt sk. Kiadmány hiteléül:

Borbély József kormányzó


KORMÁNYZÓI HIVATAL http://apostolimagyarkiralysag.hu/news.php Felhívás a Nemzethez! 2012.05.25. Felhívással fordulunk minden magyar állampolgárhoz pártállásra és vallási felekezethez tartozásra tekintet nélkül: Fogjunk össze a nemzeti egység megteremtése érdekében, hogy kilábaljunk mind az anyagi, mind az erkölcsi válságból! Jelenleg pártok, egyházak és civil szervezetek osztanak meg bennünket száz- és ezerfelé, hogy az amúgy a világon is egyedülálló adottságaink ellenére (8 millió ha jó minőségű termőföld, Európa legnagyobb édesvízkészlete, óriási mennyiségű földgáz, szén és nemesfémbányák, innováció stb.) az utolsók legyünk a világon minden megmérettetésen (állami vagyonvesztés, államadósság növekedése, korai halálozás stb.). 22-es csapdája az, hogy az elmúlt 22 évben eltűnt az 1989-ben meglévő 22.000 Mrd Ft értékű nemzeti vagyon, az 1989-ben meglévő 5.000 Mrd Ft államadósság mára 22.000 Mrd Ft-ra nőtt. Fel kell tenni a klasszikus közgazdasági kérdést, hogy (az ország) „a vállalkozás” folytatásának az elve érvényesül-e. Értjük ez alatt, hogy a jelenlegi politikai berendezkedés által működtetett ország irányítás folytatható-e, szabad-e engednünk, hogy folytassák, vagy döntsünk a visszahívásukról - akár annak ellenére is, hogy ők már döntöttek arról, hogy nem visszahívhatók - az önrendelkezés jogán. Meg kell előznünk, hogy mások csődeljárást folytassanak le velünk szemben. Ma Magyarországon hozzá nem értők kezelik a közös vagyont, és látszólag már tönkre is tették az országot. De szerencsére ez csak a látszat, mivel Magyarország jelenlegi területén is közel 8 millió ha kiváló minőségű termőfölddel rendelkezünk, ahol 30 millió ember élelmiszerszükségletét is megtermelhetjük. Ahogy a tolvajok a földjeinket nem tudták az ország terültéről, természeténél fogva, kicsempészni, így a fentebb sorolt bezárt bányáink gyomra is őrzi még kincseinket. Az úgynevezett (’89-es) rendszerváltást követően országunk irányítását végző politikusaink a mai napig bezárólag egységesen, szinte kivétel nélkül elkövették a hazaárulást, a hűtlen vagy hanyag kezelést, sikkasztást, hivatali visszaélést, bűnpártolást, népirtást, az alkotmányos rend erőszakos megdöntését és más kapcsolódó bűncselekményeket (azért kivétel nélkül, mivel gyilkosok között cinkos, aki néma). Az Apostoli Magyar Királyság kormányzójaként, továbbá a 10 millió magyar állampolgárt megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerinti képviselőjeként, valamint a Tiszta Energiával Magyarországért Párt elnökeként pert indítottam a jelenleg regnáló illegitim Magyarország elnevezésű köztársasággal szemben. A pert le sem kell és le sem lehet folytatni, mivel az illegitim köztársaság államhatalmi szervei is illegitimek, illetve a jogtalanul megjelenített, és jogi értelemben létre nem jött állam fantom volta miatt nem perképes. Most az egyszer nem a kommunista bírók dönthetnek majd, hanem mi, aki a Szent Korona alattvalói vagyunk mindnyájan, mind a 10 millió, illetve 15 millió magyar. http://apostolimagyarkiralysag.hu/news.php?readmore=74


Királyság! Királyságtól nem kell félnetek, hiszen az áhított nyugati világban (Európa nyugati felén) számtalan királyság létezik (Dán, Spanyol, Svéd, Belga, Angol, stb.), a miénk miért nem létezhetne, amikor Szent Koronánk csak nekünk van. Ráadásul Szentkoronánk „nem is csak egy van,” hanem 20.000 Mrd Szentkorona már mint elektronikusan kibocsájtott pénz, mely a világ legnagyobb, fedezettel rendelkező fizetőeszköze. http://www.tempohirek.com/news.php?readmore=110#comments A 10 millió magyar állampolgár élelmezését és fogyasztási cikkekkel történő ellátását jelenleg 70 %-ban külföldi cégek (multik, TESCO, METRO, stb.) biztosítják. Évekbe telik, míg a magyar mezőgazdaságot, feldolgozóipart, könnyű- és nehézipart, valamint a szolgáltatások illetve a kis- és nagykereskedelem nagyobb részét visszaállítjuk. Biztosak lehetünk abban, hogy ezen időszakban a multicégek nem mondanak le árbevételükről és az abból képződő profitjukról, el fogják fogadni az új magyar nemzeti fizetőeszközt, ezáltal az nem csak helyi pénzként, hanem nemzetközi fizetőeszközként is rögtön bevezetésre kerül, mely fizetőeszköz korlátlan forrást biztosít a magyar nemzetgazdaság felvirágoztatásához (1Stk -szentkorona- = 1CHF) 20.000 Mrd szentkorona = 4.000.000 Mrd Ft. 2011. június 17.-én az akkor még általunk nem ismert mértékű gázvagyonnal még nem kalkulálva is 20.000.000 Mrd Ft értékben limitálva állapítottuk meg a jelenlegi állami vagyon értékét, mely vagyont felosztottunk 10 millió egyenlő részre, dematerizált részvények formájában. A részvény tulajdonosai a magyar állampolgárok. A részvény értéke 2.000.000 Stk (400 millió Ft) /fő. http://www.tempohirek.com/news.php?readmore=173 Az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatalának Jogi Főosztálya megalkotta az ország közigazgatásának és gazdaságának működését szabályozó rendeleteket, és folyamatosan, készítik el a végrehajtó rendelkezéseket. Lásd: http://apostolimagyarkiralysag.hu/articles.php?cat_id=1 Hazádnak rendületlenül… Borbély József kormányzó sk.


PROBLÉMA-MEGOLDÁS “Egy problémát nem lehet ugyanazzal a gondolkodásmóddal megoldani, amivel azt létrehoztuk.” (Albert Einstein)


Az Apostoli Magyar Királyság a szakrális geometria alapján hozta létre a gyógyírt a világ bajaira megalkotva az új pénzügyi rendszert, aminek nincsenek határai, mert a valódi forrásból ered. Ezen kívül a magyar földben rejtező vagyoni háttér bőségesen elegendő fedezet a hitetleneknek. A FORRÁS

Energia Magyarország Földgáz 600 Mrd Stk

Szén, Urán, Kőolaj 100 Mrd Stk

Geotermia 20.000 Mrd Stk

Kuvait Földgáz 400 Mrd Stk

Kőolaj 10.000 Mrd Stk

Termőföld, víz, klíma Magyarország Ország területe Termőterület Víz 93.000 km2 60.000 km2 Bővizű folyók, tavak Éghajlata és talajösszetétele mezőgazdasági termelésre kiválóan alkalmas Kuvait Ország területe 18.000 km2

Termőterület 180 km2 Szélsőséges éghajlat, sivatagos talaj

Víz nincs


„Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon taní – tani!” Jòzsef Attila Az elektronikus pénz – a Szentkorona működéséről A SZENT KORONA AZ EMBERSÉGÉRT A Teremtő – Isten önmaga egységét megosztva hozta létre az anyagi világot, benne az egyik legszebb gyöngyszemét a Föld bolygót, és annak élővilágát. A Szent Korona – Isten földi helytartója, minden tulajdon forrása – amint ez a Szent Korona Alkotmányában benne foglaltatik. A Földet, az ásványokat – növényeket – állatokat Isten az Embernek, mint gyermekeinek a gondjaira bízta, azzal a feltétellel, hogy azt megőrizze utódainak az eredeti minőségben, miközben bővelkedhet minden szükségletében. Az Ember azonban eltért a kapott tervtől, és mostanra katasztrófa helyzetet hozott létre, ami veszélyezteti nem csak a Földi életet, hanem a vele összefüggő kozmikus rendszereket is. Az évezredek óta egyre csökkenő emberi tudatosság miatt az értékrend eltorzult, és az ennek következményeként létrejött kifosztás nem csak az emberek többségét fosztotta meg a normális élet lehetőségétől, hanem a teljes földi élővilág pusztulásával fenyeget.


A fentiek okán a Szent Korona hozza létre a változást a legkorszerűbb technológia felhasználásával forgalomba hozott fizetőeszközzel, a Szentkoronával (Stk). A beavatkozást az érték fogalmának helyreállításával a Szent Korona képviselőjeként az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatala által működtetett SZENT KORONA BANK kezdi meg. I.

II. III.

Működésének alapja: Az APOSTOLI MAGYAR KIRÁLYSÁG Kormányzója létrehozta a Szent Korona Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság-ot – (Szent Korona Bank), és kibocsátotta a Szentkoronát, mint fizetőeszközt. A Szentkorona (Stk) elektronikus számlapénz. Az új kamatmentes pénzügyi rendszerrel kiszámíthatóvá, így tervezhetővé válik a gazdaság. Az elektronikus fizetőeszköz bevezetésével a korrupció elkövetésének lehetősége beszűkül. Mind az egyén, mind a közösségek tartozásai megszűnnek, ezzel minőségi életmódváltozás következik be, mely jótékony hatással lesz az emberek mentális és fizikai egészségére is, ezáltal hosszútávon a társadalombiztosításra fordítandó összeg is jelentősen csökken.

Bevezetés lépései: 1. A Szent Korona Bank megalapításával, és feltőkésítésével létrehoztuk az alapot. 2. A bevezetését a meghívásos közbeszerzéssel a kereskedelmi forgalomban a szolgáltatók felé irányított ajánlással indítjuk. 3. A felhasználók részére a legmodernebb mobilkommunikációs eszközökre telepített biztonságos adatkezelő szoftverrel tesszük lehetővé a korlátlan használatot. 4. A háttérben működtetett adatbázis biztosítja a visszaélések azonnali kikapcsolását, valamint az adatok statisztikai feldolgozását a gazdaságirányításban történő felhasználásra.

Összefoglalás A fenti összehasonlítással arra kívántunk rámutatni, hogy egy ország kevesebb, mint fele annyi adottsággal, mint Magyarország a világ egyik leggazdagabb országának címét viselheti, tegyük hozzá, megérdemelten. A kérdés csak az, hogy mi magyarok ezt miért nem érdemeljük ki. Miért vagyunk mi egy szegény ország? A kérdést nem Kuvaitnak kell feltenni, hiszen nem ők hirdetik ezt rólunk, hanem mi magunk. Az összehasonlítás a teljesség igénye nélkül készült, viszont a nagyságrendek tükrözik a kibocsátott új fizetőeszköz fedezetének a megalapozottságát. Az éghajlati és a termőföldi adottságok velejárójaként rendelkezünk évezredes tradíciókkal a mezőgazdasági termelés vonatkozásában a hozzátartozó szükséges gépipari, növényvédelmi és vetőmag termesztési, nemesítési tapasztalatokkal. Az összehasonlításban nem esett szó Magyarország iparáról, ipari tapasztalatainkról, innovációs eredményeinkről és a képzésről sem, mely új kapukat tár ki a következő generációk számára.


„Én egész népemet fogom nem középiskolás fokon taní – tani!”

Jòzsef Attila

Az elektronikus pénz – a Szentkorona működéséről A SZENT KORONA AZ EMBERSÉGÉRT A Teremtő – Isten önmaga egységét megosztva hozta létre az anyagi világot, benne az egyik legszebb gyöngyszemét a Föld bolygót, és annak élővilágát. A Szent Korona – Isten földi helytartója, minden tulajdon forrása – amint ez a Szent Korona Alkotmányában benne foglaltatik. A Földet, az ásványokat – növényeket – állatokat Isten az Embernek, mint gyermekeinek a gondjaira bízta, azzal a feltétellel, hogy azt megőrizze utódainak az eredeti minőségben, miközben bővelkedhet minden szükségletében. Az Ember azonban eltért a kapott tervtől, és mostanra katasztrófa helyzetet hozott létre, ami veszélyezteti nem csak a Földi életet, hanem a vele összefüggő kozmikus rendszereket is. Az évezredek óta egyre csökkenő emberi tudatosság miatt az értékrend eltorzult, és az ennek következményeként létrejött kifosztás nem csak az emberek többségét fosztotta meg a normális élet lehetőségétől, hanem a teljes földi élővilág pusztulásával fenyeget. A fentiek okán a Szent Korona hozza létre a változást a legkorszerűbb technológia felhasználásával forgalomba hozott fizetőeszközzel, a Szentkoronával (Stk). A beavatkozást az érték fogalmának helyreállításával a Szent Korona képviselőjeként az Apostoli Magyar Királyság Kormányzói Hivatala által működtetett SZENT KORONA BANK kezdi meg. I. Működésének alapja: Az APOSTOLI MAGYAR KIRÁLYSÁG Kormányzója megalapította a Szent Korona Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság-ot (Szent Korona Bank), és kibocsátotta a Szentkoronát, mint fizetőeszközt. II. A Szentkorona (Stk) elektronikus számlapénz, váltópénze az Stk fillér. III. A Szent Korona Bank megkezdi a Feltételnélküli Alanyi Jogon Járó Alapjövedelem kifizetését, a regisztráció aktiválásakor személyenként havi 1000Stk-val 2011.11.11.ig visszamenőleg. A Szentkorona (Stk) árfolyama kötött 1Stk = 200HUF. Bevezetés lépései: 1. A Szent Korona Bank megalapításával, és feltőkésítésével létrehoztuk az alapot. 2. A Szentkorona, mint elektronikus fizetőeszköz bevezetését a meghívásos közbeszerzéssel a kereskedelmi forgalomban a szolgáltatók felé irányított ajánlással indítjuk. 3. A felhasználók részére a legmodernebb mobilkommunikációs eszközökre telepített biztonságos adatkezelő szoftverrel tesszük lehetővé a korlátlan használatot. 4. A háttérben működtetett adatbázis biztosítja a visszaélések azonnali kikapcsolását, valamint az adatok statisztikai feldolgozását a gazdaságirányításban történő felhasználásra.


Eszközei: 1. Mobiltelefon android operációs rendszerrel, és NFC kiegészítéssel 2. Mobilkommunikációs szoftver letöltése (a regisztráció után kapja a linkjét e-mailben) a fizetőeszköz működtetéséhez 3. Internet szolgáltatás 4. Mobiltelefon szolgáltatás Működésre vonatkozó szabályok: 1. A Szent Korona Bank rendszerében csak az általa kibocsátott Stk használható fizetőeszközként, amit a központ minden esetben ellenőriz, mielőtt a bevételezést rögzíti. 2. Az ellenőrizhetetlen forrásból eredő összegeket törljük a rendszerből. 3. Tiltott tevékenység, vagy termék cseréje esetén a kifizetés meghiúsul. 4. Valutaváltás kizárólag a Szent Korona Bank központja által lehetséges adott feltételek mellett. 5. Belépni felhasználóként az Apostoli Magyar Királyság honlapján történő regisztrációval lehetséges. (A regisztrációhoz fotómelléklet tartozik, ami fizetéskor az eladó készülékén megjelenik, így látható, hogy a partner a saját készülékét használjae.) 6. A belépő személy a regisztráció után letöltheti telefonkészülékére a felhasználói programot. 7. A regisztrációval kerül beállításra a pénzkezelés biztonságát szolgáló személyes PINkód. 8. Az első bejelentkezést követően a központ automatikusan feltölti az aktuális egyenleget. Az összeg minden hónap első napján kiegészítésre kerül 1000Stk-val. (Mely összeg egyenlő 200.000Ft-tal) 9. Vállalkozások is igényelhetik a Szentkoronát működésükhöz, illetve a Szent Korona Bank segítségét, melyet a regisztráció után, esetenként egyeztetett feltételekkel kapnak meg. 10. Közműszolgáltatók a regisztrációt követően kérhetik az elmúlt években felgyülemlett igazolt lakossági tartozások kiegyenlítését, melyet a Szent Korona Bank az egyeztetés napján Stk-ban kifizet. 11. Minden fennálló követelést – a követelő regisztrációját, valamint a követelés jogosságának vizsgálatát követően – a Szent Korona Bank Stk-ban haladéktalanul kifizet. Gyakran ismételt kérdések: 1. Mi történik, ha elveszik vagy ellopják a készüléket? Azonnal be kell jelenteni a központnak, és kérni a készülék pótlását. 2. Hogyan fizeti meg az adót az így szerzett jövedelemből? Az Apostoli Magyar Királyságban nincs adó, de ha a jelenlegi illegitim állam adórendszerébe kíván befizetést eszközölni, azt nem tiltjuk meg. 3. Adhat-e, kaphat-e kölcsönt a rendszeren belül? Igen, de csak kamatmentesen. 4. Lakásvásárlásra, építésre, vállalkozásra, stb. kapott kölcsönt hogyan kell visszafizetni? A létrehozott vagyon értékarányos elszámolásával kiegyenlítésre kerül.


Kormányzói Hivatal Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Dr. Vida Ildikó elnök részére nav_kozpont@nav.gov.hu és Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Dr. Szász Károly elnök részére info@pszaf.hu

Kelt: Kecskemét, 2013.03.07. Tárgy: Értesítés

Tisztelt Címzettek! Értesítjük Önöket, hogy az Apostoli Magyar Királyság Kormányzója által alapított Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőketársaság (rövid nevén és a továbbiakban Szent Korona Bank) 1055 Budapest, Szabadság tér 7-9. (levelezési cím: 1250 Budapest Pf.: 34) megkezdte tevékenységét. A kibocsátott 20 ezer-milliárd Szentkorona (Stk) elektronikus számlapénzt a világhálón keresztül teszi hozzáférhetővé az Új Net Világ Bank - New Net World Bank – (Szent Korona Bank) közreműködésével. Az új elektronikus számlapénz, mint tiszta energia, kamat és kezelési költségmentesen jut el az állampolgárokhoz az alanyi jogon mindenkit megillető alapjog szerint androidos operációsrenszerű NFC kiegészítéssel rendelkező mobiltelefon használatával. Ez az új pénzügyi rendszer nem illeszkedik a fedezettel nem rendelkező korábbi fizetőeszközök (pl: dollár, euro és forint) közvetítésével foglalkozó bankok rendszeréhez, viszont a Szentkoronát kezelő új pénzügyi rendszerhez minden természetes vagy jogi személy illetve állam közvetlenül csatlakozhat mobiltelefon felhasználásával a honlapunkon (www.apostolimagyarkiralysag.hu) elhelyezett regisztrációs oldal kitöltésével. A fentiekről a még regnáló illegitim 3. Magyar köztársaság vezető tisztségviselőit és hivatalait folyamatában értesítettük, illetve a világ országait és a nemzetközi szervezeteket a honi hatalomátvételről szintén tájékoztattuk. Jelen tájékoztatásunkkal a zökkenőmentes átmenetet kívánjuk biztosítani, hogy az illegitim 3. Magyar köztársaság hátralévő rövid regnálása alatt a hivatalaik fennakadás nélkül tudjanak működni, biztosítva, hogy az Apostoli Magyar Királyság által folyamatában létrehozott intézmények munkáját elősegítsék. Az együttműködés az Önök kötelezettsége is a békés átmenet, azaz a valódi rendszerváltás érdekében, mely minden magyar család elsődleges érdeke. Az együttműködés fontosságát már komoly tapasztalatok támasztják alá az elmúlt néhány évet illetően, mely a hazai titkosszolgálatok, illetve a bűnüldöző szervek vonatkozásában a rendőrök, illetve az ügyészek részéről valósult meg.


Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Apostoli Magyar Királyság működése alapvetően eltér a regnáló hatalom működésétől. Elsőként arra hívjuk fel figyelmüket, hogy az Apostoli Magyar Királyságban I.-től VII.-ig számú Kormányzói Rendelettel szabályoztuk az állam működését. Több végrehajtó rendelkezés meghozatala mellett. Ezek közül a hivatalaikat érintően a legfontosabb eltérés, hogy az Apostoli Magyar Királyságban nincs adó. A kötelező állami feladatok a magánszférába nem szervezhető ki (pl: csődeljárások). A kibocsátott új elektronikus pénzre, a Szentkoronára senki sem számolhat el sem kamatot, sem kezelési költséget. Pénzügyi ellenőrzési szempontból, illetve az Apostoli Magyar Királyság jogaiba történő visszahelyezése vonatkozásában figyelmükbe ajánljuk a korábban minden szükséges címre eljuttatott feltőkésítés című írásunkat, illetve a 2. Aranybulla 2012.-ben foglaltakat. A fentiek megértése érdekében kérjük tájékozódjanak a www.tempopart.hu, www.tempohirek.com és a www.apostolimagyarkiralysag.hu hivatalos honlapjainkon elhelyezett információkból, melyek közokirattal zárt logikai láncban, hézagmentesen bizonyítják azon, mára már történelmi tényeket, melyek alapján szükséges volt az illegitim 3. Magyar köztársaságot megszűntetnünk, és a valódi Magyar Államot, az Apostoli Magyar Királyságot megjelenítenünk, mely soha nem szűnt meg, csak megjelenítése hiányában 1944. március 19.-től (német megszállás) 2009. június 13.-ig nem működött. Kérem, hogy hivatalunkkal személyes egyeztetés céljából a kormanyzo@apostolimagyarkiralysa.hu e-mail címen vegyék fel a kapcsolatot. Az elkövetkezendő TEMPOsabb időszakban történő szíves együttműködésüket előre is megköszönve

üdvözlettel:

Borbély József kormányzó Vezérlő Főfejedelem sk.

6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1/b. VII.

www.apostolimagyarkiralysag.hu


Kormányzói Hivatal OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u. 16. Dr. Csányi Sándor elnök-vezérigazgató úr részére

Tisztelt Elnök-vezérigazgató Úr! Tájékoztatjuk, hogy az Apostoli Magyar Királyság által alapított Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőke Társaság 1055 Budapest, Szabadság tér 7-9. (levelezési cím: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1/b. VII.) megkezdi a magyar állampolgárok kölcsöntartozásának kiegyenlítését (a Szent Korona Bank alapításakor 2011. április 16-án átvállalta a magyar állampolgárok mindennemű tartozását). Kérjük, hogy a kormanyzo@apostolimagyarkiralysag.hu e-mail címre küldjék meg az OTP Nyrt. kintlévőségének teljes összegét, mellyel a magyar állampolgárok tartoznak. A számlák kiegyenlítése Szentkoronában történik. Kérjük, hogy az új elektronikus számlapénzhez, a Szentkoronához történő hozzáférésük érdekében az Apostoli Magyar Királyság honlapján (www.apostolimagyarkiralysag.hu) regisztráljanak be, hogy androidos NFC kiegészítéssel rendelkező vállalati telefonkészülékükre le tudják tölteni a Szentkorona kezeléséhez szükséges szoftvert. A pénzforgalmi jelzőszámuk a jövőben a megadott mobiltelefonszámuk lesz. További részletes információk a honlapunkon találhatók. Kecskemét, 2013.03.06. Tisztelettel: Borbély József kormányzó Vezérlő Főfejedelem sk.

6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1/b. VII.

www.apostolimagyarkiralysag.hu


Kormányzói Hivatal Bácsvíz Zrt. 6000 Kecskemét, Izsáki út 13. Kurdi Viktor vezérigazgató úr részére

Tisztelt Vezérigazgató Úr! Tájékoztatjuk, hogy az Apostoli Magyar Királyság által alapított Szent Korona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank Innovációs és Tőke Társaság 1055 Budapest, Szabadság tér 7-9. (levelezési cím: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor utca 1/b. VII.) megkezdi a magyar állampolgárok hátralékos közüzemi számláinak kiegyenlítését (a Szent Korona Bank alapításakor 2011. április 16-án átvállalta a magyar állampolgárok mindennemű tartozását). Kérjük, hogy a kormanyzo@apostolimagyarkiralysag.hu e-mail címre küldjék meg a Bácsvíz Zrt. kintlévőségének teljes összegét, mellyel a fogyasztók tartoznak. Kérjük, hogy a számlájuk tartalmazza a már a tartozások miatt kikapcsolt fogyasztói helyek azonnali visszakapcsolásának költségeit is. A számlák kiegyenlítése Szentkoronában történik. Kérjük, hogy az új elektronikus számlapénzhez, a Szentkoronához történő hozzáférésük érdekében az Apostoli Magyar Királyság honlapján (www.apostolimagyarkiralysag.hu) regisztráljanak be, hogy androidos NFC kiegészítéssel rendelkező vállalati telefonkészülékükre le tudják tölteni a Szentkorona kezeléséhez szükséges szoftvert. A pénzforgalmi jelzőszámuk a jövőben a megadott mobiltelefonszámuk lesz. További részletes információk a honlapunkon találhatók. Tisztelettel: Borbély József kormányzó

6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u. 1/b. VII.

www.apostolimagyarkiralysag.hu

Aranykorkezdeten  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you