Page 1


Games_Addicted  

การติดเกมนอกจากจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมและจิตใจแล้ว ยังเป็นเรื่องของสภาวะสารสื่อประสาท (neurotransmitter) ในสมองอีกด้วย โดยมีการวิจัยพบว่า เม...