Page 1


จุลสารงอกงาม_ฉบับ_พื้นที่นี้...ดีจัง  

ถ้าเราเป็นเพียงคนเล็กๆธรรมดาคนหนึ่งจะเปลี่ยนประเทศไทยให้ดีขึ้น จากมุมเล็กๆที่เรามีอยู่ จะได้ไหมมีคนตั้งคำถามนี้ และมีคนทดลองทำ เพื่อหาคำตอบ...