Page 1

Ñaïi Taïng Kinh_ Taäp 12_ No.395

KINH PHAÄT NOÙI ÑIEÀM TAI VAÏ ÔÛ TÖÔNG LAI Haùn dòch: Taây Taán_Nöôùc Nguyeät Thò (Kusïana)_Tam Taïng TRUÙC PHAÙP HOÄ (Dharma-raksïa) Vieät dòch: HUYEÀN THANH Nghe nhö vaày: Moät thôøi Ñöùc Phaät ngöï taïi vöôøn Caáp Coâ Ñoäc trong röøng Kyø Thoï thuoäc nöôùc Xaù Veä cuøng vôùi chuùng Ñaïi Tyø Kheo ñeán döï, goàm naêm traêm vò Tyø Kheo vôùi caùc Boà Taùt Baáy giôø Ñöùc Theá Toân baûo caùc Tyø Kheo:”Ñôøi töông lai seõ coù Tyø Kheo nhaân coù moät Phaùp, chaúng theo Phaùp Hoùa, khieán Phaùp huûy dieät, chaúng ñöôïc taêng tröôûng lôïi ích. Theá naøo laø moät ? Chaúng giöõ Caám Giôùi, chaúng hay giöõ gìn taâm, chaúng tu Trí Tueä, buoâng thaû yù nghó, chæ caàu danh Thieän, chaúng thuaän Ñaïo Giaùo, chaúng chòu sieâng naêng noi theo nghieäp cöùu ñôøi. Ñoù laø moät vieäc khieán Phaùp huûy dieät” Ñöùc Phaät baûo Tyø Kheo:”Laïi coù hai vieäc khieán Phaùp huûy dieät. Theá naøo laø hai ? Moät laø: chaúng giöõ gìn Caám Giôùi, chaúng nhieáp Taâm aáy, chaúng tu Trí Tueä, nuoâi döôõng vôï con, buoâng thaû taâm, phoùng tuùng yù, buoân baùn caûi söûa cuoäc soáng ñeå cuøng nhau sinh soáng Hai laø: keát beø ñaûng cuøng nhau gheùt ngöôøi Phuïng Giaùo, muoán khieán cho phaù hoaïi ñoïa laïc. Cho neân theo nghóa cuûa lôøi noùi laø nònh noït ton hoùt (Du sieåm). Beân trong phaïm haønh aùc, beân ngoaøi toû ra trong saïch. Ñoù laø hai vieäc khieán Phaùp huûy dieät Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø Kheo:”Laïi coù ba vieäc khieáp Phaùp huûy dieät,. Theá naøo laø ba ? Moät laø: ñaõ chaúng giöõ gìn Caám Giôùi, chaúng hay nhieáp taâm, chaúng tu Trí Tueä Hai laø: töï ñoïc vaên töï, chaúng bieát choã taïm döøng cuûa caâu, ñem phaàn treân laøm phaàn döôùi, ñem phaàn döôùi laøm phaàn treân, ñaàu ñuoâi ñieân ñaûo, chaúng theå hieåu choã keát cuïc (quy) cuûa nghóa roát raùo, töï cho laø ñuùng Ba laø khi gaëp ngöôøi saùng suoát than traùch laø chaúng theo Giaùo aáy thì trôû ngöôïc oâm söï saân haän, noùi laø ganh gheùt nhau. Ngöôøi bieát nghóa thì ít, phaàn lôùn chaúng theå phaân bieät ñöôïc Lyù, ñeàu cho mình laø ñuùng. Ñoù laø ba vieäc khieán Phaùp huûy dieät


boán?

Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø Kheo:”Laïi coù boán vieäc khieán Phaùp huûy dieät. Theá naøo laø

Moät laø: Töông lai coù Tyø Kheo ñaõ buoâng boû nghieäp nhaø, ôû taïo choán Khoâng Nhaøn nhöng chaúng tu Ñaïo Nghieäp Hai laø: vui daïo chôi trong hoäi heø oàn aùo cuûa Nhaân Gian, ñi ñeán noùi baøn, caàu Caø Sa toát, quaàn aùo naêm maøu Ba laø: nghe cao nhìn xa duøng laøm choã döïa chính, töï cho mình coù Ñöùc cao khoâng ai theo kòp, duøng Trí nhoû vuïn taïp nhaïp so saùnh vôùi aùnh saùng cuûa maët trôøi maët traêng, moãi moãi töï nuoâi duøng Boán laø: chaúng nhieáp ba vieäc, chaúng giöõ gìn Caên Moân, ñi ñeán choã cuûa phuï nöõ, tuyeân vaên trau chuoát töø, phaàn lôùn noùi hôïp ñoâi lay ñoäng loøng ngöôøi, khieán trong thaønh ñuïc, thaân haønh hoang loaïn, vöùt boû Chính Phaùp Ñoù laø boán vieäc khieán Phaùp huûy dieät Ñöùc Phaät baûo Tyø Kheo:”Laïi coù naêm vieäc khieán Phaùp huûy dieät. Theá naøo laø naêm ? Moät laø: Hoaëc coù Tyø Kheo voán duøng Phaùp cho neân xuaát gia tu Ñaïo, boû pheá Kinh Giaùo thaâm saâu, 12 Nhaân Duyeân, 37 Phaåm, Phöông Ñaúng, Tueä huyeàn hö thaâm dieäu, Trí Ñoä voâ cöïc, phöông tieän Thieän Quyeàn, troáng roãng (Khoâng), khoâng coù töôùng (voâ töôùng), khoâng coù nguyeän (voâ nguyeän), ñeán maáu choát quan troïng cuûa Hoùa Hai laø: trôû ngöôïc gom caâu taïp, Kinh nhoû vuïn, Haïnh cuûa Theá Tuïc cho neân Kinh Ñieån cuûa vua chuùa, coäi nguoàn cuûa loaïn ñaïo, öa giaûng Nghieäp naøy, dòch giaûi vieäc ñôøi, höôùng ñeán ñöôïc loøng ngöôøi khieán hoï vui veû laø Nhaân ñeán danh tieáng Ba laø: môùi nghe Phaùp Nhaân. Ñoái vôùi keû coù hoïc hieåu keùm thì yù vui thích cho laø duïng maøu nhieäm. Coøn keû coù hoïc ñaït ñöôïc thaâm saâu thì chaúng cho laø toát Boán laø: Trôøi, Roàng, Quyû Thaàn chaúng laáy laøm vui, taâm oâm aùy naùy lo laéng, mieäng phaùt ra lôøi naøy:”Ñaïi Phaùp muoán dieät, neân khieán nhö theá !”. Buoâng boû Dieäu Phaùp Hoùa, trôû ngöôïc tuyeân caâu taïp. Chö Thieân rôi leä, mau tìm höôùng maø ñi. Naêm laø: Do Chính Phaùp ñoù, hôi chuùt thaáy buoâng boû, khoâng coù ngöôøi tinh tu Ñoù laø naêm vieäc khieán Phaùp huûy dieät Ñöùc Phaät baûo caùc Tyø Kheo:”Sau khi Ta dieät ñoä, coù 15 loaïn thuoäc vieäc Taø naøy khieán Phaùp huûy dieät. Thaät ñau xoùt thay ! Neáu coù Tyø Kheo muoán chaân thaät hoïc Ñaïo, vöùt boû söï toâ ñieåm töôi ñeïp, chaúng caàu danh tieáng, chaát phaùc giöï chaân thaät, tuyeân truyeàn Kinh chính, Nhaõ Ñieån cuûa Phaät, Hoùa cuûa Phaùp thaâm saâu, chaúng duøng nhieàu lôøi, khaûo xeùt coäi nguoàn, noùi Kinh chaúng buoâng Chính Phaùp, mong noùi thöôøng ôû giöõa, chaúng maát YÙ cuûa Phaät, aùo thoâ tieáp xuùc thöùc aên, ñöôïc ñeïp chaúng thích, ñöôïc thoâ chaúng gheùt. Quaàn aùo thöùc aên toát xaáu tuøy theo yù cuûa


ngöôøi cho chaúng vöôùng giaän vui. Nhieáp thaân mieäng yù, giöõ gìn caùc Caên Moân, chaúng traùi ngöôïc ñieàu daïy baûo cuûa Ñöùc Phaät. Neäm, maïng raát ngaén, thoaùng choác ñaõ qua, nhö vieäc nhìn thaáy trong moäng, tænh giaác chaúng bieát nôi choán. Nan cuûa ba neûo (tam ñoà: Ñòa Nguïc, quyû ñoùi, suùc sinh) chaúng theå xöng tính, sieâng tu Phaät Phaùp nhö cöùu caùi ñaàu bò chaùy. Naêm Giôùi, möôøi Thieän, saùu Ñoä voâ cöïc, boán Ñaúng, boán Aân,Trí Tueä, kheùo leùo ñeàu coù theå Tinh Haønh. Tuy chaúng gaëp ñôøi coù Phaät, rôøi nhaø vì Ñaïo, hoïc chaúng hoang ñöôøng, bình Baûn Taâm aáy, xoùt thöông taát caû, möôøi phöông chòu ôn” Ñöùc Phaät noùi nhö vaäy. Caùc Tyø Kheo vui buoàn laãn loän, töï quy Phaät, laøm leã roài lui ra. KINH PHAÄT NOÙI ÑIEÀM TAI VAÏ ÔÛ TÖÔNG LAI _Heát_ 11/05/2010

KinhPhatNoiDiemTaiVaOTuongLai-No.395  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you