Page 1

Gaäy Kim Cang Heùt 金剛棒喝 Hoøa Thöôï öôï ö ôïng Tuy Tuyeâ eân Hoùa

Vaán Ñaùp Kyù Luïc

Vaï V aïn Ph Phaaaäät Th Thaù aùnh Th Thaønh California, Myõ Quoáooác


Nguyeân Baûn: 金剛棒喝 The Vajra Strikes Kim Cang Boång Haùt Phieân Dòch vaø Xuaát Baûn: Buddhist Text Translation Society 1777 Murchison Drive Burlingame, CA 94010-4504 ©2007 Buddhist Text Translation Society Ban Phieân Dòch Kinh Ñieån Tröôøng Ñaïi Hoïc Phaùp Giôùi Toång Hoäi Phaät Giaùo Phaùp Giôùi Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh In taïi Ñaøi Loan Vieät Ngöõ – In laàn thöù nhaát 2007 Gaäy Kim Cang Heùt Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa -Vaán Ñaùp Kyù Luïc

13 12 11 10 09 08 07 ISBN 978-0-88139-817-5

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Taùm Qui Luaät cuûa Vieän Phieân Dòch Kinh Ñieån 1) Dòch giaû phaûi thoaùt mình ra khoûi ñoäng cô töï truy caàu danh lôïi. 2) Dòch giaû phaûi tu taâm döôõng taùnh, döùt boû ñi thoùi cao ngaïo. 3) Dòch giaû phaûi töï cheá, khoâng ñöôïc töï khen roài cheâ bai keû khaùc. 4) Dòch giaû khoâng ñöôïc töï cho mình laø tieâu chuaån, laø thöôùc ño, roài haï thaáp keû khaùc baèng caùch tìm loãi laàm nôi taùc phaåm cuûa hoï. 5) Dòch giaû phaûi laáy taâm Phaät laøm taâm mình. 6) Dòch giaû phaûi duøng Traïch Phaùp Nhaõn ñeå phaùn xeùt ñaâu laø chaân lyù. 7) Dòch giaû phaûi cung kính caàu thænh Cao Taêng, Ñaïi Ñöùc ôû möôøi phöông chöùng minh cho baûn dòch cuûa mình. 8) Dòch giaû phaûi hoan hyû truyeàn baù giaùo nghóa nhaø Phaät baèng caùch in Kinh, Luaät, Luaän moät khi phaàn phieân dòch cuûa mình ñöôïc chöùng minh laø ñuùng ñaén.


Lôøi Töïa Thoâng thöôøng ngöôøi ta vaøo hoïc Phaät ít nhieàu cuõng do coù ñoäng löïc gì thuùc ñaåy hoaëc bôûi thaân quyeán qua ñôøi, hoaëc laøm aên thaát baïi, hoaëc hoân nhaân dôû dang v.v... nhöng cuõng khoâng ít ngöôøi nhaân nghe giaûng phaùp hay gaëp moät quyeån saùch kheá hôïp caên cô lieàn phaùt taâm tu haønh hay tìm hieåu hoïc Phaät phaùp. Phaàn lôùn ñeä töû xuaát gia hoaëc taïi gia cuûa Hoøa Thöôïng cuõng vì caûm moä phaùp giaûi cuûa Ngaøi maø quy y Phaät. Quyeån vaán ñaùp naøy goùp nhaët töø nhöõng buoåi giaûng thuyeát trong caùc chuyeán hoaèng phaùp cuûa Hoøa Thöôïng, hy voïng cuõng khoâng ngoaøi muïc ñích treân, laø daãn daét ngöôøi coù duyeân vaøo ñaïo haàu töï söûa ñoåi loãi laàm maø giaûm tröø toäi nghieäp. Chuùng ta seõ tìm thaáy caùc caâu traû lôøi tuy ñôn giaûn thaúng thaén, khoâng khaùch saùo nhöng raát vi dieäu, vaø khoâng vì theá maø thieáu söï vui nhoän pha chuùt khoâi haøi chöùa ñaày höông vò Phaät phaùp. Chuùng ta cuõng khoâng khoûi cöôøi thaàm khi ñoïc caùc lôøi giaûi ñaùp coù tính caùch saùng taïo pha troø vôùi vaàn ñieäu haún hoi, nhö: Kyø tích cuûa toâi thì nhieàu laém nhöng toâi cuõng khoâng bieát, ñoù coù phaûi laø Thieân Long Baùt Boä, hay laø Ñòa Long Cöûu Boä, hoaëc laø Nhaân Long Thaäp Boä gì khoâng nöõa! Nhieàu caâu giaûi ñaùp caàn phaûi coù söï phaûn tænh suy ngaãm vì xuùc tích yù ñaïo saâu xa. Nhö hoûi: Trong chuù Laêng Nghieâm, caâu chuù naøo laø chuù khai trí hueä? Ngaøi ñaùp: Toâi chæ bieát caâu chuù Ngu Si laø: Löôøi bieáng, löôøi bieáng Ta Baø Ha!


Coù luùc chuùng ta cuõng caûm thaáy khoâng khí nghieâm trang khi Hoøa Thöôïng trònh troïng tuyeân boá nhöõng lôøi cöùng raén nhö gaäy Kim Cang nhaùt boå xuoáng khieán cho moïi ngöôøi tænh thöùc. Khi hoûi: Töù ñaïi giai khoâng, chö phaùp voâ thöôøng, vaäy caùi gì laø boån lai dieän muïc? Ngaøi ñaùp: Quyû! Chuùng ta thaáy qua caùc caâu giaûi ñaùp, coù luùc cuõng nhö giaûi nghi luoân cho nhöõng thaéc maéc cuûa chính mình, vaø laøm saùng toû ñöôøng loái tu haønh nhö xem baûn ñoà tröôùc maét. Haàu heát caùc lôøi daïy ñeàu cuõng khoâng ngoaøi Luïc Ñaïi Toâng Chæ, vaø ñöôïc coi nhö laø thöôùc ño trong vieäc taàm caàu thieän tri thöùc. Ñieàu caàn thieát laø chuùng ta phaûi töï maïnh daïn nhìn thaáu vaán ñeà vaø daùm buoâng xaû, ñoàng thôøi cuõng töï kieåm soaùt taâm taùnh, deïp boû loøng noùng giaän nhö löûa voâ minh môùi ñöôïc ích lôïi. Chæ coù vaäy môùi giuùp theâm phaàn chaùnh khí trong trôøi ñaát khieán cho theá giôùi hoøa bình. Ñaây cuõng laø ñieåm maø Hoøa Thöôïng ñaõ nhieàu laàn nhaéc nhôû “neân tuïng ba boä kinh: Kinh Khoâng Noåi Noùng, Kinh Khoâng Phaùt Caùu vaø Kinh Khoâng La Maéng Ngöôøi” khi giaûi ñaùp caùc caâu hoûi haàu khuyeán taán moïi ngöôøi coá gaéng thöïc haønh ñeå tìm thaáy coù nieàm an laïc chaân thaät. Ban Vieät Ngö Ngöõ


Gaäy Kim Cang Heùt Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa - Vaán Ñaùp Kyù Luïc


Hoûi: Trong Thaùnh Kinh, Maõ Thaùi Phuùc AÂm cuûa Ñaïo Tin Laønh coù vieát: Ñeán naêm 2000 Taây lòch thì seõ laø ngaøy taän theá, luùc ñoù moïi ngöôøi ñeàu bò thaåm phaùn. Khoâng bieát Sö Phuï thaáy theá naøo veà chuyeän naøy? Ñaùp: Baát cöù luùc naøo cuõng ñeàu laø ngaøy thaåm phaùn vaø taän theá caû. Hoûi: Ña soá ngöôøi Hoàng Koâng hieän ñang hoang mang veà tieàn ñoà töông lai cuûa hoï. Hoøa Thöôïng coù theå naøo laøm cho hoï yeân taâm khoâng? Ñaùp: Vì töông lai tieàn ñoà thì chaúng baèng vì haäu ñoà. Hoï neân lo nghó veà nhöõng chuyeän mình ñaõ laøm trong quaù khöù hôn laø lo nghó veà chuyeän töông lai. Bôûi phía sau coù gì thì phía tröôùc coù naáy, phía tröôùc coù gì thì phía sau cuõng seõ coù naáy. Thieân haï voán laø voâ söï, nhöng keû taàm thöôøng thì töï chuoát laáy lo aâu cho mình. Coù ñöùc seõ gaëp laønh coøn khoâng coù ñöùc seõ bò tai hoïa. Hoûi: Hieän nay vì nhaân soá quaù ñoâng neân phaûi aùp duïng phöông phaùp tieát duïc ñeå haïn cheá sanh ñeû, nhö vaäy coù phaïm luaät nhaân quaû khoâng? 1


Gaäy Kim Cang Heùt

Ñaùp: Quaù nhieàu cuõng laø quaù ít, quaù ít cuõng laø quaù nhieàu; nhieàu laø do quaù ít, ít cuõng laø do quaù nhieàu. Chôù nhieàu, thaùi quaù maø cuõng ñöøng baát caäp (khoâng ñuû). Quaù möùc laø do khoâng ñuû, khoâng ñuû laïi laø do quaù möùc. Toâi nghó raèng, vì cai trò quoác gia maø moãi gia ñình chæ ñöôïc pheùp sanh moät ñöùa con thoâi, thì ñoù laø ñieàu sai laàm. Vì neáu chæ ñöôïc pheùp sanh moät ñöùa, thì daàn daàn moïi ngöôøi trong nöôùc seõ bieán thaønh ñaøn oâng heát. Moät quoác gia maø toaøn laø ñaøn oâng, khoâng coù ñaøn baø thì laøm sao sanh con cho ñöôïc? Nhö theá trong töông lai seõ bò maát nöôùc vì dieät chuûng. Neáu thaät muoán cai trò quoác gia cho toát, thì moãi caëp vôï choàng neân ñöôïc sanh hai ñöùa con. Coù hai ñöùa thì tuïi noù coù baïn vôùi nhau. Hoaëc laø sanh moät trai roài laïi sanh moät gaùi. Hoaëc sanh caû hai ñeàu laø trai thì sau coù theå ñoåi laáy ñöùa con gaùi vôùi gia ñình khaùc. Hoaëc sanh caû hai gaùi roài ñoåi laáy ñöùa con trai vôùi ngöôøi ta. Coù theå cuøng nhau trao ñoåi maø. Hoaëc baét reå, ñoù cuõng ñeàu laø hôïp phaùp. Nhö vaäy thì cuõng khoâng nhieàu quaù vaø cuõng khoâng bò quaù thieáu. Nhöng neáu sanh nhieàu quaù thì gioáng nhö heo, sanh töøng baày, töøng baày, roài seõ daãn ñeán keát quaû laø con ngöôøi seõ khoâng ñuû aên. 2


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Xin hoûi coù söï quan heä gì giöõa ñaïo Phaät vaø ñaïo Tin Laønh? Ñaùp: Thì cuõng ñeàu laø daïy chuù vaø daïy toâi. Hoûi: Luùc nieäm khôûi leân thì laøm sao khoáng cheá ñöôïc noù? Laøm sao ñeå khoâng bò loâi cuoán theo nieäm baäy? Ñaùp: Vöøa khôûi nieäm maø bieát ñöôïc ngay, thì ñoù laø giaùc. Giaùc roài lieàn khoâng coøn noù nöõa. Neáu chuù giaùc ngoä, bieát noù laø nieäm baäy thì noù seõ bieán maát. Coøn neáu chuù chaïy theo nieäm xaáu vaø khoâng nhaän ra ñoù laø nieäm xaáu thì khoâng ai cöùu noåi chuù ñaâu. Nieäm khôûi lieàn giaùc, giaùc roài lieàn khoâng. Khi ñaõ giaùc ngoä thì chuù seõ khoâng coøn theo voïng nieäm nöõa. Voïng nieäm laø khoâng coù caên goác, vaäy chuù ñi ñaâu tìm goác reã cuûa voïng nieäm ñoù chöù? Chuù khoâng chaïy theo voïng nieäm, nhöng neáu nieäm coù noåi leân thì chuù ñöøng hôïp taùc vôùi chuùng laø ñöôïc roài. Hoûi: Chuùng con coù theå naøo thænh Sö Phuï noùi veà kinh nghieäm ôû ñôøi cuûa Sö Phuï khoâng? Ñaùp: Toâi soáng khoâng phaûi laø ñeå laøm aên kieám tieàn. Ñoù laø kinh nghieäm töøng traûi cuûa toâi. 3


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Töù ñaïi giai khoâng, chö phaùp voâ thöôøng, vaäy caùi gì laø boån lai dieän muïc? Ñaùp: Quyû!

Hoûi: Con bieát roõ, noùng giaän laø khoâng toát, nhö luùc gaëp chuyeän con töï bieát laø mình khoâng ñöôïc noåi noùng, nhöng con vaãn khoâng nhòn noåi, roài laïi phaùt caùu leân. Xin hoûi taïi sao laïi nhö theá? Ñaùp: Luùc ñoùi baûo chuù ñöøng aên côm, nhöng taïi sao chuù vaãn muoán aên haû? Hoûi: Lö Thaéng Nhan coù hôn vaïn ñeä töû ôû Maõ Lai (naêm 1988). Vaäy phaùp maø oâng ñaõ noùi ñoù, laø chaùnh hay laø taø? Xin Sö Phuï noùi roõ ñaïo lyù ñeå giaûi nghi cho ñaïi chuùng. Ñaùp: Trong thôøi maït phaùp, taø chaùnh khoù pha phaân bieät. Chuù xem oâng ta coù taâm tham, taâm tranh, taâm ngu si, taâm caàu, taâm ích kyû, taâm töï lôïi hay khoâng. Hoaëc coù phaûi toaøn laø noùi doùc ñeå gaït ngöôøi. Toâi khoâng bieát Lö Thaéêng Nhan laø ai nhöng toâi goïi haén laø ñoà quyû con. Chuù thaáy treân theá giôùi naøy, ai ai cuõng ñeàu bieát xì ke, ma tuùy laø khoâng coù lôïi ích gì cho con ngöôøi, nhöng vaãn coù nhieàu ngöôøi buoân baùn caùc thöù ñoäc haïi naøy, laïi coøn coù nhieàu 4


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

ngöôøi huùt saùch noù nöõa. Chuù noùi ñoù laø ñaïo lyù gì? Laø ñaïo lyù cuûa Lö Thaéng Nhan chaêng! Hoûi: Laøm theá naøo ñeå döùt boû töôùng ngaõ (toâi)? Ñaùp: “Ngaõ” laø moät töø ngöõ giaû danh. Coøn caùi “Ngaõ” chaân thaät thì voán laø Phaät taùnh. Neáu nhö chuù thaáy ngöôøi, chuùng sanh, vaø thoï giaû ñeàu laø cuøng moät theå thì töôùng ngaõ seõ giaûm bôùt ñi. Hoûi: Haøng phuïc kyø taâm, laø haøng phuïc taâm gì? Ñaùp: Töùc laø haøng phuïc caùi taâm daâm duïc ñaáy. Hoûi: Hoøa Thöôïng thöôøng noùi: “Thaät bieát nhaän loãi mình, ñöøng baøn loãi ngöôøi; loãi ngöôøi laø loãi mình, ñoàng theå laø ñaïi bi”, nhöng trong baùo ‘Kim Cang Boà Ñeà Haûi’ Hoøa Thöôïng laïi coâng khai pheâ bình, baøn luaän thò phi veà ngöôøi khaùc. Vaäy ñoù chaúng phaûi laø lôøi noùi vaø vieäc laøm khoâng hôïp nhaát vôùi nhau hay sao? Ñaùp: Toâi muoán noùi leân söï thaät, maø nhöõng lôøi ñoù cuõng khoâng phaûi laø thò phi. Neáu laø lôøi giaû doái thì nhaát ñònh laø toâi seõ ñoïa ñòa nguïc. Chuù bieát chaêng, coù ngöôøi vì noùi: 5


Gaäy Kim Cang Heùt

“Baäc ñaïi tu haønh thì khoâng rôi vaøo nhaân quaû” maø lieàn bò quaû baùo laøm hoà ly 500 kieáp ñaáy khoâng? Neáu nhö toâi baøi baùc laø khoâng coù nhaân quaû, laáy ñen laøm traéng, laáy traéng laøm ñen; laáy phaûi laøm quaáy, laáy quaáy laøm phaûi vaø noùi nhöõng lôøi sai traùi thì toâi seõ bò ñoïa ñòa nguïc keùo löôõi. Coøn nhö toâi khoâng coù noùi sai söï thaät, theá thì toâi khoâng coù toäi. Taïi sao toâi thích noùi phaûi quaáy nhö vaäy, bôûi vì beân trong Phaät giaùo coù quaù nhieàu thò phi. Laïi coøn coù caùi gì laø haéc giaùo, baïch giaùo, hoaøng giaùo, hoàng giaùo... A! Taát caû ñeàu bieán thaønh caùc maøu saéc khoâng gioáng nhau, laøm cho ngöôøi ta hoa maét caû leân - ngay ñeán maøu ñen cuõng khoâng bieát laø ñen, traéng cuõng khoâng bieát laø traéng. Cho neân, toâi môùi noùi ra nhöõng ñieàu maø ngöôøi khaùc khoâng daùm noùi. Hoûi: Nhaân quaû cuûa cuoäc chieán tranh ôû Trung Ñoâng laø gì? Ñaùp: Laø A-tu-la chuyeån theá, chuùng chæ muoán gieát ngöôøi, phoùng hoûa. Hoûi: Xin hoûi caâu chuù naøo trong chuù Laêng Nghieâm laø chuù ñeå khai trí tueä? Ñaùp: Toâi chæ bieát caâu chuù Ngu Si laø: “Löôøi bieáng, löôøi bieáng, ta baø ha.” 6


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: OÂng noäi con bò beänh naëng, thænh Hoøa Thöôïng... Ñaùp: Chæ coù Boà Taùt Quaùn Theá AÂm môùi coù theå söûa ñoåi ñöôïc boä soå sanh töû maø thoâi. Hoûi: Laøm sao khieán cho Phaät giaùo ñöôïc höng thònh? Ñaùp: Y theo giaùo phaùp tu haønh, giöõ naêm giôùi vaø thöïc haønh theo nhaân, nghóa, leã, trí, tín töøng chuùt töøng chuùt, thì Phaät giaùo seõ höng thònh leân.

Hoûi: Töï taùnh laø taùnh gì? Ñaùp: Töï taùnh laø Phaät taùnh, Phaät taùnh thì troøn ñaày vaø toûa saùng laø: khoâng ngöôøi, khoâng ta, khoâng chuùng sanh, vaø khoâng thoï giaû. Hoûi: Roát cuoäc roài thì coù thôøi ñaïi maït phaùp khoâng? Ñaùp: Chuù nghó noù laø maït phaùp thì noù maït phaùp, coøn neáu khoâng nghó laø maït phaùp thì noù laø chaùnh phaùp. 7


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Caùi gì laø chaân (thaät)? Ñaùp: Baát cöù laø moät ngaønh, moät phaùi, moät toâng, moät toân giaùo naøo, neáu hoï ñeàu heát loøng taän löïc laøm lôïi cho ngöôøi maø khoâng möu lôïi cho rieâng mình, thì ñoù ñeàu laø chaân thaät. Noùi roõ theâm chuùt nöõa, neáu ôû ngoaøi maët toû ra laø giuùp ngöôøi nhöng trong loøng laïi coù möu ñoà nhö: khoâng tham taøi thì tham saéc, khoâng tham saéc thì tham danh, coøn neáu khoâng nhö theá thì laø tham lôïi. Töùc phía sau hoï, ñeàu coù moät boùng ñen luoân baùm saùt theo. Hoûi: Thænh hoûi Sö Phuï, chuùng con laøm sao caûm nhaän ñöôïc noåi khoå thaám thieát cuûa luaân hoài vaø laøm sao ñeå phaùt taâm tu ñaïo? Ñaùp: Chuù ñaõ khoâng caûm thaáy khoå thì toâi laøm sao ñeå baûo chuù caûm nhaän caùi khoå cho ñöôïc chôù? Hoûi: Thöa Sö Phuï, coù phaûi ngöôøi xuaát gia AÙ chaâu khoâng phaán chaán leân ñöôïc laø vì hoï khoâng theå buoâng boû ñöôïc taøi vaø saéc? Ñaùp: Neáu nhö buoâng boû ñöôïc taøi saéc thì hoï seõ laäp töùc ñaéc ñaïo ngay.

8


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Sö Phuï! Sö Phuï toân kính vò Phaùp Sö naøo nhaát trong ñôøi naøy? Ñaùp: Ñaïi Laõo Hoøa Thöôïng Hö Vaân. Hoûi: Coøn ôû taïi nhaø maø xuaát gia, vaäy coù phaûi thaät laø xuaát gia khoâng? Ñaùp: Neáu ngöôøi taïi gia, ôû nhaø maø coù theå xa lìa ñöôïc traàn caáu thì cuõng gioáng nhö laø ngöôøi xuaát gia. Vaäy ngöôøi trong caûnh traàn tuïc maø taâm thoaùt khoûi phaøm traàn, cuõng nhö troàng hoa trong gieáng, thì hoa ñoù khoâng bò nhieãm traàn. Laø ngöôøi xuaát gia maø trong taâm nhieãm ñaày traàn caáu, thì cuõng gioáng nhö ngöôøi taïi gia. Hoûi: Trong Phaät giaùo coù noùi: “Baát khaû thuyeát, baát khaû thuyeát” (Khoâng theå noùi, khoâng theå noùi), vaäy roát cuoäc thì taïi sao “Khoâng theå noùi”? Ñaùp: Vaäy taïi sao chuù laïi muoán noùi? Hoûi: Neáu khoâng coù ngöôøi boá thí, thì Hoøa Thöôïng laøm sao duy trì söï soáng? Ñaùp: Vaäy keå nhö laø cheát ñoùi roài!

9


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Xin hoûi Hoøa Thöôïng laø chuùng con neân duøng phaùp phöông tieän khoáng cheá nhö theá naøo ñeå khaéc phuïc taâm daâm duïc, taâm sôï haõi, vaø taâm hoaøi nghi? Ñaùp: Khoâng aên thòt, khoâng aên haønh, khoâng aên toûi vaø khoâng aên caùc thöù coù chaát cay noàng kích thích. Neân quaùn töôûng “ngöôøi nam laø cha ta, ngöôøi nöõ laø meï ta.” Vaø moät khi nghó nhö vaäy thì taâm daâm duïc seõ khoâng sanh khôûi ñöôïc ñaâu. Hoûi: Trong kinh Phaät coù raát nhieàu chöõ laø tieáng Phaïn, vaäy neân phaùt aâm theo gioïng Ñaøi Loan hay theo gioïng Quan Thoaïi môùi laø chính xaùc? Ñaùp: “Neáu laáy saéc ñeå thaáy Ta, duøng aâm thanh maø caàu Ta, thì laø ngöôøi haønh taø ñaïo, cho neân khoâng thaáy ñöôïc Nhö Lai.”

Hoûi: Chieán tranh töø ñaâu tôùi? Ñaùp: Bôûi vì trong taâm chuùng ta coù taùnh khí hung baïo. Trong loøng chuùng ta khoâng coù khí tieát hieàn hoøa, thaønh thöû môùi sanh ra chieán tranh ñaáy.

10


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Phaät phaùp coù taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân, vaäy Phaùp moân naøo laø haïng nhaát, laø toái cao dieäu maàu nhaát? Ñaùp: Phaät phaùp coù taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân, töùc coù taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân ñeàu laø haïng nhaát, vaø khoâng coù phaùp moân naøo laø haïng nhì. Taïi sao laïi noùi nhö vaäy? Vì taùm vaïn boán ngaøn Phaùp moân laø ñeå ñoái trò taùm vaïn boán ngaøn thöù taät bònh cuûa chuùng sanh. Moãi moät chuùng sanh, töï hoï ñeàu coù taät beänh rieâng bieät. Cho neân, heã phaùp moân naøo duøng ñeå ñoái trò vôùi caùc taät beänh cuûa hoï laøm cho hoï heát beänh thì ñoù laø haïng nhaát. Hoûi: Voïng töôûng vaø phaùt nguyeän coù choã naøo khoâng gioáng nhau? Laøm sao chuùng con bieát ñöôïc, mình phaùt nguyeän ñoù laø voïng töôûng? Ñaùp: Phaùt nguyeän maø coù theå laøm lôïi ích cho ngöôøi, thì duø laø voïng töôûng cuõng khoâng ñaùng ngaïi. Maët khaùc, neáu khoâng theå laøm ích lôïi cho ngöôøi, thì neân boû voïng töôûng ñoù ñi. 11


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Xin hoûi Sö Phuï, Ngaøi coù theå ñaùnh leân ñaàu con theâm vaøi caùi nöõa khoâng aï! Ñaùp: Khoâng ñöôïc tham lam! Hoûi: Khoång Töû coù ba ngaøn ñeä töû vaø 72 ngöôøi coù saùu taøi ngheä (luïc ngheä). Vaäy trong xaõ hoäi ngaøy nay, neân coù taøi naêng gì môùi laø ngöôøi toaøn dieän? Ñaùp: Coù ñaïo ñöùc thì thaät laø phuù quyù, khoâng ñöùc laø baàn cuøng nhaát. Ngöôøi khoâng saùt sanh, khoâng troäm caép, khoâng taø daâm, khoâng voïng ngöõ, khoâng uoáng röôïu - töùc laø ngöôøi hoaøn haûo. Hoûi: Taïi sao hoïc Phaät phaùp laïi phaûi toïa thieàn? Ñaùp: Töùc laø phaûi hoïc taäp voâ löôïng kinh ñieån, voâ löôïng trí hueä trong töï taùnh cuûa chuùng ta. Trong nhaân taùnh voán coù voâ löôïng phaùp moân nhöng con ngöôøi cöù boû goác ñeå chaïy theo ngoïn, roài höôùng ra ngoaøi truy caàu chôù khoâng bieát hoài quang phaûn chieáu.

12


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Taïi sao ngöôøi tu ñaïo khoâng neân coù tình caûm? Ñaùp: Taïi vì tình caûm raát laø ích kyû. Neáu ñeå thaát tình luïc duïc laøm chuû thì chuùng ta seõ phaïm loãi ích kyû vaø seõ rôøi xa ñaïi ñaïo - bôûi ñaïi ñaïo laø ñaïi coâng voâ tö. Hoûi: Khi nguû naèm moäng, vieäc laøm trong moäng coù tính laø taïo nghieäp khoâng? Ñaùp: Nhöõng chuyeän laøm trong giaác mô thì khoâng keå laø nghieäp. Chuû yeáu luùc tænh maø khoâng taïo nghieäp laø ñöôïc roài. Nhöng cuõng khoâng theå noùi moät caùch chung chung. Chaúng haïn nhö baûo laø: Toâi muoán naèm mô ñeå trong mô toâi seõ taïo nhieàu nghieäp, vì nhö theá laø khoâng coù toäi. Neáu nhö quyù vò khoâng coù caùi voïng töôûng laø muoán taïo nghieäp trong giaác mô thì khoâng sao. Coøn nhö trong luùc bình thöôøng tænh taùo maø coù yù nieäm taïo nghieäp, nhöng laïi khoâng laøm, thì ñoù laø vì meâ hoaëc chôù khoâng phaûi laø nghieäp. Hoûi: Ñeä töû laøm sao tu trí hueä? Ñaùp: Khoâng ngu si töùc laø tu hueä, boû ngu si ñi töùc laø trí hueä, phaù vôõ voâ minh roài thì phaùp taùnh seõ xuaát hieän. Ñaây, deã nhö laø trôû baøn tay! 13


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Kinh A Di Ñaø noùi laø chuùng ta neân phaùt nguyeän sanh veà theá giôùi Cöïc Laïc bôûi vì nôi ñoù khoâng coù ba ñöôøng aùc. Neáu nhö moïi ngöôøi ñeàu sanh veà theá giôùi Cöïc Laïc heát thì khoâng coù ai cöùu ñoä chuùng sanh ôû ba ñöôøng aùc, töùc chuùng ta khoâng maøng gì ñeán hoï sao? Ñaùp: Neáu chuù khoâng maøng ñeán hoï, thì seõ coù ngöôøi khaùc lo. Chuù ôû treân ñoù tu thaønh Phaät roài thì cuõng coù theå trôû veà ñeå lo cho hoï. Ñöùc Phaät A Di Ñaø töùc laø nhö theá ñaáy. Hoûi: Ña soá ngöôøi ta noùi laø: Muoán coù phong thuûy toát thì neân treo moät taám göông ôû tröôùc cöûa chaùnh. Phía beân traùi caên nhaø neân ñaët moät chaäu kieång maøu xanh. Phía treân ñaàu giöôøng cuûa chuû nhaø neân treo hai thanh kieám, vaø doïc theo loái ñi thì neân treo caùi chuoâng gioù. Laøm vaäy coù phaûi khoâng? Ñaùp:1) Taám göông bieåu thò cho söï thanh tònh, laø thaân töôùng chuùng ta ñöôïc trong saïch khi ra khoûi nhaø. Queùt nhaø laø queùt raùc ra khoûi cöûa, khieán cho chuùng ta ñöôïc saïch seõ. Göông cuõng laø söï saùng toû, hieåu roõ söï vaø lyù, bieát - chaáp nhaän theo ñònh maïng tri tuùc, bieát - khoâng tham, khoâng caàu. Vaäy maø coù moät soá ngöôøi khoâng bieát, laïi tin 14


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

vaøo taø thuyeát. Hoï nghó raèng treo göông chieáu yeâu ma thì taø ma khoâng daùm xaâm phaïm vaøo nhaø. Neáu coù yù nghó nhö vaäy, thì taø ma ñaõ nhaäp vaøo thaân theå hoï roài. 2) Caây kieång maøu xanh chæ laø moät caùch trang trí trong nhaø. 3) Kieám trí hueä caét daây tình aùi ñeå chuùng ta ñöøng laïng quaïng. Hai thanh kieám chæ laø bieåu töôïng cho nam vaø nöõ, moãi ngöôøi caàm giöõ moät kieám. Khoâng treo kieám thì taø ma khoâng ñeán, moät khi treo leân thì taø ma seõ tôùi chieán ñaáu vôùi quyù vò, bao laàn ai thaéng, ai baïi khoâng theå naøo bieát ñöôïc. 4) Chuoâng gioù töôïng tröng cho söï ñieâu linh, taøn taï. YÙ noùi trong gia ñaïo suy baïi, moãi ngaøy moät luïng baïi daàn. Toùm laïi, phong thuûy thì khoâng ngoaøi töï taâm. Taâm ñòa toát, quang minh chaùnh ñaïi thì moïi vieäc ñeàu toát - khoâng toát cuõng seõ toát. Coøn neáu taâm ñòa khoâng löông thieän, thì moãi moãi ñeàu khoâng toát. Luùc ñoù vieäc toát cuõng bieán thaønh khoâng toát. Vì vaäy ñöùc Phaät noùi: “Taát caû ñeàu do taâm taïo.” Ngöôøi xöa cuõng noùi: “Ngöôøi ñôøi cho raèng huyeät maïch ôû trong nuùi, nhöng naøo ai bieát huyeät ôû taïi trong taâm.” Nhöõng keû giang hoà thuaät só hay caõi böôùng, töï cheá ra caùc lyù luaän khoâng chính ñaùng ñeå löøa gaït ngöôøi ngu. Thaät ñaùng thöông! Ñaùng thöông thay! 15


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Khi an vò töôïng Boà Taùt, chuùng con coù phaûi löïa ngaøy vaø choïn phöông höôùng hay khoâng? Ñaùp: Khoâng caàn phaûi choïn ngaøy vaø löïa choã. Quyù vò neân ñaët töôïng Boà Taùt ôû choã cao, cao khoaûng nöûa thaân phía treân cuûa mình laø ñöôïc. Coi ngaøy, xem höôùng ñeàu laø tö töôûng cuûa boïn yeâu ma quyû quaùi. Hoûi: Coù moät vò Phaùp sö baûo raèng: Ngöôøi hoïc Phaät khoâng caàn phaûi tuïng coâng phu khuya vaø chieàu, nhö vaäy coù ñuùng khoâng? Ñaùp: Ñoù laø vaán ñeà cuûa chính oång. Theo Sö, khoâng tuïng coâng phu khuya vaø chieàu, cuõng ñöôïc, töùc laø khoâng laøm caùc coâng vieäc khaùc, cuõng ñöôïc luoân. Theá thì khoâng aên côm, khoâng uoáng nöôùc, khoâng nguû nghæ cuõng ñöôïc noát. Chaéc coù leõ oâng ta ñaõ ñaït tôùi möùc “voâ tu voâ chöùng” roài phaûi khoâng? Neáu ñaõ ñaït tôùi möùc ñoä ñoù thì môùi coù theå noùi vaäy. Coøn neáu chöa ñaït tôùi trình ñoä voâ tu voâ chöùng thì khoâng theå noùi nhö theá ñöôïc.

16


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Nghe noùi coâng ñöùc phoùng sanh laø lôùn nhaát. Xin hoûi, coù chính xaùc laø nhö vaäy khoâng? Ñaùp: Trong Phaät giaùo, taát caû coâng ñöùc ñeàu laø bình ñaúng nhö nhau. Phoùng sanh thì phaûi laø vì loøng töø bi. Neáu coù taâm caàu mong coâng ñöùc môùi laøm thì khoûi baøn chi tôùi coâng ñöùc. Coøn noùi, phoùng sanh coù coâng ñöùc lôùn nhaát laø caùch noùi khoâng chaùnh xaùc, chaúng qua chæ laø caùch ñeå khuyeán duï maø thoâi. Hoûi: Caùi gì laø ñieân ñaûo? Ñaùp: Laáy khoå laøm vui, laáy phaûi laøm quaáy, laáy voâ thöôøng laøm thöôøng. Cuõng coù theå noùi laø taâm tö khoâng an ñònh, yù nieäm loän xoän, loaïn xaï, vaø thaáy vieäc nghóa khoâng laøm, thaáy lôïi thì ham. Toùm laïi, ñen traéng khoâng phaân bieät ñöôïc, thaät giaû cuõng khoâng bieát thì ñoù ñeàu laø ñieân ñaûo. Hoûi: Tu haønh nhö theá naøo môùi coù theå lieãu sanh thoaùt töû? Ñaùp: AÊn côm, maëc aùo, ñi nguû. 17


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Xin hoûi cö só taïi gia vaøo nhöõng ngaøy aên chay, con coù theå giuùp gia ñình naáu maën khoâng? Ñaùp: Neáu con muoán may aùo cöôùi cho ngöôøi ta keát hoân, thì ñoù laø chuyeän rieâng cuûa con. Hoûi: Coù moät vò Phaùp sö baûo caùc ñeä töû cuûa oâng raèng: khoâng ñöôïc trì chuù Laêng Nghieâm vaø chuù Ñaïi Bi bôûi vì khi trì chuù seõ khieán cho thieân ma ngoaïi ñaïo phaùt sôï ñeán thaát kinh, nhö vaäy laø traùi vôùi loøng töø bi. Cho neân, vò Phaùp Sö ñoù daïy tín ñoà oâng khoâng ñöôïc ñoïc cuõng khoâng ñöôïc xem baát cöù kinh ñieån naøo, bôûi vì khoâng caàn thieát ñeå ñoïc, maø chæ caàn, nhaát taâm nieäm “A Di Ñaø Phaät” laø ñöôïc roài. Ñaùp: Neáu noùi ngöôøi nieäm chuù khoâng coù loøng töø bi thì Phaät cuõng ñaõ khoâng noùi ra chuù Laêng Nghieâm vaø chuù Ñaïi Bi ñeå laøm giaûm bôùt taâm töø bi cuûa caùc ñeä töû Ngaøi. Hoûi: Con neân laøm sao môùi coù theå giuùp ñôõ ñaïo traøng? Ñaùp: Con khoâng phaù hoaïi ñaïo traøng töùc laø giuùp ñôõ ñaïo traøng. Con uûng hoä ñaïo traøng töùc cuõng laø giuùp ñôõ ñaïo traøng. 18


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Neáu chuùng con lôõ ñeå loä ngaøy sanh cuûa mình ôû choã taø ñaïo? Xin hoûi nhö vaäy thaân taâm chuùng con coù bò aûnh höôûng gì khoâng? Ñaùp: Trong taâm nieäm cuûa quyù vò neáu laø chaùnh thì khoâng coù gì laø taø; coøn trong taâm coù nieäm taø thì taát caû caùc nôi ñeàu laø taø ñaïo heát. Hoûi: Trong caùc saùch baùo vaø taïp chí Phaät giaùo coù raát nhieàu hình aûnh Phaät. Neáu coù quaù nhieàu saùch baùo nhö vaäy thì chuùng con laøm sao ñaây? Chuùng con coù neân ñoát heát khoâng? Hieän nay taïi Ñaøi Loan coù moät vò Phaùp sö treû raát noåi tieáng, vò ñoù töï xöng laø ngöôøi hoïc giôùi luaät, noùi: phaøm ñoát caùc saùch baùo, taïp chí coù hình aûnh Phaät töùc laø phaïm toäi laøm thaân Phaät chaûy maùu. Neáu quaû laø nhö theá thì coøn ai daùm thænh saùch baùo Phaät giaùo ñeå ñoïc nöõa ñaây? Ñaùp: Thuôû xöa coù vò cao taêng ñaïo ñöùc ñaõ ñoát caùc töôïng Phaät baèng goã, vaäy thì caùc vò noùi sao ñaây? 19


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Xin hoûi Hoøa Thöôïng laøm sao phaù chaáp tröôùc vaø voïng töôûng? Ñaùp: Ai cho chuù voïng töôûng? Ai cho chuù chaáp tröôùc? Hoûi: Ñoát tieàn giaáy coù ghi chuù vaõng sanh laø coù ñuùng nhö phaùp khoâng? Ñaùp: Sao con khoâng töï suy nghó xem, roát cuoäc tieàn giaáy ñoù laø tieàn thaät hay laø tieàn giaû? Moät khi ñoát laø noù bieán thaønh tro vì giaáy ñaõ bò ñoát tan heát roài thì laøm sao coøn laø tieàn ñöôïc nöõa chôù? Hoûi: Coù raát nhieàu ngöôøi caûm thaáy nghi ngôø veà vieäc phaùp sö Thanh Haûi thaâu nhaän raát nhieàu ñeä töû. Hy voïng nhôø phaùp hoäi naøy maø chuùng con seõ hieåu roõ hôn vaø khoâng ñi laïc höôùng. Ñaùp: Luùc quyù vò quy y Tam Baûo, trong baøi vaên quy y coù noùi raát roõ laø: “Thaø xaû thaân maïng chôù khoâng quy y thieân ma ngoaïi ñaïo.” Nhöõng gì vò Phaùp sö ñoù noùi ñeàu laø taø thuyeát cuûa taø ma ngoaïi ñaïo, ñeàu laø gaït ngöôøi. Neáu nhö caùc vò tin theo, töùc laø ngu xuaån nhaát, voâ tri nhaát, vaø ñeàu muoán luûi vaøo ñòa nguïc ñaáy. Hoûi: Gia ñình con voán thôø Maõ Toå, nhöng töø luùc hoïc 20


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Phaät, chuùng con laïi thôø Phaät. Xin hoûi, chuùng con coù theå thôø cuùng Maõ Toå chung vôùi Tam Thaùnh khoâng? Ñaùp: Neáu con muoán thôø cuùng khaép taát caû caùc vò Taêng vaø chö Phaät, thì chö Phaät cuõng khoâng coù gaây loän vôùi nhau ñaâu. Hoûi: Tuy “Saéc töùc laø khoâng, khoâng töùc laø saéc,” nhöng con vaãn khoâng thaáu roõ ñöôïc ñieàu ñoù. Xin Hoøa Thöôïng chæ baûo cho con. Ñaùp: Sanh ra laø bôûi vì saéc, cheát ñi cuõng bôûi vì saéc, chæ vaäy maø thoâi. Neáu con khoâng thaáy roõ ñöôïc ñieàu ñoù thì seõ trong saéc maø sanh, roài trong saéc maø cheát vaäy. Hoûi: Taát caû phaùp höõu vi nhö moäng huyeãn boït aûnh, vaäy caùi gì laø phaùp voâ vi? Ñaùp: Neáu muoán bieát chi tieát hôn thì phaùp voâ vi goàm coù 6. Caùc vò coù theå tra cöùu trong “Luaän Ñaïi Thöøa Traêm Phaùp Minh Moân.” Saéc phaùp coù 11, taâm phaùp coù 8, taâm sôû phaùp coù 51, 24 baát töông öng vaø 6 phaùp voâ vi, toång coäng thaønh 100 phaùp. Hoûi: Phaät giaùo laø vöôït ra ngoaøi caû vaät chaát vaø laø chaân lyù cuûa vuõ truï, vaäy taïi sao vaãn coøn caâu neä veà vaán ñeà nam nöõ ñeå roài khoâng theå thoaùt ra ñöôïc? 21


Gaäy Kim Cang Heùt

Ñaùp: Vöøa roài ñöùc Cha Rogers coù ñeà caäp veà vaán ñeà, ngöôøi tu haønh muoán trì giôùi moät caùch thanh tònh thì hoï khoâng nhöõng phaûi thaän troïng giöõ thaân maø ngay caû trong taâm cuõng khoâng chaát chöùa caùc voïng töôûng daâm oâ. Hieän nay chuùng ta ñeàu laø phaøm phu chöa ñöôïc thaønh Phaät, vaäy ai daùm noùi laø mình ñaõø thaät söï ñöôïc sieâu thoaùt? Coù phaûi chuùng ta vaãn coøn phaûi aên côm, maëc aùo, vaø nguû nghæ khoâng? Neáu chuùng ta vaãn coøn phaûi aên, maëc vaø nguû thì roát cuoäc chuùng ta sieâu thoaùt caùi noãi gì? Hoûi: Moãi laàn tôùi chuøa nghe Phaät phaùp laø con ñeàu bò ngaùp. Xin hoûi, con neân phaûi laøm sao? Ñaùp: Neáu khoâng ngaùp thì khoâng coù chuyeän roài. Hoûi: Con nghe Hoøa Thöôïng nhieàu laàn töï noùi mình laø ngu si. Vaäy coù leõ ñoù laø moät ñöùc taùnh toát, laø khieâm nhöôøng. Nhöng neáu Ngaøi noùi vaäy nhieàu laàn quaù thì coù theå bieåu loä raèng, Hoøa Thöôïng thieáu loøng töï tin, do döï khoâng coù söï quyeát ñoaùn. Theá thì Hoøa Thöôïng laøm sao coù theå chuû trì caû moät ñaïi taäp ñoaøn cho ñöôïc? Vaäy roát cuoäc roài thì “ngu si” ñaây coù yù nghóa gì?

22


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Ñaùp: Neáu nhö toâi khoâng ngu si thì sao toâi laïi baûo ñaùm muoãi moøng ñöøng chích ñoát ngöôøi khaùc maø chæ caén ñoát toâi thoâi? Neáu toâi khoâng ngu si thì taïi sao toâi khoâng tham coù tieàn cuûa nhieàu hôn? Neáu toâi khoâng ngu si thì taïi sao taát caû nhöõng thöù höôûng thuï toát ñeïp cuûa con ngöôøi, toâi laïi khoâng muoán? Neáu ñoù khoâng phaûi laø “ngu si” thì coøn goïi laø gì nöõa chôù? Hoûi: Con voán laøm coâng cho moät noâng tröôøng nuoâi gaø. Trong khoaûng thôøi gian ngaén con khoâng theå thay ñoåi vieäc laøm ñöôïc. Laøm sao con môùi coù theå hoïc theo göông cuûa Boà Taùt Ñòa Taïng laø bieán noâng tröôøng nuoâi gaø thaønh moät ñaïo traøng ñeå sieâu ñoä cho chuùng ñaây? Ñaùp: Ñaây laø vaán ñeà tieán thoaùi löôõng nan (tieán hay luøi ñeàu khoù). Phöông phaùp toát nhaát laø con ñöøng nuoâi gaø maø haõy nuoâi ngöôøi. Hoûi: Sö Phuï nhaän thaáy vaán ñeà nghieâm troïng nhaát cuûa Ñaøi Loan laø ôû choã naøo? Ñaùp: ÔÛ ñaây ngöôøi Ñaøi Loan xa xæ quaù ñi! Hoï xa xæ vaø raát laõng phí! Khi ñoøi hoûi quaù nhieàu nhö vaäy thì sau naøy laøm sao maø hoaøn traû laïi cho heát ñöôïc! 23


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Hieän nay coù nhieàu ngöôøi lôïi duïng veà vieäc vong linh cuûa thai nhi ñeå vô cuûa laøm giaøu. Nhöng moät soá nhaân só Phaät giaùo coù tö töôûng thieân leäch thì khoâng cho ñoù laø sai quaáy. Xin hoûi quan ñieåm cuûa Sö Phuï ra sao? Coù phaûi vong thai nhi laøm cho thaân theå ñöông söï khoâng ñöôïc maïnh khoûe, hoaëc gaây nhieàu söï quaáy nhieãu khoù khaên, vaø vì hoaûng hoát sôï seät neân soá ngöôøi phaù thai naøy môùi boû tieàn ra mua baøi vò cho chuùng. Xin hoûi Sö Phuï coù caùch nhìn ra sao veà phöông dieän naøy? Caùc vong thai nhi coù theå taùc quaùi khoâng? Vaø neân laøm theá naøo ñeå ñieàu phuïc cho chuùng ñöôïc an taâm? Ñaùp: Ñöôïc soáng coøn hôn laø cheát ñeå coù baøi vò. Laäp baøi vò thì chaúng phaûi nhö laø khoâng coù baøi vò. Sao vaäy? Vaán ñeà caên baûn laø khoâng neân phaù thai. Vì khoâng phaù thai laø khoâng saùt sanh, khoâng saùt sanh thì mieãn ñöôïc nhieàu chuyeän nhö vaäy. Cho neân, vieäc laäp baøi vò cho thai nhi chæ laø ñeå che laáp nguyeân nhaân thöïc söï cuûa vaán ñeà ôû beân ngoaøi. Ñaây cuõng nhö laø xaû goác maø tìm ngoïn hay bòt tai ñeå aên caép chuoâng. Nhö vaäy thì coù theå sieâu ñoä ñöôïc chaêng? Coù theå giaûi tröø ñöôïc moùn nôï oaùn traùi ñoù chaêng? Khoâng chaéc laø vaäy ñaâu! Chi baèng neân phoøng ngöøa tröôùc ñeå khoûi hoái haän veà sau. Luùc chöa keát hoân thì ñöøng duøng thuoác ngöøa 24


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

thai, cuõng ñöøng coù moái quan heä trai gaùi. Taïi sao caùc vò khoâng theå chôø ñôïi? Taïi sao phaûi gaáp ruùt? Taïi sao caùc vò phaûi tham muoán nhö theá? Chung qui cuõng laø vì töï mình khoâng bieát xaáu hoå maø thoâi! Hoûi: Hieän nay chuùng con thöôøng thaáy treân baùo chí ñaêng muïc “cuùng döôøng anh linh” (thai vong). Vaäy, vong linh treû con cuõng coù theå ñöôïc cuùng döôøng sao? Ñaùp: Ñaây khoâng theå noùi laø “cuùng döôøng” bôûi vì noù khoâng phaûi laø Tam Baûo (Phaät, Phaùp, Taêng). Neáu noùi laø cuùng döôøng töùc laø laïc vaøo taø kieán, maø neân noùi laø Sieâu ñoä. Vì caùc vong linh treû con ñoù mang nieàm oaùn haän quaù saâu, cho neân raát khoù sieâu ñoä. Bôûi vì ngöôøi coù moùn nôï laø ñoaït maïng noù neân noù ñoøi phaûi hoaøn maïng laïi. Hoïa may gaëp ñöôïc vò tu haønh chaân chaùnh, khoâng tham taøi lôïi môùi sieâu ñoä chuùng noù ñöôïc. Hoûi: Coù nhieàu ngöôøi boû tieàn ra ñeå cuùng döôøng cho anh linh, thai nhi. Nhö vaäy hoï coù giaûi tröø ñöôïc moái oan khieân aáy khoâng? Ñaùp: Khoâng theå giaûi oaùn ñöôïc. 25


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Coù vò phaùp sö noùi, neáu ngöôøi mang thai tuïng chuù Laêng Nghieâm thì seõ bò hö thai. Nhö vaäy coù ñaùng tin khoâng? Ñaùp: Noùi chuyeän taàm phaøo! Hoûi: Coù ngöôøi baûo: Moãi ngaøy trì tuïng 108 bieán chuù Ñaïi Bi, vaø lieân tuïc trì nieäm nhö vaäy trong ba naêm taát seõ ñöôïc thaønh töïu. Nhöng con thì laøm vieäc baän roän, neân khoâng caùch naøo boû ra hôn caû tieáng ñoàng hoà moãi ngaøy ñeå trì tuïng lieân tuïc 108 bieán chuù Ñaïi Bi. Vaäy, neáu moãi ngaøy con chia ra nhieàu laàn ñeå nieäm cho ñuû 108 bieán, coù ñöôïc khoâng aï? Ñaùp: Chæ caàn coù loøng thaønh thì moïi vieäc ñeàu o.k. Hoûi: Nghe noùi Tyø Kheo coù quyeàn cöû toäi Tyø Kheo Ni, nhöng Tyø Kheo Ni khoâng ñöôïc noùi loãi cuûa Tyø Kheo. Vaäy ñoù coù phaûi laø nam giôùi laán aùp nöõ giôùi hay khoâng? Ñaùp: “Laø Phaùp bình ñaúng, khoâng coù cao thaáp.” Trong Phaät giaùo khoâng phaân bieät cao thaáp, ñoái xöû ñeàu bình 26


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

ñaúng. Nhöng ôû ñaây neáu Tyø Kheo coù loãi, thì Tyø Kheo Ni coù theå noùi ra baát cöù luùc naøo; coøn neáu Tyø Kheo Ni coù loãi thì Tyø Kheo cuõng coù theå chæ loãi baát cöù luùc naøo, chôù ñaâu coù phaûi laø nam laán aùp nöõ, hoaëc nöõ cheøn eùp nam. Veà coâng taùc laøm vieäc tuy coù söï phaân chia nam nöõ, nhöng moãi beân cuõng khoâng laøm phieàn laãn nhau. Hoï ñeàu toân troïng laãn nhau chôù khoâng laán eùp nhau. Neáu nhö toâi coù loãi laàm thì ngöôøi khaùc cuõng coù theå neâu ra baát cöù luùc naøo. Hoûi: Xin hoûi theá giôùi maø chuùng ta ñang soáng ñaây coù phaûi laø Taây phöông Cöïc Laïc theá giôùi khoâng? Hay laø coøn coù moät theá giôùi ôû moät khoâng gian naøo khaùc nöõa? Ñaùp: Chuù muoán bieát thì haõy töï mình ñi xem thöû coi.

Hoûi: Laøm theá naøo ñeå ñoaïn tröø danh lôïi, duïc voïng cuûa ngöôøi theá gian. Ñaùp: Moät khi cheát roài thì ñoaïn ñöôïc ngay. 27


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Con coù loøng tin Phaät ñaõ ñöôïc boán, naêm naêm roài, nhöng taïi sao con vaãn coøn bò loaøi taø ma quyû quaùi theo quaáy raày? Ñaùp: Laïy Phaät maø khoâng thaät loøng laïy laø ñaõ sai traùi veà nhaân quaû roài, cho neân môùi bò quaû baùo. Nhaân quaû baùo öùng thì khoâng sai soùt moät tô haøo. Duø con laø ngöôøi tin Phaät nhöng neáu con laøm chuyeän sai traùi vôùi nhaân quaû thì cuõng bò baùo öùng nhö thöôøng. Cho neân, taø ma ngoaïi ñaïo cuõng seõ tôùi ñeå giaùo huaán con ñaáy. Hoûi: Coù ngöôøi noùi phaûi nhaát ñònh trì tuïng chuù Laêng Nghieâm vaøo buoåi saùng sôùm, tröôùc 5 giôø laø toát nhaát. Xin hoûi, coù phaûi laø vaäy khoâng? Ñaùp: Chæ caàn con trì tuïng ñöôïc baát cöù luùc naøo, thì luùc aáy ñeàu laø 5 giôø saùng caû. Hoûi: Xin Hoøa Thöôïng chæ daïy cho chuùng con khai ngoä ñöôïc tri kieán Phaät? Ñaùp: Kieán Ngoä Phaät töùc hieåu roõ laøm sao ñeå thaønh Phaät vaø coù trí hueä nhö Phaät, chôù khoâng coù chi laø huyeàn bí caû. Hoïc theo Phaät thöïc haønh Töù Voâ Löôïng Taâm: töø, bi, hyû, xaû, töùc laø giaùc ngoä ñöôïc kieán giaûi cuûa Phaät. Neáu quyù vò coù loøng töø bi hyû xaû vaø töù voâ löôïng taâm gioáng y nhö Phaät töùc laø ñaõ kieán ngoä Phaät roài ñoù. 28


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Tröôùc ñaây khoâng laâu, trong gia ñình con coù ngöôøi qua ñôøi. Neáu con muoán cho ngöôøi thaân ñöôïc sieâu ñoä vaõng sanh thì con neân phaûi laøm sao? Ñaùp: Gaàn ñaây toâi coù nghe moät tin laø: coù moät vò Thöôïng Taù ôû Thaùi Lan cheát vaø soáng laïi ba laàn. Theo nhö kinh nghieäm, oâng noùi raèng: Coâng ñöùc cuùng döôøng Tam Baûo laø voâ löôïng vaø coù theå sieâu ñoä ñöôïc luïc thaân: cha, meï, anh, em, vôï, con. Cho neân, tröôùc heát laø töï mình khoâng laøm caùc ñieàu aùc maø laøm caùc vieäc thieän, ñoù laø bieän phaùp duy nhaát ñeå sieâu ñoä cho luïc thaân quyeán thuoäc. Hoûi: Caùc ñeä töû vuøng Cao Huøng (Ñaøi Loan) raát caàn söï chæ daïy cuûa Hoøa Thöôïng. Chuùng con coù theå naøo thænh Hoøa Thöôïng ñeán ñaây ñeå kieán laäp ñaïo traøng ñöôïc khoâng? Ñaùp: Toâi khoâng coù khaû naêng kieán laäp ñaïo traøng. Neáu caùc vò muoán coù ngöôøi kieán laäp ñaïo traøng thì toâi seõ laøm coâng nhaân cho. Hoûi: Xin hoûi, neáu bò nghieäp chöôùng troùi buoäc thì chuùng con neân giaûi quyeát nhö theá naøo? Ñaùp: Thì haõy ñaàu haøng nghieäp chöôùng! 29


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Tình hình cuûa thôøi kyø Tai kieáp, hoaïn naïn xaûy ra treân theá giôùi moãi ngaøy caøng moät nhieàu. Vaäy chuùng ta neân laøm sao ñeå tieâu tai hoùa giaûi, ñeå töï cöùu mình vaø cöùu ngöôøi ñaây? Ñaùp: Theá gian naøy seõ khoâng coøn tai kieáp neáu moïi ngöôøi ñeàu khoâng noùng giaän, khoâng ñaáu tranh, khoâng phaù haïi laãn nhau, vaø khoâng coù caûnh – maøy gaït gaãm tao, thì tao gaït laïi maøy. Hoûi: Baïn cuûa ñeä töû bò muø vì tai nan xe coä. Duø coâ ta ñaõ tìm ñeán caùc baùc só noåi tieáng khaép nôi, nhöng cuõng khoâng sao chöõa trò ñöôïc. Con thaønh khaån xin Sö Phuï chæ ñieåm cho. Neân tìm caùch chöõa trò nhö theá naøo thì baïn con môùi ñöôïc laønh beänh. Xin caùm ôn. Ñaùp: Con neân nieäm Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. Trong phaåm Phoå Moân coù boán caâu tuïng: Voâ caáu thanh tònh quang, Hueä nhaät phaù chö aùm, Naêng phuïc tai phong hoûa, Phoå minh chieáu theá gian. (AÙnh saùng thanh tònh khoâng nhieãm nhô, 30


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Maët trôøi trí hueä phaù ñen toái. Coù theå ñieàu phuïc naïn, gioù löûa. AÙnh saùng toûa chieáu khaép theá gian.) Chuyeän ñuïng xe naøy cuõng laø do coù tieàn nhaân, haäu quaû caû. Ñaïi khaùi laø kieáp tröôùc, hoaëc laø baïn con ñaõ laøm maét cuûa chuùng sanh naøo ñoù bò muø, hoaëc laø baén chim, hoaëc laø laøm cho maét cuûa suùc sanh ñoù bò toån thöông tröôùc roài môùi gieát, cho neân ñôøi naøy, y phaûi bò quaû baùo nhö vaäy. Chæ laø theá thoâi chôù khoâng coù gì khaùc caû. Hoûi: Döïa vaøo giôùi luaät Phaät giaùo thì giôùi ñieàu cuûa Tyø Kheo Ni nhieàu hôn giôùi ñieàu cuûa Tyø Kheo. Vaäy ñoù coù phaûi laø khoâng bình ñaúng chaêng? Ñaùp: Veà vaán ñeà naøy, toâi thaúng thaén giaûi ñaùp cho quyù vò laø döïa vaøo caên baûn maø noùi, thì Tyø Kheo Ni laø ngöôøi nöõ, vaø ngöôøi nöõ thì coù theå sanh con, nhöng ngöôøi nam thì khoâng sanh con ñöôïc. Baây giôø thì quyù vò ñaõ hieåu chöa? Hoûi: Moïi ngöôøi ñeàu raát hieáu kyø veà thaàn thoâng cuûa Ngaøi. Nghe noùi Ngaøi thöôøng chöõa bònh cho caùc tín ñoà phaûi khoâng? 31


Gaäy Kim Cang Heùt

Ñaùp: Ngöôøi tu haønh chaân chaùnh thì khoâng noùi veà chuyeän thaàn thoâng. Ngöôøi xuaát gia chæ noùi veà söï caàu ñaïi trí hueä. Hoûi: Xin hoûi Hoøa Thöôïng, laøm theá naøo ñeå ñoái trò taø nieäm? Ñaùp: Neáu quyù vò khoâng coù voïng töôûng töùc khoâng coù taø nieäm! Neáu quyù vò khôûi voïng töôûng thì dó nhieân taø nieäm seõ laàn löôït tieáp nhau maø keùo ñeán. Chuyeän coù vaäy maø cuõng coøn phaûi hoûi toâi nöõa sao? Quyù vò neân hoài quang phaûn chieáu, töï hoûi laø Taïi sao mình khoâng khôûi chaùnh nieäm maø laïi öa thích taø nieäm nhö theá? Hoûi: Trong luùc tuïng coâng phu khuya, con vöøa tuïng vöøa nieäm danh hieäu Boà Taùt Quaùn Theá AÂm. Boãng thaân theå con töï nhieân laéc lö qua phaûi, qua traùi, ra tröôùc, ra sau. Xin hoûi vôùi hieän töôïng nhö vaäy thì con coù theå ngoài thieàn ôû nhaø ñöôïc khoâng? Ñaùp: Thaân theå maø laéc qua laéc laïi nhö vaäy laø coù hieän töôïng nguy hieåm vaø raát deã bò loaøi phi tinh nhaäp vaøo thaân. 32


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Xin hoûi Hoøa Thöôïng, trong khi trì chuù Ñaïi Bi hay chuù Laêng Nghieâm, thì taïi sao bò nhöùc ñaàu, choùng maët vaø coù caûm giaùc nhö thaân mình dao ñoäng vaø laïnh run leân? Ñaùp: Vì trong taâm con coù taø ma, cho neân duø con coù trì chuù Ñaïi Bi cuõng khoâng linh nghieäm ñaâu. Hoûi: Vì sao trong luùc con nieäm Phaät, ngoài thieàn, thì thaân con bò dao ñoäng vaø caûm thaáy khoù thôû? Ñaùp: Laø bò taåu hoûa nhaäp ma roài! Hoûi: Thieän hay aùc cuûa moãi ngöôøi laø do taâm nieäm maø ra. Nhö khi mình laøm moät chuyeän xaáu thì ñoù chöa chaéc haún laø xaáu maø laø toát phaûi khoâng? Ñaùp: Ñaáy goïi laø thieän aùc hoãn hôïp. Coù ngöôøi tuy laøm ñieàu aùc nhöng trong caùi aùc ñoù laïi coù caùi thieän. Gioáng nhö gieát ngöôøi giaøu ñeå laáy cuûa giuùp keû baàn cuøøng. Ngöôøi ra tay nghóa hieäp tuy khoâng hôïp phaùp nhöng ho hoï cuõng coù ñieåm toát. Neáu cho raèng, trong caùi aùc coù caùi thieän, trong caùi thieän coù caùi aùc thì coù raát nhieàu chuyeän ñeå noùi vaäy. 33


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Neáu con ñi troäm tieàn hay löøa gaït ngöôøi ñeå laáy tieàn, roài ñem tieàn ñoù cuùng Sö Phuï ñeå xaây döïng ñaïo traøng, thì ñoù laø thieän hay aùc? Ñaùp: Ñaáy goïi laø taïo maàm moùng baát tònh (khoâng trong saïch). “Nhaân ñòa baát chaân, quaû tao vu khuùc” (nhaân khoâng toát thì seõ gaët quaû hö meùo). Neáu chuù xaây chuøa theo kieåu nhö vaäy thì chuøa cuõng bò suïp ñoå raát mau thoâi! - Nhöng tieàn ñoù laø do chuùng con troäm laáy, chôù Sö Phuï naøo coù laøm chuyeän gì xaáu ñaâu? - Nhaân quaû laø khoâng theå naøo löøa gaït ñöôïc. - Nhaân quaû laø nhaân quaû cuûa con maø! - Duø raèng nhaân quaû cuûa chuù nhöng cuõng khoâng ñöôïc löøa doái. Bôûi laø nhaân quaû cuûa chuù neân môùi caøng khoâng ñöôïc doái traù - nhö chuù ñaùnh baøi ñöôïc thaéng roài ñem tieàn ñoù ñeå caát chuøa. Khoång Töû cuõng ñaõ noùi: “Phuù döõ quyù thò nhaân chi sôû duïc daõ. Baát dó kyø ñaïo ñaéc chi, baát xöû daõ.” Töùc moïi ngöôøi ñeàu muoán ñöôïc phuù vaø quyù, nhöng chuùng ta khoâng neân giöõ laáy cuûa phi nghóa.” Neáu laø cuûa khoâng hôïp phaùp thì daàu coù ñöôïc, toâi cuõng khoâng muoán ñaâu. “Baàn döõ tieän thò nhaân chi sôû oá daõ. Baát dó kyø ñaïo ñaéc chi, baát khöù daõ.” Baàn cuøng vaø haï tieän thì moïi ngöôøi ñeàu khoâng öa, ai ai cuõng khoâng muoán. Nhöng cuõng khoâng mong ñöôïc cuûa phi nghóa. 34


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Cho neân neáu laø cuûa khoâng hôïp phaùp, thì toâi thaø an baàn laïc ñaïo. Duø soáng trong baàn tieän, toâi cuõng khoâng rôøi boû caûnh baàn tieän. Hoûi: Sau khi cheát loaøi ñoäng vaät coù theå ñi ñaàu thai khoâng? Ñaùp: Loaøi ñoäng vaät gioáng nhö ngöôøi laø cheát roài cuõng ñi ñaàu thai vaäy. Ñôøi naøy laø ngöôøi Hoa, ñôøi sau laø ngöôøi Myõ, ñôøi sau nöõa laø ngöôøi Nhaät. Taát caû ñeàu coù theå di daân, ñi khaép nôi. Taùnh linh cuûa ñoäng vaät cuõng di daân, do tuøy theo nghieäp löïc, tö töôûng, haønh vi cuûa moãi loaøi maø khoâng gioáng nhau. Hoûi: Sau khi quy y Tam Baûo, chuùng con coù theå ñi ñeán nhöõng choã “phong nguyeät” khoâng? Coù vò Phaùp sö noùi raèng: Chæ caàn traû tieàn laø ñöôïc. Xin Hoøa Thöôïng daïy baûo, laøm nhö vaäy laø phaïm giôùi phaûi khoâng? Ñaùp: Chuù ñaõ quy y roài maø vaãn coøn muoán chui vaøo ñöôøng ñòa nguïc nöõa sao? Hoûi: Laøm sao ñeå giaùc ngoä thaønh Phaät? Ñaùp: Ñeán khi ñoïa ñòa nguïc thì quyù vò seõ khoâng coù yù nieäm naøy. 35


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Xin hoûi phaùp moân truyeàn taâm aán cuûa phaùp sö Thanh Haûi coù chaân chaùnh khoâng? Ñaùp: Raát nhieàu ngöôøi bò meâ laàm cuõng bôûi vì hoï coù taâm tham. Neáu quyù vò khoâng coù loøng tham lam thì baø ta khoâng meâ hoaëc noåi caùc vò ñaâu! Hoûi: Neáu nhö vôï choàng ly dò thì con caùi hoï khoâng theå thaønh taøi phaûi khoâng? Ñaùp: Ñuùng vaäy! Caùc vò khoâng thaáy vaán ñeà cuûa treû em ôû khaép nôi sao? Loãi laø vì cha meï khoâng laøm troøn traùch nhieäm daïy doã con caùi. Khi söï giaùo duïc trong gia ñình vaø söï giaùo duïc ôû nhaø tröôøng chöa phoái hôïp ñöôïc thì caû hai neàn giaùo duïc naøy ñeàu bò thaát baïi. Cho neân treû em môùi bieán thaønh hö hoûng vaø chuùng bò T.V., computer ñieàu khieån maø chaúng ñöôïc töï do. Ñoái vôùi xaõ hoäi Taây phöông thì caùc nôi ñeàu ñeà xöôùng veà söï töï do, nhöng theo toâi thaáy thì ñoù ñeàu laø loaïi töï do meâ tín, töï do ngoä nhaän, töï do khoâng lyù trí vaø theá laø trôû thaønh hoaøn toaøn khoâng coù töï do chuùt naøo! Hoûi: Nghieäp chöôùng töø ñaâu tôùi? Ñaùp: Töø taøi, saéc, danh, thöïc (aên), thuøy (nguû) maø tôùi. 36


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Chuùng ta taïo nghieäp bôûi tham taøi, saéc, danh, tham aên thì laïi caøng taïo nghieäp nhieàu hôn nöõa, coøn tham nguû thì taïo nghieäp ngu si. Hoûi: Ñaønh raèng nhôø coù cha meï maø chuùng con môùi ñöôïc thaân theå naøy, nhöng khi coøn nhoû cha meï ñoái xöû vôùi chuùng con raát laø taøn nhaãn. Nhö vaäy, chuùng con vaãn phaûi hieáu thuaän vôùi cha meï hay sao? Ñaùp: “AÙi chi thaâm, traùch chi thieát” (thöông thì cho roi cho voït). Cha meï ñeàu hy voïng cho con ñöôïc thaønh coâng, nhöng chæ sôï con ñi laïc ñöôøng ñoù thoâi! Hoûi: Haønh vi chuû yeáu nhaát ñeå laøm ngöôøi laø gì? Ñaùp: Laø ñoaïn tröø aùi duïc, khoâng neân luùc treû tuoåi maø ñaõ phoùng tuùng buoâng thaû theo duïc laïc. Trong xaõ hoäi taây phöông hieän ñaïi, con nít baûy, taùm tuoåi laø cuõng hieåu bieát veà chuyeän haønh daâm roài. Neân sau naøy chuùng seõ cheát yeåu maø bieán thaønh quyû ñoaûn maïng. Taïi sao? Vì luùc sinh lyù, taâm lyù cuûa chuùng chöa tröôûng thaønh maø ñaõ töï caét ñöùt maàm non roài. Cho neân, trong töông lai chuûng töû ñoù seõ bieán thaønh hoät gioáng khoâng maàm. Luùa maï maø khoâng maàm thì tuyeät nhieân khoâng coù thu hoaïch gì heát! 37


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Taïi sao phaùi nöõ hay bò thieät thoøi? Ñaùp: Ai noùi phaùi nöõ hay bò thieät thoøi? Ñaøn oâng treân toaøn theá giôùi ñeàu yeâu thích ngöôøi nöõ maø! Hoûi: Coù phaûi Phaät phaùp maø Sö Phuï giaûng laø bao quaùt heát taát caû caùc toân phaùi khaùc trong Phaät giaùo? Ñaùp: Quyù vò nghó nhö theá naøo thì noù laø nhö theá naáy. Quyù vò nghó laø khoâng bao quaùt thì noù khoâng bao quaùt. Quyù vò nghó laø bao quaùt thì töùc laø bao quaùt. Ñaây ñeàu laø - khoâng coù phaùp nhaát ñònh. “Phaät giaûng moät aâm phaùp, chuùng sanh tuøy moãi loaïi maø hieåu ñöôïc.” Ngöôøi trí thì thaáy trí, ngöôøi nhaân (töø) thaáy nhaân töø, ngöôøi thaâm saâu thì thaáy thaâm saâu, ngöôøi caïn côït thì thaáy caïn côït. Hoûi: Trong taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân, phaùp moân naøo laø haïng nhaát, laø cao nhaát? Ñaùp: Quyù vò neân bieát nhaän ra phaùp moân naøo laø thích hôïp ñoái vôùi mình nhaát thì ñoù laø phaùp moân cao nhaát. Coøn phaùp moân naøo ñoái vôùi mình khoâng coù taùc duïng gì, thì ñoù laø phaùp moân thaáp nhaát. 38


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Ñoàng tính luyeán aùi hoaëc chöa keát hoân maø ñaõ sanh con vaø bieát bao hieän töôïng baát bình thöôøng khaùc, thaät ñaõ khieán cho ngöôøi ta phaûi lo laéng. Trong hoaøn caûnh xaõ hoäi maát traät töï nhö vaäy, neáu laøm cha meï thì neân giaùo duïc con caùi vaø giaùo duïc cho chính hoï nhö theá naøo? Ñaùp: Chuù hoûi caâu naøy raát hay. Xaõ hoäi ngaøy nay trôû thaønh nhö vaäy laø bôûi vì “cha khoâng ra cha, meï khoâng ra meï.” Cha meï sanh con nhöng khoâng coi vieäc coù con caùi laø quan troïng maø chæ laø vì ham vui, phoùng tuùng theo duïc laïc. Hoï chæ bieát sanh chôù khoâng bieát daïy. Keát hoân roài, neáu khoâng thích thì ñoäng moät chuùt laø hoï ly dò ngay, laøm cho con caùi khoâng cha, khoâng meï. Nguyeân nhaân phaùt sanh nhöõng vaán ñeà naøy ñeàu laø vì vôï choàng khoâng laøm ñuùng theo ñaïo nghóa vôï choàng, coøn cha meï thì khoâng laøm troøn boån phaän cha meï. Treân theá giôùi seõ khoâng coù vaán ñeà gì neáu nhö caùc baäc laøm cha meï ñeàu coù theå gioáng nhö meï cuûa Ngaøi Maïnh Töû luùc xöa, baø ñaõ dôøi nhaø ba laàn, vì quan taâm ñeán söï giaùo duïc cuûa con caùi. Ñöôïc vaäy, thì theá giôùi seõ khoâng coù vaán ñeà gì ñaâu. 39


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Phaûi chaêng ngöôøi taïi gia cuõng coù theå trôû thaønh ngöôøi hoaøn toaøn? Ñaùp: Baát keå laø ngöôøi taïi gia hay xuaát gia, taát caû ñeàu coù theå tu ñeå trôû thaønh ngöôøi hoaøn haûo. Hoûi: Neáu nhö yù nghóa cuûa giaùo duïc quaû thaät laø giôùi, laø taâm taùnh vaø trí hueä voán coù cuûa nhaân taùnh. Vaäy coù gioáng nhö lyù cuûa Nho giaùo noùi - nhaân taùnh voán laø thieän khoâng? Ñaùp: Chuù khoâng laøm aùc thì coù theå noùi “taùnh voán thieän.” Coøn neáu laøm aùc thì “taùnh töông caän, taäp töông vieãn.” Ñaây laø taùnh voán thieän nhöng taäp khí laøm aùc ñaåy chuù caùch raát xa “taùnh voán thieän” naøy. Hoûi: Cö só taïi gia muoán hoïc caùch nguû ngoài thì neân laøm sao? Ñaùp: Cö só taïi gia khoâng neân thích môùi cheâ cuõ. Quyù vò chæ neân hoïc “khoâng ba gai” tröôùc ñaõ. Hoûi: Coù phaûi ñöùc tính khieâm nhöôøng cuõng laø moät hình thöùc cuûa söï tham khoâng? Ñaùp: Ñöøng ngaïi gì khi coù loaïi tham naøy! 40


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Hoøa Thöôïng töø ngaøy xuaát gia ñeán nay vaãn moät möïc kieân trì ñôøi soáng giôùi luaät “ngaøy aên böõa ngoï”, “ñeâm khoâng naèm”, sao Hoøa Thöôïng chòu khoå cöïc quaù theá, coù caàn thieát laém khoâng? Ñaùp: Toâi tieát kieäm löông thöïc vaø y phuïc ñeå cho chuùng sanh. Toâi ñaõ töøng phaùt nguyeän laø seõ gaùnh chòu taát caû caùc khoå naïn cuûa chuùng sanh trong phaùp giôùi. Hoûi: Caàu nguyeän vaø tham thieàn thì khaùc nhau nhö theá naøo? Ñaùp: Neáu quyù vò nghó noù gioáng nhau thì laø gioáng nhau, coøn nghó khoâng gioáng thì laø khoâng gioáng vaäy. Hoûi: Coù ngöôøi noùi chæ ñöôïc tuïng chuù Laêng Nghieâm vaøo luùc tröôùc 7 giôø saùng maø thoâi. Vaäy, xin hoûi sau 7 giôø saùng môùi tuïng coù ñöôïc khoângï? Ñaùp: ÔÛ ñaây (Ñaøi Loan) laø 7 giôø nhöng toâi khoâng bieát ôû nöôùc Myõ hieän laø maáy giôø? Maø 7 giôø ôû Myõ vaø 7 giôø ôû Ñaøi Loan thì laïi khoâng gioáng nhau thì laøm sao ñaây? Hoûi: Xin hoûi, Ngaøi theo ñaïo gì? Ñaùp: Toâi theo ñaïo chaân lyù, ñaïo nhaân, ñaïo chuùng sanh, ñaïo ñaïi chuùng vaø ñaïo trí hueä. 41


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Laøm sao ñeå khoâng chaáp tröôùc vaøo saéc töôùng? Ñaùp: Thì ñöøng hoïc thieàn ñaàu moâi, cuõng ñöøng hoïc theo ngöôøi ñaù laø chæ bieát noùi maø khoâng bieát laøm. Hoûi: Laøm sao ñeå caûi thieän moái quan heä giöõa con ngöôøi vôùi nhau, nhaát laø taïi coâng sôû laøm vieäc ñöøng ñeå ngöôøi khaùc noùi xaáu sau löng mình? Ñaùp: Neáu con khoâng coù laøm chuyeän gì xaáu thì ngöôøi maø noùi xaáu con laø khoâng ñuùng roài. Nhöng neáu con ñaõ laøm ñieàu sai quaáy roài thì ñoù laø muïc tieâu ñeå cho ngöôøi ta baøn chuyeän taøo lao, maø hoï caøng noùi xaáu veà con nhieàu chöøng naøo thì caøng toát chöøng naáy. Hoûi: Xin hoûi, Phaùp sö Khoan Tònh coù phaûi laø ñeä töû cuûa Ngaøi Hö Vaân khoâng? Quyeån “Cöïc Laïc theá giôùi du kyù” do Phaùp sö Khoan Tònh vieát laø coù thaät nhö vaäy khoâng? Ñaùp: Phaùp sö Khoan Tònh ñoù aø! ÔÛ chuøa Nam Hoa (TQ) toâi coù bieát qua Phaùp sö naøy. Luùc ñoù Phaùp sö coøn laø moät chuù beù. Toâi khoâng bieát phaùp sö coù phaûi laø ñeä töû cuûa Ngaøi Hö Vaân hay khoâng? Ñieàu ñoù laø töï Phaùp sö noùi, chôù toâi khoâng coù nghe Laõo Hoøa Thöôïng noùi qua, maø toâi cuõng khoâng coù hoûi Laõo Hoøa Thöôïng veà vieäc naøy. 42


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Bôûi vaäy toâi khoâng daùm maïo muoäi traû lôøi caâu hoûi ñaây. Nhöng “Cöïc Laïc theá giôùi du kyù” voán chæ laø nguïy taïo maø thoâi! Hoûi: Xin hoûi, Sö Phuï nghó theá naøo veà nhöõng lôøi döï ñoaùn nhö: Vaøo cuoái theá kyû naøy hay ñaàu theá kyû sau, nhaân loaïi seõ bò huûy dieät bôûi moät traän thieân tai lôùn. Ñaùp: Vaäy, theá kyû sau con ñöøng trôû laïi. Con lo cho caùi chuyeän ñoù ñeå laøm gì? Con coù theå nhôù ñöôïc chuyeän xaûy ra ôû theá kyû naøy nhöng ñeán theá kyû sau, con seõ queân maát thoâi. Ví duï nhö baây giôø con nhôù ñeåø hoûi veà vaán ñeà naøy, nhöng ñeán theá kyû sau thì con laïi queân heát nhöõng chuyeän bieát ñöôïc ôû theá kyû naøy roài, vaäy thì coù lôïi ích gì chôù! Hoûi: Nhieàu ngöôøi ñeàu noùi laø Ngaøi coù ñeán maáy loaïi thaàn thoâng phaûi khoâng? Ñaùp: Toâi khoâng coâng nhaän ñieàu naøy. Vì ñoù ñeàu laø chuyeän ngaãu nhieân gaëp may thoâi? Nhö ngöôøi khoâng ñaùng phaûi cheát maø caàu toâi thì ngöôøi ñoù cuõng seõ khoâng cheát. Coøn ngöôøi ñoù ñaùng phaûi cheát, thì daàu coù caàu toâi, ngöôøi ñoù cuõng khoâng soáng noåi. Caùc vò hieåu ñieàu naøy chôù? 43


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Tuïng “Luïc töï chaân ngoân” ñöôïc voâ löôïng coâng ñöùc, hôn nöõa laø seõ coù Boà Taùt Thaát Ñòa ngöï ôû trong thaân, thaät coù chuyeän nhö vaäy sao? Ñaùp: Khoâng nhöõng tuïng “Luïc töï chaân ngoân” coù voâ löôïng coâng ñöùc, maø ngay caû khi chuùng ta khoâng tranh, khoâng tham, khoâng caàu, khoâng ích kyû, khoâng töï lôïi, khoâng voïng ngöõ cuõng coù voâ löôïng coâng ñöùc vaäy. Tuy ñeàu coù coâng ñöùc, nhöng chuùng ta khoâng neân chaáp tröôùc vaøo söï coù coâng ñöùc naøy. Hoûi: Gaàn ñaây caùc Phaät töû vaø giaùo ñoà Tin Laønh thöôøng toå chöùc caùc buoåi hoïp ñeå thaûo luaän veà nhöõng ñieåm dò ñoàng giöõa hai toân giaùo. Thaáy hoï thì coù veû nhö thoâng hieåu vôùi nhau laém, nhöng con coù ñieàu thaéc maéc: Coù thaät laø moät toân giaùo coù theå chaáp nhaän moät toân giaùo khaùc maø khoâng coù ñieàu kieän gì? Thí duï nhö tín ñoà ñaïo Thieân chuùa vaø ñaïo Tin Laønh coù thaät tin raèng, con ngöôøi seõ ñöôïc cöùu roãi qua nhöõng toân giaùo tín ngöôõng khaùc hôn laø chæ tin coù “ñaáng Chuùa cöùu theá duy nhaát” chaêng? Ñaùp: Toâi khoâng theå traû lôøi caâu hoûi naøy vì toâi chöa töøng tham döï caùc buoåi hoäi nghò vôùi caùc vò laõnh tuï toân giaùo ñoù vaø hoï cuõng chöa töøng ñeán tham gia caùc cuoäc hoïp cuûa chuùng toâi. Neáu con muoán bieát söï 44


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

thaät thì haõy môøi caùc vò laõnh ñaïo cuûa caùc toân giaùo chính treân theá giôùi cuøng taäp hoïp laïi, ngoài vaøo baøn hoäi nghò vaø thaønh thaät giaûi baøy moät caùch coâng khai chôù khoâng daáu gieám, e deø chuùt gì veà caûm töôûng cuûa nhau. Hoûi raèng, hoï coù theå trieät ñeå chaáp nhaän laãn nhau hay khoâng. Neáu nhöõng tín ñoà coù taâm kyø thò, ñeø eùp ngöôøi ñeå ñöa mình leân, hoaëc laø ñeà cao thuyeát naøy, baøi baùc thuyeát kia, thì ñoù töùc laø ñaõ laøm traùi vôùi tinh thaàn cuûa vò giaùo chuû saùng laäp ra ñaïo cuûa hoï. Muïc ñích ban ñaàu maø nhöõng vò giaùo chuû thaønh laäp caùc toân giaùo lôùn khoâng phaûi laø ñeå tranh ñaáu vôùi caùc ñaïo khaùc hoaëc cho raèng, ta laø ñuùng, keû khaùc laø sai. Laïi coøn moät ñieåm quan troïng khaùc neân chuù yù laø: Hieän nay coù phong traøo môùi nhö, ñaïo Tin Laønh vaø ñaïo Phaät thöôøng toå chöùc caùc buoåi hoïp ñeå trao ñoåi yù kieán vôùi nhau. Nhöng chuùng ta cuõng neân xeùt roõ veà nhöõng caùi goïi laø toå chöùc Phaät giaùo ñoù coù thaät söï ñaïi dieän cho Phaät giaùo ñöôïc khoâng? Baây giôø coù nhieàu ñoaøn theå giaû möôïn danh nghóa Phaät giaùo ñeå laøm nhöõng chuyeän troäm danh gaït ñôøi. Thí duï nhö trong giaùo phaùi Maät toâng coù moät soá tín ñoà ñaõ mang beänh AIDS vì hoï coi chuyeän daâm loaïn nhö laø troø chôi treû con. Coøn Phaät giaùo 45


Gaäy Kim Cang Heùt

Nhaät Baûn thì ngöôøi xuaát gia laïi keát hoân laäp gia ñình. Nhö vaäy thì hoï laøm sao coù theå xöng laø Taêng löõ cho ñöôïc? ÔÛ Taây phöông cuõng coù raát nhieàu hieän töôïng nhö maét caù laån loän vôùi haït chaâu, thaät hay giaû, chuùng ta khoù maø phaân bieät ñöôïc. Bôûi vaäy, chuùng ta phaûi caån thaän xem xeùt cho kyõ veà nhöõng ngöôøi goïi laø Phaät giaùo ñoà ñoù. Thaät laø hoï coù theå phaùt ngoân ñeå ñaïi bieåu cho Phaät giaùo ñöôïc khoâng? Chuùng ta ñöøng ñeå hoï meâ hoaëc. Hoûi: Ñeä töû laøm theá naøo ñeå coù traïch phaùp nhaõn (maét choïn phaùp)? Ñaùp: Toâi cuõng khoâng coù maét choïn phaùp, vaäy toâi laøm sao maø noùi cho chuù nghe ñöôïc haû? Hoûi: Ngöôøi aên thòt coù theå khai ngoä khoâng? Ñaùp: Neáu mieäng cuûa ngöôøi aên thòt ñuû lôùn ñeå nuoát troïn caû moät con heo, moät con deâ hay moät con boø thì ngöôøi aên thòt ñoù coù theå khai ngoä. Coøn neáu khoâng coù caùi mieäng to nhö theá, thì khoâng ai baûo ñaûm laø coù theå khai ngoä ñöôïc. Hoûi: Phaät giaùo baûo laø: “Ñònh nghieäp thì khoâng theå 46


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

chuyeån ñoåi ñöôïc,” vaäy neáu ñaõ taïo aùc nghieäp roài thì nhaát ñònh laø phaûi thoï quaû baùo phaûi khoâng? Ñaùp: Tuy noùi, khoâng theå thay ñoåi ñöôïc ñònh nghieäp, nhöng nhôø vaøo löïc tam muoäi gia trì cuûa Phaät vaø Boà Taùt thì toäi nghieäp cuõng coù theå ñöôïc tieâu tröø. Nhöng chuùng ta caàn phaûi ñaët heát loøng tin, sanh taâm heát söùc chaân thaønh saùm hoái vaø phaûi thaät duõng caûm ñeå söûa ñoåi caùc toäi loãi. Cho neân noùi: “Luùc noùng giaän maø coù theå vui veû ñöôïc, thì ngöôøi cheát seõ soáng trôû laïi. Neáu cho lôøi noùi ñaây laø giaû, thì neân bieát chö Phaät khoâng noùi doái bao giôø?” Toäi loãi duø ngaäp trôøi, nhöng moät khi chuùng ta saùm hoái thì toäi loãi lieàn tan. Baát luaän laø toäi nghieäp coù naëng neà bao nhieâu ñi nöõa, nhöng neáu chuùng ta thaät coù theå phaùt ñaïi Boà-ñeà taâm cuøng heát loøng tín ngöôõng Tam Baûo vaø thieän tri thöùc ñeå tu coâng chuoäc toäi. Luùc tu haønh tích tuï coâng ñöùc moät caùch ñaày ñuû roài thì töï nhieân chuùng ta seõ mieãn tröø ñöôïc heát caùc tai naïn, vaø bònh ñau. 47


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Taïi sao ngöôøi ta bò ngheøo cuøng? Ñaùp: Taïi vì kieáp tröôùc hoï chöa coù laøm nhöõng chuyeän coâng ñöùc, cuõng khoâng coù troàng caùc thieän caên maø chæ muoán chieám phaàn lôïi ích cho mình, roài laïi so ño, lo ñöôïc, lo maát. Cho neân, ñôøi naøy hoï môùi khoâng ñöôïc phöôùc baùo. Hoûi: Khi caàu nguyeän laø chuùng con ñaõ coù luoàng linh khí beân trong giuùp cho vaïn vaät ñöôïc lôïi ích. Vaäy ngoaøi vieäc caàu nguyeän ra, chuùng con coù phaûi ñi ra ngoaøi ñeå laøm theâm caùc vieäc töø thieän nöõa khoâng? Ñaùp: Tu ñaïo laø neân “Noäi coâng ngoaïi quaû,” trong tu ñöùc, ngoaøi hieän quaû. Phaûi trong coâng, ngoaøi quaû. Chuùng ta khoâng chæ nghieâng veà moät beân naøo heát. Khi laäp coâng beân ngoaøi, chuùng ta khoâng chaáp tröôùc vaøo nhöõng coâng ñöùc maø mình ñaõ ñöôïc. Trong tu ñöùc thì loøng trong saïch, ít duïc, neân giöõ taâm yù thanh tònh. Neáu ít ham muoán thì môùi coù lôïi ích cho mình. Coøn neáu tröø ñöôïc taâm tham thì seõ laøm lôïi ích cho ngöôøi. Hoûi: Phaûi laøm sao ñeå töï reøn luyeän mình? Ñaùp: Quyù vò khoâng coù chuyeän, coá kieám chuyeän maø laøm. 48


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Thöa Sö Phuï, chuùng con xin hoûi, Sö Phuï coù caùch nhìn ra sao ñoái vôùi caùc hình thöùc kieán truùc chuøa chieàn? Ñaùp: Toâi khoâng thích chuøa chieàn maø sôn pheát maøu meø: ñoû ñoû, xanh xanh gioáng nhö ngöôøi nöõ toâ moâi son vaäy. Theo toâi, nguyeân taéc xaây chuøa laø neân bôùt phí coâng söùc maø duøng ñöôïc laâu beàn. Hoûi: Khoâng coù duïc nieäm thì khoâng coù phieàn phöùc. Nhöng neáu theá giôùi naøy, khoâng coù duïc nieäm thì laøm sao tieán boä ñöôïc ñaây? Töùc laø seõ khoâng phaùt minh ra caùc loaïi khoa hoïc, kyõ thuaät toái taân. Bôûi vaäy chuùng ta laøm sao ñeå giaûm bôùt caùc duïc nieäm ñoù? Ñaùp: Neáu vì laøm lôïi cho ngöôøi maø phaùt minh thì ñöôïc, coøn nhö phaùt minh saùng cheá ra phaåm vaät ñeå haïi ngöôøi thì khoâng neân. Con ngöôøi chuùng ta thöôøng hay taéc traùch trong vieäc - laøm gì thì coù lôïi cho ngöôøi vaø laøm gì thì coù haïi cho ngöôøi. Neáu phaùt minh moät caùch muø quaùng chæ coát gaây ra laém chuyeän khoå luïy thoâi! Thí duï, hieän nay khoa hoïc phaùt minh ra loaïi thuoác khoaùi laïc. Thuoác naøy ñaàu ñoäc khieán cho daân chuùng ñeàu bò hö hoûng, meâ maån taâm thaàn. Caùc vò thöû noùi ñi, roát cuoäc söï phaùt minh nhö vaäy coù lôïi ích gì chôù? 49


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Hoøa Thöôïng ñaõ töøng noùi trong töông lai ñöùc Phaät Di Laëc seõ giaùng sanh nôi theá giôùi Ta-baø naøy. Vaäy khoaûng bao laâu nöõa Ngaøi môùi ñeán? Ñaùp: Laâu laém, toâi cuõng khoâng ñeám noåi nöõa! Hoûi: Coù phaûi moïi ngöôøi ñeàu coù duyeân laøm ñeä töû cuûa Hoøa Thöôïng? Ñaùp: Quyù vò coù taâm chaân thaønh thì laø coù duyeân. Neáu quyù vò khoâng coù loøng chaân thaät thì duø coù duyeân cuõng bieán thaønh voâ duyeân. Coøn neáu quyù vò coù loøng chaân thaønh thì duø khoâng coù duyeân cuõng seõ trôû thaønh coù duyeân. Hoûi: Quy y Taêng nghóa laø gì? Ñaùp: Quy y Taêng laø gì? Vaäy toâi hoûi chuù: Quy y chuù laø gì? Taêng aø, chuùng aø, töùc laø Hieàn Thaùnh Taêng vaø phaøm phu taêng cuûa thôøi quaù khöù hieän taïi, ñoù laø quy y Taêng. Toâi ñaõ noùi tröôùc raát roõ raøng laø toâi khoâng coù trí hueä ñeå traû lôøi nhöõng caâu hoûi quaù thaâm saâu. Coøn ñoái vôùi caùc caâu hoûi quaù caïn côït thì laïi laøm maát thôøi giôø cuûa ñaïi chuùng, cho neân toâi cuõng khoâng giaûi ñaùp.

50


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: 1) Phaät, Boà Taùt coù theå gaùnh vaùc duøm nghieäp chöôùng cuûa chuùng sanh, phaûi khoâng? 2) Laøm sao ñeå phaân bieät ñöôïc ai laø vò sö chaân chaùnh? Ñaùp: 1) Quyù vò coù toäi maø bieát söûa ñoåi thì Phaät, Boà Taùt seõ coù quyeàn löïc tha toäi cho quyù vò. Coøn neáu quyù vò coù loãi maø khoâng chòu söûa ñoåi laïi chuyeân moân nhôø vaøo Phaät, Boà Taùt gaùnh vaùc toäi chöôùng cho quyù vò thì laø heát choã noùi roài. 2) Neáu muoán phaân bieät ai laø minh sö chaân chaùnh thì haõy xeùt coi vò ñoù coù taâm tranh, taâm tham khoâng? Xem vò ñoù coù phaûi laø ngöôøi ích kyû, töï lôïi khoâng? Thaáy vò ñoù coù thöôøng noùi nhöõng lôøi nhö: phöông tieän xaûo thuaät, doái traù khoâng? Neáu laø ngöôøi nhö vaäy maø vaãn coøn cho laø thieän tri thöùc, thì cuõng laø heát choã noùi luoân! Hoûi: Laøm theá naøo ñeå gia trì cho ngöôøi beänh? Ñaùp: Neáu muoán trò beänh cho ngöôøi thì tröôùc tieân haõy chöõa beänh cho chính mình roài haõy noùi? Hoûi: Moät ngaøy hoïc moät chöõ vaø moät chöõ hoïc caû ngaøy thì coù chi khaùc bieät? Ñaùp: AÊn côm vaø côm aên coù gì phaân bieät? 51


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Laøm sao phaân bieät ñöôïc, theá naøo laø beänh nghieäp chöôùng? Ñaùp: Laø chöùng beänh raát kyø quaùi, khoâng nguyeân côù gì maø ñoät nhieân laïi phaùt sanh. Hoûi: Laøm sao ñeå khoâng coù löûa voâ minh? Ñaùp: Töùc laø phaûi tu phaùp moân nhaãn nhuïc Ba-la-maät, vaø tuyeät ñoái khoâng ñöôïc noåi giaän. Ñieåm then choát chuû yeáu nhaát laø: Neáu chuùng ta khoâng noåi noùng thì seõ coù trí hueä. Hoûi: Taïi sao bò nguû guïc? Ñaùp: Khoâng ñuû tinh thaàn thì bò nguû guïc. Chaúng haïn nhö nguû khoâng ñuû, trai nghó töôûng ñeán gaùi, gaùi thì nhôù töôûng ñeán trai, coøn ngöôøi xuaát gia thì töôûng ñeán aên, ñeán toái khoâng nguû ñöôïc neân môùi bò nguû guïc. Chuyeän naøy thì chaúng coù gì caû, raát ñôn giaûn vaäy thoâi! Hoûi: Vì phuïc vuï cho ñaïi chuùng maø bò ngöôøi phæ baùng thì chuùng con neân laøm sao? Ñaùp: Vì laøm vieäc phuïc vuï cho ñaïi chuùng maø laïi bò phæ baùng thì caøng neân laøm theâm. Neáu bò ngöôøi phæ baùng roài khoâng laøm nöõa, thì ñoù khoâng phaûi laø söï phuïc vuï chaân thaät. 52


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Trong saùch coù caâu: “Ngaøn ngaøy hoïc hueä (trí theá gian), khoâng nhö moät ngaøy hoïc voâ vaên”, laø nghóa gì? Ñaùp: “Phaân bieät danh töôùng khoâng bieát ngöøng, vaøo bieån ñeám caùt töï nhoïc thaân.” Ai hoïc hueä ngaøn ngaøy? Ai moät ngaøy hoïc “Voâ vaên”? Khoâng neân cöù lo giaët quaàn aùo cho ngöôøi. Hoûi: AÊn chay roát cuoäc coù ñieåm gì toát, coøn khoâng aên chay thì coù choã naøo laø khoâng toát? Ñaùp: Quyù vò aên chay thì luùc soáng bò thieät thoøi. Coøn nhö khoâng aên chay thì luùc cheát seõ bò thua thieät. Hoûi: Moãi vò Phaùp sö ñeàu nhaán maïnh raèng danh hieäu vò Phaät cuûa mình nieäm laø toát nhaát. Nhöng chuùng con laø nhöõng ngöôøi môùi hoïc ñaïo, vaäy roát cuoäc thì chuùng con neân nieäm danh hieäu Phaät naøo môùi phaûi? Ñaùp: “Möôøi phöông chö Phaät ba ñôøi ñeàu laø cuøng chung moät phaùp thaân.” Duø quyù vò nieäm moät vò Phaät naøo cuõng ñeàu laø ñi treân moät con ñöôøng daãn veà theá giôùi Cöïc Laïc. Phaät laø bình ñaúng, khoâng coù naøo laø: Phaät thieät, Phaät giaû, Phaät soáng hay Phaät cheát... 53


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Neáu con ngöôøi maø khoâng coù tham thì laøm sao tieán boä ñöôïc? Con ngöôøi maø khoâng si thì laøm sao coù taâm beàn chaët? Con ngöôøi maø khoâng saân thì laøm sao bieán hoùa söï caêm phaãn thaønh söùc maïnh ñöôïc? Ñaùp: Ñöøng coù laàm laãn! Neáu “Phaán khôûi laøm vieäc” thì ñaâu phaûi laø tham. Ñaáy laø söï noã löïc laøm vieäc, chôù ñaâu phaûi laø coù moät loaïi tham voïng, mong caàu. Coøn nhö noåi noùng, hoaëc laøm nhöõng chuyeän coù tính caùch ngu si. Ví nhö: chôi xoå soá, ñaøng ñieám, baøi baïc thì ñoù môùi laø nhöõng haønh vi quaù ngu si. Hoûi: Laøm sao ñeå tröø ba ñoäc: tham, saân, si? Ñaùp: Ngöôøi xuaát gia moãi ngaøy ñeàu hoïc caùch dieät tröø tham saân si. Ngay caû gia (nhaø) maø quyù vò coøn chöa xuaát ra ñöôïc, vaäy maø muoán moät luùc laø tröø ba ñoäc, tham, saân, si aø! Neáu thaät muoán dieät tröø ba ñoäc thì neân hoïc theo cö só hoï Baøng laø: ñem taát caû chaâu baùu trong nhaø maø ñoå xuoáng bieån heát. Quyù vò coù laøm ñöôïc nhö vaäy khoâng? Hoûi: Nhö ngöôøi ñoäc thaân thì coù theå laøm ñöôïc, coøn ngöôøi ñaõ coù gia ñình thì khoâng caùch naøo laøm ñöôïc. Neáu ñem chaâu baùu ñoå xuoáng bieån thì laøm sao giuùp ñôõ moïi ngöôøi? 54


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Ñaùp: Ñoù laø quyù vò hoaøi nghi veà söï chöùng ñaïo cuûa oâng Baøng cö só. Bôûi oâng ta laø ngöôøi ngu ñaàn nhaát cho neân môùi chöùng ñaïo. Coøn quyù vò thì quaù thoâng minh roài... Hoûi: Ngöôøi thoï giôùi thì phaûi giöõ giôùi khoâng ñöôïc saùt sanh. Nhöng trong nhaø con coù moät oå kieán, neáu khoâng caån thaän thì seõ daãm phaûi chuùng. Vaäy, moãi ngaøy con ñeàu phaïm giôùi. Chuùng con phaûi laøm sao ñeå tieâu toäi nghieäp naøy. Xin Hoøa Thöôïng khai thò, chæ baûo cho chuùng con. Ñaùp: Toâi cuõng laø moät con kieán nhoû, vaäy chuù haõy gieát toâi tröôùc ñi! Hoûi: Naêm vöøa qua, tröôùc khi Sö Phuï veà Ñaøi Loan, con mô thaáy coù ít nhaát cuõng baûy vò Toân giaû maëc caø sa ñoû vaø ñoäi maõo coù theâu naêm töôïng Phaät. Tuy luùc tröôùc con ñaõ töøng moäng thaáy Phaät, Boà Taùt, nhöng con chöa töøng mô thaáy nhieàu vò Toân giaû ñoàng moät luùc nhö vaäy. Con xin chí thaønh ñaûnh leã Sö Phuï, khaån caàu Sö Phuï töø bi chæ daïy. Ñaùp: Chuù bieát veà vieäc ñoäi maõo coù naêm töôïng Phaät vaäy sao baây giôø chuù coøn khoâng ñoäi?

55


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Thöa Sö Phuï, phaùp hoäi hoä quoác laàn naøy chuû yeáu laø tuïng trì chuù Ñaïi Bi, vaäy Sö Phuï coù theå noùi vôùi chuùng con veà taâm ñaéc cuûa Sö Phuï khoâng? Ñaùp: Boà Taùt Quaùn Theá AÂm ñöôïc thaønh töïu nhôø phaùp löïc cuûa chuù Ñaïi Bi maø trôû thaønh Boà Taùt ngaøn tay, ngaøn maét. Phaùp löïc cuûa chuù Ñaïi Bi thì thoâng thieân trieät ñòa vaø thaàn dieäu voâ cuøng. Chæ caàn coù taâm chaân thaønh vôùi taâm thöôøng haèng thì duø coù gaëp chuyeän khoâng may cuõng hoùa thaønh kieát töôøng, gaëp tai naïn cuõng thaønh toát laønh. Söï dieäu maàu naøy khoâng theå noùi heát duø coù duøng heát lôøi cuõng khoâng sao dieãn ñaït ñöôïc. Kyø naøy, ñoaøn hoaèng phaùp trì chuù Ñaïi Bi lieân tuïc khoâng ngöøng vôùi hy voïng seõ ñöôïc caûm öùng ñeåå moïi ngöôøi ñöôïc tuøy taâm maõn nguyeän. Hoûi: Tình traïng thaân theå nhö theá naøo thì khoâng thích hôïp cho vieäc laïy Phaät? Ñaùp: Taát caû suùc sanh, ngaï quyû ñeàu thích hôïp ñeå laïy Phaät. Coøn veà tình traïng cuûa chuù ra sao, thì toâi khoâng bieát. 56


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Thöa Hoøa Thöôïng, laøm sao ñeå noùi lôøi caùm ôn ôû trong Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh? Ñaùp: Ngöôøi ôû Vaïn Phaät Thaønh ñeàu khoâng noùi “Caùm ôn.” Ai noùi “Caùm ôn” seõ bò phaït vaï 500 ñoàng. Töø tröôùc ñeán nay, toâi chöa töøng noùi hai chöõ “Caùm ôn.” Bôûi vaäy, hoï noùi laø, toâi chæ thích la maéng ngöôøi ta thoâi! Hoûi: Ñeå bieåu loä söï toân kính thì chuùng ta neân noùi nhö theá naøo? Ñaùp: Khoâng caàn noùi, chæ caàn laøm. Hoûi: Coù phaûi khi ñaàu haøng vôùi nghieäp chöôùng töùc laø bò thoaùi taâm khoâng? Ñaùp: Taïi sao chuù muoán ñaàu haøng? Hoûi: Neân laøm theá naøo môùi laø moät ngöôøi xuaát gia chaân chaùnh? Ñaùp: Khoâng phaïm giôùi laø ñöôïc roài! Taïi sao coù ñaàu laïi choàng theâm leân moät caùi ñaàu nöõa maø ñi hoûi chuyeän dö thöøa. 57


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Khi nieäm Phaät maø taâm taùn loaïn, thì neân ñieàu phuïc nhö theá naøo? Ñaùp: Nieäm nhieàu theâm thì seõ khoâng taùn loaïn nöõa! “Hoaëc nhö moät ngaøy, hai ngaøy, ba ngaøy, boán ngaøy, naêm ngaøy, saùu ngaøy, baûy ngaøy nhaát taâm baát loaïn.” Quyù vò khoâng thöôøng nieäm thì ñöông nhieân laø taùn loaïn roài! Hoûi: Luùc xöa con ñaõ töøng gieát qua hôn caû vaïn con truøng phaân, truøng ñaát. Vaäy neáu trì chuù Vaõng Sanh thì phaûi trì bao nhieâu bieán môùi tieâu tröø ñöôïc nhöõng toäi nghieäp saùt sanh ñoù? Ñaùp: Neáu con ñoaïn ñöôïc duïc nieäm, thì trì moät caâu chuù cuõng linh roài. Coøn neáu khoâng ñoaïn tröø ñöôïc duïc nieäm thì daàu cho con coù trì tôùi caû vaïn caâu cuõng khoâng coù linh nghieäm ñaâu. Hoûi: Töï taùnh Boà Ñeà xöa nay voán thanh tònh ñaày ñuû. Vaäy töø ñaâu sanh ra nieäm voâ minh? Ñaùp: Töùc nhieân, neáu khoâng coù voâ minh thì con ñaâu coù maët ôû ñaây. 58


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Xin hoûi vôùi kinh nghieäm tu haønh cuûa Hoøa Thöôïng thì laøm theá naøo ñeå ñieàu hoøa taâm taùnh ñeå ñoái dieän vôùi caùc ngoaïi caûnh nhö ôû gia ñình, ôû sôû laøm, con caùi, vaø veà sinh lyù, söï lo aâu cuøng caùc thöù duïc voïng xung ñoät traéc trôû vôùi nhau. Thænh Hoøa Thöôïng duøng caùch so saùnh linh hoaït vaø cuï theå ñeå giaûng chôù ñöøng noùi theo loái truyeàn baù, nhoài nheùt. Ñaùp: Khoâng coù tham saân si laø ñöôïc roài! Hoûi: Xin hoûi sau khi vieân tòch thì Sö Phuï muoán ñi ñaâu? Ñaùp: Khoâng coù choã naøo ñeå ñi caû. Hoûi: Taïi sao caùc hoïc giaû Phaät giaùo laïi baûo raèng: Kinh Laêng Nghieâm laø giaû? Ñaùp: Taïi vì kinh Laêng Nghieâm noùi leân nhöõng lôøi quaù chaân thaät. Kinh noùi roõ ñeán taän goác caùc taät xaáu cuûa con ngöôøi khieán cho boïn yeâu ma, quyû quaùi khoâng nôi laãn troán maø phaûi hieän ra nguyeân hình. Bôûi theá, hoï khoâng theå khoâng noùi kinh Laêng Nghieâm laø giaû. Vì, neáu noùi laø thaät thì: moät laø hoï khoâng laøm noåi, hai laø hoï khoâng theå thuû trì Boán Ñieàu Raên Daïy Thanh Tònh, vaø ba laø hoï cuõng khoâng theå tu theo hai möôi laêm phaùp moân vieân thoâng. 59


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Laàn ñaàu tieân tham gia khoùa Phaät thaát vaøo tuaàn roài, theá maø con laïi khoùc. Thænh xin hoûi Sö Phuï, coù phaûi vì con coù nghieäp chöôùng naëng neà neân con môùi chaûy nöôùc maét nhö vaäy? Con chæ môùi baét ñaàu hoïc Phaät thoâi! Ñaùp: Khoùc hoaëc giaû vì con caûm thaáy ôû ngoaøi ñôøi gaëp nhieàu chong gai, trôû ngaïi cho neân coù chuùt giaùc ngoä roài khoùc ñoù thoâi! Hoûi: 1) Laøm sao ñeå ñieàu phuïc ñöôïc söï lo sôï trong taâm? 2) Coù phaûi khi trì chuù thì deã bò ma thöû thaùch? Coù phaûi laø deã bò laâm vaøo caûnh tham phaùp? Vaø laøm sao cho taâm taùnh ñöôïc oån ñònh vöõng vaøng ñeå chuyeân taâm nieäm Phaät? Ñaùp: 1) Voâ duyeân, voâ côù maø run sôï khuûng hoaûng töùc trong taâm con coù ma ñaáy! 2) Haõy chuyeân taâm nieäm Phaät vaø aên ít laïi moät chuùt. Hoûi: Xin Sö Phuï cho moät ñònh nghóa roõ raøng veà tham, saân, si. Sö Phuï coù bònh tham saân si khoâng? Ñaùp: Chuù lo chi laém chuyeän vaån vô ñoù ñeå laøm gì? Toâi cuõng ñaâu coù baûo chuù nhaát ñònh laø phaûi boû tham saân si. Toâi chæ noùi vaäy thoâi! Taïi sao chuù laïi hoûi toâi chôù! 60


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Phaûi chaêng ñoát giaáy tieàn vaøng baïc coù in kinh chuù thì coù hieäu löïc hôn? Ñaùp: Ñoát thì thaønh ra tro. Bieán thaønh tro roài thì toâi laøm sao bieát ñöôïc coù hieäu löïc hay khoâng chôù. Neáu noùi coù hieäu löïc thì chaúng leõ nhöõng ngöôøi Taây phöông khoâng ñoát giaáy tieàn vaøng, ñeàu laø ma ñoùi heát hay sao? Hoûi: Hoïc voõ thuaät vaø Thaùi-cöïc-quyeàn coù giuùp ích cho vieäc tham thieàn tu ñaïo khoâng? Ñaùp: “Nhaát thieát duy taâm taïo,” chæ caàn bieát duøng noù thì noù coù ích lôïi. Coøn nhö khoâng bieát duøng thì coù haïi. Neáu hoïc voõ ñeán ñoä nhuaàn nhuyeãn töùc seõ giuùp cho taâm nieäm quyù vò ñöôïc chuyeân nhaát vaø deã nhaäp ñònh. Chæ caàn khoâng khôûi voïng töôûng thì duø laøm vieäc gì ñoái vôùi söï tu ñaïo cuõng ñeàu coù lôïi ích. Hoûi: Moãi laàn tuïng kinh vaø nieäm Phaät con caûm thaáy thaân theå noùng raàn, thaäm chí toaøn thaân nhö bò söng phuø leân. Nhöõng hieän töôïng ñoù, coù phaûi laø vì töï taùnh vi truøng cuûa con soáng laïi khoâng? Ñaùp: Bôûi vì chuù caêng thaúng neân môùi coù tình traïng nhö vaäy. Neáu chuù khoâng caêng thaúng hoài hoäp, khoâng giaû boä, göôïng gaïo thì seõ khoâng coù caûm giaùc nhö theá. 61


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Taïi sao ngöôøi tu ñaïo phaûi ñoaïn duïc? Laøm sao ñeå caét döùt? Ñaùp: Chuù hoûi caâu naøy vôùi duïng yù gì? Roát cuoäc laø chuù, muoán hay khoâng muoán ñoaïn duïc haû? Neáu nhö chæ caàn hoûi moät caâu hoûi laø coù theå ñoaïn duïc ñöôïc, theá thì quaù deã daøng roài. Ñöøng noùi chæ laø rieâng chuù, vì thaân laøm ngöôøi taïi gia khoâng deã chi ñoaïn duïc ñöôïc, maø ngay caû khoâng ít nhöõng ngöôøi xuaát gia cuõng khoâng deã gì ñoaïn ñöôïc duïc. Chuyeän naøy ñaâu coù phaûi laø chæ hoûi ñeå cho coù hoûi, roài thoâi. Con ngöôøi vì saéc duïc maø sanh maø cuõng vì saéc duïc maø töû. Chuùng ta ñeàu laø töø trong tinh cha huyeát meï maø ñeán. Saéc duïc laø thöù dô baån khoâng chòu noåi. Vaäy maø ngöôøi ta vaãn cöù muoán ñi theo con ñöôøng cheát ñoù. Neáu thaät söï muoán ñoaïn duïc thì phaûi hoài quang phaûn chieáu vaø haï quyeát moät phen tu khoå coâng. Hoûi: Môùi vöøa roài Ngaøi noùi raèng, nam thanh tònh, nöõ oâ tröôïc, vaäy ngöôøi nöõ ñeàu laø khoâng toát heát phaûi khoâng? Ñaùp: Ngöôøi nöõ laø toát nhaát ñoù. Taát caû ngöôøi nam ñeàu yeâu meán ngöôøi nöõ maø! Neáu khoâng laø vaäy thì hoï tuyeät ñoái seõ khoâng tìm baïn gaùi ñeå keát hoân ñaâu? 62


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Neáu Phaät Toå thaät töø bi vaø coù naêng löïc cöùu ñôøi, vaäy taïi sao theá giôùi vaãn coøn xaûy ra nhieàu naïn khoå ñau nhö: ñoäng ñaát, hoûa hoaïn, chieán tranh, thaát muøa ñoùi khaùt, bònh taät? Ñaùp: Vaäy theo nhö chuù noùi thì Phaät khoâng coù naêng löïc, khoâng coù töø bi phaûi khoâng? Toâi thì khoâng daùm noùi nhö vaäy. Hoûi: Nhieàu söï ñau khoå laø töø ñaâu maø tôùi vaäy? Ñaùp: Laø vì chuùng ta khoâng buoâng boû ñöôïc taøi, saéc, danh, thöïc, thuøy. Neáu xaû boû ñöôïc nhöõng thöù taøi, saéc, danh, thöïc, thuøy naøy thì con ngöôøi suoát ngaøy seõ nhö laø cöôõi maây, löôùt gioù, raát nheï nhaøng, raát khoaùi laïc, khoâng coù phieàn naõo gì caû. Hoûi: Phaân ñoaïn sanh töû cuûa caùc baäc A La Haùn laø coù tính caùch taïm thôøi vaø cuõng laø vónh vieãn phaûi khoâng? Phaûi chaêng choã giaùc ngoä cuûa caùc ñaïi ñöùc xöa nay vaø choã ngoä cuûa caùc baäc A La Haùn cuøng Duyeân Giaùc ñeàu laø gioáng nhau? Ñaùp: Chuù coù döùt ñöôïc phaân ñoaïn sanh töû chöa? Toâi khoâng phaûi laø A La Haùn, maø cuõng khoâng phaûi laø Ñaïi Ñöùc, neân toâi hoaøn toaøn khoâng bieát veà vieäc naøy. 63


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoøa Thöôïng: Trong töông lai, khoaûng 500 hay 1000 naêm veà sau, con ngöôøi ôû hai beân ñoâng, taây cuûa quaû ñòa caàu, duø caùch nhau caû vaïn daëm, hoï khoâng caàn duøng ñieän thoaïi maø cuõng coù theå tröïc tieáp noùi chuyeän vôùi nhau nhö ñang ñoái dieän tröôùc maët nhau vaäy. Luùc ñoù, khoâng caàn duøng truyeàn hình maø ngöôøi ta cuõng coù theå xem ñöôïc heát taát caû caùc tieát muïc, cuõng nhö caùc maøn kòch giaûi trí. Hoûi: Hoøa Thöôïng, Ngaøi coù chöùng côù gì laïi phaùt ra nhöõng döï ñoaùn coi nhö khoâng theå xaûy ra ñöôïc? Ñaùp: Ñöông nhieân laø toâi coù chöùng côù chôù. Neáu khoâng thì toâi ñaõ phaïm giôùi voïng ngöõ, töông lai phaûi bò ñoïa vaøo ñòa nguïc keùo löôõi. Hoûi: 1) ÔÛ coå cuûa con bò moïc xöông nhaùnh raát nghieâm troïng, neáu ñi moå thì coù theå bò baïi lieät. Vaäy do nghieäp aùc gì maø con sanh phaûi beänh naøy? 2) Chöùng bònh raàu lo khieán maát nguû laø do nghieäp aùc gì sanh ra? Con neân laøm sao ñeå hoùa giaûi ñöôïc? Ñaùp: 1) Chuù ñaõ töøng duøng suùng, dao, kieám, chóa ñeå gieát ngöôøi maø! 2) Ai baûo chuù lo aâu? 64


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Tinh taán nhö theá naøo ñeå tieán theâm leân moät böïc nöõa? Ñaùp: Thì laø aên côm, nguû nghæ, ñaùnh baøi maït chöôïc. - Môùi vöøa roài ñeå traû lôøi caâu tinh taán nhö theá naøo thì Hoøa Thöôïng noùi: aên côm, nguû nghæ, ñaùnh baøi. Vaäy laø coù yù nghóa gì? Ñeä töû ngu muoäi, nghe maø khoâng hieåu ñöôïc söï huyeàn dieäu beân trong. - Trí hueä cuûa chuù raát laø lôùn, vaäy maø khoâng hieåu caâu naøy sao? Dó nhieân laø chuù ñaõ bieát maø coøn coá phaïm. Nhöõng thöù aên, nguû ñoù laø ña soá ngöôøi ñôøi caàn phaûi coù ñuû, neáu chuù muoán xuaát theá thì phaûi buoâng xaû heát nhöõng thöù ñoù. Toâi khoâng daùm noùi nhöõng ñieàu ñoù laø cô thieàn huyeàn bí, nhöng noùi ngöôïc laïi thì chuù cuõng ñeàu khoâng hieåu, vaäy thì chuù haõy coøn muoán hieåu chuyeän gì nöõa chôù? Hoûi: Con muoán bieát chính xaùc, Phaät phaùp laø gì? Ñaùp: Baây giôø quyù vò hoûi ñöôïc nhö vaäy laø vì quyù vò coù Phaät taùnh. Neáu khoâng coù Phaät taùnh thì quyù vò seõ khoâng hoûi ñaâu. Quyù vò maø khoâng bieát, ñoù laø Phaät taùnh thì ñaùng bò ñaùnh 100 roi ñaáy. 65


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Nhieàu ngöôøi cho raèng hieän nay laø thôøi ñaïi maït phaùp. Vaäy laø noù phaûi coù moät thôøi kyø chæ ñònh chính xaùc phaûi khoâng? Thí duï nhö tröôùc Taây lòch thì baét ñaàu tính töø naêm naøo? Ñaùp: Ai maø bieát ñöôïc nhieàu nhö theá! Trí hieåu bieát cuûa toâi laø chæ ñeán ñaây thoâi. Ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi cuûa quyù vò laø moãi ngöôøi neân “nhö ngöôøi uoáng nöôùc, noùng laïnh töï bieát.” Hoûi: Ngöôøi Trung Hoa ñaëc bieät chuù troïng veà neàn luaân lyù vaø cho ñoù laø ñaïo lyù caên baûn laøm ngöôøi. Vaäy laøm sao giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà lieân quan giöõa söï nhaäp theá vaø xuaát theá trong giaùo lyù ñaïo Phaät? Ñaùp: Neân laøm troøn ñaïo laøm ngöôøi roài thì quyù vò seõ tu ñöôïc vieân maõn thaønh Phaät vaø cuõng coù cô hoäi ñöôïc thaønh Phaät. Neáu ñaïo laøm ngöôøi khoâng ñöôïc troïn veïn, thì ví nhö caên nhaø khoâng coù neàn moùng, töùc seõ khoâng kieân coá vaø cuõng khoâng theå xaây thaønh nhaø ñöôïc. Cho neân, tröôùc heát laø quyù vò neân thaät taâm tu boài phaåm caùch, ñöùc haïnh. Quyù vò maø laøm troøn traùch nhieäm trong gia ñình roài thì sau ñoù môùi hoïc taäp veà ñôøi soáng xuaát gia. Chôù ñöøng vöøa môùi laâm traän laø ñaõ tìm ñöôøng troán thoaùt. 66


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Con nghe nhieàu ngöôøi noùi raèng: ngöôøi tu haønh seõ ñöôïc nhieàu Long Thieân hoä phaùp ñeán hoä trì, laïi coù raát nhieàu caûm öùng nöõa. Xin hoûi Sö Phuï, Ngaøi coù kyø tích gì khoâng vaø quanh Ngaøi coù xaûy ra caùc chuyeän caûm öùng hoaëc laø coù nhöõng kyø tích gì laï luøng khoâng? Ñaùp: Kyø tích cuûa toâi thì nhieàu laém nhöng toâi cuõng khoâng bieát, ñoù coù phaûi laø Thieân Long Baùt Boä, hay laø Ñòa Long Cöûu Boä, hoaëc laø Nhaân Long Thaäp Boä gì khoâng nöõa! Hoûi: Nghe noùi gaàn ñaây Hoøa Thöôïng gaëp qua Phoù Toång Thoáng Bush nöôùc Myõ, laø öùng cöû vieân cho cuoäc baàu cöû Toång Thoáng nhieäm kyø tôùi. OÂng ta coù thænh Hoøa Thöôïng döï ñoaùn laø oång chaéc seõ ñöôïc thaéng cuoäc tranh cöû khoâng? Ñaùp: Khoâng coù. Toâi chæ noùi vôùi oâng ta laø: Muoán laøm moät vò Toång Thoáng toát cuûa nöôùc Myõ thì chaáp trì Luïc Ñaïi Toâng Chæ cuûa Vaïn Phaät Thaønh laø ñöôïc roài. Töùc laø khoâng tranh, khoâng tham, khoâng caàu, khoâng ích kyû, khoâng töï lôïi vaø khoâng noùi doái. Neáu thöïc haønh ñöôïc Luïc Ñaïi Toâng Chæ naøy laø coù theå laøm moät Toång Thoáng toát. 67


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Neáu ñem vuõ truï ra maø so saùnh thì con ngöôøi raát laø nhoû beù khoâng ñaùng keå gì. Nhöng con ngöôøi laïi laø chuû teå cuûa khoâng gian vuõ tru truï. Vaäy caùi gì môùi laø nhoû beù khoâng ñaùng keå? Ñaùp: Con ngöôøi cuõng khoâng phaûi laø nhoû, maø vuõ truï cuõng khoâng phaûi laø lôùn. Hoûi: Con hieän bò beänh uø tai, trò lieäu ñaõ taùm thaùng roài maø khoâng coù keát quaû. Con cuõng thöôøng trì chuù Ñaïi Bi nhöng bònh tình vaãn khoâng thuyeân giaûm. Thænh xin Sö Phuï daïy con neân laøm sao ñeå heát bònh. Ñaùp: Ñaøi Loan coù nhieàu baùc só nhö vaäy maø khoâng ñi hoûi, sao laïi ñeán hoûi toâi? Bôùt aên nhöõng thöù noùng coù hoûa khí laø khoûi ngay. Hoûi: Hieän nay coù loaïi “Thieàn hieän ñaïi” raát löu haønh, vaø coù Thaày chæ daïy thuû aán. Theo ngöôøi ta noùi thì tu thieàn naøy raát deã ñöôïc caûm öùng. Xin hoûi Sö Phuï, chuùng con coù theå hoïc theo loaïi “Thieàn hieän ñaïi” naøy khoâng? Ñaùp: Toâi raát laø coå huû, neân khoâng hieåu noåi vaán ñeà hieän ñaïi ñoù. Hoûi: Thieän aùc do ñaâu maø ra? Ñaùp: Laø töø nghieäp baùo cuûa moãi chuùng sanh maø ñeán. 68


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Coù chuyeän nhö Boà Taùt hay Thaàn minh nhaäp vaøo thaân maø ngöôøi Ñaøi Loan goïi laø linh thoâng. Vaäy roát cuoäc thì ñoù laø thaät hay laø ma? Ñaùp: Khi naõy toâi ñaõ khoâng noùi roài hay sao? Laø cuõng coù quæ, cuõng coù thaàn, cuõng coù ma: yeâu ma, quæ quaùi gì cuõng ñeàu coù heát. Chæ xem laø quyù vò coù trí hueä hay khoâng coù trí hueä, ñeå nhaän ra hay khoâng nhaän ra thoâi! Hoûi: Con coù quaù nhieàu voïng nieäm, vaäy con neân laøm sao ñaây? Ñaùp: Thì nieäm Phaät nhieàu theâm nöõa. Hoûi: Khi con bò ngöôøi maéng, thì coù leõ laø do hai nguyeân nhaân: moät laø taïi kieáp tröôùc con ñaõ maéng ngöôøi, cho neân kieáp naøy bò ngöôøi maéng laïi; hai laø ngöôøi ñoù ñang gieo nhaân aùc. Vaäy con neân nghó nhö theá naøo môùi ñuùng? Ñaùp: Thì con cöù nghó ñoù laø töï mình ñang chòu quaû baùo laø ñöôïc roài. Ñöøng nghó laø ngöôøi ñoù ñang troàng nhaân aùc. Neáu con coù yù nghó nhö theá, töùc laø nhaân aùc cuûa con cuõng lôùn theâm leân. Duø cho ngöôøi ñoù thaät coù troàng nhaân aùc ñi nöõa, con cuõng khoâng neân nghó nhö vaäy. Neáu khoâng thì töï con cuõng coù nhaân aùc roài. Cho neân, ñoù cuõng khoâng phaûi laø phöông phaùp toát. Vì vaäy, neáu khoâng nghó ngôïi chi thì seõ khoâng coù vaán ñeà gì! 69


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Sö Phuï, Ngaøi meät roài phaûi khoâng? Ñaùp: Meät cheát thì thoâi! Hoûi: Laàn naøy Hoøa Thöôïng trôû veà ñaây, Ngaøi coù theå khai thò, chæ baûo cho tín ñoà Ñaøi Loan chuùng con khoâng? Ñaùp: Muoán cho quoác gia ñöôïc thaùi bình, theá giôùi ñöôïc hoøa bình thì nam nöõ khoâng ñöôïc taø loaïn maát caên goác. Neáu choàng khoâng ra choàng, vôï chaúng ra vôï, con chaúng laø con, thì caùc vò noùi ñi, thieân haï seõ khoâng loaïn sao? Toâi xin khuyeân caùc vò neân thuû ñaïo phu theâ, ñöøng ly dò vaø neân lo chaêm nom con caùi cuûa mình cho ñaøng hoaøng. Neáu gia ñình ñeàu ñöôïc hoøa thuaän vui veû, thì ñaát nöôùc töï nhieân seõ thaùi bình. Coøn moät vieäc nöõa laø toâi khuyeân quyù vò chôù neân phaù thai. Quyù vò thöû nghó xem, moät sanh maïng chöa ra ñôøi maø ñaõ trôû thaønh oan hoàn thì chuùng tieåu quyû ñoù seõ ñi khaép nôi ñeå tìm maïng soáng. Quyù vò noùi ñi, nhö vaäy thì xaõ hoäi seõ ñöôïc an oån sao? Caàn phaûi coù vò tu ñaïo haïnh vaø khoâng tham taøi lôïi môùi coù theå sieâu ñoä ñöôïc chuùng quyû nhoû naøy. Boïn tieåu quyû khoù chòu laém ñaáy, raát khoù maø trò ñöôïc chuùng. Toäi loãi, nghieäp baùo khaép nôi nhö vaäy, thì quyù vò noùi laø coù theå an oån ñöôïc sao? 70


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Loaøi voâ tình coù trí hueä baùt nhaõ khoâng? Ñaùp: Thì chuù ñi hoûi loaøi voâ tình ñi. Hieän nay toâi khoâng phaûi laø loaøi voâ tình thì laøm sao bieát ñöôïc chuùng coù hay khoâng coù trí hueä baùt nhaõ! Hoûi: Hoøa Thöôïng coù noùi khi Trung Quoác baïi hoaïi ñeán cöïc ñieåm thì seõ chuyeån thaønh toát, vaäy roát cuoäc laø coøn khoaûng bao laâu nöõa? Ñaùp: Chuyeän naøy khoâng nhaát ñònh, vì taát caû ñeàu do ôû taâm ngöôøi. Vaäy chuùng ta haõy xem coi ngöôøi Trung Quoác hoï seõ laøm sao? Hoûi: Ñaïo Tin Laønh noùi, con ngöôøi sau khi cheát thì seõ ñoaøn tuï vôùi ngöôøi thaân ôû treân trôøi, coøn ñaïo Phaät thì noùi theá naøo? Ñaùp: Neáu hoï coù theå ñoaøn tuï ôû treân trôøi, vaäy sao con bieát ñöôïc hoï seõ khoâng ñoaøn tuï ôû ñòa nguïc? Hoûi: Muoán xuaát gia thì caàn phaûi coù ñuû nhaân duyeân môùi coù theå xuaát gia ñöôïc phaûi khoâng? Ñaùp: Ñaày ñuû nhaân duyeân gì? Toâi khoâng hieåu nhieàu veà caùc vaán ñeà cuûa quí vò ñaâu. Khi toâi xuaát gia, thì cuõng khoâng coù nhaân duyeân gì caû. 71


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Laø moät Hoa Kieàu ôû haûi ngoaïi, con thöôøng than thôû laø muoán giuùp ñôõ maø khoâng giuùp ñöôïc. Vaäy cöùu caùnh laø nhö theá naøo môùi coù theåå giuùp ñôõ ñöôïc ñoàng baøo Trung Quoác? Ñaùp: Thì töï mình raùng söùc taän taâm laøm caùc vieäc thieän laø ñuû roài. Trong taâm khoâng neân coù tö töôûng haïn heïp laø chæ giuùp ngöôøi Trung Quoác hay moät ngöôøi naøo ñoù thoâi. Phaøm heã laø nhöõng ngöôøi gaëp gian nan khoán khoå laø chuùng ta ñeàu neân doác loøng giuùp ñôõ. Quan troïng hôn nöõa laø: ñöøng noåi giaän. Neáu töï mình coù theå söûa ñoåi thaønh moät ngöôøi toát töùc laø giuùp ñôõ Trung Quoác vaäy. Vì con laø moät phaàn töû cuûa ngöôøi Hoa, neáu con laøm vieäc chaùnh ñaùng töùc laø ñaõ laøm taêng theâm ñöôïc moät phaàn chaùnh khí cho Trung Quoác roài ñoù. Hoûi: Taïi sao ngöôøi cheát laïi chaûy maùu muõi khi thaáy coù ngöôøi thaân ñeán? Nhö vaäy laø lyù do gì? Ñaùp: Thì chuù hoûi Baùc só ñi. Hoûi: Coù ngöôøi noùi ai ai ñoù laø ma, vaäy chuùng ta coù neân ñuoåi ngöôøi ñoù ñi khoâng? Ñaùp: Bôûi laø ngöôøi khoâng toát neân toâi môùi muoán giaùo hoùa, coøn ngöôøi toát thì toâi ñeå cho ngöôøi khaùc ñoä. 72


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Taïi sao Phaät giaùo ñeà xöôùng aên chay? Ñaùp: Ngöôøi aên thòt coù duïc nieäm naëng neà, coøn ngöôøi aên chay thì duïc nieäm nheï hôn. Chuùa Jesus khoâng nhaát ñònh daïy ngöôøi ta aên chay; coù moät soá toân giaùo noùi raèng: “Taát caû loaïi sanh linh ñeàu laø ñeå chuaån bò cho con ngöôøi, cho neân, ngöôøi aên thòt laø leõ coâng baèng trong trôøi ñaát (thieân coâng ñòa ñaïo).” Nhöng ñaïo Phaät thì chuû tröông vôùi tinh thaàn ñoàng theå ñaïi bi, raèng, xem taát caû chuùng sanh ñeàu coù Phaät taùnh, ñeàu coù theå thaønh Phaät, cho neân chuû tröông khoâng saùt sanh vaø baûo hoä sinh maïng. Hoûi: Khaån caàu Sö Phuï töø bi cöùu giuùp cho con gaùi con laø Laâm Uyeån Dung sanh ngaøy 29 thaùng gieâng aâm lòch, luùc 10:13 saùng naêm 1963. Noù bò chöùng beänh di truyeàn laøm aûnh höôûng ñeán caû gaân coát vaø tim taïng. Ñaùp: Khi toâi ôû Hoàng Koâng, coù moät ñöùa beù naêm tuoåi khoâng ñi ñöôïc. Moãi ngaøy meï ñöùa beù ñeàu beá noù leân chaùnh ñieän ôû chuøa toâi treân nuùi ñeå leã Phaät. Traûi qua nöûa naêm leã baùi nhö vaäy thì ñöùa beù heát beänh maø cuõng khoâng coù uoáng thuoác gì. Veà chuyeän nhö vaäy thì con neân ñi hoûi vò laïy Phaät ñoù môùi bieát ñöôïc, chôù toâi thì khoâng hieåu noåi. 73


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Con khoâng bieát laø neân haï thuû coâng phu nhö theá naøo ñeå tu toïa thieàn, tham thoaïi ñaàu caâu “Nieäm Phaät laø ai?” hay “Ai ñang nieäm Phaät?” Ñaùp: Tham thoaïi ñaàu: “Nieäm Phaät laø ai, ai ñang nieäm Phaät,” töùc laø phaûi nghieàn ngaãm, nghieân cöùu môùi ñöôïc, chôù khoâng phaûi laø duøng caâu ñoù ñeå hoûi. Ñaây laø phaûi tham (nghieàn ngaãm) cuõng gioáng nhö laáy duøi khoan loã, chöøng naøo duøi thaáu qua ñöôïc laø bieát ngay. Neáu chöa thaáu qua thì duø con coù hoûi cuõng khoâng hieåu ñaâu. Vì laø phaùp moân “ngoân ngöõ ñaïo ñoaïn, taâm haønh xöù dieät” töùc ngoân ngöõ, lôøi noùi ñeàu döùt ñoaïn vaø choã taâm haønh cuõng dieät heát, neân khoâng ai noùi ra ñöôïc. Duø coù ngöôøi naøo coù theå noùi cho con bieát ñi nöõa thì cuõng ñeàu laø giaû caû. Hoûi: Roát cuoäc thì con ngöôøi töø ñaâu tôùi? Ñaùp: Caùc vò coù thaáy saâu moït trong khaïp gaïo khoâng? Noù voán laø khoâng coù gì heát, nhöng boãng nhieân laïi sanh ra saâu moït, maø chuùng ta cuõng khoâng bieát chuùng töø ñaâu tôùi. Con ngöôøi töø chaân khoâng maø sanh thì cuõng töông töï nhö ñaïo lyù treân. Hoûi: Choàng con coù vôï beù, con phaûi laøm sao? Ñaùp: Neân nieäm “Taâm Kinh” nhieàu theâm. 74


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Ñöùc Phaät duøng thaùi ñoä naøo ñeå ñoái dieän vôùi kieáp nhaân sanh? Ñaùp: Töø, Bi, Hæ, Xaû. Hoûi: Laøm theá naøo ñeå keàm giöõ taâm mình, nhaát laø ngöôøi taïi gia khi soáng trong caûnh luïc traàn? Soáng trong xaõ hoäi maø coù nhieàu söï caùm doã, vaäy chuùng con neân tu trì phaùp moân naøo môùi chaùnh ñaùng? Ñaùp: Phaùp moân naøy laø muoán cho quyù vò töï mình phaûi coù chí khí, phaûi coù söï cöùng raén vaø töï noùi laø seõ khoâng bò ngoaïi caûnh caùm doã, duø cho coù chuyeän gì tôùi cuõng khoâng ñoäng taâm. Laø vaäy thoâi chôù khoâng coù phaùp moân gì caû. Khoâng coù moät baøi chuù naøo coù theå khieán quyù vò ñöøng bò ngoaïi caûnh loâi cuoán, cuõng khoâng coù boä kinh naøo coù theå keàm cheá ñöôïc taâm vöôïn yù maõ cuûa quyù vò. Cho neân cuõng vaãn laø töï mình phaûi ra coâng phu vaø töï mình phaûi laäp yù chí. Vaïn phaùp ñeàu do taâm taïo, bôûi theá neáu trong taâm quyù vò khoâng muoán bò ngoaïi caûnh lay chuyeån thì cuõng khoâng ai lay ñoäng quyù vò ñöôïc. 75


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: 1) Nieäm Phaät coù caàn phaûi xuaát gia hay khoâng? 2) Ñoaïn duïc tröø aùi laø ñoaïn loaïi duïc naøo vaø tröø loaïi aùi naøo? Coù phaûi laø ñoaïn tình aùi vôï choàng, hay ñoaïn tình cha meï, baïn beø? Xin Sö Phuï khai thò cho. 3) Tình caûm luùc ban ñaàu giöõa nam vaø nöõ raát toát, nhöng veà sau thì moät beân laïi ñoåi daï, vaäy coù ñaùng tìm ngöôøi aáy trôû laïi hay khoâng? Neáu nhö ngöôøi naøy thaät loøng muoán thöû ñeå ngöôøi kia quay veà, nhö vaäy coù ñöôïc khoâng? Vaäy phaûi theo ñuoåi nhö theá naøo ñeå ngöôøi kia trôû laïi? Ñaùp: 1) Taïi sao nieäm Phaät caàn phaûi xuaát gia? Neáu nieäm Phaät thì phaûi xuaát gia, vaäy xuaát gia roài seõ nieäm caùi gì? 2) Toâi khoâng bieát xay taøu huû (ñi voøng voøng). 3) Ñoái vôùi chuyeän ñoù thì toâi khoâng phaûi laø chuyeân moân. Cho neân, toâi khoâng coù caùch chi ñeå chæ baûo cho quyù vò. Hoûi: Trong luùc ngoài thieàn, trong taâm con neân quaùn töôûng caùi gì? Ñaùp: Khoâng coù choã naøo nhaát ñònh caû. “Öng voâ sôû truï nhi sanh kyø taâm,” töùc neân khoâng choã truï maø sanh taâm. Neáu phaûi coù moät choã töùc laø truï ôû choã ñoù roài. Khoâng nghó thieän, khoâng nghó aùc, töùc laø ôû ngay choã ñoù maø duïng coâng phu. 76


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Moãi khi nöôùc Myõ tham döï vaøo cuoäc chieán thì ñeàu coù phe phaûn chieán bieåu tình. Xin hoûi Hoøa Thöôïng, Ngaøi coù loái nhìn nhö theá naøo veà phe phaûn chieán naøy? Ñaùp: Phaûn chieán töùc laø coù moät traän chieán khaùc laïi noåi leân. Nhöõng ngöôøi lính chieán ñaáu naøy ñeàu laø nhöõng ngöôøi ñaõ phaûn chieán trong thôøi quaù khöù. Hoûi: Sanh, laõo, beänh, töû trong ñôøi naøy laø do söï tích luõy nghieäp chöôùng cuûa ñôøi tröôùc maø thoï nhaän. Nhöng ña soá laïi khoâng bieát laø do nhöõng vieäc laøm xaáu cuûa kieáp tröôùc maø thaønh nghieäp chöôùng cuûa ñôøi naøy. Hoï cöù nghó raèng, khi hoï bò beänh laø khoâng coù nguyeân nhaân gì. Nhö vaäy, coù phaûi laø moät söï tröøng phaït quaù naëng neà ñoái vôùi con ngöôøi hay khoâng? Ñaùp: Ai baûo chuù sanh ra laøm ngöôøi chi? Hoûi: Ngöôøi ta thöôøng noùi: Do giôùi maø nhaäp ñònh vaø seõ sanh hueä. Vaäy sao thieàn toâng chæ noùi laø cuøng tu trì ñònh hueä cho ñeán luùc giaùc haønh vieân maõn? Ñaùp: Ñaáy laø tuøy tieän muoán noùi sao cuõng ñöôïc. Neáu chuù chæ noùi rieâng leû veà giôùi thoâi thì cuõng ñöôïc, hoaëc chæ noùi veà ñònh hay chæ noùi veà hueä thoâi cuõng ñöôïc. Vieäc naøy laø do toân chæ vaø lyù luaän cuûa moãi caù nhaân laäp ra, chôù khoâng coù moät tieâu chuaån gì nhaát ñònh caû. 77


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Trong baøi thô “Vuõ Truï Baïch” Sö Phuï coù vieát caâu: “Song chöôûng ñaû phaù hö khoâng taän,” nghóa laø hai tay ñaùnh naùt caû hö khoâng. Vaäy laø nghóa gì? Ñaùp: Khoâng coù yù nghóa gì caû, neáu coù yù nghóa thì khoâng ñaùnh naùt ñöôïc heát hö khoâng! Hoûi: Rau caûi cuõng coù sanh maïng. Vaäy aên chay coù keå nhö laø saùt sanh khoâng? Ñaùp: AÊn thòt thì saùt sanh, cho neân toâi khoâng aên thòt. Neáu aên chay cuõng laø saùt sanh, thì toâi cuõng khoâng aên chay. Vaäy thì aên caùi gì? Luùc tröôùc ñaõ coù nhieàu ngöôøi hoûi veà vaán ñeà naøy roài. Rau caûi tuy laø coù sanh maïng, nhöng chuùng khoâng coù trí hueä laø bao nhieâu. Chuùng khoâng bieát chaïy, cho neân khi quyù vò aên chuùng, chuùng cuõng khoâng chaïy ñi ñaâu. Rau caûi tuy coù taùnh maïng, nhöng chuùng khoâng sôï haõi maø cuõng khoâng boû chaïy. Haõy xem con muoãi ñoù, khi noù huùt maùu quyù vò, neáu quyù vò chæ caàn ñoäng ñaäy moät chuùt laø noù lieàn bay ñi, neáu quyù vò gieát noù thì töùc laø saùt sanh. Hoûi: Coù theå duøng aâm nhaïc tieáng Phaïn ñeå cuùng döôøng Phaät khoâng? Ñaùp: Caùi chi cuõng ñöôïc caû. Nhöõng gì maø con thích thì ñeàu coù theå cuùng döôøng Phaät vaø Boà Taùt vaäy. 78


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Taïi sao coù ma? Ñaùp: Ñoù laø vì trong töï taùnh coù ma, cho neân môùi loâi cuoán ma beân ngoaøi vaøo. Ma cuûa töï taùnh laø: tham, saân, si. Chuùng laø chaát ñoäc cuûa töï taùnh, neân môùi tieáp daãn boïn ma ôû beân ngoaøi. Hoûi: Hoïc Phaät nhö theá naøo ñeå khoâng bò chöôùng ngaïi? Ñaùp: Hoïc Phaät seõ gaëp phaûi chöôùng ngaïi, chæ laø xem töï mình coù ñònh löïc hay khoâng thoâi. Neáu quyù vò coù ñuû ñònh löïc vaø hueä löïc thì gaëp chuyeän gì quyù vò cuõng coù theå giaûi quyeát moät caùch deã daøng, chôù khoâng bò chöôùng ngaïi laøm caûn trôû. Neáu quyù vò quaù ngu muoäi, thì duø coù bò con muoãi chích moät caùi quyù vò cuõng cho ñoù laø chöôùng ngaïi, con ruoài haát caúng moät caùi thì cuõng cho laø chöôùng ngaïi. Hoûi: Laøm sao ñeå tröø boû söï quaáy nhieãu khoán ñoán chaát chöùa trong taâm? Ñaùp: Môùi vöøa roài chuù coù thaáy ngöôøi ñoù khoâng? OÂng ta coù ñaày ñuû caû tham saân si, vaø oâng ta ñang hieän thaân noùi phaùp ñaáy. 79


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Boà Taùt Quaùn Theá AÂm töø ñaâu ñeán? Ñaùp: Quyù vò haõy töï hoûi mình laø töø ñaâu ra? Hoûi: Thænh hoûi, thöôøng ngaøy trì chuù laø chuyeân trì moät baøi chuù hay laø trì nieäm nhieàu loaïi chuù? Trì chuù naøo ñöôïc lôïi ích thuø thaéng hôn? Ñaùp: Khoâng coù ñöôïc lôïi loäc gì! Vì ñeàu laø phaùp bình ñaúng, khoâng coù cao thaáp. Moät töùc laø nhieàu, nhieàu cuõng laø moät. Con nieäm chuù nhieàu nhöng cuõng phaûi chuyeân taâm thì môùi linh nghieäm. Neáu con coù theå chuyeân nhaát trì tuïng moät baøi chuù thoâi thì caøng ñöôïc linh nghieäm hôn. Ñoù laø bôûi vì con coù loøng tham neân môùi noùi laø muoán nieäm nhieàu chuù, nhieàu kinh theâm moät chuùt. Ñaây ñeàu laø do loøng tham cuûa con taùc quaùi ñoù thoâi! Hoûi: 1) Nhö theá naøo môùi laø moät ngöôøi taïi gia hoaøn toaøn: vöøa lo cho söï nghieäp vaø vöøa coù theå tu haønh? 2) Ngöôøi tu taïi gia coù theå noùi chuyeän tình aùi khoâng? Ñaùp: Neáu muoán laøm ngöôøi taïi gia thì ñöøng neân laøm ngöôøi xuaát gia. Coøn neáu muoán laøm ngöôøi xuaát gia thì khoâng neân laøm ngöôøi taïi gia. Con khoâng theå, moät luùc vöøa baét caù laïi vöøa baét gaáu ñöôïc. 80


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Theo nhö trong Kinh ñieån Phaät giaùo baûo raèng: Ngoïc Hoaøng Ñaïi ñeá cuûa Ñaïo giaùo töùc laø Thieân chuû Thích Ñeà Hoaøn Nhaân ôû trôøi Ñao Lôïi, nhöng Ñaïo giaùo laïi khoâng thöøa nhaän ñieàu ñoù. Hoï noùi Ngoïc Hoaøng Ñaïi Ñeá vaø taát caû Ñaïi La Kim Tieân ñeàu ra khoûi luaân hoài, neân hoï tuyeät ñoái laø seõ khoâng coù ôû duïc giôùi vaø cuõng chöa töøng choáng ñoái vôùi A Tu La. Thænh hoûi Hoøa Thöôïng, chuyeän naøy roát cuoäc laø sao? Ñaùp: Vaán ñeà ñoù duø coù ñi kieän caùo cuõng khoâng xong. Theá tuïc coù caâu “Quan thanh lieâm thì khoù xöû chuyeän gia ñình.” Coøn Phaùp Sö naøy thì khoù daøn xeáp chuyeän toân giaùo. Moãi toân giaùo ñeàu noùi giaùo phaùi cuûa mình laø soá moät, vaø chæ mình laø coù ñaïo lyù. Thaät ra hoï ñeàu laø ñang gaõi ngöùa treân giaøy, nhö laø ngöôøi muø sôø voi. Roát cuoäc thì Ngoïc Hoaøng Ñaïi ñeá cao bao nhieâu, maäp côõ naøo, coù maøu saéc chi, hoï coù bieát hay khoâng? Toâi coù bieát khoâng? Quyù vò coù bieát khoâng? Toâi tin laø khoâng coù gì ñeå laøm baèng chöùng caû. Hoûi: Neáu muoán vaõng sanh thì laøm sao giaûi quyeát? Ñaùp: Quyù vò mang theo nhieàu raùc röôûi quaù nhö vaäy thì laøm sao maø vaõng sanh cho noåi!

81


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Phöông phaùp toïa thieàn cuûa caùc vò coù choã naøo khoâng gioáng vôùi phöông phaùp toïa thieàn cuûa Phaùp sö Ajahn Sumadho? Neáu coù, thì choã khoâng gioáng ñoù ra sao? Ñaùp: “Quy nguyeân voâ nhò loä, phöông tieän höõu ña moân,” ñöôøng veà nguoàn chæ coù moät maø cöûa phöông tieän thì nhieàu. Ñaây cuõng gioáng nhö quyù vò coù khuoân maët cuûa quyù vò, toâi coù khuoân maët cuûa toâi, hoï coù boä maët cuûa hoï. Khuoân maët cuûa moïi ngöôøi tuy khoâng gioáng nhau, nhöng chuùng ta ñeàu laø ngöôøi, vaø taâm chuùng ta ñeàu gioáng nhö nhau. Khoâng vì theá maø quyù vò baûo laø hình daùng cuûa moãi ngöôøi thì phaûi gioáng y heät nhau. Ñoù laø ñaïo lyù thì gioáng y nhau. Hoûi: Laøm theá naøo ñeå treû con khai môû trí hueä? Ñaùp: Neáu con khoâng ngu si thì seõ sanh con coù trí hueä. Hoûi: Ñeä töû ngu ñoän, ngaãm nghó khoâng thaáu suoát ñöôïc boån taâm mình. Trong luùc toïa thieàn maø khoâng ñeå yù thì bò nguû guïc. Ñoái vôùi hai vaán ñeà treân, con neân khaéc phuïc nhö theá naøo? Ñaùp: 1) Ñaâu coù chuyeän deã nhö vaäy, môùi tu coù ñoâi ba ngaøy maø ñaõ ñoøi thaáu roõ ñöôïc boån taâm. 2) Nguû maø khoâng coù voïng töôûng thì caøng toát. 82


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Ban toøa aùn tö phaùp neân cöùu ngöôøi nhö theá naøo? Ñaùp: Laø phaûi “ñaïi coâng voâ tö”, khoâng tham cuûa ñuùt loùt, khoâng nhaän vaät hoái loä, vì nhaân daân maø phuïc vuï. Hoûi: Thaät laø coù soá maïng khoâng? Con ngöôøi coù khaû naêng ñieàu khieån vaän maïng soá kieáp cuûa hoï ñöôïc khoâng? Ñaùp: “Ngöôøi Quaân töû bieát caùch taïo maïng mình, Maïng do ta laäp, phöôùc töï mình caàu. Hoïa phöôùc voâ moân, bôûi ngöôøi töï chieâu Quaû baùo thieän aùc nhö boùng theo hình.” Ngöôøi quaân töû coù theå saùng taïo vaø thay ñoåi vaän maïng cuûa hoï. Ña soá ngöôøi ñôøi vì khoâng hieåu, neân cöù nghó raèng, moïi söï ñeàu do trôøi ñònh. Nhöng neáu quyù vò coù loøng tin vaø nghò löïc, thì trong moät nieäm laø coù theå töø choã phaøm phu nhaûy voït leân quaû vò Phaät. Neáu nhö taát caû ñeàu laø ñònh maïng, coù soá maïng nhaát ñònh, vaäy khi chöa hoïc Phaät chuùng ta coù theå boùi queû tröôùc ñeå xem mình coù cô hoäi thaønh Phaät hay khoâng? Soá maïng gaëp thieän vaø aùc thì khoâng phaûi laø coá ñònh. Neáu quyù vò laø ngöôøi ñaïi thieän hoaëc laø ngöôøi ñaïi aùc, nhö quyù vò ñaõ laøm nhöõng chuyeän vöôït qua khoûi phaïm vi cuûa ngöôøi thöôøng, thì vaän maïng cuûa quyù vò cuõng khoâng gioáng vôùi ngöôøi thöôøng. 83


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Phaät giaùo noùi - taát caû ñeàu bình ñaúng, vaäy ngöôøi vaø choù cuõng neân bình ñaúng môùi phaûi? Taïi sao coù söï phaân bieät giöõa ngöôøi vaø suùc vaät? Ñaùp: Chuù coù theå keâu choù laø “CHA” khoâng? Hoûi: Nhö coù luùc nghe ñöôïc moät baøi haùt hoaëc moät khuùc nhaïc raát hay, chuùng con coù theå ñem baøi haùt ñoù cuùng döôøng Phaät vaø Boà Taùt khoâng? Chuùng con neân cuùng döôøng nhö theá naøo? Ñaùp: Thì cuõng cöù haùt ñi, nhöng quyù vò phaûi bieát baûn nhaïc ñoù khoâng coù khuynh höôùng daâm loaïn hoaëc coù yù taø daâm, thì môùi chaùnh ñaùng. Hieän ôû Vaïn Phaät Thaønh chuùng ta cuõng coù nhöõng baøi haùt Phaät giaùo vaø ñeàu coù theå duøng ñeå cuùng döôøng Phaät. Thí duï nhö khi chuùng ta taùn tuïng tröôùc ñöùc Phaät, thì ñoù cuõng laø duøng caùc baøi ca ñeå cuùng döôøng Phaät vaäy. Trong Kinh Phaùp Hoa cuõng coù noùi raát roõ laø caùc baøi haùt coù aâm nhaïc, nhöõng baøi chuù taùn tuïng ñeàu coù theå cuùng döôøng ñöôïc heát. Hoûi: Laøm theá naøo ñeå uûng hoä Phaät giaùo? Ñaùp: Ñeå uûng hoä Phaät giaùo, quyù vò neân laëng leõ quaùn saùt. Neáu laø ñaïo thì neân tieán tôùi, coøn khoâng laø ñaïo thì haõy 84


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

thoaùi lui. Quyù vò neân suy nghó cho chính chaén, vì coù khi quyù vò xuaát tieàn cuûa laø taïo coâng ñöùc, coù luùc xuaát tieàn cuûa thì laïi taïo toäi. Ngöôøi xuaát gia khoâng ñöôïc coù tieàn cuûa, moät khi coù tieàn thì hoï seõ khoâng giöõ qui luaät. Quyù vò maø giuùp hoï, hoï seõ tha hoà aên uoáng, ñieám ñaøng, baøi baïc. Ñöôïc nhieàu tieàn thì hoï seõ hoaøn tuïc. Neáu quyù vò khoâng giuùp hoï, thì hoï coøn tieáp tuïc tu haønh. Nhaát laø khi chæ coù moät ngöôøi xuaát gia soáng ñôn ñoäc, thì chæ caàn coù ñuû aên laø ñöôïc roài. Hoûi: Laøm sao cho xaõ hoäi ñöôïc an töôøng? Ñaùp: Chuùng ta neân baét ñaàu töø söï giaùo duïc, daïy doã cho treû nhoû bieát hieáu thuaän vôùi cha meï vaø bieát trung thaønh vôùi quoác gia. Hoûi: Ñöùc Phaät noùi veà söï ít duïc voïng, xin Sö Phuï giaûng roõ cho chuùng con veà ñieàu naøy. Ñaùp: Quyù vò maø ít duïc töùc seõ bieát ñuû, bieát ñuû thì thöôøng vui, thöôøng vui thì khoâng öu phieàn! 85


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Chuùng con nghe noùi laø Hoøa Thöôïng thöôøng hay ngoài chôù khoâng naèm. Nhöng khoâng bieát Hoøa Thöôïng ñaõ luyeän taäp nhö theá naøo vaø vì muïc ñích gì? Ñaùp: Sao khoâng coù ai noùi toâi laø “ít ngoài maø thöôøng naèm” vaäy? Vieäc naøy thì khoâng nhaát ñònh, quyù vò muoán ngoài thì ngoài, thích naèm thì naèm. Ngöôøi ta noùi quyù vò ngoài thì cuõng khoâng sao, noùi quyù vò naèm thì cuõng khoâng heà haán chi. Vieäc gì maø phaûi chaáp nhaát nhö vaäy? Neáu chaáp tröôùc vaøo caùi gì thì caùi ñoù seõ trôû thaønh gaùnh naëng cho quyù vò. Vieäc quan troïng nhaát ñoái vôùi ngöôøi tu chuùng ta laø baát cöù luùc naøo cuõng khoâng sanh phieàn naõo. Ngoài cuõng khoâng coù phieàn naõo, naèm cuõng khoâng sanh phieàn naõo. Ñieàu quan troïng nhaát laø phaûi döùt boû phieàn naõo ñaáy! Hoûi: Tam tai, ba naïn (löûa, nöôùc, baõo) do ñaâu maø tôùi? Ñaùp: Bôûi vì con ngöôøi coù taâm tham thì seõ phaùt sanh naïn hoûa tai, ngöôøi coù taâm saân seõ phaùt sanh naïn thuûy tai, ngöôøi coù taâm ngu si seõ phaùt naïn phong tai. Cho neân, ba naïn, tam tai laø do tam ñoäc sanh ra. 86


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Coù phaûi Boà Taùt Quaùn Theá AÂm ôû trong phaïm vi suy nghó cuûa Hoøa Thöôïng? Ñaùp: Ai baûo khoâng phaûi? Hoûi: Vöøa ñuùng luùc tuaàn thöù ba cuûa thaùng sau seõ laø ngaøy sanh nhaät cuûa Sö Phuï. Vaäy chuùng con coù theå laøm leã sanh nhaät cho Sö Phuï ñöôïc khoâng? Ñaùp: Quyù vò coù theå chuùc möøng sanh nhaät toâi baèng caùch moãi ngaøy thay toâi nieäm danh hieäu Boà Taùt Ñòa Taïng vaø Boà Taùt Quaùn Theá AÂm moät vaïn laàn. Quyù vò laøm noåi khoâng? Laøm ñöôïc vaäy, ñoù môùi thaät laø laøm leã sanh nhaät cho toâi. Con ngöôøi tính thì ñaâu coù baèng trôøi tính! Hoûi: Sao goïi laø “Öng voâ sôû truï nhi sanh kyø taâm” (khoâng neân ñeå taâm chaáp tröôùc vaøo moät nôi naøo caû)? Ñaùp: Taâm cuûa chuù ñang ôû ñaâu vaäy? Chuù noùi cho toâi bieát tröôùc ñi. Hoûi: Coù phaûi laø sau khi tuïng kinh thì nhaát ñònh phaûi hoài höôùng? Ñaùp: Hoài höôùng laø chaáp töôùng, khoâng hoài höôùng cuõng laø chaáp töôùng luoân. Phaøm heã coù choã chaáp thì khoâng coù töông öng vôùi Phaät phaùp. 87


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Nhaäp ñònh vaø nguû coù choã naøo khoâng gioáng nhau? Ñaùp: Luùc nhaäp ñònh thì trong taâm bieát roõ heát. Thaân ngoài ñoan chaùnh ngay thaúng khoâng dao doäng, ñaàu khoâng gaät xuoáng hay nghieâng qua moät beân. Ñoù laø caûnh giôùi tòch maø thöôøng chieáu, chieáu maø thöôøng tòch. Coøn luùc nguû thì caùi gì cuõng khoâng bieát, thaäm chí coøn ngaùy nhö saám vaø caû tö theá thì hoaøn toaøn traùi ngöôïc. Hoûi: Kinh Phaùp Hoa noùi: Thöôøng cung kính nieäm Quaùn Theá AÂm Boà Taùt thì lieàn ñöôïc xa lìa tham, saân, si. Xin hoûi laø nieäm nhö theá naøo môùi coù hieäu quaû lieàn? (Caâu naøy do moät nhaân vieân haøng khoâng Trung Hoa hoûi). Ñaùp: Thì ngoài maùy bay. Hoûi: 1) Laøm theá naøo ñeå phaùt khôûi taâm tinh taán duõng maõnh? 2) Laøm sao ñeå khaéc phuïc taät ham aên, tham nguû? (Do moät chuyeân vieân laøm ngheà thaåm myõ hoûi). Ñaùp: 1) Thì laø laøm ñeïp. 2) Khoâng aên côm. Vì khoâng aên thì seõ khoâng nguû. Ít aên thì ít nguû. AÊn nhieàu thì nguû nhieàu. 88


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Chuùng con hieän laøm aên buoân baùn, vaäy Hoøa Thöôïng nhaän thaáy tình hình chaùnh trò ôû Ñaøi Loan seõ ra sao? Chuùng con ñeán Ñaïi Luïc (Trung Quoác) ñaàu tö thì caûnh töôïng saép tôùi seõ nhö theá naøo? Ñaùp: Caùc vò laøm ngheà buoân baùn ôû Ñaøi Loan thì neân yeâu nöôùc, trung thaønh vôùi quoác gia. Duøng caùi trí tueä laøm aên buoân baùn cuûa quyù vò maø giuùp ñôõ nöôùc nhaø. ÔÛ Ñaøi Loan thì coù raát nhieàu ngöôøi giaøu taøi saûn, nhöng tìm khoâng ra ngöôøi aùi quoác. Nhöõng ngöôøi Ñaøi Loan tôùi Ñaïi Luïc ñaàu tö khoâng phaûi laø vì yeâu nöôùc, maø chæ muoán ñaàu cô thuû lôïi. Trong thôøi kyø ñaëc bieät naøy, neáu tính chuyeän laøm aên khoâng voán maø muoán thaâu lôøi, ñeàu raát nguy hieåm, coù theå ra coâng söùc nhöng roài cuõng maát heát. Hoûi: Coù moät soá gia ñình, ñôøi ñôøi kieáp kieáp ñeàu mang moät chöùng beänh di truyeàn naøo ñoù. Vaäy chuùng ta coù theå giaûi thích söï vieäc ñoù baèng ñaïo lyù nhaân quaû khoâng? Ñaùp: Laø vieäc ñöông nhieân, vì di truyeàn töùc laø nhaân quaû. Neáu nhö kieáp tröôùc hoï ñaõ khoâng troàng nhaân ñoù, thì laøm sao ñôøi ñôøi laïi bò truyeàn xuoáng quaû baùo gioáng nhau y heät nhö vaäy. 89


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Theá naøo goïi laø “ngu si”? Ñaùp: Ngu si laø cöù töôûng mình khoâng ngu si, ñoù môùi chính laø ngu si. Hoûi: Xin hoûi Sö Phuï, chuùng con neân laøm sao môùi coù theå thoaùt khoûi naïn khoå, cheát choùc vaø ñöôïc soáng vui veû vôùi khoaûng ñôøi coøn laïi? Ñaùp: Neáu quyù vò khoâng sanh phieàn naõo thì töùc laø vui veû ñaáy. Khi quyù vò khoâng ñöôïc vui veû laø bôûi vì taâm tham vaø khoâng bieát ñuû. Hoûi: YÙ nghóa cuûa sanh maïng laø ôû ñaâu? Ñaùp: Neáu chuù caûm thaáy sanh maïng khoâng coù yù nghóa thì mau mau cheát ñi cho roài. Coøn chuù caûm thaáy sanh maïng coù yù nghóa, thì ñoù chính laø yù nghóa cuûa noù. YÙ nghóa cuûa maïng soáng laø ôû choã ñoù ñoù. Hoûi: Muoán chaùnh phaùp toàn taïi neân uûng hoä kinh Laêng Nghieâm, trì chuù Laêng Nghieâm, vaäy moãi ngaøy con neân trì bao nhieâu bieán? Ñaùp: Con thích trì bao nhieâu thì trì baáy nhieâu.

90


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Vôùi tình theá hieän taïi nhö vaäy, chuùng con neân laøm sao ñaây? Ñaùp: Neân coù ñöùc haïnh “khoâng tham, khoâng caàu, khoâng ích kyû, khoâng töï lôïi, khoâng noùi doái.” Ñoù laø nhöõng ñieàu caên baûn cuûa ñaïo laøm ngöôøi, laø cô sôû cuûa söï tu haønh, vaø laø neàn taûng cuûa neàn chaùnh trò. Hoûi: Trong gia ñình chæ coù moät mình con laø ngöôøi hoïc Phaät, vaäy con laøm theá naøo môùi deïp tröø heát caùc chöôùng ngaïi ñeå caû gia ñình trôû thaønh Phaät töû vaø khieán cho quyeán thuoäc ñoàng ñöôïc höôûng lôïi ích cuûa caùc phaùp? Ñaùp: Con cöù laøm vieäc vôùi loøng thaønh, töï nhieân hoï seõ caûm nhaän ñöôïc maø chuyeån hoùa daàn veà ñaïo. Hoûi: Tu nhö theá naøo ñeå: “Trong khoâng truï voïng nieäm, ngoaøi khoâng nhieãm saùu traàn?” Ñaùp: Laø khoâng keát hoân vaø xuaát gia tu ñaïo. Hoûi: Nhö caùc nghieäp cuõ töø xa xöa, chuùng con laøm sao tröø boû ñöôïc aùc nghieäp vaø tích tuï thieän nghieäp ñeå sôùm thaønh Phaät? Ñaùp: Khoâng laøm ñieàu aùc, laøm caùc vieäc laønh. 91


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Xin cho bieát nguyeän löïc cuûa Hoøa Thöôïng laø gì? Ñaùp: Thoâng thöôøng Phaät giaùo ôû Trung Quoác ñeàu laø baûo thuû, nhöng toâi coù yù nguyeän ñem kinh ñieån Phaät giaùo phieân dòch thaønh tieáng Anh. Taïi sao ñaïo Thieân Chuùa vaø ñaïo Tin Laønh laïi ñöôïc phoå bieán nhö vaäy? Bôûi vì hoï phieân dòch Thaùnh Kinh thaønh ra caùc ngoân ngöõ cuûa caùc nöôùc khaùc. Neáu ñaïo Phaät cuõng dòch caùc Kinh ñieån thaønh caùc thöù tieáng ngoaïi quoác thì Phaät giaùo cuõng seõ khoâng thua keùm gì ñaïo Thieân Chuùa vaø ñaïo Tin Laønh. Taïi Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh toâi haèng mong caùc toân giaùo seõ dung hôïp laïi vôùi nhau. Toâi coù döï ñònh laø caùc toân giaùo khaùc ñeàu coù theå ñeán ñeå laøm leã theo nghi thöùc cuûa hoï ôû taát caû caùc ñaïo traøng do toâi thaønh laäp. Toâi tin raèng, neáu taát caû hoøa hôïp bao goàm laïi moät caùch dung hoøa thì seõ giaûm bôùt ñi phaàn naøo caùc thaønh kieán giöõa caùc giaùo phaùi vôùi nhau. Hoûi: Neáu nhö con muoán tuïng kinh maø trong nhaø con khoâng coù ñaët baøn thôø Phaät, vaäy con phaûi neân laøm sao? Ñaùp: Muoán tuïng Kinh thì tröôùc laø con neân hoïc chöõ, khi bieát chöõ roài thì töï nhieân seõ tuïng Kinh ñöôïc. 92


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Xin hoûi chuùng con phaûi hoäi ñuû nhöõng tö caùch naøo môùi coù theå laøm ñeä töû cuûa Ngaøi? Ñaùp: Laø phaûi töï söûa ñoåi mình. Hoûi: Laøm sao ñeå baét ñaàu hoïc thuoäc loøng vaø hieåu lyù giaûi cuûa ba boä kinh: Laêng Nghieâm, Hoa Nghieâm vaø Phaùp Hoa? Con neân baét ñaàu töø boä kinh naøo tröôùc? Ñaùp: Baét ñaàu töø boä naøo tröôùc cuõng ñöôïc. Phaùp laø bình ñaúng, khoâng coù cao thaáp. Khi quyù vò muoán choïn löïa moät boä kinh naøo thì ñoù töùc laø ñang khôûi voïng töôûng. Quyù vò voán ñaõ chaúng hieåu bieát ñöôïc caùc kinh ñieån naøy. Quyù vò muoán hoïc boä kinh naøo thì cöù hoïc boä kinh ñoù ñi, vì ñoái vôùi chuyeän naøy thì khoâng coù tröôùc sau gì caû. Hoûi: Caû ñôøi con khoå cöïc, nhöng taïi sao con trai con laïi khoâng nghe lôøi, maø cuõng khoâng toân troïng con? Ñaùp: Taïi vì chuù ñaõ quaù vaâng lôøi maø! Bôûi kieáp tröôùc chuù ñaõ khoâng coù quaù khoå cöïc. Nhöng “thoï khoå laø heát khoå, höôûng phöôùc laø tieâu phöôùc.” Neáu bieát chaáp nhaän laø mình coù nôï thì seõ traû heát nôï. Neáu chuù muoán gaùnh nôï chôù khoâng muoán traû, theá thì chuû nôï seõ ñeán nhaø moãi ngaøy ñeå ñoøi nôï chuù ñoù. 93


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Coù ngöôøi noùi, Hoøa Thöôïng laø ngöôøi xuaát gia maø sao laïi can döï vaøo vieäc chaùnh trò? Ñaùp: Toâi thaáy Ñaøi Loan ñang trong tình theá nguy naøn, nhöng ña soá moïi ngöôøi vaãn coøn chöa tænh ngoä. Toâi laøø ngöôøi Trung Quoác, neân khoâng theå khoâng ñeå yù ñeán chuyeän naøy. Nhöõng lôøi toâi muoán noùi, duø ngöôøi coù theá löïc cuõng khoâng theå ngaên caûn toâi ñöôïc. Gioáng nhö laàn naøy toâi noùi raèng: “Hieän nay Ñaøi Loan gioáng nhö Nam Toáng.” Ví nhö, moïi ngöôøi ñeàu chæ bieát ngoù xuoáng chaân hoï maø khoâng bieát xem nhöõng vieäc ngay tröôùc maét. Hoûi: Khi con ñi haønh höông baèng caùch ba böôùc moät laïy, vaäy nhöõng laïy ñoù con cuõng coù theå tính trong möôøi ngaøn laïy khoâng? (Chuù thích: Hoøa Thöôïng qui ñònh laø neáu ai qui y Ngaøi thì phaûi laïy cho ñuû moät vaïn Phaät) Ñaùp: Qui y Tam Baûo laø toâi daïy chuù laïy möôøi ngaøn laàn, vaäy maø chuù coøn muoán “baûy trì taùm keùo”, “buø beân ñoâng, ñaép beân taây.” Ñaây ñaâu coù phaûi laø chuyeän maëc caû traû giaù, cuõng khoâng phaûi laø chuyeän laøm aên buoân baùn gì. Neáu laïy khoâng noåi töùc laø chuù khoâng ñuû loøng thaønh, chôù khoâng phaûi noùi veà chuyeän giaù caû chi heát. 94


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Con khoâng coù caùch naøo aên chay ñöôïc, vaäy con coù theå trì chuù Ñaïi Bi khoâng? Caùc vò Tyø Kheo Nam Toâng khi ñi khaát thöïc ñöôïc moùn gì thì hoï duøng moùn naáy ñeå duy trì maïng soáng. Vaäy taïi sao chuùng ta nhaát ñònh phaûi aên chay? Ñaùp: Luùc quyù vò ñang aên thòt vaø töôûng töôïng nhö: neáu coù ngöôøi ñang aên thòt mình thì mình seõ caûm nghó nhö theá naøo? “Vieäc gì mình khoâng muoán thì ñöøng laøm cho ngöôøi.” Quyù vò neân töï hoûi mình: “Raát nhieàu ngöôøi aên chay ñöôïc, taïi sao mình aên chay khoâng noåi? Taïi sao mình phaûi “ñaàu haøng” thòt?” Coøn veà vieäc aên thòt thì coù theå trì chuù Ñaïi Bi ñöôïc hay khoâng, thì trong kinh ñieån khoâng coù noùi tæ mæ veà vaán ñeà naøy. Hoûi: Trong nhöõng baøi Khai Thò, Sö Phuï baûo chuùng con neân tu taäp thieàn ñònh. Chuùng con raát muoán hoïc, nhöng Sö Phuï phaûi trôû veà Myõ ngay. Vaäy laø chuùng con ñaâu coù cô hoäi ñeå hoïc taäp. Ñaùp: Neáu quyù vò coù ñuû loøng tin thì toâi coù theå daïy doã caùc vò moãi ngaøy, khoâng nhöõng chæ ôû Ñaøi Loan maø ôû nöôùc Myõ toâi cuõng coù theå chæ daïy quyù vò vaäy. 95


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Cha meï con qua ñôøi ôû Ñaïi Luïc (Trung Quoác), nhöng con chöa coù theå tôùi thaêm moä ñöôïc. Con nghó raèng, neáu con laïy Phaät ôû Ñaøi Loan, chaéc cha meï con seõ khoâng coù caùch naøo nhaän ñöôïc coâng ñöùc hoài höôùng cuûa con, phaûi khoâng? Ñaùp: Neáu con thaønh taâm, thì duø cha meï con coù xa caùch bao nhieâu ñi nöõa cuõng ñöôïc caûm öùng ñaïo giao; coøn neáu nhö con khoâng thaønh taâm, thì meï con duø coù ôû ngay tröôùc maët con cuõng khoâng coù caûm öùng gì. Hoûi: Khi trì chuù, nieäm Phaät thì nhaát ñònh laø neân quaùn töôûng phaûi khoâng? Ñaùp: Neáu quyù vò quaùn töôûng thì coù theå bôùt ñöôïc moät chuùt voïng töôûng. Khoâng quaùn töôûng thì voïng töôûng nhieàu theâm moät chuùt. Hoûi: Vuøng San Francisco nöôùc Myõ ñaõ xaõy ra traän ñoäng ñaát lôùn. Vaäy trong töông lai, Ñaøi Loan cuõng seõ bò tai naïn töông töï nhö theá, phaûi khoâng? Chuùng con laøm sao ñeå traùnh khoûi ñaây? Ñaùp: Neáu con ngöôøi khoâng noåi giaän thì seõ khoâng coù ñoäng ñaát. 96


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Taïi sao Ngaøi noùi Ñaøi Loan gioáng nhö laø ôû thôøi kyø cuûa Laâm An, Nam Toáng luùc xöa? Ñaùp:Thôøi Laâm An luùc baáy giôø, quaân töôùng khoâng hoøa hôïp neân môùi daãn ñeán naïn quoác gia bò dieät vong. Hieän nay trong quoác gia nhoû beù naøy coù hai phe ñaûng tranh chaáp, treân döôùi cuøng nhau thu lôïi loäc. Ñaûng Daân Taán vaø ñaûng Quoác Daân cuøng nhau tranh chaáp chuyeän hay chuyeän dôû roài ñaùnh nhau raát laø daõ man. Nhö caâu noùi: “Treân coù ngöôøi haùo chieán, döôùi taát coù keû hung baïo hôn.” Hoûi: Caùi gì goïi laø nghieäp? Ñaùp: Nghieäp laø caùi gaùnh naëng cuûa con ngöôøi, laø gaùnh naëng cuûa sanh maïng vaø cuûa tinh thaàn. Nghieäp cuûa moãi ngöôøi taïo ra thì thaâu caát vaøo kho chöùa rieâng cuûa moãi ngöôøi, töùc laø caát chöùa trong thöûa ruoäng cuûa thöùc thöù taùm. Kho chöùa naøy coù söùc thaàn thoâng, cho neân nghieäp naëng hay nghieäp nheï gì boû vaøo cuõng ñeàu ñöôïc caû. Noù thì khoâng lôùn, khoâng nhoû, cuõng khoâng coù gì laø phaân bieät. Ñaáy ñeàu laø nghieäp cuûa chính mình, khoâng phaûi cuûa ngöôøi khaùc, neân khoâng ai ñaùnh caép ñöôïc, cuõng khoâng ai cöôùp ñoaït hay laáy ñi ñöôïc. 97


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Moãi ngaøy con neân roát raùo tu haønh nhö theá naøo môùi coù theå lieãu sanh thoaùt töû ñöôïc? Ñaùp: Haõy töï ñeå yù ñeán moãi cöû chæ haønh ñoäng cuûa mình. Ñi, ñöùng, naèm, ngoài chaúng rôøi “nhaø” töùc laø tu haønh vaäy. Hoûi: Laø ñeä töû Phaät thì coù theå aên tröùng khoâng? Ñaùp: Neáu quyù vò theøm muoán aên nhöõng thöù dinh döôõng ñoù, thì caàn gì phaûi hoûi toâi? Hoûi: Taïi sao ngöôøi aên chay khoâng ñöôïc aên tröùng? Ñaùp: Khoâng coù gaø troáng, gaø maùi cuõng coù theå aáp tröùng nôû ra gaø con nhö thöôøng. Ngaøy xöa ngöôøi ta khoâng hieåu ñieàu naøy neân hoï noùi laø, neáu tröùng khoâng coù troáng thì khoâng theå nôû ra gaø con. Nhöng loái noùi naøy cuõng khoâng coù gì laøm chöùng côù. Taïi sao ngöôøi aên tröùng laïi lyù luaän nhö theá? Töùc laø vì hoï muoán aên tröùng ñoù maø. Baát luaän tröùng coù troáng hay khoâng coù troáng, noù ñeàu coù theå sanh ra gaø con, chôù khoâng phaûi khoâng theå sanh ñaâu. Trong Kinh Laêng Nghieâm noùi “Noaõn duy töôûng sanh,” töùc tröùng do töôûng maø sanh ra. 98


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Luùc ôû bònh vieän Tröôøng Canh, tænh Laâm Khaåu, con thaáy Sö Phuï duøng gaäy ñaùnh treân ñaàu beänh nhaân ba caùi. Xin hoûi nhö theá laø coù yù gì? Ñaùp: Ngöôøi ñoù coù bònh, toâi thaáy khoâng thuaän maét neân môùi ñaùnh noù ñaáy. Hoûi: Caên goác cuûa tham saân si töø ñaâu ñeán? Phaûi chaêng laø do aùc nghieäp töø kieáp tröôùc, hay laø vì hieän taïi khoâng bieát tu haønh? Ñaùp: Caùi gì cuõng coù. Noùi toùm laïi, neáu bieát tröø boû heát thì toát roài. Chôù neáu con hoûi caên nguyeân cuûa noù, roài cuõng khoâng chòu tröø boû noù, vaäy thì chaúng coù ích lôïi gì ñaâu. Hoûi: Coù ngöôøi tu haønh ñaõ laâu laém roài, nhöng khoâng thaáy coù caûm öùng gì. Phaûi chaêng, vì Phaät phaùp khoâng linh, hoaëc laø vì Kinh, Chuù khoâng coù löïc caûm öùng ñaïo giao? Ñaùp: Khoâng phaûi ñaâu! Chính vì ngöôøi ñoù khoâng coù loøng thaønh, khoâng coù traùch nhieäm maø cöù loâi thoâi, caåu thaû, laøm qua loa cho xong vieäc. Gioáng nhö vì tuøy hæ theo moïi ngöôøi maø laøm, chôù naøo phaûi thaät taâm ñaâu. Hoûi: Xin hoûi, ñoái vôùi thaàn thoâng Sö Phuï coù caùch nhìn theá naøo? Chính baûn thaân Ngaøi coù khoâng? 99


Gaäy Kim Cang Heùt

Ñaùp: Thaàn thoâng gì? Ngay caû quyû thoâng toâi cuõng khoâng coù, chôù ñöøng noùi gì laø thaàn thoâng. Toâi khoâng noùi thaàn thoâng maø laø noùi veà trí hueä. Phaøm heã nhö con coù linh caûm hoaëc bieát tröôùc ñöôïc chuyeän gì... thì ñoù coù theå noùi laø do taùc duïng cuûa trí hueä, chôù khoâng phaûi laø thaàn thoâng gì. Caùi thaàn ñoù thì khoâng theå nghó baøn. Neáu con nghieâm trì giöõ gìn quy cuû moät caùch ñaøng hoaøng, thì thôøi gian laâu daàn töï nhieân seõ coù trí hueä. Ñoái vôùi vieäc tu haønh, thì thaàn thoâng nhö laø moät thöù taøi naêng voâ cuøng nhoû nhaët khoâng ích lôïi gì caû. Ñöøng nghó raèng coù thaàn thoâng töùc laø coù caùi gì phi thöôøng gheâ laém. Ngöôøi tu haønh chaân chaùnh thì khoâng chuù troïng ñeán maáy thöù ñoù, nhöng cuõng khoâng baøi xích noù. Ñaáy chæ laø moät xu höôùng töï nhieân maø thoâi! Hoûi: Sö Phuï töø bi thöông xoùt, ñeä töû bò beänh ñau nhöùc caû toaøn thaân. Con ñaõ ñi moã nhieàu laàn roài maø cuõng khoâng bôùt. Gia ñình con thì tan naùt. Caû ñôøi con gaëp traéc trôû. Con caàu xin Sö Phuï khai thò chæ daïy. Con caàu mong seõ ñöôïc aùnh saùng maët trôøi chieáu coá ñeán con. A Di Ñaø Phaät! Ñaùp: A Di Ñaø Phaät! Con ñaõ gieát quaù nhieàu heo roài, sao laïi coøn hoûi toâi? 100


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Xin Sö Phuï giaûng giaûi veà tinh thaàn cuûa Laõo Hoøa Thöôïng Hö Vaân. Ñaùp:Ngaøi khoâng nguû. Hoûi: Boä kinh naøo thích hôïp cho ngöôøi môùi tu taäp ñeå nhaäp moân? Ñaùp: Boä kinh naøo cuõng ñeàu thích hôïp caû! Hoûi: Cö só taïi gia cuõng coù theå lieãu sanh thoaùt töû phaûi khoâng? Ñaùp: Chuù cuõng coù theå nhìn thaáy nhöõng ngöôøi taïi gia ñoù maø. Neáu hoï lieãu sanh thoaùt töû ñöôïc, thì chuù khoâng caàn phaûi hoûi toâi; coøn neáu hoï khoâng theå lieãu sanh thoaùt töû thì chuù cuõng khoâng caàn phaûi hoûi toâi. Hoûi: Phaät giaùo cuøng Ñaïo giaùo (Nhaát Quaùn Ñaïo) coù gì khaùc bieät? Ñaùp: Phaät giaùo laø Phaät giaùo, Ñaïo giaùo laø Ñaïo giaùo, Nhaát Quaùn Ñaïo töùc laø Nhaát Quaùn Ñaïo. Danh töø khoâng gioáng nhau töùc ñaõ coù söï khaùc bieät roài.

101


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Phaûi chaêng Phaät giaùo vaø Ñaïo giaùo laø cuøng chung moät nhaø? Ñaùp: Ngöôøi Trung Quoác vaø ngöôøi Myõ coù phaûi ñeàu laø con ngöôøi khoâng haû? Hoûi: Phaät giaùo, Ñaïo giaùo, Nho giaùo thì coù gì phaân bieät, taát caû coù phaûi laø gioáng nhau khoâng? Ñaùp: Moät beân coù trình ñoä ñaïo ñöùc Tieåu hoïc, moät beân coù trình ñoä ñaïo ñöùc Trung hoïc vaø moät beân coù trình ñoä ñaïo ñöùc Ñaïi hoïc. Khoùa trình ñaïo ñöùc cuûa Ñaïi hoïc laø daïy chuù quy y Tam Baûo: Phaät, Phaùp, Taêng vaø ñöøng queân Tam Baûo. Khoùa Trung hoïc laø baûo chuù töï quy y Tinh, Khí, Thaàn cuûa chính mình vaø ñöøng ñeå hao taùn tinh, khí, thaàn. Lôùp Sô hoïc laø baûo chuù coá gaéng laøm troøn Ñaïo Laøm Ngöôøi.

Hoûi: Ñaïo giaùo vaø Phaät giaùo coù choã naøo khoâng gioáng nhau? 102


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Ñaùp: Ñaïo giaùo chæ laø phaân nöûa, Phaät giaùo laø trieät ñeå roát raùo. Neáu hieåu Phaät phaùp maø khoâng hieåu Ñaïo giaùo thì ñoù vaãn chöa thaät söï hieåu Phaät phaùp. Neáu hieåu Ñaïo giaùo maø khoâng hieåu Phaät giaùo thì ñoù chæ laø phaân nöûa, chæ laø moät böôùc, hai böôùc cuûa söï baét ñaàu thoâi. Hoûi: Phaät giaùo vaø Ñaïo giaùo coù choã naøo laø khaùc bieät? Ñaùp: Vaäy con noùi ñi, ngöôøi giaø, traùng nieân, thanh nieân thì coù gì phaân bieät. Nho, Thích, Ñaïo laø moät nhaø, nhöng moät laø treû con, moät laø trung nieân vaø moät laø ngöôøi giaø. Vaäy hoï coù theå hieåu ñöôïc tö töôûng cuûa nhau hay khoâng? Hoûi: Con thaáy trong moät cuoán taïp chí coù caâu: “Ñôøi naøy hoïc Phaät maø khoâng thaønh Phaät, vaäy töùc laø hoïc sai roài.” Thöa Sö Phuï, xin cho bieát yù kieán cuûa Sö Phuï ñoái vôùi caâu naøy nhö theá naøo? Ñaùp: Neáu hoïc sai thì höôùng veà ñuùng maø hoïc laø ñöôïc roài. “Taän tín thö baát nhö voâ thö,” nghóa laø heát loøng tin vaøo saùch chaúng thaø ñöøng coù saùch. Toâi khoâng hieåu taïp chí, maø cuõng khoâng bieát vieát vaên chöông. Toâi cuõng khoâng coù thôøi gian ñeå xem taïp chí. Ñoái vôùi taïp chí, toâi cuõng khoâng phaûi laø chuyeân nghieäp. 103


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Em gaùi cuûa con ñaõ coù laàn muoán töï töû. Luùc noù ôû noäi truù trong tröôøng, noù coù nhöõng haønh vi, cöû chæ laï thöôøng, noùi naêng thì khoâng coù yù nghóa gì. Gia ñình con cuõng ñaõ giuùp noù baèng caùch caàu sieâu cho caùc oaùn gia traùi chuû cuûa noù. Baây giôø bònh tình noù ñaõ ñôõ nhieàu, nhöng vaãn coù luùc taùi phaùt. Thænh caàu Hoøa Thöôïng coù phöông phaùp gì ñeå trò lieäu cho coâ ta khoâng? Ñaùp: Nieäm Quaùn Theá AÂm Boà Taùt thì ñöôïc roài, nhöng phaûi thaät thaønh taâm, ñem heát loøng tin ra maø nieäm. Hoûi: Laøm sao ñeå ñoaïn taâm daâm duïc, keå caû nhöõng yù nieäm ôû beân trong? Ñaùp: Con khoâng nghó ñeán thì laø ñoaïn roài. Neáu con cöù nhôù töôûng ñeán noù thì laøm sao maø ñoaïn cho ñöôïc. “Nieäm khôûi töùc giaùc, giaùc chi töùc voâ,” laø nieäm khôûi lieàn tænh giaùc, giaùc roài töùc seõ khoâng. Hoûi: Phaät vaø ma coù gì khaùc bieät? Ñaùp: Coù taâm daâm duïc thì laø ma, khoâng taâm daâm duïc thì môùi laø Phaät. Ñaây chính laø choã ñeå phaân bieät. 104


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Duøng buøa chuù nhö theá naøo ñeå ñoái phoù vôùi ma quyû yeâu tinh? Ñaùp: Phaùp thuaät cuûa ngoaïi ñaïo, cuûa caùc loaøi yeâu ma quyû quaùi coù luùc laøm cho quyù vò nhöùc ñaàu, ñau raêng, ñau maét, hoaëc khieán cho quyù vò khoâng theå ñi ñöùng, bò choùng maët, hay phaùt cuoàng noùi baäy. Luùc ñoù caùc vò tuïng chuù thì seõ phaù ñöôïc phaùp thuaät cuûa chuùng noù, khieán phaùp thuaät cuûa chuùng khoâng coøn linh nghieäm, chôù khoâng phaûi laø voâ côù baûo quyù vò ñi ñoái phoù loaøi yeâu ma quyû quaùi ñaâu! Hoûi: Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi xuaát gia khoâng y giaùo phuïng haønh, chuùng ta coù theå khuyeân hoï hoaøn tuïc khoâng? Ñaùp: Chuù töï xuaát gia thì khoâng phaûi laø toát hôn hay sao? Chuù töï laøm moät ngöôøi xuaát gia maãu möïc, töï mình laøm göông cho ngöôøi thì khoâng phaûi laø coù hieäu löïc hôn hay sao? Hoûi: Sö Phuï ñaõ töøng noùi laø: ngöôøi naøo chuyeân trì chuù Ñaïi Bi trong ba naêm thì seõ ñöôïc thaønh töïu. Xin hoûi sau ba naêm ñoù thì taâm caûnh vi dieäu seõ nhö theá naøo? Ñaùp: Con trì cho ñuû ba naêm ñi roài haõy hoûi. 105


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Luùc coi kinh ñieån con cuõng coù theå nieäm danh hieäu Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. Vaäy laø con khoâng ñöôïc chuyeân taâm phaûi khoâng? Ñaùp: Thì con chuyeân taâm laø ñöôïc roài, sao coøn phaûi hoûi? Hoûi: Taïi sao ngöôøi ta khoâng kính baùi Ñöôøng taêng ñaïi sö Huyeàn Trang, maø laïi kính baùi Toân Ngoä Khoâng? Vaäy Toân Ngoä Khoâng laø coù thaät hay khoâng? Ñaùp: Taïi vì Toân Ngoä Khoâng - coù caây gaäy vaøng, laïi bieát nhaøo loän ngöôïc xuoâi, leân trôøi, xuoáng ñòa nguïc, khoâng choã naøo maø khoâng ñeán ñöôïc, cho neân ai ai cuõng aùi moä. Toân Ngoä Khoâng, Trö Baùt Giôùi, Sa Taêng ñeàu laø caùc nhaân vaät coù thaät, nhöng hoï chæ laø nhöõng tinh linh yeâu quaùi voâ hình theo giuùp ñôõ vaø hoä trì Ngaøi Ñöôøng Taêng ñi Taây Thieân thænh Kinh. Phaøm phu maét thòt khoâng theå naøo thaáy hoï ñöôïc. Hoï khoâng coù thaät theå nhö ngöôøi phaøm maø laø moät khoái taùnh linh.

106


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Taïi sao nhieàu ngöôøi ñaïo Phaät ôû Ñaøi Loan laïi ñem tieàn ñeå laøm ví duï so saùnh veà caùc caûnh giôùi cao thaáp? Laøm sao ñeå tìm caàu ñaïo Phaät chaân thaät? Ñaùp: Ñaïo Phaät chaân thaät thì ngheøo nhaát, laø khoâng muoán tieàn, maø cuõng khoâng caàu xin. Hoûi: Coù ngöôøi noùi laø em trai con xung khaéc vôùi meï con vaø coù theå ñe doïa ñeán taùnh maïng cuûa meï con. Hoï coøn noùi raèng, toát nhaát em con vaø meï con, khoâng ñöôïc ôû chung moät nhaø. Khoâng bieát Sö Phuï coù caùch gì hoùa giaûi khoâng? Ñaùp: Toâi laø ngöôøi xuaát gia, chôù khoâng phaûi laø keû phieâu baïc giang hoà, neân khoâng hieåu noåi vaán ñeà naøy. Hoûi: Veà chuyeän Quoác sö Ngoïc Laâm cöï tuyeät hoaøn tuïc ñeå keát hoân, con khoâng taùn thaønh. Xin hoûi Sö Phuï coù caùch nhìn ra sao veà caùch xöû söï nhö theá? Ñaùp: Toâi laø ngöôøi xuaát gia neân khoâng coù quan taâm veà chuyeän naøy. Xin ñöøng hoûi toâi veà vieäc keát hoân laäp gia ñình, sanh con ñeû caùi cuûa quyù vò. 107


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Ngöôøi hoïc Phaät neân laøm sao môùi coù theå tónh taâm, an taâm ñöôïc? Ñaùp: Con ñem taâm ra cho ta xem tröôùc ñi. Hoûi: Xin hoûi, ngöôøi sô phaùt taâm neân hoïc Phaät phaùp nhö theá naøo? Laøm sao ñeå löïa choïn ñaïo traøng vaø thieän tri thöùc ñeå tu hoïc vaø laøm sao phaùn ñoaùn, ñoù coù phaûi laø chaùnh phaùp hay khoâng? Ñaùp: Ñaây khoâng coù phöông phaùp gì caû. Quyù vò töï mình phaûi coù con maét traïch phaùp nhaõn. Neáu laø phaùp thaät quyù vò khoâng neân xem ñoù laø giaû, coøn neáu laø giaû thì cuõng khoâng neân cho ñoù laø thaät. Nhö vaäy laø ñuû roài. Hoûi: Chuùng con neân hoïc laøm sao, Tuïng nieäm Kinh, Chuù gì, hay Tu phaùp moân naøo thì mau thaønh Phaät nhaát? Ñaùp: Thì quyù vò tuïng Kinh - khoâng noåi noùng, tuïng Kinh - khoâng phaùt caùu, vaø tuïng Kinh - khoâng chöôûi maéng ngöôøi. Tuïng ba thöù kinh naøy thì raát mau thaønh Phaät ñaáy.

108


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Phaûi chaêng, thaät laø coù aâm hoàn nhaäp vaøo ngöôøi? Ñaùp: Con neân hoûi ngöôøi naøo maø bò aâm hoàn nhaäp ñi. Toâi khoâng coù bò aâm hoàn nhaäp qua. Maø daàu cho toâi coù bieát ñi nöõa, toâi cuõng khoâng noùi veà chuyeän naøy ñaâu. Hoûi: Xin hoûi, luùc ban ñaàu, ñoäng cô gì thuùc ñaåy Hoøa Thöôïng xuaát gia? Ñaùp: Chuyeän toâi xuaát gia maø chuù hoûi ñeå laøm gì? Chuù muoán ñaøo bôùi caên goác cuûa toâi aø! Toâi ñaõ khoâng coù goác reã töø laâu roài. Hoûi: Caâu hoûi thöù hai laø: vì sao maø phaùp danh cuûa Ngaøi laø Thöôïng Tuyeân Haï Hoùa? Ñaùp: Ñaáy laø teân cuûa toâi, chuù muoán bieát ñeå laøm gì? Laø quyû ñòa nguïc ñoù! Hoûi: Treân theá giôùi naøy coù raát nhieàu söï vieäc neáu mình khoâng tranh, khoâng giaønh thì seõ khoâng ñöôïc gì caû. Nhöng Sö Phuï noùi laø neân “khoâng tranh, khoâng tham, khoâng caàu.” Vaäy roát cuoäc thì con neân thuû, xaû nhö theá naøo? Ñaùp: Khi ñeán giôø aên côm thì quyù vò neân aên, khoâng phaûi laø giôø aên thì khoâng neân aên. 109


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Xin hoûi muoán xuaát gia thì caàn coù ñieàu kieän gì? Ñaùp: Xuaát gia thì ñaâu coù ñieàu kieän gì. Chæ caàn tinh taán doõng maõnh, ñöøng löôøi bieáng, ñöøng aên no roài chôø cheát, ñöøng phan duyeân, ñöøng töø saùng ñeán toái cöù chôø ñôïi ngöôøi ta ñeán cuùng döôøng. Ñoù laø ñieàu kieän ñeå xuaát gia ñaáy. Hoûi: Taïi sao thaân theå con laïi mang beänh tröôøng kyø khoâng ñöôïc khoûe maïnh? Con neân laøm sao ñaây? Ñaùp: Vì kieáp tröôùc con ñaõ saùt sanh quaù nhieàu, cho neân thaân theå môùi khoâng maïnh khoûe ñöôïc. Hoûi: Theá naøo goïi laø giôùi luaät? Ñaùp: Laø khoâng tranh, khoâng tham, khoâng caàu, khoâng ích kyû, khoâng töï lôïi, khoâng noùi doái. Quyù vò ñöøng coù tìm giôùi luaät ñaây trong saùch giôùi luaät, vì chuyeän naøy ai cuõng laøm ñöôïc, ngöôøi ngöôøi ñeàu coù theå thöïc haønh. Hoûi: Chuùng ta neân traû nôï nhö theá naøo? Ñaùp: Hoài höôùng coâng ñöùc maø mình ñaõ laøm cho caùc oan gia, chuû nôï ñeå nguyeän cho hoï khi caûm thoï ñöôïc nhöõng coâng ñöùc taát seõ ly khoå ñaéc laïc, lieãu sanh thoaùt töû. Khoâng ñöôïc maéc nôï maø khoâng chòu traû. 110


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Ngoaøi vieäc caïo toùc, aên chay, tu haønh coøn coù bieåu hieän naøo khaùc ñeå thaønh Phaät ngay ôû ñôøi naøy khoâng? Ñaùp: Ngöôøi ta coù caûm giaùc cao ñoä khi huùt thuoác phieän, nhöng moät khi thaønh nghieän roài thì raát khoå sôû, khoù chòu. Muoán thaønh Phaät phaûi chaân thì ñaïp ñaát, laäp thaân vöõng vaøng, thaät söï maø laøm. Chôù coù tính vieäc ñaàu tö thuû lôïi thì quaù sai laàm ñi. Hoûi: Trong töông lai vò cöùu tinh cuûa Trung Quoác coù phaûi laø Phaät töû khoâng? Ñaùp: Ñaõ noùi laø cöùu tinh, cho neân duø khoâng phaûi laø Phaät töû thì cuõng nhö laø Phaät töû vaäy. Bôûi vì hoï cöùu giuùp cho nhaân loaïi thoaùt khoå ñöôïc an vui. Neáu nhö hoï khoâng phaûi laø vò cöùu tinh thaät söï thì duø hoï laø Phaät töû cuõng keå nhö khoâng phaûi laø Phaät töû. Hoûi: Taïi sao Phaät töû hieän nay khoâng hieåu ñöôïc chaùnh phaùp, maø cöù lieàu maïng ñi caàu thaàn thoâng? Vì sao ña soá Phaät töû hieän nay laïi ngaøy caøng ham thích tieàn baïc? Ñaùp: Bôûi vì hieän nay ngöôøi ta ñeàu ñaõ bò truùng ñoäc cuûa tieàn.

111


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Ngaøy 26 thaùng 10 haõng haøng khoâng Trung Hoa bò rôùt maùy bay. Xin hoûi, Sö Phuï coù bieát tröôùc ñöôïc söï vieäc naøy khoâng? Chuùng con neân laøm sao ñeå traùnh naïn? Ñaùp: Chuù neân töï hoûi mình tröôùc – chuù bieát hay khoâng bieát. Neáu chuù bieát thì ngöôøi khaùc cuõng bieát, neáu chuù khoâng bieát thì taïi sao laïi muoán ngöôøi ta bieát haû? Hoûi: Ñaõ ñöôïc nghe phaùp roài, maø con vaãn chöa coù theå phaùt taâm thoï giôùi, laïi thöôøng phaïm toäi saùt sanh. Vaäy con neân phaùt taâm nhö theá naøo thì taâm ñaïo cuûa con môùi ñöôïc kieân coá, môùi coù theå saùm hoái toäi nghieäp saùt sanh töø luùc tröôùc? Ñaùp: Nhöõng chuyeän ngaøy xöa ví nhö ñaõ cheát maát töø hoài hoâm qua roài; coøn chuyeän sau naøy thì ví nhö môùi sanh ra hoâm nay. Neáu con coù theå coá gaéng söûa ñoåi loãi laàm ñeå laøm laïi ñôøi môùi thì ñoù chính laø böôùc thöù nhaát vaäy. Hoûi: Hieän nay daân chuùng trong nöôùc ñoàng loøng leân tieáng muoán nhöõng ngöôøi giaø haï ñaøi xuoáng chöùc. Ñaùp: Göøng giaø thì cay, ngöôøi giaø thì ñaùng giaù. Chæ caàn thaân theå hoï vaãn coøn khoûe maïnh, thì taïi sao laïi muoán hoï thoaùi chöùc toaøn boä chôù? 112


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Taïi sao khoâng coù moät phaùp giôùi cho ma quyû? Ñaùp: Chuùng noù gioáng nhö loaøi ñaïo taëc, thoå phæ coù tính caùch nhö ñoäi du kích, ñi lung tung khaép choán khoâng coù moät choã nhaát ñònh, cuõng khoâng coù ngöôøi cai quaûn chuùng. Ma thì gioáng nhö loaøi quyeán thuoäc cuûa loaïi giaëc cöôùp naøy. Nhö boïn thoå phæ treân theá gian, hoï laø ngöôøi nhöng khoâng phaûi ngöôøi ngöôøi ñeàu laø thoå phæ. Cho neân, khoâng coù phaùp giôùi cuûa boïn giaëc cöôùp, hay thoå phæ. Boïn naøy vaø ma quyû cuõng gioáng nhau thoâi.

Hoûi: Khi nieäm Phaät con nhö queân heát moïi vieäc, coù luùc laïi queân caû hít thôû. Xin hoûi ñaây coù phaûi laø hoân traàm khoâng? Ñaùp: Vaäy thì cheát coù phaûi laø toát hôn khoâng! Hoûi: Taïi sao con caûm thaáy raát sôï haõi quyû thaàn, nhaát laø vaøo ban ñeâm. Thaät laø coù quyû thaàn hay khoâng? Ñaùp: Luùc ôû Maõ Lai ñaõ coù ngöôøi hoûi toâi veà vaán ñeà naøy roài. OÂng ta hoûi: Roát cuoäc laø ngöôøi sôï ma hay ma sôï ngöôøi? Toâi ñaùp: Neáu trong taâm oâng coù ma, töùc laø ngöôøi sôï ma, coøn neáu trong taâm oâng khoâng coù ma thì laø ma sôï ngöôøi! 113


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Giöõa töï ñoä vaø ñoä tha thì caùi naøo laø quan troïng vaø neân laøm tröôùc? Ñaùp: Töï ñoä, ñoä tha voán khoâng coù naëng nheï, ñeàu laø gioáng nhau. Con maø muoán bieát naëng nheï töùc laø sai laàm roài. Hoûi: Xaõ hoäi Ñaøi Loan voán raát giaûn dò vaø chaân thaät, nhöng hieän nay con ngöôøi laïi ñam meâ veù soá, phieáu coå phaàn. Vì vaäy maø khieán cho ai naáy ôû Ñaøi Loan cuõng ñeàu trôû thaønh ngöôøi chaïy theo chuû nghóa toân baùi tieàn baïc. Xin hoûi, Ñaøi Loan phaûi nhö theá naøo môùi coù theå caûi thieän ñöôïc nhöõng hieän töôïng nhö treân? Ñaùp: Thì hoïc laøm ngöôøi ngu si moät chuùt ñi. Bôûi vì neáu hoï bieát chôi maáy thöù veù soá, hoaëc phieáu coå phaàn laø ñaõ quaù thoâng minh roài. Hoï chæ muoán thu lôïi chôù khoâng chòu ra coâng laøm hay cöù muoán thaâu thoùc luùa maø khoâng chòu troàng troït. Ñaây laø nhöõng taäp tuïc ngöôïc ñôøi vaäy. Hoûi: Laøm sao thoaùt ra khoûi tam giôùi ñeå nhaäp vaøo cöûa giaûi thoaùt? Ñaùp: Chuù khoâng ôû trong tam giôùi töùc laø ñaõ ra khoûi tam giôùi roài! 114


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Trong kinh “A Di Ñaø Phaät” coù noùi: Theá giôùi Taây phöông raát laø toát ñeïp. Cho neân moïi ngöôøi muoán hoïc theo Phaät, nieäm Phaät vaø muoán ñöôïc vaõng sanh veà theá giôùi Cöïc Laïc. Neáu vaäy, phaûi chaêng hoï troán traùnh, khoâng muoán laøm vieäc khoù nhoïc maø chæ thích höôûng caûnh an nhaøn? Ñaùp: Ñaïo Phaät coù taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân. Phaùp moân Tònh Ñoä naøy laø phaùp moân khoâng ai hoûi maø Ñöùc Phaät töï thuyeát. Ñaây laø phaùp moân baát khaû tö nghì, neân khieán ngöôøi khoù tin. Nhöng söï khoù tin naøy khoâng coù nghóa laø ñieàu laøm khoâng noåi. Hoûi: Moãi ngaøy coù theå trì 108 bieán chuù Ñaïi Bi, coøn chuù Laêng Nghieâm thì neân trì bao nhieâu bieán? Ñaùp: Moät ngaøn leõ taùm bieán. Hoûi: Laø Phaät töû thì coù theå ñaàu tö mua baùn phieáu coå phaàn khoâng? Ñaùp: Caùc ñeä töû cuûa ñaïo Phaät cuõng coù keû gieát ngöôøi, keû aên caép, keû taø daâm, cuõng coù keû noùi doái, uoáng röôïu. Vaäy chuù noùi laø hoï neân hay khoâng neân laøm vaäy? 115


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Coù moät ngöôøi bò truùng gioù raát nghieâm troïng, vaø hoäi hoä nieäm ñaõ ñeán trôï nieäm vôùi hy voïng laø oâng seõ ñöôïc vaõng sanh, nhöng oâng ta laïi ñöôïc laønh maïnh trôû laïi. Coù ngöôøi noùi, vì khoâng coù ñuû duyeân, cho neân oâng khoâng theå vaõng sanh veà theá giôùi Cöïc Laïc. Xin hoûi, noùi theo caùch nhö vaäy coù ñuùng hay khoâng? Ñaùp: Ñoù laø vì chöa ñeán luùc ñeå cho oâng vaõng sanh, cho neân oâng ta khoûe laïi. Neáu ñaõ tôùi luùc vaõng sanh thì oâng seõ ñi ngay. Chæ theá thoâi! Hoûi: Trong nhaø con coù raát nhieàu muoãi vaø nheàn nheän, sôï raèng chuùng seõ caén chích maáy ñöùa con nít vaø coù theå gaây nguy hieåm ñeán taùnh maïng tuïi treû con. Vaäy, con coù theå ñaäp cheát loaïi muoãi, nheän ñoù khoâng? Ñaùp: Taïi sao laïi coù muoãi vôùi nheän? Coù leõ laø do luùc tröôùc con ñaõ coù nhaân duyeân vôùi chuùng noù, neân chuùng noù hy voïng tìm söï che chôû cuûa con ñeå chuùng ñöôïc soáng coøn. Hoaëc laø con ñaõ töøng keát oaùn vôùi chuùng, neân nay chuùng muoán ñeán baùo thuø. Moãi ngöôøi chuùng ta coù theå laø ñaõ töøng laøm muoãi, laøm nheän qua. Baây giôø ñöôïc laøm ngöôøi, chuùng noù cuõng seõ ñeán ñoøi nôï cuûa kieáp tröôùc. Cho neân, toát hôn heát laø ñöøng neân gieát chuùng. 116


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Nieäm hai thaùnh hieäu Quaùn Theá AÂm vaø A Di Ñaø Phaät coù gì khaùc bieät, vaø hieäu quaû coù gioáng nhau khoâng? Ñaùp: Moät khi maø chuù sanh taâm phaân bieät nhö vaäy thì ñaõ khoâng coù hieäu quaû roài. Hoûi: Taïi sao meï con cheát ñaõ laâu roài, maø ngöôøi trong gia ñình con vaãn thöôøng naèm moäng thaáy baø trôû veà? Vaäy laø do nguyeân côù gì? Ñaùp: Bôûi vì ngöôøi trong nhaø vaãn chöa queân ñöôïc baø. Hoûi: Xin hoûi Sö Phuï, Toâng Qui Ngöôõng coù gì laø ñaëc saéc? Sö Phuï nghó laø neân phaùt döông quaûng ñaïi toâng naøy nhö theá naøo? Ñaùp:Toâng Qui Ngöôõng thì raát bình thöôøng chôù khoâng coù chi laø ñaëc saéc caû. Toâng Qui Ngöôõng cuõng khoâng nghó ñeán chuyeän phaùt döông quaûng ñaïi, maø chæ caàn coù ñöùc taùnh lôùn maïnh thoâi. Hoûi: Chuù Ñaïi Bi vaø chuù Laêng Nghieâm coù gì khoâng gioáng? Tuïng chuù naøo thì mau khai ngoä hôn? Ñaùp: Toâi chöa coù khai ngoä cho neân khoâng theå traû lôøi caâu hoûi naøy. 117


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Hieän nay quoác gia chuùng ta ñang xaûy ra quaù nhieàu hieän töôïng hoãn loaïn. Vaäy, mai naøy vaän maïng cuûa ñaát nöôùc seõ ra sao? Ñaùp: Chôù neân hoûi toâi chuyeän naøy, vì quyù vò ai naáy cuõng ñeàu bieát caû. Quyù vò ñaõ bieát roõ roài thì khoâng caàn phaûi coá hoûi nöõa. Quoác gia höng thònh taát seõ coù ñieàm laønh, quoác gia suy vong, taát seõ coù yeâu ma aùc nghieät. Nhö ngöôøi xöa nhìn töôùng con ruøa giaø ñoäng ñaäy boán chaân ñeå tieân ñoaùn, bieát tröôùc ñöôïc caùc chuyeän phöôùc hoïa, laønh döõ. Xöa kia, vua Thang Lyù ñem boø ñöïc ñen teá leân Thieân Hoaøng raèng: Traãm nay laø moät keû tieåu töû teân goïi Thang Lyù: daùm teá con boø ñen, daùm taâu leân Tieân Hoaøng vaø Hoaøng Haäu, daùm taâu Hoaøng ñeá, Hoaøng Haäu, Traãm töï mình coù toäi, chôù khoâng phaûi toäi cuûa muoân daân. Muoân daân coù toäi laø toäi ôû Traãm. Roài laïi noùi raèng: Xin ñöøng traùch toäi cho muoân daân, neáu nhö muoân daân coù toäi laø do Traãm ñaõ khoâng giaùo hoùa hoï ñaøng hoaøng. Thieân Ñeá haõy ñoå toäi cuûa hoï cho Traãm, Traãm seõ laõnh chòu heát. 118


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Caùc baäc Thaùnh hieàn, minh quaân ngaøy xöa ñeàu can ñaûm nhaän toäi vaø söûa ñoåi loãi laàm moät caùch duõng caûm nhö theá. Caùc Ngaøi coøn saün loøng tieáp nhaän lôøi can giaùn. Ñaáy môùi thaät söï laø moät ngöôøi göông maãu, moät vò laõnh ñaïo cho nhaân daân. Hoûi: Hoøa Thöôïng ñaõ töøng noùi qua laø ngaøy naøo maø Hoøa Thöôïng coøn ôû San Francisco thì ngaøy naáy San Francisco seõ khoâng bò ñoäng ñaát. Nhöng baây giôø Ngaøi môùi rôøi khoûi San Francisco, thì San Francisco laïi xaûy ra traän ñoäng ñaát. Vaäy hieän töôïng naøy coù yù nghóa gì? Ñaùp: Khoâng coù yù nghóa gì caû. Hoûi: Coù lôïi ích gì khi tuïng nieäm 42 maãu töï trong kinh Hoa Nghieâm? Ñaùp: Dieäu duïng voâ cuøng, khoâng theå dieãn ñaït baèng lôøi. Tuïng nieäm 42 maãu töï coù söùc maïnh khoâng theå nghó baøn vaø coù theå baït tröø heát caùc nghieäp toäi. Hoûi: Xin hoûi nhaân quaû trong ba ñôøi, coù phaûi con laø ngöôøi seõ thoï quaû baùo ôû kieáp töông lai vaø con laø ngöôøi taïo nghieäp ôû ñôøi hieän taïi thì gioáng nhau? 119


Gaäy Kim Cang Heùt

Ñaùp: Neáu con “muoán bieát nhaân ñôøi tröôùc thì haõy nhìn caùc quaû baùo maø con ñang laõnh chòu cuûa ñôøi naøy.” Nhöõng chuyeän con gaëp phaûi ôû ñôøi naøy, ñeàu laø do kieáp tröôùc con ñaõ taïo ra. “Muoán bieát quaû baùo ñôøi sau thì haõy xem nhöõng gì con ñang laøm ôû ñôøi naøy.” Neáu con muoán bieát ôû kieáp sau seõ coù keát quaû gì, thì haõy nhìn xem ñôøi naøy con ñang gaây ra nhöõng nghieäp toäi chi? Thí duï nhö con hay saùt sanh thì kieáp sau, con seõ bò quaû baùo laø maïng soáng ngaén nguûi. Neáu con hay aên caép thì kieáp sau, con seõ gaëp quaû baùo laø bò ngöôøi cöôùp giaät. Hoûi: Ñoái vôùi ngöôøi môùi baét ñaàu hoïc taäp Phaät phaùp thì neân tu trì nhö theá naøo? Ñaùp: AÊn côm, maëc aùo, vaø ñi nguû.

Ñeä Töû: Vuøng Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh lôùn quaù ñi thoâi! Hoøa Thöôïng: Khoâng phaûi laø vuøng Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh quaù lôùn, maø laø taâm löôïng cuûa con quaù nhoû heïp ñaáy! 120


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Töôïng Phaät ôû nhaø chuùng con chöa laøm leã khai quang, vaäy chuùng con coù theå leã baùi ñöôïc khoâng? Ñaùp: Töôïng Phaät coù khai quang, hay khoâng khai quang, ñoù khoâng phaûi laø vaán ñeà ôû ñaây. Chæ laø xem quyù vò coù taâm chaáp tröôùc hay khoâng thoâi. Neáu trong taâm khoâng chaáp tröôùc thì töôïng Phaät luùc naøo cuõng ñeàu laø khai quang. Neáu trong taâm coøn chaáp tröôùc thì duø töôïng Phaät ñaõ ñöôïc khai quang roài, cuõng coi nhö laø khoâng coù khai quang vaäy. Hoûi: Coù gì khaùc bieät giöõa söï cöùu ngöôøi, cöùu quyû vaø cöùu ma? Ñaùp: Töùc nhieân laø khoâng coù choã naøo maø khoâng gioáng nhau. Taïi sao con coøn muoán hoûi nöõa? Hoûi: Sö Phuï, con ñaõ boû huùt thuoác roài, thì con cuõng neân cöû aên thòt luoân sao? Vaäy thì taát caû caùc taät xaáu cuûa con cuõng seõ khoâng coøn. Ñaùp: Con neân giöõ laïi moät chuùt ñi thì seõ khoâng ra khoûi ñöôïc, thì vaãn laø ôû laïi ñaây, töùc laø vaãn coøn ôû laïi trong tam giôùi naøy vaäy! 121


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Ngaøi tin coù ma quyû khoâng? Ñaùp: Neáu chuù khoâng tin coù ma quyû thì chuù cuõng ñöøng tin coù Phaät. Phaät laø ma quyû tu thaønh ñaáy. Hoûi: Chuùng ta neân coù thaùi ñoä nhö theá naøo khi giao thieäp qua laïi vôùi nhöõng ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi? Hoaëc laø coù caùch gì ñeå giuùp hoï khoâng? Ñaùp: Tröôùc heát phaûi bieát roõ laø hoï vì sao maø trôû thaønh ñoàng tính luyeán aùi. Taïi sao hoï laïi coù khuynh höôùng naøy? Coù leõ vì caùc caëp vôï choàng gaây loän vôùi nhau vaø ñaøn oâng thöôøng cheøn eùp ñaøn baø. Ngöôøi Trung Quoác thì theo chuû nghóa ñaøn oâng, nhöng Myõ Quoác thì laïi theo chuû nghóa ñaøn baø. Nöôùc Myõ noùi: “Lady first” (ñaøn baø laø tröôùc nhaát), nhöng thaät ra, söï toân troïng phaùi nöõ chæ laø giaû thoâi. Vì “Lady” ngöôøi nöõ ôû nöôùc Myõ ñaâu coù phaûi laø “first” öu tieân. Hoï chæ taâng boác, phænh nònh maø noùi phaùi nöõ laø soá moät, vaäy thoâi. Caùc oâng thì vaãn cöù ôû ñoù maø thoâng ñoàng vôùi nhau ñeå gaït gaãm caùc baø. Caùc baø thì cuõng bieát laø mình bò gaït, lieàn noùi: Baûo toâi laø ñeä nhaát maø chaúng cho toâi quyeàn löïc soá moät, cuõng khoâng coù ñòa vò soá moät chi heát. Thaønh thöû hoï môùi caûm thaáy khoù chòu. Bôûi vaäy maø hoï khoâng muoán laáy choàng, roài daàn daàn bieán 122


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

daïng, chuyeån thaønh phong traøo nöõ ñoàng tính. Coøn ngöôøi nam thì sao? Thì hoï bò ngöôøi nöõ baét naït, ngöôøi nöõ gioáng nhö con coïp caùi laán löôùt ñaøn eùp ngöôøi nam saùt ñaát, töø saùng ñeán toái, hoï cöù baét ngöôøi nam phuïc dòch ñuû ñieàu. Bôûi vaäy ngöôøi nam cuõng caûm thaáy khoù chòu roài noùi: Vieäc gì maø phaûi keát hoân chôù? Theá laø hoï chuyeån khuynh höôùng thaønh ra nam ñoàng tính. Hoûi: Ñoát giaáy tieàn vaøng baïc cho toå tieân laø coù ñaïo lyù gì? Ñaùp: Chuyeän naøy maø coù ñaïo lyù thì ngöôøi Taây phöông ñeàu laø ma ngheøo caû. Quyù vò muoán nghieân cöùu chaân lyù thì tuyeät ñoái khoâng ñöôïc meâ tín. Hoûi: Taâm chuùng ta coù theå hieåu ñöôïc caû ba ñôøi: quaù khöù, hieän taïi vaø vò lai phaûi khoâng? Ñaùp: Taïi sao laïi khoâng theå? Ba thôøi thì cuõng nhö laø hoâm qua, hoâm nay vaø ngaøy mai vaäy thoâi! Toâi noùi thôøi gian taïm ngaén moät chuùt cho quyù vò deã nhôù vaø seõ khoâng coù mau queân nhö: Ba thôøi cuõng nhö laø naêm ngoaùi, naêm nay vaø naêm tôùi. Cho ñeán kieáp tröôùc, kieáp naøy vaø kieáp sau cuõng ñoàng moät lyù leõ gioáng nhau thoâi.

123


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Kinh A Di Ñaø noùi: “Chuùng sanh nghe roài thì neân phaùt nguyeän, nguyeän sanh veà nöôùc kia.” Nhöng con thì nguyeän seõ khoâng taùi sanh nöõa ñeå thoaùt khoûi luaân hoài. Con khoâng hieåu laø taïi sao laïi coøn muoán taùi sanh veà nöôùc kia? Ñaùp: Hoûi raát hay! Taùi sanh veà nöôùc Cöïc Laïc kia chính laø thoaùt ra luaân hoài ñoù. Hoûi: Laøm ngöôøi voán laø soáng trong ñau khoå, vaäy treân theá gian naøy coù bao nhieâu ngöôøi thaät söï soáng ñôøi sung söôùng? Ñaùp: Theá thì ai baûo hoï laøm ngöôøi? Neáu laø Chuùa (baûo hoï laøm ngöôøi) thì haõy ñi kieän Chuùa vaø bieän luaän vôùi Chuùa moät hoài ñi. Hoûi: Hoøa Thöôïng ñaõ töøng noùi: Theá giôùi Cöïc Laïc thì khoâng coù ngöôøi nöõ. Taïi sao theá giôùi Cöïc Laïc maø cuõng coøn troïng nam khinh nöõ? Ñaùp: Vì sao ñöôïc sanh vaøo coõi Tònh Ñoä ôû Taây phöông goïi laø theá giôùi Cöïc Laïc? Vì ôû ñoù vui maõi chôù khoâng buoàn phieàn khoå naõo, khoâng gioáng nhö ôû theá gian laø vui quaù roài laïi sanh ra buoàn phieàn. Hoâm qua toâi noùi theá giôùi 124


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Cöïc Laïc thì khoâng coù ngöôøi nöõ, nhöng hoâm nay toâi cuõng coù theå noùi laø khoâng coù ngöôøi nam. Nhaát ñònh laø quyù vò nghó raèng: Hoøa Thöôïng naøy sao maø noùi naêng loän xoän. Thaät ra, quyù vò hoûi sao thì toâi traû lôøi vaäy, tuøy cô öùng bieán maø! Nhöng chuùng ta cuõng neân hieåu laø: “Ñaïi ñaïo thì khoâng phaân bieät giöõa nam vaø nöõ.” Coù phaân bieät töùc laø rôi vaøo nhò nghóa roài. Kinh Kim Cang noùi: “Voâ nhaân töôùng, voâ ngaõ töôùng, voâ chuùng sanh töôùng, voâ thoï giaû töôùng” thì laøm sao laïi coù töôùng nam nöõ nöõa chôù? Cuõng coù theå noùi: Theá giôùi Cöïc Laïc toaøn laø ngöôøi nam hoaëc toaøn laø ngöôøi nöõ. Bôûi vì nam nöõ ôû ñoù, töï taùnh hoï thanh tònh khoâng coù tình duïc, cho neân nam coù theå thay theá cho nöõ vaø nöõ cuõng coù theå thay theá cho nam. Hoûi: Phöông phaùp cô baûn ñeå ngoài thieàn laø gì? Ñaùp: Phöông phaùp cô baûn aø! Thöù nhaát laø khoâng tham, thöù hai laø khoâng saân vaø thöù ba laø khoâng ngu si. Hoûi: Tieán theâm moät böôùc nöõa laø neân tónh toïa phaûi khoâng? Ñaùp: Ñöông nhieân roài, coâng phu ñaàu tieân cuûa tónh toïa laø taâm ñöôïc thanh tònh vaø ít tham muoán. Taâm thanh tònh thì khoâng coù voïng töôûng, ít ham muoán thì khoâng coù maáy thöù tình tình, aùi aùi. 125


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Xin Ngaøi löôïc giaûng chuùt ít veà phöông phaùp ngoài thieàn ôû chuøa Kim Sôn ñeå con coù theå nhaäp moân? Ñaùp: Chuù tôùi chuøa Kim Sôn (San Francisco) thì bieát lieàn. Muoán nhaäp moân, vaøo cöûa tröôùc tieân phaûi taäp ngoài kieát giaø. Hoøa Thöôïng Traùi Caây (Thuûy Quaû), töùc laø Ngaøi Quaûng Khaâm cuõng treùo chaân ngoài nhö theá. Ñoù goïi laø Kim Cang toïa. Ngoài nhö vaäy thì coù theå haøng phuïc ñöôïc ma quaân. Hoûi: Vôùi tình theá cuûa Ñaøi Loan saép tôùi, chuùng con neân phaûi laøm sao? Chuùng con neân toan tính vaø tu trì nhö theá naøo ñeå cöùu vaõn naïn coäng nghieäp? Ñaùp: Khoâng laøm ñieàu aùc, neân laøm caùc vieäc thieän. Hoûi: Con muoán cuùng döôøng Sö Phuï, nhöng con khoâng bieát neân cuùng gì? Ñaùp: Nieäm Phaät ñeå cuùng döôøng laø toát nhaát. Ñem chaân taâm nieäm Phaät laø chaâân taâm cuùng döôøng; giôùi taâm nieäm Phaät laø giôùi taâm cuùng döôøng; ñònh taâm nieäm Phaät laø ñònh taâm cuùng döôøng; vaø hueä taâm nieäm Phaät laø hueä taâm cuùng döôøng. 126


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: “Phaùp” laø gì? Ñaùp: Phaùp laø khí, töùc laø phaàn khí cuûa chuùng ta. Khí naøy thoâng trôøi thoâng ñaát, cho ñeán taát caû chö Phaät, Boà Taùt vaø chuùng ta ñeàu laø moät theå, laø vì nhôø khí naøy maø thoâng heát. Hoûi: Taïi sao nhaát ñònh phaûi ngoài kieát giaø môùi nhaäp ñònh ñöôïc? Duøng phöông phaùp khaùc coù ñöôïc khoâng? Neáu nhö hai chaân khoâng xeáp baèng laïi ñöôïc nhö vaäy thì coù theå ngoài yeân tónh toïa khoâng? Ñaùp: Vaäy cuõng ñöôïc. Theá ngoài kieát giaø naøy goïi laø Kim Cang toïa, thaønh thöû giuùp ta ngoài ñöôïc kieân coá hôn moät chuùt. Hoûi: Coù ngöôøi noùi Ngaøi laø Laõo ma vöông, vaäy thì laøm sao ñaây? Ñaùp: Theá thì toâi laø Laõo Ma Vöông vaäy! Hoûi: Vieäc sanh con töø oáng thí nghieäm töôïng tröng cho ñieàu gì? Ñaùp: Töôïng tröng cho nhaân loaïi saép phaûi bò dieät vong!

127


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Khoå laø gì? Vui laø gì? Ñaùp: Neáu laøm nhöõng chuyeän maø mình khoâng muoán laøm thì mình caûm thaáy khoå. Coøn ñoái vôùi vieäc maø muoán laøm thì mình caûm thaáy vui. Ví nhö neáu quyù vò khoâng coù caùi muoán, maø cuõng chaúng coù caùi khoâng muoán, ñoù töùc laø khoâng khoå, khoâng vui vaäy. Hoûi: Trong gia ñình, vôï choàng neân ñoái xöû vôùi nhau nhö theá naøo môùi ñuùng? Coù nhaân caùch quan heä ra sao môùi laø chaùnh ñaùng? Ñaùp: Phaûi kính troïng nhau nhö ñoái vôùi khaùch. Vôï choàng bieát toân troïng laãn nhau thì nhaát ñònh seõ sanh con laøm toång thoáng. Coøn neáu vôï choàng khoâng toân troïng laãn nhau thì nhaát ñònh seõ sanh con laøm aên maøy. Hoûi: Treân caên baûn thì söï tu haønh laø theá naøo? Ñaùp: Ñöøng voïng töôûng, khoâng neân nghó ngôïi nhieàu nhö vaäy. Nieäm ñoäng thì traêm söï sanh, ngöøng nieäm thì vaïn söï khoâng. Moät nieäm ñoäng roài thì chuyeän gì cuõng coù, neáu moät nieäm khoâng sanh thì toaøn theå hieån hieän, chuyeän gì cuõng khoâng coù. Nhöng goác caên baûn laø phaûi “Khoâng coù duïc nieäm” ham muoán. Ñoù laø vaán ñeà cô baûn ñaáy. 128


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Thieàn sö Nhaät Boån laø Ñaïo nguyeân ñaõ noùi: “Ai cuõng coù theå thaønh Phaät.” Nhöng con coù luùc laïi hoaøi nghi veà lôøi noùi naøy. Ngöôøi khaùc thì coù theå seõ thaønh Phaät chôù khoâng phaûi laø con! Ñaùp: “Heát thaûy chuùng sanh ñeàu coù Phaät taùnh, ñeàu coù theå thaønh Phaät,” ñoù laø do ñöùc Phaät Thích Ca noùi, chôù khoâng phaûi Thieàn sö Nhaät, Ñaïo Nguyeân noùi. Thaät laø töôûng töôïng quaù ñaùng. Hoûi: Vaäy chuùng con neân tu nhö theá naøo? Ñaùp: Quyù vò coù theå tu ñöôïc theá naøo thì cöù tu nhö theá aáy, töï lieäu söùc mình, laøm ñöôïc bao nhieâu thì laøm baáy nhieâu. Vieäc gì laøm khoâng noåi thì cuõng khoâng neân göôïng eùp. Hoûi: Tuïng kinh coù theå sieâu ñoä cho toå tieân khoâng? Ñaùp: Coù chuùt chuùt, trong möôøi phaàn, ngöôøi soáng ñöôïc baûy phaàn, coøn ba phaàn cho ngöôøi cheát höôûng.

129


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Con ngöôøi sanh ra ñeå laøm gì? Ñaùp: Con ngöôøi sanh ra khoâng phaûi laø vì aên côm maø laø phaûi giuùp ñôõ ngöôøi khaùc. Boån phaän laøm ngöôøi laø phaûi hoan hæ giuùp ñôõ moïi ngöôøi. Hoûi: Con ñaõ töøng hoïc qua thieàn Sieâu Giaùc. Trong luùc tónh toïa con nghe moät thöù aâm thanh, laïi töôûng töôïng ra phong caûnh ôû bieån. Luùc ñaàu con caûm thaáy raát taäp trung, caûnh giôùi raát khoaùi laïc. Nhöng traûi qua moät thôøi gian, laïi caûm thaáy caøng luùc caøng mô hoà, coù moät chuùt hôi hoãn ñoän. Con khoâng bieát, caùch thöùc thieàn Sieâu Giaùc naøy laø toát hay khoâng toát? Ñaùp: Neáu con muoán nghe moät thöù aâm thanh, hoaëc laø muoán nghe moät caùi gì, thì ñoù ñeàu laø voïng nieäm. Ñaáy laø moät loaïi voïng giaùc, chôù khoâng phaûi laø Sieâu Giaùc. Vì Sieâu Giaùc thì raát töï nhieân, khoâng coù tham, khoâng coù caàu, khoâng coù troâng mong baát cöù caùi gì. Neáu con coøn coù caàu mong, thì khoâng phaûi laø sieâu giaùc, maø coù theå noùi laø voâ giaùc ñoù. Hoûi: Thaày höôùng daãn thieàn Sieâu Giaùc daïy chuùng con phaûi töôûng töôïng ra moät thöù aâm thanh chi ñoù. 130


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Ñaùp: Nhö vaäy laø treân ñaàu laïi choàng theâm caùi ñaàu vaø cöôõi löøa laïi ñi tìm löøa, laø laøm moät chuyeän thöøa thaûi voâ ích. - Vaäy töùc laø khoâng nghó tôùi caùi gì heát, phaûi khoâng? - Nieäm ñoäng thì traêm söï sanh, Ngöøng nieäm thì vaïn söï khoâng – khoâng coøn voïng töôûng (töùc thanh tònh) thì seõ khoâng coù chuyeän gì caû (töùc an laïc). Taâm döøng nieäm tuyeät laø chaân phuù quyù, Tö duïc ñoaïn taän laø chaân phöôùc ñieàn. Quyù vò maø muoán nghe moät thöù aâm thanh thì ñoù laø höôùng ra ngoaøi ñeå tìm caàu. Hoûi: Vaäy roát cuoäc thì phöông thöùc tónh toïa Sieâu Giaùc naøy laø toát hay khoâng toát? Vì hieän nay loaïi thieàn naøy thì raát thònh thaønh treân khaép theá giôùi. Ñaùp: Ñoù laø vì coù soá ngöôøi khoâng caùch gì ngoài kieát giaø cho ñöôïc, neân ngöôøi ta môùi nghó ra moät phöông phaùp khaùc bieät thoâi. Thaät ra, muoán tónh toïa thì tröôùc tieân phaûi hoïc ngoài kieát giaø. Khoâng luyeän taäp ngoài kieát giaø, khoâng ra chuùt coâng phu maø muoán ñaéc ñaïo. Ñoù laø chuyeän khoâng theå coù ñöôïc. 131


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Thaät voâ lyù, ngöôøi xuaát gia moãi ngaøy chæ aên moät böõa? Ñaùp: Hoï aên nhieàu thì duïc nieäm cuûa hoï cuõng sanh nhieàu theâm. Hoûi: Con thöôøng nghe noùi raèng: taát caû nhöõng haønh ñoäng cuûa chuùng ta ñeàu seõ trôû thaønh chuûng töû trong thöùc thöù taùm. Con khoâng bieát giöõa thöùc thöù taùm naøy vaø baûy thöùc tröôùc coù moái quan heä ra sao? Ñaùp: Baûy thöùc tröôùc laø cuøng laøm vieäc vôùi nhau trong thaân theå chuùng ta. Baûy thöùc ñoù ñeàu chòu söï chi phoái cuûa thöùc thöù taùm. Neáu phaân taùch ra thì baûy thöùc ñoù cuõng khoâng coù traùch nhieäm gì maø laõnh traùch nhieäm laïi laø thöùc thöù taùm. Nhöng ñeán luùc cuoái cuøng, khi thöùc thöù taùm khoâng theå ñieàu khieån ñöôïc baûy thöùc tröôùc thì con ngöôøi seõ cheát. Luùc cheát, thöùc thöù taùm rôøi khoûi thaân theå sau heát, nhöng luùc nhaäp thai thì noù laïi ñeán tröôùc tieân. Cho neân noùi: “Ñi sau tôùi tröôùc laøm chuû oâng.” Thöùc thöù taùm laø chuû nhaân oâng, neáu y khoâng tôùi thì baûy thöùc kia cuõng khoâng coù taùc duïng gì. Baûy thöùc ñeàu do thöùc thöù taùm maø coù, neáu noù bò hö hoaïi thì baûy thöùc kia cuõng bò hoaïi luoân. Gioáng nhö boä phaän toáng daàu trong ñaàu maùy xe maø bò hö thì caùc boä phaän coøn laïi ñeàu khoâng coù taùc duïng gì caû! 132


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Chò cuûa con hieän nay ñang thaân caän vôùi phaùi taø giaùo, maø giaùo phaùi naøy giaû möôïn côù laø hoä phaùp cuûa Boà Taùt Ñòa Taïng ñeå quaûng caùo löøa bòp ngöôøi. Vaäy con neân laøm sao cho chò con quay ñaàu trôû laïi. Ñaùp: Tröôùc heát con töï phaûi hieåu bieát cho roõ raøng töùc chò con seõ quay ñaàu veà. Hoûi: Kinh A Di Ñaø noùi - Chuùng sanh maø trì nieäm ñöôïc danh hieäu Phaät thì coù theå vaõng sanh mang nghieäp veà theá giôùi Cöïc Laïc. Nhöng trong ñaïo Phaät thì laïi nhaán maïnh laø con ngöôøi neân töï laäp, töï löïc caùnh sinh thì môùi coù theå thaønh Phaät ñöôïc. Vaäy hai ñaïo lyù naøy coù phaûi laø xung ñoät vôùi nhau khoâng? Ñaùp: Khi con nieäm Phaät ñeán luùc nhaát taâm baát loaïn, vaäy ta hoûi con: Ñoù laø Phaät ñang nieäm hay laø con ñang nieäm? Ta tin raèng, thì cuõng vaãn laø troâng caäy vaøo söï khoå coâng cuûa rieâng con thoâi! Hoûi: Laøm sao ñeå ñöôïc ly khoå ñaéc laïc? Ñaùp: Laø ôû ngay trong khoå maø ñaéc Ñaïo, töùc phaûi chòu khoå nhieàu theâm moät chuùt, vì chòu khoå seõ heát khoå. 133


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Chuù taâm cuûa chuù Laêng Nghieâm laø gì? Ñaùp: Moät ñoaïn daøi cuûa chuù taâm laø “Da Zhi Tuo. Nan. E na li, pi she ti, Pi la, Ba she la, Tuo li, Pan tuo, Pan tuo ni, Ba she la bang, Ni pan. Hu xin du lu yong pan. Suo pe he.” Hoûi: Neáu thaät nhö con boá thí caùc phieàn naõo cuûa con cho Ngaøi, vaäy thì con coøn thöøa laïi gì? Ñaùp: Con khoâng coøn phieàn naõo, nhöng toâi thì coù phieàn naõo. Nhö vaäy khoâng phaûi laø caøng toát hôn hay sao? Bôûi vì toâi coù theå chòu ñöïng ñöôïc maø. Hoûi: Toâng Qui Ngöôõng vaø caùc Toâng nhö: Laâm Teá, Taøo Ñoäng vaø caùc toâng phaùi khaùc coù chi khoâng gioáng nhau? Ñaùp: Khoâng coù gì laø khoâng gioáng nhau, taát caû ñeàu laø con ngöôøi chöa ñöôïc thaønh Boà Taùt thoâi. Hoûi: Taïi sao coù moät soá ngöôøi tuy khoâng aên chay nhöng hoï laïi khoâng aên thòt boø? Ñaùp: Vì boø giuùp chuùng ta caøy ruoäng, cho neân coù moät soá ngöôøi khoâng nôõ loøng naøo maø aên thòt chuùng. “Ñoäng loøng traéc aån naøy moïi ngöôøi ñeàu coù.” 134


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Boån phaän tu haønh cuûa ngöôøi xuaát gia vaø ngöôøi taïi gia coù gì laø khoâng gioáng? Ñaùp: Ngöôøi taïi gia laø caän söï nam vaø caän söï nöõ; ngöôøi xuaát gia laø quyeán thuoäc cuûa Phaät. Ngöôøi taïi gia khoâng theå tính laø quyeán thuoäc cuûa Phaät. Ngöôøi xuaát gia thì taâm phaûi thanh tònh vaø ít duïc voïng. Ngöôøi taïi gia coù theå khoâng quaù nghieâm khaéc nhö ngöôøi xuaát gia, vì ngöôøi taïi gia coù theå keát hoân, coøn ngöôøi xuaát gia thì phaûi ñoäc thaân. Cho neân, moät beân laø thanh tònh vaø moät beân laø khoâng thanh tònh vaäy. Hoûi: Ngöôøi hoïc Phaät muoán hieán cho caùc boä phaän trong thaân theå mình sau khi cheát, vaäy coù ñöôïc khoâng? Ñaùp: Ngöôøi cheát maø hieán cho caùc boä phaän trong thaân theå khoâng baèng khi soáng maø cho ñöôïc, vaäy môùi laø chaân thaät. Mình cheát roài, khoâng coøn duøng ñöôïc neân môùi hieán cho ngöôøi, vaäy coù ích lôïi gì? Cho neân goïi laø: “Ñieàu mình khoâng muoán thì ñöøng thí cho ngöôøi.” Nhöõng gì maø mình xaû khoâng ñaønh maø xaû ñöôïc, ñoù môùi laø xaû chaân thaät. 135


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Neáu trì chuù maø phaùt aâm khoâng ñuùng thì coù linh nghieäm khoâng? Ñaùp: Luùc tröôùc coù moät laõo tu haønh thöôøng tuïng saùu chöõ Ñaïi Minh Chuù, nhöng vì oâng töï tuïng theo caùch cuûa mình, chôù khoâng hoûi ngöôøi khaùc, hoaëc laø vì trí nhôù keùm coûi, neân duø coù ngöôøi daïy, oâng cuõng queân maát. OÂng ñoaùn laø: chöõ khaåu duø coù theâm chöõ naøo thì seõ ñoïc theo aâm chöõ ñoù. Thí duï nhö chöõ Khaåu 口 maø theâm chöõ Baùt 八 keà beân thì ñoïc laø baùt 八. Chöõ Khaåu 口 maø theâm chöõ Di 彌 thì ñoïc laø di 彌. Chöõ khaåu 口maø theâm chöõ Ngöu 牛keà beân thì chaéc cuõng ñoïc laø ngöu 牛, töùc laø traâu vaäy. Bôûi theá maø oâng nieäm thaønh 唵 嘛 呢 叭彌 牛 AÙn Ma Ni Baùt Di Ngöu. OÂng nieäm raát thaønh taâm, raát haêng haùi vôùi chöõ Ngöu ñoù. Moãi ngaøy oâng ta nieäm ñeán caû traêm vaïn bieán AÙn Ma Ni Baùt Di Ngöu. Roài oâng nghó, neáu duøng xaâu chuoãi traøng ñeå ñeám thì raát laø phí coâng, neân oâng duøng moät traêm vaïn hoät ñaäu naønh ñeå ñeám soá. Khi nieäm moät caâu thì oâng laáy moät hoät ñaäu boû qua moät beân. Daàn daàn oâng khoâng caàn laáy tay boùc, maø hoät ñaäu naønh cuõng töï ñoäng nhaûy qua. Sau ñoù coù ngöôøi baûo oâng neân nieäm laø 唵 嘛 呢 叭彌 吽 “AÙn Ma Ni Baùt Di Hoàng” môùi ñuùng. 136


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Do ñoù, oâng ñoåi laïi nieäm thaønh AÙn Ma Ni Baùt Di Hoàng. Nhöng kyø quaùi thay, ñaäu naønh khoâng töï ñoäng nhaûy qua nöõa. Sau ñoù oâng laïi nieäm AÙn Ma Ni Baùt Di Ngöu, maø hoät ñaäu cuõng chaúng chòu nhaûy qua. Ñoù chaúng qua laø do loøng tin cuûa oâng ñaõ bò dao ñoäng, vì töï bieát laø mình ñaõ nieäm sai. Hoûi: Môùi phaùt taâm thì deã, nhöng laøm theá naøo baûo trì taâm ñaïo ñöôïc laâu daøi? Ñaùp: Thöôøng ñem sanh töû treo tröôùc chaëng maøy thì ñaïo taâm seõ ñöôïc laâu beàn. Neáu nhö thoaùi taâm laø bôûi vì queân maát caùi taâm ñaïo môùi phaùt luùc ban ñaàu. Hoûi: Laøm sao ñeå giaùo hoùa caùc chuùng sanh khoù ñieàu phuïc? Theá giôùi naøy thaät söï coù ngaøy taän maït phaûi khoâng? Ñaùp: Neân ñem heát taâm söùc nhaãn naïi cuûa mình ñeå giaùo hoùa hoï. Caùi ngaøy cuûa moãi ngöôøi cheát thì ñoù chính laø ngaøy theá giôùi taän maït cuûa ngöôøi ñoù. Hoûi: Laøm sao traùnh ñöôïc naïn ñoäng ñaát? Ñaùp: Neáu con ngöôøi khoâng noåi noùng thì seõ khoâng coù ñoäng ñaát. 137


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Laøm sao ñeå dung nhaäp Phaät phaùp vaøo ñôøi soáng haèng ngaøy? Ñaùp: Khoâng tranh, khoâng tham, khoâng caàu, khoâng ích kyû, khoâng töï lôïi, vaø khoâng noùi doái. Hoûi: Ñoái vôùi tình huoáng Ñaøi Loan hieän taïi, Hoøa Thöôïng nhaän thaáy nhö theá naøo? Ñaùp:: Toâi coù theå duøng hai caâu noùi ñôn giaûn ñeå hình dung veà söï vieäc naøy, töùc laø: “Coù phöôùc maø khoâng bieát höôûng; khoâng chuyeän laïi kieám chuyeän phieàn.” Hoûi: Chuùng ta aên heo bieán thaønh heo, aên deâ thì bieán thaønh deâ, aên boø thì bieán thaønh boø. Vaäy taïi sao chuùng ta aên rau caûi laïi khoâng bieán thaønh rau caûi? Ñaùp: Bôûi vì heo, deâ, boø ñeàu coù boán chaân. Luùc quyù vò muoán gieát chuùng, thì chuùng seõ tuoân chaïy. Duø chuùng ñaõ bò quyù vò gieát roài, nhöng chuùng seõ noåi loøng saân haän vaø muoán laø trong töông lai seõ keùo quyù vò xuoáng baäc laøm suùc sanh nhö chuùng. Con rau caûi thì sao? Quyù vò aên noù, noù cuõng khoâng keâu la, cuõng khoâng khoùc loùc, maø cuõng khoâng boû chaïy, vì rau caûi coù caúng gioø ñaâu ñeå maø chaïy. Cho neân, quyù vò aên rau caûi thì seõ khoâng bieán thaønh rau caûi ñöôïc. 138


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Hoøa Thöôïng nghó theá naøo veà vieäc Phaät giaùo phaân thaønh hai thöøa Nam, Baéc? Ñaùp: Ñaïo lyù Phaät giaùo voán khoâng phaân bieät giaùo phaùi. Chæ laø vì ngöôøi sau maát chaân lyù, môùi laäp ra moân phaùi hai thöøa Nam, Baéc maø baøi baùc laãn nhau. Taïi sao chuùng ta laïi muoán cho coát nhuïc töông taøn? Ñaïi thöøa noùi Tieåu thöøa thì quaù nhoû heïp. Tieåu thöøa cuõng khoâng toân kính caùc vò sö Ñaïi thöøa. Thaät ra, ai ôû trong Phaät giaùo maø gaây chuyeän chia reõ ly giaùn thì khoâng phaûi laø Phaät töû roài. Khoâng caàn phaûi noùi laø Ñaïi thöøa hay Tieåu thöøa, vì ngay caû moät thöøa cuõng khoâng coù, nhö: ích kyû, töï lôïi laøm toån haïi ngöôøi ñeå mình ñöôïc lôïi, chæ bieát töï taùn thaùn mình vaø phæ baùng ngöôøi. Ñoù töùc laø nhaân khôûi cuûa söï ñaáu tranh ñaáy. Hoûi: “Thöøa laø gì?” Ñaïi thöøa vaø tieåu thöøa coù gì khaùc bieät? Ñaùp: Thöøa laø moät coå xe coù theå chôû ngöôøi. Ñaïi thöøa coù theå chôû ñöôïc nhieàu ngöôøi. Tieåu thöøa thì chôû ít ngöôøi hôn. Vì caên taùnh cuûa chuùng sanh khaùc bieät, yù thích khoâng gioáng nhau, cho neân coù khuynh höôùng phaân chia Ñaïi thöøa hoaëc Tieåu thöøa. Thaät ra, Ñaïi, Tieåu ñeàu laø moät thöøa, ñöøng coù ôû ñoù maø sanh taâm phaân bieät. 139


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Xin hoûi “Chuyeån dieäu phaùp luaân” laø sao? Ñaùp: Vaïn söï vaïn vaät ñeàu laø chuyeån phaùp luaân. Nhö ngöôøi thì chuyeån phaùp luaân ngöôøi, choù chuyeån phaùp luaân choù, meøo chuyeån phaùp luaân meøo. Moät khi chuù ñaõ hieåu roõ roài töùc laø nghe ñöôïc - phaùp saùng suoát, neáu chuù khoâng hieåu töùc laø nghe phaûi - phaùp u meâ. Hoûi: Trong kinh noùi: Ñoái vôùi söï khai ngoä, quaùn saùt aâm thanh laø haïng nhaát. Vì caên tai vieân thoâng laø phaùp moân chöùng ngoä coù hieäu quaû nhaát. Trong caùc caên, ngöôøi ta quí nhaát laø caên maét, keá ñeán laø caên tai, roài sau môùi laø caùc caên khaùc. Cho neân, theo con thaáy thì hình nhö chuùng ta quí caên maét nhaát. Vaäy ñoái vôùi söï khai ngoä cuûa chuùng ta, caên maét ñaùng leõ laø coù hieäu quaû nhaát chôù ñaâu phaûi laø caên tai. Ñaùp: Thaät ra moãi caên ñeàu voán laø haïng nhaát, chôù khoâng coù haïng nhì. Hôïp vôùi caên cô cuûa mình thì laø haïng nhaát, khoâng hôïp vôùi caên cô cuûa mình thì laø haïng nhì vaäy. Hoûi: Ngoaïi ñaïo laø gì? Ñaùp: Laø taâm caàu phaùp ôû beân ngoaøi. 140


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Coù moät soá ngöôøi noùi laø trong ñaïo Phaät khoâng coù quan nieäm veà “linh hoàn.” Vaäy coù ñuùng khoâng? Ñaùp: Coù leõ laø coù moät soá ngöôøi noùi nhö theá. Nhöng nhöõng lôøi noùi ñoù ñaâu coù theå ñaïi dieän cho caû toaøn theå Phaät giaùo ñöôïc. Töø tröôùc tôùi nay, toâi chöa nghe qua ñaïo lyù naøy, maø toâi cuõng laø moät phaàn töû cuûa Phaät giaùo vaäy. Hoûi: Taïi sao con vaãn chöa khai môû trí hueä? Ñaùp: Taïi sao con khoâng coá gaéng lo hoài quang phaûn chieáu, haõy töï hoûi laø mình coù giaûm bôùt ba ñoäc chöa? Mình coù töï ñoä, ñoä ngöôøi chöa? Hoûi: Laøm theá naøo ñeå chaám döùt chieán tranh? Ñaùp: Thì neân hieàn töø hoøa nhaõ, ñoù laø bieän phaùp caên baûn ñeå chaám döùt chieán tranh. Hoûi: Chuù Laêng Nghieâm coù theå khieán cho ngöôøi cheát, maø cuõng coù theå khieán cho ngöôøi soáng laïi phaûi khoâng? Ñaùp: Ñoù laø chæ cho ngöôøi chöa cheát haún, cho neân coù theå laøm cho hoï soáng laïi ñöôïc. Nhöng neáu ngöôøi ñaõ cheát roài, maø laïi laøm cho hoï soáng trôû laïi thì khoâng deã gì ñaâu. 141


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoøa Thöôïng hoûi: Cöùu caùnh thì Chaân Thaät laø gì? Quyù vò noùi thöû ñi? Phaät töû: Tu ñaïo laø chaân! Hoøa Thöôïng: Vaäy taïi sao caùc vò coøn khoâng tu? Neáu ôû treân theá giôùi naøy maø muoán tìm caùi chaân thaät, thì seõ khoâng tìm ñöôïc ñaâu. Tu ñaïo laø chaân thaät nhöng cuõng khoâng nhìn thaáy ñöôïc. Coøn nhöõng gì maø quyù vò thaáy ñöôïc, ñoù ñeàu laø söï tu trì treân hình thöùc thoâi. Vì chaân lyù laø khoâng tieáng, khoâng muøi, khoâng hình, khoâng saéc. Vì vaäy, chuùng ta phaûi ôû trong caùi giaû ñeå tìm caùi thaät, chôù ñöøng rôøi giaû maø tìm kieám caùi thaät. Hoûi: Ñöùc Phaät Thích Ca ñaõ tu ba ñaïi kieáp. Traûi qua thôøi gian daøi nhö theá Ngaøi môùi thaønh Phaät. Vaäy, thôøi gian ñoù coù phaûi laø coá ñònh khoâng? Ñaùp: Chuù coù nghe moät coâng aùn veà Thieàn sö Cao Phong Dieäu khoâng? Ñoù laø vò ngoài thieàn treân doác nuùi Lieân Hoa taïi Taây Thieân Muïc. Luùc Ngaøi nguû guïc vaø bò rôi xuoáng nuùi thì coù Boà Taùt Vi Ñaø höùng ñôõ ñem Ngaøi leân. 142


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Ñeä töû : Daï, con ñaõ nghe qua. Hoøa Thöôïng: Ñaõ nghe qua, vaäy laø toâi ñaõ traû lôøi caâu hoûi naøy cho chuù roài. Hoûi: Thöa Sö Phuï, moät vaïn töôïng Phaät treân vaùch töôøng chaùnh ñieän ôû Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh ñeàu laø do Sö Phuï laøm ra caû, phaûi khoâng? Ñaùp: Chuyeän ñaõ qua roài, nhaéc ñeán laøm gì? Hoûi: Theá naøo laø trong caùi giaû maø tìm caùi chaân thaät? Ñaùp: Thì gioáng nhö vaøng hoaëc laø hoät xoaøn maø bò choân trong ñoáng phaân vaäy. Hoûi: Coù taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân. Coù phaûi caùc toân giaùo khaùc nhö AÁn Ñoä giaùo, Thieân Chuùa giaùo, Cô Ñoác giaùo ñeàu ñöôïc xem nhö laø moät phaùp moân khoâng? Ñaùp: Taát caû caùc phaùp ñeàu laø Phaät phaùp, ñeàu laø baát khaû ñaéc (khoâng theå ñaït ñöôïc). Hoûi: Taïi sao khi tuïng kinh thì con nhôù roài laïi queân? Queân roài laïi nhôù. Ñaùp: Bôûi vì con coù “nghieäp chöôùng töø kieáp tröôùc.” 143


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Ai laø Laõo Toå Toâng cuûa taát caû caùc loaøi chuùng sanh coù khí huyeát, nhö caùc loaøi ñoäng vaät bay loäi, bao goàm caû caùc loaïi hoa coû, caây coái? Ñaùp: Laõo Toå Toâng cuûa chuùng laø Phaät taùnh.

Hoûi: “Lai minh, khöù baïch” laø gì? Ñaùp: “Lai minh” (tôùi roõ) töùc laø bieát chuyeän cuûa mình ôû kieáp tröôùc nhö theá naøo. Thí duï nhö ôû ñaây coù moät soá ngöôøi bieát ñöôïc kieáp tröôùc, hoï laø ngöôøi xuaát gia hay laø ngöôøi cö só taïi gia. “Khöù baïch” (ñi toû) töùc laø bieát ñöôïc sau khi cheát, mình seõ laøm gì? Coù phaûi laø voâ buïng boø, nhaäp thai ngöïa, hoaëc laø vaõng sanh veà theá giôùi Cöïc Laïc gì khoâng nöõa? Ngöôøi maø ñaõ lieãu sanh thoaùt töû thì ñeàu hieåu bieát roõ raøng taát caû vaø hoï khoâng coøn hoà ñoà. Hoûi: Vua nöôùc Irag, Hussein laø thaàn thaùnh gì vaäy? Ñaùp: Haén laø quyeán thuoäc cuûa Thieân ma. 144


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Thieän Taøi ñoàng töû ñi tham vaán 53 vò thaày. Vaäy taïi sao con khoâng theå baùi theâm vaøi vò Sö Phuï nöõa? Ñaùp: Chính ñích thaân caùc vò Thaày thieän tri thöùc baûo Thieän Taøi ñi tham vaán caùc thaày khaùc, chôù khoâng phaûi vì Thieän Taøi tham moä caùc Sö coù ñöùc haïnh khaùc roài phaûn boäi vò Boån sö cuûa mình maø leùn ñi quy y. Hoûi: Neáu nhö coù moät gia ñình tan naùt, chuùng ta neân laøm sao ñaây? Ñaùp: Thì laøm laïi töø ñaàu, taát caû ñeàu laø thöû thaùch, ñeå xem chuùng ta seõ laøm sao. Neáu ñoái dieän maø chuùng ta khoâng bieát, töùc phaûi taäp luyeän laïi töø ñaàu. Hoûi: Ñoàng boùng, boùi queû... laø moät phaàn cuûa Phaät phaùp phaûi khoâng? Ñaùp: Taát caû phaùp ñeàu laø Phaät phaùp ñeàu khoâng theå ñaéc ñöôïc, cuõng coù theå noùi nhö: Taát caû phaùp ñeàu khoâng phaûi laø Phaät phaùp. Toùm laïi, hoïc Phaät thì phaûi buoâng boû caùc chaáp tröôùc, queùt taát caû phaùp, rôøi taát caû töôùng. 145


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: AÊn chay roát cuoäc laø coù lôïi ích gì? Coù phaûi aên chay thì gioáng nhö laø töï gaït gaãm mình, laø mình bò maéc löøa chaêng? Ñaùp: Neáu quyù vò aên chay maø caûm thaáy laø mình bò maéc löøa thì chæ laø bò doái gaït khi coøn soáng, nhöng sau khi cheát thì seõ khoâng bò gaït gaãm. Neáu quyù vò khoâng aên chay, thì luùc soáng khoâng bò löøa gaït, nhöng luùc cheát seõ bò löøa gaït. Quyù vò cöù loâi soå nôï ñoù ra maø tính ñi. Quyù vò thieáu tieàn thì phaûi traû tieàn, thieáu nôï caùi gì thì phaûi hoaøn traû laïi caùi ñoù. Hoûi: Con bò beänh ñau nhöùc khaép caû thaân, vaäy con phaûi laøm sao ñaây? Ñaùp: Thaân naøy laø giaû. Ngöôøi tu haønh khoâng caàu khoâng bònh, vì neáu khoâng bònh thì seõ sanh loøng tham duïc. Hoûi: Xin Sö Phuï töø bi khai thò cho chuùng con? Ñaùp: Nieäm Phaät nhieàu theâm.

146


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Thöa Sö Phuï, giaû söû nhö nhaân quaû thì khoâng sai moät tô haøo, nhöng taïi sao laïi noùi khoâng coù phaùp nhaát ñònh? Vaäy laø coù yù nghóa gì? Ñaùp: “Khoâng coù ñònh phaùp” laø ñaâu phaûi noùi quyù vò khoâng caàn phaûi tu ñaïo, roài coù theå tuøy tieän gieát ngöôøi, phoùng hoûa, cöôùp giöït. Khoâng coù phaùp nhaát ñònh töùc laø khoâng laøm caùc ñieàu aùc, maø neân laøm nhöõng ñieàu thieän. Bôûi laøm maø khoâng laøm, khoâng laøm maø laø laøm. Quyù vò ñöøng neân chaáp tröôùc. Hoûi: Coù phaûi ngoài baùn giaø laø bieåu thò cho toøa thaùp baïc, vaø ngoài kieát giaø laø bieåu thò cho toøa thaùp vaøng? Ñaùp: Khoâng treùo chaân leân ñöôïc thì khoâng coù toøa thaùp gì heát. Hoûi: Ñieàu maø ñeä töû hoái tieác nhaát laø khoâng coù ñuû thôøi gian ñeå ngoài thieàn. Ñaùp: Duø trong coâng vieäc baän roän, con cuõng neân nhín ra chuùt thôøi gian vaø duø trong luùc hoãn loaïn con cuõng khoâng ñöôïc laõng phí thôøi giôø. Tu haønh cuõng khoâng phaûi laø nhaém maét ngoài yeân môùi tính laø tu, maø con coù theå duø ôû nôi naøo, luùc naøo cuõng ñeàu laø hôïp cô thieàn caû.

147


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Taïi sao ngöôøi xuaát gia luùc naøo cuõng neân ñaép y caø sa? Ñaùp: Hieän nay coù moät soá ngöôøi xuaát gia chæ maëc aùo traøng, vì hoï nghó raèng maëc nhö vaäy thì ñaïi bieåu mình laø ngöôøi xuaát gia. Thaät ra, aùo traøng laø loaïi y phuïc coå xöa vaøo ñôøi Ñöôøng, ngöôøi taïi gia cuõng maëc aùo gioáng vaäy. Sau, loaïi y phuïc naøy ñöôïc truyeàn tôùi Nhaät Baûn, tôùi nay ngöôøi Nhaät vaãn coøn maëc kieåu aùo naøy. Do vaäy, aùo naøy tuyeät ñoái khoâng phaûi laø kyù hieäu cuûa ngöôøi xuaát gia. Duy chæ coù caø sa môùi laø trang phuïc chính cuûa ngöôøi xuaát gia, ñoù môùi theå hieän ñöôïc töôùng Tyø Kheo. Hoûi: Con ñöôøng tu ñaïo thì gian nan quaù, vaäy con coù ñuû söùc kieân trì ñeå ñeán nôi maø khoâng bò thoaùi taâm ñaïo khoâng? Ñaùp: Chæ caàn con tinh taán duõng maõnh, töï löïc, töï cöôøng khoâng ngöøng nghæ thì cuoái cuøng roài cuõng seõ ñaït tôùi muïc ñích. Hoûi: Beänh lôùn nhaát trong Phaät giaùo laø gì? Ñaùp: Beänh lôùn nhaát trong Phaät giaùo laø taâm tham, taâm phan duyeân vaø taâm ích kyû. 148


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Hoûi: Luùc Hoøa Thöôïng ôû Hoàng Koâng, Hoøa Thöôïng ñaõ ngaên ñöôïc söï xaâm nhaäp cuûa taát caû nhöõng traän cuoàng phong baõo toá. Vaäy hieän nay Ngaøi vaãn coù theå vì daân Hoàng Koâng maø ngaên chaën caùc côn gioâng baõo nöõa khoâng? Ñaùp: Con neân thænh caàu cho toaøn daân Hoàng Koâng ñeàu seõ khoâng cheát. Hoûi: Taïi sao luùc bình thöôøng chuùng ta phaûi nieäm Phaät? Ñaùp: Bình thöôøng nieäm Phaät laø chuaån bò cho luùc laâm chung. Neáu quyù vò trong luùc bình thöôøng khoâng coù thoùi quen nieäm Phaät, ñôïi ñeán luùc laâm chung seõ khoâng nghó nhôù tôùi nieäm Phaät, hoaëc cuõng khoâng bieát laø mình phaûi neân nieäm Phaät. Hoûi: Vì sao ngöôøi xuaát gia vaãn coøn ham thích danh tieáng? Ñaùp: Vì thaân hoï xuaát gia, nhöng taâm hoï vaãn chöa xuaát gia. 149


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Ñeä töû bieát Sö Phuï khoâng thích nghe ngöôøi ta noùi tieáng caùm ôn. Nhöng ñeä töû raát caûm kích Sö Phuï, vì Ngaøi ñaõ nhieàu laàn cöùu giuùp cho taùnh maïng cuûa con. Ñaùp: Thì neân phoùng môû taâm löôïng cuûa mình cho roäng ra, chôù ñöøng coù taâm ñòa heïp hoøi, nhoû nhoi. Haõy mau hoài quang phaûn chieáu ñeå phuïc hoài laïi caùi baûn lai thanh tònh cuûa mình. Hoûi: Phaûi chaêng, thaät coù chaân lyù hay ñaïo lyù tuyeät ñoái vónh haèng baát bieán toàn taïi trong vuõ truï? Neáu coù thì xin hoûi ñoù laø ñaïo lyù gì? Caàu xin Hoøa Thöôïng töø bi khai thò cho con. Ñaùp: Chuù nay maø bieát hoûi ñöôïc nhö vaäy, thì töùc laø chaân lyù ñoù ñoù. Hoûi: Ñaøi Loan cuûa chuùng con roài seõ ra sao? Ñaùp: Neáu ngöôøi Ñaøi Loan ñeàu aên chay nieäm Phaät, khoâng saùt sanh thì Ñaøi Loan seõ ñöôïc höng thònh. Coøn neáu ngöôøi daân Ñaøi Loan maø saùt sanh nhieàu theâm, hoaëc cöù taïo caùc aùc nghieäp thì Ñaøi Loan seõ bò suy hoaïi. Neáu moïi ngöôøi ñeàu khoâng laøm caùc vieäc aùc vaø vaâng laøm caùc vieäc thieän thì Ñaøi Loan seõ ñöôïc toát laønh. Neáu quyù vò laøm 150


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

nhieàu ñieàu aùc, vaø khoâng chòu laøm nhöõng vieäc thieän thì baát cöù luùc naøo Ñaøi loan cuõng seõ gaëp hieåm nguy. Hoûi: Taät beänh cuûa chuùng ta do töø ñaâu maø sanh? Ñaùp: Laø do töø ba ñoäc tham, saân, si maø sanh ra. Hoûi: Vì sao Phaät giaùo Ñaøi Loan ñeàu duøng tieàn ñeå so saùnh caûnh giôùi cao thaáp? Ñaùp: Laø ñaïo Phaät chaân thaät thì khoâng caàn tieàn. Hoûi: Taâm Boà-ñeà kieân coá laø gì? Ñaùp: Laø phaùt nguyeän tu ñaïo, baát luaän gaëp chöôùng ngaïi gì cuõng nhaát ñònh lo tu ñaïo. Duø coù khoù khaên, gian nan gì cuõng nhaát quyeát tu haønh, tuyeät ñoái khoâng thay ñoåi lôøi phaùt nguyeän thuôû ban ñaàu. Khi thaáy coù gì khaùc laï cuõng khoâng ñoåi yù, hoaëc thay ñoåi tö töôûng. Baát luaän laø gaëp nghòch caûnh, hay thuaän caûnh cuõng ñeàu nhaát quyeát laø phaûi tuøy duyeân nhöng baát bieán, baát bieán nhöng tuøy duyeân vaø giöõ vöõng taâm Boà-ñeà cuûa mình. 151


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Traûi qua nhieàu ngaøy ngoài thieàn, chaân con caøng ngaøy caøng ñau nhöùc, nhaát laø ñaàu goái traùi. Côn ñau ñoù töø töø cuoän troøn nhö traùi banh, roài ngöng ñoïng nôi ñaàu goái cuûa con. Hoâm qua ñang luùc ñau döõ doäi, noù boãng noå buøng vaø bieán thaønh moät luoàng khí thanh tònh, aám aùp maøu vaøng, roài chuyeån töø ñaàu goái doïc theo xöông soáng leân ñeán phaàn treân cuûa thaân con. Luoàng khí aám naøy khieán con caûm thaáy töï taïi, thích thuù maø khoâng bò hoân traàm. Sau ñoù con thaáy toøa ngoài hình troøn, coù hoa sen traéng. Phaàn vaønh hoa thì lôø môø khoâng thaáy roõ, nhöng chính giöõa thì hieån hieän nhuïy hoa tím, töïa hoà nhö uùp ngöôïc caùi taùch roäng vaønh. Hoát nhieân laïi hieän ra ngoïn nuùi baûo chieáu saùng röïc, maø töø tröôùc ñeán nay con chöa töøng thaáy, Laïi gioáng nhö caùc daõy thaønh trì ôû AÂu chaâu, laïi cuõng gioáng nhö coù caùc vò Boà Taùt ngoài treân toøa hoa sen vaø töø phía sau coù con raén ñaàu gieïp ñang cuoän mình leân phía treân ñænh nuùi. Coù khi thaáy nhö caûnh ñieän aûnh chieáu saùng laáp laùnh thoaùng thaáu qua, neân con khoâng nhôù roõ ñöôïc. Con chæ nhôù laø hình nhö, con moät mình ñi boä treân bôø bieån, nôi maø chöa töøng coù veát chaân ngöôøi ñi qua. Caûnh trí yeân tónh tuyeät ñeïp, khieán cho tinh thaàn con ngöôøi saûng 152


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

khoaùi, vaø chæ coù tieáng chim haûi aâu laø thöôøng phaù tan ñi söï traàm tónh, thanh tòch maø thoâi. Xin hoûi laøm sao ñeå con bieát hieän töôïng khaùc bieät giöõa caûnh thaät vaø söï taùc duïng cuûa taâm thöùc? Ñaùp: Coøn coù caùc voïng töôûng tham muoán thaáy Phaät, thaáy hoa thì ñoù laø giaû. Nghó töôûng thaáy gì thì con seõ thaáy caùi ñoù, nhöng cuõng laø giaû. Chuû yeáu laø ôû moät nieäm tröôùc chöa sanh maø thaáy caûnh giôùi thì ñoù môùi laø thaät, môùi laø coù yù nghóa, nhöng coù luùc noù laïi vaãn laø thuoäc veà huyeãn hoùa. Tham thieàn thì toát nhaát laø khoâng neân coù caûnh giôùi, caùi gì cuõng khoâng coù, vì chæ laø khoâng. Cuõng ñöøng kinh sôï, hay vui thích. Vì sôï hoaëc thích ñeàu laø coù theå bò ma nhaäp, nhö trong kinh Laêng Nghieâm coù noùi veà 50 loaïi nguõ aám ma. Hoûi: Treân theá giôùi naøy coù nhieàu caëp vôï choàng khoâng toân troïng laãn nhau, neáu vaäy thì con caùi cuûa hoï ñeàu khoâng thaønh taøi heát sao? Ñaùp: Yes - Ñuùng vaäy, ñoù laø nguyeân nhaân taïi sao baây giôø tuïi nhoû coù nhieàu vaán ñeà nhö gieát ngöôøi, phoùng hoûa nhö theá. Con nít maø cuõng khoâng theo quy cuû neà neáp, bôûi vì chuùng ñaõ bò truye truyeàn hình, computer ñieàu khieån, loâi cuoán maát roài. 153


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Nieäm Boà Taùt Quaùn Theá AÂm, chuù Ñaïi Bi vaø Phaåm Phoå Hieàn Haïnh Nguyeän trong kinh Hoa Nghieâm thì coù theå sanh veà theá giôùi Cöïc Laïc khoâng? Ñaùp: Ñöôïc chôù! Phaåm Phoå Hieàn Haïnh Nguyeän laø qui höôùng trôû veà Cöïc Laïc ñoù. Hoûi: Taïi sao ñeä töû cuûa con laïi bò run raåy trong luùc laïy Phaät? Ñaùp: Ñoù laø vì nghieäp chöôùng ñang theo noù. Nghieäp chöôùng baûo noù ñi tôùi choã ñoïa laïc ñaáy. Hoûi: Ngöôøi xuaát gia vôùi ngöôøi tu ñaïo coù choã naøo laø khoâng gioáng nhau? Ñaùp: Con noùi hoï coøn coù choã naøo gioáng nhau nöõa? Con haõy töï hoûi ngöôïc laïi mình laø: hoï coøn coù caùi gì gioáng nhau? Gioáng nhau ôû choã naøo? Khoâng gioáng nhau ôû choã naøo? Nhö theá coù phaûi laø con seõ hieåu roõ raøng hôn khoâng? Hoûi: Giaùn, ruoài muoãi laø moät loaøi trong luïc ñaïo, vì chuùng thuoäc loaïi ñoäc haïi, vaäy chuùng con coù theå tieâu dieät chuùng khoâng? 154


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Ñaùp: Toâi khoâng phaûi laø giaùn maø laø moät con muoãi nhoû beù tí. Neáu quyù vò muoán tieâu dieät loaïi muoãi nhoû beù thì neân tieâu dieät toâi tröôùc ñaõ. Hoûi: Laøm sao môùi thöôøng giöõ taâm ñöôïc “nhö nhö baát ñoäng?” Ñaùp: “Nhö giaû” laø nhö phaùp, y chieáu theo quy cuû maø laøm. Khoâng nhö phaùp töùc laø laøm maø khoâng y chieáu theo quy taéc. Nhö nhö töùc laø baát ñoäng, baát ñoäng thì môùi coù theå nhö nhö ñöôïc. Neáu khoâng theå baát ñoäng thì mieãn baøn ñeán nhö nhö. Hoûi: Taïi sao baây giôø laïi coù nhieàu naïn ñoäng ñaát nhö theá? Ñaùp: Vì söï noùng giaän cuûa con ngöôøi quaù lôùn ñi. Hoûi: Ñöùc Phaät noùi, Phaät phaùp khoâng rôøi caùc phaùp theá gian. Xin hoûi neân laøm theá naøo ñeå ñöa Phaät phaùp hoøa nhaäp vaøo ñôøi soáng haèng ngaøy cuûa chuùng con moät caùch vieân maõn? Ñaùp: Khoâng tham, khoâng caàu, khoâng ích kyû, khoâng töï lôïi, khoâng noái doái. 155


Gaäy Kim Cang Heùt

Hoûi: Con ñaõ nieäm Phaät raát nhieàu, nhöng taïi sao vaãn chöa tieâu tröø heát nghieäp chöôùng vaø khai ngoä? Ñaùp: Con laøm sao bieát ñöôïc laø con coù bao nhieâu nghieäp chöôùng? Töø voâ thuûy kieáp ñeán nay, bao nhieâu nghieäp chöôùng töø thieân vaïn öùc kieáp veà tröôùc, thì laøm sao trong moät sôùm moät chieàu maø coù theå tieâu tröø heát cho ñöôïc. Hoûi: Xin hoûi laøm sao môùi coù theå sieâu ñoä ñöôïc toå tieân vaø coâ hoàn? Ñaùp: Caàn coù baäc chaân tu ñaïi ñöùc cao taêng, coù ñònh löïc tu trì môùi coù theå hoùa giaûi söï ñau khoå cuûa caùc linh hoàn ñöôïc sieâu thaêng thieân giôùi. Nhö vaøo thôøi Minh Trieàu thieàn sö Long Khoá sieâu ñoä cho meï cuûa vua Vaïn Lòch. Trong ngaøy ñaêng ñaøn laøm leã caàu sieâu, Ngaøi baûo raèng: “Ta voán khoâng ñeán, nhöng baø cöù thích ta ñeán, moät nieäm khoâng sanh, thoaùt khoûi tam giôùi.” Chæ vôùi boán caâu phaùp ngöõ ñoù, maø meï cuûa vua lieàn ñöôïc sieâu thaêng leân trôøi. Hoûi: Thöa Sö Phuï, taâm Sö Phuï luùc naøo cuõng hoaøi nieäm veà Trung Quoác, vaäy côù sao Sö Phuï laïi laäp ñaïo traøng ôû nöôùc Myõ? Ñaùp: Toâi voán laø ngöôøi nhaän laáy nhöõng vieäc maø ngöôøi 156


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

khaùc vöùt boû. Nhöõng nôi maø ngöôøi khaùc khoâng tôùi thì toâi tôùi. Ñaøi Loan ôû ñaây ñaõ coù nhieàu ñaïo traøng roài. Hoûi: Xin thænh Hoøa Thöôïng khai thò cho chuùng con bieát veà caùc qui taéc khaùc bieät giöõa thieàn ñöôøng cuûa chuùng ta ôû ñaây vaø thieàn ñöôøng ôû Trung Quoác. Ñaùp: Ñöông nhieân laø coù raát nhieàu choã khoâng gioáng, nhöng ôû ñaây chuùng ta neân ñoäc laäp vaø töï taïo cho mình moät phong caùch rieâng. Töùc laø giöõ laáy ñieàu toát, maø xaû boû ñieàu xaáu, vaø caûi caùch, söûa ñoåi laïi taát caû caùc teä naïn trong Phaät giaùo. Thieàn thaát ôû Trung Quoác thì moãi ngaøy phaûi duøng ba böõa: saùng chaùo, tröa côm, chieàu baùnh bao. Moãi thieàn sinh ñeàu bò ban giaùm thieàn luaân phieân nhau ñaùnh: ñuùng cuõng ñaùnh, khoâng ñuùng cuõng ñaùnh. Ñaùnh caøng maïnh, caøng ñau chöøng naøo thì caøng bieåu thò theâm veà söï nghieâm minh cuûa quy cuû thieàn ñöôøng chöøng aáy. Thí duï nhö Cao Maân Töï thì cuõng noåi tieáng veà vieäc ñaùnh ñaäp. Coù khi hoï ñaùnh ñeán gaûy baûy caây thöôùc höông baûng luoân. Naêm nay quyù vò chöa bò ñaùnh nhö naêm roài. Chaéc coù leõ vì naêm nay loøng töø bi quaûng ñaïi cuûa toâi maø nghieäp chöôùng cuûa quyù vò cuõng bôùt ñi chuùt ít. Ñoù laø caùc söï khaùc bieä et ñaáy. eä 157


Gaäy Kim Cang Heùt

Caùc vò Hoøa Thöôïng ôû ñoù thì thaät laø ñaùng sôï. Hoï khoâng khi naøo coù veû maët töôi cöôøi, vì caû ngaøy cöù nghieâm nghò nhö Quan Ñeá Coâng vaäy. Moät khi maø quyù vò vaøo thieàn ñöôøng ngoài, thì seõ nhö laø chuoät nhìn thaáy meøo, sôï ñeán noåi khoâng daùm ngaång ñaàu leân. ÔÛ ñaây chuùng toâi khoâng coù ñaùnh ngöôøi böøa baõi. Moãi ngaøy toâi ñeàu vui veû giaûng daïy cho quyù vò, gioáng nhö laø doã ngoït treû nít vaäy. Taïi sao quyù vò laïi phaûi chòu laáy noãi khoå naøy? Taïi vì phöôùc baùo cuûa quoác gia naøy quaù lôùn, neáu khoâng cho quyù vò neám chuùt vò khoå thì quyù vò seõ khoâng theå phaùt ñaïi taâm ñeå maø tu ñaïo. Caùc vò ñaõ xaû boû maëc ñeïp, khoâng aên ngon, khoâng ôû trong caên nhaø sang troïng, buoâng boû heát caùc söï höôûng thuï xa hoa ñeå tôùi ñaây ñeå chòu khoå. Theá môùi coù theå phaù tröø ñöôïc caùc taäp khí coáng cao ngaõ maïn cuûa quyù vò, quyù vò môùi coù theå thaät loøng maø tu haønh lieãu sanh thoaùt töû ñöôïc. Laïi coøn moät chuyeän nöõa laø ôû thieàn ñöôøng Trung Quoác, thieàn sinh tuyeät khoâng ñöôïc duoãi chaân ra. Neáu ai duoãi chaân ra thì nhaát ñònh seõ bò ñaùnh khoâng chuùt nöông tay. Duø laø sö tröôûng maø phaïm quy cuû thì cuõng bò ñaùnh nhö thöôøng. Thí duï nhö vò sö tröôûng coù lôõ nguû guïc, vò giaùm thieàn beøn ñi tôùi vaø quøy goái phaûi xuoáng ñaát roài môùi ñaùnh. 158


Vaá aaán Ñaùp Kyù Luïc

Nhöng khi ñaùnh ñaïi chuùng thì seõ khoâng gioáng vaäy. Coøn uoáng traø thì cuõng coù caùch caàm taùch nhaát ñònh. Bôûi vì taùch khoâng coù quai, cho neân phaûi ñeå ngoùn tay caùi treân mieäng taùch, boán ngoùn kia naâng ñaùy taùch, roài ñöa thaúng tay ra cho vò tröïc nhaät chaâm traø vaøo. Uoáng xong thì ñeå taùch tröôùc maët cho vò tröïc nhaät thaâu deïp maø khoâng gaây tieáng ñoäng naøo. ÔÛ ñaây chuùng ta uoáng traø nhaân saâm vaø quy cuû trong thieàn ñöôøng cuõng coù khaùc moät chuùt. Nay chuùng ta seõ töø töø nghieân cöùu ñeå söûa ñoåi laïi cho thích hôïp vôùi phong tuïc ôû ñaây, nhöng chuùng ta cuõng khoâng nhaát ñònh laø phaûi baét chöôùc theo kieåu Trung Quoác. Haønh giaû tham thieàn ôû Trung Quoác tuyeät ñoái khoâng ñöôïc ra khoûi thieàn ñöôøng ñeå uoáng traø, hoaëc ngoài, hoaëc ñöùng ñeå noùi chuyeän. AÊn côm xong laø hoï trôû veà thieàn ñöôøng ñeå haønh thieàn ngay. Hoï khoâng ñöôïc laõng phí moät giaây phuùt naøo, hoï cuõng khoâng laøm chuyeän gì khaùc. ÔÛ ñaây khi duøng côm xong thì caùc vò coøn leân laàu xuùc mieäng, roài duoãi löng, co giaûn chaân caúng. Trong töông lai chuùng ta seõ caûi caùch laïi caùc nhöôïc ñieåm nhoû naøy cho phuø hôïp vôùi neà neáp, qui taéc.

159


Sô Löôïc veà Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa

宣化上人簡傳 Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa hoï Baïch, teân thaät laø An Töø, töï Ñoä Luaân. Ngaøi queâ ôû huyeän Song Thaønh, tænh Tuøng Giang thuoäc Ñoâng Baéc, Trung Hoa, töùc laø Maõn Chaâu. Phuï thaân Ngaøi teân Phuù Haûi, chuyeân laøm ngheà noâng. Meï hoï Hoà, sinh ñöôïc taát caû taùm ngöôøi con, naêm trai ba gaùi vaø Ngaøi laø uùt. Hoà thaùi phu nhaân thoï chay tröôøng, nieäm Phaät chaúng heà giaùn ñoaïn. Moät ñeâm noï phu nhaân naèm moäng thaáy Ñöùc Phaät A Di Ñaø hieän thaân phoùng ñaïi quang minh chieáu trieät theá giôùi, chaán ñoäng thieân ñòa. Giaät mình tænh giaác, phu nhaân ngöûi thaáy muøi höông kyø dieäu khaép phoøng, roài sau ñoù haï sanh ra Ngaøi. Vöøa ra ñôøi, Ngaøi lieân thanh khoùc suoát ba ngaøy ñeâm khoâng döùt. Chính laø vì ñau xoùt cho noãi khoå cuûa theá giôùi Ta Baø naày vaäy. Ngaøi cö nguï taïi moät thoân queâ nhoû beù, thöa thôùt nhaø cöûa. Theá neân, ñeán naêm möôøi moät tuoåi Ngaøi chöa heà thaáy qua ngöôøi cheát. Moät hoâm, Ngaøi thaáy moät em beù, mieäng ngaäm, maét nhaém, naèm boù trong ñaùm rôm beân leà. Ngaøi goïi maø ñöùa beù chaúng ñaùp, rôø thì chaúng coù hôi thôû. Ngaøi laáy laøm khoù hieåu voâ cuøng neân hoûi nhoùm baïn. Coù keû hieåu bieát lieàn noùi: “Ñöùa beù ñaõ cheát roài!” Song Ngaøi voâ cuøng ngaïc nhieân, khoâng hieåu theá naøo laø cheát. Veà nhaø, Ngaøi lieàn hoûi meï, baø daïy: “Phaøm laø ngöôøi, ai cuõng phaûi cheát. Coù keû cheát giaø, coù keû cheát vì beänh, cuõng coù keû cheát vì tai naïn. Baát luaän laø giaøu sang hay ngheøo khoù, baát luaän laø só, noâng, coâng, thöông, hay quan laïi, ai ai roát cuoäc roài cuõng phaûi cheát.” Ngaøi laïi hoûi: “Neáu thaät nhö vaäy, coù caùch gì thoaùt ñöôïc 160


Sô Löôïc veà Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa

cheát khoâng?” Baáy giôø trong nhaø coù vò khaùch laø ngöôøi tu haønh. Vò naøy ñôõ lôøi ñaùp raèng: “Chæ coù caùch tu Ñaïo, minh ngoä töï taâm, trieät kieán boån taùnh thì môùi lieãu ñoaïn sanh töû, sieâu thoaùt luaân hoài, thaønh Chaùnh Giaùc, chöùng Voâ Sanh.” Tuy luùc ñoù Ngaøi coøn nhoû tuoåi, song ñoái vôùi lôøi vò khaùch noùi, Ngaøi tænh ngoä saâu xa, do ñoù Ngaøi quyeát chí xuaát gia tu Ñaïo. Khi Ngaøi baøn chuyeän xuaát gia vôùi meï, baø daïy: “Xuaát gia laø chuyeän raát toát, nhöng cuõng khoâng phaûi laø chuyeän deã laøm. Caàn coù thieän caên, coù ñaïi nguyeän löïc, vaø caàn phaûi phaùt ñaïi Boà Ñeà taâm thì môùi coù theå thaønh töïu Voâ Thöôïng Ñaïo. Nay con ñaõ phaùt taâm, ta heát söùc ñoàng yù, cuõng thaät laø phuø hôïp vôùi giaác moäng xöa kia vaäy. Nhöng nay ta ñaõ giaø, ngaøy thaùng chaúng coøn bao laâu, caùc anh chò con ñeàu ñaõ töï laäp. Con neân ôû laïi ñeå phuïng döôõng cha meï; khi ta maát roài, con xuaát gia tu haønh, luùc ñoù cuõng chaúng muoän.” Ngaøi vaâng lôøi cha meï, roài sau ñoù haèng ngaøy thöôøng theo meï laïy Phaät. Laïy Phaät xong, Ngaøi laïy cha meï. Ngaøy qua ngaøy, ñoâng taøn xuaân ñeán, Ngaøi cung kính phuïng döôõng song thaân nhö ñoái vôùi Phaät vaäy. Chaúng bao laâu tieáng ñoàn veà söï hieáu thaûo cuûa Ngaøi vang khaép boán phöông. Khi ñoù moïi ngöôøi ñeàu goïi Ngaøi laø Baïch Hieáu Töû (ngöôøi con chí hieáu hoï Baïch). Naêm Ngaøi 19 tuoåi thì meï Ngaøi qua ñôøi; baáy giôø Ngaøi töø giaõ hoï haøng leân chuøa baùi Hoøa Thöôïng Thöôøng Trí laøm Thaày vaø quy y, chính thöùc xuaát gia, thoï giôùi. Sau ñoù, Ngaøi veà laïi nôi moä phaàn thaân maãu ñeå thuû hieáu trong ba naêm. Suoát thôøi gian aáy, Ngaøi soáng trong moät tuùp leàu tranh nhoû, ngaøy ngaøy toïa Thieàn, ñoïc tuïng kinh ñieån Ñaïi Thöøa vaø nieäm Phaät A Di Ñaø. Raát nhieàu laàn Ngaøi ngoài Thieàn roài nhaäp Ñònh, lieân tieáp trong nhieàu tuaàn leã chaúng rôøi thieàn saøng. 161


Gaäy Kim Cang Heùt

Moät ñeâm noï, daân trong thoân gaàn ñoù hoát hoaûng thaáy tuùp leàu tranh cuûa Ngaøi höøng höïc löûa ñoû. AÙnh löûa hoàng phöøng thaúng leân giöõa khoâng trung vaø tuùp leàu tranh thì saùng röïc nhö ban ngaøy. Nhieàu ngöôøi chaïy ñeán moä, hoâ hoaùn: “Nhaø Hieáu Töû bò chaùy roài!” Caû traêm ngöôøi trong laøng heø nhau xaùch gaùo, ñem xoâ tôùi ñeå chöõa chaùy. Song, khi tôùi nôi hoï chæ thaáy tuùp leàu tranh bình laëng, löûa chaúng chaùy vaø Ngaøi thì vaãn an nhieân, tónh maëc trong Thieàn Ñònh! Coù laàn Ngaøi ñang toïa Thieàn thì chôït coù vò khaùch ñeán vieáng. Vò khaùch aáy, ngaïc nhieân thay, chính laø Luïc Toå Hueä Naêng! Ñöùc Toå Sö daïy Ngaøi raèng trong töông lai Ngaøi seõ tôùi Myõ quoác ñeå ñoä sinh, raèng ôû Taây phöông Ngaøi seõ gaëp nhieàu keû höõu duyeân coù theå hoaèng döông Phaät Phaùp vaø Ngaøi seõ ñoä voâ löôïng voâ bieân chuùng sanh. Maõi ñeán luùc Ñöùc Toå Sö töø bieät quay ñi roài, Ngaøi môùi choaøng tænh, nhôù laïi raèng Ngaøi Hueä Naêng voán laø ngöôøi ñôøi Ñöôøng khoaûng 1.200 naêm veà tröôùc. Sau Ñeä Nhò Theá Chieán, Ngaøi vaân du khaép nôi. Cuoái cuøng, traûi qua hôn ba ngaøn daëm, Ngaøi tôùi chuøa Nam Hoa, baùi kieán vò Ñaïi Thieän Tri Thöùc cuûa thôøi baáy giôø laø Laõo Hoøa Thöôïng Hö Vaân. Laõo Hoøa Thöôïng luùc aáy ñaõ 109 tuoåi. Vöøa nhìn thaáy Ngaøi, Laõo Hoøa Thöôïng lieàn nhaän ra ngay söï chöùng ngoä cuûa Ngaøi. Khi ñoù, Laõo Hoøa Thöôïng noùi: “Nhö thò, nhö thò!” vaø Ngaøi cuõng ñaùp laïi: “Nhö thò, nhö thò!” Baáy giôø, Laõo Hoøa Thöôïng Hö Vaân aán chöùng sôû ñaéc cuûa Ngaøi vaø Ngaøi chính thöùc trôû thaønh vò Toå thöù chín cuûa doøng phaùp Quy Ngöôõng. Sau ñoù, Laõo Hoøa Thöôïng daïy Ngaøi ôû laïi chuøa ñaûm nhaän chöùc Vieän Tröôûng Vieän Giôùi Luaät cuûa Chuøa Nam Hoa. Naêm 1950, Ngaøi töø giaõ chuøa, leân ñöôøng sang Höông Caûng. ÔÛ ñaây, Ngaøi soáng taïi moät sôn ñoäng bieät laäp, chaúng lai vaõng gì ñeán buïi traàn, tuïc luïy. Chaúng bao laâu, coù voâ soá Taêng-löõ 162


Sô Löôïc veà Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa

töø Trung Hoa, Ñaïi Luïc qua Höông Caûng tî naïn vaø hoï caàn söï giuùp ñôõ cuûa Ngaøi. Cuoái cuøng, öùng vôùi nhaân duyeân, Ngaøi rôøi sôn ñoäng, laäp ra giaûng ñöôøng vaø hai ngoâi chuøa, cuøng trôï giuùp xaây döïng nhieàu ñaïo traøng khaùc. Trong suoát möôøi hai naêm ôû Höông Caûng, Ngaøi laø taám göông saùng, tinh taán tu haønh khoå haïnh, queân mình vì Phaät Phaùp. Ngaøi ñaõ aûnh höôûng voâ soá thieän nam tín nöõ, khieán hoï phaùt taâm Boà Ñeà, quy y Tam Baûo, uûng hoä Phaät Phaùp. Naêm 1962, Ngaøi ñeán San Francisco, Myõ Quoác. Taïi ñaây, nôi moät nhaø kho nhoû, Ngaøi kieân trì tu haønh trong im laëng, chôø ñôïi cho cô duyeân hoaèng döông Ñaïo Phaùp chín muoài. Luùc aáy, Ngaøi töï goïi mình laø “Moä Trung Taêng” (nhaø Sö trong phaàn moä), hay laø Hoaït Töû Nhaân (ngöôøi ñaõ cheát nhöng coøn soáng). Nhöõng Phaät töû hieåu bieát söï tu haønh chaân chính cuûa Ngaøi ñeàu raát caûm ñoäng vaø cung kính uûng hoä, cuùng döôøng Ngaøi. Naêm 1968, Ngaøi bieát cô duyeân ñaõ ñeán, Ngaøi noùi: “Moät ñoùa hoa seõ nôû ra naêm caùnh.” Muøa heø naêm ñoù, Ngaøi chuû trì Phaùp Hoäi giaûng Kinh Laêng Nghieâm trong 96 ngaøy. Khi Phaùp Hoäi keát thuùc, quaû nhieân coù naêm ngöôøi Myõ ñaàu tieân xin xuaát gia vôùi Ngaøi. Töø ñoù, Ngaøi tieáp tuïc chuû trì nhieàu Phaùp Hoäi cuøng giaûng giaûi caùc boä kinh nhö: Taâm Kinh, Kinh Ñòa Taïng, Kinh Phaùp Hoa, Kinh Phaùp Baûo Ñaøn v..v... Naêm 1971, Ngaøi giaûng boä kinh toái cao cuûa Ñaïi Thöøa, ñoù laø Kinh Hoa Nghieâm. Song song vôùi vieäc giaûng Kinh, thuyeát Phaùp, Ngaøi coøn laøm voâ soá coâng ñöùc ñoä sinh khaùc. Naêm 1976, Ngaøi thaønh laäp Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh laø neàn taûng caên cöù ñòa ñeå hoaèng döông Phaät Phaùp ôû Myõ Quoác. Taïi Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh, Ngaøi xaây döïng cheá ñoä Tuøng-laâm, ñaøo taïo Taêng, Ni, hoïc chuùng, taïo nhaân duyeân thuø thaéng cho söï chaân chính tu haønh.

163


Giôùi Thieäu Kinh Saùch

Online Catalog: http://bttsonline.org Phaät Thuyeát Kinh A Di Ñaø

Khoâng nhö nhöõng boä kinh khaùc, vì ñaây laø baøi kinh khoâng ngöôøi thöa thænh maø Phaät töï thuyeát giaûng. Quyeån kinh naøy ñöôïc Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa löôïc giaûng yù nghóa vaø phöông phaùp haønh trì, ñeå chuùng ta nhaän thöùc roõ hôn veà coâng naêng vaø giaù trò cuûa boä kinh A Di Ñaø. Phaàn noäi dung coù ñeà caäp ñeán cuoäc ñôøi vaø xen keõ nhöõng caâu chuyeän keå veà caùc ñeä töû lôùn cuûa Phaät thaät lyù thuù. Saùch coù theâm phaàn chuù thích vaø nhieàu danh töø Phaät hoïc caên baûn.

Kinh Kim Cang

Toaøn boä teân kinh, goïi laø Kinh Kim Cang Baùt Nhaõ Ba La Maät. Coâng duïng cuûa kinh laø phaù tan taát caû nhöõng chaáp tröôùc, vöôùng maéc veà caùc töôùng: ngaõ, nhaân, chuùng sanh, thoï giaû. Ví nhö Boà Taùt khi thöïc haønh boá thí maø coøn chaáp thaáy ta laø keû boá thí, coù ngöôøi ñöôïc boá thí, töùc ñoù khoâng phaûi laø Boà Taùt. Cho neân ñöùc Phaät baûo: Boà Taùt khoâng neân truï vaøo saéc maø boá thí. Trong thôøi maït phaùp, neáu coù ngöôøi khi nghe kinh Kim Cang lieàn sanh loøng tin hieåu thoï trì thì thaät laø hieám coù, vì ngöôøi theá gian laïi thöôøng coù taâm chaáp ngaõ, chaáp phaùp.

Luïc Toå Ñaøn Kinh

Noäi dung quyeån kinh töôøng thuaät laïi cuoäc ñôøi vaø quaù trình ñaéc phaùp cuûa Luïc Toå. Trong cuoäc ñôøi haønh ñaïo, Ngaøi ñem phaùp moân Ñoán giaùo löu truyeàn ñeán khaép nôi khieán ngöoøi hoïc ñaïo nhaän ñöôïc boån taâm, thaáy ñöôïc boån taùnh. Luïc Toå Phaùp Baûo Ñaøn Kinh goàm nhöõng baøi thuyeát phaùp cuûa Luïc Toå Hueä Naêng ñöôïc sao cheùp laïi ñeå löu truyeàn. Toå laø ngöôøi voán khoâng bieát chöõ, nhöng khi nghe coù ngöôøi tuïng kinh Kim Cang ñeán caâu: “Öng voâ sôû truï nhi sanh kyø taâm” maø hoaùt nhieân khai ngoä. Sau Ngaøi ñöôïc Nguõ Toå Hoaèng Nhaãn aán chöùng truyeàn y baùt vaø trôû thaønh Toå thöù saùu.

Khai Thò

Goàm nhöõng lôøi giaûng daïy cuûa Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa veà caùc ñaïo lyù caên baûn nhö: nhaân caùch laøm ngöôøi ñoái vôùi gia ñình, xaõ hoäi vaø caû nhaân loaïi treân theá giôùi. Vôùi nhöõng daãn duï thieát thöïc, Hoøa Thöôïng chæ baøy caùc ñöùc haïnh cao thöôïng cuûa nhöõng baäc coå nhaân Hieàn Thaùnh haàu ñeå moïi ngöôøi laáy ñoù laøm göông maø noi theo. Song song vôùi nhöõng baøi phaùp ngaén naøy Hoøa Thöôïng vaãn luoân tha thieát keâu goïi chuùng ta neân xem troïng nhaân nghóa ñaïo ñöùc vaø nhôù giöõ taâm bình khí hoøa trong caùc sinh hoaït haèng ngaøy. Vì ñoù cuõng laø moät trong nhöõng phaàn chaùnh khí giuùp cho theá giôùi hoøa bình.

164


Giôùi Thieäu Kinh Saùch

Dieäu Phaùp Lieân Hoa Kinh, Phaåm Phoå Moân

Boä kinh quen thuoäc nhaát laø Phaåm Phoå Moân, thöôøng ñöôïc caùc giôùi xuaát gia, taïi gia tuïng nieäm. Noäi dung quyeån kinh ñöôïc Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa dieãn giaûi veà nhöõng ñöùc haïnh töø bi vaø caùc coâng naêng dieäu duïng cuûa Boà Taùt Quaùn Theá AÂm trong khi cöùu ñoä chuùng sanh.

Kinh Phaät Thuyeát Töù Thaäp Nhò Chöông

Laø boä kinh ñöôïc dòch ra Haùn Vaên laàn ñaàu tieân khi Phaät Giaùo töø AÁn Ñoä truyeàn sang Trung Hoa. Kinh naøy goàm coù 42 chöông Phaät phaùp, cuõng chính laø 42 ñoaïn ngöõ luïc, hay 42 lôøi daïy do ñöùc Phaät thuyeát giaûng veà phöông phaùp tu haønh. Ngöôøi tu ñaïo phaûi quyeát taâm ñoaïn tröø caùc duïc voïng, meâ chaáp vaø bieát buoâng xaû. Nhöng chuû yeáu laø haønh giaû caàn phaûi bieát töï chuû ñeå haøng phuïc taâm mình, coù theá môùi ñaït ñöôïc keát quaû. Boä kinh naøy chaúng nhöõng raát ích lôïi cho ngöôøi xuaát gia, maø caû cö só taïi gia cuõng coù theå nöông theo hoïc taäp ñeå haønh trì.

Toå Sö Boà Ñeà Ñaït Ma

Toå Sö Boà Ñeà Ñaït Ma, vò Toå thöù 28 ôû AÁn Ñoä nhöng ôû Trung Quoác thì keå laø Sô Toå. Vì xeùt thaáy caên taùnh Ñaïi Thöøa ôû Trung Quoác ñaõ chín muoài neân Ngaøi khoâng quaûn gian khoå khoù khaên tìm ñeán ñoù hoaèng truyeàn Phaät phaùp. Nhöng khi ñeán Trung Quoác, chaúng moät ai nhaän bieát ra Ngaøi, keå caû vua Löông Voõ Ñeá cuõng khoâng troïng duïng Ngaøi. Ñaõ vaäy laïi coù ngöôøi vì tò hieàm ganh gheùt neân ra tay ñaàu ñoäc Toå ñeán saùu laàn. Maëc duø gaëp bao chöôùng ngaïi, Ngaøi vaãn an nhieân, khoâng heà haán chi. Bieát cô duyeân chöa ñeán, Ngaøi toïa thieàn taïi nuùi Huøng Nhó, 9 naêm quay maët vaøo vaùch chôø thôøi. Luùc baáy giôø Phaùp Sö Thaàn Quang cuõng 9 naêm quyø tröôùc hang nuùi ñeå caàu phaùp vôùi Sô Toå. Ñeå chöùng minh loøng thaønh caàu ñaïo, Ngaøi Thaàn Quang töï chaët caùnh tay khieán maùu rôi nhuoäm ñoû maøu tuyeát traéng. Keát quaû Sô Toå Ñaït Ma ñaõ tìm ñöôïc ngöôøi ñeå truyeàn thöøa taâm aán. Ngaøi Thaàn Quang trôû thaønh Nhò Toå Hueä Khaû vaø tieáp tuïc löu truyeàn maïch maïng Phaät phaùp. Saùch coù keøm caùc hình aûnh dieån taû caâu chuyeän raát soáng ñoäng veà Toå Boà Ñeà Ñaït Ma.

Ngöõ Luïc

Quyeån saùch naøy laø söï trích dòch keát taäp nhöõng lôøi daïy doã, khuyeán taán raát thaâm thuùy cuûa Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa, vò saùng laäp chuøa Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh, California, Myõ Quoác. Noäi dung quyeån saùch laø nhöõng lôøi leõ coù taùch caùch naâng cao tinh thaàn ñaïo ñöùc vaø giaùc tænh ñoái vôùi nhöõng chuùng sanh meâ muoäi. Laém luùc Hoøa Thöôïng noùi ra nhöõng lôøi raát ngaén goïn vaø coù veû nhö raát nghieâm khaéc, nhöng neáu ai nhaän thöùc ñöôïc vaø bieát thöïc haønh theo taát seõ ñöôïc lôïi laïc voâ cuøng. Ñaây cuõng nhö lôøi Hoøa Thöôïng noùi: “Sö Phuï chæ daãn ñeä töû tôùi cöûa ñaïo, coøn tu hay khoâng laø do töï ôû moãi ngöôøi”.

165


Gaäy Kim Cang Heùt

Kinh Vaïn Phaät Baûo Saùm

Theo truyeàn thoáng moãi naêm vaøo dòp leã Phaät Ñaûn, taïi Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh vaø Phaùp Giôùi Thaùnh Thaønh ñeàu coù toå chöùc khoùa leã Vaïn Phaät Baûo Saùm. Ñaây laø thieän duyeân cho moïi ngöôøi quy tuï veà ñeå cuøng nhau leã Phaät saùm hoái. Ñoàng thôøi cuõng laø cô hoäi cho moïi ngöôøi chuyeân taâm leã baùi 10 ngaøn laïy trong voøng 3 tuaàn leã, mong tieâu tröø toäi nghieäp. Boä kinh goàm chöõ Hoa, coù chuù aâm ñoïc vaø ñính keøm theâm chöõ Vieät. Raát thuaän tieän cho ngöôøi tham gia phaùp hoäi, vöøa deã baét kòp theo ñaïi chuùng, vöøa laïi hieåu ñöôïc yù nghóa cuûa kinh trong luùc leã baùi.

Luaän Ñaïi Thöøa 100 Phaùp Minh Moân

Luaän naøy töø luùc ban sô coù ñeán 8 vaïn 4 ngaøn phaùp. Vì chuùng sanh caên taùnh meâ muoäi, neân Boà Taùt Di Laëc thaâu ngaén thaønh boä Luaän Du Giaø Sö Ñòa goàm 600 phaùp. Nhöng vaãn coøn nhieàu ñoái vôùi caên cô chuùng sanh sau naøy. Boà Taùt Thieân Thaân beøn sô löôïc toùm goïn thaønh 100 phaùp. Boä Luaän naøy ñôn giaûn laïi deã hieåu, laø ngoõ taét daãn chuùng ta vaøo cöûa Phaät phaùp, raát thích hôïp ñoái vôùi nhöõng ai coù caên taùnh Ñaïi Thöøa.

Phaùp Nhuõ Thaâm AÂn

Laø söï keát taäp moät soá baøi vieát cuûa chuùng ñeä töû xuaát gia, taïi gia ngöôøi Hoa, Myõ, Canada, Vieät, Singapore, Maõ Lai… ñeå töôûng nieäm vò thaày khaû kính, Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa. Caùc vò baøy toû loøng tri aân saâu xa veà nhöõng kinh nghieäm quyù baùu ñaõ hoïc ñöôïc vôùi Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa, vò thaày toân kính duø nay ñaõ vaéng boùng nhöng kyõ nieäm vaø nhöõng baøi hoïc quyù giaù cuûa AÂn sö seõ maõi maõi khaéc saâu trong taâm khaûm cuûa bao ngöôøi ñeä töû. Qua caùc baøi vieát naøy, vôùi nhöõng maãu chuyeän ñöôïc keå laïi, ñoäc giaû seõ ñöôïc dòp hieåu bieát theâm veà nhöõng giaùo phaùp kyø ñaëc, tuy thieän xaûo nhöng raát thöïc teá maø Hoøa Thöôïng ñaõ phöông tieän daãn daét, tuøy theo caên taùnh cuûa moãi ñeä töû. Nhôø vaäy maø caùc ñeä töû Ngaøi daàn daàn bieát nhaän khuyeát ñieåm, loãi laàm, bieát söûa ñoåi caùc thoùi hö taät xaáu ñeå trôû thaønh nhöõng con ngöôøi höôùng thieän, bieát goùp phaàn laøm lôïi ích cho chuùng sanh. Moãi caâu chuyeän ñeàu coù phoái hôïp theo hình veõ thaät linh ñoäng.

Gaäy Kim Cang Heùt: Goàm 3 quyeån.

Ghi laïi nhöõng caâu vaán ñaùp cuûa Hoøa Thöôïng vaø caùc Phaät töû, nhaân trong caùc chuyeán Hoøa Thöôïng hoaèng phaùp ôû Ñaøi Loan. Hoøa Thöôïng vôùi nhöõng caâu traû lôøi, nhaèm chaán chænh nhöõng quan nieäm taø kieán, dò ñoan vaø thöùc tænh nhöõng taâm hoàn meâ muoäi. Coù luùc Ngaøi chæ ñaùp lôøi ñôn giaûn, ngaén goïn vaøi caâu maø haøm chöùa yù nghóa raát chí lyù. Cuõng coù khi Ngaøi laïi pha laãn chuùt khoâi haøi, nhöng ñöôïm nhuaàn ñaïo nghóa, khieán ngöôøi nghe aân caàn chuù yù vôùi loøng haân hoan ñoùn nhaän lôøi Ngaøi daïy baûo. Trong khi xem nhöõng caâu vaán ñaùp, chuùng ta cuõng coù theå caûm thaáy hình nhö Hoøa Thöôïng ñang tröïc tieáp traû lôøi caâu thaéc maéc cho chính mình.

166


Giôùi Thieäu Kinh Saùch

Vónh Gia Chöùng Ñaïo Ca

Laø baøi ca chöùng ñaïo ñöôïc truyeàn tuïng trong ñôøi Ñaïi Sö Vónh Gia Huyeàn Giaùc, trieàu ñaïi nhaø Ñöôøng. Vaø laø vò Sö voán ñöôïc vaøo chuøa töø thuôû nhoû. Ñaïi sö voán thoâng minh hoïc roäng laïi bieát duïng coâng tu haønh neân ñaõ sôùm giaùc ngoä. Ngaøi nhaân xem kinh Duy Ma maø taâm ñòa phaùt saùng vaø ñöôïc Luïc Toå aán chöùng. Ñaïi sö Vónh Gia vieát thaønh baøi ca giaûi baøy nhöõng kinh nghieäm cuûa ngöôøi ñaõ nhaän chaân ñöôïc thaät töôùng, thaáu suoát ñöôïc lyù thieàn. Ngaøi möôïn qua lôøi ca gioïng haùt ñeå moïi ngöôøi cuøng thaáy ñöôïc caùi chaân thaät, baát sanh baát dieät saün coù cuûa mình. Baøi ca chöùng ñaïo naøy ñöôïc Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa giaûng giaûi hai laàn: naêm 1965 vaø naêm 1985. Neáu chuùng ta hieåu thaáu ñöôïc vaø y theo baøi ca naøy maø tu haønh, thôøi cuõng coù theå chöùng ñaïo nhö Ñaïi Sö Vónh Gia.

Vaên Khuyeán Phaùt Boà Ñeà Taâm

Baøi Vaên Khuyeán Phaùt Boà Ñeà Taâm naøy laø cuûa Ñaïi Sö Tænh Am do Hoøa Thöôïng Tuyeân Hoùa löôï öôïc giaûng. Qua baøi vaên, Ñaïi Sö Tænh Am ñaõ khaån thieát khuyeân nhaéc ö chuùng ta neân caáp baùch phaùt Boà Ñeà taâm. Ngaøi coøn vaïch baøy töôøng taän lyù do cuõng nhö phaân tích roõ raøng, taïi sao chuùng ta phaûi phaùt Boà Ñeà taâm. Boà Ñeà taâm naøy raát quan troïng thieát yeáu trong söï tu haønh cuûa chuùng ta, vaø cuõng chính laø nhaân toá chaùnh yeáu ñeå thaønh Phaät. Chuùng ta neân hoïc theo Ñaïi sö maø phaùt Boà Ñeà taâm vaø laäp Boà Taùt haïnh haàu vöôït thoaùt sanh töû luaân hoài. Vì vaäy, baøi Vaên Khuyeán Phaùt Boà Ñeà Taâm naøy chieám moät ñòa vò voâ cuøng quan troïng trong Phaät Giaùo.

Caåm Nang Tu Ñaïo

Laø quyeån saùch keát taäp nhöõng lôøi daïy veà caùch tu haønh cuûa Hoøa Thöôïng Quaûng Khaâm, vò Taêng hieän ñaïi. Ngaøi coøn coù bieät danh laø Hoøa Thöôïng Thuûy Quaû töùc laø Hoøa Thöôïng chæ aên traùi caây. Qua kinh nghieäm tu haønh thaät söï cuûa chính baûn thaân, Ngaøi ñaõ aân caàn khuyeân baûo ngöôøi tu vôùi nhöõng lôøi leõ tuy moäc maïc, nhöng raát chaân tình thaúng thaén. Ngaøi ñaëc bieät raên nhaéc caùc vò tu só treû tuoåi chôù neân chaïy theo traøo löu hieän ñaïi maø queân maát hoaøi baõo tu haønh luùc ban ñaàu cuûa mình. Caåm nang naøy laø baøi hoïc voâ cuøng quyù baùu, raát caàn thieát cho nhöõng ai thaät taâm muoán tu haønh ñeå taàm ñaïo giaûi thoaùt.

Tam Boä Nhaát Baùi

Nhaät kyù töôøng thuaät laïi cuoäc baùi höông hôn ngaøn daëm cuûa hai vò sö ngöôøi Myõ, ñeä töû Hoø oøa Thöôïng Tuyeân Hoùa. Vôùi cuoäc haønh trình keùo daøi hôn 10 thaùng, hai sö ñaõ o thaønh taâm cöù moãi ba böôùc moät laïy töø San Francisco ñeán Marblemount, tieåu bang Washington ñeå caàu cho theá giôùi hoøa bình. Tam Boä Nhaát Baùi ñaõ neâu leân chí nguyeän chaân thaønh ñoái vôùi toaøn nhaân loaïi, moät haønh ñoäng cao caû hieám coù ñaõ thaät söï xaûy ra ngay treân ñaát Myõ. Laø quyeån saùch maø khoâng theå boû qua ñöôïc.

167


Keä Hoài Höôùng Nguyeän ñem coâng ñöùc naøy, Trang nghieâm coõi Tònh Ñoä Treân baùo boán troïng aân, Döôùi cöùu ba ñöôøng khoå Neáu coù ai thaáy nghe, Ñeàu phaùt Boà Ñeà taâm Ñeán khi maïng naøy heát, Ñoàng sanh Cöïc Laïc quoác.

Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát


Toång Hoäi Phaät Giaùo Phaùp Giôùi Vaïn Phaät Thaùnh Thaønh

Home Page: http:\\www.drba.org P.O. Box 217, 2001 Talmage, CA 95481-0217 U.S.A. Ñieän thoaïi: (707) 462-0939 Fax: (707) 462-0949 Phaùp Giôùi Thaùnh Thaønh (The City of The Dharma Realm) 1029 West Capitol Avenue West Sacramento, CA 95691 U.S.A. Tel: (916) 374-8268 Hoïc Vieän Dòch Kinh Quoác Teá (The International Translation Institute) 1777 Murchison Drive Burlingame, CA 94010-4504 U.S.A. Tel: (650) 692-5912 Fax: (650) 692-5056 Vieän Nghieân Cöùu Toân Giaùo Phaùp Giôùi Chuøa Phaät Giaùo Berkeley (Berkeley Buddhist Monastery) 2304 McKinley Avenue Berkeley, CA 94703 U.S.A. Tel: (510) 848-3440 Fax: (510) 548-4551 Chuøa Kim Sôn (Gold Mountain Monastery) 800 Sacramento Street San Francisco, CA 94108 U.S.A. Tel: (415) 421-6117 Fax: (415) 788-6001 Chuøa Kim Thaùnh (Gold Sage Monastery) 11455 Clayton Road San Jose, CA 95127 U.S.A. Tel: (408) 923-7243 Fax: (408) 923-1064 Chuøa Kim Luaân (Gold Wheel Monastery) 235 North Avenue 58, Los Angeles, CA 90042 U.S.A. Tel: (213) 258-6668 Chuøa Phöôùc Loäc Thoï (Blessings, Prosperity, & Longevity Monastery) 4140 Long Beach Boulevard Long Beach, CA 90807 U.S.A. Tel: (562) 595-4966


Chuøa Long Beach (Long Beach Monastery) 3361 East Ocean Boulevard Long Beach, CA 90803 U.S.A. Tel: (562) 438-8902 Chuøa Kim Phong (Gold Summit Monastery) 233 First Avenue West Seattle, WA 98119 U.S.A. Tel: (206) 284-6690 Hoa Nghieâm Tònh Xa Xaù (Avatamsaka Vihara) 9601 Seven Locks Road, Bethesda, MD 20817-9997 U.S.A. Tel: (301) 469-8300 Chuøa Hoa Nghieâm (Avatamsaka Monastery) 1009 4th Avenue, S.W. Calgary, AB T2P 0K8 Canada Tel: (403) 269-2960 Chuøa Kim Phaät (Gold Buddha Monastery) 248 East 11th Avenue Vancouver, BC V5T 2C3 Canada Tel: (604)709-0248 Chuøa Baùt Nhaõ Quaùn AÂm (Prajna Guanyin Monastery) Batu 5 ½ Jalan Sungai Besi, Salak Selatan, 57100 Kuala Lumpur, Malaysia Tel: (03) 7982-6560 Fax: (03) 7980-1272 Hoäi Phaät Giaùo Phaùp Giôùi In Kinh 11th Fl., 85 Chung-Hsiao E. Road, Sec. 6, Taipei, Taiwan Tel: (02) 2786-3022 Fax: (02)2786-2674 Phaät Giaùo Giaûng Ñöôøng (Buddhist Lecture Hall) 31 Wong Nei Chong Rd, Top Fl, Happy Valley, Hong Kong Tel: (2) 2572-7644 Fax: (2) 2572-2850 Chuøa Kim Ngaïn (Gold Coast Vihara) 106 Bonogin Rd., Mudgeeraba, Queensland 4213, Australia Tel: (07) 5522-8788 Fax: (07) 5522-7822

Gậy Kim Cang Hét  

Hòa Thượng Tuyên Hóa