Page 1

New Happy House a nowa podstawa programowa • 1

hh1.indd 1

2/9/09 1:15:10 PM


Nowa podstawa programowa dla j´zyka obcego w klasach I-III dr Magdalena Szpotowicz, Uniwersytet Warszawski

W grudniu 2008 Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała rozporządzenie, na mocy którego zmianie ulegnie Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego. Dokument ten wejdzie w życie we wrześniu 2009 i będzie obowiązywał w klasach pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Wprowadzenie nowej podstawy programowej oznacza, że nauczanie języka obcego w młodszych klasach szkoły podstawowej będzie miało nową wykładnię już od roku szkolnego 2009/2010. W związku z tym, nauczyciele klas I, autorzy programów nauczania i autorzy podręczników dla tej grupy wiekowej powinni zapoznać się z tym dokumentem i rozważyć, na ile zmienia on wymagania w stosunku do najmłodszych uczniów. Aby lepiej poznać zakres zmian, jakie wprowadza zapis nowej podstawy, warto najpierw przyjrzeć się podstawowym założeniom tego dokumentu.

Zmiany w podstawie programowej Z punktu widzenia nauczycieli klas młodszych najistotniejszą zmianą jest dostosowanie wymagań do niższego wieku uczniów rozpoczynających edukację szkolną. Formułując wymagania, autorzy podstawy programowej mieli na uwadze potrzeby rozwojowe i możliwości intelektualne dzieci sześcioletnich. Aby użytkownikom podstawy nie umknął fakt, iż sześciolatki mogą być objęte edukacją wczesnoszkolną, zespół odpowiedzialny za zapis dotyczący pierwszego etapu edukacyjnego, czyli klas I-III, wyodrębnił wymagania dla pierwszoklasistów, tworząc oddzielny wykaz wiadomości i umiejętności dla ucznia kończącego klasę I, i oddzielny dla ucznia kończącego klasę III. Oprócz opisu wymagań Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego zawiera preambułę, w której m.in. wskazano, że działalność edukacyjna szkoły określona jest przez szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Zwrócono tu uwagę na fakt, że przygotowanie i realizacja tych programów są zadaniem nie tylko szkoły, ale i każdego nauczyciela. Dla nauczycieli klas I-III istotny będzie też zapis, że „obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb”. Każdy nauczyciel jest więc odpowiedzialny za wychowanie, opiekę i profilaktykę w grupie uczniów, z którymi pracuje. W preambule znajduje się też informacja o konieczności indywidualizowania nauczania i wspomagania rozwoju każdego ucznia. W przypadku uczniów z deficytami rozwojowymi wymaga się od nauczycieli dostosowania sposobu nauczania do ich możliwości psychofizycznych oraz ich tempa uczenia się. 1

Jak widać, podstawa stawia przed nauczycielem języka obcego nauczającego w klasach I-III wiele zadań. Poza wychowawczoopiekuńczymi są oczywiście te związane z przedmiotem, w tym przypadku językiem obcym. Sposób, w jaki język obcy został opisany w tekście podstawy, nie zostawia wątpliwości, że naczelną zasadą realizacji podstawy dla języka obcego na tym etapie jest rozwijanie umiejętności językowych w sposób zapewniający integrację z innymi obszarami treści nauczania. Obszary te zostały opisane w wymaganiach szczegółowych w następującej kolejności: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Edukacja polonistyczna Język obcy nowożytny Edukacja muzyczna Edukacja plastyczna Edukacja społeczna Edukacja przyrodnicza Edukacja matematyczna Zajęcia komputerowe Zajęcia techniczne Wychowanie fizyczne Etyka

Język obcy nowożytny jest więc jednym z jedenastu obszarów, które są opisane w wymaganiach szczegółowych. Wymagania te omówię poniżej.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C111/01).

2 • New Happy House a nowa podstawa programowa

hh1.indd 2

2/9/09 1:15:16 PM


Wymagania ogólne i szczegółowe w edukacji wczesnoszkolnej Cele kształcenia – wymagania ogólne Wymagania ogólne czyli cele kształcenia dla całej edukacji wczesnoszkolnej mają formę opisową. Aby dobrze oddać ich charakter, najlepiej przytoczyć je w całości. „Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym, estetycznym i etycznym. Ważne jest również takie wychowanie, aby dziecko na miarę swoich możliwości było przygotowane do życia w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Jednocześnie dąży się do ukształtowania systemu wiadomości i umiejętności potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.” Dalej określono, czego wymaga od szkoły realizacja tych celów. Wśród ośmiu punktów warto zwrócić uwagę na kilka, w których można znaleźć nawiązanie do nauki języka obcego lub odniesienie do kontekstu, w jakim nauka ta powinna przebiegać: „1) realizacja programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwości uczenia się: (...) 4) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; (...) 5) zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej; (...) 7) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;” Punkt 1) wyraźnie podkreśla potrzebę indywidualizacji procesu nauczania. W nauce języka obcego jest to niezwykle ważne ze względu na różną długość czasu, jakiego dzieci potrzebują na oswojenie się z brzmieniem nowo poznawanego języka oraz z sytuacją, w której posługują się nowym „kodem” po to,

by przekazać tę samą informację, którą już potrafią zakomunikować w języku ojczystym. Niektóre dzieci potrzebują więcej czasu na opanowanie artykulacji nowych dźwięków lub odbierają to jako trudne zadanie. Pierwsze lata nauki to ambitne zadanie dla nauczyciela, który musi być świadomy możliwych trudności i wrażliwy na indywidualne potrzeby każdego ucznia. Na tym etapie nauki obowiązują dwie zasady. Po pierwsze, nie zaszkodzić, czyli nie zniechęcić i nie uprzedzić dziecka do języka obcego, nie krytykować i nie skupiać się na błędach lub brakach. Po drugie, zachęcić, czyli stworzyć serdeczną atmosferę, wprowadzić stymulujący poziom trudności, pochwały i różnorodność powiązaną z przemyślaną kolejnością i dobrym tempem pracy. Wymieniony powyżej punkt 4) wskazuje na kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki, co nauczyciel może osiągnąć właśnie poprzez ciągłe zachęcanie uczniów i tworzenie atmosfery twórczej pracy w zespole. Mowa tu również o rozwijaniu ciekawości w poznawaniu otaczającego świata. Na lekcji językowej ta ciekawość pobudzana jest m.in. przez informacje pochodzące z kręgu kulturowego nauczanego języka. Dzieci, dowiadując się, jak wygląda codzienne życie ich rówieśników w innych krajach, stają się otwarte na inną kulturę, a tym samym, można mieć nadzieję, bardziej tolerancyjne i otwarte na różnorodność zachowań i zwyczajów. Niezaprzeczalną wartością kontaktu z językiem obcym jest wzrost świadomości własnej kultury, jej odrębności, ale i podobieństw do innych kultur. Z zacytowanego powyżej punktu 5) nauczyciele mogą czerpać inspirację co do tego, w jaki sposób organizować pracę z dziećmi. Na równi wymienione są tu nauka i zabawa, obie w warunkach przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych. Lekcja językowa to też czas, w którym nauka realizowana jest w formie zabawy, a zabawa ma zawsze wymiar edukacyjny. Mowa tu również o rozwijaniu samodzielności, która w nauce języka obcego odbywa się na przykład poprzez ćwiczenia w samoocenie, które często są integralną częścią programów nauczania i podręczników. Innym wymogiem realizacji celów kształcenia wspomnianym w tym punkcie jest rozwijanie ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej. Rysowanie, tworzenie modeli, pacynek, użycie plasteliny to tylko niektóre z form plastycznych, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane na lekcji językowej. Uczniowie, będący nadal na rozwojowym etapie operacji konkretnych, potrzebują dużej dawki bodźców wizualnych przedstawiających poznawane słownictwo i kontekst sytuacyjny. Wykorzystanie plastyki na lek-

Uczeń kończący klasę I

Uczeń kończący klasę III

1.

1.

2. 3.

4.

5.

rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami stopniowo buduje swoją świadomość językową w zakresie języka obcego i ojczystego

2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

wie, że ludzie posługują się różnymi językami, i że chcąc się z nimi porozumieć, trzeba nauczyć się ich języka (motywacja do nauki języka obcego) reaguje werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela rozumie wypowiedzi ze słuchu • rozróżnia dźwięki, także w wyrazach o podobnym brzmieniu • rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień • rozumie sens krótkich opowiadań i baśni (także w postaci obrazów, gestów) • rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych (także w nagraniach audio i video) czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów, recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki, nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, bierze udział w miniprzedstawieniach teatralnych przepisuje wyrazy i zdania potrafi korzystać w nauce języka obcego ze słowniczków obrazkowych, ych, książeczek, środków multimedialnych współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

New Happy House a nowa podstawa programowa • 3

hh1.indd 3

2/9/09 1:15:31 PM


cji języka obcego jest podyktowane dużą potrzebą ekspresji plastycznej dzieci. Zapis w punkcie 5) daje też nauczycielom uzasadnienie dla użycia ćwiczeń zawierających elementy ruchu. Zwykle dzieci śpiewają lub rytmicznie recytują piosenki czy rymowanki i pokazują gestami ich treść. Ruch to również drama i krótkie przedstawienia teatralne w języku obcym. Zgodnie z punktem 7) szkoła powinna zapewnić uczniom, również tym najmłodszym, także na lekcjach językowych, dostęp do różnych źródeł informacji i umożliwić korzystanie z nich. Oznacza to, że oprócz słowników obrazkowych i ilustrowanych encyklopedii w języku obcym uczniowie powinni uczyć się posługiwać słownikami na nośnikach elektronicznych oraz korzystać z zasobów internetowych. Oczywiście nie chodzi o to, aby lekcje językowe odbywały się stale przy komputerach, ale o to, by uczniowie potrafili samodzielnie korzystać z nich przy odrabianiu zadań domowych lub angażować się w zabawy z językiem obcym w celach samokształceniowych.

Treści nauczania i umiejętności – wymagania szczegółowe dla języka obcego nowożytnego Jak wspomniałam we wcześniejszej części artykułu, wymagania szczegółowe podzielone są na treści nauczania i umiejętności dla uczniów kończących klasę I i klasę III. Dotyczy to również języka obcego. W tabeli na stronie 3 znajduje się zestawienie wymagań dla pierwszo- i trzecioklasistów. Warto zwrócić uwagę na znaczne różnice w zakresie wymagań. Najistotniejsza to ta, że w klasie I dzieci poznają język obcy w formie ustnej, a dopiero na koniec klasy III wymagana jest podstawowa znajomość czytania i pisania na poziomie wyrazu i zdania. W przypadku czytania jest to rozumienie wyrazów i prostych zdań, a w pisaniu jedynie przepisywanie. Należy jednak pamiętać, że wymagania określone w podstawie programowej dotyczą każdego ucznia, również tego uczącego się powoli i z trudem. Wiele dzieci jest wcześniej gotowych do poznawania wyrazów w formie pisemnej, a niektóre podręczniki prezentują słownictwo również w formie tekstowej. Jeżeli dzieci wykazują taką gotowość, można to ostrożnie wykorzystać, ale zapis z podstawy przypomina, że tu pośpiech nie jest wskazany. W podstawie nie określono, jak rozłożyć treści nauczania dla klasy II, ale można założyć, że zgodnie z przyjętą metodyką nauczania dzieci, autorzy programów nauczania podzielą te wymagania następująco: po klasie II umiejętność czytania i pisania będzie tylko na poziomie wyrazu. Drugą zasadniczą różnicą jest inny zakres wymagań dotyczących rozumienia i reagowania na język obcy. Po klasie pierwszej dzieci powinny rozumieć proste polecenia nauczyciela oraz sens opowiadanych historyjek, pod warunkiem, że są one wspierane pomocami wizualnymi. Po klasie trzeciej wymagania dotyczą nie tylko umiejętności rozumienia ze słuchu, ale i czytania. W przypadku słuchania, poza rozumieniem sensu prostych dialogów w historyjkach obrazkowych, uczniowie powinni rozróżniać dźwięki, rozpoznawać zwroty dnia codziennego oraz rozumieć sens opowiadań i baśni, chociaż muszą one być zawsze wsparte bodźcem wzrokowym – obrazem lub gestem. Jeżeli chodzi o reagowanie na język, to po klasie I wymagania dotyczą jedynie reagowania na proste polecenia i ta reakcja może być tylko niewerbalna. Po klasie III uczeń powinien potrafić odpowiadać na głos, choćby jednowyrazowo. Samodzielne użycie języka w klasie I ogranicza się do odtwarzania go poprzez recytowanie wierszyków, rymowanek i śpiewanie piosenek. Po ukończeniu klasy III uczniowie powinni też potrafić zadawać proste pytania i udzielać odpowiedzi oraz podawać nazwy przedmiotów w ich otoczeniu. Podczas udziału w scenkach czy krótkich przedstawieniach w języku obcym, uczeń powinien

potrafić opanować jedno- lub kilkuzdaniowy tekst, który będzie odtwarzać podczas przedstawienia.

Podstawa programowa na lekcji języka angielskiego w klasie I Jak wspomniałam powyżej, język obcy jest zintegrowany z innymi obszarami edukacji wczesnoszkolnej. Poniżej przedstawiam przykładowe wymagania z różnych dziedzin, które są realizowane na lekcji językowej. Przykłady te pokazują, że w edukacji językowej mogą być realizowane niemal wszystkie dziedziny edukacji wczesnoszkolnej, chociaż zwykle w sposób cząstkowy, poprzez pojedyncze elementy. • język obcy/edukacja muzyczna: dzieci śpiewają piosenkę (np. A Birthday Song) • język obcy/edukacja matematyczna: dzieci liczą w zakresie do 10, dzieci rysują i nazywają figury geometryczne • język obcy/edukacja plastyczna: dzieci rysują i nazywają swoje ubranie • język obcy/edukacja polonistyczna: dzieci uczestniczą w zabawie teatralnej (odgrywają scenki) oraz odgrywają gestem znaczenie zwrotów • język obcy/edukacja polonistyczna: dzieci uczestniczą w rozmowie na temat związany z historyjką • język obcy/edukacja społeczna: dzieci współpracują ze sobą w zabawie, dzieci wiedzą co wynika z przynależności do swojej rodziny *** Jednym z ważnych założeń ogólnych leżących u podstaw omawianego dokumentu jest to, że „podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie zdolnego ucznia” (Marciniak, 2008). Oznacza to, że poziom wymagań zawarty w podstawie, który niektórym nauczycielom może wydawać się poniżej możliwości ich uczniów, nie jest przeszkodą do wprowadzania wykraczających poza nią treści i rozwijania dalszych umiejętności dzieci. Nauczyciel może nauczyć więcej, pod warunkiem, że będzie to zgodne z możliwościami uczniów i bez szkody dla ich ogólnego rozwoju. Pomimo tego, że podstawa programowa wydawać się może mało zajmującą lekturą, namawiam nauczycieli uczących języka obcego w klasach młodszych do przeczytania podstawy dla I etapu edukacyjnego czyli edukacji wczesnoszkolnej. To zaledwie sześć stron, a można tam znaleźć zarówno inspirację, jak i uzasadnienie dla swoich działań oraz argumenty w dyskusji nad wymaganiami w tej grupie wiekowej. Tekst rozporządzenia można znaleźć na: www.bip.men.gov.pl/akty_projekty/projekt_rozporządzenie_20081223.pdf

Bibliografia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Marciniak, Z. 2008. Nowa Podstawa Programowa. Prezentacja wygłoszona na spotkaniu zespołu ekspertów 9 lutego 2008 w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

* Autorka kierowała zespołem specjalistów ds. języków obcych przy tworzeniu nowej podstawy programowej.

4 • New Happy House a nowa podstawa programowa

hh1.indd 4

2/9/09 1:15:36 PM


idealny kurs dla dzieci zaczynajàcych nauk´ w klasie pierwszej, napisany zgodnie z zało˝eniami i wytycznymi nowej podstawy programowej.

Głównym celem kursu New Happy House jest zapoznanie i oswojenie dzieci z językiem angielskim. Cały proces nauki na tak wczesnym etapie powinien przebiegać w atmosferze bezpieczeństwa i motywować do dalszego rozwoju – właśnie tak, jak w szczęśliwym domu rodzinnym, w tym przypadku zamieszkiwanym przez rodzinę z trójką dzieci Polly, Jackiem i Daisy oraz kotem Otto, jak również przez dwie myszki o imionach Spike i Ruby, których życie pełne jest fascynujących przygód. Dlaczego New Happy House sprawdzi się w klasie złożonej z 6- i 7-latków? • jest przyjazny, ciepły i wprowadza miłą, domową atmosferę • kładzie nacisk na rozumienie języka i bardzo stopniowo wprowadza mówienie, czytanie i pisanie • zawiera dużo ćwiczeń ruchowych i rytmicznych ułatwiających przyswajanie materiału • jest elastyczny – zawiera duży wybór materiałów dla uczniów o różnych potrzebach Jak New Happy House odzwierciedla założenia nowej podstawy programowej? • rozwija w dzieciach pozytywne nastawienie do nauki języka i wiarę we własne możliwości, • łączy naukę języka angielskiego z tematami poruszanymi podczas zajęć nauczania zintegrowanego, • uczy wszystkich umiejętności ujętych w nowej podstawie programowej.

New N ew w Happy Haap H ppy pp pyy Ho p House Hou usssee a n use nowa owa pods podstawa staw aw wa p programowa rog rro og o gra rram amo am owa ow wa • 5

hh1.indd 5

2/9/09 1:15:40 PM


Z wizytą

w New Happy House CZYLI JAK WYGLĄDA PRACA Z KURSEM

Poziom 1 kursu New Happy House składa się z siedmiu rozdziałów podstawowych, dwóch krótszych, z którymi należy pracować w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie i Wielkanoc, oraz trzech dodatków kulturowych. W sumie każdy poziom kursu zawiera materiał na przynajmniej 60 lekcji. Każdy z podstawowych rozdziałów przeważnie rozgrywa się w jednym z pomieszczeń w domu i dotyczy wybranego zakresu tematycznego lub zestawu słownictwa bliskiego codziennym doświadczeniom dzieci (są to np. zabawki, ubrania, zwierzęta). Podstawowe słownictwo jest nieustannie aktywowane w trakcie pracy nad całym rozdziałem, pokazywane w nowym kontekście i stosowane w różnorodnych ćwiczeniach. Jest również powtarzane w kolejnych rozdziałach przy okazji gier i zabaw oraz podczas wykonywania zadań z zeszytu ćwiczeń.

Zapraszamy do lektury rozdziału 3 z New Happy House 1. Kolejne strony pokazują 8 lekcji, z których składa się każdy rozdział kursu.

6 • New Happy House a nowa podstawa programowa

hh1.indd 6

2/9/09 1:15:51 PM


Lekcja

Uczymy słów

1

Lekcja ta to wstępna prezentacja podstawowego słownictwa za pomocą kart obrazkowych (i kart wyrazowych, począwszy właśnie od rozdziału 3), nagrania zawierającego podstawowy zestaw słów oraz dialog. Wprowadzone słowa zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej utrwalane są poprzez bardzo prostą piosenkę lub wierszyk, które ułatwiają dzieciom zapamiętywanie całych zwrotów i uczą poprawnej wymowy. Podsumowanie lekcji stanowi ćwiczenie znajdujące się na korespondującej z Podręcznikiem stronie w Zeszycie ćwiczeń. To proste zadanie polega na rozpoznawaniu sześciu nowych słów. 3

3 DB:6C9EA6N

Come an d play! Comp lete the

Dorysuj brak

toys and

ujące częś

ci zabawek

a drum

ich nazwy

na głos.

a car

a plane

a plane

say.

i powiedz

a guitar

a doll

a train

1

3

2

a car 4

a train

5

a guitar

6

a doll

18

a drum

20

Unit 3 Lesson 1

1

27

A^hiZcVcYed^ci#A^hiZcVcYhVn# 1

Lekcja

28–30

a doll a train a car a plane a guitar a drum Look, Daisy, here’s a (doll)!

A^hiZc!i]Zch^c\/ I]Zidnhdc\#

Unit 3 Les son

1 a car a doll a drum

a guitar

a plane

a train

21

AB p18

Uczymy struktur

2

Ta lekcja służy prezentacji podstawowej struktury, tworzonej z użyciem wybranego słownictwa z Lekcji 1. Dzieci poznają i odgrywają historyjkę, za pomocą odpowiednich gestów i z wykorzystaniem masek. Nowa podstawa programowa zaleca wspomaganie nauki języka obcego historyjkami i miniprzedstawieniami – jak wiemy, małe dzieci uczą się „całościowo”, tzn. nie koncentrują się na pojedynczych słowach, ale interpretują całe sytuacje, dlatego bajki i sztuki są nieocenioną pomocą w nauce języków obcych. W lekcji 2 w Zeszycie ćwiczeń często wprowadzona jest łamigłówka. Kiedy dzieci ją rozwiążą, warto je zachęcać do używania poznanych w Lekcji 1 podstawowych słów, za pomocą których będą podawały i porównywały swoje odpowiedzi. Począwszy od rozdziału 3 Lekcja 2 posiada dodatkową stronę z ćwiczeniami pomagającymi rozwijać umiejętność rozpoznawania wyrazów. Match and say. gn#

i]Zhid

1

31

hidgn#

di]Z

A^hiZci

1

 6Xidji

 d!i]gZZ! DcZ!il Zh# [djgXV`

`Zh

2

4

D]cd d >i¼hDii

3

nZ! <ddYW Diid#

5

d!i]gZZ DcZ!il V^hn4 XV`Zh#9

Match.

Dopasuj i powiedz na głos.

1 2 5 10 4 7

Add`8V

d D]!Dii 6 Unit 3 Lesson 2

(Two) (dolls).

Dopasuj.

a doll

a guitar ar

a plane pla annee

a car

a drum

a train

19 9 20

Unit 3 Lesson 2 Skills extension

0

lls). four (do . o, three, hty cat ! Naug One, tw ! Quick Come on

22

Lesson Unit 3

AB

pp19–2

2

New Happy House a nowa podstawa programowa • 7

hh1.indd 7

2/9/09 1:15:56 PM


Lekcja

Przypominamy słowa i zwrot y za pomocą gry

3 Draw and say.

Narysuj i powiedz na głos.

1

bZ#

i]Z\V

eaVn

 I]Zc 32

ed^ci#

LLekcja Le kcja ta wykorzystuje prostą grę komunikacyjną do utrwalenia konkcja kc strukcji sst tru rukc kkcc poznanej na Lekcji 2. ZZanim Za n m dzieci same rozpoczną grę, jest ona zawsze dokładnie ni i w prosty sposób demonstrowana przez myszki – Spike’a i Ruby. Grę G Gr ręę można przeprowadzić w formie ćwiczenia z całą klasą, a potem te m dzieci, które czują się pewniej, mogą w nią zagrać w parach. PPoznana struktura jest następnie utrwalana ustnie, słuchowo lub Po na oba sposoby z wykorzystaniem zadań z Zeszytu ćwiczeń. n

cVcY

A^hiZ

1

2

This is my (guitar).

Unit 3 Lesson 3

21 (Four)

Unit

Lekcja

on 3 Less

es).

(plan

e).

e (on

Pictur

AB p21

23

3

Śpiewamy piosenkę i uczymy nowych słów

4

1 33–35

A^hiZ

c!i]Zc

h^c\/I

1

Ta lekcja prezentuje drugi zestaw leksykalny albo drugą strukturę, budowaną z użyciem em słownictwa z Lekcji 1. Do prezentacji służy piosenka lub wyliczanka, która może być wy wy-korzystana na różne sposoby. Niektóre piosenki i wyliczanki pozwalają dzieciom na reagowanie całym ciałem (TPR), podczas gdy inne zawierają wersy czy refreny umożliwiające dzieciom włączenie się w śpiew lub recytację – oba te rodzaje zadań rozwijają umiejętności wymagane od pierwszoklasistów zgodnie z nową podstawą programową. Począwszy od rozdziału 3, w Zeszycie ćwiczeń znajduje się 24 dodatkowa strona z ćwiczeniami do Lekcji 4, które pomagają w rozwijaniu umiejętności rozpoznawania wyrazów i pisania. 1

36

Listen and colour.

1

2

Posłuchaj i pokoloruj.

3

4

5

Trace, follow and colour. Tr

]ZXd

adjghd

c\#

Napisz, znajdź i pokoloruj.

1

6

2

2

Use the key to colour the picture. Skorzystaj ze wskazówek i pokoloruj obrazek.

3

3

1

5

3

2

6

4 Unit

5

1

3 Less on

4 red green yellow (Red) in my orang rainb e pin ow. k blu Can yo e u see ? Pa int wi

th me

!

AB

pp22–2

3

6 4

22

Lekcja

WANE EGRO

ZINT

ZANIE

.AUC

Nauczanie zintegrowane

Dopasuj i powiedz na głos.

1

37

hVn#

VcY

A^hiZc

bZ#

i]Z\V

eaVn

 I]Zc 1

38

#

2

A^hiZc

1

4

3

5

24

Unit 3 Lesson 5

blue green orange pink red yellow w

Unit 3 Lesson 4 Skills extension

23

Łączymy język angielski z innymi przedmiotami

5 Match and say.

Unit 3 Lesson 4

6

Ta lekcja umożliwia dzieciom używanie języka angielskiego do omawiania zagadnień z zakresu kształcenia zintegrowanego, np. przy wykonywaniu prostego dodawania, rozpoznawaniu podstawowych kształtów, przy omawianiu temperatury lub zasad mieszania kolorów (edukacja plastyczna). Zagadnienia międzyprzedmiotowe zostały starannie dostosowane do wieku dzieci i ich możliwości poznawczych, a także skorelowane z nową podstawą programową dla klas I-III. Dobrano je również tak, by pasowały do tematu rozdziału, umożliwiając równocześnie powtórzenie i rozszerzenie zawartego w nim materiału językowego w innym, ale równie przystępnym kontekście. W książce nauczyciela zaś znajdują się informacje ułatwiające nauczycielom szybką identyfikację zagadnień stanowiących tematykę lekcji mię25 dzyprzedmiotowych, ujętych w nowej podstawie programowej. AB p24

(Two) (circle (circles) and (one) (triangle).

gle).

es: one res), Shap (squa Eight

e (trian

e), on

(circl

on 5

Unit

ss 3 Le

8 • New Happy House a nowa podstawa programowa

hh1.indd 8

2/9/09 1:16:24 PM


Lekcja

Słuchamy, opowiadamy i odgrywamy historyjkę

6

Ta lekcja koncentruje się wokół drugiej historyjki, której bohaterami są zawsze dzieci mieszkające w „szczęśliwym domku”. Zakłada poszerzenie tematyki i zapoznanie dzieci z niektórymi wyrażeniami używanymi na co dzień w języku angielskim, np.: Please i Thank you, Stop it!, What’s the matter? Podobnie jak w przypadku historyjki z Lekcji 2, podstawowym celem jest tu rozwój umiejętności słuchania, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych dzieciom środków, które pomogą w zrozumieniu treści (różne odgłosy towarzyszące nagraniu, intonacja i gestykulacja nauczyciela, ilustracje w książce). 1

39

A^hiZcidi]Zhidgn#

Colour

 6Xidjii]Zhidgn#

1

1

and sa

y.

Pokolor

uj i po wiedz

2

na głos.

2

3

4

3

4 5

6

5

6 Unit

3 Less on 6

A (blue

) (pen).

26

Here’s a (red) pen. (Please) be quiet! Stop it!

Unit 3 Lesson 6

25

AB p25

Śpiewamy i przypominamy sobie, czego się nauczyliśmy w tym rozdziale

Lekcja

7

Treści tej lekcji zawarte są w finałowej piosence. Wszystkie piosenki z Lekcji 7 dostarczają okazji do bardzo zabawnych ćwiczeń odwołujących się do metody reagowania całym ciałem (TPR) i zawierają słownictwo, którego rozpoznanie umożliwi wykonanie określonych czynności. Piosenki te mają sprawdzić, czy uczeń na pewno rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje – co jest jednym z wymogów nowej podstawy programowej. Dzięki sekcji Take-home English dzieci mają okazję podzielić się tym, czego uczą się na lekcjach angielskiego, z rodzicami i rodzeństwem. Korzystając z szablonu w Książce nauczyciela, dzieci wykonują w klasie elementy do prostej gry. Ponieważ grały już w nią z koleżankami i kolegami, chętnie pobawią się też w domu. W niektórych przypadkach dzieci będą musiały nauczyć swoich rodziców i rodzeństwo niezbędnych do gry słówek. Taka sytuacja jest sama w sobie niezwykle motywująca, umacnia w dzieciach poczucie pewności siebie i służy utrwaleniu materiału poznanego na lekcji. Find and draw.

40 –41

1

Znajdź i narysuj.

dnh#

d^hni

C H^c\/

Colour and say. Colour the house. Pokoloruj i powiedz na głos. Pokoloruj dom.

1

2

3

4

5

6

Co Colour and say. Colour the house. Pokolorujj i powiedz P Pokoloru pow na głos. Pokoloruj dom.

1

2

3

4

5

6

Look and ssay. Colour the house. Popatrz i powiedz powied na głos. Pokoloruj dom.

h#

e^ccZg

adjgh

Xd l^i]

1

2

3

4

Vn

:b

glish

e En

om ke-h

Yea V`ZVc

Ta

26

on 7

Unit

hh1.indd 9

ss 3 Le

! e drum at th r! ys! Be ive the ca isy to ith no plane! Dr fun w the have r! Fly Let’s ita the gu Play

TB

C-O 3

Unit 3 Evaluation

27

New Happy House a nowa podstawa programowa • 9

2/9/09 1:16:40 PM


Lekcja

Podsumowujemy naukę z całego rozdziału

8

Ta lekcja stanowi podsumowanie, powtórzenie i ocenę pracy. Wskazówki dla nauczyciela sugerują, żeby przeznaczyć trochę czasu na rozmowę po polsku z całą klasą, gdyż samoocena i autorefleksja są istotnymi elementami w procesie rozwijania u dzieci umiejętności uczenia się. Dzieci powtarzają sześć podstawowych słówek z rozdziału, odnajdując odpowiadające im naklejki w swoich Zeszytach ćwiczeń, które następnie przyklejają na przeznaczonej do tego stronie na końcu rozdziału. Ta strona służy również jako słowniczek i narzędzie do powtórek, dokonywanych w dowolnym momencie nauki. Korespondująca z tą lekcją strona w Zeszycie ćwiczeń również dostarcza prostych ćwiczeń oceniających, które sprawdzają zrozumienie i umiejętność stosowania podstawowego słownictwa i zwrotów poznanych w rozdziale przez dzieci.

Trace,

match

and st

ick.

Napisz, do

pasuj i

wklej.

':6C9BN;6B>AN 1

42

A^hiZc#L]d¼hi]^h4 Unit

3 Evalu at

ion

27

Na końcu każdego ego go ććwiczenia w cz wi czeen nia nia i d dzieci z ecci są zi s zachęcane do pozytywnej eksji o yt oz ytyw ywne yw nejj refl ne refl flek eksj ek s i dotysj doty do ty-ty czącej własnych po post postępów stęp st ę ów ęp w i ssame amee si am siebie ieb ebie ie nagradzają, kolorując ru rują ujją ąc ma mały ałyy u uśmiechnięty śmie śm iech ie c ni ch nięt ętty domek. Culture

28

Poprzednie strony pokazały Państwu, w jaki sposób New Happy House 1 realizuje zalecenia nowej podstawy programowej w pracy z klasami pierwszymi. Poniżej przypominamy, jakie umiejętności powinien mieć trzecioklasista. Niektóre z powyższych celów są realizowane już w klasie pierwszej, inne wymagają od dzieci większej dojrzałości i wyższego poziomu języka i dlatego mogą być osiągnięte dopiero w klasie trzeciej. Wszystkie je łączy cel nadrzędny – wprowadzenie dziecka w obszar języka obcego, tak by ta obcość nie powodowała strachu i nie hamowała naturalnej ciekawości dziecka. Przez całe 3 pierwsze lata szkoły podstawowej nauka odbywa się więc poprzez zabawę, a umiejętnie podnoszone wymagania stanowiły dla dziecka wyzwanie, któremu może sprostać i robi to z przyjemnością. Kolejne strony przedstawiają kilka typowych zadań z New Happy House 3, realizujących cele nowej podstawy programowej dla klasy trzeciej.

10 • New Happy House a nowa podstawa programowa

hh1.indd 10

2/9/09 1:16:57 PM


8

2  A^hiZcVcYgZeZVi#

bjh]gddbh

da^kZh

eZeeZgh

9dndja^`Z bjh]gddbh4

NZh#

9dndja^`Zda^kZh4 Cd#

Zabawa i wspĂłĹ&#x201A;praca z rĂłwieĹ&#x203A;nikami

9dndja^`Z eZeeZgh4

NZh#

NdjlVci e^ooVcjbWZg'

NZh

Vci#

i]ZX]

6 HVn 2 

New Happy House 3, podobnie jak niĹźsze poziomy kursu, uczy przez zabawÄ&#x2122;, a wierszyki i rymowanki uĹ&#x201A;atwiajÄ&#x2026; Ä&#x2026; dzieciom zapamiÄ&#x2122;tywanie nowego sĹ&#x201A;ownictwa. Od trze-cioklasistĂłw wymagamy juĹź jednak umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci wspĂłĹ&#x201A;praacy z rĂłwieĹ&#x203A;nikami, dlatego coraz wiÄ&#x2122;cej Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E; jest okazjÄ&#x2026; zjÄ&#x2026; zj zjÄ&#x2026; do pracy w parach. Ä&#x2020;wiczenia te zawierajÄ&#x2026; elementy gier, ie er, r dziÄ&#x2122;ki czemu angaĹźujÄ&#x2026; uwagÄ&#x2122; dzieci i sprawiajÄ&#x2026;, Ĺźe uczniowie ow wie e spontanicznie uĹźywajÄ&#x2026; jÄ&#x2122;zyka angielskiego.

CdleaVni]Z\VbZ#

:

:

1

s, e cake ts ts, I lik bisccuuiit e too. I like oc a eat! 5 lat choccool dogs are gr I like â&#x20AC;&#x201C; s u! gs g yo og o do like = I like d nâ&#x20AC;&#x2122;t o, I do o, But no ! R RR GRRR

steak, , I like pizzas o. I like t! to e grea pasta I like ts â&#x20AC;&#x201C; cats ar u! ca e yo I like nâ&#x20AC;&#x2122;t lik , I do But no ! W O MIA

2

3

4

6

7

8

=

Unit 4 Lesson 4

AB p343

pp32â&#x20AC;&#x201C;3

AB

on 3Unit

ss 4 Le

36

1  HVni]ZX]Vci#

1

2

Iâ&#x20AC;&#x2122;m a red robot â&#x20AC;&#x201C; tell me what to do! Iâ&#x20AC;&#x2122;m a blue robot â&#x20AC;&#x201C; tell me what to do!

Nauka czytania

Chorus GZYgdWdi¡]VcYhje 7ajZgdWdi¡]VcYhje

GZYgdWdi¡hiVcYje 7ajZgdWdi¡hiVcYje

3

Historyjki komiksowe z New Happy House 3 uczÄ&#x2026; funkcjonalnych zwrotĂłw, ktĂłre nauczyciel wykorzystuje w komunikacji z uczniami.

4

Chorus GZYgdWdi¡]VcYhYdlc 7ajZgdWdi¡]VcYhYdlc

Chorus GZYgdWdi¡ijgcVgdjcY 7ajZgdWdi¡ijgcVgdjcY

5

6

rus Chorus GZY gdWdi ¡ idjX] g ]ZVY GZYgdWdi¡idjX]ndjg]ZVY 7ajZ jgg ]ZVY ] 7ajZgdWdi¡idjX]ndjg]ZVY

Chorus GZY gdWdi ¡ GZYgdWdi¡h^iYdlc 7ajZ gdWdi 7ajZgdWdi¡h^iYdlc

>iÂźhV >`cdl i gdWd #

cYgZVY

A^hiZcV 1  34

Unit 3 Lesson 3

AB

pp22â&#x20AC;&#x201C;23

g4

^iVXV

i]^h4>h

L]ViÂźh

12 YhZZ

V^iVc

Cd#L

Reagowanie na polecenia

`4

di!?VX

dW >h^iVg

4

^hcÂźi#

Cd!^i

n4

!9V^h

dWdi >h^iVg

3 #

`cdl

>YdcÂźi

W New Ha H Happy a House 3 uczniowie sami mogÄ&#x2026; wydawaÄ&#x2021; swoim m kolegom polecenia (a nie tylko reagowaÄ&#x2021; na polecenia zadawanee przez nauczyciela) â&#x20AC;&#x201C; naukÄ&#x2122; poleceĹ&#x201E; wspomagajÄ&#x2026; wierszyki i ry-mowanki zachÄ&#x2122;cajÄ&#x2026;ce do Ä&#x2021;wiczeĹ&#x201E; ruchowych.

Edaan4 ^h NZh!^i Zi X` >iÂźhVgd

dX`Zi!

>h^iVg  VXVg° >i^hcŸi i^hcŸi VcY^ ]bb# ° VgdWdi

5

6

7

1

AB

Lesson

Unit 3

Angielski jako narzÄ&#x2122;dzie komunikacji New Happy House 3 uĹ&#x203A;wiadamia dzieciom, Ĺźe jÄ&#x2122;zyk angielski sĹ&#x201A;uĹźy poznawaniu ludzi mieszkajÄ&#x2026;cych w innych krajach oraz pomaga w zdobywaniu wiedzy o Ĺ&#x203A;wiecie. Sekcja â&#x20AC;&#x17E;czytam i piszÄ&#x2122;â&#x20AC;?, to okazja do napisania pierwszych listĂłw po angielsku. Sekcja â&#x20AC;&#x2DC;Sophieâ&#x20AC;&#x2122;s Worldâ&#x20AC;&#x2122; zachÄ&#x2122;ca do porĂłwnaĹ&#x201E; kulturowych.

2

DC9DC

#

cgZVY

]Z d^ci#I

VcYe

42 A^hiZc 1 :H>C&

EA68

DJG>I:

6K 'N;

pp20â&#x20AC;&#x201C;2

GZVY#

 i[kc$ i[kc$ h_j[ck ehock \Wlek Wb>_ij _ico J^_i ^[DWjkh j ½i ?j

 >a^`Z  Zg i]^hi^\

$

ef h_j[i^ \Wlek i^ef$ _ico J^_i X_]jeo ?j½iW #

i^dch ZfjZh bh4 Zgi] jhZj 6chl `Zb ndja^ [Vgbh4 & 9d `Z ndja^ ( 9d on 8

Unit

,:69>C<>CIDLG>I>C<

`Zn

!Ydc

=Zaad

 >iÂźhV Ldl hVjg Y^cd

ss 3 Le

Whc ½iW\ [ hc$?jj^[Y[djh _d Y o\W Y_j _iWe Wd_cWbi J^_i ejjiiee\ m_j^beddZ d$ d Zeed e\B hZZ >XVc g` i]ZeV

 d$ ?j½i d;o[$ BedZe BedZe[Wbbel[h i[ _iJ^[ J^^_i OekYWd j ]h[W 4 Zh]de djg^i VXZ4 g[Vk g^iZea Ÿhndj ViiŸh ]V Vkdj ' L ndjg[ ]ViŸh L )GZVYVcYhVnnZhdgcd# & ' ( )

I]ZaZiiZg^h[gdb<gZ\# <gZ\^hZ^\]i# <gZ\^h[gdbi]ZJH6# B^hh9Vk^h^hViZVX]Zg#

Unit 2 Lesson 6

AB p16New Happy House a nowa podstawa programowa â&#x20AC;˘ 11

hh1.indd 11

2/9/09 1:17:12 PM


Pomoce dla nauczyciela Ksià˝ka nauczyciela

Happy House New

zawiera napisane po polsku, zawi za wier wi eraa na er n p sa pi sane n p ne o po pols lsku ls ku,, ob ku ob-szerne dostosowane do nowej sz zer erne ne i d dos osto os toso to so owa w ne n d o no n w j we podstawy programowej wskap po dssta tawy wy p ro ogr gram amow am owej ow ej w skask a azówki lekcji, bank gier zówk zó wkii do kkażdej wk ażde aż dejj le de ekc kcjijiji,, ba ank g ie er oraz materiały do or razz m ater at eria er ia ały d o ko kkopiowania, piiow o an nia, ia a, celem dodatkowe kktórych kt ó ycch ce ór cele lem le m je jest s d st dod odat od attko k we we utrwalenie materiału lekcji. ut trw r al a en enie ie m ater at eria er i łu ia u z llek ekcj ek cji.i. cj

Teacher’s Resource Pack

4

Stella Maidment i Lorena Roberts

Teacher’s Resource Pack to bogaty zestaw dodatkowych materiałów edukacyjnych.

Stella Maidment i Lorena Roberts

Stella Maidment i Lorena Roberts

Stella Maidment i Lorena Roberts

Teacher’s Resource and Evaluation Book

Teacher’s Resource urce and Evaluation Book

Teacher’s Resource and Evaluation Book

2 New Happy House 1 © Oxford University Press

New Happy ppy House 1 © O Oxford xfo ord University Press

New Happy House 1 © Oxford Un University nive ersitty Press

New Happy House 1 © Oxford University Press

4

New Happy House 1 © Oxford University Press

4

New Happy House 1 © Oxford University Press

4

Karty obrazkowe Karty obrazkowe obejmują wszystkie podstawowe słowa z trzech poziomów kursu. Są jednostronne, co ułatwia przeprowadzenie zabaw w zgadywanie oraz gier pamięciowych. rice

pink

soapp

New Happy Hous House 1, Unit 3blue

New Happy House 1, Unit 6 N

 

a T-shirtt

po shampoo

bedroom New Happy House 2, Unit 5

  nit 4 New Happy House 2, U Unit

we a towel

a skirt

New Happy House 1, Unit 6 NNew Happy Hous House 1, Unit 4

 New Happy House 1 Karty wyrazowe © Oxford Univers University Press

New Happy House 2, Unit 5nit 3 New Happy House 2, U Unit

New Happy House 1, Unit 6 N

New Happy Hous House 1, Unit 4

PHOTOCOPIABLE

pastaNew Happy Hous House 1, Unit 3

kitchen

New Happy House 2, Unit Un 311

a duck ck

hair

22

New Happy House 2, Unit 5nit 4 New Happy House 2, U Unit

 PHOTOCOPIABLE

bathroom

New Happy House 2 Karty wyrazowe © Oxford University Press

sitting room New Happy House 2, Unit 5New Happy House 1, Unit 6

 PHOTOCOPIABLE

New Happy House 1 Karty wyrazowe © Oxford University Press

24

15

PHOTOCOPIABLE

New Happy House 2 Karty wyrazowe © Oxford University Press

Karty wyrazowe Całe podstawowe słownictwo z części 1 i 2 kursu znajduje się na gotowych do powielenia kartach wyrazowych, które mogą być wykorzystywane przez nauczyciela do rozwijania umiejętności wzrokowego rozpoznawania słów.

Broszury Teacher’s Resource and Evaluation Books do każdego poziomu, zawierające: • zbiór ćwiczeń utrwalających i rozszerzających, • doskonałych dla klas o zróżnicowanym poziomie i nauczycieli, którzy potrzebują materiałów uzupełniających i elastyczności w nauczaniu, • komplety kart z ramkami z historyjek z każdego rozdziału i wybór ćwiczeń powtórzeniowych, • propozycje oceny postępów w nauce dokonywanej przez bieżące ocenianie, samoocenę dziecka, sugestie odnośnie Portfolio językowego oraz wskazówki dotyczące przeprowadzania • formalnych testów.

"6EEN"DJH: ( :L

New Happy House 1 © Oxford University Press

Plakaty

Pacynki

3 plakaty przedstawiające „wesoły domek” – pomagają w powtarzaniu słownictwa i przypominają miejsca wydarzeń z każdej lekcji. 7 plakatów z historyjkami z 1 części kursu, służą do zabawy w mini teatrzyk.

Są doskonałym narzędziem aktywizującym słownictwo na lekcji. Budzą u dzieci sympatię i w naturalny sposób motywują je do mówienia.

12 • New Happy House a nowa podstawa programowa

hh1.indd 12

2/9/09 1:18:06 PM


e. ead-

Pomoce dla nauczyciela New Happy House iTools

"6EEN"DJ

H:

(:L9> I>DC ><>I6

AA6H

H,:HD

JG8:

4

Pod określeniem iTools kryje się CD-ROM zawierająca materiały do lekcji zapisane w formacie cyfrowym oraz szablony do wykonania własnych pomocy. Materiały z płyty można wykorzystać w klasie, jeśli jest ona wyposażona w tablicę interaktywną lub rzutnik multimedialny. Na płycie iTools znajdują się: • prezentacja słownictwa na kartach obrazkowych razem z dołączonym nagraniem audio, • prezentacja historyjki obrazkowej z podziałem na poszczególne ramki wraz z towarzyszącym nagraniem, • zestaw gier utrwalających słownictwo i struktury językowe, • prezentacja piosenek, • krótkie filmiki kulturowe w wersji DVD. Zestaw szablonów do wykonania własnych pomocy zawiera: • wybór kart ćwiczeniowych, które w prosty i szybki sposób można wykonać na komputerze, tworząc dodatkowe zestawy ćwiczeń do każdego rozdziału, • szablon do tworzenia testów umożliwiający wykonanie kart ćwiczeniowych lub testów sprawdzających w formacie zadań testowych the Cambridge Young Learner Examinations oraz the Trinity College Examinations.

Materiały dodatkowe na www.oxfordresource.pl

Przewodnik dla rodziców • Plany wynikowe • Rozkłady materiałów • Testy

New Happy House a nowa podstawa programowa • 13

hh1.indd 13

2/9/09 1:19:07 PM


Jak korzystaç ze stron internetowych Oxford University Press Nasze strony internetowe zawierają mnóstwo materiałów przydatnych nauczycielom w ich codziennej pracy, są źródłem informacji i inspiracji. Znajdą tu Państwo do urozmaicania lekcji, pomoce dydaktyczne, oraz materiały niedostępne w innej formie, jak również informacje o szkoleniach, promocjach i konkursach przygotowanych specjalnie dla Państwa.

www.oxford.pl Główną stroną, na której znajdują się informacje dotyczące kursów dostępnych w Polsce jest www.oxford.pl. Znajdą tu Państwo: •

Katalog publikacji dostępnych w polskich księgarniach,

Informację o Konsultantach, księgarniach,

Plan konferencji,

Aktualności i nowości,

Listę podręczników dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego,

Wejście do programu Oxford dla Szkół, gdzie mogą Państwo zamówić materiały gratisowe do kursów,

Linki do strony www.oxfordresource.pl oraz

Link do strony naszego dystrybutora Polanglo www.polanglo.pl, gdzie znajdą Państwo m. in. cennik naszych publikacji oraz informacje o promocjach

www.oxfordresource.pl Na stronie www.oxfordresource.pl znajdują się materiały dodatkowe do kursów do pobrania, takie jak programy nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, testy, materiały egzaminacyjne oraz inne materiały dodatkowe. Do kursu New Happy House będą tu dostępne: •

Plany wynikowe

Rozkłady materiału

Testy z podziałem na grupy

Klucz do testów

Zapis nagrań

Planowany termin umieszczenia tych materiałów to początek roku szkolnego 2009/2010. Formaty tych materiałów to w większości dokumenty PDF lub Word, jak również pliki dźwiękowe w postaci .wav lub mp3 (do odtwarzania na mp3 lub komputerze). Część z tych materiałów dostępna jest tylko dla nauczycieli uczących z danego kursu. Aby uzyskać do nich dostęp należy: •

Uczyć z danego kursu

Zgłosić się do swojego Konsultanta Metodycznego po dane dostępowe

Zalogować się na stronie www.oxfordresource.pl

Do uzyskania dostępu niezbędne jest posiadanie adresu e-mail, który należy podać przy zakładaniu konta dostępu.

Materiały umieszczone zostały na stronie w katalogach zatytułowanych zgodnie z tytułami kursów. Niezalogowany użytkownik widzi tylko te materiały, które są ogólnodostępne. Po zalogowaniu natomiast można przeglądać i pobierać materiały do kursów, do których Konsultant nadał Państwu dostęp.

14 • New Happy House a nowa podstawa programowa

hh1.indd 14

2/9/09 1:20:11 PM


www.oup.com/elt/pl Warto zajrzeć również na stronę międzynarodową, www.oup.com/elt/pl.

Znajdą tam Państwo międzynarodowe wydanie katalogu, informacje o nowościach, oraz dwa ogólnoświatowe serwisy przeznaczone specjalnie dla użytkowników kursów Oxford University Press: Teacher’s Club – to międzynarodowa społeczność nauczycieli języka angielskiego oraz mnóstwo inspiracji i pomocy dydaktycznych do obejrzenia i pobrania. Aby skorzystać z zawartych tu materiałów, trzeba się zalogować. W formularzu rejestracyjnym należy podać swoje dane adresowe, rodzaj szkoły, profil zainteresowań jako nauczyciel oraz adres e-mail. Online Practice – to miejsce dla uczniów i wszystkich osób uczących się angielskiego. Znajdują się tu strony tematyczne podręczników, zawierające gry, zabawy, materiały do kopiowania, zadania interaktywne i testy. Wśród zamieszczonych tu materiałów znajduje się także nowy dział publikacji Oxford University Press – www.OxfordEnglishTesting.com – w którym udostępniane są, za niewielką opłatą, interaktywne testy egzaminacyjne do takich egzaminów jak PET, FCE, CAE, IELTS, a wkrótce znajdą się tu także inne, jak próbny egzamin gimnazjalny i próbna matura, gdyż serwis jest stale rozbudowywany. W wybranych podręcznikach są kody dostępu do darmowych testów. Warto więc zwrócić uwagę na podręczniki oznaczone znaczkiem OET. Aby skorzystać z testów, należy się zalogować, a przy rejestracji trzeba podać adres e-mail.

Prosimy zwrócić uwagę, że logowanie do poszczególnych serwisów udostępnianych przez naszą firmę wymaga otrzymania oddzielnych loginów i haseł, które nie mogą być stosowane zamiennie. Ważne jest też, że o ile zarejestrować się w Teacher’s Club, www.OxfordEnglishTesting. com można całkowicie samodzielnie, logowanie do strony z materiałami dodatkowymi, www.oxfordresource.pl, jak również nadanie dostępu do materiałów do poszczególnych kursów, wymaga kontaktu z Konsultantem Metodycznym.

Poczta elektroniczna czyli e-mail Warto mieć własne konto e-mail. Dzięki niemu mogą Państwo: •

Otrzymywać informacje o nowościach

Otrzymywać materiały dostępne tylko drogą elektroniczną (np. dodatkowe lekcje i ćwiczenia)

Wcześniej otrzymywać zaproszenia na konferencje i spotkania

Uzyskać dostęp do testów i innych materiałów dodatkowych na www.oxfordresource.pl

Uzyskać dostęp do Teacher’s Club

Brać udział w konkursach

Otrzymywać newslettery

Zalogować się do serwisu OxfordEnglishTesting.com

Coraz częściej wysyłamy informacje do nauczycieli właśnie tą drogą, jeśli zatem chcą być Państwo na bieżąco, a nie dysponują Państwo własnym adresem e-mail, warto poświęcić chwilę, by je założyć. W Internecie dostępnych jest wiele serwisów, które mają taką usługę i prowadzą ją całkowicie za darmo. Wszystkie udostępniają też poradnik, jak to zrobić krok po kroku. Wystarczy w którymkolwiek dużym portalu wybrać opcję „poczta”.

New Happy House a nowa podstawa programowa • 15

hh1.indd 15

2/9/09 1:20:17 PM


Oxford University Press Polska Sp. z o.o. al. Wilanowska 372, 02-665 Warszawa tel. (22) 853 75 00, 853 82 00, fax. (22) 853 08 80

office@oxford.pl • www.oxford.pl 16 • New Happy House a nowa podstawa programowa

hh1.indd 16

2/9/09 1:20:23 PM

New Happy House a nowa podstawa programowa  

idealny kurs języka angielskiego dla dzieci zaczynających naukę w klasie pierwszej, napisany zgodnie z założeniami i wytycznymi nowej podsta...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you