Page 1

pl.hanze Nr 5 2009

Koers op Kwaliteit alles over het nieuwe strategische beleidsplan 2010-2015


2

PL.HANZE

UITNODIGING PRESENTATIE CvB KOERS OP KWALITEIT

Donderdag 1 oktober

Appel 08.30 - 09.00 ontvangst met broodjes 09.00 - 10.00 bijeenkomst 12.30 - 13.00 ontvangst met broodjes 13.00 - 14.00 bijeenkomst

Donderdag 1 oktober

Wiebengacomplex, B 109 17.00 - 18.00 bijeenkomst 18.00 - 18.30 borrel

Of wanneer u 1 oktober niet kunt:

Maandag 5 oktober

Appel 17.00 - 18.00 bijeenkomst 18.00 - 18.30 borrel

In aanloop naar Koers op Kwaliteit is op vele manieren met diverse belanghebbenden van gedachten gewisseld over strategische onderwerpen. In een serie Onderwijsdebatten met personeel en studenten, sessies met lectoren, of bij diverse gelegenheden met bestuurders uit de regio en landelijke opinieleiders op het gebied van het hoger onderwijs. Iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. Dit alles heeft geresulteerd in Koers op Kwaliteit 2010-2015. Het College van Bestuur nodigt u hartelijk uit voor een presentatie daarvan. www.hanze.nl/koersopkwaliteit


inhoud/colofon PL.HANZE Nr 5 2009

1

KOERS OP KWALITEIT ALLES OVER HET NIEUWE STRATEGISCHE BELEIDSPLAN 2010-2015

INHOUD Cover – Koers op Kwaliteit. Special over het nieuwe strategische beleidsplan.

10-11

Interview met stafdirecteur P&O Sjoerd van der Zee

3

september 2009

2 4+5 8+9 14+15 16 17 18+19

Kom naar Koers op Kwaliteit-bijeenkomst op 1 of 5 oktober De kern van Koers op Kwaliteit Het Koers op Kwaliteit gevoel van beleidsmakers Focus op Ambities Welkom en tot ziens De positionering van de HG: Branding Sirius en het lectoraat Ontwikkeling van professionele excellentie

22 23 24

Laatste reguliere HG-nieuws Column JJdJ en agenda Walk of Fame: auteur van Koers op Kwaliteit, Evert Bisschop-Boele

20-21 6-7

12-13 Meningen personeel en studenten over KoK

School strategisch beleidsplan van IBK

Koers op Kwaliteit in beeld

PL.HANZE is het personeelsblad van de Hanzehogeschool Groningen en wordt gemaakt door het stafbureau Marketing en Communicatie Hoofdredactie/coĂśrdinatie/teksten Jacques de Krom Eindredactie Pieneke Wiertz Teksten Gerry Boesjes, Arwin Nimis,

COLOFON

Luuk Steemers, Pieneke Wiertz Fotografie Gerry Boesjes, Frank de Kleine, Luuk Steemers, Fred Trappenburg, Rob de Wind, Wieger van der Zee Concept en Vormgeving Eddy Kootstra, Jacques de Krom Drukwerk Grafische industrie de marne Rechten Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, vermenigvuldigd of geproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het stafbureau Marketing en Communicatie van de Hanzehogeschool Groningen en/of andere auteursrechthebbenden Vragen, opmerkingen, suggesties: pl.hanze@org.hanze.nl


4

PL.HANZE

De kern van Koers op Kwaliteit Koers op Kwaliteit is het strategisch beleidsplan 2010-2015 van de Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences. Het vervolg op Focus 2010. Toen was er sprake van een beweging van onderwijsinstelling naar kennisinstelling. Die beweging wordt verder versterkt. De hogeschool is een kennisgemeenschap met internationale koers, als University of Applied Sciences, onderdeel van de Europese Hoger Onderwijsruimte.

Kwaliteit Het kernwoord van dit plan is ‘kwaliteit’. De hogeschool kiest voor uitstraling van kwaliteit in internationaal perspectief. De centrale doelstelling van koers op kwaliteit luidt dan ook: ‘De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich tot een gerespecteerde Europese University of Applied Sciences’. Deze doelstelling verwoordt primair een kwaliteitsbeeld. De Hanzehogeschool Groningen stelt zich ten doel internationaal herkend en erkend te worden als vooraanstaande aanbieder van professioneel gericht hoger onderwijs in de Europese hoger onderwijsruimte. Zij wil daarin geassocieerd worden met vooral de Britse ‘New Universities’. In internationaal perspectief worden daarbij zaken als praktijkgerichtheid van het onderwijs, de mogelijkheden Kennisgemeenschap Studenten en medewerkers zijn partners in een kennisgemeenschap en leveren elk hun eigen bijdrage aan het gezamenlijke doel: uitstekende professionals op het hoogste niveau aan de maatschappij leveren. De student en diens individuele ontwikkeling tot competente beroepsbeoefenaar staat centraal. De samenwerking met bedrijven en instellingen in kennistoepassing en innovatie en in de vormgeving van onderwijs is daarbij onontbeerlijk. Alle vormen van ons onderwijs concretiseren op de één of andere manier de centrale waarden van de hogeschool: individuele ontplooiing, respect en actieve tolerantie, ondernemend, verantwoordelijk. Regionaal belang Onze identiteit motiveert ons een bijdrage te leveren aan de (Noord-)

tot individuele ontplooiing voor studenten, en de betrokkenheid benadrukt. De doelstelling vloeit voort uit het idee dat de regio Noord-Nederland, in haar ontwikkeling naar een kenniseconomie, juist een ambitieuze hogeschool nodig heeft. De regio is gebaat bij een hogeschool die een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls geeft vanuit een internationaal perspectief, met een vergrote vitaliteit en aantrekkelijkheid van de regio als gevolg. Die rol neemt de hogeschool op zich, bijvoorbeeld door voluit te participeren in Healthy Ageing en Energie als Noordelijke speerpunten, met als bijkomend effect dat zij zich zo landelijke en internationaal profileert en daarmee antwoordt op het dreigend verlies aan marktaandeel door de ontgroening van de regio.

Om dit te bereiken willen wij de kwaliteit van haar onderwijs verder versterken, en van het praktijkgericht onderzoek de omvang vergroten en de kwaliteit versterken. Cruciale randvoorwaarden daarbij zijn de kwaliteit van het personeel en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Op die vier gebieden (onderwijs, onderzoek, personeel en bedrijfsvoering) formuleert de hogeschool in Koers op Kwaliteit de activiteiten die zij in de komende periode onderneemt om het uiteindelijke doel te bereiken. Belangrijk daarbij is het uitgangspunt dat onderwijs en praktijkgericht onderzoek verweven zijn – het versterken van praktijkgericht onderzoek is tegelijkertijd een investering in het onderwijs, en gebeurt ook door onze docenten.

Nederlandse kennissamenleving. Door het beroepsniveau van werkenden met deeltijdopleidingen en cursussen te verhogen naar hbo-niveau of vanuit een hbo-achtergrond verder te verdiepen. Door bedrijven en instellingen van dienst te zijn bij het oplossen van vraagstukken met praktijkgericht onderzoek op diverse niveaus, variërend van stageopdrachten van professionals in spé tot hoogwaardig onderzoek door lectoren. Door aan te sluiten bij de sterke punten van de regio die een groter dan regionaal belang hebben. En door samenwerking te zoeken met internationale partnerinstellingen die onze regionale en nationale functie versterken. Versterken van onderwijs Voor de Hanzehogeschool Groningen is het onderscheid tussen professioneel en wetenschappelijk gericht hoger onderwijs er één van oriëntatie, en niet per se van

niveau. We bieden onderwijs aan een brede groep studenten met de ambitie dat ook de beroepsgerichte vwo'er zich op de hogeschool thuis voelt. Dát kwalitatieve beeld stralen we uit om daadwerkelijk onderdeel te zijn van de Europese hoger onderwijsruimte als University of Applied Sciences. Voor de regio is het van belang dat de hogeschool het brede en kwalitatief goede aanbod van bacheloropleidingen handhaaft. Nieuwe bachelorprogramma's starten alleen vanuit een stevige en maatschappelijk relevante vraag, zoals die blijkt uit bijvoorbeeld ontwikkelingen in de Eemshaven (logistiek, energie), de Veenkoloniën (arbeid, gebiedsontwikkeling), Heerenveen (sport), Drenthe (sensoren, zorg en technologie, toerisme), of in het MKB (ondernemerschap, installatietechniek en dergelijke). In het kader van het recente convenant Groningen-Oldenburg-Bremen kijken we daarbij ook grensoverschrijdend.


Koers op Kwaliteit

Versterken van onderzoek In de Hanzehogeschool Groningen zijn ruim 30 lectoren bepalend voor de ontwikkeling van vakmanschap en vakbekwaamheid. Zij zijn, georganiseerd in zes kenniscentra, verantwoordelijk voor het praktijkgericht onderzoek van de kennisinstelling. De onderzoeksopdrachten vanuit lectoraten en kenniscentra worden geïntegreerd in bachelor- en masteropleidingen. Schools en kenniscentra krijgen de opdracht aan te sluiten bij de regionale vraag, bijvoorbeeld met stage- en afstudeeropdrachten en het ontwikkelen van onderzoekslijnen. De succesvolle projecten “Versterking Bedrijfsvoering MKB”en Versterking Ondernemerschap Recreatief-toeristische sector”, waarin HanzeConnect samenwerkt met het MKB krijgen een vervolg onder de paraplu van één of meer kenniscentra. Het doel is de samenwerking met het MKB te verdiepen en te verrijken met innovatieve en voor de sector kansrijke projecten. De internationalisering van praktijkgericht onderzoek versterken we door internationale subsidies te verwerven en alle kenniscentra te vragen deel te nemen aan een relevant internationaal netwerk. Kwaliteit van het onderwijzend personeel De komende jaren verhogen we het functieniveau en het kwalificatieniveau van docenten. Door werving en selectie, maar ook met opleidingsprogramma's en promotietrajecten voor zittende docenten. Daarnaast blijft het mogelijk overige toegesneden professionalisering te volgen om het niveau te verhogen. We houden onverkort vast aan de eis dat alle docenten met een vaste aanstelling aantoonbaar over de vereiste pedagogisch-didactische competenties beschikken. Voortaan zullen alle docenten

minimaal op basisniveau over onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Een fors aantal docenten zal zich ook op voortgezet niveau moeten kwalificeren. Daartoe biedt Corporate Academy in samenwerking met lectoren scholingsprogramma's aan. Ook werkveldervaring is een kwalificatie die we in toenemende mate bij onze docenten willen aantreffen.

Missie De Hanzehogeschool Groningen, University

Kwaliteit van het onderwijsondersteunend personeel

of Applied Sciences,

Parallel aan de ontwikkelingen voor studenten en onderwijzend personeel is het cruciaal dat we ook voor het ondersteunend personeel een cultuur creëren waarin het vanzelfsprekend is om permanent te blijven leren. Goed gastheerschap is belangrijk voor internationale studenten en medewerkers. Daarom investeren we met scholing en loopbaanactiviteiten in de versterking van de internationale oriëntatie van ondersteunend personeel.

wil vanuit een

Springplank Koers op Kwaliteit biedt de basis voor de werkzaamheden van de hogeschool in de komende jaren. Geen eindproduct, maar wel een springplank voor bijvoorbeeld de negentien schools en voor HanzeConnect, die in hun eigen plannen de koers die we in dit strategische plan hebben gekozen moeten concretiseren.

5

Europees perspectief op hoger onderwijs de belangrijkste partner van bedrijven en instellingen in Noord Nederland zijn bij het opleiden van professionals en het ontwikkelen van toepasbare, praktijkgerichte kennis.


6

koers op kwaliteit

PL.HANZE

K K oers op

reacties medewerkers en studenten

waliteit: de reacties

Medewerkers en studenten geven een eerste reactie op Koers op Kwaliteit, het nieuwe strategisch beleidsplan van de Hanzehogeschool Groningen. Dit doen ze op basis van een korte samenvatting en eigen bevindingen vanuit diverse stuur- en werkgroepen.

Iris de Haan, vierdejaars Grafische Vormgeving

‘Ik ben helemaal vóór verdere internationalisering! Op dat terrein loopt het Noorden achter bij de Randstad en daarom trekken veel studenten weg. Bij Minerva staat het internationaliseringbeleid trouwens al aardig in de steigers. We krijgen ruimschoots de gelegenheid om buitenlandse ervaring op te doen. ‘Ik vind het ook prima dat ondernemerschap wordt gestimuleerd. Bij Minerva moeten ze daar meer aandacht aan besteden. Je werk presenteren en verkopen is voor ons cruciaal. Dat ga ik vanaf nu aan den lijve ondervinden, want ik ben vandaag net afgestudeerd.'

Wim Oostindiër, talendocent IBS (sinds 1992)

‘De meeste elementen in het nieuwe plan vind ik uitstekend. Het is goed dat de Hanzehogeschool Groningen ernaar streeft het Noorden meer op de kaart te zetten. ‘Ik schrok wel van de streefcijfers over internationale mobiliteit, zeven procent van de studenten in het buitenland. De PA is toch vooral op Nederland gericht. Gezien de recessie hoop ik dat alle plannen haalbaar zijn. Ik zit in de Medezeggenschapsraad van de PA. We gaan naar de bijeenkomst op 1 oktober om verdere details te horen.'

Marianne Bleker,medewerker postkamer (24 jaar in dienst)

Eline Boelens, managementassistente Pedagogische Academie (drie jaar in dienst)

‘Als ik eerlijk ben, gaan dit soort plannen grotendeels langs me heen. Het interesseert me wel, maar ik heb er in mijn werk toch niet zoveel mee te maken. ‘Ik vind het prima dat de organisatie steeds professioneler wordt en dat docenten steeds meer moeten kunnen. Ik denk wel dat het lastig is voor de oudere docenten om het nog allemaal bij te benen. ‘Dat de hogeschool de komende jaren nóg internationaler wordt, vind ik goed. Prachtig om Engels te praten met al die Russen, Duitsers en Chinezen hier. Ik ben niet zo'n reiziger. Zo ontmoet ik toch andere culturen.'

‘Er staat weinig in het plan waar ik het niet mee eens ben. Natuurlijk vind ik zelf de plannen over internationalisering belangrijk. De streefcijfers van studenten die naar het buitenland gaan, zeven procent, vind ik aan de bescheiden kant, maar misschien heb ik een vertekend beeld van de werkelijkheid omdat bij IBS iedereen een jaar naar het buitenland gaat. Een verblijf in het buitenland is erg belangrijk. Je leert veel over andere culturen, en bij terugkomst zie je dingen in je eigen land die je had uitgefilterd. ‘Ook het streven om vijf tot tien procent van alle studenten te laten deelnemen aan programma's voor excellente studenten, spreekt me aan. Zo stimuleer je elkaar tot betere prestaties.'

‘Onderwijs en onderzoek zullen meer samenvallen en dat is goed voor het hoger beroepsonderwijs en de professionele ontwikkeling. We willen professionele beroepsbeoefenaars opleiden, geen academische onderzoekers. Uiteindelijk hebben professionals het praktijkonderzoek hard nodig om hun taken goed te vervullen. Studenten bereiden we daar op voor, vooral in het vierde jaar. Daarbij luisteren we goed naar de wensen van het werkveld. Iedereen profiteert daarvan. De studenten doen kennis en vaardigheden op, het werkveld krijgt oplossingen en vervolgens komen de ervaringen en inzichten weer in het onderwijs terecht. Ik vond het plezierig om als stuurgroeplid mijn kennis en ervaringen op onderzoeksgebied in te zetten bij de ontwikkeling van dit nieuwe beleidsplan.'

Han de Ruiter, Academie voor Sociale Studies (sinds 2006)


7

Janny Slagter, teamleider Werktuigbouwkunde (21 jaar in dienst)

‘De keuze voor kwaliteit is goed. Maar hoe definieer je kwaliteit? Bij mijn opleiding heeft lang te veel de nadruk gelegen op zaken als leren samenwerken en zelfreflectie. Dat ging ten koste van vakkennis. De balans was zoek. Ook de nadruk op praktisch onderzoek is geweldig. Onze studenten doen bijvoorbeeld mee aan het project om een efficiënte tuktuk te maken voor arme mensen in India. Van dat soort onderzoeken worden studenten en docenten enthousiast. Er zitten wel vaak fikse financiële risico's aan, en dan staat de hogeschool niet te trappelen om bij te springen. ‘Bij de scholing van docenten heb ik vraagtekens over de financiering. Ik ga zeker naar de bijeenkomst op 1 oktober. Ik ben benieuwd hoeveel docenten er komen en wat hun vragen zijn. Zij moeten het waarmaken.'

‘Enigszins verrassend dat de hogeschool vergeleken wil worden met de Britse New Universities en de Fachhochschulen in Duitsland. Het beroep fysiotherapeut is in Duitsland vaak nog op mboniveau, hoewel ze dat daar wel wil veranderen. ‘Ik ben blij met de aandacht voor de internationale mobiliteit van studenten. Overigens voldoen wij nu al ruimschoots aan die cijfers. ‘Dat er gestreefd wordt naar een verhoging van de propedeuserendementscijfers vind ik niet automatisch een goede zaak. Dat is de nadruk leggen op kwantiteit. Ik zie de propedeuse toch vooral als een kwaliteitsfilter, goed voor de opleidingen en ook voor de studenten zelf.'

Jelmer van der Toorn, vierdejaars Pedagogische Academie

Evert Jan Willemsen, docent en stagecoördinator bij Fysiotherapie (acht jaar in dienst)

Jan-Peter Nap, lector Life Sciences (sinds zeven jaar)

‘Geweldig, die nieuwe strategische lijnen van onze hogeschool: meer kwaliteit, meer onderzoek en beter onderzoek. Onderzoek gefaciliteerd als ‘primair proces'. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Wat wil je nu nog meer als lector van de Hanzehogeschool Groningen? Een gepromoveerd lid van het CvB? Meer aandacht voor postpromotiedepressies? ‘Het lijkt me daarbij heel goed als lectoren meer betrokken raken bij het onderwijs, alleen al om de doelgroep beter te leren kennen. Het is nogal confronterend voor een goedbedoelende lector: die grote onschuldige ogen die je vol oprechte verwondering aankijken, verzuchtend, ‘maar hier heb ik nog nooit van gehoord', terwijl je er een week eerder er vol vuur en professionele passie een uur over hebt staan oreren, uh, doceren.'

‘Als fractielid voor de Hanze Studentenbelangen Vereniging, HSV, was ik afgelopen studiejaar nauw betrokken bij de totstandkoming van het plan. We vinden het een goed en ambitieus stuk. Wat mij erg aanspreekt is dat studenten, die zich naast de studie inzetten voor verenigingen en organisaties, meer betrokken worden bij het beleid. Ook de aandacht voor de excellente student vinden we prima. Dat trekt het niveau omhoog. ‘We hebben ook kritiek. De hogeschool wil minder uitval van studenten, maar een concrete uitwerking ontbreekt. De HMR heeft een strengere norm voor het Bindend Studie Advies verworpen, maar wat nu dan?'

‘Het lijkt me een uitstekend plan, voor zover ik het kan beoordelen. Ik werk hier pas drie jaar en ben toch voornamelijk met mijn eigen vak en mijn eigen afdeling bezig. Het kost een paar jaar voor je echt overzicht krijgt over deze grote organisatie. Goed dat ze willen bevorderen dat docenten naar het buitenland gaan. Zelf heb ik dat ook geprobeerd, maar het valt niet mee dat voor elkaar te krijgen. Er is geen centrale instantie voor docenten die alle relevante informatie heeft. ‘Het personeelsbeleid vind ik een beetje verwarrend, maar dat kan aan mij liggen. Aan de ene kant willen ze dat meer docenten promoveren, aan de andere kant willen ze meer mensen die expertise en ervaring hebben opgedaan in de beroepspraktijk. Dat lijkt een beetje dubbel.'

Fiona van Gelder, docent International Communication (sinds 2006)


8

PL.HANZE

Koers op Kwaliteit het gevoel van...

Een prettig plan met nieuwe horizonnen Wat is je gevoel bij het nieuwe Strategisch Beleidsplan? PL.HANZE vroeg het twee deans, een stafdirecteur en de voorzitter van het College van Bestuur. Henk Zwetsloot, dean Instituut voor ICT en HIT ‘Koers op Kwaliteit is een prettig strategisch beleidsplan plan waar we ons goed in kunnen vinden, met de focus op onderzoek, internationalisering en kwaliteit. Ik ben optimistisch. ‘De focus op kwaliteit, de mogelijkheid om op een hoger niveau te kunnen afstuderen is mogelijk vanwege lectoraten die permanent werken aan onderzoek en het onderwijs meetillen naar een hoger niveau. Dat is voor ons erg belangrijk. Vroeger raakte onze expertise versnipperd over allerlei onderwerpen en als iemand afstudeerde, verdween de kennis. De kenniscentra en lectoraten kunnen die kennis nu borgen. ‘Bij ons zijn er nogal wat studenten die meer uitdaging willen. Ze vervelen zich al in de eerste weken. Bij hen passen de talentprogramma's, waaraan we de komende jaren gaan werken, net zoals het onderzoek dat plaatsvindt binnen de lectoraten. ‘Ons instituut heeft al de nodige stappen gezet bij het verhogen van de betrokkenheid van het werkveld. Waar in het verleden cases werden ontwikkeld door docenten, zie je nu de samenwerking met het bedrijfsleven door het sluiten van convenanten bijvoorbeeld. Het nadrukkelijk ontwikkelen van praktijkcases zijn in het eerste jaar ook belangrijk. ‘Als je koerst op kwaliteit, moet je je ook realiseren waarin anderen beter zijn. Daar kun je binnen je netwerken van profiteren. Zo hebben wij internationale uitwisselingsstudenten die bij ons komen voor IT Service Management, waar we goed in zijn. Aan de andere kant gaan we ook aan de slag met een vierdejaarsmodule op het gebied van testen van software in Karlstad in Zweden, waar ze op dat terrein gewoon verder zijn.'

Geiske Steendam, dean Academie voor Gezondheidsstudies ‘Het plan biedt veel nieuwe horizonnen, maar er is ook veel aandacht voor de continuïteit. Waarden zoals individuele ontplooiing, actieve tolerantie, ondernemerschap en verantwoordelijkheid

staan nog steeds in het plan. Dat gaat ook over cultuur. Dat is een kwestie van de lange adem. Die continuïteit vind ik prettig. Je kunt voortbouwen. ‘De Academie heeft samen met het werkveld en studenten speerpunten geformuleerd, zonder dat daarbij het strategisch plan in eerste instantie ter sprake kwam. Toch sluiten onze speerpunten nauw aan op Koers op Kwaliteit. De Academie daagt bijvoorbeeld studenten uit om vakbekwame professionals te worden en docenten om hun vakmanschap én professionaliteit maximaal in te zetten. Het werkveld kan zo rekenen op vakbekwame startende professionals. ‘De Academie is goed op weg om de doelstellingen van Koers op Kwaliteit te realiseren op een manier die past bij de eigenheid van de opleidingen van de academie. De opleidingen zijn al heel praktijkgericht, denk maar aan de stages en afstudeeropdrachten, die zijn een groot onderdeel van ons onderwijs. Datzelfde geldt voor onderzoeksvaardigheden. We zijn bovendien druk bezig binnen de lectoraten vorm te geven aan vele onderzoeks- en promotietrajecten. De eerste promovendus promoveert in november. ‘Maar we zijn niet klaar, ook omdat net als het hbo de Gezondheidszorg voortdurend in beweging is. Paramedici bijvoorbeeld, zoals fysiotherapeuten, gaan verbindingen aan met andere beroepsgroepen zoals huisartsen, logopedisten en diëtisten. Ook zijn er veel taakverschuivingen, bijvoorbeeld de mondzorgkundige die taken overneemt van de tandarts. In dat soort ontwikkelingen besteden we ook de komende jaren veel tijd in dialoog met het werkveld. Zo doen we nog

te weinig aan bij- en nascholing van de beroepsgroepen. In overleg met HanzeConnect gaan we aan de slag om het veld beter te bedienen. Daar wordt door de beroepsgroepen om

gevraagd. Ook dat hoort bij het begrip kennisgemeenschap'

'Die ambitie is ook meteen de droom'


9

Klaas van der Wal, directeur Stafbureau FinancieelEconomische Zaken ‘Koers op Kwaliteit is een logisch vervolg op Focus 2010. Op gebied van kwaliteit en onderzoek is de afgelopen vijf jaar grote vooruitgang geboekt. Op die terreinen maken we verdere slagen. We zijn goed bezig op gebieden waarop de regio zich

het onderwijsaanbod. Het gaat jaarlijks om vier miljoen euro en dat is een redelijk heftige taakstelling, gezien de recessie. Vooral bij HanzeConnect zien we al effecten daarvan. Vanaf 2011 gaat de regering bezuinigen. We weten alleen nog niet waarop en hoeveel. Misschien wordt dat pas in de loop van 2010 duidelijk. ‘Vanwege de recessie en de structurele benodigde investeringen, starten we met

Henk Pijlman, Voorzitter College van Bestuur ‘Mijn gevoel bij Koers op Kwaliteit? Een aparte vraag, want ergens is het natuurlijk ons eigen plan. Wat het plan vooral bij me oproept is een aantal termen. Ik noem ze hier even op. Zelfvertrouwen Koers op Kwaliteit straalt uit waar onze hogeschool nu staat. Er zijn enorme slagen gemaakt. Zoals studenttevredenheidsenquêtes, accreditaties en de subsidiegelden voor onderzoeksprojecten die we binnenhalen. Kwaliteit We blijven kiezen voor kwaliteit. Terughoudend is op zijn plaats bij de Associate degrees. Qua niveau niet lager - richting mbo - maar juist omhoog. In Europa willen we een goede University of Applied Sciences zijn. Droom Die ambitie is ook meteen de droom. Daarbij hoort goed, hoog opgeleid personeel en onderzoek als tweede kolom naast onderwijs en een groter aantal verdiepende masteropleidingen. Internationaal denken is belangrijk. Stoppen met navelstaarderijen, Nederland is niet de maat der dingen. Regionale ontwikkeling Kom ik meteen bij het punt regionale ontwikkeling. Als je dat als primaire taak ziet, kom je toch ook meteen bij internationalisering uit. Ondernemers moeten immers exporteren. Wij leiden personeel op dat de internationale context aankan.

wil profileren zoals sensortechnologie en healthy ageing. Daarnaast richten we ons volop op de internationalisering. ‘Financieel hebben we het goed gedaan de afgelopen jaren. De incidentele investeringen die nodig zijn voor Koers op Kwaliteit, elf miljoen euro, kunnen we daardoor betalen uit de strategische beleidsruimte van de schools en op centraal niveau. ‘Daarnaast zijn er ook structurele investeringen nodig. Denk aan de kenniscentra en de doorontwikkeling van

het Project Efficiëntie en Effectiviteit. Daarbij kijken we welke zaken we niet meer doen. En bij de zaken die we wel blijven doen, pakken we efficiënter aan. Bijvoorbeeld de benutting van de gebouwen en ict-systemen. Daarnaast kijken we hoe we de groeibudgetten voor gestegen studentenaantallen het beste kunnen uitgeven. Voor 1 januari zijn de eerste keuzes gemaakt. Daarvan zijn de effecten in het volgende hogeschooljaar merkbaar.'

Internationale samenwerking Op Europees vlak zoeken we nóg meer samenwerking in projecten met andere onderwijsinstellingen. Uitdaging en ambitie De Raad van Toezicht vindt het een erg ambitieus plan. Dat is ook zo, maar ik denk ook dat het realistisch is. We hebben de kracht om een heel eind te komen. De koers is in ieder geval helder.'


10

PL.HANZE

P&O

Om tot een gerespecteerde Europese University of Applied Sciences te komen is de kwaliteit van het personeel ĂŠĂŠn van de cruciale randvoorwaarden. Met Sjoerd van der Zee, directeur van het stafbureau P&O, kijken we naar het nieuwe beleidsplan.

P&O in Koers op Kwaliteit


11

Welke rol heeft P&O gespeeld bij het tot stand komen van ‘Koers op Kwaliteit’? Vele P&O'ers hebben hun inbreng gehad op inhoudelijke deelgebieden. Zelf was ik lid van de strategiegroep. Expliciet breng je ook dan ook de ideeën en visies in van medewerkers, die meegedaan hebben aan diverse P&O-activiteiten. Wat je vanuit P&O doet is ervoor ‘zorgen' dat gedurende het gehele proces in alle onderdelen - bijvoorbeeld historische terugblik, de SWOT, formuleren van de doelstellingen en vooral bij het formuleren van de activiteiten - de factoren personeel, organisatie maar ook cultuur goed aan de orde komen. Concreet voorbeeld: als helemaal in het begin van het strategisch plan in de samenvatting aangegeven wordt dat het kernwoord van dit beleidsplan “kwaliteit” is, dan wil ik wel dat kwaliteit van onderwijs en onderzoek afhankelijk is van de ‘kwaliteit” van ons personeel.

De HG wil dat studenten en medewerkers hun talenten kunnen ontplooien en creatief en innovatief binnen hun vakgebied kunnen zijn. Uitgangspunt is, ondanks de grootte van de hogeschool, dat zij zich als individu herkend en erkend voelen. De medewerkers en uiteraard ook studenten dragen daar zelf de verantwoordelijkheid voor. Dat typeert de ‘innovatieprofessional'. De idee is dat in een professionele cultuur, meer dan voordien, de professional de eigen ontplooiing zelf oppakt en niet laat afhangen van leiding en/of P&O. Natuurlijk is het samenspel met de leiding daarbij van cruciaal belang en moeten wij als P&O de mogelijkheden bieden. Wie wil, vindt die mogelijkheden. Wat daar logisch uit voortvloeit, is het accent op differentiëren en dus maatwerk. We moeten loskomen van de egalitaire cultuur: ‘voor iedereen hetzelfde' met een strakke blik op de rechten en plichten. Nee, vooral voor ieder wat anders, datgene dat aansluit op zijn of haar ambities, talenten en mogelijkheden. Mogelijkheden ook gerelateerd aan andere aspecten dan werk. Ook hier is er een belangrijke geïnteresseerde en stimulerende rol van collega's en leidinggevenden van belang. Verder zijn er middelen om te werken aan ambities; veel geld is er vrijgespeeld voor deskundigheidsontwikkeling.

Wat gaat er de komende vijf jaar op personeelsgebied veranderen?

Hoe ziet de medewerker er over vijf jaar uit?

Een forse uitstroom van personeel - overigens vooral na 2013 - en de noodzaak tot verhoging van het kwalificatieniveau van het personeel staat ons te wachten. Het is de kunst dit soort zaken klein en overzichtelijk te maken. Een goede arbeidsmarktcommunicatie is essentieel. Tot dusver blijkt uit onderzoek, binnenkort volgt er weer een, dat de HG een aantrekkelijke werkgever is. We hebben een vernieuwde site en een nieuwe advertentielijn. Belangrijkste blijft overigens het verhaal dat de eigen medewerkers over ons als werkgever vertellen. Het recente onderzoek onder 55+'ers toont aan dat men, op z'n Gronings, nog niet zo ontevreden is over ons als werkgever. Uitdragen dus.

Ik denk dat over 5 jaar, nog minder dan nu, ‘de docent' als eenduidig beeld nog bestaat. Dan zie je een verscheidenheid aan professionals, die op diverse manieren met verschillende contractvormen een bijdrage leveren aan onze kerntaken onderwijs en onderzoek.

'We moeten loskomen van de egalitaire cultuur: ‘voor iedereen hetzelfde’ met een strakke blik op de rechten en plichten' Waarom komt de toekomstige medewerker bij de HG werken? Welke onderscheidt de HG zich ten opzichte van andere onderwijsinstellingen? Voor potentiële medewerkers in het Noorden is de Hanzehogeschool Groningen echt een aantrekkelijke werkgever. We zijn groot, soms een nadeel maar vaak ook een voordeel, en dat biedt allerlei mogelijkheden. Je kunt je bij ons ontplooien. Ontplooiing puur gerelateerd aan de verscheidenheid aan taken, die in een docentfunctie maar ook in andere functies zit. Het opdoen van internationale ervaring en de interactie met het werkveld. Het kunnen volgen van ontwikkeltrajecten zoals masterscholing, andere toegesneden scholing en promotietrajecten. Ik denk dat we ons vooral moeten profileren op datgene waar we zelf goed in zijn of kwaliteit in bieden: ‘ontwikkeling van mensen'. Onze organisatie is verder financieel gezond, innovatief en heeft een keur aan secundaire arbeidsvoorwaarden, die maatwerk mogelijk maken. Verder en dat vergeten mensen nogal eens: we betalen uitstekende salarissen!

De integraal verantwoordelijke teamleiders spelen een cruciale rol in het op peil brengen en in stand houden van het personeelsbestand. Idealiter zijn de teamleiders duidelijk over opdrachten en grenzen; leggen ze verantwoordelijkheden laag in de organisatie; geven veel ruimte aan professionals en leveren maatwerk in arbeidsvoorwaarden, taaktoedeling en ontwikkeling. In hoeverre is er al sprake van de ideale teamleider? Dat durf ik niet een, twee, drie te zeggen. Ik heb het idee dat de afgelopen jaren de inzet en bijdrage van teamleiders sterk ontwikkeld is. Er zijn grote verschillen tussen teamleiders, maar dat kun je ook zeggen van inrichting en werkwijzen van opleidingen, docenten en deans. De verscheidenheid vind ik niet zo'n probleem. Het is van belang dat een teamleider een goede relatie opbouwt met zijn teamleden en tevens een effectieve verbinding legt met het werkveld. De ontwikkeling van een professionele cultuur en dito samenwerking is de essentie. Het gesprek aangaan met individuele teamleden en het team als geheel over allerlei lastige thema's is een kunst.

Welke gereedschappen biedt P&O om dit ideale plaatje uiteindelijk te realiseren? Er komt een verplichte introductiecursus voor nieuwe leidinggevenden waarin aandacht wordt gegeven aan allerlei praktische zaken, zoals onze beleidscyclus, financiën en onze HRMgesprekscyclus, maar ook aan onze zienswijze voor wat betreft leiderschap. We delen bepaalde waarden en die mogen best wat meer geëxpliciteerd worden. We streven ernaar om ook onze teamleiders een master-opleiding te laten volgen.


De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich PL.HANZE tot een12 gerespecteerde Europese University of Applied Sciences. De Britse “New University�, is daarvan een voorbeeld.

Vanuit haar maatschappelijke taak wil de HG ontwikkelingssamenwerking meer onder de aandacht brengen bij haar studenten. Ook wordt er een fonds opgericht ten behoeve van ontwikkelingssamenwerking.

De docent staat centraal in Koers op Kwaliteit. De nadruk ligt sterk op de docent als professional met alle rechten en plichten die daarbij horen. Betrokkenheid en actieve houding van de student zijn cruciaal voor het bereiken van de doelstelling van het strategisch beleidsplan. Wrexham's New University

De regio is gebaat bij een hogeschool die een daadwerkelijke kwaliteitsimpuls kan geven vanuit een internationaal perspectief met een vergrote vitaliteit en aantrekkelijkheid van de regio als gevolg.

Het Akkoord van Groningen 2.0 Groningen knooppunt van kennis

HanzeConnect maakte een investeringsplan voor Petra Kempkes van groepsaccomodatie De Zonneroos.

Samen investeren in kennis en innovatie

Gemeente Groningen Hanzehogeschool Groningen

Rijksuniversiteit Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen


K

oers op Kwalteit in

BEELD

Het versterken van praktijkgericht onderzoek is tegelijkertijd een investering in het onderwijs.

Het Akkoord van Groningen is het strategische samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit, het Universitair Medisch Centrum, de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool Groningen. Door samen op te trekken vanuit een eenduidige visie wordt de postie van Groningen als de kennisen innovatiestad van Noord-Nederland verder ontwikkelt.

13 Koers op Kwaliteit is het strategisch beleidsplan 20102015 van de Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences. Het is het vervolg op Focus 2010. In dat plan was sprake van een beweging van onderwijsinstelling naar kennisinstelling. In Koers op Kwaliteit wordt die beweging voortgezet, waarbij het karakter van de hogeschool als kennisgemeenschap wordt benadrukt. Onze hogeschool wordt daarbij stevig neergezet als University of Applied Sciences, onderdeel van de Europese Hoger Onderwijsruimte. De hogeschool kiest voor de uitstraling van kwaliteit in internationaal perspectief en stelt zich ten doel internationaal herkend en erkend te worden als vooraanstaande aanbieder van professioneel gericht onderwijs. Daarom wil onze organisatie geassocieerd worden met bijvoorbeeld de Britse 'New Universities’. De Hanzehogeschool Groningen wil vanuit een Europees perspectief op hoger onderwijs de belangrijkste partner van de bedrijven en instellingen in Noord-Nederland zijn op het gebied van het opleiden van professionals en het ontwikkelen van toepasbare, praktijkgerichte kennis. Om doelstellingen te bereiken wil de HG de kwaliteit van haar onderwijs versterken en de omvang en kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek vergroten. Belangrijk daarbij is het uitgangspunt dat onderwijs en praktijkgericht onderzoek verweven zijn- het versterken van praktijkgericht onderzoek is tegelijkertijd een investering in het onderwijs en gebeurt ook door onze docenten. De docent speelt daarom ook een centrale rol in Koers op Kwaliteit.


14

Focus op Ambities

PL.HANZE

Citaat uit Koers op Kwaliteit: ‘Om de kwaliteit van het onderwijs en praktijkgericht onderzoek te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat het personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief op peil is. Nieuw aan te nemen mensen moeten de HG een aantrekkelijke werkgever vinden om voor te gaan werken.’

‘Je wordt niet ontwikkeld, je ontwikkelt jezelf’ ‘Werken bij’ nieuw vorm van arbeidsmarkt communicatie

De Hanzehogeschool Groningen heeft met ‘Werken bij’ een nieuw onderdeel van de bestaande website www.hanze.nl gelanceerd. ‘Mensen doen steeds meer via internet. Ook de oriëntatie op een nieuwe baan gebeurt steeds meer via internet’, zegt Jenny de Vries, personeelsfunctionaris en deelprojectleider arbeidsmarktcommunicatie. De nieuwe pagina's van www.hanze.nl/ werkenbij ogen fris en toegankelijk. In een carrousel laten verschillende medewerkers hun licht schijnen over de werkzaamheden bij de HG. Een hardlopende Han de Ruiter, dean van de Academie voor Sociale Studies, is de eerste blikvanger van de site. ‘Als dean van een academie werk je hard en daarom loop ik hard. De atletiekbaan ligt hier om de hoek', prijst hij een van de aantrekkelijke arbeidvoorwaarden van onze organisatie aan. ‘De vormgeving van de site is meer eigentijds dan voorheen en sluit aan op onze nieuwe lijn voor personeelsadvertenties in dagbladen', zegt Pieneke Wiertz, beleidsmedewerker stafbureau Marketing en Communicatie. ‘We maken nu meer gebruik van foto's, video's, testimonials en een interactieve panoramafoto van de ZernikeCampus. Krantenadvertenties zijn kort en bondig. Alle verdere informatie vindt de sollicitant op onze website.' De site is ten opzichte van de oorspronkelijke werving toegankelijker, overzichtelijker en aantrekkelijker. ‘Het

is een goed middel om ons als HG op de arbeidsmarkt te profileren', vult Jenny aan. ‘Je wordt niet ontwikkeld, je ontwikkelt jezelf', was een geliefd citaat van Prins Claus en tegelijkertijd de kern van ons beleid ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling. Het laat ook zien wat wij als organisatie willen en kunnen zijn. Namelijk een plek voor individuele ontplooiing en legio mogelijkheden. Overigens worden wij daarin gevoed door nieuwe medewerkers zelf. Tijdens de introductiebijeenkomsten van nieuw personeel horen wij vaak dat zij zich in positieve zin verbazen over de ontwikkelingsmogelijkheden die de HG te bieden heeft. Daar haken wij op in. Potentiële nieuwe medewerkers worden gewezen op de ontwikkelingsmogelijkheden van bijvoorbeeld een docent door middel van een Persoonsgebonden Ontwikkelings Budget; het aanbod van Corporate Academy en de beschikbare gelden om een masteropleiding te volgen of te promoveren.' ‘Lesgeven zit in mijn bloed', prijst Nghitti Saro, docent Privaatrecht bij het Instituut

voor Rechtenstudies haar werkzaamheden bij de HG aan. De carrousel op de site draait door. Op de homepagina van ‘Werken bij' zie je in een oogopslag een verwijzing naar ‘salaris en vergoedingen'; ‘werken en verlof' en ‘sporten en gezondheid'. In de middelste kolom kan de bezoeker video's bekijken van medewerkers. Zo vertelt Magda Boven, docent Sportmanagement bij het Instituut voor Sportstudies, over haar werkzaamheden en het volgen van de master 'Management, cultuur en verandering'. Onder de video staat het kopje: ‘Een vliegende start', met uitleg over het individuele coachingstraject van de HG. Vanzelfsprekend zijn de meest actuele vacatures te zien en is er een ‘Vraag&antwoord' button. ‘Kortom, een site waar we met enige trots de Hanzehogeschool Groningen aan de buitenwereld presenteren', zeggen Jenny en Pieneke. ‘Wij raden alle collega's aan eens een kijkje te nemen en vertel het vooral door aan mogelijk geïnteresseerde vrienden of kennissen.' www.hanze.nl/werkenbij


15

‘Werk maken van maatwerk’! Boekje met overzicht van alle faciliteiten

Wat kan er toch veel binnen de hogeschool! Opleidingen, loopbaanontwikkeling, verlofregelingen, internationale stages, onderzoek, et cetera. Zie je soms ook door de bomen het bos niet meer? Sinds kort is op Blackboard een boekje beschikbaar met een overzicht van àlle faciliteiten voor medewerkers van de HG, op het gebied van beloning, werktijden, ontwikkeling en taaktoedeling. Het boekje, met de titel ‘Werk maken van maatwerk', biedt medewerkers èn hun leidinggevenden handvatten voor maatwerk: hoe kunnen ze samen het werk nog beter inrichten? De een heeft behoefte aan wat meer vrije tijd, de ander zoekt juist uitdaging in extra taken. Het boekje geeft aan welke speelruimte er is om het werk aan te passen aan de wensen en ambities van iedere individuele medewerker. Het boekje is tot stand gekomen naar aanleiding van een serie workshops waaraan alle managementteams (MT's) van de HG deelnamen. In die workshops hebben MT's met elkaar uitgewisseld hoe ze maatwerk leveren aan hun medewerkers. Voorbeelden uit die workshops zijn verzameld en aangevuld met de andere faciliteiten die de HG biedt. We hopen dat het boekje aanleiding geeft tot het sluiten van een hoop mooie individuele ‘deals' tussen medewerkers en hun leidinggevenden, zodat mensen met nòg meer plezier bij de HG werken!

Blackboardstafbureau P&Oproduktenboek

In het afgelopen studiejaar is het project `wederzijds leren' uitgevoerd, waarbij een junior en een senior docent onder begeleiding van een externe coach samen aan wederzijdse leervragen hebben gewerkt. Deze variant op het aloude meester-gezelconcept is door de beide deelnemende koppels als positief ervaren. Het was een waardevolle aanvulling op bestaande inwerkprogramma's. Dat jonge docenten veel van senioren collega's kunnen leren vinden we logisch, maar in het project ‘wederzijds leren' hebben de oudere docenten ook veel aan hun jongere collega's gehad. Bij Toegepaste Psychologie werken twee jonge docenten die direct na hun promotie aan de universiteit docent zijn geworden aan de HG. Zij hadden allerlei belangrijke tips voor een senior collega, die onlangs aan haar promotietraject is begonnen. Bij HBO Rechten werkt een jonge docente die tot voor kort bij een advocatenkantoor werkte. Haar ervaring met tijdschrijven en zakelijke dienstverlening bleek van onschatbare waarde voor een wat oudere collega, die moeite had met time management. Het project wordt dit studiejaar gecontinueerd. Voor nadere informatie en inschrijving kunt u terecht bij: Brenda Lindeman, b.lindeman@pl.hanze.nl, tel. 7654

Wederzijds leren


16

PL.HANZE

Welkom tot Ziens

welkom

tot ziens

sb O&O

sb OZ

Naam: Stafbureau Onderwijs & Onderzoek Nieuwe naam vanaf: 1 september 2009 Afkorting: sb O&O Internationaal: Staff Office Education & Applied Research Functie sb O&O: als sb OZ maar met meer nadruk op de speerpunten uit Koers op Kwaliteit: versterking van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek en vergroten van de omvang van praktijkgericht onderzoek. Locatie SB O&O: Zernikepark 4

Naam: Stafbureau Onderwijszaken Oude naam: sinds 2004 als stafbureau Afkorting: sb OZ Internationaal: Staff Office Education Affairs Functie sb OZ: ondersteuning van onderwijsontwikkeling en -innovatie, kwaliteitszorg, onderwijs en ICT, internationalisering en toegepast onderzoek. Locatie SB OZ: Zernikepark 4

stafdirecteur van Onderwijs en Onderzoek Joost Degenaar Waarom een naamsverandering? Directe aanleiding is ‘Koers op Kwaliteit', de ambitie om binnen Europa een gerespecteerde University of Applied Sciences te worden. Met de naamsverandering willen we het belang van praktijkgericht onderzoek binnen de HG onderstrepen. Van het hbo wordt verwacht dat het een onderzoekende houding bij studenten bevordert door het verder verbinden van onderzoek en onderwijs. Om internationaal mee te blijven tellen als hbo moeten we de onderzoekscomponent versterken.

Ging ‘Stafbureau Onderwijszaken’ dan alleen over de O van onderwijs? Bepaald niet. In 2004 kwam OZ op verzoek van het CvB met een beleidsnotitie over onderzoek en kennismanagement en we ondersteunden de implementatie daarvan. Focus 2010 betekende de omslag van onderwijs- naar kennisinstelling. We gingen van 0 lectoren naar 30, van 0 masters naar 13, van o promoverende docenten naar meer dan 50. De HG ontving de laatste twee jaar meer dan 10 miljoen euro subsidie voor praktijkgericht onderzoek.

Wat voegt die tweede O, van Onderzoek, toe? Praktijkgericht onderzoek werkt aan duurzame oplossingen voor robuuste vragen van onze stakeholders. De Nederlandse kenniseconomie heeft belang bij innovatie vanuit het hbo. Tweederde van de hoger opgeleiden komt uit het hbo! De HG heeft beide O's nodig omdat versterking van onderzoek gepaard moet gaan met hogere onderwijskwaliteit. Steeds meer docenten zijn óók onderzoekers.

Is ons onderzoek wetenschappelijk? Zeker! Wetenschappelijke publicaties van onze lectoren en docenten hebben meerwaarde voor de beroepspraktijk, het vakgebied en de beroepen waarvoor de HG opleidt. Praktisch en innovatief. Die moeten dan wetenschappelijk goed zijn onderbouwd. Kwaliteit is ook voor praktijkgericht onderzoek belangrijk om de ambities uit ‘Koers op Kwaliteit' waar te kunnen maken. Bovendien wordt de kwaliteit van onderzoek binnenkort ook extern getoetst.

Hoe nieuw is ‘O&O’ voor de HG? Op het gebied van O&O opereert de HG in een kopgroepje in hbo-land. We werken samen met onder meer de Hogescholen Utrecht, Zuyd en Arnhem-Nijmegen. Erkenning van het goede niveau van het onderwijs in de HG is ook de toekenning van onze Sirius-aanvraag. Onze kenniscentra en lectoraten bieden een mooie basis om kwaliteit en omvang van praktijkgericht onderzoek verder te versterken. Steeds meer collega's zijn bij praktijkgericht onderzoek betrokken.

Willen docenten praktijkgericht onderzoek? De interesse is er al, dat blijkt wel uit de betrokken deelname van meer dan 200 docenten aan de kenniskringen en aan versterking van de onderzoekslijn in curricula tot nu toe. Kijk ook naar de meer dan 50 docenten die van onze promotiefaciliteiten gebruik maken. Bovendien volgen steeds meer docenten een masterstudie. Veel docenten hebben op enthousiaste wijze deelgenomen aan de onderwijsdebatten die OZ afgelopen jaar in de aanloop naar het nieuwe strategische beleidsplan organiseerde.

Wat betekent ‘O&O’ voor OZ-medewerkers? Het gaat niet om die nieuwe naam, maar om onze bijdrage aan Koers op Kwaliteit. Wij adviseren de schools over het ‘terugploegen' van kennis uit praktijkgericht onderzoek naar onderwijs, zodat studenten leren om praktijksituaties goed te onderzoeken. We helpen bij het ontwikkelen van nieuwe masteropleidingen en nieuwe lectoraten, verzorgen trainingen voor docenten en zoeken samen met kenniscentra en lectoren nieuwe instrumenten, aansluitend op internationale kwaliteitseisen.

Wat blijft hetzelfde? We hebben de afgelopen jaren als HG een enorme kwaliteitsslag gemaakt, getuige de NVAO-accreditaties en de uitslagen van de Student Tevredenheidsonderzoeken, STO's. De deans en MT's waren dik tevreden over de ondersteuning van sb OZ, vooral ook over onze onderwijskundige adviseurs in de schools. Als sb O&O blijven we kwaliteitsverbetering ondersteunen, zowel van Onderwijs als van Onderzoek.


Branding

17

Het merk Hanzehogeschool Groningen

Een belangrijk aspect binnen Koers op Kwaliteit is branding, oftewel de positionering van de HanzehogeschoolGroningen als merk. Het brandingproces verliep parallel aan de strategische planvorming. Branding is echter volgend aan de strategische keuzes die gemaakt zijn. De uitkomsten van de diverse onderzoeken onder medewerkers, studenten en externen zitten verweven in de nieuwe strategie. Parijs. Groningen. Almere. Barcelona. Ook als je er nooit geweest bent zit er een brij van gevoelens in je hoofd. Je weet waar je de stad ongeveer moet zoeken (productcategorie), of die groot of klein is (belang van het merk), voorstelling van de stad (imago) en of je er ooit naar toe zou willen (of het merk in aanmerking komt). Bij branding gaat om de kernvraag; wat willen wij zijn, voor wie, en hoe willen wij gezien worden? Respectievelijk: identiteit en imago. De toenemende concurrentie om studenten, de slag om steeds schaarser wordende medewerkers en middelen vraagt om een heldere positiebepaling. De HG is steeds meer 1 van de ruim 4000 kennisinstellingen in Europa. Op veel externe ontwikkelingen heeft de instelling weinig grip. Maar de impact van externe ontwikkelingen is afhankelijk van de wijze waarop een instelling zich positioneert. In Koers op Kwaliteit kiest de HG positie binnen die externe ontwikkelingen. De HG wil zich binnen Europa tot een gerespecteerde University of Applied Sciences ontwikkelen. Maar wel vanuit haar betekenis voor de regio.

Branding; keuzes van de Hanzehogeschool Groningen

De Hanzehogeschool Groningen kiest er voor het woord Hanze in haar naam meer reliëf te geven. Het Hanzeverbond vierde hoogtij in de late middeleeuwen en was gericht op internationale handel tussen Hanzesteden, waar Groningen er een van was. De Hanze staat voor ondernemerschap en over de grenzen heen kijken om de eigen regio te ontwikkelen. Zowel studenten, medewerkers als het bedrijfsleven en

maatschappelijke instellingen vinden dat de Hanzehogeschool Groningen zich onderscheidt door haar ondernemerschap en de mogelijkheden tot (individuele) ontplooiing en ontwikkeling. Als brede en oudste hogeschool van Nederland willen we dat gevoel – in de geest van de Hanzegeschiedenis - de komende jaren versterken door het keer op keer te bewijzen. Door talentprogramma’s voor studenten, maar ook door de vele ontwikkelingsmogelijkheden, die nu al hoog gewaardeerd worden door medewerkers. We denken dan vanuit het idee van een kennisgemeenschap. De student is geen klant of consument, maar zij/hij wil zich gemotiveerd ontplooien als onderdeel van die Hanzegemeenschap. Als je dat niet wil, dan kies je niet voor onze hogeschool. Wat is Branding? Brand betekent ‘merk’. Je hebt een gevoel bij een merk. Een merk is niet een positionering van de hogeschool in termen van kwaliteit, openheid of integriteit. Het gaat wel om eigengereidheid, onderscheiden van, waarden, ziel en emotie.

Brandingsproces en verder

In hoeverre ondernemerschap en de mogelijkheden tot (individuele) ontplooiing en ontwikkeling echt onderscheidend zullen worden voor de HG en haar schools zal de komende jaren verder uitkristalliseren. Het brandingsproces heeft namelijk iets paradoxaals. Enerzijds wil je een zo duidelijk gevoel bij het merk

Hanzehogeschool Groningen kiezen en nastreven. Dat vergt een top-down keuze van wat je als hogeschool wilt zijn. Anderzijds zullen we ons er gezamenlijk naar moeten (gaan) gedragen; het moet intrinsiek geloofwaardig zijn en bij ons passen. En dat vergt een bottom-up benadering; van teamleider tot facilitair beheerder, van docent tot collegelid. Die bottom-up benadering leidt altijd tot meer meningen en diffuusheid. Het verhaal (en de verhalen) van de organisatie zijn daarbij van groot belang. We houden niet van organisaties die opzichtig en gemakkelijk hun succes tonen. Er moet iets ‘eigens’ in zitten, waar de organisatie met vallen en opstaan is gekomen. En ook missies en visies lijken vaak opzichtig op elkaar; veel mooie, doch obligate woorden. Maar wie zijn we echt als organisatie? We zijn op zoek geweest naar echte verhalen die typerend zijn voor de HG. Door de discussie aan te gaan en ons intern bewust te worden dat de HG en haar schools zich kunnen onderscheiden van andere hogescholen. En door onderzoek te doen onder scholieren, studenten, eigen medewerkers. Het bewustwordingproces dat onze schools zich - onder de het grotere HG merk - kunnen onderscheiden van andere in den lande (en daarbuiten) heeft het afgelopen jaar ingang gevonden. Een eigenstandige en soms afwijkende positie werpt op termijn vruchten af. Zeker als we daarbij de Koers op Kwaliteit vasthouden.

Namens de projectgroep Branding Arwin Nimis, Stafdirecteur Marketing en Communicatie.


18

PL.HANZE

Sirius

Blink uit! Het Siriusproject is op stoom Nieuw lectoraat onderzoekt dos en dont’s bij excellentiebeleid In Koers op Kwaliteit staat dat de Hanzehogeschool Groningen een gerespecteerde Europese kennisinstelling wil zijn. Bij die ambitie hoort het bieden van speciale programma's voor uitblinkende studenten. In de schools is daar de afgelopen maanden hard aan gewerkt met extra middelen uit Siriusprogramma. Erkennen, herkennen en stimuleren van toptalent, daar gaat het om. Onderwijskundige Lammert Tiesinga en Siriusdirecteur Trijnie Faber vertellen dat de voorstellen vanuit de schools van hoge kwaliteit zijn en dat op 1 september het Lectoraat Ontwikkeling van Professionele Excellentie startte.

Trijnie Faber, de directeur van Sirius, straalt. ‘Het grote nieuws is dat we een lector hebben, Marca Wolfensberger. Ze is coördinator van het honoursprogramma bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit van Utrecht. In Nederland de absolute expert op het gebied van talentontwikkeling. Ze heeft bijvoorbeeld uitgebreid studie gemaakt van het honoursonderwijs in de Verenigde Staten. Het is geweldig dat ze hier vanaf 1 september iedere donderdag en vrijdag begonnen is om het lectoraat vorm te geven.' Sirius loopt sinds 1 januari. Als eerste en tot voor kort enige hogeschool kreeg de Hanzehogeschool Groningen gelden toegewezen - 2,4 miljoen euro - voor de ontwikkeling van toptalent. De hogeschool wil zich vooral focussen op professionele excellentie, excellent functioneren in de beroepspraktijk dus. Explosie ‘We staan behoorlijk in de belangstelling vanwege het feit dat we de eerste hogeschool zijn die Siriusgelden krijgt. Die prominente positie moeten we houden. Een lectoraat op het gebied van de ontwikkeling van professionele excellentiekan dat versterken, bedacht onderwijskundige Lammert Tiesinga van stafbureau Onderwijs & Onderzoek. Trijnie Faber was direct enthousiast. ‘Er is binnen Sirius veel geld beschikbaar voor onderwijs en onderzoek. De lector is er nu, en bij een lector hoort een kenniskring. Ik wil docenten die belangstelling hebben voor onderzoek naar excellentie nadrukkelijk uitnodigen om te solliciteren voor een plek in deze kenniskring.' ‘De programma's voor de excellente studenten worden het komend jaar binnen alle schools ontwikkeld', vertelt Lammert. Sommige programma's zijn al gestart, zoals bij Sportstudies, Toegepaste Psychologie en International

Communication. In september 2010 komt de grote explosie van excellentieprogramma's. ‘Het nieuwe lectoraat kan flankerend onderzoek stimuleren, kijken wat werkt en wat niet, de dos en dont's ontdekken. Dat loopt parallel aan de uitvoering van de programma's binnen de schools. Evidence-based practice noemen we dat, rechtstreeks leren van de praktijk.' Razend benieuwd! Lammert: ‘Alle lectoraten spelen een belangrijke rol: daar komen veel vragen en opdrachten uit het werkveld terecht. Lectoraten fungeren ook als thuishaven voor excellente studenten. We gaan experimenteren met Communities of Learners, een soort leerarrangement waarbij studenten van verschillende disciplines met docenten en professionals uit het werkveld samenwerken en opdrachten uitvoeren voor bedrijven. Het werkveld profiteert daarbij van nieuwe inzichten uit het onderwijs en de out-ofthe-box ideeën van studenten. Een heel interessante onderzoeksvraag bij het herkennen van talent is de vraag wat excellentie eigenlijk precies is. Verschilt talent per beroep of zijn er algemene kenmerken? En bereiken we met onze excellentieprogramma's een algemene ambitieuze studiecultuur binnen onze schools? We gaan samenwerken met de Rijksuniversiteit Groningen en met de Universiteit Utrecht. We willen onze onderzoeksvragen op elkaar afstemmen zodat dezelfde onderwerpen niet alleen bij de HG maar ook elders worden onderzocht. Als je dan verschillen in uitkomsten krijgt, zou dat kunnen liggen aan het verschil tussen hogeschool en universiteit. Als er overeenkomsten blijken te zijn, zijn de resultaten overtuigender. Ik ben razend benieuwd wat het allemaal op gaat leveren!'

Wegbereider ‘Sirius doet natuurlijk veel meer. We zijn de wegbereider binnen het hbo', zegt Faber. ‘We hebben bij de HG gestimuleerd dat er binnen de schools interne netwerken zijn gevormd. In die netwerken zullen ook mensen uit de kenniskring van het nieuwe lectoraat meedoen, zodat er over en weer kenniscirculatie ontstaat. Daarnaast is de externe communicatie van groot belang. We willen dat de Hanzehogeschool Groningen zich profileert als een instelling waar je mag en kunt uitblinken. We gaan ons daarom ook nadrukkelijk richten op studenten van buiten de regio, en ook op vwo'ers die geïnteresseerd zijn in professionele excellentie. “Blink Uit!”, is de nieuwe slogan.' Onlangs heeft Sirius de projectaanvragen van de schools afgerond. Faber: ‘We hebben vastgesteld welke schools recht hebben op een bijdrage uit de Siriusgelden. Faber: ‘De schools zijn heel enthousiast en de kwaliteit van de aanvragen was hoog. Van de 48 aanvragen zijn er 44 goedgekeurd. Een derde van de aanvragen betreft honoursprogramma's. Daarnaast gaat het om selectieve specialisaties, selectieve minoren, scouting en onderwijsaanbod voor de poort, selectieve individuele routes en topsport.' Uitblinken mag! Trijnie: ‘We willen ons presenteren als een gerespecteerde Europese kennisinstelling. Daar sluit Sirius goed bij aan. Uiteindelijk willen we dat vijf à tien procent van onze studenten deelneemt aan een excellentieprogramma, maar we willen absoluut niet dat die studenten worden opgesloten in aparte gebouwen. Buiten de excellentie programma's om zitten ze samen in de les en doen ze ook projecten met de ‘reguliere' studenten.' ‘We willen dat er een cultuurverandering komt', verduidelijkt Lammert.


19

‘Het grote nieuws is dat we een lector hebben, Marca Wolfensberger. In Nederland de absolute expert op het gebied van talentontwikkeling'

Nieuwe lector Sirius Marca Wolfensberger

‘Weg met de zesjescultuur! Weg met de angst om je hoofd boven het maaiveld uit te steken. We hopen dat de uitblinkers een voorbeeldrol gaan vervullen, de andere studenten stimuleren bijvoorbeeld doordat ze een prestigieuze topstage doen en les krijgen van excellente docenten.' Cultuur Alle schools doen dit najaar een intern onderzoek om te zien hoe ze ervoor staan. Trijnie: ‘Ze bepalen voor zichzelf of hun cultuur een passend klimaat voor uitblinkers biedt. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar waarderen, competitie en

prijzenbeleid. Worden winnaars zichtbaar erkend en ‘in de etalage' gezet? Het hebben van alleen een scriptieprijs is niet genoeg als het daarbij blijft. Wat je nu veel ziet is dat opleidingen hun prijswinnaars al na een of twee jaar zijn vergeten. Bovendien gebeurt er vaak weinig met de winnende scripties. Dat gaat zeker veranderen!'

Overzicht Sirius-aanvragen Een actueel overzicht van goedgekeurde projectaanvragen Sirius staat op BlackBoard onder CvB en vervolgens Sirius. Per deelproject is een mapje ‘goedgekeurde projectaanvragen’ aangemaakt. Zo zie je bij het deelproject honoursprogramma dat 14 van de 15 projectaanvragen nu zijn goedgekeurd. In totaal waren er 48 projectaanvragen: • 7 voor scouting en onderwijsaanbod voor de poort • 1 voor selectie aan de poort (HIT) • 15 voor honoursprogramma’s • 4 voor selectieve HG-brede minoren • 10 voor selectieve specialisaties • 10 voor individuele routes • 1 voor topsport BlackBoardCvBSirius


20

PL.HANZE

‘Wat de HG centraal heeft vastgesteld en waar wij mee bezig zijn, vloeit naadloos in elkaar over’


IBK

21

IBK bouwt eigen strategisch plan van onderaf Al in september 2008 startte het Instituut voor Bedrijfskunde (IBK) met de ontwikkeling van het eigen School Strategisch Beleidsplan, parallel aan het HG-SBP. ‘Plannen van onderaf voeden geeft meer draagvlak.’ Over de wisselwerking tussen school- en HG-plan is dean Rob van Linschoten van IBK zeer tevreden. Anders dan in het verleden wilde IBK een School Strategisch Beleidsplan dat van onderaf gevoed was, met een groter draagvlak door de medewerkers erbij te betrekken. ‘Die opzet is geslaagd. Ik ben ook heel tevreden over de wisselwerking tussen ons traject en de hogeschoolbrede ontwikkelingen. Als één van de grootste schools voelden we de verantwoordelijkheid om een actieve en gedegen onderbouwde bijdrage te leveren aan de strategische keuzes van de Hanzehogeschool Groningen. We zien in Koers op Kwaliteit het voor IBK belangrijke speerpunt ‘LevenLang Leren' terug, en in het verlengde daarvan de verbinding met de regio en de praktijkgerichtheid', zegt Rob van Linschoten, dean van IBK. Veelzijdig en eigenzinnig

Vertaling De IBK-analyse van de sterkte en zwakke punten en van de kansen en de bedreigingen is ook besproken. ‘De medewerkers hebben aangegeven wat sterker aangezet zou moeten worden en wat nog ontbrak', vertelt Rob. ‘Sterk naar voren kwam onze praktijkgerichtheid. Bij de samenwerking in de regio past die praktijkgerichtheid natuurlijk uitstekend. We willen die samenwerking intensiveren en als bedrijven en organisaties dat willen, ook verder internationaliseren.' Inge: ‘Wat de HG centraal heeft vastgesteld en waar wij mee bezig zijn, vloeit naadloos in elkaar over. Twee belangrijke subdoelen uit Koers op

Kwaliteit de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, kwamen bij ons ook spontaan naar voren. Het zijn onze twee strategische hoofddoelen geworden.' Docente Henmar Vlogman heeft de IBK-informatie in de zomervakantie verder uitgewerkt in activiteiten en prestatie-indicatoren. Rob: ‘Henmar woont momenteel in Seattle. Zo kon ze het stuk uitstekend schrijven met een helikopterview. In deze maand of in oktober moet alles zijn uitgekristalliseerd en ook financieel doorgerekend, zodat in december het schoolplan definitief kan worden vastgesteld.'

Inge Groen is projectleider voor het School Strategisch Beleidsplan. ‘We hebben dezelfde stappen gemaakt als bij het hogeschoolbrede plan. Bij IBK werkten we ook met het identiteitsonderzoek, imagoonderzoek, en de sterktezwakteanalyse. De terugkoppelmomenten waarbij de bevindingen aan de medewerkers werden gepresenteerd vielen samen met die voor het SBP.' In de periode van januari tot juni waren er vier bijeenkomsten voor alle medewerkers van IBK. Inge: ‘We bespraken onder meer de resultaten van ons eigen identiteitsonderzoek. Net zoals het centraal is gegaan zochten we naar trefwoorden. Veelzijdig, eigenzinnig, persoonlijk, ambitieus en voortrekker, waren kernwoorden die bij IBK het meest werden genoemd. We kozen uiteindelijk voor twee van die kernwoorden: veelzijdig en eigenzinnig.'

IBK-gebouw


22

Nieuws

PL.HANZE

 

De Hanzehogeschool Groningen komt met een zogenaamd ‘zwaar weer p organisatie, vanuit haar betrokkenheid bij maatschappelijke en economisc bedrijven en instellingen ondersteunen in deze tijd van crisis. Hanze Business Contact is het centrale loket voor vragen voor organisatie crisismaatregelen en werkt nauw samen met het gezamenlijke crisisloket v Noord en KvK Noord. De Hanzehogeschool Groningen biedt op een zestal gebieden ondersteun ontwikkeling en scholing van medewerkers; tijdelijke detachering van kenn onderzoek; begeleiding van medewerkers naar zelfstandig ondernemersch workshops voor ondernemers en managers over crisisgerelateerde onderw

De Hanzehogeschool Groningen en de crisis De Hanzehogeschool Groningen komt met een zogenaamd ‘zwaar weer pakket’. Met dit pakket wil onze organisatie, vanuit haar betrokkenheid bij maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de regio, bedrijven en instellingen ondersteunen in deze tijd van crisis. Hanze Business Contact is het centrale loket voor vragen voor organisaties ter ondersteuning bij crisismaatregelen en werkt nauw samen met het gezamenlijke crisisloket van VNO-NCW Noord, MKB Noord en KvK Noord. De Hanzehogeschool Groningen biedt op een zestal gebieden ondersteuning, zoals gerichte ontwikkeling en scholing van medewerkers; tijdelijke detachering van

kenniswerkers voor onderwijs en onderzoek; begeleiding  van medewerkers naar zelfstandig ondernemerschap en  voorlichting en workshops voor ondernemers en managers  over crisisgerelateerde onderwerpen. 

   Voor meer informatie over het 'zwaar weer pakket' kan men contact  opnemen met:  Hanze Business Contact   (050) 595 3333   hbc@org.hanze.nl  www.hanze.nl/hanzebusinesscontact    

On the waterfront: zomerworkshop van de Academie van Bouwkunst De Academie van Bouwkunst van de Hanzehogeschool Groningen heeft het studiejaar 2009/10 op bijzondere wijze geopend. Samen met studenten van de Hafencity Universität Hamburg en de Aarhus School of Architecture hebben de Groningse studenten eind augustus gewerkt aan de internationale Summerschool 'On the Waterfront.' Denemarken, Noord-Duitsland en NoordNederland delen een lange kuststrook langs de Waddenzee. Ruim vijftig Deense, Duitse en Nederlandse studenten hebben zich in gemengde

samengestelde groepen over de culturele verschillen en overeenkomsten in de omgang met kust en Waddenzee gebogen. Ook werd er gekeken naar de mogelijkheden om deze strook actiever te benutten. Deze workshops vonden plaats in Fiemel, op de Punt van Reide in Noord-Groningen. Fiemel is een gehucht binnen de gemeente Delfzijl, direct aan de Eems, aan het begin van de Punt van Reide. De studenten bouwen hun installaties in het gebied rond de Dallingeweersterweg (nr. 32), tussen de bunkers (WO II) en rond de zeedijk.

Opleiding Bio-informatica excelleert met haar voorzieningen De opleiding Bio-informatica (Instituut voor Life Science & Technology) heeft van de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) het hoogst mogelijke cijfer -excellenttoegewezen gekregen voor haar ICT- en andere materiële voorzieningen. Ook de overige facetten van de opleiding zijn goed beoordeeld. De NVAO, die de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen waarborgt, vat het zo samen:

- - - -

De ICT-voorzieningen zijn excellent en een voorbeeld voor andere opleidingen Bio-informatica, zowel nationaal als internationaal; De overige materiële voorzieningen krijgen ook het predicaat excellent. Niet alleen zijn ze van bijzonder hoge kwaliteit, ook de duurzame aanpak van de exploitatie is voorbeeldig; De tevredenheidsscores van Bio-informatica studenten zijn hoog in vergelijking met andere studenten techniek in Groningen, die overigens allemaal al zeer tevreden zijn; Het werkveld en de betrokkenen vanuit de wetenschappelijke praktijk ondersteunen met overtuiging het ‘excellent’ voor de materiële voorzieningen van de opleiding Bio-informatica.

Seaports Experience Center van start Op woensdag 16 september tekenden vijf partijen de overeenkomst die de basis vormt voor de samenwerking in het Seaports Experience Center (SEC). Het SEC is een samenwerking tussen Groningen Seaports, ISD Noord-Oost / Werkplein Eemsdelta, Hanzehogeschool Groningen, Noordelijke Regieraad Bouw en de Provincie Groningen.

Het SEC is een centrum dat de schakel vormt tussen onderwijs en bedrijfsleven. Daarnaast promoot het de kansen en ontwikkelingen in de regio Eemsdelta, zodat er een goed werkende regionale arbeidsmarkt wordt neergezet dat klaar is voor de toekomst. www.seaportsexperiencecenter.nl


Column Agenda

23

Agenda Hanzehogeschool Groningen: September 2009 25 en 26: Onderwijsbeurs Groningen. De Hanzehogeschool Groningen presenteert zich met al haar opleidingen aan mbo, havo en vwo leerlingen. Plaats:: Martiniplaza Groningen. Tijd: 25 september van 13.00 - 21.30 uur; 26 september van 10.00 - 16.00 uur Oktober 2009

Zin Ik heb een zin in het strategisch beleidsplan gesmokkeld. Dat zit zo: ik moest iets zeggen over de HG-waarden. Toevallig luisterde ik in die tijd thuis naar een cd van Solomon Burke. In de jaren zestig is hij een ster, daarna gaat het bergafwaarts. Hij volgt een cursus Take a chance en wordt begrafenisondernemer, een lucratief beroep in deze tijd van vergrijzing. In 2002 maakt hij een come back dankzij Possum Records. Samen met de Blind Boys of Alabama zingt hij op een gegeven moment ‘If you don’t say it’s wrong then that says it’s right’ – een zin die mooi past bij de HG-waarden respect en actieve tolerantie. Het betreffende nummer is in 1988 geschreven door Barry Mann en Cynthia Weil en is getiteld ‘None of us are free’. Het refrein luidt ‘none of us are free if one of us is chained’. Bij toeval ontdek ik dat er ooit een legendarische toespraak is gehouden van 675 woorden, ongeveer twee keer de lengte van deze column, en daarin komt de volgende zinsnede voor ‘Freedom is invisible, and when one man is enslaved, all are not free’. Zelfde gedachte, maar dan 25 jaar eerder verwoord door John F. Kennedy tijdens zijn rede met de roemruchte zin ‘Ich bin ein Berliner’. Het merkwaardige is dat ik het verband tussen Burke, Mann, Weil en Kennedy ontdek terwijl ik over het Oldambt lees. In De graanrepubliek beschrijft Frank Westerman hoe Sicco Mansholt de Amerikaanse president voorbereidt op het bezoek aan Berlijn. “Vrede is ondeelbaar en onze gezinnen kunnen niet in vrede leven zolang ongeluk en onenigheid elders in de wereld heersen”, schrijft Mansholt aan Kennedy… Sicco Mansholt is afkomstig uit een familie van Groninger herenboeren. Zijn landbouwpolitiek fungeert in de jaren zestig van de vorige eeuw als de motor van de Europese integratie. Op een gegeven moment wordt Mansholt zelfs wel Mr. Europe genoemd. Net als Mansholt wil de Groninger HG een rol spelen in Europa. Toeval? Dit is mijn verhaal bij één zin uit het strategisch beleidsplan. Kunnen jullie verhalen vertellen bij de andere zinnen?

01: Presentatie Strategisch Beleidsplan zie pagina 16 05: Presentatie Strategisch Beleidsplan voor geïnteresseerden die op 1 oktober niet aanwezig kunnen zijn zie pagina 16 12: Introductiebijeenkomst nieuw personeel. Plaats: Kleine Appel, Zernikeplein 7. Tijd: 15.00 - 17.00 uur 19 t/m 23: herfstvakantie 29: Lectorinstallatie de heren ir. A.J.G. van der Maarel en ir. A.H.J. Bosman, beiden als lector Ruimtelijke Transformatie, verbonden aan het Instituut voor Architectuur, Bouwkunde & Civiele Technologie en het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte. Plaats: de Appel, Zernikeplein 7. Tijd: 15.45 tot 18.30 uur. 29: Ouderavond. Plaats: Alle locaties van de HG m.u.v. Dansacademie en Prins Claus Conservatorium. Tijd: 18.30 - 21.00 uur.

Hele maand oktober Kennismaand 02: World Café Research Practices 06: Presentatie Kenniscentrum Kunst & Samenleving i.o. en Lectoraat Lifelong Learning in Music & the Arts 07: Fotopresentatie ‘Wajong in Beeld', een project van studenten van de Academie voor Sociale Studies onder leiding van het lectoraat Arbeidsparticipatie. Plaats: Marie KamphuisBorg. Tijd 12.00 – 13.00 uur. 08: Lecture-recital ‘Metamorphoses the Art of the Romantic Virtuso Piano Transcription' Presentatie promotieonderzoek Rian de Waal 12: Lezing promotieonderzoek Rineke Smilde 'Musicians as Lifelong Learners: Discovery through Biography' 14: Presentaties van docenten die binnen het lectoraat Lifelong Learning in Music & the Arts promoveren: Robert Harris, Evert Bisschop Boele, Marc van Roon. 15:

Kenniscafé NoorderRuimte ‘Open Lab Ebbinge' georganiseerd door Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte, Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek en de opleiding Vastgoed & Makelaardij. Plaats: Van DoorenVeste, Zernikeplein 11. Tijd: 15.30-18.00 uur.

26: Lezing Marinus Verkuil ‘Interdisciplinariteit in de kunsten, een verkenning' 28: Ondernemersclub CUBE050 - 'meet & greet' met lectoren, promovendi, docenten, studenten en ondernemers. , georganiseerd door het Kenniscentrum Ondernemerschap . Plaats: HG- incubator, Zilverlaan 2, Groningen. Tijd: 15.00-17.00 uur 29: World Café Research Practices Tenzij anders vermeld zijn de bijeenkomsten in de kennismaand georganiseerd door de School of Performing Arts, Kenniscentrum Kunst & Samenleving i.o., Lectoraat Lifelong Learning in Music & the Arts en Master Kunsteducatie, beginnend om 17.00 uur en vinden ze plaats in het Prins Claus Conservatorium, Veemarktstraat.

Voor meer informatie: www.hanze.nl/agenda en de activiteitenkalender op Blackboard.

JJdJ reacties, opmerkingen, suggesties? mail naar: pl.hanze@org.hanze.nl


Walk of Fame

Dwars over het HanzeForum loopt de Walk of Fame. Op deze weg presenteert de Hanzehogeschool Groningen met trots haar prijswinnende studenten en docenten. In ieder nummer aandacht voor een winnaar, oud winnaar of iemand die een noemenswaardige prestatie heeft geleverd. Deze keer aandacht voor:

Evert Bisschop Boele Leeftijd: 45 jaar Werkzaam bij de HG sinds: 1998 Functie: Bestuursadviseur van het College van Bestuur Prestatie: Schreef ‘Koers op Kwaliteit', het nieuwe strategische beleidsplan. Korte beschrijving van jouw bijdrage aan 'Koers op Kwaliteit'.

Ik ben zeg maar de ‘schrijvende hand' van de hogeschool. Dat betekent luisteren, lezen, schrijven en dilemma's aangeven. Een eigen mening is niet relevant. Wel moet je vanuit je eigen kennis en ervaring aangeven welke vragen beantwoord moeten worden om het plan nóg beter op te kunnen tekenen. Wat merkt de werkvloer straks concreet van het nieuwe plan en wat is het verschil met het vorige beleidsplan Focus 2010?

Het is een voortzetting van Focus 2010 en bevat geen radicaal andere keuzes. We gaan wel merken dat de hogeschool als University of Applied Sciences écht haar plek opeist in het Europese landschap van hoger onderwijs. Waar moet de HG zich de komende jaren absoluut op richten?

De kennisgemeenschap. Het idee dat docenten, ondersteunend personeel en studenten sámen de hogeschool letterlijk moeten vormen. De student is geen klant en de docent is niet zomaar een werknemer. Studenten en docenten hebben samen hetzelfde doel: de toekomstige beroepspraktijk op het hoogste niveau verder helpen. Koers op Kwaliteit was je laatste ‘klus' als bestuursadviseur van het CvB. En nu?

Sinds september ben ik terug (of eigenlijk: vooruit) bij het Prins Claus Conservatorium als hogeschooldocent. Een combinatie van lesgeven en praktijkgericht onderzoek. De muziek weer in. Daar waar ik al eerder heb gewerkt. Waarom deze plek voor de foto?

Het is vlak naast Zernike Campus, waar vroeger het klooster van Selwerd stond. Hier komt veel samen van wat ik belangrijk vind: geschiedenis, natuur, poëzie, kennis en religie... De geschiedenis wordt zichtbaar gemaakt door een in Cortenstaal uitgestanst gedicht van Albertina Soepboer. Het klooster was niet alleen een religieuze gemeenschap, maar ook een kennisgemeenschap. Precies wat de hogeschool ook wil zijn.

Tips voor collega’s of studenten om ooit ook op de Walk of Fame te staan?

Gewoon je werk zo goed mogelijk doen.

PL.Hanze 5  

Personeelsblad Hanzehogeschool Groningen

Advertisement