Page 1

‘Kuyulara sayaç takma zorunluluðu kaldýrýlmalý’ CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Genel Kurulu’nda DSÝ Genel Müdürlüðü’nün tarýmsal sulama için açýlan su kuyularýna sayaç takma uygulamasýndan vazgeçilmesi talebinde bulundu.

Tufan Köse

* HABERÝ 3’DE

Kaçak sigara operasyonu Çorum’da bir TIR’ýn dorsesinde yapýlan aramada 83 bin 720 paket kaçak sigara, 720 adet ise kaçak puro ele geçirildi.

* HABERÝ 8’DE

‘Kamuda baþörtüsü yasaðý zulümdür’ Memur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, ‘kamuda baþörtüsü serbest olmalý’ eylemini TBMM’de dile getireceklerini söyledi. Ahmet Saatçi

* HABERÝ 2’DE

Tarým Fuarý’nýn açýlýþýný protokol mensuplarý birlikte yaptý.

Çorum Tarým Fuarý açýldý

Tarým ve hayvancýlýðýn kalbi Çorum’da atýyor 30 KASIM 2012 CUMA

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Çorum Tarým Fuarý dün düzenlenen törenle açýldý. 35 ilden yaklaþýk 200 firmanýn katýldýðý fuar, TSO Fuar Kompleksi’nde kapýlarýný ziyaretçilere açtý. Çorum’da tarým ve hayvancýlýðý daha ileri seviyelere taþýmayý amaçlayan fuar, 2 Aralýk 2012 Pazar gününe kadar gezilebilecek.

* HABERÝ 10’DA

Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel;

‘Þirketlerimiz dünya ile ayný dili konuþabilecek’ Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun büyük getirileri olacaðýný söyleyen Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel, "Yeni kanunla birlikte Türk þirketleri, tüm dünya ile ayný dili konuþur hale gelecek." dedi. Ýsmail Yücel

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 12 yýlda hazýrlanan bir kanun olduðunu hatýrlattýðý konuþmasýnda, "12 yýlda hazýrlanabilen bir kanuna hemen adapte olunmasýný beklememek gerekir. Bu geçiþ süreci yumuþak bir geçiþle yönetilmelidir." dedi.

* HABERÝ 7’DE

Çetin Baþaranhýncal

Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nýn 'devrim niteliðinde bir kanun' olduðunu söyledi.

SMMMO'nun modern salonunda düzenlenen toplantýya katýlýmýn yoðunluðu ise ayrý bir gurur kaynaðý oldu.

Osmancýk 97 pirinci

Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum'un önemli bir il olduðunu ve Çorum'da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

* HABERÝ 7’DE

Dünyaca meþhur Osmancýk pirinci yaygýn basýnda. Doðan Haber Ajansý kaynaklý haberde Osmancýk pirincinin beyaz altýn olarak deðerlendirildiði belirtildi.

* HABERÝ 3’DE

Gönüller ‘CEM’ oldu Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel, Ticaret Borsasý’ný ziyaret

Çorum’un tasavvuf hayatýna ýþýk tuttular Muzaffer Yýldýrým

‘Ýþini düzgün yapan her sanayici için bir þans’ TÜRMOB Genel Baþkanvekili Ülkü Sönmez, TSO ve SMMMO tarafýndan ortaklaþa organize edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun tanýtýldýðý toplantýda, Yeni TKK'nýn iþini düzgün yapan her sanayici için önemli þanslar içerdiðini söyledi.

* HABERÝ 7’DE

11 diþ hekiminden ücretsiz muayene

‘Çorum bizi gururlandýrýyor’ altýn kadar kýymetli

‘Yeni TTK devrim niteliðinde’

* HABERÝ 7’DE

Aðýz Saðlýðý Haftalarý baþladý

Türk Periodontoloji Derneði ile Colgate iþbirliðinde düzenlenen ‘Aðýz Saðlýðý Haftalarý’ baþladý. ‘Hedef Mükemmel Aðýz Saðlýðý’ sloganý ile düzenlenen Aðýz Saðlýðý Haftalarý, 19 Aralýk 2012 tarihine kadar sürecek. Çorum’da 11 diþ hekiminin gönüllü olarak görev aldýðý etkinlikte ücretsiz diþ muayenesi ve aðýz bakýmý eðitimi verilecek. * HABERÝ 11’DE

* HABERÝ 7’DE

‘Uygulamaya geçiþ yumuþak olmalý’

Düzenlenen programda Çorum’dan 11 diþ hekimi gönüllü olarak görev alýyor.

Ülkü Sönmez

Kültür Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi iþbirliðinde gerçekleþtirilen Çorum'da Tasavvufi Hayat baþlýklý panel, Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlendi. Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Kültür Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi iþbirliðinde gerçekleþtirilen Çorum'da Tasavvufi Hayat baþlýklý panel, Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlendi. Eðri'nin moderatörlüðünü yaptýðý panelde, Ýlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek, Doç. Dr. Ahmet Cahit Haksever ve gazetemiz köþe yazarý Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç konuþmacý olarak yer aldý. * HABERÝ 6’DA

Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý’nda Muharrem ayý nedeniyle aþure günü düzenlendi.

Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý da Muharrem ayý nedeniyle geleneksel hale gelen aþure gününü bu yýl da düzenledi. Protokol üyelerinin ve vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði aþure daðýtýmý güzel görüntülere sahne oldu.

* HABERÝ 16’DA

* SAYFA 12’DE


2

CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Engelli ve hasta bakým ücretleri neden gecikiyor? evletten engelli ve hasta bakým D ücreti alan bazý

aileler aradý. Aile Kadýn ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Engelliler Ýdaresi her ayýn 15'inde Çorum

hesabýna bakým ücretlerini gönderiyormuþ. Yaklaþýk 5 gün sonra yani her ayýn 20'sinde aileler bankaya gidip hesaplarýna yatýrýlan

Devletten engelli ve hasta bakým ücreti alan aileler bugünlerde sorun yaþadýklarýný söylüyor.

ücreti alýyormuþ. Geçmiþte Ziraat Bankasý ile anlaþmalý olan ilgili kurum baþka bir kamu bankasý ile anlaþýnca her ayýn 20'sinde alýnan engelli bakým ücretleri, 10-15 gün daha gecikmeye baþlamýþ. Çorum merkezin yaný sýra bilhassa köylerden bankaya gelen ancak elleri boþ dönen vatandaþlar oluyormuþ. Bunun üzerine aileler bakanlýðý, genel müdürlüðü, engelliler idaresini aramýþlar. Ankara, ücretlerin ödenmesinde yaþanan gecikmenin kendilerinden kaynaklanmadýðý, yerelde bir sorun yaþandýðý cevabýný vermiþ. Maðduriyeti çözecek yetkili

Çorum’da polisler genelgenin gereðini yapacak, sürücüler tedbirlerini alsalar iyi olacak.

Kýþ lastiðine dikkat! G

eçen akþam trafikçi polislerin sohbetine kulak misafiri oldum. Kýþ lastiði kullanýmýnýn genelgesi gelmiþ. 1 Aralýk-1 Nisan tarihlerinde þehirler arasý yollarda takýlmasý zorunlu olan kýþ lastiði, þehir içinde valiliklerin kararýna býrakýlmýþ. Bizim polisler 1 Aralýk'tan itibaren genelgenin gereðini sýký bir þekilde yerine getirmek için kararlý görünüyorlar. Kýþ lastiði olmayan sürücüler tedbirlarini alsalar iyi olur. Bu arada Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüðü'nün genelgesi þöyle diyor; "Türkiye'de tescil edilmiþ olsun veya olmasýn þehirlerarasý karayollarýnda seyreden tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet türü araçlar ile Karayolu Taþýma Yönetmeliði

uyarýnca "A" türü yetki belgelerine kayýtlý otomobillerde her yýlýn 1 Aralýk ile takip eden yýlýn 1 Nisan tarihleri arasýnda kalan dört aylýk dönemde kýþ lastiði kullanmak zorunda. Yeni uygulamaya göre; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçlarýn tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin de kýþ lastiði olmasý zorunluluðu aranacak. Denetimi gerçekleþtirecek kolluk kuvvetleri de kamyon, çekici, tanker, otobüs, yarý römork, römork, minibüs, otomobil ve kamyonet türü araçlarýn lastiklerinin yanaklarýnda 'M+S' iþareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) iþareti arayacak. Kýþ lastiði taþýmayanlara ise, 2918 Sayýlý Karayollarý Kanunu'nun 114. maddesi kapsamýnda 500 TL idari para cezasý uygulanacak."

‘Kamuda baþörtüsü yasaðý zulümdür’

M

emur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi, ‘kamuda baþörtüsü serbest olmalý’ eylemini TBMM’de dile getireceklerini söyledi. Bugün saat 14:00’de TBMM Çankaya kapýsý önünde yapýlacak ‘Kamuda Baþörtüsü Serbest Olmalý’ eylemine katýlacaklarýný belirten Saatçi, “Memur-Sen olarak kamuda uygulanan baþörtüsü ya-

saðýnýn kaldýrýlmasý gerektiðine inanýyor ve siyaset kurumunu bu yasaðýn kaldýrýlmasý için göreve davet ediyoruz.” dedi. Okullarda serbest býrakýlan kýlýk kýyafet yönetmeliðini de deðerlendiren Saatçi, “Ýktidarýn okullarda kýlýk kýyafet ve imam hatip okullarýndaki baþörtüsü serbestisini Memur-Sen olarak destekliyor, bu

Ahmet Saatçi

serbestliðin sadece okullarla sýnýrlý kalmamasýný istiyoruz. Ýktidarý okullardaki kýlýk kýyafet konusundaki icraatýndan dolayý tebrik ediyor, bugüne kadar yaptýðý en hayýrlý hizmetlerden biri olarak kabul ediyor, kamuda da baþörtüsü zulmünü sonlandýrmasýný bekliyoruz. Çünkü biliyoruz ve inanýyoruz ki kadýna yapýlan en büyük zulm ve haksýzlýklardan biri de; inançlarý gereði

baþörtüsü ile kamuda çalýþmak isteyenlerin engellenmeye çalýþýlmasýdýr. Kadýnlarýmýzýn baþörtülerinden dolayý günümüz dünyasýnda hala kamuda çalýþmasýnýn engellenmeye çalýþmasýný asla kabul etmiyoruz. Bu nedenle kamuda da baþörtüsü serbestisinin saðlanmasýný istiyor, bu konuda atýlacak adýmlarý sonuna kadar destekliyoruz.” diye konuþtu.

Fazla mesai kalkýyor B

ütçe açýðýný azaltmak için kemer sýkma kararý alan ekonomi yönetimi, memurun fazla mesaisiyle ilgili bir düzenleme hazýrladý. Fazla mesai altý ayla sýnýrlanýrken diðer altý aydaki çalýþmalar yýllýk izne eklenecek. Uygulamadan, en çok hafta sonu da tahsilat yapan Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý ile Sosyal Güvenlik Kurumu çalýþanlarý etkilenecek. Bütçe açýðýný azaltmaya yönelik alýnan tasarruf önlemleri memuru da etkiledi. Yýlbaþýndan itibaren 2,6 milyon memurun mesai sistemine yönelik ücret ödemesi yeniden belirleniyor. Ercan Baysal'ýn haberine göre 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere normal mesai uygulamasý kalkýyor. Yeni yýlda mesai, iþ yoðunluðunun olduðu dönemle sýnýrlý olacak. Bu süre altý ayý geçmeyecek. Memurun diðer günlerde mesaiye kalmasý durumunda ise herhangi bir þekilde para ödemesi yapýlmayacak. Fazla

mesaiye kalýnan saatler toplanarak yýllýk izne eklenecek. Maliye Bakanlýðý'nýn verilerine göre memura geçen yýl toplamda 1 milyar 80 milyon liralýk fazla mesai ücreti ödendi. Kamuda fazla mesai ödemesiyle ilgili düzenlemenin bitmesinin en çok Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý (GÝB) ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) etkileyeceði belirtiliyor. Yýlbaþýndan itibaren bir yýl uzatýlan kamuda fazla mesai uygulamasýnýn biteceðini aktaran üst düzey bir ekonomi yetkilisi, özellikle hafta sonu tahsilat yapan vergi dairesi çalýþanlarýnýn maðduriyet yaþayacaðýný belirterek, konuya iliþkin belirsizliðin devam ettiðini aktardý. Hangi kurumun fazla mesai alýp alamayacaðý konusu da tam olarak netleþmedi. Hafta içinin yaný sýra hafta sonunda da daire baþkaný, genel müdür yardýmcýsý, genel müdür veya müsteþarla birlikte fazla mesai yapmak zorunda kalan hizmetli,

þoför, sekreter gibi kadrolarýn bu durumda nasýl bir davranýþ sergileyeceði bilinmiyor. Bakanlýk kaynaklarý, çok sayýda üst düzey bürokratýn araçlarýnýn kendilerinin sürebileceði ve telefonlarýna kendilerinin bakmak zorunda kalacaðý belirtiliyor. 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu'nda her sekiz saat fazla çalýþmanýn bir günlük izne dönüþtürülebileceði hükmünün yer aldýðýna dikkat çeken kaynaklar, fazla mesainin altý ayla sýnýrlý olduðuna dikkat çekti. Üst düzey bir yetkili, "Bakanlar Kurulu'na fazla mesai yapýlmasý durumunda altý ay fazla çalýþtýrma yetkisi verildi. Ancak bu yetkinin kullanýlmayacaðýný düþünüyorum. Çünkü ekonomi yönetimi 2013 yýlýnda tasarruf yapmakta kararlý." dedi. Ayný yetkili, çalýþmalarýn devam ettiðini, her kurumda fazla mesainin olmayacaðýna dikkat çekerek bunun önümüzdeki günlerde netleþeceðini aktardý.

3 Karakaþlar Otomotiv’e

3

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44


CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

C

Tufan Köse, ‘Sayaç takma uygulamasýndan vazgeçilsin’

HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, TBMM Genel Kurulu’nda DSÝ Genel Müdürlüðü’nün tarýmsal sulama için açýlan su kuyularýna sayaç takma uygulamasýndan vazgeçilmesi talebinde bulundu. Köse, konuyla ilgili yaptýðý konuþmasýnda, þunlarý söyledi; “Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü, 12 Kasým

2012 tarihinde baþlattýðý bir uygulamayla, tarýmsal sulama için açýlan su kuyularýna sayaç takýlmasý zorunluluðu getirmiþtir. 13 Þubat 2013'e kadar da bu zorunluluða uymayan, yani sayaç takmayan su kuyularýnýn ruhsatlarý iptal edilecektir. Kuyularýn mevcut elektrik borçlarýný dahi ödemekte zorlanan, birçok yerde de bu borçlarýný ödeyemediði için

elektriði kesilen çiftçilerden, üreticilerden, kuyu baþýna yaklaþýk 5 bin lirayý bulan bu sayaçlarýn takýlmasýný istemek “Sen artýk üretme, üretimden vazgeç, gelecek yardýmý bekle ve yardýmla geçin” anlamýný taþýmaktadýr. Biz, en kýsa zamanda bu uygulamadan vazgeçilmesini yahutta revize edilmesini istiyoruz.”

3

yönetmeliði deðiþiyor Osmancýk 97 pirinci Denetim Ý altýn kadar kýymetli

Tufan Köse

Yýlda 25 bin ton pirinç üretilen ilçede 1044 çiftçi ailesi, buradan kazandýðý parayla geçimini saðlýyor.

ünyaca meþhur Osmancýk pirinci yaygýn basýnda. Doðan Haber Ajansý kaynaklý D haberde Osmancýk pirincinin beyaz altýn olarak

deðerlendirildiði belirtildi. Haber sitelerinde yer bulan haber þöyle: “Çorum'un 44 bin nüfuslu Osmancýk Ýlçesi için pirinç ekonominin can damarý. Yýlda 25 bin ton pirinç üretilen ilçede 1044 çiftçi ailesi, buradan kazandýðý parayla geçimini saðlýyor. Osmancýk Belediye Baþkaný Ak Partili Bekir Yazýcý, "Pirinç ilçemiz halký tarafýndan 'beyaz altýn' olarak ifade edilir" dedi. Osmancýk'ta 24 bin dekarlýk tarým arazisinde 1044 çiftçi pirinç üretimi yapýyor. 9 pirinç fabrikasý bulunan ilçe nüfusunun büyük çoðunluðunun ekonomisi, üretilen pirince baðlý durumda. Ýlçede yýlda yaklaþýk 25 bin ton pirinç üretimini yapýlýyor. Kaymakam Ýbrahim Küçük, "Rize için çay, Ordu ve Giresun için fýndýk neyse Osmancýk Ýlçesi içinde pirinç o anlama geliyor. Son yýllarda yeni yapýlan barajlar ve göletler nedeniyle tarým arazilerinde biraz daralma oldu. Ancak yapýmý devam eden sulama projeleriyle tarým arazilerinin ilerleyen

yýllarda geniþlemesini bekliyoruz. Pirinç, Osmancýk Ýlçesi'nde sadece tarlalarda üretilen bir tarým ürünü deðil. Ekonomik hayatý, kültürü, sosyal yapýyý son derece etkileyen bir ürün. Pirinç kültürü burada yerleþtiði için, insanlar ödemelerini, düðünlerini, yapýlacak iþleri pirinç hasat döneminden sonraya býrakýrlar" diye konuþtu. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise ilçe ekonomisinde pirincin kilit bir noktaya sahip olduðunu söyledi. Osmancýk'ýn Türkiye'deki pirinç üretiminin yüzde 3.5'ini karþýladýðýný kaydeden Yazýcý, "Ýlçe ekonomisinin yüzde 20'si doðrudan, yüzde 40 ise dolaylý olarak pirince baðlý. Pirinç ilçemiz halký tarafýndan 'beyaz altýn' olarak ifade edilir. Çeltik tarlasý olmayan aile yok gibidir. Osmancýk eþittir pirinç desek yanlýþ bir ifade olmaz" dedi. Pirincin kilosunun perakende de 2 ila 2.5 lira arasýnda satýþa sunulduðunu söyleyen Osmancýk Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Sakin Bilge, "Osmancýk pirinç üretiminin merkezi olmasýnýn yanýnda pirinç borsasýdýr ayný zamanda" diye konuþtu.”

þ Yerleri Farklý DerecelendirilecekÝþ saðlýðý ve güvenliði yasasýnýn risk denetimiyle ilgili yönetmeliði deðiþiyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, iþ saðlýðý ve güvenliði yasasýnýn risk denetimiyle ilgili yönetmeliðinin yýlbaþýndan itibaren uygulanmaya baþlanacaðýný söyledi. Buna göre iþ yerleri az ve çok tehlikeli olarak derecelendirilecek. Faruk Çelik, Ankara'da düzenlenen Türkiye ve Batý Balkanlar Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði forumuna katýldý.

Yeni yasayla ilgili bilgi veren Faruk Çelik, belli sayýda iþçi çalýþtýran ve derecelendirilen iþ yerlerine, iþ güvenliði uzmaný ve iþ yeri hekimi

bulundurma zorunluluðu geleceðinin altýný çizdi. Türkiye'de yaygýn olan KOBÝ’ler için gerekli finansman bakanlýk tarafýndan karþýlanacak.

Faruk Çelik, yeni yasanýn kaza ve ölüm olmadan önlemlerin alýnmasý esasýný hedeflediðini söyledi.

ADANA SOFRASI Damaðýnýzda Ýz Býrakan Lezzetler Özel Günlerde Meze Satýþlarýmýz Vardýr..

SÝPARÝÞ HATTI 202 03 02 ZENGÝN KEBAP ve MEZE ÇEÞÝTLERÝMÝZLE ADANA MUMBAR, ÞIRDAN ve ÞALGAM SATIÞLARI ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. Yeniyol Mah. Gazipaþa Sk. No: 44/A (Gazipaþa Ortaokulu Karþýsý) ÇORUM


4

CUMA 30 KASIM 2012

Hacý Karani Köprüsü inþaatýnda inceleme

B

Restorasyon hýz kesmeden devam’ Ýskilip’te restorasyon çalýþmalarý hýz kesmeden devam ediyor.

Ý

skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, 2009 yýlýnda göreve gelmesi ile birlikte baþlattýðý restorasyon çalýþmalarýnýn hýz kesmeden devam ettiðini, restorasyon ustalarý ve Restorasyon Atölyesi ile bu uygulamalarýn kurumsallaþtýðýný belirtti. Yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz gün Restorasyonu tamamlanan Ayakkabýcýlar Arastasý esnafý ile çay içerek çalýþmalarda gelinen aþama hakkýnda çarþý esnafýný bilgilendirirken esnafýn dilek ve temennilerini de dinledi.

Þimdiye kadar alýþýlmýþýn dýþýnda farklý bir Belediye Baþkaný portresi çizen Baþkan Sezer, halkla ve esnafla iç içe olmaktan ve sýk, sýk bir araya gelmekten mutluluk duyduðunu, hemþerilerinin makama gelmesini beklemeden kendisinin onlarý ziyaret ettiðini belirterek, “Benim için önemli olan hemþerilerimin ve esnafýn memnuniyetidir. Restorasyonlar her geçen gün hýz kesmeden devam edecektir. Bu çalýþmalarýn orta vadede esnafýmýza geri dönüþü olacaktýr.” dedi.

elediye Baþkaný Numan Sezer, Ýskilip'i þehir merkezine baðlayan önemli geçiþ noktalarýndan biri olan ve Belediye tarafýndan yaptýrýlan Hacý Karani Köprüsü inþaatýnda incelemelerde bulundu. Ýskilip Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, yapýmý hýzla devam eden ve kýsa sürede bitirilmesi hedeflenen köprü inþaatýnda sýk sýk denetlemelerde bulunan Sezer, temeli atýlan inþaatta gelinen aþamalar hakkýnda çalýþanlardan bilgi aldý. Köprü inþaatýnda saðlamlýk ve estetik açýdan en kaliteli malzemelerin kullanýldýðýný, hassas bir iþçilik sergilendiðini, inþaatýn tamamlanmasý ile birlikte çift þeritli yoldan Ýskilip'e geçiþ trafiðinde önemli rahatlama saðlanacaðýný belirten Belediye Baþkaný Numan Sezer köprü yapýmýnýn her aþamasýnda gereken titizliðin gösterildiðini beyan etti. 9 metre geniþliðinde yapýlan yeni Hacý Karani Köprüsü’nde 2 metre geniþliðinde yaya yolu da bulunacak.

Belediye Baþkaný Numan Sezer, Hacý Karani Köprüsü inþaatýný inceledi.

Köprü inþaatýnda saðlamlýk ve estetik açýdan en kaliteli malzemelerin kullanýldýðý belirtildi.

Borucu’nun parkeleri yenileniyor Ý

Orman Caddesi yenileniyor Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, esnafla sohbet etti.

Ý

skilip'in en büyük mahallesi olan Meydan Mahallesi sýnýrlarý içinde bulunan Orman Caddesi yenileniyor. En çok kullanýlan Orman Caddesi’nin zaman içinde yýpranmýþ ve ekonomik ömrünü doldurmuþ olan eski parke taþlarý sökülerek yeni kilit parke döþeme iþine baþlandý.

Bað, bahçe, Orman Müdürlüðü ve hastaneye ulaþýmý da saðlayan yolda baþlatýlan yenileme çalýþmalarý kapsamýnda 450 metre karelik alana modern kilit parke taþý döþenmeye baþlandý. Vatandaþlar tarafýndan memnuniyetle karþýlandýðý belirtilen çalýþmalarýn kýsa süre içinde tamamlanacaðý kaydedildi.

skilip'in en büyük mahallerinden Meydan Mahallesi’nin eksiklerinin giderildiði belirtildi. Belediye ekiplerince yapýlan tespit ve mahalle sakinlerinden gelen talep üzerine Meydan Mahallesi Borucu sokaðýn ekonomik ömrünü tamamlamýþ, bozulmalar nedeniyle özellikle kýþ aylarýnda sýkýntýlara neden olan eski parke taþlarý yerine yeni, dayanýklý ve modern kilit parke taþý döþeniyor. Borucu sokakta 753 metre kare parke yenileme iþi tamamlanma aþamasýna getirildi. Belediye Baþkaný Numan Sezer, tüm mahallelerin eksikliklerini taradýklarýný, cadde, sokak, mezarlýk, çeþme gibi ortak alanlarda eksik býrakmadýklarýný söyledi.

Ýskilip'in en büyük mahallerinden Meydan Mahallesi’nin eksikleri gideriliyor.

www.corumhakimiyet.net

Hayrettin Karaman

Mezheb, mezhebçilik ve birlik Mezheb, dini anlama ve hayata uygulama ihtiyacýndan ve yükümlülüðünden doðmuþ bir bilgi demetidir; dinin dýþýnda deðildir, ama din de tek bir mezhebin, yalnýzca onun içinde deðildir. Din ilâhîdir, Allah tarafýndan vahyedilmiþtir, mezheb ise o ilâhî olanýn yanýnda, vahye muhatap olan müminlerin beþerî anlayýþlarýný, kavrayýþlarýný, yorumlarýný ve uygulama formüllerini de ihtiva eder. Vahyedilmiþ metinleri okuyup anlama, yorumlama, bunlardan çözüm çýkarma imkanýna fiilen sahip olmayan müminlerin kendilerine ait bir mezhepleri olmaz; mezhebi (ictihadý) olan alimlerden fetva alýr, onlarýn söylediklerini ve yazdýklarýný okur, dinler, uygularlar. Eðer devamlý olarak bir alimin ictihadlarýný (mezhebini) uygular, din bilgisini yalnýz ondan alýrlarsa 'þu mezhebe baðlý, tabi, þu mezhebden' diye bilinirler. Ama ictihad edemeyen müminlerin daima tek bir müctehidden bilgi ve fetva alma mecburiyetleri yoktur. Ya ehil olduðu için ictihadý ile amel eden veya ehil olmadýðý için ehlinden fetva alarak kul olmaya çalýþan mümin vazifesini yapmýþ sayýlýr. Ýbâdetlere, hukuki iliþkilere, suçlar ve cezalare, siyasi ve ekonomik iliþkilere ait konular 'amele, fürû'a' dahildir; bir de inanç konularý vardýr; bu inanç konularýnda da alimler arasýnda anlayýþ, yorum, görüþ farklarý meydana gelmiþti; yani inanç (itikad) mezhebleri de vardýr. Ýtikad mezhebleri önce ikiye ayrýlmýþ, birine ehl-i sünnet ve hak mezheb, diðerine ehl-i bid'at ve hak olmayan mezheb denmiþtir. Bu iki ana grup da kendi aralarýnda farklý alt gruplara bölünmüþler, ortaya birçok itikad mezhebi çýkmýþtýr. Araþtýrmalara göre bir milyar altýyüz milyon civarýndaki müslümanýn 200-300 milyonu ehli sünnet dýþýndaki mezheblere baðlýdýrlar. Bu iki camia –aþýrý giden azýnlýðý dýþarda tutarsak genel olarak- birbirini Ýslam dairesinin dýþýnda tutmazlar (tekfir etmezler), tamamý birbirini din kardeþi bilirler. Amelde olsun itikadda olsun mezhebcilik, 'yalnýz kendi mezhebini hak bilmek ve diðerlerini bu mezhebe davet etmek, kabul etmeyenleri dinden olmasa bile kardeþlikten, yakýn ilgiden dýþlamaktýr'. Ýþte müminleri bölen de budur; yani mezhebler ve bunlara baðlý (mensup) olmak deðildir, mezhebciliktir. Mezhebciliðin iç ve dýþ siyasete yansýyan, siyaseti etkileyen tarafý bugün bizi daha ziyade ilgilendirmekte ve hasretini çektiðimiz 'Ýslam birliði'nin önünde güçlü bir engel olarak durmaktadýr. Ýran'dan Lübnan'a uzanan þeride hakim olma hedefini bir örnek olarak alalým; buraya tek baþýna þîa veya tek baþýna sünnîler hakim olmak istediklerinde –ki, bu mezhebciliktir- bu hedef, aralarýnda savaþa kadar varan tefrika ve ihtilafa sebep olmaktadýr. Halbuki hem bu þeride hem de bütün stratejik bölgelere, ötekilerin þerrinden korunmak için 'ümmetin hakim olmasý' hedef olur ve bununla yetinilirse tefrika çýkmaz. Tefrikanýn tek sebebi elbette mezhebcilik deðildir, ama bu yazýda önemli bir sebep olarak onu ele almýþ olduk. Mezheb tabîîdir, ona karþý çýkmanýn manasý ve hikmeti yoktur, ama mezhebcilik tabîî deðildir, Ýslam birliðini istiyorsak ona karþý mücadele etmemiz gerekir.

Saçlar uzayabilir, ancak... Borucu sokak’ta parke yenileme çalýþmasý yapýlýyor.

illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, bakýmlý M ve temiz olmak þartýyla öðrencilerin saçlarýný uzatabileceðini söyledi.

Meydan Mahallesi sýnýrlarý içinde bulunan Orman Caddesi yenileniyor.

Sokakta yeni kilit parke döþeme iþine baþlandý.

Milli Eðitim Bakaný Dinçer, okullarda serbest kýyafet uygulamasýna iliþkin Cihan Haber Ajansý'na (Cihan) açýklamada bulundu. Dinçer, bu deðiþikliðe ihtiyaç duymalarýndaki baþlýca sebebin Türkiye'deki demokratikleþmenin geliþmesi ve yaygýnlaþmasý olduðunu belirtti. Milli Eðitim Bakaný, "Türkiye'de otoriter yapýdan demokrasiye doðru ilerleyen süreç içerisinde biz de eðitim sisteminde demokratikleþme yapmaya çalýþýyoruz." dedi. Dinçer, ikinci olarak ise tüm dünyada eðitim sisteminin giderek daha esnek hale geldiðini ve daha önce var olan arz odaklý eðitim anlayýþýndan talep odaklý bir eðitim anlayþýna doðru bir evrimleþme söz konusu olduðuna dikkat çekti. "Eðitim sistemimizde buna paralel olarak esneklik saðlamaya, biraz zenginleþtirmeye, çeþitlendirmeye çalýþýyorduk hatýrlarsanýz." diyen Dinçer, okul kýyafetlerinin serbestleþmesinin bu iki geliþmeyi pekiþtiren ve bunlara paralel bir geliþme olduðunu vurguladý. Dinçer, bu yeni uygulamayý çok önemsediðini, çünkü bu eðitim sistemimizin daha demokratik ve esnek olduðuna dair bir sembolü ortaya koyacaðýný ifade etti.

Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer Dinçer, "Siz temel deðerler olarak demokratikleþiyorken otoriter bir anlayýþý sembolize eden tek tip elbiseyi uygulamaya devam ettiðinizde, bu birbiriyle çok uyumlu görünmüyordu." diye konuþtu. Uygulamada esas olan þey çocuklarýn okula serbest kýyafetle gelmesini saðlamak olduðunu kaydeden Dinçer, "Tabi bunun dýþýnda istisnalar var, bunlarý belirledik. Mesela lise çaðýndaki çocuklarýmýz sakal ve býyýk býrakamayacak, kýzlarýmýz makyaj

yapamayacak. Zaten bunlar önceki yönetmeliklerde de vardý. Yine kýzlarýmýz diz üstü veya derin yýrtmaçlý etek, vücut hatlarýný belli eden tayt veya þeffaf elbiseler giyemeyecekler." dedi. Bunlarýn dýþýnda öðrencilerin serbestçe giyinebileceðini belirten Milli Eðitim Bakaný, bakýmlý ve temiz olmak þartýyla öðrencilerin saçlarýný uzatabileceðini kaydetti. Bu konuda en çok eleþtiri yapýlan noktanýn zengin-fakir arasýnda eþitsizliði arttýrmayacak mý konusu geldiðini aktaran Dinçer, bunun doðru bir eleþtiri olmadýðýný ve bu konunun birkaç boyutu bulunduðunu belirtti. Tek tip kýyafetten bahsedildiðinde aslýnda iki farklý þeyden bahsedildiðini ve bunlardan birinin önlük olduðunu söyleyen Dinçer sözlerini þöyle sürdürdü: "Önlük artýk þehirlerde çok kullanýlmýyor. Daha çok kýrsal çevrelerde kullanýlýyor. Bu, o bölgede veli için zaten maliyet demek. Þehir merkezlerinde ise daha çok okul formasý var. Sizler de biliyorsunuz okul yönetimi belirli bir maðazayla belirli bir ücret üzerinden anlaþýyor ve velileri oraya yönlendiriyorlar. Bu da ciddi bir maliyeti beraberinde getiriyor. Halbuki çocuklar günlük kýyafetlerini giyip geldiklerinde bu maliyet olmayacak."


CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Arkeoloji bölümüne ziyaret Ý

stiklal Ýlköðretim Okulu Müdürü Kadir Söngüt, ilköðretim 4. sýnýf öðretmen ve öðrencileri Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz ve Dr. Araþtýrma Görevlisi Hamza Ekmen’i fakültede ziyaret ederek yapýlabilecek ortak proje ve etkinlikler hakkýnda fikir alýþveriþinde bulundular. Görüþmede, Arkeoloji Bölümü ve Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ile birlikte

Ýstiklal Ýlköðretim Okulu idareci, öðretmen ve öðrencileri tarih turu yaptý. Çorum Müzesi'ne gezinin ilerde yapýlacak baþlangýç olacaðýný düzenlenecek bir faaliyetler için iyi bir ifade eden Yrd. Doç.

Dr. Özlem Sir Gavaz, bu vesile ile öðrenciler tarafýndan Çorum tarihi ve arkeolojisinin daha iyi özümsenmesi ve öðrencilerde tarih bilinci oluþmasý açýsýndan önemli olduðunu dile getirdi. Görüþmeden sonra Fen Edebiyat Fakültesi labarotuvarlarý ve kütüphanesini akademisyenler eþliðinde gezen Ýstiklal Ýlköðretim Okulu öðretmen ve öðrencileri, gördükleri ilgiden dolayý memnuniyetlerini dile getirerek Hitit Üniversitesi’nden ayrýldýlar.

Yazarlýk Atölyesi çalýþmalarýna baþladý Yeni dönemde hikâye atölyesi çalýþmalarý, hikâye ve roman yazarý hemþehrimiz Osman Çeviksoy tarafýndan yürütülüyor.

A

vrasya Yazarlar Birliði’nin Beþinci Dönem Yazarlýk Atölyesi çalýþmalarý Milli Kütüphane Baþkanlýðý’nýn katkýlarýyla Milli Kütüphane’de baþladý.Yeni dönemde hikâye atölyesi çalýþmalarý, hikâye ve roman yazarý hemþehrimiz Osman Çeviksoy tarafýndan yürütülüyor. Ayrýca sanatçý, þair, yazar ve bilim adamlarý; dil, kültür, yazý, yazarlýk, sanat, edebiyat ve benzer konulardaki söyleþileriyle atölye çalýþmalarýný destekleyecekler. Edebî metinler üretmek amacýyla yapýlan çalýþma sonrasýnda hikâye, þiir, deneme atölyelerinde þekillendirilen ürünler internet

sitelerinde, kültür, sanat, edebiyat dergilerinde yayýnlanýyor. Dönem sonlarýnda ortak ve müstakil kitaplar çýkarýlýyor. Yazar Osman Çeviksoy, Dili etkili ve güzel kullanabileceðini düþünen; þiir, hikâye, deneme yazma yeteneðine ve bu yeteneði geliþtirebileceðine inanan, yazarlýðýn çilesine talip olan herkesi atölye çalýþmalarýsýna davet ederek, dönem sonunda katýlýmcýlara Katýlým Belgesi verileceðini, ayrýca ortaya konan ürünlerin kalite ve sayýlarýna baðlý olarak ortak ve müstakil kitaplar yayýnlanacaðýný duyurdu.

Ç

Hititlerin uygulama biçimi ile buðdaylarý taþlarla ezerek un haline

Müze’de görsel sanatlar eðitimi

Öðrenciler Fen Edebiyat Fakültesi labarotuvarlarý ve kütüphanesini akademisyenler eþliðinde gezdiler.

Anne-Baba Okulu semineri Ö

(Ç.HAK:2997)

Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu velileri bilgilendirecek.

zel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu, aile içi iletiþim problemleri hakkýnda velilerini bilgilendirmek, saðlýklý bir ebeveyn-çocuk iletiþimi kurulmasý ve güçlenmesi için Anne-Baba Okulu düzenleyecek. Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu tarafýndan düzenlenen ve 4 hafta sürecek olan ‘Anne-Baba Okulu’ seminerleri 8 Aralýk’ta baþlayacak. ‘Zeka Çeþitleri ve Nasýl Öðrenilir?’, ‘Ebeveyn-Çocuk Ýletiþimi’, ‘Sorumluluk Duygusu ve Karþýlaþýlabilen Davranýþ Problemleri’ konularýnýn iþleneceði seminerlerin konuþmacýsý Pdr. Uzm. Cevriye Çetin olacak. Seminer ile ilgili bilgi veren Özel Çorum Samanyolu Ortaokulu Müdür Yardýmcýsý Bayram Altýnýþýk, amaçlarýnýn aile içi iliþkileri daha saðlýklý hale getirerek öðrencilerin ve velilerin arasýnda oluþmasý muhtemel iletiþim kazalarýný minimuma indirmek, daha saðlýklý bir aile içi iletiþimin saðlanmasýna yardýmcý olmak, kuþaklar arasý çatýþmalarý engellemek olduðunu söyledi. Programla ilgili deðerlendirme yapan Okul Müdürü Erdal Öðülmüþ ise, “Anne-Baba Okulu’nu düzenlemekteki amacýmýz güzel bir nesil yetiþtirmek için çocuk eðitiminde karþýlaþýlan güncel problemler ve çözüm önerileriler ile velilerimizi bilinçlendirmektir” dedi.

orum Müzesi ve Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu tarafýndan düzenlenen ortak etkinlik ile ‘Çorum Müzesi'nde Görsel Sanatlar Eðitimi’ verildi. Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu'ndan sekiz öðrenci ve Görsel Sanatlar Öðretmeni Altan Özeskici tarafýndan gerçekleþtirilen müze eðitimi ile tarihi piþmiþ topraktan üretilen eþyalarý incelemek, kullaným amaçlarýný öðrenmek ve görsel sanat uygulamasý yaparak öðrencilerin kendi kültürlerini tanýmasý ve müze kültürü konusunda bilinçlenmeleri amaçlandý. Müze Müdürü Önder Ýpek'in katkýlarýyla yapýlan etkinlik üç saat sürdü. Çorum Müzesi'nde piþmiþ topraktan yapýlan eþyalarýn kullaným amaçlarýný, özelliklerini ve bu eþyalarý kullanan uygarlýklarý rehber eþliðinde tanýma fýrsatý bulan öðrenciler, Müze’nin Çocuk Sanat Atölyesi'nde pastelboya tekniði ile kendi tasarýmlarý olan piþmiþ toprak örneklerini yaptýlar. Tasarýmlarýný kilden üç boyutlu olarak da yapan öðrenciler, peþinden kil tablet örneði yaparak çivi yazýsý uygulamalarýný gerçekleþtirdiler.

Atölyenin bir bölümünde oluþturulan "Hitit Evi" odasýnda,

getirdiler. Etkinlik TRT Okul TV tarafýndan da çekime alýndý.

‘Çorum Müzesi'nde Görsel Sanatlar Eðitimi’ verildi.

Etkinliðe Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu öðrencileri katýldý.


6

CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorum’un tasavvuf hayatýna ýþýk tuttular K

ültür Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi iþbirliðinde gerçekleþtirilen Çorum'da Tasavvufi Hayat baþlýklý panel, Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlendi. Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri'nin moderatörlüðünü yaptýðý panelde, Ýlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Bilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek, Doç. Dr. Ahmet Cahit Haksever ve gazetemiz köþe yazarý EðitimciYazar Ethem Erkoç konuþmacý olarak yer aldý. Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ve çok sayýda davetlinin katýldýðý panelin açýlýþ konuþmasýný Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru yaptý. Prof. Dr. Osman Eðri,

tasavvufun Anadolu'nun þekillenmesinde önemli bir rol üstlendiðini kaydettiði açýlýþ konuþmasýnda, toplumun birlik ve beraberliði ile ilgili olarak da tasavvufun büyük katkýlarýnýn olduðunu aktardý. Panelin ilk konuþmacýsý Doç. Dr. Ahmet Cahit Haksever, tekke ve zaviyelerin toplumsal hayatýn imar edilmesindeki rollerinden örnekleriyle bahsederken, panelin ikinci konuþmacýsý Doç. Dr. Halil Ýbrahim Þimþek de Gümüþhane'nin Þiran ilçesinden gelerek Çorum'a yerleþen, Çorumlu Pir adýyla da tanýnan Þiranlý Mustafa Efendi'nin hayatýný anlattý. Panelde son sözü alan köþe yazarýmýz Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç da, Çorum'da yaþanmýþ ve halen varlýðý devam eden tasavvuf izleri hakkýnda örnekler verdi.

‘Çorum’un her yönünü bilimsel çalýþmalarla ortaya koyacaðýz’

K

ültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Hitit Söyleþileri adý altýnda yürütülen çalýþmalarýn, farklý bir konseptle devam ettiðini ve Çorum’un tüm sosyal ve kültürel hayatýnýn kitaplaþtýrýlacaðýný söyledi. Çorum’da Tasavvufi Hayat Paneli’nin açýlýþ konuþmasýný yapan

Özüdoðru, panel katýlýmcýlarýna ve katkýda bulunan kuruluþlara teþekkür ettiði konuþmasýnda, 6 ayrý konu baþlýðýnda bilimsel panelin düzenleneceðini, ortaya çýkan çalýþma ve bildirilerin kitaplaþtýrýlarak, Çorum’un kültürel ve sosyal tarihinin kayýt altýna alýndýðý önemli bir esere imza atýlacaðýný kaydetti.

Kültür Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi iþbirliðinde gerçekleþtirilen Çorum'da Tasavvufi Hayat baþlýklý panel, Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri;

‘Anadolu’nun mayasý tasavvuf erenleri tarafýndan yoðuruldu’

‘Çerkez Þeyhi Çorum’un ilim ve fikir hayatýnda iz býraktý’

‘Ç

orum’da Tasavvufi Hayat’ Sarýkamýþ, Tokat, Ýstanbul ve konulu panelin konuþmacý Sivas’tan sonra Alaca ve Çorum’a konuðu Eðitimci Yazar Ethem Erkoç, yerleþtiðini ifade etti. Çerkez Þeyhi Ömer Lütfi Efendi’nin Çerkez Þeyhi Ömer Lütfi Çorum’un ilim ve fikir Efendi’nin Alaybey hayatýna iz býraktýðýný Sokak’ta bulunan söyledi. Katipler Konaðý ‘Son Çerkez Þeyhi karþýsýnda büyük bir Ömer Lütfi Efendi’ konaða yerleþtiðini, bu baþlýklý sunum yapan konaðýn ev, dergah ve Erkoç, nakþibendiliðin mescit olarak hizmet hafî, yani kalbî zikri esas verdiðini vurgulayan aldýðýný, sohbet esasýna Erkoç, dayandýðýný, meydanda Alaybeyzade’lerin kýzý yapýlmadýðýný söyledi. ile evlenip irþat faaliyetlerini Nakþibendiliðin sürdürdüðünü dile Osmanlý’ya girdiði getirdi. dönemle birlikte Çorum’a Ethem Erkoç da geldiðini belirten Çerkez þeyhine ait Erkoç, þehirde bilinen iki nakþi menkýbe ve rivayetleri de aktaran dergahý bulunduðunu, ilk nakþi Erkoç, “Çerkez Þeyhi Ömer Lütfi þeyhinin Kara Müftü lakaplý Efendi’nin þeyhi Ýstanbul Eyüp’te Abdülkadir Efendi olduðunu ifade medfun bulunmaktadýr. Maraþal etti. Fevzi Çakmak da ayný yerde defnedilmiþtir. Gençlere arkadaþlarýný Çorum’a fikren ve ilmen iz iyi seçmeleri yönünde mesajlarý býrakanlarýn Þiranlý Þeyh Mustafa ile vardýr. Didaktik (öðretici) tarzda Çerkez Þeyhi Ömer Lütfi Efendi þiirleri vardýr. esnaf müridi fazladýr. olduðunu anlatan Erkoç, Milli mücadele döneminde Ýstanbul’u Kafkasya’da doðan Çerkez Þeyhi deðil, Ankara’yý desteklemiþtir.”” diye Ömer Lütfi Efendi’nin Erzurum,

‘Ýslamcýlýk ve Cumhuriyet Dönemi Politikalar’ semneri

Ö

zgür-Der Çorum Þubesi, ‘Ýslamcýlýk ve Cumhuriyet Dönemi Politikalar’ üst baþlýðý altýnda ele almaya devam ettiði müzakereli seminerler dizisine devam edecek.

ültür ve Turizm Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi iþbirliðinde düzenlenen Çorum'da Tasavvufi Hayat baþlýklý panelde, tekke ve zaviyelerin Anadolu'nun þekillenmesinde ortaya serdiði üstün hizmetlere deðinildi. Panel Baþkaný Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, "Anadolu'nun mayasý, tasavvuf erenleri tarafýndan yoðuruldu." dedi. Eðri panelin açýlýþ konuþmasýnda, tasavvufun tanýmýný yaparak, tasavvufun yeþerme, canlanma, öðrenme

2 Aralýk 2012 Pazar günü saat 13:00’de dernek salonunda yapýlacak seminerde ‘Tek Parti Diktatörlüðüne Karþý Ýslami Bir Direniþten Söz Edilebilir mi?’ baþlýðýný Ömer Kýlýç ve Hüseyin Çaðlar deðerlendirecek.

Prof. Dr. Osman Eðri

ve terbiye anlamlarýný kapsayan ve insan hayatýyla birlikte toplum hayatýna þekil veren önemli bir iþlev üstlendiðini söyledi. "Tasavvuf, farklýlýklarýn birlik için fýrsat olduðunu bize söyler." diyen Osman Eðri, tasavvufun insanlarýn kimini gül bahçesinin gülleri, kimisini ise bülbülleri olarak tasvir ettiðini ifade etti. Eðri, "Bu coðrafya güzel kokulara bürünmüþse, bu tasavvuf sayesinde olmuþtur." diye konuþtu.

‘Tekke ve zaviyeler toplumun mihengidir’

H

Ali Özüdoðru

ÖMER ÝSLAM Özgür Eðitim Sen Ýl Sekreteri omer.islam@hotmail.com

ÖÐRENCÝYE KIYAFET SERBEST, DARISI MEMURA

K

Kültür ve Turizm Ýl Müdürü Ali Özüdoðru;

"ÖZGÜR EÐÝTÝM"

itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi guruplarýn þehre yerleþmesi konusunda yol gösterici olup, Tasavvuf Tarihi Bilim Dalý Öðretim insanlarý yönlendirdiðini, yeri Üyesi Doç. Dr. Ahmet Cahit Haksever, yerleþim alanlarý bulunana kadar tekke ve zaviyelerin toplumun huzur, zaviyelerde insanlarýn yemesine ve güven ve geliþmesini saðlayan mihenk barýnmasýna imkan tanýndýðýný anlattý. taþlarý olduðunu söyledi. Merkezde Ümithalife, Ýsahalife, Yerleþik düzende yaþayan toplumlarýn, konar göçer toplumlarla Hýdýrlýk, Arapdede, Mevlevihane gibi kaynaþmasýnda ve belirli bir þehirleþme mekanlarý örnek gösteren Cahit düzeni içerisinde yaþama kültürü Haksever, köylerden de Ahi Ýlyas, kazanmasýnýn altýnda, tekke ve (Ahilyas), Abdalbodu, Apdalata, zaviyelerin önemine deðinen Haskever, Seydim'i örnek gösterdi. Çorum'da Tasavvufi Yaþam baþlýklý Toplumun tüm ihtiyaçlarýnýn panelde, tekke ve zaviyelerin Doç. Dr. Ahmet Cahit Haksever bütün ayrýntýsýyla ele alýndýðý Çorum'daki varlýklarýndan örnekler zaviyelerde, ürün çeþitlendirmesi, ticaret hukuku verdi. gibi pek çok konuda çalýþma yapýldýðýnýn altýný Þehrin merkezinde ve kýrsalýnda, kendisini çizen Haksever, buralarda en önemli þeyin güven insanlýða hizmet etme noktasýnda vakfeden ve ahlak üzerine kurulu bir anlayýþ ve hizmet aþký insanlarýn hizmet ettiði tekke ve zaviyelerin kurulduðunu anlatan Haksever, konar göçer olduðunu dile getirdi.

Milli Eðitim Bakanlýðý, öðrencilerin okulda serbest kýyafetle eðitim görebileceklerine dair düzenleme ile bir güzel adým daha attý. Akabinde bilindik itirazlar patlak verdi bile. Tamamen ideolojik bir tarafgirlik ile karþý çýkýþlar ard arda geliverdi. Hepsinin ana temasý da 'zengin-fakir farklýlýðýnýn daha görünür olacaðý ve bunun çocuklar üzerinde oluþturacaðý olumsuz etki.' Bu zengin fakir uçurumu; yenilen yemeklerde, tüketilen ürünlerde, binilen arabalarda, kullanýlan eþyalarda, oturulan evlerde hiç o kadar açýða çýkmýyormuþ. Çünkü bu güne kadar okul kýyafeti onlarý da örtüyormuþ meðer. Okul üniformasýnýn bir anda ortadan kalkmasý ile tüm gerçekler ortaya dökülecekmiþ. Þu üniforma ne sihirli bir örtüymüþ meðer. Bir de, zengin - fakir arasýndaki uçurumun kendisinin deðil de, bunun görünür olmasýnýn bu kiþileri rahatsýz etmesi de ayrý bir tartýþma konusu elbet. Çocuklarýn psikolojisinin bozulacaðýný öne sürenler, yýllardýr giydirilen tek tip kýyafetlerin, daha eskiye gidersek tek tip þapkalarýn öðrenciler üzerine ne gibi olumsuz etkiler býraktýðýný samimi sohbetlerde itiraf etmiyorlar mý? Öðrencilere zorunlu tutulan tüm bu tek tip kýyafet uygulamalarýnýn geçtiðimiz yüzyýla damgasýný vuran faþist ideolojilerin birer yansýmasý olarak ülkemize girdiðini tarih kitaplarýný biraz karýþtýrýrsak görebiliriz. Hem kýyafet serbestliðinin ne kadar doðal ve sorunsuz olduðunu, dershanelerde ve hafta sonu okul kurslarýnda fiilen görmüyor muyuz? Rengarenk ve farklý farklý giyinen çocuklarýmýzýn arasýnda sorunlara sebep olabilecek bir olumsuzluk yaþanmýyor. Bu düzenlemenin eksik olan tarafý; öðrenciler için baþörtüsünün hala serbest býrakýlmamýþ olmasýdýr. Ülkenin bir gerçeði olarak, bu konuda hassas olan önemli bir çoðunluk var. Bu insanlar, (kendi) kýz çocuklarýnýn buluða ermesi ile baþörtüsü takmasý gerektiðine inanýyorlar. Bu kiþilerin kýzlarýnýn, baþörtülü bir þekilde eðitim görebilmesi için illa imam hatip okullarýna mý gitmesi gerekiyor. Eðitimin hiçbir kademesinde ve çeþidinde hiçbir kimseye 'þunu giyemezsin!' denilmemesi gerekiyor artýk. Bundan sonraki beklenti; kýyafet serbestliðinin öðretmenlere ve de tüm memurlara gelmesidir. Eskiler, memurun millete karþý devletin temsilcisi olduðu þeklindeki bir düþünceden kaynaklanan bir tutumla, kýyafetinin gayet resmi olmasý gerektiðini kurgulamýþtý. Ama þimdi devletin ve memurunun; millete hizmet için varolduðu düþüncesi hakim. Dolayýsýyla; o kadar kasmaya gerek yok. Tek tip kýyafetle, boyundan sýký kravatla, takým elbise ile daha verimli bir hizmet üretilmiyor. Býrakalým halk nasýl giyiniyorsa onlara hizmet için maaþ olan memur da ayný giyinsin. Korkmayýn, kargaþa ve lakaytlýk falan ortaya çýkmaz. Zaten yýllardýr kadýn memurlarýmýzýn bir kýsmý istedikleri gibi giyiniyorlar ve hizmet kaliteleri de (bu serbest kýyafetlerinden dolayý) düþmüyor. Diðer bir kýsým kadýn memurlarýmýz halen evde, sokakta, alýþveriþte taktýklarý baþörtüleri ile görev yapamýyorlar. Bu çifte standart artýk bitmeli!

Fazla çalýþma ücreti talebi T

ürk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, kamudaki yoðun iþ yükü nededaha azdýr. Bu nedenle de kamu görevlileri emekliye ayrýlmaktan kaçýnmakta, uzun niyle, hizmetin verimli bir þekilde yürütülmesi için pek çok kurumda kamu çalýsüre çalýþmaya devam etmektedirler. Emekliye ayrýlmýþ olan kamu görevlileri ise açþanlarýnýn mesai bitiminde ve hafta sonlarýnda çalýþmak zorunda kaldýklarýný belirtti. lýk ve yoksulluk sýnýrýnýn altýnda maaþ almaktadýr. Bu durumun baþlýca sebebi, emeklilik ikramiyesinde esas alýnan sürenin 30 yýldan sonraki çalýþma sürelerini kapsamaBu nedenle Türk Büro Sen tarafýndan, baþta Maliye Bakanlýðý, GÝB, Adalet Bamasý ve maaþlara ek olarak ödenen ek ödeme, fon, döner sermaye gibi unsurlarýn kanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý ile SGK olmak üzere hizmet emekli maaþý hesaplamasýnýn dýþýnda tutulmasýdýr. Eþit þartlarý taþýyan, eþit sürelerde kolundaki tüm kurumlardan; 2013 yýlýnda personelin fazla çalýþma ücretlerinden yaçalýþan ve eþit maaþ alan bir iþçi ve memur arasýnda emekli ikramiyesi ve emekli mararlandýrýlmasý istendiðini kaydeden Çam, “Memurlarýmýzýn maaþý her aþý yönünden büyük bir fark oluþturulmasý sosyal hukuk devleti ilkesigeçen gün enflasyon karþýsýnda erimektedir. 2002-2012 yýllarý arasýnda, ne yakýþmamaktadýr. zorunlu harcama kalemleri ile memur maaþlarý kýyaslandýðýnda, memur maaþlarýnýn 10 yýl içinde reel olarak yüzde 14,8 eridiði görülmektedir. Bu adaletsizliði bertaraf ederek, sosyal devlet mekanizmasýný ha2012 yýlýnda memur maaþlarýna yalnýzca %4+4 oranýnda artýþ yapýlmýþrekete geçirmek için memur maaþýný oluþturan bütün kalemler ile ek ken; 2013 için 3+3 öngörülürken Ekim aylarý itibarý ile son bir yýl içinde ödeme, döner sermaye ve diðer ödemelerin de emekli keseneðine dâhil tavuk eti %17, kuru fasulye %19, barbunya %20, nohut %15, mandalina edilerek, emekli olacak memurlarýn yaþadýðý maðduriyetler giderilmeli%16, limon %47, kavun %31, ekmek %14, elektrik %21, doðalgaz %28, dir. Kamu görevlilerinin emekli ikramiyesi için öngörülen 30 yýl sýnýrkömür %18, odun %22, benzin %12, mazot %14 zamlanmýþtýr. Ama bir lamasý kaldýrýlmalý, bu yolla her çalýþanýn çalýþtýðý süre ile orantýlý olayýllýk enflasyonun %7,8 olduðu açýklanmýþtýr. Tüm bu olanlara raðmen rak emekli ikramiyesi almasý saðlanmalýdýr. memurun birde mesaisi elinden alýnmak istenmektedir.” dedi. Asli görevi çok kazanandan saðladýðý vergilerle dar gelirli vatanAdil bir gelir daðýlýmý ve ülke ekonomisinde yaþanan büyümenin daþlarýn alamadýðý hizmeti sunmak olan vergi politikalarý, Türkiye'de toplumun tüm kesimlerine eþit oranlarda yansýtýlmasý gerçeðinden yola tam tersine iþlemekte ve fakirden alýp zengine vermektedir. Öyle ki; çýkýldýðýnda kamu görevlilerinin, ekonomik olarak, ülke içinde üretilen 2012 yýlýnda toplanacak 57 milyar TL dolayýndaki gelir vergisinin yüzSami Çam mal ve hizmetlerden 2002 yýlý seviyesinden %14,8 daha geride olduðude 55'ini dar ve sabit gelirli kesim olan çalýþanlar ödeyecektir. nu dile getiren Çam, konuyla ilgili þunlarý söyledi; “Memur maaþ artýþlaBugüne kadar bütün uyarý ve þikayetlere raðmen gelir vergisi uyrýnda dikkate alýnmasý gereken kriterler, gerçekleþen enflasyon, büyüme ve refah pagulamasýnda çalýþanlar için bir düzenleme yapýlmamýþ ancak geliri çok yüksek olanyý olmak zorundayken, bu süreçte memur maaþlarý, gerçekleþmesi planlanan enflaslardan alýnan verginin oraný % 40'tan % 35'e indirilerek (2006 yýlýnda yýllýk geliri 40 yon üzerine kurgulanarak artýrýlmýþtýr. bin TL'nin üzerinde olanlarýn) üst gelir grubunda olanlarýn ödemekte olduðu vergiler Yýllýk gerçekleþen enflasyon, yaþanan ekonomik büyüme ve gelir daðýlýmýnda5 puan azalmýþtýr. Daha önce % 25 olan orta gelirli vatandaþlarýmýz üzerindeki vergi ki adaletin saðlanmasý, gelir daðýlýmýndan en yüksek payý alan kesimle, en az pay yükü ise 2 puan artýrýlmak suretiyle % 27'ye çýkarýlmýþ ve dar gelirli vatandaþlarýmýz alan kesim arasýndaki farkýn kapatýlarak Gini katsayýsýnýn OECD ülkeleri ortalamaüzerindeki vergi yükü biraz daha artýrýlmýþtýr. Bu þekilde özellikle sözleþmeli statüde sýna yaklaþtýrýlabilmesi için tüm çalýþanlara verilmesi gereken refah payý artýþlarý dikçalýþan personelin eline geçen ücret yýlýn ilk birkaç ayýnda bir üst vergi dilimine geçkate alýndýðýnda, memur maaþlarýnýn ortalama olarak %27,6 oranýnda daha artýrýlmatiði için düþmekte, dönem içinde yapýlan maaþ artýþlarý vergi dilimi nedeniyle ele gesý gerekmektedir. çen ücrete yansýmamaktadýr. Kasým ayý itibarý ile kamu çalýþanlarýnýn tamamý bir üst Yýllarca hizmet ürettikten sonra emekli olan kamu görevlilerinin aldýðý emekli vergi dilimine yükseldiði için ödediði vergi miktarý, aldýðý maaþ zammýný geçmiþ ve ikramiyesi ve emekli maaþý ayný þartlardaki özel sektör çalýþanlarýna göre yarý yarýya memurlarýn maaþlarý düþmüþtür.”


CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel;

Y

‘Türk þirketleri dünya ile ayný dili konuþacak’

eni Türk Ticaret Kanunu'nun büyük getirileri olacaðýný söyleyen Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel, "Yeni kanunla birlikte Türk þirketleri, tüm dünya ile ayný dili konuþur hale gelecek." dedi. Yeni TTK'nýn sadece ceza içeren bir yapýda olduðu gibi bir eleþtiriye maruz kaldýklarýný anlatan Ýsmail Yücel, ceza uygulamalarýnýn % 70'inin eski uygulamada var olduðunu, hatta bazýlarýnýn eski uygulamalarda daha aðýr müeyyideler içerdiðini dile getirdi. Yeni TTK'nýn tanýmýný, "Þeni Türk Ticaret Kanunu þeffaflýk, hesap verebilirlik, kurumsallaþma, elektronik ortamda hukuk iþlerini tesis edebilme, kayýt dýþýlýðýn önlenmesi hedefiyle ticari yaþamý düzenlemek üzere hazýrlanmýþtýr." sözleriyle yapan Yücel, asla bu hedeflerden dönülmeyeceðinin de altýný çizdi.

Çorum'la ilgili olarak olumlu deðerlendirmelerde bulunan Yücel, salondaki katýlým yüksekliðinin kendilerini çok mutlu ettiklerini, Ankara'dan bakýldýðýnda Çorum'un hedeflerine emin adýmlarla yürüdüðünü gördüklerini, Çorum'a gelip gördüklerinde de bu tespitin doðru bir tespit olduðuna bizzat þahit olduklarýný bildirdi. 6 yýldýr tanýtýmla ilgili eðitim çalýþmalarý düzenlediklerini sözlerine ekleyen Ýsmail Yücel, kamu olarak her zaman özel sektörün emrinde olduklarýný ve özel sektörün önünü açmak için çalýþtýklarýný söyledi. Yeni TTK'yý þu anda en çok bilmesi gerekenlerin patronlar olduðunun da altýný çizen Yücel, baþta kendilerini çok rahatsýz eden demir parmaklýk yorumlarýnýn bir hayra vesile olduðunu, basýnýn bu konudaki haberlerinin, Ýsmail Yücel kamuoyunun tüm dikkatini Yeni TTK üzerine çektiðini, bu sonuçtan da memnun olduklarýný aktardý.

TSO ve SMMMO’nun baþarýlý organizasyonu

SMMMO'nun modern salonunda düzenlenen toplantýya katýlýmýn yoðunluðu ise ayrý bir gurur kaynaðý oldu.

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal;

‘Uygulamaya geçiþ yumuþak olmalý’

T

SO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 12 yýlda hazýrlanan bir kanun olduðunu hatýrlattýðý konuþmasýnda, "12 yýlda hazýrlanabilen bir kanuna hemen adapte olunmasýný beklememek gerekir. Bu geçiþ süreci yumuþak bir geçiþle yönetilmelidir." dedi. Ýþ dünyasýnýn getirdiði bazý eleþtirilerin, iþ dünyasý tamamen TTK'ya karþýymýþ

S

gibi yorumlanmasýný istemediklerini ifade eden Çetin Baþaranhýncal, eleþtirilerin yapýcý eleþtiriler olarak algýlanmasý gerektiðini söyledi. SMMMO Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýda konuþan Baþaranhýncal, itiraz ettikleri bazý uygulamalarda, firmalarýn tüm bilgilerinin açýklanma zorunluluðu olduðunun altýný çizerek, hiç

bir firmanýn gücünü ve ya da imkansýzlýðýný ulu orta bilinmesini istemeyeceðini kaydetti. Ýç ticaret Genel Müdürlüðü yetkililerinden iþ dünyasý olarak ricalarýnýn da bulunduðunu söyleyen Çetin Baþaranhýncal, Yeni TTK'da cezalarýn ön planda olduðunu, ödül içeren, teþvik edici kanunlar yapýlmasýný beklediklerini sözlerine ekledi.

'Yeni TTK devrim niteliðinde’

MMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nýn 'devrim niteliðinde bir kanun' olduðunu söyledi. Çorum SMMMO tarafýndan düzenlenen Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun Getirdikleri, Ticaret Sicil Uygulamalarý ve

Mernis Uygulamalarý' konulu seminerin açýlýþýnda konuþan Muzaffer Yýldýrým, kanundaki asýl hedefin Türk ticaretinin rekabet gücünün artýrýlarak, ticarette þeffaflýk ve kurumsallaþmayý saðlamak olduðunu bildirdi. Yeni TTK'nýn

T

TÜRMOB olarak her zaman yenilenme, dünyaya adapte olma ve eðitim konularýnda özenle hareket ettiklerini, yeni yasanýn tanýtýmý için 13 ilde farkýndalýk eðitimleri düzenlediklerini vurguladý. Kanunun genel anlamda önemli olduðunun altýný çizen Sönmez, uygulamada ortaya aksaklýklar çýkabileceðini, yamalý bohça tamiri

Muzaffer Yýldýrým

sanayi ve iþ aleminde olduðu gibi meslek mensuplarý arasýnda da yeni bir heyecan yarattýðýný dile getiren Yýldýrým, yeni kanunda tutulacak defter ve bilgilerin vergi için deðil, bilgi için kullanýlacaðýný kaydetti. Oda olarak yeni kanunla birlikte oda üyeleri arasýnda

Çetin Baþaranhýncal

büyük bir eðitim seferberliði baþlattýklarýný da anlatan Yýldýrým, odaya kayýtlý 400'e yakýn üye bulunduðunu ve bunlardan 250 tanesinin düzenlenen Yeni TTK eðitimlerine tabi tutulduðunu sözlerine ekledi.

‘Ýþini düzgün yapan her sanayici için bir þans’

ÜRMOB Genel Baþkanvekili Ülkü Sönmez, TSO ve SMMMO tarafýndan ortaklaþa organize edilen Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun tanýtýldýðý toplantýda, Yeni TKK'nýn iþini düzgün yapan her sanayici için önemli þanslar içerdiðini söyledi. SMMMO Toplantý Salonu'nda gerçekleþen toplantýda, davetlilere hitap eden Ülkü Sönmez,

benzetmesiyle yapýlacak yeni düzenlemelerin zorluðuna dikkat çekerek, Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü'nün bu konuda ciddi çalýþma yürüttüðünü aktardý. Kayýt dýþýlýðýn önlenmesi, þeffaflýk ve dünya ile entegre olunabilmesi için iþ verenlere de büyük görevler düþtüðünü söyleyen Sönmez, bilançolarýn gerçeði yansýtmasýnýn

gerekliliðini hatýrlattý. Kamu Gözetmenliði Kurumu ilgili de görüþlerini açýklayan Sönmez, herkesin kendi iþini yapmasý gerektiðini vurguladýðý konuþmasýnda, uygulayýcý ve denetleyicinin ayný kurum olmasýnýn sakýncalý olduðunu, ayný havuzda birleþen uygulamalarýn kargaþayý ortaya çýkarmasýnýn yüksek bir ihtimal olduðunu sözlerine ekledi.

Ülkü Sönmez

T

Mekan ve katýlým gurur verdi

ürkiye'nin ticari hayatýna önemli açýlýmlar kazandýracak olan Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun tanýtýmý için Ticaret Sanayi Odasý ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) tarafýndan düzenlenen Yeni TTK Tanýtým Toplantýsý baþarýyla gerçekleþtirildi. SMMMO'nun modern salonunda düzenlenen toplantýya katýlýmýn yoðunluðu ise ayrý bir gurur kaynaðý oldu. Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel, TÜRMOB Baþkanvekili Ülkü Sönmez, Defterdar Ahmet Yaþar Özkan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, TSO Baþkaný Çetin

Yeni TTK Tanýtým Toplantýsý baþarýyla gerçekleþtirildi.

Baþaranhýncal, Borsa Baþkaný Ömer Güney, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, TSO üyesi iþ adamlarý ve sanayiciler, SMMMO üyelerinin katýldýðý toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný SMMMO Baþkaný

Muzaffer Yýldýrým yaptý. TÜRBOM Baþkanvekili Ülkü Sönmez ve TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn konuþmalarýnýn ardýndan Yeni TTK'nin içeriði hakkýnda bilgi

vermek üzere Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel, Ýç Ticaret Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Mustafa Umut Özgül ve Baþ Hesap Uzmaný Yeminli Mali Müþavir Harun Kaynak geniþ açýklamalarda bulundu.

‘Çorum bizi gururlandýrýyor’ T

.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum Ticaret Borsasý’ný ziyaret etti. Ziyarette Çorum TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Ýç Ticaret Ýl Müdür V. ile Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri de hazýr bulundu. Ziyaretle ilgili yapýlan açýklamaya göre, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum'un önemli bir il olduðunu ve Çorum'da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, “Çorum Ticaret Borsasý Lisanslý Depoculuk ve Ürün Ýhtisas Borsacýlýðý için önemli bir aktördür. Türkiye'de 113 Ticaret Borsasý var, Bakanlýk olarak bunlarýn sadece 7 tanesine ürün senedi alým satýmý yetkisi ve yetkili sýnýflandýrýcý lisansý belgesi verdik. Bunun anlamý bu 7 Ticaret Borsasý'nýn alt yapýsýnýn yeterli olmasý demektir. Ülkemizde 2 adet Lisanslý Depoculuk yetkisi bulunan þirket var. Bunlardan bi-

Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel, Ticaret Borsasý’ný ziyaret etti. risi Polatlý'da bulunan TOBBTMO Tarým Ürünleri Lisanslý Depoculuk A.Þ., diðeri de Çorum'da bulunan Tiryaki Tarým Ürünleri Lisanslý Depoculuk A.Þ.’dir. Bu spot borsacýlýktan ihtisas borsacýlýðýna dönüþümdür. Ticaret Borsalarý kamu nitelikli hizmet veriyorlar, millete hizmet ediyorlar, kutsal bir görev yerine getiriyorlar. Ticaret Borsalarý asli görevlerini yerine getirdiklerinde kalkýnmada önemli bir unsur olurlar. Çorum Ticaret

Borsasý bu bölgede önemli anlamda öne çýkan, iyi bir borsa. Bundan sonra da baþarýlý çalýþmalarýný göreceðimize inanýyorum. Çorum'un son 10 yýlda ticarette ve sanayide üstlendiði misyon bizi gururlandýrýyor. Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odasý ile Ticaret Borsasý'nýn rolü önemli. Çorum'un sizler aracýlýðý ile yapmýþ olduðu geliþim sürecini ilgiyle takip ediyor, çalýþmalarýnýzdan dolayý kutluyor, baþarýlarýnýzýn devamýný diliyo-

rum.” þeklinde konuþtu. Çorum Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Bayram Burcu, Yücel’e genel tarým, tarýmda verimlilik ve ekim planlamasý konularýnda; Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Güney de Borsa hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verdi. Burcu ve Güney, ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirere, ziyaret anýsýna T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel’e plaket verdiler.


8

CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

'Bütçe, çalýþanlarý daha geriye götürdü' B

üro Emekçileri Sendikasý Çorum Þubesi yöneticileri dün saat 12.15'te Adliye Sarayý önünde basýn açýklamasý yaptý. Gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin her geçen gün daha da derinleþmekte olduðunu belirten Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þubesi Baþkaný Ertuðrul Alper, 2013 yýlýna ait hazýrlanan bütçenin çalýþanlarý ve toplumun çoðunluðunu bir önceki yýla göre daha geriye götürdüðünü söyledi. Alper, sendika yönetici ve üyelerinin de katýldýðý basýn açýklamasýnda, söyle dedi; "Maaþlarýmýza 2012 yýlý içerisinde yapýlan ortalama % 6-7 oranýnda maaþ artýþlarý cebimize girmeden, baþta akaryakýt olmak üzere temel tüketim maddelerine yapýlan zamlarla buharlaþmýþtýr. Bugün dört kiþilik bir ailenin saðlýklý beslenmesi için yapmasý gereken minimum aylýk gýda harcamasý olarak tanýmlanan açlýk sýnýrý 1,060 TL, açlýk sýnýrýnýn tüketim harcamasýna daðýtýlmasý ile elde edilen yoksulluk sýnýrý ise 3,351 TL'dir. Buna göre Yargý emekçilerinin almýþ olduðu ücretlerde yoksulluk sýnýrýnýn altýndadýr. 30 Ekim 2012'de TBMM'nde görüþülmeye baþlayan 2013-2015 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarýsý görüþmeleri devam etmektedir. Bütün bütçelerde olduðu gibi bu bütçede emekçiler için yoksulluk, talan ve savaþ bütçesi olarak hazýrlanmýþtýr. KDV, ÖTV vb. gibi dolaylý vergilerle emekçilerin sýrtýndaki vergi yükü arttýrýlarak bütçe açýðý kapatýlmak istenmektedir. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek 2013 yýlý bütçesiyle ilgili olarak TBMM'nde yaptýðý sunumla mevcut tasarýya yapýlabilecek tek eleþtirinin dolaylý

Basýn açýklamasýný Ertuðrul Alper yaptý.

Eylem Adliye Sarayý önünde düzenlendi.

vergilerin payýnýn bütçede yüksek olmasýdýr diyerek dolaylý vergilerin yüksekliðini ve bu konuda hükümetin basiretsizliðini tescil etmiþtir. 2013 Bütçesi'yle kazanýlmýþ haklarýmýz ellerimizden alýnýrken, emekçilere açlýk ve yoksulluk dayatýlmaktadýr. En son çýkarýlan 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararnameyle fazla mesai ücretlerinin ödenip ödenmemesi bakanlýðýn talebi ve Bakanlar Kurulunun takdirine býrakýlmýþtýr. Bugüne kadar fazla mesailere iliþkin hiçbir yetkiliden açýklama gelmemiþtir. Adliyelerdeki iþ yükünün her geçen gün artmasý nedeniyle yargý emekçileri çoðu zaman mesai bitiminde ve hafta sonlarýnda çalýþmak zorunda kalmaktadýrlar. Fazla çalýþma ücreti kaldýrýlsa dahi yargý emekçilerinin iþ yoðunluðundan mesai

yapmaya zorlanacaklarýný biliyoruz. Sendika olarak öncelikli talebimiz çalýþanlarýn sýrtýndaki iþ yükünün azaltýlarak fazla mesai yapýlmasýna gerek kalmayacak bir iþ düzeninin oluþturulmasý ve fazla mesai ve her ne ad altýnda ödenirse ödensin tüm ödemeler baþta ek ödemeler emekli maaþýna yansýtýlarak, emekli olduktan sonra aþýrý yoksullaþmanýn önüne geçilmelidir. 2013 yýlý bütçesinde fazla çalýþma karþýlýðýnda ödenen ücretler kaldýrýlmaktadýr. Sendika olarak öncelikli talebimizin çalýþanlarýn sýrtýndaki iþ yükünün azaltýlarak fazla mesai yapýlmasýna gerek kalmayacak bir iþ düzeninin oluþturulmasýdýr. Sonrasýnda ise bu güne kadar fazla mesai adý altýnda çalýþanlara yapýlan ödemeler günün koþullarýna uygun hale getirilerek ek ödemelere

dâhil edilmelidir. Son olarak Adalet Bakanlýðý 14.11.2012 tarihinde yayýnladýðý bir yazýyla hukuki ve ekonomik sebeplerle 2013 yýlýndan itibaren ulaþým için bilet yardýmý yapýlmayacaðýný açýklamýþtýr. Sendikamýzýn mücadelesi sonucu aldýðýmýz ulaþým yardýmlarý yargý emekçilerinin en önemli kazanýlmýþ haklarýndan birisidir. Adalet Bakanlýðýna soruyoruz; Ulaþým giderlerimizin ödenmemesi hangi ekonomik ve hukuki gerekçelere dayanmaktadýr? Biz biliyoruz ki Adalet Bakanlýðýnýn kaynak sorunu yoktur. Sadece adliyeler saray yargý emekçileri ise kapýkulu olarak görüldüðü için bu kararlar alýnmaktadýr. Ulaþým Ödeneklerimiz kaldýrýlarak, servis hakkýmýz ve otobüs kart

yüklememizin gasp edilmesine karþý Büro Emekçileri Sendikasý olarak tüm illerde alanlara çýkmýþtýr.! Sendikamýz tarafýndan baþlatýlan 21-30 KASIM 2012 tarihleri arasýný kapsayan "Ulaþým ödeneklerimizin Kesilmemesi" ve "Fazla Çalýþma Karþýlýðýnda Aldýðýmýz Mesai Ücretlerinin Maaþlarýmýza Eklenmesi" kampanyasý ile ilgili Yargý Emekçilerinden toplanan dilekçeler sendikamýz tarafýndan Adalet Bakanlýðýna ulaþtýrýlacaktýr. Buradan Adalet Bakanlýðýný bir an önce bu kararýndan vazgeçmeye ve ulaþým giderlerini karþýlamaya ve taleplerimize karþý duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Ücret adaletsizliðine son verilerek, her türlü ek ödeme ve fazla mesai ücretlerinin maaþýmýza yansýtýlmasýný talep ediyoruz. Ulaþým hakkýmýzdan vazgeçmeyeceðiz. Bunlarýn yanýnda ayrýca, 3717 sayýlý kanun yeniden düzenlenerek keþif ücretleri tek bir havuzda toplanýp, tüm yargý emekçilerine eþit bir þekilde daðýtýlmalýdýr. Ücret adaletsizliðini en fazla 4/c kapsamýnda çalýþan arkadaþlar yaþamaktadýr. Aile ödeneði alamadýklarý gibi mesai ve diðer bazý ödemelerden de mahrum býrakýlmaktadýrlar. Bu nedenle gerçekçi bir düzenlemeyle Eþit Ýþe Eþit Ücret talep ediyoruz. Yardýmcý hizmetler sýnýfýnda olan mübaþirlerin genel idari hizmetler sýnýfýna alýnmasý için ivedilikle yasal düzenleme yapýlmalýdýr. Sendikamýz yargý çalýþanlarýnýn sorunlarýna dün olduðu gibi yarýn da sahip çýkmaya devam edecektir."

Kaçak sigara operasyonu Ç

orum’da bir TIR’ýn dorsesinde yapýlan aramada 83 bin 720 paket kaçak sigara, 720 adet ise kaçak puro ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlendiren Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri Doðu illerinden Batý illerine gümrük kaçaðý sigara sevkýyatý yapýlacaðý bilgisine ulaþtý. Bunun üzerine harekete geçen KOM Þube Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, þüphelendikleri bir TIR’ý takibe aldý. Uzun süren takibin ardýndan Çevreyolu üzerinde TIR’ý durduran polis ekipleri arama yaptý. Emniyet Müdürlüðü’nden yapýlan yazýlý açýklamada, “Gümrük kaçaðý sigara nakletmek suçunun yaný sýra diðer kaçakçýlýk suçlarý ve bu suçlara karýþan þahýslara karþý yapýlan mücadele ayný kararlýlýkla devam edecektir” denildi.

Ç

AB için toplantý

orum Valiliði Ýl Planlama ve Koordinasyonu Müdürlüðü’nce düzenlenen Avrupa Birliði’ne Uyum, Danýþma ve Yönlendirme Kurulu Toplantýsý bugün saat 10.00’da Valilik toplantý salonunda yapýlacak. 2012 yýlý 2. toplantýsýnda Ýl Proje Koordinatörü Bedrettin Gürbüzer “Güncel Hibe Duyurularý” konulu sunum yapacak. Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý ise “Çorum Proje Koordinasyon Merkezi” hakkýnda bilgi verecek. Toplantý kurul üyelerinin görüþ- önerileri ve görüþülen konularýn karara baðlanmasý ile sona erecek.

Özel Eðitim Uygulama Merkezi'nde öðrenim gören öðrenciler sinema keyfini yaþadý.

Özel öðrenciler sinemada Ö

zel Eðitim Uygulama Merkezi'nde öðrenim gören 60 engelli öðrenci, ilk kez gittikleri sinemada heyecan dolu dakikalar yaþadý. Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi'ndeki 60 öðrenci, sosyal ve ekonomik yönden zayýf olan çocuklarýn sosyal hayata uyumlarýnýn kolaylaþtýrýlmasý ve topluma uyum becerilerini geliþtirmek amacýyla öðretmenleri gözetiminde sinemaya götürüldü. ''Sammy'nin Maceralarý'' isimli animasyon filmi izleyen öðrenciler, film boyunca keyifli anlar yaþadý. Okul Müdür yardýmcýsý Ferhat Sarý, yaþlarý 4 ile 16 arasýnda deðiþen 60 öðrencinin, sosyal hayata uyumlarýnýn kolaylaþtýrýlmasý ve topluma uyum becerilerini geliþtirmek amacýyla böyle bir etkinlik gerçekleþtirdiklerini söyledi. Daha önce sportif ve kültürel etkinlikler gerçekleþtirdiklerini ifade eden Sarý, ''Hem öðrencilerimin topluma hem de toplumun öðrencilerimize adapte olmasý için bu tür faaliyetleri yapýyoruz. 'Ellerinden tutun ve siz de onlarý eðlenecekleri yerlere götürün' mesajý vermek istiyoruz. Buradaki çocuklarýmýzýn hepsi ilk kez sinemaya geliyorlar. Bu tür etkinliklerimize devam edeceðiz'' dedi. Sarý, hayatlarýnda ilk kez sinemaya gelen çocuklara katkýda bulunan Özdoðanlar Sinemasý yetkililerine teþekkür etti.

Programa Kale Özel Eðitim Uygulama Merkezi'ndeki 60 öðrenci katýldý.

Öðrenciler ''Sammy'nin Maceralarý'' isimli animasyon filmi izledi.

Eðitim yöneticileri proje çalýþmasýnda

Ç 83 bin 720 paket kaçak sigara, 720 adet ise kaçak puro ele geçirildi.

Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü’ne baðlý ekipler kaçak sigaraya geçit vermedi.

orum’da bulunan Tüm Eðitim Yöneticileri Derneði, Fatih Üniversitesi Eðitim Fakültesi Eðitim Yönetimi, Teftiþi Planlamasý ve Ekonomisi ABD Bölüm Baþkaný Dr. Ýbrahim Hakan Karataþ’ýn baþlatmýþ olduðu Okul Yöneticiliði Meslek Standartlarý ve Mesleki Etik Kodlarý Belirleme ve Nitelikli Okul Yöneticisi Yetiþtirme Projesi (OYMESEP) çalýþmasýna Türkiye'deki beþ sivil toplum kuruluþundan biri olarak katýldý. Projeyle okul yöneticiliðinin meslek standartlarý okul yöneticileri tarafýndan belirlenerek, çalýþma

Okul Müdür yardýmcýsý Ferhat Sarý, senima yetkililerine teþekkür etti.

sonucunda ortaya çýkan sonuçlarýn Bakanlýða sunulacaðý belirtildi. Proje ile Türkiye’de okul ve eðitim

yöneticiliði görevinin bir meslek olarak tanýmýnýn yapýlmasý, standartlarýnýn ve etik ilkelerinin belirlenmesi ve belirlenen standartlar çerçevesinde ku-

ram ile uygulamayý birleþtiren hizmet öncesi ve hizmetiçi eðitim programýnýn hazýrlanmasý amaçlanýyor.

Tüm Eðitim Yöneticileri Derneði yöneticileri OYMESEP çalýþmasaný katýldý.


5 evlilikten 1’i ayrýlýkla sonuçlanýyor

CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozoðlu, 5 evlilikten 1’inin ayrýlýkla sonuçlandýðýný söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Türkiye Belediyeler Birliði (TBB) iþbirliðinde Büyük Samsun Oteli’nde ‘Evlilik Öncesi Eðitim Programý ve Eðiticilerin Eðitimi Semineri’ düzenlendi. Düzenlenen seminere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozoðlu, Vali Yardýmcýsý Haluk Þimþek, TBB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Ýçiþleri Bakanlýðý Baþ Kontrolörü Cevdet Sökmen, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Adnan Ýpekdal, Samsun, Çorum, Yozgat, Tokat, Amasya, Sinop, Kastamonu ve Sivas illerindeki il müdürleri il müdür yardýmcýlarý ve nüfusu 2 binin üstü belediyelerin týp, hemþirelik, hukuk, öðretmenlik, psikoloji, psikolojik danýþmanlýk, rehberlik, sosyal hizmetler, sosyoloji ve çocuk geliþimi formasyonuna sahip personeller katýldý. Program öncesi açýlýþ konuþmasýný yapan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Adnan Ýpekdal, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý’nýn en önemli hizmet alanlarýndan bir tanesi ailedir. Dolayýsýyla toplumumuzun temel taþý ve en küçük yapý birimi olan ailenin ayakta kalabilmesi toplumumuzun devamlýlýðý açýsýndan büyüklüðünü arz ediyor. Bu çalýþmalarýn verimli ve faydalý olabilmesi için de halkýmýz tarafýndan bu çalýþmalara ilgi gösterilmesi gerekiyor. Samsun’da yapmýþ olduðunuz bölge eðiticilerin eðitilmesi toplantýsýnda daha sonra eðer evlilik adayý gençlerimiz ve çiftlerimiz bu tip eðitim programlarýna ilgi gösterirlerse o zaman toplantýlar ve eðitimler amacýna ulaþmýþ olacaktýr diye düþünüyorum” dedi.

AÝLE, TÜRK TOPLUMUNUN EN BÜYÜK MANEVÝ GÜCÜ

iki çiftin arasýndaki ayrýlýk gibi gözükse de çarpan etkisiyle baktýðýmýzda iki kiþi arasýnda kalmayýp, ailenin diðer üyelerini de etkileyen bir süreç olduðunu görüyoruz. Yine boþanan çiftlerden yüzde 80’inin yine böyle bir kurum çatýsý altýnda istekli olduklarý ve yine bu yöndeki yaþamlarýný devam ettirme kararlýlýklarý içersinde olduklarýný görüyoruz ve yüzde 80’inin ikinci bir evlilik gerçekleþtirdiðini, farklý bir oranda yüzde 15’e yakýn da yine boþanmýþ olan çiftlerden ayný boþandýðý eþle ikinci evliliði gerçekleþtiren çiftlerin var olduðunu görüyoruz. Boþanmalarýn yüzde 40’ýnýn evliliðin ilk 5 yýlýnda gerçekleþtiðini, bunlarýnda da yüzle 50’sinin de ilk 1 - 2 yýl içersinde meydana geldiðini görüyoruz. Yani ilk yýllarýn risk oranýnýn daha yüksek olduðunu görüyoruz. Bu riskli olan dönemi saðlýklý yönetebilecek bir bakýþ açýsý geliþtirebilirsek bu yöne olumlu bir katký saðlamamýz mümkün olabiliriz. Evlenecek olan çiftlerle ilgili bir müfredat çalýþmasýný bu yýlbaþýnda baþlayarak ilk pilot uygulamalarýný Ankara’da ilçe belediyelerimizle birlikte yürüttük. Buradan almýþ olduðumuz sonuçlar bu eðitimlere katýlan çiftlerin ilk baþlangýçta çok istekli olmadýklarýný ama eðitim faaliyetinin içersinde olduktan sonra ve eðitimler tamamlandýktan sonra bunun gerekliliðine inandýklarýný ve bunun aktif bir þekilde her çifte ulaþtýrýlmasýnýn faydasýndan söz etmiþlerdir. Yine diðer yapýlan araþtýrmalarda da evliliklerin içinde boþanmaya götüren sebepler nelerdir diye baktýðýmýzda, pek çok neden var ama bunlarýn iletiþimsizliðin ve eþler arasýndaki sorunlarý ve riskleri yönetememe yönünün öne çýktýðýný görüyoruz. Tüm boþanmalara yönelik yapmýþ olduðumuz tüm istatistiki ve çalýþmalara göre tek bir nedene baðlanamayan pek çok nedeni olan bir süreçten söz etmek mümkündür. Evin büyüðünün yani annelerin, babalarýn aile içersindeki müdahalelerinden tutun, çocukla yaþanan sorunlara alkol, kumar, madde baðýmlýlýðý gibi aldatma gibi pek çok deðiþkeni içinde barýndýran sorunlarýn var olduðunu görüyoruz. Sorun alanlarýný bugüne kadar insanoðlu olarak bulduðumuz en etkin ve en yetkili çözüm hayatýmýzýn þekillenmesinde ve hayatýmýzda farlýlýk oluþturmak da en etkin aracý eylem eðitimdir. Çünkü her iþin baþý eðitimle bir çözüm diyoruz. Çünkü hayatýmýzdaki farklýlýklarý oluþturmada eðitim olmazsa olmazýmýzdýr. 2011 yýlýnda yapmýþ olduðumuz Türkiye’de aile yapýsý araþtýrmasýnda çiftlere þöyle bir soru yönelttik. Eþler olarak bir sorun yaþadýðýnýzda kimden destek alýrsýnýz? Bu soruya yüzde 62.8’i hiç kimseden destek almam cevabýný veriyor. Sorunlar 4 duvar arasýnda iki kiþi arasýnda çözülmeye çalýþýlýyor ve ne kadar çözülebilirse. Burada bizim mutlaka destek veren kurumlarý daha etkin ve daha yaygýn bir þekilde toplumun her kesiminde bilinir kýlma yönünde çalýþmalarýmýzý hýzla yaygýnlaþtýrýyoruz” þeklinde konuþtu.

TBB’ye bütün belediyelerin üye olduðunu belirten TBB Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Ýçiþleri Bakanlýðý Baþ Kontrolörü Cevdet Sökmen, “Birliðimizin görevleri arasýnda belediyelerimizin menfaatlerini korumak, belediyelerin her alanda oluþacak eðitim ihtiyacýný karþýlamak, onlara rehberlik, hukuki destek saðlamak, yurt içinde ve yurt dýþýnda belediyeler arasýndaki iþbirliðini deneyim ve uygulama örneklerinin paylaþýmýný geliþtirmek ve yaygýnlaþtýrmakta yer almaktýr. Birliðimiz bu faaliyetlerini yürütürken, belediyelerimizin de görev ve sorumluluk alanlarýný ilgilendiren konularda bakanlýklarla, kamu kurum ve kuruluþlarýmýzla üniversitelerle, birliklerimizle de ortak iþbirliði yürütmektedir. Çünkü bu iþbirliði içersinde bilgi ve deneyimlerimizi bir araya getirerek daha fazla sinerji elde edeceðimizi düþünüyoruz. Bu kapsamda Avrupa Birliði Bakanlýðýmýz ile ‘Belediyeler AB’ye Hazýrlanýyor’, Milli Eðitim Bakanlýðýmýz ile ‘Okullar HaAÝLE ÇOK ÖNEMLÝ Samsun’da düzenlenen toplantýya Çorum’dan da katýlým oldu. yat Olsun’, Çevre ve ÞehirAileni çok önemli olcilik Bakanlýðýmýz ile ‘Kent Gez’ ve ‘Kentsel Dönüþüm’ ve Aile ve duðuna vurgu yapan Samsun Vali Yardýmcýsý Haluk Þimþek þunlarý Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile ‘Kent Yaþamýnda Ulaþýlabilirlik’ ve söyledi: ‘Evlilik Öncesi Eðitim Programý’ konulu ortak projeler yürütmekte“Yaklaþýk 23 - 24 yýldýr Türkiye’nin birçok yerini gezdim. Bizim yiz. Aile müessesesi yüzyýllar boyunca Türk toplumunun en büyük toplum yapýmýzda aile çekirdektir. Bu çekirdek aile yapýmýz, bizim manevi gücünü oluþturmuþtur. 3 kýtada 600 yýl hüküm sürmüþ bir imgeçmiþimizden gelen örf, adet ve dini inanýþlarýmýzdan hepsinin haparatorluðun ve bir asra yaklaþmýþ cumhuriyetimizin temelinde örf, muruyla oluþmuþ bir yapýdýr. Yeni normlara uyarken bazý sorunlarý adet ve inançlarýna baðlý aile yapýsýnýn büyük rolü olmuþtur. Dinimiz hep beraber yaþýyoruz. Bu yeni normlarý kendi özümüzü kaybetmeaileye büyük önem vermiþtir. Çünkü aile her kiþinin huzur bulduðu ortam, hem neslin devamý için bir vesile, hem de kiþiyi günah sayýlan çeden, kendi aile yapýmý temellerimizi kaybetmeden uyarlamamýz laþitli kötülüklerden koruyan bir kurumdur. Ýçinizden kendileriyle huzuzým. Bazý aldýðýmýz þablonlar bize birebir uymayabilir. Ama o þablon ra kavuþacaðýnýz eþler oluþturup, aranýzda sevgi ve rahmet var etmesi o ülkelerde çok güzel iþleyebilir bizim toplum yapýmýza uymayabilir. Allah’ýn varlýðýnýn belgelerindendir. Bunda ‘düþünen insanlar için Bunlarý da elememiz ve özümsememiz lazým, kendi içimizde deðerdersler vardýr’ ayeti ve ‘en olgun imana sahip mümin huyu en güzel lendirmemiz lazým. Bizde aile çok önemlidir. Ailenin yapýsýnda aileve ailesine karþý en nazik lütufkar olanýdýr’ hadisi ailenin kutsallýðýný nin büyükleri ve çocuklarda çok önemlidir. Biz kaç yaþýna gelirsek geanlayabilmemiz için bize yol gösterici olmaktadýr. Çiftler boþanma nilelim bizim çocuklarýmýz bizim için her zaman çocuk, anne ve babayetiyle evlenmemektedir. Ancak ne yazýk ki günümüzde evlilikler kýmýza göre de biz hep çocuðuz. Bu sistem bizim aile yapýmýzýn geninsa sürmektedir. Eþlerin birbirine karþý tahammülü gün geçtikçe azalde var bunu deðiþtirme yapýmýz yok. Bu yüzden bütün iliþkilerimizi maktadýr. Saðlýklý bireylerin yetiþtiði huzurlu aile bireylerin hazýrlanbuna göre harmanlamamýzda fayda var. Ailemizde ne kadar mutlu ve masý için evlilik öncesi eðitim bu anlamda büyük bir önem taþýmaktahuzurlu olursa, toplumumuzda o kadar mutlu ve huzurlu olur. Artýk dýr” diye konuþtu. öyle bir çaðda yaþýyoruz ki açýk toplum olduk. her taraftan topluma 5 EVLÝLÝKTEN 1’Ý AYRILIKLA SONUÇLANIYOR saldýrýlar var. Bunlara karþý bireylerin ve ailenin kendini koruyabilme5 evlilikten 1’inin ayrýlýkla sonuçlandýðýný ifade eden Aile ve si için ayný sistemi kullanmamýz lazým. Dünya kadar dizi var. Bu diziSosyal Politikalar Bakanlýðý Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdülerde bu ailenin bütünlüðünün öneminin iþlenmesi lazým. Maalesef birü Ömer Bozoðlu, “Toplumsal sürecimizde aile yapýmýzla ilgili deðerzim gördüðümüz en popüler olan dizilerde tam tersi þeyler görüyoruz lerimize baktýðýmýzda istatistiki veriler modernleþme ve vekaletleþve yaþýyoruz. Çocuklarýmýz bunu hep izliyor. Bunlarýn etkisinde kalmeyle birlikte aile yapýlarýnda bazý deðiþikliklerin var olduðu ve sürmamasý mümkün deðil. Ýnternet denen þeyler var. Sosyal paylaþým sidürülemeyip, boþanmayla sayýlarýnda artýþlarýn olduðunu görüyoruz. teleri var. Bunlarda açýk toplumun belki nimetleri ama bunlarýnda ge2000 yýlýndan bu tarafa doðru baktýðýmýzda onlu yýllar olarak deðertirdiði sýkýntýlar var. Bunlarý da deðerlendirmekte fayda var diye düþülendirdiðimizde her yýl ortalama 500 bin ile 600 bin arasýnda deðiþen nüyorum. Bunlara karþý bir önlem almak mümkün deðil ama onlarý evliliklerin gerçekleþtiðini görüyoruz. Çünkü toplumsal olaylarla ilgi‘daha faydalý halde nasýl kullanabiliriz’, bütün aile bireylerin ‘bunlali bir deðiþimden söz etmek ancak 10’lu 20’li yýllara baktýðýmýzda burýn etkisinden nasýl faydalý yönde yararlandýrabiliriz’ diye çalýþmaklarradaki deðiþkenler üzerinden konuþabiliriz. Bu 600 bin’e yakýn evlida yapmak diye düþünüyorum.”(ÝHA) liklerin içersinde yine son 10 yýla baktýðýmýzda 100 bin ile 120 bin arasýnda deðiþen boþanmalarýn var olduðunu görüyoruz. Yani 5 evlilikten 1’inin ayrýlýkla sonuçlandýðýný görüyoruz. Çünkü her ayrýlma aslýnda

‘Amaç türban serbestliði’ E

ðitim Ýþ Çorum Ýl Temsilciliði, okullarda kýlýk kýyafet yönetmeliðinin kaldýrýlmasýyla ilgili basýn açýklamasý yaparak, “Yürürlükten kaldýrýlan eski yönetmeliðin amaçlar maddesinde yer alan ‘Atatürk inkýlâp ve ilkelerine uygun, aþýrýlýklara kaçmayan ve sade bir kýlýk kýyafet’ hedefi yer almamaktadýr. Yönetmelik bu haliyle AKP'nin okullardan sistematik olarak Atatürk'ü silme politikalarýnýn devamý niteliðindedir.” dedi. Yapýlan açýklamanýn devamýnda yönetmelik eleþtirilerek þunlar kaydedildi; “Yine, yönetmelikte belirlenen sýnýrlamalar dýþýnda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve

liselerde kýlýk ve kýyafet serbest olacak. Kýz öðrenciler, ortaokul ve liselerde, seçmeli derslerde baþlarýný örtebilecek. 4+4+4 düzenlemesiyle eðitimi dinselleþtiren siyasal iktidar, bu yönetmelikle gerçek niyetini bir kez daha ortaya koymuþtur. Buradaki asýl amaç, türbaný anaokulu dahil tüm okullara sokmaktýr. Türbanýn okullara girmesi, baþýný örten ve örtmeyen öðrenciler arasýnda kamplaþmalara da yol açacak, sýnýflar ikiye bölünecektir. Siyasi iktidarýn, türbanýn okullara sokulmasýndan sonraki adýmý ise karma eðitime son vermek olacaktýr. Okul formasý öðrenciler arasýndaki sosyo-ekonomik farklarý kapattýðý gibi öðrenciler için aidiyet duygusu

yaratýr ve geliþtirir. Bu durum öðrenci olmayanlarda ve çeþitli nedenlerle örgün eðitim dýþýnda kalanlarda öðrenciliðe ve eðitime karþý özendirici bir etki yaratýr. Serbest kýyafet uygulamasý ise ülkemizde yaþanan sosyo-ekonomik farklýlýklarý, gelir daðýlýmýndaki adaletsizliði okullarýmýza yansýtýr. Bu uygulamayý ancak toplumun gelir düzeyini eþitlemiþ bir devlet yapabilir. Gelir daðýlýmýndaki uçurumu kapatmadan bu uygulamanýn hayata geçirilmesi okullarýmýzda korkunç yoksulluk manzaralarý ortaya çýkaracaktýr. Özellikle ilköðretim çaðýndaki çocuklarýn geliþim dönemi göz önüne

alýndýðýnda ekonomik durumu güçsüz olan ailelerin çocuklarý ciddi travmalar yaþayacaktýr. Çocuklar arasýnda marka rekabeti baþlayacak, "bugün ne giyeceðim" kaygýsý taþýyan öðrenci derslerine dikkatini veremeyecek ve okuldan soðuyacaktýr. Ayrýca bu durum, okullardaki eþitlik kavramýný da zedeleyecektir. Yönetmelikte bir baþka dikkat çekici ifade ise "kolsuz tiþört ve kolsuz gömlek giyilmeyecek" ifadesidir. Ülkemizin güney bölgelerinde sýcaklýklar mayýs ayýndan itibaren artmaktadýr. Bu bölgelerdeki öðrencilerin 30 derecenin üzerindeki sýcaklýkta uzun kollu

gömlek giymelerini istemek mantýksýzlýktýr. Kolu cinsel bir obje olarak gören siyasi iktidar, öðrencileri kapalý giyinmeye zorlamaktadýr. Bu yönetmelik, pedagojik ve bilimsel deðerlendirmeler yapýlmadan tamamen siyasi kaygýlarla hazýrlanmýþ, ayrýþtýrýcý bir yönetmeliktir. Eðitim-Ýþ olarak, kýlýkkýyafet serbestliði adý altýnda eðitimi dinselleþtirme amacýnýn bir baþka adýmý olan söz konusu düzenlemenin sorunlu bölümlerinin Sendikamýz ve veliler eliyle etkisiz kýlýnabilmesi için genel merkezimiz tarafýndan ulusal yargý yerleri ile Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi nezdinde gereken giriþimleri yapýlacaktýr.”

9

ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi idareci, öðretmen ve öðrencilerini aðýrladý.

‘ÇESOB’u pusula gibi görüyoruz’ Ç

ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi idareci, öðretmen ve öðrencilerini aðýrladý. Þehit Öðretmen Fatih Tekin MEM Müdürü Doðan Uyar, beraberinde merkez öðretmen ve öðrencileriyle birlikte ÇESOB'u ziyaret ederek, Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn konuðu oldular. Yapýlan açýklamaya göre, öðrencilere ÇESOB'u tanýtmak amacýyla gerçekleþtirilen ziyarette konuþan MEM Müdürü Uyar, ÇESOB'u çýrak ve esnaflar için en iyi yol gösterici bir pusula gibi gördüklerini söyledi. Her geçen gün sanayide ve içtimai hayatta çýraklara olan ihtiyacýn giderek arttýðýný ancak çýrak sayýsýnýn da azaldýðýný ifade eden Uyar, "Geçen yýl okulumuz öðretmenleriyle, çýraðýmýz bulunan 426 iþyerinde yaptýðýmýz araþtýrmalara göre sadece bu iþyerlerinde 276 çýraða ihtiyaç duyulduðunu tespit ettik. Diðer yandan ise çalýþan çýraklar, ayný iþyerlerinde uzun soluklu çalýþmýyorlar. Aslýnda bunlarýn nedenleri ve çözümleri birlikte yapýlabilir. Bunun içinde eðitim verenler ile çalýþtýran ve çalýþanlarýn bir araya getirilmesi, gerekirse mesleki toplantýlarýn yapýlmasýnýn faydalý olacaðý kanaatindeyiz. Orta öðretimi okuyamamýþ ya da okumayacak öðrencilerin mutlaka meslek sahibi yapýlmasý gerekmektedir. Çünkü bu insanlar mutlaka karýnlarýný doyuracaklar. Bu iþte büyük bir yönüyle Çýraklýk Eðitim Merkezi'ne ve ÇESOB'a bakýyor diye düþünüyorum. ÇESOB'un yaptýðý

çalýþmalarla da göz doldurduðunu, eðitime çok önem verdiðini görüyor ve ÇESOB Baþkanýmýza bize verdiði destekten dolayý da çok teþekkür ediyoruz" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, bugünün okul öðrencilerine yarýnýn

esnaflarýna nasihatlerde bulunarak sýk sýk iþyeri deðiþtirmemelerini, çýraklýk döneminde maddiyattan çok mesleðe deðer vermelerini istedi. Ýyi bir sanatkar olmanýn çok zor olduðunu ifade eden Kýlýç, ÇESOB olarak merkez öðrencilerinin iyi birer birey olarak

yetiþmesi için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazýr olduklarýný kaydetti. Ziyarette Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Bilal Çetin, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse ve Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Abdullah Çetin hazýr bulundu.

Merkez yöneticileri Yalçýn Kýlýç’a teþekkür etti.

Ziyarette merkezin öðrencileri de hazýr bulundu.

ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, merkeze her türlü desteðe hazýr olduklarýný belirtti.

Ziyaretin öðrencilere ÇESOB'u tanýtmak amacýyla yapýldýðý belirtildi.


10 CUMA 30 KASIM 2012

Tarým ve hayvancýlýðýn kalbi Çorum’da atýyor

www.corumhakimiyet.net

Çorum Tarým Fuarý açýldý Ç

H. Osman Ebiloðlu

E. Elfaz Ermiþ

Çetin Baþaranhýncal

Fevzi Atasagun

Tarým Fuarý’nýn açýlýþýný protokol mensuplarý birlikte yaptý.

Fuarý gezen protokol mensuplarý, standlarý tek tek ziyaret ettiler.

Protokol mensuplarý, ziyaret ettikleri standlarda yetkililerden bilgi aldýlar.

Tarýmsal ürünler fuarda görücüye çýktý.

orum Tarým Fuarý dün düzenlenen törenle açýldý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Fuar Kompleksi’nde gerçekleþen açýlýþa Garnizon Komutaný J. Alb. Hakan Saraç, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürü Ýsmail Yücel, TÜRMOB Genel Baþkan Yardýmcýsý Ülkü Sönmez, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, bazý ilçe ve belde belediye baþkanlarý, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Çorum’da tarým ve hayvancýlýðýn daha ileri seviyelere ulaþmasýný saðlamak, tarým ve hayvancýlýkla uðraþan çiftçilerin makine ve teçhizat alanýndaki geliþmeleri yakýndan takip edebilmeleri amacýyla düzenlenen fuar büyük ilgi gördü. Atlas Fuarcýlýk tarafýndan organize edilen fuara katýlamayan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný M. Mehdi Eker ise telgrafla mesaj gönderdi. Sunuculuðunu Emine Örgel Aslan’ýn yaptýðý programýn açýþ konuþmasýný Atlas Fuarcýlýk Genel Müdürü Fevzi Atasagun yaptý. Törende sýrasýyla kürsüye gelen TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu da birer selamlama konuþmasý yaptýlar. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan açýlýþ kurdelesini birlikte kesen protokol mensuplarý, fuarda yer alan firmalarýn standlarýný gezerek yetkililerden bilgi aldýlar. TSO’nun katkýla-

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Fuar Kompleksi’nde gerçekleþen açýlýþa ilgi büyüktü.

rýyla düzenlenen fuarda tarýmsal üretimde kullanýlan alet ve ekipmanlar, traktörler, biçerdöverler, toprak iþleme, ekim ve dikim makineleri, sulama aletleri ve ekipmanlarý, tohum, yem, ilaç, gübre, örtü ve sera alet ve ekipmanlarý ile tavukçuluk ve süt endüstrisi ekipmanlarý görücüye çýktý. Fuar kapsamýnda en güzel ceviz yarýþmasý düzenleneceði, ayrýca ‘Yeni Hal Yasasý’ konulu bir de seminer verileceði bildirildi. 35 ilden yaklaþýk 200 firmanýn katýldýðý fuar, 2 Aralýk 2012 Pazar gününe kadar gezilebilecek.

ATASAGUN: ‘TANITIMDA TÜM AYRINTILARI DÜÞÜNDÜK’ Atlas Fuarcýlýk Genel Müdürü Fevzi Atasagun, Çorum Tarým Fuarý’nýn tanýtým ve organizasyonunda tüm ayrýntýlarý düþündüklerini ve hazýrlýklarýný bu doðrultuda þekillendirdiklerini söyledi. Farklý illerde de fuarlar organize ettiklerini anlatan Fevzi Atasagun, Çorum Tarým Fuarý’nýn gerçekleþtirdikleri çalýþmalarda ayrý bir yere ve öneme sahip olduðunu kaydetti. Tarým Fuarý’na çevre illerden de katýlýmýn olmasý için çeþitli düzenlemeler yaptýklarýný belirten Atasagun, Çorum’da yaþayan üreticileri de fuara davet etti.

BAÞARAN HINCAL: ‘ÜRETMEK YETMEZ, TANITMAK LAZIM’

35 ilden yaklaþýk 200 firmanýn katýldýðý fuar, 2 Aralýk 2012 Pazar gününe kadar gezilebilecek.

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, tarýmsal ve hayvansal üretim kadar tanýtým ve pazarlamanýn da önemli olduðunu söyledi. Çorum Tarým Fuarý’nýn açýlýþýnda konuþan Çetin Baþaranhýncal, “Artýk iklim koþullarýyla deðil teknolojiyle üretim yapýlýyor” dedi. Muharrem Ayý bereketinin fuara

katýlan firmalara da yansýmasýný dileyen Baþaranhýncal, organizasyonda emeði geçen Atlas Fuarcýlýk yetkililerine teþekkür etti.

ERMÝÞ: ‘FUARLAR ÖNEMLÝ’ Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, “Tarým Fuarý, Çorum’u ve Çorum tarýmýný, tarýmsal sanayisi ve pazarýný tanýtmak için çok önemli bir organizasyon” dedi. “Fuarlar her sektörde olduðu gibi tarým için de büyük önem taþýyor” diyen Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum Tarým Fuarý’nýn çevre iller açýsýndan da faydalý bir organizasyon olduðunu söyledi. Tarým Fuarý açýlýþýnda konuþan Ermiþ, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: “Ülkemizde düzenlenen Ýstanbul, Ankara, Ýzmir fuarlarý daha çok pazarlama, otomotiv, sanayi, turizm amaçlý olmakla birlikte Anadolu’ya taþan 40 üzerinde tarýmsal amaçlý fuar gerçekleþiyor. Fuarlar, çiftçimizin, yatýrýmcýmýzýn bilgi ve görgüsünü artýrmak, teknolojik ve bilimsel geliþmeleri onlara taþýmak için çok önemli yer tutuyor. Öte yandan fuarlar üreticilerin ve tüketicilerin belirli bir zaman ve mekan içerisinde buluþtuklarý, katýlýmcýlara doðrudan ve etkili bir þekilde bilgi saðlayan pazarlar. Bu tür organizasyonlarda hem satýþ hem de tanýtým açýsýndan kazanýmlar elde ediliyor. Firmalar, fuarlar aracýlýðý ile bundan sonraki çalýþmalarýna rehberlik edecek bilgi topluyor ve fýrsatlar yakalýyor. Üreticilerimiz de hem yeni teknolojileri görmek hemde rekabetçi pazar koþullarýnýn ve üretim þekillerinin gerisinde kalmamak adýna bu fuarlardan yeterince istifade etmeli. Çorum Tarým Fuarý, bu açýdan sadece þehrimiz için deðil çevre iller için de oldukça önemli ve faydalý bir organizasyon.”

EBÝLOÐLU: ‘ÇORUM ÝÇÝN FAYDALI

Ýlçeler, fuarda yöresel ürünleriyle ön plana çýkýyor.

Fuarda görücüye çýkan ‘ilahi okuyan tabut’ ilgi odaðý oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu gibi kuruluþlar da fuarda stand açtý.

BÝR ORGANÝZASYON’ Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Çorum Tarým Fuarý’nýn tarýmve hayvancýlýðýn geliþimi açýsýndan faydalý bir organizasyon olduðunu söyledi. Fuarcýlýðýn tarihçesinden bahseden Hacý Osman Ebiloðlu, üreticilerin toplumun temel dinamikleri arasýnda

yer aldýðýný kaydetti. Fuarlarýn tanýtým ve pazarlama açýsýndan önemli olduðunu vurgulayan Ebiloðlu, “Tarým ve hayvancýlýkta çaðýn sunduðu fýrsatlardan yararlanarak deðiþim ve dönüþüme ihtiyaç var” dedi. 19. yüzyýlýn Avrupa, 20. yüzyýlýn ABD, 21. yüzyýlýn ise As-

ya’nýn yüzyýlý olacaðýný dile getiren Ebiloðlu, Türkiye’nin de bu asýrda hak ettiði yeri alacaðýna inandýðýný ifade etti. Ebiloðlu, bir toplantý için Ankara’da bulunan Vali Sabri Baþköy’ün Çorum’a döndüðünde fuarý gezmeyi planladýðýný sözlerine ekledi.


CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Aðýz Saðlýðý Haftalarý baþladý 11 diþ hekiminden ücretsiz muayene T

ürk Periodontoloji Derneði ile Colgate iþbirliðinde düzenlenen ‘Aðýz Saðlýðý Haftalarý’ baþladý. ‘Hedef Mükemmel Aðýz Saðlýðý’ sloganý ile düzenlenen Aðýz Saðlýðý Haftalarý, 19 Aralýk 2012 tarihine kadar sürecek. Çorum’da 11 diþ hekiminin gönüllü olarak görev aldýðý etkinlikte ücretsiz diþ muayenesi ve aðýz bakýmý eðitimi verilecek. Aðýz Saðlýðý Haftalarý hakkýnda bilgi veren Diþ Hekimi Emine Kara Paydar, bir ay sürecek organizasyonun amacýnýn aðýz ve diþ saðlýðýnýn önemine dikkat çekmek ve toplumu bu konuda bilinçlendirmek olduðunu söyledi. Tüm Çorum halkýný çeþitli hediyelerin de yer aldýðý etkinliðe katýlmaya davet eden Emine Kara Paydar, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:

Diþ Hekimi Emine Kara Paydar, ‘Aðýz Saðlýðý Haftalarý’ hakkýnda bilgi verdi.

GÖNÜLLÜ HEKÝMLERDEN ÜCRETSÝZ MUAYENE

MÜKEMMEL AÐIZ SAÐLIÐI

“Aðýz Saðlýðý Haftalarý, Colgate ile Türk Periodontoloji Derneði (TPD) tarafýndan gerçekleþtirilen ve Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan da desteklenen bir sosyal sorumluluk projesi. Türkiye’de aðýz saðlýðý bilincinin yerleþtirilmesi için gerçekleþtirilen proje; geliþmiþ bir toplum olma yolunda, gönüllü diþ hekimleri ile birlikte atýlan önemli bir adým. Projenin misyonu, aðýz ve diþ saðlýðý konusunda toplumun bilinçlendirilmesi, düzenli olarak diþ hekimi kontrolüne gitme alýþkanlýðý kazandýrýlmasý, koruyucu Diþ Hekimli-

karþý olan sorumluklarýnýn bilincinde olarak daha önceki yýllarda da diþ hekimleri, Saðlýk Bakanlýðý ve Milli Eðitim Bakanlýðý ile birlikte deðiþik aðýz saðlýðý programlarý yürüttü ve çeþitli projelere destek verdi. Türkiye’de aðýz ve diþ saðlýðý bilincini kazandýrmaya yönelik yapýlan en köklü kampanya Colgate ve TPD ortaklýðý ile 6 sene boyunca yürütülen Diþ Koruma Günleri’dir. Kampanya süresince gönüllü diþ hekimleri tarafýndan ücretsiz aðýz ve diþ muayenesi yapýlýyor. Colgate ve TPD, Aðýz Saðlýðý Haftalarý’ný gelecek yýllarda da artan katýlýmlarla sürdürmeyi hedefliyor.”

Düzenlenen programda Çorum’dan 11 diþ hekimi gönüllü olarak görev alýyor.

ði uygulamalarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve toplumun aðýz ve diþ saðlýðýnýn geliþimine katkýda bulunulmasýdýr. Ülkemizde diþ macunu ve diþ fýrçasý tüketiminin, aðýz ve diþ saðlýðýna önem verilen diðer ülkelerle kýyaslandýðýnda çok düþük seviyelerde olduðu görülüyor. Aðýz Saðlýðý Haftalarý projesi her yýl daha da artan bir hekim ve hasta topluluðuyla, bu durumu deðiþtirmek

ve ülkemizin aðýz saðlýðýný daha üst bir seviyeye çýkarmak için yapýlan bu ölçekteki lokal ve global tek proje. Her yýl Kasým ayýnda yapýlan ‘Aðýz Saðlýðý Haftalarý’, TPD ile ortaklaþa olarak gerçekleþtiriliyor. Dönem dönem Saðlýk Bakanlýðý’nýn desteðiyle gerçekleþtirilen kampanyada, binlerce serbest diþ hekimi, onlarca diþ hekimliði fakültesi ve çeþitli illerdeki anne ve

çocuk saðlýðý merkezleri ile saðlýk ocaklarý yer alýyor. Kampanyaya gönüllülük esasýyla katýlan diþ hekimleri, çalýþma saatlerinin bir kýsmýný ücretsiz muayene olmak isteyen hastalara ayýrýyor. Kampanya kapsamýnda yüzbinlerce kiþiye aðýz ve diþ muayenesi yapýlýyor, aðýz bakýmý eðitimi veriliyor ve diþ macunu ile diþ fýrçasý hediye ediliyor. Colgate, topluma

Aðýz Saðlýðý Haftalarý çerçevesinde gönüllü diþ hekimlerine muayene olmak isteyenlerin randevu almasý gerekiyor. Etkinlikte Diþ Hekimleri Emine Kara Paydar, Esen Gübüt, Gül Demet Dertsiz, Serdar Þahin, Seval Songül Kakis, Dilek Aydoðdu (Bayat), Hilal Uyanýk (Sungurlu), Alper Özer (Ýskilip), Rüya Özer (Ýskilip), Uður Sarý (Ýskilip), Musa Saðlam (Alaca) gönüllü olarak görev alýyor. Program detaylarý hakkýnda bilgi edinmek isteyenlerin 0800 211 63 07 numaralý ücretsiz bilgi hattýný arayabilecekleri ya da www.agizsagligihaftalari.com internet adresini ziyaret edebilecekleri bildirildi.

‘Alo Orasý Týmarhane mi?’ Çorum’da sahnelenecek

‘A

lo Orasý Týmarhane mi?’ adlý tiyatro oyunu, 4 Aralýk 2012 Salý günü saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Çorum Tabip Odasý’nýn desteði ile sahnelenecek oyunun biletleri Sufle, Kahverengi ve Shamata Kafe ile Carmen Pastanesi’nde satýþa sunuldu.

11

Muharrem Ayý nedeniyle düzenlenen geleneksel yemeðe, Muharrem ve Murat Sarýaslan kardeþler evsahipliði yaptý.

Ünal Yem’den geleneksel organizasyon

Sarýaslanlar’dan aþure yemeði Ü

nal Yem sahibi Haydar Sarýaslan ve oðullarý tarafýndan organize edilen Aþure Yemeði dün gerçekleþti. Muharrem Ayý nedeniyle düzenlenen geleneksel yemeðe, Muharrem ve Murat Sarýaslan kardeþler evsahipliði yaptý. Alis Eðlence Merkezi’nde düzenlenen yemeðe bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda davetli katýldý. Kuran-ý Kerim tilaveti ve mevlid-i þerif okunmasýyla baþlayan programa katýlan Esnafevler Camii Ýmam Hatibi Nihat Seven, Müezzin Mesut Þentürk, Kale Camii Ýmam Hatibi Zeki Kambur, ÝHL Camii Müezzini Alaattin Demirci ve Kiremit Minare Camii Müezzini Mehmet Erdoðan ilahi ve kasideler seslendirdi. Dede Arif Sarýaslan’ýn yaptýðý duanýn ardýndan katýlýmcýlara Aþure ve yemek ikram edildi. Program, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi.

Dede Arif Sarýaslan, yemek öncesi yaptýðý duada birlik ve beraberliði vurguladý.

Düzenlenen yemeðe bazý daire müdürleri ve STK temsilcileri de katýldý.

Sanayici ve iþadamlarý da yemek davetine büyük ilgi gösterdi.

Oyunun konusu, Türk izleyicisinin daha önce örneklerini sinemada izlediði unutulmaz kadrolu Süt Kardeþler adlý filmin tiyatroya uyarlanmýþ hali. Alo Orasý Týmarhane mi’de, bahriye askerleri arasýnda geçen komik durumlar iþleniyor. Temposu hiç düþmeyen 2 perdelik oyunda, kahkahanýn da ardý arkasý kesilmiyor.

ÖZEL TÝYATRO’DAN KAHKAHA TUFANI

Püren Group bünyesinde faaliyet gösteren ve Genel Sanat Yönetmenliðini Ercüment Doðan’ýn yaptýðý Özel Tiyatro, ‘Alo Orasý Týmarhane mi?’ adlý oyunu Çorum’da sahneleyecek. Tülay Doðan’ýn uyarlayýp, yönettiði oyunda, hemþehrimiz Nejmi Aykar, Ercüment Doðan, Ahmet Çevik, Esin Gündoðdu, Cengiz Güleryüz, Nergiz Acar, Banu Günaydýn ve Alper Can Aydýn rol alýyor. Nejat Uygur’a saygýyla sahnelenecek 2 perdelik komedi türündeki oyun, Bahri Beyat, Metin Çeliker, Cengiz Özyurt’a ithaf edildi.

‘Alo Orasý Týmarhane mi?’, Salý günü saat 20.00’de DTS’de sahnelenecek.

Kuran-ý Kerim tilaveti ve mevlid-i þerif okunmasýyla baþlayan yemek dua ile sona erdi.

Kaldýrýmdan düþtü, hastaneye kaldýrýldý K

Oyunda hemþehrimiz Nejmi Aykar da rol alýyor.

ültür Sitesi önünde yürüyen bir vatandaþ dün kaldýrýmdan düþerek yere yýðýldý. Gazi Caddesi’nde yürüyen M. Ali Akça isimli vatandaþ, Kültür Sitesi önünden geçerken dengesini yitirerek kaldýrýmdan yola düþtü. Düþtüðü yerden kalkamayan Akça’nýn imdadýna çevre sakinleri yetiþti. Farklý bir rahatsýklýk nedeniyle tedavi gördüðü öðrenilen Akça, olay yerine gelen

ambulansla hastaneye kaldýrýldý. Akça’nýn düþmesinin

nedeninin kaldýrýmdaki düþük basamak olduðunu belirten bazý vatandaþlar ise

Kültür Sitesi önündeki tretuarlarýn yeniden düzenlenmesini istediler.

M. Ali Akça isimli vatandaþ ambulansla hastaneye kaldýrýldý.


12 CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Yýl 2022, Çorum Hakimiyet Gazetesi'nde bir haber:

MÝZAHÝ HABER

ÇORUM'DA MÜTHÝÞ BULUÞ Türkiye'nin ilk yerli ýþýnlanma cihazý Çorum'da üretildi. 20. asýrdan beri demiryolu ve havaalaný bekleyen Çorum sanayi, ileri teknoloji alanýnda müthiþ bir buluþa imza attý. Recep MEBET Bilim çevrelerinde büyük ilgi uyandýran buluþ hakkýnda açýklama yapan Çorumlu giriþimci Ayhan Giriþir, literatürde 'Madde Transfer Cihazý' olarak geçen makineyi Çorum'da üretmeyi baþardýðýný söyledi. Küçük Teknoloji Sanayi (KTS)'nde üretimine baþlanan cihazýn piyasadaki muadillerine göre daha az atom yaktýðýný anlatan Ayhan Giriþir, geliþtirdiði buluþun Çorum makine sanayisinin geldiði noktayý ortaya koyduðunu vurguladý. Tasarým aþamasýnda dizel ve tüplü versiyonlarý da denenen cihazýn Çorum-Ankara arasýnda test edildiðini belirten Giriþir, transferde ilk kullanýlan maddenin leblebi olduðunu kaydetti. Amerikalý bilim adamlarýnýn yýllardýr üzerinde çalýþtýðý ve baþaramadýðý ruh transferini de ayný cihazla gerçekleþtirmeyi baþardýðýný müjdeleyen Giriþir, "Ýlk atölyemiz Ulu Mezar yanýnda olduðu için pek çok mevtanýn ruhunu da yanlýþlýkla Ankara'ya transfer ettik. Yaþanan teknik aksaklýk sonrasý gördük ki artýk Ankara'nýn mezarlýklarýnda da en çok Çorumlu var" diye konuþtu. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Teknoloji Laboratuvarlarý'nda test edilen cihazýn patentini almak için de müracaatta bulunduðunu dile getiren Giriþir, "Patent Enstitüsü'nde çaycýlýk yapan Çorumlu bir hemþehrimizden bu anlamda büyük destek gördüm" dedi. Kargo þirketlerinin ýþýnlanma cihazýný satýn almak için sýraya girdiðini ifade eden Giriþir, yurt dýþýndan da çok sayýda sipariþ aldýklarýný anlattý. Çorum'un artýk demiryolu ve havaalanýna ihtiyacýnýn kalmadýðýný vurgulayan Giriþir, asýrlýk hasrete son veren bir buluþa imza atmanýn mutluluk ve huzurunu yaþadýðýný sözlerine ekledi.


CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Hicri Kamerî: 16 - Muharrem: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:17 Teþrin-i Sâni 1428 Kasým:23

30

Ýlimizde namaz vakitleri

2012

KASIM

ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

HATIRLATMA: VERGÝ BAÐKUR ve Sosyal Sigorta ve Ýsteðe Baðlý aylýk primleri ve Özel tüketim vergisi ödenecek.Zirai Gelir Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi (iþ yeri) ve Emlak Vergisi 2. taksitleri ödenecek. BA ve BS Bildirim formlarý verilecek.

05.01 06.32 11.35 14.01 16.25 17.49

PRATÝK BÝLGÝLER • Ütü yaparken kumaþta sararan kýsýmlarý gidermek için, o kýsým nemlendirilip, üstüne mýsýr niþastasý serpilerek ütülenir. •Kahve lekesini kumaþtan çýkarmak için, gliserin ile ovulur ve yarým saat sonra yýkanýr. •Kadife kaplý koltuklarýn kadifeleri sirkeli suyla silinirse parlar. •Lavabodan gelen kötü kokuyu gidermek için bir avuç kaya tuzu atýlýr. •Kurumuþ lekeler, 1 litre suya 2 yemek kaþýðý amonyak karýþýmý ile hafifçe silinir. •Ýçinde yað beklemiþ þiþeleri temizlemek için, sirke ile kaya tuzu atýlýp sallanýr. •Meyve suyu veya yaðlý yemek kumaþýn üstüne dökülür dökülmez tuz serpilip yýkanýr. •Halýdaki yað lekesi için, üstüne bol karbonat döküp, biraz ovulur ve iyice fýrçalanýr. •Muþamba ve marleylerdeki iz ve lekeler tiner veya sirke ile temizlenir. •Kaplardaki kireci temizlemek için, içinde yumurta kabuklarý veya bir miktar sirke kaynatýlýr.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR

Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey Kale Karakeçili Kunduzhan Mimar Sinan Üçtutlar Ulukavak Yeniyol Yavruturna

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43 (Mevlüt GEZER) 212 57 82 (Yýlmaz KILCI) 226 55 44 (Hikmet DURGUN) 225 54 54 (Ali ÞAHÝN) 225 17 26 (Mustafa TURAN) 227 41 40 (Kadir AKÇAL) 224 70 79 (Fevzi ÞEKER) 234 62 62 (Mehmet BÖLÜKBAÞI) 227 78 12 -13 (Mahmut AHISKA)226 68 04 (Seydi DEMÝRAY) 225 07 47 (Feyyaz TOPAKTAÞ) 224 70 59

VEFAT EDENLER 1- Eski Bakkal Esnafýndan Merhum Turhan KÜMBÜL' ün eþi, Olmuksa çalýþaný Murat KÜMBÜL' ün annesi; Þaziye KÜMBÜL. 2-Tarhan Köyü'nden gelme, Büfeci Esnaflarýndan Þeref ÖZÇELÝK' in kardeþi, Satýlmýþ ÖZÇELÝK vefat etmiþtir. Allah Rahmet eyleye. 3- Kozluca Köyü' nden gelme, Almanya' dan emekli, Raif ve Müslüm EKER ile Afet ARDIK' ýn babalarý; Hasan EKER.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Çorum’u etkileyen faylar ve korunma yollarý

Öðretmenim 2

1- Kuzey Anadolu Fay Hattý:Doðuda,doðu AnaMutfak-kiler-banyo da hayat üçgeni oluþturulacak dolu fayý ile kesiþtiði Bingöl ili Karlýova üçlü birleuygun yerlerdir þim noktasýndan baþlar.Çorum ili, Ýlçe sýnýrlarý içeriÇamaþýr makinesi, çelik kasa gibi aðýr eþyalarýn sinden geçer.Yaklaþýk olarak 1000 km. uzunluðundayanýna cenin vaziyeti alýnýz dýr.1900-2000 yýllarý arasýnda 5,5 ve daha yukarý 36 " Merdivenlere ve çýkýþlara koþmayýn ,Asansör deprem üretti.)5,5-8 arasýnda ve ortalama 10-15 km. kullanmayýn derinde olur.5 milyon yýldan beri aktiftir. " Balkon ve pencerelere çýkmayýn ve buralardan 2- Salhançayý Fayý: 35-40 km uzunluðunda,Kuatlamayýn zeyinde KAF ile güneyinde Mecitözü fayý ve Ezine " Çömel ! Kapan ! Tutun ! ve öyle korun kuMahir ODABAÞI fayý bulunur.1996 depreminde bulundu. Milli Eðitim Müdürlüðü ralýný uygulayýnýz. 3- Mecitözü Fayý: Pasif fay hattýdýr.Büyük depSivil Savunma Uzmaný Deprem Sonrasý Bilinmesi Gerekenler rem üretmez. Panik yapmayýnýz,fýsýltý haberlere inanmayý4- Kýrýkkale Fayý: Niksar Çekayýr havzasý yanýz,yetkililerin uyarýsýna uyunuz kýnlarýnda KAF dan ayrýlarak güneybatýya doðru Amasya - Çorum illerini izleyerek Kýrýkkale ve oradan Çubuk'a uzanýr. Su-elektrik-gazý kapatýnýz.WC-küvet deliðini týkayýnýz.Kapýlarý dikkatli açýnýz 5- Hamamözü Fayý: Çorum merkezinin 18 km kuzeyinde bulunur. Camlar kýrýlmamýþsa pencereyi açýnýz.Küçük yangýnlara müdahale edin 6- Almus Fayý:Kýrýkkale fayýnýn hemen doðusunda yer alýr. Kontrollü dýþarý çýkýnýz (tuðla-cam.. düþer) Hastaneye gön7- Seydim Fayý : Müstakil fay hattý olup; uzmanlara göre 5 derdiðiniz yaralýlarý takip ediniz þiddetinden yüksek deprem üretmez. En az bir saat içeri girmeyiniz.Artçý deprem ilk depremden Deprem Öncesi Bilinmesi Gereken Hususlar : bir derece altý olabilir Þehrimizi ve evimizi tanýyalým.Deprem seminerlerine gönülGirerseniz kriþ/kolon baðlantýsýna bakýnýz.Yaralýlar tehlike lü katýlalým. altýnda deðilse kýmýldatmayýnýz. Deprem hakkýnda yazýlan makaleleri okuyalým ve içeriðini Ýnsanlarla konuþurken dikkat ediniz. Geçici barýnma yerlerini eve taþýyalým. güvenli yerlere kurunuz. Ailemizle afetler hakkýnda sohbet edelim.Zaman zaman aile Ailenize,çocuklarýnýza depremle ilgili bilgi verin -bir þey oliçi tatbikat yapalým maz yerine, yapýlmasý gerekeni söyleyiniz.Ýhtiyaç kadar yardým Aile boyu, elektrik, su,gaz açýp kapamayý öðrenelim alýnýz. Evimizi sigorta yaptýralým (biraz ihmalkarýz maalesef) biriTelefonu meþgul etmeyiniz.Arabanýzý ihtiyaç kadar kullanýnkimlerimiz bir anda yok olmasýn. ana yollarý iþgal etmeyiniz. Çocuklarýmýzla deprem sonrasý nerede buluþacaðýmýzý kararEnkaz Altýnda Kalýndýðýnda Yapýlmasý Gerekenler : laþtýralým. " Panik havasýný en aza indirmeye çalýþýnýz. Eþyalarý ya sabitleyelim yada zararsýz hale getirmek için, çe" Enerjinizi tasarruflu kullanýnýz.Kurtarma ekibinin sesini ki düzen verelim. duyduðunuzda cevap veriniz. Otomobilimizin deposunda 200-250 km gidecek þekilde ya" Cep telefonu varsa, gaz sýzýntýsý yoksa hemen arayýp yekýt bulunduralým rinizi söyleyiniz. El feneri-mum-ýþýldak-kibrit-radyo-para-düdük-su-þarj aleti" Konuþma imkanýnýz yoksa, taþla, tuðlayla bir yerlere vuçadýr bulunduralým runuz Yangýn söndürme cihazý bulunduralým,kullanmasýný bilelim " Elektrik kablosu, cam kýrýðý varsa daha dikkat ediniz. Yataklarý soba ve pencere yanýna kurmayalým " Kanamanýz varsa, su içmeyip, sadece dudaklarýnýzý ýslatýYanýcý-patlayýcý maddeleri muhafaza altýna alalým nýz. Basit ilk yardým kurallarýný mutlaka öðrenelim-çocuklara öðÜlkemizin konumu gereði depremleri yaþamak durumundaretelim yýz ancak olasý depremlerde ve diðer afetlerde çok zarar görmek Deprem Anýnda Bilinmesi Gerekenler zorunda deðiliz.Bu birazcýk bizlere baðlý.O halde, hiç deprem olPaniklemeyin, çýðlýk atmayýn ve koþmayýn.Güvenli yerdeymayacakmýþ gibi soðuk kanlý, her an deprem olacakmýþ gibi de seniz oturun. daima tedbirli olmalýyýz.Bu baðlamda; depremi deprem yaþarken öðrenmek yerine, her zaman toplumda temel afet bilinci oluþup Pencerelerden,raflardan,avizelerden uzak durunuz ona göre hareket edilirse, can ve mal kaybý en aza inecektir. Yüzünüzü,baþýnýzý düþebilecek eþyalara karþý koruyunuz, Çorum öðrenci ve öðretmenlere verilen deprem seminerleri eþikte durmayýnýz açýsýndan Türkiye'de birinci sýrada gelmektedir. Balkonlara çýkmayýnýz, asansör kullanmayýnýz,merdiven Sevdiðim sözler :''Sivil savunmacýlar bir yönüyle doktorlara boþluðundan uzak durunuz benzerler.Çünkü onlarda olasý afet teþhisini koyarlar, kurtuluþ reçeBinayý 10-15 saniye içerisinde terk etme imkanýnýz yoksa tesini yazarlar.Afetlerin afiyete dönüþmesi için bilinmesi ve uygukaçmaya çalýþmayýnýz lanmasý gerekenleri söylerler.Uygulayýp, uygulamamak bireylere Þöminelerden,ocaklardan, tuðla ile örülmüþ yerlerden uzak ve ilgililere düþer...'' durunuz

Tefekkür Dünyamýz

Bediüzzaman hazretleri: "Bu zamanýn muallimlerine eski zamanýn evliyalarý nazarý ile bakýyorum, muallimlerin makamý ya minare baþý veya kuyu dibidir" derken bu mesleðin oldukça önemli olduðunu ifade etmektedir. Eðer bir öðretmen sadece maaþýn kölesi ise, gayesi öðrencisini hem dünyevi hemde uhrevi yönden yetiþtirme emeli yoksa kuyu dibindedir. Raþit Yücel Gayesi öðrencisini dünyevi rasityücel@ ve uhrevi yönden yetiþtiriyorsa es- corumhakimiyet. net ki zamanýn evliyalarý makamýndadýr. Bedir savaþý sonrasý ,on müslüman'a okuma ve yazmayý öðretenler'in serbest býrakýlacaðý vaat edilmiþtir. Tarih boyunca Müslümanlar ilim ve eðitimi baþ prensipleri haline getirmiþlerdir. Camiler, Medreseler, Tekkeler, Ve her mümin'in evleri eðitim ve öðretim merkezleri olmuþtur. Ne zaman Müslümanlar bu hasletlerini zayýflaþtýrmýþlar o zaman geri kalmýþlardýr. Ýlk emir ve ilk nazil olan ayet "OKU" dur. Okumak… Hayatý okumak, Kainatý okumak, Olaylarý okumak, Kitaplarý okumaz, Zaman ve zemini okumaktýr.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER HAYAT BAHABEY CAD. NO:99/B ( YEÞÝL FIRIN YANI ) 221 12 89

ERAY ÝNÖNÜ CAD. NO: 26/E ( EMNÝYET SARAYI YANI ) 213 72 74

METEOROLOJÝ

2.314

Kordon kaný bankacýlýðýnda büyük atýlým Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Akraba Dýþý Kordon Kaný Bankasý, merkeze üç hastaneden baðýþlanan kordon kanlarýnýn Türkiye dýþýnda ABD'deki hastalar için de kullanýmý için ilk uluslararasý onayý aldý. Merkezde toplanan kordon kanlarý, gelecek yýldan itibaren alýnacak Dünya Kordon Kaný Bankalarý Birliði akreditasyonuyla, onlarca ülkenin hastasý için umut olacak. Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Akraba Dýþý ve Kordon Kaný Bankasý Sorumlusu ve Hematoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Meral Beksaç, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, kordon kanýnýn kök hücre nakli gerektiren lösemi, lenfoma, talesemi, anemi, baðýþýklýk yetmezliði, kanser, kansýzlýk ve baðýþýklýk sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde kullanýldýðýný ifade etti. Ankara Üniversitesi Akraba Dýþý Kordon Kaný Bankasý'nýn Mayýs 2011'de Saðlýk Bakanlýðý'ndan ruhsatýný alarak çalýþmalarýna baþladýðýný anlatan Beksaç, bu tarihten itibaren Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi ve Zekai Tahir Burak Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Merkezi ile imzalanan protokol gereði, gönüllü baðýþçýlardan kordon kaný toplamaya baþladýklarýný aktardý. Merkezin yürüttüðü DPT Projesi'ne göre, 600 kordon kanýnýn saklama kapasitesinin bulunduðunu anlatan Beksaç, 400'e yakýn kordon kaný

baðýþý aldýklarýný, merkezin toplam kapasitesinin ise 10 bin olduðunu söyledi. -Kordon kaný saklama karþýlýklý güven isterBeksaç, kordon kaný saklanmasýna iliþkin üniversite olarak öncü bir rol oynadýklarýný belirterek, uluslararasý arenada da merkezin uygun standartlarý taþýdýðýna iliþkin ilk onayýný geçen ay ABD'den aldýðýný bildirdi. Beksaç, böylece merkezde saklanan kordlarýn ABD'deki hastalar için de kullanýlabileceðini belirtti. Merkezlerinin bir diðer uluslararasý giriþiminin dünyadaki kordon kaný bankalarý birliði olan NETCORD ve ABD'deki hücresel tedavilerin akreditasyon merkezi olan FACT'ýn birlikte yürüttüðü akreditasyon programý baþvurusu kaydeden Beksaç, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Gelecek sene uluslararasý alandaki tüm iþlemlerimiz tamamlanmýþ olacak ve Türkiye'de yapýlan baðýþlar, sadece Türkiye'deki hastalar için deðil, yurt dýþýndaki hastalar için de ihtiyacý karþýlayabilecek. Kordon kanýnda dünyanýn açýk pazara çýkmasý önemli. Çünkü herkesin birbirine ihtiyaç duyduðu bir alan. ABD bile kök hücre nakillerinin yarýsýný dünyadan karþýlýyor. Türkiye de bugüne kadar kordon kanlarýný dýþarýdan alýyordu, bundan sonra dýþarýya da gönderebilecek.'' Kök hücre saklamanýn iki ülke arasýnda gü-

ven gerektirdiðine iþaret eden Beksaç, merkezlerinin bu konuda yetkinliðe ulaþmasýnýn uluslararasýlaþma açýsýndan önemli olduðunu vurguladý. -15 yýl saklanabiliyorBeksaç, merkezlerinin Türkiye'nin en büyük kordon kaný bankasýnýn yaný sýra Türkiye'nin en büyük gönüllü kök hücre havuzuna da sahip olduðunu belirtti. Kordon Kaný Bankasý'nda çeþitli amaçlara yönelik olarak kordon kanýnýn yýllarca canlýlýðýndan kaybetmeyerek saklanabildiðini anlatan Beksaç, kök hücre nakli gereken durumlarda doðacak kardeþten veya baþka bir aile bireyinden kordon kanýnýn saklanabildiðini, ayrýca akraba dýþý kullaným için kordon kaný baðýþlarýnýn alýndýðýný söyledi. Mevcut araþtýrmalara göre, kordon kanýnýn baðýþçýnýn çocuðu için kullanýlma ihtimalinin 20 binde bir düzeyinde olduðunu, ancak kordon kaný bankasýna alýnan kordon kanlarýnýn kullanýlma olasýlýðýnýn yüzde 1'e kadar inebildiðini dile getiren Beksaç, ''Doðumlarda atýlan bu kök hücreden çok zengin kaynaðýn deðerlendirilmesi, Türkiye'de ve yurt dýþýndaki birçok hastanýn tedaviye kavuþmasýnýn önündeki engeli kaldýracak bir giriþimdir. Kordon kaný baðýþý ile hücrelerin kullanýlmamasý durumunda doðacak çocuðun, ileride gereksinimi olduðu takdirde kendi yararýna da kullanýlabilir'' dedi.

2.329

1.782 1.792

24 ayar

ALIÞ

98,13

SATIÞ

99,01

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6451 30 KASIM 2012 CUMA

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Takvim Yapraðý

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Çaðrý Eðitim Vakfý konferansýnda Gönül Eðitimi ele alýndý.

Ç

‘Bir gönlü kazanmak dünyayý kazanmaktýr’

aðrý Eðitim Vakfý, herkes tarafýndan bilindiði halde ihmal edilen önemli bir konuyu gündeme taþýdýðý konferansýnda, 'Gönül Eðitimi'nin önemine vurgu yaptý. Konferansýn konuþmacýsý Prof. Dr. Mehmet Akkuþ, "Her þeyin eðitiminin olduðu dünyamýzda, gönül eðitimi asla ihmal ed ilmemesi gereken bir konudur. Zira bir gönlü kazanmak dünyayý kazanmak kadar önemlidir." dedi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde rekora giden konferanslar dizisini aksatmadan sürdüren Çaðrý Eðitimi Vakfý'nýn bu haftaki konferansý da çok sayýda davetlinin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Çaðrý Eðitim Vakfý Baþkaný Hamit Gökgöz ve çok sayýda davetlinin katýldýðý konferansta, gönül

K

üzerine veciz sözlerle konuþmasýna baþlayan Prof. Dr. Akkuþ, insan uzvunun tüm bölgeleri ile ilgili ihtisaslaþmýþ saðlýk birimlerinin bulunduðuna vurgu yaparak, "Dünyanýn en þerefli varlýðý olan insanýn beden saðlýðý için her türlü yatýrým ve donanýmlarýn yer aldýðý günümüzde, insanýn beþeri iliþkilerine yön veren gönül için eðitim olmamasý, bir tabibinin bulunmamasý düþünülemez." diye konuþtu.

Prof. Dr. Mehmet Akkuþ

Gönlü, Allah'ýn tecelli ettiði mekan olarak tarif eden Akkuþ,

anlam bakýmýndan devlet, hane, ev gibi anlamlara da gelen gönlün, insan bedeninin hayatiyetini devam ettirmesi için yaratýlan kalbin manevi yönü olduðunu ifade etti. Ýnsanlarýn saðlýklý olmak, güzel görünmek için ciddi harcamalar ve yatýrým yaptýðýnýn altýný çizen Akkuþ, gönül eðitiminin ve gönül saðlýðýnýn da asla ihmal edilmemesi gereken bir konu olduðunu söyledi. "Ýnsanlar arasýndaki beþeri iliþki ve

Çaðrý Vakfý’nýn konferanslar dizisi sürüyor.

münasebeti üzerimizdeki elbisemizin güzelliði, ya da çok saðlýklý oluþumuz tesis etmez. Bu tesis sadece gönülle mümkündür." diyen Prof. Dr. Mehmet Akkuþ, Allah'ýn tecelligahý olarak kabul edilen gönlün, tertemiz tutulmasý, manevi kir ve hastalýklardan arýndýrýlmasý gerektiðini aktardý. Allah'ý andýkça insanlarýn gönlünün aydýnlandýðýný hatýrlatan Akkuþ, tarih boyunca gönül eðitiminin önemine vurgu yapýlan pek çok söylem ve sözün bulunduðunu, dinin vahyi ile birlikte gönlün öneminin daha da iyi algýlandýðýný, gönlün temiz tutulmasý için en küçük ayrýntýlarýn bile bildirildiðini Ýslam Dini'nde gözün baktýðýndan, insanýn boðazýndan geçen lokmanýn helalliðinin bile gönlün süruruna ya da kararmasýna neden olduðunun unutulmamasý gerektiðini anlattý.

Otobüsler bir günlüðüne eski duraklarýna döndü

ubbeli Camii önünden kalkýþ yapan halk otobüsleri, Ýnönü Caddesi'nde devam eden çalýþmalar nedeniyle, dün Hürriyet Meydaný'ndan hareket etti. Yýllarca ana otobüs duraðý olarak hizmet veren Hürriyet Meydaný'ý, bu vesileyle nostalji yaþadý. Halk Otobüslerini yýllar önceki duraðýnda gören vatandaþlar, bir

günlük de olsa eski duraktan otobüse biniyor olmaktan memnun olduklarýný belirtti. Ýnönü Caddesi'nde yürütülen yol çalýþmalarýndan sonra yolun yarýn trafiðe açýlmasýyla birlikte, otobüsler bugünden itibaren tekrar Kubbeli Camii önünde bulunan duraktan hizmet etmeye devam edecek.

Otobüsler Ýnönü Caddesi'nde devam eden çalýþmalar

nedeniyle, dün Hürriyet Meydaný'ndan hareket etti.

Alaca’da e-Belediye dönemi A

laca Belediyesi internetten de online hizmet vermeye baþladý. Belediye'ye su faturasý veya vergi gibi borçlarý bulunan vatandaþlar bundan sonra belediyeye kadar yorulmadan iþlemlerini internet üzerinden de yaptýrabilecek.

Alaca Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, www.alaca.bel.tr adresine girerek burada bulunan e-belediye butonunu týklamak yeterli olacak. Sonrasýnda ise yapýlacak iþlemi seçerek buradan borç sorgulatabilecek,

ödeme iþlemleri yapýlabilecek. Konuya iliþkin açýklama yapan Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, vatandaþlarýn ebelediye hizmetinden rahat bir þekilde yararlanabileceðini umduklarýný söyledi.

Vatandaþlarýn artýk borç ödemek için belediyeye kadar yorulmasýna gerek kalmadýðýnýn altýný çizen Baþkan Eyvaz, “Bu hizmetimizle birlikte internet ortamýnda da aktif hizmet vermiþ olacaðýz.” dedi.

A

yetkililerine ve vekillerimiz Salim Uslu ile Cahit Baðcý’ya çiftçilerimiz adýna teþekkür ederim.” dedi. Yeni ekim sezonuyla birlikte yaðýþlarýn bol ve yavaþ yaðmasýnýn ekilen tohum için çok önemli olduðunu dile getiren Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, þunlarý söyledi; “Ýnþallah bahar yaðmurlarý da istediðimiz gibi olursa verim yüksek olacaktýr. Çiftçilerimiz zor þartlar altýnda ekiliþlerini yapmýþ bulunmaktadýr. Mazot ve gübrenin pahalý olmasýndan dolayý çiftçilerimiz sýkýntý çekmiþlerdir. Bazý çiftçilerimiz neredeyse hiç gübre atmadan tarlalarýný ekmek zorunda kalmýþtýr. Ancak hükümetimizin çiftçilerimize verdiði destekleri artýracaðýný umut ediyoruz. Ýleriki dönemlerde de mazot ve gübre fiyatlarýnýn bir dengeye getirilmesini bekliyoruz. Bu güne kadar hükümetimizin çiftçilerimize yaptýðý desteklerin artarak devam

edeceðine eminiz.

Milletvekillerine teþekkür

Öte yandan Koçhisar Barajý ile ilgili olumlu geliþmeler bizleri sevindirmektedir. Barajýn tamamlanmasý ve kanallarýn yapýlmasýnýn ardýndan sulu tarýma geçileceði ve Alacamýz için önemli bir verim artýþý ve ürün çeþitliliði saðlanacaðý bildirilmiþtir. Bu barajýn Alacamýza kazandýrýlmasýnda yoðun emeði geçen, Sayýn Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Agah Kafkas, Miletvekillerimiz Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým’a teþekkürlerimizi sunuyoruz. Alacamýza yapýlan her türlü yatýrýmý destekliyoruz ve Ziraat Odasý olarak elimizden gelen gayreti göstermeye hazýr olduðumuzu bildiriyoruz.” Ziraat Odasý olarak Tarým Bakanlýðý’nýn uygulamaya koyduðu Tarým Danýþmanlýðý Sistemine de yeni üretim sezonunda girmeyi hedeflediklerini belirten

K

OMPEN Bayisi Kýlýç Yapý firmasý, aþure ikramýnda bulundu. Ulu Camii arkasýnda bulunan iþyeri önünde kurduðu stantta komþularýna ve vatandaþlara aþure ikramýnda bulunun Kýlýç Yapý Sahibi Abdurrahman Kýlýç, amaçlarýnýn birlik ve beraberliði vurgulamayý ve paylaþmayý yaygýnlaþtýrmayý hedeflediklerini kaydetti. Vatandaþlar tarafýndan beðeni ve takdirle karþýlanan aþure daðýtýmýnda, özenle hazýrlanan aþureler, oldukça nazik bir üslupla vatandaþlara ikram edilerek, Muharrem aylarý tebrik edildi. KOMPEN Bayisi Kýlýç Yapý sahibi Abdurrahman Kýlýç, açýklamasýnda þöyle dedi; "Aþure daðýtarak esnaf komþular arasýnda yardýmlaþmayý ve paylaþmayý vurgulamak istedik. Eskiden banka kredilerinin ve banka alýþveriþinin bu kadar yaygýn olmadýðý dönemlerde esnaflar birbirlerine hep destek olurlardý, birbirlerine para verirlerdi. Bir esnafýn ödemesi olduðunda tüm esnaf yardýmcý olurdu. Þimdi ise böyle bir paylaþým ortadan kalktý, insanlar artýk borçlarý olduðunda kredi çeker hale geldi. Kimse

Muhammet Esat Eyvaz

Yýlmaz, “Bunun için gerekli ön çalýþma yapýlmýþ olup sertifikasyon süreci baþarýyla atlatýlarak ‘Tarým Danýþmalýðý Hizmeti’ sertifikasýný almýþ bulunuyoruz. Ýnþallah ileriki dönemlerde çiftçilerimize bakanlýðýn vermiþ olduðu her türlü desteklemeden yararlanma imkanýný sunacaðýz. Bu sertifikayý almamýzda destekleri olan milletvekillerimize teþekkür ederiz. Alaca Ziraat Odasý olarak hizmet üretmeye devam edeceðiz. Yapýlan bütün hizmetler için mevcut iktidarýmýza, milletvekillerimize ve bizlerden desteklerini esirgemeyen deðerli çiftçilerimize teþekkür ediyor, her zaman yanlarýnda olacaðýmýzý belirtiyoruz. Çiftçilerimizin yüksek verimli ve kazancý bol bir üretim sezonu geçirmelerini yüce Allah’tan dilerim.” ifadelerini kullandý.

kimseye borç vermez hale geldi. Ýnsanlarýn birbirlerine güvenleri kalmadý. Biz her fýrsatta kandillerde, bayramlarda, özel günlerde kandil simitleriyle ve çeþitli ikramlarla esnaf komþularýmýz arasýnda paylaþmayý ve kardeþliði vurgulamaya çalýþýyoruz. Aþure daðýtýmý da bu konuda bize bir fýrsat olmuþtur. Kýlýç Yapý olarak biz önümüzdeki günlerde her özel günü fýrsat bilerek esnaf komþularýmýza ve halkýmýza imkanlar doðrultusunda ikramlarda bulunmaya devam edeceðiz. Umarýz bu mübarek günler esnaf arasýndaki birliði, kardeþliði, paylaþma duygusunun güzelliðini anlamaya vesile olur. Umarýz bu mübarek günler din, mezhep, ýrk ayrýmý

Ulu Camii arkasýnda bulunan iþyeri önünde stand kuruldu.

gözetmeden tüm insanlarýmýz adýna birliðe beraberliðe ve kardeþliðe vesile olur. Bu konuda Allah'tan tek temennimiz tüm

dünya insanlarýnýn barýþ, kardeþlik ve huzur içinde yaþamalarýdýr."

KOMPEN Bayisi Kýlýç Yapý sahibi Abdurrahman Kýlýç, esnaf komþular arasýnda yardýmlaþmayý ve paylaþmayý vurgu yaptýklarýný belirtti.

Manþet Gazetesi Aþure ikram etti

Ç

Ziraat Odasý’ndan çiftçilere uyarý laca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, mazot, gübre ve toprak analizi destekleme baþvurularýnýn 15 Aralýk 2012 Cumartesi günü sona ereceðini, çiftçilerin maðdur olmamalarý için baþvuruda bulunmalarý gerektiðini bildirdi. Çiftçilerin bu sene için zor bir üretim sezonu geçirdiklerini dile getiren Yýlmaz, çeþitli doðal afetler yüzünden çiftçinin çok fazla ürün kaybýna uðradýðýný belirtti. Bunun üzerine girdi maliyetleri de eklenince çiftçilerin zor günler yaþadýðýný kaydeden Yýlmaz, “Ancak dolu ve aþýrý yaðýþlardan zarar gören köylemizle ilgili olarak bizlerin gayretleri sonucunda hükümetimiz tarafýndan borçlarýn ertelenmesi yönünde yardýmlar yapýlmýþtýr. Saðlanan bu yardýmlar çiftçilerimizin biraz olsun rahat etmelerini saðlamýþtýr. Bu nedenle çiftçilerimizin zor gününde yanýnda olan ve emeði geçen herkeze, hükümetimiz

Kýlýç Yapý aþure daðýttý KOMPEN Bayisi Kýlýç Yapý firmasý, aþure ikramýnda bulundu.

orum’da günlük yayýnlanan yerel gazetelerden Manþet’in, ‘1. Aþure Kardeþlik Günü’ etkinliði baþlattýðý bildirildi. Gazeteden yapýlan açýklamaya göre, Aþure ikramý Gazi Caddesi’nde bulunan gazete bürosunun önünde dün saat 12.30'da gerçekleþtirildi. Yapýlan açýklamada, Manþet Gazetesi 1. Aþure Kardeþlik Günü, dün daðýtýlan Aþure ile baþladý. Manþet Gazetesi 1. Aþure Kardeþlik Günü'ne Lobi Yayýncýlýk Yönetim Kurulu Baþkaný Sakin Bilge, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Manþet Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Murat Özülke, Ýdari Ýþleri Müdürü Murat Öztürk, Manþet Gazetesi yazarlarý, esnaf ve vatandaþlar katýldý. Manþet Gazetesi 1. Aþure Kardeþlik Günü dolayýsýyla kýsa bir konuþma yapan Manþet Gazetesi yazarý Lokman Erdoðan, Aþurenin kardeþlik, bereket ve dostluk

olduðunu söyledi. Lobi Yayýncýlýk Yönetim Kurulu Üyesi Sakin Bilge ise, bu

inanç güzelliklerinin yaþatýlmasýnýn önemine dikkat çekti. Manþet yazarý

Nihat Örs de, bu tür güzel paylaþýmlarýn toplumu kaynaþtýrdýðýný kaydetti.

Manþet Gazetesi ‘1. Aþure Kardeþlik Günü’ etkinliði düzenlendi.

Vatandaþlara aþure ikram edildi.


CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

15

Uðurludað destek istedi U

ðurludað Belediye Baþkaný Adem Ýpek, AK Parti Ýlçe Baþkaný Kenan Genç ve AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Sezer Bilici, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette Uðurludað Belediye Baþkaný Adem Ýpek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verirken, “Paket Arýtma Sistemini tamamladýk, sistemin çalýþtýrýlmasý için gereken 300'lük borular için Çevre ve Þehircilik

Uðurludað Belediye Baþkaný Adem Ýpek ile AK Parti yöneticileri Salim Uslu’yu ziyaret etti.

Bakanlýðý’ndan talepte bulunduk, bu konuda

desteðinize ihtiyacýmýz var. Uðurludað'ý modern

bir parka kavuþturmayý düþünüyoruz, parkýn

ihalesini baharda yapmayý planlýyoruz.” dedi. Uðurludað AK Parti Ýlçe Baþkaný Kenan Genç ise, ilçe hakkýnda genel bilgiler verdi. Ýlçenin ihtiyaçlarý ile ilgili taleplerini Uslu'ya iletti. Uslu, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek. "Çevre Þehircilik Bakanlýðý ile ilgili talebiniz için giriþimlerde bulunacaðýz, milletvekili arkadaþlarýmýzla koordineli bir þekilde ilçelerimizin ihtiyaçlarýyla ilgili çalýþmalar yapýyoruz.” dedi.

Araç filosunu Fiat ile yeniledi Y

ozgat merkezli Coþkunlar Group yeni araç filosunu Fiat'tan aldý. Firmanýn, Karakaþlar'dan 4 adet Fiorino Combi Active ve 1 adet yeni Linea aldýðý belirtildi. Karakaþlar Otomotiv Genel Müdürü Mehmet Karakaþ, konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, Coþkunlar Group'un aldýðýný araçlarla yapýlan kampanyalarýn karþýlýðýný aldýklarýný söyledi. 20 bin TL'ye sýfýr faizli ve 3 yýl vade uygulandýðýna deðinen Mehmet Karakaþ, Çorum'da Fiat araçlarýnýn tercih edilmesinin en büyük nedenlerinin müþterilere sunduklarý cazip fiyat ve uzun vadenin yaný sýra Fiat araçlarýnýn kalite, konfor ve sürüþ keyfinden kaynaklandýðýný kaydetti. Araç filosuna Fiat ile renk katan Coþkunlar Group'a teþekkür eden Karakaþ, Çorumlular’a seslenerek, devam eden kampanyalardan yararlanmalarý gerektiðini söyledi. Karakaþlar Otomotiv satýþ danýþmanlarýndan Asým Avcý da, Fiat'ýn üstün kalitesinden Çorum'un memnuniyetini satýþlardan anladýklarýný belirtti. Fiat'a duyulan memnuniyetin Yozgat'ta da olduðunu söyleyen Avcý, Coþkunlar Group'un filosuna 5 yeni Fiat marka araç kattýðýný belirtti.

li’

Karakaþlar Otomotiv Genel Müdürü Mehmet Karakaþ, yazýlý açýklama yaparak satýþla ilgili bilgi verdi.

‘Freemont, Fiat'ýn gelecek planlarý için çok önem-

Yapýlan açýklamanýn devamýnda Fiat’ýn, yeni Freemont'u Türkiye'de satýþa sunmasýyla pazar payý hedeflerini de yükselttiði belirtilerek, “Türkiye pazarýna hitap eden SUV tasarým ve kullaným özellikleriyle birlikte AWD 4x4 çekiþ sistemi ile öne çýkan Fiat Freemont, lansmana özel 93 bin TL'den baþlayan anahtar teslim satýþ fiyatýyla dikkatleri üzerine çekmeyi baþarýyor.” denildi. Fiat bünyesinde bulunan Çorum Karakaþlar Otomotiv Genel Müdürü Mehmet Karakaþ, “Sýnýfýnda hem en büyük hem de en güvenli olabilme iddiasýyla yollara çýkan Fiat Freemont modelimizle ise yeni bir müþteri kitlesine hitap ediyor olmanýn da heyecanýný taþýyoruz. Avrupa pazarýnda þimdiye kadar 35 bin adetten fazla müþteri tarafýndan tercih edilen Fiat Freemont, fuar kapsamýnda da ziyaretçi ve müþterilerden yoðun ilgi görüyor. Fiat Freemont gelecek planlarýmýz açýsýndan büyük önem taþýyor” dedi.

Yozgat merkezli Coþkunlar Group yeni araç filosunu Fiat'tan aldý.

Huzurevi sakinlerini aðýrladý Ç

orum’un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya Çorum Huzurevi’nde kalan yaþlýlara yemek verdi. Mavi Ocak Tesisleri’nde verilen Yemeðe Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya’nýn yaný sýra huzurevi sakinleri katýldý. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, yaþlýlarýn her zaman yanýnda olduklarýný belirterek, yaþlýlarýn, toplumun ve ailenin temel direði olduðunu söyledi.

Selahaddin Uzunkaya Çorum Huzurevi’nde kalan yaþlýlara yemek verdi. Uzunkaya, yaþlýzanmýþ olduklarý birigeleceðe ýþýk tutan bir larýn tecrübeleri ve kakimlerin, günümüze ve kaynak olduðunun altý-

ný çizdi. Millet olarak yaþlýlarý yük olarak görmeyen, tam aksine onlara özenle ve sevgiyle yaklaþmayý saðlayan bir kültüre sahip olduðumuzun altýný çizen Uzunkaya, “Bizleri bugünlere ve geleceðe hazýrlayan yaþlýlarýmýzýn hayatlarýný kolaylaþtýrmak ve kimseye muhtaç olmadan yaþamalarýný saðlamak bizlerin öncelikli görevleri arasýndadýr. Sungurlu Belediyesi olarak her zaman yaþlýlarýmýzýn yanýndayýz.” diye konuþ-

Emeði geçenlere plaket Ç

orum Dernekler Federasyonu tarafýndan Ankara Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Çorum Tanýtým Günleri’ne katkýlarýndan dolayý emeði geçenlere Kaymakam Hulusi Þahin tarafýndan plaket takdim verildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünde düzenlenen törene Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, daire amirleri, okul müdürleri, öðretmenler ve basýn mensuplarý katýldý. Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin Ankara’da düzenlene taný-

tým günlerinde Sungurlu olarak baþarýlý olduklarýný söyleyerek, “Hepinizi ayrý ayrý tebrik ediyorum. Olumlu tepkiler aldýk. Bir iþi yaparken o iþi ciddiye alýrsanýz baþarý kaçýnýlmaz olur. Bizde ayrýntýlý bir þekilde hazýrlandýðýmýz için baþarýlý olduk” dedi. Etkinlikte kaymakamlýk ve belediyenin bir bütünlük içinde olduðunu dile getiren Þahin, “Bizim birlikte hareket etmemiz baþarýyý getirdi. Þimdi ise bundan sonra düzenlenecek olan etkinliklere en iyi

Kaymakam Hulusi Þahin, ‘Çorum Tanýtým Günleri’ne katkýlarýndan dolayý emeði geçenlere plaket verdi. þekilde nasýl hazýrlanaardýn Kaymakam Þahin Sungurlu’nun tanýtýdaire amirleri, okul mübiliriz bunun arayýþýnda mýnda emeði geçenlere olmalýyýz” dedi. plaket takdim etdürleri, öðretmenler ve basýn mensuplarýna ti.(ÝHA) Konuþmalarýndan

Ebussuud’un anýsýna 10 bin adet lale dikildi

Ýskilip Kaymakamlýðý, laleyi ilk islah eden Ebussuud Efendi anýsýna 10 bin adet lale dikimi gerçekleþtirdi.

Ý

skilip Kaymakamlýðý, laleyi ilk islah eden Ebussuud Efendi anýsýna 10 bin adet lale dikimi gerçekleþtirdi. Lale dikimi, Ýskilipli Ebussuud Efendi'nin anne ve babasýnýn türbelerinin bulunduðu Þeyh Yavsi Camii'nde Kaymakam Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, Ýlçe Jandarma Komutaný Hakan Durmuþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya ve parti yönetimi, Ýlçe Saðlýk Müdürü Feyzullah Özcan, Ýlçe Tarým Müdürü Ali Sülük, eski Kütüphane Müdürü Metin Kalyoncu, Ýlçe Müftüsü ve vatandaþlarýn katýlýmlarýyla yapýldý. Yapýlan açýklamaya göre, lale dikimi sonrasýnda açýklamalarda bulunan Kaymakam Mehmet Yýlmaz, Ýskilipli Ebussuud Efendi'den bahsederek, “Ebussuud Efendi Ýskilipli, hukukçu, botanikçi, þair, çok yönlü bir insan. Laleyi ilk ýslah eden kiþi olarak lalenin Osmanlý coðrafyasýnda daha sonra dünyada yaygýnlaþmasýna vesile olan birisi. Bunun yaný sýra Ebus-

suud Efendi'nin anýsýna dikilen lalelerle annesinin ve babasýnýn türbelerinin bulunduðu alanýn süslenmesi olaya ayrý bir anlam katýyor.” dedi. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alp-

sar da, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Aðaç A.Þ'ye emeklerinden dolayý teþekkür ederek, "Onlar da bizzat kargo için benden adres istediler. Saðolsunlar onlar da lale gönderiyorlar. Bu ko-

nuda Burhan Sümer kardeþimiz de bize çok yardýmcý oldu, teþekkür ediyoruz.” dedi. Lale dikiminin ardýndan Ebussuud Efendi ve aile efradý için dua okundu.

Lale dikimi Þeyh Yavsi Camii'nde gerçekleþtirildi.

Lale dikiminin ardýndan Ebussuud Efendi ve aile efradý için dua okundu.

ÇESDER’in Ýskilip Dolmasý Gecesi

Ç

orum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) Ýskilip Þubesi, Anadolu Öðretmen Lisesi'nde okuyup ve ayný zamanda okul pansiyonunda kalan öðrencilere ve okul öðretmenlerine Ýskilip Dolmasý Gecesi düzenledi. ÇESDER'in düzenlemiþ olduðu geceye Ýl Milli Eðitim Þube Müdürlerinden Mahmut Aþýkoðlu, Hüseyin Ünlü, Kaymakam Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mustafa Selvi, Anadolu Öðretmen Lisesi idareci ve öðretmenleri ile okul pansiyonunda kalan öðrenciler katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, Samsun'dan ilçeye okumak için gelip okul pansiyonunda kalan Furkan Dündar isimli 10. sýnýfta okuyan öðrenci geceyle ilgili olarak bir konuþma yaptý. Dündar; “Ben ve benim gibi bazý arkadaþlarým ilk kez Ýskilip Dolmasý yedik. Tadý çok güzeldi. ÇESDER'e ailemizden uzak kaldýðýmýz þu gurbette bizi yalnýz býrakmayýp böyle bir gece düzenlediði için teþekkür ediyorum.” dedi. Program sonunda ÇESDER Ýskilip Þube Baþkaný Yusuf Ahirzaman bir konuþma yaptý. Ahirzaman, konuþmasýnda þunlarý söyledi;

“Anne babalarýnýzýn, ülkemizin ve milletimizin hiç kuþkusuz sizden beklentileri var. Milletimizin yeniden dünya milletleri arasýnda istediði yerde olmasý için; dünyaya hoþgörünün, sevginin ve farklýlýklarýmýza tahammül edebilme kültürünün yaygýnlaþmasý ve milletimizin yýkýlan imajýný yeniden düzeltme adýna geleceðin büyükleri olarak sizlere büyük bir

sorumluluk düþmektedir. Bu sorumluluðu taþýyabilmeniz için evrensel ahlaki deðerlerden ve bizi biz yapan deðerlerimizden kopmamalýyýz. Savaþlar ve yýkýmlar içindeki bir dünyada, yeniden barýþýn ve hoþ görünün tesis edilmesini arzulayan milletimiz, insanlýðýn kurtuluþu ve deðerlerimizin tüm dünyaya ulaþtýrýlmasý adýna gay-

ret içerisindedir. Yýllar önce atýlan tohumlar dünyanýn dört bir yanýnda çiçek açmaktadýr. Elbette ki bu çiçeklerin bir de meyveleri olacaktýr. Ümit ediyorum ki bu meyvelerle dünya daha da güzel olacak ve yaþanýlabilir bir dünyanýn kapýlarý açýlacaktýr. Ve yine ümit ediyorum ki sizler de bu anlamda bulunduðumuz yerde dünyayý daha da güzelleþtireceksiniz.”

Çorum Eðitim Sevenler Derneði Ýskilip Dolmasý Gecesi düzenledi.

Program sonunda ÇESDER Ýskilip Þube Baþkaný Yusuf Ahirzaman bir konuþma yaptý.


16 CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Sultan Ana’da aþure daðýttý elediye Baþkaný B Muzaffer Külcü, Muharrem ayý

nedeniyle Sultan Ana Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nde aþure daðýtýmýna katýldý. Vatandaþlarýn, Baþkan Külcü'yü sevgi ve ilgiyle karþýladýðý belirtildi. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre, Sultan Ana Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nde yapýlan aþure daðýtýmýnda konuþan Sultan Kümbet (Ana), Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü aralarýnda görmekten mutlu olduklarýný ifade etti. Çorum Belediyesi'nin katkýlarýyla bu sene bin 500 kiþiye aþure daðýttýklarýný dile getiren Sultan Ana, “Belediyemiz bizleri

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Sultan Ana Derneði’ni ziyaret etti.

Sultan Kümbet, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü aralarýnda görmekten mutlu olduklarýný ifade etti.

hiçbir zaman yalnýz býrakmýyor. Her zaman bizleri destekliyor, bizlere katký saðlýyor. Baþkanýmýza ve ekibine çok teþekkür ediyorum.” dedi. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan'ýn da katýlýðý aþure daðýtýmýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, dernek yanýndaki parkýn düzenlenmesi için Veteriner Ýþleri Müdürü Zübeyir Tuncel'e talimat verdi. Baþkan Külcü, Park Bahçeler Birimi yetkililerinden parkýn en yakýn zamanda en güzel hale getirilmesi için çalýþmalarýn bir an önce baþlatýlmasý istedi.

ÝYC, Batý Karadeniz’i gezdi Ý

lim Yayma Cemiyeti Buhara Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 2012 Gençlik Projeleri Destek Programý kapsamýnda Batý Karadeniz Bölgesi’ne gezi düzenledi. Öðrencilere yönelik düzenlenen gezi geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. Batý Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Kastamonu ilini rehber eþliðinde gezen öðrenciler, Kastamonu’nun coðrafi yapýsýný, tarihi dokusunu ve kültürel özelliklerini yakýndan tanýma fýrsatý buldular. Gezide, Kastamonu'nun tarihi yerleri olan Þeyh Þaban-ý Veli Camii, Þeyh Þaban-ý Veli Vakýf Müzesi, Aþýk Sultan Külliyesi, Kýrk Direkli Camii, Deve Haný, Kastamonu Kalesi, Ýsmail Bey Külliyesi, Nasrullah Camii, Bediüzzaman Said Nursi'nin ikamet etmiþ olduðu ev ve Ýlim Yayma Cemiyeti Kastamonu Yükseköðretim Erkek Öðrenci Yurdu ziyaret edildi.

ÝYC Batý Karadeniz Bölgesi’ne gezi düzenledi.

Öðrencilere yönelik düzenlenen gezi geçtiðimiz hafta sonu yapýldý. Batý Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Kastamonu ili ziyaret edildi.

Baykara, merkezde birinci Ç

orum Öðrenci Meclisi seçimleri, geçtiðimiz Salý günü Albayrak Ýlköðretim Okulu Konferans Salonu’nda yapýldý. Öðrenci Meclisi seçim sonucuna göre 24 okulun oyunu alan Ýnönü Anadolu Lisesi Okul Baþkaný Okan Baykara, Çorum merkezde 1. oldu. Hiçbir kurum veya kuruluþtan destek almadýklarýný belirten Okan Baykara, “Biz demokrasinin gereði olan seçim sürecinde 3

Çorum Öðrenci Meclisi seçimleri yapýldý. gün 36 saatte tam 35 sene okul gezdik, geçen gerçekleþtirdiðimiz

projeleri ve aldýðýmýz baþarý ödüllerini

gösterdik ve her aday gibi binlerce proje saymadýk. Biz sadece öðrenciye katký saðlayan, mantýklý olan ve en önemlisi de yapabileceðimiz projeleri anlattýk. Bizim için önemli olan bireyin geliþimi, okullarda demokrasinin yaþatýlmasý, Atatürk ilke ve inkilaplarýna sahip çýkýlmasý, çaðdaþ ve etkin bir eðitimin olmasý için Çorum ve Türkiye genelinde yapýlacak olan seçimlere de adayým.”

Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý’nda Muharrem ayý nedeniyle aþure günü düzenlendi.

Gönüller ‘CEM’ oldu H

acý Bektaþ Hüseyin'in þehit Veli Anadolu olduðu gün, barýþ ve Kültür Vakfý, kardeþlik adýna Muharrem ayý yapýlan bazý aþureler nedeniyle bizi incitiyor." dedi. geleneksel hale Hacý Bektaþ Veli gelen aþure gününü Anadolu Kültür Vakfý bu yýl da Baþkanýnýn ardýndan düzenledi. Hacý Bektaþ Veli Protokol üyelerinin Anadolu Kültür Vakfý ve vatandaþlarýn Ankara Þube Baþkaný yoðun ilgi Ercan Geçmez de gösterdiði aþure günün anlam ve daðýtýmý güzel Hacý Bektaþi Veli Anadolu Kültür önemini belirten bir Vakfý ve Alevi Kültür Merkezi görüntülere sahne Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý konuþma yaptý. Baþkaný Nurettin Aksoy. Ankara Þube Baþkaný Ercan Geçmez. oldu. Konuþmalarýn Peygamberin Vali aç kalmakla oruç ardýndan Ahmet hasretini, Eyübün can Yardýmcýsý Zülkarnin olmadýðýný, orucun Madak'ýn sazý yanýþýný, sabrýný Öztürk, Emniyet bedenle, yüreðiyle, eþliðinde türküler hissetmiyorsak oruç Müdürü Halil Ýbrahim düþünce ve söylenip semah deðiliz. 12 gün oruç Doðan, CHP Ýl davranýþladýr. Eðer dönüldü. Aþure bitmedikçe aþure Baþkaný Cengiz Atlas Kerbela da can duasýnýn ardýndan tüm kaynamaz. Özellikle ve çok sayýda sivil acýsýný, susuzluðu, davetlilere aþure 10. Günü Ýmam toplum kuruluþu evlat acýsýný, Yakup ikram edildi. temsilcisinin katýldýðý aþure daðýtým programýnýn açýlýþ konuþmasýný Hacý Bektaþi Veli Anadolu Kültür Vakfý Baþkaný Nurettin Aksoy yaptý.. Aksoy, konuþmasýnda günün anlam ve önemine iþaret ederek, Muharrem ayýnda yaþanan acýyý ifade etti. Nurettin Aksoy, Muharrem ayýnýn iyi ile kötünün, karanlýk ile aydýnlýðýn savaþý Programa çok sayýda vatandaþ katýldý. olduðunu dile getirdiði konuþmasýnda, "Bu savaþta bedeninin yok olmasýna raðmen, kazanan Ýmam Hüseyin olmuþtur. Hz. Muhammed'in nesli Zeynel Abidin ile devam etmiþtir. Biz acýlarýmýzý katliamlarý yüreðimizdeki kini, nefreti bir tarafa býrakarak, matemi yas olarak ibadete dönüþtürdük. Bizim orucumuz 15 gündür. 3 gün masum pak ebal Müslüm çocuklar, 12. Gün 12 imamlar aþkýna bizler Hacý Bektaþý Veli Vakfý bahçesinde semah dönüldü.

Süt kutularýnýn üzerinde uyarýlar olacak O

kul Sütü Projesi kapsamýnda öðrencilere daðýtýlacak süt kutularýnýn üzerinde gerekli uyarýlar yer alacak. Uyarýlarda, süte alerjisi olan öðrencilerin öðretmenine haber verilmesi, bombeli ve tahrip olmuþ kutulardaki sütün içilmemesi isteniyor. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn hayata geçirdiði Okul Sütü Projesi'nin yeni öðretim yýlýndaki kutusu belli oldu. 2012-2013 'Okul Sütü Programý' çerçevesinde daðýtýlacak okul sütü kutusunun bir yüzünde 'Biz geleceðiz, gelecek bizim' ve 'Saðlýklý büyüme ve geliþme için süt içelim' sloganlarý yer alýyor. Kutunun diðer yüzünde EXPO 2016 Antalya ile Ýzmir'in aday olduðu EXPO 2020'nin logolarý bulunuyor. Kutunun

yan yüzünde sütün enerji ve besin ögeleri ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk, Saðlýk ve Milli Eðitim Bakanlýklarý ile Ulusal Süt Konseyi'nin logosu bulunuyor. Ayrýca Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn ALO Gýda Hattý 174 ile Saðlýk Bakanlýðý Ýletiþim Merkezi (SABÝM) ALO 184'ün amblemlerine yer veriliyor. Diðer yan yüzde ise sütün tüketimi ile ilgili bilgilendirici þu uyarýlar bulunuyor: -Süte alerjisi olanlar öðretmenine haber vermelidir. -Kutuyu açtýktan sonra 30 dakika içinde süt tüketilmelidir. -Bombeli ve tahrip olmuþ kutulardaki

süt içilmemelidir. -Kutular serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir. -Son tüketim tarihi ve parti ve parti no ambalaj üzerindedir ve bu tarihten önce tüketilmelidir. Ýkinci yarýyýlýn baþladýðý 11 Þubat 2013 tarihinde baþlayacak Okul Sütü Projesi, 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnýn ikinci dönemi boyunca devam edecek. Program kapsamýnda özel okullar dahil, 30 bin 752 okulda 6 milyon 171 bin 692 anasýnýfý ve ilkokul öðrencisinin tamamýna, pazartesi, çarþamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 gün süreyle 200 ml UHT süt daðýtýlacak.

Protokol üyelerinin ve vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði aþure daðýtýmý güzel görüntülere sahne oldu.

2. Bilge Shell yarýn açýlýyor

Manþet Gazetesi’nin sahipleri Selim ve Sakin Bilge, 2. Bilge Shell Akaryakýt Ýstasyonu’nu açýyor.

Açýlýþ, yarýn saat 12:00’de Samsun-Ýstanbul Karayolu 3. Km’de yapýlacak.


CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Hitit, Gümüþhane’yi tek geçti: 1-0

17

Üniversiteler 1. lige yükselme heyecanýnda üçüncü maçlar tamamlandý

Amasya, Karabük’e penaltýlarda üstünlük

SAHA: Mimar Sinan HAKEMLER: Aykut

Ercan Davarcýoðlu

ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: Volkan, Alparslan, Burakhan, Ayhan, Ýlker, Osman, Turgay, Muhammed (Medet), Veysel, Eftal, Seðmen (Batuhan). GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ : Emin, Ýbrahim, Muhammed, Ömür, Soner, Mustafa Akyüz, Gökhan (Muhammed Ýsmail), Mustafa Ergin, Atakan (Musa), Hakan, Doðancan, Muhammed Topuz. GOL: 72. dak. Medet. KIRMIZI KART: 64. dak Ayhan (Hitit Üniversitesi).

Ü SAHA: Mimar Sinan HAKEMLER: Özkan Kaya, Aykut

Hacýoðlu, Ercan Davarcýoðlu.

AMASYA

ÜNÝVERSÝTESÝ:

Kamil Servi, Kamil Yolcu, Egemen, Uður, Yiðit, Emircan, Seyit, Recep (Çaðrý), Emre (Süleyman), Aslan, Yunus.

Ü

niversiteler 1. lige yükselme maçlarýnda ilk iki maçlarýný kazanan iki takým Amasya Üniversitesi ile Karabük Üniversitesi takýmlarý dün ikinci maçta karþý karþýya geldiler. Kazanan takýmýn 1. lige yükselme yolunda büyük avantaj yakalayacaðý maç beklendiði gibi büyük bir çekiþmeye sahne oldu. Ýki takýmýnda

D

Hacýoðlu, Özkan Kaya,

KARABÜK

ÜNÝVERSÝTESÝ:

Erhan, Gökhan, Mustafa, Fadýl, Mehmet, Adem (Tahsin), Ramazan, Cihan (Aykut), Sait, Fatih, Özcan. NOT: Ýki takým arasýnda puan eþitliði olmasý halinde üstün tarafý belirlemek için yapýlan penaltý atýþlarýný Amasya Üniversitesi 6-5 kazandý.

kazanmaktan çok kaybetmemek amacýyla kontrollü oynadýðý maçta normal süre golsüz beraberlikle sona erdi. Statü gereði puan eþitliði halinde üstün tarafý belirlemek için yapýlan penaltý atýþlarýnda rakibine 6-5 üstünlük saðlayan Amasya Üniversitesi avantaj yakaladý.

niversiteler 1. lige yükselme grup heyecanýnda dün üçüncü maçlar oynandý. Hitit Üniversitesi üçüncü maçýnda ikinci galibiyetini Gümüþhane Üniversitesi’ni tek golle yenerek üç puanýn sahibi oldu. Mimar Sinan sahasýnda oynanan maç büyük bir çekiþmeye sahne

oldu. Çorum Hitit Üniversitesi bu maçta Çorumspor ve Belediyespor kadrosunda bulunan isimlere forma vermedi. Ýlk yarýsý golsüz beraberlikle biten maçýn ikinci yarýsýnda iki takýmda kazanmak için mücadele etti. 64. dakikada Hitit Üniversitesi’ndin Ayhan ikinci sarý

karttan kýrmýzý kart görünce sahada 10 kiþi kaldý. On kiþi kalmasýna raðmen maçtan kopmayan Hitit Üniversitesi oyuna sonradan giren Medet 72. dakikada attýðý golle takýmýný 1-0 öne geçirdi. Kalan bölümde Gümüþhane Üniversitesi’nin beraberlik çabasý sonuç vermeyince maçtan 1-0 galip ayrýlan Hitit Üniversitesi puanýný 6’ya çýkardý.

Sinop dokuz kiþiyle bir puaný kaptý:1-1

nan

SAHA:

Mimar Si-

HAKEMLER:

Mahmut Selçok, Ömür

Soytemiz, Emre Alagöz

BARTIN VERSÝTESÝ :

ÜNÝ-

Seçkin (Recep), Okan, Muhammed, Deniz, Mustafa, Ömer, Aytuð, Eray, Murat, Can, Berat (Hamza)

SÝNOP ÜNÝVER-

SÝTESÝ :

Serhat, Emrecan (Turan), Ensar, Mustafa, Oklan, Özay, Armaðan, Özgür (Nazif), Emre, Mertcan (Yusuf), Hasan. GOLLER: 40. dak. Armaðan (Sinop), 55. dak. Eray (Bartýn).

KIRMIZI KARTLAR: 25. dak. Emre, 82.

dak. Armaðan (Sinop). NOT: Ýki takým arasýnda puan eþitliði olmasý halinde üstün tarafý belirlemek için yapýlan penaltý atýþlarýný Sinop Üniversitesi 5-4 kazandý.

Sinop-Bartýn maçýnda iki takým oyunculaný arasýnda sýk sýk gerilimler yaþandý

Diyarbakýr Büyükþehirspor’dan Diyarbakýrspor’la birleþmeye yeþil ýþýk

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, Diyarbakýrspor ile birleþmelerine sýcak baktýklarýný söyledi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde basýn mensuplarý ile bir araya geldi. Kulüplerin sürdürülebilir bir yapýya kavuþabilmesi için kalýcý ekonomik gelire sahip olmasý gerektiðini belirten Kýlavuz, parasý çok olanýn iyi kulüp yöneticisi olacaðý anlamý-

na gelmeyeceðini ifade etti. Spor yöneticiliði bölümü mezunlarýnýn kulüpleri yönetmesi gerektiðinin altýný çizen Kýlavuz, bu þartlarý oluþturmak gerektiðini kaydetti. Sezon öncesi Diyarbakýrspor ile birleþme konusunun gündeme geldiðini, kendilerinin de bu çaba içerisine girdiðini aktaran Kýlavuz, “O dönem isim tartýþmasý bile baþlamýþtý. 'Diyarbekirspor olabilir mi?' diye. Biz buna çok sýcak da baktýk. Fakat tüzel kiþiliði devam eden ve devam etmek isteyen bir yöne-

time karþý bu ismi almayý etik bulmadýk. Bu süreç devam edecektir. Diyarbakýrspor bu kentin en önemli simgelerindendir. Ben de Diyarbakýrspor taraftarýyým. Bu yýl biz þampiyon olacaðýz. Diyarbakýrspor'da ligde kalacaktýr. Birleþmeye kulüp olarak çok sýcak bakýyoruz. Ancak Diyarbakýrspor üzerindeki hukuk süreç devam ediyor. O sonuçlandýðý zaman elbette ki kamuoyu da bunu isterse biz buna hazýrýz. Takvimsel olarak sezon sonu gerçekçi görünüyor. Bu düþünce-

ye sýcak bakýyoruz, uzaðýnda deðiliz” dedi. Takýmýn ligde oynadýðý 13 maçtan 12 galibiyet ve bir beraberlik aldýðýný dile getiren Kýlavuz, bu baþarýyý engellemek isteyen bazý kiþilerin Ýstanbulspor maçýnda provokatif gi-

riþimde bulunacaðýna dair duyumlar aldýklarýný söyledi. Çok centilmen bir taraftara sahip olduklarýný belirten Kýlavuz, "Annemizin, eþimizin, kýzýmýzýn ve bayan arkadaþlarýmýzýn maça gelmesini istiyoruz. Maçta küfür istemiyoruz. Bugüne kadar

bunu baþardýk. Bu niyeti olan arkadaþlar maça gelmesin diyoruz. Umarým duyum doðru deðildir. Ama biz böyle bir giriþime de izin vermeyiz. Bu kulüp halkýn takýmýdýr, böyle bir giriþime izin vermeyiz. Tepkimiz de sert olur" þeklinde konuþtu.

Üniversiteler futbolda dördüncü maçlar bugün Ü

niversiteler 1. lige terfi müsabakalarýnda bugün dördüncü maçlar oynanacak. Altý takýmýn mücadele ettiði grup maçlarýnda bugün takýmlar üçüncü maçlarýný oynayacaklar. Mimar Sinan sahasýnda oynanacak maçlarýn programý

þöyle: Saat 09.00 Amasya ÜniversitesiBartýn Üniversitesi. Saat 11.00 Sinop Üniversitesi - Hitit Üniversitesi. Saat 13.00 Gümüþhane Üniversitesi - Karabük Üniversitesi.

Y

Penaltý atýþlarý sonunda puan eþitliði halinde Yýldýrým Beyazýt rakibine 4-2 üstünlük saðladý. Yýldýzlar futbolda bugün A ve B gruplarýnda son maçlar oynanacak ve ikinci tura yükselen iki takým belli olacak. Günün programý þöyle: Saat 09.00 23 Nisan Ortaokulu Atatürk Ortaokulu. Saat 11.00 Bahçelievler Ortaokulu - Ýskilip Erenler YÝBO. Saat 13.00 Ziya Gökalp Ortaokulu - Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu. Saat 15.00 Türkiyem Ortaokulu TOKÝ Þehit Þ. Özyol Ortaokulu.

Yýldýzlar futbolda C ve D gruplarýnda ikinci maçlar oynandý ýldýzlar Futbol il birinciliðinde dün C ve D gruplarýnda ikinci maçlar oynandý. Gruplarda dün oynanan maçlarda Sakarya Ortaokulu Yavuz Sultan Selim’i 3-1 yenerek ikinci maçýndan da üç puanla ayrýlarak ikinci tura çýkmayý büyük oranda garantiledi. Karþýyaka Ortaokulu ise Mimar Sinan’ý tek golle geçerek ilk galibiyet sevincini yaþadý. Salim Akaydýn, Mehmet Akif ile girdiði gol düellosundan 3-2’lik galibiyetle ayrýlarak ilk üç puanýný aldý. Diðer maçta ise Ýsmail Kakaç ile Yýldýrým Beyazýt arasýndaki maçýn normal süresi golsüs beraberlikle bitinci takýmlar birer puanýn sahibi oldular.

Sakarya: 3 - Y. Sultan Selim: 1 Karþýyaka: 1 - Mimar Sinan: 0 ORTAOKULU : SAHA : 2 Nolu.

Altýnordu lider Darýca’ya hazýrlanýyor A

ltýnordu, sahasýnda oynayacaðý Darýca Gençlerbirliði maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Sakatlýðý geçen Tayfur Emre ile Mert Özkaptan’ýn da dahil olduðu antrenmanda oyuncularýn son vuruþlardaki performansý teknik heyeti umutlandýrýrken, çift kale maçta uygulanan taktik çalýþmasý da yüzleri güldürdü. Altýnordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroðlu, Darýca Gençlerbirliði maçýna tam anlamýyla hazýr

olduklarýný belirterek, “Havamýz yerinde, tek düþüncemiz galibiyet ve liderliði geri almak” dedi. Takýmýn antrenmanýný izleyen Altýnordu Baþkanvekili Ýbrahim Görücüoðlu ise, bugüne kadar Altýnordu markasýný baþarý ile temsil ettikleri için futbolcularý kutlarken, bundan sonra da ayný baþarýnýn sürekli olacaðýna inandýðýný söyledi. Görücüoðlu, Darýca Gençlerbirliði maçýnýn önemli olduðunu, yaþan-

masý muhtemel puan kaybýnýn da dünyanýn sonu olmayacaðýný vurgulayarak, “Bugüne kadar baþarý ile geldiniz. Bundan sonra da ayný þekilde devam edeceðinize inanýyoruz. Pazar günü oynayacaðýmýz karþýlaþma kýrýlma noktasý gibi görünse bile önümüzde daha çok maç var. Ancak biz lider ile oynayacaðýmýz karþýlaþmadan galibiyetle ayrýlarak, tekrar zirveye, yani sizin layýk olduðunuz yere çýkacaðýnýza inanýyorum” diye konuþtu. Kýrmýzý-lacivertlilerin antrenmanýndan sonra baþkan vekili Ýbrahim Görücüoðlu, oyunculara baklava ikram etti. Altýnordu’da sakatlýðý nedeniyle formasýna 4 haftadýr hasret olan Engin Güngör ise, saðlýk ekibini nezaretinde çalýþmalarýný sürdürdü. Genç futbolcunun gelecek hafta takýmla çalýþmalara çýkacaðý bildirildi.

HAKEM : Abdullah Akkoyun. SAKARYA ORTAOKULU :

Emirhan, Ertuðrul, Fatih, Berkant, Serkan, Samet, Zafer, Esat, Kerem, Süleyman, Cengizhan, Furkan, Ahmet, Þamil, Celal, Gökhan.

YAVUZ

SULTAN

SELÝM

Halil, Hakan, Eren, Mücahit, Rýdvan, Serkan, Berkay, Ýbrahim, Nurullah, Osman, Enes, Alperen, Ýsmet, Metehan, Orhan, Mert. GOLLER : 2. dak. Zafer, 10. dak. Samet, 36. dak. Esat (Sakarya Ortaokulu), 25. dak. Berkay (Yavuz Sultan Selim Ortaokulu).

SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Abdullah Akkoyun. KARÞIYAKA ORTAOKULU :

Sinan, Kývanç, Erencan, Eren, Barýþ, Hüseyin, Zeynal, Necdet, Oktay, Onur, Batuhan, Sadýk, Haydar, Ýsmet.

Y. Beyazýt: 4 - Ýsmail Kakaç: 2 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Furkan Alagöz.

YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU : Ýsmail, Melih, Furkan, Oðuzhan, Ahmet, Onur, Berat, Fatih, Hasan, Serhat, Mustafa, Metehan, Muhammed, Hüseyin, Çaðrý, Sefer. ÝSMAÝL KAKAÇ ORTAOKULU :

Salim Akaydýn: 3 - Mehmet Akif: 2 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Furkan Alagöz.

SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU : Mahsun, Hünkar, Baran, Ahmet, Evren, Umut, Anýl, Özgür, Berke, Özcan, Arif, Mertcan, Onurcan, Arman, Berkan, Emir. BAYAT MEHMET AKÝF ERSOY

ORTAOKULU : Fatih, Hüseyin Emenci, Eyüphan, Mesut, Eray, Mustafa, Onur, Hasan, Oðuzhan, Tunahan, Murat, Ömer, Hüseyin Hýdýr. GOLLER : 1. dak.Hünkar, 34. dak. Özgür, 39. dak. Ahmet (Salim Akaydýn), 37. dak. (penaltýdan) Eray, 40. dak. Hasan (Bayat Mehmet Akif Ersoy).

MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU :

Elvan, Burak Telli, Doðukan Gök, Doðukan Turap, Enes, Umut, Fatih, Ömer, Mustafa, Ahmet, Bahadýr, Burak Þimþek. GOL : 3. dak. Necdet (Karþýyaka Ortaokulu).

Onur Tekin, Onur Saðlam, Elvan, Tufan, Sergen, Tolunay, Sezer, Onur, Deniz, Gürkan, Hüseyin, Ali, Tufan. ATILAN PENALTILAR : Onur, Fatih, Ahmet, Oðuzhan (Yýldýrým Beyazýt), Deniz, Onur Tekin (Ýsmail Kakaç). KAÇAN PENALTILAR : Hasan (Yýldýrým Beyazýt), Elvan, Tolunay, Sezer (Ýsmail Kakaç).


Hitit Gençlik’ten moral yemeði

18 CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

1. Amatör Küme’de mücadele eden Hitit Gençlikspor moral ve kaynaþma yemeðinde bir araya geldi. Önceki akþam Bolu Mangal’da düzenlenen yemeði Hitit Gençlikspor Baþkaný Rumi Ispanak, Genel Kaptan Niyazi Bulut antrenör Ersel Þahin ile 1. Küme’de mücadele eden amatör takým sporcularý katýldýlar. Bu sezon amatör kümede ortaya koyduðu performansla büyük beðeni toplayan ve beklentilerin aksine Final Gru-

AK Gençlik’te þampiyon Sungurlu AK Gençlik Futbol Turnuvasý final maçýnýn ardýndan katýlan parti yöneticileri ve futbolcular toplu halde görülüyor

bu’na çýkma hedefini koyan Hitit Gençlikspor yemeði hoþ bir sohbet içinde geçti. Hitit Gençlikspor

Baþkaný Rumi Ispanak kulüp olarak amatör futbolda gösterdikleri performanstan dolayý tüm teknik heyet ve futbolcu-

larý kutladý ve ligin bundan sonraki haftalarýnda da bu mücadele ve baþarýlarýnýn devamýný diledi.

Hitit Gençlik’in yemeðinde yöneticiler ve futbolcular bir arada görülüyor

AK Parti Gençlik Kollarý tarafýndan düzenlenen Ak Gençlik Futbol turnuvasý final maçýnda Çorum Ak Gençlik’i yenmeyi baþaran Sungurlu AK Gençlik takýmý þampiyonluðu kazandý. Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, turnuvanýn amaçlarýna uygun þekilde tamamlandýðýný belirtti ve önümüzdeki günlende Fakültelerarasý futbol turnuva düzenleyeceklerini bildirdi.

Final maçý sonrasýnda Parti yöneticileri penaltý atýþlarýnda hünerlerini gösterirken partililer büyük ilgi ile izlediler

AK Gençlik Futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Sungurlu Ak Gençlik oldu. Ak Parti Gençlik Kollarý tarafýndan düzenlenen turnuva merkez ve ilçelerden oluþturulan takýmlarýn katýlýmý ile yapýldý. Final maçýnda Ço-

rum Ak Gençlik’u yenen Sungurlu AK Gençlik takýmý þampiyonluðu kazandý. 2 nolu sentetik çim sahada oynanan final maçýný AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Sungurlu Ak Parti Teþkilatý ile Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar ile çok sayýda il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyesi katýldý. Final maçýnda zorlu bir mücadelenin ardýndan Çorum Ak Gençlik’i yenmeyi baþaran Sungurlu Ak Gençlik turnuvanýn þampiyonluðunu kazandý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren ta-

kýmlara kupalarý verildi. AK Parti Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar, turnuvanýn amacýna uygun þekilde oynanarak tamamlanmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Amaçlarýnýn gençler arasý birlik ve beraberliðin güçlenmesi ve kaynaþmanýn saðlanmasý, müsabakalarýn sevgi saygý çerçevesinde yapýlmasý olarak belirlediklerini söyleyen Akar ‘Ýzlediðimiz tüm maçlarda bu hedefler doðrultusunda oynandý ve tamamlandý. Turnuvaya destek veren herkese teþekkür ediyorum. Ayrýca önümüzdeki günlerde Fakültelerarasý halý turnuvasý içinde hazýrlýklar yaptýðýmýzý bildirmek istiyorum’ dedi.

Ýskilip, Bartýn’da galibiyet istiyor Çorum'u Bölgesel Amatör Lig 6. grupta temsil eden Ýskilip Belediye, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Bartýnspor maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor grubun namaðlup iki takýmýndan birisi olan Sin-

Gençler basketbolda üçüncü maçlar bugün

Turnuva final maçýný izleyenlere tatlý ikram edildi

Liseli Gençler Basketbol il birinciliðinde bugün erkeklerde gruplarda üçüncü maçlar oynanacak. Bugün oynanacak maçlar sonunda gruptan çýkacak erkek takýmlar belli olacak. Günün ilk maçýnda Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Buhara Kýz Meslek Lisesi kýz takýmlarý saat 09.00’da karþýlaþacaklar. Bu maçýn ardýndan ise saat 10.30’da Anadolu Öðretmen Lisesi -

Atatürk Anadolu Lisesi grup birinciliði için karþýlaþacaklar. Bu maçýn ardýndan ise Mehmetcik Anadolu Lisesi ile Özel Pýnar Anadolu Lisesi saat 12.00’de karþýlaþacaklar. Saat 13.30’da oynanacak diðer grup maçýnda ise Eti Anadolu Lisesi ile Anadolu Lisesi karþýlaþýrken günün son maçýnda saat 15.00’de Fen Lisesi ile Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi takýmlarý mücadele edecekler.

can Belediyespor'u geçtiðimiz hafta kendi evinde Osman Gýdýk'ýn penaltýdan attýðý golle 1-0 yenerek iki hafta aranýn ardýndan üç puan sevincini yaþamýþtý. Galibiyet çýkýþýný devam ettirmek isteyen Ýskilip Belediye Bartýn deplasmanýnda da ligden kopmamak için 3 puanýn sahibi olmak istiyor. Geçtiðimiz hafta kazanýlan galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyleyen Ýskilip Belediyespor Baþkaný Melih Alpsar "Geçtiðimiz hafta Sincan karþýsýnda aldýðýmýz galibiyet serisini bu haftada devam ettirmek istiyoruz. Sincan Belediyespor maçýnda takým olarak çok iyi mücadele ettik. Þimdi önümüzde Bartýnspor

maçý bulunuyor. Bu maça en iyi þekilde hazýrlanýyor ve mutlak 3 puanla ayrýlmayý istiyoruz. Ayrýca Bartýn deplasmanýndan galibiyetle dönerek taraftarlarýmýzýn bize olan güvenini boþa çýkarmak istemiyoruz" dedi. Öte yandan Osman

Boran'ýn sakat olduðu, Bartýn maçýnda forma giyemeyeceði belirtildi. Kulüp doktoru Feyzullah Özcan'dan alýnan bilgilere göre, Boran'ýn Sincan Belediyespor maçýndan sonra ayak bileðinin þiþtiði Bartýn maçýnda oynamasýnýn riskli olacaðý öðrenildi.

Yýldýzlar Basketbol’da grup heyecaný devam ediyor

Yýldýzlar Basketbol il birinciliðine dün kýzlarda iki erkeklerde ise oynanan bir maçla devam edildi.

23 Nisan hükmen galip Birinci olan Sungurlu AK Gençlik’in kupasýný Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan verdi

Yýldýzlar Basketbol Ýl birinciliðinde dün oynanmasý gereken 23 Nisan Ortaokulu ile Aðaççamý Ortaokulu

arasýndaki maça Aðaççamý takýmý çýkmadýðý için oynanamadý. Bu maçta 23 Nisan Ortaokulu hükmen galip geldi.

Atatürk : 43 - Yavuz Sultan Selim: 16 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Haluk

Dursun Uðral .

Yakýn,

ATATÜRK ORTAOKULU :

Þuheda, Gizem, Fatmanur, Þemanur, Betül, Betül Koldaþ, Rabia, Leyla, Ayþenur, Þeydanur, Aslý, Nisanur.

YAVUZ SULTAN SELÝM :

Büþra, Beyzanur, Meral, Bircan, Sinem, Bahar, Zeliha, Fatma, Zeynep, Beyza, Nisanur, Ýrem.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 14-2 (Atatürk) 2. Periyot: 13-3 (Atatürk) 3. Periyot: 6-2 (Yavuz Sultan Selim) 4. Periyot: 14-5 (Atatürk)

M. Akif Ersoy: 46 - Salim Akaydýn: 33 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Haluk

Ýkinci olan Çorum Ak Gençlik’in kupasýný Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse verdi

Diyarbakýrspor Mardin’e hazýrlanýyor

Spor Toto 3. Lig 3. Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Diyarbakýrspor, pazar günü deplasmanda oynayacaðý Mardinspor maçý hazýrlýklarýna devam ediyor. Diyarbakýrspor Antrenörü Fehmi Çaðlar yönetimindeki futbolcular koþu ve kültür fizik hareketleri yaptý. Yeþil-kýrmýzýlý futbolcular daha sonra teknik ve taktik aðýrlýklý çift kale maç yaptý. Yaklaþýk iki buçuk saat süren idman sonrasý açýklamada bulunan Diyarbakýrspor Antrenörü Fehmi Çaðlar, “Geçen haftaki yenilgiyi telafi edip artýk tüm maçlarýmýzda çok dikkatli olmamýz gerekiyor. Bu hafta komþu kentimizin takýmý Mardinspor ile oynayacaðýmýz maçýn hazýrlýklarýný büyük ölçüde tamamladýk. Bu maça kesin galibiyet parolasýyla çýkýyoruz. Artýk bu baþarýsýzlýða bir son vermek istiyoruz. Takýmýmýzda Abuzeyt kart cezalýsý. Fýrat ise sakat. Cumartesi sabah yapacaðýmýz ter idmaný sonrasý ekibimizi tesislerimizde kampa alacaðýz. Maç sabahý da Mardin'e hareket edeceðiz” dedi.

Ýbrahim Coþkun .

Yakýn,

MEHMET AKÝF ERSOY ORTAOKULU : Þevket, Emre, Mert, Mustafa, Emre, Turgut, Arda, Süleyman, Ahmet, Mehmet, Hakan, Talha, Ali.

SALÝM AKAYDIN ORTAOKULU : Arda, Özgür, Özgün, Buðra, Onat,

M. Akif Ersoy: 69-Bahçelievler: 18 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Ýbrahim

Ayhan Bolkan .

MEHMET AKÝF ORTAOKULU : Damla,

Coþkun,

ERSOY

Þeydanur, Ýrem, Betül, Beyza, Esra, Beyza Koçak.

BAHÇELÝEVLER ORTAOKULU : Fatma, Ayça, Asira, Sevcen, Asena,

Ýrem, Buse, Ceren, Azra, Türkü, Tuðba, Emine.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 22-6 (Mehmet Akif) 2. Periyot: 16-4 (Mehmet Akif) 3. Periyot: 10-4 (Mehmet Akif) 4. Periyot: 21-4 (Mehmet Akif)

Onur, Ali, Berk, Atacan, Berke, Dona, Seçkin.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 10-9 (M. Akif Ersoy) 2. Periyot: 14-6 (M. Akif Ersoy) 3. Periyot: 8-8 4. Periyot: 14-10 (M. Akif Ersoy)


CUMA 30 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

*** Çorum Ýl Emniyet Müdürü

Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü ve baðlý birimlerin 2013 yýlý 26 kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý 3. kat Lojistik Þube Müdürlüðü Saat: 10:30 ***

13 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü Genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah. Cengiz Topel Caddesi No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

33 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

5 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý Ýhale Odasý 5. kat Saat: 14:00 ***

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

2013 yýlý ekmek alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

6 ARALIK Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü

Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü 2013 yýlý Osmancýk ve Kargý Hacý Hamza 112 Acil Yardým Ýstasyonlarý hizmet binalarý kalorifer yakma ve temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Gazi Caddesi No: 66 Çorum Saat: 10:00 ***

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý Anjiografi Ünitesi 1 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

14 ARALIK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý Transfüzyon Merkezi 4 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00

Çorum Uðurludað ilçesi Eskiçeltek köyü Dereyar Deresi taþlýn koruma inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: 24 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

55 UE 674 plakalý, 2010 model,

mezun olmuþ, *Analitik düþünebilme,planlama ve organizasyon becerilerine sahip, *Üretim planlama, kontrol ve takip iþlerini gerçekleþtirebilecek, *Logo Tiger Plus programlarýný etkin þekilde kullanabilen, *ISO 9001;2008 kalite belgesinde tecrübeli, *Erkek adaylar için askerliðini tamamlamýþ, *Mýcrosoft Office programlarýna hakim, *Tercihen Ýngilizce bilen, *En az 3 yýl deneyimli, 'Üretim Planlama Sorumlusu' alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen ve cv ile yapýlacaktýr. Ýrtibat için ; Tel: (0364) 254 92 22

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39

Albayrak Cad. No: 6 Kat: 1 ÇORUM

Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ

* TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95

Bekara ve Öðrenciye

(Ç.HAK:3429)

Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

0 536 729 38 08

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR

Bölgenin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max’da görevlendirilmek üzere bayan satýþ danýþmaný çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Bir borçtan dolayý hacizli ve aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýma çýkarýlmýþ olup: T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Birinci artýrmanýn 20/12/2012 günü saat 15:00 15:10 de Çorum Adliyesi Müzayede Salonu'nda yapýlacaðý ve o Çorum merkez ilçe Ayarýk Mah., cilt no 20, sayfa gün kýymetlerinin % 60'uýa istekli bulunmadýðý taktirde 25/12/2012 Salý günü ayný yer ve saatte 2. artýrmanýn yapýlarak 1956, ada 1681, parsel 6 adresinde kayýtlý bulunan, satýlacaðý; Þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin % 40'ýný bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðý1.606,58 m2 alanýndaki, na rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma ana gayrimenkulu 6 katlý 22 daireli kargir apartman giderlerini geçmesinin þart olduðu mahcuzun satýþ bedeli üzerinden % ........oranýnda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve vasfýnda olan, kat mülkiyeti yapýlý, 1/22 arsa satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönpaylý, 4. kat, 21 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn derilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla Dairemize baþvurmalarý ilan satýþý iþi. olunur.23/11/2012 Muhammen bedel: Takdir Edilen Deðeri Adedi Cinsi 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi TL. Müzayede Salonu Saat: 14:45-14:55 20.000,00 l Adet 19TZ493 Plakalý, 2011 Model, PEUGEOT Marka, *** VF3AB8HSCA8070816 Þasi Nolu, EZÝÐÝ , ÇÜRÜÐÜ VE Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü VURUÐU BULUNMAYAN Araç (ÝÝK m.114/1,114/3) Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. (Basýn: 950)

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Þehir Pastanesi Ulucamii Karþýsý Mür. Tel: 225 67 00

YSF GÜVENLÝK ALARM ve KAMERA KAMERA SÝSTEMLERÝ * MAÐAZA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ * METAL KAPI DEDEKTÖRLERÝ * PERSONEL TAKÝP CÝHAZLARI * ALARM * KAMERA * ÞÝFRELÝ KAPI SÝSTEMLERÝ Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi No: 9/3 ÇORUM Tel: 0 364 227 65 62 - Fax: 224 40 99 - Gsm: 0541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com

Satýlýk SAHÝBÝNDEN Büro Daire SATILIK DAÝRE Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere;

Torna ustalarý ve kalfalarý, Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr.

Ata Cad. arkasýnda 2+1 3. kat yola cepheli, doðu-güney-batý cepheli daire satýlýktýr.

Hidrotam Hidromek Yetkili Servisi Kss 3. cad. 31/B (cami karþýsý) 364 234 88 55 532 241 83 60

ELEMAN ARANIYOR Su ve kalorifer tesisatýndan anlayan usta alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 535 244 31 29

ELEMAN ARANIYOR Benli Yem Fabrikasý’nda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli pazarlama elemaný aranmaktadýr. Ýç Anadolu bölgesinde çalýþtýrýlacaktýr. Ziraat mühendisi veya veteriner hekim olmasý tercih sebebidir. Müracaat özgeçmiþle beraber aþaðýdaki adrese yapýlacaktýr.

Ýletiþim: Ankara yolu 5. km Çorum Tel: 0 364 235 02 40 e mail: www.benliyem.com.tr

Mür. Tel: 0 532 601 04 98

ELEMANLAR ARANIYOR

Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Örnek No: 25*

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Adres: Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 0 536 476 20 15

Gülabibey Mah. Velipaþa 1. Sok. (Zafer Çarþýsý arkasý) 1+1 doðalgazlý büro daire satýlýktýr. Mür. Tel: 0 505 500 08 27

Bahçelievler Mah. öðrenciye ve bekara 2+1 kaloriferli, içi yapýlý, Bahar Cad. üzerinde kiralýk daire. Mür. Tel: 0 538 934 06 07

T.C. MERKEZ / ÇORUM 1. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/4920 ESAS

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

Ýþçi Emeklisi TOKÝ’de Satýlýk Daire Þoför Aranýyor

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

Satýlýk (Ç.HAK:3599)

7 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe Yavruturna Mah., Hacýmürsel mevkii, cilt no 29, sayfa 2827, ada 610, parsel 4 adresinde kayýtlý bulunan, 287,50 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 2. kat, 3 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

20 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

Endüstri Mühendisliði bölümünden

Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü 2 adet sürücülü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

Antrenör ve Gençlik Lideri hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah., Gazi Cad., No 97 Çorum Saat: 10:00 ***

*Üniversitelerin Makine yada

(Ç.HAK:4138)

DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

Müracaatlar þahsen saat 12:00-13:00 arasý yapýlmalýdýr.

Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü

Makine Ýmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren Fabrikamýz AR-SAN MAKÝNA ÝMALAT TÝC. A.Þ. 'de Görevlendirilmek Üzere ;

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: 14:00 ***

Sosyal statü+maaþ+prim+ tam sigorta Ekip çalýþmasýna alýþkýn çalýþanlar tercihimizdir.

T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:3601)

Çorum-Alaca ilçesi Alacahöyük Beldesi Horanözü Deresi taþkýn koruma yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: 24 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, Osmancýk Ýþletme Þefliði ve Sungurlu Orman Ýþletme Þefliði’ne akaryakýt alýmý ihalesi. Yer: Ýnönü Cad. No 72 Çorum Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:2250)

Çorum Merkez Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 565 ada, 27 parsel de kayýtlý 614,66 m2 arsa üzerinde bulunan apartman binasýnýn zemin katýnda bulunan 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 105.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

BAY YÖNETÝCÝ BAY ve BAYAN MÜÞTERÝ TEMSÝLCÝSÝ ARIYORUZ

18 ARALIK Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

(Ç.HAK:3596)

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 155 m2 daire 120 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 145 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 65 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 130 m2 mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler’de 135-180 m2 arasý satýlýk daireler * Binevler’de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar’da satýlýk baðlar * Ilýca’da satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri 1.000 m2 * Tekceviz’de 145 m2 2. kat daire 110 bin+pazarlýk

(Ç.HAK:1299)

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00

2013 yýlý genel temizlik ve kalorifer yakma iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Konferans Salonu Saat: 10:00 ***

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2011/705)

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve

(Ç.HAK:3477)

11 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

(Ç.HAK:3581)

2013 yýlý 1 kalem týbbi sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçý, marangoz kalfalarý ve çýraklarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Mür. Tel: 235 05 67-68

Bayan Eleman Aranýyor (Ç.HAK:3600)

Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel 1311 de kayýtlý, 11,475 m2 tarlanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.343,75 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Ana gayrimenkulu ‘tek katlý kargir ev ve arsasý’ vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut ‘cins tahsisi’ yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 160.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Ev iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere yardýmcý yatýlý bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 553 350 25 51

Satýlýk Kýymetli Gayrimenkul (Ç.HAK:3598)

T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi (Dosya No: 2012/899 TLMT.)

(Ç.HAK:3544)

Çöp konteynýrý alýmý. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Karayollarý 7. (Samsun) Bölge Müdürlüðü 73. (Çorum) Þube Þefliði yollarýnda rutin yol bakým onarýmý yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulv. No: 380 Atakum Samsun Saat: 16:00 ***

Çorum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no 60, sayfa 5868, ada 2561, parsel 1 adresinde kayýtlý bulunan, 4.366,60 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 46060/1451784 arsa paylý A blok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:20 ***

(Ç.HAK:3547)

Çorum merkez Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ne spor salonu yapýmý inþaatý yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

4 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý

21 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2012/5559)

Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2010/5424)

(Ç.HAK:3512)

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

17 ARALIK Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

(Ç.HAK:3563)

Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý

Hafif ticari araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. Çevre Yolu Bulvarý No 10 Çorum Saat: 10:30 ***

Ýl Saðlýk Müdürlüðü

2013 yýlý Çorum Saðlýk Müdürlüðü ve baðlý birimlerinin akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Yönetim Hizmetleri Þube Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

2013 yýlý gýda alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3494)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hzimet binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: 10:00 ***

arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:3588)

Personel servis araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: 09:30 ***

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 7. kat Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Vali Atýl Üzelgün Salonu Saat: 10:00 ***

panelvan cinsi siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:3576)

10 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü

***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51’de kayýtlý 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 260.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

(Ç.HAK:3587)

Kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 ***

(Ç.HAK:1172)

Silahsýz özel güvenlik alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB Blok 8. kat Saat: 09:00 ***

(Ç.HAK:3597)

30 KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Hürriyet Meydaný No: 10 ÇORUM Mür. Tel: 0 533 526 80 39


* Hitit Gençlik’ten moral yemeði. * AK Gençlik’te þampiyon Sungurlu. * Ýskilip Belediyespor Bartýn’da galibiyet istiyor. * Yýldýzlar Basketbol’da grup heyecaný sürüyor. * Hitit Gümüþhaneyi tek geçti. * Diyarbakýr B.Þ’den Diyarbakýrspor’la birleþmeye yeþil ýþýk

Haberlerini 17. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz

CUMA 30 KASIM 2012

Emrah: ‘200 lira için kadro dýþý býrakýldým’ Çorumspor Yönetimi tarafýndan kadro dýþý býrakýlan dünde sözleþmesi fesh edilen kaleci Emrah, 200 lira için kadro dýþý býrakýldýðýný en çok zoruna gidenin ise hakkýnda çýkarýlan dedikodular olduðunu söyledi. Emrah ‘Maddiyat diyorlar benim yaptýðým fedakarlýklarý hiç birisi yapmamýþtýr, takýma abilik yapamadý diyorlar, 17 yaþýndaki çocuklar benim için antrenmana çýkmama kararý aldýlar, Beþikdüzü maçýnda golü atýnca hepsi bana koþtular. Bunlarmý abilik yapamadýðým konular. Ben kadro dýþý býrakýlacaðý bu karar alýnmadan beþ gün önce bazý gazeteci arkadaþlarý söylemiþtim’ dedi.

Ç

orumspor Yönetimi tarafýndan önce kadro dýþý býrakýlan dünde sözleþmesi fesh edilen kaleci Emrah, yapýlanlarý haketmediðini ve suçlamalarý kesinlikle kabul etmediðini söyledi. Emrah Yýlmaz dün Anadolu Spor Gazeteci-

Ç

leri Derneði bürosunda düzenlediði basýn toplantýsýnda yaþananlarla ilgili açýklamalarda bulundu. Kendisinin maddiyatý önde tutan ve para sorunlarý nedeniyle gönderildiði gibi açýklamalarýn kendisini son derece üzdüðünü belirten Emrah, ‘Çorumspor be-

nim tuttuðum ve oynadýðým takým yaptýðým fedakarlýklarý tüm yöneticiler biliyorlar. Geçtiðimiz sezonda yönetim para daðýtýrken 10’ar bin lira daðýttý. Bir futbolcu 15 bin vermezlerse devre arasýnda ayrýlacaðýný söyledi. Bende orda bulundu-

ðum için aldýðým on bin liranýn beþini o arkadaþa verdim onun takýmda kalmasýný saðladým. Bumu maddiyatý ön planda tutmak. Geçen sezondan alacaðým olan rakam 46 bin lira idi bana 17 bin liralýk altý aylýk senet verdiler bunu bile kabul

ettim. Bu sene 16 bin peþin maç baþý bin lira dediler peþinat için yine altý aylýk senet verdiler bunuda kabul ettim. Hiç bir yönetici böyle bir ticaret yaparmý acaba. Kulüpten aldýðým paranýn br çok kýsmýný takýmdaki gençlere daðýttým bunlarýn örneklerini çoðaltmak mümkün. Basn Sözcüsü Cem Yalçýnkaya benim takýma abilik yapamadýðýmý söyledi. Buna göreve geldiklerinin beþinci gü-

nünde nasýl karar verdiler acaba. Abilik yapamayan benim içinmi bu 17 yaþýndaki gençler antrenmana çýkmadýlar. Beþikdüzü maçýnda gol atýnca tüm takým bana abilik yapamadýðým içinmi koþtular. Kadrodaki tüm futbolcularýn okul durumlarýný, aile sorunlarýný her türlü bilgisine sahibim. Yolda bir veliye çocuðunun devamsýzlýðýný söyleyince þaþýrdý. Bunlarmý abilik yapamamak.

Belediyespor yarýn yola çýkacak Ç

Sancaktepe provasý karanlýða kaldý

orum Belediyespor pazar günü oynayacaðý zorlu Sancaktepe Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift kale ile sürdürdü. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde Mimar Sinan sahasýnda yapýlan çift kale Üniversite maçlarýnýn ikisinin penaltýlara kalmasý nedeniyle son dakilarý karanlýkta oynandý. Çift kaleye üniversite maçlarýnda sakatlanan Oðuzhan Yalçýn ile sezon baþýndan buyana Almanya’da bulunan Haydar dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Sakatlýðý bulunan Macit takýmdan ayrý olarak düz koþu yaparken, Kaan son bölümde kasýðýnda aðrý olmasý nedeniyle tedbir amaçlý çalýþmayý yarýda býraktý. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað pazar günü Sancaktepe karþýsýnda sahaya süreceði takýmda Emre, Eray, Yiðitcan, Okan, Ýbrahim Ethem, Ýsmail, Mehmet Keleþ, H.Ýbrahim, Murathan, Oðuzhan Saraçoðlu ve Kaan Akar’a forma verirken diðer takýmda ise Emrah, Arif, Furkan, Volkan, Hakan, Kaan Aksu, Buðraç, Ýbrahim Selen, Serdar, Ziya ve Ender forma giydi. Çift kalede Sancaktepe maçýnýn provasýný yaptýran Gümüþdað sýk sýk oyunu durdurarak futbolculara yapmalarý gereken hareketler konusunda uyarýlarda bulundu. Mavi beyazlý takýmda devam eden forma reka-

beti nedeniyle futbolcularýn hayli hýrslý görünmeleri dikkat çekti. Belediyespor, Sancaktepe maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik ve þut çalýþmasý ile tamamlayacak ve yarýn sabahda Ýstanbul’a hareket edecek.

Çorumspor’da üç yýlda beþ baþkan sekiz teknik adamla çalýþtým. Hiç birisi görmedi beþ günde bu yönetim ve teknik heyet gördü tüm yanlýþlarýmý. Bu konuda bana büyük bir haksýzlýk yapýldýðýna inanýyorum. Ben kadro dýþý kalacaðýmý bu karar açýklanmasýndan 5 gün önce bazý gazeteci arkadaþlarla paylaþtým. Biliyordum böyle bir karar çýkacaðýný. Kararýn alýndýðý gün 200 lira fazla istedim önce kabul ettim ancak yeni gelmiþ hocalara beþ bin lira nakit verildiðini duyunca vazgeçtim. 200 lira istediðim için kadro dýþý býrakýldý-

Ziya’nýn gözyaþlarý

orum Belediyespor pazar günü oynayacaðý Sancaktepe Belediyespor maçý için yarýn sabah yola çýkacak. Bugün yapacaðý çalýþma ile hazýrlýklarý tamamlayacak olan Çorum Belediyespor kafilesi yarýn sabah yola çýkacak ve Burhan Felek Milli Takýmlar Kamp ve Eðitim Merkezi’ne yerleþecek. Mavi beyazlý takým burada kampa girerek maç saatini bekleyecek.

ðýmý öðrenince söyleyecek söz bulamadým. Bu zor dönemde taraftardanda gereken desteði göremediðimi belirmek isterim. Ben tüm bu yaþadýklarý raðmen tuttu-

ðum takým olan Çorumspor’a o takýmda forma giyen kardeþlerime ligde kalma yolunda baþarýlar diliyorum’ dedi.

Bu haftaki maðdur Fatih Ç

orumspor’da Teknik Heyet futbolcularýn morallerini yükseltmek için çalýþmalarda yaptýðý þakalarýn dünki maðduru Fatih oldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn çift kalesinin bitiminde Teknik Direktör Elvan Milað açma germe hareketleri yaptýrmasý için Fatih’e görev verdi. Açma germe hareketleri yaptýran Fatih baþýna geleceklerden habersiz neþe içinde verilen görevi yerine getirdi. Elvan Milað’ýn hareketiyle diðer tüm futbolcular bir anda Fatih’i hareketleri fazla yaptýrdýðý gerekcesiyle altlarýna aldýlar ve epeyce hýrpaladýlar.

Ç

orum Belediyespor’un dünki çift kalenin son bölümünde antrenör Savaþ Bahadýr tarafýndan antrenmandan kovulunca göz yaþlarýný tutamadý. Çift kalede yedek futbolculardan kurulu kadroda yer alan Ziya bir kaç pozisyonda arkadaþlarýna sert girmesi üzerine uyarýldýðý belirtildi. Bu hareketleri tekrar ettiren Ziya maçý yöneten antrenör Savaþ Bahadýr Ziya’yý çift kaleden çýkardý. Ziya çift kaleden çýkarýldýktan sonra saha kenarýna geldi ve burada göz yaþlarýna boðuldu. Arkadaþlarý tarafýndan teselli edilen Ziya göz yaþlarý arasýnda antrenman bitiminde soyunma odasýnýn yolunu tuttu.

Çift kalede sert uyarýlar P

azar günü ligde kalma umutlarýný ikinci yarýya taþýmak adýna büyüm önem taþýyan maçta Bergama Belediyespor’u konuk edecek olan Çorumspor dün bu zorlu karþýlaþmanýn provasýný yaptý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dünki çift kalesine tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketlerinin ardýndan çift kale maça geçildi. Teknik Heyet, Bergama Belediyespor karþýsýnda sahaya sürmeyi düþündüðü muhtemel takýmda Serkan, Samet Sur, Yasin Özkarslý, Metehan, Avne, Yasin Tüzün, Onur, Fatih, Samet Bayrak, Ali Koçak ve Tuncay’a forma verirken diðer takýmda ise Muhamed, Osman Seçkin, Bilal, Harun, Mücahit, Ubeydullah, Abdussamet, Ahmet, Ümit, Erol ve Gökhan mücadele etti. Kýrmýzý Siyahlý takým çift kalesinde Bergama Belediyespor maçýnýn provasýný yaparken Teknik Heyet futbolculara sýk sýk uyarýlarda bulunmasý dikkat çekti. Özellikle hücuma çýkýþlarda top kaptýrýlmamasý ve savunmanýn dengesiz yakalanmasý uyarýlarda bulunan Teknik Heyet futbolculardan hücuma çabuk çýkmalarýnýda istedi. Çorumspor’da Bergama maçýnýn hazýrlýklarý bugün yapýlacak taktik ve þut çalýþmasý ile devam edecek.

Yetkin Özbey dünki çalýþmada Teknik Heyet’le

Ali Koçak çalýþmaya katýldý

Özür dilendi sorun tatlýya baðlandý

Çorumspor’da önceki gün yapýlan çift kalede Genel Kaptan Yetkin Özbey ile takým kaptaný Ali Koçak arasýnda yaþanan gerginlik dün Yönetim’in iki tarafý bir araya getirerek özür dilemesiyle çözüme kavuþturuldu.

Ç

orumspor’un önceki gün yapýlan çalýþmasýnda Genel Kaptan Yetkin Özbey ile takým kaptaný Ali Koçak arasýnda yaþanan tartýþma taraflarýn birbirinden özür dilemesi ile tatlýya baðlandý. Basýn Sözcüsü Cem Yalçýnkaya, tartýþmanýn yaþanmasýnýn ardýndan Yönetim Kurulu’nun olaðanüstü toplanarak konuyu görüþtüðünü, toplantýda iki tarafýndan birbirlerinden özür dilemesi ile sorunun çözüme kavuþturulduðunu söyledi. Toplantýda gerek yönetim kurulu gerekse futbolcularýn birlik ve beraberlik sözü verdiðini belirten Yalçýnkaya ‘Bundan sonra bu tür olumsuz gö-

rüntülerin yaþanmamasý için yönetim olarak ortak bir karar aldýk. Kulüp olarak yaþadýðýmýz bu kritik günlerde birlik ve beraberliðe en fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde bu tür yanlýþlarýn yaþanmamasý adýna gerekli çalýþmalar yapýldý ve bundan sonrada yapýlmaya devam edecek. Yönetim olarak giydiðimiz ateþten gömlek’in farkýndayýz. Yönetim olarak aldýðýmýz sorumluluðu yerine getirmek için elinden geleni yapmaktadýr ve bundan sonrada buna devam edecektir’ dedi.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you