Page 1

Alacahöyük Kazý Baþkaný ve Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu.

Alacahöyük’te iskan Taþ Devri’ne dayanýyor ''Milli kazý'' olarak bilinen ve bir asrý aþkýn süredir devam eden Alacahöyük'teki kazýlarda bu yýl ortaya çýkarýlan küçük bir buluntu, bölgedeki iskanýn Taþ Devri dönemine dayandýðýný gösterdi.

* HABERÝ 4’DE

30 EKÝM 2012 SALI

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, anjiyo ünitesi hakkýnda Hastane Baþhekimi Opr. Dr. Musa Zorlu'dan bilgi

Anjiyo ünitesi hizmete giriyor Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, anjiyo ünitesi hakkýnda Hastane Baþhekimi Opr. Dr. Musa Zorlu'dan bilgi aldý. Ünite gelecek ay içinde hizmete giriyor. * HABERÝ 5’DE

Cumhuriyet 89 yaþýnda

Çifte bayram coþkusu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý Çorum’da coþkuyla kutlandý. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþunun 89. yýl dönümü nedeniyle dün Hürriyet Meydaný’nda tören düzenlendi. Kurban Bayramý’nýn ardýndan gerçekleþen Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý, renkli görüntülere sahne oldu. * HABERÝ 10-11’DE

Siyasi partilerin il baþkanlarý, birlik ve beraberlik mesajlarý verdiler.

Bayramda üçü bir arada

‘Ortak paydamýz Çorum’ Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partileri il baþkanlarý, Kurban Bayramý nedeniyle bir araya geldi.

Tartýþtýðý kadýný öldürüp intihar etti

* HABERÝ 15’DE

Çorum’da bir kiþi, tartýþtýðý kadýný tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

* HABERÝ 6’DA

Canýna kýydý! Çorum'da 18 yaþýndaki bir genç sokak ortasýnda ölü bulundu.

* HABERÝ 6’DA

Arý öldürdü! Çorum'un Osmancýk ilçesinde arý üreticisi Ali Bozkurt, (85) arý sokmasý nedeniyle hastanelik oldu. Bozkurt yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. * HABERÝ 6’DA

29 Ekim Cumhuriyet Bayramý Çorum’da coþkuyla kutlandý.

Þehitlikte hüzünlü ziyaret Çorum’un Sungurlu ilçesinde Þehit aileleri, Kurban Bayramý arifesinde yakýnlarýnýn kabirlerini ziyaret edip, dua etti.

Barajda ölü bulundu Çorum’un Ýskilip ilçesindeki Obruk Barajý gölünde yaþlý bir þahsýn cesedi bulundu.

* HABERÝ 6’DA

Öldüðünü kiracýsý farketti Çorum'da nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayý hayatýný kaybeden Þahinaz Kaçmaz (76) isimli kadýnýn öldüðünü, bayramlaþmaya gelen kiracýsý farketti. * HABERÝ 6’DA

Sanal alemde tartýþma can yaktý Çorum'da sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta birbirlerine hakeret etikleri iddia edilen 2'si kardeþ 3 gencin tartýþmasý kavgaya dönüþtü. * HABERÝ 6’DA

Þehit aileleri yakýnlarýnýn kabirlerini ziyaret edip, dua etti.

CUMHURÝYETÝ OYLAYAN BAÞKAN ENBÝYAZADE ABDULLAH ÝSMET EKER BEY (1877-1962)

* SAYFA 21’DE

* HABERÝ 8’DE

Hemþehrimize ‘Avrupa’nýn En Ýyi CEO’su’ ödülü Dünyanýn en prestijli yayýnlarýndan kabul edilen World Finance Magazine, Avea Üst Yöneticisi (CEO) hemþehrimiz Erkan Akdemir'i ''Yýlýn CEO'su'' seçti. * HABERÝ 4’DE

MHP Ýl Baþkanlýðý’nda bayramlaþma töreni düzenlendi. MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, gündemi deðerlendirdi.

MHP’nin bayram buluþmasýna katýlan Muharrem Þemsek hükümete yüklendi;

‘Ülke gözümüzün önünde bölünüyor’ MHP Ýl Baþkanlýðý’nda gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine katýlan MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, Türkiye’nin birinci probleminin terör olduðunu belirttiði açýklamasýnda, “Hükümet, gözümüzün önünde ülkeyi bölüyor.” sözleriyle büyük þehir uygulamalarýnýn bölücülüðün temellerini atacaðýný savundu.

* HABERÝ 7’DE

Bahçeli’nin MYK listesinde Çorum’dan iki isim var MHP'de kongreye sayýlý günler kala MYK için ismi geçen isimler netleþmeye baþladý. * HABERÝ 7’DE


2

SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Kim nereye gidiyor Ç

orum’da bazý kurumlara yeni isimlerin atanacaðý konuþuluyor. Anlatýlanlara göre, Ankara Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreter Yardýmcýlýðý görevine atanan Özel Ýdare Genel Sekreteri Yakup Keleþ’ten boþalacak göreve, Özel Ýdare Genel Sekreter Yardýmcýsý Ömer Arslan’ýn adý geçiyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Erdal Ceylan’ýn bakanlýk müþavirliðine atanmasýyla boþalan göreve, YEDAÞ eski Müdür Yardýmcýsý Selahattin Altýnsoy’un adý geçiyor. Altýn-

soy’un atama kararýnýn bakanlýða imzaya gönderildiði belirtiliyor. Defterdar Yaþar Ahmet Özkan’ýn Maliye Bakanlýðý’nýn rotasyonu doðrultusunda Çorum’dan ayrýlacaðý belirtilirken, yerine atanacak isim henüz bilinmiyor. Gümrük Müdürlüðü de deðiþecek isimler listesinde yer alýyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý’nýn kararý gereði, gümrük müdürleri kendi memleketlerinde görev alamýyor.

2

Meclis kendi arasýndan yönetim kurulunu seçiyor. TSO’da seçim süreci Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliði seçimleri ile baþlýyor. TSO Meslek Komitelerinden seçilecek isimler meclisi oluþturuyor. Meclis üyeleri kendi aralarýndan yönetim kurulunu, yönetim de baþkanýný seçiyor. Seçim, Merkez Ýlçe seçim Kurulu Baþkanlýðý gözetiminde, gizli oy, açýk sayým esasýna göre yapýlýyor. TSO yönetimi için bir önceki seçimlerde Çetin Baþaranhýncal’ýn karþýsýnda muhalefet vardý, bu dönemde somut bir geliþme olmamakla beraber benzer kulislerin yapýldýðý söyleniyor.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Engelsiz Birimi Komisyon Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nur Þat ile birlikte Altý Nokta Körler Derneði’ni ziyaret etti.

Kulisler þimdiden baþlamýþ Engelleri kaldýranlara teþekkür 014 yýlý Þubat ayýnda yapýlacaðý tahmin edilen Oda ve Borsa seçimleri öncesinde kulislerin þimdiden baþladýðýný duydum. Ticaret Borsasý Baþkaný Ömer Güney’in TOBB’un tüzük engelinin aþýlmasýyla birlikte yeniden aday olmasý beklenirken, kulislerde baþkan adaylýðýna Gazi Yiðit’in adý da geçiyor. Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý’na ise, Çetin Baþaranhýncal’ýn tekrar aday olacaðý biliniyor Ýlgilenenler için hatýrlatýrsak, Ticaret Borsasý seçimlerinde çarþaf liste ile 14 meclis üyesinin seçimi yapýlýyor. Seçilecek meclis üyeleri organlarý belirliyor.

ÝKÝZLER ÝTHAL KÖMÜR KALÝTESÝNDE YERLÝ KÖMÜR FÝYATINDA

* % 100 yerli iþlenmiþ kömür * I ve II. grup il ve ilçelerde köy ve beldelerde * % 1 kükürt kullanýma uygun * 5600-6100 Kcal/Kg * Soba ve kaloriferlik * 20.74 Nem’e sahip Toptan ve perakende kömür satýþlarý baþlamýþtýr. Bayilikler verilecektir.

Ana Satýþ Deposu:

(Ç.HAK:3017)

ÝKÝZLER TOPRAK SAN.

Samsun Yolu 3. Km. OSMANCIK Tel: 611 45 11-611 43 08

ZAMBAL KÖMÜR LTD.ÞTÝ. Karadeniz ve Ýç Anadolu Bölge Distribütörü

H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Engelsiz Birimi Komisyon Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nur Þat ile birlikte Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesi’ni ziyaret etti. Hitit Üniversitesi’nden yapýlan açýklamaya göre, ziyarette üniversitenin engelli vatandaþlara yönelik çalýþmalarý üzerinde konuþuldu. Rektör Alkan, engelli öðrencilerin eðitim-öðretimlerini kolaylaþtýrmak için önemli adýmlar attýklarýný, bu çerçevede Boðaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Eðitim Merkezi (GETEM) ile kurumsal bir sözleþme yaptýklarýný ve görme engelli öðrenciler için Sesli Kitap Okuma ve Ekran Okuyucu Sistemlerinin Merkez Kütüphanesi’nde hizmete sunulduðu ifade etti. Öðrencilerin yaný sýra görme engelli kiþilerin merkez kütüphanesine gelerek istedikleri her tür basýlý kaynaðý sesli olarak dinleme, bunlarý CD veya DVD’ye aktarma imkâný bulabileceklerini, ya da

Yýlýn ahisine ziyaret H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ýn Yýlýn Ahisi seçilen Rauf Borhan’ý ziyaret ettiði bildirildi. Hitit Üniversitesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Rektör Alkan, Çorum’un yarým asrý geçmiþ çýnarlarýndan Yýlýn Ahisi Rauf Borhan’ý marangozhanesinde ziyaret etti. Rektör, 78 yaþýnda dededen kalma iþ yerinde 63 yýldýr marangozluk yapan Rauf Borhan ile sevinçleri, üzüntüleri ve hayata dair tecrübeleri hakkýnda sohbet etti. Ahî birliklerinin üyelerine bir meslek ve en önemlisi de ortak davranýþlar kazandýrmayý hedefleyen kurumlar olduðuna iþaret eden Alkan, günümüzün esnaf odalarýna benzer bir iþlevi olan Ahiliðin iyi ahlakýn, doðruluðun, kardeþliðin, yardýmseverliðin kýsacasý bütün güzel meziyetlerin birleþtiði bir

Ýrtibat Bürosu:

ÝKÝZLER TÝCARET

4. Hürriyet Sok. No: 56 ÇORUM Tel: 213 22 97

Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yýlýn Ahisi seçilen Rauf Borhan’ý ziyaret etti.

Eðri, Haber Türk’e konuk oldu Sýðýnak havalandýrma projelerinde bizimle görüþmeden karar vermeyin. Deneyimli personel, kaliteli iþçiliðimizle hizmetinizdeyiz...

(Ç.HAK:1365)

(Ç.HAK:2679)

Çepni Mah. Ýnkilap Cad. Kubbeli Sk. No:45 Tel: 0 364 202 02 77 - Faks: 0 364 202 02 78 Gsm: 0 532 596 9720 - web: www.airteshavalandirma.com - e-mail: airteshavalandirma@gmail.com

H

itit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Osman Eðri, Haber Türk’te canlý olarak yayýnlanan “Türkiye’nin Nabzý” programýnýn konuðu oldu. Yapýlan açýklamaya göre, program boyunca ekranlarý baþýndaki izleyicilere kurbanýn önemi ve Osman Eðri anlamý ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Eðri, kurban bilincinin çok önemli olduðunu örneklerle anlattý. Kurbanda dikkat edilmesi gereken hususlara deðinerek izleyicileri bilgilendirdi. Kurban Bayramý nedeniyle kurban ibadeti ile ilgili ekranlarý baþýndaki izleyicilere aydýnlatýcý bilgiler verdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramýmýz Kutlu Olsun Eðitim-Ýþ Sendikasý Ýl Temsilciliði

(Ç.HAK:2997)

(Ç.HAK:768)

MÜTEAHHÝTLERÝN DÝKKATÝNE!

okuduklarý materyalleri dijital ortamlara aktarabileceklerini belirten Alkan, görme engellilere yönelik ekran okuyucu programýnýn hizmete sunulduðunu ve az gören yurttaþlarýn görüntü büyütme özelliðine sahip cihazlar ile diledikleri basýlý kaynaklarý rahatlýkla okuyabileceklerinin de altýný çizdi. Bu konuda hizmet almak için görme engelli vatandaþlarý üniversite merkez kütüphanesine beklediklerini belirten Rektör Alkan, dernek þubesinden ayrýlýrken dernek baþkaný ve üyelerinin yaklaþan bayramlarýnýkutladý, derneðin iþlerinin yürütülmesinde kolaylýk saðlamasý dileði ile bir dizüstü bilgisayar hediye etti. Ziyaretten duyduklarý memnuniyeti ifade eden Altý Nokta Körler Derneði Þube Baþkaný Kürþat Ahýshalý, Þube Sekreteri Fazlý Koçak ve Yönetim Kurulu Üyesi Cuma Aykaç, engellileri kaldýrma adýna yaptýðýð çalýþmalardandolayý Rektör Alkan’a teþekkür etti.

sosyoekonomik düzen olduðunu kaydetti. Türk insanýnýn hayat anlayýþýna ve dünya görüþüne çok uygun olan Ahilik kültürünün kendi hayatýnýn þekillenmesinde de çok etkisinin olduðunu belirten Alkan,“Bu kuþaktan öðreneceðimiz çok þey var.” diyerek kanaatle, gayretle, sabýrla, þükürle adeta bütünleþmiþ durumda olan büyüklerimizin yaþamlarýnýn gençlere örnek olmasýný temenni etti. Rauf Borhan ise, ziyaretinden dolayý Rektör’e teþekkür etti.


www.corumhakimiyet.net

SALI 30 EKĂ?M 2012

3


4

SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Alacahöyük’te iskan Taþ Devri’ne dayanýyor

Alacahöyük Kazý Baþkaný ve Ankara Üniversitesi

Öðretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu.

''Milli kazý'' olarak bilinen ve bir asrý aþkýn süredir devam eden Alacahöyük'teki kazýlarda bu yýl ortaya çýkarýlan küçük bir buluntu, bölgedeki iskanýn Taþ Devri dönemine dayandýðýný gösterdi. Çorum'un Alaca ilçesine baðlý Alacahöyük beldesinde yürütülen arkeolojik kazý çalýþmalarý bu yýl da devam etti. Bölgede yaklaþýk bir asrý geride býrakan çalýþmalarda bugüne kadar tarihe ýþýk tutacak önemli bulgular ortaya çýkarýlýrken, bu yýla kadar çýkarýlan eserler Kalkolitik Çað'ýn izlerini taþýmýþtý. Bu yýl elde edilen yaklaþýk 5 santimetre çapýndaki bir sembol ise bölgenin yerleþim tarihini Neolitik Çað'a taþýdý. Bölgedeki

çalýþmalarýn tarihsel olarak bir asrý aþtýðý bilgisini veren Alacahöyük Kazý Baþkaný ve Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu, yaptýðý deðerlendirmede, ilk olarak 1907'de baþlatýlan kazýlarýn sistematik olarak sürdüðünü ve bir süre sonra sonlandýrýldýðýný belirtti. Ulu Önder Atatürk'ün, okuduðu kitaplardan bilgi sahibi olduðu Alacahöyük Ören Yeri ile ilgili 1935 yýlýnda hiç görmediði halde kendi hesabýndan 3 bin lira vererek bölgede yeniden çalýþmalara baþlanmasýný istediðini vurgulayan Çýnaroðlu, ''1935 yýlýnda da ikinci bilimsel dönem baþlýyor. 1983 yýlýna kadar çeþitli aralýklarla devam ediyor. 1983 yýlýnda kazýlara ara veriliyor. 1996 yýlýnda Ankara Üniversitesi ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý iþbirliðinde kazýlar yeniden canlandýrýldý. 1996 yýlýndan bu yana da kesintisiz devam ediyor'' dedi.

-Buluntular arasýndaki en küçük parça bu yýlýn en deðerlisi oldu-

Alacahöyük Ören Yeri'nde bu yýl gerçekleþtirilen kazý çalýþmalarý tamamlandý.

Yeni bulgular Alacahöyük’ün iskanýnýn Taþ Devri’ne uzandýðýný gösteriyor.

Alacahöyük Ören Yeri'nde bu yýl gerçekleþtirilen kazý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýna iþaret eden Çýnaroðlu, bulunan tarihi eserler arasýnda yer alan en küçük parçanýn bu yýlki çalýþmalarýn en deðerlisi olduðuna dikkati çekti. Çýnaroðlu, yaklaþýk 5 santimetre çapýndaki eserle ilgili þu bilgileri verdi: ''Bu sene bulunan eserlerden bizim için en önemlisi, tarihe ýþýk tutacak bir eser, küçücük bir kabartma.

Bir seramik üzerindeki bu kabartma bir hayvan gibi görünüyor. Üç parmaðý var ama bunun benzerleri Çatalhöyük ve Göbeklitepe'de bulundu. Orada çok güzel tarihlendi bunlar. Genç Neolitik Dönem'e aittir. Bu hayvan herhalde o dönemdeki bir tanrýsalýn ya da taptýklarý bir hayvanýn sembolü olmalý. Bu, seramik üzerinde, bir kap üzerine iþlenmiþ. Tanrýlarýna bir þey sunuyor gibi düþünüyoruz. Eser, bu açýdan bakýldýðýnda Alacahöyük'te Neolitik Dönem'de iskanýn olduðu yönünde. Tarihi açýdan çok güzel ýþýk tuttu.'' Prof. Dr. Çýnaroðlu, Alacahöyük'te iskanýn en eskisinin Kalkolitik Çað olduðu, bu dönemin de yaklaþýk milattan önce 5 bin ile 5 bin 500 yýllarýna kadar gittiðini bildiklerini anlatarak, þunlarý kaydetti: ''Bu sene bulduðumuz bir eser bize Alacahöyük'te Neolotik Çað'dan itibaren, yani Taþ Devri'nin son döneminden itibaren iskanýn baþladýðýný gösterdi. Bölgenin tarihi açýsýndan önemli bir geliþme ama en önemlisi Atatürk'ün baþlattýðý bir kazýnýn Neolitik döneme kadar gittiðini gördük. Bu seneki buluntular arasýnda en küçük parça bizim için en önemlisi oldu. Kazýda iþçiler hep altýn bulmamýzý isterler, biz altýn bulmayý hiç istemedik çünkü altýn bize konuþmaz, altýn bize tarihini söylemez. O bulduðumuz küçücük þey bizi bu bölgenin tarihine götürdü.'' (A.A.)

Hemþehrimize ‘Avrupa’nýn En Ýyi CEO’su’ ödülü D

ünyanýn en prestijli yayýnlarýndan kabul edilen World Finance Magazine, Avea Üst Yöneticisi (CEO) hemþehrimiz Erkan Akdemir'i ''Yýlýn CEO'su'' seçti. Avea açýklamasýna göre, Avea'nýn vizyon, misyon ve deðerleri doðrultusunda liderlik ettiði baþarýlý çalýþmalarýnýn yaný sýra Türkiye'deki iletiþim ve teknoloji sektörünün geliþmesine yaptýðý katkýlar ve Avea çalýþanlarýný sürekli yenilikçiliðe yönlendirmesi ile Erkan Akdemir, ''Yýlýn CEO'su Ödülü''ne layýk görüldü. Erkan Akdemir, ödüle iliþkin deðerlendirmesinde þunlarý

Erkan Akdemir

Çalýþan kadýna kreþ desteði A

ile ve Sosyal Politikalar Bakan Fatma Þahin, kadýn istihdamýný, bunun için de kreþ desteðini çok önemsediklerini belirterek, Çalýþma Bakanlýðý ile uyguladýklarý proje ile kreþ desteðini artýracaklarýný belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, konuk olduðu AA Editör Masasý'nda sorularý yanýtladý. Dünyanýn krizden kurtulmak için sosyal politikalara yönelik harcamalarý

kýstýðýný, ekonomik krizi sosyal krize dönüþtürdüðünü belirten Þahin, ''Biz tam tersi dezavantajlý gruplara daha çok mali destek vererek toplumdaki krizin etkisini azaltmaya çalýþtýk'' dedi. Þahin, ''Kadýn istihdamýný, bunun için de kreþ desteðini çok önemsiyoruz. Þu anda Çalýþma Bakanlýðý ile yaptýðýmýz IPA projesi var, 35 milyon euroluk büyük bir proje. Burada bunu kreþ desteðini artýracak þekilde kullanacaðýz'' diye konuþtu.

Kurslara katýlým gösterenlerin çoðunluðunu ev hanýmlarýnýn oluþturmasý dikkat çekiyor.

Kadýn elinden çekiç sesleri Ç

orum'da unutulmaya yüz tutan meslekler arasýnda yer alan bakýrcýlýk, açýlan kurslarda yaþatýlmaya çalýþýlýrken, kurslara katýlým gösterenlerin çoðunluðunu ev hanýmlarýnýn oluþturmasý dikkati çekiyor. Geçmiþ yýllarýn vazgeçilmezi, hemen hemen her evde deðiþik model ve birbirinden güzel iþlemeleriyle yer bulan bakýr eþyalar, geliþen teknoloji karþýsýnda ihtiyaç malzemesi olmaktan çýktý, yerini evlerin nostalji köþelerine býraktý. Çorum Bakýrcýlar ve Kalaycýlar Odasý, bir dönemin gözde meslekleri arasýnda yer alan ve yurdun birçok kentinde artýk son temsilcilerini barýndýran bakýrcýlýk mesleðini, geliþen teknoloji karþýsýnda ayakta tutabilmek adýna ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü ortaklýðýnda proje hazýrlayarak mesleðin yeni kuþaklara öðretilmesi amacýyla kurs programý düzenledi. Kursa katýlým gösterenlerin çoðunluðunu kadýn giriþimcilerin oluþturduðu dikkati çekerken, tamamýnýn ev hanýmý olduðu öðrenilen kursiyerlerin çoðunluðu eðitim faaliyetlerini baþarýyla tamamladý.

-''Bakýrcýlýk size mi kaldý'' diyenlere inat...Kursiyerlerden Suade Buðday, yaptýðý açýklamada, ev hanýmý olduðunu, bakýrcýlýk

Bakýrcýlýk kursu yoðun ilgi görüyor.

kursu açýlacaðýný duyduðunda tereddütsüz müracaat ettiðini söyledi. Bakýr iþlemeciliði gibi zor bir zanaatin sadece erkek iþi olmadýðýný herkese göstermek adýna bu kursa katýldýðýný ifade eden Buðday, þunlarý kaydetti: ''Kursa baþlamaya karar verdiðimde baþta aile bireylerim olmak üzere çevremdeki birçok insan bu durumu yadýrgadý. Aile bireylerimden birisi vardý ki 'sen soðuk demirciliði de yaparsýn' demiþti. 'Bakýrcýlýk size mi kaldý' diyenler bile oldu. Bunu hýrs yaptým ve baþardým. Yakýnda ev hanýmlýðýmýn önüne 'bakýrcý ustasý ev hanýmý' yazdýracaðým. Oldukça zorlanacaðýmý bilerek baþladýðým kursun

sonunda kadýn gözüyle estetik yönden çok güzel iþler ortaya çýkardýðýmý düþünüyorum. Kadýnlarýn altýndan kalkamayacaðý hiçbir iþ yoktur. Bunu ispatladýðýmýzý düþünüyorum. Biz bu kursta güzel þeyler ortaya çýkarttýk. Yaptýðýmýz iþler acemilik eserleri, usta olduðumuzda daha iyi þeyler yapacaðýmýza inanýyorum.'' -''Evlerinizden

çýkýn unutulmak üzere olan zanaatlere el atýn''-

Evde oturan kadýnlara evlerinden çýkmalarýný ve yok olma tehlikesiyle karþý karþýya bulunan zanaatlere yönelmelerini tavsiye eden Buðday, ''Bütün kadýnlara sesleniyorum, evlerinizden çýkýn, unutulmak üzere olan zanaatlere el atýn. Bu

hayatta biz de varýz diyin'' diye konuþtu. ''Osmanlý Hanedan Armasý'' yapmak amacýyla kursa baþladýðýný ve ortaya çýkan sonuç karþýsýnda bu iþin göründüðü gibi kolay olmadýðýný anladýðýný dile getiren Buðday, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Osmanlý Hanedan Armasý yapmak amacýyla baþladýðým ilk çalýþma hurdaya çýktý. Gün geçtikçe elim çekice ve bakýra alýþtý. Her geçen gün bakýrý tanýyorsunuz elinize çekici alýp bakýra nasýl vurulacaðýný öðreniyorsunuz. Meþakkatli ve sabýr isteyen bir iþ. Bilmiyorsanýz bile sabrý size öðretiyor. Artýk bakýr stres atmak için birebir metal. Ýnsanlarda metal baðýmlýlýðý yapýyor. Bakýrý seviyorum. Hocalarýmýz, ustalarýmýz çok iyi. Bakýr sadece süs eþyasý olmaktan çýkmalý. Ölmekte olan bir zanaatin elinden tuttuk. Ýnþallah beraber yürümeyi düþünüyoruz. Bu meslek gibi diðer unutulmak üzere olan meslekleri ölmemeli diye düþünüyorum. Bunlara kültür müdürlükleri ve meslek odalarýnýn el atmasý lazým. Kadýnlarýn bu meslekte etkin olmasýný istiyorum.'' Diðer kursiyerler de unutulma riski taþýyan mesleklerin yaþatýlmasý adýna giriþimlerin artarak devam ettirilmesini istedi. (A.A.)

kaydetti: ''Ýþ dünyasý haberciliðinde 120 yýllýk tarihi ile haklý bir onur ve gurura sahip dünyaca ünlü bir organizasyon tarafýndan çok kýymetli bir ödülle onurlandýrýldýk. Bu ödül Avea'nýn ortaya koyduðu vizyon doðrultusunda, operasyonel faaliyetlerden insan kaynaklarý yönetimine, pazarlamadan ArGe'ye, tüm iþ birimlerinin baþarýsýdýr. Türkiye'nin en rekabetçi ve oyun kurucu GSM operatörü olarak çok çalýþýyor, yatýrýmlarýmýzýn karþýlýðýný aldýðýmýz bu yolda da hýzla ilerliyoruz. Uluslararasý alanda baþarýmýzý taçlandýran bu ödüller ise motivasyonumuzu artýrýyor.'' Çorum Bakýrcýlar ve Kalaycýlar Odasý, unutulmaya yüz tutan bakýrcýlýk mesleðini ayakta tutmaya çalýþýyor.


SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Anjiyo ünitesi hizmete giriyor H

itit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, anjiyo ünitesi hakkýnda Hastane Baþhekimi Opr. Dr. Musa Zorlu'dan bilgi aldý. Gerekli teknik techizatlarýn tamamlandýðýný kaydeden Zorlu, Yüksek Ýhtisas Hastanesi'nden gelecek heyetle birlikte Kasým ayý içerisinde anjiyo hizmetlerinin baþlayacaðý müjdesini verdi. 1 milyon TL üzerinde bir maliyetle Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi'ne kazandýrýlan yeni ünitenin, Çorum'un

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, anjiyo ünitesi hakkýnda Hastane Baþhekimi Opr. Dr. Musa Zorlu'dan bilgi aldý. teknik eðitimlerinini belirterek, "Böyle bir önemli bir ihtiyacýna tamamlandýðýný, ekiple Çorum'da bu cevap vereceðini ifade Yüksek Ýhtisas hizmete baþlýyor olmak eden Kafkas, Yüksek Hastenesi'nden gelecek çok önemli." dedi. Ýhtisas Hastanesi'nin uzman ekiple birlikte kalp konusunda Zorlu, verdiði ortaklaþa hizmet Türkiye'nin bir bilgide personelin tüm üretileceðini, 6 aylýk numarasý olduðunu

birlikte çalýþma döneminden sonra hastane personelinin hizmetlerine devam edeceðini kaydetti. 'Çorum yoðun bakým ünitesinde standartýn üzerinde' Katlarda yer alan yoðun bakým ünitelerini de ziyaret eden Kafkas, "Yoðun bakým hizmetlerinin standartý, mevcut yatak kapasitesinin %10'nudur. Çorum'da bu yatak sayýsý 70 olarak yeterli iken, bu sayý Çorum ve çevre illerin ihtiyaçlarýna fazlasýyla cevap verebilmesi için 96'ya çýkarýlmýþtýr. Emeklerinden dolayý hastane yönetimine tüm personele teþekkür ediyorum." dedi.

Kafkas ve Külcü cemaatle bayramlaþtý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, her yýl olduðu gibi bu yýl da Kurban Bayramý'nýn birinci günü hemþehrilerinin bayramýný kutladý.

Yapýlan açýklamaya göre Kafkas, beraberinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile birlikte bayram sabahý bayram namazýný Ulu Cami'de kýlarken,

namaz sonrasý cemaatle bayramlaþtýlar, sohbet etmeyi de ihmal etmediler. Her yýl bu geleneðini sürdüren Agah Kafkas, Çorumlu

vatandaþlarýn da bayramýný kutlayarak, saðlýk ve mutluluklar dilerken, iktidara geldikleri günden bu yana her bayramý bir önceki bayramdan daha huzurlu yaþadýklarýný ifade ederek, nice bayramlar temennisinde bulundu.

Kafkas, Alaca teþkilatýný ziyaret etti

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Ulu Camii’de cemaatle bayramlaþtý.

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas’ýn, bayramýný bu yýl da memleketi Alaca'da geçirdiði bildirildi. Kafkas, bayramýn 1. günü sabah namazýný Ulu Cami'de kýldýktan sonra Alaca'ya geçerek burada hemþehrileriyle hem bayramlaþtý hem de

Hastalarla bayramlaþma Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, bayramýn ikinci günü hastane ziyaretinde bulundu.

S

hasret giderdi. Agâh Kafkas, daha sonra AK Parti Alaca Ýlçe Baþkanlýðý'na geçerek, burada AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Alaca Belediye Baþkan Vekili Secaattin Arklan, Büyükhýrka Belediye BaþkanýArslan Þahin, Çopraþýk Belediye Baþkaný Seyfettin Arslan ve çok sayýda partili ile bayramlaþtý. Bayramlaþma sýrasýnda konuþan Agah Kafkas, bayramýn tüm Ýslam Alemi'ne saðlýk ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, nice bayramlarda buluþmayý diledi.

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, bayramýn ikinci günü Hitit Üniversitesi Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi gören hastalarý ziyaret ederek, bayramlarýný kutladý. AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Hastane Baþhekimi Opr. Dr. Musa Zorlu'nun da katýldýðý ziyarette, Kafkas hastalarýn durumu hakkýnda da hastane yöneticilerinden bilgi aldý. Ziyaret ettiði hastalarý karanfil de hediye eden Kafkas, ziyaret sonrasýnda Kamu Hastaneleri Birliði ile ilgili son

KUTLAMA 16 Ekim 2012 tarihinde TBMM Avrupa Birliði Uyum Komisyonu Baþkanvekilliði ve Üyeliði ile Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliðinden istifa eden ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliðine seçilen Çorum AK Parti Milletvekili

5

aþamaya gelindiðini, atamalarýn ve yönetim kadrolarýnýn tamamlanmasýyla birlikte yeni sistemin tamamen hayata geçeceðini söyledi. Baþhekim

Zorlu'nun makamýnda yeni atamasý yapýlacak olan personelle de tanýþan Kafkas, "Yeni sistemde, baþarýlý olanlar kalacak, baþarýsýz hastanelerin yönetimleri baþtan sona yenilecek. Yeni

sistemin daha baþarýlý ve verimli olacaðýna inanýyorum. Bu uygulama Türkiye'ye model olacak ve tüm hizmetler baþarý ve üretkenlik mantýðý ile gerçekleþtirilecek." dedi.

Kafkas, hastane ziyaretinde büyüklerinin ellerini öptü.

KUTLAMA 17 Ekim 2012 tarihinde AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý Toplantýsýnda tüm iller arasýnda en çok üye kaydeden dokuzuncu il olarak Baþbakanýmýz

Sayýn

Recep Tayyip Erdoðan

'ýn

elinden baþarý ödülünü alan ve yaptýðý açýklamada "Bu onur tüm teþkilatýn" diyerek baþarýyý teþkilatla paylaþan AK Parti Ýl Baþkaný

Dr. Cahit Baðcý’

(Ç.HAK:3369)

tebrik eder baþarýlarýnýn devamýný dilerim.

Sayýn

Ahmet Sami Ceylan

ve AK Parti Çorum Ýl Teþkilatýný kutlar baþarýlarýn devamýný dilerim.

Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý


6

SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Tartýþtýðý kadýný öldürüp intihar etti Ç

Obruk barajý gölünde yaþlý bir þahsýn cesedi bulundu.

Barajda ölü bulundu Ç

orum’un Ýskilip ilçesindeki Obruk Barajý gölünde yaþlý bir þahsýn cesedi bulundu. Edinilen bilgilere göre, Ýskilip ilçesinde yaþayan Abdullah Akkaya (72) Obruk barajý kenarýna geldi. Kýzýlýrmak köprüsünün olduðu bölgede bir süre gezinti yaptýðý öðrenilen Akkaya, bilinmeyen bir nedenden

dolayý baraj gölüne düþtü. Suda yaþlý adamýn cansýz bedenini gören vatandaþlar durumu jandarmaya haber verdi. Cumhuriyet savcýsý ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptýðý inceleme yaptý. Herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan talihsiz adamýn cansýz bedeni vatandaþlar tarafýndan bir kayýkla kýyýya çýka-

rýldý. Öte yandan yaþlý adamýn bastonu ÝskilipÇorum karayolunda bulunurken, cebinden de 10 TL çýktý. Akkaya’nýn cesedi incelemenin ardýndan Ýskilip Belediyesi’ne ait araç Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA)

orum’da bir kiþi, tartýþtýðý kadýný tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Ýddiaya göre, Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi’nde bir apartmanda meydana gelen olayda, bir derneðin lokalini iþleten Halil Ýbrahim Aþan (40) ve sevgilisi Ayþegül Yýlmaz (40) arasýnda tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine iddiaya göre tabancasýyla sevgilisi Yýlmaz’ý kafasýndan tek kurþunla vurarak

Halil Ýbrahim Aþan

öldüren Aþan, ardýndan da intihar etti. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardýmýyla içeri girdiklerinde Halil Ýbrahim Aþan ve

Ayþegül Yýlmaz’ýn cansýz bedenleri ile karþýlaþtý. Aþan ve Yýlmaz’ýn cenazeleri, olay yerinde yapýlan incelemenin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýldý. Otopsinin ardýndan cenazeler Ankara Adli Týp Kurumu’na gönderildi. Ýstanbul’da bir eðlence merkezinde çalýþan Ayþegül Yýlmaz’ýn Kurban Bayramý tatili nedeniyle Çorum’a geldiði öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA)

Arý öldürdü! Ç

orum'un Osmancýk ilçesinde arý üreticisi Ali Bozkurt, (85) arý sokmasý nedeniyle hastanelik oldu. Bozkurt yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Ýlçeye baðlý Kumbaba Köyü'nde oturan Bozkurt, geçen hafta kendisine ait kovanlarý kontrol etmeye gitti. Bu sýrada Ali Bozkurt'u arý soktu. Alerjisi olan Bozkurt, bir süre sonra fenalaþýnca ailesi

tarafýndan ilçe devlet hastanesine kaldýrýldý. Burada yapýlan müdahalenin ardýndan hayati tehlikesi bulunan Ali Bozkurt, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi' ne sevk edildi. Yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýnan yaþlý adam bir süre sonra hayatýný kaybetti. Bozkurt'un kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için yapýlan otopside alýnan

Ali Bozkurt. numuneler Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderildi. (DHA)

Ailesi her yerde onu arýyor S

ÇEVRE ÝLLERDE ARIYORLAR Sinop'ta yaþayan ve geçen Mayýs ayýnda kaybolan Selver Çýnar'dan (93) haber alamayan ailesi, Bayram günü yollara düþtü. Çýnar'ýn torunu Aslý Çýnar, "Babaannem Sinop'ta evden ayrýlýp bir daha geri dönmedi. Onu Çorum otobüsüne binerken görmüþler. Biz de Çorum, Amasya baþta olmak üzere bütün çevre illerde babaannemi arýyoruz" dedi.

Sinop'ta geçen 20 Mayýs'ta evden ayrýlan 3 çocuk annesi Selver Çýnar bir daha geri dönmedi. Kayýp yaþlý kadýnýn yakýnlarý, onu Sinop, Çorum, Amasya ve diðer komþu illerde aramaya baþladý. Polis ve savcýlýða da baþvuran aile aradan geçen zaman içerisinde Selver Çýnar'ýn izine rastlayamadý. Annelerinden haber alamayan Engin (65), Teoman (60) ve Cemil Çýnar (56) ile torunu Aslý Çýnar (32), Bayram günü yollara düþerek Selver Çýnar'ý il il aramaya koyuldu. Emekli Engin Çýnar, "Annem yaþlý ama dinç bir kadýn. Kendi iþini görebiliyor. Aklý

baþýndaydý, nasýl kaybolur anlam veremiyoruz. Her yerde onu arýyoruz. Sinop, Çorum ve diðer iller dahil hep arýyoruz. Onu görenler lütfen yardýmcý olsunlar. Onsuz Bayram geçirmiþiz neye yarar" dedi. Torunu Aslý Çýnar ise, "Babaannemi her yerde arýyoruz. Ancak, bulamadýk. Lütfen görenler ya da yerini bilenler insanlýk adýna haber versinler. Sinop'ta her yere baktýk sorduk. Bize Sinop'ta görenler, Çorum otobüsüne bindiði söyledi. Bunun üzerine biz de çevre illerde ve burada babaannemi arýyoruz" diye konuþtu. (DHA)

Canýna kýydý! Ç

orum'da 18 yaþýndaki bir genç sokak ortasýnda ölü bulundu. Olay, Kurban Bayramý’nýn 1. günü Yavruturna Mahallesi Esnafevleri Sokak'ta meydana geldi. Ýddialara göre, Sezgin Demir adlý genç, geceleyin geldiði sokakta intihar etti. Sabah otlarýn arasýnda bir kiþinin yattýðýný gören vatandaþlar, 155 Polis Ýmdat telefonunu arayýp durumu bildirdi. Olay yerine saðlýk

Sezgin Demir

görevlileri ve polis ekipleri gencin öldüðünü tes-

pit etti. Cumhuriyet Savcýsý’nýn yaptýðý incelemenin ardýndan tabuta alýnan Demir'in cansýz bedeni otopsi yapýlmak için cenaze aracýna alýnarak Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Sezgin Demir’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Týp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili geniþ çaplý soruþturma sürüyor. (DHA)

Sanal alemde tartýþma can yaktý

Torunlarý yollara düþüp 93 yaþýndaki kadýný aramaya koyuldu.

inop'ta geçen 20 Mayýs'ta evden ayrýlan 3 çocuk annesi Selver Çýnar bir daha geri dönmedi. Torunlarý ise yollara düþüp 93 yaþýndaki kadýný aramaya koyuldu.

Olay, Kurban Bayramý’nýn 1. günü Yavruturna Mahallesi Esnafevleri Sokak'ta meydana geldi.

Otomobilin takla atmasý sonucu meydana gelen

trafik kazasýnda ayný aileden 4 kiþi yaralandý.

Ç

orum'da sosyal paylaþým sitesi Facebook'ta birbirlerine hakeret etikleri iddia edilen 2'si kardeþ 3 gencin tartýþmasý kavgaya dönüþtü. Ýddialara göre, býçaklarýn çekildiði kavgada 19 yaþýndaki S.G. ile ayný yaþtaki M.U. ve 22 yaþýndaki aðabeyi M.U. yaralandý. Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. S.G. ile M.U. ve aðabeyi M.U. Facebook'ta tartýþtý. Ýddiaya göre birbirlerine hakaret eden gençler, daha sonra buluþmaya karar verdi. Konuþmak için bir araya gelen gençlerin tartýþmasý kýsa sürede kavgaya dönüþtü. Çevredeki vatandaþlar araya girerek kavgayý ayýrmaya çalýþtý. Bu

arada 3 genç de yaralandý. Yaralýlar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedaviye alýndý. Aðýr yaralanan M.U. ameliyata

alýnýrken, hafif yaralý kardeþi ile, S.G tedavilerini ardýndan polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (DHA)

Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý.

Otomobil takla attý; 4 yaralý Ç

orum’un Kargý ilçesinde kontrolden çýkan bir otomobilin takla atmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda ayný aileden 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre, Ýstanbul’dan Samsun istikametine seyir halinde olan Fikri Çeçen yönetimindeki 60 ZA 752 plakalý otomobil, Kargý kavþaðýna geldiði sýrada yaðýþtan dolayý yolun kaygan olmasý sonucu kontrolden

çýktý. Kavþaktaki bordürlere çarptýktan sonra takla atmaya baþlayan otomobil kavþak içerisinde bulunan çamura saplandýktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü Fikri Çeçen, Gülhaným Çeçen, Medine Çeçen ve Hasan Çeçen yaralandý. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapýlan yaralýlar önce Kargý Devlet Hastanesine ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma

Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altýna alýndý. Polis ve jandarma ekipleri, bayram dolayýsýyla D-100 Karayolu'nda yoðun bir trafik akýþýnýn bulunduðunu belirterek, havanýnda yaðýþlý olmasýndan dolayý sürücüleri aþýrý hýz yapmamalarý konusunda uyararak trafik kurallarýna uymalarýný istedi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (ÝHA) Osmancýk’ta 2 otomobilin çarpýþmasý sonucu 7 kiþi yaralandý.

Otomobiller çarpýþtý, 7 yaralý Ç Olay, Yavru Turna Mahallesi Atalay 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Hastaneye hasta götüren ailenin bulunduðu minibüs, traktörle çarpýþtý.

Öldüðünü kiracýsý farketti Ç

orum'da nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayý hayatýný kaybeden Þahinaz Kaçmaz (76) isimli kadýnýn öldüðünü, bayramlaþmaya gelen kiracýsý farketti. Olay, Yavru Turna Mahallesi Atalay 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Tek baþýna yaþayan Kaçmaz'ýn bayramýný kutlamak için kapýsýný

çalan kiracýsý Halil Ýbrahim Çöplü, kapý açýlmayýnca polisi aradý. Olay yerine gelen ekipler, kapýyý çilingir yardýmýyla açarken, içeride Kaçmaz'ýn cansýz bedeniyle karþýlaþtý. Yapýlan incelemeler sonucu, bir kaç gün önce hayatýný kaybettiði öðrenilen yaþlý kadýnýn ölüm sebebi araþtýrýlýyor. Þahinaz Kaçmaz'ýn çocuklarýnýn da yurt

dýþýnda olduðu öðrenildi. Kaçmaz'ýn yakýnlarý tarafýndan çocuklarýna haber verildiði ve çocuklarýnýn annelerinin cenazelerine yetiþmek için yola çýktýklarý belirtildi. Kaçmaz'ýn cenazesi Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýlýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. (Cihan)

Hastane yolunda kaza, 5 yaralý Ç

orum'un Osmancýk Ýlçesi'nde hastaneye hasta götüren ailenin bulunduðu minibüs, traktörle çarpýþtý. Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde hastaneye hasta götüren ailenin bulunduðu minibüs, traktörle çarpýþtý. Kazada, 5 kiþi yaralandý. Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'ne baðlý Akören Köyü'nden Osmancýk Devlet Hastanesi'ne hasta olan 59 yaþýndaki Ayþe Okay'ý tedavi için götüren Osman Çakal yönetimindeki

19 AU 586 plakalý minibüs, Çampýnar Köprüsü Mevkii'nde Talip Tuncel yönetimindeki 19 HL 928 plakalý traktörle çarpýþtý. Kazada minibüste bulunan hasta Ayþe Okay ile Sadet Okay, 33 yaþýndaki Hanife Çakmak ve minibüs þoförü Çakal ile traktör sürücüsü Tuncel yaralandý. Yaralýlar, Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Yaralýlarýn saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü

orum'un Osmancýk ilçesinde 2 otomobilin çarpýþmasý sonucu 7 kiþi yaralandý. Ýstanbul'dan Trabzon'a Bayram tatili için giden 52 yaþýndaki Necmittin Turan yönetimindeki 61 DR 107 plakalý otomobil, Osmancýk Ýlçesi'nde kavþaktan ana

yola çýkan 37 yaþýndaki Hakký Sarý yönetimindeki06 EP 492 plakalý otomobille çarpýþtý. Kazada, Hakký Sarý, eþi 33 yaþýndaki Neslihan Sarý, kýzý 12 yaþýndaki Þeyma Sarý ile diðer otomobilde bulunan sürücü Necmittin Turan, 48 yaþýndaki Ceyhan Turan, 14 yaþýn-

daki Cansel Turan ve 50 yaþýndaki Halide Karaca yaralandý. Ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnan yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (DHA)

Çorum’a gelirken kaza; 2 ölü A

nkara'da bir otomobilin elektrik direðine çarpmasý sonucu 2 kiþi hayatýný kaybetti, 3'ü çocuk 4 kiþi yaralandý. Ýstanbul'dan Çorum'a giden Enes Turkok'un (27) kullandýðý 19 EE 812 plakalý otomobil, Ankara-Kýrýkkale karayolu Elmadað-Hasanoð-

lan mevkisinde aydýnlatma direðine çarpýp, karþý þeride geçti. Kazada, anne Sevda Turkok (25) ile aðabeyi Tuncay Cansever olay yerinde hayatýný kaybetti, baba Enes Turkok ile çocuklarý Esmanur (5), Nisanur (3) ve Beyzanur (6 aylýk) yaralandý.

Yaralýlar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Dýþkapý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Araç içinde sýkýþan Sevda Turkok'un cesedi itfaiye ekiplerinin uzun uðraþlarý sonucu çýkartýldý. (A.A.)


SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

AK Parti’nin bayramlaþmasýna Baþbakan’ýn ödülü damgasýný vurdu

7

Ceylan, ‘Hedef ilk üçe girmek’ B

ayramlaþma törenini bayramýn ikinci günü saat 15,30'da gerçekleþtiren AK Parti'nin gündemine Ýl Teþkilatý'nýn AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'dan aldýðý ödül damgasýný vurdu. Baþarýnýn herkese ait olduðunu söyleyen AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, "Hedefimiz daha çok çalýþýp Türkiye genelinde ilk üçe girmektir." dedi. Ahmet Sami Ceylan baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Saðlýk

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, partisinin bayramlaþmasýnda konuþtu.

Bakaný Yardýmcýsý Agah Kafkas, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýl Genel Meclis

Baþkaný Mustafa Eker, belediye ve ilçe baþkanlarý, il genel ve belediye meclis üyelerinin yanýsýra çok sayýda partili katýldý.

Ceylan yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, bayramlarýn birlik ve bütünlüðün yaþandýðý günler olduðunu, bu kültürün nesilden

nesile taþýnmasýnda önemli görevler üstlendiðini anlatarak, Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan, üye kaydý nedeniyle verilen Türkiye 9'unculuðu ödülünü tüm teþkilat mensuplarý ve partililer adýna aldýðýný ifade etti. Salonda alkýþlarla karþýlýk bulan ödül, törene katýlan diðer konuþmacýlar tarafýndan da teþkilatýn baþarýsý olarak takdim edildi. Törende, sýrasýyla Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milletvekili Cahit Baðcý ve Saðlýk Bakaný Yardýmcýsý Agah Kafkas, birer konuþma yaptý.

MHP Ýl Baþkanlýðý’nda bayramlaþma töreni düzenlendi. MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, gündemi deðerlendirdi.

MHP’nin bayram buluþmasýna katýlan Muharrem Þemsek hükümete yüklendi;

‘Ülke gözümüzün önünde bölünüyor’ M

HP Ýl Baþkanlýðý’nda gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine katýlan MHP Çorum eski Milletvekili Muharrem Þemsek, Türkiye’nin birinci probleminin terör olduðunu belirttiði açýklamasýnda, “Hükümet, gözümüzün önünde ülkeyi bölüyor.” sözleriyle büyük þehir uygulamalarýnýn bölücülüðün temellerini atacaðýný savundu. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ve partililerin katýldýðý bayramlaþma töreninin açýlýþ konuþmasýný MHP Ýl Baþkaný Daþdan yaptý. Daþdan konuþmasýnda Kurban Bayramý’nýn Türkiye’nin içinde bulunduðu ekonomik ve terör sýkýntýlarýnýn ortadan kalk-

masýna ve dünyada Müslümanlar’ýn gördüðü zulmün sona ermesine vesile olmasýný diledi. Muharrem Þemsek, burada yaptýðý konuþmada, partililerinin ve Türk Milleti’nin bayramýný tebrik ettikten sonra, gündeme iliþkin konularda görüþlerini bildirdi. Türkiye’nin birinci sorununun bölücülük ve terör olduðunun altýný çizen Þemsek, hükümetin bölücülük konusunda teþhis dahi koymaktan ve ifade etmekten uzak olduðunu belirterek, “Askerlerimizi dahi milli yollarýmýzdan götürüp getiremiyoruz, böyle bir þey olabilir mi? Bu hükümet ne diye var? Böyle büyük devlet, böyle büyük millet

olunur mu?” dedi. Türkiye’nin içinde bulunduðu durumdan kurtulmasýnýn tek yolunun Türk Milleti’nin birlik ve bütünlük içerisinde, parti farký gözetmeksizin hareket ederek siyasi tercihini ülkenin bölünmez bütünlüðünden yana koymasý gerektiðini söyledi. Þemsek, hiç kimsenin 3-5 kuruþluk menfaat için ülkenin geleceðine kayýtsýz kalmamasý gerektiðini vurguladýðý sözlerinde, kurtuluþun adresi olarak MHP’yi iþaret etti. “Ülkemiz büyükþehir planlarýyla 29’a bölünerek, terör odaklarýnýn ve bölücülerin önü açýlýyor.” diyen Þemsek, MHP iktidarýnda bu oyunlarýn esamesinin kalmayacaðýný kaydetti.

MHP’ye bayram ziyareti

Ahmet Sami Ceylan baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine çok sayýda partili katýldý.

CHP’liler ikinci gün bayramlaþtý C

CHP Kurban Bayramý kutlama törenini bayramýn ikinci günü gerçekleþtirdi.

HP Kurban Bayramý kutlama törenini bayramýn ikinci günü gerçekleþtirdi. CHP Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ve çok sayýda partilinin katýldýðý törende, Ýl Baþkaný Atlas, partililerinin ve tüm Çorumlular'ýn bayramlarýný tebrik etti. Gündemdeki bazý

konularý da deðerlendiren Atlas, konuþmasýnda yerel seçimlerin vekiller tarafýndan deðil, belediyeler tarafýndan belirlenmesi gerektiðine inandýðýný vurguladý. Bayramlarýn birlik ve beraberliklere vesile olduðunu kaydeden Atlas, konuþmasýndan sonra kutlamaya katýlan eski ve yeni parti yöneticilerine söz vererek, bayramla ilgili görüþlerini aldý.

HP M Çorum eski

Milletvekili Melek Denli Karaca ile Zaman Gazetesi Temsilcisi Lütfi Özkan MHP’yi ziyaret etti. Parti binasýnda gerçekleþen ziyaretlerde karþýlýklý bayramlaþýldý.

MHP Çorum eski Milletvekili Melek Denli Karaca ile Zaman Gazetesi Temsilcisi Lütfi .. MHP’yi ziyaret etti.

Bahçeli’nin MYK listesinde Çorum’dan iki isim var M

HP'de kongreye sayýlý günler kala MYK için ismi geçen isimler netleþmeye baþladý. MHP Çorum Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ýn adýnýn Devlet Bahçeli'nin MYK listesinde geçtiði belirtildi. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bir dönem yakýnda bulunan eski öðrencilerinden Ali Koray'ýn kiþisel sitesinde yayýnladýðý muhtemel MHP MYK üyeleri listesindeki Çorumlular’ýn isimleri dikkat çekti. Çorum MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ýn ismi 4 Kasým'da yapýlacak olan MHP Kongresi öncesi muhtemel MYK üyeleri arasýnda yer alýyor. Çorum kamuoyunda samimi kiþiliði ve MHP 'yi toparlayýcý çalýþmalarý ile bütün kesimlerin takdirini toplayan Daþdan'ýn adýnýn muhtemel

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV-FÝAT PLAZA Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

Ercan Daþdan

MYK listesinde yer almasý dikkat çekti. Bahçeli'nin MYK listesinde Daþdan yer alýrken Vahit Kayrýcý'nýn isminin de Koray Aydýn'ýn MYK Listesinde olduðu gündeme geldi. Bahçeli'nin muhtemel MYK Listesinde Ercan Daþdan ile birlikte Emekli Ýstihbarat Albayý Hidayet Vahapoðlu'nun da adý geçiyor.

Daþdan, Ýl Baþkanlarý Toplantýsý’na katýlacak

M

illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkanlarý Toplantýsý yarýn saat 14:00’de Ankara’da yapýlacak. MHP Çorum Ýl Baþkaný

Ercan Daþdan, Ankara’da MHP Genel Merkezi’nde Genel Baþkan Devlet Bahçeli baþkanlýðýnda gerçekleþtirilecek olan Ýl Baþkanlarý Toplantýsý’na katýlacak.


8

SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Þehitlikte hüzünlü ziyaret Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde Þehit aileleri, Kurban Bayramý arifesinde yakýnlarýnýn kabirlerini ziyaret edip, dua etti. Sungurlu Karþýyaka Mezarlýðý’nda bulunan þehitlik, günün erken saatlerinden itibaren þehit ailelerinin akýnýna uðradý. Bayram öncesi þehitliði ziyaret

Þehit aileleri yakýnlarýnýn kabirlerini ziyaret edip, dua etti.

edenler gözyaþý dökerek dua etti. Þehit çocuklarýnýn mezarýný ziyaret eden aileler, Türk bayraklarý ile donatýlmýþ mezarlarýn baþýnda Kuran-ý Kerim okuyarak, dua etti. Kimi aileler de þehit mezarlarý baþýna çiçek býraktý. Bazý aileler ise þehitlerin mezar taþlarýný yýkayýp, terör örgütüne beddua etti. (ÝHA)

TSO’dan dev bayrak Ç

orum’un Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý çerçevesinde iþ merkezine ilçenin en büyük Türk Bayraðý’ný astý. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý’nýn anlam ve önemini vurgulamak amacýyla asýlan 96 metrekarelik dev bayrak, iþ merkezinin ön cephesine asýldý. Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný A. Kadir Þahiner konuya iliþkin olarak yaptýðý açýklamada, “Cumhuriyet, yeni ku-

rulan bir devletin, ulusal baðýmsýzlýðýný kazanabilmek için giriþtiði eþsiz bir savaþýn sonucunda elde ettiði büyük bir zaferdir. Türk milleti, Atatürk'ün önderliðinde dünya tarihinde eþine ender rastlanýr büyük bir destan yazarak, tüm zorluklara göðüs germesini bilmiþ, Cumhuriyeti kurmuþ ve bugünkü düzeyine ulaþmýþtýr. Cumhuriyetin saðladýðý barýþ ve huzur ortamý sayesinde, Türkiye, eðitimden saðlýða, sanayileþmeden altyapýya, siyasetten ekonomiye, her

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý’nda dev bayrak astý. alanda önemli atýlýmlar her vesileyle ortaya koykurucusu Mustafa Kegerçekleþtirmiþtir. Türk maktadýr. Tüm halkýmýmal Atatürk’ü, silah armilleti, Türkiye'yi çaðzýn çaðdaþ, laik, demokkadaþlarýný, kahraman daþ ve demokratik dünratik bir hukuk devleti ve þehitlerimizi ve gazileriyayla bütünleþtirmek hukuk toplumunda barýþ, mizi rahmet ve minnetle için 89 yýl önceki azim sevgi, kardeþlik ve özgüanar, 29 Ekim Cumhurive kararlýlýðýna bugün de ven içinde yaþamasýný yet Bayramýnýzý kutlaaynen sahip olduðunu diler, Cumhuriyetimizin rým” dedi. (ÝHA)

29 Ekim coþkusu C

umhuriyetin kuruluþunun 89. yýldönümü tüm yurtta olduðu gibi Çorum'un Sungurlu ilçesinde de büyük bir coþkuyla kutlandý. Atatürk anýtýna çelenk býrakýlmasý ile baþlayan kutlama programý Atatürk Stadyumu'ndaki bayram kutlamalarý ile devam etti. Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, "Cumhuriyet tam baðýmsýzlýktýr, milli hakimiyettir, milletin kendi kaderini tayin etmesidir, Misak-ý milli ile belirtilen vatanýn korunmasýdýr. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye

Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra, Cumhuriyet'i, Cumhuriyet'in tüm kurumlarýný ve temel niteliklerini, koruma, sonsuza kadar yaþatma ve geliþtirme görevini, Türk milletine ve Türk gençliðine vermiþtir. Yine, Türk gençliðine, 'Cumhuriyet'i biz kurduk, onu koruyacak ve yüceltecek olan sizlersiniz' demek suretiyle, siz gençlere olan güvenini göstermiþtir" dedi. Kaymakam Þahin'in konuþmasýnýn ardýndan öðrenciler tarafýndan günün anlam ve önemini belirten konuþ-

Sungurlu7da Cumhuriyetin kuruluþunun 89. yýldönümü kutlanýyor.

malar yapýldý. Program 'Atatürk'ün Gençliðe Hitabesi' ve '10. Yýl Nutku'nun okunmasý, Cumhuriyet konulu þiir, kompozisyon, resim yarýþmalarý ve Cumhuriyet koþusunda derece-

ye giren öðrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti. Kutlamalar halk oyunlarý ve kortej geçiþinin ardýndan sona erdi. Atatürk Stadyumu'ndaki kutlamalara

Kaymakam Hulusi Þahin, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Kývanç Saðlam, Belediye Baþkan vekili Behçet Çaðatay, daire müdürleri ve öðrenciler katýldý. (ÝHA)

Mezarlýklar dolup taþtý urban Bayramý K arifesinde, Çorum’un Sungurlu

Kurban Bayramý arifesinde mezarlýklar dolup taþtý.

ilçesindeki mezarlýklar yakýnlarýný kaybedenlerle doldu. Sungurlu Sarýtepe ve Karþýyaka Mezarlýðý, arife günü mezar

ziyareti yapan vatandaþlarýn akýnýna uðradý. Yakýnlarýnýn mezarýný sulamak için çeþmelerden su dolduran ziyaretçiler, kabirlerin bakýmýný yaparak dualarýný ettikten sonra mezarlýktan ayrýldý. (ÝHA)

Manda kaçtý, ortalýk karýþtý Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde bir evin bahçe duvarýný kýrdýktan sonra kaçan 400 kiloluk mandanýn peþine zabýta ve belediye ekipleri düþtü. Yaklaþýk 2 kilometre kovalandýktan sonra Ankara-Samsun karayoluna çýkmak isteyen manda, uyuþturucu iðne atýlarak yakalandý. Olay, saat 14.00 sýralarýnda Ankara-Samsun karayolu yem fabrikasý yakýnlarýnda meydana geldi. Hasan Karaçil kurbanlýk için aldýðý mandayý evin bahçesine baðladý. Ýpi kopararak bahçe duvarýný kýran manda vatandaþlarýn korkulu bakýþlarý altýnda

kaçmaya devam ederken Karaçil, zabýtadan yardým istedi. Yaklaþýk 2 kilometre boyunca kovalanan mandanýn yakalanmasý için seferber olan zabýta ekipleri, ekip aracýyla mandaya bayýltýcý iðne attý. Bu arada kaçan mandayý kovalamak için bölgeye giden gazetecilerde zor anlar yaþadý. Bir ara kontrolden çýkan manda gazetecilerin üzerine gelince ortaya ilginç görüntüler çýktý. Ýðnenin etki etmemesi üzerine mandaya bir iðne daha atýldý. 2 bayýltýcý iðnenin ardýndan sakinleþen manda, Ankara-Samsun

karayoluna çýkmak isterken yakalanarak direðe baðlandý. Mandayý evin

bahçesine baðladýklarýný ve ipi kopardýktan sonra bahçe duvarýný kýrdýðýný söyleyen Hasan Karaçil,

“Peþinden koþtuk ama bir türlü kontrol altýna alamadýk. Buraya kadar kaçtý” dedi. (ÝHA)

400 kiloluk mandanýn peþine zabýta ve belediye ekipleri düþtü.

16 çocuðu sevindirdiler Sungurlu’da maddi durumu iyi olmayan hükümlülerin çocuklarýna yardým yapýldý.

Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde Denetimli Serbestlik Kararýna tabi tutulan ve maddi durumu iyi olmayan hükümlülerin çocuklarýna Kurban bayramý öncesi giysi, ayakkabý ve kýrtasiye yardýmý yapýldý. Ticaret Borsasý, Ziraat Bankasý Sungurlu Þubesi ve Halk Bankasý Sungurlu Þubesi’nin katkýlarýyla Denetimli Serbestlik Müdürlüðü (DSM) ilçede maddi durumu iyi olmayan 16 ailenin yüzünü güldürdü. Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürü Mustafa Ersoy, Denetimli Serbestlik

Müdürlüklerinin iki görevi olduðunu ifade ederek, “Haklarýnda denetimli serbestlik uygulanan yeni ve eski hükümlülerimize koruma kurullarý aracýlýðý ile yaklaþan bayram ve kýþ þartlarý düþünülerek mont, ayakkabý ve kýrtasiye yardýmýnda bulunmayý düþündük. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin iki aþamalý görevi var. Biri infaz görevi, biri topluma yararlý bireyler, suça tekrar uzak durmalarýný saðlayacak faaliyetler gerçekleþtirmek. Bunlardan bir tanesi þu anda gerçekleþtirdiðimiz faaliyetler. Biz onlara destek saðlýyoruz, destek saðlarken de topluma

faydalý olmalarýný istiyoruz” dedi. Denetimli Serbestlik uygulamasý ile serbest kalan hükümlüler ise devletin her yerde destek verdiðini belirterek, “Yardým edenlerin hepsinden Allah razý olsun. Devlet her zaman her yerde sahip çýkýyor, destek veriyor. Dýþarýda da sahip çýkýyor” dedi. Bayram öncesi yapýlan yardýmlarla mutlu olduklarýný dile getiren hükümlü yakýnlarý, “Bayram öncesi sevindirdiðiniz için hepinizden Allah razý olsun. Devletimizden de, sizden de Allah razý olsun.” dedi.(ÝHA)

Mezarlýkta mevlit okutuldu Ç

orum’un Sungurlu Belediyesi tarafýndan her dini bayram öncesi olduðu gibi yine Arife günü mezarlýklarda Mevlid-i Þerif okutuldu. Sarýtepe Mezarlýðý’ndaki mevlide Sungurlu Belediye Baþkanvekili Behçet Çaðatay, baþkan yardýmcýlarý, belediye meclis üyeleri ile kalabalýk bir vatandaþ topluluðu katýldý. Sungurlu Belediye Baþkanvekili Behçet Çaðatay, mevlit sonrasý yaptýðý konuþmada yaþamýný yitirenlerin arkasýndan dua edecek insanlarýn olduðunu belirterek, “Önemli olan geride,

bizlere de dua edecek, bir Fatiha okuyacak nesiller býrakmak. Bu da yine bizlere düþüyor. Ne ekersek onu biçeceðiz. Belediye olarak kentimizdeki bütün mezarlýklarda çeþitli çevre düzenlemeleri

yapmaya devam ediyoruz. Hepinizin Kurban Bayramý mübarek olsun” dedi. Baþkanvekili Çaðatay, daha sonra Karþýyaka Mezarlýðý’nda düzenlenen mevlide katýldý. Mevlit sonrasý

mezarlýklarda incelemelerde bulunan Çaðatay, mezarlýklarda bugüne kadar yapýlan ve bundan sonra yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda mahalle sakinlerine bilgiler verdi. (ÝHA)

Sungurlu Belediyesi tarafýndan mevlit okutuldu.

Asýrlýk bayramlaþma geleneði Ç

orum'un Sungurlu ilçesinde 100 yýlý aþkýn süredir devam eden toplu bayramlaþma geleneði bu yýl da sürdürüldü. Her yýl geleneksel olarak gerçekleþtirilen dini bayramlarda toplu bayramlaþma geleneði bu yýl Mahmut Atalay Spor Salonu’nda gerçekleþtirildi. Törene Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, Belediye Baþkan vekili Behçet Çaðatay, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, oda baþkanlarý, muhtarlar ve çok sayýda vatandaþ

katýldý. Spor Salonu’nda baþlayan bayramlaþma töreni sýrasýyla Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, Kapalý Cezaevi, Devlet Hastanesi ile sona erdi. Program

Ç

kuruyan otlar ve kuruyan aðaç dallarý temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesiliyor" dedi. Yaptýrdýklarý çalýþma ile vefat edenle-

çerçevesinde konuþma yapan Kaymakam Hulusi Þahin, bayramlarýn toplum içerisinde kardeþlik duygusunu bütünlediðini, örf ve adetlerimizi

yücelttiðini belirterek, tüm Müslüman aleminin Mübarek Kurban Bayramý'ný en içten dilekleriyle kutladýklarýný dile getirdi. (ÝHA)

100 yýlý aþkýn süredir devam eden toplu bayramlaþma geleneði bu yýl da sürdürüldü.

Mezarlýklar bakýmda

orum'un Sungurlu Belediyesi ilçede bulunan mezarlýklarda baþlattýðý bakým ve temizleme çalýþmalarýný sürdürüyor. Sungurlu Belediyesi, yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde Sarýtepe ve Karþýyaka Mezarlýðý'nda bakým ve onarým çalýþmasý baþlattý. Her yýl düzenli olarak mezarlýklarýn bakým ve onarýmýný gerçekleþtirdiklerini anlatan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüðü'ne baðlý ekipler tarafýndan mezarlýklar içindeki

rin huzur içinde mezarlarýnda yatmalarýný ve halkýn da daha bakýmlý ve temiz bir mezarlýkta ziyaretlerini gerçekleþtirebilmelerini saðlamayý amaçladýklarýný

belirten Uzunkaya, "Ýki mezarlýkta baþlattýðýmýz çalýþma sürüyor, kýsa süre içinde temizlik çalýþmasýný tamamlayacaðýz" þeklinde konuþtu.(ÝHA)

Sungurlu Belediyesi ilçede bulunan mezarlýklarda bakým çalýþmasý baþlattý.


SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

9

TSO ikinci gün bayramlaþtý orum Ticaret ve Ç Sanayi Odasý (TSO) bayramlaþma töreni, Kurban Bayramý'nýn 2. günü gerçekleþtirildi. 13.00-14.00 saatleri arasýnda TSO'da gerçekleþtirilen bayramlaþma programýna, Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Yönetim Kurulu ile Meclis Üyelerinin

yaný sýra iþ adamý ve sanayiciler katýldý. Sýcak ve samimi bir ortamda gerçekleþtirildiði belirtilen bayramlaþma merasimine katýlanlar, saðlýk, huzur, barýþ, daha aydýnlýk ve ferah bir Türkiye temennisinde bulunarak, Kurban Bayramý'ný kutladýlar.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý’nda bayramlaþma merasimi düzenlendi.

Esnaf ÇESOB’ta bayramlaþtý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði’nde bayramlaþme merasimi düzenlendi.

Ç

orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'nde bayramýn 2. günü gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine yoðun ilgi oldu. Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen bayramlaþma törenine Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, PANKOBÝRLÝK Baþkaný Ahmet Pehlivan, S.S. 32 Nolu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Baþkaný Hasan Eker, Hitit Üniversitesi Ýþletmecilik ve Giriþimcilik Kulübü Baþkaný Ahmet Ölçer ile Ýl ve Ýlçe Oda Baþkanlarý, Birlik ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri, Birlik personeli ve çok sayýda esnaf katýldý. Birlik ve beraberlik mesajlarýnýn verildiði bayramlaþma töreninde bayramlarýn birlik ve beraberlik duygularýnýn pekiþtiði günler olduðunu kaydeden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bu yýlda bayramlaþma törenine yoðun ilgi olmasýnýn mutluluðunu yaþadýðýný söyledi. Davetlilerle

TSO'da gerçekleþtirilen bayramlaþma programýna sanayici ve iþadamlarý katýldý.

Ç

Toprak sanayiciler Arefe duasý yaptý

orum Toprak Sanayicileri'nin geleneksel olarak düzenlediði Arife Duasý etkinlikleri bu yýl da devam etti.

Ç

Kurban Bayramý Arife Duasý etkinliði, 24 Ekim Çarþamba günü kooperatif binasýnda gerçekleþtirildi. Saat 16.00'da baþ-

layan etkinliðe Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Yönetim Kurulu üyeleri ile tuðla-kiremit

sanayicileri katýldý. Etkinlikte, toprak sanayicilerinin bol kazançlý bir yýl geçirmeleri için dua edildi.

‘Geleceðe inançla yürüme azmindeyiz’

orum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýnladý. Baþaranhýncal ve Karadaþ mesajlarýnda þu ifadelere yer verdiler; "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluþunun 89. yýldönümünü gururla ve kývançla kutlamaktayýz. Cumhuriyet, her þeyini kaybetmiþ olan bir milletin ulusal baðýmsýzlýðýný kazanabilmek için giriþtiði milli mücadelenin sonucunda elde ettiði büyük bir zaferin sonucudur. Bu nedenle yüce Türk Milleti, kendine emanet edilen Çetin Baþaranhýncal Türkiye Cumhuriyeti'ni, huzur ve refah dolu yarýnlara ulaþtýrmak için hiç þüphesiz ki el birliði ile çalýþacaðýz. Cumhuriyetimizin 89. yýl dönümünü kutladýðýmýz bu günlerde, geleceðe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de karar-

dýmý dahil bin 839, emeklilerde bin 131 lira olacak. Yýlýn ikinci yarýsýnda enflasyonun yüksek çýkmasý, yakla-

þýk 9 milyon SSK ve Bað-Kur emeklisinin de yüzünü güldürecek. Enflasyon hesabýnda sapma olmazsa, memur ve memur

emeklileri 2013'te yüzde 3'lük zam alacaklar. Oluþacak enflasyon farký da maaþlara eklenecek. Her iki kesimin de zamla-

Cumhuriyetimizin 89. yýlýný kutlamanýn onur ve mutluluðunu yaþýyoruz. Nice yýllara.

(Ç.HAK:3529)

“problem yok çözüm var”

ÖZEL PINAR EÐÝTÝM KURUMLARI

Kurucusu Murat YILDIRIM Çorum Milletvekili

rý geçmiþ enflasyona göre belirleniyor. Yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 1.9 oranýnda zam alan 9 milyon SSK ve Bað-Kur emeklisine yüzde 5 civarýnda bir zam verilmesi söz konusu olacak. Takvim gazetesindeki derleme habere göre, bu yýl yapýlan toplu sözleþmeyle memurlara ve memur emeklilerine 2012 için yüzde 4+4, 2013 için yüzde 3+3 zam yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtý. Ayrýca 6 aylýk zammýn enflasyonun altýnda kaldýðý durumlarda 'aradaki fark kadar ilave zam yapýlacaðý' hüküm altýna alýnmýþtý. Ocak ayýnda maaþlara yüzde 3'lük zammýn yaný sýra yüzde 1.3'lük enflasyon farký da yansýtýlacak. 2012'nin ikinci yarýsýnda enflasyonun yüzde 5.3 olacaðý öngörülüyor. Bu nedenle Temmuz 2012'de yüzde 4 zam alan memurlar ve memur emeklileri, Ocak 2013'te yüzde 3'lük zamma ek olarak yüzde 1.3 de enflasyon farký alacak. Ocak'ta aile yardýmý dahil en düþük memur maaþý, yüzde 1.3'lük enflasyon farkýyla bin 762 liradan bin 785 liraya yükselecek, yüzde 3'lük zammýn eklenmesiyle bin 839 liraya çýkacak. Aile yardýmý dahil ortalama 2 bin 45 lira olan memur maaþý, enflasyon farkýyla 2 bin 72 liraya yükselecek, yýlbaþý zammýyla 2 bin 134 lira olacak. Aile yardýmý dahil 10 bin 672 lira olan en yüksek memur maaþý, enflasyon farkýyla 10 bin 811 liraya, yeni yýl zammýyla da 11 bin 135 liraya yükselecek. En düþük memur emekli maaþý ise bin 84 liradan, yüzde 1.3'lük enflasyon farkýyla bin 98 liraya yükselecek. Yüzde 3'lük yýlbaþý zammýnýn eklenmesiyle maaþý bin 131 lira olacak. 2.7 milyon memur ve 1.9 milyon memur emeklisi, 2013 yýlýnýn Temmuz ayýnda da toplu

lik içerisinde nice bayramlar nasip etsin" diyerek, tüm Çorum hal-

kýnýn ve esnaf ve sanatkar camiasýnýn Kurban Bayramý’ný kutladý.

T

ürkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma türlü hesap ve entrikaya raðmen yüzyýlve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV) lardýr millet olarak varlýðýmýzýn devaÇorum Ýl Baþkaný Erhan Çevik, Kurban mýný saðlamýþtýr. Bayramlar milletimiBayramý'ný kutladý. zin birlik ve beraberliðimizin kilit taþý olmaya devam etmektedir. Ülkemizde Milli ve manevi deðerlerin yeþerve dünyanýn dört bir yanýnda bu mübatildiði ve bu deðerlerin yeni nesillere rek günleri kutlamaktan mahrum olan aktarýlmasý için fýrsat tanýndýðý, milletikardeþlerimizin acýlarýný yüreðimizde miz için vazgeçilmez öneme sahip olan hissediyoruz. Bu bayram gününü fýrsat bir bayrama daha eriþmenin mutluðu ve bilip özellikle bayrama buruk giren þeheyecaný içerisinde olduklarýný söylehit ailelerimizi, gazilerimizi, kimsesiz, yen Çevik, "Bu özel bayram günlerinde fakir ve muhtaç vatandaþlarýmýzý, hastakýrgýnlýklar, dargýnlýklar bir kenara býlarýmýzý ziyaret etmeli, çocuklarýmýzýn rakýlmalý, sevinçler, coþkular, hüzünler gönülleri alýnmalý, eþ, dost ve akrabalaErhan Çevik rýmýzla bayram sevincimizi ve coþkumuhep beraber paylaþýlmalý, milli birlik ve zu paylaþmalý, ihtiyaçlarýný gidermeli ve her zaman beraberlik bilincinin pekiþtirilmesi için çaba gösteyanlarýnda olduðumuzu onlara hissettirmeliyiz. rilmelidir. Bayramlar, hoþgörü ve kardeþliðin, dayaBu duygu ve düþüncelerle, Türk milletinin ve nýþmanýn, barýþýn, sevgi ve saygýnýn en yoðun olarak Ýslam dünyasýnýn Kurban Bayramý'ný en içten dilekyaþandýðý özel günlerdir." dedi. lerimle kutlar, bu kutlu bayramýn kanayan yaralara Türk milletinin, her zaman zor ve kederli günmerhem, mahzun gönüllere neþe, aziz milletimize ve leri ile mutlu ve huzurlu günlerini paylaþmasýný bitüm insanlýða barýþ, huzur ve mutluluk getirmesini len en yüce millet olduðunu kaydeden Çevik, "Bu Cenabý Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandý. özelliðimiz müstesna hasletlerimiz olup yapýlan her

YAZ KAMPANYASI Nakit fiyatýna 10 taksit 20 aya kadar da vade imkaný Ankara Mobilya’dan alýþveriþ yapmak bir ayrýcalýktýr.

ÝMALATÇI

ANKARA MOBÝLYA

Yemek Odasý - Yatak Odasý - Avangart Koltuk Takýmlarý - Oturma Gruplarý - Kanepe - Yaylý Yataklar - Baza ve Aksesuar Çeþitleri - Mutfak Köþe Takýmlarý (Ç.HAK:1610)

þük maaþ, memurlarda aile yar-

Programa çok sayýda esnaf katýldý.

yakýndan ilgilenen Yalçýn Kýlýç, "Allah hepimize birlik ve beraber-

‘Bayramlar kilit taþý’

lýlýðý içindeyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öcülüðünde Türk Milleti'nin destansý kahramanlýðý ile kurulan cumhuriyetimizin 89. yýlýnda her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliðe, kenetlenmeye ihtiyaç duymaktayýz. Bir yandan ülkemizde devam eden terör olaylarý, diðer yandan komþu ülkelerdeki çatýþmalar, bizi daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde olmaya yöneltmektedir. Vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðüne ve ulusumuzun birliðine her zamankinden de çok ehemmiyet vermekteyiz. Bu duygu Erol Karadaþ ve düþüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi büyük önder Atatürk'ü ve silah arkadaþlarýný, canýndan aziz bildiði vataný için kanlarýný bu topraða dökmüþ þehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor, Cumhuriyet Bayramýnýzý yürekten en kalbi sevgilerimizle kutluyoruz.”

Memur ve emeklisine çifte zam .7 milyon memur ve 1.9 mil2 yon memur emeklisi Ocak ayýnda çifte zam alacak. En dü-

Bayramlaþma bayramýn 2. günü gerçekleþtirildi.

MEGA MAÐAZA Tahir DEMÝR

Adres: Uður Mumcu Cad. No: 33 Tel: 213 48 44-212 20 00 Fax: 212 89 75 Gsm: 0 532 352 41 54

Pazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasýnda açýðýz.


10 SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorum’da çifte bayram coþkusu

Cumhuriyet 89 yaþýnda 29

Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýnda öðretmen ve öðrenciler görev aldý.

Halk oyunlarý gösterileri vatandaþlardan büyük ilgi gördü.

Ekim Cumhuriyet Bayramý Çorum’da coþkuyla kutlandý. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþunun 89. yýl dönümü nedeniyle dün Hürriyet Meydaný’nda tören düzenlendi. Törene Çorum Valisi Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Aslan Ölmez, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Tahsin Yýlmaz, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, bazý daire ve okul müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Kurban Bayramý’nýn ardýndan gerçekleþen Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý, renkli görüntülere sahne oldu. Vali Sabri Baþköy, tören öncesi Garnizon Komutaný J. Alb. Hakan Saraç ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yle birlikte halký selamlayarak Cumhuriyet Bayramý’ný kutladý. Tören yöneticisi Deniz Samur Molla’nýn komutuyla baþlayan programda sunuculuðu Leyla Gökce ve Adem Arslan yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan Belediye Bandosu eþliðinde sahne alan Eti Anadolu Lisesi Korosu, Müzik Öðretmeni Rýza Aydýn yönetiminde Ýstiklâl Marþý’ný okudu. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Vali Baþköy, günün anlam ve önemi hakkýnda açýklamalarda bulundu. Baþköy, “Allah hepimizi, birlik ve beraberlikle nice bayramlara ulaþtýrsýn” dedi. Törende kürsüye gelen Atatürk Anadolu Lisesi öðrencisi Seren Tivriz ‘Cumhuriyet’, Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi öðrencisi Yusuf Akýncý ise ‘Akdenize Doðru’ adlý þiiri okudu. Ýlgiyle izlenen törende sýrasýyla sahne alan Ticaret Meslek Lisesi, Kýz Teknik Meslek Lisesi, Yavuz Sultan Selim ve Karþýyaka Ortaokulu Halk Oyunlarý Ekipleri ise Çorum, Adýyaman ve Ege Yöresi oyunlarýný sergilediler. Folklor gösterilerinin ardýndan Çorum Yumurta Ýlköðretim Okulu Halk Oyunlarý Ekibi’nde görev alan öðrenciler, Vali Baþköy’e çiçek verdiler. Cumhuriyet Bayramý kutlama programý tören geçiþiyle sona erdi.

Tören geçiþine Çorum’daki liselerin öðrencileri katýldý.

Ýlk tören Anýt’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý Çorum’da coþkuyla kutlandý.

C

umhuriyet Bayramý kutlamalarý önceki gün Atatürk Anýtý’nda düzenlenen törenle baþladý. Törene Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, Vali Yardýmcýlarý Sait Topoðlu ve Hamdi Bolat, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, bazý daire ve okul müdürleri, sivil

toplum kuruluþu temsilcileri, emniyet mensuplarý ve askeri erkan ile vatandaþlar katýldý. Atatürk Anýtý’na

Valilik, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý çelenklerinin sunulmasýyla baþlayan tören saygý

duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla sona erdi.

Bayram kutlamalarý Atatürk Anýtý’nda düzenlenen törenle baþladý.

Makamda kutlamalarý kabul etti Ç

Askerlerin tören geçiþi, vatandaþlardan büyük alkýþ aldý.

Protokol mensuplarý tören alanýndaki halký selamladý.

Çorum Yumurta Ýlköðretim Okulu Halk Oyunlarý Ekibi’nde görev alan öðrenciler, Vali Baþköy’e çiçek verdiler.

orum Valisi Sabri Baþköy, Cumhuriyet Bayramý nedeniyle dün makamýnda kutlamalarý kabul etti. Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün de hazýr bulunduðu kabul programýna Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Aslan Ölmez, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Tahsin Yýlmaz, Vali Yardýmcýlarý Zülkarnin Öztürk, Sait Topoðlu, Hüseyin Ýçten, Hamdi Bolat, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ile bazý daire müdürleri katýldý. Protokol sýrasýna göre kutlamalarý kabul eden Vali Baþköy, tüm katýlýmcýlarýn Cumhuriyet Bayramý’ný tebrik etti.

Vali Baþköy, Cumhuriyet Bayramý kutlamalarýný makamýnda kabul etti.

Protokol sýrasýna göre gerçekleþen programa siyasiler de katýldý.


SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Cumhuriyeti ayakta tutan kuvvet ‘millet’ Ç

orum Valisi Sabri Baþköy, “Cumhuriyeti ayakta tutan yegâne kuvvet; milletin kendisidir” dedi. Cumhuriyet Bayramý nedeniyle düzenlenen kutlama programýnda konuþan Vali Sabri Baþköy, “Cumhuriyeti ideal rejim yapan; milleti ve iradesini ön plana çýkarmasý ve bunun üzerinde herhangi bir

Baþköy, konuþmasýný þöyle sürdürdü:

‘CUMHURÝYET’ ÝN 89. YILI KUTLU OLSUN’ “Bugün, mazisi þan ve þerefle dolu yüce Türk milletinin iþgale karþý göðsünü siper edip, istiklal mücadelesini veriþinin, egemenliðin kaynaðýnýn millete ait olduðunu ifade ile yeniden devlet olma azmini gösterip modern

uygulanmalý. Cumhuriyet keza, tek bir fikre yönelik peþin kabuller rejiminden çok, bölücü, yýkýcý ve þiddet unsurlarý taþýmadýðý sürece, farklý fikirlerin ifade edilmesinin teminat altýna alýndýðý, hoþgörü temelli bir rejimin adý.

‘YEGÂNE KUVVET MÝLLET’

Cumhuriyet, ortak bir varoluþun ortak yaþama kararlýlýðý.

ve yaþatabilmek kararlýlýðýný göstermemiz gerekmekiyor. Cumhuriyeti ayakta tutan yegâne kuvvet; milletin kendisi. Türk milleti, Cumhuriyeti benimsemiþ ve bütün deðerlerine sýmsýký sarýlmýþ. Cumhuriyetimizin temel hedefi; görevlerini yerine getiren, haklarýný

tasada, kederde ve sevinçte ortak. Devlet halkýn devleti, üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynaðý Millet iradesi. Büyük Atatürk'ün ortaya koyduðu; ‘Egemenlik Kayýtsýz Þartsýz Milletindir’ ilkesi devletin ve rejimin temelini oluþturuyor. Bütün bunlarýn teminatý Cumhuriyet.

‘GENÇLERÝMÝZ,

hayati görev gençlere düþüyor. Emanet edilen deðerleri muhafaza etmek, daha ileriye taþýmak sorumluluðu gençlerimizin omuzlarýnda. Atatürk'ün bu sorumlulukla ilgili çok veciz þekilde ifade ettiði; ‘Çalýþmadan, öðrenmeden, yorulmadan rahat yaþamanýn yollarýný aramayý alýþkanlýk haline getiren milletler, evvela haysiyetlerini ve daha sonra istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar’ sözlerini hatýrýnýzdan hiç çýkarmayacaðýnýza olan inancýmýz tam.

Haber&Fotoðraflar RECEP MEBET

Bayram programýný izlemek isteyen vatandaþlar, polis barikatýyla karþýlaþtý.

Vatandaþ istedi, engeller kalktý

Çocuklar rahat izlesin diye barikatlar kaldýrýldý

C

umhuriyet Bayramý kutlamalarýnýn Çorum’daki adresi Hürriyet Meydaný oldu. Bayram kutlamalarýný izlemek üzere Hürriyet Meydaný’na gelen vatandaþlar, polis barikatýyla karþýlaþtý. Çocuklarýnýn tören alanýný göremediðini

‘KAZANIMLAR DAN TAVÝZ VERMEYECEÐÝZ’

Çorum Valisi Sabri Baþköy, “Cumhuriyeti ayakta tutan yegâne kuvvet; milletin kendisidir” dedi.

güç tanýmamasýdýr” diye konuþtu. Cumhuriyet bir deðerler manzumesi olduðunu vurgulayan Baþköy, bu sayede temel hak ve özgürlüklerin kanunlar çerçevesinde özgürce kullanýlabildiðine dikkat çekti. “Devlet millet kaynaþmasýný saðlamýþ Cumhuriyeti ileriye taþýmak hedefimizi, günlük hadiselerin gölgelemesine asla izin vermemeliyiz” diyen

Cumhuriyeti kuruþunun 89. yýlý. Þüphesiz ki, insan onuruna, yaradýlýþýna en yakýþýr rejimin adý Cumhuriyet. Cumhuriyeti ideal rejim yapan; milleti ve iradesini ön plana çýkarmasý ve bunun üzerinde herhangi bir güç tanýmamasý. Cumhuriyet bir deðerler manzumesi. Bir bütün olarak algýlanmalý, tüm niteliklerine eþit deðerler atfedilmeli, evrensel kabullerle

Cumhuriyetin ne olduðu iyi kavranmalý ve birleþtiriciliði asla göz ardý edilmemeli. Dolayýsýyla; farklýlýklarý kutsallaþtýrmadan, ama farklýklarý da yok saymadan ortak bir tarihe ve kültüre sahip olarak kimseyi ötekileþtirmeden, bu topraklar üzerinde yaþayan herkesi birinci sýnýf vatandaþ olarak görmemiz, özgürlük ve demokrasiyi Anayasal sýnýrlar içerisinde olabildiðince yaþamak

kullanabilen, öz güveni geliþmiþ, üretken bireyleri topluma kazandýrmak olmuþ. Cumhuriyetin deðerleri neticesinde yukarýda ifade etttiðim gibi bu ülkede yaþayan herkes hür ve birinci sýnýf vatandaþ. Temel hak ve özgürlükler kanunlarla çerçevesi çizilen bir sistem içerisinde özgürce kullanýlabiliyor. Herkes, ayný geçmiþi ve ortak bir geleceði paylaþýyor. Herkes,

GELECEÐÝMÝZ’ Türkiye Cumhuriyeti; önünde uzanan aydýnlýk yolda emin adýmlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediði evrensel ilkeleri muhafaza ederek, uygar dünyanýn onurlu bir üyesi olmak için verdiði kararlý mücadeleyi sürdürecek. Gençlerimiz geleceðimiz, ümidimiz. Ülkemizin, uygar milletler arasýnda hak ettiði yeri almasýnda

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluþunun 89. yýl dönümü nedeniyle dün Hürriyet Meydaný’nda tören düzenlendi.

Kalkýnmýþ, huzurlu, istikrara kavuþmuþ, iyi bir idareyi gerçekleþtirmiþ bir ülke olmak; bizden sonraki nesillerin vatandaþlýðýndan gurur ve onur duyacaklarý bir Cumhuriyet býrakmak temel hedefimiz. Amacýmýz; 89 yýllýk bir mücadelenin ve gayretin ürünü olan üniter yapýmýzdan, Cumhuriyetimizden, demokrasimizden ve diðer kazanýmlarýmýzdan hiç bir taviz vermeden ileriye, daha ileriye, daha da ileriye gitmek. Ýnsan haklarý, demokrasi ve hukukun üstünlüðü ile taçlanmýþ, farklýlýklarýmýzý zenginlik olarak gören, aidiyet duygusunun perçinleþtiði, insan odaklý, devlet millet kaynaþmasýný saðlamýþ Cumhuriyeti ileriye taþýmak hedefimizi, günlük hadiselerin gölgelemesine asla izin vermemeliyiz. Bu anlamlý günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk baþta olmak üzere, Ýstiklal Savaþý kahramanlarýmýzý ve aziz þehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anýyor, Türk Milletinin tarihte eþi benzeri görülmemiþ kahramanlýk destanlarý yazarak gerçekleþtirdiði ve Milli Mücadelenin sonunda kurduðu Cumhuriyetimizin 89. yýl dönümü olan bu günü büyük bir coþku, sevinç ve mutlulukla kutluyoruz.”

11

belirten bazý vatandaþlar, barikatlarýn kaldýrýlmasýný istediler. Vatandaþýn talebi üzerine barikatlar kaldýrýmdan cadde üzerine indirildi. Tepkilerin sürmesi üzerine devreye giren Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, PTT Merkez Müdürlüðü civarýndaki barikatlarýn

kaldýrýlmasý talimatýný verdi. Güvenlik önlemleri nedeniyle tören alanýna yerleþtirildiði belirtilen barikatlar, talimat üzerine kaldýrýlýrken vatandaþlar kutlamalarý engelsiz bir þekilde izlemenin keyfini yaþadý.

Vatandaþlarýn isteði ve Emniyet Müdürü Doðan’ýn talimatý üzerine barikatlar kaldýrýldý.

Barikatlarýn kaldýrýlmasýyla birlikte çocuklar, bayram sevincini doyasýya yaþadý.

Tüfekler

350 ¨‘den baþlayan fiyatlarla

(Ç.HAK:3223


12 SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Bayramlaþma ile ziyaret bir arada K

urban Bayramý nedeniyle Öðretmenevi'nde düzenlenen bayramlaþma töreni Vali Vekili Hüseyin Ýçten'in ev sahipliðinde gerçekletirildi. Bayramlaþma törenine Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Ýl Garnizon Komutaný Albay Hakan Saraç, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Ýl Emniyet Müdürü H. Ýbrahim Doðan, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn müdürleri, sivil toplum kuruluþlarý ile vatandaþlar katýldý. Vali Vekili Hüseyin Ýçten, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn görevlileri, sivil toplum kuruluþlarý ve vatandaþlar ile tek tek bayramlaþtý. Öðretmenevi'nde

Kurban Bayramý nedeniyle Öðretmenevi'nde protokol bayramlaþma merasimi düzenlendi.

düzenlenen Bayramlaþma töreninin ardýndan Vali Vekili Hüseyin Ýçten ve protokol üyeleri Bahçelievler Polis Merkezi Amirliði'ni ziyaret ederek, çalýþan polis memurlarýnýn nezdinde tüm güvenlik birimlerinin ve bayramda çalýþanlarýn Kurban Bay-

ramlarýný kutladý.

Huzurevi unutulmadý Bahçelievler Polis Merkezi Amirliði’ndeki bayramlaþmasýný tamamlayan protokol daha sonra Kamile-Ahmet Akdað Huzurevini ziyaret ederek huzur evi sa-

kinlerinin bayramlarýný kutladý.

Þehit aileleriyle bayramlaþma

Vali Vekili Hüseyin Ýçten ile eþi Aysun Ýçten ve Ýl Emniyet Müdürü H. Ýbrahim Doðan, Ýstanbul Gaziosmanpaþa’da uðradýðý si-

lahlý saldýrýda þehit düþen polis memuru Zekeriya Yurdakul’un acýlý eþi Günnur Yurdakul ve kýzý Elif’i Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret ederek bayramlarýný kutlayarak çeþitli hediyeler verdi. Ayrýca Vali yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk ve eþi Saadet Öztürk, Hakkari Merkez Geçimli Köyü Jandarma Karakol Komutanlýðý emrinde görevli iken çýkan silahlý çatýþmada þehit düþen Jandarma Er B. Mevlüt Tütüncüoðlu'nun acýlý eþi Hülya Tütüncüoðlu ve oðlu Ö.Güneþ Tütüncüoðlu'nu Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evlerinde ziyaret ederek bayramlarýný kutladý.

Vali Vekili Hüseyin Ýçten ve protokol üyeleri Bahçelievler Polis Merkezi Amirliði'ni ile þehit ailesini ziyaret etti.

Kurban Bayramý’nda huzurevi sakinleri ziyaret edilerek bayramlaþma merasimi yapýldý.

Emekli meslektaþa ziyaret

Vali Sabri Baþköy, emekli Vali Muammer Akman'a bayram ziyareti gerçekleþtirdi.

Valilik’te bayramlaþma

ali Sabri Baþköy, Kurban Bayramý Vöncesinde valilik personeli ile bayramlaþtý. Kurban Bayramý tatiline girilmeden son mesai gününde Vali Yardýmcýlarý, içiþleri müdürleri, il müdürleri ve valilik ana binada çalýþan tüm personel ile Valilik makamýnda tek tek bayramlaþan Vali Baþköy, saðlýk ve mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Vali’den Canbek’e ziyaret

Vali Sabri Baþköy, Kurban Bayramý öncesinde valilik personeli ile bayramlaþtý.

V

ali Sabri Baþköy iade-i ziyaretlerini sürdürüyor. Vali Baþköy, Esnaf ve Sanatkârlarý Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Vedat Canbek ile diðer yönetim kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Ziyaret sýrasýnda esnafýn sorunlarýna iliþkin konular ele alýndý.

Ç

orum Belediyesi geleneksel bayramlaþma merasimi Kurban Bayramý'nýn ikinci günü Baþkanlýk Makamý'nda gerçekleþti. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre, vatandaþlarýn, partililerin ve belediye personelinin yoðun ilgi gösterdiði bayramlaþma törenine Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Turhan Candan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Ýlçe ve Belde Belediye Baþkanlarý, Ticaret Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Yönetim Kurul Üyeleri ve Meclis Üyeleri, AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ve yönetim kurulu üyeleri ile Daire Müdürleri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, oda temsilcileri de katýldý. Gelen misafirleri makamýnda aðýrlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tüm vatandaþlarýn da bayramýný kutladý.

Vali Sabri Baþköy iade-i ziyaretlerini sürdürüyor.

Vatandaþlar, partililer ve belediye personeli ile bayramlaþma merasimi düzenlendi.

Bayram’da çalýþan personele teþekkür

B

V

ali Sabri Baþköy, emekli Vali Muammer Akman'a bayram ziyareti gerçekleþtirdi. Bahçelievler Mahallesinde oturan emekli Vali Muammer Akman'ý evinde ziyaret ederek bayramlaþan Vali Baþköy; saðlýklý ve mutlu nice bayramlar temennisinde bulundu.

Belediye’de bayramlaþma Çorum Belediyesi geleneksel bayramlaþma merasimi makamda gerçekleþtirildi.

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün, bayramýn üçüncü günü bayramda çalýþan personelini yalnýz býrakmadýðý belirtildi. Baþkan Külcü, Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, Su Kanalizasyon Birimi, Su Teknisyenliði ve Ýtfaiye Müdürlüðü'ne giderek bayramda da görev yapan nöbetçi personeliyle tek tek bayramlaþtý. Yapýlan açýklamaya göre, Baþkan Külcü, beraberinde Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir ve Turhan Candan, Özel Kalem Müdürü Murat Erdem'le birlikte bayramýn 3. günü sabah erken saatlerde ilk olarak Temizlik Ýþleri Müdürlüðü personeliyle bayramlaþtý. Baþkan Külcü, bayramlaþma esnasýnda yaptýðý konuþmada personelinin bayramýný kutlayarak "Allah sevdiklerinizle beraber saðlýk içinde, huzur içinde nice güzel bayramlar yaþamayý nasip etsin. Bayramlar bizim kýrgýnlýklarýmýzýn, küskünlüklerimizin sona erdirildiði günlerdir. Biz burada huzur içerisinde bir bayram yaþýyoruz ama etrafýmýzda farklý ülkelerde sýkýntý yaþayan Müslüman kardeþlerimiz var. Ýnþallah bundan sonraki bayramlarý Müslümanlar olarak

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, makamda bayram kutlamasý yaptý.

daha huzur içerisinde kutlarýz.” dedi. Temizlik Ýþleri'nin Belediye çalýþmalarý dendiðinde ilk akla gelen hizmet olduðunun altýný çizen Baþkan Külcü, "Sizler bizim elimiz, ayaðýmýz, gözümüz, kulaðýmýz, her þeyimizsiniz. Gazi Caddesi ve Ýnönü Caddesi'ni rahatlatan fevkalade bir sisteme geçtik. Mahallelerde de

ayný þekilde çalýþmalarýmýz devam ediyor. Yapýlan son araþtýrmalarda Çorum Belediyesi'nin yapmýþ olduðu iþlerde en kayda deðer noktada olanlardan bir tanesi temizlik iþleridir. Çorum Belediyesi þehrin temizliðini en iyi þekilde yapýyor sonucu çýkmýþtýr." dedi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nden, Su

Teknisyenliði'ne ve daha sonra da Ýtfaiye Müdürlüðü'ne geçen Baþkan Külcü, burada da görevli nöbetçi personelle bayramlaþarak bir süre sohbet etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bayramda mesai baþýnda olan personeline gösterdikleri özveri ve gayretli çalýþmalarý nedeniyle de teþekkür

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bayramýn üçüncü günü bayramda çalýþan personeli ile bayramlaþtý.

Külcü, itfaiye personelinin bayramýný kutladý.


SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý

"Baba Sadýk" 1

Cumhuriyet Bayramýný kutlarken 89 yýllýk süre içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünya devletleri arasýnda varlýðýný þerefle sürdürmüþtür. Bu zaman dilimi pekçok acý tatlý hatýralarla yaþanmýþtýr. Bugün gelinen nokta dünden daha zengin, dünden daha aydýnlýk, dünden daha fazla umutlarla dolu olmalýdýr. Mutlaka dünyadaki bütün devletler bulunduklarý seviyeyi hem korumak, hem de daha ileri seviyelere her alanda kavuþmak için çaba göstermek mecburiyetindedir. Türkiye Cumhuriyetinin bireyleri ve vatandaþlarý olarak birlik beraberlik ve yorulmak bilmeyen bir çalýþma azmi içinde olmak, her Türk vatandaþý için, bir hayat ve gelecek vazifesidir. Her bir yeni gün Türkiye Cumhuriyet'ine sahip olan vatandaþlar olarak yarýnlara daha güvenli bir bakýþla, demokrasi yönetiminin en geniþ hak ve özgürlüklerinden eþit ölçüde yararlanarak dost düþman bütün dünyada dik ve özgür duruþumuzu gösterebilmeliyiz. Ýlk Meclisi kuranlara ve istilaya uðramýþ vatan topraklarýndan iþgalcileri söküp atanlara layýk nesiller olmak için, Türkiye Cumhuriyetinin bekasý için, baðýmsýzlýk içinde, hür yaþayabilmek için, demokrasilerin en kutsal çatýsý olan Büyük Millet Meclisimizin devamlý çalýþýr olmasýný saðlamak her vatandaþýn vazifesidir. Vatandaþlar demokratik haklarýný kullanarak, seçimlere katýlarak bu meclisi oluþturacak milli iradeyi ortaya koyacaklar ve onun varlýðý ile iftihar edeceklerdir. Bu milli bayram gününde; istiklalimiz - baðýmsýzlýðýmýz ve hürriyetimiz için bizlere kanlarý, canlarý, akýllarý ve her türlü maddi manevi varlýklarý ile hizmet etmiþ ecdadýmýza rahmetler diliyorum. Geçmiþimize olan duygusal baðým kiþiliðimin güçlü bir parçasýdýr. Gazi bir babanýn çocuðu olmak, savaþ hikâyeleri dinleyerek büyümek ve bu arada savaþta esir düþmüþ bir babanýn esaret günlerini dinlerken özgürlüðün ne demek olduðunu daha iyi kavramýþ olmak ruhumda büyük bir hürriyet ve istiklal duygusu yaratmýþtýr. Bando sesi duyunca duygulanýrým, Mehmetçiklerin, öðrenci-

lerin yürüyüþ kolunda coþkulu adýmlarý gözlerimi yaþartýr. Bayraðýmýza olan sevgimiz sevgiden de öte bir aþktýr. Vatan sevgisi yüreklerimizde bir imandýr. Bizler dünyada fani insanlarýz. Büyük Atatürk ne demiþti: "Benim fani vücudum elbet bir gün toprak olacaktýr. Lakin Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktýr." Bizim görevimiz her nerede ne görevde ve her ne durumda olursak olalým Türkiye Cumhuriyetini korumak ve yaþatmak vazifemizi unutmamaktýr. Coðrafyasýz vatan olmaz. Coðrafya Türkiye'dir. Bu vatanda kurulmuþ olan Devlet Türkiye Cumhuriyetidir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin vatandaþý olmak bir þerefli insan olmak demektir. Hür ve baðýmsýz bir devlete sahip olmak insanlara Allah'ýn bir lütfüdür. Allah'ýn bu lütfüne ulaþabilmek için yapýlan mücadelelerde dökülmüþ kanlar, verilmiþ canlar ödenmiþ bedeller var olduðunu unutmamak gerekir. Eðer atalarýmýzýn o büyük gayret ve fedakârlýklarý olmasaydý, herhalde bugün böyle hür bir vatanýn ve baðýmsýz bir devletin sahibi zor olurduk. Bizim için feda edilmiþ canlara aziz þehitlerimize rahmet olsun. Bayram günleri güzel günlerdir. Biraz geçmiþi düþünerek ve vatan ve devlet sahibi olmanýn bir kimlik sahibi olmak olduðunun farkýna vararak bayram günlerini kutlamak bana yaþama ve çalýþma azmi vermektedir. Bayram yerinde ve ailelerimizde kuþaklar buluþmasýnda dün hatýrlanmalý ve yarýnlara umutlu bakýþlar için düþünceler ortaya konulmalýdýr. Fedakârlýkla, gayretle azimle geleceðimizin daha zengin, daha müreffeh ve daha güçlü olmasýný temin için çalýþmalýyýz. Uygarlýkta geri kalmamalýyýz. Çaðýn gerektirdiði eðitimi en yüksek þekliyle çocuklarýmýza kazandýrmalýyýz. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasý dileklerimle, bu büyük bayramý kutluyorum.

Günlük

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:17 Teþrin-i Evvel 1428 Hýzýr: 178

30

2012

EKÝM

HATIRLATMA: Vergi Damga Vergisi, KDV ve Aylýk Muhtasar vergileri ödenecek.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.34 06.01 11.31 14.20 16.49 18.08

KUR’ÂN-I KERÎMÝN DURAKLARI Ahmed ibni Kemâl pâþanýn “rahmetullahi teâlâ aleyh” Kur’ân-ý kerîmin secâvendleri [ya’nî duraklarý] için yazdýðý þi’r aþaðýdadýr: cim........ : Câiz geçmek ondan, hem revâ, ............... durmak fekat, evlâdýr sana! ze........... : Câiz, onda dahî durdular, ............... geçmeði, dahâ iyi gördüler. tý............. : Mutlaka durmak niþânýdýr, ............... nerde görsen, orda hemen dur! sat......... : Durmakda ruhsat var dediler, ............... nefes almaða izn verdiler. mim....... : Lâzým durmak burada elbet ............... geçmede, küfrden korkulur pek! lâ............ : Durulmaz! demekdir her yerde, ............... durma hiç! alma hem nefes de! Bu tertîble oku, itmâm et! sevâbýn cümleye ihsân et! Ayn harfi, rükü’ demekdir. Ömer Fârûkun “radýyallahü anh” kýldýrýrken, ayakda okumayý bitirip, rükü’a eðildiðini gösterir. Ayn iþâreti, hep âyetlerin sonunda bulunmakdadýr. Lâ bulunan yerde durulursa, evvelki kelime ile birlikde tekrâr okunur. Âyet-i kerîme sonunda durunca, tekrâr edilmez.

SAÐLIK - CEVÝZ ÇOK FAYDALIDIR

* Baðýrsak aðrýlarýný ve basuru geçirir. * Ýncir ve sedef otu ile birlikte yenirse zehirlenmeye iyi gelir. * Kanamayý keser. * Göðüs ve nefes borusu aðrýlarýný giderir, öksürüðü keser. * Saçkýran hastalýðýna faydalýdýr. * Boðaz iltihaplarýný geçirir. * Yeþil kabuklarýnýn kaynamýþ suyu sivilceleri iyileþtirir. * Saç ve eller boyanabilir. * Göz iltihaplarýný giderir. * Derinin yanmasýný önler. * Midenin þifasýdýr, hazmý kolaylaþtýrýr. * Felçliler için çok faydalýdýr. * Ciðeri kuvvetlendirir, diþleri parlatýr. * Karýnda su toplanmasýna mâni olur. * Ýshali keser, kabýzlýðý geçirir.

VEFAT EDENLER 1-Servan Köyü’nden gelme Cafer KESER. 2- Hamdiköy’den gelme Halit Bekkay’ýn kýzý Hasan Bekkay’ýn kardeþi Þehnaz KAÇMA. 3- Palabýyýk Köyü’nden gelme Duran Alkan’ýn eþi öðretmen Ali Alkan, Remziye, Zeynep, Sevil Serpil’in anneleri Zinet ALKAN. 4- Simitçi Yýlmaz Boyraz’ýn ablasý, Ali Biber’in annesi Satý BÝBER. 5- Palabýyýk Köyü’nden gelme merhum Çakýr Mehmed’in hanýmý Fatma TEPE. 6- Aydýn Demir’in oðlu Ayhan Demir’in yeðeni Sezgin DEMÝR. 7- Orman Su Ýþleri Müdürlüðü’nden Mehmet Temel, Tamer Temel’in babalarý Bekir TEMEL. 8- Çoban Divan Köyü’nden gelme Mehmet AKTAN. 9- Kavacýk Köyü’nden gelme Zekiye ve Dursun Kýrýþ’ýn kayýnvalidesi, traktörcü esnafýndan Muharrem, Necmettin, Vedat Kýrýþ’ýn anneannesi Meryem VARAN. 10- DSÝ’den emekli Cengiz Akkuþ’un annesi Elmas ESER. 11- Narlýk Köyü’nden gelme samancý kamyoncu esnafýndan Haydar Çil’in oðlu Bayram ÇÝL.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Abdulkadir Ozulu

Bayram güzellikleri

Ýki bayramý birlikte idrak ettik. Ýlki dini bayramlarýmýzdan kurban bayramýydý. Sonbaharýn ýlýk günlerinde yaþadýk kurban bayramý-

deðerleri hayata geçirdikçe, çeþitli sýkýntýlarýný daha kolay giderirler. * ný. Kutladýðýmýz ikinci bayramýmýz ise Cumhuriyet bayramýdýr. Sevgi, saygý ve muhabbet dolu kucaklaþmalar, paylaþýmlar gönülleri þenlendirdi. Cumhuriyetimizin 89.yýlýndayýz. Zamanla yýpranan insan iliþkilerinin tamiri için bayBu büyük bayramýmýz kutlu olsun. ramlara ihtiyaç vardýr. Ýnsanýz, haliyle hata yapar kýrarýz, Cumhuriyet, halk idaresi. üzeriz, ihmal ederiz insanlarý, küseriz bazýlarýna. Ceviz Demokrasinin toplumsal, hukuki temeli. kabuðunu doldurmayan sebepler yüzünden olduðunu anAtatürk, millet iradesini hakim kýlmak için bu yöneladýðýmýzda kimi zaman gururumuz elimizi kolumuzu Þahin ERTÜRK tim þeklini tercih ederken, dünyanýn gidiþatýný anlamýþtý. baðlar da, uzaktan uzaða durumun sýkýntýsýný yaþarýz ve kalbimiz hüznün aðýrlýðýyla inler. Bayramlardýr imdadýmýza yetiCumhuriyetin erdem olduðunu belirten Atatürk, milletimize þen. Ýnançlarýmýzýn gereði olarak, Allah rýzasý için birbirimize elleolan sevgisini, onun iradesine duyduðu saygýyý, milletimizin saðdurimizi uzatýrken gönül kapýlarýmýz da açýlýverir. yusuna karþý beslediði güveni baþta cumhuriyet olmak üzere yaptýðý yeniliklerle hayata geçirmiþtir. Bayram, yardýmlaþmadýr bizim deðerler dünyamýzda. Cumhuriyet siyasal ve hukuki bir aþamadýr tarihimiz içerisinBayram arayýp sormaktýr. de. Modern çaðýn zihniyet geliþimini bu yeniliklerle kavrayýp hayaTebessümle yakýnlaþmaktýr insanlara. týný sürdüren milletimiz, demokratik sistemin temellerini bu baðNeticede birey, toplumsallaþýr bayramlýk her davranýþýyla. lamda saðlamlaþtýrmýþtýr. Milletler birbirini tamamlayan, bayramlarda anlamýný bulan nice Bütün milletimizin bayramlarýný kutlarým.

DEÐÝNMELER

Tefekkür Dünyamýz

Onu eskiler iyi tanýr. Aslen Tosyalýdýr. Kastamonu'nun Tosyasý…. Gençliðin verdiði efkarý ile meyhanede arkadaþlarý ile ,baþka tabir ile "kafayý çekiyor" Sadýk Büyükkaragöz.Daha sonraki yýllarda kirazlý mescid erenleri "Baba Sadýk" lakabýný vereceklerdir. O yýllarda her evde radyo Raþit Yücel yoktur. rasityücel@ Televizyon ise sadece corumhakimiyet. net hayal… Radyoda TRT haberleri veriliyor. "Nur ayini yapanlar yakalandý" Bu haber baba sadýk beyi oldukça tehevvüre sevk eder. Masa örtüsünü çektiði gibi fýrlatýr. "Bu dindarlardan ne istiyor bu alçaklar? Meydanda bu kadar haylaz ve zararlý insanlar varken bu insanlardan ne istiyorlar?" diye feryat eder. Masa bir tarafa bardaklar bir tarafa gider. Meyhane karýþýr. Neyse baba sadýk teskin edilir. Yýllar geçer ve Baba Sadýk Çorum Kargý ilçesine orman þefi olarak atanýr. Tosyalý Ekrem efendi vesilesi ile Nurlarý tanýmýþ ve "Nur Talebesi" olmuþtur. Henüz evlenmemiþtir. O yýllar da risaleler Ankara'da basýlmaktadýr. Þiddetle elemanlara ihtiyaç vardýr. Bediüzzaman hazretleri Kargýdan bir kiþi ister Ankara'ya.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER ZÜLAL

BÝLGE

BAHABEY CAD. NO:34/A - EÞREF HOCA CAD. NO:21/4 AKBANK YANI 34/A 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI 212 05 55 227 76 78

METEOROLOJÝ

2.33 2.345

Emzik ve biberonlara dikkat! Uzun süre biberonla beslenen ve yalancý emzik emen, parmaðýný emen çocuklarýn diþ ve çene yapýlarýnda bozukluklar oluþuyor. Uzmanlar, özellikle 3 yaþýndan sonra çocuklara emzik ve biberon verilmemesi gerektiðine dikkat çekiyor. Bu yaþtan sonra parmaðýný emme alýþkanlýðý olan çocuklarýn da bu alýþkanlýklarýndan vazgeçirilmesi gerektiði belirtiliyor. Diþ Hekimi Tülay Tacettinoðlu, emzik ve biberonun diþlerde çapraþýklýða neden olabileceðini, ayrýca sürekli emme refleksi sonrasýnda aðýzda oluþan hava boþluðu basýncýyla damak derinliðinin artarak diþ arký darlýðý oluþacaðýný söyledi. Ýki yanak tarafýndan baský oluþacaðý için çene yapýsýnýn bozulacaðý uyarýsýnda bulunan Tacettinoðlu, ailelerin, çocuklarýna üç yaþýndan sonra mümkün olduðu kadar biberon ve emzik vermemesi gerektiðini vurguladý. Çocuklarda süt diþlerin anne karnýnda

oluþmaya baþlamasý nedeniyle anne adaylarýnýn gebelik döneminde çok iyi beslenmesi gerektiðinin altýný çizen Tacettinoðlu, özellikle diþ ve kemik yapýsýnýn geliþimi için gerekli olan kalsiyum içerikli gýdalarýn tüketimine özen gösterilmesi gerektiðini vurguladý. Mineral bakýmýndan zengin tabii gýdalarýn yaný sýra süt, yoðurt, peynir gibi gýdalarýn gebelik esnasýnda mutlaka tüketilmesi gerektiðini kaydeden Tacettinoðlu, doðumdan sonra da çocuðun bu gýdalara devam etmesinin diþ ve kemik geliþimine katký saðlayacaðýný dile getirdi. Çocuk yetiþtirirken, ebeveynlerin yaptýðý en büyük hatalardan birisinin sürekli biberonla besleme veya çocuk her aðladýðýnda yalancý emzik verme alýþkanlýðý olduðuna dikkat çeken Tacettinoðlu, kazanýlan alýþkanlýðýn uzun süre devam ettiðini ve bu durumun çene ve diþ yapýsýnda bozulmalara neden olduðunu söyledi. Çene yapýsýnýn bozulmasý sonrasýnda

diþlerin çapraþýk çýktýðýný ve çocuklarýn ileriki yaþamlarýnda hem görünüþ hem de diþ saðlýðý açýsýndan farklý problemlere neden olduðunu aktaran Tacettinoðlu, þöyle dedi: "Çapraþýk diþlerin temizliði ve bakýmý normal diþlere oranla çok daha zor olduðu için çürüme riski daha fazladýr. Ayrýca, görünüm olarak da insanlarý rahatsýz edeceði için yaþam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Çocuklar bu durumu psikolojik bir sorun haline getirebilir. Bu nedenle ailelerin çocukluk döneminde biberon ve emzik kullanýmýna dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrýca, parmaðýný emen çocuklarýn da bu davranýþtan uzaklaþtýrýlmasý, unutturulmasý gerekiyor. Çünkü parmak emme de çene ve diþ yapýsýný bozan en büyük faktörler arasýnda yer alýyor. Sürekli emme refleksi içerisinde olan çocuklarýn damak derinliði artýyor ve yanlardan basýnç uygulanarak diþ arklarý daralýyor. Bu da diþlerin olmasý gerekenden farklý yerlerde çýkmasýna neden oluyor."

1.80 1.81

24 ayar

ALIÞ

99,93

SATIÞ

101,46

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6424 20 EKÝM 2012 SALI

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Hicri Kamerî: 15 - Zil Hicce: 1433

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorum’da yaþayan esnaf geleneði

Esnaf duada buluþtu Ç

orumlu esnaf ve sanatkârlar, ahilik gelenekleri arasýnda yer alan arefe duasý

geleneðini tüm canlýlýðý ile yaþatýyor. Kurban Bayramý dolayýsýyla Çorum

Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði'ne baðlý bazý meslek odalarý tarafýndan düzenlenen

geleneksel arefe duasý programlarý geçtiðimiz Çarþamba günü gerçekleþti.

Esnaf ve sanatkârlar, ahilik gelenekleri arasýnda yer alan arefe duasý geleneðini tüm canlýlýðý ile yaþatýyor.

A

Çilingir, Sobacý ve Tenekeciler Odasý, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý, Dikici ve Kunduracýlar Odasý, Leblebici ve Kuruyemiþçiler ile Saraçlar Ocaðý tarafýndan düzenlenen arefe dualarýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý meslek odasý baþkanlarý, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayýda esnaf katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan arefe duasý programlarý imam-hatipler tarafýndan yapýlan dualarla sona erdi. Düzenlenen programlara katýlan protokol mensuplarý, esnafýn bayramýný kutlayarak hayýrlý iþler ve bereketli kazançlar dilediler.

Kýlýç: ‘Birliðimiz ve dirliðimiz bozulmasýn’

refe dualarýnda konuþan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkârlara seslenerek birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. Ahilik geleneklerini yaþatan Çorumesnafýnýn örnek bir birliktelik sergilediðini kaydeden Yalçýn Kýlýç, “Allah; birliðimizi ve dirliðimizi bozmasýn” dedi. Esnaf geleneklerinin yaþatýlarak gelecek kuþaklara taþýnmasý gerektiðini vurgulayan Kýlýç, “Bizi biz yapan geleneklerimizi

unutmayalým” diye konuþtu. Çorumlu esnaf ve sanatkârlarýn sahip olduðu geleneksel deðerlerin altýný çizen ÇESOB Baþkaný Kýlýç, “Bu birliktelik daha da geniþletilerek geleceðe taþýnmalý” mesajýný verdi. Geleneksel duada esnafý yalnýz býrakmayan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan’a teþekkür eden Kýlýç, ÇESOB'un Çorum esnafýnýn sesi olduðunu hatýrlattý. Kýlýç, tüm esnaf ve sanatkârlarýn Kurban Bayramý'ný tebrik etti.

ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, birlik ve beraberliðin önemini vurguladý.

‘Bu gelenek hiç bitmesin’ B

elediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, “Dua, bu topraklardaki hakimiyetimizin teminatý” dedi. Çorum esnafý tarafýndan yaþatýlan arefe duasý geleneðinin nice yýllar devam etmesini dileyen Turhan Candan, Ahilik geleneklerini sürdüren Çorumlu esnaf ve sanatkârlarýn Türkiye’ye örnek olduðunu söyledi. Çilingir, Sobacý ve Tenekeciler Odasý tarafýndan düzenlenen arefe duasýnda konuþan Candan, ahilik geleneklerinin yaþatýlmasýnýn, esnaf ve sanatkârlarýn birlik ve beraberliði açýsýndan büyük önem taþýdýðýna da dikkat çekti. Candan, þöyle konuþtu: “Bayramlar, birlik ve beraberlik günleridir. Çorum Belediyesi olarak hayata geçirdiðimiz

projelerle esnafýmýzýn ve halkýn hizmetindeyiz. Arefe duasý geleneðini yaþatan ÇESOB'u ve oda baþkanlarýmýzý tebrik ediyorum. Ahirete intikal eden esnaf ve sanatkarlarýn da rahmet ve minnetle anýldýðý bu tür etkinliklerin devamýný diliyorum. Tüm esnaf ve sanatkarlarýmýzýn bayramýný tebrik ediyorum.”

Turhan Candan, “Dua, bu topraklardaki hakimiyetimizin teminatý” dedi.

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Candan’a, iþlemeli bakýr süs eþyasý hediye edildi.

Kunduracýlar’dan geleneksel dua Çöplü Çarþýsý'ndaki Dikici ve Kunduracýlar Odasý Baþkanlýðý'nda arefe duasý yapýldý.

D

ikici ve Kunduracýlar Odasý üyeleri, geleneksel arefe duasý programýnda bir araya geldi Çöplü Çarþýsý'ndaki Dikici ve Kunduracýlar Odasý Baþkanlýðý'nda düzenlenen duaya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç katýldý. Dikici ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Ýhsan Dalyan’ýn evsahipliðindeki duada bazý meslek odasý baþkanlarý ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile esnaf da hazýr bulundu. Ulu Cami Müezzini Samettin Ertürk’ün Kuran-ý Kerim tilaveti

ile baþlayan program, Ulu Camii Baþ Ýmam Hatibi Mustafa Gökmen tarafýndan yapýlan dua ile sona erdi. Protokol

mensuplarýnýn günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmalarýnýn ardýndan duaya katýlanlara çeþitli ikramlarda bulunuldu. Bereketli kazanç ve

huzurlu bir bayram için dua eden dikici ve kunduracýlar, ahirete göçen ustalarýný da hayýrla yâd ederek vefa örneði sergilediler.

Saraçlar’dan arefe duasý Dikici ve kunduracýlar, arefe duasýnda bir araya geldi.

S

araçlar Ocaðý'nda yetiþen Arasta esnafý tarafýndan düzenlenen geleneksel 'Arefe Duasý' programý, Öz-Ýþ Sarraciye'de gerçekleþti. Orhan ve Adil Saracoðlu kardeþlerin öncülüðünde düzenlenen duaya Öz-Ýþ Sarraciye sahipleri Mehmet ve Ömer Çatal ev sahipliði yaptý. Geleneksel arefe duasý programýna Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile meslek mensuplarý katýldý. Karakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi Fikrettin Çýplak Hocaefendi’nin Kuran-ý Kerim tilaveti, günün anlam ve önemiyle ilgili vaazýnýn ardýndan arefe duasýný Zakir Kümbül yaptý. Ahirete intikal eden meslek mensuplarýnýn da unutulmadýðý duada, saraçlarýn hayýrlý bir Kurban Bayramý ve çalýþma sezonu geçirmesi dileðinde bulunuldu.

'Arefe Duasý' programý, Öz-Ýþ Sarraciye'de gerçekleþti.

Saraçlar Ocaðý'nda yetiþen Arasta esnafý arefe duasýnda buluþtu.


SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

15

Sobacýlar’dan dua Ç

ilingir, Sobacý ve Tenekeciler Odasý tarafýndan düzenlenen 'Arefe Duasý', Ýnkýlap Caddesi'nde gerçekleþti. Arefe günü gerçekleþen duaya Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bazý oda baþkanlarý ile Çilingir, Sobacý ve Tenekeciler Odasý'na üye esnaf ve sanatkârlar katýldý. Çilingir, Sobacý ve Tenekeciler Odasý

Arefe günü düzenlenen duada, ahirete intikal eden esnaf ve sanatkarlar unutulmadý.

Baþkaný Halil Taþkaldýran'ýn açýþ konuþmasý ile baþlayan programda sýrasýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da birer konuþma yaparak esnaf ve sanatkârlarýn bayramýný kutladýlar. Sancaktar Camii Ýmam Hatipleri’nden Mehmet Küçükgüler’in yaptýðý dua için ellerini semaya açan esnaf, helâl rýzýk ve hayýrlý bir bayram geçirmeyi niyaz ettiler.

Bayramda üçü bir arada

Siyasi partilerin il baþkanlarý, birlik ve beraberlik mesajlarý verdiler.

‘Ortak paydamýz Çorum’ T

Çilingir, Sobacý ve Tenekeciler Odasý tarafýndan düzenlenen 'Arefe Duasý', Ýnkýlap Caddesi'nde gerçekleþti.

Kalaycýlar da dua etti Ç

orum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý, Kurban Bayramý nedeniyle arefe duasý düzenledi. Yukarý Sanayi’de düzenlenen duaya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile çok sayýda esnaf katýldý. Oda Baþkaný Bilal Çetin’in evsahipliðindeki duada, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Yönetim Kurulu

Ç

Üyeleri de hazýr bulundu. Bilal Çetin’in günün anlam ve önemi ile ilgili açýþ konuþmasýnýn ardýndan sýrasýyla söz alan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, kalaycý ve hýrdavatçýlarýn bayramýný tebrik ettiler. Han Camii din görevlilerinden Abdullah Þahin’in Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan Hüseyin Erci’nin

yaptýðý duaya 'âmin' diyen esnaf, hayýrlý bir bayram ve bereketli kazanç diledi-

ler.

Programýn ardýndan Baþkan

Yardýmcýsý Candan’a bakýr süs eþyasý hediye edildi.

Duaya katýlanlara ikramlarda bulunuldu.

BULUÞMANIN MÝMARI

Siyasi partilerin bayramlaþma programýný organize eden MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, geçmiþ yýllarda baþlattýklarý buluþmanýn Çorum’da artýk geleneðe dönüþtüðünü söyledi. Tüm siyasi parti mensuplarýnýn ve Çorum halkýnýn Kurban Bayramý’ný tebrik eden Ercan Daþtan, bayram süresince yaþanan geliþmeleri takip eden fedakar basýn mensuplarýný da unutmadý. “Çorum için hep birlikte hareket etmenin daha faydalý olacaðýna inanýyorum” diyen Daþtan, aðýz tadýyla birlik ve beraberlikle nice bayramlar diledi.

‘ÇORUM’U ELBÝRLÝÐÝYLE GELECEÐE TAÞIYACAÐIZ’

Çorum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý, arefe duasý düzenledi.

Leblebici ve kuruyemiþçiler ellerini arefe duasý için açtý

orum Leblebici ve Kuruyemiþçiler Ocaðý tarafýndan düzenlenen arefe duasý, Gülþen Leblebi ve Kuruyemiþ'te gerçekleþti. Burhan ve Mustafa Gülþen'in ev sahipliðinde gerçekleþen duaya Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Leblebici ve Kuruyemiþçiler Ocaðý Baþkaný Mahmut Ahýska, bazý meslek odasý baþkanlarý, sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayýda esnaf katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda arefe duasýný Tabakhane Camii emekli Ýmam Hatibi Osman Ezer yaptý. Duaya 'âmin' diyen esnaf, Allah'tan hayýrlý iþ ve bereketli kazanç dilediler. Üç Aylar'ýn baþlangýcý, Ramazan ve Kurban Bayramlarý arefesinde de olmak üzere yýlda üç kez düzenlenen Arefe Duasý hakkýnda bilgi veren Gülþen Leblebi sahiplerinden Mustafa Gülþen, evsahipliði yaptýklarý programda leblebicilerin pîri kabul edilen Ahmed-i Sever hazretleri ve ahirete intikal eden tüm lebleciler için de dua ettiklerini belirtti.

ürkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partileri il baþkanlarý, Kurban Bayramý nedeniyle bir araya geldi. Bayramýn ilk günü Küçük Ev Çay Bahçesi’nde gerçekleþen bayramlaþmaya AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan katýldý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül’ün de hazýr bulunduðu buluþmada sýrasýyla birer konuþma yapan siyasiler, Çorum halkýnýn Kurban Bayramý’ný kutladýlar. Çorum’a dair açýklamalarda bulunan il baþkanlarý, birlik ve beraberlik mesajlarý verdiler.

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, “Siyasi görüþ ayýrt etmeden Çorum’u elbirliðiyle daha ileri noktalara taþýyacaðýz” dedi. “Böyle anlamlý bir günde bu birliktelik fotoðrafý içerisinde yer almaktan mutluyum” diyen Ahmet Sami Ceylan, tüm Ýslâm âleminin ve Türk milletinin bayramýný tebrik etti. Bayram buluþmasýna katýlan siyasi parti baþkanlarýný tebrik eden Ceylan, þöyle konuþtu: “Farklý partilerde ve görüþlerde de olsak ortak noktada buluþabiliyoruz. Ortak arzumuz Çorum’a hizmet etmek ve memleketimizi daha ileri taþýmak. Çorum’da seviyeli siyaset yapan il baþkanlarýmýza teþekkür ediyorum. Gerginliklerden uzak, Çorum için birleþebilen bir anlayýþ sergileyen parti baþkanlarýmýzý bir kez daha tebrik ediyorum. Diðer bayramlarda da bu tablonun devamýný diliyorum.”

‘HEP BÝRLÝKTE ÇORUM ÝÇÝN ÇALIÞACAÐIZ’

Ýl baþkanlarý, birbirleriyle bayramlaþtý.

Bayramlaþma programýnda konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, “Hep birlikte Çorum için çalýþacaðýz” dedi. Kurban Bayramý ve Cumhuriyet Bayramý’ný kutlayan Cengiz Atlas, “Farklý siyasi görüþ, düþünce ve inançlarýmýz olsa da bunlar bizim zenginliklerimiz” diye konuþtu. Çorum’un geliþmesi, büyümesi ve siyasette çýtanýn yükselmesi adýna her siyasi parti ve sivil toplum kuruluþuyla iþbirliðine hazýr olduklarýný hatýrlatan Atlas, konuþmasýný þöyle sürdürdü: “Bayramlar kýrgýnlýk ve küskünlüklerin geride kaldýðý müstesna günlerdir. Bu tablo, özlediðimiz bayramlarýn göstergesi. Hep birlikte Çorum için çalýþacaðýz. Barýþ, huzur ve kardeþlik açýsýndan Çorum önemli bir il. Bu kardeþliði siyasi partiler olarak da sürdürme konusunda hepimize görev düþüyor. Muhalefet olarak bu hususta elbette biz de görevimizi yerine getireceðiz. ” Bayram buluþmasýnda konuþan AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, “Çorum huzurun kenti” derken CHP Ýl Baþkaný Saim Topgül ise, “Bu tabloda milletvekillerimizi de aramýzda görmek isterdik” diye konuþtu. Siyasi partilerin bayram buluþmasý, yapýlan açýklamalarýn ardýndan sona erdi.

Siyasiler, bayramda da mesai yapan basýn mensuplarýný tebrik ettiler.

Vatandaþýn elektrik çilesi Arefe duasý, Gülþen Leblebi ve Kuruyemiþ'te gerçekleþti.

Esnaf ve sanatkarlar arefe duasý programýna büyük ilgi gösterdiler.

M

imar Sinan Mahallesi sakinlerinden Ali Boztilki, altyapý çalýþmalarý sýrasýnda zarar gören elektrik hattý nedeniyle aylardýr karanlýkta kaldýklarýný söyledi. Fevzi Çakmak Caddesi 17. Sokak’ta bulunan Barýþ Apartmaný sakinleri olarak Kurban Bayramý’na da elektriksiz girdiklerini anlatan Ali Boztilki, komþudan çektikleri seyyar kablo aracýlýðýyla ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþtýklarýný kaydetti.

Ali Boztilki, yetkililerden çözüm bekliyor.

Yaþadýklarý problemi yetkililere bildirmelerine karþýn sonuç alamadýklarýný vurgulayan Boztilki, “Üstelik tüm elektrikli eþyalarýmýz bozularak kullanýlamaz hale geldi” dedi. Dolaptaki gýdalarýn da bozulduðunu anlatan Boztilki, yaþanan problem nedeniyle tüm apartman sakinlerinin maðdur olduðunu ifade etti. Muhatap bulamamaktan dert yanan Boztilki, yetkililerden acilen çözüm istedi.


16 SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Gazi arkadaþlarý tarafýndan hasta evinde ziyaret edilen Kýbrýs Gazisi mutluluðunu dile getirdi;

‘Üç bayramý bir arada yaþadým’ M

uharip Gaziler Derneði Baþkaný Muharrem Gül

ve dernek yöneticileri tarafýndan evinde ziyaret

edilen Kýbrýs Gazisi Hüseyin Yücel, "Arkadaþlarýmýn

Dernek yöneticileri Kýbrýs Gazisi Hüseyin Yücel’i evinde ziyaret etti.

ziyareti bana üç bayramý bir arada yaþattý. Kurban Bayramý ve Cumhuriyet Bayramý'nýn yanýsýra, bu ziyaret bana üçüncü bir bayramý daha yaþattý." dedi. Garnizon tarafýndan Gaziler'e refakat etmesi için görevlendirilen Jan.Kd. Baþçavuþ Kadir Çýtak'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette, duygusal anlar yaþandý. Hastalýðý nedeniyle tedavi gören ve tedavisine evinde devam edilen Kýbrýs Gazisi Hüseyin Yücel, Dernek Baþkaný Muharrem Gül, dernek yöneticileri Halil Ýbrahim Avcý ve Ahmet Yaðlý'ya teþekkür etti. Arkadaþlarýný hiç bir zaman yalnýz býrakmama konusunda büyük bir hassasiyet ve vefa örneði sergileyen Dernek Baþkaný Muharrem Gül ve dernek yöneticileri, anlamlý bir ziyarete daha imza atarak, gazi arkadaþlarýnýn gönlünü alarak, þifa dileklerini iletti.

‘89. yýlý coþku ve gururla kutluyoruz’ T

ürk Eðitim Sen Þube Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekretememuruna gözdaðý veren, okullarý yakan, sözde birtari Selim Aydýn, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedekým taleplerle insanlarý ayrýþtýrmaya, birbirine yabancýniyle gönderdiði kutlama mesajýnda, “Atamýzýn bize en laþtýrmaya çalýþan, kandan beslenen, federalizm gibi büyük armaðaný olan Cumhuriyetimiz, bugün 89 yaþýnsaçmalýklarýn peþinde koþan, terörü destekleyen, büyüdadýr. Cumhuriyetimizin 89. kuruluþ yýldönümünü büten, dýþ kaynaklý tuzaklara alet olan, aydýn kisvesi altýnyük coþku, gurur ve mutluluk içinde kutluyoruz.” dedi. da insanlarý kin ve düþmanlýða teþvik eden hiçbir güç baþarýlý olamayacaktýr. Bu milletin her zaman bir ve büCumhuriyetin kuruluþunun, Türk tarihinin dönüm tün olan, korkusuz, çelik gibi yüreðinin karþýsýnda hiçnoktasý olduðunu ve tarihin akýþýný deðiþtirdiðini kaydebir fitne, fesat, hainlik, bölücülük duramaz. den Aydýn, mesajýna þu sözlerle devam etti; “Baðýmsýzlýk aþký uðruna vataný müdafaa için nice þehitler veren Unutulmamalýdýr ki; ülkemiz bölücü çetelere ve milletimiz, Atamýzýn emaneti olan Cumhuriyetimize Cumhuriyet düþmanlarýna býrakýlmayacak kadar deðertüm varlýðýyla, tüm benliðiyle sahip çýkmaktadýr. li, Türk Milleti de hainlere pirim vermeyecek kadar onurludur. Cumhuriyeti koruma, baðýmsýzlýðýna sahip Bizler Atamýzýn mirasýný dün ve bugün olduðu gibi çýkma, ülkesini savunma konusunda hiçbir millet Türk Selim Aydýn yarýn da koruyacaðýz, Cumhuriyetimize gözümüz gibi milleti kadar azimli ve kararlý olamaz. Dolayýsýyla bakacaðýz. Bundan kimsenin kuþkusu olmasýn. Her ne gençlerimize Cumhuriyetin önemini iyi anlatmamýz, onlarý Cumhukadar zaman zaman Devletimizin bekasýna ve Cumhuriyete karþý bir riyet bilinciyle yetiþtirmemiz de son derece önemlidir. takým komplolar düzenlense de, bu topraklarý bölüp, parçalamak isteyen hainler sahneye çýksa da, provokatif giriþimlerle insanlarýmýz Öte yandan hatýrlanacaðý üzere geçtiðimiz yýl Van depremi doarasýna kötülük tohumlarý ekilmeye çalýþýlsa da Türk Milleti asla ve layýsýyla resmi geçit törenleri iptal edilmiþ ve Cumhuriyet kutlamaasla bu oyuna gelmeyecektir. larýna gölge düþmüþtü. Bu yýl Cumhuriyet kutlamalarýnýn coþku ile yapýlmasý ve halkýn katýlýmýnýn saðlanmasý gereklidir. Devletimizi içte ve dýþta yýpratmak isteyen, Cumhuriyete karþý düþmanlýk besleyen kesimler her zaman olduðu gibi bugün de iþ baÇünkü Cumhuriyet Bayramý bu topraklarýn nasýl vatan yapýldýþýndadýr. Gözü birlik ve bütünlüðümüzün bozulmasýnda olan bu ceðýný, bir milletin nasýl küllerinden yeniden doðduðunu, birlik ve benah, oklarýný kimi zaman vatan, bayrak gibi kutsal deðerlere, kimi raberliðimizin ne denli önemli olduðunu bir kez daha hatýrlamamýzaman da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlýðýna ve Cumhuriyet za ve þehitlerimiz ile gazilerimizi hayýrla yad etmemize vesile olrejimine yöneltmektedir. Baský ve dayatmalarla Türk Milletinin sabmaktadýr. rý sýnanmakta, ihanet odaklarýnýn hareket alaný giderek geniþlemekBu vesileyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramýmýzýn 89'uncu yýltedir. dönümünü kutluyor; büyük önder Atatürk, silah arkadaþlarý ve aziz Herkes bilmelidir ki; bu ülkenin öðretmenini kaçýran, devletin þehitlerimizi saygý, þükran ve rahmetle anýyoruz.”

‘Cumhuriyet ve Atatürk’ konulu fotoðraf, kitap sergisi dün Vali Sabri Baþköy ile protokolün katýlýmýyla açýldý.

Fotoðraflarla Cumhuriyet

C

umhuriyet Halk Partisi ve Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesi'nin düzenlediði Cumhuriyet yürüyüþü gerçekleþtirildi. Hürriyet Parký önünde toplanan CHP ve ADD üyeleri, Atatürk Anýtý'na kadar yürüdü. Atatürk posterleri ve Türk Bayraklarý taþýyan gurup, Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. Çok sayýda vatandaþýn katýldýðý kutlama töreninde,

C

Sergide yer alan yayýnlar ilgiyle incelendi.

saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýndan sonra, CHP Ýl Baþkaný

Cengiz Atlas, bir konuþma yaparak, Cumhuriyet'in erdemlerinden söz

ederek, hükümetin bayram kutlamalarý ile ilgili tavrýný eleþtirdi.

Hürriyet Parký önünde toplanan CHP ve ADD üyeleri Atatürk Anýtý’nda tören düzenledi.

Mehter Takýmý’ndan bayrama özel konser

B

elediye Mehter Takýmý, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle konser verdi. Hürriyet Parký önünde gerçekleþtirilen konser, birbirinden güzel marþlarla, Cumhuriyet Bayramý'ný, gönüllerde bir kez daha coþturdu. Dualarla ve tekbirlerle konserine baþlayan Mehter Takýmý, vatandaþlar tarafýndan da büyük bir beðeni ve ilgiyle takip edildi. Cumhuriyet Bayramý'nýn gururunu aileleriyle paylaþarak, özellikle çocuklarýný konser alanýna getiren Çorumlular, okunan marþlara iþtirak etti.

Belediye Mehter Takýmý, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle konser verdi.

Çocuklarýný konser alanýna getiren Çorumlular, okunan marþlara iþtirak etti.

Cumhuriyet Yürüyüþü 29

umhuriyet’in 89. Yýldönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Müdürlüðü Ýl Halk Kütüphanesi Müdürlüðü’nnce hazýrlanan ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ konulu fotoðraf, kitap sergisi dün açýldý. Mimar Sinan Halk Kütüphanesi’nde açýlan sergiye Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Hakan Saraç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Kültür Turizm Müdürü Ali Özüdoðru ile davetliler katýldý. Atatürk Fotoðraflarý ve Cumhuriyet konulu fotoðraf ve kitap sergisinin açýlýþ kurdelasýný protokol kesti. Sergide yer alan fotoðraflar ve yayýnlar ilgiyle incelendi.

CHP ve ADD’den Cumhuriyet yürüyüþü Cumhuriyet Halk Partisi ve Atatürkçü Düþünce Derneði Çorum Þubesi yürüyüþ yaptý.

Ekim Cumhuriyet Bayramý -Osmancýk'ta Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý kapsamýnda ''Cumhuriyet yürüyüþü'' gerçekleþtirildi. Osmancýk'ta, Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý kapsamýnda ''Cumhuriyet yürüyüþü'' yapýldý. Belediye Baþkanlýðý önünden baþlayan yürüyüþe, Kaymakam Ýbrahim Küçük, Garnizon Komutaný Jandarma

Üsteðmen Ýrfan Kýymaz, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile

öðrenciler katýldý. Hükümet Konaðý Meydaný'nda sona eren yürüyüþün ardýndan Kaymakam Küçük ve protokol üyeleri

Atatürk Anýtý'na çelenk sundu. Tören, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla sona erdi. (A.A.)

Osmancýk’ta ''Cumhuriyet yürüyüþü'' gerçekleþtirildi.


SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

17

Bayramý baba ocaðýnda geçirdi Ç

orum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý’nýn, Kurban Bayramý'ný geçirmek üzere eþi ve çocuklarý ile birlikte Çorum’a geldiði, Arife günü anne ve babasý ile aile büyüklerinin mezarlarýný ziyaret etti. Bayram namazýný baba ocaðý Dodurga Çiftlik Köyü’nde kýlan Baðcý, kardeþleri, akrabalarý ve hemþerileri ile bayramlaþtý, kurbanýný köyünde kesti. Yapýlan açýklamaya göre, bayramýnýn ilk gününü doðduðu köyde geçiren Baðcý, bayramýnýn ikinci günü protokol bayramlaþmalarý için Çorum'a geçti. Öðretmenevindeki bayramlaþmaya katýlan Baðcý, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ile birlikte Bahçelievler Polis Karakolu'nu ziyaret etti. Daha sonra AK Parti’deki bayramlaþmaya katýlan Baðcý, burada yaptýðý konuþmada; kurban bayramýnda edilen dualarýn ülkemiz birlik, dirlik, huzur ve barýþýna katký saðlamasýný diledi. AK Parti’deki bayramlaþmanýn ardýndan Cahit Baðcý ve

Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Cahit Baðcý, Osmancýk’ý ziyaret etti.

Baðcý, Kurban Bayramý süresince Çorum'da kalarak ilçe ziyaretlerinde bulundu.

beraberindeki heyet tarafýndan Devlet Hastanesi’ne geçilerek saðlýk çalýþanlarý, hasta ve yakýnlarý ziyaret edilerek bayramlarý kutlandý. Baðcý, Kurban Bayramý süresince Çorum'da kalarak ilçe ziyaretlerinde bulundu. Bayramýn ikinci günü akþamý Dodurga'da, üçüncü günü Osmancýk'ta teþkilatlar ve esnafla bayramlaþtý. Bayramýn son günü ise Kargý, Hacýhamza ve Laçin ilçelerini ziyaret ederek vatandaþlarýn bayramýný kutladý. Baðcý'nýn ilce ziyaretlerinde ve bayramlaþmada Dodurga, Osmancýk, Kargý ve Laçin Belediye Baþkanlarý ile AK Parti Ýlçe Baþkanlarý, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve Teþkilat yöneticileri eþlik ettiler. Baðcý'nýn ilçe ziyaretlerini geniþ bir ekiple yapmasý vatandaþlar tarafýndan memnuniyetle karþýlandý ve Baðcý ve beraberindeki belediye baþkanlarý ve ilçe baþkanlarýna teþekkür ettiler.

Acemi kasaplar hastanede Ç

orum’da Kurban Bayramý’nýn ilk gününde kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere koþtu. Bayramýn ilk saatleriyle birlikte kentte 27 acemi kasap kurban yerine kendini kesti. Bazý vatandaþlar ise kurbanlýk hayvanýn sýkýþtýrýp sürüklemesi sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve ilçe devlet hastanelerine baþvuran kurbanzedeler ayakta tedavi edildi. Bayramda çalýþmak zorunda kalan hastane personeli ise acemi kasaplar nedeniyle yoðun bir

gün yaþadý. Uzmanlar, bayramýn diðer günlerinde kurban kesecek vatandaþlarý dikkatli olmalarý için uyardý. Öte yandan Çorum’un Sungurlu ilçesinde bayram namazý sonrasý kurbanlarýný kesmeye çalýþýrken yaralanan 33 kiþi, hastaneye baþvurdu. Sungurlu Devlet Hastanesi'nin acil servisi sabah saatlerinden itibaren acemi kasaplarla doldu. Kurban keserken vücutlarýnýn çeþitli yerlerini keserek yaralayan acemi kasaplar, özellikle

Kurban Bayramý’nýn ilk gününde kendilerini yaralayan acemi kasaplar hastanelere koþtu.

büyükbaþ hayvanlarýn kesimi sýrasýnda zorlandýklarýný söylediler. Bazý vatandaþlar ise kurbanlýk hayvanýn

sýkýþtýrýp sürüklemesi ve boynuz darbeleri sonucu yaralanarak hastanelik olduklarýný belirttiler.

Ç

Kurbanýný keserken yaralanan ve acile baþvuran vatandaþlar ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi. (ÝHA)

vatandaþlar polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardým istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýný kýsa sürede kontrol altýna alarak yan apartmana sýçramadan söndürdü. Yangýnla ilgili soruþturma baþladý.(ÝHA)

Metruk bir evde çýkan yangýn korkuttu.

Hacý sayýsýnda yüzde 8 artýþ S

uudi Arabistan Ýstatistik Kurumu, bu yýl 186 ülkeden 3 milyon 161 bin 573 Müslümanýn hac görevini yerine getirdiðini bildirdi. Ýstatistik ve Enformasyon kurumunun açýklamasýnda, Suudi Arabistan'da yaþayan ve çoðunluðunu

K

urban bayramý nedeniyle Çorum'a gelen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin, bayramýný önce vatandaþla, sonra ailesiyle bayramlaþarak geçirdiði bildirildi. Yapýlan açýklamaya göre, bayramýn birinci günü Sungurlu, ikinci günü Osmancýk, Ortaköy, Laçin, Dodurga, Oðuzlar, Baþpýnar beldesi; üçüncü günü Bayat, Ýskilip örgütleri ve köylerini ziyaret ederek geçiren Tufan Köse, bu arada bir çok düðün ve etkinliklere de katýlmayý ihmal etmedi. Bayat Ýlçe Sekreteri Ali Ünlü’nün yeðeni Ozan ve Gülþen çiftlerinin düðününe katýlarak bayram ziyaret ve çalýþmalarýný bitiren Tufan Köse, burada Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Küçük’ün düðünde ha-

lay oyununu izledikten sonra Bayat Parký’nda CHP Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül ve bazý partili yöneticilerin de katýldýðý açýk hava park toplantýsýnda çay içip sohbette bulundu. Sohbette vatandaþlarla bir araya

gelmenin verdiði mutluluðu ve önemini belirten Köse, Türkiye’de çok zor dönemlerin yaþandýðý þu günlerde, özellikle vatandaþlarýn maneviyat baðlarýnýn güçlü olduðunu, dini bayramlarýn kardeþlik, birlik, beraberlik duygularýný pekiþtirdiðini

ifade eden Köse, “Allah bütün insanlarýmýza birlik, beraberlik, kardeþlik duygularý içerisinde barýþça yaþamayý nasip etsin, Allah kimsenin aðýz tadýný bozmasýn, herkesi yaptýðý iþlerde muhafak etsin” diye konuþtuktan sonra Bayat’tan ayrýldý.

Osmancýk’ta bayramlaþma Tufan Köse, vatandaþlarýn bayramýný kutladý.

O

Metruk evde yangýn orum’da metruk bir evde çýkan yangýn korkuttu. Edinilen bilgilere göre, Yavruturna 1. Sokak’ta bulunan metruk bir evde gece geç saatlerde bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý. Boþ evden dumanlar yükseldiðini gören

Köse, bayramý ilçelerde geçirdi

Kurban bayramý nedeniyle Çorum'a gelen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, ilçeleri ziyaret etti.

yabancýlarýn oluþturduðu 500 bin kiþinin gayri resmi yollardan haccettiðini, bu yýlki hacý sayýsýnda ise yüzde 8'lik bir artýþ yaþandýðý belirtildi. Hac mevsiminde ayrýca, 2000 tercüman, imam, yönetici ve teknik adamýn görev yaptýðý, 4500 gönüllü

Suudi gencin gece gündüz hacýlara hizmet ettiði kaydedildi. Bu arada Ýslam Kalkýnma Bankasý Baþkan Ahmed Muhammed Ali, bu yýl toplam 1 milyon kurban kesildiðini, kesilen kurbanlarýn 27 ülkedeki fakirlere gönderildiðini bildirdi.

smancýk Belediyesi'nde Kurban Bayramý nedeniyle bayramlaþma programý düzenlendi. Bayramlaþma programýnda Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, protokol mensuplarý, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri, iþadamlarý, belediye çalýþanlarý ve vatandaþlarla bayramlaþtý. Yapýlan açýklamaya göre, Kurban Bayramý nedeniyle Osmancýk Belediyesi'nde bayramlaþma programý bayramýn ikinci günü gerçekleþtirildi. Bayramlaþma programýna Orman Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Doðan, Ak Parti Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Menderes Ça-

Osmancýk Belediyesi'nde Kurban Bayramý nedeniyle bayramlaþma programý düzenlendi. kallý, Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü yöneticileri, iþadamlarý, belediye çalýþanlarý ve

vatandaþlar katýldý. Gelen misafirlerle tek tek bayramlaþan, tüm Ýslam aleminin ve Osmancýk halkýnýn bayramýný kutlayan

Baþkan Yazýcý, bayramlarýn kardeþlik, birlik ve beraberlik mesajlarýnýn verildiði önemli günler olduðunu kaydetti.

larla görüþtü. Vatandaþlarýn kurban bayramlarýný kutlayan Baþkan Yazýcý, hayýrlý iþler temennisinde de bulundu. Hayvan Pazarý’nda yaptýklarý düzenlemeler hakkýnda bilgiler veren Baþkan Yazýcý, gerek zemin ve gerekse çevre düzenleme çalýþmalarý yaparak Hayvan Pazarý'ný bölgenin önemli merkezlerinden birisi

haline getirdiklerini belirtti. Vatandaþlar ise, Osmancýk Hayvan Pazarý'nýn bölgedeki diðer ilçelere göre önemli bir merkez olduðunu ifade ederek gerçekleþtirilen düzenlemelerden dolayý duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Hayvan Pazarý'nda yaptýklarý düzenlemelerin devam ede-

ceðini ifade eden Baþkan Yazýcý, "Yaptýðýmýz görüþmelerde vatandaþlarýmýzdan çeþitli talepler aldýk. Bu talepleri deðerlendirip bölgede önemli bir merkez olan ve bölgenin dört bir tarafýndan canlý hayvan satýcýlarýný buluþturan pazarýmýzýn daha düzenli olmasý için çalýþmalar yapacaðýz" dedi.

Vatandaþ hayvan pazarýndan memnun

O

smancýk Belediyesi'nin Canlý Hayvan Pazarý'nda yaptýðý düzenlemelerin hem hayvan satýcýlarý hem de pazara gelen vatandaþlar tarafýndan beðeni topladýðý belirtildi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Kurban Bayramý nedeniyle hayvan pazarýna akýn eden satýcý ve vatandaþlarý ziyaret ederek bayramlarýný kutladý ve hayýrlý iþler temennisinde bulundu. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Baþkan Bekir Yazýcý, Kurban Bayramý nedeniyle yoðunluk yaþanan canlý hayvan pazarýný gezdi. Baþkan Yazýcý, canlý hayvan pazarýna kurbanlýk getiren hayvan tüccarlarý ve vatandaþ-


18 SALI 30 EKÝM 2012

‘2023 hedeflerine çabuk ulaþacaðýz’

www.corumhakimiyet.net

AK

Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milkamaþtýran, bölgesinde lider, dünyada güç sahibi bir ülletvekili Murat Yýldýrým, Cumhuriyet'in kuke olmak için yoðun bir çaba ve gayret sarf ettiklerini ruluþunun 89. yýldönümü münasebetiyle yayýnladýðý belirten Yýldýrým, “127. PAB toplantýlarý için Kanada'da mesajýnda baðýmsýzlýk mücadelesinin en büyük kazabulunduk. Bu sürede bir kez daha þahit olduk ki Türkinýmýnýn Cumhuriyet olduðunu söyledi. ye dýþarýdan göz kamaþtýran, gýpta edilen bir ülke konumunda. Bunu buradan göremeyenleri yurtdýþýna çýkmaCumhuriyet'in demokrasi ile taçlandýðý sürece deya ve diðer ülke insanlarý ve devlet adamlarý ile Türkiðerinin paha biçilmez boyutlara ulaþacaðýný kaydeden ye'ye bakýþ açýlarý konusunda sohbet imkaný oluþturmaMilletvekili Murat Yýldýrým, “Demokrasimiz bugün larýný tavsiye ediyorum. Baþta Avrupa olmak üzere dündünden daha güçlü bir durumdadýr. Bu durum milletiyanýn krizlerle boðuþtuðu bir dönemde, sürekli büyümizin yüreðindeki özgürlük ateþinin demokrasi ekseyen, geliþen bir ülke dýþarýda gýpta ile izlenmektedir. Bu ninde yükseliþi ile daha da derinleþmektedir" dedi. büyük baþarý merak uyandýrmaktadýr. Bu da bir kez daTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ülkenin baðýmha ortaya koyuyor ki, Türkiye 2023 için koyduðu hedefsýzlýðýnýn ve Cumhuriyet'in devamlýlýðý ile demokrasilerine bu gidiþle 2023'e varmadan ulaþacaktýr. MilletiMurat Yýldýrým nin ve baðýmsýzlýðýn teminatý olduðunu kaydeden Yýlmize olan sevdamýz bu hedeflere ulaþmamýzda bizler ve dýrým; "TBMM'nin varlýðýnýn teminatý ise milletimizin ülkemiz vatandaþlarý için birer lokomotif görevi görmektedir." dekendisidir" ifadesini kullandý. di. Cumhuriyet'in özünde millet ile birlikte hareket etme, milletin Türkiye'nin daha da büyümesinin önündeki en büyük engelin görüþ ve düþüncelerine teslim olma anlamý ifade ettiðini kaydeden iç barýþa gölge düþüren terör sorunu olduðunu vurgulayan Yýldýrým, Yýldýrým; "Bu sebeple Cumhuriyeti daha ileriye taþýyacak olan da son olarak þunlarý söyledi; “Bu ülke insanlarý birlik ve beraberliði içerde sosyal barýþ ve refahý geliþtiren ileri demokrasi anlayýþý, dýve tarihi kardeþlik baðlarý ile bu sorunun da üstesinden gelecektir. þarý da ise mazlumlarýn yanýnda saf tutan, hakkýn ve adaletin þahitBu vesile ile bu uðurda can veren þehitlerimizi rahmetle anýyorum. liðini yapan bir yönetim tarzýdýr" dedi. Cumhuriyetimizin kuruluþ yýldönümünü en içten duygularla kutlu2023 yýlýnda yani cumhuriyetin 100. yýlýnda dünyanýn en büyor, milletimizi saygý ve muhabbetle selamlýyorum” yük 10 ekonomisi içerisinde yer alan, demokratik olgunluðu ile göz

S

Çalýk YEDAÞ’ýn projesi ‘Dikkuyruklar’ý yaþatacak

amsun’un Bafra ilçesi Kýzýlýrmak Deltasý'nda çok az sayýda bir nüfusa sahip olan Dikkuyruk gibi bölgede nesli tükenen kuþ türlerine Çalýk YEDAÞ sahip çýktý. Projeye, Orman Bakanlýðý da onay verdi. Yapýlan açýklamaya göre, Çalýk YEDAÞ Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi kapsamýnda nesli tükenmekte olan Dikkuyruk baþta olmak üzere bölgede nüfuslarý hýzla azalan Saz Horozu ve Turna gibi göçmen kuþ türlerinin korunmasý için çalýþma baþlattý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn da onayýný alan ve protokol imzalayan Çalýk YEDAÞ, kamuoyunu uyarýp, etkin bir þekilde bilgilendirmeyle sahiplenmeyi bölgeye yaymayý hedefliyor. Samsun, Sinop, Çorum, Ordu ve Amasya illerindeki toplam 1,6 milyon aboneye ulaþtýrýlacak faturalarda bundan böyle nesli tükenme tehlikesi altýndaki kuþ türlerini tanýtýp, yapýlmasý gereken tedbirleri anlatacak olan Çalýk YE-

Nurettin Türkoðlu

DAÞ, yerel basýnda çalýþmalara yer verip, facebook ve twitter gibi sosyal medyada da kamuoyunu bilgilendirecek. Okullara yönelik dikkuyruk ve diðer nesli tükenmekte olan kuþ türleriyle ilgili tanýtýcý ve broþürler hazýrlayan þirket, avcýlýk ve çevre derneklerle de iþbirliði içinde olacak. Çiftçilerin de uyarýlacaðý proje Kýzýlýrmak Deltasý'nda çok az nüfusa sahip bulunan Dikkuyruk ile baþlayacak ve kademeli olarak Saz Horozu ve Turna gibi yerli ve göçmen kuþ türlerinin de neslinin korunmasý çalýþmalarýyla devam edecek.

Dikkuyruk gibi bölgede nesli tükenen kuþ türlerine Çalýk YEDAÞ sahip çýktý.

Orman Bakanlýðý’ný mutlu eden proje Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'ný da mutlu eden ve yapýlan protokolle onayý alýnan proje bu ay baþlýyor. Yazýlý ve görsel basýnýn yaný sýra sosyal paylaþým aðlarý ile broþürlerle projenin içeriði kýsa sürede yüzbinlerce kiþiye ulaþtýrýlacak. Çalýk YEDAÞ öðrencilerin de kapsamlý olarak uyarýlacaðý proje kapsamýnda, nesli tükenmekte olan kuþ türlerinin yaþamsal hareket-

leri de izlenecek ve kamuoyuyla paylaþýlacak. Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Çalýþanlarýmýzla birlikte planladýðýmýz öncelikli kurumsal sosyal sorumluluk projeleri arasýnda çevre duyarlýlýðýnýn geliþtirilmesi özel bir önem kazandý. Çalýk YEDAÞ çalýþanlarý olarak bölgede nesli tükenme tehlikesi altýndaki kuþ türlerinin korunmasýný önemsedik ve öncelikli sorumlulukla-

rýmýz arasýnda gördük. Bunun üzerine yaptýðýmýz çalýþmalarda ve edindiðimiz bilgilerde Saz Horozu, Dikkuyruk, Turna gibi yerli ve göçmen türlerin korunmasý gerektiðine karar verdik. Çalýþmalarýmýzý baþlattýk ve etkin bir destekçi olmak üzere bir proje hazýrladýk. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile yapýlan protokolle tüm koruma programlarý içinde yer alacaðýmýz gibi etkin destekçisi olacaðýz" de-

Mezarlýklar ziyaretçi akýnýna uðradý Ç

orum'da Kurban Bayramý arifesinde vatandaþlar, yakýnlarýnýn kabirlerini ziyaret etmek için mezarlýklara akýn etti. Çorum'da bulunan Hýdýrlýk, Çiftlik ve Ulu Mezarlýðý, Kurban Bayramý arifesinde ziyaretçi akýnýna uðruyor. Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý, yaptýðý açýklamada, 1 haftadýr bayram için hazýrlýk yaptýklarýný belirterek, ziyaret için gelen vatandaþlara en iyi hizmeti sunmayý hedeflediklerini söyle-

di.

O

Merhumun cenazesi dün hastane morgundan alýnarak Ulu Camii’ye getirildi, öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Hýdýrlýk Mezarlýðý’nda topraða verildi. Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, yakýnlarýna baþ

Kurban Bayramý öncesi kentteki tüm mezarlýklarda temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýklarýný ifade eden Avcý, ''Çorum Belediyesi Hýdýrlýk, Çiftlik ve Ulu Mezarlýklarýnda temizlik çalýþmalarýný tamamladý. Arefe günü ve Kurban Bayramý süresince vatandaþlarýmýzýn vefat eden yakýnlarýnýn mezarlarýný ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaþanmamasý için tüm tedbirleri aldýk'' dedi. (A.A.)

Bekir Temel vefat etti rman ve Su Ýþleri Müdürü Mahmut Temel’in babasý Bekir Temel (80) Kurban Bayramý’nýn dördüncü günü vefat etti. Beyin kanamasý geçirerek Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi altýna alýnan Temel, bütün müdahalelere raðmen kurtulamadý.

Çorum'da Kurban Bayramý arifesinde vatandaþlar, yakýnlarýnýn kabirlerini ziyaret etmek için mezarlýklara akýn etti.

Samsun’dan Çorum ziyareti

Emekliler Derneði Samsun Þubesi yöneticileri, Çorum Emekliler Derneði'ne bayram ziyaretinde bulundu.

E

mekliler Derneði Samsun Þubesi yöneticileri, Çorum Emekliler Derneði'ne bayram ziyaretinde bulundu. Türkiye Emekliler Derneði Samsun Þube Baþkaný Mustafa Gür ve yönetim kurulu üyelerinin yapmýþ olduklarý ziyarette, Þube Baþkaný Gür, temel amaçlarýnýn sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma

olduðunu söyledi. Ziyaret için teþekkür eden Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý en kýsa zamanda iade-i ziyarette bulunacaklarýný dile getirdi. Kýnýklý, 'Yapmýþ olduðumuz hizmette bizi destekleyen medyaya çok teþekkür ederiz' dedi.

Ç

ekonomik, sosyal ve siyasal hayatta görülmemiþ bir dinamizm kazandýrdýðýný belirtti. Kutlamalar halk

Ortaköy’de renkli kutlama orum’un Ortaköy ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamalar kapsamýnda düzenlenen kaþýkla yumurta taþýma ve çuval yarýþlarý büyük ilgi çekti. Öðrencilerin yarýþmalar sýrasýnda birbirinden ilginç görüntüleri ise kutlamalara renk kattý. Cumhuriyet meydanýnda düzenlenen kutlamalara Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel, Belediye Baþkaný Ali Ergin Ýlçe Jandarma Komutaný J. Kd. Bçvþ. Mustafa Doðan, öðrenciler ve ilçe halký katýldý. Günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yapan Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel, 29 Ekim’in baðýmsýzlýk ve özgürlüðümüzün bayraklaþtýðý,hukuksal,siyasal ve ulusal birliðimizin görkemli bir devlet yapýsý ile taçlandýðý gün olduðunu söyledi. Güzel, Türkiye için sadece bir yönetim þekli deðil ayný zamanda tarihin en

kapsamlý çaðdaþlaþma hamlesi olan cumhuriyetin getirdiði çaðdaþ açýlýmlarla Türk insanýnýn ufkunu açarak,

oyunlarý gösterileri, çeþitli yarýþmalar ve kortej geçiþi ile sona erdi. (ÝHA)

Ortaköy’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý renkli görüntülere sahne oldu.

Kutlamalar Cumhuriyet meydanýnda düzenlendi.

‘Sefilcikler’ Ýstanbul’da 22

Ekim gecesi, Ýstanbul Turgut Özal Kültür Merkezi'nde galasý yapýlan, Çorumlu yazar Mustafa Arýkoðlu'nun "Sefilcikler" oyunu sezona hýzlý bir giriþ yaptý. Yapýlan açýklamaya göre, amatör bir tiyatro ekibinin yaþadýðý zorluklarý ve talihsizlikleri anlatan oyun, usta oyunculardan oluþan kadrosuyla kalitesini ortaya koyarak salonu kahkahaya boðdu ve izleyiciden büyük alkýþ aldý. Oyun sonrasý yapýlan kokteyl, tiyatro ve sanat dünyasýnýn tanýdýk simalarýný bir araya getirdi.

küçük bir çocuðun arkadaþlýk hikâyesini anlatan, çocuklarla birlikte büyüklere de ders verici nitelikte olan oyun sonrasý bazý ailelerin gözyaþlarýný tutamadýðý gözlendi. Oyun Ýstanbul'un farklý salonlarýnda gösterilmeye devam ediyor.

‘Sefilcikler’ Çorum’a gelmeye hazýrlanýyor

Ýstanbul'da 12 farklý salonda sergilenecek olan Sefilcikler, Türkiye turnesine de çýkmaya

hazýrlanýyor. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Mustafa Arýkoðlu, yönetmen Murat Bulut'un önümüzdeki haftalarda Çorum’u ziyaret ederek oyunun Çorum'da sergilenmesi için temaslarda bulunacaðýnýn müjdesini verdi. Oyun çalýþmalarýna hýz kesmeden devam edeceðini ifade eden Arýkoðlu, "Düþ Yakamdan" adlý 2 perdelik komedinin Ýstanbul gösteriminin Aralýk'ta baþlayacaðýný ve

Çanakkale konulu oyununun Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu bünyesinde, Mart ayýnda sahnelerde olacaðýný belirtti. Bunlarýn haricinde Ahmet Çevik ve Deniz Oral'ýn oynayacaðý 2 kiþilik komedinin yazým aþamasýnýn devam ettiðini söyleyen yazar, bir kabare hazýrlýðý içerisinde olduðunu ve en büyük hayali olan bir korku tiyatrosunun üzerinde çalýþtýðýný ifade etti.

‘Sefilcikler’ güldürdü, ‘Cýrcýrböcekleri’ aðlattý

Hýdýrlýk, Çiftlik ve Ulu Mezarlýk’a ziyaretler yapýldý.

Yazarýn, 15 Ekim'den itibaren sahnelenmeye baþlanan, madde baðýmlýlýðýyla mücadele konusunu iþleyen "Cýrcýrböcekleri" adlý çocuk oyunu ise izleyenlere duygusal anlar yaþattý. Tinerci bir sokak çocuðu ile

Çorumlu yazar Mustafa Arýkoðlu'nun "Sefilcikler" oyunu sezona hýzlý bir giriþ yaptý.


SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Ýsim deyip geçmeyin! Ý

nsan ismiyle müsemmadýr der büyüklerimiz. Her insanoðluna isim verilir elbet. Hatta canlý, cansýz bizimle birlikte hayatta yer alan her varlýða kendimizce isim verebiliriz. Ýsim verirken de onun bizim için taþýdýðý anlam ve önemi ilhamýmýz olur. Erzurum Atatürk Üniversitesi Arap Fars Filoloji Bölümü mezunu, Atatürk Ýlahiyat Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapan hemþehrimiz Dr. Ayþe Hilâl Kalkandelen de “Tarih ve Kültürümüzde Farsça Kiþi Adlarý ve Anlamlarý” isimli eseri ile isim konusuna kendi uzmanlýk

“Tarih ve Kültürümüzde Farsça Kiþi Adlarý ve Anlamlarý” isimli kitap çýktý.

alanýndan girdi. Emekli Eðitimci köþe yazarýmýz Daver Kolaðasýoðlu’nun da yeðeni olan A. Hilâl Kalkandelen, kitabýnda örcemitme adýn tanýmý, kýsaca tarihçesi ve kiþi adlarý hakkýnda temel

bilgiler veriyor. Sözlük kýsmýnda ise kýz ve erkek isimleri iki bölüm halinde aktarýlýyor. Kalkandelen’in doçentlik tezinin hazýrlýk aþamalarý ise sürüyor.

Dr. Ayþe Hilâl Kalkandelen.

Ç

Çorumlu Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði yöneticileri Kaðýthane Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne atanan hemþehrimiz Mahir Yavaþ'ý ziyaret etti.

‘Cumhuriyet hak ettiði yerde deðil’ E

ðitim Sen Çorum Þube Yürütme Kurulu, Cumhuriyet’in kuruluþunun 89. yýlýný kutladý. Eðitim Sen tarafýndan yayýnlanan kutlama mesajýnda; “Cumhuriyetin ilanýnýn üzerinden 89 yýl geçti. Büyük fedakârlýklarla büyük acýlarla, büyük emeklerle kurulan Cumhuriyetimiz hak

ettiði yerde deðildir. Ýktidara gelenler Cumhuriyet diye diye bu ülke insanýnýn onlarca yýllýk kazanýmlarýný ellerinden almaya çalýþtýlar. Eðitim ve saðlýk baþta olmak üzere en temel kamu hizmetleri büyük ölçüde ticarileþtirildi. Halkýn en temel hak ve özgürlüklerini kullanmasý iktidarlar tarafýndan engellendi.”

Berber ve kuaförlerde kýþ saati uygulamasý Ç

orumlu berber ve kuaför esnafý bugünden itibaren kýþ saati uygulamasýna geçiyor. Kýþ saati uygulamasý hakkýnda açýklamada bulunan Çorum Berber ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, saatlerin 1 saat Mustafa Köse geri alýnarak kýþ saati uygulamasýna geçilmesinden dolayý bugünden itibaren berber ve kuaför esnafýnýn çalýþma saatlerinde deðiþikliðe gidildiðini bildirdi. Buna göre bugünden itibaren berber ve kuaför esnafýnýn kapanýþ saati akþam 21.00'den 20.00'ye alýndý. Baþkan Köse, yeni saat uygulamasýnýn hayýrlar getirmesi temennisinde bulunarak, tüm berber ve kuaför esnafýna da bol kazanç diledi.

denildi. Özellikle son yýllarda AK Parti iktidarý ile birlikte günlük hayatýn neredeyse her noktasýna yönelik müdahalelerin söz konusu olduðu belirtilen açýklamaya þöyle devam edildi; “Toplumsal muhalefet örgütlerinin her türlü hak arama arayýþý, demokratik tepkisi zorla

bastýrýlmaya çalýþýldý. Siyasi iktidarýn "demokratikleþiyoruz" söyleminin ne kadar içi boþ olduðunu bu ülke insaný onlarca kez gördü. Sendikacýlar, gazeteciler, iþçiler kýsacasý hak arayan herkes susturulmaya çalýþýlýyor. Bugünde Cumhuriyet Bayramýný kutlamak isteyen sivil toplum örgütlerine yönelik yasakçý tutum

devam ediyor. Bizim özlemini duyduðumuz Cumhuriyet yasaksýz, demokratik laik bir Cumhuriyettir. Ýþsizliðin, açlýðýn ve sefalettin deðil; barýþýn, kardeþliðin ve özgürlüðün kol gezdiði bir Cumhuriyettir. Eðitim Sen olarak, bütün halkýmýzýn Cumhuriyet Bayramý’ný kutluyoruz.”

140 hastaya evde bakým hizmeti O

Yaðmaksan’da bayram geleneði unutulmadý OSB’de faaliyet gösteren Yaðmaksan’da, bu bayramda da gelenek yaþatýldý.

K

ÇESÝAD’dan hayýrlý olsun ziyareti orumlu Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (ÇESÝAD), Kaðýthane Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne atanan hemþehrimiz Mahir Yavaþ'ý ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde yapýlan ziyarete hemþehrimiz Yargýtay Üyesi Zihni Doðan, ÇESÝAD dernek yönetiminden Ýbrahim Sezikli, ORKÝSAN Yönetim Kurulu Baþkaný Kenan Orhon ve Kemal Þirin katýldý. ÇESÝAD Derneði, ziyarette mahir Yavaþ'a yeni görevinde baþarý dileklerinde bulundular.

19

smancýk Devlet Hastanesi, 140 hastaya evde bakým hizmeti veriyor. Osmancýk Devlet Hastanesi Baþhekimi Üroloji Uzmaný Opr. Dr. Yüksel Yücel, ilçede saðlýk hizmetlerinin her geçen gün artarak devam ettiðini söyledi. Hastanelerde saðlýk hizmeti almaya gelemeyen hastalarýn evlerine kadar giderek saðlýk hizmeti verdiklerini ifade eden Yücel, þunlarý kaydetti: ''Hastanemiz bünyesinde hizmet veren evde saðlýk hizmeti birimimiz, Saðlýkta Dönüþüm Projesi kapsamýnda hastaneye gidemeyecek

durumda olan, yataða baðlý genç, yaþlý her hastanýn evine kadar giderek gerekli kontrol ve muayenelerini yapýyor. Bu þekilde hem hastalarýmýzýn tedavilerini aksatmamalarýna yardýmcý olurken, diðer yandan da saðlýk hizmetlerinin sadece hastanelerle sýnýrlý olmadýðýný gösteriyoruz. Bu kapsamda, Osmancýk merkez ve baðlý köylerde þu anda bu hizmetimizden yararlanan 140 hastamýz var. Saðlýk ekiplerimiz düzenli olarak günde 15 hastamýzý evlerinde takip ediyor. Bu þekilde hiçbir hastamýz saðlýk hizmetinden geri kalmamýþ oluyor. Amacýmýz, bu hizmetimizi ilerleyen süreçte de artýrarak devam ettirmektir.'' (A.A.)

uruluþundan bu yana bayramlaþma geleneðini sürdüren Yaðmaksan’da, bu bayramda da gelenek yaþatýldý. Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, tüm personelle bir araya geldiði bayramlaþma töreninde, personelin bayramýný tebrik ederek, aileleriyle birlikte nice huzurlu bayramlar geçirmeleri temennisinde bulundu. Herkesin birbiriyle tek tek bayramlaþtýðý törene Fabrika Müdürü Bekir Çenesiz, Fabrika Yöneticileri Fatih-Sinan-Selim ve Serdar Yaðlý ile birlikte bayramlaþma töreninde personeli ile bir araya gelen Mustafa Yaðlý, bayramlaþmanýn ardýndan bir konuþma yaparak, Yaðmaksan’ýn büyük bir aile olduðunu, birlikte üretip, birlikte kazanan bir yapýyla bir bayrama daha ulaþýp, bu sevinci yaþamanýn mutluluðunu paylaþtýklarýný ifade etti. Genelde Türk sanayisinin, özelde de Çorum sanayisinin kazanmasý açýsýndan, herkese ayrý ayrý görev ve sorumluluklar düþtüðünü hatýrlatan Mustafa Yaðlý, bayramlaþma sonrasýnda personeline bayram çikolatasý ikram ederek, “Allah saðlýk ve sýhhat içerisinde nice bayramlara ulaþmamýzý nasip etsin.” dedi.

Mustafa Yaðlý ile Fabrika Müdürü Bekir Çenesiz, Fabrika Yöneticileri

Fatih-Sinan-Selim ve Serdar Yaðlý, personelle bayramlaþtý.

Fabrika personeli birbiriyle tek tek bayramlaþtý.

Mustafa Yaðlý, bayramlaþma sonrasýnda personeline bayram çikolatasý ikram etti.


20 SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Özer amca 2005 yýlýnda geldiðimde, bu topraklar insaný çeker, yine gelirsiniz demiþti, ama aklým yatmamýþtý. Bir yýl yeter, kýsa süreli, panel sempozyum olabilir ama uzun olmaz demiþtim içimden. Ama geldim iþte yaklaþýk altý yýl sonra yeniden geldim Oþ Ýlahiyat Fakültesine. Haklý çýktýðýný söylemek için görüþtük Biþkek'teki cami yapýmý ile ilgilen Özer amcayla. Çok da sevindi. Ýnþallah ben de ilk zamanki gibi güzel anlarým geçer burada, gerçi sorumluluðum daha fazla, ama Mevlam yardým eder, ümidindeyim. Bir de derslerine girdiðim ve þu an Oþ þehrinde bulunan kardeþlerim var, onlar da yardýmcý olur. Aðustos sonlarýnda Moðolistan'a giderken Biþkek havaalanýnda bir saat kalmýþtýk, o zaman keþke biraz vakit olsa da þehri yeniden bir görseydim demiþtim, demek dua niyetine geçmiþ ki, hiç ummadýðým bir anda kendimi burada, atayurt da buldum. Dönüþte facebook da resimleri yayýmlayýnca Atayurt ve Anayurt irtibatý diye de baþlýk atmýþtým. Ama yetmemiþ bu baþlýk, olmaz yerine gideceksiniz dediler. Ötüken vadisini, Orhun abidelerini gezerken duyduðum hisler belki de aniden yapýlan teklifi kabul etmeme neden oldu, bilemiyorum. Bildiðim Ýslam Felsefesi Toplantýsý için Ankara'da olduðum bir anda olaylar geliþti ve akþam yemeðimizin ev sahibi Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez bey ile görüþtük ve gelmeye karar verdik. Ama dersler baþlamýþtý orada üstelik bir de Amerika gezisi vardý, önceden planlanan. Olsun, daha önce gittiniz, þimdi bir daha gidiniz, nasýl olsa oradaki durumu ve þartlarý biliyorsunuz, dedi ve iþlemler baþladý. Ama Çorum'da lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vardý, kurduðumuz öðrenci kulüpleri oldukça nitelikli etkinlikler yapýyordu, Aygun hocamýn vesilesiyle gençlere ulaþýyorduk, biraz buruk oldu ayrýlýþýmýz, çalýþmalar aksadý gibi. Amerika'da Ýpek Yolu Festivalini gezince bu burukluk biraz azaldý, çünkü hakikaten özlemiþim buralarý. Bir de Sovyetler Birliðinin daðýlmasýyla baðýmsýzlýðýný 1991 yýlýnda kazanan Kýrgýzistan'da 1992 yýlýnda kurulan Sema Koleji vardý ve Mehmed'in orada okumasý söz konusu oldu. Gittiðim ve yeniden sorumluluðunu alacaðým fakülte ise" Atameken"deki ilk ilahiyat fakültesiydi, gelecek yýl 20 yýlýný kutlayacaktý. Ayrýca 2005 yýlýnda Ýmam Serahsi'nin mezarýnýn tespiti çalýþmalarýna katýlmýþtým, orada güzel bir türbe yapýldý, oranýn açýlýþý vardý. Zaten 2006 yýlýnda döndükten sonra burayla irtibatýmýzý kurbanlar vasýtasýyla hiç kesmemiþtik. Özellikle Rabia ve Muhammed kardeþlerim vasýtasýyla her yýl buraya adak, akile veya farz kurbanlar gönderilmiþti. Bu kurbanlar o kadar önemli ki buralarda, hal diliyle anlatýlýyor Ýslam'ýn gerekleri. 20 Ekim'de çýktýk yola, doðrudan Oþ'a geldik. Öncesinde biþkek'e gelip, oralarda biraz oyalanýp aktarma ya-

‘Atameken’de bayram

parak zar zor geliniyordu, þimdi doðrudan ulaþa- Kýrgýzistan Notlarý ve lojmanýn sorunlarýný konuþup nasýl giderile1 biliyoruz. THY saðolsun, Ýpek yolunu havadan bilir üzerine notlar alýrken, bir den faks geldi. kurdu bile. Bizden önce Ulanbatur'a gidecek Diyanet Ýþleri Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðünolanlar ya Moskova ya da Pekin üzerinden gideden Cahit Bey, Kýrgýzistan masasýndan sorumlu bilirlermiþ ve saatlerce aktarmalar beklenirmiþ, imi ve bir takým projeler için yardýmýmýzý istitýpký bizim gibiymiþ. Ama þimdi her yere doðruyor. Dinledim ve çok mutlu oldum, çünkü Andan ve kendi nezaket ve nezahetimiz, damak takara'da Zülfikar bey baþta olmak üzere yetkilidýmýz ile ulaþýyoruz. Arada üç saat fark var ve lerle sohbet edip, buradaki durumu görüp aldýðýönümüzdeki günler bu dörde çýkacak. Havaalamýz notlar ile bizden yardým istenen konular çok nýnda Ýlyas'a rastladým, talebemiz, o zamanlar benzeþiyordu. Tabii biz bunlarý çok gördük, siErdem camii tezyinatýnda çalýþmýþtý, þimdi ilerzin de havanýz geçer havalarýnda olan her daim letmiþ sanatýný ve Türkiye'de yýllardýr camilerivardýr, ama ben daha öncede burada olduðum mizi süslüyormuþ. Bayrama ülkesine gidiyor. için bu hususu biliyorum, ne yapabilirsek neyi Valizlere yardýmcý oldu, iniþte Mehmed'in karþý- Mevlüt Uyanýk bir üst sýnýra taþýyabilirsek o yeterli dedim, ilgiProf. Dr. laþtýðý ilk þoku atlatmasýna yardýmcý oldu. Mehli arkadaþa. med'in pasaportu tuttu biraz elinde, hemen Ýlyas Hitit Üniversitesi Kurbanlýklar alýnýyor, listeler hazýrlanýyor, müdahale etti bir þeyler söyledi ve verdiler. Neyyurda bayram günü için gerekli olanlar alýnýyor. se yýllarýn kurdu Sakin Bayke ve Ahmed hocam bekliyorBu arada dersler devam ediyor. Perþembe günü Türkilardý bizi. Ama epey soðuk bir havada geldik, oysa Türkiye'de bayram, burada arefe, daha önce böyle bir durum ye sýmsýcaktý. Mehmed'in üst giyeceðini de unutmuþuz, yaþamamýþtým. Yani Müslümanlar ayný gün bile bayram titriyor aða! Geldik lojmanýmýza yerleþtik, tertemiz hazýryapamýyor, iyi mi. Gerçi diyekcesiniz ki, Ýslam aleminin latýlmýþ. Buralarda ne büyük nimet bir bilseniz, oturabiledurumu ortada, bayram yapacak hal mi kaldý, diye, siz de cek bir ev 300 dolardan baþlýyor ama .. ile devam eden haklýsýnýz. Ama bayram, bütün acýlarý azaltýyor, az olan cümlelerden kurtuluyorsunuz. Okulumuz, yurdumuz casevinçleri çoðaltýyor, hakkýnca kutlamak gerek. Neyse ki miiz ve lojmanýmýz iç içe, Ýsonova denilen yerde, sessiz ders var, sýnýfta kendimi mutlu hissediyorum, bir de arkave sakin bir yer. Oþ Devlet Üniversitesi Biyoloji Fakültedaþlara çikolata ikram edeyim dedim. Hemen Ülker'in sinin bir yanýný bize vermiþler, yerleþkeye açýlan bir kapý"Albeni" alýp geldiler, alýþmýþlar damak tadýmýza, baþkamýz var. Ýki katlý ve ihtiyacýmýzý karþýlýyor. sýný istemeyiz dediler. Reklam oluyor ama ne yapayým, Öðleye doðru kalkýyoruz, Kuran hocamýz ve yurt yurtdýþýnda burasý atayurt da olsa anayurdun her þeyi özmüdürümüz Ahmed bey kahvaltýya çaðýrýyor, ee Türk mileniyor be kardeþim! safirperverliði. Ardýndan bir dolaþýyoruz, hem ben bilgi Cuma: Çifte Bayram alýyorum hem de Mehmed etrafý tanýyor. Ýkindi üzeri çarLojmanýn karþýsýnda Erdem camii, Kýrgýz ve Türk þýya çýkýyoruz, acil alýnmasý gerekenler için, ilk önce tebayraðý asýlý iki tarafta, ortasýnda Kýrgýzca ve Türkçe baylefon hattý sonra diðerleri. Kuruyemiþ burada da çok meþramýnýz kutlu olsun yazan büyük bir levha var. Ýmamý da hur, týpký çorum gibi, kabuklu fýstýk (ki bunu Mehmed Munarbek kardeþim. Türkiye sevdalýsý, özellikle Beþiktaþ pek sevdi), kabuklu badem, üzüm, Antep fýstýðý da alýyove Kurtlar Vadisini sýký takip ediyor. Önceki dönemde taruz. Akþam 6 yemek var, bekâr hocalar için burasý iyi, üç kým kaptanýmýz diye hep bahsederdim Çorum'da ondan. öðün yemek çýkýyor, biz de anne sonra gelecek hac fariVaaz ediyor, namaz kýldýrýyor ve hutbeyi okutuyor. Arzasýný yaptýktan sonra, hemen yemeðe geçiyoruz. Peki dýndan Rektör ve yardýmcýlarý baþta olmak üzere cemaat kardeþim derdiniz ne, herkes bir tarafta diyecek olursanýz, ile bayramlaþýyoruz. Yurda geçiyoruz, yemek ikramýmýz burasý hiç hesapta yoktu ki, hac görevi çýkýnca çok sevinvar, güzelce hazýrlanmýþ masalar. Meyve, meyve suyu, miþti Meryem, bende evde kalacaktým delikanlýyla. Neyçay eþliðinde yemekler yeniyor. Dekanýmýz, Rektörümüz se üç öðün düzenli yemek var, bir de lojman arkadaþlarýn ve ben kýsa bir konuþma yapýyoruz. Ahmet hocam Kur'an gönderdikleri, sýkýntý yok, hatta fazlalýk var, kiloya dikokuyor, Munar da dua ediyor. kat! Bir gün önce radyoda kutlama mesajý vermiþtik, iki 23 Pazartesinden itibaren mesaiye baþladýk hýzla, argün devam edecekti, bu seferde yerel televizyon çekim kadaþlarýn çoðunu tanýyorum zaten, yenilerle tanýþtým. yapýyor. Türkiyeli arkadaþlar ile muhabbet baþka bir güNeler yapýlabilir üzerine konuþuyoruz, öðleden sonra reszel oluyor. Ticaret ile uðraþan Taner kardeþim, beni gömi toplantý var, oda da ve orada çifte kavrulmuþ lokum rünce sevindi, siz de yeniden geldiniz deðil mi, diye, o seikram ettik. Ertesi gün vakýf baþmüfettiþi Abdullah bey kiz yýldýr burada. Türk okulundan öðretmen arkadaþlar da geldi, kurban için, onunla da fakültenin, yurdun, camiin var on da kahvaltý ve bayramlaþma var dedi. Biz hemen kurban daðýtým iþine baþladýk. Önceden listeleri tek tek hazýrlamýþtýk, gelen dilekçelere göre. Otuzdan fazla koyunu, tespit edilen hayýr kurumlarýna, mahallelere, camilere imza karþýlýðý ve bir öðrenci kardeþimizle gönderdik. Öðrencilerimiz kurban sahibinin adýna orada kesip, eti verip, derisini alýp getirecek. Nitekim öyle de oldu. Biz hemen Türk okuluna gittik, oradaki Türk arkadaþlar, esnaflar daðýlmýþtý, olsun niyet bayramlaþmak, oturduk çay içtik, sohbet ettik, kurban etinden yedik ve müsaade istedik. Çünkü asýl resmi, yani vakýftan gelen kurbanlarýn büyük baþ olarak kesimi için Aravan'a gidilecek. Aravan da Cuma Namazý Yaklaþýk 45 dakikalýk bir yolculuktan sonra ezana yakýn ulaþtýk þehre. Arrahman diye büyük bir camii var, Özbek mimarisi üzere yapýlmýþ. Sabahki cemaatin tamamýna yakýný Kýrgýz idi, buranýnki de Özbek, tek tük Kýrgýz takkesi görülüyor. Hutbe kýsa, sadece ayet okunuyor ve iniyor. Ardýndan namaz ve sünnetten sonra tesbihat, Kur'an ve uzun bir dua ile bitiyor. Yani lavaboya bir iniyorum, bakýyorum burada da yok, tuvaletlerde su, neyse

Belediye Baþkaný ve ihtiyar

Belediye baþkaný, geniþ-rahat makam koltuðunda huzursuzca kýmýldandý. Sesine daha bir otorite katarak kapýdaki ihtiyara seslendi; -Ne istiyorsan, söyle amca, fazla vaktim yok! -Þey, efendim. Benim bacaklarýndan özürlü bir torunum var.... -Anlaþýldý anlaþýldý. Belediye aracýlýðýyla daðýtýlacak tekerlekli sandalyeleri duydun, ondan istiyorsun. Kusura bakma, sayýsý az. Baþvurular alýnacak, sonra kura çekilecek. Þansýna artýk. -Yok efendim, onun için gelmedim. Torunumun tekerlekli sandalyesi var. -Eee… derdin nedir öyleyse ? -Tekerlekli sandalyesi var da, rahatça dolaþtýramýyoruz. Baþka þehirlerde belediyeler yardýmcý oluyormuþ. Onlara uygun otobüsleri veya dolmuþlarý oluyormuþ. Ama bize þimdilik kaldýrýmlarý düzenleseniz yeter. Kaldýrýmlarýn baþlangýcýyla sonuna bu arabalarla kolayca geçilecek yerler yapsanýz diye talepte bulunacaktým. -Oooo amca, her gelenin bir talebi var. Belediye boþ mu duruyor sanýyorsun. Çoðu yerin kaldýrýmý bile yok, önce onlarla uðraþmalýyýz. Hele bir eskisi þekliyle tüm kaldýrýmlarý bitirelim, birkaç sene sonra da ek bütçe olursa, kaldýrým giriþlerine baktýrýrýz. Öyle he demeyle olmaz her iþ. -Ama birkaç sene demek, torunumun ve onun gibi yaþamak zorunda olanlarýn, en güzel çaðlarýný evde hapis geçirmesi demek. -Bak amca, ben koskoca belediye baþkanýyým. Herkese bu kadar vakit ayýrýrsak iþimiz var. O sýrada baþkanýn yardýmcýsý telaþlý bir halde içeri girdi;

-Efendim trafikten aradýlar ! GÖNÜL PINARI -N'oldu büyük bir kaza mý olmuþ? Çok ölen mi olmuþ, nedir bu telaþýn? -Bir çocuða araba çarpmýþ. Baþkan sakinleþerek, koltuðuna Aliaddin Bolat aliaddinbolat@mynet.com doðru adým attý. -Ne yapayým yahu, her kazaya belediye baþkaný mý koþacak. Amca sen de çýk artýk. Görüyorsun iþlerimiz var. Ýhtiyar adam, boynu bükük dýþarý yürüdü. Baþkanýn yardýmcýsý devam etti; -Efendim, …çocuk, …çocuk sizin torununuzmuþ. Belediye baþkaný, sendeleyerek koltuðuna oturdu. Gözünün önünde önce torununun gülen yüzü canlandý, sonra da tekerlekli bir sandalyede aðlayýþý. Titrer gibi bir sesle ; -Az önce çýkan ihtiyarý çaðýrýn çabuk. Ýhtiyar adam mahzun bir þekilde, aðýr adýmlarla çýkýþ kapýsýna doðru ilerliyordu. Arkasýnda seslenilince döndü ve bu kez gözlerinden ümit ýþýldayan bir tebessümle, isteklerinin kabul edildiðini düþünerek makam odasýna doðru hýzlý adýmlarla yürümeye baþladý. Makam odasýndan içeri biraz heyecan, biraz çekingenlikle girdi; -Buyrun baþkaným! -Amca, söz veriyorum kaldýrýmlarý yaptýracaðým ama n'olur beddua ettiysen geri al. -Kýrýldým ama beddua etmedim. -N'olur o zaman, torunum için dua

et.

Ýhtiyar ne olup bittiðini anlayamamýþtý bile. Baþkan torunu için niye dua istiyordu bir türlü anlam veremiyordu. O esnada telefon çaldý, baþkanýn uzanmayacaðýný anlayan yardýmcýsý telefonu açtý, sonra baþkana uzattý; -Kýzýnýz arýyor efendim. Kötü haber bekleyen baþkan, dudaklarýný ýsýrarak konuþtu; -Aaa..Aloo! -Baba, az önce kýzýma araba çarptý ama… -Eee..evet, durumu nasýl? ..ba..bacak..larý! -Merak etme, sadece burnu kanamýþ. Biz hastanedeyiz, duyar da merak edersin diye aradým. Baþkan aðlayýþý duyulmasýn diye hýzla kapattý telefonu. Yardýmcýsý diðer telefonu uzattý; -Efendim diðer telefonda emniyetten arýyorlar. Kazayý yapan þöförü tutuklamýþlar. Þikayet tutanaðý için bekliyorlarmýþ, aileden birinin gelmesi gerekiyormuþ. Baþkan, hâlâ kapýda bekleyen ihtiyara dalgýn dalgýn baktýktan sonra; -Býraksýnlar, gitsin. Makamýn hýrsýna kapýlýp, burnumuz büyüyünce, Mevlamýn bizi ikaz için gönderdiði bir vesile o. Biz alacaðýmýz dersi aldýk, onun bir suçu yok, suç bizim. Þikayetçi deðiliz, býraksýnlar… Sonra kapýda bekleyen ihtiyara gözleri dolu dolu baktý. -Amca gidebilirsin. Yarýndan tezi yok belediye meclisini toplayýp çalýþmalarý baþlatacaðýz. En kýsa sürede de halledeceðiz inþallah!

ki dýþarýda ibrikler var. O zaman anlýyorum Oþ Kadýsýnýn beni ziyaretine geldiðinde camii yapýmý üzerinde ýsrar ettiðini. Biþkek'e biri merkeze biri de manas üniversitesine olmak üzere iki büyük camii yapýldýðýný söylüyorum. Sonra bizim caminin tuvaletlerinin yenilendiði bir ara söz konusu oluyor, benzeri uygulamalarýn çoðalmasýný istediðinin sebebini bir kez daha anlýyorum. Namazdan sonra hemen Kurban yerine gidiyoruz, zaten önceden belirlenmiþti ama yine de pazarlýk en ince ayrýntýsýna kadar konuþuluyor, bu hususu müfettiþ bey tenbih etmiþti çünkü. Sorumluluk almak zor iþmiþ yahu, ne güzel sadece derslere girip çýkýyordum. Sakin Bayke yedi kurban sahibinin ismini okuyor, kesene vekâlet veriyor, biz tekbir getiriyoruz, Abdüssettar kardeþim de bunlarý videoya kaydediyor. Erdem camiinin önceki imamýydý, Haseki de okudu, þimdi fakültemizde Fýkýh ve Kur'an derslerine giriyor, hasbi bir kardeþimiz. Yeðeninin düðünü olmasýna raðmen gitmedi, hanýmýný ve çocuklarý gönderdi, o bize yardým ediyor. Saðolsun. Kurbanlarýn alýmýna, kesimine Ahýska Türklerinden Yusuf Bey bize yardýmcý oluyor. Babasý Aziz emmi, aman ha, bu kardeþlerimiz gurbette, her türlü yardýmý yapasýn demiþ, saðolsun, ellerinden öperiz diye selam gönderdik. O civardaki iki medresenin yetkilisi oraya geliyor, birisinin sorumlusu yine Hasekiden yeni gelmiþ bir fakülte mezunumuz Celaleddin kardeþimiz. Ahmet ve Ömer hocam ile bir kurbaný alýp Yurdumuza dönüyoruz. Hafif bir yaðmur yaðýyor, toprak kokusu harika. Aziz emminin duasý ve çiseleyen yaðmur ve Atameken topraðýnýn kokusu ile ulaþýyoruz yurdumuza, yuvamýza. 26.10.2012 Oþ Kýrgizistan

Bayramý yaþamak ya da hissetmek!

Çocuklar için farklý anlamlarla yüklü kutusuna düþen bir elektronik postadýr… olsalar da bayramlar, Bazen de zamanlý yada zamansýz olTüm insanlara, insan topluluklarýna duðu bile tartýþýlamadan vedalaþýlan bir caözgüdür. nýn, Annenin, Babanýn hep canlý kalan sýcacýk bakýþý, baðrýna basýþý, içten sesi, seÝnsan olmaktan kaynaklanan duyguvinci ve yol gösterici öðütüdür. sal, moral ve manevi ihtiyaçlarý besler, bayramlar… Bazen de Yahya Kemal'in algýsýyla "Süleymaniye'de bayram sabahýný" yaþaOrhan Özçatalbaþ Bazen bir sýcak "merhaba"dýr, maktýr veya "Doludur gönlüm ýþýklarla bu Bazen ise bir "gülümseme" bayram sabahý", diye sonlanan O bayram þiiriyle Bazen de içtenlikle uzatýlmýþ bir dost elini sýkbayramý hissetmektir… maktýr... Bazen de "ahh! o eski bayramlar diye", bir iç Yada bir büyüðün elini öpme ve alna koymakyada derin bir iç çekmedir… týr, bayram. Bazen de neþe ve mutluluk içinde sevdiklerinHal, hatýr sormaktýr, el tutmaktýr, dost bir le ortak bir aný, bayramýn anlamýný paylaþmaktýr… omuzuna dokunmaktýr. *** Bazen de sarýlmaktýr. Ne olursa olsun duygu ve samimiyet vardýr, Bazen de bir çocuða harçlýk vermek, ihtiyacý bayramlarda. olanla bir varlýðý paylaþmak, hediye sunmaktýr. Anlam yüklüdür bayramlarda her bir an, eyBazen de sadece misafire hoþgeldiniz demek, lem, her bir söylem… kolonya ve þeker ikram etmektir. Ýçten olmayý gerektirir bayramlar ve içtenliði Bazen de birkaç satýr el yazýsý ve beyaz yada ölçüsünde hepsi kabulümüzdür… renkli kaðýtlara dökülmüþ duygulardýr… *** Bazen de bir telefon mesajý, uzaktan gelen bir GÜZEL ÜLKEME ve GÜZEL ÝNSANLARIses veya görüntüdür yada bir tiletidir… NA, ANLAMIYLA YAÞANACAK NÝCE ANBazen de 58 saniyede yazýlmýþ olsa da, posta LAM YÜKLÜ BAYRAMLAR DÝLEÐÝYLE…


SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

21

CUMHURÝYETÝ OYLAYAN BAÞKAN

ENBÝYAZADE ABDULLAH ÝSMET EKER BEY (1877-1962)

Abdullah Ýsmet bey (EKER)

Abdullah Ýsmet bey (EKER) 1877 tarihinde Çorum'da doðdu. Cami-i Kebir imamý, Dersiam (Müderris) ve Müftü Enbiyazade Mehmet Nazif Efendi ve Meryem hanýmýn oðullarýdýr. Ýlk ve orta öðrenimini Çorum Ýptidai Mektebi; babasýnýn Müderris olduðu Hasan Paþa Medresesi ve Çorum Ýdadi'sinde tamamladý. 1899'da Çorum Livâsý Defter-i Hakani Kalemi'nde göreve baþladý. 1901'de Tapu Katipliði stajiyerliðine getirildi. Bu arada Hocazadelerin kýzý Atike Hatun hanýmla evlendi. 1903'de Tapu ikinci katipliðine atandý. 1908'de Defter-i Hakani Kalemi Baþkatibi oldu. Gençliðinde Abdullah Ýsmet bey Ýttihat ve Terakki'nin Çorum Mutemetliðini yaptý. 1912'de Liva Evkaf Memuru olarak görevlendirildi. Ankara Ýl Genel Meclisi daimi Encümen üyesi iken 1914'te Ýstanbul'da bulunan Osmanlý Mebusan Meclisine Çorum'dan milletvekili seçildi. Samih Fethi beyin Mutasarraflýðý sýrasýnda bir ara bilemediðimiz bir nedenle tutuklanarak Ankara'ya gönderildi. Osmanlý Mebusan Meclisi'nin son dönemi olan 1920 seçiminde tekrar Milletvekili olarak mecliste hazýr bulundu. Misak-i Milli kararýnýn mecliste kabulünde etkili oldu. Osmanlý Mebusan Meclisi daðýtýlýp, yakalananlarýn iþgalcilerce Malta'ya sürgün edileceði istihbaratýný almasý üzerine, Ýstanbul'da saklandý ve daha sonra, Yeni Dünya vapurunun kazan dairesinde, kazana kömür atmak suretiyle, meþakketli bir yolculuktan sonra Samsun'a geçti ve Çorum'a döndü.

2. dönem mebus kimliði Abdullah Ýsmet Bey, Mustafa Kemal'in 19 Mayýs 1919'da Samsun'a çýkmasý ile baþlattýðý Milli Mücadeleye katýldý. Ýstanbul'dan kaçýþtan sonra Çorum'da bir müddet, bugünki Albayrak sokakta bulunan Musaoðlu apartmanýnýn olduðu yerdeki evinde konakladý. Çapanoðlu ve bazý çetelerden tehditler aldýðý için komþu evlerde hazýr vaziyette bir at bulundurdu. Gerektiðinde kaçarak, daha güvenlikte olacaðý Enbiya pýnarýna gitmeyi planlamýþtý. Tehditler ortadan kalktýktan sonra, 22 Temmuz 1920'de Ankara'ya giderek, T.B.M.M Genel Kurulu'nda Çorum Milletvekili olarak takdim edildi. Mecliste Tapu ve Kadastro, Mali Kanunlar, Ýktisat, Bütçe ve Dýþiþleri komisyonlarýnda çalýþtý. III. Toplantý yýlýnda Bütçe Komisyonu Katipliði'ni yaptý. Dönem içinde (14)'ü gizli oturumlarda (87) konuþma yaptý. 1923 yýlýnda Ziraat Bankasý Yönetim Kurulu Üyeliði'ne seçildi. II. dönemde tekrar Çorum Milletvekili oldu. 13 Aðustos 1923'teki seçimde Meclis II. Baþkan Vekilliðine getirildi. 29 Ekim 1923'te Teþkilatý Esasiye Kanununun bazý maddelerinin deðiþtirildiði, Cumhuriyetin ilan edildiði ve Gazi Mustafa Kemal Paþa'nýn Cumhurbaþkan'ý seçildiði birleþime baþkanlýk etti. Ömrü boyunca bu gururu, þerefle ve onurla, büyük bir tevazu içinde taþýdý. Dönem sonuna kadar, Baþkan Vekilliði, her yýl seçilerek devam etti. Bu arada Milli Mücadelede'ki katkýlarý nedeniyle Ýstiklâl Madalyasýyla taltif edildi. III. dönemde de tekrar Çorum Milletvekili oldu. 1927 yýlýnda seçildiði Baþkan Vekilliði'nden II. toplantý yýlýnda ayrýldý.3.4.5.6.7 ve 8. dönemlerde yine Çorum Milletvekili olarak parlamentodaki görevini 14 Mayýs 1950'ye kadar sürdürdü. Bu süreler içinde Bütçe,

Maliye ve Gümrük-Tekel Komisyonlarý'nýn Baþkanlýðýný yaptý. Baþkanlýk yaptýðý yýllarda kendisine hemþehrimiz Ord.Prof. merhum Hýfzý Veldet Velidedeoðlu ve bir dönemin Baþbakaný merhum Adnan Menderes katiplik yapmýþlardýr. Yüce Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün büyük eseri Nutuk'ta Cumhuriyetin ilaný uzun müzakerelerden sonra, þu þekilde yer almaktadýr (Makamý riyasette bulunan Reis Vekili Ýsmet Bey, Mescise þu malumatý verdi: "Kanunu Esasi Encümeni, Teþkilâtý Esasiye Kanunu'nun tadilatýna dair lâyihanýn müstacelen ve derhal müzakeresini teklif ediyor" "Kabul sesleri" üzerine, mazbata okundu, teklif vechile müzakere edildi. Nihayet, kanun, bir çok hatiplerin "Yaþasýn Cumhuriyet!" sadalarýyla, alkýþlanan hitabeleriyle kabul edildi. Ondan sonra Reisi Cumhur intihabý için Meclis'in reyine müracaat olundu. Toplanan âranýn neticesini, makamý riyasette bulunan Ýsmet Bey, heyeti umumiyeye þu þekilde teblið eyledi: "Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti için yapýlan intihabat ârasýna, yüz elli sekiz zat iþtirak eylemiþ ve Cumhuriyet Riyasetine yüzelli sekiz aza müttefikan Ankara Mebusu Gazi Mustafa Kemal Paþa Hazretlerini intihab eylemiþlerdir" (29 Ekim 1923 Saat: 20.45) Bilahare Yüce Önder, Meclise önemli bir teþekkür konuþma yapmýþ ve sözlerini "TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ MESUT; MUVAFFAK ve MUZAFFER OLACAKTIR"), diyerek tamamlamýþtýr. (Bak Nutuk, II. cilt, sayfa 813-815 Ýstanbul Milli Eðitim Basýmevi) Cumhuriyetin ilaný memleketin het tarafýnda 100 pare top atýþýyla duyurulmuþtur. Böylesine önemli olaylarýn olduðu günlerde Riyaset makamýnda bulunan, Cumhuriyetin ilanýný ve Gazi Mustafa Kemal Paþa'nýn Cumhurbaþkaný seçildiðini ilk defa telaffuz eden kýymetli hemþehrimiz Abdullah Ýsmet Bey'in Meclisteki riyaseti konusunda, toplumda bazý tereddütler hasýl olduðunu görünce, torunlarý adýna Orhan Eker bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý'na 23.07.1998 tarihinde bir dilekçe ile baþvurarak, konunun aydýnlatýlmasý talebinde bulunmuþtur. Zamanýn Meclis Baþkaný Hikmet Çetin Bey'in, 31.07.1998 tarih ve A.02.1600 sayýlý yazýlarýyla konuyu incelettiði bildirilmiþtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 Ekim 1998 tarih, A.01.Ö.K.M 0.01/1878 sayýlý ve Özel Kalem Müdürü Mehmet Dünþen bey imzalý yazýlarý ekinde gönderilen, Türkiye Büyük Milet Meclisi Genel Sekreterliði - Türk Parlemento Tarihi Araþtýrma Grubu'nun 23 Eylül 1998 tarih, A.01.1.GÇE-GNL.173 sayýlý Fahri Çoker bey imzalý yazýlarý ve eklerinin incelenmesinde hiç bir terüddüde mahal verilmeyecek þekilde konu aydýnlatýlmýþtýr. Abdullah Ýsmet Eker Bey; Cumhuriyet'in kabulünü ve Gazi Mustafa Kemal Paþa'nýn Reisi Cumhur seçildiðini ilan eden Çorum'un evladýdýr. Bize bu onuru yaþatan ve Cumhuriyeti armaðan

Daver KOLAÐASIOÐLU Eðitimci

Osmanlý Meclis-i Mebusaný'nda, 30 yýlý Türkiye Cumhuriyeti Büyük Meclisi'nde olmak üzere, Çorum Ýli parlamento tarihinde en uzun süre görev yapan milletvekili unvanýný almanýn yanýnda Yüce önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün genç Türkiye Cumhuriyetini kurma ve idame ettirmedeki çalýþmalarýnda aktif olarak yer aldý. Meclisin önemli çalýþma alanlarýnda kâtiplik ve komisyon baþkanlýklarý yaptý. Onlarýn davasý büyüktü, þu þehir veya þu ile ne yapalým deðildi. Hizmet bütün vatana ve öncelik en acil olan yerlere idi. Belki sonradan gelen siyaset adamlarý bu konularý sulandýrmýþ, hatta al gülüm ver gülüm þekline çevirmiþ olabilirler.

6. dönem mebus kimliði

Abdullah Ýsmet Eker etmiþ. Silahýn üzerinde yazý varmýþ ama ben bu yazýyý hatýrlamýyorum. Silahlarý diðer torunlarýnda bulunmaktadýr. Biz ailece Abdullah Ýsmet EKER'e ait mevcut eþyalarý Çorum Müzesinde açýlacak bir vitrine armaðan etmeyi düþünüyoruz Dedemin eþi Atike Hatun hanýmdan 4 çocuðu oldu. Bunlar rahmetli babam Hüseyin Hamit EKER. Halalarým Semihe EKER, Mucizat DÝVRÝNDÝ ve amcam Zootekni profesörü Macit EKER'dir bu çocuklarýndan bugün hayatta olan 12 torunu vardýr Vefatý Ankara da oldu. Geçirdiði prostat ameliyatýndan 10 gün sonra ateþi yükselmiþ, arkasýndan böbrekleri yetersiz kalmýþ, 04.10.1962 tarihinde vefat etmiþtir. Vasiyeti üzerine Bayat köyündeki aile mezarlýðýnda yatmaktadýr. Ne diyeyim, Allah hepsine rahmet eylesin." Türkan ALAYBEYOÐLU haným efendiye ve Abdullah Ýsmet EKER Beyin torunundan damadý Sefa YALÇIN beye, araþtýrmamda yaptýktan katkýdan dolayý sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum. Merhum Abdullah Ýsmet beye yönelik bu çalýþmanýn her Çorumlu'nun yapabileceði asgari bir vefa borcu olduðunu belirterek kýymetli eþleri Atike Hatun EKER'le birlikte Allah'ýn engin rahmetine nail olmalarýný diliyorum. Çalýþmam sevgili ve saygý deðer okurlarýma, daha doðrusu bütün Çorum'lulara armaðan olsun ..

Ýsmet Eker ve Ailesi-Çocuklarý Ýsmet Eker'in Milletvekilliði Rozeti ve madalyalarý Enbiyazade Abdullah Ýsmet EKER Beyin 1926 doðumlu torunu, merhum Nazif ALABEYOÐLU'nun kýymetli eþleri Türkan haným, dedesini þöyle anlattý : "Bayat'ta bulunan çiftliðimiz ve arazi babaannem Hocazadeler'in kýzý Atike Hatun Hanýmýn ailesinden intikal etmiþtir. Uzunca bir niþanlýlýk devreside olmuþtur. Evlilik ancak dedemim memuriyete girmesinden sonra tahakkuk etmiþtir. Dedem daha sonraki yýllarda bazý yerler alarak, arazisini büyüttü. Çiftlik evini, 1926 yýlýnda, iyi bir marangoz ve yapý ustasý olan Muttalip efendiye yaptýrdý. Dedemin zamaný, benim çocukluk yýllarýmda hep Ankara'da geçerdi. Selanik caddesinde bir evde otururlardý. Ben orta okulu bugün ki Ankara Radyo Evi'nin arkasýnda bulunan Ankara Kýz Lisesi'nde okumaya baþlayýnca ancak dedeme yakýn oldum ATATÜRK'ün vefatýnda orta birdeydim. ATATÜRK'le olan iliþkileri hakkýnda pek bilgi sahibi olamadým. Bütçe Komisyonun Baþkanlýðýný yaptýðý yýllarda Köþke çýkar ve Ýsmet ÝNÖNÜ ile sýk, sýk toplantýlar yapardý. Dedem bizlere görevleriyle ilgili hiç bir þey anlatmazdý. Otoriterdi, dediði mutlaka olurdu. Torunlarýný çok severdi, hele de kýz torunu olduðum için bana olan sevgisi de hayli fazlaydý. Giyimine çok düþkündü. Babaannem yaþlý olduðu için dedemin hazýrlanmasýnda hep yardýmcý olurduk. Gömleklerinin, yakalarýnýn, kollarýnýn kolalanmasýný ve ütü iþlerini severek yapardýk. Gösteriþi sevmezdi. Çok yoðun bir çalýþma temposu vardý. Beraber olduðumuz yemeklerde bile hep iþlerini düþünürdü. Uykusuz kalmasýndan dolayý gözünde sýk, sýk arpacýk çýkardý.

Ýsmet Eker

Ýsmet Eker'in Bayat Köyü Yakýnlarýndaki Konaðý eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin deðerli üyelerine, yüce önder Mustafa Kemal ATATÜRK'e ve meclisin o zamanki baþkaný, kýymetli hemþerimiz Abdullah Ýsmet EKER'e sonsuz minnet ve þükranlar sunuyor, Allah'tan gani gani rahmetler diliyorum. Ruhlarý þâd olsun.... Enbiyazade Abdulah Ýsmet EKER Bey, 6 yýlý

Dedem daha sonra bir kooperatif aracýlýðýyla Milletvekillerinin yaptýrdýðý Bahçelievler 1. caddedeki kendi dairesine taþýndý ve hep orada yaþadý. Ben 17 yaþýmda niþanlanýp ve 18 yaþýmda evlenince dedemden uzaklaþmýþ oldum. Dedem sadece yazýn, Mayýs ayýnda Çorum'a gelir, Bayat'taki çiftlik evinde kalýrdý. Onu evin balkonundan hep etrafý seyrederken görürdüm. Kim bilir neler düþünürdü! Koyun sütü ve pek sevdiði koyun yoðurdunu ancak 20 -25 gün kaldýðý bu evde içer ve yerdi. Dedeme hediye edilmiþ üç Silah olduðunu biliyorum. Bunlardan birini bir paþa hediye

Ýsmet Eker'in Mezarý


22 SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Siftah Beþikdüzü’nden Çorumspor ligdeki ilk puanýný Beþikdüzüspor deplasmanýnda 1-1’lik skorla aldý. Rakibi önünde 28. dakikada Samet’in golüyle 1-0 öne geçen Çorumspor 49. dakikada Tolga Kara’nýn golüne engel olamadý. Maçta iki topu direkten dönen Çorumspor, Beþikdüzüspor karþýsýnda galibiyeti kaçýran taraf oldu. Bu sonuçla kýrmýzý siyahlý takým sezonun lik puanýný aldý.

Ç

orumspor sezonun ilk puanýný Beþikdüzüspor deplasmanýnda 1-1’lik skorla aldý.Pazar günü Vakfýkebir Ýlçe sahasýnda oynanan maçta Çorumspor ortaya koyduðu performansla sahadan bir puanla ayrýlýrkan iki topu direkten döndü ve galibiyetini kaçýran taraf oldu. Maça kýrmýzý siyahlý takým kontrollü baþladý. Ýlk dakikalarda ev sahibi takýmýn baský kurma çabasýný top yaparak önleyen Çorumspor 28. dakikada öne geçti. Bu dakikada orta alandaki paslaþma sonunda topla

1-1

BEÞÝKDÜZÜSPOR ..

Ý. Ethem ve Macit cezalý

Ç

orum Belediyespor’da Ýbrahim Ethem ve Macit Diyarbakýrspor maçýnda

gördükleri sarý kart nedeniyle cezalý duruma düþtüler.

Üçer sarý kartlarý bulunan Ýbrahim Ethem ve Macit Diyarbakýrspor karþýsýnda gördükleri sarý kart nedeniyle bu sezonki dördüncü kartlarýný görerek cezalý duruma düþtüler. Ýki futbolcu yarýn Ankaragücü ile oynayacak Ziraat Türkiye Kupasý maçýnda forma giyebilecek. Kupa ve Lig statüleri farklý olduðu için sarý kartlar etkilemiyor. Ýbrahim Ethem ve Macit hafta sonunda Elazýð Belediyespor ile deplasmanda oynanacak maçta takýmlarýndaki yerlerini alamýyacaklar.

Belediyespor Ankara yolcusu Ýbrahim Ethem

Z

Macit Arabacý

Mavi Beyazlýlar bu maçýn hazýrlýklarýna dün Nazmi Avluca’da yaptýklarý antrenmanla baþladýlar.

iraat Türkiye Kupasý’nda yarýn MKE Ankaragücü ile karþýlaþacak olan Çorum Bediyespor bugün Ankara’ya gidecek. Pazar günü sahasýnda oynadýðý Diyarbakýrspor maçýný kazanarak moral bulan Çorum Belediyespor’da bu maçta forma giymeyen futbolcular karþýlaþmanýn ardýndan bir antrenman yaptüýlar. Belediyespor dünde saat 13.30’da Ulukavak Nazmi Avluca sahasýnda bir çalýþma yaptý. Çalýþmada Diyarbakýrspor karþýlaþmasýnda forma giyen futbolcular hafif bir ter jenerasyon antrenmaný yaparken diðer futbolcular normal çalýþmayý tamamladýlar. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað tarafýndan dün akþam saatlerinde açýklanan maç kadrosu bu sabah saat

08.30’da yapacaðý kahvaltýnýn ardýndan Ankara’ya hareket edecek. Kafile Tandoðan’da bulunan Ýlci Otel’e yerleþecek. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað,

bugün öðleden sonra otelin hemen karþýsýnda bulunan MKE Ankaragücü tesislerinde yapacaklarý ter idmaný ile maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacaklarýný söyledi.

ÇORUMSPOR

Emrah...........................5 Samet............................6 Yasin.............................6 M. Yasin .......................6 Ali.................................6 Gökhan.........................6 Fatih..............................5 Onur .............................4 Harun............................4 Tuncay..........................3 (72. dk. Ahmet............3) Avne .............................6

umhuriyet Kupasý Liseli Gençler Basketbol turnuvasýnda erkeklerde yarý final maçlarý bugün oynanacak. Sekiz okulun iki grupta mücadele ettiði çift devreli lig maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan dört takým yarý finale yükseldiler. Yarý finalde takýmlar çapraz olarak finale yükselmek için karþýlaþacaklar. Bugün saat 18.00’de oynanacak ilk maçta A grubu birincisi Atatürk Anadolu Li-

sesi ile B grubunu ikinci olarak tamamlayan Özel Pýnar Lisesi karþýlaþacaklar. Bu maçýn ardýndan ise saat 19.30’da B grubu birincisi Anadolu Öðretmen Lisesi ile A grubu ikincisi Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi takýmlarý karþýlaþacaklar. Bu maçlarý kazanacak takýmlar yarýn þampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar.

Bu dakikalarda Samet’le bir ataðýnda daha direðe takýlan Çorumspor sahadan 11’lik beraberlik ve bir

puanla ayrýlarak sezonun ilk puanýný aldý ve maç sonunda bu sevinci yaþadý.

STAD : Vakfýkebir Ýlçe . Emrah, Ali, Harun, Yasin Tüzün, Ahmet (Çorumspor), Burak, Mehmet, Osman (Beþikdüzüspor). KIRMIZI KART: 83. dak. Mehmet (Beþikdüzü) GOLLER : 28. dak. Samet (Çorumspor), 49. dak. Tolga Kara (Beþikdüzüspor). HAKEMLER : Fayat Bakan, Murat Þener, Ýbrahim Çetin.

FB Basketbol Okulu’ndan geleneksel Huzurevi ziyareti Çorumspor’un Beþikdüzü karþýsýnda bulduðu gol sonrasýnda böle bir sevinç yaþadýlar

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Haftanýn Toplu Sonuçlarý

Beþikdüzüspor-Çorumspor : 1-1 Diyarbakýr B. Þehir - Belediye Vanspor Gölcükspor-Siirtspor Kýrýkhanspor- Kastamonuspor F. Karagümrük - Anadolu Üsküdar : 0-0 Ýstanbulspor - Ankara Demirspor : 2-0 Kayseri Þekerspor- Orhangazispor : 2-0 Bergama Belediye - Tekirova Belediye Pazarspor - Sandýklýspor

: 1-0 : 1-0 : 3-0 : 0-1 : 2-1

Grupta Puan Durumu

Ç orum Belediyespor dün Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý çalýþma ile yarýn Ankaragücü ile oynayacaðý Türkiye Kupasý maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý

Ýkinci yarýya ev sahibi takým baskýlý baþladý ve Çorumspor kalesini ablukaya aldý. Bu bölümde savunmada rakibine boþ alan býrakmayan ve kademle hatasý yapmayan Çorumspor 49. dakikada kalesinde golü gördü. Bu dakikada sol kanattan geliþen atakta çaprazdan sert Ercan’ýn vurduðu topu kaleci Emrah ayaklarýyla çýkardý seken top arka tarafta boþ kalan Tolga Kara’nýn önünde kaldý bu futbolcuda topu boþ kaleye göndererek skoru 1-1 yaptý. Beraberlik golünün ardýndan Beþikdüzüspor galibiyet için baský kurdu ancak topa sahip olmaya baþaran Çorumspor rakibine fazla pozisyon vermedi.

SARI KART:

TAKIMLAR O G B M A Y P

Gençler Basketbol’da Cumhuriyet Kupasý yarý final maçlarý bugün

C

Mustafa ........................4 Burak............................5 Cevdet ..........................4 Mehmet ........................5 Halit..............................3 Mesut............................3 Onur .............................3 (46. dk. Uður Dilli......3) Ali.................................3 (62. dk. Y. Emre..........3) Osman ..........................5 Ercan ............................3 Tolga Kara....................4

buluþan Ali Koçak soldan savunmanan arkasýna hareketlenen Tuncay’a çýkardý bu futbolcu topla birlikte ceza sahasýna yan çizgiden girdi ve arka direkte boþ durumdaki Samet’e çýkardý bu futbolcuda kafayla topu Beþikdüzüspor aðlarýna göndererek takýmýný deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Öne geçtikten sonra Çorumspor üzerine gelen rakibinin savunma aralarýnda boþluklar bulmaya baþladý. Bu dakikalarda Ali Koçak ile girdiði pozisyonda topu direkten dönen kýrmýzý siyahlý takým iki farklý öne geçme fýrsatýndan yararlanamadý ve soyunma odasýna 1-0 önde girdi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Diyarbakýr Bld Ýstanbulspor Pazarspor Karagümrük Orhangazispor Tekirova Bld. Kayseri Þeker Gölcükspor Bld. Vanspor Sandýklýspor Ank. Demir Kýrýkhanspor Kastamonu Bergama Bld Siirtspor Beþikdüzüspor A. Üsküdar

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 6 5 5 5 4 5 4 4 4 3 2 3 2 2 1 1 0

0 1 3 2 2 3 0 2 1 1 3 4 1 2 1 3 2 1

0 2 1 2 2 2 4 3 4 4 3 3 5 5 6 5 6 8

18 17 16 15 12 19 11 11 6 9 10 12 13 11 7 9 7 7

Gelecek hafta programý:

3 8 6 9 8 14 8 11 7 13 8 10 16 18 17 13 11 30

4 Kasým Pazar : Çorumspor - Diyarbakýr B. Þehir Belediye. Belediye Vanspor - Ýstanbulspor AÞ. Kastamonuspor - Bergama Belediyespor. Anadolu Üsküdar - Kýrýkhanspor. Tekirova Belediyespor- Kayseri Þekerspor. Orhangazispor - Gölcükspor. Siirtspor - Pazarspor. Sandýklýspor - Beþikdüzüspor. Ankara Demirspor - Fatih Karagümrük.

27 19 18 17 17 15 15 14 13 13 12 10 10 8 7 6 5 1

F

enerbahçe Basketbol Okulu öðrencileri geleneksel Huzurevi ziyaretini Kurban bayramýnda da sürdürdü. Antrenörler Yaþar Yýlmaz ve Merve Yýlmaz ile birlikte Fenerbahçe Basketbol Okulu öðrenci ve velilerinin katýldýðý ziyaret Vali Atýl Uzelgün huzurevine yapýldý. Ziyaret sýrasýnda minik sporcular Huzurevinde bulunan dede ve nineleriyle sohbet ettiler ve onlarýn nasihatlarýný dinlediler. Yaþlýlar özellikle sporculardan büyüdükleri zaman anne ve babalarýný kendi yanlarýna almalarýný ve bakmalarýný söylediler. Bu ziyaretlerde miniklerin büyük ilgi gösterdiði

Kadir dedede sporculara deðiþik sorular sordu ve miniklerde ona cevap vermek için birbirleriyle yarýþtýlar. Miniklerle birlikte ziyarete katýlan veliler

Hatun Beyaz, Feride Savsar ve Necibe Altýnok ise yaptýklarý açýklamada çocuklarýn manevi yönden güçlendiren etkinliklerden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek çocuklarýnýn

hem basketbol öðrenip hemde sosyal olmalarý için yapýlan bu çalýþmalarýn son derece önemli olduðunu belirterek antrenörlere teþekkür ettiler.

Minikler yaþlýlara çikolata ve hediyeler vererek onlarýn gönüllerini aldýlar

Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu öðrenci ve velileri Huzurevini ziyaretleri sýrasýnda toplu halde görülüyorlar


SALI 30 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

23

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

Sürücüsüyle birlikte araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Kent Ormaný yerine yapýlacak yapým iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No:72 Çorum Saat: 14:30

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa ÇERÝ Halil oðlu 1952 Ortaköy Doðumlu

(Ç.HAK:3388)

YÝTÝK Ankara Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa URAL Mahsut oðlu 1987 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3389)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý, Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi ve Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi Ýþletme Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Emrehan KESKÝN Erol oðlu 1980 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3390)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Talha KESKÝN Taner oðlu 2011 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3390)

Boðazkale Özel Ýdare Lojmaný kalorifer kazaný ve tesisatý yenileme yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Lastik alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: 11:00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Çorum Emniyet Müdürlüðü Çamlýk Polis Lojmaný asansör alýmý ve montajý yapým iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No:28 Çorum Saat: 10:30 ***

5 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Bahçelievler

Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 29 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 18/900 arsa paylý 9 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 *** 2. Taþýnmaz: Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 30 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 17/901 arsa paylý 10 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 42.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

T.C. Merkez/Çorum 1. Ýcra Dairesi

2646 ada no, 39 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, Sülüklü mevkii, cilt 64, sayfa 6275 apartman vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi

2013 yýlý metal destekli tek parça seramik kron, hareketli protez (totel ve parsiyel tek çene) bitim iþlemleri ve iskelet protez döküm iþi himzte alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No 22 Çorum Saat: 10:00 ***

Bölge Müdürlüðü - 5.

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Ortaköy Tapu Müdürlüðünün Cumhuriyet Mah., 56 ada, 61 parsel de 72 m2 arsa üzerinde bulunan 1. kat 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-11:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum Tapu

Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cilt/sayfa 29/2791 de kayýtlý 3634 ada 5 parseldeki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 4 kat 19 nolu mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 95.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 10:20-10:30 *** 2. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cily sayfa 29/2802 de kayýtlý 3634 ada 5 parsel deki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 7 kat 30 nolu meskendubleks niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Tepecik Mah., cilt 7, sayfa 667, ada 1217, parsel 8, 1. kat, 601,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/10 arsa paylý, Kale Mah. Ata Cad. Asude Apt. No: 137/3 Çorum adresinde mesken niteliðindeki 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili Ortaköy ilçesi Bahçelievler Adnan Menderes Cad. 54 kapý numaralý tapunun cilt 1, sayfa 74, ada 87, parsel 22 de kayýtlý 179,35 m2 alanýnda arsada 20/40 arsa payda -/1/- (baðýmsýz bölüm no 2) mesken nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü

19 DY 667 plakalý, 1990 model, Renault marka, Broadway tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 6.500 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 2013 yýlý 12 aylýk 33 kiþi ile genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saat: 10:00 ***

9 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 2707, parsel 2’de kayýtlý, 634.73 m2 miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.026.408,93 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý biyokimya laboratuarý 6 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

12 KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe, ayarýk mah, cilt no 45, sayfa no 4360, ada no 3052, parsel 9 da kayýtlý bulunan 5.112,22 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulü arsa vasfýndaki B blok 1. kat 1 nolu 180.00 m2 büyüklüðünde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhmammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

20 KASIM T.C Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum ili merkez ilçe Yavruturna Mah. cilt 64, sayfa 6282, ada 2537, parsel 701 zemin kat 8 nolu baðýmsýz bölüm olan dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

21 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi

Gülabibey Mah. Bizim Toptan Satýþ Maðazasý ile Fen Ýþleri Þantiyesi arasýnda kalan boþ yapýlaþmamýþ alanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 23.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

Devren Satýlýk Bayan Kuaför Salonu

Yurtdýþý sebebiyle acilen halen faal durumda, müþteri potansiyeli yüksek bayan kuaför salonu devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 491 71 78

ELEMAN ARANIYOR ALACA YOL AYRIMINDAKÝ ÇÝFTLÝÐÝMÝZDE YERLEÞÝK OLARAK ÝKAMET EDEBÝLECEK SSK+DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞTIRILACAK BAKICILARA ÝHTÝYAÇ VARDIR. ÝLGÝLENENLERÝN ÞAHSEN BAÞVURULARI RÝCA OLUNUR. ÝRTÝBAT:ÝDEAL TAVUKÇULUK

26 KASIM T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili Ortaköy ilçesi Bahçelievler Mah. Asiraköy mevkii, cilt 14, sayfa 1354, ada 79, parsel 138 de kayýtlý 7.939,31 m2 alanýnda Akaryakýt LPG ve Hizmet Binasý nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 200.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:45-15:55 ***

SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ KALE MAH. 2. ÝBÝK SOK. NO:50 (KALE ÝLKOKULU YANI) CEP: 533 639 21 23 TLF: 0364 213 27 01

20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 225 09 32

GECE BEKÇÝSÝ ARANIYOR

Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere Gece Bekçisi alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmalarý gerekmektedir.

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51’de kayýtlý 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 260.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10

Koc Gayrimenkul Sel Sok. Ak Merkez 4. Kat No: 31/1 (Küçükpazar üzeri) Tel: 0 364 666 08 00

ELEMAN ARANIYOR Egepen Zirvem Plastik’te çalýþtýrýlmak üzere PVC iþinden anlayan imalat ve montaj ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Cad. No: 68/A (Karpuzcu Karaoðlan Karþýsý) Tel: 213 35 28

ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda görevlendirilmek üzere ;

* Su tesisat ustasý * Kalorifer tesisat ustasý * Kaynakçý (tercihen doðalgaz tecrübesi olan) * Depocu (inþaat malzemesinden anlayan )

tecrübeli , devamlý çalýþacak , ekip çalýþmasýna uyum saðlayacak elemanlar alýnacaktýr. Dolgun ücret + SSK Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Merkez: Eþref Hoca Cad. No:137/a (23 Nisan Ý.Ö.O. Civarý)

Tel: 227 74 82 Þube: Üçtutlar Cad. No:30/d (Alaybey Meydaný)

YSF GÜVENLÝK ALARM ve KAMERA KAMERA SÝSTEMLERÝ * MAÐAZA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ * METAL KAPI DEDEKTÖRLERÝ * PERSONEL TAKÝP CÝHAZLARI * ALARM * KAMERA * ÞÝFRELÝ KAPI SÝSTEMLERÝ Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi No: 9/3 ÇORUM Tel: 0 364 227 65 62 - Fax: 224 40 99 - Gsm: 0541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com

SATILIK BAÐ PARSELLERÝ

PAPSÝ PÝZZA

Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel 1311 de kayýtlý, 11,475 m2 tarlanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.343,75 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

14 ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, müþteri iliþkileri iyi olan en az lise mezunu bayan sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

4 ARALIK T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum Merkez Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 565 ada, 27 parsel de kayýtlý 614,66 m2 arsa üzerinde bulunan apartman binasýnýn zemin katýnda bulunan 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 105.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

¨

ELEMAN ARANIYOR (Ç.HAK:3393)

Daðýtým Elemaný Aranýyor

(Ç.HAK:3113)

Çorum ili, merkez ilçesi, Ulukavak Mahallesi, 3449 ada, 7 parselde kayýtlý 798,07 m2 alanýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 233.667,10 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

4.50

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

(Ç.HAK:3077)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

T.C. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

8 KASIM T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

19 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

MERCÝMEK ÇORBASI SEBZELÝ TAVUK SOTE MAKARNA CACIK

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

(Ç.HAK:1299)

Su sayaçlarý endeks okuma, açma, kesme ve kaçak su tespiti hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

60 DG 346 plakalý, 2008 model, Fiat Albea marka, sedan tipli, gümüþ renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 16.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

2013 yýlý 16 kiþi ile 12 aylýk otomasyon sistemine yönelik bilgisayar kullanýcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

2013 yýlý 50 kiþi ile 12 aylýk yemek hazýrlamapiþirme-daðýtým ve bulaþýk yýkama iþçilik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

Özkoç Isýtan Tuðla Toprak San. ve Tic. Ltd. Þti. 0 364 213 37 93

ELEMAN ARANIYOR

Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere elektrik iþinden anlayan usta ve kalfa alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 533 934 95 14

Koc Gayrimenkul’den Hayat Þýrýnga civarýnda 13 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 950 m2 tel örgüsü, suyu, camisi, oto yýkamasý, kurban kesim hanesi, elektriði, sokak aydýnlatmasý, yollarý 6 metre olan bað parselleri satýlýktýr. Satýþlarda ödeme kolaylýðý saðlanacaktýr.

(Ç.HAK:3089)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðünün Bahçelievler Mah., 510 ada, 15 parsel’de 1322,73 m2 arsa üzerinde bulunan b blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi zemin kat Saat: 10:00-10:10 ***

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

212 15 30

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

14 KASIM Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

0 534 777 06 60-0 364 666 0 800

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:4138)

19 DT 980 plakalý Renault Laguna 2003 model aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 25.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Sosyal Güvenlik Merkezleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanýlmak üzere 2 adet sürücülü binek (Sedan) araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Anýtevler 4. Sok. No 8 Çorum Saat: 10:00 ***

SÝPARÝÞ HATTI:

Kadýn ve Gençlik Kültür Merkezleri yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

ELEMAN ARANIYOR

FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE 30 YAÞINI AÞMAMIÞ EXCEL VE WORD PROGRAMLARINI KULLANABÝLEN BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACATLARIN 1 ADET VESÝKALIK FOTOÐRAFLA BÝRLÝKTE ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. (Ç.HAK:3182)

T.C Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Ulukavak Mah., cilt 46, sayfa 4468, ada 3754, parsel 121 adresinde zemin kat, 2 numaralý baðýmsýz bölüm, 363,28 m2 alanýndaki dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

7 KASIM SGK Çorum Ýl Müdürlüðü

GÜNÜN MENÜSÜ

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Doðuþ Medikal Týbbi Cih. Ve Teknik Servis Hizm.Tic.Ltd.Þti Üçtutlar Mah.Ahçýlar 13.Sok.No:35/1 (Fuar Alaný Yaný) ÇORUM Tel:0 364 227 73 14-15

ELEMAN ARANIYOR Çiðdem Tepe En az iki yýl iþletme deneyimi olan ve LOGO Programýna hakim bay ön muhasebe elemaný, Meslek Lisesi veya yüksekokul makina, motor, torna bölümü mezunu deneyimli bay eleman alýnacaktýr. * Askerliðini yapmýþ, * 35 yaþýný geçmemiþ, * B sýnýfý sürücü ehliyeti olan Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2 Tel:213 55 89-213 55 90 email: tunc@tuncambalaj.com.tr

Bahçeleri

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su

(Ç.HAK:2828)

2013 yýlý 2 kýsým kit karþýlýðý biyokimya laboratuvarý ve acil biyomkimya laboratuvarý koagülometre cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hiti Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Katyonik Polielektronik alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Ýskilip-Çorum devlet yolu proje güzargahý üzerinde km:0+000-10+000 arasýnda bulunan, yol yapým çalýþmalarýna engel olan enerji nakil hattý direklerinin deplase iþleri yapým iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 55200 Atakum / Samsun Saat: 10:00 ***

Yemek hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3041)

Çorum Devlet Hastanesi

1 KASIM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü

***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

(Ç.HAK:3398)

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) öðrenci laboratuvarlarý ve çalýþma ofisleri revizyonu iþi yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Ýl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baþhekimliði personellerinin giyim kuþam ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü Gazi Caddesi No 64 Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3395)

31 EKÝM Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý

Mülkiyeti Belediye’ye ait Karakeçili Mahallesi, Fatih Caddesi ile Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný 1.100,00 m2 miktarlý Adil Candemir Parký’nýn üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: 18.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

Bölge Ankara

Çorum Osmancýk Ýncesu Projesi planlama mühendislik hizmetleri danýþmanlýk hizmeti alýmý iþi. Yer: M. Kemal Mah. 2151/A Blok No 24 zemin kat Z-8 nolu oda Ýhale Salonu Çankaya/Ankara Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3177)

795-04 K.K. No’lu Merzifon-Çorum Devlet Yolu Km: 32+000 sanat yapýlarý yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 55200 Atakum / Samsun Saat: 15:00 ***

***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

(Ç.HAK:3102)

30 EKÝM Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü

0 532 615 78 46-0 535 594 28 15


Ömer Duran’ý kaybettik Ç

orumspor eski futbolcu ve Teknik Direktörlerinden Ömer Duran (64)’ý kaybettik. Uzun süredir Manavgat’ta tedavi gören Ömer Duran 25 Ekim perþembe günü hastanede hayatýný kaybetti. Vefatýnýn ardýndan Konya’ya getirilen Ömer Duran bayramýn ikinci günü cuma namazýndan sonra kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Konya Üçler Mezarlýðýnda topraða verildi. Cenaze törenine

SALI 30 EKÝM 2012

Konya futbol camiasýndan çok sayýda isim katýldý. Çorumspor’a tarihinin en baþarýlý sezonunu yaþatan ve o dönem þimdiki Süper Ligi’n eþiðinden dönen Ömer Duran’ýn vefat haberi Çorum’da da sevenlerini oldukça üzdü. Çorum Hakimiyet Gazetesi merhuma Allah dan rahmet, ailesine yakýnlarýna tüm Çorumspor camiasýna baþsaðlýðý diler.

Belediye, Diyarbakýr’ý yarým saatte geçti: 4-1 Ligde altý haftadýr galibiyete hasret olan Çorum Belediyespor pazar günü sahasýnda konuk ettiði grubun puansýz takýmý Diyarbakýrspor karþýsýnda sonuca ilk yarým saat içinde bulduðu üç golle gitti. Ender, Ýbrahim Selen (2) ve Serdar’ýn attýðý gollerle Diyarbakýrspor’u 4-1 yenen Çorum Belediyespor üç puan sevincini yaþadý. Mavi beyazlýlar aldýklarý galibiyete raðmen maçýn belli bölümlerindeki görüntüsü ile yine tat vermedi.

Ç

orum Belediyespor ligde altý hafta sonra galibiyet sevincini grupta henüz puaný bulunmayan Diyarbakýrspor’u 4-1 yenerek yaþadý. Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda oynanan maçta Çorum Belediyespor zayýf rakibi karþýsýnda maçýn ilk yarým saatlik bölümdeki tempolu oyunu ile 3-0’lýk galibiyeti buldu. Ýlk yarýnýn kalan 15 dakikalýk bölümü ile ikinci yarýnýn ilk yarým saatlik bölümünde rakip kale önünde fazla görünmeyen Belediyespor son 15 dakikada ise farký çok daha fazla açabileceði pozisyonlarý buldu ancak bunlardan sadece birini gole çevirince maçtan 4-1 galip ayrýlarak üç puan hasretine son verdi. Kocaelispor karþýsýn-

Çorum Belediyespor’un 86. dakikada Serdar’ýn ayaðýndan bulduðu dördüncü gol pozisyonu da iç sahada alýnan maðlubiyetin ardýndan Teknik Heyet’in istifasýnýn gündeme gelmesi ve yaþanan geliþmeler sonucunda çýkýlan Arsinspor deplasmanýnda alýnan 1-1’lik beraberlik ve bir puanla teselli bulan Çorum Belediyespor, Diyarbakýrspor karþýsýnda galibiyet hasretine son vermek

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Haftanýn Toplu Sonuçlarý : 1-1 : 1-1 : 1-2 : 4-0 : 2-2

Grupta Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Darýca Gençler Altýnorduspor Keçiörengücü Sancaktepe K. Maraþ Bel. Gümüþhane Erzurum B. Þ Maltepespor Oyak Reno Y. Yozgatspor Emrespor Kocaelispor Çorum Beledi. Beylerbeyi Arsinspor Elazýð Belediye Mardinspor

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

8 7 6 6 6 5 5 3 4 3 2 3 2 2 1 0 0 0

0 2 2 2 0 3 2 4 1 3 4 3 2 1 3 2 0 0

1 0 1 1 3 1 2 1 4 3 3 3 5 6 5 7 8 9

30 23 18 18 21 15 14 8 11 11 10 11 8 9 7 4 0 5

7 5 6 7 12 9 6 5 9 12 9 10 12 22 15 15 38 24

24 23 20 20 18 18 17 13 13 12 10 9 8 7 6 2 0 -3

Kocaelispor ve Diyarbakýr’ýn -3 puan cezasý var

Gelecek hafta programý:

4 Kasým Pazar : Elazýð Belediyespor - Çorum Belediyespor. Diyarbakýrspor - Kocaelispor. Arsinspor - Yimpaþ Yozgatspor. Oyak Renault - Emrespor. Keçiörengücü - Altýnordu AÞ: Beylerbeyi - Erzurum Büyük Þehir. Sancaktepe Belediye - Darýca Gençlerbirliði. Mardinspor - Gümüþhanespor. Kahraman Maraþ Belediye- Maltepespor.

ÇORUM BELEDÝYE

Emrah...........................5 H. Ýbrahim....................6 Volkan ..........................3 Buðraçhan ....................4 (46. dk. Mehmet .........3) Yiðitcan ........................5 Ý. Ethem........................6 Serdar ...........................4 Ýbrahim Selen...............5 (59. dk. Furkan ...........5) Macit ............................4 Ender ............................5 (77. dak. Ziya................) Oðuzhan Saraçoðlu......5

forma giyerken Furkan ise bu sezon ilk kez mavi beyazlý formayý maçýn son yarým saatlik bölümünde giydi.

MAÇTAN DAKÝKALAR: 3. dakikada sað ka-

DÝYARBAKIRSPOR

Ýbrahim.........................5 Bilal..............................4 Metin ............................4 Hasan............................4 Suat...............................4 Ali.................................3 (44. dak. Abuzeyf .......4) Faruk ............................4 Hikmet..........................4 (72. dak. Serdar ..........2) Murat............................5 Necat ............................3 (55. dk. Ýbrahim..........4) Fýrat ..............................4

STAD : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Ýbrahim Ethem, Macit, Ender, Oðuzhan Saraçoðlu (Çorum Belediyespor), Hasan, Faruk, Murat (Diyarbakýrspor). GOLLER : 14. dak. Ender, 17. ve 32. dakikalarda Ýbrahim Selen, 86. dak. Serdar (Çorum Belediyespor), 39. dak. Hikmet (Diyarbakýrspor). HAKEMLER : Serkan Önsal, Ahmet Þanslý, Mükremin Uzer.

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05

Çorum Belediye - Diyarbakýrspor : 4-1 Altýnordu-Sancaktepe Belediye Kocaelispor - Arsinspor Maltepespor - Mardinspor (H) : 3-0 Erzurum Büyük Þehir- K. Maraþ Bele Darýca Gençlerbirliði-Beylerbeyi Emrespor - Keçiörengücü : 0-0 Gümüþhanespor - Elazýð Belediye : 1-1 Yimpaþ Yozgatspor-Oyak Renaul

için çýktý. Maçta ilk yarým saatlik bölümde etkili görünen mavi beyazlýlarda bazý sýkýntýlarýn yapýlan oyuncu deðiþikliklerine raðmen devam ettiði gözlenen Çorum Belediyespor’da Ýbrahim Selen ilk kez ilk onbirde

nattan Ýbrahim Selen'in ortasýnda arka direkte Serdar boþ durumda yükseldi kafayý vurdu top az farkla auta gitti. 13. dakika sol kanattan Ender topla hareketlendi ceza sahasýna sol çaprazdan girdi sað ayak içiyle uzak köþeye mükemmel plaseledi ve topu uzak kale direði dibinden Diyarbakýrspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 17. dakikada sol kanattan kazanýlan korner atýþýný Ender kullandý ön direkte topa iyi yükselen Ýbrahim Selen kafayla topu Diyarbakýrspor aðlarýna göndererek skoru 2-0 yaptý. 32. Dakikada sol kanattan ceza sahasýna yapýlan ortada Ýbrahim Selen yine iyi yükseldi ve kafayla topu üçüncü gol olarak göndererek skoru 3-0 yaptý. 39. dakikada sol kanattan geliþen Diyarbakýrspor ataðýnda Hikmet topla

Çorumspor Genel Kurulu bugün

buluþtuðu anda savunmadan sýyrýldý ve topu köþeden Belediyespor aðlarýna göndererek skoru 3-1 yaptý. Ýkinci yarýnýn ilk yarým saatlik bölümü orta alan ve konuk takýmýn kontrolünde geçti. 79. dakikada Oðuzhan Saraçoðlu'nun savunmanýn arkasýna attýðý topla Serdar orta alandan çýktý ve kaleci Ýbrahim ile karþý karþýya kaldýðý pozisyonada üzerinden aþýrmak yerine yere indirdi vuruþunda top kaleciden döndü ve takýmýný mutlak bir golden etti. 86. dakikada Belediyespor dördüncü golü buldu. Bu dakikada sað kanattan Halil Ýbrahim topla hareketlendi son çizgiye indi savunmayý geçti ortada boþ durumdaki Serdar'a çýkardý

bu futbolcuyada topu aðlara göndermek kaldý: 4-1 88. dakikada konuk takýmýn ofsayt diye durduðu anda savunmanýn arkasýna bom boþ sarkan Serkan kaleci ile karþý karþýya kaldý yerden sert vurdu top kalecinin ayaklarýndan gelen ve savunma tehlikeyi uzaklaþtýrdý. Maçta Çorum Belediyespor'un 4-1 üstünlüðü ile sona erdi.

VEFAT ve TEÞEKKÜR Ailemizin temel direði sevgili babamýz, Çorumspor eski sporcusu ve teknik direktörü,

Bugün saat 14.00’de Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapýlacak olan ikinci toplantýda Çorumspor’un tarih olup olmayacaðýný belirleyecek yeni yönetimi belirlenecek.

Ç

orumspor’da Olaðanüstü Genel Kurul bugün saat 14.00’de Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapýlacak. Geçtiðimiz hafta yapýlan ilk toplantýda çoðunluk saðlanamadýðý için bugüne ertelenen Çorumspor Olaðanüstü Genel Kurulu’nun yapýlabilmesi için yönetim, denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üye sayýsýnýn salonda bulunmasý gerekiyor. 38 üyenin katýlýmý halinde yapýlacak olan Genel Kurul’da mevcut yönetim içinden oluþan yeni isimlerin katýldýðý bir liste-

nin hazýr olduðu öðrenildi. Yönetim Kurulu listesinde Fatih Yýlmaz, Gültekin Biçer, Rumi Ispanak, Güngör Atak, Hasan Eray Tüfekçi, Yalçýn Keleþ, Ali Can Acýr, Fatih Yiðit ve Cem Yalçýnkaya gibi isimlerin olduðu belirtildi. Bu isimlere bir iki ilave daha yapýlarak bugünki Genel Kurul’da divana sunulacaðý öðrenildi. Yönetim Kurulu’nun henüz baþkan belirlemediði ve genel kurul ardýndan yapýlacak ilk toplantýsýnda kendi içinden baþkaný belirleyeceði öðrenildi.

Ankaragücü maçýný Ferhan Kestanlýoðlu yönetecek

Ç

orum Belediyespor’un yarýn Ziraat Türkiye Kupasý 3. tur maçýnda Ankaragücü ile oynayacaðý maçý Ýzmir bölgesi hakemlerinden Ferhan Kestanlýoðlu yönetecek. MHK’den yapýlan açýklamaya göre yarýn saat 13.30’da Ankara 19 Mayýs Stadý’nda oynanacak MKE Ankaragücü - Ço-

rum Belediyespor maçýný Ýzmir Bölgesi hakemlerinden Ferhan Kestanlýoðlu yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Ýzmir’den Serdar Gezgin ve Denizli’den Erdem Gökalp yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Ýzmir’den Murat Saraç. Maçýn gözlemcisi Gürbüz Odabaþý, temsilciler ise Atilla Ferah ve Aybars Çelik.

Ömer DURAN

’ýn

26.10.2012 tarihinde bizleri derin acýlar içinde býrakarak aramýzdan ayrýlýþýnda, hastalýðý ve vefatý dolayýsýyla bize dostluðunu her zaman gösteren Çorumspor kamuoyuna ve Çorumlu dostlarýna, cenaze törenine bizzat katýlan evimize taziye ziyaretinde bulunarak telefon eden, telgraf çekerek acýlarýmýzý paylaþan tüm sevenlerine teþekkürü bir borç biliriz.

DURAN AÝLESÝ ADINA oðlu Yasin DURAN

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you