Page 1

‘Hizmet üretiyoruz’ Ýskilip ve Mecitözü’nü ziyaret eden TSO Yönetim Kurulu Baþkaný ve Baþkan Adayý Çetin Baþaranhýncal, Oda olarak bir hizmet ürettiklerinde merkezine üyelerini koyduklarýný söyledi.

* HABERÝ 7’DE

Oðuzlar’a müjde

‘Derdim Çorum’ Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkan Adayý Kenan Malatyalý dün Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi’ni ziyaret etti. TÜMSÝAD Þube Baþkaný Ahmet Akýn’ýn evsahipliðindeki ziyarette konuþan Kenan Malatyalý, “Çorum’un üzerine sanki ölü topraðý serpilmiþ” dedi.

Su Ürünleri ve Su Sporlarý Merkezi açýlýyor

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Baþkan Adayý Çetin Baþaranhýncal, mecitözü ve Ýskilip’i ziyaret

30 NÝSAN 2013 SALI

Günlük Siyasi Gazete

* HABERÝ 11’DE

TSO Baþkan Adayý Kenan Malatyalý, TÜMSÝAD Baþkaný Ahmet Akýn’la görüþtü.

* HABERÝ 11’DE

Fiyatý : 40 Kuruþ

Albayrak Otizm Sýnýfý’nýn baþarýsý

‘Otizm engel deðil farklýlýk’ Albayrak Ýlkokulu’nda açýlan ‘Hafif Düzey Otizm Özel Eðitim Sýnýfý’, eðitimde meyvelerini vermeye baþladý. Okul Müdürü Hasan Bekdemir’in gayretleriyle donatýlan sýnýfta 4 öðrencinin eðitim gördüðünü belirten RAM Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren, “Otizm bir engel deðil farklýlýk” dedi.

Fotoðrafçýlarýmýz ödüllerle döndü

Þükrü Aðbal

* HABERÝ 10’DA

Amasya Belediyesi’nin düzenlediði Cavit Öztürk Ulusal Fotoðraf Yarýþmasý’nda Çorum iki ödül birden aldý.

Ambulanslar Umut için uçtu

* HABERÝ 5’DE

Kýrýkkale’de solunum yetmezliði çeken 1 yaþýndaki Umut Semih Saydam isimli çocuk için hava ambulanslarý seferber oldu.

Yarýþmada birinciliði Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediði ‘En Güzel Çorum Fotoðrafý’ yarýþmasýnda da birinci seçilen HÝFSAD üyesi Þükrü Aðbal

* HABERÝ 8’DE Rehberlik Araþtýrma Merkezi’nin aldýðý karar doðrultusunda sezon baþýnda eðitime açýlan Albayrak Otizm Sýnýfý kýsa sürede baþarýlý bir konuma

MHP ve CHP makama davet edildi

Valilik'te akîl adamlar mesaisi Vali Sabri Baþköy'ün makamýnda siyasi parti temsilcilerinin katýldýðý bir toplantý düzenlendi. Basýna kapalý gerçekleþtirilen toplantýda, Çorum'a gelmesi beklenen akil adamlarla ilgili konular görüþüldü. * HABERÝ 15’DE

Doða bizi çaðýrdý biz de gittik

‘Akil Adamlar gelmesin’

Küçük bir aksilikle baþlayan gezimiz, günün sonunda herþeye deðdiðini gösterdiði bize. Doða meraklýsý ve sevdalýlarýnýn buluþtuðu yürüyüþümüzde ciðerlerimize dolan temiz havayý solumak, þehirden uzakta bir yaþamýn keyfini çýkarmak paha biçilemezdi.

MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, yarýn Çorum’a gelmeleri beklenen Akil Adamlarýn gittikleri her ilin huzurunu bozduklarýný iddia ederek Çorum’a gelmemelerinin uygun olacaðýný söyledi.

* HABERÝ 9’DA

Kýrýkkale’den kalkan hava ambulansý Çorum’a inerek Umut’u Samsun’dan gelen diðer hava ambulansýna sevketti.

(Ç.HAK:983)

‘Çözüm sürecini destekliyoruz’

* HABERÝ 6’DA

Ercan Daþdan

Karaman: ‘Ýntikam derseniz çözülmez’ Akil Ýnsanlar Heyeti Marmara Bölgesi Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Hayrettin Karaman, barýþýn temini için herkesle görüþülebileceðine iþaret etti.

Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, çözüm süreci ile ilgili yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda, “Adalet ve özgürlüklerimizin teminatý ayrýþtýrýp çatýþtýran TürkKürt ulusal kimliði deðil, Ýslami kardeþlik iklimidir.” dedi.

Bülent Gökgöz

* HABERÝ 11’DE

Hitit Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yollarýnýn tanýnýrlýlýðý için gezi düzen-

* HABERÝ 4’DE

14 ülkeden ralliciler Çorum’a geliyor 2006 yýlýndan bu yana her yýl düzenlenen ve dünyanýn en eðlenceli otomobil yarýþlarýndan biri olan AllgeauOrient Rallye'nin "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" adýyla yapýlan özel etap 5 Mayýs Pazar günü Çorum'da yapýlacak. * HABERÝ 2’DE

Boðazkale, Türkiye filminde Hayrettin Karaman

* HABERÝ 9’DA


2

SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Seçim öncesi taktik savaþlarý M

uhabirimiz Erol Taþkan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimi öncesi yaptýðý özel haberde, muhtemel meclis üyelerinin listesini duyurdu. Haberde, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn iki baþkan adayýyla gireceði seçimlerde, oy kullanacak üyeler ve meslek guruplarýnýn son þeklini aldýðý belirtilirken, 55 Meclis Üyesi'nin belirleneceði seçimlerde 3 bin 304 delegenin oy kullanacaðý ifade edildi. 4 Mayýs Cumartesi günü Fuar Kompleksi'nde yapýlacak olan 21 ayrý meslek komitesi seçimleri saat 09.00-17.00 arasýnda gerçekleþtirilecek. TSO seçimleri her iki grubun da taktik savaþlarýna sahne oluyor. Malatyalý'nýn bir önceki seçimden kazandýðý tecrübe doðrultusunda seçime gireceði meslek grubunu belli etmemesi bunun en önemli iþareti.

Her an her þey olabilir

Meslek komite seçimleri ile her þey bitmiyor, esasýnda yeni

baþlýyor. Seçimlere Baþaranhýncal ve Malatyalý grubundan girenler olduðu gibi, her iki adayýn da kendine yakýn bulduðunu kabul ettiði bazý isimler, grubunda tek liste olarak seçime girmeyi tercih ediyor. Komite seçimlerinden bir hafta sonra meclis üyesi adaylarý belirlenecek. Yeni meclis kendi arasýndan yönetim kurulunu tespit edecek. Hal böyle olunca 55 üyeli mecliste her an her þey olabilir

kanaatine varabiliriz.

Birlik, beraberlik mesajý

TSO seçimlerinde dikkat çeken bir diðer husus; meslek komitelerine aday olan bazý isimlerin birlik, beraberlik ve Çorum ortak paydasý mesajý vermesi. Çorum küçük, herkes birbirinin yüzüne bakacak. Seçimler tansiyonu yükseltse de kýrýp dökmek yerine, Çorum menfaatleri üzerinde buluþmak, sadece TSO'nun baþýna geçecek isimler deðil, meclisin topyekûn memleketin sorunlarýnýn çözümüne katký sunmalarý en doðrusu...

Okurlar Kent Park'ýn manzarasýnýn pek iç açýcý olmadýðýný söylüyor.

Kent Park'a eleþtiri S TSO Baþkan Adayý Kenan Malatyalý

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal

amsun Yolu üzerinde Çorumlu'nun hizmetine sunulan Kent Park'a bir eleþtiri geldi. Bir okurumuz, Hasan Zahir Et Lokantasý üstünde büyük emek ve para harcayarak yapýlan Kent Park'ýn manzarasýnýn pek iç açýcý olmadýðýný söylüyor. Eleþtiri tek taraflý deðil. Piknik alanýnýn, alaný kullanan vatandaþlar tarafýndan korunup

kollanmamasý, bahse konu alandan sorumlu olanlarýn ilgisizliði eleþtiri nedeni Hafta sonu nefes almak için Kent Park'a gidenler gördükleri tablo karþýsýnda þaþýrýyorlarmýþ. Memlekette zaten sýnýrlý olan bu türden piknik yerlerine gözümüz gibi bakmamýz gerekiyor.

14 ülkeden ralliciler Çorum’a geliyor 2

Doðalgazda zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, zam söylentilerine açýklýk getirdi.

M

ayýs ayýnda doðalgaza zam olup olmayacaðý sorularýna cevap Bakan’dan geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, nisan ayýndaki doðal gaz fiyatlarýnýn mayýs ayýnda da geçerli olacaðýný, zam yapýlmayacaðýný söyledi.

006 yýlýndan bu yana her yýl düzenlenen ve dünyanýn en eðlenceli otomobil yarýþlarýndan biri olan Allgeau-Orient Rallye'nin "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" adýyla yapýlan özel etap 5 Mayýs Pazar günü Çorum'da yapýlacak. Vali Sabri Baþköy'ün yaptýðý açýklamaya göre, 14 ülkeden toplam 111 takým, 200 araç ve 550 den fazla pilotun katýlýmýyla gerçekleþecek olan ralli, Almanya'nýn güneyinde yer alan Oberstaufen kentinden baþlayarak Ürdün'de son bulacak. Ralli bitiminde tüm araçlar geçmiþ yýllarda olduðu gibi Birleþmiþ Milletlere baðlý hayýr kurumlarýna baðýþlanacak. En uzun etabý Türkiye'de

Memura hakarete ceza geliyor

(Ç.HAK:836)

K

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

"Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" adýyla yapýlan özel etap 5 Mayýs Pazar günü Çorum'da yapýlacak. gerçekleþtirilecek olan gösterisi, havai fiþek ilçesinde son bulacak. ralli için pilotlar, 30 gösterisi, folklor Boðazkale Sfenksine Nisan'da Edirne'den gösterisi ile devam Selam Etabýnda Türkiye'ye giriþ edecek. 5 Mayýs'ta yarýþmacýlar kendilerine yapacak. Katýlýmcýlarýn Boðazkale Surlar verilen; Yerkapý( 4 Mayýs'ta Boðazkale Önünden verilecek start Poternli Kapý) Fotoðraf Ýlçesine geliþiyle ile baþlayan parkur Çekimi, Yazýlýkayabaþlayacak Çorum Çorum Merkez'de Oniki Yer altý Tanrýsý etkinlikleri, dilek feneri devam ederek, Mecitözü Fotoðraf Çekimi,

Alacahöyük-Sfenkskli Kapý Fotoðraf Çekimi, Çorum Merkezde Kuruyemiþçi ile Fotoðraf Çekimi, Saat Kulesi Fotoðraf Çekimi, Mecitözü Eski Özel Ýdare Binasý Fotoðraf Çekimi ve Mecitözü Yeni Kaymakamlýk Binasý Fotoðraf Çekimi ödevlerini gerçekleþtirmek zorunda. Baþköy, "Amacý, milletler arasý iletiþimi ve kültürler arasý paylaþýmý arttýrmak, katýlýmcýlarla macera dolu farklý bir deneyimi paylaþmak olan organizasyon, düzenlenen etkinlikler ile ilimizin binlerce yýllýk tarihi ve kültürel mirasý ile doðal güzelliklerinin tanýtýmýna katkýda bulunmasý açýsýndan önemlidir." dedi.

amu çalýþanlarýna görevlerinden dolayý hakaret eden ve dayak atan kiþilere hapis cezasý geliyor. Görevli memuru hakaret, tehdit ya da darp eden þüphelilere 15 gün ile 6 ay hapis cezasý verilecek ve bu cezalar ertelenmeyecek. Son dönemde saðlýk çalýþanlarý ve polisler baþta olmak üzere kamu görevlilerine dönük þiddet olaylarýnýn artmasý üzerine harekete geçildi. Emniyet Genel Müdürlüðü (EGM), kamu çalýþanlarýna yönelik hakaret, tehdit ve darp olaylarýný önlemek amacýyla bir kanun tasarýsý hazýrladý. Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) deðiþiklik öngören tasarý ile kamu görevlilerinin þiddet maðduru olmaktan kurtarýlmasý amaçlanýyor. Adalet Bakanlýðý'na gönderilecek kanun deðiþikliði tasarýsý

kamu çalýþanlarýna hakaret eden, tehdit eden ve ya dayak atan kiþiler kademeli hapis cezasýna çarptýrýlacak. Üç yýlýn altýndaki suçlara uygulanan ceza ertelenmesi kamu görevlilerinin maðdur ol-

duðu saldýrýlarý kapsamayacak. Kamu çalýþanlarýna saldýran, tehdit eden veya hakaret eden þüphelilere hükmün açýklanmasýnýn geriye býrakýlmasý uygulanmayacak. Þüpheli kiþilere

kamu görevlisine yaptýðý eyleme göre kademeli hapis cezasý verilecek. Kamu çalýþanýna hakaret eden kiþiler 15 gün ile bir ay, tehdit edenler bir ay ile 3 ay, darp edenler ise 3 ay ile 6 ay hapis cezasýna

çarptýrýlacak. Kamu çalýþanýna hakaret, tehdit ya da darp eden kiþiler artýk tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýlmayacak. Suç iþleyen þüpheli tutuklanýp cezaevine konulacak.


(Ç.HAK:998)

www.corumhakimiyet.net

SALI 30 NÝSAN 2013

3


4

Doða bizi çaðýrdý biz de gittik

K

SALI 30 NÝSAN 2013

Enise Aðbal

üçük bir aksilikle baþlayan gezimiz, günün sonunda herþeye deðdiðini gösterdiði bize. Doða meraklýsý ve sevdalýlarýnýn buluþtuðu yürüyüþümüzde ciðerlerimize dolan temiz havayý solumak, þehirden uzakta bir yaþamýn keyfini çýkarmak paha biçilemezdi. Hitit Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yollarýnýn tanýnýrlýðýný artýrmak için Ýl Özel Ýdaresi ve Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün organizasyonunda devam eden doða yürüyüþlerinin 5.'si geçtiðimiz hafta sonu Ýskilip'te yapýldý.

Hitit Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yollarýnýn tanýnýrlýlýðý için gezi düzenleniyor.

Rengârenk bir ev

Ýstikamet Ahlatçýk

Pazar günü sabah 09.00'da Ýl Özel Ýdaresi önünde toplandý bütün doðaseverler. Rehberimiz Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü personeli Osman Keser. Sýcak ve samimi tavýrlarýyla herkesin gönlünü kazanmýþ belli. Gezi sýrasýnda verdiði bilgiler sayesinde Çorum turizminin geliþmesi, yerli ve yabancý turiste Çorum'un görülmeye deðer yerlerinin tanýtýmýný yapmak için ne kadar çabaladýðýna þahit olduk. 3 araçla birlikte Çorum'a 75 km uzaklýktaki Ýskilip'in dað köylerinden Ahlatçýk köyüne doðru yola çýktýk. Böyle keyifli yolculuklarda ufak aksilikler olur ya, araçlarýmýzdan birinin lastiði patladý. Kýsa sürede çözülen sorunla birlikte yolumuza devam ettik. Ahlatçýk köyüne varmamýzla keyifli yürüyüþümüz de

baþladý. Temiz hava ve muhteþem manzaraya hayran kalarak yürüdük. 2,5 km'lik yürüyüþümüzün ardýndan ilk molamýzý Selbasan'da verdik. Selbasan doða harikasý. Suyun sesi bile dinlendirdi bizi. Kumanyalarýmýzdan atýþtýrdýktan sonra 3,5 kilometrelik Akpýnar köyü yürüyüþü baþladý. Engebeli toprak yolda sohbet ederek tamamladýðýmýz yürüyüþün sonunda köy halkýnýn yaptýðý müthiþ yanýçlar bizi bekliyordu.

Etkinlikler Ýl Özel Ýdaresi ve Ýl Kültür ve Turizm

Müdürlüðü'nün organizasyonunda düzenleniyor.

Köyün içinde herkesin dikkatini çeken þey köy muhtarýnýn rengârenk evi oldu. Bütün köyü saran renklerin içinde oldukça canlý duruyor. Balkondan bize gülümseyen yaþlý teyze de ellerinden öpülesi. Ýskilip halký hiç yabancýlamýyor gelen konuklarýný ve içlerinden biri gibi davranýyorlar herkese.

ilçe

Çorum'un görülmeye deðer yerlerinin tanýtýmý yapýlýyor.

3 araçla birlikte Çorum'a 75 km uzaklýktaki Ýskilip'in dað köylerinden Ahlatçýk köyüne doðru yola çýkýldý.

Tarihle iç içe bir

Dað bayýr dolaþtýktan sonra araçlarýmýzla Ýskilip merkeze dönüyoruz. Ýskilip'e gidip de Atýf Hoca'nýn kabrini ziyaret edip O'na dua etmemek olmazdý. Atýf Hoca'yý dualarýmýzda andýktan sonra Ýskilip Kalesi'ne çýkýyoruz. Kale'den þehrin manzarasý görülmeye deðer. Küçük sandýðýmýz Ýskilip gözümüzde büyüyor kuþ bakýþý. Son duraðýmýz Kaya Mezarlarý. Roma dönemine ait kaya mezarlarýnda da bol bol fotoðraf çektikten sonra tarih turumuzu tamamlýyoruz. Çorum'a dönüþte tatlý bir yorgunluk sarýyor hepimizi, ama en baþýnda söylediðim gibi doðanýn çaðrýsýna kulak vermek herþeye deðiyor.

www.corumhakimiyet.net

Doða turizmi canlanýyor ‘Doða Sizi Çaðýrýyor’ projesi hafta sonlarý devam ediyor.

Ý

l Özel Ýdaresi ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce Çorum’un Kültür Yollarý’nda baþlatýlan ‘Doða Sizi Çaðýrýyor’ projesi hafta sonlarý devam ediyor. 13 Nisan 2013 Cumartesi günü baþlatýlan yürüyüþ programýnda bu güne kadar 5.’si gerçekleþtirilen yürüyüþlerin bundan sonra da devam edeceði belirtildi. Yürüyüþlere çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektör çalýþanlarý, acentalar ve vatandaþlar katýldý. Gezilerde Ýl Özel Ýdaresince rehberlik ve ulaþým hizmeti verildi.

Yürüyüþlere çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarý ile özel sektör çalýþanlarý, acentalar ve vatandaþlar katýldý.

Ýl Genel Meclisi ile Ýncesu Kanyonu gezisi

Yürüyüþlerin ilki Karahacip-ÞapinuvaÝncesu Kanyonu güzergâhýnda Ýl Genel Meclisi ve basýn mensuplarýna yönelik gerçekleþtirildi. Geziye Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Genel Meclis Üyeleri, Ýl Özel Ýdaresi Birim Müdürleri ve basýn mensuplarý katýldý. Karahacip Belediyesi’nin ikramý olan kahvaltý ile baþlayan programda Tema Vakfý'nýn öncülüðünde aðaç dikimi yapýldý. Gezi programý folklor gösterisi, KarahacipÞapinuva arasýnda yürüyüþü, Þapinuva ören yeri gezisi, Ýncesu köyü yürüyüþü, Ýncesu köyünde gözleme-ayran ve çay molasý, Ýncesu Yürüyüþ Parkuru ve Kybele gezisi ile devam etti.

Gezilerde Ýl Özel Ýdaresince rehberlik ve ulaþým hizmeti verildi.

Hitit medeniyeti ziyaret duraklarý arasýnda.

Yürüyüþ Yollarý Turizm Haftasý'na renk kattý

Çorum'un Kültür Yollarý, 15-22 Nisan 2013 tarihleri arasýnda bu yýl 37.’si düzenlenen Turizm Haftasý etkinliklerine de renk kattý. Kutlama programlarý kapsamýnda iki ayrý yürüyüþ programý düzenlendi. 20 Nisan 2013 Cumartesi günü Ýncesu Kanyonu'na gidildi. Köprü ve köy arasýndaki yürüyüþten sonra odun ateþi ile demlenen çay eþliðinde Ýncesu köyü kahvehanesinde kahvaltý yapýldý. Ardýndan grup ikiye ayrýldý. Kybele kabartmasý ve ÝncesuKanyon-Kale olmak üzere iki ayrý Geziye katýlanlar Temiz hava ve muhteþem manzaraya hayran kaldýlar.

Turizm Haftasý kutlama programlarý kapsamýnda iki ayrý yürüyüþ programý düzenlendi

güzergâhta yüründü. Yeniden bir araya gelen iki grup, Ýncesu Kültür Parký'nda yemek yedi. 21 Nisan 2013 Pazar gününün rotasý ise Gölet-HattuþaYazýlýkaya oldu. Bu sayede yürüyüþe katýlanlar ören yerleri ve müzeleri de gezme fýrsatý buldu. Boðazkale Göleti'nde baþlayan yürüyüþ Budaközü Çayý kenarýnda devam etti. 6 kilometrelik rotayý takip eden katýlýmcýlar

Hattuþa ören yerine vardýlar. Hattuþa ören yeri, Yazýlýkaya Açýkhava Mabedi ve Boðazkale Müzesi gezildi.

Hafta sonlarý renklendi

Geçtiðimiz hafta sonu da devam eden programla Cumartesi günü Hacýevli-Kargý Tatil KöyüKýzýlcaoluk Þelalesi ile Pazar günü Ahlatçýk-Akpýnar Yürüyüþü yapýldý. Hacýevli-Kargý

Tatil KöyüKýzýlcaoluk Þelalesi gezisinde ilk olarak Hacýevli köyüne varýldý. Burada kýsa bir köy gezisi yapýldý. Molanýn ardýndan Hacýevli KöyüMayasýr Suyu Yürüyüþ Rotasý takip edildi. Mayasýr Suyu'nda mola verilerek kumanyalarla öðle yemeði yendi. Ardýndan Kargý Tatil Köyü'ne yüründü. Gezi, Kýzýlcaoluk Þelalesi'ne yürüyüþle


SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

5

Fotoðrafçýlarýmýz ödüllerle döndü A

masya Belediyesi’nin düzenlediði Cavit Öztürk Ulusal Fotoðraf Yarýþmasý’nda Çorum iki ödül birden aldý. Amasya Belediyesi’nin kültürel etkinlikleri kapsamýnda bu yýl 4.sünü düzenlediði Cavit Öztürk Ulusal Fotoðraf Yarýþmasý, hafta sonu Mihri Hatun Kültür

Evinde yapýlan seçici kurul toplantýsýyla sonuçlandý. Medeniyetlerin Amasya’ya býraktýðý miraslarý ön plana çýkarmak ve tarihi geçmiþinin önemini fotoðraf sanatý aracýlýðýyla tüm dünyaya göstermek amacýyla düzenlenen yarýþmada bu yýl konu ‘Medeniyetler Beþiði Amasya’ oldu.

Türkiye’nin çeþitli bölgelerinden Amasya’ya giden 105 yarýþmacý bir birinden güzel ve anlamlý 467 eserle, teknik özelliði ve konuya uygunluðu bakýmýndan en güzel kareyi yakalamak için yarýþtý. Gelen eser sayýsý ve yarýþmacýlarýn katýldýðý iller itibariyle organizasyonun Karadeniz Bölgesi’nin en popüler fotoðraf

yarýþmasý olduðu açýklandý. ‘Medeniyetler Beþiði Amasya’ konulu yarýþmada birinciliði Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediði ‘En Güzel Çorum Fotoðrafý’ yarýþmasýnda da birinci seçilen HÝFSAD üyesi Þükrü Aðbal kazandý. Yarýþmada ayrýca yine HÝFSAD üyesi Oktay Altaþ mansiyon ödülüne lâyýk görüldü. Yarýþma birincisi Þükrü

Aðbal 2 bin lira para ödülü kazandý. Bu arada Çorum’dan yarýþmaya katýlan Hakan Uslu ile Oktay Altaþ’ýn fotoðraflarý sergilemeye deðer eserler arasýnda yer alýrken, Taner Üstünel, Mahmut Altýaylýk, Þahin Çal, Serkan Gürsoy, Hakan Uslu, Oktay Altaþ, Þükra Aðbal ve Oktay Altaþ’ýn fotoðraflarý albüme girmeye hak kazandý.

Kayýp Aileler Derneði Baþkaný Mustafa Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Baþkan Külcü’yü ziyaret etti.

Kayýp Aileler Yardýmlaþma Derneði'nden Baþkan Külcü'ye ziyaret

Külcü'den kayýp ailelere destek sözü K

ayýp Aileler Derneði Baþkaný Mustafa Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret etti. Külcü ziyarette, yakýnlarý kaybolan ailelerin acýlarýnýn dindirilmesinin ulvi bir çalýþma olduðunu belirterek, "Bu acýlarýn bir an evvel dinmesi ve sonuca daha hýzlý ulaþýlmasý için her türlü desteðe hazýrýz" dedi. Ziyarette dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Dernek Baþkaný Mustafa Çetin, Kayseri'de yaþanan kayýp olayýnýn, Türkiye'nin bu konuda dikkat kesilmesine yol açtýðýný, medyanýn konuyu yakýndan ve detaylý takibi sonucu, kayýp ailelerin yaþadýðý dramýn toplum tarafýndan çok daha iyi anlaþýlýr hale geldiðini anlattý. "Çalýþmalarýnýn büyük bir takdir ve beðeniyle

Yarýþmada HÝFSAD üyesi Oktay Altaþ mansiyon ödülüne lâyýk görüldü.

takip ettiðimiz Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'nün desteðiyle Hürriyet Maydaný'ný astýðýmýz afiþimiz, 6 kaybýmýzýn bulunmasýna sebep oldu" diyen Çetin, bu tür desteklerin ihtiyacýný her zaman hissettiklerini söyledi. Dernek yöneticileri Aysel Öz, Fatih Candemir ve Aysema Tatay'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Külcü, belediyelerin sosyal sorumluluklarýndan söz ederek, "Belediyeler sosyal hayatýn içinde de varlýðýný güçlü bir þekilde hissettirmelidir. Kayýp arama çalýþmalarýný hýzlandýrmak ve bir an evvel sonuca ulaþýlmasýný saðlamak için her türlü katkýya hazýrýz. Belediyemiz'in kapýsý da, gönül kapýmýz da sonuna kadar açýktýr" dedi.

‘Kanayan Yaramýz: Doðu Türkistan’ paneli bugün H

Yarýþmada birinciliði Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediði ‘En Güzel Çorum

Fotoðrafý’ yarýþmasýnda da birinci seçilen HÝFSAD üyesi Þükrü Aðbal kazandý.

Kitap Fuarý'na hazýrlýk

’nde

çalýþtýrýlmak üzere

her branþtan öðretmen (Fizik, Kimya, Matematik alan mezunlarý dahil) ve 18-30 yaþ arasý bayan sekreter, yönetici asistaný, ofis elemaný alýnacaktýr.

Çamlýca'ya kütüphane kurdular yürütülen 45 ilde 45 Kütüphane kampanyasýnýn ilk ayaðý olan "Uður Kütüphanesi" Çamlýca Ýlkokulu'nda törenle açýldý. Törene Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Nihat Mert, Okul Müdürü Zülal Zeytinci, Çamlýca Belediye Baþkaný Adem Yýlmaz ve Sosyal Ben ekibi katýldý. Kütüphanenin kurulumu ve donatýmýndaki tüm giderler Sosyal Ben projesi sponsorlarý tarafýndan karþýlanarak Çamlýca Ýlkokulu'na hibe edildi. Çamlýca Ýlkokulu Müdürü Zülal Zeytinci yapýlan bu proje çalýþmasýnýn öðrencilerinin ufkunun açýlmasýnda çok etkili olduðunu, sunulan bayram kutlamasýnýn klasikleþmiþ bayram kutlamalarýndan çok farklý olduðunu, olmasý gerektiði gibi çocuk þenliði þeklinde geçtiðini belirtti. Zeytinci, sosyal sorumluluk projelerinin eðitime çok büyük katkýlarýnýn olduðu ve bunun deva-

'Sosyal Ben' projesi Çamlýca Ýlkokulu'na kütüphane hediye etti.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Proje ekibi, ilk kütüphanesini Çorum'un Çamlýca

Köyü'nde eðitim gören çocuklara buluþturdu.

mýnda baþka sosyal sorumluluk projeleri ile okul arasýnda ortak çalýþmalarýn yapýlmasýnýn planlandýðýný belirterek, Çamlýca Ýlkokulu'na kazandýrýlan kütüpha-

nenin yapýlmasýnda ve 4 günlük eðitim faaliyetlerinin baþarýlý bir þekilde yürütülmesinde emeði geçen baþta Sosyal Ben projesi ekibi ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü

Nihat Mert'e, okul proje ekibi Fatih Durak, Adnan Topakkaya, Bahar Aydaþ ve Laçin Lisesi öðretmeni Hande Oral'a çok teþekkür ettiðini ifade etti.

Adres: Üçtutlar Mah. Anadolu 2. Sok. 10 / A (Ç.HAK:999)

B

ahçe Þehir Üniversitesi tarafýndan yürütülen 'Sosyal Ben' projesi Çamlýca Ýlkokulu'na kütüphane hediye etti. Türkiye genelinde 45 ilde 45 kütüphane oluþturmak için yola çýkan proje ekibi, ilk kütüphanesini Çorum'un Çamlýca Köyü'nde eðitim gören çocuklara buluþturdu. Ýhtiyacý olan bölgelerde ilköðretim çaðýndaki çocuklara sosyal eðitim vermek üzerine bir sosyal sorumluluk projesi olan Sosyal Ben, 23 Nisan'ý Çamlýca'da kutladý. Bahçeþehir Üniversitesi bünyesinde kurulan Sosyal Ben proje ekibi ile Çamlýca Ýlkokulu arasýnda ortaklaþa yürütülen 4 günlük öðrencilere yönelik eðitim programý kapsamýnda Masa tenisi, spor, tiyatro, icat, dans, resim, müzik ve satranç atölyeleri kuruldu. Sosyal Ben proje ekibi tarafýndan

Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ataullah Þahyar, Satuk Buðra Han Vakfý Baþkaný Alimcan Buðda, ÝlahiyatçýYazar Dr. Ali Ruzi Özuygur olacak. Panel, bugün saat 19:30’da Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapýlacak.

ÜSTÜN ZEKALILAR ENSTÝTÜSÜ

Ç

orum Belediyesi tarafýndan düzenlenecek olan 3. Geleneksel Kitap Fuarý'nýn hazýrlýklarý baþladý. Hürriyet Meydaný'na kurulacak olan fuarýn stant çalýþmalarý büyük bir hýzla devam ediyor. 15 Mayýs'ta açýlýþý yapýlacak olan fuara, bu yýl 30 yayýnevinin katýlacaðý öðrenildi. 15-25 Mayýs tarihleri arasýnda kitapseverlerin ilk duraðý olmasý beklenen Kitap Fuarý'nda kitap satýþlarýnýn yanýsýra konferans, þiir dinletisi ve imza günleri gibi etkinlikler de düzenlenecek. Önceki yýllarda gerçekleþtirilen Kitap Fuarý'na yoðun ilgi gösteren Çorumlular'ýn, geleneksel hale gelen etkinliðe bu yýl daha yoðun bir ilgi göstereceði tahmin ediliyor.

3. Geleneksel Kitap Fuarý'nýn hazýrlýklarý baþladý.

itit Üniversitesi Rektörlüðü ve Öðrenci Kulüpleri ile Çorum Belediyesi iþbirliðinde ‘Kanayan Yaramýz: Doðu Türkistan’ konulu panel düzenlenecek. Moderatörlüðünü Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek’in yapacaðý panelin konuþmacýlarý Hitit Üniversitesi Öðr.

Ýrtibat :

202 02 82 - 83


6

SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Çözüm sürecini destekliyoruz’ Ö

zgür-Der Çorum Þube Baþkaný terke zorlanan yüz binlerce muhacirin hangi gerekçe ve Bülent Gökgöz, çözüm süreci ile yöntemlere kurban edildiði/olduðu aþikâr deðil mi? ilgili yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnMilliyetçi sembol, söylem ve siyasetlerin bütün bir da, “Adalet ve özgürlüklerimizin tetoplumu getirdiði yer kelimenin tam anlamýyla bir çýkminatý ayrýþtýrýp çatýþtýran Türk-Kürt maz sokak hatta derin bir uçurumdur. Faturasý çok aðýr, ulusal kimliði deðil, Ýslami kardeþlik tedavisi çok zor bu laik-ulusçuluk saplantýsýnýn bütünüyiklimidir.” dedi. le terk edilmesinden baþka çýkar yol yoktur. Ýçinden geçtiðimiz sürecin, sancýsýný çektiðimiz köSon bir aç aydýr hükümetin talimatlarý doðrultusuntülüklerin kaynaðýný kurutmak ve özlemini duyduðumuz da, Ýmralý'da tutuklu bulunan PKK lideri Öcalan ile göiyiliklerin yolunu açmak için önemli fýrsatlar yakalanan rüþen istihbarat görevlileri arasýnda varýlan çatýþmasýzlýk tarihi bir dönemi iþaretlediðini ifade eden Gökgöz, Çözüm hali, silahlý unsurlarýn sýnýr dýþýna çekilmesi ve nihai aþaSüreci olarak isimlendirilen bu yeni dönemin, Kürt sorumada PKK'nýn silahsýzlandýrýlmasý yönündeki çalýþmanunu silahla deðil temel hak ve özgürlükleri teminat altýna lar her açýdan kazanýmdýr ve hayra vesile olacak geliþalacak barýþ siyasetiyle çözüme kavuþturmanýn yolunu açBülent Gökgöz melerdir. Silahsýzlanma ve barýþ sürecinin bir takým zorma iddiasý olduðunu söyledi. lu dönemeçler ihtiva ettiði, sabotaj ihtimalinin her za“Cumhuriyetin kuruluþuyla birlikte Kemalist iktidar sýnýflarýnýn man söz konusu olduðu, taraflarýn daha çok kazaným elde etmek adýlaik Türk ulus kimliðini inþa etme üzere giriþtiði inkârcý ve despotik na gerilim ve tehdit içeren söylemlere baþvurabileceði gibi hususlarý uygulamalarýn yol açtýðý en önemli sorunlardan biri olan Kürt Sorunu göz ardý etmiyoruz. tarifi imkânsýz acýlara, telafisi mümkün olmayan insani ve maddi kaBarýþ süreci için risk var, akamete uðrama ihtimali sýfýr deðil. Anyýplara kaynaklýk etti.” diyen Gökgöz, açýklamasýný þöyle sürdürdü; cak eski söylem ve yöntemlerin siyaset ve toplum nezdinde itibar gör“Öyle ki; Türk kimlik ve devletini yüceltmek adýna yürütülen politimesi, meþruiyet kesbetmesi mümkün deðildir. Temel hak ve özgürlükkalar neticeleri itibariyle Ýslam kardeþliði ortak paydasýnda yüzlerce lerden Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Arap, Gürcü, Ermeni, Süryani, Rum yýldýr bir arada yaþayan Müslüman bir halký Türk-Kürt ulus kimliði vd. hiçbir etnik veya mezhebi unsur mahrum edilmemelidir. ekseninde ayrýþtýrýp çatýþtýrmaya, güven duygusundan yoksunlaþtýrýp Adalet ve kardeþlik temelinde yükselecek yeni bir siyaset tarzý olaðan þüpheli derekesine düþürmeye endekslenmiþtir. toplumun güvenliðini, refahýný ve istikrarýný güvence altýna alýnabileTürk ulus kimlik ve devletini yücelten söylem ve eylemlerin 90 ceði gerçeðinden hareketle Ýslam'ýn yerine laikliðin, Müslüman karyýldýr þiddet merkezli oluþu son 30 yýlda Kürt ulus kimliði ve devletideþliðinin yerine ulusçuluðun asla ikame edilemeyeceðinin altýný çizini yücelten þiddet merkezli PKK hareketinin doðuþuna ebelik etmiþtir. yoruz. “Kendin Ýçin Ýstediðini Kardeþin Ýçin de Ýste!” diyen PeygamNe var ki Kürt sorunu sadece devletin deðil ayný zamanda PKK'nýn da berin ümmeti olarak; Türk veya Kürt ulusalcýlýðýnýn ayrýþtýrýp çatýþtýelinde rehin tutulan ve karþýlýklý bir þantaj unsuruna dönüþtürülen bir ran söylem ve siyasetlerine son vermek için devreye sokulan Çözüm iktidar aracýna evrilmiþtir. Böylelikle Kürt sorunu sadece Kürt ulusal Sürecini daha çok insan ölmesin, daha çok kan akmasýn ve daha çok mücadelesi üzerinden deðil Türk ulusal mücadelesi üzerinden de iktidüþmanlýk üremesin diyerek destekliyoruz. dar sýnýflarýnýn imtiyazlarýný garanti altýna alan çok amaçlý fonksiyoDevlet veya PKK tarafýndan ya da farklý iç-dýþ aktörler eliyle sünel bir araca dönüþtürülmüþtür. Ancak bu araç her hâlükârda Müslüreci sabote etmeye yönelik her türlü giriþime karþý toplumumuzu uyaman halkýn acý çekmesine ve birbirine yabancýlaþmasýna zemin hazýrnýk olmaya, dirayetli ve basiretli davranarak "ulusal onur" maskesiyle layan son derece tehlikeli bir tuzak ve öldürücü bir zehir olarak 40 binher türlü cinayet ve zulmü meþrulaþtýran bataklýða karþý durmaya daden fazla insanýn ölümünü beraberinde getirmiþtir. On binlerce yaralývet ediyoruz. Halkýmýz kan banyosunu deðil, merhamet kucaklaþmanýn yaný sýra öksüz ve yetim çocuk, dul kalan kadýnlar, evini köyünü sýný her zamankinden daha fazla hak etmektedir.

‘Öðretmenler aktif ve donanýmlý olmalý’ Ö

zgür-Der Çorum Þubesi, 2012-2013 dönemine ait etkinlikleri kapsamýnda ‘Eðitim Sistemindeki Deðiþimler ve Müslümanlarýn Talepleri’ konulu panel düzenledi. Özgür-Der Çorum Þubesinden Mustafa K.Üngör'ün moderatörlüðündeki paneli Eðitimci-Yazar Þefik Sevim, Eðitim Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil ve Özgür Eðitim-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Ali Aydýn sundu. Türkiye'deki laik seküler okul gerçeði, Tevhid-i Tedrisat kanunu, köy enstitüleri, Latin alfabeye geçiþ gibi sosyal ve tarihsel hadiseleri ele almanýn ötesinde istatistik veriler ýþýðýnda eðitim sisteminin gerçekliðini gözler önüne sermeye çalýþan Þefik Sevim, çocuk mahkemelerinde 1997’de 58, 2003’te 278, 2004’te 440 dava açýldýðýný söyledi.

‘Kesintili eðitim olumlu bir geliþme ama yetersiz’

ku duvarlarý zihinlerde aþýlmadýkça adým atmak mümkün olmayacaktýr. Ýnancýmýzla, kimliðimizle çeliþen, deðerlerimizle çatýþan iddialarýn tartýþmasýz doðrular gibi körpe zihinlere boca edilmesine karþý çýkmalýyýz. Sistem tarafýndan alýnan kararlarýn, uygulanan politikalarýn adeta kader gibi algýlanmasý statükonun gücüne güç katmaktadýr. Sorgulamayan, itiraz etmeyen, tepki göstermeyen yýðýnlar, egemenlerin gönüllü askerlerine dönüþmektedirler. Sorumluluk bir yerlere havale edilmemeli, bizzat üstlenilmelidir. Aksi halde havale edilenlerin keyfini beklemek zorunda kalýnýr. Beklemenin ise sýnýrýnýn olmadýðý bilinmelidir. Eðitim binalarýnda, araçlarýnda ve müfredatýnda kiþi putlaþtýrýlmasýna yönelik yaklaþýmlar terk edilmeli; ideolojik kalýplar yerine düþünen, sorgulayan, eleþtiren mantýk öne çýkartýlmalýdýr.”

‘Deðiþimin öncüsü öðretmenler aktif ve donanýmlý olmalýlar’

Deðiþimin öðretmenler tarafýndan gerçekleþeceðini hatýrlataSevim, “Öncelikle, iktidar sýnýfýndan lütuf beklemek, onlardan rak sözlerine baþlayan Tahir Eþkil, usul, üslup, bilgi ve hikmetin gelenlerle yetinip þükürcü davranma psikolojisi yanlýþtýr. Milli güöneminden bahsetti. Kur'an-ý Kerim'den ayetleri zikrederek konuþvenlik derslerinin kaldýrýlmasý, Milli bayramlarýn okul kapsamýnda masýna devam eden Eþkil, Rad Suresi’nde iþaret edilen 'Bir toplum geçmiþe oranla abartýlmadan kutlanmasý, Ýlkokullarda tek tipleþtinefsinde olaný deðiþtirmedikçe Allah o toplumu deðiþtirmez' toprici, askeri vesayet anlayýþýný yansýtan andýmýzýn halen mevcut ollumsal yasasýnýn temel ölçümüz olmasý gerektiðini vurguladý. masý müzminleþen bir sorun olarak durmasýna raðmen, ortaokullarBirleþmiþ Milletlerin yayýnladýðý bazý istatistikî verilerden de dan kaldýrýlmýþ olmasý olumlu geliþmeler olarak kabul edilmelidir. bahseden Eþkil, Avrupa’da ortalama okuma oranýnýn % 21, TürkiKatsayýnýn kaldýrýlmasý. Yerel diller, Kuran-ý Kerim ve Siyer dersye'de bu oranýn on binde lerinin seçmeli ders statübir olduðunu ve dünya gesünde kabul edilmesi. Ýdanelinde 86. sýrada olduðureci atamalarýnda sýnav/ muzu vurguladý. Batý ülpuan sisteminin belirleyici kelerinde kiþi baþý kitaba kýlýnarak bireysel kayýryýlda ortalama 165,00 malarýn önüne geçilmesi USD, Türkiye'de 45,00 ve 4+4+4 her ne kadar cent ödendiðini söyledi. 652 sayýlý kanun hükmünde kararname ile gerçekDeðiþimin maddi leþtirilip kesintili eðitim menfaatleri ön plana alolumlu bir geliþmeyse de mayan, özgün bir kadro Özgür Der’de ‘Eðitim Sisteminde ki Deðiþimler ve yetersizdir. Kanaatimizce ile gerçekleþebileceðini 5+3+4 olmasý usulen daha vurgulayan Eþkil, birbiriMüslümanlarýn Talepleri’ konulu konferans düzenlendi. uygundur. Çünkü çocumize tahammül etmek zoðun ilkokulda uzun süreli kalmasý onun istikrar bulmasý için daha runda olduðumuzu, özeleþtiri kültürümüzü arttýrmamýz gerektiðini hayýrlýdýr. Ýdeal olan 5 yýldýr. Bu süreci bir tuzak olarak deðil, bir belirtti. Özlük haklarýnýn iyileþtirilmesine hapsedilmiþ sendikal ankazaným olarak görmeli.” dedi. layýþýn aþýlmasý için de öðretmenlerin çaba sarf etmeleri gerektiðini kaydetti. ‘Alternatif eðitim kurumlarýný oluþturmalýyýz’ Toplumsal sorunlarýn vahiyden uzaklaþtýkça arttýðýný vurgulaEðitimle ilgili imamlar ve öðretmenlere ruh kazandýrýlmasý yan Eþkil; bilgi ahlaktan kopuksa sorunlarýn yaþandýðýný, her sabah gerektiðini vurgulayan Sevim, samimi Müslüman çevrelerin öbek"küçükleri sevmeliyiz, büyükleri saymalýyýz" ritüelinin hayatta bir leþmeye dayalý yýpratýcý zemini aþarak alternatif projeler üzerinde karþýlýðýnýn olmadýðýný ifade ederek sözlerini tamamladý. yoðunlaþmalarý zaruriyetinden bahsetti. Bu çerçevede camilerin ve okullarýn da deðerlendirilmesi gereken mekânlar olarak algýlanma‘Modern eðitim paradigmasý sorgulanmalýdýr’ sýný hatýrlattý. Öncelikle modern eðitim sisteminin niteliði, baðlantýlarý ve Sevim, konuþmasýný þöyle sürdürdü; “Alternatif eðitimde en Türkiye'deki organizasyonu ve Türkiyeli Müslümanlarýn sosyalekonomik durumu üzerinde konuþmak gerektiðini hatýrlatarak sözbüyük sermayemiz ailemizdir. Ýslami hassasiyeti esas alan ailelerin lerine baþlayan Ali Aydýn, Türkiye'de eðitimin modern paradigma okulla iliþkilerinde dikkat etmeleri gerekir. Okul aile birliklerinde doðrultusunda kurguladýðýný belirtti. görev almalýlar. Ýlköðretim çaðýndaki çocuklar, þahsiyet geliþimiOkulun, ulus temelli modern hayat tarzýnýn kurucu merkezi ne dikkat edebilecek öðretmenlerin eðitimine verilmeli ve ebeolarak konumlandýrýldýðýný söyleyen Ali Aydýn, yeni yapýnýn ihtiveynler bu konuda hassas olmalýlar. Sanat, müzik, tiyatro, resim ve yaçlarý karþýlamak üzere tasarlandýðýný ifade etti. medya gibi alanlar, geleneksel algýyý aþarak çocuklarýmýzýn bu Türkiye'de ki Müslümanlarýn taþraya sýkýþmýþ olma, toplumsal alanlarda da yeteneklerini sergileyebilecekleri þekilde önemsenmeniteliði arttýrýcý düþüncel bir etkinlik ile uðraþma yerine, sürekli li ve deðerlendirilmelidir. Hayatýn her alanýnda Müslümanlar olmamevcut durum ile var olmanýn sýkýntýsýný yaþadýklarý söyledi. lýdýr. Müslüman aileler çocuklarýný sadece dünyevi kriterlerle belli Bu sýkýþýk durumun getirdiði sonuç olarak Müslümanlarýn tamesleki yerlere yönlendirmemeli, Ýslami deðer ve mesajlarýn topleplerinde iki temel hususun öne çýktýðýný belirten Aydýn, bunlarýn lumsal meþruiyet kazanmasýna vesile olabilecek alanlarý da önemÝHL' ye endekslenen din eðitimi ve baþörtüsü sorunu olduðunu besemelidirler. Hükümetin yaptýklarýyla yetinme psikolojisi aþýlmalýlirtti. Bu iki temel husus dýþýnda yapýsal sorgulamalar yeterince yadýr. pýlmadý. Sendikalar; resmi ideolojiyi ve Kemalizm dayatmasýný açýkça Din eðitimi ve kýyafet taleplerin de ilkesel bir duruþ sahibi oleleþtirebildiði, eþyanýn ve fýtratýn yapýsýnda uygun evrensel deðermak gerektiðini vurgulayan konuþmacý, tüm dini tercihleri doðrullere yönelebildiði, haklar ve özgürlükler mücadelesini öne çýkarttýtusunda toplumun taleplerinin sahiplenilmediðini, devletin tutumuðý oranda birçok deðerli ve birikimli öðretmeni harekete geçirebinun sahiplenildiði þeklinde eleþtiriler getirdi. lir.” Geleneksel büyük cemaatlerin alternatif eðitim adý altýnda sergilenen çabalarýn arzulanan düzeyde alternatif model oluþturmadýklarýnýn bir gerçek olduðunu söyleyen Þefik Sevim, þöyle devam etti; “Özel okul ve dershanelerin aile bütçelerine etkisi, öðrencinin müþteri gözüyle görülüp gereken disiplini saðlayamamasý, öðrencilerin yeterli düzeyde deðerleri muhteva eden etkinlik, programlara katýlamamasý ve özellikle özel okullarda öðrencilerin kendilerini bir kast sýnýfýna tabi görme gerçeði gözden kaçmamalýdýr. Yýllardýr bizde þekillenen statükocu muhafazakâr tavrýn sorgulanmasý ile iþe baþlamak gerektiðini ifade eden konuþmacý, kor-

Zorunlu eðitimin sorgulanmasý, itiraz edilmesi gerektiðini, eðitimin içeriði, iþlevselliði ile ilgili tartýþmalarýn yapýlmasýný hatýrlatan Ali Aydýn, baþarýsýzlýðýn arýzi, tali bir sorun deðil, yapýsal bir sorun olduðunu ifade etti. Türkiye'de var olan diploma baskýsýndan da bahsederek, gençlerin çoðunlukla sadece diploma almak için okula gitmek zorunda kaldýðýný söyledi. Program, soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþiyle sonra erdi.

Kültür Sitesi'nin hafriyatýnýn kaldýrýlma çalýþmalarý devam ediyor.

Ekim’de burada çay içeceðiz Emre Kut

K

ültür Sitesi'nin hafriyatýnýn kaldýrýlma çalýþmalarý devam ediyor. Çevreye rahatsýzlýk verilmemesi için hafriyat temizleme çalýþmalarý sulama yapýlarak gerçekleþtiriliyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, partisinin danýþma meclisi toplantýsýnda Kültür Sitesi'nin yýkýmý sýrasýnda belirttiði üzere, alana modern bir sanat galerisi ile park yapýlacaðý bilgisini tekrarladý.

Külcü, Çorumlular'ýn Kültür Sitesi üzerine

yapýlacak parkta en geç sonbaharda oturup çayýný

yudumlayabileceðini kaydetti.

Kültür Sitesi’nni yerine sanat galerisi ile park yapýlacak.

Kasap Mehmet’e ziyaret V

ali Sabri Baþköy, Çorum spor camiasýnda 'Kasap Mehmet' lakabýyla tanýnan Gençlerbirliði Spor Kulübü Baþkaný Mehmet Yalçýn'ý ziyaret etti. Valilik'ten yapýlan açýklamaya göre, Baþköy, amatör spora hizmetle özdeþleþmiþ ve köklü bir kulüp olan Gençlerbirliði’nin yaklaþýk otuz yýldýr baþkanlýðýný yapan Mehmet Yalçýn'ý sahibi olduðu Belde Kýraathanesi'nde ziyaret etti. Çocuklarda ve gençlerde, spor kültürü ve sevgisi oluþturarak, onlarý zararlý alýþkanlýklardan uzak tutmanýn önemine vurgu yapan Vali Baþköy, gençleri kötü alýþkanlýklardan

uzak tutmak için amatör kulüplerin önemine deðindi. Baþköy, Gençlerbirliði Kulübü Baþkaný Mehmet Yalçýn'a

amatör spora verdiði katkýlardan dolayý tebrik etti. Vali Baþköy ayrý-

ca, Belde Kýraathanesi Müdürü Mehmet Arýcý ile de bir süre sohbet etti.

Vali Sabri Baþköy, Gençlerbirliði Spor Kulübü Baþkaný Mehmet Yalçýn ile Belde Kýraathanesi Müdürü Mehmet Arýcý ile bir süre sohbet etti.

Pazarda marketler tezgâh açýyor! H

ava sýcaklýklarý yükselince pazardaki fiyatlarda düþüyor. Baharýn gelmesiyle tezgâhlarda yerini alan yaz sebze ve meyveleri pazarý

canlandýrýyor. Pazardaki alým gücünün yükseldiði bugünlerde pazarcýlar marketlerden dolayý sýkýntý yaþýyor. Pazar esnafýna göre bazý market sahipleri pa-

zardan tezgâh kiralayarak elinde kalmýþ ürünleri ucuz fiyattan satýyor. Pazar esnafý her gün taze sebze-meyve sattýklarýný, ancak bu gibi olumsuz du-

Pazarcýlar bazý marketlerden dolayý sýkýntý yaþadýklarýný belirtiyor.

rumlardan dolayý satýþlarýnýn aksadýðýný söyleyerek marketçilerin pazarda satýþ yapmamasý gerektiðini söylüyor. Pazar esnafýna göre pazarda bu yýlýn gözde meyvesi erik olurken, yaðýþlarýn bolluðu ise çileklere zarar verdi. Bu nedenle pazarda çileðin fiyatý diðer meyvelere göre yüksek. Bu hafta Pazartesi Pazarý'nda bazý ürünlerin fiyatlarý þöyle: Ispanak: 1 TL Salatalýk: 1,50 TL Patlýcan: 1,25 TL Fasulye: 3,50 TL Biber: 1 TL Marul: 1,50 TL Nane: 50 Kr Elma: 1 TL Erik: 1,50 TL Çilek:2,50 TL


SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

7

Ahlatcý’dan söz aldýlar

D

Ahmet Ahlatcý

oðalgaz yatýrým programýna alýnan mahallelerde bilgilendirme toplantýlarýnýn startýný Atatürk ve Namýk Kemal Mahallesi ile veren Karabük Belediye Baþkaný Rafet Vergili, bilgilendirme toplantýlarýna Yenimahalle ve Kartaltepe Mahallesi ile devam etti. Ýlk olarak Yeni Mahalle, ardýndan ise Kartaltepe Mahallesi sakinleri bir araya gelen Baþkan Vergili doðalgaz yatýrým programý hakkýnda mahalle sa-

Karabük’te doðalgaz yatýrým programýna alýnan

mahallelerde bilgilendirme toplantýsý yapýldý.

kinlerine bilgiler verdi. Karabük’te doðalgaz kullanýmýnýn yüzde 75’e ulaþtýðýný, hedeflerinin ise 2013 yýlý sonuna kadar yüzde 95 olduðunu ifade eden Baþkan Vergili “Geçtiðimiz günlerde KARGAZ Yönetim Kurulu Baþkaný Ahmet Ahlatçý ile yaptýðýmýz toplantýda doðalgaz alt yapý programýna alýnmayan özellikle gelir düzeyi düþük

mahallelerimizin doðalgaz alt yapý programýna alýnmasýný istedik. Kendisinden 30 Eylül’e kadar doðalgaz yapým çalýþmalarý ile ilgili söz aldýk. Ben de dedim ki, sen doðal gaz çalýþmalarý bittirdikten sonra kýþ gelmeden bu mahallelerin asfaltýný bitireceðim. Bu mahallelere karþý vazifemi tamamlamýþ olacaðým. Bir tüp 70 TL. Doðal-

gaz geldikten sonra bir tüp kadar doðalgaza ödenecek para 15 TL gibi bir para. Dedik ki doðalgaz ile ilgili bu mahallerimize bir kolaylýk daha yapacaksýn dedik. 775 TL olan masrafýný bize taksit yapacaksýn. Kendisine 12 ay taksit yaptýrýyoruz. Benim istediðim þu, herkes doðalgazýna kavuþsun. Bende asfaltýmý yapayým ve bu so-

run ortadan kalksýn. Biz asfaltý yaptýktan sonra doðalgaz tekrar çekilirken çok büyük sýkýntý oluyor. Yapmýþ olduðumuz asfalt heba olup gidiyor. Asfalt çalýþmasýný tamamladýktan sonra doðalgaz çalýþmasýna tekrar izin vermeyeceðim. Bunu açýkça söyleyeyim. Doðalgazýn bu mahallere geliþi en az 5 sene sürerdi. Buna kendisine güveni olan ve cesareti olan bir belediye yapar. Bu da Türkiye’de ki tek il belki de Karabük çýkacaktýr. Dört yýlda gaz kullanýmý yüzde 95’e çýkan baþka bir il olduðunu sanmýyorum. Çorum bile þu an yüzde 85’lerde ve doðalgaz Çorum’a gireli 10 yýl oldu. Çorum da bile doðalgaz kullanýmý 10 yýlda yüzde 85’e ulaþabildi. Bizde ise 4,5 yýlda yüzde 95’e ulaþmýþ olacaðýz” dedi.(ÝHA)

‘Farkýndalýðýmýzý hissettireceðiz’ 4

Mayýs 2013 Cumartesi günü yapýlacak Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerinde Sigorta Acenteleri, Bankalar, Kuyumcular, Esnaf Kefalet Kooperatifleri'nin, Köy Tarýmsal Kalkýnma Kooperatiflerinin bulunduðu 20. Gruptan aday olan Yüksel Sigorta Aracýlýk HizmetleriAhmet Yüksel Bellek, Mühendisler Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Ltd. Þti.-Hande Karaarslan, Grup Akel Sigorta ve Aracýlýk Hizmetleri Ltd. Þti.- Þule Lek, ‘Farkýndalýðýmýzý hissettireceðiz.’ dedi. Hakimiyet’i ziyaretlerinde Yazý iþleri Müdürümüz Mustafa Demirer’e açýklama yapan Bellek, Karaarslan ve Lek, sektörün yaþadýðý sorunlarýn çözümü için göreve talip olduklarýný belirterek, “Çorum'u eski günlerine taþýmak amaçlý Anadolu Kaplanlarýný oluþturan adýyla baþarýlý günlerini tüm Türkiye’ye yeniden duyurmak, sigortacýlarýn, bankalarýn, kooperatiflerin Çorum adýna olan tüm sorunlarýnýn Hazine Müsteþarlýðý, Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde çözüme kavuþturulmasý için onurlu bu göreve talip olmamýzla farkmdalýðýmýzý hissettireceðiz.” diye konuþtular. Bellek, Karaarslan ve Lek, yaptýklarý ortak açýklamada þu görüþlere yer verdiler; “Çorum'u

20. Gruptan aday olan Ahmet Yüksel Bellek, Hande Karaarslan ve Þule Lek, gazetemizi ziyaret etti. eski günlerine taþýmak yaratarak katkýda bulumutlu günlerinin yanýnamaçlý ‘Anadolu Kapnan herkese teþekkürü da zor günlerinde de lanlarýný’ oluþturan bir borç biliyor ve iþ yanlarýnda olmak o kaadýyla baþarýlý günlerini adamlarýmýzý önere etdar önemli ve insani bir tüm Türkiye'ye yeniden mek baþarýlarmdaki imgörevdir. duyurmak, Sigortacýlazalara desteðimizle her Ticaret ve Sanayi rýn, bankalarýn, Koopezaman yanlarýnda olduOdamýz Sayýn Baþkaný ratiflerin Çorum adýna ðumuzu ifade etmek isile uyumlu çalýþmalar olan tüm sorunlarýnýn tiyoruz. içerisinde olarak Ticaret Hazine Müsteþarlýðý, Çorum'a milyonSanayi Odasý adýna tam Bankacýlýk Düzenleme larca TL gelir getiren donanýmlý ambulans teve Denetleme Kurumu ülkemiz ekonomisine mini ve Çorum'a çevre (BDDK) nezdinde çökatký saðlayan Tarým illerimizin de faydalazüme kavuþturulmasý Sektörünün can damarý nabileceði kanser hastaiçin onurlu bu göreve olan yüzde 50 devlet larý için 5 yýldýzlý Onkotalip olmamýzla farkdestekli TARSÝM odakloji Hastanesi yatýrýmý mdalýðýmýzý hissettirelý Tarým Sigortalarýný da Havaalaný ve demiryolu ceðiz. geniþ kitleye yayarak kadar olmazsa olmazýElimizden geldiÇorum'un tarýmdaki mýzýn baþýnda gelenleðince Çorum'u daha iyi farklýlýðýný hissettirecerin arasýndadýr. bir noktaya götürmek ðiz. Ticaret Sanayi için çalýþacaðýz. BugüÇorum'a sadece Odamýzýn Sayýn Baþkane kadar bu geliþmeyi soðandan yýllýk 8 milný öncülüðünde, tüm Sibu noktaya getiren arkayon TL girdi saðlanvil Toplum Kuruluþlarý daþlarýmýza ve eski yömaktadýr. Türkiye'nin 3. ve Siyaset dünyasý el neticilere teþekkür edebüyük buðday ambarý ele vererek, 2023 yýlýnriz. Biz de daha ileri olan ilimiz de soðan ve da farklý bir Çorum kurnoktaya da taþýmak buðday baþta olmak maya çalýþacaðýz. Bunu amacýyla bu göreve taliüzere tüm tarýmsal yaparken de, Dünya biz. ürünlerde para giriþini Bankasý ve AB fonlarý Bu güzide þehirarttýrarak saðlamak destekli projeler üreteden edinimlerini, kazaekonomiye katkýsý göz rek Onkoloji Hastanesi, nýmlarmý yine bu þehre ardý edilemez. Çorum’a yatýrým yaparak bir kiþi para girdisi ne kadar Kalp Hastanesi, Göz de dahi olsa istihdam önemli ise insanlarýn Hastanesi, vb. kurumla-

rýn Çorum'a kazandýrýlmasý adýna bir tuðla da biz koyabilirsek, ne mutlu bize demenin mutluluðunu yaþayacaðýz hep beraberce. Çorum Hitit Üniversitesi bünyesinde açýlmasý için Sayýn Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin ALKAN ile yaptýðýmýz görüþmede Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Bölümü ile ilgili YÖK'e yazdýklarý yazýnýn uygunluk belgesinin hýzlandýrýlmasý ile birlikte atanacak 3 adet öðretim görevlilerinin YÖK tarafýndan onayý yeni eðitim-öðretim yýlýna yetiþmesi kazanýmlarýmýzýn arasýnda biran önce olmalýdýr. Çorum Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi varsa Çorum Hitit Üniversitesi Hukuk Fakültesi neden olmasýn? 100 bin nüfuslu komþumuz Tokat ilindeki Gazi Osman Paþa Üniversitesi 'nde 45 bin öðrenci varken, 250 bin nüfuslu Çorum da 12 bin olan öðrenci sayýsý neden 40 bine çýkmasýn? Tek düþüncemiz büyük göç alan bu þehre sýcak para giriþini saðlamak. Gerek öðrenci artýþý, gerek askeri birlik ile gerekse saðlýk alanýndaki vizyonlarla 2023 Çorum için tüm üyelerimizi 4 Mayýs 2013 Cumartesi günü Festival Fuar alanýnda sizlerin oy kullanacaðý 20. Gruba bekliyoruz.”

Çorum ve Edebiyat Paneli orum Valiliði ve Ç Hitit Üniversitesi

iþbirliðiyle, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü tarafýndan 2 Mayýs 2013 Perþembe günü saat 14.00’de Turgut Özal Konferans

Salonu’nda ‘Çorum ve Edebiyat’ konulu bir panel düzenlenecek. Panele konuþmacý olarak Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Üyeleri Yrd.

Doç. Dr. Elif Ayan Nizam, Yrd. Doç. Dr. Hiclâl Demir ve Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazlý katýlacak. Panelin moderatörlüðünü Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek yapacak.

Ýl Genel Meclisi 6 Mayýs’ta

l Genel Meclisi 2013 yýlý Mayýs Ýzartesi ayý toplantýsý 6 Mayýs 2013 Pagünü yapýlacak.

Saat 14:00’de baþlayacak toplantýda gündem maddeleri görüþülecek.

‘Çorum ve Edebiyat’ konulu bir panel düzenlenecek.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Baþkan Adayý Çetin Baþaranhýncal, mecitözü ve Ýskilip’i ziyaret etti.

Önce 4 yýlýný sonra projelerini anlattý

Ç

orum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný ve Baþkan Adayý Çetin Baþaranhýncal, 4 Mayýs'ta gerçekleþtirilecek olan TSO organ seçimleri öncesinde ilçelerde gerçekleþtirdiði ziyaretlerine hafta sonu Mecitözü ve Ýskilip ile devam etti. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, ziyaretlerde, Osmancýk ilçesinde olduðu gibi Ýskilip ilçesinde de TSO Üyelerinin yoðun ilgisi ile karþýlaþtýðý belirtilen Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, 4 yýllýk görev süresi içinde yaptýðý çalýþmalarý anlatarak, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladýklarý projeler hakkýnda bilgiler verdi. Baþaranhýncal'ýn Ýskilip ziyaretinde, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn Ýskilip ilçesine açtýðý temsilcilik ön plana çýktý. Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Oda olarak bir hizmet ürettiklerinde merkezine üyelerini koyduklarýný belirterek, 4 Mayýs'ta gerçekleþtirilecek Oda organ seçimlerinin baþta Çorum olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odasý ile üyelerine hayýrlar getirmesini temenni etti.

Baþaranhýncal, 4 yýllýk görev süresi içinde yaptýðý çalýþmalarý anlattý.

Baþaranhýncal'ýn Ýskilip ziyaretinde, Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn Ýskilip ilçesine açtýðý temsilcilik ön plana çýktý.

M-M Park Yemekçilik belgelerini aldý

T

oplu yemek sektöründe hizmet veren M-M Park Yemekçilik firmasý, Kamu Danýþmanlýk ve Eðitim firmasý ile baþladýklarý eðitimi tamamlayýp belgelerini aldý. Gýda Güvenliði Yönetim Sistemi ISO 22000 belgesi ve ISO 9001 belgelerini alan firma yetkilileri M. Ýhsan Çýplak ve Mehmet Ali Yýldýrým, “Uzun bir çalýþma ve uygulama süreci sonrasýnda sistemin hizmet verdiði resmi ve kamu kurumlarýndaki kalitesini artýrmasý anlamýnda önemli olacaktýr. Bu sistemin oluþturulmasý, sürecin saðlýklý bir þekilde yürütülmesini saðlayan Kamu Danýþmanlýk & Eðitim firmasýna ve Eðitim sorumlusu Eþref Burçin Özsaçmacý’ya teþekkür ederiz.” dedi.

M-M Park Yemekçilik firmasý eðitimlerini tamamladý.

Firma personeli Kamu Danýþmanlýk & Eðitim firmasýna ve Eðitim sorumlusu Eþref Burçin Özsaçmacý’ya teþekkür etti.


8

SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Ambulanslar Umut için uçtu K

ýrýkkale’de solunum yetmezliði çeken 1 yaþýndaki Umut Semih Saydam isimli çocuk için hava ambulanslarý seferber oldu. Kýrýkkale’de bir hastaneye ailesi tarafýndan solunum yetmezliði þika-

yetiyle hastaneye götürülen Umut Semih Saydam (1) isimli çocuðun yapýlan muayenesinde daha donanýmlý bir hastaneye sevkine karar verildi. Bunun üzerine hastane yetkilileri, Umut Semih’in sevki için çalýþma baþlattý. Yapý-

lan çalýþmalar sonunda küçük çocuk için Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi’nde yer bulundu. Yapýlan görüþmeler sonunda hastanýn naklinin Çorum’da yapýlmasýna karar verildi. Bunun üzerine Ký-

rýkkale Ýl Saðlýk Müdürlüðü ekipleri, Çorum ve Ankara 112 Acil Servisleri ile iletiþime geçti. Samsun’la irtibata geçen Çorum 112 Acil Servis Baþhekimi Dr. Ýlker Uzeli, Samsun’dan, Kýrýkkale Ýl Saðlýk Müdürlüðü yetkilileri ise Ankara’dan hava ambulansý talebinde bulundular. Çorum 112 Acil Servisi koordinesinde ilk olarak Samsun’dan kalkan hava ambulansý TSO Fuar kompleksinin bulunduðu alana iniþ yaptý. Daha sonra ise Ankara’dan havalanarak Kýrýkkale’den Umut Semih’i alan hava ambulansý Çorum’a geldi. Fuar alanýna iniþ

yapan ambulanstan alýnan çocuk saðlýk görevlilerinin nezaretinde hemen alanda bekleyen diðer helikoptere sevk edildi. Nakil sýrasýnda polis ekipleri bölgede geniþ güvenlik önlemi alýrken, her ihtimale karþý bir ambulansta alanda hazýr bekletildi. Küçük Umut’un naklini vatandaþlarda meraklý gözlerle izledi. Ambulanslarýn geliþi sýrasýnda koþarak fuar alanýna gelen vatandaþlarýn film seyreder gibi nakli izlemesi ilginç görüntüler oluþturdu. Bazý vatandaþlar ve çocuklarýn cep telefonu ile nakil anýný görüntülemeleri dikkatlerden kaçmadý.(ÝHA)

Doðan Halý Saha sahiplerinden Adnan Özer, patlamalarýn rahatsýz edici boyutta olduðunu iddia etti.

'Patlamalar rahatsýz edici' D

Emre Kut

oðan Halý Saha sahiplerinden Adnan Özer, Çimento Fabrikasý'nýn taþocaðýnda gerçekleþtirilen patlamalarýn rahatsýz edici boyutta olduðunu iddia etti. Taþ ocaðýnda gerçekleþtirilen dinamit patlatmalarýn rahatsýz edici boyuttan öte risk oluþturduðunu ileri süren Özer, firma yetkililerinin bu konuyu ele almasý gerektiðini söyledi. Patlamalarý deprem benzetmesi ile aktaran

Hava ambulanslarý Umut için havalandý.

Özer, konuya iliþkin þikayetinde "O kadar yüksek patlamalar oluyor ki iþyerimiz de deprem oluyor sanýyoruz. Çok eski zamanlarda çocukluðum zamanýnda yine böyle patlamalar yüzünden bir lokantanýn üzerine taþ düþmüþtü. Ýçerde kimse olmadýðýndan can kaybý yaþanmamýþtý. Buradaki çözüm yolu da birilerinin can kaybý yaþanmasýndan sonra mý gerçekleþecek? Çimento fabrikasýnýn bu denli yüksek patlayýcýlar kullanmasý , hem saðlýk yönünden hem de çevreye verdiði rahatsýzlýk bakýmýndan oldukça yüksek" dedi.

Ýki kolu birden asansöre sýkýþtý

Ç Kýrýkkale’den kalkan hava ambulansý Çorum’a inerek Umut’u Samsun’dan gelen diðer hava ambulansýna sevketti.

Çitil davasý baþladý M

ardin'in Derik ilçesinde 1993-94 yýllarý arasýnda faili meçhul cinayete kurban giden 13 köylüyle ilgili dönemin Derik Jandarma Komutaný Musa Çitil hakkýnda açýlan ve Adalet Bakanlýðý'nýn talebi ve 5. Yargýtay Ceza Dairesi'nin onayý ile Mardin’den Çorum’a alýnan dava baþladý. Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi’nde yapýlan ilk Musa Çitil duruþmada müdahil avukatlarý Erdal Kuzu, Ahmet Arýkan, Narin Yýlmaz, Eser Poyraz, Pýnar Akdemir, Sinem Coþkun hazýr bulunurken raporlu olduðu bildirilen Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil katýlmadý. Duruþmada Tuðgeneral Çitil’in avukatý Yurdakan Yýldýz, Etimesgut Askeri Hastanesi'nden alýnan saðlýk raporunu sundu. Davaya katýlan maðdur yakýnlarý ve tanýklar sabah saatlerinde Adliyeye geldi. Üst aramasý yapýlan maðdur yakýnlarý ve tanýklar daha sonra duruþmanýn yapýlacaðý salona alýndýlar. Duruþma nedeniyle güvenlik güçleri adliye binasý çevresinde geniþ güvenlik önlemleri aldý. Duruþma baþlamadan önce söz alan müdahil avukatlardan Erdal Kuzu, davanýn Mardin’den Çorum’a alýnmasýnýn kafalarda soru iþaretleri oluþturduðunu söyledi. Kuzu, Tuðgeneral Çitil’in daha önce de Çorum’da Aðýr Ceza Mahkemesi’nde 2 ayrý davadan yargýlandýðýný öne sürdü. Kuzu, ayrýca mahkeme heyetinden bazý maðdur yakýnlarýnýn Türkçe bilmediðini belirterek, davanýn saðlýklý þekilde yürümesi içinde Çitil’in de bulunduðu duruþmada beyanlarýn tercüman atanarak tercüme edilmesini istedi. Cumhuriyet savcýsý ise, CMK’da böyle bir usul olmadýðýný belirterek, tercüme talebinin reddine karar verdi. Müdahil avukatlarýnýn iddialarý üzerine açýklama yapan Tuðgeneral Çitil’in avukatý Yurdakan Yýldýz ise, Çitil’in Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi’nde 2 kez yargýlanmadýðýný açýkladý. Çitil’in daha önce Mardin 1. aðýr Ceza Mahkemesi’nde yargýlandýðýný ve beraat ettiðini, beraat kararýnýn da Yargýtay tarafýndan onandýðýný söyledi. Yýldýz, ayrýca Çitil’in geçmiþte Sungurlu Aðýr ceza Mahkemesi’nde bir kez daha yargýlandýðýný bu davadan da beraat ettiðini belirtti. Müdahil avukatlarýnýn daha sonra tabi hakimlik ilkesine aykýrý olan davanýn Mardin’de yapýlmasý ve mahkemenin özel yetkili bir mahkeme tarafýndan görülmesi için ara karar talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise, nakille ilgili kararýn usullere uygun olduðunu belirterek, bu iki talebinde reddine karar verdi. Bunun üzerine tekrar söz alan müdahil avukat Erdal Kuzu, sanýðýn yargýlanmasý yapýlana kadar tüm müþteki ve tanýklarýn beyanda bulunmayacaðýný açýkladý. Kuzu, sanýðýn ifadesinin alýndýktan sonra beyanda bulunacaklarýný ifade etti. Çitil’in Mardin’deki duruþmalarda katýlmadýðýný dile getiren Kuzu, “Apoleti ne olursa olsun, sanýðýn tutuklanmasýný talep ediyorum” dedi. Müdahil avukatlardan Pýnar Akdemir ise, sanýðýn insanlýða karþý bir suç iþlediðini öne sürerek, buna raðmen sanýðýn halen görevde olduðunu belirtti. Maðdur yakýnlarý ve tanýklarýn kendilerini güvende hissetmediklerini ve sanýðýn görevden el çektirilerek tutuklanmasýný talep etti. Avukat eser Poyraz ise, Çitil’in mahkemeye sunduðu saðlýk raporunun sahte olup olmadýðý, sahte rapor düzenlendiði taktirde gerekli kiþiler hakkýnda soruþturma açýlmasýný istedi. Müdahil, avukatlarý ayrýca Çitil hakkýnda Ýçiþleri Bakanlýðý’nca herhangi bir idari soruþturma açýlýp açýlmadýðý ve açýldýysa bu soruþturmanýn akýbetinin ne olduðunun mahkemeye bildirilmesini istedi. Müdahil avukatlarýn açýklamalarý üzerine söz verilen Tuðgeneral Çitil’in avukatý Yurdakun Yýldýz ise, “Ýddianame önemsiz þekilde hazýrlanmýþtýr. Faili meçhul olayda ölenlerin yakýnlarý ve müþtekilere dayanarak iddianame tanzim edilmiþtir. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve yargýlama sonrasý gerçekler ortaya çýkacaktýr. Musa Çitil görev yaptýðý dönemde terör örgütüne zarar vermiþtir. Terör ör-

ÝHD basýn açýklamasý yaptý.

gütü intikamýný alma peþinde. Müvekkilimin ikameti sabittir. Halen kamu görevi devam ediyor. Kaçma gibi bir niyeti yok. Tutuklanma talebinin reddini istiyorum” dedi. Avukatlarýn dinlenmesinin ardýndan mahkeme heyeti, karar için duruþmaya ara verdi. Aranýn ardýndan kararýný açýklayan mahkeme, Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil’in kamu görevinin olmasý, kaçma þüphesinin bulunmamasý tutukluluk talebinin reddine, mahkemeye sunulan saðlýk raporunun ilgili kurumlardan teyit edilmesi ve sanýk hakkýnda Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan Çitil hakkýnda idari bir soruþturmanýn olup olmamasýnýn araþtýrýlmasýna karar verilerek davayý 1 Temmuz tarihine erteledi. Duruþmanýn ardýndan gazetecilere bir açýklama yapan Tuðgeneral Musa Çitil’in avukatýk Yurdakun Yýldýz, “Yargýlama devam ediyor, yargýlama sürecinde de sanýðýn masum olduðu ortaya çýkacak. Bunun için yargýlama sürecini takip edeceðiz. Taleplerle ilgili takdir mahkemenin. Ýddianame gerçekten özensiz hazýrlanmýþ. Onu da duruþmada söyledik” dedi. Adliye sarayý önünde açýklama yapan müdahil avukat Erdal Kuzu ise, “1993-1996 yýllarý arasýnda cumhuriyet kurmuþtu. Üçüncü mahkemeye, celseye de gelmiyor. Musa Çitil’in, cumhuriyeti halen devam ediyor. Ailelerin adalet arayýþý var. Barýþ sürecini konuþuyoruz.Barýþ sürecini konuþuyoruz. Tamda bu süreçte ailelerin adalet arayýþýna bir cevap verilmesi gerekir. 1990’lý yýllarda iþlenen tüm cinayetlerin, sistematik köy yakmalarýn iþkence ve kötü muamelelerin hepsinin faillerinin yargý önüne çýkarýlmasý gerekir. Burada görülen duruþma devlet adýna hareket eden örgütlü yapýnýn duruþmasýdýr. Örgütlü yapýnýn deþifre edilmesine iliþkin bir duruþmadýr. Fakat mahkeme heyeti tarafýndan tüm taleplerimiz reddedildi. Üç mahkemedir mahkemeye çýkmayan, gerçeklerden kaçan sanýk hakkýnda tedbir kararýna baþvuru yapmadý. Çok belikli sanýðýn taþýmýþ olduðu apoletler kendisini koruyor. Sanýðýn þuanda bulunduðu görev onu yargý önünde dokunulmaz hale getiriyor. 700 kilometre öteden geldik. Biz bu 700 kilometreyi ikinci, üçüncü defada geleceðiz. Biz burada tüm Türkiye halkýnýn, halklarýnýn yaþananlarý bilmesi gerektiðini düþünüyoruz. Bu amaçla yargýlanman önemli olduðunu düþünüyoruz. JÝTEM ve JÝTEM adý altýnda yapýlan katliamlarýn herkes tarafýndan bilinmesinin faydasý var. Ancak yargýsal tutumun ve yargýsal zihniyetin bu celse itibariyle hala deðiþmediðini gördük. Korunmaya devam ediyor. Mücadelemiz bu anlamda devam edecek. Bu insanýn görevden alýnmasý için Derik halký tarafýndan 2 bin imza verildi. Ýçiþleri Bakaný þuana kadar herhangi bir açýklama yapmadý. Belli korunuyor ama biz o koruma zýrhýný kaldýracaðýz. Hiç kimsenin þüphesi olmasýn" dedi. Maðdur yakýný Yasin Avcý da, Mardin’den gelen aileler olarak anayasa ve hukuka güvenlerinin bir kez daha sarsýldýðýný söyledi. Vekil avukatlarýn taleplerinin reddedildiðini açýklayan Avcý, “Sanýk Musa Çitil, 1990’lý yýllarda bir sürü suç iþlemiþtir. Bütün halký potansiyel terörist olarak görmüþtür. Halen görevinin baþýndadýr. 13 kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet istemiyle yargýlanan bir þahýs halende görevinin baþýnda ve tutuksuz yargýlanmaktadýr. NATO ülkesi, Avrupa Birliðine aday, barýþ ve çözüm süreci mücadelesi veren iktidarýn buna sessiz kalmamasýný istiyoruz. Sonuna kadar takipçisi olacaðýz ve peþini býrakmayacaðýz.”(ÝHA)

orum'da asansöre iki kolu birden sýkýþan 5 yaþýndaki Mustafa M., saðlýk ekipleri tarafýndan kurtarýldý. Olay, Ulukavak Mahallesi Tek Ceviz 1'inci Sokak'ta meydana geldi. Ýhbar üzerine Çorum Belediyesi itfaiyesi ile 112 acil servis ekipleri hemen sevk edildi. Annesinin korku ve endiþe dolu bakýþlarý altýnda çocuðun

kolu saðlýk ekiplerince, levye yardýmýyla sýkýþtýðý yerden kurtarýldý. Saðlýk görevlileri çocuðu kucaklayarak ambulansa taþýdý. Her iki kolunda da sýkýþmadan dolayý kýrýk ve eziklikler olduðu belirlendi. Saðlýk durumu iyi olan Mustafa M., Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde tedavi altýna alýndý. (DHA)

81

lak bilgisi öðretmenleri, akademisyenler ve Kur’an kursu hocalarý, þiirin belirlenen birer satýrýný öðrencilerine okuttu. En iyi okuyan öðrencilerin görüntüleri Ýstanbul’a ulaþtýrýldý. Nurullah Bora tarafýndan montajý yapýlan görüntüler sanal ortam üzerinden izlenime sunuldu. Öðretmenlerin büyük fedakarlýklarla projeye destek verdiklerini anlatan Bora, “Görüntüleri, geceligündüzlü çalýþýp 21 Nisan’a yetiþtirdik. Facebook, Twitter ve ‘onugöndermeseydi.com’da yayýnladýk.” dedi. Grup

81 ilden 81 öðrenci O’nu þiirle anlattý ilden 81 öðrenci, Hz. Muhammed’in (sas) doðumunun hikmetini þiirle anlattý. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Musa Mert’in kaleme aldýðý 81 satýrlýk þiir, illere gönderildi. Þiirin her bir satýrý, öðrenciler tarafýndan okundu. “Tanýyamazdýk biricik Rabbimizi.” diye baþlayan þiir, “Kevser’in baþýnda buluþmak ümidiyle...” duasýyla son buluyor. Bu görüntülerin bir araya getirilerek oluþturulduðu video büyük ilgi görüyor. ‘O’nu (sas) Göndermeseydi’ isimli projenin temeli geçtiðimiz yýl Bayrampaþa Mustafa Itri Ýlköðretim Okulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni Nurullah Bora’nýn geçen sene öðrencileriyle yaptýðý ‘Tek kelimeyle Hz. Muhammed’ röportajlarýyla atýldý. Sanal ortamda projeyi geliþtirmek üzere meslektaþlarýyla görüþmelerini sürdüren Bora, ‘Ýzzet Eker Din Kültürü’ ve ‘Ahlak Bilgisi Öðretmenleri’

paylaþým grubunda üyelerin görüþlerine baþvurdu. 81 ilden öðretmen ve öðrencilerin destek verdiði çalýþmada bir þiir yazýlmasýna karar verildi. Ancak istenen sonuç alýnamayýnca tek bir ismin yazacaðý þiirin diðer illerdeki öðrenciler tarafýndan okunmasý görüþünde karar kýlýndý. Teklif üzerine Musa Mert, 81 ilden 81 öðrencinin seslendirebileceði þekilde “O’nu Göndermeseydi” baþlýklý bir þiir kaleme aldý. Sosyal medya üzerinde haberleþen 81 ildeki din kültürü ve ah-

üyelerinden Tahir Ak da “Kur’an-ý Kerim’de ‘Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik’ diyor Cenab-ý Allah. Biz de ‘Peygamber Efendimiz âlemlere rahmet olarak gönderildi ama eðer gönderilmeseydi ne olurdu?’ düþüncesiyle insanlarýn dikkatini bu noktaya çekmek istedik.” diye konuþtu. Çorumlu öðrenci Ruveyda Anaçoðlu da, Peygamber Fenedimiz’e adanan o þiirde “Birbirine karýþýrdý Hak batýl ile” mýsraýný okudu.

81 ilden 81 öðrenci, Hz. Muhammed’in (sas) doðumunun hikmetini þiirle anlattý.

Altý Nokta Körler Derneði'ne ziyaret Ç

orum Emekliler Derneði Yönetim Kurulu Altý Nokta Körler Derneði'ni ziyaret etti. Altý Nokta Körler Derneði'nin yeni yerine taþýnmasýndan dolayý Emekliler Derneði Yönetim Kurulu hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, "Hepimiz tek vücut, tek gövdeyiz. Amacýmýz birlik beraberlik olup sesimizi duyurmak." diyerek, yeni yerlerinin hayýrlý olmasýný söyledi. Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþat Abid Ahýshalý da ziyaret için teþekkür etti.

Çorum Emekliler Derneði Yönetim Kurulu Altý Nokta Körler Derneði'ni ziyaret etti.


SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

9

‘Akil Adamlar gelmesin’ M

HP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, yarýn Çorum’a gelmeleri beklenen Akil Adamlarýn gittikleri her ilin huzurunu bozduklarýný iddia ederek Çorum’a gelmemelerinin uygun olacaðýný söyledi. Daþdan, “Her nedense geliþ tarihleri, program yer ve saatleri sýr gibi saklanmaya çalýþýlan ve ilimize gelmesi beklenen Akil adlý gurup üyesi olan kiþilerin 1 Mayýs tarihinde ilimize geleceklerini öðrenmiþ bulunmaktayýz. Ayrýca ilimizde ne yapacaklarý ve ne gibi bir faaliyette bulunacaklarý da henüz bilinmemektedir. Her gittikleri ilin huzur ve sükûnetini bozan bu kiþilerin ilimizin de huzur ve sükûnetini bozmasý muhtemel görünmektedir. Özellikle 1 Mayýs tarihinin

Ercan Daþdan

seçilmesi de bu durumun apaçýk bir göstergesidir. Provokasyon zemini hazýrlayan bu kiþilerin ilimize gelmemesinin en uygun davranýþ olacaðý kanaatini taþýmaktayýz.” dedi. MHP Ýl Baþkanlýðý olarak bugüne kadar Çorum’un huzuru ve sükûneti için çalýþmalar yaptýklarýný belirten Daþdan, “Yine bu amaç doðrultusunda Çorum’un menfaatleri açýsýndan bu kiþilerin ilimize gelmemesi en doðru hareket olacaktýr. Milletimizin tepkisini bile bile bir inatlaþma þeklinde davranýþlarýnýn altýnda iyi niyet görünmemektedir. Bu nedenle bu programýn iptal edilerek ilimize gelmemeleri Çorum'a yapacaklarý en büyük iyilik olacaktýr.” diye konuþtu.

Boðazkale, Türkiye filminde T

ürkiye'nin tanýtýmý için "Türkiye'ye gelen tuilk kez UNESCO rist sayýsý 30 milyon civaDünya Kültür Mirasý ve rýnda oysaki bu çok rahat Somut Olmayan Kültürel 50 milyona ulaþabilir. ÜsMirasý listeleri ile bu listetelik turizm geliri, turist salere aday 37 kültür varlýðýyýsýna göre oldukça düþük. nýn tanýtým filmi çekilecek. Bunun nedeniyse turistleFilmde Boðazkale de yer rin her þey dahil sistemiyle alacak. otellerden pek çýkmamasý. Bu projeyle Türkiye'nin Turizm Tanýtma Platdünya mirasýna kazandýrformu (TUTAP), Türkidýklarý öne çýkarýlarak, tuye'nin yurt dýþýndaki tanýtýristler buralara çekilecek." mýna katkýda bulunmak ve turizm gelirinin artýrýlmasý Filmde neler, nereler amacýyla Birleþmiþ Milletvar? ler Eðitim, Bilim ve Kültür Hazýrlanan filmde Örgütü'nün (UNESCO) UNESCO Dünya Mirasý Filmde Boðazkale de yer alacak. hazýrladýðý dünya mirasý Listesi'nde yer alan, Ýstanlistelerine giren kültürel bul, Göreme Milli Parký ve varlýklarýn tanýtýlacaðý filmin hazýrlýklarýný sürdürüyor. Kapadokya, Denizli (Hierapolis), Truva Antik Kenti, Nemrut Daðý TUTAP Baþkaný Fikret Yýldýz, projeyle ilgili bilgi vererek, (Adýyaman-Kahta), Safranbolu (Karabük), Çatalhöyük (Konya), Se"UNESCO Dünya Mirasý listesine giren yerleri iyi tanýtýrsak 30 delimiye Camii ve Külliyesi (Edirne), Divriði Ulu Camisi ve Þifahaneðil 50 milyon turist aðýrlarýz" dedi. si (Sivas), Hattuþaþ (Boðazköy) Hitit Baþkenti (Çorum) ve XanthosLetoon'un (Antalya-Muðla) tanýtýmý yapýlacak. Büyük bir tanýtým seferberliði baþlattýklarýný anlatan Yýldýz, 30 ili kapsayan ve Dünya Kültür Mirasý Listesi'ne giren 11 yer, 37 aday Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde bulunan meddahlýk ile somut olmayan 10 kültür mirasýnýn anlatýlacaðý filmin, yurt dýþý geleneði, Mevlevi sema töreni, nevruz, Karagöz, aþýklýk geleneði, tanýtýmlarýndaki önemli bir eksikliði giderileceðini belirtti. geleneksel sohbet toplantýlarý, Alevi-Bektaþi ritüeli semah, Kýrkpýnar Yaðlý Güreþ Festivali, geleneksel tören keþkeði, Mesir Macunu Fes30 ilde çekilecek film, 5 ayda bitecek tivali'ne de film yer verilecek. Yýldýz, projeye 15 Mayýs'ta, listeye en çok unsur kazandýrmasý Filmde, tanýtýmlarýna yer verilecek UNESCO listelerine aday sebebiyle Antalya'dan baþlanacaðýný belirterek, 5 ayda bitirmeyi he37 kültür varlýðý ise þöyle: deflediklerini söyledi. Ahlat eski yerleþimi ve mezar taþlarý (Bitlis), Alahan Manastýrý Tanýtým için kapsamlý bir filmin planlandýðýný kaydeden Yýldýz, (Mersin), Alanya (Antalya), Afrodisias Antik Kenti (Aydýn), Bursa TRT Türk kanalýyla anlaþma aþamasýnda olduklarýný, böylece çekive Cumalýkýzýk erken Osmanlý kentsel ve kýrsal yerleþimleri (Bursa), len tanýtým filminin ekrana da yansýtýlabileceðini kaydederek, þunlarý söyledi: Diyarbakýr Kalesi ve surlarý (Diyarbakýr), Efes (Ýzmir), Harran ve Þanlýurfa yerleþimleri (Þanlýurfa), Ýshakpaþa Sarayý (Aðrý), Karain "Bu çalýþmayla Türkiye'nin yurt dýþý tanýtýmlarýnda görülen büMaðarasý (Antalya), Konya Selçuklu baþkenti (Konya), Likya uygaryük bir eksikliðin giderileceðini düþünüyoruz çünkü bugüne kadar pek çok tanýtým filmi yapýlmasýna raðmen Dünya Mirasý Listesi'ne lýðý antik kentleri (Antalya ve Muðla), Mardin kültürel peyzaj alaný giren yerlerimizin ciddi manada tanýtýmý yapýlmadý. Ýnþallah biz bun(Mardin), Perge Antik Kenti (Antalya), Sagalassos Antik Kenti (Burlarýn öncüsü olarak iþe baþlarýz ve bizden sonra daha pek çok tanýtým dur), Selçuklu kervansaraylarý Denizli-Doðubayazýt Güzergahý, St. çalýþmasý yapýlýr. " Nicholas Kilisesi (Antalya), St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Bilet alana CD bedava çevresi (Mersin), Sümela Manastýrý (Trabzon), Beyþehir, Eþrefoðlu Cami (Konya), Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay), Bergama (Ýzmir), Sponsorlarýn desteðiyle 1 milyon CD bastýrýp, broþür, prestij kitaplarýyla birlikte daðýtmayý hedeflediklerini söyleyen Yýldýz, filmin Göbeklitepe Arkeolojik Alaný (Þanlýurfa), Ani Tarihi Kenti (Kars), Ýngilizce, Arapça Rusça, Japonca ve Almanca hazýrlayacaklarýný ve Aizanoi Antik Kenti (Kütahya), Beçin Ortaçað Kenti (Muðla), Birgi ücretsiz daðýtýlacaðýný vurguladý. tarihi kenti (Ýzmir), Gordion (Ankara), Hacý Bektaþ Veli Külliyesi Yýldýz, yurt dýþýndan Türkiye'ye gelenlerin aldýklarý uçak biletin (Nevþehir), Hekatomnos Anýt Mezarý ve kutsal alaný (Muðla), tarihi yanýnda tanýtým filminin verilmesi teklifine Türk Hava Yollarý'nýn sýanýtlar (Niðde), Mamure Kalesi (Mersin), Odunpazarý tarihi kent cak baktýðýný dile getirdi. merkezi (Eskiþehir), Yesemek Taþ Ocaðý ve Heykel Atölyesi (GaziFilmin Türkiye'nin turizm geliri ve ziyaretçi sayýsýný artýracaðýantep), Zeugma Arkeolojik Siti (Gaziantep), Güllük Daðý-Termessos ný savunan Yýldýz, sözlerini þöyle tamamladý: Milli Parký (Antalya) ve Kekova (Antalya). (AA)

‘Gönül Elçileri Projesi amacýndan saptýrýldý’ T

ürk Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, Gönül Elçileri Projesi’nin amacýndan çýkarak, kurumlarda baský ve zulme dönüþtüðünü iddia etti. Baþbakan Erdoðan’ýn eþi Emine Erdoðan tarafýndan baþlatýlan Gönül Elçileri Projesi’nin amacýndan saptýrýlarak illerin, Bþbakan ve eþine þirin görünme yarýþýna döndüðünü belirten Alparslan, “Tamamen bir gönüllülük esasýna dayalý olarak yürütülmesi amaçlanan proje iller arasý yarýþmaya dönüþmüþ, hangimiz daha çok üye yapacaðýz anlayýþý kamu kurum ve kuruluþlarýnda baský ve tehditlere kadar varmýþtýr. Proje tamamen gönüllülük esasýna göre iken, bazý kurum yöneticileri tarafýndan okullarda toplantý yapýlarak öðretmen ve okul müdürlerinin buna zorlanmasý anlaþýlmaz bir durumdur. Milli Eðitim’de de bu konuda bir þube müdürü görevlendiri-

lip tek tek okullarýn aranarak baský yapýlmasý projeyi ayaða düþürmektedir. Gönüllülük esasýna göre yürütülmesi gereken bir proje ile ilgili okul ve kurumlarý ziyaret ederek ders saatleri içinde öðretmenleri toplayýp bu projeye destek olmalarý ile ilgili emir ve talimat veren herkes hukuki sýnýrlarýn dýþýndadýr.” diye konuþtu. Türkiye Kamu Sen ve Türk Eðitim Sen olarak uyarýda bulunan Alparslan, “Ne kamu çalýþanlarý ne öðretmenler ne de öðrenci ve veliler sizin emir eriniz deðildir. Bu tür anti-demokratik uygulama ve tavýrlardan derhal vazgeçilmelidir. Aksi takdirde sýrf okul müdürleri ve idarecileri de zorda kalmasýn diye bu projeye destek verenlerin de projeden çekilmelerine neden olursunuz. Türk Eðitim Sen olarak kurum ve kuruluþlara yöneMahmut Alparslan lik bu tür baský ve taleplere son verilmesi herkesin hukuki çerçevede davranmasýný bekliyoruz.” dedi.

FSM’de 23 Nisan coþkusu F

atih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý’ný çeþitli etkinliklerle kutladý. Okul bahçesinde düzenlenen etkinliðe okul idaresi, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Dans gösterileri, balon patlatma, elma yeme, yumurta taþýma, kýrkayak, çuval taþýma, halat çekme yarýþmalarý, halk oyunlarý gösterilerinin yapýldýðý etkinliklerde öðrenciler doyasýya eðlendi. Program, solo þarkýlar ve grup konserinin ardýndan sona erdi.

Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý’ný çeþitli etkinliklerle kutladý.

Sakal-ý Þerif duygulandýrdý FEM Dershanesi, Efendimizin (sav) kutlu doðumunu, bu sene Sakal-ý Þerif eþliðinde kutladý.

Ç

orum’un Ýskilip ilçesinde faaliyet gösteren FEM Dershanesi, her sene velileriyle kutlayarak geleneksel hale getirdiði Efendimizin (sav) kutlu doðumunu, bu sene Sakal-ý Þerif eþliðinde kutladý. FEM Dershanesi’nin Ebussuud Efendi Erkek Öðrenci Yurdu konferans salonunda düzenlemiþ olduðu Kutlu Doðum programýna konuþmacý olarak tarihçi yazar Ýbrahim Düz katýldý. Öðretmen, öðrenci ve velilerin yoðun katýlým saðladýðý program, Çarþý Camii Ýmam Hatibi Seyit Temür’ün Kur’an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Temür, Kur’an-ý Kerim tilavetinden sonra öðrencilerin Efendimiz adýna yapmýþ olduklarý hatmi þeriflerin duasýný yaptý. Program çerçevesinde ilahiler okundu, þiirler söylendi, salâvatlar getirildi, ney dinletisi yapýldý. Peygamber Efendimiz adýna düzenlenen þiir ve mektup dalýnda dereceye giren öðrencilere ödüller verildi.

Kutlu Doðum programýna konuþmacý olarak katýlan tarihçi yazar Ýbrahim Düz, Peygamber Efendimizin þefkati ve merhameti ile ilgili bir konuþma yaptý. Düz, “Ýnsanlýðýn hali, kadýnlarýn hali ve kýz çocuklarýn hali O gelmeden önce çok deðersizdi. Peygamber Efendimizden sonra insanlýk deðer kazandý. Kadýnlara ve kýz çocuklarýna deðer verilmeye baþlandý. Efendimizden önce insanlýk o kadar vahþiydi ki bu vahþilik hayvanlara da yansýyordu. Fakat Peygamber Efendimiz öyle þefkat ve merhamet sahibiydi ki savaþa gitmeden önce bir öncü birlik gönderir yolda atlarýn ezebileceði hayvan var mý diye kontrol ettirirdi.” diye konuþtu. Program sonunda Kibritçi Camii Ýmam Hatibi Ali Demirel tarafýndan getirilen Sakal-ý Þerif, salâvatlar eþliðinde açýlýp gelen izleyicilere gösterildi. Sakal-ý Þerif’i izleyenler duygulu anlar yaþadý.

63 milyon salâvat, 1442 hatim

K

ardelen Çevre ve Eðitim Derneði tarafýndan Kutlu Doðum etkinlikleri çerçevesinde çekilen 63 milyon salâvat ve okunan 1442 hatmi þerifin duasý Osmancýk Merkez Beyler Çelebi Camii’nde halkýn yoðun katýlýmýyla yapýldý. Osmancýk Merkez Beyler Çelebi Camii’nde akþam namazýnýn ardýndan düzenlenen etkinlikte okunan Kur’an-ý Kerim tilaveti, mevlid-i þerif ve ilahiler camiyi dolduranlara duygu dolu anlar yaþattý. Kardelen Çevre ve Eðitim Derneði Baþkaný Lütfullah Bil-

gili, bu tür programlarla Efendimizin daha fazla anýlmasýnýn amaçlandýðý belirterek, “Bu salâvat ve hatim kampanyasýna katýlan

itit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulubü tarafýndan organize edilen 1. Ulusal Aktif Öðrenciler Kongresi için çeþitli illerden gelen öðrenciler, Oðuzlar Belediyesi’ne ait Obruk Barajý’nda bulunan Altýn Koz Sahil Restoran’ý ziyaret ettiler. Obruk Barajý üzerinde tekne turu yapan öðrenciler, sürat motoru gezintisi ve yunus yarýþlarý da yaptýlar. Öðrenciler gösterilen ilgiden memnun olduklarýný ve bölgenin en güzel tesislerinden biri olma özelliðine sahip Altýn Koz Sahil Restoran’ý çok be-

H

ðendiklerini dile getirdiler. Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, çeþitli illerden gelen

H

yaþandý. Geleneksel El Sanatlarý programý öðrencisi Leyla Köse ise ‘Medine Gülü’ isimli ilahiyi seslendirdi. Mimari Restorasyon Programý öðrencilerinden Yaþar Bahadýr ve Ah-

herkese teþekkür ediyor, yüce Allah’tan tüm Müslüman âlemine dünya ve ahiret mutluluðu diliyoruz.” dedi.

Programýn sonunda vatandaþlara gül suyu, lokum ve ‘Efendimizin Bir Günü’ adlý kitap daðýtýldý.

Kardelen Çevre ve Eðitim Derneði program düzenledi.

Obruk Barajý’nda eðlendiler öðrencileri aðýrlamaktan çok memnun olduðunu söyledi. Çorum ilçe ve belde belediye baþkan-

larýnýn katýlýmýyla Altýn Koz Sahil Resturan’da bir toplantý da gerçekleþti.

Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulubü Obruk Barajý’nda gezi düzenledi.

Ýskilip MYO’da Kutlu Doðum itit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bir program düzenledi. Programa, Ýskilip MYO Müdür Doç. Dr. Muammer Cengil, akademisyenler ve öðrenciler katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuþmayý MYO Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil yaptý. Afiyet Ayhan ve Ebru Kýlýç isimli öðrenciler, Peygamberimize ithafen yazdýklarý mektuplarý okudular. Mektuplarýn okunmasý sýrasýnda duygusal anlar

met Göztepe de Peygamber Efendimizin hayatýyla ilgili hazýrladýklarý sinevizyon gösterisini sergilediler. Türk Dili ve Edebiyatý Öðr. Elemaný

Mehmet Akkaya’nýn kapanýþ konuþmasýnýn ardýndan programa katýlan konuklara lokum, hadis kartelasý ve Kuran-ý Kerim meali daðýtýldý.

Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu’nda etkinlik düzenlendi.


10 SALI 30 NÝSAN 2013

Albayrak Otizm Sýnýfý’nýn baþarýsý

www.corumhakimiyet.net

‘Otizm engel deðil farklýlýk’ A

Recep Mebet

lbayrak Ýlkokulu’nda açýlan ‘Hafif Düzey Otizm Özel Eðitim Sýnýfý’, eðitimde meyvelerini vermeye baþladý. Çorum Rehberlik Araþtýrma Merkezi (RAM)’nin aldýðý karar doðrultusunda 2012-2013 Eðitim Öðretim Yýlý’yla birlikte eðitime açýlan Albayrak Otizm Sýnýfý kýsa sürede baþarýlý bir konuma eriþti. Okul Müdürü Hasan Bekdemir’in gayretleriyle donatýlan sýnýfta 4 öðrencinin eðitim gördüðünü belirten RAM Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren, “Otizm bir engel deðil farklýlýk” dedi. Otizmin ilacýnýn bireysel özel eðitim olduðunu vurgulayan Ýbrahim Eren, “Otizmli çocuklar sosyal ve duygusal iletiþimde sýnýrlýlýk yaþayan, zeka ya da zihinsel problemleri olmayan kiþilerdir” diye konuþtu. Albayrak’la birlikte Çorum’da eðitim veren

iki otizm sýnýfý bulunduðunu anlatan Eren, bu sýnýflarda uyum sorunu ve akademik baþarýsýzlýk yaþayan öðrencilerin eðitim gördüðünü söyledi. Sýnýf Öðretmeni Elif Yenidünya ve Rehber Öðretmen Canan Korkmaz’ýn görev yaptýðý sýnýftan bahseden Eren, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:

‘TEREDDÜTLER MEMNUNÝYETE DÖNÜÞTÜ’ “Farklý okullarda uyum sorunu yaþayan hafif düzey otizmli öðrencileri bu sýnýfta bir araya getirdik. Ýlkokul düzeyinde birleþtirilmiþ sýnýf olarak faaliyet gösteren birimimizde yaþlarý birbirine yakýn çocuklar eðitim görüyor. Akranlarýyla kaynaþma ortamýndaki çocuklarýmýz, bu sýnýfta verilen eðitim sayesinde yeterlilik kazanýyor ve davranýþlarýnda anlamlý bir deðiþim yaþanýyor. Albayrak Ýlkokulu idaresinin gayretleriyle donatýlan bu sýnýf, öðretmenlerimizin de özverileriyle kýsa sürede meyvelerini vermeye baþladý. Yaptýðýmýz incelemeler ve aile yorumlarý eðitimde yakalanan baþarýyý en güzel þekilde ortaya koydu. Otizm bir engel deðil farklýlýktýr. Çünkü bu çocuklarýmýzýn zeka problemleri yok. Sadece zaman zaman anlam verilemeyen ve tekrar eden davranýþlar sergiliyorlar. Bu da dikkat daðýnýklýðý, uyum problemi ve akademik baþarýsýzlýðý doðuruyor. O nedenle otizmin ilacý bireysel özel eðitim. Bunun için de otizmde erken eðitime baþlanmasý büyük önem taþýyor. Rehberlik Araþtýrma Merkezi’nin aldýðý karar doðrultusunda oluþturulan bu sýnýfa çocuklarýný gönderen velilerin baþlangýçta bazý tereddütleri vardý. Ancak bugün itibariyle gelinen noktada çocuklarda yaþanan sosyal deðiþim ve geliþim en çok anne-babalarý mutlu etti.”

Otizm sýnýfýnýn donatýmýnda Okul Müdürü Hasan Bekdemir’in katkýsý büyük.

Öðrenciler, oyunlarla hem öðreniyor hem eðleniyor.

ÇOCUKLARDAKÝ GELÝÞÝM EVE DE YANSIDI

Albayrak Otizm Sýnýfý velileri de yaptýklarý deðerlendirmelerde sunulan eðitim imkanlarýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. “Çocuklarýmýzdaki geliþim eve de yansýdý” diyen veliler, evlatlarýndaki olumlu deðiþimin sevindirici olduðunu ifade ettiler. Hafif Düzey Otizm Özel Eðitim Sýnýfý’na giden çocuklarýnýn arkadaþlarý tarafýndan dýþlanmadýðý bir ortamda eðitim gördüðünü belirten veliler, “Albayrak Ýlkokulu’ndaki sunulan koþullar nedeniyle içimiz son derece rahat” diyerek idareci ve öðretmenlere teþekkür ettiler.

RAM Özel Eðitim Hizmetleri Bölüm Baþkaný Ýbrahim Eren, “Otizm bir engel deðil farklýlýk” dedi.

Rehberlik Araþtýrma Merkezi’nin aldýðý karar doðrultusunda sezon baþýnda eðitime açýlan Albayrak Otizm Sýnýfý kýsa sürede baþarýlý bir konuma eriþti.

H

Öðretmen odaklý deðil, çocuk odaklý eðitim

afif düzey otizmli çocuklarýn eðitiminde görev alan emekli Öðretmen Elif Yenidünya, özel eðitimde baþarýnýn sýrrýný anlattý. Albayrak Otizm Sýnýfý’nýn kuruluþundan bugüne geçen süreçten de bahseden Elif Yenidünya, kaleme aldýðý yazýda þu ifadelere yer verdi: “Özel eðitime baþladýðým gün, korktum, çekindim. Ýçimde bir hüzün ve kaygý oluþuverdi. Çocuklardan korktum. Bakýþlarý jest ve mimikleri bana dokunuyordu, içimi acýtýyordu. Aileler bana tedirgin gözlerle bakýyorlardý. 'Acaba' sorularý gözlerinden okunuyordu. Tecrübesi olmayan birileri çýktý geldi, çocuklarýmýza neler verebilir, kazanýmlarý olur mu, sevgi baðý oluþur mu diye her anne kaygýlanýyordu. Tüm bu þartlar ortamýnda biraz sorumluluk biraz da hevesle iþe koyuldum. Yeni alan, yeni sistemle boðuþmaya fiilen hazýrlandým. Birkaç gün geçti ders programýnda belirlenen çocuklarý derse aldým. Üniversiteden az çok bilgi sahibiydim ama onlarla ayný aný paylaþmak daha farklý bir olgu. Ýletiþim kurmak, ders iþlemek, onlarý yönlendirmek çokta kolay deðildi. Acemilik iþte, yönerge nedir orada öðrendim. Eðitim-öðretim açýsýndan çocuklarda

oluþmasý gereken davranýþ ve bilgi geliþimlerinden önce eðitimci, sonra da aile sorumludur kanýsýndayým. Aile ve eðitimciyi bir olarak ele alýrsak, sürekli çocuktan yana kendine hedef koymalý. Bu hedefleri yaþama geçirmek için bilgi ve beceri altyapýsý olmalý. Zor yaþantýlarýn içerisinde geliþen olaylara pozitif bakmak, olumlu hedefler planlamak, yerinde ve zamanýnda uygun materyaller ve eðitim ortamlarý sunarak çocuðumuzun yaþantýsýný biraz renklendirdik. Hedeflerimiz; kaygý, üzüntü, isyan türünden deðil, inanmak, kendine güvenmekten, ben daha neler yaparým kararýndan geçiyor. Her an umut dolu ortam, eðitimin baþ þartlarýndan biri. Özel Eðitim

Emekli Öðretmen Elif Yenidünya, özel eðitimde baþarýnýn sýrrýný anlattý.

Öðretmenliði alan olarak, zor bir alan. Sabýr, þefkat isteyen, bilgi, beceri gerektiren bir alan. Öðretmen masasýna geçip 'sen þunu yap, þunu oku' söylemlerinden uzak bir alan. Her çocuðun geliþimi, eðitimi,

sosyal ve duysal yönleri farklý seyrettiði için, burada eðitimciye ve aileye çok pay düþüyor. Çocuðu tanýmak verilen eðitimöðretimin kalitesi, en baþta eðitimcinin çocuðu normal birey olarak bakmasýndan geçer. Öðretmen odaklý deðil çocuk

odaklý eðitim bu alanda daha baþarýlý olur kanýsýndayým. Toplum olarak, aile olarak otizmli çocuklarýmýza sahip çýkmak ve onlarýn yararýna uygun etkinlikler ve yaþam ortamlarý sunmak konusunda hepimiz bir olmalýyýz.”

Albayrak Ýlkokulu Otizm Sýnýfý, eðitimde meyvelerini vermeye baþladý.


SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

TÜMSÝAD’ý ziyaret eden Kenan Malatyalý:

‘Çorum’a sanki ölü topraðý serpilmiþ’ T

Recep Mebet

icaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkan Adayý Kenan Malatyalý dün Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi’ni ziyaret etti. TÜMSÝAD Þube Baþkaný Ahmet Akýn’ýn evsahipliðindeki ziyarette konuþan Kenan Malatyalý, “Çorum’un üzerine sanki ölü topraðý serpilmiþ” dedi.

‘ÇORUM’UN HALÝ ZORUMA GÝTTÝ’ Çorum’un kabuðuna çekilmiþ bir görüntü sergilediðini vurgulayan Malatyalý, “Yerel dinamiklerimizi harekete geçirmeliyiz” diye konuþtu. “Bölge illerindeki geliþmeleri gördükçe Çorum’daki tablo zoruma gitti ve TSO baþkanlýðýna yeniden aday oldum” diyen Malatyalý, þunlarý söyledi:

‘PROJELERÝMÝZ

Karaman: ‘Ýntikam derseniz çözülmez’ A

TSO Baþkan Adayý Kenan Malatyalý, TÜMSÝAD Baþkaný Ahmet Akýn’la görüþtü.

DÝÐERLERÝNÝ DE HAREKETE GEÇÝRDÝ’

ðunu düþünüyorum.

‘KAZANAN ÇORUM OLACAK’

“Ticaret ve Sanayi Odasý’ný yönetmek toplumsal sorumluluðu da olan bir görev. ‘Çorum’un dinamizmi için ne yapabiliriz’ düþüncesiyle planlý ve rotasýný bilerek çalýþmak gerektiðine inanarak yola çýktýk. Proje ve çalýþmalarýmýz hizmet yolunda diðer arkadaþlarý da harekete geçirdi. Bunun Çorum’un hayrýna oldu-

Benim yegane derdim Çorum. Göreve gelmesek de tohum atmak önemli. Ayrýca bugüne kadar söylediklerimi yapmasaydým kendimi vebal altýnda hissederdim. Yönetim tek baþýna yapýlacak bir iþ deðil, o nedenle hep birlikte çalýþýp Çorum’u daha ileri taþýyacaðýz.”

“Hizmet yarýþýnýn kazananý Çorum olacak” diyen TÜMSÝAD Baþkaný Ahmet Akýn ise TSO Baþkan Adayý Malatyalý’ya baþarýlar diledi. Bazý yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyaret nedeniyle Malatyalý’ya teþekkür eden Akýn, TÜMSÝAD’ýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler de verdi.

‘DERDÝM RUM’

ÇO-

kil Ýnsanlar Heyeti Marmara Bölgesi Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Hayrettin Karaman, barýþýn temini için herkesle görüþülebileceðine iþaret etti. Kavga ortamýnda birþey konuþulamayacaðýný belirten Prof. Dr. Karaman, “ Ýntikam olsun derseniz orada çözüm olmaz” dedi. Yeni Þafak Gazetesi’nin haberde konuyla ilgili görüþlerini dile getiren Karaman, çözüm sürecinin demokratikleþme adýmý olduðunu vurguladý. Türkiye'nin en önemli sorununun demokratikleþme olduðunu anlatan Karaman, “Asýl en önemli kýsmý, süreç kelimesine yakýþan kýsmý, aslýnda Türkiye'nin belki 100-150 yýllýk sorunu olan, ileri geri atýlan kýsmýdýr. Bu da rejim, sistem, yani demokratikleþmedir. Aslýnda bugün çözmeye çalýþtýðýmýz sorunun da sebeplerinden birisi budur. Kavga ortamýnda bir þeyi konuþa-

Malatyalý’dan ziyaret turu T

Recep Mebet

SO Baþkan Adayý Kenan Malatyalý, Çorum iþ dünyasýnýn önde gelen sivil toplum kuruluþlarýný ziyaret etti. Kenan Malatyalý dünki ziyaretlerinde ÇORUMSÝAD Baþkaný Erkan Dalyan, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent

Karadayý, HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli, TÜMSÝAD Baþkaný Ahmet Akýn, MÜSÝAD Çorum Temsilcisi Av. Rumi Bekiroðlu ile görüþmelerde bulundu. Ziyaretlerde Malatyalý'nýn adaylýðýyla beraber açýkladýðý Çorum Stratejik Geliþim Programý ele alýndý.

Malatyalý, “Nereye gideceðini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgâr yardým edemez” þeklinde tanýmladýðý; Çorum'un ancak stratejik bir program sayesinde büyümeyi yakalayabileceði, stratejik programýn bir opsiyon deðil Çorum için zorunluluk olduðunu söyledi.

Kenan Malatyalý, HÝTÝTSÝAD Baþkaný Ahmet Benli ile görüþtü.

STRATEJÝK ORTAKLIK

Çorum Stratejik Geliþim Programý’ný ana hatlarýyla ÇORUMSÝAD, ÇOSÝAD, HÝTÝTSÝAD, TÜMSÝAD ve MÜSÝAD yöneticileriyle paylaþan Malatyalý, projelerin hayata geçirilmesinde ve özellikle uygulama aþamalarýnda kurulmasý gerekli iþbirliklerini anlattý. ‘Büyük Çorum Ýçin’ sloganýyla yola çýkan Malatyalý, sanayici ve iþadamlarý dernekleri ile iþbirliði kurmanýn Çorum’un baþarýsýnda büyük rol oynayacaðýna olan inancýnýn altýný çizdi. Yaþamý boyunca sivil toplum kuruluþlarýnýn, sivil giriþim ve örgütlenmenin önemine inandýðýný vurgulayan Malatyalý, “Þehrimiz ÇORUMSÝAD, ÇOSÝAD, HÝTÝTSÝAD, TÜMSÝAD, MÜSÝAD ile büyüyecek ve hak ettiði yere ulaþacak” dedi.

BÜYÜK ÇORUM ÝÇÝN ÝÞBÝRLÝÐÝ

Malatyalý, ÇORUMSÝAD Baþkaný Erkan Dalyan’ý da ziyaret etti.

Ziyaret ettiði tüm iþ dünyasý derneklerinin çok yararlý ve etkin faaliyetlere imza attýðýný ve kendisinin de yeni dönemde bu kurumlarla kalýcý ve verimli iþbirlikleri tesis etmeye önem vereceðini belirten Malatyalý, “Ortak paydamýz büyük Çorum” sözleriyle açýklamalarýný tamamladý.

mazsanýz. Daðda insan varsa, sizin askeriniz de her gün onlarý bertaraf etmek için savaþýyorsa, iki taraftan da insanlar ölüyor, insanlar aðlaþýyorsa, burada barýþ olsun diyemezsiniz. Ýntikam olsun dersiniz. Orada çözüm olmaz. Demek ki çözümün olabilmesi için pürüzleri ortadan kaldýrmak lazým. Bugün bu oluyor” dedi.

VERÝLEN DEMOKRASÝ

Karaman, terör unsurlarýnýn Türkiye'den çekilmesi süreciyle ilgili çok þeyler söylendiðini belirtti. Sonuçta, silah býrakarak yurt dýþýna çýkmalarý noktasýna gelindiðini bildiren Karaman, çözüm süreciyle ilgili 'Karþýlýðýnda ne verildi?' iddialarýnýn yersiz olduðunu anlattý. Karaman, konunun siyasallaþma ve demokratikleþmeden ibaret olduðuna iþaret ederek, “Silahý býrakýn, çekilin. Temsilcileriniz gelsin, halka, silahla vuruþmadan derdini anlatsýn. Verilen bundan ibaret” ifadesini kullandý.

Oðuzlar’a müjdeli haber O

Malatyalý, Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Çorum Þubesi’ni ziyaret etti.

11

Recep Mebet

Su Ürünleri ve Su Sporlarý Merkezi açýlýyor

ðuzlar’a ‘Su Ürünleri ve Su Sporlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi’ açýlýyor. Hitit Üniversitesi’nin konuyla ilgili teklifi Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek karara baðlandý. Üniversite bünyesinde açýlacak Merkez’le Obruk Barajý göleti çevresinde su sporlarýna yönelik tesisler kurulacak. Kýsa sürede aktif hale gelecek tesislerde su sporlarýna yönelik kurslar düzenlenecek. Üniversite personeli ve öðrencilerin de

Oðuzlar’a ‘Su Ürünleri ve Su Sporlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi’ açýlýyor.

istifade edeceði Merkez’de eðitimlerini tamamlayanlara bir üst kurslardan yararlanma imkaný tanýnacak. Ulusal ve uluslararasý yarýþmalara evsahipliði yapacak Merkez, Hitit Üniversitesi’nin tanýtýmýna ve geliþmesine büyük destek saðlayacak. Su Ürünleri ve Su Sporlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi’nde yapýlacak çalýþmalar kültür ve turizm faaliyetlerinin geliþmesine vesile olarak bölge ekonomisine de dolaylý katký saðlayacak.

Hitit Üniversitesi bünyesinde açýlacak Merkez’le Obruk Barajý göleti çevresinde su sporlarýna yönelik tesisler kurulacak.

Kamu çalýþanlarýna masrafsýz kredi B

Recep Mebet

ank Asya, kamu çalýþanlarýna masrafsýz ve özel oran seçenekleriyle 1 ay ötelemeli finansman kampanyasý sunuyor. Geliþtirdiði yeni ürün ve hizmetlerle Türkiye'nin öncü katýlým bankasý olan Bank Asya, kamu çalýþanlarýna özel konut ve taþýt finansmaný kampanyasý düzenliyor. 15 Nisan – 14 Haziran 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek kampanyada,

'masrafsýz' ve 'özel oranlý' olmak üzere iki farklý seçenek sunuluyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen kamu çalýþanlarý dilerlerse kredi taksitlerine 1 ay geç baþlýyor ve sigorta dýþýnda masraf ödemiyor. Dileyenler ise özel oranlý seçenekle 1 ay sonra ödemeye baþlýyor. Kampanya ilgili detaylý bilginin, Ýnönü Caddesi Emniyet Müdürlüðü karþýsýnda hizmet veren Bank Asya Çorum Þubesi’nden edinilebileceði belirtildi.


12 SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Öksüzler köyünü de yazdý C

HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum merkez Öksüzler köyü yol ve kanalizasyon sorununlarýný dile getirdiði yazýlý soru önergesini Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler’e gönderdi. Köse, önergesinde, “Çorum ili merkez Öksüzler köyünde içme suyu þebekesi, ka-

laþtýrmakta, köyün merkez ile baðlantýsýna zarar vermektedir. Bu baðlamda; Öksüzler köyünün içme suyunun demir borular aracýlýðý ile temin edilmesi saðlýklý mýdýr? Öksüzler köyü için içme suyu þebekesi planýnýz var mýdýr? Eðer varsa ne zaman baþlamýþtýr ve ne za-

nalizasyon þebekesi ve asfalt yol yoktur. Ýçme suyu þebekesinin olmamasý köy halkýnýn temiz içme suyuna eriþimini kýsýtlamaktadýr. Ýçme suyunun, köye 1960 yýlýndan beri demir borular ile taþýndýðý iddia edilmektedir. Ayrýca köy yolunun asfalt olmamasý ulaþýmý zor-

man bitecektir? Köy yolunun sebze ve meyve taþýmacýlýðýna uygun olmadýðý göz önünde bulundurularak, herhangi bir asfalt çalýþmasý baþlatýlmýþ mýdýr? Mevcut bir asfalt çalýþmasý yoksa, Bakanlýk olarak bu konuda ne yapmayý düþünüyorsunuz?” dedi.

‘Kimse bizden özür beklemesin’ Tufan Köse

23

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý tösöylerse öðrenmiþ oluruz. Yoksa Sayýn Sendika Baþkarenlerinde görevli öðretmenin saygý duruþu sýný’nýn kendisi de Atatürk ve þehitlerimizin törenlerde rasýnda Atatürk ve þehitleri anmamasý nedeniyle tepki anýlmasýný þekilcilik olarak mý görüyor? gösteren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bu tepkilerine Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin simgelerine yönelik açýklamalarda bulunan Kamu-Sen Ýl Temsilciyönelik saldýrýlar olurken, bir yandan Türk Bayraðý ve si ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut AlparsAtatürk fotoðraflarýna suçlu muamelesi yapýlýrken, Salan’a yanýt verdi. yýn Sendika Baþkaný hem ülkemizin hem partimizin Atlas, “Atatürk ve þehitlerimize yapýlan saygýsýzkurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e ve þehitlerimize lýðý dile getirdiðimiz, Türk milletini ve onun þanlý geçyapýlan bu açýk saygýsýzlýða göz kapamamýzý, kulak týmiþine sahip çýktýðýmýz için kimse bizden özür beklekamamýzý, sýrtýmýzý dönmemizi mi istiyor? mesin.” dedi. Sayýn Sendika Baþkaný önce bu saygýsýzlýðý yapan “Neyin niyetini okumuþuz, kime mesnetsiz yaüyesini uyarmalý, kasýt olmadýðýný düþünüyorsa, hatalý kýþtýrmada bulunmuþuz?” diyen Atlas, Alparslan’a ceolduðunu kabul edip özür dilemesini saðlamalýydý. Cengiz Atlas vaben yaptýðý açýklamasýnda þunlarý söyledi; “Atatürk Atatürk ve þehitlerimize yapýlan saygýsýzlýðý dile getirve Cumhuriyetin adýný aðzýna almayan bir öðretmeni alkýþlamamýdiðimiz, Türk milletini ve onun þanlý geçmiþine sahip çýktýðýmýz için kimse bizden özür beklemesin. zý mý bekliyorsunuz? Yaþananlarý tamamen aksaklýk ve eksiklik olarak nitelendiren Sayýn Sendika Baþkaný üyeleri olan öðretmeSayýn Sendika Baþkaný’nýn ispatlanmasý gerek dediði ancak bizim Atatürk ve þehitlerimize yapýlanlarýn saygýsýzca olduðuna nin “Býrakýn þu þekilciliði. Bir kere de muhalefet yapmayýn” deyönelik iddialarýmýzý ise bizzat kendilerinin Türk Bayraðý ve þehitmesini hangi görev kapsamýnda ve niyette deðerlendiriyor bilmek lerimiz üzerine geçmiþte dile getirdikleri ve bizim de alkýþladýðýisteriz. Atatürk ve silah arkadaþlarýyla vatanýmýz için canýný vermiþ mýz, desteklediðimiz söylemlerinde bulabilirler.” binlerce þehidimizin adýný aðza almanýn neresi þekilcilik onu da

‘Çözüm süreci, yeni Anayasa yapýmýný engellememeli’

M

emur-Sen’in, Geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu Toplantýsý Antalya’nýn Alanya ilçesinde yapýldý. Memur-Sen'e baðlý sendikalarýn genel baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýldýðý toplantýya Çorum’u temsilen Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi de katýldý. Memur-Sen Konfederasyonu Geniþletilmiþ Baþkanlar Kurulu toplantýsý sonuç bildirgesinde hükümetin yürüttüðü Çözüm Süreci ve Yeni Anayasa'nýn birlikte yürütülmesi çaðrýsýnýn yer aldýðýný belirten Saatçi, Memur-Sen Genel Baþkaný tarafýndan açýklanan 22 maddelik sonuç bildirgesinde çözüm süreci, yeni anayasa, kýlýk kýyafet özgürlüðü, kamu personel danýþma kurulu gündemindeki konular, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü ile 2013 yýlý toplu sözleþme konularýnýn deðerlendirildiðini söyledi. Saatçi, baþta yakýn coðrafya olmak üzere dünyadaki son geliþmeler ve sorunlarýn ele alýndýðý toplantýda, söz konusu konularla ilgili çözüm önerileri ve tekliflerle ilgili alýnan kararlarý þöyle sýraladý;

Çözüm süreci

bir gerekçesi bulunmamaktadýr. Yönetmelik milletimizin beklentisi ve medeniyet deðerlerimiz çerçevesinde kýlýk kýyafet özgürlüðünü temin edecek þekilde deðiþtirmelidir. 2015 yýlý sonuna kadar Türkiye üç seçim süreci geçirecektir. Ancak, hala kadýnlarýn seçilme hakkýný sýnýrlayan yasaklar mevcuttur. Bu seçim süreçleri baþlamadan kadýnlarýn seçilme hakkýný sýnýrlayan bütün yasaklar kaldýrýlmalý ve zihinlerden silinmelidir.

Kamu görevlilerinin beklentileri

Kamu Personel Danýþma Kurulu'nda üzerinde uzlaþmaya varýlan ve aralarýnda 2005 yýlýndan sonra göreve baþlayanlara bir derece verilmesi, disiplin cezalarýnýn affý, yardýmcý hizmetli sýnýfýndakilere ek gösterge verilmesi ile aday memurlarýn disiplin iþlemlerinin yeniden düzenlenmesi konularýnýn da yer aldýðý ancak hükümetin halen yerine getirmediði kamu görevlilerinin talep ve beklentilerini içeren 14 madde bir an önce hayata geçirilmelidir. 4/B ve 4/C'lier baþta olmak üzere kamuda görev yapan sözleþmeli ve geçici personelin kadroya alýnmasý süreci bir an önce tamamlanmalýdýr. Medyada kamu personel sisteminde kapsamlý deðiþiklik çalýþmalarý yapýldýðýna iliþkin haberler yer almaktadýr. Türkiye'nin en büyük memur konfederasyonu olarak bizim dýþýmýzda gerçekleþtirilen ve fikir belirtmediðimiz herhangi bir çalýþmayý kabul etmeyeceðimizi belirtmek isteriz. Bu çerçevede kamu görevlilerinin kazanýlmýþ haklarýný yok sayan ve mevcut düzenlerinin bütünüyle deðiþmesi sonucunu getirecek rotasyon düzenleme ve uygulamasýna hiçbir þekilde izin vermeyiz. Kamu hizmetinin bütün vatandaþlara eþit þekilde sunulmasý ve personelin dengeli daðýlýmý için yapýlmasý gereken; istihdamda zorluk çekilen bölgelerde görev yapan personele mali, sosyal ve özlük haklarý yönüyle teþvik uygulamalarýnýn hayata geçirilmesidir.

Türkiye 30 yýldýr yaþadýðý terör sorunundan yerli bir dille ve milli birlikle kurutulacak tarihi ve kültürel birikime sahiptir. Sorunun bitmesi noktasýnda dünya görüþleri, ideolojileri ve hedefleri farklý toplum kesimlerinin ortak iradesi fazlasýyla mevcuttur. Konfederasyonumuz çözüm sürecini ve bu süreç kapsamýnda Genel Baþkanýmýz Ahmet GÜNDOÐDU'nun da dâhil olduðu akil insanlar grubunun çabalarýný kararlýlýkla desteklemektedir. Çözüm sürecindeki kýrmýzý çizgilerimiz þehit yakýnlarý ve gazileri incitmemek, vatanýn ve milletin bölünmez bütünlüðüdür. Çözüm sürecinin milletimizin beklentisi doðrultusunda sonuçlanmasý halinde Türkiye sadece terör sorunundan kurutulmayacak terörü besleyen bataklýk kuruyacak ve terörle mücadeleye harcanan kaynak ve enerji Ahmet Saatçi Türkiye'nin büyümesi ve refahýna aktarýlacaktýr. Böyle1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü ce Türkiye bölgesinde lider ve küresel aktör olarak dün1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü iþçi ve meya demokrasi ve ekonomi süper liginde hak ettiði sýraya yükselecekmur konfederasyonlarý olarak birlikte kutlamayý önemsemiþtik. Antir. cak, ilk olarak KAMU-SEN ve KESK arasýndaki bildiri krizi, ardýnÇözüm sürecini destekleyenlerin yanýnda bu süreci içerde ve dýdan da DÝSK ve KESK'in dayanýþma kavramýyla örtüþmeyen bencil þarýda akamete uðratmak ve sabote etmek isteyenler olacaktýr. Bu tutumlarý nedeniyle ortak kutlama imkâný ortadan kalkmýþtýr. çerçevede çözüm sürecini destekleyen kiþi, kuruluþ, aydýnlarýmýz ve Baþkanlar Kurulumuz 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü aziz milletimiz sabýrlý ve saðduyulu tavrýný sürdürmelidir. "hak, emek, barýþ ve kardeþlik için Çanakkale'deyiz" temasýyla ÇaYeni Anayasa nakkale'de kutlamaya karar vermiþtir. Bu çerçevede KonfederasyoAnayasa Uzlaþma Komisyonu'nun, 2012 Aralýk ayý sonuna kanumuz 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü'nü Çanakkale ruhunu dar yeni anayasa taslaðýný tamamlamamasýný millet tarafýndan verimerkeze alarak birlik ve beraberlik içerisinde ve bayram havasýnda len görevi yerine getirilmemesi olarak görüyor ve bundan kaygý dukutlayacaktýr. yuyoruz. 2013 yýlý toplu sözleþme gündemi Anayasa Uzlaþma Komisyonu'nda üyesi bulunan siyasi partileGeniþletilmiþ Baþkanlar Kurulumuzda, 2014-2015 yýllarýnda rin liderleri anayasalarýn bir mutabakat metni olduðu gerçeðinden kamu görevlilerinin yararlanacaðý mali ve sosyal haklarý belirlemek hareketle bir araya gelmeli ve sürecin hýzlanmasý noktasýnda ortak üzere 2013 Aðustos ayýnda gerçekleþtirilecek Toplu Sözleþme görüþirade beyanýnda bulunmalýdýr. melerinde masaya getirilecek teklifler genel hatlarýyla deðerlendirilÇözüm süreci yeni anayasa için, yeni anayasa da çözüm süreci miþ ve kamu iþvereninin bu görüþmelerde uzlaþma ve toplu sözleþiçin bekletici sorun olarak görülmemelidir. Bu çerçevede yeni anayame imzalama eðilimi ile masaya gelmesi gerektiði ifade edilmiþtir. sa taslaðý TBMM tatile girmeden Meclis gündemine alýnmalýdýr. Memur-Sen ve baðlý sendikalarý 2013 yýlý toplu sözleþme masaYeni anayasa yapým sürecinin hýzlanmasý amacýyla medya, parsýna getirecekleri teklifleri teþkilatýn ve üyelerin talep ve beklentileri lamento dýþý siyasi partiler ile STK'lar; parlamentoda grubu bulunan doðrultusunda hazýrlayacaktýr. Bu amaçla teþkilatýmýz, üyelerimiz ve siyasi partiler, hükümet ve TBMM üzerinde baský oluþturmalýdýr. kamu görevlilerinin talep ve teklifleri alýnacaktýr. Türkiye, milleti ve devletiyle insan onuruna dayanan, vesayete

ve darbelere kapýlarý kapatan, özgürlükçü, sivil, demokratik sosyal hukuk devletini gerçek anlamýyla hayata geçiren, bireyi devlet karþýsýnda güçlü kýlan, kamu görevlilerine siyaset ve grev haklarýný kazandýran, din ve vicdan özgürlüðünü, düþünce ve kanaat hürriyetini, insaný yaþat ki devlet yaþasýn anlayýþýyla dizayn eden yeni bir anayasa yapmalýdýr.

Kýlýk kýyafet özgürlüðü

Geniþletilmiþ baþkanlar kurulumuz, kamuda kýlýk kýyafet özgürlüðü için 18 Mart'ta baþlatmýþ olduðumuz sivil itaatsizlik eylemine destek vermiþ, eylemin ýsrarla sürdürülmesi kararýný almýþtýr. Hükümetin, anayasal ve yasal dayanaktan yoksun 82 model kýlýk kýyafet yönetmeliðini hala yürürlükte tutmasýný haklý gösterecek

Dünya gündemi

Arakan'da dayanýlmaz hale gelen Müslümanlara yönelik katliamlar insanlýk ailesinin ortak utancýdýr. Arakan, Filistin, Irak ve Suriye baþta olmak üzere mazlumlara yönelik katliamlara son verilmesi için uluslar arasý kamuoyu bir an önce harekete geçmelidir. Ýsrail'in geç de olsa hatasýný anlayýp Türk milletinden özür dilemesi ve Mavi Marmara'da katlettiði vatandaþlarýmýza tazminat ödemeyi kabul etmesi olumlu bir geliþmedir. Ancak, Gazze'ye yönelik uygulanan ablukanýn hala devam ettiði unutulmamalý ve bu tecridin de bir an önce son bulmasý için uluslar arasý toplum harekete geçirilmelidir.”

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Müsteþarý Habip Soluk, Koyunbaba Köprüsü’nün restore edileceði bilgisini tekrarladý.

Koyunbaba Köprüsü restore edilecek U

laþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Müsteþarý Habip Soluk, Osmancýk'taki tarihi Koyunbaba Köprüsü’nün restore edilmesi için ihale çalýþmalarýnýn sürdüðünü ifade ederek, “Tarihi Koyunbaba Köprüsü restore edilerek yeni görünümüne kavuþturulacaktýr.” dedi. Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý Müsteþarý Habip Soluk, Samsun Karayollarý Bölge Müdürü Arif Çobanoðlu ile birlikte yol çalýþmalarýný incelemek üzere çýktýðý gezi turu kapsamýnda Osmancýk’ta mola verdi. Müsteþar Soluk, Ulusoy Asya Dinlenme Tesisleri'nde Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile görüþtü. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý’nýn gündeme getirdiði ve Karayollarý Tarihi Köprüler Birimi tarafýndan restore projesi hazýrlanan Koyun-

baba Köprüsü ile ilgili daha sonra Osmancýk’a gerçekleþtireceði ziyaretle inceleme yapacaklarýný ifade eden Soluk, köprünün restore edilmesi için proje çalýþmalarýnýn ve ihale süreci çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini kaydetti. Müsteþar Soluk’a Koyunbaba Köprüsü ile ilgili bilgi veren Baþkan Yazýcý, “Koyunbaba Köprüsü'nün restore edilmesi için Ak Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri ile Karayollarý Tarihi Köprüler Birimi tarafýndan çalýþmalar devam etmektedir. Bu konuda sayýn müsteþarýmýzdan bilgi aldýk. Bu konuyu gündeme getiren Sayýn Milletvekilimiz Cahit Baðcý'ya teþekkür ediyorum. Müsteþarýmýzda Osmancýk'a Mayýs ayý içinde ziyaret sözü vererek bu konuda daha detaylý inceleme yapacaðýný belirtti.” dedi.

O

konserde sahne alan Ertuðrul Erkiþi, birbirinden güzel tasavvuf müziði eserlerini seslendirdi.

Kutlu Doðum konseri mest etti smancýk Belediyesi ile Kardelen Çevre ve Eðitim Derneði tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle konser düzenlendi. Türk Sanat Müziði ve Tasavvuf Musikisinin sevilen ismi, hemþehrimiz Ertuðrul Erkiþi, sahne aldýðý konser okuduðu eþsiz eserlerle davetlileri mest etti. Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Osmancýk Belediyesi ile Kardelen Çevre ve Eðitim Derneði iþbirliði ile Ertuðrul Erkiþi konseri düzenlendi. Sahil Park’ta gerçekleþtirilen konsere Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih

Üçok, belediye ve il genel meclis üyeleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yoðun ilgi gören

Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, program sonunda Erkiþi'ye çiçek verdi.

Ertuðrul Erkiþi, sahne aldýðý konser okuduðu eþsiz eserlerle davetlileri mest etti.

Yeni yönetimden ziyaret T

ürkiye Sakatlar Derneði Osmancýk Þube Baþkanlýðý görevine getirilen Ali Afacan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Ziyarette Baþkan Yazýcý'ya dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Ali Afacan, Yeni Yönetim olarak yapacaklarý çalýþmalarý da anlattý. Sakatlar Derneði yeni Yönetim Kurulu üyelerini kutlayan ve baþarýlar dileyen Baþkan Yazýcý, “Engelli vatandaþlarýmýzý zaman zaman evlerinde ziyaret ediyor ve durumlarý hakkýnda bilgiler alýyo-

ruz. Ayrýca, yeni hazýrladýðýmýz proje ile gerek kamu kurumlarý ve gerekse kamuya açýk alanlarda engelli vatandaþlarýmýzýn daha ko-

lay ulaþým saðlamalarý için düzenlemeler yapacaðýz. Bu konuda da çalýþmalarýmýz devam ediyor.” dedi. Baþkan Yazýcý,

Sakatlar Derneði çalýþmalarýný önemsediklerini ve gerekli destekleri saðlayacaklarýný da kaydetti.

Türkiye Sakatlar Derneði Osmancýk Þube Baþkanlýðý görevine getirilen Ali Afacan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Baþkan Yazýcý’yý ziyaret etti.

Þanver’in 4. kitabý çýktý O

‘Naylon Ayakkabýlar’ýn geliriyle tekerlekli sandalye alýnacak

smancýklý emekli öðretmen Muzaffer Þanver ‘Naylon Ayakkabýlar’ adý altýnda bir kitap bastýrdý. Kitabýn geliriyle yürüme engelli olan 11 yaþýndaki Satý Karakülah'a tekerlekli sandalye alýnacak. Þanver, Naylon Ayakkabýlar adý altýnda yazdýðý kitabýný ebediyete intikal eden tüm öðretmen ve öðretmen arkadaþlarýna ithaf ettiðini belirterek, kitabýnýn içeriðinin çocuk hikâyelerinden oluþtuðunu, kitabýn tüm gelirini Özel Ýlk Gülen Gözler Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel eðitim

Muzaffer Þanver

alan 11 yaþýndaki yürüme engelli Satý Karakülah’a tekerlekli sandalye almak için kullanacaðýný söyledi. Osmancýk’ta yaþayan 60 yaþýndaki emekli öðretmen þair Muzaf-

fer Þanver'in ‘Belgüzar’, ‘Bir Tel Ýki Tekerlek’, ‘Bir Akþam Üstü’ adlý þiir kitaplarýnýn ardýndan 5 farklý çocuk hikayelerinden oluþan 4. kitabý ‘Naylon Ayakkabýlar’ 44 sayfadan oluþuyor.

Özel Ýlk Gülen Gözler Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde zihin engelliler sýnýf öðretmeni olarak görev yapan Süreyya Keser tarafýndan resimlenen hikaye kitabýnda ‘Þinnek Þinasi’, ‘Cüce Anasý’, ‘Naylon Ayakkabýlar’, ‘Cennetlik Adam’ ve ‘Cövelek’ isimli çocuk hikayeleri yer alýyor. Öztepe Matbaacýlýk tarafýndan ilk baský 1000 adet olan kitabýn editörlüðünü Umut Canbolat, düzeltmesini Demet Arzoðlu, kapak tasarýmýný A.Þükrü Ayan, dil-imla Ali Demir ve Fatih Özdemir, ilk dizgisini ise Nazan Þekerci yaptý.


SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:20 - Cemâzil - Âhýr: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:17 Nisan 1429 Kasým:174

30

2013

NÝSAN

HATIRLATMA: VERGÝ BAÐKUR ve Sosyal Sigorta ve Ýsteðe Baðlý aylýk primleri ve Özel tüketim vergisi ödenecek. Kurumlar vergi (Tam Mükellef) ödenecek. BA ve BS Bildirim formlarý verilecek.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.02 05.39 12.45 16.31 19.39 21.08

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým (Ambulans) Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181 213 83 51 224 24 44

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR

Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey Kale

(Hasan KAYA) (Seyfi PEKCAN) (Mevlüt GEZER) (Yýlmaz KILCI) (Hikmet DURGUN) (Ali ÞAHÝN)

221 86 91 226 43 43 212 57 82 0543 725 22 55 225 54 54 225 17 26

VEFAT EDENLER 1- Morsümbül köyünden, Bayram ÇETÝN"in oðlu, Ahmet ÇETÝN. 2- Büyükdivan Köyü' nden, Hüseyin, Hamza, Rýza ve Seyhan KANDEMÝR' in anneleri; Hatice KANDEMÝR. 3- Elmalý Köyü'nden, Osman, Mithat, Ali ve Ömer AKTAÞ' ýn kardeþi;Yýlmaz AKTAÞ.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Mecitözü depremi ve çadýr

Yunus gibi ……

Tarih 14 Aðustos 1996 saat 04.55 Amasya lenen mekâna kendi kurar. Bu durumda; ve Çorum illeri arasýnda (Karasar, Büyük 1Ýnsan gücünden ve zamandan tasarDövencî, Konaklý, Ayvalý, TanrývermÝþ, Çitli, rufla beraber, tertip düzen saðlanýr, Iþýklý, Gökçebel ve Pýnarbaþý köylerinde aðýr 2Devlet sadece depremde çadýrýný derecede hasarlar yaptý) yerin 7 km altýnda yani evinden alma imkâný olmayanlara çadýr vereceði sýð diye tabir edilen 5,4 þiddetinde deprem meyiçin, yükü hafifler. Netice de mevcut duruma göre dana geldi. Yaklaþýk bir saat sonra 5,2 þiddetinde ilk saatlerde kargaþa azalýr. bir deprem daha oldu. Bu depremlere baðlý 3Ýhtiyaç olmayacaðý için durumdan olarak 790 tane artçý deprem meydana geldi. Mahir ODABAÞI istifade karaborsa fahiþ fiyatlara çadýr satanlar çýkMilli Eðitim Müdürlüðü Çorum'a ve Mecitözü ilçesine baðlý köylerde Sivil Savunma Uzmaný maz. 246 ev aðýr, 303 ev aðýr, 706 ev hafif hasar 4Vatandaþ çadýrýný parayla satýn gördü.14 Aðustos 1996 depremine neden olan aldýðý için hem daha iyi muhafaza eder, hem de fay ilk defa bu çalýþmada ortaya konulmuþ ve zaman zaman tatilde, piknikte kullanabilir. Ve aile boyu Salhançayý Fayý olarak adlandýrýlmýþtýr. Yani çadýrda yaþamaya baðýþýklýk kazanýr. SALHANÇAYI FAYI ilk defa bu depremde ortaya çýkmýþtýr. Bu fay Merzifon ovasýnýn güneyini sýnýrlayarak Salhan Ýstatistiki bilgiler gösteriyor ki, ülkemizde meydana deresini izleyerek Saraycýk ve kamýþlý köyleri yakýnýnda gelen tüm depremlerde afetzedelerin birinci temel ihtiyacý geçmekte ve Çaybaþý köyüne kadar uzanmaktadýr. barýnma yani ÇADIR olmaktadýr. Bilhassa yaðmurda yaðýþta bu ihtiyaç zirveye çýkar. Durumdan istifade fahiþ fiyata Bu depremde Mecitözü Ýlçesine daðýtýlan 440 adet karaborsa çadýr satýcýlarý cirit atar.(Bolu depreminde nayloçadýrý 1999 Marmara depremi olduðu sabah hatýrladýk.17 nun metresi 300 TL iken, yaðmur yaðýnca 3000 TL'ye çýkAðustos sabahý Ýlçe Kaymakamý Sayýn Atila ÞAHÝN Bey mýþtý -basýn) (þimdi mülkiye baþmüfettiþi-sevdiðim saydýðým bir amirimdi) aradý. ''Mahir Bey, Köylere Hizmet Götürme Birliðinin Özetin özeti: Rahmetli A. Mete IÞIKARA hocaya ve kamyonunu ve yanýna da birkaç tane personel al, çadýrlarý ODTÜ katýldýðým bir toplantýda ortaya sunduðum bir kýsým acilen topla. Onlarý Marmara depreminin yaþandýðý bölgeye katýlýmcýlarýn da destek verdiði bu önerimi tekrarlýyorum. göndereceðiz'' dedi. Ýþe yarayabilmenin gayretiyle düþtük 1992 Erzincan depremi öncesinde rahmetli Vali Recep çadýrlarýn daðýtýldýðý köylerin yoluna. Elimizdeki listeye YAZICIOÐLUNUNDA buna yakýn bir önerisi vardý. Çadýrgöre çadýrlarýn hemen teslim edilmesi için camilerden ilan larý deprem akabinde daðýtmaya uðraþmak yerine bir plan yaptýk. Ama çadýrlarýn bir kýsmý gelmedi. Gelenlerinde çoðu dâhilinde afiyet döneminde ücreti mukabilinde verelim. kullanýlma imkâný yok. Yýpranmýþ, eskimiþ. Çünkü aradan Barýnma insanoðlunun temel ihtiyaçlarýndandýr. 'Dünyada kocaman 3 YIL geçmiþ. Depremin yaralarý sarýlýnca, tabiri mekân, ahirette iman lazým.' Ýnsan, bir çadýr sayesinde yaðcaizse çadýrlarý kimi arabasýna kimi samanlýðýna örtü yapmurdan yaðýþtan, soðuktan korunur. Kendisini ve ailesini mýþ. Listeye göre istediðimiz þekilde çadýrlarý toplayamayýngüvende hisseder. Depremin ilk günlerinde bir çadýrda 3-4 ca ikinci gün jandarma refakatinde tekrar köye gittik. O aile barýnmak durumunda kalmaz. Hatta bu durumun boþanzaman kalan çadýrlarýn hepsini topladýk ama daðýtýlan 440 malarý tetikleyeceði kaygýlarýný yaþamaz. Ýsterseniz pilot çadýrdan kullanýlabilir durumda olan belki 40 tane çadýr çýkbölge olarak denemeye alalým… Ne kazanýrýz, ne kaybedermazdý. iz görürüz. Bu durum ülkemizin her tarafýnda aþaðý yukarý ayný * þekildedir. Bu baðlamda yetkililere þunu demiþtim. ''Hata MECÝTÖZÜ FAYI aslýnda bizde. Çünkü afetlere hazýrlýksýz bir milletiz. Afetler meydana gelince geceyi gündüze katýp çadýr veya baþka Mecitözü merkezden, Amasya'ya doðru gider. malzeme veriyoruz. Fakat yeni bir afet yaþayýp ihtiyaç hâsýl oluncaya kadar arayýp sormuyoruz. Durum bundan ibaret Ezine pazarý fayýna baðlanýp geri hareket eder. olunca yýllar sonra emanet verilen malzemeleri toplamaya Her fay hattýna, ayrý bir yorum yapýlýr, kalkýnca sýkýntý yaþýyoruz veya vatandaþla karþý karþýya Yýllardýr aktif - pasif olmasýna bakýlýr geliyoruz. Hatta arada bir iki vatandaþ çýkýp þakayla karýþýk Bunun içinde 6 'ya kadar çýkýlýr 'Bu zamana kadar neredeydiniz? Çadýr yandý, kül oldu, savruldu gitti' diyor.'' Lakin 6'nýn altýnda, Bunun için devlet normal dönemlerde bir plan dâhilinde Olabilecek depremlere, kaliteli, pratik, her an kullanýlabilir çadýrlar üretip imamlara, Dayanamayacaklar varsa, öðretmenlere, memurlara, iþçilere, esnaflara vb. cüzi takOraya bir soru iþareti takýlýr. sitlerle verilmeli. Herkes ihtiyaç halinde çadýrýný nereye Vesselam kuracaðýný önceden bilmeli ve zaman zaman tatbikatlarla da pekiþtirilmelidir. Bu arada þunu da belirtmek isterim ki, Pasif bir fay hattý, kesinlikle bedava verilmemeli. Çünkü biz millet olarak para Korkuya, paniðe gerek yok ödemediðimizde muhafazasýna dikkat etmiyoruz.(Umumi Mecitözü fay hattýna benzer, tuvaletler, banklar vb. bunun en bariz örneði) Buna mukabil Türkiye'de daha pek çok! eðer bir bedel ödemiþsek onu daha iyi korumaya çalýþýyoruz. Ama þu da unutulmamalý ki, Bir deprem yaþandýðýnda binalarýn hepsi yýkýlmayacaðýna göre, ayakta kalýp evine girme imkâný olmayanlar ÇADIR Mecitözü 1. deprem bölgesi, ÇADIR diye baðýrmadan elindeki çadýrýný önceden belirTedbir almaktan baþka çare yok!

Tefekkür Dünyamýz

O toprak gibi olmuþtu…. Tasavvufun ufkunda yükselmiþti.. Yunus’u zamanýmýza taþýdýk.. "Said toprak gibi mahviyet içinde olmasý elzemdir" diyen Bediüzzaman "enaniyetin çok ileri gittiðini" ifade ediyordu. Raþit Yücel "ehli hakikatin mecburen rasityücel@ mütevazi olmasý gerektiðini " corumhakimiyet. net dile getiriyordu. Nur talebelerine bu düstur bir mihenk oldu. Toprak gibi olmak ile yüceldiler. Benliðin girdabýnda boðulmadýlar.. Bunu bir mecburiyet kabul ettiler. Neyin, nerede ve nasýl kullanýlacaðýný bildiler. Konuþulmasý gerektiðinde konuþtular. Çekinmediler. "Döðene elsiz gerek, söðene dilsiz gerek" sözlerini Yunus dile getirmiþti. Bu bir izafi kavramdýr. Döðene el kaldýrmak ve haklýlýðýný göstermek gerekir, Söðene de haddini bildirmek ve haklýlýðýný izah etmek gerektir. Yunus’u hizmette ve dostlarda muamelede kullanmak gerekir. Bir de þecaatimiz vardýr… Güzel bir haslettir. Kibir ile zahiren bir benzerliði olmasýna raðmen…

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER MACÝTOÐLU BAHÇELÝEVLER MAH LOZAN KAVÞAÐI-ÝPEK TAKSÝ ÇAPRAZI 221 44 08

ÖZHABOÐLU SANCAKTAR CAMÝSÝ KARÞISI - ZAFER ÇARÞISI AÞAÐISI 224 58 31

METEOROLOJÝ

2.341 2.356

Kýzamýk vaka sayýsý azalýyor Torunoðlu, Türkiye'de görülen kýzamýk vakalarýna iliþkin bilgi verdi. Saðlýk Bakanlýðý, yurt dýþýndan ülkeye geldiði belirtilen kýzamýk virüsüne baðlý vaka sayýsýnýn son haftalarda düþtüðünü belirtti. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Torunoðlu, Türkiye'de görülen kýzamýk vakalarýna iliþkin bilgi verdi. Türkiye'de aþýlamanýn yapýlmadýðý 1980'den önceki dönemde yýlda 70 bine yakýn kýzamýk vakasý görüldüðünü belirten Torunoðlu, daha sonra aþýlama programýna baþlandýðýný söyledi. Türkiye'de kýzamýk aþýsýnýn ilk olarak tek doz yapýldýðýný ve o dönemde aþýlama oranýnýn düþük olduðunu anlatan Torunoðlu, daha sonra iki doz aþýya geçildiðini ve aþýlama oranlarýnda artýþ elde edildiðini ifade etti.

2012-2013 döneminde yaklaþýk 3 bin vakamýz var Torunoðlu, aþýlama oranlarýnýn artmasýyla birlikte vaka sayýlarýnda da önemli düþüþler olduðuna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: "2001 yýlýnda 31 bin vaka vardý, 2006 yýlýndan itibaren vaka sayýlarýmýz düþtü. Bunlar da yurt dýþý orijinli vakalardý. Daha sonra 2011 yýlýnda 110 vaka görüldü, 2012 yýlýnýn Mayýs ayýndan itibaren de Romanya'dan Türkiye'ye gelen ve müzik yaparak geçimini saðlayan bir grubun getirdiði virüs nedeniyle Ýstanbul'da baþlayan bir vaka grubumuz ortaya çýktý. Daha sonra bu vakalar diðer illere de sirayet etti ve sonuç itibariyle þu anda 2012-2013 döneminde laboratuar teyitli yaklaþýk 3 bin vakamýz var. Bunlar, kontrollü bir vaka artýþý þeklinde karþýmý-

13

za çýkýyor. Vaka sayýlarýmýzda sevindirici olan durum, son 3-4 haftadýr azalma baþlamýþ durumda. Bazý haftalarda vaka sayýmýz 200'ün üzerine çýkmýþtý, son 3-4 haftadýr vaka sayýlarýmýz 100-200 arasýndaki periyota oturmuþ durumda. Gittikçe de azalmasýný bekliyoruz. Çünkü, kýzamýk damlacýk yoluyla ve kýþ döneminde daha çok görülen bir hastalýk. Yazýn gelmesiyle ve insanlarýn açýk alanlara çýkmasýyla birlikte hem bulaþma azalacak hem de yaptýðýmýz aþýlarýn koruyucu etkileri ortaya çýkacak." Vakalarýn üçte birinin 0 yaþ grubu olduðunu dile getiren Torunoðlu, "Bunlar henüz aþýlama zamaný gelmemiþ olanlardýr. Üçte biri de 20 yaþ üzerinde yine üçte biri de 1-19 yaþ arasýndaki eksik aþýlý ya da aþýlandýðý halde baðýþýklýðý geliþmemiþ çocuklardýr" dedi.

1.794 1.804

24 ayar

ALIÞ

85,033

SATIÞ

85,581

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6580 30 NÝSAN 2013 SALI

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Kadir Yüktaþýr

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

yuktasirw@hotmail. com

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ABONE ÞARTLARI Kentiçi : 100 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro

Baský

1, 50 ¨ 50, 00 ¨ 15 , 00 ¨ 50, 00 ¨ 250, 00 ¨ 125, 00 ¨ Ücretsiz

ABONE (6 AYLIK) Kentiçi

: 55 ¨

Yurtiçi Yurtdýþý

: 160 ¨ : 100 Euro

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 30 NÝSAN 2013

1 Mayýs’a davet etti B

elediye Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü nedeniyle yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Þen, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; “1 Mayýs dünyanýn tüm ülkelerinde olduðu

gibi ülkemizde ve Çorum’da da coþkulu bir þekilde kutlanacak. Taþeronlaþmaya hayýr demek için, asgari ücretin insanca yaþanýr hale getirilmesi için, kýdem tazminatý hakkýnýn korunmasý için, iþ kazalarý dolayýsýyla iþ cinayetlerinin

Mehmet Þen

önlenmesi için, esnek, kuralsýz, güvencesiz çalýþma biçiminden vazgeçilmesi için, iþ güvenliði ve demokratik bir yaþam için istihdam ve iþ sahalarý yaratýlarak iþsizliðe son verilmesi için, emekli maaþlarýnýn insan onuruna yakýþýr bir hale getirilmesi ve

saðlýk kesintilerinin kaldýrýlmasý, emeklilerimize milli gelirden pay verilmesi için, kýsaca açlýða, yoksulluða, iþsizliðe, baskýlara ve adaletsizliðe karþý tüm ezilenleri ve emekten yana olanlarý 1 Mayýs günü saat 12.00’de Saat Kulesi meydanýna

‘Ýþçilere baský yapýlýyor’ E

mek Partisi Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, iþsizliðe, yoksulluða ve baskýlara karþý 1 Mayýs’ta alanlara çýkma zamaný olduðunu belirterek, “Ýþ, barýþ, özgürlük ve demokrasi için birleþelim” çaðrýsýnda bulundu. “Kürt sorununda demokratik çözüm yerine imha ve inkar dayatýldý.” diyen Aydýn, “Çatýþmalarda patronlarýn deðil emekçilerin çocuklarý öldü. Sokakta, iþ yerinde

patronlar deðil emekçiler birbirine düþürüldü. Patronlar kazandý, iþçiler yoksullaþtý” dedi. 1 Mayýs’ta iþçilerin talepleriyle alanda yerini alacaðýný duyuran Aydýn, “Düþük ücret, aðýr çalýþma koþullarý, iþçi kýyýmlarý, taþeronlaþtýrma esnek çalýþmaya karþý, iþten atmalara ve iþ cinayetlerine karþý, sendikasýzlaþtýrma ve kamu emekçilerini güvencesiz býrakma giriþimlerine karþý, elektriðe, doðalga-

Hikmet Aydýn

za, suya yapýlan zamlarýn yarattýðý yoksulluða karþý, paralý eðitim ve sermayenin hizmetinde bir

üniversite anlayýþýna karþý, Kürt sorununda demokratik halkçý bir çözümü yok sayanlara karþý, Ortadoðu'da savaþ tamtamlarýnýn çalýnmasýna ve hükümetin iþbirlikçi politikalarýna karþý 1 Mayýs’ta Saat Kulesi’nde saat 12.00’de buluþalým, taleplerimizi hep birlikte haykýralým” þeklinde açýklamada bulundu.

‘Ýþçilere baský yapýlýyor’ EMEP Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, Ço-

rum’da birçok fabrikada iþçilerin 1 Mayýs mitingine katýlýmýnýn önüne geçmek amacýyla baský yapýldýðýný söyledi. Aydýn, “Geçtiðimiz Cuma günü OSB’de daðýttýðýmýz bildirilerin ardýndan özellikle kimi fabrikalarda iþçilerin üzerinin arandýðýný duyduk. Yine kimi fabrikalarda ise ‘1 Mayýs günü çalýþacaksýnýz’ dayatmasýnda bulunulduðunu, iþçilerin iþ baþý yapmamasý halinde iþten çýkarmakla tehdit edildiðini öðrendik.” di-

‘1 Mayýs’ta alanlardayýz’ E

ðitim emekçileri ve KESK’e baðlý sendikalar, 1 Mayýs Emek ve Dayanýþma Günü’nde alanlarda olacak. 11:00’de Eðitim Sen önünde toplanacak sendikalar, 12:00’de Saat Kulesi önünde diðer katýlýmcýlarla buluþup TEDAÞ kavþaðýna kadar yürüyecek. Eðitim Sen Çorum Þube Yürütme Kurulu, “Geleceðimize sahip çýkmak için 1 Mayýs’ta alanlardayýz. Ýþçisi, iþsizi, emekçisi, emeklisi, aydýný, sanatçýsý, gazetecisi, öðrencisi, esnafý, kadýný, genci, yaþlýsýyla tüm halkýmýzý adalet, eþittik, özgürlük, barýþ ve ger-

çek demokrasi için 1 Mayýs'ta birlikte olmaya çaðýrýyoruz.” dedi. Açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; “Birlik, Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs’ý bu yýl da Çorum’da, çaðýrýcý ve katýlýmcý sendikalar olan Tertip Komitesindeki Türk-Ýþ, KESK, DÝSK öncülüðünde kutlayacaðýz. Hak gasplarýna, iþsizliðe, yoksulluða, taþeronlaþtýrmalara karþý; güvenceli istihdam güvenceli gelecek için baskýcý, otoriter yönetim anlayýþýna karþý adalet, eþitlik, özgürlük ve demokrasi için sokaklarý bir kez daha

emeðin ýþýðý ile aydýnlatacaðýz. Emperyalizme, Ortadoðu'daki savaþlara, sömürüye, eþitsizliðe ve baskýlara karþý eþitlik, özgürlük, barýþ, demokrasi ve gerçek bir laiklik talebiyle meydanlarda olacaðýz. Dünya emekçilerin en güzel bayramý 1 Mayýs'ý hep birlikte kutlayacaðýz. Taleplerimizi en yüksek dille AKP hükümetine bir kez daha hatýrlatacaðýz. Kendi geleceðimiz hakkýnda söz sahibi olmak için, bütün halkýmýzý emeðin en güzel gününde, en güzel renginde 1 Mayýs'a davet

‘Emperyalizme karþý duracaðýz’ E

ðitim ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý (Eðitim-Ýþ) Ýl Temsilciliði’nden yapýlan açýklamada, “1 Mayýs 2013 Ýþçi Sýnýfýnýn Birlik, Mücadele ve Dayanýþma Günü kutlamalarý emeðin kazanýlmýþ haklarýna yönelik yeni saldýrýlarýn gündeme geldiði bir dönemde gerçekleþmektedir.” denildi. AK Parti iktidarýnýn, emperyalizmin bölgemizdeki politikalarýyla uyumlu olarak oluþturmak istediði yeni siyasal rejimin, emekçi sýnýflarýn sömürüsünü derinleþtirdiði gibi ayný zamanda sermaye egemenliðini de pekiþtirdiðini iddia edilen açýklamada þunlar kaydedildi; “Bir yanda kýdem tazminatýnýn kademeli olarak kaldýrýlmasý, Özel Ýstihdam Bürolarýnýn kölelik bürolarý haline getirilmesi, taþeronluðun, güvencesiz ve kuralsýz esnek çalýþmanýn "Ulusal Ýstihdam Stratejisi" adý altýnda yaygýnlaþtýrýlmasý, diðer yandan grev yasaklarýnda ýsrar eden, emek sýnýfýnýn önüne konulan barajlarý koruyan, yasakçý bir sendikalar yasasý, emekçiler için yýkýcý sonuçlar doðurmuþtur. Siyasi iktidarýn dayatmalarýyla örgütsüz, güvencesiz, korumasýz ve güvenliksiz býrakýlan iþyerlerinde yaþanan iþ cinayetle-

rinde büyük artýþ yaþanmakta, milyonlarca iþçi ölümün kucaðýnda çalýþma koþullarýna terk edilmektedir. 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarýnda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun ile kamu emekçilerine anti demokratik çalýþma ve yaþam koþullarýnýn dayatýlmasý, 4+4+4 düzenlemesi ile eðitim sisteminde yapýlan gerici yasal düzenlemeler, 657 sayýlý DMK'da yapýlmasý planlanan deðiþiklikle iþ güvencesinden yoksun bir kamu istihdamý oluþturulmak istenmesi siyasal iktidarýn uyguladýðý baskýcý politikalarýn en büyük göstergesidir. Her türlü hak alma çabasýnýn ve mücadelesinin baský ve þiddet ile durdurulmak istendiði, iþsizlik ve yoksulluðun kalýcýlaþtýðý, saðlýk ve eðitim alanýnýn ticarileþtiði, gazetecilerin, sendikacýlarýn, aydýnlarýn tutuklandýðý, sendikal hak ihlallerinin sürdüðü, baskýnýn hakim olduðu bir dönemden geçmekteyiz. Böylesine bir süreçte yüzü baðýmsýzlýktan, demokrasiden, özgürlükten yana olan tüm antiemperyalist kesimlerin kol kola girmeleri kaçýnýlmazdýr.

H

borçlu. 2.2 milyon yoksul, kredi kartý borcu yüzünden haciz kýskacýnda bulunuyor. Barýþ ve Çözüm Sürecinde Kürt halkýnýn eþit yurttaþlýk hakký, demokratik ve onurlu barýþ talebi Anayasal bir hak olarak tanýnmak istenmiyor. AKP iktidarý bir yandan çözümden yana olduðunu söylüyor diðer yandan yeni korucular ordusu oluþturuyor, yeni karakollar inþa ediyor. Kalýcý bir barýþýn ihtiyaç duyacaðý yasal düzenlemelere yönelinmediði gibi ‘ben bilirim’ kibrinden geçilmiyor. Ýktidar 34 insanýn katledildiði Roboski'yi unutmamýzý bekliyor, sorumlularýný cezalandýrmaya yanaþmýyor. Aleviler ve farklý inançlar üzerindeki baskýnýn son bulmasý, zorunlu din dersinin kaldýrýlmasý taleplerinin karþýlanmasý bir yana, yeni yasalarla saðlýktan eðitime, üniversiteden özerk bilim kurumlarýna, bilimden sanata kadar her alanda sermayenin egemenliði ve Türk-Ýslam sentezci yaklaþým egemen kýlýnýyor; farklý diller, inançlar ve kültürler bir kalýpta dondurulmak isteniyor. Cezaevleri düþünce suçlularýyla dolu. Sanata ve sanatçýya yönelik sansür ve baský artarak devam ediyor. Baþbakan’ýn “Kadýnla erkek eþit deðildir” buyurduðu, her kadýna 3 hatta 5 çocuk doðurmayý telkin ettiði bu ülkede her gün en az 3 kadýn katlediliyor. Tecavüz ve taciz devletin göz yummasýyla artýyor. Her on dakikada bir ev içi þiddete maruz kalan kadýnlar görmezden geliniyor. Zaten az ve kalitesiz olan sosyal hizmetler kýsýlarak kadýnlarýn

Gün, etnik ve dinsel kimliklerin öne çýkarýldýðý gün deðil, týpký 1886 yýlýnda olduðu gibi sýnýf dayanýþmasýnýn öne çýkarýlacaðý; sömürgeciliðe karþý baðýmsýzlýk bayraðýnýn dalgalandýrýlacaðý; emperyalizme karþý mazlum uluslarýn dayanýþma içinde olacaðý gündür. Bu amaçla emek ve Cumhuriyet karþýtý anayasaya hayýr demek için, esnek, performansa dayalý ve güvencesiz çalýþma tarzýna dur demek için, toplu sözleþme aldatmacasýna karþý grevli toplu sözleþme hakkýmýz için, 4+4+4 yasasý ile getirilen ýrkçý, bölücü gerici eðitim sistemine dur demek için, sanata ve sanatçýya yapýlan baskýlara son vermek için, sözleþmeli personel statüsü ve kölelik düzeni olan taþeron iþçiliðe karþý durmak için, iþ cinayetlerine hayýr demek için, özelleþtirmeye dayalý talan ekonomisine son demek için, yargýnýn iktidar güdümünden kurtarýlýp baðýmsýz olmasý için, emperyalizm ve iþbirlikçilerinin sözde "çözüm süreci" adýyla yürüttüðü, ülkemizi parçalama projesine dur demek için, ülkemizin komþu bölge ülkelerine karþý savaþa sürülmesine dur demek için Eðitim-Ýþ olarak 1 Mayýs'ta alanlardayýz.”

‘1 Mayýs’a AKP’nin saldýrýlarýyla giriyoruz’ alklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Eþ Sözcüsü Behzat Sapancý, tüm yurtta kutlanacak olan 1 Mayýs Ýþçi Bayramý ile ilgili basýn açýklamasý yaparak halký alanlara davet etti. Zamlara, yoksullaþtýrma politikalarýna, iþsizliðe, baskýlara, açlýða ve sefalete, ayrýmcýlýða, cinsiyetçiliðe, militarizme, þovenizme, rantsal talana, hükümete, savaþ politikalarýna ve patronlara karþý baþta iþçi ve emekçiler olmak üzere tüm halký 1 Mayýs’a katýlmaya çaðýran Sapancý, “2013 1 Mayýsý’na, AKP Hükümeti'nin iþçilere, emekçilere, kadýnlara, gençlere, eþcinsellere, ezilen ve sömürülen tüm kesimlere dönük saldýrýlarý altýnda giriyoruz.” dedi. Sapancý, “Ýþçi cinayetleri bitmek bilmiyor. Ayda 50 iþçinin yaþamýný yitirdiði iþ cinayetleri son 10 yýlda 11 bin can aldý. Sermayenin emeðe yönelik saldýrganlýðý ve sömürüsü artarak devam ediyor. Yýðýnlar iþsizliðe, iþ güvencesinden yoksun, düþük ücretle kölece koþullarda çalýþmaya mahkûm ediliyor. AKP hükümeti, kýdem tazminatýný gasp etmek, kuralsýz ve kölece çalýþmayý hepten egemen kýlmak için çalýþmalara hýz veriyor. Savaþ koþullarýnýn açlýðý ve sefaleti daha da artýrdýðý Kürt illerinde bölgeyi ‘Türkiye’nin Çin’i’ yapma hazýrlýklarý hýzla sürüyor. Büyüyen Türkiye’de iþsiz sayýsý 5 milyonu, yoksulluk sýnýrý altýnda yaþayanlarýn sayýsý 46 milyonu aþýyor. 4 milyon kayýt dýþý çalýþan var. Yoksullar borç patlamasý, bankalar kâr patlamasý yaþýyor. 43,5 milyon yurttaþ bankalara

ev içi emeðinin yükü artýrýlýyor. Kadýnlarýn bedeni, emeði ve kimliði üzerindeki erkek devlet tahakkümü her gün biraz daha artýrýlýyor. Þehirlerimiz yaðmalanýyor. En küçük yeþil alan bile AKP'nin talanýndan kurtulamýyor. 8 milyon konut Kentsel Dönüþüm kapsamýna alýndý. Bir yandan yaþam alanlarýmýz olan kentler rant alaný haline getirilmeye bir yandan da yoksullar ve yok sayýlanlar kert merkezlerinden kovulmaya hazýrlanýyor. Türkiye'nin darbelerle ve baskýlarla geçen karanlýk tarihinin, katliamlarýn, cinayetlerin aydýnlatýlmasýný isteyen, demokrasi mücadelesi veren örgütlü kesimlere karþý, darbe koþullarýný hatýrlatan ölçüde baský ve þiddet uygulayan AKP Hükümeti, kendi döneminde gerçekleþen bütün antidemokratik uygulamalarý yargýdan kaçýrýyor. ABD'nin ve diðer emperyalistlerin savaþ politikalarýnýn esiri bir hükümetle karþý karþýyayýz. Ortadoðu'ya yönelik politikalarýnýn uygulayýcýsý olarak hükümet, Suriye'ye yönelik savaþ ve müdahale tutumunda ýsrar ediyor. Bu gidiþata ve tüm bu geliþmelere sessiz kalamayýz. Barýþý inþa etme iþini AKP'ye havale edemeyiz. Kürt halkýyla ve tüm halklarla, inançlarla, kültürlerle bir arada, eþit bir yaþamý içeren barýþý hep birlikte getireceðiz. 1 Mayýslar’ý, 15-16 Haziranlar’ý yaratan azmimiz, kararlýlýðýmýz ve mücadele geleneðimizle baskýsýz, sömürüsüz, eþit ve özgür bir yaþamý hep birlikte inþa edeceðiz.” þeklinde konuþtu.

www.corumhakimiyet.net

Müstakil Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Temsilcisi Avukat Rumi Bekiroðlu ve yönetim kurulu üyeleri genel kurula katýldý.

MÜSÝAD yönetimi kongreye katýldý M

üstakil Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Temsilcisi Avukat Rumi Bekiroðlu ve yönetim kurulu üyeleri, MÜSÝAD'ýn Ýstanbul'da yapýlan 22. Olaðan Genel Kurulu'na katýldý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Sanayi Bakaný Zafer Çaðlayan ve Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý'nýn da katýldýðý genel kurul Haliç

Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirildi. Genel Kurul'a Çorum'u temsilen katýlan MÜSÝAD Çorum Temsilcisi Rumi Bekiroðlu ile birlikte Ahmet Köksal, Engin Býyýkoðlu, Þükrü Türkoðlu, Adnan Týðlý, Zekeriya Özaydýn, Bülent Demirci, Hacý Bayram Ýlhan ve Elvan Can Çabuk da Çorum heyetinde yer aldý.

Bayram coþkusu O

smancýk Ýnönüzaferi Ýlkokulu'nda, 23 Nisan etkinlikleri kapsamýnda "Geleneksel Çocuk Þenliði" programý düzenledi. Okul Müdürü Rafet Namalýr, bu yýl üçüncüsünü düzenledikleri þenlikle birlikte, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný coþkuyla kutladýklarýný söyledi. Birbirinden güzel eðlence ve yarýþmalarla renklenen bayram coþkusu, ailelerin de katýlýmýyla anlam kazanýrken, öðrenciler bayramlarýný sevinç içinde kut-

ladý. Cuma günü saat 13.30'da Ýnönüzaferi Ýlkokulu bahçesinde düzenlenen çocuk þenliðinde, çeþitli 23 Nisan þiirleri, yarýþmalar, skeç gösterile-

ri, müzikli oyunlar ve çeþitli yörelerden halk oyunlarý gösterileri yapýldý. Þenliðin sunumu, konuþmasý tamamen öðrenciler tarafýndan baþarýyla yerine getirilirken,

yine öðrenciler tarafýndan gerçekleþtirilen müzikli oyunlar , gösteriler ,skeçler, ve halk oyunlarý velilerin beðenisiyle karþýlandý.

Osmancýk Ýnönüzaferi Ýlkokulu'nda kutlama programý düzenlendi.

Yaþlýlar ebru yaptý D

aniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu öðretmen ve öðrencileri, Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi’ni ziyaret etti. Okul Rehber Öðretmeni Seyhan Sarhuþ’un projelendirdiði etkinlikler kapsamýnda daha önce velilere yönelik hazýrladýklarý Kutlu Doðum programýný huzurevindeki büyüklerine sunan öðrenciler, duygulu anlar yaþattý. Yaþlýlarla tek tek ilgilenen, onlarla sohbet edip hâl hatýr soran öðrenciler ve öðretmenler, daha sonra Görsel Sanatlar Öðretmeni Fatma Gül reh-

berliðinde huzurevindeki yaþlýlarla birlikte ebru çalýþmasý yaptýlar. Okul Müdürü Abdulkadir Yýldýz, huzur ve keyif veren etkinlikler esnasýnda kendilerine her anlamda yardýmcý olan kuruluþ idarecilerinden personeline

kadar herkese teþekkür ederek, öðrencilerin bu geziden memnun ayrýldýðýný, öðretmen ve öðrencilerin yaptýklarý bu etkinliklerin okullarý adýna gurur verici olduðunu ve bu tür etkinliklerin çocuklarýn eðitim ve sosyal duyarlýlýklarý-

nýn artýrýlmasý için çok önemli olduðunu söyledi. Huzurevi sakinleri ise kendilerini ziyaret eden öðrenci ve öðretmenlere teþekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Gazipaþa Ankara’da G

azi paþa Ortaokulu idareci, öðretmen ve öðrencileri Ankara’nýn tarihi ve turistik yerlerini kapsayan bir günlük gezi düzenledi. Geçtiðimiz Pazar günü düzenlenen gezi için sabah 05.00’de yola çýkan grup, sabah kahvaltýsýný Ankara Altýnpark’ta yaptý. Gezi kafilesi Etnoðrafya Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi, tarihi TBMM binasý ve Mehmet Akif Ersoy'un 1921 yýlý Þubat ayý içerisinde Ýstiklal Marþý’ný yazdýðý Taceddin Dergahý’ný gezdikten sonra TBMM binasýný ve genel kurul salonunu da gezdi. Öðrenciler, genel

Daniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu öðretmen ve öðrencileri, huzurevini ziyaret etti.

kurul çalýþmalarýyla ilgili TBMM çalýþanlarýndan bilgi aldýlar. Daha sonra Atatürk Orman Çiftliði içerisinde bulunan hayvanat bahçesini gezen kafile öðle yemeðini yedikten son-

ra Anýtkabir’e giderek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine güller býraktý. Grup son olarak Ankara’da yeni açýlan Akvaryum’a gitti. Öðrenciler, Akvaryum’da

çok sayýda ve farklý deniz canlýlarýný tanýma fýrsatý buldu. Gezi kafilesi yorucu ama güzel geçen bir günün ardýndan saat 22.30’da Çorum'a döndü.

Ankara’nýn tarihi ve turistik yerlerini kapsayan bir günlük gezi düzenlendi.


SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

ESKÝ- YENÝ

Boþ zamanlarýmda, gezmek isteði duyarým kasaba'da. Oysaki bu çok sýkýntýlý olur. Ýnsan, gezi sýrasýnda iþine gider gibi yürümüyor. Etrafýna bakýna bakýna, salýna salýna geziyor. Kasabanýn içinden geçen Uludere(Meydan çayý) kenarý boyunca, gezilmesine doyum olmaz özellikle. Hele içerlere doðru uzandýkça, yýllar yýlý deðiþmemiþ kasabayý bulursunuz. Evleri, insanlarý, tabiatý, bitki ve hayvanlar ile bu bölüm sanki taþ devrinden beri donmuþ kalmýþtýr. Gezdikçe seversin buralarý. Adým baþýnda, durmadan akan çeþmeler görürsünüz. Baþlarýnda kadýnlar buðday yýkarlar, iþlerini býrakýr, arkalarýný döner, geçmenizi beklerler. Üzülürsünüz. Karþýdan eþeðine binmiþ, bahçesine giden bir kadýn gelir. Sizi görünce hayvanýný duvar dibine dehler, geçmez yanýnýzdan. Sýkýlýrsýnýz. Dört yol aðzýnda sizi çaprazlamasýna geçmek isteyen kadýnýn, çok uzaktan geçmenizi bekleyiþini görünce, yavaþ adýmlarýnýzý çabuklaþtýrýrsýnýz. Bu anda çeþmelerin gürül gürül akan su sesi kulaklarýnýzdan silinir. Çevrenizi saran güzellikler kaybolur birden. Pencerelere hevenk hevenk soðanlar, sarý sarý mýsýrlar asýlýr. Beyaz çarþaflara sürülmüþ erik pestilleri sarkar. Üst katlarý hiçbir zaman tamamlanmamýþ binalarýn, karanlýk býrakýlmýþlýðýný bunlar hafifletir. Ýki kenarda, bir duvar gibi yükselen daðlarýn siluetine yemyeþil kavaklar düþer. Mahalleleri birbirine baðlayan asma köprüler, kasabaya eski çað özelliði verir. Ziftle karartýlmýþ bu köprülerden, tokur tokur arabalar geçer. ( Köprülerin yerine þimdi beton olanlarý yapýldý. Hiçbir özelliði olmayan basit, sevimsiz þeyler bunlar. Kasabaya hiç yakýþmýyor.) Az yürürsünüz, karþýnýza bir mescidin kanarya sarýsý badanalý minaresi çýkar. Çýplak tepelerin, yeþil kavaklarýn arasýnda uzanan bu sarý renk sizi öylesine çeker ki, oturup bir kenarda renk cümbüþünü duyularýnýza tattýrmak istersiniz. Olmaz. Çevrenizdekilerin bütün bakýþlarý üzerinizdedir. Dere boyunda konak misali büyük evler görürsü-

1956 yýlý bir kasabanýn notlarý 6

nüz. Pencerelerini sardunyalar, fesleðen saksýYerli arkadaþlar sallileri salýk verdiler. Önce larý, hevenk hevenk kýrmýzýbiber demetleri süsdediklerinden bir þey anlamadým. O zaman arler. Ýsten dumandan kararmýþ, üst katlarý yarým kadaþlar: evlerin karanlýklarý arasýnda birden aþý boyalý - Belediyenin arkasýndaki sokaða gir. bir ev size tanýdýk çýkar. Durup bakmak istersiSaðlý sollu dükkânlara bak dediler. Aradýðýný niz. Bakamazsýnýz ki. orada bulacaksýn. Kasabanýn bu köþesi motor sesinden de Akþamüstü dedikleri sokaða girdim. Dar, öksüzdür. Otobüs ve kamyonlar buraya hiç gelbasýk, pencereleri kirden, isten kararmýþ, kalmez. Yalnýz o gencin sürdüðü bir traktör girer dýrýmlarý eðri büðrü bu sokak meðer bir hazibu sokaklara. Düdüðünü öttüre öttüre. Sesi size ne saklarmýþ! Ýstanbul'un Tahta kalesindeki Suadiye taraflarýný hatýrlatýr. Çevrenizden gehamur tahtasý, oklava, havan, tahta tabak yaçen tren, pencerelerde el sallayan insan ararsýMustafa YOLCU pan el tezgâhlý tornacýlarýydý bunlar. Farklý tanýz. Ses yakýn tepelerde yankýlanýr. Renkleri, raflarý renkli oluþlarýydý. Ýsli pencerelerin arsesleri, biçimleri seversiniz hep. dýnda acý morlar, gök yeþiller, ateþ kýrmýzýlar, çivit maAma rahat göremez, duyamaz, tutamazsýnýz. Yoluviler, kanarya sarýlar görülüyordu. Þaþtým. nuz üstündeki çocuklar oyunlarýný siz geçerken keserDükkânlardan birine girdim. Beþik takýmlarý çekiler. Kapý önünde oturan kadýnlar, hemen evlerine gireryordu. Kýrmýzý, sarý, yeþil, mor ve mavili beþiklerden. ler. Daha ilerde, kapý önünde oturmuþ oynayan iki yaDuvarlarda bitmiþ, büyüklü küçüklü beþikler müþteri þýndaki çocuðu, annesi bir koþuda evden çýkarak kapýp bekliyordu. Ýçlerinde oyuncak olanlarda vardý. Ýpinden içeri alýr. Ardýna kadar açýlmýþ kapýlarýn kapanýverdiði çekince dönen iki tekerlek, dingile baðlý diþliyi çeviriolur. Naçar geri dönersiniz. yor, bu diþlilerde araba üstünde sýralanmýþ dibek tokKasaba þimdi çarþý tarafýnda yenileniyor. Kasabayý maklarýný sýra ile kaldýrýp indiriyor. Araba yürüdükçe vilayete baðlayan parke caddenin iki yaný, hastane taratik- tak- tok diye sesler çýkarýyor. fýndaki yamaçlar, bu günün anlayýþýna yakýnlýkta binaDaha sonralarý bu sallici ile ahbap oldum. Ona balarla süsleniyor. caklarý uzun hasýr iskemleler çektirdim. Aðaç kýsmý Çarþýda öyle. Eski çarþýda þimdi yalnýz sallilerle ( süslü iskemleler. Ama iskemlenin bacaklarýný masaya salýncakçýlar) keçeciler kaldý. Ýzbe, dar sokaklar, yýkýk uygun yükseltinceye kadar akla karayý seçtim. Adam pencereler, eðri büðrü kaldýrýmlar, küf kokan hava var bir türlü eski geleneklerini bozup, sandalyeyi yükseltburada. Bakýrcýlarla, demirciler çarþýsý yeni. Pazar yeri miyordu. Fiyat umurumda deðildi. Her ýsrarýmda: yenidir. Hele belediye meydanýn da vitrinleri Ýstanbul - "Napýcan, bu leylek yuvasýný böyle. Dingil üstüniþi düzenli dükkânlar, sizi kasabanýn eski havasýndan de oturulumu?" diyordu. kolaylýkla ayýrýyor. Ona bir türlü, masada yemek yerken alçak iskemYeni yapýlan hal binasý, birçok çöp yýðýný lede oturulamayacaðýný anlatamadým. Sonunda: dükkânlarýn canýna kýydý. Evlere elektrik, su girdi. Me- "Etme usta. Benim caným böyle dingil üstünde mur kadýnlarý çarþý pazara alýþtý. Uludere'nin iki yaný oturmak istiyor, daha diyeceðin varmý?" dedim. rýhtým oldu. Dýþla iliþkisi olanlar eskiyi yýkýp yerine yeÝskemleler oldu. Ama verdiðim ölçüden 10 santim nisini koyuyor. Yeni yavaþ yavaþ, alýþtýra alýþtýra kenar noksandýlar! sokaklara doðru gidiyor. Çarþambalarý vaktim oldukça bu dükkâna uðrar, SALLÝ köylülerin beþik sipariþlerini dinlerim. Buðdayýný saKasabaya yeni geldiðim günlerdeydi. Satranç takýtanlar, karý- koca, korka korka sallilere gelirler. Kadýnýn mýmýn piyadelerini çektirecek bir tornacý arýyordum.

Kaldýrýmlardan Sakarya'ya Necip Fazýl Paneli

"Marifet iltifata tabidir, iltifatsýz madavalarý uðruna kendilerini ihmal ettiklerifet zayidir" diyor atalarýmýz… ri gerçeðini; Fuzuli, Yunus Emre, Mehmet Akif ve Necip Fazýl örnekleriyle peMarifet göstermek, hüner sahibi olkiþtiren Türünay, Necip Fazýl'ýn bu isimmak kolay deðil tabii ki… Hele hele delerden farkýnýn kendi büyüklüðünün farha olmak, o bambaþka bir þey… Týpký kýnda olmasýna ve ona göre davranmasýNecip Fazýl gibi… na baðladý. Marifet sahipleri her türlü övgüye Diðer panelist olan Mehmet Tatlýsu layýktýr. Onlarý övmek, onlarý anmak ne yaðcýlýk, ne dalkavukluktur. Aksine olsa Halit YILDIRIM Hocamýz da "Dehasý Ekseninde Necip Fazýl Kýsakürek ve Þiirleri" konulu bir suolsa; bir hakký teslimdir, bir kadirþinaslýktýr. Ýltifat onlarýn gösterdikleri marifetleri ge- num yaptý. Tatlýsu Hoca; Mehmet Akif, Necip Fazýl ve Abdurrahim Karakoç konularýnda uzreðidir ki, hünerleri, marifetleri zayi olmasýn… man bir isim… Tatlýsu Hoca; bu üç þair hakkýnÝþte bu duygularla Hitit Üniversitesi tarafýnda konuþmaya baþlayýnca birden gençleþiyor, didan düzenlenen "Kaldýrýmlar'dan Sakarya'ya namikleþiyor, heyecaný artýyor. Seyirci de ayný Necip Fazýl Kýsakürek Paneli" ayrý bir renk katheyecanla izliyor ve alkýþlýyor… tý þehrimizin kültürel hayatýna… Tatlýsu Hoca; hem Üstad'ýn 1967 Çorum Panelistler; Muzaffer Doðan, Dr. Necmettin Konferansý izlenimlerini aktardý ve hem de ÜsTürünay ve Emekli Öðretim Görevlisi Mehmet tadla olan yazýþmalarýndan örnekler sunarak suTatlýsu, moderatör ise Doç. Dr. Meral Demiryünumuna ayrý bir renk kattý. rek'ti… Onun "bir deha olan Necip Fazýl'ý eften püfRektör Prof. Dr. Metin Alkan'ýn kýsa ama ten þeylerle tenkid ederek kendi seviyemize inanlamlý bir konuþmasýyla program baþlamýþtý. dirmeye çalýþýyoruz" tespiti de gayet yerinde ve Her baþý sýkýþtýðýnda "UTANSIN" þiirini okur, gayet manidardý. kendimi yenilerim ve iþime devam ederim diYine Üstadýn nüktelerinden ve onun hakyordu Rektör Alkan konuþmasýnda… kýnda konuþan yazar ve þairlerimizin tespitlerinNe kadar doðru ve yerinde bir hareket… den bahsetmesi ve Üstaddan okuduðu þiirler de "Tohum saç, bitmezse toprak utansýn"… ayrý güzellikteydi. Meral Hoca da konuþmasýnda üstadýn doPanelin sonunda; "Üstadý böyle süresi kýsýtðumunun 108.,ölümünün 30. ve Büyük Doðu Dergisinin çýkýþýnýn 70. yýlýnda olduðumuzu lý bir programda anlatmanýn mümkün olmadýðýný" vurgulayan Doç. Dr. Demiryürek, bu panelin vurguladý… amacýnýn gençlerin dünyasýnda bir ufuk açmak Yazar Muzaffer Doðan'ýn sunumu "Necip olduðunu ifade etti. Fazýl Kýsakürek ve Abdülhakim Arvasi BuluþEvet, Üstadý iki saatlik bir programa sýðdýrmasý" hakkýndaydý. Bu buluþma gökyüzünden habersiz uçurtma uçuran bir adamýn, gökyüzünü mak mümkün deðildi… Hele hele hakkýna konuþtuðunuz kiþi yüzün üzerinde eser vermiþse, keþfetmesi demekti. Beyoðlu Ýstiklal Caddesindeki Aða Camiinde Arvasi Hazretleri kürsüde konferanslarý salonlardan taþmýþsa, çýkardýðý dergiler devrinin iktidarlarýný sekiz þiddetinde vaaz veriyordu. Bu olayla baþlayan süreç Üstadýn deyimiyle; bir bakýþýyla ruhuna temel çivisi- sallamýþsa ve bu izler bu günlere kadar gelebilni çakmasý ile tamama erer. Zira o bakýþ "Kaldý- miþse, hala onun ayarýnda bir þair, bir mütefekrýmlar" þairini "Sakarya" þairi yapýverir. O artýk kir yetiþmemiþse, hala onun hakkýnda söylenecek sözler varsa ve söylenen sözler tezler haline davasýnýn divanesi olmuþtur. dönüþecek kadar çoksa iþimiz zordu elbette… Yüzün üzerinde eser veren ve birçok eseri Ama onu anmak, onu anlamaya çalýþmak, ellinin üstünde baský yapan üstadýn Çile isimli þiir kitabýnýn Türk þiirinin zirvesi ve yüz aký ol- onu gençlere öðretmek de bir marifetti. Ýþte bu marifetin sahipleri: Rektör Reha duðunu vurgulayan Muzaffer Doðan Hoca, panelin sonunda Sakarya Türküsünü ezberden ve Metin Alkan, Dekan Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, panelistler; Muzaffer Doðan, Necmettin coþkulu bir biçimde okuyarak izleyenleri kendisine hayran býrakacaktý. Türünay, Mehmet Tatlýsu ile bu tür etkinlikleri Dr. Necmettin Türünay da "Necip Fazýl'ýn maddi ve manevi destekleyen Çorum Belediye Düþünce Hayatýmýzdaki Yeri" konulu sunumun- Baþkaný Muzaffer Külcü ve onu temsilen panele da; Allah'tan ve ahlaktan bahsetmenin yasaklan- katýlan Turhan Candan Hocaydý. dýðý, "dilimiz hariç her þeyimizi deðiþtirmeliyiz, Ve tabiî ki takdir edilmesi gereken bir diðer buna dinimiz de dâhil" diye zýrvalanan bir devir- isim de Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyatý de, kollarýný makas gibi açarak "durum kalaba- Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Meral Demiryürek'ti… lýklar bu yol çýkmaz sokak" diye haykýran, inaHepsine ayrý ayrý teþekkür etmek; sergiledýna Allah diyen Üstadýn mücadelesini, fikir hanen bu marifetin zayi olmamasý için gerekli olan yatýný bizlere enfes bir þekilde aktardý. iltifat kabilindendir. Onlarýn bizlere bu güzellikTürünay'a göre Üstad; bu cemiyetin ana rahmindeki doðum sancýsýydý. O bu sancýnýn li- te daha nice programlar hazýrlamasýný istemek saný ile konuþuyordu ve bugün onun hülyalarý, için bu iltifatlar az bile… rüyalarý tahakkuk etmiþti. Sahi Meral Hocam, sýrada hangi program Sanatçýlarýn enteresan insanlar olduðunu, var?

15

iki eli belindeki kuþaðýna sokuludur. Adam önden gider. Sallicinin kapýsýna dikilirler. Konuþmazlar. Sallici onlarý görmemezlikten gelir. Sonunda erkek içeri girer. Selamlaþýrlar. Kadýn kapýda kalýr. Adam yere çömelir. Eline aldýðý talaþlarý karýþtýrýr. Dudaklarýnda bir gülümseme birikir. Göstermemek için baþýný yana çevirir. Aslýnda çarþýda hazýr beþik satan yerde vardýr. Ama hazýr beþiklerin pek müþterisi olmaz. Adam sonunda konuþur: - Bi beþik istiyok hemþerim. - Yapalým, nahal biþiy olsun? Pazarlýkta çabuk uyuþurlar. Aslýnda sallicilerdeki hazýr beþiklerden istedikleri fark, sadece boncuk ve süsleridir. - Þorasýna bi gat daha çýk. Veya- Þoruya boncuk çok goy. Özellini de unutma olumu. Anlaþma bitince erkek tekrar sorar: - Ne vahýt gelelim usta? - Öndeki Pazar deel, gelicek bazara. - Geç deelmi ustam? Erkek böyle derken kapýda dikilen karýsýna bakar. Sonra ustaya döner: - Zabý beklemiyi! Der. Böyle derken gülümser. Artýk kadýnýnda yabanlýðý kalkmýþtýr üstünden. Yavaþca dükkâna oda girer. Hazýr beþiklerden birini hafif hafif okþar. Parmaklarý ile mavi buncuklarý çevirir. Beþiði bir iki iteler. Þimdi sallanan beþikte, Mehmedi veya Ayþe'si vardýr sanki. Bazen bitmiþ bir beþiði almaya gelenleri rastlarým. Beþiðin her tarafýný bir bir yoklarlar. Evirip çevirirler. Her rengin halkasýný parmaklarý, ya da gözleri ile dolanýrlar. Sonra kuþaklarýndan çýkardýklarý keselerinden, beþiðin bedelini öderler. Erkek beþiði koltuðunun altýna aldýðýnda, bir köþk satýn almýþ kadar keyiflidir. Yavaþça dükkândan çýkarlar. Pazar dönüþü atlarýn, eþeklerin üstünde köy yolunu tutmuþ beþiklerin kervanýný görürsünüz. Hele baharda! Kadýn atýn üstünde, kucaðýnda beþiði, geleceðe ümitle baðlý geçer giderler.

MHP ve CHP makama davet edildi

Valilik'te akîl adamlar mesaisi

V

ali Sabri Baþköy'ün makamýnda siyasi parti temsilcilerinin katýldýðý bir toplantý düzenlendi. Basýna kapalý gerçekleþtirilen toplantýda, Çorum'a gelmesi beklenen akil adamlarla ilgili konular görüþüldü. Türkiye'nin deðiþik illerinde akil adamlarýn ziyareti sýrasýnda yaþanan tepkilerle ilgili siyasilerle görüþ alýþveriþinin yapýldýðý toplantý, saat 19,00'da baþladý. Basýna kapalý olduðu bildirilen toplantýnýn, siyasi parti temsilcilerinin nezaket ziyareti nedeniyle makama geldiði bildirildi.

Siyasi parti il baþkaný ile Vali Sabri Baþköy’ün makamýnda dün akþam bir toplantý yapýldý.

Yapýlan toplantýda CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Garnizon Komutaný J. Alb. Hakan Saraç, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ve bazý yetkililer hazýr bulunurken, akil adamlarýn geliþiyle birlikte doðabilecek olumsuzluklarýn ele alýndýðý toplantýda, olasý tepkilerin demokratik yollar izlenerek gerçekleþtirilmesinin gerektiði vurgulandý. Toplantýda ayrýca, akil adamlarýn toplantý yapacaðý Anitta Otel'e protestocu guruplarýn alýnmayacaðý, güvenlik tedbirlerinin hayata geçirileceðinin konuþulduðu öðrenildi.

'Geleceðe Yakýlan Meþale' Ç

orum Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik (TDP) Þube Müdürlüðü'nce suç ve suçlularla mücadele kapsamýnda, çocuklarý bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kiþisel geliþimlerine katkýda bulunmak sureti ile onlarýn da güvenlik hizmetlerine katýlýmlarýnýn saðlanmasý çalýþmalarýnýn devam ettiði bildirildi. 'Güvenli Hayat Ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk Ve Gençler Sosyal Katýlým Ve Destek Programý' ÇOGEP kapsamýnda, Emniyet Müdürlüðü 'Geleceðe Yakýlan Meþale' isimli projenin faaliyetlerinden biri olan 'Çanakkale Gezisi' düzenlendi. Emniyet'ten yapýlan açýklamaya göre; geçtiðimiz hafta sonu 20.00'de Dr. Turan Kýlýç-

cýoðlu Stadyumu önünden iki otobüs, 80 öðrenci ve 8 görevli ile hareket edilerek, sabah saatlerinde Çanakkale'ye ulaþýldý. Çanakkale Yürüyüþ Turu (Cumhuriyet Meydaný, Kordon Boyu, Tahta At, Toria Antik Kent Maketi ve Aynalý Çarþý), Askeri Müze Gezisi, Çimenlik Kalesi Gezisi, Nusret Mayýn Gemisi Gezisi ve Turoia Antik Kenti Gezisi yerleri, ertesi gün ise, Gelibolu Yarýmadasý Turu, Kilitbahir, Mecidiye ve Namazgah Tabyalarý, Soðanlý Dere, Þahin Dere, Hastane Þehitlikleri, morto Koyu ve Fransýz Mezarlýðý, Ertuðrul Koyu ve Tabyasý, Helles Anýtý, Seyit Onbaþý, Havuzlar, Alçýtepe, Þehitler Abidesi ve Yahya Çavuþ Þehitliði Gezisi, Kapa Tepe Müzesi, Arýburnu, Anzak Koyu, Mehmetçiðe Saygý Anýtý, Kanlý

Sýrt, Tüneller ve Siperler, 57. Alay Þehitliði, Kesik Dere Þehitliði, Bomba Sýrtý, Cesaret Tepe, Mehmet Çavuþ Anýtý, 261 Rakýmlý Tepe, Mehmetçik Kitabeleri, Kemal Yeri ve Conkbayýrý yerlerinin ziyaretleri gerçekleþtirildi. Geziye katýlan çocuklarýn bir heyecan ve

merak içerisinde gezi bölgesine gittikleri, daha önce kitaplardan ve medyadan bilgi edindikleri yerleri bizzat görmelerinin vermiþ olduðu mutluluðu, heyecaný ayný zamanda da hüznü bir arada yaþadýklarý gözlemlendi. Öte yandan gezi programý sonrasýnda öðrencilerin hazýrlayacak-

larý "Çanakkale Destaný" konulu kompozisyonlar içerisinden en iyi ilk üç(3) kompozisyonu yazan öðrencilere tablet pc, bisiklet ve mp3 çalar hediye edilecek. Çocuklara, gençlere ve ailelerine yönelik Toplum Destekli Polislik anlayýþý içerisinde faaliyetlerin devam edeceði bildirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik (TDP) Þube Müdürlüðü'nce Çanakkale’ye gezi düzenlendi.

Köylerde enerji kesintisi eþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl KoordinaY törlüðünden yapýlan açýklamaya göre; Çorum'da kaliteli ve sürekli elektrik daðýtýmý için yapýlacak olan teknik çalýþmalar nedeniyle 'Programlý Elektrik Kesintisi' uygulanacak. Kamuoyunun önceden bilgilendirilmesi amacýyla yapýlan açýklamada, elektrik kesintisi uygulanacak olan bölgeler, zaman dilimi ve iþin içeriði ile ilgili yapýlan güncel bilgilendirme þöyle: "01.05.2013 tarihinde 10:00-13:00 saatleri arasýnda Çorum ili Kýrsal Þebeke Bakým Onarým iþleri kapsamýnda Eskiekin KÖK'te Bakým Onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Ovakarapýnar, Üyük, Uðrak, Boðabaðý ve Güveçli Köyleri-

ne,

02.05.2013 tarihinde 08:00-17:00 saatleri arasýnda Çorum ili Kýrsal Þebeke Daðkarapýnar grubu ENH devreye alma çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý Kozluca köyü, Sevindikalan köyü, Daðkarapýnar köyü, Mustafa Çelebi köyü, ÇikHasan köyü, Mazýbaþý köyü, Miyane Sultan köyü ve Balýyakup Köyüne, 02.05.2013 tarihinde 09:00-15:00 saatleri arasýnda Çorum ili Kýrsal Þebeke Bakým Onarým iþleri kapsamýnda Kuþsaray KÖK'te Bakým Onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan dolayý B.Düvenci Beldesi, Konaklý beldesi, Eskice, Ayvalý, Pýnarbaþý, Kuþsaray, Güney, Ýkipýnar, Boðacýk, Güvenli,

Kýþladeresi, Kultak ve Hýzýrdede köylerine 01 .05.2013 tarihinde 08:00-12:00 saatleri arasýnda Çorum ili Ýskilip Ýlçesi Karayollarý yol yapýmý çalýþmalarý kapsamýnda direk deplasesi ve kablo baðlantýlarý çalýþmalarýndan dolayý Yenicami Mahallesi ve Büyüktaþ Mahallesine, 02 .05.2013 tarihinde 08:00-16:00 saatleri arasýnda Çorum ili Ýskilip Ýlçesi Karayollarý yol yapýmý çalýþmalarý kapsamýnda direk deplasesi ve kablo baðlantýlarý çalýþmalarýndan dolayý Meydan mah. bir kýsmý Çarþý merkezinin tamamýna Kaleboðazý mah. Bir kýsmýna Yeni cami mah. Büyük taþ mahallelerine erenler mahallesin bir kýsmýna elektrik verilemeyecektir."


16 SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Üniversiteler futsala renkli final Üniversiteler futsal play-off maçlarý sonunda bayanlarda Dokuz Eylül Üniversitesi, erkeklerde ise Ýstanbul Üniversitesi þampiyonluðu kazandý. Bu iki takýmla birlikte ikinci olan bayanlarda Muðla Üniversitesi erkeklerde Dicle Üniversitesi Süper Lig maçlarýnda mücadele etmeye hak kazandý.

Ü

niversiteler futsal play-off maçlarýnda kupalar sahiplerini buldu. Bayanlarda Dokuz Eylül Üniversitesi erkeklerde ise Ýstanbul Üniversitesi þampiyonluðu kazandý. Çorum’da on bir erkek ve altý bayan takýmýnýn mücadele ettiði Üniversiteler futsal play-off maçlarýnda mücadele pazar günü oynanan final maçlarý ile sona erdi. Bayanlarda yarý final maçlarýný kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi ile Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi arasýndaki maçý kazanan Dokuz Eylül Üniversitesi þampiyonluðu kazanýrken Muðla Üniversitesi ikinci Karadeniz Teknik Üniversitesi ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Erkeklerde ise yarý final maçlarýný kazanan Ýstanbul Üniversitesi ile Dicle Üni-

versitesi arasýndaki maçtan galibiyetle ayrýlan Ýstanbul Üniversitesi þampiyon olurken Dicle Üniversitesi ikinci Dokuz Eylül Üniversitesi ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Müsabakalar sonunda bayanlar ve erkeklerde ilk iki sýrayý alan üniversiteler 1418 Mayýs tarihlerinde yeri daha sonra belli olacak Salon Futsalý Süper Lig maçlarýnda mücadele etmeye hak kazandýlar. Final maçý sonrasýnda düzenlenen ödül törenine Vali Sabri Baþköy, Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer, Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer,

Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu As Baþkaný Atilla Pulur, Genel Sekreteri Erdoðan Çelebi, Üniversite Sporlarý Federasyonu Temsilcisi Ahmet Tahallýoðlu, Futbol Federasyonu Temsilcisi Kahraman Ölçer ve Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden katýldý. Ödül töreni sýrasýnda Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer tarafýndan organizeye verdikleri destekten dolayý Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Baþkaný Hüseyin Özden’e plaketleri verildi.

Yýldýzlar futsalda Türkiye Þampiyonu bugün belli oluyor Denizli, Iðdýr’ý 5-3 geçti final biletini kaptý SALON : Atatürk. HAKEMLER : Samet Kaan Keskin, Cihad Sizer. DENÝZLÝ BASMA SANAYÝ : Burak, Fahret-

tin, Enes, Þamil, Ramazan, Atakan, Erbil, Can, Furkan, Berkay, Mehmet, Kerem. IÐDIR ÝMKB : Ýlhan, Metin, Okan, Ferhat, Cihangir, Bünyamin, Ferdi, Sida, Fýrat, Murat, Hakan, Ümit. GOLLER : Atakan (4), Ramazan (1) (Basma Sanayi), Ferdi (2), Sida (1) (ÝMKB).

Çorum’da dört gündür devam eden okullu yýldýzlar futsal Türkiye Þampiyonasýnda bugün saat 11.00’de bayanlarda Bursa Ýnegöl Dumlupýnar ile Muðla Marmaris Ortaokulu, erkeklerde ise saat 13.00’de Denizli Bassa Sanayi Ortaokulu ile Ýzmir Karabaðlar Kazým Karabekir Ortaokulu

O

kullu Yýldýzlar Türkiye Futsal Þampiyonasý ilimiz Atatürk Spor Salonu’nda dün oynanan yarý final maçlarý ile devam etti. Dünki maçlar sonunda kýzlarda Denizli ve Muðla Marmaris erkeklerde ise Denizli ve Ýzmir temsilcileri finale yükseldiler. Dün oynanan bayan maçlarýnda Muðla Marmaris Ortaokulu zorlu bir mücadele sonunda Ýstanbul Tuzla Yunus Emre Ortaokulu’nu 2-1 yenerek finale yükselen ilk okul oldu. Ýkinci yarý final maçýnda ise Bursa Ýnegöl Dumlupýnar Ortaokulu,

Karabük Soðuksu Ortaokulu önünde Esra Bekdaþ ve Fatmanur’un iki golüyle 4-0 galip ayrýlarak finale yükselmeyi baþardý. Bugün saat 10.00’da Karabük Soðuksu ile Ýstanbul Tuzla Yunus Emre Ortaokulu üçüncülük dördüncülük maçýna çýkacaklar. Bu maçýn ardýndan ise saat 11.00’de Marmaris ve Ýnegöl okullarý Türkiye Þampiyonluðu için karþýlaþacaklar. Erkeklerde ise ilk yarý final maçýnda Denizli Basma Sanayi Ortaokulu, Iðdýr ÝMKB önünde Atakan’ýn dört

Ýnegöl, Karabük önünde rahat finalde: 4-0

gülüne birde Ramazan katký yaptý ve rakibini 53 yenerek finale yükselen ilk takým oldu. Ýkinci yarý final maçýnda ise Ýzmir Karabaðlar Kazým Karabekir Ortaokulu ile Sivas Mevlana Ortaokulu arasýndaki maçýn normal süresi 2-2 beraberlikle bitti. Uzatma dakikalarýnda da nefes kesen mücadeleyi son dakikada bulduðu golle 4-3 kazanan Ýzmir Karabaðlar

finale yükselen ikinci okul oldu. Bugün saat 12.00’de erkeklerde Sivas Mevlana Ortaokulu ile Iðdýr ÝMKB Ortaokulu üçüncülük dördüncülük maçýnda karþýlaþacaklar. Saat 13.00’de ise Ýzmir ve Denizli Türkiye Þampiyonluðu için karþýlaþacaklar. Bu maçlarýn ardýndan törenle takýmlara kupa ve madalyalarý verilecek. Ýzmir Karabaðlar’ýn finale yükselme sevinci böyle yaþandý

Sivas’ý uzatmada 4-3 yenen Ýzmir finalde vit.

SALON : Atatürk. HAKEMLER : Samet Kaan Keskin, Ahmet Ece-

ÝZMÝR KARABAÐLAR KAZIM KARABEKÝR ORTAOKULU : Ahmet, Furkan, Batuhan, Murat, Muhammed, Azad, Recep, Okan, Fatih, Baran, Turgut, Se-

lim. SÝVAS MEVLANA ORTAOKULU: Kadir, Enes Tel, Osman, Alperen, Eren, Enes Tokuþ, Ahmet, Abdullah, Ertuðrul, Fýrat, Atahan, Anýl. GOLLER : Fatih (2), Azad (1), Turgut (1) (Ýzmir), Enes Tokuþ (3) (Sivas).

SALON : Atatürk. HAKEMLER : Mahmut Selçok, Cihad Sizer. BURSA ÝNEGÖL DUMLUPINAR ORTAOKU-

LU : Dilara, Elif, Medine, Gülcihan, Fatmanur, Meryem, Burcu, Hacer, Aysun, Esra Bekdaþ, Esra Deyirmenci, Merve. KARABÜK SOÐUKSU ORTAOKULU : Dilay, Sebire, Sümeyra, Elif, Nur, Ayþe, Hanife, Buse, Aleyna, Dilara, Gamze, Özge. GOLLER : Esra Bekdaþ (2), Fatmanur (2) (Bur-

Marmaris, Tuzla’yý 2-1 yendi finalist oldu

SALON : Atatürk. HAKEMLER : Mahmut Selçok, Ahmet Ecevit. MUÐLA MARMARÝS ORTAOKULU : Baþak,

Buket, Derya, Yasemin, Buse, Sinem, Banu, Serap, Elif, Selime, Tuðçe.

ÝSTANBUL TUZLA YUNUS EMRE ORTAOKULU : Burcu, Tülay, Büþra, Betül, Gizem, Sibel, Bursa Ýnegöl Dumlupýnar, Karabük önünde aldýðý galibiyetin ardýndan finale yükselmenin sevincini böyle coþku içinde kutladý

Aleyna, Yeþim, Gülþah, Sevinç, Zeynep, Dilara. GOLLER : Selime, Banu (Muðla), Sevinç (Ýstan-

bul).

Ýzmir Karabaðlar Kazým Karabekir Ortaokulu, Sivas Mevlana Ortaokulu önünde uzatmanýn son dakikasýnda gelen golle finale yükselmesinin sevincini salonun ortasýnda böyle oynayarak ve birbirlerine sarýlarak kutladýlar


SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

17

Özel Sporculardan beþ madalya Konya’da yapýlan Özel Sporcular Bölge Þampiyonasý’nda Çorum Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi sporcularý atletizm ve masa tenisi branþlarýnda beþ sporcu ile Türkiye Þampiyonasýnda mücadele etmeye hak kazandý. Atletizm’de Derya Kaya, Tuba Toy, Mehmet Koç ve Mustafa Aksay, masa tenisinde ise Büþra Ballý dereceye girerek Türkiye Þampiyonasý’nda mücadele etmeye hak kazandýlar.

K

Masa Tenisi’nda altýn madalya kazanan Büþra Ballý madalya töreninde kürsüde

Atletizm’de dereceye giren Çorumlu bayan atletler ödül töreninde kürsüde görülüyor

onya’da yapýlan Özel Sporcular Bölge Þampiyonasý’nda Çorum Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi sporcularý dört kategoride kazandýklarý madalya ile Türkiye Þampiyonasý’nda mücadele etmeye hak kazandýlar. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu tarafýndan düzenlenen Karadeniz ve Ýç Anadolu Bölgesi Masa Tenisi ve Atletizm Bölge Þampiyonasý Konya’da yapýldý. 26-27 Nisan tarihleri arasýnda Konya’da yapýlan yarýþmalara Çorum Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi’nden Masa Tenisinde ve atletizmde dörder sporcu mücadele etti. Çorumlu sporcular kazandýklarý beþ madalya ile Türkiye Þampiyo-

2. Amatör Küme Büyükler Liginde son iki hafta öncesinde B grubunda hesaplar karýþtý

Osmancýk Fener Gençlik 1. Küme’ye çok yakýn

2.

Amatör Küme Büyükler liginde son iki hafta maçlarý öncesinde A grubunda Osmancýk Fener

2. Amatör Küme görünüm A Grubu Haftanýn Sonuçlarý:

Oðuzlar Belediyespor - Kargýgücüspor Çorumspor - Kargýserispor (H)

: 3-3 : 3-0

A Grubu PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Osm. Fener 2. Kargýgücüspor 3. Çorumspor 4. Oðuzlar Bele. 5. Kargýserispor

O 8 8 8 8 8

G 7 5 4 2 2

B M 0 1 2 1 1 3 3 3 2 4

Dodurgaspor ligden çekildi 5 Mayýs Pazar :

A 20 17 18 17 12

Y 9 8 10 16 17

P 21 17 13 9 8

Kargýgücüspor - Çorumspor. Oðuzlar Belediyespor - Osmancýk Fener Gençlik.

B Grubu Haftanýn Sonuçlarý:

Düvenci Belediyespor - HE Kültürspor : 3-2 Uðurludað Belediye - Ortaköy Altýnbaþ (H): 3-0 Ýskilipspor - Çorum Belediyespor : 2-5

B Grubu PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Ýskilipspor 2. Çorum Bele. 3. Ortaköyspor 4. HE Kültür 5. Uðurludað Bel. 6. Düvenci Bele.

O 8 8 8 8 8 8

G 6 5 5 2 2 1

B 0 2 1 1 1 1

5 Mayýs Pazar :

M 2 1 2 5 5 6

A 23 23 26 12 16 11

Y 10 8 10 18 33 32

Çorum Belediyespor - Uðurludað Belediye. Ýskilipspor - Düvenci Belediyespor. HE Kültürspor - Ortaköy Altýnbaþspor.

P 18 17 16 7 7 4

Gençlikspor þampiyonluýða çok yakýn, B grubunda ise iþler karýþtý. A grubu lideri Osmancýk Fener Gençlikspor haftayý oynamadan üç puanla kapatýrken þampiyonluðun diðer adayý Kargýgücüspor ise Oðuzlar deplasmanýnda çok önemli iki puan kaybetti. Osmancýk Fener Gençlikspor’un ligden çekilen Dodurgaspor önünde aldýðý hükmen galibiyet ile 21 puanla liderliðini sürdürdü. Kargýgücüspor ise Oðuzlar Belediyespor deplasmanýnda aldýðý 3-3’lük beraberlikle iki puan kaybetmesiyle son iki haftaya Osmancýk Fener Gençlikspor rahat giriyor. Rakibi ile arasýnda dört puan fark bulunan Osmancýk Fener Gençlikspor bu hafta sonu Oðuzlar Belediyespor deplasmanýndan üç puanla dönmesi halinde ligin son maçlarý öncesinde þampiyonluðu garantileyecek. Bu maçta Osmancýk Fener Gençlikspor’un puan kaybetmesi, Kargýgücüspor’un ise evindeki Çorumspor maçýný kazanmasý halinde grupta düðümü son haftada Osmancýk’ta Fener Gençlikspor ile Kargýgücüspor arasýndaki maç çözecek. B grubunda ise iþler iyice karýþtý. Üç takýmlý yarýþta Ortaköyspor büyük avantajýný küçük bir hata ile kaybetti. Þampiyonluk adayý Ortaköyspor, Uðurludað Belediyespor deplasmanýna imza yetkisi ve kartý bulunan idareci ve antrenörü olmadýðý için hükmen maðlup sayýldý. Kaybettiði bu üç puan Ortaköyspor’un þampiyonluk umutlarýnýda büyük oranda bitirdi. Haftanýn diðer kritik maçýnda ise Çorum Belediyespor, Ýskilipspor deplasmanýnda aldýðý 5-2’lik galibiyetle þampiyonluk yarýþýný son iki maça taþýdý. Ligde bu hafta lider Ýskilipspor sahasýnda Düvenci Belediyespor ile son maçta ise Ortaköyspor deplasmanýnda mücadele edecek. Ýskilip takýmý bu iki maçýný kazanmasý halinde þampiyon olarak 1. Küme’ye yükselecek. Çorum Belediyespor ise bu hafta sonu Uðurladað Belediyespor ile son haftada Düvenci Belediyespor ile oynayacaðý iki maçý kazanarak Ýskilipspor’un iki maçta puan kaybetmesini bekleyecek.

Osmancýk Fener Gençlikspor oynamadan kazandýðý haftada rakibinin iki puan kaybetmesiyle rahatladý

nasý’nda mücadele etmeye hak kazandýlar. Atletizm’de dört sporcu ile mücadele eden Çorum takýmýnda kýzlar 200 metrede Derya Kaya altýn, Tuba Toy bronz madalya kazanýrken erkekler 100 metrede ise Mehmet Koç ve Mustafa Aksoy bronz madalya kazandýlar. Atletizm’de bu madalya kazanan sporcular Türkiye Þampiyonasýnda mücadele edecekler. Masa Tenisinde ise dört sporcu ile mücadele eden Çorum takýmýnda Büþra Ballý altýn madal-

ya kazanarak Türkiye Þampiyonasýna katýlma hakký elde etti. Bu beþ sporcu Özel Sporcular Türkiye Þampiyonasý’nda mücadele edecek. Konya’da yapýlan bölge müsabakalarýnda mücadele eden Çorumlu sporcular

Ortaköy kararý da Ankara’da verilecek 2.

Amatör Küme’de geçtiðimiz hafta sonu oynanmayan Uðurludað Belediyespor - Ortaköy Altýnbaþspor maçýyla ilgili kararý da Futbol Federasyonu Amatör Ýþler Kurulu verecek. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, Uðurludað Belediyespor ile Ortaköyspor takýmlarý arasýnda oynanmasý gerekirken Ortaköyspor’un imza yetkili antre-

nör ve idarecisi olmadýðý için hakem tarafýndan tatil edilen maçla ilgili kararýn Futbol Federasyonu Amatör Ýþler Kurulu’nca verileceðini söyledi. Ayan, hükmen maðlubiyet kararýnýn Ýl Tertip Kurullarýndan alýnmasý nedeniyle bu dosyanýnda Ankara’ya gönderildiðini söyledi. Ayan, gerekli evraklarýn gönderildiðini ve kararýn önümüzdeki günlerde çýkmasýný beklediklerini söyledi.

U 13 Final Grubunda ikinci maçlar bugün U

Bugün saat 15.30’da 1907 Gençlikspor - Mimar Sinan Gençlikspor saat 17.00’de ise PTT Gençlikspor- Gençlerbirliði maçlarý oynanacak.

13 Final Grubunda ikinci hafta maçlarý bugün oynanacak. Ýki grupta oynanan maçlar sonunda final grubuna yükselen dört takýmýn

mücadele ettiði final grubunda ilk hafta maçlarý geçtiðimiz hafta sonunda oynanmýþtý. Bugün saat 15.30’da 2 nolu sahada

oynanacak ilk karþýlaþmada ilk maçlarýndan maðlubiyetle ayrýlan iki takým 1907 Gençlikspor ile Mimar Sinan Gençlikspor takýmlarý karþýla-

þacak. Ýki takým bu maçtan üç puanla ayrýlarak þampiyonluk umutlarýný devam ettirmek amacýndalar. Günün ikinci ma-

PTT Gençlikspor final grubunda ikinci maçýnýda kazanarak þampiyonluk yolunda avantaj yakalamak amacýnda

çýnda ise þampiyonluk yolunda büyük önem taþýyan maçta PTT Gençlikspor ile Gençlerbirliði takýmlarý karþýlaþacak. Ýlk maçlarýnýn kazanan iki takým arasýndaki bu maç saat 17.00’de baþlayacak. Bu maçý kazanan takým þampiyonluk yolunda bir adým öne geçecek. Hakemler açýklandý Ýl Hakem Komitesi bugün U 13 final grubunda oynanacak maçlarý yönetecek hakemleri açýkladý. Buna göre 1907 Gençlikspor ile Mimar Sinan Gençlikspor arasýndaki maçý Ahmet Ecevit yönetecek.Günün ikinci maçý olan PTT Gençlikspor ile Gençlerbirliði arasýndaki maçý ise Celal Bayraklý yönetecek.

Basketbol Akademesi faaliyetlerine hýz veriyor

Çorum Basketbol Akademi çalýþmalarýný yaptýðý Ticaret Meslek Lisesi salonunda boyama ve diðer tamirat iþlerini yaparak sporcularýn saðlýklý ortamda spor yapmasýný saðlamayý amaçlýyor. Kulüp Baþkaný Mustafa Böcek, ayrýca Çorum’da Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmý oluþturmak için alt yapý oluþturma çalýþmalarýna baþlayacaklarýný ve hedeflerinin Çorum’da basketbol branþýnda aktivite kazandýrmak olduðunu söyledi.

Ç

orum Basketbol Akademisi Kulübü Baþkaný Mustafa Böcek, kulüp olarak Ticaret Meslek Lisesi spor salonunun boyanmasý ve diðer tamirat iþlerinin yapýldýðýný belirterek amaçlarýnýn burada çalýþma yapacak çocuklara saðlýklý bir spor ortamý hazýrlamak olduðunu söyledi. Boyama iþleminin sponsor firmalar Afra Düðün Salonlarý ve Konak Ýnþaat tarafýndan alýnan malzemeler ile yapýldýðýný belirten Böcek, antrenörleri Ahmet Faruk Özen’in de kendi imkanlarý ile spor salonunun ýþýklandýrmasý ve basketbol potalarýnýn deðiþtirilmesi gibi iþlemleri yerine getirdiðini söyledi. Kulüp olarak kendi imkanlarýný kendileri yaratma çabasý içinde olduklarýný belirten Böcek, bu çalýþmalarda

kendilerine testek veren Ticaret Meslek Lisesi Müdürü Galip Þahin ve müdür yardýmcýlarý ile Avukat Rumi Bekiroðlu’na teþekkür etti. Engelli bireyler içinde tekerlekli sandalye basketbol takýmý kurmak için çalýþmalara baþladýklarý belirten Böcek, önümüzdeki günlerde ilimizde tekerlekli sandalye basketbol branþý alt yapýsý için taramaya baþlayacaklarýný belirtti. Bu konuda da kendilerine destek veren Sakatlar Derneði Baþkaný Yusuf Hoþnut’a teþekkür eden Kulüp Baþkaný Mustafa Böcek ‘Bununla birlikte engeli olmayan çocuklarýn ve gençlerinde kurslara katýlarak eðitim almalarýný saðlamaya çalýþýyoruz. Özellikle Çorum ilinde görsel eðitimler ile teknolojiyi kullanarak 5-10 yaþ arasý tüm çocuklara kurs vermek-

teyiz. Bu kurslarý velilerin yoðun için temposu ve çocuklarýn hafta içi dersleri göz önünde bulundurularak 12.00-

13.30 ve 13.30-15.00 saatleri arasýnda yapmaktayýz. Talep olmasý halinde hafta sonu ek dersler koyacaðýz’ dedi.

Mustafa Böcek

Çorum Basketbol Akademisi Ticaret Meslek Lisesi salonu çalýþmasýna katýlanlar


‘Ýki takýmda vasat oyun oynadý’ Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, grupta rahat iki takýmýn maçýnda vasat bir futbol oynandýðýný söyledi. Kýlýç, ligde kalmayý garantiledikten sonra iki takýmýnda temkinli futbol oynadýðýný bununda sahaya yansýdýðýný belirterek ‘Kazanmak istedik ancak sonuçta kazanamýyorsan kaybetmeyeceksin bizde bunu baþardýk. Son maçýmýzdan da puanla ayrýlarak sezonu iyi kapatmak istiyoruz’ dedi.

SALI 30 NÝSAN 2013

‘Maðlubiyete raðmen övgü dolu sözler aldýk’ Çorumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Gölcükspor karþýsýnda çok iyi mücadele ettiklerini ancak ikinci yarýda maç eksiði olan futbolcularýn fiziksel düþüþü hepsinden önemlisi aþýrý sýcak hava ve nem nedeniyle oyundan düþtüklerini ve sonucunda farklý maðlup olduklarýný söyledi. Özbey, aldýklarý farklý maðlubiyete raðmen Gölcükspor yönetici ve taraftarlarýnýn futbolcularýna övgü dolu sözlerinin kendilerini son derece mutlu ettiðini belirtti.

Çorumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey

Ç

orumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Gölcükspor karþýsýnda puan veya puanlar için mücadele ettiklerini ancak sýcak havanýn etkisiyle ikinci yarýda oyundan düþtüklerini belirterek sonucunda farklý maðlup olduklarýný söyledi. Havanýn oldukça sýcak ve nemli olmasýnýn futbolcularý olumsuz etkilediðini buna raðmen ilk yarýda rakip-

le baþa baþ bir futbol oynadýklarýný belirten Özbey ‘Golü bularak öne geçtik bu yarýda rakibin ataklarýný baþarýyla atlattýk hatta daha fazla gol bulacaðýmýz pozisyonda bulduk deðerlendiremedik. Ýlk yarýdaki iyi mücadelemiz sonucunda soyunma odasýna 1-1 beraberlikle girdik, Ýkinci yarýda ligde kalmak için kazanmak zorunda olan rakibimiz

daha agresif ve hýrslý futbol oynamalarý sonucunda kalemizde peþ peþe goller gördük. Takýmda uzun zamandýr forma þansý bulamayan veya az bulan yedi oyuncumuza bu maçta forma verdik. Maç eksiklerini giderme ve onlarýn geliþimine katkýda bulunmayý amaçladýk. Maðlup duruma düþtükten sonra yaþanan fiziksel düþüþle birlikte oyunun kontrolünü tamamen rakibe kaptýrdýk. Bu bölümde sarý kart gören Yasin Tüzün ve Samet Sur’un sarý kart görmeleri ve kýrmýzý kart görmemeleri için uyarmamýzla onlarýnda mücadelesi düþünce farklý maðlubiyet kaçýnýlmaz oldu.

Maçýn ilk yarýsýnda oynadýðýmýz futboldan dolayý oyuncularýmýzý bizlerde kutladýk bundan da önemlisi rakip takým seyircileri ve idarecileri kutladýlar. Bu bizler için son derece

gurur verici. Oyuncularýmýz adýnada sevindirici bir övgü olmuþtur. Önümüzde sezonun son maçýnda sahamýzda oynayacaðýmýzSiirtspor maçýna hazýrlanacaðýz. Kendi sahamýzda belki-

de profesyonel ligde oynayacaðýmýz son maçta taraftarlarýmýza bizi sevenlere galibiyet hediye etmek için elimizden gelen çabayý göstermek istiyoruz’ dedi.

Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç rahat çýktýklarý ve kazanabilecekleri bir maçtan beaberlikle ayrýldýklarýný söyledi. Kýlýç, grupta rahat iki takýmýn maçýnda her iki takýmýnda temkinli olmasý nedeniyle maçýn beraberlikle sonuçlandýðýný belirterek ‘Her iki takýmda vasat bir oyun oynadý. Biz kazanma arzusu içinde çýktýðýmýz maçta ligde kalmayý garantilememiz nedeniyle futbolcularým maça rahat çýktý. Kazanabileceðimiz bir maçý beraberlikle bitirdik. Hafta boyunca iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdik ancak rakibin dirençli futbolu sonunda gol yollarýnda baþarýlý olamadýk ve sahadan beraberlikle ayrýldýk, Her þeye raðmen bir puan güzel. Eðer yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Önümüzde bir maç kaldý bu maçtan da puan alara ligi en iyi þekilde bitirmeyi hedefliyoruz. Biz Belediyespor’u sezon sonunda en iyi yerde bitirmek amacýndayýz bunun içinde elimizden geleni yapacaðýz’ dedi.

Belediyespor’a izin yine iki gün

Ç

Maç sonu sohbeti Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç protokolle maç sohbeti yaptý

Ç

Sakat ve cezalýlar tribünde Ç

orum Belediyespor’da Oyak Renault maçýnda sakat ve cezalý olduklarý için forma giyemeyen isimler takýmlarýna tribünden destek verdiler. Çorum Belediyespor’da üç haftadýr kýrmýzý kart cezalýsý olduðu için takýmýndaki yerini alamayan Okan Oyak maçýyla cezasýný

tamamladý. Ýbrahim Ethem’de sarý kart cezalýsý olduðu için bu maçta forma giyemedi. Sakatlýklarý bulunan ve kadroya alýnmayan isimlerle protokol tribününde takýmlarýný izleyen futbolcular arkadaþlarýna burdan destek verdiler.

orum Belediyespor’un bu sezon kendi sahasýnda oynadýðý Oyak Renault maçý sonrasýnda Teknik Direktör Halit Kýlýç protokol tribünü ile bir süre sohbet etti. Bu sezon kendi sahasýnda sezonun son maçýnda Oyak Renault ile karþýlaþan mavi beyazlý takýmý bu maçta Garnizon Komutaný Hakan Saraç ile Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri izlediler. Oldukça sýkýcý geçen maçtan takýmlar golsüz beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Maçýn ardýndan Teknik Direktör Halit Kýlýç futbolcularý soyunma odasýna gönderdikten sonra protokol tribününde maçý izleyen Garnizon Komutaný Hakan Saraç ile birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Ercan, Mustafa Mertek ve Halit Kýlýç ile maçýn kýsa bir deðerlendirmesini yaptý.

12 DABO Kuzey þenliði Çorum’da Çorum uzun bir aranýn ardýndan 12 DABO Kuzey Þenliðine ev sahipliði yapacak. 2-4 Mayýs tarihleri arasýnda Çorum’da yapýlacak olan 12 DABO Kuzey Þenliðine Çorum’dan iki takýmla birlikte toplam 16 takým katýlacak. Federasyon bu yýl doðru bir uygulamaya geçerek þenlik sonunda birinci olan takým yerine tüm takýmlardan seçici kurul tarafýndan belirlenecek 12 kiþilik takýmý Türkiye Þampiyonasý’na götürecek. Ýl Temsilcisi Demet Gökmen tüm Çorumlularý bu þöleni izlemeye davet etti.

Ç

orum uzun bir aradýn ardýndan yeniden 12 Dabo Kuzey

Basketbol Ýl Temsilcisi Demet Gökmen

Þenliðine ev sahipliði yapacak., Basketbol Ýl Temsilcisi Demek Gökmen ve 12 Dabo Antrenörü Ýbrahim Coþkun’un verdiði bilgiye göre 12 DABO Kuzey Ligi þöleni 2-4 Mayýs tarihleri arasýnda Çorum Atatürk Spor Salonu’nda yapýlacak. Çorum’un iki takým halinde katýlacaðý þenlikte toplam 16 takým mücadele edecek. Amasya, Bartýn, Düzce, Erzincan, Ordu-Fatsa, Ordu-Ünye, SakaryaSapanca, Samsun-Bafra, Samsun-Çarþamba, Samsun-Vezirköprü, Samsun-19 Mayýs, Tokat-Zile, Yozgat-Sorgun ve Zonguldak temsilcilerinin mücadele edeceði þenlikte Federasyon

bu yýldan itibaren doðru olan uygulamayý hayata geçirecek. Geçtiðimiz yýllarda yapýlan maçlar sonunda birinci olan takýmý Türkiye Þampiyonasý’na çaðýran Basketbol Federasyonu bu yýldan itibaren bölgelerde yapýlacak þenlikleri teknik komitelerine takip ettirecek ve bu maçlarda komite tarafýndan belirlenecek 12 kiþilik bölge takýmlarý Türkiye Þampiyonasý’nda mücadele edecek. Kazanan kaybedenen olmadýðý þenlik þölen havasýnda geçecek ve sporcular gösterecekleri performansa göre bölge karmasýný oluþturacak. Ýl Temsilcisi Gökmen, 2000-2003 doðumlu yaklaþýk 250

sporcunun mücadele edeceði bu þölenin Çorum’a yakýþýr þekilde geçmesi için ellerinden gelen çabayý göstereceklerini belirterek Çorumlu basketbol severleride þenliði izlemeye davet etti.

12 Dabo antrenörü Ýbrahim Coþkun

S

orum Belediyespor’da Oyak Renault maçýnýn ardýndan futbolculara yine iki gün izin verildi. Ýki hafta önce Keçiörengücü deplasmanýnda aldýðý galibiyetle ligde kalmayý garantileyen Çorum Belediyespor’da Teknik Direktör Halit Kýlýç bu maçýn ardýndan futbolculara iki gün izin verilmiþti. Oyak Renault maçýnýn ardýndan da Teknik Direktör Halit Kýlýç tarafýndan futbolculara iki gün izin verildi. Mavi beyazlý takýmýn sezonun son maçýnda Isparta Emrespor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna yarýn yapacaðý çalýþma ile baþlayacak.

Çorumspor bugün baþlýyor

Ç

orumspor sezonun son maçýnda sahasýnda oynayacaðý Siirtspor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým Gölcükspor maçýnýn ardýndan verilen bir günlük izni tamamlayarak bugün Siirtspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Kýrmýzý siyahlý takým grupta düþecek takýmý belirleme açýsýndan önem taþýyan maçýn hazýrlýklarýný hafta boyunca sürdürecek.

Baþbakanlýk Kupasý’nda Çorum’dan üç güreþçi

G

üreþ Federasyonu tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenecek olan Baþbakanlýk Kupasý güreþ müsabakalarýnda Çorum’dan üç güreþçi mindere çýkacak. 3-5 Mayýs tarihleri arasýnda Sivas’ta düzenlenecek olan Baþbakanlýk Kupasýnda Çorum’u Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke’nin kafile baþkanlýðýnda antrenör Ruþen Çetin ile 84 Kg’da Fatih Erdin, 96 Kg’da Rasim Saraç ve aðýr sýklette ise Yalçýn Sözen mindere çýkacak.

ezonun formalite maçlarýnda Belediyespor evinde Oyak Renault ile golsüz berabere kalýrken Çorumspor, Gölcük’te farkmý maðlup oldu. Keçiörengücü galibiyetiyle ligde kalmayý garantileyen Çorum Belediyespor, Oyak önünde kelimenin tam anlamýyla tatile çýkmýþ bir görüntü verdi. Kenarda Teknik Direktör Halit Kýlýç ne kadar çýrpýnsada sahadaki futbolcularýn çoðu tatile çýkmýþ bir görüntü verdiler. Sahada ayakta duran ve olumli iþ yapan isim sayýsý yok denecek kadar azdý. Gerçi onlarada hak vermek lazým yorucu bir sezonun son iki haftasýnda hedef olmayýnca motive olmakta zor. Ancak þunu unutmamalarý gerekirki bu iþin önümüzdeki sezonuda var. O yüzden sahadaki performanslarý bugün için olmasada önümüzdeki sezon için büyük önem taþýyor. Belediyespor açýsýndan tabiki önemli olan sahadakinden çok saha dýþýndaki geliþmeler. Geçen hafta dediðimiz gibi biran önce belirsizlik giderilmeli. Kulübün devri ile ilgili konuda net bir karar verilerek ya onun gereði yapýlmalý yoksa mevcut yönetimle yapýlacak planlama ile harekete geçilmeli. Yoksa geçen her gün yanlýþ yapma ihtimali artýyor. Avþar, kamuoyunda söylendiði gibi bolan çýktý. Ýki hafta sonra çýkacaðým diyen Avþar artýk telefonlarada çýkmýyor. Yani görünen o ki ondan umut yok. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül Oyak maçýnda tribünde yoktu öðrendik ki Ýstanbul’a gitmiþ. Konunun ne olduðu-

Fatih Erdin

.:: GÖZLEM ::. Belirsizlik giderilmeli hak.halil@mynet.com

Halil ÖZTÜRK

nu bilmiyoruz ancak gelen bilgiler bu iþi sonuçlandýrmak içinmiþ bu ziyaret. En doðrusuda bu olsa gerek. Biran önce bu iþin adýnýn konmasý Belediyespor’un önümüzdeki yýlýnýn planlamasý açýsýndan en önemli konu olarak görülüyor. Yani önce belirsizliði giderip ardýndan planlamasýný yapmak gerekiyor. Çorum’un profesyonel liglerdeki tek takýmý kaldýðýna göre yapýlacak en uygunu isim deðiþikliðine giderek yeni bir heyecanla sezona baþlamak. Tabiki plan ve proðramlý bir baþlangýç. Geçmiþten gereken dersleri çýkartýp önümüze bakmamýz gerekiyor. Çorumspor’un son dönemde profesyonel düzeyde ne kadar büyük hatalar yapýp kulübü kapanma noktasýna getirdiðini görerek üzülsekte alt yapýda ne kadar güzel iþler yapýldýðý her geçen gün daha çok ortaya çýkýyor. Gerek alt yapýdan isimlerle profesyonel ligdeki performans gerekse yerel liglerde alt yapý-

Rasim Saraç

Yalçýn Sözen

larda kazanýlan baþarýlar. Bunlarda kuþkusuz Þaban Ateþ döneminden baþlayýn daha sonra Sinan Özdilli ile zirve yapan alt yapý çalýþmasý en büyük etken. Bu dönemlerde alt yapýda toplanan futbolcularýn kalitesi bugün daha iyi ortaya çýkýyor. Akademi Liglerindeki mücadeleler futbolculara neler kazandýrdýðýný daha iyi görüyoruz. Çorumspor’un akibeti noktasýnda belirsizlik var. Rumi Ispanak baþkanlýðýndaki yönetimin mayýs ayý içinde Olaðanüstü Genel Kurul ile yeni bir yönetim oluþturup önümüzdeki sezonda BAL’da mücadele devam etmeyi planladýðý biliniyor. Bunu yaparkende ekonomik olarak sýkýntýlardan dolayý önlerinde büyük engeller var. Tek umut mevcut kadrodaki futbolculardan satýlacak olanlarla yola devam etmek. Bu iyi bir düþünce ancak mevcut kadroyu daðýttýðýn zaman ligde hangi kadro ile mücadele edeceksin, Zaten yaþ grubu 18 olan kadro ile devam ediyorsun bunlarýn altý iyice küçülüyor. Her türlü çirkinliðin döndüðü BAL’da bu çocuklarla nasýl mücadele edeceksin. Gençleri baþlamadan kaybetmek riskde mevcut. Bu kararýn verilirken bu konularýnda göz önünde bulundurulmasý gerekiyor. Yani futbol camiasýnýn bu ortamý en saðlýklý kararlarý vererek en kýsa sürede sonuçlandýrmasý ve icraat aþamasýna geçmesi gerekiyor. Dileriz Çorum futbolu adýna en doðru kararlar bu süre içinde alýnýr. Yoksa gidiþat hiç iyi görünmüyor.


SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Melek ÞAHÝN Osman kýzý 1971 Ýskilip Doðumlu

(Ç.HAK:995)

YÝTÝK

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý Acil Lab. kit karþýlýðý biyokimya cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ýbrahim KAYMAK Necati oðlu 08.12.1979 Çorum Doðumlu

7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

(Ç.HAK:994)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa DEMÝRER Hamza oðlu 1973 Amasya Suluova Doðumlu T.C.No:19906326534

Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 ***

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi.

Ýþyerimizde çalýþtrýlmak üzere tecrübeli KAYNAKÇI - TORNACI - BOYACI alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:972)

(Ç.HAK:992)

merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.800,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:05 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.650,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 ***

ELEMAN ARANIYOR

(Ç.HAK:993)

Ferhat AYKAÇ Selahattin oðlu 20/9/1986 Mecitözü Kargý Köyü Doðumlu

10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili

ÖZMAKSAN MAKÝNA K.S.S. 43 .sok No:4 Tel: 0364 234 46 80

Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi’nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum ili, merkez ilçesi, 505 ada no, 1 parsel no, bodrum 2 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn

Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40

(Ç.HAK:3429)

Pazarlýk

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

SATILIK DÜKKAN

ELEMANLAR ARANIYOR Forklift kullanmasýný bilen bay eleman ve vasýfsýz iþçi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Ergantaþ Ýnþaat Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 Tel: 254 95 34

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler Buharaevler 5. cadde 2 ad. 1. kat 4+1 - 2 ad. 6. kat 4+1 165 m2 montalamalý sýfýr bina. Mür. Tel: 0 533 542 88 55

ÇORUM ÞAHÝN OTOMOTÝV

CÝTROEN YETKÝLÝ SATICISI ve SERVÝSÝ Ankara Yolu 1. Km. No: 154 Tel: 224 94 94

TOKÝ’de 3+1 Satýlýk Daire

Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6’da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 241 83 63

ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bayan sekreter alýnacaktýr.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

BAYRAK HAFRÝYAT

Adres: Kale Mah. Cengiztopel Cad. 48/C

224 21 16-0 532 441 07 21

Kaynakçý Usta, Kalfa Çýrak Alýnacaktýr

Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

ve

.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Þahinler Makina Küçük Sanayi Sitesi 10. Cad. No: 18 Mür. Tel: 0 535 314 68 99

400 m2 Küçük Sanayi Sitesi’nde 9. Cad. köþebaþý. Mür. Tel: 0 536 250 41 72

ÝÞYERÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

30 YAÞINI GEÇMEMÝÞ VASIFLI-VASIFSIZ

ELEMANLAR ALINACAKTIR

.

MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR.

BENKA ARICILIK KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5. CD. NO:6 ÇORUM

SATILIK EV YEMEKLERÝ LOKANTASI Hazýr müþterileri bulunan firmamýz iþ deðiþikliði nedeniyle acil satýlýktýr. Mür. Tel:

0 544 215 86 16

0 536 729 38 08

Tercihen askerliðini yapmýþ Alanýnda en az 2 yýl tecrübeli Müþteri odaklý Satýþ hedefli Geliþime ve deðiþime açýk

1 adet mobilya departmanýnda 1 adet hýrdavat departmanýnda satýþ danýþmaný olarak çalýþacak

Makina imalatýnda çalýþacak

Devren Kiralýk Sahibinden Giyim Maðazasý Satýlýk Dükkan Gazi Caddesi Valilik karþýsýnda 3 katlý 225 m2 Not: Boþ ya da iþler þeklinde devredilecektir. Mür. Tel: 0 530 455 00 92

BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARANMAKTADIR. * EN AZ 2 YILLIK ÜNÝVERSÝTE MEZUNU (Tercihen kendi bölümünden mezun) * MÜÞTERÝ ODAKLI, ETKÝN ÝLETÝÞÝM BECERÝSÝNE SAHÝP * PREZENTABL * 25-35 YAÞ ARALIÐINDA BAÞVURULARIN, CV ÝLE BÝRLÝKTE ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. (Ç.HAK:989)

11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

KENDÝ BÖLÜMÜNDEN MEZUN SATIÞ DANIÞMANI

8.000 TL 12.000 TL 20.000 TL

(Ç.HAK:929)

Çorum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, A Blok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 27.707,37 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

ÞAHÝN OTOMOTÝV

’DE BÝZÝMLE ÇALIÞMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ?

Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000 Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:1005)

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde 24415573584 nolu vergi mükellefiyim. Þahsýma ait 40514100 arasý 1 adet iade gider pusulamý kaybettim. Hükümsüzdür.

124 kalem çeþitli temizlik mal ve malzemeleri alýmý iþi. Yer: Valilik binasý AB Blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 ***

ÇORUM’DA OTOMOTÝV SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ ÝSÝMLERÝNDEN

takým arkadaþlarý arýyoruz.

Müracat: Hýdýrlýk Cad. No:70'deki iþ yerimizdir.

ELEMAN ARANIYOR

Firmamýzda görevlendirilmek üzere Çorum ve ilçelerinde mutfak ve züccaciye malzemesi üzerine satýþ yapacak askerliðini yapmýþ eleman alýnacaktýr. Müracaat için CV’lerin corumdais@hotmail.com adresine gönderilmesi rica olunur.

(Ç.HAK:974)

6 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:1000)

9 MAYIS Aile ve Sosyal Politikalar Çorum Ýl Müdürlüðü

28 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Devren Satýlýk TelefonTamir Bakým Servisi (Ç.HAK:955)

3 köye kanalizasyon tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

Çorum Mecitözü göletleri (Bayýndýr ve Geykoca) yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-8 Nolu Oda Mustafa Kemal Mah. 06520 Çankaya / Ankara Saat: 10:00 ***

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Ýþ deðiþikliði nedeniyle satýlýktýr. Mür. Tel: 0 543 370 19 89 Ýnönü Cad. No: 27 ÇORUM

Akþam 18.00’den sonra 0 541 277 00 19

Sahibinden Kelepir Daire

Buharaevler Huzurkent arkasý 6. kat sýfýr bina kuzey doðu cepheli 160 m2 Mür. Tel: 0 533 413 13 27

(Ç.HAK:871)

Mustafa DAÐ Mustafa oðlu 1984 Çorum Doðumlu

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü

16 MAYIS Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere;

Lks kullanabilen bay muhasebe elemaný, Motor ustasý ve kalfalarý alýnacaktýr.

Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:887)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

2 kiþilik, veri tabanýnda kayýtlara bir standart getirilmesi, baþvurularýn ve yapýlan iþlemlerin kolaylýkla takip edilebilmesi, sonuçlandýrýlabilmesi, geçmiþe dönük veri oluþturulmasý ve verilerin Yönetim Bilgi Sistemine kaydedilmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik binasý AB blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 ***S

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý

Isýnma amaçlý kömür (tip-1) alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: 15:30 ***

(Ç.HAK:903)

(Ç.HAK:1004)

Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

(Ç.HAK:900)

Mustafa ARIN Demirdöküm Kombi Servisi

3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:984)

Çorum Vergi Dairesinde 40837036742 nolu vergi mükellefiyim. Firmama ait 63437-63439-6344763448-63449-6345063451-63452-6345363454-63455-6345663457-63458-6345963460-63461-6346263463 seri numaralý faturalarý kaybettim. Hükümsüzdür.

Traktör ve römork alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 45.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:1001)

YÝTÝK

Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

27 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:958)

19 DN 796 plakalý, 2009 model, Volkswagen marka, Jetta tipli aracýn satýþý iþi.

19-27 K.K. nolu ÇorumOrtaköy ve 19-29 K.K. nolu Ortaköy-Kazankaya il yollarý muhtelif km’lerde toprak iþleri ve sanat yapýlarý yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum-Samsun Saat: 10:00 ***

19 KP 339 plakalý, 2006 model, Hyundai marka, Starex tipli kapalý kasa minibüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

(Ç.HAK:953)

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

8 MAYIS Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü

13 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:990)

Trafik iþaret levhalarý alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 14:30 ***

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ek binalarý yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Yeni Rektörlük binasý Saat: 14:00 ***

Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:30-11:20 ***

(Ç.HAK:1003)

Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü

Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý

(Ç.HAK:981)

19 ND 893 plakalý, 2011 model Ford marka, açýk kasa tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 25.000 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Muhammen bedel: 15.000 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

(Ç.HAK:870)

30 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

19

HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ FETTAH PEHLÝVAN Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. (Cami Karþýsý) 0 532 241 83 60


(Ç.HAK:1002)

20 SALI 30 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you