Page 1

Köylerin altyapýsýna 7 yýlda 116 milyon TL

Köylerde standart yükselecek ‘Öncelikleri belirleyip kaynaklarý verimli kullanalým’

Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Çorum’daki köylerin altyapýsýný iyileþtirmek amacýyla 7 yýlda 116 milyon 384 bin 850 lira ödenek tahsis edildiðini söyledi.

* HABERÝ 11’DE

Çorum Valisi Sabri Baþköy, “Hayata geçireceðimiz çalýþmalarla köylerimizde yaþam standardýný yükselteceðiz” dedi. Köylere Hizmet Götürme Birliði Meclis Toplantýsý’nda konuþan Sabri Baþköy, köylerin hizmetin en iyisine layýk olduðunu vurgulayarak, “Þehirde ne varsa köyde de olacak” diye konuþtu.

Borç ertelemede son günler TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tabii afetler nedeniyle yapýlacak borç ertelemesiyle ilgili karar gereðince müracaatlarýn 28 Eylül Cuma günü sona ereceðini bildirerek, “Üreticilerimizin bir an önce baþvuru yapmasýnda fayda var” dedi. * HABERÝ 6’DA

* HABERÝ 11’DE

Baþköy, taþranýn problemlerinin imkanlar doðrultusunda çözüldüðünü söyledi.

ÝSKENDER LAHMACUN n

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Alo Paket 213 32 42

Hitit’e destek sözü AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Uslu’nun Hitit’e desteðin devam etmesi yönündeki talebine olumlu karþýlýk veren Gazi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da Hitit Üniversitesi'ne her konuda destek vereceklerini açýkladý.

Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM

(Ç.HAK:514)

27 EYLÜL 2012 PERÞEMBE

Þehitlere saygý duruþu Türkiye Kamu-Sen üyeleri, son günlerde artan terör olaylarý ve dün akþam saatlerinde Tunceli'de güvenlik güçlerine yönelik hain saldýrýyý düzenledikleri basýn açýklamasýyla kýnadý. * HABERÝ 3’DE

* HABERÝ 9’DA

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

‘Arkeloji Bölümü vitrinimiz’ Genç kadýn hastanede tedavi altýna alýndý.

Boþandýðý eþini býçakladý Askerlik görevini yaparken firar edip Çorum'a geldiði iddia edilen kiþi eski eþini 3 yerinden býçaklayarak aðýr yaraladý.

* HABERÝ 5’DE

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’ne 2012-2013 eðitim-öðretim yýlýnda katýlan öðrenciler tanýþma toplantýsý yapýldý.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’ne 2012 – 2013 eðitim-öðretim yýlýnda katýlan öðrenciler ile tanýþma toplantýsý düzenlendi. Toplantýda Arkeoloji Bölümü’nün üniversitenin vitrini olduðu açýklandý.

Köse'den Borçlar Yasasýyla ilgili iki ayrý kanun teklifi CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, 6098 Sayýlý Türk Borçlar Yasasý'nýn bazý maddelerinde deðiþiklik yapýlmasý istemiyle TBMM Baþkanlýðýna 2 ayrý kanun teklifi verdi.

* HABERÝ 6’DA

Tufan Köse

* HABERÝ 4’DE

Hyundai Karataþ, müþteri memnuniyetinde birinci Altýn fiyatý yükselecek Altýn fiyatlarý bu yýlýn en yüksek deðerine ulaþtý.

Kaza Sungurlu-Kýrýkkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi.

Acý haberi veremedi Çorum’un Sungurlu ilçesinde kamyon, traktör ve otomobilin karýþtýðý trafik kazasýnda 2 kiþi hayatýný kaybetti. Kazada ölenlerden birinin emekli emniyet müdürü olduðu öðrenilirken, hayatýný kaybeden þahsýn çalan telefonunu eline alan komutan acý haberi veremedi. * HABERÝ 5’DE

‘OTOPARK Tanýtým Günleri’nde konuþan Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Hyundai müþteri memnuniyeti anketinde bölge ve Türkiye birincisi olduklarýný açýkladý.

* HABERÝ 10’DA

Geçtiðimiz yaz aylarý itibariyle yükseliþe geçen altýn fiyatlarý kuyumcu esnafý sýkýntýya sokuyor. Bu yýlýn en yüksek deðerine ulaþan atlýn fiyatlarý, satýþlarýn azalmasýna sebep oldu. * HABERÝ 7’DE

Sinpaþ en büyük 50 konut markasý arasýnda Karataþ Otomotiv, müþteri memnuniyetinde birinci oldu.

Hemþehrimiz Avni Çelik’in sahibi olduðu Sinpaþ Yapý, Türkiye’nin en büyük 50 konut markasý arasýnda yer alýyor. * HABERÝ 7’DE


2

PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Talimat Vali'den B

ir ara gündemimizi epeyce meþgul eden hobi bahçelerine yönelik son resmi açýklamayý dün Hakimiyet'te okudunuz.

Bugüne kadar yapýlan açýklamalardan çýkan sonuç; hobi bahçeleri mutlak tarým arazisi. Bu alanlar kanun deðiþmedikçe

Vali Sabri Baþköy’ün göreve gelmesinin ardýndan Özel Ýdare Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü hobi bahçeleri ile ilgili ilk resmi açýklamayý yaptý.

imara açýlamaz. Kurumlar arasý farklý uygulama ve müsamaha söz konusu deðil. Hisseli satýþ talepleri kanunlarýn izin verdiði ölçüde yerine getirildi, ancak kiþiye mülkiyet hakký tanýnmadý. Yani tapularýn vasfý tamamen tarla, tarlada yapýlaþma mümkün deðil. Ýmar kanununa aykýrý yapýlaþmaya yüksek mahkemenin yani Danýþtay'ýn verdiði karar ortada. Bundan sonra yýkýlmasý kesinleþen yapýlarýn bulunduðu parsellerde hissesi bulunan tüm hissedarlara kaçak yapýlarýn yýkýlmasý ve

enkazýnýn bu alanlardan kaldýrmalarý yönünde son tebliðler yapýlacak. Tebligatýn gereði hisse sahiplerince yerine getirilmezse ilgili kurum olan Ýl Özel Ýdaresi gereðini yapacak. Özel Ýdare Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü'nün hobi bahçelerini yeniden kamuoyu gündemine

taþýyan açýklamasýnýn nedeni ise; Vali Sabri Baþköy'ün, Özel Ýdare Müdürlüðü’ne mücavir alan sýnýrý dýþýnda kalan hobi bahçelerinin tamamýnda yeniden arazi ve yapýlaþma tespiti yapýlmasý talimatý vermesi. Bu arada devletin kurumlarý mücavir alan dýþýnda olduðu gibi mücavir alan içinde de mutlak tarým arazilerini kanunla korumalý, böylece yasalar herkese

Çalýk YEDAÞ, Oðuzlar Belediyesi’nin yaptýrdýðý sosyal tesise elektrik baðlanmasý için çalýþma baþlattýðýný duyurdu. Böylece modern tesis jenaratörden kurtuluyor. Ayrýca Celilkýrý Buluz Mahallesi’nde elektrik direðinin ampulü deðiþtirildi, vatandaþýn yolu aydýnlandý...

Çalýk YEDAÞ’a teþekkür Ç

alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, önceki gün bu köþede dile getirdiðimiz iki ayrý mevzuya dair yazýlý bir açýklama göndermiþ. Oðuzlar Belediyesi’nin 2 milyon lira maliyetle Obruk Barajý’na nazýr yaptýrdýðý tesise elektrik baðlantýsý yapýlmadýðý için jeneratör çalýþtýrýldýðýný, bu durumun modern tesisin güzelliðine hiç mi hiç yakýþmadýðýný dile getirmiþtim. Ayný gün Akkent Mahallesi sýnýrlarý içinde bulunan Celilkýrý Buluz Mahallesi’nde aydýnlatma direðinin ampulünün deðiþitirilmediði için vatandaþlarýn karanlýkta kaldýðýný ifade etmiþtim.

Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü her iki soruna açýklýk getiren bir ileti gönderdi. YEDAÞ’ýn konuya dair açýklamasý þöyle: Sayýn Hakimiyet Gazetesi, 25 Eylül 2012 tarihli Çorum Hakimiyet gazetenizin ''Kulis Notlarý'' köþesinde bahsedilen Oðuzlar Belediyesinin Sosyal Tesisleri’nin enerji sorunu için; þirketimiz enerji temini hususundan gerekli etüt ve incelemeleri tamamlamýþ, 2012 yýlý KET yatýrýmlarý programýna dâhil etmiþtir. Ýlgili yere Sosyal Tesisle birlikte, ayrýca; bölgede bulunan meskenlere de enerji temini içerecek þekilde kapsamlý enerji projesi hazýrlanmýþ,

yüklenici firmamýzca bölgede çalýþmalara baþlanýlmýþtýr. Bununla beraber ''Yedaþ'ýn Yolunu Gözlüyorlar.'' baþlýklý haberinize istinaden konu edilen Celilkýrý Buluz Mahallesinde bulunan aydýnlatmalar tekrar ekiplerimizce kontrol edilerek arýzalý olanlar tamir edilmiþ, ayrýca; karanlýk bölgelere ilave armatürler takýlmýþtýr. Müþterilerimiz tarafýndan þirketimiz ile ilgili taleplere gazetenizde yer vererek göstermiþ olduðunuz duyarlýlýktan dolayý teþekkür ederiz. Saygýlarýmýzla...” Oðuzlar ilçe halký ve Celilkýrý Buluz Mahallesi sakinleri de YEDAÞ’a müteþekkir.

Ýlginç iletiler G

Vali Sabri Baþköy’ün talimatýyla sadece Sarmaþa deðil, mücavir alan sýnýrý dýþýnda kalan hobi

A

MÜTEAHHÝTLERÝN DÝKKATÝNE!

(Ç.HAK:2679)

Sýðýnak havalandýrma projelerinde bizimle görüþmeden karar vermeyin. Deneyimli personel, kaliteli iþçiliðimizle hizmetinizdeyiz...

Çepni Mah. Ýnkilap Cad. Kubbeli Sk. No:45 Tel: 0 364 202 02 77 - Faks: 0 364 202 02 78 Gsm: 0 532 596 9720 - web: www.airteshavalandirma.com - e-mail: airteshavalandirma@gmail.com

notu; "Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðünde Ýmar Ýskan Ve Kooparatifler Þube Müdürü olarak görevlendirildim. Þube Müdürlüðüne görevlendirildikten sonra hakkýmda asýlsýz ve çirkin iftiralar içeren mail Bakanlýðýmýza ve Ýl Müdürlüklerine gönderilmiþtir. Ýftira mailinde TEDAÞ Dodurga Ýlçesi arýza servisinde çalýþan lise mezunu bir elektrikçi olduðum söylenmektedir. Ýþin aslý ise, benim 13 yýl Dodurga TEDAÞ'ta iþletme þefliði yapmýþ olmam ve Hitit Üniversitesi

M.Y.O Elektrik Bölümünü Elektrik Teknikeri ve okul birincisi olarak bitirmemdir. Yine iftira mailinde Dodurga bölgesinde çalýþtýðým dönemde hakkýmda ciddi þaibeler olduðu söylenmektedir. Bu konu hakkýnda ne herhangi bir þaibe, mahkeme kararý ne de sicilim bulunmamaktadýr. Bu konu ile ilgili TEDAÞ Çorum Ýl Müdürlüðünden gerekli bilgi alýnabilir. Bu iftira mailine karþý gerekli hukuki süreci baþlatacaðýmý sizlerin ve kamuoyunun bilgilerine arz ederim."

Emeklilere ödeme baþladý ylýklarý eksik ödenen 2 bin 500 emeklinin ödemelerinin yapýlmaya baþlandýðý duyuruldu. SGK Baþkaný Acar, aylýklarý eksik ödenen 2 bin 500 emeklinin ödemelerini yapmaya baþladýklarýný belirtti. Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkaný Fatih Acar, yaptýðý açýklamada, ''intibak düzenlemesi'' kapsamýnda 2000 yýlýndan önce emekli olan yaklaþýk 2,5 milyon dosyanýn incelemesine devam edildiðini, bugüne kadar 1 milyon 700 bin emeklinin dosyasýnýn tek tek tarandýðýný, çalýþmalarýn ise Kasým sonuna kadar tamamlanmasýnýn planlandýðýný söyledi. Acar, þöyle konuþtu: ''Aylýklarý eksik ödenen 2 bin 500 emekliye, ödemelerini yapmaya baþladýk. Aylýðý eksik

yatýrýlanlardan ilk etapta iþlemleri tamamlanan 826 emekliye toplam 2 milyon 455 bin lira fark ödenecek. Bunlarýn bir kýsmý Eylül aylýklarýnda farklarý aldý. Diðerleri ise Ekim ayýnda eksik ödemeleri alacak. Tespit yapýldýkça ödemeye devam edeceðiz. Bu kapsamda þimdiye kadar yapýlan eksik ödemeler incelendiðinde en düþük farkýn 9,58 lira, en yüksek farkýn da 21 bin 752 lira olduðu anlaþýldý.'' Emeklilere yapýlan fazla ödemeler Fazla ödeme yapýlan emeklilerden, fazla ödeme tutarýnýn geri alýnmasý durumunda maðduriyet oluþacaðý yönünde kamuoyunda genel bir kaný olduðunu dile getiren Acar, ''Emekli aylýðýnýn yüzde 25'inden fazla kesinti yapýlmýyor'' dedi.

Acar, ''3 bin 500 emekliye yapýlan fazla ödeme tutarý, yaklaþýk 17 milyon 500 bin lira.

Komþular kavga etti G

ülabibey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde komþular kavga etti. Aralarýnda sorun-

lar bulunan komþular F.D., Ç.Ç, T.D. ve K.Ç. kavga etti. Kavga sýrasýnda taraflar birbirlerini dövdü.

(Ç.HAK:768)

bahçelerinin tamamýnda yeniden arazi ve yapýlaþma tespiti yapýlmasý öngörülüyor.

eçtiðimiz ay gazetenin elektronik posta adresine bir ileti gönderildi. Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðünde bir þube müdürlüðüne yapýlan atamanýn, haksýz, hukuksuz ve liyakata uygun olmadýðý iddia ediliyordu. Ayný ileti önceki gün yine geldi. Ýsimsiz, imzasýz, toplumsal bir meseleden ziyade, kiþisel olduðu anlaþýlan bu türden þikâyetlerle sýk karþýlaþtýðýmýzdan üzerinde fazla durmadýk. Ancak suçlamalarýn muhatabý dayanamamýþ olmalý ki, ayný yolla mevzuya açýklýk getirme ihtiyacý hissetmiþ. Ýþte o bilgi

Öte yandan fazla ödemelerin geri alýnmasý durumunda, söz konusu emeklilerin aylýklarýn-

da en az 1 lira, en fazla ise 118 lira düþüþ yaþanacak'' deðerlendirmesini yaptý.


PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

3

Þehitlere saygý duruþu T

(Ç.HAK:2974)

ürkiye Kamu-Sen üyeleri, son günlerde artan terör olaylarý ve dün akþam saatlerinde Tunceli'de güvenlik güçlerine yönelik hain saldýrýyý düzenledikleri basýn açýklamasýyla kýnadý. Türkiye Kamu-Sen üyeleri, son günlerde artan terör olaylarý ve önceki akþam saatlerinde Tunceli'de güvenlik güçlerine yönelik hain saldýrýyý düzenledikleri basýn açýklamasýyla kýnadý.

Dün sabah Çorum Valiliði ek binasý önünde toplanan KamuSen üyeleri, þehitler için saygý duruþunda bulunarak Ýstiklal Marþý okudu. Kamu-Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, birlik ve beraberlik mesajlarý vererek itidal çaðrýsýnda bulundu. Milletin bir, beraber ve dayanýþma içinde olunduðu sürece ülkeyi bölmeye, kardeþi kardeþe düþman etmeye kimsenin gücünün

yetmeyeceðini belirten Alparslan, þöyle dedi; "Birliðimiz ve kardeþliðimiz, ortak hareket ederek, sevinci ve kederi paylaþarak artacak, þehitlerimizin ruhlarý bu sayede huzur bulacaktýr. Þehitlerin kanlarýyla sulayarak vatan yaptýðýmýz topraklar üzerinde hain emeller besleyen eli kanlý caniler, neredeyse günde birkaç vatan evladýný þehit eder duruma geldi. Uzun soluklu ve küresel bir

planla, milletin teröre karþý duyarlýlýðý yok edilerek direnci kýrýlmak isteniyor. Ama bu topraklarda ateþ sadece düþtüðü yeri yakmaz. Birimizin derdi hepimizin derdidir. Birimizin acýsý, hepimizin yüreklerini daðlar. Bu nedenle bu milleti yok etmek için kurulan bütün hain planlar bozulmaya mahkumdur. Unutmayalým ki; bizler rahat yataklarýmýzda uyurken, 20 yaþýndaki

SÝMA OTOMOTÝV

gencecik evlatlarýmýz, soðukta, sýcakta; gece, gündüz, yaðmur, çamur demeden nöbet tutuyor, çatýþmaya giriyor. Bu topraklarda ezanlar susmasýn diye, ay yýldýzlý al bayrak göklerden inmesin diye can veren evlatlarýmýz var. Bu yavrularýmýz, gündelik, gelip geçici telaþlar içerisinde unutulup gitmeyi deðil, her an, her saniye hatýrlanmayý hak ediyorlar" diye konuþtu. Þehitlerin canlarýný

bu vatanýn birliði ve dirliði için verdiklerinin altýný çizen Alparslan, "Bu nedenle her türlü provokasyona ve tahrike raðmen et týrnaktan ayrýlmayacak, bu vatanýn hiçbir ferdi binlerce yýllýk kardeþliðimizden vazgeçmeyecek, hainler emellerine ulaþamayacaktýr. Þundan eminiz ki; bizi bize düþman etmeye, kardeþliðimizi bozmaya yeltenenler, döktükleri

kardeþ kanlarýnda, babalarýn, bacýlarýn, analarýn gözyaþlarýnda boðulup gidecektir! Bu vesile ile terörü, teröristi ve onlarýn gizli açýk her türlü destekçilerini lanetliyor; devletimizin ve birliðimizin teminatý; varlýðýmýz ve huzurumuz için can veren þehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" þeklinde konuþtu.

Adres: Ankara Yolu 4. kilometre ÇORUM Tel: 225 00 18-213 28 58-213 31 34 Fax: 224 76 10

Kamu-Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan


4

PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Arkeloji Bölümü Hitit’in vitrini H

Prof.Dr. Reha Metin Alkan

itit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’ne 2012 – 2013 eðitimöðretim yýlýnda katýlan öðrenciler ile tanýþma toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Arkeoloji Bölümü öðretim elemanlarý ve öðrencileri katýldý. Hitit Üniversitesi’nden yapýlan açýklamaya göre, toplantýnýn açýlýþýnda konuþma yapan Arkeoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Yaþar Erkan Ersoy, Arkeoloji Bölümü öðrencilerine Hitit Üniversitesi’nin

Arkeoloji Bölümü’nün Hitit Üniversitesi’nin vitrini olduðu belirtildi.

vitrini ve dýþ dünyaya açýlan kapýsý konumunda olan bir bölümde eðitim alacaklarýný ifade etti. 4 yýl boyunca çok tecrübeli bir kadro tarafýndan eðitim alacaklarýný ve profesyonel meslek hayatý için yetiþtirileceklerini belirterek, baþarýlar diledi. Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Naki Çolak ise “Arkeoloji Bölümü’nde çok tecrübeli öðretim elemanlarýna sahip Hitit Üniversitesi’nde ve arkeoloji açýsýndan çok önemli bir yere sahip olan Çorum’da eðitim alacaksýnýz. Bu imkânlarý kendi gayretlerinizle de birleþtirerek alanýnýzda çok baþarýlý olabilirsiniz” dedi. Çok eski uygarlýklara ev sahipliði yapmýþ olan ve Anadolu’da Hititler gibi güçlü bir kültür yaratan coðrafyadaki Hitit Üniversitesi için Arkeoloji Bölümü’nün önemine dikkat çeken Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan, Arkeoloji Bölümü’nün sahip olduðu donanýmlý ve

Ö Arkeoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Yaþar Erkan Ersoy, bölümün önemine dikkat çekti.

Programa Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Arkeoloji Bölümü öðretim elemanlarý ve öðrencileri katýldý.

Okuma bozukluðu (DÝSLEKSÝ), okumada belirgin hatalarýn görüldüðü bir bozukluktur. Çocuk ilkokul çaðýna geldiðinde okumaya baþlarken özellikle þekil, geometrik yapý ve çizim olarak birbirine benzeyen harfleri karýþtýrmaya baþlar.

Okuma güçlüðünde görülebilecek okuma hatalarý:

* Harfleri yanlýþ okuma ve birbirine karýþtýrma * Okurken harf atlama, harfleri okumama * Bazý kelimeleri atlama ya da eksik okuma * Kelime içinde harflerin yerini deðiþtirme ('en' yerine 'ne') * Kelimeyi yanlýþ okuma ve bir kelime yerine baþka bir kelime okuma ('aðaç tomurcuklanmaya baþladý' yerine 'aðaçlar tohumcuklanmaya baþlar' gibi) * Okurken sýk sýk durma * Yavaþ okuma * Okumaya cümlenin sonundan baþlama Okuma zorluðu olan çocuklarýn büyük bir kýsmý okumayý sevmez. Anne babanýn ýsrarlarýna raðmen ders çalýþmaz, özellikle okuma iþinden kaçar, okuma esnasýnda sýkýntý duyarlar. Sýnýf içinde okuma alanýnda geri kalan çocuk yetersizlik ve utanç duygularý yaþamaya baþlar. Çocuðun bu duygular içindeyken arkadaþlarý ve çevresi tarafýndan aþaðýlanmasý, tembellikle ve geri zekâlýlýkla suçlanmasý sorunun çözümünü engeller. Okuma bozukluðu olan çocuklarýn aileleri doðal olarak diðer anne babalara göre farklý duygular yaþarlar. Kimisi sorunun nedenini dýþarýda görür ve çözümü, okul-öðretmen gibi dýþ etmenleri deðiþtirmekte arar. Kimisi suçluluk duyar, kýzgýnlýk hisseder. Endiþe veren bu durum, anne babalarý depresyona kadar sürükler. Tüm bunlar, aslýnda sorunun varlýðýný kabul edememeyle ilgili tepkilerdir. Çocuk ve anne baba açýsýndan en olumlu yaklaþým, anne babanýn sorunun varlýðýný kabul ederek, çocuða yardým yoluna geçebilmesidir. En uygun ve yeterli yardýmýn verilebilmesi þansý "Evet, benim çocuðumda öðrenme bozukluðu var." diyebilmeyi yürekten baþarmayla

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’ne 2012 – 2013 eðitim-öðretim yýlýnda katýlan öðrenciler tanýþma toplantýsý yapýldý. yetkin öðretim elemanlarý, Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ve Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma, Uygulama ve

Araþtýrma Merkezi ile çok kýsa zamanda uluslararasý düzeyde akademik baþarýlara imza atacaðýna inandýðýný vurguladý.

Hitit Üniversitesi olarak Hitit Uygarlýðý’na ve ülkenin kültür mirasýna çok önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Alkan,

Arkeoloji Bölümü ile birlikte bu coðrafyanýn ev sahipliði yapmýþ olduðu birçok uygarlýðýn bilinmeyen yönlerinin araþtýrýlmasý ve ortaya

konulmasý için her türlü desteði vereceklerini ifade ederek, yeni öðretim yýlýnda tüm öðrencilere baþarýlar diledi

ÖSYM parmak izi ve retina önlemi de alacak

lçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM), yeni sýnav yönetmenliðine göre, güvenlik için adaylara ve görevlilere yönelik olarak parmak izi ve retina önlemi de alabilecek. ÖSYM Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan sýnavlarda, adaylarýn ve sýnav görevlilerinin sýnav binalarýna giriþ koþullarýna iliþkin usul ve esaslarý düzenleyen "Adaylarýn ve Sýnav Görevlilerinin Sýnav Binalarýna Giriþ Koþullarýna Ýliþkin Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, sýnav binalarý ve çevresinin sýnav öncesi kontrolü, sýnav yapýlan bina içinde bulunan her türlü cep telefonu ve kablosuz iletiþim aracý sýnav güvenliðini tehlikeye düþürmeyecek þekilde etkisiz hale getirilecek. Binalara hiçbir þekilde emanet eþya alýnmayacak, sýnav güvenliðinde sorumlu polisler telsiz ve cep telefonlarýný bina sýnav sorumlusuna vermek koþulu ile koridorlarda güvenlik tedbiri almak ve bina çevresinin kontrolünü saðlamak amacýyla görev yerinden ayrýlabilecekler. Sýnav görevlileri de adaylar gibi sýnav binasýna giriþte güvenlik görevlileri tarafýndan elle ve/veya teknik cihazlarla aranacak. Sýnav görevlileri sýnav binasýna giriþlerinde özel kimlik kartlarý ile sýnav görev belgelerini sýnav günü yanlarýnda bulundurmak, binaya giriþte görevlilere ibraz etmek, görevlendirme belgelerini de sýnav

süresince görünür bir þekilde yakalarýnda bulundurmak zorunda. Sýnav süresince, sýnav binasýnda bina sýnav sorumlusu ve bina güvenlik görevlileri dýþýnda hiç kimsede cep telefonu ve iletiþim aracý bulunmayacak. Görevlilerin yanlarýnda her türlü delici ve kesici alet, ateþli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlýk, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklýk, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broþ ve diðer takýlar, her türlü plastik, cam eþya ve metal içerikli eþyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kaðýt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayýnlar ile sýnav binalarýna girmesine izin verilmeyecek. Sýnavlarda adaylar ise sýnav binalarýna güvenlik görevlilerince elle ve/veya teknik cihazlarla aranýlarak, güvenlik görevlilerince ve/veya sýnav görevlilerince istenen belgeler kontrol edilerek alýnacak. Adaylar, sýnava girebilmek için kimlik kartýný ve sýnava giriþ belgesini veya sýnavlarýn türü ve özelliðine göre ÖSYM tarafýndan istenen belgeleri yanlarýnda bulundurmak ve görevlilerce istendiðinde göstermek zorunda. Kendisini tanýtýcý kimlik kartý ve sýnav giriþ belgesi olmayan adaylar sýnav binasýna alýnmayacak ve sýnava giremeyecek. Sýnav binalarýnda adaylarýn yanlarýnda sadece sýnava giriþ belgeleri, kimlik kartlarý ve Baþkanlýk kararýyla sýnav salonuna girmesine izin verilen alet/cihazlar bulunabilecek.

OKUMA-YAZMA BOZUKLUÐU "Disleksi-Disgrafi" Tuðba YÜCEL Psikolojik Danýþman Evlilik ve Aile Danýþmaný Asistan Psikodrama Terapisti tugbagyucel@gmail.com (0533 614 78 80)

Adaylarýn, yanlarýnda her türlü delici ve kesici alet, ateþli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, anahtarlýk, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth ve benzeri cihazlar ile kulaklýk, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broþ ve diðer takýlar, her türlü plastik, cam eþya ve metal içerikli eþyalar, her türlü elektronik/mekanik cihaz ve her türlü müsvedde kaðýt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayýnlar, cetvel, pergel, açýölçer ve benzeri araçlarla sýnav binalarýna girmesine izin verilmeyecek. Sýnav sýrasýnda saðlýk kurulu raporu ile tuvalet ihtiyacýný karþýlamak zorunda olan adaylar hariç olmak üzere her ne sebeple olursa olsun adaylar tuvalet ve benzeri ihtiyaçlarý için kýsa bir süre içinde olsa sýnav salonundan çýkamayacak. Sýnav salonundan çýkan aday kesinlikle bir daha sýnav salonuna alýnmayacak. Saðlýk nedeniyle sýnav süresince tuvalet ihtiyacý olanlar, bu durumlarýný belirtir geçerli saðlýk kurulu raporunu ilgili sýnava ait kýlavuzunda belirtilen sürede veya ÖSYM tarafýndan belirlenen ek sürelerde Baþkanlýða bildirmek zorunda. ÖSYM teknolojik geliþmelere baðlý olarak adaylarýn ve görevlilerin sýnav binalarýna giriþ koþullarýna yönelik sýnav gizliliði ve güvenliðini saðlayacak parmak izi, retina tanýma gibi yeni önlemler alabilecek. (ÝHA)

artar. Okuma bozukluðu çocuðun kendi tercihi deðildir. Onun ruhsal dengesini fazlaca zedelemektedir. Tamamen yapýsal nedenlere baðlý geliþen bu sorunu çocuðun tembelliði ya da ilgisizliði gibi algýlamak ve bu yönde çocuða baský uygulamak ona en büyük haksýzlýktýr. Okuma bozukluðuna müdahalede ilk basamak yoðun sabýr ve ilgiyle bu sorunun aþýlabileceðini kabul etmektir. Okuma bozukluðunun ilaçla tedavi edilmesi mümkün deðildir, tek tedavisi eðitimdir. Yazma bozukluðu (DÝSGRAFÝ) sýklýkla okuma bozukluðu ile birlikte görülür. Yazý yazarken belirgin harf, noktalama ve gramer hatalarý gözlemlenir. Bu çocuklarda ayný zamanda dili algýlama ve anlatým bozukluklarýna da rastlanýr.

Yazma güçlüðünde görülebilecek yazma hatalarý:

* Harf hatalarý yapma, birbirine benzeyen b-d, p-q, c-ç gibi harfleri ya da 6-9, 12-21 gibi sayýlarý karýþtýrma ve birini diðerinin yerine yazma * Noktalý ve noktasýz harfleri karýþtýrma (o-ö, u-ü) * Heceleme hatalarý ve bir kelimeyi bölerek yazma * Noktalama iþaretlerini kullanmama * Çok karýþýk ve kötü yazma Ýlkokula yeni baþlayan çocuk baþlangýçta yazarken zorlanabilir. Geliþimi ve ince motor becerileri geri olan çocuklarda zorlanma daha çok yaþanýr ve daha uzun sürer. Bu çocuklarýn kalem tutmalarý zordur ve yaþýtlarýna göre daha yavaþ yazarlar. Bu çocuklarý yavaþ ve çirkin yazdýklarý için çok fazla eleþtirmek ve onlarý diðer çocuklarla kýyaslamak çocukta öz güven eksikliðine sebep olarak problemi kökleþtirir. Bu çocuklarýn hassasiyetle deðerlendirilmesi ve uygun eðitim programlarý ile desteklenmesi gerekmektedir. Ailenin psikolojik saðlamlýðý ve çocuklarýn eðitimsel takibi açýsýndan uzman desteði çok önemlidir. (Derlenmiþtir.)


PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Boþandýðý eþini býçakladý A

skerlik görevini yaparken firar edip Çorum'a geldiði iddia edilen kiþi eski eþini 3 yerinden býçaklayarak aðýr yaraladý. Alýnan bilgiye göre baþka bir þehirde asker olan K.A. (22) firar ederek Çorum'a geldi. Ýddiaya göre 1 yýl önce boþandýðý eþi A.A. (18)'ya buluþma teklif eden K.A. reddedilince A.A'yý takip etmeye baþladý. A.A.'ya saldýran K.A. genç kadýný darp etti. Öfkesi dinmeyen adam daha sonra üzerin-

de taþýdýðý býçakla genç kadýný 3 yerinden býçaklayarak aðýr yaraladý. Aðýr yaralanan ve yere yýðýlan, A.A. çevredeki vatandaþlar tarafýndan farkedildi. Olay 112 Acil ekiplerine bildirildi. Ýlk müdahalenin olay yerinde yapýlmasýnýn ardýndan ekipler A.A.'yý ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Genç kadýnýn durumu ciddiyetini korurken polis olay yerinden kaçan K.A.'yý yakaladý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

Yola fýrlayan köpek kaza yaptýrdý Genç kadýn hastanede tedavi altýna alýndý.

Ç

orum'un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ýstanbul istikametine gitmekte olan Esat Çayýroðlu (52) yönetimindeki 34 JB 9971 plakalý araç, Kamil yolu kavþaðýna geldiði sýrada aniden yola fýrlayan köpeðe çarpmamak için direksiyonu kýrdý. Kontrolden çýkan araç köpeðe çarptýktan sonra takla atarak yolun sað tarafýnda bulunan boþ arsaya yuvarlandý. Kazada kullanýlamaz hale gelen araçta bulunan sürücünün eþi Esme Çayýroðlu (49) yaralanýrken, araç sürücüsü ve oðlu Mustafa Çayýroðlu yara almadan kurtuldular. Yaralý kadýn olay yerine gelen ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazanýn ardýndan, Çayýroðlu ailesinin memleketlerinde hazýrladýklarý ve kaza esnasýnda yola saçýlan kýþlýk erzaklarý çevreden gelen vatandaþlarýn yardýmlarýyla toplandý. Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ÝHA)

Samsun'dan Ýstanbul istikametine giden araç kaza yaptý.

Osmancýk’ta yola aniden fýrlayan köpeðin neden olduðu trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý.

Osmancýk’ta kaza, 1 yaralý Ç

orum'un Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Çorum Caddesi üzerindeki fýrýndan ekmek alýp, bisikletiyle Esentepe Mahallesi'ndeki evine giden Hasan Çýplak'a (70), Mehmet Sayar (18) yönetimindeki 19 HC 568 plakalý motosiklet çarptý. Çarpýþmanýn etkisiyle bisikletinden yere düþen Hasan Çýplak, kafasýný yere çarparak yaralandý. Yaþlý adam olay yerine gelen ambulansla Osmancýk devlet hastanesine kaldýrýlýrken, gözaltýna alýnan motosiklet sürücüsü ise ifadesi alýnmak üzere Osmancýk Emniyet Müdürlüðü Polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ÝHA)

YAZ KAMPANYASI Nakit fiyatýna 10 taksit 20 aya kadar da vade imkaný Ankara Mobilya’dan alýþveriþ yapmak bir ayrýcalýktýr.

ÝMALATÇI

ANKARA MOBÝLYA

(Ç.HAK:1610)

Yemek Odasý - Yatak Odasý - Avangart Koltuk Takýmlarý - Oturma Gruplarý - Kanepe - Yaylý Yataklar - Baza ve Aksesuar Çeþitleri - Mutfak Köþe Takýmlarý

MEGA MAÐAZA Tahir DEMÝR

Adres: Uður Mumcu Cad. No: 33 Tel: 213 48 44-212 20 00 Fax: 212 89 75 Gsm: 0 532 352 41 54

Pazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasýnda açýðýz.

Bu yolda tedbir alýnmalý K

ýrýkkale'de meydana gelen tarafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Çorum-Ankara karayolunda meydana geldi. Delice ilçesi Büyükyaðlý beldesi yakýnlarýnda yol yapým çalýþmalarý nedeniyle tek þeride düþen yolda Yozgat istikametine giden Muhammet Onur Elmas (20) idaresindeki 71 EV 701 plakalý otomobil ile Ankara istikametine giden Erdoðan Yücel (55) idaresindeki 58 DT 838 plakalý kamyon çarpýþtý. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatýný kaybetti. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili baþlattýðý soruþturma sürüyor.(ÝHA)

Acý haberi veremedi Kaza Sungurlu-Kýrýkkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi.

Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde kamyon, traktör ve otomobilin karýþtýðý trafik kazasýnda 2 kiþi hayatýný kaybetti. Kazada ölenlerden birinin emekli emniyet müdürü olduðu öðrenilirken, hayatýný kaybeden þahsýn çalan telefonunu eline alan komutan acý haberi veremedi. Edinilen bilgilere göre kaza, SungurluKýrýkkale karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Çorum’dan Ankara istikametine gitmekte olan Sami Öztaþ (64) yönetimindeki 34 SAM 12 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karþýsýna geçerek önce Hüseyin Güler (23) yönetimindeki 66 KL 898 plakalý kamyona, daha sonra Haydar Çakýltepe (63) yönetimindeki 19 LE 426 plakalý traktöre çarptýktan sonra þarampole devrildi. Çarpmanýn etkisiyle kamyon, traktör ve otomobil hurdaya dönerken, kazayý gören çevredeki vatandaþlarýn ihbarý üzerine olay yerine saðlýk görevlileri, polis ve kaza kýrým ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olasý bir trafik kazasýna meydan vermemek için çevrede güvenlik tedbiri aldý. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Sami Öztaþ ve eþi Önay Öztaþ (67) olay yerinde hayatýný kaybetti. Kazada ölenlerden Önay Öztaþ’ýn emekli emniyet müdürü olduðu öðrenildi. Jandarmanýn, kazada hayatýný kaybeden Önay Öztaþ’ýn çantasýnda kimlik aradýðý sýrada cep telefonu çaldý. Telefonu açan astsubay çocuklarýna acý haberi veremeyerek, “Kaza yaptýlar ama þu an yaralý, size cevap veremezler. Hastaneye gidiyorlar” dedi. Kazayla ilgili soruþturma devam ediyor.(ÝHA)

Þahsýn çalan telefonunu eline alan komutan acý haberi veremedi.

Kamyon, traktör ve otomobilin karýþtýðý trafik kazasýnda 2 kiþi hayatýný kaybetti.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Sami Öztaþ ve eþi Önay Öztaþ olay yerinde hayatýný kaybetti.

Polis ekipleri olasý bir trafik kazasýna meydan vermemek için çevrede güvenlik tedbiri aldý.

ÞAHÝN OTOMOTÝV

ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com


6

PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Köse'den Borçlar Yasasýyla ilgili iki ayrý kanun teklifi C

HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, olduðunu dile getirerek, "ne var ki, günü6098 Sayýlý Türk Borçlar Yasasý'nýn müz koþullarýnda eþlerden birisinin ekobazý maddelerinde deðiþiklik yapýlmasý nomik bir çaba ile aile ekonomisini geliþistemiyle TBMM Baþkanlýðýna 2 ayrý tirmek istemesi veya ticari iþlerinin devakanun teklifi verdi. mý için yapýlacak iþ ve iþlemlerde 3. Kiþi ve kuruluþlarýn þahsi kefalet verilmesini Milletvekili Köse, verdiði kanun istemesi kuvvetle muhtemeldir" dedi. tekliflerinde 6098 sayýlý yasanýn 583 ve 584. maddelerinde bazý deðiþiklikler yaÖrneðin yurt dýþý mal karþýlýðý akrepýlmasýný teklif etti. ditif ile mal alýmý veya satýmý gibi bir iþlemde iþlemin yapýlmasý için aracý kurum 6098 sayýlý yasanýn 583. Maddesiveya bankanýn garantörlük için firma hanin 1. Fýkrasýnda kefaletin kurucu þekil ki ortaðý veya ortaklarýndan þahsi kefalet þartý olarak kefilin 'kendi el yazýsý' ile istemesi halinde iþlemin yapýlabilmesi beyanda bulunmasý, bu beyanýnda kefaiçin kefalet, kefaletin alýnabilmesi için de letin türü, sorumlu olduðu azami miktar eþin rýzasý þartýnýn arandýðýný anlatan Köve kefaletin tarihinin de yazýlmasýnýn se, "bu halde bir mal almak veya satmak zorunlu kýlýndýðýný vurgulayan Milletveveya sair ticari iþlem yapýlmasý hali aile kili Köse, ayný yasanýn 20. Maddesi naCHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ekonomisinin varlýðý ve geliþmesi için hazara alýndýðýnda ayrýk durumlarda yoyati önem arz edebilecektir. rum ile boþluðun doldurulmasýnýn mümkün gözükmediðini kaydetti. Yasa koyucu bu hükmü düzenlerken, kefaleti istenen eþe rýza göstermesi gereken diðer eþin bu hakkýný kötüye kullanmasý ihtimaÜlkemizin sosyal yapýsý, okuma-yazma oraný ile doðuþtan velini nazara almamýþtýr. ya sonradan engelli durumuna düþen yurttaþlarýmýzýn durumunun yasa hükmünde nazara alýnmadýðýný vurgulayan Köse, "Yasa metniBu hal ve ihtimalde kefalete rýza gösterilmeyerek de aile ekonin lafzi yorum ile ve yasanýn 20. Maddesi çerçevesinde yorumlannomisinin zarara uðratýlmasý, muhtemel bir faydadan yoksun býramasý halinde uygulamada þekil þartýnýn katý olarak uygulanacaðý dükýlmasý ve hatta kefalete rýza isteyen eþin ticari hayatýnýn sona ermeþünülmektedir. Öte yandan yasada açýkça düzenlenmeyen bir husi dahi olasýlýk dâhilindedir. susta boþluðun uygulamada Yargýtay tarafýndan doldurulmasýný Yasa hükmünün uzun yýllar bu haliyle uygulanmasý haksýz olabeklemek erkler ayrýlýðý prensibine uygun düþmeyecektir. rak rýza verilmesi nedeni ile eþler arasýnda baþ gösterebilecek anlaþmazlýklardan kaynaklý boþanma taleplerinin artmasýna neden olaKefil olma da diðer hukuki haklar gibi hak ehliyetini ilgilendicak, bu þekilde de Anayasa ile güvence altýna alýnmýþ olan "Ailenin ren bir durumdur. Günümüzde basit bir abonelik sözleþmesinde daBirliði" tehlikeye sokulmuþ olacaktýr" uyarýsýnda bulundu. hi kefaletin arandýðý nazara alýndýðýnda anýlan yasa hükmünün vaki haliyle uygulanmasý halinde hak ehliyetinin sýnýrlanmasý söz konuMilletvekili Köse, bu maddeyle ilgili TBMM Baþkanlýðýna verdiði kanun teklifinde madde gerekçesi olarak þunlarý sýraladý: su olacaktýr ki bu durumun Anayasa' ya aykýrý olduðu açýkça ortadadýr. Keza engelli yurttaþlarýmýz için pozitif ayrýmcýlýðýn gerektiði."MADDE 1-. 6098 sayýlý yasanýn 584. Maddesine bir fýkra ni müþterek kabulde olduðu günümüzde engelli yurttaþlarýmýzýn haelenerek eþ rýzasýnýn haksýz olarak verilmemesi halinde hâkime yetyatýný zora koþacak ve hak ehliyetinin sýnýrlayacak vaki uygulama ki tanýnmalý, iþlemin aile ekonomisi için faydalý veya rýza isteyen isabetli deðildir. eþin ticari yaþamýnýn devamý için çok önemli veya zorunlu olduðunun tespiti halinde mahkeme tarafýndan "eþin kefalete rýza gösterÝzah olunan nedenlerle 6098 sayýlý yasanýn 583. Maddesine memesi halinin haksýzlýðýnýn ve kefil adayý eþin kefale vermesinin "Yasanýn mevcut hali ile uygulanmasý halinde, doðuþtan veya sonra aile ekonomisi yönünden uygunluðunun tespiti" hususunda hüküm ilgili uzuvlarýný kaybeden veya sakat olan kimseler, uzuvlarýný yazý tesis etme yetkisi tanýnmalýdýr. Konunun mahiyeti, aile ekonomisiyazmak için elveriþli olarak kullanamayan kimseler, okuma yazma nin korunmasý amacý nazara alýnarak uyuþmazlýðýn Aile Mahkemebilmeyenler, için "kefil olamama" sonucunu doðuracaktýr" þeklinsinde deðerlendirilmesinin ve yeni uyuþmazlýklarý ve aile içi huzurde bur fýkra eklenmesi uygun olacaktýr. Eklenecek bu fýkra ile bu suzluklarý engellemek maksadý ile uyuþmazlýðýn dosya üzerinden eksiklik ve ayrýlýk giderilecektir" dedi. deðerlendirilmesinin uygun olabileceði düþünülmektedir CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, 6098 sayýlý yasanýn 584. MADDE 2- Bu þekilde 6098 sayýlý yasanýn 584. Maddesinde Maddesindeki düzenleme ile aile ekonomisinin eþin kefaleti nedeni düzenlenen "kefalete eþ rýzasý" konusunda rýza istenen eþe tanýnan beklenmedik yük altýna girmesinin engellenmesi çabasý, bu husushakkýn kötüye kullanýlmasýnýn engellenebileceði deðerlendirilmektaki uyuþmazlýk ve yakýnlar nazara alýndýðýnda yerinde ve isabetli tedir"

Borç ertelemede son günler T

ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, tabii afetler nedeniyle yapýlacak borç ertelemesiyle ilgili karar gereðince müracaatlarýn 28 Eylül Cuma günü sona ereceðini bildirerek, “Üreticilerimizin bir an önce baþvuru yapmasýnda fayda var” dedi. Yazýlý bir açýklama yapan Þemsi Bayraktar, 28 Aðustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayýmlanan Bakanlar Kurulu kararýnýn, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren, 60 ilde sel-su baskýný, fýrtýna, aþýrý yaðýþ, aþýrý kar yaðýþý, dolu, don, kuraklýk, yýldýrým düþmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler nedeniyle ekiliþleri, ürünleri, hayvan varlýklarý, tesisleri veya seralarý en az yüzde 30 oranýnda zarar gören çiftçinin, Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatifleri’ne olan borçlarýnýn 28 Aðustos 2012 itibarýyla 1 yýl süreyle ertelenmesini içerdiðini hatýrlattý. Bayraktar, bu üretim sezonunda, sel-su baskýný, fýrtýna, aþýrý yaðýþ, aþýrý kar yaðýþý, dolu, don, kuraklýk, yýldýrým düþmesi ve hortum afetleri ve benzeri risklerin tarým ürünlerine önemli zarar verdiðine dikkat çekti.

MÜRACAAT ZÝRAAT BANKASI VE TARIM KREDÝ KOOPERATÝFLERÝNE YAPILACAK

Hemen hemen ülke genelini kapsayan afetlerin ardýndan TZOB’un çabalarýyla, afetlere maruz kalan ve bu afetler nedeniyle en az yüzde 30 oranýnda zarar gören çiftçi kayýt sistemine kayýtlý gerçek ve tüzel kiþi üreticilerin Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatifleri’ne olan düþük faizli kredi borçlarýnýn ertelendiðini bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: “Söz konusu kararnameyle; 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ekiliþleri, ürünleri, hayvan varlýklarý, tesisleri ve seralarý en az yüzde 30 oranýnda zarar gören ve bu durumlarý Ýl veya Ýlçe Hasar Tespit Komisyonlarýnca belirlenen gerçek veya tüzel kiþi üreticilerin Ziraat Bankasý ve Tarým Kredi Kooperatiflerinden kullandýrýlan ve kararýn yayým tarihi itibarýyla vadesi, taksit vadesi ve hesap devresi henüz gelmemiþ olmakla birlikte vadesi 1 yýl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük süre içinde olan tarýmsal kredi borçlarý, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatýna göre faiz tahakkuk edilmek suretiyle 1 yýl süreyle ertelendi. 28 Aðustos 2012 itibarýyla borçlarý vadesinden itibaren 90 günlük süre içinde olan veya tasfiye olunacak alacaklar hesaplarýna aktarýlmýþ bulunan gerçek ve tüzel kiþi üreticiler, 28 Aðustos 2012’den itibaren 1 ay içinde, kredi borçlarýnýn vadesi, taksit vadesi, hesap devresi henüz gelmemiþ olmakla birlikte 28 Aðustos 2012’den itibaren 1 yýllýk süre içinde dolacak olan gerçek veya tüzel kiþi üreticiler ise vadesinden, taksit vadesinden, hesap devresinden itibaren 1 ay içinde Ziraat Bankasý veya Tarým Kredi Kooperatiflerine müracaat etmeleri gerekiyor.” Söz konusu afetlerden zarar gören ve çok güç durumda kalan çiftçilerin yüzde 5 faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle de olsa borçlarýnýn ertelenmesinin olumlu olduðunu vurgulayan Bayraktar, þöyle devam etti: “Ancak kararnamenin sadece düþük faizli kredileri kapsamasý ve 60 il sýnýrlamasý uygulamalarý deðiþtirilmezse pek çok üreticimiz borç ertelemesinden yararlanamayacaktýr. Tabii afetler nedeniyle yapýlacak borç ertelemesi kapsamýndaki il sayýsýnýn 60’dan 81’e çýkarýlmasýyla ilgili Hazine Müsteþarlýðý’nca yapýlan çalýþma-

Eczacýlar Odasý Baþkaný Þefkat Güler, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý’ný ziyaret etti.

‘Kýskanmamak mümkün deðil’

Eczacýlar Odasý’ndan SMMMO’ya hayýrlý olsun ziyareti

E

czacýlar Odasý Baþkaný Þefkat Güler, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Oda Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý ziyaret ederek, yeni hizmet binalarýnýn hayýrlý olmasýný diledi. Geçtiðimiz günlerde açýlýþý yapýlan yeni hizmet binasý ile ilgili beðeni ve görüþlerini, "Kýskanmamak mümkün deðil." sözleriyle dile getiren Þefkat Güler, sivil toplum kuruluþlarýnýn bu tür hizmet mekanlarýna sahip olmasýnýn, meslek guruplarýnýn yanýsýra Çorum için de önemli birer kazaným olduðunun altýný çizdi. Ziyaretten

duyduðu memnuniyeti dile getiren SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým da teþekkür konuþmasýnda, muhasebeci ve mali müþavirlik mesleðinin tüm kurum ve kuruluþlara hizmet

veren yönü olduðunu hatýrlatarak, "Tüm meslek guruplarý, kurum ve kuruluþlara hizmet üreten bir meslek örgütü olarak, birlikte yaþadýðýmýz þehrimize olan sorumluluklarýmýzý her anlamda yerine

getirmeye hazýrýz." dedi. Mesleki konularýn ele alýndýðý ziyarette Eczacýlar Odasý ve SMMMO'nun bazý yöneticileri de hazýr bulundu.

Ar-Ge’ye yüzde 75 destek Þemsi Bayraktar nýn bir an önce tamamlanarak uygulamaya girmesi gerekir. Beklenti içinde olan ve ödeme sýkýntýsý yaþayan üreticilerimiz ne yapacaklarýný bilememektedir. Düþük faizli kredi dýþýnda da kredi kullanan üreticilerimizin de borçlarýnýn ertelenmesi, üreticilerimizin üretime devamý bakýmýndan büyük önem arz etmektedir. Yeni üretim döneminde yýllýk gelirinin önemli bir bölümünü kaybetmiþ ve ödeme güçlüðü içine düþmüþ üreticilerimiz, baþta girdi kullanýmý olmak üzerde krediye ihtiyaç duymaktadýr. Söz konusu kararýn üreticilerimiz için taþýdýðý önem dikkate alýnarak ivedilikle gerekli çalýþmalarýn tamamlanmasý büyük önem arz etmektedir. Ayrýca, üreticinin yeni üretim döneminde de tefecilerin eline býrakýlmadan kredi kullanabilmesiyle ilgili gerekli tedbirler alýnmalýdýr.”

KARAR KAPSAMINDAKÝ ÝLLER

Kararname ise; Adana, Afyonkarahisar, Aðrý, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydýn, Bartýn, Bayburt, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gümüþhane, Hatay, Iðdýr, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kýrþehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uþak, Van, Yalova, Yozgat ve Zonguldak illerindeki tabii afetleri kapsýyor.

KARAR KAPSAMINA ALINACAK ÝLLER

Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar’ýn kendisini ziyaretinde, 60 ile ek olarak Adýyaman, Artvin, Balýkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Kýrýkkale, Kýrklareli, Mardin, Ordu, Rize, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak ve Tekirdað illerinin de tabii afetler nedeniyle yapýlacak borç ertelemesi kapsamýna alýnmasýyla ilgili Hazine Müsteþarlýðý’nca çalýþma yapýldýðýný bildirmiþti.(ÝHA)

Þefkat Güler, yeni hizmet binasýnýn hayýrlý olmasýný diledi.

Bakan Nihat Ergün, Ar-Ge çalýþmalarýna yüzde 75 destek verdiklerini belirterek, 'Kimse yerim dar diyemez' dedi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, araþtýrma ve geliþtirme (AR-GE) çalýþmalarýna yüzde 75 destek verdiklerini belirterek, "Geline oyna demiþler, yerim dar demiþ. Yerini geniþletmiþler, yenim dar demiþ. Oynamaya niyeti yok. Biz hiç kimsenin yerim dar, yenim dar diyemeyeceði avantajlar getirdik. AR-GE'nin yüzde 75'ini biz karþýlýyoruz" dedi. Bakan Ergün, Kocaeli Sanayi Odasý Meclis toplantýsýna katýldý. '2023 hedeflerine ulaþmada Kocaeli sanayisinin rolü' konulu bir konuþma yapan Ergün, Türkiye ekonomisini de deðerlendirdi. "Türkiye ekonomisi Avrupa'da yaþanan krizlere raðmen baþarýlý þekilde yolunu devam etmektedir." diyen Ergün, þöyle devam etti: "Ekonomimiz bu yýlýn ilk çeyreðinde 3.3, ikinci çeyreðinde 2.9'luk bir büyüme gerçekleþtirdi. Yani ilk yarýsýnda 3,1 büyüme yakalandý. Geçen yýlki büyümeyle mukayese edildiðinde bu rakam düþük kaldý. Zaten biz de orta vadeli bir programda yýlýn tamamý için yüzde 4'lük bir büyüme hedefledik. Niye? Avrupa'daki, dünyadaki geliþmeleri, bunun bizim ekonomimize etkilerini dikkate aldýðýmýz için, içeride de bir soðutma çalýþmasý yapýldýðý için, kredi kullaným miktarlarý daraltýldýðý için, yüzde 9'luk büyüme yerine yüzde 4'lük büyüme öngörüldü. Bizim toplumumuz biraz daha duygusal olduðu için, heyecanlý þeyleri sevdiði için hep büyük büyümeler hep hýzlý büyümeler olsun isteniyor. Sürekli büyürsünüz, sürekli üretir ve stok yaparsýnýz kimse o stoklarý görmez. Sonra o stoklar baþýnýza bela olur. 10 yýl üretemezsiniz. Sizin yaþadýðýnýz o heyecan, sizin gelecek 10 yýlýnýza mal ocaksa o heyecaný yaþamanýn bir anlamý var mý? O zaman da daha sakin olmak, daha heyecanlý olmaktan tercih edilebilir bir þey olur. Þimdi bu sakin dönem niye? Önümüzdeki yýllarý iyi yönetebilmemiz adýna bu dönemi sakin geçirmemiz gerekiyor." Bakan Ergün, katma deðeri yüksek ürünlerin üretilmesinin önemine vurgu yaptý. Ergün, þunlarý kaydetti: "Türkiye'nin ekonomik hedeflerini gerçekleþmesinde reel sektörün oynayacaðý rol son

derece kritik bir rol. Çok üretmenin yanýnda, nitelikli, yenilikçi ve yüksek katma deðer içeren ürünler üretmemiz lazým. 500 milyarlýk ihracat rakamýna böyle ulaþabiliriz. Sadece çok üreterek ulaþamayýz. Nitelikli, yüksek katma deðeri yüksek, ileri teknoloji ürünler üreterek ulaþabiliriz. Sürümden kazanma anlayýþý geçerliliðini kaybediyor. Bilgi, teknoloji, tasarým marka deðeri katmamýz gerekiyor. O tür ürünlere doðru yönelmemiz gerekiyor. Bu bir süreç, bir günde olabilecek bir durum deðil. Ama hýzlý bir þekilde o süreci takip edersek o noktaya gelebiliriz.” Bakan Ergün, üniversite sanayici iþbirliðinin geliþtirilmesinin önemine vurgu yaptý. Üniversite ile sanayicinin doðrudan iliþki içerisinde olmasý gerektiðini kaydeden Nihat Ergün, "Teknoparklara ilgi gösterin. Biz þimdi 50 adamý nereden bulalým AR-GE'yi kuralým diyebilir. Yüksek katma deðerleri ürünlere ulaþmak için AR-GE yapmak gerekiyorsa onun tek yeri kendi fabrikanda ARGE merkezi kurmak deðil, bir ekosistem içinde çalýþan teknoparklar var. Teknoparklarda beþ on kiþinin üç beþ kiþin yaptýðý AR-GE'nin sizin yüksek katma deðerinize, teknolojinize çok büyük faydasý olacaktýr." diye konuþtu. Ergün, AR-GE'nin yüzde 75'ni devletin karþýladýðýnýn altýný çizerek, þunlarý aktardý: "Bir proje yaptýðýnýz zaman iki yýllýk araþtýrma gerekiyor. Ýki yýl içinde 5 milyon harcayacaksýnýz. Tamam kardeþim 5 milyonun 3.5, 4 milyonunu nakit olarak ben vereceðim. O iki yýl boyunca senin elin yüzde 25 taþýn altýnda olacak, benim elim yüzde 75 taþýn altýnda olacak. Üniversite sanayi iþbirliðinde, ara mekanizmalar kurduk. Ama sanayimiz, üniversite sanayici iþbirliðine ne kadar yatkýn? Eskiden þöyle deniyordu, oyna bakalým. Geline oyna demiþler yerim dar demiþ. Yerini geniþletmiþler yenim dar demiþ, oynamaya niyeti yok. Biz hiç kimsenin yerim dar, yenim dar diyemeyeceði avantajlar getirdik. Yüzde 75'ni biz karþýlýyoruz. Ne yerim dar diyebilirsin, ne yenim dar diyebilirsin. Hepimiz rolümüzü iyi oynayacaðýz. Üniversite var, sanayi de var, arada yüzde 75 destek var. Niye oynamýyoruz o zaman? Nasrettin Hoca'nýn iþi gibi oluyor o zaman. Yað var, þeker var, un var. Niye helva yapmýyoruz? Biraz bu konulara ilgi duymamýz lazým."


Altýn fiyatý yükselecek

PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

G

eçtiðimiz yaz aylarý itibariyle yükseliþe geçen altýn fiyatlarý kuyumcu esnafý sýkýntýya sokuyor. Bu yýlýn en yüksek deðerine ulaþan atlýn fiyatlarý, satýþlarýn azalmasýna sebep oldu. Ziynet ve çeyrek altýnýn daha çok satýldýðýný söyleyen kuyumcu esnaf 'Fiyatlarýn yükselmesiyle altýn satýþlarý azaldý. Ýnsanlar artýk düðün için altýn alamýyor. Altýn alan vatandaþlar da genellikle birikim yapmak için alýyor' dedi.

yükselmesinden dolayý bir ay öncesine göre satýþlar zayýfladý. Çeyrek ve yarým altýnýn daha çok satýldýðý bu dönemde altýn fiyatlarýnýn daha da yükseleceði söyleniyor. Ekonomik bozukluk ve küresel krizin devam etmesinden dolayý geçen aylara göre altýn fiyatlarýnýn yükseliþe geçtiði söyleyen kuyumcular 'satýþlar düþük, fiyatlarda daha da yükselme olabilir' dedi. Dün saat 10.30 itibariyle altýn fiyatlarý; gram altýn 103 TL, çeyrek altýn 169 TL, yarým altýn 338 TL, tam altýn 685 TL.

'Satýþlar azaldý' Altýn

fiyatlarýnýn

Altýn fiyatlarý bu yýlýn en yüksek deðerine ulaþtý.

Kýrtasiye masrafý pazarý vurdu Okullarýn açýlmasý vatandaþýn harcamalarýný artýrdý. Tasarruf pazara da yansýdý.

Ç

Sinpaþ en büyük 50 konut markasý arasýnda

Geçtiðimiz yaz aylarý itibariyle yükseliþe geçen altýn fiyatlarý kuyumcu esnafý sýkýntýya sokuyor.

H

emþehrimiz Avni Çelik’in sahibi olduðu Sinpaþ Yapý, Türkiye’nin en büyük 50 konut markasý arasýnda yer alýyor. Özellikle Aðaoðlu, Mesa ve Sinpaþ’ýn göz kamaþtýrýcý bir performansla bu sektördeki markalaþmanýn önünü açtýklarý söylenebilir.

Ekonomist'in bu yýl ikincisini gerçekleþtirdiði 'Türkiye'nin 50 konut markasý' araþtýrmasý sonuçlandý. Konut alanýnda markalaþmayý özendirmek için 2 bin CEO ve üst düzey yöneticiyle yapýlan ankete 463 yanýt geldi. Economist araþtýrmanýn duyurusunda, ‘Özellikle Aðaoðlu, Mesa ve Sinpaþ’ýn göz kamaþtýrýcý bir performansla bu sektördeki markalaþmanýn önünü açtýklarý söylenebi-

lir’ ifadesini kullandý. Yanýtlara göre Türkiye'nin en güçlü 50 konut markasý þu þekilde (Alfabetik sýra ile yazýlmýþtýr): Aðaoðlu Ýnþaat, Akfen, Akiþ Ýnþaat, Aktürk Yapý, Alarko, Altýnkoza, Ant Yapý, Artaþ Ýnþaat, Astaþ, Aþçýoðlu, Bay Ýnþaat, Bayraktar Ýnþaat, Büyükhanlý, Dap Yapý, Dekon Ýnþaat, Demir Ýnþaat, Dolunay Ýnþaat, Dumankaya, Dündar Ýnþaat, Eczacýbaþý Gayrimenkul, Emay, Eston Yapý, Eroðlu Yapý, Folkart, Garanti Koza, Gül Ýnþaat, Ýnanlar, Keten Ýnþaat, Koray, Krea, Kuzu Ýnþaat, Maya Ýnþaat, Mesa, Nef Yapý, Ofton Ýnþaat, Polat Ýnþaat, Regnum, Rixos, Sadýkoðlu Ýnþaat, Seba, Sinpaþ, Soyak, Sur Yapý, Taþyapý, Tekfen, Teknik Yapý, Tepe Ýnþaat, Torunlar GYO, Varyap, Zorlu Yapý.

orum'un en önemli halk pazarý olan Çarþamba Pazarý'nýn esnafý, bu hafta meyve-sebze satýþlarýnýn azaldýðýný söyledi. Pazar esnafýna göre satýþlarýn azalmasýnýn en büyük nedeni, okullarýn bu ay açýlmýþ olmasýndan dolayý vatandaþlarýn kýrtasiye-okul masraflarý. Geçen hafta da ayný konudan yakýnan pazarcýlar, talep olmamasý nedeniyle ürün fiyatlarýný geçen haftaya göre bu hafta daha düþük tutuklarýný ancak yine de vatandaþlarýn pazara bekledikleri kadar ilgi göstermediðini söylediler. Okullarýn açýlmasý, kýþ sezonun henüz baþlamamasý ve havalarýn sýcak olmasýndan dolayý satýþlarýn azaldýðýný söyleyen pazarcýlar, 'havalarýn sýcak olmasý ve okullarýn açýlmasý satýþlarý durgunlaþtýrdý' dediler.

Pazarcýlar iþlerin hareketlenmesini bekliyor.

Çarþamba Pazarý'nda turþuluk sezonu bu hafta açýldý.

Turþuluklar tezgâhlarda

Çarþamba Pazarý'nda turþuluk sezonu bu hafta açýldý. Pazarcýlar, domatesten salatalýða, biberden sarýmsaða turþuluk ürünlerini tezgâhlarýna dizdiler. Pazarcýlar, özellikle gelecek haftadan itibaren turþuluk satýþlarýnýn artmasýný bekliyorlar. Çarþamba Pazarý'nda satýþa sunulan bazý meyve-sebzelerin fiyatlarý þu þekilde: domates 750 KR, salatalýk 1 TL, patlýcan 1 TL, acur 1 TL, ýspanak 1,5 TL, patates 50 KR.

Pazar yerlerinde sorunlar bitmiyor…

Caddelere ihbar düðmesi E

mniyet Genel Müdürlüðü, 'Sýrdaþ Polis Ýhbar Hattý' adý verilen yeni bir sistem kurdu. Buna göre vatandaþlar, sesli mesajla çevresinde meydana gelen cinayet, hýrsýzlýk, yaralama ve çocuk istismarý gibi olayý, anýnda polise ihbar

edebilecek. Þehir merkezlerinde çeþitli noktalara kurulacak cihazlarýn 'Ýhbar Butonu'na basan vatandaþlar sesli mesaj býrakabilecek. Ýhbarcýlarýn sesli çaðrýlarý hariç hiçbir özel bilgisi sisteme düþmeyecek. Bu sayede vatandaþlarýn ihbarlarýný rahatlýkla

yapabilmesinin yolu açýlýrken, sisteme düþen ihbarlar, anýnda olayýn meydana geldiði en yakýn polis merkezlerine iletilecek. Söz konusu projenin pilot olarak uygulamaya konulduðunu belirten emniyet kaynaklarý, bu sayede yüzlerce ihbarýn geldiði bilgisini verdi.

7

Çarþamba pazarý alanýnda yapýlan inþaat pazarcýlara engel oluyor. Yapýlan inþaattan dolayý pazaryerinin daraldýðýný söyleyen pazarcýlar bu durumdan þikâyetçi. Öte yandan pazartesi pazarýnda, pazarcýlarýnýn yerlerinin belirli olmamasý ve derenin kapatýlmamasýndan dolayý yaþanan aksaklýklar pazarcýlarý zor duruma sokuyor.

Pazarcýlar, 'havalarýn sýcak olmasý ve okullarýn açýlmasý satýþlarý durgunlaþtýrdý' dediler.


8

Ö

PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Özgür Eðitim Sen farklý bir ses oluyor’

zgür Eðitim-Sen Çorum deyse "Bana partini söyÞubesi’nin bu haftaki le sana sendikaný söylekonuklarý Özgür Eðitim-Sen yeyim" ya da tam tersi Genel Sekreteri Abdulbaki "Bana sendikaný söyle Deðer ve Örgütlenme Genel sana partini söyleyeyim" Sekreteri Ali Aydýn oldu. biçiminde özetlenebile‘Türkiye’de Kamu Sendikacek bir ironi yaratmýþtýr. cýlýðý ve Özgür Eðitim-Sen’ Sosyo-ekonomik baþlýklý sunum, geçtiðimiz bir farklýlýða yaslanmaCumartesi akþamý dernek sadan salt ideolojik ya da lonunda yapýldý. Çok sayýda politik tercihlerin bir katýlýmcýnýn izlediði prograürünü olan parçalanmýþmý, Ýl Genel Sekreteri Ömer lýk içerisinde yer tutan siÝslam yönetti. yasal partiler ve onlarýn Seminerde konuþan Özkardeþ sendikalarý politik gür Eðitim-Sen Genel Sekrerekabetten zerrece taviz teri Abdulbaki Deðer, Türkivermeden bugüne kadar ye'de eðitimin durumunu ko‘Türkiye’de Kamu Sendikacýlýðý ve Özgür Eðitim-Sen’ baþlýklý sunum yapýldý. özgürlük, hak, hukuk, nuþtukça ya da eðitim alanýnadalet, eþitlik gibi kavda toplumun farklý kesimleri ramlarý bir grup mücadetarafýndan zaman zaman ya lesinin egoizmi içerisine ortaklaþa ya da ayrý ayrý dile sýðdýrmýþlar ve merkezgetirilen sorun baþlýklarýný den/devletten tüm bu gördükçe, bunlarýn salt eðitim kavramlarýn karþýlýðý olaalanýna özgü meseleler olmacak uygulamalarý kendiyýp, Türkiye'nin sosyo-politik leri için isterlerken karþýt ya da siyasal yapýsý ile ne kaya da politik rakip olarak dar da sýký sýkýya ilintili oldugördükleri tarafa ise duðunun daha iyi anlaþýldýðýný yarsýzlaþmýþlardýr. söyledi. Bu noktada artýk siBöyle bir durumun kenyasal angajman dozu dilerini tartýþma baþlýklarýný yüksek bir "arka bahçe" belirli bir tarihsel, sosyolojik, sendikacýlýðý ile tüm dersiyasal bir zemin üzerinden di, kendisi olarak göranlamaya, kavramaya ve dükleri için rant paylaþýokumaya zorladýðýný belirten mýnýn kârlý tarafý çýkmak Toplantýya sendika üyeleri katýldý. Deðer, þöyle devam etti; için oynanan bir oyunun “Kuþkusuz böyle bir okumaoyuncularý vardýr. Böylenýn anlamayý kolaylaþtýrýcý ve bizlerin de içinde yer aldýðý bu fotoðrasi bir oyunun içinde olmak kamu sendikalarýný, meseleleri esastan sorfý netleþtirici bir yaný var. Öte yandan Türkiye'de sosyal ve siyasal gulayabilme gücünden ve ufkundan mahrum býraktýðý gibi öneri ve taalanda yer tutan toplumsal hareketleri ve hareketliliði de anlamak ve leplerini ise sistem içi tadilat ve pansuman seviyesinde tutarak güdükbugüne dair gerçekliði görmek açýsýndan böyle bir okumanýn hem leþtirmiþtir.” önemli hem de zorunlu olduðunu düþünüyorum. ‘Özgür Eðitim-Sen, Türkiye’de duymaya alýþýk olmadýðýmýz bir Modernlik olarak kodlanan dönem ya da durumun en önemli kusesi yükseltiyor’ rumsal yapýsý kuþkusuz modern ulus-devletlerdir. Türkiye'nin CumhuÖzgür Eðitim-Sen Örgütlenme Genel Sekreteri Ali Aydýn ise seriyetle birlikte inþasýna giriþilen ulus-devlet projesi Osmanlý’dan devminerde yaptýðý konuþmasýnda þunlarý dile getirdi; “Özgür Eðitim-Sen ralýnan çok kültürlü toplum yapýsýnýn 19. yüzyýlýn pozitivist paradigalternatifi olmaksýzýn bir yer tutmaktadýr. Kendisini baðlý bulunduðu masý temel alýnarak homojen bir ulus yaratmak için dönüþtürülmesini özgürlük ve adalet gibi deðerler üzerinden konumlandýran ve bu doðöngörüyordu. Özellikle 20'lerin ikinci yarýsýnda baþlayan devletin tek rultuda geliþtirdiði söylem ve eylemlilik içinde faaliyetlerini sürdüren belirleyici aktör olarak sosyal, siyasal ve ekonomik alana bütünüyle Özgür Eðitim-Sen, kategorik ve ezberlenmiþ kabullerin içine sýkýþan nüfuz ettiði süreç devletin ve temel aldýðý ideolojinin dýþýnda hiçbir kamu sendikacýlýðýnda toplumun tüm bileþenlerine açýk yüzüyle, kenaktöre meþru bir zemin býrakmadý. Bu durumun Türkiye'de ortaya çýdisi için istediðini bir baþkasý için de isteyebilme erdemi ve sorumlukardýðý sosyolojik ve politik gerçeklik ise merkez-çevre ayrýþmasý olluðuyla, ezber bozan ve oyun bozan çýkýþýný herkes için adalet herkes du. Çevrede yer alanlar homojen bir bütün olmayýp politik parçalaniçin özgürlük sloganýyla perçinleyen ve baðýmsýz duruþundan taviz mýþlýðýn taraflarýydýlar. vermeyen kararlýlýðýyla Türkiye'de bugüne kadar duymaya alýþýk olSað, sol ya da Ýslamcý vurgularý olan ve dönem dönem merkezin madýðýmýz bir sesi yükseltiyor. birer ötekisi olarak kodlanan ve politik parçalanmýþlýðýn bir tarafý koBu sesin varlýðý ayný zamanda Özgür Eðitim-Sen ve diðer kamu numunda olan bu grup ve hareketler devletin yegane belirleyici aktör sendikalarý arasýndaki derin zihniyet farkýný gösteriyor. Özgürlük ve olarak konumlandýðý böylesi bir siyasal sistemde kendi sorunlarýnýn adalet temelinde toplumun tüm kesimlerini kuþatan ve bu yönüyle de çözümünü iktidar üzerinden çözebileceklerini düþündüler. Dolayýsýyaslýnda derleyen ve toparlayan bir misyonla toplumun kalýplar ve þabla iktidarý ele geçiren ve iktidarýn imkanlarýna sahip olan hem merkelonlar üzerinden kafese alýnma ve çatýþma/ayrýþma eksenine mahkum ze yerleþecek hem de gerçekleþtirmek istediklerini iktidarýn imkânlaedilme giriþimine karþý toplumsal hareketliliðin yeni yönelimini temrýný kullanarak gerçekleþtirebilecekti. sil ediyor. Burada dikkat edilmesi yahut dikkat çekilmesi gereken nokta Ýdeoloji temelli, statik,baðlý bir konumda deðil, ilke ve deðer teböyle bir toplumsal siyasal atmosfer içerisinde kendisini öteki olarak melli muhkem bir yerde duran Özgür Eðitim-Sen kategorik olarak behissedenler de dahil olmak üzere iktidar odaklý böyle bir mantýksal lirlenmiþ bir karþýtlýk/yandaþlýk konumlanýþýný boþa çýkarýyor. kurgunun hemen hemen her kesim için söz konusu edilebileceðidir. Kimseyi ötekileþtirmeden ve kimseyi yok saymadan, toplumun Ýþte kamu sendikalarýnýn faaliyette bulunduklarý sosyal, siyasal alanýn kardeþlik ve birlikte yaþama becerisi üzerinden ortaya koyduðu derin genel çerçevesi budur. tarihsel tecrübeye yaslanarak özgürlükçü çizgisini sürdürürken kimAvrupa tarihinde, feodal üretim biçiminden kapitalist üretim biden gelirse gelsin ve kime karþý olursa olsun her türden dayatma ve çimine geçiþ ve sanayi toplumunun ortaya çýkýþý ve önce burjuvazinin zorlamaya karþý güçsüzün,ezilenin ve adalet arayanýn yanýnda duruardýndan iþçi sýnýfýnýn oluþumu ile; gerekli tarihsel, sosyal ve ekonoyor. mik arka planý hazýr hale gelen bir sendikalaþma gerçeði var. Bugün bir anlamda 20. yüzyýlýn muhasebesi üzerinden þekilleDolayýsýyla sendikal mücadele Avrupa için söz konusu edersek nen bir dünyada yaþýyoruz. Farklý aidiyet ve baðlýlýklarýn, kimliklerin son derece berrak ve anlaþýlabilir bir zeminde boy vermiþtir. Lakin taçeþitliliði içinde kendilerini görünür kýldýðý, siyasal alanýnda artýk gerihsel ve sosyolojik olarak farklý bir gerçekliðe yaslanan Türkiye'de niþleyerek farklý duyarlýlýklarýn (etnik,dinsel,cinsiyet,çevre vb.) siyasendikalaþma ve sendikal mücadele hem Avrupa'dakine benzer bir arsal bir ifade biçimine dönüþtükleri bir zamanda artýk ister sendika iska plandan mahrumdur hem de ülkenin siyasal atmosferinin belirleyiter farklý bir örgütlenmenin artýk sadece kendisi için söylediklerinden ciliði altýndadýr. Þimdi ülke olarak elimizde bu durumun yarattýðý çarziyade baþkasý için de neler söylediði ya da söyleyeceði baþkasýna ne pýklýklar ile malul bir bakiye bulunmakta. ölçüde bir alan açtýðý önem kazanmaktadýr. Bunun önemini kavramaSiyasal partilerin politik parçalanmýþlýk içerisinde yer tutan baþat yan her türden yapý soðuk savaþ dönemine sýkýþan ve bugüne gelemeaktörler olarak kendilerinden yahut kendilerine yakýn dernek, vakýf, yen anlayýþlarýn birer numunesi olmaya mahkumdurlar.” sendika benzeri yapýlar ile belli bir siyasal mücadeleyi yürüttükleri söylenebilir. Bu ise parti-sendika alaþýmýný ortaya çýkarmýþ ve nereProgram soru cevap bölümü ile sona erdi.

Gümrüklere bin 500 memur alýnacak ümrük ve G Ticaret Bakanlýðý, 10 gün

içinde yeni personel alýmý yapýlacaðýný duyurdu Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, bin 500 personel alýmý yapacaðýný bildirdi. Bakanlýðýn internet sitesinde yapýlan duyuruya göre, ''Ýlk Defa Yapýlacak Atamalar Hakkýnda Yönetmelik'' hükümleri doðrultusunda yapýlacak personel alýmý için baþvurular, 1-10 Ekim 2012 tarihleri arasýnda

yapýlacak. Muhafaza memuru kadrosuna 800, memur kadrosuna 400, muayene memuru kadrosuna da 300 personel alýnacak. Belirtilen kadrolara, 8-18 Kasým tarihleri arasýnda yapýlacak sözlü sýnav sonrasý açýktan atama yapýlacak. Sözlü sýnava girmek isteyenler, Bakanlýðýn ''www.gtb.gov.tr'' internet sitesinde yer alan iþ talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat edebilecek.

Sözlü sýnavda adayýn, kavrama, muhakeme ve ifade yeteneði, liyakati, temsil kabiliyeti, davranýþ ve tepkilerinin mesleðe uygunluðu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve

inandýrýcýlýðý, bilgi düzeyi, genel yeteneði ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik geliþmelere açýklýðý 100 tam puan üzerinden deðerlendirilecek. Sözlü sýnavda

en az 70 puan alanlar baþarýlý sayýlacak ve adaylarýn baþarý puaný, KPSS puaný ile sözlü puanýnýn aritmetik ortalamasý alýnarak hesaplanacak. Dünya Bülteni

Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý, 10 gün içinde yeni personel alýmý yapýlacaðýný duyurdu

Tahir Eþkil mazbata aldý Eðitim Bir Sen Çorum Þube yönetimi dün Merkez Ýlçe Seçim Kurulu’na gitti.

E

ðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkanlýðý’na seçilen Tahir Eþkil, dün Merkez Ýlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatasýný aldý. Sendikanýn Çorum þubesinin uzun yýllar yönetim kurulu üyeliðini yapan Tahir Eþkil, Baþkan Mustafa Baþbekleyen’in Ýstanbul’a tayin olmasýnýn ardýndan Çorum Þube Baþkanlýðý’na seçildi. Eþkil, bazý sendika yöneticileri ile birlikte dün Merkez Ýlçe Seçim Kurulu’na giderek mazbatasýný aldý.

S

Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkanlýðý’na seçilen Tahir Eþkil mazbata aldý.

‘Bozlaklarýn usta ismini kaybettik’

ozanýmýza Allah'tan rahmet, yakýnlaaðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný rýna ve tüm milletimize baþsaðlýðý diAhmet Saatçi, milyonlarca seveni olan Neþet Ertaþ'ýn ölümüyle ilgili liyoruz.” dedi. yaptýðý yazýlý açýklamada, “Ozanlýk Saatçi, açýklamasýna þunlarý da geleneðinin son kuþak temsilcilerinekledi; “Halk büyük destek vermiþ den, içinde bulunduðumuz yüzyýla ve Neþet Ertaþ adeta yaþayan bir efsöylediði türküler ve gönül dünyamýza sane olmuþtur. Unesco tarafýndan yakattýklarýyla damgasýný vuran Neþet þayan insan hazinesi kabul edilen ErErtaþ’a Allah'tan rahmet, geride kalantaþ, 25 Nisan 2011 tarihinde ÝTÜ larýna, sevenlerine ve milletimize baþDevlet konservatuarý tarafýndan fahri saðlýðý diliyorum.” dedi. doktora ödülüne layýk görülmüþtür. Orta Anadolu yöresine ait okuduMilyonlarýn gönlünde taht kuran ve ðu bozlaklarla milletin gönlünde Ahmet Saatçi sevgisi devam edecek olan büyük oza"Bozkýrýn Tezenesi" olarak yer eden Ernýmýza tekrar Allah'tan rahmet dilerken, sevenletaþ’ýn yaþamý boyunca babasý Muharrem Ertaþ rin seni ve eserlerini unutmayacak, kalbinde yaþakaynaklý pek çok türküyü de kültürümüze kazandýrdýðýný söyleyen Saatçi, “Sendika olarak büyük

S

Hemþirelik lisans tamamlama baþvuru süreleri uzatýldý

aðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, hemþirelik lisans tamamlama baþvuru sürelerinin uzatýldýðýný bildirdi. Saðlýk Sen tarafýndan Erzurum Üniversitesi Uzaktan Eðitim Merkezi Müdürlüðü (ATAUZEM) ile yapýlan görüþmeler sonucunda Hemþirelik Lisans Tamamlama Programýna baþvuru süresinin 5 Ekim 2012 Cuma gü-

nü mesai bitimine kadar uzatýldýðýný kaydeden Saatçi, “Hemþirelik Lisans Tamamlama Programýna Saðlýk Meslek Liseleri'nin Toplum Saðlýðý bölümü ile Hemþirelik mezunu olup ön lisans diplomasýný "Saðlýk Teknikeri" unvaný ile almýþ olanlar da baþvurabilecekler. Saðlýk Meslek Liseleri'nin Hemþirelik bölümünden veya Toplum Saðlýðý bölümün-

den mezun olmayýp Saðlýk Teknikeri ön lisans diplomasý alanlarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir. Baþvuru þartlarý tutan ve talep eden yardýmcý saðlýk personelinin sendikamýz tarafýndan saðlanan bu fýrsatý deðerlendirmesini diler, müracaat eden ve etmeyi düþünenlere þimdiden hayýrlý olsun diyerek baþarýlar dile-

Türkiye, hastaneye baþvuruda Avrupa'yý geçti

T

ürkiye'de kiþi baþýna yýllýk hastaneye baþvuru sayýsý 8,2'yle OECD ortalamasýný geçti Türkiye'de kiþi baþýna yýllýk hastaneye baþvuru sayýsý 7,3'ten 8,2'ye çýktý. OECD ülkelerinde bu rakam ortalama 6,4 olurken Ýsveç'te 2,9, ABD'de 3,9 civarýnda. Türkiye'de hekime yapýlan müracaat sayýsý rekor seviyeye ulaþtý. Saðlýk Bakanlýðý rakamlarýna göre özel-kamu tüm saðlýk kuruluþlarýna 2010'da 539 milyon baþvuru gerçekleþirken, 2011'de bu sayý 72 milyon artarak 611 milyona çýktý. Nüfusun yýllýk ortalama 1,3 milyon kiþi arttýðý göz önünde bulundurulduðunda, hekime baþvuru sayýsýndaki bu artýþ dikkat çekti. Yeni rakamlarla Türkiye'de kiþi baþýna yýllýk hastaneye baþvuru sayýsý 7,3'ten 8,2'ye çýktý. OECD ülkelerinde bu rakam or-

talama 6,4 olurken Ýsveç'te 2,9, ABD'de 3,9 civarýnda. Hekime müracaat sayýsýnýn bu yýlýn ilk 8 ayýnda ise 500 milyona yaklaþtýðý ifade ediliyor. Türkiye'de saðlýkta dönüþümle hastaneye ve hekime ulaþýmýn kolaylaþmasý artýþýn son dokuz yýlda geldiði noktayý gösteriyor. 2002 yýlýnda hekime müracaat 209 milyon iken geçen sene bu rakam 611 milyona ulaþtý. Hekime baþvurunun yüzde kýrký birinci basamakta, yüzde altmýþý da ikinci ve üçüncü basamakta gerçekleþiyor. Hekime en çok baþvuru yýllýk kiþi baþý 9,2 ile Doðu Karadeniz Bölgesi'nde oldu. Onu 9,1'le Ege izledi. En az baþvuru ise yýllýk 6,4 baþvuru ile Orta Anadolu'da gerçekleþti.Devletin ikinci ve üçüncü basamak saðlýk kuruluþlarýna ödediði para da 2011 yýlýnda 3 milyar 379 milyon

lira arttý. Artýþýn temel sebepleri dikkat çekici: "Tam tedavi olamayan ya da gittiði doktordan memnun olmayan hasta grubunun doktor doktor gezmesi, hekimlerin kompleks vakalardan uzak durarak onlarý baþka doktorlara yönlendirmesi, çok hasta bakana daha fazla kazanç saðlayan performans sistemi ve vatandaþýn haberi olmadan muayene edilmiþ gibi gösterilerek devletin zarara uðratýlmasý." Baþvuru fazlalýðý en çok gerçek hastalarý maðdur ediyor. Esas bakýlmasý gereken hastalar geri planda kalýyor. Öneri noktasýnda sevk zinciri ilk sýrada yer alýyor. Buna göre durumu acil olmayan hastalar önce aile hekimine giderek oradan 2. ve 3. basamaktaki hastanelere duruma göre yönlendirilecek. Geçmiþte birkaç ilde uygulanan sistem daha sonra ertelenmiþti.


PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

9

Uslu görüþtü, Gazi’nin Hitit’e desteði sürecek AK

Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete iliþkin

yapýlan açýklamaya göre, Uslu, Hitit Üniversitesi ile devam eden ortak çalýþmalarýndan dolayý Rektör Büyükberber'e teþekkür ederek, bu birlikteliðe vesile olmasýndan duyduðu mutluluðu dile getirdi.

Uslu, Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan ile kurulan bu güzel diyaloðun sürdürülmesinin Çorum'a büyük katký saðlayacaðýný, sürecin iyi deðerlendirilerek somut projelerle sonuçlandýrýlmasý

gerektiðini söyledi. Uslu, "Çorum yükseköðrenim hizmetlerini kýsa bir süre öncesine kadar en köklü üniversitelerimizden biri olan Gazi Üniversitesine baðlý fakülte ve yüksekokullardan

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

alýrken, bugün Hitit Üniversitesi olarak hýzla büyüyen ve geliþen bir üniversiteyiz. Burada ilimize üniversitenizin destek ve katkýlarýný göz ardý edemeyiz. Bundan sonra da desteklerinizin devam edeceðine inanýyorum. Ýnþallah kýsa bir süreçte de üniversitemiz kampüs ve son derece modern yeni Týp Fakültesi Hastanesine kavuþacaktýr." dedi. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da Hitit Üniversitesi'ne her konuda destek vereceklerini belirtti.

Çay Mahallesi’ne 3 km asfalt O

smancýk Belediyesi 2012 asfalt programý kapsamýna alýnan mahalle cadde ve sokaklarda asfalt çalýþmalarýný sürdürüyor. Osmancýk Belediyesi, Çay Mahallesi'nde programa alýnan 3 kilometre yolu asfaltla buluþturmak için çalýþmalara baþladý. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamada, belediyenin 35 kilometre asfalt hedefiyle baþladýðý 2012 asfalt sezonuna Çay Mahallesi ile devam ettiði belirtildi. Çay Mahallesi'nde 8 sokakta 3 kilometre yolun asfaltla buluþturulacaðýný ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Osmancýk'ý þantiyeye çevirdik. Dört koldan asfalt çalýþmalarýmýza devam ediyoruz" dedi. Asfalt sezonu kapsamýnda þu ana kadar 27 kilometre yolun asfaltla buluþturulduðunu açýklayan Baþkan Yazýcý, "Çitflikler Mahallesi, Þenyurt Mahallesi'nde asfalt çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Gürleyik Mahallesi'nde ise 6,5 kilometre yolumuzdan 3,5 kilometre yolumuzu asfaltla buluþturduk. Geriye kalan 3 kilometre yolumuzda da çalýþmalarýmýz sürüyor. Ayrýca asfalt programýnda olan Gemici Mahallesi'nde de 1,5 kilometre yolda zemin iyileþtirme çalýþmalarýmýz sürüyor. Bir yandan da asfalt programýnda olan Çay Mahallemizde zaman kaybetmeden çalýþmalarýmýza baþladýk. Ekiplerimiz, bu mahallemizde de zemin iyileþtirme ve bordür taþý çalýþmalarýmýz devam ediyor" dedi. Asfalt çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade eden Baþkan Yazýcý, bir yandan asfaltla çalýþmalarýnýn sürdüðünü bir yandan da asfalt hazýrlýklarýna hýz kesmeden devam ettiklerini dile getirdi.

Osmancýk’ta 35 kilometre asfalt hedefi sürüyor.

Baþkan Yazýcý, çalýþmalarla ilgili bilgi verdi.

Baðcý, Urfa ve Mardin’de proje toplantýsýna katýldý

Cahit Baðcý, "Parlamentolar Arasý Deðiþim ve Diyalog" projesi kapsamýnda bir dizi toplantýlara katýldý.

T

BMM ile AB'nin ortaklaþa yürüttüðü "Parlamentolar Arasý Deðiþim ve Diyalog" projesi kapsamýnda 25-26 Eylül 2012 tarihlerinde Þanlýurfa ve Mardin'de bir toplantý gerçekleþtirildi. Toplantýya TBMM'yi temsilen AB Uyum Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Tekelioðlu, Baþkanvekili ve AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve bazý milletvekilleri katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, AB üyesi ülkelerin parlamentolarýndan çok sayýda milletvekilinin de katýldýðý toplantýya AB'den Sivil Toplum Kuruluþlarýnýn temsilcileri ve basýn mensuplarý ile Þanlýurfa ve Mardin'den Yerel Yöneticiler ile Sivil Toplum Kuruluþu temsilcileri, akademisyenler katýldý. Projenin amacý; TBMM, AB Parlamentosu ve AB Üyesi ülkelerin Parlamentolarý, Siyasi Partiler, STK'lar arasýnda diyalogu geliþtirmek, üyelik müzakerelerine iliþkin katký saðlamak ve Türkiye'nin AB üyelik sürecine iliþkin her iki taraftan toplumlarýn bazý kesimle-

L

Proje TBMM ile AB tarafýndan ortaklaþa yürütülüyor.

Baðcý, Urfa ve Mardin’in tarihi ve turistik mekanlarýný ziyaret etti.

rindeki olumsuz algýlarýn azaltýlmasý ve Türkiye'nin AB'ne katýlým sürecinde ortaya çýkacak fýrsatlar ve güçlükler konusunda farkýndalýðýn artýrýlmasý. Projenin ilk top-

lantýlarýnýn medeniyetlerin, dilin ve dinin beþiði olarak bilinen Þanlýurfa ve Mardin illerinde yapýlmasý, Türk- Kürt- ArapSüryani- HýristiyanMüslüman farklý etnik kökene ve dini inanç-

lara sahip Anadolu coðrafyasýnda yapýlmasý bütün katýlýmcýlar açýsýndan da anlamlý bulunarak, projenin baþarýsýna bu illerde yapýlýyor olmasýnýn saðlayacaðý katký dile getirildi.

Lokman Hekim’den ‘Mutlu Evliliðin sýrlarý’

okman Hekim Derneði, ‘Mutlu Evliliðin Sýrlarý’ isimli projenin tanýtýmýný yapacak. Proje tanýtýmý bugün saat 13:00’de Lokman Hekim Dernek binasýnda gerçekleþtirilecek.

Osmancýk Belediyesi 2012 asfalt programý kapsamýna alýnan mahalle cadde ve sokaklarda asfalt çalýþmalarýný sürdürüyor.

Enerji kesintisi Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum ili Kýrsal Þebeke Bakým Onarým Ýþleri kapsamýnda Yeþilyayla grubu ENH’da bakým onarým çalýþmalarý yapýlacaðýndan yarýn, 29 Eylül Cumartesi ve 30 Eylül Pazar günleri enerji kesintisi yapacak. 07:00-18:00 saatleri arasýnda yapýlacak elektirik kesintisinden Yeþilyayla, Küçük Palabýyýk, Hýmýroðlu, Örencik Karþýyaka ve Örencik Kaçaðý köyleri etkilenecek.

‘Alan deðiþtirenlerin ÝLKSAN üyelikleri devam etmeli’ T

ürk Eðitim Sen Mali Ýþler Sekreteri Uður Yaþar, ÝLKSAN üyesi olup da alan deðiþikliðine giden öðretmenlerin birikmiþ haklarýnýn kayba uðratýlmamasý için gerekli giriþimleri baþlattýklarýný belirtti. Yaþar, “Bilindiði gibi Milli Eðitim Bakanlýðý, 4+4+4 eðitim sistemi nedeniyle norm kadro fazlasý olan sýnýf öðretmenlerine alan

deðiþtirme hakký tanýmýþtý. Bu geliþme üzerine Ýlksan Yönetim Kurulu, Milli Eðitim Bakanlýðý bünyesinde ÝLKSAN'ýn üyelik kapsamý dýþýnda bir göreve atananlarýn isterlerse ÝLKSAN üyeliklerini devam ettirmeleri konusunda bir karar aldý. ÝLKSAN aldýðý bu kararý Milli Eðitim Bakanlýðý'na da iletti. Þayet karar onaylanýrsa, sýnýf öðretmeni iken alan

deðiþtiren öðretmenler, isterlerse, ÝLKSAN'a üyeliklerini devam ettirebilecekler. ÝLKSAN temsilcisi ile yapýlan görüþmelerde þayet bakanlar kurulundan bu konuda olumlu bir karar çýkmaz ise de Nisan ayýnda yapýlacak ÝLKSAN Genel Kurul toplantýsýnda Ana Statüde gerçekleþtirilecek deðiþiklikle Bakanlar Kurulu Kararý

olmaksýzýn üyeliklerinin devamý saðlanmýþ olacaktýr.” dedi. Geçiþ yapan öðretmenlerin, Bakanlar Kurulu Kararý çýkmasa da, üyelikten çekilme talebinde bulunurlarsa sýrf ana paralarýný alarak diðer haklarýndan vazgeçmiþ olacaklarýndan; maðdur olmamalarý için Nisan ayýna kadarki dönemi beklemelerinin lehlerine olacaðýný kaydetti.

‘Türkiye Kooperatifler Fuarý’ 21-23 Aralýk’ta

2

012 yýlýnýn Uluslararasý Kooperatifler Yýlý olmasý nedeniyle 21-23 Aralýk 2012 tarihlerinde Ankara ATO Congressium'da ‘Türkiye Kooperatifler Fuarý’ düzenlenecek. Bilim, Sanayi ve Ticaret Ýl Müdür V. Süleyman Alýç, konuyla ilgili yaptýðý yazýlý basýn bildirinde þunlarý kaydetti; “Fuarda; kooperatif ve üst kuruluþlarý ile kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn bir araya gelerek sektör temsilcileri ve halkýmýzla buluþmasý, esnaf ve çiftçisinden giriþimci ve üreticilere kadar tüm halkýmýzýn bilinçlendirilmesi ve ortak iþ yapabilme kültürünün artýrýlarak kooperatifçiliðin geliþtirilmesi, ülkemiz kooperatiflerinin ürettikleri ürün ve hizmetlerin tanýtýmý amaçlanmakta olup, ülkemiz kooperatiflerinin bir fuar çatýsý altýnda ete kemiðe bürünmüþ þekilde toplu olarak sergilenmesi hedeflenmektedir. Fuara katýlmak isteyen kooperatiflerin Show Fuarcýlýk Ltd.Þti. ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.”

Proje tanýtýmý bugün saat 13:00’de Lokman Hekim

Ýl Genel Meclisi 1 Ekim’de

2012 Ekim ayý Ýl Genel Meclis Toplantýsý 1 Ekim’de yapýlacak. Gazi Caddesi Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclis Binasý’nda 13:30’da yapýlacak toplantýda gündemmaddeleri görüþülecek.


10 PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Karataþ, müþteri memnuniyetinde birinci H

Hyundai Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, yeni otomobil modellerini tanýttý.

akimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfasý tarafýndan düzenlenen ‘5. Tanýtým Günleri’ sürüyor. Otomobil tutkunlarý tarafýndan ilgiyle takip edilen ‘OTOPARK Tanýtým Günleri’, Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv’in evsahipliðinde gerçekleþti. Dün düzenlenen programa Hyundai Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Servis Müdürü Ekrem Durmuþ, Satýþ Þefi Özlem Türkoðlu, Satýþ Danýþmanlarý Murat Derviþ ve Mehmet Gençkurt, Hakimiyet OTOPARK Otomobil Sayfasý Editörü Recep Mebet ile Hyundai müþterileri katýldý. Düzenlenen programda konuþan Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, müþteri memnuniyetinde bölge ve Türkiye birincisi olduklarýný söyledi. 3 ay gibi bir sürede önemli satýþ rakamlarýna ulaþtýklarýný vurgulayan Ýbrahim Saçmacý, “Hyundai’ye gösterdikleri teveccüh nedeniyle tüm müþterilerimize teþekkür ediyoruz.” diye konuþtu. Saçmacý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “Hyundai Accent Blue, i20, i30, i40, Elantra, ix20, ix35 ve yeni i30CW binek modellerimizin yaný sýra H100 kamyonet gibi ticari modellerini müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Hyundai markasýnýn 5 yýl veya 100 bin kilometre garantisiyle sunduðu birbirinden gözde modeller büyük ilgi görüyor. Bu yüzden hizmete girdiðimiz günden beri ciddi bir taleple karþý karþýyayýz. 1 Ekim’e kadar devam edecek kampanyamýz dahilinde Hyundai’de ÖTV zammý yok. Üstelik ‘þimdi al 2013’te ödemeye baþla’ ve 60 aya varan düþük faizli kredi desteði de sunuyoruz. Hyundai’nin birbirinden gözde modellerini yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 3. kilometrede hizmet veren plazamýza bekliyoruz.”

Yeni i30 CW Çorum’da Karataþ Otomotiv, müþteri memnuniyetinde birinci oldu.

H

yundai i30 Cross Wagon (CW) Çorum’da satýþa sunuldu.

perde havayastýklarý standart olarak sunuluyor. Elite donaným seviyesinde ise tüm bu güvenlik ekipmanlarýna ek olarak diz hava yastýðý ve elektrikli park freni bulunuyor. Karataþ Otomotiv, Hyundai'nin yeni gözdesi i30 CW’u Çorum’da görücüye çýkardý. Style donaným paketinde sunulan diðer özellikler arasýnda hareketli ön kol dayama, çeþitli sürüþ modlarýna göre direksiyon tepkilerinGeri görüþ kamerasý, Flex Steer ve elektrikli park freni gibi birde deðiþiklik saðlayarak keyifli bir sürüþ sunan Flex Steer, Supervisiçok parlak fikirle segmentinde yeni bir çaðýn habercisi olarak yorumon gösterge paneli, Cruise kontrol, TFT LCD bilgi ekraný, deri direksilanan i30 CW, Hyundai Karataþ Plaza’daki yerini aldý. yon ve vites topuzu, direksiyondan kontrollü ve iPod uyumlu müzik Tasarým ve donanýmýyla dikkat çeken Hyundai i30 CW hakkýnda sistemi, hava kalitesi kontrol sistemi, bluetooth ve ses tanýma sistemi, OTOPARK Otomobil Sayfasý Editörü Recep Mebet’e açýklamalarda otomatik kararan iç dikiz aynasý, viraj içini aydýnlatan statik dönüþ farbulunan Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, “Etkileyici larý, far sensörü, yaðmur sensörü, ön cam buz çözücü, yükseklik ve detasarýmýyla diðer station rinlik ayarlý direksiyon, uzakwagon'lardan ayrýlan tan kumandalý merkezi kilit ve i30 CW’yi Çorumlualarm sunuluyor. Elite donalar’ýn beðenisine sunným seviyesinde ise tüm bunlamanýn mutluluðunu yara ek olarak Panoramik cam taþýyoruz.”dedi. van, geri görüþ kamerasý, dikiz “Yenilikçi ürünleraynasý üzerinde geri görüþ ekle Hyundai yeni bir çaða raný, koyu krom ön ýzgara, aluöncülük ediyor” diyen minyum pedallar, anahtarsýz Ýbrahim Saçmacý, i30 giriþ ve motor çalýþtýrma sisteCW’nin Hyundai’nin mi, elektrikli sürücü koltuðu ve yeni yýldýzý olacaðýný deri kumaþ kombinasyonlu söyledi. koltuk döþemeleri bulunuyor. i30 Cross Wagon'da ayrýca baTasarýmýndan dogaj altý eþya bölmesi ve güvennanýmýna, performanlik aðý, bagaj bölümü ray sistesýndan güvenlik özellikmi ve port bagaj gibi yepyeni lerine kadar tüm yönleözellikler bulunuyor. riyle i30 CW’yi tanýtan Hyundai Satýþ Müdürü Yeni nesil i30 iki opak, Saçmacý, þöyle konuþtu: beþ metalik ve iki mika renk olHyundai i30 Cross Wagon (CW) Çorum’da satýþa sunuldu. mak üzere toplam 9 gövde ren“Hyundai'nin Avgi seçeneðine sahip. Kabin rupalý tüketici için özel içinde ise i30 CW'de siyah ve bej olmak üzere iki farklý döþeme rengi olarak Avrupa'da geliþtirdiði ve ilk çýktýðý günden bu yana çeþitli ödültercih edilebiliyor. ler kazanan i30'un cross wagon versiyonunun Çorum’da satýþýna baþladýk. Beþ kapýlý hatchback modelinin yüksek kalitesi ve deðerini, çeGÜÇLÜ VE VERÝMLÝ DÝZEL MOTOR kici tasarýmýný, verimli motorlarýný ve baþarýlý sürüþ keyfini taþýyan Hyundai i30 CW'de 128 HP gücündeki 1.6 CRDi dizel motor buaraç, özellikle geniþ bagaj bölümüyle Çorumlu tüketicilerin de ihtiyalunuyor. Yeni i30 CW'nin büyük ilgi görecek olan dizel motoru 4000 cýný karþýlayacak. Yeni i30, satýþa sunulduðu tarihten bu yana Avrud/d'da 128 HP güç üretiyor ve 1900 - 2750 d/d arasýnda tam 260 Nm pa'da en çok tercih edilen Hyundai modeli oldu. Sportif özellikleri ve tork saðlýyor. Dizel motor hem otomatik hem de düz vites opsiyonlarýdinamik boyutlarý sayesinde güven veren bir görünüme kavuþan Yeni na sahip. Yeni i30 CW, her iki tercihte de yüksek performans ve düþük i30 cesur duruþu ile rakiplerinden ayrýlýyor. tüketimi bir arada sunuyor. Düz vites seçeneði ile ortalama 4,5 lt / 100 ZENGÝN DONANIM km yakýt tüketimi sunan 1.6 litrelik CRDi dizel motorun otomatik þanzýman seçeneðinde ise yakýt tüketimi ortalamasý ise 5,6 lt / 100 km. ÞeSadece dizel motor ve iki farklý þanzýmanla satýþa sunulan Yeni hir dýþýnda bu tüketim düz vites için 4,0 lt ve otomatik vites için de 4,6 i30 CW, Style ve Elite olarak adlandýrýlan donaným seçeneklerine salitreye kadar düþüyor. Yeni i30'un 128 HP'lik dizel motoru sýnýfýnýn en hip. Sýnýfýnda konfor, güvenlik ve lüksün standartlarýný yeniden belirgüçlüsü. 0'dan 100 km/s hýza düz vites seçeneði ile 11,2 saniye, otomaleyen aracýn baþlangýç seviyesi olan Style paketinde ABS, EBD (elektik vites seçeneði ile ise 12,1 saniyede çýkýyor. Dizel motora sahip i30 tronik Fren Daðýtýmý), TCS (Çekiþ Kontrol Sistemi), ESP (Elektronik CW düz vites ile 193 km/s, otomatik vites ile de 185 km/s maksimum Stabilite Programý), VSM (Araç Stabilite Yönetimi), HAC (Yokuþ Kalhýza ulaþýyor. Yeni i30 CW’yi yakýndan görmek, test etmek ve detaykýþ Desteði), LED gündüz farlarý, aktif ön koltuk baþlýklarý, ön, yan ve lý bilgi almak isteyen herkesi plazamýza bekliyoruz.”

Garantisi biten araçlara özel servis kampanyasý Garanti süresi biten Hyundai marka araçlara özel bakým kampanyasý baþlatýldý.

K

arataþ Otomotiv, garantisi biten Hyundai marka araçlara özel bakým kampanyasý baþlattý. Kampanya hakkýnda bilgi veren Karataþ Otomotiv Servis Müdürü Ekrem Durmuþ, periyodik bakým, fren, debriyaj, amortisör, motor parça ve iþçiliðinde %25 indirim uyguladýklarýný açýkladý. 24 Kasým 2012 tarihine kadar sürecek kampanya dahilinde sileceklerde ise %30 indirim yaptýklarýný anlatan Ekrem Durmuþ, “Periyodik bakým ve iþçilikte kaçýrýlmaz avantajlar sunuyoruz” dedi. Kampanya döneminde servise gelen müþterilerine isteðe baðlý olarak seçecekleri 3 ayrý hizmet seçeneðinden birini ücretsiz olarak sunacaklarýný vurgulayan Durmuþ, Hyundai marka tüm binek ve hafif ticari araçlarýn hizmetinde olduklarýný kaydetti. Son teknoloji ürünü cihazlarla donatýlan Hyundai Karataþ Servis’in hizmet kalitesi açýsýndan rakipsiz olduðunu vurgulayan Durmuþ, þöyle konuþtu: “Sýcak bir ilgiyle karþýlandýðýnýz servisimiz, mükemmel hizmet anlayýþý, titiz ve uzman teknik personeli, bakým ve onarým hýzý ile Hyundai'niz için en güvenilir yer. Ýlk seferde doðru tamir ilkesi ile hizmet veren servisimizde yapýlan tüm bakým ve onarýmlarda Hyundai

orjinal yedek parça kullanýlýr. Kullanýlan yedek parçalar imalat hatalarýna karþý binek araçlarda 2 yýl / 60 bin km, ticari araçlarda 2 yýl / 100 bin km Hyundai Assan garantisi taþýr. Ücretsiz check up imkaný ve devam eden kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak ve hizmetlerimizi yakýndan görmek isteyen herkesi Karataþ Otomotiv Hyundai Plaza’ya davet ediyoruz.”

Servis Müdürü Ekrem Durmuþ

Hyundai, serviste müþteri memnuniyetine büyük önem veriyor.

Durmuþ, “Periyodik bakým ve iþçilikte kaçýrýlmaz avantajlar sunuyoruz” dedi.

YARIN: Peugeot yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv


PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Baþköy: ‘Köylerimizde standart yükselecek’ ‘Öncelikleri belirleyip kaynaklarý verimli kullanalým’ Ç

orum Valisi Sabri Baþköy, “Hayata geçireceðimiz çalýþmalarla köylerimizde yaþam standardýný yükselteceðiz” dedi. Köylere Hizmet Götürme Birliði Meclis Toplantýsý’nda konuþan Sabri Baþköy, köylerin hizmetin en iyisine layýk olduðunu vurgulayarak, “Þehirde ne varsa köyde de

olacak” diye konuþtu. “Köylerin altyapýsýný geliþtirmek amacýyla gerekirse Bakanlýklar’ýn kapýsýný aþýndýrýrýz” diyen Baþköy, taþranýn problemlerinin imkanlar doðrultusunda çözüldüðünü söyledi. Kamu hizmetlerinin yürütülmesi konusunda

toplantýya katýlan daire müdürlerine seslenen Vali Baþköy, “Öncelikleri belirleyip kaynaklarý verimli kullanmalýyýz” uyarýsýnda bulundu. Köylere Hizmet Götürme Birliði’nin, kamu ihale sürecinin hýzlandýrýlmasý ve sahaya yansýmasý açýsýndan önemli bir görevi yerine

Vali Baþköy, toplantýya katýlan köy muhtarlarýnýn sorunlarýný dinledi.

getirdiðini anlatan Baþköy, “KHGB ile Özel Ýdare bir elmanýn iki yarýsý gibi” dedi. Toplantýda köy muhtarlarýný da dinleyen Baþköy, hizmetlerin plan ve program dahilinde yürütüldüðünü ve hayata geçirildiðini vurgulayarak muhtarlardan sabýrlý olmalarýný istedi.

Çorum Valisi Sabri Baþköy

Köylerin altyapýsýna 7 yýlda 116 milyon TL

V

ali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Çorum’daki metlerinin iyileþtirilmesine yönelik çok büyük yol kat köylerin altyapýsýný iyileþtirmek amacýyla 7 yýlda edildi ve hayýrlý hizmetler yapýldý. 116 milyon 384 bin 850 lira ödenek tahsis edildiðini 2012 yýlýnda ise Çorum’a 7 milyon 534 bin TL söyledi. ödenek tahsis edildi. Söz konusu bu ödeneðin l milKöylere Hizmet Götürme Birliði’nin faaliyetleri yon 612 bin TL’si ise Merkez Köylere Hizmet Götürhakkýnda açýklamalarda bulunan Hacý Osman Ebiloðlu, me Birliðimize ayrýldý. Birliðin 2012 yýlý çalýþmalarýný da anlattý. Ayrýlan bu ödeneðin 250 bin TL’si 12 köyün içKHGB Meclis Toplantýsý’nda konuþan Ebiloðlu, me suyu için, 120 bin TL’si 12 kilometre stabilize yol açýklamasýný þöyle sürdürdü: yapýmý için, 785 bin TL’si 9 kilometre birinci kat asfalt için, 80 bin TL’si 4 kilometrelik ikinci kat asfalt için, “534 bin 587 nüfusa sahip Çorum’un % 32,7’sine 2 bin 500 TL’si bir köprü ve 2 adet menfez yapýmý için tekabül eden 173 bin 334 insanýmýz 727 köyde yaþamýihale usulü ile kullanýldý. Ayrýca 213 bin TL ödenek de ný sürdürüyor. köy alt yapýlarý için deðiþik köylerimize yardým þekHükûmetimiz, 2005 yýlýndan itibaren kýrsal kesime H. Osman Ebiloðlu linde kullanýldý. yerleþik nüfusun yaþam kalitesini yükseltmek amacý ile Birlik encümeninde uyumlu bir þekilde görev yaptýðýmýz armerkezi yönetimlerle yerel yönetimlerin iþ birliðini öngören bir kadaþlarýmýzla köylerimize adil bir þekilde hizmet götürme gayrehizmet modelini öne çýkarýnca Köylere Hizmet Götürme Birlitindeyiz. 2011 yýlýnda Birliðimizi teftiþ eden müfettiþin, ‘Bugüne ði’nin aktivitesi de artmýþ oldu. kadar denetlediðim en düzenli birlik’ ifadesi bizleri gururlandýrdý. Köylerin altyapýsýnda kullanýlmak üzere 7 yýlda Çorum’a Baþarýlý çalýþmalarýmýzda emeði geçen Birlik çalýþanlarýmýzý kutlumerkezden 116 milyon 384 bin 850 TL ödenek tahsis edildi. Yerelyorum.” den saðlanan imkânlar da kullanýlarak köylerimizin alt yapý hiz-

2013’ü kilittaþý yýlý ilan ettiklerini hatýrlatan Mustafa Eker:

75 köy çamurdan kurtulacak Ý

l Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, 75 köyün kilittaþýna kavuþacaðýný açýkladý. 2013 yýlýný ‘Kilittaþý Yýlý’ ilan ettiklerini hatýrlatan Mustafa Eker, ek ödeneklerle birlikte hedeflerinin 100 köy meydanýný kilittaþýyla kaplamak olduðunu

söyledi. Köylere Hizmet Götürme Birliði Meclis Toplantýsý’nda konuþan Eker, KÖYDES programý kapsamýnda önemli hizmetlere imza attýklarýný kaydetti. Ýl Özel Ýdaresi aracýlýðýyla çalýþma sezonunda onlarca gölet ve sulama

kanalýnýn yaný sýra yol bakým ve onarýmý yaptýklarýný anlatan Eker, köylerdeki tarýmsal verimi artýrma konusunda da projeler hazýrladýklarýný ifade etti. Çorum’da bazý köyler göç verirken bazýlarýnýn ise göç aldýðýna dikkat çeken Eker, “Köykentler kurma yolunda

çalýþmalar yapýyoruz” dedi. Eker, “Ýl Genel Meclisi olarak 2013 yýlýnda 75 köyü kilittaþýyla buluþturacaðýz. Hedefimiz ek bütçeyle birlikte bu sayýyý 100 köye çýkarmak. Altyapýya kavuþan köylerimizi çamurdan kurtaracaðýz.” diye konuþtu.

Çorum Köylere Hizmet Götürme Birliði toplandý Köylere Hizmet Götürme Birliði Meclis Toplantýsý’nda gündem maddeleri ele alýndý.

Ç

orum Köylere Hizmet Götürme Birliði (KHGB) Meclis Toplantýsý dün Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi salonunda gerçekleþti. Toplantýya Vali Sabri Baþköy, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Yakup Keleþ, Çorum Merkez Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Celal Taþdelen, bazý daire müdürleri ve çok sayýda köy muhtarý katýldý. Yoklamanýn ardýndan saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan toplantýnýn açýþ konuþmasýný Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu yaptý. Birliðin 2012 yýlý faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Hacý Osman Ebiloðlu’nun ardýndan sýrasýyla kürsüye gelen Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker ve Vali Sabri Baþköy de birer konuþma yaptýlar. 2013 yýlý çalýþma ve yatýrým programýnýn görüþüldüðü toplantýda köy muhtarlarýnýn taleplerini dinleyen Vali Baþköy, yol, kanalizasyon ve eðitim gibi konularda dile getiren sorunlarýn çözümü konusunda daire müdürlerine talimat verdi. 2013, 2014 ve 2015 yýlý tahmini bütçesinin görüþülüp karara baðlandýðý toplantýda Çorum Merkez’e baðlý Örencik, Feruz ve Sarýkaya Köyü muhtarlarýnýn birliðe üyelik talepleri oy birliði ile kabul edildi. Toplantý, gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan sona erdi.

Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Yakup Keleþ, yatýrýmlarla ilgili bilgiler verdi.

Daire müdürleri, köy muhtarlarýnýn sorularýna cevap verdi.

Düzenlenen toplantýya çok sayýda köy muhtarý katýldý.

Tellere deðen aðaç korkutuyor

‘Belediye bu aðacý budasýn’

B Mustafa Eker

Çorum Köylere Hizmet Götürme Birliði (KHGB) Meclis Toplantýsý dün Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi salonunda gerçekleþti.

ahçelievler Mahallesi Melikgazi 3. Sokak giriþinde bulunan bir aðacýn dallarýnýn elektrik tellerine dokunduðu ve çevreye tehlike saçtýðý bildirildi. Konuyla ilgili þikayetlerini dile getiren mahalle sakinleri, kaldýrýmda bulunan akaðacýn yaðmurlu günlerde elektrik akýmýna neden olduðunu kaydettiler. Sorunu defalarca ilgililere iletmelerine karþýn netice alamadýklarýný vurgulayan vatandaþlar, yetkililere seslenerek aðacýn bir an önce budanmasýný istediler. Melikgazi Deresi’nden çýkan fare gibi haþerelerden de dertli olduklarýný ifade eden vatandaþlar, “Çevre ve insan saðlýðýný tehdit eden haþerele karþý tedbir alýnmasýný bekliyoruz” diye konuþtular.

Dallarý elektrik tellerine dokunan aðacýn çevreye tehlike saçtýðý kaydedildi.


12 PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Türkiye’yi bölmeye güçleri yetmeyecek’ T

ürk Eðitim Sen Mecitözü Ýlçe Temsilciliði, terörü protesto etti. Ýlçe Temsilcisi Mehmet Abaga tarafýndan yapýlan basýn açýklamasýnda teröre lanet yaðdýrýldý. Terörü ve teröristi ve onlarýn gizli açýk her türlü destekçilerini lanetleyen, devletin ve birliðin teminatý, milletin varlýðý ve huzuru için can veren þehitlere Allah'tan rahmet dileyen Abaga, konuþma-

sýnda þunlarý dile getirdi; “Þehitlerimizin kanlarýyla sulayarak vatan yaptýðý topraklarýmýz üzerinde hain emeller besleyen eli kanlý caniler, neredeyse her gün birkaç evladýmýzý þehit eder duruma gelmiþtir. Uzun soluklu ve küresel bir planla, milletimizin teröre karþý duyarlýlýðý yok edilmek, direnci kýrýlmak istenmektedir. Ama bu topraklarda ateþ sadece

düþtüðü yeri yakmaz. Birimizin derdi hepimizin derdidir. Birimizin acýsý, hepimizin yüreklerini daðlar. Bu nedenle bu milleti yok etmek için kurulan bütün hain planlar bozulmaya mahkûmdur. Bizler milletçe birlik, beraberlik ve dayanýþma içinde olduðumuz sürece ülkemizi bölmeye, kardeþi kardeþe düþman etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Birliðimiz ve

kardeþliðimiz; ortak hareket ederek, sevinci ve kederi paylaþarak artacak, þehitlerimizin ruhlarý bu sayede huzur bulacaktýr. Bugün buraya, milletçe þehitlerimizi unutmayacaðýmýzý ve unutturmayacaðýmýzý ifade etmeye geldik. Bu vatan için hayatlarýnýn baharýnda canlarýný vermiþ, bizlerin buralarda güven içinde çalýþabilmelerini ve yaþayabilmelerini saðlamýþ þehit-

Türk Eðitim Sen Mecitözü Ýlçe Temsilciliði þehitlere saygý duruþu yaptý.

lerimizi anmak, Ýstiklal Marþýmýzýn ebediyete kadar bu topraklarda yankýlanacaðýný bir kez daha ilan etmek ve onlara olan minnetimizi, ruhlarýna göndereceðimiz bir Fatiha ile duyurmak üzere toplandýk. Bilinmelidir ki, þehitlerimiz canlarýný bu vatanýn birliði ve dirliði için verdiler. Bu nedenle her türlü provakasona ve tahriðe raðmen et týrnaktan ayrýlmayacak, bu vatanýn hiçbir ferdi binlerce yýllýk kardeþliðimizden vazgeçmeyecek, hainler emellerine ulaþamayacaktýr. Þundan eminiz ki; bizi bize düþman etmeye, kardeþliðimizi bozmaya yeltenenler, döktükleri kardeþ kanlarýnda, babalarýn, bacýlarýn, analarýn göz yaþlarýnda boðulup gidecektir! Türk Milleti ve Türk Devletini sahipsiz sananlar emin olsun ki; bir gün gelecek, bu planlar, bu mayýnlar kim tarafýndan pkk ya veriliyorsa onun altýnda patlayacaktýr. Þundan eminiz ki; bizi bize düþman etmeye, kardeþliðimizi bozmaya yeltenenler, döktükleri kardeþ kanlarýnda babalarýnýn, bacýlarýnýn, analarýnýn gözyaþlarýnda boðulup gideceklerdir.”

‘Teröre anladýðý dilde konuþulmalý’ M

emur Sen ve Enerji Bir Sen Ýl Temsilcisi Orhan Uyanýk, Tunceli'de önceki gün askeri aracýn geçiþi sýrasýnda meydana gelen patlamada þehit olan askerler ve ölen bir vatandaþla ilgili yaptýðý yazýlý açýklamada, “Tunceli'de askeri aracýn geçiþi sýrasýnda meydana gelen patlamada þehit olan 6 askerimiz ve 1 vatandaþýmýz için Allah'tan rahmet, geride kalanlarýna ve milletimize baþsaðlýðý, sabýr ve metanet, yaralýlarýmýza acil þifalar diliyoruz.” dedi.

Ülkenin birlik, beraberlik ve kardeþliðinin bozulmasý için seferber olan iç ve dýþ güçlere seslenen Uyanýk, “Milletimizin birlik ve beraberliðinin, yüreðimizi yakan bu kanlý saldýrýlarýn amacýna ulaþmasýna izin vermeyeceði bilinmelidir. Asýrlara dayanan kardeþlik baðýmýzý her seferinde hedefine koyan kanlý örgüt, 30 yýldýr olduðu gibi bugün de beyhude bir arayýþ içinde olduðu gerçeðiyle karþý karþýyadýr. Bu bilinçle serseri bir mayýn misali hedef gözetmeksizin saldýrmasý,

Orhan Uyanýk

son çýrpýnýþlarýnýn açýk bir göstergesidir. Bunun yanýnda Türkiye'nin gücü ve istikrarýndan rahatsýz olan kimi güçler, PKK gibi bir taþeronla bölgesel güç olma yo-

lundaki ülkemizi kararlýlýðýndan alýkoyamayacaklarýnýn farkýna varmalýdýr.” dedi. “Terör hangi dilden anlýyorsa o dil mutlaka ama mutlaka kullanýlmalýdýr.” diyen Uyanýk, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi; “Devletimizin þefkat ve hoþgörüsü hala birileri tarafýndan istismar ediliyorsa, bu kadar iyi niyete raðmen hala birileri teröre destek ve katký saðlýyorsa gereken yapýlmalýdýr. Ayrýca bugüne kadar bölgede 30 yýldan beri terörle mücadele yöntemleri ivedilikle göz-

den geçirilmeli ihmali ve kastý olanlara da gereken ceza verilmelidir. Terörün toplu katliamýna sebep olan, bunun için gerekli önlemleri ve tedbirleri almakta zafiyet gösterenler varsa bu ihmalleri gösterenler mutlaka ama mutlaka sorgulanmalýdýr. Vatandaþlarýmýzýn saðduyusunun daha fazla zorlanmamasý için devletimizin zirvesi ikide bir deðil, bir toplansýn, pir toplansýn bataklýklarýn kurutularak sivrisineklerin deðil yaþamak, nefes alamayacaklarý bir sonuç ortaya koysun.”

Sularda tehlikeli yükseliþ S

on 18 yýlýn verilerine göre denizler yýlda ortalama 3 milimetre yükselmiþ. 8 yýl boyunca uydu verilerini inceleyen araþtýrmacýlar, dünya denizlerindeki su seviyesinin yýllýk yükseliþini tespit etti. verilere göre deniz seviyesi dünya genelinde her yýl 3 milimetre yükseliyor. Küresel ýsýnma yaþanýyor, buzullar parçalanýyor, deniz seviyeleri yükseliyor. Yörüngedeki uydulardan alýnan verilerden yola çýkan araþtýrmacýlar dünya denizlerinin seviyesini gösteren bir harita hazýrladýlar. Son 18 yýlýn verilerine göre dünya denizleri yýlda ortalama 3 mili-

metre yükselmiþ. Ancak bu yükselme eþit bir daðýlým göstermiyor. Filipin Denizi gibi bazý bölgelerde 10 milimetreye ulaþan yükselme, baþka yerlerde ise, 3 milimetrenin de altýnda. Sera etkisiyle okyanus suyunun ýsýnmasý, buzullarýn erimesinin hýzlanmasý bu yükselmede öncü rol oynuyor. Son 7 yýlda buzullarýn erimesi sonucu, yaklaþýk 4 buçuk trilyon ton yani Amerika Birleþik Devletleri'ni yarým metre su altýnda býrakacak bir miktar, denizlere karýþtý. Su seviyesindeki yükselme, deniz suyu sýcaklýðýnda ve okyanus

ytmatov'un yayýnlanmamýþ el yazýsý romaný bulundu Ailesi, Kýrgýz Romancý Aytmatov'un eþyalarýný düzenlerken þu ana kadar yayýmlanmamýþ, el yazýsý bir romanýný buldu Birçok eseri 10'dan fazla dile tercüme edilen ve dünya çapýnda bir üne sahip olan Kýrgýz yazar Cengiz Aytmatov'un el yazýsý ile

V

ali Sabri Baþköy'ü, Erbaa Kaymakamlýðý yaptýðý dönemde birlikte çalýþtýðý eski mesai arkadaþlarý ziyaret etti. Valilik'ten yapýlan açýklamaya göre, Tokat Erbaa'da kaymakamlýk yaptýðý yýllarda beraber çalýþtýðý mesai arkadaþlarýn-

Son 18 yýlýn verilerine göre denizler yýlda ortalama 3 milimetre yükselmiþ. akýntýlarýnda deðiþiklikyükselme ciddi sonuçlar dra gibi hem yoðun nüleri de beraberinde getidoðuracak potansiyele fuslu hem de alçak bölriyor. sahip. gelerin büyük bölümünün su altýnda kalacaðý Dünya nüfusunun Yükselme ile baþta hesaplanýyor. yüzde 60'ýndan fazlasý Maldivler ile Tuvalu gibi kýyý bölgelerde yaþadýðý ada ülkeleri ve AmsterDünya Bülteni için su seviyesindeki dam, Venedik ya da Lon-

kaleme aldýðý bir eseri bulundu. Aytmatov'un milletvekili kýzý Þirin Aytmatova konu ile yaptýðý açýklamasýnda eserin evinde bulunduðunu söyledi. Þirin Aytmatova annesinin ev düzenlemesi sýrasýnda babasýna ait olan eþyalarýn arasýnda el yazýsý ile kaleme aldýðý "Yer ve Flüt" adýný taþýyan yeni bir romanýn bulunduðunu kaydetti.

Yayýnlanmayan eserde Biþkek þehrinden geçen Büyük Çüy Kanalý'nýn inþasý ele alýnmýþ. Kanal kazýlarý esnasýnda çok sayýda arkelojik kalýntýlarýn bulunduðu yönünde izlenimler býraklýyor. Aytmatov'un eseri, 1960'lý yýllarda kaleme aldýðý ancak içeriðin çok duygusal olarak nitelendirildiðinden dolayý yayýna vermediði öne

sürülüyor. Milletvekili Þirin Aytmatova babasýnýn bu gizemli eserini 2013 yýlýnda kitap olarak yayýnlayacaklarýný belirtti. Aytmatov'un en son 2007 yýlýnda "Daðlar DevrildiðindeEbedi Niþanlý" adlý romaný yayýnlanmýþtý. Dünya Bülteni

dan; Erbaa Belediye Baþkaný Ahmet Yenihan, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Efahim Gökçe ile il genel meclis üyeleri, kaymakamlýk müdürleri ve köy muhtarlarýndan oluþan heyet Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek yeni görevinde ba-

þarýlý dileklerinde bulundular. Eski mesai arkadaþlarýný aðýrlamaktan ve ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy; nazik ziyaretlerinden dolayý kendilerine teþekkür etti.

Vali Baþköy; nazik ziyaretlerinden dolayý kendilerine teþekkür etti.

Baþkan Kýlýç’tan Obruk köyü bilgisi

D

odurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Obruk köyü muhtarý Hasan Ýnce’nin geçtiðimiz günlerde yerel bir gezetede yayýnlanan açýklamasýndaki iddialara cevap verdi. Kýlýç, açýklamasýnda, “Dodurga Belediye Baþkaný olarak Obruk köyü muhtarý Hasan Ýnce’nin açýklamasýný büyük bir talihsizlik olarak görüyor ve ne maksatla böyle bir açýklama yaptýðýna

Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç

bir anlam verememiþ bulunmaktayým.

Yapýlan açýklamayý esefle

karþýlýyorum. Dodurga Belediye Baþkaný olarak büyük bir üzüntü duyduðumu belirtiyorum. Bu güne kadar, Dodurga Belediye Baþkanlýðý, Dodurga halký, esnafý, Sivil Toplum Kuruluþlarý ile bir bütün olarak tüm köylerimize sahip çýktýðýmýz gibi Obruk köyümüze ve sevgili öðrencilerimize sahip çýktýk, bundan sonra da sahip çýkmaya devam edeceðiz.” þeklinde konuþtu.

Üniversitelerde kontenjan açýklarý arttý B

Aytmatov'un yayýnlanmamýþ el yazýsý romaný bulundu A

Eski mesai arkadaþlarý kutladý

Vali Sabri Baþköy'ü, Erbaa Kaymakamlýðý yaptýðý dönemde birlikte çalýþtýðý eski mesai arkadaþlarý ziyaret etti.

aþta devlet üniversiteleri olmak üzere neredeyse tüm üniversitelerde kontenjan açýklarýnda artýþ gerçekleþti Ýlk yerleþtirmeler sonucunda devlet üniversitelerinde lisans programlarýnda boþ kontenjan 23 bin 816'dan 131 bin 67'ye yüksekdi. Vakýflar üniversitelerinde ise 16 bin 418'den 15 bin 729'a düþtü. 2012 yýlý üniversitelere giriþte ilk yerleþtirme ve kayýt süreçleri sonunda 612 bin 499 devlet kontenjanýndan 239 bin 839'u (yüzde 39,16); vakýflarda 91 bin 119 kontenjandan 30 bin 929'u (yüzde 33,94); KKTC'de de 16 bin 485 kontenjandan 12 bin 266'sý (yüzde 74,41) boþ kaldý. Lisans programlarýnda, 328.236 devlet kontenjanýndan 131 bin 67'si (yüzde

39,93); vakýflarda 60 bin 975 kontenjandan 15 bin 729'u (yüzde 25,80); KKTC'de 14 bin 811 kontenjandan 10 bin 726'sý (yüzde 72,42) boþ kaldý. Ön Lisans programlarýnda ise 284 bin 263 devlet kontenjanýndan 108 bin 772'si (yüzde 38,26); vakýflarda 30 bin 144 kontenjandan 15 bin 200'ü (yüzde 50,42); KKTC'de 1674

kontenjandan 1540'ý (yüzde 92) boþ kaldý. Geçen yýl ilk yerleþtirme sonucunda lisans programlarýnda devlet üniversitelerinde 299 bin 404 kontenjandan 23 bin 816'sý boþ kalmýþtý. Vakýf üniversitelerinde ise 44 bin 179 kontenjandan 16 bin 418'si dolmamýþtý. KKTC ve diðer ülkelerdeki

üniversiteler de eklenince toplamda 360 bin 968 kontenjandan 53 bin 464'ü açýk kalmýþtý. Ön lisans programlarý da eklenince toplam 671 bin 804 kontenjandan 142 bin 966'sý boþ kalmýþtý. Öte yandan Hitit Üniversitesi kontenjan açýðý 3241-505 olarak belirtildi.

Tüm üniversitelerde kontenjan açýklarýnda artýþ gerçekleþti


PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Sýfýr kalorili þeker’

Takvim Yapraðý Hicri Þemsi:1391 Rûmi:13 Eylül 1428 Hýzýr: 144

27

2012

EYLÜL

Fitnenin, fesâdýn çoðaldýðý zamanda, ibâdet etmek, hicret ederek benim yanýma gelmek gibidir. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.00 06.26 12.38 15.57 18.39 19.57

MUTLU EVLÝLÝK ÝÇÝN aþbakanlýðýn desteklediði “Ailem Türkiye Projesi” kapsamýnda Dr. Senai Demirci tarafýndan hazýrlanan B “Bir Yastýkta Bir Ömür” adlý kitapta, eþler arasýnda uyumun saðlanmasý için çeþitli önerilere yer veriliyor. Çiftlerin bir ömür huzurlu ve güven içinde yaþamalarý için her konuda anlaþmak ve ayný düþünmek zorunda olmadýðý anlatýlan kitapta, önceden yapýlan anlaþmalarýn, çizilen yol haritalarýnýn bir yere kadar iþe yaradýðý, ondan sonrasýnýn, saygý, sevgi ve hoþgörü ile çözüleceði ifade ediliyor. Mutlu bir evlilik için þu görüþlere yer veriliyor: •Eþinizi baþkalarýyla kýyaslamayýn! •Ýþteki problemleri eve taþýmayýn! •Ýçinizden geçeni saklamayýn! •Sevginizi açýkça ifade edin! •Saygýnýzý yitirmeyin! •Geçmiþe takýlmayýn! •Armaðanlar verin! •Dinleyin ve anlayýn! •Birbirinizi yýpratmayýn! •Ortak bir noktada buluþun! •Önce kendinizden yola çýkýn! •Eþinizi, güzel sözlerle ödüllendirin! •Þikâyete þikâyetle karþýlýk vermeyin! •Birlikte bir þeyler yapmayý önemseyin! Kitapta, “Evlilik aþký öldürür” þeklindeki inanýþýn aksine, “evliliðin aþký olgunlaþtýrdýðý” kaydediliyor. Evliliðin, aþký inþa etmek ve büyütmek için en uygun ortam ve en güzel fýrsat olduðu belirtiliyor. Türkiye14.06.2006

YEMEK - YUVARLAMA MALZEME: 250 gr ince kýyma , 200 gr pirinçunu,

300 gr kuþbaþý et, 1 bardak nohut, 100 gr tereyaðý, 1 kaþýk nane, 1 kilo yoðurt, tuz ve karabiber. YAPILIÞI: Kuþbaþý et ile nohut haþlanýp piþirilir. Bir tepsiye pirinçunu ile ince kýymaya, bir çay kaþýðý karabiber ekleyerek 15 dakîka kadar yoðurup zeytin þeklinde yuvarlanýr. Bir tencerede 10 dakîka haþlanýp süzülür. Etle nohut olan tencerede 1,5 bardak su kalacak þekilde köfte nohutla etin içine boþaltýlýr. Ayrý bir kapta yoðurt çýrpýlýp yemeðin içine dökülür ve iyice karýþtýrýlýr. Bir tavada 100 gr tereyaðý ve bir kaþýk nâne kýzartýlýp yemeðin üzerine dökülür. Not: Yemek kaynarsa, yoðurt kesilir. Yemek orta sýcaklýkta olmalýdýr.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

Neþet Ertaþ 1

Doðal Tatlandýrýcý olarak Þeker Bitkisi, Þeker Otu veya Þeker Yaprak Stevia!

Hicri Kamerî: 10 - Zil Ka’de: 1433

teren bilimsel veriler; Dünya Saðlýk Örgütü’nün(WHO) verilerine göre halen 180 milyon diyabetli insan olduðu ve bu sayýnýn 2030 yýlýnda 2 katýna çýkacaðý tahminiyle buluþSon aylardaki niþasta bazlý þeker konusundaki olaðaturulduðunda, Stevia nýn gelecekte çok daha önemli olacanüstü tartýþmalardan sonra, doðal tatlandýrýcý olarak bir bitki ðýný gösteriyor. gündeme gelmiþ durumda. Bu bitkinin adý Stevia (Stevia rebaudiana) yani þeker otu veya bitkisi veya þeker yaprak. KoBugün için Amerika Birleþik Devletleri’nde tatlandýnuyla ilgili ülkemizdeki ilk çalýþmalar Akdeniz Üniversitesi rýcý pazarýna bakýldýðýnda Sukraloz (sucralose:kimyasal iþZiraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafýndan yürütülülem sonucu klor ile þekerden elde edilen yapay tatlandýrýcý) yor. Bölüm Baþkaný Prof Dr. Kenan Turgut bu konuda öncü içerikli tatlandýrýcýnýn tatlandýrýcý pazarýndaki deðeri 184 rolünü üstlenerek Türkiye’de Stevia yetiþtiriciliðinin adapmilyon dolardýr ve bu toplam tatlandýrýcýlar içinde yüzde Orhan Özçatalbaþ tasyonu ve yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik araþtýrmalar yürütü73 gibi oldukça yüksek bir bölümü oluþturmaktadýr. Bunu yor, baþarýlý sonuçlar alýyor. Tropik ve subtropik iklim kuþaise en eski kimyasal þeker olan ve saðlýk bakýmýndan yükðý bitkisi olan Stevia’nýn özellikle Akdeniz, Ege ve Karadeniz Bölgesi sek oranda riski artýran 43 milyon dolarlýk pazar payý ile Sakkarin(Saciçin önemli bir potansiyel olduðunu belirtiyor. Kimbilir belkide Doðu carin) bazlý tatlandýrýcýlar izlemektedir. Üçüncü sýrada ise kalan yüzde Karadeniz için önemli bir gelir kaynaðý olan çay gibi, Þeker bitkisi de 10’luk pazarý oluþturan Aspartam bazlý tatlandýrýcýlar oluþturmaktadýr. bazý bölgelerimiz için alternatif bir üretim faaliyeti ve geçim kaynaðý haBu veriler Amerika’da insan saðlýðýný esas alan politikalarla uygulamaline gelebilir. larýn önemli ölçüde paralellik içinde olduðunu gösteriyor, denilebilir. Genel olarak bir inceleme yaptýðýmýzda Dünyada konu üzerinde Bu kapsamda Stevia ve Sukraloz’un ortak özellikleri olarak zararyapýlmýþ çok sayýda çalýþmanýn olduðunu ve Stevia’nýn ticari olarak Alsýz ve sýfýr kaloriye sahip olmalarý gösterilse de; Stevianýn doðal olmasý manya, Ýsvicre, ABD gibi geliþmiþ ülkelerde toz, tablet, sývý ve diðer þeSukraloz’a göre avantajlý bir tatlandýrýcý olduðunu ifade edebilir. Bu nekillerde piyasaya sunulduðunu görüyoruz. Özellikle Stevia büyük küredenle Stevia’nýn doðal tatlandýrýcý olma özelliðiyle öne çýkmaktadýr ve sel kolalý içecek ve gýda firmalarýnýn da önemli ölçüde ilgi alanlarý içeyakýn gelecekte tüm tatlandýrýcý piyasasýnýn en önemli aktörü olma porisinde yer alýyor. tansiyeline de sahip görünmektedir. Buna göre özellikle geliþmiþ ülkelerde yeni nesil tatlandýrýcý olarak geliþme trendi gösteren ve önemli bir Stevia nereli ve özelliði ne? paya sahip olan Stevia’nýn, gelecekte dünya tatlandýrýcý piyasasýnda da Paraguay orijinli olan bu bitki, Güney Amerika’da yüzyýllardan çok önemli bir aðýrlýða sahip olacaðýný tahmin etmek hiç de zor görünberi tatlandýrýcý ve tedavi edici özellikleri nedeniyle kullanýlýyor. müyor. Çünkü günümüzde koruyucu hekimlik öne çýkmýþ durumdadýr 1970’lerde Japonya’da yapýlan üretim ve iþleme çalýþmalarýyla tüm dünve bu kapsamda doðal tatlandýrýcý seçeneði toplum saðlýðýný korumak yada herhangi bir kalori deðeri eklemeden yüksek yoðunluklu þeker olabakýmýndan önemli olanaklar sunmaktadýr. Özellikle obezite ve diyabet rak milyonlarca kiþi tarafýndan tatlandýrýcý ve gýda katkýsý olarak kullagibi ulusal saðlýk harcamalarýnýn maliyetini hastalýk ve tadavi giderlerinýlýyor. nin yüksekliði nedeniyle yükseltmekte olan zararlý tatlandýrýcýlarýn kulBitkinin içerdiði Steviosid maddesi, tat duyularý tarafýndan normal lanýmýný azaltmak yönünde çalýþýlmasý gerekiyor. Bu bir bakýma saðlýk þekerin 250-300 katý daha þekerli olarak algýlanmasýna yol açýyor. Bu neharcamalarýnýn ulusal gelir üzerindeki yükünü düþürmek için de doðal denle çok az miktardaki Stevia (þeker yapraðý/bitkisi) tozu çay, kahve tatlandýrýcýlar konusunun ne kadar önemli olduðunu gösteriyor. veya diðer içecekleri tatlandýrmaya yeterli olabiliyor. Türkiye için çýkarýmlar

Stevia Ekonomisi ve Ticareti

Çok az sayýda veri olmasýna raðmen mevcut kaynaklara bakýldýðýnda Þeker bitkisinin bugün için dünya genelinde 285 milyon dolarlýk bir ticarete konu olduðu ve 2010 yýlýnda 2009 yýlýna oranla üretimin % 27 artarak 3.500 bin tona ulaþtýðý tahmin ediliyor. 2014 yýlýna kadar üretimin 4 kat artarak 11,500 tona ulaþmasý bekleniyor. Bu rakamýn, yaklaþýk 168 milyon ton olan dünya toplam þeker üretimi dikkate alýndýðýnda oldukça küçük bir miktar olduðu düþünülebilir. Ancak böyle bir karþýlaþtýrmanýn yapýlamayacaðý þeker bitkisinin tatlandýrýcý kategorisinde olmasý nedeniyle açýktýr. Dünyadaki en önemli Stevia üreticisi ülkenin pek çok alanda da olduðu gibi Çin Halk Cumhýriyeti bu alanda da, dünyanýn en büyük ülkesi durumunda. Dünya üretiminin yaklaþýk 2/3’ünü tek baþýna üretiyor ve üretiminin yüzde 80 gibi çok büyük bölümünü ihraç ediyor. Yine Hindistan ve Malezya’da þeker bitkisi pazarý 2 kat artmýþ durumda ve ihracatý en yüksek hýzla artan gözde sektör olarak deðerlendiriliyor.

Ýnsan Saðlýðý Bakýmýndan Önemi

Günümüzde beslenme alýþkanlýklarý hýzla deðiþiyor ve bu deðiþimle birlikte karbonhidrat ve özellikle þeker tüketimi artmýþ görünüyor. Bunun ise insanlarda baþta kardiyovasküler hastalýklar olmak üzere obezite veya þiþmanlýk, diyabet yani þeker hastalýðý gibi bazý hastalýklara neden olduðu belirtiliyor. Bunun sonucu olarak bilinen þekerler dýþýnda tatlandýrýcýlara ilgi artmaya baþlamýþ ve tüm dünyada 20’den fazla tatlandýrýcý ülkelerin tercihlerine ve elde edilebilirliklerine göre yaygýn olarak kullanýlmaya baþlamýþtýr. Ancak uluslararasý düzeyde yapýlan ve önemli dergilerde yer alan (örneðin Annals of Oncology) ve yayýnlanan çalýþmalarda sakarin gibi bazý tatlandýrýcýlarýn mutajenik ve kanserojenik etkileri olduðu ve bu nedenle insan saðlýðýný önemli ölçüde tehdit ettiði bildirilmiþtir. Alternatif olarak özellikle geliþmiþ ülkelerde yapýlan çalýþmalarda “yeni nesil tatlandýrýcýlar” üzerinde durulmaya baþlanmýþtýr. Örneðin Amerika’da yüksek kullaným ve pazar payýna sahip insan saðlýðýna zararlý etkileri saptanmayan baþta Sukraloz olmak üzere, Stevia(Þeker Bitkisi)’dan elde edilen ürünler öne çýkmaya baþlamýþtýr. Mevcut literatüre göre yeni nesil tatlandýrýcýlardan biri olan Þeker bitkisinden elde edilen özütün, kan þekerini düzenleyici, insülin duyarlýlýðýný ve hatta salýnýmýný arttýrýcý etkilerinin olduðu ve diyabet tedavisini desteklediði otoriteler tarafýndan ortaya konulmaktadýr. Doðal bir tatlandýrýcý olarak Stevia þekerden daha tatlý olmasýna karþýn, kalorisinin sýfýr olmasý ve kan þekerini de yükseltmeyen özelliðiyle öne çýkmaktadýr. Dolayýsýyla bu bitkinin esas önemi ise “insan saðlýðýna olumsuz etkilerinin olmamasýndan” kaynaklanýyor. Örneðin Stevia bitkisine, Amerikan Gýda ve Ýlaç Dairesi (FDA) Yeni Tatlandýrýcý Generasyonunda yer veriyor. Bu yeni nesil tatlandýrýcýnýn saðlýk bakýmýndan zararsýz olduðu kabul ediliyor. Stevianýn kalorisinin sýfýr olmasý nedeniyle çocuk ve hamileler için güvenli bir tatlandýrýcý olduðu FDA tarafýndan onaylamýþ bulunuyor. Ayrýca diþ saðlýðýný koruyucu etkileri de olduðu belirtiliyor. Yine bunun yanýnda Avrupa Birliði’nin de Kasým veya Aralýk 2011’de Stevia’nýn içecek ve gýda ürünlerinde kullanýlmasýna yönelik olarak birlik üyesi ülkelerde onaylanacaðý yönünde önemli veriler bulunuyor. Avrupa Gýda Güvenliði Otoritesi (EFSA) Nisan 2010 tarihinde steviol glikozitlerle ilgili olarak olumlu görüþ bildirmiþti. Bu kapsamda Stevia tatlandýrýcýlara Fransa'da 2009 yýlýnda izin verilmiþ ve bu güne kadar çok önemli bir geliþme göstermiþtir. Dolayýsýyla Stevia’nýn doðal ve zararsýz tatlandýrýcýlar kategorisinde yer almasý bile baþlý baþýna bu bitkinin önemini ve deðerini olaðanüstü derecede artýrýyor. Özellikle diyabet ve obeziteye karþý mücadele potansiyeli olduðunu ve insan saðlýðýna olumsuz etkisi olmadýðýný gös-

Türkiye de yeni yeni konuþulmaya baþlanan bu konuyla ilgili olarak çok somut deðerlendirmeler yapmak güç olmakla birlikte, yukarýda ele alýnan bazý ulusal ve uluslar arasý akademik çalýþmalardan ve güncel bilgilerden hareketle genel olarak bazý çýkarýmlarda bulunulabilir. Ülkemiz için de þiþmanlýk(obezite) ve þeker hastalýðý(diyabet) gibi konularda geliþmiþ ülkelerdekine benzer kaygýlarýn artmaya baþladýðý günümüzde, ulusal saðlýk harcamalarýnýn maliyetini yükselten etkenlerin etkisini azaltmak üzere Stevia’nýn bir seçenek olarak üretiminin ve pazarýnýn artýrýlmasý yararlý olacaktýr. Özellikle bitki adaptasyon çalýþmalarýna ait baþarýlý sonuçlarýn elde edilmeye baþlanmasýyla ve etkili yayým çalýþmalarýnýn yapýlmasýyla birlikte aþaðýda sayýlan geliþmelerin ortaya çýkmasý beklenebilir: * Þeker bitkisinin yetiþmesi için uygun bölgelerdeki tarým üreticileri için yeni ve alternatif bir geçim kaynaðý olacak * Þeker bitkisini iþleyecek olan tatlandýrýcý sektörünün kurulmasýna ve geliþmesine katký saðlayacak * ürün iþleme sanayinin kurulmasý ile katma deðerin ülke de kalmasý saðlanacak * ihracat potansiyelinin yüksekliði nedeniyle dýþ satým gelirlerinin artýþýna katkýda bulunacaktýr. * Aslýnda bunlardan çok daha önemlisi; bu bitkiye ait ürünlerin tüketiminin yaygýnlaþmaya baþlamasýyla toplum saðlýðýnýn korunmasýna hizmet edilecektir. Böylece insanlarýmýzýn saðlýklý bir yaþam sürdürmesine ve yaþam kalitesinin geliþtirilmesine ve de ulusal saðlýk harcamalarýnýn azalmasýna yol açacak sonuçlarýn elde edilmesi yönünde önemli ve deðerli sonuçlara ulaþýlmýþ olunacaktýr. Son olarak; tüm tüketicilerin ve toplumumuzun tatlandýrýcýlarýn masum olmadýðýnýn farkýnda olmasý gerekiyor. Daha düþük kalori almak kaygýsýyla daha yüksek riskli ve tehlikeli tatlandýrýcýlara teslim olmamak gerekiyor. Aslýnda en önemlisi genel olarak þeker tüketimini azaltmak gerekiyor, demek sanýrým yanlýþ olmaz. Kaynakça Byrne, J., 2011. Commission flags up November for EU-wide approval of stevia, 27-Jun-2011/ http://www.foodnavigator.com/Legislation/Commission-flags-up-November-for-EU-wide-approval-of-stevia Canýmoðlu,S., 2009. Maltitol’un Sýçanlarda Mutajenik Ve Teratojenik Etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalý, Adana Food&Beverage,2003.Sugar and Sweeteners: Trends and Developments in Foods and Beverages, Report Code: FOD018B Published: April 2003 Haley, S, 2011. Sugar and Sweeteners Outlook, USDA Electronic Outlook Report from the Economic Research Service, USA. ISO,2011. World Sugar Market Review, ISO Quarterly Market Outlook, February 2011. Akt: Indian Sugar Mills Association, New Delhi- 110049,INDIA. Tanza, R., 2011. Stevia Vs. Sucralose. w.ww. ehow .com/facts_5457686_stevia-vs-sucralose.html#ixzz1SApyPDxb Turgut, K.,2011. Türkiye’de Stevia yetiþtiriciliðinin adaptasyonu ve yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik görüþme notlarý, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, Antalya Weihrauch, M.R., V. Diehl . 2004. Artificial sweeteners—do they bear a carcinogenic risk? Oxford Journals Medicine, Annals of Oncology. Volume15, Issue10 Pp. 1460-1465. Weston, S. 2011. Stevia on Move, Foodbev News , 16 March 2011, htp://wap.business-standard.com/

Tefekkür Dünyamýz

Hayat bir rüzgar devaraný ile gelip geçiyor. Ýnsanýn kendi iç Dünyasý ne ise dýþ, Dünyasýna onu yansýtýyor. Ýþte Neþet Ertaþ…. Bozkýrlardan yükselen bir ses … Bir köy çocuðu… Babasý Muharrem Er- Raþit Yücel taþ… rasityücel@ Yanýk sazlý ve sözlü bir corumhakimiyet. net insandý. Elit tabakanýn hoþ bakmadýðý ve burun kývýrdýðý insanlardý. Hele o yýllarda bu ozanlarý adam yerine koyan yoktu. Kendi çalýp, kendisi söyleyen insanlar idiler. Tek kazançlarý düðünlerde çalýp-söylediklerinden elde ettikleri gelirler idi. Yoksulluk ve bitkinliði saza ve söze dönüþtüðü þeyleri söylediler.. Halkýn da zaten büyük ekseriyeti bu yoksulluk ve neticesiz sevdalarýn terennümleri idi. Bir manevi boþluðun kahrýný, insanlar bu naðmeler ile dolduruyorlardý. Zira yetimane hüzünler aþký bekadan gelen aðlamalarýn tercümanlarý idi. Ýtilmiþ ve kakýlmýþ, hatta merkezi þehirlere bile sokulmayan bu insanlar zamanla anlaþýlýr hale gelmiþti.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER EÐÝTÝM LEBLEBÝCÝOÐLU FATÝH CAD. NO:48/A ( 23 GAZÝ CAD. 8.SOK.3/B NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI (ÖZBEYLER LOKANTASI ) 226 79 64 KARÞISI) 224 56 83

METEOROLOJÝ

2.308 2.323

1.784 1.794

24 ayar

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

ALIÞ

101,13

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Kadir Yüktaþýr

ALAKASIZLAR

101,90

Yýl:22 Sayý: 6400 27 EYLÜL 2012 PERÞEMBE

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

yuktasirw@hotmail.com

SATIÞ

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

VEFAT EDENLER 1- Karakeçili Camii emekli Ýmamý Fikret ÇIPLAK, Çakýr Camii Ýmamý Hamit ÇIPLAK ve Altýnevler Camii Ýmamý Muharrem ÇIPLAK' ýn babalarý; Sadettin ÇIPLAK. 2- Beydili Köyü' nden gelme, Sinan, Kenan ve Ahmet TÜRKOÐLU'nun babalarý; Muttalip TÜRKOÐLU. 3- Yeniçamlýca Köyü'nden gelme, Kevser MANTAR'ýn eþi, Halime MANTAR ve Habibe KÜLEKÇÝ' nin babalarý, Ýdris KÜLEKÇÝ'nin kayýnpederi, Belediye'den emekli Abdullah ve Adil KÜPLÜCE'nin dayýlarý; Halil MANTAR. 4- Osmancýk Kargý Köyü'nden gelme, Devlet Hastanesi'nden emekli, Öðretmen Erhan Çiftçi' nin kayýnpederi; Mustafa AKYÜZ. 5- Ezil Köyü'nden, Muhacir Halil KARAOÐLU'nun eþi, Salih ve Mehmet Ali KARAOÐLU' nun anneleri, Nurettin EBÝRÝ' nin kayýnvalidesi; Esma KARAOÐLU.

13

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

ÝÞKUR’dan ÝEP duyurusu

Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, kurumun faaliyetlerinden olan Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP)’nda yapýlan deðiþiklikler, uygulanmasý, yararlanma þartlarý ile iþ arayan ve iþverene saðladýðý katkýlar hakkýnda basýn açýklamasý yaptý. Ýþ arayanlarýn, mesleði olsun ya da olmasýn, mesleði yok ise meslek öðrenmek için veya mesleði var ise mesleðini geliþtirmek, tecrübe kazanmak için herhangi bir iþyerinde ÝÞKUR’un desteklediði "iþbaþý eðitimi programý" alabileceðini kaydeden Eyvaz, “Ayný þekilde en az 2 iþçi çalýþtýran bir iþverenimiz yeni bir personel almayý düþünebilir ve yeni bir personel almasýnýn karþýsýnda yetiþtirme maliyetinden kaçýnabilir. Kurumumuzun 6 ay süre ile iþverenimize herhangi bir maliyet yüklemeyen "iþ baþý eðitim programýndan" iþverenlerimiz de iþçi alarak çalýþtýrabilirler, yetiþtirebilirler. Kýsacasý personel yetiþtirmenin maliyetini sunmuþ olduðumuz bu katký ile karþýlayabilirler. Bunun için iþçi ihtiyaçlarýný iþverenler Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðümüze bildirebilirler; iþ arayan meslekli ya da mesleði olmayan vatandaþlarýmýz da ÝÞKUR'a baþvurarak ya da kendi çabalarýyla bulabilecekleri bir iþ yeri ile anlaþarak bu destekten faydalanabilirler. Bunun için hem iþverenin, hem de iþ arayanýn bazý kriterleri taþýmalarý gerekmektedir.” dedi. Eyvaz, baþvuru yapacaklarda aradýklarý kriterlerle ilgili olarak þunlarý söyledi; “Kurumca; kayýtlý iþsizlerin mesleki yeterliklerini geliþtirebilecekleri Ýþbaþý Eðitim Programlarý düzenlenebilir. Programdan yararlanacak iþyerlerinin Kuruma kayýt olmasý zorunludur. Ýþbaþý Eðitim Programlarý iþveren(ler)in kendisi dýþýnda 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanununda 4. Maddesinin (a) fýkrasýnda tanýmlanan sigortalýlar kapsamýnda en az 2 çalýþaný bulunan iþyerlerinde düzenlenir. Katýlýmcýlarýn, iþbaþý eðitim programlarýnýn baþlamadan önceki son 3 aylýk dönemde iþyerine ait prim ve hizmet belgelerinde kayýtlý sigortalýlar dýþýnda olmasý; bu programýn baþlama tarihinden önceki son 3 aylýk dönemde, iþyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalý sayýsýnýn ortalamasýna ilave olmasý; programa baþlayacak kiþilerin, iþveren(ler)in 1. derece kan hýsmý olmamasý gerekir. Ýþyerleri, yararlanýcýlarýn baþvurduðu mesleklere yönelik iþbaþý eðitimini söz konusu mesleklerde mevcut çalýþanlarý aracýlýðýyla iþyerinde fiilen saðlamakla yükümlüdür. Katýlýmcýlara sözleþme hükümlerine aykýrý herhangi bir iþ yaptýrýlmamasý gerekmektedir. Katýlýmcýlarýn programa devam etmeleri zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olan katýlýmcýlara, iþveren ya da iþveren vekili tarafýndan, mazeret izni verilebilir. Bu izinler, katýlýmcýlarýn devam çizelgelerinin arkasýna uygun bir þekilde yazýlýr. Ancak, bu izin sürelerinin toplamý, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla 5 günlük saðlýk izni dýþýnda, hangi sebeple olursa olsun toplam program süresinin 1/10'unu aþamaz. Bu sürenin aþýmý halinde, katýlýmcýlarýn programla iliþikleri kesilir. Ýþyerleri iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda gerekli önlemleri almak zorundadýr. Katýlýmcýlarýn eðitim aldýðý sýrada iþ kazasý olmasý ve katýlýmcý ya da katýlýmcýlarýn iþ kazasýna maruz kalmalarý durumunda kaza, katýlýmcýlarýn programa katýldýklarý iþ yerinin iþverenleri tarafýndan, kazanýn olduðu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç kazadan sonraki 3 iþ günü içinde bildirilir. Sözleþmenin feshedilmesi durumunda,

U

Ýl Müdürlüðünün uygun görmeKatýlýmcýlarýn bir kýsmýnýn si halinde; katýlýmcýlar yeni bir veya tamamýnýn iþveren tarafýniþyerinde iþbaþý eðitimine dedan iþe alýnmasý ve/veya -herhanvam edebilirler. Ancak devam gi bir nedenle- katýlýmcý sayýsýnedilecek iþbaþý eðitim programý da azalma olmasý halinde, iþveile yapýlan iþbaþý eðitim prograren yeni katýlýmcý talebinde bulumýnýn toplam süresi 24 ay içerinabilir. Ayrýca iþyerleri prograsinde 6 aylýk süreyi aþamaz. mýn her safhasýnda katýlýmcý talebinde bulunabilir. Bu halde talep Ýþbaþý eðitim programý kanormal bir talep gibi iþleme alýmu kurum/kuruluþlarýnda uygunarak, iþverenin geriye dönük lanmaz. Kamu kurum/ kuruluþson 3 aylýk sigortalý sayýsý üzerinlarýnýn payýnýn %50'nin altýnda den çalýþtýrabileceði kiþi sayýsý olduðu iktisadi teþekküllerde iþhesaplanýr, -varsa- mevcut katýZafer Eyvaz baþý eðitim programý düzenlelýmcýlar hariç geriye kalan kiþi nebilir. sayýsýnca katýlýmcýya izin verilir. Ýþbaþý eðitim programlarýnýn düzenÝþsizlik ödeneði alan kiþiler de katýlýmlendiði iþyerlerinden hiçbir surette vergi, cý olabilirler. SGK prim ve prime iliþkin borcu ile SGK'ca kesilmiþ idari para cezasý olmadýðýKatýlýmcýlarýn iþbaþý eðitim prograna dair belge istenmez. mýndan usulüne uygun þekilde yararlanmalarýný teminen iþyeri tarafýndan en az bir soBir iþyerinde iþbaþý eðitim programýrumlunun belirlenmesi gerekir. Bu kiþilerde nýn düzenlenme þartlarýndan biri olan katýusta öðretici olma þartý aranmaz. lýmcýlarýn "son 6 aylýk dönemde iþyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortaHerhangi bir mesleki eðitim ve vasýf lama sigortalý sayýsýna ilave olmasý" hususu içermeyen konularda katýlýmcý çalýþtýrýlaiþbaþý eðitim programý baþlangýcýnda konmaz (beden iþçisi, temizlik görevlisi, taþýma trol edilecektir. Bu kapsamda "ortalama siiþçisi, çaycý, vb.). gortalý sayýsýna ilave olmasý" hususu ayný il Yüklenici tarafýndan programýn baþsýnýrlarý içinde, ayný iþverene baðlý iþyerlelangýcýndan bitiþine kadar olan süre içeririnde çalýþan toplam sigortalý sayýsýna göre sinde katýlýmcýlarýn devam durumlarý haftadeðerlendirilecektir. lýk olarak ÝÞKUR internet sayfasý üzerinden Programýn devamý sýrasýnda iþyerindesisteme girilir. Devam durumlarýnýn sisteme ki sigortalý sayýsýnýn bir ay süreyle baþlangirilmesi ilgili hafta sonu en geç Cumartesi gýçtaki sayýya ulaþmamasý halinde, azalan akþamý 23:59'a kadar gerçekleþtirilir. Yükçalýþan sayýsý kadar iþbaþý eðitim programý lenici tarafýndan katýlýmcý devam durumlakatýlýmcýsýnýn çalýþmasýna son verilecektir. rýnýn belirtilen gün ve saatte sisteme girilHangi katýlýmcýnýn çalýþmasýna son verilememesi halinde yüklenici hakkýnda progceðine iþveren karar verecektir. ram bitiminden itibaren 6 ay yasaklýlýk hükümleri uygulanýr. Böyle bir durumda sisteÝþverenlerin 1 yýl içerisinde yeni katýme giriþ iþlemi Ýl Müdürlüðümüzce yapýlýr. lýmcý talebinde bulunabilmesi için son 1 yýlda iþbaþý eðitimine katýlanlarýn %20'sinin Ýþbaþý Eðitim Programýnýn süresi -6 ayný iþyerinde istihdam edilmiþ olmasý geayý aþmamak üzere- tamamen taraflarca berekmektedir. lirlenecek, süreye iliþkin olarak -bu yönde bir talep gelmesi durumu hariç- Ýl MüdürlüÜç kiþiden az katýlýmcýnýn bulunduðu ðümüzce herhangi bir deðerlendirme yapýliþyerleri programýn baþlangýç tarihinden itimayacaktýr. baren bir yýl içerisinde en az bir katýlýmcý istihdam etmemiþ ise iþbaþý eðitim prograProgramlarda esas olan -iþyerinin yamýndan bir kez faydalanabilir. rarlanabileceði katýlýmcý sayýsýnýn hesaplanmasýnda karýþýklýða meydan verilmemeProgramlarýn, katýlýmcý adaylarý ve iþsini teminen- sözleþmenin Ýl Müdürlüðüyerlerinin tip sözleþmeyi imzalayarak Ýl müze ibraz edildiði tarih itibariyle baþlatýlMüdürlüðümüze onaylatmasý þeklinde uymasýdýr. Ancak istisnai olarak Ýl Müdürlügulanmasý esastýr. Bu durumda Ýl Müdürlüðünün "iþ yoðunluðu" gerekçesiyle hemen ðümüz katýlýmcý adayýyla iþveren tarafýnbaþlatýlamayan Programlar -bir sonraki aya dan imzalanan Ýþbaþý Eðitim Programý Sözsarkmamak kaydýyla- daha sonraki günlerleþmesinin usule uygun þekilde doldurude baþlatýlabilir. lup/doldurulmadýðý ve taraflarýn programdan yararlanma þartlarýný taþýyýp taþýmadýkÝþbaþý eðitim programlarýna katýlma larýnýn teyidiyle sorumludur. Herhangi bir þartlarý; uygunsuzluðun tespiti halinde sözleþme Ýþbaþý eðitim programlarýna katýlabilonaylanmayacaktýr. Bu süreçte Ýl Müdürlümek için kuruma kayýtlý iþsiz olmak, iþvereðümüzün iþyeri tarafýndan belirlenen ve yanin 1.dereceden kan hýsmý olmamak, öðrenrarlanma þartlarýný taþýyan katýlýmcýya/katýci olmamak þartlarý aranýr. lýmcýlara iliþkin herhangi bir deðerlendirme 15 yaþýný tamamlamýþ olmak, öðrenci yapma yetkisi bulunmamaktadýr. Yani katýolmamak (Açýk öðretim, beklemeli öðrenlýmcýlarýn kim olacaklarý hususunda belirticiler, kayýtlarýný dondurmuþ olanlar ve ikinlen katýlým þartlarý dýþýnda herhangi bir deci öðretime devam eden öðrencilerin progðerlendirme yapmaksýzýn, program(lar)ý ramlara katýlmalarýna, program sonunda da baþlatacaktýr. istihdam edilmelerine engel teþkil etmediði Ýþverenin çalýþtýrmak istediði katýlýmhususunda, Ýl Müdürlükleri/Hizmet Mercýlarý Kurumdan talep etmesi halinde Ýl Mükezlerinin uygun deðerlendirmeleriyle katýdürlüðümüz "iþverenin aradýðý vasýflara uylýmcý olabilirler). gun" adaylarýn sistem üzerinden ve/veya Ýþbaþý eðitim programlarý kapsamýnda günlük müracaatçýlardan oluþan adaylarý iþkarþýlanabilecek giderler verene takdim eder. Ýþveren tarafýndan seçKatýlýmcýlara, iþbaþý eðitim programýmelerin Kurumumuzca yapýlmasýnýn talep na katýldýðý her bir fiili gün için yapýlan kuredilmesi halinde programa konu alana uysiyer zaruri giderlerinden (günlük 25 lira), gun katýlýmcýlar Ýl Müdürlüðümüzce seçileprogramlara devam edilen süre içinde cektir. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayýlý Sosyal SiÝþyerleri kýsa çalýþma ödeneðinden yagortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunurarlanýrken iþbaþý eðitim programlarýndan nun 5 inci maddesinin birinci fýkrasýnýn (e) yararlanamazlar. bendi kapsamýnda her bir katýlýmcý için taÝþveren katýlýmcýlarýn bir kýsmýný veya hakkuk edecek sigorta primlerinden oluþur. tamamýný sözleþme süresinin bitiminden Ýþbaþý eðitim programlarýnýn süresi önce iþe alabilir. Bu durum sözleþme hüProgram süresi, haftalýk 45 saatten ve kümlerine aykýrýlýk olarak deðerlendiriletoplamda 6 aydan fazla olmayacaktýr.” mez.

Çirkin filme yasak

laþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filme ait sosyal paylaþým sitelerinde yer alan görüntülere eriþimin engellenmesine yönelik mahkeme kararýnýn çýktýðýný söyledi. Ýncelemelerde bulunduðu Ankara'nýn Haymana ilçesi Çalýþ beldesinde TRT canlý yayýnýna katýlan Yýldýrým, Ýslam'a ve Müslümanlara yönelik nefreti özendirecek giriþimin ilk olmadýðýný ve son da olmayacaðýný belirtti. Ýslam'a yapýlan bu saldýrýyý bütün Müslüman dünyasý gibi

kendilerinin de kýnadýðýný ifade eden Yýldýrým, ''Ancak kýnamakla yetinecek deðiliz'' dedi. Filmi ''iðrenç'' olarak niteleyerek, söz konusu filme eriþimin engellenmesi için ellerindeki tüm yasal ve meþru imkanlarý kullanmaya karar verdiklerini anlatan Yýldýrým, þunlarý kaydetti: ''Sayýn Baþbakanýmýzýn talimatý ve Bakanlýðýmýza, BTK'ya, TÝB'e gelen binlerce þikayeti de dikkate alarak bu filmin sosyal paylaþým sitelerinde gösterilen linklerini kapatma kararý aldýk. Bugüne kadar internet servis

saðlayýcýlarý, Türk Telekom, TTNET, Türksat, Avea, Vodafone, Turkcell'e bu konuda TÝB tarafýndan gereken uyarýlar yapýldý ve birçoðu da kaldýrýldý. Tabii bununla da yetinmedik. Önceki gün mahkemeye baþvurduk ve bugün de mahkeme kararý çýktý. Mahkeme kararý özetle þöyle diyor: 'Peygamberimize hakaret içeren bu filmin gösteriminin yasaklanmasý.' Bilhassa paylaþým sitesinin kapatýlmasýný engelliyor. Yani linklerin, URL dediðimiz baðlantýlarýn kapatýlmasýný öngörüyor.'' Yýldýrým, mahkeme kararýnýn

genel bir karar olduðunu belirterek, baþka adlar altýnda görüntülerin yayýmlanmasýna iliþkin faaliyette bulunulsa bile TÝB'in bunlarý da anýnda kapatma konusunda yetki aldýðýný dile getirdi. Bakan Yýldýrým, ''Ülkemizde bundan böyle bunun gösterimi artýk olmayacak'' diye konuþtu. Görüntülerin dünya çapýnda da sanal ortamdan kaldýrýlmasý için de bir mücadele baþlattýklarýný kaydeden Yýldýrým, söz konusu görüntülerin aðýrlýklý olarak yayýmlandýðý sosyal paylaþým sitesine bu konudaki düþüncelerini ilettiklerini ifade etti.

Filmde rol alanlarýn kandýrýldýklarýný söylediðini de hatýrlatan Yýldýrým, ilgili sosyal paylaþým sitesine, telif haklarý hukukuna uymayan filmin yayýnlamayacaðýna yönelik görüþlerini bildirdiklerini kaydetti. ABD'de de filmin gösterimden kaldýrýlmasý için mahkeme kararý alýndýðýný belirten Yýldýrým, ''Hangi dinden olursa olsun kutsala küfretmek, insanlarý infiale sevk etmek suçtur. Bir nefret suçudur. Onun için hiçbir suç da karþýlýksýz kalmamalýdýr'' ifadesini kullandý.

Diyanet Sen’de devir teslim Diyanet Sen Çorum Þubesi’nin devir teslim töreni dün gerçekleþtirildi.

D

iyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ömer Yankun görevini, geçtiðimiz hafta sonu gerçekleþtirilen 3. olaðan genel kurulda baþkan seçilen Ali Yýldýz’a devretti. Diyanet Sen Çorum Þubesi’nin devir teslim töreni dün gerçekleþtirildi. Sendika merkezinde gerçekleþtirilen törende eski Baþkan Ömer Yankun görevini, yeni Baþkan Ali Yýldýz’a devretti. Diyanet Sen Çorum Þube Baþkanlýðý görevine getirilen Ali Yýldýz’ýn yönetimi þu isimlerden oluþuyor: Yönetim Kurulu; Ali Yýldýz, Cavit Çakal, Servet Türkoðlu, Ýsmail

Þanal, Ýlyas Þimþek, Zeki Kanbur, Murat Küyük.

Denetleme Kurulu; Turan Sekili, Erdoðan Yaðbasan, Nevzat Cebeci.

Disiplin Kurulu; Mehmet Aðýrbaþ, Zabit Gül, Ali Demirel.

Diyanet Sen Çorum Þubesi Baþkaný Ömer Yankun görevini yeni baþkan seçilen Ali Yýldýz’a devretti.

Kanal S uyduya taþýnýyor

S

amsun’da yayýn yapan Kanal S Televizyonu, 25 yýllýk tecrübesini uyduya taþýyor. Yeni yayýn dönemine iyi bir baþlangýç yapacaklarýnýn altýný çizen Kanal S Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Yýlmaz, “25 yýllýk tecrübemiz ve deneyimli kadromuz ile yeni yayýn dönemine hazýrýz” dedi. Ulusal kanallarla yarýþacak bir alt yapýya sahip olduklarýnýn altýný çizen Ali Yýlmaz, “Yýllarýn tecrübesi ile artýk uyduda sesimizi dünyaya duyuracaðýz. Televizyon kanalýnýn alt yapýsýnýn tamamýný deðiþtirdik. Ulusal yayýn yapan televizyon kanallarýnýn alt yapýsýna sahibiz. Biz bu iþe gönül verdik. Samsun’un adýný dünyaya duyuracaðýz” diye

konuþtu. Türkiye’nin ilk yerel televizyon kanalýnýn Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Yýlmaz, yeni yayýn döneminde deneyimli birçok gazetecinin Kanal S ekranlarýnda olacaðýný söyledi. Siyasetten sanata, iþ dünyasýndan spor, saðlýktan eðlenceye kadar birçok programýn izleyici ile buluþacaðýna vurgu yapan Yýlmaz, “Yeni yayýn döneminde televizyon izleyicisi aradýðý bütün her þeyi Kanal S ekranlarýnda bulabilecek. Baþarýlý gazeteci arkadaþlarýmýz program yapacak. Türkiye ve Samsun gündemini izleyicilerimiz Kanal S ekranlarýndan takip edebilecekler” þeklinde konuþtu. Kanal S ailesi olarak sadece Samsun’dan yayýn yapmayacaklarýný vurgu Yapan Ali

Kanal S Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Yýlmaz

Yýlmaz, “Sadece Samsun’dan yayýn yapmayacaðýz. Özellikle Ankara ve Ýstanbul’da kuruduðumuz stüdyolarda canlý baðlantýlar kurarak gündemi yakýndan takip edeceðiz. Çorum’da temsilciliðimizi açtýk. 2012 yýlýnýn sonuna kadar temsilciliklerimizin tamamýný bitirmeyi hedefliyoruz” açýklamasýnda

bulundu. Uydu kanalýnýn yaný sýra bir yerel televizyon ve birde yerel gazeteyi bünyelerinde barýndýrdýklarýný ifade eden Yýlmaz, yarýn saat 20.00’de Canik Kültür Merkezi Çýraðan Salonu’nda düzenlenecek olan yeni yayýn dönemi gala gecesine tüm Samsun halkýný davet ettiklerini dile getirdi.(ÝHA)

Samsun’da yayýn yapan Kanal S Televizyonu illerde temsilcilikler aracýlýðýyla çalýþýyor.


PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

15

A takýmý belirleniyor aþbakan Tayyip B Erdoðan, pazar günü yapýlacak

kongrede partisini önümüzdeki 3 yýl içinde yapýlacak 3 seçime hazýrlayacak kurmay kadrosunu belirlemek için yoðun mesai harcýyor. Erdoðan, parti içi anketler, raporlar ve kendi notlarýndan yola çýkarak, 50

kiþilik A takýmýný belirleyecek. Hatýrlanacaðý üzere kulis haberlerinde muhtemel A takýmýnda AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun da adý geçiyordu. Erdoðan, ilginç bir yöntem izleyerek, milletvekilleri ve il baþkanlarýna, “Ýsimlerini yazdýrarak”

Recep Tayyip Erdoðan

Salim Uslu

yaptýrdýðý “Parti yönetiminde kimi görmek istersiniz?”

anketinin, kapalý zarf içinde kendisine

gönderilmesini istedi. Erdoðan, deðerlendirme sürecine partinin bugünkü yöneticilerini dahil etmedi. 450 zarf, özel olarak Erdoðan'a gönderildi. Erdoðan herkesin altýna imzasý olan anket formlarýný, parti yöneticilerine deðil, profesyonel araþtýrma ekibine teslim etti.

ADD’nin TEMAD ziyaretinden önemli mesaj;

‘Kenetlenip tek yumruk olmalýyýz’ A

tatürkçü Düþünce Derneði (ADD)'nin nezaket ziyaretinde bulunduðu Türkiye Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD) Baþkaný Ertan Karabýyýk, "Ülkenin kenetlenmesi gereken bir süreç yaþýyoruz. Ayný gemideyiz, tüm siyasi farklýlýklarýmýzý bir kenara býrakýp, kenetlenerek tek yumruk olmalýyýz." dedi. Sivil Toplum Kuruluþlarý olarak 2007 yýlýnda Teröre Lanet Mitingi düzenlendiðini hatýrlatan TEMAD Baþkaný Karabýyýk, o gün 50'nin üzerinden STK'nýn birlikte yürüyebildiðini, siyasilerin

de birlikte adým atabilmesi gerektiðini ifade etti. ADD Baþkaný Uður Demirer, bazý yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ziyarette bulunduðu TEMAD'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Astsubaylarýn Türk Ordusu içerisinde çok büyük bir yükü omuzlayan diþli konumunda olduðunu ifade eden Demirer, ülkede yaþanan terör olaylarý karþýsýndaki üzüntüsünü dile getirdi. "Bu ülke artýk hergün kaç kaybýmýz var endiþesi ile yaþýyor. Bu toplumu ayakta tutan dire deðerlerin ne halde

Atatürkçü Düþünce Derneði TEMAD’a nezaket ziyaretinde bulundu. olduðunu biliyoruz." direk, terör olaylarýnda da acýsýný yaþamasýna yen Demirer, herkesin yaþanan acýlar üzerinfýrsat verilmesi gerektiülke gerçekleri karþýsýnden siyaset yapýlmamaðini söyledi. da açýkça konuþmasý sý gerektiðine inanmagerektiðine iþaret edenýn yanýsýra, toplumun

Saç dökme mevsimi geldi

ADD Baþkaný Uður Demirer, bazý yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptýðý ziyarette birlik mesajý verdi.

Fikret Çýplak’ýn babasý vefat etti

K

arakeçili Camii emekli Ýmam Hatibi Fikret Çýplak, Çakýr Camisi Ýmam Hatibi Abdulhamit Çýplak, Altýnevler Camii Ýmam Hatibi Muharrem Çýplak ve Hacýhamza da Ýmam Hatip olarak görev yapan Kerim Çýplak’ýn babalarý emekli din görevlisi Sadettin Çýplak (90) vefat etti. Dün gece saat 04,00’te evinde vefat eden Sadettin Çýplak’ýn cenazesi, dün Osmancýk’ýn Kamil Köyü’nde öðle namazýnýn ardýndan kýlanan cenaze namazýndan sonra köy mezarlýðýnda defnedildi. Hakimiyet merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

CHP Ýl Danýþma Kurulu toplanýyor

C

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, uzun zamandýr toplanmayan Ýl Danýþma Kurulu'nun yarýn toplanacaðýný bildirdi. Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, saat 11.00'de baþlayacak Ýl Danýþma Kurulu'nun saat 17.00'ye kadar süreceðini, parti yöneticilerinin yaný sýra eski yöneCengiz Atlas ticilerinin ve tüm üyelerin katýlýmýný beklediklerini dile getirdi. Özdoðanlar Düðün Salonu'nda saat 11.00'de baþlayacak olan Ýl Danýþma Kurulu'nda tüm partililerin ve gönül verenlerin deðerlendirmelerinin ve önerilerinin alýnacaðýný da kaydeden Atlas, basýna açýk bölümün ardýndan partililerin görüþ ve düþüncelerini açýkça ortaya koymalarýný beklediklerini de vurguladý.

K

adýn ve erkeklerin en önemli doðal süsü saçta, özellikle sonbahar gibi mevsim dönüþlerinde dökülme sýklýkla görülüyor. Günde 100-150 tele kadar olan saç dökülmesinin normal olduðunu söyleyen uzmanlar, sonbaharda bu sayýnýn daha da artabileceðini belirtti. Normalde 100-150 tele kadar olan saç dökülmesi, sonbaharda hava deðiþimi, azalan nem oraný, rüzgar ve düzensiz beslenme gibi etkenlerle daha da artabiliyor. Bu durumun mevsimsel olduðunu belirten uzmanlar sonbaharda dökülen saçlarýn yerine, kýþ aylarýnda vücudun soðuða adapte olmasýyla beraber yenilerinin çýkacaðýný söyledi. Uzmanlar, saç dökülmesinin

sebeplerini þu þekilde açýkladý: “Saç dökülmesinde genetik faktörlerin rolü çok önemli olmakla birlikte baþka sebepler de vardýr. Bunlar; tiroid bezi hastalýklarý, hamilelik, menopoz sonrasý dönem ve diyabet hastalýðý gibi endokrin hastalýklar, biotin, demir, protein, çinko eksikliði, kalori kýsýtlayýcý diyetler gibi beslenme bozukluklarý, doðum kontrol haplarý, bazý mantar ilaçlarý, yüksek doz A vitamini gibi bazý ilaçlar, anemi, cerrahi iþlemler, kanser, karaciðer hastalýklarý, enfeksiyon hastalýklarý gibi sistemik hastalýklar, psikolojik stres ve boya, perma gibi bir takým kimyasal iþlemlerdir. Bunun dýþýnda sýk fön çekilmesi, kötü fýrçalama, saçlarý çok sýký toplama da saç dökülmesinin sebebi olabilir.” (ÝHA)

Eyüboðlu sergi ile anýlýyor Bedri Rahmi Eyüboðlu Çorum Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerle anýldý.

T

ürk Edebiyatý ve Resim Sanatý'nýn önde gelen ustalarýndan ÞairRessam Bedri Rahmi Eyüboðlu, ölümünün 37. yýlýnda Çorum Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinliklerle anýldý. Seramik, gravür, yazma, heykel, mozaik, serigrafi, vitray, hat, litografi türünde eserler üreten Bedri Rahmi Eyüboðlu’nu anma programý kapsamýnda Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü öðrencileri, 21 Eylül 1975 tarihinde vefat eden Þair-Ressam Bedri Rahmi Eyüboðlu’nun hayatý, sanatçý kiþiliði ve eserleri hakkýnda bilgi verdiler. Öðrencilerin seslendirdiði Bedri Rahmi þiir dinletisinin ardýndan, sanatçýnýn seramik, gravür, yazma, heykel, mozaik, serigrafi, vitray, hat, litografi türündeki eserlerinin yer aldýðý barkovizyon gösterisi yapýldý. Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü'nün düzenlediði anma etkinlikleri kapsamýnda; Türk Karikatür Sanatý'nýn usta isimleri tarafýndan çizilen Bedri Rahmi portre karikatürleri sergi açýlýþý, geçtiðimiz Pazartesi günü Okul Müdürü F. Turgay Ýkinci, Müdür yardýmcýsý Ali Çaycý, öðretmenler ve öðrencilerin katýlýmý ile gerçekleþti. Sergide; Türkiye'nin çeþitli kentlerinde yaþayan günümüz Türk karikatürünün usta isimleri Saadet Demir Yalçýn, Cemalettin Güzeloðlu, Emre Yýlmaz, Hayati Boyacýoðlu, Ahmet Ümit Akkoca,

Eyüboðlu’nun hayatý, sanatçý kiþiliði ve eserleri hakkýnda bilgi verildi.

Þair-Ressam Bedri Rahmi Eyüboðlu, ölümünün 37. yýlýnda anýldý.

Programý Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü düzenledi.

Muammer Kotbaþ, Mehmet Zeber, Ýsmail Kar, Serpil Kar, Asaf Budak, Tayyar Özkan, Sezer Odabaþýoðlu, Mehmet Kahraman, Halit Kurtulmuþ, Sevdakar Çelik ve Vahit Akça’nýn eserleri yer alýyor. Açýlýþta konuþan Çorum Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü Rehber Öðretmeni Bilal Yalçýn, sergiye

eserleri ile destek veren karikatür sanatçýlarý, serginin düzenlenmesinde emeði geçen Coðrafya Öðretmeni Sönmez Yanardað, Görsel Sanatlar Dersi Öðretmeni Emine Cerrahoðlu ve okuduklarý Bedri Rahmi þiirleri ile etkinliðe renk katan Kültür Edebiyat Kulübü öðrencilerine teþekkür etti. Bedri Rahmi

Eyüboðlu Portre Karikatür Sergisi’nin açýlýþ programýnda Çorum Anadolu Lisesi Müzik Kulübü öðrencileri Enes Furkan Boyraz ve Arda Þen gitarlarý ile müzik dinletisi sundular. Bedri Rahmi Portre Karikatür Sergisi, Çorum Anadolu Lisesi Sergi Salonu'nda bir hafta boyunca açýk kalacak.

Erken seçim teklifi Meclis'te Y

erel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapýlmasýný içeren Anayasa deðiþikliði teklifi yarýn TBMM Baþkanlýðý'na sunulacak Yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapýlmasýný içeren Anayasa deðiþikliði teklifinin, yarýn TBMM Baþkanlýðý'na sunulacaðý bildirildi. AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Canikli, ''Teklifi muhtemelen yarýn vereceðiz. Teklifi MHP ile birlikte imzalýyoruz. Biz imzaladýktan sonra MHP'ye göndereceðiz, daha sonra TBMM Baþkanlýðý'na sunacaðýz'' dedi.

Teklif TBMM Baþkanlýðý'na sunulmasýnýn ardýndan, 1 Ekim'de TBMM Anayasa Komisyonu'na sevkedilecek. Teklifin, 4 Ekim Perþembe günü TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüþülmesi bekleniyor. TBMM Genel Kurulu'ndaki görüþülme takvimi de belirlendi. Teklifin görüþmeleri ve birinci tur oylamasýnýn 9 Ekim Salý günü, ikinci turunun ise 11 Ekim Perþembe günü yapýlmasý planlanýyor. Dünya Bülteni

Sanatçýnýn seramik, gravür, yazma, heykel, mozaik, serigrafi, vitray, hat, litografi türündeki eserlerinin yer aldýðý barkovizyon gösterisi yapýldý.


16 PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

27 EYLÜL Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Çorum Alaca ilçesi Mehmet Çelik Anadolu Lisesi sahasý parke taþý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

28 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 751 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyahbeyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 145.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 750 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyahbeyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:50-15:00 ***

1 EKÝM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Mamul yemek ve sonrasý hizmetler alýmý iþi. Yer: Bahçelievler mah. Þenyurt 2. sok. no: 14 Çorum Saat: 09:00 ***

Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saat: 14:00 ***

Çorum Devlet Hastanesi 2013 yýlý 2 kalem akaryakýt alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

Uðurludað ilçe devlet hastanesi bina bakým onarým yapým iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: 14:00 ***

2 EKÝM Oðuzlar Belediye Baþkanlýðý

Oðuzlar Belediyesince satýþý yapýlacak olan 12 adet sosyal konut ve 5 adet dükkanýn satýþý iþi. Yer: Oðuzlar Belediyesi Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

3 EKÝM Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü

Çorum ili merkez ve ilçelere baðlý köylerde göletler için jeoteknik amaçlý sondaj yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Özel Ýdaresi Sosyal Tesisler Ýhale Salonu Saat: 14:30 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnýr: 06 BV 9921

plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel:

8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:30-14:40 *** 2. Taþýnýr: 06 BU 7128 plakalý, Volkswagen marka, 2009 model kullanýlamaz durumdaki kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:50-15:00 *** 3. Taþýnýr: 06 BY 2969 plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 15:10-15:20 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

1991 model Cargo 2014 vinçli açýk saç kasa aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000,00 Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat Çorum Saat: 10:45 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

1984 model Ford Kargo 1314 asansör tesisatlý aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 16.000,00 Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:00 ***

4 EKÝM T.C. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

54.000 kg sobalýk ve 63.500 kg kaloriferlik ithal kömür alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

8 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 45 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

9 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 12 kiþi ile 12 aylýk ameliyathane ve y. bakýmlarýn sürekli dekontaminasyon ve dezenfeksiyon hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

10 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Spor Kompleksi ve Meslek Lisesi Kampüsü yapýmý iþi. Muhammen bedel: 112.000.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi BaþkanlýðýTOKÝ Çorum ili merkez ilçesi Ulukavak Mahallesi 16 derslikli Kýz Meslek Lisesi ile Yozgat ili Yerköy ilçesi Karacaþar Mahallesi Mezaryaný Mevkii 600 öðrencilik

Ticaret Meslek Lisesi inþaatlarý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C Baþbakanlýk Toplu konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 Çankaya/Ankara Saat: 14:00 ***

11 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Arýtma tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

12 EKÝM SGK Çorum Ýl Müdürlüðü

Çorum SGK Ýl Müdürlüðü 37 kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Anýtevler 4. Sok. Çorum Saat: 10:00 ***

Çorum Devlet Hastanesi 5 kýsým týbbi cihaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: 14:00 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

34 DR 2012 plaka sayýlý, Renault marka, gri renkli, 2006 model, Megane 2 tipinde otomobilin satýþý iþi. Muhaamen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adalet sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

15 EKÝM Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþtabipliði

2013 yýlý 15 kiþi ile 12 aylýk çamaþýr yýkama ve ütüleme hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

16 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Su pompa istasyonlarýna personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

18 EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi ve Yunus Emre Ýþ Merkezi arþivinin silahsýz 12 kiþi ile özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 6 kalem medikal gaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

19 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 4 kalem ekmek alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: 10:00 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi.

Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

5 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Bahçelievler

Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 29 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 18/900 arsa paylý 9 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 *** 2. Taþýnmaz: Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 30 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 17/901 arsa paylý 10 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 42.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

T.C. Merkez/Çorum 1. Ýcra Dairesi

2646 ada no, 39 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, Sülüklü mevkii, cilt 64, sayfa 6275 apartman vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Ulukavak Mah., cilt 46, sayfa 4468, ada 3754, parsel 121 adresinde zemin kat, 2 numaralý baðýmsýz bölüm, 363,28 m2 alanýndaki dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðünün Bahçelievler Mah., 510 ada, 15 parsel’de 1322,73 m2 arsa üzerinde bulunan b blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi zemin kat Saat: 10:00-10:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Ortaköy Tapu Müdürlüðünün Cumhuriyet Mah., 56 ada, 61 parsel de 72 m2 arsa üzerinde bulunan 1. kat 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-11:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün

Tepecik Mah. cilt/sayfa 29/2791 de kayýtlý 3634 ada 5 parseldeki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 4 kat 19 nolu mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 95.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 10:20-10:30 *** 2. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cily sayfa 29/2802 de kayýtlý 3634 ada 5 parsel deki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 7 kat 30 nolu meskendubleks niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Tepecik Mah., cilt 7, sayfa 667, ada 1217, parsel 8, 1. kat, 601,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/10 arsa paylý, Kale Mah. Ata Cad. Asude Apt. No: 137/3 Çorum adresinde mesken niteliðindeki 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

9 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 2707, parsel 2’de kayýtlý, 634.73 m2 miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.026.408,93 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

12 KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe, ayarýk mah, cilt no 45, sayfa no 4360, ada no 3052, parsel 9 da kayýtlý bulunan 5.112,22 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulü arsa vasfýndaki B blok 1. kat 1 nolu 180.00 m2 büyüklüðünde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhmammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

19 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez ilçesi, Ulukavak Mahallesi, 3449 ada, 7 parselde kayýtlý 798,07 m2 alanýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 233.667,10 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10

Lila Akademi’de ücretsiz pilates tanýtým dersi

B

edenin dengeli tutulmasýna yardýmcý olan ve omurgayý desteklemekte önemli iþlevi olan temel kaslar üzerine yoðunlaþýlan bir egzersiz programý olarak bilinen pilates, Lila Akademi’de ücretsiz tanýtýlacak. Lila Akademi’den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Yaþam koþullarý ve iþ hayatýnýn insanlarý daha az hareket eder duruma getirdiðini, çoðu kiþinin gün boyu oturarak çalýþtýðýný, zamanlarýnýn büyük çoðunu saatlerce televizyon seyrederek ve bilgisayar baþýnda geçirdiðini ve bu arada yiyecek bir þeyler atýþtýrarak, harcadýklarýndan çok aldýklarý enerjinin, hareketsiz yaþam sonucu vücut yað kitlesinde artýþa ve kilo alýmýna yol açtýðýný belirten Pilates Eðitmeni Alev Büyükarslan, “Þiþmanlýk günümüzde çok karþýlaþýlýr bir sorun haline gelmiþtir. Ayrýca kroner kalp hastalýklarý, diyabet gibi bir çok kronik hastalýðýn oluþmasýna da zemin hazýrlamaktadýr. Þiþmanlýðýn önlenmesinde diyetin yaný sýra egzersizin de olmasý daha etkili ve saðlýklý sonuç alýnmasýnda vazgeçilmez kuraldýr.” dedi. Saðlýklý, uzun ve kaliteli bir yaþam sürdürmek isteyenler için pilatesin faydalarý hakkýnda bilgi veren Lila Akademi Spor Clup Eðitmeni Alev Büyükarslan, düzenli olarak, nefes farkýndalýðý ile uygulanan pilates tekniðiyle, bedenin zarifçe þekle girip, kas yoðunluðunun arttýðýný,

metabolizmanýn hýzlanýp, kilo vermeye yardýmcý olduðunu belirterek devam etti; “Postür iyileþir, omurga saðlýðýna çok iyi gelir. Omurga problemleri için terapatik bir etkisi vardýr. Merkez gövde kaslarýný, ön, arka, yanlar derinden yüzeye güçlendirir, böylece içerden dýþarýya bir güçlenme olur. Esneme, güçlenme, dengede artýþ ve odaklanma kabiliyeti ayný anda artar, canlýlýk ve zindelik gelir. Kronik gerginlikler çözülürken, bedendeki enerji akýþý düzene girmeye ve dengelenmeye baþlar. Pilatesteki nefes tekniði derin bir detoks etkisi yaratýr, hastalýklara sebep olan toksinlerin atýmýna yardýmcý olduðundan baðýþýklýk sistemi günden güne güçlenir”

‘Çocuklarýn fiziksel ve pedagojik geliþimlerini

destekleyelim’

Hareketsiz kalan çocuklar için de haftanýn 2 günü çocuk jimnastik programlarýnýn olduðunu belirten Büyükarslan, “Cimnastik hem kýz hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal geliþimi saðlayan özellikle baþlama yaþý 4- 10 yaþ arasý olan çocuklara yönelik bir branþtýr. Cimnastik, çocuklar üzerinde fiziki geliþimi saðlarken ayný zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarýný saðlayýp, boylarýna göre kilo ve vücut kas kitlesini dengeler. Çocuklarýn küçük yaþtan itibaren hem fiziksel hem de pedagojik geliþimlerini destekleyecek spor ve sanat eðitimleri gereklidir. Tüm çocuklar için en iyi baslangýçtýr.” diye konuþtu.

Alev Büyükarslan

Tanýtým derslerine davet Lila Akademi Sanat bünyesinde bulunan spor clup öðretmeni Alev Büyükarslan, pilatesin bir çok kiþi tarafýndan yeterince ve doðru tanýnmadýðýný, bunun için yarýn 1 seans sabah 09:30’da, 1seans akþam 18:00’de olmak üzere ücretsiz tanýtým dersi yapacaðýný, ilgilenenlerin Lila Akademi Spor Clup’tan bilgi almalarý gerektiðini söyledi.

Lila Akademi kilo problemine çözüm buluyor.

NASA'dan günün uzay görüntüsü K

ainatýn farklý bir resmi veya fotoðrafý, her gün profesyonel bir gökbilimcinin yazdýðý kýsa bir açýklama ile birlikte NASA'nýn sitesinde yayýmlanýyor. Son olarak yayýmlana fotoðraf görenleri þaþýrtýyor. Amerikan Uzay Dairesi Baþkanlýðý (NASA) her gün uzaydan bir fotoðrafý açýklamasýyla birlikte sitesinde yayýmlýyor. Dün siteye konulan bir fotoðraf hem görüntüsüyle hem de hikayesiyle þaþýrttý. Fotoðrafta büyük bir þok dalgasý yer alýyor. Bu þok dalgasý uzayda saatte 500 bin kilometrenin üzerinde bir hýzla ilerlemektedir. Güzel bir biçimde detaylandýrýlmýþ olan bu birleþik görüntüde, aþaðýya doðru ilerleyen ince, örgülü iplikçiler aslýnda neredeyse tam yandan görülen ve ýþýldayan bir gaz tabakasý içerisinde yer alan uzun dalgacýklardýr.

Kayýtlara NGC 2736 olarak geçmiþ olan bu bulutsunun ince uzun görüntüsü, akla hemen yaygýn olarak bilinen adýný getiriyor; Kalem Bulutsusu. Yaklaþýk 5 ýþýkyýlý uzunlukta olan ve sadece 800 ýþýkyý-

lý uzaklýkta yer alan Kalem Bulutsusu, Yelken üstnova kalýntýsýnýn küçük bir parçasýdýr. Yelken kalýntýsýnýn kendisi ise yaklaþýk 100 ýþýkyýllýk bir çapa sahip olup, yaklaþýk 11 bin yýl önce patladýðý görülen bir yýldýzýn geniþlemeyi sürdüren en-

kaz bulutudur. Þok dalgasý baþlangýçta saatte birkaç milyon kilometre hýzla hareket ediyor olmalý; ancak çevresini saran yýldýzlararasý gazý süpürerek ilerlerken önemli ölçüde yavaþlamýþ. Dünya Bülteni

YIKIM ÝLANI

Ýlimiz merkez ilçe Sarmaþa köyü G33-c-13b pafta, 60, 61, 62, 77, 103, 106, 109, 110, 113, 323, 324, 326, 334, 337 parseldeki kaçak yapýlarýn, 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu'nun 32. maddesi ve Ýl Encümeni'nin 06.09.2011 tarih ve 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,*246, 248, 249, 253 sayýlý kararlarý gereðince, yýkýmý gerçekleþtirilecektir. Bu nedenle, can ve mal güvenliðinin temini, olasý maddi ve manevi zararlardan Çorum Ýl Özel Ýdaresinin sorumlu tutulamayacaðý, kaçak yapýlardaki mevcut eþyalarýn ilan tarihinden itibaren 5 gün içerisinde sahipleri tarafýndan tahliye edilmesi hususu önemle duyurulur.

(Basýn: 768)

ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ (Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü)


PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

17

Futbol hakemlerinden kokteylli sezon açýlýþý

Çorum Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði yeni sezona önceki akþam düzenlenen bir tören ve ardýndan yapýlan kokteyl ile açtý. Hakem

Derneði binasýnda düzenlenen sezon açýlýþ törenine Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneði binasýnda gerçekleþtir-

ilen açýlýþ kokteyline Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Haþim Eðer, Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran, Futbol Ýl Temsilcisi

Engin Ayan, Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneði Baþkaný ve Gözlemci Atama Sorumlusu Mustafa Alagöz, Anadolu Spor Gazeteciler Derneði

‘Bizler emeðe saygý duyuyoruz, emeðimize saygý bekliyoruz’

Dernek tarafýndan yaptýrýlan yeni sezon pastasýný açýlýþa katýlan taban birlikleri temsilcileri hep birlikte kestiler

Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Baþkaný ve Gözlemci Atama Sorumlusu Mustafa Alagöz, sezon açýlýþ töreninde yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda yeni sezonun fair play içinde geçmesini umut ettiklerini söyledi. Çorum hakemliðinin yeni sezona 28 il ve 20 hif olmak üzere toplam 48 hakem ve 15 gözlemci ile girdiðini belirten Baþkan Mustafa Alagöz ‘Bizler futbolcular, yöneticiler ve antrenörlerin emeklerine saygý duyuyoruz, onlarda da ayný saygýyý bizlere göstermelerini bekmiyoruz.

Amacýmýz Çorum hakemliðini iyi yerlere getirmek. Bu yýl klasmandaki hakem sayýmýzý

artýrdýk. bir ulusal üç bölgesel gözlemcimiz, 3 ulusal yardýmcýmýz, bir bölgesel hakemimiz, 6 bölgesel yardýmcý hakemimz var. Yeni sezonda da bu sayýyý ve kaliyeti daha yukarýlara taþýmayý amaçlýyoruz.

Yeni sezonun tüm amatör futbol camiasýna ve taban birliklerine kazasýz belasýz geçmesini diliyor ve bu davetimize katýlan herkese çok teþekkür ediyorum’ dedi.

Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan da Hakemlerin sezon açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmasýna yeni sezonda görev yapacak tüm hakem ve gözlemcilerine baþarýlar dileyerek

baþladý. Ýl Temsilciliði olarak geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýlda hakem camiasýnýn yanýnda olduklarýný belirten Ayan, Eylül ayýnda baþlayan ve Haziran

Eðer ‘Tesislerimi hep birlikte koruyalým’ Açýlýþ törenine Hakem ve Gözlemciler ile Futbol Taban birlikleri temsilcileri katýldýlar

Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer de hakemlerin sezon açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmasýnda Çorum’a yeni spor tesisleri kazandýrmayý sürdürdüklerini belirterek hedeflerinin Çorum amatör futbolunu tozdan ve topraktan kurtarmak olduðunu belirtti. Yeni sezonda

hakemlerin ve futbolcularýn herhangi bir sorunla karþýlaþmadan sezonu tamamlamasý dileðinde bulunan Eðer ‘Bende bu

Ayan ‘Sýkýntýlarý el ele kol kola aþacaðýz’

Kurtaran ‘Sorunlarý sahada çözmeyelim’ Sefer Kurtaran

Baþkan Yardýmcýsý Halil Öztürk, Herkes Ýçin Futbol Ýl Temsilcisi Ahmet Aylar, Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer ve yönetim kurulu üyelerinin yaný sýra klasman yardýmcý hakemleri bölgesel hakemler bölgesel yardýmcý hakemler, il hakemleri, HÝF hakemleri ve gözlemciler hazýr bulundu. Toplu olarak çekilen fotoðrafýn ardýndan Hakem Derneði Turan Atlamaz toplantý salonunda yapýlan sezon açýlýþ töreninde önce konuþmalar yapýldý. Konuþmalarýn ardýndan da lokale geçilerek burada futbol sahasý þeklinde yapýlan sezon açýlýþ pastasý toplu olarak kesildikten sonra pastanýn ilk dilimini Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Dernek Baþkaný Mustafa Alagöz’e ikram etti. Pasta kesiminin ardýndan hakem ve gözlemciler dernek tarafýndan hazýrlanan kokteylde hem sohbet ettiler hemde yeni sezon deðerlendirmesini yaptýlar.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ðenel Baþkaný Sefer Kurtaran da hakem sezon açýlýþýnda yaptýðý konuþmasýnda futbol taban birlikleri ile hakemlerin birbirine rakip gibi görüldüðünü aksine bu camialarýn birbirlerine çok yakýn olduklarýna inandýðýný söyledi. Kurtaran, konuþmasýnda hakemlerden bazý isteklerde de bulundu. Öncelikli olarak küçük kategorilerdeki maçlarda görev yapan hakemlerin verdikleri kararlarýn gerekçelerini sporculara uygun dille anlatmalarýnýn onlarýn bilgilenmesi açýsýndan büyük önem taþýdýðýna inandýðýný belirterek ‘Bizler bugüne kadar hakemlerimizin verdiði kararlara saygý duyduk.

Kulüpler olarak bizlerde yeni sezona hazýrýz. Hakem arkadaþlardan isteðimiz maç sýrasýnda yönetici veya antrenörlerin yapacaðý yanlýþlara orada cevap vermek yerine maçtan sonra Kahraman Ölçer’e iletilirse bizde kendisi ile devamlý görüþüyoruz ondan alacaðýmýz bilgiler doðrultusunda gerekeni yaparýz. Þunu hiç bir zaman unutmayýnki bizler her zaman hakemlerimizin yanýndayýz. Þikayetlerimizi ve sýkýntýlarýmýzý þu anda olduðu gibi nezih ortamlarda birbir yüzümüze söyleyelim, saðda solda birbir arkamýzdan konuþmayýlým. Yeni sezonun tüm hakem camiasýna ve amatör futbolumuza hayýrlý olmasýný diliyorum’ dedi.

ayýnýn sonunda bitecek uzun bir lig maratonunun kendilerini beklediðini söyledi. U 15 maçlarý ile baþlayan yeni sezonun bu hafta sonu 1. Küme U 19 ve 1. Küme büyükler ile devam edeceðini hatýrlatan Ayan ‘Eminimki zor ve çetin þartlar altýnda maçlar yöneteceksiniz. Ancak

Engin Ayan

bu zorluklarý ve sýkýntýlarý camia olarak el ele kol kola vererek aþacaðýmýza ve Çorum futbolunu en iyi yerlere getireceðimize inanýyorum. Ben yeni sezonda görev alacak tüm hakem ve gözlemcilerimize

camianýn içinden gelen birisi olarak o dönemde imkanlar bu kadar müsait deðilde çok zor þartlar altýnda görev yapmak zorunda kalýyorduk. Hakemlerimizin geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi bu yýlda çok baþarýlý maçlar çýkaracaðýna inanýyorum. Hakemler bizim sahadaki gözümüz kulaðýmýz. Saharýmýzýn korunmasý görevi her ne kadar bizim görevimizsede hakemlerimizede büyük sorumluluk düþüyor. Maçlardan önce futb o l c u l a r ý n ayakkabýlarýnýn kontrol ederken sahaya zarar verecek ayakkabý giyenler konusunda daya duyarlý olmanýzý istiyorum. Tesislerimizi korumamýz ilimiz sporu açýsýndan büyük önem

taþýyor. Dünyanýn bir çok yerinde sentetik sahalar var. UEFA sentetik sahalarda resmi maçlara izin veriyor buda gösteriyorku sentetik sahalar ne futbolcu hayatýna nede hakem hayatýna bir zararlarý bulunmuyor. Bizim hakemlik yaptýðýmýz dönemlerde þimdiki dönemler arasýnda büyük farklar var. Biz hakemlik yaptýðýmýz dönemde aldýðýmýz ücret elbiselerimizi temizlemeye yetmezdi. Þimdi sizlerin imkanlarý çok iyi durumda. Sizlerinde bu imkanlarý deðerlendirerek Çorum hakemliðini çok daha iyi durumlara geleceðinize inanýyor ve yeni sezonun tüm amatör futbol camiasýna hayýrlý olmasýný diliyorum’ dedi.

Ölçer ‘Hedefimiz çýtayý daha da yükseltmek’

Ýl Hakem Komitesi Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer de sezon açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada hakemler olarak yeni sezona hazýr olduklarýný söyledi. Geçtiðimiz sezon Çorum amatör futbolunun ufak tefek olumsuzluk dýþýnda baþarýlý bir sezon geçirdiðine inandýðýný belirten Ölçer ‘Yeni sezonda çýtayý dahada yukarý çýkartarak daha iyiye giden bir hakem kadrosu oluþturmayý amaçlýyoruz. Yeni sezon için aramýzdan ayrýlan arkadaþlar oldu yeni katýlanlarda oldu. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarla

Haþim Eðer

baþlayan ilimiz amatör futbolunda yeni sezonda birbirinden zorlu maçlar oynanacak. Bizler hakem camiasý olarak bu zorlu göreve hazýrýz. Bizler bu zorluðun üstesinden gelecek kapasiteye sahibiz. Futbol taban birlikleri olarak her zaman birlikte hareket ediyoruz ve onlarýn büyük desteðini görüyoruz. Yeni sezonda da ayný desteði alacaðýmýzdan hiç þüphemiz yok. Yeni sezonun tüm amatör futbol camiasýna hayýrlý uðurlu olmasýný diliyor tüm hakem arkadaþlara hakem þanslarýnýn yanlarýnda olmasýný diliyorum’ dedi.

Kahraman Ölçer


18 PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Genel Kurul’a gideriz ancak onlar

istedi diye deðil’ Çorumspor Baþkaný Mahmut Çoban, yönetim olarak görevi býrakmaya hazýr olduklarýný ancak önce ortaya taliplerin çýkmasýnýn kulübün ve futbolcularýn geleceði açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Faruk Yamaner’in Amerika’dan birileri ile görüþerek istifa ettiðini ancak buna gerekçe gösterirken çamur at izi kalsýn dediðini belirterek bunun BESYO Müdürü, Doçent ünvaný almýþ birisine

Ç

orumspor Baþkaný Mahmut Çoban, yönetim olarak yanlýþlarý olduðunu eksikleri olduðunu ancak kulübü bu noktada sahipsiz býrakmamak adýna göreve devam ettiklerini, yönetime talip olan varsa listesini getirdiði anda görevi devretmeye hazýr olduklarýný söyledi. Çoban, dün kulüp binasýnda yöneticiler Fatih Yýlmaz ve Gültekin Biçer ile birlikte düzenlediði basýn toplantýsýnda gündemle ilgili açýklamalarda bulundu. Çoban, alt yapýdan çýkartýlacak isimlerle ilgi-

li çalýþmalarýný sona getirdiklerini ancak kulüplerin geçmiþten gelen alacaklarý ve diðer sorunlar nedeniyle sýkýntý yaþadýklarýný söyledi. PTTspor’a geçmiþ dönemde senet verildiðini ancak bunlarýn ödenmediðini kulüp yöneticilerininde haklý olarak bu parayý istediðini belirten Çoban ‘Çorumspor ‘un bulunduðu bu durumda þahsi evrak vermek demek riski almak demektir. Ben verdiðim evrakýn karþýlýðýný nasýl alacaðým. Bu futbolcularýn hepsi hazýr forma giye-

cek durumda olan isimler deðiller. Bazýlarýnýn okullarýda sorunlu. Alternatif olmalarý için kadroya katacaðýz. Ancak bu sorunlarý aþmamýz gerekiyor. Biz yönetim olarak dokuz aydýr görevdeyiz dokuz kuruþ borç yapmadýk. Azda olsa üc retleri ödüyoruz iaþeye borç yapmýyoruz. Bu kirizi en az zararla atlatmak için çaba gösteriyoruz. Biz bu kadar özveri ile çalýþýrken kimse bize yardýmcý olmuyor. Biz bugün Ýstanbul deplasmanýný nasýl karþýlaþacaðýz diye düþünüyo-

ruz. ÇESÝAD Baþkaný bin tl destek sözü verdi. Ben cumadan giderek Ýstanbul’dan kaynak bulmaya çalýþacaðým. Geçmiþte iþi görmek için yanlýþ sözler verilmiþ bunlar yerine gelmemiþ. Bunun sýkýntýsýný sizler yaþýyoruz. Amatör kulüplere hak veriyorum bu desteklerle ayakta duruyorlar. Birileri genel kurul kararý aldýrmak için 26 imzanýn peþine düþmüþler. Bunlara gerek yok hazýrlasýnlar yönetim listelerini gelsinler bizler hemen býrakmaya hazýrýz. Genel Kurula gittin

Osmancýk Fener Gençlik’in ilk etkinliði Saraçoðlu’na oldu Osmancýk Fener Gençlik kafilesi Þükrü Saraçoðlu Stadý önünde toplu halde görülüyor

Osmancýk’ta yeni kurulan Fener Gençlikspor’un ilk etkinliðini kulüp sporcularý velilerini pazartesi günü oynanan FenerbahçeTrabzonspor maçýna götürmek olarak yaptý.

O

Osmancýk Fener Gençlik kafilesi Þükrü Saraçoðlu Stadý önünde toplu halde görülüyor

smancýk’ta geçtiðimiz aylarda kurulan Fener Gençlikspor kulübü ilk etkinliðini Þükrü Saraçoðlu Stadý’na yaptý. Kulüp yönetimi sporcu ve velilerinden bir grubu pazartesi günü oynanan Fenerbahçe - Trabzonspor maçýný izlemek üzere Ýstanbul’a götürdü. Kulüp Baþkaný Haydar Kurþun ve Baþkan Yardýmcýsý Fatih Ergün’ün katkýlarýyla 29 sporcu, iki antrenör ve 17 sporcu velisi bayan toplam 48 kiþi pa-

Osmancýk Fener Gençlik sporcu ve velileri Fenerbahçe-Trabzonspor maçýný izlerken

zar akþamý Osmancýk Ziraat Bankasý önünden Ýstanbul’a uðurlandý. Kafile pazartesi sabahý Þükrü Saraçoðlu stadýna geldi ve burada kafile baþkaný ve yönetici Atilla Uður tarafýndan daha önceden Osmancýk Fener kulübü için ayrýlan biletleri aldý. Sadece bayan ve çocuklarýn izlediði maç öncesinde Fenerium maðazasýndan alýþveriþ yaptýlar ardýndan da Kadýköy Ýskelesi’ne kadar yürüyüþ yaparak buralarý gezdiler. Ardýndan da boðaz turuna çýkan Osmancýk Fener Gençlik kafilesi ardýndan da yeniden Þükrü Saraçoðlu Stadý’na gelerek Fenerbahçe Trabzonspor maçýný izlemek üzere tribündeki yerlerini aldýlar. Nefesleri kesen bir mücadeleye tanýklýk eden Osmancýk Fener Gençlikspor sporcu ve velileri maçýn ardýndan da neþe içinde Osmancýk’a döndüler. Kafilede bulunan herkes bu organizasyon nedeniyle Fener Gençlikspor Baþkan ve yönetimine teþekkür ettiler.

talipli çýkmadýðý takdirde Çorumspor direk kayyuma kalýyor. Bu çocuklarýn önündeki fýrsatý tepmemek adýna bu iþi sürdürüyoruz yoksa koltuk sevdalýsý deðiliz. Genel Kaptan olarak görev yapan arkadaþýmýz Amerika’dan meil atarak istifasýný vermiþ. Önce istifa dilekçesinin bir örneðini bize göndersin bizde gereðini yapalým. Yeni öðreniyorum arkadaþ aslýnda güreþçiymiþ futbola neden girdi anlamadým. BESYO müdürü olarak Doçent olabilir ancak böyle çabur at izi kalsýn mantýðýyla hareket etmesi çok yanlýþ.Avanos’ta genel kaptan olarak bulundu yattý. Sporcu velisinin yanýnda sporuya þerefsiz deme hakkýný ona kimse vermedi. Birileriyle konuþarak akýl alarak deðil kararý kendi iradesiyle alsýn. Bu arkadaþýn önce ben deðil biz demesini öðrenmesi lazým. Ýstifa tek taraflý bir karardýr ve önce dilekçesini göndermesi lazým bizde gerekeni yapalým. Bizim kimseyle bir sýkýntýmýz yok. Çorumspor ortak payda ise insanlarla deðil bu kulüple uðraþmalarý gerekir. Benim ve yöneticilerimizin ýsrarcý olmalarýmýzýn sebebi bu çocuklarýn heder olmamalarý içindir. Bu çocuklar ligde 30 maç oynayacaklar ve belki pazar bulacaklar. Sefa gibi iki üç tane isim çýkartsak Çorumspor’un önü açýlýr. Tekrar ediyorum talip olan varsa her platformda görüþmeye hazýrýz. Yeterki Çorumspor’u bu durumdan kurtaracak adýmlar atýlsýn. Arkadaþlarýn yüz demesini beklemiyoruz sadece bir desinler biz harekete geçeceðiz. Ben bugünden iki haafta sonra gideceðimiz Van deplasmanýný düþünüyorum takýmý nasýl götüreceðim diye. O zaman boþ iþlerle uðraþmak yerine herkes üzerine düþeni yapsýn’ dedi.

Çorumspor Baþkaný Mahmut Çoban ve yöneticiler Faruk Yýlmaz ile Gültekin Biçer dünki toplantýda birlikte

‘Ýnsanlar ok gibi olacak’ Çorumspor Tesisler Sorumlusu Faruk Yýlmaz, Genel Kurul kararýndan bunu isteyen yöneticilerin kararýn ardýndan yaptýklarý hareketler nedeniyle vazgeçtiðini söyledi. Ýnsanlarýn ok gibi olmasý gerektiðini belirten Yýlmaz ‘Benimle görüþürken en doðrusunu yaptýnýz diyen birisi ertesi gün gazete köþesinde ‘sevdiðim insanlar mahkemede yargýlanýyor’ diyor. Bu nasýl bir anlayýþ. Biz koltuk sevdalýsý deðiliz talip varsa hazýrlasýn listesini getirsin bizde ayný gün buyrun deyip görevi devredelim’ dedi.

Ç

orumspor Yönetim Kurulu üyesi Fatih Yýlmaz, Genel Kurul kararý isteyen birisi olduðunu ve karara imzada attýðýný ancak ondan sonraki süreçte yaþanýlanlardan dolayý bu kararýndan vazgeçtiðini söyledi. Yönetim Kurulu olarak genel kurul kararý aldýklarýnýn ertesi gün kulübün iaþe giderleri için her yöneticiye 250 lira para düþtüðünü ve bunlarý göndermelerini istediðini belirten Yýlmaz ‘Ne yazýkki genel kurul isteyen arkadaþlarda sadece bir tanesi bu parayý gönderdi. O zaman gördümki biz genel kurul kararý alýp görevi býraktýðýmýz anda kulüp sahipsiz kalacak takým deplasmana gidemeyecek yiyecek ekmek bulamayacak. Ýyi bir yönetim çýkarsa arkadaþlar buyrun benim listem bu derse bizde býýrakýr gideriz. Genel kurul kararýndan sonra bir allahýn kulu telefona bile cevap vermeye gerek görmedi. Bende bu yüzden bu karardan vazgeçtim. Arkadaþlarýmýz genel kuruldan sonra verdiðimiz kalacak diye vermediler. Bizi genel kurul kararý almadý diye eleþtirenler sonrada lojmanda yiyecek ekmek yok diye eleþtirecekler. Güngör Atak toplantýda gazetecilere genel kurul kararý alýndýðýný söylüyor kimsenin tek baþýna böyle bir karar almaya hakký ve yetkisi yok. O gün böyle yaptý bizde buna raðmen bunu kabul ettik. Ancak sonraki

gün yaþanan süreçte gördükki bu aþamada alýnacak karar Çorumspor’a zarar vererecek bu çocuklara büyük zarar verecek bu yüzden karardan vazgeçtim. Biz iyi yönetiyoruz demiyoruz ancak bizden iyi yönetecek biri varsa buyursun gelsin diyoruz. Bizler eleþtirilebilir ancak bu yaparken insanlar küçüksenerek yapýlmasýn. Gazetede köþesinde sevdiðim insanlar mahkemede yargýlanýyor diye yazan arkadaþ bir gün önce benimde olduðum ortamda çok iyi yaptýnýz diyor. Ýnsanlar ok gibi olacak. Benim yanýmda farklý konuþup gazeteye farklý yazmayacak. Bir lira vermiyen insanlarýn bizleri yargýlamaya hakký olmadýðýný düþünüyorum. Çorumspor’un geçmiþ yýllarda aylýk 200 bin tl geliri varmýþ kulübü bu hale getirmiþler bugün bir tek kuruþ geliri yok ve bizler bu kulübe ayakta tutmaya çalýþýyoruz. Yeni söylüyorum varsa bizden iyi yapacak birisi getirsin listesi bizde hemen kulübe verelim onlara çekilelim. Yoksa bu çocuklarý ve çalýþanlarý maðdur etmeye kimsenin hakký yok’ dedi.

Teknik Direktör olarak Halit Sýký ile imzalanacak Ç

Tuncay Yýlmaz geliþmelerle ilgili açýklamalarda bulundu

orumspor’da Teknik Direktör belgesi için Halit Sýký ile sözleþme imzalanacak. Sezon baþýnda Teknik Direktör Ali Yüksel Can ile sözleþme imzalayan ancak baþlamadan onunla yollarý ayýran kýrmýzý siyahlý takým UEFA A lisansýna sahip bir Teknik Direktörle sözleþme imzalamak için verilen iki hafta süre geçen hafta sona ermiþti. Futbol Federasyonu’nun verdiði iki haftalýk sürenin sona ermesi nedeniyle Yönetim Kurulu yaptýðý görüþmeler sonunda Çorumspor’da bir dönemTeknik Heyet olarak görev yapan Halit Sýký ile görüþüldü. Halit Sýký hiç bir talep etmeden belgesi için Çorumspor’la sözleþme imzalamayý kabul etti. Baþkan Mahmut Çoban, geçiþ döneminde yeni bir teknik heyetle sözleþme imzalamaya gerek görmediklerini ve mevcut isimlerle yola devam edeceklerini söyledi. Çoban, Yedaþ’tan Çorumspor’a verilecek ekonomik katkýnýnda Yönetim Kurulu toplantýsýnda karara baðlanacaðýný ve hafta sonunda bu rakamýn netleþmesini beklediklerini belirtti.

Anadolu Üsküdar’da Selim Özer dönemi P

azar günü sahasýnda Çorumspor’la karþýlaþacak olan Anadolu Üsküdar’da beklenen deðiþim yapýldý ve Teknik Direktörlüðü Selim Özer getirildi. Þeref Özþan ile yollarýný ayýrdýktan sonra teknik direktör arayýþlarýný sürdüren pazar günü sahasAnadolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü, Selim Özer isminde karar kýldý. Basýn sözcüsü Birol Kavdýr; "Selim Özer içimizden biri. Güvendiðimiz, sevdiðimiz bir isim. Bu zor dönemimizde bize yardýmcý olarak tüm þartlarýmýzý kabul etti. Biz de kendisi ile çalýþmaya karar verdik. Ýnþallah baþarýlý oluruz" dedi.

Selim Özer ise yaptýðý açýklamada; "Güzel bir camianýn içerisinde olduðumuzu biliyoruz. Bu camiaya yakýþýr tavýr ve davranýþ içerisinde olacaðýmýzdan hiç kimsenin kuþkusu olmasýn. Hem futbol olarak, hem disiplin olarak, hem de sýralamadaki yer olarak Anadolu Üsküdar 1908'i hak ettiði yere getirmek birinci hedeftir. Bu camianýn yerinin üst ligler olduðunu ben her zaman söylüyorum. Bu camiada görevimizin çok aðýr olduðunu ve yükümüzün çok aðýr olduðunu biliyoruz. Çalýþma ile baþarýlacak iþler olduðu için bundan da hiç kaçmýyoruz. Bizim iþimiz en iyi þekilde

çalýþmak. Futbolu sahada doðru oynamak, oynatmak ve bunu skora yansýtmak. Sezon sonunda gülen taraf olmak istiyoruz" dedi.

1991 yýlýnda Uzunköprüspor'da profesyonel kariyerine baþlayan Selim Özer, 20062008 döneminde Ana-

dolu Üsküdar 1908 Spor Kulübü'nde aktif futbol yaþantýsýný noktalamýþ, 5 kere Milli Forma'yý giymiþ.


çalýþtýrýlmak üzere aþçý ustasý ve yardýmcýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

GÜNÜN MENÜSÜ

SÝPARÝÞ HATTI:

212 15 30

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00 Adres: Ulukavak Mah. Osmancýk Cad. No: 255-15/16 Tel: 234 81 71

(Ç.HAK:2993)

BAYAN ELEMAN ARANIYOR Sürücü Kursu’nda

görevlendirilmek üzere sorumluluk alabilecek, diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr.

225 24 44-0 536 658 44 99

(Ç.HAK:2887)

(Ç.HAK:2944)

Bakýcý Aile Aranýyor Alaca’da büyükbaþ besi çiftliðinde çalýþtýrýlmak üzere Bakýcý Aile Aranýyor. Ücret tatminkardýr. SSK+Konut 0 537 285 87 63-0 530 333 15 56

ELEMANLAR ALINACAKTIR Ýnþaat malzemeleri sektöründe

çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karaalemdar Ýnþaat Malzemeleri A.Þ. Gülabibey Mah. 2. Harmanlar Sok. No: 3 (Eski Ýtfaiye civarý) ÇORUM

(Ç.HAK:2981)

ALINACAKTIR ÝRTÝBAT TEL: 0 507 698 66 04 NOT: LOJMAN MEVCUTTUR.

ELEMAN ÝLANI Plasiyer ve satýþ temsilcisi aranýyor. KOBÝ projesinde ücretli çalýþacak ücret ön görüþmede bildirilecek. Mür. Tel: 0 534 285 06 12

(Ç.HAK:2841)

Kesim ve parçalama iþlemleri itina ile hijyenik bir ortamda iþyerimizde yapýlýr. Adres: Hitit Üniversitesi Yaný Ýkbal Konutlarý ÇORUM Hasan Yýlmaz 0 535 214 41 52 Fatih Yýlmaz 0 537 697 39 98

RADYOLOJÝ TEKNÝKERÝ ve TEKNÝSYENÝ, ANESTEZÝ TEKNÝKERÝ ve TEKNÝSYENÝ, HEMÞÝRE

YSF GÜVENLÝK ALARM ve KAMERA KAMERA SÝSTEMLERÝ * MAÐAZA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ * METAL KAPI DEDEKTÖRLERÝ * PERSONEL TAKÝP CÝHAZLARI * ALARM * KAMERA * ÞÝFRELÝ KAPI SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:1299)

(Ç.HAK:2992) (Ç.HAK:2996)

(Ç.HAK:2987)

(Ç.HAK:2828)

ELEMAN ARANIYOR

Asansör sektöründe çalýþtýrýlmak üzere vasýflý vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MENEKÞE ASANSÖR Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný No: 1/3 213 23 44-224 04 91

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su 0 532 615 78 46-0 535 594 28 15

Yýlmazlar

(Ç.HAK:2954)

(Ç.HAK:4138)

Çiðdem Tepe Bahçeleri

(Ç.HAK:2982)

(Ç.HAK:2983)

GÝRÝÞÝM DOÐALTAÞ MERMER-GRANÝT-DEPO KSS 6.SOKAK NO.5 ÇORUM TEL. 234 84 90

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Gýda Toptancýlar Sitesi 19. Sok. No: 8 Tel: 225 60 20-0 533 717 87 10

Canlý Hayvancýlýk Hertürlü büyükbaþ kurbanlýklarýmýzla hizmetinizdeyiz.

Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi No: 9/3 ÇORUM Tel: 0 364 227 65 62 - Fax: 224 40 99 - Gsm: 0541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com

KÝRALIK DÜKKAN

Ankara Asfaltý 2. km’de kullaným alaný 400 m2 olan iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 771 99 89

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: 0 533 593 00 12

ELEMAN ARANIYOR

Mühendislik Bürosunda çalýþtýrýlmak üzere Bay eleman alýnacaktýr. Köseoðlu Mühendislik Yeniyol Mah. Nalýnca Ýþ Merkezi 2. Kat No: 2/7 ÇORUM Tel: 0 533 469 02 07

(Ç.HAK:2973)

HAYTEK MAKÝNA KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45.SK.NO:2 ÇORUM TEL:0364 234 88 89 CEP:0549 232 48 60

(Buharaevler ve çevresi) ikamet eden ayrýca ofiste çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik ve Hizmetler Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi Kat: 1 No: 3 Tel: 224 32 99

SEKRETER ARANIYOR

(Ç.HAK:2972)

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan aþçý ve vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Yolu 8. Km. Tel: 235 04 61-0 545 595 90 00

SATILIK DÜKKAN

(Ç.HAK:2943)

ELEMANLAR ALINACAKTIR

CNC TORNA VE CNC DÝK ÝÞLEME OPARATÖRÜ USTA VE KALFALAR ALINACAKTIR. AYRICA BU ÝÞÝ ÖÐRENMEK ÝSTEYEN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ TORNA TESVÝYE VE METAL ÝÞLERÝ BÖLÜMÜ ÝLE MESLEK YÜKSEK OKULU MAKÝNA BÖLÜMÜ MEZUNLARI DA ALINACAKTIR. DOLGUN MAAÞ+SÝGORTA+YEMEK+SERVÝS MÜRACAATLARIN 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR.

(Ç.HAK:2994)

Not: Görüþmeye gelmeden önce lütfen arayýnýz.

Çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Bay-Bayan Satýþ Danýþmanlarý ve Bayan Kasiyerler Alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Merkez: Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sok. No: 35 ÇORUM Tel: 0 364 225 07 70 Þube: Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. No: 53 Tel: 0 364 221 06 80

(Ç.HAK:2668)

(Ç.HAK:2980)

Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Asgari ücret + sigorta + yemek + ulaþým) YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Tel: 0364 254 95 37 (Pbx) Adres: Ankara yolu 16.km Çorum

(Ç.HAK:2988)

ARANIYOR BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Fuarýum AVM’de ELEMAN ARANIYOR ELEMAN Apartman temizliði iþlerinde çalýþacak Bay

Avukatlýk bürosunda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Sekreter alýnacaktýr. 0 532 460 10 87-0 533 39292 52

BAÐ YÜZÜ ÜZÜMÜ ELEMAN ARANIYOR Devren Satýlýk ELEMAN ARANIYOR SATILIKTIR Konfeksiyon Toplam bað alaný 2 dönüm tamamý üzüm. Mür. Tel: 0 538 644 35 77

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ bay elemanlar alýnacaktýr.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Çaðlayan Plastik Boru Ýmalatý Küçük Sanayi Sitesi 73. Sok. No: 3 Mür. Tel: 0 535 846 74 44

Halen faal durumda müþteri potansiyeli yüksek, eski SSK hastanesi civarýnda, saðlýk problemi nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 608 17 14

(Ç.HAK:2930)

Hakan TARAKCI Ýzzet oðlu 1980 Havza Doðumlu

MODA GELÝNLÝK EVÝ

(Ç.HAK:2970)

YÝTÝK Kütahya Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

ÇÝÐDEM * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Yeni üretim hattýmýzda çalýþacak, Genç ve dinamik çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

(Ç.HAK:2952)

Ýspanya'daki bilim insanlarý diþ çürümesini engelleyen mikroorganizma keþfetti. Ýspanya'nýn Valencia kentindeki Kamu Saðlýðý Araþtýrmalarý Merkezi'nde görevli bilim insanlarý diþ çürümesine engel olan bir mikroorganizma keþfetti. Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, insan bünyesinde var olan bu mikroorganizma sayesinde diþ çürümeleri tarih olabilir. Mikroorganizmanýn görüntülerini yayýnlayan bilim insanlarý, "Bu organizmayý yoðurt, sakýz, ilaç ve diþ macununda kullanacaðýz. Eðer çalýþmalar yolunda gider ve bu ürünler toplum tarafýndan gerektiði þekilde yaygýn olarak kullanýlýrsa diþ çürükleri önümüzdeki beþ yýl içinde tarih olacak" dedi.

üzere Bayan Çalýþma Arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Yeniyol Mah. Gazi 4. Sk. Kent Ýþ Mrk. No: 3/A Tel: 224 21 21

YOZGAT'DAKÝ ÖZEL ÞÝFA HASTANESÝ’NDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

(Ç.HAK:2995)

ELEMAN ARANIYOR Panço Çocuk Giyim’de çalýþtýrýlmak

Depo ve sevkiyat bölümünde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu, E sýnýf sürücü belgesi, askerliðini yapmýþ, 25-35 yaþ arasý elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

kesesi hareketlerinde yavaþlamaya neden oluyor. Ayný zamanda azalan safra kesesi hareketleri içerisindeki safra akýþýnýn yavaþlamasýna ve buna baðlý olarak da safra çamurunun, beraberinde safra taþlarýnýn oluþmasýna yol açmaktadýr.'' Dünya Bülteni

¨

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

ELEMANLAR ALINACAKTIR

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR

(Ç.HAK:2963)

Diþ çürümesi tarih oluyor

taþlarýn boyutu ve hastada yol açtýðý rahatsýzlýklar dikkate alýnarak cerrahi yönteme baþvurulduðunu kaydetti. Özban, genel olarak orta yaþ ve üzerinde ortaya çýkan safra kesesi taþý sorunun, obeziteye baðlý olarak gençlerde görülebildiðini belirterek, þunlarý söyledi: ''Genç þiþman hastalarda safra kesesi taþý oluþma riskinin toplumun diðer kesimleriyle kýyaslandýðýnda 4-6 kat arasýnda arttýðý görülüyor. Obezitenin safra kesesi taþýna yol açma nedeni safra oluþumu faktörlerinden biri olan kolesterol yüksekliði, genel olarak metabolizmanýn yavaþlamasý buna baðlý olarak safra kesesi hareketlerini azaltan diðer sebepleri sayabiliriz. Obezite hastalarýnda yavaþlayan metabolizma safra

3.99

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

Obezite, safra kesesi taþýna sebep oluyor Genç þiþman hastalarda safra kesesi taþý oluþma riskinin, toplumun diðer kesimleriyle kýyaslandýðýnda 4-6 kat arasýnda arttýðý görülüyor Dünyanýn önemli sorunlarýndan biri olan, hükümetler tarafýndan stratejiler oluþturulan obezitenin, kolesterol yüksekliði, metabolizmayý yavaþlatmasý gibi nedenler dolayýsýyla genç yaþ grubunda bile safra kesesi taþýna neden olduðu bildirildi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Týp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Özban, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, hayatý tehdit eden saðlýk problemlerine yol açabilen safra kesesi rahatsýzlýklarýnýn baþýnda safra kesesi taþý oluþumunun geldiðini belirtti. Safra kesesi taþlarýnýn sýklýkla belirti vermeyen rahatsýzlýklardan olduðunu ve yarýya yakýn tipinin oluþma, büyüme sürecinde hastada herhangi bir belirti yaratmadýklarýný, bu nedenle de baþka bir hastalýðýn tetkiki için yapýlan görüntüleme yöntemi sýrasýnda tespit edildiklerini anlatan Özban, tedavi için bu

19

MERCÝMEK ÇORBASI TAZE FASÜLYE NOH,P,PÝLAVI SALATA

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ ve 25 yaþýný aþmamýþ yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: 225 01 86

(Ç.HAK:2934)

(Ç.HAK:2979)

ELEMANLAR ARANIYOR

FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE KALÝTE KONTROL BÖLÜMLERÝNDE, GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; KALÝTE KONTROL ELEMANLARI ( TECRÜBELÝ VEYA YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE) CNC TORNA VE FREZE OPERATÖRLERÝ,( TECRÜBELÝ VEYA YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE) AZDIRMA VE ÜNÝVERSAL FREZE TEZGAHLARINDA ÇALIÞACAK TECRÜBELÝ ELEMANLAR ALINACAKTIR. ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMAK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MEZUNU OLMAK TERCÝH NEDENÝDÝR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES : ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : 0364 254 91 02

PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

ELEMANLAR ALINACAKTIR Tokgöz Yemek’de

(Ç.HAK:2964)

www.corumhakimiyet.net


* ‘Genel Kurul’a gideriz ancak onlar istedi diye deðil’ * ‘Ýnsanlar ok gibi olacak’ * Anadolu Üsküdar’da Selim Özer dönemi * Futbol hakemlerinden kokteylli sezon açýlýþý

Bu haberleri 17. ve 18. sayfalarýmýzda bulabilirsiniz

PERÞEMBE 27 EYLÜL 2012

Belediye kupa’nýn DEMÝR’inden tuttu: 2-1 Çorum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupasý 3. tur maçýnda PTT 1. lig takýmlarýndan Adana Demirspor’u ikinci uzatma devresinde Ender’in golüyle 2-1 yenerek üçüncü tura yükselmeyi baþardý. Güçlü rakibi önünde çok iyi bir mücadele veren Belediyespor’da Ender attýðý iki golle galibiyetin mimarlarýndan olurken son bölümde kaleci Emrah yaptýðý kurtarýþlarla takýmýný üçüncü tura taþýyan isimlerden oldu..

Ç

orum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupasý ikinci tur maçýnda PTT 1. lig takýmlarýndan Adana Demirspor’u Ender’in attýðý iki golle 2-1 yenerek üçüncü tura yükselmeyi baþardý. Ýlk turda Yeni Amasyaspor’u yenen Çorum Belediyespor ikinci turda dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda PTT 1. lig takýmlarýndan Adana Demirspor ile karþýlaþtý. Maça ikitakýmda kontrollü baþladý. Ko-

nuk Adana Demirspor cumartesi günü ligde Kayseri Erciyesspor deplasmanýndaki maçýný düþünerek biraz daha genç bir kadroyla maça çýkarken temsilcimiz rakibi önünde ideal kadrosuyla mücadele etti. Oldukça tecrübeli isimlerden kurulu rakibi önünde maçýn ilk yarýsýnda iyi bir mücadele veren Belediyespor 25. dakikada rakibin penaltýdan bulduðu gole engel olamayýnca ilk yarýyý 1-0 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýnýn baþlarýnda Çorum Belediyespor hücuma iki takviye yaparak etkili baþladý. Adana Demirspor takýmý galibiyeti korumak için daha çok savunmada kalýrken Belediyespor özellikle kanatlardan geliþtirdiiði ataklarla etkili oldu. Maçýn bitimine doðru baskýsýný artýran Belediyespor 85. dakikada Ender’in ayaðýndan kazandýðý golle beraberliði yakaladý ve normal süre 1-1 beraberlikle sona erdi. Uzatmanýn ilk yarýsýnda maçta heyecan ve tempo arttý iki takýmda galibiyet golü için yüklendi. Uzatmanýn ilk yarýsý golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci uzatma devresinde hýzlý baþlayan Belediyespor 110. dakikada galibiyet golünü yeni Ender’in ayaðýndan buldu. Maçýn son dakikalarý ise kelimenin tam anlamýyla nefesleri kesti. Adana Demirspor beraberlik golü için yüklendi bu ataklarda kaleci Emrah

Çorumspor, Anadolu Üsküdar’a hazýrlanýyor Belediyespor savunmasýnda Ýbrahim Ethem bir ataðý önleme çabasýnda

Ç

orumspor pazar günü deplasmanda oynayacaðý Anadolu Üsküdar maçýnýn hazýrlýklarý-

ný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlýlar, Belediyespor - Adana Demirs-

por kupa maçýnýn uzamasý nedeniyle antrenmaný saat 18.00’de yaptý.

Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapýlan çalýþmaya parmaðý çýkan kaleci Emrah dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman topla çabukluk ile devam etti. Kýrmýzý Siyahlý takým ardýndan da Anadolu Üsküdar maçýnýn taktik çalýþmasýný yaptý. Antrenör Alpay Ardýk, bu çalýþma sýrasýnda Kastamonuspor karþýsýnda yapýlan hatalar konusunda uyarýlarda bulundu ve özellikle savunma oyuncularýna rakibe girerken yapmalarý gerekenler ve hareketler konusunda uyarýlarda bulundu. Çorumspor, Anadolu Üsküdar maçýnýn hazýrlýklarýný bugün saat 15.00’de Nazmi Avluca sahasýnda yapacaklarý çift kale ile devam edecekler.

ve savunma yerinde müdahelelerle rakibe bu þansý vermedi ve sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrýlan Çorum Belediyespor üçüncü tura yükselmeyi baþardý. Hakemin bitiþ düdüðüyle birlikte Çorum Belediyespor’lu futbolcular ve tribündeki taraftarlar büyük bir coþku yaþadýlar. Karþýlaþmayý 300 kadar Çorumspor taraftaarý ile 40 kadar Adana Demirspor taraftarý ile birlikte Garnizon Komutaný Hakan Saraç, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Çorumspor Baþkaný Mahmut Çoban’da izlediler.

MAÇTAN DAKÝKALAR:

12. dakikada sol kanattan geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda Haydar topla hareketlendi ceza sahasýna yerden ortaya çýkardýðý topa Mehmet Keleþ geliþine sert vurdu top farklý þekilde auta gitti. 25. dakikada Adana Demirspor penaltý atýþý kazandý. Bu dakikada sol kanattan Rýdvan topla hareketlendi çaprazdan ceza sahasýna girdi kalesinden erken çýkan kaleci Emrah’ýn müdahelesi sonucunda yerde kalýnca maçýn hakemi penaltý noktasýný gösterdi ve Emrah’a sarý kart gösterdi. Atýþý kullanan Yusuf topu Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. 36. dakikada sað kanattan Ýbrahim topla rakip ceza alanýna kadar geldi yerden ortaya çý-

Çorum Belediyespor, Adana Demirspor maçýnda rakip takým bir atak geliþtirme çabasýnda

kardýðý topa Ender buluþtu ancak vurmakta gecikince savunma araya girerek mutlak bir tehlikeyi uzaklaþtýrdý. 43. dakikada Çorum Belediyespor beraberlik golüne çok yaklaþtý. Bu dakikada savunmadan atýlan uzun topta Adana Demirspor savunmasýnda Berat’ýn zamanlama hatasýndan ceza yayý üzerinde Oðuzhan Saraçoðlu topla buluþtu ve kaleci Þener ile karþý karþýya kaldýðý anda vuruþunda top kaleciden döndü dönen topu savunma uzaklaþtýrarak Çorum Belediyespor’a beraberlik þansý vermedi. Ýlk yarý konuk takýmýn 1-0 üstünlüðü ile sona erdi. 52. dakikada sað kanattan Halil Ýbrahim topla hareketlendi ceza sahasýna gelmeden yerden sert ortasýnda Ender sert vurdu top yan aðlarda kaldý. 85. dakikada Belediyespor’un sað kanattan kazandýðý korner atýþýnda gelen topu savunma çýkardý dönen topu

kafayla yeniden ceza sahasýna gönderen mavi beyazlýlarda topla son olarak buluþan Ender müsait durumda düzgün bir vuruþla topu Adana Demirspor aðlarýna göndererek skoru 1-1 yaptý. 90+3. dakikada sað kanattan geliþen Adana Demirspor ataðýnda Rýdvan’ýn ortasýnda Muhittin kafayý vurdu top yandan az farkla auta gitti ve maçýn normal süresi 1-1’lik beraberlikle bitince uzatma devrelerine geçildi. 96. dakikada Ender’in pasýnda Buðraçhan çaprazdan kaleci Þener ile karþý karþýya kaldý ondan sýyrýldýðý anda açýsýný kaybetti ancak vuruþunda top yandan az farkla auta gitti. 106. dakikada Adana Demirspor öne geçme fýrsatýný yakaladý. Bu dakikada Ýrfan’ýn derinleme pasýnda Erçað topla ceza sahasýna girdi kalesinden zamanýnda çýkan Emrah yatarak topa son anda elleriyle dokunarak kalesini mutlak bir golden kurtardý.

ÇORUM BELEDÝYE Emrah...........................7 Mehmet ........................4 (58. dk. Kaan ..............5) Haydar..........................4 (58. dk. Buðraçhan .....5) H. Ýbrahim....................8 Ýsmail............................8 Volkan ..........................7 Yiðitcan ........................8 Ýbrahim Ethem .............6 (80. dk. Ýbrahim Selen 4) Eray ..............................7 Ender ............................8 Oðuzhan Saraçoðlu......8

ADANA DEMÝR

Þener.............................7 Rýdvan ..........................4 Burak............................6 Berat .............................4 Keremcan.....................5 Hüseyin ........................6 Yusuf ............................6 Berkay ..........................6 Javid .............................4 (88. dak. Muhittin.......2) Samed...........................4 (72. dak. Ýrfan .............3) Engin ............................4 (64. dak. Erçað ...........4)

STAD : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Emrah, Oðuzhan Saraçoðlu, Ender

(Çorum Belediyespor), Berkay (Adana Demirspor) GOLLER : 25. dak. (penaltýdan) Yusuf (Adana Demirspor), 85. ve 110. dak. Ender (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Abdulkadir Bitigen, Egemen Eren, Muzaffer Kaþýkçý.

111. dakikada Belediyespor galibiyet golünü buldu. Bu dakikada sol kanattan kazanýlan korner atýþýný Buðraçhan pasla Ender’e verdi bu futbolcuda topu iki kez sürdükten sonra çapraz pozisyonda uzak köþeye mükemmel vurdu kaleci Þener’i geçen top uzak kale dibinden Adana Demirspor aðlarýna gitti ve temsilcimiz maçta 2-1 öne geçti. 120+2. dakikada

Adana Demirspor’a beraberlik þansýný kaleci Emrah vermedi. Bu dakikada orta alandan ceza sahasýna yapýlan ortada meydana gelen karambolde topu önünde bulan Ercað sert vurdu kaleci Emrap topu köþeden kornere çelerek kalesini mutlak bir golden kurtardý. Maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrýlan Çorum Belediyespor üçüncü tura yükselmeyi baþardý.

Ýki takviye Ç

Çorum Belediyespor’u Adana Demirspor karþýsýnda attýðý iki golle Türkiye Kupasý’nda üçüncü tura taþýyan Ender’in beraberlik golünden sonra yaþadýðý ve yaþattýðý büyük sevinç.

orumspor’da kadroya bu hafta itibariyle iki takviye yapýldý. Geçtiðimiz sezonda kýrmýzý siyahlý takýmda forma giyen ancak yeni sezon baþýnda Teknik Heyet tarafýndan gönderilen Harun Gürün yeniden kadroya dahil edildi ve bu futbolcunun lisansý vize edilerek hafta sonu oynanacak Anadolu Üsküdar maçýnda forma giyebilecek. Diðer profesyonel yapýlan isim ise 1995 doðumlu Ahmet Sezer oldu. Ýki sezondur kýrmýzý siyahlý takýmýn alt yapýsýnda forma giyen Ahmet Sezer profesyonel yapýlarak Anadolu Üsküdar maçýnýn kadrosuna alýndý.

Profesyonel yapýlan Ahmet Sezer

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you