Page 1

Cahit Baðcý, bakan yardýmcýsýný eleþtirdi AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý Danýþma Toplantýsý’nda konuþan AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Yusuf Tekin'i eleþtirdi. Baðcý, Tekin'in parlemento ile ilgili parlemento üyelerinin çýkan yasalardan bihaber olduðu yönündeki tespitlerinin haddi aþan sözler olduðunu kaydetti.

Bayrak duyarlýlýðý ‘Kaldýrýmlar’dan Sakarya’ya Necip Fazýl Kýsakürek Paneli’ dün Anitta Otel’de gerçek-

Hitit Üniversitesi’nden Necip Fazýl paneli

Üstadý anlattýlar * HABERÝ 10’DA

* HABERÝ 15’DE

Cahit Baðcý

Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, yeni kurulan Çorum 2. Ýþ Mahkemesi Salonu’nda Türk Bayraðý olmamasýný eleþtirdi.

* HABERÝ 9’DA

Camide kene vaazý Laçin ilçesine baðlý Çamlýca Beldesi’nde ‘Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) Hastalýðý’ konulu konferans düzenlendi.

* HABERÝ 11’DE

Av. Ercan Daþdan

HGS (Hýzlý Geçiþ Sistemi)

SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR SEYDÝM PETROL (SHELL)

27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

GAZÝ CADDESÝ NO:95 DEVLET HASTANESÝ CÝVARI PARK KARÞISI / ÇORUM TEL: 223 10 90

TSO seçim listeleri son halini aldý

Ýþte TSO’da muhtemel adaylar Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn iki baþkan adayýyla gireceði seçimlerde, oy kullanacak üyeler ve meslek guruplarý son halini aldý. 55 Meclis Üyesi'nin belirleneceði seçimlerde 3 bin 304 kiþi oy kullanacak. * HABERÝ 2’DE

Amerikan Türk Ticaret Odasý heyeti Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn davetlisi olarak Çorum’a

ABD-Çorum iþbirliði Amerikan Türk Ticaret Odasý (ATCOM) Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Iþýk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn davetlisi olarak Çorum’a geldi.

* HABERÝ 5’DE

Törende duayý Müftü Mehmet Aþýk yaptýrdý.

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agâh Kafkas, TRT Haber’de canlý yayýna katýldý.

Malatya’dan naklen karaciðer ameliyatý * HABERÝ 3’DE

Saðlýk Bakaný Akaydýn’a tepkili

(Ç.HAK:983)

Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Antalya'da Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn’ýn organize ettiði 'Oktoberfest Bira Festivali'ne tepki gösterdi

Kafkasevleri Kuran Kursu dualarla açýldý * HABERÝ 11’DE

Bað hýrsýzlarýný bir saatte yakaladýlar Eskiekin ve Tola Mehmet Baðlarý'nda 6 bað evine girerek, üçünü soyan hýrsýzlar, jandarma tarafýnda bir saatlik operasyonla kýskývrak yakalandý.

* HABERÝ 7’DE

Mehmet Müezzinoðlu

* HABERÝ 3’DE

Amerika Türk Ýþadamlarý Derneði’nden bir heyet, Hitit Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Hitit’i tercih ettiler Amerika Türk Ýþadamlarý Derneði’nden bir heyet, Hitit Üniversitesi’ni ziyaret ederek iþbirliði görüþmelerinde bulundu. * HABERÝ 5’DE

Bað evlerinden bakýr, banyo kazaný ve mutfak eþyasý çalan þüpheliler yakalandý.

Sahte kitap operasyonu Emniyet Müdürlüðü, Antalya’da organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen bir operasyonda elde edilen bilgiler doðrultusunda Çorum’da yaptýðý operasyonla bandrolsüz, sahte bandrollü ve baþka esere ait bandrollü kitap ele geçirdi.

Polis bandrolsüz, sahte bandrollü ve baþka esere ait bandrollü kitap ele geçirdi.

* HABERÝ 7’DE

Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi’ne onay Hitit Üniversitesi bünyesinde yeni bir fakülte daha kuruluyor.

* HABERÝ 6’DA

Fen Lisesi finalde Çorum Fen Lisesi yeni bir baþarýya daha imza attý.

* HABERÝ 15’DE


2

CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Yol açýldý, vatandaþ rahatlayacak Temmuz 2012 tarihinde bu köþede bir 8þikayeti dile getirdik.

Ýlhan Gürel Caddesi üzerinde kaldýrýmla kapatýlan sokak giriþi tekrar araç traiðine açýldý.

Hatýrlarsak, Ýlhan Gürel Caddesi üzerinde bulunan bir sokak giriþinin yaya kaldýrýmýna dönüþtürülerek kapatýldýðýný, apartmanlarýn sýralandýðý sokaða araçlarýn giriþ ve çýkýþýnýn zorunlu olarak Ýlim Yayma Cemiyet Kavþaðý'na doðru kaydýrýldýðýný, velhasýl vatandaþýn iþinin iyice zorlaþtýðýný yazmýþtýk. Geçtiðimiz gün bahse konu güzergâhtan geçerken gördüm. Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý ekipler kaldýrýmla kapatýlan sokaðý tekrar araç trafiðine açýyordu. Böylece hem çevre yoluna baðlantý saðlayan tali yol, hem de sokaðýn yolu açýlmýþ oldu.

Bir okurumuz aradý. Býrakýn mezarlýða fidan dikmeyi mevcut aðaçlarý kesilmekten kurtaradýðýmýzý söyledi.

Býrakýn mezarlýða fidan dikmeyi... Ç

orum Belediyesi ile Anadolu'nun diðer þehirlerinde cenaze hizmetlerinde gördüðümüz farký dile getirdikten sonra bir okurumuz, gömü alanýndaki daralma nedeniyle bizim mezarlýða fidan dikiminin yasak olmasýný da bir fark olarak deðerlendirmiþti. Geliþmeleri yeni okuyan baþka bir okurumuz aradý. Ulu Mezarlýk ana giriþ

kapýsýndan girince büyük aðaçlar kesilmiþ. Mezarlýk duvarýnýn bitiminde aðaçlar budanmýþ. Tabi adýna budama denilebilirse. Vatandaþa yazýn gölge olacak aðaçlar bir bir yok ediliyor. Býrakýn mezarlýða fidan dikmeyi mevcut aðaçlarý kesilmekten kurtaramýyoruz. Operasyon mezarlýkla sýnýrlý kalmýyor. Bahçelievler Camii karþýsýnda dikili bulunan ladin ve çýnar aðaçlarý da kesimlerden nabini almýþ.

TSO seçim listeleri son halini aldý

Ýþte TSO’da muhtemel adaylar TSO Yönetim Kurulu Baþkan Adayý Çetin Baþaranhýncal.

TSO Yönetim Kurulu Baþkan Adayý Kenan Malatyalý.

T

icaret ve Sanayi Odasý'nýn iki baþkan adayýyla gireceði seçimlerde, oy kullanacak üyeler ve meslek guruplarý son halini aldý. 55 Meclis Üyesi'nin belirleneceði seçimlerde 3 bin 304 kiþi oy kullanacak. 4 Mayýs'ta Fuar Kompleksi'nde yapýlacak olan seçimler, saat 09,00-17,00 arasýnda gerçekleþtirilecek. 21 Meslek Gurubu'nda yapýlacak olan seçimlerde; birinci gurup 3 üye, ikinci gurup 3 üye, üçüncü gurup 2 üye, dördüncü gurup 3 üye, beþinci gurup 2 üye, altýncý gurup 2 üye, yedinci gurup 2 üye, sekizinci gurup 2 üye, dokuzuncu gurup 2 üye, onuncu gurup 3 üye, onbirinci gurup 3 üye, onikinci gurup 3 üye, onüçüncü gurup 3 üye, ondördüncü gurup 3 üye, onbeþinci gurup 3 üye, onaltýncý gurup 3 üye, onyedinci gurup 2 üye, onsekizinci gurup 3 üye, ondokuzuncu gurup 2 üye, yirminci gurup 3 üye ve yirmibirinci gurup 3 üye seçecek.

Malatyalý'nýn meslek grubu belli deðil

TSO Baþkan Adayý Kenan Malatyalý'nýn hangi meslek grubundan meclis üyesi adayý olarak seçime gireceði henüz belirlenmezken, 21 meslek komitesinin muhtemel adaylarý seçim çalýþmalarýna hýzla devam ediyor.

TSO SEÇÝMLERÝNDE MUHTEMEL MECLÝS ÜYESÝ ADAYLARI LÝSTESÝ

1-Mustafa Gülþen, Melih Zahir, Hakan Okudan, Üzeyir Emir, Tekin Mengüç, Ali Benli 2-Muharrem Sarýarslan, Akif Coþkun, Yýlmaz Bülbül 3- Latif Gülbay, Mehmet Þahin, Kamil Akgönül, Uður Güleç 4- Celal Gönül, Erdal Çoban, Ahmet Gültekin As, Ali Özejder 5-Erdem Çenesiz, Ogün Meroðlu, Mehmet Tahtasýz, Mehmet Yamaner, Murat Erdal, Mustafa Çýplak 6-Ahmet Yakar, Nimet Alpoðlu, Selim Kefçeli, Tahir Üstünel 7-Ferhat Þamlý, Bayhan Özsaraç 8-Mustafa Þimþek, Özcan Bardakçý, Ayhan Þamlý, Fatma Er 9-Abdurrahman Ýstanbulluoðlu, Aykut Kolaðasý, Mehmet Akyol, Nihat Malatyalý

Avrupa’da ezan sesi Ý

sveç'in baþkenti Stockholm'de minareden yükye Meclis üyelerine ve her türlü koselen 'Allahuekber' sesleri, yýllardýr ezana haslaylýðý gösteren Ýsveç polisine teþekret kalan gurbetçilere duygulu anlar yaþattý. kür etti. Ýsveç'in baþkenti Stockholm'deki Fittja Ulu Ýlk ezanýn deneme amaçlý okunCami minarelerinden cuma günleri ezan okunmaduðunu ifade eden Okur, "Gelecek sý için yapýlan baþvuruya Botkyrka Belediye hafta Kutlu Doðum programý dolayýMeclisi'nden olumlu karar çýkmýþ; emniyet güçlesýyla ile Ýsveç'e gelecek olan Diyanet ri de yaptýklarý teknik incelemeleri tamamlayaÝþleri Baþkaný Mehmet Görmez ve rak, camiden hoparlörle ezan okunmasýna onay yanýnda gelecek olan güzel sesli bir vermiþti. müezzinle daha güzel bir açýlýþ yapacaðýz." diye konuþtu. Onayýn ardýndan ilk minareden ezan bu Cuma günü okundu. Ezanýn okunacaðýný haber alan Ýsveç'te minareden ilk ezaný Müslümanlar tarihi olaya þahitlik etmek için Fittokuyan Diyanet görevlisi Engin ÖðStockholm'de minareden yükselen 'Allahuekber' cem, duygularýný tarif edecek kelime ja Ulu Camisine akýn etti. sesleri, yýllardýr ezana hasret kalan gurbetçilere bulamadýðýný ifade etti ve bu adýmýn Minareden okunan ezanýn Ýsveç'in açýk bir duygulu anlar yaþattý. bütün insanlýða hayýrlý olmasýný diletoplum olduðunu bir kere daha gösterdiðini söydi. leyen Fittja Ulu Cami Baþkaný Ýsmail Okur, 1973 yýlýndan beri Ezan öncesi camii havlusuna kamp kuran Ýsveç basýný da olaStockholm'de yaþadýðýný ilk defa bu kadar heyecanlý ve mutlu olduya büyük ilgi gösterdi. Ezanýn okunuþunu birçok televizyon kanalý ðunu söyledi. "Bu sese adeta hasret kalmýþtýk." diyen Okur, minarenaklen verirken, camii cemaati ile de röportajlar yapýldý. den ezan okunma yönündeki önergeyi kabul eden Botkyrka Beledi-

10-Mustafa Ertürk, Uður Amasyalý, Ýbrahim Doðu , Kenan Özüyaðlý, Zafer Çeliker, Mesut Doðan 11-Hayri Þamlý, Ýsmail Hakký Melendiz, Mustafa Çelikel, Haluk Aþgýn, Murat Köylüoðlu, Hasan Suvacý 12-Erol Karadaþ, Necati Ceylan, Ömer Altýkardeþ, Yýlmaz Peker, Halit Bektaþ, Birkan Demirci 13-Necip Uygur, Murat Beyaz, Dursun Burcu, Murat Coþkun 14-Þükrü Türkoðlu, Doðan Keskin, Fahri Yandýk, Osman Müftüoðlu, Reha Malatyalý, Kamil Cihangir 15-Levent Çöphüseyinoðlu, Abdullah Gözübüyüklü, Nurettin Yýldýrým 16-Çetin Baþaranhýncal, Yakup Karaca, Ýsmail Yýlmaz 17- Osman Tüzün, Ýlknur Göktepe, Turgut Ýlgü, Fatih Ateþ, Necmettin Durmuþbaþ, Atak Gevher 18-Halil Erkan, Erkan Hongül, Ertuðrul Demiran 19-Ömer Seydim, Mustafa Yurttutar, Mustafa Özbayram, Aytaç Baba 20-Osman Soylu, Sevim Þahin, Sakin Bilge, Mahmut Çoban, Adem Tuð, Bülent Onur 21-Ýsmail Çevik, Fikret Tepençelik, Engin Aðýrcan, Agah Karapýçak.


CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Malatya’dan naklen karaciðer ameliyatý Gülesin Aðbal Demirer

M

alatya Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Týp Merkezi’nde dün gerçekleþtirilen 1019’uncu karaciðer nakli ameliyatý TRT Haber’den naklen yayýnlandý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas’ýn konuk olarak katýldýðý programda, Kayserili bir siroz hastasýna yapýlan karaciðer nakil ameliyatý TRT ekranlarýnda canlý

Malatya’dan karaciðer ameliyatý naklen yayýnlandý.

3

yayýnlandý. Ameliyat sýrasýnda görüþleri alýnan Kafkas, Dünyada bir çok insanýn karaciðer nakli yaptýrmak için Malatya’yý tercih ettiðini belirterek, “Malatya bu konuda Avrupa’da ilk sýrada geliyor. Bu Malatya ve Türkiye için büyük bir prestijdir. Emeði geçen bütün ekibi kutluyorum.” dedi. Haberde Malatya Valisi Vasip Þahin de ildeki saðlýk yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi.

Kafkas Urfa’ya gidiyor S

aðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agâh Kafkas,Türkiye’nin her bölgesinde saðlýklý ilgili yapýlan yeni yatýrým ve geliþmeleri yakýndan takip

ediyor. Malatya Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Týp Merkezi’nde yapýlan 1019. Karaciðer Nakil Ödül Töreni’ne katýlan Kafkas, pazar günü de Þanlýur-

fa’da olacak. Yapýlan açýklamaya göre Kafkas, bakanlýðýn hemen her gün bir kentte organize ettiði programlarýna katýlýyor.

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agâh Kafkas, TRT Haber’de canlý yayýna katýldý.

Ýstanbul'dan, Kocaeli'ne, Kocaeli'nden, Ýzmir'e, Ýzmir'inden, Antalya'ya, Antalya'dan, Malatya'ya geçen hemþerimiz Saðlýk Bakan Yardýmsý Agâh Kafkas, çalýþmalarýný sürdürüyor. Kafkas, Ýstanbul'da Uluslararasý Ýstanbul Týbbi Analiz, Teþhis, Koruma, Rehabilitasyon, Ürün, Cihaz, Sistem Teknoloji, Donaným Fuarýna, Kocaeli'nde Hak-Ýþ Konfederasyonu Merhum Genel Baþkaný Necati Çelik'in isminin Gölcük Devlet Hastanesine verilmesi törenine, Ýzmir'de Dünya Saðlýk turizminin devleri ile dü-

zenlenen 'Dünya Saðlýk ve 3. Yaþ Turizmi' Kongresi'ne, Antalya'da Özel Hastaneler ve Saðlýk Kuruluþlarý Derneði (OHSAD) tarafýndan organize edilen '4. Saðlýkta Ortak Çözüm Toplantýsýna, dün Malatya'da Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Týp Merkezi 1000. Karaciðer Nakli Ödül Törenine katýldý. Kafkas, Pazar günü de Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine Memur-Sen Konfederasyonu Merhum Kurucu Genel Baþkaný Mehmet Akif Ýnan Ýsminin verilmesi törenine katýlacak.

Saðlýk Bakaný Akaydýn’a tepkili S

aðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, "Dünya, devletler ve sivil toplum kuruluþlarý eliyle alkol kullanýmýný kýsýtlamaya çalýþýlýrken ülkemizde bazý yerel yöneticiler, Edirne'de 'Bu Sokakta Hayat Var', Antalya'da Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn’ýn organize ettiði 'Oktoberfest Bira Festivali' gibi sosyal faaliyetler adý altýnda gençlere alkolün cazibesini sunmaktadýrlar. Bu kaygý verici programlarýn yerini bir an önce daha saðlýklý çalýþmalarýn almasýný gerektiði kanaatindeyiz" dedi.

"BAKAN OLARAK GÖREVÝM..."

Müezzinoðlu, Türkiye Yeþilay Cemiyeti ve Dünya Saðlýk Örgütü iþbirliðinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Global Alkol Politikalarý Sempozyumunun açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, dünyada her yýl alkol kullanýmýna baðlý olarak 2,5 milyon kiþinin hayatýný kaybettiðini söyledi. Ýnsanlarý alkol kullanýmýnýn zararlarýndan korumanýn ve bu konuda farkýndalýk oluþturmanýn hayati önem taþýdýðýný vurgulayan Müezzinoðlu, bakan olarak görevlerinden birinin bu olduðunu dile getirdi.

ANTALYA VE EDÝRNE'YE ELEÞTÝRÝ

belirli aralýklarla alkol kullanmaktadýr. Ne yazýk ki ülkemizde de alkole baþlama yaþý 13'lere kadar inmiþtir" dedi. Çocuk yaþta alkole baþlanmasý nedeniyle geliþme evresinde olan bütün organlarýn ciddi zarar gördüðünü anlatan Müezzinoðlu, birincil hedeflerinin bu kitlede farkýndalýk oluþturmak olduðunu kaydetti. Müezzinoðlu, alkolün zararlarýnýn eriþkinlerde daha çok týbbi sorunlar, gençlerde ise sosyal problemler olarak ortaya çýktýðýný dile getirerek, þöyle devam etti: "Ergenlik döneminde alýnan alkol miktarýyla doðru orantýlý olarak ergenin, yetiþkin hayatýnda alkol baðýmlýsý olma ihtimali ve mental problemler, eðitimde baþarýsýzlýk, suça eðilim, alkole baðlý saðlýk problemleri yaþama ihtimali artmaktadýr. Alkol alan gençlerde þiddet gibi anti-sosyal davranýþlar, almayanlara göre daha sýk olmaktadýr. Alkol, ülke ekonomileri için de önemli yük teþkil etmektedir. Avrupa, her yýl alkolün doðrudan zararlarý için 125 milyar avro, dolaylý zararlarý için de 270 milyar avro harcamaktadýr."

TÜRKÝYE RÝSKLÝ ÜLKELER ARASINDA

Bakan Müezzinoðlu, Türkiye'nin son yýllarda artan Bakan Müezzinoðlu, gençlerin doðru yönlendirilmeekonomik gücü ve genç nüfusu sebebiyle alkol endüstrisi gerektiðini vurgulayarak, "Dünya, devletler ve sivil topsi için önemli bir pazar haline geldiðini belirterek, "Alkol lum kuruluþlarý eliyle alkol kullanýmýný kýsýtlamaya çalýþýendüstrisinin gençleri hedef aldýðýna dair hatýrý sayýlýr velýrken üzülerek belirtmek isterim ki ülkemizde bazý yerel riler bulunmaktadýr. Ülkemizde kiþi baþý alkol tüketimi, yöneticiler, Edirne'de 'Bu Sokakta Hayat Var', Antalya'da Avrupa ülkelerine göre düþük olmakla birlikte Dünya 'Oktoberfest Bira Festivali' gibi sosyal faaliyetler adý altýnSaðlýk Örgütüne göre alkol tüketim alýþkanlýðýndaki deMehmet Müezzinoðlu da gençlere alkolün cazibesini sunmaktadýrlar. Dolayýsýyla ðiþim açýsýndan Türkiye yüksek riskli ülkeler arasýndadýr" insan saðlýðý için de tehdit oluþturabilecek organizasyonlar yapmaktadiye konuþtu. dýrlar. Bu kaygý verici programlarýn yerini bir an önce daha saðlýklý çaBu riskle mücadele etmek için Dünya Saðlýk Örgütü öncülüðünlýþmalarýn, hareketli yaþam, spor turnuvalarý gibi organizasyonlarýn alde hazýrlanan "Zararlý Alkol Kullanýmýný Azaltmaya Yönelik Küresel masýný gerektiði kanaatindeyiz" ifadelerini kullandý. Strateji Belgesi"ni alkol politikalarý için önemli bir referans olarak al"DESTEÐE DAVET EDÝYORUM" dýklarýný ifade eden Müezzinoðlu, þunlarý kaydetti: Müezzinoðlu, sigarayla mücadelede baþarýlý olan bir ülkede, "Alkolün zararlarýnýn engellenmesi bireye, çocuklara, aileye ve önemli bir halk saðlýðý sorunu olan alkol konusunun uluslararasý bir topluma verilen zararlarýn da engellenmesi anlamýna gelmektedir. Alsempozyumla gündeme gelmesinden memnuniyet duyduðunu belirtekol, her dört trafik kazasýndan birinin sorumlusudur. Yapýlan çalýþmarek, "Alkolün zararlý etkileri ile baþarýlý bir mücadele vereceðimize larda alkol promosyonunun ve reklamlarýnýn kýsýtlanmasýnýn, trafik inanýyorum. Alkol kullanýmýyla ilgili farkýndalýk ve hassasiyetlerin kazalarýnýn sayýsýnýn azalmasýný saðladýðý gözlemlenmiþtir. Bütün küönemli bir sivil toplum kuruluþu olan Yeþilay tarafýndan gündeme geçükler ve genç yetiþkinlerin, alkol tüketiminin olumsuz etkilerinden ve tirilmesini çok anlamlý buluyorum. Bu konuda bütün sivil toplum kuolanaklarýn elverdiði ölçüde alkollü içki reklamlarýndan arýndýrýlmýþ ruluþlarýmýzý bu giriþimi desteklemeye davet ediyorum" diye konuþtu. bir çevrede büyümeye haklarý vardýr. Alkolün zararlý etkilerini azaltmak için denetleme ve izleme çalýþmalarý ulusal ve uluslararasý düzey"ENDÝÞE VERÝCÝ BOYUTTA..." lerde yapýlmalýdýr. Bu amaçla Dünya Saðlýk Örgütü ve Avrupa KomisMüezzinoðlu, anayasanýn ilgili hükümlerinin bu konuda kendileyonu ile yakýn iþbirliði geliþtirilerek devam etmelidir." (Hürriyet) rine önemli sorumluluklar yüklediðini aktararak, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Bu kapsamda Bakanlýðýmýz, alkole baðlý zararlarýn önlenmesi amacýyla 'Ulusal Alkol Kontrol Programý ve Eylem Planý'nýn hayata geçirilmesi için gerekli çalýþmalarý hýzla yürütmektedir. Eylem planýmýzýn temel amacý, geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzý ve gençlerimizi alkolün zararlarýndan korumaktýr. Zira gençler, alkolün olumsuz etkilerine karþý eriþkinlerden daha savunmasýzdýr. Ýstatistikler, bu gerçeði göstermektedir. Son 10 yýla baktýðýmýzda gençlerde ilk kez alkol kullanma yaþýnýn gitgide düþtüðüne ve gençlerin daha riskli alkol kullanma davranýþlarý gösterdiðine dair kanýtlar mevcuttur. Çocuklarýmýz için alkole baþlama yaþý endiþe verici boyutlara gelmiþtir."

ALKOLE BAÞLAMA YAÞI: 13

Saðlýk Bakaný Müezzinoðlu, Avrupa'da 16 yaþýn altýndaki çocuklarýn yüzde 90'ýnýn alkolle tanýþtýðýný belirterek, "ABD'de 13 yaþýn altýndaki çocuklarýn yüzde 30'u

Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Mustafa Akaydýn, Bira Festivali düzenliyor.

Kafkas’tan müjde istediler Malatya’nýn siyasetçi ve idarecileri Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas’tan müjde istediler.

M

alatya Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Týp Merkezi, bin karaciðer nakil operasyonu yapmanýn gururunu yaþýyor. Karaciðer nakil operasyonlarý ile Avrupa’da birinci, dünyada ikinci olan Turgut Özal Týp Merkezi, bu baþarýsýný düzenlenen törenle kutladý. Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapýlan törenle Turgut Özal Týp Merkezi’nde 1000 karaciðer nakil operasyonunun gerçekleþtirilmesi kutlandý. Törenin açýlýþýnda konuþan Ýnönü Üniversitesi Karaciðer Nakil Enstitüsü Müdürü ve Karaciðer Nakil Ekibi Baþkaný Prof.Dr. Sezai Yýlmaz, konuþma metnini bu yýlký 98. ve 99. karaciðer nakil operasyonu esnasýnda gece saat 04.00’de kaleme aldýðýný aktararak, “Karaciðer nakli operasyonlarý nakil operasyonlarý içerisinde en zor ve detaylý olanýdýr. Son dönem karaciðer yetmezliðinin tek tedavi yöntemidir. Tek cümleyle özetlersek, bu nakiller yapýlmadýðý takdirde hastalarýn bir kýsmýnýn birkaç gün, bir kýsmýnýn da birkaç ay içerisinde ölümü kaçýnýlmazdýr" dedi. Ýnönü Üniversitesi'nin bu zor ameliyatýn yapýlma sýklýðý açýsýnda son 5 yýldýr Avrupa ve Amerika’dan en ön durumda olduðunu anlatan Yýlmaz, þöyle konuþtu: "Tüm dünyada ise sayýlý birkaç merkezden bir tanesidir. Gerçekte biz bininci karaciðer naklini 9 Nisan 2013 tarihinde gerçekleþtirdik. Bugün 1019. karaciðer naklini gerçekleþtiriyoruz. 2013 yýlýnýn ilk 4 ayý dolmadan 100. karaciðer naklini gerçekleþtiriyoruz. Merkezimizde karaciðer nakli yapýlan hastalýðýnýn aðýrlýk derecesi Avrupa ve ülkemizdeki diðer merkezlere göre daha fazladýr. Baþarý oranlarýmýzýn yýllara göre arttýðý ortadadýr. Bu yýl itibariyle hastalarýmýzýn yüzde 84’ü hastaneden saðlýklý bir þekilde evlerine dönmüþlerdir. Bu oran, bu hasta grubu için baþarýlýdýr.” Turgut Özal Týp Merkezi’nde karaciðer nakil operasyonlarýnýn 2002 yýlýnda baþladýðýný aktaran Prof.Dr. Sezai Yýlmaz, þunlarý söyledi: “Bugün yapýlan 1019 karaciðer nakil operasyonlarýný yüzde 86’sý rektör Prof. Dr. Cemil Çelik döneminde gerçekleþtirilmiþtir. Aslýnda bu bir Anadolu þehrinin üniversitesinde birlik ve beraberliðin neleri baþarabileceðinin bir göstergesidir.” Prof. Dr. Yýlmaz, en büyük sýkýntýlarýnýn organ baðýþý olduðunu ifade ederek, “Bugün biz karaciðer nakillerinin sadece yüzde 25’ini kadavradan yapmaktayýz” dedi. Prof. Dr. Yýlmaz, Eylül 2011’de alýnan Bakanlar Kurulu Kararý ile dünyanýn ilk ve tek Karaciðer Nakil Enstitüsü’nün Malatya’da kurulduðunu ve bunun Türkiye’nin uluslar arasý bir projesi olduðunu ifade ederek, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Bakanlar Kurulu Üyeleri, Malatya Milletvekilleri ve Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik’e teþekkür etti. Ýnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik ise, “Turgut Özal Týp Merkezi’nde Anadolu çocuklarý yüreklerini katarak ülke sevdasý ile bir baþarýya imza attýlar. Yani karaciðer nakillerinde özellikle risk gruplarýnýn olduðu bir hasta grubunda yüzde 85’lik bir baþarýyý yakalamýþ olmak, dünya ortalamasýnýn üzerinde bir baþarýdýr.” Yakalanan baþarýnýn altýnda üniversiteyi ideolojik üniversiteden çýkartýp idealist üniversite yapma hedefinin olduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, “Bu projenin esasýnda model alan deðil, model olmak isteyen bir üniversite vardýr” dedi. Prof.Dr. Çelik, Ýnönü Üniversitesi’nin baþarýsýnýn sadece karaciðer nakilleri ile sýnýrlý olmadýðýný ifade ederek, böbrek nakli, kemik iliði nakli, akciðer ve kalp naklini de yapacaklarýný ifade etti. Prof.Dr. Çelik, “Bilim ve teknoloji üretmeyen, marka olmayan, baþka ülkelere muhtaç olmaktan kurtulamayan bir ülkenin teorik olarak büyük ülke olmasý söylemle mümkün deðildir” ifadesini kullandý. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ise Türk insaný birlikte ve beraber olduðu zaman ve önü açýldýðý zaman üretme kapasitesi ile nerelere geldiðinin somut örneðinin Ýnönü Üniversitesi Turgut Özal Týp Merkezi’nde gerçekleþtirilen bu olay olduðunu söyledi. Bunun kolay olmadýðýný belirten Kafkas, þöyle konuþtu: "Çok kolay geliyordur belki birilerinin diline; dünyada ikinci olmak, Avrupa’da ve Türkiye’de birinci olmak sözü. Bu futbola falan benzemiyor, bu candýr. Organ nakillerini en zoru yapýlarak bu noktaya gelinmiþtir. Bu bilimler açýsýndan çok önemlidir. Türkiye’nin marka deðerine, Malatya’nýn marka deðerine büyük bir katký saðlamýþtýr” Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, karaciðer nakilleri merkez sayýsýnýn 15’den 30’a çýktýðýný belirterek sözlerini þöyle sürdürdü: "Kalp nakil merkez sayýmýz 6’dan 9’a çýkmýþtýr. Ayrýca, bugün itibariyle 6 akciðer nakil merkezimiz mevcuttur. Artýk Türkiye’nin nakil merkezi ihtiyacý yoktur. Çünkü nakil merkezlerimiz yüzde 50 kapasitenin altýnda çalýþmaktadýr. Ama Türkiye’nin organ naklinde ciddi bir sorunu var. Canlýdan canlýya nakilde birinciyiz, canýmýzý veriyoruz, ama cenazemizi vermiyoruz. Dönür naklinde maalesef çok geriyiz. Bakanlýðýmýzýn büyük gayretleri ile yüzbinde 3.7’den 4.8’e çýkmayý baþardýk. Ben bütün sivil toplum örgütlerimizi, bu ülkenin bütün akil insanlarýndan bu organ naklindeki du-

yarlýlýk konusunda bir farkýndalýk oluþturulmasýna katký vermelerini diliyorum.” Malatya Valisi Vasip Þahin de yaptýðý konuþmasýnda, “Bugün 1000. nakli ile sadece Türkiye’de deðil, sadece Avrupa’da deðil, dünyada en iddialýlar arasýna giren Turgut Özal Týp Merkezi ile Malatya ayrý bir markaya daha kavuþmuþtur. Bu nedenle Malatya adýna, ilim adýna tarifi mümkün olmayan bir övünç içerisindeyim” dedi. Yapýlan protokol konuþmalarýnýn ardýndan Prof.Dr. Sezai Yýlmaz, ameliyathaneden canlý olarak salona baðlanarak, bu yýlký 100. karaciðer naklinin yapýldýðýný belirterek, yapýlan karaciðer nakli hakkýnda bilgi verdi. Törende Üstün Baþarý Ödülünü almak için sahneye çýkan Karaciðer Nakil Enstitüsü Müdürü ve Karaciðer Nakil Ekibi Baþkaný Prof. Dr. Sezai Yýlmaz’a merkezde karaciðer nakli yapýlan Ahmet Tekin, Korkut Yýlmaz ve Ýsmail Aydýn tarafýndan çiçek verildi. Duygularýný dile getiren karaciðer nakil hastalarýndan Ahmet Tekin, kendisine 20 yaþýnda ölen bir kiþinin karaciðerinin nakil edildiðini ve aradan 4 yýl geçtiðini ifade ederek “Þu an 24 yaþýndayým ve saðlýklýyým” dedi. Korkut Yýlmaz ise, “ölümü tam ensesinde hissettiðin an telefonla hastaneye çaðýrýldýðýný belirterek "Dünyaya yeni geldim. Mutluyum. Þu an hiçbir þeyim yoktur sapasaðlamým” dedi. Araya giren Prof. Dr. Sezai Yýlmaz da, Korkut Yýlmaz’a yapýlan karaciðer nakil operasyonu hakkýnda þu bilgiyi verdi: “Erzincan’da Hepatit B’li ileri yaþtaki bir hastaya bir beyin ölümü gerçekleþtirilmiþ hastanýn beyin ölümü takýldý. Türkiye’de hiçbir merkez Hepatit B’li, Hepatit C’li veya baþka karaciðeri kullanmýyor. Bu karaciðerler eðer bizim merkezimiz tarafýndan kullanýlmazsa, hepsi tabiri caiz ise çöpe atýlacak karaciðerlerdir. Ýþte çöpe atýlacak bir karaciðerin bir insaný nasýl yarattýðýný burada görüyorsunuz” Ýsmail Aydýn ise “26 Þubat 2004 tarihinde Turgut Özal Týp Merkezi’nde kadavradan 5. karaciðer nakli gerçekleþtirildi ve o nakil þuanda sizin karþýnýzda konuþuyor” dedi. Prof. Dr. Sezai Yýlmaz’a ödülünü Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik verdi. Prof. Dr. Yýlmaz, Ýnönü Üniversitesi Vakfý’nýn 50 bin TL tutarýndaki verilen teþvik ödülünü de karaciðer nakil hizmetlerinde kullanacaklarýný ifade etti.

SÝZÝN YAPTIÐINIZI ÇORUMLU YAPMAZ

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ödül vermek için sahneye çýktýðýnda arkasýndan sahneye çýkan AK Parti Malatya Milletvekili ve TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Baþkaný Mücahit Fýndýklý, “Biraz önce helikopter meselesi geçti. Biz Malatyalýlar olarak Çorum’u çok seviyoruz, Agay Beyi’de çok seviyoruz. Dünyanýn ikinci büyük karaciðer merkezi oldu burasý. Biz Çorumlularýnda, Agah beyinde bizi çok sevdiðini biliyoruz. Bizi kýrmayacaðýný da biliyoruz, müjdesini istiyoruz” dedi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ise, “Þimdi bir laf vardýr, ‘Sizin yaptýðýnýzý Çorumlu yapmaz’ diye. Malatya’da niye Ýnönüler, Turgut Özallar çýkýyor, iþte belli oluyor. Sayýn Bakanýmýz ile paylaþtýk, yeni helikopter ihalesi içerisinde Malatya’da olacak” diye konuþtu. Kafkas, Turgut Özal Týp Merkezi’ne bir helikopter tahsis edileceðini ve bunun bu yýl içerisinde gerçekleþtirileceðini ifade etti. Karaciðer Nakil Derneði Baþkaný Prof. Dr. Yaman Tokat ise, Türkiye genelinde geçen yýl 1001 tane karaciðer nakli yapýldýðýný ve bunun yüzde 60’ýnýn 4 tane büyük merkez tarafýndan yapýldýðýný ve bunlardan en önemlisinin ise Turgut Özal Týp Merkezi olduðunu ifade etti. Törende Prof. Dr. Sezai Yýlmaz ile birlikte organ nakillerinde görev alan Prof. Dr. Cüneyt Kayalap, Prof.Dr. Cengiz Ara, Prof.Dr. Ramazan Kutlu, Prof. Dr. Yaþaran Bayýndýr, Prof.Dr. Ayþe Selimoðlu, Prof. Dr. Hamza Karabiber, Doç. Dr. Cemalettin Aydýn, Doç.Dr. Burak Iþýk, Doç.Dr. Bülent Ünal, Doç. Dr. Turgut Piþkin, Doç.Dr. Mehmet Yýlmaz, Doç.Dr. Hüseyin Ýlksen Toprak, Doç. Dr. Murat Harputluoðlu, Doç.Dr. Abuzer Dirican, Yrd. Doç. Dr. Dinçer Özgör, Yrd. Doç. Dr. Ayþegül Saðýr Kahraman, Doç.Dr. Mustafa Ateþ, Yrd. Doç. Dr. Ender Gedik, Yrd.Doç. Dr. Fatih Özdemir, Öðretim Görevlisi Emrah Otan, Hemþire Mevlüde Aslan, Hemþire Emine Erik, Organ Nakli Koordinatörü Mukadder Ýspir ve Hemþire Ayla Gündoðdu’ya Üstün Baþarý Belgesi verildi, toplam 70 öðretim üyesine baþarý belgesi takdim edildi. Düzenlenen törene Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Vali Vasip Þahin, AK Parti Malatya Milletvekilleri Mücahit Fýndýklý, Ömer Faruk Öz ve Cemal Akýn, CHP Malatya Milletvekili Veli Aðbaba, CHP Ýstanbul Milletvekili Mevlüt Aslanoðlu, AK Parti Kahramanmaraþ Milletvekili Nevzat Pakdil, 2. Ordu Kurmay Baþkaný Tümgeneral Burhanetin Aktý, Malatya Belediye Baþkaný Ahmet Çakýr ile kalabalýk bir topluluk ve davetli katýl-


4

CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Hayrettin Karaman

Orta yolda buluþanlar

Mecitözü'nün Elvançelebi Beldesi'nde Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Kutmalarda Semazen gösterileri büyük beðeniyle izlendi

Elvançelebi'de dolu dolu kutlama Emre Kut

M

Mecitözü Kaymakamý Cüneyt Epçim, günün önemini belirten konuþma yaptý.

Elvançelebi Beldesi sakinleri programa yoðun ilgi gösterdi.

Elvançeli Türbesi ziyaret edildi.

Kutlu Doðum Haftasý dolu dolu kutlandý.

ecitözü'nün Elvançelebi Beldesi'nde Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bir etkinlik düzenlendi. Evlançelebi Kuran Kursu öðrencilerinin organize ettiði programa, Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Mecitözü Kaymakamý Cüneyt Epçim, Belediye Baþkaný Hamdi Özseçer, Mecitözü Devlet Hastanesi Baþ Hekimi Dr. Fatih Sarýoðlu ile belde sakinleri katýldý. Mecitözü Müftüsü Ahmet Yýldýz'ýn günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnýn ardýndan söz alan Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, "Müslüman bir ülkede Müslüman olarak doðduk. Hz. Muhammed(S.A.V.) doðumuyla onurlandýðýmýz için ne kadar þükretsek azdýr. Peygamberimizi tanýdýðýmýzda ve tanýttýðýmýzda dünya daha çok deðiþecektir." dedi. Konuþmalardan sonra semazen gösterisi ve þiirler okundu. Belde sakinlerinin yoðun ilgi gösterdiði etkinlikte hazýrlanan yemekler misafirlere ikram edildi. Mecitözü Kuran Kursu'nun peygamberimizin hayatýna dair kitap okuma yarýþmasýnda dereceye girenlere ödül verildi. Yarýþmada birinciye çeyrek altýn, ikinciye gram altýn, üçüncüye ise 50 TL para ödülü verildi. Elvançelebi Türbesi ziyaret edilirken, Kutlu Doðum Haftasý dolu dolu kutlamalara sahne oldu.

Belde sakinlerinin hazýrladýðý yemekler misafirlere ikram edildi.

Fýkýh Usulü ilminde tartýþýlan 'icmâ', 'ümmetin müctehidlerinin, amel ve uygulama ile ilgili bir konuda görüþ ve ictihad birliðine ulaþmýþ olmalarý'ný ifade ediyor. Sahâbe icmaýnýn mümkün ve gerçekleþmiþ olduðu konusunda görüþ birliði var gibidir. Bunun dýþýndaki icma iddialarýnýn gerçekleþmiþ olup olmadýðý tartýþmaya açýktýr. Müslümanlarýn meselelerini çözmek, Ýslam birliðini olabilecek azami ölçüde gerçekleþtirmek, tartýþýlan konularda kafa karýþýklýðýný gidermek ve sahih Ýslam'ýn sözünü söylemek 'icma'sýz olmayacaksa iþimiz çýkmazda demektir. Çünkü ümmet, baþka sebepler yanýnda Ýslam anlayýþý bakýmýndan da gruplara ayrýlmýþtýr ve her grubun kendine mahsus alimleri vardýr. Mesela selefîler denilen camianýn en uçta olanlarý Suudi Arabistan selefîleridir. Bunlar ve inançdaþlarý, ümmetin kahir ekseriyetini teþkil eden Mâtürîdî ve Eþ'arîleri ehl-i sünnet bile kabul etmiyorlar. Ýçlerinden daha uçlara giderek kendileri gibi inanmayanlarý tekfir edenleri var. Ehl-i sünnet dýþýnda kalan mezhepleri paranteze alsak bile Ehl-i sünnet çerçevesine giren ümmet çoðunluðu da aralarýnda önemli görüþ, yorum, mezhep, menfaat… sebepleriyle bölük bölük olmuþlardýr. Bu bölüklerden ikisini örnek olarak alalým: 1. Tasavvufa karþý çýkanlar, 2. Tasavvufu savunanlar. Asýrlardan beri bu iki grubun mensuplarý bulunmuþ ve aralarýnda ittifak (icma) oluþmamýþtýr. Tasavvuf örneðinden devam edelim: Bir yanda 'þeriatý esas alsa ve zahir ilme aykýrý olan tasavvuf marifetini reddetse' bile tasavvuf ve tarikatý Ýslam dýþýna itenler var, diðer yanda 'zahir ilme ve þeriata aykýrýlýðý apaçýk olsa bile þeriatý býrakýp tasavvuf marifetini alanlar' var. Bu iki yaklaþýma 'ifrat, aþýrýlýk, uç' diyelim; bu konuda orta yol nedir? Bana göre orta yol, þeriata aykýrý olmayan, Peygamberimiz Efendimiz'in (s.a.) örnekliðinde ihlas ve ihsan mertebesinde Müslümanlýðý elde etmek için özel eðitim veren tasavvufu meþru görmek, Ýslam dýþýna itmemektir. Ýþte bu örnekte olduðu gibi, bütün islâmî konularda aþýrý uçlardan uzak duran, orta yolda buluþan alimlerin ittifakýný ümmete duyurmaya ve ümmetin bu alimleri rehber edinmesini saðlamaya gayret etmek gerekiyor. Yani icma deðil, orta yolda buluþanlarýn ittifaký.

LYS süresi uzamayacak

L

Konuþmalardan sonra semazen gösterisi ve þiirler okundu.

Etkinliði Evlançelebi Kuran Kursu öðrencilerinin organize etti.

Protokol mensuplarý günün önemini belirten konuþmalar yaptý.

isans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) için baþvurularýn 29 Nisan'a kadar kabul edileceði, baþvuru süresinin uzaltýlmayacaðý bildirildi. ÖSYM'den yapýlan açýklamada, Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) kapsamýnda yapýlacak LYS'ye baþvurularýn 22 Nisan'da baþladýðý, 29 Nisan Pazartesi sona ereceði hatýrlatýldý. Yaklaþýk 1 milyon adayýn baþvurmasýnýn beklendiði LYS'ye bugüne kadar 230 bin adayýn baþvuruda bulunduðu belirtilen açýklamada, verilen sürede iþlemlerin yapýlmasý gerektiði vurgulandý. Baþvuru için 2 iþ gününün kaldýðý anýmsatýlan açýklamada, "baþvuru süresi uzatýlmayacak" ifadesi kullanýldý. LYS'ler için ayrý bir kýlavuz bulunmadýðýndan adaylarýn, ÖSYS ile ilgili tüm ilke ve kurallarý kapsayan 2013 ÖSYS kýlavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Adaylarýn, girecekleri LYS'lere karar vermeleri, sýnav ücretini yatýrmalarý, internet veya bir baþvuru merkezi aracýlýðýyla baþvuruda bulunmalarý gerekiyor. Baþvurusunu merkez aracýlýðýyla yapanlar, 2 TL hizmet ücreti ödeyecek. LYS'lere katýlma hakký elde edenler, hesaplanmasýný istedikleri LYS puanýna uygun 5 LYS'den istediklerine katýlabilecek. Sýnav ücreti Akbank, Halk Bankasý, Vakýflar Bankasý, Kuveyt Türk Katýlým Bankasý, T.C. Ziraat Bankasý, Türk Ekonomisi Bankasý ve Deniz Bank'ýn tüm þubeleriyle internet bankacýlýðý aracýlýðýyla yada tüm PTT iþ yerlerinden veya ÖSYM'nin internet sayfasýnda yer alan "ücretler" alanýndan kredi kartý veya banka kartýyla yatýrýlabilecek. Baþvurusunu internet üzerinden bireysel olarak yapacaklarýn, "Baþvurunuz sistem tarafýndan baþarýyla kabul edilmiþtir" uyarýsýný görmeleri, yazýcýdan çýktý almalarý ve bu çýktýyý yerleþtirme iþlemine kadar saklamalarý gerekiyor. ÖSYM, baþarýsýz kayýt iþleminden sorumlu olmayacak. Adaylarýn, baþvuru iþlemini tamamladýktan sonra en kýsa sürede baþvuru bilgilerini, ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr adresinden mutlaka kontrol etmeleri gerekiyor.(AA)


CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

5

Hitit’i tercih ettiler A

merika Türk Ýþaüzerinde kalmasýný istedamlarý Dernediklerini vurgulayan Iþýk, ði’nden bir heyet, çeþitli Çorum’u ve Anadolu’yu incelemeler ve ziyaretlersevdiklerini ifade ederek, de bulunmak amacýyla karþýlýklý imzalarýn atýldýÇorum’a geldi. ðý bir anlaþma yerine ciddi iþlevselliði olan bir orTicaret ve Sanayi taklýk istediklerini sözleOdasý Baþkaný Çetin Barine ekledi. þaranhýncal’ýn daveti üzerine gelen ATCOM BaþRowan Üniversitesi kaný Prof. Dr. Ýhsan Iþýk, Dekanlarýndan Prof. Dr. Baþkan Yardýmcýsý ÜzeRobert Beatty ise, görev yir Þahin, Rowan Üniveryaptýðý Rowan Üniversisitesi Dekanlarýndan tesi’nin geliþmekte olan Prof. Dr. Robert Beatty, bir üniversite olduðunu Dekan Yardýmcýsý Prof. söyledi. Rowan ÜniversiDr. Daniel Mcforland, Amerika Türk Ýþadamlarý Derneði’nden bir heyet, Hitit Üniversitesi’ni ziyaret etti. tesi’ni dünyaya açmayý ATCOM Proje ve Opeplanladýklarýný kaydeden rasyon Müdürü Ýlhan VeBeatty, bunun içinde yeni lidedoðlu, Çorum Kümeiþbirliklerine ihtiyaç oldulenme Bilgi Merkezi Koðunu belirtti. ordinatörü Engin Özücan Türkiye’nin büyük ilk olarak Hitit Üniversibir deðiþim ve dönüþüm tesi’ni ziyaret etti. yaþadýðýný kaydeden BeZiyarette Hitit Üniatty, ABD’nin de Türkiversitesi Rektörü Prof. ye’den öðreneceði þeyler Dr. Reha Metin Alkan ile bulunduðunu belirtti. Ülbir süre görüþen konuk kede eðitim alanýnda takheyet, geliþmekte olan dir edilecek çalýþmalar her iki üniversitenin önüyapýldýðýný anlatan Bemüzdeki süreçte yapmayý atty, Hitit Üniversitesi ile planladýðý iþbirliði alanlaiþbirliði yapmak istedikrýný masaya yatýrdý. lerini açýkladý. Beatty, Türkiye’yi ve Çorum’u ATCOM Baþkaný Rektör Alkan, üniversitenin yeni yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi. beðendiklerini sözlerine Prof. Dr. Ýhsan Iþýk, Ameriekledi. ka’nýn en geliþmiþ bölgelerinden New Jersey’in Hitit Üniversitesi güneyinde bulunan RoRektörü Prof. Dr. Reha wan Üniversitesi’nin, Metin Alkan, dünyanýn uluslararasý bir üniversite 10 deðiþik ülkesinden 22 olmayý hedeflediðini beüniversite ile eðitim ve lirterek, bunun için de araþtýrma iþbirliði yaptýkdünya ülkelerindeki ünilarýný açýklayarak, Hitit versitelerle yeni iþbirlikÜniversitesi’nin bugün leri kurmayý planladýðýný dünya üniversitesi olma söyledi. yolunda emin ve kararlý adýmlarla ilerlediðini söyTürkiye’de bir hareledi. Alkan, üniversitenin ketlilik olduðunu bu haredünya ölçeðinde çalýþmaketliliðinden Çorum’da lara imza atarak baþarýlarý ve Hitit Üniversitesi’nde ile adýndan söz ettirmesi de yaþandýðýný dile getiiçin çalýþtýklarýný belirtti. ATCOM Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Iþýk, Hitit Üniversitesi’nin ren Iþýk, Çorum’da her alanda yaþanan dinamizÜniversitede öðrenAnadolu’da tercih ettikleri kurum olduðunu belirtti. mi hissettiklerini ve bunci sayýsýnda yüzde 33 ardan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. týþ yaþandýðýný dile getiren Alkan, “Þuan Hitit Üniversitesi’nde 11 bin 100 öðrencimiz eðitim görüyor. Bunu önümüzdeki dönemde Amerikan hükümetinin Güney bölgesinin kalkýnmasýný iste20 bin ve üzerine çýkarmayý istiyoruz. Her ülkeden üniversitemidiðini anlatan Iþýk, “Bu anlamda siyaset ve iþ dünyasýndan üniverze öðrenci alýmý yapmayý planlýyoruz. Öðretim üyesi, öðretim elesiteye büyük bir destek var. Güney bölgesini bizim üniversitemiz maný ve idari personel sayýmýzda artýþ oldu. Hedefimiz yeterli saüzerinden kalkýndýrmak istiyorlar. Türkiye’de nasýl bir hareketliyýda öðretim elemanýna sahip olmak ve 2011 yýlýnda bir öðretim lik varsa orda da ayný hareketlilik var. Sürekli yatýrým yapýlýyor. üyesi ve görevlisine 27 öðrenci düþerken, bugün bu sayý 23’e geKampüsümüz hýzla büyüyor. Bölgesel bir üniversite uluslararasý riledi. Önümüzdeki süreçte bu sayýyý 10 ila 15’e düþürmek. Eðibir üniversite olmasýný istiyorlar. Daha çok iþbirliði istiyorlar. Fakülte deðiþimi, öðrenci istiyorlar. Bu anlamda Türkiye’yi biz ontim öðretim ve araþtýrma alt yapýsý destek projesi kapsamýnda ünilara önerdik. Ýstanbul’da ziyaretler yaptýk. Ýstanbul Ticaret Odasý versitemizdeki akademisyenlere personelimize 2 milyon 269 bin ile anlaþma yaptýk. Bunun dýþýnda Anadolu’yu görelim istedik. TL tutarýnda malzeme desteðinde bulunduk. Hedefimiz bütün Türkiye’deki iller içerisinde sadece Çorum’a geldik. Çorum’a gelakademisyenlere yýlda en az bir kez bilimsel etkinliklere katýlmamemizin nedeni buradaki kurduðumuz dostluklar. Çok sayýda ilsýný saðlamak. Yaptýðýmýz ve bundan sonra yapacaðýmýz çalýþmalerden teklif geldi ancak biz Çorum’u tercih ettik” larla önümüze koyduðumuz hedeflere emin adýmlarla ilerlemeye devam edeceðiz” diye konuþtu. Her iki üniversite arasýnda yapýlacak olan iþbirliðinin kaðýt

ABD heyeti Baþkan Külcü'yü ziyaret etti

'Çorum bizim kalbimizi kazandý' T

Baþkan Külcü, Rowan Üniversitesi Dekanlarýndan

Prof. Dr. Robert Beatty’ye hediye verdi.

SO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'ýn davetlisi olarak Amerika Türk Ýþ Adamlarý Derneði'nin organizesiyle Çorum'a gelen ABD'li heyet, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. ATCOM Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Iþýk, Baþkan Yardýmcýsý Üzeyir Þahin, Rowan Üniversitesi Dekanlarýndan Prof. Dr. Robert Beatty, Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Daniel Mcforland, ATCOM Proje ve Operasyon Müdürü Ýlhan Velidedeoðlu, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Meclis

Amerika Türk Ýþ Adamlarý Derneði'nin organizesiyle Çorum'a gelen ABD'li heyet, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti.

Üyesi Ertuðrul Demiran'ýn ziyaretinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül de hazýr bulundu. ATCOM Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Iþýk, ziyarette yaptýðý konuþmasýnda, ATCOM ve Rowan Üniversitesi ile gerçekleþtirdikleri iki haftalýk eðitim gezi programýnda 8 ülke ziyaret ettikleri, bu kapsamda Türkiye ziyareti gerçekleþtirdiklerini aktardý. "Dostluða ve bize gösterilen ilgiye müteþekkiriz. TSO Baþkanýmýz ve Belediye Baþkanýmýz'ýn samimi dostluklarý, Çorum'u programa dahil etmemizin en önemli nedenidir. Çorum bizim kalbimizi kazandý" dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, misafirlerinin Çorum'dan iyi intibalarla ayrýlacak olmasýnýn önemli olduðuna vurgu yaparak, "Çorum ve ABD arasýnda kurulacak olan iþbirliðinin iþadamlarý ve üniversite bazýnda artarak devam edeceðine inanýyorum." diye konuþtu. Külcü ziyaretin ardýndan misafirlerine, ziyaretin anýsýna hediye verdi.

ABD-Çorum iþbirliði

ABD heyeti Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret etti. Baþköy, Çorum hakkýnda genel bilgiler verdi.

A

merikan Türk Ticaret Odasý (ATCOM) Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Iþýk, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn davetlisi olarak Çorum’a geldi. ATCOM Baþkan Yardýmcýsý hemþehrimiz Üzeyir Þahin ile ABD'nin New Jersey eyaletinde bulunan Rowan Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Robert Beatty ve Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Daniel Mcforland ile birlikte Çorum’a gelen ATCOM Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Iþýk, Çorum’da Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal’ýn ev sahipliðinde bir dizi ziyaretlerde bulundular. ABD Heyeti sýrasýyla Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Valisi Sabri Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamlarýnda ziyaret ederek, New Jersey ile Çorum arasýnda oluþturulabilecek iþ birliði alanlarýnýn belirlenmesi konusunda istiþareler yaptýlar. ABD'li heyet ayrýca Çorum Müzesi'ni de ziyaret etti. ABD'li heyet Ticaret ve Sanayi Odasý’ný ziyaret etti. Ziyarette, Çorum TSO ile ATKOM arasýnda 2009 yýlýnda ilki imzalanan protokolün ikincisi imzalandý ve iþ birliði süresi 5 yýl daha uzatýldý. Amerikan Türk Ticaret Odasý Baþkaný Prof. Dr. Ýhsan Iþýk, Rowan Üniversitesi yetkilileri ile birlikte Avrupa'da 8 farklý ülkeyi ziyaret ettiklerini ve ardýndan Türkiye’ye gelerek Ýstanbul’da bazý üniversitelerle görüþmeler yaptýklarýný belirterek, “Türkiye’de Ýstanbul haricinde yalnýzca Çorum’u ziyaret ediyoruz. Bunun sebebi de bura-

daki dostlarýmýzla, yetkililerle kurduðumuz sýcak diyalog. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ile 2009 yýlýnda bir iþ birliði protokolü imzalamýþtýk. Bugün bu protokolü yenileyerek, 5 yýllýk yeni bir protokol imzalayacaðýz.” dedi. Amerikan Rowan Üniversitesi Ýþletme Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Robert Beatty de, Türkiye'de ve Çorum'da çok iyi bir þekilde aðýrlandýklarýný söyledi. Çorum'da, beklentilerinin ötesinde bir þehir ile karþýlaþtýklarýný ifade eden

Robert Beatty, “Her iki þehir arasýndaki iþ birliðini geliþtirmek amacýyla, burada ziyaret ettiðimiz kurumlardan oluþacak bir heyetin Amerika'ya gelmesinden mutluluk duyarýz. Ayný zamanda Güney New Jersey Ticaret Odasý'nýn Yönetim Kurulu Üyesi olarak sizleri resmi olarak Amerika'ya davet ediyorum. Misafirperverliðiniz için teþekkür ediyorum.” dedi. Protokol töreninin ardýndan açýklamalarda bulunan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin

Baþaranhýncal da, ziyaretlerinden dolayý ABD'li yetkililere teþekkür etti. Çorum'da gerçekleþtirilen ziyaretlerde, Hitit Üniversitesi ile Rowan Üniversitesi'nin güzel bir iþ birliði yapabileceðini gözlemlediðini belirten Çetin Baþaranhýncal, karþýlýklý iþ birliðinin geliþtirilmesi amacýyla ileriki zamanlarda Amerika Birleþik Devletleri'ne bir iþ gezisi organize edilebileceðini ifade etti. Baþaranhýncal, ziyaretlerinden dolayý ABD'li yetkililere teþekkür etti.

Amerikan Türk Ticaret Odasý heyeti Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn davetlisi olarak Çorum’a geldi.

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Konuk heyet Müze’de tarihi eserleri inceledi.

ABD'li heyet ayrýca Çorum Müzesi'ni beðendi.


6

CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi’ne onay H

itit Üniversitesi bünyesinde yeni bir fakülte daha kuruluyor. Yapýlan açýklamaya göre, bir süre önce üniversite senatosu tarafýndan kurulma kararý alýnarak Yüksek Öðretim Kurulu'na (YÖK) teklif edilen Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi’nin Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn teklifi, Bakanlar Kurulu kararý ile onaylandýðý bildirildi. Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi kararý Resmi Gazete’de yayýnlandý.

Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi’nin Amacý

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi, yerel, ulusal ve küresel bazda, kültür-sanat hareketlerine yeni bir bakýþ açýsý getirmekle birlikte baþta çaðýn gerektirdiði endüstriyel tasarým ve mimarlýk alanlarýnda özgün üretim ve buluþlar gerçekleþtiren akademik bir kurum olmayý amaçlamaktadýr. Yerelden ulusala, somut olan veya olmayan her türlü kültürel, sanatsal birikimleri zamanýn ruhuna uygun bir biçimde evrensel anlayýþla bütünleþtirmek, taklitten kaçýnarak, özgün-biricik-tek sanatsal üretimler gerçekleþtirmeye olanak saðlayan araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerinde bulunmak; teknoloji ve sanatýn birlikteliðinden doðan çok disiplinli tasarýmlarý ülkemizin ve dünyanýn hizmetine sunabilmek bu fakültenin temel felsefesi olacaktýr. 21. yüzyýlýn ilk on yýlý, sanayi toplumu için hem bir kýrýlma noktasý hem de önemli bir ölçüde dönüþüm aralýðýdýr. Bu zamana kadar sosyal, kültürel ve ekonomik alanda biriken tüm paradigmalar neredeyse yýkýlmaya yüz tutmuþ, dünya konjonktürü gereði oluþan yeni dünya düzeninde birim deðer

bilgi, biliþim ve enformasyona baðlý üretim biçimleri olmuþtur. Bu sürece baðlý olarak geniþ ölçekli sanayi üretim ve yatýrýmlarýnýn yaný sýra, küçük ama yüksek teknolojiye dayalý, sürekli deðiþen, yenilenen ve çok çabuk tüketilen postmodern tasarýmlara ve özgün üretimlere doðru bir yönelimin oluþmaya baþlamasý bu yeni anlayýþýn en açýk göstergesi sayýlabilir. Tüm bu geliþmelere paralel olarak bilgi, enformasyon ve biliþim teknolojisindeki akýl almaz geliþmelerle birlikte kol gücünün yerini beyin gücüne býrakmasý yeni, farklý ve çok yapýlý bir eðitim sistemini de beraberinde getirmiþtir. Bir baþka deyiþle kültürel yaratýcýlýðý ve üretimde bütüncül yaklaþýmlarý içeren, sanatsal algýyý kendine referans edinmiþ bir eðitim sistem ve süreci ihtiyaç haline gelmektedir. Ayrýca zamanýn ruhuna uygun üretim anlayýþýna sahip donanýmlý insanlarýn yetiþmesi de kaçýnýlmaz bir gerekliliktir. Bu anlayýþtan yola çýkarak Hitit Üniversitesi bünyesinde kurulmasý ön görülen Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi, çaðýn gerektirdiði sanayi sonrasý üretim paradigmalarý ve sosyo-kültürel hayat tarzýna koþut bir eðitim anlayýþýný kendisine ilke edinerek, disiplinler arasý bir yaklaþýmla güzel sanatlar ile uygulamalý sanatlarý birleþtirebilen; sanat ve tasarým olgusunun evrensel önemini kavrayan profesyoneller, sanatçýlar, tasarýmcýlar, mimarlar, araþtýrmacýlar ve eðitimciler yetiþtirmeyi hedeflemektedir. Bu sayede bölgenin ve ülkenin ihtiyacýna yönelik yukarýda sözü edilen bilgi ve donanýma sahip bireylerin yetiþmesi daha da kolay hale gelebilecektir.

Hitit Üniversitesi’ni yaratan ve kurulduðu günden bu yana desteðini hiç eksik etmeyen Çorum ise, bir Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi idealini gerçekleþtirmeye yardýmcý olabilecek en uygun kenttir. Ýç Orta Karadeniz’in sanayi üretim merkezi olan ve tarihsel perspektifte baþta Hitit olmak üzere çeþitli uygarlýklara ev sahipliði yapan bu þehir, mevcut sosyo-kültürel durumu ve üretim iliþkileri baðlamýnda geliþen ekonomisiyle Türkiye’nin yükselen bir deðeridir. Bölgesel kalkýnma açýsýndan yerel dinamikler kategorisinde en baþarýlý iller arasýnda olan Çorum’da 2011 TÜÝK raporuna göre kiþi baþýna düþen milli gelir 14.591 dolardýr. Bununla birlikte 140 milyon dolara varan ihracat hacmine sahiptir. CNBC-E Business dergisinin yaptýðý bir araþtýrmaya göre ise bu þehir, “En Yaþanabilir Kentler” sýralamasýnda 11. sýradadýr. Tüm bu pozitif verilere ek olarak Çorum, %98 okuma ve en düþük suç oranlarýyla yaratýcý bireylerin yetiþmesine elveriþli bir üniversite kenti olma yolunda hýzlý adýmlarla yoluna devam etmektedir. Sonuç olarak, farklý aðýrlýklar gösteren dallarda sanat ve tasarýmcýlar yetiþtirilmesi, sanatsal yapýnýn evrensel deðerler ve boyutlara getirilmesi, söz konusu alanlarda yetkili ve bilgili bireylerin yetiþtirilerek donanýmlý kadrolarýnýn oluþturulmasý Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi’nin önde gelen hedefleri arasýnda olacaktýr. Bu fakülte sayesinde sanatýn estetiði ile teknoloji, enformasyon ve tasarým bir araya gelerek bölgesel ve ulusal alanda gerekli nitelikli üretim ve insan ihtiyacý karþýlýk bulacaktýr.

Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü 7 Kocalý Hürmüz adlý oyunu sahneledi.

Üniversiteyi 7 Kocalý Hürmüz’le temsil ettiler H

itit Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nün Çorum’da sahnelediði 7 Kocalý Hürmüz adlý tiyatro oyunu, 19-26 Nisan 2013 tarihleri arasýnda Eskiþehir Anadolu Üniversitesi’nde düzenlenen 12. Amatör Tiyatro Festivalinde sahne aldý. 20-22 Nisan 2013 tarihleri arasýnda festivale katýlan kulüp tiyatro oyununu 22 Nisan Pazartesi günü Sinema Anadolu'da sahneledi. Oyunun baþarýyla sahnelendiði belirtildi.

Eskiþehir Anadolu Üniversitesi’nde yarýþma düzenlendi.

Kültürel mirasý somutlaþtýrmak A

dana Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan, “Somut Olmayan Kültürel Mirasý Somutlaþtýrmak Çocuk Kongresi” I. Ulusal Bilim ve Sanat Merkezleri Ýlköðretim Öðrencileri Arasý Proje Yarýþmasýyla sona erdi. Bilim ve sanat merkezlerindeki öðrencilerde somut olmayan kültürel miras bilincini geliþtirmek amacý ile dü-

zenlenen kongreye baþta Adana olmak üzere Manisa, Balýkesir, Denizli, Samsun, Malatya, Kýrýkkale, Ankara, Giresun, Amasya, Isparta, Çorum, Gümüþhane, Konya, Kütahya, Sivas, Ýzmir, Bursa ve Kayseri illerinden öðrenciler katýldý. Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’ndeki kapanýþ töreninde, öðrenciler dans gösterileri sundu.

Törende konuþan Unesco Türkiye Milli Komite Üyesi Prof. Dr. Muhtar Kutlu, eðitim konusunda çok büyük bir atýlým olduðunu ifade ederek, "Böyle bir projeye imza atan ülkemizin eðitim alanýnda yaptý çok deðerli çalýþmaydý. Benzer taraf ülkelerin eðitim alanýnda ne yapmasý gerektiði konusunda hala düþünceler tartýþmalar sürerken biz yol almaya

baþladýk biz adým atmaya baþladýk adana bunun baþlangýç yeri oldu” dedi. Ödül alan projelerin kriterlerini 3 baþlýkta incelediklerini söyleyen Kutlu, "Her biri birbirinden güzeldi. Bizim için her biri birinciydi. Bunlarýn içinden birini diðerlerine tercih etmek çok zordu ancak bazý kriterlerimizi vardý. Her biri gönüllerin birincisiydi” þeklinde konuþtu Törende birinciliði “Yenir mi Yenmez mi” adlý projesiyle Büþranur Seven ve Ahmet Enes Ataþ adlý öðrenciler elde etti. Törene Adana Ýl Milli Eðitim Müdürü

Mehmet Ali Selamet, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Kazým Barýþýk, Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Muharrem Gelen ve þube müdürleri Hediye Tititz, Selma Koyuncu, Ali Ataþ, Adana Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Mehmet Duran Öznacar, Unesco Türkiye Milli Komite Üyesi Prof. Dr. Muhtar Kutlu, Çukurova Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Turan Akbaþ ve Çukurova Üniversitesi Eðitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öðretmenliði ABD Öðretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Sümbül katýldý.(ÝHA)

“Somut Olmayan Kültürel Mirasý Somutlaþtýrmak Çocuk Kongresi”ne Çorum’dan katýlým oldu.

Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi’nde kapanýþ etkinliði düzenlendi.

Rektör emeðe teþekkür etti Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü 12. Amatör Tiyatro Festivalinde sahne aldý.

H

Fen-Edebiyat’ta konferans düzenlenecek.

FEF’de bahar seminerleri

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversitenin tanýtýmýnda görev alan idari ve akademik personelle buluþtu. Alkan, etkinliklere verdikleri katkýlardan dolayý Rektörlük binasýnda kahvaltýlý bir toplantý düzenlendi. Rektör Alkan, liseler ile fuarlarda yapýlan tanýtým etkinliklerinin üniversitenin tanýnmasýna önemli katkýlar saðladýðýný

Rektör Alkan, tanýtýma verdikleri katkýlardan dolayý teþekkür etti. belirterek, yere hýzla ulaþmasý için iþbirliklerinin devam üniversitenin hak ettiði bu ve benzeri etmesi temennisini

H

Törende birinciliði “Yenir mi Yenmez mi” adlý projesiyle Büþranur Seven ve Ahmet Enes Ataþ adlý öðrenciler elde etti.

itit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü tarafýndan ‘Radyasyonla sentezlenen Akrilamid Hidrojelinin Biyometeryal Olarak Kullanýlabilirliliðinin Araþtýrýlmasý’ konulu konferans düzenlenecek. 4 Mayýs 2012 tarihinde saat 14.00’de Fenedebiyat Fakültasi salonunda düzenlenecek konferansa konuþmacý olarak Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Saraydýn katýlacak.

Üniversitenin tanýtýmýnda görev alan idari ve akademik personelle toplantý yapýldý.


CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

7

Jandarma'dan büyük baþarý

Bað hýrsýzlarýný bir saatte yakaladýlar E

skiekin ve Tola Mehmet Baðlarý'nda 6 bað evine girerek, üçünü soyan hýrsýzlar, jandarma tarafýnda bir saatlik operasyonla kýskývrak yakalandý. Bað evlerinin kapýlarýný ve pencerelerini sökerek içeri giren hýrsýzlar, 6 evi neredeyse tamamen kullanýlamaz hale getirirken, 3 evden bakýr, banyo kazaný ve mutfak eþyalarýný çaldý. Ev sahiplerinin olayý jandarmaya bildirmesiyle, operasyon düðmesine

Bað evlerinden bakýr, banyo kazaný ve mutfak eþyasý çalan þüpheliler yakalandý. basan Jandarma Merkez ikinci ekip de kazan ezilmiþ olarak Ýlçe Komutanlýðý hurdacýlarda inceleme bulunurken, ev ekipleri, olay yerini yaptý. sahiplerinin eþyalarýný incelemeye alýrken, teþhis etmesiyle çalýþný Pek çok bakýr

eþya alan hurdacýlar sorguya alýndý. Hýzla ilerleyen operasyonda kýsa sürede zanlýlardan Ý.G. (17) nöbetçi mahkeme tarafýndan cezaevine gönderilirken, E.Y. (18), Ý.A.(30), E.Ö. (23) ve L.Ö. (20) yakalanarak mahkemeye sevk edildi. Konuyla ilgili iþlemler sürerken, jandarma yetkilileri özellikle bað evlerinin kamera ve alarm sistemleriyle takip edilip desteklenmesinin, suç ve suçla mücadele konusunda önemli

Ýskilip’te mezar taþlarý araþtýrmasý Ý

skilip Belediyesi Osmanlý dönemine ait mezar taþlarý ve kitabeleri araþtýrýyor. Araþtýrmacý, eðitimci, yazar Nurettin Tanay baþkanlýðýnda kurulan araþtýrma ekibi ilçede bulunan tüm mezarlýklarý ve bazý mahallelerde özel mülkiyetlerde bulunan mezar taþlarýný tarayarak Osmanlý dönemine ait mezar taþlarý ve kitabelerini görüntülüyor. Ýkinci etapta bir uzman tarafýndan tercümesi yapýlarak araþtýrma raporu hazýrlanacak ve çalýþma katalog halinde yayýnlanacak. Belediye Baþkaný Numan Sezer, yapýlan çalýþmayla ilgi-

li, “Ecdadýmýzý daha iyi öðrenmek, Ýskilip'in bilinmeyen tarihini aralamak, bu mezar taþlarýnýn kaybolmasýný önlemek, koruma altýna almak, araþtýrmacýlara yeni bir alan açmak ve toplum hafýzasýna katkýda bulunmak amacýyla bu çalýþmayý baþlattýk.” dedi. Sezer, çalýþma tamamlandýðýnda bir katalog hazýrlanacaðýný, katalogda mezar taþý ve kitabesi ile birlikte tercümesinin de bulunacaðýný, tespit edilen mezar taþlarýnýn yerinde korunarak mezar taþlarý müzesi oluþturacaklarýný belirterek, çalýþmadaki gayretlerinden dolayý Nurettin Tanay’a teþekkür

Ý

l Emniyet Müdürlüðü, Antalya’da organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen bir operasyonda elde edilen bilgiler doðrultusunda Çorum’da yaptýðý operasyonla bandrolsüz, sahte bandrollü ve baþka esere ait bandrollü kitap ele geçirdi. Bahçelievler Mahallesi’nde F.E. isimli þahsýn iþ yerinde ve aracýnda yapýlan arama ve kontrollerde 602 adet bandrolsüz, 50 adet baþka eserlere ait bandrol yapýþtýrýlmýþ kitap ve 13 adet sahte bandrollü kitap; Karakeçili Mahallesi’nde Gazi Caddesi üzerindeki F.A isimli þahsýn iþyerinde yapýlan aramada ise 94 adet bandrolsüz, 173 adet sahte bandrollü ve 21 adet baþka esere ait bandrollü olmak üzere her iki iþ yerinde toplam 953 adet bandrolsüz, sahte bandrollü ve baþka esere ait bandrollü kitap

ele geçirildi. Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, yaptýðý açýklamasýnda, “Korsanla mücadelede, vatandaþlarýmýzýn baþta Emniyet birimleri olmak üzere ilgili diðer kurumlara bilgi vererek iþbirliði yapmalarý büyük önem arz etmektedir. Bununla birlikte gerek son satýþ noktasý olan tezgahlara gerek yasa dýþý üretim ve daðýtým þebekelerine karþý yürütülen operasyonel çalýþmalar sürekli ve etkin bir þekilde devam ettirilmektedir. Halkýmýzýn barkotsuz ve bandrolsüz sahte ürünleri satýn almamasý, bu ürünleri satanlarý da gerekli kurumlara ihbar etmelerinin bir vatandaþlýk görevi olduðu unutulmamalýdýr.” dedi.

Polisten kaçamadý Ýskilip Belediyesi Osmanlý dönemine ait mezar taþlarý ve kitabeleri araþtýrýyor.

etti. Tanay, “Çalýþmanýn sonucunda Mezar Taþlarý Müzesi oluþturmayý hedefliyoruz. Bilinmeyen mezar taþlarý ve kitabelerinin yanýnda bilinenleri de inceliyoruz. Bu çalýþma gelecek nesillere ýþýk tu-

tacak ve Ýskilip tarihinin bilinmeyen yönleri ortaya çýkacaktýr. Bu projede bizlere her türlü desteði saðlayan Belediye Baþkaný Numan Sezer'e þükranlarýmý sunuyorum. Hemþerilerimizden de mezarlýklarýmýz haricinde bildikleri özel

mülkiyetlerde bulunan mezar taþlarýný Ýskilip Belediyesi Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü’ne bildirmelerini rica ediyoruz. Çalýþmalarýmýz bazý çevre köyleri de kapsamakta olup gelen her türlü bilgiyi deðerlendireceðiz.” diye konuþtu.

Osmanlý’nýn Peygamber sevgisi Ç

orum’un Ýskilip ilçesinde faaliyet gösteren Ebussuud Erkek Öðrenci Yurdu, Hz. Muhammed (sav) adýna düzenlediði Kutlu Doðum programýnda araþtýrmacý yazar Mustafa Arslan, Osmanlý’nýn Peygamber sevgisini anlattý. Kutlu Doðum programýna Ýskilipli Atýf Hoca Mustafa Arslan Hastanesi Baþhekimi Servet Süt, Ýskilip Kanaat Önderi emekli Vaiz Hamdi Ertekin, Ýskilip Ýþ Adamlarý Derneði (ÝSKÝAD) Baþkaný Necati Tatar, Aç Elini Yardýma Derneði (AÇELYA) Baþkaný Semiha Ergün, Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) Ýskilip Þube Baþkaný Yusuf Ahirzaman, Ebussud Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Tarýk Þengüloðlu, kurum amirleri, öðrenciler ve Ýskilip halký katýldý. Kur'an-ý Kerim okunup, salavatlarýn getirildiði programda, emekli Vaiz Hamdi Ertekin tarafýndan Efendimiz (sav) adýna yapýlan hatm-i þeriflerin duasý yapýldý. Araþtýrmacý yazar Mustafa Arslan, ‘Osmanlý’nýn Peygamber Sevgisi’ni anlattý. Arslan, “Osmanlý padiþahlarýnda Efendimiz (sav)’e karþý öyle derin bir sevgi vardý ki Topkapý Hýrka-i Saadet Dairesi’ni tavuz kuþu tüyleriyle temizleyen hizmetçilere bu tüyleri attýrmaz baþlarýna püskül yaparlardý. Mekke ve Medine'yi fetheden Yavuz Sultan Selim ne kendi döneminde ne de sonraki padiþahlar kendi dönemlerinde kalelere Osmanlý Bayraðý çektirmedi. Bu padiþahlarýn bayrak çektirmemesinin nedeni ise Peygamber Efendimiz (sav)’in sancaðýnýn dalgalandýðý yerde baþka bayraklarýn dalgalanmasýný uygun görmemeleriydi.” dedi. Araþtýrmacý yazar Mustafa Arslan, konuþmasýnýn ardýndan Efendimize yazdýðý Medine isimli duygu yüklü þiiri okudu. Arslan, okuduðu þiirle izleyenlere duygu dolu anlar yaþattý. Program, araþtýrmacý yazar Arslan’ýn kitaplarýný imza programý ile sona erdi.

Sahte kitap operasyonu Polis bandrolsüz, sahte bandrollü ve baþka esere ait bandrollü kitap ele geçirdi.

A

masya’nýn da aralarýnda olduðu 6 ildeki 12 evde hýrsýzlýk yaptýðý iddia edilip aranan 4 þahýstan biri polisin takibi sonucu Kayseri’de kiraladýðý otomobilin içinde yakalandý. Edinilen bilgiye göre, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Bayburt ve Samsun’da 12 evden yaklaþýk 50 bin lira deðerinde ziynet eþyasý çaldýklarý öne sürülen 4 kiþiden A.Z. (25), polisin MOBESE kameralarý destekli takibi sonucu Kayseri’de kiraladýðý otomobilin

içerisinde kýskývrak yakalandý. Amasya’ya geti-

nan ifadesinin ardýndan adliyeye sevk edildi.(ÝHA)

Þüpheli polis tarafýndan yakalandý.

Sahte para operasyonu O

Emekli Vaiz Hamdi Ertekin tarafýndan Peygamber Efendimiz (sav) adýna yapýlan hatm-i þeriflerin duasý yapýldý.

rilen zanlý, Amasya Emniyet Müdürlüðü Asayiþ þubesinden alý-

rdu’nun çeþitli ilçelerinde piyasaya 7 bin lira sahte para sürmeye çalýþtýklarý ileri sürülen 4 kiþilik ekip Ünye’de jandarma ekiplerince yakalandý. Edinilen bilgiye göre, 24 Nisan Çarþamba günü Ordu’nun Kumru ilçesinde manav ve market esnaflarýndan 50 lira para vererek alýþveriþ yapan Ali Ý., Ferdi C. ve Emre U. ayný þekilde dün Ünye ilçesine baðlý Pelitliyatak beldesinde bir bakkala 50 lira vererek alýþveriþ yaptý. Paranýn sahte olduðundan þüphelenen bakkal, jandarma ekiplerine haber verdi. Pelitliyatak’ta Ünye Ýlçe Jandarma Komutanlýðý’na baðlý Tekkiraz Karakol Komutanlýðý’nýn düzenlediði operasyonda, piyasa-

ya sahte para sürmeye çalýþan Ünye nüfusuna kayýtlý Ali Ý., Bitlis nüfusuna kayýtlý Ferdi C. ve Çorum nüfusuna kayýtlý Emre U. akþam saatlerinde yakalandý. Ayný ekipte olduðu öðrenilen Ünye nüfusuna kayýtlý Ýlyas Ç. de Ünye’de düzenlenen operasyonla yakalandý. Þahýslarýn Ünye’deki evlerinde yapýlan aramalarda 7 bin lira sahte para ve bununla birlikte hýrsýzlýk malý olduðu tespit edilen 2 adet aðaç ve týrpan motoru, 1 adet ruhsatsýz tabanca, bu tabancaya ait 13 fiþek ve muhtelif çapta fiþekler ele geçirildi. Olayla ilgili soruþturmasý tamamlanan sanýklar, Ünye Adliyesi’ne sevk edildi.(ÝHA)

Trafik kazasý, Býçaklý kavga, 1 yaralý 1 ölü, 2 yaralý

Ç

Araþtýrmacý yazar Mustafa Arslan, kitaplarýný imzaladý.

ankýrý'da meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Çankýrý'dan Çorum'un Bayat ilçesi istikametine gitmekte olan Abdullah Keskin (45) yönetimindeki 06 HNF 26 plakalý otomobil, Kapaklý köyü yakýnlarýnda ayný yönde gitmekte olan G.B'nin (35) kullandýðý 18 AR 988 plakalý traktöre çarptýktan sonra karþý yönden gelen S.Þ. idaresindeki 06 MOV 34 plakalý otomobille çarpýþtý. Kazada yaralanan sürücüler ile 06 MOV 34 plakalý otomobilde bulunan Z.T., Çankýrý Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yaralýlardan sürücü Abdullah Keskin, yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlmayarak hayatýný kaybetti. Traktör sürücüsü G.B, daha sonra gözaltýna alýndý.(ÝHA)

Ç

orumdaki býçaklý kavgada bir kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Akkent Mahallesi'nde E.E. (17) ile S.G. (17) arasýnda henüz belirlenemeyen nedenle tartýþma çýktý. Kavgaya dönüþen olayda, S.G. üzerinde taþýdýðý býçakla, E.E'yi bacaðýndan yaralayarak kaçtý. Yaralý, olay yerine çaðrýlan 112 Acil Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yakalanan þüpheli, cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla gözaltýna alýndý. (A.A.)


8

CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Osmancýk Ziraat Odasý yeni baþkanýný seçti O

smancýk Ziraat Odasý Meclisi toplanarak, trafik kazasý sonrasýnda vefat eden merhum Zerat Zeytinli’den boþalan Ziraat Odasý Baþkanlýðý’na yeni baþkanýný seçti. Ziraat Odasý Meclis Baþkaný Erdal Kýnýklý’nýn baþkanlýðýnda 21 Oda Meclisi üyesinin katýlýmýyla toplanarak oy birliði ile Oda Baþkanlýðýna Mustafa Çalýþkan seçildi. Önceki gün Ziraat Odasý Toplantýsý Salonunda toplanan Oda Meclis üyelerinin toplantýsýnda Meclis Baþkaný Erdal Kýnýklý bir konuþma yaptý. Kýnýklý, “Oda Baþkanýmýz Zerat Zeytinli'nin müessif bir trafik kazasý sonrasýnda vefatý hepimizi derinden üzdü. Acýmýz büyüktür. Ancak hayat devam ediyor. Devlette devamlýlýk esastýr ilkesi ile görevimiz ve sorumluluklarýmýzýn bilincinde olarak planlarýmýzda olan ancak yarým kalan görevlerimizi layýkýyla tamamlamak ilk hedefimizdir. Kýzýlýrmak havzasýnda yapýlan barajlar sebebi ile ciddi manada bir ekilebilir tarým arazisi sular altýnda kalmýþ olup dolayýsýyla gerek arazide gerekse üye sayýmýzda azalmalar olmuþtur. Bundan dolayý Odamýz gelirlerinde azalma söz konusudur.

Osmancýk Ziraat Odasý Baþkanlýðýna Mustafa Çalýþkan seçildi.

Osmancýk Ziraat Odasý Meclisi toplandý. Bu gibi sebeplerden ötügörüþme yapýlmýþ. Söz mizin afetlerden ve benrü Odamýzý daha rantabl konusu makina makul zeri zararlardan koruyahale getirip iþlerlik kabir fiyat karþýlýðýnda bilmek için Tarým Sizandýrmak zorundayýz. Odamýza devredilmek gortasý Acenteliði alýnMerhum Baþkanýmýz istenmiþti. Söz konusu masý hususunda gerekli Sayýn Zeytinli döneminmakineden çeltik üretimercilerle görüþülerek de Çeltik Üreticiler Bircimiz ne þekilde yarar söz konusu acenteliðin liði’nin talebi üzerine elsaðlayabilir? Bunun alýnmasý için giriþimler lerinde bulunan çeltik araþtýrmasýný yapmak yapýlmasýný teklifini gekurutma makinesi kuruiçin 5 kiþilik bir komistiriyorum. Çiftçilerimizi mumuza devredilme tayon oluþturulmasý gebilgilendirme toplantýlalepleri vardý. Böyle bir rektiði, ayrýca çiftçilerirý ve eðitim seminerleri

düzenlemek için kamu kurum ve kuruluþlarý ile görüþmelerimizi sürdürme adýna ziyaretlerde bulunulup, çalýþmalarýmýz hakkýnda zaman zaman kamuoyunu bilgilendirme toplantýlarý yapalým.” dedi. Oda Meclis Baþkaný Erdal Kýnýklý’nýn açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan gündem gereði Oda Meclisi tarafýndan yeni Oda Baþkanlýðýna seçilen Mustafa Çalýþkan, yaptýðý teþekkür konuþmasýnda þunlarý söyledi; “Zor ve sorumluluk gerektiren bir görevi üstlendiðimin bilincindeyim. Teveccühünüze teþekkür ederim. Oda meclisimizin ve çiftçilerimizin güvenine layýk olmaya çalýþacaðým. Ünü ülke içinde ve dýþýnda tescillenmiþ Osmancýk-97 Pirinci’nin daha görkemli tanýtýmý ve daðýtýmý baþta olmak üzere, pancar ve haþhaþ ekimlerinde uygulanan kotanýn kaldýrýlýp, ekim alanlarýnýn geniþletilmesi konusunda çalýþmalar baþlatacaðým. Ayrýca çiftçilerimizin desteklenmesi konularýnda siyasý temsilcilerimiz ile kamu kurum ve kuruluþlarý ile yakýn görüþmelerde bulunarak, çiftçilerimizin gelir seviyelerini ve yaþam standartlarýný yükseltebilmenin gayreti içerisinde olacaðým.”

Serbest kýyafet anketi A

ydýn Ticaret Odasý, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 27 Kasým 2012 tarihinde uygulamaya koyduðu serbest kýyafet uygulamasý Aydýn Ticaret Odasý tarafýndan özel bir araþtýrma firmasý aracýlýðý ile öðretmen ve velilere soruldu. Toplam 3 bin 14 veli ve öðretmen ile yapýlan anket sonucunda velilerin ve öðretmenlerin büyük çoðunluðunun serbest kýyafete karþý olduklarý belirtildi. Okul öðrencilerinin kýlýk ve kýyafetine dair 2012/3959 sayýlý yönetmelik sonrasýnda; Eðitimciler, öðrenciler,veliler, okul kýyafeti üretimi ve ticareti ile uðraþanlar,okul kýyafeti

haricinde çocuk kýyafeti üretimi ve ticareti ile uðraþanlar arasýnda kýyafet serbestliðine iliþkin görüþ ayrýlýklarý gündeme gelmiþ hatta Aydýn’da çeþitli firma ve kuruluþlar tarafýndan kýyafet serbestliðinin kaldýrýlmasýna iliþkin imza kampanyalarý baþlatýlmýþtý. Bu kapsamda Aydýn Ticaret Borsasý 16-17 Mart 2013 günleri Türkiye genelinde, 7 coðrafi bölgede 35 ilde, 140 mahalle ve köyde çocuðu halen ilkokul, ortaokul veya lisede öðrenim gören 1.263'ü kadýn toplam 2.510 veli ve 202'si kadýn toplam 504 öðretmen ile hanede yüz yüze görüþme metoduyla tartýþýlan görüþlere iliþkin yapýlan

Aydýn Ticaret Odasý’nýn yaptýðý araþtýrmada Çorum’da da serbest kýyafetei karþý çýkýldýðý tespiti yapýldý.

araþtýrmanýn sonuçlarýný açýkladý. Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Diyarbakýr, Eskiþehir, Bursa, Edirne, Adana, Çankýrý, Aydýn, Uþak, Manisa, Kýrklareli, Kayseri, Balýkesir, Elazýð, Mersin, Hatay, Antalya, Batman, Mardin, Kahramanmaraþ,

Konya, Malatya, Erzurum, Çorum, Gaziantep, Van, Kocaeli, Denizli, Trabzon, Ordu, Samsun, Þanlýurfa ve Zonguldak’da gerçekleþtirilen araþtýrmada; ‘Çocuklar okula serbest kýyafetle mi yoksa okul kýyafeti ile mi gitmeli?” sorusuna ankete katýlan

veli/erin yüzde 81,4'ü, öðretmen/erin ise yüzde 83’ünün okul kýyafeti ile gitmelerinden yana olduðunu belirtti. Ayrýca her yüz öðretmen ve velinin serbest kýyafet uygulamasýnýn masraflarý artýracaðý yönünde görüþ belirtti bildirildi.(ÝHA)

‘1 Mayýs’ý emekçi seline dönüþtürelim’ E

mek Partisi Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn, yýllardýr verilen mücadeleler sonucu 1 Mayýs’ýn Türkiye’de ‘Emek ve Dayanýþma Günü’ adýyla resmi tatil olarak kanunlaþtýðýný belirterek, “Kazanýlmýþ hakkýmýzýn gasp edilmesini kabul etmeyelim. 1 Mayýs’ta, 1 Mayýs alanýnda olalým. Ýþsizliðe, yoksulluða ve baskýlara karþý 1 Mayýs’ta alanlara çýkma zamanýdýr. Ýþ, ekmek, özgürlük ve demokrasi için birleþelim, 1 Mayýs’ý

emekçi seline dönüþtürelim.” dedi. 8 saatlik iþ günü, güvenceli iþ, insanca çalýþma ve insanca yaþam koþullarý için 1 Mayýs Çarþamba günü saat 12:00’de Saat Kulesi’nde yapacaklarý eyleme Çorumlu iþçileri davet eden Aydýn, “Ciðerlerimize toz, boya ve kimyasallarýn dolduðu havasýz ortamlarda, kâh ayakta kâh oturarak, kâh sýcakta kâh soðukta, güvencesiz, düþük ücretle, karýn tokluðuna uzun saatler çalýþýyoruz. Azarýn,

Hikmet Aydýn

hakaretin, þiddetin, sonu gelmiyor. Çocuklarýmýzýn yüzüne, sesine hasret kalýyoruz. Kriz gerekçesiyle mesai ücretlerimizi alamýyoruz. Ya maaþlarýmýz

ödenmiyor ya da iþten atýlýyoruz. Ýþsizlik arttýkça içimizdeki korku büyüyor. Ýþten atýldýkça, ücretler küçüldükçe biz daha kötü koþullarda çalýþmaya mahkûm oluyoruz. Hükümet ve patronlar el ele vermiþ bizi iþsizlik, yoksulluk açlýkla tehdit ediyor, sindiriyor. Þiddetle korkutuluyoruz. Biliyoruz ezildiðimizi, sömürüldüðümüzü, haksýzlýða uðradýðýmýzý, emeðimizin karþýlýðýný alamadýðýmýzý. Aramýzdaki görünmez

duvarý ören, ellerimizi, yüreklerimizi, aklýmýzý birleþtirmemize, hakkýmýza sahip çýkmamýza engel olan, bu korku. Artýk yeter demedikçe, iþsizlikle korkutulmak deðil, insan gibi çalýþmak, insanca yaþamak istiyoruz demedikçe gözleri kârdan baþka bir þey görmeyen kapitalistlerin dur bilmeyeceðini, savaþlarýn da, açlýðýn da, yoksulluðun da sonunun gelmeyeceðini biliyoruz.” dedi.

Köyüne Kur’an kursu yaptýrdý Osmancýk Öbektaþ köyünde Kur'an kursu binasý yaptýrýldý.

O

smancýk Öbektaþ köyü doðumlu hayýrsever iþadamý hemþehrimiz Ahmet Ýpek, doðduðu köyünü unutmadý. Ankara’da inþaat sektöründe faaliyet gösteren Ýpek, 4 derslikli olarak inþa edilen Kur'an kursu binasýnýn temelden çatýya kadar olan tüm inþaatý kendisi baþlattý ve bitirdi. Ayrýca inþaatý tamamlanan binanýn döþeme ihtiyaçlarýný da karþýladý. Geçtiðimiz Çarþamba günü açýlýþý yapýlan Kur'an kursu binasýnýn açýlýþýna Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe

Müftüsü Süleyman Çoban, Ýl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, sanayici, iþadamý ve esnaflar ile vatandaþlar katýldý.

G

“Sergide canlý türlerinden tutun da kelebeðin oluþumu, ekmeðin oluþumu, balýn oluþumu gibi oluþumlardan vitaminlerin bulunduðu

Ýlçe Müftülüðü’nün görevlendirdiði bir bayan hoca tarafýndan köy bayanlarýna Kur'an-ý Kerim öðretiliyor ve

bilgilendirmeler yapýlýyor. Kursa 2 derslikte sabah ve öðleden sonra olmak üzere 30 bayan öðrenci devam ediyor.

Ahmet Ýpek, doðduðu köyünü unutmadý.

Gelincik Anaokulu’ndan resim sergisi

elincik Anaokulu'nun her yýl gelenekselleþtirdiði resim sergilerinden biri daha gerçekleþti. Geçtiðimiz Pazartesi günü Gelincik Anaokulu’nda düzenlenen sergi, velilerden büyük ilgi gördü. Çocuklarýn yýl içinde iþledikleri konularla ilgili yaptýklarý etkinliklerin farklý tekniklerle sunulmasýnýn hem çocuklarýn ufkunu geniþlettiðini hem de eðitimcilerin orijinal düþünme becerilerini geliþtirdiðini dile getiren Okul Müdiresi Tuðba Yüktaþýr,

yiyeceklere kadar zihin jimnastiði yapýlarak öðrencilerin hazýrlamýþ olduklarý sanat etkinlikleri bulunmaktadýr. Ayrýca tavana hazýrlanan örümcek aðý ve

örümcekler fazlasýyla ilgi görüldü.” dedi. Sergiye gelen misafirlere içerik ile ilgili hazýrlanan dolap süsü, broþ, toka, anahtarlýk ve kitap ayýracý hediyeler edildi.

Çocuklarýn ürünleri sergiye çýktý.

Gelincik Anaokulu'nun her yýl gelenekselleþtirdiði resim sergilerinden biri daha gerçekleþtirildi.


CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Daþdan’ýn bayrak duyarlýlýðý M

illiyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan, yeni kurulan Çorum 2. Ýþ Mahkemesi Salonu’nda Türk Bayraðý olmamasýný eleþtirdi. Yapýlan açýklamaya göre, girdiði duruþmanýn ardýndan söz alan Daþdan, Türk milleti adýna karar veren mahkemelerde mutlaka Türk Bayraðý bulunduðunu belirterek, eksikliðin nedenini sordu. Yetkililer, mahkemenin yeni kurulduðunu ve kýsa sürede bu eksikliðin giderileceðini ifade ettiler. Daþdan, Türk Bayraðý’nýn en çok yakýþtýðý yerlerin baþýnda Türk Mmlleti

Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Ercan Daþdan

adýna karar veren mahkemeler geldiðini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kýsaltýlmasý olan T.C. ve baðýmsýzlýðýmýzýn simgesi Türk Bayraðý’na olan karþý tavýrlar nedeniyle hassaslaþtýðýmýz bir gerçek. Baðýmsýzlýðýmýzýn ve devlet olmamýzýn en önemli unsurlarý olan ve yüce Türk milleti adýna karar veren mahkemelerimizde Türk Bayraðý bulundurma geleneði de biliniyor. Bu nedenle eksikliðini hemen hissettik ve uyarý görevimizi yerine getirdik. Sayýn Hakimimiz de gereken duyarlýlýðý göstereceðini söyledi. Kendisine de teþekkür ediyoruz.” diye konuþtu

Fatih Anadolu, yaþlýlarý sevindirdi F

atih Anadolu Lisesi idareci ve öðrencileri, Atýl Üzelgün Huzurevi’ni ziyaret etti. Huzurevinde kalan yaþlýlarla sohbet eden Okul Müdürü Þükrü Eyüp Kaplan, yaþlýlýðýn her insan için ayrý önemi olan özel bir dönem olduðunu söyledi. Yaþlý insanlarýn dün ile bugün arasýnda köprü kuran, kültür ve deðerleri yarýnlara taþýyan kiþiler olduðunu belirten Kaplan, Gönül Elçileri Projesi kapsamýnda yapýlan ziyaret gezilerinin devam edeceðini belirtti.

Tüm gençliðin yaþlý ve kimsesizlere sahip çýkmasýný istedi. Yapýlan ziyarette öðrenciler, huzurevi sakinleriyle oldukça verimli zaman geçirdiler. Deðerlerimize sahiplenmenin onlarla birlikte olmanýn anlamlý ve duygusal anlarýný yaþadýlar.

Fatih Anadolu Lisesi idareci ve öðrencileri huzurevini ziyaret etti.

Ziyaretten hem öðrenciler hem de yaþlýlar çok memnun oldular. Hoþça vakit geçiren huzurevi sakinleri kendilerini ziyarete gelen öðrencilere teþekkür ettiler.

Bahçelievler Ýlkokulu ile TEMA Vakfý Çorum Temsilciliði iþbirliðinde fidan dikildi.

Fidanlar fidan dikti Mustafa Demirer

T

EMA Vakfý Çorum Temsilciliði ile Bahçelievler Ýlkokulu iþbirliðinde düzenlenen törenle 100 fidan toprakla buluþturuldu. Fidan dikimi dün öðleden sonra Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi civarýnda gerçekleþtirildi. Etkinliðe öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Bahçelievler Ýlkokulu 2-B, 2-C, 2-E sýnýflarý öðretmen, öðrenci ve aileleri ile TEMA temsilci ve gönüllü üyelerinin katýldýðý fidan dikimi etkinliðinde, Orman Ýþletme Müdürlüðü'nden temin edilen 100 adet çam fidaný dikildi.

Minik öðrenciler öðretmen ve velileri ile fidan dikti.

Fidan dikimi dün öðleden sonra Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi civarýnda gerçekleþtirildi.

Ziyaretten hem öðrenciler hem de yaþlýlar çok memnun oldular. Hoþça vakit geçiren huzurevi sakinleri gençlere teþekkür ettiler.

Yeni Hyundai Santa Fe Y

Yeni Hyundai Santa Fe, en iyi iç mekan listesinde

Hyundai'nin akýcý tasarýmý dikkat çekiyor.

eni Hyundai Santa Fe, Amerika'nýn otomotiv endüstrisi bilgi ve araþtýrma merkezi Wards Auto editörleri tarafýndan ‘10 En Ýyi Ýç Mekan’ listesine dahil edildi. Geçtiðimiz yýl Accent Blue ve Grandeur modellerinin de katýldýðý bu listede bu yýl Hyundai'yi Santa Fe temsil etmiþ olacak. Fonksiyonel iç mekana sahip otomobillerden oluþturulan listede, yenilikçi yapýsýyla dikkat çeken Santa Fe’nin, böylece bir çok premium rakibini geride býrakarak en iyi 10 otomobilden birisi olarak seçildiðini söyleyen Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, “Wards Auto editörleri, yenilenen iç mekaný ile öne çýkan toplam 46 araç arasýndan en iyi 10 otomobili finalist olarak seçerek, Þubat ayýndan bu yana araçlar hakkýnda araþtýrmalar yapýyor. Seçim sürecinde koltuk dikiþlerinden kol dayamaya, gösterge panelinden kokpitteki bir çok parçaya kadar detaylý bir araþtýrma yapýyorlar. Genel konfor seviyesini, boþluk payýný ve diz mesafesini kontrol etmek için zorlayýcý testler gerçekleþtirirken ayný zamanda Bluetooth, multimedya birimleri, ses seviyesi ve teknolojik donanýmlarýn fonksiyonel olup olmadýðýný gözlemleyerek derecelendirme yapýyorlar. Hyundai'nin akýcý tasarýmý doðrultusunda rüzgardan ilham alýnarak dizayn edilen ve Storm Edge felsefesine sahip olan yeni Santa Fe, bir önceki jenerasyona göre daha uzun, daha geniþ ve daha yüksek. Çok daha kaslý, agresif ve karakter sahibi bir görünüme sahip Yeni Santa Fe, alçaltýlmýþ tavan çizgisi ve daha eðimli ön camý ile dikkat çekiyor. Hyundai'nin akýcý tasarým felsefesi ile dizayn edilen Yeni Santa Fe'nin dýþ görünümü de en az iç mekaný gibi heybetli ama bir o kadar dinamik. 2013'ün en iyi iç mekanýna sahip otomobili 22 Mayýs'ta düzenlenecek bir ödül gecesinde açýklanacak ve ayný zamanda Wards Auto World dergisinde yayýmlanmýþ olacak.” dedi.

K Otomobil fonksiyonel iç mekana sahip.

KSS’de yaralanma

üçük Sanayi Sitesi’ne bir firmada çalýþan iþçi yaralandý. C.B. isimli iþçi iþyerinde çalýþýrken yaralandý. Aðýr yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý.

9

Etkinlikte 100 fidan toprakla buluþturuldu.

Gül Devrine Seyahat duygulandýrdý Ç

orum’un Ortaköy ilçesinde faaliyet gösteren Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) Þubesi’nin Kutlu Doðum etkinlikleri dolu dolu geçti. Kur’an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan program, Cumhuriyet Ortaokulu ögrencilerinin ‘Gül Devrine Seyahat’ adlý tiyatro gösterileriyle izleyenlerin duygusal dakikalar yaþamasýna vesile oldu. Þiir ve ilahi dinletileriyle renklendirilen program, Hüseyin Çelik hocanýn konuþmasýyla sona erdi. Çelik, Peygamber Efendimizi anma programlarýnýn, Efendimizi anlama programlarýna dönüþmesi dileklerinin ardýndan Peygamber Efendimizin (sav) hayatýndan kesitler sunarak Efendimizin ahlâkýyla ahlâklanmanýn öneminden bahsetti. Çorum Eðitim Sevenler Derneði kutlu doðum etkinliði düzenledi.


10 CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Hitit Üniversitesi’nden Necip Fazýl Kýsakürek paneli

Üstad Necip Fazýl’ý anlattýlar Recep Mebet kan yaptý. itit Üniversitesi tarafýnModeratörlüðünü Meral Demiryürek’in üstlendiði dan düzenlenen ‘Kaldýpanelde sýrasýyla söz alan rýmlar’dan Sakarya’ya Necip konuþmacýlardan Muzaffer Fazýl Kýsakürek Paneli’ dün Doðan ‘Necip Fazýl KýsaküAnitta Otel’de gerçekleþti. rek ve Abdulhakim Arvasi Doç. Dr. Meral DemirBuluþmasý’, Necmettin Tüyürek’in yönettiði panele rünay ‘Necip Fazýl’ýn Düþünce Hayatýmýzdaki Yeri’, Eðitimci-Yazar Muzaffer DoMehmet Tatlýsu ise ‘Dehasý ðan, Yazar Necmettin TürüEkseninde Necip Fazýl Kýsanay ve Emekli Öðretim Gökürek ve Þiirleri’ konulu birevlisi Mehmet Tatlýsu korer sunum yaptý. nuþmacý olarak katýldý. Panelin baþlangýcýnda Paneli Hitit Üniversitesi yaptýðý konuþmada “Üstadý Rektörü Prof. Dr. Reha Metin bu programa sýðdýrmak Alkan, Fen Edebiyat Fakültemümkün deðil” diyen Doç. si Dekaný Prof. Dr. Mehmet Paneli yöneten Meral Demiryürek’in plaketini Rektör Alkan verdi. Dr. Demiryürek, düzenleDemiryürek, Belediye Baþdikleri etkinlikle gençlerin kan Yardýmcýsý Turhan Candan, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kudünyasýnda ufuk açmayý istediklerini ifade etti. ruluþu temsilcileri, Çorumlu þair ve yazarlar, akademisyenler ve çok saÜstad Necip Fazýl Kýsakürek’in hayatý, eserleri ve fikirleriyle ilgiyýda üniversite öðrencisi izledi. li açýklamalarda bulunan panelistlere programýn sonunda teþekkür plakeSaygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla ti verildi. baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Rektör Prof. Dr. Reha Metin Al-

H

‘Onu yeni baþtan okumamýz lazým’ E

ðitimci-Yazar Muzaffer Doðan, “Üstad Necip Fazýl Kýsakürek’i anlamak için O’nu yeni baþtan okumamýz lazým” dedi. ‘Kaldýrýmlar’dan Sakarya’ya Necip Fazýl Kýsakürek Paneli’nde konuþan Muzaffer Doðan, ‘Necip Fazýl ve Abdulhakim Arvasi Buluþmasý’ konulu bir sunum yaptý. Üstadýn hayatýndan yola çýkarak Türkiye’nin geçirdiði zor yýllara dikkat çeken Doðan, Necip Fazýl’ýn fikir dünyasý ve Abdulhakim Arvasi ile tanýþmasýndan sonra yaþadýðý deðiþimi anlattý. Doðan, panelin sonunda Necip Fazýl’ýn Sakarya þiirini okuyarak sözlerini tamamladý.

Y

Muzaffer Doðan, plaketini Baþkan Yardýmcýsý Candan’ýn elinden aldý.

‘Necip Fazýl dâhiydi’ E

mekli Öðretim Görevlisi Mehmet Tatlýsu, Necip Fazýl Kýsakürek’in bir dâhi olduðunu söyledi. Hitit Üniversitesi’nin düzenlediði ‘Kaldýrýmlar’dan Sakarya’ya Necip Fazýl Kýsakürek Paneli’nde konuþan Mehmet Tatlýsu, “Üstadýn dehasýný anlatmaya kelimeler yetmez” dedi. Panelde ‘Dehasý Ekseninde Necip Fazýl Kýsakürek ve Þiirleri’ konulu bir sunum yapan Tatlýsu, üstadýn eserlerinden örnekler verdi. Necip Fazýl’la ilgili anýlarýný da paylaþan Tatlýsu, þöyle konuþtu: “Þiirin ve fikir dünya-

Mehmet Tatlýsu’nun plaketini Kültür ve Turizm Müdürü Özüdoðru verdi.

sýnýn üstadýyla okul sýralarýnda tanýþtým. 29 Aðustos 1967 yýlýnda konferans için Çorum’a gelen Necip Fazýl Kýsakürek’e gönderdiðim tebrik kartý ve mektup gönderdim. Yazdýklarýma bizzat karþýlýk veren üstadý çok iyi anlamamýz gerektiðine inanýyorum. Zira O’nu anlamamak, sýradanlaþtýrmak olur. Hangi düþünceden olursa olsun onu tanýyan herkes, ‘Necip Fazýl, sýradýþý bir dâhi’ deðerlendirmesinde bulunmuþlar. Bizler de bugün onun dehasýndan en iyi þekilde istifade etmeliyiz.”

‘Hayalleri bugün tahakkuk ediyor’ ‘Kaldýrýmlar’dan Sakarya’ya Necip Fazýl Kýsakürek Paneli’ dün Anitta Otel’de gerçekleþti.

azar Necmettin TürüTürkiye’nin, Necip nay, Necip Fazýl KýsaFazýl’ýn mesajlarýnýn farkürek’in hayallerinin günükýna vardýðýný anlatan Tümüz Türkiye’sinde tahakrünay, þöyle konuþtu: kuk ettiðini söyledi. “Büyüklüðünün þuuAnitta Otel’de düzenrunda olan Necip Fazýl’ýn lenen ‘Kaldýrýmlar’dan Sahayatý ile Türkiye’nin o karya’ya Necip Fazýl Kýsadönemdeki hali büyük pakürek Paneli’nde konuþan ralellik arzediyor. Necmettin Türünay, Orta Asya ile AnadoNFK’nýn kendisini, “Ben lu birliðinin saðlanmasý cemiyetin rahminde doðum düþüncesi Necip Fazýl’da sancýsýyým” sözleriyle ifade ‘Büyük Doðu’ kavramýyla ettiðini kaydetti. karþýlýk bulmuþtur. Bu dü“O büyük üstad doðdu þünce, kendi deðerlerimive rüyalarý bugün gerçek zin þuurunda büyümenin oluyor” diyen Türünay, Neilk temel taþýdýr. Necip Türünay, plaketini Dekan cip Fazýl’ýn dava ve idealleFazýl, bu husustaki eserleDemiryürek’in elinden aldý. rinin mecnunu olduðunu riyle Türk insanýnýn þudile getirdi. urunu uyandýrdý. Türünay, ‘Necip Fazýl’ýn Düþünce HayatýmýzNecip Fazýl’ýn milletine ve dinine olan büyük daki Yeri’ konulu sunumunda üstadýn fikirlerine iliþaþký, eserlerinde ve toplumda tecelli etti. Günümüz kin açýklamalarda bulundu. Türkiye’sinde üstadýn hayalleri tek tek tahakkuk ediyor.”

Hitit Üniversitesi’nin düzenlediði panele ilgi büyüktü.


CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Camide kene vaazý Recep Mebet Vücuttaki kene en kýsa sürede eldiven, bez, nayLaçin ilçesine baðlý lon poþet veya kene kartýyÇamlýca Beldesi’nde ‘Kýla çýkartýlmalý. En çok bahrým Kongo Kanamalý Ateçe, bað, tarla, ahýr, orman þi (KKKA) Hastalýðý’ kotarým arazisi gibi riskli nulu konferans düzenlenalanlarda açýk renkli giysi di. giyilmeli, kapalý kýyafetler ‘Tedbiri Elden Býrakseçilmeli, pantolon paçalarý ma, Keneyi Hafife Alma’ çorap içerisine konulmalý sloganýyla düzenlenen veya çizme giyilmeli.” konferans geçtiðimiz günToplum saðlýðý uzlerde Çamlýca Büyük Camanlarý, konuþmalarýnýn mii’nde gerçekleþti. ardýndan cemaatin sorularýDin görevlileri Sinan ný da cevapladýlar. Yetiker ve Engin KahriProgramla ilgili deman tarafýndan organize ðerlendirmelerde bulunan edilen programa Toplum Çamlýca Büyük Camii Saðlýðý Merkezi uzmanlarý Ýmam Hatibi Sinan Yetiker konuþmacý olarak katýldý. ise þunlarý söyledi: Cemaatin büyük ilgi “Allah'a tevekkül etgösterdiði konferansta ketim, alýn yazým ne ise o banelerin neden olduðu þýma gelecek deyip çalýþKKKA hastalýðýnýn taný ve tedavisi süreci ile ilgili bil- Sinan Yetiker, “Amacýmýz KKKA’ya karþý bilinçlenmeye katkýda bulunmak” dedi. maz görevimizi ihmal eder ve tehlikelere karþý tedbir algiler verildi. mazsak bu yüzden baþýmýza bir felaket gelir veya bir zarara uðrarHavalarýn ýsýnmasýyla birlikte baþgösteren kene vak’alarýna sak bunu alýn yazýsý olarak ifade edemeyiz. Çünkü kendi ihmal ve dikkat çeken uzmanlar, yaptýklarý açýklamalarda þu bilgilere yer verdikkatsizliðimizi düþünmez bunu da kadere havale edip sorumluluk diler: kaçamayýz. Üzerimize düþeni yapmak yani tedbir almak ve sonucu “Baharla birlikte kene popülasyonu artýþ gösteriyor. KenelerAllah'a býrakmak gerekir.” den bulaþan virüs sebebiyle ölümlere neden olan KKKA hastalýðý da Ýslam dininde camilerin sadece ibadethane olmadýðýný da vurbu dönemde ortaya çýkýyor. gulayan Sinan Yetiker, evsahipliði yaptýklarý organizasyonlarla halHastalýðýn bulaþmamasý için hayvanlarýn üzerindeki keneye ve ký bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi amaçladýklarýný sözlerine ekkan, idrar ve diðer vücut sývýlarýna çýplak elle dokunulmamalý. ledi.

‘Tedbiri Elden Býrakma, Keneyi Hafife Alma’ sloganýyla düzenlenen konferans, Çamlýca Büyük Camii’nde gerçekleþti.

Eti Lisesi’nden kan baðýþý E

Recep Mebet

ti Anadolu Lisesi, Türk Kýzýlayý’nýn Çorum’da baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek verdi. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Baðýþý Merkezi önceki gün Eti Anadolu Lisesi’nde baðýþ standý açtý. Öðretmen ve öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði baðýþ standýnda Okul Müdürü Osman Bostan ve bazý müdür yardýmcýlarý da kan verdi. Kýzýlay Kan Baðýþý Merkezi Müdürü Dr. Yeþim Yýlmaz, Kan

Baðýþ Kazaným Uzmaný Yasemin Çal, saðlýk görevlileri Nilay Can Kaymaz, Ömer Faruk Kurt ve Hakan Demirel ile destek personeli Aziz Özkan’ýn görev aldýðý standda çok sayýda öðretmen ve öðrenci kan baðýþýnda bulundu. Kan baðýþýnýn insan yaþamý açýsýndan önemi hakkýnda bilgi veren Dr. Yeþim Yýlmaz, tüm Çorum halkýný ve eðitim camiasýný kampanyaya destek vermeye davet etti. Türk Kýzýlayý’nýn

Ýskilipli böbrek hastasý yardým eli bekliyor Recep Mebet Çorum’un Ýskilip ilçesinde yaþayan böbrek hastasý Ýsmail Özlü (38), tedavisi için yardým bekliyor. Ýskilip’teki idari makamlara müracaat etmesine raðmen destek görmediðini belirten Ýsmail Özlü, “Tutunacak dalým yok, kimse yardým etmiÝsmail Özlü yor” dedi. Felçli annesiyle birlikte kaldýðýný ve imkansýzlýk yüzünden Ankara’ya gidip tedavi olamadýðýný dile getiren Özlü, yetkililerden ilgi beklediðini sözlerine ekledi.

baþlattýðý kampanyaya destek vermekten mutluluk duyduklarýný belirten Okul Müdürü

Bostan ise kan baðýþýnda bulunan öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti.

Sabah saatlerinde baþlayan kan baðýþý çalýþmalarý öðleden sonra sona erdi.

Kafkasevleri Kuran Kursu dualarla açýldý Kafkasevler Camii yanýnda açýlan Kuran Kursu’nu gezen protokol üyelerine çiçek verildi.

Ç

Recep Mebet

orum Müftülüðü Kafkasevleri Kuran Kursu dün Cuma namazýnýn ardýndan düzenlenen törenle eðitime açýldý. Kafkasevler Camii arkasýnda gerçekleþen açýlýþa Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül ve Turhan Candan, Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan, Müftü Mehmet Aþýk, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Kýzýlay Derneði Þube Baþkaný Sedat Canbolat, bazý sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Müftü Mehmet Aþýk’ýn yaptýðý duanýn ardýndan Kuran Kursu’nun açýlýþ kurdelesini protokol üyeleri birlikte kesti. Kafkasevler Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Mustafa Ýlhan ve Din Görevlisi Mustafa Emer’in de hazýr bulunduðu açýlýþta Kuran Kursu’nu gezen Vali Baþköy ve beraberindekiler yetkililerden bilgi aldýlar. Açýlýþ sonrasý protokol üyelerine gül daðýtýlarak yemek ve helva ikram edildi.

Kafkasevleri Kuran Kursu törenle eðitime açýldý.

Törende duayý Müftü Mehmet Aþýk yaptýrdý.

Cemaate helva ve gül daðýtýldý.

Kýzýlay, önceki gün Eti Anadolu Lisesi’nde baðýþ standý açtý.

Ertek’in Japon zeybekleri bugün Gezelim Görelim’de Recep Mebet Milas ilçesi Çomakdaðý mevkiindeki Kýzýlaðaç Hemþehrimiz Bahri Köyü’ne geçen yabancý Ertek’in organize ettiði ekipler, Ertek’in rehberli‘Halk Oyunlarý Semineri’ ðinde Türk usulü düðüne geçtiðimiz günlerde Bodkatýldýlar. rum’da gerçekleþti. Organizasyonla ilgili 9 farklý ülkeden 70’e bilgi veren Ertek, gerçekyakýn yabancýnýn katýldýðý leþtirdikleri etkinliklerin seminerde ‘Zeybekler ve bugün saat 18.15’te TRT Yörükler’ konusu ele alýn1’de yayýnlanacak ‘Gezedý. lim Görelim’ adlý progHalk Oyunlarý Uzramda ekrana geleceðini maný Bahri Ertek’in 50 söyledi. Bahri Ertek yýllýk birikimini paylaþtýðý Ertek, yabancý ekipetkinliðe Kanada, Japonlerin Türk halkoyunlarýný yakýndan taya ve Yunanis’tan da uzmanlar katýldý. nýma fýrsatý bulduðu etkinlikte renkli Seminerin ardýndan Muðla’nýn görüntülerin yaþandýðýný da sözlerine

Kafkasevler Camii arkasýnda gerçekleþen açýlýþa vatandaþlar da büyük ilgi gösterdi.

11


12 CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Sýcaklýk mevsim normalleri üzerine çýkacak H

ava sýcaklýklarý tüm yurtta artmaya devam ederken, sýcaklýklar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, hafta sonunda yurt genelinde yaðýþ beklenmiyor. Türkiye'nin yüksek basýnç merkezinin etkisinde kalacaðý, bütün

Sýcaklýklar mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde olacak.

bölgelerin az bulutlu ve açýk geçeceði tahmin ediliyor. Geçtiðimiz hafta sonu, normallerinin altýnda gerçekleþen hava sýcaklýklarý hafta boyunca iç ve batý bölgelerde artarak normalleri civarýna ulaþýrken, bu hafta sonunda da bütün yurtta artmaya devam edecek. Sýcaklýklar, ülke genelinde mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

Eti Anadolu Lisesi Müzik Kulübü'nün hazýrladýðý Türk Halk Müziði Konseri alkýþ topladý.

Türkü ziyafeti sundular

Alaca Fatih 23 Nisan’ý kutladý A

laca Fatih Ýlkokulu anasýnýfý ve ilkokul öðrencilerinin hazýrladýðý 23 Nisan etkinlikleri, veliler tarafýndan beðeni ile izlendi. Atatürk ve silah arkadaþlarýyla aziz þehitlerimizin manevi huzurlarýnda saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan program, günün anlam ve önemini belirten konuþma ve þiirlerin okunmasý ile devam etti.

Yarýþmalar sonunda dereceye giren öðrencilere çeþitli hediyeler verildi.

Anasýnýfý öðrencilerinin tarafýndan sergilenen gösteriler büyük bir coþkuyla izlenirken sandalye kapma, çuval içerisinde koþma, elbise giyme, balon patlatma, mandal toplama ve halat çekme yarýþmalarý renkli görüntülere sahne oldu. Yarýþmalar sonunda dereceye giren öðrencilere çeþitli hediyeler verildi. Kutlama programý, oynanan oyunlarla devam etti.

Alaca Fatih Ýlkokulu anasýnýfý ve ilkokul öðrencilerinin hazýrladýðý etkinlik alkýþ topladý.

Ormanda teorik ve pratik eðitim Ç

orum Orman Ýþletme Müdürlüðü, Mecitözü Orman Þefliði’ndeki ormanda teorik ve uygulamalý eðitim verdi. Orman Ýþletme Ýl Müdürü Osman Eriþen, Silvikültür Þube Müdürü Murat Çalýk, Mühendis Ümit Kaçar, Ýþletme Þefleri, Orman Muhafaza Memurlarý ve hizmet alýmý ile çalýþan mühendislerin katýlýmýyla sýklýk bakýmý, canlandýrma kesimi, koruya tahvil çalýþmalarý ve koruya tahvil sahalarýnda istihbat aðaçlarýn seçimi ve buna baský yapan fertlerin çýkarýlmasý ile iþletmeye yönelik eðitim konularý uygulamalý olarak gösterildi. Yapýlan bu çalýþmayla tohumdan tekrar daha verimli meþe ormanlarý kurulmasý amaçlandý. 2013 yýlý silvikültür programlarýnýn uygulamasýnýn yapýlan eðitime ýþýk tutacaðý belirtildi.

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü eðitimdüzenledi.

Y

Mecitözü Orman Þefliði’ne ait alanda teorik ve uygulamalý eðitim verildi.

YDS 1 Eylül’de

abancý Dil Bilgisi Seviye Tespit Sýnavý (YDS), 1 Eylül'de yapýlacak. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, 6 Ekim'de gerçekleþtirilmesi planlanan 2013-YDS sonbahar dönemi sýnavý, 1 Eylül'e alýndý. Adaylar, YDS'ye 12-21 Aðustos'ta baþvurabilecek. Eþdeðerlikler yeniden düzenlendi ÖSYM, "Yabancý Dil Sýnavlarý Eþdeðerlik Çalýþma Grubu" raporu ve bu rapora temel teþkil eden analizler sonucu "Yabancý Dil Sýnavlarý Eþdeðerlikleri"ni de yeniden düzenledi. Yeni düzenlemeye ÖSYM'nin internet sitesinden ulaþýlabilecek.(AA)

Osman Bostan

E

Emre Kut

ti Anadolu Lisesi Müzik Kulübü'nün hazýrladýðý Türk Halk Müziði Konseri önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi. Konsere Vali Sabri Baþköy ile eþi Fatma Baþköy, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Eti Anadolu Lisesi Müdürü Osman Bostan, okul müdürleri, öðretmen ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan açýlýþ konuþmasýný Okul Müdürü Osman Bostan yaptý. Bostan, eðitimin yaný sýra sosyal ve kültürel faaliyetlerde öðrencileri eðiterek hayata hazýrladýklarýný söyledi. Bostan, sözlerini 'Mihriban þiirini okuyarak noktaladý Müzik Öðretmeni Rýza Aydýn'ýn yönettiði Eti Anadolu Korosu'nun seslendirdiði türküler alkýþ topladý.

Konsere Vali Sabri Baþköy ile eþi Fatma Baþköy de katýldý.

Öðrenciler birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Konser Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi.

Eti Anadolu Lisesi’nin programýna ilgi yoðun oldu.

Müzik Öðretmeni Rýza Aydýn'ýn yönettiði Eti Anadolu Korosu'nun seslendirdiði türküler alkýþ topladý.


CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Hicri Kamerî: 17 - Cemâzil - Âhýr: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:14 Nisan 1429 Kasým:171

27

2013

NÝSAN

Evlât kokusu Cennet kokularýndandýr. Hadîs-i þerîf Dünya nimetlerinin en hayýrlýsý, sâliha bir hanýmdýr. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.02 05.39 12.45 16.31 19.39 21.08

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü

221 86 91 226 43 43 212 57 82 0543 725 22 55

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR

(Hasan KAYA) (Seyfi PEKCAN) (Mevlüt GEZER) (Yýlmaz KILCI)

Hayati Beyin hayat hikayesi 5

Kitap evinde oturmak

Takvim Yapraðý

Kitaplara þöyle uzaktan bakýnca, diðer bir çok eþya sahaf dükkaný. Orasý söze sohbete, sanata kültüre doyugibi görünüyor. Kalýnlýðý, eni boyu, rengi, þekli, aðýrlýðý. DEÐÝNMELER lan,kitaplarla dopdolu bir kültür evi gibiydi. Her kitapçý, Ýki kapaðýnýn arasýndaki sayfalar, ister az olsun, isterse bir kitap evidir. Kitap evinde oturmak, çayý o ortamda çok, tümü kaðýt parçasý gibi duruyor, içeriðine zihnen ve yudumlarken, ilmin, sanatýn alemine dalmak. kalben dokunmayýnca. Kitaplara dokunmak, bütün meseSahafta oturmak ayrý bir muhabbettir. le burada sanýrým. Sahafta oturmak, içten içe kitaplarla tanýþmaktýr.Onu Kitaba dokunan, dokunmakla kalmayýp onun içine okumak,okuyucu olabilmek, o kitaplarýn hakiki okuyugirenler, deryaya dalmýþlar arasýndadýr. Bahtiyardýrlar. cusu olabilmek bazen bu tanýþýklýðýn peþinden gelir daha Kitap, geniþ ve çok zengin bir bahçe. Oraya atýlan o ilk nitelikli olarak. Ýnsan, kitaplara da ýsýnýyor yerine göre. adýmla baþlýyor asýl yolculuk. Kitabýn dünyasý her zihDostlarla birliktelik kadar, kitaplarýn arasýnda oturniyete açýktýr ve o öyle elveriþli bir alemdir ki, giren insan mak da ilgilisinin ruhunu besler. Otururken, raflardaki Þahin ERTÜRK kendi kapasitesi kadar dolar hazineler yurdunda. kitaplar göz temasý sürer. Ýlk defa görülen, bilindiði halde Kendisine yeter diyen olmaz orada. bir sebeple okunmamýþ, çok arandýðý günlerde ulaþýlamamýþ kita* plar az ilerdedir.Bazý kitaplarýn rafta yan yana geliþi, müthiþ bir Geçtiðimiz günlerde þehrimizin en kýdemli sahaflarýndan tematik yýðýlmadýr. Yazarlarý, þairleri edebi ve fikri bakýmdan birMustafa Gökgöz'ün saðlýk nedeniyle dükkandaki kitaplarý devretbirine uzak olan nice eser rafta, gözünüzün önündedir. Farklý tiðini öðrendik Hakimiyet'ten. Mustafa Gökgöz, sahaflýðý on yedi yüzyýllarda, deðiþik ülkelerde yaþamýþ yazarlar, þairler kitaplarýyla yýl sürdürdüðünü söylemiþ.Kitapseverlere selamlarýný da iletmiþ. ayný havayý solumaktadýrlar okuyucularýný beklerken. Zamanýn Biz de ona selam eder, Allah'tan saðlýk ve afiyet dileriz. Mustafa deðiþtiðini, eski tartýþmalarýn yeni deðerlendirmelerle yerini hoþ Gökgöz'ü yakýndan tanýrým.Dükkanýnda çok oturduk, çok çayýný yorumlarýn aldýðýný vurgularken, dünya hayatýnýn bilim, kültür ve içtik. Saygýdeðer bir aðabeyimizdir o.Kitaba dayalý alanlarda sanat yönelimli yorumlarla evrile evrile nasýl kendini tazelediðini Çorum'a hizmet ettiðini herkes bilir. Yazara, þaire, ozana, okuyana, bize sessizce duruþlarýyla aktarýrlar.Aslýnda bu bir çaðrýdýr."Gel, meraklýya, sorana, öðrenene, sanat erbabýna, kapýsý ve gönlü açýktýr kapaðýmý aç, oku beni. Uzak durma." daima. Sýk sýk dükkanýna uðrar, bazý arkadaþlarla otururduk. Okuyup yazanlarýn uðrak ve sohbet yeriydi Mustafa Gökgöz'ün Okumak, kitabý görmekle baþlamaz mý bir az da.

Dünya Sýtma Günü

la…

Her þey küçücük bir ýsýrýkla baþlýyor; acý vermeyen bir ýsýrýk-

Günümüzde bulaþýcý hastalýklardan ölen çok fazla insanýmýz yok. Ama geçmiþte bu durum böyle deðildi. Öyle zamanlar olmuþtur ki dünya tarihinde, bazen bir bulaþýcý hastalýktan dolayý bir kýtanýn nüfusunun yarýsýndan fazlasý ölmüþtür. (1300?lü yýllarýn Avrupa'sý ve Veba) Sadece bu yönden bakýlsa bile bulaþýcý hastalýklarýn ne kadar önemli olduðu ortaya çýkar. "25 Nisan Dünya Sýtma Günü" vesilesiyle bu hastalýklardan biri olan ve günümüzde bile hâlâ varlýðýný koruyan "Sýtma Hastalýðý"dan bahsetmek istedik.

Sýtma nedir?

Sýtma, plasmodium cinsi kan parazitlerinin neden olduðu bulaþýcý bir enfeksiyon hastalýðýdýr. Sýtma parazitinin dört türü vardýr. Ülkemizde yerli olarak görülen tür P.vivax türüdür. P.vivax öldürücü olmayan sýtma etkenidir. P.falciparum ile oluþan sýtma, tedavi edilmezse ölümcül olanýdýr. Daha çok Afrika, Uzakdoðu ve Güney Amerika gibi tropik bölgelerde yaygýndýr. P.vivax dýþýndaki türler ülkemizde yerli olarak görülmez, ancak sýtmanýn yaygýn olduðu ülkeleri ziyaret eden kiþilerde tespit edilebilir.

Sýtma paraziti insanlara nasýl bulaþýr?

Sýtma, genellikle parazit taþýyan sivrisineklerin (diþi Anofel) insanlarý sokmasýyla bulaþýr. Nadir olarak kan yoluyla ve plasenta (göbek baðý) yoluyla bulaþýr. Sýtma Hastalýðýnýn Belirtileri Nelerdir? Sýtma paraziti esas olarak, karaciðer hücrelerini ve alyuvarlarý tutar. Hastalýðýn en önemli belirtisi; üþüme, titreme, yüksek ateþ, bol terleme ile görülen akut sýtma nöbetleridir. Fizik muayene bulgularý arasýnda ateþ ile birlikte taþikardi (kalp atým hýzýnýn artmasý), dalak büyümesi ve sarýlýk gözlenir.

Sýtma nöbeti üç aþamada gözlenir:

" Üþüme titreme döneminde; hasta üþüme hissi ile çeneleri birbirine vurarak titrer, yüzü soluktur, baþý aðrýr ve midesi bulanýr. " Yüksek ateþ döneminde; hasta artýk üþümez vücudu yanar, yüzü kýrmýzý, gözleri parlak ve derisi kurudur. Ateþi 40 0C'ye kadar çýkar, baþý aðrýr ve dalaðý büyür. " Terleme döneminde; önce yüzde, ellerde ve bacaklarda baþlayan ter, bütün vücudu kaplar. Ateþ terleme ile birlikte normale döner, dalak küçülür, hasta rahatlar ve normale döner. Sivrisinek soktuktan ne kadar sonra hastalýk belirtileri baþlar? Parazit taþýyan sivrisineðin paraziti insana verdiði andan baþlayarak, parazitin karaciðerde üremesini tamamlayýp kana dökülünceye kadar geçen süre sýtmanýn kuluçka süresi olarak kabul edilir. Türkiye'de yerli olarak görülen P.vivax sýtmasýnda ortalama kuluçka süresi 12-14 gündür.

Sýtmaya yakalanan kiþi ne kadar süre ile hastalýðý bulaþtýrýr?

Hastalýk belirtileri bulunsun ya da bulunmasýn kanýnda parazit taþýyan kiþiler sýtma parazitini sivrisinekler (anofel) ile diðer insanlara bulaþtýrýrlar. Sýtmada bulaþtýrýcýlýk süresi kiþinin kanýnda parazit bulunduðu süre kadardýr. Tedavi edilmeyen P.vivax sýtmasýnda kanda parazit varlýðý ortalama bir buçuk yýl sürer. Bazen bu süre beþ yýla kadar uzayabilmektedir.

Sýtma hastalýðý hangi mevsimlerde görülür?

Türkiye'deki sivrisinekler çevre sýcaklýðýnýn belli derecelerin

altýna düþtüðü mevsimlerde uykuya yatarlar. Bu nedenle de kýþ aylarýnda sýtma bulaþmasý görülmez. Ýlkbahar, yaz ve sonbaharda görülür.

1- Güvenli Köyü'nden, Hüseyin BEKDAÞ' ýn eþi, Akman ve Cengiz BEKDAÞ'ýn anneleri, Ali GÖZÜBÜYÜK'ün kardeþi; Güldane BEKDAÞ. 2- Mecitözü Alören Köyü'nden gelme, Mustafa ve Ýlhan ÖZKAN'ýn babalarý, Þinasý DALGIÇ'ýn kayýnpederi; Ahmet ÖZKAN. 3- Eski Taþçýlardan, Mustafa ÞEN’in eþi, Cengiz BAHAR, Ýsmail ÇAKAL, Necdet DALYAN, ve Muammer LAÇÝN’in kayýnvalideleri, Rofe ÞEN

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Tefekkür Dünyamýz

Ýþte bu hayati hayat þartlarý içinde geçiyor hayati beyin hayat halleri. Bu eðitim insanlarý mecburen iki yüzlü yapýyor, Öðrencileri iki yüzlü yapýyor. Okuldan ziyade bir kýþla nizamý altýnda eðitim yapýlýyor. Raþit Yücel "Hazýr ol!" rasityücel@ corumhakimiyet. net "Rahat" Komutlarý altýnda çocuklar çileden çýkýyor. Üstelik her sabah söyledikleri: "Türküm, doruyum"………" Teraneleri iþin cabasý. Böylece bir çok Hayati beylerin bu cenderede diþleri gýcýrdayarak hizmet veriyorlar. Sadece Hayati bey mi? Hayýr bir baþtan bir baþa ülke genelinde hayat halleri böyle yaþanýyor. Demirperde ülkelerinde yaþanan bu hareketlerin bu çaðda ülkemizde yaþanmasý tam bir cinayettir.

(Sürecek)

Sýtma hastalýðý herkeste görülür mü?

Sýtma hastalýðý yaþ, cins, ýrk ayrýmý yapmaz, herkeste görülür.

Sýtma hastalýðýndan korunmak için ne yapmalý?

Sýtma hastalýðýndan korunmak için sivrisinek ýsýrýklarýndan korunmak gerekir. Bu amaçla sivrisinek kovucular kullanýlabilir. Yurt dýþýna giden kiþilerin ise korunma amacýyla ilaç kullanmasý gerekebilir.

Sýtmanýn aþýsý var mýdýr? Sýtmanýn aþýsý yoktur.

Sýtma nasýl teþhis edilir? Sýtma teþhisinde en yaygýn kullanýlan yöntem, parmak ucundan alýnan bir damla kanýn mikroskop altýnda incelenerek sýtma paraziti "plasmodium"larýn görülmesidir

Sýtma hastalýðýnýn tedavisi var mýdýr?

Sýtma tedavisi olan bir hastalýktýr. Erken teþhis edilip tedavi edildiðinde tam iyileþme olur. Sýtma tedavisinde parazitin alýndýðý bölgedeki ilaç direncine göre farklý grup ilaçlar kullanýlmaktadýr. Sýtma tedavi ilaçlarý Bakanlýðýmýz tarafýndan ücretsiz olarak temin edilmektedir.

NÖBETÇÝ ECZANELER CUMARTESÝ BAÞAK ÝNÖNÜ CAD. NO: 6/C ( ÝÞ BANKASI YANI ) 213 15 58

GÖKMEN U.KAVAK SAÐLIK OCAÐI ALTI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI 777 04 77

HAYAT BAHABEY CAD. NO:99/B ( YEÞÝL FIRIN YANI ) 221 12 89

SAÐLIK UÐUR MUMCU CAD. NO:114 ( ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ ) 213 50 71

ERAY ÝNÖNÜ CAD. NO: 26/E ( EMNÝYET SARAYI YANI ) 213 72 74

YÜKSEL GÜLLABÝBEY MAH. 29/B ( GÖÐÜS HAST.HASTANESÝ POLÝKLÝNÝÐÝ YANI) 225 63 22

PAZAR

METEOROLOJÝ

Sýtma hastalýðý görülen ülkelere gitmesi gereken kiþiler nasýl korunabilir? Gidilen bölgeye göre korunma yöntemleri deðiþtiði için yurtdýþýna gidecek kiþiler gitmeden önce kesinlikle Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Hastalýklar Kontrol Programlarý Þube Müdürlüðü/Sýtma Birimi ya da en yakýn saðlýk kuruluþuna müracaat etmelidirler.

2.333 2.348

Sýtma görülen ülkeye gitmeden önce:

1.794

" Gideceðiniz ülkedeki sýtma riskini öðreniniz! " Sýtma hastalýðý hakkýnda bilgi almak ve korunmak için ücretsiz ilaç alabileceðiniz merkezler hakkýnda bilgi almak için Seyahat Saðlýðý Danýþma Hattýný (444 77 34) arayýnýz! Koruma amaçlý sýtma ilaçlarý önerilen dozda ve sürede kullanýlmalýdýr!

Sýtma görülen ülkeye gittikten sonra:

" Sivrisinek ýsýrýklarýndan kaçýnýnýz! " Güneþ battýktan sonra pantolon ve uzun kollu kýyafetler giyiniz! " Sivrisinek kovucu losyon, mat vb. ürünler kullanýnýz! " Uyumadan önce odanýzdaki sivrisinekleri sinek öldürücü ilaçlarla öldürünüz! " Mümkünse klima ve vantilatör gibi hava dolaþýmý yapacak cihazlar bulunan odalarda uyuyunuz! " Kapalý alanda tercihen ancak açýk alanda mutlaka cibinlik altýnda uyuyunuz! " Sýtma görülen bir ülkeye gittikten bir hafta veya daha sonraki günlerde ateþiniz yükselirse, teþhis ve tedavi için acilen bir saðlýk kuruluþuna baþvurunuz! Sýtma görülen bir ülkeden döndükten sonra: " ATEÞÝNÝZ YÜKSELDÝYSE koruma amaçlý ilaç almýþ olsanýz dahi en kýsa sürede bir saðlýk kuruluþuna baþvurunuz!

Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

1.804

24 ayar

ALIÞ

85,855

86,623

Yýl:23 Sayý: 6578 27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Düzeltmen

ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER

SATIÞ

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Çizen: Neþet ANBAR

VEFAT EDENLER

13

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ABONE ÞARTLARI Kentiçi : 100 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro

Baský

1, 50 ¨ 50, 00 ¨ 15 , 00 ¨ 50, 00 ¨ 250, 00 ¨ 125, 00 ¨ Ücretsiz

ABONE (6 AYLIK) Kentiçi

: 55 ¨

Yurtiçi Yurtdýþý

: 160 ¨ : 100 Euro

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Ford yeni model araçlarýný tanýttý T

ürkiye’nin lider otomotiv markasý Ford’un yeni modelleri Sungurlu’da görücüye çýktý. Vatandaþlar, Atatürk Meydaný’nda Ford Fiesta, Focus, Kuga, Connect, BMAX, Tourneo Custom ödüllü 1.0 EcoBoost motorlu Focus modellerini yakýndan tanýma ve test etme imkaný buldu. Yenilenen binek otomobil ve ticari araç ürün gamý ile Türkiye’de teknolojiyi demokratikleþtiren Ford, yeni yýla 4 yeni modelle girdiðini söyleyen Evlüce Otomotiv Genel Müdür Yardýmcýsý Yaþar Budak, “Yeni B-MAX, Tourneo Custom, Ranger ve ödüllü 1.0 EcoBoost motorlu Focus modelleri ile Ford, müþterilerinin hayatlarýna katma deðer saðlayacak ve hayatlarýný kolaylaþtýrýyor” dedi.

YENÝ FORD TOURNEO CUSTOM TÝCARETÝN LÝDERÝ OLACAK

Satýþýna Ekim ayý ortasýnda baþlanan Ford’un tamamen yenilenen kompakt orta ticari araç neslini temsil eden Tourneo Custom, þýk ve modern dýþ tasarýmý, binek otomobil konforu sunan iç bölümü ve üstün sürüþ özellikleriyle ticaretin makam aracý olmak üzere tasarlandýðýný söyleyen Budak, “Sýnýfýnýn lideri yakýt tüketimi deðerlerine sahip Tourneo Custom, efsanevi Transit dayanýklýlýðý, konfor, þýk tasarým ve segmentinde ilk defa sunulan teknolojiler sunarak mükemmel bir iþ ortaðý oluyor. Segmentinde konforun sýnýrlarýný zorlayan Tourneo Custom’da geri görüþ kamerasý, þeritte kalma yardýmcýsý ve þerit takip sistemi yer alýrken ayrýca Ford Focus gibi Tourneo Custom’da yeni nesil

Ford yetkilileri tanýtým çalýþmalarýna baþladý.

Ford’un yeni modelleri Sungurlu’da görücüye çýktý.

Vatandaþlar Ford’un modellerini yakýndan tanýma ve test etme imkaný buldu. Elektronik Denge tercihi olmaya aday YENÝ ÝLERÝ Programý (ESP) diyen Budak, “2.2 TEKNOLOJÝ teknolojisi ve Dinamik litrelik Duratorq motor, ÖZELLÝKLERÝ ÝLE Tork kontrolü de standart olarak SINIFINA ÖNCÜLÜK bulunuyor” diye Otomatik Start/Stop ETMEYE DEVAM konuþtu. sistemine sahip. EDÝYOR Ortalama 6,5 litre/100 Yeni Ford Satýþa sunulduðu km’lik yakýt tüketimi Tourneo Custom 8+1 ilk günden itibaren ile mevcut Transit'e minibüs modelleri ile sürüþ keyfini artýran ve göre yüzde 24'e varan personel ve turizm seyahatlerin daha bir düþüþ anlamýna taþýmacýlýðýnda üstün güvenli olmasýný geliyor” dedi. konforu ve þýk tasarýmý saðlayan akýllý ile kullanýcýlarýn ilk FORD FOCUS teknolojileri ile öne

çýkan üçüncü nesil Focus, teknolojilerine bir dizi yeni nesil teknolojiyi daha ekliyor diyen Budak, “Birçoðu sýnýfýnda bir ilk olan bu yeni teknolojiler sayesinde Yeni Ford Focus ile yolculuklar çok daha güvenli ve konforlu hale geliyor. Þimdiye kadar sadece premium markalara verilmiþ olan “Euro NCAP Ýleri Güvenlik” ödüllerini Ford’a kazandýran “Aktif Þehir Ýçi Güvenlik Sistemi” ve “Þeritte Kalma Yardýmcýsý”, Focus’ta kaza önleme teknolojileri ve geliþmiþ yolcu koruma sistemlerine verilen önemin en büyük göstergesi. Yeni Focus’un ürün gamýnda hali hazýrda sunulan Aktif Þehir Ýçi Güvenlik Sistemi’ne diðer bir ödüllü teknoloji olan “Þerit Takip Sistemi ve Þeritte Kalma Yardýmcýsý” da ekleniyor” þeklinde konuþtu. Türkiye’de 125PS’lik versiyonu ile 1.0 EcoBoost motor Yeni Focus ile ilk olarak Temmuz ayýnda satýlmaya baþlandýðýný söyleyen Budak, “Segmentinin en küçük hacimli ve en düþük yakýt tüketimine sahip benzinli motoru olarak kullanýcýsýna yüksek performans ve yakýt ekonomisini bir arada sunan Focus 1.0 EcoBoost, alt devirlerde yakaladýðý 170 nm’lik yüksek torku geniþ devir aralýðýnda devam ettirerek yüksek çekiþ gücü saðlýyor. Motor bloðu bir A4 kaðýdýnýn üzerine sýðacak kadar küçük olan motor, 125 PS'lik seçeneði ise ortalama 5.0 litre/100 km tüketime ve 114 gr/km CO2 salýmýna sahip” ifadelerini kullandý.(ÝHA)

Sungurlu parklarla donatýlýyor Ç

Sungurlu’da her mahalleye park yapým çalýþmalarý devam ediyor.

Parklarýn zemini kauçuk yapýlýyor.

orum’un Sungurlu Belediye Baþkanlýðýna baðlý Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yürütülen her mahalleye park yapým çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye Baþkanlýðý fen iþleri müdürlüðü ekipleri tarafýndan geçtiðimiz hafta sökümü tamamlanan Pýnar Haným Çocuk Parkýna çocuklarýmýzýn gönül rahatlýðýyla oynayabileceði zemini kauçuk olan oyun gruplarý ile ailelerimizin hoþça vakit geçirebileceði oturma alaný fitnýs alaný ve peyzaj düzenlemesi yapýlarak halkýmýzýn hizmetine sunulacaktýr diyen Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, “Park içerisinde oyun gruplarýný yeniledik, bölgede ikamet eden vatandaþlarýmýzýn zaman

geçirebilecekleri fitnýs aletleri ile parkýmýzý güzelleþtirdik. Çalýþmalarýmýz kapsamýnda yeþillendirme ve çevre düzenlemesi yapýlarak, her hangi bir olumsuzluða mahal vermemek adýna oyun gruplarýnýn bulunduðu alanlarda zemini kauçuk kaplayarak güvenilir bir ortam oluþturacaðýz. Önümüzdeki günlerde peyzaj ve kauçuk kaplama iþlemlerini tamamlayacaðýz” dedi. Park ve yeþil alanlarýn modern þehir yapýlanmasýnýn akciðerleri olduðunu vurgulayan Baþkan Uzunkaya, bu çalýþmalarýn ilçemiz genelinde devam edeceðini, Halka hizmet hakka hizmet düsturundan þaþmadan halkýmýza layýk olanýn en iyisini projelerimiz ve planlarýmýz dahilinde gerçekleþtirmekteyiz.(ÝHA)

Pazar esnafýna denetim

Zabýta Müdürlüðü ekipleri pazarda denetim yaptý. Denetimde pazarcýlarýn belgeleri kontrol edildi.

Ç

orum'un Sungurlu Belediyesi’ne baðlý Zabýta Müdürlüðü ekipleri pazarda denetim yaptý. Denetimde pazarcýlarýn belgeleri kontrol edildi. Sungurlu ilçe merkezinde kurulmakta olan sebze ve yoðurt pazarý her hafta olduðu gibi bu hafta yine sýký denetimden geçti. Sabahýn erken saatlerinde baþlayan denetimlerde Pazar esnafýnýn sattýðý ürünler, terazileri ve etiketleri kapsamlý þekilde incelendi.

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, “Zabýta ekiplerimiz her hafta eski sanayi bölgesinde kurulan Sebze Pazarý'na giderek denetimlerde bulunuyor. Pazarda Belediyemiz tarafýndan kurulan tartý ile de alýþveriþ yapan vatandaþlarýmýzýn almýþ olduðu ürünlerde zaman zaman tartýlarak Pazar esnafýmýzda zan altýnda kalmaktan kurtuluyor. Ayrýca uygun olmayan

þartlarda ürün satanlarý ilk etapta uyararak eksiklerini tamamlamalarý için süre tanýyoruz” diye konuþtu. Zabýtanýn denetimlerini yerinde bulan vatandaþlar ise, "Pazarlarda yapýlan ani denetimler, pazarcýlarýnda kendilerine çeki düzen vermelerini ve daha iyi þartlarda ürün satmalarýný saðlýyor. Böylece iyi þartlarda ürün satan pazarcýlarda zan altýnda kalmaktan kurtuluyor. Bu denetimlerin daha sýk yapýlmasýný istiyoruz”

dedi.

Sabah saatlerinde Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'nýn talimatý ile Pazar yerine giden Zabýta ekipleri, “Halkýmýzýn saðlýðý ve huzuru için Perþembe pazarýnda gerçekleþtirilen denetimde büyük bir olumsuzlukla karþýlaþmadýk. Görülen eksikliklere karþý da pazarcýlarýmýzý uyardýk. Denetimlerimizi sürdüreceðiz” þeklinde konuþtu.(ÝHA)

23 Nisan gezisi M

ecitözü Þehit Mahmut Taþtan Endüstri Mesek Lisesi öðrencileri Nevþehir’de tarihi ve turistik mekânlarý gezdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Okul Müdürü Abdullah Kavaklý nezaretinde düzenlenen geziye öðretmen ve öðrencilerden oluþan 54 kiþi katýldý. Gezi kapsamýnda Hacý Bektaþ, Ürgüp, Göreme, Avanos, Uçhisar bölgesi ile Kapadokya’da tarihi ve turistim mekânlar ziyaret edildi. Gezinin birlik ve kardeþlik duygularýný geliþtirmeye vesile olduðu belirtildi.

Mecitözü Þehit Mahmut Taþtan Endüstri Mesek Lisesi öðrencilerine yönelik gezi düzenlendi.

Gezi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle yapýldý.

Nevþehir’de tarihi ve turistik mekânlar ziyaret edildi.


CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

15

AK Parti Merkez Ýlçe Danýþma Toplantýsý yapýldý

‘Bakan yardýmcýsýnýn konuþmasý haddi aþtý’ AK

Cahit Baðcý

Mustafa Köse

Mustafa Eker

Arif Aksoy

AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý Danýþma Toplantýsý yaptý.

Toplantý Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.

AK Parti seçimlerle ilgili sandýk kurulu çalýþmalarýný tamamladý.

Toplantýya belediye meclis üyeleri de katýldý.

Toplantýnýn ikinci bölümü basýna kapalý olarak devam etti.

Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý Danýþma Toplantýsý’nda konuþan AK Parti Milletvekili Cahit Baðcý, Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Yusuf Tekin'i eleþtirdi. Baðcý, Tekin'in parlemento ile ilgili parlemento üyelerinin çýkan yasalardan bihaber olduðu yönündeki tespitlerinin haddi aþan sözler olduðunu dile getirdi. AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý Danýþma Toplantýsý yaptý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, hen zaman birlik ve bütünlükten yana olduklarýný, kapýlarýnýn herkese açýk olduðunu belirterek, "Bizim hiçbir zaman birilerini desteklemek ya da birilerine engel olmak gibi bir gayemiz yok" dedi. AK Parti Milletvekilleri Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker ve partililerin katýldýðý toplantýda, merkez ilçe çalýþmalarýndan bahseden Köse, seçimlerle ilgili sandýk kurulu çalýþmalarýný tamamladýklarýný, yeni görevlendirmelerde bulunduklarýný anlattý. Birlik ve beraberlik mesajlarý veren Mustafa Köse, AK Parti Merkez Ýlçe Teþkilatý olarak büyüyen AK Parti'ye Çorum'dan daha fazla destek vermek gayesi taþýdýklarýný söyledi. Köse'nin Merkez Ýlçe olarak geçen aylardan daha dinamik ve daha yaygýn bir çalýþma içerisinde olduklarýný söylediði toplantýda, Belde Belediye Baþkanlarý adýna Düvenci Belde Belediye Baþkaný Arif Aksoy konuþtu. Ýl Genel Meclisi çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker de çalýþmalar hakkýnda partililerini bilgilendirdi. Toplantýnýn basýna açýk bölümünde son konuþmacý olan Milletvekili Cahit Baðcý, 45 dakika süren konuþmasýnda, genel siyaset konularý hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu. Baðcý Anayasa, terör, çözüm süreci gibi baþlýklarý ele aldýðý konuþmasýnda önceki gün Çorum'a ziyarette bulunan Gençlik ve Spor Bakan Yardýmcýsý Yusuf Tekin'i eleþtirdi. Baðcý, Tekin'in parlemento ile ilgili parlemento üyelerinin çýkan yasalardan bihaber olduðu yönündeki tespitlerinin haddi aþan sözler olduðunu dile getirdi. Toplantýnýn ikinci bölümü basýna kapalý olarak devam etti.

Milletvekili Murat Yýldýrým’ýn da katýldýðý toplantýda genel deðerlendirmeyi Milletvekili Cahit Baðcý yaptý. Baðcý,

45 dakika süren konuþmasýnda, genel siyasete deðindi.

Fen Lisesi finalde Ç

orum Fen Lisesi yeni bir baþarýya daha imza attý. Bahçeþehir Üniversitesi Okyanus Koleji'nin ortaöðretim kurumlarý arasýnda yapýlan proje yarýþmasýnda Çorum Fen Lisesi Biyoloji dalýndaki projesiyle finale kaldý. Biyoloji öðretmeni Ýsmail Hakký Akçal danýþmanlýðýnda öðrenciler Çaðlayan Saltan ve Mutlu Ýþitmen tarafýndan hazýrlanan proje " kimyasal dezenfektanlarýn yerine sütleðen bitkisinin

Biyoloji öðretmeni Ýsmail Hakký Akçal danýþmanlýðýnda öðrenciler Çaðlayan Saltan ve Mutlu Ýþitmen Ýstanbul’a gitti.

kullanýlabilirliði " olarak açýklandý. Proje ekibi final için Ýstanbul'a gitti. Okul aile birliði adýna açýklamada bulunan Mustafa Kaeycik, öðrencilerin baþarýsý için tüm desteði vermeye hazýr olduklarýný belirterek, daha güzel baþarýlara imza atacaklarýna inandýklarýný söyledi. Kaleycik, projenin hazýrlanmasýnda emeði geçen Biyoloji öðretmeni Ý.Hakký Akcal, öðrenciler ve okul idaresine baþarýlarýndan dolayý teþekkür etti.

‘1915’in acýsý da MEB’de yasý da hepimizin’ yönetmelik

H

alklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Eþ Sözcüsü Behzat Sapancý, 24 Nisan 1915’te yaþanýlan acýnýn izlerinin hala devam ettiðini söyledi. Ermeni kültürünü topraklardan ve hafýzalardan silmeye çalýþanlara inat olarak kültürlü, kimlikli, inançlý bir Türkiye inþa etmek için çalýþtýklarýný belirten Sapancý, “Bu topraklarda çok acýlar yaþandý. 24 Nisan 1915’le simgelenen tarih, bu acýlarýn en büyüklerinden birisidir. Bu tarih yüreklerde ve hafýzalarda derin izler býraktý. 98 yýl önceki acýlarý paylaþmak, Ýstanbul’da yaþayan Ermeni aydýnlarýn Ýttihat ve Terakki Hükümeti tarafýndan dönüþü olmayan bir ölüm yürüyüþüne, yani tehcire gönderildikleri o uðursuz günle baþlayan soykýrýmý hatýrlamak ve yaþananlarýn acýsýný yüreðimizde hissetmek geçmiþle yüzleþmemize de fýrsat

saðlýyor. Acýlarý paylaþmak, ortak düþünmenin, geleceði birlikte kurabilmenin de bir parçasý aslýnda. Ayný zamanda Türkiye halklarýnýn barýþ ve eþit yurttaþlýk iliþkisi içinde bir arada yaþayabilmesinin de yolu.” dedi. “Büyük insanlýk dramýnýn 98. yýlýndayýz” diyen Sapancý, açýklamasýna þöyle devam etti; “1915 ve sonrasýnda yaþananlarla yüzleþmek, bebekten katil yaratan karanlýðý da sorgulamak demektir. O nedenle 1915'le baþlayan süreçle samimi bir yüzleþme ve hesaplaþma için üstümüze düþeni yapmaya çalýþýyoruz. Anadolu'nun kadim halklarýndan Ermenilerin yaþadýklarý 'büyük felaket'i, soykýrýmý devletçi ve ýrkçýmilliyetçi zihniyet uzun yýllar bastýrarak unutturmaya çalýþtý. Ama bu inkar siyaseti, toplumsal hafýza kaybý yaratma çabalarý tut-

madý. Artýk her geçen gün daha fazla insan geçmiþi öðreniyor, onunla yüzleþiyor ve unutulmamasý için tarihsel gerçekleri çocuklarýyla ve toplumla paylaþýyor. Bizi zamansal olarak geciktirdiler, ama neyse ki, vicdan ve adalet duygularýmýzý köreltemediler. Ermeni kültürünü topraklarýmýzdan ve hafýzalarýmýzdan silmeye çalýþanlara inat, çok kültürlü, çok kimlikli, çok inançlý ve çok dilli bir Türkiye'yi hep birlikte inþa etmek için, demokratik bir cumhuriyet için mücadele ediyoruz. Resmen özür dilenmesi, sürgün edilenlerin ailelerine ülkeye dönüþ ve yurttaþlýk hakký verilmesi ve Türkiye-Ermenistan sýnýrýnýn açýlmasý atýlmasý gereken ilk adýmlardýr. Geçmiþimizle yüzleþerek geleceðe bakýyoruz. O süreçte yaþamýný yitirenleri hüzünle anýyoruz.”

deðiþti

illi Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Okul ve Kurumlarýn Yönetici ve Öðretmenlerinin M Norm Kadrolarýna Ýliþkin Yönetmelik'te,

"ilköðretim okulu" ibaresi "ilköðretim kurumu" þeklinde deðiþtirildi. Milli Eðitim Bakanlýðýna Baðlý Okul ve Kurumlarýn Yönetici ve Öðretmenlerinin Norm Kadrolarýna Ýliþkin Yönetmelik'te Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Yönetmelik'te, "ilköðretim okulu" ibaresi "ilköðretim kurumu" þeklinde düzenlendi. Ayrýca "ilköðretim okullarýnda" ibaresi, "ilköðretim kurumlarýnda", "hastane ilköðretim okullarý" ibaresi "hastane ilkokullarý", "ilköðretim okullarýnda" ibaresi "ilkokullarda", "hastane ilköðretim okullarý" ve "hastane ilköðretim okullarý" ibareleri sýrasýyla "hastane ilkokullarý" ve "hastane ilkokullarý", "yatýlý ilköðretim bölge okullarý" ibaresi "yatýlý bölge ortaokullarý", "açýk ilköðretim okulu" ibaresi "açýk öðretim ortaokulu", "ilköðretim okullarýnda" ibareleri "ilkokullarda", "1-5 sýnýflý ilköðretim okullarýnýn" ibaresi "1-4 sýnýflý ilkokullarýn" oldu.(AA)


16 CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Kaçmayýn camide Ýnsanoðlunun doðasýnda vardýr. Zorda kaldýðý zaman sýðýnacak bir liman arar. Ýster ki o liman kendisini ve sevdiklerini her türlü bela ve musibetlerden muhafaza etsin. Emin ellerde olsun. Can tatlýdýr. Nasýl tatlý olmasýn ki kurbanlýk koçu bile kesime hazýrlarken baþýný örtüyle kapatýrýz. Ayaklarýný baðlarýz. Yine de can vermemek için, çýrpýnýr. Lisan-i haliyle ölmek istemiyorum diye haykýrýr. Hâlbuki akýl gibi büyük bir nimete sahip olan insanoðlunun yaþama arzusu norMahir ODABAÞI maldir. Ýstisnalar hariç Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný olmak üzere, saðlamý býrakalým ömrü billah yataða baðlý olan insan bile hiç ölmemek üzere yaþama arzusu taþýr. 2004 yýlýnda Genelde Güney Asya, özelde Endonezya da meydana gelen ve on binlerce insanýn ölümüne sebep olan depremler sonrasý, halk olasý artçýlar için kendilerini daha güvende hissetmek adýna akýn akýn mabetlere sýðýndý.(tv) Erzincan depremi 13 Mart 1992 mübarek ramazan gününde ve dolaysýyla akþam teravih namazý kýlarken meydana gelmiþti. Bu noktada cemaatin bilinçsiz olmasý nedeniyle rastgele çýkýþlara koþuþturduðu ve kapýlarda içeri açýldýðý için ezilmeler meydana gelmiþti. Diðer taraftan imamýn yanýnda kalan veya tehlike avý yaptýktan sonra tahliye olmaya çalýþanlar ya hiç zarar görmedi ya da çok az etkilendi. Savaþlarda ''savaþanlardan çok, kaçanlar ölür'' sözünde olduðu gibi, depremlerde de bilinçli olarak korunma durumuna geçenlerden çok panikle rastgele kaçanlar ölür. Bu deðiþmez bir kuraldýr. Baþka bir ifade ile PANÝK depremlerden daha çok tehlikelidir. Yer Çorumun incisi Osmancýk. Mekân GEMÝCÝ KIÞLA CAMÝ. Tarih 16 Aðustos 1996 vakit sabah saat 04,55. Ýmam efendi mihrapta namaz öncesi yasini þerifi okuyor ve bitirmek üzere. Zeminden KÜÜÜÜT..! Diye gelen ani bir sesle beraber sarsýntý baþladý. Bunu ilk hisseden bir cemaat yüksek sesle ''Eþhedüellailahe illallah ve eþhedü enne muhammeden abdühü verasülüh'' diye kelimeyi þahadet getirmeye baþlayýnca, diðerleri ''DEPREM OLUYOR'' der demez, üniversite mezunu olan ama ilkokuldan üniversite kadar, zamanla unutacaðý Çin'in nüfusundan, Yunanistan'da yetiþen tarým ürünlerine kadar lüzumlu lüzumsuz birçok bilgiyi öðrenen ama doðumdan ölüme kadar her an lazým olacak olan ilkyardým, deprem, yangýn hakkýnda bir cümle bilgisi olmayan imam efendi mihraptan kapýya doðru ilk önce kaçmaya baþladý. Onu gören cemaatte peþinden kapýya doðru hücum edince, 60-70 yaþlarýndaki Mustafa amcamýz: ''LAN KAÇMAYIN, CAMÝDE ÖLELÝM'' diye baðýrmaya baþladý. Âmâ dinleyen kim. Baþta imam olmak üzere, cemaat bir çýrpýda camiden çýkýverdi. Baktým bizim camide ölelim diye baðýran Mustafa amcamýz da kaçýyor… Sonradan öðrendiðime göre imam efendi, gelebilecek depremlerin korkusundan Osmancýðýn sivrisineðine raðmen üç gün dýþarýda çadýrda yatmýþ. Zavallý nasýl yatmasýn ki, yalan yanlýþ haberler cirit atýyor, dolaysýyla mahalle toptan dýþarýda yatýyor. Ayný zamanda 'NEREDE BU BELEDÝYE, NEREDE BU KAYMAKAMLIK'' vatandaþ ne yapacak, eve girecek mi, girmeyecek mi, tekrar deprem olacak mý, olmayacak mý? Diye niye açýklayýcý anons yapmýyorlar diye destursuzca eleþtiriyor. 2004 yýlýnda ilçede verdiðim bir konferansta depremi D'sinden M'sine kadar ince ince anlattým. Konferans sonunda depremlerle ilgili ilginç anýsý olan varsa paylaþsýn. Memnun olurum deyince en önde oturanlardan biri söz istedi, kendisinin zamanýnda kýþla camisinde görev yaptýðýný ifade ederek mikrofonu eline alýp; ' Arkadaþlar, ben depremle ilgili konferansa ilk defa katýldým ama doðrusu enine boyuna bilgi sahibi oldum. Yýllar önce Mecitözü ilçesinde yaþanan ve ilçemizde de hissedilen orta büyüklükteki depremde cemaatten önce nasýl kaçtýðýný ve bilgisizlik nedeniyle üç gün dýþarýda sivrisineðin içerisinde çoluk çocukla beraber yattýðýný anlattý. Ve akabinde bu bilinçlenmeden sonra ayný büyüklükte deprem olsa býrakýn bahçede yatmayý BÝR KATLI OLAN BETONARMA EVÝMDEN DIÞARI BÝLE ÇIKMAM'' diyerek bundan sonra gönüllü olarak sivil savunmacý olacaðýný söyledi… Özetin özeti: ''Görevin olan iþin her þeyini, görevin olmayan iþlerin ise bir þeyini iyi öðren. Bazen o bir þey her þeyin önüne geçerde hayat kurtarýr.''

Kutlu Doðum gülleri Mustafa Kemal Ortaokulu, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle okul bahçesini güllerle donattý. 225 adet gül toprakla buluþtu.

M

ustafa Kemal Ortaokulu, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle okul bahçesini güllerle donattý. Kutlu Doðum Haftasý münasebeti ile baþlatýlan ‘Okulumuzu Güllerle Donatalým’

etkinliði kapsamýnda 225 adet gül, öðrenci, öðretmen ve velilerin yoðun katýlýmý ile okul bahçesine dikildi. Okul Müdürü Kadir Yurttutar, okul-veli dayanýþmasýný pekiþtiren bu faaliyet için emeði geçen herkese teþekkür etti.

25 adet gül, öðrenci, öðretmen ve velilerin yoðun katýlýmý ile okul bahçesine dikildi.

Okul Müdürü Kadir Yurttutar, emeði geçenlere teþekkür etti.

Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle fidan dikildi.

OLAÐAN GENEL KURUL ÝLANI

Okul bahçesi güllerle donatýldý.

KARAR TARÝHÝ : 22.04.2013 - KARAR SIRA NO : l - KARAR KONUSU : 2004-2005-2006-2007-20082009-2010-2011-2012 YILLARI OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÞÝRKETÝMÝZ YÖNETÝM KURULU 22.04.2013 TARÝHÝNDE ÞÝRKET MERKEZÝNDE TOPLANARAK AÞAÐIDAKÝ KARARLARI ALMIÞLARDIR. HABOÐLU UN SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ. NÝN 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012 YILLARI OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TTK'NUNUN 414. MADDESÝ GEREÐÝ (ÝLANLI) AÞAÐIDAKÝ GÜNDEMÝ GÖRÜÞMEK ÜZERE 15.05.2013 ÇARÞAMBA GÜNÜ SAAT: 14.00 DE GAZÝ CADDESÝ TAYÞÝ ÝÞ MERKEZÝ NO:33/16 ÇORUM ADRESÝNDE YAPILMASINA ORTAKLARIMIZIN VEYA VEKALETNAMESÝNE HAÝZ TEMSÝLCÝLERÝN TOPLANTI GÜNÜ HAZIR BULUNMALARINA OY BÝRLÝÐÝ ÝLE KARAR VERÝLMÝÞTÝR.

GÜNDEM

l-AÇILIÞ VE YOKLAMA 2- GENEL KURUL DÝVAN HEYETÝNÝN TEÞEKKÜLÜ VE GENEL KURUL EVRAKLARINI ÝMZA YETKÝSÝNÝN VERÝLMESÝ 3- YÖNETÝM VE DENETÝM KURULU 2004-2012 DAHÝL YILLARI ARASI FAALÝYET RAPORLARININ GÖRÜÞÜLMESÝ 4- 2004/2012 DAHÝL YILLAR ARASI BÝLANÇO VE GELÝR TABLOLARININ GÖRÜÞÜLMESÝ VE ÝBRASI 5- YÖNETÝM VE DENETÝM KURULLARININ ÝBRA EDÝLMESÝ 6- ÝÇ YÖNERGENÝN GÖRÜÞÜLMESÝ VE GENEL KURULDAN GEÇÝRÝLMESÝ 7- YÖNETÝM KURULUNUN SEÇÝLMESÝ 8- DÝLEK VE TEMENNÝLER 9- KAPANIÞ (Basýn: 373) www.bik.gov.tr Öðrenciler fidan dikimine yoðun ilgi gösterdi.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de


CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Okullu Yýldýzlar Türkiye Futsal Þampiyonasý Çorum’da baþladý T

ürkiye Okullararasý yýldýzlar futsal þampiyonasý dün oynanan

sekiz maçla baþladý. Kýz ve erkeklerde sekizer takýmýn dörderli iki grup-

ta mücadele edecek. Önceki gün yapýlan teknik toplantý sonunda çe-

Türkiye Þampiyonasý’nýn açýlýþ törenine katýlan protokol saygý duruþunda görülüyor

kilen kurada kýzlarda A grubunda; Muðla Marmaris Atatürk Ortaokulu, Ordu Ünye Yüceler Ortaokulu, Konya Ýzzet Bey Ýlkokulu ve Bursa Ýnegöl Dumlupýnar Ortaokulu, B grubunda ise; Amasya Yeþilýrmak Ortaokulu, Adýyaman 75. Yýl YBO, Karabük Soðuksu Ortaokulu ve Ýstanbul Yunus Emre Ortaokulu yer aldý. Erkeklerde ise A grubunda; Ýzmir Karabaðlar Kazým Karabekir Ortaokulu, Ýstanbul Pendik Abdurrahman Gazi Ortaokulu, Denizli Basma Sanayi Ortaokulu ve Bursa Öðretmen Hasan Günay Ortaokulu, B grubunda ise; Batman Fatih Ortaokulu,

Iðdýr ÝMKB Ortaokulu, Sivas Mevlana Ortaokulu ve Ankara Ýhsan Selahattin Aras Ortaokulu yer aldý. Tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan okullar çapraz olarak yarý finalde kazananlar final kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçý oynayacaklar. Dün oynanan maçlarla baþlayan Türkiye finalleri 30 Nisan Salý günü oynanacak final maçý ile sona erecek.

17

Türkiye Þampiyonasýnýn açýlýþ törenine tüm okullarýn öðrenci ve idarecileri katýldýlar

Yýldýzlar Türkiye futsal þampiyonasýnýn açýlýþ töreni dün saat

14.00’de yapýldý. Törene Vali Yardýmcýsý Hüseyin Çetin, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Þube Müdürleri Satý Yücel, Ýbrahim Baþbölük ve Erdoðan Þahinci, Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü,

Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilcisi Baki Aygün, þampiyonada mücadele eden takýmlarýn idareci, antrenör ve sporcularý katýldýlar. Törende bir konuþma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Ço-

rum olarak son yýllarda bir çok organizeye ev sahipliði yaptýklarýný amaçlarýnýn Çorum’a gelen tüm misafirleri sorunsuz ve mutlu þekilde evlerine göndermek olduðunu söyledi. Geçtiðimiz yýl Çorum’da yapýlan organi-

zelerde toplam 18 bin 857 sporcuyu misafir ettiklerini belirten Eðer bu yýl hedeflerinin yirmi bine ulaþmak olduðunu söyledi ve mücadele edecek tüm okullara baþarýlar dileðinde bulundu.

nan ilk maçlarýnda özellikle bayanlarýn karþýlaþmayý büyük heyecana sahne oldu. Bayanlarda oynanan dört

maçtan üçü beraberlikle bitti. Gruplarda mücadele bugün ve yarýn oynanacak maçlarla sona erecek. Pazar günü oy-

nanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan dört takým

çapraz olarak pazartesi günü yarý finalde karþýlaþacak. Þampiyon okul

salý günü oynanacak final maçýnýn ardýndan belli olacak.

Finaller açýlýþ töreni dün yapýldý

Yýldýzlar Türkiye Futsal Þampiyonasýnda Ýlk günde bayan maçlarý nefes kesti SALON : Atatürk HAKEMLER: Halil Sönmez, Ah-

met Kandemir.

KARABÜK SOÐUKSU ORTAOKULU : Dilay, Sabire, Sümeyra, Elif,

Esra, Ayþe, Hanife, Buse, Aleyna, Ebru, Gamze, Özge.

ADIYAMAN 75. YIL ÝMKB YBO : Zeliha, Engi, Berfin Oðuz, Zeriban, Gülseren, Sultan, Berfin Titiz, Sibel, Ronayi, Sevgi, Eda, Hülya. GOLLER : Sabire (3), Ayþe (1), Hanife (1) (Karabük), Sibel (1), Eda (1) (Adýyaman).

T

ürkiye Okullu Yýldýzlar futsal Þampiyonasýnda ilk gün sekiz maç oynandý. Atatürk Spor Salonu’nda oyna-

ÝzmirSALONKarabaðlar : 4 - Bursa Hasan Güney: 2 : Atatürk Arif Köroðlu, Ah-

HAKEMLER:

met Ecevit.

ÝZMÝR KARABAÐLAR KAZIM KARABEKÝR ORTAOKULU : Ahmet,

Furkan, Batuhan, Murat, Muhammed, Azad, Recep, Okan, Fatih, Baran, Tur-

gut, Salim.

BURSA ÖÐRETMEN HASAN GÜNEY ORTAOKULU : Onur Buran, Emrullah, Murat, Kaan, Egemen, Onur Daðcýoðlu, Engincan, Semih, Mustafa, Yasin, Rýdvan, Roshat. GOLLER : Turgut (2), Recep (1), Fatih (1) (Ýzmir), Yasin (2) (Bursa).

Denizli Basma Sanayi: 5 - Ýstanbul Pendik: 4 SALON : Atatürk HAKEMLER: Arif

met Ecevit.

ÝSTANBUL PENDÝK ABDUR-

Köroðlu, Ah-

DENÝZLÝ BASMA SANAYÝ OR-

TAOKULU : Erbil, Fahrettin, Enes, Berkay, Ramazan, Atakan, Burak, Halilcan, Furkan, Þamil, Mehmet, Kerem.

RAHMANGAZÝ ORTAOKULU : Orhan, Muhammet, Vedat, Ýbrahim, Enes, Oðulcan, Diyar, Oktay, Türker, Furkan, Selçuk, Tuna. GOLLER : Furkan (3), Ramazan (1), Berkay (1) (Denizli), Furkan (3), Selçuk (1) (Ýstanbul)

Amasya Yeþilýrmak: 2 -EMRE Ýstanbul Tuzla : 2 ORTAOKULU: SALON : Atatürk Halil

HAKEMLER:

Ahmet Kandemir.

AMASYA

Sönmez,

YEÞÝLIRMAK

ORTAOKULU: Ebru, Damla, Hacer, Aleyna, Sevgi, Ýrem, Hatice, Seren, Melike, Þeyda, Gizem, Damla. ÝSTANBUL TUZLA YUNUS

Burca, Tülay, Büþra, Betül, Gizem, Sibel, Aleyna, Yeþim, Gülþah, Sevinç, Zeynep, Dilara. GOLLER: Gülþah (2) (Ýstanbul), Hatice (2) (Amasya). NOT: Ýki takým arasýnda puan eþitliði olmasý halinde üstün tarafý belirlemek için yapýlan penaltý atýþlarýný Ýstanbul temsilcisi 5-2 kazandý.

Konya Ýzzetbey : 1 - Ordu Ünye Yüceler: 1

Muðla Marmaris: 2 - Bursa Ýnegöl : 2 SALON : Atatürk HAKEMLER: Mahmut

Barýþ Karakuþ

Selçok,

MUÐLA MARMARÝS ATATÜRK ORTAOKULU: Baþak, Buket, Derya, Yasemin, Buse, Sinem, Banu, Seray, Elif, Selime, Tuðçe.

BURSA ÝNEGÖL DUMLUPINAR ORTAOKULU: Dilara, Elif, Me-

SALON : Atatürk HAKEMLER: Mahmut

dine, Gülseren, Fatmanur, Meryem, Burcu, Hacer, Aysun, Esra Bektaþ, Esra Deðirmenci, Merve. GOLLER: Fatmanur (2) (Bursa), Elif (2) (Muðla). NOT: Ýki takým arasýnda puan eþitliði olmasý halinde üstün tarafý belirlemek için yapýlan penaltý atýþlarýný Muðla temsilcisi 3-0 kazandý.

KONYA ÝZZETBEY ÝLKOKULU: Ümmühan, Hilal, Büþra Ak, Büþra

Yoldaþ, Beyzanur, Dürdane, Hacer, Merve, Þeydanur, Rümeysa, Fatma.

ORDU ÜNYE YÜCELER YBO:

Üniversiteler Futsal’da yarý finalistler belli oldu

niversiteler Futsal Ü play-off müsabakalarýnda grup

maçlarý dün oynanan karþýlaþmalarla tamamlandý. Hitit Üniversitesi grubundaki üçüncü maçýnda Akdeniz Üniversitesi ile 3-3 berabere kalarak

Hitit Üniversitesi grubundaki üçüncü maçýnda Akdeniz Üniversitesi ile 3-3 berabere kalarak elendi.

elendi. Bayanlarda altý takýmýn üçerli iki grupta mücadale ettiði futsal play-off maçlarýnda dün

oynanan maçlar sonunda kýrmýzý gruptan Karadeniz Teknik Üniversitesi ile Muðla Üniversitesi, mavi gruptan ise Dokuz

Selçok,

Barýþ Karakuþ

Eylül Üniversitesi ile Gümüþhane Üniversitesi takýmlarý yarý finale yükseldi. Bayanlarda yarý

Hitit Üniversitesi grubundaki ikinci maçýnda Dicle Üniversitesi’ne farklý maðlup olarak yarý final ümidini bitirdi

final maçlarý bugün Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda oynanacak. Yarý final eþleþmeleri Dokuz Eylül ile Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüþhane Üniversitesi ile de Muðla Üniversitesi oldu. Erkeklerde ise on bir üniversitenin üç grupta yaptýðý maçlar sonunda kýrmýzý gruptan Dokuz Eylül Üniversitesi, mavi gruptan Dicle Üniversitesi, yeþil gruptan ise Ýstanbul Üniversitesi grup birinci olarak yarý finale yükseldiler. En iyi grup ikincisi olarakta kýrmýzý gruptan Karabük Üniversitesi yarý finale yükselen son takým oldu. Hitit Üniversitesi dört puanla üçüncü oldu Mavi grupta

mücadele eden Hiitit Üniversitesi ilk maçýnda Polis Akademisi’ni yenmiþ ikinci maçýnda ise Dicle Üniversitesi’ne farklý maðlup olmuþtu. Dün grubundaki son maçýnda Akdeniz Üniversitesi ile karþýlaþan Hitit Üniversitesi maçtan 33’lük beraberlikle ayrýlarak elendi. Yarý final programý: Saat:10.00 Muðla ÜniversitesiGümüþhane Üniversitesi (Bayan). Saat:12.00 Karabük Üniversitesi-Dicle Üniversitesi (Erkek). Saat: 14.00 Dokuz Eylül Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi (Bayan). Saat:16.00 Ýstanbul Üniversitesi - Dokuz Eylül Üniversitesi (Erkek). Bu maçlarý kazananlar yarýn finalde kaybedenler üçüncülük,

Zehra, Aysun, Semiha, Sema, Güler, Nurhan, Zehra, Ümran, Meral, Esma, Melek, Tenzile. GOLLER: Rümeysa (Konya), Zehra (Ordu). NOT: Ýki takým arasýnda puan eþitliði olmasý halinde üstün tarafý belirlemek için yapýlan penaltý atýþlarýný Konya temsilcisi 3-2 kazandý.

Dokuz Eylül Üniversitesi bayan takýmýda yarý final mücadelesi yapacak

Gümüþhane Üniversitesi bayan futsal takýmý yarý finalde mücadele edecek


Þampiyon kupasýný bugün alýyor 18 CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

U 16 Final Grubunda son maçlar öncesinde þampiyonluðu garantileyen Çorumspor bugün son karþýlaþmada Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takým þampiyonluk kupasýný namaðlup almak, Belediyespor ise rakibine ilk yenen takým olmak amacýnda.

Osmancýk Lisesi badminton takýmý Aksaray’daki müsabakalar sonrasýnda idareci ve antrenörleriyle birlikte toplu halde

Badminton’da yine sevindirici haber

Osmancýk Lisesi kýz ve erkek takýmlarý Türkiye finalinde

Aksaray’da dün sona eren liseli gençler badminton grup birinciliðinde Osmancýk Lisesi erkekleri ikinci kýzlarý ise üçüncü olarak Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandý. Bu baþarý ile Badminton’da bu yýl küçükler, yýldýzlar ve gençlerde Çorum temsilcileri Türkiye finallerine yükselme hakký kazandýlar.

A

ksaray'da dün sona eren Liseli Gençler Badminton grup birinciliðinde Osmancýk Lisesi erkeklerde ikinci, kýzlarda ise üçüncü olarak Türkiye Þampiyonasý finallerinde mücadele etmeye hak kazandý. Gürhan Pehlivan, Muhammet Taha Kýlýç, Muhammet Emin Güçlü, Murathan Eken, Akýn Deniz ve Eren Çavdar'lý kadrosuyla mücadele eden Osmancýk Lisesi dün sabah seansýnda oynadýðý yarý final maçýnda Aksaray Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ni zorlanmadan 5-0 yenerek Türkiye finallerine yükselmeye hak kazandý. Grup final maçýnda ise Ýstanbul Plevne Lisesi’ne ise 5-0 maðlup olarak grup ikincisi olarak Türkiye finaline yükseldi. Kýzlarda ise Dilara Karataþ, Pýnar Eylül Alçin, Ülkü Köse ve Seher Þenel'li kadrosuyla mücadele eden Osmancýk Lisesi sabah seansýnda yarý final maçýnda Antalya Anadolu Lisesi’ne 5-0 yenilerek baraj maçý oynama hakký kazandý. Türkiye finaline gitmek için kazanmak zorunda olduðu maçta Konya Ereðli Atatürk Lisesi önünde 5-0 galip ayrýlarak grup maçlarýný üçüncü tamamladý ve Türkiye finallerinde mücadele edecek üçüncü okul oldu.

Osmancýk Lisesi kýz ve erkek Badminton takýmlarý 28-31 Mayýs tarihleri arasýnda Hatay’da yapýlacak olan Türkiye finallerinde mücadele etme hakký kazandýlar.

Ýþitme Engelliler 2. liginde mücadele eden Çorum takýmý grupta kendisi gibi þampiyonluk mücadelesi veren Kýrýkkale Ýþitme Engelliler ile yarýn saat 15.00’de Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacak.

þitme Engelliler 2. Ligindeki temsilcimiz Çorum takýmý yarýn grupta kendisi gibi þampiyonluk mücadelesi veren Kýrýkkale Ýþitme Engelliler ile karþýlaþacak. Grupta þampiyonluk mücadelesi veren Çorum Ýþitme Engelliler iki haftalýk ertelemenin ardýndan mücadeleye yarýn oynayacaðý Kýrýkkale Ýþitme Engelli-

ler ile devam edecek. Mimar Sinan sahasýnda saat 15.00’de baþlayacak maçý kazanan takým grupta þampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayacak. Çorum Ýþitme Engelliler ile Kýrýkkale Ýþitme Engelliler arasýndaki maçý Mehmet Zeki Sevim, Baran Avcý ve Muharrem Bekleviþ hakem üçlüsü yönetecek.

Çorum Ýþitme Engelliler takýmý yarýn grubun þampiyonluk adayý Kýrýkkale ile Mimar Sinan sahasýnda karþýlaþacak

13’de final grubu heyecaný bugün oynanacak iki maçla baþlýyor. Ýki grupta oynanan maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan dört takýmýn mücadele edeceði final grubunda çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda þampiyon belli olacak. Final Grubu ilk maçýnda saat 13.00’de 2 nolu sahada A grubu

U

16 Final Grubunda yarýn Ýskilip’te oynanmasý gereken Ýskilip Belediyespor - Gençlerbirliði maçýna Gençlerbir-

birinci olarak bitiren 1907 Gençlikspor ile B grubundan ikinci olarak çýkan Gençlerbirliði takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan ise saat 14.30’da B grubundan birinci olarak çýkan PTT Gençlikspor ile A grubundan ikinci çýkan Mimar Sinanspor takýmlarý final grubuna galibiyetle baþlamak için mücadele edecekler.

Hakemler açýklandý Ç

Çorumspor alt yapý antrenörü Selahatin Karaca hafta içi oynanan Gençlerbirliði maçýný kazanarak þampiyonluðu garantilemesinin ardýndan futbolcularý tarafýndan böyle omuzlara alýnmýþtý maç formalite. Çorumspor sezonu namaðlup kapatmak için Belediyespor’da rakibini yenmeyi Sporcular ve tüm katýlýmcýlar ençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýnbaþarmak için mücadele buradan yürüyerek Atatürk Spor Salodan geçtiðimiz yýl ilki düzenleedecek. nu arkasýndaki potalarýn bulunduðu nen ‘Nerede hareket orada bereket’ Bugün oynanacak alana geçecekler. Burada düzenleneprojesinin ikincisi yarýn yapýlacak. maçla sona erecek U 16 Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl cek þölende sportif branþlar tarafýndan Müdürlüðü tarafýndan düzenlenecek gösteriler sunulacak. Gençlik Hizmetliginde düzenlenecek töetkinlik saat 12.00’de Dr. Turhan Kýleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer bu renle kupalar sahiplerine lýçcýoðlu Stadý önünden baþlayacak. projeye tüm Çorumlu spor severleri verilecek. Çorumspor’un davet etti. þampiyon olduðu bu kategoride Çorum Belediyespor ikinci Gençlerbirliði ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu.

Nerede hareket orada bereket G

Türkiye Gençler Taekwando Þampiyonasý’na Çorum ordusu

Gençlerbirliði, T Ýskilip’e gitmiyor

U 13 Final Grubu’nda heyecaný bugün baþlýyor

Ýþitme Engelliler’in konuðu Kýrýkkale

Ý

Ç

orumspor bu sezon üçüncü kez Çorum’u temsil etme hakký kazandý. Þampiyonluðu garantileyen Çorumspor U 16 takýmýn final grubu son maçýnda bugün Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak. Bu maçýn sonucu sýralamayý deðiþtirmeyecek. Çorumspor bu sezon U 15’de þampiyon olarak Çorum’u gruplarda temsil etme hakký kazandý. U 17 kategorisinde ise ikinci olarak Çorum’u gruplarda temsil eden kýrmýzý siyahlý takým üçüncü kez Çorum’u temsil etme hakký kazandý. U 16 final grubunda dört takýmýn çift devreli maçlarý bugün oynanacak tek maçla sona erecek. Son maçlar öncesinde beþ maçýndan da galibiyetle ayrýlan Çorumspor þampiyonluðu hafta içi oynadýðý ve 2-0 kazandýðý Gençlerbirliði maçýnýn ardýndan garantiledi. Kýrmýzý Siyahlýlar ligdeki son maçýnda bugün saat 10.00’da Çorum Belediyespor ile karþýlaþacak. Þampiyonluðu garantileyen Çorumspor ile ikinci sýradaki Çorum Belediyespor arasýndaki

PTT Gençlikspor gruptaki baþarýsýný Final Grubunda da sürdürmek amacýnda

U

www.corumhakimiyet.net

orum Amatör liglerinde bugün ve yarýn oynanacak maçlarý yönetecek hakemler açýklandý. Ýl Hakem Komitesinden yapýlan açýklamaya göre amatör futbolda oynanacak maçlar ve yönetecek hakemler þöyle: U 16 PLAY-OFF: Çorumspor - Çorum Belediyespor: Emrah Okan, Berkant Arman, Doðan Metin. U 13 PLAY-OFF: 1907 Gençlikspor Gençlerbirliði: Mahmut Selçok. Mimar Sinan Gençlikspor - PTT Gençlikspor: Yalçýn Kara. 2. KÜME U 19 LÝGÝ: Ulukavakspor - Hitit Gençlikspor: Halil Sönmez, Altuð Ataþ, Onur Alagöz. Çorumspor - Ýskilip Belediyespor: Özgür Demirci, Ý. Sefa Kandemirli, Ahmet Kandemir. Ýl Özel Ýdarespor Ýskilipspor: Mehmet Ali Cýrýl, Fatih Derviþoðlu, Tarýk Bozkurt. 2. KÜME BÜYÜKLER LÝGÝ: Düvenci Belediyespor - HE Kültürspor: Hakan Kaya, Erdoðan Yandým, Yunus Dursun. Ýskilipspor - Çorum Belediyespor: Yüksel Basar, Özkan Kaya, Doðan Metin, Uðurludað Belediye - Ortaköyspor: Mehmet Ali Cýrýl, Doðan Akbaþ, Ercan Davarcýoðlu, Oðuzlar Belediyespor - Kargýgücüspor: Özgür Demirci, Yalçýn Kara, Ahmet Kandemir.

liði takýmý gitmeyecek. Tertip Kurulu’na dilekçe veren Gençlerbirliði, sporcu yetersizliði nedeniyle Ýskilip Esnafspor maçýna çýkmayacaðýný bildirdi. Grupta sýralamayý deðiþtirmeyen maçta Ýskilip Belediyespor 3-0 hükmen galip sayýldý. Bu sonuçla Gençlerbirliði 4 puanla üçüncü olurken Ýskilip Belediyespor final grubunu üç puanla tamamladý.

ürkiye Gençler Taekwando Þampiyonasý’na 33 kiþilik Çorum ordusu. Ýl birincliði yapýlmayan gençler tekvando da antrenörler tarafýndan belirlenen 33 sporcu 29 Nisan ile 5 Mayýs tarihleri arasýnda Marmaris’te yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasýnda ilimizi temsil edecekler. Tekvando Ýl Temsilcisi Mustafa Kanat, il birinciliði yapmadýklarýný antrenörler tarafýndan bildirilen otuz üç sporcunun bu Türkiye Þampiyonasý’nda Çorum’u temsil edeceklerini söyledi. Kanat, kafile baþkanlýðýný Þahin Güler’in yapacaðý il takýmýnda antrenör olarakta Bekir Bolat ve Arif Atak’ýn bulunacaðýný söyledi. Pazar günü yapýlacak Teknik Toplantý’nýn ardýndan pazartesi sabahý yapýlacak müsabakalar ile baþlayacak olan Türkiye Þampiyonasý pazar günü yapýlacak müsabakalar ile sona erecek.

Çorum FB, Yozgat FB’nin konuðu oldu

Ç

orum Fenerbahçe Basketbol Okulu, Yozgat Fenerbahçe Basketbol Okulu dört ayrý kategoride özel maç yaptý. Geçtiðimiz aylarda Yozgat Fenerbahçe’nin Çorum’a gelerek özel maçlar yapmasýnýn ardýndan bu kezde Çorum takýmý Yozgat’a giderek maçlar yaptý. Çarþamba günü Yozgat’a giden Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu 12.30’da Öðretmenevinde öðlen yemeðini yedikten sonra Bozok Spor Salonu’nda maçlara geçti. Ýlk maçta Çorum ile Yozgat Fenerbahçe Basketbol Okullarý karþýlaþtý maçta 1999-2000 doðumlularýn maçýndan Yozgat takýmý 45-36’lýk skorla galip ayrýldý. Ýkinci maçta 2001-2002 doðumlu sporcularýn mücadelesinde ise Çorum Fenerbahçe salondan 4438’lik galibiyetle ayrýldý. Üçüncü maçta ise kýz takýmlarýnýn maçýndan Çorum Fenerbahçe takýmý rakibini 32-27 yen-

meyi baþardý. Günün son maçýnda ise 2002-2003 doðumlularýn maçýndan Yozgat Fenerbahçe Okulu 34-29’luk skorla galip ayrýldý. Maçlarýn ardýndan iki takým sporcularý Yozgat Çamlýðý’na giderek burda yorgunluk attýlan ve ardýn da saat 18.00’de Polisevinde akþam yemeðini yiyerek ayrýldý-

lar.

Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörleri Yaþar Yýlmaz ve AbdurrahmanTürker, bu tür organizasyonlarýn en önemli katkýsýnýn sporcularýn maç tecrübeleri artýrmak ve sporcular arasýndaki dostluk ve kaynaþmayý saðlamak olduðunu belirttiler. Ýlk kez il dýþýna çkan sporu-

larýn grup içerisinde davranýþlarýnýn geliþtiðini ve uyum sorunu yaþamadýklarýný belirten antrenörler ayrýca maçlarda sporcularýn oyun kurallarý hakkýnda da büyük geliþim gösterdiðini söylediler. Yýlmaz ve Türker bu tür organizelere önümüzdeki dönemde devam edeceklerini sözlerine eklediler.

Çorum FB Antrenörleri Yozgat’lý meslektaþlarýna leblebi hediye ettiler

Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu takýmý Yozgat’ta maçlardan önce toplu halde görülüyor


CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü

SATILIK FABRÝKA ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝNDE

1.200 m2 kapalý alaný toplam 7035 m2 köþe baþý sahibinden satýlýktýr.

Mutlu ÖZTEMEL Hacý oðlu 1990 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:980)

YÝTÝK Çorum Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Süleyman ATEÞ Yunus oðlu 01.01.1988 Çorum Doðumlu T.C.No:10445053080

(Ç.HAK:978)

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bayan sekreter alýnacaktýr.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

BAYRAK HAFRÝYAT

Adres: Kale Mah. Cengiztopel Cad. 48/C

224 21 16-0 532 441 07 21

Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere;

Lks kullanabilen bay muhasebe elemaný, Motor ustasý ve kalfalarý alýnacaktýr.

Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ FETTAH PEHLÝVAN Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. (Cami Karþýsý) 0 532 241 83 60

ELEMANLAR ARANIYOR Forklift kullanmasýný bilen bay eleman ve vasýfsýz iþçi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Ergantaþ Ýnþaat Organize San. Bölgesi 16. Cad. No: 24 Tel: 254 95 34

(Ç.HAK:3429)

KARMA LOJÝSTÝK A.Þ.

(Ç.HAK:971)

PAPSÝ PÝZZA

(Ç.HAK:929)

20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 225 09 32

ELEMAN ARANIYOR

Ýþyerimizde çalýþtrýlmak üzere tecrübeli KAYNAKÇI - TORNACI - BOYACI alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

ÖZMAKSAN MAKÝNA K.S.S. 43 .sok No:4 Tel: 0364 234 46 80

Kaynakcý, makinacý, kesim ve büküm iþlerinden anlayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

UÐUR URHAN METAL Küçük San. Sitesi 17. Cad. No: 6 234 86 01

ELEMAN ARANIYOR Ön muhasebeden anlayan LKS programlarýný kullanabilen muhasebeci alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Hitit Petrol Çepni Mah. Çevreyolu Bulvarý No: 207 (Býyýkoðlu Halý Saha Yaný) Tel: 224 18 05

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler Buharaevler 5. cadde 2 ad. 1. kat 4+1 - 2 ad. 6. kat 4+1 165 m2 montalamalý sýfýr bina. Mür. Tel: 0 533 542 88 55

Müracatlarýn Vergi Dairesi arkasý Adres Kýraathanesinde yapýlacaktýr.

Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

0 536 729 38 08

ÝÞ DÜKKAN ARIYORUM

SRC 2, SRC 4, T3-T4-T1 belgelerim mevcut olup þehir içi kurtarýcý tecrübemle birlikte E sýnýfý ehliyeti olan 48 yaþýnda emekliyim. Þoför ve iþçi olarak iþ arýyorum. Ýlgililerin dikkatine.

Metin Ecevit 0 542 202 65 94

Hasan SEVER 0 530 141 33 72 numaralý telefondan bilgi alabilirsiniz.

TOKÝ’de 3+1 Satýlýk Daire

Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

ÝÞ ARIYORUM SATILIK

ELEMAN ARANIYOR ELEMANLAR ARANIYOR (Ç.HAK:984)

YÝTÝK T.C. 39823086458 nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum JD 000028194 XS 6000-T seri nolu Vestel marka yazar kasama ait ruhsatnamesini kaybettim. Hükümsüzdür.

Mali Müþavirliði yaptýðýmýz bir firmaya ön muhasebe konusunda deneyimli resmi muhasebeye destek verebilecek yeterlilikte logo programlarýný bilen bay-bayan eleman alýnacaktýr. Ýlgililerin firmamuhasebecv@gmail.com adresine cv’lerini göndermeleri rica olunur.

(Ç.HAK:887)

Çorum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, A Blok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 27.707,37 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10

ELEMAN ARANIYOR

(Ç.HAK:981)

6 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:975)

3 köye kanalizasyon tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

0 533 819 17 36

Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

2004 model Volkswagen Cady ticari aracýmla iþ arýyorum. Mür. Tel: 0 505 778 21 94

Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6’da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 241 83 63

(Ç.HAK:948)

Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Mecitözü göletleri (Bayýndýr ve Geykoca) yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu Zemin Kat G-8 Nolu Oda Mustafa Kemal

Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 45.000

2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

8.000 TL 12.000 TL 20.000 TL

ELEMAN SATILIK OTOMOBÝLLER ARANIYOR * 2004 model Passat 1.6 gri, hatasýz, boyasýz, 120.000 km’de. * 2004 model Oktavia 1.6 gri, hatasýz, boyasýz 170.000 km’de. Mür. Tel: 0 544 588 33 64

Sahibinden Satýlýk Dükkan 400 m2 Küçük Sanayi Sitesi’nde 9. Cad. köþebaþý. Mür. Tel: 0 536 250 41 72

ÝÞYERÝMÝZDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

30 YAÞINI GEÇMEMÝÞ VASIFLI-VASIFSIZ

ELEMANLAR ALINACAKTIR

.

MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR.

BENKA ARICILIK KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 5. CD. NO:6 ÇORUM

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Firmamýzda görevlendirilmek üzere Çorum ve ilçelerinde mutfak ve züccaciye malzemesi üzerine satýþ yapacak askerliðini yapmýþ eleman alýnacaktýr. Müracaat için CV’lerin corumdais@hotmail.com adresine gönderilmesi rica olunur.

(Ç.HAK:974)

3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

16 MAYIS Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü

27 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

ÝSTANBUL’DA HÝZMET VERDÝÐÝMÝZ FABRÝKALARIMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; * 22-39 yaþ arasý, * Askerliðini yapmýþ, * Üretim, sevkiyat ve paketleme iþinde çalýþacak elemanlar aranýyor. * Konaklama ve yemek iþveren tarafýndan karþýlanacaktýr. * Maaþ 1600 TL Ýletiþim bilgileri;

Devren Satýlýk TelefonTamir Bakým Servisi (Ç.HAK:955)

Traktör ve römork alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.800,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:05

(Ç.HAK:985)

Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili

Isýnma amaçlý kömür (tip-1) alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: 15:30 ***

17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Ýþ deðiþikliði nedeniyle satýlýktýr. Mür. Tel: 0 543 370 19 89 Ýnönü Cad. No: 27 ÇORUM

Akþam 18.00’den sonra 0 541 277 00 19

Sahibinden Kelepir Daire

Buharaevler Huzurkent arkasý 6. kat sýfýr bina kuzey doðu cepheli 160 m2 Mür. Tel: 0 533 413 13 27

(Ç.HAK:871)

Trafik iþaret levhalarý alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 14:30 ***

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý

Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

ELEMANLAR ARANIYOR

BAYAN ELEMAN ARANIYOR

(Ç.HAK:969)

124 kalem çeþitli temizlik mal ve malzemeleri alýmý iþi. Yer: Valilik binasý AB Blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Dairesi

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Pazarlýk

9 MAYIS Aile ve Sosyal Politikalar Çorum Ýl Müdürlüðü

Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

(Ç.HAK:903)

19 KP 339 plakalý, 2006 model, Hyundai marka, Starex tipli kapalý kasa minibüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

13 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:900)

19-27 K.K. nolu ÇorumOrtaköy ve 19-29 K.K. nolu Ortaköy-Kazankaya il yollarý muhtelif km’lerde toprak iþleri ve sanat yapýlarý yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum-Samsun Saat: 10:00 ***

8 MAYIS Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü

Çorum ili, merkez ilçesi, 505 ada no, 1 parsel no, bodrum 2 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:949)

19 DN 796 plakalý, 2009 model, Volkswagen marka, Jetta tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 15.000 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

Çorum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:30-11:20 ***

(Ç.HAK:958)

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 ***

Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000 Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

28 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:953)

19 ND 893 plakalý, 2011 model Ford marka, açýk kasa tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 25.000 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi’nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:3777)

30 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:966)

Çorum Ýl Müftülük binasý onarým iþi, yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi, Ýnönü Caddesi No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

Mah. 06520 Çankaya / Ankara Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:979)

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

merkez ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.650,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 ***

(Ç.HAK:972)

2013 yýlý Acil Lab. kit karþýlýðý biyokimya cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

***

2. Taþýnmaz: Çorum ili

(Ç.HAK:982)

Tretuar yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

***

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

(Ç.HAK:870)

29 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý

19

Firmamýzýn çay ve temizlik iþlerinde görevlendirilmek üzere maksimum 40 yaþýnda bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 545 833 22 53


Yýldýz Grekoromen Milli Takýmý’nda beþ Çorumlu CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

Belediyespor taraftarýna galibiyetle veda edecek Çorum Belediyespor bu sezonki son iç saha maçýnda yarýn saat 15.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Oyak Renault ile karþýlaþacak. Mavi beyazlýlar sahalarýndaki son maçtan galibiyetle ayrýlarak taraftarýna galibiyetle veda etmek amacýnda. Belediyespor’da sakat Haydar ve Volkan ile cezalý Ýbrahim Ethem forma giyemeyecek.

G

eçtiðimiz hafta sonu Keçiörengücü

deplasmanýnda aldýðý 32’lik galibiyetle ligde

Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Ý. Ethem

Osman Macit Yiðitcan Murathan

O. Saraçoðlu Oðuzhan Yalçýn H. Ýbrahim Eray

Mehmet

Serdar

3. Lig 3. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri

Yarýn Çorum Bel-Oyak Renaul:Serdar Bahçývan (Antalya). Gümüþhane-Isparta Emre: Deniz Kükrek (Kocaeli). Arsin-Sancaktepe: Serkan Özkan (Ýzmir). Mardin-Yozgat: Deniz Osayer (Adana). Elazýð Bel-Kahramanmaraþ: Serhat Aslan (Mardin). Erzurum BÞ - Darýca: Murat Kaya (Ordu). Maltepe- Altýnordu: Murat Erdoðan (Antalya). Kocaeli - Keçiörengücü: Ahmet Eþref Sarý (Antalya). Diyarbakýr- Beylerbeyi: Caner Ak (Adana).

kalmayý garantileyen Çorum Belediyespor, sezonun kendi evinde oynayacaðý son maçýnda yarýn Oyak Renault önünde çýkýþýný sürdürmek amacýnda. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda saat 15.30’da baþlayacak maçýnda Çorum Belediyespor’da sakatlýklarý bulunan Haydar ve Volkan ile cezalý olan Ýbrahim Ethem forma giyemeyecek. Sezonun ikinci yarýsýnda on hafta galip gelemeyince düþme hattýna yaklaþan Çorum Belediyespor geçtiðimiz hafta sonu Keçiörengücü önünde aldýðý üç puanla ligde

kalmayý garantiledi. Bu galibiyetin verdiði moralle hafta boyunca Oyak Renault maçýna hazýrlanan mavi beyazlý takým ligi üst sýralarda bitirmek için sahasýnda oynayacaðý maçý kazanmak amacýnda. Konuk Oyak Renault takýmýda grubun rahat takýmlarýndan. Hiç bir iddiasý bulunmayan iki takýmýn maçýnda taraflar puan sýralamasýnda kendilerine üst sýralarda yer bulmak amacýndalar. Çorum Belediyespor - Oyak Renault maçýný Antalya bölgesi hakemlerinden Serdar Bahçývan

yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Afyon’dan Celil Doðruyom ile Antalya’dan Yakup Yýlmaz yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Afyon’dan Ahmet Bayram. Maçýn gözlemcisi Arif Kesenci temsilci ise Hakký

Kýlýç: ‘Kazanmak için oynayacaðýz’

Ç

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Halit Kýlýç, hedeflerinin ligde kalan iki maçýda kazanarak sýralamada ligi üst sýralarda bitirmek olduðunu söyledi. Kýlýç, geçen hafta aldýklarý Keçiörengücü galibiyetiyle ligde kalmayý garantilediklerini ve rahatladýklarýný belirterek ‘Takým olarak bu rahatlýkla kalan iki maçýmýzýda kazanarak sýralamada üstlere çýkmak istiyoruz. Rakibimizde grubun iyi takýmlarýndan ve mücadeleyi hiç bý-

rakmayan bir ekip. Onlarda kazanmak için mücadele edecekler bu nedenle güzel bir maç olacaðýna inanyorum. Bizim amacýmýz evimizdeki sezonun son maçýndan galibiyetle ayrýlarak taraftarýmýza üç puanla veda etmek istiyoruz. Belediyespor olarak puan sýralamasýnda haketmediðimiz yerlerdeyiz. Amacýmýz son iki maçýmýzdan galibiyetle ayrýlarak puan sýralamasýnda kulübümüzü hakkettiði yerde ligi tamamlamak amacýndayýz’ dedi.

Bilal Gökmen’e aðýr ceza! Ç

orumspor Kulüp Müdürü Bilal Gökmen’e PFDK’dan aðýr

ceza. Çorumspor - Kayseri Þekerspor maçýnda hakeme yönelik hakareti

nedeniyle Çorumspor Kulüp Müdürü Bilal Gökmen’e 60 gün hak

Çorumspor-Kayseri Þekerspor maçýndan sonra iki takým oyuncularý arasýnda kýsa süreli gerginlik yaþanmýþtý

mahrumiyeti ve beþ bin lira para cezasý verildi. PFDK ayný maçta sahadan atýlan Kayseri Þekerspor teknik sorumlusu Cahit Erçevik ile kaleci antrenörü Þýh Hamit Sayýcý’ya ise bir resmi müsabakada soyunma odasý ve yedek kulübesine giriþ yasaðý ile biner lira para cezasý verildi. Kurul, ayrýca maçta yaþanan saha olaylarý nedeniyle sevk edilen Çorumspor’un isnat olunan ihlalil unsurlarý oluþmadýðýndan Çorumspor’a cezaya gerek görülmedi.

Y

ýldýzlar Grekoromen Güreþ milli takým kampýna beklendiði gibi beþ Çorumlu güreþçi çaðrýldý. Güreþ Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 1-15 Mayýs tarihleri arasýnda Antalya Kemer’de yapýlacak olan yýldýz milli takým kampýnda on sýklette toplam 60 güreþçi davet edildi. 30 Nisan’da Antalya Kemer Rose Otel’de kampa girecek olan yýldýzlar grekoromen güreþ milli takým kampýna 53 Kg’da Çorum Gençlikspor’dan Mehmet Çeker ile Çorum Belediyespor’dan Ümit Kýrçiçek. 58 Kg’da Çorum Gençlikspor’dan Serkan Kurtaran ve 63 Kg’da Çorum Belediyespor’dan Oðuzhan Yalçýn ile ayný kulüpten Murat Çevik

Yýldýz Grekoromen milli takým kampýna çaðrýlan Çorum’lu güreþçiler Ümit Kýrçiçek dýþýndakiler toplu halde görülüyor katýlacak. kým teknik heyeti taraKemer’de düzenlenecek fýndan belirlenecek milli olan Uluslararasý Zafer 15 gün sürecek takým 17-19 Mayýs taTurnuvasý’nda milli makamp sonunda milli tarihleri arasýnda Antalya yoyu giyecekler.

Çorumspor, Gölcük’te puan arýyor Çorumspor profesyonel ligdeki son deplasman maçýnda yarýn saat 15.30’da Gölcük Stadý’nda Gölcükspor önünde puan mücadelesi verecek. Kýrmýzý Siyahlý takým Kayseri Þekerspor galibiyetinin verdiði moralle Gölcük’de puan arayacak.

Ç

Çorum Belediyespor galibiyet sevincini yarýnki Oyak Renault maçýnda da devam ettirmek amacýnda

Antalya Kemer’de düzenlenecek Uluslararasý Zafer Turnuvasýnda mücadele edecek yýldýz grekoromen güreþ milli takým kadrosuna Çorum’dan beklendiði gibi beþ güreþçi davet edildi.

orumspor profesyonel lige veda maçlarýna yarýn Gölcükspor deplasmanýnda devam edecek. Kýrmýzý Siyahlý takým yarýn saat 15.30’da Gölcük Stadý’nda oynanacak maçta grubun rahat takýmlarýndan Gölcükspor önünde puan mücadelesi verecek. Ligden düþmesi matematiksel olarak çok erken netleþen Çorumspor bunað raðmen ligin ikinci yarýsýnda topladýðý puanlarla yapýlan hatalarýn ne kadar aðýr bedeli olduðunu ortaya koydu. Ýlk yarýyý bir puanla kapatan kýrmýzý siyahlý takým tüm olumsuzluklara ve imkansýzlýklara raðmen ikinci yarýda ortaya koyduðu mücadele ve aldýðý puanlarla düþsede mücadeleyi býrakmadýðýný gösterdi. Geçtiðimiz hafta grupta play-off mücadelesi veren Kayseri Þekerspor önündeki mücadelesi ile büyük alkýþ alan ve rakibini 3-2 yenerek bu sezonki üçüncü galibiyetini alan kýrmýzý siyahlý takým oldukça moralli olarak Gölcükspor deplasmanýna çýkacak.

Gölcükspor ise grupta kendine üst sýralarda yer bulmak için sahasýnda oynayac aðý Çorumspor maçýný kazanarak üç puanla taraftarýna veda etmek amacýnda. Çorumspor ise ligde oynayacaðý her maçta kadrosundaki genç futbolcularý daha tecrübeli olarak üst liglerdeki takýmlara göndermek. Çorumspor’da kart cezalýsý Osman Bodur bu maçta

forma giyemeyecek. Gölcükspor ile Çorumspor arasýndaki maçý Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Harun Yücedað yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Armaðan Çekinmez ile Nebahat Maktur yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Serkan Erkýlýçoýlu. Maçýn gözlemcisi Gültekin Durmaz temsilcisi ise Ahmet Öksüz.

Çorumspor muhtemel onbiri

M. Zahid O. Seçkin M. Yasin Metehan Abdussamed Erol Onur Yasin Tüzün Fatih Gökhan Samet Bayrak

3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri

Yarýn Gölcük - Çorumspor:Harun Yücedað (Ýstanbul) Bergama-Beþikdüzü: Adem Sarýtaþ (Sivas). Siirt Belediye Van: Bayram Baþkan (Ýstanbul). Kastamonu - Pazar: Þeref Taþtan (Isparta). Tekirova- A. Üsküdar: Bahattin Þimþek (Aydýn). Karagümrük-Ýstanbul: Emre Malok (Ýstanbul). Kýrýkhan-Diyarbakýr BÞ:Hüseyin Altýntaþ (Uþak) Kayseri Þ-Sandýklý: Serdar Akkoçoðlu (Ýstanbul) Orhangazi-Ank. Demir: Serkan Ergün (Ýstanbul)

Çorumspor geçen hafta Kayseri Þekerspor maçý sonrasýnda yaþadýðý sevinci Gölcük’te devam ettirmek istiyor

Özbey: ‘Önceliðimiz vitrin ve puan’ Ç

Yetkin Özbey

orum Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Kayseri Þekerspor galibiyetinin verdiði moralle Gölcükspor deplasmanýndan puanla döneceklerine inandýðýný söyledi. Özbey, ligde öncelikli hedeflerinin ligde kalmak olduðunu ancak bunu baþaramadýklarýný belirterek 'Sonraki hedefimizde kadromuzdaki gençlerimizi Türk futboluna kazandýrmaktý. Bu noktada yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda belli bir noktaya geldiðimize inanýyorum. Bazý futbolcularýmýzý Türk futbolunun vitrinine sunmayý kýsmen de olsa baþardýk. Sezon sonunda kadromuzdaki gençlerimizi Türk futbolunun vitrinine sunacaðýmýza inanýyorum. Bunun için hem bizler hem de yönetim çalýþmalarýmýz sürüyor. Gölcükspor maçýna hafta boyunca Kayseri Þekerspor galibiyetinin verdiði moralle ha-

zýrlandýk. Hafta boyunca yaptýðýmýz çalýþmalarýn karþýlýðýnda sahaya kazanmak için çýkacaðýz. Takým olarak genç futbolculardan kurulu olduðumuz için

karþýlaþmada bireysel hatalar oyunumuzun önüne geçmezse bu maçtan da galibiyetle ayrýlacaðýmýza inanýyorum' dedi.

Liglerin baþlama tarihleri açýklandý

Çorum Belediyespor’un mücadele edeceði Spor Toto 3. ligde müsabakalar 1 Eylül pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak.

F

utbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2013-2014 sezonu liglerin baþlama tarihleri açýklandý. Federasyon’dan yapýlan açýklamaya göre önümüzdeki sezon 3. ligde ilimizi temsil edecek olan Çorum Belediyespor’un müsabakalarýnýn baþlama tarihi 1 Eylül olarak açýklandý. Federasyon’dan yapýlan açýklamaya göre 2013-2014 futbol sezonu Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. ligde müsabakalar 17-18-19 Aðustos tarihlerinde, Spor Toto 2. lig müsabakalarý 8 Eylül’de baþlarken Spor Toto 3. ligde ise müsabakalar 1 Eylül pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre Süper Kupa maçý ise 11 Aðustos pazar günü oynanacak.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you