Page 1

Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, meslektaþlarý ve öðrencileri için hedef gösterdi;

Yýlda 20 milyon insana hizmet

‘Klasik haritacýlýktan çýkýp büyük iþlere imza atalým’ Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Türkiye'de haritacýlýðýn çok büyük geliþmeler kaydettiðini, geliþen yeni cihaz ve teknoloji ile hayatýn her alaný için önemli çalýþmalara imza atýlabileceðini söyledi. * HABERÝ 4’DE

Buhara Kültür ve Gençlik Merkezi temeline kazma

* HABERÝ 11’DE

Reha Metin Alkan

TUSAGA- AKTÝF sistemi, Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro MYO öðrencileri ve harita mühendislerine

Haritacýlýkta yeni dönem * HABERÝ 4’DE

Tapu Kadastro Genel Müdürü ( TKGM) hemþehrimiz Davut Güney, genel müdürlük olarak yýlda 5 milyon iþlem gerçekleþtirdiklerini ve 20 milyon insana hizmet verdiklerini açýkladý. * HABERÝ 4’DE

Kiþi baþýna gelir 12 bin 308 lira

* HABERÝ 9’DA

Davut Güney

80m2-160m2 arasý her dairede yoðuþma yapan

BOSCH YOÐUÞMALI KOMBÝ

1899

¨

Üstelik þimdi al Yýlbaþýnda 12 taksitle ödemeye baþla

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

(Ç.HAK:1936)

integral 26 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA

m ü h e n d i s l i k

-

d o ð a l g a z

Ayrýntýlý bilgi için Tel: 227 74 82 Merkez: Eþrefhoca Cad. No: 13/A (23 Nisan Ý.Ö.O. civarý) Þube: Üçtutlar Cad. No: 30/D (Alaybey Meydaný)

Vatandaþa daha etkin hizmet Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda daire müdürlerinin geniþ katýlýmýyla dün Devlet Tiyatro Salonu’nda ‘Geniþletilmiþ Ýl Ýdare Þube Baþkanlarý Vali Sabri Baþköy, kurum Toplantýsý’ müdürlerine yönetimde bütünlük olacaðý yapýldý. Vali uyarýsýnda bulundu. Baþköy, her kademedeki kamu görevlileri ile birlikte kamu hizmeti sunulacak tüm vatandaþlara daha etkin ve verimli hizmet sunumunun saðlanmasý, iþlerin gözden geçirilmesi, düzenlenmesi, teþkilatýn ve idarenin ahenkli çalýþmasýnýn temini bakýmýndan gereken tedbirlerin alýnmasýný görüþmek ve kararlaþtýrmak amacýyla toplandýklarýný açýkladý.

Açýlýþý üreticilerle birlikte Vali Sabri Baþköy yaptý.

Çorum Valiliði’ne baðlý daire müdürlerinin katýlýmýyla dün bir toplantý yapýldý.

Hobi bahçelerine son uyarý Özel Ýdare Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü, mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda yapýlandýrýlan ve kaçak olarak tanýmlanan hobi bahçelerinin kaldýrýlmasý, aksi takdirde yýkýlacaðý uyarýsýnnda bulundu.

* HABERÝ 4’DE

Belediye’nin aðýrlama giderleri bilinmiyor MHP Kütahya Milletvekili Alim Iþýk’ýn verdiði belediyelerin aðýrlama giderlerine iliþkin soru önergesine Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin’dan açýklama geldi. Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn verilerine göre belediyeler bu yýl temsil, aðýrlama ve tören gideri olarak 90 milyon lira harcarken, Çorum, Eskiþehir, Hatay, Uþak ve Batman’ýn harcamalarý listede görünmüyor.

* HABERÝ 6’DA

Neþet Ertaþ’ý kaybettik Ýzmir'de önceki hafta hastaneye kaldýrýlan Türk halk müziði bestecisi, söz yazarý ve yorumcusu Neþet Ertaþ, bu sabah Gönül adamý ünlü sanatçý Neþet Ertaþ, 27 Ekim hayatýný 2003 tarihinde Çorum’da kaybetti. 74 konser vermiþti. yaþýndaki Neþet Ertaþ, 16 gündür tedavi görüyordu. * HABERÝ 8’DE

* HABERÝ 3’DE

Sima Otomotiv satýþlardan memnun

Renault yine zirvede Sima Otomotiv Genel Müdürü Fahri Karakaþ, “Renault, binek otomobil pazarýnda açýk ara lider” dedi. Karakaþ, 2012 yýlý ilk 8 ayý satýþ rakamlarýna göre Renault’un Çorum ve bölgesinde lider konumunda olduðunun altýný çizdi.

* HABERÝ 10’DA

600 bin ton þeker pancarý iþlenecek Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ, 22. Pancar alým ve iþleme sezonu açýlýþ töreninde yaptýðý konuþmada bu yýl 600 bin ton þeker pancarý iþleyeceklerini söyledi. * HABERÝ 7’DE

Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'i ziyaret üniversitenin akademik yýl açýlýþýna davet

Cemil Çiçek geliyor Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ýn talebi üzerine AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek’i üniversitenin akademik yýl açýlýþýna davet etti. Çiçek, açýlýþa katýlacaðýný söyledi. * HABERÝ 17’DE

Binevler Kavþaðý’nda çalýþma Karayollarý beðenmedi þirket asfaltý yeniliyor Çevreyolu Binevler Kavþaðý alt geçiþi çift yönlü olarak trafiðe kapatýldý. Asfalt zemini yenilenen kavþakta trafik akýþýnýn yan yollardan saðlandýðý bildirildi.

Renault yetkili satýcýsý Sima Otomotiv, OTOPARK Tanýtým Günleri’ne evsahipliði

* HABERÝ 11’DE

Asfalt zeminde düzenleme yapýlýrken trafik akýþýnýn yan yollardan saðlandýðý bildiril-


2

ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

Muzaffer Külcü

Ali Uyanýk

www.corumhakimiyet.net

Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk’ýn ilçeye iki kilometre mesafede Obruk Barajý’na nazýr yaptýrdýðý sosyal tesis...

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün iþbaþýna geldiði günden bu yana sýradan belediyecilik hizmeti verdiði Çomar Barajý...

Obruk'a bakarken Çomar Barajý'ný görmek B

ir kaç gündür Hakimiyet ve bu köþede Oðuzlar Belediyesi'nin Obruk Barajý'na nazýr 2 milyon lira maliyetle yaptýðý modern sosyal tesis ile ekoturizme (doða sporlarý) yönelik örnek çalýþmalarýný yazýp çiziyoruz. Obruk'ta güzellikleri, geliþmeleri izlerken, yýllardýr kendi haline býrakýlan baraj gölümüz aklýma geldi. Bir zamanlar üniversiteye tahsisi gündeme gelen baraj çevresinden, ciddi halk tepkisi sonucu geri adým atýldýðý malum. Çomar Barajý merkeze yakýn, rahat ulaþýla-

bilir, Çorumlu'nun dinlenip piknik yapabildiði en önemli mesire alanlarýndan biri. Belediye eski Baþkaný Turan Atlamaz döneminde Bayraktepe Mesire Alaný tanzim edilmiþ, iþletme açýsýndan fonksiyonel olduðu dönemlerde yoðun ilgi toplamýþtý. Bir taraftan baðlara diðer taraftan baraj gölüne bakan Bayraktepe, þu anki belediye yönetimi beðenmese de, vatandaþýn ilgisini ve takdirini toplayan, oksijeni bol, dýþarýdan gelen konuklarýn sýk sýk ziyaret edip gördüðü, çok az maliyetle ortaya çýkarýlan güzel bir dinlenme mekaný olmayý baþarmýþtý.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü iþ baþýna geldikten sonra Çomar Barajý ile ilgili sýradan belediyecilik hizmetleri dýþýnda hiçbir tasarrufta bulunmadý. Zaman zaman barajýn rekreasyonu hususunda proje yapýldýðý söylenip durdu, o kadar. Geçtiðimiz gün 3 bin 500 nüfusa sahip Oðuzlar Belediyesi'nin Obruk Barajý'nda yaptýklarýný, bundan sonra yapmayý düþündüklerini yerinde görünce 'isteyince oluyormuþ' dedim. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de Oðuzlar'daki tesisi gör-

düðünü duydum. Ancak gündüz deðil, akþam geç saatlerde uðradýðýndan tesisi bir de gündüz ziyaret edebilir. Çünkü, Turan Atlamaz'ýn Bayraktepe'sini beðenmeyenler için, Obruk Barajý'na tesis yapýp 66 kilometre mesafede bulunan Çorum'dan, hatta Çankýrý ve Amasya'dan misafir getirenlerin baþarýsý örnek alýnacak cinsten. Çorum Belediyesi baraj çevresinde Çorumlu'nun modern bir ortamda dinlenebileceði adam gibi bir düzenleme yapamaz mý? Yapýlabilir elbette. Çorumlu hak ettiði güzel bir alana kavuþur hem de, baraj terkedilmiþ görüntüsünden kurtulur.

Yeri gelmiþken...

Oðuzlar Belediyesi’nin sosyal tesiste inþaa ettiði kapalý ve açýk restoran...

Bu arada Oðuzlar Belediyesi'nin kurduðu sosyal tesise Çalýk YEDAÞ nezdinde yapýlan tüm giriþimlere raðmen henüz elektrik baðlanmadýðýný belirtmiþ, giriþe yerleþtirilen jeneratörün gürültüsünün, o güzelliðe hiç mi hiç yakýþmadýðýný aktarmýþtým. Duydum ki dün itibarýyle YEDAÞ ekipleri tesise elektrik baðlantýsý yapmak için çalýþmalara baþlamýþ...

Yine Oðuzlar Belediyesi’nin turistik bölgelerden satýn aldýðý hýz motoru, gezinti teknesi, deniz motosikleti vs. ile baraj gölünde su sporlarý yapýlabiliyor...

Ýsrail’e 2 yýl sonra yerel mahkemede dava açýldý srail'in 2010 yýlýnda Gazze'ye insani yardým götürmek üzere yola çýkan Mavi Marmara ge-

APARTMAN VE SÝTELERE MERKEZÝ UYDU SÝSTEMÝNDE ÝNANILMAZ FIRSAT ÇÝFT ÇANAKLI UYDU SÝSTEMÝ - NEXT NEXTSTAR UYDU CÝHAZI KURULUM DAHÝL DAÝRE BAÞI SADECE 35,00 ¨

KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ÝÞYERÝ, FABRÝKA , SÝTE OKUL, APARTMAN

TECRÜBELÝ MONTAJ EKÝBÝ

899.00 ¨ Elektronik A Market

* 4 adet gece görüþlü kamera * 1 adet dörtlü kayýt cihazý * 1 adet 500 gb Harddisk (50 gün kayýt) Çorum’un her yerine kurulum dahil

Altanlar Ltd. Þti.

1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 225 65 55 - 0 535 682 53 53 Ahmet Altan www.altanlargroup.com e-mail: altanlargroup@hotmail.com

misine, Akdeniz'in uluslararasý sularýnda düzenlediði operasyonda 9 Türk þehit edilmiþ, çok sayýda aktivist yaralanmýþtý. Ýsrail tarafýndan özel yaptýrýlan bir hapishanede alýkonulan aktivistlerden birisi de ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý'ydý. Ýsrail'in haksýz, hukuksuz, insanlýk dýþý katliamlarýna karþý iki ayrý uluslararasý mahkeme bu ülke aleyhine dava açtý. Uluslararasý mahkemelerde davalar görülmeye devam ederken, son iki yýldýr Türkiye'de yerel mahkemelerden hiçbirisinde herhangi bir dava açýlmamýþtý. Ýyi haber Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý’ndan geldi. Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Mahkemesi Mavi Marmara olayýna dava açarak Gazze’ye yardým gemisinde bulu-

Selim Özkabakçý

nan aktivistlerin bulunduðu illerdeki yerel mahkemeler tarafýndan ifadelerinin alýnmasý istedi. Çorumlu aktivist Selim Özkabakçý da 27 Eylül’de Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde ifade verecek. Hem uluslar arasý mahkemeler hem de yerel mahkemelerde açýlan davalarýn sonuçlarýna bakýlarak Ýsrail'e aðýr tazminat davalarý gündeme gelebilir...

(Ç.HAK:768)

Ý Mavi Marmara Gemisi Gazze’ye gitmek üzere yola çýkmýþ, uluslararasý sularda Ýsrail’in saldýrýsýna uðramýþtý...


ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Ö

3

Hobi bahçelerine son uyarý

zel Ýdare Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü, mücavir alan sýnýrlarý dýþýnda yapýlandýrýlan ve kaçak olarak tanýmlanan hobi bahçelerinin kaldýrýlmasý, aksi takdirde yýkýlacaðý uyarýsýnnda bulundu. Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðü’nce yapýlan yazýlý açýklamada, baþta Osmancýk yolu sarmaþa mevkiinde olmak üzere Çorum sýnýrlarý içerisinde muhtelif mevkilerde tarým arazilerinin parsellere ayrýlarak "Hobi Bahçeleri" veya benzeri isimlerle satýþ ilanlarý ile satýþa sunulduðu, bu alanlarda çeþitli yapýlarýn inþa edildiðinin kamuoyunun malumu olduðu hatýrlatýldý. Belediye hudutlarý ve mücavir alan dýþýndaki alanlarda imar mevzuatýnýn uygulanmasýnýn Ýl Özel Ýdaresi yetkisinde olduðu hatýrla-

týlan açýklamada, bu alanlarýn 26.02.2008 tarihinde onaylanan Samsun-Çorum-Tokat 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planý dâhilinde olduðu, söz konusu alanlarda Çevre Düzeni Planý’nda belirtilen tarým alanlarýna iliþkin plan hükümlerinin geçerliliðine iþaret edildi. Açýklamada þu görüþlere yer verildi; “5403-5578 Sayýlý Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu'na göre mutlak tarým arazilerinin imara açýlmasý mümkün olmadýðýndan bahse konu alanlarda Ýl Özel Ýdaremizce mevzuata uygun olmayan hiçbir yapýya izin verilmediði gibi mevcut yapýlaþmanýn önlenmesi için þifahi ve yazýlý ikazlarda yapýlmýþtýr. Mevcut araziler, resmi olmayan uygulamalarla (pay sahipleri arasýnda protokol yapýlarak) Kanunlar izin vermediði halde küçük parsellere ayrýlmýþ, etraflarý tel örgülerle çevrilmiþ, ara

yollar yapýlarak yollar kumlanmýþ ve izin verilmediði halde deðiþik özelliklerde yapýlar inþa edilmiþtir. Parseller arasýnda kum dökülerek yol yapýlmasý, parseller üzerine yapý yapýlmasý ve bu anlamdaki tüm deðiþiklikler mevcut arazinin tarým arazisi vasýflarýný ortadan kaldýran tasarruflardýr. Sonuç olarak; 1-Mutlak tarým arazisi olan bu alanlar üzerinde su deposu, ambar, yýðma ev, kagir ev, prefabrik ev, kamelya inþa edilen parsellerde hissesi bulunan pay sahiplerine 3194 sayýlý Ýmar Kanununun 32. Maddesi gereðince idaremiz tarafýndan Yapý Tatil Zaptý düzenlenerek ilgililere teblið edilmiþtir. Ancak ilgililer tarafýndan Yapý Tatil Zaptýnda belirtilen yasal süre içerisinde tarým arazileri üzerindeki uygun-

suzluklar giderilmediðinden ayný yasanýn 42. Maddesi doðrultusunda encümen kararý ile para cezalarý tahakkuk ettirilmiþ ve sonrasýnda mevcut yapýlarýn yýkýlacaðý ilgililere teblið edilmiþtir. 2-Özel Ýdaremizce tahakkuk ettirilen para cezalarý ve yýkým kararý yargýya taþýnmýþ verilen muhtelif mahkeme kararlarýnda tahakkuk ettirilen para cezalarýnda yürütmenin durdurulmasýna karar verilmiþ, yýkýma iliþkin kararýmýzýn durdurulmasý talebi ise reddedilmiþtir. Para cezasýna iliþkin yürütmenin durdurulmasý esasa iliþkin olmayýp usule iliþkindir. 3-Ýdaremizin yýkým kararýnýn durdurulmasý talebinin yerel mahkemece reddedilmesi üzerine bu karar temyize götürülmüþ ancak Danýþtay kararý ile yýkým kararýmýzýn durdu-

rulmasý talebi reddedilmiþtir. Böylece Özel Ýdaremizin yýkým kararýný uygulamasýnda hukuken hiçbir engel kalmamýþtýr. 4-Bu doðrultuda Danýþtay kararý ile yýkýlmasý kesinleþen yapýlarýn bulunduðu parsellerde hissesi bulunan tüm hissedarlara kaçak yapýlarýn yýkýlmasý ve enkazýnýn bu alanlardan kaldýrmalarý yönünde son tebliðler yapýlacak, tebligatýn gereðinin hisse sahiplerince yerine getirilmemesi halinde gereði Ýl Özel Ýdaremizce yerine getirilerek yýkým ve taþýma masraflarý hisse sahiplerinden tahsil edilecektir. 5-Belirtilen nedenlerle bu alanlarda benzeri yapýlar yapma düþüncesiyle hisse veya parsel satýn alan ve ruhsatsýz yapý inþa eden vatandaþlarýmýzýn maðdur olmamalarý için,

(Ç.HAK:2974)

Ankara Yolu 4. kilometre ÇORUM 28 58-213 31 34 Fax: 224 76 10 SÝMA OTOMOTÝV Tel: 225Adres:00 18-213


4

ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü, Hitit Üniversitesi ve TÜRKSAT iþbirliðinde tanýtýmý yapýlan TUSAGA Projesi’ni, haritacýlar ilgiyle takip etti.

Haritacýlýk teknoloijiyle bütünleþiyor T

apu ve Kadastro Genel Müdürlüðü tarafýndan hayata geçirilen ve tapu kadastro iþlemleri için milat sayýlan TUSAGA- AKTÝF sistemi, Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro MYO öðrencileri ve harita mühendislerine tanýtýldý. Haritacýlýðýn teknolojide geldiði son noktayý gösteren ve mesleðe yeni ufuklar açan sistem, genç öðrenciler ve tecrübeli haritacýlar tarafýndan da ilgiyle takip edildi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Alkan, Harita ve Kadastro Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney, MYO Müdürü Doç. Dr. Menderes Suiçmez, TÜRKSAT Danýþmaný Doç. Dr. Muzaffer Kahveci ve çok sayýda davetlinin katýldýðý tanýtým seminerinin açýlýþ konuþmasýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptý. Kendisi de ayný zamanda Harita Mühendisi olan Alkan, haritacýlýðýn geliþen teknolojiyle

TUSAGA- AKTÝF sistemi, Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro MYO öðrencileri ve harita mühendislerine tanýtýldý.

Sistem haritacýlýðýn teknolojide geldiði son noktayý gösteren ve mesleðe yeni ufuklar açýyor. sergilemeye hazýr mesleki geliþimlerin bütünleþerek, hayatýn olduklarýnýn mesajýný tanýtýlmasý ve hizmete tüm alanlarýna verdi. sunulmasý konusunda uzandýðýný, Hitit her türlü çalýþmayý Üniversitesi olarak Tapu Kadastro

Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney de açýlýþta yaptýðý konuþmasýnda, kurumsal çalýþmalardan örnekler vererek, Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü'nün, kökü Osmanlý dönemine dayanan büyük ve köklü bir kurum olduðunu bildirdi. Kurumun dünyada yaþanan teknolojik geliþmelere ayak uydurmada geri kalmayýp, ciddi mesafeler aldýðýnýn da altýný çizen Güney, Türk toplumuna daha iyi hizmet üretmek için çalýþtýklarýný ve en yeni teknolojileri hayata taþýdýklarýný aktardý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan kürsüye gelen TÜRKSAT GNSS Danýþmaný Doç. Dr. Muzaffer Kahveci, 'Uydularla konum belirleme sistemleri (GNSS) ve güncel geliþmeler' baþlýklý sunumunu yaptý. Son olarak kürsüye gelen Tapu Kadastro Harita Dairesi Baþkaný Sedat Bakýcý da, TUSAGAAKTÝF Projesi'nin tanýtýmýný gerçekleþtirdi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, meslektaþlarý ve öðrencileri için hedef gösterdi;

‘Klasik haritacýlýktan çýkýp büyük iþlere imza atalým’ H

itit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, Türkiye'de haritacýlýðýn çok büyük geliþmeler kaydettiðini, geliþen yeni cihaz ve teknoloji ile hayatýn her alaný için önemli çalýþmalara imza atýlabileceðini belirterek, "Bizler teknoloji ile bütünleþmek konusunda geç kalýr sak, bu iþleri baþkalarý gelip yapar. Klasik haritacýlýk anlayýþýndan çýkýp, büyük projelere imza atalým. Hitit Üniversitesi bu konuda her türlü iþ birliðine hazýrdýr." dedi. MYO Toplantý Salonu'nda düzenlenen TUSAGA-AKTÝF Projesi'nin tanýtým toplantýsýnda, salonda bulunan öðrencilerine, akademisyenlere ve

kendisi gibi harita mühendisi olan meslektaþlarýna mesajlar veren Rektör Alkan, haritacýlýk mesleðinin basit ifadelerle tanýmlanan günlerden, çok ciddi teknolojik geliþmelere ulaþtýðý önemli bir vakte geldiðinin altýný çizen Alkan, geliþen teknolojileri kullanarak, hayatýn her alanýna dair büyük projelere imza atýlabileceðini hatýrlattý. "Arkeolojiden tutun da, hayatýn tüm alanlarý için hizmet üretmek mümkündür. Tarihi deðerlerimizi coðrafi bilgi sistemlerini kullanarak tüm dünyaya sunabiliriz." sözleriyle çeþitli örnekleri dikkate sunan Rektör, büyük projelere imza atmak için geliþen teknolojiyi

ve bilimsel çalýþmalarý yakýndan takip edip, uygulanmasý gerektiðini söyledi. Alkan, üniversite olarak her türlü desteði vermeye ve iþbirliðini saðlamaya hazýr olduklarýnýn altýný çizdi.

7. Mühendislik ve Ölçme Sempozyumu Çorum'a alýnacak

Alkan konuþmasýnýn sonunda, hafta sonunda Afyonkarahisar'da bu yýl 6'ncýsý düzenlenecek olan Mühendislik

Ölçme Sempozyumu'na katýlacaðýn ý, orada iki yýl sonra yapýlacak 7. sempozyum için Çorum adýna davette bulunacaðý müjdesini de vererek, "Bu sözü siz meslektaþlarýma güvenerek vereceðim." dedi.

Yýlda 20 milyon insana hizmet

Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan, programýn açýþ konuþmasýný yaptý.

T

Tapu Kadastro Genel Müdürü ( TKGM) hemþehrimiz Davut Güney

apu Kadastro Genel Müdürü ( TKGM) hemþehrimiz Davut Güney, genel müdürlük olarak yýlda 5 milyon iþlem gerçekleþtirdiklerini ve 20 milyon insana hizmet verdiklerini açýkladý. TKGM’nin her türlü teknolojiyi takip ederek, bünyesine adapte ettiðini bildiren Güney, iþlemlerin kolay ve hýzlý olmasý için alýnan tedbirleri birer birer hayata

taþýdýklarýný ifade etti. Meslek Yüksek Okulu’nda öðrencilere ve meslektaþlarýna hitap eden Güney, TKGM’nin 165 yýllýk geçmiþi olan köklü bir kurum olduðunu, her gün kendisini geliþtiren yapýsý ile daha iyi hizmet üreten bir teþkilat haline geldiðini vurguladý. Hitit Üniversitesi ile iþbirliði

yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduðunun da altýný çizen Güney, geliþtirilen yeni modellerle birlikte, vatandaþa büyük kolaylýklar saðlandýðýný, harç yatýrma konusunda alýnan tedbirlerle iþlemlerin hýzlanmasýnýn yanýsýra, memurla vatandaþýn para temasýný ortadan kaldýrdýklarýný söyledi.

Çorum Valiliði’ne baðlý daire müdürlerinin katýlýmýyla dün bir toplantý yapýldý.

Vali Baþköy, daire müdürlerine çalýþma esaslarýna iliþkin mesajlar verdi;

‘Yeni mevzuatlar bilinecek yönetimde bütünlük olacak’

H

er kademedeki kamu görevlileri ile birlikte kamu hizmeti sunulacak tüm vatandaþlara daha etkin ve verimli hizmet sunumunun saðlanmasý, iþlerin gözden geçirilmesi, düzenlenmesi, teþkilatýn ve idarenin ahenkli çalýþmasýnýn temini bakýmýndan gereken tedbirlerin alýnmasýný görüþmek ve kararlaþtýrmak amacýyla; 5442 Sayýlý Ýl Ýdaresi Kanununun 24 üncü maddesi gereði, dün saat 15.00’de15:00' de Devlet Tiyatro Salonun'da Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda "Geniþletilmiþ Ýl Ýdare Þube Baþkanlarý Toplantýsý" yapýldý. Toplantýya, vali yardýmcýlar, ilçe kaymakamlarý ile birlikte her idarenin müdürü/amiri/baþka ný ile yardýmcýlarý ve þube müdürleri dahil üstü yöneticilerinden oluþan yaklaþýk 200 kiþi katýlmýþtýr. Toplantýda, ilimizde bütün kamu yöneticileri ve personeli tarafýndan görevlerin ifasý ve hizmetlerin sunumu sýrasýnda uyulacak ilkeler üzerinde duruldu ve karþýlýklý geniþ çaplý deðerlendirmeler yapýldý. Vali Sabri Baþköy, daire müdürlerine yeni mevzuatlarýn sýký bir þekilde takip edilip, kurumlar arasý iþ birliðinin saðlanmasý talimatýný verdi. Yönetimin, bir insanýn uzvu gibi birbirine baðlý bir sistem olduðunun altýný çizen Vali Baþköy, mevzuat takibinin baþlý baþýna bir gayret gerektirdiðini, kolaylaþtýrýcý mevzuatlarý bilmemenin iþleri zorlaþtýrdýðýný belirterek, "Mevzuatlar vatandaþ lehine önemli düzenlemeler içermektedir. Yönetici yeni mevzuatlarý bilmediði zaman, eski mevzuat ezberiyle iþ yaparsa iþler yürümez." dedi.

Vali Sabri Baþköy, kurum müdürlerine yönetimde bütünlük olacaðý uyarýsýnda bulundu.

Mevzuatlarýn sýký bir þekilde takip edilmesi istendi.

Toplantý Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlendi.

Daire müdürlerine çalýþma esaslarý anlatýldý.

Bürokratik engellerin aþýlmasý için kurumlar arasý diyaloðun önemine de vurgu yapan Vali Baþköy, bir kurumun yaptýðý iþin, bir baþka kurumu ilgilendirmesi durumunda, en basit yapýlacak iþin, ilgili kurumu bilgilendirmek olduðuna iþaret etti. Yazýþmalar ve sorumluluk almalar konularýnda da, yönetime bakýþ

açýsýný ortaya seren Vali Baþköy, her kurumun kendi sorumluluðunu yerine getirmesinin yanýsýra, diðerleri beni ilgilendirmez anlayýþýndan uzak durulmasý ve mutlaka ortak hareket ederek, hizmetlerin sürdürülebilir ve hýzlý olmasýnýn önünün açýlmasý gerektiðini ifade etti. Yönetim þeklini, bir insanýn

organlarý gibi tarif eden Vali Baþköy, "Ýnsanýn herhangi bir yerinde yaþanan hastalýk ya da problem, nasýl ki diðer organlarý da yakýndan ve bizzat ilgilendiriyorsa, yönetim de aynýdýr. Yönetim, insan uzuvlarý gibi birbirine baðlý ve birbirinin hareketlerinden etkilenen bir organizasyondur." dedi.


ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Karýsýný öldürdü

5

A

Hastaneye kaldýrýlan kadýn hayatýný kaybetti.

Eþini darp ettiði iddia edilen Menderes G. de polis tarafýndan gözaltýna alýndý.

Ç

Üç yaþýndaki çocuk pekmez kazanýna düþtü

orum’da kaynamakta olan pekmez kazanýnýn içine düþen 3 yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. Edinilen bilgilere göre, olay Çorum merkeze baðlý Ayaz köyünde meydana geldi. Ayaz köyündeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan 3 yaþýndaki Dursun Çelik, annesi Sultan Çelik'in (38), pekmez þerbeti için bahçeye kurduðu kaynamakta olan kazanýn içine düþtü.

Ambulansla Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan minik çocuk, burada yapýlan ilk müdahale sonrasý vücudunda üçüncü derece yanýk olduðu gerekçesiyle Samsun Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine sevk edildi. Anne Sultan Çelik, kazaen yaþanan olaydan sonra gözyaþlarý döktü. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Kazana düþen çocuk Ambulansla önce Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve

611 milyon kiþi saðlýk kurumlarýna baþvurdu S

dýyaman’da eþi tarafýndan kafasýna sert bir cisimle vurularak komaya sokulan kadýn, yoðun bakýmdaki 10 günlük yaþam mücadelesini kaybetti. Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce Karapýnar Mahallesi Akkonutlar 24. blokta ikamet eden 38 yaþýndaki Hacer G., eþi Menderes G. tarafýndan sert bir Menderes G. cisim ve yumruklarla darp edildi. Bina sakinleri tarafýndan fark edilen olay polis ve saðlýk ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede incelemelerde bulunurken, 112 saðlýk görevlileri ise darp edilen kadýný ambulansla Adýyaman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Hacer G. hayati tehlikesi olmasý nedeniyle yoðun bakýma alýndý. Eþini darp ettiði iddia edilen Menderes G. de polis tarafýndan gözaltýna alýnýrken, polise verdiði ilk ifadesinde olayý kendisinin gerçekleþtirmediðini, eve geldiðinde eþinin kanlar içerisinde olduðunu söyledi. Polisin olayla ilgili derinlemesine çalýþmasýnýn ardýndan þahýs suçunu itiraf ederken, emniyetteki ifadesinin ardýndan adli makamlara çýkartýlan Menderes G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi altýna alýnan Hacer G. de, 10 gün boyunca yoðun bakým servisinde yaþam mücadelesi verdi. 10 günün sonunda hayatýný kaybeden Hacer G.'nin cenazesi, Çorum'dan gelen akrabalarý tarafýndan Adýyaman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nden alýnarak otopsi yapýlmak üzere Malatya Adli Týp Kurumu’na, oradan da Çorum'a götürüldü. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.(ÝHA)

aðlýk Bakanlýðý tarafýndan 2011 yýlý saðlýk istatistikleri yayýnlandý. Ýstatistik verilerine göre 2011 yýlýnda aile hekimleri dâhil tüm saðlýk kurumlarýna baþvuran kiþi sayýsý 611 milyon olarak kayýtlara geçti. Tüm saðlýk kurumlarýna on yýl önce baþvuru sayýsý 200 milyon iken bu rakamýn 2011'de üç kat artmasý dikkat çekti. Geçen yýl sadece hastanelere baþvuran kiþi sayýsý ise 338 milyon kiþi olarak istatistiklerde yer aldý. OECD ülkelerinin ortalamasýna bakýldýðýnda kiþi baþý hekime müracaat sayýsý 6,5 iken Türkiye'de kiþi baþý hekime müracaat oraný ortalama 8 oldu. Hekime baþvuru oranýna göre yýlda 13 kez ile Japonya listede birinci sýrada bulunurken, Türkiye Almanya, Belçika ve Fransa gibi geliþmiþ ülkelerin üzerinde yer aldý. 100 bin kiþiye düþen hekim ve hemþire sayýsýnda OECD ülkeleri ile kýyaslandýðýnda Türkiye'nin karnesinin çok kötü olduðunu belirten Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Metin Memiþ, “Yunanistan'da 100 bin kiþiye 535, Belçika'da 423, Ýspanya'da 376, Almanya'da 348, Fransa'da 342 hekim düþerken Türkiye'de ise bu rakam 159 olarak yer almaktadýr. Bu rakamlara göre ülkemiz Tacikistan, San Marino ve Karadað'ýn bile gerisinde kaldý. Sendika olarak yaptýðýmýz araþtýrmalarda saðlýk alanýndaki istihdam açýðýndan her zaman bahsettik. Bu açýk öylesine fazla ki bunun kapatýlmasý için istihdam edilmeyi bek-

leyen tüm saðlýk personellerinin KPSS'ye girmesine bile gerek yoktur." dedi. Türkiye'de hekim sayýsýnýn 126 bin, hemþire sayýsýnýn ise 125 bin olarak kayýtlara geçtiðinin görüldüðünü kaydeden Memiþ, "Tüm saðlýk çalýþanlarýnýn toplamý ise 670 bin. On yýl önce saðlýkta 375 bin kiþi istihdam ediliyordu. Geçen on yýllýk sürede talebin 3 kat artmasýna karþýn istihdam oraný bir kat bile artmamýþ. Saðlýk alanýndaki istihdam sorununu çözmek için bu alanda personel yetiþtiren lise, yüksekokul ve fakültelerin sayýsýnýn arttýrýlmasý gerekir. Ayrýca Saðlýk Bakanlýðý, Maliye'den olabildiðince fazla kadro ihdas ederek istihdam edilmeyi bekleyen kiþilere yönelik her ay yapacaðý mesleki yeterlilik sýnavý ile bu alandaki personel yetersizliðini gidermelidir. Saðlýk hizmetlerinin sorunsuz bir þekilde sürdürülebilmesi için Bakanlýðýn istihdam politikalarýna daha çok önem vermesi ve yapýlacak planlamalarýn buna göre þekillendirilmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandý. KPSS'nin kaldýrýlarak mesleki yeterlilik sýnavý ile personel alýmýnýn özel hastanelerde görev yapan saðlýk çalýþanlarý için de önemli bir avantaj saðlayacaðýný ifade eden Memiþ, kamuya geçilmesinin önlenmesini isteyen özel sektör yöneticilerinin saðlýk çalýþanlarýnýn sosyal ve ekonomik durumlarýný da bu sayede iyileþtirmesi gerektiðini kaydetti.

Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý, buradan Samsun’a sevkedildi.

Köpek kazaya neden oldu Osmancýk ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý.

orum'un Osmancýk Ç ilçesinde meydana

gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. Kazaya sebep olan köpek ise olay yerinde telef oldu. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu þehir içi geçiþinde meydana gelen trafik kazasýnda, Amasya'nýn Merzifon ilçesinden Zonguldak istikametine gitmekte olan Engin Kýndam (35) yönetimindeki 67 VD 429 plakalý otomobil, yolun karþý tarafýna geçmeye çalýþan köpeðe çarpmamak için direksiyonu kýrdýðý sýrada araç kontrolden çýktý. Kontrolden çýkan araç orta refüjde bulunan direðe çarparak durabildi. Kazada, kullanýlamaz hale gelen aracýn sürücüsü Engin Kýndam ile araçta yolcu olarak bulunan Dilek Kýndam (25) ve Gülþah Küyükoðlu (19) yaralandýlar.

Kazaya sebep olan köpek ise olay yerinde telef oldu.

Kazada araç kullanýlamaz hale geldi.

Yaralýlar kaza yerine çaðrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi

altýna alýnýrken, kazaya neden olduðu belirtilen köpek ise kaza sýrasýnda kontrolden çýkan otomobilin

altýnda kalarak olay yerinde telef oldu. Kaza ile ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ÝHA)


6

ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

Belediye’nin aðýrlama giderleri bilinmiyor

A

Sanayiciler Fas’a çýkarma yaptýlar SUN-KA Kaðýt ve Karton Sanayi yetkilileri Fas’ta bir dizi görüþmelere katýldý.

S

UN-KA Kaðýt ve Karton Sanayi yetkilileri, Orta Anadolu Ýhracatçýlar Birliði ile kaðýt sektörünün temsilcileriyle birlikte Fas’ta bir dizi görüþmelere katýldý. Orta Anadolu Ýhracatçýlar Birliði bünyesinde yer alan bir gurup sanayici karþýlýklý iþbirliði ve ticaret imkanlarýný geliþtirmek amacýyla Fas'a çýkarma yaptý. Sektörün önde gelen temsilcilerinin oluþturduðu ticaret heyeti, yurtdýþýnda iliþkilerin korunmasý ve ticaret imkanlarýný geliþtirmeye yönelik faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Ziyarete, daha önce Kuzey Irak ve Azerbaycan'da düzenlenen Sektörel Ticaret Heyetlerinde olduðu gibi firma adýna Genel Müdür Yardýmcýsý Levent Öztekin’in katýldýðý belirtildi. SUN-KA Kaðýt ve Karton Sanayi Genel Müdür Yardýmcýsý Levent Öztekin, Fas'ta yapýlan ticari görüþmeler hakkýnda açýklamalar yaparak yurtdýþý faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Öztekin, “Ekonomi Bakanlýðý koordinatörlüðü, TÝM iþbirliði ve Orta Anadolu Ýhracatçýlar Birliði Genel Sekreterliðimiz organizasyonunda ülkemiz ihraç ürünlerinin tanýtýmý, ihracatçý firmalarýmýzýn dýþ pazardaki paylarýnda artýþ saðlanmasý ve iki ülke iþ çevreleri arasýndaki iþbirliði imkanlarýný arttýrabilmek amacýyla, 17-20 Eylül 2012 tarihleri arasýnda resmi ve özel sektör temsilcilerinden oluþan bir heyetle Fas'ýn Kazablanka ve Marakeþ þehirlerinde kaðýt sektörüne yönelik bir "Sektörel Ticaret Heyeti" programý gerçekleþtirdik. Yurtdýþý yeni pazar araþtýrma faaliyetlerimiz çerçevesinde gerçekleþtirmiþ olduðumuz Fas görüþmeleri, hem sektörümüz hem de ülkemiz için oldukça faydalý oldu. Daha önce Azerbaycan ve Kuzey Irak'a sektörel gezilerimiz ve çalýþmalarýmýz

fyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu’nun, mühimmat deposu patlamasý sonucu 25 askerin þehit olmasý nedeniyle þehri ziyarete gelen Genel Kurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel’e hediye vermesi tartýþmalara neden olmuþtu. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek’in, ‘Þu valilerimiz plaket yaðcýlýðýný bir býrakýverse. Kimin malýný kime hediye ediyoruz’ sözleri ile tepkisini gösterdiði konuyla ilgili MHP Kütahya Milletvekili Alim Iþýk’ýn verdiði soru önergesine Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin’dan açýklama geldi. Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn verilerine göre belediyeler bu yýl temsil, aðýrlama ve tören gideri olarak 90 milyon lira harcarken, bu rakam geçtiðimiz yýl 257 milyon lira, 2010’da 3.6 milyar lira, 2009’da ise 54 milyar lira olarak gerçekleþti.

En fazla Bilecik

36 milyon liralýk harcamasýyla ilk sýrada Bilecik yer alýrken, 9 milyon lira ile Kahramanmaraþ, 8 milyon lira ile Ýstanbul, 5 milyon lira ile de Ýzmir beledi-

yesi yer alýyor.

Çorum’un adý listede yok

Çorum, Eskiþehir, Hatay, Uþak ve Batman’ýn harcamalarýnýn görünmediði listede en az harcayan iller ise 197 lira ile Osmaniye, 735 lira ile Burdur ve 4 bin 900 lira ile de Bayburt oldu.

Etik bulunmadý

Baþbakanlýðýn ise vali ve belediye baþkanlarýnýn temsil ve aðýrlama giderlerini ‘etik’ ilkelere aykýrý bulup, Ýçiþleri Bakanlýðý’ný bu konuda uyardýðý ortaya çýktý. Baþbakanlýk Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nda 5 yýldýr yürüttüðü baþkanlýk görevi ay baþýnda dolan Prof.Dr. Bilal Eryýlmaz, Hürriyet’e, “Bakanlýða, valilik ve belediyelerin temsil ve aðýrlama ödeneklerinin kullanýmýna iliþkin yönetmelik ve genelgelerinin etik ilkelere aykýrý olduðunu yazýyla bildirmiþtik” dedi. Eryýlmaz, þöyle devam etti: “Ýçiþleri Bakanlýðýnýn, il özel idaresi bütçesinden karþýlanacak temsil, aðýrlama ve tören giderlerine iliþkin 4 þubat 1988 tarihli bir yönetmeliði var. Valilerle ilgili bu yönetmeliðin dýþýnda yine

Rektör’den Türk Dili Bayramý mesajý

26

Sanayiciler iþbirliði ve ticaret imkanlarýný geliþtirmek amacýyla Fas'a gitti.

Yurtdýþýnda iliþkilerin korunmasý ve ticaret imkanlarýný geliþtirilmesi hedefleniyor.

Eylül Türk Dili Bayrasütü kadar kutsal" bulduðu, mý nedeniyle kutlama Fazýl Hüsnü Daðlarca'nýn mesajý yayýnlayan Hitit Üni"ses bayraðý"mýz olarak niteversitesi Rektörü Prof. Dr. lendirdiði güzel Türkçemizin Reha Metin Alkan, “Gökyüdiðer diller arasýndaki yerine zünde özgürce dalgalanan ve önemine rakamsal olarak bayraðýmýz gibi aziz Türkçebakýldýðýnda ise 220 milyon miz’in de tüm dünyada sonkiþi tarafýndan konuþulan suza deðin gür bir sesle yandünyanýn beþinci büyük sakýlanmaya devam etmesini nat, kültür ve bilim dili olduen içten duygularla temenni ðu görülmektedir. Tarih boederim.” dedi. yunca imparatorluklar kuran Türk milleti bu gücünü her Rektör, mesajýnda þu þeyden önce içinde hayat ifadelere yer verdi; “Ýnsanlýk bulduðu dilinden almýþ, tarihi boyunca yeryüzünde varoluþ mücadelesi veren bü- Prof. Dr. Reha Metin Alkan Türkçe sayesinde yaþama azmini sürdürmüþtür. Ancak tün milletleri sýradan bir topgünümüzde küreselleþmenin olumsuz etluluk olmaktan kurtaran, onlarý birleþtiren kilerinden Türkçemizi korumak adýna her ve koruyan yegane ayýrýcý güç dilleridir. zamankinden daha fazla bilinçli olmaya Kültür olgusu dil sayesinde anlam kazanihtiyaç vardýr. makta ve din, ýrk, vatan gibi diðer unsurlarýn baðlayýcýlýðý dil yoluyla saðlanmaktaHer yýl 26 Eylül tarihi "Türk Dil dýr. Zaman içinde kaybolan diller sayýlmaBayramý" olarak kutlanýrken Türkçemiz yýp sýrf bugün yaþayan diller dikkate alýnadýna Türkiye'de ve dünyanýn dört bir yadýðýnda dahi dil sayýsýnýn 6000'i aþkýn olnýnda yeni bilimsel çalýþmalarda elde ediduðu ifade edilmektedir. Dünyadaki rollelen son bulgular paylaþýlmakta dilimizin ri ve etkileri açýsýndan diller sýnýflandýrýldýönemine ve gücüne dikkat çekilmekte vaðýnda bu sayý oldukça azalmakta belli baþtan savunmasýndaki neferler misali ana dilý bazý diller sýkça telaffuz edilmektedir. li Türkçe olan her bireyin de diline olan Milletlerin nüfuslarý kadar siyasi, inancýný, sevgisini bilinçli bir biçimde ona sosyal ve kültürel etkilerine paralel bir bisahip çýkarak göstermesi gerektiðine vurçimde dilleri de öne çýkabilmektedir. Yahgu yapýlmaktadýr.” ya Kemal Beyatlý'nýn aðzýmýzdaki "anne

www.corumhakimiyet.net

"ÖZGÜR EÐÝTÝM" ÖMER ÝSLAM Özgür Eðitim Sen Ýl Sekreteri omer.islam@hotmail.com

SEÇMELÝ DEÐÝL TALEPLÝ DERSLER Geçen haftaki yazýmda Eðitimde yapýlan önemli deðiþikliklerden birinin "Seçmeli Dersler" olduðunu yazmýþtým. Ve þu tespitte bulunmuþtum; "Sorun çözücü anahtar; "Seçmeli Dersler" uygulamalarýdýr. Bu dersler, mümkün olduðu kadar çeþitlendirilerek ve talepler dikkate alýnarak ortaya konulmasý gerekiyor. Böylece gerek devlet tarafýndan ve gerekse deðiþik ideoloji mensuplarý tarafýndan dayatýldýðý iddia edilen uygulamalar, seçmeli yapýlarak tansiyon düþürülecektir. Hem de farklý kesimlerin eðitimden beklediði taleplerde karþýlanmýþ olacaktýr." Seçmeli dersler ile ilgili ilk veriler açýklandý. Veliler tarafýndan önlerine çocuklarý için seçebilecekleri bakanlýk tarafýndan koyulan derslerden en çok tercih edilenler; Kur'an-ý Kerim, Matematik Uygulamalarý, Peygamberimizin Hayatý ve Kürtçe. Uygulamayý önemli ama yetersiz buluyorum demiþtim. Çünkü Velilerin çocuklarý için seçecekleri dersler yine birileri tarafýndan; 'bunlarý, bunlarý ve de þunlarý seçebilirsin' þeklinde bir dayatma ile karþý karþýya kalýyor. Bu yarým býrakýlmýþ bir özgürlüktür. Vatandaþýn talepleri yine dýþarýda tutulmuþ oluyor. Olmasý gereken; seçmeli yerine talepli bir ders sisteminin uygulanmasý. Nasýl mý? Öncelikle zorunlu ders adeti azaltýlmalý. Matematik, Türkçe ve Hayata, Bilme, Ýnsan Haklarýna ve Erdemlere dair temel bilgi ve etkinliklerin olduðu derslerin dýþýnda tüm dersler tercihli hale getirilmelidir. Bu konuda öðrenciye ve veliye okullar öneride bulunabilmeli ama dayatma olmamalýdýr. Eðitim yýlýnýn baþýnda, okullara öðrenciler velileri ile gelerek okumak istedikleri dersler ile ilgili taleplerini okullara vermelidir. Okullarda, en az 10 veya 15 kiþi tarafýndan tercih edilen bir ders için öðretmen ve eðitim ortamý saðlamalýdýr. Bunlarý söylediðimizde genellikle eðitimci arkadaþlarýmýzdan þöyle bir itiraz yükseliyor. O zaman bir kargaþa ortaya çýkmaz mý? Sakýncalý talepler olmaz mý? Emin olun þu anki ders sisteminden daha kötü olmaz. Ayrýca bu topluma güven duymanýn zamaný gelmedi mi? Böyle bir sistemle yani 'Tercihli Ders Sistemi' ile; Alevilerin, Sünnilerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Lazlarýn, Araplarýn, Süryanilerin yani farklý talepleri olan her kesimin çocuklarý için istedikleri eðitim ortaya konulmuþ olacaktýr. Böylece þu an yaþanan toplumsal gerilim, çatýþma ve kaos ortadan kalkmaya baþlayacaktýr. Ayrýca eðitim iþi merkezi olmaktan çýkarak yerel hale getirilmiþ olacaktýr. Yani bir bölgenin çocuklarý için en doðru eðitimi; o bölgenin insaný, aydýný, eðitimcisi, yöneticisi ve velisi karar vermiþ olacaktýr.

Sungurlu MYO yerleþkesi þekilleniyor Levent Öztekin, Fas'ta yapýlan ticari görüþmeler hakkýnda açýklamalar yaparak yurtdýþý faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi.

Sektörel Ticaret Heyetine 13 Türk firmasý katýldý.

olmuþtu. Bu açýdan da ziyaretlerimizin önemi bir kat daha artmaktadýr” diye konuþtu. Sektörel Ticaret Heyetine 13 Türk firmasýnýn ve toplamda da 18 kiþinin katýldýðýný belirten Öztekin, SUN-KA Kaðýt ve Karton Sanayi olarak Fas'ta gerçekleþtirdikleri birebir temaslara yönelik, þunlarý dile getirdi; “Bizler sektörümüzün temsilcileri olarak bu görüþmelerden dolayý oldukça memnun olduk. Ýþ

baðlantýlarýmýzýn, ticari faaliyetlerimizin geliþimi için bu görüþmelerin katkýsý tartýþýlamaz bir öneme sahip. SUNKA Kaðýt ve Karton Sanayi'nin yatýrýmlarýna yönelik bizleri aydýnlatan bir çalýþma oldu. Heyete katýlan tüm firmalar görüþmeler gerçekleþtirirken, biz de bu noktada yaptýðýmýz görüþmeler neticesinde yeni baðlantýlarýn temellerini attýk.” 3 gün süren Fas çýkarmasýnýn Türkiye ekonomisine olacak

katkýlarýndan da bahsen Öztekin, “Ticari görüþmelerimizin yurtdýþýnda olmasý hem ülkemiz hem de Sungurlumuz açýsýndan da önem taþýyan bir unsur oluþturmaktadýr. Sektördeki yatýrýmlarýmýz için bu gibi çalýþmalarýmýz önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Bunu ülkemizin ekonomik kazancý olarak görmeli ve bu doðrultuda çýtamýzý daha da üst seviyelere çekmeliyiz.” dedi.

S

ungurlu Kaymakamý kürlerini iletti. Hulusi Þahin, BelediDaha sonra Kaymaye Baþkaný Selahaddin kam Hulusi Þahin, Belediye Uzunkaya ve Belediye Baþkaný Selahaddin UzunBaþkan Yardýmcý Veysel kaya ve Baþkan Yardýmcýsý Dorukoðlu, 2012-2013 Veysel Dorukoðlu, YükseEðitim Öðretim yýlýnýn kokul Müdürü Yrd. Doç. baþlamasý nedeniyle Hitit Dr. Kubilay Karacif ile birÜniversitesi Sungurlu likte incelemelerde bulunMeslek Yüksekokuluna mak üzere Üniversite’nin ziyarette bulundu. Öðle Sungurlu Yerleþkesi alanýna yemeðini Yüksekokul pergittiler.Yerleþke ile ilgili son soneli ve öðrencilerle birgeliþmeler hakkýnda bilgi likte yiyen Kaymakam ve veren Karacif, Yerleþkenin Belediye Baþkaný, Yüksetüm planlama ve projelenkokul Müdürü Yrd. Doç. dirme ihalesini alan firma Dr. Kubilay Karacif’ten yetkililerinin sözleþmeyi Yüksekokul ile ilgili bilgiimzalayarak iþe baþladýklaSungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, yerleþke alanýnda inceleme yaptý. ler aldý. rýný, geçen haftalarda SunYeni açýlan “Týbbi gurluya gelerek yerleþke Tanýtým ve Pazarlama Böalanýný incelediklerini belümü” ile mevcut bölüm lirtti. Bu kapsamda firmanýn sayýsýný beþe çýkardýklarýný istedikleri imar projesi, kabelirten Yüksekokul Müdastro ve tapu belgelerinin dürü Yrd. Doç. Dr. Kubide en kýsa sürede firmaya lay Karacif, Yüksekokuluulaþtýrdýklarýný dile getiren muzu kazanan bütün öðKubilay Karacif, bu konurencilere telefonla ulaþadaki gayretlerinden dolayý rak Üniversitemiz, YükseSungurlu Belediyesine, Takokulumuz ve ilçemiz pu Müdürlüðüne ve Kadashakkýnda bilgi verdikleritro Müdürlüðüne teþekkürni, Üniversitemizin ve lerini iletti. Sungurlunun güzellikleriEðitim binasý yanýnda, ni, avantajlarýný anlatarak açýk ve kapalý spor alanlarý, Yüksekokulumuza kayýt kongre kültür merkezi, miKaymakam Þahin ile ve Belediye Baþkaný Uzunkaya, olan öðrenci sayýsýný artýrsafirhane, kafeterya gibi dýklarýný belirtti. Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif’ten bilgi aldý. sosyal donatýlarýn da yapýlaBu uygulamadan öðcaðý bir Kampus için Ünirencilerin oldukça memnun olduklarýný söyleyen Karacif, böylelikle versiteye tahsis edilen Yerleþke alanýnýn yanýndaki bir miktar alan için Yüksekokula kayýt olmayý düþünmeyen bazý öðrencileri de Yüksekodaha Sungurlu Belediyesinden talepte bulunduklarýný belirten Yüksekula kazandýrdýklarýný ifade etti. Karacif, boþ kalan kontenjanlara önükokul Müdürü Karacif, bu alanýn da Üniversiteye tahsis edilmesiyle, müzdeki günlerde ek yerleþtirme ile yeni öðrencilerin gelmesiyle birmevcut alandaki aðaçlarýn da korunarak Sungurlu’nun çok güzel bir likte toplamda 700 öðrenci sayýsýný aþacaklarýný belirtti. Üniversite Kampüsüne kavuþacaðýný vurguladý. Yeni gelen öðretim görevlileri ile birlikte akademik personel sayýsýnýn da yüzde elli oranýnda arttýðýný belirten Karacif, öðrencilerin Þimdiye kadar olduðu gibi bu konuda da Belediye Baþkanýmýz tercih yaparken Yüksekokulun akademik personelini de dikkate aldýkSelahaddin Uzunkaya’nýn desteðini alacaklarýndan emin olduklarýný larýný, güçlü bir akademik kadronun, öðrenci tercihlerini ve eðitim kabelirten Karacif, kýsa vadeli düþünmediklerini, hedeflerinin yeni bölitesini doðrudan etkilediðini söyleyerek, bu konudaki desteklerinden lümler ile birlikte çok daha fazla öðrenci sayýlarý ve kaliteli bir eðitim dolayý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a teþekolduðunu, bunu saðlamak için de Sungurlu Yerleþkesinin çok önemli


ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

600 bin ton pancar iþlenecek Ç

orum Þeker FabrikaTürk þekere ait olan sý Müdürü Cumhur fabrikalarýmýzýn bazýlarý Mehmet Demirtaþ, 22. yurt genelinde sosyo-ekoPancar alým ve iþleme senomik gerekçelerle kurulzonu açýlýþ töreninde yapmuþtur. Ekonomik faaliyetýðý konuþmada bu yýl 600 timiz boyutunun yaný sýra; bin ton þeker pancarý iþlebölgesel geliþmiþlik farklayeceklerini söyledi. rýnýn azalmasý, göçün önlenmesi gibi sosyal boyutlar Atatürk'ün talimatýyteþekkülümüze ekonomik la ilk yerli þekerin 26 Kaanlamda bazý külfetlerde sým 1926'da Alpullu Fabgetirmektedir. Buna raðmen rikasý'nda üretildiðini ve satýþ hacmi gibi Önemli kribu tarihin þeker sanayinin terlerin yer aldýðý (500 Bükuruluþ günü olarak kabul yük Firma) sýralamasýnda edildiðini belirten Þeker da Türk þeker ülkemizin her Fabrikasý Müdürü Cum22. Pancar alým ve iþleme sezonu açýlýþý yapýldý. zaman ilk 5 ila 10 sýrlarýnda hur Mehmet Demirtaþ, yer alan gerçek bir dev ku"86 yýldýr sektörde olan ruluþtur. Her türlü Ödemelerimiz planlanan tarihte veya öncesinde Türk Þeker, rakiplerine raðmen egemen konumunu korumaktadýr. yapýlmýþtýr. Türk Þeker kurulduðu ilk günden günümüze kadar ekonominin, teknolojinin ve sosyal sorumluluklarýný hakkýyla yerine getirmenin Fabrikamýzýn bir bölge fabrikasý gibi çalýþtýrýldýðýný, kâr eden bir sanayi kuruluþu olduðunu muhtelif vesilelerle basýn yolu ile halhaklý gururunu yaþamaktadýr" dedi. kýmýza duyurmuþ detaylý bilgiler vermiþtim. Çorum Þeker FabrikaÞeker pancarýnýn, iklim þartlarýndan dolayý Avrupa'da stratejik sý çalýþanlarý olarak kültürümüzden gelen bazý hususlarý belirtmeden bir ürün olduðunu belirten Demirtaþ, "þeker kamýþýnýn; tarýmý, hasageçemeyeceðim. dý ve üretim teknolojisiyle maliyet avantajlarý nedeniyle pancar þeMisyonumuz; her alanda ilimizin emrinde olmaktýr. Sahip olkeri üreten ülkeler için dünya fiyatlarý ile rekabet etmek mümkün duðumuz 86 yýllýk þeker terbiyesi ve kültürü ile tüm resmi ve özel deðildir. Fakat dýþa baðýmlýlýk ve döviz kaybý anlamýna gelen ithalat kurum ve kuruluþlarla saygý ve hizmet verme anlayýþýyla çalýþan yapmak da ekonomik deðildir. Fabrikamýz yurt içinde katma deðeri seçkin bir ekibimiz vardýr. Ýþçilerimiz memurlarýmýz tüm çalýþanlaçok yüksek, tarýma dayalý aðýr sanayi kuruluþudur. O halde bizim rýmýz aileleri birlikte gece gündüz, tatil mevhumu düþünmeden engibi þekeri pancardan üreten ülkeler için en rasyonel yol, ithalata ve gin tecrübeleri ve üstün hizmet verme anlayýþýyla çalýþacaklardýr. ihracata meydan vermeden kendi kendine yeterliliði saðlamak ve Fabrikamýz bölgelerinde bu yýl 436 bin ton kotamýza ilave 60 bunu güvenceye almaktýr" diye konuþtu. bin ton kota ile birlikte toplam 496 bin ton pancar üretim kotasý karþýlýðýnda 82 bin dönüm alanda ekim yapýlmýþ, 450 bin ton fireli panTürkiye'nin þeker pancarý üretiminde dünyada; Avrupa Birliði, car üretileceði tahmin edilmektedir. Diðer fabrikalardan temin edileABD ve Rusya'nýn ardýndan 4., Fransa ve Almanya'nýn ardýndan 3. cek pancarlarla birlikte sezon sonunda tahmini 600 bin ton net panSýrada yer aldýðýný ifade eden Demirtaþ, Uluslar arasý Þeker Örgütücar Ýþlenecektir. Bunun karþýlýðýnda da ana ürün olarak tamamý ihraç nü'nün 2011 yýlýnda yaptýðý deðerlendirmeye göre dünyada þeker kalitesinde 90 bin ton Kristal Þeker ile birlikte yan ürün olarak yaküretiminin 2020 yýlýna kadar yüzde 2 oranýnda artarak 201 milyon laþýk 25 bin ton melas ve 185 bin ton yaþ küspe posasý üretilecektir. tona ulaþacaðýný kaydetti. Genel Müdürlüðümüzün biz çalýþanlara güvenerek yükseltmiþ olduTürk Þeker tarafýndan bu yýl Türkiye genelinde56 ilde yaklaþýk ðu 7 bin 300 ton günlük pancar iþleme kapasitesini aþarak 8 bin ton 2 bin 803 köyde 93 bin civarýnda çiftçi ile þeker pancarý tarýmý yanet pancar iþleyerek çalýþmak hedefimizdir. Çalýþanlarýmýz bunu gerçekleþtirecek bilgi, tecrübe ve çalýþma azmine sahiptirler. pýldýðýný ifade eden Demirtaþ, þöyle devam etti: "Pancar üretiminin ülkemize saðladýðý katma deðer nedeniyle pancar üreticilerinin uzun 85 gün sürmesi planlanan üretim kampanyamýzýn þeker üretivadede düzenli gelir temin etmeleri için kurumumuz her türlü kolaymimizde ki kalite istikrarýný koruyarak büyük bir þevkle hizmet verip görevimizi en iyi þekilde yapmak tek düþüncemizdir. lýðý göstermektedir. Kanun ve ilgili yönetmelikler doðrultusunda2012 yýlý ürünü þeker pancarý avans fiyatýnýn 125 TL/ton olarak Bu inançla 2012 - 2013 dönemi 22. Pancar alma ve þeker üretaçýklanmasý kesin fiyatýn ise sektörde ve ülkede oluþacak geliþmeleme kampanyamýzýn kazasýz- geçmesini tüm çalýþanlarýmýza, Çorum Ýlimize, Bölgemize, Ülkemize, tüm insanlarýmýza hayýrlý uðurlu ve re baðlý olarak 2012 yýlý ekim ayý sonuna kadar belirlenmesi uygun bereketli olmasýný diliyorum." görülmüþtür.

‘Þeker'in Çorum'a katkýsý 500 milyon TL’ Törende ayrýca, Þeker Fabrikasý'na en temiz þeker pancarýný getiren üreticiler ödüllendirildi.

Þ

eker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Çorum Þeker Fabrikasý'nýn Çorum ve bölgesine geçen yýl 500 milyon TL, þeker sanayisinin de ülke ekonomisine 3 milyar dolar civarýnda katký saðladýðýný söyledi. Kahraman þeker sanayisinin tarým, hayvancýlýk, taþýmacýlýk, kimya, ilaç, maya ve yem sektörlerinde doðrudan ya da dolayý 10 milyon kiþiye iþ ve ekmek olduðunu vurguladý. 22. Pancar alým ve iþleme sezonu açýlýþ töreninde konuþan Sefer Kahraman, konuþmasýnda þeker sektörünün Türkiye ve dünya açýsýndan stratejik önemine deðindi. 'Tüm dünyada stratejik ürün kapsamýnda deðerlendirilen þeker sektörü katma deðerinin oldukça yüksek olduðu bölgesel ve ulusal kalkýnmanýn öncüsü modern tarýmýnda uygulayýcý olmuþtur' diyen Kahraman, günümüz koþullarýnda geçersiz kalmýþ 20-25 yýl evvelki 'ver kurtul sat gitsin' mantýðý yerine ABD

ve AB ülkelerinde olduðu gibi devletin de içerisinde olacaðý üretici ve kooperatiflerle ortak hareket edilerek yeni bir oluþum modeliyle Türk halkýnýn hizmetine sunulmasý gerektiðini vurguladý. Kahraman þöyle devam etti: "Biz þeker çalýþanlarý diyoruz ki; ülkemize yýllardan beri dayatýlan kendin üretme dýþa baðýmlý kal politikalarýndan vaz geçilip þeker pancarý tarýmýnda tüm dünyada olduðu gibi, ülkemizde de pancar üreti-

minin desteklenmesi ve teþvik edilmesi gereklidir. Hayvan yetiþtiriciliðinde en önemli kaba yem ihtiyacýnýn þeker pancarýnýn posasý ve melasýndan elde edildiðini, fakat 2012 yýlýnýn ilk dört ayýnda 26 bin ton yem hammaddesi olarak þeker pancarý posasý ithal edilmiþ ve ülke ekonomisine 5 milyon dolar yük getirmiþtir. Bunun manasý da cari açýðýn artmasý, Türk çiftçisinin eline geçecek paranýn da yabancý çiftçi-

lere gitmiþ olmasýdýr. Örneðin Çorum Þeker Fabrikamýz 20102011 yýlý pancar üretim kampanya döneminde; pancar bedeli olarak pancar nakliyesi çiftçilere pancar nakliyesi müteahhitlere üretimde kullanýlan doðalgaza diðer iþletme malzemeleri için toplam ödeme yapýlmýþtýr. 88 bin ton þeker, 222 bin ton küspe, 27 bin ton melas mal ve hizmet bedeli ile birlikte 500 milyon TL katma deðerin ilimiz ve bölgemize eko-

Kahraman, 22. Pancar alým ve iþleme sezonu açýlýþ töreninde konuþtu.

nomik alanda çok büyük katkýsý olmuþtur. 2011 Yýlý Tarým Ýl Müdürlüðü verilerine göre Çorum merkez, ilçeler, beldeler ve köyler dâhil olmak üzere 27 kalem destekleme bedeli olarak 77 milyon 980 bin 166 TL ödeme yapýlmýþtýr Oysa biz sadece pancar çiftçisine ödediðimiz rakam ortala 90 ile 100 milyon TL arasýdýr. Pancar tarýmý üretiminin önündeki en büyük engellerden bir tanesi de genetiði deðiþtirilmiþ organizmalardan (gdo) elde edilen nbþ diye adlandýrýlmýþ yapay tatlandýrýcýlardýr. þeker-Ýþ Sendikasý olarak 10 yýldýr bu alanda vermiþ olduðumuz mücadele hem çiftçilerimizin geleceði, hem de ülke insanýmýzýn saðlýðý açýsýndan takdire þayandýr. Biz þeker çalýþanlarý olarak tek amacýmýz var, fabrikamýzýn bacasýnýn tütmesi, çarklarýnýn dönmesi, çiftçilerimizin, iþçilerimizin ve önemlisi de ülkemizin kalkýnmasý tek amacýmýzdýr."

Pancar sezonuna törenli açýlýþ Çorum Þeker Fabrikasý pancar alým ve þeker üretimi kampanyasý açýlýþ töreni dualarla yapýldý.

Ç

orum Þeker Fabrikasý pancar alým ve þeker üretimi kampanyasý açýlýþ töreni dün gerçekleþtirildi. Þeker Fabrikasý bahçesinde gerçekleþtirilen törene Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Hakan Saraç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþsavcý Bayram Eray, Baþsavcý Bayram Eray, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Türk Ýþ Ýl Temsilcisi Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman ile çeþitli kurum ve kuruluþlarýn temsilcileri katýldý. Saygý duruþuna durulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan törenin açýþ konuþmasýný Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ yaptý. Demirtaþ konuþmasýnda, 2013 yýlý þeker pancarý iþleme dönemi hakkýnda bilgiler verdi. Törende bir konuþma yapan Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman da, þeker sanayisinin Türkiye ve dünya için stratejik önemini vurguladý. Kahraman Türkiye'de þeker sanayisinden doðrudan ve dolaylý olarak 10 milyon insanýn gelir elde ettiðini kaydetti. Törende konuþmalarýn ardýndan bu yýl Þeker Fabrikasý'na þeker pancarý getiren ilk 8 çiftçiye ödül verildi. Törende sýrasýyla Abdalata Köyü'nden Serdar Gök, Celilkýrý Köyü'nden Özgür Ardahanlý, Bozboða Köyü'nden Mehmet Kara, Bozboða Köyü'nden Lütfi Kara, Karabürçek Köyü'nden Dursun Þeker, Karapýnar Köyü'nden Mustafa Ertuðrul, Karabürçek Köyü'nden Adem Þeker ve Bozboða Köyü'nden Kadir Caymaz'a protokol üyeleri tarafýndan ödülleri verildi. Törende ayrýca, Þeker Fabrikasý'na en temiz þeker pancarýný getiren Sarýmbey Köyü'nden Selami Biçer ve Üyük Köyü'nden Mustafa Yalvaç'a da plaket verildi. Tören, dualar eþliðinde kurdele kesilmesi ile sona erdi. Törenin ardýndan davetlilere öðle yemeði ikram edildi.

Açýlýþý üreticilerle birlikte Vali Sabri Baþköy yaptý.

Pancar üreticileri tebrik edildi.

2013 yýlý þeker pancarý iþleme dönemi hakkýnda bilgiler verildi.

Törenin ardýndan davetlilere öðle yemeði ikram edildi.

7


8

T

Sinpaþ’ýn Altýnoran projesi Baþkent’te ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

ürkiye gayrimenkul sektörünün öncü þirketi Sinpaþ Yapý, bulunduðu bölgeye deðer katan ve ilkleri barýndýran konut projelerine, Ankara'da hayata geçireceði Altýnoran projesi ile bir yenisini daha ekliyor. Çankaya Oran'da yer alan Altýnoran, 1 milyon 850 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 620 bin metrekare peyzaj alanýna sahip dev bir proje olarak tarihe geçmeye hazýrlanýyor. 1 milyon 200 bin metrekarelik inþa alanýnýn ilk bölümünde 2 bin 650 konutun yer alacaðý Altýnoran projesinin bir ve ikinci etabýnda, 1+1'den 5+1'e kadar farklý büyüklük ve tiplerde 1033 konut bulunuyor. Bulunduklarý konum ve manzaralarýna paralel olarak Kýyý Konaklarý, Vadi Konaklarý, Göl Evleri ve Panorama Evleri olarak isimlendirilen konutlarýn fiyatlarý ise 198.500 TL ile 917.400 TL arasýnda deðiþiyor. Tanýtýma çýkmadan ön taleple 538 konuttan oluþan ilk

Sinpaþ Yapý Genel Müdürü Ahmet Çelik, basýn açýklamasý yaptý.

Çankaya Oran'da yer alan Altýnoran, 1 milyon 850 bin metrekare alan üzerine kuruluyor.

etabýn tamamý satýlýrken, projenin lansmanýna 495 konutun yer al-

dýðý ikinci etap ile baþlandý. Altýnoran'ýn Sin-

manlýca Türkçesi kursu 22 Mayýs’ta baþladý. 2 ay gibi bir süre devam eden kurs sonucunda baþarýlý olan kursiyerlere Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun ve Halk Eðitim Müdürü Ahmet Yýlmaz tarafýndan sertifikalarý takdim edildi. Sertifika töreninde kýsa bir konuþma yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Halk Eðitim Müdürlüðümüz bünyesinde her türlü kursu açabileceklerini ve istenilen kursta kursiyer sayýsýnýn en az 12 olmasý

gerektiðini bu sayýya ulaþýldýðý zamana istenilen kursu açabileceklerini söyledi.

paþ için Ankara'ya dönüþ projesi olduðunu ifade eden Sinpaþ Yapý

Genel Müdürü Ahmet Çelik, "Sinpaþ aslen Ankaralý bir þirket. 1974 yýlýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Sayýn Avni Çelik tarafýndan temelleri atýlan þirketimiz, 1985 yýlýnda genel merkezini Ýstanbul'a taþýdý ve faaliyetlerini sürdürdü. Aradan geçen sürede hepsi yoðun ilgiyle karþýlanan pek çok projeyi hayata geçirdikten sonra, birçoðunuzun birebir bildiði, yakýn dönemde start verdiðimiz Güney'in en büyük yatýrýmý olan Gaziantep'teki Antepia, Ýstanbul'daki Kelebekia, Kelebekia Premium, Ottomare, Liva Ýstanbul ve ÝþModern gibi baþarýlý projelere imza attýk. Ve bugüne dek kazandýðýmýz deneyim ve birikimi yanýmýza alarak, Altýnoran ile Ankara'ya döndük. Bulunduðu bölgeye büyük deðer katacak, baþkentlilerin konut anlayýþýný ve yaþamýný ileriye taþýyacak olan Altýnoran, ilkleriyle gerçekten benzersiz bir proje olacak.” diye konuþtu.

Osmanlý kursunu bitirenlere sertifika Ç

orum’un Sungurlu ilçesi'nde, Halk Eðitim Müdürlüðü bünyesinde açýlan ‘Osmanlýca Türkçesi’ Kursu sona erdi. 2 aylýk kurs süresince baþarýlý olan 20 kursiyere sertifika verildi. Sunguroðlu Ýlköðretim Okulu’nda yapýlan sertifika törenine Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Halk Eðitim Müdürü Ahmet Yýlmaz ve kursiyerler katýldý. Hayrat Vakfý ve Hayat Boyu Öðrenme Genel Müdürlüðü iþ birliði kapsamýnda Os-

. 2 aylýk kurs süresince baþarýlý olan 20 kursiyere sertifika verildi.

Osmanlýca Türkçesi Kursu’nun ikincisinin 15 Ekim’de tekrar açýlacaðýný ve katýlmak

isteyen kursiyerlerin Halk Eðitim Müdürlüðü’ne baþvurmalarý gerektiði bildirildi.(ÝHA)

Halk Eðitim Müdürlüðü bünyesinde açýlan ‘Osmanlýca Türkçesi’ Kursu sona erdi.

Ek yerleþtirme tercihleri 27 Eylül’de baþlýyor Ö

SYM, 2012-ÖSYS sonuçlarýna göre ek yerleþtirme yapýlacaðýný bildirdi. Adaylar, ek yerleþtirme tercihlerini 27 Eylül-1 Ekim 2012 tarihleri arasýnda yapacak. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2012-2013 öðretim yýlý için merkezi yerleþtirmede boþ kalan, yerleþtirilen adaylarýn kayýt yaptýrmamasý nedeniyle boþalan ve 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu yayýmlandýktan sonra açýlan yükseköðretim programlarýnýn kontenjanlarýna 2012-ÖSYS sonuçlarýna göre ÖSYM tarafýndan ek yerleþtirme yapýlacak. Adaylar, 2012-ÖSYS Ek Yerleþtirme tercihlerini, 27 Eylül-1 Ekim 2012 tarihleri arasýnda baþvuru merkezleri aracýlýðýyla (Baþvuru Merkezleri, resmi iþ günü ve resmi iþ saatleri arasýnda baþvuru alacaklardýr) veya internet üzerinden bireysel olarak yapacaklar. 2012-ÖSYS merkezi ilk yerleþtirmede

tercih iþlemi yapýlabilen tüm Ortaöðretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticilikleri ÖSYS'de Baþvuru Merkezi olarak görev yapacak. Baþvuru süresi uzatýlmayacak. Adaylar, tercihlerini Baþvuru Merkezi aracýlýðýyla yaptýklarýnda ödeyecekleri 3 lira tutarýndaki hizmet ücreti dýþýnda baþka bir ücret ödemeyecekler. Posta ile ÖSYM'ye gönderilen tercih formlarý iþleme alýnmayacak.

Kýlavuzda deðiþiklik olabilir

Ek yerleþtirme kurallarýna iliþkin bilgilerin 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek Yerleþtirme Kýlavuzu'nda yer alacaðý ifade edilen duyuruda, baþvuru yapacak adaylarýn kýlavuzu dikkatle incelemeleri istendi. Kýlavuz ile tercih formuna ÖSYM'nin ''www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaþabileceði belirtilen duyuruda, kýlavuz daðýtým ve satýþýnýn yapýlmayacaðý vurgulandý. Duyuruda, þunlar kaydedildi: ''2012-

ÖSYS Ek Yerleþtirme Kýlavuzu'nun kontenjan tablolarý, program koþullarý ve diðer tablolarý 24-25 Eylül 2012 tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayýmlanacaktýr. Kýlavuz adaylara ön bilgi amacýyla yayýmlanacaktýr. Tercih iþlemlerinin baþlayacaðý 27 Eylül 2012 tarihine kadar zorunlu hallerde kýlavuzda deðiþiklik yapýlabilecektir. Adaylarýn tercihlerini yapmadan önce 27 Eylül 2012 tarihinde ÖSYM'nin internet adresinden güncellenerek yayýmlanacak kýlavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Kýlavuz basýlý olarak daðýtýlmayacaðýndan adaylarýn ÖSYM'den yapýlan duyurularý takip etmeleri yararlarýna olacaktýr. Ek yerleþtirme iþlemleri, 2012 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) Kýlavuzu, 2012-ÖSYS Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Kýlavuzu ile 2012ÖSYS Yükseköðretim Programlarýna Ek Yerleþtirme Kýlavuzunda belirtilen esaslara göre yapýlacaktýr.”

www.corumhakimiyet.net

Neþet Ertaþ’ý kaybettik Gönül adamý ünlü sanatçý Neþet Ertaþ, 27 Ekim 2003 tarihinde Çorum’da konser vermiþti.

Ý

zmir'de önceki hafta hastaneye kaldýrýlan Türk halk müziði bestecisi, söz yazarý ve yorumcusu Neþet Ertaþ, bu sabah hayatýný kaybetti. 74 yaþýndaki Neþet Ertaþ, 16 gündür tedavi görüyordu. 10 Eylül Pazartesi günü rahatsýzlanarak yakýnlarý tarafýndan hastaneye kaldýrýlan ve onkoloji servisinde tedavi altýna alýnan Türk Halk Müziði bestecisi, söz yazarý ve yorumcusu Neþet Neþet Ertaþ hayraný olan arkadaþýmýz Barýþ Sol, Ertaþ tedavi gördüðü Çorum programýnda sanatçýyý yalnýz býrakmamýþtý. hastanede hayatýný kaybetti. Acý haberi duyan sevenleri hastaneye akýn ederken Ertaþ'ýn oðlu Ahmet Ertaþ, 'Yolcumuzu uðurladýk' sözleri ile acýsýný ifade etti. Önceki gün fenalaþan ve tedavisine yoðun bakým ünitesinde devam edilen Ertaþ'ýn, bu sabah saat 08.45'te doktorlarý tarafýndan hayata gözlerini yumduðu açýklandý. Acý haberi duyan sevenleri ve köylüleri hastaneye akýn ederken Ertaþ'ýn doktorlarý beklenen açýklaNeþet Ertaþ, Çorum’a geliþinde hayranlarý tarafýndan sevgi seli ile karþýlanmýþtý. mayý yaptý. 'Ertaþ'ýn Demirel zamanýnda kendisine sunulan 'devlet tedavi gördüðü Medical Hastanesi Genel Müdürü sanatçýlýðý' ünvanýný; "O dönem Süleyman Demirel Veysi Kubba; ' Hastane olarak bugün duygu seli yaþýyoruz. Hastanemiz deðerli bir halk ozanýný burada cumhurbaþkanýydý. Devlet sanatçýlýðý bana teklif aðýrlamaktan dolayý son derece onurlu ve þevkatli edildi. Ben, 'hepimiz bu devletin sanatçýsýyýz, ayrýca bir süreç yaþýyordu. Ancak deðerli halk ozanýmýzý bir devlet sanatçýsý sýfatý bana ayrýmcýlýk geliyor' dikaybetmiþ bulunmaktayýz' dedi. yerek teklifi kabul etmedim. Ben halkýn sanatçýsý Sazýn ustasý olarak kalýrsam benim için en büyük mutluluk bu. Þimdiye kadar devletten bir kuruþ almadým, bir tek 1938 Kýrþehir'de doðumlu olan Neþet Ertaþ türkü ve baðlama denildiði zaman akla ilk gelen isimiTBMM tarafýndan üstün hizmet ödülünü kabul etler arasýnda yer alýyordu. 1950'li yýllarda profesyotim. Onu da bu kültüre hizmet eden ecdatlarýmýz nel müzik hayatýna baþlayan sazýn ustasý merhum adýna aldým." diyerek geri çevirmiþtir. Fakat halk Neþet Ertaþ çýkardýðý ilk plaðý "Neden Garip Ötersin büyük destek vermiþ ve Neþet Ertaþ adeta yaþayan Bülbül"ü çýkarmýþ ve müzik hayatýna devam etti. bir efsane olmuþtur. Unesco tarafýndan yaþayan inSaðlýk sorunlarý nedeniyle kardeþinin yanýna, san hazinesi kabul edilen Ertaþ, 25 Nisan 2011 tariAlmanya'ya giden Ertaþ'ýn 23 yýllýk vatan hasreti de hinde ÝTÜ Devlet konservatuarý tarafýndan fahri baþlamýþ oldu. 2000 yýlýnda Ýstanbul'da verdiði kondoktora ödülüne layýk görülmüþtür. serle yeniden ülkesinde sahneye döndü. Gurbet yýlAlbümleri larýnda kendisine Erdoðan Atakar tarafýndan takýlan 1988 - Gönül Ne Gezersin Seyran Yerinde "Bozkýrýn Tezenesi" lakabý halk ozanýyla adeta bü1988 - Kendim Ettim Kendim Buldum tünleþti. Süleyman Demirel zamanýnda kendisine 1988 - Kibar Kýz sunulan 'devlet sanatçýlýðý' unvanýný; "Halkýn sanatçýsý olarak kalmak, benim için en büyük mutluluk" 1989 - Hapishanelere Güneþ Doðmuyor diyerek geri çevirdi. UNESCO tarafýndan "yaþayan 1989 - Sazlý Sözlü Oyun Havalarý insan hazinesi" kabul edilen Ertaþ, ÝTÜ Devlet Kon1990 - Gel Gayri Gel servatuarý tarafýndan fahri doktora ödülüne layýk gö1992 - Türküler Yolcu rüldü. 1992 - Gitme Leylam Babasý saz ustasý Muharrem Ertaþ, annesi Döne hanýmdýr. Annesinin ölümünden babasý ve kar1993 - Kova Kova Ýndirdiler Yazýya deþleriyle birlikte sonra köyüne yerleþmiþlerdir ve 1995 - Seçmeler 2 çocukluðu bu köyde geçmiþtir. Ertaþ, ilkokula gitti1995 - Seçmeler 3 ði yýllarda önce keman, sonra da baðlama çalmayý 1995 - Seher Vakti öðrendi. Babasý Muharrem Ertaþ ile birlikte yörenin düðünlerinde sazý ile çalýp sesi ile türküler söyleme1995 - Altýn Ezgiler 3 ye baþladý. Ertaþ, etkilendiði tek kiþinin babasý Mu1996 - Polis Lojmanlarý harrem Ertaþ olduðunu söyler. Kendi ifadesi ile bu1997 - Benim Yurdum nu þu þekilde ifade eder; "Babamla ben ayný ruhun 1998 - Gönül Yarasý insanlarýyýz.". 1999 - Zülüf Dökülmüþ Yüze Neþet Ertaþ, 1950'li yýllarýn sonunda Ýstanbul'a gelerek ilk plaðýný "Neden Garip Garip Ötersin Bül1999 - Gönül Daðý bül" adý ile babasý Muharrem Ertaþ'a ait bir türküyle 1999 - Muhur Gözlüm çýkardý. Halk tarafýndan çok beðenilen bu plaðý ar1999 - Zahidem dýndan diðer plak, kaset ve halk konserleri takip 1999 - Neredesin Sen eder. Daha sonra Neþet Ertaþ Ankara'ya yerleþir. Burada yaþadýðý saðlýk sorunlarý nedeniyle kardeþinin 1999 - Gönül Daðý daveti üzerine Almanya'ya gider. Çocuklarýnýn eðitiÝzmir'de tedavi gördüðü hastanede vefat eden mi ve sanatsal çalýþmalarýndan dolayý uzun bir süre Türk Halk Müziði sanatçýsý ve söz yazarý Neþet ErAlmanya'da kalan sanatçý, 2000 yýlýnda Ýstanbul'da taþ, memleketi Kýrþehir'de topraða verilecek. verdiði konserle sahne hayatýna geri dönmüþtür.


ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

9

Kiþi baþýna gelir 12 bin 308 lira

aliye M Bakanlýðý Gelir Ýdaresi

baþýna gelir 12 bin 308 TL. KDM'nin araþtýrmasýna göre; sahip olduklarý kiþibaþýna gelirlerle büyük sürpriz yapan Anadolu'nun sanayi þehirleri, birçok büyükþehri sollamýþ durumda. Listede 37. sýrada olan Çorum’da kiþi baþýna gelir 12 bin 308 TL olarak belirlendi.

Baþkanlýðý'nýn, TÜÝK'in, Devlet Planlama Teþkilatý'nýn ve Uluslararasý Para Fonu'nun(IMF) verilerinden yola çýkarak hazýrlanan çalýþmaya göre illerin zenginlik sýralamasýnda 37. sýrada bulunan Çorum’da kiþi

Ç

‘Öðrencilerin can güvenliði tehlikede’

orum Merkez Öðrenci Meclisi Baþkaný Okan Baykara, okul servislerinin trafikte durdurulup kontrol edilmesini eleþtirerek, yapýlan kontrollerinin öðrencilerin can güvenliðini tehdit ettiðini iddia etti. Konuyla ilgili düþüncelerini dile getiren Baykara, yaptýðý yazýlý açýklamasýnda þunlarý kaydetti; “Trafik polislerinin okul

S

servislerini denetlemek için durdurmalarý öðrencinin can güvenliðiyle oynuyor. Nasýl mý? Okul servislerinden önce sabah iþe koyulan servis araçlarý, erken saatte trafik tarafýndan durdurulup kontrol ediliyor, kontrol en az 10 dakika sürüyor. Servisçiler ise bu geçen zamaný sürekli hýz yaparak telafi etmeye çalýþýyor. Yani bu denetleme öðrencilerin

can güvenliðine olumsuz etki etmekte. Amaç araçlarýn kontrolünün saðlanmasý mý, yoksa kontrol sonrasý düþünülmeyen bir felaket mi? Bu durum nasýl kontrol altýna alýnacak? Bu durum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ve Ýl Emniyet Müdürlüðü tarafýndan görüþülmeli, çok ufak bir sorun gibi gözükse de bu sorun mutlaka bir çözüme kavuþturulmalý.”

U

çaklarda internet kullanýmýnýn önü açýldý. Havayolu þirketleri, Sivil Havacýlýk Genel Müdürlüðü'nden (SHGM) gerekli izinleri aldýktan sonra uçaklarýnda internet hizmeti verebilecek. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu, bazý havayolu þirketlerine ait hava taþýtlarýnda deneme amacýyla sunulmakta olan internet hizmetlerinin ticari olarak sunumuna yönelik kuruma iletilen talepleri deðerlendirdi. Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'nun (BTK) internet sitesinde yer alan kurul kararýna göre, havayolu

þirketleri, SHGM'den gerekli izinleri almak koþuluyla, hava taþýtlarýnda internet hizmeti vermek isteyen internet servis saðlayýcýlar (ÝSS) aracýlýðýyla yolcularýna internet hizmeti sunabilecek. Hava taþýtlarýnda internet hizmeti verecek ÝSS'lerin, BTK tarafýndan yetkilendirilmiþ olmalarý gerekecek. Cep telefonu için henüz baþvuru yok Kurul kararýnda, uçaklarda cep telefonu kullanýmýna iliþkin, SHGM'den gerekli izinleri alarak BTK'ya baþvuran herhangi bir þirket bulunmadýðý belirtilerek, dolayýsýyla bu hizmetin Türkiye

Cumhuriyeti'ne kayýtlý hava taþýtlarýnda henüz baþlamadýðý ifade edildi. Kurul kararýna göre, yabancý ülkelere kayýtlý hava taþýtlarýnda Türk hava sahasýnda cep telefonu kullanýmý, ilgili mevzuata uyulmasý kaydýyla yetkilendirmeye tabi olmayacak. Ancak söz konusu sistemleri iþletenlerin, hava taþýtýnýn kayýtlý olduðu ülkeden GSM 1800 mobil telefon sisteminin kurulumuna ve iþletimine yönelik gerekli izni almýþ olmasý gerekecek. Ayrýca, Türkiye Cumhuriyeti'ne kayýtlý olan veya Türkiye hava sahasýný kullanan yabancý menþeli hava

Ç

eþitli yardým kuruluþlarý vekaletle kurban bedellerini açýkladýlar. Türkiye'deki bazý kurumlar ile insani yardým amaçlý faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, yurt içi ve yurt dýþýndaki vekaletle kurban bedellerini belirledi. Yurt içinde, Türkiye Diyanet Vakfý 550, Cansuyu 500, Yardýmeli Derneði 460 TL, ÝHH ise 350 liraya kurban kesecek. Hayýrseverler, kurbanlarýný çeþitli bedellerle Afrika'dan Ortadoðu'ya, Balkanlar'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanýn birçok ülkesinde de yoksullarýn sofrasýna ulaþtýrabilecek. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH), 2012 Kurban çalýþmalarýna 'Kurban Ýbadet; Paylaþmak Kardeþliktir' sloganýyla baþladý. 100'ün üzerinde ülkede Kurban kesecek olan ÝHH, mazlum ve ihtiyaç sahiplerine bayram yaþatacak. ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý baðýþçýlarýn kurban baðýþlarýný ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. ÝHH'ya vekâlet aracýlýðýyla kurban baðýþlamak isteyen baðýþçýlar 350 TL ödeyerek dünyanýn istediði ülkesinde kurbanýný kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracak. Vekâlet bedeli ÝHH Ýnternet Sitesi www.ihh.org.tr adresinden de ödenebilecek.

KIZILAY

Çorum Merkez Öðrenci Meclisi Baþkaný Okan Baykara

hayýrlý olsun diyor, baþarýlar diliyorum.” dedi. Ali Yýldýz ve Tahir Eþkil'le ilgili açýklamalarda da bulunan Saatçi, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; “Diyanet-Sen ve Eðitim Bir Sen Þube Baþkanlýklarýna seçilen arkadaþlarýmýz son derece kaliteli, ilkeli, dürüst ve güvenilir arkadaþlarýmýzdýr. Bu arkadaþlarýmýzýn sendikalarýnda üyeleri adýna en güzel temsili göstereceklerine ve çýtayý daha da yükselteceklerine inancým ve güvenim tamdýr. Çünkü arkadaþlarýmýz sendikal geçmiþi olan, yýllarca sendika temsilciliði ve yönetim kurulu üyesi olarak sendikalarýnda aldýklarý görevleri liyakâtle ve baþarýyla temsil etmiþlerdir. Bu nedenle bu arkadaþlarýmýzýn sendikal tecrübe ve bilgi ve birikimlerinden faydalanarak örnek bir ekip ruhuyla çalýþacaðýmýzýn kamuoyu tarafýndan bilinmesini istiyor, seçim sonuçlarýnýn hayýrlara vesile olmasýnýn diliyorum.”

Havada internet dönemi Ahmet Saatçi

Vekaletle kurban bedelleri açýklandý

ÝHH

Ahmet Saatçi, ‘Seçim sonuçlarý hayýrlý olsun’

aðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde Diyanet Sen ve Eðitim Bir Sen Þubelerinin yaptýklarý seçimlere iliþkin yazýlý basýn açýklamasý yaparak, seçimleri her iki sendikaya da hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Saatçi, “Her iki þube seçimlerinin dostluk ve kardeþlik içinde geçmesi, hiçbir kargaþa ve sýkýntýya fýrsat verilmemesi bu konularda üyeler ve delegasyon tarafýndan gereken hassasiyetin azami oranda gösterilmesi ve neticesinde kaybedenin olmadýðý kazananýn Diyanet Sen ve Eðitim Bir Sen olduðu, kýsaca her iki sendikamýzýn daha da güçlenerek çýktýklarý bir seçim olmuþtur. Bu güzel ortamý saðlayan bu konularda gereken hassasiyeti Memur Sen'e yakýþýr þekilde gösteren delegasyon ve üyeleri tebrik ediyor, Diyanet Sen'de göreve gelen Ali Yýldýz ve yönetimine, Eðitim Bir Sen'de göreve gelen Tahir Eþkil ve yönetimine

Çeþitli yardým kuruluþlarý vekaletle kurban bedellerini açýkladýlar.

taþýtlarýnda gerek internet gerekse cep telefonu hizmetlerinin sunumunda kullanýlacak uydu þebekelerinde gereksinim duyulan frekans koordinasyonunu saðlamak üzere, kurumun resmi Ýnternet sitesinde yer alan ''Hava Taþýtlarýnda Elektronik Haberleþme Hizmeti Sunumuna Ýliþkin Bilgi Formu'' doldurularak kuruma gönderilecek. Kurum tarafýndan 45 (kýrk beþ) gün içerisinde aksinin bildirilmemesi halinde, diðer mevzuat gereklilikleri de tamamlanarak hizmet sunumuna baþlanabilecek.

ADD Cumartesi Söyleþileri yeniden

A

tatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þubesi Gençlik Kollarý'nýn 2012 yýlýnda baþlatarak gelenekselleþtirdiði Cumartesi Söyleþileri 29 Eylül Cumartesi günü yeniden baþlýyor. Her hafta farklý bir konunun iþlendiði söyleþiler zaman zaman konuklarýn da katýlýmý ile renkleniyor. ADD Gençlik Kollarý’ndan yapýlan açýklamaya göre, danýþma ve programlama içerikli ilk toplantý 29 Eylül Cumartesi günü saat 11:00’de dernek binasýnda gerçekleþtirilecek.

Kýzýlay, bu yýlki Kurban organizasyonunda slogan olarak Kevser Suresinde geçen "Rabbin için namaz kýl, kurban kes" ayetini belirledi. "Kurban ibadettir" diyen Kýzýlay, hisse bedelini 675 TL olarak belirledi. Kýzýlay'ýn Kurban organizasyonu ile ilgili ayrýntýlý bilgi kurumun www.kizilay.org.tr sitesinden alýnabilir.

CANSUYU DERNEÐÝ

Kurulduðu günden bu yana yurt içinde ve dünyanýn çeþitli bölgelerinde kurban organizasyonlarý düzenleyen Cansuyu Yardýmlaþma Derneði, bu yýl da vekaletle kesecek. Kurban için 6 ayrý bölge ve fiyat belirlendi. Kurban baðýþý yapmak isteyenler için fiyatlar þöyle; "Afrika: 230 Lira (Somali, Etiyopya, Kenya, Nijer, Mali, Burkina Faso, Çad, Togo, Benin ve Kamerun), Asya: 250 Lira (Moro, Pakistan, Afganistan, Bangladeþ), Arakan ve Çeçen Kamplarý 300 Lira, Filistin Kamplarý ve Balkanlar: 400 Lira, Türkiye: 500 Lira ve Gazze: 600 lira." Ýsteyenler kurban bedellerini makbuz karþýlýðý derneðin 22 ildeki temsilciliklerinden elden teslim edebilecek. Kurban organizasyonu ile ilgili geniþ bilgi www.cansuyu.org.tr sitesinden de bilgi alýnabilir.

AZÝZ MAHMUD HÜDAYÝ VAKFI

Hüdayi Vakfý bu yýl da Türkiye'nin yaný sýra Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya, Orta Doðu ve Afrika'da kurban kampanyasý yapýyor. Kurbanýný Türkiye dýþýnda kestirmek isteyenlerin 150 dolar veya 120 Euro (karþýlýðý TL olarak da verilebilir) baðýþ yapmalarý gerekiyor.

Hüdayi Vakfý'nýn Türkiye için kurban fiyatlarý ise þu þekilde: Büyükbaþ hayvanda hisse bedeli 725 TL, küçükbaþ hayvan 725 TL, Kývýrcýk ise 800 TL. Hüdayi Vakfýna vekalet vermek isteyenler vakfýn www.hudayivakfi.org sitesinden geniþ bilgi alabilir.

DÝYANET VAKFI

Organizasyonla, kurbanlar, yurt içi ve baþta Afrika ülkeleri olmak üzere Ortadoðu, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslar'da 40'ý aþkýn ülkede, kesim merkezlerinde oluþturulan komiteler nezaretinde dini esaslara uygun kesilecek. Bu þekilde kesilen kurbanlardan elde edilen etler, yurt içinde ve yurt dýþýnda ihtiyaç sahibi yoksul vatandaþlara daðýtýlacak. Vakýf, kurban bedelini, organizasyona yurt içinden katýlarak, kurbanýný yurt içinde kestirmek isteyenler için 550, yurt dýþýnda kestirmek isteyenler için ise 380 lira olarak belirledi. Organizasyon bilgileri vakfýn www.diyanetvakfi.org.tr adresinden alýnabilir.

YARDIMELÝ DERNEÐÝ

Yardýmeli Derneði bu yýl da belirlediði bölgelerde kurban faaliyeti yürütüecek. Yardýmeli kurban vekalet bedelini Sudan, Somali, Kenya (Dadaab Kampý), Habeþistan, Arakan Mülteci Kampý (Bangladeþ), Pakistan, Keþmir, Tanzanya, Malavi, Nijer, Azerbaycan, Kýrgýzistan, Kazakistan, Moðolistan, Afganistan, Bulgaristan,Batý Trakya , Romanya, Kafkaslar – Çin , Doðu Türkistan,Moritanya,Makedonya için kurban bedelini 260 TL, Türkiye, Filistin,Gazze, Filistin Mülteci Kamplarý (Ürdün, Lübnan, Suriye), Bosna, Irak için ise 480 TL olarak belirledi. Yardýmeli Derneði'nin kurban organizasyonuyla ilgili geniþ bilgi derneðin www.yardimeli.org.tr sitesinden alýnabilir.

DENÝZ FENERÝ DERNEÐÝ

Bu yýl kurbanýný Deniz Feneri Derneði aracýlýðýyla kestirmek isteyenler Türkiye için 490 TL - 270 Dolar - 210 Euro, Yurtdýþý için 240 TL (130 Dolar 105 Euro), Filistin için 600 TL (325 Dolar - 250 Euro), Bosna için 300 TL (170 Dolar - 130 Euro) ödeyecekler. Kurbanýný Deniz Feneri aracýlýðý ile kestirmek isteyenler Deniz Feneri'nin internet sitesinden www.denizfeneri.org.tr baþvuru yapabilir.

KÝMSE YOK MU DERNEÐÝ

Kimse Yok Mu Derneði, yurt içinde her ilde, yurt dýþýnda ise Somali'den Etiyopya'ya, Bosna Hersek'ten Haiti'ye kadar dünyanýn birçok ülkesinde kurban organizasyonu gerçekleþtirecek. yaþatacak. Baðýþ yapmak isteyen hayýrseverler, yurt içinde kurban bedeli olarak 600 lira, Afrika ve Asya için 230, Orta ve Güney Amerika için 260, Ortadoðu ve Balkanlar için 490, Filistin için 830 dolar verecek. Organizasyonla ilgili geniþ bilgi www.kimseyokmu.org.tr sitesinden alýnabilir. Dünya Bülteni

Çevre Bakanlýðý’ndan belediyelere destek

Ç

evre ve Þehircilik Bakanlýðý çevre kirliliðinin önüne geçmek için belediyelere yaptýðý desteði sürdürüyor. Belediyelere 2012 yýlý içerisinde son 9 ayda toplamda 101 milyon 256 bin 621 TL yardýmda bulunuldu. Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar belediyelere yapýlan yardýmýn detaylarýný açýkladý. Bakan Bayraktar, 80 adet atýk su arýtma tesisi projesine 14 milyon 401 bin 922 TL, 311 adet çöp toplama aracý için 35 milyon 765 bin TL, 362 adet çevre kirliliðinin giderilmesi için hazýrlanan projeye 27 milyon 603 bin 362 TL, 63 adet kanalizasyon projesi için 13 milyon 193 bin 587 TL, 17 adet katý atýk tesisi için 9 milyon 786 bin 750 TL, 5 adet müþavirlik için 506 bin lira destek verildi-

ðini bildirdi. Yerel yönetimlere olan desteðin süreceðini aktaran Bayraktar, þunlarý aktardý: "Belediyelere desteðimiz sürecek. Yerel yönetimlerle uyum içerisinde çalýþacaðýz. Biz bakanlýk olarak çevre kirliliðinin önlenmesi ve giderilmesi için üzerimize düþen ne varsa yapmaya hazýrýz. Bakanlýðýmýzca çevre kirliliðinin önlenmesi ve çevre politikalarýnýn etkin uygulanmasý amacýyla çöp toplama aracý, kanalizasyon, atýksu arýtma, katý atýk düzenli depolama ve diðer çevresel altyapý tesislerine çevre katký paylarýndan maddi yardým yapýyoruz. Bisiklet yolu, sokak ve park düzenlemelerine de destek oluyoruz. Ayrýca, akýlcý ve anlamlý projeleri de destekliyoruz.”


10 ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Sima Otomotiv satýþlardan memnun

Renault yine zirvede O

Renault yetkili satýcýsý Sima Otomotiv, OTOPARK Tanýtým Günleri’ne evsahipliði yaptý.

Renault 2 bölümü, ikinci elde güvenilir adres sloganýyla müþterilerinin hizmetinde.

tomobil tutkunlarý tarafýndan ilgiyle takip edilen ‘OTOPARK 5. Tanýtým Günleri’ devam ediyor. Çorum’da otomotiv sektörünün nabzýný tutan Hakimiyet Gazetesi OTOPARK otomobil sayfasý tarafýndan düzenlenen ‘Tanýtým Günleri’ Renault yetkili satýcýsý Sima Otomotiv’in evsahipliðinde gerçekleþti. Dün düzenlenen programa Sima Otomotiv Genel Müdürü Fahri Karakaþ, Renault Satýþ Müdürü Ömer Faruk Özken, Dacia Satýþ Müdürü Ýsmail Hakký Çakar, Sima Oto Kiralama Müdürü Erkan Ebil, Servis Müdürü Atila Ekin, Satýþ Þefi Alper Cengiz, Satýþ Danýþmanlarý Bahattin Uncu, Seda Kavacýklý, Selçuk Bulut, Yasemin Ayar ve Ýkinci El Satýþ Danýþmaný Abdulkadir Arýcý ile Hakimiyet OTOPARK Otomobil Sayfasý Editörü Recep Mebet ile Renault müþterileri katýldý. Düzenlenen programda konuþan Sima Otomotiv Genel Müdürü Fahri Karakaþ, “Renault, binek otomobil pazarýnda açýk ara lider” dedi. 2012 yýlýnýn ilk 8 ayý satýþ rakamlarýna göre Renault’un Çorum ve bölgesinde lider konumda olduðunun altýný çizen Fahri Karakaþ, yenilenen binek ve ticari modellerinin büyük ilgi gördüðünü söyledi. Karakaþ, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: “Renault’un yeni Megane HB, Megane Sport Tourer, Megane Scenic, Fluence, Clio Grande Tour, Symbol, Latitude, Koleos gibi binek modellerinin yaný sýra Yeni Kangoo, Yeni Master ve Trafic gibi ticari modellerini de müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. ‘ÖTV Farký Bizden’ kampanyamýz 1 Ekim’e kadar sürecek. ‘Þimdi al 2013’te öde’ sloganýyla tüm Renault modellerinde cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunuyoruz, üstelik müþterilerimize 20 aya varan sýfýr fazli kredi seçenekleri tanýyoruz. Yeni modellerimizi yakýndan görmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 4. kilometrede hizmet veren Sima Otomotiv’e bekliyoruz.”

Clio 4, Ekim’de Sima’da Dacia Satýþ Müdürü Ýsmail Hakký Çakar, Duster’ýn büyük ilgi gördüðünü söyledi.

R

Satýþ Müdürü Ömer Faruk Özken

enault Satýþ Müdürü Ömer Faruk Özken, yeni Clio 4’ün Ekim ayýnýn ilk haftasýnda Çorum’da satýþa sunulacaðýný açýkladý. Bursa’daki Oyak Renault fabrikasýnda üretilecek olan Clio 4 hakkýnda bilgi veren Satýþ Müdürü Ömer Faruk Özken, “Clio 4, Renault’nun yeni tasarým dilini taþýyan ilk model” dedi. Yenilenen Clio’nun özelliklerinden bahseden Özken, þöyle konuþtu: “Yeni Clio’nun kalite iddiasýnýn yaný sýra bir diðer önemli özelliði de, Renault’nun yeni tasarým dilini taþýyan ilk model olmasý. Eskisinden tamamen farklý bir tasarýma ve profile sahip yeni Clio 4’ün arkaya

Sima Otomotiv Genel Müdürü Fahri Karakaþ

Yeni Clio 4, Ekim ayýnýn ilk haftasýnda Çorum’da satýþa sunulacak. doðru geniþleyen gövdesi dikkat çekiyor. Beþ kapýlý versiyonunda coupe havasý estiren Clio 4, bunu arka kapý kollarýnýn gizlenmiþ olmasýna borçlu. Renault’nun DeZir konseptindeki tasarým unsurlarýný taþýyan burun kýsmýysa, aerodinamikliðin yanýnda ayný zamanda sportif bir görüntü de sunuyor.

DOKUNMATÝK GÖSTERGE PANE-

Clio 4’ün iç mekaný sade ancak bir hayli ilginç tasarýma sahip. Rakiplerinde az rastlanan bir gösterge paneliyle donatýlan aracýn orta konsolunda bulunan multimedya sistemiyse, iPad örnek alýnarak geliþtirilmiþ. Kullanýcýlar, internet baðlantýlý ve dokunma-

tik bu multimedya sistemine, bir otomobil için ilk uygulama maðazasý olan ‘Renault RLink Store’dan farklý çeþitli uygulamalar indirebilecek. Pek çok döþeme rengi ve aksesuvar seçeneði sunacak Clio 4’te kiþiselleþtirmeye uygun donaným alternatifleri de olacak. Araçta yeni üç silindirli 900 cc’lik (90 HP) ve 1.2 lt (120 HP) turbo benzinli motorlarýn yaný sýra 1.5 litrelik 90 HP dizel motor seçenekleri var. Bu motorlarýn bir bölümünde Start&Stop sistemi de yer alacak. Üstelik yeni Clio 4’de LPG seçeneði de olacak. Yeni Clio 4’ü yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ekim’de plazamýza bekliyoruz.”

Renault yetkili servisi Sima Otomotiv, güçlü kadrosuyla müþterilerinin hizmetinde.

Renault’ta servis avantajlarý

Eski dostlara özel kampanya S

ima Otomotiv Servis Müdürü Atila Ekin, 4 yaþ üzeri Renault ve Dacia marka araçlara özel benzersiz bir servis kampanyasý hazýrladýklarýný açýkladý. ‘Eski dostlarýmýzý unutmadýk’ sloganýyla düzenledikleri kampanya hakkýnda bilgi veren Atila Ekin, servis ve bakým hizmetlerinde cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunduklarýný söyledi. Ýlerleyen günlerde baþlayacak kampanyanýn yaný sýra sunduklarý servis hizmetlerinden de bahseden Ekin, ‘Renault’ta Sözümüz Söz’ baþlýklý kalite güvence belgesinin içeriðini anlattý. Hýzlý yanýt, deneme sürüþü, bilgilendirme, müþteri onayý, garanti, araç tahsisi ve avantajlý hizmet gibi baþlýklarýn yer aldýðý kalite anlayýþýnda sürprizlere yer vermediklerinin altýný çizen Ekin, “Renault’unuza en iyi biz bakarýz” dedi. Renault’nun ekonomik ve tescilli yedek parça markasý Motrio’nun kalite, ekonomi ve garanti özellikleriyle büyük ilgi gördüðünü kaydeden Ekin, orijinal yedek parçalarý uygun fiyatlarla sunduklarýnýn altýný çizdi. Renault yetkili servisi Sima Otomotiv, servis hizmetlerinde kalite, müþteri memnuniyeti ve tavsiye oranýyla Türkiye birincisi olduðunu hatýrlatan Ekin, “Tüm Renault ve Dacia kullanýcýlarýný bakým ve onarým için servisimize bekliyoruz” diye konuþtu.

Servis Müdürü Atila Ekin

Sima Otomotiv, ‘Eski dostlarýmýzý unutmadýk’ sloganýyla kampanya düzenledi.

Lastik ve yedek parçada da çeþitli kampanyalarýn bulunduðu belirtildi.

Ekin, araç bakým ve onarým hizmetlerinde kaliteye büyük önem verdiklerinin altýný çizdi.

YARIN: Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv


ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Buhara Kültür ve Gençlik Merkezi’ne kazma Ç

Ýnþaat þantiyesinin ardýndan temel kazýlmaya baþlandý.

önemli hizmetler gerçekleþtirdik. Buharaevler Mahallesi'ne yapýlacak olan Merkez, Çorum ölçeðinde hiçbir belediyenin hayal dahi edemeyeceði güzellikte ve konforda olacak. Merkezin içerisinde kadýnlara yönelik kültür merkezi, zihinsel engelli bireylere yönelik özel eðitim merkezi yer alacak. Buhara Kültür ve Gençlik Merkezimizde gençlere yönelik eðitim, sosyal ve spor ihtiyaçlarýný karþýlayacak bölümler, 220 seyirci kapasiteli basketbol sahasý, 4 hatlý bowling salonu, 274 koltuklu çok amaçlý salon ve 410 m2 sentetik buz pateni, yüzme havuzlarý bulunacak. Son derece modern bir þekilde inþa edilecek olan merkezimiz tüm Çorumlularýn hizmetinde olacak.”

ÝLK

ÇORUM’DA

Karayollarý beðenmedi þirket asfaltý yeniliyor

Ç

evreyolu Binevler Kavþaðý alt geçiþi çift yönlü olarak trafiðe kapatýldý. Geçtiðimiz günlerde baþlayan çalýþmalar kapsamýnda kavþaðýn asfalt zeminde düzenleme yapýlýrken trafik akýþýnýn yan yollardan saðlandýðý bildirildi.

KARAYOLLAR I ASFALTI BEÐENMEMÝÞ

Karayollarý, Binevler Kavþaðý’nýn son asfaltýný beðenmemiþ.

Edinilen bilgilere göre, Karayollarý Bölge Müdürlüðü inþaasý yýlan hikayesine dönen Binevler Kavþaðý’nýn son asfaltýný beðenmemiþ. Kamuoyu baskýsý nedeniyle aceleye getirilen asfaltta açýlýþ sonrasý bazý izler oluþmuþ. Asfaltý yenilenen yolun haftasonuna kadar trafiðe açýlmasý bekleniyor.

Asfaltý yenilenen yolun haftasonuna kadar trafiðe açýlacaðý belirtildi.

Okul idaresinden þikâyetçi

Ç

Mahalle sakinleri, yolu kapatan evin yýkýlmasýný istiyor.

Vatandaþlar ise “Fuhuþ yuvasý ve tinercilerin mekaný haline gelen bu evin yýkýlmasýný istiyoruz” diye konuþtular.

orum’da bir öðrenci velisi, çocuðunu kaydettirmek için götürdüðü okul idarecisinin sözlü saldýrýsýna uðradýðýný ve tehdit edildiðini iddia etti. Zekeriya Çöl isimli öðrenci velisi, 4,5 yaþýndaki çocuðunu anasýnýfýna kaydettirmek için mahallesindeki ilköðretim okuluna müracat ettiðini söyledi. Çocuðunun öðlenci olmasýný isteyen veli, aldýðý olumsuz cevap üzerine kayýttan vazgeçtiðini kaydetti. Aradan iki gün geçtikten sonra ayný okuldan bir öðretmenin önerisi üzerine tekrar okul idaresiyle görüþmeye giden Çöl, müdür yardýmcýsýnýn sözlü saldýrýsýna uðradýðýný öne sürdü. Baþka velilerin de bulunduðu ortamda müdür yardýmcýsýnýn kendisine yüksek sesle hitap ederek küçük düþür-

düðünü belirten Çöl, karþýlaþtýðý haksýzlýk karþýsýnda þaþkýna döndüðünü söyledi. Kendisini odadan kovan müdür yardýmcýsýnýn okuldan dýþarý zorla çýkarmaya çalýþtýðýný ve polis çaðýrdýðýný anlatan Çöl, bir baþka müdür yardýmcýsýnýn da, “Bu mahallede oturuyorsan senin çocuðun iki gün sonra yine bize gelmeyecek mi?” diye tehdit ettiðini savundu. Karþýlaþtýðý tutum ve davranýþ nedeniyle

Zekeriya Çöl

haksýzlýða uðradýðýný belirten Çöl, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’ne konuyla ilgili þikâyette bulunduðunu kaydetti. Çöl, “Baþka velilerin de bu tür haksýzlýklara uð-

ramamasý için baþýmdan geçen hadiseyi kamuoyuyla paylaþmak istedim. Umarým, hiçbir veli bu tür hadiselerle karþýlaþmaz.” diye konuþtu.

YOZGAT'DAKÝ ÖZEL ÞÝFA HASTANESÝ’NDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

RADYOLOJÝ TEKNÝKERÝ ve TEKNÝSYENÝ, ANESTEZÝ TEKNÝKERÝ ve TEKNÝSYENÝ, HEMÞÝRE (Ç.HAK:2981)

uharaevler Mahallesi ile Ulukavak Mahallesi’nde bulunan iki ayrý metruk ev hakkýnda þikayette bulunuldu. Haber merkezimizi telefonla arayarak konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek çözüm istediler. Buharaevler Mahallesi Ýbrahim Çayýrý 24. Sokak giriþini kapatan 10. Sokak numara 19’daki boþ gecekondunun yýkýlmasýný isteyen vatandaþlar, “Yolumuzun bir an önce açýlmasýný talep ediyoruz” diye konuþtular. Ulukavak Mahallesi Çiftlik Çayýrý 31. Sokak numara 6’da bulunan metruk evden dert yanan vatandaþlar ise “Fuhuþ yuvasý ve tinercilerin mekaný haline gelen bu evin yýkýlmasýný istiyoruz” dediler.

Binevler Kavþaðý’nda çalýþma Asfalt zeminde düzenleme yapýlýrken trafik akýþýnýn yan yollardan saðlandýðý bildirildi.

BÝR

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Buharaevler Mahallesi'nde yapýlacak olan Buhara Kültür ve Gençlik Merkezi'nin Çorum'da ilklerin de merkezi olacaðýný söyledi. Ýhalesi yapýlan merkezde Çorum'da ilk kez Buz Pateni Pisti kurulacaðýný belirten Baþkan Külcü, "Sentetik Buz Pateni pisti 410 m2'lik bir alanda hizmet verecek. Merkeze gelen haným kardeþlerimiz, gençlerimiz ve çocuklarýmýz bu hizmetlerden istifade edebilecek. Sadece büyük þehirlerde bulunan buz pisti artýk Çorumlu hemþehrilerimize de hizmet verecek." diye konuþtu.

Mahalleliler bu evlerden þikâyetçi

Buhara Kültür ve Gençlik Merkezi inþaasý için çalýþmalar baþladý.

B

orum Belediyesi Buhara Kültür ve Gençlik Merkezi inþaasý için çalýþmalar baþladý. Buharaevler Mahallesi Perþembe Pazarý yanýnda kurulan þantiyenin ardýndan temel kazýlmaya baþlandý. Ýki ayrý binadan oluþan projenin hayata geçmesiyle birlikte Çorum’un ilk buz pateni pisti de hizmete sunulacak. Yaklaþýk 12 milyon TL’ye mâl olmasý planlanan proje, Çorum Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanýndaki iddialý çalýþmalarý arasýnda yer alýyor. Birçok belediyenin rüyasýný süsleyen proje hakkýnda daha önce açýklamalarda bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, þu bilgileri vermiþti: “Çorum Belediyesi, sosyal belediyecilik alanýnda yaptýðý çalýþmalarla hep örnek alýnan bir belediye oldu. Buhara Kültür ve Gençlik Merkezi ile bu alandaki çalýþmalar taçlanacak. Kadýn Kültür Merkezi, Aile Eðitim Merkezi ve Necip Fazýl Gençlik Merkezi'nin açýlmasý ile gençlere, kadýnlara ve çocuklara yönelik çok

ALINACAKTIR ÝRTÝBAT TEL: 0 507 698 66 04 NOT: LOJMAN MEVCUTTUR.


12 ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Bað-Kur emeklisi toplu para alacak

B

Yenigün, Evlüce Otomotiv’i ziyaret edecek Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Çorum Ford Evlüce Otomotiv’i ziyaret edecek. Ziyaret, 28 Eylül 2012 Cuma günü 15.00’de Ankara Yolu 7. Km’de hizmet veren Evlüce Otomotiv’de gerçekleþecek.

asamak maðduru' olarak bilinen 6 bin 500 Bað-Kur emeklisine 15 bin ile 20 bin lira arasýnda toplu ödeme baþladý. Ödemeler maaþla yapýlacak. Kamuoyunda 'basamak maðduru' olarak bilinen 6 bin 500 Bað-Kur emeklisine 15 bin ile 20 bin lira arasýnda toplu ödeme baþladý. Satýn aldýklarý basamaklar ödenmeyen esnaf emeklileri, hesaplarýndan toplu para çekecek. 81 ilde girilen dosyalardan iþlemleri tamamlananlara bu ayýn 27-28-29'undaki maaþdöneminde ödeme yapýlacak. Basamak sýkýntýsý 9 yýl önceye

Hakaret filmine eriþim engellenecek

AB

‘Binalarda Isýnma ve Isý Yalýtýmý’ konulu seminer düzenlenecek.

dayanýyor. 2003'te çýkarýlan 4956 sayýlý kanun ile Bað-Kur'lulara basamak satýn alma hakký verildi. Esnaflar peþin prim ödemesi yaparak maaþlarýný yükseltti. Ancak maaþlarýnýn hesaplanmasýnda yatýrdýklarý prim kadar bir artýþ olmadý. Basamak satýn alan Bað-Kur'lular konuyu mahkemeye taþýdý. Mahkeme, hesaplamalarýn yeniden yapýlmasý yönünde karar aldý. SGK da, mahkemelerin örnek kararlarý üzerine, basamak satýn alan tüm BaðKur'lularýn maaþlarýný yeniden hesaplama ve geriye dönük ödeme yapma kararý verdi.

Bakaný Baðýþ, Peygamber Efendimize hakaret eden filme eriþimin durdurulmasý için giriþimlerin baþladýðýný söyledi ABD'de çekilen ve Peygamber Efendimiz'e hakaret eden Müslümanlarýn Masumiyeti isimli filmin eriþiminin engellenmesi için Türkiye giriþim baþlattý. TRT Türk'te yayýnlanan Haberdar Programý'na katýlan AB Bakaný Egemen Baðýþ, Amerika'da çekilen ve fragmaný YouTube'da yayýnlanan Hz. Muhammede hakaret içeren filme iliþkin sorularý cevapladý. Egemen Baðýþ, Ýslam dünyasýn-

da protestolara neden olan Müslümanlarýn Masumiyeti adlý filme erimiþin yasaklanmasý için çalýþma baþlatýldýðýný açýkladý. Skandal filmi, "paçavra" olarak nitelendiren Baðýþ, "film ne kadar iðrençse, elçilikleri basmak diplomatlarý öldürmek de o kadar yanlýþ " ifadesini kullandý. Baðýþ, "Paçavraya ulaþým ile ilgili teknik çalýþmalar baþladý. Baþbakan'ýn (Ulaþtýrma Bakaný'na) talimatý ile bu filme ulaþým ile ilgili çalýþmalar yapýldý" dedi. Dünya Bülteni

TÜTEV’de seminer

Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi, ‘Binalarda Isýnma ve Isý Yalýtýmý’ konulu seminer düzenleyecek. Isý yalýtýmý ile ilgili temel bilgilerin verilmesi ve ýsý yalýtýmýnýn getirileri ile saðlanan ekonomi ile ilgili bilgilerin verileceði semineri Ýzoder Yetkilisi Teknik Uzman Güneþ Yüzügür verecek. Seminer, bugün saat: 19:45’de TÜTEV konferans salonunda gerçekleþtirilecek.

Tanýtým amaçlý basýn toplantýsý yapýlacak

Hitit Üniversitesi’ne tahsisli alanýn rekreasyon amaçlý, sýklýk bakým çalýþmasý ile Sýklýk Mevkiinde ormanlara yapýlacak bakým çalýþmasýnýn tanýtýmý yapýlacak. Tanýtým amaçlý yapýlacak basýn toplantýsý yarýn saat 11:00’de gerçekleþtirilecek.

Alkollü sürücü hakkýnda iþlem

Sungurlu’da alkollü olarak çýkan sürücü hakkýnda iþlem yapýldý. Sunguroðlu Mahallesi’nde yapýlan kontrollerde A.C. isimli sürücünün 187 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafiði tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý. Osmancýk’ta Küçük Sanayi Sitesi’nde yapýlan kontrolde ise O.T. isimli sürücünün 106 promil alkollü olduðu tespit edildi.

Liseyi bitiren 1 milyon gence SGK sürprizi 1

Ocak 1988 ve sonrasý doðumlu liseyi bitirip üniversiteye hazýrlanan 1 milyon 154 bin 595 gence genel saðlýk sigorta prim borcu çýkarýldý Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda 1 Ocak 1988 ve sonrasý doðumlu liseyi bitirip üniversiteye hazýrlanan 1 milyon 154 bin 595 gence genel saðlýk sigorta prim borcu çýkarýldý. Uygulamaya göre okumayanlar 18 yaþ, orta öðrenimdekiler 20, üniversitedekiler de 25 yaþýndan sonra ailelerin sigorta kapsamýndan çýkýyor. Bugün Gazetesi'nin haberine göre 1 Ocak 1988 ve sonrasý doðumlu liseyi bitirip üniversiteye hazýrlanan 1 milyon 154 bin 595 gence genel saðlýk sigorta primi borcu çýkarýldý. Gençlerin primlerinin en düþük miktardan ödenmesi halinde devletin kasasýna ayda 40.4 milyon lira girecek. Yýlbaþýnda baþlayan zorunlu Genel Saðlýk Sigortasý (GSS) uygu-

lamasýnda çarpýcý sonuçlar çýktý. Ailelerin en çok merak ettiði liseyi bitiren ve üniversiteye hazýrlanan gençlerle ilgili sorun rakamlara da yansýdý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'in Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ýn gelir testine iliþkin yazýlý soru önergesini verdiði cevapta, genel saðlýk sigorta (GSS) prim borcunun 1 Ocak 1988 ve sonrasý doðumlularý kapsadýðýný belirtti. Çelik'in verdiði bilgiye göre, herhangi bir okulda okumayanlar 18 yaþýný, orta öðrenim görmesi halinde 20 yaþýný, yükseköðrenim görmesi halinde 25 yaþýný doldurmamýþ evli olmayan çocuklar ile yaþýna bakýlmaksýzýn malul olduðu tespit edilen evli olmayan çocuklar genel saðlýk sigortalýsýnýn bakmakla yükümlü olduðu kiþi olarak sayýlýyor.

EN DÜÞÜK 35 LÝRA

Bu çerçevede kendilerine prim borcu çýkarýlan genç sayýsý 1

milyon 154 bin 595 kiþi olarak tespit edildi. Birçok ülkenin nüfusundan fazla olan bu kiþiler içerisinde 35, 102 ve 212 lira borç çýkarýlanlar bulunuyor. Bu kiþiler, hastanelerde tedavi olabilmek için en düþük GSS prim miktar olan 35 lira ödemeleri halinde devletin kasasýna aylýk 40 milyon 410 bin 285 lira para girecek.

2 MÝLYON KÝÞÝ TEST YAPTIRMADI

Bu arada Çelik'in verdiði bilgiye göre, 9 milyon 300 bin yeþil kartlý, 1 milyon 700 bin hiçbir sigorta kaydý olmayan, toplamda ise 10 milyon kiþiyi ilgilendiren GSS kapsamýnda 1 milyon 989 bin kiþinin de gelir testi yaptýrmadýðý ortaya çýktý. Bu kiþilerden verilen süre içinde baþvurmayanlara asgari ücretin iki katý gelirleri olduðu muamelesi yapýlýyor. Her ay için 212 lira ceza kesiliyor. Ancak gelir testi için yýlsonuna kadar hala zaman bulunuyor. Dünya Bülteni

Sigara ameliyatta baþarýyý 11 kat düþürüyor B

Enerji kesintisi

Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum ili merkez ilçe Karahisar grup enerji nakil hattýnda yapýlacak olan bakým onarým çalýþmalarý sebebiyle enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn 09:00-18:00 saatleri arasýnda Güveçli köyü, Ataköy, Karahisar köylerinde elektrik kesintisi yaþanacak.

1 milyon 154 bin 595 gence genel saðlýk sigorta prim borcu çýkarýldý

ABD'de yapýlan araþtýrma, içerisinde fitosteroller bulunan ay çekirdeðinin kolesterolü azalttýðýný ortaya koydu.

Ay çekirdeði kolesterole iyi geliyor

A

BD'de yapýlan araþtýrma, içerisinde fitosteroller bulunan ay çekirdeðinin kolesterolü azalttýðýný ortaya koydu. Fitosteroller kimyasal yapýsý kolesterole çok benzeyen ve beslenme düzeninde yeterli miktarda alýndýðýnda, kan kolesterolü düzeyini azalttýðýna, baðýþýklýðý güçlendirdiðine ve belirli kanser türleri riskini azalttýðýna inanýlan, bitkilerde bulunan bileþikler olarak biliniyor. ABD'de yapýlan bir araþtýrmada fitosterollerin yararlý etkileri o kadar güçlü ki, yaðlý tohumlardan çýkarýlarak, kolesterol düþürücü “gýdalar” olarak pazarlanan “tereyaðý” muadili ürünler gibi iþlenmiþ gýdalara ekleniyor. Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayýmlanan bir araþtýrmada, araþtýrmacýlar Amerika Birleþik Devletleri'nde yaygýn olarak tüketilen kabuklu yemiþler ve to-

humlarda ne kadar fitosterol bulunduðunu gösterdi. Atýþtýrmalýk olarak tüketilen kabuklu yemiþler ve tohumlarýn arasýnda, ay çekirdeði ve þamfýstýðýnýn fitosteroller açýsýndan en zengin olduðu görülürken (270289 mg/100 g), bunlarý kabak çekirdeði izliyordu (265 mg/100 g). National Sunflower Association (Ulusal Ayçiçeði Derneði/NSA)'da elde edilen bilgilere göre, Ay çekirdeði yýlýn her döneminde marketlerde farklý markalar altýnda satýþa sunuluyor. Türkiye'deki ay çekirdekleri genellikle kabuklu þekilde, hem açýk hem de paketli olarak satýlýyor. Uzmanlar açýk kuruyemiþler konusunda ise uyarýyor. Ay çekirdeðinin azami tazelikte olduðundan emin olmak gerekiyor. Uzmanlar kabuklu çekirdek satýn alýrken, renginin sarýmsý olmasýndan kaçýnýlmasý gerektiðini belirterek, bu ürünlerin büyük olasýlýkla bayat olduðunu ifade ediyor.

Ayrýldýðý arkadaþýný rahatsýz etti

A

yrýldýðý arkadaþýný telefonla rahatsýz eden genç hakkýnda iþlem yapýldý. Bahçelievler Mahallesi Çamlý-

bel Sokak’ta meydana gelen olayda, M.A. bir süre arkadaþlýk edip ayrýldýðý M.Ö. kendisini telefonla rahatsýz edince M.Ö.’den þikâyetçi oldu. Ýfadesi alýnan M.Ö. daha sonra ser-

ilimsel araþtýrmalar, sigaranýn orta kulak iltihabý ameliyatý olan hastalarda baþarýyý 11 kat düþürdüðünü ortaya çýkardý Yapýlan bilimsel araþtýrmalar, sigaranýn orta kulak iltihabý sebebiyle ameliyat edilen hastalarda baþarýyý 11 kat düþürdüðü ortaya çýktý. Ýzmir Kâtip Çelebi Atatürk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kulak Burun Boðaz Eðitim Sorumlusu Doç. Dr. Kazým Önal, sigaranýn ameliyat baþarýsýný ve yara iyileþmesini olumsuz etkilediðini, pansuman sayýsýný ve süresini uzattýðýný, bu sebeplerden dolayý hem hastanýn hem de devletin fazla harcama yaptýðýný bilimsel araþtýrmalarla kanýtladýklarýný söyledi. Yaptýklarý iki bilimsel çalýþmada, orta kulak iltihabý sebebiyle ameliyat ettikleri hastalarda sigaranýn baþarýyý 11 kat düþürdüðünü ispat ettiklerini belirten Önal, "Sigara içen vatandaþlarýmýzýn orta kulak ameliyatlarý baþarýsýz geçmek-

Bilimsel araþtýrmalar, sigaranýn orta kulak iltihabý ameliyatlarýnda baþarýyý düþürdüðü belirtildi. te, yani bir yerde bu hastalar boþ yere ameliyat olmakta ve risk almaktadýr." dedi. Sigaranýn kulak ameliyatlarýnda iltihap sürecini arttýrdýðýný belirten Doç. Dr. Önal, damarlarý týkayarak oksijen taþýma kapasitesini azalttýðýný, dolayýsýyla beslenmeyi bozarak baþarýyý düþürdüðünü söyledi. Çalýþmasýnýn orijinal araþtýrma kategorisinde bilimsel olarak dünyaca saygýn dergilerde yayým-

landýðýný ifade ederek, "Vücudumuzdaki bütün sistemleri olumsuz etkileyen sigara, ömrümüzü de ortalama 18 yýl kýsaltmaktadýr. Bize baþvuran sigara kullanýcýsý hastalarýmýza olumsuz etkilerini anlattýðýmýz, hattâ ölüme sebep olabileceðini söylediðimizde bazýlarý, 'Hepimiz nasýlsa öleceðiz.' diyor ancak sigara kullanan hastalarýmýz, maalesef bu sürecin hem kendileri hem de yakýn-

larý için ne kadar üzücü, yýpratýcý ve acýlý geçtiðini bilmiyor. Biz hekimler, bu acýlý süreci hastalarýmýzla birlikte defalarca yaþadýðýmýz için uyarmak zorundayýz. Baþarýsýz geçen bir ameliyattan sonra hastalarýn, sadece hekimler yerine sigara kullandýklarý için kendilerini de suçlamasý daha doðru olacaktýr. Bu nedenle sigaranýn oluþturduðu tehlikeyi herkes idrak ederek, bu kötü alýþkanlýklarýna bir an önce son vermelidirler." þek-

Suriye'de 1,5 milyon insan açlýkla karþý karþýya Y

ardýma ihtiyaç duyan Suriyelilerin son aylarda 5 kat artýþ gösterdiði, 1,5 milyon kiþinin açlýkla karþý karþýya olduðu bildirildi, Her geçen gün onlarca insanýn hayatýný kaybettiði Suriye'de, yaklaþan kýþ þartlarý ve þiddetini artýran çatýþmalar nedeniyle, açlýk tehlikesi sýnýrýndaki insan sayýsýnýn arttýðý kaydedildi. Dünya Gýda Prog-

ramý Müdürlüðü'nden konu ile ilgili yapýlan açýklamada, 1.5 milyon Suriyelinin açlýk tehlikesiyle karþý karþýya olduðu belirtildi. Yardýma ihtiyaç duyan Suriyelilerin son aylarda 5 kat artýþ gösterdiði, Dünya Gýda Programý'nýn açlýk sýnýrýnda bulunan Suriyelilerden sadece yarýsýnýn ihtiyacýný karþýlayabildiði, çatýþmalar sebebiyle zor du-

rumdaki halka ulaþmanýn mümkün olmadýðý bildirildi. Suriyeli mültecilerin gýda ihtiyacýný gidermek için 60 milyon dolara acilen ihtiyaç duyulduðunu açýklayan Dünya Gýda Programý yetkilisi, uluslararasý arenaya yardým için çaðrýda bulundu. Öte yandan Suriye'deki çatýþmalarda yaralanan ve ölenlerin sa-

yýsý her geçen gün daha da artýyor. Suriye Ýnsan Haklarý Kuruluþu dün 12'si çocuk 9'u kadýn 127 kiþinin hayatýný kaybettiðini duyurdu. Önceki gün Þam'ýn Mugdamiye Köyü'nde, Esad askerleri tarafýndan bir kiþinin insanlarýn önünde kurþuna dizildiðinin görüntülendiði belirtildi. Dünya Bülteni


ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 10 - Zil Ka’de: 1433

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:13 Eylül 1428 Hýzýr: 144

26

2012

EYÜL

HATIRLATMA: VERGÝ Damga, KDV ve Muhtasar vergileri ödenecek.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.54 06.21 12.40 16.03 18.47 20.06

AÐIR HASTA BAKIMI lüm hastalýðýna yakalanan hastanýn; yataðý, çarþafý ve çamaþýrlarý temiz olmalýdýr. Sýk sýk Ö deðiþtirmelidir. Çünkü, temizliðin kalbe ve ruha büyük tesiri vardýr. Ölüm ânýnda ise, kalbin ve ruhun temiz olmasý, baþka zamanlardan daha mühimdir. Aðýr hastalarýn; evde, ailesinin ve salih kimselerin yanýnda Kur'ân-ý kerîm okuyarak ve Kelime-i þehâdet telkîn ederek can vermesine çok uðraþmalýdýr. Hastalýkta; iman, itikâd bilgileri çok konuþulmalýdýr. Cenâb-ý Hakkýn rahmetinin bol olduðunu gösteren menkýbeler söylenmeli, günahlarýn, Allahü teâlânýn merhameti yanýnda hiç olduklarý hatýrlatýlmalýdýr. Af ve maðfiret ümidi çok olmalýdýr. Sýhhatli iken kalbini Allahü teâlânýn sevgisi ile doldurmalý, Kelime-i tevhîdi çok söylemelidir. Dinin emirlerini yapmaya dikkat etmelidir. Vasiyet etmeli veya yazmalýdýr. Ziyaretçiler, hasta yanýnda çok oturmamalýdýr. Sevdiði insanlar olsa da, çabuk kalkmalýdýr. Aðýr hastanýn yanýna kimseyi sokmamak yanlýþtýr. Salih kimseler gidip, bir Ýhlâs veya Yâsîn-i Þerîf okuyacak kadar oturmalýdýr.

LU

SAÐLIK - SAÐLIKLI YAÞAMANIN YO-

Yaþlanmak henüz kesin olarak durdurulamýyor, ancak ertelemek mümkün. “Az yiyin!”, “Neþeli olun!” ve “Düzenli egzersiz yapýn!” tavsiyesinde bulunan uzmanlar, saðlýklý yaþamak için bu kurallarýn altýn niteliðinde olduðunu belirtiyor. Saðlýklý olmanýn ve genç görünmek için yapýlmasý gereken en önemli uygulamanýn kalori kýsýtlamasý olduðu ve insanlarýn günlük 1000-1500 kaloriyi aþmamalarý gerektiði belirtiliyor. Aksi hâlde kaloriyi yað olarak biriktirmek ve yaþlanmaya sebep olmak kaçýnýlmaz hâle geliyor. Yapýlan deneyler, yüzde 30-40 oranýnda kalori kýsýtlamasýna gidilmesinin hayvanlarýn hayat süresini % 100’e varan oranda artýrdýðýný gösteriyor. Kalori kýsýtlamasýnýn diyet olmadýðýný belirten uzmanlar, “Herþeyi yiyeceksiniz ama çok az yiyeceksiniz.” uyarýlarýnda bulunuyor.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

Ergenlerde ve gençlerde madde baðýmlýlýðý artýyor

M

adde baðýmlýlýðý, Türkiye'de ve dünyada artýþ gös-okulda baþarýnýn giderek düþmesi, okul devamsýzlýteren bir sorundur. Sigara, alkol ve diðer maddelere ‘Bir nefes sýhhat’ ðý, baðýmlý olma riski özellikle gençlerde hýzla artmaktadýr. -sosyal iliþkilerde reddedilmeye ve terk edilmeye Baðýmlýlarýn sayýsý artmakla birlikte, yaþ ortalamalarý da aþýrý hassasiyet. giderek düþmektedir. Mesela sigara kullanýmý okul çaðý Baðýmlýlýðýn en sýk görülen nedeni? çocuklarýmýzda 11 yaþlarýna, diðer maddeleri kullanma Baðýmlýlýðýn en sýk görülen nedeni ailelerin iletiþimalýþkanlýðý ise ne yazýk ki 13-14 yaþlarýna kadar inmiþtir. deki eksikleridir. Ailelerin bazý konulardaki yanlýþ tutumBu olumsuz sonuçlarý nedeniyle geleceðimizi tehdit eden larý çocuklarýn farklý arkadaþ çevrelerine girmesine neden bir hale gelmiþtir. olur. Buradaki merak, özenti, farklý olma isteði madde Uyuþturucu maddeler arasýnda esrar, kokain, eroin kullanýmýný tetikler. Sevgi ihtiyacý nedeniyle bir gruba ait ve uyuþturucu haplar en yaygýn olanlardýr. Uçucu maddeolmak ister ve hayýr diyemediði için grup ne yapýyorsa o ler kapsamýna girenler ise tiner, yapýþtýrýcý ve çözücü türü da aynýsýný yapar. maddelerdir. Uçucu maddelerin satýþýnýn serbest, ulaþýlAile içinde þiddetin olmasý, sýk sýk gerginlik yaþanmasýnýn kolay olmasý nedeniyle kullanýmý daha hýzlý art- Dr. Timur Harzadýn, www.psikolojiktera masý, ailenin parçalanmýþ olmasý gibi durumlar nedeniyle mýþtýr. Türkiye de ortaöðrenimde uçucu madde kullaným pi.com ebeveynler çocukla duygusal açýdan yeterince ilgilenip taoraný %5,1 ve yaþam boyu en az bir kez uçucu madde Sorularýnýz için: kip edemezler. Çocuklar bu durumda kendilerini dýþlankullanýmý ise %8,8'dir. birnefessihhat@hot mýþ ve yalnýz býrakýlmýþ olarak hissederler. Hatta birçok Madde baðýmlýlýðý kriterleri nelerdir? mail.com çocuk aile içindeki geçimsizlikten kendilerini sorumlu tut-Ayný miktarda madde kullanýldýðý halde etkisi gidemakta ve suçluluk duymaktadýr. rek azalýr, Bu durumdaki çocuklar zamanla ebeveynine yoðun öfke du-kullanýlan madde miktarý zaman içinde artar, yarlar, kendilerini duygusal açýdan izole ederek yaþamaya baþlarlar. -madde alýnmadýðý durumda yoksunluk belirtileri görülür, Bu çocuklar sýklýkla kendisini yalnýz ve mutsuz hissederler. Duygusal açýdan anlaþýlamadýðýný düþünürler ve arkadaþlarýyla dertleþme-kiþi bir süre sonra maddeyi býrakmak ister ama býrakamaz, yi, onlarla vakit geçirmeyi ailesine tercih ederler. Tercih ettiði arka-maddeyi temin edebilmek, kullanmak için veya etkilerinden daþlar ise özellikle kendisi gibi aile içi sorunu olanlardýr. kurtulmak için çok fazla vakit harcar, Bu kiþiler giderek alkol ve madde kullanýmýnýn yaygýn olduðu -madde kullanýmý yüzünden kiþinin fiziksel, toplumsal, mesortamlarda eðlenmeye baþlar. Baþlangýçtaki sigara ve alkol deneleki faaliyetlere ayýrdýðý vakit azalýr. meleri bir süre sonra alýþkanlýða dönüþür. Zamanla sigara ve alkolBaðýmlýlýðýn bireysel ve toplumsal açýdan zararlarý nelerdir? le yetinmez, madde kullanýmýný dener. Yapýlan bir araþtýrma sonucunda anne ve babanýn çocuðunun madde baðýmlýsý olduðunu 2 yýl Ýnsaný, insan yapan en önemli þey akýldýr. Uyuþturucu maddesonra fark ettiði görülmüþtür. ler baþlangýçta keyif vermekte, ancak bu arada beyin hücrelerini öldürerek sizin aklýnýzý kullanmanýzý engellemektedir. Vücuda giren Köyden kente, doðudan batýya göç eden ailelerin ergen çocuk1 gram eroinin, beyindeki 1 milyon hücreyi öldürdüðü tespit edillarý, modern hayat þartlarýna uyum gösteremeyebilir ve bu yüzden miþtir. Beyin görüntüleme çalýþmalarýnda bu kiþilerin beyninin saðmadde kullanabilir. Özellikle büyük þehirlerde sokakta yaþayan çolýklý kiþilere kýyasla giderek küçüldüðü görülmüþtür. Bu maddeler cuklar, hem çevresel açýdan hem de içinde bulunduklarý depresif zihni ve bedeni esir etmekte, baþlangýçtaki keyif duygusu, sadece ruh hali açýsýndan madde suistimaline yüksek oranda yatkýndýrlar. bir kullanýmda bile baðýmlýlýða dönüþebilmektedir. Aileler ne yapabilir? En önemli zararý olan beyin hücrelerini yok etmesi zamanla Madde kullanan gençler, ya ihmal edilmiþ ya da aile tarafýnçok ciddi zararlara sebep olur. Baþlangýçta geliþen mutsuzluk, sýdan aþýrý koruyucu davranýlmýþ kiþilerdir. Problem ile henüz karþýkýntý hissini çoðu kimse fark etmez. Sürekli madde kullanan bir kilaþmadan engellenen ya da karþýlaþtýðýnda kendisi yerine aile taraþinin konsantrasyonu, öðrenmesi ve okul baþarýsý zaman içerisinde fýndan problemi çözülen çocuklarda bazý duygusal eksiklikler oldüþer. Üniversitede istediði bölümü kazanabilecek seviyedeki bir maktadýr. Bunun sonucunda kendisini bir birey gibi deðil, ailenin öðrencinin bu hayali, kýsa bir sürede yok olur. Çünkü artýk bu sýnabir uzantýsý veya bir eþyasý gibi hisseder. Yetiþkinlik hayatýnda da vý baþarabilecek zihinsel kapasitesi kalmamýþtýr. 3-4 yýl içinde akýl bu duygusal yetersizlik giderek yoðunlaþýr. hastalýklarý ve daha sonra bunama geliþebilir. Dersleri zayýf olan, ailesinin sürekli nasihat verdiði ve aþaðýEðer kiþi maddeyi bir seferde yüksek miktarda alýrsa, yüksek ladýðý çocuklar sýkýntýsýný azaltmak için madde kullanýmýna yöneledüzeyde madde kullanýmýna baðlý olarak zehirlenme ve ölüm görübilir. Çocuðun maddeye baþlamasý 1 günde olmamaktadýr. Bunun lebilir. Bunun dýþýnda kan ve cinsel yolla bulaþan enfeksiyon hastabir süreci vardýr. Baðýmlýlýk ilk olarak duygusal yalnýzlýk ve deðerlýklarý görülebilir. Örneðin AIDS virüsü, hepatit B ve hepatit C. sizlik duygusu ile baþlar. Sigara kullanmak madde baðýmlýlýðý mýdýr? Öncelikle ailelerin çocuklar için güvenli liman olmasý gerekir. Önceki yýllarda ülkemizde sigara kullanýmýna ne yazýk ki bir Anne babanýn kendi ruhsal problemlerini fark etmesi, bunlardan baðýmlýlýk gözü ile bakýlmamaktaydý. Bu yüzden de sigara kullakurtulmaya çalýþmasý ve çocuklarýna saðlýklý bir model olmasý da nanlarýn çoðu kendilerini madde baðýmlýsý olarak kabul etmemekson derece önemlidir. Sigara ve alkol kullanan bir anne babanýn, teydi. Ancak artýk günümüzde bu düþünce hýzla deðiþmiþ ve sigara ile yapýlan mücadeleler umut vermiþtir. bunlarýn zararlý olduðunu ve kullanmamasý gerektiðini çocuðuna söylemesi genellikle pek fazla iþe yaramaz. Çünkü çocuk, sizin ne Sigara günümüzde, uyuþturucu maddelerin en sýk kullanýlanýdediðinize deðil ne yaptýðýnýza bakar. dýr. Yapýlan araþtýrmalar, sigara kullanýcýlarýnýn diðer uyuþturucu ve alkol baðýmlýlýðýna hiç sigara kullanmayanlara göre daha yatkýn olÇocuklarýn problemlere karþý baþa çýkmayý öðrenmesi gerekir. duklarýný göstermektedir. Bu yetiyi güçlendirmek için yaþýna göre uyumlu bir þekilde sorumGençlerdeki yoðun stres ve depresyon madde kullanýmýna iteluluklarýn dozu giderek artýrýlýr. Problemlerin nasýl çözülebileceði bilir. hakkýnda tartýþmalar yapýlabilir. Evdeki aile toplantýlarýna çocuklar da dahil edilmeli ve böylece problem çözme becerisi kazandýrýlmaBu duruma özgü baþlýca özellikler þunlardýr: lýdýr. -Devamlý olarak olumsuz ve isyankarca davranýþlar, Ayný dili konuþanlar deðil, ayný duygularý paylaþanlar daha -çabuk sinirlenme, saðlýklý iletiþim kurabilmektedir. Sevgi en önemli iletiþim dilidir. -öz bakýmýna dikkat etmeme, içe kapanma, Sevgi ateþ gibidir ilgilenmezseniz zamanla size karþý söner. Çocuk -aileden uzak durma çok uzun süreler odaya kapanma, da sevgi veren ve madde kullanan baþka insanlara yönelir.

Kamyoncu lokantalarý kalbe zarar U

zun yol þoförlerinin hareketsiz yaþamý ve yað içeriði yüksek beslenme kültürü, kalp hastalýðý riskini artýrýyor. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Týp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Abdurrahman Oðuzhan, her yýl binlerce insanýn ölümüne, binlercesinin de yaralanmasýna neden olan trafik kazalarýnýn önemli bir halk saðlýðý sorunu olduðunu ifade ederek, kazalarýn nedenlerinden birinin de aracý

kullanan kiþilerin saðlýk durumundaki bozulma olduðunu söyledi. Oðuzhan, uzun yol þoförlerinin direksiyon baþýnda olmalarý nedeniyle hareketsiz yaþam sürdüklerini, çok sigara içtiklerini ve kötü beslendiklerini belirterek, ''Kamyoncu lokantalarýndaki yað içeriði yüksek beslenme kültürü, kandaki kolesterolün yükselmesine neden olabiliyor. Yüksek kolesterol de damar týkanýklýðý için ciddi bir risk fak-

bir, 40 yaþ üzerinde 2 yýlda bir periyodik olarak kontrol edilmeleri gerektiðini bildirdiklerini söyledi. Kaynak: AA

Kadir Yüktaþýr

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

ALAKASIZLAR

1- Tapu Müdürlüðü'nden emekli, Nilüfer, Sami ve Güleser EMÝROÐLU'nun babalarý; Ýhsan KÜRELÝ EMÝROÐLU. 2- Atçalý Köyü'nden, Ýsmail DAÐLI'nýn eþi, Hasan, Hüseyin ve Fatma DAÐLI'nýn anneleri; Emine DAÐLI. 3- Büðüroðlu Köyü'nden gelme, Ýzmir Limanýndan emekli, Bilal ve Murat BÜÐÜROÐLU'nun babalarý; Sait BÜÐÜROÐLU. 4- Obruk Köyü' nden gelme, Fazlý GÜLER'in kýzý, Elvan ÇAÐLAYAN'ýn eþi; Kezban ÇAÐLAYAN.

Tefekkür Dünyamýz

"Nuray bende sizin ile kalabilir miyim?" Bu söz Nuray'ý çok sevindirdi. "Tabi ne demek, çok seviniriz" "Ama baþ örtüsü?" "zamanla takarsýn inþallah" Seda arkadaþlarýnda izin Raþit Yücel rasityücel@ isteyerek dershaneye yerleþti. corumhakimiyet. net Günden güne dershanenin sýcaklýðýna ve ahengine kendisini öyle alýþtýrdý ki herkes haline gýbta ile bakmaða baþladý. En çok bu haline annesi ve Ekrem bey sevindi. Artýk Seda mükemmel bir Nur talebesi olmuþtu. Hem derslerinde baþarýlý hem de Nur risalelerinin tamamýný birkaç defa bitirmiþti. Mimsiz medeniyetin sefahat ve rezaletini Nur risaleleri ve onu okuyanlar izale ediyordu. Seda bir çok arkadaþýnýn da dershanede kalmasýna vesile oldu. Ýman hayata hayat olmuþtu. Bir annenin gözyaþlarý o zaman sevinç gözyaþlarýna dönmüþ ve Hatice hanýmda artýk emekli olmuþ oda Nur kervanýnýn þefkat kahramaný olmuþtu.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER GÖKGÖZ OYA MÝMARSÝNAN MAH. GAZÝ CAD. NO:53/A ( 5.CAD.NO:1/D (METROPOL VERGÝ DAÝRESÝ KARÞISI ) YANI) 234 66 12 213 88 16

METEOROLOJÝ

2.308 2.323

1.784 1.794

24 ayar

ALIÞ

101,13

SATIÞ

101,90

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:22 Sayý: 6399 26 EYLÜL 2012 ÇARÞAMBA

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

yuktasirw@hotmail.com

VEFAT EDENLER

Bir annenin gözyaþlarý 6

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

törü'' dedi. Oðuzhan, TBMM Saðlýk Komisyonu'na sürücülerin, özellikle de uzun yol þoförlerinin 40 yaþýna kadar 5 yýlda

13

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

Language Centre’de yeni dönem kurslar baþlýyor

bir göstergesidir. Bu nedenle her zaman bizlere güvenen Çorum halkýna kursumuza göstermiþ olduðu ilgi ve alakadan dolayý þükranlarýmýzý sunuyoruz. Genel Ýngilizce kurslarýmýzdan ilk gruplarýmýz 29 Eylül Cumartesi günü baþlýyor. Detaylý bilgi için Ilýca Caddesi’ndeki kurs merkezimize bekliyoruz.

‘KPDS - ÜDS hazýrlýk kurslarýmýz baþlýyor’

Halil Ýbrahim Aþgýn

Kamu personelisiniz ya da olacaksýnýz ve mesleki kariyerinizi geliþtirmek istiyorsunuz veya üniversitelerde yüksek lisans veya doktora yaparak akademik kariyer planlýyorsunuz, o halde mutlaka bizimle görüþmelisiniz. Çünkü 13 Ekim Cumartesi günü KPDS - ÜDS Hazýrlýk kurslarýmýzý baþlatýyoruz. KPDS - ÜDS Hazýrlýk ciddi bir meseledir, mutlaka ciddi ve tecrübeli bir kurumdan alýnmalýdýr. Ýlimizde 10 yýlý aþkýn bir süredir yüzlerce kursiyerimizi bu sýnavlara hazýrladýk ve çok önemli baþarýlara onlarla birlikte imza attýk. Referanslarýmýz ve çalýþmalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenleri kursumuza bekliyoruz.

Y

abancý dil, bilgisayar ve mesleki eðitim kurslarýnda Çorum ve bölgesindeÖzel Çorum Yabancý Dil ve Bilgi Teknolojileri Merkezi’nde kurslar baþlýyor. ki zirve konumunu sürdürdüðü açýklanan Language Centre (Özel Çorum Yabancý Dil ve Bilgi Teknolojileri Merkezi)'nde yeni dönem kurslarýn önümüzdeki günlerde baþlayacaðý bildirildi. Language Centre Kurucu Müdürü Halil Ýbrahim Aþgýn, tüm uluslarýn ortak iletiþim dili olan Ýngilizce’nin öneminin giderek arttýðýný, neredeyse her alanda yabancý dil bilen eleman ihtiyacý olduðunu, bu ihtiyacýn giderek büyüdüðünü söyledi. Yabancý dil bilen kamu görevlilerinin meslekte yükMerkezde Yabancý dil, bilgisayar ve mesleki eðitim kurslarý veriliyor. selmeleri daha hýzlý olurken, özel sektörde kariyer planlamasýnýn yabancý dil göz ardý edilerek yapýl‘Ýlkokul, orta okul ve lise öðrencilerine yönelik Ýngilizce kurslarýmadýðýný kaydeden Aþgýn, açýklamasýný þöyle sürdürdü; “Önümüzdeki mýz baþlýyor’ eðitim - öðretim döneminden itibaren daha ilkokul 2. Sýnýftan itibaren Ýngilizce dersleri konulacak. Milli eðitimin önümüzdeki yýllarda yabanKursumuzda her seviye de ve her yaþ düzeyine ayrý ayrý gruplar cý dil öðretimine daha da önem vereceðinin bir göstergesi bu. Eðer etki halinde Ýngilizce eðitimi verilmektedir. Çocuklarýmýzýn Ýngilizceyi öðalanýmýzýn ve ticari hinterlandýmýzýn ulusal sýnýrlarýmýzla sýnýrlý kalmarenebilmeleri için öncelikle sevmeleri gerekmektedir. Language Censýný istemiyorsak, dünya ölçeðinde stratejik bir derinlik peþindeysek yatre'de Ýngilizce kurslarýna katýlan çocuklarýmýz Ýngilizceyi önce Severbancý dil alanýna yatýrým yapmak ve çocuklarýmýzdan baþlayarak tüm ler, ardýndan da öðrenirler. Kalplerine giremediðimiz çocuklarýmýzýn halkýmýza iyi bir dil eðitimi vermek zorundayýz. beyinlerine giremeyeceðimizin farkýndayýz. Bu farkýndalýk neticesinde Çorum'da 14 yýlý aþkýn bir süredir kendimizi sürekli yenileyerek bu alanda da kendimizi sürekli geliþtiriyoruz. 9 - 15 yaþ grubu kursiyerve geliþtirerek bugünlere kadar geldik. Verdiðimiz hizmetin ve bu hizlerimizde týpký büyüklerde olduðu gibi Ýngilizce Sertifikalarý alacaklar. metin öneminin farkýndayýz. Bu farkýndalýk bizi çok dinamik bir kurum Türkiye'de çok az dil kursunda bulunan bu hakký geçtiðimiz yýl biz de olarak bugünlere taþýdý. Daha uzun yýllar eðitim alanýnda þehrimiz insaaldýk. Bundan böyle bu yaþ grubundaki kursiyerlerimiz de programlarý nýna hizmet vermenin arzu ve heyecaný içerisindeyiz. 2012 - 2013 öðsonunda yazýlý ve sözlü iki aþamalý bir sýnav sonucunda Milli Eðitim retim dönemimiz önümüzdeki günlerde baþlayacak. Yabancý dilin haonaylý resmi bir sertifikanýn sahibi olabilecekler. Bu onlarýn kariyer yallerinizi engellemesine izin vermeyiniz. Gelin görüþelim ve hayallerinize ulaþmanýzda sizlere yardýmcý olalým. Kursumuzla ilgili her türlü planlamalarý açýsýndan çok önemli. Çünkü daha küçük yaþlarda böyle bilgiye www.dilmerkezi.com internet sitemizden ulaþabilirsiniz. bir belgeye sahip olmak, ilerleyen dönemlerde onlara büyük avantajlar sunacaktýr. Ýlkokul, ortaokul ve lise Öðrencilerimiz için programlarýmýz ‘Genel Ýngilizce kurslarýmýz baþlýyor’ 6 Ekim'de baþlýyor. Detaylar için öðrenci ve velilerimizi kursumuza Genel Ýngilizce Kurs Programýmýzda Ýngilizce tüm boyutlarýyla bekliyoruz. ele alýnmaktadýr. Genellikle yabancý dil öðretiminin dört ciheti vardýr: 1. Grammer (Dil Bilgisi), 2. Reading (Okuma), 3. Listening (Dinleme) ‘Bilgisayar Ýþletmenliði kurslarýmýz baþlýyor’ ve 4. Writing (Yazma). Genel Ýngilizce kurslarýmýza katýlan kursiyerleTüm düzeylerde KPSS sýnavlarý tamamlandý. Önümüzdeki süreçrimiz Ýngilizceyi tüm bu boyutlarýyla birlikte öðrenirler. Kursun baþlante memurluk atamalarý gerçekleþecek. Birçok memurlukta Bilgisayar gýcýnda kendilerine seviye belirleme sýnavý yapýlýr. Bu sýnav sonucunda Ýþletmenliði Sertifikasý zorunlu. Bu ihtiyacý düþünerek yoðunlaþtýrýlmýþ seviyelerine uygun kurlarýmýzla Ýngilizce öðrenmeye baþlayan kursiBilgisayar Ýþletmenliði Sertifika Programlarý düzenliyoruz. Önümüzdeyerlerimiz programlarýnýn sonunda yazýlý ve sözlü iki aþamalý bir sýnav ki süreçteki ilk grubumuz 1 Ekim Cumartesi günü baþlýyor. Bilgisayar sonucunda Milli Eðitim onaylý resmi bir sertifika almaya da hak kazaÝþletmenliði kurslarýmýzdaki kampanyamýz kýsa bir süreliðine devam nýrlar. Yaklaþýk 5 yýldan beridir Çorum'da bu sýnavý kursumuz dýþýnda etmektedir. Bilgisayar Ýþletmenliði Sertifikasýna 240 TL'ye hem de 3 hiçbir kurumun yapmamýþ olmasý ilimizde kursumuza gösterilen ilgilin taksitle ulaþabilirsiniz. Detaylý bilgi için kursumuza bekliyoruz.”

Eðitim gezileri Afyon ve Kütahya’ya

M

illi Eðitim Bakanlýðý Mesleki ve Teknik Eðitim Müdürlüðünce yürürlüðe konulan ve organizasyonunun Afyonkarahisar Valiliði Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünce gerçekleþtirilecek olan ‘Cumhuriyet Eðitim Gezileri Projesi’ kapsamýnda Afyonkarahisar ve Kütahya illerine gezi düzenlenecek. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, proje gereði Çorum’a 40 kiþilik kontenjan verildiði, geziye katýlacak öðrencilerin 6-10 Ekim 2012 tarihlerinde AfyonkarahisarKütahya’da olacaklarý kaydedildi. Ýl Yürütme Kurulunca projede belirtilen kriterlere göre, 1 kafile baþkaný ve 1 öðretmen nezaretinde, seçilen 40 kiþilik öðrenci grubu 6 Ekim 2012 Cumartesi günü saat 13:00’de Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde toplanarak, saat 14:30’da Amasya’dan baþlamak üzere Amasya ve Ankara’da ikamet ederek Afyonkarahisar ve Kütahya’ya gitmek üzere hareket edecek.

www.corumhakimiyet.net

Mehmet Öztürk, 4 Ekim'de bazý KESK'li yöneticilerin yargýlanacaðý 4 Ekim'deki duruþmaya katýlacaklarýný söyledi.

Çorum KESK, 4 Ekim'de Ankara'da E

ðitim Sen Ýl Baþkaný Mehmet Öztürk, 4 Ekim'de bazý KESK'li yöneticilerin yargýlanacaðý 4 Ekim'deki duruþmaya katýlacaklarýný söyledi. Konu ile ilgili dün bir basýn toplantýsý düzenleyen Mehmet Öztürk, KESK'in kuþatma altýna alýnmak istediðini ileri sürdü. Öztürk açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Bugün 25Eylül. Yýllardýr kararlý biçimde emek ve demokrasi mücadelesi veren KESK'i hedef alan kuþatma operasyonun son halkasýnýn üzerinden tam üç ay geçti. Bugün Türkiye'nin her yerinde "Özgür Býrak" talebiyle görmeyen gözlere, duymayan kulaklara, yazmayan kalemlere inat, tutuklu KESK'lilerin serbest býrakýlmasý talebimizi bir kez daha haykýrýyoruz. KESK; demokrasiye, özgürlüðe, eþitliðe, barýþa ve adalete sevdalý olanlarýn örgütüdür. Bu sevdayý yüreðinde taþýyanlarýn mücadelesini hapsedebilecek hiçbir zindan yoktur yeryüzünde. Ýþte bu sevdayý paylaþmaktan onur duyduðumuz 69 mücadele arkadaþýmýz yasal sendikal faaliyetlerimizi zoraki "yasa dýþý" göstermeye gayret eden zihniyetin hapishanelerinde tutuklu. Sözde yargý reformlarý ile katliam sanýklarýný dýþarý salanlar 69 KESK yöneticisi ve üyesini demir kapýlar ardýnda tutmaya devam ediyor. Çünkü sendikal mücadelenin demokrasi ve özgürlük mücadelesinin bir parçasý olduðunu bilen kamu emekçilerinin mücadele örgütü KESK; "Faþizme karþý demokrasi, Emperyalizme karþý baðýmsýzlýk, Savaþa karþý barýþ, Baskýlara karþý özgürlük,

Irkçýlýða ve þovenizme karþý emeðin birliði ve halklarýn kardeþliði" diyor. KESK, sendikalarý boðmaya çalýþan küresel kapitalizmin akýntýsýna karþý kürek çekmeye devam ediyor. Ýþte bu nedenle emek ve demokrasi düþmanlarýnýn her zaman hedefinde olan KESK bugün de hedefte. Ýþte bu nedenle yandaþ yapamadýðýný iþlevsizleþtirmek, iþlevsizleþtiremediðini izole etmek, izole edemediðini susturmak isteyenler ardý ardýna yaptýklarý operasyonlarla, baskýnlarla KESK'in emek ve demokrasi mücadelesini boðmaya çalýþýyor. Ancak tüm kuþatma, bertaraf etme operasyonlarýna raðmen, KESK, emek ve demokrasiden yana olan herkesin yüreðinde, beyninde ve bilincinde yer almaya devam ediyor. Buradan emek ve demokrasi mücadelemizden ürkenlerin tutsak ettiði tüm KESK'lilere yürekten selamlarýmýzý gönderiyoruz ve onlara diyoruz ki, sizlerin sadece bedenlerinin tutsak olduðunu biliyoruz. Kortejlerimizdeki yerleriniz þimdilik boþ olsa da, pankartlarýmýzý, flamalarýmýzý tutan elleriniz bugün demir kapýlar ardýnda olsa da, siz her yerde bizimlesiniz. Bilin ki, KESK'in, el etek öpmeden, sýrtýný bir yerlere dayamadan, rüzgâr gücüyle deðil rüzgâra karþý durarak yükselttiði bayrak dalgalanmaya devam ediyor. Biz bu ülkede, demokrasinin, özgürlüðün, emeðin haklarýnýn yok sayýlmasýna nasýl alýþamadýksa sizlerin yokluðuna da alýþamadýk, alýþmaya da hiç niyetimiz yok. Sendikal hak ve özgürlükle-

ri için mücadele edenlerin düzmece iddianamelerle, kes-kopyayapýþtýr sorgulama tutanaklarýyla özgürlüðünün elinden alýnmasýna asla alýþmayacaðýz. Üzerimizde yarattýklarý baskýlarla, kuþatma operasyonlarý KESK'i sindireceklerini sananlara buradan bir kez daha sesleniyoruz: Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi vermek ne zamandan beri suç oldu? KESK'in ve baðlý sendikalarýnýn aldýðý kararla doðrultusunda gerçekleþtirilen eylem ve etkinliklere, grevlere katýlmayý "yasa dýþý" gösterdiðiniz iddianamelerinize kimin inanmasýný bekliyorsunuz? Tutukladýðýnýz arkadaþlarýmýzý hiçbir yasa dýþý faaliyetle alakasý olmadýðýný sizlerde en az bizim kadar iyi biliyorsunuz. Sendikal haklar kapsamýnda yaptýðýmýz faaliyetleri sorgulamakla asýl suçu siz iþliyorsunuz. Eðer hukuka, adalete, insan haklarýna zerre kadar saygýnýz kaldýysa arkadaþlarýmýzý derhal serbest býrakýn. Konfederasyonumuz ve sendikalarýmýz üzerindeki baský ve yýldýrma politikalarýna son verin. Bilin ki bizler, haklý mücadelemizi baský altýna almaya çalýþan, her türlü hukuk dýþý ve fiili uygulamalar karþýsýnda geçmiþte olduðu gibi bugün de sessiz kalmayacaðýz. Birbirimize daha fazla kenetlenerek bu oyunu bozacak, zulmün ve zorbalýðýn efendileri önünde asla boyun eðmeyeceðiz. Bizler; mücadele deðerlerimize ve arkadaþlarýmýza sahip çýkmak için 4 Ekim'de Ankara'da yapýlacak olan mahkemede yanlarýnda olmak için Ankara Adliyesi önünde olacaðýz. Bütün duyarlý kamuoyunu arkadaþlarýmýza sahip çýkmaya davet ediyoruz.”

‘MEB, kervan yolda düzülür mantýðýyla hareket ediyor’

D

emokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs, bu yýl uygulamaya baþlanan 4+4+4 kademeli eðitim sisteminde 5. sýnýflarýn ortaokula baþlamasý dolayýsýyla oluþan norm fazlasý öðretmenlerin durumunun maðduriyetlere yol açtýðýný belirterek, “Milli Eðitim Bakanlýðý gerekli planlamayý yapmadan, gerekli bina ihtiyacýný karþýlamadan uygulamaya koyduðu kademeli sistemi 'kervan yolda düzülür' mantýðý ile uygulamak istemektedir.” dedi.

‘Ortaöðretimdeki belirsizlikler huzursuzluk yaratýyor’

DES Ýl Baþkaný Nihat Örs ,ortaöðretimdeki norm fazlasý öðretmenlerin yan branþlarýnda görevlendirilirken yýllarca liselerde derse giren öðretmenlerin ortaokulda derse girmelerinin uyum problemi çýkaracaðýný ifade etti. Örs, “Özellikle Anadolu lisesine çevrilen okullarda büyük bir huzursuzluk hâkim durumda. Öðretmenler bir ay içinde duyurusu yapýlýp uy‘Milli Eðitim Müdürlüðü okullarý degulanan ve geçmiþ yýllara göre adaletsiz netlemeli’ þekilde yapýlan sýnavýn ardýndan þimdi de Yeni bir sistemin oldu bittiye getirilen Nihat Örs Ekim ayýndaki atamalarda nasýl bir atama uygulanmasýný olumsuz sonuçlarýnýn yanýnyönetmeliði ile karþýlaþacaklarýný bilmiyorlar. Her gün da bazý okul idarecilerinin de sistemi týkadýðýnýn altýný farklý bir haber ortalýkta dolaþýyor. Milli Eðitim Bakançizen Nihat Örs, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi, “Bakanlýðýn öðretmenlerin maðdur edilmeyeceðine dair lýðý önümüzdeki sene SBS sýnavýn kaldýracaðýný açýklaaçýklamalarý havada kalmýþtýr. Bir de bazý okul idarecidý ama öðrencisini sýnav sonuçlarýna göre alan Anadolu lerinin geçiþ dönemindeki ihtiyacý karþýlayabilecek uyLiselerine öðretmen atamalarýný neye göre yapacaðýný gun odalarý, öðrenci sayýsý olmasýna raðmen sýnýf açmaaçýklamadý. Öðretmenler yarýnýn ne getireceðinden enmalarý yüzünden birçok öðretmen norm fazlasý duruma diþeliler. Bir düzen kuramýyor, geleceðe dair plan yapadüþmüþtür. Milli Eðitim Müdürlüðünün sýnýf açma telmýyorlar." kinlerine direnenlere gönderilen müfettiþlerle açýlan sý‘Yanlýþý eleþtirip doðruyu destekleyeceðiz’ nýf sayýsý arttýrýlmýþ ancak bu denetimler yeterli olmamýþ ve köy okullarýnda bu denetimler yapýlmamýþtýr. Norm Sendikacýlýk anlayýþlarýnýn olaylara at gözlüðü ile güncelleme çalýþmalarýnýn yapýldýðý þu günlerde Milli bakmanýn olmadýðýný belirten DES Ýl Baþkaný Nihat Eðitim Müdürlüðünün bu konuya önem vermesi gerekÖrs, yeni sistemde kademeli sisteme geçiþ, katsayý engemektedir. Açýlacak sýnýf sayýlarýnýn artmasý ile en azýnlinin kaldýrýlmasý, Kur'an-ý Kerim ve Siyer derslerinin dan öðretmenlerimizin bir bölümü daha bulunduðu yerseçebilecek olmasý, ilkokul binalarýnýn ayrýlmasý gibi den 120 km uzaða gitmek zorunda kalmayacak, ailesindoðru uygulamalarýn plansýz ve zamansýz uygulamalar den, kendisine muhtaç anne ve babasýndan ayrý kalmaneticesinde gölgede kaldýðýný, 4+4+4 sisteminin yeterinyacaktýr. Yeni sistemin olumsuzluklarýnýn faturasýný öðce tartýþýlmadan, alt yapýsý oluþturulmadan uygulandýðýretmene ödetmeye kimsenin hakký yoktur." ný belirtti. Yapýlan yanlýþlarý her ortamda söylemeyi sürGelinen durumu Vali Sabri Baþköy'e yaptýklarý nedüreceklerini belirten Örs, son olarak þunlartý söyledi; zaket ziyaretinde dile getirdiklerini belirten Örs, “Sayýn “Yanlýþlarý söylemekteki kararlýlýðýmýz doðrularý söyleValimiz Sabri Baþköy'e norm fazlasý olan ve görevlendimede de devam edecek. ‘Doðru olan þeyleri dillendirirrilen öðretmelerin durumlarý hakkýnda bilgi verdik. Yaþanan olumsuzluklarý anlattýk. Ýnisiyatif kullanabileceksem siyasi destek vermiþ olurum’ korkaklýðýyla hareket leri durumlarda eðitimcilerin lehine yorumlar yapmalaetmeyeceðiz. Eðitim çalýþanlarýnýn yaþadýðý maðduriyetrýný istedik. Moral ve motivasyonu olmayan bir öðretler üzerinden ikiyüzlülük ve siyaset yapmayacaðýz. Ülmenin verimli çalýþamayacaðýný belirttik ve adaletli bir kemizin ve milletimizin deðerleri ile çatýþmayan her uydaðýlýmýn yapýlmasýný istedik. Kendisi de bu konuyla ilgulamayý kim söylerse söylesin destekleyeceðiz. Aksi gileneceðini belirtti.” dedi. durumlarý da kim söylerse söylesin eleþtireceðiz.”

Gemici’de asfalt hazýrlýðý

Osmancýk Belediyesi 2012 asfalt programý kapsamýnda Gemici Mahallesi'nde alt yapý çalýþmasý yapýyor.

O

smancýk Belediyesi 2012 asfalt programý kapsamýnda Gemici Mahallesi'nde 1,5 kilometre yolu asfaltla buluþturmak için zemin iyileþtirme ve bordür taþý döþeme çalýþmalarýný sürdürüyor. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, hem asfalt hazýrlýðý çalýþmalarýnýn hem de yollarýn asfaltlama çalýþmalarýnýn devam ettiðini bildirdi. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediyesi hem asfalt hazýrlýðý hem de asfaltlama çalýþmalarýný birlikte yürütüyor. Gürleyik Mahallesi'nde 6,5 kilometre yolun asfalt programýnda olduðunu ve þu anda 2,5 kilometre yolun asfaltla buluþturulmaya devam ettiðini ifade eden Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Gemici Mahallesi'nde programa alýnan 1,5

kilometrelik yolda asfalt hazýrlýklarýnýn sürdüðünü kaydetti. Gemici Mahallesi'nde gerçekleþtirilen zemin iyileþtirme ve bordür taþý döþeme çalýþmalarýný Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Bilgener ile birlikte inceleyen Baþkan Yazýcý, Fen Ýþleri Müdürü Ahmet Sami Dibek'ten çalýþmalar hakkýnda

bilgi aldý. "Gemici Mahallemiz de asfalt yatýrýmlarýndan hak ettiði payý alacak. Mahallemizde programa alýnan 1,5 kilometrelik yolumuzda zemin iyileþtirme çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Ayrýca yol güzergahýnýn belirlenmesi, çevre düzenlemesi için de bordür taþlarýmýzý dö-

þemeyi sürdürüyoruz. Gemici mahallemizde asfalt yatýrýmýmýz kapsamýnda 4 bin 500 adet bordür taþý döþeme çalýþmalarýmýz da devam ediyor" diyen Baþkan Yazýcý, bir yandan asfalt yatýrýmlarýnýn sürdüðünü bir yandan da asfalt hazýrlýklarýna hýz kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi.


ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

ÇORUM YÖRESÝNE AÝT 241 EZGÝ Çorumlu Araþtýrmacý M. Salim Koçak'ýn 1939 yýlýnda Çorum yöresinde derlenen 241 ezginin listesine ulaþtý. Ses kayýtlarý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarý Folklor Arþivi'ndeki mum plak ve makara bantlarda yer alan ezgilerin listesi þöyle:

SIRA EZGÝ NO ADI

01 - Fadime 02 - Bir Afati devren 03- Çorum Teki 04-Toplu Oyun havasý 05-Kol Oyunu havasý 06-Kýzýlýrmak 07-Yaz Gelince sarý 08-Sürmeli Goyun 09-Davarý Yelleme 10-Gelin Götürme 11-Güreþ Havasý 12-Sinsin 13-Pervaneden 14-Aman ne yaman 15-Kayalar 16-Hoþ geldiniz 17-Buyur senin ile 18-Yýkýldý Sarayým 19-Ýsmet babamýzdan 20-Bebek 21-Bizi var eyleyen 22-Gaynana 23-Giden ay tutulurmu 24-Yýldýz Daðý 25-Erzurum Türküsü 26-Garýþýlmazda þu 27-Kavilli havasý 28-Bozak 29-Salmanlý halayý 30-Allý Durna 31-Salmanlýnýn Yellemesi 32-Beypazarý 33-Anam Anam 34-Yýldýz ve Saðmasý 35-Evimizin önü 36-Davarý düze ind. 37-Pencereden Püskül 38-Dinle sana bir nas. 39-Ervahi ezelden 40-Aylan günün tarihi 41-Haymana havasý 42-Ramýz kýþla havasý 43-Bileydim Sungurlu'ya 44-Çanakkale 45-Toyhanalý Karaahmedin 46-Kürdün Kýzý 47-Sungurlu havasý 48-Eðriboz Kalesi 49-Sema,titrer oldu da 50-Karanfilli gelin 51-Çýktým yücesine de 52-Elifi okudum türküsü 53-Erzurum 54-Bebek 55-Sarý sandal 56-Güzeller gidiyor 57-Hey Memedim 58-Yalan Dünya 59-Bilemem hayalmidir 60-Sabahtan uðradým 61-Sandýðýmý açamadým 62-Mehmet aðýdý 63-Aman aman yarim 64-Aman gene bir yel 65-Mehmet Çavuþ türküsü 66-Beypazarý 67-Baþým açýk 68-Cihan var olmadan 69-Baðlar gazeli 70-Kýble tarafýndan 71-Eðer giderseniz 72-Çektiðim cevri cefayý 73-Ezel bahar gelmeyince 74-Ben melamet 75-Oldem Ali cusa geldim 76-Hacýbey türküsü 77-Ördek çalkalanýr 78-Maniþarlý 79-Alim 80-Evlerinin önü yoldur 81-Kurban olam kalem 82-Yaz yare böyle 83-Geyik sen ne melersin 84-Göðde melek,yerde 85-Evliyalar menzilidir 86-Sarý Çiçekle sarýlan 87-Eþ pýnar 88-Yozgat halayý 89-Hüseyin bey 90-Fincaný taþtan oyarlar 91-Küreli çocuðun aðýtý 92-Mahalli durak 93-Hem dinimsin hem 94-Derdine düþeli 95-Derdine düþeli ya Muhammet 96-Sabahtan uðradým 97-Yaðmur duasý 98-Oraz destaný 99-Bayraktar Sözü 100-Çekirge 101-Nasýl met edeyim 102-Ben neye yanmayým 103-Kimden süval edem 104-Ben seni seveli 105-Karþýda kürt evleri 106-Cýnýmdan osanmýþým 107-Suya gider 108-Dünyada bir yiðit dengin 109-Geçin hey aðalar 110-Kýzýlýrmak 111-Kýrat agulamasý 112-Atatürk'e aðýt 113-Kaldýr mikabýný görem 114-Pehlivan Musa 115-Gömüþlerin kapýyý dizler 116-Durnalar 117-Leylam kalk gidelim 118-Üç güzel 119-Seher vakti

ÇORUM YÖRESÝ 1939 DERLEME LÝSTESÝ KAYNAK DERLEME YÖRESÝ KÝÞÝ TARÝHÝ

Celal YAÐLICI 02.07. Celal YAÐLICI 02.07. Recep KÖSE 02.07. Recep KÖSE 02.07. Recep KÖSE 02.07. B.Habibe DERELÝ 02.07. B.Habibe DERELÝ 02.07. Recep KÖSE 03.07. Recep KÖSE 03.07. Recep KÖSE 03.07. Recep KÖSE 03.07. Recep KÖSE 03.07. Sadýk SEVÝN 03.07. Sadýk SEVÝN 03.07. Sadýk SEVÝN 03.07. Mehmet Çavuþ Samet 03.07. Mehmet Çavuþ Samet 03.07. Ahmet YILDIZ 03.07. Ahmet YILDIZ 03.07. Ýsmail YILMAZ 03.07. Ýsmail YILMAZ 03.07. Ýsmail YILMAZ 03.07. Necip AFAT 03.07. Ýsmail-Mehmet YILMAZ 03.07. Emine ÇEVÝK 04.07. B.Habibe DERELÝ 04.07. Veli AYAÞ 04.07. Veli AYAÞ 04.07. Veli AYAÞ 04.07 Veli AYAÞ 04.07. Veli AYAÞ 04.07. Salim KARACAOÐLU 04.07 Emine ÇEVÝK 04.07. Salim KARACAOÐLU 04.07. B.Habibe DERELÝ 04.07. Ziya DUMAN 04.07. Ýsmail YILMAZ 04.07. Ali YÜCEER-Ýsmail YILMAZ 04.07. Ali YÜCEER-Ýsmail YILMAZ 04.07. Bekir ÞÝMÞEK 04.07. Bekir ÞÝMÞEK 04.07. Bekir ÞÝMÞEK 04.07. Mustafa KOPUK 04.07. Mustafa KOPUK 04.07. Bekir ÞÝMÞEK 04.07. Bekir ÞÝMÞEK 04.07. Bekir ÞÝMÞEK 04.07. Haydar DAÞ 04.07. Ýsmail YANÝ 04.07. Hüseyin KARAYEL 04.07. Mehmet USLU 04.07. Þükrü KAYA 04.07. Þükrü KAYA 04.07. Þükrü KAYA 04.07 Þükrü KAYA 04.07. Cemal ALTINÝÞLER 04.07. Cemal ALTINÝÞLER 04.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali BÝLGÝN 05.07. Ali BÝLGÝN 05.07 Alioðlu Hasan 05,07. Alioðlu Hasan 05.07. Hasan ARSLAN 05.07. Hasan ARSLAN 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Haliloðlu Ali BÝLGÝN 05.07. Haliloðlu Ali BÝLGÝN 05.07. Haliloðlu Ali BÝLGÝN 05.07. Haliloðlu Ali BÝLGÝN 05,07. Haliloðlu Ali BÝLGÝN 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07 Ali BÝLGÝN 05.07. Ali BÝLGÝN 05.07. Ali BÝLGÝN 05.07. Ali BÝLGÝN 05.07. Ali BÝLGÝN 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Ali BÝLGÝN 05.07. Ali CÝÐEZ 05.07. Veli ODABAÞI 06.07. Ali CÝÐEZ 06.07. Veli ODABAÞI 06.07. Veli ODABAÞI 06.07 Veli ODABAÞI 06.07. Veli ODABAÞI 06.07. Veli ODABAÞI 06.07. Veli ODABAÞI 06.07. Velioðlu Dursun KAPLAN 06.07. Velioðlu Dursun KAPLAN 06.07. Mehmet Ali GÖK 06.07. Mehmet Ali GÖK 06.07. Mehmet Ali GÖK 06.07. Veli ODABAÞI 06.07. Dursun SAMET 06.07. Mehmet Ali GÖK 06.07. Mehmet Ali GÖK 06.07. Mehmet Ali GÖK 06.07. Satýlmýþ USUL 06.07. Dursun SAMET 06.07. Dursun SAMET 06.07. Dursun SAMET 06.07.

Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Merkez Merkez Ýskilip/oluklu Ýskilip/Oluklu Ýskilip/Oluklu Ýskilip/Oluklu Merkez Merkez Merkez Merkez Alaca/Alamasa Alaca/Alamasa Merkez Merkez Alaca/Aðviran Alaca/Aðviran Alaca/Aðviran Merkez/Teslim Köyü Mecitözü Merkez Merkez Mer.Daðkozlusu Mer.Daðkozlusu Mer.Daðkozlusu Mer.Daðkozlusu Mer.Daðkozlusu Alaca/Karadöne Köyü Merkez Alaca/Karadöne Köyü Merkez Merkez Alaca/Aðviran Alaca/Aðviran Alaca/aðviran Ýskilip/Karakýsýk Ýskilip/Karakýsýk Ýskilip/karakýsýk Sungurlu/Yalman Sungurlu/Yalman Ýskilip/Karakýsýk Ýskilip/ Karakýsýk Ýskilip/karakýsýk Mecitözü/Bozören Merkez Merkez Mecitözü/Ferzat Merkez/Türkler Merkez/Türkler Merkez/Türkler Merkez/Türkler Merkez Merkez Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca Alaca Alaca/Karamehmet Alaca/Karamehmet Alaca/Karamehmet Alaca/karamehmet Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca / Höyük Alaca/Höyük Alaca Alaca Alaca Alaca Alaca Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca Alaca Alaca Alaca Alaca Alaca/höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Keþlik Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Keþlik Alaca/Keþlik Alaca/Keþlik Alaca /Keþlik

DÜÞÜNCELER Oyun havasý Kavalla Kavalla Kavalla --------------Yoz.yeni sürmelisi Kavalla Kavalla Kavalla Kavalla Kavalla -----------------------------------------------Destan --------------Halay için Ýnönü'ye aðýt Atatürk'e mersiye oyun havasý --------------------------------Avþar aðzý kavalla Kavalla Kavalla Kavalla Kavalla ----------------------------------------------Kavalla koro,halay havasý Pir Sultan'dan (1) Gihani'den Kavalla Kavalla halay havasý Kavalla Eþkýya türküsü ------------Kavalla Kavalla Kavalla Bozlak ayaðý Yozgat sürmelisi gelin havasý -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Halay havasý Aðýt havasý -----------uzun hava -----------------------------------------(2) ----------------------------------Güzelleme Güzelleme ---------------------------------------------------------aðýt --------------------------------------------------(3) Pir sultan -----------------------------------------Bozlak -------------Yozgat halayý Aðýt ------------Aðýt (bozlak) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Güzelleme -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salim KOÇAK

120-Çevirme nevinden 121-Garanfil ekermisin 122-Bir çift durna gördüm 123-Bahçe bara gedermi 124-Allý Durnam 125-Gidiyorum ÇORUM'a 126-Halay 127-Guþburnuyu boyarlar 128-Sarý Kýz 129-Ayaðýna giymiþ 130-Çemberimin ucu saçak 131-Hani bu kýzýn anasý 132-Elini soktum astara 133-Nenni 134-Nenni 135-Þöyle bir gözele 136-Nenni 137-Hop dillala 138-Damda kürek kýrýldý 139-Gökçennim 140-Yýlan kavaktan akar 141-Kayadan kaz 142-Hani kýz sinin geliyor 143-Kayalar dilik dilik 144-Çobaný kayadan indire. 145-Hop Bedirik 146-Hüseyin ovada 147-Keklik idim vurdular 148-Alaçam 149-Tamzara 150-Hoþ bilezik 151-Su gelir 152-Yüksek Konaklarda 153-Geline baþbaðlama 154-Böylemidir güzelliðin 155-Karadýr gaþlarýn göz. 156-Sini Yürütme 157-Çukurova 158-Urludað 159-Gönül ne bekler 160-Ey gönül gam,ken dili 161-Garibem efendim 162-Yar beni düþürdün 163-Bizim bahça dutludur 164-Gel Ýbram eyleme 165-Vardým baktým 166-Çöllo 167-Kara inek 168-Hüseyin bey 169-Durnam nerden geliyor 170-Oðlan oðlan oðlana 171-Gelin,gökte yýldýz 172-Zahmi ilacýmdan elçek 173-Yüzün güler emma 174-Çöllo'dan bir parça 175-Nice vasfedeyim 176-Nezaretten çýktým 177-leylekler 178-Yaylaya yukarýda 179-Neme lazým 180-Punarbaþý olayým 181-Ay doðar aþmak ister 182-Kozanoðlu 183-Elinde altýn þamdan 184-Çarþambayý sel aldý 185-Nafile naz eyleme 186-Balýkçý oyun havasý 187-Evlerine varamadým 188-Aþamadým da karamanýn 189-Güvercinim uçuverdi 190-Misketten bir gezinti 191-Ýki durna gelir aklý 192-Uzun kavak ne gezersin 193-Aþkýn þerbetinden 194-Hey kavaklar kavaklar 195-Baðça duvarýndan aþtým 196-Evlerinin önü bir ince 197-Kýrlangýçlar 198-Kedi 199-Kýzla gelin çengi 200-Yumurtanýn kulpu yok 201-Iraftadýr baðlama 202-Döngelek (Dönek) 203-Hürünü (hürnü) 204-Ey milletin göz bebeði 205-Çorum'u toz aldý 206-Yozgat punarýnda yudum 207-Bahçelerde bamyayým 208-Altýn tas,altýn tarak 209-Sap benden keser senden 210-Berber 211-Sen gidersen 212 Hacý Hamza 213-Karakoyun 214-Seher yeli 215-Ýskilip Oyun havasý 216-Þinanay,iki tabak balým var 217-Köþkün önü sündürme 218-Uzun yayla 219-Göbek havasý 220-Haymana 221-Köroðlu (Çorum varyantý) 222-Dönenin aþk havasý 223-Ýriþvan halay havasý 224-Ýriþvan aðýt havasý

Bektaþ KOCAÞAKLAR Bektaþ KOCAÞAKLAR Bektaþ KOCAÞAKLAR Bektaþ KOCAÞAKLAR Mehmet ÇAVUÞ Bektaþ KOCAÞAKLAR Bektaþ KOCAÞAKLAR Ali BÝLGÝN Ali BÝLGÝN Ali CÝÐEZ Satý Satý Satý Satý Satý Gülüstan Satý Ali BÝLGÝN Satý Ýmmehan HAMÝDE Satý Ýmmehan HAMÝDE Satý Ýmmehan HAMÝDE Satý Ýmmehan HAMÝDE Satý Ýmmehan HAMÝDE Satý Ýmmehan hamide Bektaþ KOCAÞAKLAR Bektaþ KOCAÞAKLAR Ali CÝÐEZ Ali BÝLGÝN Muharrem Muharrem Muharrem Aþýk Veli ERDEM Aþýk Veli ERDEM Mehmetoðlu Murat ZENCÝR Aþýk Veli ERDEM Aþýk Veli ERDEM Murat ZENCÝR Murat ZENCÝR Murat ZENCÝR Aþýk Veli ERDEM Hasan KARKÝN Aþýk Veli ERDEM Aþýk Veli ERDEM Aþýk Veli ERDEM Aþýk Veli ERDEM Nazif DALKILIÇ Arap Hüseyin SAKINÇ Arap Hüseyin SAKINÇ Satýlmýþ AKKUÞ Þükrü KARAÇAR Þükrü KARAÇAR Hasan DÝRÝLÝR Mehmet UÐURLU Mehmet UÐURLU Hüseyin CÜCE Mehmet UÐURLU Mehmet ZEYNELOÐLU Hüseyin CÜCE Hüseyin CÜCE Mehmet ZEYNELOÐLU Mehmet ZEYNELOÐLU Mehmet ZEYNELOÐLU Mehmet ZEYNELOÐLU Mehmet ZEYNELOÐLU Mehmet CÜMBÜÞ Osman UÐURLU Mehmet CÜMBÜÞ Mehmet CÜMBÜÞ Abdurrahman TOPKARA Celal YAÐLICI Celal YAÐLICI Ahmet TATAR Dudu GÜMÜÞ Dudu GÜMÜÞ Dudu GÜMÜÞ Mustafa ÇARHACIOÐLU Mustafa ÇARHACIOÐLU Mustafa ÇARHACIOÐLU Ahmet YAVAÞ Ahmet YAVAÞ Ahmet YAVAÞ Ahmet TATAR Ahmet TATAR Celal YAÐLICI Kadri USLU Feride GÖZLÜKLÜ Feride GÖZLÜKLÜ Feride GÖZLÜKLÜ Feride GÖZLÜKLÜ Feride GÖZLÜKLÜ Feride GÖZLÜKLÜ Feride GÖZLÜKLÜ Rýza KIZILKAN Rýza KIZILKAN Ömer CANSIZ Ömer CANSIZ Ömer CANSIZ Ömer CANSIZ Bekir ÞÝMÞEK Bekir ÞÝMÞEK Bekir ÞÝMÞEK Bekir ÞÝMÞEK Bekir ÞÝMÞEK Bekir ÞÝMÞEK Bekir ÞÝMÞEK

06.07. 06.07. 06.07. 06.07. 06.07. 06.07. 06.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07,07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 07.07. 08 .07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 08.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 10.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 11.07. 12.09. 12,07. 12.07. 12.07. 12.07. 12.07. 12.07. 12.07. 12.07. 12.07. 13.07. 13.07. 13.07. 13.07. 13.07. 13.07. 13.07. 13.07. 13.07. 13.07. 13.07.

Alaca/Göðpýnar Alaca/Göðpýnar Alaca/Göðpýnar Alaca/Göðpýnar Alaca/Höyük Alaca/Göðpýnar Alaca/Göðpýnar Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Mecitözü/Mustafa Çelebi Köyü Mecitözü/M.Çelebi K. Alaca/Höyük Mecitözü /M.Çelebi K. Mecitözü/M.Çelebi K. Alaca/Höyük Alaca/Höyük Alaca/Höyük Mecitözü/M.Çelebi K. Alaca/Camili köyü Mecitözü/M.Çelebi K. Mecitözü/M.Çelebi K. Mecitözü/M.Çelebi K. Mecitözü/M.Çelebi K. Alaca Alaca/Eski yapar Köyü Alaca/Eskiyapar köyü Alaca/Deðirmendere Alaca Alaca Alaca Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip/ Ýsaklý Ýskilip/ Ýsaklý Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip Ýskilip/Çerkeþ Ýskilip/ Çerkeþ Ýskilip/ Çerkeþ Ýskilip Ýskilip Ýskilip Osmancýk Osmancýk Osmancýk Osmancýk Osmancýk Osmancýk Osmancýk Osmancýk Osmancýk Osmancýk Çorum Çorum Çorum Çorum Ýskilip/karakýsýk Ýskilip/Karakýsýk Ýskilip/karakýsýk Ýskilip/karakýsýk Ýskilip/Karakýsýk Ýskilip/karakýsýk Ýskilip/Karakýsýk

Halay Halay Çevirme halayý halayý aðýrlama halay aðýrlama,halay(4) halay,çevirme -----------------------------------------------------------------------------------Kamer makamý --------------Býçak oyunu ------------------------------------Çevirme -------------------Çoban halayý Davul zurna çevirme nevinden Bar havasý --------------------------Bar -------Koçkiri türküsü hava ------------Kerem'den Davul Davul Davul ----------Divan ----------------Oyun havasý ----------Armut yapraðýyla çalýyor ----------------------Teberikten çýktýk ----------------------------------------Ýskilip eziði Koþma ---------------------------------------------------Dede KORKUT Yaylaya göçmem ------------Alay oyunu -------------Aðýrlama,oyun havasý oyun havasý ----------------Garip ayaðý ------------------------Yayla türküsü Misket Misket makamýnda Aðýt ----------------Topal koþma Arzý türküsü Hasan beyin türküsü ---------------------------------------------------------------------------------------Oyun havasý (5) Ýsmet paþa'ya ---------Yozgat sürmelisi -----------------------------------------------Maya ----------------------Oyun havasý Kazla koþma düzeni oyun havasý oyun havasý kavalla oyun havasý ----------kavalla kavalla kavalla kavalla aðýt

225-Farfara halay havasý

Bekir ÞÝMÞEK

13.07.

Ýskilip/Karakýsýk

kavalla

226-Üç ayak

Yörük Veli AYAÞ

13.07.

Çorum

kavalla

227-Zeybek (aþiret zeybeði)

Yörük Veli AYAÞ

13.07.

Çorum

Kavalla

228-Çorum Halayý

Osman CENÝK-Hüseyin GÖK

14.07.

Çorum

Davul-zurna

229-Sinsin

Osman CENÝK-Hüseyin GÖK

14.07.

Çorum

Davul-zurna

230-At yarýþý havasý

Osman CENÝK-Hüseyin GÖK

14.07.

Çorum

Davul-zurna

231-Çorum halayý oynatmasý

Mehmet TERCAN

14.07.

Çorum

sazla yeldirme

232-Bebek

Osman CENÝK

14.07.

Çorum

zurna ile

233-Oyun havasý

Kamil FÝDAN

14.07.

Çorum

234-dost kýyýlarýndan mercan

Ýfakat YAYKAR-Saibe TAÞKAYA 14.07.

Çorum

--------------(6)

235-Davarý suya indirme havasý

Kamil FÝDAN

14.07.

Çorum

kavalla

236-Abada bir kebede bir

Ýfakat YAYKAR-Saibe TAÞKAYA 14.07.

Çorum

-------- (7)

237-Kürdün kýzý

Ýfakat YAYKAR-Saibe TAÞKAYA 14.07.

Çorum

------------

238-Þiþe þiþeye benzer

Ýfakat YAYKAR-Saibe TAÞKAYA 14.07.

Çorum

----------

239-Sürüm sürün sürünesin 240-Ýðdeli gelin

Ýfakat YAYKAR- Saibe TAÞKAYA 14.07. Ýfakat YAYKAR- Saibe TAÞKAYA 14.07.

Çorum Çorum

---------Halay

kavalla

15


16 ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

27 EYLÜL Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Alaca ilçesi Mehmet Çelik Anadolu Lisesi sahasý parke taþý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

28 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 751 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyah-beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 145.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 750 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyah-beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:50-15:00 ***

1 EKÝM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Mamul yemek ve sonrasý hizmetler alýmý iþi. Yer: Bahçelievler mah. Þenyurt 2. sok. no: 14 Çorum Saat: 09:00 ***

Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saat: 14:00 ***

Çorum Devlet Hastanesi 2013 yýlý 2 kalem akaryakýt alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

Uðurludað ilçe devlet hastanesi bina bakým onarým yapým iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: 14:00 ***

2 EKÝM Oðuzlar Belediye Baþkanlýðý

Oðuzlar Belediyesince satýþý yapýlacak olan 12 adet sosyal konut ve 5 adet dükkanýn satýþý iþi. Yer: Oðuzlar Belediyesi Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

3 EKÝM Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü

Çorum ili merkez ve ilçelere baðlý köylerde göletler için jeoteknik amaçlý sondaj yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Özel Ýdaresi Sosyal Tesisler Ýhale Salonu Saat: 14:30 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnýr: 06 BV 9921

plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model

kullanýlamaz durumda kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:30-14:40 *** 2. Taþýnýr: 06 BU 7128 plakalý, Volkswagen marka, 2009 model kullanýlamaz durumdaki kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:50-15:00 *** 3. Taþýnýr: 06 BY 2969 plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 15:10-15:20 ***

Çorum ili merkez ilçesi Ulukavak Mahallesi 16 derslikli Kýz Meslek Lisesi ile Yozgat ili Yerköy ilçesi Karacaþar Mahallesi Mezaryaný Mevkii 600 öðrencilik Ticaret Meslek Lisesi inþaatlarý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C Baþbakanlýk Toplu konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 Çankaya/Ankara Saat: 14:00 ***

1991 model Cargo 2014 vinçli açýk saç kasa aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000,00 Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat Çorum Saat: 10:45 ***

Çorum Devlet Hastanesi

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 1984 model Ford Kargo 1314 asansör tesisatlý aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 16.000,00 Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:00 ***

4 EKÝM T.C. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

54.000 kg sobalýk ve 63.500 kg kaloriferlik ithal kömür alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

8 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

11 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Arýtma tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

12 EKÝM SGK Çorum Ýl Müdürlüðü

Çorum SGK Ýl Müdürlüðü 37 kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Anýtevler 4. Sok. Çorum Saat: 10:00 *** 5 kýsým týbbi cihaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: 14:00 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

34 DR 2012 plaka sayýlý, Renault marka, gri renkli, 2006 model, Megane 2 tipinde otomobilin satýþý iþi. Muhaamen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adalet sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

15 EKÝM Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþtabipliði 2013 yýlý 15 kiþi ile 12 aylýk çamaþýr yýkama ve ütüleme hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

16 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

2013 yýlý 45 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Su pompa istasyonlarýna personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

9 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

18 EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

2013 yýlý 12 kiþi ile 12 aylýk ameliyathane ve y. bakýmlarýn sürekli dekontaminasyon ve dezenfeksiyon hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi ve Yunus Emre Ýþ Merkezi arþivinin silahsýz 12 kiþi ile özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

10 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Spor Kompleksi ve Meslek Lisesi Kampüsü yapýmý iþi. Muhammen bedel: 112.000.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý-TOKÝ

19 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi 2013 yýlý 4 kalem ekmek alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: 10:00 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel,

30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

5 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz:

Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 29 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 18/900 arsa paylý 9 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

2. Taþýnmaz:

Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 30 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 17/901 arsa paylý 10 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 42.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

T.C. Merkez/Çorum 1. Ýcra Dairesi

2646 ada no, 39 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, Sülüklü mevkii, cilt 64, sayfa 6275 apartman vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Ulukavak Mah., cilt 46, sayfa 4468, ada 3754, parsel 121 adresinde zemin kat, 2 numaralý baðýmsýz bölüm, 363,28 m2 alanýndaki dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðünün Bahçelievler Mah., 510 ada, 15 parsel’de 1322,73 m2 arsa üzerinde bulunan b blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi zemin kat Saat: 10:00-10:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Ortaköy Tapu Müdürlüðünün Cumhuriyet Mah., 56 ada, 61 parsel de 72 m2 arsa üzerinde bulunan 1. kat 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-11:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum

Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cilt/sayfa 29/2791 de kayýtlý 3634 ada 5 parseldeki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 4 kat 19 nolu mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 95.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 10:20-10:30 *** 2. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cily sayfa 29/2802 de kayýtlý 3634 ada 5 parsel deki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 7 kat 30 nolu meskendubleks niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Tepecik Mah., cilt 7, sayfa 667, ada 1217, parsel 8, 1. kat, 601,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/10 arsa paylý, Kale Mah. Ata Cad. Asude Apt. No: 137/3 Çorum adresinde mesken niteliðindeki 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

9 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 2707, parsel 2’de kayýtlý, 634.73 m2 miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.026.408,93 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

12 KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe, ayarýk mah, cilt no 45, sayfa no 4360, ada no 3052, parsel 9 da kayýtlý bulunan 5.112,22 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulü arsa vasfýndaki B blok 1. kat 1 nolu 180.00 m2 büyüklüðünde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhmammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

‘Ýnsanlýk hukukunu çiðneyen Ýsrail cezalandýrýlmalý’ Ý

HH Çorum Yetkilisi Selim Özkabakçý, Mavi miþtir. Marmara davasý kapsamýnda "müþteki - maðGazze Özgürlük Filosu'na yapýlan saldýrý dur" olarak yarýn saat 11:00’de Çorum 2. Aðýr Cehakkýnda Türkiye'de Ýstanbul Cumhuriyet Baþza Mahkemesi’nde Ýsrail'e olan þikâyetini ve maðsavcýlýðý tarafýndan yürütülen soruþturma da 28 duriyetini dile getireceðini belirtti. Mayýs 2012 tarihi itibariyle Ýstanbul 7. Aðýr Ceza Dönemin Ýsrail Genelkurmay Baþkaný Rau Mahkemesi’nde 2012/264 Esas numarasý ile dava Gabiel Ashkenazi, Deniz Kuvvetleri Komutaný açýlmýþtýr. Eliezer Alfred Maron, Hava Kuvvetleri Ýstihbarat Davada, 36 ülkeden yolcu ve þehit yakýnlarý Sorumlusu Avishay Levi ve Ýsrail Ýsdahil 490 kiþi "müþteki-maðdur" olatihbarat Baþkaný Amos Yadlin baþta rak yer alýrken, dönemin Ýsrail Genelolmak üzere Mavi Marmara gemisine kurmay Baþkaný Rau Gabiel Ashkesaldýran ve dokuz kiþinin ölmesine ve nazi, Deniz Kuvvetleri Komutaný EliÖzkabakçý’nýn da içinde olduðu elliezer Alfred Maron, Hava Kuvvetleri den fazla kiþinin yaralanmasýna sebep Ýstihbarat Sorumlusu Avishay Levi ve olanlarýn yargýlanmasý için þikâyetini Ýsrail Ýstihbarat Baþkaný Amos Yadlin Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi’ne de "firari sanýk" olarak yer almaktabildireceðini açýklayan ÝHH Çorum dýr. Dosyayý yürüten savcý, iddianaTemsilcisi Selim Özkabakçý, þöyle menin sanýklarýný, Ashkenazi baþta konuþtu; olmak üzere þimdilik operasyon pla“Benimde içerisinde yolcusu olnýný yapan ve uygulayan Ýsrail askeri duðum Gazze'ye insani yardým taþýüst kadrosu ile sýnýrlý tutmuþtur. Bilyan Mavi Marmara ve diðer gemilere, gileri tamamlandýkça diðer sivil-asSelim Özkabakçý 31 Mayýs 2010 tarihinde uluslararasý ker tüm sorumlular tek tek yargý önüsularda seyir hâlindeyken Siyonist Ýsrail silahlý ne çýkarýlacaktýr. Türk Ceza Kanunu`na göre sakuvvetleri saldýrý düzenlemiþti. Saldýrýda 9 insani nýklar, kasten adam öldürme, kasten adam öldüryardým gönüllüsü hayatýný kaybetmiþ, 50'den fazmeye teþebbüs, kasten yaralama, yaðma, deniz lasý yaralanmýþ ve gemi personelleri dahil tüm yolu ulaþým araçlarýný kaçýrma veya alýkoyma, yolcular Ýsrail tarafýndan hapsedilmiþti. mala zarar verme, kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlma ve eziyet etme` suçlarýndan yargýlanmaktadýrBirleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Konseyi talar. rafýndan da saldýrý sýrasýnda ve sonrasýnda kasten adam öldürmek, iþkence, insanlýk dýþý muamele Bu dava týpký Mavi Marmara gemisinde buetmek, kasten azap vermek, beden bütünlüðünü luþan topluluk gibi farklý dini, etnik, kültürel kimveya insan saðlýðýný vahim þekilde ihlal etmek, liðe sahip insanlýk ailesinin ortak davasýdýr. Ýþlekeyfî tutuklama ve gözaltý, ifade hürriyetinin kýnen suç sadece bu yolculara karþý deðil o gemide sýtlanmasý, mallarýn gasp edilmesi ve benzeri aðýr temsilini bulan dünyanýn ortak vicdanýna karþý yasuçlarýn iþlendiði, insan haklarý ve uluslararasý huni vicdan sahibi tüm insanlara, halklara karþý iþkukun ihlal edildiði tespit edilmiþti. Bu saldýrý ile lenmiþ bir suçtur. Ýsrailli sorumlular insanlýðýn hualakalý olarak ulusal (Türkiye, ABD, Ýspanya, kukunu çiðnemiþtir. Adaletin gereði olarak ta soBelçika, Ýtalya gibi) ve uluslararasý (Uluslararasý rumlular dünya kamuoyunun önünde adil yargýCeza Mahkemesi, BM Ýnsan Haklarý Konseyi) lanma ortamýnda yargýlanmalý ve cezalandýrýlmabirçok hukuk zemininde çalýþmalar gerçekleþtiril-

Türk Eðitim Sen’den açýklama M

illi Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yayýnlade ortaokul olmak üzere ayný çatý altýnda eðitinan 2012 Yýlý Öðretmenlerin Ýl Ýçi Alan me devam ettiðinden,yöneticilerin genelinin sisDeðiþikliði Kýlavuzu’nun bazý maddelerinin temde ilkokul kýsmýnda tutulmasý maðduriyetmaðduriyetlere sebep olduðunu belirten Türk lere neden olmaktadýrBu okullarýn idarecileri saEðitim-Sen Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Sedece bir okulla iliþkilendirilmemelidir.Milli Eðilim Aydýn, basýn açýklamasý yaparak sorunlarý tim Müdürlükleri bu konuda esnek davranmalý þöyle sýraladý; ve alan deðiþikliðinde bulunacak idarecilere ko“Norm kadro fazlasý olduðu gerekçesi ile laylýk saðlayarak, baþvurularýný saðlamalýdýr. yer deðiþtiren öðretmenlere alan deFizik, Kimya, Biyoloji öðretðiþikliðine baþvurma hakký verilmelimenliði mezunu sýnýf öðretmenleri dir. ortaokullardaki Fen ve Teknoloji böÝl içi yer deðiþikliðinin alan deðilümüne alan deðiþikliði baþvurusu þikliðinden önce yapýlmasý ve Bakanyapamazken yan alaný fen olan sýnýf lýk tarafýndan önceden bildirilmemesi öðretmenleri baþvuru yapabilmektedir Ýkinci bir husus Fizik,kimya,binedeniyle il içinde yer deðiþtiren öðyoloji,tarih ve coðrafya öðretmenliði retmenlerin alan deðiþikliði yapamamezunu lise öðretmenlerin ortaokulyacaklarýndan habersiz olarak yer delardaki Fen ve Teknoloji ile Sosyal ðiþtirdiklerini belirterek, Bakanlýðýn Bilgilere geçme hakký verilirken, gerekli bilgilendirmeyi yapmamasýnbelki üniversitede ayný sýnýfta okudan kaynaklanan maðduriyet giderilmuþ, ayný dersleri almýþ fizik,kimmelidir. ya,biyoloji,tarih ve coðrafya öðretmenliði mezunu sýnýf öðretmenleriKýlavuzun 1.7. maddesinde " Selim Aydýn ne bu hak verilmemiþtir. Hayatlarý Eðitim kurumu yöneticileri, öðrenimlaboratuarlarda geçen bu arkaleri itibarýyla geçebilecekleri alanda ders yükü daþlarýn maðduriyetleri giderilmelidir. Aslýnda bulunmasý halinde kadrolarýnýn bulunduðu eðikýlavuzda ilgi gösterilen Talim Terbiye Kurulu tim kurumunu tercih etmek suretiyle alan deðiBaþkanlýðýnýn 80 sayýlý kararýný dikkate alsalar þikliði isteðinde bulunabileceklerdir. Bu yönetihiçbir sorun kalmayacak. cilerin görevli olduklarý eðitim kurumunda alan Bu kýlavuzu yayýnlayanlar, Talim Terbiye deðiþikliklerinin yapýlmasý halinde yöneticilik Kurulu Baþkanlýðýnýn 80 sayýlý kararýný kýlavuza görevleri üzerlerinde kalacaktýr." Denilmekteilgi tutanlar ve bunlarý uygulayacak olanlar, Bu dir.Ayný ders yüküne sahip olan,ayný tip okullakararý dikkatlice okumalý ve maðduriyetlere serýn idarecilerinin baþvurularýnda farklýlýklar bubebiyet vermemelidirler.Ortada karar varken , lunmaktadýr.Biri baþvuru yapabilirken, diðeri keyfi uygulama olamaz. yapamamaktadýr.Bu maðduriyetler teknik bir Baþvuru süresi uzatýlmalý ve norm kadro sorundan kaynaklanýyor ise bir an evvel çözülgüncellemeleri tamamlandýktan sonra iþlem yamelidir. pýlmalýdýr.” Bazý eðitim kurumlarýnýn hem ilkokul hem


ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Cemil Çiçek geliyor H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, dün AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret ederek Akademik Yýl açýlýþýna davet etti. Yapýlan açýklamaya göre, görüþmede Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Cemil

Çiçek'in de davet edilmesi konusu gündeme geldi. Bunun üzerine Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'i ziyaret ederek davetini sundu. Çiçek, 12 Ekim 2012 tarihinde gerçekleþecek Akademik Yýl açýlýþýna gelebileceðini belirterek, davete teþekkür etti.

Uslu, Rektör Alkan'ý arayarak davetin kabul edildiðini ve 12 Ekim Cuma günü Çiçek'in Çorum'a gelerek Akademik Yýl açýlýþýný yapabileceðini söyledi. Çiçek'in ziyaretinde bir dizi temaslarda bulunmasý bekleniyor.

Bugün ‘Dünya Kalp Günü’

Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek'i ziyaret üniversitenin akademik yýl açýlýþýna davet etti.

S

aðlýklý bir kalp ve uzun bir ömrün; kalp saðlýðý adýna belirli önlemlerin alýnmasý, özellikle çocuklara erken yaþlardan itibaren saðlýklý beslenme ve hareketli yaþam alýþkanlýklarýnýn kazandýrýlmasý ile mümkün olduðunu belirten Halk Saðlýðý Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç, 26 Eylül Dünya Kalp Günü sebebiyle yaptýðý açýklamasýnda, saðlýklý bir yaþam için kalbin korunmasý gerektiðini söyledi. Kalp hastalýklarýnýn sebepleri ve korunma yollarý ile ilgili bilgiler veren Kýlýç, “Özellikle; 5-15 yaþ grubu çocukluk döneminde, sýklýkla görülen bademcik iltihaplarý gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarý tedavi edilmediði takdirde "Romatizmal Kalp Hastalýklarýna" neden olmaktadýr. Bu nedenle; Üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn, erken taný ve yeterli tedavisiyle, ileride çocuklarýmýzý kalp hastalýklarýndan korumak mümkün olacaktýr.

‘Sigara, kalp rahatsýzlýklarýnda en önemli faktör’

Sigara, kalp hastalýklarýna yol açan önemli bir faktördür. Uzun süre sigara kullanýmý, kalp ve dolaþým sistemi hastalýklarýna ve tüm organ kanserlerine neden olabilmektedir. Önceleri sigara içmiþ ve daha sonra býrakmýþ olanlarda da, kalp krizi ihtimali gittikçe azalarak, zamanla hiç sigara içmemiþ olanlarýn durumuna yaklaþtýklarýndan, sigara kullanýmýndan mutlaka uzak durulmalýdýr. Aþýrý yaðlý besinler, hayvansal gýdalar ve fazla kilo, kalp hastalýklarýna sebep olabilmektedir. Bu nedenle; saðlýklý ve yeterli beslenmeye dikkat edilmeli ve bu tür besinlerin tüketiminden uzak durulmalýdýr. Yüksek tansiyon; Kalp hastalýklarýnýn önemli bir nedenidir. Yüksek tansiyon tespit

edildiði takdirde, mutlaka bir hekim kontrolünde tedavi olunmalýdýr. Stresli bir yaþam, kalp hastalýklarýna zemin hazýrlar. Bu nedenle; Stresli yaþamdan uzak durmanýn, kalp saðlýðý için önemli bir faktör olduðu unutulmamalýdýr. Hareketsiz yaþam tarzý da, kalp hastalýklarýna zemin hazýrladýðýndan, fiziksel aktivite yapmayý alýþkanlýk haline getirmek, kalp saðlýðý için önemlidir.” dedi. Kýlýç, eðer göðüs aðrýsý, hýzlý veya düzensiz kalp atýþý, nefes darlýðý, yorgunluk, basit görevleri yapmada zorluk, kanlý öksürük, konsantrasyon azalmasý, karýn, bacak, ayak ve ayak bileklerinde þiþme varsa belirtiler kötüleþmeden önce doktora baþvurulmasý gerektiðinin altýný çizdi.

TGF seçimleri usulsüz T

ürkiye'deki 39 gazeteciler cemiyeti, ortak bir açýklama yaparak Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun geçtiðimiz Pazar günü Ankara'da yapýlan genel kurulunda usulsüzlük yapýldýðý bildirildi. Açýklamada, “Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 23 Eylül 2012 Pazar günü Ankara'da yapýlan genel kurulu, hukuk ve iyi niyet kurallarýna aykýrýlýklarýn yaþandýðý bir toplantý olarak Türk basýn tarihindeki yerini almýþ, kongrenin yasallýðý ve dolayýsýyla geçerliliði tartýþmalý hale gelmiþtir" denildi. Türkiye'deki 39 gazeteciler cemiyeti, ortak bir açýklama yaparak Pazar günü yapýlan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu’nda usulsüzlük yapýldýðý, hukuka ve iyi niyet kurallarýna aykýrý hareket edildiði belirtildi. Açýklamada þu ifadelere yer verildi; “Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun 23 Eylül 2012 Pazar günü Ankara'da yapýlan genel kurulu, hukuk ve iyi niyet kurallarýna aykýrýlýklarýn yaþandýðý bir toplantý olarak Türk basýn tarihindeki yerini almýþ, kongrenin yasallýðý ve dolayýsýyla geçerliliði tartýþmalý hale gelmiþtir. Kongreyi yasal çerçeve içerisinde yapmasý gereken Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetimi, hukuk dýþý uygulamalarýna kongre öncesi baþlamýþtýr. Konuyla ilgili yapýlan açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; TGF üyesi gazeteciler cemiyetleri, basýn meslek örgütleri ve TGF kurucu baþkanlarýnca asla kabul edilmeyecek olan ve kamuoyunun bilgisine sunulmasý konusunda fikir birliðine varýlan hukuk dýþý uygulamalar þunlar: 71 üye basýn kuruluþuna sahip Federasyon'un 15 yýllýk tarihinde bir ilk yaþanmýþ ve Pazar günü yapýlacak seçime 2 gün kala, Cuma günü mesai saati bitiminin ardýndan delege listeleri açýklanmýþtýr. Açýklanan listede Cumhurbaþkanlýðý ve Baþbakanlýk Muhabirleri Derneði, Radyo ve Televizyon Gazeteciler Derneði, Çukurova, Yalova, Ýskenderun, Karabük ile Çanakkale Gazeteciler Cemiyetlerinin toplam 28 delegesine yer verilmemiþtir. Üstelik genel kurullarýnda üst kurul delegelerini seçen, bu süreçte mevcut TGF yönetimini desteklemediklerini deklare eden 4 cemiyet, kongreye alýnmamýþtýr. (Böylece TGF yönetimi, hazirun listesini 21 Eylül Cuma günü saat 17.02'de açýklayarak muhalif olarak düþündükleri Gazeteciler Cemiyetlerinin yargý yoluna giderek genel kurula katýlma hakkýný elde etmeleri, gereken süre verilmeyerek engellemiþtir.) Hukuk dýþý uygulamalar divan seçimi ile devam etmiþ, divan kurulunun oluþturulmasý için verilen

17

önergelerin oylanmasýndan önce hazirun sayýsý söylenmemiþtir. Divan kurulu için oy kullanan delegelerin sayýmý ise, tarafsýz bir kiþi tarafýndan yapýlmasý gerekirken, önerge sahibi baþkan tarafýndan tek baþýna yapýlmýþ, delegelerin sayýmýnda hata yapýldýðýna iliþkin itirazlar dikkate alýnmamýþtýr. Taraflý tutum sergileyen Divan Kurulu, hukuksuz uygulamalarýna daha ilk önergede baþlamýþtýr. Haziruna alýnmayan 4 gazeteciler cemiyetinin 16 delegesi için Medenî Kanunu'nun 79. Madde'sinin son fýkrasýnda yer alan; "(...) toplantýda hazýr bulunan üyelerin en az onda biri tarafýndan görüþülmesi yazýlý olarak istenen konularýn gündeme alýnmasý zorunludur" hükmü gereðince önerge verilmiþtir. Önerge, yasal sýnýr olan 25 imzanýn yaklaþýk 3 katý delegenin imzasýný taþýmasýna raðmen Divan Kurulunca yasa hiçe sayýlmýþ, yapýlan tüm uyarýlara karþýn gündeme alýnmamýþtýr. Diðer yandan, gündemin oylanmasý sýrasýnda divan baþkaný "gündemi kabul edenler" ifadesini kullanmýþ, kabul etmeyenleri oylamadan "kabul edilmiþtir" diyerek "oldu bittiye" getirmiþtir. Divanýn bu hukuk dýþý uygulamasý kongre salonunda gerilimi týrmandýrmýþ ve delegeleri olumsuz etkilemiþtir. Bu taraflý tutum ýsrarla sürdürülmüþ, kongreye alýnmayan 16 delegenin kürsüde konuþmalarý için verilen önergeler, yine yasalar çiðnenerek dikkate alýnmamýþtýr. Demokrasinin gereði olan ifade özgürlüðü, divan tarafýndan engellenmiþ, TGF yönetimince maðdur edilen ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Baþkanlar Konseyi üyesi olan gazeteciler cemiyetlerinin baþkanlarý kürsüde konuþturulmayarak, demokrasi ayýbýna imza atýlmýþtýr. Öte yandan, üye gazeteciler cemiyetlerine ve delegelerine haber verilmeden kaðýt üzerinde yapýlan ve halen yargý süreci devam eden bir önceki tüzük kongresiyle 11 kiþiden oluþan TGF yöneticileri kendilerini doðal delege ilan etmiþtir. Genel kurullarýnda seçilmemiþ 11 doðal delegeyle kongreye katýlmýþlar, seçimi de bu 11 oy farkla kazanmýþlardýr. TGF yönetimi ve divan kurulu gerçekleþtirilen genel kurulda yasalarý hiçe saymýþ, seçim sonucunu tartýþmalý hale getirmiþtir. Mevcut TGF yönetimini; (hukuki haklarýmýzý saklý tutarak) kongreye alýnmayan gazeteciler cemiyetlerinin oy kullanma haklarýný iade edip, hukuk kurallarý içerisinde üye tüm gazeteciler cemiyetlerinin katýldýðý, demokrasinin gereklerinin yerine getirildiði yeni bir genel kurul yapmaya davet ediyoruz.”

Felis 2012’de yerel medyaya ödül

Tartýþmalý genel kurulda mevcut baþkan Atila Sertel ile Bursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Nuri Kolaylý’nýn listesi yarýþtý.

F

elis 2012 Ödül Töreni geçtiðimiz hafta Salý gecesi Çýraðan Sarayý'nda yapýldý. Gecede, Tempo Yerel MedFelis 2012 Ödül Töreni geçtiðimiz hafta Salý gecesi Çýraðan Sarayý'nda yapýldý. ya'nýn 3 yýldýr yerel medya kategori sponsorluðunu üstlendiði Garanti Bankasý'nýn Cereyan Medya tarafýndan En iyi Dijital Kampanya: Ajans: OMD Türkiye/Medina Turgul hazýrlanan reklam filmi birincilik ödülü aldý. DDB Proje: Dijital Dünyanýn Fenomeni (Frito Lay) Yapýlan açýklamaya göre, davetliler önce kokteyl alanýna, geceye En Ýyi Sosyal Medya Kullanýmý: Ajans: Euro RSCG 4D / MPG ýsýnma turuna alýndý. FXTV'nin American Horror Story Rahibeleri ve Mediamax Proje: 1.6 Lt - Dizel - Otomatik Lansmaný (Volvo Car Türzombileriyle, Foxlife Türkiye'nin vampirlerinin alanda gezmesiyle kiye) misafirler keyifli vakit geçirdiler, bol bol fotoðraf çekildi. Kokteylin Mecra kategorileri ardýndan Habertürk ekranlarýnýn sevilen yüzlerinden Simge Fýstýkoðlu'nun sunumuyla ödül töreni baþladý. Sýrasýyla Felis 2012 Jüri BaþkaEn Ýyi Yerel Medya Kullanýmý: Ajans: Cereyan Medya Proje: ný Hüseyin Tulpar, Dijital Jüri Baþkaný Levent Erden ve MediaCat GeGarantili Dostlar Anadolu'da (Garanti Bankasý); En Ýyi Radyo Medya nel Yayýn Yönetmeni Pelin Özkan'ýn konuþtuðu açýlýþ kýsmýnda ÖzKullanýmý: Ajans: Mindshare Proje: Herþey Orjinal Dilinde Güzel kan, bu seneki yarýþmaya 800 adet projenin baþvurduðunu, içlerinden (Fox International Channels Turkey); En Ýyi Yeni Medya Kullanýmý: 302 projenin kýsa listeye kaldýðýný kaydetti. Ajans: Mindshare Proje: Captcha Uygulamasý (Turkcell); En Ýyi DoðTitiz bir elemeden geçen projeler arasýnda birincilik kazanan rudan Pazarlama Medya Kullanýmý: Ajans: OMD Türkiye Proje: Voajanslar þöyle; dafone Roaming - Nokta Atýþý Özel Bir Proje (Vodafone); En Ýyi TüSektörel kategoriler keticiyle Bað Kurma: Ajans: Boogy the Event Company Proje: CocaEv ve Kiþisel Bakýmda; Ajans: Mindshare, Proje: Muhteþem Cola 125.Yýl Mutluluk Projeleri Guerilla Etkinlikleri (Coca-Cola); En Yüzyýl'ýn Muhteþem Saçlarý Elidor Uzmanlarýna Emanet (Unilever) Ýyi Markalý Ýçerik ve Sponsorluk Kullanýmý: Ajans: C-Section/UnivelGýda ve Ýçecek; Ajans: OMD Türkiye/Medina Turgul DDB Proje: Hasal Mccann; Proje: Coca-Cola 125.Yýl Sürprizi (Coca-Cola); En Ýyi yata Baharat Katan Okul; Özel Etkinlik Kullanýmý: Ajans: Mindshare Proje: Nevin Yanýt'la HeOtomotivde; Ajans: 41? 29!, Finansda; Ajans: Medina Turgul define Koþ (Nike); En Ýyi Ambiant Medya Kullanýmý - Büyük ÖlçekDDB & Tribal DDB Proje: Biyokimlikli Bankamatik (Türkiye Ýþ Banli: Ajans: Mindshare / Create4'un; Proje: Ben Türkiyeyim (Nike); En kasý); Ýyi Ambiant Medya Kullanýmý - Küçük Ölçekli: Ajans: TBWA\IstanÝletiþim-Telekomda; Aans: Mindshare Proje: Hayat Paylaþýnca bul; Proje: IKEA Sabit Fiyat (Ikea Türkiye); En Ýyi Instore Medya Güzel (Turkcell); Kullanýmý: Ajans: Arta Ýletiþim Proje: Dokun Ekrana Gelsin Kasaya Dayanýklý Tüketim Ürünleri; Ajans: Zenith Media - Proje: Vestel Aktivitesi (Unilever); En Ýyi Açýkhava Medya Kullanýmý: Ajans: Terranova Sponsorluðu (Vestel), MEC / Kinetic Proje: Hayatýn Daha Hýzlý Akýþý için VISA (Visa EuE-Ticaret, Perakende de; Ajans: Ad-Stop - Proje: Ýyi ki Doðdun, rope); En Ýyi Dergi Medya Kullanýmý: Ajans: LOWE Ýstanbul Proje: Ýyi ki Doydun (Yemek sepeti), Kýzlara Doðru Yolu Göster (Unilever); En Ýyi Gazete Medya KullanýKurumsal Ýmaj Strateji Ýletiþimde; Ajans: Güzel Sanatlar Saatchi mý: Ajans: Universal McCann Proje: Türk Telekom Telefon Kütüpha& Saatchi Proje: Eti Ýle 50 Yýldýr Mutluluk Ýki Parmaðýnýn Arasýnda nesi (Türk Telekom); En Ýyi Sinema Medya Kullanýmý: Ajans: Cere(Eti), Kurumsal Sosyal Sorumlulukda; Ajanns: Universal McCann yan Medya Proje: Garantili Dostlar Sinema Interaktif Advergaming Proje: Türk Telekom Telefon Kütüphanesi (Türk Telekom); (Garanti Bankasý); En Ýyi Ürün Yerleþtirme: Ajans: Mindshare Proje: Hedef kitle kategorileri Carte d'Or & 1 Erkek 1 Kadýn (Unilever); En Ýyi Televizyon Medya Çocuk; Ajans: Universal McCann Proje: Pýnar Süt Ýyi Uykular Kullanýmý: Ajans: Universal McCann Proje: Pýnar Süt Ýyi Uykular Bantý Sponsorluðu (Pýnar); Gençlik; Ajans: C-Section Proje: Atiye ile Bantý Sponsorluðu (Pýnar) Chat (First); Tüm Yetiþkinler; Ajans: C-Section Proje: Sevgili MakiEntegre kampanya nasý (Coca-Cola); Erkekler; Ajans: Mindshare & Redpill / Proje: DünEn Ýyi Çoklu Medya Kullanýmý: Ajans: Mindshare Proje: Hayat ya'nýn En Ateþli Maçý (Unilever); Kadýnlar; Ajans: Mindshare & RedPaylaþýnca Güzel (Turkcell) pill / Proje: Muhteþem Yüzyýl'ýn Muhteþem Saçlarý Elidor UzmanlarýBüyük ödüller na Emanet (Unilever); Özel Hedef Kitleler; Ajans: Universal McCann - Proje: Türk Telekom Telefon Kütüphanesi (Türk Telekom); Kamu Ajans: OMD Türkiye ve Medina Turgul DDB Proje: Frito Lay Yararý; Ajans: V For Viral - Proje: Yemezler (Greenpeace Akdeniz) Doritos Akademi; Ajans: Mindshare Proje: Turkcell Ýçin Hayat Paylaþýnca Güzel; Yýlýn Medya Ajansý Baþarý Ödülü: Universal McCann; Dijital kategoriler Yýlýn Medya Ajansý: OMD; Yýlýn Medya Ajansý Büyük Ödülü: MindEn Ýyi Dijital Reklam Kullanýmý: Ajans: Mindshare Proje: Captshare; Yýlýn Reklamveren Baþarý Ödülü: Coca-Cola Company; Yýlýn cha Uygulamasý (Turkcell) Reklamvereni Birincilik Ödülü: Turkcell; Yýlýn Reklamvereni Büyük En iyi Dijital Markalý Ýçerik / Sponsorluk: Ajans: OMD TürkiÖdülü: Unilever. ye/Medina Turgul DDB Proje: Markalý Bir Eðitim Yuvasý (Frito Lay)

TGF’de tartýþmalý kongre T

ürkiye Gazeteciler Federasyonu 7. Olaðan Genel Kurulu, geçtiðimiz pazar günü Ankara’da yapýldý. Seçimlerde mevcut baþkan Atila Sertel ile Bursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Nuri Kolaylý’nýn listesi yarýþtý. Çekiþmeli geçen genel kurulda 251 delege oy kullandý. Mevcut baþkan Atilla Sertel’in listesi 131 oy alýrken, rakibi Bursa Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Nuri Kolaylý’nýn listesi 120 oy aldý. TGF 7. Olaðan Genel Kurulu’nun Divan Baþkanlýðý’ný Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Genel Baþkaný Ýbrahim Erdoðan yürütürken, Divan Baþkan Yardýmcýlýðý’ný Mersin Delegesi Av. Mete Aktaþ, katip üyeliklerini de Kocaeli Delegesi Eyüp Gençer ve Fýrat Havzasý Delegesi Rýdvan Kaya yaptý. Federasyonun yeni yönetim kurulu Yýlmaz Karaca (Eskiþehir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Mehmet Ali Dim (Alanya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Merih Ak (NTV Ýzmir Bölge Müdürü, Ýzmir Gazeteciler Cemiyeti Üyesi), Mehmet Veysi

Ýpek (Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Ramazan Demir (Balýkesir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Veli Altýnkaya (Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Ahmet Ünal (Mersin Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Sezai

Matur (Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Recep Aydýn (Ordu Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný), Lütfü Karakaþ (Trakya Gazeteciler Cemiyeti eski Baþkaný)’ndan oluþtu. Öte yandan Türkiye'deki 39 gazeteci-

ler cemiyeti, ortak bir açýklama yaparak Pazar günü yapýlan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu’nda usulsüzlük yapýldýðý, hukuka ve iyi niyet kurallarýna aykýrý hareket edildiði belirtildi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu 7. Olaðan Genel Kurulu yapýldý.

39 gazeteciler cemiyeti, ortak bir açýklama yaparak Pazar günü yapýlan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulu’nda usulsüzlük yapýldýðýný iddia etti.


18 ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

2. Oto Drag yarýþý pazar günü H

TÜFAD’dan ikinci kez temsilci istendi Ý

l Futbol Tertip Kurulu’nda görev yapacak TÜFAD temsilcisi için bu kurumdan ikinci kez temsilci istendi. Tertip Kurulu’nun önceki gün yaptýðý toplantýda 14 Aðustos’ta resmi yazý ile TÜFAD’ý temsil etmek üzere bir asil birde yedek üye

istendiði ancak 31 Aðustos tarihine kadar bu bildirimin gelmediði bildirildi. Bildirim gelmemesi üzerine Tertip Komitesi TÜFAD’a ikinci bir yazý yazarak bir asil ve bir yedek üyenin bildirilmesini istedi.

Bayat-Mecitözüspor maçý Mecitözü’nde oynanacak Bayat ilçe sahasýnýn geçici kabülünün yapýlmamasý nedeniyle Bayat Belediyespor iç saha maçlarýný deplasmanda oynayacak. Kabul yapýldýktan sonra ise bu maçlarý kendi sahasýnda oynayacak.

B

ayat Belediyespor maçlarýný sahasýnýn geçici kabülü yapýlana kadar rakip sahalarda oynayacak. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan, bu hafta sonu oynanacak maçlarla baþlayacak olan 1. Amatör Küme’de mücadele edecek olan Bayat Belediyespor’un ilçede yapýmý tamamlanan ancak geçici kabulü yapýlmayan sahada maç oynanmayacaðýný bu

nedenle Bayat takýmýnýn maçlarýný rakip sahalarda oynayacaðýný söyledi. Ayan, bu hafta sonu Bayat Belediyespor ile Mecitözüspor arasýndaki maçýn Mecitözü ilçe sahasýnda saat 15.00’de oynanacaðýný açýkladý. Ýl Temsilcisi Ayan, Bayat ilçe sahasýnýn geçici kabulünün yapýlmasýnýn ardýndan Bayat takýmýnýn maçlarýný kendi sahasýnda oy-

Diyarbakýr Büyükþehir, kayýpsýz Orhangazi deplasmanýna hazýrlanýyor

D

iyarbakýr Buyükþehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Orhangazispor maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Geçen haftayý sahasýnda oynadýðý Siirtspor galibiyetiyle kapatan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da gözler Orhangazispor karþýlaþmasýna çevrildi. Sarý-kýrmýzýlý futbolcular teknik direktör Turhan Özyazanlar nezaretindeki sabah idmanýnda kondisyon ve güç toplama çalýþmasý yaptý. Öðleden sonra ise topla çalýþtý. Kulüp basýn sözcüsü Þeyda Arslantaþ, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor olarak iyi yolda olduk-

larýný söyleyerek, "Ligde oynadýðýmýz 3 maçta 3 galibiyet aldýk. 9 puanýmýz var. Daha iyi futbol sergilemeliyiz. Tüm maçlarýmýzý büyük dikkat içerisinde oynamalýyýz. Cumartesi günü deplasmanda grubumuzun güçlü ekiplerinden Orhangazispor ile karþýlaþacaðýz. Hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz. Ýdmanlarýmýzý perþembe günü tamamlayacaðýz. Her maçýmýza önem verdiðimiz gibi bu maçýmýza da büyük önem veriyoruz. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un hedefi bellidir. Birlik beraberlik içerisinde bunu gerçekleþtireceðimize inanýyoruz" dedi.

itok 2. Oto Drað yarýþý 30 Eylül pazar günü Akkent Toki yolunda yapýlacak. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, Türkiye genelinde oto drag yarýþý yapmaya sahip üç kulüpten birisi olduðunu belirterek bu onura layýk olarak Çorumlulara en güzel yarýþ organizasyonu yapmanýn çabasý ve gayreti içinde olduklarýný söyledi. Özenç, yarýþmalar için kayýtlarýn 28 Eylül cuma günü saat 10.00’da açýlacaðýný ve 30 Eylül pazar günü saat 12.30’da ise kapanacaðýný belirtti. Yarýþma brifinginin pazar günü saat 12.45’de verileceðinin start saatinini ise 13.00 olarak belirlendiðini söyledi. Yarýþma pistinin 402 metre, yarýþýn 400 metrede frenajýn ise 30 metre lastik ýsýtma ile birlikte toplam 832 metre olduðunu söyledi. Yarýþmacýlarýn kayýtlarýný yaptýrabilmek için lisans evraklarýný beraberinde getirmesi gerektiðini belirten Özenç, bu evraklarýn, aile hekiminden saðlýk raporu, 1 adet vesikalýk fotoðraf, ehliyet fotokopisi, ve kimlik fotokopisi olduðunu söyledi. Evraðý eksik olan yarýþmaýlarýn kayýtlarýnýn yapýlmayacaðýný belirten Özenç, hafta sonuna kadar bu evraklarýn hazýrlanmasý gerektiðini söyledi. Yarýþmalar yedi kategoride yapýlacak. 1400 cc, 1600 cc, Süper 1600 cc, 2000 cc, 2700 cc, 2700 cc+ ve 4 çeker araçlar kategorisinde yapýlacak olan olan yarýþmalarýn baþlama saati ise 13.00 olarak belirlendi. HÝTOK Baþkaný Mehmet Özenç, on bir yýldýr aralýksýz yaptýklarý oto drag

yarýþmalarýna olan katýlýmcý ve seyirci sayýsýnýn her geçen yýl arttýðýný belirterek ‘Bu organizede otomobil sporuna gönül verenler buluþuyorlar. Geçtiðimiz yýllarda sadece cadde tipi araçlarýn katýlýrken son dönemde bu organizelere özel olarak tasarlarmýþ Drag araçlarý katýlmaya baþladý ve yarýþlar çok daha zevkli ve adrenalini yüksek bir hal aldý. Bu organizasyonla hem motor sporlarýna gönül verenleri bir araya getiriyoruz hemde Çorum’un tanýtýmýna katkýda bulunuyoruz. Bu amaçla 30 Haziran pazar günü yapýlacak olan yarýþmalara tüm Çorumlularý bekliyoruz’ dedi. Organize hakkýnda daha detaylý bilgi almak isteyenler 0506 201 77 25 veya 0533 523 67 59 nolu telefonlarý arayabilecekler.

Adana Demir’de yönetim taraftar krizi büyüyor

A

dana Demirspor’da yönetim ile taraftar arasýndaki kriz devam ediyor. Kulüp baþkaný Önder Serin, bir kaos ortamý oluþturulmak istendiðini, buna da asla müsaade etmeyeceklerini söyledi. Hafta sonu 5 Ocak Stadyumu’nda oynanan Torku Konyaspor maçýnda yönetimi hedef alarak, istifaya davet eden taraftarlara kulüp baþkaný Önder Serin cevap verdi. Serin, yönetim kurulu üyeleri ile Aytaç Durak Tesisleri’nde bir araya gelip taraftarlara çaðrýda bulundu. 4 haftalýk lig maratonunda yeni bir takým olmalarý nedeniyle taraftarlarýn ve gönüllerin istediði gibi bir baþarýyý yakalayamadýklarýnýn altýný çizen Serin, “Yeni kurulan bir takýmýz. Bu da futbolda ilk maçlarda olan uyum sorunu, takýmýn birbirine alýþmasý, bu tür durumlar ön plana çýkýyor. Her ne kadar biz istemesek de 4 haftalýk periyodun sonunda takýmýmýzý baþarýlý olamamýþtýr” dedi. Alýnacak bir galibiyetin, takýma neler katacaðýný hep birlikte göreceklerini vurgulayan Serin, "72 yýllýk tarihimizde Adana Demirspor Kulübü’nü ayakta tutan taraftarlardýr” diyen Serin, ancak hiçbir zaman bu dönemki gibi taraftarlarýn bölünmüþ, birbirine ve Demirspor yönetimine küfür eden bir durum yaþanmadýðýna dikkat çekti. Serin, “Sistematik þekilde yönetimi sosyal medyada, spor sitelerinde, stadyumda ve çeþitli platformlarda olmadýk þekilde itham ederek, sadece Adana Demirspsor’u düþündüklerini söyleyenleri, bizleri; rantçý, çýkarcý, etiket peþinde olduðunu iddia edenler, bu iddialarýný kanýtlamaya davet ediyoruz. Biz sadece Adana Demirspor armasý için emek harcýyoruz. Seçildiðimiz andan itibaren, yönetim daha mazbatasýný almadan, göreve dahi baþlamadan

adeta planlanmýþ þekilde yönetimin bu þekilde karalanmasý, sanki bir linç kampanyasý içine sürüklenmesi, Adana Demirspor’un menfaatlerinin neresinde? Bu, olsa olsa ancak kiþilerin þahsi menfaatleri için olur" ifadesini kullandý. Sessiz çoðunluðun artýk sesini yükseltme zamaný geldiðini ifade eden Önder Serin, "Bugün ‘Þimþekler Grubu’nun organize bir þekilde yönetimi eleþtirdiði noktalar var. Bunlarýn hiçbirinin doðru olmamasýna raðmen, bizim de içinde bulunduðumuz daha önceki yönetimlerde bu durumlar daha aðýr þartlar altýnda yaþanmýþtý. O zamanlar, ‘Kayýtsýz þartsýz yönetimin arkasýndayýz’ diyen bu taraftar grubunun, þimdi kayýtsýz þartsýz bu yönetimin karþýsýnda durmasý çok manidar" Bundan sonra kendilerine ya da yönetim kurulunun herhangi bir üyesine yönelik küfür ve hakaretleri, Adana Demirspor’a yapýlan bir hakaret olarak kabul edeceklerinin vurgulayan Serin, ‘Þimþekler Grubu’na da çaðrýda bulundu. Serin, “Ben ve yönetim kurulu, taraftar grubumuz olan ‘Þimþekler Grubu’na buradan sesleniyorum; Adanamýz, bütünlüðümüz için þu ana kadar yaþananlarý unutmaya hazýrýz. Þimþekler Grubu’nun istediði zaman, istediði yerde Adana Demirspor Kulü-

bü’nün menfaatleri doðrultusunda konuþmaya, yönetim kurulu ile ilgili sorunlarý varsa tartýþmaya ve konuþmaya hazýrým, hazýrýz. Evet, biz bu takýmý kurduk. Taraftarýmýzýn da dediði gibi; ‘Yönetim kurulu olarak bu takým bizim eserimiz.” Tüm takýmýmýzdaki teknik heyeti ve futbolcularýmýza sonuna kadar güveniyoruz ve onlarýn arkasýndayýz” dedi.

Kamu-Sen’de gruplar belli oldu

Kamu-Sen futbol turnuvasýnda 20 takým dörderli beþ grupta mücadele edecek. Çekilen kura sonucunda gruplar belirlendi ve maçlar cumartesi günü pazar günü oynanacak karþýlaþmalarla baþlayacak.

T

ürkiye Kamu Sen tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Halý Saha futbol turnuvasýnda gruplar belli oldu. Turnuvada mücadele cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak. Geçtiðimiz hafta sonu çekilen kura sonucunda turnuvada gruplar þu þekilde oluþtu: A grubu, Açýk Cezaevi, Laçin Karmasý, Osmancýk Adliyesi ve Osmancýk Kaymakamlýðý, B grubunda Çorum Ýl Özel Ýdaresi, Çesder, Ýþkur, Mimar Sinan Ýlkokulu, C grubunda Muhasebeciler Odasý, Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim, Delta F Cezaevi, Bahçelievler Ýlkokulu, D grubunda Osmancýk Devlet Hastanesi, Çorum Barosu, Çorum Defterdarlýðý, Dr. Sadýk Ahmet Ýlköðretim, E grubu Dodurga Karmasý, Endüstri Meslek Lisesi, Çorum Adliyesi, Mehmet Akif Ersoy Ýlkokulu, F grubunda ise 23 Nisan Orta Okulu, Mehmetcik Anadolu Lisesi, Kapalý Cezaevi, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu. Tertip Komitesi Baþkaný Ahmet Sözüdoðru, beþ grupta toplam 20 takýmýn mücadele edeceði turnuvada maçlarýn 29 Eylül Cumartesi günü oynanan maçlarla baþlayacaðýný ve müsabakalarýn Doðan Halý Saha’da oynanacaðýný belirtti. Üç hafta süreyle gruplarda tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar ise beþ gruptan en iyi üçüncülerden dördü ile birlikte 16 takým ikinci tura yükselecek. Bu turdan sonra takýmlar tek maçlý eleminasyon sistemine göre karþýlaþacaklar ve turnuvanýn þampiyonu belli olacak.

Turnuvada ilk tur maçlarýnýn programý þöyle: 29 Ekim Cumartesi: Saat 11.00 Ýþkur - Mimar Sinan Ýlkokulu. Saat 12.00 Ýl Özel Ýdaresi - Çesder. Saat 13.00 Mehmetcik Lisesi - Kapalý Cezaevi . Saat 14.00 23 Nisan Ortaokulu - Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu. Saat 15.00 Açýk Cezaevi - Osmancýk Adliyesi. Saat 16.00 Laçin Karmasý - Osmancýk Kaymakamlýðý. 30 Ekim Pazar: Saat 11.00 Muhasebeciler OdasýYavuz Sultan Selim Ýlköðretim. Saat 12.00 Delta F Cezaevi - Bahçelievler Ýlkokulu. Saat 13.00 Dodurga Karmasý - Mehmet Akif Ýlköðretim. Saat 14.00 Çorum Adlimiz amatör futbolunda ilk kýrmýzý kart U 15’de çýkliyesi - Endüstri Meslek Litý. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlarla baþlayan sesi. amaör kümede ilk kýrmýzý kartý 1907 Gençlikspor kulübünden M. Atakan Battar gördü. Saat 15.00 Osmancýk Devlet Hastanesi-Çorum 1907 Gençlikspor ile PTT Gençlikspor takýmlarý Barosu. arasýndaki maçta 1907 Gençlikspor’dan M. Atakan BatSaat 16.00 Çorum tar çift sarý karttan kýrmýzý kart görerek sezonun ilk kýrDefterdarlýðý - Dr. Sadýk mýzý kartýný gören isim oldu. Bu futbolcu ceza kuruluna Ahmet Ortaokulu. sevk edilmeden bir maç ceza aldý.

Ý

Sezonun ilk kýrmýzý kartý U 15’de çýktý

U 15 gollü baþladý Ligde ilk hafta oynanan dört maçta 24 gol atýldý ve maç baþýna gol ortalamý 6 oldu. Ýlk haftanýn gol atamayan tek takýmý

Ý

limiz amatör futbolunda yeni sezon hafta sonu oynanan U 15 kategorisindeki dört maçla baþladý. Tek grupta on takýmýn mücadele ettiði U 15 kategorisinde ilk hafta maçlarý bol gollü geçti. Dört maçta 24 gol atýlýrken maç baþýna gol sayýsý altý olarak gerçekleþti. Ýlk haftayý en farklý skorla kazanan Çorum Belediyespor 10-0’lýk Mimar Sinan galibiyetiyle ilk haftadan liderlik koltuðuna oturdu. Ýlk haftanýn diðer farklý kazanan takýmý ise 5-1’lik skorla Gençlerbirliði Alaca Belediyespor önünde aldý. HE Kültürspor, Çimentospor’u 4-1, 1907 Gençlikspor takýmýda PTT Gençlikspor’u 3-1 yenerek ilk haftayý üç puanla kapatan takýmlar oldular. Ligde ikinci hafta maçlarý bu hafta sonunda oynanacak. Lider Çorum Belediyespor ilk maçýný kazanan Çimentospor önünde liderliðini sürdürmek için mücadele edecek. Gençlerbirliði haftayý bay geçerken 1907 Gençlikspor’da Alaca Belediyespor önünde galibiyet serisini devam ettirmek amacýnda. Ýlk haftayý bay geçen Çorumspor ise ilk maçýndan farklý maðlup ayrýlan Mimar Sinanspor önünde galibiyet için mücadele edecek. Haftanýn diðer maçýnda ise PTT Gençlikspor ile HE Kültürspor takýmlarý karþýlaþacaklar.

U 15 ligi puan durumu Haftanýn Sonuçlarý:

HE Kültürspor - Çimentospor 1907 Gençliikspor-PTT Gençlikspor Çorum Belediye - Mimar Sinanspor Gençlerbirliði - Alaca Belediyespor

: 1-4 : 3-1 : 10-0 : 5-1

PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Çorum Belediye 2. Gençlerbirliði 3. Çimentospor 4. 1907 Gençlik 5. Çorumspor 6. PTT Gençlik 7.HE Kültürspor 8. Alaca Belediye 9. Mimar Sinan

O 1 1 1 1 0 1 1 1 1

G 1 1 1 1 0 0 0 0 0

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 0 0 0 0 0 1 1 1 1

29 Eylül Cumartesi :

A 10 5 4 3 0 1 1 1 0

Y 0 1 1 1 0 3 4 5 10

Alaca Belediyespor - 1907 Gençlikspor. Mimar Sinanspor - Çorumspor.

30 Eylül pazar :

PTT Gençlikspor - HE Kültürspor.

P 3 3 3 3 0 0 0 0 0


(Ç.HAK:2984)

YÝTÝK Yozgat Bozok Üniversitesinden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Alper ALA Muhittin oðlu 06.01.1983 Alaca Doðumlu

(Ç.HAK:2975)

YÝTÝK SAM.U.NET.K1.1 9.117530 numaralý K1 yetki belgesine ekli 41 R 8836 plakalý araca ait “Taþýt Kartý” kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.

Benli Yem Gýda Tarým Hayvancýlýk Nak. Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Ankara Yolu 5. Km. 164 014 2351

(Ç.HAK:2976)

Not: Görüþmeye gelmeden önce lütfen arayýnýz.

ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan aþçý ve vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Yolu 8. Km. Tel: 235 04 61-0 545 595 90 00

SATILIK DAÝRE

Çaðlayan Sitesi’nde 168 m2 4+1 daire sahibinden satýlýktýr. 0 554 641 10 01

(Ç.HAK:2944)

Devren Satýlýk Fast Food Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda günlük cirosu yüksek temiz fast food devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 566 79 56

Gýda Toptancýlar Sitesi 19. Sok. No: 8 Tel: 225 60 20-0 533 717 87 10

* TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95

YSF GÜVENLÝK ALARM ve KAMERA KAMERA SÝSTEMLERÝ * MAÐAZA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ * METAL KAPI DEDEKTÖRLERÝ * PERSONEL TAKÝP CÝHAZLARI * ALARM * KAMERA * ÞÝFRELÝ KAPI SÝSTEMLERÝ Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi No: 9/3 ÇORUM Tel: 0 364 227 65 62 - Fax: 224 40 99 - Gsm: 0541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com

SATILIK DÜKKAN Hürriyet Meydaný Dayýoðlu Lahmacunun olduðu yer (eski Yeni Çorum Eczanesi) Mür. Tel: 0 533 526 80 39

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR CNC TORNA VE CNC DÝK ÝÞLEME OPARATÖRÜ USTA VE KALFALAR ALINACAKTIR. AYRICA BU ÝÞÝ ÖÐRENMEK ÝSTEYEN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ TORNA TESVÝYE VE METAL ÝÞLERÝ BÖLÜMÜ ÝLE MESLEK YÜKSEK OKULU MAKÝNA BÖLÜMÜ MEZUNLARI DA ALINACAKTIR. DOLGUN MAAÞ+SÝGORTA+YEMEK+SERVÝS MÜRACAATLARIN 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR.

ELEMANLAR ALINACAKTIR

Depo ve sevkiyat bölümünde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu, B sýnýf sürücü belgesi, askerliðini yapmýþ, 25-35 yaþ arasý elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Alaca’da büyükbaþ besi çiftliðinde çalýþtýrýlmak üzere Bakýcý Aile Aranýyor. Ücret tatminkardýr. SSK+Konut 0 537 285 87 63-0 530 333 15 56

(Ç.HAK:1172)

Bakýcý Aile Aranýyor

(Ç.HAK:1299)

(Ç.HAK:2761)

(Ç.HAK:2887)

KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ

(Ç.HAK:2937)

225 24 44-0 536 658 44 99

Hertürlü büyükbaþ kurbanlýklarýmýzla hizmetinizdeyiz. Kesim ve parçalama iþlemleri itina ile hijyenik bir ortamda iþyerimizde yapýlýr. Adres: Hitit Üniversitesi Yaný Ýkbal Konutlarý ÇORUM Hasan Yýlmaz 0 535 214 41 52 Fatih Yýlmaz 0 537 697 39 98

(Ç.HAK:2250)

HAYTEK MAKÝNA KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45.SK.NO:2 ÇORUM TEL:0364 234 88 89 CEP:0549 232 48 60

SATILIK DAÝRELER

Kale karþýsýnda 80 m2, 2 adet (1. Daire) 49,900,00 TL 160 m2 1 adet (tam daire) 69,900,00 TL Mür. Tel: 0 531 900 66 44

Apartman temizliði iþlerinde çalýþacak Bay (Buharaevler ve çevresi) ikamet eden ayrýca ofiste çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik ve Hizmetler Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi Kat: 1 No: 3 Tel: 224 32 99

(Ç.HAK:2973)

Kazým KABAL Ziya oðlu 1991 Ýskilip Doðumlu

Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Asgari ücret + sigorta + yemek + ulaþým) YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Tel: 0364 254 95 37 (Pbx) Adres: Ankara yolu 16.km Çorum

444 0 410

ELEMAN ÝLANI Plasiyer ve satýþ temsilcisi aranýyor. KOBÝ projesinde ücretli çalýþacak ücret ön görüþmede bildirilecek. Mür. Tel: 0 534 285 06 12

(Ç.HAK:2841)

YÝTÝK Ýskilip Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

görevlendirilmek üzere sorumluluk alabilecek, diksiyonu düzgün bayan eleman alýnacaktýr.

BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR

% 25

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Tavukluk mevkinde 4+1 180 m2 satýlýk daire 190 bin * Bahçelievler Öðretmenevi arkasý 130 m2 3+1 daire 130 bin * Hitit Park evlerinde satýlýk daire 260 bin * Buharaevler Manas Park civarý 3+1 125 m3 satýlýk daire 115 bin * Bahçelievler Lila Pastanesi civarý 4+1 180 m2 satýlýk daire 185 bin * Bahçelievler Kütüphane civarý 3+1 140 m2 satýlýk daire 120 bin * Biþkek Cad. üzeri satýlýk daireler 125 m2 105 bin * Asya Kentte Satýlýk Daireler 150 bin * Eþrefhoca Carrefour civarý satalýk daireler 160 bin * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 170 m2 4+1 satýlýk daireler 160 binden baþlayan fiyat * Bahabey Carrefour civarý satýlýk daireler 170 bin * Bahabey Cad. Carrefour civarý satýlýk dükkanlar * Devlet Hast. civarý satýlýk sýfýr daireler 180 binden baþlayan fiyatlarla * Yeni Adliye civarý satýlýk 3+1 daire 130 m2 90 bin * Buharaevler 5. Cad. 5+1 dublex çift banyolu 130 bin * Biþkek Cad. 130 m2 satýlýk sýfýr daireler 105 binden baþlayan fiyatlarla * Baðcýlarda kat imarlý arsalar 65 binden baþlayan fiyatlarla Yeniyol Mah. Gazi 3. Sok. Servet Ýþ Merkezi Kat: 2/12 Tel: 225 25 43 - 0 543 762 42 99

BAÐ YÜZÜ ÜZÜMÜ ELEMAN ARANIYOR Devren Satýlýk ELEMAN ARANIYOR SATILIKTIR Konfeksiyon Toplam bað alaný 2 dönüm tamamý üzüm. Mür. Tel: 0 538 644 35 77

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ bay elemanlar alýnacaktýr.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Çaðlayan Plastik Boru Ýmalatý Küçük Sanayi Sitesi 73. Sok. No: 3 Mür. Tel: 0 535 846 74 44

Halen faal durumda müþteri potansiyeli yüksek, eski SSK hastanesi civarýnda, saðlýk problemi nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 608 17 14

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ ve 25 yaþýný aþmamýþ yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: 225 01 86

(Ç.HAK:2934)

(Ç.HAK:2977)

(Ç.HAK:2987)

Ömer KAÇ Vahtin oðlu 1994 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:2980)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su 0 532 615 78 46-0 535 594 28 15

ELEMAN ARANIYOR BAYAN ELEMAN ARANIYOR Sürücü Kursu’nda

(Ç.HAK:2952)

YÝTÝK

GÝRÝÞÝM DOÐALTAÞ MERMER-GRANÝT-DEPO KSS 6.SOKAK NO.5 ÇORUM TEL. 234 84 90

Asansör sektöründe çalýþtýrýlmak üzere vasýflý vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MENEKÞE ASANSÖR Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný No: 1/3 213 23 44-224 04 91

(Ç.HAK:2963)

(Ç.HAK:2978)

(Ç.HAK:2983)

YÝTÝK

Yasin ÇÝÇEK Þükrü oðlu 1993 Yozgat Doðumlu

(Ç.HAK:2964)

Yeni üretim hattýmýzda çalýþacak, Genç ve dinamik çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

(Ç.HAK:2985)

Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Harita ve Kadastro Bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Çiðdem Tepe Bahçeleri

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR

ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, KargoÝSKENDERUN, gideriniziÝSTANBUL, düþürmek HATAY, ÝZMÝR, KAYSERÝ,istemez KONYA, misiniz? MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, en az KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, mutlaka K.MARAÞ, ÝNEGÖL. Toplu gönderinizde fiyat alýnýz. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, www.kargokar.com KAYSERÝ, KONYA,corum@kargokar.com MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, Adres : K.S.S. 87. Sk. No: 2 Tel : 230 10 50 CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL.

Yýlmazlar SATILIK Canlý DÜKKAN Hayvancýlýk

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: 0 533 593 00 12

¨

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

(Ç.HAK:2930)

Þakir DUMAN Þakir oðlu 1/7/1950 Çorum Mühürler Köyü Doðumlu

(Ç.HAK:2988)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Pide ve Lahmacun Ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: 0 542 501 37 63

3.99

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

(Ç.HAK:2908)

(Ç.HAK:2985)

Çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Bay-Bayan Satýþ Danýþmanlarý ve Bayan Kasiyerler Alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Merkez: Karakeçili Mah. Azap Ahmet Sok. No: 35 ÇORUM Tel: 0 364 225 07 70 Þube: Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. No: 53 Tel: 0 364 221 06 80

(Ç.HAK:2668)

Fuarýum AVM’de

(Ç.HAK:2828)

Emrah SIÐIRCI Mustafa oðlu 1991 Mecitözü Doðumlu

Ak Ýþ Merkezi (Küçük Pazar üstü) 4. katta Gazi Caddesi’ne bakan 82 m2 büro sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: 0542 487 72 47

Avukatlýk bürosunda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Sekreter alýnacaktýr. 0 532 460 10 87-0 533 39292 52

Pide ve Lahmacun Ustasý Aranýyor

(Ç.HAK:2982)

YÝTÝK Mecitözü Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:2953)

(Ç.HAK:2989)

212 15 30

(Ç.HAK:2943)

Ýsmet KABAK Osman oðlu 04/08/1965 Çorum Doðumlu

SÝPARÝÞ HATTI:

(Ç.HAK:2939)

KÝRALIK BÜRO

(Ç.HAK:2915)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:2956)

(Ç.HAK:2989)

çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karaalemdar Ýnþaat Malzemeleri A.Þ. Gülabibey Mah. 2. Harmanlar Sok. No: 3 (Eski Ýtfaiye civarý) ÇORUM

(Ç.HAK:2954)

Bahri Yaðýz KILIÇ Barýþ oðlu 2003 Çorum Doðumlu

GÜNÜN MENÜSÜ

Adres: Ulukavak Mah. Osmancýk Cad. No: 255-15/16 Tel: 234 81 71

SEKRETER ARANIYOR

19

TAVUK SUYU ÇORBA BÝBER DOLMA MAKARNA CACIK

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

(Ç.HAK:2972)

ELEMANLAR ALINACAKTIR Ýnþaat malzemeleri sektöründe

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

çalýþtýrýlmak üzere aþçý ustasý ve yardýmcýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

(Ç.HAK:2970)

(Ç.HAK:2979)

ELEMANLAR ARANIYOR

FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE KALÝTE KONTROL BÖLÜMLERÝNDE, GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; KALÝTE KONTROL ELEMANLARI ( TECRÜBELÝ VEYA YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE) CNC TORNA VE FREZE OPERATÖRLERÝ,( TECRÜBELÝ VEYA YETÝÞTÝRÝLMEK ÜZERE) AZDIRMA VE ÜNÝVERSAL FREZE TEZGAHLARINDA ÇALIÞACAK TECRÜBELÝ ELEMANLAR ALINACAKTIR. ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ OLMAK VE ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MEZUNU OLMAK TERCÝH NEDENÝDÝR. MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI GEREKMEKTEDÝR. ADRES : ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 12. CADDE NO : 6 TEL : 0364 254 91 02

ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

ELEMANLAR ALINACAKTIR Tokgöz Yemek’de

(Ç.HAK:2880)

www.corumhakimiyet.net


BESYO spor yöneticiliðine 50 öðrenci kayýt yaptýracak

H

itit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliði bölümüne ek yerleþtirme ile 50 öðrenci kayýt yaptýracak. YÖK tarafýndan bu yýl ilk kez açýlan Spor Yöneticiliði bölümüne 50 öðrenci alýnmasý onaylandý ve ek yerleþtirme listesinde açýklandý. Bu bölüme

ÇARÞAMBA 26 EYLÜL 2012

kayýt yaptýrmak isteyen Çorumlu öðrencilerin takvimi iyi takip ederek kayýtlarýný yaptýrmalarý istendi. 2012 ÖSYS sýnavý sonuçlarýna göre 50 öðrencinin kayýt yaptýrma hakký kazanacaðý Spor Yöneticiliði bölümüne baþvurularýn önümüzdeki günlerde baþlayacaðý belirtildi.

Belediye’nin Adana hesabý tur atlamak Belediye, Adana Demir maçýný Abdulkadir Bitigen yönetecek Z

Abdulkadir Bitigen

iraat Türkiye Kupasý 2. turunda Çorum Belediyespor’un bugün sahasýnda oynayacaðý Adana Demirspor maçýný Sivas bölgesi hakemlerinden Abdulkadir Bitigen yönetecek. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre bugün saat 14.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Çorum Belediyespor ile Adana Demirspor takýmlarý arasýndaki maçta Abdulkadir Bitigen’in yardýmcýlýklarýný yine ayný bölgeden Egemen Eren ve Muzaffer Kaþýkçý yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Kayseri’den H. Mehmet Etmekyermez. Maçýn temsilciliðini Konya’dan Ali Baþ yaparken Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilciliði görevini ise Ankara’dan Cengiz Akar yapacak. Maçýn gözlemcisi ise Trabzon’dan Burhan Malkoç.

Çorum Belediyespor Türkiye Kupasý 2. tur maçýnda bugün saat 14.30’da PTT 1. lig takýmlarýndan Adana Demirspor ile Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda karþýlaþacak.

Ç

orum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupasý 2. tur maçýnda bugün Adana Demirspor ile Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda karþý karþýya gelecek. Ligde ilk üç hafta maçlarý sonunda istediði sonuçlarý alamayan ve morallerin bozuk olduðu Çorum Belediyespor PTT 1. lig takýmlarýndan Adana Demirspor önünde alacaðý tur sevinci ile moralleri düzeltmeyi amaçlýyor. Türkiye Kupasý ilk tur maçýnda Yeni Amasyaspor’u yenerek ikinci

Kupa hazýrlýðý tamam Ç

orum Belediyespor’da PTT 1. lig takýmlarýndan Adana Demirspor ile bugün oynanacak maçýn hazýrlýklarý tamamlandý. Mavi beyazlýlar dün yaptýðý çalýþmanýn ardýndan tesislerinde kampa girdi. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýlýrken hafif sakatlýklarý bulunan Oðuzhan Yalçýn, Okan ve Kaan takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde yapýlan çalýþma ýsýnma hareketleri ile baþladý ardýndan da beþe iki pas çalýþmasý ile devam etti. Çalýþmanýn son bölümünde ise Adana Demirspor

maçýnýn taktik provasýný yapan Belediyespor’da Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað’ýn futbolculara sert uyarýlarda bulunmasý dikkat çekti. Belediyespor’da bu çalýþmanýn ardýndan açýklanan maç kadrosu tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye baþladý.

Öteki

Duran Durmuþ

Taþ yok mu la taþ! Týp literatüründe plasebo ilaçlara kör ilaçlar denir. Yani boþ ilaçlar. Fakat bir týp mucizesidir. Boþ ilaçlar insana iyi gelir, çünkü boþ da olsa ilacýn kendisi her þeyin iyiye gideceði umudu verir. Gerçek bilim adamlarý da yeri geldiðinde boþ ilaç tavsiyesinde bulunur. Ancak bu ilaçlarýn sadece 'teskin' ilaçlarý olduðunu bilirler. Hastayý oyalama ilaçlarýdýr yani. *** Þu andaki yönetim de boþ ilaç görevi görmektedir. Bir mucize gerçekleþmemiþtir. Boþlar bomboþ! *** Kendileri mucizedir zaten. Oraya nasýl geldiklerini henüz onlarda bilememektedir. Ah bir bile bilseler. Bulunmaz Hint kumaþý deðil zýrt kumaþý olduklarýný. *** Bir de bol keseden atmalarý yok mu? E ne de olsa " Ormanlar öyle sýktý ki; Erzurum'da aðaca çýkan bir sincap, aðaçtan aðaca zýplayarak Ýstanbul'a kadar gelirdi" diyen Evliya Çelebi'nin torunu olur kendileri. *** Bunlar Ýsviçreli bilim adamlarýnýn eline geçse eminim onlarda çözemez. *** Duyduðuma göre içlerinden birisi de rüyasýnda gördüðü aksakallý dedeyi ebesine ayarlamaya çalýþýyormuþ. *** Bence bunlar var ya bunlar; Aðlamayan gelini bile biber gazý ile aðlatýr. Not: Oturarak hiçbir þey yapýlmaz. Oturarak Muaffak olan tek canlý tavuktur. Dip not: Bu yazý kimseye yazýlmamýþtýr. Kendine alýnan eþektir.

tura yükselen Çorum Belediyespor, bugün oynayacaðý Adana Demirspor maçýný kazanarak ismini üçüncü tura yazdýrmak amacýnda. Geçtiðimiz hafta sonu Erzurum Büyükþehir Belediyespor önünde aldýðý 2-0’lýk maðlubiyetle ikinci deplasman maçýndan da puansýz ayrýlan Çorum Belediyespor kupa maçýyla moral bulmayý amaçlýyor. PTT 1. ligde mücadele eden Adana Demirspor’da ligde sýkýntýlý günler geçiriyor. Ligin ilk dört hafta maçlarý sonunda iki beraberlik ve iki maðlubiyet alarak sondan ikinci sýrada bulunan Demirspor’da Ziraat Türkiye Kupasý’nda bugün oynayacaðý Çorum Belediyespor maçý ile üçüncü tura yükselmeyi amaçlýyor. Bu maçtan alýnacak galibiyetin verdiði moralle cumartesi günü ligde Kayseri Erciyesspor ile deplasmanda oynayacaðý maç öncesinde moral bulmayý amaçlýyor. Maçýn normal süresinin berabere bitmesi halinde 15’er dakikalýk iki devre halinde uzatmaya gidecek maçta eþitlik yine bozulmadýðý takdirde üçüncü tura yükselen takýmý penaltý atýþlarý belirleyecek.

‘Turu biz geçeceðiz’ Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Adana Demirspor’un güçlü bir kadroya sahip olduðunu ancak kendi saha ve seyircileri önünde oynayacaklarý kupa maçýný kazanarak üçüncü tura geçen tarafýn kendileri olacaðýna inandýðýný söyledi.

Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Türkiye Kupasý’nda üst turlarý hedeflediklerini bu nedenle bugün evlerinde oynayacaklarý Adana Demirspor maçýný kazanarak turu geçen taraf olmak istediklerini söyledi. Takým olma yolunda her maçta üzerlerine koyduklarýný belirten Gümüþdað ‘Çorum Belediyesi takýmý olarak, Ziraat Türkiye Kupasý’nda mutlaka tur atlayacaðýz. Erzurum Büyükþehir Belediye maçýnýn maðlubiyetini unuttuk. Önümüzdeki kupa maçýný düþünüyoruz. Takým olarak iyi konser tre olarak turu geçeceðimize inancým tam.

Emrah Üsküdar’da yok Ç

orumspor’da kaleci Emrah Anadolu Üsküdar maçýnda yok. Kastamonuspor maçýnda aldýðý darbeler sonucunda geçen sezondan beri sýkýntýlý olan parmaðýnýn çýktýðý tesbit edilen Emrah’ýn parmaðý atel yapýldý. Tecrübeli file bekçisinin bu hafta boyu dinleneceði ve önümüzdeki hafta baþýnda yapýlacak kontrolünde doktorun izin vermesi halinde sonraki hafta takýmýndaki yerini alabileceði belirtildi.

Yunus Emre’de baþladýlar, Nazmi Avluca’da bitirdiler Ç

orumspor'da hafta sonu oynanacak Anadolu Üsküdar maçýnýn hazýrlýklarý dün öðleden sonra Yunus Emre parkýnda yapýlan koþu ile baþladý ardýndan da Nazmi Avluca sahasýnda taktik çift kale ile ta-

Altý genç nihayet profesyonel yapýlacak

Ç

orumspor’da dar kadroya raðmen alt yapýladan profesyonel

yapýlacak isimlerle ilgili yönetim nihayet harekete geçti. Geçtiðimiz hafta

Profesyonel yapýlacak altý isimden dördü dünki çalýþmada

çýkartýlacaðý açýklanan son maçta yaþanan kýrmýzý kartlarýn ardýndan hýzlandýrýldý bu hafta sonuna yetiþtirilecek. Teknik Heyetin raporu doðrultusunda alt yapýdan altý isim profesyonel yapýlacak isimler, Þakir Kütük, Furkan Altun, Furkan Taha Üzgün, Ümit Daþcý, Recep Çelenk ve Samet Türkeþ. Bu altý futbolcunun evraklarýnýn tamamlandýðý ve bu hafta içinde Samsun’a götürülerek profesyonel iþlemlerinin tamamlanarak hafta sonu oynanacak Anadolu Üsküdar maçýnda forma giyebilecekleri belirtildi.

mamlandý. Antrenör Alpay Ardýk yönetiminde yapýlan çalýþmaya parmaðý çýkan kaleci Emrah, diþinden rahatsýz olan Metehan ile adelesinde sertleþme olan Yasin Tüzün dýþýndaki futbolcular katýldýlar. Yasin Tüzün'ün bugün MR'ýnýn çekileceði ve durumunun netlik kazanacaðý belirtildi. Kýrmýzý Siyahlý takýmDr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'ndan Yunus Emre parkýna geçerek buradaki koþu parkurunda kýsa mesafeli deparlar ve ardýndan da tempolu koþular yaptý. Bu koþunun ardýndan ise Ulukavak'ta bulunan Nazmi Avluca sahasýna geçen Çorumspor buradaki antrenmanýn ilk bölümünde konulan huniler arasýndan ters alana oyun yönüne çevirme ve gol atmaktan çok pas atmaya yönelik bir programda çalýþtý. Çalýþmanýn son bölümünde ise taktik çift kale yapan kýrmýzý siyahlý takýmda antrenör Alpay Ardýk futbolcula-

ra sýk sýk uyarýlarda bulundu. Özellikle Kastamonuspor maçýnda yapýlan hatalar konusunda futbolculara sert uyarýlarda bulunan Ardýk oyunu durdurarak yapmalarý gerekenleri uygulamalý olarak gösterdi. Çorumspor, Anadolu Üsküdar maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek.

Adana Demirspor, takým olarak iyi bir takým ancak, bizde iyi bir takýmýz ve bu turu geçmek için yapýlmasý gereken ne varsa yapacaðýz ve tur biletini alacaðýz. Biz takým olarak profesyonel bir takýmýz, geçmiþe bakarak bir çöküntü içerisine girmeyiz. Hatalarýmýzý iyi analiz ederek gereken önlemler alýnýyor ve takým olarak kupaya kenetlendik. Bugün ve yarýn antrenmanlarla maça hazýrlanacaðýz. Tecrübesiz bir takýmýz ancak genç ve koþan bir atkýmýz bu bizim en büyük avantajýmýz. Ýyi oyun oynayarak turu geçeceðiz’ dedi.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement