Page 1

‘Yerel yönetimler, en önemli kadememiz' AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, geçtiðimiz Cuma günü düzenlenen yerel yönetimler toplantýsýnda, Ýl Baþkanlarý adýna bir konuþma yaptý. Ahmet Ceylan konuþmasýnda yerel yönetimlerin AK Parti'nin en önemli birimlerinden bir tanesi olduðunu vurguladý.

* HABERÝ 3’DE

25 EYLÜL 2012 SALI

Ahmet Sami Ceylan

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Devane’de inþaat çalýþmalarýný inceledi...

‘Devane konutlarý daha erken bitecek’ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kentsel Dönüþüm Projesi 1.Etap inþaat çalýþmalarýný inceledi. Özcançelik Ýnþaat Firmasý Proje Müdürü Atilla Ün, “2014 yýlý Mart ayý sonunda bitirilmesi gereken projeyi daha erken teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi. * HABERÝ 4’DE

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ Baþkan Külcü ile Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Devane konut inþaatlarý hakkýnda bilgi aldý.

Duduoðlu Döküm Sanayi Sahibi Sanayici Mustafa Duduoðlu, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü öðrencilerine açýlýþ dersinde konuþtu;

‘Çorum’u üs yapmalýyýz’ ‘Çorum’da malzeme ve metalurji sektöründe 12 ayrý firma üretim yapýyor. Bu fýrsatý deðerlendirmeliyiz’ Duduoðlu Döküm Sanayi Sahibi Sanayici Mustafa Duduoðlu, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü’nün açýlýþ dersini verdi. Geleceðin mühendislerine altýn öðütlerde bulunan Duduoðlu, “Ýþinize aþýk olun, çok çalýþýn. size ihtiyaç var. Çünkü yapýlacak çok iþimiz var. Kendinizi iyi yetiþtirin. Özel sektörde iþ sahasý geniþ. Mutlaka yabancý dil öðrenin. Bilgisayarý, teknik resmi bilin. Uyumlu olun.” dedi.

Çorum’da malzeme ve metalurji sektöründe 12 ayrý firmanýn üretim yaptýðýný belirten Duduoðlu, “Türkiye genelinde döküm görmeden mezun olan öðrenciler var. Siz çok þanslýsýnýz. Bu nedenle çok çalýþmalýsýnýz. Hitit Üniversitesi Türkiye genelinde aranan, tercih edilen bir bölüm olsun. Çünkü Çorum’u metalurji ve malzeme sektöründe üs haline getirmemiz lazým.” diye konuþtu. Sanayici Mustafa Duduoðlu, geleceðin mühendislerine altýn öðütler verdi.

OLEYÝÞ Sendikasý Genel Kurulu’nda konuþan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri, Hak Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu, “Emeðe verdiðimiz deðeri ispat edelim.” dedi.

* HABERÝ 6’DA

Salim Uslu

* HABERÝ 7’DE

Çorum Federasyonu ilgiye teþekkür etti Geçtiðimiz hafta Çorum’da bir dizi ziyarette bulunan Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum’da kendilerine gösterilen ilgi ve alâkaya teþekkür ettiler.

* HABERÝ 5’DE

‘Emeðe verdiðimiz deðeri ispat edelim’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile parti yöneticileri Kargý ve köylerinde çeltik üreticilerinin sorunlarýný dinledi.

‘Tarlamýzý ekmeye korkuyoruz' CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve meclis üyeleri ile birlikte Kargý ilçesindeki çeltik üreticilerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Milletvekili Köse, çeltik üreticileri ile sohbet ederek sýkýntýlarýný dinledi.

* HABERÝ 14’DE

Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu yönetimi teþekkür açýklamasý yaptý.

OTOPARK Tanýtým Günleri baþladý

‘Bir çekiçle beþ Citroen pazar payýný artýrdý evlat büyüttüm’ 'OTOPARK Tanýtým Günleri'nde konuþan Þahin Otomotiv Genel Müdürü Serdar Görücü, Citroen’in Çorum ve bölgesinde pazar payýný artýrdýðýný söyledi.

53 yýllýk ayakkabý ustasý Rýfat Köse, 14 yaþýnda baþladýðý mesleðinin Çorum'daki son temsilcilerinden. Hazýr imalat ayakkabý üretimine devan eden ve her türlü modeli büyük bir ustalýkla hayata geçiren 67 yaþýndaki Rýfat Köse, "Bir çekiçle 5 evlat büyüttüm." diyor...

* HABERÝ 9’DA

'OTOPARK Tanýtým Günleri' Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv'in evsahipliðinde

* HABERÝ 10’DA

Kapaklý Caddesi sakinleri, altyapýda düzenleme yapýlmasýný istiyor.

Kapaklý sakinlerinden sitem:

‘Bu ne biçim cadde?’ Gülabibey Mahallesi Kapaklý Caddesi sakinleri, altyapýda düzenleme yapýlmasýný istiyor. Konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, asfalt, tretuar, kanalizasyonla ilgili yaþadýklarý sýkýntýlarý anlattýlar.

* HABERÝ 11’DE


2

SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Uyanýk Baþkan bir de kararlý olunca, ortaya bir mucize çýkýveriyor ðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk'ýn daveti üzerine hafta sonu Oðuzlar'a gittik. Son bir aydýr çeþitli vesilelerle bulunduðum sohbet ortamlarýnda Baþkan Uyanýk'ýn Obruk Barajý'na nazýr yaptýrdýðý sosyal tesis konuþuluyordu. Tesisin güzelliðinden sýk sýk ve övgüyle bahsedilince bir çok kiþinin görüp bildiði yatýrýmdan habersiz olmanýn rahatsýzlýðýný hissettim. Ýlk fýrsatta Oðuzlar'a gidip olup biteni haber yapmanýn planlarýný yaparken, tevafuk olacak ya bir arkadaþýmýz vasýtasýyla davet geldi.

Nasýl gidilir?

Sabah erkenden kalkýp ilçeye doðru yol aldýk. Gidip görmeyenler ve bölgeye uzun süredir gitmeyenler için güzergâhý hatýrlatmak gerekirse, Kýrkdilim ve Laçin'i geçip devam ederken Osmancýk'a 20 kilometre kala Dodurga ve Oðuzlar levhasýný göreceksiniz. Sola dönüþ yapýp bir kaç kilometre gittikten sonra tekrar sol yapýp Oðuzlar'a yöneleceksiniz. Baraj sularýnýn ve daðlarýn muhteþem görüntüsü ile birlikte giderken, Oðuzlar'a iki kilometre kala doða ile uyumlu modern bir sosyal tesis göreceksiniz. Ýçinde hýz motoru, deniz motosikleti, gezinti teknesi, modern restoraný, mutfaðý, yapým aþamasýnda olan kafeteryasý, mescidi, tertemiz lavabolarý, baraja sýfýr bahçesi olan tesiste güler yüzlü, Anadolu delikanlýsý Oðuzlarlý gençlerin istihdam edildiði personelin karþýlamasý sizi mekâna daha da ýsýndýrýyor.

Soyadý gibi uyanýk ama artýlarý da var

Siyasetten tanýdýðýmýz Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, yaptýðý icraatlardan olsa gerek, sohbet ortamlarýnda zaman zaman 'soyadý gibi uyanýk' olarak bahsediliyor zaten. Konuþtukça, projelerini daha yakýndan tanýma fýrsatý bulduk. Taþrada belirli kalýplara hapsolmuþ bir yerel yönetici ile deðil, ufku geniþ, donanýmlý, en önemlisi kararlý, cesur, önce hayal eden sonra hayallerini hayata geçirmek için gecesini gündüzüne katan bir belediye baþkaný ile karþýlaþtýk. Oðuzlar'da yapýlan, insanlarýn hayatýný kolaylaþtýrmayý hedefleyen alt yapý çalýþmalarýný gördük. Hiz-

metlerin yeterliliðine iliþkin en iyi yorumu ilçe halký yapacaktýr. Bizim dikkatimizi çeken kalkýnma yerelden baþlar düsturuyla ilçe belediye baþkanýnýn her iþin, her þeyin öncüsü olmasý, ilçeyi þaha kaldýracak, tarým, turizm, ve ticarete dönük hayal bile edilmeyen projelerden bahsetmesiydi. Ceviz paketleme tesisi, 300 baþlýk modern tesis, süt saðým ünitesi, cevizin tanýtýmýna yönelik çalýþmalar için çok emek sarfedilmiþti.

Neler var?

Bunlardan Obruk Barajý'na 2 milyon lira yatýrým yaparak sosyal tesis açýlmasý, Ýsviçre Alpler'inden daha güzel coðrafyaya sahip olduðu söylenen Oðuzlar'da yamaç paraþütü yapýlmasý, su sporlarýnýn hayata geçirilmesi, bölgenin doða yürüyüþlerine açýlmak istenmesi, baraj üzerine turizme yönelik konaklama ihtiyacýný giderecek yüzer evler fikri, bölgeyi Ankara ve Karadeniz'e baðlayacak yüzer yol projesi takdire þayan olsa gerek. Tabi bütün projelere Ankara'da Çorum'u temsil eden iktidar milletvekillerinin, yerelde ise bürokrasinin katkýlarý gerekiyor. Destek sadece devletten deðil, Ticaret ve Sanayi Odasý yöneticileri ve baðlý iþadamlarýndan da yatýrým olarak bekleniyor.

Ah þu bürokrasi

Yeri gelmiþken, yerelin katkýsýnýn gerekliliðini bir örnekle açýklýk getirelim; Oðuzlar Belediyesi'nin 2 milyon lira yatýrým yaparak kurduðu sosyal tesis Ramazan Bayramý'ndan bu yana hizmet veriyor. Lâkin tesisin elektriði Çalýk YEDAÞ nezdinde yapýlan tüm giriþimlere raðmen henüz baðlanmamýþ. Çare olarak modern tesisin giriþine büyük bir jeneratör konulmuþ. Harýl harýl gece gündüz çalýþan jeneratör gürültüsü, o güzelliðe hiç mi hiç yakýþmýyor. Velhasýl desteði býrakýn tesise elektrik baðlatmak için günlerce çamur çiðniyorsunuz. Sözün özü, Oðuzlar'da iyi þeyler oluyor, bundan sonra da olacak gibi görünüyor, yeter ki biraz destek verilsin, en önemlisi de bürokratik engeller kaldýrýlsýn...

Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk'ýn daveti üzerine geçtiðimiz hafta sonu Oðuzlar’a gittik. Konuþtukça kararlý ve cesur bir yerel yönetici ile karþýlaþtýk...

YEDAÞ'ýn yolunu gözlüyorlar

Deðerli hemþehrilerimizin hizmetindeyiz

ADANA SOFRASI AÇILDI Damaðýnýzda Ýz Býrakan Lezzetler

SÝPARÝÞ HATTI

202 03 02 ZENGÝN KEBAP ve MEZE ÇEÞÝTLERÝMÝZLE ADANA BUMBAR ve ÞIRDAN ile HÝZMETÝNÝZDEYÝZ

A

kkent Mahallesi'nin sýnýrlarý içinde bulunan Celilkýrý Buluz Mahallesi sakinlerinin sokak lambalarýnýn yenilenmesi için Çalýk YEDAÞ'ý aramalarýna raðmen sonuç alamadýklarýný, karanlýk devam edince onlarýn da çareyi bizi aramakta bulduðunu yazmýþtým. Okur talebini dile getirdiðimiz günün ertesinde YEDAÞ Arýza Ekibi þikâyet mahalline gitmiþ, elektrik direðinin ampulünün deðiþtirilmesi gerektiðini belirtmiþler. Ardýndan malzeme alýmý yapýldýktan sonra Celilkýrý Buluz Mahallesi'ne tekrar geleceklerini ifade etmiþler. Mahalle sakinleri bir kez daha aradýlar. Yaklaþýk 15 gündür elektrik direðinin ampulünün deðiþtirilmesini beklediklerini, gelen gidenin olmadýðýný söylediler. Ýnþaallah YEDAÞ malzeme alýmýný bir an evvel yapar, elektrik direðinin ampulünü deðiþtirir de, vatandaþ karanlýktan kurtulur...

(Ç.HAK:768)

O

Pancar kampanyasý bugün baþlýyor Ç

Tavuk Kanat

Adana Kebap

Ciðer Kebap

Tavuk Þiþ

Yeniyol Mah. Gazipaþa Sok. No: 44/9 (Gazipaþa Ýlköðretim Karþýsý) ÇORUM

orum Þeker Fabrikasý 2012 yýlý 22. pancar iþleme kampanyasý bugün baþlayacak. Kampanyanýn baþlamasý nedeniyle bugün saat 11.00’de Þeker Fabrikasý’nda pancar alým töreni gerçekleþtirilecek.

ÞAHÝN OTOMOTÝV

ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com


SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

3

'Yerel yönetimler, en önemli kadememiz' AK

Toplantý Yerel Yönetimler Baþkaný Hüseyin Tanrýverdi baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.

Bölge toplantýsýnda yaklaþan yerel yönetimler seçimleri deðerlendirildi.

Ek sýnav pazar günü Ö

(Ç.HAK:2974)

zel Akþam Liseleri Öðrenci Baþarý Deðerlendirme Sýnavý (Ek Sýnav) (ÖALDS) 30 Eylül Pazar günü saat 14.00'te yapýlacak. Sýnava baþvurular ise 24-26 Eylül arasýnda. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), ÖALDS'nin 30 Eylül Pazar günü saat 14.00'te yapýlacaðýný duyurdu. MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sýnava baþvurular 24 Eylül Pazartesi günü baþlayacak, 26 Eylül Çarþamba akþamý sona erecek. Adaylar 20 TL olan sýnav ücretini baþvuru tarihleri arasýnda Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü (YEÐÝTEK) Döner Serma-

ye Ýþletmesi'nin T.C Ziraat Bankasý Ankara Beþevler Þubesi, Türkiye Vakýflar Bankasý Ankara Merkez Þubesi veya Türkiye Halk Bankasý Küçükesat Þubesi'nden herhangi birine ‘Kurumsal Tahsilat Programý' aracýlýðýyla yatýrabilecek. Sýnav ücreti yatýrýldýktan sonra, baþvuru tarihleri arasýnda http:// www .meb.gov.tr internet adresinden baþvuru yapýlabilecek. Sýnava giriþ belgesi ise 28 Eylül Cuma günü http://meb.gov.tr adresinden alýnabilir. Sýnav baþvuru kýlavuzu da MEB'in internet sitesinden edinilebilir.

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, geçtiðimiz Cuma günü düzenlenen yerel yönetimler toplantýsýnda, Ýl Baþkanlarý adýna bir konuþma yaptý. Ahmet Ceylan konuþmasýnda yerel yönetimlerin AK Parti'nin en önemli birimlerinden bir tanesi olduðunu vurguladý. AK Parti Ýl Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre AK Parti yerel yönetimler toplantýsý geçtiðimiz Cuma günü, Yerel Yönetimler Baþkaný Hüseyin Tanrýverdi baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya Çorum'dan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ile ilçe baþkanlarý, belediye baþkanlarý, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, belde belediye baþkanlarý, belde belediye meclis üyeleri katýldý. Toplantýda Türkiye genelindeki il baþkanlarý adýna bir konuþma yapan Ahmet Sami Ceylan, yerel yönetimlerin, AK Parti içerisinde en önemli birimlerden bir tanesi olduðunu söyledi. Ahmet Ceylan, "Sizlerin de bildiði gibi, yerel yönetim kademelerimiz Ak Partimizin en önemli birimlerindendir. Çünkü yerel yönetimlerin yürüttüðü hizmetler günlük hayatýmýzýn çeþitli yönlerini kapsamaktadýr. Bir beldede yaþayan

SÝMA OTOMOTÝV

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, geçtiðimiz Cuma günü düzenlenen yerel yönetimler toplantýsýnda, Ýl Baþkanlarý adýna bir konuþma yaptý. kardeþimizde, bir büyük metropol de yaþayan kardeþimizde, merkezi yönetimden önce yerel yönetim kuruluþlarý ile temas halindedir. Sayýn Genel Baþkanýmýz, Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn söylediði gibi siyaset yerelde baþlar" dedi. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde halkýn Türkiye genelinde AK Parti'ye inandýðýný ve güvendiðini belirten Ceylan, "Hemen hemen her iki belediyeden birini, her iki belediye meclis üyeliðinden birini, her iki il genel meclis üyeliðinden birini Ak Parti'ye emanet etti.

Bu sonuçlar, bir baþarýndan bir zaferden ziyade sorumluluðumuzun ne kadar büyük olduðunu üzerimizdeki emanetin ne kadar aðýr olduðunu gösteren sonuçlardýr" diye konuþtu. Ceylan þöyle devam etti: "Partimizin kuruluþundan itibaren 2002-2007 ve 2011 genel seçimlerinde açýk ara önde birinci parti olduk. 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde ayný þekilde açýk ara ipi göðüsledik ama þu da bir gerçek ki genel seçimlerde aldýðýmýz oy oranlarýna göre maalesef

yerel seçimlerde ayný oy oranýna ulaþamadýk hatta düþüþler yaþadýk. Ancak inanýyorum ki önümüzdeki 27 Ekim 2013 yerel seçimlerinde bu tabloyu deðiþtireceðiz. Çünkü belediyeciliðin sadece alt yapý hizmetleri ile sýnýrlý olmadýðýný, belediyeciliðin yol, su, kanalizasyon çalýþmalarýndan ibaret olmadýðýný, sosyal belediyeciliðinde yapýlabileceðini halkýmýz bizim zamanýmýzda öðrenmiþtir. AK Partili belediyeler, hizmete baþladýklarý günden itibaren sosyal

Adres: Ankara Yolu 4. kilometre ÇORUM Tel: 225 00 18-213 28 58-213 31 34 Fax: 224 76 10

belediyeciliðin en güzel örneklerini vermektedirler. Özelikle büyükþehir belediyelerimizden baþlayarak diðer illerimize yayýlan belediyelerimizin gerçekleþtirmekte ve yürütmekte olduðu zengin sosyal belediyeciliði; burs, meslek kazandýrma, yoksullara yönelik destekler, hasta bakýmlarý, evde temizlik, kadýn, genç ve çocuk kültür ve sanat faaliyetleri, belediye tiyatrolarý, kent korolarý, çocuk meclisleri, halkýn kullanýmýna açýk sosyal

tesisler, sosyal belediyecilik adýna yapýlmýþ güzel hizmetlerdir, halkýn beðenisini ve memnuniyetini kazanma yönünden oldukça önemlidir. AK Parti her zaman sosyal sorumluluðun, milletimizin yüklediði yükün farkýnda olarak devam etmektedir ve devam edecektir. Bu bakýmdan yerel seçimlerde son bir yýlýn geri sayýmýna baþladýðýmýz bu günlerde belediyelerimiz altyapý çalýþmalarýný biran evvel bitirmeli, toplumsal niteliði yüksek belediyecilik faaliyetleri yapmak, görünür ve sosyal etkisi yüksek uygulamalara aðýrlýk vermek, toplum adýna yararlý olacaðý gibi yerel yönetimler adýna da faydalý olacaðý kanaatindeyiz. Geçmiþ yýllarla kýyaslandýðýnda Ak Parti belediyeciliði bugün hizmetin ve belediyeciliðin tek adresi olarak gösterilmektedir. Ak Parti teþkilatlarý olarak bundan önce olduðu gibi bundan sonrada birlik beraberlik kardeþliðimizi pekiþtirerek 27 Ekim 2013 yerel seçimlerde de yüzde 50'lerin üzerinde de oy alarak yine Türkiye'de açýk ara birinci olacaðýmýzdan kimsenin þüphesi olmasýn. Hepinizi saygý, sevgi, hürmetle tekrar selamlýyorum"


4

SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Devane’de inþaat çalýþmalarýný inceledi...

‘Devane konutlarý daha erken bitecek’ B

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Devane’de 440 konutluk inþaatlarý inceledi.

Devane Kentsel Dönüþüm Projesi inþaat çalýþmalarý hýzlý ilerliyor.

Baþkan Külcü, Devane’de hayallerin gerçek olduðunu söyledi.

Baþkan Külcü ile Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Devane konut inþaatlarý hakkýnda bilgi aldý.

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kentsel Dönüþüm Projesi 1.Etap inþaat çalýþmalarýný inceledi. Belediye Basin Birimi’nden yapýlan açýklamaya göre, Baþkan Külcü, Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile birlikte Devane'de sürdürülen Kentsel Dönüþüm çalýþmalarýný inceleyerek çalýþmalar hakkýnda inþaat firmasý Proje Müdürü Atilla Ün'den bilgi aldý. Çorum'un çehresini deðiþtirecek olan Devane Kentsel Dönüþüm projesinde inþaat çalýþmalarýnýn hýzlý ilerlemesinden memnun olduðunu belirten Baþkan Külcü, "Çorum'un hayalleri hýzla yükseliyor" dedi. Baþkan Külcü, " TOKÝ tarafýndan yapýlan konutlarýn Devane bölgesinin çehresini deðiþtirecek. Bu projeyle birlikte Devane'nin artýk cazibe merkezi olacak. Bölge insanýnýn da hayat standardýnýn yükseleceði bir projedir" diye konuþtu. Özcançelik Ýnþaat Firmasý Proje Müdürü Atilla Ün ise, Baþkan Külcü'ye çalýþmalar hakkýnda bilgiler verirken Kentsel Dönüþüm Projesi'nin 1. Etap inþaat çalýþmalarý nýn hýz kesmeden devam ettiðini belirtti. Proje Müdürü Atilla Ün, 28 Mayýs 2012'de yer teslimi yapýldýðýný, inþaat çalýþmalarýnýn hýzla devam ettiðini söyledi. 11 Blok'tan oluþan 1.Etap çalýþmasýnda fore kazýk temelinin kasým ayý sonuna kadar, binalarýn temellerini ise aralýk ayý sonuna kadar bitirmeyi hedeflediklerini ifade eden Ün, "Fore Kazýk çalýþmasý biten bir binanýn radyan temel atýmýna bu hafta sonu baþlayacaðýz. Temelleri attýktan sonra binalar tünel kalýp sistemi ile yükselmeye baþlayacak. 2013 yýlýnýn Mayýs ayý ortasýna kadar kaba inþaat çalýþmalarý tamamlanacak. 2014 yýlý Mart ayý sonunda bitirilmesi gereken projeyi daha erken teslim etmeyi hedefliyoruz" diye konuþtu.

2014 yýlý Mart ayý sonunda bitirilmesi gereken projenin daha erken teslim edilmesi hedefleniyor.

Baþkan Külcü, Özcançelik Ýnþaat Firmasý Proje Müdürü Atilla Ün’den bilgi aldý.

Ne sabotaj ne de terör eylemi 25

askerin þehit olduðu Afyon'daki cephanelik patlamasýyla ilgili Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn yürüttüðü idari soruþturmada herhangi bir sabotaj ya da terör eylemi izine rastlanmadý Afyankarahisar'da 25 askerin þehit olduðu cephanelik patlamasýyla ilgili olarak Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn inceleme raporuna ulaþýldý. Askeri heyetin Ýdari Tahkikat Raporuna göre, olayda "sabotaj ya da terör izine" rastlanmadý. Raporda, "Olayýn içinde bulunan personelin hayatlarýný kaybetmiþ olmalarý, ifadesine baþvurulan personelin de direkt olarak olayýn içinde olmamasý nedeniyle, patlamanýn nasýl ve neden meydana geldiði belirlenememiþtir" denildi. Askeri Savcýlýk da 14 Eylül'de yaptýðý açýklamada, patlamada sabotaj ya da terör izine ait bir emare bulunmadýðýný bildirmiþti. Patlamayla ilgili adli soruþturma ise devam ediyor. Patlamanýn yaþandýðý birlikteki personele psikolojik destek olunmasý için bir tabip yüzbaþý ile bir rehber öðretmen atandýðý, þehit olanlarýn yerine ise baþka birliklerden 29 uzun dönem er ve erbaþýn görevlendirildiði öðrenildi. Askeri Savcýlýða da gönderilen Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'nýn Ýdari Tahkikat Raporu'nda olayla ilgili þu tespitler yer aldý: Susurluk'taki Mühimmat Birliði depolarýndaki zemin kaymasý nedeniyle, burada bulunan el bombasý mühimmatý Afyonkarahisar'a taþýnarak, 20 Haziran 2012'de geçici olarak iki aylýðýna depolandý. 13 Aðustos günü Mühimmat Bölük Komutanlýðý görevine baþlayan Binbaþý Ali Duran, personeli ile toplantý yapýp iþleri koordine etti. Duran, 4 Eylül'de þehit olan Astsubay Bedri Nayim'e sözlü olarak, geçici olarak depolanan mühimmatýn muayene ve istif faaliyetlerine baþlanýlmasý emrini verdi. 5 Eylül'de geçici olarak depolanan el bombalarýnýn kafile ayrýmý yapýlýp, tekrar depolanmasý için mühimmat sandýklarý cep-

hanelikten dýþarýya çýkarýp onarýldý. Ardýndan istif iþlemine baþlandý. Ýþlemin gündüz tamamlanamamasý üzerine, mühimmatýn dýþarýda býrakýlmasýnýn sakýncalý olacaðý düþünülerek, el fenerleri ve bir kamyon ve cipin farlarýndan faydalanýlarak çalýþmaya gece de devam edildi. Saat 21.45'de kýsa aralýklarla iki defa güçlü patlama

meydana gelmiþ ve yangýn çýkmýþtýr. Olaydan sonra Duran tutuklandý, 8 askerin yeri deðiþtirildi. Afyonkarahisar'da yaþanan olayýn ardýndan uzmanlar, "Bombalarý asker deðil robot taþýmalý" dedi. Ýstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Öðretim üyesi Prof. Dr. Hakan Temeltaþ, mühimmat depola-

rýnda uzaktan kontrollü yarý otomatik ve ya önceden programlanmýþ olarak mühimmat taþýma için "Robotik Mühimmat Taþýma Sistemleri" kullanýlabileceðini söyledi. Temeltaþ bu sistemlerin ABD'de kullanýldýðýný belirtti. Iþýk Üniversitesi eski Rektörü Elektronik Mühendisi Prof. Dr. Sýddýk Yarman ise "Türkiye'de yorulmuþ mühimmatlarý söküm ve iyileþtirme iþ-

leri Kýrýkkale Yahþihan'da kurulu Mühimmat Ayýrma ve Ayrýþtýrma Tesisi'nde (MAAT) tamamen robotik teknoloji ile gerçekleþtiriliyor. Sistem patlama hassasiyeti yüksek mühimmatý parçalara ayýrýyor" dedi. Altýnay Robot Teknolojileri Genel Müdürü Hakan Altýnay ise robotik sistem Afyon'a iki yýl da kurulabilir" diye konuþtu. (Sabah)

VEFAT VE TEÞEKKÜR Hacý Sevim AYDIN

Deðerli büyüðümüz sevgili annemiz,

’ý 23/09/2012 tarihinde vefatý dolayýsýyla gerek cenaze merasimimize katýlarak gerekse çeþitli iletiþim araçlarýyla baþsaðlýðý dileklerini ileten tüm eþ, dost, akraba ve sevenlerine sonsuz teþekkür ederiz. Ýsmail - Tülay AYDIN Nedime- Mustafa YALÇIN Torunlarý Nejat, Ahmet AYDIN Oðuzhan, Umut YALÇIN


SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Rektör Uluslararasý Türk Dili Kurultayý’na katýldý itit Üniversitesi H Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Al-

G

eçtiðimiz hafta Çorum’da bir dizi ziyarette bulunan Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum’da kendilerine gösterilen ilgi ve alâkaya teþekkür ettiler. 15-18 Kasým 2012 tarihleri arasýnda Ankara’da yapýlacak olan ‘Çorum Tanýtým Günleri’ için Çorum’u ziyaret eden Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ve yönetim kurulu üyeleri, önce Sungurlu Belediye Baþkaný Selehattin Uzunkaya'nýn, daha sonra Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'ýn misafiri oldular. Öðle saatlerinde Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret eden heyet, daha sonra Çorum Valisi Sabri Baþköy 'ün makamýnda ziyaret ettiler. Çorum Tanýtým Günleri’nde Çorum'un tanýtýmý için istiare yapan heyet; siyasi partilerden MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odasý (ÇESOB) Yönetim Kurulu Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile de görüþtüler. Çorum Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri adýna gazetemiz Çorum Hakimiyet ile Çorum Haber Gazetesi’nide ziyaret eden Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ve yönetim kurulu üyeleri medyanýn desteðini de önemsediklerini belirttiler.

Örnek tanýtým günleri

Ziyaret ile ilgili bir deðerlendirme yapan Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, “Ankara’da yapacaðýmýz tanýtým günleri için memleketimiz Çorum’da bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Her görüþtüðümüz, yetkilinin ve hemþehrilerimizin bize gösterdikleri ilgi ve alaka bizleri son derece heycanlandýrdý. Yapacaðýmýz tanýtým günlerinde bize güç kattý. Bu duygu ve düþüncelerden hareket ederek örnek bir tanýtým günleri tertiplemek için çalýþmalarýmýza devam etmekteyiz. Dört gün sürecek olan tanýtým günlerinde her gün bir bakan, her gün bir dizi etkinlik programlamaktayýz. Önümüzdeki hafta Çorum'a gelerek Tanýtým Günleri Organize Komitesi olarak Çorum ve ilçelerinde çalýþmalar hakkýnda sunum yapacaðýz. Çorum’u baþkente nasýl taþýr, ekonomik ve sosyal yönden kalkýnan Çorum’u nasýl tanýtýrýz bunu masaya ya-

15-18 Kasým 2012 tarihleri arasýnda Ankara’da yapýlacak olan ‘Çorum Tanýtým Günleri’ne yerelden destek verildi.

Federasyon yönetimi Baþkan Külcü’yü ziyaret etmiþti.

týracaðýz. Bunun istiþaretelirini yerinde yapacaðýz.” dedi.

‘Baþkan Külcü’nün sözleri bizim için önemli’

Çaðýr, ziyarette Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün, "Bu çalýþmalar birlik ve beraberliðe vesile olan çalýþmalar. Belediye, Valilik, ticaret ve sanayi odalarý, esnaf odalarý olarak gönlümüz her zaman oralarda yapýlan çalýþmalarda. Yetiþebildiðimiz kadarýyla da sizlerin yanýnda olmaya gayret gösteriyoruz. Sizler, bizim oralardaki gözümüz, kulaðýmýzsýnýz.” þeklinde ifadelerinin önemli olduðunu söyledi.

Vali Baþköy, ‘Üzerimize düþen görevi yapmaya hazýrýz’ Baþkan Çaðýr, Ankara'da 15-18 Kasým'da tarihleri arasýnda düzenlenecek Çorum Tanýrým Günleri’ne Vali Baþköy'ü davet ettikleri görüþmeyi önemsediklerini belirterek; “Sayýn Valimiz ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Bu tür organizasyonlarýn ilimiz tanýmý ve birlikteliðine önemli katkýlar yaptýðýný ve bu konuda üzerlerine düþen görevi yapmaya hazýr olduðunu belirtti. Biz de bu manada kendisinden edindiðimiz önemli kazanýmlarla yanýndan ayrýldýk.” dedi.

Web sitesi yayýna hazýrlanýyor

Günümüzde iletiþimin önemini inkar edilemeyeceðini söyleyen Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr, Federasyon web sitesinin þu anda teknik çalýþmalarýn yapýldýðýný belirterek, "Veri tabaný yüksek, hemþehrilerimizin iletiþimini yapacak çok kapsamlý bir web sitesi yaptýrýyoruz. www.corum-

federasyonu.com’da

federasyona baðlý bütün hemþehri derneklerimize linkler yönlendirilecek, web sitesi olmayan derneklerimizede site yapýlacak, Çorumlu sanayici ve iþ adamlarýmýzýn bu site üzerinden tanýtýmýna imkan verilecek. Gerek Çorum’da gerekse Ankara'da hemþehrilerimizin her türlü haberi bu siteden takip edilecek bir ortam hazýrlýyoruz.” dedi.

kan, 7. Türk Dil Kurultayý’na katýldý. Hitit Üniversitesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Türk Dil Kurumu tarafýndan dört yýlda bir düzenlenen Uluslararasý Türk Dili Kurultayý’nýn yedincisi dün “Bilkent Otel ve Konferans Merkezi”nde baþladý. 24 – 28 Eylül 2012 tarihleri arasýnda dört gün sürecek olan ve dünyadaki Türk Dili araþtýrmalarýnda çok önemli bir yeri olan ve uluslararasý bilim çevrelerince kurumsallaþmýþ bilimsel toplantý olarak kabul edilen

Mehmet Metin Hülagü, üniversite rektörleri, üst düzey bürokratlar ile ülke ve dünyadan bilim insanlarý katýldý.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 7. Türk Dil Kurultayý’na katýldý.

ÝÞKUR 100 bin iþçi arýyor H

ükümet, nitelikli eleman sorununu aþmak için dört koldan harekete geçti. Türkiye Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) acilen 100 bin iþçi arýyor. Ýki iþçi çalýþtýran iþyerinde üçüncü iþçinin masrafýný üstlenen ÝÞKUR, iþbaþý eðitim programýnýn kapsamýný geniþletti. Eðitimler artýk en az 5 çalýþaný olan deðil, 2 çalýþaný bulunan firmalarda da düzenlenecek. Toplum yararýna iþlerde çalýþanlar için de 2 yýl süresince tekrar çalýþmama þartý kaldýrýldý.

ÝÞKUR Genel Müdürü Nusret Yazýcý, geçen yýl 50

bin olan açýk iþ sayýsýnýn 2'ye katlandýðýný

vurgulayarak, "Personel ihtiyacýný tamamlayamayanlar

a ister Aðrý'da ister Isparta'da olsun kurs açýyoruz" dedi.

MÜTEAHHÝTLERÝN DÝKKATÝNE! Sýðýnak havalandýrma projelerinde bizimle görüþmeden karar vermeyin. Deneyimli personel, kaliteli iþçiliðimizle hizmetinizdeyiz...

(Ç.HAK:2679)

Çorum Federasyonu ilgiye teþekkür etti Ankara Çorum Dernekleri Federasyonu yönetimi teþekkür açýklamasý yaptý.

kurultaya, TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Türk Tarih Kurumu Baþkaný Prof. Dr.

Çepni Mah. Ýnkilap Cad. Kubbeli Sk. No:45 Tel: 0 364 202 02 77 - Faks: 0 364 202 02 78 Gsm: 0 532 596 9720 - web: www.airteshavalandirma.com - e-mail: airteshavalandirma@gmail.com


6

SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Sivil savunma olgusu korunma içgüdüsüyle geliþir’ T

ürkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Baþkanlýðý tarafýndan personele yönelik sivil savunma eðitimi düzenlendi. Eðitimin açýlýþ programýna, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, TBMM Genel Sekreteri Dr. Ýrfan Neziroðlu, idari teþkilat yöneticileri ve meclis çalýþanlarý katýldý. Eðitim programýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Genel Sekreter Dr. Ýrfan Neziroðlu, sivil savunma eðitiminin 'adet yerini bulsun' anlayýþýyla düzenlenmediðini, programýn önemsendiðini belirtti. “TBMM'nin içeride en iyi kamu kurumu, dýþarýda ise en seçkin parlamentolardan biri olmasý hedefimizdir” diyen Neziroðlu, “Bir Projem Bir Önerim Var Projesiyle yüzlerce deðerli görüþe ulaþtýk, çalýþtaylar düzenledik ve yeni dönem hedeflerini belirledik. Yeni yasama döneminde yol haritamýz belirlendi. Þimdi harekete geçme zamanýdýr. Her alanda en iyi olacaðýz. Bu iþ gönül iþidir. Bu nedenle herkesten bu sürece aktif katýlýmlarýný bekliyoruz” þeklinde konuþtu. TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise yaptýðý konuþmada, düzenlenen eðitimin, bazý basýn organlarýnda Mecliste olaðanüstülük varmýþ gibi ve özel, ivedi bir eðitim þeklinde yer aldýðýný, ancak eðitimlerin geçtiðimiz yýl Mayýs ayýnda

Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

daha önceki yýl da Eylül ayýnda yapýlmýþ rutin çalýþmalardan bir tanesi olduðunu belirtti. Uslu, "Bazý arkadaþlarýmýz haber yaparken bugünkü 24 Eylül 1980 tarihinin Ýran Irak savaþýnýn baþladýðý güne denk gelmiþ olmasýný çok önemsemiþ ve buna uygun bir haber yapalým demiþ olabilirler. Tamamen rutin bir faaliyettir. Çünkü Sivil Savunma olgusu her canlýnýn kendini koruma ve korunma içgüdüsüy-

le geliþmiþtir. Özellikle 1. Dünya Savaþý’ndan sonra da Sivil Savunma fikrinin adeta bir disiplin olarak kurumsallaþmasý görülmüþtür. Cumhuriyetle birlikte Türkiye Sivil Savunma fikrini özellikle kurumsallaþtýrarak geliþtiren bir süreci yaþamýþtýr. Yaþadýðýmýz tüm felaketler ve kimi acý olaylar da Sivil Savunmanýn önemini bize adeta yaþayarak öðretmiþtir. Þüphesiz Sivil Savunma Kurumu süreç içerisinde zaman

zaman kamu kurumlarýndan veya bakanlýklardan herhangi birisine baðlý olarak ya da ismini deðiþtirerek faaliyetini sürdürmüþ, fakat bugün baþarý ve beceri konusunda Sivil Savunma teþkilatý olabildiðince iyi bir yere gelmiþtir. Hemen hemen her kamu kuruluþunun Sivil Savunma teþkilatý neredeyse Türkiye dýþýndaki felaketlere de yardýma koþacak kadar bilgi ve deneyime sahiptir. Yönetim, eðitim, denetim, koordinasyon bakýmýndan Sivil Savunma mevzuat deðiþikliklerine raðmen etkin ve saygýn görevini giderek artýrmaktadýr. Çok deðerli öðreticiler ve görevli gönüllü katýlýmcýlarla 24-28 Eylül günlerinde gerçekleþtirilecek Sivil Savunma Eðitimi ve tatbikatlarla arkadaþlarýmýz bilgilerini, becerilerini hem dinleyecek hem de yeni teknik ve geliþmeleri öðrenme, tanýma fýrsatý bulacaklardýr. Bilgilerimizi de ta-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Baþkanlýðý tarafýndan hizmet içi eðitim semineri düzenlendi.

zeleme fýrsatý bulmuþ olacaðýz. En zor ve olumsuz koþullarda bile görev yapma geleneði ve zorunluluðu olan TBMM'nin yeni ve modern Sivil Savunma konsepti ile her koþula hazýr olmasý, hem modern güvenlik önlemleri alýnmasý bakýmýndan hem de TBMM’nin varlýðýný sürdürerek barýþ iklimine katký sunmasý bakýmýndan son derece önemli olduðunu düþünüyorum." dedi.

Eðitim sonunda genel tatbikat

Eðitim programý, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý) uzmanlarýndan Nilgün Öztemiz'in "Sivil Halký Tehdit Eden Tehlikeler" dersiyle baþladý. Öztemiz, afetle yaþamayý öðrenmek ve hazýrlýklý olmak gerektiðine dikkat çekti. Ders öncesi afetler ve savaþlarla ilgili kýsa film gösterildi. 28 Eylül tarihine kadar devam edecek Sivil Savunma eðitiminde, sivil halký tehdit eden tehlikeler, sivil savunma servisleri, koruyucu ve kurtarýcý önlemler, savaþ maddeleri ve korunma yöntemleri, doðal afetler ve korunma yöntemleri, yangýn önleme ve söndürme tedbirleri alanýnda eðitim verilecek. Özel öðretmenler tarafýndan verilecek eðitimin ardýndan, genel tatbikat yapýlacak.

Uslu, nikâh þahitliði yaptý Ç

orum Bayat Toyhane Köyü Ýstanbul Derneði Kurucu Baþkaný Ahmet Deliduman’ýn kýzý Yeþim Deliduman hayatýný Rýza Þahin Güralp ile birleþtirdi. Çiftin nikâh törenine Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve çok sayýda davetli katýldý. Ankara Vedat Dalokay nikah salonunda yapýlan nikah töreninde Yeþim ve Rýza Þahin çiftinin nikâh þahitliðini Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Aþýklar Federasyonu Baþkaný Halil Demiral ve Mehmet Tekeþ yaptý. Nikah cüzdanýný gelin Yeþim Güralp'e veren Uslu, “Hep birlikte uzun sürecek bir baþlangýca þahitlik ettik. Allah bir yastýkta kocatsýn. Devletimize, milletimize hayýrlý evlatlar yetirmeyi nasip etsin” dedi.

Salim Uslu, nikah cüzdanýný gelin Yeþim Güralp'e verdi.

Kayýplar ödülle bulunacak mniyet Genel Müdürlüðü, ülke genelinde sayýlarý 10 bini bulan kayýplarýn bulunmasý için harekete geçti. Emniyet, kayýplarýn bulunmasýný saðlayacak bilgi verenleri ödüllendirmeyi ve bu sayede kayýp sayýsýný en aza indirmeyi hedefliyor. Türkiye genelinde 10 bin'e yakýn kayýp vakasýnýn çözümü için Emniyet Genel Müdürlüðü kollarý sývadý. Polisin kayýp kiþilerin yerini bildirene para ödülü vereceði yeni düzenlemeyle birlikte, kayýp vatandaþlarýn bilgilerinin yer aldýðý bilgisayar programlarý da kamu kurumlarýndaki sistemlere entegre edilecek. Böylece kayýp vakalarýnýn daha hýzlý ve kesin çözümü için kayýp kiþi ya da onun adýna bir baþkasý herhangi bir resmi iþlem yaptýðýnda sistem otomatik olarak algýlayarak yer bildirimi ya-

ürkiye Otel, Lokanta ve Eðlence Yerleri Ýþçileri (OLEYÝÞ) Sendikasý, Olaðanüstü Genel Kurulu yapýldý. Genel Kurul’a AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri, Hak Ýþ Konfederasyonu Onursal Baþkaný Salim Uslu, Hak Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, Öz Orman Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Settar Aslan ve çok sayýda sendika delegeleri ve Hak Ýþ'e baðlý sendika yöneticileri katýldý. OLEYÝÞ Olaðanüstü Genel Kurulu’nda aday olan Vedat Böke delegeden 78 oy alýrken, eski Baþkan Enver Ökten ise 44 oy aldý. Yapýlan Olaðanüstü Genel Kurul’da konuþan Uslu, þunlarý söyledi; “Genel kurul bu sendikanýn en yüce, en büyük, en önemli, en deðerli organýdýr. Yöneticiler deðiþir ama bu genel kurul, sendikanýn bekâsýna, devamýna, varlýðýna sahip çýkmaya devam eder. O açýdan benim kanaatime göre þu anda düne ait ne varsa söylenen bütün bunlarý çözecek olan genel kuruldur. Genel kurul delegelerinin aklýdýr, vicdanýdýr. Herkes ama herkes sizin burada vereceðiniz iradeye saygý göstermelidir. Genel Baþkanýmýz Mahmut Arslan olasý kimi kaygý verici geliþmelere iliþkin düþüncelerini sizlerle paylaþmýþtýr. Önümüzde zor ve çetin günler var. Sendikasýz bir hayatý özleyenler sendikalarý yok ederek, kuralsýz, yasasýz, illegal çalýþmaya alýþmýþ olanlar, hak gaspý ile beslenmiþ olanlar sendikal hayatý bütünüyle torpilleyerek, aslýnda kendi tatlý kârlarýný arttýrmak, kuralsýzlýðý devam ettirmek ve adeta çalýþma hayatýný derebey gibi yönetmek istiyorlar. Hak, hukuk, adalet, insaf, emek, pay bunlarýn hiçbirinin deðeri, kýymeti, harbiyesi yok. Onlar için tek bir amaç var oda sendikalarý ortadan kaldýrmak.

‘Siyasette mutlak dost, mutlak düþman olmaz’

Çiftin nikâh törenine Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve çok sayýda davetli katýldý.

E

T

‘Emeðe verdiðimiz deðeri ispat edelim’

pacak. Emniyet Genel Müdürlüðü Asayiþ Daire Baþkanlýðý'nca hazýrlanan yeni düzenleme kapsamýnda, kayýp vatandaþlarýnýn yerinin tespiti daha kolay olacak. Türkiye genelindeki aralarýnda yabancýlarýn da bulunduðu 10 bin kayýp vakasýnýn çözüm aþamasýnýn hýzlandýrýlmasý için hazýrlanan düzenleme kapsamýnda, kayýp bir þahsýn yerini bildirene polis tarafýndan para ödülü verilecek. Verilecek ödül ise kayýp kiþinin hayati tehlikesinin bulunmasý ya da vahim nitelikli kayýp statüsünde deðerlendirilen vakalara göre deðiþecek. Türkiye genelinde fotoðraf ve kimlik bilgilerinin tespit edilebildiði yaklaþýk 3 bin yetiþkin, 500 çocuk kayýp vakasý bulunurken, kayýp vatandaþlarýn yerinin tespit edilmesi aþamasýnda bir de bilgisayar programý geliþti-

rilerek kayýp þahýslarýn tüm bilgileri yüklenecek. Kamu kurumlarýna da entegre edilecek program sayesinde, þahýslarýn bizzat kendilerinin ya da onlarýn adýna baþkalarýnýn iþlem yapmasý durumunda kayýp þahsýn yerinin tespitini kolaylaþacak. Zaman zaman kayýp çocuklarýn rýzalarý dýþýnda kaçýrýlmasý, alýkonulmasý, cinsel istismara uðramasý ya da öldürülmelerinin önüne geçmek isteyen Emniyet yetkililerinin kayýp çocuk vakalarýnýn üzerinde titizlikle durduðu ve gelen her ihbarý deðerlendirmeye alarak araþtýrdýðý belirtildi. Ceza-adalet sisteminde kayýp kiþilerle ilgili iþlemlere dair usul hukukunun bulunmadýðý için yeni düzenlemenin kayýp vakalarýnýn çözümünde etkili bir yöntem olarak kullanýlacaðý ifade ediliyor. (Yeni

Þafak)

Önümüzde çok ciddi bir sendikalar kanunu var. Yani tabir yerinde ise bir taraftan krizin sopasý, sermayenin gücü, medyanýn ayak oyunlarý, çelmeleri, yalanlarý, hücumlarý ve bir taraftan da dýþarda böylesine bir tehlike, felaket, düþmanca anlayýþ bizi kuþatmýþken bizim kendi kendimizle cebelleþiyor olmamýz, kendi kendimize enerjimizi tüketiyor olmamýz çok akla ve vicdana uygun gelmiyor. Karþýmýzda müthiþ bir ittifak var. Hadi sermayenin yasanýn çýkmasýný istememesini anlýyorum ama baltanýn saplarýný anlamýyorum. Dün söylediðiyle bugün söylediði birbiriyle tutarlý olan dünkü sözünün arkasýnda durma ahlâklýlýðý ve dirayeti gösteren, bütün samimiyetimle ifade ediyorum sadece ve sadece Hak Ýþ olmuþtur. Eðer öyle olmasaydý eðer herkes sözünün eri olmuþ olsaydý 2008 Bursa'da verdiðimiz sözün arkasýndan sonra Abant'ta verdiðimiz sözün arkasýndan ki bu toplantýda bahsettiðim toplantýlara katýlan arkadaþlar da var herkes o sözün arkasýnda dururdu ve bugün sendikal hareket kendi önüne, iþine bakardý. O açýdan lütfen bilginizi, birikiminizi, enerjinizi topraða vermeyin, birbirinize karþý kullanmayýn, harcamayýn. Dün birbirleriyle kol kola olanlar bugün birbirleriyle karþý karþýya olmamalýlar. Demokratik yarýþý, rekabeti elbette kimse yadýrgamamalýdýr. Yeter ki herkes demokratik terbiyeye ve olgunluða sahip olsun, genel kurul iradesine

saygýlý olsun. Biz birbirimize muhtaç olacaðýz, birbirimize ihtiyaç duyacaðýz. O açýdan siyasette ve sosyal olaylarda mutlak dost, mutlak düþman olmaz. Birbirimize böyle bakmayalým. Bu kongre demokratik bir yarýþtýr. Bu kongrede iç sorunlarý tartýþýyoruz. Oysa kongreler daha çok Türkiye'nin çalýþma yaþamýnýn gidiþinin rotasýnýn yol haritasýnýn tartýþýldýðý, ortak aklýn, ortak vicdanýn ortaya çýktýðý yerlerdir. Sendikamýz þeffaflaþýyor iç sorunlarýn üstü örtülmüyor diye kendimizi teselli edelim. Ama kaybettiklerimizi ve kaybedeceklerimizi lütfen göz önünde bulunduralým.

‘Emeðe deðer verdiðimizi ispat edelim’

Burada bulunan herkes benim kardeþimdir. Herkesi sevgiyle, saygýyla baðrýma basýyorum. Ama bu sendikanýn geleceðini düþünerek lütfen birbirimizle ölçülü tartýþalým ve bu sendikanýn geleceðini her birimizin nefsinden, çýkarýndan, hevesinden, hesabýndan daha yüce tutalým. Eðer ‘emek en yüce deðerdir’ diyorsak bunun tek anlamý emeðe gereken deðeri önce biz verelim. ‘Emeðe deðer verilmiyor, emeðin deðeri gasp ediliyor’ diye baþkalarýný eleþtireceðimize önce emeðe deðer verdiðimizi kendimiz ispat etmek durumundayýz. Her kongrede yarýþlar olur her kongrede farklý listeler çarpýþýrlar ama bütün bunlarý bir büyük demokratik terbiye bir büyük olgunluk içerisinde gerçekleþtirirsek inanýn bu kongreden sandýklar açýldýðýnda kazanan ya da kaybeden herhangi birimiz deðil tek kazanan bu sendika olmalýdýr. Tek kazanan bu sendika OLEYÝÞ olmalýdýr. Ben bu kongrede OLEYÝS sendikasýnýn deðerli delegelerinin son derece sorumlu davranacaklarýna inanýyorum. Dýþarda bir kýsým insanlar bu kongrenin sonuçlarýný inanýn büyük bir merak ve heyecanla bekliyorlar. En çokta sendikalarda sözüm ona uzman gibi çalýþmýþ ve hayatý boyunca sendikalardan aldýðý iþçilerden kesilen aidatlarla maaþýný, gelirini temin etmiþ artýk paraya pula bile ihtiyacý olmamýþ çeþitli insanlar var. Bunlarýn geçmiþine bir bakýn. Çalýþmýþ bir sendikada maaþýný almýþ, o maaþýyla çocuklarýný okutmuþ, kendisine imkânlar saðlamýþ, hayatýný kolaylaþtýrmýþ. O sendikadan ayrýldýðý zaman da suçlamadýk insan býrakmamýþ. Bu kongrenin konusu olmadýðý için isim vermiyorum. Ayrýldýðý sendikasýnýn genel baþkanýyla can ciðer kuzu sarmasý olan adam ayrýldýktan sonra onu suçlamaya baþlamýþ. Böyle bir adamýn sözüne, ahlâkýna, vicdanýna güvenilir mi? Böyle insanlar dýþarýda OLEYÝÞ karýþsýn diye bekliyorlar. Dikkat edelim kendi ayaðýmýza kurþun sýkmayalým. Ötekini, karþýdakini vuracaðýz, onu yok edeceðiz diye kendi ayaðýmýza sýkmayalým. Sendikacýlýðý uzun yýllar yaþam biçimi haline getirmiþ bir kardeþiniz, geride tertemiz bir geçmiþ býrakmýþ arkadaþýnýz olarak rica ediyorum, bu sendikada kavga ve kaosun önce bu sendikaya zararý olur. Sonra da bu sendika karýþsýn bu sendika namerde muhtaç hale gelsin diye avuçlarýný ovuþturanlar var bu sendikayý namerde muhtaç hale getirmeyecek bir vicdani sorumlulukla iradenizi ortaya koyacaðýnýza inanýyorum.”

Bireysel baþvuru hakký baþladý A

nayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuru hakký dün baþladý. Anayasa deðiþikliðine iliþkin 12 Eylül 2010'de yapýlan halk oylamasý sonucunda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel baþvuru yolu açýldý ve bireysel baþvuruya iliþkin hükümlerin yürürlük tarihi 23 Eylül 2012 olarak belirlendi. Bu tarihin pazar gününe gelmesi nedeniyle baþvurular,

bugünden itibaren alýnmaya baþlandý. Bireysel baþvurunun, baþvuru yollarýnýn tüketildiði ve buna iliþkin kararýn kesinleþtiði tarihten, baþvuru yolu öngörülmemiþse ihlalin öðrenildiði tarihten itibaren 30 gün içinde yapýlmasý gerekiyor. Baþvurular, Mahkemenin internet sitesindeki baþvuru formuna uygun yapýlacak. Harç olarak 172,5 lira, Maliye

veznelerine yatýrýlacak. Bireysel baþvurular, geliþ sýrasýna göre incelenerek karara baðlanacak. Ýhlalin bir mahkeme kararýndan kaynaklandýðýný tespit edilirse, ihlali ve sonuçlarýný ortadan kaldýrmak için yeniden yargýlama yapmak üzere dosyayý ilgili mahkemeye gönderilecek. Ýlgili mahkeme, bölümün ihlal

kararýnda açýkladýðý ihlali ve sonuçlarýný ortadan kaldýracak þekilde yeniden yargýlama yapacak ve mümkünse dosya üzerinden ivedilikle karar verecek. Bireysel baþvuru hakkýný açýkça kötüye kullandýðý tespit edilenlere disiplin para cezasý verilecek. Baþvuru formlarýnýn nasýl kullanýlacaðýnýn yer aldýðý kýlavuzlar hazýrlandý.


SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Ýþinize aþýk olun çok çalýþýn’

D

uduoðlu Döküm Sanayi Sahibi Sanayici Mustafa Duduoðlu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü öðrencilerine altýn öðütler verdi. Duduoðlu, “Ýþinize aþýk olun, çok çalýþýn.” dedi.

deriyoruz. Ýngilizce olmazsa olmazýmýz. Sektörde iþ baðlantýlarý yaparken kendiniz konuþup anlatýrsanýz iyi oluyor. Tercüme ile sipariþlerde bile yanlýþlýklar oluyor. Teknik resmi, bilgisayarý çok iyi bilin.

‘Kapýmýz, tesisimiz, gönlümüz açýk’ Öðrencilere kapýlarýnýn, gönüllerinin ve tesisin her zaman açýk olduðunu belirten Duduoðlu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü’nün dünyada geçerliliði olan bir sektör olduðunu söyledi.

‘Çok kolay iþ sahasý bulunan sektör’ Uçak sanayi, ambalaj sektörü gibi bir çok alana yönelik çalýþtýklarýný belirten Duduoðlu, “Türkiye döküm ve çelik konusunda ileri seviyede. Ülke olarak üretimde 11. sýradayýz. Çok kolay iþ sahasý bulunan, tercih edeceðiniz bir sektör. Biz personel bulmakta güçlük çekiyoruz. ‘Mühendisler iþ bulamýyor’ denilmesi yanlýþ. Sektörü çok çabuk geliþiyor.” dedi.

‘Dil öðrenin, teknik resmi bilin’ 1987 yýlýnda Orga-

Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü öðrencilerin sektörün duayen sanayicisini dinledi.

Duduoðlu’ndan altýn nasihatlar O

rganize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Duduoðlu Döküm Sanayi Sahibi Sanayici Mustafa Duduoðlu, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü’nün açýlýþ dersini verdi.

‘Bayan mühendisler iþin candamarýnda olacak’

Duduoðlu Döküm Sanayi Sahibi Sanayici Mustafa Duduoðlu, öðrencilere ilk dersi verdi.

Ýl derse Mühendislik Fakültesi öðretim elemanlarý ve öðrenciler katýldý.

nize Sanayi Bölgesi’nde küçük bir ocakla iþe baþladýklarýný, ilerleyen dönemlerde güzel þeylerin geliþtiðini, fýrsatlarý deðerlendirdiklerini an-

latan Duduoðlu, þöyle dedi; “Üniversiteler bizim için çok güzel araþtýrma, geliþtirme alanlarý. Hocalarýnýzý çok iyi dinleyip öðrendikleri-

mizi tatbik etmeliyiz. Yapýlacak çok iþimiz var. Mutlaka bir dil bilin. Personelimizi 30 yaþýndan sondra yurt dýþýna dil öðrenmeye gön-

Sanayici Mustafa Duduoðlu, öðrencilere hitaben “Ýþinize aþýk olun, çok çalýþýn.” diye konuþtu.

Bayan öðrenci arkadaþlarýn bu bölümü tercih etmesinden dolayý çok mutlu oldum. Sektörün ihtiyacý var. Bayan mühendisler iþin candamarýnda bulunacaklar. Daha çok laboratuvar ve AR-GE’de görev alýyorlar. Ýthal ettiðimiz ürünleri ihraç eder hale geldik. Bunlarýn hepsi AR-GE sayesinde oluyor. Ýþyerleri eskisi gibi deðil. Ýþ saðlýðý ve iþ güvenliðine çok önem veriyoruz. Fabrikalar birinci sýnýf oldu. Üretimde maliyetleri düþünerek her þeyi tasarruflu kullanmalýyýz. Çünkü malzemeler ithal geliyor.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü’nde ilk ders Dün saat 9.30’da düzenlenen ilk derse Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Halil Aykul’un yaný sýra Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü öðretim üyeleri ile öðrenciler katýldý. Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ýbrahim Sönmez, Sanayici Mustafa Duduoðlu’nun Çorum sanayisinin önemli sektör temsilcilerinden birisi olduðunu söyledi. Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü’nün 2006 yýlýnda kurulmasýna raðmen öðretim elemaný eksikliðinin tamamlanarak bu yýl öðretime açýldýðýný hatýrlatan Sönmez, “Teorik bilgiler sanayi tesislerinde pratiðe dönüþecek. Sayýn Duduoðlu’nun gönlü ve tesisleri bize her zaman açýk.” dedi.

‘Kendinizi iyi yetiþtirin’ Ýþ bitirme kabiliyetiniz çok yüksek olmalý. Merhum Turgut Özal’ýn bir sözünü hiç unutmam. ‘Ýþ bilen, iþ bitiren, metanetli insanlar arýyoruz.’ diyor. Herþeyi üniversiteden beklemeyin. Mutlaka bir konuda kendinizi iyi yetiþin. Beraber çalýþtýðýnýz arkadaþlarla uyumlu olun. Döküm ekip iþidir. Oturduðunuz bu sýralar çok kutsal. Bürokraside, milletvekili ve bakan olarak ülkeyi, üniversiteleri yönetebilirsiniz. Ýþinize aþýk olursanýz baþarý geliyor. Bu bir aþk meselesi. Ben bu sektöre sevdalýyým. Yapabildiðim yere kadar yapacaðým. Hiçbir beklentimiz yok. Götüreceðimiz bir þey de yok. Her þey sizin elinizde þekillenecek.”

Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof.Dr. Halil Aykul ise, Hitit Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü öðrencilerinin sektör açýsýndan Türkiye genelinde en þanslý öðrenciler olduðunu, Çorum’da bu bölüme yönelik çok sayýda sanayi tesisi bulunnduðunu söyledi.

12 ayrý firma var

Çorum’da malzeme ve metalurji sektöründe 12 ayrý firmanýn üretim yaptýðýný belirten Duduoðlu, “Türkiye genelinde döküm görmeden mezun olan öðrenciler var. Siz çok þanslýsýnýz. Bu nedenle çok çalýþmalýsýnýz. Hitit Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü Türkiye genelinde aranan, tercih edilen bir bölüm olsun.” diye konuþtu.

Kurumsallaþmay an gider

Sanayicilerin duayeninden öðütler Ýlk dersi veren Çorum’un ilk ve köklü

öð-

Prof.Dr. Halil Aykul.

Doç Dr. Ýbrahim Sönmez.

Duduoðlu’na, ders bitiminde Prof. Dr. Halil Aykul tarafýndan teþekkür plaketi verildi.

sanayicilerinden Mustafa Duduoðlu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü öðrencilerine iþlerini aþýk olmalarý ve çok çalýþmalarý gerektiðini söyledi. Çorum’un sektörde çok sayýda firmaya sahip olmasý nedeniyle

rencileri þanslý gördüðünü belirten Duduoðlu, “Çok çalýþýn, size ihtiyaç var. Çünkü yapýlacak çok iþimiz var. Sizleri güzel þeyler bekliyor. Kendinizi iyi yetiþtirin. Özel sektörde iþ sahasý geniþ. Mutlaka yabancý dil öðre-

nin. Bilgisayarý, teknik resmi bilin. Uyumlu olun.” diye konuþtu. Öðrencilerin sorularýný da cevaplandýran Duduoðlu’na, ders bitiminde Prof. Dr. Halil Aykul tarafýndan teþekkür plaketi verildi.

YAZ KAMPANYASI Nakit fiyatýna 10 taksit 20 aya kadar da vade imkaný

Sanayici Mustafa Duduoðlu, “Çorum’u metalurji ve malzeme sektöründe üs haline getirmemiz lazým.” dedi.

Ankara Mobilya’dan alýþveriþ yapmak bir ayrýcalýktýr.

ÝMALATÇI

ANKARA MOBÝLYA

Yemek Odasý - Yatak Odasý - Avangart Koltuk Takýmlarý - Oturma Gruplarý - Kanepe - Yaylý Yataklar - Baza ve Aksesuar Çeþitleri - Mutfak Köþe Takýmlarý Akademisyenler ile öðrenciler konuk iþadamýný dikkatle dinledi.

(Ç.HAK:1610)

H

Çorum sanayisinin kurumsallaþma adýmlarýný baþlattýðýný, bunun için zaman gerektiðini belirten Duduoðlu, “Sanayiciler kendi tesislerinde sistem olararak kurumsallaþmaya geçiyor. Ama yapabildikleri ölçüde. Ýþletmeler zihniyet deðiþtiriyor. Kurumsallaþmayý profesyonel yöneticiler istihdam ederek, üniversitelerden danýþmanlarla baþlatýyoruz. Her konuda teknik personel bulunduðu müddetçe iþletmeler her zaman açýk kalacak. Sýfýrdan geldiðimiz için býrakmak zor gelebiliyor. Ama profesyonel olamayanlar zamanla býrakmak mecburiyetinde kalýyor.” þeklinde konuþtu.

Sanayici Mustafa Duduoðlu, geleceðin mühendislerine altýn öðütler verdi.

‘Öðrencilerimiz çok þanslý’

‘Çorum’u metalurji ve malzeme sektöründe üs haline getirmeliyiz’

itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü öðrencilerine açýlýþ dersini veren Duduoðlu Döküm Sanayi Sahibi Sanayici Mustafa Duduoðlu, “Çorum’u metalurji ve malzeme sektöründe üs haline getirmemiz lazým.” dedi.

7

MEGA MAÐAZA Tahir DEMÝR

Adres: Uður Mumcu Cad. No: 33 Tel: 213 48 44-212 20 00 Fax: 212 89 75 Gsm: 0 532 352 41 54

Pazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasýnda açýðýz.


8

SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Kadýn nüfusun üçte biri obez’ Ç

Kamu kurum ve kuruluþlarýný obeziteye karþý bilgilendirme toplantýlarý yapýlýyor.

‘Çorum Obezitenin Farkýnda’ projesi ikinci etabý baþladý.

‘Obezite ve Korunma Yollarý’ ile ilgili seminer düzenlendi.

orum Ýl Saðlýk Müdürlüðü organizesinde, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüðünce hazýrlanan "Çorum Obezitenin Farkýnda" projesi kapsamýnda Velipaþa Konaðý’nda ‘Obezite ve Korunma Yollarý’ ile ilgili seminer düzenlendi. ‘Çorum Obezitenin Farkýnda’ projesi kapsaFatma Yaðlý mýnda yürüyüþ etkinliði düzenlendi ve Yunus Emre Parký’na kurulan Obezite Çadýrýnda, hastalýk hakkýnda detaylý bilgiler verilmeye devam ediyor. Projenin ikinci etap programýnda yer alan kamu kurum ve kuruluþlarýný obeziteye karþý bilgilendirme toplantýlarýnýn ilki Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Dünyanýn her tarafýnda obezite görme olasýlýðýnýn arttýðýný belirten Halk Saðlýðý Müdürlüðünden Ebe Fatma Yaðlý, hanýmlarýn beslenme konusunda yapýlan doðrular ve yanlýþlarýný anlatarak, “Obezite bir hastalýktýr. Ýyi ve düzenli beslenme ile bu hastalýktan kurtulabiliriz.” dedi. Kalp damar hastalýklarý, diyabet, hipertansiyon, bazý kanser türleri, kas ve iskelet sistemi hastalýklarý gibi hastalýklarýn artmasýna neden olan obezitenin hayatý olumsuz etkileyen bir unsur olduðunun altýný çizen Fatma Yaðlý, "Obezite ya da bilinen adýyla þiþmanlýk, vücutta bol miktarda yað birikmesi sonucu ortaya çýkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalýktýr. Obezite, besinlerle alýnan enerji miktarýnýn, metabolizma ve fizik aktivite ile tüketilen enerji miktarýný aþtýðý durumda ortaya çýkar" dedi.

‘Obezite insan yaþamýný kýsaltýyor’

Obezitenin, insan vücudunda kalp ve damar sistemi, solunum sistemi, hormonal sistem, sindirim sistemi gibi sistemleri etkileyen ve birçok önemli rahatsýzlýða zemin hazýrlayan bir hastalýk olduðunu ifade eden Yaðlý, "Kalp hastalýklarý, yüksek tansiyon, þeker hastalýðý, yüksek kolesterol, solunum rahatsýzlýklarý, eklem hastalýklarý, adet düzensizlikleri, kýsýrlýk, iktidarsýzlýk, safra kesesi hastalýklarý, taþ oluþumu, bazý kanser türleri, obezite ile doðrudan iliþkili hastalýklardan birkaçýdýr. Sonuç olarak obezite, insan yaþamýný kýsaltan ve yaþam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir hastalýk olarak tanýmlanabilir. Yapýlan araþtýrmalara göre, obezite özellikle son 20 yýlda, bütün dünyada süratle artmakta ve bir salgýn hastalýk gibi yayýlmaktadýr. Bu salgýndan ülkemiz de etkilenmektedir. Kadýn nüfusumuzun yaklaþýk üçte biri, erkek nüfusumuzun da yaklaþýk beþte biri obez, yani þiþmandýr” þeklinde konuþtu.

TSK G.Doðu'da yeni konsepte geçiyor P

KK'ya karþý alan hâkimiyetini tamamen saðlamak amacýyla bölgede sabit noktada bekleme bitiyor, tam saha baský baþlýyor PKK'nýn son dönemde artan saldýrýlarý sonrasý Ankara, silahlý mücadelede benzeri görülmemiþ çapta geniþ yeni bir konsept için düðmeye bastý. Hürriyet'ten Metehan Demir'in haberine göre, genel olarak, sabit noktada beklemenin býrakýlarak hareketli hale geçildiði yeni harekat tarzý, "Mutlak hakimiyet, tam pres" diye de adlandýrýlýyor. Buna göre, Türk Silahlý Kuvvetleri bölgede, PKK'nýn terör faaliyetlerinde üs olarak seçtiði bölgeler baþta olmak üzere alan hakimiyetini tamamen saðlamak amacý ile bölge bölge büyük bir temizlik harekâtýna baþlýyor. Bunun için bölgede öncelikli 2 il, Hakkâri ve Þýrnak kýrsalý olmak üzere bölgeler temizlenmeye

baþlanacak. Ancak bunlar gerçekleþirken her belirlenen bölge ayrý ayrý çembere alýnacak. Terör örgütünün gruplarýnýn

hareketliliðinin önüne geçmek amacýyla her yerde olmasý. Bu çerçevede, uzman çavuþtan üst rütbeli subaylara dek

görev yapan personelin bizzat yanýnda bulunulmasý nedeniyle özellikle önem veriliyor. Planlamaya göre,

Yüksekova- ÞemdinliDaðlýca- ÇukurcaGeçimli bölgesi ile Þýrnak'ta yakýn bölge olarak BeytüþþebapUludere ekseni 1'inci öncelikli yer alacak.

GEREKÝRSE SINIR ÖTESÝ

Güney Doðu Anadolu Bölgesi’nde sabit noktada

bekleme bitiyor, tam saha baský baþlýyor.

birbiriyle temasý kesilerek, bulunduklarý yerde izole edilip etkisiz hale getirilmeleri planlanýyor.

HER YERDE OLUNACAK

Bir diðer önemli unsur da hareketli birliklerin PKK'nýn bölgedeki

tecrübeli personel de bizzat harekâtlarda aktif olarak bulunacak. Ankara'da bulunan komuta heyetinin bir ayaðý da Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'in talimatýyla sürekli bölgede olacak. Buna harekat bölgesinde fedakarca

kýrsal bölgeler baþta olmak üzere þu iller temizlik harekatýnda ilk aþamada yer alacak: Hakkâri, Þýrnak, Batman, Van, Siirt, Bingöl, Muþ, Tunceli, Diyarbakýr. Ancak ilk adým olarak, Hakkâri'de güneydoðu Irak- Ýran sýnýr köþesi

Ayný zamanda ABD'ye de anlýk istihbaratýn daha etkin hale getirilmesi ve teslimatý geciktirilen Süper Kobra taarruz helikopterleri için bir kez daha resmi giriþimde bulunulacak. Harekâtlarýn icrasýnda deneyimli polis özel harekat birimleriyle MÝT istihbarat birimleriyle de koordineli olarak çalýþýlacak. Yetkililer, bir süreden beri sürekli kamuoyunda konuþulan sýnýr ötesi harekat için ise, "Hangi adým gerekiyorsa o adým atýlacak. Devletin bu iþin bitirilmesi konusunda kesin kararlýlýðý var" þeklinde açýk kapý býrakan kritik bir deðerlendirmede bulunuyorlar. Hürriyet

Vali Baþköy’e ziyaretler sürüyor Vali Sabri Baþköy’e kutlama ziyaretleri sürüyor. Baþköy, konuklarýný makamýnda karþýlýyor.

S

on Valiler Kararnamesi ile Çorum’a atanan Vali Sabri Baþköy’e kutlama ziyaretleri sürüyor. Kutlama ziyaretleri kapsamýnda Çorum’daki çeþitli sivil toplum kuruluþlarý ziyarette bulunarak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdiler. Ýmam Hatip Mezunlarý Platformu, Armoni Derneði, Emekli Din Görevlisi Fikret Çýplak, Demokratik Eðitimciler Sendikasý (DES), Akkent TOKÝ Satýþ Müdürü Erol Kandemir, Anvatar Otel Sahibi Ali Penez, Hitit TV Yönetim Kurulu Baþkaný Elvan Þimþek, Türkiye Kamu Sen Ýl Yönetimi, Süt Üreticileri Birliði yönetimi, Arý Yetiþtiricileri Birliði, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooeratifi, Diyanet Mensuplarý Derneði, Memur Sen Ýl Yönetimi ve Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret ederek baþarýlar dilediler. Ziyaretlerde Vali Sabri Baþköy, misafirleri ile toplu fotoðraflar çekindikten sonra, yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.

Sendika yöneticileri Vali Baþköy’ü ziyaret etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooeratifi yönetimi Vali Baþköy’ü ziyaret etti.

Vali Sabri Baþköy, misafirleri ile toplu fotoðraflar çekindikten sonra,

Hitit TV Yönetim Kurulu Baþkaný Elvan Þimþek, Vali Baþköy’ü ziyaret etti.

Armoni Derneði yöneticileri Vali Sabri Baþköy’ü ziyaret etti.

Ýmam Hatip Mezunlarý Platformu Vali Baþköy’ü kutladý.


SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

9

‘Bir çekiçle beþ evlat büyüttüm’ 53 yýllýk ayakkabý ustasý Rýfat Köse, 14 yaþýnda baþladýðý mesleðinin Çorum'daki son temsilcilerinden. Hazýr imalat ayakkabý üretimine devan eden ve her türlü modeli büyük bir ustalýkla hayata geçiren 67 yaþýndaki Rýfat Köse, "Bir çekiçle 5 evlat büyüttüm." dediði mesleðini ilk günü heyecanýyla 53 yýldýr devam ettirdiðini, geliþen seri üretim karþýsýnda yok olmaya yüz tutan mesleðinin az da olsa özel müþterileri bulunduðunu söylüyor. Ayak saðlýðýna önem veren ve iþin bilincinde olan insanlarýn yaný sýra, ortopedik olarak ayak yapýsý farklý olan insanlarýn da hazýr imalatý tercih ettiðini anlatan emektar usta, en büyük sýhhatin ayaktan baþladýðýný, buna raðmen yokluktan gelen Anadolu insanýnýn en çok ihmal ettiði konunun ise yine ayak saðlýðý olduðu gerçeðini ifade ediyor.

Model çeþidinde sýnýr yok K

‘En büyük sýhhat ayaktan baþlar’ Y

ýllarca çarýk kullanan Anadolu insanýnýn, ayak saðlýðýný hep ikinci hatta daha da geri planlara attýðýný anlatan Rýfat Köse, insan vücudunun sýhhat

kaynaðýnýn ayak olduðunu hatýrlatarak, "Bunu bir ayakkabý ustasý olarak ben söyleyince, insanlar bu sözü kendi faydamý düþünerek söylediðimi varsayýyor.

Halbuki bu bilimsel olarak ortaya konmuþ bir gerçektir." hatýrlatmasý yapýyor. Piyasada bulunan seri üretim ayakkabýlarýn ucuz olmasýna kar-

þýn, görünüm olarak insanlarýn hoþuna gittiðini, ancak kýsa sürede deforme olan yapýsý nedeniyle insanlarýn ilerleyen yaþlarda daha çok fark edeceði rahatsýzlýklarýn davetçisi olduðunu dile getiren Rýfat Köse, "Ismarlama ayakkabý yaptýranlar, ya saðlýðýnýn kýymetini iyi biliyor ya da vaktinde akýl etmediði zararý yeni yeni görmeye baþladýðý için gözü açýlan kiþiler oluyor. Geçenlerde bir müþterim tamir için ayakkabý getirdi, adam neredeyse trilyoner, ayakkabýya baktým inanýn 10-15 liralýk ayakkabý. Ben tamir etme lüzumu bile duymadým, 10 liralýk ayakkabýya 10 lira tamir parasý isteyecek deðilim ya. Yani diyeceðim þu ki, insanlar bu konuda saðlýklarýný ön planda tutmalý, benim için deðil bu kendilerini için lazým olan bir mesele." diyerek, mesleði ve mesleðinin özellikleriyle ilgili olarak da bizlere adeta ders veriyor.

arakeçili Camii civarýnda bulunan Mazlumoðlu Sokak 5/C adresinde hizmet veren emektar ayakkabýcý Rýfat Köse, piyasada moda olan tiplerden tutunda, her türlü özel modele kadar yapamayacaðý ayakkabý olmadýðýný söylüyor. "Ekonomik anlamda hazýr ayakkabýcýlýk sektörü, artýk ömrünü tamamladý, fakat bu durum ustalýðýmýzýn da kaybolup gittiði anlamýna gelmez. Allah'ýn izniyle yapamayacaðým model yok." sözleriyle severek yaptýðý mesleðindeki ustalýðýna da toz kondurmuyor. Hazýr ayakkabýcýlýk konusunda, toplumun genel kesiminde yanlýþ ön yargýlar bulunduðunu anlatan Köse, hazýr ayakkabýcýlýk denilince, kaba saba ayakkabýlarýn akla geldiðini, demode olmuþ modellerin üretildiðinin zannedildiðini belirterek, "Bu deðerlendirme yanlýþ bir deðerlendirmedir. Zira dükkanýmýz eski, mesleðimiz artýk yok olma aþamasýnda olsa bile, yýllarýmýzý verdiðimiz meslekteki ustalýðýmýz, nefesimiz var oldukça bizimle birlikte gidecek. Tabi ki yaþlý bir insanýn tercih ettiði modelle, genç bir insanýn tercih edeceði model arasýnda fark olacak. Müþteri hangi modelde ve hangi özellikte ayakkabý istiyorsa, bizim tezgahýmýzdan o ayakkabý bir iki gün içinde yapýlýr ve müþteriye sunulur." dedi. Çýrak olarak mesleðe ilk adýmýný attýðýnda kendisine ayakkabý olmak isteyip istemediði sorulmamýþ ancak buna raðmen babasý baþta olmak üzere, kendisine bu mesleðe yönlendirenlere dua ediyor. Yarým asrý geçen meslek hayatýna ilk iþyerini açarken, ustasýnýn hediye ettiði bir çekiç ve bir örsle iþe baþlamýþ. 5 çocuk babasý olduðunu anlatan Rýfat Köse, "Bir çekiçle 5 evlat büyüttüm." sözüyle özetlediði meslek hayatýnda, ustalýðý ve bilek gücü ile geçimini saðlayan ve bugününe þükreden bir emektar. Emekliye ayrýlýp esnaflýðý býrakan eski meslektaþlarýnýn da uðrak yeri olan bu dükkan, ismini deðiþik bir ayakkabý modeli olan Sabo'dan almýþ. Sabo Kundura ismiyle aðýrlýklý olarak özel ayakkabý imalatý yapýlan bu dükkanda, günün taleplerine göre ayakkabý tamiri de yapýlýyor. Birinci sýnýf malzemenin kullanýldýðý bu iþyerinde, ustamýzý ayakkabý imalatý yaparken bulduk ve sohbetimiz süresince de keyifle yapýlanlarý izleme imkaný bulduk. Tezgah üzerinde farklý kalýplara geçirilmiþ ve üzeri çivilerle tutturulmuþ ayakkabýlarýn ustamýzýn elinden çýktýðýný anladýk fakat, duvarda asýlý duran ayakkabýlarýn toptancýdan getirilmiþ seri üretim ayakkabýlar olduðunu yanlýþlýðýna düþmenin mahcubiyetini yaþadýk. Model, renk ve görünümleriyle bir ustanýn elinden çýkabileceðini düþünmeden, "Toptancýdan ayakkabý da alýp satýyor musunuz?" sorusu aðzýmýzdan kaçýverdi. Hazýr imalat ayakkabý ile toplumda bilinen yanlýþýn bizim tarafýmýzdan da dile getirilmesine kýzmayýp, bilakis bizi aydýnlatan Rýfat Köse, "Bunlar ne ki, biz de daha ne modeller var" tarzýndaki bakýþý ve hoþgörülü anlatýmýyla, ustamýzýn gerçekten de iþinin ehli olduðuna bir kez daha kanaat getirdik.


10 SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Citroen pazar payýný artýrdý Þ

ahin Otomotiv Genel Müdürü Serdar Görücü, Citroen’in Çorum ve bölgesinde pazar payýný artýrdýðýný söyledi. Dünyanýn önde gelen otomotiv markalarýndan olan Citroen’i Çorumlu otomobil tutkunlarýyla buluþturduklarýný vurgulayan Serdar Görücü, satýþ ve servis hizmetlerinde bölgenin parlayan

Görücü, Citroen’in Çorum ve bölgesinde pazar payýný artýrdýðýný söyledi.

yýldýzý olduklarýný kaydetti. Görücü, Citroen Türkiye distribütörü Baylas Otomotiv tarafýndan gerçekleþtirilen ‘Müþteri Memnuniyeti’ Serdar Görücü anketlerinde ilk sýralarda yer aldýklarýný ifade etti. Citroen C1, C3, C4, C4 Picasso, C4 Grande Picasso, C5, DS3, DS4 ve DS5 gibi binek modellerinin yaný sýra Nemo, Berlingo ve Jumper gibi ticari modellerini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný dile getiren Görücü, “4 bin TL’ye varan indirimler sunan Takas Desteði ve ‘ÖTV Farký Bizden’ kampanyalarýmýz sürüyor” dedi. “Citroen’e gösterdikleri teveccüh nedeniyle tüm müþterilerimize teþekkür ediyoruz.” diyen Görücü, “Yeni modellerimizi yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Þahin Otomotiv’e bekliyoruz” diye konuþtu.

Serviste bakým kampanyasý Firma, müþteri memnuniyetinde ön sýralarda.

Þahin Otomotiv, ikinci el ve oto kiralama alanýnda da iddialý.

C

itroen yetkili servisi Þahin Otomotiv’de indirimli bakým kampanyasý sürüyor. ‘Citroeniniz için en temiz fýrsat’ sloganýyla düzenlenen kampanya hakkýnda bilgi veren Þahin Otomotiv Servis Müdürü Ýsmail Bayyiðit, filtre grubu ile fren balata ve disklerinin deðiþiminde %20 indirim uyguladýklarýný açýkladý. 14 Eylül’de baþlayan kampanyanýn 13 Ekim’e kadar süreceðini belirten Ýsmail Bayyiðit, kýþ bakýmý kampanÝsmail Bayyiðit yasýnýn ise 15 Ekim 2012 tarihinde baþlayacaðýný duyurdu. Son teknoloji ürünü cihazlarla ve alanýnda uzman personelle bakým ve onarým hizmeti sunduklarýný vurgulayan Bayyiðit, düzenledikleri kampanyalarla servis hizmetlerinde büyük avantajlar sunduklarýný söyledi. Diðer servis hizmetleri hakkýnda da bilgiler veren Bayyiðit, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “Citroen yetkili servisi olarak mekanik, kaporta, boya, elektrik-elektronik ve yedek parça bölümleriyle müþterilerimizin hizmetindeyiz. ‘Bölge Servisi’ konumundaki servisimiz, Yozgat ve Amasya gibi çevre illere de hizmet veriyor. Autowax Oto Bakým ve Temizlik hizmetlerinin yaný sýra egzos emisyon ölçüm istasyonumuzla da faaliyet gösteriyoruz.

‘OTOPARK Tanýtým Günleri’ baþladý H

akimiyet Gazetesi satýþ ve servis hizmetleri OTOPARK otomobil tanýtýldý. sayfasý tarafýndan Programla ilgili düzenlenen '5. Tanýtým deðerlendirmelerde Günleri' baþladý. bulunan Þahin Otomotiv Citroen yetkili satýcýsý Genel Müdür Serdar Þahin Otomotiv'in Görücü, 5. OTOPARK evsahipliðinde düzenlenen Tanýtým Günleri'ne 'OTOPARK Tanýtým evsahipliði yapmaktan Günleri' dün Ankara Yolu mutluluk duyduklarýný dile 1. kilometrede hizmet getirdi. veren Citroen Plaza'da Programý takip eden gerçekleþti. arkadaþýmýz Recep Mebet'i Düzenlenen programa otomotiv sektörüne verdiði Þahin Otomotiv Genel destek nedeniyle kutlayan Müdür Serdar Görücü, Serdar Görücü, Hakimiyet Servis Müdürü Ýsmail OTOPARK okurlarýna Bayyiðit, Ýkinci El Satýþ yönelik sürprizlerinin 5. OTOPARK Tanýtým Günleri baþladý. Müdürü Bülent Erdemiþ, süreceðini müjdeledi. Oto Kiralama Müdürü Alparslan Çorumlu, Sigorta Programa evsahipliði yapan Þahin Otomotiv Müdürü Ýlkay Özçakýr, Satýþ Temsilcileri Fatih Bardak, yetkililerine teþekkür eden Recep Mebet ise bu yýl Koray Tutkun ve Suzan Gözübüyük, Hakimiyet beþincisi düzenlenen OTOPARK Tanýtým Günleri'nin OTOPARK Otomobil Sayfasý Editörü Recep Mebet ile tüm hýzýyla süreceðini ve her gün yeni bir otomobil Citroen müþterileri katýldý. firmasýnýn tanýtýlacaðýný kaydetti. Çorum'da otomotiv sektörünün nabzýný tutan ve OTOPARK Tanýtým Günleri duyurularýnýn otomobil tutkunlarý tarafýndan ilgiyle takip edilen Hakimiyet Gazetesi'nden takip edilebileceðini OTOPARK sayfasý ile otomotiv sektörünün önde gelen hatýrlatan Mebet, organizasyonla ilgili detaylý bilginin kuruluþlarýndan Þahin Otomotiv iþbirliðinde 224 24 00 numaralý iletiþim hattýndan alýnabileceðini düzenlenen programda Citroen’in yeni modelleri ile sözlerine ekledi.

C-Elysee Kasým'da Çorum’da C

Þahin Otomotiv’de indirimli bakým kampanyasý sürüyor.

Yedek parça ve iþçilikte cazip indirimler sunan bakým kampanyamýz devam ediyor. Bu ve benzeri kampanyalarýmýzla müþterilerimize en iyi ve en kaliteli servis hizmetini sunuyoruz. Servis kampanyalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi edinmek isteyenleri Þahin Otomotiv’e davet ediyoruz.”

'OTOPARK Tanýtým Günleri' Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv'in evsahipliðinde baþladý.

Bayyiðit, son teknoloji ürünü cihazlarla ve alanýnda uzman personelle hizmet verdiklerini söyledi.

itroen C-Elysee yakýnda Çorum’da satýþa sunulacak. Citroen’in yeni sedan modeli C-Elysee, Kasým ayýnda Þahin Otomotiv Citroen Showroom’da yerini alacak. Merakla beklenen C-Elysee hakkýnda bilgiler veren Þahin Otomotiv Satýþ Danýþmaný Suzan Gözübüyük, “Citroën, ilk kez Türkiye pazarýnda satýþa sunacaðý yeni sedaný C-Elysée ile pazara yeni bir soluk getiriyor.” dedi. C-Elysee’nin benzinli VTi 72 motoru ve 92 HP gücündeki dizel motoru ile öne çýktýðýný belirten Suzan Gözübüyük, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: “Citroën teknolojisini yansýtan yüksek donaným seviyesi, ekonomik motorlarý, avantajlý fiyat seviyesi ve çarpýcý tasarýmýyla sedan segmentinde önemli bir yer edinmeyi hedefleyen Citroën C- Elysée’yi Kasým ayýnda Çorum’da satýþa sunacaðýz. Citroën C-Elysée, Citroën’in teknoloji ve tasarýmdaki tüm uzmanlýðýndan faydalanýlarak

Citroen C-Elysee yakýnda Çorum’da satýþa sunulacak. özel olarak tasarlanmýþ iddialý bir sedan modeli. Citroen'in bu en yeni modeli, tarzý ve özellikleri ile hem çekici hem de ekonomik bir sedan otomobil arayanlar için ideal bir seçenek. 2012 yýlýnýn son çeyreðinde Türkiye’de satýþa sunulacak olan C-Elysée, markanýn yol tutuþ, üstün kalite ve motor teknolojilerindeki tüm deneyimlerini bir arada sunuyor. Performans, yakýt verimliliði ve dayanýklýlýk için tasarlanmýþ olan yeni benzinli VTi 72 motoru ve 92 HP gücündeki dizel motoru ile öne çýkan yeni sedan düþük yakýt tüketim de-

ðerleri, uygun bakým maliyetleri, saðlamlýðý ile iþletme maliyetlerinde iddiasýný ortaya koyuyor. Citroën C-Elysée, baþta Türkiye olmak üzere öncelikli olarak uluslararasý pazarlarýn ihtiyaçlarýný ve müþteri beklentilerini karþýlamak üzere sadece sedan bir otomobil olarak tasarlandý.

RÜÞ

KONFORLU SÜ-

Citroën C-Elysée, özellikle yol hakimiyeti baþta olmak üzere markanýn sahip olduðu tüm deneyimlerden faydalanýyor. Aracýn yüksek yan geniþliði, özel olarak ta-

sarlanan yürüyen aksamý, elektrik destekli direksiyonu sayesinde en zor koþullarda bile güçlü bir yol tutuþu ve tüm yolcular için emniyet hissi saðlýyor. Farklý pazarlarýn yapýsýna baðlý olarak standart veya opsiyon olarak sunulan ABS ve ESP ve dört adede kadar hava yastýðý ekipmanlarý bu güvenlik hissini pekiþtiriyor. Rahat bir sürüþe sahip olan Citroën CElysée, konfor ve süspansiyon konularýndaki uzmanlýðýndan faydalanarak, farklý koþullarda bile yüksek bir sürüþ keyfi sunuyor.”

YARIN: Renault yetkili satýcýsý Sima Otomotiv


SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Dizüstü bilgisayar kullananlar dikkat! Uzmanýndan kullaným tavsiyeleri G

ünlük hayatta yaygýn olarak kullanýlmaya baþlayan dizüstü bilgisayarlarda karþýlaþýlan bazý problemler, kullanýcýlarý kara kara düþündürüyor. Dizüstü bilgisayar kullanýcýlarýna tavsiyelerde bulunan Prestij Bilgisayar yetkilileri, verdikleri ipuçlarýyla pek çok sorunun üstesinden gelinebileceðini ifade ettiler. Prestij Bilgisayar sahibi Kadir Kuzoluk ve Teknik Servis Sorumlusu Barýþ Taþýyan, bilinçli kullaným konusunda önemli bilgiler verdiler. Dizüstü bilgisayarlarýn en büyük düþmanýnýn toz olduðunu belirten Kadir Kuzoluk, elektronik eþyalarýn temizliðinin büyük önem taþýdýðýný vurguladý. “Dizüstü bilgisayarlar masa üstünde kullanýlmalý” tavsiyesinde bulunan Kuzoluk, dizde kullanýlan bilgisayarlarýn vücut sýcaklýðýndan etkilenerek daha çabuk ýsýndýðýný söyledi. Kuzoluk, bilgisayarlara sonradan monte edilen soðutucularýn çalýþma performansýný olumlu etkilediðini kaydetti. Kullaným sýrasýnda birþeyler yiyip içmenin de dökülme nedeniyle bilgisayarlara büyük zararlar verdiðine iþaret eden Kuzoluk, “Sývý dökülmesinde önce fiþi prizden çekin, sonra bataryayý çýkarýn” uyarýsýnda bulundu.

gisayarýnýzý tasarruf modunda kullanýn” uyarýsýnda bulundu. Dizüstü bilgisayarýný daha uzun süreli kullanmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Barýþ Taþýyan, þunlarý söyledi: “Bilgisayarýnýzý daha uzun süreli kullanmak için ekran parlaklýðýný azaltýn. Pilinizi sürekli þarj etmeyin. Dizüstü bilgisayarýnýz þarja baðlýyken bataryayý çýkarmayýn. Yedek bataryanýzý doðru koþullarda saklayýn. Yani bataryanýzý yüzde 50’si doluncaya kadar þarj edin ve serin yerde saklayýn. Bataryanýzýn ýsýnmamasýna özen gösterin. Lityum iyon bataryalarýn hafýzaya bir etkileri yoktur. Bu yüzden lityum iyon bataryayý tam olarak þarj etmek gerekmez. Ancak doðru þarj etmek, bataryanýn göstergelerini kontrol edebilmek açýsýndan önem taþýr.”

Prestij Bilgisayar yetkilileri, dizüstü bilgisayar kullanýcýlarýna önemli tavsiyelerde bulundular.

SGK duvarý geri çekerse çýkmaz sokak ‘çýkacak’

Y

eniyol Mahallesi Gazi 12. Sokak sakinlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu

(SGK) Ýl Müdürlüðü’nden bir ricasý var.

Gazi Caddesi’ndeki SGK Saðlýk Merkez Müdürlüðü arka

sokaðýndaki vatandaþlar, yolu kapatan bahçe duvarý nedeniyle sýkýntý yaþýyor. SGK’nýn duvarý birkaç metre geri çekmesi halinde çýkmaz sokak görünümündeki Gazi 12. Sokak’ýn trafiðe açýlacaðýný belirten

vatandaþlar, yetkililerden çözüm bekliyor. Duvarýn geri çekilmesiyle birlikte otopark haline gelen sokaktaki sýkýntýnýn ortadan kalkacaðýný vurgulayan esnaf ve çevre sakinleri, bir an önce düzenleme yapýlmasýný istediler.

TUSAGA Aktif Projesi tanýtýmý bugün ÇMYO’da

T

Vatandaþlar, yolu kapatan bahçe duvarý nedeniyle sýkýntý yaþýyor.

SGK Saðlýk Merkez Müdürlüðü arkasýndaki duvarýn geri çekilmesi isteniyor.

‘Bu ne biçim cadde?’ G

‘TASARRUF MODUNDA KULLANIN’ Dizüstü bilgisayarlarýn en büyük problemlerinden birinin batarya ömrü olduðunu dile getiren Prestij Bilgisayar Teknik Servis Sorumlusu Barýþ Taþýyan, “Bil-

Kapaklý sakinlerinden sitem:

Kapaklý Caddesi sakinleri, altyapýda düzenleme yapýlmasýný istiyor.

apu ve Kadastro Genel Müdürlüðü (TKGM) tarafýndan hayata geçirilen TUSAGA-Aktif Projesi Çorum’da tanýtýlacak. Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu (ÇMYO) Harita ve Kadastro Bölümü’nün evsahipliðinde düzenlenecek bilgilendirme ve eðitim etkinliði bugün 13.30-17.00 saatlerinde gerçekleþecek. ÇMYO Konferans salonunda düzenlenecek programýn açýþ konuþmalarýný Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve TKGM Genel Müdürü hemþehrimiz Davut Güney yapacak. Türksat A.Þ. GNSS Danýþmaný Doç. Dr. Muzaffer Kahveci’nin ‘Uydularla Konum Belirleme Sistemleri (GNSS) ve Güncel Geliþmeler’ konulu sunum yapacaðý etkinlikte TKGM Harita Dairesi Baþkaný Sedat Bakýcý ise TUSAGA-Aktif Projesi’ni tanýtacak. Proje çerçevesinde hazýrlanan yeni sistemin tanýtýlmasý, kullanýcýlara sistemin güncel durumu hakkýnda bilgiler verilmesi ve karþýlaþtýklarý sorunlara yerinde çözüm bulabilmelerini saðlayabilmek amacýyla düzenlenen etkinlikte saha çalýþmalarý da yapýlacak.

ülabibey Mahallesi Kapaklý Caddesi sakinleri, altyapýda düzenleme yapýlmasýný istiyor. Konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, asfalt, tretuar, kanalizasyonla ilgili yaþadýklarý sýkýntýlarý anlattýlar. ‘5. Beytepe Caddesi’ adýný alan güzergâhta ciddi altyapý eksikliklerinin bulunduðunu vurgulayan vatandaþlar, “Yýllardýr ihmâl edilen caddemizin yeniden düzenlenmesini istiyoruz” diye konuþtular. “Bozulan kaldýrýmlarda yürünmüyor” diyen vatandaþlar, “Ara sokaklarýn kaldýrýmlarý yapýldý Kapaklý Caddesi unutuldu” diye sitem ettiler. Çay yolu baþta olmak üzere pek çok noktada asfalt zeminde yýpranmalar yaþandýðýný anlatan vatandaþlar, kanalizasyon hattýnda da sorunlar olduðunu kaydettiler. Otobüs duraklarýnýn konumunda da mesafe açýsýndan dengesizlik olduðunu savunan vatandaþlar, yetkililere seslenerek, “Kapaklý Caddesi sakinleri olarak düzenleme bekliyoruz” dediler.

Vatandaþlar, caddedeki kýrýk dökük kaldýrýmlarda yürümekte güçlük çekiyor.

Caddenin yýpranan asfaltýnda oluþan çukurlar yaðmurlu günlerde gölcüklere dönüþüyor.

Mahalle sakinleri, yetkililerden caddede düzenleme yapmalarýný bekliyor.

Yüce ve Çavdar Aileleri’nin mutlu günü

Sevgi ile Harun evlendi S

evgi Yüce ile Harun Çavdar önceki gün düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Behiye-Þeref Yüce çiftinin kýzý Sevgi, Kadriye-Burhan Çavdar çiftinin oðlu Harun ile dünyaevine girdi. Kültür Balo Salonu’nda düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Yüce ve Çavdar Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Müzikle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi.

HAKÝMÝYET, Sevgi-Harun Çavdar çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

Sevgi Yüce ile Harun Çavdar, düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi.


12 SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Oðuzlar’da festival var Ç

orum’un Oðuzlar Belediyesi tarafýndan düzenlenen 13. Altýnkoz Ceviz, Doða ve Su Sporlarý

Festivali 28 Eylül’de baþlýyor. Festival ateþinin yakýlmasýyla baþlayacak olan

Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk

etkinlikler kapsamýnda su sporlarý, illüzyonist gösterileri ile halk konserlerinin yer alacaðý etkinlikler Karakucak güreþleri ile sona erecek. Oðuzlar Belediye Baþkaný Ali Uyanýk, ülkenin en küçük coðrafi alana sahip olan Oðuzlar’ýn ülkedeki ceviz üretiminin yüzde 3 ila 6’sýný karþýladýðýný söyledi. Ceviz ticaretinin önemli bir bölümünün ilçe üzerinden yapýldýðýný dile getiren Uyanýk, halkýn ceviz ve ceviz fidaný üretiminde büyük bir deneyim ve bilgi birikimine sahip olduðunu kaydetti. Bilimsel araþtýrmalarýn bugün cevizin ana yurdunun Anadolu topraklarý

olduðunu ortaya koyduðunu dile getiren Uyanýk, “Oðuzlardaki cevizcilik ve cevizciliðin geçmiþi de bu araþtýrmalarý destekler niteliktedir. Bugün sayýlý da olsa yaþayan ceviz aðaçlarýmýz arasýnda yaþlarý 400-500 yýl olan aðaçlarýmýz mevcuttur. Bu popülasyon doðal olarak çok yayýn bir þekilde ilçe sýnýrlarý içerisine yayýlmýþken 1960’lý ve 1970’li yýllarda uygulanan yanlýþ politikalar sonucu ceviz aðaçlarýmýz kereste olarak ihraç edilmek ve mobilya üretiminde kullanýlmak üzere kesilerek yok olmakla karþý karþýya kalmýþtýr. Geriye az sayýda yaþlý ceviz aðacýmýz kalmýþtýr”

dedi. Oðuzlar Kaymakamlýðý’nda destek verdiði festivalle birlikte ilçenin de tanýtýmýný yapmayý planladýklarýný dile getiren Uyanýk, “Oðuzlar, bulunduðumuz coðrafya içerisinde barýndýrdýðý doðal güzellikleri, havasý, suyu, sislerin arkasýna gizlenmiþ tepeleri ve heybetli daðlarý ile yeþilin huzur veren güzelliðini bütün doðallýðýyla görebileceðiniz eþsiz bir yerdir. Bölgemizde yer alan Obruk Barajý bu güzellikler içerisinde barýndýrdýðý bereketi kutsarcasýna daha da canlanmýþ yeþil üstüne kurulu bir cennet ortaya çýkmýþtýr” ifadelerini kullandý. (ÝHA)

Greyder’de bilgi aldý Vali Sabri Baþköy, Ýskilip’te Kavsan Ayakkabý Sanayi A.Þ.’yi ziyaret etti.

V

ali Sabri Baþköy, Ýskilip’te Kavsan Ayakkabý Sanayi A.Þ. tarafýndan iþletilen Greyder Ayakkabý Fabrikasý’nýn üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Valilik’ten yapýlan açýklamaya göre, yetkililer-

den üretim kapasitesi, ülkemiz piyasasýndaki pazar payý, ihracat miktarý, saðladýðý istihdam hakkýnda bilgi alan Vali Baþköy; ülke olarak üretimi çok önemsediklerini ve bu baðlamda teþvik paketlerinin hayata geçirildiðini belirterek, firmaya baþarýlý çalýþma ve üretimlerinin devamýný diledi.

Gülabibey’de yeni yönetim G

Hayýrseverden örnek baðýþ Oðuzlar ülkenin en küçük coðrafi alana sahip olmasýna raðmen ülkedeki ceviz üretiminin yüzde 3 ila 6’sýný karþýlýyor.

Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde, hayýrsever iþadamý Devlet Hastanesi’ne yoðun bakým ambulansý baðýþý yaptý. Sungurlu Devlet Hastanesi’nden yapýlan açýklamada, Ýstanbul’da yaþayan Sungurlulu hayýrsever iþadamý Habib Bekmezci tarafýndan baðýþlanan yoðun bakým tipi ambulansýn Çorum’un ilk yoðun bakým ambulansý olduðu belirtildi. Daha öncede iþadamý Halil Bekmezci’nin hastaneye yine ambulansýn yaný bilgisayarlý tomografi cihazý ve çok miktarda týbbi cihaz alarak hibe ettiðini dile getiren yetkililer, iþadamý Bekmezci’ye hayat kurtarýcý baðýþlarý için teþekkür ettiler. (ÝHA)

Hayýrsever iþadamý Habib Bekmezci.

ülabibey Yardýmlaþma ve Dayanýþma Dernegi Genel Kurulu geçtiðimiz hafta dernek salonunda yapýldý. Yunus Erdal baþkanlýðýnda yapýlan Genel Kurul’da yönetim listesi oluþturuldu. Yunus Erdal’ýn Yönetim Kurulu Baþkaný seçildiði kurulda üyeler þu isimlerden oluþtu; Yasin Alar, Avni Yýlmaz, Mustafa Þahin, Zekeriya Babaoðlu, Abdullah Aksungur, Ugur Atmaca.

Dernek yönetim listesi oluþturuldu. Yunus Erdal baþkan seçildi.

THY 44 TL’ye uçuracak T

ürk Hava Yollarý (THY) erken rezervasyon yaptýran yolcularýna yurt içi her þey dahil 44 TL'ye uçuracak. THY, kýþ döneminde seyahat edecek yolcularýný biletlerini erken almalarý durumunda büyük bir indirim yaparak tüm yurt içi uçuþlarda 44 TL'ye uçuracak. Sýnýrlý sayýda koltuk için geçerli olan bu kampanyadan faydalanmak isteyen yolcular, 24 Eylül - 30 Eylül 2012 tarihleri arasýnda yapacaklarý biletleme iþlemi ile, uçuþlarýný 1 Aralýk 2012 31 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda gerçekleþtirebilecekler.

81 ilde 844 okul Tam donanýmlý ambulans hizmete girdi.

Ý

dare, hükümetin ''Planlý Kentleþme ve Konut Üretimi Seferberliði'' kapsamýnda 9 yýlda 557 bin 993 konut rakamýna ulaþýrken, 81 ilin tamamýnda 844 okul inþa etti. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ), hükümetin ''Planlý Kentleþme ve Konut Üretimi Seferberliði'' kapsamýnda 9 yýlda 557 bin 993 konut rakamýna ulaþýrken, inþa ettiði okullarla da milli eðitime de büyük destek saðladý. TOKÝ yetkililerinden edinilen bilgiye göre, TOKÝ, nitelikli konut ihtiyacýna yönelik çalýþmalara paralel kamu hizmeti altyapýsýnýn geliþtirilmesi yönündeki uygulamalarýný da sürdürüyor.

TOKÝ; 58, 59, 60 ve 61'inci hükümetlerin, ''Planlý Kentleþme ve Konut Üretim Seferberliði'' kapsamýnda, 9 yýlda 81 ilin tamamýnda 844 okul inþa etti. Ýdare, Pakistan'da yaþanan sel felaketi ardýndan da bu ülkede 8 okul inþa etti. Böylece TOKÝ'nin inþa ettiði okul sayýsý 852'ye ulaþtý. Okullardan 344'ü Milli Eðitim Bakanlýðý ile yapýlan protokoller çerçevesinde inþa edildi. 508'inin yapýmý da TOKÝ'nin konut uygulamalarý kapsamýnda tamamlandý. Böylelikle, TOKÝ'nin milli eðitime kazandýrdýðý derslik sayýsý da 19 bin 57'yi buldu. Okul inþaatlarýna hýz veren TOKÝ, 16

okulu ihale aþamasýna getirdi. Önümüzdeki günlerde ihaleleri gerçekleþtirilecek bu okullarýn, inþaatlarýna en kýsa zamanda baþlanacak. 35 okul projelendirme aþamasýna getirilirken, 78 okulun da projelendirme çalýþmalarý devam ediyor. TOKÝ, böylelikle 129 okul daha inþa edecek. TOKÝ, öðrencilerin sosyal ihtiyaçlarýnýn karþýlanabilmesi amacýyla kütüphane, spor salonu, yurt ve pansiyon gibi donatýlarýn yapýmýný da sürdürüyor. Ýdare, bu kapsamda 9 yýlda 784 spor salonu, 39 bin 418 öðrenci kapasiteli 112 yurt ve pansiyonla 41 kütüphane inþa etti.

Fazla ilaç kullananlar bilgilendirilecek

Gülabibey Yardýmlaþma ve Dayanýþma Dernegi Genel Kurulu geçtiðimiz hafta dernek salonunda yapýldý.

S

GK, ilaca geçen yýl 15 milyar lira fatura ödenince, çok sýk hastaneye giden aileleri belirledi. Bu ailelere, fazla ilaç kullanmanýn zararlarý anlatýlacak Saðlýk harcamalarý 45 milyar lirayý aþarken, ilaç ve tedavi giderlerindeki artýþý önlemek için yeni bir formül devreye girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 8 milyon kiþiye ilaç dersi vermek için sahaya indi. Kurum, çok sýk hastaneye giden aileleri belirledi. Ýlk aþamada bu ailelerin kapýsý çalýnarak, emar çektirmenin zararlarý, ilaçlarýn yan etkileri anlatýlýyor. Geçen yýl ilaç harcamalarý için 15 milyar lira fatura ödendi, tüketilen kutu ilaç sayýsý 2 milyara ulaþtý. Ayný dönemde antibiyotiklere 1.2 milyar, aðrý kesicilere 939 milyon lira harcandý. SGK Baþkaný Fatih Acar da, bu artýþýn sürdürülebilir olmasý için bir dizi yeni çalýþma baþlattý. Kurum, aþýrý ilaç kullanýmýný zararlarýný anlatmak için broþürler, afiþler hazýrladý. Kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan broþürlerde, "Gereksiz film ve emar saðlýðýnýzý bozar. Çok ilaç kullanýmý deðil akýlcý ilaç kullanýmý sizi saðlýðýnýza kavuþtur" gibi sloganlar yer alýyor.

Kurum, bilinçli ilaç kullanýmýný teþvik için özel ve kamu hastanelerinden kullanýlmak üzere ilaç ve tedavi de rehberi hazýrladý. Doktorlar, güncel ilaçlarýn yer aldýðý bu rehberlerin dýþýnda ilaç yazamayacak. Böylece sürekli ayný firmanýn ilaçlarýnýn yazýlmasýnýn önü de alýnacak. Doktor-ilaç firmasý ve eczane arasýnda menfaat iliþkisi kurularak suni talep oluþturulduðuna dikkat çeken yetkililer, "Ýlaç katýlým payýndan muaf olmak için usulsüz rapor düzenleniyor. Belirlenen ilave ücretten daha fazla ilave ücret alýnýyor. Endikasyon olmadýðý halde büyük ambalaj ve büyük dozajda ilaçlar reçete ediliyor. Tedavi ve ilaç rehberi uygulamasý bu usulsüzlüklerin önünü kesecektir" dedi. SGK'nýn usulsüz uygulamalarla mücadele için kurduðu Risk Odaklý Denetim Sistemi de sonuç vermeye baþladý. Kurum'un baþlattýðý filtre sistemi ile bir günde 200-300 reçete yazan doktorlar da yakayý ele verdi. Toplam 841 doktorun bir yýlda 14 milyon reçeteye imza attýðý ortaya çýktý.


SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Süper bir çalýþma

Takvim Yapraðý

ünyamin Balamir dostumuzun bana gönderdiði bir mektubu yorumsuz paylaþýyorum. Bokuyucularýmla

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:12 Eylül 1428 Hýzýr: 143

25

2012

EYÜL

Eðer cahiller susup, konuþmasalardý, insanlar arasýnda ihtilâf olmazdý. Ýmâm-ý Takî Rahmetullahi Aleyh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.54 06.21 12.40 16.03 18.47 20.06

PEYGAMBERLERÝN SIFATLARI eygamberler hakkýnda bilmemiz vâcip olan Psýfatlar yedidir:

1.Emânet : Emânete hýyânet etmezler. 2.Sýdk : Bütün Peygamberler sözlerinde sâdýk olurlar. Her sözleri doðrudur. 3.Teblið : Allahü teâlânýn emir ve yasaklarýnýn hepsini, ümmetlerine bildirir ve ulaþtýrýrlar. 4.Adâlet : Peygamberler âdildirler. Hiç zulüm ve haksýzlýk yapmazlar. Ýnsanlar içinde her hükmü doðru olan Peygamberlerdir. 5.Ýsmet : Büyük ve küçük bütün günahlardan uzaktýrlar. Hiç günah iþlemezler. Ýnsanlardan mâsum olan, yalnýz Peygamberlerdir. 6.Fetânet : Bütün Peygamberler, diðer insanlardan daha akýllýdýrlar. 7.Emn-ül-azl: Peygamberler, Peygamberlikten dünyada ve âhýrette azlolunmazlar. Çünkü, Peygamberlik onlara Allahü teâlâ tarafýndan ihsan edilmiþtir. GÜNÜN TARÝHÝ - NÝÐBOLU ZAFERÝ

Osmanlýlarýn Avrupa’da ilerlemelerinden sonra, sýranýn kendilerine geldiðini anlayan Macar Kralý, öteki Avrupa devletlerinden yardým istedi. Bunun üzerine Fransa, Ýngiltere, Almanya ve diðer ülkelerin askerleri Macaristan’da toplandýlar. Bu ordu, Türkleri Avrupa’dan çýkarmak için harekete geçti. Geçtikleri yerlerdeki halka zulmederek ilerleyen Haçlýlar, Niðbolu Kalesi’ni kuþattýlar. Yýldýrým Bayezid Hân, bunu duyunca ordusunun baþýnda hemen harekete geçti. Kaledeki Türk askerleri çok azdý. Ancak kale komutaný Doðan Bey, çok deðerli bir komutandý. Kaleyi teslim etmeyerek Yýldýrým Bayezid’e zaman kazandýrdý. Osmanlý Ordusu kýsa zamanda Niðbolu önlerine geldi. Burada 25 Eylül 1396 günü tarihin en büyük meydan savaþlarýndan biri yapýldý. Haçlý ordusu yenildi. Bu savaþta Haçlýlar 100-120 bin, Osmanlýlar ise, 60-70 bin kiþi idiler.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

VEFAT EDENLER 1- Büget Köyü'nden gelme, Emine ve Hasan BIYIK'ýn kýzý, Öðretmen Özdal HASDEMÝR'in eþi, Salkým Diyar HASDEMÝR'in annesi, Yýldýz SAÐLICAK, Öðretmen Serpil BIYIK, Önder Birol BIYIK ve Müjgan BIYIK'ýn kardeþleri; Þengül BIYIK HASDEMÝR. Köy Hizmetleri’nden emekli Ýsmail AYDIN'ýn annesi; Hacý Sevim AYDIN.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

*Coca Cola** ve **hamburgeri **mideye indirdi. *Camel** sigarasýný yakýp *Star** gazetesini karýþtýrdý. Akþamüzeri iþ çýkýþý *Image Bar'** a uðrayýp *JB'** sini yudumladý, sonra köþedeki *Shopping Center** 'a uðradý. Eþinin sipariþ ettiði *Ariel** deterjan, *Ace** çamaþýr suyu, *Palmolive** þampuan, *Gala** tuvalet kaðýdý, *Sprite **gazoz ve *Johnson** kolonyayý alarak kasaya yanaþtý. *Bonus** kartýyla ödemeyi yaptý. Hafta sonu eþi Münevver'le *Galleria** 'ya giden Ahmet Bey, *Showroom** 'larý dolaþýp *Converse** ayakkabý, * *Lee Cooper blue jean** satýn aldý. Akþam evde bir gazetenin verdiði *TV Guide** 'a göz atan Ahmet Bey, kanallar arasýnda *zapping** yaparak, *First Class** , *Top Secret** , *Paparazzi** gibi programlar izledi. Ayný anda *Outdoor** dergisini karýþtýrdý. Uykusu gelen Ahmet Bey, televizyonu kapatýp yatak odasýna geçerken, kendini mutlu hissetti. ** 'Ne mutlu Türk'üm diyene!'** diye gerindi ve uyudu. *Hâlâ da uyuyor. Ne zaman uyanacaðý da belli deðil. UYUMAKTA ISRAR EDENLERE ÝTHAF OLUNUR !.....

Günlük

Ahmet Bey, sabah saat 7.00'de *Casio** masa saatinin alarmýyla gözlerini açtý. *Puffy** yorganýný kaldýrdý. *Hugo Boss** pijamalarýný çýkarýp *Adidas** terliklerini giydi. *WC** 'ye uðradýktan sonra banyoya geçti. *Clear** þampuan ve *Protex** sabunuyla duþunu aldý. *Colgate** ile diþlerini fýrçaladý. *BRAUN** ile saçlarýný kuruttu. *P’ills** gömleðini ve *Pierre Cardin** takýmýný giydi. *Lipton** çayýný içti. *Sony** televizyonda medya özetlerini ve *flash** haberleri izledi. * *Citizen** kol saatine baktý. Aile fertlerine *'BYE'** deyip *Peogeot** otomobiline bindi. *Blaupunkt** radyosunu açarak, *rock** müziði buldu. Aðzýna bir *Polo** þeker attý. Þehrin göbeðindeki *Mega Center** 'daki ofisine varýnca, *Toshiba** bilgisayarýný çalýþtýrdý. *Microsoft Excel'e** girdi. *Ofisboy** 'dan *Nescafe** 'sini istedi. Saat 10.00'a doðru açlýðýný yatýþtýrmak için *Grissini **yedi. Öglen *Wimpy's Fast Food** kafeteryaya gitti. Ayaküstü,

Abdulkadir Ozulu

Bu besinler soðuk algýnlýðýna birebir Serin havalarýn kendini hissettirmeye baþladýðý þu günlerde soðuk algýnlýðý, grip, bronþit gibi hastalýklar da kapýmýzý çalmaya baþladý. Sonbaharý saðlýklý geçirebilmek için baðýþýklýk sistemimizi güçlendirmek büyük önem taþýyor. Güçlü bir savunma mekanizmasýnýn temelinde ise yeterli ve dengeli beslenme ile birlikte antioksidanlardan zengin besinlerin tüketilmesi yer alýyor. Memorial Þiþli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Merve Yüksek, hastalýklardan korunmak için saðlýklý beslenme önerilerini sýraladý. Antioksidan vitaminler yönünden zengin besinler tüketilmeli Önemli antioksidanlardan biri olan C vitamini, vücuttan zararlý maddelerin atýlmasýnda ve savunma sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir role sahiptir. Bu vitamin; yeþilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ýspanak, portakal, limon, mandalina, kuþburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunmaktadýr. C vitamini kaybýný önlemek için salata ve meyve sularýný tüketmeden hemen önce hazýrlamalý ve limonu salatayý tüketeceðiniz zaman eklemeyi unutmamalýsýnýz. Bir diðer önemli antioksidan olan E vitamininin en zengin kaynaklarý; fýndýk, ceviz, badem gibi yaðlý tohumlar, sývý yaðlar, yeþil yapraklý sebzeler, kuru baklagiller ile tahin gibi besinlerdir. Anti-enfeksiyon vitamin olarak da bilinen A vitamini de güçlü bir antioksidandýr. Yumurta, süt, balýk, ýspanak, portakal, havuç, yeþilbiber, kayýsý gibi sarý, turuncu ve yeþil sebze-meyvelerde bulunur.

S

Bir annenin gözyaþlarý 6

Tefekkür Dünyamýz

eda arkadaþlarý ile buluþur. Onlar bir daire kiralamýþlar, neþe içinde hayatlarýný yaþýyorlardý. Ýçeri girdiði zaman arkadaþlarý sigaralarýný yakmýþlar içeri dumandan görünmüyordu. Okul baþlamýþtý aylar ve Raþit Yücel günler geçiyordu. rasityücel@ Ekrem bey yine taahhüt corumhakimiyet. net ettiði bursu annesine veriyor , böylece Hatice haným kýzýnýn masraflarýný karþýlýyordu. Seda beraber kaldýðý arkadaþlarýnýn taþkýn hareketlerine artýk zor tahammül ediyordu. Arkadaþlarý erkek arkadaþlarýný eve getiriyorlar, geliþi güzel hareketler yapýyorlar ve geç saatlerde eve geliþleri Seda’nýn dengesini bozuyordu. Sýnýf arkadaþý Nuray ise Seda ile arkadaþlýk kurdu. Sevecen ve samimi bir kýzdý . Baþörtülü olduðu halde tutum ve davranýþlarýný Seda beðeniyordu. Bir gün dershaneye davet etti Seda’yý. Seda ortamlarýný beðendi. Birkaç ay bu dostluk devam etmiþti. Artýk evdeki tutum ve davranýþlar çekilmez hale gelince Seda kendi dünyasýnda bir karar verdi.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER AKSOY ERAY YENÝ GÖÐÜS HAST.HASÝNÖNÜ CAD. NO: 26/E ( TANE - ESKÝ SSK HASTANE EMNÝYET SARAYI YANI ) KARÞISI 212 32 00 213 72 74

METEOROLOJÝ

Balýk zeytinyaðý ve ceviz baðýþýklýk sisteminizi güçlendirir Omega 3 yað asitlerini içeren balýk, balýk yaðý, fýndýk ve ceviz ile omega 9 içerikli zeytinyaðý, fýndýk yaðý gibi sývý yaðlar baðýþýklýk sistemini olumlu etkilerler. Haftada 2-3 kez balýk, 6-7 fýndýk, 2-3 ceviz tüketilmesi, zeytinyaðlý salata ve sebze yemeklerinin her gün düzenli yenmesi bu faydalý yað asitleri ile antioksidan vitaminlerden yararlanmanýzý saðlayacaktýr. Enfeksiyona karþý çinko Çinko eksikliði enfeksiyonlara karþý zayýflýðý da beraberinde getirmektedir. Çinko kaynaklarý kýrmýzý et ve kabuklu deniz ürünleri ile karaciðer gibi hayvansal kaynaklý besinler, fýndýk, ceviz, fýstýk gibi kuruyemiþler, süt, peynir ve kuru baklagillerdir. Haftada 2-3 kez kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri sofranýzda bulundurmanýzda fayda vardýr.

Yoðurt ve kefir koruyucu kalkan etkisi yapýyor Probiyotik ve prebiyotikler baðýrsak florasýný güçlendirerek mide-baðýrsak enfeksiyonlarýna karþý direnç oluþturulmasýný saðlar. Yoðurt ise içerdiði laktik asit ile mikroplara karþý koruma saðlar. Öðünlerinizde mutlaka düzenli olarak yoðurt, ayran veya kefir olmalýdýr. Lifli besinlere aðýrlýk verilmeli Sonbaharýn gelmesiyle beraber fiziksel aktivite de azalmaktadýr ve bunun sonucunda kabýzlýk sorunu ortaya çýkabilir. Bu nedenle sonbahar ve kýþ mevsiminin vazgeçilmez yiyeceklerinden biri olan kuru baklagillerin, esmer ekmek, bulgur, kepekli makarna gibi tahýllarýn ve özellikle C vitamini açýsýndan zengin sebze ve meyvelerin tüketimine aðýrlýk verilmelidir. Günde 10-12 bardak su için Sývý tüketimi vücudumuz

için çok önemlidir. Sývý eksikliðinde tüm metabolizmanýzda dengesizlikler ortaya çýkmakta, hastalýk halinde iyileþme gecikmektedir. Günde 10 - 12 bardak su içmeli, daha yüksek sývý kayýplarýnda (ateþ, ishal gibi) bu kayýplar karþýlanarak, sývý dengesi saðlanmalýdýr. Soðuk algýnlýðýna yakalanýnca… Çay ve kahve yerine kuþburnu, ýhlamur, adaçayý gibi bitki çaylarý tüketilmelidir. Bunlarýn vücudumuzda etkilerini tam olarak gösterebilmesi için, tüketeceðiniz bitkilerin mutlaka doðal kurutulmuþ olmasýna ve çay haline getirirken de demlenme sürelerine özen göstermek gerekmektedir. C vitaminini yüksek miktarda içerenler baþta olmak üzere, her öðünde düzenli olarak sebze ve meyve tüketilmelidir. Çorba gibi sývý aðýrlýklý besinler tercih edilerek, vücuttan toksik maddelerin uzaklaþtýrýlmasý sývý tüketimine özen gösterilmelidir.

2.312 2.327

1.792 1.802

24 ayar

ALIÞ

101,18

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

SATIÞ

101,95

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6398 25 EYLÜL 2012 SALI

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

ALAKASIZLAR

Hicri Kamerî: 9 - Zil Ka’de: 1433

13

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

213 promil alkolle kaza yaptý

Ç

orum’da Bahabey Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasýn bir kiþi hafif þekilde yaralandý. Kazada, araca, baþka bir araç ile çarpan sürücü F.Ç. , (29), çarpmanýn ardýndan olay yerinden kaçtý. Polis ekipleri, kazanýn ardýndan baþlattýklarý çalýþma ile F.Ç.’yi kýsa sürede yakalayarak göz altýna aldýlar. F.Ç.’nin yapýlan saðlýk kontrolünde 213 promil alkollü olduðu tespit edildi. F.Ç.’ye trafik güvenliðini sokmak suçundan yasal iþlem yapýldý.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile parti yöneticileri Kargý ve köylerinde çeltik üreticilerinin sorunlarýný dinledi.

‘Tarlamýzý ekmeye korkuyoruz' C

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve meclis üyeleri ile birlikte Kargý ilçesindeki çeltik üreticilerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Milletvekili Köse, çeltik üreticileri ile sohbet ederek sýkýntýlarýný dinledi. Çeltik üreticileri sohbette girdi maliyetlerinden yakýnarak 'mazot ve gübre fiyatlarý çok yüksek çeltik fiyatý ise çok düþük. Tarlamý ekmeye korkuyorum' dediler. Ýl Baþkaný Cengiz

Atlas yaptýðý açýklamada hükümetin politikalarý yüzünden çeltik üretiminin durma noktasýna geldiðini söyledi. Türkiye'nin 10 yýl önce buðdayý ihracat ederken 10 yýl sonra buðday, et gibi ürünleri ithal etmeye baþladýðýný belirten Atlas, "Çeltik 10 yýl önce de bir liraydý þimdi de bir lira. Hükümet üretimi bitirme noktasýna getirdi" dedi. 'AKP Ýl Baþkaný yaptýðý açýklamada köylünün mutlu olduðunu söylüyor' diyen Atlas Kargý ve

CHP'li heyet, çeltik tarlalarýnýn ardýndan ilçedeki çeþitli çeltik tesislerini de ziyaret ettiler.

Osmancýk'ta birlikte gezerek oluþan sorunlarýn çözümüne CHP olarak destek vereceklerini söyledi. Milletvekili Tufan Köse de, Kargý'daki üreticinin zor durumda olduðunu belirterek 'Türkiye'nin en pahalý elektrik ve mazotunu Türk çiftçisi kullanýyor' dedi. Her çýkýþýn bir iniþi olduðunu belirten Atlas AK Parti'nin çiftçi, esnaf, memurla ilgili yaptýðý politikada iniþe geçtiðini söyledi. Köse 'Çalýþmalarý, dürüst kadrosu ile CHP iktidara hazýr' dedi. Tufan Köse'nin daveti üzerine ziyarete katýlan Ýstanbul milletvekili Aykut Erdoðdu bu ziyaretin çok verimli olduðunu, özellikle çiftçi ve tarýmýn içler acýsý bir durumda olduðunu söyledi. En stratejik sektörlerden biri olan tarýmda üretimin durmak üzere olduðunu, üretim durmasý sonucunda gýda krizi ile karþý karþýya olunacaðýný ileri süren Erdoðdu, 'çiftçinin fiyat spekülasyonlarýna karþý korunmasý konusunda çalýþmalarýmýz var kamuoyuna duyuracaðýz' diye konuþtu. CHP'li heyet, çeltik tarlalarýnýn ardýndan ilçedeki çeþitli çeltik tesislerini de ziyaret ettiler.

Tufan Köse 'Çalýþmalarý, dürüst kadrosu ile CHP iktidara hazýr' dedi.

Üreticiler, 'Mazot ve gübre fiyatlarý çok yüksek çeltik fiyatý ise çok düþük.

Tarlamý ekmeye korkuyorum' diye konuþtular.

Ankara Yolu’nda kaza, 4 yaralý Ç

orum-Ankara karayolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasýnda 4 kiþi hafif þekilde yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza geçtiðimiz Cuma günü saat 23.30 sýralarýnda meydana geldi. Sürücü M.T.S. (37), 06 LLU 05 plakalý aracý ile seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptý. Çarpmanýn etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan 3 kiþi ile araç sürücüsü hafif þekilde yaralandý. Yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi.

Yayaya çarptý

G

Çeltik üreticileri girdi maliyetlerinin yüksek olmasýndan yakýndý.

ülabibey Mahallesi Harmanlar 1. Sokak’ta bir sürücü, yolun karþýsýna geçmekte olan yayaya çarptý. Kazaya, 88 yaþýndaki Þ.K. hafif þekilde yaralandý. Edinilen bilgilere göre olay geçtiðimiz cumartesi günü saat 17.00 sýralarýnda meydana geldi. M.B. (55) 19 AP 4141 plakalý aracý ile seyir halindeyken, yolun karþýsýna geçmekte olan Þ.K.’ye çarptý. Kazada yaralanan Þ.K.’nin hayati tehlikesinin bulunmadýðý bildirildi. Benzer bir kaza da Gülabibey Mahallesi Yenidoðan 6. Sokak’ta meydana geldi. B.Y. (20), 19 EV 962 plakalý aracý ile seyir halindeyken olay yerine geldiðinde aniden önüne çýkan 4 yaþýndaki F.Ç.’ye çarptý. Kazada F.Ç. hafif þekilde yaralandý.

Eðitim Sen’in acý günü Bisiklet sürücüsü E

ðitim Sen Üyesi, Yaydiðin Köyü Ýlköðretim Okulu'nda sýnýf öðretmeni olarak çalýþan Þengül Hasdemir, yakalandýðý hastalýða karþý 6 yýldýr verdiði mücadeleye yenik düþtü. Geçtiðimiz Pazar günü öðle saatlerinde tedavi gördüðü Ankara’da yaþamýný yitiren Þengül Hasdemir, Pazar günü akþam saatlerinde Çorum'a getirildi. Þengül’ün cenazesi ailesi ve sevenleri tarafýndan karþýlandý. Önceki akþam Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý morguna konulan cenaze dün sabah saat 11.00’de düzenlenen bir törenle defnedilmek üzere Büget köyüne götürüldü. Büðet köyünde cemevine getirilen Hasdemir'in cenazesi okunan dualarla, alkýþlarla

B

aðýr yaralandý

ahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde bir aracýn çarptýðý bisiklet sürücüsü aðýr yaralandý. Edinilen bilgilere göre geçtiðimiz pazar günü saat 10.40 sýralarýnda 19 AZ 164 plakalý aracý ile seyir halinde olan C.B. (21), bir anda önüne çýkan 7 yaþýndaki E.G.’ye çarptý. Sürücü, kaza ile ilgili kendisinden þikayetçi olunmadýðý için ifadesi alýndýktan sonra serbest býrakýldý.

Yaydiðin Köyü Ýlköðretim Okulu'nda sýnýf öðretmeni olarak çalýþan Þengül Hasdemir vefat etti. köy mezarlýðýna defnemillî eðitim þube müHasdemir'in Salkým Didildi. dürleri, görev yaptýðý yar adýnda 6 yaþýnda bir Yaydiðin ve Büðet kökýzý vardý. Düzenlenen töreniyünden vatandaþlar ve ne Hasdemir’in ailesi, HAKÝMÝYET, öðrenciler katýldý. Eðitim Sen Çorum Þube merhumeye Allah’tan Baþkaný Mehmet ÖzKendisi gibi öðretrahmet, sevenleri ve yatürk, Eðitim Sen üyeleri, men olan Özdal Hasdekýnlarýna baþsaðlýðý diöðretmen arkadaþlarý, mir ile evli olan Þengül ler.

Bir yaþýndaki bebek elektrik akýmýna kapýldý G

ülabibey Mahallesi Kafkas Evleri 3. Sokak’taki evinde elektrik akýmýna kapýlan 1 yaþýndaki B.O.’nun aðýr þekilde yaralandýðý bildirildi. Edinilen bilgilere göre olay geçtiðimiz pazar günü saat 12.30 sýralarýnda meydana geldi. Küçük bebeðin saðlýk durumunun ciddi olduðu bildirildi.

Alkol alýp araç Elini spirale Ceviz aðacýndan kaptýrdý kullananlara ceza düþtü Ç

orum’un Sungurlu ilçesi Sungurlu-Çorum yolu üzerinde bir sürücü, trafik polislerinin yaptýðý kontrollerde 141 promil alkolle direksiyon baþýna geçtiði tespit edildi. Edinilen bilgilere göre geçtiðimiz cumartesi günü alkol alan 30 yaþýndaki B.E., daha sonra aracýyla Çorum istikametine ilerlerken polislerin kontrolüne takýldý. Sürücüye kontrol noktasnda yapýlan alkol muayenesinde 141 promil alkollü olduðu tespit edildi. Sürücü, gözaltýna alýndý. Ayný þekilde Alaca ilçesinde de bir sürücü 141 promil alkolle yakalandý. 47 yaþýndaki S.D.’ye, trafik güvenliðini tehlikeye sokmak suçundan yasal iþlem yapýldý. Ýskilip ilçesinde de bir sürücü 176 promil alkolle direksiyon baþýna geçince polislere yakalandý. Sürücü 65 yaþýndaki C.T.E.’ye, trafik güvenliðini tehlikeye sokmak suçundan yasal iþlem yapýldý.

orum’un Kargý ilçesi Orman Ç Ýþletme Müdürlüðü inþaatýnda çalýþan 51 yaþýndaki N.N., çalýþtýðý esnafa elini spiral makinesine kaptýrdý. Geçtiðimiz cuma günü meydana gelen olayýn ardýndan ilçe devlet hastanesine kaldýrýlan N.N.’nin, ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildiði bildirildi.

Ü

çtutlar Mahallesi Ayarýk Baðlarý’nda ceviz toplamak için aðaca çýkan 55 yaþýndaki Ý.Ö., aðaçtan düþerek yaralandý. Edinilen bilgilere göre olay geçtiðimiz cumartesi günü saat 15.00 sýralarýnda meydana geldi. Olayýn ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Merkezi’ne kaldýrýlan Ý.Ö.’nin durumunun aðýr olmasý nedeniyle Kayseri Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi’ne sevk edildiði bildirildi.


SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

15

Emeklilere toplu ödeme müjdesi S

abýrsýzlýkla intibak zamlarýna kavuþmayý bekleyen emeklilere toplu ödeme yapýlacak. 2000 yýlýndan önce emekli olanlarý ilgilendiren intibak çalýþmalarýnda sona gelindi. Yaklaþýk 2 milyon kiþinin yararlanacaðý intibak zammýnda, emeklilerin prim günü ve göstergeleri dikkate alýnarak belirlenecek intibak farklarýna yönelik yapýlan çalýþmalar, tüm hýzýyla sürüyor. Emeklilerin dosyalarýný inceleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeli, gece-gündüz mesai yaparak bilgileri güncelliyor. Bugüne kadar dosyalarýn yüzde 90'ýna yakýn bölümünün güncellendiði belirtilirken, yapýlan çalýþmalarýn Ekim ayý sonunda tamamlanacaðý bildirildi. Ýntibak zammýna iliþkin dosyalarýn incelemesi sürerken, yaklaþýk

5 bin emeklinin maaþýnýn yanlýþ hesaplanmasý konusunda da detaylar ortaya çýkýyor. Bu rakam, intibaktan yararlanacak emeklilerin bilgilerinin bilgisayara aktarýlmasýyla netlik kazanacak. 2000 yýlý öncesindeki baþvurularýn manuel sistemle yapýlmasý nedeniyle, maaþlarda yanlýþlýk yaþandýðý belirtildi. Yetkililer, bu yanlýþlýðýn aylýk baðlama oranlarýnýn hatalý girilmesi gibi nedenlerden kaynaklandýðýný ifade ederken, bu durumdaki emeklilere önemli bir müjde geldi. Eksik aylýk aldýðý belirlenen emeklilerin maaþýnda, intibak zamlarýnýn dýþýnda ekstra bir iyileþtirme yapýlacak! Ayrýca eksik maaþ alanlarýn eksik kýsýmlarýnýn topluca ödenmesi de gündemde. Yýllarca hatalý iþlem sonucu eksik maaþ alan emeklilerin yüzü bu uygulama ile gülecek.

Sýrrý Sakýk’a açýk mektup

Sayýn Sýrrý Sakýk, orlar. Siz oðlunuzun ölüme gidiþini ve ölümde kalýþýný gördünüz, onlar oðullarýný, hayata tutunmak için mor Tarifsiz acýlar içerisindesiniz. Biliyorum. daðlarda týrnak izlerini býrakarak dönecekler diye bekliyCiðerpârenizi bir daha hiç görememek, duyamamak, orlardý. Acýlarý aðýr, çok aðýr be Sýrrý Bey! Kurþun gibi… dokunamamak ve hissedememek üzere kaybettiniz. Baþ Daðlarda ölen gençlere gelince; onlarýn silahlanmasý, daða saðlýðý ve sabýrlar diliyorum. Bundan sonra oðlunuzun çýkmasý, ölmesi ve öldürmesi meselesine gelince; o adý geçtikçe kalbiniz sýkýþacak, boðazýnýzda hýçkýrýklarýn hususu yalnýz baþýnýza kalýnca siz de kendinize izah ededüðümlendiðine þahit olacaksýnýz ve gözlerinizden mezsiniz. Daðdaki gençleri ölüme süren "organizasyon" sadece yaþ akacak. Oðlunuzun ölüme gidiþini -insan zifiri karanlýk bir mahfildir. Ýnanýyorum ki, o "organizasyolarak- sadece siz gördünüz. Acze düþtüðünüzü sadece on"un içerisinde ve hükümranlýðýnda siz de yaþamayý siz hissettiniz o an. O anlardaki hafakanlarý bundan sonra göze alamazsýnýz. Ýþte içerisinde ve hükümranlýðýnda hep siz yaþayacaksýnýz sadece. Herkesin sizi terk ettiði ve yaþamayý göze alamadýðýnýz o meþ'um "organizasyon"un yalnýz kaldýðýnýz zamanlarda acýlarýn sizi titreterek yakaðlattýðý analar ve babalar da, sizin acýnýzýn müteradifini týðýný, içinizden bir þeylerin koptuðunu hissedeceksiniz. bütün hücreleri ile yaþýyorlar. Sizin ve arkadaþlarýnýzýn-bu Mustafa Eþinizi kaybettiðinizde dünyanýzýn yýkýldýðýný zannetmiþgün itibarý ile- durup, baktýðýnýz yer çözümsüzlüðün adreÖZARSLAN tiniz. "Bundan sonra yaþamak çok zor…" diyordunuz sidir. Yukarýda belirttiðim Türk-Kürt analarýn ve babalarýn belki. Bu acýnýn yanýnda; o acýyý bin defa unutacaksýnýz. acýlarýnýn kaynaðýnýn en önemli sebeplerinden birisidir. Sizin siyasi Kardeþin Þemdin Sakýk, tarlasýnda ev yapmasýna izin vermeyen faaliyetlerinizi bidayetinden itibaren dikkatle takip eden bir vatanbabanýzý vurduðunda, bunun üzerine babanýz da, kardeþin Þemdin'e daþým. Uðradýðýnýz haksýzlýklarý da biliyorum, haksýzlýða uðrattýküç kiþi ile pusu kurup öldürmek istediðinde yaþadýðýn ýzdýrabý bu larýnýzý da biliyorum. Celadetle yaptýðýnýz ataklarý da görenlerdenacýdan sonra hissetmeyeceksin bile. Kardeþlerinden Arif Sakýk ve im. Bulunduðunuz siyasi geleneðin en önemli aktörlerindensiniz. Þemdin Sakýk'ýn cezaevinde olmasý, Kýz kardeþin Adife Sakýk ve Bunu da akledenlerdenim. Abdülsenat Sakýk'ýn PKK terör örgütü üyesi iken operasyon sonucu ölü ele geçirilmiþ olmalarý, kardeþin Seyyar Sakýk'ýn, terör Bütün bunlarýn taht-ý derununda sizden -vatandaþ olarak- bir örgütü içinde þu anda Karker kod adýyla faaliyet göstermesi ve her ricada bulunmak istiyorum Sýrrý Bey: "Bu güne kadar, bu topraklaran ölüm haberini almayý bekliyor olmanýn acýlarýný ve gerilimlerini daki "âh"larýn, "eyvâh"larýn, giyilen "siyah"larýn, dökülen de unutturacaktýr evlat acýsý. Bu acýnýn yanýnda; o acýlarý tebessüm"yaþ"larýn, eðilen "baþ"larýn ve "gök ekin gibi biçilen" fidanlarýn ve le karþýlamak gerektiðini düþüneceksiniz. "Zamanla unutulur, acýlar bu husustaki cümle "günah"larýn sebep olduðu söz, fiil, duruþ ve kabuk baðlar vs." diyeceksiniz, diyecekler; ama nafile… Bu acý bir davranýþlardan birisi de benden sadýr olmuþ olabilir." Diyerek o yanardað ateþidir Sýrrý Bey, infilak edinceye kadar senin içinde yan"ÖZEL ACI"nýzýn kavurduðu yüreðinizi avuçlarýnýzýn içerisine maya devam eder. Baktýðýnýz bütün manzaralar, içinizdeki dumanalýp, bu güne kadar kader birliði ettiðiniz arkadaþlarýnýzýn karþýsýna sýz ateþin renginde görünür gözünüze, onun elbisesini giyer. Bu acý, bir MERHAMET ve IZDIRAP âbidesi olarak dikilin lütfen. artýk kalbinizin yakýcý bir yüküdür. O, kavuracak; siz taþýyacakOðlunuza rahmederek cenazesinde toplanan insanlarý, evlad-ý sýnýz… vatana merhamet etmeleri hususunda da toplayýn lütfen. "Bir defalýðýna olsun cümle günahý sýrtlanýp, KANDÝL'e gidiyoruz." Çünkü insansýnýz. Çünkü bunlarý insanlar hisseder ve yaþarlar. Deyin. Kandildekilerine de "Hýrsýzý soyan hýrsýzýn yüz yýllýk cezasý Çünkü sadece insanlar kalbine yumularak acýlarýný yaþayabilirler. affedilir."Deyin. Ve cümle günahlara son verecek o Çünkü sadece insanlar acýlarýný diðer insanlardan kýskanýrlar. "EHEMMÝYETLÝ HAMLE"i yapýn. Siz oradan "acýyý bal eyleyen" Çünkü evlat acýsý, acýlarýn en "ÖZEL"idir. Ve bu "ÖZEL ACI", sizi hamleyi yaptýðýnýzda ve sonucu gösterdiðinizde artýk sizin bir þey baþka bir Sýrrý Sakýk yapmalýdýr. Bu "ÖZEL ACI"nýn taþýyýcýsý Sýrrý yapmanýza ihtiyaç kalmayacak ve bu kadirþinas Millet sizleri Sakýk'ýn fikri, zikri, duygusu, dünyasý, huyu, suyu, itiyatlarý, adavbaþýnýn üzerinde taþýyacaktýr. Ben buna inanýyorum Sýrrý Bey! etleri ve muhabbetlerinin tamamý bir alt-üst oluþ geçirmelidir. Zira bu denî dünyada her þey insanlarýn ibret almasý içindir. Sineðin Ýðnenin deliðinden deve geçer mi? Geçer. Ben inanýyorum. uçuþu, kuþun ötüþü, bebeðin bakýþý, ateþin yakýþý, suyun akýþý… Biz Kelebeðin kanat çýrpmasýndan kasýrga oluþur mu? Oluþur. insanlara ibret olsun içindir. Her fâninin ölmesi, belalarýn üzerimize Ben Ýnanýyorum. gelmesi ve buna raðmen "zalûm"olan insanýn gülebilmesi hep ibret Yýlanýn zehrinden derman olur mu? Olur. Ben inanýyorum. alýnmasý içindir. "Geçmiþ günahlarýn gölgesi uzun olur." Derler Bir kiþinin hali deðiþirse bir cemiyet deðiþir mi? Deðiþir. Ben Sýrrý Bey! Bu husus, akan kanda mes'ûliyeti olan herkes ve hepimiz inanýyorum. içindir. Ve bu "ÖZEL ACI"lar, hem þahsi hem içtimai kurtuluþa vesile olabilir belki. Sizin ve arkadaþlarýnýzýn da içerisinde bulunBizim kalbimizin derinliklerindeki arzularýmýz dualarýmýzdýr. duðu bu Milletin can ve mal güvenliðini temin maksadý ile kýna Allah(c.c) bu dualarý kabul eder mi? Eder. Ben inanýyorum. yakýp, dualar eþliðinde, davullu-zurnalý halaylarla kýþlaya gönderKurtuluþ, acz vâki olduðundadýr. ilen MEHMETÇÝKLERÝN Türk- Kürt analarý ve Türk-Kürt Ve ben inanýyorum Sýrrý Bey… Koyu karanlýk aydýnlanacak. babalarý sizin yaþadýðýnýz acýyý yutkunarak ve yutamayarak yaþýy-

H

Hakaret ve tepkilerimiz

z. Muhammed (AS) vahye muhatap olduktan ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton film için sonra Mekke statükosuyla mücadelesinin ya"Ýðrenç, ama yapacak bir þey yok" derken Batý, yapýnýnda, halkýn þirk unsuru barýndýran inanç sistemi ile lan hakareti "ifade özgürlüðüne saygý" çerçevesinde de mücadele etti. deðerlendirmekteler. Bu süreçte Mekke toplumu olaylarý izlerken Ayrýca; Batý bunu ilk defa yapmýyor, 2005 yýlýnkimi þiddetle reddediyor, kimi sadece seyrediyor, da da Danimarka'da yine hakaret içeren karikatürler yaþananlara hiç müdahil olmuyordu. Kimiyse yayýnlanmýþ, ayný karikatürler 10 Ocak'ta Norveç'te Hz.Muhammed'in (AS) þahsýnda, onun hayatý bode yayýnlanmýþtý. Daha sonra Danimarka gazetesine yunca sergilediði ahlaki tutum ve davranýþlarýnýn da destek için Fransa, Almanya, Hollanda, Ýtalya ve Ýsetkisiyle vahye teslim olup ilk Müslümanlardan olpanya'da yayýnlanan yedi ayrý gazete bu karikatürlema þerefine nail oluyordu. re yer vermiþ ve Müslümanlar, 2006 yýlýnýn Þubat ayýnda dünyanýn birçok ülkesinde çok daha þiddetli Farklý tutumlar olsa da Mekke toplumunun Murat Ýslam ve dalga dalga tüm dünyaya yayýlan tepkiler göstergündeminde artýk Ýslam vardý. Kabul etseler de etmuratislam@ miþlerdi. meseler de artýk Ýslam onlarýn hayatlarýna girmiþ, gmail.com belirleyen konuma doðru yol almaktaydý. Çifte standardýn alabildiðine kabullenildiði çaðýmýzda, yapýlan icraatýn ne olduðundan ve niteliðinHz.Peygamber (AS) Medine'ye Ýslam'ý teblið de çok, kimin yaptýðý daha önem arz ediyor. Ýslam'a ve Müsetmek için görevlendirdiði Mus'ab bin Umeyr'e " Medine'yi lümanlarýn deðerlerine yapýlan saldýrýlarý Batý, düþünce öznasýl býraktýn?" sorusuna onun verdiði cevap oldukça anlamgürlüðü ve farklý düþüncelere tahammülsüzlük olarak algýlarlýdýr." Ey Allah Resulü, Medine'yi Ýslamiyet'i bütün evlerde ken, kendi kanlý tarihleri özgürlük getiriyoruz bahanesi ile iþkonuþulan bir konu durumuna getirdikten sonra býrakýp gelgal, sömürü ve katliamlara sahne olduðunu unutmaya, unutdim." (Ali Bulaç-Ýslam'dan Korkmalýmýyýz Çýra Yayýnlarý) turmaya çalýþmaktalar. Vahyin muhataplarý cahili kalýntýlarý barýndýran eski ABD elçisinin ölümü ile sonuçlanan son protestolar alýþkanlýklarýný birer birer býrakýp, erdemli birer birey olma sonrasýnda, Müslümanlar arasýnda Ýslami deðerler ve semyolunda ilerlerken, karþý cenah da boþ durmuyordu. bolleri hedef alan saldýrýlara karþý tepkilerimizin nasýl olmasý Ýlk önce Hz.Muhammed (AS) cinlenmiþ, delirmiþ gibi gerektiði ve tepkilerin ölçüsü ve tarzý tartýþýlmaya baþlandý. yaftalamalar yapmýþlar ve vahyi getiren Cebrail'e (AS) dönük Müslümanlar olarak peygamberimiz Hz.Muhammed saldýrýlarda bulunmuþlar, Cenab-ý Allah da ayetlerle bu duru(AS)'a yapýlan hakarete karþý elbette tepki vermeliyiz. Ýslam ma müdahale etmiþtir. düþmanlýðýný alenen veya dolaylý olarak politika haline getirBu saldýrýlardan bir þey elde edemeyen Mekke statükomiþ olan devletlere (Ýsrail, ABD, Rusya, vd.Batý ülkelerine) su, öncelikle güçsüzlerden baþlayarak, Müslümanlara karþý karþýda tepkilerimizi ortaya koymamýz gerekir. baský, iþkence ve ölüme kadar varan saldýrýlar gerçekleþtirAncak; tepkilerimizde daha temkinli ve ölçülü, organimiþlerdir. zeli, gerek kültürel, gerekse ekonomik alanlarda tepkiler terABD ve Batý, (Batý derken sadece coðrafi bir yön olarak tip edilmeli. Yakýp, yýkarak hiçbir þey elde edemeyiz. Hangi deðil) Rusya, Çin'de dâhil olmak üzere geliþmiþ ülkelerde Ýsdine, ýrka ve düþünceye mensup olursa olsun masum insanlalam düþmanlýðý her gün biraz daha gün yüzüne çýkýyor. Karýn hayatýný tehlikeye sokacak eylemlerden uzak durmak labul etseler de, etmeseler de dünyada yükselen bir deðer olan zým. Ýslam'ýn varlýðý, onlarýn kapitalist, seküler yaþam tarzýný tehVe öncelikle bizlere dayatýlmaya çalýþýlan batýlý, seküler dit etmektedir. Bu tehdidin farkýnda olan Batý, Ýslam coðrafyaþam tarzýný gözden geçirmeliyiz, zihinlerimizi ve bedenleyasý üzerinde gerek zihinsel, gerekse fiili olarak iþgal ve salrimizi iþgal etmelerine izin vermemeliyiz. dýrýlarla Müslümanlarý sürekli taciz etmektedir. Öfkemizde haklý olabiliriz, ancak hedefimizi de iyi beSon olarak ABD'de yayýnlanan, önderimiz ve son peylirlememiz gerek. Tepkiler sadece film olayýna indirgenmeye gamberimiz Hz. Muhammed (AS)'a hakaret içeren film tüm ve bu izlenim verilmeye çalýþýlýyor. Oysaki bu tepkilerin alt Ýslam coðrafyasýnda tepkilere sebep oldu. Özellikle Libya'nýn yapýsýnda, ABD ve Batý'nýn Afganistan'da, Pakistan'da, ÇeBingazi þehrinde bulunan ABD Büyükelçiliðine gerçekleþtiçenistan'da, Irak'da, Filistin'de, Türkistan'da, Arakan'da marilen roketli saldýrýda büyükelçinin yaný sýra üç elçilik görevsumlarý katlederken duyulan öfkenin dýþa yansýma olarak lisi öldürüldü.

Osmancýk Toprak Mahsülleri Ofisi, çeltik alýmlarýna baþladý.

Osmancýk TMO’da randevulu dönem 2

012 yýlý çeltik alýmlarýnýn baþlamasý nedeniyle Osmancýk Toprak Mahsülleri Ofisi, çeltik alýmlarýna baþladý. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli, TMO'yu ziyaret ederek yeni hasat döneminin hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. TMO yetkilileri çiftçilerin vakit kaybetmemesi için bu yýl randevulu sisteme geçtiklerini duyurarak çiftçilerin ürünlerini daha önceden alacaklarý randevu günü getireceklerini ve böylece uzun kuyruklarla oluþan beklemelere son vermeyi hedeflediklerini kaydettiler. Osmancýk'ta çeltik hasadýnýn baþlamasýyla Osmancýk Toprak Mahsülleri Ofisi hazýrlýklarýný

TMO ziyaret edilerek çalýþmalar hakkýnda bilgi alýndý.

tamamlayarak alýmlara baþladý. Yeni hasat sezonu ile ilgili olarak yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi almak üzere . Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli TMO'ya ziyarette bulundu. Toprak Mahsülleri Ofisi yetkilileri görüþen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli, yeni

hasat sezonunun çiftçilere ve üreticilere hayýrlý olmasýný diledi. Gerçekleþtirilen ziyarette TMO'nun 2012 çeltik alýmýna baþladýðýný ifade eden TMO yetkilileri, bu kapsamda depolarýn boþlatýldýðýný ve çeltik alýmlarýna baþladýklarýný dile getirdiler. TMO yetkilileri 2012 yýlý için 3 bin ton alým yapmayý hedeflediklerinin altýný çizerek, bu yýl randevulu sisteme geçtiklerini ve

çiftçilerin ürünlerinin verilen randevu günü ve saatlerinde alýnacaðýný, böylece uzun kuyruklarla oluþan beklemelerin sona ereceðini dile getirdi. Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli de, TMO'daki randevulu sistem ile çiftçilerin bekleme sorunlarýnýn ortadan kalkacaðýný ifade ederek, "Yeni hasat dönemi tüm ilçemize ve ülkemize hayýrlý olsun" dedi.

Volkan Konak’lý pirinç festivali 7.

Osmancýk Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 10-14 Ekim 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek. Çeþitli yarýþmalarýn düzenleneceði, tiyatro gösterilerinin sahne alacaðý festivalde güreþ ve at yarýþlarý ile gelenekler yaþatýlacak. Festivalin son günü ise ünlü sanatçý Volkan Konak Osmancýk halký ile buluþarak büyük festival konserinde sahne alacak.

‘Festival geleneðimizi dolu dolu yaþayacaðýz’ Osmancýk Kaymakamlýðý ile Osmancýk Belediyesi'nin ortak düzenlediði ve geleneksel hale gelen Osmancýk Pirinç Kültür ve Sanat Festivali bu yýl da gerçekleþtirilecek. Bu yýl festivalin 7.’sinin düzenleneceðini açýklayan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, belediye meclis üyeleri ve festival tertip komitesi ile toplantýlar düzenleyerek festivalle ilgili programlarýn belirlendiðini açýkladý. Baþkan Yazýcý, “Geleneklerimizi yaþattýðýmýz, birlik ve beraberlik mesajlarýný verdiðimiz, ilçemizin hem ülkemizde hem de dünyada ismini duyuran Osmancýk 97 pirincimizi tanýttýðýmýz festivalimizi bu yýl da dolu dolu yaþatmayý hedefliyoruz. 50 yýldýr panayýr þeklinde yapýlan ve son 6 yýldýr festivale dönüþtürülen Osmancýk Pirinç

Kültür ve Sanat Festivali'ne tüm hemþehrilerimizi davet ediyorum” dedi.

Festival programý

Belediye Baþkanlýðý'nda yapýlan açýklamaya göre festival 10 Ekim Çarþamba günü kortej yürüyüþü ve Osmancýk 97 pirincinden yapýlan pilav daðýtýmý ile baþlayacak. Ses yarýþmalarý, tiyatro gösterilerinin gerçekleþtirileceði festivalde 13 Ekim Cumartesi günü geleneksel Osmancýk Güreþleri, 14 Ekim Pazar günü saat 14:00'de ise At Yarýþlarý yapýlacak. Büyük Festival Konseri 14 Ekim Pazar günü saat 20:00'de gerçekleþtirilecek. Festival konserinde ünlü sanatçý Volkan Konak sahne alacak.

Volkan Konak Osmancýk halký ile buluþarak büyük festival konserinde sahne alacak.

7. Osmancýk Pirinç Kültür ve Sanat Festivali 10-14 Ekim 2012 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek.


16 SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Yakacak yardýmý istedi B

elediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan baþkanlýðýnda dün yapýlan Belediye Halk Günü Toplantýsýna katýlan Güleser Doyðacý isimli yaþlý kadýn da belediyeden kömür istedi. Toplantýya oðlu ile birlikte katýlan yaþlý kadýn, maddi durumunun iyi olmamasý yanýnda saðlýk problemleri de çektiðini

belirterek, kömür yardýmý istedi. Toplantýya baþkanlýk eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, ise belediye olarak kömür yardýmýnda bulunmalarýnýn söz konusu olmadýðýný, kömür yardýmlarýnda Valilik Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'nýn

sorumlu olduðunu dile getirerek, oraya baþvuruda bulunmalarýný istedi. Belediyeden kömür yardýmý konusunda istediði yanýtý alamayan yaþlý kadýn bu kez odun yardýmý istedi. Turhan Candan ise, "aðaç budamalarýndan oluþan odunlar var. Eðer varsa size de gönderelim" ifadesini kullandý.

Çorum Belediyesi, perde duvar yapým iþi ihalesi yaptý.

Belediye Halk Günü Toplantýsýna katýlan Güleser Doyðacý isimli yaþlý kadýn da belediyeden kömür istedi.

Usulsüz ava 175 bin lira ceza S

amsun Orman ve Su Ýþleri 11. Bölzýl geyik mevcuttur. 2012 yýlýnda 7 ge Müdürlüðü’nün görev alaný daadet kýzýlgeyik doðaya býrakýlmýþtýr. hilinde bulunan Amasya, Çorum, OrYaban hayatýný destekleme çalýþmaladu, Samsun ve Tokat illerinde 2011rýmýz kapsamýnda 3 bin 170 adet Ký2012 yýlý av sezonunda 4915 sayýlý Kanalý Keklik,15 bin 245 adet Sülün ve ra Avcýlýðý Kanunu kapsamýnda yapý870 adet Beç Tavuðu doðaya yerleþtilan kontrollerde usulsüz avlananlara rilmiþtir. Doðal Alabalýk Üretilmesi 175 bin 316 TL idari para cezasý uyguve Orman Ýçi Sularýn Balýklandýrýllandý. masý projesi kapsamýnda 75 bin adet Abant Alasý yavrusu göllere salýnmýþ175 bin 316 TL idari para cezasýtýr” diye konuþtu. nýn 336 kiþiye uygulandýðýný belirten Samsun Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge 2012 yýlý aðýr kýþ þartlarýnda Müdürü Emin Karaman, “Ayrýca 77 Bölge Müdürlükleri genelinde 27.7 adet av tüfeðinin yasal iþlemler sonucu ton doðada yemleme çalýþmasý yapýmülkiyeti kamuya geçirilmiþtir. 2012 larak yaban hayatý desteklediklerini Emin Karaman 2013 yýlý Av Sezonunda 4915 sayýlý de sözlerine ekleyen Karaman, “AyrýKara Avcýlýðý Kanunu kapsamýnda yapýlan kontrollerde usulsüz ca doðada yaralý olarak bulunan 32 adet þahin, 2 adet tilki, 1 avlanan 105 kiþiye toplam 54 bin 257 TL idari para cezasý uyadet aðaçkakan, 12 adet karaca, 1 adet küçük akbaba, 1 adet pugulanmýþtýr. Ayrýca 18 adet av tüfeðinin yasal iþlemler sonucu hu, 4 adet leylek, 1 adet ebabil, 1 adet kukumav, 1 adet kaplummülkiyeti kamuya geçirilmiþtir” dedi. baða, 3 adet balaban, 5 adet martý, 1 adet baykuþ, 2 adet kuðu, 1 adet doðan, 3 adet atmaca, 1 adet kokarca ve 1 adet kerkenez Samsun Þube Müdürlüðü’ne baðlý Gelemen Sülün Ürettedavi edilerek tekrar doðada bulunduklarý yerlerde salýnmýþlarme Ýstasyonu’nda yaban hayatýný destekleme çalýþmalarý kapsadýr. Kurumumuz ve Ondokuz Mayýs Üniversitesi (OMÜ) ile mýnda 13 bin 928 adet sülün üretimi yapýldýðýný ifade eden Kayapýlan ortak çalýþmalar neticesinde hazýrlanan protokol ile Kýraman, “Üretilen sülünlerden 3 bin 995 adeti Samsun, 3 bin zýlýrmak Deltasý Kuþ Cenneti Yönetim Merkezi Binasý, Ornitoadeti Bartýn, 750 adeti Sinop, 750 adeti Çorum, 500 adeti Rize, loji Araþtýrma Merkezi Cernek Araþtýrma Ýstasyonu Üniversite bin adeti Düzce, 800 adeti Giresun, 500 adeti Ordu, 200 adeti ile ortak kullanýma açýlmýþtýr. Ayrýca OMÜ, Fen-Edebiyat FaAnkara illerinde doðaya yerleþtirilmiþtir. Ayrýca Sinop, Düzce, kültesi Biyoloji Bölümü ile Biyolojik çeþitliliðin korunmasý çaZonguldak ve Kastamonu illerinde 1 bin 800 adet daha sülün lýþmalarý kapsamýnda Samsun ilinde 2 adet endemik tür tespit doðaya yerleþtirme çalýþmasý yapýlacaktýr. Samsun Þube Müedilmiþ olup, koruma çalýþmalarýna baþlanýlmýþtýr” þeklinde kodürlüðü, Vezirköprü Kunduz Geyik Üretme Ýstasyonu’nda 5 ernuþtu.(ÝHA) kek 18 diþi 6 adet bir yaþ üstü ve 6 yavrudan oluþan 35 adet Ký-

E

Eðitim Sen’den hükümete eleþtiri

ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn, okullardan Eðitim Sen'in web sitesine eriþimini engellediðini iddia etti. Öztürk, “Eðitim Sen`in eðitimde 4+4+4 dayatmasýna karþý itirazlarýndan, yayýnladýðý raporlardan ve ülke çapýnda veliler ve öðrencilerle birlikte yürüttüðü mücadeleden duyduðu rahatsýzlýðý her fýrsatta dile getiren Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), Eðitim Sen`in internet sitesine okul bilgisayarlarýndan eriþimi yasaklayarak, 4+4+4 dayatmasýna karþý mücadelesi karþýsýnda içine düþtüðü çaresizliði web sayfasýný sansürleyerek göstermiþtir.” dedi.

‘AKP'nin basýn özgürlüðü bu kadar’ Öztürk, konuyla ilgili yaptýðý yazýlý basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; “Türkiye`nin dört bir yanýnda 125 bin eðitim ve bilim emekçisinin örgütlü bulunduðu Eðitim Sen`in sitesine

Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn keyfi müdahalesi ile eriþimin yasaklanmasý, her fýrsatta "demokrasi" ve "özgürlükler" konusunda nutuk atanlarýn ne kadar samimiyetsiz olduðunu bir kez daha göstermiþtir. Okul bilgisayarýndan Eðitim Sen`in internet sitesine girildiðinde ve "Hizmet içi eðitim toplantýlarýnda sendika üyesi öðretmenlerin protestosu" haberlerine týklandýðýnda, "Bu siteye eriþim sakýncalý içeriðinden dolayý, MEB isteðiyle Türk Telekom A.Þ. tarafýndan engellenmiþtir" ibaresiyle karþýlaþýlmaktadýr. Bu uygulama, Milli Eðitim Bakanlýðý`nýn öðretmenlerin demokratik protestosuna bile tahammül edememesi, eleþtirilerimize yanýt vermek yerine bu tür sansür uygulamalarýný gündeme getirmesi dikkat çekicidir.

‘12 Eylül hukuku hâlâ devam ediyor’

Kitaplarýn suç delili olarak kullanýldýðý bir ülkede, bilgiye ulaþma

sürecinin filtreleme ya da sansür uygulamasýyla engellenmek istenmesi, hangi konularýn bilgisinin edinilebileceðine müdahale edilmek istenmesi bir devlet politikasý haline getirilmiþtir. Bize göre, internet sitemize eriþimin engellenmesi, Bakan Dinçer`in 4+4+4 düzenlemesi ile ilgili olarak kamuoyunu yanýltýcý, tek taraflý ve suçlayýcý açýklamalarýna karþý yaptýðýmýz itirazlarýn bir sonucudur. AKP iktidarýnýn kendisi gibi düþünmeyenleri susturmanýn yolu olarak bu tür yöntemleri son dönemde daha sýk kullanmaya baþlamasý, ülkeyi ve Milli Eðitim Bakanlýðý`ný 10 yýldýr yöneten yasakçý ve sansürcü zihniyetin somut bir yansýmasýdýr. Son dönemde özellikle yazýlý ve görsel basýna yönelik sansür giriþimlerinin yoðunlaþmýþ olmasýnýn son örneði, Eðitim Sen`in internet sitesinin eriþime engellenmesi olmuþtur. Bu

Mehmet Öztürk

uygulama, neresinden bakýlýrsa bakýlsýn insanca yaþamanýn temel koþulu olan ifade özgürlüðü ve iletiþim özgürlüðü anlayýþýyla taban tabana zýt bir durumdur. Her fýrsatta 12 Eylül hukukundan hesap sorduðunu ifade eden AKP, geldiði bu son nokta ile 12 Eylül zihniyeti ile ayný parelerde olduðunu bir kez daha göstermiþtir.

‘Eðitim Sen susmayacak’ Eðitim Sen bu tür saldýrýlarla daha önce de

Belediye, perde duvar yapým ihalesi yaptý Ç

orum Belediyesi, perde duvar yapým iþi ihalesi yaptý. Miktat Yýldýrým baþkanlýðýnda, ihale komisyonu huzurunda Ýhale Odasý’nda yapýlan ihaleye Bayrak Ýnþaat, Cemal Ýnþaat (Cemal Türk) ve Bilge Müteahhitlik firmalarý katýldý. Yaklaþýk maliyetin 230 bin TL olduðu belirtilen iþin ihalesinde en düþük fiyatý 162 bin 500 TL ile Cemal Ýnþaat firmasý verdi. Ýhale, incelemeler yapýldýktan sonraonaya sunulacak.

Ýhale, incelemeler yapýldýktan sonra onaya sunulacak.

Parke ve bordür çalýþmasý Ç

orum’un Sungurlu Belediyesi tarafýndan ilçe genelinde gerçekleþtirilen parke taþý ve bordür döþeme çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Ýhtiyaç görülen cadde ve sokaklara kilitli parke ve bordür yapýldýðýný söyleyen Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, “Geçtiðimiz günlerde çarþý merkezinde yýllardýr el atýlmayan þehrin görüntüsüne yakýþmayan ve oldukça kötü durumda olan belediye toplu konutlarý kilitli parke taþýyla kaplatýldý” dedi. 2012 yýlý yol yapým programýnda bulunan Belediye toplu konutlarýnda þu ana kadar 4 bin metrekare bordür, 13 bin 500 metrekare parke ve 650 metrekare kanalizasyon çalýþmasý yapýldýðýný belirten Baþkan Uzunkaya, Belediye toplu konutlarý, hayat yolu civarýnda da yol yapým çalýþmalarýnýn devam ettiðini

Sungurlu’da parke taþý ve bordür döþeme çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor.

karþý karþýya kalmýþ, ancak ilkelerinden ve savunduðu deðerlerden taviz vermeyerek kararlý çizgisini sürdürmüþtür. Ýletiþim özgürlüðünün kýsýtlanmasýna yönelik tüm sansürcü uygulamaÝhtiyaç görülen cadde ve sokaklara kilitli parke ve bordür yapýlýyor. lara her zaman ve her yerde karþý çýkmaya devam edeceðiz. Derhal bu hukuksuzluða son verilmesi ve eðitim emekçilerinin sesi, taleplerinin takipçisi olan Eðitim Sayý: 2011/668 Esas Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih 16/08/2012 Sayý: 2011/668 Esas Karar No: 2012/122 sayýlý kararý Sen`in internet sitesiile; Çorum Ýli, Ugurludað Ýlçesi, Torunlar Köyü, Cilt:31, Hane: 10, BSN:240'da nüfusa kayýtlý Davut ve Ayþe kýzý, ne eriþimin açýlmasý 30/09/2011 Çorum doðumlu (TC Kimlik No:39376092920) CENNET ELVANUR ARSLAN'ýn "CENNET ELVAacil bir zorunluluk- NUR" olan isminin "CENNET ERVA" olarak DÜZELTÝLMESÝNE (DEÐÝÞTÝRÝLMESÝNE) karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 28/08/2012 (Basýn: 763)

T.C. ÇORUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN


SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

17

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

25 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Bahçelievler Mahallesi, cilt no 52, sayfa no 5096, ada 185, parsel 14 de kayýtlý 500,80 m2 alanýnda arsa vasfýnda 30/256 hisse paylý taþýnmazýn satýþý iþi Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Devlet Hastanesi 2013 yýlý mikrobiyoloji laboratuvarý 3 kýsým kit karþýlýðý cihaz kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: T.C.Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No:2 Çorum) Saat: 10:00 ***

27 EYLÜL Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Alaca ilçesi Mehmet Çelik Anadolu Lisesi sahasý parke taþý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

28 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 751 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyahbeyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 145.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 750 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyahbeyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:50-15:00 ***

Oðuzlar Belediyesince satýþý yapýlacak olan 12 adet sosyal konut ve 5 adet dükkanýn satýþý iþi. Yer: Oðuzlar Belediyesi Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

3 EKÝM Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü

Çorum ili merkez ve ilçelere baðlý köylerde göletler için jeoteknik amaçlý sondaj yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Özel Ýdaresi Sosyal Tesisler Ýhale Salonu Saat: 14:30 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnýr: 06 BV 9921

plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:30-14:40 *** 2. Taþýnýr: 06 BU 7128 plakalý, Volkswagen marka, 2009 model kullanýlamaz durumdaki kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:50-15:00 *** 3. Taþýnýr: 06 BY 2969 plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 15:10-15:20 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 1991 model Cargo 2014 vinçli açýk saç kasa aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000,00 Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat Çorum Saat: 10:45 ***

1 EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 1984 model Ford Kargo Mamul yemek ve sonrasý hizmetler alýmý iþi. Yer: Bahçelievler mah. Þenyurt 2. sok. no: 14 Çorum Saat: 09:00 ***

Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saat: 14:00 ***

Çorum Devlet Hastanesi 2013 yýlý 2 kalem akaryakýt alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

Uðurludað ilçe devlet hastanesi bina bakým onarým yapým iþi. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Saat: 14:00 ***

2 EKÝM Oðuzlar Belediye Baþkanlýðý

1314 asansör tesisatlý aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 16.000,00 Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:00 ***

4 EKÝM T.C. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

54.000 kg sobalýk ve 63.500 kg kaloriferlik ithal kömür alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

8 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 45 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

9 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi 2013 yýlý 12 kiþi ile 12 aylýk ameliyathane ve y. bakýmlarýn sürekli dekontaminasyon ve dezenfeksiyon hizmet

alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

10 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Spor Kompleksi ve Meslek Lisesi Kampüsü yapýmý iþi. Muhammen bedel: 112.000.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi BaþkanlýðýTOKÝ Çorum ili merkez ilçesi Ulukavak Mahallesi 16 derslikli Kýz Meslek Lisesi ile Yozgat ili Yerköy ilçesi Karacaþar Mahallesi Mezaryaný Mevkii 600 öðrencilik Ticaret Meslek Lisesi inþaatlarý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C Baþbakanlýk Toplu konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 Çankaya/Ankara Saat: 14:00 ***

11 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Arýtma tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

12 EKÝM SGK Çorum Ýl Müdürlüðü

Çorum SGK Ýl Müdürlüðü 37 kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Anýtevler 4. Sok. Çorum Saat: 10:00 ***

Çorum Devlet Hastanesi 5 kýsým týbbi cihaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: 14:00 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

34 DR 2012 plaka sayýlý, Renault marka, gri renkli, 2006 model, Megane 2 tipinde otomobilin satýþý iþi. Muhaamen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adalet sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

15 EKÝM Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþtabipliði

2013 yýlý 15 kiþi ile 12 aylýk çamaþýr yýkama ve ütüleme hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

16 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Su pompa istasyonlarýna personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

18 EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü ile baðlý Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkezi ve Yunus Emre Ýþ Merkezi arþivinin silahsýz 12 kiþi ile özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Saat: 10:00

***

19 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi 2013 yýlý 4 kalem ekmek alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: 10:00 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

5 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Bahçelievler

Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 29 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 18/900 arsa paylý 9 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 *** 2. Taþýnmaz: Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 30 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 17/901 arsa paylý 10 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 42.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

T.C. Merkez/Çorum 1. Ýcra Dairesi

2646 ada no, 39 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, Sülüklü mevkii, cilt 64, sayfa 6275 apartman vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Ulukavak Mah., cilt 46, sayfa 4468, ada 3754, parsel 121 adresinde zemin kat, 2 numaralý baðýmsýz bölüm, 363,28 m2 alanýndaki dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðünün Bahçelievler Mah., 510 ada, 15 parsel’de 1322,73 m2 arsa üzerinde bulunan b blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi zemin kat Saat: 10:00-10:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Ortaköy Tapu

Müdürlüðünün Cumhuriyet Mah., 56 ada, 61 parsel de 72 m2 arsa üzerinde bulunan 1. kat 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-11:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum Tapu

Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cilt/sayfa 29/2791 de kayýtlý 3634 ada 5 parseldeki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 4 kat 19 nolu mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 95.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 10:20-10:30 *** 2. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cily sayfa 29/2802 de kayýtlý 3634 ada 5 parsel deki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 7 kat 30 nolu meskendubleks niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Tepecik Mah., cilt 7, sayfa 667, ada 1217, parsel 8, 1. kat, 601,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/10 arsa paylý, Kale Mah. Ata Cad. Asude Apt. No: 137/3 Çorum adresinde mesken niteliðindeki 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

9 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 2707, parsel 2’de kayýtlý, 634.73 m2 miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.026.408,93 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

12 KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe, ayarýk mah, cilt no 45, sayfa no 4360, ada no 3052, parsel 9 da kayýtlý bulunan 5.112,22 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulü arsa vasfýndaki B blok 1. kat 1 nolu 180.00 m2 büyüklüðünde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhmammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

Sungurlu’da kimsesiz vatandaþýn evi yandý. Ailesinden kalma gecekondusu yanan vatandaþ yetkililerden destek bekliyor.

Evi yanýnca sokakta kaldý

Ç

orum'un Sungurlu ilçesinde, yýllardýr kimsesiz bir þekilde yaþam mücadelesi veren Selahattin Uðraç, evi yanýnca sokakta yatmaya baþladý. 20 yýl önce anne ve babasýný kaybettiðini söyleyen Selahattin Uðraç, 20 yýldýr hayata tek baþýna tutunmaya çalýþtýðýný ifade etti. Ailesinden kalma bir gecekondu evde yaþam mücadelesi verdiðini anlatan Uðraç, evin yanmasý ile birlikte kimsesiz ve yalnýz bir þekilde sokak köþeleri ve araç kasalarýnda yatmaya baþladýðýný söyledi. Havalar soðuyunca sokaklarda da yatamayacaðýný ifade eden Selahattin Uðraç, yetkili kiþiler ve duyarlý vatandaþlardan kendisine sýðýnacak bir yer bulunmasýný istedi. Uðraç, "Bu zamana kadar vatandaþlarýn yardýmý ile hayatýný sürdürdüðünü ancak havalarýn soðumasý ile birlikte artýk sokaklarda kalamayacaðýný, bu sebeple de havalarýn iyice soðumadan kendisine kalabileceði bir yer bulunmasýný beklediðini söyledi.(ÝHA)

Selahattin Uðraç, evi yanýnca sokakta yatmaya baþladý.

Yangýný itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

Hedef; yeþil bir Sungurlu Ç

orum’un Sungurlu Belediyesi, karayollarý tarafýndan yapýlan orta refüjlerde yeþillendirme çalýþmasý yapýyor. Sungurlu’ya yeþil bir kent imajý vermek için çaba sarf ettiklerini dile getiren Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, ilçede bulunan ana arterler üzerindeki orta refüjler de dahil tüm alanlarda yeþillendirmek için çalýþma yaptýklarýný söyledi. AnkaraSamsun karayolu Ocaklý Kavþaðý’dan, Sungurlu Giyim Sanayi (SGS)’ye kadar orta refüjde yeþillendirme çalýþmalarýnýn devam

ettiðini söyleyen Baþkan Uzunkaya, “Sungurlu’ya gelen misafirlerimiz Sungurlu’da ki deðiþimi giriþ yolundan hissedecek. Halkýmýzýn yýllardýr özlemini duyduðu

yeþil bir Sungurlu için yeþillendirme çalýþmalarýna büyük önem veriyoruz. Þehrimizi gün geçtikçe güzelleþtiriyoruz. Vatandaþlara, en iyi hizmeti verebilmek

için çalýþmalara devam ediyoruz. Belediye olarak yapacaðýmýz çalýþmalarla Sungurlumuzun yeþil bir kent olma özlemini gidermiþ olacaðýz” dedi.(ÝHA)

Orta refüjlerde yeþillendirme çalýþmasý yapýyor.

42 ücretli öðretmen alýndý orum’un Sungurlu Ýlçe Ç Milli Eðitim Müdürlüðü, ilçede çeþitli okullarda görevlendirmek üzere 42 ücretli branþ öðretmen alýmý yaptý. Daha önce ilçemizde 90-

100 ücretli öðretmen alýmý yapýlýrken bu yýl 42 ücretli öðretmen alýmý yapýldý öðrenildi. Ücretli öðretmen alýmýnda öncelik tanýnacak hususlar ise þu þekilde

belirlendi; ‘Eðitim Fakültesi Sýnýf Öðretmenliði mezunu olmak. Eðitim Fakülteleri öðretmenlik bölümü mezunu olmak. Diðer fakültelerin öðretmenlik meslek bilgisi derslerini almak ve lisans mezunu olmak’(ÝHA)


18 SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Belediyespor’da kupa mesaisi moralsiz baþladý Ç

Peþin kartlarý havada uçurdu, yardýmcýlarýný yedi bitirdi

Ç

orumspor- Kastamonuspor maçýný yöneten Ankara bölgesi hakemi Özgür Peþin maç boyunca gösterdiði yönetimle hem Çorumspor’un hemde konuk Kastamonuspor’un büyük tepkisini aldý. En çok tepkiyi ise sanýrým yardýmcý hakemlerinden almýþtýr. Karþýlaþmayý beþ sarý üç kýrmýzý kart göstererek tamamlayan Özgür Peþin, Samet Bayrak’a gösterdiði kýrmýzý

karta büyük tepki gösteren Çorumspor Genel Kaptaný Bekir Takkaç’ý da tribüne gönderdi. Maçýn hakeminin en fazla tepki aldýðý isimler ise kuþkusuz yardýmcýlarý oldu. Ýki yardýmcý hakeminde kaldýrdýðý bayraklara uymayan, ters yönde kararlar veren Özgür Peþin genç ve fizikli olmasýna raðmen maçý ve diðer meslektaþlarýný küçük görmesi nedeniyle iyi bir per-

orum Belediyespor yarýn Türkiye Kupasý 2. tur maçýnda Adana Demirspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün ara vermeden baþladý. Pazar günü lig maçýnda Erzurum Büyükþehir Belediyespor deplasmanýndan 2-0’lýk maðlubiyetle dönen ve haftayý puansýz kapatan mavi beyazlýlar yarýn Türkiye kupasýnda oynayacaðý Adana Demirspor maçýnýn hazýnlýklarýna dün akþam baþladý. Çalýþma sýrasýnda futbolcularýn Erzurum deplasmanýnda alýnan maðlubiyet nedeniyle oldukça moralsýz olduklarý gözlendi. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað’ýn Ankara’da olmasý nedeniyle yardýmcý antrenörler gözetiminde yapýlan çalýþmada, Erzurum’da forma giyen isimler takýmdan ayrý olarak düz koþu yaparken diðer futbolcular ise ýsýnma hareketlerinin ardýndan dar alanda pas ve beþe iki pas çalýþmasý ile antrenmaný tamamladýlar. Çorum Belediyespor, Adana Demirspor ile yarýn oynayacaðý Ziraat Türkiye Kupasý 2. tur maçýný bugün yapacaðý ter ve taktik çalýþma ile tamamlayarak lojmanda kampa girecek.

Kapucu: ‘Hakeme yenildik’ S

iirtspor Teknik Direktörü Orhan Kapucu, Diyarbakýr

Güreþ Federasyon seçiminde Çorum altý oy kullanacak

G

üreþ Federasyonu Baþkanlýðý seçiminde Çorum’un altý oyu var. 22 Ekim pazartesi günü saat 10.00’da Ankara Anadolu Otel’de yapýlacak olan Güreþ Federasyonu Baþkanlýðý seçiminde mevcut baþkan Bekir Çeker ile birlikte eski þampiyon güreþçiler Hamza Yerlikaya ve Þeref Eroðlu adaylýklarýný açýklayan isimler oldular. Bu adaylardan Bekir Çeker ve Hamza Yerlikaya’nýn geçtiðimiz günlerde Çorum’a gelerek Belediye Baþkaný Muzaffear Külcü ve diðer güreþ ailesi bireyleri ile bir araya geldiði öðrenildi. Güreþ Federasyonu Baþkanlýðý seçiminde Çorum Belediyespor’dan Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Mustafa Kanat ve Hüseyin Teke, Gençlikspor kulübünden ise Mustafa Kazancý ve Yusuf Koca oy kullanacaklar. Çorum güreþ ailesinin Federasyon Baþkanlýðý seçiminde hangi adayý destekleyeceðinin henüz netlik kazanmadýðý öðrenildi.

Büyükþehir Belediyespor maçýnda hakeme yenildiklerini söyledi. Maçta zaman zaman üstün oynadýklarýný ve özellikle ilk 45 dakika daha üstün oyun ortaya koyduklarýný belirten Kapucu, hakemin yanlýþ kararlar verdiðini ileri sürdü. Kapucu, "Hakem çok yanlýþ kararlar verdi. Maç boyunca hiçbir zaman pozisyonlara yakýn olmadý. Çok uzaktan pozisyonlarý izlemeyi tercih etti. Verdiði hep yanlýþtý. Bu da bizim oyun

Nurettin Karakaya

E

Diyarbakýrspor puana hasret D

iyarbakýrspor'da maðlubiyet serisi devam ediyor. Ligde oynadýðý 3 maçý da kaybeden Diyarbakýrspor'da

ilgisizlik taraftarý üzüyor. Yeþil-kýrmýzýlý takýmýn teknik direktörü Enver Aylak, "Takýmýmýzýn üzerindeki kötü gidiþatý bir türlü atamadýk. Puan ve puanlar ümidiyle gittiðimiz Isparta'dan hak etmediðimiz bir maðlubiyet aldýk. 90 dakika rakibimizden üstün oynadýðýmýz maçý kaybettik. Çünkü þans faktörü yüzümüze gülmüyor. Maçýn 45. dakikasýnda kale önünde yapýlan bir mücadelede kalemiz önünde futbolcumuz Hakan Cantepe'ye çarparak aðlarýmýza gitti. Böylece ilk yarý 1-0 maðlubiyetle bitirdik. Maçýn ikinci yarýsýnda yine üstün oynamamýza karþýn ne yazýk ki yakaladýðýmýz pozisyonlarý gole çeviremeyince sahadan maðlubiyetle ayrýldýk. Çok üzgünüz, kazanacaðýmýz maçý kaybettik. Olumsuzluklar devam ediyor. Halen yönetimimiz yok, bir türlü kayyum heyeti oluþmadý" dedi.

rzurum büyükþehir Belediyespor ligin üçüncü haftasýnda galibiyet ve üç puanla tanýþtý. Dün kendi saha ve seyircisi önünde aðýrladýðý Çorum Belediyespor karþýsýnda son derece etkili bir futbol ortaya koyan mavi beyazlýlar ligin üçüncü haftasýnda 3 puan almayý baþardý. Erzurum Büyükþehir Belediyespor Baþkaný Saim Özakalýn, yaptýðý açýklamada, “Çorum Belediyespor karþýsýnda ligdeki ilk galibiyetimizi aldýk. 3 maçýmýzda 3 puanla tanýþtýk. Takýmýmýz her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Yavaþ yavaþ takým olma olgusunu kazanýyoruz. Son derece iyi niyetli bir ekibimiz var. Zamanla daha iyi olacaðýmýza inanýyorum. Teknik heyetimiz yönetim kurulumuz, sporcularýmýz bir

yapacak bir þeyi kalmadý. Çok istememize raðmen puan veya puanlar alamadýk. Üzgünüz ancak bu maç da bizim için geride kaldý. Þimdi kupa maçýna bakýyoruz” dedi.

Ý

Futbol hakem camiasý sezonu bugün açacak

limiz futbol hakem ve gözlemcileri sezon açýlýþýný bugün yapacak. Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneði Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenecek sezon açýlýþ kokteyli bu akþam saat 18.30’da Dýþ Saha’da bulunan Ha-

Harun Bozoðlu üçüncü oldu

Erzurum’da galibiyet sevinci Zeki Gül

düzenimizi bozdu. Morallerin bozulmasýna yol açtý. Oyuncularýmýzýn

bütün olarak hedefe kilitlenmiþ durumdayýz” diye konuþtu. Hafta içerisinde perþembe günü Türkiye kupasýnda deplasmanda Adanaspor ile karþýlaþacaklarýný hatýrlatan Özakalýn, kupada da baþarýlý olmak istediklerini söyledi. Ligde hafta sonunda yine deplasmanda Kocaelispor ile karþýlaþacaklarýný kaydeden Baþkan Özakalýn, “Ýnþallah her iki maçtan da baþarýlý sonuçlarla ayrýlarak Erzurum’a dönmek istiyoruz” diye konuþtu.

kem derneði binasýnda yapýlacak. Dernek Baþkaný Mustafa Alagöz, sezon açýlýþýna futbol taban birlikleri temsilcilerinin ve hakem camiasýnýn katýlacaðýný belirtti.

A

zerbaycan’da yapýlan Golden Grand Prix müsabakalarýnda milli mayoyu giyen Harun Bozoðlu sýkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandý. Hafta sonunda Azerbaycan’ýn baþkenti Bakü’de yapýlan Golden Grand Prix turnuvasýnda 55 Kg’da milli mayoyu Çorumlu güreþçi Harun Bozoðlu ile birlikte Haþim Baykara giydiler. Harun Bozoðlu ilk turda Azeri rakibine yenildi. Azeri güreþçnin finale yükselmesi üzerine repesaj maçýnda diðer milli güreþçi Haþim Baykara ile karþýlaþan Bozoðlu rakibini yenerek üçüncü oldu ve bronz madalyanýn sahibi oldu.

Takým Erzurum’da Ziya Çorum’da !...

Ç

orum Belediyespor’un kadrosuna kattýðý isimlerden Ziya pazar günü takýmý ile birlikte Erzurum’da deðil Çorum’da tribünde Çorumspor - Kastamonuspor maçýný izledi. Sezon baþý hazýrlýk kampýnda oynanan hazýrlýk maçlarýnda gösterdiði performansla hücumdaki en etkili ismi olarak görünen Ziya Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað tarafýndan maç kadrosuna alýnmadý. Bu nedenlede Çorumspor-Kastamonuspor maçýný izledi. Ziya’nýn ortaya koyduðu performansla kadroya girememesinin mümkün görünmediði mutlaka baþka bir sorun olduðu belirtildi. Edinilen bilgilere göre Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað ile Ziya arasýnda yaþanan bir tartýþmanýn bu futbolcunun sonu olduðu belirtildi.

Bu sevinç sadece üç dakika sürdü

Ç

orumspor, Kastamonuspor karþýsýnda beraberlik golünün sevincini ancak üç dakika yaþayabildi. Ýlk yarýyý rakibi önünde 1-0 maðlup kapatan Çorumspor ikinci yarýda beraberlik için yüklendi ve 62. dakikada kazanýlan penaltýyý Ali gole çevirerek skoru 1-1’e taþýdý.

Bu beraberlik golünden sonra sahadaki futbolcular ve tribündeki taraftarlar büyük sevinç yaþadýlar. Ancak kýrmýzý siyahlý takýmýn bu sevinci sadece üç dakika sürdü. Kastamonuspor 65. dakikada bulduðu golle yeniden öne geçti ve bu golle oyundan düþen kýrmýzý siyahlý takým sahadan 4-1’lik farklý maðlubiyetle ayrýlarak üçüncü haftayýda puansýz kapattý.


SALI 25 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net YÝTÝK

YÝTÝK

YÝTÝK

Samsun Vezirköprü Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Sakarya Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Çiðdem Tepe Bahçeleri

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su 0 532 615 78 46-0 535 594 28 15

Alaca’da büyükbaþ besi çiftliðinde çalýþtýrýlmak üzere Bakýcý Aile Aranýyor. Ücret tatminkardýr. SSK+Konut 0 537 285 87 63-0 530 333 15 56

(Ç.HAK:2964)

Plasiyer ve satýþ temsilcisi aranýyor. KOBÝ projesinde ücretli çalýþacak ücret ön görüþmede bildirilecek. Mür. Tel: 0 534 285 06 12

(Ç.HAK:2841)

Bakýcý Aile Aranýyor

(Ç.HAK:2887)

ELEMAN ÝLANI YSF GÜVENLÝK ALARM ve KAMERA KAMERA SÝSTEMLERÝ * MAÐAZA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ * METAL KAPI DEDEKTÖRLERÝ * PERSONEL TAKÝP CÝHAZLARI * ALARM * KAMERA * ÞÝFRELÝ KAPI SÝSTEMLERÝ Üçtutlar Mahallesi Üçtutlar Caddesi No: 9/3 ÇORUM Tel: 0 364 227 65 62 - Fax: 224 40 99 - Gsm: 0541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com

Çiftlik Devren Satýlýk SATILIK DÜKKAN SATILIK Satýlýk Fast Food Hürriyet Meydaný Dayýoðlu Arazisi DAÝRE Lahmacunun olduðu yer (eski Yeni Çorum Eczanesi)

Çaðlayan Sitesi’nde 168 m2 4+1 daire sahibinden satýlýktýr. 0 554 641 10 01

Ortaköy yolu 15. kilometrede, elektrik ve dörtlük dalgýç pompalý suyu bulunan 46 bin 150 metrekare sulu arazi ve 7 bin m2 susuz arazi toplam 200 bin TL fiyatla sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 538 602 67 00

Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda günlük cirosu yüksek temiz fast food devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 566 79 56

(Ç.HAK:2937)

(Ç.HAK:2965)

elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazi Cad. Vergi Dairesi Yaný

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: 0 533 593 00 12

Hertürlü büyükbaþ kurbanlýklarýmýzla hizmetinizdeyiz. Kesim ve parçalama iþlemleri itina ile hijyenik bir ortamda iþyerimizde yapýlýr. Adres: Hitit Üniversitesi Yaný Ýkbal Konutlarý ÇORUM Hasan Yýlmaz 0 535 214 41 52 Fatih Yýlmaz 0 537 697 39 98

Adres: Ulukavak Mah. Osmancýk Cad. No: 255-15/16 Tel: 234 81 71

Mür. Tel: 0 533 526 80 39

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR CNC TORNA VE CNC DÝK ÝÞLEME OPARATÖRÜ USTA VE KALFALAR ALINACAKTIR. AYRICA BU ÝÞÝ ÖÐRENMEK ÝSTEYEN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ TORNA TESVÝYE VE METAL ÝÞLERÝ BÖLÜMÜ ÝLE MESLEK YÜKSEK OKULU MAKÝNA BÖLÜMÜ MEZUNLARI DA ALINACAKTIR. DOLGUN MAAÞ+SÝGORTA+YEMEK+SERVÝS MÜRACAATLARIN 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR.

HAYTEK MAKÝNA KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45.SK.NO:2 ÇORUM TEL:0364 234 88 89 CEP:0549 232 48 60

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Devren Satýlýk Konfeksiyon Halen faal durumda müþteri potansiyeli yüksek, eski SSK hastanesi civarýnda, saðlýk problemi nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 608 17 14

Apartman temizliði iþlerinde çalýþacak Bay (Buharaevler ve çevresi) ikamet eden ayrýca ofiste çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Turkuaz Temizlik ve Hizmetler Grubu Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi Kat: 1 No: 3 Tel: 224 32 99

(Ç.HAK:2973)

Yusuf KOÇ Abdullah oðlu 12.11.1938 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:2915)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

* Bayan Aþçý * Mutfak Görevlisi * Kat Temizlik Görevlisi

çalýþtýrýlmak üzere aþçý ustasý ve yardýmcýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ

Firmamýz Ön Muhasebe Biriminde çalýþtýrýlmak üzere BAY/BAYAN çalýþma arkadaþlarý aranýyor. -Bilgisayar Kullanabilen, En Az Lise Mezunu, Erkek Adaylarda Askerliðini Yapmýþ olmasý gerekmektedir. Ýlgilenenlerin Küçük Sanayi Sitesi 89. Sokak No:1 ÇORUM adresinde bulunan Ýþyerimize Þahsen Müracaat etmeleri gerekmektedir. HAS KOMPRESÖR 0 545 928 06 06

(Ç.HAK:2891)

YÝTÝK

Büroda çalýþacak bayan eleman aranýyor. (Asgari ücret+Sigorta) Boz Yapý Ýnþaat Gazi Cad. No: 6/4 213 37 37-0 532 251 53 50

Bilge Apart Kýz Evleri’nde çalýþtýrýlmak üzere (Ç.HAK:2917)

(Ç.HAK:2965)

Toplam bað alaný 2 dönüm tamamý üzüm. Mür. Tel: 0 538 644 35 77

Bayan Eleman SATILIK Canlý Yýlmazlar Aranýyor DÜKKAN Hayvancýlýk

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Zeliha ASALIOÐLU Paþa kýzý 25.02.1988 Çorum Doðumlu

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Çaðlayan Plastik Boru Ýmalatý Küçük Sanayi Sitesi 73. Sok. No: 3 Mür. Tel: 0 535 846 74 44

ELEMANLAR ALINACAKTIR Tokgöz Yemek’de

ELEMAN ARANIYOR

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ ve 25 yaþýný aþmamýþ yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: 225 01 86

(Ç.HAK:2934)

YÝTÝK

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu, askerliðini yapmýþ bay elemanlar alýnacaktýr.

(Ç.HAK:2944)

(Ç.HAK:2960)

ELEMAN ARANIYOR

(Ç.HAK:2908)

Havva DURAN Rýza kýzý 1968 Yozgat Doðumlu

¨

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

Pide ve Lahmacun BAÐ YÜZÜ ÜZÜMÜ Ustasý Aranýyor SATILIKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Pide ve Lahmacun Ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: 0 542 501 37 63

3.99

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

(Ç.HAK:2943)

Yozgat Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

212 15 30

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

(Ç.HAK:4138)

YÝTÝK

2004 VE ÜZERÝ DOBLO, KANGO VB. KAMYONET ARAÇLARI ÝLE ÇALIÞACAK ÞOFÖRLER ALINACAKTIR. MÜRACAAT: ANATOLÝA ÞÝRKETLER GRUBU ADRES: ÖZEL ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU YAZI ÇARÞI CÝVARI HAMOÐLU ÝÞ MERKEZÝ

SÝPARÝÞ HATTI:

(Ç.HAK:2930)

(Ç.HAK:2962)

ÞOFÖRLER ALINACAKTIR

Avukatlýk bürosunda çalýþtýrýlmak üzere Bayan Sekreter alýnacaktýr. 0 532 460 10 87-0 533 39292 52

(Ç.HAK:2668)

Rahmi ÖZKAYA Lütfi oðlu 16/11/1976 Çorum Uðrak Köyü Doðumlu

SEKRETER ARANIYOR

(Ç.HAK:2828)

Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 19 DZ 044 plakalý aracýmýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür.

çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karaalemdar Ýnþaat Malzemeleri A.Þ. Gülabibey Mah. 2. Harmanlar Sok. No: 3 (Eski Ýtfaiye civarý) ÇORUM

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bayan aþçý ve vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ankara Yolu 8. Km. Tel: 235 04 61-0 545 595 90 00

(Ç.HAK:2898)

YÝTÝK

ELEMANLAR ALINACAKTIR Ýnþaat malzemeleri sektöründe

(Ç.HAK:2954)

(Ç.HAK:2959)

Gýda Toptancýlar Sitesi 19. Sok. No: 8 Tel: 225 60 20-0 533 717 87 10

(Ç.HAK:2906)

Abdurrahman YENER Ramadan oðlu 03.02.1985 Osmancýk Doðumlu

(Ç.HAK:2941)

Mesleki Açýk Öðretim Lisesi Müdürlüðünden almýþ olduðum geçici mezuniyet (çýkma belgesi) kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:2956)

YÝTÝK

ELEMANLAR ALINACAKTIR

(Ç.HAK:1299)

Depo ve sevkiyat bölümünde çalýþtýrýlmak üzere lise mezunu, B sýnýf sürücü belgesi, askerliðini yapmýþ, 25-35 yaþ arasý elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

GÜNÜN MENÜSÜ

TAVUK SUYU ÇORBA BÝBER BOLMA MAKARNA CACIK

(Ç.HAK:2961)

(Ç.HAK:2970)

ELEMANLAR ALINACAKTIR

(Ç.HAK:2967)

(Ç.HAK:2968)

Yasin ATILKAN Arap oðlu 1991 Sungurlu Doðumlu

(Ç.HAK:2952)

Ecenur GÖKÇE Mehmet oðlu 1992 Ankara Doðumlu

(Ç.HAK:2966)

Büþra PEHLÝVAN Erol kýzý 1993 Sakarya Pamukova Doðumlu

(Ç.HAK:2972)

(Ç.HAK:2966)

Nergül AMÝR Bekir kýzý 1966 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:2880)

Kadir DODUR Aziz oðlu 14.05.1988 Vezirköprü Doðumlu

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Elektronik bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:2963)

YÝTÝK

Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Fakültesinden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý ve Ankara Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

19

YÝTÝK


Yönetim bir kez daha Genel Kurul için toplandý SALI 25 EYLÜL 2012

orumspor’da alýndý alýnmadý, genel kurul ilaný yayýnlandý yayýnlanmadý belirsizliðinin ardýndan Mahmut Çoban baþkanlýðýndaki Yönetim Kurulu’nun dün akþam bir kez daha Olaðanüstü Genel Kurul kararýný görüþmek üzere toplandýðý öðrenildi.

Ç

etmiþti. Mahmut Çoban yedekten yeni isimleri yönetime alarak göreve devam edeceklerini açýklamýþtý. Ancak yaþanan olumsuz geliþmeler üzerine Yönetim Kurulu’nun dün akþam yaptýðý haftalýk olaðan toplantýsýnda yeniden Olaðanüstü Genel Kurul kararýný ele aldýðý belirtildi.

Geçtiðimiz hafta yapýlan toplantýda genel kurul kararý alýnmamasý üzerine dört yönetim kurulu üyesi istifa

Yönetim içinde bazý isimlerin Genel Kurul istemesi nedeniyle dün akþamki toplantýdan Genel Kurul kararýnýn çýkmasýnýn yüksek bir ihtamal olduðu öðrenildi.

‘Hayal kýrýklýðý yaþadýk’ Çorumspor Antrenörü Alpay Ardým, takýmýn tecrübeli isimlerinden Ali Koçak’a uyarýlarda bulunurken

Ç

orumspor antrenörü Alpay Ardýk, Kastamonuspor karþýsýnda ortaya koyduklarý futbol ve verdikleri mücadeleden dolayý büyük bir hayal kýrýklaðý yaþadýðýný söyledi. Genç ve tecrübesiz bir takým olduklarýný ancak bunu mücadeleleri ile kapattýklarýný belirten Alpay Ardýk, Ankara Demirspor ile oynadýklarý kupa maçýnda bunu en güzel þekilde gösterdiklerini söyledi. Bu maçta ortaya koyduklarý performansla moral bularak Kastamonuspor maçýna hazýrlandýklarýný belirten Ardýk ‘Ancak maçýn ilk dakikasýndan itibaren futbolcularýn performansý bizleri büyük hayal kýrýklýðýna uðrattý. Futbolcularýn gerek güçsüzlük gerekse durgun-

Çorumspor Antrenörü Alpay Ardýk, Kastamonuspor maçýnda futbolcularýn ortaya koyduðu performansýn ve yaptýklarý hatalarýn kendilerini hayal kýrýklýðýna uðrattýðýný söyledi. Ardýk, maç boyunca gösterilen performansýn çok kötü olduðunu ancak bu maça takýlýp kalmalarýnýn yanlýþ olacaðýný bu maçý unuturak en kýsa sürede toparlanarak hafta sonuna hazýrlanmak zorunda olduklarýný belirtti.

luklarý nedeniyle inanýlmaz pozisyon hatalarý yaptýlar ikinci müdaheleyi yapamadýlar ve sonucunda da farklý maðlubiyet geldi. Durgun ve isteksiz futbolun sonucunda rakip girdði pozisyonlarda kolay bulduðu gollerle maçý kazanmayý baþardý. Sonuçta bir maç daha kaybettik ve önümüze bakmak zorundayýz. Sonuçta bu kadro ile ligin ilk yarýsýný tamamlayacaðýz ve en kýsa sürede toparlanmamýz lazým. Þundan herkes emin olsunki kaybedilen üç puana bizden fazla üzgün olamaz. Takým olarak bugünden itibaren hafta sonu oynayacaðýmýz Anadolu Üsküdar maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaðýz. Amacýmýz Kastamonu maçýndan gereken dersleri çýkartarak önümüzdeki haftalarda daha iyi iþler yapmak’ dedi.

Maðlubiyete raðmen alkýþ Ç

orumspor’da taraftar her alýnan maðlubiyetin ardýndan futbolcularý tribüne çaðýrarak onlarý alkýþlarla soyunma odasýna gönderiyorlar. Bir gelenek haline gelen bu uygulama pa-

E

zar günü oynanan Kastamonuspor maçýndan sonrada yaþandý. Maç boyunca bundan önceki müsabakalardaki mücadele ve kazanma isteðini sanaya yansýtmasada sahadan 4-1’lik maðlubiyetle ayrýlan Çorums-

vet takým ikinci ligdeki hasret kaldýðý galibiyet özlemiyle üçüncü ligde de sürdürüyor. Hem de farklý skorlarla. Erken konuþmak istemiyorum ama böyle giderse BAL Ligi'ne düþebiliriz. Bakýnýz. Profesyonel takým amatörce yönetilemez. 1- Takýmýn banko oyuncularý Osman Bodur, Osman Seçgin, Erol'un lisanslarýnýn federasyona geç bildirilmesi. Hoca da bu yüzden istifa etti. 2- Halk hareketi yaparak para toplamamýz fiyasko ile sonuçlandý. 3- 3. Ligde bazý yöneticilerle konuþtum. Transferi açaca-

por’lu futbolcular hakemin bitiþ düdüðünün ardýndan soyunma odasýna yöneldiler. Kapalý tribünün sað tarafýnda bulunan Çorumspor taraftarlarý bu maðlubiyete ve kötü futbola raðmen alkýþlar-

.:: YORUM ::. Geri vitesten çýkamadýk galerikadir@hot mail.com

Kadir Þimþek

ðýz dediler. 4- Kýsacasý bunca olumsuzluklara raðmen kongre kararý alýyorsunuz. Daha sonra devam diyorsunuz, bu ne ciddiyetsizlik ve tutarsýzlýktýr. Doðrusu takým 3. Lige düþünce mevcut yönetim istifa etmeli. Ya bunlardan güçlü bir yönetim gelir transferi açar, yoluna

la ve ýsrarla kýrmýzý siyahlý takýmýn futbolcularý tribüne çaðýrdý. Tünelin aðzýna kadar gelen futbolcular gelen bu talep üzerine geri dönerek kendilerine maç boyunca destek veren taraftarlarýn önüne geldiler ve onlarýn alkýþlarýna onlarda alkýþla destek verdiler. Sahada mücadele ettikleri zamanda maðlup olduðu zamanda futbolcularýna sahip çýkan Çorumspor taraftarlarý güzel bir örnek oldular. Camianýn tek dileði bu güzel yaklaþýma futbolcularýnda sahada vereceði mücadele ve alacaðý puanlarla katký yapmasý.

devam ederdi ya da kapanýr. Bundan da kötü olacak deðil ya az kaldý unutuyordum, geçtiðimiz hafta bir yönetici, seveni yok sanayici iþ adamý v.s v.s. maddi manevi destek olmuyor, ama eleþtiriyorlar. Diyor; deki bu takým kimlerin sayesinde sayesinde ayakta durdu, araþtýrýn. Siz para verin biz yöneticilik yapalým devri bitti gelir-gider defteri bakkal defteri gibi tutuldu. Ayný kiþilerden para alýnýyor. Kýrmýzý siyahlýlar için iyi niyetli olduðuna inandýðým insanlar hala yargýlanýyorlar. Çorumspor'da bir gerçek vardýr bu hiç deðiþmedi. Ben varsam birlik beraberlik mesajlarý zeytin dallarý yoksa tam tersi.

‘Hatalarýmýz’dan ders alýp baþarýyý yakalayacaðýz’

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Erzurum deplasmanýnda basit hatalar sonucunda yedikleri goller sonunda sahadan maðlubiyetle ayrýldýklarýný söyledi. Takýmýn tecrübesizliðinin bu maðlubiyette en büyük etken olduðunu belirten Gümüþdað ‘Takým olarak hatalarýmýzý önümüze alarak baþarýnýn yolunu bulacaðýz’ dedi.

Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Erzurum deplasmanýnda basit hatalar sonucunda sahadan maðlubiyetle ayrýldýðýný söyledi. Maça iyi baþladýklarýný ancak ilerleyen dakikalarda topla çýkarken inanýlmaz hatalar yaptýklarýný belirten Gümüþdað ‘Takým olarak maça iyi baþladýk, ancak tecrübeli futbolculardan kurulu þampiyonluðu hedefleyen bir takým karþýsýnda yaptýðýmýz basit hatalar nedeniyle maðlup olduk. Hatalarýmýzý gördük, en kýsa sürede önlem alacaðýz, takýmýmý tanýyorum, baþarýlý olacaðýz, yaptýðýmýz hatalardan ders çýkaracaðýz. Alýnan maðlubiyet takýmýmýn tecrübesizliðinin büyük payý vardýr. Erzurum Büyük Þehir Belediyespor karþýsýnda maçýn ilk dakikalarýnda iyi oyun kurmaya baþladýk. Orta sahada etkili olurken, rakip takým tecrübesini kullandý ve kanatlardan yüklenerek kalemizde etkili olmaya çalýþtý. . Oyun içerisinde aþýrý top kaybýmýz nedeniyle rakibe üstünlük saðlayamadýk. Maçýn 40 dakikasýna kadar her iki takýmda ortada bir oyun sergilerken, sol kanatta kaybettiðimiz bir topu rakip futbolcular iyi deðerlendirdi ceza sahasýna ortalanan topa kalecimiz zamanýnda çýkmamasý nedeniyle golü yedik. Golden sonra takýmýmýz baský kurmaya

Ç

çalýþtý ancak rakibin tecrübesi ve takýmýzýn genç ve yeni bir takým olmasý nedeniyle etkili olamadýk. Ýkinci yarýda rakip takým çok etkili baþladý, takým olarak orta sahada etkili olamayýnca rakibe üstünlük saðlayamadýk. Topu havadan oynayan rakibe karþý orta saha Oðuzhan Yalçýn yerine yüksek topa sahip olmak amacýyla Enderi aldýk. Eray ile Ýbrahim Selen’i çift santrafor oynattýk.

Ancak aþýrý top kaybý gol bulmamýzý etkiledi. Ýkinci golde kornerden gelen topta rakip oyuncularý boþ býrakmamýz nedeniyle yine basit bir gol yiyerek rakip durumu 2-0 yaptý. Genel olarak oyuna baktýðýmýzda basit hatalar, aþýrý top kaybý nedeniyle istenilen oyunu sergileyemedik. Takým olarak hatalarýmýzý önümüze alarak baþarýnýn yolunu bulacaðýz’ dedi.

Anadolu Üsküdar’da hoca deðiþikliði Ç

orumspor’un bu hafta sonu deplasmanda karþýlaþacaðý Anadolu Üsküdar takýmýnda Teknik Direktör deðiþikliðine gidildi. Üsküdar takýmýnda üç haftadýr görevde bulunan ve bir puan alabilen Anadolu Üsküdar takýmý Teknik Direktörü Þeref Özþan’la yollar pazar günü oynanan Belediye Vanspor maçýnýn

ardýndan ayrýldý. Anadolu Üsküdar takýmý yeni Teknik Direktör için yaptýðý arayýþlar içinde Çorumspor’a karþý Edirnespor formasýný giyen ve Bursaspor’lu Selim olarak bilinen Selim Özer ile görüþme halinde olduðu ve bugün resmi sözleþmenin imzalanmasýnýn beklendiði öðrenildi.

Takkaç da cezalý Ç

orumspor, Kastamonuspor karþýsýnda hem üç puaný hemde üç ismini kaybetti. Kýrmýzý Siyahlý takýmda kýrmýzý kart gören futbolcular Samet Bayrak ve Onur Aksar ile Genel Kaptan Bekir Takkaç ceza kuruluna sevk edildi. Maçýn ikinci yarýsýnda rakibi ile girdiði pozisyonda birbirlerine yaptýklarý hareketler nedeniyle hakem tarafýndan direk kýrmýzý kart gösterilen Samet Bayrak’ýn en az iki maç ceza almasý bekleniyor. Bu cezanýn rapora göre 3-4 olmasýda ihtamal dahilinde. Kural gereði kýrmýzý kart gören Onur Aksar ise bir maç ceza aldý ve bu hafta sonu oynanacak Anadolu Üsküdar maçýnda bu cezasýný tamamlayacak. Genel Kaptan Bekir Takkaç’ýn ise hakemin raporuna göre 3-4 maç arasýnda ceza almasý bekleniyor.

orumspor gerçektem tam bu durumda. Neresini tutsanýz elinizde kalýyor. Sahaya bakýyorsunuz dert bir sürü, kulübeye bakýyorsunuz ayný tribüne bakýyorsunuz dert haddinden fazla. Sahadan baþlayalým. Genç ve tecübesiz henüz 3. ligde sorumluluk alacak düzeyde olmayan (!) isimlerden kurulu bir kadro mücadele ediyor. Alternatifsiz bir kadro mücadele ediyor. Hepsi tamam da tanýdýðýmýz bildiðimiz isimlerin bu kadar kötü olmaya hakký varmý acaba. Yaþýn genç olabilir, tecrübesiz olabilirsin ancak insan yeteneðini göstermesi için bunlara ihtiyacý yokki. Genç ve tecrübesiz bu futbolcularýn hemen hepsi U 13 kategorisinde futbola baþladýklarýný varsayarsak en azý dört yýldýr yeþil zeminde futbol oynuyorlar. Tamam kademe hatasý yapabilirsin, pas hatasý yapabilirsin ancak insan beceresini gösteremezmi. Bunu söylediðim isimler belli. Yeteneðini bildiðimiz isimler belkide hedefleri olan formaya 3-4 yýl önce ulaþtýlar ancak sahada varlýklarý ile yokluklarý belli deðil. Giydiðiniz formaya ulaþmak için hayal kurdunuz, saha kenarýnda top toplarken özlemle baktýnýz þimdi siz saha içindesiniz ve forma sýrtýnýzda. Üzerinizinde bir baský yok, her maç yeniliyorsunuz taraftar sizi alkýþlarla soyunma odasýna gönderiyor. O zaman sizede düþen yeteneðinizi göstermeniz. Ýsim isim yazmak istemiyorum çünki onlarý kaybetmek istemiyorum. Eðer fýrsat bulursam abileri olarak yüz yüze görüþmek istiyorum. Bir eleþtirimde külhanbeyi tavýrlara. Her

.:: GÖZLEM ::. Neresini tutsanýz elinizde kalýyor hak.halil@mynet.com

Halil ÖZTÜRK

pozisyondan sonra rakibe hakemin üzerine yürümenin ne anlamý var allah aþkýna. Birde tepkinin dozajýný kaçýrýyorsunuz, hakemlerde gençliðinize vererek belki tolera ediyorlar. Yoksa sahadaki görüntünüz size hiç yakýþmýyor. Gelelim kulübeye. Gerçekten bu kulübede en zor iþ hocalýk. Elin kolun baðlý, alternatifin yok. Düþünsenize sahaya 17 kiþilik kadro ile çýkýyorsun bunlarýn dördü kaleci. Evet yanlýþ okumadýnýz dört kalecide maç kadrosunda. Yani sanaya süreceðiniz üç isim belli. Sakatlýk falan olan mevkiye göre deðil kulübeye göre hamle yapacaksýnýz. Ben Çorumspor’da görevli olayým, bu futbolculara her akþam o hafta oynadýklarý maçýn görüntülerini oturup takým olarak izlettiririm. Her akþam hemde. Çünki anlatmakla hatayý gösteremezsin ancak pozisyon pozisyon maçtaki hatalarý fert fert ele alýrsan bu gençlere yapýlabilecek en doðru çalýþmanýn bu olduðuna inanýyorum. Yoksa taktiksel olarak sahada verilenlerin maça yansýmasýný kýsa sürede beklemek zor. Ancak yapýlan hatayý

futbolcuya görüntülü olarak göstererek doðrusu anlatmak en doðru çalýþma. Son olarakta saha dýþýna yani yönetim boyuna gelelim. Gerçi neresine geleceksek ortada yönetim olmayýnca neyi önereceksiniz. Bir yönetim düþünün býrakýn transferi açmayý elindeki üç dört tecrübeli ismi tutamadý. Bununla yetinmeyip lisans çýkartma hakký olduðu mevcut kadronun en tecrübeli üç ismine lisans çýkartamadý. Þimdi de kadroya katýlacak üç gencin lisanslarýný iki haftadýr çýkartamýyor. Düþünün takým sahaya 17 kiþi ile çýkýyor kulübede bulunan atlý isimden üçü kaleci. Niye çünki profesyonel lisanslý sporcu yok. Peki kardeþim üç isme lisans çýkartmayý beceremiyorsun yöneticiyim diye oturmanýn ne anlamý var. Zaten onbir kiþilik yönetimde altý kýþý kaldý, yedekden bile tamamlamak zor . Bu þartlarda ýsrar etmenin ne anlamý var gerçekten anlamak zor. Göreve devam edebilirsin, yap genel kurulu hazýrla listeni adam gibi 11 isimle çýk ortaya kazan seçimi yine devam et. Zaten bu þartlarda kimsede çýkýpta yok ben alacaðým demez. Devam edeceksen bile hem kanuni olarak hemde güç olarak en doðru olaný güçlenerek genel kuruldan çýkacak kararla gelmek. Diðer temsilcimiz Belediyespor ise yine deplasmandan 2-0’lýk maðlubiyetle döndü. Belediyespor kadro olarak iyi bir ekip ancak takým olamadýðý ortada. Kadro içinde de sýkýntýlar olduðu ve takým olmanýn kýsa vadede zor olduðu görünüyor. Yani kýsacasý Çorum Belediyespor içinde sýkýntýlý günler bizleri bekliyor gibi. Umarýz en kýsa sürede bu süreci aþarak takým olmayý baþarýrlar.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you