Page 1

Gazeteciler Cemiyeti’nin faaliyetlerini anlatan Þevket Erzen:

‘Birlikten yanayýz’ Çorum basýnýnda yaþanan ayrýlýklardan bahseden Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, “Her zaman birlik ve beraberlikten yanayýz” dedi. Gazeteciler Cemiyeti genel kurulunda konuþan Þevket Erzen, mesleki açýdan birlik ve beraberliðin önemini vurguladý.

Cemiyet Yönetim Kurulu’na Þevket Erzen, Sadýk Örgel, Bülent Özkaleli, Orhan Güçlü, Murat Özülke, Mustafa Demirer, Servet Seyfettin Mete, Naci Aygün ve Serdar Özel seçildi.

Erzen güven tazeledi * HABERÝ 10’DA

* HABERÝ 10’DA

Þevket Erzen, Cemiyet faaliyetlerini anlattý.

‘650 yataklý hastane ihalesini bir-iki hafta içinde yapacaðýz’ 25 ÞUBAT 2013 PAZARTESÝ

Günlük Siyasi Gazete

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum'a kurulacak 650 yataklý hastanenin ihalesinin 1-2 hafta içerisinde yapýlacaðýný bildirdi.

Fiyatý : 40 Kuruþ

* HABERÝ 2’DE

Agah Kafkas

‘Kimse aramýza nifak sokamaz’ AK Parti Merkez Ýlçe Toplantýsý'nda konuþan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti olarak il, ilçe, milletvekili, belediye baþkaný ve tüm teþkilat mensuplarýnýn birbirini sevdiðini belirterek, hiç kimsenin kendi aralarýna nifak sokup, kendilerine rant elde etmeye çalýþmamasý gerektiðini kaydetti. Salim Uslu

* HABERÝ 7’DE

‘Türk kelimesinden rahatsýz olanlar var’ Türk Eðitim Sen istiþare toplantýsýnda konuþan Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Türk EðitimSen Þube Baþkaný Mahmut Alparslan, Mahmut Alparslan Türkiye Kamu Sen olarak ilkelerinin öncelikle vatan olduðunu, bu düsturdan asla taviz vermediklerini, ülkenin bölünmez bütünlüðünü, devletin bayraðýný, milletin deðerlerini her þeyin önünde tuttuklarýný söyledi. * HABERÝ 6’DA

Memur serbest kýyafetle iþe gidecek Sendika merkezinde bir araya gelen Eðitim Bir Sen üyeleri, Divan Toplantýsý yaptý. Divan Toplantýsý’nda konuþan Þube Baþkaný Tahir Eþkil, kýlýk kýyafetle ilgili yasaðýn en geç 15 Mart’a kadar Tahir Eþkil çözülmesini beklediklerini açýkladý.

* HABERÝ 14’DE

* SAYFA 9’DA

Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz, Çorum’u ziyaret

AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Danýþma Toplantýsý, Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.

AK Parti Merkez Ýlçe’nin toplantýsý salona sýðmadý AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Danýþma Toplantýsý, Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Ýlave sandalyelerle sahne ve boþluklarýn doldurulduðu salonda pek çok partili programý ayakta takip etti.

‘Provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalýyýz’ Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz, Çorum’u ziyaret ederek provakatif eylemlere karþý dikkatli davranýlmasý gerektiði uyarýsýnda bulundu.

* HABERÝ 5’DE

Erdal Þahin’in masal kitaplarýna renkli tanýtým

‘Çocuklarýmýzý televizyon Baþbakan sordu, MÜSÝAD açýlýyor köleliðinden kurtarmalýyýz’ * HABERÝ 7’DE

MÜSÝAD Çorum Temsilcisi Rumi Bekiroðlu, þube için yer arayýþý içerisinde olduklarýný, kýsa zamanda temin ettikten sonra tefriþatýný yapýp açýlýþý gerçekleþtireceklerini açýkladý. MÜSÝAD açýlýþýnýn, Baþbakan’ýn “Çorum'da neden MÜSÝAD Þubesi yok?” sorusunun ardýndan hýz kazandýðý açýklandý.

Eðitimci-Yazar Erdal Þahin’in kitap tanýtým kokteyli dün Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþti. Etkinlikte konuþan Erdal Þahin, “Çocuklarýmýzý, televizyon köleliðinden kurtarmalýyýz. Çünkü televizyon izleyen çocuklar duygusuzlaþýyor ve bencil insanlar olarak yetiþiyor. Çözüm içinse anne-babalara çocuklarýna masal okumalarýný öneriyorum” dedi.

* HABERÝ 12’DE

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn “Çorum'da neden MÜSÝAD Þubesi yok?” sorusunun ardýndan baþlatýlan giriþimler son aþamaya geldi.

Elif Erbakan hem babasýný hem de liderini anlattý

‘Önce liderim sonra babamdý' Saadet Partisi Haným Kollarý tarafýndan düzenlenen Erbakan'ý Anma Programý’na konuþmacý olarak katýlan Elif Erbakan Altýnöz, hem babasýný hem de liderini anlattýðý konferansýnda, “Merhum Erbakan hocamýz, benim için önce mensubu olduðumu davamýn lideri, sonra babamdý.” dedi.

* HABERÝ 2’DE

Her üç araçtan biri kusurlu çýktý * HABERÝ 9’DA

Elif Erbakan Altýnöz

* HABERÝ 3’DE

Erdal Þahin

SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým’dan yýllýk beyan uyarýsý;

Yýllýk beyanda son gün SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, yaptýðý basýn açýklamasýnda, basit usül vergi mükelleflerinin beyan süresinin bugün sona ereceðini duyurdu. * HABERÝ 5’DE

Muzaffer Yýldýrým

Mahkûmlar yapýyor, görevliler satýyor Çorum L Tipi Kapalý Cezaevi'ndeki mahkumlarýn yaptýðý el emeði ürünler, çeþitli kurumlarda satýlýyor. Cezaevi Savcýsý Murat Ýncel, mahkumlarýn hem meslek edindiklerini hem de kazanç saðlayýp ailelerine yardýmda bulunduðunu söyledi. * HABERÝ 4’DE


2

PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Zamane deyip duramayýz Z

amane gençleri bir tuhaf oldu, her geçen yýl bir öncekini arar hale geldik. Deðiþimin karþýsýnda direnmek yerine ayak uydurmanýn gerekliliðini kabul etsek te, bazý ergen delikanlý ve hanýmefendilerin yaptýklarýný görüp duyunca þaþkýna dönüp üzülmemek elde deðil. Gençlerimizin bugünkü ahvalini görünce, AK Parti iktidarýnýn son 10 yýllýk döneminde ulaþtýrma ve saðlýk alanýnda yakaladýðý baþarýyý eðitimde de göstermesini arzu ederdik. Ýktidarýn en fazla bütçeyi ayýrmakla övündüðü eðitim sisteminde özgürlüklere yönelik yapýlan radikal deðiþiklikler takdir toplamakla beraber, eðitimin kalitesini günümüz gençlerinin

genel ahvalini görüp daha rahat deðerlendirebilirsiniz. Geçtiðimiz akþam iþten çýkýp yorgun argýn eve giderken telefon geldi. Arayan o kadar gergindi ki, hemen mevzuya girip derdini anlatmaya baþladý. Ýki ergen hanýmefendi bir apartmana girip bütün katlarý dolaþmýþlar. Bazý katlarda daire kapýsý önündeki paspaslarý, bebek arabasýný vs. yakmaya çalýþmýþlar. Apartmanýn içinde kesif

bir duman kokusu farkedilince kýsa süreli de olsa kadýn ve çocuklar arasýnda panik yaþanmýþ. Apartman sakinlerinin sinirleri bozulmuþ. Giriþteki kamera incelendiðinde yaþlarý küçük, formalý iki kýz çocuðunun apartmana girdiði tespit edilmiþ. Konu polise intikal etmiþ vs… Diðer bir ergen þikayeti okul çevrelerinden geldi. Yaþlarý tutmadýðý halde bazý genç delikanlý ve kýz öðrencilere sigara

satanlar varmýþ. Ýþyerlerinde yetiþkin bir müþteri varsa onlar gidene kadar bekleniyormuþ. Yaþanan bir çok olay vardýr mutlaka, burada sadece iki küçük anekdotu aktardým. Gençlerin çalýþmadan, çaba ve emek sarf etmeden bir þeyler elde etme, kýsa yoldan baþarýlý olma, sorumsuzluk, eðlence odaklý yaþama algýsý, maddi ve manevi zayýflýk, sorgulamadan teslimiyet, bireysel çýkarcýlýk gibi daha sayamadýðým bir çok özellikleri var. Tüm yetiþkinler bu durumdan muzdarip olduðuna göre þikâyeti býrakýp bir þeyler yapmalýyýz. Zamane gençlerinin ahvalini gördükçe, olup bitenleri duydukça üzülmemek elde deðil. Ergenleri bu hale getiren bir çok etken vardýr mutlaka. Lâkin eðitim sistemimizdeki kaliteyi artýk ciddî þekilde tartýþmamýz, tedbir almamýz farz oldu...

Gaziantep'i gören Arasta esnafýnýn Külcü'ye sorusu var A

Arasta esanfý Gaziantep’te tarihi mirasa yönelik çalýþmalarý görünce Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye sordu...

rasta'dan aradýlar. Yaygýn basýnda Gaziantep Büyükþehir Belediyesi'nin kültür yolu projesi ile tarihi çarþýlarýna yenidan hayat verdiðini aktardýlar. Haber þöyle: "Gaziantep Belediyesi hanlar, hamamlar, camiler ve çarþýlarý ile eski Antep'in yöresel el sanatlarýnýn yaþatýlmaya çalýþýldýðý "Kültür Yolu" projesiyle, bölgeyi çekim merkezi haline getirerek, þehre gelen ziyaretçi sayýsýný artýrmayý hedefliyormuþ. Odak noktasýný tarihi Antep Kalesi ve çevresinin oluþturduðu proje çerçevesinde, sokak saðlýklaþtýrma, çevre düzenleme ve restorasyon çalýþmalarý yapýlmýþ. Kentsel SÝT alaný sýnýrlarý içerisinde yer alan sokak ve caddelerin sokak saðlýklaþtýrmasý ile 13,5 kilometrelik cephe üzerindeki Antep evleri, sokaklarý ve çarþýlarý, özgün kimliðine kavuþturularak bir "kültür aksý" oluþturulmuþ. Adeta bir çekim merkezi haline getirilen bölgede aks üzerindeki 550 evde çalýþma yürütülüp, bin 100 dükkanýn cephesi de geleneksel

vitrin geleneðine uygun olarak restore edilmiþ. Ayrýca proje çerçevesinde, eski Antep'in yöresel el sanatý olan bakýrcýlýk, sedef kakmacýlýðý, kutnuculuk, yemenicilik, gümüþ iþlemeciliði, kuyumculuk, kilimcilik, çömlekçilik, aba dokumacýlýðý, zurnacýlýk ve semercilik gibi unutulmaya yüz tutmuþ birçok meslek dalý yaþatýlmaya çalýþýlýyormuþ. 'Kültür Yolu Projesi' kapsamýnda yapýlan çalýþmalar, Tarihi Kentler Birliði tarafýndan 'Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü', 'Metin Sözen Baþarý Ödülü' ve 'Süreklilik Ödülü'ne layýk görülmüþ. (Metin sözen hemþehrimizdir) Belediye proje için iç ve dýþ fonlardan ciddî miktarda kaynak temin etmiþ... Çöplü Çarþýsý esnafý bu türden haberleri görüp okuduktan sonra Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün 'Ya arasta beni, ye ban arastayý alýrým' çýkýþýný hatýrlatýp, "Tarihimizi, kültürümüzü korumak yerine neden yýkmayý tercih ediyoruz?" diye soruyor.

‘650 yataklý hastane ihalesini bir-iki hafta içinde yapacaðýz’ S

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum'a kurulacak 650 yataklý hastanenin ihalesinin 1-2 hafta içerisinde yapýlacaðýný bildirdi. Kafkas, yazýlý açýklamasýnda, Çorum'da saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalar ve yeni yatýrýmlarla ilgili bilgi verdi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin kadrosunun her geçen gün güçlendiðini, hastaneye her gün yeni öðretim görevlileri, profesörler ve doçentler

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, yeni hastane yatýrýmý ile ilgili bilgi verdi.

atandýðýný ifade eden Kafkas, hastanede

artýk açýk kalp ameliyatlarýnýn ve

anjiyonun rahatlýkla yapýlabildiðine dikkati

çekti. Yeni hastane binasý için de projenin tamamlanmak üzere olduðunu ve 1-2 hafta içerisinde ihaleye çýkartacaklarýný belirten Kafkas, ''Yeni hastane binasý son derece modern ve geniþ kapasiteli olacak. 650 yataklý olarak planlanýyor ama istenildiðinde 1000 yatak kapasitesine dahi çýkartýlabilecek. Ýhaleye ön yeterlilikle çýkacaðýz. Eleme bandýmýz olacak. Çünkü çok büyük bir yatýrým söz konusu. Çorum'a modern, haysiyetli bir hastane kazandýracaðýz'' ifadelerini kullandý. Osmancýk, Ýskilip ve Alaca devlet hastanelerinin de bu yýl içerisinde tamamlanarak hizmete açýlacaðýný bildiren Kafkas, þöyle devam etti: “Alaca Devlet Hastanesi bitmek üzere. Osmancýk Devlet Hastanesi ise Eylül-Ekim aylarýna kadar tamamlanacak. Ayný þekilde Ýskilip Devlet Hastanesi de bu sene açýlmýþ olacak. Yeni yatýrýmlar tamamlandýktan sonra Çorum genelinde saðlýkta hizmet kalitesi artacak.'' (A.A.)

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn “Çorum'da neden MÜSÝAD Þubesi yok?” sorusunun ardýndan baþlatýlan giriþimler son aþamaya geldi.

MÜSÝAD Çorum Þubesi açýlýþa hazýrlanýyor M

ÜSÝAD Çorum Temsilcisi Rumi Bekiroðlu, þube için yer arayýþý içerisinde olduklarýný, kýsa zamanda temin ettikten sonra tefriþatýný yapýp açýlýþý gerçekleþtireceklerini açýkladý. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn “Çorum'da neden MÜSÝAD Þubesi yok?” sorusunun ardýndan baþlatýlan giriþimler son aþamaya geldi. Çorum'da MÜSÝAD'ýn temsilciliðini alan Rumi Bekiroðlu, davet yoluyla bir araya getirdikleri

iþadamlarýnýn heyecanla açýlýþ için hazýrlandýklarýný, Genel Merkez yöneticileri, Teþkilatlanmadan Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýlarý Soner Meþe ve Bilal Kanter'in Çorum'a gelerek çalýþmalarý yerinde incelediklerini söyledi. Bekiroðlu, toplantýya 30'un üzerinde iþadamýnýn katýldýðýný belirterek, yer konusundaki alternatiflerin deðerlendirildiðini ve kýsa zamanda üst düzey siyasilerin de katýlýmýyla bir açýlýþ gerçekleþtireceklerini ifade etti.


PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

3

Elif Erbakan hem babasýný hem de liderini anlattý

'Önce liderim sonra babamdý' aadet Partisi Haným Kollarý tarafýndan düzenleS nen Erbakan'ý Anma Programý’na konuþmacý olarak katýlan Elif Erbakan Altýnöz, hem babasýný

ret edeceðinin altýný çizdi. Elif Erbakan, babasý Necmettin Erbakan'ýn çocukluk döneminden baþlayýp, öðrencilik, üniversite ve siyaset dönemine hem de liderini anlattýðý konferansýnda, “Merhum iliþkin hatýralarýný nakletti. Erbakan hocamýz, benim için önce mensubu olduElif Erbakan, 28 Þubat sürecine de deðindiði ðumu davamýn lideri, sonra babamdý.” dedi. konuþmasýnda, "28 Þubat, 11 yýllýk iktidarý dönePrograma davetli olarak katýlan merhum Prof. minde halkýn huzurunu, mutluluðunu ve ekonoDr. Necmettin Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan, "Necmik düzeyini artýðýný görenlerin ve bunu engellemettin Erbakan, bizim babamýz olmaktan daha çok mek isteyenlerin bir oyunuydu. 28 Þubat Erbaliderimiz olma yönüyle bizim için daha fazla dekan'ýn önünü kapatmak için yapýldý, bugün Erbaðerlidir. Onu kaybettiðimizde, liderimize olan kan'ýn 28 Þubat'tan þahsý çok zarar görmediyse de, üzüntümüz, babamýza olan üzüntümüzden daha bu milletin 15 yýlý çalýndý. Bugün gelinen noktada, Elif Erbakan Altýnöz çoktu" sözleriyle duygularýný dile getirdi. herkes 28 Þubat'ýn Erbakan'ý görevden beri tutmak Elif Erbakan, Erbakan ailesinin bir ferdi olarak için yapýldýðýný açýkça söyleyebiliyor. Ne yazýk ki, bu ülkede Erbakan'ý anlatmaktan öte, davasýnýn liderini anlatmaya gayiþleyen adalet, hocamýza iþlemedi" dedi.

SP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ruveyda Doðan;

Erbakan rahmetle anýldý S

aadet Partisi Çorum Teþkilatý, merlarýný, O'nun Hakk'a yürüyüþüne hum liderleri Prof. Dr. Necmettin Rabbi'ne kavuþmasýna sevinmenin Erbakan'ý vefatýnýn 2. yýlýnda yâd etti. yanýsýra, ayrý kalmanýn ve özlüyor olmanýn hüznünü de yaþadýklarýný kayTurgut Özal Ýþ Merkezi Konferans detti. Salonu'nda SP Ýl Kadýn Kollarý tarafýndan düzenlenen konferansa, merhum Daha sonra kürsüye davet edilen Necmettin Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan Elif Erbakan Altýnöz, Necmettin ErAltýnöz konuþmacý olarak katýldý. bakan'dan bir baba olmaktan öte mensubu olduðu bir davanýn lideri Çok sayýda parti üyesi bayanýn saolarak bahsetmek ve anmak istediðilonu doldurduðu konferansýn açýlýþ konin altýný çizdi. nuþmasýný SP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Necmettin Erbakan Ruveyda Doðan yaptý. Doðan tüm katýErbakan, "Mensubu bulunduðum lýmcýlarý selamladýktan sonra baþladýðý konuþmabir davanýn lideri Merhum hocamýzý kaybetmenin sýnda, Erbakan'ýn dava adamý olarak hayatýnýn son acýsý, bir babayý kaybetmenin acýsýndan daha büanýna kadar hizmetlerini yürüttüðüne þahit oldukyük oldu." dedi.

‘Hocamýzýn yolu davamýzdýr’ Fotoðraflarý bile duygulandýrdý SP

Kadýn Kollarý Baþkaný Ruveyda Doðan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ý anma programýnda, "Kendisini, ömrünü ve herþeyini Allah yolunda bu millet için ortaya koyan hocamýzýn yolu yolumuz, davasý davamýzdýr. Bir O'nun dava adamlýðýna þahitlik ediyoruz." dedi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen toplantýda, Necmettin Erbakan'ý anlatan Doðan, "Ýnsanlýk tarihinin gidiþatýna yön veren ve büyük deðiþmelere ortam hazýrlayan önderler, Peygamberler, alimler ve düþünürler olmuþtur. Bu büyük deðiþmelere yön veren önderlerden birsi de Ýnancýyla zekasýyla çalýþkanlýðýyla bilgisiyle inandýðý þeyi yapma kararlýlýðýyla mazlum halka kulak verecek, problemlerine çözüm üretecek, ben varým diyecek, gönülleri fethedecek, kitleleri harekete geçirecek Bilge Mücahit Prof. Dr. Necmettin Erbakan'dý." diye konuþtu. Her türlü maddi imkanlara ve kariyere sahip olmuþken parçasý olarak kabul ettiði milletin kurtuluþuna kendisini adadýðýný anlatan Ruveyda Doðan, Erbakan'ýn ezilmiþliðe, ötekileþtirilmeye, yok sayýlmaya baþ kaldýrdýðýný sözlerine ekledi. Doðan, konuþmasýnda þunlarý ifade etti; " Daha ilk cümleleri " Önce Ahlak ve Maneviyat' ti ki tüm oyunlar bin yýllýk geleneði olan bu milletin manevi duygularý üzerineydi. "Yaþanabilir bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye." diyordu ki; 600 yýl dünyaya hükmetmiþ bir sö-

züyle Fransa'daki dansý kaldýran bu milletin ülkesi, kurtlar sofrasýnda büyük sömürgelere mezar oluyordu. "Adil Düzen." diyordu ki Hz. Ömer'in adaletini yaþatan ecdadýn torunlarýna Batý'nýn empoze ettiði Fransýzlar'ýn kanunlarý hüküm sürüyordu. "Aðýr Sanayi' diyordu ki tarihte ilk defa topu kullanan dünyanýn en önemli düþünürlerini; ilim adamlarýný yetiþtiren bu millet toplu iðneyi bile satýn alýr hale gelmiþti. Ülke genelinde bu buhranlar varken bu bilge adam, her alana müdahale etme yetkisi olan siyaset sahnesinde yerini aldý. Partiler kurdu, partileri kapatýldý. SiyasetRuveyda Doðan ten uzaklaþtýrýldý darbeler yaþadý. Ömrü davasýný savunmakla geçti. Kolay deðildi ve yolunda aþýlmasý zor olan engeller vardý ama bu engellerle durduramazsýnýz dercesine vakarlý bir yürüyüþle ömrünün en son zamanlarýna kadar mücadelesinden vazgeçmedi. Ve mukadderat. Hakk'a doðru kutlu bir yürüyüþ. Ölüm deðil bir Hicret. Hicretin kutlu olsun hocam. Siz Hakka yürüdünüz, milyonlar yürüdü arkanýzdan. Biz biliyoruz, siz görevinizi yaptýnýz. Biz þahidiz Rabbimiz, o görevini yaptý. Yolun yolumuzdur, davan davamýzdýr."

CHP il baþkanlarý toplandý C

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Umut Oran, “Ýmralý ile ilgili yürütülen çalýþmalarýn içeriðinden bilgi sahibi deðiliz” dedi. Bir dizi temasta bulunmak üzere Tokat’a gelen CHP Genel Baþkan Yardýmcýlarý Adnan Keskin, Umut Oran ile Ýstanbul CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý, CHP Tokat Ýl Baþkaný Duran Cengiz Atlas Kum’u makamýnda ziyaret CHP üst düzey yöneticileri Tokat’ta bölge illerin il baþkanlarý ile toplandý. etti. CHP Tokat Milletvekili Orhan Düzgün’ün de hazýr þandýðýna dikkat çeken Oran, “Türkiye’de olduðu gibi usta çakma bulunduðu ziyarette bir basýn açýklamasý yapan CHP Genel Baþkan olunca maalesef helva olmuyor. Bugün Tokat’ýn yaþadýðý sorunlarý Yardýmcýsý Adnan Keskin, AK Parti’nin dýþ politika tezinin iflas etTürkiye’nin her þehrinde yaþýyoruz” dedi. tiðini savundu. Keskin, “Komþularla sýfýr sorunlu dýþ politika iddiasý hurdaya çýktý. Tarihin çöp sepetine atýldý. Sorunsuz olmadýðýmýz Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’dan ezeli, ebedi ve ilelebet komþumuz kalmadý. Ýktidar dýþ güçlerin jandarmasý konumuna gelbaþkan olmayacaðýný söyleyen Oran, “Olmayacakta. CHP olarak biz di” dedi. buna müsaade etmeyeceðiz” dedi. BDP heyetinin Ýmralý ziyareti ile ilgili sorulara da cevap veren Havaalanýnda okuduðu bir dergideki Tarým Bakanlýðý ile ilgili Keskin, þuana kadar yürütülen çalýþmalarýn içeriði ile ilgili bilgi sahaberleri eleþtiren Oran, “Tarýmda Türkiye’nin geldiði nokta, bakýn hibi olmadýklarýn ifade ederek, “Ýktidar tamamýyla kendi çizdiði roTarým Bakaný Eker’e Fransýz þövalye niþaný vermiþler. Çünkü Frantadan bir þey götürmektedir. Ýçeri uygulanýþ yönetimini bilmediðimiz sa’daki tarýmý, çiftçiyi, hayvancýlýðý geliþtirdiði, teþvik ettiði için Sabir konuda doðru ve saðlýklý bir deðerlendirme þansýna sahip deðiliz. yýn Bakana gelmiþler Fransýz devlet niþaný vermiþler. Bence gitsin Ýsteriz ki Türkiye bu sorundan kurtulsun, barýþý yakalasýn. Anadolu Fransa’da bakanlýk yapsýn” diye konuþtu. coðrafyasýnda insanlar Cumhuriyet’in vatandaþý olmanýn, beraberce Tokat’ta þehit aileleri ve sivil toplum örgütü ziyaretlerinde buyaþamanýn mutluluðu ve kývancýný yakalasýnlar. Ýnþallah siyasal iktilunacak olan CHP heyeti, akþam yemeðinde Samsun, Giresun, Ordu, dar o konuda baþarýlý bir sonuç getirir” diye konuþtu. Trabzon, Sinop, Rize, Erzincan, Sivas, Malatya, Kayseri, Yozgat, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Umut Oran ise, Türkiye’nin teAmasya ve Çorum il baþkanlarý ve partililerle yemekte bir araya gemel sorununun iyi yönetilememesi olduðunu ileri sürdü. Tokat’la birlikte birçok ilde özelleþtirme ve iþsizlik gibi ayný sorunlarýn yalecek.(ÝHA)

V

efatýnýn 2. yýlýnda çeþitli etkinliklerle anýlan SP'nin merhum Lideri Necmettin Erbakan'ýn fotoðraflarýndan oluþan sergi, kýzý Elif Erbakan Altýnöz ve parti yöneticileri tarafýndan açýldý. Sevenlerinin buluþtuðu sergide, Erbakan'ýn fotoðraflarý bile katýlýmcýlarý duygulandýrmaya yetti. Hürriyet Parký önünde cumartesi günü açýlýþý yapýlan ve bir hafta süreyle ziyarete açýk tutulacak olan sergiye, Elif Erbakan'ýn yanýsýra SP il baþkaný Yakup Taþ, Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, parti yöneticileri ve çok sayýda partili katýldý. Elif Erbakan açýlýþ öncesi yaptýðý konuþmada, Necmettin Erbakan'ýn fotoðraflarýnýn sýradan bir fotoðraf olmadýðýný, ömrünü Allah yoluna ve millet yoluna adayan bir liderin, bugüne ve yarýnlara dair önemli mesajlar taþýyan deðerli birer aný olduðunu belirterek, Erbakan'ý anlamanýn en önemli yolunun, onun izinden gitmek ve davasýný yaþatmak olduðunu dile getirdi. Konuþmanýn ardýndan açýlýþ kurdelasýný dualarla kesen partililer, duygu dolu bakýþlarla bir ömrü yansýtan fotoðraf karelerini izledi.

SP'nin merhum Lideri Necmettin Erbakan'ýn fotoðraflarýndan oluþan sergi kýzý Elif Erbakan tarafýndan açýldý.

Sergi açýlýþýna çok sayýda davetli katýldý.

Aydýnlýk'ýn dayanýþma gecesi U

lusal Kanal ve Aydýnlýk Gazetesi Dayanýþma Gecesi önceki akþam Alis Düðün Salonu'nda gerçekleþtirildi. Aydýnlýk Gazetesi ve Ulusal Kanal Çorum Temsilciliði'nce organize edilen dayanýþma yemeðine Ulusal Kanal Program Yapýmcýsý Teoman Alili, tiyatro oyuncusu Leyla Okay, Aydýnlýk Gazetesi Avrupa Temsilcisi Ali Mercan, Halkýn Sanatçýlar Birliði Baþkaný Fezvi Kurtuluþ ile Çorum'dan davetliler katýldý.

Ulusal Kanal ve Aydýnlýk Gazetesi Dayanýþma Gecesi önceki akþam Alis Düðün Salonu'nda gerçekleþtirildi.

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44


4

PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Yuvakur'dan ücretsiz gayrýmenkul analizi Y

uvakur Gayrýmenkul Firmasý, Çorum'da gayrýmenkul ve inþaat sektörünü deðerlendirdi. Yuvakur Gayrimenkul sahipleri Ömer Avþar ile Selim Atýcý, Karakeçili Sokak'ta bulunan ofislerinde düzenledikleri toplantýda, Çorum da gayrimenkul sektörüne farklý bir vizyon kazandýrmak için bir dizi yeniliklerle hizmette olduklarýný söyledi. Ömer Avþar ile Selim Atýcý, konut, tarla ve bað konumundaki alanlarýn isabetli ve mülkün tam deðerinde satýcýya ulaþmasý için, doðru fiyat analizleri yaparak, düþük veya fahiþ bedelleri ortadan kaldýrarak, ücretsiz deðer tespit araþtýrmasý yaptýklarýný belirterek, þöyle konuþtular; "Bilindiði gibi Ço-

rum'da gayrimenkul ve inþaat sektörü sürekli yükselerek devam etmektedir. Bu sektörün bütün lokomotiflerinin ayakta kalmasý için hem satýcý hem de yüklenici firma veya þahýslarýn üstüne düþen fedakârlýklarý yapmalarý gerekiyor. Çorum'da daire ve arsa satýþlarý diðer yýllara oranla düþüþ göstermektedir. Müteahhitler artan inþaat maliyetlerinin yaný sýra birde arsa payýnda ciddi bir artýþla karþý karþýya kalýnca iþin içinden çýkamaz bir hale gelmiþlerdir. Arsa sahiplerinin kat karþýlýðý verdikleri yerlerin yüksek oranlara deðil, güvenilir müteahhit ve güzel iþçiliðe önem vermeleri gerekmektedir. Bizlerde gayrimenkul sektörü olarak in-

sanlarýn bilinçli bir þekilde alým-satým yapmalarý, mülklerin gerçek bedellerinin ücretsiz bir þekilde analizini yaparak insanlarý olumlu yönde bilgilendiriyoruz. Alým satýmda fahiþ ve düþük bedellerle kat karþýlýðý verilen arsalarýn, daha sonra geri dönüþümünde Çorum ekonomisine ve insanlara zararý büyüktür. Hiç kimsenin maðdur olmadan kat karþýlýðý verilen arsalarýn en uygun, en güzel þekilde tam bedelinde verilmesi ya da satýlmasý için böyle bir hizmet vermeyi düþündük. Vereceðimiz hizmetin geri dönüþümünün güzel olacaðýný tahmin ediyoruz. Çünkü yapacaðýmýz fiyat tespiti hem alýcý hem satýcýnýn kârýna olacak bir belirleme olacaktýr."

Yuvakur Gayrimenkul sahipleri Ömer Avþar ile Selim Atýcý, gayrýmenkul sektörünün durumunu deðerlendirdi.

Lojman arsasýný inceledi V

Firma ücretsiz gayrýmenkul analizi yapacak.

Analizlerin hem alýcý hem satýcýnýn kârýna olacak bir belirleme olacaðý belirtildi.

Hitit Söyleþisi bugün 2

010 yýlýnda baþlayýp 2011 ve 2012 yýllarýnda devam eden ‘Hitit Söyleþileri’ adlý kültürel etkinlik, 2012-2013 sezonunda da panellerle sürecek. Çorum Valiliði ve Hitit Üniversitesi Rektörlüðü'nün desteði ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce organize edilen, ilki 29 Kasým 2012 tarihinde gerçekleþtirilen ‘Hitit Söyleþi Günleri’nin bu ayki konusu ‘Eski Kültürler ve Günümüzdeki Etkileri’ olacak. Etkinlik, bugün saat 14:00’de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Moderatörlüðünü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Elemaný Prof. Dr. Ahmet Ünal’ýn yapacaðý panelin konuþmacýlarý ise Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz, Yrd. Doç. Dr. Hatice Kübra Ensert ve Araþtýrma Görevlisi Dr. Hamza Ekmen olacak.

Kýzýlay’da kongre ve açýlýþlar

T

ürkiye Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkanlýðý’nýn Olaðan Genel Kurulu, Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar ve Genel Merkez yöneticilerinin katýlýmý ile bugün saat 10:30’da Turgut Özal konferans salonunda yapýlacak. Toplantý sonunda saat 13:00’te Kýzýlay Kan Merkezi’nin resmi açýlýþý yapýlacak. 13:30’da ihtiyaç sahibi insanlar için yeniden düzenlenen Kýzýlay Giyimevi açýlacak. Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, Genel Kurul’a ve açýlýþ törenlerine tüm Çorum halkýný davet etti.

ali Sabri Baþköy, Oðuzlar’da incelemelerde bulundu. Ýlçe ziyaret ve incelemelerini sürdüren Vali Sabri Baþköy, bu kapsamda Oðuzlar’da inceleme ve denetimlerde bulunarak, Kaymakam H.Ýbrahim Çelik'i makamýnda ziyaret etti, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Vali Baþköy, yapýlmasý planlanan Oðuzlar Kaymakamlýk Lojmaný arsasýný Ýnceledi Vali Sabri Baþköy, Oðuzlar’a yapýlmasý planlanan, Oðuzlar Kaymakamlýk Lojmanýna yönelik belirlenen arsalarý yerinde inceleyerek, Ýlçe Kaymakamý H.Ýbrahim Çelik ve Belediye Baþkaný Ali Uyanýk'tan alternatifler ve yaþanan sýkýntýlar hakkýnda bilgi aldý.

Vali Sabri Baþköy, Oðuzlar’da incelemelerde bulundu.

Vali Baþköy, Oðuzlar’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Mahkûmlar yapýyor, görevliler satýyor

Ç

orum L Tipi Kapalý Cezaevi'ndeki mahkumlarýn yaptýðý el emeði ürünler, çeþitli kurumlarda satýlýyor. Cezaevi Savcýsý Murat Ýncel, mahkumlarýn hem meslek edindiklerini hem de kazanç saðlayýp ailelerine yardýmda bulunduðunu söyledi. Çorum'da yaklaþýk 1300 tutuklu ve hükümlünün bulunduðu L Tipi Kapalý Cezaevi'nde kadýn ve erkek mahkumlarýn yaptýðý el emeði ürünler büyük ilgi görüyor. Yapýlan ürünler, adliye binasý baþta olmak üzere bazý devlet kurumlarýnda görevliler tarafýndan satýlýyor. 5 ila 2500 lira arasýnda deðiþen fiyatlarla satýlan el emeði ürünler arasýnda Hazreti Ali'nin kýlýcýnýn yer aldýðý pano ise

dikkat çekiyor. Cezaevi savcýsý Murat Ýncel, mahkumlarýn cezaevlerinde hem meslek sahibi olduðunu hem de para kazandýðýný ifade etti. Ýncel, "Tabure, küçük sandalye, boncuk tespih, gemi, örme kedi, kýlýç pano, lif, bayan þal, tespih, kuþlu maþallah, bere, cüzdan

ve daha bir çok ürünün mahkumlar tarafýndan yapýlýyor. Bu ürünler belli bazý satýþ noktalarýnda bizim görevlilerimiz tarafýndan satýlýyor. Mahkumlar yaptýklarý tüm bu ürünlerin malzemelerini kendi paralarýyla alýrlar ve belirlenen fiyat doðrultusunda satýþý yapýlýr. Mahkumun satýþý yapýlan

ürünlerden kazandýðý paraya dokunulmaz ve herhangi bir talepte bulunulmaz. Kýsacasý yeteneklerini sergiler ve kazanç kapýlarýný kendileri açmýþ olur. Bunun yaný sýra yine cezaevinde ekmek fýrýnýndan demir ve mobilya atölyesine kadar meslek öðrenen mahkumlarýmýz da mevcuttur" dedi. (DHA)

Çorum L Tipi Kapalý Cezaevi'ndeki mahkumlar meslek ediniyor.

Hayrettin Karaman

Mali'den haberler Bugünkü haberlerden Fransýzlarýn müdahalesinin isyaný bitirmek için yeterli olmadýðýný, iki tarafýn kayýplar verdiðini öðrendik. Haberler öyle veriliyor ki, sanki isyancýlar haksýz, zalim, yanlýþ yolda, bunlara karþý mevcut askeri rejim ve Fransýz müdahalesi haklý. Hani uzun yýllar Amerikan filmlerinde senaryolar öyle yazýlmýþtý ki, seyredenler hep Kýzýlderilileri haksýz bulur, zalim ve gasýp beyazlarý tutarlardý; bu sihirbazlýk tekrarlanýyor. Ben de toparladýðým bazý farklý haberleri aktaracaðým: Mali'de geçen yýl Ocak ayýnda ülkenin kuzeyinde baþlayan isyan, Mart ayýndaki askeri darbenin neden olduðu otorite boþluðuyla büyümüþ, ülkenin yarýdan fazlasý isyancýlarýn kontrolüne girmiþti. Ülkenin kuzeyini denetimi altýnda bulunduran gruplarýn baþkent Bamako'ya ilerlemesi üzerine Fransa, Mali hükümetinin talebiyle 12 Ocak'ta müdahaleyi baþlatmýþtý. Mali'nin kuzeyinde hâkimiyet kuran en büyük 3 silahlý grup Ensaruddin, Tevhid ve Cihad Hareketi, Maðrib El Kaidesi, ülkede dini inançlara dayalý bir yönetim kurulmasýný istiyor. Afrika ülkeleri için demokrasi modeli olarak gösterilen Mali'de devlet baþkanýnýn terör ile baþ edemediðini savunan askerler yönetime el koydu. Orta rütbeli subaylarýn gerçekleþtirdiði darbede 'demokrasinin askeri' olarak anýlan Devlet Baþkaný Amadou Toumani Toure baþkanlýk sarayýndan kaçmak zorunda kaldý. Eski bir asker olan Toure, 1992 yýlýnda bir cuntayý devirmiþ ve yönetimi sivillere devretmiþti. Toure 2002'de devlet baþkaný seçilmiþ, ülkenin daha önce görmediði reformlara imza atarak Mali'yi Afrika'nýn en istikrarlý demokrasisi haline getirmiþti. Ýki kere üst üste baþkan seçilen Toure, bir ay sonra yapýlacak seçimler ile görevini býrakacaktý. Ensaruddin Sözcüsü Sanda Veled, yaptýðý açýklamada, ''Savaþ bizi, Batý Afrika'daki Tevhid ve Cihad örgütünün yaný sýra diðer Ýslami hareketlerle de yakýnlaþtýracak. Düþmanýmýz bir. Mali'nin kuzeyi iþgalcilere mezar olacak. Biz ölüme hazýrýz, Fransýzlar ise sadece yaþamayý ve masum insanlarý öldürmeyi bilirler'' dedi. Veled, yerel basýn kuruluþlarýndan birinde yayýnlanan açýklamasýnda, ''Askeri açýdan güçlüyüz, ama bizi güçlü kýlan sadece silahlarýmýz deðil imanýmýzla savaþýyor oluþumuz'' ifadesini kullandý. Ensaruddin hareketinin yanýnda savaþmaya hazýr olduklarýný belirten El-Kaide ile baðlantýlý olduðu belirtilen ''Sahra Emirliði'' adlý hareketin Sözcüsü Abdullah eþ-Þankýti de saldýrýya devam etmeleri durumunda Mali'yi Fransýzlar için cehenneme çevirme tehdidinde bulundu. Fransa ordusunun müdahalesi eþliðinde direniþçilere karþý ilerlemeye geçen Mali ordusunun ele geçirdiði yerlerde yargýsýz infazlar yaptýðý bildirildi. Uluslararasý Ýnsan Ýzleme Örgütü, Severe kasabasýnda en az 11 kiþinin infaz edildiðini açýkladý. Kasabanýn hastanesi yakýnýndaki bir askeri kampta gerçekleþen infazlara yerel halkýn da tanýklýk ettiði belirtildi. Ayný bölgede 20 kadar kiþinin de öldürüldüðü ve cesetlerin kuyulara atýldýðýna yönelik raporlarýn da var olduðu açýklandý. Uluslararasý Ýnsan Ýzleme Örgütü ayrýca, kasabada tecavüz olaylarýnýn yaþandýðýna dair görgü tanýklarý olduðunu bildirdi. Mali Ýnsan Haklarý Derneði Baþkaný Mariko da derneðin ordunun kontrolü ele geçirdiði yerlerde bazý kiþilerin yasadýþý infaz edildiðini belgelediðini, olayýn aydýnlatýlmasý için araþtýrma yapacaðýný ve yakýnda olayýn sorumlularý hakkýnda rapor yayýmlayacaðýný açýkladý. Perþembe günü yazýmda Ensaruddin komutaný ile yapýlmýþ bir röportajý aktaracaðým.

Hafta sýcak baþlayacak T

ürkiye genelinin yaðýþlý geçmesi beklenirken, hava sýcaklýðýnýn iç kesimlerde 2 ila 4 derece artmasý, Doðu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doðu Anadolu'da ise yaðýþlarýn karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasý bekleniyor. Çorum’da ise yeni hafta bir kaç derece artýþla baþlayacak. Hafta içinde sýcaklýðýn 14 dereceyi bulmasý bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan son meteorolojik deðerlendirmelere göre; Sinop ve Samsun dýþýnda ülke genelinin yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn yaðmur ve saðanak, Ýç Anadolu'nun kuzeydoðusu, Doðu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doðu Anadolu'da karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasý bekleniyor. Hava sýcaklýðýnýn iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacaðý, diðer yerlerde önemli bir deðiþikliðin olmayacaðý tahmin ediliyor. Orta ve Doðu Karadenizde hava çok bulutlu, Samsun dýþýnda bölge genelinin yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn; genellikle yaðmur, Gümüþhane ve Bayburt ile bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasý bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doðu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayý bekleniyor.


PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

5

SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým’dan yýllýk beyan uyarýsý;

Yýllýk beyanda son gün S

erbest Muhasebeci Mali Müþaðu meslek odalarý veya 3568 sayýlý virler Odasý (SMMMO) Baþkaný Kanun uyarýnca yetki almýþ olup baMuzaffer Yýldýrým, yaptýðý basýn ðýmsýz çalýþan Serbest Muhasebeci, açýklamasýnda, basit usül vergi müSerbest Muhasebeci Mali Müþavir ve kelleflerinin beyan süresinin bugün Yeminli Mali Müþavirler aracýlýðý ile sona ereceðini duyurdu. elektronik ortamda gönderebilirler. Beyan Edilecek Gelir Üzerinden Gerçek ve basit usül tarifi ile Yapýlacak Ýndirimler baþladýðý basýn açýklamasýnda, konunun teknik detaylarý ve uygulamalarý Ticari kazancý basit usulde verhakkýnda da geniþ bir bilgi veren Yýlgilendirilen mükellefler, yýllýk beyandýrým, dikkat edilmesi gereken huname ile bildirilecek gelirlerine iliþsuslarla ilgili þu uyarýlarý paylaþtý; kin olarak Gelir Vergisi Kanununun “Gelir Vergisine tabi olan ticaret ve 89 uncu maddesinde belirtilen husussanat erbabýnýn kazancý, iþletme bülarý (þahýs sigorta primleri ve bireysel yüklüðüne göre, basit usul ve gerçek emeklilik katký paylarý, eðitim ve usul olmak üzere iki usulden birine Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým saðlýk harcamalarý, baðýþ ve yardýmtabi olarak tespit edilmektedir. Basit lar, sakatlýk indirimi Usulde kazançlarýn hesap edilmesi ve beyanýnda yýllýk hâsýlat, vb.) indirim konusu yapabileceklerdir. Söz konusu indiiþ hacmi ve yýllýk kira ödemeleri itibariyle Gelir Vergisi Karimlerin yapýlabilmesi için, yýllýk beyanname ile bildirilecek nunu'ndaki hadlerini aþmayan, faaliyeti daha ziyade kiþisel bir gelirin bulunmasý ve yapýlacak indirimlerin ilgili mevzuatemeðe dayananlarýn tabi olduðu mükellefiyeti ifade etmekteta belirtilen þartlarý taþýmasý gerekmektedir. dir.

Basit Usulde Ticari Kazancýn Tespiti

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasýlat ile giderler ve satýlan mallarýn alýþ bedelleri arasýndaki müspet farktýr. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alýnmasý ve verilmesi mecburi olan alýþ ve giderler ve hasýlatlara iliþkin belgelerde yazýlý tutarlara göre hesaplanacaktýr. Kazancýn bu þekilde tespiti sýrasýnda emtia ticareti ile uðraþanlarca; Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun deðeri hasýlata, hesap dönemi baþýndaki emtia mevcudunun deðeri giderlere ilave edilecektir. Ancak, kullanýlan sabit kýymetler gider yazýlmayacak ve üzerlerinden amortisman hesaplanmayacaktýr. Kazancý basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadýr. Basit usulde vergilendirilen mükellefler, kazancýn tespiti ve Vergi Usul Kanununun defter tutma hükümleri hariç; bildirme, vesikalar, muhafaza, ibraz, diðer ödevler, ceza hükümleri ile bu Kanun ve diðer kanunlarda yer alan ikinci sýnýf tüccarlar hakkýndaki hükümlere tabidirler.

Basit Usulde Ticari Kazancýn Beyaný

Basit Usule Tabi Mükellefler için Yýllýk Gelir Vergisi Beyannamesi Verilme Zamaný ve Yeri Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olmasý halinde, 2012 yýlý kazançlarýna iliþkin yýllýk beyanname 2013 yýlý ÞUBAT ayýnýn baþýndan yirmibeþinci günü akþamýna kadar verilecektir. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanýnda beyana tabi baþka bir gelir unsurunun bulunmasý halinde, 2012 yýlý kazançlarýna iliþkin yýllýk beyanname 2013 yýlý MART ayýnýn baþýndan yirmibeþinci günü akþamýna kadar verilecektir. Beyanname, kayýtlý bulunulan vergi dairesine verilecektir. Beyanname elden verilebileceði gibi posta ile de gönderilebilecektir. Beyanname taahhütlü olarak posta ile gönderildiðinde, postaya veriliþ tarihi beyannamenin verildiði tarih olarak kabul edilecektir. Beyanname normal (adi) posta ile veya özel daðýtým þirketleri aracýlýðýyla gönderilirse, vergi dairesine ulaþtýðý tarih beyannamenin verildiði tarih olarak kabul edilecektir. Mükellefler beyannamelerini, elektronik beyanname gönderme aracýlýk yetkisi almýþ olan, basit usul mükelleflerinin baðlý oldu-

Verginin Ne Zaman Ödeneceði

01-25 Þubat 2013 tarihleri arasýnda verilecek yýllýk beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin birinci taksiti 28 Þubat 2013 tarihine kadar, ikinci taksiti ise, 30 Haziran 2013 tarihine (30 Haziran Pazar günü resmi tatil olmasý nedeniyle 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü) kadar ödenmesi gerekmektedir. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanýnda beyana tabi baþka bir gelir unsurunun bulunmasý halinde Mart ayý içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarýnda olmak üzere, iki eþit taksitte ödenecektir.

Vergi Levhalarýnýn Alýnmasý ve Bulundurulmasý

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerce, her yýl Mayýs ayýnýn son gününe kadar vergi tarhýna esas olan kazanç tutarlarý ile bunlara isabet eden vergi miktarlarýný gösteren levhayý almak ve yetkililerce istenildiðinde de ibraz etmek üzere bulundurmak zorundadýrlar.

Basit Usulde Katma Deðer Vergisi Uygulamasý

Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma deðer vergisinden istisna tutulmuþ olup, bu mükelleflerin KDV beyannamesi vermesine gerek bulunmamaktadýr.

Geçmiþ Yýl Zararlarý

Gelirin toplanmasýnda gelir unsurlarýndan bazýlarýndan doðan zararlar (Gelir Vergisi Kanununun 80 inci maddesinde yazýlý diðer kazanç ve iratlardan doðanlar hariç) diðer kaynaklarýn kazanç ve iratlarýna mahsup edilir.

Basit Usulde Vergi Tevkifatý ve Geçici Vergi

Gelir Vergisi Kanununun 94 uncu maddesinde, yaptýklarý ödemelerden vergi tevkif edecekler arasýnda basit usulde vergilendirilen mükellefler sayýlmamýþtýr. Bu nedenle, bu mükellefler yaptýklarý ödemeler üzerinden gelir vergisi Tevkifatý yapmayacaklar ve muhtasar beyanname vermeyeceklerdir. Diðer taraftan basit usulde vergilendirilen mükellefler geçici vergi ödemeyeceðinden buna iliþkin beyanname de vermeyecekler ve bildirimde bulunmayacaklardýr.”

Bal Üreticiler Birliði’nde nöbet deðiþimi Çorum Bal Üreticileri Birliði, önceki gün gerçekleþtirdikleri genel kurulla, yeni yönetimlerini oluþturdu. Erdal Odabaþ’ýn baþkan olarak seçildiði genel kurul, Ýl Gýda Tarým ve Hayvanclýk Müdürlüðü toplantý salonunda yapýldý. Genel kurul gündem maddelirinin oylanarak kabul edildiði genel kurulda, tek liste ile seçime gidildi. Yeni yönetim kurulu Erdal Odabaþ, Mehmet Kahraman, Mehmet Ökmen, Duran Yaprak ve Sami Koçak’tan oluþtu. Seçimin ardýndan yönetim kurulu adýna bir teþekkür

konuþmasý yapan Erdal Odabaþ, kendilerine gösterilen teveccüh ve güvene layýk olmak için var güçleriyle çalýþacaklarýný, sahte bal üretimi ile mücadelerinin birinci gündem maddesi olduðunu belirterek, üyelerin ballarýnýn pazarlanmasý noktasýnda ciddi projelerinin olduðunu, Çorum halkýna þaibesiz bal sunarak asli misyonlarýna hizmet edeceklerini ifade etti. Birlik üyelerine sözleþmeli bal ürettireceklerini, üretilen ballarýn analizlerden geçirileceðini ardýndan da birlik satýþ maðazasýnda satýþa sunulacaðýný sözlerine ekleyen Erdal Odabaþ,birliðe üye olan hiçbir üreticinin bal pazarlama sýkýntýsýnýn olmayacaðýný, her üyenin balýna sahip çýkarak, layýk olduðu deðerle müþterisine ulaþtýracaklarýný belirtti. Ayrýca bir çok sürpriz projelerinin olduðunu sýrasý geldiðinde bunlarýn tek tek açýklanarak uygulamaya konulacaðýný belirten Odabaþ, kuruluþ sürecini tamamladýklarýný, hizmet üretme sütrecinde olduklarýný, dört yýl sonra Çorum’dan dünyaya bal ihracýný konuþabilecek seviye gelebileceklerini belirtti. Ýyi dilek ve temennilerlerle kongrenin sona ermesinin ardýndan kongre üyelerine kongre salonunda öðle Genel kurul gündem maddeleri oylanarak kabul edildi. yemeði ikram edildi.

Çorum Bal Üreticileri Birliði, önceki gün gerçekleþtirdikleri genel kurulla, yeni yönetimlerini oluþturdu.

Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz, Çorum’u ziyaret etti.

‘Provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalýyýz’ Ü

lkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz, Çorum’u ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Ülkü Ocaklarý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz'u Çorum Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mesut Çelik ve yönetimi karþýladý. Olcay Kýlavuz, istiþarede bulunarak yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alarak baþarýlar diledi. Gündemi deðerlendiren Kýlavuz, Türkiye’nin içinde bulunduðu durumu göz önüne aldýklarýnda ocak mensuplarðýna büyük sorumluluk düþtüðünü belirterek, yapýlan

Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Genel Baþkaný Olcay Kýlavuz, M.H.P Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý parti binasýnda ziyaret etti.

bütün çalýþmalarda bilginin temel alýnmasý gerektiðini vurguladý. Genç bireylerin yetiþmesi anlamýnda özellikle ortaöðretim teþkilatlarýnýn önemli olduðunu belirten Kýlavuz, “ülkücü

kardeþlerimizin aslî vazifesi eðitimlerini baþarýlý þekilde tamamlamak, 2023 lider ülke Türkiye misyonuna uygun þekilde yetiþmek ve her ülkücünün kendi eðitim sahasýnda baþarýlý olmasýdýr. Provokatif eylemlere karþý uyanýk olmalýyýz.

Hiçbir ülkücü dýþ odaklý bu oyunlara kanmamalý.” dedi. Daha sonra M.H.P Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý parti binasýnda ziyaret eden Olcay Kýlavu, yurt gezisini devam ettirmek üzere Tokat’a hareket etti.


6

PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Türk kelimesinden rahatsýz olanlar var’ T

ürk Eðitim Sen istiþare toplantýsýnda konuþan Türki70tl tl öðretmen 40 lira almýþtýr. Tüm uyarýlarýmýza raðye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube men 60 bin öðretmen 4+4+4 saplantý ve saçmalýðý sonuBaþkaný Mahmut Alparslan, Türkiye Kamu Sen olarak cu norm fazlasý olmuþtur. ilkelerinin öncelikle vatan olduðunu, bu düsturdan asla Devletin kadrolarý yandaþlara bir gecede çýkan taviz vermediklerini, ülkenin bölünmez bütünlüðünü, yönetmeliklerle peþkeþ çekilmiþ M.E.B. kadrolarý yandevletin bayraðýný, milletin deðerlerini her þeyin önünde daþlara daðýtýlmýþtýr. 50 Yýldýr Milli Eðitimde bu kadtuttuklarýný söyledi. royla yürüyen iþler yürümez olmuþ sayý ve koltuk az Demokrasi adýna deðerlerine, siyaset adýna onurlagelmiþ olacak ki ilimizde de bir gecede 9 tane yeni Eðirýndan taviz vermediklerini vurgulayan Alparslan, emektim Bir Sen'li nur topu gibi yeni þube müdürlerimiz ollerinin sömürülmesine her zaman karþý durduklarýný ifamuþtur. Vekalet asaletin yerine geçmiþ vekalette aranan de etti. þart liyakat deðil, A.K.P.'ye sadakat Eðitim Bir Sen'e mensubiyet haline gelmiþ. Alparslan, söyle dedi; " Türkiye Kamu Sen olarak "haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz þeytandýr" hadisi þerifiDeðerli ilçe temsilcilerimiz vataný kul Ali'nin baðý, ni kendimize þiar edindik. Hiçbir gücün yanýnda durup, yaðma Hasan'ýn böreði sananlar unutmasýnlar ki bu yaMahmut Alparslan hiçbir zümreye boyun eðmedik. Her zaman Türk Kamu pýlan haksýzlýklarýn, hukuksuzluklarýn bedeli burunlaçalýþanlarýnýn sesi ve hak mücadelesinin öncüsü olduk. rýndan fitil, fitil gelecektir. Kul hakký diye iktidara gelenler maalesef kul hakkýný masalarýna meze yapmýþtýr. Bu mücadelede gücümüzü yalnýzca haktan ve kamu çalýþanlarýndan aldýk. Hormonlu sendikalar gibi on yýlda % 1400 büyümedik Türkiye Kamu Sen olarak bir taraftan kamu çalýþanlarý üzerinama Allaha Þükür siyasi iktidarýn tüm baskýlarýna, bazý bürokratlarýn de oynanan oyunlarý bozmaya diðer yandan da ülkemizin çok ulustüm ikiyüzlülüðü, adam kayýrmacýlýðý ve tehditlerine raðmen küçüllu, çok kimlikli, bölünmüþ bir yapý haline getirilmesine asla izin vermedik aksine her yýl büyüdük. Makamlarýný siyasetin ve malum senmeyeceðiz. Son dönemde Türküm demenin horlandýðý Türk Millidikalarýn kucaðýna oturarak koruyacaðýný sanýp kanunlardan deðil siyetçisi olmanýn aþaðýlandýðý, Türk Silahlý Kuvvetlerinin hýrpalandýyasetten, alanlardan, haktan yana deðil liyakat deðil sadakata pirim ðý, hainlerin ve P.K.K'nýn, bebek katillerinin alkýþlandýðý bir dönem verenlerden olmadýk. Ayakta durmak için mevcut iktidarýn gücünü yaþýyoruz. kendi gücü gibi gösterip kimseye makam, mevki ve unvan pazarlaNe hikmetse Diyarbakýr Belediye Baþkanýnýn "meþenin dallarý madýk. Devletin makamlarýný partililerimizin yakýnlarýna, aile fertlenerenize batýyor" sözünden rahatsýz olmayanlara þimdi biz soruyoruz rimize peþkeþ çekmedik. Siyasi partilerin propaganda aracý olmadýk. Türk kelimesi, Türk bayraðý, Türk vatandaþý, milli devlet, milliyetNe Baþbakanýn talimatýyla evet eylemlerine ne de 10 yýldýr "baþörtüçilik sizin nerenize batýyor. Ýstiklal Marþý nerenizi acýtýyor. sü zulmüne" seyirci kalanlara, sonrada bunu istismar etmek için imTürkiye Kamu Sen bir yandan kamu çalýþanlarýnýn haklarýný koza kampanyasý düzenleyenlere alkýþ tutmadýk. rurken bir yandan da milletimize yönelik oynanan oyunu bozmaya Bu gün kamu çalýþanlarýnýn yalnýzca ekonomik haklarý deðil devam edecektir." onuru, þerefi ve iþ güvencesi de elinden alýnmaya çalýþýlmaktadýr. Bir gecede 15 dakika da kendilerine % 60 zam yapanlar emekliye, dul ve yetime, kamu çalýþanlarýna % 4 zam verdik diye neredeyse çýkýp oynayacaklardýr. Birde tüm olumsuzluklarý ve bütçe açýklarýnýn faturasýný kamu çalýþanlarýna kesecekler. siyasi iktidar kamu çalýþanlarýna düþman memura karþý hasmane tavrýný sürdürdüðü sürece bu mücadele asla bitmeyecektir. Bu hükümet döneminde ilk defa öðretmen çocuklarýnýn burslarý kesilmiþ, çalýþanlarýn mesailerine son verilmiþ ek ödeme aldatmasý ile Milletvekillerini ve kendi memurunu kollamýþ, bize % 4 verirken kendi þoförüne, sekreterine % 50 zam yapmýþtýr. Bu siyasi iktidar döneminde ilk defa yapýlan sýnavlarda görevlendirilen öðretmen sýnavda görev alan personelden, polisten daha az ücret verilmiþtir. Polis Türk Eðitim Sen istiþare toplantýsýnda gündeme iliþkin deðerlendirme yapýldý.

Rektör’den davet H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin AlAraþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) yakýn bir zamanda faalikan, üniversite dýþýndaki Çorumlu Akademisyenleyete geçecek olup, gerek çok disiplinli araþtýrma faaliyetri 7. kuruluþ yýldönümü etkinliðine davet etti. Rektör, lerinin yürütülmesine gerekse üniversite-sanayi iþbirliði davet mektubunda þunlarý kaydetti; kapsamýnda sanayicimizin gereksinim duyduðu tüm test ve analizlerin yapýlabilmesine imkân saðlayacaktýr. Mer“Sayýn meslektaþým, deðerli hemþehrim, kezimizin yapým ihalesi baþlatýlmýþ olup, izleyen günlerde Hitit Üniversitesi'ne Rektör olarak atandýðým güninþaat çalýþmalarýna baþlanacaktýr. Laboratuvarýn akrediden bu güne kadar geçen 2 yýla yakýn süre içerisinde, tasyonu ile ilgili çalýþmalar da hýzla devam etmektedir. üniversitemizde -sizlerin de fark ettiðini ümit ettiðimDiðer yandan 8 Mart 2012 tarihinde Bakanlar Kurupek çoðu ilk olmak üzere, önemli çalýþmalar gerçekleþlu kararý ile Teknokent'imizin kuruluþu gerçekleþmiþtir. tirmiþ bulunmaktayýz. Mevcut eðitim programlarýmýza Çorum OSB'de inþaa edilecek Teknokent'imize Kalkýnma verilen her türlü desteðe ek olarak, istihdam odaklý, meAjansýndan ülkemizde bir ilk olarak alýnan proje kapsazuniyet sonrasý iþ bulma sýkýntýsýnýn yaþanmayacaðý ve mýnda 4.500.000 TL hibe alýnmýþ olup, kýsa bir süre içeriözellikle ülkemizin ve dünyanýn önümüzdeki yýllarda sinde inþaat çalýþmalarýna baþlanacaktýr. Teknokentimiz, ihtiyaç duyacaðý bölüm/programlarýn açýlmasýyla birlikte üniversitemiz oldukça dikkat çekmeye baþlamýþ olup, Prof. Dr. Reha Metin Alkan ilimizde üniversite-sanayi iþbirliðini daha da güçlendirerek, AR-GE faaliyetlerine büyük bir hýz kazandýracaktýr. bu yaklaþýmlarýn sonucunda 2011 yýlýnda, 8.400 olan öðrenci sayýmýz 11.000'e ulaþmýþtýr. Birçok üniversitemizde kontenjan 8 Mart 1976 yýlýnda Meslek Yüksekokulu ile yükseköðretim hakonusunda bazý zorluklar yaþanýrken, üniversitemizde bu yýl (ülkeyatýna baþlamýþ olan üniversitemizin, geçen bu denli uzun bir sürede mizde genel olarak kontenjan sorunu yaþanan biyoloji ve matematik çözülememiþ yerleþkesi konusunda ciddi adýmlar atýlmýþtýr. Baþlanbölümlerimiz hariç) doluluk oranýmýz % 98,9 olmuþtur. Pek çoðu isgýçta yaklaþýk 80.000 m2'lik alana sahip yeni Rektörlük binamýz ile tihdam odaklý ve güncel ön lisans, lisans ve lisansüstü bölüm/program Mühendislik Fakültesinin yer aldýðý Kuzey Yerleþkesi, bugün itibariysayýmýz 113'e, Araþtýrma ve Uygulama Merkezlerimizin sayýsý 5'e le 450.000 m2'ye ulaþmýþtýr. Bu bölgedeki master plan çalýþmalarý taulaþmýþ olmakla birlikte, sürekli yenilerinin eklenmesine çalýþýlmaktamamlanmak üzere olup, bu yýlýn ikinci yarýsýnda ilimizin farklý yerledýr. Kýsa bir süre önce YÖK'ten açýlmasýna onay çýkan Ýletiþim Fakülrinde eðitim faaliyetlerini sürdüren birimlerimize bina yapýmýna baþtesi ile Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi için Bakanlýklanacaktýr. Güney Kampüsümüzde ise hukuki süreçler devam etmektan onay beklenmektedir. Yeni kurulacak olan fakülte, enstitü, yüksetedir. Sayýn Baþbakanýmýzdan alýnan destek sonucunda ek olarak Kýþkokul ve araþtýrma merkezleri ile üniversitemiz ilerleyen zamanlarda lanýn da üniversitemize tahsisi için yoðun bir çalýþma yapýlmaktadýr. öðrencilerine sunacaðý eðitim imkânlarýný çeþitlendirmeye ve geliþtirTürkiye ve dünyadaki üniversiteler arasýnda seçkin bir yer edinmeye devam edecektir. meyi hedefleyen ve yakýn dönemde kurulmuþ olmasýna raðmen büyük Eðitimde kalitenin artýrýlmasý amacýyla akreditasyon çalýþmalarýatýlýmlar kaydeden üniversitemiz 2011 yýlýnda "Webometrics Dünya na hýz verilmiþ olup, Mühendislik Fakültemizde ön hazýrlýklarýný taÜniversiteler Sýralamasý"nda tüm dünyadaki yaklaþýk 21 bin üniversimamlayan Makine Mühendisliði ve Kimya Mühendisliði bölümlerite arasýnda 6952. sýrada yer alýrken, son bir yýlda gerçekleþtirdiðimiz miz Mühendislik Eðitim Programlarý Deðerlendirme ve Akreditasyon bilimsel çalýþmalarýn sonucunda 989 basamak yükselerek 2012 yýlýnDerneði'ne (MÜDEK) baþvuruda bulunmuþlardýr. Kalite güvence ile da 5963. sýraya yerleþmiþtir. ilgili benzer çalýþmalar Fen Edebiyat Fakültemizde de baþlamýþtýr. Üniversitemizde gerçekleþen tüm bu geliþmeler, hiç þüphesiz geÜniversitemizin dünyanýn farklý birçok ülkesinde yer alan 20'yi ce-gündüz demeden büyük bir heyecan ve inançla çalýþan 500'e yakýn aþkýn üniversite ile imzalamýþ olduðu eðitim ve araþtýrma iþbirliði proakademik ve 300'ü aþkýn idari personelden oluþan ekibimiz ve sevgili tokolleri kapsamýnda, ortak projeler yürütülebilmekte ve araþtýrmalar öðrencilerimiz baþta olmak üzere, bizlere kalpten inanan ve her zayapýlabilmektedir. Ayrýca ülkemizdeki 63 üniversite ile Farabi deðiþim man, her vesile ile destek olan ilimizin tüm paydaþlarýnýn ortak bir siprogramý çerçevesinde protokol anlaþmasý, 18 Avrupa Üniversitesi ile nerjisi sonucunda elde edilmiþtir. Göreve baþladýðýmýz günden bugüde Erasmus programý çerçevesinde öðrenim görme ve öðretim üyesi ne kadar üniversitemizin ulusal ve uluslararasý saygýnlýða sahip, bilimhareketliliði kapsamýnda anlaþmalar yapýlmýþ olup, olabildiðince söz sel olarak dünya standartlarýný yakalamýþ, bulunduðu ile ve bölgeye, konusu programlar kapsamýnda deðiþimler gerçekleþtirilmektedir. Ýkitopluma her anlamda katký saðlayan, üniversite-sanayi iþbirliðini geli iþbirliði protokolü imzaladýðýmýz üniversiteler ile Erasmus ve Faraliþtirmiþ, Çorum ile her yönden bütünleþmiþ bir üniversite olarak, orbi anlaþmalarýmýzýn bulunduðu üniversiteler arasýna her geçen gün yetaya koyduðumuz somut, ulaþýlabilir büyük hedefler doðrultusunda nilerini hýzla eklemekte olan üniversitemiz, "Dünya Üniversitesi" olemin ve saðlam adýmlarla hýzla ilerlemekteyiz. ma yolunda emin adýmlarla ilerlemektedir. Bu vesile ile 16 Mart 2013 tarihinde gerçekleþtireceðimiz üniverÖðretim elemanlarýmýza verdiðimiz destekler sonucunda, bildisitemizin 7. kuruluþ yýldönümü etkinliðimizi onurlandýrmanýz dileðiyri/teblið sunmak kaydýyla isteyen her öðretim üyemize bilimsel etkinle, en içten sevgi ve selamlarýmý sunarým.” liklere katýlýmlarý için ciddi miktarlarda destek verilmektedir. 3 ila 6 ay arasýnda süren yurtdýþý destekleri konusunda da öðretim üyelerimize YÖK'ün maddi desteðine ek olarak üniversitemiz kaynaklarýndan da destekler verilerek, uluslararasý arenada çalýþmalar yapmalarý teþvik edilmektedir. itit Üniversitesi Yürütülen yoðun çalýþmalar sonucu kýsa bir süre önce Çorum Vaöðrencilerinin liliði ile üniversitemiz arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda ilieðitiminde kullanýlmasý mizdeki Devlet Hastanesi ile ortak kullaným baþlatýlmýþtýr. Söz konuamacý ile Meslek su anlaþma sonrasýnda Týp Fakültesinde çalýþmalar hýz kazanmýþtýr. 20 Yüksekokulu’na teknik öðretim üyemiz artýk Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine dönüþen hastaparça baðýþýnda bulunan nemizde göreve baþlayarak, bilgi ve tecrübelerini ilimize ve çevre ilAhlatcý Otomotiv’e, yaptýðý lere yansýtmaya baþlamýþlardýr. Örneðin geçtiðimiz yýla kadar sadece katkýlardan dolayý plaket anjiyo için il dýþýna çýkýlmasý gerekirken, son birkaç ay içerisinde 530 verilecek. anjiyo ve 20'den fazla açýk kalp ameliyatý öðretim üyelerimizle birlikPlaket töreni, bugün te hastanemizde yapýlmýþtýr. saat 10:00’da Hitit Üniversitemizde DPT projesi ile finanse edilen ve bütçesi Üniversitesi MYO’da 10.950.000 TL olan Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Ahmet Ahlatcý gerçekleþecek.

MYO’da plaket töreni

H

Ýstiþare toplantýsýnýn açýþ konuþmasýný Þube Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn yaptý.

'Çakma deðil, gerçek sendikacýyýz' T

ürkiye Kamu Sen'e baðlý Türk cadeleyi tercih ettik. Biz inanýyoruz ki Eðitim Sen Çorum Þubesi'nce önmücadele ettikçe cesaretleneceðiz, ceki gün Cevher Sofra'da istiþare topdoðrularý söyledikçe hayata daha çok lantýsý düzenlendi. tutunacaðýz. Ýþte bu ilkeli ve kararlý duruþla siz deðerli uç beylerimizin saKamu çalýþanlarýnýn ve gündeyesinde her geçen gün yýldýzýmýz parmin istiþaresi yapýlan toplantýya, Türlamaktadýr. kiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mahmut Bu yýldýzý mutabakat metinlerine Alparslan, sendika yönetimi ile ilçe de yansýtmanýn zamaný gelmedi mi? temsilcileri katýldý. Yetkiyi gerçek sahibine vermenin zamaný gelmedi mi? Evet her birinizin Ýstiþare toplantýsýnýn açýþ konuþayný duygulara sahip olduðunu biliyomasýný yapan Þube Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn, ayný herum. 2013 yýlýnda Türk Eðitim-Sen Selim Aydýn defe doðru koþan, ayný duygularý paymührünü bir kez daha hak ettiði yere laþan teþkilâtlarýnýn milli bir sivil toplum kuruluþu vurmak, gerekli istiþareyi yapmak için burada topolduðunu söyledi. Milli birlik ve deðerlerden asla lanmýþ bulunmaktayýz. Yetki sürecinde sözde senvazgeçmeyen, ilkeli, mücadeleci sendikacýlýðýn dikal anlayýþlara tokat vurmak için buradayýz. Ültek adresinin Türk Eðitim-Sen olduðunu savunan kemizin geleceðini teminat altýna almak için buraAydýn, konuþmasýnda þu sözlere yer verdi; "Buradayýz. Gerçek sendikacýlýðýn nasýl olmasý gerektida yürekler toplu vuruyor, doðusundan batýsýna, ðini göstermek için, derdimizin ülkemizin birlik kuzeyinden güneyine. Ýþte bu ortak akýl ile büyük ve bütünlüðü ile kamu çalýþanlarýnýn hak ettiðini emekler sarf ederek bu mücadeleyi veriyoruz. Her almasý meselesi olduðunu haykýrmak için buradabirimiz üzerimize düþen sorumluluðu yerine getiryýz. Hep birlikte hak bildiðimiz yolda yürüyecek meye çalýþýyoruz. Ýþimiz zor, sýkýntýlý günler yaþýyýlmayacaðýz. . .yýkýlmayacaðýz... yoruz. Eðitim çalýþanlarý için ne söylenmesi gereAllah hepinizden razý olsun, yar ve yardýmcýkiyor ise söylüyor, kime ne zaman ne tepki verilenýz olsun. . .diyorum cekse gereðini cesurca yapmaya çalýþýyoruz. Direnç merkezi olmaya çalýþýyoruz. Þube yönetim kurulum adýna siz deðerli gönüldaþlarýmýza katýlýmlarýnýzdan dolayý teþekkür Binleri gibi sahne arkalarýnda saf tutup, þartediyorum." lar olgunlaþýnca ortaya çýkmadýk, aksine hep mü-

112’nin talepleri Genel Müdür’de

üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, ‘Çalýþanlar maðdur edilmeyecek’ 112 saðlýk çalýþanlarýnýn taleplerini iletmek ve Saðlýk Bakanlýðý Acil Saðlýk Hizmetleri Genel sorunlarýna çözüm arayýþý bulmak için Saðlýk BaMüdürü Prof. Dr. Ali Coþkun da, 112 saðlýk çalýþankanlýðý Acil Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Prof. larýnýn özverili bir þekilde görevlerini sürdürdükleriDr. Ali Coþkun'u makamýnda ziyaret etti. Ziyarete ni ve sorunlarýnýn çözümü noktasýnda ivedililikle çaGenel Sekreter Yüksel Kýlýç ve Genel Mali Sekreter lýþacaklarýný dile getirdi. Fevziye Cansever de katýldý. Yemek sorununun kaðýt üzerinde çözüldüðünü, Ziyarette Erözgün, Coþkun'a 112 saðlýk çalýþanfakat uygulamada sorunlar yaþandýðýný belirten Coþlarýnýn yemek sorunlarý, mesai saatleri, araç kaskolakun, herkese ulaþýlabilir bir yemek sistemi ile böyle rý ve çalýþtýklarý yerlerin fiziki þartlarý gibi sorunlarý bir sorunun kalmayacaðýný söyledi. ileterek, bu konudaki maðduriyetlerin bir an önce çöCoþkun, 112 saðlýk çalýþanlarýnýn 24 saat içerizüme kavuþturulmasý gerektiðine dikkat çekti. sinde uzun vakalar ve zor geçen nöbetlerin perforErözgün, saðlýk hizmetlerinin kesintisiz yapýlmanslarýný etkilediklerini, bu sebeple çalýþma saatledýðý 112 istasyonlarýnýn bulunduðu bazý illerde halen ri konusunda çalýþma yaptýklarýný ve çalýþanlarýn göyemek sorununun devam ettiðini ve saðlýk çalýþanlarüþlerini alarak en uygun þekilde mesai saati uygularýnýn böyle bir sorunla karþýlaþmamasý gerektiðini masýný düzenleyeceklerini belirtti. söyledi. Araç kaskolarý için merkezden bir çalýþma yapÇalýþanlarýn mesai saatlerinin deðiþtirilmesi kotýklarýný hatýrlatan Coþkun, en kýsa zamanda bu sorunusunda bakanlýðýn çalýþma yaptýðýný, bu hazýrlýk sünun çözüleceðini ve kimsenin maðdur edilmeyeceðirecinde personele mutlaka kulak verilmesi gerektiðini hatýrlatan Erözgün, "En iyi çalýþma modeli, çalýni ifade etti. þanlarýn çoðunluðunun kabul ettiði modeldir." dedi. Coþkun son olarak, 112 istasyonlarýnýn yeniden Erözgün, ambulanslarýn kaskolarýnýn her yýl düyapýlanmasý için çalýþmalarda sona gelindiðini, daha zenli olarak yapýldýðýný, fakat bu yýl bazý illerde yamodern ve ulaþýmý kolay istasyonlarýn yapýlacaðýný pýlmadýðýný, bu gibi hususlara dikkat edilmesi gereksözlerine ekledi. Coþkun, 112 saðlýk çalýþanlarýnýn tiðini aktardý. Saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþtýklarý sorunlarýnýn çözümleri konusunda hassasiyetlerinmekânýn fiziki þartlarýnýn verimlilik açýsýndan önemden dolayý Erözgün'e teþekkür etti ve ziyaretlerinden li olduðunu ifade eden Erözgün, “24 saat esaslý oladuyduðu memnuniyeti dile getirdi. rak çalýþýlabilmesi için rahat bir ortam saðlanmalý, mekân kullanýma uygun þekilde dizayn edilmelidir.” ifadelerini kullandý. 112 saðlýk çalýþanlarýnýn görev sýrasýnda hasta veya hasta yakýnlarý tarafýndan þiddete maruz kaldýklarýna da deðinen Erözgün, buna karþý hala çözüm bulunamamasý ve gerekli tedbirin alýnamamasýSendika yöneticileri Saðlýk Bakanlýðý Acil Saðlýk Hizmetleri ný eleþtirdi. Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Coþkun’u ziyaret etti.

T

‘Uzman alýmlarýný iþin ehli yapmalý’ T

üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, “Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu atamalarýnda, yeni yönetime siyaset kurumu egemenlik saðlayarak, ehliyet ve liyakati maðlup etmiþti. Emaneti ehline verin hadis-i þerifine uygun olarak atamalarýn yapýlacaðýný hayal eden kitleleri hayal kýrýklýðýna uðrattý. Oligarþik bürokrasiyi kontrol altýna alan siyaset kurumu üstünlüðünü ve tek seçici olduðunu tescillemiþti.” dedi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hastane Genel Sekreterliklerine alýnacak 1773 uzman ve 447 büro elemanýn iþe alýmýnda daha önceki hatalardan ders çýkartýlarak siyasilerin deðil, ehliyet ve liyakatýn göz önüne alýnarak iþin ehline verilmesini gerektiðini ifade eden Erözgün, açýklamasýna þöyle devam etti; “Açýklanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Ýl Genel Sekreterliklerinde çalýþtýrýlacak Sözleþmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin Ýþe Alýnma

ve Birliklere Daðýlýmýna Ýliþkin Usul ve Esaslarý içeren yönerge Bakan onayý ile yürürlüðe konulmuþtur. Yayýnlanan yönergede uzmanlarýn en az lisans mezunu olmalarý ve 3 yýllýk iþ deneyimine sahip olmalarý, Büro görevlilerinin ise 2 yýllýk yüksekokul mezunu olmalarý yeterli denmektedir. Yönergede açýktan atanacaklarýn ise KPSS’den 70 alma þartý bulunmasý ve bu þartlarý taþýyanlarýn kurum veya genel sekreterlik tarafýndan yapýlacak giriþ sýnavý ile iþe baþlatýlmasý yapýlacaktýr. Memurlar da ise kurumlardan muvafakat aldýktan sonra, genel sekreterle sözleþme imzalayarak iþ baþý yapabileceklerdir. Yönergede belirtildiðine göre iþe alýnanlarýn sözleþmeleri 2 veya 4 yýllýk olarak yapýlacak ve aylýk çalýþma saatleri devlet memurlarýyla ayný olacaktýr.”


PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

7

Milletvekilleri adýna konuþan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, BDP’lilerin ziyaretini yorumladý;

‘Siz kimsiniz ki devleti ve milleti test ediyorsunuz?’ AK

biz ancak iþlerimizle konuþuruz." dedi. Parti Merkez Ýlçe Toplantýsý'nda konuþan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri 'Sen beni yok saysan ne yazar, saymasan ne yazar' Salim Uslu, BDP'lilerin Çorum ziyaretinde 'Devleti test CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ýn, "Belediye Baþkaettik' sözlerine verdiði cevapta, "Siz kimsiniz ki devleti ve ný'ný yok sayýyoruz" açýklamasýna cevap veren AK Parti milleti test ediyorsunuz?" dedi. Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Dön bir aynaya bak. Bu Samanlýkla Çorum'u birbirine karýþtýrdýklarýný belirmillet seni 63 yýldýr yok saymýþ, sen beni saysan ne yaten Uslu, Çorum halkýnýn acýsýna herkesin saygý gösterzar, saymasan ne yazar. 63 yýldýr milletin yok sayýp iktimek zorunda olduðunu, hiç kimsenin bu yarayý kaþýmaya dara taþýmadýðý bir partinin bizi yok sayýp saymamasýnýn kalkmamasý gerektiði uyarýsýnda bulundu. bir deðeri yok." diye konuþtu. "Kendisine rol verilmiþ yandaþlarýn verdiði çiçeði, 'Kimse bizim aramýza nifak sokamaz' hiç kimse çýkýp ta Çorumlular'a mâl etmesin. Çorum'da çatýþma beklentisi besleyenlere, barýþ sürecini dinamitleAK Parti olarak il, ilçe, milletvekili, belediye baþkamek için Çorum'a göz dikenlere, Çorumlular eþsiz bir ný ve tüm teþkilat mensuplarýnýn birbirini sevdiðini belirders vermiþtir. Hemþehrilerimi gönülden kutluyorum." Salim Uslu ten Salim Uslu, hiç kimsenin kendi aralarýna nifak sokup, diyen Salim Uslu, Çorum'a dýþardan gelen milletvekillekendilerine rant elde etmeye çalýþmamasý gerektiðini ifarine cevap verip vermemek konusunda birilerinden eleþtiri aldýklarýný de etti. hatýrlattý. Konuþmasýnda, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, aile mese'Konuþsak neden konuþtun, sussak neden sustun derler' lelerinin dýþardan birilerinin ilgilendirmeyeceði mesajý veren Uslu, Kimsenin kendilerini günlük polemiklerin içine çekmeye gücü"Biz konuþuruz, tartýþýrýz, fakat kolkola da girip yürüme terbiyesine nün yetmeyeceðini, polemiklerle geçirecek vakitlerinin olmadýðýný ve kabiliyetine de sahibiz. Kimse araya fitne sokup ta, kendisine rant söyleyen Uslu, "Çorum'a gelip, Çorum üzerinden laf atanlar çoðaldý. saðlamaya çalýþmasýn. Biz birbirimizi sevmedikçe, gerçek mü'min Kendi bölgelerinde konuþacak sözü olmayanlar, gelip Çorum'da koolamayýz, birbirimizi sevmedikçe AK Partili hiç olamayýz. Biz ayný nuþuyor, cevap veriyoruz niye konuþtunuz diyorlar, susuyoruz neden daðýn yeliyiz, ayný davanýn fertleriyiz. Bizim davamýz hesabi olmak sustunuz diye soruyorlar. Bizim polemikle geçirecek zamanýmýz yok, deðil, hasbi olmaktýr." diye sözlerini tamamladý.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü;

‘Millete yük olan deðil yükü omuzlayan olduk’ B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti'nin millete yük olan bir parti olmadýðýný, bilakis milletin yükünü omuzlayan bir parti olduðunu söyledi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Danýþma Toplantýsý'nda konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti'nin kurulduðu günden beri artan bir oy oraný ve memnuniyete sahip olduðunu, yoluna güçlenerek devam ettiðini dile getirdi. "Milletin teveccühü kara kaþa kara göze deðil, Genel Baþkanýmýz

baþta olmak üzere tüm teþkilatlarýmýzýn samimi ve özverili çalýþmalarýna baðlýdýr." diyen Külcü, zor olanýn gönül yapmak olduðunu, AK Parti'nin bu zora talip olarak, insanlarýn gönlünü kazandýðýný aktardý. Belediye olarak, insanlarýn hayal bile edemeyecekleri hizmetleri hayata geçirdiklerinin de altýný çizen Külcü, Çorumlular'a seçim öncesi verdikleri sözleri tuttuklarýný ve hizmetleri hayallerin de ötesine taþýdýklarýný bildirdi.

'Eðridere Çarþýsý baþtan sona yenilenecek'

Belediye'nin yapa-

caðý yeni çalýþmalar hakkýnda üç ayrý baþlýk açýklayan Külcü, "Eðridere, baþtan sona yenilenecek. Yaya yollarý ve aydýnlatmalarýnýn yenilenmesi ile birlikte Eðridere, daha modern bir görünüme kavuþacak." dedi.

'11 ayrý noktaya 15 adet süs havuzu'

Saat Kulesi ve Belediye binasý önüne yapýlan süs havuzlarýnýn, Çorumlular tarafýn dan büyük bir beðeni ile karþýlandýðýný, sosyal medyada en çok paylaþýlan fotoðraflarýn süs havuzlarýnýn fotoðrafý olduðuna deðinin Külcü, þehrin 11 ayrý noktasýna 25

adet süs havuzu yapacaklarýný açýkladý.

'Çorum'u 2023 Türkiye'sine hazýrlýyoruz' Belediye olarak 20 milyon TL'lik kamulaþtýrma ve satýn alma gerçekleþtirdiklerini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni sürdürdükleri kamulaþtýrma yatýrýmlarýndan da bahsederek, "Þu anda toplam 11 milyon TL'lik kamulaþtýrma çalýþmalarýmýz tamamlanmak üzere. Çorum'un eski dokusunu yenilemek için yaptýðýmýz çalýþmalar bünyesinde, gerekli olan yeþil alan ve geniþ

Muzaffer Külcü

yollar için, bugünden tedbirimizi alýp, kamulaþtýrma ve satýn alma iþlemlerimizi sürdürüyoruz. Çorum'u her yönüyle 2023 Türkiye'sinin vizyonuna hazýrlýyoruz." dedi.

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 2000 yýlýnyetiþtirdi. 90'lý yýllarda Avrupa'dan gelen gurbetçi karda milletvekillerinin TBMM rozeti ile Kýzýlay'da deþlerimiz için zaman zaman özel helikopter gelip, Anyürüyemez haldeyken, bugün Türkiye'nin her yerinde gukara'ya götürdüðünü, oradan da özel uçakla Almanya'ya rurla dolaþýlabilen bir dönemin yaþandýðýný söyledi. AK götürdüðünü duyup iþittiðimizde, batýnýn vatandaþýna Parti teþkilatlarýnýn girdiði tüm seçimlerden artan bir baþaverdiði deðere imrenirdik, Þimdi çok þükür, hükümetirýyla çýktýðýna dikkat çeken Ýl Baþkaný Ceylan, sonsuz gümiz kendi vatandaþýna daha çok deðer verip, tarlaya biven duyduðunu ifade ettiði teþkilatlarýný iþaret ederek, "Bu le helikopterle ulaþýr oldu." dedi. teþkilatlara seçimler výz gelir týrýs gider." dedi. 2014 seçimlerinde bir önceki seçimlerde gösterilen Tüm teþkilatlar olarak, hepsinin her zaman halkýn içehassasiyeti gösterip, AK Parti'nin baþarýsýyla seçimi tarisinde olduðuna vurgu yapan Ceylan, daðýtýmý gerçekleþmamlayacaklarýný dile getiren Ahmet Sami Ceylan, aytirilen ambulanslarla ilgili de deðerlendirmelerde bulunalýk faaliyetlerini tek tek sýraladýðý teþkilat çalýþmalarýna, rak, "Bu konuda Sayýn Baþbakanýmýz'a, Saðlýk Bakanýneredeyse bir ayýn yetmez olduðunu, "neredeyse Çomýz'a ve Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a teþekkür rum'da aylar 35 çekecek." sözleriyle tarif etti. ederiz." diye konuþtu. 'Çorum çekim merkezi oldu' Ahmet Sami Ceylan Ankara'ya hasta taþýmak için donanýmsýz ambulanslaAK Parti'nin bölge toplantýlarýna Çorum'un ev sahipliði yaptýðýrýn bile bulunmasýnýn zor olduðu bir dönemden, tam donanýmlý ambuný söyleyen Ceylan, 2 Mart tarihinde Genel Baþkan Yardýmcýsý Süleylanslara, helikopter ve uçak ambulanslara sahip bir döneme gelindiðiman Soylu'nun Çorum'a gelerek, Siyaset Akademisi'nin ilk dersini veni aktaran Ceylan, Dodurga'da geçen yýllarda yaþanan bir kazayý örnek receðini, 9 Mart'ta da Bölge Eðitim Toplantýsý'nýn Çorum'da yapýlacavererek, "Tarlaya ambulans helikopter geldi ve hastamýzý Ankara'ya ðýný açýkladý.

AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse seçimlerle ilgili iddiasýný dile getirdi.

‘Seçimlerin favorisi de galibi de AK Parti’ Köy ziyaretlerine iliþkin konuþan Mustafa Köse, Merkez ilçe teþkilatý olarak tüm köyleri ziyaret ettiklerini, kalan bir kaç köyle birlikte ulaþmadýklarý köy býrakmayacaklarýný aktararak, "Bizim bu ziyaretlerimiz, halkýmýzla sürekli bir arada olduðumuzun en açýk göstergesidir. Hiç bir beklenti içinde olmadan gittiðimiz köylerimizde, köylerimizin sorunlarýný ve taleplerini alýp,

ilgili birim ve makamlara raporlar halinde sunduk. Bu zamana kadar seçimden seçime halkýn kapýsýna gitme adetinin bulunduðu siyaset arenasýnda, köylülerimiz kendilerinden oy istemeden dertlerini soran siyasetçi görmenin þaþkýnlýk ve memnuniyetini açýkça ifade ediyor." diye konuþtu. AK Parti olarak her zaman milletin duygularýna tercüman olduklarýnýn altýný çizen,

milletin AK Parti'ye ve AK Parti iktidarýna ihtiyacý olduðunu söyledi.

'15 Mart'ta Gülabibey Mahallesi'nde toplanýyoruz' Turgut Özal Konferans Salonu'nun yeterli gelmediðini dile getiren Köse, 15 Mart'ta Gülabibey Mahallesi'nde toplantý yapacaklarýný, bu toplantý için büyük bir düðün salonu kiraladýklarýný sözlerine ekledi.

AK

Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Danýþma Toplantýsý, Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Ýlave sandalyelerle sahne ve boþluklarýn doldurulduðu salonda pek çok partili programý ayakta takip etti. AK Parti Ýl Baþkaný Yardýmcýsý Rumi Bekiroðlu'nun baþkanlýðýnda oluþan divan tarafýndan yönetilen Merkez Ýlçe Danýþma Toplantýsý'na AK Parti Milletvekelleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat YýldýBahçelievler AK Parti Mahalle Temsilcisi Ahmet Özbey’e plaket verildi. Baþarýlý rým, Belediye Baþkaný Mu- çalýþmalarý nedeniyle verilen plaketi AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti zaffer Külcü, AK Parti Ýl Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse verdi. Baþkaný Ahmet Sami Ceynuþmasýyla baþlayan toplantýda, Belediye Baþkaný Mulan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Merkez Ýlzaffer Külcü, Milletvekilleri adýna Salim Uslu ve Ýl çe Baþkaný Mustafa Köse, Kadýn Kollarý Baþkaný AriBaþkaný Ahmet Sami Ceylan birer konuþma yaptý. fe Betül Gülgün, Gençlik Kollarý Baþkaný Erhan Akar Toplantý, açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan basýn ve çok sayýda partili katýldý. kapalý olarak devam etti. Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'nin açýlýþ ko-

AK

AK

AK

AK Parti Merkez Ýlçe’nin toplantýsý salona sýðmadý

‘Hizmetlerimizle tarih yazýyoruz’

‘Seçimler bu teþkilata výz gelir, týrýs gider’

Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, seçimlerin favorisinin de galibinin de AK Parti olacaðýný söyledi. Merkez Ýlçe Danýþma Toplantýsý'nýn açýlýþ konuþmasýnda, çalýþmalar hakkýnda partililerine bilgi veren Köse, her zaman halkla iç içe olacaklarýnýn ve hiç bir zaman halktan kopuk bir yaklaþým sergilemeyeceklerinin sözünü verdi.

AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý Danýþma Toplantýsý, Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.

Mustafa Köse

Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan, Ýskilip ilçesinde danýþma meclisi toplantýsý düzenlendi. AK Parti'nin yerel seçimlerde izleyeceði yol haritasý ve ülke gündemindeki güncel konularýn masaya yatýrýldýðý toplantýda, seçim çalýþmalarý da ele alýndý. Parti binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya; AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Gençlik Kollarý Ýl Baþkaný Erhan Akar ve partililer katýldý. AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya toplantýda yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, AK Parti’nin 10 yýllýk süreçte hem ülke genelinde hem yerelde büyük baþarýlara imza attýðýný söyledi. Koçkaya, 2009 yýlý Mahalli Ýdareler Seçimleri’nde millete verdikleri sözlerin tamamýný yerine getirdiklerini belirtti. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, AK Parti’nin hizmetleriyle tarih yazdýðýný kaydetti. Türkiye'nin, dünün silik, itilen, kakýlan ülkesi olmaktan çýktýðýný vurgulayan Milletvekili Salim Uslu, Türk Lirasý'nýn dünyanýn her yerinde geçerli hale gelirken, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunun da dünyaya itibar görür hale geldiðini ifade etti. Dün Türkiye’yi düþman gören ülkelerin, bugün övgüyle söz ettiðine dikkat çeken Uslu, uluslararasý para fonlarýnýn ülkenin kredi notlarýný yükselttiðine, mazlum ülkelerin Türkiye’yi rol model ülke kabul ettiðine dikkat

çekti. Geliþmiþ dünya ülkelerinde krizler yaþandýðýný hatýrlatan Uslu, ülkenin istikrar abidesi olarak durduðunun altýný çizdi. Bir taraftan hayata geçirdiði devrim niteliðindeki çalýþmalarla tarih yazan AK Parti’nin, diðer taraftan tarihin yanlýþlarýný ve ihmallerini düzeltmeye çalýþtýðýný anlatan Uslu, “Onlardan bir tanesi Ýskilipli Atýf Hocadýr. Þehidimizdir. Yargýlamasý 3 gün sürmüþtür. 4 günde

masý nedeniyle son devrin din mazlumlarýndan olmasý, herkesin gönlünde önemli bir yere sahip olmasýna neden olmuþtur” dedi. AK Parti iktidarýnda hukukun önünün açýldýðýný dile getiren Uslu, konuþmasýnda þunlarý kaydetti: "Hukuk brifingler almaktan kurtuldu. Yargý baðýmsýz þekilde karar veriyor. Aklýndan darbeyi geçirenler, muhtýra verenler, her kim var ise

bin lira. Bunun içerisinde Obruk Barajý ile ilgili yatýrýmlar da var. Hep beraber bir tarih yazýyoruz. Dün batýk bankalarla, yüksek faizlerle, yüksek borçlanmalarla yapýlan kaynak transferlerinin önünü kestik. Faizler yüzde 69’lardan yüzde 6’lara düþtü. 17 katrilyon tutarýnda iþçi ve memura olan borçlar ile IMF’ye olan 23 milyar dolar borç ödendi. Avrupa ülkelerinde iþsizlik oranlarý yüzde 11’ler sevi-

AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan, Ýskilip ilçesinde danýþma meclisi toplantýsý düzenlendi.

Enver Ören’e taziye mesajý AK

Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýhlas Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Enver Ören’in vefatý nedeniyle taziye mesajý yayýnladý. Milletvekili Salim Uslu, mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Ýhlas Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Dr. Enver

idam edilmiþtir. Ýdam eden katilde bir hukukçu deðil, millet meclisinde Afyon mebusu olan Kýlýç Ali lakaplý birisi. CHP bugün olaðanüstü mahkemelere karþý çýkýyor ya, ayný CHP dünkü olaðanüstü mahkemeleri de savunuyor. Bir yerde iki tane doðru olmaz. Ya dünkünü savunacaksýn bugünküne karþý çýkacaksýn ya da dünkünü savunuyorsan bugünküne karþý çýkmaktan vazgeçeceksin. Biz bu yanlýþý telafi ediyoruz. Bütün Türkiye’nin dikkatleri Ýskilip’te. Hem Atýf Hoca’nýn Ýskilipli olarak anýlmasý, hem inandýklarý için þehit edilmiþ olmasý, hem hukuk katlinin yaþan-

Ören'in vefatýndan, derin bir üzüntü duymuþ bulunmaktayým. Ýþ ve basýn dünyasýnda yaptýðý ilkeli, seviyeli çalýþmalarý, istihdama saðladýðý katkýlarý unutulmayacak ve daima sevgi, saygý ile anýlacaktýr. Merhum Dr. Enver Ören'e Allah'tan rahmet, ailesine, Ýhlas Holding çalýþanlarýna, medya ve iþ dünyasýna baþsaðlýðý diliyorum."(ÝHA) yesinde iken bizde yüzþu anda yargýda herkes de 9. Çorum’da teþvik bir þekilde yaptýðýnýn kapsamýnda firmalara hesabýný veriyor. Milleistihdam ettikleri iþçi te, milletinin inancýna, nedeniyle 205 milyon milletin deðerlerine TL teþvik ödemesi yakarþý çýkan, seçtiklerini pýldý" þeklinde konuþtu. beðenmeyen, afra tafra AK Parti Çorum satan kim varsa onlarýn Milletvekili Cahit Baðhepsi þu anda yargý cý da, Türkiye’nin kritik bir süreçten geçtiðini önünde hesap veriyor. söyledi. Akan kanýn Hizmetleriyle bir tarafdurmasý noktasýnda açýtan AK Parti tarih yazýlým sürecini provoke etyor, bir taraftan da açýmek isteyen gruplarýn lýmlarýyla tarihi yanlýþolabileceðine dikkat çeken Baðcý, partilileri larý düzeltiyor." daha duyarlý olmaya "Çorum’dan bidavet etti. zim dönemimizde 2,5 Baðcý ayrýca, mevmilyar TL vergi tahsil cut anayasanýn ihtiyaçettik. Buna karþýlýk Çolara cevap veremediðini rum’a 6 milyar TL’lik belirterek, Türkiye’nin yatýrým yaptýk" diyen en kýsa sürede sivil ve Uslu, "Ýskilip'e yapýlan demokratik bir anayayatýrýmlarýn tutarý 1 saya kavuþacaðýný ifade milyar 88 milyon 900 etti.


8

PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Kutsal yolculuða büyük ilgi Ç

Yakýnlarý ile helalleþen umreciler, otobüslerdeki yerlerini aldýlar.

orum halkýnýn umreye olan ilgisinin arttýðýný belirten Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, kutsal yolculuða olan talebin son yýllarýn en yüksek düzeyine ulaþtýðýný açýkladý. Umrecilerin rahat ve güvenli bir þekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli tüm tedbirleri aldýklarýný vurgulayan Ýbrahim Çeliker, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi: “26 gün sürecek umre organizasyona katýlacak olan umrecilerimiz 8 gün Medine, 18 gün de Mekke’de kalacak. Umrecilerimiz Mekke’de Cennet-i Mualla, Nur Daðý, Sevr

Ý

Gecenin geç saatlerinde düzenlenen uðurlamaya vatandaþlar büyük ilgi gösterdi.

Ýntegral Turizm Seyahat Acentesi umre kafilesi önceki gece dualarla kutsal topraklara uðurlandý. Maðarasý, Arafat, Mina, Medine’de ise Yedi Mescitler, Hudeybiye ve Cirane’ye Müzdelife’yi ziyaret Ravza-i Mutahhara, Kýbleteyn Mescidi de götüreceðiz. edecekler. Cennet-ül Baki, Uhud ziyaret edilecek. Program boyunca Þehidliði, Kuba Mescidi, Umrecilerimizi

umrecilerimize kafile baþkanýnýn yaný sýra din görevlileri de eþlik edecek.”

Umreciler dualarla uðurlandý

ntegral Turizm Seyahat Acentesi umre kafilesi önceki gece dualarla kutsal topraklara uðurlandý. Çorum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs Terminali’nde gerçekleþen uðurlama programýna Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, bazý þirket yöneticileri ve din görevlileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. 200’ü aþkýn umrecinin yola çýktýðý programda duygusal anlar yaþandý. Heyecanlý olduklarý gözlenen umreciler, kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile tek tek vedalaþtýlar.

Terminal salonunu dolduran yakýnlarý ile helalleþen umreciler, kutsal yolculuða attýklarý ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile paylaþtýlar. Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlanan umreciler, otobüsle Samsun’a hareket ettiler.

Kafilenin Samsun Havalimaný’ndan Suudi Arabistan’a uçtuðunu belirten Ýntegral Turizm yetkilileri, Çorumlu umrecilerin 22 Mart 2013 tarihinden itibaren yurda döneceðini kaydettiler.

Çorum’dan yola çýkan umreciler, havayoluyla Medine’ye hareket etti.

Sevinç ve hüzün bir arada yaþandý

Terminalde düzenlenen uðurlamada umre ibadetinin fazileti anlatýldý.

Hac kuralarý 28 Mart’ta

Umreciler, terminal salonunu dolduran yakýnlarý ile helalleþti.

Yakýnlarýný uðurlamaya gelen vatandaþlar, duygusal anlar yaþadýlar.

Ç

orumlu umrecilerin kutsal topraklara uðurlandýðý programda hüzün ve sevinç bir arada yaþandý. Umre kafilesi için düzenlenen uðurlama programýnda yapýlan dua, duygulara tercüman oldu. Þehirlerarasý Otobüs Terminali’nde düzenlenen uðurlama program, Ýlim Yayma Camii Ýmam Hatibi Ali Özdemir’in Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Abdibey Camii Ýmam Hatibi Faruk Özdemir’in ilahileriyle renk kattýðý uðurla-

mada duayý ise Mevlana Camii Din Görevlisi Ýsmail Büyüksakallý yaptý. Kafileye rehberlik edecek olan Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker ise umrecilere programla ilgili açýklamalarda bulundu. Duanýn ardýndan otobüsteki yerini alan umreciler, umre idabetini yerine getirecek olmanýn coþkusunu ve yakýnlarýndan ayrýlýðýn hüznünü yaþadýlar. Çorumlu umreciler, okunan ezanýn ardýndan Samsun’a doðru yola çýktýlar.

2

ifade etti. Yücel, þunlarý söyledi: ''Ancak þunu temin ederiz bütün adaylarýmýza, kesinlikle hiçbir insan eli deðmeden, hiçbir hata yapýlmadan, hiçbir suistimale yer vermeden, bizim gönlümüz mutmain olarak bu kura çekimi geçmiþ yýllarda yapýldýðý gibi bu sene de inþallah hakkaniyet ölçüsünde yapýlacaktýr. Bu konuda müsterih olsunlar. Hiç kimsenin etkisiyle kimse gitmeyecektir. Cenabý Allah'ýn davetiye çýkardýðý kiþiler gideceklerdir. Bu konuda Allah'a hepimiz yalvaralým 'sýra bir an önce hepimize gelsin' diye dua edelim. Ancak ne kura çekiliþinde ne yapýlan sistemde asla bir haksýzlýða yer verilmeyecektir.''

013 yýlý hac organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek vatandaþlar için ön kayýt süresi sona ererken, 28 Mart'ta gerçekleþtirilecek kura çekimine katýlacak adaylar arasýnda ilk defa baþvuranlarýn sayýsýnýn da ise rekor kýrýldý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdür Vekili Ergün Yücel, yaptýðý açýklamada, 2013 yýlý hac organizasyonu için ön kayýtlarýn sona erdiðini bildirdi. Daha önceden kuraya giren yaklaþýk 1 milyon 82 bin kiþinin kayýt yenileme iþleminin otomatik olarak yapýldýðýný ifade eden Yücel, ''Geçen sene ilk defa kayýt yaptýranlar 231 bin kiþiydi'' dedi.ücel, ''Biz þuna inanýyoruz kesinlikle Cenab-ý Allah kimi davet ettiyse mutlaka onlar bu sene gidecektir. Elbette ki ülkemize ayrýlan kota bellidir. Görevlilerle olan toplam sayý 74 bin. 1 milyon 370 binlere aþan rakamlara bakýnca elbetteki katsayýlý kura sistemi dediðimiz bu sistem ile gidecek olanlar belirlenecektir'' ifadelerini kullandý.

Hac kuralarý 28 Mart'ta

Hacca gitmek isteyen tüm vatandaþlarýn bu isteklerini yerine getirmenin kendileri için büyük bir gurur kaynaðý olacaðýný anlatan Yücel, kota nedeniyle böyle bir durumun söz konusu olmadýðýný dile getirdi. Yücel, ''Allah nasip ederse 28 Mart Perþembe günü Bakanlýklararasý Hac Kurulu'nun üyeleri, müsteþar ve müsteþar yardýmcýlarýmýzýn, sayýn Diyanet Ýþleri Baþkanýmýzýn ve TURSAB baþkanýnýn bulunduðu bir heyetin huzurunda bilgisayar ortamýnda hiçbir hataya meydan vermeyen, modern aletlerle kura çekimi yapýlacaktýr'' diye konuþtu.

''Vatandaþlarýmýz müsterih olsun''

Ýntegral Turizm umre kafilesi, okunan ezanla birlikte yola çýktý.

Kamuoyunda hacca gidecek kiþilerin belirlenmesiyle ilgili çeþitli söylentiler olduðunu belirten Yücel, bu yönde þikayetler aldýklarýný

Okunan ilahi ve yapýlan dualar, duygulara tercüman oldu.

Ön kayýt ücreti yatýranlar baþvurabilecek

Hacca gidecek vatandaþlarýn ön kayýt ücretlerini yatýrmalarý gereken sürenin cuma günü sona erdiðini hatýrlatan Yücel, herhangi bir süre uzatýmýnýn olmayacaðýný, ücreti yatýrmýþ ancak kayýt yaptýrmamýþ vatandaþlarýn ise 1 Mart gününe kadar müftülükler ya da internet aracýlýðýyla baþvurularýný yapabileceklerini ifade etti.

Düzenlenen programda hüzün ve sevinç bir arada yaþandý.

Baþvuru sayýlarý

Ön kayýt ücretini yatýrýp henüz baþvurusunu yapmayan yaklaþýk 6 bin kiþinin haricinde 2013 yýlý hac organizasyonuna ilk defa baþvuranlarýn sayýsý 22 Þubat itibarýyla 290 bin 903 olarak gerçekleþti. 28 Mart tarihinde yapýlacak kura çekimine katýlacak hacý sayýsý da kayýt yenilemesi yapýlan hacýlarla birlikte 1 milyon 373 bin 185 kiþiye ulaþtý. Bu yýl kuraya girecek hacý adaylarýnýn 738 bin 163'ünü kadýnlar, 635 bin 22'sini ise erkekler oluþturdu. Konaklama tiplerine göre baþvurulara bakýldýðýnda ise normal tip konaklamayý 1 milyon 138 bin 429, müstakil tip konaklamayý 190 bin 570, otel tipi konaklamayý ise 44 bin 186 hacý adayý tercih etti.

Umreciler, yakýnlarý ile vedalaþtýktan sonra dualarla yola çýktý.


PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

9

Araç muayenesi istatistiklerine göre

Her üç araçtan biri kusurlu çýktý T

ÜVTURK, 2012 yýlýna ait araç muayene istatistiklerini açýkladý. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn denetiminde araç muayene hizmetini vermekle yetkili tek kurum olan TÜVTURK, geçen yýla ait istatistiki verileri kamuoyuyla paylaþtý. TÜVTURK'ün sayýlarýna göre, 2012 yýlýnda 6 milyon 281 bini periyodik araç muayenesi, 32 bin 668'i de yola elveriþlilik muayenesi olmak üzere toplam 6 milyon 313 bin 862 muayene hizmeti verildi. TÜVTURK rakamlarýna göre, araçlarýn yüzde 34.8'i ‘emniyetsiz’ ve ‘aðýr kusurlu’ olmalarý nedeniyle ilk muayeneden geçemedi. Yani yapýlan muayane sonuçlarýna göre trafikteki her üç araçtan biri kusurlu çýktý. Araçlarýn yüzde 62.7'si ‘hafif kusurlu’, yüzde 2.5'i ise ‘kusursuz’ olarak muayeneden geçebildi. Ýstatistiklere göre, araçlar en fazla fren sistemine baðlý kusurlarý nedeniyle muayeneden kaldý. Diðer kalma nedenleri, sýrasýyla aydýnlatma ve hareketli aksamlardaki sorunlar olarak belirlendi. Ýlk muayeneden kalan araçlarýn, yüzde 98'i, ikinci haklarýnda kusurlarýný gidererek muayeneden geçebildi. Dolayýsýyla trafikte aðýr kusurlarý nedeniyle tehlike yaratan, aslýnda trafikte olmamasý gereken 2 milyon 100 bin civarýnda aracýn muayene sonrasýnda durumlarýný iyileþtirdikleri görüldü. Bu olumlu istatistiðe raðmen muayeneye gelmeme oranlarý hala çok yüksek seyrediyor. Yasal olarak zorunlu olmalarýna raðmen, binek araçla-

rýn yüzde 20'ye varan oranýnýn, yani yaklaþýk her 5 araçtan 1'inin muayene süresi içinde araç muayenesine gelmediði görülürken, aðýr vasýtalarda ise bu oran yüzde 34 olarak tespit edildi. Muayeneye gelme oranlarýnýn en düþük olduðu araç cinsleri, traktör ve motosikletler olarak hesaplandý. Buna göre motosikletlerdeki muayene kaçaðý oraný yüzde 82, traktörlerdeki muayene kaçaðý oraný da yüzde 78 oldu.

Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.

KUSURLAR KAZALARA DAVETÝYE ÇIKARIYOR Periyodik araç muayenesinin, bir ülkedeki trafik güvenliði için hayati öneme sahip olduðunu söyleyen TÜVTURK Genel Müdürü Kemal Ören, "Emniyet Genel Müdürlüðü'ne göre 2012'de meydana gelen 110 bin ölümlü ve yaralanmalý kazanýn yüzde 88'i sürücü, yüzde 10'u da yaya hatasýndan kaynaklandý. Geri kalanlarý ise araç ve yol koþullarý nedeniyle gerçekleþti. Ancak sürücü hatasý olarak istatistiklere yansýyan kazalarýn bir kýsmýnýn gerçekte araç kusurlarý olduðunu düþünüyoruz. Örneðin hýz limitlerini aþmak sürücü hatasý; ama hýzlý da olsa frenlerin ayarsýz olmasý nedeniyle aracýn kontrolden çýkmasý aslýnda araç kusuru olmakla beraber bu kusur istatistiklere yansýmýyor." dedi.

MUAYENE KONUSUNDA FARKINDALIK ARTTI

Kemal Ören, Türkiye'de özellikle binek ve ticari araç sürücülerinde, araç muayenesi bilincinin ve farkýndalýðýnýn oluþtuðunu, Emniyet Genel Müdürlüðü'nün de baþarýlý uygulamalarýyla zamanýnda muayeneye gelen ve muayeneden geçen araç sayýsýnýn her yýl arttýðýný söyledi. Ören, "2011'de yüzde 36.6 olan kalma oranýnýn 2012'de de yüzde 34.8'e düþmesi çok önemli bir istatistiktir. Bu oran 2010'da ise yüzde 41'di. Ayrýca muayenesine zamanýnda gelen araç oraný da 2011'de yüzde 40 iken, 2012'de yüzde 43'e çýktý. Bu halkýmýzýn ve kanun uygulayýcýlarýnýn araç güvenliðine verdiði önemi göstermektedir" diye konuþtu. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn ilgili mevzuat ile belirlediði kurallara göre Türkiye'deki her hususi veya resmi binek otomobilin, ilk 3 yaþ sonrasýnda 2 yýlda bir, ticari araçlarýn ise ilk yaþ sonrasý her yýl periyodik araç muayenesine gelmesi gerekiyor. Sabah Gazetesi’nin haberine göre motosikletler ilk üç yýlýn sonunda ve sonrasýnda her iki yýlda bir, traktörler ise ilk üç yaþ sonrasýnda her üç yýlda bir muayene ediliyor. Yapýlan muayane sonuçlarýna göre trafikteki her üç araçtan biri kusurlu çýktý.

Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:

Markasý

OTOMOBÝL Modeli

Audi A3 1.6 AttractionSpor 2011 Audi A4 1.8 T 1998 Citroen Nemo 1.4HDI Com2010 Dacia Logan 1.4 MPI 2006 Fiat Doblo 1.9 D 2003 Fiat Doblo 1.6 Elegance 2011 Fiat Fiorino 1.3 Mjet Com. 2011 Fiat Marea 1.6 SX 2001 Fiat Palio 1.6 Weekend 2000 Fiat Tempra SX 1992 Fiat Tipo SX 1.6 1991 Ford Escort 1.3 CL 1998 Ford Focus 1.6 Comfort 2004 Ford Mondeo Ghia 2.0 1997 Ford Transit Connect TDCI 2004 Hyundai Accent Era 1.4 2008 Lada Vega 1.5 2000 Opel Astra 1.6 CD 2000 Opel Corsa 1.4 Swing 1990 Opel Vectra 2.0 CD 1997 Opel Vectra 1.6 Comfort 2008 Peugeot 308 1.6 VTI 2008 Peugeot 407 1.6 HDI Comf 2006 Renault 12 TX 1990 Renault 19 Europa 1.6 1996

Fiyatý (TL) 48 bin 500 22 bin 500 23 bin 16 bin 12 bin 500 35 bin 25 bin 12 bin 500 11 bin 500 7 bin 7 bin 500 8 bin 23 bin 13 bin 19 bin 22 bin 7 bin 500 21 bin 7 bin 15 bin 36 bin 27 bin 500 26 bin 5 bin 500 10 bin

Renault Broadway 1995 Renault Kangoo 1.5 Multix 2004 Renault Kangoo 1.5 D 2006 Renault Megane 1.6 RXT 2001 Renault Megane II 1.6 Dyn 2004 Renault Scenic 1.6Privilege 2004 Renault Toros STW 1990 Renault Toros STW 1.4 1997 Seat Leon 1.6 Signo 2003 Tofaþ Þahin 1.6 1994 Toyota Corolla Terra 1.6 1999 Toyota Corolla 1.6 Sol 2001 Toyota Corolla 1.6 Sol 2002 Volkswagen Bora 1.6Pasific2003 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2009 Volkswagen Golf Comfort 2001 Volkswagen Polo 1.6 1999

Markasý

TÝCARÝ ARAÇ Modeli

9 bin 16 bin 18 bin 20 bin 23 bin 500 24 bin 500 5 bin 9 bin 500 21 bin 6 bin 14 bin 21 bin 20 bin 24 bin 500 32 bin 18 bin 500 14 bin

Fiyatý (TL)

Ford Transit 5+1 2000 14 bin 500 Ford Transit 350 L 14+1 2005 27 bin 500 Ford Transit 5+1 Combi 2011 32 bin Hyundai H100 1996 10 bin Hyundai Starex 2005 15 bin 500 Karsan J9 2007 32 bin Kia Hi Besta 1998 8 bin Kia Pregio 1998 7 bin 500 VW Transporter 1.9 1996 13 bin 500 NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.


10 PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Gazeteciler Cemiyeti’nin faaliyetlerini anlatan Þevket Erzen:

‘Her zaman birlik ve beraberlikten yanayýz’ orum basýnýnda yaþanan ayrýlýklar‘ÇORUM’A BÝK ÞUBESÝ dan bahseden Gazeteciler Cemiyeti KAZANDIRDIK’ Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Çorum’a Basýn Ýlan Kurumu Þevket Erzen, “Her zaman birlik ve beraÞubesi kazandýrýlmasý konusunda berlikten yanayýz” dedi. giriþimlerde bulunduk. MilletvekiGazeteciler Cemiyeti genel kurulimiz Salim Uslu’nun da desteklelunda konuþan Þevket Erzen, mesleki diði giriþimlerimiz meyvesini verdi. açýdan birlik ve beraberliðin önemini BÝK Genel Müdürü Mehmet Atavurguladý. lay’ýn katýlýmýyla þubemizi geçtiðimiz aylarda hizmete sunduk. Hatta Cemiyet çatýsý altýnda yer almayan BÝK için Cemiyetimiz’in yerinden basýn kuruluþlarýna birliktelik çaðrýsýný bile feragat ettik. yineleyen Erzen, kapýlarýnýn katýlýmlara daima açýk olduðunu hatýrlattý. Faaliyetler konusunda öneri ve eleþtirilere her zaman açýðýz. GerCemiyet’in faaliyetlerinden de bahçekleþtirdiðimiz tüm organizasyonseden Erzen, dolu dolu üç yýlý geride býlarda daima el ele verdiðimiz yöneraktýklarýný kaydetti. Bir önceki genel tim kurulu üyelerimize, iþin yükünü kuruldan bu yana gerçekleþtirilen faalitaþýyan Hakimiyet Gazetesi çalýþanyetlerle ilgili açýklamalarda bulunan Erlarýna ve bizleri yalnýz býrakmayan zen, þunlarý söyledi: tüm üyelerimize teþekkür ediyo“Göreve geldiðimizden bu yana rum. gerçekleþtirdiðimiz faaliyetleri bir araya ‘ANADOLU BASINININ toplayalým dedik, 800 sayfaya yakýn bir SESÝ OLACAÐIM’ faaliyet raporu ortaya çýktý. Konya ve Bursa Gazeteciler Cemiyetimiz’in www.cgcd.org adlý Cemiyeti Baþkanlarý’nýn tercihi ve internet sitesinde de yer alan faaliyetleritalebi üzerine BÝK Genel Kurulu miz için yönetim kurulu üyelerimizle her Þevket Erzen, Cemiyet faaliyetlerini anlattý. Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcizaman istiþare halinde çalýþtýk. Düzenleliði seçiminde aday oldum. Çorumlu meslektaþlarýmýn ve Türkiye diðimiz etkinliklerin yaný sýra gerçekleþtirdiðimiz ziyaretlerde dahi çapýndaki pek çok arkadaþýmýzýn desteði ile bu göreve seçildim. Bu mesleki problemleri ve Çorum’un meselelerini dile getirdik. vesile ile desteklerini esirgemeyen herkese, özellikle Çorumlu arka‘YARIÞMALARIMIZA ÝLGÝ BÜYÜK’ daþlarýmýza bir kez daha teþekkür ediyorum. BÝK Genel Kurulu’nÞükranlarýmýzý her platformda ifade ettiðimiz Çorum Beledida Çorum’u ve Anadolu basýnýný en iyi þekilde temsil etmeye gayyesi’nin katkýlarý yarýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Geleneksel hale ret edeceðim. gelen öykü, karikatür ve fotoðraf yarýþmalarýmýza olan ilgi her geYönetim kurulu olarak yeni dönemde Cemiyetimize kalýcý bir çen yýl daha da artýyor. Yarýþmalarýmýzýn jürisini oluþturan kýymetyer kazandýrmayý hedefliyoruz. Ayrýca Bosna gezisi ve KOSGEB li isimlere de bu vesile ile teþekkür ediyorum. desteðiyle Avrupa ülkelerine mesleki bir gezi düzenlemeyi de planGeride býraktýðýmýz dönemde Çanakkale gezisinin yaný sýra lýyoruz. Ýngilizce, Tüketici Haklarý, Dil Bilgisi, Saðlýklý Yaþam, Gazetecilik ‘AYRILSAK DA BERABERÝZ’ ve Stres konularýnda seminerler düzenledik. Çorum Gazetesi’nden arkadaþlarýmýzýn da bugün aramýzda olMuhabir arkadaþýmýz Recep Mebet’in organize ettiði ‘Müze malarýný isterdik. Ancak seçim öncesi liste hazýrlýðý konusunda yaBuluþmasý’, seminer ve söyleþi programlarý etkinliklerimize ayrý þadýðýmýz anlaþmazlýk nedeniyle Cemiyetimizden istifa kararý aldýbir ivme kazandýrdý. lar. Dostane iliþkilerimizin devam edeceðine inandýðýmýz arkadaþBaþbakanlýk Basýn-Yayýn Enformasyon Genel Müdürü hemlarýmýz umarým tekrar bu çatý altýnda yerlerini alýrlar. þehrimiz Murat Karakaya’nýn destekleriyle Ömerbey Köyü’nde ‘BÝLLBOARDLAR REKLAMLARI DÜÞÜRDÜ’ oluþturduðumuz ‘Basýn Ormaný’na Ýskilip’te bir yenisini daha ekleYazýlý basýnda son zamanlarda bazý sýkýntýlar baþ gösterdi. dik. Ekonomi kaynaklý sýkýntýlarýn baþýnda Çorum’da haddinden fazla Çorum Valiliði’nin baþlattýðý ‘Kardeþ Okul-Kardeþ Kurum billboard bulunmasý yatýyor. Bazý büyükþehir belediyelerinden bile Projesi’ne tam destek vererek Bayat ilçesi Çamlýgüney Ýlkokulu’na daha fazla reklam panosuna sahip olan Çorum’da yerel gazetelerin kütüphane ve bilgisayar sýnýfý kazandýrdýk. ilan gelirleri düþüyor. Sözü özün billboardlar yüzünden yerel gazeTürkiye Foto Muhabirleri Derneði (TFMD) ile iþbirliðinde telerin reklam gelirleri dibe vurdu. Çorum’da ‘Yýlýn Basýn Fotoðraflarý Sergisi’ ve fotoðraf sanatý üze‘AYRILIK DEÐÝL BERABERLÝKTEN YANAYIZ’ rine seminer düzenledik. Çorum basýný ayný çatý altýnda olsun istiyoruz. Belirsiz sebep‘MESLEKÝ SORUNLARI DEVLETÝN ZÝRVESÝNE TAÞI- ler yüzünden geçmiþte bazý ayrýlýklar oldu. Hitit Gazeteciler ve YaDIK’ yýncýlar Derneði Baþkaný Tugay Afat, ‘Dost Haber Gazetesi sahibi Türkiye Gazeteciler Federasyonu çatýsý altýndaki cemiyet baþSadýk Örgel baþkan olursa Cemiyet’te tekrar birleþiriz’ demiþ. Bukanlarý olarak Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Cenun üzerine baþkanlýk görevinden çekilmeyi, Sadýk Bey baþkanlýmil Çiçek ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’ý ziyaret ederek baðýnda her gazetenin birer üye ile temsil edileceði yeni bir yönetim sýn sektörünün talep ve sorunlarýný dile getirdik. oluþturmayý teklif ettik. Teklifimizi Mehmet Yolyapar, Nadir Yücel ve Hacý Odabaþ gibi isimlere de ilettik ancak bir sonuç alýnamadý. Giriþimlerimiz sonucunda merhum Mahmut Tunaboylu’nun ismi yaþadýðý sokaða verildi. Gaziantep Üniversitesi Türk Halk MüAyrýlýktan deðil, beraberlikten yanayýz. Hepimiz mesleki müziði Topluluðu konserine evsahipliði yaptýk. Bu organizasyon sýracadele veriyoruz. Kimseye düþmanlýk ve kötülük yapmadýk. Tüm sýnda Çorum’a konservatuvar kurulmasý ihtiyacýný bir kez daha diçabalarýmýza raðmen maalesef ayný çatý altýnda birliktelik saðlayale getirdik. madýk. Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray’ýn destekleriyle Çorum ‘KGF’YE DE KATILIYORUZ’ Adliyesi’nde basýn odasýnýn açýlýþýný yaptýk. Türkiye Gazeteciler Federasyonu’ndaki adaletsiz uygulamalar Günümüzde internet gazeteciliði alanýnda da yeni geliþmeler yüzünden 40 cemiyet baþkaný yeni bir yapýlanmaya gitti. Bölgesel yaþanýyor. Çorum bu alanda da geliþmelere ayak uyduruyor. federasyonlar ve nihayetinde bir konfederasyonu içine alan yeni yapýlanmada Çorum Gazeteciler Cemiyeti de yer alýyor. Cemiyetimiz, ‘YEREL MEDYANIN KALBÝ ÇORUM’DA ATTI’ üyelerimizin de oluruyla Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Basýn-Yayýn Enformasyon Genel Müdürlüðü ile ‘Bölgesel (KGF)’na katýlma kararý aldý. Ýlerleyen dönemde KGF’nin de katýMedya Semineri’ne evsahipliði yaptýk. TBMM Ýdare Amiri Salim lýmýyla Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu kurulmasý planlanýUslu’nun destekleriyle düzenlediðimiz programa katýlan Baþbakan yor. Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Çorum’a uluslararasý organizasyon alýnMesleki çatý kuruluþumuz olan Çorum Gazeteciler Cemiyemasý talimatýný verdi. Çorum basýnýnýn konumunun bir kez daha ti’ni hep birlikte, en iyi þekilde geleceðe taþýmayý amaçlýyor, genel fark edilmesine vesile olan bu organizasyon nedeniyle pek çok tebkurulumuzun hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum.” rik aldýk.

Ç

Gazeteciler Cemiyeti genel kurulunda konuþan Þevket Erzen, mesleki açýdan birlik ve beraberliðin önemini vurguladý.

Cemiyet Yönetim Kurulu’na Þevket Erzen, Sadýk Örgel, Bülent Özkaleli, Orhan Güçlü, Murat Özülke, Mustafa Demirer, Servet Seyfettin Mete, Naci Aygün ve Serdar Özel seçildi.

Erzen güven tazeledi Ç

orum Gazeteciler Cemiyeti Olaðan Genel Kurul Toplantýsý önceki gün yapýldý. Tek liste halinde gerçekleþtirilen genel kurulda Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen oybirliðiyle yeniden Cemiyet Baþkanlýðýna seçildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleþen genel kurula Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Mehmet Çelik, Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) Þube Müdürü Osman Bolluk ile cemiyet üyeleri katýldý. Divan Baþkanlýðýný Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Kemal Mesci’nin üstlendiði genel kurulda Bülent Özkaleli ve Þahin Örgel ise katip üye olarak görev aldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan genel kurulda faaliyet, denetim ve bütçe raporlarý ayrý ayrý okunarak ibra edildi. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan yapýlan oylama sonucunda Yönetim Kurulu’na Þevket Erzen, Sadýk Örgel, Bülent Özkaleli, Orhan Güçlü, Murat Özülke, Mustafa Demirer, Servet Seyfettin Mete, Naci Aygün ve Serdar Özel seçildi. Denetim Kurulu Kemal Mesci, Þahin Örgel ve Murat Öztürk’ten oluþurken Federasyon Delegeliðine ise Þevket Erzen, Sadýk Örgel, Bülent Özkaleli ve Mustafa Demirer seçildi. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Þevket Erzen, Cemiyet’in faaliyetleri ile ilgili bilgiler vererek yeni dönemde hayata geçirmeyi planladýðý projelerini anlattý. Birlik ve beraberliðin önemini vurgulayan Erzen, tüm Cemiyet üyelerine desteklerinden dolayý teþekkür etti. Genel kurul sonrasý ayrýca Ýkinci Bahar Lokantasý’nda cemiyet üyelerine yemek ikram edildi.

Kemal Mesci’nin baþkanlýðýndaki divanda Bülent Özkaleli ve Þahin Örgel görev aldý.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Olaðan Genel Kurul Toplantýsý yapýldý.

Düzenlenen genel kurula çok sayýda Cemiyet üyesi katýldý.

Genel kurulda gündem maddeleri görüþülerek oylandý.

Düzenlenen toplantýda mesleki birlikteliðin önemi vurgulandý.


PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Tunaboylu: ‘Gazeteciler Cemiyeti’ne minnettarým’ G

azeteci-Yazar Müslüm Tunaboylu, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin faaliyetlerini takdirle izlediðini söyledi. “Çok zor koþullarda bugünlere geldik” diyen Müslüm Tunaboylu, kurucu üyeleri arasýnda yer aldýðý Gazeteciler Cemiyeti’nin son 10 yýl içinde büyük bir atýlým gösterdiðini kaydetti. Tüm meslek mensuplarýnýn Cemiyet çatýsý altýnda yer almasý gerektiðini vurgulayan Tunaboylu,

Müslüm Tunaboylu, Gazeteciler Cemiyeti yönetimine teþekkür etti.

mesleki sorunlarýn çözümü için birlik ve beraberliðin büyük önem taþýdýðýný ifade etti. Merhum Gazeteci-Yazar Mahmut Tunaboylu’nun isminin yaþadýðý sokaða verilmesi, doðum yýldönümünde anma programý düzenlenmesi ve öykü yarýþmasýyla adýnýn yaþatýlmasýndan duyduðu memnuniyeti de dile getiren Tunaboylu, “Oðlum için gösterdiðiniz vefadan dolayý minnettarým” dedi.

Cemiyet Ailesi yemekte buluþtu

Cemiyeti üyeleri, genel kurulun ardýndan Ýkinci Bahar Lokantasý’nda verilen yemekte bir araya geldi.

G

Gazeteci-Yazar Müslüm Tunaboylu, tüm meslek mensuplarýnýn Cemiyet çatýsý altýnda yer almasý gerektiðini vurguladý.

Turist rehberleri sertifikalý olacak T

urist Rehberliði Meslek Yönetmeliði, Resmi Gazete'de yayýmlanaedilecek. rak yürürlüðe girdi. Sertifika programý süresince genel ahlak kurallarýna ve eðitim Yönetmelik, turist rehberliði mesleðinin icrasý, meslek kuruluþlaprogramýnýn düzenine uymayan veya düzeni bozan, sertifika prograrýnýn iþleyiþi, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile meslek kuruluþlarý arasýnmýnda kullanýlan eþyalara zarar veren, içkili olarak eðitime katýlanlar daki iþbirliði ve meslek kuruluþlarýnýn denetlenmesine iliþkin usul ve ihtar cezasýyla cezalandýrýlacak. esaslarý düzenliyor. Üç defa ihtar cezasý alan, yasal belgesi olmadan seyahat acenteliBuna göre, üniversitelerin turist rehberliði önlisans, lisans veya ði veya turist rehberliði faaliyetinde bulunan, kiþilere veya gruplara yüksek lisans programlarýndan veya diðer bölümlerden en az lisans dükarþý dil, din, ýrk, renk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, mezhep, zeyinde mezun olanlar, sertifika programýna tabi tutulduktan sonra tuetnik ve sosyal veya ekonomik duruma dayalý ayrýmcýlýk yapan, katýrist rehberi olabilecek. lýmcýlara ve görevlilere fiili saldýrýda bulunan, programa baþkalarýna zarar verebilecek araç ve gereçlerle katýlan, ders veya konferanslara Turizm sektörünün ihtiyaçlarý dikkate alýnarak, Turist Rehberliði baþkasýnýn yerine giren, Meslek Kanunu kapsamýnmevzuat uyarýnca yasaklanda kurulan turist rehberleri mýþ madde bulunduran, odalarý birliklerinin ve Türkullanan veya ticaretini yakiye Seyahat Acentalarý pan katýlýmcýlarýn programBirliði'nin (TÜRSAB) orla iliþikleri kesilecek. tak önerileri, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn onayýyRehberler mutlaka tula belirlenen dillerde, gerist rehberleri odasýna üye rektiði hallerde belirlenen olacak bölgelerde, Bakanlýðýn göRehberlik hizmeti sazetimi ve denetimi altýnda dece çalýþma kartý sahibi birlikler tarafýndan ülkesel olup fiilen turist rehberliði hizmeti sunma hak ve yetveya bölgesel turist rehberkisine sahip eylemli turist liði sertifika programlarý rehberleri tarafýndan sunuaçýlabilecek. labilecek. Eylemli turist Sertifika programý rehberi olabilmek için 1 yýl açýlacak diller, önerilen dilsüreyle geçerli olan çalýþma ler arasýndan turizm sektökartýnýn alýnmasý zorunlu Turist Rehberliði Meslek Yönetmeliði yürürlüðe girdi. rünün ihtiyaçlarý da gözetiolacak. lerek Bakanlýk tarafýndan Turist rehberlerinin, yerleþim yerinin bulunduðu ilde kurulmuþ karara baðlanarak birliklere bildirilecek. Birlikler dýþýnda hiçbir kurum turist rehberleri odasýndan birine, yerleþim yeri olan ilde oda kurulmave kuruluþ turist rehberliði sertifika programý düzenleyemeyecek. mýþsa en yakýn ilde kurulmuþ odalardan birine üye olmalarý zorunlu olacak. Sertifika programlarý, seçme sýnavýnýn yapýlacaðý tarihten en az 1 ay önce birliðin resmi internet sitesinde ve gerekli görüldüðü hallerde Ayrýca bu yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten önce profesyodiðer iletiþim kanallarýyla duyurulacak. nel turist rehberi kimlik kartý sahibi olan ülkesel veya bölgesel turist rehberlerine, bu yönetmeliðin yürürlüðe girdiði tarihten itibaren en geç Seçme sýnavýna katýlacaklar genel kültür sýnavý, yabancý dilden 1 yýl içinde Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn uygun göreceði tarihlerde yazýlý ve sözlü sýnav ile mülakata tabi tutulacak. Sýnavda baþarýlý olankimlik kartlarýný ruhsatnameyle deðiþtirmeleri zorunluluðu da getirildi. lar istenen nitelikleri taþýmalarý halinde sertifika programlarýna kabul

Gribe karþý daha etkili ilaç bulundu

B

ilinen ilaçlardan daha etkili yeni bir moleküler bileþikler grubu bulundu. Grip virüsünü öldürmede, bilinen ilaçlardan daha etkili yeni bir moleküler bileþikler grubu bulundu. Uluslararasý bir bilimadamlarý grubu tarafýndan bulunan bileþikler, virüslerin uyum saðlamasýna baðlý olarak giderek etkisizleþen grip ilaçlarýnýn yardýmýna koþarak, gribe dirençli ve virüslerin baðýþýklýk kazanmasýný güçleþtiren ilaçlar geliþtirilmesinin yolunu açacak. Bileþikler, Kanada'daki Simon Fraser Üniversitesi'nden Doç. Dr. Masahiro Niikura ve birlikte çalýþtýðý doktora öðrencisi Nicole Bance tarafýndan Science Express adlý bilimsel dergide bilim düyasýna tanýtýldý. Suda çözünür olmalarýnýn, geliþtirdikleri yeni bileþiklerin avantajlarýndan biri olduðuna iþaret eden Niikura, "Bunlar, aðýzdan alýndýktan sonra hastanýn boðazýna, grip virüsünün çoðaldýðý yere ulaþýyor" dedi. Grip virüslerinin bazý burun spreyi biçimindeki ilaçlara, aðýzdan alýnanlara göre daha az uyum saðladýðýný anlatan Niikura, ancak suda çözünür olmayan bu grip ilaçlarýnýn aðýzdan alýnanlar kadar tercih edilmediðinin altýný çizdi.

Bankalarýn yeni tuzaðý K

onut kredisini erken kapatanlara bankalardan hesap tuzaðý. Kredi üzerindeki ipoteði fek ücreti alarak kapatan banka þart olarak da bankadan hesap açmalarýný müþterilerine þart koþuyor. Asýl tuzak ise burada... Banka hem ipotek fek ücreti hem de açtýðý hesap ile hesap iþletim ücreti alýyor. Meclis Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Bankacýlýk Alt Komisyonu'na katýlan www.sikayetvar.com 'un toplantý notlarýna göre, bankalar konut kredisini kapatan müþterilerinden ipotek fek ücreti almakla kalmýyor bir de müþterinin bu ücreti bankaya direk yatýrmasýna izin vermeyip hesap açýyor. Komisyonda ele alýnan bir þikayete göre; konut kredisini ödeyen bir tüketicinin bankaya borcu bitmiyor. Çünkü tüketici krediyi çekerken eve banka tarafýndan ipotek konuluyor. Kredi borcunu ödeyenlerin ise ipotek fek ücreti adý altýnda ödemesi gereken bir ücret daha var ve bu ücret ortalama 400 TL

civarýnda.Banka bu ücreti tüketiciden ödemesini talep ediyor. Aksi takdirde tüketicinin evinin üzerinde bulunan ipoteði kaldýrmýyor. Bu ücreti ödediðinde ipotek fek yazýsýný hazýrlayýp gönderiyorlar. Tüketici bu yazý ile tapuya baþvurduðunda konutu üzerindeki ipotek kalkýyor. Alýnan ücretin alýnýp alýnmamasý gerektiði konusunda tartýþmalar bitmezken tartýþma yaratacak baþka bir konu daha ortaya çýktý.

azeteciler Cemiyeti üyeleri, genel kurulun ardýndan Ýkinci Bahar Lokantasý’nda verilen yemekte bir araya geldi. Yemeðe Cemiyet Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen, Yönetim Kurulu Üyeleri Sadýk Örgel, Bülent Özkaleli, Orhan Güçlü, Servet Seyfettin Mete ve Serdar Özel ile yerel medya mensuplarý katýldý. Kaynaþma ortamýnda geçen yemekte konuþan Þevket Erzen, yeni dönemde yeni faaliyetler için kollarý sývadýklarýný söyledi. Gazeteciler Cemiyeti’nin Çorum’un en aktif sivil toplum kuruluþlarý arasýnda yer aldýðýný vurgulayan Erzen, mesleki dayanýþmanýn önemine deðindi. Birlik ve beraberlik mesajlarýnýn verildiði yemek, yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi.

Cemiyet üyeleri düzenlenen yemekte hasbihal etti.

Kaynaþma ortamýnda geçen yemekte birlik ve beraberlik mesajlarý verildi.

Ajans muhabirleri ve ilçelerde görev yapan basýn mensuplarý da yemekte bir araya geldi.

Genel kurul sonrasý verilen yemek, kaynaþma ortamýnda gerçekleþti.

Bankalardan þartlý kredi

Kredi çekerken dosya masrafý, sigorta masrafý, expertiz ücreti, hesap iþletim ücretleri, kredi faizi vb. ücretler adý altýnda zaten bir çok þeyi ödeyen tüketiciye bir masraf daha çýktý. Ýpotek fek ücretini ödeyerek borcunu kapatmak isteyen tüketiciye banka "size bir hesap açalým borcunuzu buraya yatýrýn" diyor. Böylece siz bankanýn talep ettiði borcu yatýrmak için hesap açtýrmýþ oluyor bir de bu hesabý kapatmak için uðraþýyorsunuz. Ödediðiniz hesap iþletim ücretleri de cabasý.

Ýkinci Bahar Lokantasý’nda verilen yemekte Cemiyet faaliyetleriyle ilgili deðerlendirmeler de yapýldý.


12 PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Erdal Þahin’in masal kitaplarýna renkli tanýtým

‘Çocuklarýmýzý televizyon köleliðinden kurtarmalýyýz’ E

Aziz Þahin, Savaþ Ünlü ve Erdal Þahin’e konuþmalarýnýn ardýndan çiçek verildi.

ðitimci-Yazar Erdal Þahin’in kitap tanýtým kokteyli dün Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþti. Etkinliðe bazý daire ve okul müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Çorumlu þair ve yazarlar ile çok sayýda davetli katýldý. Düzenlenen etkinlikte Erdal Þahin’in ‘Renkler Sýnýfý’ ve ‘Orman Ülkesi’ Erdal Þahin adýyla yayýmlanan ve 10 kitaptan oluþan masal seti tanýtýldý.

‘ESERLERÝMÝZLE ÖVÜNÜYORUZ’

Farklý Yayýncýlýk tanýtým filmi gösterimiyle baþlayan etkinliðin açýþ konuþmasýný Genel Yayýn Yönetmeni Aziz Þahin yaptý. “Adý üstünde farklý bir yayýncýlýk yapýyoruz” diyen Aziz Þahin, eðitim yayýncýlýðýnda iddialý olduklarýný söyledi. Þahin, “Çocuklarýmýza güzel eserler verebilmek için çalýþýyoruz. Erdal Þahin’in kitaplarý da bu eserler arasýnda yer alýyor. Masal kitaplarýmýz, çocuklara iyiyi, güzeli, doðruyu, kýsacasý insan olmayý öðretmeyi amaçlayan özgün eserler. O nedenle eserlerimizin kalitesiyle övünüyoruz” diye konuþtu.

‘ÞAHÝN, ÜRETKEN BÝR ÖÐRETMEN’

Erdal Þahin, programýn ardýndan kitaplarýný imzaladý.

Programda kürsüye gelen Farklý Yayýncýlýk Yayýn Koordinatörü Yazar Savaþ Ünlü de Erdal Þahin ve Çorum’dan övgüyle söz etti. “Çorum, sanatçýlarýyla tüm yurda ýþýk saçýyor” diyen Savaþ Ünlü, Çorum’da bulunmaktan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Erdal Þahin’in üretken bir öðretmen olduðunu vurgulayan Ünlü, eserlerinden dolayý meslektaþýný tebrik etti.

‘ÇOCUKLARIMIZI TV KÖLELÝÐÝNDEN KURTARMALIYIZ’

Kitap tanýtýmý etkinliði, düzenlenen kokteylle sona erdi.

Öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu masal ve dans gösterilerinin ardýndan sahneye gelen Eðitimci-Yazar Erdal Þahin, okul sýralarýnda baþlayan okuma ve yazma tutkusunu anlattý. “Söylenecek sözlerimi eserlerimle dile getirdim” diyen Erdal Þahin, masal yazmanýn çocuklarla paylaþmanýn çok keyifli olduðunu söyledi. Ýlkokul 2 ve 3. sýnýf öðrencilerine yönelik olarak kaleme aldýðý ‘Renkler Sýnýfý’ ve ‘Orman Ülkesi’ adlý 10 kitaplýk masal setinden de bahseden Þahin, “Masal Bahçem’den ilk hasadý çocuklarýmýzýn beðenisine sunmanýn mutluluðunu yaþýyorum” dedi. Þahin, þöyle konuþtu: “Masal, çocuklarýmýza sevmeyi, paylaþmayý, güzellikler peþinden koþmayý; çok doðaldýr ki hayaller kurmayý öðretir. Çocuklarýmýzý, televizyon köleliðinden kurtarmak için masal gerekli. Çünkü televizyon izleyen çocuklar duygusuzlaþýyor ve bencil insanlar olarak yetiþiyor. Gelecekte mutsuz ve sorunlu bireyler görmek istemiyorsak bu konuda gerekli önlemleri almalýyýz. Çocuklarýmýz herþeyin en güzeline layýk.” Konuþmasýnýn sonunda çalýþmalarýna destek veren kiþi ve kuruluþlara da destek veren Þahin, yeni eser hazýrlýklarýnýn sürdüðünü sözlerine ekledi. Renkli görüntülerin yaþandýðý etkinlikte kitaplarýný da imzalayan Þahin ile diðer konuþmacýlara çiçek takdim edildi. Program canlý müzik dinletisi kokteylle sona erdi.

Programda sahne alan öðrenciler, Erdal Þahin’in masallarýndan bir demet sundular.

Eðitimci-Yazar Erdal Þahin’in kitap tanýtým kokteyli dün Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþti.

Yeni Auris Test Sürüþ Günleri ve Haftasonu Þenliði, Toyota yetkili satýcýsý Þamlýoðlu Otomotiv’de gerçekleþti.

Yeni Auris görücüye çýktý T

oyota’nýn yenilenen modeli Auris Çorum’da görücüye çýktý. Yeni Auris Test Sürüþ Günleri ve Haftasonu Þenliði, Toyota yetkili satýcýsý Þamlýoðlu Otomotiv’de gerçekleþti. Otomobil tutkunlarýnýn büyük ilgi gösterdiði etkinliðe Þamlýoðlu Otomotiv Satýþ Müdürü Mutlu Erdem, Satýþ Sorumlularý Adil Bütünoðlu ve Ertaç Toptal ile Toyota müþterileri katýldý. Düzenlenen programda yeni Auris hakkýnda bilgiler veren Satýþ Müdürü Mutlu Erdem, “Toyota’nýn gözde modelleri arasýnda yer alan Auris’i yenilenen yüzüyle müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz” dedi. Pek çok yeni özelliði bünyesinde barýndýran Auris’in 2013 yýlýna damgasýný vuracaðýna inandýðýný belirten Mutlu Erdem, ‘Bekle Hayat Geliyoruz Biz!’ sloganýnýn da bu mesajý en güzel þekilde ortaya koyduðunu söyledi. Yeni Auris’in sahip olduðu teknik özelliklerden de bahseden Erdem, þu bilgileri verdi:

iyileþtirme saðlandý. Yeni Auris’in iç mekanýnda çok daha ferah bir hacim sunmaya olanak tanýrken güvenlik donanýmlarý ile de dikkat çekiyor. Yeni Auris, araç içindeki multimedya uygulamalarýyla eðlenceli bir sürüþü de garantiliyor. Toyota’nýn ‘eðlenceli

sürüþ’ anlayýþýnýn uygulamasý olan Toyota Touch ile Yeni Auris’te yolcuklar çok daha keyifli bir hale geliyor. Yeni Auris’in kolay ve akýllý park sistemi olan SIPA (Simple – Intelligent Park Assist) ile, ön ve arka yan tamponlar üzerinde bulunan sensörler kullanýlarak sürücü çok daha dar

alanlara otomatik olarak paralel park edebiliyor. Yeni Auris’i yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 5. kilometrede hizmet veren Þamlýoðlu Toyota Plaza’ya davet ediyoruz.”

Satýþ Müdürü Mutlu Erdem, yenilenen Auris hakkýnda bilgiler verdi.

DÝNAMÝK ve EÐLENCELÝ

“Yeni Auris, Toyota’nýn ‘Keen Look-Keskin Bakýþ’ tarzý farlarý ve gündüz LED farlarý ile görsel bir zenginlik ortaya koyuyor. ‘Under Priority – Öncelikli’ ön ýzgara ile birlikte Toyota’nýn yeni tasarým anlayýþý tam olarak Yeni Auris’te hayat bulurken, bu özellikler otomobilin agresif, cesur ve çekici kimliðini gözler önüne seriyor. Geliþtirilmiþ aerodinamik özellikleri ile Yeni Auris’in 1,33 lt benzinli versiyonunda ortalama yakýt tüketimi 5,5 lt’ye, manuel þanzýmana sahip 1,6 lt’de 5.9 lt’ye düþürüldü. Yeni Auris’in CVT þanzýmana sahip olan 1,6 lt benzinli versiyonunda ise yakýt tüketimi 100 km’de ortalama yüzde 20 oranýnda azalarak 5,7 lt olarak ölçümlendi. 1,4 D-4D manuel þanzýman ile 1,4 D-4D multi mode þanzýman seçeneklerinde de ortalama yakýt tüketimi 4,2 lt’ye düþürülerek yaklaþýk yüzde 10 oranýnda

Düzenlenen etkinliðe otomotiv tutkunlarý büyük ilgi gösterdi.

Etkinliðe katýlanlar yeni Auris’i test etme imkaný da buldu.

Toyota’nýn yenilenen modeli Auris Çorum’da görücüye çýktý.


PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 15 - Rebî’ul-Âhýr: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:12 Þubat 1428 Kasým:110

25

2013

ÞUBAT

HATIRLATMA: VERGÝ Sosyal Sigorta, Aylýk Muhtasar, Damga Vergisi, KDV ve Gelir vergisi (Basit Usûl) beyannameleri verilecek.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.51 06.16 12.01 15.00 17.33 18.51

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey Kale Karakeçili Kunduzhan

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43 (Mevlüt GEZER) 212 57 82 (Yýlmaz KILCI) 226 55 44 (Hikmet DURGUN) 225 54 54 (Ali ÞAHÝN) 225 17 26 (Mustafa TURAN) 227 41 40 (Kadir AKÇAL) 224 70 79

VEFAT EDENLER

Y

Nare

Ýlk Ezan - Son Ezan 3

amaca abanmýþ, üst üste binmiþ evler düþünün. Eðri dan birinden diðerine insanlar koþuþur. Kahveler boþalýr. büðrü kaldýrýmlar, dar sokaklar düþünün. Masal daðAkþam pidesi elinde, eve geç kalanlarýn koþtuðu görülür. larý düþünün. Eski kaleler, bu kalelere dolana dolana çýBu saatte kasaba insanlarý tarafýndan býrakýlmýþ, bir masal 2 kan yollar düþünün. þehridir. Sonra tellallarýn " vakti salaaa eyyy müslimiiin" diKIR ye seslendirdiði dar sokaklardan geçin. Kaleye dolana doÝþim bana, yurdumun çok yerini görme imkânýný balana çýkan yolda yürüyün. Yorulup nefes almak için durðýþladý. Güzel köþeler gördüm, ama kasabamýz kadar deduðunuzda, kendinizi kasabamýzýn kale yolunda bulursuðiþik dekorlu yer görmedim. Kýyýlarda denizgüzelliðini, nuz. ormanda ormaný bulursunuz. Deðiþmeyen bir güzelliktir Solunuzda, üstünüze yýkýlacakmýþ gibi Yivlik yükbu. Kýsa zamanda alýþýr kanýksarsýnýz. Örneðin bir gün yoselir. Arkanýzda Uludere, yemyeþil bir aðaç denizidir. Bir lunuz Uludere'ye uzanýr. Yeþilin tadýný çýkarýrsýnýz. Koyu, yanda Çaðýl uzanýr. Önünüzde Kýzýl ýrmaða kadar buðudalgalý, açýk benekli yollarda yürür, iplik iplik sarkan palu, sisli bir aðaç denizi yatar. Siz her adýmda kasabadan Mustafa YOLCU tikalar dan geçersiniz. Dallarda bülbüller þakýr. Deðirmen uzaklaþýrken, ona yaklaþtýðýnýzý anlarsýnýz. oluklarýndan sular dökülür. Yaz ortasýnda nemli bir serinlik sizi sarar. Kýrmýzý elmalar, sarý sarý ayvalar güler dallarda. CeAn gelir, yarýn altýnda yamaca abanmýþ evlerin, damlarýna düvizlerin serin loþ gölgesinde, bahçelerde çalýþanlar dinlenir. Çalý þeceðinizi sanýrsýnýz. Aþaðýda pazar yerinde kaynaþan insanlarý gödipleri mor menekþe doludur. rürsünüz. Karýnca kadardýrlar. Yer yer yükselen minareler, sýra sýra kavaklar, halý benzeri bahçeler, küme küme evler altýnýzdadýr. Hele Bir baþka gün yivlik yamaçlarýnda, yükselmenin tadýný çýkakalenin düzüne çýkýnca kasabada her þey küçülür, sesler büyür yalrýrsýnýz. Kasaba ayaklarýnýzýn altýnda serilir. Siz, bir gülüver olursunýz. nuz. Elinizi uzatsanýz, masal þehrinizi darma daðýn edecek kanýsýna varýrsýnýz. Uçsuz bucaksýz bir aðaç denizi, daha uzaklarda, bozkýrBüyük þehirlerimizin birinde bu kale, akýllý bir iþletmeciye da ekin tarlalarýnýn halý yeþili uzanýr. Bakmaktan ayrýlamazsýnýz. milyonlar getirir. Ama kalenin düzünde baharda, yeþil otlarý geveleyen baþýboþ birkaç danacýk, ya da tavuklar eðleþir. Bu düz ramaKasaba her yönünden bir baþka görünüþtedir. Artýk çýplaklaþzan aylarýnda þenlenir. mýþ, ormandan yoksun kalmýþ tepelerde bile, bademler çiçek açar. Hele baharda kasabayý bir çiçek, koku, renk, ses cümbüþü sarar. Kimlerden kaldýðýný araþtýrmadýðým kalenin, son duvarlarý yer yer ayaktadýr. Kaleye yine eski kale kapýsý kalýntýsýndan girilir. Bu Oysaki biz kasabalýlar ne bu güzellikleri görür, ne bu sesleri duvarlar gölgelerini, arkada yükselen, mavi gökyüzüne düþürürler. duyarýz. Bir koza gibi,çevremize sardýðýmýz gelenek çemberimiz Ramazanda duvarlar üzerindeki nareciler , uzaktan kaleyi bekleyen içinde, bütün tabiat güzelliklerinden yoksun yaþarýz. Ne Yivliðe, ne silahþorlarý hatýrlatýrlar. Ramazan gibi diðer mutlu günlerimizi de kaleye, ne Çaðýl'a çýkarýz. Uludere'ye yalnýz bahçesi olanlar çalýþmüjdeleyen kasabanýn topu, yine bu duvarlarýn dibinde gümbürder. maya gider. Evlerimizin ardýndan baþlayan yamaçlarda taze danaArife günü toplar atýlýnca, ardýndan nareciler kale duvarlarýna çýkar lar, kuzular otlar. Dere boyunca sýralý deðirmenlerin çaðýldamalarýkurulurlar. ný, buðday öðütmeye gelenler dinler. Ne kaynak baþlarý, ne çýnar dipleri, ne dere boyu tabiatý sevenlerin uðraðý olur. Kasabayý o anda davul- zurna sesi sarar. Perde perde yaklaþan, uzaklaþan, alçalan, yükselen, adým adým peþinizden gelen yanýk bir Neden böyledir bu? Milletçe tabiatý sevmiyor muyuz? Türküsestir bu. Kasabanýn neresine gitseniz yanýnýzda kulaðýnýzýn dibinlerimiz, manilerimiz, efsane- masallarýmýz, çevrelerimiz- nakýþlarýdedir. Kurtulamazsýnýz. Davulcu her tokmaðý indiriþte, sanki baþýmýz tabiatla örülmüþ deðimli? Vaktimiz mi yok? Deðil elbet, Kahnýza vurur gibidir. Ýlk günleri nareyi çok yadýrgarsýnýz. Alýþýnca da velerimiz adam almýyor. ararsýnýz. Kasabaya geldiðimizde topluca gezmenin, bu tabiat güzellikHele zurna.. Size düðün alaylarýný, halaylarý, horonlarý hatýrlalerinin tadýný çýkaralým dedik. Eþi dostu kandýrýp bir iki gezdikte, týr. Yemenlere cephelere giden, Mehmetçikleri hatýrlatýr bize. Eski sonunda býkýverdik. Sonraki gezilerde her birimizin bir iþi çýktý. Kitürküler gelir kulaklarýnýza. Güreþ meydanlarý görürsünüz. Naralar, mimiz hastalandý, kimimiz yeri, kimimiz havayý beðenmedi. Kýr hey heyler duyarsýnýz içinizden. Garipsersiniz. Yolunuzdan olur, gezileri unutuldu. kale duvarlarýnda zurnacýyý arar gözleriniz. Okulca da yapamadýk bu iþi. Týpkýsý engeller dikildi karþýmýOysa zurnacý hiç durmadan üfler. Gelen zurna sesi, bir daha za. Ne yivliðe çýkabildik, ne kasabanýn içindeki kaya mezarlarý gekesilmez. Bir sað bir sol yanaðýný þiþire þiþire, tükenmez bir nefeszebildik. Ne baharda yamaçlardan çiðdem toplayabildik. le yorulmadan üfler. Zurnasýný havaya kaldýrarak çalar. Saða döner, Daha önce Bozkýr da kaldýðým yýllar da arkadaþlarýn: - gezeulaþ tepe mahallesine seslenir. Sola döner, Uludere ye üfler. Eðilir cek bir yerimiz yok ki, dediðini hatýrlarým. Burada gezecek çok yer kasabaya üfler. Onun için ses, perde perde yaklaþýr, uzaklaþýr, fakat var ama gezenler nerde? dinmez. Sanýrsýnýz biri radyonun düðmesi ile oynuyor. Deðildir, Günün birinde Ýskilip e bir kaymakam gelmiþ. Kasabanýn en zurnacýnýn maharetidir bu. Ama davul biteviye gümler. Güm güm güzel yerlerini seçip, buralara çardaklar kurdurmuþ. Kaynak baþlade güm güm. Bu sýrada kaledeyseniz, karýncalarýn buðday dökünrýna kýr kahveleri açtýrmýþ. Çocuk bahçesi, park yaptýrmýþ. Kaleyi tüsünden paylarýna düþeni alýp, yuvalarýný dönüþlerini hatýrlarsýnýz. þenlendirmek istemiþ. Ondan kalan bugün yalnýz parktýr. KaymaTýpký karýncalar gibi, çocuklar çýkar evlerden. Doðru keþkek fýrýnýkam gidince çardaklarýn her aðacýný alan götürmüþ. Çocuk bahçena gidip, güveçlerini alýp dönerler. Narenin bir ödevi de keþkeðin sinden geriye kalan beton kazýklar. Çaðýl sadece yazýn su almaya piþtiðini, evlere hatýrlatmaktýr. Nare, akþam topuna en az bir saat gelenler ile þenleniyor. kala baþlar. Ama okullarda gezi kolu, izcilik kolu, kültür ve edebiyat kolu Kale kapýsýnýn üzerinde, göklere çekilmiþ bir býçak gibi, bayvb. hep çalýþýyor. Çocuklar bu konulardan not alýyor. Ve bizler akrak direði yükselir. Ramazanda üzerindeki düzlükte, çocuklar oyþamlarý saat 16 da okulu kapayýnca soluðu kulüpte alýyoruz. Bu her nar. Akþam topunu beklerler. Top atýlýnca, nara atarak evlerine koyerde böyle. Sýrtýna yol çantasýný sýrtlamýþ, yollara düþen, kaynak þarlar. Sonra nare susar, insanlar susar. Sesler donar kasaba da. Köbaþlarýnda ateþini yakýp eyle þen izcileri görmek istiyor gözlerimiz. pekler bile havlamaz olur. Sokaklar birden cansýzlaþýr, açýk kapýlarBu yurt gezilmeye deðer.

1956 yýlý Ýskilip’ten notlar

4- Çomarlý Kemal Gürel’in kýzý, Yazý Çarþý esnafýndan Osman Avcý’nýn eþi Miradiye Avcý. 5- Akyazý Köyü’nden gelme Mehmet Keskin’in oðlu Murat Keskin.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER ÇAÐLI EÞREF HOCA CAD.NO:25/A GAZÝ SAÐLIK OCAÐI KARÞISI 226 56 16

DOÐA BAHABEY CAD. NO: 101 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) 221 21 01

METEOROLOJÝ

2.361

Enerji deposu, iþtah artýrýcý Ülkemizde sýklýkla yetiþtirilen ve zevkle tüketilen dut meyvesi sayýsýz faydasýnýn yaný sýra dikkatli de tüketilmesi gerekiyor. Dut meyvesinin faydalarýna bakacak olursak; *Potasyum, tiamin, kuersetin, niasin, kalsiyum, demir, B ve C vitamini, organik asitler içermektedir. *Kalori deðeri oldukça yüksektir, enerji deposudur, iþtah artýrýr. *Halsizlik ve yorgunluk için faydalýdýr. *Kansýzlýk sorunu yaþayanlarda düzenli tüketimi önerilir. *Ýltihap giderici özelliði vardýr, aðýz yaralarýnda, bademcikte, diþ eti hastalýklarýnda faydalýdýr. *Bebeklerde oluþan pamukçuk için etkilidir. *Çocuklarda zeka geliþimi için tüketilmelidir. *Sindirim sistemini hýzlandýrýr, kabýzlýk sorunu yaþayanlarda olumlu etkisi vardýr. *Barsak pazazitleri için de tüketilebilinir, parazit düþürücü ender besinlerdendir. *Astým ve akciðer hastalýklarýnda olumlu etkisi bulunmaktadýr. * Sakinleþtirici özelliði vardýr, stresli anlarda yaðlý ve þekerli yiyecekler yerine tercih edilebilinir.

Dut meyvesinin size zararý da olabilir; Kalori deðeri ve glisemik indeksi yüksek olan dut zayýflama diyetlerinde biz diyetisyenler tarafýndan pek önerilmez. Özellikle þeker hastalarýnýn ve insulin direnci yaþayan kiþilerin dut meyvesini dikkatli tüketmeleri gerekiyor. Kan þekerini hýzlý yükselttiði için sakýncalarý olabilir. Diyetisyen Özlem Sert Aydýn

1.788 1.798

24 ayar

ALIÞ

90,33

SATIÞ

91,24

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6525 25 ÞUBAT 2013 PAZARTESÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

3- Feruz Köyü’nden gelme Mustafa Çolak’ýn eþi Sultan Çolak.

Tefekkür Dünyamýz

Halk türküsünde ise: "Üskek minarede ezen okunir, Okinir de üregime dokinir" Cahit Zarifoðlu ise: "O sabah ezan sesi gelmedi camimizden, Korktum bütün Raþit Yücel insanlar, bütün insanlýk adýna." rasityücel@ corumhakimiyet. net Ve Mehmet Akif: Bu ezanlar ki þehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli." Sonra Yahya Kemal feryad etti: "Emri bülendsin ey ezaný Muhammedi, Kafi deðil sedana cihaný Muhammedi" En son baki söyler sözünü: "Aldýn hezar bütgadeyi mescid eyledin, nakus yerlerinde okuttun ezanlarý!." Ve bu gün ve þu an ezanlar okunuyor… Bizi namaza çaðýrýyor. Ne kudsi bir davet ki! Bizi kurtuluþa götürüyor. Ve, son okunacak ezana kadar…

2.376

1- Adnan ve Ahmet Özdülger’in babalarý. Hasan Kýran’ýn kayýnpederi Mustafa Özdülger. 2- Çobandivan Köyü’nden merhum Rýza Taþtan’ýn eþi Gülkýz Taþtan.

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : 1, 50 ¨ Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 50, 00 ¨ Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 ¨ Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 250, 00 ¨ Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 125, 00 ¨ Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 ¨ Kentiçi : 55 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurtiçi : 160 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Kadýn Ýstihdamý Teþvik Paketi'ne eleþtiri Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun organizasyonu ile düzenlenen 'Ebeveyn Ýzni ve Ýþ Yaþam Dengesi Yaklaþýmý Çerçevesinde Esneklik' konulu seminerde Bakan Faruk Çelik'in açýkladýðý kadýn istihdamýnýn teþvikine yönelik olarak yapýlacak düzenlemeleri memnuniyetle karþýladýklarýný ifade eden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, ancak düzenlemede kadýn esnaf ve sanatkarlarýn unutulduðunu söyledi.

Yapýlan düzenleme ile ilgili olarak bir açýklama yapan ÇESOB Baþkaný Kýlýç, "Kadýnlarýmýzýn istihdamýna yönelik düzenlemeyi olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna primini ödeyen 4/b'li esnaf ve sanatkar kadýn sigortalýlarýmýz halen 4/a'lý kadýn sigortalýlara verilen doðum borçlanmasý hakkýna bile sahip bulunmamaktadýrlar" dedi. ‘Kadýnlara borçlanma hakký verilmeli’ Birlik olarak

Yalçýn Kýlýç

öncelikli taleplerinin kadýn esnaf ve sanatkarlara doðum borçlanmasý hakkýnýn verilmesi gerektiðinin altýný çizen Yalçýn Kýlýç þunlarý söyledi: "5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel saðlýk Sigortasý

Kanunu'nun 41. maddesinin birinci fýkrasýnýn (a ) bendi ve 5754 sayýlý Kanunun 67. maddesinde yapýlan deðiþiklik ile; 4/a kapsamýnda sigortalý kadýnýn, iki defaya mahsus olmak üzere doðum tarihinden sonra 2 yýllýk süreyi geçmemek kaydýyla hizmet akdine istinaden iþyerinde çalýþmamasý ve çocuðunun yaþamasý þartýyla talepte bulunulan sürelerin borçlanýlmasý imkanýnýn 4/b'li esnaf ve sanatkar kadýn sigortalýlarýmýza da verilmesidir." ‘Ayrým yapýlmamalý’ Yapýlan düzenlemelerde ayrým yapýlmamasý gerektiðine

dikkat çeken ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, "Açýklanan teþvik paketindeki; çocuk yardýmlarýnýn artýrýlmasý, çocuk sayýsýna göre emeklilik yaþýnýn kademeli hale getirilmesi ve doðumdan sonra iþçiler için öngörülen doðum izni süresinde devlet desteði saðlanmasýna iliþkin düzenlemelerden yararlanmak için iþçimemur-esnaf kadýn sigortalý ayrýmý yapýlmamalýdýr. Esnaf ve sanatkar kadýn sigortalýlarýn da yararlandýrýlmasý, norm ve standart birliði saðlanmasýna yardýmcý olacak ve daha tutarlý adil bir düzenleme ortaya çýkacaktýr" diye

Eðitim Bir Sen üyeleri Divan Toplantýsý’nda buluþtu

‘Kýyafet yasaðýnýn 15 Mart’a kadar çözülmesini bekliyoruz’ S

endika merkezinde bir araya gelen Eðitim Bir Sen üyeleri, Divan Toplantýsý yaptý. Divan Toplantýsý’nda konuþan Þube Baþkaný Tahir Eþkil, kýlýk kýyafetle ilgili yasaðýn en geç 15 Mart’a kadar çözülmesini beklediklerini açýkladý. Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Ýl Divan Toplantýsý açýlýþ konuþmasýnda kamuda serbest kýyafet için Memur Sen tarafýndan Türkiye genelinde baþlatýlan ve bir ay devam eden "Özgürlük için 10 Milyon Ýmza" kampanasýný deðerlendirdi. Kampanyaya büyük ilgi olduðunu ve hedefin üzerine çýkýldýðýný belirten Eþkil, Çorum'dan da 95 bin imza toplandýðýný söyledi. Bu kampanyaya katkýsý olan herkese teþekkür eden Eþkil,

kýlýk kýyafet sorununun 15 Mart'a kadar çözülmesini beklediklerini, bu tarihe kadar herhangi bir çözüm olmamasý durumunda ise iþ yerlerine serbest kýyafetle gideceklerini söyledi. Re'sen atamalarla ilgili de bilgi veren Eþkil, re'sen atamalara komisyonda þerh koyduklarýný, atamalarýn iptali için Bölge Ýdare Mahkemesi’nde dava açtýklarýný, bu davalarýn dönem sona ermeden sonuçlanmasýný beklediklerini söyledi. Toplantýda Yönetim kurulu üyeleri görev alanlarý ve sendika çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi, Ýlçe Baþkanlarý da ilçelerinde yaptýklarý faaliyetleri dile getirdiler. Toplantýda yapýlacak çalýþmalar da planlandý.

Tahir Eþkil, kýlýk kýyafetle ilgili yasaðýn en geç 15 Mart’a kadar çözülmesini beklediklerini açýkladý.

Toplantýda Yönetim kurulu üyeleri görev alanlarý ve sendika çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi,

Gençlik Merkezi tiyatroda buluþtu Ç

Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, 26 genci Biz Size Hayranýz adlý tiyatro oyununa götürdü.

orum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, 26 genci Biz Size Hayranýz adlý tiyatro oyununa götürdü. Gençlik Merkezi olarak, hedeflerinin gençlerin kaynaþmasý ve sosyal kabiliyetlere sahip bireyler olarak yetiþmesini hedef aldýklarýný kaydeden yetkililer, sadece tiyatro alanýnda olmayýp, her alanda gençlerin yetiþmesi ve tecrübe kazanmasýný amaç edindiklerinin altýný çizdi. Yetkililer, “Gençlik merkezimizde açýlan kurslarýmýza, gezi ve kamp faaliyetlerine bütün gençlerimiz davet ediyoruz. Ayrýca yapýlan tüm faaliyetler tamamiyle ücretsizdir.” dedi.

Ceviz Eylem Planý’na vekiller destek verdi Dodurga’da ceviz dikim törenine AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý da katýldý.

C

eviz Eylem Planý kapsamýnda Dodurga’da düzenlenen ceviz dikim törenine AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý da katýldý. Çok sayýda davetlinin katýldýðý törende, Dodurga Kaymakamý Bülent Güven, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, Laçin Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, Alpagut Belediye Baþkaný Mustafa Çiftçi, Narlý Belediye Baþkaný Necati Kökçü, Baþpýnar Belediye Baþkaný Cevdet Dað, ilçe yöneticileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Milletvekili Cahit Baðcý, Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, tören açýlýþýnda birer konuþma yaptý. Daha sonra Dodurga Belediyesi’nin misafirler için hazýrladýðý piknik ikramlarý sunuldu.

Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýç, tören açýlýþýnda bir konuþmayaptý.

Ceviz üretim sahalarý incelendi.

Dodurga Belediyesi’nin misafirler için hazýrladýðý piknik ikramlarý sunuldu.

Çok sayýda davetlinin katýldýðý törende ceviz fidanlarý toprakla buluþtu.


PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

15

Beklenen uzman ve büro görevlisi yönergesi yayýnlandý M

emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, beklenen uzman ve büro görevlisi yönergesinin yayýnlandýðýný açýkladý. Kamu Hastane Birliklerinde Çalýþtýrýlacak Sözleþmeli Uzman ve Büro Görevlilerinin Ýþe alýnma ve Birliklere Daðýlýmýna Ýliþkin Usul ve Esaslarý içeren yönerge ile uzman ve büro görevlilerinin birliklere daðýlýmýný gösterir tablonun,

14.02.2013 tarihli 1279 sayýlý Bakan onayý ile yürürlüðe konulduðunu duyuran Saatçi, buna göre birliklerin çalýþtýracaklarý uzman ve büro görevlilerinin planlamasýný bu yönergeye göre yapacaklarýný hatýrlattý. Saatçi, “Bunun yaný sýra ilgili yönergede, deðiþtirilen hükümler kapsamýnda yer alan 17. ve 18. Maddelerde bizim de eleþtirerek dava konusu yaptýðýmýz yanlýþ uygulamalar deðiþen maddelerle birlikte

Y

“Kooperatifimiz bünyesinde 452 üyemiz bulunmaktadýr. Üyelerimize kullandýrdýðýmýz kredide 25 bin liraya kadar yüzde 6, 25 bin liradan sonrasý için yýllýk yýllýk 7.8 faiz oraný uygulanmaktadýr. Kooperatif olarak her zaman esnafýmýzýn yanýndayýz. Bu yýlda yine esnafýmýza ihtiyaçlarý doðrultusunda kredi kullandýracaðýz” dedi.(ÝHA)

Ahmet Saatçi

doðumdan önce sekiz, doðumdan sonra sekiz hafta ücretsiz izin kullanabilecektir. Sözleþmeli personelde sözleþme feshinde ceza-i þart ve tazminat hükümleri ortadan kaldýrýlarak 4 yýl yeniden sözleþme imzalayamama þartý da hükmünü kaybetmiþtir.” dedi. Maðduriyete sebep olan bazý konularda düzelme yapýldýðýna deðinen Saatçi, çalýþanlarýn maðduriyetine neden olan maddelerin iptali

ve yeniden düzenlenmesi konusunda sendika olarak daha önce dava açtýklarýný, dava süreci devam ederken davaya konu ettikleri maddeler üzerinde deðiþiklik ve düzenleme yapýlmasýný bir hakkýn teslimi olarak gördüklerini söyledi. Saatçi, açýklamasýný, “Çalýþanlar lehine önemli bir yanlýþtan dönülmüþtür. Saðlýk çalýþanlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyoruz.” sözleriyle tamamladý.

Ýskilip, Bayat, Mecitözü ve Osmancýk Ziraat Oda Baþkanlarý, baþarýlý odalar arasýnda yer alarak, plaketle ödüllendirildi.

Baþarýlý Ziraat Kongreyi Cihan Olur yönetti Odalarý’na ödül ozgat’ýn Akdaðmadeni Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 2012 Yýlý Mali Kurulu yapýldý. Belediye Düðün Salonunda yapýlan 2012 yýlý mali kuruluna Akdaðmadeni Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Mazhar Alýmlý, Çorum Bölge Müdürü Cihan Olur, Akdaðmadeni Halk Bankasý Þube Müdürü Abdi Çakýr, çevre ilçe esnaf sanatkarlar kredi kefalet kooperatifi baþkanlarý ve esnaflar katýldý. Mali kurul toplantýsýnda önce kooperatifin 2012 yýlý mali bütçesi ile 2013 yýlý tahmini bütçeleri okunarak oy birliði ile kabul edildi. 2012 yýlý mali genel kurul sonrasý bir açýklama yapan, Akdaðmadeni Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Baþkaný Mazhar Alýmlý,

ortadan kaldýrýlmýþtýr. Bundan böyle sözleþmeli personel doðum yapmasý halinde

ürkiye Ziraat Odalarý T Birliði, Antalya’da

Genel kurulu Çorum Bölge Müdürü Cihan Olur yönetti.

düzenlediði toplantýda, Anad olu’da baþarýyla görev yapan oda temsilcilerini ödüllendirdi. Çorum’dan Ýskilip, Bayat, Mecitözü ve Osmancýk Ziraat Oda Baþkanlarý, baþarýlý odalar arasýnda yer alarak, plaketle ödüllendirildi. Türkiye'de birlik talimatlarýna

uygun hareket eden ve emsallerine göre daha fazla özenli

ve özverili davranan odalarý bir araya geldiði toplantý, 15 - 17

Þubat tarihlerinde Antalya Royal Holiday Palace Hotel'de

Türkiye Ziraat Odalarý Birliði, Antalya’da toplantý düzenledi.

Ýstanbul Devlet Tiyatrosu ‘Kurban’la sahne alýyor Ý

stanbul Devlet Tiyatrosu, kurban isimli tiyatro oyunuyla Devlet Tiyatro Salonu’nda sahne alacak. Saydan Yeniay’ýn yönetmenliðini yaptýðý oyun, 1 Mart Cuma günü saat 20,00’de, 2 Mart cumartes günü 14,00 ve 20,00’de sahnelenecek.

Yozgat’ýn Akdaðmadeni Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 2012 Yýlý Mali Kurulu yapýldý.

Traktör sayýmýz arttý T

ürkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, 2012 yýlýnda traktör sayýsýnýn en fazla Konya’da arttýðýný bildirerek, “Geçen yýl Konya’da traktör sayýsý 2 bin 870 adet artarak 70 bin 902’ye çýktý. En fazla traktörün bulunduðu il olan Manisa’da 2 bin 340 artarak 73 bin 890’a ulaþtý” dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 2011 yýlýnda Türkiye’de 1 milyon 466 bin 208 adet olan traktör sayýsýnýn 49 bin 213 artýþ-

la 2012 yýlýnda 1 milyon 515 bin 421’e çýktýðýný belirtti. Geçen yýl Ýstanbul ve Rize hariç bütün illerde traktör sayýsýnýn arttýðýný bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: “Rize’de 38 adet olan traktör sayýsý deðiþmezken, Ýstanbul’da 477 azaldý ve 22 bin 355 adetten 21 bin 878 adede geriledi. Traktör sayýsý artýþýnda Þanlýurfa 1875 adetle üçüncü, Gaziantep 1522 adetle dördüncü, Denizli 1490 adetle beþinci, Ýzmir 1485 adetle altýncý, Adana

1453 adetle yedinci, Balýkesir 1392 adetle sekizinci, Ankara 1300 adetle dokuzuncu, Antalya 1092 adetle onuncu, Sivas1060 adetle onbirinci, Aydýn 1042 adetle onikinci oldu. Traktör sayýsý Çorum’da 983, Kars’ta 922, Samsun’da 903, Tokat’ta 897, Çanakkale’de 890, Bursa’da 887, Muðla’da 857, Kütahya’da 854, Diyarbakýr’da 821, Afyonkarahisar’da 810, Tekirdað’da 804, Erzurum’da 785, Mersin’de 767, Ardahan’da 762, Kahraman-

maraþ’ta 755, Kayseri’de 753, Sakarya’da 751, Adýyaman’da 749, Yozgat’ta 712 adet arttý.”

ORANSAL ARTIÞTA TUNCELÝ LÝDER

Ýller arasýnda oransal olarak en fazla artýþýn yüzde 17,9 ile Tunceli’de görüldüðünü bildiren TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, þöyle devam etti: “Tunceli’yi, yüzde 13,4 ile Kilis, yüzde 12,4 ile Ardahan, yüzde 11,3 ile Þýrnak, yüzde 11 ile Ið-

Örnek No: 25*

T.C ÇORUM 2. ÝCRA DAÝRESÝ 2010/169 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 21/02/2013 1 Ýhale Tarihi : 04/04/2013 günü, saat 14:30 - 14:40 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 19/04/2013 günü, saat 14:30 - 14:40 arasý. Ýhale Yeri : ÇORUM ADLÝYESÝ GÝRÝÞÝNDE BULUNAN MEZAT SALONUNDA

dýr, yüzde 10,2 ile Artvin izledi. Miktar olarak en fazla artýþ olan illerden Gaziantep’te yüzde 6,9, Þanlýurfa’da yüzde 6,6, Sivas’ta yüzde 4,3, Konya’da yüzde 4,2, Denizli’de yüzde 3,8, Adana’da yüzde 3,4, Manisa’da yüzde 3,3, Ankara’da 3, Aydýn ve Ýzmir’de yüzde 2,9, Antalya’da yüzde 2,8, Balýkesir’de yüzde 2,6 arttý.” Bayraktar, traktör sayýsýný arazi þartlarý, ilin büyüklüðü, tarým alanlarýnýn geniþliðinin etkilediðine dikkat çekti. Bu çerçevede Manisa, Konya, Balýkesir, Bursa, Ýzmir, Samsun, Ankara, Adana büyük ve çok engebeli araziye sahip olmayan illerde traktör sayýsýnýn fazla olduðunu belirten Bayraktar, “Buna karþýn Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Tunceli, Artvin, Bingöl, Hakkari, Þýrnak, Siirt gibi geniþ olmayan tarým alanlarýna sahip bulunan ve engebeli toprak yapýsý olan illerde traktör sayýsý çok az” dedi. (ÝHA)

No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 1

22.000,00

1

%18 06 BP 4143 Plakalý, 2008 Model, CITROEN Marka , NEMO X FG 1,4 HDI Tipli, Kamyonet Cinsinde , Siyah Renkli, Aracýn fiili durumunun incelenmesinde sol alt maþpiyerleri içe doðru ezik, sað ön cant kapaðý yok, kabortasýnda yüzeysel çizikler mevcut vasýta

(ÝÝK m.114/1,114/3) * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (Basýn: 138) www.bik.gov.tr

Þemsi Bayraktar

Þebnem Dokurel Topcuoðlu

Erdoðan Aydemir

Aydýn Þentürk

Nurullah Kalkan

Ýstanbul Devlet Tiyatrosu, kurban isimli tiyatro oyunuyla Devlet Tiyatro Salonu’nda sahne alacak.


16 PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

U 17FinalFinalGrubunda Grubunda ilk maçlar oynandý ilk haftada Gençlerbirliði, Çorum

Belediyespor’u 1-0 yenerken, Çorumspor, HE Kültürspor önünde 4-1 galip gelerek ilk haftanýn lideri oldu.

Gençlerbirliði, Çorum Belediye’yi tek geçti: 1-0

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Özkan Kaya, Yalçýn Kara, Ercan Davarcýoðlu. GENÇLERBÝRLÝÐÝ :

Abdullatif, Ýsmail (Muhammed) (Ramazan) (Samet), Emirhan, Burak Yýldýrým, Batuhan, Abdulkerim, Burak Çalýþkan, Ahmet, Abdurrahman, Þaban, Murat.

Ç O R U BELEDÝYESPOR

M :

Süleyman, Deniz, Ahmet, Ertuðrul (Emre), Ali, Onur, Sefa, Affar (Alperen), Serdar, Dinçer, Gökhan (Candoðan). KIRMIZI KART : 60. dak. Burak Yýldýrým (Gençlerbirliði). GOL : 52. dak. Burak Yýldýrým (Gençlerbirliði).

Çorumspor, Kültür’ü ikinci yarýda çözdü: 4-1

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER :

Hakan Kaya, Ömür Soytemiz, Emre Alagöz.

ÇORUMSPOR :

Sabri, Ercan (Batuhan), Ünal (Mücahit), Mikail, Mehmet, Taha, Ümit, Hasan, Özgür (Muhammet), Oðuzhan (Mustafa), Gökhan (Recep).

HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR :

Özkan, Ahmet, Cengiz, Deniz, Ertuðrul, Barýþ (Paþa), Yasin, Enes, Hüseyin, Kadir, Vedat. GOLLER : 3. dak. Ümit, 65. ve 68. dakikalarda Oðuzhan, 80. dak. Muhammet (Çorumspor), 52. dak. Yasin (Halk Eðitim Kültürspor).

13-14 Yaþ Güreþte Damatoðlu Köyü ve Ortaköy Cumhuriyet birinci Hafta sonunda yapýlan 13-14 Yaþ Okullar Güreþ il birinciliðinde serbest stilde Osmancýk Damatoðlu Köyü Ortaokulu, grekoromen stilde ise Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu takým þampiyonluðunu kazandýlar. Merkez okullarýndan katýlýmýn ve baþarýnýn çok düþük olduðu bu yaþ kategorisinde her zaman þampiyonluða ambargo koyan Çorum GEM güreþçilerinin mücadele ettiði Dumlupýnar bu yýl beklenen performansý gösteremedi.

13-14 Yaþ Güreþ il birinciliði cumartesi günü serbest stil pazar ise grekoromen stil müsabakalarý tamamlandý. Serbest stilde Osmancýk Damatoðlu Köyü Ortaokulu takým halinde birinciliði kazanýrken pazar günü yapýlan grekoromen stilde ise Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu 49 puanla birinciliði kazandý. Cumartesi günü yapýlan Serbest stilde Osmancýk Damatoðlu Ýlkokulu takým halinde birinciliði kazandý, Adil Candemir Spor Salonu'nda yapýlan il birinciliðinde cumartesi günü serbest stil pazar günü ise grekoromen stil müsabakalarý yapýldý. Cumartesi günü yapýlan serbest stilde ilk üç sýrayý köy ve ilçe okullarý alýrken bu kategoride her

zaman birinciliði kazanan Dumlupýnar Ortaokulu ancak dördüncü olabildi. 69 güreþçinin mücadele ettiði müsabakalarda Osmancýk Damatoðlu Köyü Ortaokulu'nun birinciliði kazanýrken, Sungurlu Arifegazili Ortaokulu ikinci, Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü Dumlupýnar Ortaokulu ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Grekoromen stilde ise 32 sporcu mücadele etti. Okul sýralamasýnda Ortaköy Cumhuriyet 69 puanla birinci olurken Sungurlu Fatih Ortaokulu 44 puanla ikinci Sungurlu Arifegazili Ortaokulu 31 puanla üçüncü olurken Sungurlu Cumhuriyet ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu.

Ýki gün süren müsabakalar sonunda sýkletlerinde ilk dört sýrayý alan sporcular ve okullarý þöyle; SERBEST STÝL: 25-32 Kg 1. Uður Doðan (Dumlupýnar), 2. Mustafa Atak (Ortaköy Cumhuriyet). 29 Kg 1. Engin Çetin (Dumlupýnar), 2 Tunahan Kömürcü (Merkez YÝBO), 3. Fevzi Özender (Ortaköy Cumhuriyet), 4. Bilal Akbýyýk (Baþöðretmen Atatürk). 35 Kg 1. Hamdi Eroðlu (Sungurlu Fatih Ortaokulu), 2. Ümit Ýpek (Sungurlu Cumhuriyet), 3.Mehmet Çolaker (Osmancýk Damatoðlu), 4. Ö. Faruk Ergün (Ortaköy Cumhuriyet), 42 Kg 1. Hasan Ali Kanderun (Merkez ÝHL), 2. Mehmet Ali Eryücel (80.

Kulüplü genç kýzlar basketbol baþladý

Gençlikspor A: 67 - YÝBO Gençlikspor: 27 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Dursun

Gümüþ .

GENÇLÝKSPOR A :

Uðral, Ali

Sümeyra, Nazan, Esra, Ceren, Ebru, Merve, Meliha, Tuðçe, Öznur, Çiðdem . YÝBO GENÇLÝKSPOR : Tuðçe,

Seda, Melisa, Esra, Gülþah, Güldane, Hatice, Dilek, Gizem, Kübra.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 13-10 (Gençlikspor A). 2. Periyot: 26-7 (Gençlikspor A) 3. Periyot: 12-8 (Gençlikspo A). 4. Periyot: 16-2(Gençlikspor A).

Yýl Cumhuriyet), 3. Ramazan Bolat (Merkez YÝBO), 4. Oðuz Kaya (Sungurlu Fatih Ortaokulu), 47 Kg 1. Serhat Öztemel (Dumlupýnar), 2. Tarýk Bolat (Dr. Sadýk Ahmet), 3. Seyfi Öncü (Ortaköy Cumhuuriyet), 4. Zaffer Özyol (Arifegazili), 53 Kg 1. Ahmet Kývrýk (Sungurlu Cumhuriyet), 2. Hamza Yýlmaz (Türkiyem ÝHO), 3. Yasin Bolat (Osmancýk Damatoðlu), 4. M. Selim Usluu (Osmancýk Osmangazi). 59 Kg 1. Hüseyin Eren (Osmancýk ÝHL), 2. Hamza Selçok (Daniþmentgazi Ortaokulu), 3. Rüstem Þakrak (Sungurlu Ýsmetpaþa), 4, Þevket Þahiner (Osmancýk Damatoðlu). 66 Kg 1. Samed Car Ergani (Hürriyet), 2. M. Batuhan Arabacý (Ortaköy Cumhuriyet), 3. Kürþat Uysaler (75. Yýl Cumhuriyet), 4. Mustafa Baykuþ (Osmancýk Damatoðlu.1. 73 Kg 1. Eren Mavi (Arifegazili Ortaokulu), 2. Kadir ÇEbiþçi (Sungurlu Ýsmetpaþa), 3. Osman Atsýz (Osmancýk Damatoðlu), 4. Bedri Bolat (Sungurlu Ýsmetpaþa Ortaokulu). 73-85 Kg 1. Ömer Ozan (Arifegazili Ortaokulu), 2. Ümit Keleþ (Osmancýk Damatoðlu), 3. Samed Þenol (Mustafa Kemal Ortaokulu), 4. Sinan Fevzi öz (Mimar Sinan).

GROKOROMEN : 29-32 kilo: 1. Mustafa Atak (Ortaköy Cumhuriyet), 2. Batuhan Ýmeci (Sungurlu Fatih). 35 kilo: 1. Ümit Ýpek (Sungurlu Cumhuriyet), 2. Muhammed Çaðlan (Sungurlu Fatih), 3. .Faruk Ergün (Ortaköy Cumhuriyet), 3. Mustafa Örsçelik (Arifegazili). 38 kilo: 1. Bilal Akbýyýk (Baþöðretmen Atatürk), 2. Y.Emre Odabaþý (Sungurlu Fatih), 3. Fevzi Özþener (Ortaköy Cumhuriyet), 3. Erkan Karaman (Sungurlu Fatih). 42 kilo: 1. Yahya Akaya (Dumlupýnar), 2. Ramazan Bolat (Merkez YBO), 3. Oðuz Kayar (Sungurlu Fatih), 3. Tarýk Bolat (Dr. Sadýk Ahmet). 47 kilo: 1. Hamza Yýlmaz (Merkez Ýmam Hatip Lisesi), 2. Seyfi Öncü (Ortaköy Cumhuriyet), 3. Zafer Özyol (Arifegazili). 53

kilo: 1. Berkay Yýldýran (Sungurlu Fatih), 2. Elvan Okan (Arifegazili). 59 kilo: 1. A.Þamil Kurutoprak (Sungurlu Fatih), 2. Ahmet Özsoy (Ortaköy Cumhuriyet), 3. Hamza Selçok (Daniþment Ortaokulu). 66 kilo: 1. Batuhan Arabacý (Ortaköy Cumhuriyet). 73 kilo: 1. Onur Çobçu ((Albayrak), 2. Yasin Özdoðan (Ortaköy Cumhuriyet). 73-85 kilo: 1. S.Fevzi Göz (Mimarsinan Ortaokulu).

Kulüplü genç erkekler basketbol baþladý

Ýl Özel Ýdarespor : 71 - DSÝspor : 54 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Haluk

Furkan Alagöz .

ÝL

Gençlikspor B: 61 - Basketbol Ýhtisas : 31 SALON: Atatürk.

HAKEMLER:

ÖZEL

Yakýn,

ÝDARESPOR

:

Muhammed, Kubilay, Çaðrý, Batuhan, Burak, Tahaberk, Abdullatif, Cafer, Eremcem, Ömer. DSÝSPOR : Yusuf, Ali, Burak,

Alperen, Ertuðrul, Kemal, Gökalp, Oðuzhan, Batuhan .

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 17-15 (DSÝspor) 2. Periyot: 18-6 (Ýl Özel Ýdarespor) 3. Periyot: 19-12 (DSÝspor). 4. Periyot: 26-12 (Ýl Özel Ýdare).

Ýbrahim Coþkun, Burak Baltacý.

GENÇLÝKSPOR B: Tuðçe, Fatma, Cansu,

Ýpek, Eda, Sümeyye, Gamze.

BASKETBOL ÝHTÝSAS: Nevra, Ecem, Hülya, Rana, Ýlay, Ýlayda, Þeymanur, Merve, Meltem, Rumeysa.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 15-10 (Gençlikspor B). 2. Periyot: 13-8 (Gençlikspor B) 3. Periyot: 12-5 (Gençlikspo B). 4. Periyot: 21-8

HE Kültürspor: 72 - Basketbol Ýhtisas : 37 SALON: Atatürk. HAKEMLER: Haluk

Dursun Uðral .

Yakýn,

HE KÜLTÜRSPOR : Süleyman, Onur, Ömer, Mehmet, Yiðitcan, Serkan, Oðuzcan, Erdem, Yasin, Ufuk, Serhat, Ege.. BASKETBOL ÝHTÝSAS: Harun,

Can, Alpgiray, Ümit, Barýþ, Mücahit, Umut, Melih Çaycý, Melih, Fikret, Güvenç, Satýlmýþ. PERÝYOTLAR: 1. Periyot: 21 -12 (HE Kültürspor) 2. Periyot: 17-6 (HE Kültürspor) 3. Periyot: 18-6 (HE Kültürspor) 4. Periyot: 16-13 (HE Kültürspor)


PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Ýskilip’ten Eskipazar’a selam çýkýþa devam: 4-0 Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor son iki haftada topladýðý puanlarýn verdiði moralle çýktýðý Eskipazar Belediyespor önünde ilk yarýsýný Osman Gýdýk ve Cengiz’in attýðý gollerle 2-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Cengiz ve Orhan attýklarý gollerle takýmlarýný farklý galibiyete taþýyarak son üç maçta yedinci puanlarýný alarak sýralamadaki yerlerini korudular.

Ý s k i l i p Belediyespor ligdeki çýkýþýný dün evinde konuk ettiði Eskipazar Belediyespor’u her iki yarýda bulduðu ikiþer golle 4-0 yenerek sýralamadaki çýkýþýný sürdürdü. Son iki maçýnda bir galibiyet ve bir beraberlik alarak puan sýralamasýnda çýkýþa geçen Ýskilip Belediyespor dün grupta son sýrada bulu-

nan Eskipazar Belediyespor’u evinde konuk etti. Son iki günde yaðan yoðun yaðmur nedeniyle oldukça aðýrlaþan zeminde Ýskilip Belediyespor rakibi önünde her iki yarýda bulduðu ikiþer golle 4-0 galip ayrýlmayý baþardý. Yaklaþýk 500 kadar Ýskilip’linin takýmlarýna destek verdiði maça iki takýmda kontrollü baþladý. Konuk takýmýn

orta alaný kalabalýk tutma çabasý sonucunda ilk dakikalarda pozisyon bulmakta zorlanan Ýskilip Belediyespor 27. dakikada kilidi açan golü buldu. Bu dakikada ceza sahasý içinde topla buluþan Osman Gýdýk yerden düzgün bir vuruþla topu Eskipazar aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Galibiyet golünü bulduktan sonra rakib-

inin üzerine gelmesi nedeniyle daha rahat pozisyonlar bulan Ýskilip Belediyespor ilk yarýnýn bitimine üç dakika kala Cengiz’le ikinci golü bulan temsilcimiz soyunma odasýna 2-0 önde girerek rahatladý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda konuk takýmýn maça ortak olmasý çabasýna orta sahada boþ alan býrakmayarak izin vermeyen

SAHA : Ýskilip. HAKEMLER

Hacýsalihoðlu, Ýhsan Selatattin Altay (Rize).

17

ESKÝPAZAR BELEDÝYESPOR :

:

Hasan Armaðangül,

ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Utku (Ahmet), Osman Boran, Hüseyin, Osman Gýdýk, Salih, Turgay, Oýrhan, Ali (Ümit), Cengiz, Engin, Ýlker (Hakan).

Mert, Sait, Ferhat (Bekir), Sercan, Çaðrý, Fatih, Ali, Aykut (Moidji), Danold, Mevlüt, Hüseyin. GOLLER : 27. dak. Osman Gýdýk, 42. ve 75. dakikalarda Cengiz, 87. dak. Orhan (Ýskilip Belediyespor).

düzgün bir vuruþla maçýn skorunu belirledi ve sahadan 4-0’luk galibiyetle ayrýlan Ýskilip Belediyespor puanýný 22’ye çýkartarak sýralamadaki yerini korudu.

Ýskilip Belediyespor 75. dakikada üçüncü golü buldu. Bu dakikada ceza sahasý üzerinde topla buluþan Cengiz sert vurdu savunmadan seken top kaleciyide yanýltýnca top Eskipazar aðlarýna gitti ve Ýskilip Belediyespor 3-0 öne geçti. Maçýn bu skorla bitmesi beklenirken 87. dakikada sahneye bu kez tecrübeli Orhan çýktý ve

Son bilet Özel Ýdare’nin 4-0 1. Amatör Küme’de son haftanýn tek bilinmiyeninde Özel Ýdarespor, Hitit Gençlik’i 4-0 yenerek final grubuna yükselen son takým oldu SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER :

Enver Bolat.

Aykut Hacýoðlu, Yalçýn Kara,

ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Ramazan, Yasin, Emrah

(Ýsmail), Mustafa Gümüþ, Arif, Burak, Mustafa Ergöz, Yücel (Mutlu), Mustafa Dönmez, Yaþarcan, Yusuf (Serdar). HÝTÝT GENÇLÝKSPOR : Berkant, Enes (Yalçýn), Fatih, Ertuðrul, Dursun, Eftal, Sedat, Ali Mermertaþ, Kadir (Mehmet), Atakan, Ali Sonkaya (Murat). GOLLER : 18. dak. Mustafa Dönmez, 62. ve 85. dakikalarda Burak, 70. dak. Mustafa Ergöz (Ýl Özel Ýdarespor).

Sungurlu, Ulukavak’ýn fiyakasýný bozdu: 6-4 SAHA : Sungurlu . HAKEMLER :

Gençlikspor net pozisyonlar bulurken golü ulaþamadý. Ýlk yarýyý tek golle önde kapatan Ýl Özel Ýdarespor ikinci yarýnýn baþlarýnda da bir süre zorlansada 62. dakikada Burak’ýn attýðý golle farký ikiye çýkardý

Çimentospor, Mecitözü’nü 7-0’la uðurladý

Ýl Özel Ýdarespor final grubuna yükselmeyi böyle coþku içinde kutladý ve rahatladý. 70. dakikaattý: 4-0. Bu sonuçla Ýl dakikada Burak maçýn Özel Ýdarespor final da Mustafa Ergöz ve 85. skorunu belirleyen golü

SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Ahmet

Ercan Davarcýoðlu.

Osmancýk Belediye, Eti’yi 8-3 yendi

Mahmut Selçok, Fatih Derviþoðlu, Doðan Akbaþ .

SUNGURLUSPOR :

Osman, Engin Kumru, Hakan, Sefa, Orhan, Ýbrahim, Yasin, Nurettin, Samet, Recep, Engin

Ecevit, Erdoðan Yandým,

ÇÝMENTOSPOR :

Samet, Erdem, Yavuz, Fatih, Caner, Abdulkadir, Yusuf, Hüseyin (Yunus), Ümit (Cankat), Ýbrahim, Bünyamin (Mücahit). MECÝTÖZÜSPOR : Faruk, Gökhan, Elvan, Ercan, Can, Ersan, Ýbrahim, M. Ali, Engin, Serkan, Ruhi. GOLLER : 1. 15. ve 80. dakikalarda Abdulkadir, 47. ve 65. dakikalarda Bünyamin, 78. dak. Yusuf, 85. dak. Ýbrahim (Çimentospor).

1. Küme son hafta maçýnda Osmancýk ilçe sahasýnda oynanan maçta Osmancýk Belediyespor Eti Lisesi Gençlikspor önünde gol düellosu þeklinde geçen maçtan ev sahibi takým 8-3 galip ayrýlarak üç puanla sezonu kapattý.

ULUKAVAKSPOR:

Serkan, Yasin, Hasan, Serdar, Selahattin, Turgay, Ayhan, Sefa, Yusuf, Tuncay, Daðhan GOLLER : 24. ve 35. dakikalarda Engin Kumru, 25. dak. Samet, 31. ve 67. dakikalarda Yasin, 80. dak. Muammer (Sungurluspor), 54. 61. ve 74. dakikalarda Sefa, 65. dak. Batuhan (Ulukavakspor), 1. Amatör Küme’nin kayýpsýz lideri Ulukavakspor, gruptaki son maçýnda ligi alt sýralarda tamamlayan Sungurluspor deplasmanýnda 6-4 maðlup olarak final grubuna namaðlup yükselme ünvanýndan oldu. Sungurlu ilçe sahasýnda oynanan maçta Sungurluspor sezonun en iyi futbolunu oynarken ilk yarýyý kayýpsýz lider rakibi Ulukavakspor önünde 4-0 gibi ezici bir skorla önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýndan itibaren

1. Amatör Küme’de son haftanýn sonucu en çok merak edilen maçýnda Ýl Özel Ýdarespor, Hitit Gençlikspor’u 4-0 yenerek final grubuna yükselen son takým oldu. Son iki maçýndan maðlubiyetle ayrýlarak strese giren Özel Ýdarespor Hitit Gençlikspor karþýsýnda maça golle baþladý. 18. dakikada Mustafa Dönmez’le öne geçen Özel Ýdarespor bu dakikadan sonra ikinci golü bulana kadar büyük stres yaþadý. Hitit

1. Amatör Küme’de firal grubunu garantileyen Çimentospor ligden düþen Mecitözüspor önünde ilk yarýda 2-0 önde tamamladýðý maçtan 7-0’lýk skorla galip ayrýlarak final grubuna galibiyetle çýkarken, Mecitözüspor’u ise 2. Küme’ye farklý maðlubiyetle uðurladý.

Kulüplü genç kýzlar voleybolda üçüncü maçlar oynandý

Ý. Burak Derindere: 3- Eti Lisesi: 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Mehmet

Ömer Karabudak.

ÝSMAÝL DERÝNDERESPOR

Sevgi, Merve, Burcu.

Çerman,

BURAK

: Nurseda, Sevdanur, Melek, Beyza, Gülsüm,

ETÝ GENÇLÝKSPOR : Büþra, Simge, Hanife, Elmas, Tuðba, Nursema, Tuðçe. SETLER : 1. Set: 25-7, 2. Set: 255, 3. Set: 25-13 (Ýsmail Burak

Hitit Üniversitesi B :3- Oðuzlar Belediye:0 SALON : Atatürk. HAKEMLER :

oyuna aðýrlýðýný koyan Sungurluspor Sefa’nýn iki ve Batuhan’ýn golleriyle skoru 4-3’a getirdi. Sungurluspor bu dakikadan sonra Yasin’le farký yeniden ikiye çýkardý Sefa kendisinin

üçüncü takýmýnýn dördüncü golünü atarak Ulukavakspor’u yeniden maça ortak etti. Ev sahibi takým Muammer’in 80. dakikada attýðý golle maçý 6-4 kazanarak Ulukavakspor’a hem ilk

maðlubiyetini tattýrdý hemde 19 maçta 11 gol yiyen rakibine bir maçta 6 gol atma baþarýsýný gösterdi.

Mehmet Çerman, Burak Karaca.

H Ý T Ý T ÜNÝVERSÝTESÝ (B):

Rabia, Demet, Ayþegül, Kübra, Hanife, Sedanur, Semanur.

OÐUZLAR

BELEDÝYESPOR

:

Fatma, Hilal, Mehtap, Esra, Safiye, Emine, Esin, Aylin.

SETLER : 1. Set: 25-19, 2. Set: 25-15, 3. Set: 25-12 (Hitit Üniversitesi).

Hitit Üniversitesi A maça çýkmadý

Hitit Üniversitesi A takýmý dün oynamasý gereken PTT Geçlikspor maçýna çýkmadý. Bu maçta PTT Gençlikspor takýmý hükmen galip sayýldý.


Belediyespor’da çöküþ sürüyor: 2-1 18 PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Ligde ikinci yarýda oynadýðý beþ maçtan bir puan çýkartabilen Çorum Belediyespor, Yozgatspor deplasmanýnda 68. dakikada Ender’le öne geçti bitime dört dakika kala ev sahibi takýmýn Ýlhan’la bulduðu gollere engel olamayýnca sahadan 2-1 maðlup ayrýlarak bu haftayýda puansýz kapattý. Sýralamada takipçilerinin kazanmasýyla iki basamak birden gerileyen Çorum Belediyespor 15. sýraya indi ve ateþ hattýna iyice yaklaþtý.

Ç o r u m Belediyespor puan için çýktýðý Yozgatspor deplasmanýnda son dört dakikasýna 1-0 önde girdiði maçta dört dakikada iki gol yiyerek sahadan 2-1 maðlup ayrýlarak haftayý puansýz kapattý ve sýralamada geriledi. Yozgat Bozak Sahasýnda oynanan maçý Baþkan Zeki Gül ve yönetim kurulu üyeleriyle Çorum Belediyespor’lu 30 kadar taraftarla 200 kadar Yozgatspor taraftarý izledi. Maçýn genelinde orta alan mücadelesi þeklinde geçerken Çorum Belediyespor rakibi önünde ikinci yarýda golü bulduktan sonra farký artýracak pozisyon-

lar buldu ancak son vuruþlar ve final paslarýnda baþarýlý olamayýnca maçý kopartamadý. Belediyespor ’un son dakikalarda geriye fazla yaslanmasýyla baský kuran Yozgatspor özellikle kanatlardan geliþtirdiði ataklarla etkili oldu ve ev sahibi takýmýn golcü ismi Ýlhan’ýn attýðý iki gole engel olamayýnca ikinci yarýdaki altýncý maçýndan beþinci maðlubiyetini alarak ayrýldý. Çorum Belediyespor bu maðlubiyetle sýralamada iki basamak birden düþerek 15. sýraya geriledi. M A Ç T A N DAKÝKALAR 23. dakikada maçtaki ilk ataðýný Çorum Belediyespor gerçek-

leþtirdi. Sað kanattan yapýlan ortada defanstan seken topu önünde bulan Eray'ýn þutunda meþin yuvarlak üstten auta çýktý. 30. dakikada Burak'ýn pasýyla sol kanattan ceza sahasýna giren Yimpaþ Yozgatspor'un en golcü ismi Ýlhan'ýn ceza sahasýna yaptýðý ortaya iyi yükselen Cem ayný güzellikle vuramayýnca takýmý adýna önemli bir pozisyonu kaçýrmýþ oldu. 33. dakikada sað kanattan Salih'in ortasýnda arka direkte boþ kalan Azem'in yakýn mesafeden vuruþu kaleye paralel olarak auta çýktý. 45. dakikada Çorum belediyespor çok tehlikeli geldi. Volkan'ýn pasýyla sol kanattan

h a r e k e t l e n e n Murathan'ýn ceza sahasýna yaptýðý ortayý iyi takip eden Kaan'ýn yakýn mesafeden vuruþunda top auta çýktý. Ýlk yarýnýn uzatma dakikalarýnda defansýn arkasýna atýlan topu takip eden Mehmet öne çýkan kaleci Ýbrahim'in müdahalesi ile yerde kaldý. Hakem pozisyon çaprazda olduðu için son adam deðerlendirmesi yapmayýp kaleci Ýbrahim'i sarý kartla cezalandýrdý. Çorum belediyespor'un kazandýðý serbest atýþý kullanan Halil Ýbrahim 'in vuruþunda top üstten auta çýktý.

YOZGATSPOR

Ýbrahim.........................4 Bora..............................5 Abdullah.......................4 Cem ..............................3 (58. dak. Muhammet ..4) Salih..............................5 Ferhat ...........................5 Burak............................5 Azem ............................4 Burak............................5 Ýlhan..............................7 Mert..............................3 (58. dak. Serkan..........4)

ÝKÝNCÝ YARI 66. dakikada ikinci yarýnýn ilk tehlikeli ataðýný da Çorum Belediyespor geliþtirdi. Sað kanattan Ferhat'ý çalýmlayarak ceza sahasýna giren Murathan'ýn þutunu son anda araya giren Bora kornere çelmeyi baþardý. 68. dakikada Çorum Belediyespor galibiyet golünü buldu. Bu dakikada sað kanattan Murathan'ýn ceza sahasýna yaptýðý ortayý iyi takip eden Mehmet'in kafa vuruþunda üst direkten dönen topu Yimpaþ Yozgatspor defansý uzaklaþtýramadý dönen topa

ÇORUM BELEDÝYE

Emrah...........................5 Mehmet ........................4 Ýbrahim.........................4 Volkan ..........................4 Oðuzhan .......................4 (58. dak. Ender .............) Yiðitcan ........................4 Ethem ...........................4 Kaan .............................4 (85. dak. Macit..............) Eray ..............................4 (33. dak. Murathan .......) Ýmam ............................4 Okan.............................4

STAD : BOZOK . Ýbrahim, Serkan, Osman (Yimpaþ Yozgatspor), Oðuzhan, Mehmet, Yiðitcan, Ender (Çorum Belediyespor). GOLLER : 68. dak. Ender (Çorum Belediyespor), 86. ve 90. dakikalarda Ýlhan (Yimpaþ Yozgatspor). HAKEMLER : Cihan Burgan, Nihat Kaya, Murat Ergin Gözütok. SARI KART:

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Haftanýn Toplu Sonuçlarý

Y. Yozgatspor-Çorum Belediyespor Gümüþhanespor - Kocaelispor Isparta Emre - K. Maraþ Belediye : 1-1 D. Gençlerbirliði-Elazýð Belediye Erzurum B. Þehir - Diyarbakýrspor : 5-0 Maltepespor - Arsinspor Keçiörengücü - Sancaktepe Belediyespor Oyak Renault - Beylerbeyi Altýnordu - Mardinspor

Hem üç puan hem üç futbolcu kaybettik

Çorum Belediyespor Yozgatspor karþýsýnda maðlup olarak üç puan kaybetti bu maçta sarý kart gören Oðuzhan Yalçýn, Yiðitcan ve Ender cezalý duruma düþtü.

Çorum Belediyespor Yozgatspor deplasmanýnda hem üç puaný hemde üç futbolcusunu kaybetti. Ligde ateþ hattýna giren Çorum Belediyespor Yozgatspor önünde aldýðý 2-1’lik maðlubiyetle haftayý puansýz kapattý. Bu maça üçer sarý kartla çýkan

isimler Oðuzhan Yalçýn, Yiðitcan ve Ender sarý kart görerek cezalý duruma düþtüler. Bu üç ftubolcu önümüzdeki hafta sonu Kocaelispor ile deplasmanda oynanacak zorlu maçta takýmlarýndaki yerlerini alamýyacaklar.

: 2-1 : 0-2 : 2-1 : 1-0 : 2-2 : 2-0 : 4-0

Grupta Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Darýca Gençler Altýnorduspor Keçiörengücü K. Maraþ Bel. Gümüþhane Erzurum B. Þ Sancaktepe Maltepespor Oyak Reno Isparta Emre Beylerbeyi Arsinspor Y. Yozgatspor Kocaelispor Çorum Beledi. Elazýð Belediye Diyarbakýr

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

18 16 15 16 12 11 10 9 9 7 7 6 6 7 6 3 2 0

2 5 5 1 8 8 8 6 4 7 5 7 6 6 5 8 3 0

3 2 3 6 3 4 5 8 10 9 11 10 11 10 12 12 18 23

52 53 37 40 35 34 42 23 28 22 32 26 33 24 28 17 20 1

19 16 16 21 17 16 20 23 19 22 41 28 38 36 32 28 52

56 53 50 49 44 41 38 33 31 28 26 25 24 24 23 17 6 103 -3

Ender vurdu kaleci Ýbrahim mutlak golü önledi fakat dönen topu iyi takip eden Ender boþ pozisyonda topu aðlara göndererek Çorum Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi. 85. dakikada ev sahibi takým beraberlik golünü buldu. Bu dakikalarda taraftarýnýn artýk iyiden iyiye tepki göstermeye baþladýðý dakikalarda Yimpaþ Yozgatspor golü buldu. Sað kanattan önüne atýlan uzun topa hareketlenen Osman'ýn ortasýnda boþ pozisyonda kalan Ýlhan iyi bir kafa vuruþuyla topu aðlara göndererek skora denge getirdi 1-1. 90. dakikada iki takýmda beraberliðe razý oynarken ev sahibi takým galibiyet golünü buldu. Maçýn bu skorla bitmesi beklenirken Yimpaþ Yozgatspor'da Salih'in uzun topuyla ceza sahasý içerisinde buluþan Serkan'ýn kafayla indirdiði topu sert bir

vuruþla ikinci kez aðlara gönderen Ýlhan'ýn golüyle 2-1 öne geçti. Maçýn sonlarýna eklenen 5 dakikalýk uzatma bölümünde de sonuç deðiþmeyince Yimpaþ

Yozgatspor final niteliðindeki maçý kazanarak kendi sahasýndaki galibiyet hasretine son vererek ligde 13'üncü sýraya yükselirken rakibini tehlike çemberinin

içine attý.

23 Nisan yarý finalde Çorum Belediyespor’u Yozgat’ta 30 kadar taraftar yalnýz býrakmadý

Kastamonu'da yapýlan yýldýzlar basketbol grup birinciliðinde 23 Nisan erkek takýmý grup birincisi olarak yarý final grubuna yükselmeyi baþardý. Kastamonu'da hafta içinde baþlayan yýldýzlar basketbol grup birinciliðindeki temsilcimiz 23 Nisan Ýlk maçýnda Bartýn temsilcisini yenerek grup birinciliði için cumartesi günü Karabük Çamkent Ortaokulu ile karþýlaþtý. Rakibi önünde çok üstün bir oyun sonunda 55-19'lük skorla

galip ayrýlan 23 Nisan erkek basketbol takýmý grup birincisi olarak yarý final grubuna yükselmeyi baþardý. Kýzlardaki temsilcimiz Mehmet Akif Ersoy ise ilk maçýný kazandýktan sonra Cumartesi günü grubun güçlü okulu Ankara Arý Koleji'ne maðlup olarak grup ikinci olarak elendi,

Kocaelispor, Diyarbakýr ve Mardin’ýn -3 puan cezasý var

Gelecek hafta maç programý:

Oðuzhan Yalçýn

Yiðitcan

Ender

3 Mart pazar : Kocaelispor - Çorum Belediyespor. Kahramanmaraþ Bel- Altýnordu. Sancaktepe Bel - Oyak Renault. Arsinspor - Gümüþhanespor. Diyarbakýrspor - Maltepespor. Keçiörengücü - Y. Yozgatspor. Elazýð Belediye - Erzurum B, Þehir. Beylerbeyi - Isparta Emrespor. Mardinspor - Darýca Gençlerbirliði.

23 Nisan yýldýz basket takýmý Kastamonu’da grubunda birinci olarak yarý final grubuna yükselmeyi baþardý


PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

SATILIK BÜRO

1557 Ada, 9 Parsel, 80 M2 Gazi Cad. Vilayet Karþýsý Platin Ýþ Merkezi 4. Kat

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Muhtelif yerlerde, muhtelif fiyatlarla 10 adet gayrimenkulün satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:20-15:30 ***

T.C. Çorum 2. icra Dairesi

SATILIK DEPOLU ÝÞYERÝ Ulukavak Mah. 2410 Ada, 19 Parsel, 50 M2

6 MART Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

SATILIK ARSA

Park-bahçe ve çevre düzenlemesi hizmet alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. Km. Çorum Saat: 14:00

Arif Can ALTUN Yaþar oðlu 21.10.1991 Çorum Büyükdüvenci Doðumlu

(Ç.HAK:510)

SATILIK BAÐ

Ayarýk Mevkii 4136 Ada 199 ve 200 Parselde Elektrik, Su ve Kuyusu Olan 2030 M2 Bað

SATILIK ARSA

Ulukavak Mah. 3449 Ada, 5 Parsel Hisseli 1/2 Arsa 487 m2 (Ç.HAK:479)

YÝTÝK

2970 Ada, 358 Parselde Hisseli Arsa Gülabibey Mah. 217,78 M2

Mür. Tel: 0-364-225 15 49 0-364-213 52 67

(Ç.HAK:3429)

Bayan Eleman Aranýyor Satýlýk Kýymetli Arsa Ankara Asfaltý 2821 ada 4 parselde 4250 m2 arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 694 18 58

Saat: 14:00-14:10

Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 225 09 32

Satýlýk Daire

SATILIK DAÝRE

534 Ada, 87 Parsel, 150 M2 Karakeçili Mh. 1. Bayýndýr Sk. Ege Apt. No: 15/13 Kat: 3 Özel Yapýlý 1. Sýnýf Daire

06 ACY 72 plakalý, 1984 model Renault marka mavi renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.500 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39

ESKÝ BÝNALARA HÝDROLÝK ASANSÖR

DIÞ CEPHE VE MERDÝVEN BOÞLUÐUNA HÝDROLÝK ASANSÖR KONULUR HÝDROLÝK ASANSÖR ÝÇÝN ÇELÝK KOTRÜKSÝYONU DA TARAFIMIZDAN ÝMAL EDÝLÝR.

Buharaevler 5. Cad. 4+1 (yeni bitmiþ) 160 m2 130,000,00 TL (pazarlýklý) Mür. Tel: 0 532 745 67 21

Daðýtým Elemaný Aranýyor

Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

Satýlýk Dükkan

BÜTÜN ÜRÜNLERÝMÝZ 2 YIL FÝRMA GARANTÝSÝ ALTINDADIR ADRES : Küçük Sanayi Sitesi 77. Sokak No:5 ÇORUM Tel&Faks : 0(364) 234 76 19 Cep : 0532 352 30 24

Küçük Sanayi Sitesi Tuzcular Benzinliði üstünde 85 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 317 25 61

SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde Oto Tamirciler Bölümünde yan bölümü kapatýlmýþ dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 241 83 63

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 155 m2 daire 120 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 145 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 65 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 130 m2 mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler’de 135-180 m2 arasý satýlýk daireler * Binevler’de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar’da satýlýk baðlar * Ilýca’da satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri 1.000 m2 * Tekceviz’de 145 m2 2. kat daire 110 bin+pazarlýk

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

Ýþ deðiþikliði nedeniyle

Satýlýk Kahvehane ve Bilardo Salonu (Sigaralý bölümü mevcuttur)

Karadenizin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max’de çalýþtýrýlmak üzere 18-30 yaþ arasý Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr. Tel: 0 536 476 20 15

0 539 660 26 88

Otomobil ile takas olur.

MAKÝNE TEKNÝKERLERÝ ALINACAKTIR

Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:2250)

(Ç.HAK:498)

5 MART T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Ýbrahim Çayýrý Mah. 3220 ada, 7 parselde kayýtlý arsa üzerinde bulunan yedinci ve çatý katý olan 21 nolu dubleks-mesken vasfýndan baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 115.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Satýlýk Düðün Salonu

HÝDROLÝK ENGELLÝ ASANSÖR ÝMALATI

BÝNALARA-HASTANELERE-TUVALETLERE-ALIÞVERÝÞ MERKEZLERÝNEÜNÝVERSÝTELERE SESSÝZ -KONFORLU -EMNÝYETLÝ HÝDROLÝK ASANSÖRLER

(Ç.HAK:470)

4 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

Konser ve gösteri hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

HÝDROLÝK YÜK ASANSÖR ÝMALATI

ALIÞVERÝÞ MERKEZLERÝNE(BAKKALVE MARKETLERE)-FIRIN-PASTANE-LOKANTA GÝBÝ MEKANLAR ÝÇÝN SESSÝZ VE KONFORLU HÝDROLÝK ASANSÖR

(Ç.HAK:508)

(Ç.HAK:499) (Ç.HAK:487)

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý’na baðlý ana ast ve birlik komutanlýklarýnýn ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Saat: 10:00 ***

YENÝ BÝNALARDA HÝDROLÝK ASANSÖRLER ÝÇÝN MAKÝNE DAÝRESÝ VE ASANSÖR KUYUSU YOKTUR (KONFORLU-YÜK TAÞINABÝLÝR VE SESSÝZ DÝZAYNDIR)

Ankara Yolu Oto Galericiler Sitesi Karþýsý fren testi, egzoz emisyon, oto lastik, araç tamir bakým, detay temizlik yapýlabilecek iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 416 13 35

Enogsis Otomasyon Mür. Tel: 0 544 647 19 19

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, en az lise mezunu sekreter ve ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Menekþe Asansör Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný Kat: 1/3 Tel: 213 23 44-224 04 91

HÝDROLÝK ASANSÖR

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan bayan eleman alýnacaktýr.

Eleman Aranýyor

Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý

Yeniyol Mah. Sel Sokak Katipoðlu Ýþ Merkezi 2. kat No: 5’de bulunan 50 m2 büro kiralýktýr. Mür. Tel: 0 533 636 53 03

MAKÝNA SANAYÝ

Tesan Asansör Eþref Hoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý)

Devren Satýlýk Ýþyeri

KÝRALIK BÜRO

Çanakkale gezi organizasyonu hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat ihale Odasý Saat: 14:00 ***

2013 yýlý Jel Santrifügasyonu Yöntemi Kartlarý alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Mür. Tel: 0 542 214 31 70

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

(Ç.HAK:485)

28 ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý

60 tonluk hidrolikli, kollu pres ve masa üstü torna makinasý satýlýktýr.

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

YALÇIN HÝDROLÝK

(Ç.HAK:503)

(Ç.HAK:457)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

(Ç.HAK:512)

SATILIK

27 ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý

1 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

19 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

Çorum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, Çepni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Endüstri Meslek Lisesi makina veya elektrik bölümünden mezun eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

(Ç.HAK:486)

(Ç.HAK:509)

Mür. Tel: 234 86 01 0 544 804 44 77

Mülkiyeti Belediye’ye ait Çepni Mah., Sebze Hali’nde bulunan 20’þer m2 alana sahip komisyoncu yeri vasýflý 6 adet iþyerinin ayrý ayrý 2 yýllýðýna kiraya verilmesi iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

Belediye Oto Terminalinde bulunan 11/F ve P21 nolu iþyerlerinin 2 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel 11/F Oto Terminalinde minibüs yazýhanesi: 3.000,00 P21 Oto Terminalinde otobüs yazýhanesi: 12.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

Çorum il, merkez ilçe, Ayarýk Mah., 4 cilt, 369 sayfa, 659 ada no, 47 parsel no’da 1.416,00 m2 alanlý bað vasfýnda taþýnmazýn

T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah. Ahçýlar mevkii, cilt 40, sayfa 3869, ada 143, parsel 18, kat 2 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 110.000 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu

Kesim ve büküm elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü

Çim tohumu alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

18 MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum merkez Gülabibey Mah. 3736 ada, 1 parsel de kayýtlý, 375.05 m2 miktarýndaki arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Eleman Aranýyor Eleman Aranýyor

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Haþere ilacý alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 *** Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü bilgisayar, yazýlým ve bilgisayar malzemesi alýmý iþi Yer: Çorum Saðlýk Müdürlüðü konferans salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Ýl Özel Ýdaresi 375.000 LT motorin (eurodizel) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Saat: 14:00 ***

Çorum il merkez ilçesi Üçtutlar Mahallesi 2640 ada, 86 parselde sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan 1 kat 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 85.000.00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

***

1 NÝSAN T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

(Ç.HAK:297)

27 F 0756 plakalý, 2007 model Man marka çekici aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 110.000 Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký (Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum) Saat: 10:30-10:35

15 MART Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

25 MART T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:506)

T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

70 AP 808 plakalý, 1998 model, Mercedes marka, Vito tipli beyaz renkte minibüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:15-14:25 ***

11 MART T.C.Çorum 4. Ýcra Dairesi

Taramalý Elektron Mikroskobu Ünitesi alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: 14:30 ***

satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

(Ç.HAK:446)

19 TL 492 plakalý, 2008 model, Citroen marka, Jumper FT tipli beyaz rekte aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 35.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Ýçmesuyu ve kanalizasyon parsel baðlantýsý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

***

14 MART Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

(Ç.HAK:494)

26 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ek bina yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi yeni Rektörlük binasý Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3777)

***

Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý

(Ç.HAK:451)

25 ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

34 DV 6132 plakalý, 2006 model Renault marka Clio tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

19

FÝRMAMIZDA GÖREVLENDÝRMEK ÜZERE MAKÝNE TEKNÝKERLERÝ ALINACAKTIR. - 28 YAÞINI AÞMAMIÞ - YÜKSEK OKUL VEYA TEKNÝK LÝSE MEZUNU - SOLÝDWORKS PROGRAMI KULLANABÝLEN - ASKERLÝÐÝ ÝLE ÝLÝÞÝÐÝ OLMAYAN - SÝGARA KULLANMAYAN BAÞVURU: KARAKAÞLI MÜÞAVÝRLÝK ERDEMLÝ ÝÞ HANI (ULU CAMÝ ARKASI) KAT: 1 NO: 7 TEL: 364 213 91 03 CEP: 533 422 77 41


* Belediyespor’da çöküþ sürüyor . * Hem üç puan hem üç futbolcu kaybettik. * 23 Nisan yarý final grubunda . * Ýskilip’ten Eskipazar’a selam çýkýþa devam:4-0 * Son Bilet Özel Ýdare’nin 4-0. * Güreþte Damatoðlu KÖyü ve Ortaköy üstünlüðü. * U 17 final grubunda heyecan iki maçla baþladý.

Gümüþdað býraktý

ve diðer haberler 16. 17. ve 18. sayfalarda

PAZARTESÝ 25 ÞUBAT 2013

Çorum Belediyespor’da Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað dün oynanan Yimpaþ Yozgatspor maçýnda alýnan galibiyetin ardýndan görevi býraktý. Gümüþdað maçtan sonra yaptýðý açýklamada bir deðiþim gerektiðini bu nedenle yönetime istifasýný sunduðunu söyledi. Bu takýmýn ligden düþmeyeceðine inandýðýný belirten Gümüþdað bundan sonrada Çorum Belediyespor’un her zaman yardýmcý olacaðýný belirtti. Gümüþdað bu ligde hiç bir zaman çalýþmak istemediðini ancak Baþkan Zeki Gül’ü kýramadýðý için görevi kabul ettiðini söyledi.

Çorum Belediyespor’da Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað dün alýnan Yimpaþ Yozgatspor maðlubiyetinin ardýndan istifasýný açýkladý. Bundan öncede bir çok kez istifa ettiðini ancak yönetim tarafýndan istifasýnýn kabul edilmediðini maçtan sonra düzenlediði basýn toplantýsýnda açýklayan Gümüþdað ‘Ben bu ligde görev yapmak istemiyordum, ancak yönetimin genel koordinatör olarak görev yapmanýn sýkýntýlý olduðunu belirtmesi nedeniyle

bu yýl görevi kabul ettik bugün itibariylede bunu tamamlýyoruz’ dedi. Yozgatspor karþýsýnda basit goller yediklerini kazanabilecekleri bir maçý hatalar sonucunda yedikleri iki golle maðlup kapattýklarýný belirten Gümüþdað ‘Gelinen bu aþamada kötü gidiþe son vermek için bir deðiþiklik yapmak gerektiðine inanýyorum. Geçmiþ dönemlerde de ben Zeki Baþkan’la görüþtüm ve ayrýlma isteðimi ilettim ancak göreve devam etme

kararý çýktý. Bugün doðru zamanýn geldiðine inanýyorum. Ben bu zor durumda gitmekten memnun deðilim ancak benim diðer hocalardan farkým ben Çorum’dan ayrýlmýyorum, Çorum’da kalacaðým ve kulübümüz bizden yardým istediði anda elimizden gelen her türlü desteði vereceðiz. Ben görev sürem içinde bana her zaman büyük destek veren baþka Baþkanýmýz Zeki Gül ve yönetim kuruluna, taraftarlarýmýza

Çorumspor’dan puana devam Ligde oynadýðý son iki maçtan dört puan çýkartan Çorumspor dün sahasýnda konuk ettiði Belediye Vanspor karþýsýnda da golsüz beraberlik ve bir puanla ayrýlarak puan toplamaya devam etti. Kýrmýzý Siyahlý takým Belediye Vanspor karþýsýnda futbol olarak iyi bir görüntü vermesede orta alanda Onur Aksar ve Yasin Tüzün savunmada Metehan ve Osman Bodur zaman zaman kaleci Serkan ise konuk takým ataklarýnda yaptýðý kurtarýþlarla alýnan bir puanda büyük pay sahibi oldular.

Çorumspor ligde üst üste üçüncü maçýndan da puanla ayrýlmayý Belediye Vanspor önünde 0-0’lýk skorla aldý. Ligde oynadýðý 19 maçta sadece bir puan alabilen Çorumspor dün evinde konuk ettiði Belediye Vanspor önünde futbol olarak istenilenleri yapamasada verdiði mücadele ve orta

alanda Onur Aksar ve Yasin Tüzün savunmada Metehan ile Osman Bodur ve hepsinden önemliside kaleci Serkan’ýn baþarýlý kurtarýþlarýyla sahadan 0-0 beraberlik ve bir puanla ayrýldý. Geçtiðimiz hafta sonu Ankara Demirspor deplasmanýndan 2-2’lik beraberlik ve bir puanla

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Haftanýn Toplu Sonuçlarý

Çorumspor - Belediye Vanspor Bergama Belediyespor - Gölcükspor Pazarspor - Kayseri Þekerspor Beþikdüzüspor - Anadolu Üsküdar : 0-0 Ýstanbulspor - Tekirova Belediyespor Fatih Karagümrük- Orhangazispor : 0-1 Kýrýkhanspor - Siirtspor Sandýklýspor - Ankara Demirspor : 1-1 Diyarbakýr B. Þehir - Kastamonuspor

: 0-0 : 2-0 : 0-0 : 2-1 : 4-0 : 0-0

Grupta Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Diyarbakýr Bld Ýstanbulspor Karagümrük Orhangazispor Pazarspor Kayseri Þeker Tekirova Bld. Ank. Demir Kýrýkhanspor A. Üsküdar Gölcükspor Bld. Vanspor Kastamonu Beþikdüzüspor Sandýklýspor Bergama Bld Siirtspor

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

17 12 13 10 9 10 10 9 8 8 8 7 7 5 5 5 4 1

5 7 4 9 10 6 6 8 7 7 7 7 5 8 8 7 4 3

1 4 6 4 4 7 7 6 8 8 8 9 11 10 10 11 15 19

39 36 35 24 33 36 39 32 31 26 26 19 37 21 22 23 21 15

10 18 19 14 21 22 33 23 25 22 32 23 37 26 34 40 48 68

Gelecek hafta maç programý:

3 Mart Pazar : Çorumspor - Pazarspor. Tekirova Belediyespor-Fatih Karagümrük. Ankara Demirspor - Beþikdüzüspor. Gölcükspor - Kayseri Þekerspor. Kastamonuspor- Ýstanbulspor. Anadolu Üsküdar-Diyarbakýr B. Þehir. Belediye Van- Sandýklýspor. Siirtspor- Bergama Belediye. Orhangazispor - Kýrýkhanspor.

56 43 43 39 37 36 36 35 31 31 31 28 26 23 23 22 16 6

dönen Çorumspor Belediye Vanspor karþýsýnada puan için çýktý. Grupta azda olsa ilk beþ mücadelesi vermeyi hedefleyen Belediye Vanspor ise kazanarak üst sýralara yaklaþmayý hedefliyordu. Oldukça aðýr saha þartlarýnda oynanan maçta Çorumspor hücumda görev verdiði Yasin Özkarslý ve Gökhan’dan beklenen performansý alamadý. Konuk takýmýn kanatlardan geliþtirdiði ani ataklarla gol aradýðý ilk yarýda bir tane savunma arkasýna atýlan uzun topta Çorumspor kale direðine takýldý. Ýkinci yarýda ise orta alanda üstünlüðü rakibine kaptýran Çorumspor kalesinde tehlikeler yaþamaya baþlad. Savunmada özellikle kanatlardan büyük

ÇORUMSPOR

S. Serkan ......................8 Metehan .......................6 Erol...............................4 Yasin Tüzün .................6 M. Yasin .......................4 Gökhan.........................4 (90. dk. Avne.................) Abdüssamet..................2 (23. dk. Bilal ...............3) Osman Bodur...............6 Fatih..............................5 Osman Seçkin..............4 Onur Aksar...................7

BELEDÝYE VANSPOR

M. Zülfikar...................5 Umut ............................6 Ali.................................4 (73. dak. Medeni.........3) Akýn..............................4 Ýhsan .............................4 Seyfettin .......................4 (84. dak. Kývanç ...........) Cengiz ..........................4 Aziz.............................3) (58. dak. Baran ...........4) Deniz ............................4 Raif...............................5 Resul ............................4

STAD : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Yasin Tüzün, Gökhan (Çorumspor), M. Zülfikar, Umut, Cengiz, Baran (Belediye Vanspor).

KIRMIZI KART : 88. dak. Cengiz (Belediye Vanspor) HAKEMLER : Evret Atýþ, Murat Kurt, Ahmet Alemdar.

boþluklar veren Çorumspor kalesi bu ataklarda

þansý günündeydi birde kaleci Serkan’ýn yaptýðý

teþekkür ediyorum. Bunu bir nöbet deðiþimi olarak görmek lazým. Bu takýmýn küme düþeceðine inanmýyorum. Biz üç yýllýk planlama yapmýþtýk bu yýl þanssýzlýklar yaþamasak ilk beþ içinde yer alýrdýk. Olmadý bu yüzden ayrýlma kararý aldýk. Belediyespor ligde beþ altý maç alacak güçtedir ve bunuda aldýðý takdirde ligde kalacaktýr bundan en ufak bir endiþem yok’ dedi.

0-0

Çorumspor’da sahanýn kötü isimlerinden Erol ile Yasin Özkarslý rakip kale önünde bir atak geliþtirme çabasýnda kurtarýþlar kýrmýzý siyahlý takýma bir puan kazandýran en önemli faktörler arasýnda yer aldý. Çorumspor’un Belediye Vanspor ile oynadýðý maçý bu sezon ligde mücadele eden iki takýmýmýz Çorumspor ve Belediyespor maçlarýndaki en fazla taraftar grubu izledi. Taraftarýn bu desteðine karþýlýk protokol tribününde yine kimsenin olmamasý dikkat çekti. Maçta konuk takým iki kez kale direklerine takýlýrken maçýn hakemleride aðýr sahada verdikleri kararlarla gerek Çorumspor gereksede Belediye Vanspor kenar yönetimlerinin ve futbolcularýn büyük tepkisini aldýlar. M A Ç T A N DAKÝKALAR: 5. dakikada sol kanattan savunmanýn arkasýna atýlan topa Ali Kurt hareketlendi çaprazdan kaleci Serkan ile karþý karþýya kaldýðý den topu çýkardý ve gole Çorumspor savunmasý Osman Seçkin’ýn anda tam vurmak üzere izin vermedi. uzak laþtýrmak istedi ýskaladýðý topla arka iken son anda araya Akýn yerden sert vurdu direkte Aziz bom boþ giren Fatih topu kornere kaleci Serkan yine köþedurumda sert vurdu top çelerek kalesini mutlak üstten az farkla auta gitti. bir golden kurtardý. 63. dakikada Baran 18. dakikada sol ceza yayý üzerinde kanattan kazanýlan faul Çorumspor’lu iki futbolatýþýný konuk takým hýzlý cudan kurtuldu ve sert kullandý Cengiz topla vurdu top yan direkten hareketlendi ceza sahasýÇorumspor’da dün geri geldi dönen topu na girdiði anda sert oynanan Belediye savunma uzaklaþtýrdý. vurdu kaleci Serkan’ýn Vanspor maçýnda sarý kart son anda dokunduðu top 77. dakikada Deniz gören Yasin Tüzün cezalý üst direkten geri geldi ve topla hareketlendi yayýn duruma düþtü. Kýrmýzý savunma tehlikeyi uzaküzerinden sert vurdu Siyahlý takýmda haftaya üç laþtýrdý. kaleci Serkan direk sarý kartla çýkan isimlerdibinden son anda 30. dakikada sað den olan Yasin Tüzün kornere çeldi. kanattan kullanýlan Vanspor karþýsýnda sarý korner atýþýnda savun80. dakikada sað kart görünce cezalý durumanýn çýkardýðý topun kanattan ceza sahasýna ma düþtü. Bu sezon ikinci yaklaþýk 22 metreden yapýlan ortada Deniz altý kez dört sarý kart görerek Ýhsan sert vurdu kaleci pasta bom boþ durumda cezalý duruma düþen Yasin Serkan topu köþeden kafayý vurdu Serkan Tüzün bu hafta sonu kýrçýkardý ve kornere atarak yakýn mesafeden gelen mýzý siyahlý takýmýn kendi mutlak golü önledi. topu köþeden çýkardý ve evinde oynayacaðý gole izin vermedi. 48. dakikada sað Pazarspor maçýnda forma kanattan ceza sahasýna giyemeyecek. 83. dakikada sað yerden yapýlan ortada kanattan yapýlan ortayý

Yasin Tüzün yine cezalý

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you