Page 1

Çorum Türkçe Olimpiyatlarý'na ikinci kez ev sahipliði yapacak 30 ülkeden 80 öðrenci geliyor

Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli, Blediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye 11. Türkçe Olimpiyatlarý açýlýþ davetiyesini verdi.

‘Türkçe Olimpiyatý asrýn destanlarýndan birisidir’

Çorum, 11. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý'nýn il etkinliðinde ev sahipliði yapacak. Geçen yýl ilki gerçekleþtirilen ve Çorumlular'ý dünyanýn dört bir yanýndan gelerek Türkçe þarkýlar ve þiirler seslendiren gönül elçileri ile buluþturan program, 8 Haziran'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda gerçekleþtirilecek.

* HABERÝ 4’DE

24 MAYIS 2013 CUMA

Türkçe Olimpiyatlarý’nýn Çorum etkinliði Belediye ve Hititsiad ana sponsorluðunda gerçekleþtirilirken, pek çok STK da etkinliðie destek veriyor.

Günlük Siyasi Gazete

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türkçe Olimpiyatlarý'nýn arsýn destanlarýndan biri olduðunu, Türkçe Olimpiyatlarý'nda bir yarýþmadan öte, bir ülkenin geleceðine yatýrým yapýldýðýný söyledi. * HABERÝ 4’DE

Fiyatý : 40 Kuruþ

Çorum saðlýkta sýnýf atlýyor Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, dün Saðlýk Bakanlýðý'nda düzenlediði geniþ kapsamlý bir toplantý ile Çorum'a yapýlan saðlýk yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi. Kafkas, Týp Fakültesi Hastanesi'nin Türkiye'de en son yapýlan ve en son teknolojinin kullanýlacaðý saðlýk yatýrýmý olacaðýný açýkladý.

V ali Sabri Baþköy, otistik eðitim merkezi için izin çýktýðýný müjdeledi.

Vali'den iki iyi haber

* HABERÝ 10’DA

Vali Sabri Baþköy, eski rektörlük binasýnýn idare mahkemesine tahsisinin onaylandýðýný, Akkent Mahallesi'nde TOKÝ sosyal tesislerinin otistik çocuklar eðitim merkezi yapýlmasý için Baþbakanlýk'tan izin çýktýðýný açýkladý.

* HABERÝ 11’DE

Yatýrýmý gerçekleþtirilecek olan hastanenin proje gönümü. Saðlýk bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, hastane yatýrýmý hakkýnda bilgi verdi.

500 milyonluk Meydan Camii inþaatý hýzlanacak saðlýk yatýrýmý Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda açýklamalarda bulunan Dernek Baþkaný Celal Alegöz, “Hayýrseverlerin desteði ile inþaa çalýþmalarýmýz daha da hýz kazanacak” dedi.

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, dün Saðlýk Bakanlýðý'nda düzenlediði geniþ kapsamlý bir toplantý ile Çorum'a yapýlan saðlýk yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi.

* HABERÝ 10’DA

Kafkas'ýn Külcü yorumu Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, bakanlýkta düzenlenen yeni hastane yatýrýmý ile ilgili bilgilendirme toplantýsýnda bir yerel gazetecinin sorusu üzerine, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de toplantýya davet edildiðini söyledi. * HABERÝ 11’DE

* SAYFA 12’DE

Meydan Camii inþaatýnýn, hayýrseverlerin desteðiyle hýz kazanacaðý vurgulandý.

* HABERÝ 7’DE

‘Güzel iþlere imza atacaðýz’ Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer’in baþkanlýðýný yürüteceði Beyazay Derneði Çorum Þubesi kuruldu.

* HABERÝ 2’DE

Beyazay Derneði Çorum Þubesi kuruldu

ÇEKVA Fen Lisesi Grubu öðrencileri Vakýf Baþkaný Avni Çelik’i çiçeklerle karþýladý.

SÝNPAÞ’tan Çorum gezisi

Ýþ dünyasýný Çorum’a taþýdý SÝNPAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Avni Çelik, iþ dünyasýnýn önde gelen isimlerini Çorum’da aðýrladý. Anadolu’nun cazibe merkezi Çorum’u Ýstanbullu iþ adamlarýna tanýtmayý amaçlayan Avni Çelik, misafirleri için iki günlük bir gezi programý düzenledi. * HABERÝ 14’DE

Suriye Halkýyla Dayanýþma Gecesi Çorum’da faaliyet gösteren 20 sivil toplum örgütünün bir arada olduðu Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, 26 Mayýs Pazar günü saat 20.30’da Buharaevler semt pazarýnda bir program düzenleyecek.* HABERÝ 3’DE


2

CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Güzel iþlere imza atacaðýz’ Beyazay Derneði Çorum Þubesi kuruldu

kiye’nin en büyük sivil toplum kuruluþudur ve Genel Baþkanlýðýný 23. ve 24. Dönem Milletvekilimiz orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Lokman Ayva yapmaktadýr.” diye konuþtu. Zehra Betül Özseçer’in baþkanlýðýný yürüteceði Derneðin amaçlarýndan da kýsaca bahseden Beyazay Derneði Çorum Þubesi kuruldu. Özseçer, þunlarý söyledi; “Engellilerin eðitim, sosTürkiye Beyazay Derneði Genel Merkezi’nin yal, kültürel, ekonomik, hukuki, mesleki vb. hak verdiði onay üzerine basýn açýklamasý yaparak derneve menfaatlerini koruyup geliþtirmek, engellilerin ðin Çorum Þube baþkanlýðýna seçildiðini belirten Özistihdamý, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özseçer, dernekle ilgili bazý açýklamalarda bulundu. gürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmeleDün Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Sanat Merrini saðlamak, engellilere yönelik ayrýmýn kalkmakezi’nde gerçekleþtirilen basýn açýklamasýnda konusý ve hayatlarýnda giriþken, üretken, verimli, baþaþan Özseçer, AK Parti hükümeti ve Çorum Belediyerýlý bireyler olmalarý için çalýþmalar yapmak, ensi’nin engellilere gösterdiði hassasiyetin Beyazay gelliliðe yol açan nedenleri ve sonuçlarýný ortadan Derneði’ni Çorum’a getirme kararýndaki en önemli Zehra Betül Özseçer teþvik olduðunu söyledi. Engelli vatandaþlarýn yýllarkaldýrmak için her türlü çalýþma yapmak ve sosyal dýr örselenip ötekileþtirildiðini, her þeyden önemlisi umutlarýný dayanýþmayý saðlamak, engelliler arasýnda karþýlýklý sevgi ve yitirdiðini ifade eden Özseçer, “Bizler de son zamanlarda cadsaygýyý yerleþtirmek ruhsal ve bedensel olarak saðlýklý bireyler delerde ve sokaklarda daha sýk gördüðümüz engellilerin umutyetiþtirilmesine katkýda bulunmak ve rehabilitasyonlarýný saðlalarýna umut olmak için vicdan sahibi, sað duyulu ve baþkalarýmaktýr. nýn dertlerini de dert edinebilen bir kadro ile Türkiye Beyazay ‘Türkiye’de artýk 3 ay var’ Derneði’nin bir þubesini Çorum ilimize kazandýrabilmek için yola koyulduk.” dedi. Derneðin amacý sadece engelli bireyler yönelik deðildir. Saðlýklý vatandaþlarýmýzý da üye yaparak burada engelli ve sað‘Anadolu’daki engellilerin umut ýþýðý’ lýklý vatandaþlarýmýzýn kaynaþmasýný saðlamaktýr. Bu amaçlar Derneðin, hedef kitlesine görme engellilerin yaný sýra tüm doðrultusunda çeþitli eðitim çalýþmalarý, bilinçlendirme çalýþengel grubunu da katarak hizmet alanýný geniþlettiðini belirten malarý ve farkýndalýk oluþturma çalýþmalarý yürütülecektir. Özeseçer, “Cumhurbaþkanýmýzýn eþleri Hayrünnisa Gül Hanýmefendi’nin himayesinde ‘Eðitim Her Engeli Aþar Projesi’ ile Kýsacasý Türkiye’de 3 ay var diyebiliriz. Kýzýlay, Yeþilay Türkiye kamuoyunda 3 yýl süre ile ciddi yanký uyandýrdý. Yapve artýk Beyazay. Bu atýlýmýn hepimiz ve Çorumumuz için hatýðý faaliyetlerle engelliler tarafýndan büyük beðeni toplayan yýrlý olmasýný diliyoruz. Basýn mensubu arkadaþlarýmýzýn ve Beyazay, Ýstanbul sýnýrlarýný aþarak Anadolu'daki engellilerin de halkýmýzýn desteði ile çok güzel iþlere imza atacaðýmýza inanýumut ýþýðý oldu. Kýsa sürede hýzla büyüyen Beyazay, þu an yuryoruz.” tiçinde 62 ve Avrupa’da 3 þubesi olmak üzere 65 þubesi ile Tür-

Ç

Sýcaklýk düþecek

M

Bir haftadýr mevsim normalleri üzerinde seyreden sýcaklýk, hafta sonunda düþecek.

eteoroloji Genel Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, ülke genelinde etkili olan sýcak hava dalgasýnýn, sýcaklýklarýn mevsim normalleri üzerinde seyretmesine neden olduðu belirtildi. Açýklamaya göre bugün Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen yaðýþlý hava Marmara, Kuzey Ege, Batý Karadeniz, Eskiþehir ile Ankara'nýn kuzey kesimlerinde aralýklarla gök gürültülü saðanak yaðýþa neden olacak. Hava sýcaklýðý bugün batý bölgelerde 5 ila 8 derece azalacat. Meteoroloji yetkilileri batý bölgelerde, cuma günü iç bölgelerin doðusunda beklenen kuvvetli rüzgar ve kýsa süreli fýrtýna ile cuma günü özellikle kuzeybatý kesimlerde beklenen gökgürültülü saðanak yaðýþ geçiþlerine karþý uyarýda bulundu.

Facebook cazibesini kaybediyor S

osyal aðlar, özellikle genç nüfus üzerinde büyük etkiye sahip bir rol oynuyor ve bu rol günden güne artmaya devam ediyor. Fakat ebeveynlerin de çocuklarýnýn kullandýklarý platformlarda yer almasý hýzla arttýkça, gençler durumdan rahatsýz olmaya baþlýyor. Pew Araþtýrma Merkezi'nin yaptýðý son araþtýrmaya göre gençler, Facebook'un yarattýðý sorunlardan sýkýlmýþ durumda. Araþtýrma, çocuklarýný gözetlemek gibi bir niyetleri olsun olmasýn, ebeveynlerin Facebook'ta var olmasýnýn gençleri rahatsýz ettiðini belirtiyor. Çünkü yalnýzca denetim altýnda olduklarý hissi deðil, onlarýn yaptýklarý paylaþýmlar da gençler tarafýndan pek olumlu karþýlanmýyor. Araþtýrmada elde edilen verilerde, Facebook üyesi olan gençlerin dörtte üçü arkadaþ listesinde bulunan birini silerken, %58'inin de kendisiyle iletiþime geç-

Necip Fazýl þiir dinletisi umhuriyet Lisesi Þiir C Kulübü

tarafýndan düzenlenen “Ölümünün 30. Yýlýnda Üstad’a Saygý’ þiir dinletisi yarýn gerçekleþtirilecek . Saat 17.00’da Turgut Özal Ýþmerkezi salonunda gerçekleþtirilecek dinletide Necip Fazýl’ýn þiirleri seslendirilecek. Dinletiye tüm þiirseverler davetli.

Necip Fazýl Kýsakürek

(Ç.HAK:1292)

mek isteyen birini engellediði belirtiliyor. Bunun dýþýnda, yine genç üyelerin yarýsý, kendi yorumlarýný ya da baþkalarýnýn yorumlarýný siliyor, ayrýca kendilerini etiketlendikleri fotoðraflardan kaldýrýyorlar. Gençlerin kendilerini özgür ifade etmek ve rahat hissetmek için üye olduklarý aðlar, yetiþkinlerin artmasýyla gençler tarafýndan terk edilmeye baþlanýyor. Buna örnek olarak, geçen sene Twitter kullanan genç oraný %16 iken, bu oranýn 2013'te %24'e çýkmasýný gösterebiliriz. Üstelik bu %24'lük kesim, Twitter profillerini açýk olarak kullanýyor. Oysa Facebook'ta açýk profil kullanan genç oraný yalnýzca %14 oranýnda. Tüm bunlarýn yaný sýra, Facebook'ta üyeliði bulunan gençlerin %70'inin arkadaþ listesinde ailelerinden birileri ekli durumda. Bu oran dikkate alýndýðýnda, Twitter, Facebook'taki ebeveynlerden kaçan gençleri daha çok aðýrlayacaða benziyor.(sosyalmedya.com)

(Ç.HAK:1314)

Enise Aðbal


CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

3

Humik asit keneye çözüm olabilir mi? S

akarya Üniversitesi (SAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tutar, "Egzama, yara iyileþtirici ve deri hastalýklarýnýn tedavisinde kullanýlan humik madde kene çýkarma iþleminde de kullanýlabilir" dedi. Tutar, humik asidin, insan saðlýðý için birçok alanda kullanýldýðýný söyledi. Humik asidin, topraðýn humus kýsmýnda bulunan doðal bir madde olduðunu belirten Tutar, "Asitik PH deðeri düþük organik bir maddedir. C vitamini de ayný zamanda asit özelliktedir. Humik asidin birçok týbbi etkileri vardýr. Özellikle deri hastalýklarý üzerine çalýþmalar yapýldýðý bilinmektedir" diye konuþtu.

rýnýn tedavisinde kullanýlan humik asit kene çýkarma iþleminde de kullanýlabilir. Her ihtimale karþý bir hekime de baþvurulmalýdýr. Konuyla ilgili araþtýrma da yapýlmalýdýr."

Kullanýmý geliþtirilmeli

Tutar, humik asidin topraktan elde edildiði için tamamen doðal olduðunu ifade etti. Türkiye'nin humik asit zengini bir ülke olduðuna iþaret eden Tutar, "Türkiye'nin kaynaklarý çok iyi durumdadýr ancak çok da hovardaca kullanýlýyor. Humik asit, geçmiþte çamurla tedavide kullanýlýyordu. Geçmiþte kýrýk tedavilerinde de kullanýldý. Biz bilimsel çalýþmalar Humik asitin keneyi çýkartmada kul- yönünü araþtýrýyoruz. Ýç hastalýklarýnda da bununla ilgili Kene kendiliðinden düþtü birçok araþtýrma yapýlýyor. Doðal olduðu için, modern týp lanýlabileceði gündeme geldi. bunu pek kullanmak istemiyor ama alternatif týp kullanýVücuduna bir süre önce kene yapýþtýðýný anlatan Tuyor" diye konuþtu. tar, þöyle devam etti: Humik asidin, baþta tarým olmak üzere hayvancýlýk, saðlýk, kozmetik ve "Akyazý'da yaþayan anneme bahçe yapýmýnda yardým ettim. Akþam Saendüstrinin pek çok alanýnda kullaným potansiyeli olan çok yönlü ve deðerli karya'daki evimize geri döndük. Sabah sað kolumdaki keneyi gördük. Keneorganik madde olduðunu anlatarak, "Toprak verimini arttýrmada da iþe yaranin bulunduðu bölgeye evimde sürekli bulundurduðum humik asitten sürdüm. maktadýr. Ülkemiz topraklarýnýn büyük bölümü organik karbon noksanlýðý 15 dakika oda sýcaklýðýnda bekledikten sonra humik asidi temizlerken kene de çekmektedir. Topraklarýmýzýn verimini ve kalitesini arttýrmak için humik asitölü þekilde kendiliðinden bulunduðu yerden hiç iz býrakmadan ayrýldý. Bilinle buluþturmamýz gereklidir. Bunun için gerekirse bir seferberlik ilan edilmediði gibi bazý kenelerin ýsýrmasý ve kenenin yanlýþ çýkarýlmasý ölümlere yol açli ve humik asit kullaným kültürü geliþtirilmelidir. Humik asit araþtýrmalarý maktadýr. Bu ve buna benzeyen nedenlerle humik asidin bu özelliðinin araþtýdesteklenmeli ve humik asit araþtýrma merkezleri kurulmalýdýr" deðerlendirrýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Egzama, yara iyileþtirici ve deri hastalýklamesinde bulundu.

Suriye Halkýyla Dayanýþma Gecesi Ç

(Ç.HAK:1359)

orum’da faaliyet gösteren 20 sivil toplum örgütünün bir arada olduðu Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, 26 Mayýs Pazar günü saat 20.30’da Buharaevler semt pazarýnda bir program düzenleyecek. Abdurrahman Dilipak’ýn katýlacaðý Suriye Halkýyla Dayanýþma Gecesi’ne tüm Çorumhalký davet edildi. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu üyeleri Adam-Der, Akça-Der, Anadolu Gençlik Derneði, Anaköy-Der, Çaðrý Vakfý, Çesder, Çorum Eðitim Gençlik ve Spor Derneði (ÇED), Derman-Der, Eðitimde Birlik Der, Ekader, Ensar Vakfý, Gül-Der, Hak-Ýþ, Hitit Akademi, Suffa Kulübü Öðrenci Derneði, Hukuki Araþtýrmalar-Der, Ýlim Yayma Cemiyeti, Ýmvak, Kerebigazi Derneði, Memur Sen, Suheybi Rumi Derneði, Türkiye Gençlik Cemiyeti, Uhuvvet Vakfý, Lokman Hekim Derneði, Genç Siyasetçi ve Giriþimciler Derneði ile Dil ve Edebiyat Derneði, programla ilgili þu açýklamalarda bulundu; “Suriye'de Esad rejimi Suriyeli kardeþlerimizi iki seneden bu yana öldürmeye devam ediyor. Beþar Esad babasý Hafýz Esad'tan devraldýðý Müslü-

man halka zulmetme geleneðini pervasýzca sürdürüyor. Ölü sayýsýnýn yüz bini geçtiði bu katliamlar karþýsýnda dünya seyirci olma görevini tam manasýyla yerine getiriyor. Bir þekilde imkân bulabilmiþ milyonlarca insan Suriye'den kaçýyor, imkâný olmayan milyonlar ise Suriye içerisinde zalim Esed rejiminin bombalarýndan kaçabilmek için bir oyana bir buyana savrulup duruyorlar. Halk muhasara altýnda, insani yardým malzemelerinin ulaþýmý engelleniyor, insanlarýn ekmek bulamamasý için fýrýnlar, yaralýlar tedavi olamasýn diye hastaneler bombalanýyor. Yeni doðan çocuklara anneler açlýklarýndan dolayý süt veremiyorlar. Çocuklar bomba gürültüleri arasýnda annelerin kucaklarýnda ölüyor. Daha iki gün önce Çanakkale'de yedi düvele karþý verdiðimiz savaþta bizi yalnýz býrakmayan Suriyeli Müslüman kardeþlerimizi bugün bizim yalnýz býrakmamýz mümkün deðildir. Bugün "Mü'minler ancak kardeþtir" (Hucurat10. Ayet-i Kerime) ayetinin gereðini yerine getirme günüdür. Ýslami ve insani sorumluluðumuzun gereði olan zalimlere karþý mazlumun yanýnda olma günüdür.”

Akaydýn Kadir Ýnanýr’ý da kýzdýrdý

O

cevap vereceðiz. Ve hepsiyle yuncu Kadir Ýnanýr, yargýda hesaplaþacaðýz. Bu Antalya’nýn Çorumlu süreçte çok aðýr cezalarýn ortaya Büyükþehir Belediye Baþkaný çýkacaðýna inanýyorum. Mustafa Akaydýn’a kýzdý. Avukatým bile, ‘Hayatýnýz Yaygýn basýnda yer alan boyunca çalýþmanýza gerek yok' haberlerde Akil Ýnsanlar diyor. Aslýnda benim ne kadar Akdeniz Bölge Heyeti'nden haklý olduðumu anlatmaya sanatçý Kadir Ýnanýr’ýn çileden çalýþýyor. Yoksa bizim tek çýktýðý bildirildi. Ýnanýr, amacýmýz barýþ sürecine katký kendisine yönelik bazý saðlamak." eleþtirilerin saygý seviyesini Altýn Portakal’a gelmem aþtýðýný belirtti. Ýnanýr, Antalya Büyükþehir Haber þöyle: “Antalya'da Belediye Baþkaný Mustafa toplantýlara katýlan Ýnanýr, bazý Akaydýn'ýn, "Akil adamlar içinde gazete ve köþe yazarlarýnýn Mustafa Akaydýn düzgün insanlar var. Ama orada kendisini karalamaya çalýþtýðýný yer alarak karizmayý çizdirdiler" sözlerine de savunarak, þunlarý söyledi: "Ýnsanlarý þu yanýtý verdi: "Bundan sonra Altýn Portakal'a karalamak öyle kolay deðil. Biz barýþ için da gelmem. Akaydýn'ýn kendisi çoktan uðraþýyoruz. Ama birileri çýkýp kürsüden karizmayý çizdirmiþ. Biz memleketine ziyarete sallýyor, ‘Sen Recep Tayyip Erdoðan'ýn geliyoruz, o kalkýp Ýstanbul'a gidiyor." papaðanýsýn' diyebiliyor. Bunlarýn hepsine

CHP seçim stratejisini deðiþtiriyor C

umhuriyet Halk Partisi seçim taktiklerini deðiþtiriyor. Seçmeni ikna etmek için ev ziyareti yapacak olan CHP'liler, konuþmaya 'Selamünaleyküm' diyerek baþlayacak, evden ayrýlýrken de 'Allahaýsmarladýk', 'Allaha emanet olun' ya da 'Hayýrlý günler' diyecek.

Program 26 Mayýs Pazar günü Buharaevler Semt Pazarý’nda

Ýzmir'de 31 bin partiliyle ev ziyaretlerine baþlayacak olan CHP'de iletiþimin de kitabý yazýldý. CHP Parti

Ýçi Eðitim Merkezi'nin hazýrladýðý, 'Seçime yönelik sandýk çevresi örgütlenmesi' baþlýklý 35 sayfalýk kitapçýkta, ev ziyaretlerinde iletiþim kurallarý anlatýldý. Kitapçýkta, partililerin seçmeni ikna etmek için kullanacaklarý dil dikkat çekti. Partililerden konuþmaya 'Selamünaleyküm', diyerek baþlamalarý, evden ayrýlýrken de 'Allahaýsmarladýk', 'Allaha emanet olun' ya da 'Hayýrlý günler' demeleri istendi.


4

CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Çorum Türkçe Olimpiyatlarý'na ikinci kez ev sahipliði yapacak 30 ülkeden 80 öðrenci geliyor

Ç

orum, 11. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý'nýn il etkinliðinde ev sahipliði yapacak. Geçen yýl ilki gerçekleþtirilen ve Çorumlular'ý dünyanýn dört bir yanýndan gelerek Türkçe þarkýlar ve þiirler seslendiren gönül elçileri ile buluþturan program, 8 Haziran'da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda gerçekleþtirilecek. Hititsiad tarafýndan Belediye ana sponsorluðunda gerçekleþtiriecek olan programýn tanýtým toplantýsý Turgut Özal Toplantý Salonu'nda yapýldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli'nin birer konuþma yaparak, organizasyon hakkýnda bilgi verdiði toplantýya SMMMO, Borsa, Tümsiad ve Çorumsiad baþkan ve üyeleri de katýldý. Sinevizyon sunumunun ardýndan olimpiyatlarla ilgili bilgi veren Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli, 11. Türkçe

Olimpiyatlarý'na 140 ülkeden 1700 öðrencinin katýlacaðýný, Çorum il etkinliðinin 8 Haziran tarihinde Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu'nda Çorumlular'la buluþacaðýný söyledi. Türkçe olimpiyatlarý ile ilgili, "Bu bir destandýr" nitelendirmesi yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, Türkçe Olimpiyatlarý'nýn Türkiye'yi kuþatan bir sevda olduðunu ve Türkçe'nin dünya dili haline geliþinin yürüyüþü olduðunu söyledi. Külcü, olimpiyatlarý bir yarýþma olarak deðerlendirmediklerini, Türkçe Olimpiyatlarý'nýn Türkiye'nin geleceðine yapýlan bir yatýrým olduðu kabulüyle organizasyonlara tüm imkanlarýyla destek verdiklerini dile getirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, bu çalýþmaya emek veren, gönül veren ve fikir üreten herkese teþekkür ettiðini aktardý.

Türkçe Olimpiyatlarý’nýn Çorum etkinliði Belediye ve Hititsiad ana sponsorluðunda gerçekleþtirilirken, pek çok STK da etkinliðie destek veriyor.

‘Türkçe Olimpiyatý asrýn destanlarýndan birisidir’ B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türkçe Olimpiyatlarý'nýn arsýn destanlarýndan biri olduðunu, Türkçe Olimpiyatlarý'nda bir yarýþmadan öte, bir ülkenin geleceðine yatýrým yapýldýðýný söyledi.

11. Türke Olimpiyatlarý’nýn tanýtým toplantýsý Turgut ÖzalÝ þ Merkezi’nde gerçekleþtirildi.

‘Türkçe’nin gücüyle dünyaya açýlýyoruz’ H

ititsiad Baþkaný Ahmet Benli, Anadolu insanýnýn sinesindeki güzelliklerin, tüm dünyaya Türkçe'nin gücüyle ulaþacaðýný söyledi. 11. Türkçe Olimpiyatlarý'nýn Çorum etkinliði tanýtým toplantýsýnda konuþan Hititsiad Baþkaný Benli, Çorum etkinliðinin Hititsiad ve Çorum Belediyesi'nin ana sponsorluðunda Çorumlular'la buluþacaðýný açýkladý. 2003 yýlýnda ilk kez düzenlenen Türkçe Olimpiyatlarý'na 17 ülke katýldýðýný hatýrlatan Benli, bugün ülke sayýsýnýn 140'a, öðrenci sayýsýnýn ise 2 bine ulaþtýðýný aktardý. Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli, basýn toplantýsýnda þunlarý söyledi; "11. Türkçe Olimpiyatlarý'na 140 ülkeden 2 binin üzerinde katýlým olmasýndan büyük mutluluk duymaktayýz. Öðrencilerimizi barýþýn ve sevginin anavatanýnda buluþturmanýn mutluluðunu yaþayacaðýz. Anadolu insanýnýn sinesindeki güzellikleri dünyaya taþýmak ancak güzel dilimiz Türkçe'yle mümkündür. Bu aþkla dünyanýn dört bir tarafýna Türkçeyi öðretmek, milletimizin samimiyetini anlatmak için giden öðretmenler, farklý milletlerin çocuklarýna Türkçe'nin gü-

zelliklerini duyurma çabasýndadýr. Yurt dýþýnda bu organizasyonlara dünya çocuklarý büyük ilgi göstermektedir. Bu durum geleceðin dünyasý adýna bizleri umutlandýrmaktadýr. Hititsiad olarak Anadolu insanýnýn samimiyetle neler yapabildiðinin hikâyesini sizlerle paylaþmak istedik. Topraklarýmýzdan dünyaya yayýlan Türkçe'nin gücüne inandýk. Türkçeyi öðrenen dünya çocuklarýnýn kardeþlik duygularýyla beslendiðini gördük. Bu muhteþem atmosferi asýl sahiplerine Anadolu insanýna Çorumumuz'a göstermek için yola çýktýk. Bu etkinliðe desteklerini esirgemeyen Sayýn Valimiz Sabri Baþköy beye etkinliðin gerçekleþmesine vesile olan Hitit Sanayiciler ve Ýþadamlarý Derneði tüm yönetimi ve üyelerine 2 yýldýr ana sponsorluðumuzu üstlenen belediye baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü beye ve bugün yanýmýzda bulunarak bu güzel organizasyonu sahiplenen destekleyen meslek odasý baþkanlarýmýza, iþ adamlarý dernekleri baþkanlarýna ayrýca bu þenliði halkýmýza en güzel þekilde yansýtan deðerli basýn mensuplarýmýza teþekkür eder, bundan sonrada Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý il etkinliðinin her yýl Çorumda gerçekleþmesini temenni ederim."

Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen tanýtým toplantýsýnda, yapýlan çalýþmalarla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, asýl meselenin organizasyon olmadýðýný anlattýðý sözlerinde, "Asýl mesele kurulan gönül köprüsüdür. Bu gönül köprüsünün kurularak, tüm dünyayý kucaklamasýnda emeði geçen herkese gönül dolusu teþekkür ediyorum." dedi. Muzaffer Külcü, açýklamasýnda þunlarý söyledi; "Dil ve Kültür Festivali Bugünlerde Çorum olarak hatta Türkiye olarak farklý bir heyecanýn arefesindeyiz. Ýnþallah kýsa bir süre sonra ülkemizin her tarafýnda mutluluðu ve güzelliði Türkiye'mizi dalga dalga saran bir þölen yaþayacaðýz. 10 yýldýr her gün büyüyen bu güzellik, Türkiye'mizi her gün biraz daha kuþatan, bu mutluluk bugün adeta bir Dil ve Kültür Festivali'ne dönüþmüþtür. Yapýlan bu iþi, icra olunan bu hizmeti anlatmaya kelimelerin kifayetsiz kaldýðý inancýný taþýyorum. Bu hizmet adeta bir destan niteliðindedir. Türkçe Olimpiyatlarý asrýn destanlarýndan biri Bu destanýn hem insanýmýz hem de bütün bir dünya için ne ifade ettiðini gelecekte tarihçiler, sosyologlar, düþünürler daha iyi takdir edecekler. Dünyanýn 140 ülkesinin çocuklarý ortak bir dil ile, Türkçe üzerinden buluþuyor, sevgiyi, barýþý, merhameti, erdemi Türkçeyle terennüm ediyorlar. Önce dünyanýn dört bir yanýnda, herkesin kendi ülkesinde binlerce öðrencinin katýlýmýyla olimpiyatlarýn elemeleri yapýlýyor. Türkçe olimpiyatýnýn ilk ateþi 2003'te yakýldý Asrýn destaný Türkçe Olimpiyatlarýnýn baþlangýç hikayesi ise sade ve ilginç bir tecrübe ile baþlýyor. Moldova'daki Türk kolejinde görev yapan bir Türkçe öðretmeni, Türkçe öðrettiði öðrencilerinin arasýnda bir yarýþma yapmayý planlar, sekiz on öðrenci arasýnda gerçekleþen bu çalýþma daha sonra Türkçe dili üzerinde yapýlacak bu günkü bu kocaman Türkçe Olimpiyatlarýný beraberinde getirmiþ olur. Moldova'dan baþlayan bu proje

Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli, Blediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye 11. Türkçe Olimpiyatlarý açýlýþ davetiyesini verdi. Türkçe Dil Derneði ve Türkçe Olimpiyatlarý Komitesi tarafýndan ele alýnýr ve ilk olimpiyat þelalesi 2003'te yakýlýr. 2003 yýlýnda birincisi yapýlan Türkçe Olimpiyatlarý'na 17 ülke katýlýrken, 1-16 Haziran 2013 tarihleri arasýnda düzenlenecek bu yýlki olimpiyatlara ise "EVRENSEL BARIÞA DOÐRU" sloganýyla 140 ülkeden 1750 finalist öðrenci katýlacaktýr. Türkçe Olimpiyatlarý kesinlikle salt bir yarýþ deðildir Türkçe Olimpiyatlarý dünyanýn tüm ülkelerinde yaþayan Türk insanlarýn bulunduklarý coðrafya kendi dillerini daha rahat ve özgürce kullanabilmelerini, o coðrafyadaki oturup kalktýklarý ve görüþtükleriyle daha rahat diyalog kurabilmelerini ve bunun bir güç olarak, huzur olarak hissedebilmelerini saðlamýþ bir çalýþmadýr haddizatýnda. Türkçe Olimpiyatlarý misyonu itibariyle bütün dünya ülkelerinde Türkiye'nin tanýnýrlýðýný saðlamakta, Türkiye'nin muasýr medeniyetler seviyesine yükseltmesi adýna dýþarýda da tanýnmasýna, ülkemizin dýþ ülkeler tarafýndan çok iyi anlaþýlmasýnda ciddi bir katký ifade etmektedir. Ayný zamanda bu olimpiyatlar bugünün geniþlemiþ projesi itibariyle tüm dünya ülkelerinde, bu ülkelerin dillerini de içerisine alan birer çalýþma þeklinde gerçekleþiyor ve bulunulan coðrafyalarda diyalog ve entegrasyon adýna, kültürler arasý diyalog adýna çok önemli bir faaliyetin kilit anahtarý oluyor. Türkçe Olimpiyatlarý ayrýca Türkiye'nin geleceðine, ekonomisine, sosyal birikimine ciddi katkýlar sunuyor ve artarak sunmaya devam edecektir. Çünkü Dünyanýn 140 ülkesinde gerçekleþiyor olimpiyatlar. Olimpiyata

giden yoldaki onca çalýþmalar ülkenin yerlisi olan insanlarýnýn Türkçe konuþmalarýna ciddi bir katký demektir. Düþünelim ki o öðrenciler yakýn gelecekte atýldýklarý ticaret hayatýnda ve ekonominin içinde bulunduklarý yerlerde sosyal hayatlarda edindikleri yerlerde, birikimleriyle Türkiye'nin yanýnda olacaklar. Öðrenciler devletlerarasý temaslarda gerek dil tercümesi anlamýnda gerek ekonomi çalýþmalarýnda gerek devlet nezdinde özel þirketler kurumlar nezdinde yapýlacak olan bir takým ticari anlaþmalarda Türkiye'yi tanýyan, insanlar olacak ve ciddi bir iletiþimde bulunarak her anlamda bizi sahipleneceklerdir. Türkçe olimpiyatlarý tarihi bir misyon üstlendi Devletimiz, hükümetimiz bu misyonun farkýnda Dünyanýn dört bir yanýnda ýþýldayan bu hareket, medeniyetimizin diriliþinin bir iþaret fiþeði olmuþtur. Türkçe olimpiyatlarýnýn temsil ettiði tarihi misyon; baþta Cumhurbaþkanýmýz, baþbakanýmýz olmak üzere siyasilerden akademisyenlere, sanat dünyasýndan spor camiasýna, iþ dünyasýndan kanaat önderleri, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, toplumun tüm katmanlarýna kadar takdirle karþýlanmakta ve teþvik edilmektedir. Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Abdullah GÜL; olimpiyat öðrencilerini kabul ederken; ''Bu büyük bir organizasyon. Bu organizasyona emeði geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Türkçeye en büyük hizmeti yapýyorsunuz. Þimdi siz bu sýnýrlarý geniþletiyorsunuz. Türk asýllý olmayan, ama Türkçe konuþan yeni nesiller yetiþmesine katký veriyorsunuz ve bunu temin ediyor-

sunuz.'' diyerek hem öðrencileri hem de onlarý yetiþtiren öðretmenleri tebrik ediyordu. Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ise '' Bu tür etkinliklerin bugün en fazla ihtiyaç duyduðumuz dostluða, sevgiye, barýþa, karþýlýklý ön yargýlarýn aþýlmasýna önemli katkýlar yapacaðýna inanýyorum. Türkçe olimpiyatlarýnýn bu anlamda ilgi ve desteði hak ettiðine inanýyorum.'' diyerek takdirlerini ifade ediyordu. Çorum olarak Türkçe'nin çocuklarýna evimizi, gönlümüzü açtýk Biz de bu büyük organizasyonunun içinde olmanýn mutluluðunu içindeyiz. Bu sene ikinci kez Türkçenin dünya çocuklarýný misafir edecek olmamýzýn heyecanýný þimdiden yaþamaktayýz. Ýnþallah 8 Haziran 2013 Cumartesi günü, baþta þahsým, kurumum olmak üzere tüm Çorum halký olarak dünya çocuklarýný baðrýmýza basacak, onlara hem Anadolu insanýnýn hem de Çorum'un misafirperverliði göstereceðiz. Eminim ki onlar da bize unutulmaz bir gün yaþatacaklardýr. Emeði geçen herkesi caný gönülden kutlar ve programýn dünyaya sevgi ve barýþ getirmesini dilerim. Sözlerimin sonunda bize muhteþem duyguyu yaþatan tüm gönül erlerine, gecesini gündüzüne katan gurbetini sýla sayan tüm hizmet erlerine yürekten teþekkür ediyorum. O sevda dolu, aþk dolu genç yüreklere madden ve manen destek olan tüm vatandaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Fikirleri ve gayretleriyle bize yol olan, ýþýk olan, rehber olan büyüklerimize saygý ve þükranlarýmý arz ediyorum”

Direksiyon hakimiyetini kaybetti Ü

çdutlar Mahallesi Dr. Ýlhan Gürel Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi yaralandý. H.G. aracýyla giderken, direksiyon

hakimiyetini kaybedip kaza yaptý. Kazada araçta yolcu olarak bulunan A.C.A. yaralandý. Yaralý hastanede tedavi altýna alýndý.

Hangisi katil Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda Stalin yönetiminin acýmasýz baskýlarýna dayanamayan bir grup Azeri Türk'ü, 'öz kardeþ' saydýklarý Türkiye'ye sýðýnmaya karar verip yola çýkýyorlar (1945). Can pazarý bir kaçýþ yolculuðundan sonra Aras Nehri'nin üzerinde bulunan Boraltan Köprüsü'nü (Iðdýr) geçiyorlar ve Türk sýnýr karakoluna sýðýnýyorlar. 146 Azeri Türk'ü kurtuluþun tarifsiz sevincini yaþýyorlar. Baþka Karakol Komutaný olmak üzere Mehmetçikler, Azeri kardeþlerini baðýrlarýna basýyor, ekmeklerini onlarla bölüþüyor, yataklarýný ikram ediyorlar. 146 soydaþýn hayatlarýný kurtardýklarýný düþünerek onlar da mutlu oluyor. Sevinmekte acele ettikleri kýsa bir süre sonra anlaþýlýyor. Zira Karakol Komutaný'nýn üstlerine yazdýðý mektuba gelen þifreli cevap, inanýlmaz bir 'kara haber'dir: 'Karakolunuza sýðýnan Azerileri derhal Sovyet yetkililerine teslim edin!' Komutan bu iþte bir yanlýþlýk olduðunu düþünüyor. Ýnsan, öldürüleceðini bile bile kardeþini düþmana teslim eder mi? Buna vicdan dayanabilir mi? Daha tafsilatlý olarak durumu bir kez daha bildiriyor, fakat gelen cevap aynýdýr: 'Derhal teslim edin!' 'Derhal teslim edin, yoksa vatana ihanetle yargýlanacaksýnýz.' Azerilerin lideri Karakol Komutaný'na yalvarýyor: 'Bizi siz kurþuna dizin, ama Moskof'a teslim etmeyin. Öleceksek, ay yýldýzlý bayraðýmýzýn dalgalandýðý Anadolu topraklarýnda ölelim.' Komutan aðlýyor, askerler aðlýyor, Azeriler aðlýyor... Ankara'daki yöneticiler ise, Stalin'le aralarýnda bir pürüz olmamasý için soydaþlarýný kurban etmeye çoktan karar vermiþlerdir. 'Milli Þef' Ýsmet Ýnönü þöyle buyurmuþtur: 'Sovyetler Birliði ile aramýzda bir pürüz istemiyorum. Bir daha böyle küçük meselelerle beni meþgul etmeyin.' Çaresiz kalan Karakol Komutaný, 'Bizi siz kurþuna dizin' diye yalvararak aðlayan 146 Azeri'yi gözyaþlarý içinde Kýzýlordu görevlilerine teslim ediyor. Boraltan Köprüsü'nün bir ucu Türk topraðýnda, bir ucu Sovyet topraðýndadýr. Azeri kafilesi, Boraltan Köprüsü'nü yarýladýklarý sýrada, karþýdan yaylým ateþe tutuluyorlar. Buna raðmen, çoðunun son sözleri, 'Yaþasýn Türkiye' oluyor. Hepsi ölüyor. Bu 146 insaný ölüme gönderen mi katil, yoksa: Kendi vatandaþýný suçlu masum ayýrmadan, çoluk çocuk demeden öldüren, kendi insanýnýn üzerine, düþmana atýlmayan bombalar atan, kan deryasý içinde mutlu nutuklar atarak dünyaya meydan okuyan Esed'den kaçarak Türkiye'ye sýðýnan yüzbinlere kucak açan, milyar liralar harcayarak onlarýn ihtiyaçlarýný karþýlayan, Suriye'de adil bir düzen kurulsun diye gece gündüz diplomatik her yolu deneyen Erdoðan ve ekibi mi katil!? Ýnsan bir þey söylemeden önce siciline baksa çoðu kez aðzýný açamaz.

Yenihayat köyünün sorunlarýný yazdý C

HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum merkezde bulunan Yenihayat köyü yol sorunlarýna deðindiði yazýlý soru önergesini Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler tarafýndan cevaplandýrýlmasý için TBMM’ye gönderdi. Köse, Yenihayat köylülerinin yol sorunlarýna deðindiði önergesinde þunlarý yazdý; “Çorum ili merkez Yenihayat köyü sakinleri

Saðlýklý beslenme ve obezite eðitimi H

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Hititsiad Baþkaný Ahmet Benli, olimpiyatlar hakkýnda bilgi verdi.

Hayrettin Karaman

alk Saðlýðý Müdürlüðü tarafýndan, 22 Mayýs Dünya Obezite Günü kapsamýnda Ziya Gökalp Ýlkokulu’nda, ‘Saðlýklý Beslenme ve Obezite’ konulu bir eðitim programý düzenlendi. Öðrencilerin ilgiyle dinlediði eðitim, Halk Saðlýðý Müdürlüðü personeli Diyetisyen Fatma Tayhan tarafýndan verildi.

Tayhan, yaþamýn sürdürülebilmesi için elliye yakýn besin öðesine ihtiyaç duyulduðunu belirterek, insanýn saðlýklý geliþebilmesi ve yaþamýný sürdürebilmesi için bu öðelerin her birinin ne eksik, ne fazla, gerektiði kadar tüketilmesi gerektiðini, aksi

günün en önemli öðünü kahvaltýdýr. Kahvaltý yapmayan çocuklarda çalýþma ve öðrenme yeteneði düþer, okul baþarýsý azalýr. Yetiþkinlerde ise iþ kapasitesi ve dikkat kaybý yaþanýr.” dedi. Tayhan, bedenin düzenli çalýþabilmesi için kan þekerinin belirli bir düzeyde olmasý gerektiðini, kahvaltý yapýlmadýðýnda ise kan þekerinin düþerek yorgunluk, baþ aðrýsý, dikkat ve algýda azalma gibi sorunlara yol açtýðýný söyledi.

Ziya Gökalp öðrencilerine obezite hakkýnda bilgi verildi. halde geliþme bozukluðu, ne de deðinen Diyetisyen Kahvaltý önemli Fatma Tayhan, “Bütün geaþýrý kilo ve saðlýk sorunlaKahvaltýnýn insan ce süren açlýðýn ardýndan, rý yaþanacaðýný ifade etti. hayatýndaki yeri ve önemi-

Eðitimin ardýndan çocuklara ‘Yeterli ve Dengeli Beslenme’ ve ‘Kahvaltýnýn Önemi’ ile ilgili broþürler de daðýtýldý.

Tufan Köse

köylerinin yeni yerleþim yeri olduðu için köy içi ve köy dýþý yollardýnda kumlama bile yapýlmadýðýný iddia etmektedirler. Bu durum köylülerin ulaþým sýkýntýsý yaþamalarýna neden olmaktadýr. Ayrýca köylüler içme sularýnýn yetersiz olduðu, bu sorunu daha önce dile getirdiklerini ancak gerekenin yapýlmadýðýný söylemektedirler. Sözü geçen problemlerden dolayý köyde yaþam koþullarý zorlaþmaktadýr. Bu baðlamda; sözü geçen köy için baþlamýþ bir asfalt ya da kumlama çalýþmasý var mýdýr? Eðer varsa, ne zaman baþlamýþtýr ve ne zaman bitmesi planlanmaktadýr? Eðer yoksa, bakanlýk olarak bu konuda ne yapmayý düþünüyorsunuz? Köyün içme suyu yetersizliðini gidermek için bir çalýþmanýz var mýdýr? Yoksa, bu konuda bir çalýþma baþlatmayý düþünür müsünüz?”


Yabancý öðrencilere YURT-KUR imkâný

CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Erol Kavuncu’yu ziyaret etti. Alkan ziyarette Kavuncu ile yurt dýþýndaki üniversitelerle yapýlan ikili anlaþmalar sonrasýnda, Hitit Üniversitesi’nde öðrenim görecek yabancý uyruklu

Rektör Alkýn ziyarette yabancý öðrencilerin konaklama sorununu görüþtü.

Yýldýrým’a hayýrlý olsun

öðrencilerin konaklamalarý konusunu görüþtü. Yabancý uyruklu öðrencileri yurtlarýnda aðýrlamaktan duyacaðý memnuniyeti belirten Hitit Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Erol Kavuncu, mevzuat çerçevesinde üzerine düþen görevi memnuniyetle yerine getireceklerini söyledi.

H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým’ý ziyaretti. Alkan, Çorum SMMMO seçimlerinde tekrar baþkanlýða seçilen Muzaffer Yýldýrým’a hayýrlý olsun dedi. Yýldým ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Prof. Dr. Alkan’a teþekkür etti.

Sungurlu MYO’da METEK çalýþmasý A

vrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilen “Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi (METEK) Projesi” kapsamýnda Üniversitemiz Sungurlu Meslek Yüksekokulu’nda 2 günlük çalýþma programý gerçekleþtirildi. Program kapsamýnda Ýskoçya Eðitim Bakanlýðý uzmaný Joe Spencer, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Yücesu, Gazi Üniversitesi Ostim Meslek Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Güven Meral ve Proje çevirmeni Begüm

Aykal’dan oluþan METEK ekibi Sungurlu Meslek Yüksekokulunda, okul yönetimi, öðretim elemanlarý, idari personel ve öðrencilerin katýlýmlarýyla mesleki ve teknik eðitimin kalitesinin geliþtirilmesine yönelik toplantýlar gerçekleþtirdiler. Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, bu çalýþmada hedeflerinin METEK Projesi kapsamýnda pilot okul olan Sungurlu Meslek Yüksekokulunda okul personeline kalite güvence konusunda bilgilendirmek ve farkýndalýk oluþturmak, okulun eksikliklerini tespit ederek iyileþtirme

Prof. Alkan, Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým’ý tebrik etti.

Sungurlu MYO’da METEK projesi ile ilgili toplantý yapýldý.

itit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi iþbirliði ile 01-03 Kasým 2013 tarihleri arasýnda Ýlahiyat Fakültesi ev sahipliðinde “Uluslararasý Ýbn-i Haldun Sempozyumu” düzenlenecek. Sempozyuma tüm Çorumlular davetli. Konuya iliþkin açýklamada, büyük düþünür Ýbn Haldun üzerine çalýþma yapan ve konuya ilgi duyan akademisyen ve araþtýrmacýlarýn bir araya gelmesinin hedeflendiði belirtilirken, “Sempozyumun amacý konuyla ilgili bilimsel bilgi üretimi, yeni bakýþ açýlarýnýn ortaya konulmasý ve Ýbn Haldun’un günümüz problemlerinin çözümüne yönelik gö-

rüþlerinin tartýþýlarak deðerlendirilmesidir.” denildi. Ýbn Haldun, 14. yüzyýlda Kuzey Afrika’da yaþamýþ tüm dünyanýn tanýdýðý büyük bir düþünürdür. Özellikle tarih, tarih felsefesi, sosyoloji ve siyaset bilimi konularýyla ilgilenmiþ, bu alanlarda ortaya attýðý özgün fikirleri ile Doðu ve Batý’nýn takdirini kazanmýþtýr. Tarihçi ve devlet adamlýðýnýn yaný sýra sosyoloji biliminin de kurucusu olarak kabul edilmektedir. Ýslam düþüncesinde tasavvufun yaný sýra dini ilimlerin oluþumu ve geliþimi hakkýnda da çarpýcý deðerlendirmelerde bulunmuþtur. Ýbn Haldun’un

Ýbn-i Haldun

“Mukaddime”de ortaya attýðý Umran Teorisi, Asabiyet Teorisi ve Tavýrlar Teorisi, Batý dünyasýnda özellikle 19. yüzyýldan itibaren dikkatlice ele alýnýp üzerinde durulmuþtur. Felsefe tarihinde ilk kez Ýbn Haldun’la birlikte tarih felsefî bir disiplin olarak ele alýnmýþ ve bilimsel temelleri araþtýrýlmaya baþlanmýþtýr. Ýbn Haldun toplumlarýn doðuþ, yükseliþ ve çöküþ nedenleri, tarihsel olgular ve bunlarýn toplumsal yaþamdaki tezahürleri hakkýnda özgün fikirler ortaya atmýþtýr. Çeþitli bilim dallarýnýn temel kavram ve problemleri, bölümleri, bu bölümlerde iþlenen konular ve yöntemlere dair görüþler serdetmiþtir. Özellikle tarih ve sosyolojinin konusu insan ve insanýn toplumsal hayatýdýr; malzemesi ise tarihsel ve gözlemlenebilir toplumsal olgulardýr. Bu tarihsel malzeme Ýbn Haldun’un bir devlet kuramý oluþturmasýna yardýmcý olmuþtur. Ýbn Haldun’un tarih ve toplum kuramýnda devletin kuruluþundan çöküþüne kadar geçirdiði tüm aþamalar nedensellik zinciriyle birbirine baðlanmýþtýr.

(Ç.HAK:1350)

Ýbn-i Haldun sempozyumu H

Tanýtým günleri baþladý

Hitit Üniversitesi Ýnsan Kaynaklarý Merkezi tarafýndan organize ediyen 4 günlük etkinlik baþladý.

Hitit Üniversitesi lise öðrencilerine kendini anlattý H

itit Üniversitesi Ýþ ve Ýnsan Kaynaklarý Merkezi 2. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri baþladý. Hitit Üniversitesi Bahar Þenlikleri paralelinde yürütülen etkinlik, Fen Edebiyat Fakültesi Spor Salonu'nda lise öðrencilerini aðýrladý. Farklý liselerden davet edilen öðrenci guruplarýna Hitit Üniversitesi'nin tanýtýmýnýn yapýldýðý programla baþlayan 2. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri bünyesinde kariyer günleri, öðrenci kongresi, kitap fuarý, tanýtým günleri, sanat, yarýþmalar, projeler, mü-

nazara, müzayede, panellerle Pazar gününe kadar devam edecek. Ýskilip MYO'nun

el sanatlarý standýyla yer aldýðý tanýtým gününde, Ýþ-Kur standý baþta olmak üzere çok

sayýda sanatsal stant öðrencilerin ziyaretine açýldý.

Lise öðrencilerine yapýlan tanýtýmla baþlayan etkinliklerde, sanatsal ve kültürel çalýþmalar da yer alýyor.

Enine Boyuna Guatr semineri itit Üniversitesi Týp Fakültesi tarafýndan organize edilen “Saðlýklý Yaþam Toplantýlar” H kapsamýnda 24 Mayýs Tiroid günü nedeniyle

önerilerinde bulunmak, proje kapsamýnda hazýrlanacak olan “öz deðerlendirme çalýþmalarýna” katký saðalmak olduðunu belirterek bu proje kapsamýnda benzer çalýþmalarýn ileride de

5

“Enine Boyuna Guatr” semineri düzenlendi. Bugün saat 10.30’da Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi konferans salonunda yapýlacak seminere konuþmacý olarak Prof. Dr. Serdar Güler ve Yrd. Doç. Dr. F. Kerim Küçüker katýlacak. Seminere tüm Çorumlular davetli.


6

CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Siber polisler suçlu peþinde (ÝHA)Çorum Emniyet Müdürlüðü bünyesinde kuru“Bu yoðunluk ilimizin sanayi bakýmýndan geliþmesine, lan Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðüyle birlikte farklý yerlerden göç almýþ olmasýna, genç nüfusun yoðunlubundan sonra biliþim dünyasýndaki suçlularý siber polisler ðuna ve Samsun, Ankara, Kýrýkkale gibi illere olan yakýnlýyakalayacak. ðýna baðlanabilir. Ayrýca maddi imkanlarýn geliþmesiyle, vatandaþlarýn internet ve bilgisayar kullanýmý doðru orantýlý Teknolojik imkanlar ve alanýnda uzman personellerin olarak artmaktadýr. Dolayýsýyla Þube Müdürlüðümüz kurulgörev yaptýðý birimde amaç, biliþim suçlarýna karþý etkin bir duðu günden itibaren çok sayýda Çorum merkezli suç konumücadele vermek. Sanal dünyayý sürekli takip eden siber suyla ilgilenmiþ bulunmaktadýr. Örnek vermek gerekirse; inpolisler, internet ortamýndaki suçlarla ilgili her türlü adli ternet kullanýcýlarýnýn bazý internet sitelerini ziyaret ettikten þlemi yapabilecek kapasiteye sahip. Bu alanda etkin bir müsonra bilgisayarlarýnýn “Türk Polisi Siber Suç Mücadele Böcadele veren siber polisler, suçlularýn korkulu rüyasý oldu. lümü” ibaresi ile kilitlenerek, açýlmasý karþýlýðýnda para isBir çok biliþim suçuna müdahale eden siber polisler, opetenmesi olaylarýnýn geçekleþtiði, ekranda polis logosunun rasyonel becerilerinin yaný sýra suçun delillendirilmesinden kullanýldýðý “Türk Polisi Siber Suç Mücadele Bölümü” ve çözümüne kadar süreç baþarýlý bir þekilde yürüterek suçlu“Bilgisayarýnýzýn kilidini ve cezai kovuþturma önlemek için lara göz açtýrmýyor. 200TRY ödemesini yapmanýz gerekir” þeklinde ibarelerin Siber Suçlarla Þube Müdürlüðü, bilim suçlarý, güvenHalil Ýbrahim Doðan belirdiði tespit edilmiþtir. Emniyet Genel Müdürlüðü adý alli internet kullanýmý hakkýnda açýklama yapan Ýl Emniyet týnda e-posta gönderilerek (Size Emniyet Genel Müdürlüðü Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ailelere ise önemli uyarýlarda bulundu. tarafýndan yapýlan bildirime itiraz etmediðiniz tespit edilmiþtir. HakkýHer alanda olduðu gibi siber alanda da suç ve suçlularla mücadenýzda ekte yer alan soruþturma gereði 6.400 TL para cezasý idari uygulalelerinin kararlýlýkla devam ettiðini vurgulayan Ýl Emniyet Müdürü Halil masýna karar verilmiþtir. Ekli dosyada yer alan dosya bilgileri ile Ýlçe Ýbrahim Doðan, vatandaþlardan diðer suçlarda olduðu gibi siber alanda Emniyet Müdürlüðüne baþvurarak iþleminizi en kýsa sürede tamamlamakarþýlaþtýklarý suçlarda da çekinmeden güvenlik güçlerine baþvurmalarýnýz gerekmektedir. Aksi halde polis nezaretinde iþleminiz yapýlacaktýr.) ný istedi. þeklinde gelen mesajla bilgisayar kullanýcýsýnýn ekte gönderilen dosyayý açmaya yönlendirildiði, kiþinin dosyayý aç komutu verdiðinde bilgisayaYapýlan çalýþmalar sonucu ailelerin büyük çoðunluðunun halen birýna virüs bulaþtýrýlarak kilitlenmesine neden olunduðu anlaþýlmýþtýr. Billinçli internet kullanmadýklarýnýn tespit edildiðine dikkat çeken Emniyet gisayar kullanýcýlarýnýn e-posta ve facebook sosyal paylaþým sitesi gibi Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ailelerden interneti ailenin yeni bir üyesi sitelerinin þifreleri ele geçirilip hesaba giriþi engellenerek, þüphelilerce gibi iyi tanýnmasý çaðrýsýnda bulundu. Ýnternete giriþ yapýlan bilgisayarýn hesabý ele geçirilen vatandaþýn sayfada kayýtlý bulunan arkadaþlarýna meher zaman oturulan odada bulunmasýna dikkat edilmesini isteyen Doðan, saj gönderildiði, gönderilen mesajlardaöncelikle türlü bahanelerle vatançocuklarýn yalnýz kaldýklarý bir ortamda internette gezinmesine izin vedaþýn telefon bilgilerinin istenerek alýndýðý, sonrasýnda: ‘’Þehit ailelerine rilmesi için uyardý. Aile üyelerinden en az çocuklarýný koruyacaklarý kaveya Sakatlar Derneðine destek amaçlý mesaj yardýmýnda bulunur mudar internet kullanmayý öðrenmelerini tavsiye eden Doðan, “Ýnternet kulsun’’ veya “Yarýþmaya katýldým mesaj gönderilmesi gerekiyor, ne kadar lanýmýnda yasaklayýcý deðil ama zaman açýsýndan sýnýrlayýcý olun. Ýntermesaj gönderirsem o kadar þansým olacak” þeklinde ikna etmek sureti ile netin çocuklarýnýzýn derslerini aksatmasýna izin vermeyin. Çocuklarýný6662, 7979 ve 5685 numaralý kýsa mesaj servislerine yönlendirilen mezýn sosyal aktivitelere katýlýmýný özendirin, Kiþisel bilgisayarlarýnýza lisaja olumlu yanýt vermesi istenmekte ve bilgisayar kullanýcýlarý karþýlasanslý antivirüs programý kurarak bu program üzerinden (firewall+filtre) rýndaki þahsýn facebookta kayýtlý olan arkadaþý olduðu düþüncesi ile cep ayarlarýný etkin kullanýn, Güvenli internet seçeneklerinden ailece beraber telefon numarasýný vermekte ve cep telefonuna gelen mesajlara onay verbelirleyeceðiniz (aile profili ve çocuk profili) gibi profillerden yararlanamek sureti ile telefon faturalarýna yansýyan ücretler nedeniyle maðdur rak gerekli ayarlamalarý yaptýktan sonra interneti kullanýn” dedi. edilmektedirler. Genel Müdürlüðümüze baðlý Siber Suç Mücadele BölüBiliþim kelimesi sözlüklerde “insanlarýn teknik, ekonomik ve topmü adý altýnda birim bulunmamaktadýr. Bilgisayar kullanýcýlarýna Emnilumsal alanlardaki iletiþiminde kullandýðý ve bilimin dayanaðý olan bilyet Genel Müdürlüðü adý kullanýlarak para talebinde bulunan mesaj gönginin, özellikle elektronik makineler aracýlýðýyla düzenli ve akýlcý biçimderilmemektedir. Yapýlan ön incelemelerde Siber Suç Mücadele Bölümü de iþlenmesi, bilginin elektronik cihazlarda toplanmasý ve iþlenmesi bilive Emniyet Genel Müdürlüðü adý altýnda bilgisayar kullanýcýlarýna gönmi” olarak açýklandýðýný anlatan Doðan, teknolojinin geliþmesi ile beraderilen e-posta ile kullanýcýlarýn bilgisayarlarýna yerleþtirilen virüsün bilber artýþ gösteren biliþim suçunun “teknolojinin yardýmý ile genellikle sagisayar ekranlarýnýn kilitlenmesine sebebiyet verdiði anlaþýlmýþtýr. Bu vinal bir ortamda kiþi veya kurumlara maddi veya manevi zarar vermek” rüs, kullanýcýlarý dolandýrmayý hedefleyen þahýs/þahýslar ya da suç örgütolarak tanýmlanabileceðini kaydetti. leri tarafýndan özel bilgilerin ele geçirilmesi amacýyla kullanýlmaktadýr. Bu alanda yapýlan ve suç olarak tanýmlanan ihlallerin bilgisayar Kiþilere ait kredi kartý bilgileri bir þekilde ele geçirilmek suretiyle kartsýz suçu, bilgisayarla ilgili suç, elektronik suç, sanal suç, bilgisayar vasýtasý iþlem (mail order) yöntemi ile kiþilerin bilgileri dýþýnda iþlem yapýlmakile iþlenen suçlar, biliþim suçlarý yada suçluluðu, biliþim ihlali gibi deðitadýr. Kredi kartý kullanýcýlarýnýn banka ve kredi kartlarýna ait hiçbir bilþik terimlerle ifade edilmeye çalýþýldýðýný anlatan Doðan, bu suçlarý bilgiyi bir baþkasýna vermemeleri, kredi kartlarýný þayet kullanmayacaklar gisayar sistemlerine ve servislerine yetkisiz eriþim, biliþim sistemleri enise yurt dýþý kullanýmýna ve mail order iþlemine kapalý konuma getirmegelleme bozma, verileri yok etme veya deðiþtirme, banka veya kredi leri gerekmektedir. kartlarýnýn kötüye kullanýlmasý, kanunla korunmuþ bir yazýlýmýn izinsiz Telefonla aranmak, kýsa mesaj ve e-posta gönderilmesi suretiyle kullanýlmasý, özel hayatýn gizliliðine iliþkin suçlar, yasaya aykýrý yayýnbedava kontör, forma, saat ve buna benzer hediyeleri kazandýnýz þeklinlar, çocuk pornografisi, sanal kumar oynatma ve oynatýlmasýna imkan deki söylemlerle, elektrik tüketiminin fazla olduðunun tespit edildiði basaðlama, biliþim yolu ile nitelikli dolandýrýcýlýk, bilgisayar yoluyla sahtehanesiyle tasarruf cihazý adý altýnda ürün satmaya çalýþýlarak dolandýrýcýcilik, biliþim yoluyla hakaret, sövme ve þantaj, elektronik imza kanunulýk yapýldýðý tespit edilmiþtir. Bu ve buna benzer yöntemlerle kiþilerden na muhalefet olarak sýraladý. kredi kartý ve kiþisel bilgilerinin ele geçirilmesi ve sonrasýnda kredi karGüvenli internet kullanýmý hakkýnda da açýklamalar da bulunan týndan harcama yapýlmasý olaylarý meydana gelmektedir. MaðduriyetleDoðan, “Kullanýcýlara inrin önlenmesi için herhanternet üzerinde kýsýtlamagi bir maðduriyetin yaþanlar yapýlarak veya bilgisamamasý için vatandaþlarýyara güvenlik için kurulan mýzýn bu tür taleplere programlar ile güvenli inolumlu yanýt vermemeleri ternet kullanýmý saðlanave hiçbir yere para yatýrmaz. Güvenli þekilde intermamalarý, Facebook sosnet kullanýlabilmesi için yal paylaþým sitesinde kaöncelikle internet kullanýyýtlý bulunan arkadaþlarýncýlarýna bilinçli internet dan gelen mesajlarda cep kullanýmý hakkýnda bilgitelefonu numarasý talep lendirmeler yapýlmalýdýr. edildiðinde vermemeleri, Bilinmelidir ki internet kendilerine gelecek olan hiçbir zaman yüzde 100 kýsa mesaja evet yazarak güvenli kullanýlamaz, bionay vermemeleri, kimlik linçli internet kullanýmý ile bilgilerini ve banka ve kregüvenli hale getirilebilir. di kartýna ait bilgilerini Güvenli internet kullanýmý kimseyle paylaþmamalarý, için yapýlmasý gerekenler, bilgisayarlarýný söz konusu bilgisayarlara antivirüs, Biliþim dünyasýnda iþlenen suçlar, dikkatle takip edilecek. zararlý yazýlýmý yok edecek güvenlik duvarý ve filtre þekilde virüs taramasýndan programlarý kurularak güncel halde tutulmalýdýr. Ýnternet web tarayýcýlageçirmeleri, gerekirse iþletim sistemini yeniden yüklemeleri, maðdurlarýnýn güncel sürümlerinin kullanýlmasýna dikkat edilmelidir. Bazý web rýn en kýsa zamanda Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðüne veya sayfalarýnda açýlan, ne olduðu anlaþýlamayan, ileti kutularýndaki Evet Cumhuriyet Savcýlýðýna müracaat etmeleri gerekmektedir. (YES) butonu týklanmamalýdýr. Tanýmadýðýnýz kiþilerden veya tanýmadýToplu internet kullanmak, kullanýcýlarýn giriþ çýkýþlarý tarih-saat ðýnýz web sitelerinden gelen e-postalar açýlmamalýdýr. Bu e-postalar ile bilgileriyle net olarak kayýt edilmedikçe zararlý bir harekettir. Örneðin zararlý yazýlýmlarýn bulaþabileceði düþünülerek hemen silinmelidir. Sosherhangi bir internet baðlantýsýndan bilerek veya bilmeyerek birisi interyal paylaþým sitelerinde ve hakkýnda fazlaca fikrinizin olmadýðý sitelerde nete girse ve oradan suç unsuru olabilecek bir iþlemde bulunsa, bu iþlekiþisel bilgileriniz paylaþýlmamalýdýr” min tek sorumlusu hattýn sahibi olur ve hat sahibinin bu iþlemi yapmadýSiber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü hakkýnda da bilgiler veðýný ispat etmesi gerekir. Ýnternet Kafeler, oteller, kafeler ve diðer iþyerren Emniyet Müdürü Doðan, Emniyet Müdürlüðü bünyesinde 2012 yýlerinde 5651 Sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmelýnda kurulan Biliþim Suçlarýyla Mücadele Þube Müdürlüðü’nün 2013 si ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Kanunu'na göre, iþyýlýnda yeniden yapýlandýrýlarak Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdüryerinin internet kullanýmý yapan çalýþanlarýnýn internet trafiðini takip etlüðü olarak adlandýrýldýðýný ve internetle, biliþim konusunda iþlenen tüm mek zorunda olduðu ifade edilmektedir. Dolayýsýyla giriþ çýkýþ kaydý tusuçlarla ilgilendiðinin altýný çizdi. Þube Müdürlüðünün sanal alandaki tulmayan bir baðlantýdan toplu olarak internet kullanmak hem kullanýcý suçlarla ilgili olarak her türlü adli iþlemi yapabilir konumda olduðuna hem de hat sahibi için riskli bir durumdur. Emniyet Müdürlüðü olarak dikkat çeken Doðan, “Herhangi bir biliþim suçundan maðdur olmuþ vabiz bunu tavsiye etmiyoruz. tanlarýn doðrudan Ýl Emniyet Müdürlüðü’nde faaliyet gösteren Siber Biliþimin hayatýmýzdaki önemi gün geçtikçe artmaktadýr. Mesela Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü’ne müracaat edebilirler. Ýnteraktif bir dönemlerin meþhur haberleþme aracý olan mektup,yerini elektronik dolandýrýcýlýk (internet üzerinden kiþilerin banka hesaplarýna girme), postaya býrakmaktadýr. Böylece insanlar mesajlarýný sanal alem aracýlýmanyetik banka kartýnýn kopyalanmasý ve sosyal paylaþým sitelerinde kiðýyla yollamayý tercih etmektedir. Ancak böyle pratik ve faydalý bir araþilere ait olan profillerin þifrelerinin deðiþtirilerek profilde ekli bulunan cýyý bazý insanlar suiistimal ederek, diðer kiþilere zararlý(virüs) veya fayþahýslarýn dolandýrýlmasý ve internet üzerinden buna benzer suçlarýn araþdasýz(spam) mailler göndermektedir. Bu kiþilerden gelen e-postalarý ve týrýlmasý ile ilgili Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile irtibat kurularak þüpheliler adreslerini engellemek dýþýnda korunmanýn kolay bir yolu yoktur. tespit edilmekte, özellikle internet üzerinden iþlenen suçlarda kullanýcý Peki bizler nelere dikkat etmeliyiz? Abonesi ve üyesi olmadýðýmýz kiþiye ait bilgisayarýn kimlik bilgisi olan IP’nin tespiti ile olayýn çözümüne yönelik çalýþmalar yapýlmaktadýr. Ayrýca Þube Müdürlüðümüz bünyeweb sitelerinden gelen mesajlarý açmamalýyýz. Bizden kendimize ait bilsinde kurulu bulunan Sanal Devriye Büro Amirliði personeli ile internet giler talep eden (ad, soyad, TC kimlik no, kredi kartý bilgileri vs.) mailortamý devamlý olarak takip edilmekte, karþýlaþýlan suçlarda tespitler yalere cevap vermemeliyiz. Talep edilen bu bilgiler dolandýrýcýlýk gibi depýlarak gerekli adli iþlemler baþlatýlmaktadýr” diye konuþtu. ðiþik suçlarda kullanýlmaktadýr. “3 gün içinde güncellemezseniz hesabýÜlkede en sýk karþýlaþýlan biliþim suçlarýyla ilgili de açýklamalar nýz askýya alýnacaktýr” gibi tehdit içeren maillere itibar etmemeliyiz.Tayapan Doðan, “Ülkemizde en sýk karþýlaþýlan biliþim suçlarýnýn baþýnda nýmadýðýmýz kiþilerden gelen maillerde belirtilen linklere týklamamalýbanka ve kredi kartý bilgisini hukuka aykýrý olarak ele geçirerek, haksýz yýz.Unutmamalýyýz ki özel bir danýþmanlýk þirketinin hazýrladýðý rapora kazanç elde etme eylemlerini gösterebiliriz. Banka ve kredi kartlarý, göre dünyada her yýl 62 trilyon faydasýz (spam) e-posta gönderilmekteATM cihazlarýnda, bazý iþyerlerinde ve online alýþ-veriþ sitelerinde kopdir.Son günlerde Ýl Emniyet Müdürlüðümüze baðlý Siber Suçlarla Mücayalanabilmektedir. Kart bilgisi kopyalanarak baðlý bulunan hesaptan alýþdele Þube Müdürlüðüne yapýlan ihbar ve þikayetlerde artýþ görülmekte veriþ yoluyla para çekilmektedir. ve Ýlimizde bazý vatandaþlarýmýzýn maðdur duruma düþtükleri anlaþýlSýk karþýlaþýlan bir diðer suç, internet aracýlýðý ile banka hesaplarýmaktadýr. Her alanda olduðu gibi siber alanda da suç ve suçlularla mücana eriþilmesidir. Ýnternet bankacýlýðýný kullanýrken oldukça dikkatli olundelemiz kararlýlýkla devam etmektedir. Beklentimiz vatandaþlarýmýzýn malýdýr. Bilgisayarlara bulaþtýrýlan ve bir çeþit kötü amaçlý yazýlým olan diðer suçlarda olduðu gibi siber alanda karþýlaþtýklarý suçlarda da çekintrojanlar (truvaatlarý) aracýlýðý ile kiþilerin internet hesaplarý ve þifreleri meden bize baþvurmasýdýr” ele geçirilmekte ve havale yolu ile bu hesaptaki paralar çekilmektedir. Hackerlýk hakkýnda da açýklamada bulunan Doðan, “Hacker keliWeb sitelerini "hack"lemek, virüs, trojan ve kötü amaçlý yazýlým hazýrlamesi hakkýnda birçok taným yapýlmýþtýr. Biz bu kiþilere kýsaca bilgisayar mak ve yaymak, baþkalarýna ait kullanýcý adý, þifre, parola gibi kiþiye ve haberleþme teknolojileri konusunda bilgi sahibi olan, bilgisayar progözel bilgileri ele geçirmek ve kullanmak da biliþim suçlarýný oluþturmakramlama alanýnda standardýn üzerinde beceriye sahip bulunan ve böyletadýr. Biliþim suçlarýnýn örgütlü olarak iþlendiðine oldukça sýk rastlanýlce ileri düzeyde yazýlýmlar geliþtiren ve onlarý kullanabilen kiþiler diyemaktadýr. Kiþiler çýkar amaçlý organize suç örgütü kurarak banka hesapbiliriz. larýna eriþmekte, kredi kartlarýný kopyalamakta ve haksýz kazanç elde etGerçek hayatta insanlar çeþitli sebeplerden dolayý suç iþleyebilirler mektedirler. Ülkemizde biliþim suçlarýyla ilgili hukuki düzenlemeler ve iþlenen suç er geç ortaya çýkmaktadýr. Ancak sanal alemde iþ daha 1990 yýlýnda yürürlüðe girmiþtir” ifadelerini kullandý. farklýdýr zira þüphelinin takibi fiziksel olarak yapýlamamaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar ise toplumda çok silik ve cesaretsiz görünen karakterlerin Biliþim suçlarý açýsýndan Çorum’un, bir çok ile göre daha yoðun bir internet ortamýnda farklý bir yapýya büründükleri, daha tehlikeli iþler yail olduðunu belirten ve çeþitli örnekler veren Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbpabildiklerini ortaya koymaktadýr” sözleriyle açýklamasýný tamamladý. rahim Doðan, þunlarý kaydetti;

Þampiyon Koro’dan dev konser Mimar Sinan HEM Türk Halk Müziði Korosu konsere hazýrlanýyor.

M

imar Sinan Halk Eðitimi Merkezi’nin ödüllü Türk Halk Müziði Korosu 26 Mayýs Pazar günü saat 20.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda konser verecek. 60 kiþilik dev kadroyla hazýrlýklarýný sürdüren Türkiye Þampiyonu koronun ücretsiz konserine tüm Çorumlular davetli. Koro þefi Arif Sadeçolak, halkýn müzik kültürünün insanlarýn yaþamýnda gizli olduðunu ifade ederek, yýllardýr kaynaðýný halkýn yaþamýndan, duygularýndan, yardýmseverliðinden, kahramanlýðýndan alan türkülerin süzüle süzüle hir birinin günümüze kadar ulaþtýðýný, dillerde türkü, aðýt, oyun ve halay olduðunu söyledi. Bu halk kültürünü yaþatmak için bir araya geldiklerini dile getiren Sadeçolak, “Her geçen

26 Mayýs Pazan günü düzenlenecek konserin son hazýrlýðý yapan koro, tüm Çorumlular’ý Devlet Tiyatro Salonu’hda verecekleri konsere davet ediyor.

gün zenginliðine zenginlik katan Halk Müziði kültürünü verilen konserlerle insanlara yaþatmak istiyoruz.” dedi. Günün yorgunluðunu ve stresini atmak isteyen insanlarýn üretken özelliðini ön plana çýkartmak amacýyla sosyal-kültürel faaliyetlere daha çok aðýrlýk verilmesi gerektiðini vurgulayan Arif Sadeçolak, özellikle günü-

müz gençlerinin kötü alýþkanlýklara ve madde baðýllýðýna maruz kaldýðý bu dönemde, bu tür sosyal-kültürel etkinliklerin daha çok önem taþýdýðýný kaydetti. Sadeçolak, Halk Eðitim Merkezi’nin yetiþkinlere ve gençlere sanatsal ve kültürel zenginlikleri yaþatarak, öðreterek saðlýklý, nitelikli bir toplum yetiþtirmek için kurslar açtýðýný hatýrlatarak, þöyle devam etti:

“Bu kapsamda koromuz 2007 yarýþmalarýnda Türkiye birinciliði kazandý. Solo çalgý yarýþmalarýnda birinciliðimiz var. En Ýyi Þef ödülünü aldýk. 2009 yýlý yarýþmalarýnda koromuz ikinci oldu. 2011 yýlýnda ise Türkiye 3’üncüsü olduk. 7’den 70’e tüm türküseverleri 26 Mayýs Pazar günü akþamý Devlet Tiyatro Salonu’na bekliyoruz.”

Mimar Sinan HEM TSM konseri bugün M

imar Sinan Halk Eðitimi Merkezi (HEM) Türk Sanat Müziði (TSM) Korosu konseri bugün saat 20.30'da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþecek. Konser öncesi hazýrlýklarýný sürdüren HEM TSM Korosu, son provasýný önceki akþam Bahçelievler Ortaokulu'nda yaptý. Emekli Müzik Öðretmeni Þahin Yalçýn yönetiminde yapýlan çalýþmaya koro ve saz heyeti üyeleri katýldý. Konser öncesi son hazýrlýklarýn gözden geçirildiði provada konuþan þef Þahin Yalçýn, koro ve solo eserlerin seslendirileceði programa davetlilerin katýlacaðýný hatýrlattý. Tamamý amatör

Ý

isimlerden oluþan koroda farklý meslek gruplarýndan sanat müziði tutkun-

larýnýn görev aldýðýný belirten Yalçýn, HEM TSM Topluluðu'nun profesyo-

nellere taþ çýkartan baþarýlara imza attýðýný kaydetti.

Mimar Sinan HEM Türk Sanat Müziði Korosu’nun konseri bugün DTS’de sahnelenecek.

Mavi Marmara Anma ve Kardeþlik Gecesi

srail’in Mavi Marmara gemisine saldýrýsýnýn yýldönümü dolayýsýyla Mavi Marmara Anma ve Kardeþlik Gecesi düzenlenecek. Mavi Marmara davalarý ve bu güne kadar gelinen durum hakkýnda deðerlendirmeler yapýlacaðý programda Ýsrail’in özrü öncesi ve sonrasý da masaya yatýrýlacak. 27 Mayýs Pazartesi günü 20.30’da Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda ger-

Mavi Marmara Anma Gecesi 27 Mayýs Pazartesi günü gerçekleþtirilecek.

çekleþtirilecek program Kuran-ý Kerim tilaveti ile baþlayacak. Mavi Marmara yolcularýndan ÝHH Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülden Sönmez, Mavi Marmara þehidi Çetin Topcuoðlu'nun eþi Mavi Marmara katýlýmcýlarýndan Çiðdem Topcuoðlu ve Çorum ÝHH Temsilcisi ve Mavi Marmara katýlýmcýsý Selim Özkabakçý’nýn konuþmacý olarak katýlacaðý programa tüm Çorum halký davet edildi.


CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

7

Meydan Camii inþaatý hýzlanacak Ç

Recep Mebet

orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret etti. Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz’ün ev sahipliðindeki ziyarette Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Alper Zahir, Müftü Mehmet Aþýk, Müftü Yardýmcýlarý Yusuf Ýzzettin Kara ve Tahir Kýlýç, Türkiye Diyanet Vakfý Ýl Temsilcisi Mustafa Ersoy, hayýrsever sanayici ve iþadamlarý ile bazý eðitimciler de hazýr bulundu. Dernek yöneticileriyle birlikte cami inþaatýný gezen Baþkan Külcü, devam eden inþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý. Hava koþullarýnýn iyileþmesiyle birlikte ara verilen çalýþmalara yeniden baþlandýðýný belirten Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz, “Hayýrseverlerin desteði ile inþaa çalýþmalarýmýz daha da hýz kazanacak” dedi. Üç Aylar nedeniyle Çorum halkýna çaðrýda bulunan Celal Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Devam eden çalýþmalar için Çorumlu hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Meydan Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi’ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, 224 98 06, 0537 471 50 47 ve 0542 487 72 47 numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Meydan Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür ediyoruz.”

Tonguç Genç, inþaa hazýrlýklarýna baþlanýlan yeni hizmet binasýnýn Türkiye’ye örnek olacaðýný söyledi.

Kadastro hizmetlerini tanýttý

Eski Müze yerine yeni hizmet binasý Recep Mebet

planlýyoruz. Gerçekleþtirdiðimiz yenileme kadastrolarýnda itiraz için açýlan davasý binde bire tekabül ediyor. Bu orana bakýldýðýnda Kadastro hizmetlerindeki memnuniyet oraný yüzde 98’in üzerinde. 2013 yýlý baþýna kadar 2b arazilerinin kadastrolarýný da tamamladýk. Orman Ýdaresi’nden gelen talepler doðrultusunda 20 köyün kastro iþlemlerini daha gerçekleþtireKADASTRO 166 YAceðiz. ÞINDA Sýnýr tespiti, cins deði166’ncý kuruluþ yýl dönüþikliði, irtifak hakký tesisi gibi münü kutlayan Kadastro Teþkibazý iþlemleri yapan Lisanslý latý’nýn yapýsý ve hizmetlerinHarita Kadastro Bürolarý den bahseden Tonguç Genç, (LÝHKAB)’nýn Danýþtay kaKadastro Müdürü Tonguç Genç Türkiye’de her dört kiþiden birarýyla kapatýlmasýnýn ardýnrinin yýlda en az bir kez Tapu dan bu noktalardan verilen hizmetler de Müdürlüve Kadastro hizmetlerinden yararlandýðýný açýklaðümüze devredildi. Günde ortalama 50 talebin geldý. diði servisimiz bu hususta geçen yýl toplam 8 bin Kurumsal faaliyetleri ile ilgili istatistiki bilgi989 adet talebe cevap verdi. Hedefimiz bu alandaler de veren Genç, sunumunun ardýndan basýn ki iþlem süresini 5 günden 3 güne çekmek.” mensuplarýnýn sorularýný cevapladý.

Ç

orum Kadastro Müdürlüðü dün düzenlediði basýn toplantýsýyla hizmetlerini tanýttý. Ýkinci Bahar Lokantasý’nda gerçekleþen toplantýya Kadastro Müdürü Tonguç Genç, Kontrol Mühendisi Aydýn Bahadýr, Ýdari ve Mali Ýþler Sorumlusu Engin Ayan ile Basýn ve Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Raif Karakaþ katýldý.

‘ÇORUM’UN KADASTROSU TAMAM’

Meydan Camii inþaatýnýn, hayýrseverlerin desteðiyle hýz kazanacaðý vurgulandý.

Kadastro Müdürü Tonguç Genç, “Çorum, Türkiye çapýnda kadastro çalýþmalarýnýn en yoðun olduðu ilk üç il arasýnda yer alýyor” dedi. Kadastro Teþkilatý’nýn yurt çapýnda yýlda ortalama 7 milyon iþlem yaptýðýný ve 20 milyon vatandaþa hizmet verdiðini anlatan Tonguç Genç, Çorum Merkez, Alaca, Ýskilip, Osmancýk ve Sungurlu’da olmak üzere toplam 5 ayrý birimde 104 personelle faaliyet gösterdiklerini anlattý. “Çorum’da kadastro çalýþmalarý yüzde 100 tamamlandý” diyen Genç, yenileme çalýþmalarýnýnsa sürdüðünü söyledi. Bu çerçevede eski kadastro çalýþmalarýný bilgisayar ortamýna aktardýklarýný belirten Genç, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:

‘MEMNUNÝYET ORANIMIZ YÜZDE 98’

Baþkan Külcü, devam eden inþaa çalýþmalarý hakkýnda Dernek yetkililerinden bilgi aldý.

ÝHL idareci ve öðretmenleri de Meydan Camii inþaatýný gezdi.

Derman’ýn ‘Yâd-ý Rasûl Gecesi’ 27 Mayýs’ta

D

Recep Mebet

erman Derneði tarafýndan 3.’sü düzenlenen ‘Yâd-ý

Rasûl Gecesi’, 27 Mayýs 2013 tarihinde Çorum’da gerçekleþecek.

‘Sevgi ve Ýtaat Ýstikametinde’ sloganýyla organize edilen program Pazartesi günü saat

20.30’da Mimar Sinan Mahallesi Cuma Pazarý alanýnda düzenlenecek.

‘Yâd-ý Rasûl Gecesi’, 27 Mayýs 2013 Pazartesi günü Çorum’da gerçekleþecek.

Konya Þemsi Tebrizi Camii Ýmam Hatibi Abdulmetin Özkulu’nun Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayacak programa Özlenen Rehber Dergisi Baþyazarý Muzaffer Yalçýn konuþmacý olarak katýlacak. Ýlahiyatçý-Yazar Ömer Döngeloðlu’nun sunumu ile devam edecek programda Grup Dergah da ilahiler seslendirecek. TRT Avaz’ýn naklen yayýnlayacaðý programa katýlanlar arasýnda umre seyahati çekiliþi de yapýlacak. Programa katýlmak isteyen bayanlar için de yer ayrýldýðýný belirten Derman Derneði Baþkaný Mustafa Öztemiz, “Tüm Çorum halkýný 27 Mayýs Pazartesi günü gerçekleþecek Yâd-ý Rasûl Gecesi’ne bekliyoruz” dedi.

“Arazileri tek tek milimetrik hesaplarla ölçüyoruz. Son bir yýl içinde Çorum’da 21 köy ve mahallede toplam 40 bin 49 adet parselin ölçümünü yaptýk. 2013 yýlýnda ise 68 köy ve mahallede toplam 54 bin 224 adet parselin ölçümünü yapmayý

YENÝ HÝZMET BÝNASI YIL SONUNA KADAR BAÞLANACAK Çorum Tapu ve Kadastro Müdürlükleri yeni hizmet binasý temelinin yýl sonuna kadar atýlarak inþaasýna baþlanacaðý açýklandý. Kadastro Müdürü Tonguç Genç, inþaa hazýrlýklarýna baþlanýlan hizmet binasýnýn Türkiye’ye örnek olacaðýný söyledi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü’nün öncülüðünde Çorum’a yeni bir hizmet binasý kazandýrmak için giriþimlerde bulunduklarýný anlatan Tonguç Genç, eski Müze yerinin kurumlarýna tahsis edildiðini kaydetti. “Genel Müdürlüðümüz, hizmet binamýzý Kalkýnma Bakanlýðý ek yatýrým programýna aldýrdý” diyen Genç, Çorum’un önde gelen isimlerinin bu sürece destek verdiðini ifade etti. YEDAÞ’ýn yan tarafýndaki eski Müze yerinin tahsis iþlemlerinin tamamlandýðýný belirten Genç, Belediye’nin imar düzenlemelerinin sürdüðünü sözlerine ekledi.

Ýkinci Bahar Lokantasý’nda gerçekleþen toplantýda Kadastro Müdürlüðü’nün hizmetleri tanýtýldý.

Askerlik süresine Bakan açýklamasý illi Savunma Bakaný Ýsmet M Yýlmaz, zorunlu askerlik hizmeti süresinin kýsaltýlmasýna yöne-

su deðil" karþýlýðýný veren Yýlmaz, þunlarý kaydetti: "Ancak bazý þeyler hiç söylelik bir çalýþmanýn gündemlerinde nilmez yapýlýr. Dolayýsýyla söylenilolmadýðýný, gelecekte çözüm sürediði an yapmak lazým. Hükümeticindeki geliþmelere göre bunun demizin böyle bir çalýþmasý bugün ðerlendirilerek ülke için en doðruiçin yok. Bu ayný Adalet Bakanlýsu neyse o kararýn alýnabileceðini ðý'nýn affýna benzer, Adalet Bakaný söyledi. 'Af yapýyorum' diye söylemez. 'Af Yýlmaz, Konak Belediyesi ve yapýyorum' diye söylerse o zaman o Ýzmir Sivas Dernekleri Federasyosüre için suçu teþvik etmiþ gibi olur. nu iþbirliðiyle düzenlenen "Sivas'ýn Af düþünüldüðü an gerçekleþtirilir. Renkleri Konak'ta Buluþuyor" etÞu an gündemimizde askerliði kýkinliðinin açýlýþýnýn ardýndan gazesaltma çalýþmasý yok. Ancak ileride tecilerin sorularýný yanýtladý. çözüm süreci nasýl gidecek, ülkede Ýsmet Yýlmaz huzur, esenlik nasýl olacak gidiþata "Çözüm süreciyle birlikte zobakýlýr, her þey çok yolunda gidirunlu askerlik hizmeti süresini kýyorsa onun üzerine ülkemiz için en doðrusu ne ise saltmaya yönelik hükümetin bir çalýþmasý olup olo çalýþma yapýlýp milletimize sunulur." madýðýna" iliþkin sorusuna, "Þu an için söz konu-


8

Ü

CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Milletimizin acýsýný en derin hisseden Ülkücüler’dir’

lkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, Hatay Reyiçin de ayný hassasiyeti taþýyoruz. hanlý’da yaþanan saldýrý sonucu milletimizin sineReyhanlý politik bir malzeme deðildir. Reyhanlý vasinde derin bir yara açýldýðýný, Ülkü Ocaklarý olarak tandýr. Reyhanlýda hayatýný kaybedenler kurban deðildir. saldýrý gününden bu yana, eðitim faaliyetleri hariç büHepsi bizim kardeþimizdir. Kardeþlerimizi bir kez daha tün faaliyetlerini durdurduklarýný açýkladý. rahmetle anýyoruz. Orada aðlayanlar bizim öz akrabalarýBu tutumun, Reyhanlý’daki saldýrýdan zarar gören mýzdýr. Orada dökülen göz yaþlarý bizim yüreklerimize damlamaktadýr. Bir Millet kimi zaman Sevinçte birleþir, kivatandaþlarýn acýlarýný paylaþmak, yanlarýnda olduklarými zaman acýda. Allah milletimizi böyle acýlardan korusun, ný göstermek için olduðunu belirten Çelik, “Ülkü Ocakhep sevinçlerde birleþmemizi nasip etsin. larý, söz konusu ülkemiz ve milletimiz olduðunda en Hepimizin bildiði gibi bu yaþananlar, devlet adýna kaderin hassasiyeti göstermeye devam edecektir.” dedi. rar alma yetkisine sahip olanlarýn attýklarý yanlýþ adýmlarýn Siyasi hesaplarýn peþinde koþanlarýn bu acýyý anlasonucudur. Reyhanlý'daki saldýrýlarý sadece bir saate, bir güyamadýðýný iddia eden Çelik, konuyla ilgili açýklamane, bir haftaya bakarak anlayamayýz. Biraz geri çekilip yýlsýnda þunlarý kaydetti; Mesut Çelik lardýr devam eden hatalar zincirine bakarsak neden bu hâle “Bizim milliyetçiliðimiz, milletimizi sevmek esageldiðimizi görebiliriz. Bir yandan küresel hesaplar yapýlýrsýna dayanýr. Biz sadece þu an Türkiye topraklarý üzerinde yaþayan inken, diðer yanda Türkiye'de yürütülen günübirlik politikalar ile bu hesanlar deðil, geçmiþiyle, geleceðiyle, þehidiyle, sultanýyla, halk ozasaplarý yapanlarýn ekmeðine yað sürülmektedir. Acýlarýn en büyüðünü nýyla, askeriyle, doðusuyla, batýsýyla bütün Türk ellerinde yasayan inyine Türk milleti çekmektedir. sanlara sevdalýyýz. Bu sebeple milletimizin acýsýný en derinden hisseÞimdi, yaralarý sarma vaktidir. Vefat edenleri dualarla anmalý, geden Ülkücülerdir. Milletimizin üzerine düþen bir kývýlcýmýn ateþi biride kalanlarý bizlere emanet olarak görmeli ve onlarýn elinden tutmazim yüreðimizde volkan olur. Reyhanlý'da yaþanan vahim saldýrýlar lýyýz.”

1. Finansal Okuryazarlýk ve Eriþim Zirvesi

aha finansal okuryazar bir Türkiye için TEB - FOdüzeyi belirlendi DER iþbirliði ile 1. Finansal Okuryazarlýk ve Eriþim TEB ve Boðaziçi Üniversitesi; Türkiye'de finansal Zirvesi düzenlendi. okuryazarlýk araþtýrmasý gerçekleþtirdi. Araþtýrma TürkiTürkiye'de finansal okuryazarlýk konusunda ortak ye'yi, finansal okuryazarlýðýn göstergeleri olarak bilinen bilinç ve gündem yaratmak amacýyla TEB ve FODER iþüç ana kriterde inceliyor: Finansal bilgi, finansal tutum ve birliði ile 1. Finansal Okuryazarlýk ve Eriþim Zirvesi düfinansal davranýþ. Bu kriterler bazýnda puanlarýn toplanzenlendi. Zirve'de dünyadaki en iyi uygulamalar; aileler, masý ile bir finansal okuryazarlýk endeksi oluþturuldukadýnlar, gençler ve çocuklarda finansal okuryazarlýðý arðunda, Türkiye'nin finansal okuryazarlýk endeks deðeri týrmak için yapýlmasý gerekenler tartýþýldý. 59.8 olarak hesaplandý. Yapýlan benzer uluslararasý araþtýrmalar ile kýyaslandýðýnda Türkiye'nin ortalamanýn alFinansal bilincin arttýðý bir Türkiye için öncelikle fitýnda bir finansal okuryazarlýk seviyesi gösterdiði ortaya nansal okuryazarlýðýn seviyesini tespit etmenin ve düzençýktý. li olarak bu seviyeyi ölçmenin önemine vurgu yapýlan Zirve'de, TEB Finansal Okuryazarlýk Endeksi açýklandý. Yýlda 2 kez yayýnlanacak olan TEB Finansal OkurTEB-Boðaziçi Üniversitesi iþbirliði ile yapýlan araþtýrmayazarlýk Endeksi; finansal okuryazarlýk düzeyinin yaný sýVarol Civil da Türkiye'nin endeks deðeri 59.8 olarak tespit edildi. Bu ra bankalaþtýrýlmýþ nüfusun geliþiminin takip edileceði fideðer, ankete katýlan ülkelerin ortalamasý olan 62.3'nin altýnda kalýyor. nansal eriþim verisini de içerecek. Bu veri Haziran ayýnda açýklanaAraþtýrma bundan böyle altý ayda bir yayýnlanacak. cak. 1. Finansal Okuryazarlýk ve Eriþim Zirvesi, Türk Ekonomi BanTürkiye risk bilinci yüksek 4. ülke kasý (TEB) ve Finansal Okuryazarlýk ve Eriþim Derneði (FODER) iþFinansal Bilgi baþlýðý altýnda, toplumdaki finansal enstrümanlar birliði ile düzenlendi. Türkiye ve dünyadaki finansal okuryazarlýk kohakkýndaki bilgi düzeyi ölçülüyor. Ankette çok da zor olmayan 8 tenusunun masaya yatýrýldýðý Zirve'ye Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmümel soru ile finansal bilgi seviyesi test edildi. zakereci Egemen Baðýþ, SPK Baþkaný Vahdettin Ertaþ, BDDK BaþkaTürkiye'nin basit ve bileþik faiz hesaplamalarýnda birçok ülkenin ný Mukim Öztekin, TEB Genel Müdürü Varol Civil ve FODER Baþgerisinde kaldýðý gözlendi. Türkiye risk ve getiri hesaplama ile risklekaný Özlem Denizmen konuþmacý olarak katýldý. Zirve'de ayrýca TEB ri çeþitli yatýrým araçlarýna daðýtma konusunda ise olumlu bir tablo Finansal Okuryazarlýk Endeksi'nin sonuçlarý açýklandý. çizdi ve 4. oldu.

D

‘Finansal okuryazarlýk konusunda farkýndalýk yaratmayý amaçlýyoruz’ Finansal okuryazar bir nesil yetiþtirmek hedefi ile kýsa bir süre önce kurulan FODER ile birlikte Finansal Okuryazarlýk ve Eriþim Zirvesi'ni gerçekleþtirdiklerini belirten Varol Civil, "Bütçesi dengeli, yüksek tasarruf yeteneðine sahip, doðru finansal kararlar alabilen, finansal okuryazarlýða eriþmiþ ailelerin saðlam ve geliþen ekonominin ve büyüyen Türkiye'nin güvencesi olduðuna inanýyoruz. Sekiz ay önce finansal okuryazarlýk hareketimiz doðrultusunda TEB Aile Akademisi'ni hayata geçirdik. Þimdi de bu Zirve'yi gerçekleþtirerek, finansal okuryazarlýk konusunda farkýndalýk yaratmayý amaçlýyoruz.” dedi. Zirve kapsamýnda Türkiye'de bir ilk olarak TEB Finansal Okuryazarlýk Endeksi'ni de açýkladýklarýný belirten Civil, "Boðaziçi Üniversitesi ile birlikte gerçekleþtirilen bu kapsamlý araþtýrma ülkemizdeki finansal okuryazarlýk konusunda atýlacak adýmlara ýþýk tutacak. Söz konusu araþtýrmayý her 6 ayda bir yenileyerek, ülkemizdeki finansal okuryazarlýðýn geliþimini ölçümleyeceðiz. Bu tespitler doðrultusunda adýmlar atacaðýz.” þeklinde konuþtu. FODER Baþkaný Özlem Denizmen ise finansal okuryazarlýðýn herkes için bir gerekli olduðunu belirterek þunlarý söyledi; “Finansal okuryazarlýk, her bireye içinde yaþadýðý ekonomik ve finansal dünyayý okuyup anlayabilme imkaný saðlar. Finansal okuryazarlýðý artan bir birey finansal ürünlerini daha bilinçli kullanýr. Birikimini doðru þekilde deðerlendirir. Doðru þekilde borçlanýr. Geleceðini daha iyi planlar. Ýþte bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacýyla Türkiye'nin konusundaki ilk sivil toplum kuruluþu olan Finansal Okuryazarlýk Derneði'ni (FODER) kurduk. Bugün burada TEB ile birlikte finansal okuryazarlýk konusunda farkýndalýk yaratacaðýna inandýðýmýz 1. Finansal Okuryazarlýk ve Eriþim Zirvesi'ni düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

TEB-Boðaziçi Üniversitesi iþbirliði ile Türkiye'nin finansal okuryazarlýk

Türkiye'de finansal okuryazarlýk düþük

Finansal davranýþ baþlýðýnda ise; satýn almadan önce düþünme, faturalarý zamanýnda ödeme ve bütçeleme, hedeflere ve ihtiyaçlara ulaþabilmek için tasarruf ve harcama gibi davranýþlar inceleniyor. Finansal davranýþa göre Türkiye araþtýrmada; dikkatli alýþveriþ yapan ülkeler arasýnda 10., zamanýnda fatura ödeme konusunda 13., kiþisel mali durum takibinde sonuncu, aktif tasarruf ve yatýrým alýmlarýnda 14. ve ihtiyaçlarý karþýlamak için borçlanma konusunda da 14. sýrada bulunuyor. Finansal okuryazarlýðýn önemli bir parçasý olarak kabul edilen finansal tutum ise toplumun gelecek için birikim ve tasarruf yönündeki niyetlerini ortaya koyuyor. Türkiye finansal tutum kriteri tablosunda; parasal konularda daha dikkatli ve muhafazakar davranan ülkeler sýralamasýnda 6., 7. ve 5. sýrada yer aldý.

oldu

TEB Aile Akademisi ile 8 ayda 50 bin kiþi finansal okur-yazar

Türkiye'de finansal okuryazarlýk konusundaki açýðý kapatmak için ilk adýmý, geçen Ekim ayýnda TEB Aile Akademisi projesi ile attýklarýný anlatan Civil, "Þubelerimizi sýnýfa, þube müdürlerimizi öðretmene dönüþtürdük ve kapýlarýmýzý müþterimiz olsun olmasýn herkese finansal okuryazarlýk eðitimi vermek için açtýk. TEB Aile Akademisi yaþlý-genç, öðrenci-emekli, çalýþan-çalýþmayan herkes tarafýndan büyük ilgi ile karþýlandý. Þirketlerden, kamu kurum ve kuruluþlarýndan dahi talepler almaya baþladýk. TEB Aile Akademisi, kýsa sürede hedeflerimizi aþtý ve þubelerimizin dýþýna taþtý. Toplumdan gördüðümüz bu ilgi neticesinde Ankara'da eðitimler düzenlemek üzere kapasitesi 100 kiþiye kadar çýkabilen TEB Aile Akademisi Evi'ni açtýk. Aile Akademisi ile hedefimiz finansal yetkinliði yüksek ve ekonomisi saðlam ailelerden oluþan bir Türkiye yaratmak. 8 ay gibi kýsa bir sürede, yaklaþýk 50 bin kiþiye ulaþarak bu vizyonda saðlam adýmlarla ilerlediðimizi gösterdik. Yýl sonuna kadar 100 bin bireye birebir eðitim vermiþ olacaðýz.” dedi.

‘Barýþ süreci kaný durduracak’ AK

Parti Ýskilip Ýlçe Danýþma Meclisi Mayýs ayý toplantýsý gerçekleþtirildi. Her ay gerçekleþtirilen danýþma meclisine Belediye Baþkaný Numan Sezer, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar, Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Ýl Seçim Ýþleri Baþkaný Yaþar Anaç, Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yaþar Aðzýkara ve Ahmet Yapýcak ile çok sayýda partili katýldý. Toplantýda konuþan Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, AK Parti iktidarýnda yapýlan yatýrýmlarý anlatarak çözüm süreci konusunda partililerin duyarlý olmasý gerektiðini söyledi. AK Parti'nin analar aðlamasýn diye yeni bir süreç baþlattýðýný kaydeden Koçkaya, “Artýk þehit haberi gelmiyor. Barýþ süreci kaný durduracaktýr. Biz de AK Partili’ler olarak buna sonuna kadar destek olmalýyýz.” dedi. Koçkaya'nýn ardýndan konuþan Belediye Baþkaný Sezer ise belediyenin yatýrýmlarý ve yeni ihalelerden söz etti. Toplantý daha sonra basýna kapalý olarak devam etti.

AK Parti Ýskilip Danýþma Meclisi gerçekleþtirildi.

NFK’da Necip Fazýl Anma Günleri baþladý

Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Üstad’ý anla günlerine ev sahipliði yapýyor.

Ç

orum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen usta þairin ölümünün 30. yýlýnda Necip Fazýl Kýsakürek'i anmak için þiir okuma yarýþmasý, bilgi yarýþmasý, en güzel mektup ve resim yarýþmasý yapýlýyor. En güzel mektup yarýþmasý ile þiir yarýþmasýnda ilk üç sýra belirlenirken, bilgi yarýþmasýnda 5 okul finale kaldý. Resim yarýþmasý sonuçlarý ise yarýn belli olacak. Anma etkinlikleri kapsamýnda ünlü þairin ‘Sakarya’ isimli þiirini okuma yarýþmasý düzenlendi. Lise öðrencileri arasýnda düzenlenen yarýþmaya 34 öðrenci katýldý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleþen yarýþmayý Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi Müdürü Cihat Nakaþ ve Gençlik Merkezi Koordinatörü Muhittin Karakuþ, Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan da izledi. Þiir yarýþmasýnda Öðretmen Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi öðrencisi Abdulsamet Erdal bi-

rinci oldu. Yarýþmada ikinci Anadolu Ticaret Meslek Lisesi öðrencisi Ahmet Cihat Yýldýrým, üçüncü ise Anadolu Ýmam Hatip Lisesi öðrencisi Ubeydullah Abanuzoðlu oldu. Bilgi yarýþmasýnda ise 19 okul 4 ayrý grupta yarýþtý. Yarýþma sonunda 5 okul finale kaldý. Fen Lisesi, Samanyolu Koleji, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Eti Anadolu Lisesi okullarý bilgi yarýþmasý finalinde birinci olabilmek için yarýþacak. En Güzel Mektup dalýnda ise Ticaret Meslek Lisesinden Hasan Kayabaþý birinci olurken, Kýz Meslek Lisesi öðrencisi Tuðba Lambacý ikinci, Güzel Sanatlar Lisesinden Selim Varan da üçüncü oldu. Ölümünün 30. yýlýnda Necip Fazýl Anma Günlerinin son yarýþmasý olan resim yarýþmasýnýn sonuçlarý ise yarýn açýklanacak. Düzenlenen etkinliðe okullar yoðun ilgi gösterirken yarýþmalara katýlan öðrencilere çeþitli hediyeler verildi.

Ç

men Necip Fazýl akla gelmektedir. O, bu makamýn hakkýný veren sayýlý kiþilerdendir. O’nun Sakarya þiiri Ýstiklal Marþýmýzdan sonra en çok okunan ve ezberlenen þiir özelliðini taþýmaktadýr. Sakarya þiiri ayný zaman-

Necip Fazýl fotoðraf sergisi orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde vefatýnýn 30. yýldönümü nedeniyle ‘Necip Fazýl Fotoðraf Sergisi’ açýldý. Necip Fazýl Kýsakürek’in hayatýndan kesitlerin sunulduðu fotoðraf serisinin açýlýþýna Ýl Milli Eðitim Þube Müdürü Kadir Söngüt, Okul Müdürü Erhan Özsaray, idareciler, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Sergisinin açýlýþýný yapan Þube Müdürü Kadir Söngüt, okullarda bu türlü kültürel programlarýn yapýlmasýndan duyduðu memnuniyeti belirtti ve emeði geçenlere teþekkür etti. Programý organize eden Müdür Yardýmcýsý Ramazan Yiði-

toðlu da, “Üstad Necip Fazýl’ý vefatýnýn 30. yýlýnda hayýrla yâd etmek ve onu öðrencilerimize tanýtmak amacýyla bu sergiyi hazýrladýk. O, geçtiðimiz yüzyýlýn en büyük þairi ve edebiyatçýsýdýr. Üstad dediðimizde he-

Ý

Ýl Müdürü Emrullah Akdemir ise muhtarlarýn görevleri ve MERNÝS ile ilgili çeþitli bilgileri paylaþtý.

da milletimizin destanýný anlatmaktadýr.” dedi. Yiðitoðlu, TL 10E sýnýfý öðrencileriyle birlikte büyük þairi tanýmak ve tanýtmayý hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Etkinlik bünyesinde açýlan Fecip Fazýl fotoðraf sergisi beðeni topladý.

Ýskilipli muhtarlara nüfus eðitimi

skilip’in 64 köy muhtarý, mahalle muhtarlarý ile evlendirme memurlarýna Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü tarafýndan evlendirme memurluðu ve kimlik paylaþýmý ve ulusal adres kayýt sistemi ve Merkezi Nüfus Ýdare Sistemi (MERNÝS) projesi konularýnda eðitim verildi. Öðretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen eðitimlere Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Emrullah Akdemir, Ýlçe Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Sedat Býdýk, Ýl Müdürlüðü'nden VHKÝ Þebnem Aras, Þef Özlem Akyüz ve birlikte bütün köy ve mahalle muhtarlarý ile Belediye Evlendirme Memurluðu görevlileri katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý ile baþlayan eðitimlerde Nüfus ve Vatandaþlýk Ýl Müdürlüðü VHKÝ Þebnem Aras, Evlendirme Memurluðu ve Kimlik Paylaþým Sistemi konusunda; Þef Özlem Akyüz ise Ulusal Adres Kayýt Sistemi konularýnda sunum yaptý.

Ýkametgah belgesini bilgisayardan almayan muhtara hapis cezasý Muhtaralara yönelik eðitimde konuþan Nüfus ve Vatandaþlýk Ýl Müdürü Emrullah Akdemir, MERNÝS proje-

siyle birlikte artýk teknoloji çaðýný etkin bir þekilde yaþayan ülkemizde nüfus sisteminin de bilgisayar ortamýnda iþlediðini söyledi. E-devlet sistemiyle bütün resmi iþlemlerin artýk kaðýt üzerinde deðil bilgisayar ortamýndan gerçekleþtiðini kaydeden Akdemir, muhtarlarýn da bu konulara dikkat etmesi gerektiðinin altýný çizdi.

Akdemir, "Muhtarlar da artýk bilgisayar ortamýnda çalýþacak. Bilgi ve belgeleri oradan alacak. Özellikle ikametgah konusunda muhtarlarýmýz dikkatli olmalý. Ýkametgah belgesini bilgisayar çýktýsýyla deðil de elle yazýp veren muhtarlara 6 aydan 4 yýla kadar hapis cezasý veriliyor.” diye konuþtu.

Öðretmenevi’nde gerçekleþtirilen programda sistem hakkýnda bilgi verildi.

Eðitim seminerine çok sayýda muhtar katýldý.


CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

9

Vali Baþköy’ü temsil edecek AK

Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi Yaþar Aðzýkara, Vilayetler Hizmet Birliði'nin 36. Olaðan Genel Meclis Toplantýsý'nda Çorum Valisi Sabri Baþköy'ü temsil edecek. Vali Sabri

T

Baþköy’ün programýnýn yoðunluðundan dolayý 27 Mayýs Pazartesi günü Ankara Vilayetler Evi'nde gerçekleþtirilecek Olaðan Genel Meclis Toplantýsý'nda Baþköy’ü Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi

Yaþar Aðzýkara

Yaþar Aðzýkara’nýn temsil edeceði belirtildi. Vilayetler Hizmet Birliði'nde her ili Vali ile birlikte bir Ýl Genel Meclisi Üyesi temsil ediyor. Çorum'dan da Vali Baþköy ile birlikte Bayat Ýl Genel

Meclisi Üyesi Ahmet Tuna Çorum'u temsil ediyor. 36. Olaðan Genel Meclis Toplantýsý'na Çorum adýna Vali Baþköy'ü temsilen Yaþar Aðzýkara ve Ahmet Tuna katýlacak.

Amasya ve Tokat’la birlik önerisi

ürk Hava Yollarý Acentesi Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, “Çorum, Amasya ve Tokat illerinin birlikte çalýþmasý durumunda turizmde baþarýya ulaþýlacaðýný söyledi. Türkiye’de öncü gelen tur operatörlerinin antik çað adý ile ‘Galatya Turu’ adý altýnda Çorum, Amasya ve Tokat üçlüsüne sayý olarak az olsa da paket turlar düzenlediðini belirten Ýnaltekin, “Çünkü sadece Çorum olarak ilimize turist çekme giriþimlerimiz geçmiþ dönemlere ve turizm verilerine bakýldýðýnda baþarý oranýmýzýn ne kadar düþük olduðu aþikârdýr. Turizm sektörü çok aktörlü bir yapýya sahip. Çok farklý deðiþkenleri barýndýrýyor. Dünyadaki ekonomik, siyasal, sos-

yal geliþmelerden anýnda etkilenebiliyor. Hep birlikte Arap Baharý’nýn yansýmalarýný gördük. Turistlerde terör, çatýþma ve güvensizliðin olduðu ülkelerden, güvenin huzurun olduðu ülkelere turist sayýlarýnda büyük oranda kayma oldu. Turizmde baþarýya ulaþmýþ kentlerde, her þey hayâlle baþlamýþ, hayâller deðerlendirilip projeye dönüþtürülmüþ ve birlikte hareket edilerek projeler hayata geçirilmiþtir. Bizler býrakýn hayâl etmeyi var olan potansiyelleri deðerlendiremiyoruz.” diye konuþtu. Türkiye’nin 2012 yýlýnda 32 milyon turisti konuk ettiðini, 2023 hedefinin ise 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri ile dünya turizminde ilk 5 ülke arasýna girmek olduðu-

nu belirten Ýnaltekin, “Böylesi büyük bir hedefi gerçekleþtirebilmek için turizm konusunda bölgede yeni destinasyon merkezlerine ihtiyaç var. Bu Çorum, Amasya ve Tokat için büyük bir fýrsat. Bu kentlerdeki dinamikler bölge olarak birlikte çalýþýrsa baþarýya ulaþýrýz, bölgede yürütülen turizm projelerinde sonuca ulaþmak için kent dinamiklerinin daha etkin rol oynamasý þart. Bölgeyi tek bir metropol olarak düþünmek zorundayýz. Çorum, Amasya ve Tokat’taki sivil toplum kuruluþlarý iþ dünyasýný temsil eden kurumlarýn atladýðý bir nokta var. Çorum, Amasya ve Tokat ne yazýk ki bölge dinamikleri olarak böylesi bir fýrsatý deðerlendirmekte geç kalýyoruz. Nitekim bu kentlerimiz zengin tarihi

eserlere sahipken, bu deðerli eserlerimizi sergileyecek ve hatta koruyacak vasýfta arkeoloji müzemizin olmamasý son derece üzücü. Her üç ilimizde gün yüzüne çýkarýlan bu deðerleri koruyamadýðýmýz ve sergileyemediðimiz için yakýn illerdeki daha geniþ kapsamlý arkeoloji müzelerine taþýnmasý riski ile karþý karþýya olduðumuzu ve hatta birçok tarihi eserlerin bu nedenle toprak altýnda bekletildiðini belirtmek istiyorum.

‘Üç kentin ayrý çalýþmasý bölgemizin önemli turizm destinasyon merkezi olma þansýný yok ediyor’ Diðer yandan Merzifon Havalimaný bölge için önem taþýmaktadýr. Ören yerlerinin çok acil restorasyonu, inanç merkezlerinin ziyaretçi-

H

Halit Ýnaltekin

lere açýlmasý gibi konularda kentteki sivil toplum kurumlarýnýn birlikte hareketle yapýlacak projelerin hayata geçirilmesinde etkin rol oynamasý gerekir. ÇorumAmasya- Tokat’ýn turizm konusunda yaptýðý çalýþmalar önemli. Üç kentin ayrý ayrý çalýþmasýnýn bölgelerimizin en önemli turizm destinasyon merkezi olmasý þansýný yok ediyor.” dedi.

‘El Ele Daha Güvenli Yarýnlara’ O

ðuzlar Ýlçe Emniyet Amirliði öncülüðünde Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ve Oðuzlar Belediye Baþkanlýðý katkýlarýyla ilçe merkezi ve baðlý köylerde bulunan toplam 1050 lise, ortaokul ve ilkokul öðrencisine yönelik 8 Nisan - 17 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda ‘El Ele Daha Güvenli Yarýnlara’ adlý proje gerçekleþtirildi. Projenin amacý yeni yetiþen neslin araþtýrmadan uzak, toplumsal deðerlerden yoksun, bireyler arasýnda birliktelikten ve dayanýþmadan uzak ve yalnýzlaþan bir toplum olmasýný önlemek, toplumumuza hizmet eden birliktelik ve beraberliðin üst seviyelere çýkmasý için daha saðlýklý bireyler yetiþtirmek ve bu birlikteliðin temelinin atýldýðý okullar aracýlýðýyla öðrencilere yönelik çalýþmalar yaparak onlarý geleceðe hazýrlamak. Projenin hedefinin ise yarýnlarýmýzý emanet edeceðimiz çocuklarýmýzý ve gençlerimizi daha saðlýklý ve bilinçli olarak yetiþtirmek olduðu belirtildi. Bu proje kapsamýnda Oðuzlar Lisesi öðrencilerine de 15-19 Nisan 2013 tarihleri arasýnda Ýlçe Emniyet Amirliði Eðitim Salonunda, Ýlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Atýlgan, Ýlçe Emniyet Amirliði Personelleri Polis Memurlarý Davut Sevindik ve Nejat Yücel ile Oðuzlar Lisesi Biliþim Teknolojileri Öðretmeni Samet Bal tarafýndan bilgilendirme eðitimi verildi. Eðitimin ardýndan öðrencilere anlatýlan konularla ilgili hazýrlanan broþürler ve çeþitli ikramlar daðýtýldý. Proje kapsamýnda dün Ýlçe Emniyet Amir Vekili Mehmet Atýlgan ve Polis Memuru Davut Sevindik, Oðuzlar Lisesi Müdürlüðü’nü ziyaret edip Okul Müdürü Muzaffer Çelik’e, projeye katký ve katýlýmlarýndan dolayý emeði geçen bütün personeli adýna teþekkür plaketi ve öðrencilere de katýlým belgeleri verdiler. Okul Müdürü Muzaffer Çelik, bu projeyle gençlerin ve toplumun güvenliðinin saðlanmasýnda özveriyle çalýþan Polis Teþkilatýna, Ýlçe Emniyet Amiri nezdinde teþekkür etti.

Oðuzlar Emniyet Müdürlüðü’nce gerçekleþtirilen proje kapsamýnda binlerce öðrenciye ulaþýldý.

ayat Devlet Hastanesi ile iki yýllýk sözleþme imzalayan Baþhekim Dr. Ali Adnan Çakan göreve baþladý. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, göreve yeni baþlayan Baþhekim Dr. Ali Adnan Çakan’ý makamýnda ziyaret etti. Baþkan Ünlü’ye ziyarette AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Belediye Meclis Üyesi Necati Aðlamaz ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Bahadýr Ünlü de eþlik etti.

Dr. Çakan’a yeni görevinde baþarý dileklerinde bulunan Baþkan

itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde açýlan ‘Model Uçak Kursu’ baþarýyla tamamlandý. Kurs süresince titiz bir çalýþma ve devamlýlýk gösteren kursiyerlere sertifikalarý törenle verildi. Törene Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Yrd. Doç. Dr. Kamil Özdin, Yrd. Doç. Dr. Bülent Kabak, Yrd. Doç. Dr. Erdal Karadurmuþ ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih Iþýk ile ayrýca Havacýlýk ve Model Uçak Kulüp Danýþmaný Arþ. Gör. Emre Kara, Kulüp Baþkaný Kaan Çelik katýldý. Törende bir konuþma yapan Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, “Kulübümüzü dünya çapýnda havacýlýk sektöründe akademik ve teknolojik alanda yer alabilen, kendi projelerini hayata geçirebilen bir kulüp olmasý için kurduk ve bu amaçlara ulaþabilmek içinde misyonumuzu þu þekilde belirledik: Geniþ çalýþma alanlarý, teknolojik ve sektörel geliþmelerin yakýndan takip edilebileceði araþtýrma ve öðrenme ortamý saðlamak, öðrenciler için çekim merkezi olmak. Edindiði bilgiyi ve tecrübeyi sürekli olarak geliþtiren, pratik ve hýzlý çözümler üretebilen, ortak çalýþmalarda uyumuyla dikkati çeken, insan iliþkilerinde baþarýlý bireylerin oluþmasýna yardýmcý olmak. Bilgiyi paylaþan ve kýymetini bilen, bildiklerini ve kendisini sözlü ve ya-

zýlý ifade edebilen toplum bireyleri ile ulusal ve uluslararasý çalýþmalara katýlabilmek. Yarýþmalarda, Üniversitemizin havacýlýk alanýndaki becerilerini ortaya koymak. Havacýlýk ve RC model tutkusunu diðer insanlarla paylaþmak, üniversitemizin ve þehrimizin bu alanlarda tanýnmasýný saðlamak, yapacaðýmýz projelerle ulusal ve uluslar arasý platformda yer alabilmek.” Aykul, konuþmasýnda ileriki hedefleri de þöyle açýkladý; “Temel bilimlere hâkim, havacýlýðý geliþtirmek için gereken; yazýlým ve donaným sistemlerinin analiz ve tasarýmýný yapabilen, uygulayabilen tecrübeli bireyler yetiþtirebilen, kendi ana dilinde ve mesleðinin gerektirdiði yabancý dillerde sözlü ve yazýlý teknik ifade yeteneðine sahip arkadaþlar ile ilgili ulusal ve uluslararasý geliþmeleri takip ederek bilgisini yenileyip geliþtirebilen, bireysel ve takým çalýþmalarýnda sorumluluk ve yetki alabilen ve bunlarýn

Dekan Prof. Dr. Halil Alkul, sertifika töreninde kursiyerlere hitabetti.

gereðini yerine getirebilen, endüstrideki ve havacýlýk sektöründeki hýzlý deðiþimlere ayak uydurabilen, bilimsel araþtýrma sürecini çok iyi anlayan, en son araþtýrma konularý hakkýnda mükemmel farkýndalýðý olan, mükemmel iletiþim ve liderlik yeteneklerine sahip olan bireyleri bir araya toplamak, Türkiye Sivil Havacýlýk Kulüpleri'nin düzenlemiþ olduðu model uçak ve havacýlýk þenliklerinin Çorum'da da düzenlenmesini saðlayarak Hitit Üniversitesi olarak da ev sahipliði yapmaktýr.”

Hem plaket hem

belge Tören sonunda Aykul, Model Uçak Rehber Öðretmeni Halil Manuþ’a öncelikle Model Uçak Kursu’na verdiði katkýlar için plaket, kurs süresince kursiyer öðrencilerle samimi olarak ilgilenerek üç öðrencinin sigarayý býrakmasýný saðladýðý için de Hitit Üniversitesi Rektörlüðünce hazýrlanan Takdir Belgesi’ni verdi. Sigarayý býrakan Mühendislik Fakültesi öðrencileri, sigarayý býraktýktan sonra bir daha içmeme sözü verdiren Halil Manuþ'a teþekkür ederken belgelerini büyük bir mutlulukla aldýlar.

Kentsel dönüþüm için ilk yýkým

B

Emniyet Yetkilileri okul idarecilerine katkýlarýndan dolayý teþekkür plaketi verdi.

Baþhekim Çakan göreve baþladý B

Model uçak kursu tamamlandý Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Model Uçak Kursu’na katýlan kursiyerlere sertifikalarý verildi.

Ünlü, “Yeni Baþhekimimizle birlikte, yeni yapýlacak olan Bayat

Devlet Hastanesi’nin halkýmýza hayýrlý olmasýný diliyorum.” dedi.

Dr. Ali Adnan Çakan, Bayat Devlet Hastanesi Baþhekimilði görevine baþladý.

Dr. Ali Adnan Çakan kimdir?

Bursa Uludað Týp Fakültesi’nden 1990 yýlýnda mezun olan Dr. Ali Adnan Çakan, Gaziantep’in Oðuzeli ilçesinde 23 yýl görev yaptý. Görevde bulunduðu 19 yýl Saðlýk Grup Baþkanlýðý yaptý. Son 6 yýlýnda ise Baþhekim olarak devam etti. Ýki ay önce Çorum/Mecitözü ilçesine atanan Çakan, Bayat Devlet Hastanesi ile Baþhekim olarak sözleþme imzalayarak görevine baþladý.

ayat’ýn Tepebayat Mahallesi Fatih Caddesi Yedievler Sokak No: 6’da bulunan mülkiyeti Sadýk Keleþoðlu'na ait 3 katlý kargir binanýn kentsel dönüþüm kapsamýnda yýkýmý gerçekleþtirildi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Çorum Valiliði Çevre Þehircilik Ýl Müdürlüðü Altyapý Kentsel Dönüþüm Þube Müdürlüðünden gelen Altyapý ve Kentsel Dönüþüm Hizmetlerinden Sorumlu Þube Müdürü Nurettin Akbaþ, Ýnþaat Mühendisi Mustafa Türkmen ve Harita Teknikeri Mahmut Ateþ Kentsel Dönüþüm kapsamýnda yýkýmý tamamlanan binanýn yerinde inceleme

yaptý. Konuyla ilgili açýklama yapan Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, “Çorum genelinde Kentsel Dönüþüm kapsamýnda yýkýmý gerçekleþtirilen ilk yapýnýn ilçemizde olmasý, þehircilik anlamýnda öncü ilçelerden biri olduðunu göstermiþ-

tir. Kentsel dönüþümün kentin yapýlaþma ve imar bakýmýndan sýkýntýlý bölgelerine çözüm bulmak, kaçak yapýlaþmanýn önüne geçmek, teknik ve sosyal altyapýsý tamamlanmýþ saðlýklý konutlar üretmek, yeþil alan ve çocuk parklarý yapmak, düzensiz ve çarpýk

kentleþmeyi önlemek, teknik altyapý ve sosyal donatý alanlarý yaratmak, trafik sorunlarýna çözüm bulmaktýr. Bizlerde bu kapsamda ilçemizde bulunan eski yapýlarý yenilenmesinde halkýmýzýn yanýnda bulunarak, destekçileri olacaðýz.” dedi.

Bayat’ta baþlatýlan kentsel dönüþüm çalýþmalarý için ilk yýkým gerçekleþtirildi.


10 CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Çorum saðlýkta sýnýf atlýyor S

Saðlýk bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, hastane yatýrýmý hakkýnda bilgi verdi.

Toplantýya katýlan davetliler, projenin maketi üzerinden de bilgilendirildi.

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Týp Fakültesi Hastanesi'nin Türkiye'de en son yapýlan ve en son teknolojinin kullanýlacaðý saðlýk yatýrýmý olacaðýný açýkladý. Saðlýðýn çeyrek asýrlýk ihtiyacýný karþýlayacaklarýný, Diþ Hekimliði Fakültesi için Hitit Üniversitesi Rektörülðü ile ortak çalýþma yaptýklarýný belirten Kafkas, Çorum'a yapýlacak yeni hastane yatýrýmýnýn 120 bin 930 m2 kapalý alan, 95 bin 180 m2 arsa üzerine tek bina halinde yapýlacaðýný, 21 bin 346 m2 oturum alaný bulunduðunu söyledi. Birilerinin hastane yatak kapasitesi ile alay ettiðini vurgulayan Kafkas, Türkiye'de hiçbir hastanenin böyle bir yatak kapasitesine sahip olmadýðýný, tek kiþilik odalarýn iki kiþi alt yapýsýna göre dönüþtürülebileceðini, diðer tüm birimlerle yatak sayýsýnýn1.058'e ulaþacaðýný ifade etti. Hastane bünyesinde bölgesel yanýk tedavi merkezinin de kurulacaðýný belirten Kafkas, "Ýhale iki aþamalý yapýlacak. Çünkü büyük bir yatýrým. Projelerde sarkma olunca gecikme yaþadýk. 10 Haziran 2013 tarihinde ön eleme yapýlacak. Ýhaleye katýlacak firmalar elemeden sonra tespit edilecek. Hedefimiz görev süremiz bitmeden hastaneyi hizmete açmak. Devletin yatýrýmlarýnda bazen kazalar, þanssýzlýklar olabiliyor. Dua edelim bir aksilik olmasýn. Ýhale þartnamesi özenle hazýrlandý. Güçlü firmalar alsýn istiyoruz. Süretle binanýn bitmesini arzu ediyoruz. Kafkas'ýn verdiði bilgiye göre yeni hastanede genel yoðun bakým, cerrahi yoðun bakým, pediatrik servisi, KVC ünitesi, acil servis, ameliyathaneler, anne oteli, yanýk tedavi merkezi, hemodiyaliz, 326 kiþilik konferans salonu, seminer ve sergi salonu, 750 kapasiteli otopark olacak. Hastane inþaatýnda 2 bin 20 konuta denk gelecek malzeme kullanýlacak. Hastane depreme karþý güçlü olacak. Zemininde 5.5 kilometrelik alanda kazýklar olacak. Akýllý bir bina olacak. 91 bin ton beton atýlacak. 730 týr, 15 bin 260 ton demir demir taþýnacak. Hastane ile yolun karþýsýna yapýlacak týp fakültesi binasý alt geçitle baðlanacak. Kesin ihale edildikten sonra 600 günde tamamlanacak olan hastane, 380 milyon TL’ye mâl olacak.

Kafkas’ýn basýn toplantýsýný Çorum’dan Ankara’ya giden Çorumlu basýn mensuplarý da katýldý.

500 milyonluk saðlýk yatýrýmý Yatýrýmý gerçekleþtirilecek olan hastanenin proje gönümü.

aðlýk Bakan S Yardýmcýsý Agah Kafkas, dün Saðlýk

Bakanlýðý'nda düzenlediði geniþ kapsamlý bir toplantý ile Çorum'a yapýlan saðlýk yatýrýmlarý hakkýnda bilgi verdi. Bakanlýkta düzenlenen toplantýya Vali Sabri Baþköy, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe baþkanlarý ve belediye baþkanlarý, hastane yöneticileri ile yaygýn ve yerel basýn mensuplarý katýldý. Çorum'a cumhuriyet tarihinde yapýlan en büyük yatýrýmýn startýný verdiklerini belirten Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin tek kalemde yapýlacak büyük bir yatýrým olduðunu ifade etti. Osmancýk, Ýskilip, Alaca, Kargý ve Bayat hastanelerinin son durumlarý hakkýnda bilgiler veren Kafkas, Kargý ve Bayat hastanelerinin ilçenin ihtiyacýna cevap verecek nitelikte olacaðýný dile getirdi. Çorum'a 10 yýlda 174 milyon lira tutarýnda saðlýk yatýrýmý yaptýklarýný

açýklayan Kafkas, yeni yatýrýmlarla bu rakamýn 205 milyon lirayý bulacaðýný, saðlýk kompleksi ile birlikte 2015 yýlý sonunda 380 milyon lira yatýrým, ilçelere yapýlacak 3 hastaneyi dahil ettiklerinde Çorum'un 500 milyon lira saðlýk yatýrýmýna kavuþacaðýný kaydetti. Kafkas, "Çorum'a fevkalâde hizmet sunuyoruz. Halkýn saðlýk hizmetlerinden memnuniyeti yüksek. Çorum'da

Kafkas, Çorum’un hasta sevk eden bir il olmamasý için çalýþtýklarýný söyledi.

olmayan hekim branþý kalmadý. Hitit Üniversite ile birlikte saðlýkta kalite arttý. Sevk

eden bir il olmaktan çýkýp sevk alan bir il haline geldik. Kadrolarýn artýrýlmasý, saðlýk

Hastane Projesi’nden bir kesit.

kalitesinin yükseltilmesi için yoðun bir þekilde çalýþýyoruz. " diye konuþtu.


CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Vali'den iki iyi haber Vali Sabri Baþköy, eski rektörlük binasýnýn idare mahkemesine tahsisinin onaylandýðýný, Akkent Mahallesi'nde TOKÝ sosyal tesislerinin otistik çocuklar eðitim merkezi yapýlmasý için Baþbakanlýk'tan izin çýktýðýný açýkladý. Saðlýk Bakanlýðý'nda düzenlenen toplantýda konuþan Vali Baþköy, Çorum'a son derece modern, kaliteli ve dev bir týp fakültesi hastanesi yapýlacaðýný söyledi. Çorum'un Türkiye'de son sistem bir týp fakültesi hastanesine kavuþacaðýný belirten Baþköy, Güney Kampüsü ile yeni hastane arasýnda alt geçitle baðlantý saðlanacaðýný, öðrencilerin yola çýkmadan hastane ve fakülteye geçebileceklerini ifade et-

Akkent Mahlallesi'nde bulunan TOKÝ sosyal tesislerinin otistik çocuklar eðitim merkezi olmasýnýn kesinleþtiðini belirten Baþköy, "Binanýn Milli Eðitim Müdürlüðü'ne tahisisi hususunda Baþbakanlýk'tan onay aldýk.Türkiye'de 12 adet otistik eðitim merkezi var. 13.'cü otistik eðitim merkezi Çorum'a açýlacak." diye konuþtu. V ali Sabri Baþköy, otistik eðitim merkezi için izin çýktýðýný müjdeledi.

ti. Mükemmel bir hastane projesi hazýrlandýðýný belirten Baþköy, ihale sürecinin TOKÝ'den alýndýktan sonra iþin daha hýzlý ilerlemesi için Özel Ýdare Müdürlüðü'nün aracýlýk yapacaðýný ifade etti. Baþköy, "10 aydýr gece-

gündüz çalýþýyorum. Çorum'un kangren olmuþ meselelerini çözmeye çalýþýyoruz. Ýþimize bakýp yolumuza devam edelim." dedi. Vali Baþköy, Ýdare Mahkemesi binasýnýn 2 ay içinde yýkýlarak yerine park yapýlacaðýný açýkladý. Ýdare Mahke-

mesi binasý konusunda Baþbakanlýk'tan onay çýktýðýný belirten Baþköy, eski rektörlük binasýnýn anahtarlarýnýn baþsavcýlýða verildiðini dile getirdi. Baþköy, idare mahkemesinin yýkýlarak yerine þehir parký yapýlacaðýný sözlerine ekledi.

Kuzey Kampüsü'ne 100 dönüm daha Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi'nin kampüs meselesinin çözümü hususunda 26 kez toplantý yaptýðýný belirterek, Kuzey Kampüsü'nün 100 dönüm daha geniþletilmesi için çalýþma baþlattýklarýný duyurdu.

Birinci basamak saðlýk kuruluþlarý için proje aðlýk Bakan S Yardýmcýsý Agah Kafkas, 1. Basamak

Saðlýk Kuruluþlarý ile saðlýk idaresi binalarýnýn Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma hastane bahçesinde kampüs þeklinde toplanacaðýný hatýrlattý. Kafkas, "Proje üzerinde çalýþýyoruz. Gelecek yýl hastanenin Yunus

Emre Parký'na yakýn olan bölgesine 1. Basamak Saðlýk Kuruluþlarý ile saðlýk idaresi binalarýnýn yerleþimini planlýyoruz. Böylece hem saðlýk kuruluþlarý bir alanda toplanacak hem de Saðlýk Müdürlüðü yýkýlarak Meydan Projesi'ne de destek vermiþ olacaðýz." dedi.

Vali Sabri Baþköy de toplantýya katýldý.

3 ilçe hastanesi seçimden önce açýlacak S

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ýn verdiði bilgiye göre, Alaca hastanesi 100 yataklý olacak. Mimari projesi Çorum ve diðer ilçe standartlarýný yakalayacak. Ýnþaatýn yüzde 90'ý tamamlandý. Ýskilip ilçe hastanesi 100 yataklý olacak. Acil servis, yoðun bakým, diyaliz, otopark gibi her türlü alt yapýsý bulunacak. Bu yýl içinde hastanenin hizmete açýlmasý hedefleniyor. Osmancýk hastanesi 100 yataklý olacak. Özel bir mimari ile yapýlýyor.

Sonbaharda açýlýþý yapýlacak. Kargý hastanesi 44 yataklý olacak. 22 Haziran 2013

tarihinde ihale edilecek. Bayat hastanesi yerleþim sorunu yaþadý. Eski hastane

yanýna yapýlacak yeni saðlýk yatýrýmýnýn ihalesi Temmuz ayý içinde gerçekleþtirilecek.

Agah Kafkas Alaca Hastanesi hakkýnda da bilgi verdi.

Yeni saðlýk idaresi alanlarý hastane bölgesinde toplanacak.

'Aðzýmla kulaklarým arasýnda mesafe ayarýný iyi yaparým' S

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çanakkale'de partisinin düzenlediði toplantýda, yaygýn basýnda yer salan Doðan Haber Ajansý kaynaklý 'Baþbakan'ýn Sünneti' baþlýklý haber yoruma cevap verdi. Yerel bir gazetecinin konuya dair sorusu üzerine Kafkas, "Aðzýmla kulaklarým arasýnda mesafe ayarýný iyi yaparým." dedi. Peygamberimizin uygulamalarýnýn, yaþam biçiminin sünnet olduðunu hatýrlatan Kafkas, söz konusu toplantýda yol ve metod anlamýna gelen istýlahî manaya iþaret ettiðini ifade etti. Kafkas, "Ýslâmî hassasiyeti olmayanlar ders veriyor. Oda TV tarafýndan sersis edilen kasýtlý bir haber. Çanakkale'de hastane yatýrýmý hususunda yerel belediye CHP'li olduðu için arsa problemi yaþanýyor. Biz Türkiye'de deðiþim, mantýk, metod ve devrimden bahsettik. Sayýn Baþbakan'ýn yaptýðý metod, izlediði yol manasýnda kullanýlmýþtýr. Her normal akýl sahibi bunu anlar. Ama ideooljik mantýkla hareket ediliyor. Müslümanlarýn kodlarýnda Ýslâmî ýstýlahlar vardýr. Hâþâ ne Sayýn Erdoðan'ýn ne de bizim böyle bir mantýðýmýz olabilir. Bu türden adamlar kafasýnda beyin taþýmýyorlar. Söylediðimiz Tayyip Erdoðan'ýn izlediði yol ve anlayýþý manasýndadýr."

Kafkas'ýn Külcü yorumu

aðlýk Bakan Yardýmcýsý S Agah Kafkas, bakanlýkta düzenlenen yeni hastane

yatýrýmý ile ilgili bilgilendirme toplantýsýnda bir yerel gazetecinin sorusu üzerine, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de toplantýya davet edildiðini söyledi. Muhabirin; 'Herkes burada, Belediye Baþkaný'ný

göremedik' þeklindeki sorusuna cevap veren Kafkas, "Aramýzda sevgiyi yaþatalým. Ben Çorumlu'yum. Kimseyle problemim yok, benimle de kimsenin problemi yok. Üçüncü bin yýlda Allah bize böyle bir fýrsat vermiþ. Bu fýrsatý ülkemize, memleketimize hizmete dönüþtürme derdindeyim." diye konuþtu.

Hastane yatýrýmý hakkýnda açýklamalarda bulunan Agah Kafkas, gündeme iliþkin bazý sorularý da cevaplandýrdý.

Kafkas toplantýya katýlan davetlileri makamýnda aðýrladý.

Kafkas'a üç teþekkür V

ali Sabri Baþköy, AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan ve Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Serdar Güler, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'a Çorum'a kazandýrdýðý saðlýk yatýrýmlarýndan dolayý teþekkür etti. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, dün Çorum'dan kalabalýk bir heyeti Ankara'da aðýrladý. Bakanlýkta düzenlenen toplantýya katýlmak üzere yola çýkan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, ilçe baþkanlarý ve belediye baþkanlarý, hastane yöneticileri ile yaygýn ve yerel basýn mensuplarý, ilk olarak Ýlaç ve Eczacýlýk Genel Müdürlüðü'nde karþýlandý. Burada yapýlan çay ikramýndan sonra Âlâ Restoran'da öðle yemeðine geçildi. Saðlýk Bakanlýðý'nda yapýlan bilgilendirme toplantýsýndan sonra Çorum heyeti Ankara'dan ayrýldý. Vali Sabri Baþköy, yemeðe katýlamazken bakanlýkta düzenlenen toplantýda hazýr bulundu. Saðlýk Bakanlýðý'nda düzenlenen toplantýda söz alan Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr.

Serdar Güler, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde çocuk bölümü dýþýnda bir sýkýntý yaþanmadýðýný, herþeyin yolunda seyrettiðini söyledi. Gülen, "Üniversite olarak harcanacak malzeme s'la

yakýn bir çalýþma ortamý bulduk. Bizi motive ediyor, kendisine teþekür ediyoruz." Dedi. AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ise, Çorum'a yapýlan yatýrýmlarda Bakan Yardým-

cýsý Agah Kafkas'ýn önemli desteðini gördüklerini söyledi. Ceylan, saðlýk yatýrýmlarýnda pozitif ayrýmcýlýk yaparak Çorum'a avantajlar saðlayan Kafkas'a teþekkür etti.

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum’dan gelen misafirlerine Âlâ Restoran'da yemek ikram etti.


12 CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

BÖYLE SORUYA BÖYLE CEVAP Renkli kiþiliði ve düþük not vermesi ile öðrencileri arasýnda özel bir üne sahip olan felsefe öðretmeni, sýnav yapacaðý gün öðrencilere, önce kâðýt ve kalemlerini hazýrlamalarýný söyledi, sonra da sandalyesini kaldýrýp masanýn üzerine koydu. Sonra: "Sýnav sorumu soruyorum" dedi. "Bu sandalyenin var olmadýðýný kanýtlayýnýz." Sýfýrcý felsefe öðretmeni, sýnav kâðýtlarýný okuduktan sonra, bu konudaki ününe gölge düþüreceðini bilmesine raðmen, hayatýnda ilk kez bir öðrencisine yüz üzerinden yüz vermek zorunda kaldý. Öðrencinin sýnav kâðýdýnda yalnýzca þu iki sözcük yer alýyordu: - Hangi sandalyenin?


Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:14 - Receb: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:11 Mayýs 1429 Hýzýr:19

24

2013

MAYIS

HATIRLATMA: VERGÝ KDV beyannamesi verilecek. HATIRLATMA: KIBLE SAATÝ VAKTÝ Takvimimizde her þehir için gösterilen Kýble Saati vaktinde güneþe doðru dönen kimse,Kâbe yönüne dönmüþ ve o yerin kýblesini bulmuþ olur.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

03.21 05.12 12.44 16.38 20.04 21.44

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým (Ambulans) Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181 213 83 51 224 24 44

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

RESMÝ DAÝRELER

13

CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Bir 29 Mayýs 2

Adaletiyle Cihana Ün Salan Halife ÖMER'ÜL-FARUK (r.a)

Ömer ibni Hattab radýyallahu anh Allah bir ticaret kervaný Medine yakýnlarýnda konaklamýþSaadet Çaðýndan Rasûlünün yetiþtirdiði ikinci halifesi… Ýslam'ýn adatý. Hz.Ömer (r.a) yanýna Abdurrahman Ýbn-i Afif (r.a) Simalar letini bütün dünyaya gösteren âdil sultan… ''Fýrat 'ý olarak o kervana bekçilik yaptý. Yorgunluktan o kenarýnda bir koyun kaybolsa adl-i ilahi Ömer'den kervandakilerin hepsi uyumuþtu. Onlara bir zarar sorar'' diye devamlý surette sorumluluðunu düþünüp gelmemesi için sabaha kadar nöbet tuttu. Sabaha kargözyaþý akýtan bir devlet reisi, müminlerin emîri… þý uykularýndan uyanan kervandakiler iki kiþinin uzaklaþtýðýný gördüler. Kim olduklarýný öðrenmek Hicretten kýrk sene evvel 582 yýlýnda Mekke'de için bir kiþiyi gönderdiler. Hz.Ömer'in mescitte nadoðdu. Babasý Hattab, annesi Ebû Cehil'in kýz karmaz kýldýrdýðýný gördü. Kim olduðunu sorunca ; deþi Hanteme idi. Gençliðinde ata biner, güreþ yamüslümanlarýn halifesi olduðunu öðrendi. Kervanpardý. Ukaz panayýrýndaki güreþlerde defalarca bidakilere gidip o kiþi halifeymiþ dedi. Kervandakiler rinci oldu. Yerden bir sýçramada atýn üzerine otururhalifenin müslüman olmayanlara yardýmý böyleyse du. Çok kuvvetli, cesur ve çevik idi. Mekke'nin baDilaver ÇEVÝK kim bilir müslümanlara nasýldýr dediler. Huzura gelip hadýrlarýndandý. Sevgili Peygamberimizin ''Ya Rabmüslüman oldular. bi dinini iki Amr'dan biriyle kuvvetlendir'' duasýna mashar oldu. Kimsenin hatýrýna bakmaz, hiçbir zaman tarafgir davranmazdý. Bir defasýnda oðlu Ebû Þahame (r.a) þarap içti. Peygamberi öldürmek için kýlýcýný kuþandý. Eniþtesi ve Hz.Ömer oðluna seksen kýrbaç cezasý verdi. Kayýn biraderi ablasýna uðradý. Orda yaþadýklarýndan etkilendi Rasûlullah'ýn Kudame bin Maz'un (r.a)'ý da ayný hatadan cezaya çarptýrdý. huzuruna gelerek caný gönülden kelime-i þehadet getirdi. ÝsBir keresinde Amr Ýbn-i As (r.a)'ýn Abdullah haksýz yere bir lam'ýn kýrkýncý yýldýzý olma þerefine nâil oldu. kiþiyi dövdü. Hz.Ömer (r.a) bu adamý getirtti. Babasýnýnda Ashabý Kirâm Mekke'den Medine'ye gizli hicret ederken gözü önünde Abdullah'a seksen kýrbaç vurdurdu. Ayrýca ono açýktan hicret etti. Hicret edeceði zaman Kâbe'ye gitti. Talarý ; ''Ne zamandan beri annelerinin karnýndan hür doðan invafýný yaptý, orada bulunan müþriklere ''Anasýný aðlatmak, sanlarý esir ettiniz'' diye azarladý. evladýný yetim ve karýsýný dul býrakmak isteyen þu vâdinin Onun bu adaleti çaða imzasýný attý… Sulh böyle saðlanötesinde bana kavuþsun!..'' diye meydan okudu. dý… Kanayan yaralar bir rahmetle sarýldý. Onlar rahmet topO bütün savaþlarda bulundu. Rasûl-i Ekrem (s.a) efendiluluðunu bu adalet, þefkat ve merhametle kurdular. Ýnsan namizi caný gibi korudu. Bedir Savaþýna Kureyþin bütün kabisýl arzu etmez o mutlu çaðý… leleri iþtirak ettiði halde Beni Adiyy kabilesi Hz.Ömer'in korHz. Ömer (r.a) On sene altý ay hilafetin müddetince devkusundan ancak 12 kiþiyle zoraki katýlabildi. Bu savaþta o let malý üzerine titremiþtir. Þahsi iþlerinde devlet malýný hiç Kureyþin kumandanlarýndan olan müþrik dayýsý As Ýbn-i Hakullanmamýþtýr. þim'i kendi eliyle öldürdü. Bir gün Hz.Osman yanýna geldi. Ömer (r.a) mektup yaUhud'da ise müslamanlarý arkadan çevirmek isteyen zýyordu. Mektubu bitirince lambayý söndürdü. Bir baþka lammüþrikleri geri püskürttü. Hayber ganimetinden kendisini düba yaktý. Bunun sebebini soran Hz. Osman'a ; " söndürdüðüm þen kýsmý vakfetti. Tebûk seferinde bütün malýnýn yarýsý Allamba beytülmalýndýr. Bana ait deðildir. Onu müslümanlarýn lah Rasûlüne getirdi. iþini görmek için yakmýþtým. Þimdi ise þahsi görüþüyoruz. Bu Hz.Ebu Bekir devrinde mâliye vekili oldu. Kur'an-ý Kesebepten kendimi ait lambayý yaktým" dedi. anlayýþla insanrim'in toplatýlýp kitap haline getirilmesi onun fikriydi. Mýlýk þeref buldu. sýr'dan Ýran'a, Afrika'dan Türkistan'a, Yemen'e kadar islamý Adaletiyle Cihana ün salan ikinci halife Ebû Lû'lû Fiyaydý. Ýslam devletinin müesseselerini kurdu. Belediye, adliruz adýnda Yahûdi bir köle tarafýndan namazda 645 m. yýlýnye, ordu, posta teþkilatý bayýndýrlýk iþleri gibi … Hicrî takvida, 63 yaþýnda þehadet þerbetini içti. Hücre-i Saadete Hz. Ebû mi kullandý. Ýlk defa para bastýrdý. Ýlk defa nüfus sayýmý yapBekir'in yanýna defnedildi. týrdý. Cenab-ý Haktan bizleri o adil mutlu çaða tekrar kaOnun Adaleti, onun devrinde binlerce insana müslüvuþturmasýný ve Hz. Ömer (r.a) efendimizin þefatine erdirmemanlýk yolunu açtý. Hz.Ömer müslüman olmayanlara bile aysini niyaz ederiz. ný adaletle hareket ederdi. O herkesin halifesi idi. Sorumluluðunu o ölçüde bildi ve o þekilde davrandý. Onun zamanýnda AMÝN

2- Tatar Köyü' nden gelme, Merhum Ýsmail EKER' in eþi, Muharrem EKER' in annesi; Ayþe EKER. 3- Alaca Çikhasan Köyü' nden gelme, Emekli Öðretmen Bekir YILDIRIM' ýn kardeþi, Niyazi YILDIRIM' ýn amcasý, Ali, Muzaffer, Hüsnü, Ferhat ve Kemal YILDIRIM' ýn babalarý; Hasan YILDIRIM. 4- Sanayi Esnafýndan Selahattin, Zafer ve Muzaffer ÖZDUYUCU' nun babalarý, Eski Faytoncu Esnafýndan; Ali ÖZDUYUCU. 5- Emekli Öðretmen Rumi GÜVEN' in eþi, Salim AKAYDIN Ýlköðretim Okulu Öðretmenlerinden Þenay GÜVEN, Vergi Dairesi çalýþaný Günay YILMAZER ve Dr. Gökay GÜVEN' in anneleri, SGK çalýþaný Cengiz YILMAZER' in kayýnvalidesi; Yüksel GÜVEN.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER ABALI BAHABEY CAD. NO:105 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) 223 00 20

DEVA HÜRRÝYET MEYDANI NO: 2 ( SAAT KULESÝ YANI ) 213 74 99

METEOROLOJÝ

Veresiye defteri

Ülkemiz henüz kredi kartlarýyla tanýþmamýþtý. 1000'lere, 5000'lere ulaþtý. Alýþ veriþ kolaylaþtý. Bir tuþa Cüzdanýmýzda kredi kartý yerine, ihtiyaç kadar nakit padokunmakla talebimiz karþýlanmaya baþlandý. Babalarýra bulunurdu. Almanya'da çalýþan bazý hemþerilerimiz mýz 10 kalem mal alýrken, çocuklarýmýz 50 kalem mal alise oralarda koca koca maðazalarýnýn olduðunu çoluk maya hem de temel ihtiyaç deðil, talinin talini almaya baþçocuk alýþ veriþe gidince baþýnda kimsenin beklemediðiladý. Ýþin en riskli yönü ise saðlýðýmýzý tehdit eder þekilde ni, herkesin almak istedikleri þeylerin fiyatýný görerek olmasý. Zira; önceden göz görmeyince, gönül katlanýrdý alýp, rahatça sepete doldurduðunu ve çýkýþta ücretin ama þimdi göz görüyor gönül katlanmýyor ve ama maaleödendiðini anlatýrlardý. Bu anlatýlanlar karþýsýnda peki sef masraf katlanýyor veya anne-baba katlansa da çocukhýrsýzlýk olmuyor mu? Diye sorulduðunda ''hayýr olmaz. lar katlanmýyor. Ýstiyor….. Ýstiyor…. Ýstiyor… DoyumÇünkü elin adamý öyle düzen kurmuþ ki, bir çikolata cesuzlaþýyor… Mahir ODABAÞI bine koysan kapýdan çýkarken ötüyor ve ortalýðý velveleDiðer taraftan veresiye defterleri tarih oldu. Ne kaMilli Eðitim Müdürlüðü ye veriyor'' derlerdi. Sivil Savunma Uzmaný dar paran var, PARDON KART LÝMÝTÝN var o kadar alaEskiden marketler, süper marketler, hiper marketbileceðin malzeme var demektir. Ýhtiyacýn varmýþ bir þey ler yoktu. Bunlarýn yerine ufak tefek mahalle bakkallarý ifade etmez. Þunlarý deftere yazýver deme þansýn yok. Kývardý. Bu bakkallarda ortalama 100 çeþit ihtiyaç malzemesi bulunursacasý mahalle bakkallarýnýn yavaþ yavaþ yok olmasýyla veresiye defdu. Bakkallardan alýþ veriþ yapmanýn ayrý bir zevki vardý. Alýþ veriþe terleri de tarihin tozlu sayfalarýnda yerini aldý. Þimdiki nesile veresiye ekseriya evin erkeði gelir veya emekliler, izne gelen Almancýlar eþledefteri ne demektir? diye soracak olursak, belki de cevap veremez. Siriyle gelir, cüzdanýn arasýndan çýkardýðý ihtiyaç listesini uzatýrdý. Liste vil savunma açýsýndan düþünüldüðünde mahalle bakkallarýnýn ayrý bir deyince, þimdiki gibi 1001 çeþit deðil çay, þeker, yað, deterjan, lokum, önemi vardýr. Bir deprem sonrasý bilgi açýsýndan en önemli unsurdur. bisküviden ibaret desek yanlýþ olmaz. Listede yazýlý olanlar itina ile Çünkü onlar mahalleyi tanýr. Ekiplere çalýþmalarýnda fayda saðlar. hazýrlanýr ve müþteri tarafýndan getirilen fileye, çantaya doldurulurdu. Þimdi marketler, binanýn üst katýnda kalan komþuyu bile tanýmýyor. Yani o zamanlar çevrenin düþmaný olan plastik poþetlerimiz henüz Onu býrak karþý komþumuzu tanýmýyoruz. Vesselam zaman deðiþiyor. yoktu. Netice olarak verilen mallar kaðýt üzerinde elle hesaplanýr ve Biz deðiþiyoruz. Ýmkânlar çoðalýrken doyumun yerini doyumsuzluk ekseriya veresiye defterine yazýlýrdý. Sadece alýnan malzemelerin ücveya farklý bir ifade ile memnuniyetsizlik alýyor. retinin yazýlmasýyla yetinilmez, bir de müþteri tarafýndan istenen harç* lýk ilavesi yapýlýrdý. Diðer taraftan ister peþin olsun, isterse veresiye Dün temel ihtiyaçlar 5'ti, 10'du hesabýn küsuru alýnmazdý. Alýnýrsa ayýp sayýlýrdý. Aþaðý yukarý mahalYetiyordu, varsa baþýný sokacak gecekondu lede herkesin borcu olmasa da (þimdiki kredi kartýna emsal mi desek) veresiye defterinde kendisine ayrýlmýþ bir açýk hesabý bulunurdu. DiYa bugün, arzu - istek 100 oldu, 1 000 oldu ðer taraftan köylü vatandaþ þehre gelen komþusundan ihtiyaç listesini Bulamayan asi, bulan ise doyumsuz oldu gönderir, bakkal ise öder mi, ödemez mi diye düþünmeden istedikleriÝmkânlar çoðaldý, hastalýklar bir bir doðdu ni hazýrlayýp, yoksa baþka yerden temin edip geri gönderirdi. Yine esKimi sýkýntýdan, kimi zevkten streste boðuldu kiden lokumlar 5 kg'lýk tahta sandýkta, helvalar 5 kg'lýk tenekelerde açýk olarak satýlýrdý. Þimdi ise ne o lokumun nede helvanýn tadý kaldý. Vesselam, ne olduysa bize, 21'nci asýrda oldu Zaman deðiþti. Köylerden þehre hýzlý göç baþladý. Þehirler ise Mazinin hatýralarý yavaþ yavaþ kayboldu apartmanlaþtý. Yumurtadan, maydanoza kadar her þey marketlerden Kredi kartlarý revaçta yerini buldu satýn alýnmaya baþlandý. Üzülerek ifade edelim ki, buna köylü vatanVeresiye defterleri de tarih oldu daþlarýmýzda ilave oldu. Bu meyanda hayatýmýza mini, süper, hiper ve (iletiþim: 0536 568 1141) AVM girmeye baþladý. Buralarda satýlan malzemelerin 100'lere

2.379 2.394

1.844 1.854

24 ayar

ALIÞ

82,731

SATIÞ

82,951

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6601 24 MAYIS 2013 CUMA

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

VEFAT EDENLER 1- Ayaz Köyü'nden gelme, Aðaç Pazarý Esnafýndan, Oduncu Ali ve Bekir KANTAR' ýn annesi, Marangoz Esnafýnfan Faruk ve Atölyeci Esnafýndan Mustafa DÜVEN' in ablasý; Rufe KANTAR.

Tefekkür Dünyamýz

Yanýnda ordu komutanlarý ve Akþemseddin hazretleri… Askerin birisi Fatihin önüne geçer ve: "Sultaným,þeyhimin himmeti olmasa idi bu fetih müyesser olmayacaktý deðimli ?" Padiþahýn þu manalý sözleri tarihe geçecekti: "Evet çelebi (kýlýcýný göstererek" bunun hakkýný da unutRaþit Yücel ma." rasityücel@ Ýlk Cuma Ayasofya’da kýlý- corumhakimiyet. net nýr. Ve asýrlar sonra bu mabed müzeye çevrilir. Ve bunca iktidarlar bu mabeddi açmazlar. Bu fetih bir Peyganber müjdesidir. Ve bu milletin askerlerine ve komutanlarýna ve askerlerine nasip olmuþtur. Asýl fetih gönüler ülkesinedir. Bu asrýn müceddi di Bediüzzaman Said Nursi de genç yaþýnda bu beldeye gelmiþ,ilmi ile aleme meydan okumuþtur. "Ýstanbul ancak mehdi ile fethedilecektir" Hadisine masadak olacaktýr. Bu gün ayný heyecan yaþanmalýdýr. Diplomatlýk ve siyaset bu iþi göremez. Ýman ve Kur'an hizmeti bu vazifeyi yapabilir. Ýþte mevcut iktidar. "Sutan Ahmet dolsun da o zaman açarýz "sözü ne anlama geliyor? Bu bir istihza ise ,cinayettir. Gerçek ise, felakettir. Bu günler müjdeli günler olacaktýr. Ve, Ayasofya mutlaka tekrar camii olacaktýr. Bu lanette ortadan kalkacaktýr.

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail. com

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ABONE ÞARTLARI Kentiçi : 100 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro

Baský

1, 50 ¨ 50, 00 ¨ 15 , 00 ¨ 50, 00 ¨ 250, 00 ¨ 125, 00 ¨ Ücretsiz

ABONE (6 AYLIK) Kentiçi

: 55 ¨

Yurtiçi Yurtdýþý

: 160 ¨ : 100 Euro

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

SÝNPAÞ’tan Çorum gezisi

Ýþ dünyasýný Çorum’a taþýdý ÇEKVA öðrencileri, Avni Çelik’i çiçeklerle karþýladý

S

Recep Mebet

ÝNPAÞ Yönetim Kurulu Baþkaný hemþehrimiz Avni Çelik, iþ dünyasýnýn önde gelen isimlerini Çorum’da aðýrladý. Anadolu’nun cazibe merkezi Çorum’u Ýstanbullu iþ adamlarýna tanýtmayý amaçlayan Avni Çelik, misafirleri için iki günlük bir gezi programý düzenledi. 45 kiþilik iþadamý grubuyla dün Çorum’a gelen Çelik’i, Anitta Otel giriþinde ÇEKVA Fen Lisesi Grubu öðrencileri çiçeklerle karþýladý. ÇEKVA Ýl Temsilcisi Ahmet Güngör’ün de hazýr bulunduðu karþýlamada Çelik, Yönetim Kurulu Baþkanlýðý’ný yaptýðý Vakfýn düzenlediði kurslara katýlan ve

burs alan öðrencilerle sohbet etti. Ýstanbul’dan gelen kafile ile

Alacahöyük ve Boðazkale’yi gezen Çelik, konuklarý onuruna Katipler

Konaðý’nda akþam yemeði verdi. SÝNPAÞ tarafýndan organize

edilen gezinin, Çorum’un ardýndan Amasya ile devam edeceði bildirildi.

ÇEKVA Fen Lisesi Grubu öðrencileri Vakýf Baþkaný Avni Çelik’i çiçeklerle karþýladý.

‘Taþra siyasetiyle bir yere varýlamaz’ A

Recep Mebet

‘TAÞRA SÝYASETÝYLE BÝR YERE VARILAMAZ’

ADD Þube Baþkaný Uður Demirer, siyasetin kurumsallaþma ile geleceðe taþýnabileceðini söyledi. CHP Kültür Merkezi’ni ziyaretinde konuþan Uður Demirer, “Taþra mantýðýyla yapýlan siyasetle bir yere varýlamaz” dedi. CHP Ýl Teþkilatý’nýn hizmete sunduðu Kültür Merkezi’nin kurumsallaþma açýsýndan önemli bir adým olduðunun altýný

KML öðretmenlerine stres semineri

‘Stres yönetimi önemli bir beceri’

Recep Mebet

ADD’den CHP’ye ‘hayýrlý olsun’ ziyareti

tatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Çorum Þubesi yönetimi dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas’ýn evsahipliðindeki ziyarete ADD Þube Baþkaný Uður Demirer ve yönetim kurulu üyeleri katýldý. Ziyarette CHP Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn ve Gençlik Kollarý Baþkaný Ýcabet Boruç ile bazý partililerin de hazýr bulundu.

‘Stres Yönetimi ve Günlük Hayatla Baþedebilme Becerisi’ konulu seminer dün KML’de gerçekleþti.

çizen Demirer, bu hususta her türlü katkýyý vermeye hazýr olduklarýný vurguladý.

“Atatürk ilkelerine inanan herkesle omuzdaþ olmaya hazýrýz” diyen Demirer, “Kamu kurum ve kuruluþlarýndan Atatürk’ü silmeye çalýþsalar da Türk halký baðlýlýðýný göstermeye devam edecek” diye konuþtu.

‘YILLARDIR KURULAN HAYALÝ GERÇEKLEÞTÝRDÝK ’ Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise Kültür Merkezi ile uzun süredir hayal edilen bir birimi hizmete sunduklarýný söyledi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde hizmet veren CHP Yardýmlaþma Bürosu’ndan da bahseden Cengiz Atlas, gerçekleþtirilen faaliyetlerde aktif rol alan Kadýn Kollarý yönetimi ve üyelerini kutladý. Atlas, CHP Kültür Merkezi’nde yakýnda halkoyunlarý kursu açacaklarýný, Halk Eðitimi Merkezi iþbirliðinde ise bilgisayar ve tiyatro kurslarý vereceklerini sözlerine ekledi.

‘Stres Yönetimi ve Günlük Hayatla Baþedebilme Becerisi’ konulu seminer dün Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi (KML)’nde gerçekleþti. KML Rehberlik Servisi tarafýndan düzenlenen seminere Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Süleyman Oflu konuþmacý olarak katýldý. Okul salonunda düzenlenen seminere KML Müdürü Elvan Güneþ ve müdür yardýmcýlarý ile çok sayýda öðretmen katýldý. 2012-2013 Eðitim Öðretim Yýlý programý çerçevesinde düzenlenen seminerde konuþan Uzm. Dr. Süleyman Oflu, “Günlük hayatta stresi yönetebilmek önemli bir beceri” dedi. Stresle baþedebilmenin yollarýný anlatan Oflu, sunumunun ardýndan öðretmenlerin sorularýný da cevapladý. Programla ilgili açýklama yapan Okul Müdürü Elvan Güneþ, ise þu bilgileri verdi:

ðukluk, aðýr çalýþma þartlarý, aðýr sorumluluk getiren iþler, sýnavlar, öðretmen ve öðrenci çatýþmalarý, aþýrý yüklenme, aile içi kayýplar, hastalýklar, doðum ya da günlük hayatýn basit gerilimlerinden kaynaklanýyor. Düzenlediðimiz seminerle eðitim-öðretim faaliyetlerimizin merkezinde yer alan öðretmenlerimizi stresten uzaklaþtýrarak bu problemle baþa çýkma yollarýný anlatmayý amaçladýk.”

Uzm. Dr. Süleyman Oflu

Okul Müdürü Elvan Güneþ, seminer hakkýnda bilgiler verdi.

‘STRES, BASÝT GERÝLÝMLERDEN KAYNAKLANIYOR’

Uður Demirer, “Taþra mantýðýyla yapýlan siyasetle bir yere varýlamaz” dedi.

Nezaket ziyaretinde bazý partili hanýmlar da hazýr bulundu.

ADD Çorum Þubesi yönetimi dün CHP Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

“Rehberlik Servisimiz tarafýndan organize edilen program, günlük hayatýn içerisinde stresle karþýlaþma ve baþa çýkma yollarý konusunda farkýndalýk yaratarak eðitim kadromuzun hayatýnda da yeni bir pencere açmak amacýyla düzenlendi. Seminerde günümüzün hastalýðý olarak adlandýrdýðýmýz ve algýladýðýmýz ‘stres’ kavramýný, hayatýmýzdaki yerini, onunla baþ etmede bize yol gösterecek olan olguyu tanýyacaðýz. Her birey stresi farklý ifadelerle, kendini etkileyen þekliyle açýklasa da ortak olan nokta stresin fizyolojik ve psikolojik olarak bireyi olumsuz etkilediði, istenmeyen sonuçlara neden olduðudur. Günlük yaþamda kiþiyi tehdit eden, dengede kalma eðiliminde olan insan organizmasýný etkileyen, aksaklýklar yaratan faktörlerin baþýnda gelen stres, hava kirlîliði, gürültü, kalabalýk, sýcaklýk-so-

Düzenlenen seminere öðretmenler büyük ilgi gösterdi.

Öðretmenlere stresle baþa çýkma yollarý hakkýnda bilgiler verildi.

Seminerde öðretmenlerin konuyla ilgili sorularý da cevaplandý.


CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

15

Uslu, Bakan Çelik’le görüþtü, onay çýktý Ç

orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ÝÞKUR'un çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýyla iþbirliði yaparak ‘Toplum Yararýna Çalýþma Programý’nýn 2013 yýlýnda Çorum’da uygulanmasý için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile görüþtü. Uslu, “Sayýn Bakanýmýz ilk etapta 200 kiþilik 4 aylýk Toplum Yararýna Çalýþma Programý’na onay verdi.” dedi. Yaklaþýk 1 Milyon TL'lik ödeneðin ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü’ne gönderileceðini be-

lirten Uslu, “Programýn devamý için ise bu yýl içerisinde baþlamak üzere 9 ay süreli yaklaþýk 1500 kiþinin faydalanacaðý Toplum Yararýna Çalýþma Programý için Bakanýmýz ile görüþmemizi yaptýk ve yapýlan çalýþmanýn da olumlu sonuçlanacaðýný umuyorum.” diye konuþtu. Geçtiðimiz yýl ilk etapta Toplum Yararýna Çalýþma Programý’ndan 452 kiþi yararlanmýþ, daha sonra yapýlan ýsrarlý davetler üzerine Çorum'a gelen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik de Toplum

Yararýna Çalýþma Programý’nýn uzatýlmasý ve ek 500 kiþi için yapýlan talebi uygun bularak müjde vermiþti. Bu sayede geçtiðimiz yýl yaklaþýk 1000 kiþiye istihdam imkâný saðlanmýþ 8,5 milyon TL'lik kaynak Çorum'a aktarýlmýþtý. Uslu, iþsizlik ile mücadelede önemli adýmlar atan Bakanlýðýn ÝÞKUR vasýtasýyla hem istihdama katkýda bulunduðunu hem de Valilik, Özel Ýdare, Belediye, Müftülük, okullar ile kültür ve turizm çalýþmalarýna destek verdiðini söyledi.

Hilmark’ýn açýlýþýný Cemil Çiçek yaptý

Uslu’ya teþekkür ziyareti

L

açin ilçesi Narlý Beldesi Belediye Baþkaný Necati Kökcü, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Beldede uzun yýllardýr talep olmamasý nedeniyle atýl durumda bulunan YÝBO binasýnýn Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu’na dönüþtürülmesi için yapýlan çalýþmalardan dolayý Uslu’ya teþekkür eden Kökcü, YÝBO binalarýnda kurumlar tarafýndan gerekli incelemelerin yapýldýðýný belirterek, beldedeki çalýþmalar hakkýnda da bilgi verdi.

Ç

Akþemseddin Hazretleri anýlacak

Narlý Belediye Baþkaný Necati Kökcü, Salim Uslu’yu kamamýnda ziyaret etti.

F

atih Sultan Mehmet’in hocasý, Ýstanbul’un manevi fatihi Akþemseddin Hazretleri, Ýskilip’te yapýlacak programla temsili olarak Ýstanbul’un fethine uðurlanacak. Geçtiðimiz yýl da yapýlan benzer program bugün Cuma namazýndan sonra Kaymakam Mehmet Yýlmaz tarafýndan Þeyhyavsi Camii’nde gerçekleþtirilecek. Konu hakkýnda açýklama yapan Kaymakam Mehmet Yýlmaz, Akþemseddin’in Ýskilip’in önemli deðerleri

Ýskilip’te düzenlenecek programa tüm Ýskilipler davet edildi.

arasýnda olduðunu belirterek, bu deðere sahip

çýkýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Yýlmaz,

“Akþemseddin ile Ýskilip arasýndaki baðýn an-

laþýlmasý lazým. Her yýl Akþemseddin’i geleneksel olarak dualarla anacaðýz.” dedi. Akþemseddin Hazretleri’nin Ýstanbul’un fethine Ýskilip’ten gittiðini söyleyen Yýlmaz, “Ýstanbul'un manevi fatihi Akþemseddin Hazretlerimizin adýna mevlid okutacaðýz. Burada kendisini temsili olarak Ýstanbul’a fethe göndermek maksadýyla dualar okuyacaðýz. Bunu inþallah her sene yapmayý arzu ediyoruz.” diye konuþtu. Yýlmaz, programa tüm Ýskilip halkýný davet etti.

80. Yýl Cumhuriyet Ýlkokulu'nda bilim fuarý 8

0. Yýl Cumhuriyet Ýlkokulu'nda dün 'Bilim Fuarý' açýldý. 2013 TUBÝTAK Bilim Fuarlarý kapsamýnda düzenlenen açýlýþa Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Milli Eðitim Þube Müdürleri ve bazý okul müdürleri ile öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. 170 öðrencinin eserlerinin yer aldýðý fuarda, birbirinden ilginç tasarým ve projeler sergilendi. Sergiyi gezen davetlilere açýklamalarda bulunan öðrenciler, yaptýklarý çalýþmalarla ilgili bilgiler verdiler. Türk Hava Kurumu'nun katkýlarýyla ders dýþý etkinlikler çerçevesinde hazýrlanan model uçaklarýn da görücüye çýktýðý etkinlik büyük beðeni topladý. Programda konuþan Okul Müdürü Turgut Çaðlayan, öðrencilerin projeleri hakkýnda bilgi verdi. Öðrencilerin hazýrladýðý sergiyi gezen protokol mensuplarý programda emeði geçenleri tebrik ettiler. Program, kokteylin ardýndan sona erdi.

AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’nun kýzýnýn sahibi olduðu Hilmark’ýn açýlýþý yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi.

Bilim Fuarý’nýn açýlýþ protokol üyeleri tarafýndan gerçekleþtirildi.

Öðrencilerin hazýrladýklarý çalýþmalarýný gururla sergiledi.

orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun kýzý Hilal Uslu Yýlmaz'ýn iþletmeciliðini yaptýðý hediyelik eþya ve otantik kýyafetlerin satýldýðý Hilmark açýldý. Hilmark, Ankara Çukurambar’da TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, çok sayýda milletvekili, milletvekili eþleri ve üst düzey bürokratlarýn katýlýmýyla hizmete açýldý. Dualar eþliðinde yapýlan açýlýþta, kurdeleyi Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Cemil Çiçek ve bayan milletvekilleri keserek Hilmark sahibi Hilal Uslu Yýlmaz’a hayýrlý olsun dileklerinde bulundular.

TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Uslu ailesini yalnýz býrakmadý.

‘Bizim Ýçin Her Gün Anneler Günü’

D

odurga Þehit Murat Alýcý Ýlkokulu ve Ortaokulu’nun hazýrladýðý ‘Bizim Ýçin Her Gün Anneler Günü’ etkinliði yoðun katýlýmla gerçekleþti. Programa Dodurga Kaymakamý, Garnizon Komutaný, Belediye Baþkaný ve Ýlçe Emniyet Müdürü’nün eþleri katýldý. Ýlçe Belediye Kültür Salonu’nda gerçekleþtirilen etkinlik annelere yönelikti. Okul Müdürü Murat Ali Köksal, programda annelerin çocuk eðitimindeki rolü ve önemi hakkýnda, Ýlçe Kaymakamý Bülent Güven’in eþi Kübra Güven de, ülke ve gelecek için anneliðin önemi ve sorumluluðu hakkýnda konuþma yaptý. Katýlýmcýlara ikramlarda bulunulan programda öðrencilerin gösterileri beðeniyle izlendi. Katýlýmcýlar kendilerinin önemsenmesi ve deðer verilmesinden duyduklarý memnuniyetleri dile getirdiler.

Dodurga Þehit Murat Alýcý Ýlkokulu ve Ortaokulu öðrencileri Anneler Günü’nü kutladý.

Bizim için her gün Anneler Günü sloganýyla yapýlan kutlama ilgiyle takip edildi.


16 CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Gülüm Düðün Salonu yenilenen yüzüyle hizmette G

ülüm Düðün Salonu, baþtan sona yenilenen yüzüyle, dünya evine adým atacak genç çiftlerin tercihi olmaya devam ediyor. Sahneye kadar gelin aracýnýn girdiði ilk ve tek salon olma özelliðinin yanýsýra, hizmet kalitesi ve ferah mekanlarý dikkat çeken Gülüm Düðün Salonu, düðünlerle birlikte niþan, nikah ve konferanslarla da Çorum'a ve Çorumlu'ya hizmet veriyor. Gülüm Düðün Salonu'nun 2006 yýlýnda kapýlarýný Çorumlular'a açtýðýný söyleyen salon sahibi Recep Göne, tüm yatýrýmlarýný ve ürettikleri hizmeti, insaný esas alarak müþteri memnuniyeti üzerine kurguladýklarýný belirterek, "Ýnsanlarýn en mutlu ve en te-

Gülüm Düðün Salonu Sahibi Recep Göne.

laþlý günlerinde, tüm yükü üzerimize alýp, onlarýn en rahat ve mutlu olacaklarý þekilde özel bir gün yaþamalarýna çalýþýyoruz." dedi. 750 ve 400 kiþilik olmak üzere iki ayrý sa-

lonu bulunan Gülüm Düðün Salonu, modern dizaynýnýn yanýsýra, mutfakta da iddiasýný sürdürüyor. Tamamen müþterinin tercihine baðlý olarak kendi mutfatklarýnda yemek yaparak, davetli-

Modern dizayn vegeniþ mekanlar dikkat çekiyor.

Ý

lerine hizmet ettiklerini aktaran Göne, hizmetin en küçük ayrýntýsýndan tümüne kadar bir bütün olduðunu, en küçük ayrýntýnýn bile insanlarýn en güzel günlerinde sýkýntý oluþturmamasý ve moral bozukluðuna sebep vermemek için kaliteden ve titiz takipten ödün vermediklerini sözlerine ekledi. Ayný zamanda yurt dýþýnda yýllarca gurbetçi olarak çalýþtýktan sonra, memleketine yaptýðý yatýrýmýn daha güzel hizmet verebilmesi için kesin dönüþ yaparak, çalýþmalarý baþtan sona bizzat takip ettiðini aktaran Recep Göne, "Ýnsanlarýn en mutlu ve özel günlerinde, onlara verdiðimiz hizmetlerle gönüllerinde yer edinebilmek bizim için birinci esastýr. Salonumuzun kapýsýndan giren her insaný özel kabul ederek, her insanýn da bizzat kendi misafirimiz olduðu kabulüyle hizmet üretiyoruz." diye konuþtu. Gülabibey Mahallesi Baðcýlar Caddesi No:5 adresinde hizmet veren ve otopark konusunda da hiç bir sýkýntýnýn yaþanmadýðý Gülüm Düðün Salonu yenilenen yüzü ve sürekli geliþen hizmet anlayýþý ile Çorumlular'ý bekliyor.

Yaz genelgesi baþörtüsü yasaðý ile geldi

çiþleri Bakanlýðý’nýn, kamu kurumlarý için her yýl mayýs ayýnda uygulamaya koyduðu yaz genelgesinde bu sefer ‘baþörtüsü’ne özel atýf yapýldý. Valiliklere gönderilen yazýda, kadýn personelin baþýnýn tamamen açýk olmasýna dikkat edilmesi gerektiði vurgulandý. Haber Zaman gazetesinde dün yayýmlandý. Haberin devamý þöyle: “Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte kamu kurum ve kuruluþlarý, yaz dönemine uygun kýlýk-kýyafet uygulamasýna geçti. Bu kapsamda bakanlýklar genelge yayýnlayarak kendilerine baðlý kurumlara deðiþikliði duyurdu. Ancak Ýçiþleri Bakanlýðý’nýn 81 il valiliðine gönderdiði genelgede baþörtüsüne ciddi vurgu yapýlmasý dikkat çekti. Bakanlýk tarafýndan hazýrlanan resmi duyuruda, “Bayan personelin baþý tamamen açýk olacak.

Saçlar taralý ve düzgün görünecek.” denildi. Valiliklere gönderilen yazýyla kamu kurum ve kuruluþlarýnda üstü kapalý olarak baþörtülü personele izin verilmemesi istendi. Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan gönderilen belgede, iklim þartlarýnýn olumsuz etkilerini azaltmak ve görevin daha rahat yürütülmesini saðlamak amacýyla bu tarz bir uygulamaya geçildiðinin altý çizildi. 13 Mayýs-14 Eylül 2013 tarihleri arasýnda yaz ký-

yafeti uygulamasýna geçileceðinin belirtildiði yazýda, özellikle kadýnlarýn baþlarýnýn açýk, saçlarýnýn düzgün olmasý gerektiðine iþaret edildi. Resmi belgenin devamýnda özetle þu kriterlere yer verildi: Kadýn personel temiz, düzgün, ütülü, sade giysi ile normal topuklu ayakkabý kullanabilir ancak baþ daima açýk ve saçlar düzgün taranmýþ olmalý. Yine kadýnlar, kolsuz ve çok açýk yakalý gömlek, bluz ya da

giysi ile terlik ve sandalet tipi veya boyasýz ayakkabý giymemeli. Yönetmeliði eleþtiren Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, “82 model yönetmeliði tanýmadýðýmýzý 18 Mart’ta baþlattýðýmýz ‘sivil itaatsizlik’ eylemi ile ortaya koymuþtuk. Bu çerçevede yönetmeliðe baðlý gönderilen yazýlarýn hükmü yoktur. Ýktidardan beklediðimiz, 82 model yönetmeliðin kaldýrýlmasýdýr.” dedi.

Genelgeye pek çok kesim tarafýndan ciddi tepki ve eleþtiri geldi.

Gülüm Düðün Salonu sahneye kadar gelin aracý girebilen ilk ve tek salon olarak ünvanýný koruyor.

Tüketici en çok bankalardan þikayetçi G

ümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Bayram Uzunoðlan tüketici þikayetlerinin yüzde 59’unun banka þikayetleriyle ilgili olduðunu açýkladý. Amasya’da Samsun, Sinop, Kastamanu, Çorum ve Tokat Ticaret Ýl Müdürlükleri ile ilçe tüketici sorunlarý hakem heyetleri baþkanlarý, üye ve raportörlerine yönelik düzenlenen eðitim toplantýsýnda konuþan Uzunoðlan, tüketici þikayeti baþvurularýnda bin önceki yýla oranla 2012 yýlýnda yüzde 176 artýþ yaþandýðýný, en fazla þikayet alýnan sektörün ise bankacýlýk olduðunu söyledi. Tüketici þikayetleri konusuna toplumun ilgi gösterdiðini ve konuyla ilgili yargý kararlarýnýn akabinde tüketici hakem heyetlerinin kapýsýna binlerce baþvuru yapýldýðýna iþaret eden Bayram Uzunoðlan, bazý hakem heyetlerinin de kendilerinden numaratör talep ettiklerini bildirdi.

Tüketici hakem heyetlerine yapýlan baþvurularýn 3 ay içerisinde karara baðlanmasý gerekirken, bu sürecin 6 aya kadar ulaþtýðýný gözlemlediklerini anlatan Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Bayram Uzunoðlan, “Ayný kanunu, ayný yönetmeliði uygulamamýza raðmen karar sürecinde bir takým farklýlýklar olabiliyor. Düzenlediðimiz toplantýlardaki bilgi alýþveriþiyle bu farklýlýklarý en aza indirmeyi amaçlýyoruz” diye konuþtu. Amasya Ticaret ve Sanayi Odasý salonunda düzenlenen toplantýda uzmanlar Mustafa Toker ile H. Kutlu Köycü de ayýplý mal ve hizmetler, taksitli, kampanyalý, kapýdan satýþlar ve mesafeli sözleþmeler, tüketici kredisi, kredi kartlarý ve abonelik sözleþmeleri ile ilgili hususlarda sunum yaptýlar. Amasya Ticaret Ýl Müdür Vekili Mustafa Erken de il dýþýndan gelen konuklarýna Amasya hakkýnda bilgiler verdi.(ÝHA)

Bilinçsizce kullanýyorsanýz vay halinize!

Malatya Ýnönü üniversitesi Sosyoloji Bölümü öðretim üyesi Yrd. etmesi. Bunun belli ölçülerde farkýnda olan bireyler, 'kredi kartý olmasa Doç. Dr. Ali Esgin tarafýndan gerçekleþtirilen "Tüketiyorum O halde Vadaha bilinçli alýþveriþ yapabilirdim' ya da 'kredi kartý olmasaydý daha rarým: Kredi Kartý Kullanýmýnýn Sosyolojik Yansýmalarý" baþlýklý araþtýrhat geçinirdim' görüþlerini savunmuþlar" diye konuþtu. mada çarpýcý sonuçlara ulaþýldý. "Kredi kartý borcunun tamamýný ödeyenler yüzde 62" Kredi kartýnýn bilinçli kullanýldýðý zaman hayatý kolaylaþtýrdýðýný, "Meselenin çözümü kredi kartýndan kurtulmak ya da onu hayatýfakat bilinçsiz kullananlar açýsýndan ayný durumun söz konusu olmadýðýmýzdan tamamen çýkarmak olmadýðýna göre, çözümü bilinçsizliði doðuný dile getiren Yrd. Doç. Dr. Ali Esgin, araþtýrmalarýnýn amacýnýn daha ran ve problem yaratan konulara odaklanarak aramak gerekmektedir" diçok bireylerin kredi kartý kullanýmý konusundaki bilinç düzeylerini ölçyen Esgin'e göre, problemin kaynaðýnda tüketim çýlgýnlýðý ve bilinçsiz mek olduðunu belirtti. kullaným var. Kredi kartý kullanýmýyla ilgili bireysel yaþamda ve toplumsal alanNitekim araþtýrmaya katýlanlarýn yüzde 70'ten fazlasý kredi kartýnýn da ortaya çýkan olumlu ya da olumsuz sonuçlarýn tümüyle kart kullaným alýþveriþi kolaylaþtýrdýðý iddiasýnda. Yine katýlýmcýlarýn yüzde 83'ü kredi biçimi ve bilinciyle iliþkili olduðunu ifade eden Esgin, araþtýrmada insankartýnýn insanlarý ihtiyaçlarý olamayan þeyleri almaya yönlendirdiðini salarýn büyük bir kýsmýnýn kredi kartýndan dolayý önemli sorunlar yaþadýðý vunmakta. Bununla birlikte katýlýmcýlarýn yüzde 49'a yakýný borç ödeme sonucuna ulaþtýklarýný belirtti. anýnda kredi kartýyla yapmýþ Bu anlamda araþtýrmaya olduðu alýþveriþlerin çoðunkatýlanlarýn yüzde 29'ü kendidan piþmanlýk duyduklarýný sini doðrudan kredi kartý dile getiriyor. Katýlýmcýlarýn maðduru olarak tanýmlarken, çoðuna göre, mesele kredi kredi kartý borçlarýndan ve kartý sahibi olmak deðildir. bunlarý ödeyememekten dolaMesele, insanlarý tüketiyý sürekli huzursuzluk yaþame yönelten harcama tutkuyanlarýn oraný yüzde 42'lere sudur. Zira katýlýmcýlarýn kadar ulaþmýþ. Yine ayný neyüzde 90'ý açýsýndan insanlar denle kendisini çaresiz ve butüketim çýlgýnlýðýnýn kurbaný nalmýþ hissedenlerin oraný olmuþ durumda. Diðer bir yüzde 33 olarak tespit edilönemli konu, katýlýmcýlarýn miþ. yüzde 76'sýnýn kredi kartý Bir baþka ilginç tespit kullanma ve bilinçsizce alýþaraþtýrmaya katýlanlarýn yüzveriþ etme konusunda kendide 69'unun kredi kartý maðlerine hakim olamayanlarýn duriyetinin temel sebebini bidaha çok kadýnlar olduðunu linçsiz kullaným olarak ifade savunmasýdýr. Kredi kartý kullanýmýnda bilinçli hareket etmenin önemine dikkat çekildi.


CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

17

Ovasaray mezunlarý buluþuyor O

vasaray Köyü Yardýmlaþma, Dayanýþma, Çevresini Koruma ve Güzelleþtirme Derneði’nce düzenlenen mezunlar buluþmasý yarýn gerçekleþtirilecek.

Ç

Dernek Baþkaný Orhan Çýtak’ýn yaptýðý açýklamaya göre, Ovasaray Köyü Ýlkokulu’ndan 1950-1959 yýllarý arasýnda mezun olanlarýn dayanýþma etkinliði yarýn saat

13.00’te Ovasaray Köyü Þehit Arslan Eren Ýlköðretim Okulu’nda yapýlacak. Buluþma için yarýn saat 12.30’da Terlemez Ýþhaný’ndaki dernek binasýndan hareket edilecek.

Hileli Sýrrý Er þiir boþanmalar dinletisi yarýn takipte

orum Belediyesi Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda þiir dinletisi düzenleyecek. Yarýn Hürriyet Parký'nda gerçekleþtirilecek olan program saat 20.30'da baþlayacak. TRT Ýstanbul Radyosu spiker ve sunucularýndan Sýrrý Er, en güzel þiirleri eþsiz yorumuyla Çorumlular’la paylaþacak. Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Sýrrý Er, kitaplarýný imzalayacak

Sýrrý Er

Zeki Gül, Þiir dinletisine tüm Çorumlularý davet etti.

Ünlü spiker Sýrrý Er, yarýn gerçekleþtirilecek þiir dinletisi programý öncesi 3. Çorum Kitap ve Kültür Günleri kapsamýnda kitaplarýný imzalayacak. Etkili ve güzel konuþma alanýnda yazdýðý kitaplarla da tanýnan Sýrrý Er, Sözün Büyüsü adlý kitabýný sevenleri için imzalayacak.

Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, ölen babasýnýn maaþýndan yararlanmak için eþinden hileli boþandýðý tespit edilen bin 473 kiþinin aylýðýný kesti. MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin soru önergesini yanýtlayan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'nda, eþinden boþandýðý halde

birlikte yaþamaya devam ettiði belirlenen eþ ve çocuklara baðlanan gelir ve aylýklarýn kesileceði hükmü bulunduðunu anýmsattý. Çelik, yasanýn yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 ile bu yýlýn Þubat ayýna kadar, bin 473 hak sahibinin boþandýðý eþiyle birlikte yaþadýðýnýn tespit edilmesi üzerine, bu kiþilerin aylýklarýnýn kesildiðini kaydetti.

Staj ücretlerini sordu 2013 YILI ÝKÝNCÝ 6 AYLIK 45 KALEM TAZE SEBZE-MEYVE ALIMI

EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANESÝHÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU

2013 YILI ÝKÝNCÝ 6 AYLIK 45 KALEM TAZE SEBZE-MEYVE ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/63213

l -Ýdarenin

a) Adresi : Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No:2 MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 364 2230324 - 364 2230319 c) Elektronik Posta Adresi : corumdh7@ saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ýhale konusu malýn

a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : T.C.SAÐLIK BAKANLIÐI-TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Mutfak Ambarý c) Teslim tarihi : Malýn/Ýþin teslim süresi 184 takvim günüdür. Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip iþe baþlanacak olup iþin süresi 184 (Yüzseksendört) takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi 01/07/2013 tarihi olup hastanemiz ihtiyaç durumuna göre malzemeler peyder pey alýnacaktýr ve iþin bitim tarihi 31/12/2013 tarihidir. Ýþe baþlama tarihinden itibaren Bir gün önce sipariþi verilen malzeme ertesi gün saat 11:00’a kadar teslim edilecektir. Komisyon tarafýndan beðenilmeyen ve iadesi istenen malzeme ayný gün içerisinde en geç saat 14:00’a kadar yeni ve beðenilen ürün ile deðiþtirilmiþ olacaktýr.

3- Ýhalenin

a) Yapýlacaðý yer : T.C.SAÐLIK BAKANLIÐI-TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ . KURUMU Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi (Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : 14.06.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý T.C.SAÐLIK BAKANLIÐITÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satýnalma Servisi (Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümaným satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.SAÐLIK BAKANLIÐI-TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 507) www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr

E

ðitim Sen Çorum Þubesi Hukuk ve TÝS Sekreteri Sezgin Kundukan, sendikaya gelen bazý baþvurularda staj öðrencilerine ödenmesi gereken ücretlerin bazý iþletmelerce ödemesinin yapýlmadýðýný ve öðrencilerin emeklerinin sömürüldüðünü iddia etti. Staj yaptýran iþletmelerin staja gelen öðrencilere yaþlarýna göre en az asgari ücretin yüzde 30'u oranýnda harçlýk vermelerinin zorunluluk olmakla birlikte bu orandan daha fazla ücret vermelerinin de mümkün olduðunu belirten Kundukan, “Bu ücretler ilgili iþletme sahibince sadece stajyere ödenir, ücretlerden SSK pirimi, Vergi ve Damga Vergisi ödeme zorunluluðu yoktur. Liseli stajyerlerin de sosyal güvenliði ise okul müdürlükleri tarafýndan SGK'ya verilecek iþe giriþ bildirgesi ve aylýk prim hizmet belgeleri ile saðlanmaktadýr. Okullarýn, stajyer öðrencileri, staj yaptýklarý süre boyunca 5510 sayýlý Kanun'un beþinci maddesinde yer alan "5/6/1986 tarihli ve 3308 sayýlý Mesleki Eðitim Kanununda belirtilen aday çýrak, çýrak ve iþletmelerde mesleki eðitim gören öðrenciler hakkýnda iþ kazasý ve meslek hastalýðý ile hastalýk sigortasý; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öðrenimleri sýrasýnda zorunlu staja tabi tutulan öðrenciler ile 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 46 ncý maddesine tabi olarak kýsmi zamanlý çalýþtýrýlan öðrencilerden aylýk prime esas kazanç tutarý, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sýnýrýnýn otuz katýndan fazla olmayanlar hakkýnda ise iþ kazasý ve meslek hastalýðý sigortasý uygulanýr ve bu bentte sayýlanlar, 4 üncü maddenin birinci fýkrasýnýn (a) bendi kapsamýnda sigortalý sayýlýrlar” hükümlerine göre sigortalý yapmalarý esastýr.” diye konuþtu. Kundukan, “Eðitim Sen Çorum Þubesi olarak yetkililerin kendilerine emanet edilen öðrencilerimizin emeklerine, alýn terlerine sahip çýkmalarýný bekliyor ve gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanýyoruz.”

‘Bir Kapakla Çok Þey Deðiþtirebilirsin’

Ovasaray Köyü Arslan Eren Ortaokulu öðrencileri, engellilik konusundaki duyarlýlýklarýyla takdir topluyor.

O

vasaray Þehit Arslan Eren Ortaokulu öðrencileri, engelli vatandaþlar için topladýklarý kapaklarý ve atýk pilleri Çorum Belediyesi Temizlik Ýþleri’nin ilgili birim elemanlarýna teslim etti. Okul Müdür Yardýmcýsý Yasin Yetim, katkýsý geçen tüm öðrencilerine teþekkür ettiði açýklamasýnda, “Hepimiz neredeyse her gün büfelerden, bakkallardan bir küçük pet þiþe su alýyor ve suyu içtikten sonra þiþesini de çöpe atýyoruz. Buraya kadar her þey normal ama o attýðýmýz pet þiþelerin mavi kapaklarý bizim için önemsiz bir detay olsa da aslýnda birilerinin hayatýný deðiþtirebilir.” dedi. Hemen her evde bulunan basit ev gereçlerini

ya da çocuklarýn oyuncaklarýný çalýþtýran pillerin geri dönüþüme gönderilerek on yýllarca doðayý kirletmenin önüne geçilebileceðine dikkat çeken Yetim, “Ýþte bu noktadan hareketle okulumuz KültürEdebiyat Kulübü öðrencilerimizin danýþman öðretmenleri Ünal Yapýcý gözetiminde yürüttükleri ‘Bir Kapakla Çok Þey Deðiþtirebilirsin’ kampanyasý neticesinde toplanan yüzlerce kapaðý engellilere ulaþtýracak olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Atýk pil, mavi kapak vb. projelerle pek çok alanda çevresinde farkýndalýk oluþturan deðerli öðretmenimize ve emek veren, katký sunan öðrencilerime teþekkür ediyorum.” diye konuþtu.

T.C. ÝSKÝLÝP (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2013/2 SATIÞ

TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri l NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri :Çorum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, 940 Ada No, 4 Parsel No, Bahabey mahallesindeki taþýnmaz toprak yapýsý itibariyle kumlu-týnlý, açýk kahverengi toprak rengine sahip, eðim yönü itibariyle düzdür. Arazi üzerinde herhangi bir tarýmsal üretim yapýlmamaktadýr. .Taþýnmaz üzerinde daðýnýk þekilde 15 adet bakýmsýz ceviz aðacý, l -2 yaþlý ceviz aðaçlan ,2 adet elma,2 adet erik, l adet kayýsý aðacý bulunmaktadýr. Üç cephesi yola bitiþik olup Ýskilip-Ankara karayoluna 300 metre ve sanayi alanýna 800-900 metre uzaklýktadýr. Adresi : Bahabey Mahallesi -Ýskilip/Çorum Yüzölçümü : 2.525.44 m2 Arsa Payý : Tam imar Durumu : Ýmar alaný içerisindedir. Kýymeti : 25.254,40 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ memurluðu) 1. Satýþ Günü : 25/06/2013 günü 10:00- 10:10 arasý 2. Satýþ Günü : 22/07/2013 günü 10:00- 10:10 arasý Satýþ Yeri : Ýskilip Belediye Mesat Salonu(Belediye Encümeni Salonu) Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarým dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaktan, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.25/04/2013

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr

(Basýn: 499) www.bik.gov.tr


18 CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Çorum’dan Batman’a güreþ köprüsü Batman Petrolspor kulübüne güreþ branþý kurulmasý nedeniyle düzenlenen törene Güreþ Federasyonu Baþkaný Hamza Yerlikaya ile birlikte davetli olarak katýlan Çorum Belediyespor ve Güreþ Eðitim Merkezi güreþçileri Batman’lý güreþçilerle dostluk köprüsü kurdular. Gösteri amaçlý maçlar yapýlan açýlýþa katýlan Federasyon Baþkaný Hamza Yerlikaya, bu açýlýþa katýlan Çorum Belediyespor Kulübü fahri Baþkaný Muzaffer Külcü’ye ve kafileye teþekkür etti.

Ç

orum Belediyespor ve Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi güreþçileri Batman'da Gönül Köprüsü Kardeþlik projesi

kapsamýnda kardeþlik için güreþtiler. Batman Petrolspor Güreþ Kulübü güreþçileri ile kardeþlik müsabakasýna çýkan Çorumlu

Güreþ Federasyonu Baþkaný Hamza Yerlikaya dostluk maçýna gelen Çorum Belediyespor’un teþekkür plaketini antrenör Rüþan Çetin’e verdi

güreþçiler anlamlý bir projeye imza atmýþ olmanýn mutluluðunu yaþadýlar. Hamza Yerlikaya'nýn Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulüp Baþkaný Zeki Gül'ü arayarak, Batman'da iki ilin kardeþliði için güreþ turnuvasý yapmak istemesi üzerine, Çorum Belediyespor güreþçileri turnuvaya katýldý. Çorum Belediyespor Güreþ Antrenörü Ruþen Çetin yönetiminde 13 güreþçi ile Batman Petrolspor Güreþ Kulübü güreþçileri ile yapýlan güreþler dostluk ile tamamlandý.

Gönül Köprüsü Kardeþlik Güreþlerine, Güreþ Federasyonu Baþkaný Hamza Yerlikaya, Batman Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürü Aydýn Ekinci, Çorum Belediyespor Güreþ Koordinatörü Hüseyin Teke, Belediyespor Yöneticisi Tufan Durak, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) Batman Bölge Müdürü ve Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn ile protokol üyeleri katýldý. Batman'da 2 gün süren Gönül Köprüsü Kardeþlik projesi güreþlerinde Batman Petrolspor Güreþ

Hamza Yerlikaya güreþçilere madalyalarýný takarken Salonunda turnuvanýn kardeþlik dostluk açýlýþ konuþmasýný baðlarý oluþturmuþ yapan Türkiye Güreþ olduk. Bizlere bu Federasyonu Baþkaný imkâný saðlayan tüm Hamza Yerlikaya, yöneticilerimize açýlým sürecine teþekkür ediyorum." kendilerinin de spor dedi. alanýnda destek vermek Teke, Batmanlýlara amacý ile böylesine bir Çorum Leblebisi ikram etkinliði gerçeketmeyi de unutmadý. leþtirdiklerini belirterek Çorum kafilesi Batman’da tarihi yerleride gezme imkaný buldu "Batman'a gereken desteði þimdiye kadar verdik. Bundan sonra da destek vermeye devam edeceðiz" dedi. Yerlikaya yaptýðý konuþmada "Bu bölgelerimizde çocuklarýmýz artýk taþ atmayacak. Sporla uðraþacak, ülkemize hayýrlý saðlýklý evlatlar olarak yetiþecekler. Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer üreþ’te hafta sonu iki farklý grupta Çorumlu 39 güÖztemel, Ýsa Arslan, Arif Eryücel, Zekeriya Sinan Ýpek, Külcü, Çorum Özgür Yiðit, Sefa Oypan, Ahmet Çýnar, Çaðrý Kýrbýyýk, reþçi Türkiye Þampiyonasýna katýlmak için mücaBelediyespor Kulübü Þükrü Budak, Hüseyin Kütlemez, Tunahan Kömürcü, dele edecek. Bugün baþlayýp pazar günü sona erecek yönetimine sporcularýna Samet Can Ergani, Ömer Mutlu ve Tarýk Bolat. olan 11-13 Yaþ serbest güreþ grup birinciliðinde Çove Batman Petrolspor Bugün Sivas’da baþlayacak olan 11-13 yaþ serbest rumlu güreþçiler Sivas, 14-15 yaþ grekoromen güreþ Güreþ Kulübü yönetici güreþ grup birinciliðinde ise Çorum ile birlikte Sivas, grup birinciliðinde ise Rize’de mindere çýkacaklar. ve sporcularýna bu Ankara, Artvin, Elazýð, Ardahan, Bingöl, Erzincan, ErMuðla Dalaman, Osmaniye, Rize ve Kastamonu projeyi zurum, Gümüþhanekafile baþkaný Mustafa Kazandý ve grup merkezlerinde yapýlanr 14-15 yaþ grekoromen gerçekleþtirdikleri için antrenörler Hasan Demirer ile Çelebi Bayýr ile güreþçi grup birinciliklerinde Çorum’un mücadele edeceði Riteþekkür ediyorum" olarakta Çorum’dan Yusuf Eryücel, Hasan Ali Kandeze’de Ankara, Artvin, Elazýð, Ardahan, Bingöl, Erzindedi. run, Mehmet Ali Eryücel, Hamza Yýlmaz, M. Tayyip can, Erzurum, Gümüþhane, Ýstanbul, Kars, Bayburt, Küçük, Berke Çaylan, Murat Fatih Kanýk, Mehmet Çorum Trabzon, Iðdýr, Aðrý, Sivas, Muþ, Giresun, Ordu, Tokat, Akif Doðan ve Hamza Selçuk, Osmancýk’tan Batuhan Belediyespor Güreþ Yozgat, Amasya ve Samsun illerinin temsilcileri buluBudak ve Barýþ Akýncý, Sungurlu’dan Mert Ýlbars, Koordinatörü Hüseyin nuyor. Hamdi Eroðlu, Y. Emre Odabaþý, Mert Yaldýran ve Teke de yaptýðý Rize’ye Hüseyin Teke’nin kafile baþkanlýðýnda Oðuzhan Demirkazan, Ortaköy’den Seyfi Gönül, Batukonuþmada Batman'da antrenörler Hüseyin Karakuþ ve Rüþan Çetin ile birlikhan Arabacý ve Uðurludað’dan Yunus Can Küçük. kendilerinin sevgi te Sungurlu’dan Ümit Ýpek ve Ömer Uzan, Ortagösterileri ile Gruplarda ilk sekize giren güreþçiler Türkiye köy’den Fevzi Özdemir ile Adil Candemir Güreþ Eðikarþýlandýðýný belirterek Þampiyonasý’nda mücadele etmeye hak kazanacaklar. tim Merkezi’nden Engin Çetin, Yahya Akkaya, Serhat Çorum ile Batman arasýnda güreþ alanýnda

Çorumlu güreþçiler Rize ve Sivas gruplarýnda

Rize’de bugün baþlayacak 14-15 yaþ grekoromen grup birinciliðinde 19, Sivas’ta baþlayacak olan 11-13 yaþ serbest stil grup birinciliðinde ise ise 20 olmak üzere toplam 39 Çorumlu güreþçi ilk sekize girerek Türkiye Þampiyonasý’na katýlma hakký kazanmaya çalýþacak.

G

Güreþ kulübünün açýlýþýna katýlan Çorum ve Batman’lý güreþçiler ile davetliler toplu halde görülüyorlar

Belediyespor’un beþinci futbol þenliði Ç

KUTLAMA

Yunanistan’ýn ardýndan Ýzmir’de yapýlan 1000 cc motosiklet pist yarýþýnda 3. olarak bizleri gururlandýran

Selahattin YILDIRIM

’ý

kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

MEHMET - HÝKMET TÜTÜNCÜ

orum Belediyespor’un Kulüp-Okul iþbirliði eðitim projesinde 5. futbol þenliði dün yapýldý. Mimar Sinan sahasýnda düzenlenen þenlik saat 10.00’da baþladý ve 22 okuldan 250 civarýnda sporcu katýldý. Futbol Federasyonu tarafýndan düzenlenen ve Samsun Bölge Müdürlüðü’ne baðlý iller arasýnda bu organize katýlan tek kulüp olan Çorum Belediyespor bu yýlki beþinci þenliðini baþarýyla tamamladý. Çorum Belediyespor Alt Yapý Koordinatörü Selim Sümer, projeye ilginin kendilerin son derece mutlu ettiðini belirterek katýlan tüm okullara teþekküre tti. Okullarda yoðun sýnav programý olmasýna karþýn otuz okuldan 22’sinin þenliðe katýldýðýný belirten Sümer ‘Bazý okullarýmýz sýnavlarý

nedeniyle þöleni bir gün ertelediler. Þölene katýlan miniklerin sevinci ve heyecaný bizleride son derece mutlu ediyor’ dedi. Þölene katýlan okullarda Yumurta Ýlkokulu Beden Eðitimi Öðretmeni Þenay Kýroðlu’da Çorum Belediyespor tarafýndan düzenlenen þölene 12 sporcu ile katýldýklarýný belirterek ‘Öðrencilerimiz her þölenin ardýndan bir sonrakini büyük heyecan içinde bekliyorlar. Okul olarak bu þölene katýldýðýmýz için çok mutluyuz. Ben bu projeye katýlan ve bizleride bunun bir parçasý yapan Çorum Belediyespor Baþkan ve yönetim kurulu ile Selim Sümer hocamýza teþekkür ediyorum’ dedi. Son þölen 12 Haziran’da Çorum Belediyes-

por tarafýndan düzenlenen Okul-Kulüp iþbirliðinin bu sezonki son þöleni 12 Haziran çarþamba günü yapýlacak. Çorum Belediyespor Alt Yapý Koordinatörü Selim Sümer, daha önce 6 Haziran olarak belirledikleri son þölenin bu

tarihlerde ilimizde yapýlacak olan Türkçe Olimpiyatlarý nedeniyle 12 Haziran çarþamba gününe ertelediklerini söyledi. Son þölenin 12 Haziran tarihinde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Sta-

dý’nda yapýlacaðýný belirten Sümer, bu þölene Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç ile Futbol Federasyonu yetkilileri ve Çorum protokülünün davet edildiðini ve renkli bir kapanýþ olmasýný amaçladýklarýný belirtti.


CUMA 24 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Çorum Bayat Kubbeddin Köprüsü tabliye ve tahkimat onarým yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 14:00 ***

3 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

34 UE 8510 plakalý, 1998 model, Rover marka, 214 SÝ tipli, lacivert renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 11.000 Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ýnönü Cad. No: 154 Sima Otomotiv yaný) Saat: 10:25-10:30 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

8 adet park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14.00 ***

Þehir dýþý engeli olmayan

Mür. Tel: 0 532 284 55 70

SATILIK DÜKKAN Ýçerisinde dolgun ücretli kiracýsý bulunan bodrum dahil 260 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr.

0 532 366 36 69-0 533 419 73 62

EKMEKÇÝOÐULLARI METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ. BAKIM-ONARIM ELEMANI

Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda aþaðýdaki niteliklere sahip "Bakým Onarým birimlerimizde çalýþacak takým

arkadaþlarý arýyoruz." Genel Nitelikler: " " " " " " " " "

(Ç.HAK:1143)

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No:4 ÇORUM 234 94 98 - 0 533 525 77 02

Osmancýk yolu üzeri (eski Ýkizler Benzinliði yaný) yeni bitmiþ 4+1, 165 m2 daire satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 685 97 80

Sahibinden Satýlýk Lüks Daire

(Ç.HAK:1352)

(Ç.HAK:1317)

(Ç.HAK:1345)

Silmkent’te 85 ada 96 parsel 923 m2 villa arsasý satýlýktýr. Mür. Tel: 0 544 545 46 59

Gazi Cad. cepheli Küçükpark Ýþ Merkezinde 1. kat 80 m2 içi bakýmlý büro kiralýktýr. Mür. Tel: 0 537 352 87 01

Elemanlar ELEMAN ARANIYOR Bayan Alýnacaktýr Muhasebe bürosunda çalýþtýrýlmak üzere yüksek okul mezunu tercihen Luca veya Eta muhasebe programý bilen bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: 225 63 11

Yeni açýlan mobilya aksesuar maðazamýzda görevlendirilmek üzere deneyimli BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Not: Ücret dolgundur.

(Ç.HAK:1360)

Ahmet BULANIK Hýdýr oðlu 25.04.1983 Çorum Doðumlu T.C.No:33913269950

Satýlýk Villa KÝRALIK BÜRO Arsasý

(Ç.HAK:1338)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:1341)

YÝTÝK

(Ç.HAK:1354)

(Ç.HAK:3429)

(Ç.HAK:2250)

ÞÝRKETÝMÝZ MUHASEBE BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE KONUSUNDA DENEYÝMLÝ BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN BAY ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARI EN AZ LÝSE MEZUNU OLMASI VE 30 YAÞINI AÞMAMIÞ OLMASI GEREKMEKTEDÝR. Yukarýda belirtilen özelliklere sahip adaylarýn özgeçmiþlerini ve resimli baþvuru formu ile gelmeleri gerekmektedir. Baþvurular kesinlikle gizli tutulacaktýr.

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV

ÇORUM FÝAT BAYÝÝ Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:304 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

SATILIK DÜKKAN

Polisan marka ile daire boyanmasý yapýlýr

VÝNÇ - HÝAB VÝNÇ ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ

(Ç.HAK:1261)

Fabrikamýzýn üretim bölümünde görevlendirilmek üzere BAY elemanlar alýnacaktýr. Merkezimizde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, ön muhasebede görevlendirilmek üzere BAYAN eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ankara Yolu 10. Km. Çorum Tel: 254 92 55

(Ç.HAK:1354)

Nurullah LAYIK Sait oðlu 1983 Çorum Doðumlu

Ýþ tanýmý:

" Bakým planýna uygun olarak makinalarýn kontrolünün ve bakýmýnýn yapýlmasý " Fabrikamýzdaki makinelerde, proses ekipmanlarýnda ve yardýmcý tesislerde meydana gelebilecek mekanik-elektrik arýzalarýn giderilmesinin saðlanmasý " Arýzalarýn önlenmesi için gerekli önlemlerin alýnmasýna destek verilmesi Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 - ÇORUM Tel : (364) 254 97 60 Faks : (364) 254 97 65 metalkimya@ekmekciogullari.com.tr

HALKLA ÝLÝÞKÝLERDE DENEYÝMLÝ, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ SORUMLUSU BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ

BOYAMASINDA ÜÇEL VÝNÇ DAÝREKAMPANYA

Memduh ÇIKMAZ Kardelen Akaryakýt

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý, Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi ve Türkiye Barolar Birliði’nden almýþ olduðum Avukatlýk kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Teknik Liselerin Makine ,Mekanik ve Elektrik Bölümlerinden mezun, Üretim tesislerinde bakým- onarým alanýnda en az 2 yýl deneyimli Vardiyalý ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek Dikkatli ve detaylý çalýþan Ýþine iliþkin kontrol, takip ve raporlama yapan Ekip çalýþmasýna uyumlu Yoðun çalýþma temposunda çalýþabilecek Askerliðini yapmýþ 35 yaþýný aþmamýþ

Otomotiv sektörüne ilgi duyan, bu sektörün köklü bayisinde çalýþmayý hedef edinmiþ, satýþ tutkusu olan, geliþmeye açýk, baþarma azmi yüksek çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. PLAZAMIZ ARAÇ SATIÞ BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAYAN SATIÞ DANIÞMANI ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ

***

(Ç.HAK:1346)

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde 22786639250 nolu vergi mükellefiyim. Firmama ait 52528 numaralý faturanýn her iki nüshasýný kaybettim. Hükümsüzdür.

Üçtutlar Cad. No: 1 (Çorumgaz karþýsý) Tel: 202 02 22 www.sevcaninsaat.com.tr

Size çok çekici iþ teklifimiz var.

6 HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

Merkezi Araþtýrma Laboratuvarý cihazlarý (24 adet) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Çevre Yolu Bulvarý No: 10 2. kat Ýhale Salonu (Mühendislik

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

0 533 768 97 81

800 ¨ (daire) 1.000 ¨ (daire)

Plastik Boya Saten Boya

0 545 375 80 05

(Ç.HAK:1332)

30 MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü

Vinç Operatörü Aranýyor

KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

500 m2 olan yerler 2.000 TL peþin 500 TL x 12 Ay Vade=8.000 TL 1000 m2 olan yerler 18.000 TL

(Ç.HAK:900)

2013 yýlý 1 kalem týbbi cihaz (Holter EKG) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Odasý Saat: 10.00 ***

Çorum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50

AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; POMPA GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. ÝSTASYONUMUZ MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN DÝKSÝYONU DÜZGÜN,MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ,ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ LÝSE MEZUNU OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6’da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 241 83 63

ELEMAN ELEMAN ARANIYOR ARANIYOR

Mobilya imalathanesinde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere mobilya ustasý aranmaktadýr.

0 532 171 13 04-0 533 473 59 35

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere adres bilgisine güvenen bay kurye elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsenr yapýlmasý rica olunur. Adres: Kulaksýz 1. Sok. No: 66/1 Tel: 0 535 500 98 56

(Ç.HAK:1361)

Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Personel taþýma hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: 14.00 ***

5 TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Sevcan Gayrimenkul’den Satýlýk

* Tekceviz civarý 2. kat 4+1 160 m2 içi full yapýlý 135.00 pazarlýk * Stadyum civarý 3. kat 3+1 145 m2 G.D cephe full yapýlý 130.00 pazarlýk * Bahabey civarý 3. kat 3+1 150 m2 full yapýlý kuzey cephe 165.00 pazarlýk * Tavukluk civarý 3. kat 4+1 200 m2 full yapýlý K.D. cephe 210.00 pazarlýk * Çevreyolu civarý 3. kat 3+1 150 m2 full yapýlý G.D. cephe 170.00 pazarlýk * Hititpark Sitesinde 2 adet daire 230.00’den baþlayan fiyatlar * Asya Kent C blok sýfýr daire 160.000 pazarlýk * Garantievler 3+1 130 m2 full yapýlý daire 130.00 pazarlýk * SSK Rüstem Eren parký civarý 3+1 140 m2 sýfýr daire 135.00 pazarlýk * Tavukluk civarý 4+1 175 m2 4. kat G.D. cephe full yapýlý daire 245.00 pazarlýk * Buhara 5. cadde 4+1 185 m2 G.D. G.B. sýfýr daireler 170.00 pazarlýk * Ýnönü caddesi 3+1 155 m2 3. kat G.D. daire 80.00 pazarlýk * Buhara caddesi 3+1 125 m2 5. kat G.D. full yapýlý çift banyolu 125 m2 100.00 pazarlýk * Adalet Haným Sitesi B blok 5. kat 3+1 160 m2 sýfýr daire 200.00 pazarlýk * Stadyum Ilýca civarý 3+1 145 m2 anahtar teslim tek daire üzerine lüks daireler 180.00 pazarlýk

Sahibinden Satýlýk Dükkan

Devren Satýlýk TelefonTamir Bakým Servisi Bankalar caddesinde 11 yýllýk müþteri kitlesine sahip telefon, aksesuar ve teknik servis olarak iþletmekte olduðumuz iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 543 370 19 89-0 541 227 00 19

Ýnönü Cad. No: 27 ÇORUM

ELEMAN ARANIYOR Taþýmacýlýk sektöründe çalýþtýrýlmak üzere daðýtým elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Not: Ehliyeti olanlar tercihimizdir.

ANKARA ÇORUM AMBARI Adres: Küçük Sanayi Sitesi 25. Cad. No: 55 Tel: 234 66 00

(Ç.HAK:1052)

Türkçe basýlý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Saat: 10.00 ***

13 HAZÝRAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

2010 model, Ford marka otomobilin satýþý iþi. Muhammen bedel: 15.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.00-14.10 *** 2. Taþýnýr: 19 TU 213 plakalý, 2012 model, Citroen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.20-14.30 ***

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

400 m2 Küçük Sanayi Sitesi’nde 9. Cad. köþebaþý. Mür. Tel: 0 536 250 41 72

ÞOFÖR ARANIYOR

E sýnýfý ehliyet, SRC belgeli, psiko teknik belgeli, deneyimli, minibüs kullanabilecek þoför aranýyor. Telefonla müracaatlar kabul edilmemektedir. Þahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. (Ç.HAK:1287)

29 MAYIS Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý

11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

1 TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. Taþýnýr: 19 TR 591 plakalý,

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

(Ç.HAK:1008)

T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000 Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

19 ES 670 plakalý, 2011 model, Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:25-10:30 ***

ELEMANLAR ALINACAKTIR

(Ç.HAK:1323)

Çorum Sungurlu ilçesi Ticaret Meslek Lisesi onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferan Salonu Saat: 10.00 ***

Çorum ili Gülabibey Mahallesinde 3687 ada no, 9 parsel no’da kayýtlý 396,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.574,40 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 11.00-11.10 ***

2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40

(Ç.HAK:1311)

28 MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

10 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

19 KS 112 plakalý, 1996 model, Fiat marka, kahverengi aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 25.000 Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký / Çepni Mahallesi Ýskilip 5. Sokak No: 63/A Çorum Saat: 10:00-10:05 ***

28 HAZÝRAN T.C. 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

31 TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

1. Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 90.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.00-14.10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi.

Muhammen bedel: 75.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.20-14.30 *** 3. Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 175.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.40-14.50 ***

(Ç.HAK:955)

Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 45.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

18 HAZÝRAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

Ofis temizlik, odacýlýk ve çay ocaðý iþletmeciliði hizmet alýmý iþi. Yer: Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: 14.00 ***

12 TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 10.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 15.00-15.10 ***

(Ç.HAK:1340)

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:1308)

2013 yýlý Ameliyathane Servisi elektrikli drill ucu (tur cihazý ucu) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

1 adet Rigaku marka Nexcg model CG 1030 seri nolu faal durumda analiz yolu ile element belirleme cihazý, 1 adet Dell marka 56F2 KNI seri nolu ayný markada 17 inc monitör, mause ve klavye dahil bilgisayar, Cenan marka Pixmai ÝP 700 model yazýcý ile cihazýn müþtemilatý olan Fusion marka FFGM-1-T modelli Grinding Mill tipi faal durumda öðütücü makinanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000 Yer: Çepni Mahallesi Ýskilip 5. Sokak No: 63/A Kaynar Yedieminli Çorum Saat: 15.00-15.10 ***

(Ç.HAK:1357)

27 MAYIS Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Fakültesi yaný) Saat: 14:00 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:1356)

Çorum Merkez Cumhuriyet Lisesi onarýmý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: 10.00 ***

(Ç.HAK:1331)

24 MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

19

SILA TUR Adres: Ulukavak Mah. Eþref Hoca Cad. Tiryaki Apt. 3/A ÇORUM


Ortaköy-Ýskilipspor kararý yine verilemedi

Çorum 2. Amatör Küme’de 12 Mayýs’ta oynanan ve ilk yarýnýn son dakikalarýnda hakem tarafýndan tatil edilen Ortaköyspor - Ýskilipspor maçýyla ilgili Futbol Federasyonu Amatör Ceza Kurulu tarafýndan ikinci toplantýda verilemedi. Maçla ilgili evraklarýn Tertip Kurulu tarafýndan Ankara’ya gönderilmesinin ardýndan kurul ilk toplantýsýnda Ortaköyspor kulübünün savunmasýný istedi ve kararý bir

CUMA 24 MAYIS 2013

hafta erteledi. Dün yapýlan Amatör Futbol Disiplin Kurulu toplantýsýnda da yapýlan incelemenin ardýndan müsabaka hakemi ve saha komiserinden ayrýntýlý ek rapor istenmesine karar verildi. Maçýn hakemi ve saha komserinin raporunun göndermesinin ardýndan önümüzdeki hafta içinde kurulun kararýný vermesi bekleniyor. Bu kararýn çýkmasanýn ardýndan ASKF’de sýramaya göre takýmlarýn kupalarýný verecek.

‘Sahip çýkýlmazsa bu takýmý da kaybederiz’ Ç

orum Belediyespor ve Çorumspor baþkanlarý dün bir araya geldiler. Yapýlan görüþmede Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Çorum'un iki takýmýndan birisinin amatöre düþtüðünü bu ilgisizlik ve sahipsizlik devam ettiði takdirde ikinci takýmýnda bu sezon düþeceðini belirterek sahip çýkýlmasýný istedi. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak'ýn isteði üzerine dün bir araya gelen iki baþkan arasýndaki görüþmede Ispanak, Çorumspor'un Belediyespor'un alt yapýsý olarak BAL'da mücadele etmesini kadrodaki futbolcularýn bazýlarýnýn profesyonel devam etmesini masraflarýnda Belediye

tarafýndan karþýlanmasýný önerdi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ise, tamamen gelirleri ile ayakta tutmaya çalýþtýklarý Belediyespor'a mülki amirlerin, sanayici ve iþadamlarýn en önemlisi de Çorum halkýnýn sahip çýkmadýðý takdirde iki takýmýndan birini kaybeden Çorum'un ikinci takýmýnýn da bu sezon sonunda amatöre düþeceðini belirterek sahip çýkýlmasýný istedi. Gül, Çorumspor kadrosundaki gençlerden beþ altýsýný kadrolarýna katmak istediklerini bunlar arasýnda yüksek fiyatlara büyük kulüplere gitme imkaný olan varsa onlarýn önünün açýlmasýnýn

Çorum Belediye Baþkaný Zeki Gül ile Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak’ýn dünki görüþmesinde ortaya çýkar gerçek sahipsizlik oldu. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, Belediyespor’un alt yapýsý olarak BAL’da mücadele etmeyi önerdi ancak Zeki Gül’ün bu þartlarda kulübü götürmeye zorlandýklarýný ekstra bir masrafý karþýlamalarýnýn bu þartlarda imkansýz olduðunu belirtti. Gül’ün Çorum’un mülki amirlerin sanayici ve iþadamlarýnýn en önemliside halkýn sahip çýkmamasý halinde bu takýmýnda küme düþeceði uyarýsýda bulundu.

doðru olduðunu belirterek 'Bu arkadaþlarýn dýþýndaki isimlerden de kadromuzda görmek istediklerimiz olabilir. Makul fiyatlarla kadromuza katabiliriz. Ancak Belediyespor olarak bizim zaten bir alt yapýmýz var ve bunu bile götürmekte zorlanýyoruz. Sezon boyunca Federasyon gelirleri ve çok cüzi miktardaki gelirler ile kulübü borçsuz olarak sezonu tamamladýk. Yeni sezon için beþ tane futbolcu düþünüyoruz bunlarýn maliyetini karþýlayacak gücümüz yok. Yönetim olarak Genel Kurul kararý alacaðýz. Buyursun gelsin Çorumlu

sanayici ve iþadamlarý kulübü devredelim onlar götürsünler bizde onlara destek verelim. Talip çýkan olmasý halinde hemen devretmeye hazýrýz istediði ismi istediði rengi seçebilirler. Çorum'da bu bakýþ açýsý ile bir kulübün kendi ayaklarý üzerinde durmasý çok zor görünüyor. Çorumlunun sahip çýkmasý gerekiyor. Bu þartlarda bizimde götürmemiz zor görünüyor. Önümüzdeki günlerde genel kurul kararý alýp kulübün önünü açacaðýz. Kimse çýkýp talip olmazsa bizde Belediye aðýrlýklý olmayan bir yönetim listesi hazýrlayarak takýmý futbolun için-

den gelen bir genel kaptana teslim edip kulübü götürmeye çalýþacaðýz. Ancak yine tekrar ediyorum bu ilgisizlik ve duyarsýzlýk devam ederse önümüzdeki sezon bu takýmýda kaybederiz' dedi.

Osmancýk Lisesi beþinci Osmancýk Lisesi Badminton takýmý Hatay’da kýz ve erkeklerde beþinci oldu

Hatay’da yapýlan gençler badminton Türkiye Þampiyonasý’nda Osmancýk Lisesi kýz ve erkekleri çeyrek final gruplarýnda ikinci olarak beþinci olarak þampiyonayý tamamladýlar.

H

Klasman ve adaylarý yazýlýyý kayýpsýz geçti Rumi Ispanak

Futbol’da Klasmanlar ve bu sezon klasmana önerilen hakemlerin yazýlý sýnavýndan Çorumlu hakemler kayýpsýz geçtiler. Samsun’da yapýlan yazýlý sýnavda Ulusal Yardýmcý hakemleri Özcan Genel, Gökhan Yumlu ve Özgür Demirci, Bölgesel hakem Mehmet Ali Cýrýl, Bölgesel Yardýmcý hakemleri Yüksel Basar, Mahmut Selçok ve Emrah Okan ile bu yýl bölgesel hakemliðe önerilen Celal Bayraklý ile bölgesel yardýmcý hakemliðe önerilen Ahmet Ecevit yazýlý sýnavýný baþarýyla tamamladýlar.

F

utbolda Klasman hakemleri ve bu yýl klasmana önerilen isimler yazýlý sýnavdan kayýpsýz geçtiler. Önceki gün Samsun’da yapýlan yazýlý sýnava katýlan dokuz Çorum hakemide 88 ve

üzerinde puanlar alarak baþarýlý oldular. MHK Bölge Sorumlularýnýn gözetiminde çarþamba günü Samsun’da yapýlan yazýlý sýnav sonunda Ulusal Yardýmcý hakemlerden Öz-

can Genel ve Gökhan Yumlu 100 tam puan alýrken diðer Ulus al Yardýmcý hakem Özgür Demirci 90 puan aldý. Bölgesel Hakem Mehmet Ali Cýrýl ile Bölgesel Yardýmcý hakemler

Yüksel Basar, Mahmut Selçok ve Emrah Okan ile bu yýl Bölgesel yardýmcý hakemliðine önerilen Ahmet Ecevit 92 puan alýrken Bölgesel Hakemliðe önerilen Celal Bayraklý ise 88 puan al-

HE Kültürspor Türkiye Bocce Þampiyonasý’nda

Bartýn’da dün baþlayan Bocce Türkiye Þampiyonasý’nda mücadele edecek HE Kültürspor takýmý toplu halde

T

ürkiye Bocce Þampiyonasý'nda HE Kültürspor yedi sporcu mücadele ediyor. Dün baþlayan ve pazar günü sona erecek olan Türkiye Bocce Petank Þampiyonasý Bartýn Ýnkum'da yapýlýyor. Bocce Ýl Temsilcisi ve HE Kültürspor Antrenörü Hakan Çýtak þampiyonada yedi kiþilik takým olarak mücadele edeceklerini ayrýca iki sporcununda ferdi olarak katýlacaðýný söyledi. Þampiyonada mücadele edecek HE Kültürspor Bocce takýmý Furkan Bulut, Oðuzhan Durmuþ, Hasan Dündar, Ömer Altýntozu, Mustafa Güney, Doðukan Çýtak ve Elvan Bozok'tan oluþuyor. Ferdi olarakda Hüseyin Er ve

Muhammed Er mücadele edecek. Dokuz sporcu ile katýlacaklarý Türkiye Bocce Þampiyonasý'nda Çorum'u en güzel þekilde temsil ederek madalya ile dönmek istediklerini söyledi. Çorum'da yeni geliþen bir branþ olarak Bocce'nin elde edilecek baþarýlarla ilginin hýzla artacaðýna inandýðýný belirten Ýl Temsilcisi Hakan Çýtak, bu þampiyonayý da bunun için güzel bir fýrsat olarak gördüklerini söyledi. Çýtak, þampiyonaya katýlmalarý ve branþa verdikleri destekten dolayý Halk Eðitim Müdürü Fatih Þanlý ile HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz'a teþekkür etti.

dý. MHK takvimine göre Bölgesel Hakemliðe önerilen Celal Bayraklý ile Ahmet Ecevit 17-19 Mayýs tarihlerinde Samsun’da yapýlacak olan Bölgesel Hakem Komitesi tarafýndan yapýlacak mülakat, sözlü sýnav ve atletik sýnava girecekler. Üç gün sürecek bu sýnavda Ýl Hakem Komitesi Baþkan vekili ve Bölgesel Hakem Kurulu üyesi Kahraman Ölçer’de görev yapacak. Bölgesel Hakem Mehmet Ali Cýrýl ile Bölgesel Yardýmcý hakemler Yüksel Basar, Mahmut Selçok ve Emrah Okan ise yapýlacak bu sýnavýn sonucunda MHK tarafýndan yapýlacak sýralamaya göre yeni sezonda görev alacaklarý kategorileri belli olacak. 24-26 Haziran tarihlerinde Samsun’da yapýlacak Ulusal Yardýmcý hakem terfi kursuna ise ilimiz bölgesel yardýmcý hakemleri Yüksel Basar, Mahmut Selçok ve Emrah Okan’dan þartý tutanlan ve MHK tarafýndan davet edilen isimler katýlacak. Mülakat, sözlü ve atletik sýnavlarýn yapýlacaðý bu sýnavda gösterecekleri performansa göre yeni sezonda görev alacaklarý klasmanlarýn belirleneceði açýklandý. Öte yandan MHK tarafýndan önerilen isimler arasýnda yapýlacak deðerlendirme ve klasmandaki hakem sayýsýna göre bir üst kategoriye yükselmesi istenin isimler olabileceði bunlarýnda önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacaðý öðrenildi.

atay’da devam eden liseli gençler Badminton Türkiye Þampiyonasý’nda temsilcimiz Osmancýk Lisesi kýz ve erkeklerde çeyrek final gruplarýnda ikinci olarak beþincilik sekizincilik arasýnda yer aldý. Osmancýk Lisesi Okul Müdürü Yurdeþen Yýlmaz’ýn kafile baþkanlýðýnda Beden Eðitimi Öðretmenleri Ramazan Alan ve Fuat Bozdemir yönetimindeki badminton takýmýnda kýzlarda Ayþegül Sezer, Dilara Karatay, Ülkü Köse, Seher Þenal ve Pýnar Ayçin’li kadrosuyla çeyrek final grubunda ilk maçýnda geçen yýlýn Türkiye Þampiyonu ve Dünya beþincisi takýmý Ankara Elmadað Lisesi’ne 5-0 maðlup olurken ikinci maçýnda Van Özel Adala Anadolu Lisesi’ni 5-0 yenerek çeyrek

final grubunda ikinci olarak beþincilik sekizincilik arasý sýralama maçý oynamaya hak kazandý. Gürhan Pehlivan, Muhammet Kýlýç, Muhammet Güçlü, Murathan Eken, Akýn Deniz ve Eren Çavdar’dan oluþan erkek takýmý ise çeyrek final ilk grubunda Ýstanbul Plevne Lisesi’ne 4-1 maðlup olurken ikinci maçýnda ise Malatya þampiyonunu 4-1 yenerek oda grubunda ikinci oldu ve beþincilik sekizincilik arasýnda yer aldý. Osmancýk Lisesi Müdürü Yurdeþen Yýlmaz, Hatay’da yapýlan Türkiye Þampiyonasý’na gidiþ geliþlerinde kendilerine büyük katký saðlayan Turkuaz Tur firmasýna teþekkür etti.

U 19 2. Kademe müsabakalarý dün oynanan iki maçla baþladý

Ç

orum’da dün baþlayan U 19 2. Kademe müsabakalarýnda ilk gün maçlarýnda hiç bir takým gol sevinci yaþayamadý. Dün 1 nolu sahada saat 15.00’de baþlayan ilk maçta Samsun Kadýköyspor ile Orduspor takýmlarý karþýlaþtý. Denk kuvvetlerin mücadelesi þeklinde geçen maçta iki takýmda gol yollarýnda baþarýlý olamayýnca takýmlar sahadan golsüz beraberlikle ayrýldýlar. Günün ikinci maçýnda ise saat 17.00’de B grubu maçýnda Trabzon Hekimoðlu Doðanspor ile Samsun Büyükþehir Belediyespor karþýlaþtý. Bu maçtada iki takýmda kontrollü bir futbol ortaya koydular. Hücumdan çok savunmayý düþünen iki takýmýn maçýndan da gol sesis çýkmayýnca bu gruptada ilk maç golsüz beraberlikle sona erdi. Gruplarda ilk maçlarýn beraberlikle sona ermesi üzerine bugün fikstürde belirlenen maçlar oynanacak. Günün ilk maçýnda saat 15.00’de Samsun Büyükþehir Belediyespor ile Kastamonu Yolspor takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan ise A grubunda Samsun Kadýköyspor ile Ankara Baþkent Edaþspor takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçlarýn sonuçlarýna göre yarýn oynanacak gruplardaki son maçlar bir anlamda finale yükselen iki takýmý belirleyecek. U 19 2. Kademe maçlarý pazar günü oynanacak final maçý ile sona erecek ve kazanacak takým Türkiye finallerinde mücadele edecek.

Trabzon, Samsun baþladýðý gibi bitirdi: 0-0 SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER : Celal Bayraklý, Furkan Alagöz, Ahmet Ecevit.

TRABZON HEKÝMOÐLU DOÐANSPOR : Bedirhan, Oðuz, Yusuf,

Ogün, Onur, Faruk (Burak), Murat (Gürhan), Süleyman, Yasin, Soner, Kerem.

SAMSUN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR : Oðuzhan, Okan, Mertcan,

Canberk, Halilcan, Erkan, Yunus, Necmi (Okan), Nazýmcan, Oktay, Hami. KIRMIZI KART: 50. dak. Erkan (Samsun Büyükþehir Belediyespor).

Kadýköy, Ordu sessiz SAHA : 1 Nolu. HAKEMLER :

Yüksel Basar, Ömür Soytemiz, Emre Alagöz.

SAMSUN KADIKÖYSPOR : Harun, Samet (Erkan), Uður, Oðuzhan, Özkan, Ertuðrul, Canberk, Osman, Özcan, Serkan (Arslan), Faruk (Burakcan).

ORDUSPOR :

Kaan, Emre Nadir, Doðancan, Oðuz, Semih, Burak, Samed (Emre), Serhat, Emra Can Baþ (Bedirhan), Özgen, Kadir.

0-0

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you