Page 1

Salon salâvatla inledi Ýpekyolu Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan Peygamber Efendimiz’in 1442’inci doðum yýldönümü nedeniyle düzenlenen programda gönüller Peygamber Efendimiz’in hasreti ile yanarken, diller O’nun sevgisi ile coþtu. Ýpekyolu Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan Peygamber Efendimiz’in 1442’inci doðum yýldönümü nedeni ile program düzen-

24 OCAK 2013 PERÞEMBE

Günlük Siyasi Gazete

* HABERÝ 6’DA

Fiyatý : 40 Kuruþ

Abdibey Camii’nde gerçekleþen kandil programýna vatandaþlar büyük ilgi gösterdi.

Kalpler peygamber sevgisinde buluþtu Çorum Eðitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneði (ÇED) tarafýndan düzenlenen Mevlid Kandili programý dün akþam Abdibey Camii’nde gerçekleþti. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doðumunun 1434. yýl dönümü nedeniyle düzenlenen * HABERÝ 11’DE programa Çorum halký büyük ilgi gösterdi.

Meroðlu’ndan Türkiye’de bir ilk Mobilya sektörünün yeni gözdesi: MEO

Meroðlu Ahþap Sanayi tarafýndan geliþtirilen çizgisiz kenar iþleme teknolojisi, mobilya üretiminde yeni bir çýðýr açtý. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Meroðlu, tasarladýðý özel makine ile akrilik kapak üretimine baþladý.

Çorum eski Belediye Baþkaný Arif Ersoy, Ýnþaat Mühendisi Cemal Ersoy ile Müftülük personeli Mustafa Ersoy’un anneleri Hacý Kiraz Ersoy (85) vefat etti.

Çorum, 17. EMÝTT Turizm Fuarý’nda Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Meroðlu, tasarladýðý özel makine ile akrilik kapak üretimine

Mýsýr Çalýþma ve Göçmen Bakaný Khaled Al-Azhar, Mýsýr Büyükelçisi Abdel Rahman Salah, HAK-ÝÞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yýldýz ve Mýsýr Çalýþma ve Göçmen Bakanlýðý üst düzey yetkilileri, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti.

Elitpark’a yeni genel cerrah

* HABERÝ 12’DE

Mýsýr Çalýþma ve Göçmen Bakaný Khaled Al-Azhar, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret

* HABERÝ 6’DA

Mutluluklarý fotoðrafta kaldý Ankara’nýn Sincan ilçesinde cinnet geçiren mesai arkadaþlarý tarafýndan öldürülen 3 gardiyandan Mustafa Halýcý (28) memleketi Çorum’un Ýskilip ilçesinde topraða verildi.

Op. Dr. Mustafa Yiðit

Alkol komasýndan öldü Çorum'da, birlikte aþýrý derecede alkol alýp komaya giren 3 kiþiden biri hayatýný kaybetti. 2 kiþinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

* HABERÝ 5’DE

17. Doðu Akdeniz Uluslararasý Seyahat ve Turizm Fuarý EMÝTT, 24-27 Ocak 2013 tarihleri arasýnda Ýstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi’nde açýlacak. Türkiye’nin en büyük turizm etkinliði olan fuar ayný zamanda dünyanýn da en önemli 10 turizm etkinliðinden birisi. * HABERÝ 9’DA

‘Mýsýr’a desteðe devam edeceðiz’

* HABERÝ 2’DE

Özel Elitpark Hastanesi, Genel Cerrah Op. Dr. Mustafa Yiðit ile anlaþtý.

Þapinuva turizme açýlýyor Vali Sabri Baþköy, Þapinuva ören yerinin Çorum ve ülke turizmine kazandýrýlmasý kapsamýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nda görüþmelerde bulundu. * HABERÝ 3’DE

* HABERÝ 10’DA

Arif Ersoy’un annesi vefat etti

Vali Sabri Baþköy, Þapinuva ören yeri için Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile görüþtü.

Çiçeði burnunda evli çiftlerin mutluluklarý þimdi fotoðraflarda kaldý.

* HABERÝ 5’DE

Vali Sabri Baþköy, AK Pati Ekonomik Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ’u ziyaret

Çorum’u konuþtular * HABERÝ 3’DE

Vali Sabri Baþköy, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Metin Akdamar’ý makamýnda ziyaret

Üreticinin talepleri DMO’da * HABERÝ 3’DE


2

PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

MEM binasýný geri istiyor M

illi Eðitim Hizmet Binasý inþaatýnýn bir kaç ay içinde tamamlanarak hizmete hazýr hale geleceði tahmin ediliyor. Malum MEM hizmet binasýnýn yapýldýðý alanda Milli Eðitim Müdürlüðü'ne baðlý Anadolu Lisesi, 23 Nisan Ortaokulu ve Sevgi Anaokulu bulunuyor. Farklý olarak sadece Saðlýk Müdürlüðü'ne baðlý Gazi Saðlýk Merkezi ayný alanda faaliyet gösteriyor. Gazi Saðlýk Merkezi binasý esasen Milli Eðitim

Müdürlüðü'nün mülkiyetindeymiþ. Zamanýn behrinde bakanlýklar arasý bina deðiþimi söz konusu olmuþ, ihtiyaçtan mütevellit MEM'e ait bina Gazi Saðlýk Merkezi'ne tahsis edilmiþ. Duydum ki, Milli Eðitim Müdürlüðü kendisine ait olan Gazi Saðlýk Merkezi'ni geri istiyormuþ. Ýlgili bakanlýða resmi yazý gönderilmiþ. Talep uygun bulunur saðlýk merkezi MEM'e geri iade edilirse saðlýk merkezinin yeni bir yer bulmasý gerekebilir.

Ç

güzergâhýnda baþý boþ atlarýn cirit attýðýný çok

Þehir içi park gezintisine de baþladýlar orum þehir merkezinin

muhtelif bölgeleri ile bilhassa Çevre Yolu

Baþý boþ atlar bu sefer Selçuk 37. Sokak'ta bulunan semt parkýna dalmýþlar...

yazdýk. Çözüm arayýþlarý sonuçsuz kaldýðýndan yazmaya da devam edeceðiz gibi görünüyor. Geçtiðimiz gün bir okurumuz daha aradý. Hayvancaðýzlar Selçuk 37. Sokak'ta bulunan semt parkýna dalmýþlar. Sabah öðünlerini burada yemiþler. Parkta ihtiyaçlarýný giderip gezinti yapmýþlar. Bir süre sonra öðle ve akþam için nasiplerini aramak için parktan ayrýlmýþlar. Milli Eðitim Müdürlüðü kendisine ait olan Gazi Saðlýk Merkezi'ni geri istiyormuþ. Gerekli yazýþmalar yapýlmýþ...

Aile içi enerji açýlýmý E

Ortaköy’ün Karahacip Belde Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, menfez çalýþmalarýný inceledi.

Yol geniþletildi, sýra asfaltta O

rtaköy’ün Karahacip Belde Belediye Baþkaný Hacý Ahmet Bektaþ, OrtaköyKarahacip arasýnda baþlatýlan yol geniþletme çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný belirterek, menfez dolgu çalýþmalarýna baþladýklarýný söyledi.

Çetin arazi þartlarýna sahip olan bölgede gerekli yol geniþletmelerin bittiðini belirten Bektaþ, 42 metre uzunluðunda yapýlan menfez dolgu çalýþmasýna devam edildiðini ifade etti. Bektaþ, menfez bittikten sonra yolun asfaltýn atýlacaðýný kaydetti.

Arif Ersoy’un annesi vefat etti Ç

orum eski Belediye Baþkaný Arif Ersoy, Ýnþaat Mühendisi Cemal Ersoy ile Müftülük personeli Mustafa Ersoy’un anneleri Hacý Kiraz Ersoy (85) vefat etti.

Merhumenin cenazesi dün ikindi namazýna müteakip Ulu Camii’de kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar’da topraða verilecek. Hakimiyet merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

BÝTKÝSEL ÜRÜNLER Doða ile gelen saðlýk

(Ç.HAK:155)

Kakao Salep Susam Pudra Þekeri Kara Biber Pul Biber Zencefil Mýsýr Unu Ýsot

* * * * *

Ballý Karýþýmlar Paket Bitkiler Kurutulmuþ Ürünler Bitkisel Yaðlar Þampuanlar

* Müsliler * Kremler-Yüz Maskeleri * Sabunlar * Duþ Jeli-Vücut Losyonu * Granül Ürünler

SAFRAN BÝTKÝSEL DESTEK ÜRÜNLERÝ ÞÝFA MARKET Fatih Caddesi No: 60/A - 226 30 99 - Fatma DAÞDEMÝR

nerji kayýplarýný önlemek için Avrupa standartlarýnda teknik donanýma sahip olan Çalýk YEDAÞ, evde enerji verimliði kültürünü yaygýnlaþtýrmak için 'hanýmlara' eðitim startýný verdi. Çalýk YEDAÞ, enerji verimliliði konusunda eðittiði gönüllü çalýþanlarý aracýlýðýyla, verimlilik kültürünü her eve, her aileye, her ev kadýnýna, her çocuða taþýma Nurettin Türkoðlu rüyasýný gerçekleþtirmek için düzenlediði “Verimli Enerji Kullanýmý” eðitimlerine baþlýyor. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinin elektrik daðýtýmýný görevini üstlenen Çalýk YEDAÞ, enerji kayýplarýný önlemek için Avrupa standartlarýnda þebekeyi uzaktan izleyip, arýzalara uzaktan müdahale etmek üzere SCADA/DMS (Data Ýzleme, Kaydetme ve Þebeke Yönetimi) projesini hayata geçirirken, enerji verimliliðini yaygýnlaþtýrmak için bununla da yetinmiyor. Bayanlara yönelik düzenlediði ‘Enerjimizi Verimli Kullanalým’ konulu eðitimlerine baþlayacak olan Çalýk YEDAÞ, sorumluluk alanýndaki 5 ilde girmedik mahalle, çalmadýk kapý býrakmayacak. 'Mesken tipi elektrik tüketiminde' verimli enerji kullanýmýný bilinçlendirmeyi ve farkýndalýk oluþturmayý amaçlayan þirket, 5 ilde belirlenen gün ve yerlerde eðitim toplantýlarý düzenleyerek, tüm ev hanýmlarýna ulaþmayý planlýyor. Enerjinin evlerde verimli kullanýmýndan saðlanacak her birim kazancý üretime dönüþtürmeyi en büyük hayali olarak belirleyen Çalýk YEDAÞ, eðittiði gönüllü çalýþanlarý aracýlýðýyla, verimlilik kültürünü her eve, her aileye, her ev kadýnýna, her çocuða taþýmayý hedefliyor. Çalýk YEDAÞ'ýn “Enerjimiz Verimli Kullanalým” projesi, ‘Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz’ temasýyla hazýrladýðý, ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere ele alýnan 14 kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden birini oluþturuyor. “Verimli Enerji Kullanýmý Kazandýrýr! Hepimize!” ve “Sizin Kazancýnýz, Türkiye’nin Kazancý” sloganýyla bölge halkýnda farkýndalýk oluþturmayý amaçlayan Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, “Bölgemizde aðýrlýklý olarak mesken tipi elektrik tüketiminin verimli kullanýmý ve buradan elde edilen artý deðerin üretime kaydýrýlmasý bir Çalýk YEDAÞ rüyasýdýr. Bu rüyayý gerçekleþtirmekte kararlý ve inançlýyýz. Gönüllü çalýþanlarýmýzý enerji verimliliði ve elektriðin yaygýn kullanýmý konularýnda eðitmeyi ve eðittiðimiz çalýþanlarýmýzýn özellikle sizler ve ev kadýnlarý aracýlýðýyla verimlilik kavramýný özellikle tüm bölgeye yaygýnlaþtýrýp yerleþtirmesini hedefliyoruz. Aslýnda bu projemiz bizim ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere ele aldýðýmýz 14 kurumsal sosyal sorumluluk projemizden birisi olup, 2012-2015 dönemine ait planlamasý kapsamýnda yürütülen bir çalýþmadýr. Bugünlerde kamuoyunun gündemine gelen Enerji ile Aile Bakanlýðý’nýn ortaklaþa koordinatörlüðünde yürütülen ‘Enerji Haným Projesi’nde amaçlandýðý gibi, bir toplumun refahýnda kadýnlarýmýza çok büyük görevler düþtüðüne inanýyoruz” dedi.(ÝHA)

YEDAÞ, evde enerji verimliði kültürünü yaygýnlaþtýrmak için 'hanýmlara' eðitim startýný verdi.


PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

3

Þapinuva turizme açýlýyor V

ali Sabri Baþköy, Þapinuva ören yerinin Çorum ve ülke turizmine kazandýrýlmasý kapsamýnda Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nda görüþmelerde bulundu. Görüþmeler sýrasýnda Þapinuva ören yeri Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aygül Süel de hazýr bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Þapinuva ören yerinin Çorumturizme kazandýrýlmasý konusunda, Valilik tarafýndan yürütülen çalýþmalar hakkýnda

Vali Sabri Baþköy, Þapinuva ören yeri için Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile görüþtü.

Kültür ve Turizm Bakanlýðý yetkililerini bilgilendiren Vali Baþköy, çalýþmalarýn yerinde incelenmesi hususunun deðerlendirilmesini istedi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý yetkilileri, Þapinuva ören yerinin ülkemiz turizmine kazandýrýlmasýna sýcak baktýklarýný ifade ederek, kýsa sürede Bakanlýk olarak kendilerine düþen görevi yerine getireceklerini belirttiler.

Vali Sabri Baþköy, AK Pati Ekonomik Ýþlerden Sorumlu Genel

Kurtulmuþ’a baþsaðlýðý Özkader’e tebrik ziyareti

V

Vali Sabri Baþköy, Sosyal Yardýmlar Genel Müdürü hemþehrimiz Abdurrahman Madan ile Genel Müdür Yardýmcýsý M.Cengiz Yücedal’ý makamlarýnda ziyaret etti.

Vali’den Genel Müdür ziyareti V

ali Sabri Baþköy, Sosyal Yardýmlar Genel Müdürü Abdurrahman Madan ile Genel Müdür Yardýmcýsý M.Cengiz Yücedal’ý makamlarýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz günlerde Aile ve Sosyal

Politikalar Bakanlýðý, Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðüne atanan hemþehrimiz Abdurrahman Madan’ý kutlayarak, yeni görevinde baþarýlar dileyen Vali Baþköy, Madan ile Çorum’un Sosyal Yardýmlaþma talepleri hususunda görüþme yaptý.

Vali Baþköy, ayrýca Sosyal Yardýmlar Genel Müdür Yardýmcýsý M.Cengiz Yücedal’ý makamýnda ziyaret ederek, vakfýn proje ve çalýþmalarý konusunda karþýlýklý fikir alýþveriþinde bulundu.

ali Sabri Baþköy, AK Pati Ekonomik Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ’u makamýnda ziyaret ederek, baþarý dileklerinde bulundu ve Kurtulmuþ'u Çorum'da yürütülen, çalýþmalar, yatýrýmlar ve projeler hakkýnda bilgilendirdi. Yapýlan açýklamaya göre, Vali Baþköy, geçtiðimiz hafta Burdur’da geçirdiði trafik kazasý neticesinde vefat eden AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý

Numan Kurtulmuþ’un kayýnbiraderi Muhittin Cantürk'ün vefatý dolaysýyla taziye ve baþsaðlýðý dileklerini

iletti. Vali Baþköy, ayrýca AK Parti Ekonomik Ýþler Baþkan Yardýmcýlýðý

görevine getirilen hemþerimiz Av. Faruk Özkader'e iade-i ziyaret bulunarak, yeni görevinde

Vali Baþköy, AK Parti Ekonomik Ýþler Baþkan Yardýmcýlýðý görevine getirilen hemþerimiz Av. Faruk Özkader'e iade-i ziyaret bulundu.

DMO’dan iþlemlerin hýzlanmasýný istedi

V

ali Sabri Baþköy, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Metin Akdamar’ý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette; Çorum sanayisinden DMO’ya mal üreten üreticilerin sorunlarý

F

hakkýndaki talep ve önerileri ile belediyeler dâhil tüm kamu kurum ve kuruluþlarýnýn DMO’dan alacaklarý araç ve gereçleri ile iþlemlerinin biran önce tamamlanmasý hususunda gerekli yardým ve kolaylýðýn saðlanmasý konularý deðerlendirildi.

Vali Sabri Baþköy, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürü Metin Akdamar’ý makamýnda ziyaret etti.

Sosyal medya yeniden biçimlendiriyor

acebook ve Twitter gibi sosyal paylaþým siteleri ile çevrimiçi oyunlarýn, insanoðlunun kim olduðu ve dünyadaki yeri ile ilgili görüþlerini yeniden biçimlendirdiði ortaya çýkarýldý. Ýngiliz hükümetinin bilim baþdanýþmaný Prof. Sir John Beddington, internet kullanýmýndaki artýþa paralel olarak geleneksel kimlik görüþlerinin anlamýný yitirdiðini ve sosyal iliþkilerin azaldýðýný açýkladý. Ýngiltere Ýþ, Ýnovasyon ve Yeteneklerden sorumlu Bakanlýðýn internet sitesinde "Gelecek Kimlikler" adlý bir rapor yayýmlayan Prof. Beddington, internet kullanýmýndaki artýþýn yol açtýðý "hiper-baðlantý"nýn gelecek 10 yýl içinde toplumsal yaþam düzeninde büyük deðiþime yol açacaðý uyarýsýnda bulundu. Prof. Beddington, "Bu deðiþim, iyi yönetilmesi durumunda 2012 Londra Olimpiyatlarý'ndaki dayanýþma gibi olumlu ilerlemelere yol açabilir.

Göz ardý edilmesi durumunda ise toplumsal dýþlanmaya neden olabilir" dedi. Akýllý telefonlar ile sosyal paylaþým sitelerinin hýzlý geliþimi ve internet kullanýmýnýn artmasýnýn çýkarlarý geçici olarak çakýþan farklý gruplarý bir araya getirebildiðine dikkati çeken Prof. Beddington, "Teknolojideki geliþmeler ve internet kullanýmý, hükümetler ile özel sektörün verileri toplama ve kullanma yöntemlerini etkilediði gibi bireylerin haklarý ve özgürlükleri ile ilgili bilinçlerinin de artmasýný saðlýyor" dedi. Prof. Beddington'un hükümet için hazýrladýðý bilim ve teknolojideki son eðilimlerle ilgili rapor, bilgisayar bilimi, kriminoloji ve sosyal bilimler alanlarýnda yapýlan son araþtýrmalarý da içeriyor. Rapora göre, daha önce bireylerin kimliðinin biçimlenmesinde büyük rol oynayan din, etnik köken, meslek ve yaþ gibi geleneksel unsurlar, internet çaðýnda önemini

yitirdi. Genç nesil, artýk kimliklerini sosyal paylaþým sitelerindeki çevrimiçi etkileþimler ve yine çevrimiçi rol oyunlarý ile biçimlendiriyor. Uzmanlar, gençlerin sosyal paylaþým siteleri ve internet kullanýmý sayesinde çevrelerindeki önyargýlardan kurtulup kendi gerçek kimliklerini daha kolay bulduklarýna dikkati çekti. Özellikle engelli kiþilerin, çevrimiçi oyunlar sayesinde engelli olmayan diðer insanlarla eþit bir biçimde sosyalleþme olanaðý bulduðu belirlendi. Rapora göre bir sosyal paylaþým sitesine üye internet kullanýcýlarýnýn oraný, 2011'de yüzde 60'a yükseldi. Bu oran, 2007'de yüzde 43 olarak hesaplanmýþtý. Rapor, internet kullanýmýnýn Tunus, Mýsýr ve Libya'da olduðu gibi siyasi aktivizmin týrmanýþa geçmesine de yol açtýðýný belirtti.(AA)

Açýlýþýmýza özel fiyatlar OTOGAZ MOTORÝN K.BNZ

2,49 3,89 4,39

KALELÝ PETROL ÜRÜNLERÝ DAÐITIM ve DEPOLAMA TÝC. LTD. ÞTÝ. Ýnönü Cad. No: 136 (DSÝ Karþýsý) Tel: 213 21 17


4

PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Köy heyetlerinden teþekkür ziyareti S

ungurlu Kemallý köyü, merkez Elmalý köyü ve Alaca Kýzkaraca köyü heyetleri, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’ya teþekkür ziyaretinde bulundular.

lep

Bir teþekkür bir ta-

Yapýlan açýklamaya göre, Çorum Sungurlu Kemallý Köyü Muhtarý Haydar Sarýsakaloðlu, Çorum Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Latif Ramazan ve Mustafa Diþbudak, Abdullah Diþbudak (aza), Âþýk Ýbrahim Armutçuoðlu, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Kemallý Köyü heyeti konuþmalarýna Uslu'ya teþekkür ederek baþladý. Heyet, “Köyümüze talep ettiðimiz çok amaçlý kullanýlan su tankýmýz teslim edildi. Sulama kanalýmýzýn ihalesi ise yapýldý. Önümüzdeki günlerde yapýmýna baþlanacak. Köyümüze yapmýþ olduðunuz hizmetlerden dolayý teþekkür ederiz.” dediler. Kemallý Köyü muhtarý Haydar Sarýsakaloðlu ise köyün ihtiyaçlarýyla ilgili taleplerini ileterek, “Köyümüzün içerisinden geçen derenin ýslahýnýn yapýlmasý, yarým kalan kilit parke taþý yapýmýnýn tamamlanmasý ve Kemallý köyümüze þehitlerimiz için yaptýðýmýz hatýra ormanýna destek vermenizi bekliyoruz.” dedi. “Özel Ýdare Genel Sekreterimizle taleplerinizi görüþerek program dâhilinde deðerlendirilmesini isteyeceðim.” diyen Uslu, ayrýca Orman Ýþletme Müdürü’nü arayarak Hatýra Ormaný’na

Ç

ran, “Köyümüze geçmiþte yaptýðýnýz ziyaret bizi çok mutlu etmiþti. Köyümüzün kilit parke taþý katkýlarýnýzla çözüldü. Teþekkür etmeye geldik. Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifimizin Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiriciliði projesi için de destek talep ediyoruz.” dedi. Uslu da, “Kooperatif desteklemeleri Bakanlýðýmýz tarafýndan belli bir plan program dâhilinde yapýlmaktadýr. Çorum Milletvekili arkadaþlarýmýzla birlikte kooperatiflerimizin desteklenmesi için elimizden geleni yapýyoruz. Nitekim dönemimizde 28 kooperatife 30,5 milyon TL destekleme yapýlarak, 2.070 aile desteklemeden faydalandýrýlmýþtýr.” diye konuþtu.

Kemallý köyü heyeti AK Parti Çorum Milletvekili

TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu’yuu ziyaret etti.

etti

Merkez Elmalý köyü ve Alaca Kýzkaraca köyü heyetleri Uslu’ya teþekkür etti.

Kýzkaraca köyü gölet yatýrýmýna teþekkür etti.

destek verilmesini rica etti.

28 kooperatife 30,5 milyon destek

Elmalý Köyü heyetini kabul eden Uslu, Muhtar Selahattin Baran, köy heyetinden Salih Biçer, Recep Peker

ve Saffet Erdemli ile bir süre sohbet etti. Ziyarette konuþan Muhtar Selahattin Ba-

Uslu da teþekkür

Uslu'yu son olarak makamýnda ziyaret eden Alaca Kýzkaraca Köyü Muhtarý Satýlmýþ Demir, “Desteklerinizle Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan yapýlan Kýzkaraca Göleti’nin yapýmý bitti ve bundan sonraki süreçte göletin sulamasý için Devlet Su Ýþleri’nin ön inceleme çalýþmalarýna baþlamýþ olmasý bizi mutlu etmiþtir, teþekkür ederiz.” dedi. Uslu, “Göletimizin gövdesini Ýl Özel Ýdaremiz tarafýndan yapýmýný tamamladýk. Devlet Su Ýþleri’nin sulama çalýþmalarýný üstlenmesi süreci daha da hýzlandýrarak bölge halkýnýn ihtiyacýný karþýlayacaktýr. Göletin yapýmý aþamasýnda kamulaþtýrmada destek veren Kýzkaraca köyü halkýna, Ýl Özel Ýdaremize ve muhtarýmýza teþekkür ediyorum.” dedi.

‘Ýslâm aleminin Mevlid Kandili’ni kutluyorum’

orum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Mevlid kandili nedeniyel bir mesaj yayýmladý. Uslu, mesajýnda þunlarý kaydetti; “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber

Efendimizin dünyaya geliþinin yýldönümü olan Mevlid Kandili’ni bir kez daha idrak ediyoruz. Bütün Ýslam âlemi her yýl yeni bir heyecanla Peygamberimize duyulan eþsiz ve derin sevgiyi

gönüllerden sözlere ve toplumsal bilince aktarmak düþüncesiyle, efendimizin dünyaya geliþini Mevlid Kandili olarak kutluyoruz. Bu mübarek gece vesilesiyle Mevlid Kandili’nin

tüm insanlýða sevgi, barýþ ve huzur getirmesini diliyor, Çorumlu hemþerilerimizin, vatandaþlarýmýzýn ve Ýslâm âleminin Mevlid Kandili’ni kutluyorum.”

Genetiði oynanmýþ mýsýr ve kanser baðlantýsý bulundu A

vrupa gýda güvenliði kurumu, genetiði deðiþtirilmiþ mýsýr tüketimi ile kanser arasýndaki baðlantýlarý gözler önüne süren raporunu açýklýyor. Geçtiðimiz kasým ayýnda bazý Avrupalý bilim adamlarý gdo’lu ürünle beslenen farelerin kansere yakalanma riskinin yükseldiðini duyurmuþtu. Bu tarz haberler medyada çýkýnca hemen ardýndan pek çok “ciddi müessese” bu duyurunun bilimselliðini sorgular olmuþtu. Tüm dünyaya zehir ve felaket saçtýðý vicdanlý ve gerçek manada “baðýmsýz” bilim adamlarý tarafýndan iddia edilen gdo ve tohum devi “Monsanto” firmasý, bu konularda çok baþarýlý lobi faaliyetleri yürütüp pek çok ülkede devlet

kurumlarýna baskýlar yaparak “gdo’lu ürünlerin zararsýzlýðýnýn” duyurulmasýný saðlýyor. Belki de bu yüzden European Food Safety Authority, Avrupa gýda güvenliði kurumu, web sayfalarýnda gdo’lu mýsýr ile kanser arasýndaki baðlantýyý belirten raporu halkýn kullanýmýna açýyor. Kurumdan yapýlan açýklamaya göre böylece baðýmsýz saðlýk ve bilim kuruluþlarý bu raporu alýp çalýþmalarýndan kullanabilecekler. Biz çok daha yalýn düþünüyoruz bu konuda, kanser yapsýn yapmasýn, düz anlamda bu gezegenin vatandaþlarý olarak, herhangi bir ABD firmasýnýn bizim soframýza giren her hangi bir gýdanýn genetiði ile oynamasýndan dolayý

Necla Uslu yardým toplantýsýna katýldý Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi caminin restorasyonu için yardým toplantýsý düzenledi.

AK

Partili kadýnlar, geleneksel olarak düzenledikleri yardým yemeðine bir yenisini daha ekledi. Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi caminin restorasyonu için organize edilen yemeðe, bakan ve milletvekili eþleri katýldý. AK Partili bakan ve milletvekili eþleri tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen yardým yemeði Çukurambar Zamane Kahvesi’nde yapýldý. Mihri Kozmetik ve etesettür.com tarafýndan desteklenen yemekte toplanan paralar ihtiyaç sahibi kurumlara baðýþlanýyor. Ýki ayda bir toplanan AK Partili kadýnlar Nijer’e ve Pakistan’a yaptýklarý yardýmýn ardýndan þimdi de Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tarihi caminin restorasyonunu gerçekleþtirecek. Programa milletvekili ve bakan eþlerinin de katýldýðýný söyleyen organizasyon sahibi ve Keçiören Belediye Baþkaný Mustafa Ak’ýn Danýþmaný Gaye Ergezen, Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’ýn kýzý Ayþegül Yeter, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'in eþi Nadide Þahin, AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun eþi Necla Uslu ve çok sayýda sivil toplum kuruluþu mensubu kadýnýn katýldýðýný ifade etti. (ÝHA)

“kýllanma” hakkýmýzý kullanmak istiyoruz. Yani bu anlamda “European Food Safety Authority”‘nin herhangi bir açýklama yapmasýna bile gerek yok ama yapmýþlar iþte: http://phys.org/news/201 3-01-eu-gm-corn-linked-

cancer.html Ancak devletler nezdinde gdo karþýtý böyle giriþimlerin olmasý önemli, bundan bir kaç sene önce gdo nedir bilmezdik, tadý yapay görüntüsü fiyakalý bir takým ürünleri gider alýrdýk ama bu tarz haberler çýktýkça en azýndan tüketiciler daha

çok bilinçlenecek orasý kesin. European Food Safety Authority’nin bu çýkýþýndan sonra bazý saygýn ABD dergilerinde Monsanto firmasýný öven yazýlar, “bilimsel” makaleler çýkarsa hiç þaþýrmayýz. Haricihaber.com

Toplantýda K Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun eþi Necla Uslu da yer aldý.

Sosyal medya 'hayal kýrýklýðý' üretiyor

A

Mýsýr tüketimi ile kanser arasýndaki baðlantýlarý gözler önüne süren rapor açýklandý.

Programa milletvekili ve bakan eþleri de katýldý.

lmanya'da yapýlan bir araþtýrma, Facebook'un hayal kýrýklýðý, hoþnutsuzluk ve kýskançlýk duygularýna neden olduðunu ortaya çýkardý. Almanya'da Darmstadt Teknik Üniversitesi ve Berlin Humbold Üniversitesi uzmanlarýnýn ortaklaþa yaptýðý araþtýrmaya katýlan yaklaþýk 600 Facebook kullanýcýsýnýn üçte biri Facebook'ta geçirdikleri süre boyunca ve sonrasýnda kendilerini yalnýz,

yorgun, üzgün ya da memnuniyetsiz hissettiklerini ifade etti. Uzmanlar yaþanan bu durumda en önemli etkenin kullanýcýlarýn arkadaþlarýnýn sayfalarýnda gördükleri olumlu haberler olduðu deðerlendirmesini yapýyor. Normalde insanlarýn kendilerine benzeyen kiþileri kýskandýðýný ifade eden proje yöneticisi Hanna Krasnova, kullanýcýlarýn Facebook üzerinden diðerleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olduðunu ve

kendilerine benzeyen insanlarla kendilerini kýyasladýðýný kaydediyor. Darmstadt Teknik Üniversitesi'nden Thomas Widjaja ise kullanýcýlarýn Facebook'ta sürekli arkadaþlarýnýn olumlu iletilerini gördükçe kendilerini deðersiz hissettiklerini belirtiyor. En çok kýskançlýk yaratansa tatil fotoðraflarý. Kýskançlýk duyan bazý kullanýcýlarýn kendileriyle ilgili olumlu haberler yazma eðilimine girdiðine dikkat çeken Widjaja, bu

mesajlarýn da genelde abartýlý ya da olumsuz ayrýntýlarý içermediðini belirtiyor. Örneðin sýnavdan yüksek not almak Facebook üzerinden herkese duyurulurken, düþük not alýndýðýnda ise bunun bahsi bile edilmiyor. Sanal toz pempe hayatlar yaratan bu durum da diðer kullanýcýlarýn kýskançlýk duygularýný depreþtiriyor. Uzmanlar bunu bir "kýskançlýk döngüsü" olarak deðerlendiriyor. Kaynak: Ajanslar


PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Alkol komasýndan öldü Ç

orum'da, birlikte aþýrý derecede alkol alýp komaya giren 3 kiþiden biri hayatýný kaybetti. 2 kiþinin hastanedeki tedavileri ise sürüyor. Olay, Çorum'un Sungurlu Ýlçesi Dið Çayý yakýnlarýnda meydana geldi. Bölgedeki düðünlerde davul- zurna çalarak geçimlerini saðlayan Þahin S.(40) Bekir T. (39) ve Cuma S.(36) çay kenarýnda piknik yaparken alkol aldý. Alýnan aþýrý alkol sonucu Bekir T. ve Cuma S., baþ dönmesi ve mide bulantýsý ile birlikte kendilerinden geçip bayýldý. Bu sýrada

Komaya giren 2 kiþinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

arkadaþlarýný yerde hareketsiz gören ve bilinci açýk olan Þahin S. ikisini

de otomobile bindirip Sungurlu Devlet Hastanesine götürdü. Yapýlan

kontrollerde üç arkadaþýn da aþýrý alkolden zehirlendikleri tespit edil-

duran TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet

Dikmen (49)ve eþi Fatma Dikmen (52) yaralandý.

Kaza, Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde dün akþam meydana geldi. Ýstanbul yönünden Samsun'a giden Yusuf Yalçýn yönetimindeki 58 NN 209 plakalý TIR, kýrmýzý ýþýkta durdu. Ayný yöne giden Mehmet Dikmen yönetimindeki otomobil, TIR'ýn dorsesine arkadan çarptý. Çarpmanýn etkisiyle otomobilde sýkýþan sürücü Mehmet Dikmen ile yanýnda bulunan eþi

di. Durumlarý aðýr olduðu için Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 5.14 promil alkol çýkan Cuma S. doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak yaþamýný yitirdi. 4.18 promill alkollü olan Bekir. T. ve 1.18 promil alkollü Þahin S.’nin ise, yoðun bakým ünitesinde tedavilerinin devam ettiði belirtildi. Polis, üç kiþinin alkol aldýðý yerde yaptýðý incelemede çok sayýda þiþe buldu. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. (DHA)

Çiçeði burnunda evli çiftlerin mutluluklarý þimdi fotoðraflarda kaldý.

Çorumlu gardiyan dualarla defnedildi

Otomobil týra çarptý, 2 yaralý Ç

orum'un Osmancýk ilçesinde kýrmýzý ýþýkta

Trafik kazasýnda iki kiþi yaralandý.

Fatma Dikmen yaralandý. Yaralýlar, kaza kýrým ekibi ve saðlýk görevlilerinin yardýmýyla otomobilden çýkarýlarak Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Durumu aðýr olan çift, daha sonra Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor. (DHA)

Bað evinde yangýn paniði Ç

orum’un Osmancýk ilçesinde bin bað evinde çýkan yangýn itfaiye ekiplerine zor anlar yaþattý. Edinilen bilgiye göre, Gürleyik baðlarý mevkiinde Þeref Özbilir’e ait bað evinde bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý. Bað evinden dumanlar yükseldiðini gören vatandaþlar itfaiyeyi arayarak yardým istedi. Ýhbarýn ardýndan itfaiye ekipleri bölge gitti. Ýtfaiye ekipleri yollarýn dar ve çamur olmasý nedeniyle yanan eve ulaþmakta zorlandýlar. Yangýna giden her iki aracýnda kayarak çamura saplanmasý itfaiye ekiplerine zor anlar yaþattý. Alevlerin artmasý ve itfaiye araçlarýnýn müdahale edememesi üzerine Orman Ýþletme Þefliðinden arozöz istendi. Arazözün olay yerine ulaþmasý ile yangýna müdahale eden ekipler kýsa sürede yangýný kontrol altýna aldý. Yangýn ile ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ÝHA)

Ýhbarýn ardýndan itfaiye ekipleri bölge gitti.

Osmancýk ilçesinde bin bað evinde çýkan yangýn itfaiye ekiplerine zor anlar yaþattý.

Mustafa Halýcý

A

nkara’nýn Sincan ilçesinde cinnet geçiren mesai arkadaþlarý tarafýndan öldürülen 3 gardiyandan Mustafa Halýcý (28) memleketi Çorum’un Ýskilip ilçesinde topraða verildi. Sabah saatlerinde Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi morgundan alýnan Mustafa Halýcý’nýn cenazesi Ulu Cami’ye getirildi. Genç gardiyan için Ulu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine Vali Sabri Baþköy, Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Sefa Mermerci, Ceza Tevkif Evleri Genel Müdür Yardýmcýsý Erhan Polat, Ceza Evleri Tevkif Evleri Bütçe Daire Baþkaný Adnan Korkmaz, Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray, Çankýrý Cumhuriyet Baþsavcýsý Memmet Tongar, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, mesai arkadaþlarý ve vatandaþlar katýldý. Cenaze sýrasýnda baba Osman Halýcý ayakta durmakta güçlük çekerken, acýlý babayý protokol üyeleri ve yakýnlarý teselli etti. Halýcý’nýn cenazesi öðle namazýna müteakiben kýlýnan

Cenaze sýrasýnda baba Osman Halýcý ayakta durmakta güçlük çekti.

Genç gardiyaný Çorum ve Ankara’daki mesai arkadaþlarý da yalnýz býrakmadý.

2 yýl önce bankacý Ezgi Özkan Halýcý ile dünya evine giren Mustafa Halýcý’nýn önümüzdeki aylarda baba olmayý beklediði öðrenildi.

cenaze namazýnýn ardýndan Ulaþtepe mezarlýðýnda topraða verildi. Türk bayraðýna sarýlý tabutla son yolculuðuna uðurlanan genç gardiyaný Ço-

rum ve Ankara’daki mesai arkadaþlarý da yalnýz býrakmadý. 2 yýl önce bankacý Ezgi Özkan Halýcý ile dünya evine giren Mustafa Halýcý’nýn

önümüzdeki aylarda baba olmayý beklediði öðrenildi. Çiçeði burnunda evli çiftlerin mutluluklarý þimdi fotoðraflarda kaldý.(ÝHA)

1,3 milyar tonluk israf A

frikalýlarýn evine giren yiyeceðin daha fazlasý, geliþmiþ ülkelerde çöpe gidiyor. Birleþmiþ Milletler Çevre Programý (UNEP), dünya genelinde her yýl 1,3 milyar tonu bulan yiyecek israfýnýn önüne geçmek için uluslararasý bir kampanya baþlattý. UNEP tarafýndan baþlatýlan "Düþün.Beslen.Tasarruf Et. Dünyaya Verdiðin Zararý Azalt" isimli kampanya, tüketiciler, üreticiler ve iþletme sahipleri için birtakým öneriler içeriyor. Kampanyada, alýþveriþe çýkmadan önce liste yapýlmasý, aþýrý tüketimden kaçýnýlmasý ve daha çok alýþveriþ

yaptýran birtakým kampanyalara karþý da uyanýk olunmasý önerilerinde bulunuluyor. BM Gýda ve Tarým Örgütü Genel Direktörü Jose Graziano da Silva, dünyada her yýl 1,3 milyar ton yiyeceðin çöpe atýldýðýna iþaret ederken kampanyanýn da bu yiyecek israfýný büyük ölçüde azaltmayý hedeflediðini belirtti. Özellikle sanayileþmiþ bölgelerde, her yýl yaklaþýk 300 milyon ton yiyeceðin çöpe atýldýðýna ifade eden Silva, 2050'de dünya nüfusunun 7 milyardan 9 milyara çýkacaðýný dolayýsýyla yiyecek israfýný bugünden önlemek gerektiðini dile getirdi.

Sanayileþmiþ ülkelerde çöpe atýlan yiyecek miktarýnýn, Sahra Altý Afrika'da evlere giren toplam yiyecek miktarýndan fazla olduðuna vurgu yapýlýrken, dünyada açlýk sýnýrýnda yaþayan 830 milyon kiþinin de 300 milyon ton gýdayla doyabileceði kaydedildi. Direktör, Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da yýlda ortalama 95 ila 115 kilogram yiyeceðin çöpe atýldýðýný ve Alt Sahra Afrika ve Asya'da da bu rakamýn yýlda 6 ila 11 kilogram arasýnda seyrettiðini söyledi. BM, program kapsamýnda 2025'e kadar dünyada yiyecek israfýný yarý yarýya azaltmayý planlýyor. Dünya Bülteni

5

Halýcý’nýn cenazesi öðle namazýna müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulaþtepe mezarlýðýnda topraða verildi.


6

PERÞEMBE 24 OCAK 2013

‘Mýsýr’a desteðe devam edeceðiz’

M

ýsýr Çalýþma ve Göçmen Bakaný Khaled Al-Azhar, Mýsýr Büyükelçisi Abdel Rahman Salah, HAK-ÝÞ Konfederasyonu Genel Sekreteri Dr. Osman Yýldýz ve Mýsýr Çalýþma ve Göçmen Bakanlýðý üst düzey yetkilileri, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyaretle ilgili yapýlan açýklamaya göre, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, “Mýsýr bizim için önemlidir. Zor günler geçirdi ama bugün o günler geride kaldý. Artýk Mýsýr için yaz vaktidir. Sayýn Bakanla ortak özelliðimiz Sendikacýlýk ve Gençlik Hareketlerinden geliyor olmamýz önemlidir. Mýsýr halkýnýn demokrasi ve insan haklarýndan yana tavrýný ortaya koymasýný, bu kararlý mücadelenin tüm Ýslam coðrafyasýna örnek olmasýný dilerim. Mýsýr Tahrir Meydaný ile yýktýðý bu duvarlarýn yerine sevgi duvarlarý örmelidir. Mýsýr'daki geçiþ döneminde ve Mýsýr'ýn yeniden yapýlanmasýnda Türkiye olarak Mýsýr halkýna destek olmaya devam edeceðiniz. Türkiye'nin son 10 yýlda göstermiþ olduðu demokrasi koþunda, ekonomi ve daha bir çok alanda ortaya koyduðu performans ortadýr.

rasyonu bu anlamda ülkemiz için önemlidir. Her dönemde demokrasiden yana tavýr almýþ ve dik durmuþtur. Dolayýsýyla iki ülke arasýnda iliþkilerde Sivil Toplum Örgütleri arasýnda kurulan iliþkilerde önemlidir.” diye konuþtu. Kaskaf, ziyaretten dolayý büyük memnuniyet duyduðunu belirterek teþekkür etti.

Mýsýr Çalýþma ve Göçmen Bakaný Khaled Al-Azhar, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas'ý makamýnda ziyaret etti.

Konuk Bakana, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas tarafýndan Türkiye’ye özgü porselen vazo hediye edildi.

‘Ýki ülke arasýnda tarihten gelen güçlü baðlar var’

Bugün dünyada itibarý sürekli artan ve model alýnan bir ülke konumuna gelmiþtir. Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan önderliðinde ‘Saðlýkta Dönüþüm Programý’ ile devrim niteliðinde birçok yeniliðe ülke olarak imza attýk. Türkiye saðlýkta dünyanýn en önde gelen ülkeleri arasýna girmiþtir. Saðlýkta Dönüþüm programý çerçevesinde geliþmiþ ülkeler bile bunu nasýl baþardý-

S

www.corumhakimiyet.net

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, “Mýsýr bizim için önemlidir. Zor günler geçirdi ama bugün o günler geride kaldý.” dedi. ðýmýz anlamak için bunabilir her türlü talebi katýlmasý ve konuþmasý raya ziyaretler gerçekdikkate alýp yardýmcý bizi ziyadesiyle mutlu leþtiriyor. Bu hizmetleri olmaya çalýþacaðýz. Mýetmiþtir. Ayrýca HAKsunarken de dünyada sýrlý kardeþlerimizin zor ÝÞ Konfederasyonu’na eþi ve benzeri görülmegünlerde yanýnda olduve onun yetkililerine yen bir sosyal devlet ðumuz gibi þimdi de sizleri buraya davet ettianlayýþý ile hizmetlerini yanlarýnda olacaðýz. ði için teþekkür ediyosürdürmektedir. Ýki ülke Mýsýr Cumhurbaþkaný rum. Bir ülkenin dearasýnda tarihten gelen Sayýn Mursi'ye de tekmokrasi ve özgürlüðü güçlü baðlar var o nerar teþekkürlerimizi suiçin Sivil Toplum Ördenle biz Mýsýr'dan genuyoruz. Ülkemizde gütlerinin yeri önemlilecek makul ve karþýlaAK Parti Kongresine dir. HAK-ÝÞ Konfede-

‘Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz’ Mýsýr Çalýþma ve Göçmen Bakaný Sayýn Khaled Al-Azhar da, “Türkiye bizim için tarihten gelen büyük bir öneme sahiptir. Türkiye ve baþýndaki dünya lideri Recep Tayyip Erdoðan bizim için çok deðerlidir. Ülkemden baþta Cumhurbaþkanýmýz olmak üzere Baþbakanýmýz, hükümetimiz ve en önemlisi Mýsýr halkýnýn sevgi, selam ve muhabbetlerini getirdim. Türkiye bize önem veriyor. Türkiye Ýslam ülkeleri için itici güçtür. Türkiye'nin son 10 yýllýk süreçte gösterdiði baþarý tüm dünyada tarafýndan takip edilirken Ýslam ülkeleri içinde önemli ve örnek teþkil etmektedir. Bizler Türkiye'nin bu tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz ve bizlere destek olmasýný arzu ediyoruz. Türkiye ile saðlýk alanýnda yaptýðýmýz bu iþbirlikleri önemlidir ve biliyoruz ki bundan sonra da Türkiye ile her konuda iþbirliðimiz artarak devam edecektir. Bizlerin Türkiye'nin tecrübelerine ihtiyacýmýz vardýr. Göstermiþ olduðunuz nazik konukseverlikten dolayý teþekkür ediyoruz” dedi. Ýkili görüþmelerin ardýndan Konuk Bakana, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas tarafýndan Türkiye’ye özgü porselen vazo hediye edildi.

Ýpekyolu Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan Peygamber Efendimiz’in 1442’inci doðum yýldönümü nedeni ile program düzenledi.

Ý

Salon salâvatla inledi

pekyolu Eðitim ve Kültür Derneði tarafýndan Peygamber Efendimiz’in 1442’inci doðum yýldönümü nedeniyle düzenlenen programda gönüller Peygamber Efendimiz’in hasreti ile yanarken, diller O’nun sevgisi ile coþtu. Turgut Özal Ýþmerkezi Salonu’nda gerçekleþtirilen programý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün eþi Hatice Külcü ve çok sayýda davetli izledi. Kur’an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan programda Ýpekyolu Eðitim ve Kültür Derneði adýna konuþan Mehpare Alay, Peygamber Efendimiz’in geliþi ile tüm kâinatta yaþananlarý duygusal bir dille anlattý. Hz. Muhammed’in doðumu ile tüm âlemlere nur doðduðunu, O’nun geliþinin tüm insanlýða

‘Þiddetin nedeni ‘Saðlýkta Dönüþüm Programý’

aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý ker ve Konfederasyonumuz KESK Yönetim Kurulu (SES) Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek, DiÜyesi Ali Berberoðlu birer konuþma yaptýlar.” yarbakýr’da saldýrýya uðrayan saðlýk çalýþaný Rabia YeYapýlan basýn açýklamalarýnda ise þunlar kaydeþim Önal ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yaparak, saðdildi; “Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddetin nedeni on lýk çalýþanlarýna yönelik artarak devam eden saldýrýlarý yýldýr parça parça uygulamaya geçirilen, hükümet ve kýnadý. bürokratlarýnýn eline yüzüne bulaþtýrdýðý saðlýkta döKocatüfek, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý nüþüm programýdýr. Bakan ve Baþbakan baþta olmak kaydetti; “Saðlýk çalýþanlarýna bir þiddet olayý daha. üzere yöneticilerin kullandýðý, tüm sorumluluklarý Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde iki saðlýk çalýþanlarýna yükleyen kýþkýrtýcý üsluplarýdýr, hemþire ve üç hastane temizlik iþçisi, yoðun bakýmdakatký ve katýlým paylarýnýn her gün arttýrýlmasý nedeki hastalarýný ziyarete izin vermedikleri için hasta yaniyle acil servislere baþvurularda patlama ve hasta yýkýnlarýnýn saldýrýsýna maruz kaldý. Darp edilen hemþire ðýlmalarýdýr, yetkililerin mükemmel diye göstermeye Merter Kocatüfek Rabia Yeþim Önal, kafa travmasý nedeniyle Nuroþiruji çalýþtýðý, ama karþýlaþýnca böyle olmadýðý görülen (Beyin Cerrahi) kliniðinde yatmaktadýr. Saldýrýya uðsaðlýk hizmetinin getirildiði durumdur, parasý olanýn rayan tüm saðlýk çalýþanlarý yaralý. Yaralayanlarsa hasta yakýnlarý, ulaþabildiði bir saðlýk hizmetidir. meslekleri de polis ve jandarma. Yurttaþlarýmýza bir kez daha hatýrlatýyoruz. Saðlýk hizmetine Saðlýk çalýþanlarýna darp ile ilgili Saðlýk Bakanlýðý önünde ulaþamamanýn nedeni saðlýk çalýþanlarý deðil, sizi onlarla karþý demokratik kitle örgütlerinin de destek verdiði basýn açýklamasý karþýya getiren hükümettir, hükümetin uyguladýðý saðlýk sistemigerçekleþtirdik. Basýn açýklamasýný Genel Baþkanýmýz Çetin Erdir. Saðlýk çalýþanlarý gecelerini gündüzlerine katarak iyi bir hizdolu okudu. Türk Hemþireler Derneði Genel Baþkaný Saadet Ülmet için büyük bir özveriyle çalýþmaktadýr.”

‘Aileden Ümmete Sorumluluklarýmýz’

ül-Der ve ADEF iþbirliði G ile Ekim 2011'den bu yana devam eden Aile Eðitimi seminerlerinin ara konferansý 26 Ocak 2013 Cumartesi

günü saat: 19:30’da 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda gerçekleþtirilecek. Aile Mektebi Ýl Koordinatörü Ýzzet Selçuk,

‘Aileden Ümmete Sorumluluklarýmýz’ konusunun iþleneceði konferansa tüm Çorum halkýný davet etti.

Ýzzet Selçuk

ilahi bir lütuf olduðunu belirten Alay, programýn Peygamber Efendimiz’i layýkýyla anlamaya ve anlatmaya vesile olmasýný diledi. Programda Peygamberlerin sýfatlarý ve o sýfatlarýn tezahürü hakkýnda bir konuþma yapan Ýlahiyatçý Zehra Yýldýrým, Hz. Adem’den itibaren yaratýlan hiçbir insanýn Peygamber Efendimiz kadar sevilmediðini dile getirerek, “Allahu Tealâ O’na

‘Habibim’ diye hitap etmiþtir. Yer gök O’nun yüzü suyu hürmetine yaratýlmýþ, O’nun nurundan yaratýlmýþtýr. Bunlar hep bildiðimiz þeyler ama bildiðimiz þeyler hayatýmýzda ne kadar yer ediniyor onun üzerine düþünmeliyiz.” dedi. Yýldýrým, Peygamberlerin genel vasýflarýný anlatýrken de, Peygamber Efendimiz ve diðer peygamberlerin hayatlarýndan örnekler vererek, “Ýnsanlara günah iþlememesini

söyleyen peygamberler nasýl günah iþleyebilirdi? Allah’ýn emir ve yasaklarýný insanlara ileten Peygamberler, önce bu emir ve yasaklarý kendi nefislerinde uygulamýþlar, sonra da insanlýðýn durumuna göre çeþitli teblið metodlarý ile bunlarý iletmiþlerdir. Peygamberler doðruluk üzere olmuþlar ve insanlara da doðruluðu emretmiþlerdir.” Zaman zaman gözyaþlarýnýn aktýðý ortamda Zehra Yýldýrým konuþmasýný hep bir aðýzdan elele Peygamber Efendimiz’e salavat getirterek tamamladý. Program Peygamber Efendimiz’e duyulan sevgi ve hasreti anlatan þiirler ve Ýlahi Korusunun seslendirdiði ilahilerle devam etti.

Etkinlik Turgut Özal Ýþmerkezi Salonu’nda gerçekleþtirildi.

Þ

828 bin çocuk düzenli saðlýk kontrolünden geçti

artlý saðlýk yardýmý sayesinde 828 bin çocuk düzenli saðlýk kontrolünden geçti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, yoksul ailelerin saðlýk hizmetlerinden düzenli yararlanmalarýný teþvik ederek bebek ve anne ölümlerini azaltmak amacýyla, yoksul ailelere 'þartlý nakit yardýmý' yapýyor. Bakanlýk, doðumunu hastanede yapan ve doðum sonrasý bebeðini düzenli muayeneye getiren annelere nakit para yardýmýnda bulunuyor. Eylül 2012 itibarýyla þartlý saðlýk yardýmlarý kapsamýnda 828 bin 953 çocuk düzenli olarak hastaneye kontrole getirildi. Bu kapsamda annelerin hesabýna 162 milyon 800 bin TL yardým aktarýldý. Þartlý Eðitim ve Saðlýk Yardýmlarý Programý, yoksulluk nedeniyle eðitim ve saðlýk alanýnda sunulan hizmetlerden faydalanamayan muhtaç durumdaki ailelerin nakit transferleri yoluyla bu hizmetlere ulaþmasý hedefleniyor. Proje ile yoksulluk nedeniyle çocuklarýný okula gönderemeyen ya da okuldan almak zorunda kalan, okul öncesi çocuklarýnýn saðlýk kontrollerini düzenli olarak yaptýramayan ve doðumlarýný bir saðlýk kuruluþunda gerçekleþtiremeyen aileler destekleniyor. Þartlý Eðitim ve Þartlý Saðlýk Yardýmlarý Programý, 2001 yýlýnda Dünya Bankasý kredisiyle uygulanan 'Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) kapsamýnda hazýrlandý. Program 2003 yýlýnda 6 ilde pilot olarak uygulanmaya baþlandý. 2004 yýlý baþýndan itibaren kademeli olarak yurt genelinde yaygýnlaþtýrýlan

projedeki bütün uygulamalar SRAP'ýn 2007'de sonlandýrýlmasý sonucu Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü (SYGM) bünyesinde uygulanmasýna devam ediliyor. Program, yararlanýcý sayýsý ve ayrýlan kaynak itibarýyla SYGM'nin en kapsamlý yardým uygulamalarýnýn baþýnda geliyor. Þartlý saðlýk yardýmý kapsamýnda, nüfusun en yoksul kesiminde yer alan ailelere 0-6 yaþ arasý çocuklarýný düzenli olarak saðlýk kontrollerine götürmeleri þartý ile düzenli nakit para yardýmý yapýlýyor. Ödemeler Ziraat Bankasý ve PTT'ler aracýlýðý ile doðrudan anneler adýna açýlan hesaplara aktarýlýyor. Bu alanda yapýlan aylýk ödemeler çocuk baþýna 30 TL. Gebe kadýnlarýn doðumlarýný hastanede gerçekleþtirmeleri ve düzenli olarak doktor kontrolüne gitmeleri þartýyla verilen þartlý saðlýk yardýmý gebelik yardýmlarý þu þekilde: "Doðumun hastanede yapýlmasý halinde 1 kereye mahsus 70 TL. Düzenli muayenelerin yapýlmasý halinde doðumdan önce aylýk 30 TL. Doðumdan sonra 2 kereye mahsus 30 TL." Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'na baðlý Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðü Eylül 2012 itibarýyla Þartlý Saðlýk Yardýmlarý kapsamýnda 828 bin 953 çocuk için annelerin hesabýna 162 milyon 200 bin TL kaynak aktardý. Genel müdürlük Eylül 2012 itibarýyla 'þartlý saðlýk yardýmlarý gebelik bileþeni' kapsamýnda ise doðum öncesi hastaneye düzenli kontrole gelen ve doðumunu hastanede yaptýran 24 bin 734 kiþiye 2,4 milyon TL yardýmda bulundu. Dünya


PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

7

‘Hizmetin öncüsü milletin sözcüsüyüz’ AK

AK Parti Alaca Ýlçe Gençlik Kollarý bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Parti Alaca Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný ve yönetim kurulu üyeleri hafta sonu ilçeye yapýlan yatýrýmlarý yerinde inceledi. Yapýlan açýklamada, Gençlik Kollarý'nýn incelemelerinin ilk olarak Alaca Þehitliði ile baþladýðý belirtildi. Gençlik Kollarý Baþkaný Emre Çaðlar, Þehitlik’te yaptýðý konuþmada, “Bu millet, tarihinden bu güne canýný seve seve hiç düþünmeden vatan için can veren, elleri öpülesi þehitlerimize minnettardýr, onlarý saygýyla yad ediyor, Allah'tan rahmet diliyorum” dedi. Ziyaretler daha sonra sýrasýyla TOKÝ, Anadolu Öðretmen Lisesi, 100 yataklý Alaca Devlet Hastanesi, Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, park ve bahçeler, Koçhisar Barajý, dere ýslahý ve su arýtma tesisi incelemeleri ile devam etti. Koçhisar Barajý ve TOKÝ incelemelerinde þantiye þeflerinden bilgi alan Alaca Gençlik Kollarý, hizmetlerin hýzlanarak devam edeceðini, AK Parti iktidarý döneminde Alaca'nýn yatýrýmlardan büyük pay alarak çehresinin pozitif anlamda deðiþeceðini ifade ettiler.

‘Üniversitenin her zaman hizmetindeyiz’

Hitit Üniversitesi Alaca MYO’yu da ziyaret eden Gençlik Kollarý üyeleri, okulu gezerek yetkililerden bilgi aldýlar. Gençlik Kollarý Baþkaný Emre Çaðlar, eðitimin ve eðitimcinin AK Parti için çok önemli olduðunu vurgulayarak, “Ýnþallah yakýn bir zamanda fakülteyi de faaliyete geçirmek istiyoruz. Üniversitenin çalýþmalarýnda þahsým her zaman hizmetinizde olacaktýr” diye konuþtu. Sonrasýnda ilçe stadýný da ziyaret eden heyet, burada genç futbolcularla sohbet etti.

‘Hizmetin öncüsüyüz, milletin sözcüsüyüz’

Koçhisar Barajý ve TOKÝ konutlarý incelendi.

Emre Çaðlar, “Hizmetin öncüsü, milletin sözcüsüyüz.” dedi.

Ziyaretlerin ardýndan açýklama yapan Gençlik Kollarý Baþkaný Emre Çaðlar, “Hizmetin öncüsü, milletin sözcüsüyüz.” dedi. AK Parti Gençlik Kollarý olarak her zaman iyinin ve doðrunun takipçisi olacaklarýný dile getiren Çaðlar, þöyle devam etti, “Ortak bir geleceðe doðru, ortak bir kaderle yürüdüðümüz güzel þehrimizde her türlü olumlu ve olumsuz geliþmelerin hepimizi birlikte etkileyeceðini unutmadan birbirimizi ön koþulsuz olarak sevip buna göre davranabilirsek gelecek nesillere daha güzel ve daha yaþanabilir bir çevre býrakabiliriz diyerek insanýmýza, ilçemize, ülkemize hizmet sevdasýyla sürekli iyinin, doðrunun takipçisi ve uygulayýcýsý olacaðýz. Cehaletin nizahla deðil bilgi, ahlak, erdem, emek ve hizmetle son bulacaðýný, bir beldenin kavga ile deðil ilim, sevgi, dostluk, kardeþlik, barýþ ve hizmet yarýþý ile ilerleyeceðine inanýyoruz. Rabbime þükürler olsun ki bizler de Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde AK Parti kadrolarýnda yer alarak ilçemize kazandýrýlan bu hizmetlere katký saðlayacaðýz. Üzerinde yaþadýðýmýz bu topraklara vefa borcumuz var, AK Parti Alaca Gençlik Kollarý Baþkanlýðý görevine getirilmem münasebetiyle ilçemize olan borcumuzu gece gündüz demeden çalýþarak ödemeye gayret göstereceðiz. Bu vesile ile bütün Alaca gençliðini partimize davet ediyor, ilçemize yapmaya devam edeceðimiz hizmetlerde onlarýn da bizimle beraber yürümelerini temenni ediyorum. Çýktýðýmýz bu yolda Mevla'm bizleri utandýrmasýn, Allah yar ve yardýmcýmýz olsun.”

Çocuklarýyla gurur duydular Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu 4-B sýnýfý, þiir dinletisi düzenledi.

F

atih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu 4-B sýnýfý, þiir dinletisi düzenledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen þiir gecesinde, öðrenciler þiirleriyle büyülerken, onlarý izlemeye gelen aileleri de çocuklarýyla gururlandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü'nün de öðrenci velisi olarak katýldýðý geceye, tüm veliler büyük bir ilgi gösterdi. Okul Müdürü Haydar Deveci'nin selamla konuþmasý ile baþlayan gecede, sýnýf öðretmeni Ümmü Gülsüm Altýnkeser, þiir dinletisi ve düzenledikleri gece hakkýnda bilgi verirken, edebiyat ve sanata aþina gençler yetiþtirmek için yola çýktýklarýný ifade etti. Büyük bir heyecan ve özveriyle hazýrlandýklarý her hallerinden belli olan öðrenciler, ustalýkla yorumladýklarý þiirlerle takdir topladýlar. Kimi zaman hüzünlü bir þiire nefes veren öðrenciler, kimi zaman da coþku dolu dizelere anlam kattý. Týpký kendileri kadar saf ve temiz olan þiirlerle buluþan öðrenciler, gururla kendilerini izleyen velilerine unutamayacaklarý bir gece yaþattý.

Öðrenciler þiirleriyle büyülerken, onlarý izlemeye gelen aileleri de çocuklarýyla gururlandý.

Gece Okul Müdürü Haydar Deveci'nin selamla konuþmasý ile baþladý.

Öðrenciler velilerine unutamayacaklarý bir gece yaþattý.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, park ve bahçeler incelendi.

S

Alkollü sürücü yakalandý

ungurlu’da kaza yapan alkollü sürücü gözaltýna alýndý. Sunguroðlu Mahallesi Alparslan Türkeþ Caddesi’nde meydana gelen kazada A.U.

isimli alkollü sürücü park halindeki 3 araca çarptý. Kaza sonrasýnda yapýlan kontrolde A.U. isimli sürücünün 114 promil alkollü olduðu belirlendi. Sürücü gözaltýna alýndý.

100 yataklý Alaca Devlet Hastanesi inþaatý ziyaret edildi.

O

Týra çarptý

smancýk’ta meydana gelen kazada iki kiþi aðýr yaralandý. M.D. araçla giderken D-100 karayolunda arkadan týra çarptý. Kazada otomobil sürücüsü ve yanýndaki F.D. aðýry aralandý. Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý.

Etkinliðe Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü' de öðrenci velisi olarak katýldý.


8

PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Hükümlülere özel konferans Ç

Çorum Denetimli Serbestlik Müdürlüðü tarafýndan koordinesinde program düzenlendi.

'Ýyilik, Kötülük, Ýnsan' konulu konferans gerçekleþtirildi.

orum Denetimli Serbestlik Müdürlüðü tarafýndan koordinesinde Mevlit Kandili münasebetiyle Ýl Müftülüðü'nün katkýlarýyla hükümlülere yönelik Mevlit Kandili programý düzenlendi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda dün gerçekleþtirilen etkinliðe, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, Denetimli Serbestlik Uzmanlarý Aytunç Faydacý, Murat Aykaç, Ayfer Varlý, Münise Alpaslan ve Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu ile hükümlüler katýldý. 'Ýyilik, Kötülük, Ýnsan' konulu konferansýn açýþ konuþmasýný Denetimli Serbestlik Müdürü, Soydan Çetinkaya yaptý. Soydan, hükümlülerin hayatýna deðiþiklik katmak için böyle bir çalýþma yaptýklarýný belirterek, " Sizin hayata daha iyi adapte olmanýzý hedefliyoruz. Burayý bir külfet olarak görmeyiniz.

Faydalanacaðýnýz, yararlanacaðýnýz bir yer olarak görünüz." Dedi. Programda Kur'an'ý kerim okunarak ilahiler söylendi. Ýl Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, günün anlam ve önemini belirten konuþmasýnda "Bu gün dünyaya bir peygamberin gelmesinin yýldönümünde buradayýz. Allah bizleri yarattý. Adem babamýzdan itibaren bu dünyaya bir imtihan için geldik. Nimet-külfet diye bir denge vardýr. Bizler dünyada bir imtihandayýz. Yaþadýðýmýz dünya baþtan sona bir sýnavdýr. Allah peygamberimizi insan oðluna yol göstermesi için göndermiþtir. Her insan Ýslam fýtratýnda doðar. Onlarý anne ve babalarý mensubu olduklarý dinle yetiþtirirler. Peygamber efendimiz için yazýlan, çizilen olumsuz þeyler onu asla etkilemez, tam tersine onun mevkisini daha da yüceltir. Onun Kur'an ile getirmiþ olduklarýna kulak vermeliyiz." Diye

Program Mevlid Kandili münasebetiyle Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi.

Erdal Ceylan’a veda yemeði

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Müþavirliði’ne atanan Erdal Ceylan’a veda yemeði düzenlendi.

S

anayi ve Ticaret Ýl Müdürlüðü görevinden Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Müþavirliði’ne atanan Erdal Ceylan’a veda yemeði düzenlendi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü ile Ticaret Ýl Müdürlüðü’nün organize ettiði veda yemeðine, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdür Vekili Murat Ocak, Ticaret Ýl Müdür Vekili Fikret Yýldýrým ile kurum personeli katýldý. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Müþaviri Erdal Ceylan, “Bütün makamlar geçicidir. Baki kalan dostluktur. Sizlere hoþ bir sada býraktýysam ne mutlu. Arkadaþlarýma baþarýlar diliyorum.” dedi. Yemekte Erdal Ceylan’a plaket ve hediye verildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Müþaviri Erdal Ceylan, “Bütün makamlar geçicidir. Baki kalan dostluktur” dedi.

Veda yemeðine kurum çalýþanlarý katýldý.

Programda Kur'an'ý kerim okunarak ilahiler söylendi. Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, günün anlam ve önemini belirten konuþma yaptý.

Spor yapamayan nar tüketsin! H

ava þartlarýndan dolayý kýþýn spor yapmanýn zorlaþmasý ve evde hareketsiz kalýnmasýna karþý, vücut direncini artýrýcý ve yað yakýcý özelliðe sahip narýn tüketilmesi öneriliyor. Beslenme ve Diyet Uzmaný Sevinç Bakan, yaptýðý açýklamada, kýþ aylarýnda vücudun hareketsiz kalmasý nedeniyle ara öðünlerin daha da önemli hale geldiðini söyledi. Kýþ aylarýnda daha fazla içeri kapanarak hareketsiz kalýndýðýný vurgulayan Bakan, “Bu mevsimde sýkça ara öðün yapmak gerekiyor. Kýþ aylarýnda ara öðünlerde mandalina, portakal gibi narenciye ürünleri, fýndýk, ceviz gibi kuruyemiþler, yoðurt ve ayran gibi süt ürünleri

Vücut direncini artýrýcý ve yað yakýcý özelliðe sahip narýn tüketilmesi öneriliyor. vücudu temizleyici ve kaydeden Bakan, “Nar tüketilmeli. Günde en yað yakýcý özelliðinden kýþ mevsiminin altýn az 1 adet nar dolayý bütün olarak meyvesidir. Vücudun tüketilmeli” ifadesini tüketilmeli” diye direncini artýrdýðý gibi kullandý. konuþtu. yað yakýcý özelliði de NAR YAÐ bulunuyor. Nar, Diyabetlilere de YAKICI ÖZELLÝÐE ayýklanýp su olarak nar tüketimini öneren SAHÝP tüketilmek yerine bütün Bakan, narýn ayný Kýþ aylarýnda nar olarak tüketilmeli. zamanda þekeri tüketiminin vücudun Böyle olursa daha düzenleyici, kalp ve direnci açýsýndan çok faydalý olur. Nar, damar hastalýklarýndan önemli olduðunu

koruyu özellikte olduðunu belirtti. Hava þartlarýndan dolayý kýþýn spor yapmanýn zorlaþtýðýný ifade eden Bakan, þöyle konuþtu: “Evde hareketsiz kalmak özellikle kýþ aylarýnda en çok karþý karþýya kalýnan problemlerden biri. Hareketsizliði ortadan kaldýrabilmek için çeþitli yöntemler denenebilir. Televizyonu oturarak deðil, ayakta yürürmüþ gibi izleyin. Oturduðunuz yerde kol ve bacak hareketleri yapmaya özen gösterin. Tabaklarý tek tek taþýyýn. Ev temizliði yaparken, objeleri elinizden geldiðinizce çeþitlendirin, hareketlerinizi sýklaþtýrýn. Müzik eþliðinde 15-20 dakika dans edin.” Kaynak: Ajanslar

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Müþaviri Erdal Ceylan’a plaket ve hediye verdi.

Hazine'ye en borçlu kurumlar belediyeler H

azine'nin 2012 Aralýk ayý itibariyle alacaklý olduðu kurumlar içinde en büyük pay 14,5 milyar TL ile mahalli idareler

Hazine Müsteþarlýðý'nýn alacaklarý 2012 Aralýk ayý itibari ile 21,8 milyar TL'yi buldu. Alacaklar içinde en büyük pay 14,5 milyar TL ile mahalli idarelere ait.

2012 Aralýk ayýnda yapýlan tahsilat ise 2,6 milyar TL oldu. Hazine, alacaklar ile ilgili son verileri kurumun internet sitesinden kamuoyuna duyurdu. Dünya Bülteni

Veda yemeðine, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdür Vekili Murat Ocak, Ticaret Ýl Müdür Vekili Fikret Yýldýrým ile kurum personeli katýldý.


PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

9

Çorum, 17. EMÝTT Turizm Fuarý’nda 17.

Doðu Akdeniz Uluslararasý Seyahat ve Turum’u en iyi þekilde tanýtmak için Valilik ve Beledirizm Fuarý EMÝTT, 24-27 Ocak 2013 tarihleye tarafýndan yaptýrýlan stand ile ilgili konuþan Vali ri arasýnda Ýstanbul TÜYAP Beylikdüzü Fuar ve Sabri Baþköy, “Çorum standý 204 m2 olup, Çorum'un Kongre Merkezi’nde açýlacak. Türkiye’nin en büyük tarihi mekanlarý ve doðal güzelliklerine ait görseller turizm etkinliði olan fuar ayný zamanda dünyanýn da ile donatýlmýþtýr. Büyük boy LCD TV ile Çorumla ilen önemli 10 turizm etkinliðinden birisi. gili tanýtým ve belgesel filmlerinin gösterimi yapýlacak, Valiliðimizce yaptýrýlan tanýtým filmine ait Çorum Valisi Sabri Baþköy, bu önemli turizm DVD'ler; Türkçe, Ýngilizce ve Japonca broþürler zietkinliðine katýlacak olan Çorum’un, EMÝTT Fuarý yaretçilere daðýtýlacak, Çorum yöresine ait hediyelik aracýlýðýyla ismini ulusal ve uluslararasý arenada daürünler sergilenecektir. Fuara Valiliðimiz (Ýl Kültür ha da bilinir kýlmayý hedeflediðini, bunun için de tuve Turizm Müdürlüðü) ile Belediyemiz yaný sýra turizm potansiyelini tanýtým çalýþmalarýnýn artarak derizm sektörü temsilcilerimizden Anitta Otel, Anvatar vam ettiðini söyledi. Termal Otel, Dalgýçlar Otel, Çorum Büyük Otel, MaBugün yapýlacak açýlýþ töreni ile ziyaretçilerini vi Ocak Otel Kolaðasý Otel, Çavuþoðlu Turizm SeyaVali Sabri Baþköy kabul etmeye baþlayacak EMÝTT 2013 Turizm Fuarý, hat Acentesi de katýlarak, iþletmelerini tanýtacaklardünyanýn dört bir yanýndan turizmcileri bir araya getidýr. 25 Ocak Cuma günü saat 16:00'da katýlýmcý otellerin katkýriyor. Geçtiðimiz yýl 128 bin kiþinin ziyaret ettiði EMITT Fularý ile Çorum standýnda, fuara katýlan profesyonellerin, seyahat arý’nda, Türkiye'nin belli baþlý tüm seyahat acentalarý, tur operaacentelerinin ve tur operatörlerinin de davet edildiði bir tanýtým törleri, otelleri, 200'ün üzerinde belde yer aldý. 60 ülkeden 4000 kokteyli düzenlenecektir. katýlýmcýyý bir araya getiren fuarýn bu yýlki konuk ülkesi ArjanBugün saat 11:00'de açýlýþý yapýlacak olan EMÝTT 2013 Dotin. Fuara Kültür ve Turizm Bakanlýðý yaný sýra birçok kurum ve ðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý’nýn, hem Çokuruluþ destek veriyor. rum ilimizin tarihi, turistik ve kültürel deðerlerinin tanýtýmýnda EMÝTT 17. Turizm Fuarý'nda yurt içinden ve yurt dýþýndan hem de yatýrýmcýlarý teþvik konusunda önemli katkýlar saðlayakatýlacak olan turizm profesyonellerine ve ziyaretçilerine Çocaðýný ümit ediyoruz.

Vali Sabri Baþköy, iskilip ve Çorum merkezde iki ayrý cenaze merasimine katýldý.

Vali cenazelere katýldý V

ali Sabri Baþköy, Ankara'nýn Sincan ilçesinde cinnet geçiren mesai arkadaþý tarafýndan öldürülen 3 gardiyandan biri olan Mustafa Halýcý ile Çorum Belediye eski Baþkanlarýndan Arif Ersoy'un annesi Hacý Kiraz

Ersoy'un cenaze merasimlerine katýlarak, ailelerine taziye ve baþsaðlýðý dileklerini iletti. Yapýlan açýklamaya göre, Mustafa Halýcý'nýn cenazesi Ýskilip Ulu Camii'nde öðle namazýna müteakip kýlý-

Akýncýlar Derneði Çorum Þubesi, Mevlit Kandili nedeniyle Ulu Camii önünde kandil þekeri ikram etti.

Akýncýlar Derneði kandil þekeri daðýttý A

kýncýlar Derneði Çorum Þubesi, Mevlit Kandili nedeniyle Ulu Camii önünde kandil þekeri daðýttý. Ulu Camii önüne kurduklarý stantla, vatandaþlarýn kandillerini kutlayan Çorum Akýncýlar Derneði üyeleri, kandil kutlamasýnýn yer aldýðý broþürlerle birlikte lokum ve þeker ikramýnda bulundu.

Kandil kutlamasýnýn yer aldýðý broþürler de daðýtýldý.

nan cenaze namazýnýn ardýndan Ulaþtepe mezarlýðýnda topraða verilirken, Arif Ersoy'un annesi Hacý Kiraz Ersoy'un cenazesi Ulu Camii'nde ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar'da defnedildi.

Peygamberimizi anlattýlar Ç

Program okunan Kuran'ý Kerim ve Mevlid-i Þerif ile devam etti.

orum Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði tarafýndan Mevlit Kandili nedeniyle kadýnlara yönelik program düzenlendi. Emre Camii'nde dün çok sayýda bayanýn katýldýðý Mevlit Kandili özel programýnda 'Hz. Muhammed (S.A.V)'konulu konferans düzenlendi. Programa konuþmacý olarak katýlan Müftülük Vaizi Ýlknur Kýlýçarslan, Peygamber EfendiÝlknur Kýlýçarslan mizin örnek hayatý hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verildi. Program okunan Kuran'ý Kerim ve Mevlid-i Þerif ile devam etti.

Çorum Akýncýlar Derneði üyeleri, Memur Sen tarafýndan baþlatýlan Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza kampanyasýna destek oldu.

Özgürlük için imza Ç

Çorum Armoni Eðitim ve Yardýmlaþma Derneði tarafýndan Mevlit Kandili nedeniyle kadýnlara yönelik program düzenlendi.

orum Akýncýlar Derneði üyeleri, Memur Sen tarafýndan baþlatýlan Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza kampanyasýna destek oldu. Hürriyet Parký önünde kurulan imza standýný ziyaret eden Çorum Akýncýlar Derneði yönetici ve üyeleri, kamuda kýlýk kýyafet serbestliði talebini haklý bulduklarýný, imzalarý ile kampanyaya güç katmak istediklerini bildirdi. Çorumlular'ýn yoðun ilgi gösterdiði imza kampanyasýný destekleyen Çorum Akýncýlar Derneði üyeleri, imza sonrasýnda stant önünde hatýra fotoðrafý için objektifimize poz verdi.

Çorumlular imza kampanyasýna yoðun ilgi gösteriyor.


10 PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Meroðlu’ndan Türkiye’de bir ilk M

Okan Meroðlu, çizgisiz kenar teknolojisiyle bir ilke imza attýklarýný söyledi.

Akrilik kapaðýn her tür mutfak mobilyasýnda kullanýlabildiði belirtildi.

Meroðlu, yeni ürünüyle iç ve dýþ pazarda söz sahibi olmayý planlýyor.

Akrilik kapaðýn lakeden daha saðlam, parlak ve çizilmez olduðu vurgulandý.

eroðlu Ahþap Sanayi tarafýndan geliþtirilen çizgisiz kenar iþleme teknolojisi, mobilya üretiminde yeni bir çýðýr açtý. Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Meroðlu, tasarladýðý özel makine ile akrilik kapak üretimine baþladý. Mobilya sektörde büyük ilgi uyandýran yeni nesil üretim teknolojisini tanýtan Meroðlu Ahþap Sanayi Limited Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Okan Meroðlu, çizgisiz kenar çözümleriyle Türkiye’de bir ilke imza attýklarýný söyledi. Akrilik kapaðýn lakeden daha saðlam, parlak ve çizilmez olduðunu vurgulayan Okan Meroðlu, “Kompakt bir yapýda olan ürünümüz sararma ve solma yapmadýðý gibi sudan da etkilenmiyor” dedi. Geliþtirdiði makineye ‘Faydalý Model’ tescili almak için ilgili kurumlara müracatta bulunduðunu anlatan Meroðlu, akrilik kapaðýn her tür mutfak mobilyasýnda kullanýlabildiðine dikkat çekti. Ürün geliþtirme ve ham madde temini noktasýnda ciddi yatýrýmlar yaptýklarýný dile getiren Meroðlu, “Fikir olarak Uzakdoðu’dan etkilenmeme raðmen daha kaliteli ve benzersiz bir teknoloji üretmeyi baþardýk” diye konuþtu. Yaklaþýk iki yýl süren tasarým sürecinin ardýndan ortaya çýkardýklarý ürünü pazarlamak için harekete geçtiklerini belirten Meroðlu, ‘Meo’ markasýyla ürettikleri akrilik kapak çeþitlerini 1720 Ocak 2013 tarihlerinde Ýstanbul’da düzenlenen uluslararasý bir fuarda görücüye çýkardýklarýný söyledi. Meo Akrilik Kapak’ýn Þubat ve Mayýs ayýnda Almanya’da, Kasým ayýnda ise Dubai’de düzenlenecek fuarlarda tanýtýlacaðýný açýklayan Meroðlu, amaçlarýnýn yurt içi ve yurt dýþý mobilya pazarýnda söz sahibi olmak olduðunu kaydetti. Üretimini gerçekleþtirdikleri akrilik kapakla Çorum ekonomisine ciddi katma deðer saðlayacaklarýný vurgulayan Meroðlu, yurt içindeki ünlü mobilya markalarýndan talep almaya baþladýklarýný müjdeledi.

Dünyanýn dört bir yanýna mutfak mobilyasý ihraç eden Meroðlu, ‘Meo Akrilik Kapak’ adlý yeni ürününü piyasaya sundu.

Mobilya sektörünün yeni gözdesi: MEO

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Meroðlu, tasarladýðý özel makine ile akrilik kapak üretimine baþladý.

Meo Akrilik Kapak, fuarda görücüye çýktý.

Ç

orum’dan dünyanýn dört bir yanýna mutfak mobilyasý ihraç eden Meroðlu Ahþap Sanayi, ‘Meo Akrilik Kapak’ adlý yeni ürününü piyasaya sundu. Geçtiðimiz günlerde Ýstanbul’da düzenlenen Zow Uluslararasý Mobilya Endüstrisi, Ýç Tasarým, Aksesuar ve Ekipmanlarý Fuarý’nda görücüye çýkan Meo Akrilik Kapak, büyük ilgi gördü. Fuar izlenimlerini anlatan Meroðlu Ahþap Sanayi Pazarlama Müdürü Tacettin Demirer, çizgisiz kenar iþleme teknolojisiyle ürettikleri yeni ürünün mobilya sektörü temsilcilerinden tam not aldýðýný söyledi. Fuardaki standlarýný ziyaret eden yerli ve yabancý mobilya üreticilerinin Meo Akrilik Kapak’ý yakýndan incelediðini ve þaþkýnlýklarýný gizleyemediðini belirten Tacettin Demirer, yeni ürünleriyle ilgili çok sayýda tebrik aldýklarýný kaydetti. Uluslararasý düzeydeki fuara damgasýný vuran Meo Akrilik Kapak’ýn gördüðü ilgi nedeniyle gurur duyduklarýný anlatan Demirer, “Bu gurur Meroðlu Ahþap Sanayi baþta olmak üzere Çorum ve Türkiye’nin gururu” dedi. 40 yýlý aþkýn süredir Çorum’da faaliyet gösteren Meroðlu’nun Ortadoðu ve Orta Asya baþta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesine de ihracat yaptýðýný hatýrlatan Demirer, Türkiye’nin en büyük yapý market zincirine de mal verdiklerini ifade etti. Tüm bu ticari faaliyetlere raðmen Meroðlu’nun Çorum’da yeterince bilinmediðini dile getiren Demirer, ilerleyen dönemde bu alanda bazý çalýþmalar yapacaklarýný açýkladý. Demirer, þöyle konuþtu: “Meroðlu Ahþap Sanayi Çorum’da doðdu. Bu memlekette daha iyi tanýnmasý gerektiði düþüncesiyle 2013 yýlýnda çeþitli çalýþmalara imza atacaðýz. Öncelikle Gazi Caddesi’ndeki showroomumuzu yenileyeceðiz. Geçen yýl Organize Sanayi Bölgesi’ne taþýnan fabrikamýzda da geniþ bir showroom düzenliyoruz. 4 bin metrekare kapalý, 26 bin metrekare ise açýk alana sahip fabrikamýzda hem mutfak hem de banyo mobilyalarý üretiyoruz. Meo Akrilik Kapak’la birlikte iç pazarda yani yurt çapýnda pazarlama yapmayý hedefliyoruz. Meroðlu ürünleri Türkiye’nin standartlarýnýn üzerinde kaliteye sahip. Dünyanýn dört bir yanýna ihraç ettiðimiz ürünlerle Çorum’a katma deðer saðlamaya devam edeceðiz.”

Meroðlu Ahþap Sanayi Pazarlama Müdürü Tacettin Demirer, yeni ürünü tanýttý.

Demirer, Meo Akrilik Kapak’ýn fuarda büyük ilgi gördüðünü söyledi.

Meroðlu, yeni ürünüyle mobilya sektöründe büyük yanký uyandýrdý.


PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Kalpler peygamber sevgisinde buluþtu Ç

Prof. Dr. Yakup Civelek, Hz. Peygamber’in teblið metodundan bahsetti.

Mevlid Kandili programýnda Hz. Peygamber’in el-Mübellið ismi ele alýndý.

orum Eðitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneði (ÇED) tarafýndan düzenlenen Mevlid Kandili programý dün akþam Abdibey Camii’nde gerçekleþti. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in doðumunun 1434. yýl dönümü nedeniyle düzenlenen programa Çorum halký büyük ilgi gösterdi. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek ve Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz ile Ýl Vaizi M. Vehbi Köklükaya’nýn konuþmacý olarak katýldýðý programda Hz. Peygamber’in el-Mübellið ismi ele alýndý. Çorum Belediyesi ve Çorum Müftülüðü’nün katkýlarýyla gerçekleþen programa Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri de katýldý. Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda konuþan Prof. Dr. Yakup Civelek, Hz. Peygamber’in teblið metodundan bahsetti. Hz. Peygamber’in isimlerinden olan ‘el-Mübellið’ kelimesinin teblið eden, bildiren, duyuran anlamýna geldiðini belirten Yakup Civelek, inanan herkesin dini insanlara anlatmakla yükümlü olduðunu söyledi. Teblið vazifesinin öneminden bahseden Civelek, “Peygamberimiz son derece sabýrlýydý. Ýslâm’ý anlattýðý kimselere sabýrla yaklaþtý. Anlattýklarýyla dinleyenleri nefret ettirmedi, sevdirdi.” dedi. Tebliðin her müslümanýn görevi olduðuna dikkat çeken Prof. Dr. Civelek, “Kimseyi dine çevirmek elimizde deðil. Hidayeti Allah dilediðine verir ancak bu yolda çaba sarfetmek hepimizin vazifesi” diye konuþtu. Ýlahi ve kasidelerle devam eden program, mevlid-i þerif ve yapýlan dua ile son buldu.

Abdibey Camii’nde gerçekleþen kandil programýna vatandaþlar büyük ilgi gösterdi.

Hürriyet, çamur deryasýndan þikâyetçi ürriyet Ýlkokulu H yakýnýnda devam eden toplu

Hafriyat taþýyan kamyonlarýn okul çevresindeki yollarý tahrip ettiði belirtildi.

konut inþaa çalýþmalarý nedeniyle sokaklarýn çamur deryasýna dönüþtüðü bildirildi. Konuyla ilgili tepkilerini dile getiren öðrenci velileri, inþaat alanýndan hafriyat taþýyan kamyonlarýn okul çevresindeki yollarý tahrip ettiðini

“Çocuklarýmýz okula gelip gitmekte büyük güçlük yaþýyor” diyen veliler, yetkililerden çözüm bekliyor.

kaydettiler. Bozulan yollarýn adeta bataklýða döndüðünü anlatan veliler, “Çocuklarýmýz okula gelip gitmekte büyük güçlük yaþýyor” diye konuþtular. Sokaklarýn çamurdan geçilmediðini belirten mahalle sakinleri de konuyu yetkililere resmi yoldan iletmelerine karþýn çözüm bulamamaktan yakýndýlar. Yaþanan problemin çevre sakinleri ve öðrencileri çileden çýkardýðýna dikkat çeken vatandaþlar, yetkililere seslenerek kamyonlarýn güzergâhýnýn deðiþtirilmesini, bozulan yollarýnsa onarýlmasýný istediler.

Akdað Huzurevi’nde Mevlid Kandili kutlamasý Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi’nde dün mevlid-i þerif okundu.

K

amile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi’nde dün mevlid-i þerif okundu. Mevlid Kandili nedeniyle düzenlenen programa Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk ve eþi Hamiyet Aþýk, Huzurevi Müdür Vekili Ali Ýhsan Ýnceyýlmaz, Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürü Numan Yakut, Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu Müdürü Ömer Pehlivan, Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Þahin, Huzurevi Mescidi Ýmam Hatibi Ali Yýldýz, Bilal-i Habeþi Camii Müezzini Murat Küyük, Fatih Sultan Mehmet Camii Müezzini Ýsmail Þanal, Emre Camii Müezzini Saffet Çalýþ, bazý kurum çalýþanlarý ve huzurevi sakinleri katýldý. Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu öðrencilerinin de hazýr bulunduðu program, Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Ýlahi ve kasidelerle devam eden programda konuþan Müftü Mehmet Aþýk, Mevlid Kandili’nin anlam ve öneminden bahsetti. Âyet ve hadisler ýþýðýndaki konuþmasýnda Hz. Peygamber’in doðumunu anlatan Aþýk, huzurevi sakinlerinin Mevlid Kandili’ni tebrik ederek gül ve çeþitli hediyeler verdi. Konuþma ve sunumlarýn ardýndan mevlid-i þerif okunmasýyla devam eden program, yapýlan dualarla sona erdi.

Huzurevi’ndeki programa Müftü Mehmet Aþýk da katýldý.

Sevgi Evleri öðrencileri, huzurevi sakinlerini sevindirdi.

Mevlidhanlar, dinleyenlere manevi ziyafet sundular.

Huzurevi sakinleri, düzenlenen programý ilgiyli takip ettiler.

Program, Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleþti.


12 PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

‘O, güzel ahlâký ile örnek oldu’ B

üro Memur-Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz, Mevlid Kandili münasebetiyle yayýmladýðý mesajýnda, “Bugün, Efendiler Efendisi'nin dünyaya teþrif ettiði kutlu gün, yani Mevlid Kandili. Hz. Muhammed'in dünyaya teþrifleriyle insanlýðýn yeniden doðuþu gerçekleþmiþ, karanlýklar aydýnlanmýþtýr.” ifadelerini kullandý. Cengiz, mesajýna þu sözlerle devam etti;

“Allah, Kuran-ý Kerim’de Peygamberimize “Þüphesiz sen büyük bir ahlak üzerindesin” buyurmuþtur. Resul-ü Ekrem de bir hadisinde “Ben ancak güzel ahlaký tamamlamak için gönderildim” diyerek yaþantýsýnýn, her müminin uygulamasý gereken örneklerle dolu olduðunu bildirmiþtir. Peygamberimiz, bu ilkeler ýþýðýnda Ýslam dinini insanlýða anlatýrken de seçkin

T

þuna, insanlýðýn, barýþ ve huzuruna vesile olmasýný dilerim.” dedi. Erözgün, mesajýnýn devamýnda þunlarý kaydetti; “Peygamber Efendimizin cehalet, zulüm ve ahlâksýzlýðýn doruk noktasýna ulaþtýðý bir dönemde dünyaya geliþi ile insanlýk için aydýnlýk bir devir açýlmýþtýr. Bir fazilet güneþi ve hidayet meþalesi olan sevgili peygambe-

Erdoðan Cengiz

kiþiliði ve güzel ahlaký ile bütün insanlýða örnek olmuþ, insanlýða en güzel ahlak ilkelerini miras olarak

býrakmýþtýr. Kuran ahlakýný hayatýna þiar edinen Peygamberimizin örnekliði insanlýk için her zaman yol haritasý olmaya devam edecektir. Bizlere düþen ise “En hayýrlýnýz, ahlakça en güzel olanýnýzdýr” diyen son Peygamberin bu mirasýna sahip çýkmak, þefkatine mazhar olmak ve ahlakýna talip olmaktýr. Bu her mümin için ulaþýlmasý gereken nihai bir hedef

olmalýdýr. Peygamberimiz (sav), insanlarýn yalnýzca gönüllerinde deðil sosyal hayatlarýnda da bir anlam ve örneklik teþkil edecek þekilde gündeme getirilmelidir. Bu duygu ve düþüncelerle Büro Memur-Sen olarak, kamu çalýþanlarýnýn, milletimizin ve Ýslam aleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ederken, bütün insanlýða sevgi, barýþ, hoþgörü ve huzur getirmesini dileriz.”

‘O’nun dünyaya geliþiyle aydýnlýk bir devir açýldý’

üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Mevlid Kandili münasebeti ile yayýmladýðý mesajýnda, “Tüm Saðlýk-Sen ve þahsým adýna; aziz milletimizin ve Ýslam âleminin Peygamberimizin dünyaya teþriflerinin yýldönümü olan Mevlid Kandili’ni kutlar, ülkemizin ve Ýslam âleminin birlik ve beraberliðine, zülüm, esaret ve sömürüden kurtulu-

rimizin gönderiliþi, Yüce Allah'ýn bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Ýnsanlýk deðerlerinin bozulduðu, düþünce ve niyetlerin bulandýrýldýðý, dostluklarýn çýkar ve menfaate endekslendiði, vicdanlarda bütün insanlýðý kucaklayacak merhamet duygularýnýn zayýfladýðý, fertlerin çözülmeye ve mutsuzluða doðru sürüklendiði günümüzde rahmet pey-

Okay Erözgün

gamberi Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)

fazilet güneþi ve hidayet meþalesi olarak bizleri aydýnlattý. Bu geceyi iyi bir fýrsat bilip, ruhumuzu karartan kötü duygu ve düþünceleri kalplerimizden atalým, ibadetin zevkinden bizi mahrum eden nefsin kötü arzularýný frenleyelim. Gönül dünyamýzý bulandýran haset, kin, düþmanlýk gibi kötü duygulardan temizlenelim.”

Mevlid Kandili semineri Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Mevlid Kandili’ni kutladý.

Ç

orum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi tarafýndan her Çarþamba düzenlenen seminerlerin bu haftaki konusu Mevlid Kandili oldu. Ýl Müftülüðü vaizelerinden Selime Ergüven tarafýndan verilen semineri çok sayýda bayan dinledi. Mevlid Kandili'nin önemi ve Peygamber Efendimizin (s.a.v) hayatýndan örnekler veren Selime Ergüven, Mevlid Kandili'nde yapýlmasý gereken ibadetler hakkýnda da bayanlara bilgiler verdi.

Mevlid Kandili'nde yapýlmasý gereken ibadetler hakkýnda da bayanlara bilgiler verdi.

Ustalara yetki belgesi kursu Þ

ehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü, inþaat ustalarý için inþaatýn bütün alanlarýnda yetki belgesi kurslarý açtý. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren inþaat ve tesisat iþlerinde çalýþan ustalarýn yetki belgesi olmasý zorunluluðu sebebiyle açýlan kurslarla ilgili konuþan Merkez Müdürü Doðan Uyar, EK 3 Geçici Ustalýk Yetki Belgesi alarak merkeze baþvuru yapan yapý duvarcýlýðý, betonarme demir, kalýpçýlýk ve çatýcýlýk, elektrik tesisatý pano monitörlüðü, yapý yüzeyi kaplama, ýsýtma ve sýhhi tesisat, yapý fayansçýlýðý alanlarýnda kurslarýn açýldýðýný ve 40 saatlik Yetki Belgesi Eðitimi’nin devam ettiðini, kurslarýn ustalarýn zamanlarýnýn uygunluðuna göre hafta içi akþamlarý ve hafta sonu yapýldýðýný kaydetti. Her geçen gün yetki belgesi alan usta sayýsýnýn arttýðýný vurgulayan Uyar, “Önümüzdeki yaz mevsiminde inþaat sezonunun açýlmasýnda inþaatlarda yetki belgesi olanlarýn daha öncelikli iþe alýmlarý yapýlacaðýndan, geçici belgesi olanlarýn bir an evvel ‘Ustalýk Yetki Belgesi’ne çevrilmesi gerekiyor. Bu mevsim inþaat iþleri için daha durgun olduðundan ustalarýn bunu deðerlendirerek kurslara katýlmalarý daha kolay.” dedi. Uyar, eðitim gurubunu oluþturan bütün alanlarýn bekletilmeden açýldýðýný da sözlerine ekledi.

2013 yýlý 1. Acil Saðlýk Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantýsý yapýldý.

Saðlýk hizmetleri deðerlendirildi

2 Ýnþaat ustalarý için yetki belgesi kursu açýldý.

Esmer ekmek için unun üretim þekli deðiþmeli

T

arým Bakaný Mehdi Eker, "Kepekli ekmek için unun üretim biçimi deðiþecek" dedi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, kepekli ekmek üretiminin yaygýlaþtýrýlmasý için un fabrikalarýnýn, unu üretme biçiminde bir deðiþikliðe gideceklerini bildirdi. Un üretimi ile ilgili bir teblið hazýrladýklarýný açýklayan Bakan Eker, "Fýrýncýlarla ilgili bir düzenleme yaptýk, uygulamasý var. Þimdi yapacaðýmýz uygulama ise un fabrikalarý ile ilgilidir." dedi. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Sanatçý Ahmet Güneþtekin'in Cermodern'de sergilenen "Yüzleþme" isimli resim sergisine katýldý. Bakan Eker, sergideki resimleri inceledikten sonra, gazetecilerin sorularýný cevapladý. Bir gazetecinin beyaz ekmeðin tüketilmesini saðlamak amacýyla nelerin yapýlacaðýna iliþkin sorusu üzerine Bakan Eker, daha önce fýrýncýlarýn ekmek üretimi esnasýnda asgari bir kepek miktarý bulundurmalarý yönünde bir teblið deþikliði yaptýklarýný hatýrlattý. Eker, benzer bir deðiþikliðin de un sanayicileri için hayata geçirileceðini, bunun için bir teblið deðiþikliðine gideceklerini bildirdi. Eker, un üretimi ile ilgili bir teblið hazýrladýklarýný açýkladý. Bu yeni aþamada, un fabrikalarýnda unun üretilmesi þeklinde bir deðiþikliðin söz konusu olacaðýný kaydeden Eker, "Fýrýncýlarla ilgili bir düzenleme yaptýk uygulamasý var. Þimdi yapacaðýmýz uygulama ise un fabrikalarý ile ilgilidir." dedi. Eker, bu deðiþiklikleri "Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Türkiye'de kepekli ekmeðin üretimi ve tüketimini artýralým." tavsiyesi üzerine yaptýklarýný hatýrlatýrken; tam buðday ekmeðe geçiþte bir aþamanýn yaþanacaðýna iþaret etti. Kaynak: Cihan

Kurslar Þehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü’nde açýldý.

013 yýlý 1. Acil Saðlýk Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantýsý geçtiðimiz hafta Salý günü Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi’nde gerçekleþtirildi. Yapýlan açýklamaya göre, il genelindeki hastanelerin acil servisleri ile Ýl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi arasýndaki koordinasyon ve hizmet standartlarýný belirlemek, karþýlaþýlan sorunlarla ilgili olarak deðerlendirme yapmak üzere, Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel’in baþkanlýðýndaki

toplantýya Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr.Turgay Happani, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç, Ýl Saðlýk ve Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýlarý,

sonrasýnda Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, yapýmý devam eden Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi yeni binasýnda incelemelerde bulundu.

Toplantý Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel’in baþkanlýðýnda yapýldý.

Özel Elitpark’a yeni genel cerrah

Ö

zel Elitpark Hastanesi, Genel Cerrah Op. Dr. Mustafa Yiðit ile anlaþtý. Elitpark Hastanesi’nden yapýlan açýklamaya göre, göreve baþlayan Op. Dr. Yiðit, Özel Elitpark Hastanesi’nde çalýþmaktan son derece mutlu olduðunu belirterek bundan sonra uzmanlýk deneyimlerini Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nde Çorum halkýna hizmet vererek devam edeceðini söyledi.

1 Ocak 2012 tarihinden itibaren inþaat ve tesisat iþlerinde çalýþan ustalarýn yetki belgesi olmasý zorunluluðu bulunuyor.

Þube Müdürleri, 112 Acil Saðlýk Hizmetleri Baþhekimi, Çorum Merkez Hastaneleri ve Ýlçe Devlet Hastaneleri Baþhekimleri katýldý. Toplantý

Araþtýrma Hastanesi’nde yaparak meslek hayatýna baþladý. Zorunlu hizmetini Bingöl Genç Devlet Hastanesi’nde yaptý. Özel Bingöl Hastanesi ve Özel Konya Anýt Hastanesi’nde de görev yaptý. Yiðit, fýtýk (hernie) cerrahisi, açýk ya da kapalý Laparaskopik ameliyatlar, tiroid cerrahisi, meme hastalýklarý ve cerrahisi, mide, baðýrsak, karaciðer hastalýklarý ve cerrahisi, hemoroid, kist dermoit, fissür ve diðer anal bölge hastalýklarý Genel Cerrah Op. Dr. Mustafa Op. Dr. Mustafa Yiðit cerrahisi, reflü tedavisi ve cerrahisi Yiðit kimdir? ile özellikle hemoroid, reflü ve 1974 yýlýnda Konya'da doðan Mustafa onkoloji üzerine uzmanlaþtý. Ayrýca býçaksýz Yiðit, ilk ve orta tahsilini Konya'da yaptýktan hemoroid ameliyatlarý ve lazer ile hemoroid sonra, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi'ni tedavisinde büyük baþarýlar elde etti. bitirdi. Uzmanlýk ihtisasýný Ankara Dr. Op. Dr. Mustafa Yiðit, evli ve iki çocuk Abdurrahman Yurtarslan Onkoloji Eðitim ve babasý.


PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Hicri Kamerî: 12 - Rebî’ul-Evvel: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:11 Kanun-i Sânî 1428 Kasým:78

24

2013

OCAK

Ýlim, sahibini korur, mal ise sahibi tarafýndan korunmaya muhtaçtýr. Hazret-i Ali Radýyallahü anhHATIRLATMA: VERGÝ KDV beyannamesi verilecek.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.21 06.51 11.59 14.29 16.54 18.17

HAZRET-Ý ALÝ'NÝN VEFÂTI Hazret-i Ali, Resûlullah efendimizin amcasý Ebû Tâlib’in oðlu idi. Ýslâm halîfelerinin ve Cennetle müjdelenen 10 kiþinin dördüncüsüdür. Hicretten 23 yýl önce Mekke’de doðdu. 10 yaþýnda iman etti. Bütün savaþlarda kahramanlýklar gösterdi. Yalnýz Uhud Savaþý’nda, 16 yerinden yaralandý. Hicrî 35 yýlýnda halîfe oldu. 40. yýlýn Ramazan ayýnýn 17. Cuma gün*sabah namazýna giderken, Abdürrahmân ibni Mülcem isminde bir hâricî tarafýndan kýlýçla alnýna vurularak þehit edildi. (24 Ocak 661) Kabri, Kûfe’de yani Necef denilen yerdedir. Peygamber aleyhisselâmýn damadýdýr. Ehl-i Beytin de birincisidir. Buðday benizli, uzun gerdanlý, güler yüzlü, iri ve siyah gözlü, geniþ göðüslü, iri yapýlý idi. Sakalý sýk idi. Son zamanlarýnda saçý ve sakalý pamuk gibi beyaz olmuþtu. Hazret-i Ali buyuruyor ki: * Halka karþý daima sevgi ve nezaket duygularý besleyin! *Herkese âdil davranýn! *Taraf tutmayýn, bazýlarýný kayýrmayýn! *Memurlarýnýzý seçerken, zalim yöneticilere hizmet etmeyenleri seçin! *Doðru, dürüst ve nazik kiþileri seçin! *Memurlarýnýza yeterince maaþ verin! *Memurlarý devamlý kontrol edin! *Halkýn güvenini kazanýn! *Hiçbir zaman vaadinizden dönmeyin! *Öfkenizi yenin! Öfkeli iken ceza vermekten sakýnýn! Gerçek tevbe 6 þey ile olur: 1. Geçmiþteki günahlara piþmanlýkla, 2. Þimdiki hâlde günahlarý terketmekle, 3. Bir daha yapmamaya azmetmekle, 4. Kul ve Allah*teâlânýn hakkýný ödemekle, 5. Günahýn zevkine vardýðý gibi, ibâdetlerin de zevkine varmakla, 6. Haram ile beslenen vücudu ibâdetlerle eritmekle. Eðer iþlenen günahlarda kul hakký da varsa, sahibi ile helalleþmek lâzýmdýr. Borcu varsa, borçlarýný ödemelidir. Kul borçlarýný ödeyip onlarla helalleþen, diðer günahlarýna da tevbe eden hiç günah iþlememiþ gibi olur.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

VEFAT EDENLER 1- Kireçocaðý Köyü'nden gelme, Müftülükten emekli Merhum Hacý Halil ERSOY'un eþi, Eski Belediye Baþkaný Arif ERSOY, Müftülük çalýþaný Mustafa ERSOY ve Ýnþaat Mühendisi Cemal ERSOY'un anneleri; Kiraz ERSOY. 2- Eski Sanayicilerden, Harfiyatçý Abdullah, Bünyamin, Ýbrahim ve Erdal ÞAHÝN'in babalarý, Þahinler Ticaret sahibi Mustafa ve Osman ÞAHÝN'in aðbisi; Hüseyin ÞAHÝN.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Ahmet Mete Iþýkara

O (asm) Olmasa Ýdi?

Ölüm kaþ ile göz arasýnda' veya Mevlana'nýn ifadedim. Ve peþinden okullarda farklý bir tarzda yapýlan deprem siyle iki ezan ortasýnda olup, her canlý bunu tadacaktýr. ve korunma yollarý çalýþmalarýmýzý anlatýnca, dikkatini çekti. Ölüm kaçýnýlmaz olduðuna göre, insanoðlu da haklý olarak 'Bu yaptýklarýnla ilgili elinde belgen var mý?' diye sorunca, ölümünde, yaþamýnda hayýrlýsýný ister. bende ' elbette var hocam' deyince, beni menajeri ile tanýþtýrdý. Ve o belgeleri bir dosya halinde kendilerine iletmemi Dün akþam Prof Dr A. Mete IÞIKARA hocamýzý kayistedi. Yaptýðý bir projede Çorum yoktu.Bu sohbetten sonra o bettik. Namý diðer 'DEPREM DEDE'YÝ' ülkemizde tanýprograma Çorumu da aldý….Bende 60-70 sayfalýk bir dosya mayan yoktur. Kandilli Rasathanesi müdürü olarak görev hazýrlayýp, Ankara'da ilgili arkadaþa verdim. yaparken pek gündemde yoktu. Türkiye'nin en önemli depremlerinden biri olan Marmara depremini rasathane müdüRahmetli Iþýkara hocamýz, sivil savunma uzmanlarýný rü olarak sorumlu karþýladý. Çok iyi bir performans gösteçok önemserdi. Her vesile ile bu teþkilatýn bel kemiði olan sirerek, depremi soðukkanlýlýkla karþýladý. O günden bugüne vil savunma uzmanlarýna gereken maddi-manevi desteðin Mahir ODABAÞI verdiði mesajlarda, olasý depremlere karþý hazýrlýklý olmamutlaka verilmesini arzu ederdi. Sivil savunma teþkilatýnýn Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný mýzý isterken, korkudan ziyade motive edici, sakinleþtirici deðiþime uðramasýyla beraber, yýllarýný bu mesleðe veren siTürkiye tarafýndan merakla takip edildi. Her sohbeti ve vil savunma uzmanlarýnýn atýl durumda kalmasýnýn ülke açýkendisiyle barýþýk hali büyükler kadar küçüklerinde dikkasýndan kayýp olduðunu düþünür ve bu nokta da etkili ve yettini çekti. Kendisi de bu depremle beraber ülke gündemine girdi ve ünlenkililerle her görüþmesinde biz uzmanlar lehine bir þeyler yapabilmenin di.17 Aðustos depremiyle beraber siyasetle, bürokratla ve özellikle basýngayreti içerisinde olduðunu anlatmýþtý. la iliþkilerini geliþtirdi. Bu durum ülkemizde deprem aðýnýn geliþmesine Bir dönem siyasete soyunduðunu, bunda asýl amacýnýn depremler olumlu yansýdý. açýsýndan mecliste etkili olabilmek ve yýllardýr savunduðu afet zararlarýný ''Bir memleketin en büyük hainleri iþlerini güzel yapmayan ve takip en aza indirme projelerini hayata geçirebilmek olduðunu ama seçilemedietmeyenlerdir. Bundan daha büyük bela olmaz' (Mert Çelik sahibi) derðini anlatmýþtý. ken, bir baþkasý 'Hayatýn külü olmayýn, koru olun, ýsýtýn, lezzet alýn. KenBir yazar, 'Baþarýlý kiþi, kayýtsýz kalmayacak kadar kaygýlý, korkmadini yetiþtirmeyen insan duman olur' diye tavsiye de bulunur. yacak kadar sakin, hareketsiz kalmayacak kadar yoðun, yaþam yorgunu Iþýkara hocamýz,'Baþarýlý kiþi, kayýtsýz kalmayacak kadar kaygýlý, olmayacak kadar dirgin, olduðu yerde duramayacak kadar hýrslý olmalý' korkmayacak kadar sakin, hareketsiz kalmayacak kadar yoðun, yaþam der. Bu baðlamda, Iþýkara Hoca bir dönemi baþlattý. 'Hayatýn gerçek amayorgunu olmayacak kadar dirgin, olduðu yerde duramayacak kadar hýrslý cý bilgi deðil, eylemdir' (H.Ford) sýrrýnca Türkiye'de ilk defa Ankara Koolmalý' sýrrýnca, ilerlemiþ yaþýna raðmen çocuklarla çok güzel iletiþim kurcatepe camisinde 'Deprem ve zararlarýný azaltma' konusunda merkezi sisdu. Bir anda olanlarýn DEPREM DEDESÝ oluverdi. Özellikle son yýllarda temle 800 bin kiþiye vaaz (konferans) verdi. Bu konularýn cami cemaatibuna daha çok önem verdi. Sadece sözlü veya yansýda görsel olarak deðil, ne ulaþmasý açýsýndan çok önemli uygulamadýr. Doðrusu imkân verilirse, deprem dede olarak gün oldu sýra kenarýna, gün oldu duvar dibine korun'deprem, ev kazalarý' konulu BÝR KONUÞMAYI BENDE ÇORUM ULU du. Daha da olmadý çocuklarla beraber baþýný koruma altýna alarak dýþarý CAMÝDE YAPMAK isterim. tahliye oldu. 'Söylersen unuturum, yazarsan yarýsýný hatýrlarým ama yaptýProf Dr Haluk Erdoðan'ýn ifadesiyle; 'Iþýkara Hoca kendisini Türkirýrsan ve sende yaparsan hiç unutmam. Ýhtiyaç halinde aynen uygulamaya ye'de deprem zararlarýnýn azaltýlmasýna vakfetti. Ömrünün son demine kaçalýþýrým' sýrrýnca bizzat uygulamanýn içinde bulundu. Okul ziyaretlerinde dar da bunu sürdürdü.' minikler onu çok sevdi. Deprem dede, deprem dede deyip, bacaklarýna saUsta þair Yavuz Bülent ölümün gizliliðini anlatýrken, ''Düþündüm rýldýlar. O da bundan büyük mutluluk duyardý. musalla saltanatýmý / En son bineceðim tahta atýmý / Bir ayna karþýsýnda Ýstanbul'da sýk sýk ziyaret ettiði bir okulda, deprem tatbikatý için tekravatýmý / Takarken ölebilirim'' diyor. Ömür bir vesile ile bitiyor. Akif neffüste alarma basýnca bahçe de oynayan çocuklarýn içeriye girerek sýra Dedemizin söylemiyle,'Ýnsan ölürse eseri, merkep ölürse semeri' miras kaaltýna saklanmak için koþuþturduklarýný gözlemledi ve afet eðitimindeki lýyor. Önemli olan olumlu, insanlýðýn faydasýna bir eser býrakabilmek. yanlýþlýklarý medya aracýlýðýyla paylaþtý ve 'iþte bakýnýz afet eðitimindeki Yoksa gerisi angarya. Sayýn Baþbakanýmýzýn ifadesiyle; (2007) halimize' dedi. ''Cumhurbaþkaný olsan da, baþbakan olsan da ne çýkar? Musalla taSivil savunma uzmanlarý derneði tarafýndan Antalya'da geleneksel þýna konunca BAÞBAKAN NÝYETÝNE denmiyor. ER KÝÞÝ niyetine deolarak düzenlenen seminerlere konuþmacý olarak katýlan Iþýkara Hoca ile niyor. Ve akabinde 5-6 metre kefenle topraðýn kara baðrýna iniyor...' yakýn sakýn sohbet etme imkaný bulmuþtum.Özel Ýdare Sivil Savunma UzHey gidi Koca Çýnar hey!.. Sana da kalmadý bu yalan dünya, demaný Taner Ýspir arkadaþýmýz ve ben Sayýn Iþýkara hocamýzla bir köþede mek! oturup afet, deprem ve bu noktalarda neden sýnýfta kalýyoruz konularýnda Bundan sonra çocuklar, tatbikatlarda DEPREM DEDE diye kime uzun uzun sohbet ederken, bir ara; 'Sayýn Hocam, sizin yeni baþlattýðýnýz diyecek? (din görevlileri, muhtarlar, cami cemaati, velileri bilinçlendirme ) projeleri biz 10 sene önce Çorum'da baþlattýk.Ama etiketimizde Prof, namýmýzBaþkasýný bilmem amma, âcizane ben, konferanslarýmda seni bir da DEPREM DEDE olmadýðý için Türkiye gündemine oturamadýk' decümle yâd edeceðim.

Sebzelerin gücü Sebze tüketimi çocuðunuz çok önemli…Hangi vitamin ihtiyacý için hangi sebzeleri yemesi gerektiðini biliyor musunuz? Uzman Diyetisyen Serkan Tutar çocuðunuz için sebzelerin isimleri ve yararlarý anlattý. Pýrasa: Özellikle barsak hareketinin hýzlandýrmasý çocuklarýn barsak sisteminin düzenli çalýþmasý açýsýndan önemlidir. Ýçerisinde bulunan K vitamini kan yapýmýnýn artmasýný saðlar. Baðýþýklýk sistemini güçlendirmesi nedeni ile hastalýklara karþý vücudu korur. Ayrýca böbreklerinde problem olan çocuklarýn beslenme programlarýnda kesinlikle bulunmalýdýr. Karnabahar:Kansere karþý koruyucu olan E vitamini içeriði yüksek olan karnabaharýn diðer bir özelliði de kataraktý önleyici etken madde içermesidir. Antioksidan maddeler içermesi vücudun daha güçlü olmasýný saðlayacak ve çocuðunuzun hastalanmasýný engelleyecektir. Özellikle enfeksiyonlara karþý etkili bir besindir. Yer elmasý:Kansýzlýk sýkýntýsý olan çocuklarýn düzenli olarak yer elmasý tüketmesi saðlýðýn korunmasý açýsýndan önemlidir. Ayrýca kan þekeri dengesini saðlamasý nedeni ile fazla abur-cubura eðilimi olan çocuklarýn bu eðilimleri azalýr. Barsak sisteminin düzenli çalýþmasýný saðlayan yer elmasý kabýzlýk sýkýntýsý yaþayan çocuklarýnýz içinde önemli bir besindir. Diðer sebzeler gibi baðýþýklýk sisteminin güçlenmesini saðlar. Ayrýca kýþ aylarýnda gribal enfeksiyona yakalanan çocuklarýn öksürüðünü keser. Ispanak:En önemli ve çocuklar tarafýndan en sýk tüketilen ýspanak içerisinde A, B, C ve E vitaminleri yaný sýra demir, magnezyum, fosfor bulunmaktadýr. Ýçerisindeki A ve C vitamininin antioksidan etkisinden dolayý baðýþýklýk sistemini güçlendiren ýspanaðýn düzenli olarak tüketilmesi önemlidir. Ayrýca

kalp, damar hastalýklarýna iyi gelen ýspanak, aðýz, boðaz ve soðuk algýnlýðýna da faydalýdýr. Ispanaðýn çocuklar için diðer bir önemi de göz saðlýðýnýn korunmasýdýr. Sindirim sisteminin düzenli çalýþmasý için önemli bir besin grubu olan sebzeler içinde ýspanaðýnda önemli bir görevi vardýr. Demir yönünden zengin, koyu yeþil yapraklý ve güzel tadý olan ýspanak, diðer yapraklý sebzelere nazaran daha çok protein içermektedir. Çocuklarýnýzýn salatalarda çið olarak ta tüketmesini saðlayabilirsiniz. Kereviz:Besleyici bir sebze olan kereviz A, B ve C vitaminleri ile baþta fosfor olmak üzere çinko, bakýr, mangan ve selenyum minerallerini içerir. Ýþtah açýcý özelliði olan kereviz, öksürüðü kesmesinin yaný sýra gaz söktürücüdür. Vücudumuzda fabrika görevi gören karaciðerin saðlýðý için en önemli besinlerden biride kerevizdir. Kerevizin vücut saðlýðý için diðer bir önemi de kolesterol düþürücü etkisi olmasýdýr. Emziren anneler içinde önemli olan kereviz anne sütünü arttýrýcý etkisi bulunmaktadýr. Lahana: Baðýþýklýk sisteminin güçlenmesini saðlayan lahananýn balgam söktürücü etkisi bu-

lunmaktadýr. Ayrýca darbelere karþý çocuklarýnýzýn vücudunda oluþan yaralarýn daha hýzlý iyileþmesinde etkilidir. Aðrý kesici etkisi de bulunmaktadýr. Barsak hareketlerini düzenler ve çocuklarýnýzýn daha rahat dýþkýlamasýný saðlar. Ayrýca idrar söktürücü etkisi bulunmaktadýr. Brüksel lahanasý: Potasyum ve demir gibi mineraller ile A, C ve E vitaminlerini yüksek oranlarda içeren bir sebzedir. Antioksidan özellikli olan bu vitaminler kalp saðlýðý ve vücut direncinin saðlanmasý açýsýndan önemlidir. Ayrýca akciðer, mide ve kalýnbarsak kanserine yakalanma riskini azaltýr. Ýçerdiði demir minerali ve folik asit sayesinde kansýzlýðý engelleyici özelliði bulunmaktadýr. Potasyum mineralinin yüksek seviyede bulunmasý nedeni ile tansiyon dengeleyicidir. Brokoli: A, C, D, K, E vitamini, demir, bakýr, potasyum ve kalsiyum mineralleri açýsýndan zengin bir sebzedir.Çocuklarýn kemik ve diþ saðlýðý için önemli olan bir sebzedir. Ýçeriðinde bulunan glutamin nedeni ile prostat, barsak ve akciðer gibi kanser çeþitlerine karþý koruyucu etkisi bulunmaktadýr. Ýçerisinde bulunan flavanoidler baðýþýklýk sisteminin daha güçlü olmasýný saðlar ve çocuðunuzun hastalýklara yakalanma riskini azaltýr. Vücudun hormon dengesini saðlamasý açýsýndan en önemli sebzelerden biridir ve çocuklarýnýzýn beslenme programýnda kesinlikle bulunmalýdýr.

Tefekkür Dünyamýz

Yýl 571… Rebiül evvel ayýný 12 nci gecesi… "Alemlere Rahmet olarak gönderilen " bir çocuk Dünyaya geliyor. Ýnsanlýk vahþette sýrtlanlarý geçmiþti… Diri diri çocuklar topraða ve kuma gömülüyordu. Asýrlarýn ve çaðlarýn beklediRaþit Yücel ði Peygamberdi (asm) rasityücel@ Doðduðu anda konuþtu. corumhakimiyet. net "Ümmeti, ümmeti." Mahþerde herkesin: "Nefsi, nefsi" dediði zaman yine: "ümmeti, ümmeti" diyecek tek insan…. Bütün Peygamberlerin reisi, Bütün ümmetin rehberi, Bütün müceddidlerin yol göstericisi… Hayattaki gibi tasarrufu devam eden… Rüyalara giren, Her getirilen salavatlardan haberdar olan… Doðduðu an bir çok olaylar meydana geldi. Sava’da yanan ateþ söndü, Kisranýn sarayýn burçlarý yýkýldý, Alem O’na "asm) selam verdi. "Zatý Zülcelal o zatý mübareðin (asm) geleceðini bilmiþ kainatý ona göre yaratmýþ." Böyle dile getirmiþti Bediüzzaman… Her cihette eþsizdi… Ondan (asm)sonra ne olacaktý? O Nur sadece asrý saadette mi kalacaktý? Hayýr.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER AKMAN DEVA BAHABEY CAD. NO:103 / A HÜRRÝYET MEYDANI NO: ( YEÞÝL FIRIN YANI ) 2 ( SAAT KULESÝ YANI ) 221 21 11 213 74 99

METEOROLOJÝ

2.353 2.365

1.763 1.773

24 ayar

ALIÞ

95,44

SATIÞ

96,32

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:22 Sayý: 6498 24 OCAK 2013 PERÞEMBE Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Takvim Yapraðý

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : 1, 50 ¨ Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 50, 00 ¨ Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 ¨ Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 250, 00 ¨ Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 125, 00 ¨ Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 ¨ Kentiçi : 55 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurtiçi : 160 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PERÞEMBE 24 OCAK 2013

Ç

Eðitim sonunda belgelerini aldýlar

orum Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðünce, Kocatepe Ýlkokulu’nda yürütülen ve Kocatepe Ýlkokulu velilerinin katýldýðý 719 Yaþ Aile Eðitimi Programý tamamlandý. Sekiz hafta boyunda Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü Rehber Öðretmeni Gökhan Karmýþ tarafýndan yürütülen oturumlarda ailelerle ‘Ergenlik ve Ergeni Tanýma’, ‘Ýletiþim Kurmak’, ‘Birlikte Büyümek’, ‘Aile Tutumlarý’, ‘Riski Yönetmek’, ‘Olumlu Davranýþ Kazandýrmak’, ‘Uzlaþabilmek ve Geleceði Planlamak’ gibi konular ele alýnarak etkinliklerle birlikte anne babalarda farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýldýðý belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz Salý günü Kocatepe Ýlkokulu’nda yapýlan katýlým belgesi daðýtým törenine Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Özel Eðitim Rehberlik Þubesi Müdürü Mahmut Özsoy, Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yaþar Kýyýklýk, Okul Müdürü

Kocatepe Ýlkokulu velilerinin katýldýðý 7-19 Yaþ Aile Eðitimi Programý tamamlandý.

Seminerleri Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü yürütüyor. Orhan Demir, Rehberlik kaný Mahmut Yaser dürlüðü Özel Eðitim ve Psikolojik Danýþma Mert katýldý. Rehberlik Þubesi MüHizmetleri Bölüm Baþdürü Mahmut Özsoy, töÝl Milli Eðitim Mü-

rende yaptýðý konuþmada, “Özel Eðitim Rehberlik Þubesi ve RAM olarak öncelikli hedeflerimiz arasýnda aile eðitimi çalýþmasý yer almakta olup benzeri faaliyetleri artýrarak devam ettireceðiz.” dedi. Aile eðitim çalýþmasýný yürüten Gökhan Karmýþ ise, ailelerin büyük bir istekle çalýþmalara katýldýklarýný, çalýþmalar sonunda ailelerde çocuk eðitimi konusunda önemli bir bilinçlenmenin saðlandýðýný ifade ederek, 7-19 yaþ aile eðitimi programýnýn çocuklar ile etkileþimde bulunan tüm bireylerin çocuk geliþimine katký saðlamak ve ergen iliþkisini güçlendirerek çocuðun var olan potansiyelini gerçekleþtirmesini saðlamaya yönelik bir çalýþma olduðunu söyledi. Tören, Þube Müdürü Mahmut Özsoy, RAM Müdürü Yaþar Kýyýklýk, Okul Müdürü Orhan Demir ve eðitimi yürüten Gökhan Karmýþ tarafýndan kursiyerlere katýlým belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

Mesai arkadaþlarýndan veda yemeði 2

005 yýlýndan bu yana Çorum Tapu Müdürlüðü’nde memur ünvaný ile hizmet eden Nahide Þahin’in, kurumlar arasý nakil suretiyle Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’ne atandý. Kurum’dan ayrýlmasý nedeniyle Þahin’e mesai arkadaþlarý tarafýndan veda yemeði programý düzenlendi. Yapýlan açýklamaya göre, veda yemeðinde konuþan Tapu Müdürü Nurettin Buyruk, tapu çalýþanlarýnýn vatandaþa doðrudan hizmet vermek suretiyle diðer kamu çalýþanlarýna oranla aðýr bir görev üstlen-

diklerini, yüksek meblaðlarla satýn alýnan emlakýn resmi sözleþmesinin altýna imza atma suretiyle sorumluluk yüklendiklerini, taþýnmaz mal devir ve temliki dýþýnda alacaklýlarýn borçlarýný tahsili için icra kanalý ile yaptýrdýklarý icra takip iþleminde haciz þerh etmek gerektiðinde ve istendiðinde borçlunun malýný bulmak gibi ve buna benzer bir çok görev üstlendiklerini belirterek Þahin'e geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Buyruk, Þahin’in Tapu Müdürlüðü için kayýp, Hitit Üniversitesi için bir ka-

zanç olduðunu, Tapu Kadastro teþkilatýnýn kurumdan kaçýþlarý önlemek için kýsa sürede tedbir almasýný umduðunu ifade etti. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’ne atanan Nahide Þahin de çalýþma arkadaþlarýndan ayrýldýðý için üzgün olduðunu ancak sorumluluðu aðýr tapu iþlemi yapmaktan kurtulduðu için mutlu olduðunu belirtip, geride býraktýðý arkadaþlarýna sabýr diledi. Yemek sonunda, Tapu Müdürü Nurettin Buyruk, Þahin’e hizmetlerinden dolayý teþekkür ederek plaket verdi.

Uður Mumcu anýlacak E

ðitim ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý (Eðitim-Ýþ) Kalemlerin açýk artýrmaya çýkarýldýðý, ýsmarlaÝl Temsilciliði, 26 Ocak 2013 Cumartesi günü, ma yazýlarýn yazýldýðý, tek merkezden hazýrlanan haGazeteci-Yazar Tugay Afat’ýn konuþmacý olarak katýberler ile halkýn haber alma özgürlüðünün yok edillacaðý ve üyeler tarafýndan sunulacak müzik dinletisidiði günümüzde, Uður Mumcu, Ahmet Taner Kýþlanin de yer alacaðý ‘Uður Mumcu'yu Anma’ etkinliði lý, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Muammer Aksoy düzenleyecek. gibi aydýnlarýmýzýn deðeri daha iyi anlaþýlmaktadýr. Eðitim Ýþ Ýl Temsilciliði’nden yapýlan açýklamaGazetecilerin, halkýn bilgi alabilmesi ve gerçeklere ulaþabilmesi sorumluluðunu yerine getirebilmeda, 20 yýl önce bir saldýrý sonucu hayatýný kaybeden sinin ön koþulunun geçmiþteki karanlýk olaylarýn ayaraþtýrmacý yazar Uður Mumcu anýlarak, “Bu yiðit dýnlatýlmasý olduðunu düþünüyoruz. Ýktidarlarýn bu kalemi halkýmýz unutmamýþtýr, unutmayacaktýr.” decinayetleri aydýnlatmadaki gönülsüzlüðü bizce ''bu nildi. karanlýk'' ortamýn bilerek ve arzu edilerek devam etYapýlan açýklamanýn devamýnda þunlar kaydediltirildiðini gösteriyor. di; “Uður Mumcu, sadece gazeteci kimliði ile deðil, Uður Mumcu Uður Mumcu yazdýðý bir makalesinde þunlarý antiemperyalist duruþu ve ülkemiz üzerinde oynanan söylüyordu: ''Çaðýmýz kurtuluþ savaþlarý çaðýdýr. Türk Kurtuluþ karanlýk oyunlarýn ortaya çýkarýlmasý noktasýndaki çabalarýyla Savaþý, bütün "mazlum milletler" için örnek olmuþtur. Bu savahalkýmýzýn hafýzasýnda yerini almýþtýr. Uður Mumcu, araþtýrmacý þým, antiemperyalist niteliði ile Kurtuluþ Savaþýmýzýn, devrimci gazeteciliðin öncü ismi olarak, ülke tarihindeki karanlýk olaylave ilerici özü, uluslararasý kapitalizmin ve çaðdýþý gericiliðin elinde bozuk para gibi harcanýyor. rýn ve iliþkilerin üzerine korkusuzca giden yazýlarýyla her zaman hatýrlanacaktýr. Türkiye'yi karýþtýrmak isteyen karanlýk güçler, Emperyalizmin "Ilýmlý Ýslam" ve "etnik ayrýlýkçý terör" Uður Mumcu suikastý gibi, toplumda infiale neden olacak ve planlarýyla Türkiye Cumhuriyeti'ni tasfiye etmek istediði bir dökamplaþmalara yol açacak eylemler ile bu hedeflerine ulaþmaya nemde; cumhuriyetin, Atatürk ilke ve devrimlerinin korkusuz saçalýþmýþlardýr. Ancak ulusumuzun saðduyusu bu planlarý her devunucusu, kalpaksýz Kuvayý Milliyeci Uður Mumcu'yu, katledifasýnda boþa çýkarmýþtýr. liþinin 20. yýlýnda saygýyla anýyoruz.”

‘Saygýyla anýyoruz’ S

aadet Partisi Antalya Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Sir, Uður Mumcu'nun vefatýnýn 20. yýlý nedeniyle bir mesaj yayýmlayarak, “Hukuk dýþý bir takým yapýlanmalarýn ülke gündemini meþgul ettiði bu günlerde, Uður Mumcu gibi kalemini gerçeklerin ortaya çýkarýlmasý için kullanan gazetecilerin önemi daha iyi anlaþýlmalýdýr.” dedi. Sir mesajýnda þu ifadelere yer verdi; “Uður Mumcu'nun dosyasý yeniden açýlmalý, 24

Ocak 1993'te Ankara Karlý Sokak'taki evinin önünde, arabasýna konan C-4 tipi plastik bombanýn patlamasý sonucu suikast kurbaný olan Mumcu suikastýn hemen ardýndan olay yerinde inceleme yapan uzmanlarýn hiçbir delil bulamadýðý, patlamayla etrafa daðýlan ve cýmbýzla toplanmasý gereken delillerin ise süpürgeyle süpürüldüðü iddia edilmiþtir. Uður Mumcu, sadece gazeteci kimliði ile deðil, antiemperyalist duruþu ve ülkemiz üzerin-

de oynanan karanlýk oyunlarýn ortaya çýkarýlmasý noktasýndaki çabalarýyla milletimizin hafýzasýnda yerini almýþtýr. Uður Mumcu, araþtýrmacý-gazeteciliðin duayen ismi olarak, hukuk dýþý yapýlanmalara karþý verdiði mücadele ile her zaman hatýrlanacaktýr. Bu vesileyle Saadet Partisi olarak hiçbir düþünce ve fikrin silahla susturulamayacaðýna inandýðýmýzý ifade ediyor ve farklýlýklarý ayrýþma deðil zenginlik unsuru olarak gördüðümüz

ölçüde geleceðe güvenle bakabileceðimizi bir kez daha söylüyoruz. Uður Mumcu suikasti, fail-i meçhul cinayetlerin en dramatik örneklerinden biridir. Bu suikastlerin bütün yönleriyle aydýnlatýlmasý ülkemizin gerçek manada özgürleþmesi ve demokratikleþmesi açýsýndan çok önemlidir. Ölümünün 20. yýlýnda Uður Mumcu'yu saygýyla anýyoruz. Ailesine de baþsaðlýðý dileriz.”

www.corumhakimiyet.net

Hem yarýþma hem þölen Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü etkinlik düzenledi.

Ç

orum Atatürk Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü, 1. dönemin finalini bir þiir yarýþmasýyla yaptý. Edebiyat Öðretmenleri Firdevs Elbistan ve Ülkü Egeli'nin düzenlediði güzel þiir okuma yarýþmasýna sýrasýyla Çaðatay Kara, Altuð Lokumcu, Muhammed Can Özel, Gökhan Uncu, Münir Suvacý, Hasan Keskin, Can Atay Yýldýrým, Selen Tivriz, Alper Ýlikmen ve Volkan Toprak’ýn katýldýðý belirtildi. Jüri üyeliklerini ise Avukat Kenan Yaþar, Okul Müdür Baþyardýmcýsý Ahmet Doðan, Edebiyat Öðretmeni Þerif Arslan, Müzik Öðretmeni Þule Þamlý ve öðrencileri temsilen Tacettin Özdemir yaptý. Jürinin deðerlendirmeleri sonucunda Muhammed Can Özel üçüncü, Volkan Toprak ikinci ve Selen Tivriz birinci oldu. Ödülleri Okul Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu, Þerif Arslan ve Kenan Yaþar tarafýndan verildi. Programda Müzik Öðretmeni Þule Þamlý’nýn organize ettiði grup Turgut Ünal, Muhammet Ersoy, Berk Eliaçýk, Can Ünal ve Ecem Alaçam mini bir konser verdiler.

S

Programý Edebiyat Öðretmenleri Firdevs Elbistan ve Ülkü Egeli koordine etti.

Güzel þiir okuma yarýþmasý gerçekleþtirildi.

Jürinin deðerlendirmeleri sonucunda dereceye girenler belirlendi.

Sürücü kurslarýnýn toplantýsýna katýlým

ürücü Kurslarý ve Eðitimcileri Konfederasyonu tarafýndan Ýstanbul'da düzenlenen toplantýya Osmancýk'tan da katýlým oldu. Sürücü kurslarýnýn sorunlarýnýn tartýþýldýðý toplantý Ýstanbul Ticaret Odasý Meclis Salonu’nda gerçekleþtirildi. Yapýlan açýklamaya göre toplantýya, Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ, Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürü Mehmet Küçük ve Türkiye genelinden sürücü kursu müdürleri katýldý. Osmancýk’tan ise Kýzýlýrmak Sürücü Kursu Müdürü Ertan Yaþar katýldý. Toplantýda sürücü kurslarýnýn yeni yönetmelikten

Sürücü kurslarýnýn sorunlarýnýn tartýþýldýðý toplantý Ýstanbul Ticaret Odasý Meclis Salonu’nda gerçekleþtirildi. Osmancýk yaparak, teorik ders beklentileri Kýzýlýrmak Sürücü sayýlarý, direksiyon deðerlendirildi. Özel Kursu Müdürü Ertan ders sayýlarý, pist Öðretim Kurumlarý Yaþar, gerçekleþtirilen kullanýmlarý, teorik Genel Müdürü çalýþtay ve toplantýlarýn sýnav sorularý, Mehmet Küçük sürücü kurslarýnýn direksiyon sýnav Avrupa birliði geliþimi ve sürücü þekilleri ve süreleri ülkelerindeki sürücü adaylarýna daha iyi konularýnda sunum eðitimlerinin genel bir hizmet verme yaptý. deðerlendirmesini

Epilepsi hastasý yaralandý rtaköy’de yolda kriz O geçiren epilepsi hastasý yaralandý. N.A. isimli epilepsi Mustafa Sir

hastasý kadýn Cumhuriyet Meydaný’nda kriz geçirdi. Yere düþünce yaralanan kadýn ilçede yapýlan ilk

tedavisinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.


PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

15

‘Gece gündüz çalýþýyoruz’ O

smancýk Belediyesi ‘Büyük Alt Yapý Projesi’ kapsamýnda gerçekleþtirdiði kanalizasyon hatlarýnýn yenilenmesi çalýþmalarýna devam ediyor. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediyesi'nin hayata geçirdiði 21 milyon TL deðerindeki büyük alt yapý projesi kapsamýnda çalýþmalar devam ediyor. Ýlçe merkezinde ana, ara ve parsel kanalizasyon hatlarýnýn döþenme çalýþmalarýný yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yüklenici firma yetkilileri ile belediye Jeoloji Mühendisi Yüksel Yoludoðru'dan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Osmancýk'ýn 38 yýldýr kullandýðý kanalizasyon, içme suyu, atýk suyu ve yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþtirilmesi için büyük bir atýlým baþlattýklarýnýn altýný çizen Baþkan Yazýcý, bu kapsamda çalýþmalarýn tüm hýzýyla devam ettiðini belirtti. Osmancýk halkýnýn ve ilçenin uzun yýllardýr sorun yaþadýðý alt yapýda sorunlara ka-

Osmancýk Belediyesi ‘Büyük Alt Yapý Projesi’ kapsamýnda çalýþmalarýný sürdürüyor.

Osmancýk'ýn 38 yýldýr kullandýðý kanalizasyon,

lýcý çözümler bulduklarýný kaydeden Baþkan

Yazýcý, "Yüklenici firmamýz Bakýr Ýnþaat bü-

yük bir itina ile çalýþmalarýný sürdürüyor. Biz de

teknik personelimizle birlikte þebeke hatlarýnýn döþendiði alanlarda ayný itina ile kontrollerimizi sürdürüyoruz. Yapýlan çalýþmalar kapsamýnda zaman zaman kazýlardan dolayý su kesintileri ve çamur gibi sorunlar ortaya çýkýyor. Ancak vatandaþýmýzýn ilçemize yapýlan yatýrýmýn ve alt yapý sorununun çözüme kavuþturulmasýndaki titizliðimizi görüyor ve gerekli desteði bizlere sunuyor. Bu çerçevede zaman zaman bu tarz sýkýntýlar yaþanabiliyor. Ancak bizler tüm tedbirlerimizi alýyoruz. Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü ekiplerimiz ile Fen Ýþleri Müdürlüðüne baðlý personelimiz gece gündüz demeden maðduriyetleri en aza indirmek için ter döküyor. Bu nedenle iþçisinden müdürüne tüm personelime teþekkür ediyorum" dedi. Baþkan Yazýcý, alt yapý çalýþmalarýnýn devam ettiði alanlarda ayrýca yol onarým çalýþmalarýnýn da sürdüðünü bildirdi.

Esnaf teþekkür etti O

smancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak esnafýn ve vatandaþlarýn taleplerini dinlerken yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler vermeye devam ediyor. Gerçekleþtirilen esnaf turlarý ile talepleri dinlerken çalýþmalar hakkýnda bilgiler sunduklarýný ifade eden Baþkan Yazýcý, “Hem halkýmýzýn hem de esnafýmýzýn her zaman yanýnda ve arasýndayýz” dedi. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlemeye devam ediyor. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnafýn taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiklerini ve esnaf ve vatandaþlarýn taleplerini, yapýlmasýný istenilen çalýþmalarý dinlediklerini kaydetti. Ziyaretlerde Baþkan Yazýcý'dan yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan esnaf, çalýþmalarý devam eden alt yapý yatýrýmýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Osmancýk'ýn köklü bir sorununa neþter vurulduðunun altýný çizen esnaf, yapýlan hizmetin önemli bir sorunu çözüme kavuþturacaðýna dikkat çe-

Ýstihdam garantili konfeksiyon iþçisi kursu

Ç

orum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, Sungurlu Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Sungurlu Giyim Sanayi (Eylem Yýldýrým ve ort.) iþbirliðinde uygulanacak olan ‘Konfeksiyon Ýþçisi’ mesleðinde 1 grup halinde toplam 25 kiþilik istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az % 50’si Sungurlu Giyim Sanayi'nde istihdam edilecek. Kurs süresince kursiyerlere günlük 20 TL cep harçlýðý ödenecek, Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda saðlýk sigortasý primleri ÝÞKUR tarafýndan karþýlanacak. Eðitimler 30 Ocak - 30 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda haftada 5 gün olmak üzere Yeni Hayat Mah. Çorum Yolu 2. km. Sungurlu/Çorum adresinde verilecek. Kursa katýlým þartlarý; ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, (son 24 ay içinde ÝÞKUR'un meslek edindirme kurslarýna katýlmýþ olanlar katýldýðý kursun bitiþ tarihinden itibaren en az 3 ay geçtiði taktirde bu kurstan faydalanabilirler.) Farklý programlara Giriþimcilik, TYÇP, Staj) katýlanlar ise katýldýðý programýn bitiþ tarihinden itibaren en az 6 ay geçmeden baþvuru yapamazlar. En az ilkokul mezunu olmak, 16-45 yaþ arasýnda (bay-bayan) olmak, açýk veya ikinci öðretim hariç öðrenci konumunda olmamak. Durumu þartlara uyan müracatçýlar, 29 Ocak 2013 Salý günü saat 10:00'da Sungurlu Giyim Sanayi’nde yapýlacak mülakata katýlacak.

Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turlarýný sürdürdü.

Esnaf ve vatandaþlar taleplerini dile getirdi.

HYP, ilçelerde teþkilatlanýyor

H

alkýn Yükseliþi Partisi zor ve yorucudur. Ancak biz(HYP) ilçelerde teþkilatlanler bu yorgunluðumuzu halmaya devam ediyor. Sungurlu, kýmýza yapacaðýmýz hizmetMecitözü ve Osmancýk'tan sonlerle gidereceðiz. Gün Halra Ýskilip Ýlçe Teþkilatý da oluþkýn Yükseliþ Partisi'nin iktituruldu. dar yürüyüþünü baþlatma günüdür. Bizim yurttaþlarýmýzla HYP Ýl Baþkaný Ali Karabütünleþmemizin ana nedeni bacak, yaptýðý açýklamada Ýskidýþarý da onurlu, içeride hulip Ýlçe Baþkanlýðý'na Ali Þerezurlu bir Türkiye'yi yeni baþmet’in getirildiðini açýkladý. Ali tan inþa etmek içindir. HalkýÞeremet baþkanlýðýndaki Ýskilip mýzýn beklediði deðiþimi anÝlçe Teþkilatý þu isimlerden oluþcak ve ancak yeni bir siyasi tu; Mürsel Kiraz, Ömer Parlak, anlayýþ gerçekleþtirebilir. Bu Hamdi Özer, Satýlmýþ Özdemir, siyasi anlayýþ topluma güven Þevki Kula, Sadýk Akyar, Ali Ali Karabacak ve umut vermelidir, ulusal Bardakçý, Ali Kökçe, Osman uzlaþmayý saðlamalýdýr, kuGökçe, Mustafa Dursun, Mentuplaþma yerine bütünleþmeyi getirmelidir. deres Eðri, Ali Acar, Emin Akmeþe, Mehmet Ýnançlara saygýlý laikliði, üretimi, adaleti, Fatih Kiraz, Mehmet Karabalak, Ümit Serin, paylaþmayý, özgürlükleri ve demokrasiyi Rýfat Akagündüz, Orhan Semerci ve Yusuf öne çýkarmalýdýr. Boyraz. Halkýn Yükseliþi Partisi, böyle bir siyaÝlçelerde teþkilatlanmaya tüm hýzlarýysi anlayýþýn tek temsilcisidir. Ýktidarýn da tek la devam ettiklerini belirterek, Türkiye'nin alternatifidir. Önümüzde tarihi bir fýrsat varartýk deðiþime ihtiyacý olduðunu söyleyen dýr. Tüm koþullar Halkýn Yükseliþi PartiKarabacak, þunlarý söyledi; “Yerel örgütlersi'nin iktidarýndan yanadýr.” de yöneticilik yapmak sorumluk gerektirir,

Yazar Erdal Þahin öðrencilerle buluþtu Eðitimci yazar Erdal Þahin Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu’nun konuðu oldu.

E

ðitimci yazar Erdal Þahin Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu’nun konuðu oldu. Geçtiðimiz Salý günü Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu’nun konferans salonunda, kitap okuma bilinci kazandýrmak amacýyla gerçekleþtirilen söyleþiye öðrencilerin yoðun ilgi gösterdiði belirtildi. Programda, Erdal Þahin’in yazdýðý ‘Aynadaki Yüz’, ‘Hüzne Konan Kelebek’ ve ‘Aþk ve Aþk’ romanlarýnýn yaný sýra 2012 Mayýs ve Haziran aylarýnda oynattýðý ve Valilik tarafýndan desteklenen ‘Sýðýnak’ adlý tiyatro oyunu, öðrencileri ile çýkardýðý ‘Düþ Bahçeleri’ masal kitabý hakkýnda paylaþýmlarda bulundu. Kitap okumanýn insana kattýðý deðerleri ve önemini, yetiþen nesil açýsýndan öðrencilere aktarmaya çalýþan Erdal Þahin, her öðrencinin günde belli bir sayfa kitap okuma alýþkanlýðý kazanmasý gerektiðini anlattý. Þahin, toplum içindeki þiddet ve diðer olumsuzluklardan bahsederken toplumsal gerçekçi bir yaklaþýmda bulunduðunu söyledi. Bu tür olumsuzluklardan sevgi, dostluk, paylaþým ve içimizdeki çocuðu yeniden ortaya çýkararak kurtulabileceðimizi eserlerinde

yansýttýðýný kaydetti. Kitap yazabilmek için iyi bir okuyucu olmak gerektiðini, kitap yazmanýn büyük bir emek ve zamana mal olduðunu ifade eden Yazar Þahin, bu

smail Kakaç Ýdüzenlenen Ortaokulu’nda

Tebeþir Karikatür Grubu, Çorum Haber Gazetesi ve Karikatürcüler

nedenle öðrencilere, ellerine geçen her kitaba deðer verip saygý göstermeleri gerektiðini vurguladý. Þahin, söyleþinin son bölümünde öðrencilere kitaplarýný imzalayarak hediye etti.

Okul Müdürü Ýbrahim Demirbaþ, söyleþinin çok ilgi görmesinden ve verimli geçtiðini görmekten dolayý mutlu olduðunu ifade ederek Erdal Þahin’e teþekkür etti.

Programda, Erdal Þahin’in yazdýðý kitaplar imzalandý.

Söyleþiye öðrenciler yoðun ilgi gösterdi.

Kitap yazabilmek için iyi bir okuyucu olmak gerektiði belirtildi.

‘Hayvan Haklarý’ karikatür yarýþmasý sonuçlandý

‘Hayvan Haklarý’ karikatür yarýþmasýnýn sonuçlarý açýklandý. Altan Özeskici, Erdoðan Oruç ve Yýlmaz Baþ’ýn yer aldýðý Seçici Kurul, 58 karikatürün katýldýðý yarýþmada Doða Öztorun’u birincilikle, Büþra Esen’i ikincilikle ve Dilan Kartal’ý üçüncülükle ödüllendirdi. Ayný zamanda yarýþmaya katýlan tüm karikatürler

Derneði Çorum Temsilciliði'nin düzenlediði ulusal düzeydeki ‘Hayvan

Haklarý’ karikatür yarýþmasýna katýlacak.

‘Hayvan Haklarý’ karikatür yarýþmasýnýn sonuçlarý açýklandý.


16 PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

Kabýzlýða karþý uyarý

U

zmanlar, kýþ aylarýnda yeme alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi ve metabolizmadaki hareket hýzýnýn azalmasýyla birlikte pek çok kiþide görülen kabýzlýða karþý uyardý. Günlük yaþamda yapýlacak basit ve pratik deðiþikliklerle bu durumun önlenebileceðine dikkat çeken uzmanlar, su tüketiminin artýrýlmasýný istedi. Uzmanlar, bu dönemde meyvelerin suyu yerine bütün olarak tüketiminin posa alýmýný artýracaðýndan baðýrsak saðlýðý için daha yararlý olacaðýna dikkat çekti. Delight Beslenme Eðitim ve Danýþmanlýk Merkezi sahibi Diyetisyen Dilan Dalgýç, kýþ aylarýnda özellikle yeme alýþkanlýklarýnýn deðiþmesi ve hareketin azalmasýyla birlikte pek çok kiþi kabýzlýktan yana þikayetçi olduðunu söyledi. Dalgýç, günlük yaþamda yapýlacak basit ve pratik deðiþikliklerle

Delight Beslenme Eðitim ve Danýþmanlýk Merkezi sahibi Diyetisyen Dilan Dalgýç. bu durumun kolayca önSebze-meyve çeþitdaha kolaydýr. Haftada lenebileceðini dile getirliliðinin yaz aylarýna gö1-2 kez mutlaka tüketildi. re azalsa da her gün melidir” diye konuþtu. mutlaka bir öðünde sebSoðuk havanýn etÖðün atlamanýn ze tüketilmesini öneren kisiyle azalan su tüketimetabolizma hýzýnýzý Dalgýç, “Meyve tüketiminin artýrýlmasýný isteazaltýp kabýzlýðýn oluþmi ise yemekler sýrasýnyen Dalgýç, saðlýklý, yemasýna yol açtýðýný ifade da deðil gün içine daðýtiþkin bireylerin her gün eden Dalgýç, "Her gün týlarak tüketilmelidir. en az 1.5- 2 litre su tüyapacaðýnýz düzenli ana Meyvelerin suyu yerine ketmesi gerektiðini kayve ara öðünler baðýrsak bütün olarak yenilmesi detti. Dalgýç, çay ve hareketlerinizi artýracakposa alýmýný artýracaðýnkahve tüketiminin ise týr" dedi. dan baðýrsak saðlýðý için sindirim sistemini olumGünlük beslenmedaha yararlý olacaktýr. suz yönde etkileyeceðide pirinç, makarna, beAyrýca kýrmýzý et ve tane dikkat çekti. yaz ekmek yerine bulvuk etine göre sindirimi

gur, tahýllý ekmek ve kepekli makarnaya yer vermenin kabýzlýðý önleyeceðinin altýný çizen Diyetisyen Dilan Dalgýç, zengin posa içeriðine sahip olan kuru baklagillerin ise haftada 2-3 kez tüketilmesini istedi. Dalgýç, kuru baklagillerin yemek olarak, çorbada veya salatalarda da tüketebileceðini ifade etti. Her ana öðününde mutlaka bol miktarda salata tüketilmesini tavsiye eden Dalgýç, “Özellikle çið yenilen sebzeler vitamin, mineral ve posa açýsýndan oldukça zengindir. Soðuk havalarda dýþarýda spor yapmak için iyi bir fikir olmayabilir. Ancak evde ve iþ yerinde yapacaðýnýz küçük egzersizler kabýzlýk durumunu önlemeye yardýmcý olacaktýr. Sabahlarý aç karnýna 1 büyük bardak su ile birlikte yenilecek kuru erik veya kuru kayýsý sindiriminizi hýzlandýrýr” þeklinde konuþtu.(ÝHA)

Sýnýflar arasý bilgi yarýþmasý Ç

orum'un Sungurlu Belediye Baþkanlýðý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün iþbirliði ile ilçe genelinde düzenlenecek olan sýnýflar arasý bilgi yarýþmasý süreci baþladý. Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün üzerinde çalýþtýðý bilgi yarýþmasýna Sungurlu Belediyesi sponsorluk yapacak. Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Milli Eðitim Þube Müdürleriyle birlikte Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'yý ziyaret ederek bir basýn açýklamasý düzenlendi. Ziyarette yarýþma hakkýnda bilgi veren Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Sungurlu Belediye Baþkanlýðý ile Sungurlu Milli Eðitim Müdürlüðü'nün iþbirliði ile ilçe genelinde düzenlenecek olan yarýþmanýn ilçe genelinde tüm 3-4-5-67-8. sýnýflarý kapsayacaðýný belirtti. Yarýþmanýn geleneksel hale getirildiðini söyleyen Dursun, yarýþmanýn eðitimin bir aþamasý olarak deðerlendirildiðini

vurguladý. Yarýþmanýn Ocak ve Mayýs aylarýnda iki aþamalý olarak yapýlacaðýný belirten Dursun, ilk yarýþmanýn bugün yapýlacaðýný, yarýþmada düzenlenecek ödül töreni ile dereceye giren öðrenci ve okullarýna sýnýf, öðrenci ve okul kategorilerinde çeþitli ödüllerin verileceðini söyledi. Dursun, "Sýnýf, öðrenci ve okul kategorilerinde derece yapan öðrenci, sýnýf ve okullarýmýza dizüstü bilgisayardan, çeyrek altýna, kitap ve kýrtasiye setinden, soru bankalarýna kadar çeþitli ödüller verilecektir. Sungurlu Belediyesi bu ödüllerin temini ve yarýþmaya sponsorluk yapacaktýr" þeklinde konuþtu. Böyle yarýþmalarý artýk geleneksel hale getirdiklerini söyleyen Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise, "Projeyi hazýrlayan ve gençlerin eðitiminde gece gündüz demeden çalýþan Milli Eðitim camiasýna Sungurlu Belediyesi adýna teþekkür ediyorum" dedi.(ÝHA)

Sungurlu’da sýnýflar arasý bilgi yarýþmasý süreci baþladý.

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, yarýþmalarýn geleneksel hale geldiðini belirtti.

Okullarda sorun dinledi Ç

orum’un Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, okul müdürleriyle görüþerek okullarýn sorunlarýný dinledi. Okullarda bulunan mevcut sorunlarý dinleyen Baþkan Uzunkaya ayrýca öðrencilerin sorunlarý ve okulun ulaþým imkanlarý hakkýnda da bilgi aldý. Mehmetçik Ýlkokulu Müdürü

Enerji kesintisi

Baþkan Uzunkaya, eðitim ve öðretimle ilgili sorunlarý dinledi.

Ç

alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum ili þehir þebeke yatýrým iþleri kapsamýnda Küçük Sanayi

Sitesi’nde þebeke yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan KSS 6. ve 15. cadde bir kýsmýnda ve, KSS 89-91-93-95-97-99. sokaklarda

Ýmralý Kaloç ve yetkililerden sýkýntýlarý ve talepleri hakkýnda da bilgi alan Baþkan Uzunkaya eðitim ve öðretimde eksiklerin giderilmesi için Belediye olarak ellerinden gelen her türlü imkâný kullandýklarýný söylerken, “Bugüne kadar olduðu gibi bugünden sonra da eðitime yapmýþ olduðumuz destek devam edecek” dedi. (ÝHA)

enerji kesintisi yapacak. Kesintiler, bugün 08:0013:00 saatleri arasýnda olacak.

Veli onurlandýrma projesi B

ahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu idaresi, üstün baþarý gösteren öðrenci velilerini evlerinde ziyaret ederek velilere teþekkür plaketi, öðrencilere de üstün baþarý madalyasý verdi. ‘Veli Onurlandýrma Projesi’ kapsamýnda yapýlan ziyaretlere Okul Müdürü Selçuk Köse, rehber öðretmenler, sýnýf öðretmenleri ve Okul Aile Birliði Baþkaný katýldý. Okul Müdürü Selçuk Köse, projenin amacýnýn diðer öðrencileri çalýþmaya teþvik etmek, baþarýyý artýrarak kalýcý hale getirmek olduðunu kaydetti. Köse, öðrencilerin baþarýsýnda okulveli -öðrenci iþbirliðinin çok önemli olduðunu ve bur tür etkinliklerle bu dayanýþmayý ve kaynaþmayý saðlamayý amaçladýklarýný söyledi. Ýlerleyen günlerde baþarýsýz öðrencilerin velileri ile de bir araya gelip velileri öðretmenlerle buluþturarak aileyi daha iyi tanýma fýrsatý yakalayýp, öðrenciyi daha verimli hale getirmeye çalýþacaklarýný belirtti.


PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

17

'Tutuklamalar hukuksuzdur' Ç

orum Çaðdaþ Avukatlar Derneði üyeleri, adliye binasý önünde toplanarak, yaþanan gözaltýlarý protesto etti. Dernek Baþkaný Avukat Bülent Diken, açýklamasýnda ÇHD Genel Baþkaný ve diðer avukatlarýn keyfi bir tutuklama ile karþý karþýya kaldýðýný söyledi.

"Üç gün süren evbüro baskýn ve aramalarý, gözaltý-sorgu süreci bu keyfiyetin ama daha da önemlisi hukuksuzluðun açýk göstergesidir. Ayný zamanda Terörle Mücadele Kanunu 10. maddesi uyarýnca kurulan yeni Mahkemelerin, DGM yargýlama pratiðini aynen devraldýklarý da

þüphe götürmez bir biçimde açýða çýkmýþtýr." diyen Diken, yurt dýþýndan ifade vermek için gelen genel baþkanlarýnýn kaçma þüphesi ile tutuklandýðýný dile getirdi. "Bildik bir senaryoyla karþý karþýyayýz. Senaryo da aktörler her defasýnda deðiþse de ay-

Açýklamayý Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Bülent Diken yaptý.

Baszýn açýklamasýna dernek üyeleri katýldý.

ný yargýlama usulsüzlüðünü yaþýyoruz." sözleriyle tepkilerini aktaran ÇHD Çorum Þube Baþkaný Bülent Diken, þunlarý söyledi, "Son 10 yýlýmýz onlarca olayda Cuma sabahlarý birilerinin kapýlarý kýrýlarak girilmesiyle, medyada sürekli gördüðümüz yüzlerin emniyete götürülüþü ve gizlilik kararlan ile geçiyor. Her dosya organize sayýlýp gizlilik kararý veriliyor. Ama her ne hikmetse gizlilik kararý bir tek biz savunma görevini yapanlara ve sanýklara karþý var. Gizlilik kararý alýnan dosyada savunmalarýmýza o gizlilik kararýný hiçe sayan ve iþine gelen belgeleri basýna sýzdýran kolluk gücünün basýna verdikleri ile yapýyoruz. Bundan önce þike davasýnda, Ahmet Þýk'ýn, Nedim Þener'in alýnýþlarýnda, Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði'nde, Devrimci Karargâh davalarýnda ve adýný saymadýðým onlarca davada da bunlarý yaþadýk. Bu dava da yargýlanan terör örgütleri deðildir. Bu davada yargýlanan baþta Çaðdaþ Hukukçular olmak üzere tüm avukatlýk mesleði ve onun pratiðidir. Avukat arkadaþlarýmýza savcýlýkta, sorguda DHKP-C örgütü sorulmamýþtýr. Kozmik odalar, ajanlýk faaliyetleri sorulmamýþtýr."

Tenis’in ilk kraliçesi Anadolu Ýlimizde ilk kez düzenlenen liseli gençler tenis il birinciliðinde þampiyonluðu Anadolu Lisesi kazandý. Dört okulun mücadele ettiði Tenis il birinciliði müsabakalarý havanýn soðuk olmasý nedeniyle YÝBO Spor Salonu’nda yapýldý.

Ý

Teniste ilk þampiyon okul olan Anadolu Lisesi kýz takýmýnýn kupasýný Merkez YÝBO Müdür Yardýmcýsý Vahap Sönmez verdi

Akdað, Hastaneler bir yere toplanamaz S

aðlýk Bakaný Akdað, bütün hastanelerin bir yere toplanmasýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi. Saðlýk Bakaný Recep Akdað, þehir hastaneleriyle þehirlerin içinden çýkýlmasýnýn, bütün hastanelerin bir yere toplanmasýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi. Saðlýk Bakanlýðý'nca Kamu Özel Ýþbirliði Modeli ile Tesis Yaptýrýlmasý, Yenilenmesi ve Hizmet Alýnmasý ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Saðlýk Bakaný Recep Akdað Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun Tasarýsý'nýn TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüþülmesine devam ediliyor.

Tasarýnýn tümü üzerindeki görüþmelerde söz alan muhalefet milletvekilleri, kamu hastanelerinin özel þirketlere ihaleyle

ÖÐRETMENDEN ÇÝZGÝLER Çizen: Neþet ANBAR

yaptýrýlarak, 49 yýllýðýna devlet tarafýndan kiralanmasýnýn özelleþtirme anlamýna geldiðini savundu. Daha sonra muhalefet milletvekillerinin eleþtirilerini yanýtlayan Saðlýk Bakaný Akdað, Dünya Saðlýk Örgütü'nün geçen yýl mayýs ayýnda yayýnladýðý raporda, baþarýlý saðlýk sistemlerinde Türkiye'nin anlatýldýðýný belirtti. Türkiye'de saðlýk göstergelerinin son 10 yýlda, önceki 10 yýllarla kýyaslanmayacak þekilde iyileþme gösterdiðinin altýný çizen Akdað, ''Türkiye'de bugün kimse öküzlerini ya da karýsýnýn kolundaki bilezikleri satarak saðlýk hizmeti almýyor'' diye konuþtu. Yapýlacak hastanelerle ilgili etki analizi yapmanýn mümkün olmadýðýný dile getiren Akdað, komisyon üyelerine, ''Biz sizden yatýrým bütçesi istemiyoruz. Bu bir ihale kanunu, bir model. Bu kanunla 1 hastanede yapýlabilir 100 hastane de yapýlabilir'' dedi. Akdað, projelerin rantabl olduðunu belirterek, ihalelere yeterliliði olan firmalarýn girdiðini ve rekabet ortamýnda en düþük teklifi veren þirkete, kamunun iþine gelmesi halinde iþin verildiðini vurguladý. Kaynak: AA

Dördüncü olan Anadolu Öðretmen’in kupasýný Beden Eðitimi Öðretmeni Hasan Öztürk verdi

limizde ilk kez düzenlenen Liseli Gençler Tenis il birinciliðinde kýzlarda þampiyonluðu Anadolu Lisesi kazandý. Dört okulun mücadele ettiði il birinciliðinde havalarýn soðuk olmasý nedeniyle müsabakalar YÝBO Spor Salonu’nda yapýldý. Ýlk kez düzenlenen il birinciliðine Anadolu Öðretmen Lisesi, Anadolu Lisesi, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi okullarý karþýlaþtý. Tek grupta tek devreli lig statüsünde oynanan maçlar sonunda tüm maçlarýný kazanan Anadolu Lisesi þampiyonluðu kazanýrken, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ikinci, Fatih Anadolu Lisesi üçüncü, Anadolu Öðretmen Lisesi ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Liseli genç kýzlar tenis il birinciliðinde maçlarýn sona ermesinin ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren okullarý kupa ve sporculara madalyalarý verildi. Öte yandan beþ okulun mücadele ettiði genç erkekler tenis il birinciliði de bugün yapýlacak final müsabakasý ile sona erecek.

Üçüncü olan Fatih Anadolu Lisesi’nin kupasýný Tenis Ýl Temsilcisi Mustafa Bektaþ verdi

Ýkinci olan Spor Lisesi’nin kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi

Tasavvuf yolu 2

Bir önceki yazýmýzda Osmanlý Ýmp. Kurulmasýnda duyduðu sevgi ve döneminde yaþadýðý derin sýkýntýlardýr. ve bir cihan devleti olmasýnda, tasavvufi düþüncenin ve Vahyin Iþýðýnda Tasavvuf yolunda müritleriyle birlikte teblið görevi tasavvuf önderlerinin, Osmanlý'nýn temelleri atýlýrken çok yapmaya devam eden, Hacý Bayramý Veli'nin sevenleri ve önemli katkýlarýnýn olduðunu yazmýþtýk. ona tabi olanlar hýzla artamaya devam eder. Bundan rahatDini kurallar ve tasavvufi düþünce, sýkýntýlý dönemsýz olan birileri, Ankara'da Hacý Bayramý Veli'nin etrafýnlerde toplumun deðerlerinin, dokusunun, mal ve can güda büyük kalabalýklar oluþtuðu, devlete baþ kaldýracaðý venliðinin korunmasý konusunda önemli görevler üstlenþeklinde, II. Murat'a bir haber ulaþtýrýr. II. Murat bir müfmiþlerdir. 1402 Ankara savaþýnda Yýldýrým Beyazýt ordu reze asker göndererek Edirne'ye getirtir. Onun eþkýya tipli içinde bir grubun ihaneti yüzünden, Timur'a esir düþmüþ ve ruhlu birisi olmadýðýný, nurani yüzlü Allah dostu bir ve8 ay sonra üzüntüsünden vefat etmiþti. Savaþa katýlan Beli olduðunu görünce, kendisinden özür dileyerek iki ay kayazýt'ýn oðullarýndan Musa ve Mustafa Çelebi Timur'a dar misafir eder. Ýzzet, ikram ve hürmette bulunarak, esir düþmüþ, Süleyman Çelebi Edirne'ye, Ýsa Çelebi BurUðurlarken, siz teblið görevi yapýyorsunuz, sizin müritlesa'ya, Çelebi Mehmet'te Amasya'ya çekilerek birbirleriyrinizden vergi almayacaðý der. Veysel Uysal le kýyasýya iktidar mücadelesi etmiþlerdir. Osmanlý topBu haber duyulunca H. Bayram'ýn müritleri daha da raklarýnda 10 yýl süren kardeþ kavgasýnda bir boþluk, veyseluysal-@ çoðalýr. Birçoklarý da istismar ederler. Vergi memurlarý Buhran dönemi "Fetret (karýþýklýk) devri" yaþanmýþtýr. hotmail.com kimseden vergi alamaz hale gelir. Bu durumdan haberdar Ankara maðlubiyeti ile Osmanlý Devleti'nin baþsýz edilen II. Murat, H. Bayram'a bir mektup yazarak gerçek kalmasý, Rumeli'de ki Osmanlý topraklarýnýn etrafý Hýristiyan devmüritlerinizin listesini bildirin, onlardan vergi almayalým der. O'da letleriyle çevrili olmasýna raðmen, Osmanlý Devleti'nin yýkýlýp ortagerçek müritlerini tespit etmek için bir gün tayin ederek o günün sadan kalkmayýþý þeyh Edebalinin de dua ve tavsiyeleriyle onun ne bahýnda herkesin orada toplanmasýný ister. Müritlerine önemli mekadar saðlam temeller üzerine kurulduðunu göstermektedir. Bu sajlarýnýn olduðunu söyler. Kanlý göl (Bu gün ki numune hastanebuhranlý dönemde Balkanlarda Osmanlý'ya karþý bir ayaklanma ve sinin hâkim tepesinde, bir pazartesi günü) müritlerine bir gün önceisyanýn görülmemesi, Osmanlýnýn buralarda yaþayan gayrimüslim den tümsek bir yere bir çadýr kurdurarak içine de birkaç tane de kohalka gösterdiði adil muamele ve o insanlara saðladýðý din, inanç ve yun koydurur. Ýlan edilen saat gelince her taraftan akýn akýn binlervicdan özgürlüðüdür. ce insan gelir. H. Bayram çadýrýn önüne çýkarak oradakilere, Ey müritlerim Allahu Teâlâ'nýn Ýbrahim a.s dan oðlu Ýsmail'i kurban etDevlet gücünün zafiyete uðradýðý zamanlarda insanlarýn can mesini istediði gibi bendende siz müritlerimden kurbanlar istiyor ve mal güvenliklerinin korunarak asayiþin saðlanmasýnda, dini degönüllü var mý? Der. Bir kiþi çýkar onu çadýrýn içine alýr ve koyunðerler ve tasavvuf önderlerinin nüfuslarýnýn etkili bir rol oynadýðýlardan birini keser. Çadýrýn alt kenarýndan dýþarý akan kaný görenler ný görmekteyiz. Baþta Ahilik örgütünün bütün Anadolu'da faaliyet H. Bayram kafayý yemiþ müritlerini kesiyor diyerek kaçarlar. Dýþayaparak insanlarýn ahlaki deðerlerle mücehhez olmalarý için sistemrý çýkarak Allah c.c baþka kurbanlar istiyor der. Bir de bir kadýn ben li bir þekilde çalýþtýklarýný, ayný zamanda Ankara'ya saldýran Moðolvarým der. Onu da içeri alarak bir koyun daha keser, dýþarý çýktýðýnlara karþý þehri savunan Ahilerin askeri alanda da var olduklarýný da asýl kendi müritlerinin dýþýnda kimsenin kalmadýðýný görür ve o görmekteyiz. Hacý Bektaþi Veli ve Yesevi geleneðine baðlý derviþikisinin adýný yazarak gerçek müritlerim bunlar diye II. Murat'a lerin teblið ve savunma konusunda önemli faaliyetler yaptýklarý bigönderir. linmektedir. Serri Sakati, Cüneydi Baðdadiye "Ey Cüneyit, Sufi muhadOrhan Gazinin Geyikli Baba, Osman Gazinin Þeyh Edebali, dis deðil, muhaddis sufi ol" yani Ýslam'ý, ilmi yol ile iyice anla, öðYýldýrým Beyazýt'ýn Emir Sultan ile iliþkilerinde tekke ve devletin iç ren, bilgili âlim ol; ondan sonra bu bilgi ile tasavvuf yoluna gir der. içe faaliyet yürüttükleri görülmektedir. 10 yýllýk fetret devri ve karUzun yýllar müderrislik yaptýktan sonra bilim ve tasavvuf'u birleþdeþler arasýndaki mücadeleden sonra Mehmet çelebi Edirne'de tirerek yaþadýðý bölgenin manevi koruyucusu oldu. Kayseri, Aksa(1413) kendini Osmanlý Devleti'nin hükümdarý olarak ilan edip, ray, Bursa ve Ankara'da insanlarýn nefsinin terbiye ve teskiyesinde devleti toparlayarak eski gücüne kavuþturmak ve fitneleri bertaraf kýlavuzluk yapan, iyiye, doðruya ve hakka yönlendirmede önemli etmek için büyük mücadeleler vermiþtir. 1421 yýlýnda onun vefatý hizmetler îfa ederek hakkýn rýzasýný kazanma yolunda büyük gayüzerine yerine geçen oðlu II. Murat devlete daha da büyük güç karetler sarf eden, Allah dostu Hacý Bayramý Veli þöyle der: zandýrmýþ onunda vefatýyla 2. Mehmet Çelebi (Fatih Sultan Mehmet) ile Beyazýt zamanýndaki kaybedilen topraklar geri alýnmýþ ve "N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm yeni fetihlerle büyük zaferler elde edilmeye devam edilmiþtir. Derd ü gamýnla doldu bu gönlüm Yýldýrým Beyazýt'ýn Ankara savaþýný kaybetmesiyle doðan fetret döneminde Ankara ve havalisinde, Ebû Hâmidüddin Aksarayî Yandý bu gönlüm yandý bu gönlüm (Somuncu Baba) 'nýn manevi terbiyesiyle yetiþerek kendini topluYanmada derman buldu bu gönlüm. ma adayan. Halka hizmetin hakka hizmet olduðunun bilinciyle hareket eden, ilim ile tasavvufu birleþtiren, o bölgede manevi bir hava estiren Hacý Bayram'ý Veli; Tefsir, Fýkýh, Hadis, Tasavvuf, MateBayram özünü bildi, bileni anda buldu matik, Astronomi gibi birçok dersler okuyarak icazet almýþtýr. Onu Bulan ol kendi oldu, sen seni bil sen seni müderrislikten tasavvufa yönlendiren sebeplerin baþýnda hakka


18 PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Çorum’a hizmet bizim için ibadetle eþdeðerdir’ Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, 7 kiþilik yüksek lisans için açtýklarý baþvuruya 90 öðrencinin baþvurmasýnýn üniversite olarak katettikleri mesafeyi göstermesi açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Üniversite sporlarý Federasyonu’ndan en büyük organizeyi alan il olarak bir numara olduklarýný belirten Gümüþdað, en modern spor kompleksinin yapýmýna önümüzdeki yýl baþlayacaklarýný ve Obruk Barajý’ný Su sporlarýnýn merkezi haline getireceklerini söyledi.

H

itit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, üniversite olarak Türkiye’nin en iyisi olma yolunda emin adýmlarla ilerlediklerini belirterek ‘BESYO olarak daha þimdiden ODTÜ, Gazi ve Hacettepe gibi üniversiteleri geride býraktýk’ dedi. Amasya Üniversitesi ile ortak öðrenci alýmý konusunda imzalanan protokol kapsamýnda her iki üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitülerinin Beden Eðitimi ve Spor Anabilim bünyesinde yüksek lisans programýna öðrenci alýmýna baþlanacaðýný açýklamak için düzenlediði basýn toplantýsýnda Üniversite olarak geliþimleri göstermek için örnekler verdi. Çorum’a alýnacak 7 kiþilik yüksek lisans öðrencisi için puanlarý 8485 olan toplam 90 öðrencinin baþvurmasýnýn Hi-

Faruk Yamaner dýndan Temmuz ayýnda 7 tit Üniversitesi’nin ne öðrenciyi alacaðýz. Geçkadar yol aldýðýný göstertiðimiz yýl açýlan Beden mesi açýsýndan çok Eðitimi ve Spor Öðretönemli bir örnek olduðumenliði bölümüne bu yýl nu belirten Yamaner öðrenci alýmý zor görü‘Doktora için yapýlan nüyor. Önümüzdeki yýl baþvurularda bile puan60 öðrenci almayý planlýlar bu kadar yüksek olyoruz’ dedi. muyor. 19 Mayýs Üniversitesi ile doktora Hitit Üniversitesi programý aþamasýndayýz. BESYO olarak TürkiProgram YÖK tarafýnye’de 1 numara oldukladan onaylanmasýnýn arrýný iddia eden Faruk Ya-

maner ‘Hitit Üniversitesi nüfusu ve akademik kadrosuyla Türkiye’nin en iyi üniversitelerden birisi. BESYO alt yapýsý, akademik personeli, yüksek lisans, doktora ve lisans öðrencileriyle Çorum’a çok katma deðer katmaktadýr. Üniversitesi Sporlarý Federasyonu’ndan organizasyon alma konusunda Türkiye’de bir numarayýz. Bugüne kadar Çorum’a Üniversitesi sporlarý organizesi için 12 bin kiþi geldi. Ýlimizde yapýlan spor faaliyetleri Çorum’un ve üniversitenin tanýtýmýna büyük katký saðlamaktadýr. Çorum’a hizmet etmek bizim için ibadetle eþdeðerdir. Bu faaliyetleri gösterirken arkamýzda Çorum Belediye’si gibi çok büyük bir güç var. Her alanda desteðini görüyoruz. Ayný þekilde Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Mü-

dürlüðü’de her faaliyetimize büyük destek veriyor. Bu nedenle Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ile Spor Ýl Müdürümüz Haþim Eðer’e çok teþekkür ediyorum. Çorum’u üç yýl içerisinde Türkiye’nin en modern spor tesislerini Hitit Üniversitesi ve Çorum’a kazandýrmak hedefimiz. Bu doðrultuda Kuzey kampüsünün temelini Hazýran ayýnda atacaðýz. Ayrýca Çorum’u su sporlarýnýn merkezini haline getirmek istiyoruz. Obruk Barajý su sporlarýnýnýn merkezi haline getireceðiz. Bunun için 30 dönümlük bir arazi aldýk. Çevre ve Orman Bakanlýðý ile yazýþmalar sürüyor. Rektörümüzün talimatýyla çalýþmalar tüm hýzýyla sürüyor. Bu konuda da Belediye’nin büyük desteðini görüyoruz’ dedi.

‘BESYO anketinde oy kullanalým’ BESYO Müdürü Faruk Yamaner okul öðretim görevlileri ile birlikte toplu halde görülüyor

2012 yýlý spor ödülleri oylamasýnýn BESYO sitesi üzerinden devam ettiðini belirten Müdür Faruk Yamaner, ayrýça Türkiye’nin en büyük beþ Teknik Direktörü olarak kabul edilen Fatih Terim, Samet Aybaba, Aykut Kocaman, Þenol Güneþ ve Mustafa Denizli’yi Çorum’a davet ettiklerini açýkladý.

H

itit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, dört büyük takýmýn Teknik Direktörünü Çorum’a davet ettiklerini söyledi. Yamaner, üniversite olarak Çorum’a her alanda büyük katký saðladýklarýný belirterek ‘Profesyonel futbolun konuþulacaðý bir organizasyon için Fatih Terim, Samet Aybaba, Aykut Kocaman, Þenol Güneþ ve Mustafa Denizli’yi Çorum’a davet ettik. Görüþmelerimiz devam ediyor.

Ayrýca bu yýl ilk kez düzenlediðimiz 2012 yýlý spor ödülleri anketi için oylama devam ediyor. 15 Þubat’ta sona erecek olan oylama sonucu kategorilerinde birinci olan sporcularýn ödüllerini Mart veya Nisan ayý içinde vereceði. Tüm Çorumlulardan Hitit Üniversitesi resmi sitesinden ankete oy vermelerini bekliyoruz’ dedi.

Gurbetçi menejer Çorumlu Selim Özcan katkýya hazýr

Ç

Sungurlu EML’den altýncý yýlda altýncý þampiyonluk

Sungurlu EML 17-18 Yaþ grekoromen güreþte bu yýl altýncý kez üst üste þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Antrenörleri Çelebi Bayýr ve Müdür Yardýmcýsý Mustafa Çelenay yönetiminde baþarýlý çalýþmalarýnýn karþýlýðýný alan Sungurlu EML bu baþarýlarýnýn tesadüfi olmadýðýný bir kez daha gösterdi.

O

kullararasý 17-18 Yaþ Güreþ Ýl birinciliðinde dün grekoromen stil müsabakalarý ile sona erdi. 35 sporcunun mücadele ettiði il birinciliðinde Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi bu kategoride altý yýldýr süren üstünlüðünü bu

yýlda sürdürdü ve þampiyonluðu kazandý. Antrenör Çelebi Bayýr yönetiminde yaptýðý çalýþmalarla bu kategoride son altý yýlda þampiyonluk kupasýnýn sahibi olan Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardýmcýsý Mustafa

Çelenay’da verdiði katký ile bu baþarýda büyük pay sahibi. Adil Candemir Spor Salonu’nda yapýlan müsabakalar sonunda Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi 67 puanla birinciliði kazanýrken Dodurga Çok Programlý Lisesi 49

puanla ikinci, Spor Lisesi 27 puanla üçüncü Ýmam Hatip Lisesi ise 26 puanla dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Müsabakalarýn bitiminin ardýndan dereceye giren okullara kupalarý verildi. Sýkletlerinde birinci olan sporcularda Türkiye Þampiyonasý’nda ilimizi temsil etmeye hak kazandýlar. Yapýlan güreþler sonunda sýkletlerinde dereceye giren güreþçiler ve okullarý þöyle: 50 kilo: 1. Hakan Yalçýn (Sungurlu EML), 2. Bekir Erturan (Merkez ÝHL). 55 kilo: 1. Yavuz Can Bolat (Sungurlu Lisesi), 2.

Mustafa Köseoðlu (Sungurlu EML), 3. A.Müslim Him (Spor Lisesi).3. Eren Aslan (Dodurga ÇPL). 60 Kilo: 1.Ömer Akbýyýk (Spor Lisesi), 2. Sefa Gökmen (Merkez ÝHL), 3. Osman Yapar ( Dodurga Ç.P.L.), 4. Fatih Savrum ( Sungurlu EML). 66 kilo: 1. Sefa Þakar (Sungurlu E.M.L.), 2. Y.Yasin Aktaþ (Alaca ÝHL), 3. Seyit Beyaz (Cumhuriyet Lisesi), Mustafa Akgül (Dodurga ÇPL). 74 Kilo: 1. Murat Çevik (Atatürk Lisesi), 2. Ahmet Yetiþgen (Çamlýca METEM). 84 kilo: 1. Yavuz Selim Atik (Sungurlu EML), 2. Abdulkadir Ateþ ( Spor Lisesi.), 3. Y.Emre Börekçi (Dodurga ÇPL), 4. M.Cihat Çöp (Merkez ÝHL). 96 kilo: 1. Halil Fenerlioðlu (Sungurlu EML), 2. Yaþar Eliaçýk (Çamlýcý METEM), 3. H.Ýbrahim Eker (Dodurga ÇPL). 96120 kilo: 1. Ali Manici (Sungurlu EML), 2. Ýsmail Kabakçý (Dodurga Ç.P.L.), 4. Merden Yaþzin (Sungurlu E.M.L.).

orumlu gurbetçi hemþehrimiz Selim Özcan dünya futbolunun önde gelen menejerlik þirkenin sahibi, Selim Özcan, destek istenmesi halinde Çorumspor’a sahip çýkacaðýný ve destek vereceðini belirtti. Sosyal medya üzerinden gazetemizle irtibata geçen Selim Özcan Goal Kýck Sportmanagement dünyanýn en büyük futbol sitesi olan transfermarkt.com’a göre 528 bin EURO deðerinde ve þirkete baðlý futbolcu sayýsý 86. Þirketin çalýþtýðý futbolcular, Adriano, Cesc Fabregas (Barcelona), Juan Mata (Chelsea), Santi Cazorla (Arsenal) gibi isimler bulunuyor. Dünyanýn en büyük futbol takýmý olarak kabul edilen Barceloana’da þirkete baðlý futbolcu sayýsý yedi. Ýspanya, Almanya, Ýngiltere, Fransa, Ýtalya gibi dünya futbolunda önde olan ülkelerde bulunan en yetkili menejer olan Selim Özcan önderliðinde Goalkýck Sportmanagement þirketi adýna çalýþýyor. Þirketin Türkiye’deki sorumlusu ise menejer Fatih Adýgüzel. Firma ayrýca dünyanýn ünlü teknik adamlarý Didi Constantini ve Bernd Kraus gibi hocalarda bulunuyor. Selim Özcan, Çorumspor’un içinde bulunduðu durumun bir Çorumlu olarak kendisini üzdüðünü ve gerekli katkýyý vermeye hazýr olduðunu belirtti.

Öncel ve Adýkdý’ya Gümüþhane’de görev H

entbol Klasman hakemlerimiz Sami Öncel ve Taner Adýkdý’ya bu haftada görev verildi. Geçtiðimiz hafta klasmanda düdük çalan Öncel ve Adýkdý bu hafta sonunda da Gümüþhane’de görev yapacaklar. Hentbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre Erkekler B Klasman B grubunda 26 Ocak cumartesi günü saat 13.00’de A. Doðan Spor Salonu’nda Gümüþhane Polisgücüspor ile Akçaabat Tütünspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý ilimiz klasman hakemleri Sami Öncel ve Taner Adýkdý yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Rize’den Kaþif Çýnar.

U 17’de ikinci hafta program açýklandý

U

17 liginde ikinci hafta maç programý açýklandý. Tertip Komitesi liglerin baþlamasýna bir hafta kala ligden çekilmeler olmasý nedeniyle U 17 liginde her hafta fikstürü yeniden belirliyor. Buna göre ikinci hafta maçlarý 26 Ocak cumartesi günü oynanacak. Maçlarýn programý þöyle; 1 Nolu Saha: Saat 10.00 Çorum Belediyespor Çorumspor. Saat 12.00 Ulukavakspor-Hitit Gençlikspor. Saat 14.00 Alaca Belediyespor-Eti Lisesi. Mimar Sinan Sahasý: Saat 12.00 HE KültürsporÇimentospor. Saat 14.00 Gençlerbirliði - Ýskilip Belediyespor.

Ýki futbolcu ceza kurulunda

1.

Amatör Küme’de geçtiðimiz hafta sonu oynanan beþ maçta iki kýrmýzý kart gören sporcu ceza kuruluna sevk edilirken iki futbolcu ise kural gereði kart gördüðü için ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza aldýlar. Tertip Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre Osmancýkgücüspor’dan Sefer Kanýtemiz ile Bayat Belediyespor’dan Alperen Þahin kural gereði kýrmýzý kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç ceza aldýlar. Osmancýk Belediyespor’dan Soner Dede kural gereði oyundan ihraç edildikten sonra hakeme küfür ettiði için ceza kuruluna sevk edildi. Sungurluspor’dan Hasan Zöðür’de hakeme hakaret ettiði için müsabakadan ihraç edildiði ihraç sonrasýnda tribünden hakeme küfür ettiði için ceza kuruluna sevk edildi.


PERÞEMBE 24 OCAK 2013

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Lokum alýmý

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ahmet TUNCA Mehmet oðlu 1969 Çorum Doðumlu

4 ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý

Mülkiyeti Belediye’ye ait Yunus Emre Ýþ Merkezi’nin 4. katýnda bulunan, B blok, 48 nolu ve A blok, 55 nolu otoparklar olmak üzere toplam 345 araçlýk otopark kýsmý ile teras katta yer alan oto yýkama yerinin 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel (1 yýllýk): 75.000 Yer: Belediye Meclis Salonu Saat: 14:00

YÝTÝK

(Ç.HAK:300)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:299)

19 DH 587 plakalý, 2001 model KIA marka, Pregio 3 Van tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:15-10:20 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

19 EY 766 plakalý, 2007 model Volkwagen marka mavi renkli aracýn satýþý iþi.

DOKTOR

(Ç.HAK:301)

Remzi AKGÖNÜL Muharrem oðlu 1973 Çorum Doðumlu

14 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Deneyimli iþyeri hekimliði ve ilk yardým eðitici eðitmeni arayan iþletmelerin dikkatine! Müracaat Tel: 226 00 07 0 532 482 65 77

5 MART T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Ýbrahim Çayýrý Mah. 3220 ada, 7 parselde kayýtlý arsa üzerinde bulunan yedinci ve çatý katý olan 21 nolu dubleks-mesken vasfýndan baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 115.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10

KÝRALIK DÜKKAN Bahçelievler Mah. 2. Sokakta Kreþ’e, Market’e, Spor ve Güzellik Merkezine uygun sahibinden 250 m2+100 m2 bodrumlu kiralýk dükkan. Gsm: 0 533 636 50 99

(Ç.HAK:3429)

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 15-22 yaþ arasý lise mezunu tercihen elektrik-elektronik bölümü mezunu ve yetiþtirilmek üzere bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

ÖZBEK TELEFON Karel Yetkili Servisi Alarm-Güvenlik Sistemleri Adres: Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) 0 535 502 13 27-224 04 04

SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesinde Oto Tamirciler Bölümünde yan bölümü kapatýlmýþ dükkan satýlýktýr.

Mür. Tel: 0 532 241 83 63

ARANIYOR

Danýþmanlýðýný yaptýðýmýz; Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ve konusunda ülke lideri olan bir firma için aþaðýdaki niteliklere haiz makina mühendisine ihtiyaç vardýr:

* Çalýþkan ve yaratýcý, * Askerlik ile iliþiði olmayan, * 28 yaþýný aþmamýþ, genç, * Ýngilizce bilen (Tercih sebebi), * Sigara kullanmayan, * Oto ehliyetine (B sýnýfý yeterlidir) sahip,

Ýsteklilerin özgeçmiþleri ile birlikte aþaðýdaki adrese baþvurmalarý rica olunur. Baþvurular gizli tutulacaktýr.

(Ç.HAK:141)

Çorum merkez Bayat köyü, 94 parselde kayýtlý 26.000 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 474.812,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

ELEMANLAR ARANIYOR MAKÝNA MÜHENDÝSÝ

Muhasebe bürosunda görevlendirilmek üzere tercihen yüksekokul mezunu Bayan eleman alýnacaktýr.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Turkay Yücel Adres: Tayþi Ýþ Merkezi Kat: 1 No: 2 Tel: 225 63 11

Baþvuru: Selimoðlu Müþavirlik, Erdemli Ýþhaný (Ulucami arkasý), Kat: 1, No: 7, Tel: 213 91 03-04 Cep: 533 422 77 41

Satýlýk Dükkan

ELEMAN ARANIYOR (Ç.HAK:247)

28 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

19 AC 210 plaka sayýlý, 1998 model, Volkswagen marka, mavi renkli aracýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

19 ÞUBAT Çourm 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Küçük Sanayi Sitesinde 492 m2 Oto Tamirciler Bölümünde. Müracat Tel: 0545 656 60 11

DEVREN SATILIK BAYAN ELEMAN ARANIYOR GÝYÝM MAÐAZASI Halen faal durumda bulunan Bayan Giyim Maðazasý iþ deðiþikliði sebebiyle devren satýlýktýr. Araçla takas olunur. Mür. Tel: 0 543 484 58 04

MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR Askerliðini yapmýþ deneyimli bay muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

0 532 684 43 14

Asansör iþinde deneyimli arýza ve bakým ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:245)

14 adet ticari servis aracýn, umumi servis aracý olarak (S plaka) muhammen bedelle, 2886 sayýlý Devlet Ýhale Yasasý’nýn 45. maddesine istinaden ayrý ayrý satýlmak üzere açýk arttýrma usulü ile hazýrlanan þartnamesi dahilinde satýþý iþi. Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

19 UE 830 plakalý, 2012 model Volkwagen marka, Jetta 1.2 TSI 105 PS COMF-MAN tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 36.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 3, sayfa 265, parsel 262’de 8.700.00 m2 alanýnda tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.220,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Tahtalý mevki, cilt 4, sayfa 353, parsel 350’de 10.100,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 5.050,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:15-14:25 *** 3. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1204, parsel 1192’de 21.400,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 21.400,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 *** 4. Taþýnmaz: Çorum ili merkez Çobandivan

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Menekþe Asansör Adres: Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný Kat: 1/3 Tel: 213 23 44

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:3777)

1 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Belediye Baþkanlýðý

12 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

18 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum ili

Çorum ili Merkez Gülabibey Mahallesi, Aliki Yolu Kapaklý Kýrý mevkii, cilt no 68, sayfa no 6724, ada 1065, parsel 17’de kayýtlý 300,00 m2 alanýnda arsa vasfýnda 12/78 arsa pay/payda, 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:102)

Patoloji servisi 2 kalem týbbi cihaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Hitit Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul öðrencilerinin ring servis hizmeti için binek amaçlý taþýt kiralamasý hizmet alýmý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. Çevre Yolu bulvarý No: 10 Çorum Saat: 10:00 ***

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 1992 ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:297)

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý

5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

59 AN 297 plakalý, 2004 model Peugeot marka, Partner tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 18.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

köyü, Kýr mevki, cilt 13, sayfa 1247, parsel 1235’de 7.300,00 m2 alanýnda tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.300,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:45-14:55 ***

(Ç.HAK:156)

Havuz bakým onarým çalýþtýrýlmasý ve temizliði hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

19 TS 055 plakalý Toyota Avensis 1.6 Elegant marka, 2010 model, siyah renkli hasarsýz aracýn satýþý iþi Muhammen bedel: 43.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum ili ilk ve orta okullar temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: 09:00 ***

Muhammen bedel: 10.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 11:15-11:20 ***

(Ç.HAK:294)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

31 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

(Ç.HAK:295)

06 YS 077 plakalý 2008 model Ford marka kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 26.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:276)

24 OCAK T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D


Erol, Ali Koçak ve Osman Bodur affedildi

Sorun tatlýya baðlandý

Ç

orumspor’da yaklaþýk bir aydýr yýlan hikayesine dönen sorun tatlýya baðlandý. Erol, Ali Koçak ve Os-

PERÞEMBE 24 OCAK 2013

man Bodur dün yeniden takýmla birlikte antrenmanlara baþladýlar. Sezon baþýnda yaþanan transfer krizinde lisanslarý çýkmayan üç isimden ikisi olan Erol ve Osman Bodur ilk yarýda takýmla zaman zaman çalýþmalara katýldýlar. Devre arasýnda lisanslarýnýn çýkmana izin verilmesine karþýn iki futbolcu iki kez kýrmýzý siyahlý takýmýn antrenmanlara baþladýlar ardýndan da ayrýlarak kendilerine kulüp aradýlar. Yaþanan bu süreç-

Belediye taktik çalýþtý Ç

orum Belediyespor pazar günü grup lideri Darýca Gençlerbirliði ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýlýrken kaleci antrenörü Habib Anapal, Antalya’da kursa katýldýðý için antrenmanda yer almadý. Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenman çubuklar arasýnda denge ve kuvvet hareketleri ile baþladý. Daha sonra takýmý dörde bölen Teknik Patron Gümüþdað iki takýma yarý sahada taktik çalýþma yaptýrýrken diðer iki takým ise kale arkasýnda beþe iki pas çalýþmasý yaptýlar. Çalýþmanýn son bölümünde ise tam sahada taktik çift kale yapan Belediyespor’da Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað sýk sýk oyunu durdurarak futbolculara uyarýlarda bulundu. Çorum Belediyespor, Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale ile sürdürecek.

te Ali Koçak’ta ligin ikinci yarýsý için takýmdan ayrýlmak isteðini kulübe iletmiþ ve alacaklarý içinde Futbol Federasyonu’na baþvurmuþtu. Üç futbolcunun takýma dönmesinin profesyonel anlayýþla karþý çýkan Teknik Heyet Yönetimle yaptýðý görüþmeler sonucunda üç ismede yeni bir þans verilmesi konusunda anlaþtýlar. Dün öðleden sonra yapýlan antrenmana çýkan üç fubolcu takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptý. Teknik Heyetin bu üç futbolcuya bu

hafta sonu oynanacak Tekirova Belediyespor maçýnda forma vermesinin zor olduðu önümüzdeki hafta içinde yapýlacak testin ardýndan fiziksel durumlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan deðerlendirme yapýlacaðý öðrenildi. Öte yandan Baþkan Rumi Ispanak’ýn bu üç futbolcunun lisanslarýnýn çýkartýlmasý için kulüp yetkililerine bilgi verdiði evraklarýnýn hazýrlanarak hafta sonuna kadar lisanslarýnýn alýnmasýný istediði belirtildi.

Belediyespor cumartesi sabahý yola çýkacak

Ç

Çorum Belediyespor’un dünki taktik çalýþmasýnda futbolcularýn oldukça neþeli ve istekli olduklarý gözlendi

orum Belediyespor hafta sonunda Darýca Gençlerbirliði ile oynayacaðý maç için Cumartesi sabahý yola çýkacak. Mavi beyazlýlar yarýn yapacaðý antrenmanla hazýrlýklarýný tamamlayacak ve cumartesi sabahý yola çýkacak. Belediyespor ayný gün yapacaðý ter idmaný ile maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacak.

Erol, Ali Koçak ve Osman Bodur dün yapýlan çalýþma öncesinde toplu halde görülüyor

Tam kadro antrenman

Ay Yýldýz’ýn liderle maçýna Ýzmir’den hakem entbol Bayanlar 1. ligindeki temH silcimiz Ay Yýldýzs-

Halil Ýbrahim Karakuþ doðum gününde Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað ile birlikte görülüyor

Halil Ýbrahim’e doðum günü sürprizi

Ç

orum Belediyespor’un baþarýlý orta saha oyuncusu Halil Ýbrahim Karakuþ’a arkadaþlarý tarafýndan sürpriz doðum günü kutlamasý yapýldý. 1985 Ankara doðumlu Halil Ýbrahim Karakuþ 28. yaþ gününü arkadaþlarý ile birlikte kutladý. Belediyespor tesisinde düzenlenen doðum günü kutlamasýna Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað’da katýldý ve baþarýlý futbolcusuna saðlýklý ve baþarýlý yýllar temennisinde bulundu. Ardýndan da arkadaþlarý Karakuþ’a tebrik ettiler.

por’un hafta sonu grup lideri Ýstanbul Emniyetgücü ile oynayacaðý maçý Ýzmir bölgesi hakemleri yönetecek. Pazar günü saat 11.00’de Ýstanbul Yakacýk ÝTO Spor Salonu’nda Ýstanbul Emniyetgücüspor ile Çorum Ay Yýldýzspor arasýndaki maçý Ýzmir bölgesi hakemlerinden Burçik Baytak ile Mustafa Piçakcý yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Edirne’den Sakýp Daltaban. Ay Yýldýzspor pazar günü grup lideri Ýstanbul Emniyet maçýný kazanmasý halinde grupta ilk iki için büyük bir avantaj yakalayacak.

S

ýkýntýlý günler geçiren Çorumspor, hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Tekirova Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yaptýðý çift çalýþma ile sürdürdü. Kýrmýzý Siyahlý takým sabah aðýrlýk ve çabukluk çalýþmasý yaparken öðleden sonra ise Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda taktik aðýrlýklý bir antrenman yaptýlar. Bir ayý aþkýn süredir gündemde olan Erol, Osman Bodur ve Ali Koçak olayýnda da sorun çözüldü. Dün bu futbolcuda takýmla birlikte antrenmanlara baþladý. Çalýþmanýn ilk bölümünde ýsýnma hareketlerinden sonra kaleci antrenörü Nurettin Kabalak’ýn Antalya’da seminerde olmasý nedeniyle Teknik Direktör Tümer Uzun kalecileri çalýþtýrýrken Elvan Milað ise kalecisiz çift kale maçta futbolculara gol çalýþmasý yaptýrdý. Antrenman taktik çift kale maçla sona erdi. Çorumspor bugün yapacaðý çift kale maçla Tekirova Belediyespor hazýrlýklarýný sürdürecek.

Futbol hakem ve gözlemcileri aylýk semineri 31 Ocak’ta

T

Furkan sakatlandý

Çorumspor taktik çift kalesini yoðun yaðmur yaðýþý altýnda yaptý

Ç

Ýlk rakip Samsun karmasý

orum Belediyespor’da þok sakatlýk. Dün yapýlan çalýþmada bileðine aldýðý darbe ile sakatlanan Furkan’ýn hafta sonu oynanacak Darýca maçýnda forma giymesinin zor olduðu belirtildi. Mavi beyazlý takýmýn dün Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmanýnda Muratcan ile girdiði ikili mücade-

lede bileðine darbe alan Furkan yerde kaldý. Saha içinde ilk müdahelesi yapýlan Furkan çalýþmayý yarýda býraktý ve tedavisine saha kenarýnda devam edildi. Masör Ali Akýnalp, Furkan’ýn ayak bileðindeki baðlarýn esnediðini ve kopma noktasýna geldiðini belirterek ‘Bununla birlikte ödeme baðlý þiþme var. Tedavisini sü-

Çorum U 15 il karmasý Çorum’da milli takým bölge antrenörleri ile yaptýðý çalýþma öncesinde toplu halde görülüyor

U 15 milli takýmýna sporcu kazandýrmak amacýyla düzenlenen il karmalarý arasý maçlarda Çorum’un ilk rakibi Samsun il karmasý oldu. Çorum ve Samsun il karmalarý 31 Ocak perþembe günü saat 13.00’de 1 nolu sahada karþýlaþacaklar.

U

15 il karmasý ilk maçý 31 Ocak’ta Çorum’da Samsun karmasý ile yapacak. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan’ýn verdiði bilgiye göre U 15 milli takýmýna sporcu yetiþtirmek amacýyla oluþturulan Ýl Karmalarý bölgelerindeki diðer illerin karmalarý ile maçlar yapacaklar. Samsun Bölge Müdürlüðüne baðlý, Samsun, Çorum, Tokat, Amasya ve Sinop il

karmalarýnýn kendi aralarýnda yapacaðý maçlar 31 Ocak perþembe günü baþlayacak. Çorum U 15 il karmasý ilk maçýnda Samsun karmasý ile Çorum’da karþýlaþacak. Çorum ile Samsun U 15 karmalarý 31 Ocak perþembe günü saat 13.00’de 1 nolu sahada karþýlaþacaklar. Çorum U 15 il karmasýnda þu sporcular bulunuyor, Onur Tekin (PTT Gençlikspor),

ürkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu illerde gerçekleþtirilen aylýk eðitim semineri 31 Ocak Perþembe günü saat 18:30'da Dernek Bina-

Onur Yýldýrým, Dursun Kükner, Samet Güzel (Çorum Belediyespor), Mücahit Purtul, Fatih Marým, Batuhan Çimen, Mehmet Ali Kýzýl, Oðuzhan Yanar, Ömer Faruk Selçok, Barýþ Üzbey, Kenan Zafer Kýlýç, Emre Koçak (Çorumspor), Abdulkadir Yýlmaz (Çimentospor), Ý. Alperen Üzel, Ramazan Can Savaþ (Gençlerbirliði), Mustafa Çakýr, H. Alperen Sinan, Özkan EM (1907 Gençlikspor) Furkan bileðinden sakatlandý çalýþmayý yarýda býraktý

rüyor ve þu an ayaðýnýn üzerine basamýyor. Tedavisini sürüyor en kýsa sürede saðlýðýna kavuþturmak istiyoruz’ dedi.

sýnda gerçekleþtirilecek. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Çorum Þubesi Baþkaný ve ayný zamanda Ýl Eðitimcimiz Mustafa Alagöz'ün vereceði seminerde hakem ve gözlemcilere Ýþ Birliði, Teknik Alan Kontrolü, Yer Alma, Gözlemci Raporlarý ile ilgili konularda MHK talimatlarý aktarýlacak. Seminere Ýl Hakemleri, HÝF Hakemleri ve Ýl Gözlemcilerinin katýlýmý zorunlu olduðu belirtildi.

Bekir Takkaç da býraktý K

rizdeki Çorumspor’dan bir istifa haberide kulüp menejeri Bekir Takkaç’dan geldi. Tuncay Kýlýç’ýn Göztepe’ye transferinde görev alan Bekir Takkaç dün yaptýðý açýklamada kulüp menejerliði görevinde istifa ettiðini açýkladý. Takkaç, istifasý ile ilgili detaylý bilgi vermezken bundan sonra Ýstanbul’daki bir menejerlik firmasýnda görev alacaðý ve bu iþte çalýþacaðý öðrenildi. Takgaç, Çorumspor’abundan sonraki süreçte baþarýlar diledi. Kýrmýzý Siyahlý takýmda geçtiðimiz haftada yönetim kurulu üyesi Halit Kýlýç görevinden istifa etmiþti.

Bekir Takkaç

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you