Page 1

Týp Fakültesi’ne yeni atamalar Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi kadrolarýna atamalar yapýldý. Böylece fakültede 3 profesör, 5 doçent ve 9 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 17 öðretim üyesi kadrosuna ulaþýldý. Üniversite bünyesinde Týp Fakültesi’nin yapýlanmasýnýn büyük bir hýzla devam ettiði bildirildi.

‘Çin, Doðu Türkistan’ý kobay olarak kullanýyor’

Hayat boyu öðrenmeye var mýsýnýz? * HABERÝ 9’DA

* HABERÝ 5’DE

22 ARALIK 2012 CUMARTESÝ

Günlük Siyasi Gazete

Hitit Üniversitesi Arap Dili Kulübü’nün düzenlediði ‘Kanayan Yaramýz: Doðu Türkistan’ konulu konferansta konuþan Yrd. Doç. Dr. Ataullah Þahyar, Çin yönetiminin, Doðu Türkistanlý müslümanlarý nükleer denemelerinde kobay olarak kullandýðýný söyledi.

* HABERÝ 8’DE

Yrd. Doç. Dr. Ataullah Þahyar

Fiyatý : 40 Kuruþ (Ç.HAK:3765)

Turizmde yol haritamýz EMÝTT Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý öncesinde Çorum’un turizm yol haritasýný belirleyecek genel bir deðerlendirme toplantýsý yapýldý.

Çorum Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel, Sýklýk Tabiat Parký’nýn Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu’nun ‘Her Ýle Bir Tabiat Parký’ projesi çerçevesinde Müsteþar Lütfi Akça’nýn gayret ve destekleri ile tescil edildiðini, toplam alanýn 630 dönüm olduðunu belirtti. * HABERÝ 3’DE

Özel Ýdare hedefe ulaþtý

* HABERÝ 16’DA

Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda ilgili kurumlarýn temsilcileriyle turizm yol haritamýz belirlendi.

Esnafýn çilesi! Yazýçarþý esnafý, son günlerde artan ve saatlerce süren elektrik kesintilerinden dertli. Dün Yazýçarþý Meydaný’nda toplanan esnaf, yaþadýklarý çileyi anlatarak tepkilerini dile getirdiler.

Tuðgeneral Çitil’in davasý Çorum’a alýndý Mardin'in Derik ilçesinde 199394 yýllarý arasýnda faili meçhul cinayete kurban giden 13 köylüyle ilgili, dönemin Derik Jandarma Komutaný Musa Çitil hakkýnda açýlan dava Mardin’den Çorum’a alýndý.

* HABERÝ 15’DE

ÝHL kampüsünün proje ihalesi yapýldý

Yazýçarþý Meydaný’nda toplanan esnaf, son günlerde artan ve saatlerce süren elektrik kesintilerine tepki gös-

Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi ve KARDER Baþkaný Prof. Recep Varçýn, Çorum'da rehber öðretmen, veli ve öðrenciler için METEK Projesi kapsamýnda düzenlediði seminerde “Kariyer beþikte baþlar” dedi ve “Çocuklarýmýzýn kiþisel geliþiminin önünde engel deðil, yol açýcý olmalýyýz” uyarýsýný yaptý.

* HABERÝ 17’DE

Nikah Sarayý ihale edildi

* HABERÝ 6’DA

* HABERÝ 10’DA

‘Kariyer beþikte baþlar’

Çorum Belediyesi, Fen Lisesi yanýna yapmayý planladýðý Meslek Lisesi (ÝHL) Kampüsü için proje ihalesi yaptý. Okul binalarý ve ek tesislerin ayrý ayrý ihalesini yapan ihale komisyonu, birer saat arayla ihaleleri tamamladý.

Belediye Nikah Sarayý için ihale yaptý. Yunus Emre Parký’nda bulunan askeri gazinonun yerine yapýlacak olan nikah sarayýnýn ihalesi, Destek Hizmetler Müdürü Leyla Sayýn’ýn baþkanlýðýndaki ihale komisyonu tarafýndan gerçekleþtirildi.

Sýklýk Tabiat Parký’nda Fauna tanýtým alaný tamamlandý...

Türkiye’de bir ilke imza attýk

* HABERÝ 16’DA

Vali Sabri Baþköy, 2012 yýlý Ýl Özel Ýdaresi yatýrým programlarýnda bulunan iþlerin tamamlanarak hedeflere ulaþýldýðýný ve halkýn hizmetine sunulduðunu belirtti.

Sahaya kýzýl geyik, ceylan, yaban domuzu ve yaban koyunu gibi türler getirilecek.

Öðrencilere yapmaktan hoþlandýklarý alanlara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Kaza bilançomuz; 23 ölü bin 981 yaralý

* HABERÝ 2’DE

* HABERÝ 12’DE

‘Yýlbaþý kutlamalarýnýn inancýmýzda karþýlýðý yok’

* HABERÝ 4’DE

Vatan Bilgisayar, 64. þubesini Çorum’da hizmete sundu.

Vatan Bilgisayar açýldý Vatan Bilgisayar Çorum Maðazasý dün Yunus Alýþveriþ Merkezi’nde açýldý. Türkiye genelinde baþlattýðý maðaza ataðýný sürdüren Vatan Bilgisayar, 64. þubesini Çorum’da hizmete sundu. Açýlýþta konuþan Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan, “Maðaza açana kadar Çorum’un potansiyelinin farkýnda deðildik” dedi. * HABERÝ 10’DA

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP’ye baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu.

‘Ortak noktamýz Çorum’a hizmet’ AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, CHP Ýl baþkaný Cengiz Atlas'a baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu. Ýktidar ve ana muhalefet il baþkanlarý ‘ortak noktamýz Çorum’a hizmet.” dedi.

* HABERÝ 6’DA


Saat Kulesi bildiðiniz gibi 2

CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

S

aat Kulesi'nin bakýmý tamamlanalý epeyce zaman geçti, ama geçtiðimiz günlerde iþe gelirken tarihi kulede aksamanýn devam ettiðini gördüm. Hatýrlanacaðý üzere, zaman zaman ayarý bozulan ve saati yanlýþ gösteren Beþiktaþ Muhafýzý 7-8 Hasan Paþa'nýn yadigârý saat kulemiz, ünü Türkiye'nin dýþýna taþan kule saatlerin ustasý ve hastasý Ahmet Acun'un bakým, onarým ve tamiratýndan geçtikten sonra düzelebildi. Lâkin Çorum Belediyesi yönetimi, Saat Kulesi'nin Çorumlu'ya sorunsuz bir þekilde hizmet vermesi için

www.corumhakimiyet.net

yapýlmasý gereken son bir operasyonu gerekli görmeyince kule yine þaþmaya baþladý. Öðrendiðime göre, Saat Kulesi'nin tamiratý yapýldýktan sonra aksamadan çalýþmasýný saðlayacak bir asansör sistemi kurulmasý gerekiyordu. Belediye yönetimi asansörü gerekli görmeyip bir zabýtayý 80 saatte bir saati kurmasý için görevlendirdi. Ancak saatin nasýl oldu bilinmez çaný kýrýlmýþ olmalý ki, zaman zaman yine durmaya baþladý. Çorumlu her arýzada hem Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, hem de kule us-

Baþýboþ hayvan demiþken... Ç

Bazý okurlarýn anlattýðýna göre, memlekette cirit atanlar sadece baþýboþ atlar deðilmiþ...

orum þehir merkezinin muhtelif bölgelerinde baþýboþ atlarýn cirit atmasýnýn vatandaþýn can ve mal güvenliðinin tehlikeye soktuðunu yazmýþtýk. Kale Mahallesi Zafer 2. Cadde üzerinde oturan bir okur aradý. Orada, burada cirit atanlar sadece baþýboþ atlar deðilmiþ. Sabah evinden çýkýp iþine giderken dönüp arkasýna baktýðýnda sürü halinde sokak köpeklerini görüyormuþ. Kadýn, çoluk, çocuk, yaþlý ve dahi yetiþkinler meskûn mahalde gördükleri hayvancaðýzlardan korkar hale gelmiþler. Baþýboþ hayvanlarla ilgili þikâyetleri yazarken hep tedirgin oluyoruz. Bu tedirginlik, geçmiþte þikâyet konusu olan, ancak dili, diþi olmayan, onlara zarar verilmedikçe sesleri bile çýkmayan, ortalýkta gördüðümüz bir çok insandan bile tehlikesiz olan hayvanlarýn bir anda nasýl ortadan kaldýrýldýklarýný bilmemizden kaynaklanýyor. Umuyorum, Çorum Belediyesi þikâyete konu edilen baþýboþ köpekleri hayvan barýnaðýnda gerekli muameleye tabi tuttuktan sonra doðal ortamýna býrakacaktýr.

7-8 Hasan Paþa'nýn yadigârý saat kulemiz, ünü Türkiye'nin dýþýna taþan kule saatlerin ustasý ve hastasý Ahmet Acun'un tedavisinden geçmiþti...

Kaza bilançomuz; 23 ölü bin 981 yaralý T

ürkiye genelinde bu yýlýn ilk 10 ayýnda meydana gelen 270 bin 508 trafik kazasýnda 2 bin 230 kiþi hayatýný kaybederken, 188 bin 557 kiþi de yaralandý. Trafik kazalarý nedeniyle 1 milyar 22 milyon 433 bin 77 TL de maddi hasar oluþtu. 2000-2011 yýllarý arasýnda meydana gelen 6 milyon 536 bin 231 trafik kazasýnda 43 bin kiþi 188 insan hayatýný kaybederken, 1 milyon 519 bin 737 kiþi yaralandý. 2010-2011 yýllarýnda ise meydana gelen 538 bin 338 trafik kazasýnda 5 bin kiþi 320 insan ölürken, 365 bin 624 kiþi de yaralandý. 2010 yýlýnda polis sorumluluk bölgesinde 2 bin 121’i ölümlü, 95 bin 291’i yaralamalý, 162 bin 573’ü ise maddi hasarlý trafik kazasý meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 738 kiþi hayatýný kaybederken, 171 bin 475 kiþi de yaralandý. Trafik kazalarý nedeniyle 451 milyon 914 bin 418 TL maddi hasar oluþtu. 2011 yýlýna bakýldýðýnda ise 2 bin 32’si ölümlü, 108 bin 771’i yaralamalý, 167 bin 550’i de maddi hasarlý trafik kazasý meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 582 kiþi hayatýný kaybederken, 194 bin 149 kiþi de yaralandý. Trafik kazalarý nedeniyle 1 milyar 41 milyon 780 bin 270 TL maddi hasar oluþtu. 2012 yýlýnýn ilk 10 ayýnda polis bölgesinde bin 760’ý ölümlü, 108 bin 442’si yaralamalý, 160 bin 306’sý ise maddi hasarlý trafik kazasý meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 230 kiþi hayatýný kaybederken, 188 bin 557 kiþi yaralandý. Trafik

kazalarý nedeniyle 1 milyar 22 milyon 433 bin 77 TL maddi hasar oluþtu. Jandarma bölgesinde ise 884’ü ölümlü, 19 bin 329’u yaralamalý, 11 bin 457’si ise maddi hasarlý trafik kazasý meydana geldi. 151 milyon 864 bin 689 maddi hasarýn oluþtuðu bu kazalarda bin 40 kiþi hayatýný kaybederken, 40 bin 828 kiþi de yaralandý. Ölümlü ve yaralanmalý trafik kazalarýna neden olan

kazasýnda 187 kiþi hayatýný kaybederken, 18 bin 589 kiþi yaralandý. 36 bin 834 trafik kazasýnýn meydana geldiði Ankara’da ise 144 kiþi hayatýný kaybetti, 15 bin 359 kiþi yaralandý. En az trafik kazasý Ardahan, Bayburt, Tunceli, Hakkari, Artvin, Muþ ve Gümüþhane’de meydana gelirken, Ardahan’daki trafik kazalarýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti. En az trafik kazasýnýn yaþandýðý Gümüþhane’deki 185

hayatýný kaybederken, 136 bin 406 kiþi de yaralandý. 442 bin 960 trafik kazasýnýn meydana geldiði 2001 yýlýnda ise 4 bin 386 kiþi trafik kazalarýnda can verirken, 116 bin 202 kiþi yaralandý. 4 bin 169 kiþinin hayatýný kaybettiði, 116 bin 45 kiþinin yaralandýðý 2002 yýlýnda da 439 bin 958 trafik kazasý meydana geldi. 2003 yýlýnda 3 bin 959, 2004 yýlýnda 4 bin 427, 2005 yýlýnda 4 bin 505, 2006 yýlýnda 4 bin 633, 2007 yýlýnda 5 bin

Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarýnýn 10 aylýk bilançosu korkuttu.

unsurlarýn baþýnda ilk sýrayý sürücüler alýrken, bunu sýrasýyla yaya, yolcu, araç ve yol takip etti. Kazalara karýþan araçlarýn türlerine göre daðýlýmýnda ise otomobil ve kamyonetin ardýndan üçüncü sýrada motosikletin gelmesi dikkat çekti.

ÖLÜMLÜ KAZALARDA ÝSTANBUL ÝLK SIRADA

Ülke genelinde meydana gelen ölümlü kazalarýn ilk sýrasýnda Türkiye’nin en büyük kenti olan Ýstanbul yer aldý. Ýstanbul’da 2012 yýlýnda meydana gelen 41 bin 925 trafik

ölümlü ve yaralamalý trafik kazasýnda 18 kiþinin hayatýný kaybetmesi dikkat çekti.

TRAFÝK KAZALARININ YILLARA GÖRE DAÐILIMI

2000-2011 yýllarý arasýnda trafik kazalarýnda ortaya çýkan tablo ürkütücü boyutlara ulaþtý. Son 11 yýlda trafik teröründe 47 bin 848 kiþi hayatýný kaybederken, 2012 yýlýnýn ilk 10 ayýda bu rakamýn üzerine eklendiðinde 50 binin üzerinde kiþi trafik terörüne kurban gitti. 2000 yýlýnda meydana gelen 500 bin 664 trafik kazasýnda 5 bin 566 kiþi

7, 2008 yýlýnda ise 4 bin 236 kiþi trafik kazalarýnýn kurbaný oldu. En çok trafik kazalarýnýn meydana geldiði 2009 yýlýnda ise 1 milyon 34 bin 435 kazada 4 bin 300 kiþi hayatýný kaybetti. 2010 yýlýnda meydana gelen 259 bin 985 trafik kazasýnda 2 bin 738 kiþi hayatýný kaybederken, 171 bin 475 kiþi de yaralandý. 278 bin 353 trafik kazasýnýn meydana geldiði 2011 yýlýnda ise 2 bin 582 kiþi can verirken, 194 bin 149 kiþi de yaralandý.

KAZALARIN ÝLLERE GÖRE DAÐILIMI

2012 yýlýnýn ilk 10

ayýnda meydana gelen ölümlü ve yaralamalý trafik kazalarýnýn illere göre daðýlýmý ise þu þekilde oluþtu: “Adana 3 bin 131 trafik kazasýnda 44 ölü, 4 bin 941 yaralý, Adýyaman 572 trafik kazasýnda 10 ölü, 1058 yaralý, Afyonkarahisar bin 140 trafik kazasýnda 42 ölü, 2 bin 323 yaralý, Aðrý 402 trafik kazasýnda 32 ölü, 805 yaralý, Amasya 760 trafik kazasýnda 35 ölü, bin 549 yaralý, Ankara 9 bin 435 trafik kazasýnda 144 ölü, 15 bin 359 yaralý, Antalya 5 bin 29 trafik kazasýnda 98 ölü, 7 bin 767 yaralý, Artvin 158 trafik kazasýnda 7 ölü, 272 yaralý, Aydýn bin 960 trafik kazasýnda 40 ölü, 3 bin 202 yaralý, Balýkesir 2 bin 123 trafik kazasýnda 31 ölü, 3 bin 604 yaralý, Bilecik 407 trafik kazasýnda 4 ölü, 707 yaralý, Bingöl 232 trafik kazasýnda 6 ölü, 520 yaralý, Bitlis 328 trafik kazasýnda 28 ölü, 817 yaralý, Bolu 550 trafik kazasýnda 27 ölü, bin 226 yaralý, Burdur 503 trafik kazasýnda 15 ölü, 906 yaralý, Bursa 3 bin 870 trafik kazasýnda 50 ölü, 6 bin 68 yaralý, Çanakkale 745 trafik kazasýnda 16 ölü, bin 261 yaralý, Çankýrý 447 trafik kazasýnda 30 ölü, bin 122 yaralý, Çorum

991 trafik kazasýnda 23 ölü, bin 981 yaralý,

Denizli 2 bin 67 trafik kazasýnda 32 ölü, 3 bin 557 yaralý, Diyarbakýr bin 380 trafik kazasýnda 39 ölü, 2 bin 701 yaralý, Edirne 505 trafik kazasýnda 28 ölü, 881 yaralý, Elazýð 814 trafik kazasýnda 28 ölü, bin 380 yaralý, Erzincan 491 trafik kazasýnda 7 ölü, bin 30 yaralý, Erzurum 869 trafik kazasýnda 32 ölü, bin 887 yaralý,

Çorum’da 991 trafik kazasýnda 23 kiþi öldü, bin 981 kiþi yaralandý.

Eskiþehir bin 484 trafik kazasýnda 33 ölü, 2 bin 453 yaralý, Gaziantep 2 bin 495 trafik kazasýnda 41 ölü, 4 bin 175 yaralý, Giresun 481 trafik kazasýnda 6 ölü, 852 yaralý, Gümüþhane 185 trafik kazasýnda 18 ölü, 496 yaralý, Hakkari 116 trafik kazasýnda 4 ölü, 210 yaralý, Hatay bin 961 trafik kazasýnda 26 ölü, 3 bin 346 yaralý, Isparta 877 trafik kazasýnda 19 ölü, bin 512 yaralý, Mersin 3 bin 439 trafik kazasýnda 49 ölü, 5 bin 413 yaralý, Ýstanbul 12 bin 368 trafik kazasýnda 187 ölü, 18 bin 589 yaralý, Ýzmir 6 bin 891 trafik kazasýnda 75 ölü, 9 bin 928 yaralý, Kars 239 trafik kazasýnda 7 ölü, 544 yaralý, Kastamonu 505 trafik kazasýnda 15 ölü, bin 47 yaralý, Kayseri 3 bin 103 trafik kazasýnda 35 ölü, 5 bin 145 yaralý, Kýrklareli

475 trafik kazasýnda 23 ölü, 910 yaralý, Kýrþehir 445 trafik kazasýnda 15 ölü, 908 yaralý, Kocaeli 2 bin 460 trafik kazasýnda 48 ölü, 4 bin 346 yaralý, Konya 4 bin 860 trafik kazasýnda 129 ölü, 8 bin 260 yaralý, Kütahya 801 trafik kazasýnda 27 ölü, bin 499 yaralý, Malatya bin 10 trafik kazasýnda 22 ölü, bin 800 yaralý, Manisa 2 bin 529 trafik kazasýnda 42 ölü, 4 bin 124 yaralý, Kahramanmaraþ bin 508 trafik kazasýnda 18 ölü, 2 bin 681 yaralý, Mardin 526 trafik kazasýnda 9 ölü, bin 82 yaralý, Muðla 2 bin 223 trafik kazasýnda 31 ölü, 3 bin 544 yaralý, Muþ 159 trafik kazasýnda 3 ölü, 390 yaralý, Nevþehir 595 trafik kazasýnda 9 ölü, bin 134 yaralý, Niðde 476 trafik kazasýnda 18 ölü, 892 yaralý, Ordu 843 trafik kazasýnda 31

ölü, bin 566 yaralý, Rize 403 trafik kazasýnda 11 ölü, 754 yaralý, Sakarya bin 506 trafik kazasýnda 16 ölü, 2 bin 528 yaralý, Samsun 2 bin 5 trafik kazasýnda 61 ölü, 3 bin 575 yaralý, Siirt 203 trafik kazasýnda 3 ölü, 357 yaralý, Sinop 304 trafik kazasýnda 12 ölü, 629 yaralý, Sivas bin 130 trafik kazasýnda 30 ölü, bin 2 bin 255 yaralý, Tekirdað bin 121 trafik kazasýnda 36 ölü, 2 bin 51 yaralý, Tokat 954 trafik kazasýnda 20 ölü, bin 746 yaralý, Trabzon 903 trafik kazasýnda 20 ölü, bin 746 yaralý, Tunceli 115 trafik kazasýnda 2 ölü, 229 yaralý, Þanlýurfa bin 362 trafik kazasýnda 36 ölü, 2 bin 756 yaralý, Uþak 625 trafik kazasýnda 18 ölü, bin 175 yaralý, Van 768 trafik kazasýnda 24 ölü, bin 700 yaralý, Yozgat 619 trafik kazasýnda 19 ölü, bin

477 yaralý, Zonguldak 505 trafik kazasýnda 10 ölü, 925 yaralý, Aksaray 721 trafik kazasýnda 14 ölü, bin 474 yaralý, Bayburt 90 trafik kazasýnda 3 ölü, 160 yaralý, Karaman 517 trafik kazasýnda 6 ölü, 856 yaralý, Kýrýkkale 622 trafik kazasýnda 13 ölü, bin 544 yaralý, Batman 358 trafik kazasýnda 3 ölü, 620 yaralý, Þýrnak 238 trafik kazasýnda 15 ölü, 403 yaralý, Bartýn 239 trafik kazasýnda 3 ölü, 474 yaralý, Ardahan 51 trafik kazasýnda 1 ölü, 97 yaralý, Iðdýr 184 trafik kazasýnda 5 ölü, 290 yaralý, Yalova 390 trafik kazasýnda 4 ölü, 546 yaralý, Karabük 354 trafik kazasýnda 19 ölü, 787 yaralý, Kilis 273 trafik kazasýnda 2 ölü, 429 yaralý, Osmaniye 972 trafik kazasýnda 15 ölü, bin 677 yaralý, Düzce 707 trafik


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Sýklýk Tabiat Parký’nda Fauna tanýtým alaný tamamlandý...

3

Türkiye’de bir ilke imza attýk Ç

Karacalar Sýklýk’a býrakýldý Çorum Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü’nce Sýklýk Tabiat Parký’na 4 adet Karaca salýndý.

S

ýklýk Tabiat Parký’na 4 adet Karaca salýndý. Çorum Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü

Mahmut Temel’in verdiði bilgye göre, karacalarýn 2’si Osmancýk'ta daha önce yavru olarak

bulunan ve üç yýldýr bakýmý Osmancýk Belediyesi tarafýndan yapýlan hayvanlar. Diðer

Sahaya kýzýl geyik, ceylan, yaban domuzu ve yaban koyunu gibi türler getirilecek.

karacalar ise, Ordu ve Samsun’dan getirildi. Önümüzdeki günlerde sahaya kýzýl geyik, ceylan, yaban domuzu ve yaban koyunu gibi türler getirilecek. Sahanýn çevresindeki yoldan yürüyen vatandaþlar, bu hayvanlarý doðal ortamlarýnda yaþarken görebilecek. Fauna tanýtým alanýnda yaban hayvanlarýnýn doðal ortamýnda görülmesi dýþýnda ayrýca yakýn çevre illerde yaralý olarak bulunan yaban hayvanlarýnýn tedavisi yapýldýktan sonra rehabilite edileceði bir alan olacak.

Aralýk ayý boyunca Honda Meroto’daki benzersiz CR-V ve Civic indirimleriyle hep istediðiniz Honda sonunda sizin oluyor!

40.500 TL

’den baþlayan fiyatlarla!

79.500 TL

’den baþlayan fiyatlarla!

Honda Meroto Plaza

Ankara Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: 335 03 03-333 10 51

orum Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel, Sýklýk Tabiat Parký’nýn Orman ve Su Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu’nun ‘Her Ýle Bir Tabiat Parký’ projesi çerçevesinde Müsteþar Lütfi Akça’nýn gayret ve destekleri ile tescil edildiðini, toplam alanýn 630 dönüm olduðunu belirtti. 2012 yýlý içerisinde 1.500.000 Tl ödenek kullanýlarak, tabiat parkýnda elektrik tesisatý ve aydýnlatma (sahaya yeraltý elektrik hattý döþenmesi ve uygun yerlere aydýnlatma direklerinin dikilmesi), tüm sahaya su tesisatý döþenmesi ve çeþmeler (6 adet), 2 adet su deposu (1 adeti 200 m3’lük, diðeri 20 m3’lük), 2 adet wc ve 2 adet foseptik, 3 adet manzara seyir terasý, 1 adet seyir kulesi, 1 adet çay bahçesi, 75 adet küçük kamelya, 17 adet büyük kamelya, 125 adet piknik masasý, 1 adet fauna tanýtým alaný (1050 m uzunluðunda 1 m’si duvar, 2 m’ si panel tel örgü olmak üzere 3 m yüksekliðinde alanýn çevrilmesi) çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný kaydeden Temel, “Ýlimizde yapýlan Fauna tanýtým alaný Türkiye'de ilk olma özelliði taþýmaktadýr. Örnek bir projedir.” dedi. Fauna tanýtým alanýnýn toplam 51 dönüm olduðunu ve bu alan içerisine býrakýlan hayvanlarýn yemeleri için yem bitkileri ekilip, meyve fidanlarý dikildiðini belirten Temel, alana ilk olarak dün 4 adet karaca býrakýldýðýný, Karacalarýn ikisinin Osmancýk'ta daha önce yavru olarak bulunan ve 3 yýldýr bakýmý Osmancýk Belediyesi tarafýndan yapýlan karacalar olduðunu, birinin Ordu'dan, diðerinin de Samsun'dan getirildiðini açýkladý. Önümüzdeki günlerde sahaya kýzýl geyik, ceylan , yaban domuzu ve yaban koyunu gibi türlerin de getirileceðini ifade eden Temel, “Sahanýn çevresindeki yoldan yürüyen vatandaþlar bu hayvanlarý doðal ortamlarýnda yaþarken görebilecektir. Fauna tanýtým alanýnda yaban hayvanlarýnýn doðal ortamýnda görülmesi dýþýnda ayrýca yakýnýmýzdaki çeþitli illerde yaralý olarak bulunan yaban hayvanlarýnýn tedavisi yapýldýktan sonra rehabilite edileceði bir alan olacaktýr. Bunun dýþýnda 2013 yýlý içerisinde Bakanlýðýmýz tarafýndan Sayýn Müsteþarýmýzýn gayretleri ile Sýklýk Tabiat Parký çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere 500.000 TL ilave ödenek gönderilmiþtir. Bu ödenek ile de mescit, ilave kamelyalar, çocuk oyun alaný, doða okulu ve ziyaretçi tanýtým merkezi yapýlacaktýr. Tesislerin keþif ve metraj çalýþmalarýna baþlanmýþ olup, 2013 yýlýnda ihalesi yapýlarak tesisler tamamlanacaktýr. Ayrýca Sayýn Valimiz sahayý gezmiþ ve 2013 yýlý içerisinde yollarýn bakýmý ve diðer hususlarda Ýl Özel Ýdare imkanlarýnýn kullanýlarak sahanýn halkýn hizmetine açýlmasý hususunda direktiflerini vermiþtir. Çalýþmalarýn büyük kýsmý bitmiþ, kalan çalýþmalar da 2013 yýlý içerisinde tamamlanacaktýr. Çorum ilimiz Sayýn Müsteþarýmýz ve Sayýn Valimizin destekleri sayesinde çok güzel bir tabiat parkýna kavuþmuþ olacaktýr.” þeklinde konuþtu.

Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, karacalarý sevdi.

Fauna tanýtým alanýnýn toplam 51 dönümden oluþuyor.

Tabiat parkýnda çalýþmalarýn büyük kýsmý tamamlandý.


4

CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Yýlbaþý kutlamalarýnýn inancýmýzda karþýlýðý yok’ Ç

orum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný Mehmet Ali Þahin, Türk milletinin inanç ve kültür deðerlerinin her geçen gün yozlaþtýrýldýðýný ve hayatýmýzý belirleyen ölçüler olmaktan çýkarýldýðýný belirterek, yýlbaþý kutlamalarý adý altýnda gerek görsel ve gerek yazýlý medyada Ýslami inançlarla örtüþmeyen, Hristiyanlýk propa-

gandasý tarzýnda yayýnlar yapýldýðýný iddia ederek yýlbaþý kutlamalarýný eleþtirdi. Çok yoðun bir þekilde israfýn yapýldýðý bu tür programlarýn sözde yýlýn yorgunluðunu atma mazeretleri adý altýnda 'nasýl daha fazla tüketiriz' zihniyetindeki firmalarýn teþviki ile gerçekleþtirildiðini ifade eden Þahin, “Bu firma-

larla ayný düþünceye sahip görüntülü ve yazýlý medya kuruluþlarýnýn yýlbaþý kutlamalarý etrafýnda bir yandan tüketimi teþvik ederken diðer taraftan milletimizin deðerlerini tahrip etmelerini bir yerde anlamak mümkündür. Lakin milletin vergileri ile finanse edilen TRT’nin bu minvaldeki çalýþmalarýný anlamak ve kabul etmek mümkün deðildir. Bura-

da TRT yönetimini geniþ yayýn imkânlarýna sahip olmalarý dolayýsýyla yýlbaþý kutlamalarý çerçevesinde yapacaklarý yayýnlarda özenli olmaya davet etmeyi milletimiz adýna bir mecburiyet olarak görüyoruz.” dedi. Hiçbir ölçü düþünülmeden yapýlacak programlarda özellikle gençlerin olumsuz etki-

leneceðinin düþünülmesi, alkol kullanýmýný adeta meþrulaþtýrýcý sunumlardan kaçýnýlmasý gerektiðini kaydeden Þahin, konuyla ilgili açýklamasýna þöyle devam etti, “Yine Noel Baba gibi inancýmýzda olmayan bir figürü çocuklarýmýza gerek giyiniþiyle gerekse çocuklara getirdiði hediyeleriyle þirin gösterme çabalarýnýn inancýmýzda karþýlýðý yoktur. Bizim kültürümüzde Noel Baba figürünün karþýlýðýný oluþturacak onlarca þahsiyet dururken Noel Baba’da ýsrarcý olmanýn arkasýndaki anlayýþ ne olabilir? Eðlenmek insanýn ihtiyacýdýr. Eðlenirken ölçüleri dikkate alarak insana yakýþýr bir tarzý kullanmalýyýz. Ayný zamanda geçen bir yýlýn muhasebesini yapma fýrsatýný da göz ardý etmemeliyiz. Bu muhasebeden gerekli dersleri çýkarýp önümüzdeki seneye hazýrlýklý girmek

Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný Mehmet Ali Þahin

her halükarda daha anlamlýdýr. Bir taraftan misyonerlik faaliyetlerinden rahatsýzlýk duyarken diðer taraftan Hristiyanlar’a benzemenin izahý ancak gaflet ve dalalet olabilir. Hele duygu ve düþünce dünyasý geliþmemiþ çocuklarýmýzýn gönülleri hoþ olsun düþüncesiyle evlerimizi veya ticari kaygýlarla iþyerlerimizi çam aðaçlarýyla süslemek kelimenin tam anlamýy-

la fecaattir. Bu tahribatýn önüne geçmek ve kendi inanç ve kültür deðerlerimize uygun bir hayat tarzý için Alperen Ocaklarý olarak sesleniyoruz: Müslüman Türk milleti, dinimizde ve kültürümüzde yeri olmayan ithal bir sömürge aracý olan yýlbaþý gecesini kutlamayalým. Müslüman Türk milleti olarak birlik olup kendi deðerlerimize sýkýca baðlanalým.”

Hackerlarýn son oyunu: e-fatura H

ackerlar, son zamanlarda pdf gibi görünen .exe uzantýlý sahte e-fatura düzenleyerek kullanýcýlarýn bilgisayarýna virüs bulaþmasýna neden oluyor Bilgisayar ve mobil cihaz kullanýcýlarýný maðdur etmek için her yolu deneyen hackerlar þimdi de gözünü e-faturalara dikti. ESET Türkiye Genel Müdür Yardýmcýsý Alev Akkoyunlu, hackerlarýn son zamanlarda pdf gibi görünen .exe uzantýlý sahte e-fatura düzenleyerek kullanýcýlarýn bilgisayarýna virüs bulaþmasýna neden olduklarýný açýkladý. TechnoLogic'in haberine göre hackerlar bilgisayar kullanýcýlarýna ait isim, e-posta, fatura ve kargo adresleri, telefon numaralarý ve hatta kredi kartlarýnýn bilgilerini kolaylýkla ele geçirebiliyor. ESET Türkiye Genel Müdür Yardýmcýsý Alev Akkoyunlu kolay yoldan para kazanma yolunu seçenlerin son zamanlarda kullanýcýlara pdf gibi görünen .exe uzantýlý e-fatura gönderdiklerini belirtti.

Bilgisayar kullanýcýlarý .exe uzantýlý sahte e-faturalarý açtýðýnda zararlý yazýlýmlar bilgisayarlarýna yükleniyor. Yakýn zamanda GSM operatörünün faturasýymýþ gibi görünen bir dosyaya bu þekilde rastlandý ve gerekli güncellemeler ESET veri tabanýnda anýnda saðlandý. Bilgisayara yüklenen zararlýlar, hackerlarýn bilgisayarlarýn kontrolünü ele geçirmesine ve þahsi bilgilerinin çalýnmasýna neden olabiliyor. Alev Akkoyunlu sahte e-faturalardan korunmanýn en etkili yöntemin, tanýmadýk e-posta adreslerinden gelen .exe uzantýlý e-faturalarý açmamak ve güncel bir anti-virüs yazýlýmýna sahip olmak olduðunu belirtti. Yasal Uyarý: Yayýnlanan yazý ve haberin tüm haklarý Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alýnmadan yazý ve haber hiçbir þekilde kullanýlamaz. Ancak yazý ve haberin bir kýsmý aktif link verilerek alýntýlanabilir. (Dünya Bülteni)

Hayrettin Karaman

Elektrik kesildi ezan sustu Gazetemizde çýkan bir haber üzerine, cemaatin memnun olmayacaðýný bilerek hakkaniyet adýna bazý þeyler söylemem gerekiyor. Haber þöyle: 'Trakya'da elektrik daðýtýmýnýn özelleþtirilmesinden sonra, ihaleyi alan Trakya Elektrik Daðýtým AÞ (TREDAÞ) Tekirdað, Kýrklareli ve Edirne'de elektrik borcu olan birçok caminin elektriðini kesti. Çorlu'nun Ulaþ beldesinde bulunan Çamlýk Camii'nin elektriðinin de bu kapsamda TREDAÞ ekipleri tarafýndan 6 ay önce kesildiði ortaya çýktý. TREDAÞ son olarak caminin ýsýtmasý için olunan aboneliðe baðlý elektriði de önceki borcunu gerekçe göstererek kesti. Kesintinin ardýndan ezan sesinin de sustuðu camide cemaat lüküs (gaz lambasý) ýþýðýnda ibadetlerini yapmaya çalýþýyor… TREDAÞ yetkilileri ise özelleþtirme öncesinde bölgede bulunan müftülüklere gerekli uyarýlarý yaptýklarýný, yeni uygulamayý müftülüklere göndererek buna göre tedbir almalarý gerektiðini bildirdiklerini ifade ettiler.' Fýkýh'ta bir hüküm vardýr; bir baþkasýnýn mülkü olan mekana (eve, baða, tarlaya…) sahibinin izni olmadan girip namaz kýlmak caiz deðildir. Bu yer, orada bulunulduðu sürece gaspedilmiþ sayýlýr. Elektriði bir özel þirket üretiyor veya satýn alýyor, sonra bunu isteyene (abone olanlara) satýyor. Abone olmak, satýn almak demektir. Satýn alan ister özel ister tüzel kiþi (dernek, vakýf, þirket, daire, cami, okul…) olsun aldýðý elektriðin bedelini ödemeye mecburdur; ödemezse haksýzlýk etmiþ olur. Sahibinin rýzasý dýþýnda kullandýðý elektrik ýþýðýnda yapacaðý ibadet de zedelenir. Çare, güçleri yetiyorsa cemaatin, yetmiyorsa daha geniþ cemaatin (yakýndan uzaða çevredeki Müslümanlarýn) para toplayarak borcu ödemeleri ve helal elektriðe kavuþmalarýdýr. Elektriði bedava vermiyor veya eski alacaðýný istiyor diye þirketi suçlamak haksýzlýktýr. Benim meselem sahiplerini hiç tanýmadýðým, hiçbir alakam bulunmayan þirketi savunmak deðildir, benim meselem Müslümanlarýn hak hukuk konusunda kýlý kýrk yarmalarý, attýklarý her adýmýn þeriata uygun olmasý konusunda titizlik göstermeleri yönünde uyarýdýr. 'Kesintinin ardýndan ezan sesinin de sustuðu camide' ifadesi de bize yakýþmýyor. Ýlk ezan mikrofona okunup hoparlörden duyurulmadý, bu aletlerin icad edildiði yakýn zamanlara kadar da ezanlar minarelerden insan sesiyle okundu ve duyuruldu. Adý geçen camide de mutlaka insanlar ezaný okuyorlar ve seslerinin yettiði kadar çevreye duyuruyorlardýr. 'Bu yüzden uzaklardan ezan duyulamýyor' dense buna bir þey diyemeyiz, ama 'ezan sesi de sustu' ifadesi hilaf-ý hakikattir, bu da müminlere yakýþmaz.

Altýn yatýrýmcýsýna önemli uyarý K Özgür-Der Þubesi ‘Ýslam Ümmetine Karþý Sorumluluklarýmýz’ baþlýklý bir konferans düzenleyecek.

‘Ýslam Ümmetine Karþý Sorumluluklarýmýz’ Ö

zgür-Der Çorum Þubesi, halkýn büyük bir kýsmý Müslüman olan Orta Doðu özelinde tüm ümmetin sorunlarýný gündemleþtirmek ve mücadelelerini destelemek için Araþtýrmacý Gazeteci Adem Özköse ve Bahadýr Kurbanoðlu'nun katýlacaðý ‘Ýslam Ümmetine Karþý Sorumluluklarýmýz’ baþlýklý bir konferans düzenleyecek. Bugün saat 20:00’de Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilecek konferansla ilgili dernekten yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; “Tunus'da baþlayan Libya, Yemen, Mýsýr ve Suriye

Yazar Bahadýr Kurbanoðlu.

ile devam eden Arap Ýntifadasý ile Müslüman coðrafyasýnda hareketli bir dönem yaþanmaktadýr. Yýllardýr iþbirlikçi diktatör yönetimler altýnda ezilen halklar özgürlük ve adalet için ayaða kalktýlar. Korku duvarýný aþan insan onuru ve fýtri haklarýný talep eden halklar tüm Müslüman coðrafyalarýný etkilemeye devam etmektedir. Böyle bir süreçte halkýn büyük bir kýsmý Müslüman olan Orta Doðu özelinde tüm ümmetin sorunlarýný gündemleþtirip mücadelelerine destek vereceðiz.”

Gazeteci Adem Özköse.

uyumcular, bankalarýn 'altýn günleri'yle ilgili tasarruf sahiplerine 'önce bize gelin' davetinde bulundu. Kuyumcular, bazý bankalarýn, fiziki altýn toplamak için düzenlediði ''altýn günleri''yle ilgili tasarruf sahiplerine ''önce bize gelin'' davetinde bulundu. Bankadan önce mutlaka birkaç kuyumcuya uðranmasýný isteyen kuyumcular, tasarruf sahiplerinden birikimlerinin ne kadar has altýn tuttuðunu öðrenmelerini istedi. Yastýk altýndaki altýnýn ekonomiye kazandýrýlmasý amacýyla bir süre önce bazý bankalar tarafýndan baþlatýlan fiziki altýn toplama kampanyalarý diðer bankalarca da farklý isimlerle uygulamaya baþladý. Türkiye'de yastýk altýnda olduðu tahmin edilen 5 bin ton altýný ekonomiye kazandýrmayý amaçlayan kampanyalarla ilgili kuyumcular, tasarruf

bir maðduriyet yaþanmamasý için tasarruf sahipleri, bankadan önce birkaç kuyumcuya uðrayýp birikiminin has altýn karþýlýðýný mutlaka öðrenmeli.''

''YATIRIMCI, ÝÞÇÝLÝÐÝ DÜÞÜK ÜRÜNLER ALSIN''

Kuyumcular, bankalarýn 'altýn günleri'yle ilgili tasarruf sahiplerine 'önce bize gelin' davetinde bulundu.

sahiplerine ''önce bize gelin'' davetinde bulundu. 'ALTIN

TÝCARETÝNE GÝRMELERÝNÝ ÝSTEMÝYORUZ'

Ankara Kuyumcular Odasý Baþkaný Hasan Çavuþculu, bankalarýn altýn ticareti yapmasýna sýcak bakmadýklarýný belirterek, yastýk altýndaki altýnlarý toplamak için çeþitli kampanyalar düzenleyen banklarýn diðer yandan vatandaþlara altýn

satmaya çalýþmasýnýn çeliþki olduðunu söyledi. Çavuþculu, ''Bankalarýn altýn ticaretine girmesini istemiyoruz. Býrakýn kuyumcular altýn satsýn, bankalar da bankacýlýk yapsýn'' dedi. Bankalarýn, fiziki altýn toplamak için þubelerinde düzenledikleri ''altýn günleri''nin yanlýþ hesaplamalarla maðduriyetlere yol açabileceðini ileri süren Çavuþculu, þöyle konuþtu: ''Özellikle altýn

tasarrufuna sahip olanlar, birikimlerinin ne kadar has altýn ettiðini bilmiyor. Bankalar tasarruf sahibinin verdiði yüzük, kolye, bilezik ve diðer altýnlarýnýn has altýn karþýlýðýný hesaplayarak, bu hesap üzerinden iþlem yapýyor. Bankalar, altýnlarý hangi saflýk derecesinde aldýðýyla ilgili kamuoyunu net bir biçimde bilgilendirmeli. Çünkü saflýk derecesi açýlacak hesaptaki altýn miktarýný doðrudan etkiliyor. Hesaplama konusunda

Hasan Çavuþculu, altýnda iþçilikle orantýlý olarak maliyetin de arttýðýný belirterek, yoðun iþçiliði olan ürünlerde alýþ ile satýþ fiyatý arasýndaki farkýn yükseldiðini dile getirdi. Altýný yatýrým amacýyla alacaklara Cumhuriyet Altýný ve 22 ayar bileziði tercih etmelerini tavsiye eden Ankara Kuyumcular Odasý Baþkaný Çavuþculu, ''Bizce, iþçiliði yoðun ürünler yatýrýmdan ziyade taký olarak tercih edilmeli. Bu ürünler tasarýma girdiði için iþçilik bedelleri yüksek oluyor. Altýn yatýrýmý yapacaklar kesinlikle iþçiliði düþük ürünler almalý'' diye konuþtu. (AA)


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Týp Fakültesi’ne yeni atamalar H

itit Üniversitesi Týp Fakültesi kadrolarýna atamalar yapýldý. Böylece fakültede 3 profesör, 5 doçent ve 9 yardýmcý doçent olmak üzere toplam 17 öðretim üyesi kadrosuna ulaþýldý. Üniversite bünyesinde Týp Fakültesi’nin yapýlanmasýnýn büyük bir hýzla devam ettiði bildirilirken, kadrolara yapýlan atamalar þöyle; Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalý Profesör kadrosuna Prof. Dr. Kerim Çaðlý. Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Profesör kadrosuna Prof. Dr. Yaþar Karaarslan. Genel Cerrahi Anabilim Dalý Profesör kadrosuna Prof. Dr. Faruk Coþkun. Fizyoloji Anabilim Dalý Doçent kadrosuna Doç. Dr. Mehmet Ömer Bostancý. Fizyoloji Anabilim Dalý Doçent kadrosuna Doç. Dr. Þebnem Gülen. Aile Hekimliði Anabilim Dalý Doçent kadrosuna Doç. Dr. Adem Özkara. Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Doçent kadrosuna Doç. Dr. Hikmet

Ayþegül Taylan Özkan. Genel Cerrahi Anabilim Dalý Doçent kadrosuna Doç. Dr. Ahmet Çýnar Yastý. Kardiyoloji Anabilim Dalý Yardýmcý Doçent kadrosuna kadrosuna Yrd. Doç. Dr. Taner Sarak. Kardiyoloji Anabilim Dalý Yardýmcý Doçent kadrosuna Yrd. Doç. Dr. Yusuf Karavelioðlu. Genel Cerrahi Anabilim Dalý Yardýmcý Doçent kadrosuna Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu. Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý Yardýmcý Doçent kadrosuna Yrd. Doç. Dr. Ümit Görkem. Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Yardýmcý Doçent kadrosuna Yrd. Doç. Dr. Ferit Kerim Küçükler. Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Yardýmcý Doçent kadrosuna Yrd. Doç. Dr. Fatih Eskin.

Patoloji Anabilim Dalý Yardýmcý Doçent kadrosuna Yrd. Doç. Dr. Güven Güney. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalý Yardýmcý Doçent kadrosuna Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir. Histoloji ve Embryoloji Anabilim Dalý Yardýmcý Doçent kadrosuna Yrd. Doç. Dr. Ercan Ayaz.

Türk Telekom’a iade-i ziyaret itit Üniversitesi öðretim üyeleri Türk HTelekom’a iade-i ziyarette bulundu.

Yapýlan açýklamaya göre, üniversite öðretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Evkuran ve Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþcý, Ankara’da bulunan Türk Telekom Veri Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleþtirdi. Türk Telekom Bölge Müdürü Ali Erturan, Türk Telekom Ýl Müdürü Abdulkadir Alpergün, Türk Telekom’dan Alper Cansýz, Müzeyyen Nil Uzunoðlu, Fatih Zeynel Pekince, Halit Ýnce, Alpaslan Koç’un da hazýrda bulunduðu toplantýda, Türk Telekom’un kamuya yönelik proje çalýþmalarý ile Türk Telekom Bulut Akademi uygulamalarý hakkýnda bilgiler verildi.

Hitit Üniversitesi öðretim üyeleri Türk Telekom’a iade-i ziyarette bulundu.

11 yeni öðretim üyesi cübbe giydi

itit H Üniversitesi’nd e atamalarý yapýlan öðretim üyelerine cübbeleri giydirildi Yapýlan açýklamaya göre, Hitit Üniversitesi’nin farklý kadrolarýna baþvuran 11 öðretim üyesine önceki gün yapýlan ÜniversiteYönetim Kurulu toplantýsýnda cübbeleri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan giydirildi. Hakimiyet, yeni atanan öðretim üyelerini kutlar, baþarýlar diler.

Ýskilip MYO’da TKDK istiþaresi T

arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu akademisyenlerle istiþare toplantýsýna katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, kýrsal alanda yaþayan vatandaþlarýn gelir düzeyinin yükselmesi, gelir daðýlýmýnýn iyileþmesi, doðal kaynaklarýn korunarak kullanýlmasý ve zenginliklerin tüm insanlara yansýtýlmasý konusunda Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumuyla ortak projeler gerçekleþtirmek için istiþare toplantýsý düzenlendiði belirtildi. Bilgi ve fikir alýþveriþinde bulunulan toplantýya, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil, Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Serkan Tuluk ve öðretim elemanlarý katýldý. Toplantýda, AB ve uluslararasý kuruluþlardan saðlanan kaynaklarýn ülkede kýrsal kalkýnma programlarýnýn uygulanmasýna yönelik faaliyetlerde kullanýlmasý amacýyla 5648 sayýlý Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 18/05/2007 tarihinde Resmi Gazetede yayýmlanmasýyla yürürlüðe girdiðini belirten Emin Serdar Kurþun, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu’nun kýrsal alanlarýn geliþtirilmesine yönelik çalýþmalarýnda daima göz önünde bulundurduðu ilkelerinin olduðunu söyleyerek bunlarý þöyle sýraladý: - Kýrsal ve tarýmsal kalkýnmayý bir

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörü Emin Serdar Kurþun, akademisyenlerle buluþtu.

Toplantý Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu’nda düzenlendi.

bütün olarak ele alýnmasý - AB’nin tarým ve kýrsal kalkýnma politikalarýna uyumunun saðlanmasý - Ulusal kalkýnma planlarý ile uyumlu kýrsal kalkýnma projelerinin hayata geçirilmesi - Kýrsal kalkýnmaya yönelik tüm projelerin yürütülmesinde ilgili kuruluþlar arasýnda koordinasyon saðlanmasý - Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve yararlanýcýlarýn karar alma ve uygulama süreçlerine katýlýmýnýn saðlanmasý - Kýrsal alanlara yönelik etkili bir finansman sisteminin oluþturulmasý - Doðal kaynaklarýmýzýn sürdürülebilir bir þekilde kullanýlmasý Avrupa Birliðinde Kýrsal Kalkýnma Politikalarýnýn Tarým ve Orman Sektörünün güçlendirilmesi ve kýrsal rekabet gücünün arttýrýlmasý yönünde olduðunu belirten Emin Serdar Kurþun, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve tüm kuruluþlarla ilgili ortak bir çalýþma yürütmek istediklerini, Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu’nun baþta Geleneksel El Sanatlarý olmak üzere bu ortak çalýþma da yer almasýný temenni ettiklerini ifade etti. Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Cengil de, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmaya yönelik projelere her türlü desteðe vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Toplantýda Ýskilip için neler yapýlabileceði, kýrsal kalkýnmada Ýskilip’in önemi konusu da masaya yatýrýldý.

70 bin atama yapýlacak T

BMM Genel Kurulu'nda, 2013 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarýsý kabul edilerek yasalaþtý. TBMM Genel Kurulu'nda, 2013 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarýsý ile 2011 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarýsý kabul edilerek yasalaþtý. Buna göre 190 sayýlý Kanun

Hükmünde Kararname kapsamýndaki kamu idare, kurum ve kuruluþlarýndan; serbest memur kadrolarýna 2012 yýlýnda emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrýlan memur sayýsýnýn yüzde 50'sini geçmeyecek þekilde açýktan veya nakil suretiyle atama yapabilecek. Bu sýnýrlar içinde memur ihtiyacýnýn karþýlayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluþlardan

yükseköðretim kurumlarý için ilave 5 bin adet, diðerleri için ilave 65 bin adet atama izni verilebilecek. Yükseköðretim kurumlarýnýn, öðretim üyesi dýþýndaki boþ öðretim elemaný kadrolarýna, 2012 yýlýnda emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eðitimin tamamlanmasý veya baþarýsýzlýk sonucu kurumlarýndan ayrýlan öðretim elemaný sayýsýnýn yüzde 50'sini (araþtýrma görevlisi kadrola-

rý için yüzde 100'ünü) geçmeyecek þekilde açýktan veya yükseköðretim kurumlarý ile diðer kamu idare, kurum ve kuruluþlarýndan naklen atama yapabilecek. Bu, 2013 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu sýnýrlarý içinde öðretim elemaný ihtiyacýnýn karþýlayamayacak söz konusu yükseköðretim kurumlarý için ise ilave 9 bin adet atama izni verilebilecek.

5


6

CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Nikah Sarayý ihale edildi B

elediye Nikah Sarayý için ihale yaptý. Yunus Emre Parký’nda bulunan askeri gazinonun yerine yapýlacak olan nikah sarayýnýn ihalesi, Destek Hizmetler Müdürü Leyla Sayýn’ýn baþkanlýðýndaki ihale komisyonu tarafýndan gerçekleþtirildi. 5 firmanýn katýldýðý ihalenin

Ýhale Destek Hizmetler Müdürü Leyla Sayýn’ýn baþkanlýðýnda yapýldý.

yaklaþýk maliyeti 1 milyon 575 bin 699 TL olarak belirtilirken, ihaleye katýlan firmalardan en düþük teklif sahibi Muammer Duran, 1 milyon 69 bin TL fiyat verdi. Yapýlacak deðer tespit ve incelemelerin ardýndan ihalenin resmi sonucu açýklanacak.

‘Osmancýk rahat nefes alacak’ 5 firmanýn katýldýðý ihalenin yaklaþýk maliyeti 1 milyon 575 bin 699 TL olarak belirtildi.

O

smancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Kon TV'de ‘Ankara Konuþuyor’ isimli programda canlý yayýn konuðu oldu. Baþkan Yazýcý, canlý yayýnda Osmancýk'ý ve Osmancýk'ta gerçekleþtirilen çalýþmalarý anlattý. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, geçtiðimiz Perþembe günü Kon TV'de canlý yayýna konuk oldu. Saat 13:10'da baþlayan "Ankara Konuþuyor" isimli programa konuk olan Baþkan Yazýcý, Osmancýk Belediyesi olarak gerçekleþtirdikleri çalýþmalar ve ileriye dönük ilçeye yön verecek yeni çekim merkezlerinin oluþturulacaðý ve alt yapý sorunlarýnýn sona erdirileceði çeþitli projelerini anlattý. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Kon TV'nin Ankara'daki stüdyosunda gerçekleþtirilen canlý yayýnla birçok vatandaþa ulaþan Baþkan Yazýcý, Osmancýk'ýn tarihi ve kültürel deðerleri hakkýnda da bilgiler sundu. Osmancýk'ýn, içinden Kýzýlýrmak'ýn geçtiði iki ilçeden birisi

olduðunu ifade eden Baþkan Yazýcý, Kýzýlýrmak'ýn renk kattýðý ilçede ayrýca çeltik üretimi gerçekleþtirildiðini ve Osmancýk 97 pirincinin tüm dünyaya ün salan bir ürün haline geldiðini kaydetti. Göreve geldikleri üç yýllýk hizmet süresinde üç dönemlik hizmetlere imza attýklarýna vurgu yapan Baþkan Yazýcý, görev süresi olan beþ yýl içinde beþ dönemlik hizmetleri gerçekleþtirmeyi hedeflediklerini kaydetti. 21 milyon deðerindeki tarihi büyük alt yapý projesinin devam ettiðine vurgulayan Yazýcý, kanalizasyon, içme suyu ve yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþtirileceði, arýtma tesisinin kurulacaðý alt yapý projesinde 38 yýldýr kullanýlan alt yapý hatlarýnýn deðiþtirileceðini ve ilçenin rahat bir nefes alacaðýný kaydetti. Belediye olarak gerçekleþtirilen çalýþmalarýn milletvekilleri ile il ve ilçe teþkilatýyla uyum içerisinde yapýldýðýný belirten Baþkan Yazýcý, ilçede ýrmak ýslah projesi, kale restorasyon projesi ile ilçeye yeni çekim merkezlerinin oluþturulacaðýný kaydetti.

Bekir Yazýcý, canlý yayýnda Osmancýk'ý ve Osmancýk'ta gerçekleþtirilen çalýþmalarý anlattý.

Bekir Yazýcý, Kon TV'de ‘Ankara Konuþuyor’

isimli programda canlý yayýn konuðu oldu.

Ceylan’dan Atlas’a baþsaðlýðý ziyareti AK

Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, CHP Ýl baþkaný Cengiz Atlas'a baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu. Her iki partinin bazý yöneticilerinin de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan, önceki gün amcasý Satýlmýþ Atlas'ý kaybeden Cengiz Atlas'a taziyelerini iletti. Kardeþim ve deðerli arkadaþým sözleriyle hitap eden CHP Ýl Baþkaný Atlas, her canlýnýn elbet bir gün öleceðini, önemli olanýn geride iyi bir isim ve hizmet býrakmasý olduðunu söyledi. Satýlmýþ Atlas'ýn vefatýndan dolayý üzüntü duyduklarýný kaydeden AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, il dýþýnda

olduðu için cenazeye katýlamadýðýný bildirdi. Ceylan, Çorum'da iktidar ve muhalefet parti temsilcileri olarak iyi bir uyum yakaladýklarýný, bu uyumun devam edeceðinden kimsenin þüphesi olmamasý gerektiðine iþaret etti. AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan, partiler arasý uyumla

ilgili þunlarý söyledi, "Ýktidar ve muhalefet partileri arasýnda güzel bir uyum yakaladýk. Bu, yapmamýz gereken bir þeydi ve biz bunu hep birlikte baþardýk. Ýnsanlarýn partileri ayrý olabilir, ancak her parti kendi çizgileri doðrultusunda ülkeye hizmet etmeye taliptir. Herkesin ortak noktasý bu ülkeye hizmettir.

Bizler de Çorum'da sürdürdüðümüz görevlerimizle Çorum'a hizmet etmeye çalýþýyoruz. Ortak noktamýz Çorum'a hizmettir ve bu zamana kadar sürdürdüðümüz sevgi ve saygý iliþkisini bundan sonra da devam ettireceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn."

AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP’ye baþsaðlýðý ziyaretinde bulundu.

Vali Yaman’dan Çorum’a selam

O

smancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Kýrklareli Valisi hemþehrimiz Mustafa Yaman'ý ziyaret etti. Vali Yaman, Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý aracýlýðýyla Çorum ve Osmancýklý hemþehrilerine selam gönderdi. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamada, Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý’nýn, Kýrklareli Valisi Mustafa Yaman'ý ziyaret ettiði belirtildi. Kýrklareli'nde gerçekleþtirilen ziyarette Çorum'u ve Osmancýk'ý özlediðini ifade eden Vali Yaman, Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý aracýlýðýyla tüm hemþehrilerine selam gönderdi. Vali Yaman, ziyaret anýsýna Kaymakam Küçük ve Baþkan Yazýcý'ya çini tabak hediye etti.

Kýrklareli Valisi hemþehrimiz Mustafa Yaman hemþehrilerine selam gönderdi.

Osmancýk Kaymakamý Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Vali Mustafa Yaman’ý ziyaret etti.


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Eðitim üzerine görüþ alýþveriþi E

ðitim Bir Sen Çorum Þube

Baþkaný Tahir Eþkil ve yönetim kurulu üyeleri

Vali Sabri Baþköy’ü ziyaret etti. Eðitimciler,

nezaket ziyareti amacýyla

Vali Sabri Baþköy’ün makamýnda gerçekleþen ziyarete Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil’in yanýsýra, yönetim kurulu üyeleri, Tekin Çýnar, Kadir Çatal, Mesut Karaca ve Eyüp Çiçek katýldý.

Hitit Akademi’den teþekkür belgesi

Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil ve yönetim kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy’ü ziyaret etti

Ç

gerçekleþtirdikleri ziyarette, eðitimin problemlerine iliþkin tesbit ve çözüm önerilerini Vali Baþköy’le paylaþtý. Göreve geldikten sonra Vali Sabri Baþköy’ü ilk kez ziyaret eden Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Eþkil, nezaket amacýyla gerçekleþtirdikleri ziyarette, eðitimde yaþanan sorunlarla ilgili görüþ alýþveriþinde bulunacaklarýný kaydetti.

orum'da faaliyet gösteren Hitit Akademi Derneði tarafýndan Osmancýk'ýn iþadamlarýndan Fýndýklar Yapý Yönetim Kurulu Baþkaný Salih Osman Fýndýk'a plaket verildi. Yapýlan açýklamaya göre, dernek tarafýndan düzenlenen seminerde kültürümüzde at ve atçýlýk konusu ele alýndý. Seminere Osmancýk Atlý Spor Kulübü Baþkaný Uður Fýndýk konuþmacý olarak katýldý. Osmancýk'taki at çiftliði ve Atlý Spor Kulübü’nün faaliyetleri hakkýnda bilgi veren Fýndýk, kültürümüzde at ve ata verilen deðer üzerine bir sunum yaptý. Seminer sonrasýnda Hitit Akademi Derneði, Osmancýk Atlý Spor Kulübü Baþkaný Salih Osman Fýndýk'a plaket verdi. Hitit Akademi Derneði ðe verdiði destek ve katkýlasi verildi. Fýndýk'a teþekkür Prof. Dr. Mehmet Evkuran üyesi Osmancýklý Ýþadamý rýndan dolayý teþekkür belgebelgesini Dernek Baþkaný verdi. Salih Osman Fýndýk'a derne-

Eylül’de tamamen serbest M

illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, okullardaki kýyafet serbestliðine iliþkin, ''Önümüzdeki Eylül ayýnda okullar açýldýðý andan itibaren yönetmelik uygulamaya girmiþ olacak" dedi, okul müdürlerine kýyafetleriyle ilgili ricasýný açýkladý. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, okullardaki kýyafet serbestliðine iliþkin, ''Önümüzdeki Eylül ayýnda okullar açýldýðý andan itibaren yönetmelik uygulamaya girmiþ olacak. Ama ben þimdiden okul yöneticilerimizden, çocuklarý serbest kýyafetlerle gelirlerse geri çevirmemelerini rica ettim'' dedi. Dinçer, temel atma ve açýlýþ törenlerine katýlmak üzere geldiði Amasya'da valiliði ziyaret etti. Vali Abdil Celil Öz ile makamýnda görüþen Dinçer, burada yaptýðý açýklamada, kentin eðitim meselesini masaya yatýracaklarýný belirterek, ''Tespit ettiðimiz sorunlarý nasýl çözeceðimizi ve uygulama stratejilerini birlikte deðerlendireceðiz'' diye konuþtu. Bir gazetecinin ''gelecek yýl eðitim camiasýna vereceðiniz reform ve proje müjdesi var mý'' yönündeki sorusu üzerine Dinçer, ''Müjdesini vereceðim herhangi bir durum yok ama bazý çalýþmalar yürütüyoruz. Daha önce kamuoyuyla paylaþmýþtým. Yaptýðýmýz tüm çalýþmalar aslýnda modern dünya ile bizim aramýzdaki mesafeyi kapatmaya yönelik çalýþmalardý'' dedi.

Dünyanýn özellikle 1980'li yýllardan sonra çok hýzla deðiþip geliþtiðini anlatan Dinçer, þöyle konuþtu: ''Dünya farklýlaþýyorken Türkiye'nin bu deðiþime ayak uydurma konusunda biraz gecikmiþ olmasý, aramýzda çok ciddi bir stratejik açýklýk meydana getirmiþtir. Bu, ayný zamanda ekonomide, sosyal alanda, siyaset alanýnda olduðu gibi teknolojide, eðitim alanýnda da söz konusuydu. Biz eðitim alanýnda bu mesafeyi kapatmak üzere çaba sarf ediyoruz. Bundan sonra yapacaðýmýz çalýþmalar da bunu tamamlayacak türden çalýþmalar olacak. Özetle söylemek gerekirse mesela bizim ortaöðretim kurumlarýmýz eðitimde baþarýlý olan ve oldukça üst düzey seviyelerde performans gösteren uluslarla karþýlaþtýrýldýðýnda bir takým sorunlarý içeriyor. O yüzden biz ortaöðretimin yeniden yapýlandýrýlmasý, mesleki eðitimin gözden geçirilmesi gibi konular üzerinde çalýþýyoruz.'' ''SBS imtihanýný 2013-2014 yýlýndan itibaren kaldýrmayý düþündüðümüzü ifade etmiþtik'' diyen Dinçer, ''Bunun kaldýrýlmasýyla ortaöðretimin nasýl etkileneceðini de göz önüne alacaðýz. Yani ortaöðretim, lise türlerimiz, lise programlarýmýz, SBS imtihanýnýn kaldýrýlmasý, dershanelerle ilgili durumun gözden geçirilmesi gibi bir bütünlük içinde ele aldýðýmýz çalýþmalarýmýz var. Ama bunlar tamamlandýðýnda sizlerle paylaþacaðýz. Çalýþmalarýmýz bittikçe sizlere bilgi arz ederiz'' ifadelerini kullandý.

2B satýþlarý son kez gözden geçiriliyor 2B arazileri ile ilgili yapýlan müracaat ve deðerlemeler son kez gözden geçirildi.

D

efterdar Yaþar Ahmet Özkan, maliye yöneticileri ile bir araya geldiði deðerlendirme toplantýsýnda, 2013 yýlýnda satýþý gerçekleþtirilecek olan 2B arazileri ile ilgili yapýlan müracaat ve deðerlemeleri son kez gözden geçirdi. Vergi Dairesi Toplantý Salonu’nda gerçekleþtirilen toplantýda, Maliye Bakanlýðý Bütçe Genel Müdürlüðü talimatý gereði 2012 bütçe yýlý harcamalarýnýn, 25 Aralýk 2012 tarihinde kapanacaðý duyurusu yapýldý. Vergi dairesi müdürleri, ilçe mal müdürleri ve saymanlarýn katýldýðý eðitim toplantýsýnda açýklama yapan Defterdar Yaþar Ahmet Özkan, özellikle 2B arazilerinin satýþýnda herhangi bir olumsuzluk yaþanmamasý için, son gözden geçirmelerin yapýldýðýný, satýþ iþlemlerinin 2013’te baþlayacaðýný kaydetti. Özkan, toplantýsýnýn son gündem konusu olarak da, 2012 yýlý için gelir açýsýndan konulan hedeflerin ele alýnarak, 2013 yýlý için hedef belirleyeceklerini ifade etti.

Defterdar Yaþar Ahmet Özkan, maliye yöneticileri ile bir araya geldi.

2012 bütçe yýlý harcamalarýnýn, 25 Aralýk 2012 tarihinde kapanacaðý duyurusu yapýldý.

Kredi kartý iptali ile ilgili bir haber daha

ankalarýn, kart aidatýB nýn geri istenmesi durumunda kartý iptal edip,

taksitli borçlarýn tamamýnýn ödenmesini isteme hakkýnýn olmadýðý iddia edildi. Tüketiciler Birliði Genel Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Dinç, bankalarýn, kart aidatýnýn geri istenmesi durumunda kartý iptal edip, taksitli borçlarýn tamamýnýn ödenmesini isteme hakkýnýn olmadýðýný savundu. Dinç, son zamanlarda kredi kartý sahiplerinin bilinçlenmeye baþladýðýný ve kendilerinden alýnan haksýz kesintileri geri almak için Tüketici Hakem Heyetleri'ne akýn ettiklerini belirtti. Bazý bankalarýn ise tüketicilerin, kendilerinden kesilen haksýz paralarý geri almamalarý için deðiþik yöntemler denediðini ifade eden Dinç, ''Bazý bankalar, sýrf kredi kartý sahibi vatandaþ kendisinden kesilen aidat parasýný geri istedi diye kredi kartýný iptal etme ya da taksitli borçlarýn tamamýný isteme

Toplantýya vergi dairesi müdürleri, ilçe mal müdürleri ve saymanlarý katýldý.

gibi yöntemlere baþvuruyor'' dedi. Yapýlan uygulamanýn yasal dayanaðýnýn olmadýðýný savunan Dinç, þunlarý kaydetti: ''Kredi kartlarý, banka ile müþteri arasýnda imzalanan sözleþmeler sonucunda müþteriye veriliyor. Yani iki taraflý bir sözleþme söz konusu. Ancak banka eðer sýrf müþteri kendisinden haksýz yere kesilen aidat parasýný geri istedi diye kartý iptal eder ya da taksitli borçlarý bir kerede geri isterse bu sözleþmeyi tek taraflý bozmuþ olur. Kanuna göre sözleþmeler,

sözleþme yükümlülükleri yerine getirildiði sürece tek taraflý iptal edilemez. Eðer sizin gecikmiþ borcunuz yoksa, taksitli borçlarýnýzý zamanýnda ödüyorsanýz; banka, kartýnýzý iptal edemez ya da 'taksitli borçlarýnýzý toptan ödeyin' diyemez. Kanunen buna haklarý yok.'' Dinç, bazý vatandaþlarýn, bankalarýn bu tavrý nedeniyle hakkýný aramaktan vazgeçtiðine dikkati çekerek, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Hakkýnýzý mutlaka arayýn. Eðer baþýnýza böyle bir olay gelirse hemen Tüketici Ha-

kem Heyetleri'ne baþvurun. Olmazsa Tüketici Mahkemesi'ne baþvurun. Bu konuyla ilgili emsal davalar var. Örneðin Birliðimizin Baþkaný da ayný durumda kaldý. Kredi kartý aidatýný geri istedi diye kartý iptal edildi. O da hemen yasal yollara baþvurdu. Hatta maðdur edildiðini beyan ederek manevi tazminat davasý açtý. Her iki davayý da kazandý. Hem kartý geri açýldý hem de manevi tazminat kazandý. Böyle durumda kalanlar hemen mahkemeye baþvursun.''


8

CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Kanayan Yaramýz Doðu Türkistan’ H

itit Üniversitesi Arap Dili Kulübü’nün düzenlediði ve Yrd. Doç. Dr. Ataullah Þahyar tarafýndan verilen ‘Kanayan Yaramýz: Doðu Türkistan’ konulu konferans Ýlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’unda yapýldý. Öðretim üyeleri ve öðrencilerin ilgi gösterdiði konferans üniversite öðrencisi Mustafa Türken tarafýndan sunuldu. Kulüp üyesi ve konferans sorumlularý Elif Þahin ve Seher Polat 'ýn hazýrladýðý ve Doðu Türkistan hakkýnda bilgiler veren sinevizyonun ardýndan konferansýna baþlayan Yrd. Doç. Dr. Ataullah Þahyar, Doðu Türkistan'ý çok yakýndan takip ettiðini, defalarca oraya giderek, Doðu Türkistan'da yaþayan Uygur Türklerine yapýlan zulüm ve haksýzlýklarý bizzat yerinde görüp incelediðini ifade etti. Doðu Türkistan'da yaþayan Uygurlarýn Mao dönemine kadar ve Mao sonrasý olan süreci hakkýnda bilgiler veren Þahyar, þunlarý söyledi; “Bugün siyasi literatürde Doðu Türkistan, "Sincan Uygur Özerk Yönetim Bölgesi" olarak geçen Doðu Türkistan, gerçekte ise Çin'in sömürgesi bir devlet olmadýðýný, vatandaþlarýnýn kendi topraklarý içinde seyahat etme özgürlüðüne dahi sahip olmamalarýdýr. Doðu Türkistanlýlarýn bir köyden baþka bir

köye, ilçeye, þehre göç etmeleri yasaktýr ve izne tabidir. Çoðu insanýn, herhangi bir sabýkalarý olmamasýna raðmen yurt dýþýna çýkmalarý, Çin içinde baþka bölgelere seyahat etmeleri de yasaklanmýþtýr.” Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Ataullah Þahyar, Doðu Türkistan Ýslâm Cumhuriyeti'nin 12 Kasým 1933 tarihinde kurulduðunu ancak Çin Lideri Mao'nun ordusuyla 1934'de bölgeyi iþgal ettiðini, 1944 yýlýnda yeniden Doðu Türkistan Cumhuriyeti kurulduðunu, 1949 yýlýnda Çinlilerin burayý iþgal ederek, bölgeyi Çin Halk Cumhuriyeti'ne baðladýðýný belirti. Þahyar sözlerini þöyle sürdürdü; “Çinliler'in bölgeye, "kazanýlmýþ topraklar" anlamýna gelen "Sincang" adýný koyduðunu, 1949 yýlýnda Mao önderliðindeki komünistlerin Çin'in yönetimini ele geçirmelerinin ardýndan, Doðu Türkistan

üzerindeki baskýlar eskisine oranla daha da arttý. Komünist rejim, asimile olmayý reddeden Müslüman Uygur Türklerini fiziksel olarak yok etmeye baþladý. Katledilen müslüman sayýsý, 19491952 yýllarý arasýnda 2 milyon 800 bin; 19521957 arasýnda 3 milyon 509 bin; 1958-1960 yýllarý arasýnda 6 milyon 700 bin; 1961-1965 yýllarý arasýnda 13 milyon 300 bin gibi inanýlmaz rakamlara ulaþtý. Baðýmsýz gözlemcilere göre günümüze kadar, baþta "Laogai" adlý Çin toplama kamplarýnda ve çeþitli þekillerde öldürülen, Doðu Türkistanlý sayýsý 35 milyon gibi inanýlmaz bir rakama ulaþtý.” Rakamlarýn bu denli inanýlmaz olduðunu ifade eden Þahyar, günümüzde de, Doðu Türkistan'da yaþayan Müslüman Uygur Türklerin, sebepsiz yere tutuklandýðýný, rejime karþý olduklarý iddiasý ile idama mahkum edilerek kurþuna dizildiðini,

Konferansta Doðu Türkistan'da yaþayan Uygurlarýn

Mao dönemine ve sonrasý anlatýldý.

Uygur Türklerine yapýlan zulüm ve haksýzlýklar dile getirildi.

müslümanlarýn ibadetlerini topluca yapmalarýnýn engellendiðini, kazançlarý acýmasýz vergilerle ellerinden alýndýðýn, bölgede yapýlan nükleer denemelerle ölümcül hastalýklara yakalandýðýný örneklerle anlattý. Günümüzde Doðu Türkistan'ýn yaþadýðý en büyük sorunun göç, asimilasyon politikalarý, nükleere denemeler olduðunu belirten Þahyar, Çin yönetiminin, 1949 yýlýndan itibaren bölgeye sistematik olarak Çinli göçmenleri yerleþtirdiðini, Doðu Türkistanlýlarý da zorunlu olarak Pekin'e ucuz iþçi olarak çalýþmaya götürdüðünü söyledi. Þahyar, Çin hükümetinin 1953 yýlýnda baþlattýðý bu politika sonucunda, 1953 yýlýnda bölgede % 75 Müslüman, % 6 Çinli yaþarken bu oran 1982 yýlýnda %53 Müslüman, % 40 Çinli'ye, 1990 yýlýnda yapýlan nüfus sayýmýnda ise % 40 Müslüman, % 53 Çinli'ye ulaþtýðýný ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Ataullah Þahyar, Çin yönetiminin, Doðu Türkistanlý müslümanlarý nükleer denemelerinde kobay olarak kullandýðýný, bölgede ilk olarak 16 Ekim 1964 tarihinde baþlatýlan nükleer denemelerin olumsuz etkileri yüzünden bölge insaný ölümcül hastalýklara yakalandýðýný, 20 bin özürlü çocuk doðduðunu ve denemeler sebebiyle 210 bin Doðu Türkistanlý Uygur Türkünün öldüðü ve binlercesinin sakat kaldýðýný, sarýlýk vebasý, kanser gibi hastalýklara yakalandýðýný ifade etti. Þahyar, Çin þovenizmi en fanatik dönemini Mao'nun 1966-1976 yýllarý arasýnda uygulattýðý Kültür Devrimi esnasýnda yaþadýðýný, camiler yýkýlýp, cemaatle ibadetin yasaklandýðý, Kuran kurslarý kapatýldýðýný, okullarda dinsizlik propagandasý yapýldýðýný, bütün iletiþim araçlarý vasýtasýyla insanlarýn dinden uzaklaþmalarý için yoðun çaba harcandýðýný, dini ilimlerin öðrenilmesi ve dini bilgilere sahip öncü kiþilerin halký eðitmeleri ise tamamen yasaklandýðýný belirtti. Program Kulüp Baþkaný Prof Dr. Yakup Civelek'in konuþmacýya ve katýlýmcýlara teþekkür konuþmasýyla sona erdi.

Kimsesiz hasta kalmayacak S

aðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nca, ülke genelindeki tüm hastanelerde yeterli sayýda ''hasta bakým personeli'' görevlendirilmesi uygulamasý, hastanelerdeki ''kimsesiz hasta'' dönemini sonlandýracak. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) tarafýndan 29 Aðustos'ta yayýmlanarak 81 il valiliðine gönderilen genelge doðrultusunda þehirlerde bu yönde çalýþmalar yapýldý.

‘Kanayan Yaramýz: Doðu Türkistan’ konulu konferans Ýlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’unda yapýldý.

K

Türk Parlementerler Birliði’nden Kemal Kýlýçdaroðlu’na ziyaret

ahramanmaraþ Milletvekili Nevzat Pakdil baþkanlýðýndaki Türk Parlamenterler Birliði (TPB) Yönetim Kurulu Üyeleri, 2013 Merkezi Yönetim Bütçe Görüþmeleri’nin kapanýþ gününde CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. TPB Yönetim Kurulu Üyesi olan Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe

Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý’nýn da katýldýðý ziyaret, Kýlýçdaroðlu’nun TBMM’deki makam odasýnda gerçekleþti. Yapýlan açýklamaya göre, samimi bir ortamda geçen ziyarette Milletvekilleri, Senatör ve Bakanlarýn halihazýrda çalýþan veya emeklilerinden oluþan yaklaþýk 3000 üyesi bulunan TPB'nin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi verilip görüþ alýþveriþinde

bulunuldu. Milletin iradesinin temsil edildiði Parlamentonun ve Parlamenterliðin hukukunun ve saygýnlýðýnýn korunmasý hususunda hassas olunmasý ve buna yönelik çalýþmalara destek olunmasý istendi.

Kýlýçdaroðlu, TPB'nin kendisine yaptýðý nezaket ziyaretinden dolayý memnun olduðunu ifade etti.

‘Devrim þehidi Kubilay’ý anýyoruz’ E

ðitim ve Bilim Ýþgörenleri Sendikasý (Eðitim-Ýþ) Çorum Ýl Temsilciliði, Cumhuriyet karþýtý bir grup tarafýndan 23 Aralýk 1930’da öldürülen öðretmen Mustafa Fehmi Kubilay’ý andý. Eðitim Ýþ’ten yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; “23 Aralýk 1930'da Cumhuriyete karþý ayaklanan gericiler, Öðretmen Asteðmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Þevki'yi þehit etmiþlerdir. Kubilay, gericiliðe karþý verilen savaþýn simge ismidir. Kubilay olmak, gericilik karþýsýnda gerekirse baþýný vermek, ama asla eðilmemektir. Mustafa Fehmi Kubilay, Cumhuriyet'e sahip çýkmak uðruna canýný ortaya koyarak, Türk ulusunun gönlünde yerini almýþtýr. Yüce Atatürk'ün önderliðinde kurulan Cumhuriyet, karanlýktan aydýnlýða, dogmalardan bilimselliðe ve akýlcýlýða, baðnazlýktan çaðdaþlýða, imparatorluktan ulus devlete ve kulluktan yurttaþlýða geçiþin adýdýr. Din ve devlet iþlerinin birbirinden ayrýlarak, kutsal dini duygularýn siyasal amaçlarla kötüye kullanýlmasýnýn önlenmesi, Cumhuriyet yönetiminin temel yaklaþýmlarýndan birisi olmuþtur. 23 Aralýk 1930 günü Menemen'de bir grup gericinin gerçekleþtir-

diði eylem, Cumhuriyet karþýtlarýnýn çirkin yüzlerini göstermeleri yönünden ibretle hatýrlanmasý gereken bir olaydýr. Günümüzde de Uður Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kýþlalý, Abdi Ýpekçi, Turan Dursun gibi nice Atatürk devrimcisi ayný düþünce tarafýndan þehit edilmiþtir. Eðitim-Ýþ olarak diyoruz ki; her öðretmen bir Kubilay olmalýdýr. Bütün eðitim-bilim çalýþanlarý ve halkýmýz, baðnaz düþüncelerin, kiþi, toplum ve devlet yaþamýný etkilememesi için duyarlý olmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar yaþatýlmasý için mücadele vermek zorundadýr. Cumhuriyetin kazanýmlarý, Atatürk ilke ve devrimleri için tehdit oluþturan düþünce ve giriþimler, ne kadar güçlü görünseler de Türk ulusunun duyarlýlýðý ve saðduyusu sayesinde hiçbir zaman amaçlarýna ulaþamayacaklardýr. Kuþkusuz Türk ulusu Yüce Atatürk'ün aydýnlattýðý yolda ilerleyecek, cumhuriyetimize, ulusal deðerlerimize baðlýlýðýný her koþulda gösterecektir. Devrim þehidimiz Kubilay'ý, þükranla ve minnetle anýyor, huzurunda saygýyla eðiliyoruz.”


9

CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Hayat boyu öðrenmeye var mýsýnýz? Halk Eðitim denilince akla ilk gelen biçki-dikiþ, nakýþ kursudur. Kendimiz gitmesek bile bir yakýnýmýz mutlaka bu kurslardan birine devam etmiþtir. Klasik denilebilecek bu kurslar Halk Eðitim bünyesinde hâlâ var. Ancak yaygýn eðitimin vizyonu deðiþip de Halk Eðitim’in hizmet amacý ‘hayat boyu öðrenme’ olunca Halk Eðitim kurslarý da farklýlaþtý. Gülesin Aðbal DEMÝRER Hayat, kimi zaman tekdüze gibi görünse de biliriz ki hiçbir gün bir öncekinin ayný deðildir. Herþey deðiþir, hayatla birlikte. Yýllardýr sergilerini, çeþitli kültürel, sanatsal etkinliklerini takip edip haber yaptýðýmýz Halk Eðitim Merkezleri de sessiz, sedasýz ama büyük bir deðiþim içinde. Uzaktan haberdar olduðumuz deðiþimi bir de yakýndan görelim diye Merkez Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi ve Akþam Sanat Okulu Müdürü Oðuz Ýyibil’in kapýsýný çalýyoruz. Aslýnda amacýmýz CumartesiPazar sayfasý için Müdür Oðuz Ýyibil’le söyleþi yapmak. Ama gitmiþken gördüklerimizi -söyleþi sýnýrlarýna hapsetmeden- okurlarla paylaþmamak olmazdý.

Biçki-dikiþ eskide kaldý

Halk Eðitim denilince akla ilk gelen biçki-dikiþ, nakýþ kursudur. Kendimiz gitmesek bile bir yakýnýmýz mutlaka bu kurslardan birine devam etmiþtir. Klasik denilebilecek bu kurslar Halk Eðitim bünyesinde hâlâ var. Ancak yaygýn eðitimin vizyonu deðiþip de Halk Eðitim’in hizmet amacý ‘hayat boyu öðrenme’ olunca kurslar da farklýlaþtý.

En iyisi baþtan anlatmak

Þöyle ki; Halk Eðitim Müdürlüðü merkez ve köylerde çok çeþitli kurs açýyor. Kurs yerleri genellikle okul çatýsý altýndadýr. Ama artýk Halk Eðitim kursiyerlerin kendisine gelmesini beklemiyor. Mahalle mahalle, ev ev gezilip anketler yapýlýyor. Vatandaþýn ihtiyaç duyduðu neyse o alanda kurs açýyor. Kurslar bir nevi vatandaþýn ayaðýna gidiyor. Bitmedi. Hayatýn her alanýyla, örneðin okuma-yazmadan tutun, baðlama kursuna, bilgisayar kursuna, ahþap boyama, taký tasarým, el sanatlarý, arýcýlýk, aþýcýlýk, meyvecilik, çocuk bakýcýsý, yaþlý bakým personeli kursuna kadar hayatýn ihtiyaç olarak getirip önümüze koyduðu hemen hemen bir çok konuda kurslar açýlýyor.

Aile Eðitim kurslarý revaçta

Ýyibil’in verdiði bilgiye göre son yýllarda en çok ilgi gören kurslardan

biri de Aile Eðitim kurslarý. 3-6, 7-11, 12-18 yaþ çocuk gruplarýna göre sýnýflara ayrýlan anneler, kimi zaman evlerinde ziyaret ediliyor. Yüz yüze ve sýcak iletiþimin faydalarý en çok bu kurslarda görülüyor. Aile Eðitim kurslarýna devam eden annelerin, ilerleyen süreçte katettikleri mesafe, aile içi iletiþimin farklýlaþmasýndaki fayda ile daha net görülebiliyor. HEM Müdürü Ýyibil’in bu kursla ilgili hedefi babalarý da aile eðitim kurslarýna dahil edebilmek.

Her sýnýfta bir incelik ve güzellik

Ýyibil’le sýnýflarý gezerken, kapýsýný açtýðýmýz her odada ele emeði, göz nuru eserlerle karþýlaþýyoruz. Kimi kursiyerler sýnýf dýþýnda ön hazýrlýklarýný yaparken, sýnýf içinde kursiyerler öðretmenlerinin gözetiminde oldukça ince ve usta iþi ürünler çýkartýyorlar. Üç boyutlu resim, þiþ ve týð iþleri, sipariþ üzerine yapýlan nakýþlý þallar, iþlenen örtüler ve daha neler neler.

Ýstihdam da önemli

Merkez HEM’de yapýlan bir þey daha var. Kursiyerlere aile ekonomilerine katkýsý olan kurslar düzenlemek ve bunlarýn takibini yapmak. Çocuk bakýcýlýðý, yaþlý bakým personeli kursu kolaylýkla istihdam saðlanan kurslardan. Resmi ya da sivil toplum örgütü farketmez, hangi kurum ve kuruluþ, hangi alanda kurs isterse Halk Eðitim Merkezi rahatlýkla kurs açýyor, eðitmenini görevlendiriyor. Sevgi Evleri, Huzurevi, Toplum Ruh Saðlýðý Merkezi böyle kurs açýlan yerlerden sadece bir kaçý. Netice itibariyle kurs açan da, kursiyerler de halinden memnun. Bir taraf hayat boyu öðrenmenin zeminini hazýrlýyor, fýrsatlar sunuyor, diðer taraf da ortaya bir ürün koymanýn, zaman içinde aile ekonomisine katkýda bulunmanýn keyfini yaþýyor. Son olarak; bir kaç rakamla Halk Eðitimi anlatýrsak, 2012-2013 yýlý Eylül ayýndan bu yana 469 kurs açýlmýþ, 16 bin 667 kursiyer de bu kurslara katýlmýþ.


10 CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Vatan Bilgisayar açýldý V

Vatan Bilgisayar, 64. þubesini Çorum’da hizmete sundu.

Firma çalýþanlarý, vatandaþlarý kapýda karþýladý.

Düzenlenen açýlýþa Çorum halký büyük ilgi gösterdi.

Açýlýþ nedeniyle üç gün boyunca tüm ürünlerde %25 indirim uygulanacaðý belirtildi.

atan Bilgisayar Çorum Maðazasý dün Yunus Alýþveriþ Merkezi’nde açýldý. Vatan Çorum Hiperstore’un açýlýþýna Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan, bazý þirket yetkilileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Türkiye genelinde baþlattýðý maðaza ataðýný sürdüren Vatan Bilgisayar, 64. þubesini Çorum’da hizmete sundu. Açýlýþta konuþan Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan, “Maðaza açana kadar Çorum’un potansiyelinin farkýnda deðildik. Çorum bugüne kadar kendini yeterince anlatamamýþ. Hayata geçirdiðimiz yatýrýmla Çorum’a yakýþýr bir maðaza kazandýrmanýn mutluluðunu yaþýyoruz” dedi. Teknoloji perakendeciliðindeki yatýrýmlarýný anlatan Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan, “Maðaza açana kadar Çorum’un potansiyelinin farkýnda deðildik” dedi. Hasan Vatan, 2013 yýlý itibariyle Hatay, Bursa, ihtiyaçlarý ve beklentileri doðrultusunda en Bilgisayar; Ýzmir, Ankara, Adana, Bursa, Konya, Ýstanbul, Ýzmir ve Osmaniye’de yeni maðazalar uygun ürüne yönlendiren, satýþ danýþmanlýðý Antalya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Aydýn, açmayý planladýklarýný açýkladý. adýna Vatan Akademi’de yaklaþýk 30 gün Mersin, Eskiþehir, Adapazarý, Tekirdað, Ýzmit, 13 BÝN ÜRÜNDE %25 ÝNDÝRÝM boyunca teorik ve pratik eðitim gören uzman Ýskenderun, Gaziantep, Balýkesir, Sivas, Denizli, personeller karþýlýyor. Kahramanmaraþ, Erzurum, Malatya, Düzce, Her bir maðazada yaklaþýk 50 çalýþan Muðla(Bodrum) Diyarbakýr, Afyon, Kütahya, istihdam ettiklerini belirten Hasan Vatan, Çorum Vatan Bilgisayar, çok kýsa sürede hýzlý bir Manisa ve Çorum olmak üzere Türkiye’nin Maðazasý’nýn açýlýþý nedeniyle 13 bin teknoloji büyüme gerçekleþtirdi. 2012 yýlýna 46 maðaza ile toplam 31 ayrý ilinde 64 maðaza ile hizmet ürününde üç gün boyunca %25 indirim baþladýk 64 maðaza ile kapatýyoruz. Yeni yýlýn veriyor. Toplam 119.000 m² kapalý alana ulaþan uygulayacaklarýný kaydetti. Vatan, açýklamalarýný baþýnda Hatay, Bursa, Ýstanbul Ýzmir ve Vatan Bilgisayar, Türkiye’de teknoloji þöyle sürdürdü: Osmaniye illerinde 5 yeni maðaza için perakendeciliðine yenilikçi bir vizyon “Türkiye’de hýzla geliþen teknoloji anlaþmalarýmýzý yaptýk. Açýlan her yeni kazandýrdý. En seçkin dünya markalarýný perakendeciliðinin öncüsü olarak yatýrýmlarýmýzý maðazamýzla birlikte yaptýðýmýz indirim bünyesinde toplayan Vatan Bilgisayar; yüzlerce artýrarak 2012 yýlýný Çorum’da açtýðýmýz 64’ncü kampanyamýza ilgi ve talep artýyor. 2013 yýlýnda markaya ait, televizyondan cep telefonuna, maðazasý ile kapatýyoruz. Cazip indirim tüketicilerimize daha da yakýnlaþýyoruz. bilgisayar parçalarýndan dijital kameralara, kampanyalarýyla müþterilerimize birçok avantaj notebook’lardan küçük ev aletlerine kadar 13 1983 yýlýndan beri uzman teknoloji ekibiyle sunan iddialý alýþveriþ fýrsatlarýmýzla bine yakýn ürün yelpazesini satýþa sunuyor. en iyi hizmeti sunan, Vatan Bilgisayar en seçkin bulunduðumuz illerde teknoloji tutkunlarýnýn ilk Türkiye'nin her yerine vatanbilgisayar.com web dünya markalarýný bünyesinde toplayarak 13 bin tercihiyiz. Teknoloji severlere Çorum sitesi üzerinden online ürün satýþý gerçekleþtiren ürün yelpazesiyle Çorumlular’ýn elektronik eþya Maðazasý’nýn açýlýþýna özel yüzde 25 indirim ve Vatan Bilgisayar, haftanýn 7 günü saat 10:00 – ihtiyaçlarýný karþýlarken, ‘en kaliteli teknolojiyi, Bonus ile Axess kredi kartý sahiplerine 10 taksit 19:00 arasýnda Çaðrý Merkezinden de ürünler en cazip fiyatla’ sunacak.” fýrsatý sunuyoruz. hakkýnda detaylý bilgi verebilmekte ve sipariþ VATAN BÝLGÝSAYAR’IN ÖYKÜSÜ Vatan Çorum Hiperstore’un açýlýþýna özel alabilmekte. Kurulduðu günden bu yana müþteri 21-23 Aralýk tarihleri arasýndaki kampanyamýzda Vatan Bilgisayar, 1983 yýlýnda Taksimmemnuniyetine büyük önem veren Vatan televizyon, cep telefonu, masaüstü bilgisayar, Elmadað'da Türkiye'nin ilk bilgisayar maðazasý Bilgisayar'da maðaza baþýna ortalama 10 kiþilik notebook, yazýcý, fotoðraf makinesi, kamera gibi olarak kuruldu. Ýstanbul’un yaný sýra Vatan satýþ sonrasý destek ekibi de bulunuyor. ürünlerin yaný sýra küçük ev aletleri, kiþisel bakým ürünleri ile mutfak aletleri gibi 13 bin teknoloji ürünü yer alýyor. Yeni yýla sayýlý günlerin kaldýðý þu günlerde sevdiklerine teknolojiyi armaðan etmek isteyen Çorumlular’ýn her türlü teknoloji ihtiyacý için bu cazip indirim ve taksit fýrsatý sadece üç gün geçerli olacak.

‘EN KALÝTELÝ TEKNOLOJÝ, EN CAZÝP FÝYAT’

Vatan Bilgisayar’ýn 64’ncü maðazasý Çorum Hiperstore ile bin 800 metrekarelik alanda teknoloji severlere hizmet verirken yaklaþýk 50 çalýþan istihdam ediyoruz. Çorum Hiperstore’da teknoloji severleri, Hasan Vatan, açýlýþ öncesi maðaza personeline hitap ederek bazý tavsiyelerde bulundu.

Yazýçarþý Meydaný’nda toplanan esnaf, son günlerde artan ve saatlerce süren elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

Yazýçarþý esnafýnýn elektrik kesintisi çilesi Y

azýçarþý esnafý, son günlerde artan ve saatlerce süren elektrik kesintilerinden dertli. Dün Yazýçarþý Meydaný’nda toplanan esnaf, yaþadýklarý çileyi anlatarak tepkilerini dile getirdiler. Esnaf ve çevre sakinlerini maðdur eden problemle ilgili açýklama yapan Çöplü Mahallesi Muhtarý Vatan Bilgisayar Çorum Maðazasý dün Yunus Alýþveriþ Merkezi’nde açýldý.

Yýlmaz Kýlcý, yetkililerden çözüm istedi. Çýnar Sokak, 3. Çöplü Sokak ve Osmancýk Caddesi’nin bir bölümünde yaþanan problemden bahseden Yýlmaz Kýlcý, yaklaþýk 6 aydýr devam eden elektrik kesintilerinin son 15 gün içinde daha sýklaþtýðýný söyledi. 3-4 saati bulan elektrik kesintileri

nedeniyle bazý iþyerlerindeki elektronik eþyalarýn zarar gördüðünü iddia eden Kýlcý, esnafýn iþ kaybýnýn büyük olduðunu ifade etti. Devam eden altyapý çalýþmalarýndan kaynaklandýðý öðrenilen kesintilerin esnaf ve mahalle sakinlerini maðdur ettiðini belirten Kýlcý, yetkililerden acilen çözüm


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

11

ISD Mühendislik’ten ‘Mobil Kazan Dairesi’ I

ISD Mühendislik ve Proje Danýþmanlýk sahibi Rafet Altuntaþ açýklama yaptý.

SD Mühendislik tarafýndan tasarlanan ‘Araç Üzerine Monte Edilebilir Mobil Teshin Merkezi’ projesi tamamlandý. TÜBÝTAK tarafýndan desteklenen proje çerçevesinde üretilen mobil kazan dairesi önceki gün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý. Bayatgediði mevkiindeki atölyede gerçekleþen tanýtýma ISD Mühendislik ve Proje Danýþmanlýk sahibi Rafet Altuntaþ ile bazý firma çalýþanlarý katýldý. Tasarým ve mühendislik itibariyle Türkiye’de ve dünyada bir ilk olduðu belirtilen proje hakkýnda açýklamalarda bulunan Rafet Altuntaþ, prototipini imal ettikleri mobil kazan dairesinin seri üretimine geçmeye hazýrlandýklarýný söyledi. Yurt dýþýndan talep almaya baþlayan mobil kazan dairesi projesi maliyetinin 800 bin TL olduðunu dile getiren Altuntaþ, testleri baþarýyla tamamlanan sistemin saatte 12 ton sýcak su ürettiðini kaydetti. Soðutma amaçlý da kullanýlabilen sistemin güneþ enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üretebildiði gibi LPG ya da motorinle de çalýþtýðýný anlatan Altuntaþ, “Bu sistemle küçük bir kasabayý ya da 200 konteynerden oluþan bir kampý ýsýtmak mümkün” dedi. Temiz içme suyu da saðlayabilen sistemin tam otomasyonla çalýþtýðýný ifade eden Altuntaþ, açýklamalarýný þöyle sürdürdü:

‘ACÝL DURUMLARDA BÜYÜK ÇÖZÜM’

Rafet Altuntaþ, hazýrladýklarý projenin detaylarýný anlattý.

Mobil kazan dairesi önceki gün düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýldý.

“Ülkemizde sýk sýk deprem ve doðal afetler yaþanýyor. Tabii afetlerde insanlarýmýza acilen ulaþtýrýlacak hizmetler bulunuyor. Bu proje ile geliþtirdiðimiz mobil makine sistemi ile deprem, sel, fýrtýna, grizu ve yangýn gibi afetler karþýsýnda yapmakta olduðumuz mekanik tesisat ve teshin merkezlerinin hep acil ve uygun olmayan þartlardaki imalatlarýnýn önüne geçilecek ve afet sonrasý çok zor þartlar altýndaki insanlarýn acil ve zaruri ihtiyaçlarý karþýlanacak. Göç ve mülteci akýmlarý, sosyal içerikli olaylar, þantiyeler, özellikle kamu binalarýnda erken devreye alma ihtiyaçlarý mobil olarak bir kamyon üzerine monte edilebilecek bu makine ile karþýlanacak. Mobil teshin makinesi ile doðal afet sonucu zor durumdaki insanlara temiz su ve sýcak kullanma suyu saðlanacak. Afet sonrasý oluþacak salgýn hastalýklarýn önüne geçilecek. Olaðan durumlarda ise karþýlaþýlan sorunlarý kýsa sürede yerinde çözmek mümkün olacak. Acil durumlarýn gerektirdiði iþlerde de verimlilik saðlanacak. Mobil Kazan Dairesi olarak isimlendirdiðimiz sistemi, deprem, sel, fýrtýna ve yangýn gibi afetler karþýsýnda zor þartlar altýndaki insanlarýn acil ve zaruri ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere geliþtirdik. Yýllardýr bu alanda bakým ve onarým çalýþmalarý ile sýhhi tesisat malzemelerinin satýþ ve pazarlamasýný yapýyoruz. Bu makinenin geliþtirilmesi ile büyük bir yeniliðe adým atýlacak, doðal afet sonucu zor durumdaki insanlara temiz su ve sýcak kullanma suyu saðlanarak altyapýdaki bakým ve onarýmý yapýlacak yerlere kolaylýkla ulaþýlabilecek. TUBÝTAK tarafýndan onaylanan projemizin toplam maliyeti 800 bin TL'yi buluyor. 400 bin TL hibe desteði alan projemizi danýþman firmamýzla birlikte gerçekleþtirdik. Bayatgediði mevkiindeki atölyemizde imalatý tamamlanan ‘Araç Üzerine Monte Edilebilir Mobil Teshin Merkezi’ni yakýnda teslim etmeyi planlýyoruz. Ýlerleyen dönemde, Mobil Teshin Merkezi’nin seri üretimini de hedefliyoruz.”

Kardeþler’den KSS’ye yeni þube

Kardeþler Þaft Balans ve Hidrolik Direksiyon Servisi, Küçük Sanayi Sitesi’nde yeni þube açmaya hazýrlanýyor.

Ý

brahim ve Ömer Bozkurt’un sahibi olduðu Kardeþler Þaft Balans ve Hidrolik Direksiyon Servisi, Küçük Sanayi Sitesi (KSS)’nde yeni þube açmaya hazýrlanýyor. Aþaðý Sanayi 6. Sokak Köfteci Kel Adil yaný numara 3’te faaliyet gösteren firma, KSS 27. Sokak Site Mangal yaný numara 6’daki yeni þubesiyle hizmetlerini sürdürecek. Hema Hidrolik Direksiyon Sistemleri, Tirsan ve Akkardan Þaft Sistemleri yetkili servisliðini yürüten iþyeri hakkýnda bilgi veren Ýbrahim Bozkurt, “1998 yýlýndan bu yana Çorumlu sanayicilerin ve müþterilerimizin hizmetindeyiz” dedi. Her marka ve model binek ve ticari araçlarýn direksiyon ve þaft aksamýnýn bakým ve onarýmýný yaptýklarýný anlatan Bozkurt, alanýnda uzman teknik personelle gerçekleþtirdikleri tüm iþlemlerin 1 yýl garantili olduðunu söyledi. Servis hizmetlerinin yaný sýra direksiyon ekipmanlarý satýþý da yaptýklarýný belirten Bozkurt, “Onarýmýný tamamladýðýmýz direksiyon ve diðer ekipmanlarý özel test cihazlarýndan geçirdikten sonra kullanýma sunuyoruz. Bu açýdan hem ürün hem de iþçilik konusunda titiz bir servis hizmeti anlayýþýna sahibiz. Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak ve çalýþmalarýmýzý yakýndan görmek isteyen herkesi Kardeþler Þaft Balans ve Hidrolik Direksiyon Servisi’ne bekliyoruz” diye konuþtu.

Ýbrahim Bozkurt, sunduklarý servis hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi.

1998 yýlýndan beri faaliyet gösteren firma, ikinci þubesiyle hizmette.

Kardeþler Þaft Balans ve Hidrolik Direksiyon Servisi, KSS 27. Sokak’ta

‘TÖHOB Ýstiþare Toplantýsý’ bugün

T

cak.

ISD Mühendislik tarafýndan tasarlanan ‘Araç Üzerine Monte Edilebilir Mobil Teshin Merkezi’ projesi tamamlandý.

üm Özel Halk Otobüsleri Birliði (TÖHOB) ‘Ýstiþare Toplantýsý’ bugün Çorum’da yapýla-

Çorum Belediyesi ve Ulaþ A.Þ.’nin ev sahipliðindeki organizasyona, TÖHOB Baþkaný Ýsmail Yüksel ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile yaklaþýk 40 ilden toplu taþýma sektörü temsilcileri katýlacak. BMC Bölge Bayii FSM Demirbaþ Otomotiv ile Turkcell’in katkýlarýyla düzenlenen toplantý Anitta Otel’de gerçekleþecek. Organizasyon hakkýnda bilgi aldýðýmýz Ulaþ A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hak-

ký Melendiz, “Toplu taþýma sektörünün önde gelen isimlerini Çorum’da buluþturuyoruz” dedi. TÖHOB öncülüðündeki organizasyonun yýlýn son istiþare toplantýsý olacaðýný anlatan Hakký Melendiz, “Ulaþtýrma sektörü açýsýndan önem taþýyan dev bir organizasyona evsahipliði yapmanýn mutluluðunu yaþýyoruz” diye konuþtu. Programa Türkiye’nin önde gelen bürokrat ve akademisyenlerinin konuþmacý olarak katýlacaðýný belirten Melendiz, toplantýda toplu taþýmada kurumsallaþma, engellilere yönelik düzenlemeler ve kýþ lastiði uygulamalarýnýn ele alýnacaðýný sözlerine ekledi.


12 CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Kariyer beþikte baþlar’ A

Ankara Üniversitesi Öðretim Üyesi ve KARDER Baþkaný Prof. Recep Varçýn, seminer verdi.

METEK Projesi'nin Çorum Kariyer ve Tanýtým Günü Toplantýsý yapýldý.

Çalýþma Anitta Otel'de gerçekleþtirildi.

Prof. Varçýn, kariyer çalýþmasýnda öðretmen, öðrenci ve velilere seslendi.

nkara Üniversitesi Öðretim Üyesi ve KARDER Baþkaný Prof. Recep Varçýn, Çorum'da rehber öðretmen, veli ve öðrenciler için METEK Projesi kapsamýnda düzenlediði seminerde “Kariyer beþikte baþlar” dedi ve “Çocuklarýmýzýn kiþisel geliþiminin önünde engel deðil, yol açýcý olmalýyýz” uyarýsýný yaptý. Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaþa finanse ettiði ve Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan yürütülen METEK Projesi'nin Çorum Kariyer ve Tanýtým Günü Toplantýsý'nda öðrencilerin ilgi, beceri ve yeteneklerini nasýl keþfedecekleri uygulamalý olarak gösterildi. Öðrencilere buna uygun meslek alternatifleri anlatýlýrken, kariyer seçimi oyunlarý da uygulandý. Çorum'da Anitta Otel'de düzenlenen çalýþmayý Ankara Üniversitesi Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi ve Kariyer Danýþmanlýðý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Kariyer Danýþmanlýðý ve Ýnsan Kaynaklarýný Geliþtirme Derneði (KARDER) Baþkaný Prof. Recep Varçýn gerçekleþtirdi. Prof. Varçýn, kariyer çalýþmasýnda öðretmen, öðrenci ve velilere kariyer seçimi konusunda önemli uyarý ve öðütlerde bulundu. Varçýn, “Kariyer beþikte baþlar. Örneðin bazý anneler çocuklarý baþka bir ülkenin vatandaþlýðýný alsýn, gelecekte ayrýcalýðý olsun diye yurtdýþýnda doðum yapýyor. Yani çocuðun kariyerini doðmadan planlýyor. Görülüyor ki, kariyer çocuðun doðduðu koþullar ve ortam tarafýndan þekillendiriliyor. Ancak fýrsat eþitliðinin saðlanmasýyla, çocuklarýn kariyer geliþiminin önündeki engeller de kalkabilir” dedi.

Veli, öðretmen ve öðrencilere yararlý mesajlar

Prof. Varçýn velilere, öðrencilere ve rehber öðretmenlere farklý ve yararlý mesajlar verdi. Varçýn velilere þöyle seslendi: “Bugün iþ ilanlarýna baktýðýnýzda iþveren diplomaya sahip olmanýn yaný sýra sorumluluk sahibi, ekip çalýþmasýna yatkýn, baðýmsýz çalýþabilecek yenilikçi ve yaratýcý elamanlar aramaktadýr. Bu deðerlerin kazanýlmasýnda velilere

METEK Projesi'nin Çorum Kariyer ve Tanýtým Günü Toplantýsý'nda öðrencilerin ilgi, beceri ve yeteneklerini nasýl keþfedecekleri uygulamalý olarak gösterildi. büyük sorumluluk düþüyor. Bunun için günlük yaþantý içinde çocuklara bu deðerleri kazandýrmanýz gerekir. Örneðin; çocuk evinde yataðýný kendi yapmalý ve toplamalý. Görev ve sorumluluk bilinciyle çok erken yaþlarda tanýþmalý.” Prof. Varçýn rehber öðretmenlere de þunlarý söyledi; “Günümüz iþgücü piyasasý çok dinamik, sürekli deðiþen bir yapýya sahip. Bazý meslekler piyasadan yok

oluyor, bazý yeni meslekler ortaya çýkýyor. Ayrýca iþ dünyasý çoklu yeteneðe sahip iþgücüne ihtiyaç duyuyor. Bu yeteneðe sahip iþgücü istihdam sorunu yaþamazken, sahip olmayanlar iþsizler ordusuna katýlýyor. Bu gerçekten hareketle, rehber öðretmenlerimizin mesleki rehberlik hizmetini sürdürmeleri gerekir. Bunun için iþgücü piyasasýný da çok yakýndan takip

etmelisiniz. Ve öðrencileri bu piyasanýn gerekliliklerine göre yönlendirmelisiniz.”

‘Yapmaktan hoþlandýðýnýz alanlara yönelin’

Varçýn, protokol sýralarýnda oturan öðrencilere de þu öðütlerde bulundu; Hayatýnýz boyunca yapmaktan hoþlandýðýnýz alanlara yönelmelisiniz. Eðitim branþ ve meslek alanlarýný buna göre seçmeniz ve çoklu yeteneðe göre, birden

fazla alanda kendinizi geliþtirmeniz gerekir. Buna göre kendinizi okulda, okul dýþýnda, evde, tatilde geliþtirip, son yýllarýn moda tabiriyle hayatboyu öðrenmenin bizzat içinde olmanýz gerekir. Bunun için de dünyaya merakla bakan ve öðrenen insanlar olun." METEK Kariyer ve Tanýtým Günü'nde daha sonra öðrencilere oyun içinde öðrencilerin kiþilik tiplerinin belirlenmesine yönelik

bir çalýþma gerçekleþtirildi ve bu kiþilik tiplerine uygun branþ ve meslekler tanýtýldý. Son olarak etkinlik deðerlendirmesi için katýlýmcýlara anketler daðýtýldý. Anketlere verilen yanýtlara göre, tüm katýlýmcýlarýn etkinlikten memnun kaldýðý ve bu tür etkinliklerin Çorum'da daha sýk yapýlmasý gerektiði sonucu çýktý.

E-reçete yeni yýldan itibaren zorunlu S

osyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1 Ocak'tan itibaren elektronik ortamda girilmeyen reçetelerin karþýlanmasýna, hekimlerce hastaya verilen saðlýk hizmetlerinin kuruma fatura edilmesine izin vermeyecek. SGK, 1 Ocak'tan sonra kaðýt reçetenin karþýlanmayacaðýný Saðlýk Bakanlýðý'na bildirdi. SGK'nýn Bakanlýða gönderdiði yazýda, 1 Temmuz'dan itibaren E-reçetenin ülke çapýnda uygulanmaya baþlandýðý, SGK kurumsal hekim þifresiyle yalnýzca Ereçete yazýlmadýðý, hekimlerin kimlik numaralarýný girdikleri hastalarýnýn ilaç raporlarýný, raporlu ve raporsuz ilaçlarýný, BTMR tetkik sonuçlarýna ait raporlarýný, reçetedeki ilaç bilgilerini de görebildikleri belirtildi. Yazýda 24 bin hekimin halen manuel (elle) reçete yazmasýna raðmen SGK kurumsal hekim þifresi almadýðý, 39 bin hekimin bu þifreyi almasýna karþýn reçetelerin tamamýný elle yazdýðý, bazý hekimlerin ise þifre almasýna karþýn reçetelerin büyük

gerekiyor. E-reçeteyi güvenli ''elektronik imza'' ile düzenleyen ve sistemde belgenin bu þekilde imzalandýðýna dair ibare gören hekimler ise yine çýktýsýný aldýklarý Ereçeteyi imzalamadan hastasýna verebilecek. Aksoy, hekimlerin ayrýca ''nitelikli elektronik imza temini'' sürecini tamamlamalarý gerektiðini bildirdi.

SGK, 1 Ocak'tan sonra kaðýt reçetenin karþýlanmayacaðýný Saðlýk Bakanlýðý'na bildirdi. çoðunluðunu elle düzenlediði ifade edilerek, reçetelerin 1 Temmuz'dan itibaren Ereçete olarak yazýlmasýnýn esas olduðuna dikkat çekildi. SGK'nýn MEDULA sistemi, saðlýk hizmet sunucusu ya da aile hekimliði bilgi iþlem sisteminin çalýþmamasý halinde kaðýt reçete düzenlenebileceðine iþaret edilen yazýda, þunlar kaydedildi: ''SGK kurumsal hekim þifresi almamýþ hekimlerin ya da þifre almýþ olmasýna karþýn E-reçete yazmayan hekimlerin, 1.1.2013 tarihi itibariyle yazmýþ olduklarý manuel reçeteler eczaneler

tarafýndan kesinlikle karþýlanmayacak. Hekimlerce hastaya verilen saðlýk hizmetlerinin kuruma fatura edilmesine izin verilmeyecek.'' SGK'nýn yazýsýnda, þifre almayan hekimlerin bunu edinmeleri, bilgi iþlem sistemleri çalýþtýðý sürece reçetelerini E-reçete ile düzenlemeleri, aksi halde manuel reçete yazmalarý istendi.

ÞÝFREYLE YAZILANLARA ISLAK ÝMZA

Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkaný Mustafa Aksoy da SGK'nýn yazýsýna istinaden yayýmladýðý

genelgede, E-reçete düzenlenmesine iliþkin hususlara açýklýk getirdi. Bakanlýðýn yürüttüðü Saðlýk.Net sisteminde, tüm saðlýk kurumlarýndan gelen elektronik reçetelerin iþlendiðini, 1 Temmuz'dan itibaren de SGK tarafýndan reçetelerin elektronik ortamda toplandýðýný hatýrlatan Aksoy, Bakanlýk kurumlarýndaki hekimlere E-reçete ve e-imza teminiyle ilgili çalýþmalar yürütültüðünü belirtti. Genelgeye göre, SGK'dan þifre alarak Ereçete giren hekimlerin, bunun çýktýsýný alýp imzaladýktan sonra hastasýna vermeleri

''HUKUKÝ NÝTELÝK TAÞIMIYOR'' GEREKÇESÝYLE ISLAK ÝMZA ÝSTENMÝÞTÝ

Saðlýk Bakanlýðý, daha önce SGK'dan þifre alýp hastalarýn ilaçlarýný sadece Ereçeteye giren hekimleri uyarmýþtý. Bakanlýðýn uyarýsýnda, hekimlerin reçeteleri E-reçeteyle düzenlemeleri istenmiþ ancak SGK'nýn sisteminden alýnan þifreler ýslak imza gibi hukuki bir nitelik taþýmadýðý için hekimlerden, þifreyle girerek yazdýklarý Ereçetelerin çýktýsýný alarak imzalamalarý istenmiþti. (Dünya Bülteni)

Direksiyon hakimiyetini kaybetti Öðrencilere yapmaktan hoþlandýklarý alanlara yönelmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

meydana gelen M ecitözü’nde kazada sürücü aðýr yaralandý.

B.Ö. Çorum-Amasya karayolunda araçla giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kazada aðýr yaralanan sürücü hastanede tedavi altýna alýndý.


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý

M

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:9 Kanun-i Evvel 1428 Kasým:45

22

2012

ARALIK

Nefsini günahtan ve kötü ahlâktan korumayan kimseye, ilim fayda vermez. Ýmâm-ý Þâfiî Rahmetullahi Aleyh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.20 06.54 11.46 14.03 16.26 17.52

OSMANLI ÞEHZÂDELERÝ Osmanlý pâdiþahlarýnýn erkek çocuklarýna Çelebi Sultan Mehmed zamanýna kadar (1421) Çelebi, ondan sonraki dönemde de Þehzâde denilmiþtir. Þehzâdeler 6 yaþýna girince, Þeyhülislâm'ýn idare ettiði dinî bir merâsimle okuma-yazma ile, dinî dersler öðrenmeye baþlardý. Biraz daha büyüyünce sancaklara gönderilirdi. Sancaða çýkma geleneði Osman Bey zamanýnda baþlamýþ, Sultan III. Mehmed zamanýna (1603) kadar devam etmiþtir. Sancaða gönderilen þehzâdenin yaþý küçük ve eðitimi tamamlanmamýþ ise, eðitimi için gerekli lala ve hoca berâberinde gider veya bulunduðu sancaðýn âlimlerinden ders alýrdý. Dersler yalnýz dinî konuda deðildi. Þehzâdenin istek ve kabiliyetine göre; ok atmak, ava gitmek, cirid oynamak, güreþ yapmak, ata binmek, gürz kaldýrmak... gibi sporlar ile güzel yazý yazmak, ok ve yay yapmak gibi sanatlar da öðretilirdi. Yazýlý kaynaklarýn, pehlivanlýðýný konu ettiði ilk Osmanlý pâdiþahý Murad Hüdâvendigar Gâzi'dir. Þehzâdelerden çoðunun güreþ sevdiðini, hatta yaptýðýný ve Yýldýrým Bâyezid Hân'ýn oðlu Çelebi Sultan Mehmed'in de güreþtiði için, Güreþçi Çelebi diye anýldýðý biliniyor. Sultan IV. Murad Hân ise, pâdiþahlýðý zamanýnda bile kisbet giyinip güreþirdi. Sultan Abdülazîz'in güreþ sevgisi ise aþýrý derecedeydi.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

Bahçelievler

221 86 91

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR

(Hasan KAYA)

VEFAT EDENLER 1- Tatar Köyü'nden gelme, Kýlýçörenli, Sebzeci Esnafýndan Hüseyin ve Ahmet YETÝK ile Ruziye YAÐLI'nýn babalarý, Kahveci Esnafýndan Dursun YAÐLI' nýn kayýnpederi; Ömer YETÝK. 2- Sungurlu Saraycýk Köyü'nden gelme, Sehmi, Zehni ve Zeki KILIÇARSLAN'ýn anneleri; Remziye KILIÇARSLAN. 3- Kýnýk Köyü' nden gelme, Rasim ve Mustafa ÝNCE' nin babalarý; Adil ÝNCE.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

evlana Celalettin-i Rumi ölüm yýldönümü sebebiyMesnevi artýk hemen sofrada var: Tuz olarak, biber le anýlýyor. Bu çerçevede güzel etkinlikler yapýlý- DEÐÝNMELER olarak, salata olarak, çorba olarak, yemek olarak, pilav yor. Basýn yayýn organlarýnda söz konusu faaliyetler duolarak, tatlý olarak.. Sinemada da, tiyatroda da, romanda yurularak, O'nun eserleriyle temsil ettiði deðerler estetikda, medyada da. Evrensel okumalara açýk haliyle insanlýkültürel nitelikleriyle hatýrlatýlýyor. Hayatýn koþuþturmasý ðýn gündeminde haklý yerini almýþ durumda. nedeniyle dikkatimizden kaçan bir çok konu bu baðlamÇeþitli kiþilere ait özdeyiþlerden oluþan bazý kayda gündemimize giriyor ve neticede hepimiz faydalanýnaklara baktýðýmýzda, Mevlana Celalettin-i Rumi'ye ait yoruz. çok sayýda özdeyiþin yer aldýðýný görüyoruz. O'na ait bazý Mevlana Celalettin - Rumi Mesnevisi ile meþhur bir özdeyiþleri bu kaynaklardaki ifadelerle buraya alýyorum. mutasavvýf. O ayný zamanda þair, fikir ve ahlak insaný. "Hiç el, gönülden gizli bir iþ yapabilir mi?" Kendisi birikimini yaþayan ve yaþayacak olanlara iletme"Gece, neye gebeyse onu doðurur." Þahin ERTÜRK de þiiri önemsemiþ ki, diðer eserlerinin yaný sýra, yaklaþýk "Gençlerin aynada göremediklerini, yaþlýlar bir tuðla elli iki bin mýsralýk Mesnevi'yi kaleme almýþ. Eserini Farsca yazparçasýnda okurlar." mýþ. Türkçe yazsaydý, dilimizin geliþimi açýsýnda iyi olurdu. Diðer yandan þair, kendini ifadede Farsça'yý tercih etmiþ. Mesnevi'yi "Gözlerini kamaþtýran renkli camlarý kýr da öyle bak ki, gözüTürkçe çevirinden okumak bile O'nun düþüncelerini, yorumlarýný, ne çarpan þeyin ne olduðunu anlayabilesin." deneyimlerini öðrenmede önemli bir kazanýmdýr insan için. Kana"Ýnsana kimse gözü gibi lalalýk edemez." atimce; Mesnevi, bizim imparatorluklar dönemini de içine alan ta"Gülün dostu dikendir." rihi birikimlerimizin yazýlý kültür baðlamlý estetik bir sunumudur. O "Her diken gül vermez." eserin paralelinde Türk edebiyatý, musikisi, mimarisi ile birlikte hayatýn her sahasýna dair nice güzelliklerin oluþumu izlenebilir. "Bal yiyen, arýsýndan gocunmaz." Evet, Mesnevi bizim medeniyet ve kültürümüzün ana kaynaklarýn"Allah ile olduktan sonra ölüm de, ömür de hoþtur." dan biridir. "Çoban uyudu mu, kurt emin olur." Mevlana Celalettin-i Rumi'nin eserleri okunduðunda görülür "Ayýpsýz dost arayan, dostsuz kalýr." ki, o hem düþünen ve hem de düþündüklerini yaþayan bir insandýr. Kendini daima imtihanda görür, Allah'a karþý sorumlu hisseder. Ah"Ýnsanlarla dost ol. Çünkü kervan ne kadar kalabalýk ve halký laklý olmayý, çalýþmayý, dengede bulunmayý, aklý kullanmayý önemçok olursa, yol kesenlerin beli o kadar kýrýlýr." ser. Ýnsana yakýn durur. O, her haliyle bir toplum insanýdýr.

Dýþ kazalar 4 Trafikte meydana gelebilecek tehlikeler: 15. Seçim veya diðer etkinliklerde görüntü alabilmek için otobüs üzerinde çekim yapan basýn mensup1. Alkollü araç kullananlarýn sebep olabileceði larýnýn üst geçide çarpmasý. Geçmiþ yýllarda Adana'da kazalar. iki basýn mensubu hayatýný kaybetmiþti. 2. Iþýk ihlali yapanlarýn sebep olabileceði kaza16. Ýlgili Kurumlarýn uyarýlmasýna raðmen gecilar. Maalesef ülkemizde en sýk yaþanan kazalardan ken önlemlerin sebebiyet verdiði zararlar. Yýllar önce bir tanesi de ýþýk ihlalinin sebep olduðu kazalardýr. bir okulun önündeki yolun trafik açýsýndan tehlike arz Bunun için, bilhassa þehir merkezinden geçen anaettiðini beyanla, gelecekte üzücü olaylarýn yaþanmayollarda her ne kadar bizim için 'YEÞÝL' ýþýk yansa masý için dilekçe vermiþtim. Ancak dilekçem 3-4 ay iþda, araçlarýn geliþ yönüne göre çok dikkat etmek gelem görmedi. Akýbet ayný yerde çocuðuma araç çarptý rekmektedir. Dikkatsizlik veya fren boþalmasý nedeama Allahtan hafif atlattý. Bende bunlarý da beyan edeMahir ODABAÞI niyle telafisi mümkün olmayan acýlar yaþanmaktadýr. Milli Eðitim Müdürlüðü rek ikinci bir dilekçe daha verince, hemen gerekli ön3. Traktörlerin römork veya ön kabininden Sivil Savunma Uzmaný lemler alýndý. O günden beri kendi kendime soruyodüþmeler. Bilhassa tedbirsiz davranan sürücüler, karum, Allah korusun çocuðuma bir þey olsaydý, sorumbinsiz olan traktörün ön tarafýnda oturan çocuklar, lusu kim olacaktý? gençler ani frene basma veya kasisli yollardan geçer* ken düþme yaþayabiliyorlar. Geçmiþ yýllarda Osmancýk ilçemizde bir arkadaþýn hanýmý traktörden düþerek hayatýný kaybetmiþti. YýlTRAFÝK KAZASI DUASI lar önce köyden ilçeye traktörle giderken, tabiri caizse traktörün ön Duble yollar yapýyoruz yetmiyor, tarafýna üst üstte otururduk. Ne kadar büyük bir tehlike yaþadýðýAþýrý hýz, hatalý sollama bitmiyor, mýzý þimdi daha iyi anlýyoruz. Temel de yoksa çatý da fayda etmiyor, 4. Benzin, gaz alýnýrken cep telefonuyla konuþulmasý ve sýSen trafik kazasý verme ALLAHIM. ðara içilmesi veya depoda benzin bitince, ne kadar var diye çakmakla kontrol edilmesi. Geçenlerde televizyon haberlerinde izlemiþtim, aracýyla yolda kalan vatandaþ pet þiþe ile aldýðý benzini deMevsim kýþ, yollar olmuþ don, poya koyup sonra da çakmakla kontrol etmeye çalýþýnca kendini Yola çýkmýþ, zincirsiz koca kamyon, alevler içerisinde bulmuþtu. Nasýl ehliyet aldý böyle, bilmiyorum, 5. Oyun amaçlý olarak traktör gibi araçlarýn arkasýndan çocuklarýn tutunmasý. Bilhassa köy yerlerinde yaþanmakta olup, tehSen trafik kazasý verme ALLAHIM. likeli bir davranýþtýr. 6. Otomobillerde çocuklarýn üzerinden kapýlarýn kilitlenmeKutlamalarda oluþuyor, uzun konvoy si neticesinde havasýz kalma Cahillik ya, gençler araçtan sarkýyor, 7. Çocuklarýn ailesinden habersiz kontaðý alýp arabayý sürBazen ölüm, bazen sakatlýk oluyor, meye çalýþmasý. Arabasý olan vatandaþlarýn 'Çocuk çocuktur, belki Sen trafik kazasý verme ALLAHIM. düþünemez' sýrrýnca bu þekilde yapýlabilecek yanlýþ bir davranýþýn nelere sebep olabileceði hakkýnda çocuklarýmýzý bilinçlendirmemiz gerekmektedir. Tek yönlü kurallara uymak yetmiyor, 8. Eðimli yerlerde, baraj kenarlarýnda ve özellikle piknik yaAlkollü araç kullananlar bitmiyor, parken aracýn kapýlarýnýn açýk býrakýlmasý neticesinde çocuklarýn Yayalarda bazen dikkat etmiyor, vitesle oynamasý ve vitesin boþalmasý. Baraj ve göletlerin bulunduðu ilimizde bu hususta da zaman zaman üzücü olaylar yaþanmakSen trafik kazasý verme ALLAHIM. tadýr. 9. Aracýn vitesinin boþta unutularak park edilmesi. Geçmiþ Emniyet kemeri takmak zor geliyor, yýllarda bir yakýným böyle bir hata yapmýþ ve aracý 50-100 metre Cep telefonuyla konuþmak zevk veriyor yol istikametine gitmiþ, ancak bahçe duvarýna vurarak durmuþtu. Bazen de araçlar çatýdan eve giriyor, Özellikle meþguliyetin ve stresin kol gezdiði günümüzde bu husus önem arz etmektedir. Sen trafik kazasý verme ALLAHIM. 10. Düðün konvoylarýnda para alabilmek için gelin arabasýnýn önüne çocuklarýn atýlmasý. Tabiri caizse bu yanlýþ adet ülkemizde Motosiklet kullananlar kask takmýyor, kanayan bir yaradýr. Çoðumuz düðün konvoylarýna katýlmaktan Bunca uyarýlara raðmen dönüp bakmýyor korkar hale geldik. Bu noktada baþta aileler olmak üzere çocuklarýn bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Neticede küçücük kazadan saðlam çýkmýyor 11. Bilhassa yazýn, toplu ulaþým araçlarýnýn kapýsýnýn açýk Sen trafik kazasý verme ALLAHIM. olarak yola devam etmesi. Ýstanbul'da hareket halinde iken, kapýsý açýk olan dolmuþtan düþen bir bayan hayatýný kaybetmiþti. Bin bir düþünceyle arabaya biniyoruz, 12. Düzenli kapatýlmayan pikap, traktör römorku veya kamHemzemin geçite dikkatsiz giriyoruz, yon kasa kapaklarýnýn açýlmasý. Geçenlerde Pazar yerinde yolda Birde bakmýþýz trenin altýnda gidiyoruz giderken öndeki pikabýn kapaðý açýldý. Allah'tan vatandaþlara denk gelmedi. Sen trafik kazasý verme ALLAHIM. 13. Kamyon, pikap gibi kasalý araçlarýn kasasýndan malzeme düþmesi.Özellikle ana yollarda tehlikeli ODABAÞI der daha ne diyeyim, 14. Yükseklik uyarý levhasýna riayet edilmemesi nedeniyle Kimsenin burnu kanamasýn, dileðim, meydana gelen kazalar. Yükseklik 4,5 m yazýyor ama sonradan asYanlýþým varsa, kýzmam açýkça söyleyin, falt 20 cm yükseltilmiþ fakat levha deðiþtirilmemiþ. Geçmiþ yýllarda bir ilimizde otobüs üst geçide vurmuþ, iki vatandaþ hayatýný Sen trafik kazasý verme ALLAHIM. kaybetmiþti. (Mahir Odabaþý)

Kahramanlar Geçidi 1 Tefekkür Dünyamýz

Yeryüzü nice kahramanlara þahit oldu. Önce Peygamberler çekti bu çileyi. Ýlk kahramanlar onlar idi. Arkasýndan bir bir gelmeðe baþladý Raþit Yücel kahramanlar rasityücel@ Hayatlarýný hep hakir corumhakimiyet. net gördüler. Þehitler, Gaziler, Ve hakikat kahramanlarý…. Bir hayat boyu idealleri için candan ve canandan geçen nicelerini gördük. Bir anda ölüp þehit olmak kolaydýr. Ama bir ömür boyu çile ve her kahra boyun eðip mücadele etmek gerçekten zordur. Hayat böyle bir alanýn uygulandýðý yerdir.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER CUMARTESÝ BOZDOÐAN M.SÝNAN MH. CEMLBEY CAD.NO:74/E METROPOL KARÞISI 234 46 45

ELÝF GAZÝ CAD. 11/B ( BELEDÝYE KARÞISI ) 224 57 42

HAYAT BAHABEY CAD. NO:99/B ( YEÞÝL FIRIN YANI ) 221 12 89

BUHARA EVLER 2.CAD. ÖZEL HASTANE YANI 227 21 21

ABALI BAHABEY CAD. NO:105 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) 223 00 20

SEDEF ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI 221 64 44

ÖZTÜRK

PAZAR

METEOROLOJÝ

2.358 2.373

1.791 1.801

24 ayar

ALIÞ

94,82

SATIÞ

95,74

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6470 22 ARALIK 2012 CUMARTESÝ

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Hicri Kamerî: 9 - Safer: 1434

Mesnevi Bahçesi’nden

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Sulamada kullanýlacak su bedeli belirlendi 2

013 Yýlýnda Sulama Birliklerince Ýþletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullaným Hizmet Bedeli Tarifelerine Ýliþkin Karar, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, su kullaným hizmet bedeli, her bitkinin yýl içindeki yetiþme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yýl içinde ayný parsele, biri kalktýktan sonra yenisi ekildiðinde, bu bitkilerin her biri için ayrý ayrý su kullaným hizmet bedeli uygulanacak. Su kullaným hizmet bedelleri; birliklerin görev alaný içinde ve dýþýnda, sulama sayýsýna bakýlmaksýzýn, sulanan parsel sahibine, kiracý veya ortakçýya ödetilecek. Suyun metreküp

Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su Kullaným Hizmet Bedeli belirlendi.

olarak ölçülebildiði sulama þebekeleriyle sulama sayýsý ve sulama süresine göre tarife uygulayan sulamalarda, su kullaným hizmet bedeli, birlik meclisinin kararý ve DSÝ Bölge Müdürlüðü'nün onayýyla metreküp su ücreti, sulama sayýsý ve sulama süresi üzerinden, tarifedeki eþik ücretlerin altýnda kalmayacak þekilde

uygulanacak. Su kullaným hizmet bedelleri, sulamalarýn bir kýsmýnda bulunabilen kadim su kullanma haklarýna bakýlmaksýzýn eþit olarak alýnacak. Ayný parselde ayný zamanda karýþýk olarak çeþitli bitkiler sulandýðýnda, parselin tamamýna, bunlardan su kullaným hizmet bedeli

en yüksek olan bitkinin ücreti uygulanacak. Sonbaharda tarlanýn ekime hazýrlanmasý için yapýlan sulamalar tav sulamasý olarak kabul edilecek. Ancak bu sulamadan sonra, ayný bitkiler sulama mevsimi içinde de sulandýðýnda, o bitkiye ait ücret uygulanacak. Sulama mevsimi dýþýnda, bitki yetiþtirilmeksizin, arazi

iyileþtirmek amacýyla yapýlan sulamalar da tav sulamasý kabul edilecek. Tarifenin ilanýndan sonra birliklere devredilen ve çesitli nedenlerle tarifede yer almayan sulamalara, tesisin özelliðine uygun grubun su kullaným hizmet bedeli tarifesi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn onayýyla alýnacak. Fide, satýþ fidaný ve her çeþit tohum yetiþtirmek amacýyla kullanýlan parselin sulanmasý halinde, bunlara ait olduðu esas bitkinin su kullaným hizmet bedeli uygulanacak. Kararda, bitki çeþitleriyle sulama birlikleri gruplarýna göre belirlenen iþletme ve bakým ücretleriyle sulamalara iliþkin uygulanacak indirimlerin ne þekilde gerçekleþtirileceðine de

Tütünle mücadele cezalarý artabilir S

aðlýk Bakaný Recep Akdað, tütünle mücadelede cezalarýn artabileceðini belirterek, “Bütün çabalarýmýza raðmen getirdiðimiz yasaklara raðmen ihlaller gerçekleþiyor. Cezalarda artýþa gidebiliriz” dedi. Saðlýk Bakaný Recep Akdað, TGRT Haber'de Duygu Yener'in sorularýný cevaplandýrdý. Kapalý alanlarda sigara içme yasaðýna uymayan iþletmelere uyarýlarda bulunan Akdað, yeni bur kanun tasarýsý üzerinde çalýþtýklarýný söyledi. Yasaða uymayan iþletmeler için ceza artýþýna gidileceðini sözlerine ekleyen Akdað, tütünle

mücadelede yapýlacak olan yeni düzenlemeleri anlattý. Bütün çabalara raðmen, getirilen yasaklara raðmen ihlallerin gerçekleþtiðinin altýný çizen Akdað, “Cezalarýn uygulanmasý ile ilgili hükümleri kuvvetlendireceðiz. Cezalarda artýþa gidebiliriz, tekrar eden durumlarda katlanarak artacak cezalar” dedi. 2013 yýlýnda tütünle mücadeleye daha da aðýrlýk vereceklerini sözlerine ekleyen Akdað, yasaklara uymayanlar için yeni bir kanun taslaðý üzerinde çalýþtýklarýný bildirdi. Kafelerin ve kahvehanelerin sigara

Saðlýk Bakaný Recep Akdað, yasaklara raðmen ihlaller gerçekleþtiðini belirtti. “Uyarým þudur; biz bu yasaðýný delmenin yollarýna devam iþin peþini yollarýný armanýn edeceklerini kaydetti. býrakmayacaðýz. Ýhlal yollarýndan Haksýz rekabete çabalarýndan vazgeçmelerini isteyen izin vermeyeceklerini ve vazgeçsinler. Ýhlallerin Akdað, gerekirse iþletmelere uyarýlarda oranlarýna müsaade bulunan Akdað, cezalarý artýrarak etmeyiz” dedi. (ÝHA)

Fazla þeker zehirliyor Ý

stanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý ve Endokrinoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Oþar Siva, Türkiye’de þiþmanlýk sýklýðýnýn artýþýna paralel olarak þeker hastalýðýnýn da artýðýný söyledi. Þiþmanlýðýn vücuttaki yað dokunun artýþý olduðunu anlatan Prof. Dr. Siva, þöyle konuþtu: "Özellikle karýn tipi þiþmanlýk, þeker hastalýðý için risk oluþturuyor. Çünkü sayýca çoðalan ve hacmi büyüyen yað hücreleri þeker oluþumunu kolaylaþtýran birtakým maddeler salgýlýyor. Bunun sonucunda da insülin direncine yol açýyorlar ve þekerhastalýðýna neden oluyorlar. Þeker hastalýðýnda bel çevresi önemli bir gösterge. Kilolu, fazla þeker tüketen, ailesinde þeker hastasý olan kiþiler dikkatli olmalý. Unutulmasýn ki, fazla þeker vücutta

Þiþmanlýk sýklýðýnýn artýþýna paralel olarak þeker hastalýðý da artýyor.

zehir etkisi yapar. Damarlarla tüm vücutta dolaþarak organlara hasar verir.”

ÞEKER HASTALARININ YÜZDE 80’Ý KÝLOLU

Þeker hastalýðý uzun süre kontrolsüz bir þekilde giderse sinir uçlarýnda tahribata yol açabiliyor. Hastalara taný konulduðunda yüzde 30’unun sinir uçlarýnda tahribat olduðunu belirten Prof.Dr. Siva, sözlerini þöyle sürdürdü: “Þeker hastalýðý, belirti vermeden

sessizce ilerleyebilir. Türkiye’de ne kadar þeker hastasý varsa, bir o kadar sayýda da hasta olduðunu bilmeyen vardýr. Þeker hastalýðýnda çok su içmek, gece iki defadan fazla idrara kalmak, ayaklarda yanma, uyuþma, bulanýk görme, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluðu gibi belirtiler olabilir. Bu belirtilerinden en az ikisi olan kiþi iç hastalýklarý uzmanýna gitmeli, þeker deðerlerini ölçtürmeli. Fakat risk altýnda olan kiþilerin yani ailesinde þeker hastasý

olan kiþilerin, belirtileri olmasa bile þekerlerini ölçtürmeleri gerekiyor. Herkese haftada 150 dakika egzersiz ve kilolarýnýn en az yüzde 10’unu vermesini öneriyoruz. Çünkü þeker hastalarýnýn yüzde 80’i fazla kilolu.” Vücutta belli bir miktarda þeker olmadýðý zaman vücudun faaliyetlerini sürdüremediðini söyleyen Prof.Dr. Zeynep Oþar Siva, sözlerine þöyle devam etti: “Kas doku, yað doku ve karaciðer insülin varlýðýnda þekeri kullanabiliyor.

Mevcut insülinin etkisinin zayýflamasý veya miktarýnýn yetersiz olmasý nedeniyle vücut organ ve dokularý þekeri kullanamadýðýnda, kanda þeker yükseliyor. Dolaþýmla her dokuya ulaþýyor ve organlarda hasara neden oluyor. Bir kiþinin açlýkta alýnan þekeri 99’a kadar normal deðerdir. 126’ya kadar þeker hastalýðýna bir adým yaklaþanlar, 126 ve üzerini þeker hastasý diyoruz. Bir þeker hastasý 5 yýl boyunca þekerini kontrol altýna almazsa tüm damarlarý etkileniyor. Damarlarýn yanýnda göz, sinir uçlarýnda tahribatlar ona baðlý hissetme bozukluklarý, ayak yaralarý, nöropatik aðrýlar veya böbreklerde yetersizlik ve diyalize kadar giden böbrek rahatsýzlýklarýna neden olabilir. Ama bu olumsuzluklar korkutmasýn. Kan þekeri iyi giderse bunlarýn hiç biri olmaz.” (AA)

‘Çocuklara doðru rol model olalým’ ‘Anne Eðitim’ programý devam ediyor. Annelere çocuk ihmali ve istismarý anlatýldý.

Ç

orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan düzenlenen ‘Anne Eðitim’ programý devam ediyor. Annelere çocuk ihmali ve istismarý anlatýldý. Çorum Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer, Belediye olarak aile eðitimine önem verdiklerini ve bu çerçevede ailenin temel taþý olan Annelere yönelik seminerler düzenlediklerini söyledi. Annelere çocuklarýn baþlarýna gelebilecek tehlikelere yönelik olarak hazýrlanan görüntüler eþliðinde seminer veren Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal, “Aile gözetiminde olmayan çocuk her türlü tehlike ile karþý karþýyadýr. Anneler çocuklarýný iyi takip etmeli ve çocuklarla yakýndan ilgilenmelidir.” dedi.

‘Çocuklarýmýza doðru rol model olalým’

Çocuklarýn annelerden sýr saklamamalarýnýn öðretilmesini isteyen Baysal, “Çocuklarýmýz ile iyi diyalog kuralým, onlarla arkadaþ olalým ve bize karþýlaþtýklarý

Semineri Çocuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal verdi.

Seminere çok sayýda veli katýldý.

her türlü olaylarý anlatacak bir arkadaþlýk seviyesi kuralým. Çocuklarýmý sadece cinsel istismardan deðil, fiziksel, duygusal istismardan da kaçýnýlmasý gerekir. Çocuklarýmýza doðru rol model olalým ve onlarý gözümüzün önünden ayýrmayalým.

Çocuklarýnýza yardým istemeyi öðretelim ve bizden sýr saklamasýnlar. Ancak kendilerinden yabancýlar tarafýndan yardým istendiðinde dikkatli olmalarýný öðretin. En az 6 ayda bir fotoðraflarýný çekin ki kaybolma durumunda bize son

haline yakýn fotoðraflar ulaþtýrabilelim. Onlara inandýðýnýzý gösterin. Sadece okulda veya mahalledeki arkadaþlarýný deðil, internet ve telefonla edindikleri arkadaþlarýndan da haberdar olun ve asla pahalý telefonlar almayýn.” dedi.

tatlar yer alýyor. 24 Aralýk tarihine kadar devam edecek Hamsi Þöleni’nin 23 Aralýk Pazar günkü programý ise bir hayli yoðun olacak. CHP

Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’nun katýlacaðý 3. günde, þölen alanýna kurulacak 500 mangalda piþirilecek 10 ton hamsi, vatandaþlara daðýtýlacak.

Karadenizli ünlü sanatçý Zeynep Baþkan’ýn sahne alacaðý etkinlik, horon ve Kolbastý ile renklenecek.(ÝHA)

Horonlu, kolbastýlý þölen K

arþýyaka’da bu yýl 5.'si gerçekleþtirilen “Karadeniz Hamsi Þöleni”nin ilk gününde stantlar vatandaþýn akýnýna uðradý. Bostanlý Pazar Yeri’nde baþlayan “5. Karadeniz Hamsi Þöleni” hafta sonunda mahalli sanatçýlarýn konserleri ile renklenecek. 23 Aralýk Pazar Günü saat 12.00’de CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu’nun katýlýmýyla yapýlacak olan “Hamsi Ýkramý”nda ise, 10 ton balýk 500 mangalda piþirilerek daðýtýlacak. Karþýyaka Belediyesi, Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu (KADEKON), Tokatlýlar Derneði Karþýyaka Þubesi, Karþýyaka Karadenizliler Derneði ve Çorum Der-

“Karadeniz Hamsi Þöleni”nin ilk gününde stantlar vatandaþýn akýnýna uðradý.

nekleri Federasyonu

iþbirliðiyle gerçekleþtirilen þölenin ilk gününde Bostanlý Pazar Yeri’nde açýlan 39 stantta, yöresel gýda ve tekstil ürünleri satýþa sunuldu. Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði stantlarda, sadece Karadeniz yöresi deðil, farklý bölgelerden de

Etkinliðe Çorum Dernekleri Federasyonu da destek veriyor.


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Çorum’a yapýlan sosyal yardýmlar

15

24 Aralýk

AK

Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 10 yýlda Çorum’a yapýlan sosyal yardýmlarý açýkladý. Önceki gün TBMM’de sona eren Bütçe Görüþmeleri sonrasýnda 2003-2012 yýllarý arasýnda Çorum’a yapýlan sosyal yardýmlarýn toplamýnýn 229.360.717 TL olduðunu belirten Uslu, 2003 yýlýndan 2012 Mart ayýna kadar Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan yapýlan ayni ve nakdi yardýmlarýn toplamýnýn 137.496.121 TL olduðunu, yýllýk ortalama 85 bin kiþinin faydalandýðýný söyledi. Özürlü Bakým Yardýmý hizmetinden Çorum’da þu an 4 bin 507 engeli vatandaþýn faydalandýðýný, 2007 yýlýndan bugüne kadar toplam 82.297.531 TL ödeme yapýldýðýný, Sosyal ve Ekonomik Destek (ANY) hizmetinden 395 kiþinin faydalandýðýný, 2007 yýlýndan bugüne kadar toplam 5.120.069 TL ödeme yapýldýðýný kaydetti. Uslu, “Koruyucu Aile hizmetinde 2008 yýlýndan bugüne kadar toplam 106.321 TL ödeme yapýlmýþtýr. Özel Bakým Merkezlerinden ilimizde þu an 178 kiþi faydalanmakta, 2010 yýlýndan bugüne kadar toplam 4.241.159 TL ödeme yapýlmýþtýr. Çocuk ve Gençlik Merkezi Çocuk Harçlýklarýndan ilimizde þu an 162 çocuk faydalanmakta, 2008 yýlýndan bugüne kadar toplam 99.516 TL ödeme yapýlmýþtýr.” dedi.

10 yýlda Çorum’a yapýlan sosyal yardýmlar...

Bank Asya Altýn Kabul Günleri’ne davetlisiniz Bank Asya Çorum Þubesi, müþterilerini ‘Altýn Kabul Günü’ne davet ediyor.

B

ank Asya Çorum Þubesi, müþterilerini 24 Aralýk Pazartesi günü düzenlenecek ‘Altýn Kabul Günü’ne davet ediyor. Bireysel Bankacýlýk alanýnda yaptýðý yeniliklerle müþterilerine hizmet sunmaya devam eden Bank Asya, Çorum Þube'sinde 7. Altýn Kabul Günü’nü düzenliyor. Bank Asya'nýn 2012 Mart ayýndan itibaren Türkiye genelinde düzenlemiþ olduðu Altýn Kabul Günleri ile 3,8 ton hurda altýný reel ekonomiye kazandýrdýklarýný ifade eden Çorum Þube Müdürü Yusuf Varoðlu, “Düzenlediðimiz Altýn Kabul Günleri'ne Çorum halký çok büyük teveccüh gösterdi. Biz de bu günlerin 7.’sini düzenleme kararý aldýk. 24 Aralýk Pazartesi günü þubemizde düzenlenecek Al-

týn Kabul Günü'ne tüm Çorum halkýný bekliyoruz.” dedi. Müþterilerine altýn birikimlerini cari veya katýlma hesaplarýnda deðerlendirme imkâný sunduklarýný belirten Varoðlu þunlarý söyledi; “Altýn kabul günlerine gelen müþterilerin yaklaþýk %35'i ilk defa bu hizmetimiz aracýlýðýyla müþterimiz oldu ve Altýn Kabul Günleri'yle büyük bir ivme yakaladýðýmýz altýn hesap büyüklüðümüz 2011 yýlý sonunda 9,9 ton iken 2012 yýlýnda %30 artarak 13 tona ulaþtý. Altýn Kabul Günlerimiz ile müþterilerimizin ziynet eþyalarýný ve altýn birikimlerini, altýn hesaplarý açarak güvenli yatýrým hizmetine sunmaya baþladýk. 2012 Kasým ayýndan itibaren de þubelerimizden 1 gramdan baþlayan farklý aðýrlýklarýnda fiziki altýn alým satým hizmetine baþladýk.”

Alaca MYO’dan teknik gezi Ç

Salim Uslu, 2003-2012 yýllarý arasýnda Çorum’a yapýlan sosyal yardýmlarýn toplamýnýn 229.360.717 TL olduðunu belirtti.

‘Evladýmýz yataðýnda katledildi’

Mehmet Er

Ç

orum’un Osmancýk ilçesinde görev yaptýðý askeri birlikte asker arkadaþý F.Ö tarafýndan öldürülen 21 yaþýndaki Hüseyin Ildýz’ýn Afyonkarahisar’da yaþayan dayýsý Mehmet Er, “Bizim evladýmýz nöbet dönüþü istirahat

ettiði yataðýnda üzerine 8 kurþun sýkýlarak hunharca katledildi” dedi. 16 Aralýk 2012 Pazar günü Çorum’un Osmancýk ilçesinde görev yaptýðý askeri birlikte asker arkadaþý F.Ö. tarafýndan öldürülen Hüseyin

Ildýz’ýn (21) Afyonkarahisar’a baðlý Anýtkaya beldesinde oturan dayýsý Mehmet Er ve amcasý Mevlüt Ildýz, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Afyonkarahisar Þubesi’nde olayla ilgili açýklama yaptý. Mehmet Er, olayýn basýna ilk yansýdýðý haliyle kýz sevgisi yüzünden olmadýðýný söyledi. Evlatlarýnýn görevi baþýnda þehit olduðunu belirten Er, “Bizim evladýmýz nöbet dönüþü yataðýnda istirahat ederken hunharca katledildi. Dayýsý olarak evladýmýzýn þehit olduðu Çorum’un Osmancýk ilçesindeki askerlik þubesine giderek olayýn nasýl olduðunu üst düzey komutanlardan öðrendim. Askerlerin, sivil memurlarýn orada

Öldürülen asker Hüseyin Ildýz’ýn Afyonkarahisar’da yaþayan dayýsý Mehmet Er, olup biteng eliþmelere tepki gösterdi. “

görev yapan komutanlar olayý bana anlattý. Ama biz ailesi olarak anlattýklarýndan tatmin olmadýk. Bu yüzden evladýmýzýn hakkýný sonuna kadar arayacaðýz. Bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Ailesi tarafýndan ne gerekiyorsa yapýlacak, bundan hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Evladýmýz rabbimin katýnda þehittir. Bugün hiçbir silahlý kuvvetleri mensubu uyuyan bir PKK’lýya uyurken ateþ etmiyor. Ama benim evladým masum bir þekilde uyurken katledildi. Katili yataðýnda yatarken 4 defa ateþ ediyor, daha sonra evladým ranzadan aþaðý düþünce de öldüðüne inanmýyor ve 4 tanede yerde ateþ ediyor” dedi.

“SABRIMLA RUS RULETÝ OYNAYANLAR VAR”

Anýtkaya beldesinde gerçekleþtirilen cenaze törenine Türk Silahlý Kuvvetleri haricinde protokol üyelerinin katýlmadýðýný ve bu durumun kendilerini daha fazla üzdüðünü kaydeden Mehmet Er, þöyle konuþtu: “Yeðenim bayramda geldiðinde bizlere yani ailesine askerlik yaptýðý yerde

Sarýyýldýz sevenleriyle buluþacak T

ürk Edebiyatý'nýn son dönemde yýldýzý parlayan genç yazarlarý arasýnda yer alan Mürvet Yýldýz, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði'nde

(TDED) sevenleriyle buluþacak. ‘Ýki Cami Arasýnda Aþk’, ‘Aþk Mahal’, ‘Antik Kentte Aþk’ gibi kitaplarýn yazarý

olan Mürvet Sarýyýldýz, söyleþi sonrasý kitaplarýný imzalayacak. Program bugün saat 15.00'de TDED Konferans

huzurunun olmadýðýný söyledi. Çocuk babasýna bunu söylediðinde evladým hiç kimsenin olayýna karýþma dedi. Hatta yeðenim 14 Aralýk Cuma günü bir sosyal paylaþým sitesindeki kendi hesabýnda huzurunun olmadýðýna dair, ‘Sabrýmla Rus ruleti oynayanlar var’ þeklinde belirtmiþ. Ama maalesef pazar günü çocuðumuz canýndan oldu. Biz Osmancýk’a gittiðimizde sadabatýn çiçek bahçesi gibi gösterildi. Madem sadabatýn çiçek bahçesiydi de bizim çocuðumuz niçin katledildi? Türk Silahlý Kuvvetleri’ni kesinlikle suçlayamamam, ama bu olayda ihmali olan herkesin hesabýný vereceðinden de kuþkusu olmasýn.” Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Afyonkarahisar Þube Baþkaný Ýsmail Kumartaþlý ise, Hüseyin Ildýz’ýn þehit olmasýnýn kendilerini üzdüðü gibi ayný zamanda da onurlandýrdýðýný söyleyerek, “Ýlk baþta söylediðimiz gibi Hüseyin þehittir. Yataðýnda uyurken baþka bir asker tarafýndan þehit edilmiþtir” diye konuþtu. (ÝHA)

Mürvet Yýldýz

orum’un Alaca Meslek Yüksek Okulu gýda iþleme bölümü öðrencilerine yönelik teknik gezi düzenlendi. Gezi kapsamýnda Gýda Ýþleme bölüm baþkaný öðretim görevlisi Halis Kablan rehberliðinde meslek yüksek okulu öðrencileri ilçede faaliyet gösteren bir un fabrikasýný gezdi. Ýþletmeyi gezen öðrencilere buðdayýn alýnmasýndan paçallanmasý, temizlenmesi, tavlanmasý, öðütülüp un haline getirilip paketlenmesi ve laboratuvar analizlerine kadar bütün aþamalarý ayrý ayrý gösterildi. Gezi fabrika yetkililerinin öðrencilerden gelen sorularý cevaplamasýnýn ardýndan sona erdi. (ÝHA)

Alaca Meslek Yüksek Okulu gýda iþleme bölümü öðrencilerine yönelik teknik gezi düzenlendi.

Öðrenciler ilçede faaliyet gösteren bir un fabrikasýný gezdi.

Tuðgeneral Çitil’in davasý Çorum’a alýndý M

ardin'in Derik ilçesinde 1993-94 yýllarý arasýnda faili meçhul cinayete kurban giden 13 köylüyle ilgili, dönemin Derik Jandarma Komutaný Musa Çitil hakkýnda açýlan dava Mardin’den Çorum’a alýndý. Mardin'in Derik ilçesinde faili meçhul cinayete kurban giden 13 köylüyle ilgili, yüzbaþý rütbesiyle dönemin Derik Ýlçe Jandarma Komutaný olan Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil'in 13 kez aðýrlaþtýrýlmýþ hapis cezasýyla yargýlandýðý davanýn, Adalet Bakanlýðý tarafýndan Mardin'den Çorum'a alýnmasýna müþteki avukatlar tepki gösterdi. Konuyla ilgili açýklamada bulunan müþteki avukatlarýndan ÝHD Mardin Þube Baþkaný Erdal Kuzu, mahkemeden görevsizlik talepsizlik kararýný Diyarbakýr’a göndermesini beklerken, Adalet Bakanlýðý'nýn yargýya müdahale ederek,

sanýðý koruma altýna aldýðýný belirtti. Mardin’de hiçbir güvenlik problemi yokken ve bu yönde sanýk veya sanýk avukatý tarafýndan talebi olmaksýzýn Adalet Bakanlýðý'nýn bu yola baþvurmasý çok açýk olarak gerçeklerin ortaya çýkmasýný engellemeye yönelik bir giriþim olduðunu savunan Kuzu, "Mahkeme asýl yerinden alýnarak, Çorum’a verilmesi ile hem maðdur ailelerin hem de bizlerin davayý takip etme ve davaya müdahil olma hakkýmýzýn elimizden alýnmasý da gasptýr" dedi. Mardin’deki yargýç kimliðine müdahalede bulunulduðunu öne süren Kuzu, bu durumun Mardin'in Türkiye Cumhuriyeti devletinden saymamak olduðunu kaydetti. Kuzu, "Þu anlaþýlýyor ki bölgede Kürtlere karþý iþlenen cinayetleri bu hükümet soruþturmak istemiyor. Bu siyasi iktidar,

bölgede Kürtlerin bulunduðu derin yapýnýn cinayetleri açýða çýkmasýný engellemektir. Bu tutum da onu gösteriyor. Ailelerle beraber bu olayda nasýl bir tutum izleyeceðimize önümüzdeki günlerde karar vereceðiz. Ayný zamanda salý günü de Mardin’deki aðýr ceza mahkemesinde ailelerle beraber bir açýklama yapacaðýz” þeklinde konuþtu. Mardin'in Derik ilçesinde 1993-94 yýllarý arasýnda faili meçhul cinayete kurban giden 13 köylüyle ilgili dönemin yüzbaþý rütbesiyle Derik Ýlçe Jandarma Komutaný olan Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil'in 13 kez aðýrlaþtýrýlmýþ hapis cezasý istemiyle hakkýnda Mardin Aðýr Ceza Mahkemesi'nde dava açýldý. Davanýn ilk duruþmasý 11 Ekim 2012 günü Mardin'de görülürken, Tuðgeneral Çitil'in katýlmadýðý duruþma 25 Aralýk 2012 tarihine ertelenmiþti.


16 CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Ýl Özel Ýdaresi, KÖYDES, Ýller Bankasý ve Bakanlýk ödenekleri dahil 2012 yýlýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlar kaydedildi. Yatýrým programlarýnda bulunan iþlerin tamamlanarak hedeflere ulaþýldýðý belirtildi.

Özel Ýdare hedefe ulaþtý V 82 köyde içme suyu iþi yapýldý.

19 köyde kanalizasyon yatýrýmý gerçekleþtirildi.

53 köyde köy içi stabilize çalýþmasý ve 59 köyde kilit parke taþý çalýþmasý yapýldý.

Özel Ýdare kýrsala yapýlan yatýrýmlarý özetledi.

Valilik tarafýndan kurumun yatýrýmlarý deðerlendirildi.

ali Sabri Baþköy, 2012 yýlý Ýl Özel Ýdaresi yatýrým programlarýnda bulunan iþlerin tamamlanarak hedeflere ulaþýldýðýný ve halkýn hizmetine sunulduðunu belirtti. Valilik’ten yapýlan açýklamada Ýl Özel Ýdaresi, KÖYDES, Ýller Bankasý ve Bakanlýk ödenekleri dahil 2012 yýlýnda gerçekleþtirilen yatýrýmlar kaydedildi. Açýklamaya göre, 82 köyde 2.943.200,00 TL yatýrýmla içme suyu iþi, 19 köyde 1.545.000,00 TL’lik yatýrýmla kanalizasyon tesisi, 120 adet makineli içme suyu ve kanalizasyon onarýmý yapýldý. 1 adet küçük ölçekli sulama göleti ve 21 adet sulama tesisine 4.449.122,14; 44,4 km 1. kat asfalt ve 3,8 km 2. kat asfalta 2.847.500,00 TL; 1.845 km asfalt yay çalýþmalarýna da 1.490.000,00 TL yatýrým yapýldý. 53 köyde köy içi stabilize çalýþmasý ve 59 köyde kilit parke taþý çalýþmalarý gerçekleþtirildi. Ýstinat duvarý, menfez ve onarýmý ile köprü bakým ve onarým iþleri için 1.101.382,10 TL; bin 830 m HDPE boru döþemesine 219.866,00 TL; 3.800 adet trafik iþaret levhasý, 597 adet köy isim ve yön bilgi levhasý çalýþmalarý ile 30.000 km mesafede 3.067.306,42 TL tutarýnda karla mücadele çalýþmasý yapýldýðý belirtildi. Yapýlan açýklamanýn devamýnda, Milli Eðitim Müdürlüðü yapým ve onarým iþleri kapsamýnda 32.431.934,22 TL, Saðlýk Müdürlüðü onarým ve yapým iþleri kapsamýnda 14.794.422,93 TL, Emniyet Müdürlüðü onarým ve yapým iþleri kapsamýnda 7.856.212,43 TL; çocuk oyun grubunda 112.500,00 TL, 22 bin 300 adet fidan dikimi kapsamýnda 50.000,00 TL ve turizm altyapý programý kapsamýnda 7.370.797,43 TL tutarýnda yatýrýmlarýn gerçekleþtirildiði ve halkýn hizmetine sunulduðu belirtildi.

Turizmde yol haritamýz 2012 yýlý Ýl Özel Ýdaresi yatýrým programlarýnda bulunan iþler tamamlandý.

E

MÝTT Doðu Akdeniz daha fazla faydalanýlmasý Uluslararasý Turizm ve için Ankara baþta olmak Seyahat Fuarý öncesinde üzere Ýstanbul, Ýzmir gibi Çorum’un turizm yol hariillerde seyahat acenteleri tasýný belirleyecek genel bir ve tur operatörleri ile biredeðerlendirme toplantýsý yabir görüþme yapýlmasý gepýldý. rektiði belirtildi. Yapýlan açýklamaya Çorum Valiliði ve göre, 24-27 Ocak 2013 taBelediye Baþkanlýðý tararihleri arasýnda Ýstanbul’da fýndan turizm fuarlarý için düzenlenecek olan EMÝTT geniþ ve güzel stantlar yaDoðu Akdeniz Uluslararasý pýldýðý, bu stantlarda kaTurizm ve Seyahat Fuarý ve mu kurumlarý dýþýnda Çorum’un genel tanýtýmý ile otellere de ücretsiz yer ilgili konularýn deðerlenditahsis edileceði, otellerin rilmesi amacýyla, ValiSabri bu fuarlara katýlarak kenBaþköy baþkanlýðýnda bir dilerini ve þehri mutlaka deðerlendirme toplantýsý ya- Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda ilgili kurumlarýn temsilcileriyle turizm yol haritamýz belirlendi. tanýtmasý gerektiði dile pýldý. getirildi. Toplantýya, Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten, Belediye Baþkan YarKatýlýmcýlara söz verilerek konu ile ilgili görüþ ve düþünceleri dýmcýsý Zeki Gül, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnalýndý. Vali Baþköy, fuar öncesi böyle bir toplantý yapýlmasýndan çok cal, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Milli Eðitim Müdürü memnun olduklarýný dile getirerek, bu çerçevede otellerin birlikte haAytekin Girgin, Müze Müdürü Dr. Önder Ýpek ve konaklama tesislereket etmesi için kooperatif kurulmasýnýn faydalý olacaðýný, ildeki turinden Anitta Otel, Dalgýçlar Otel, Anvatar Termal Otel, Mavi Ocak rizm ve tanýtým faaliyetlerinin komisyon oluþturularak deðerlendirilOtel, Büyük Otel, Hotel Kolaðasý, Pithana Otel, Aþýkoðlu ve Real Remesi gerektiðini ifade etti. sidance Otel yöneticileri katýldý. Çorum’da etnografya, tarým, sanayi, leblebi gibi konseptte müToplantýda; katýlýmcýlar tarafýndan Çorum’un tanýtýmýnda izlenezelerin açýlmasý için potansiyel çalýþma yapýlmasý, turizmcilerin önecek yol, turizm fuarlarýna katýlým, valilik ve belediye baþkanlýðýnýn receði büyük tur firmalarýnýn Çorum’a davet edilerek bilgilendirme yanýnda turizm tesisleri ve sivil toplum organlarýnýn etkin bir þekilde gezileri yapýlmasý, inanç turizmi alanýnda da kentin potansiyelinin detanýtým faaliyetlerine katýlmasý, tanýtým çalýþmalarýnda iç turizmden ðerlendirilerek tanýtým çalýþmalarýnýn etkin yürütülmesi kararý alýndý.

Vali'nin ilgisine teþekkür Ç

orum Devlet Tiyatro Salonu'nda 21-22 Aralýk 2012 tarihlerinde sahnelenecek olan "Antigone" adlý oyun için Çorum'a gelen, ünlü tiyatro sanatçýsý, yazarý ve program sunucusu Kenan Iþýk, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Çorum ile ilgili düþüncelerini paylaþan Iþýk; yaklaþýk 30 yýl önce geldiði Çorum'un çok deðiþtiðini belirterek, "Antigone" oyunu hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi verdi ve tiyatroya göstermiþ olduðu ilgiden dolayý kendilerine teþekkür etti.

Sanatçý Kenan Iþýk, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti.

Kenan Iþýk'ý ve ekibini Çorum'da aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, "Kenan Bey, eleþtirmen, yönetmen, yazar, program sunucusu ve oyuncu olarak toplumumuzun beðenisini kazanmýþ bir sanatçý. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür ediyorum." dedi.


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

17

ÝHL kampüsünün proje ihalesi yapýldý

Ç

Emlak Müþavirleri Derneði Baþkanlýðý görevine yeniden Ömer Okcu seçildi.

Ömer Okcu yeniden baþkan

orum Belediyesi, Fen Lisesi yanýna yapmayý planladýðý Meslek Lisesi (ÝHL) Kampüsü için proje ihalesi yaptý. Okul binalarý ve ek tesislerin ayrý ayrý

ihalesini yapan ihale komisyonu, birer saat arayla ihaleleri tamamladý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýndaki

ihale komisyonu ilk olarak, okul binalarý ile ilgili proje hizmet alýmýný ihale etti. Ýhaleye katýlan tek firma olan Afe Mimarlýk Ltd. Þti. 129 bin 500 TL fiyat verdi.

Saat 16,00'daki ikinci ihalede de kampüs ek binalarý için proje hizmet alýmý ihalesi yapýldý, bu ihaleye de tek firma katýldý, ihaleye katýlan Þahin Mimarlýk Ltd. Þti.

135 bin TL teklif sundu. Her iki ihalenin sonucu, gerekli incelemelerden sonra onaylandýktan sonra resmi olarak açýklanacak.

eçen hafta çoðunluk G saðlanamadýðý için

ertelenen Çorum Emlak Müþavirleri Derneði Genel Kurulu dün gerçekleþtirildi. Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda saat 15.30'da baþlayan genel kurulda Emlak Müþavirleri Derneði Baþkanlýðý görevine yeniden Ömer Okcu seçildi.

Ömer Okcu

Her iki ihalenin sonucu, gerekli incelemelerden sonra onaylandýktan sonra resmi olarak açýklanacak.

Ýnsan Haklarý Günü etkinlikleri tamamlandý

64.

yýlý kutlanan ‘10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü’ nedeniyle Çorum’da bazý kurum ve kuruluþlar tarafýndan çeþitli etkinlikler düzenlendi.

Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu’nun aldýðý karar gereði Çorum’da Ýl Ýnsan Haklan Kurulunca; Ýnsan Haklarý bilincini yaygýnlaþtýrmak ve geliþtirmek amacýyla, Baþbakanlýk Ýnsan

Yýldýzlar Futsal’da ilk maçlar oynandý O

kullu Yýldýzlar futsalda merkez gruplarýnda mücadele dün oynanan dört maçla baþladý. Merkezde iki grupta sekiz okul, Osmancýk grubunda ise bir grupta dört okulun mücadele ettiði futsalda Osmancýk’ta sona eren grup maçlarý sonunda Osmancýk Atatüür birinci Osmancýk Akþemsettin ikinci olarak ikinci tura yükselmeyi baþardýlar. Merkezde ise dün gruplarda ilk maçlar oynandý. Dün oynanan maçlarda

Toki Þehit Þükrü Özyol, Daniþmentgazi’yi 3-1 yenerken 19 Mayýs ise Yunus Emre’yi 12-5 yenerek ilk maçta liderliðe yükseldi. Dumlupýnar ile Ýskilip Atatürk arasýndaki gol düellosundan 5-3 galip ayrýlan Dumlupýnar oldu. Gazipaþa ise Bekir Aksoy karþýsýnda 9-4’lük skorla galib gelmeyi baþardý. Futsal merkez gruplarýnda ikinci maçlar 24 Aralýk pazartesi günü oynanacak.

SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Yu-

ÝSKÝLÝP ATATÜRK ÝLKOKULU: Mehmet, Sefa, Muhammed, Musta-

Dumlupýnar: 5 -Ýskilip Atatürk: 3

nus Dursun.

DUMLUPINAR ORTAOKULU:

Aykut, Doðan, Gürkan, Mertcan, Eren, Mesut, Alican, Berkant, Doðanay, Emir, Berk, Okan.

fa, Mert, Ýbrahim, Rýdvan, Yunus, Eray, Tunahan. GOLLER: Eren (3), Alican ve Berkant (Dumlupýnar), Sefa, Ýbrahim ve Eray (Ýskilip Atatürk).

Haklarý Baþkanlýðýndan temin edilen afiþler, vatandaþlarýn yoðun olduðu yerlere asýlarak, Belediye Baþkanlýðý’na, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü’ne ve Mahalle Muhtarlýklarýna gönderilerek vatandaþlarýn bilgilendirilmeleri saðlandý. Ýl Ýnsan Haklarý Kurulu Baþkaný Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ýçten Baþkanlýðýnda oluþturulan ‘Ýnsan Haklarý Ýhlallerini Araþtýrma, Ýnceleme ve Deðerlendirme Komisyonunca hak ihlali olabilecek hususlar konusunda; Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza infaz Kurumu’nu ziyaret ederek hükümlülerle görüþtü. Ayrýca Ýl Jandarma Komutanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Karakollarda bulunan nezarethaneler denetlendi. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi ve Diþ Hastanesi, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne baðlý, Atýl Uzelgün ve Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sevgi

Evleri Çocuk Yuvasý ve Kýz Yetiþt irme Yurdu ile Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu denetlendi. Yapýlan açýkalamada, denetlenen kurumlarda, insan hakký ihlali olabilecek herhangi bir olaya rastlanmadýðý tespit edildi. Hak ihlaline rastlanmamasý üzerine, ÝI Ýnsan Haklarý Kurulu Ýnsan Haklarý Ihlallerini Araþtýrma, Ýnceleme ve De ðerlendirme Komisyonu Baþkaný baþta olmak üzere tüm üyeler, kurum yöneticilerine ve tüm görevli personele bu özverili çalýþmalarý nedeniyle teþekkür ettiler.

nu ile ilgili þiir, kompozisyon ve resim yarýþmalarý düzenlenerek dereceye giren öðrenciler ödüllendirildi. Okul Ýnsan Haklarý Kulüplerince ‘Ýnsan Haklarý’ konulu konferanslar düzenlendi. Veli toplantýlarýnda insan haklarýnýn önemi ve mahiyeti hakkýnda bilgiler verildi, gönül mimarlarýmýzdan Yunus Emre ve Mevlana Celaleddini Rumi gibi tarihi þahsiyetlerin insan haklarý ve hoþ-

ným Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz Baþkanlýðýnda, Konuþmacýlar Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Baþkaný Doç Dr. Ahmet Özalp’in, ‘Ýnsan Haklarýnýn Felsefi Kökenleri’; Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öðretim Görevlisi Veysel Dinler’in ‘Ýnsan Haklarýnýn Uluslararasý Boyutlarý’; Av. Mahmut Bayatlý’nýn ‘Ýnsan Haklarý Ýhlallerinde Baþvuru Yollarý’ ve Çorum Barosu Baþkan Yardýmcýsý Av. Neslihan Boyabatlý’nýn katýlýmlarý ile ‘Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesinin 64. Yýlýnda Ýnsan Haklarý ve Uygulamalarý’ adlý panel düzenlendi.

S

pýyoruz'' Kocaelispor'un þampiyonluklar yaþadýðý dönemlerde de KORDSA tesislerinin kullanýldýðýný ifade eden Görsen, KORDSA yöneticilerinin kendilerine sahalarýný tesis ettiðini kaydetti. Görsen, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Doðal Çim Futbol Sahasý'nda sürekli bir antrenman programlarýnýn bulunduðunu dile getirerek, yönetim olarak geçen yýldan bu güne bir çok zorlukla mücadele ettiklerini bildirdi. Kocaeli halkýnýn ve

kent büyüklerinin takýma sahip çýkmasý gerektiðini belirten Görsen, ''Biz kampa KEV Sefa Sirmen Tesisleri'nde giriyoruz ama parayla giriyoruz. Burada KEV'in büyük bir ayýbý vardýr. Kocaelispor için yapýlan tesislerde parayla kamp yapýyoruz. Bu üzücü bir olaydýr. 2 Türkiye Kupasý ve birçok þampiyonluðu olan Kocaelispor'un tesisi, antrenman sahasý ve kamp yapacak yeri yok. Bu tesisleri geri almak için kent büyüklerinin, eski yöneticilerinin ve halkýn takýma sahip çýkmasý lazým'' diye konuþtu..

Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünce; okullarda, ko-

görü konularýndaki düþüncelerinin aktarýldýðý, Ýlayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersleri baþta olmak üzere diðer derslerde de insan haklarýna saygý ve bu haklarýn önemi hususunda daha hassas davranmalarý konusunda öðrenciler bilgilendirildi.

Hitit Üniversitesi ve Baro Baþkanlýðýnca; Ço-

Efsana antrenman TOKÝ Þ. Þükrü Özyol:3-Daniþmentgazi: 1 yapacak saha bulamýyor Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu ilk maçýnda Daniþmentgazi’yi 3-1 yendi

SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür

Doðan Akbaþ.

Soytemiz,

TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL ORTAOKULU : Mert, Kadir, Emin,

Güray, Kaan, Mustafa, Selahattin, Okan, Ýlhan, Oðuzhan.

DANÝÞMENTGAZÝ ORTAOKULU: Hasan, Osman, Batuhan, Ömercan, Alper, Mert, Ömer, Mete, Burak, Emircan, Ali. GOLLER: Güray, Okan ve Ýlhan (TOKÝ), Ömercan (Daniþmentgazi).

Dumlupýnar, Bekir Aksoy ile girdiði gol düellosundan 5-3 galip ayrýlmayý baþardý

Gazipaþa; 9- Bekir Aksoy : 4 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Yu-

nus Dursun.

GAZÝPAÞA ÝLKOKULU: Elvan, Batuhan, Ali, Semih, Buðra, Emre, Onur, Berkay, Furkan.

BEKÝR AKSOY ORTAOKULU:

Ataberk, Onur, Batuhan, Mert, Ahmet, Burak, Alperen, Halil, Rafethan. GOLLER: Onur (5), Semih (2), Batuhan ve Emre (Gazipaþa), Ahmet (2), Batuhan ve Alperen (Bekir Aksoy).

19 Mayýs Ortaokulu ilk maçýnda Yunus Emre’yi farklý yenerek ilk günün lideri oldu

19 Mayýs: 12 - Yunus Emre: 5 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür

Doðan Akbaþ.

Soytemiz,

YUNUS EMRE ORTAOKULU:

Gazipaþa Ýlkokulu, Bekir Aksoy önünde 9-4’lük galibiyetle ayrýlarak iyi baþlangýç yaptý

Deniz, Akýncan, Emrecan, Eren, Ali, Mert, Hasan, Arif, Murat, Emre Ýpek, Emre Solak, Çaðan.

19 MAYIS ORTAOKULU: Ertan, Hasan, Sefa, Hüseyin, Batuhan, Kamil, Alper, Tayyip, Mustafa. GOLLER: Emrecan (2), Eren, Ali ve Emre Solak (Yunus Emre), Batuhan (4), Kamil (2), Hüseyin, Hasan, Sefa, Alper, Tayyip ve Mustafa (19 Mayýs).

üper Lig'de oynadýðý dönemlerde 4 büyük kulübün ''korkulu rüyasý'' olan ve müzesinde 2 Türkiye Kupasý bulunan Kocaelispor, mücadele ettiði Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta maçlara hazýrlanmak için birçok farklý sahada çalýþýyor. Üst liglerde bulunduðu dönemde kullandýðý Kocaeli Eðitim Vakfý (KEV) Sefa Sirmen Tesisleri'nin otel yapýlmak üzere kiralanmasýyla antrenman sahasý bulmakta sýkýntýlý günler yaþamaya baþlayan Körfez ekibi, Kocaeli Büyükþehir Belediyesi Doðal Çim Futbol Sahasý ve Ýzmit Belediyesi Cephanelik Spor Kompleksi'nde antrenman yapmaya baþladý. Yeþil-siyahlý ekip, dün de KORDSA Tesisleri'nde Oyak Renaultspor maçý hazýrlýklarýný sürdürdü. Kocaelispor Kulübü Baþkaný Orhan Görsen, yaptýðý açýklamada, þu an yerleþik bir tesislerinin olmadýðýný belirterek, hava þartlarýnýn kötüleþmesi dolayýsýyla kapalý bir tesise ihtiyaç duyduklarýný söyledi. ''Kocaelispor tesislerinde parayla kamp ya-


18 CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Ýskilip’in konuðu namaðlup Adliyespor Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ilk yarýda evinde oynayacaðý son maçta yarýn saat 13.30’da grubun þampiyonluk adaylarýndan Adliyespor’u konuk edecek. Ýskilip Belediyespor iç sahadaki galibiyet serisini taraftarýnýnda vereceði destekle bu maçtada sürdürmek ve rakibine ilk maðlubiyeti tattýrmak istiyor.

B

Yasin Canbolat’a altýn ödülü

Ýskilip Belediyespor yarýn namaðlup Adliyespor’u yenerek bu sevinci taraftarýyla bir kez daha yaþamak amacýnda

U

luslararasý Þampiyonlar Güreþ Turnuvasý’nda 50 kilogramda Türkiye’yi temsil eden ve ikinci olarak gümüþ madalya alan güreþçiyi Sungurlu Belediye Baþkanlýðý altýnla ödüllendirdi. 2012 yýlýnda Uluslararasý Þampiyonlar Güreþ Turnuvasý’nda 50 kilogramda ülkemizi temsil eden 2. olarak gümüþ madalya alan Yasin Canbolat antrenörü Çelebi Bayýr ile Belediye Baþkan Yardýmcýsý Veysel

Dorukoðlu’nu makamýnda ziyaret etti. Baþkan yardýmcýsý Dorukoðlu, spora ve sporcuya destek olduklarýný belirterek, ata sporu güreþe bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da desteklerinin artarak devam edeceðini açýkladý. Antrenör Çelebi Bayýr ise güreþe ve güreþçilere verdikleri desteklerden dolayý Sungurlu Belediyesi’ne teþekkür etti.

ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ilk yarýda kendi saha ve seyircisi önünde oynadýðý son maçta yarýn grubun þampiyonluk adaylarýndan ve namaðlup tek takýmý Adliyespor’u konuk edecek. Ýskilip Belediyespor ligde oynadýðý 11 maçta topladýðý 14 puanýn 10’unu kendi evinde alýrken deplasmanda sadece dört puan alabildi. Evinde oynadýðý beþ maçta üç galibiyet bir beraberlik ve bir maðlubiyet alan Ýskilip Belediyespor 10 puaný evinde aldý. Temsilcimiz deplasmanda oynadýðý 6 maçta ise bir galibiyet, bir beraberlik ve dört maðlubiyetle sadece dört puan toplayabildi. Konuk Adliyespor ise 11 maçta yedi

galibiyet ve dört beraberlik aldý. Ligde henüz maðlubiyeti bulunmayan Adliyespor 25 puan ve averajla ikinci sýrada bulunuyor. Adliyespor, Ýskilip Belediyespor deplasmanýndan üç puanla dönerek ilk yarýyý liderlik koltuðunda bitirmek amacýnda. Ýskilip Belediyespor ise uzun süredir deplasmanda alamadýðý puaný geçen hafta Geredespor maçýndan golsüz beraberlikle ayrýlarak puanla dönmeyi baþarmýþtý. Bu puanýn verdiði moralle hafta boyunca Adliyespor maçýna hazýrlanan Ýskilip Belediyespor’da sakatlýklarý devam eden Cem ve Medet yarýnki maçta forma giyemeyecek. Haftanýn ilk üç günü hastalýðý nedeniyle çalýþmalara katýlamayan Hüseyin’in

ise forma giyip giymeyeceðine maç saatinde karar verilecek. Hafta içinde oluþturulan Ýskilip Belediyespor Yivlik taraftar grubuda bu zorlu maç öncesinde taraftar desteðini artýrmak için bir dizi çalýþma yapýyor. Taraftar grubu maç öncesinde ilçe merkezinde toplanarak sahaya kadar tezahüratlar eþliðinde yürüyerek taraftar desteðini artýrmak için organizede bulunacak.

Hakem Trabzon’dan Gökhan Yenibaki

Ý

skilip Belediyespor’un yarýn sahasýnda oynayacaðý Adliyespor maçýna Trabzon bölgesi hakemlerinden Gökhan Yenibaki yönetecek. MHK’den yapýlan açýklamaya göre Ýskilip Belediyespor ile Adliyespor takýmlarý arasýndaki maçta Gökhan Yenibaki’nin yardýmcýlýlarý ise Giresun’dan Fatih Saygýlý ile Gümüþhane’den Süleyman Demir. Maçýn dördüncü hakemi olarakda ilimiz bölgesel yardýmcý hakemlerinden Mahmut Selçok

ölgesel Amatör Lig 1. grupta pazartesi günü oynanacak Akçaabat Sebatspor - Kal-

kanderespor maçýnda ilimiz bölgesel yardýmcý hakemleri Yüksel Basar ve Aykut Hacýoðlu gö-

Yüksel Basar

Aykut Hacýoðlu

orum hakemi olarak Bölgesel Lig’e yükselen ve bu yýl baþýnda Kastamonu’ya tayini çýkan Ýlhan Aycan, bu hafta sonunda 6. grupta Zonguldak Kömürspor ile Geredespor arasýndaki maçý yönetecek. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre Zonguldak Kömürspor ile Geredespor arasýnda pazar günü Kemal Köksal Stadý’nda oynanacak maçý Ýlhan Aycan yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Kastamonu’dan Alper Güner ve Ankara’dan Utku Yalçýn yapacak. Maçýn dördüncü hake-

mi ise Zonguldak’tan Örsan Koroþ. Maçýn gözlemciliðini ise ilimiz Bölgesel Lig gözlemcisi Kahraman Ölçer yapacak. Ýl-

han Aycan’ýn Bölgesel Lig’deki ilk maçýnda Bafra’da yönettiði maçta da gözlemciliðini ilimizden Mustafa Alagöz yapmýþtý.

Kahraman Ölçer

Ýlhan Aycan

Fatih Anadolu ve Osmancýk Metem final grubuna yükseldi

iseli Genç Bayanlar voleybol ikinci tur

gruplarýnda ikinci maçlar sonunda final

SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hasan Olgun, Me-

tin Küçükakman.

SUNGURLU LÝSESÝ : Damlanur,

Fatma, Nihal, Elif, Zeynep, Ebru, Sibel, Merve, Ýlay.

ÝSKÝLÝP ANADOLU ÖÐRET-

grubuna yükselen iki okul belli oldu.

MEN LÝSESÝ : Semiha, Afranur, Özge, Aynur, Ayþenur, Sümeyye Macit, Hanife, Sümeyye Kuloðlu, Büþra, Þennur. SETLER : 1. Set: 25-16, 2. Set: 2520, 4. Set: 25-23 (Sungurlu Lisesi), 3. Set: 25-18 (Ýskilip Anadolu Öðretmen).

A grubunda ilk maçýný kazanan Fatih Anadolu Lisesi dün oynadýðý ikinci maçýnda Ýskilip Kýz Meslek Lisesi’ni 3-1 yenerek grup birinciliðini kazandý ve final grubunda mücadele hakký kazandý. B grubunda ise ilk maçýný kaybeden Sungurlu Lisesi ikinci maçýnda Ýskilip Anadolu Öðretmen’i 31 yenmeyi baþardý. Bu gruptan birinci olacak

takým pazartesi günü Ýskilip Anadolu Öðretmen ile Mecitözü Lisesi arasýndaki maçýn sonucunda belli olacak. C grubunda ise ilk maçýný kazanan Osmancýk Lisesi ikinci maçýnda Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi’ne 3-0 yenildi. Bu sonuçla grup birincisi pazartesi günü Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi ile Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi arasýndaki

maçtan sonra belli olacak. D grubunda ise ilk maçýnda Spor Lisesi’ni 3-0 yenen Osmancýk Metem ikinci maçýnda dün Oðuzlar Anadolu Öðretmen Lisesi’ni 3-0 yenerek grup birinciliðini garantiledi ve final grubunda mücadele hakký kazandý. Ýkinci tur grup maçlarý pazartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek.

Osm. Saðlýk Meslek: 3 - Osm. Lisesi: 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER :

Hasan Öztürk.

Sami Öncel,

OSMANCIK ÝSMAÝL KARATAÞ SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ : Gülsüm, Melek, Nesibe, Elif, Firdevs, Gülsüm, Gizem, Ferhan, Kübra, Sevgin, Merve.

OSMANCIK LÝSESÝ : Büþra, Sevdanur, Sevda, Emine, Betül, Sema, Feride, Ýrem. SETLER : 1. Set: 25-15, 2. Set: 2520, 3. Set: 25-15 (Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek).

Fatih Anadolu: 3 - Ýskilip Kýz Meslek: 1 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Hasan Öztürk, Se-

FATÝH ANADOLU LÝSESÝ : Rabia, Demet, Ayþegül, Kübra, Hanife, Sedanur, Þehime, Semanur.

Aycan’ýn gözlemcisi bu kez Ölçer Ç

Ý

ÝSKÝLÝP KIZ MESLEK LÝSESÝ :

Büþra Uysal, Sevim, Sevilay, Büþra Koca, Ayþegül, Sarý, Bircan, Selvi, Songül. SETLER : 1. Set: 25-12, 2. Set: 2519, 4. Set: 25-21 (Fatih Anadolu Lisesi), 3. Set: 25-23 (Ýskilip Kýz Meslek).

Osmancýk Lisesi grubundaki ikinçi maçýný kaybetti ve final grubu þansýný zora soktu

Osmancýk Metem: 3- Oðuzlar : 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Tuncay

Caner Yýldýrým.

Fatih Anadolu ikinci tur grubundaki ikinci maçýnýda kazanarak final grubuna yükseldi

rev yapacaklar. MHK’den yapýlan açýklamaya göre Akçaabat Sebatspor ile Kalkanderespor arasýnda pazartesi günü saat 13.30’da Akçaabat Fatih Stadý’nda oynanacak maçý Tokat bölgesel hakemlerinden Harun Toplar yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise ilimizden Yüksel Basar ve Aykut Hacýoðlu yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Trabzon’dan Murat Kasap. Gözlemci ise Erzincan’dan Remzi Ülker.

Osmancýk derbisi Muhittin Uysal’ýn

Sungurlu Lisesi ikinci maçýnda Ýskilip temsilcisini 3-1 yenmeyi baþardý

lami Aydýn.

Gökhan Yenibaki

Basar ve Hacý o ðl u ’na Sebat ’ t a görev B

Liseli genç bayanlar Voleybol’da ikinci tur ikinci maçlarý oynandý

L Sungurlu Lisesi: 3 - Ýskilip A. Öðretmen: 1

görev yapacak. Maçýn gözlemciliðini ise Konya’dan Bülent Koyuncu yapacak.

Sevim,

OSMANCIK METEM : Merve, Özge, Þeyda, Gurur, Tuba, Sevgi Turhan, Sevgi Özden, Buket, Burcu, Seda, Funda.

OÐUZLAR ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ : Safiye, Ezgi, Fatma, Sinem, Seher, Mehtap, Esra, Ayþin, Emine, Esin, Hilal. SETLER : 1. Set: 25-13, 2. Set: 2511, 3. Set: 25-16 (Osmancýk Metem).

limiz 1. Amatör Küme’de yarýn OsGÝ: Eti Lisesi - HE Kültürspor: Serhat mancýk’ta oynanacak ilçe derbisini Sarkandý, Tahsin Samet Avcý, Tarýk Muhittin Uysal yönetecek. Ýl Hakem Bozkurt. Çorum Belediyespor - OsmanKomitesinden yapýlan açýklamaya göre cýkgücüspor: Ahmet Ecevit, Emre Alaligde final grubuna kalma mücadelesi göz, Mustafa Eves. Alaca Belediyespor veren iki takým Osmancýk Belediyespor - Gençlerbirliði: M. Zeki Sevim, Yurus ile Osmancýkgücü arasýndaki maçý MuDursun, Boran Avcý. hittin Uysal yönetecek. 1. AMATÖR KÜME BÜYÜKYapýlan açýklamaya LER: Eti Lisesi Gençliksgöre haftanýn maçlarý ve por-Çimentospor: Özgür yönetecek hakemler þöyle: Demirci, Özkan Kaya, Erdoðan Yandým. Hitit GençU 14 LÝGÝ: Gençlik Çepni- PTT Gençlikspor: likspor - Sungurluspor: Mehmet Tuðluk. OsmanMehmet Ali Cýrýl, Ahmet cýk Fener Gençlik - Mimar Ecevit, Doðan Akbaþ. OsSinanspor: Yalçýn Kara. mancýkgücü - Osmancýk Bayat Belediyespor - Alaca Belediyespor: Muhittin UyBelediyespor: Enver Bolat. sal, Hakan Kaya, Halil SönOsmancýk Belediyespor mez. Bayat Belediyespor HE Kültürspor: Abdullah Mecitözüspor: Gökhan Akkoyun. GençlerbirliðiYumlu, Mehmet Zeki SeUlukavakspor: Soner Dervim, Ahmet Kandemir. Alaviþoðlu. Çorumspor - Osca Belediyespor - Ýl Özel mancýkgücüspor: Doðan Ýdarespor: Emrah Okan, Metin. Ömür Soytemiz, Fatih Der1. KÜME U 19 LÝMuhittin Uysal viþoðlu.


CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

Çorum Ýl Özel Ýdaresi’ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. no: 167 Çorum Saat: 10:00

2 OCAK 2013 Hitit Üniversitesi Ýdari

Fikret YAÞA Necati oðlu 1994 Dodurga Doðumlu

(Ç.HAK:3766)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Nurcan PALAZ Mehmet kýzý 25.02.1981 Kargý Doðumlu

(Ç.HAK:3764)

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün

ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere,

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: 234 93 71-0 532 521 36 55

ESKÝ KOMBÝLERÝNÝZÝ ATMAYIN GETÝRÝN BÝZ ALALIM CANDEMÝR TÝCARET Osmancýk Cad. 1. Osmancýk Çýkmazý No: 4 Tel: 224 22 82

(Ç.HAK:3662)

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Bhaçelievler Mah. 1992 ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50

Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

0 536 729 38 08

ELEMAN ARANIYOR Kapasite artýþý nedeniyle firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere

Makina Mühendisi Makina Teknikeri Tornacý-Kaynakçý-Borvekçi ve vasýfsýz eleman

ELEMAN ARANIYOR Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 05 58

Halen faal durumda Gazi Caddesinde Cafe Restaurant iþyerimiz devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 779 53 34

MODA GELÝNLÝK EVÝ

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

PAPSÝ PÝZZA

alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsenh yapýlmasý rica olunur.

Yem fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere B sýnýfý ehliyeti olan tecrübeli bay pazarlama elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

DEVREN SATILIK ÝÞYERÝ

ÇÝÐDEM * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:4138)

TOKÝ’de 3+1 Satýlýk Daire

11 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra

Mekanik-Motor Usta ve Kalfalarý Elektrik Ustasý Aranýyor

(Ç.HAK:3730)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Fatih Lisesinden almýþ olduðum öðrenci kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

2013 yýlý 11 kiþi ile 11 aylýk malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizöetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Ana gayrimenkulu ‘tek katlý kargir ev ve arsasý’ vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut ‘cins tahsisi’ yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 160.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Çorum Teknik Çelik Döküm Makina Adres: Yeniyol Mah. Gazi 14. Sk. 7/A Tel: 225 53 36-254 92 03

20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 225 09 32

Sahibinden Sahibinden Satýlýk Lüks Daire Satýlýk Daire

Gülabibey Mah. 2. kat doðalgaz, kombi, taban, dolabý yapýlý, 2+1 yol cephe, güney batý daire sahibinden satýlýktýr. (zemin kat parasýna) Mür. Tel: 0 532 601 04 98

Ýlim Yayma arkasýnda tam dubleks güney, doðu, kuzey cephe çift mutfaklý, çift banyolu, çift çelik kapýlý, kombili lüks daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 312 59 38

(Ç.HAK:3741)

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü

19 UB 181 plakalý, 2011 model, Renault marka Kango Multix cinsinde, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 28.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:10-10:15 ***

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi

Aksaray 1 adet, Amasya 1 adet, Çorum 5 adet, Karaman 1 adet, Kayseri 3 adet, Konya 5 adet, Nevþehir 1 adet, Sivas 1 adet, Tokat 1 adet, Yozgat 1 adet olmak üzere 20 adet temizlik elemaný alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB Binasý No 8 Çorum Saat: 10:00 ***

Satýlýk SATILIK Tavuk Çiftliði ARSA

Ayarýk mevkiinde 933 m2 3818 ada, 6 parsel villa arsasý satýlýktýr.

Mür. Tel: 0 535 962 87 14

Devren Satýlýk

Ankara Yolu 20. kilometrede ruhsatlý 300 bin kapasiteli 150 bin tavuðu olan tavuk çiftliði satýlýktýr.

(Ç.HAK:3756)

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü araç kiralama hizmeti 6 adet (4 adet þoförlü yakýtlý, 2 adet þoförsüz yakýtsýz) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Kamp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3718)

28 ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü

(Ç.HAK:3768)

Çorum merkez Konaklý beldesi taþkýn koruma inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A blok no: 24 Çankaya / Ankara Saat: 10:00 ***

Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

* Gaz altý ve krom kaynakçýsý, * Yetiþtirilmek üzere 15-18 yaþ arasý elemanlar, * Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.

Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda müþteri potansiyeli mevcut market devren satýlýktýr. Buhara Market

Mür. Tel: 0 530 566 68 67

0 532 245 91 41

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere

Market

Buharaevler 2. Sok. No: 2

Mür. Tel:

ELEMAN ARANIYOR (Ç.HAK:3761)

27 ARALIK DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

Spor Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü (Ç.HAK:3429)

365.000 lt motorin (euro dizel) ile 5.000 lt kurþunsuz benzin (95 oktan) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

7 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

(Ç.HAK:3666)

3 OCAK T.C. Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

Çorum Ýskilip ilçesi Ýmam Hatip Lisesi istinat duvarý yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: 14:00 ***

Müdürlüðü

34 EJ 6463 plakalý, 2007 model, Hyundai marka, krem beyazý renkli, H100 TCI açýk kasa tipli, kamyonet cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

(Ç.HAK:3749)

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:3767)

Çorum Adliyesi 12 ay süreli 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 14:00 ***

***

4 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

(Ç.HAK:3750)

ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3688)

24 ARALIK Çorum Adliyesi

Müracaatlarýn þahsen cv ile birlikte aþaðýdaki adrese yapýlmasý gerekmektedir.

Benka Arýcýlýk Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. No: 6


* Ýskilip’in konuðu namaðlup Adliyespor * Yasin Canbolat’a altýn ödülü . * Fatih Anadolu ve Osmancýk Metem final grubunda. * Basar ve Hacýoðlu’na Sebat’ta görev. * Aycan’ýn gözlemcisi bu kez Ölçer. * Yýldýzlar futsalda mücadele dört maçla baþladý.

Haberlerini 17. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz

CUMARTESÝ 22 ARALIK 2012

Kazanýn tatile mutlu çýkýn G

rupta ilk beþ umutlarýný son üç haftada kaybettiði puanlarýný oldukça azaltan Çorum Belediyespor devrenin

son maçýnda yarýn sahasýnda oynayacaðý Emrespor maçýný kazanmak istiyor. Geçtiðimiz hafta

Çorum Belediyespor muhtemel onbiri Emrah Ý. Ethem Ýsmail Yiðitcan Eray Murathan O. Saraçoðlu H. Ýbrahim Okan Kaan Serdar

3. Lig 3. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri

Yarýn Çorum Bele.-Emre:Aykut Çakmak: (Ýstanbul) Diyarbakýrspor-Sancaktepe: Enez Kaplan (Van). Mardin-K.maraþ: Hüseyin Yýldýrým (Eskiþehir), Kocaeli-Oyak : Y. Eren Yurtsever (Antalya). Gümüþhane -Altýnordu:Ýbrahim Bülbül (Ankara) Arsin-Keçiören: Gökhan Esen (Ýstanbul), Maltepe-Darýca: Sacit Keþkek (Balýkesir). Elazýð -Beylerbeyi: Mehmet Gonca (Gümüþhane) Erzurum B.- Y. Yozgat: Halil Sayýn (Giresun).

Çorum Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda yarýn saat 13.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu’nda Emrespor ile karþýlaþacak. Ýlk yarýyý beklenenden uzak bir performans gösteren Çorum Belediyespor tatile ve ikinci yarýya moralli girmek için sahasýndaki maçý kazanmak istiyor. Temsilcimizde tek eksik Ýbrahim Selen. Maçý Ýstanbul bölgesi hakemi Aykut Çakmak yönetecek.

Oyak Renault deplasmanýnda bir puan mücadelesi veren son dakikalarda yediði golle sahadan puansýz ayrýlan Çorum Belediyespor’da ilk yarýnýn son maçý öncesinde önceki gün sakatlanan Ýbrahim Selen dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Hafta baþýndan itibaren bu maça hazýrlanan Çorum Belediyespor’da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapýlýyor. Konuk Emrespor ise üst sýralarda kendine yer bulmak ve tehlikeli bölgeden uzaklaþ-

‘Devreyi üç puanla kapatmak istiyoruz’

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, ilk yarýnýn son maçýnda evlerinde oynayacaklarý Emrespor maçýný kazanarak devre arasý tatili ve kampýna moralli gitmek istediklerini en büyük korkularýnýn ise saha zemininin çok kötü durumu olduðunu söyledi.

Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað ilk yarýnýn son maçýnda evlerinde oynayacaklarý Emrespor maçýný kazanarak tatile moralli gitmek istediklerini söyledi. Gümüþdað, hafta boyunca tüm hazýrlýk-

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað

larýný üç puan üzerine yaptýklarýný ve bunuda baþaracak güçte olduklarýný söyledi. Ýlk yarýnýn son haftasýnda Emrespor maçýný kazanarak tatile ve ardýndan da devre arasý kampýna moralli gitmek istediklerini belirten Gümüþdað ‘Futbolcularýmýzý bunun için motive etmeye çalýþtýk. Hafta boyunca yaptýðýmýz çalýþmalarda da gösterdikleri istekli oyunlarý bizi bu maç öncesinde umutlandýrýyor. Emrespor karyýsýnda güzel futbol ve iyi mücadelenin yanýnda baskýlý bir oyun anlayýþýyla sahadan üç puanla ayrýlacaðýmýza inanýyorum, Bizi bu noktada tek endiþelendiren sahanýn durumu. Zeminin daha fazla bozulmamasý için haftanýn son iki çalýþmasýný Ulukavak sahasýna aldýk. Umarým maça kadar saha futbol oynanýr hale gelebilir. Maç öncesinde tek eksiðimiz Ýbrahim Selen. Önceki günki çalýþmada sakatlanan bu arkadaþýmýz kampa kadar hazýr hale gelecek. Onun dýþýnda eksiðimiz bulunmuyor ve stada gelerek bize destek veren taraftarlarýmýza galibiyet armaðan etmek istiyoruz’ dedi.

mak için Çorum Belediyespor karþýsýnda önce puan kontrataklarla bulacaðý pozisyonlarda üç puan almak için mücadele edecek. Ýki takýmda devre arasýna moralli girmek ve ikinci yarýya farklý hedeflerle baþlamak için puan mücadelesi vereceði maçta futbol-

cular rakiple olduðu kadar zeminlede mücadele etmek zorunda kalacaklar. Her hafta maç yapýlan ve takýmlarýmýzýn korumak yerine her gün çalýþma yaptýklarý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý sezonun ikinci yarýsýnda çok daha kötü hale gelecek. Yarýn saat

Ç

Ligin ilk 16 haftasýnda bir puan alabilen Çorumspor ikinci yarý öncesi hem umutlanmak hemde camiasýný umutlandýrmak adýna büyük önem taþýyan maçta yarýn saat 13.30’da Siirtspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Psikolojik olarak alýnacak puan veya puanlarýn büyük önem taþýdýðý maçta kýrmýzý siyahlý takýmda Ali Koçak ve Samet Sur cezalý olduklarý için oynayamayacaklar. Maçý Hatal bölgesi hakemi Mehmet Karanlýk yönetecek.

Umutlanýn umutlandýrýn orumspor ilk yarýnýn son maçýnda yarýn Siirtspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Kýrmýzý Siyahlýlar sezonu puanla kapatmak için rakibi önünde puan almaya çalýþacak. Geçtiðimiz hafta evinde oynadýðý Gölcükspor maçýndan 21’lik maðlubiyetle ayrýlan Çorumspor ayný maçta sarý kart görerek cezalý duruma düþen Ali Koçak ve Samet Sur, Siirtspor deplasmanýnda forma giyemeyecekler. Grupta puan sýralamasýnda son iki sýrada bulunan iki takýmýn maçýnda kazanan takým ligde kalma umutlarýný ikinci yarýya artýrarak girecek. Çorumspor’da yönetim transferi açma çalýþmasýný zorda olsa sürdürürken, bu maçtan alýnacak puan yada puanlar camianýn umutla-

ayanlar 3. Voleybol ligindeki temsilcimiz Hitit

Üniversitesi yarýn Ýstanbul’da Ýbrahim Turhan Lisesi önünde

puan mücadelesi verecek. Grupta yedinci hafta maçlarý

Hitit Üniversitesi yarýn Ýstanbul’da Ýbrahim Turhan Lisesi önünde galibiyet arayacak

rýný artýrmak ve hava vermek adýna büyük önem taþýyor.

Ev sahibi Siirtspor’da yönetim sýkýntýsý ve kadro oluþturamamasýndan dolayý yaþadý-

Çorum Belediyespor ilk yarýnýn son maçýný kazanmak için kenetlendi

ðý sorunlarý devre arasýnda aþmak için Çorumspor maçýný kazanarak grupta üst sýralarda-

por’un üzerinde bulunuyor. Siirt Atatürk Stadý’nda yarýn saat 13.30’da baþlayacak Siirtspor - Çorumspor maçýný Hatay bölgesinden Mehmet Karanlýk yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Harun Kiraz ve Tekin Þeker yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Aynur Aysun Akar.

Muhammet Zahit

Harun Metehan Yasin Özkarslý Avne Gökhan Onur Yasin Tüzün Fatih Samet Bayrak Tuncay

Çorumspor zorlu Siirtspor deplasmanýnda puanla dönerek ikinci yarýya umutlanmak istiyor

Siirtspor maçýnýn iki takým açýsýndan zorlu geçeceðini belirten Elvan Milað ‘Hafta boyuncu futbolcularýmýzý hem fiziksel hemde beyin olarak bu maça hazýrlamaya çalýþtýk. Hedefimiz puan yada puanlarla dönerek moral bulmak camiaya moral vermek istiyoruz’ dedi.

öncesinde Ýbrahim Turhan Lisesi 6 puanla beþinci sýrada yer alýrken Hitit Üniversitesi ise 5 puanla altýncý sýrada yer alýyor. Sýralamada kendilerine üstlerde yer bulmak isteyen iki takým arasýndaki bu maçta kazanan takým avantaj saðlayacak. Karþýlaþma yarýn saat 14.00’de Ýbrahim Turhan Lisesi Spor Salonu’nda oynanacak. Maçý Ýstanbul’dan A. Ayvaz ve S. Aydýn yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise K. Demirel. Grupta bugün Numunespor - Konya Gençlikspor yarýn ise Samsun Gazi Lisesi Kazan Belediyespor ve Bartýn Polisgücü Ordu Telekomspor maçlarý oynanacak.

ki rakipleri ile arasýndaki puan farkýnýn açýlmasýna izin vermek istemiyor. Çorumspor ilk yarýda aldýðý tek deplasman puanýnýn ardýndan devrenin son maçýnda Siirtspor önünde puan yada puanlar için mücadele verecek. Siirtspor ise 11 puanla Çorums-

Çorumspor muhtemel onbiri

Milað: ‘Zor maçtan puan yada puanlarla ayrýlmak istiyoruz’

Hitit, Ýstanbul’da puan arýyor B

13.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda oynanacak Çorum Belediyespor- Emrespor maçýný Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Aykut Çakmak yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Yasin Delihasan ve Gökçen Seven yapacak. Dördüncü hakem ise Fahri Var.

Ç

orumspor Teknik Direktörü Elvan Milað, Siirtspor maçýnýn denk iki kuvvetin mücedelesi sahne olacaðýný zor saha þartlarýnda puan yada puanlarla ayrýlarak moral bulmak istediklerini söyledi. Ýlk yarýnýn son maçýnda yarýn oynayacaðý Siirtspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile tamamlayan

Çorumspor’da Teknik Direktör Elvan Milað tüm hesaplarýný puan yada puanlar üzerine yaptýklarýný söyledi. Puan sýralamasýna bakýldýðý zaman iki denk kuvvetin mücadelesine sahne olacak maçýn çok zor geçeceðini iyi bildiklerini belirten Milað ‘Hafta boyunca genç futbolcularýmýzý bu zorlu maça hem fiziksel olarak hemde be-

yin olarak hazýrlamaya çalýþtýk. Saha þartlarý çok aðýr olacak ve maçta iki takým açýsýndan zorlu geçecek. Biz doksan dakika boyunca sahadan puan veya puanlarla ayrýlmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz. Bu bilinç içinde hazýrlýklarýmýzý tamamladýk ve Siirt’e gideceðiz. Hedefimiz ilk yarýnýn son maçýndan istediðimiz sonuçla ayrýlarak hem takýma hemde camiaya moral vermek istiyoruz’ dedi.

3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri

Yarýn Siirtspor-Çorumspor: Mehmet Karanlýk (Hatay) Bergama-Diyarbakýr B:Cem Tahiroðlu (Adana) Kastamonu-A.Üsküdar:M. Emre Atasoy (Ankara) Kýrýkhan-Ýstanbul: Mustafa Aydýn (Konya) Karagümrük-Pazarspor: Özgür Bayýr (Edirne) Gölcük-Sandýklý: Ahmet Eþref Sarý (Antalya), Tekirova-Ankara Demir: Ümit Öztürk (Denizli), Orhangazi-Bel. Van: Burak Taþkansoy (Ýstanbul) Kayseri Þek-Beþikdüzü:Bahattin Þimþek (Aydýn)

Çorumspor onaltý futbolcu ile Siirt’e gitti

Ç

orumspor ilk yarýnýn son maçýnda yarýn Siirtspor ile oynayacað ý maç için dün akþam saatlerinde yola çýktý. Kýrmýzý Siyahlýlar dün öðleden sonra Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý çalýþmayla Siirtspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Bu çalýþmanýn ardýndan kadrodaki cezalý futbolcular dýþýndaki 16 isimle kafile dün akþam saat 20.30 sýralarýnda yola çýktý. Kadroda Muhammet Zahit, Selahattin Serkan, Metehan, Samet, Yasin Tüzün, Yasin Özkarslý, Fatih, Onur, Tuncay, Avne, Bilal, Gökhan, Abdussamet, Harun, Ubeydullah ve Ahmet Sezer yer alýyor. Çorumspor Siirtspor maçý için bugün Batman’da kalacak ve yarýn sabah karayoluyla Siirt’e geçerek maçý oynadýktan sonra geri dönecek.

Belediyespor kampa girdi Ç

orum Belediyespor yarýn evinde oynayacaðý ilk yarýnýn son maçý için kampa girdi. Dün sabah 10.00’da Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý taktik ve þut çalýþmasý ile Emrespor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdüren Çorumspor bugün yapacaðý ter idmaný ile hazýrlýklarýný tamamlayacak.

Çorumspor Teknik Direktörü Elvan Milað

Geçtiðimiz hafta altý futbolcu ile yollarýný ayýran Belediyespor’da 19 kiþilik futbolcu kadrosunda sakatlýðý bulunan Ýbrahim Selen dýþýnda tüm isimler

kadroda. Emrespor maçýnýn kadrosunda Emrah, Ýbrahim Ethem, Yiðitcan, Ýsmail, Eray, Okan, Halil Ýbrahim, Oðuzhan Saraçoðlu, Serdar, Murathan, Mehmet, Osman, Macit, Oðuzhan Yalçýn, Buðraçhan, Furkan, Kaan ve Volkan. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, ilk yarýnýn son maçýnda mevcut kadrodaki saðlam futbolcularla çýkacaklarýný kaleci Osman’ýn sakatlýðý Okan’ýn ise hastalýðý bulunduðunu bu futbolculara maça kadar iyi olmalarýný beklediklerini söyledi.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you