Page 1

Yeni üniteler için 5 milyon lira harcama yapýldý.

Anjiyografi Ünitesi’nde deneme çekimi baþlýyor Erkan Elfaz Ermiþ (sol baþta), Çorum’da tarýmsal üretimin geliþtiðini söyledi.

Ermiþ’ten Supra’ya tam not

‘Tarým sektörünün Çorum ekonomisindeki payý %18’ * HABERÝ 10’DA

Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Musa Zorlu, Anjiyografi Ünitesinin Ekim ayý baþýnda deneme çekimlerine baþlayacaðýný, bu üniteler için 5 milyon deðerinde bir harcama yapýldýðýný söyledi.

Cahit Baðcý ve beraberindeki heyet, hastanenin yeni yapýlan Anjiyografi Ünitesi ve Yoðun Bakým inþaatlarýnda incelemelerde bulunduðu belirtildi.

* HABERÝ 8’DE

Dönüþüm 33 þehirde baþlýyor, Çorum yok 22 EYLÜL 2012 CUMARTESÝ

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Kentsel dönüþüm yýkýmlarý 5 Ekim'de törenle baþlatýlacak. 33 ilde þimdilik Çorum yok. * HABERÝ 3’DE

Ahilik kutlamasý proje tartýþmasýna dönüþtü Ahilik Haftasý nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret eden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve oda baþkanlarýnýn ziyareti, Ahi Evran Projesi tartýþmasýna dönüþtü. Hafta ile ilgili karþýlýklý açýklamalar yapan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün açýklamalarýnýn ardýndan, Kýlýç'ýn oda baþkanlarýna söz vermesi üzerine konu Ahi Evran Projesi'nin desteklenmesi ile ilgili geliþti.

Yalçýn Kýlýç'ýn oda baþkanlarýna söz vermesi üzerine konu Ahi Evran Projesi'nin desteklenmesi ile ilgili geliþti.

Yeni Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Necmettin Emre’ye bundan sonraki hayatýnda baþarýlar dile-

Emniyet Müdürü görevine baþladý Emniyet Genel Müdürlüðü emrine atanan Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre görevini, yeni Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’a devretti.

* HABERÝ 7’DE

* HABERÝ 4’DE

Koray Aydýn bugün Çorum’da MHP Milliyetçi Hareket Partisi Trabzon Milletvekili, Bayýndýrlýk ve Ýskan eski Bakaný, MHP Genel Baþkan Koray Aydýn Adayý Koray Aydýn, bugün Sungurlu ve Çorum’da partililerle bir araya gelecek.

* HABERÝ 6’DA

Ýsen’in acý günü Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreteri fahri hemþehrimiz Mustafa Ýsen'in babasý vefat etti.

* HABERÝ 2’DE

68 yýllýk ayakkabý tamircisi Hýdýr Þahbaz’dan altýn gibi öðüler;

Sebat et selamet bul iktisat et bereket bul 12 yaþýnda babasýnýn yanýnda mesleðe adým atan 80 yaþýndaki 68 yýllýk ayakkabý tamiri ve mes ustasý Hýdýr Þahbaz, 6,5 metrekarelik dükkanýnda halen çalýþýyor. Her iþin baþýnýn sabýr olduðunu nasihat eden arastanýn en eski ustalarýndan Hýdýr Þahbaz, tutumlu olmanýn da en önemli hayat kurallarý arasýnda yer aldýðýnýn altýný çizdi. * HABERÝ 9’DA

Metropol Alýþveriþ Merkezi yöneticileri, açýlýþ öncesi basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundular.

Metropol yeni þubelerle büyüyor Bahar Caddesi Þubesi açýldý

Metropol Alýþveriþ Merkezi Bahar Caddesi þubesi dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. * HABERÝ 11’DE

Mustafa Ýsen

‘Gözünüz Arkada Kalmasýn’a ödül Milli Eðitim Bakanlýðý eðitimde yenilikçi uygulamalara örnek 18 projeyi ödüllendirdi. Bu projeler arasýnda Laçin/Narlý Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu’nun “Gözünüz Arkada Kalmasýn” isimli projesi de bulunuyor.

* HABERÝ 15’DE

‘Katipler Konaðý Yenileniyor’ projesi baþarýyla uygulandý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen ‘Kâtipler Konaðý Yenileniyor’ baþlýklý projenin baþarýyla uygulanarak sona erdiði bildirildi.

* HABERÝ 5’DE

‘Kâtipler Konaðý Yenileniyor’ projesi hayata geçirildi.


2

CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Riskli binalar Valiliðin sorumluluðunda B

unu ben demiyorum, Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar söylüyor. Hatýrlanacaðý üzere Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Türkiye genelinde kentsel dönüþüm uygulanacaðý projeye ciddî bir kaynak aranacaðý bilgisini vermesinin ardýndan Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar da, 6,5 þiddetindeki depreme

Erdoðan Bayraktar

dayanamayacak binalarýn kentsel dönüþüm amaçlý yýkýlacaðýný açýklamýþtý. Yetkililerin açýklamalarýndan ipuçlarý çýkarýp geçtiðimiz mayýs ayýnýn baþýnda yani 6 ay önce yine bu köþeden 'Pastadan daha fazla pay alsak...' diyerek yerelde üzerine vazife düþen kurumlarýn kentsel dönüþüm planlamalarýný zamanýnda yapmasýnýn önemine dikkat çekmiþ, Çorum'un Ankara nezdinde þimdiden giriþimlerde bulunmasýnýn faydalý olacaðýný aktarmýþtýk. Gün geldi çattý, geçtiðimiz ay Kentsel Dönüþüm Yasasý Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ilk etapta 33 kenti dönüþüm kapsamýna alarak yýkýlacak binalarý

belirledi. Ancak 33 il arasýnda þimdilik Çorum görünmüyor. Projede depreme dayanýksýz evleri yýkma görevi ise valiliklere verildi. Projenin mimarý Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, 'Kentsel Dönüþümde Sektörler Buluþuyor' konulu toplantýnýn açýlýþýnda bakýn neler söylemiþ; "2 ay önce 6306 sayýlý 'Afet risk altýndaki alanlarýn dönüþtürülmesi' yasasýný çýkardýk. Yasanýn ikincil mevzuatlarýný da düzenledik. Uygulanma noktasýna gelen yasayý 81 ilin valisine göndererek gerekli çalýþmayý yapmalarýný istedik. Ama istenilen tepki gelmedi. Yine her þey bizden ve devletten bekleniyor. Ama bunu da adým adým yapacaðýz. Önemli deprem kuþaðý üzerinde bulunan illerde

artýk kendimizi tetiklemek zorundayýz. Bakanlýk olarak evini yýkmak ve yýktýrmak isteyen yoksullara kiracý da olsa, kira yardýmý yapacaðýz. Riskli evini yýkan ve boþaltanlar, TOKÝ ve belediyelerin yaptýðý konutlardan ev almak isterlerse, bankalardan aldýklarý kredileri sübvanse edeceðiz. Afet riskinde bulunan veya deprem karþýsýnda ayakta kalma mecali olmayan evin veya binanýn sorumlusu vali olacak. Vali, bu binayý ya belediyeye veya özel sektöre yýktýracak. Risk taþýyan binalarýn sahipleriyle konuþarak önce elektrik, doðalgaz ve suyu keseceðiz. Belli bir süre sonra da yýkýmýný yapacaðýz. 5 Ekim’de 33 ilde 100 noktada önce kamu binalarýndan baþlamak üzere konutlarý yýkmaya baþlayacaðýz. 2 yýl, 5 yýl, 20 yýlda bu iþi Türkiye'de bitireceðimizi, kaçak yapýlarý, afete, depreme dayanýksýz yapýlarý þehirlerden söküp atacaðýmýzý hesap ediyoruz.”

Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ilk etapta 33 kenti dönüþüm kapsamýna alarak yýkýlacak binalarý belirledi. Ýller arasýnda þimdilik Çorum yok ama, projede depreme dayanýksýz evleri yýkma görevi valiliklere verildi...

Darýsý plaket çýlgýnlýðýna A

MÜTEAHHÝTLERÝN DÝKKATÝNE!

(Ç.HAK:2679)

Sýðýnak havalandýrma projelerinde bizimle görüþmeden karar vermeyin. Deneyimli personel, kaliteli iþçiliðimizle hizmetinizdeyiz...

Çepni Mah. Ýnkilap Cad. Kubbeli Sk. No:45 Tel: 0 364 202 02 77 - Faks: 0 364 202 02 78 Gsm: 0 532 596 9720 - web: www.airteshavalandirma.com - e-mail: airteshavalandirma@gmail.com

fyonkarahisar'daki cephanelik patlamasý sonrasýnda Vali ile Genelkurmay Baþkaný arasýnda yaþanan ve kamuoyunda tartýþmalara neden olan hediye krizinin ardýndan, valiliklerde devlet büyüklerine hediye verme dönemi sona erdiðini okumuþsunuzdur. Patlamanýn ardýndan Afyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu'nu ziyaret eden Genelkurmay Baþkaný Necdet Özel'e üç ayrý hediye verilmiþ, yaþanan acý olay sýcaklýðýný korurken gerçekleþen hediyeleþme tartýþmalara neden olmuþ, Vali Balkanlýðýoðlu eleþtirilmiþti. Vali Balkanlýoðlu'nun davranýþý Türkiye'de hayýrlý bir uygulamaya vesile oldu. Hemen her törende yaþadýðýmýz bu görüntülerden kurtulduk. Darýsý þu plaket çýlgýnlýðýna inþallah...

Afyonkarahisar Valisi hemþehrimiz Ýrfan Balkanlýoðlu'nun tartýþýlan hediyeleþme davranýþý Türkiye'de hayýrlý bir uygulamaya vesile oldu.

Ýsen’in acý günü

C

umhurbaþkanlýðý Genel Sekreteri fahri hemþehrimiz Mustafa Ýsen'in babasý vefat etti. Sakarya Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde bir süredir diyaliz tedavisi gören Rahmi Ýsen (80), hayatýný kaybetti. Rahmi Ýsen'in cenazesi Ferizli ilçesi Nalköy Camisi'nde öðle namazýna müteakip kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýMustafa Ýsen ðýnda topraða verildi. Hakimiyet merhuma Allah’tan rahmet, baþta Mustafa Ýsen olmak üzere ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Eðitim-Bir-Sen’de olaðanüstü genel kurulu yarýn (Ç.HAK:768)

(Ç.HAK:2834)

E

ðitim-Bir-Sen Çorum Þubesi Olaðanüstü genel kurul toplantýsý yarýn yapýlacak. Yönetim Kurulu Þube Baþkaný Vekili Mesut Karaca yapýlan toplantý sonrasýnda olaðanüstü genel kurul kararý alýndý. Genel Kurul toplantýsý yarýn saat 10.00’da -Turgut Özal Konferans salonunda yapýlacak.


CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Sýcaklýk düþüyor

M

eteoroloji Genel Müdürlüðü Karadeniz Bölgesi'ne kuvvetli yaðýþ uyarýsýnda bulunurken, sel ve su baskýnlarýna karþý dikkatli ve tedbirli olunmasýný istedi. Çorum’da bugün en yüksek sýcaklýk yaðýþla birlikte 24 derece, yarýn hava bulutlu, sýcaklýk 24 derece tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nce yapýlan son deðerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi ile Batý ve Orta Karadeniz, Doðu Karadeniz Bölge-

33 ilde 150 kamu binasýnýn yýkýlacaðý projede ilk sýrada Ýstanbul yer alýyor

Dönüþüm 33 þehirde baþlýyor, Çorum yok K

entsel dönüþüm yýkýmlarý 5 Ekim'de törenle baþlatýlacak. 33 ilde 150 kamu binasýnýn yýkýlacaðý projede ilk sýrada Ýstanbul yer alýyor Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan 'ýn, “Ýktidarý kaybetme pahasýna yapacaðýz” dediði kentsel dönüþümün baþlayacaðý 5 Ekim'de, 33 ilde yýkýlacak 150 kamu binasý belirlendi. Kamu binalarý arasýnda, karargah, emniyet müdürlüðü hizmet binasý, ilköðretim okulu, devlet ve kadýn doðum hastanesi, saðlýk ocaðý ve lojmanlar da bulunuyor. Türkiye genelinde 6.5 milyon riskli konutun yýkýlacaðý kentsel dönüþümde ilk adým, 5 Ekim'de, Baþbakan Erdoðan ile Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar'ýn katýlacaðý törenle atýlacak.

deposu, 3 bin 872 metrekare KBRN Eðitim Taburu er pavyonu • Tuzla'da 824 metrekare subay ve astsubay yatma yeri, 50 metrekarelik su kulesi • Çatalca'da Binkýlýç Saðlýk Ocaðý • Þiþli'de Okmeydaný Hastanesi A ve P Blok lojmanlarý, Mecidiyeköy Aile Saðlýðý Merkezi • Sultangazi'de Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi • Sarýyer'de Ýstinye Semt Polikliniði binasý, Rumeli Feneri Aile Saðlýk Merkezi • Kadýköy'de Semt Polis Hizmet Binasý • Fatih'te Vilayetler Semt Polikliniði

Afet riski altýndaki alanlarýn 20 yýllýk süreçte dönüþtürüleceði uzun soluklu proje, 33 ilde ayný anda baþlatýlacak. Dönüþümde ilk yýkýmlar, Adana , Afyonkarahisar , Aðrý , Amasya , Ankara , Aydýn , Balýkesir , Bilecik , Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale , Denizli, Düzce, Edirne, Elazýð, Erzurum, Gaziantep , Hakkari , Hatay , Ýstanbul , Ýzmir , Kahramanmaraþ, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kocaeli, Malatya , Nevþehir, Samsun , Sinop, Tekirdað, Tunceli ve Van 'da yapýlacak. Türkiye 'nin geleceðini þekillendirecek proje kapsamýndaki yýkýmlarda, iþ makinelerinin yaný sýra dinamit baþta olmak üzere çeþitli patlatma yöntemleri kullanýlacak. ÝSTANBUL ’DA YIKILACAK BÝNALAR Dönüþüm kapsamýnda en fazla yýkým, Ýstanbul 'da yapýlacak. Ýstanbul 'da törenle yýkýlacak binalar þöyle: • Yenilevent'te 33 daireli Milli Savunma Bakanlýðý lojmaný, • Sancaktepe'de 8 bin 110 metrekare MSB er pavyonu ve 90 metrekare su kulesi • Sarýgazi'de MSB'ye ait 276 daireli 23 binadan oluþan lojman • Maltepe'de MSB'ye ait 4 bin 536 metrekare er pavyonu ile Þakir Gürkan Saðlýk Ocaðý • Hadýmköy'de MSB'ye ait 6 daireli lojman, 6 bin 480 metrekare er pavyonu, bin 810 metrekare karargah binasý • Küçükyalý'da MSB'ye ait lojmanýn 606 metrekarelik su

Ýstanbul dýþýndaki illerde yýkýlacak yerler arasýnda ise þunlar bulunuyor: • Ankara 'da MSB lojmaný • Aydýn 'da Kadýn Doðum Hastanesi ve Jandarma Karakolu Hizmet binasý • Balýkesir 'de 6. Ana Jet Üs Komutanlýðý lojmanlarý • Bitlis Emniyet Ana Hizmet Binasý • Bolu Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü lojmaný • Bursa Çekirge Maliye lojmanlarý • Denizli 75. Yýl Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu • Elazýð Jandarma Komando Bölük Komutanlýðý hizmet binasý • Hatay Ýl Tarým Müdürlüðü hizmet binasý ve MSB misafirhanesi • Ýzmir Hava Teknik Okullar Komutanlýðý lojmanlarý • Kahramanmaraþ Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü lojmanlarý ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü hizmet binasý • Kýrýkkale Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý • Kýrþehir Kadýn Doðum Hastanesi • Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Van Ýller Bankasý Bölge Müdürlüðü hizmet binasý. Dünya Bülteni

DÖNÜÞÜM KAPSAMINDAKÝ ÝLLER

A

çýköðretim ve ön lisans düzeyinde yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS), hafta sonu gerçekleþtirilecek. Adaylar bugün ve yarýn ter dökecek. Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi'nce (ÖSYM), 159 il ve ilçe merkezinde ve Lefkoþa'da, bugün ön lisans ve yarýn ortaöðretim düzeyinde olmak üzere iki oturumda yapýlacak. Sýnavlar saat 09.30'da baþlayacak. Adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru için 120 dakika süre verilecek. Beklenenin üzerinde baþvuru yapýlmasý nedeniyle iki ayrý günde yapýlmasýna karar verilen sýnava, ön lisans düzeyinde 743 bin 570, ortaöðretim düzeyinde ise 2 milyon 45 bin 962 aday olmak üzere toplam 2 milyon 789 bin 532 aday girecek. Adaylar, sýnava giriþ belgelerini, TC kimlik numarasý ve þifreleriyle ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden edinebilecek. Belgenin üzerinde adayýn sýnava gireceði merkez, bina, salon bilgileriyle adayýn fotoðrafý yer alacak. Adaylarýn, internetten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah-beyaz çýktýlarýný sýnavda yanlarýnda bulundurmalarý gerekiyor. Belgenin arka yüzünde herhangi bir yazý, resim, iþaret bulunan adayýn sýnavý geçersiz sayýlacak. Sýnava giriþ belgesi yanýnda olmayan adaylar sýnava alýnmayacak. Adaylarýn, sýnav günü en az 1

saat önce, sýnava girecekleri binanýn kapýsýnda hazýr bulunmalarý gerekiyor. Adaylarýn sýnava girebilmesi için sýnava giriþ belgesinden baþka, nüfus cüzdaný veya pasaportlarýnýn da yanlarýnda bulundurma zorunluluðu bulunuyor. Sadece zorunlu askerlik görevini ifa edenler ve askeri öðrenciler için askeri kimlik belgesi, nüfus cüzdaný veya pasaport yerine kimlik belgesi olarak kabul edilecek. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartlarý gibi diðer tüm belgeler sýnava giriþ için geçerli belgeler sayýlmayacak. Sýnav binalarýna gelirken adaylarýn çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletiþim saðlayan bluetooth gibi cihazlarý; kulaklýk, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broþ, metal para gibi metal içerikli eþyalarý; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çaðrý cihazý, telsiz, fotoðraf makinesi gibi araçlarý, cep bilgisayarý, saat, sözlük iþlevi olan elektronik aygýt, hesap makinesi gibi her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarý, silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtýraþ, müsvedde kaðýdý, defter, kitap, sözlük, pergel, açýölçer, cetvel gibi araçlarý yanlarýnda bulundurmamalarý gerekiyor. Adaylarýn sýnav süresince; konuþmalarý, salondaki görevlilere soru sormalarý, birbirlerine kalem, silgi gibi þeyler alýp vermeleri, sýnav düzenini bozacak davranýþlarda bulunmalarý yasak olacak. Bu yasaklara uymadýðý saptanan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlacak.

ediliyor. Rüzgarýn genellikle kuzey ve kuzeybatý, güney kesimlerde güney ve batý yönlerden hafif arasýra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Orta ve Doðu Karadeniz’de hava parçalý ve çok bulutlu, öðle saatlerinden sonra Orta Karadeniz, Doðu Karadeniz'in kýyý kesimleri ile Gümüþhane çevrelerinin aralýklý saðanak ve gökgürültülü saðanak yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor.

ADANA SOFRASI Damaðýnýzda Ýz Býrakan Lezzetler

ÝSTANBUL DIÞINDAKÝ BÝNALAR

Bugün ve yarýn KPSS var

si'nin kýyýlarý ile Kütahya, Kayseri, Sivas ve Gümüþhane çevrelerinin aralýklý saðanak ve yer yer gökgürültülü saðanak yaðýþlý, diðer yerlerin parçalý ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yaðýþlarýn, öðle saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce, Bartýn, Sinop ve Kastamonu'nun kýyý ilçelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Hava sýcaklýðýnýn yurdun kuzeybatý kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacaðý, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacaðý tahmin

3

SÝPARÝÞ HATTI

202 03 02 ZENGÝN KEBAP ve MEZE ÇEÞÝTLERÝMÝZLE ADANA BUMBAR ve ÞIRDAN ile HÝZMETÝNÝZDEYÝZ

Tavuk Kanat

Adana Kebap

Ciðer Kebap

Tavuk Þiþ

Yeniyol Mah. Gazipaþa Sok. No: 44/9 (Gazipaþa Ýlköðretim Karþýsý) ÇORUM


4

CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Emniyet’te devir teslim E

mniyet Genel Müdürlüðü emrine atanan Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre görevini, yeni Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’a devretti. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü devir teslim töreni dün gerçekleþtirildi. Törene; Garnizon Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Hakan Saraç, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Baþsavcý Bayram Eray, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, çeþitli kamu ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile emniyet

mensuplarý katýldý. Yeni Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan Çorum’a geliþinde törenle karþýlandý. Emniyet bahçesinde gerçekleþtirilen karþýlama töreninin aydýndan Halil Ýbrahim Doðan ve Necmettin Emre, bir süre görüþme yaptýlar. Daha sonra Necmettin Emre, eþi Selda Emre ile birlikte kendilerini uðurlamaya gelenlerle tek tek vedalaþarak Çorum’dan ayrýldý.

Çok güzel dostluklar kurdum

Necmettin Emre, Çorum’da çok güzel dostluklar kazandýðýný söyledi. Mevki, makamda hiç bir zaman

gözünün olmadýðýný vurgulayan Emre, “Çorumlularý bu kadar çok seveceðime inanmazdým. Burada insanlarýn huzuru, asayiþi için arkadaþlarýmýzla birlikte çalýþtýk.” dedi. Yeni Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan da, Necmettin Emre’ye bundan sonraki hayatýnda baþarýlar dileyerek Çorum için bazý konularda Emre’nin tecrübelerine baþvuracaklarýný ifade etti.

Çorum’da en yürekli dostumu kazandým

Necmettin Emre, kendisini uðurlamaya gelenlerle tek tek vedalaþýrken veda sýrasý Garnizon Komutaný

Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü devir teslim töreni dün gerçekleþtirildi.

Jandarma Kýdemli Albay Hakan Saraç’a geldiðinde ‘Ben Çorum’u nasýl sevmem. Burada en yürekli dostumu kazandým’ diyerek Albay Saraç’a veda etti.

Çorumlular emniyet kemeri takmaya devam etsin

Yeni Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Necmettin Emre’ye bundan sonraki hayatýnda baþarýlar diledi.

Necmettin Emre, eþi Selda Emre ile birlikte kendilerini uðurlamaya gelenlerle tek tek vedalaþarak Çorum’dan ayrýldý.

Veda programýnýn ardýndan Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Emniyet Müdürlüðü’ndeki rütbeli personelle toplantý yaptý

Necmettin Emre, ‘Ben Çorum’u nasýl sevmem. Burada en yürekli dostumu kazandým’ diyerek Albay Saraç’a veda etti.

Emre, Muharip Gaziler Derneði Baþkaný Osman Özsoy ile vedalaþtý.

Necmettin Emre, vedalaþmanýn ardýndan eþi ile özel aracýnýn direksiyonuna geçti. Necmettin Emre, vedalaþma törenini takip eden basýn mensuplarýna dönerek ‘Bakýn ben kemerimi takýyorum, Çorumlu da kemerini takmaya devam etsin’

þeklinde mesaj verdi. Emniyet Müdürü Necmettin Emre’nin baþlattýðý emniyet kemeri uygulamasý ile Çorum’da emniyet kemeri kullaným oranýnýn yüzde 70 oranýnda arttýðý aç

ýklanmýþtý. Necmettin Emre’nin Çorum’dan ayrýlmasýnýn ardýndan yeni Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, Emniyet Müdürlüðü’ndeki rütbeli personelle toplantý yaptý.

Vali Baþköy’e veda ziyareti Ý

çiþleri Bakanlýðý’nýn Emniyet Müdürleri kararnamesi ile Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü’nden, Emniyet Genel Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Baþkanlýðýna atanan Necmettin Emre, Vali Sabri Baþköy’e veda ziyaretinde bulundu. Valilik’ten yapýlan açýklamaya göre, Valilik makamýnda gerçekleþen ziyarette; Vali Baþköy, Necmettin Emre’ye bundan sonraki görevinde baþarýlar dilerken; ailece saðlýklý, mutlu, huzurlu bir yaþam temenni etti Baþköy, Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre’yi Valilik binasýnýn çýkýþýna kadar uðurladý.

A

Necmettin Emre, Vali Sabri Baþköy’e veda ziyaretinde bulundu.

Hayrettin Karaman

Kýrk yýllýk Yani... Deðiþimin deðiþmez bir kanun olduðu söylenir ama pek kolay, çabuk ve bazý alanlarda kendiliðinden olmadýðý da apaçýk ortada. Þu laikçilerin Ýmam Hatip okullarý ile baþörtüsüne bakýþlarý iþte bu deðiþmeyenlerin baþýnda geliyor. 'Kýrk yýllýk Yani, olur mu Kâni' demiþler; Yani'nin; yani gayr-i müslimin Kâni; yani Müslüman olduðu, ihtida olayý nadir deðil, fakat bu laikçiler -ki, çoðu eski ve yeni CHP çatýsý altýnda bulunuyorlar- bir türlü hidayete eremiyorlar. Baþbakanýmýz Denizli'de Ýmam Hatip okullarýndan, dört artý dörtten ve seçmeli Kur'an, din ve siyer derslerinden söz etti ya, yine tozu dumana kattýlar, medyada þovlar yapýyor, kaybettikleri (bu sebeple hayali) ihtilal muhataplarýný tahrike çalýþýyorlar. Baðnazlýk, peþin hüküm, kökleþmiþ kanaat aklýn saðlýklý iþleyiþine mani olduðu için bir türlü söyleneni anlamýyorlar. Adýyla sanýyla profesör bir bayan çýkmýþ hâlâ 'Bu kadar Ýmam Hatip okuluna ihtiyaç yok, kýzlar imam olmadýklarýna göre onlarýn orada ne iþi var, bu bir karþý devrim, iktidar dini siyasete alet ediyor...' diyor. Altmýþ senedir bu terane devam ediyor, hiç deðiþmedi. Ýmam Hatip okullarý, laikçilerin istedikleri gibi 'bir meslek okulu'; yani yalnýzca imam ve hatip yetiþtiren ve sadece ilahiyat fakültelerine öðrenci hazýrlayan okullar deðil. 'Çocuklarý hangi mesleði, fakülteyi, dalý seçerse seçsin ama dindar olmalarýný, milletimizin temel deðerlerine yabancýlaþmamalarýný' isteyen veliler Ýmam Hatip okullarýna akýn ediyorlar. Hemen bir baþka itiraz avazesi yükseliyor: Diðer okullar dinsiz mi yetiþtiriyor? Seçmeli din derslerine bile itiraz etmenin manasý nedir? 'Çocuklar okullarda din öðretimi ve eðitimi almasýnlar' demek deðil midir? Ben 1940'lý yýllarda ilkokulda ve orta okulda okudum; bir hocadan bir kere olsun din, Allah, Peygamber sözü iþitmedim. Ama ilkokul son sýnýfta bizi Halkevi'ne götürdüler, kýz arkadaþlarla eþleþtirerek dans öðrettiler (uygarlýk). Her þeye raðmen 'diðer okullar -hele de bu seçmeli dersler konduktan sonra- dinsiz yetiþtiriyor, Ýmam Hatiplerden baþka dinimizi ve deðerlerimizi koruyacak bir okul yok' demiyoruz, diyemeyiz. Ama Ýmam Hatiplerin bu maksada daha uygun olduðunu rahatlýkla söyleyebiliriz. 'Baþörtüsü, din dersleri, genel maksatlý Ýmam Hatip okullarý öðrencileri bölüyor, farklýlaþtýrýyor, bu da milli birliðe aykýrý' diyorlar. Bu itirazýn gideceði yer þudur: Milli eðitim, deðerler yönünden tek tip insan yetiþtirecek þekilde ayarlansýn. Peki bu deðerler nedir? Eðer milli deðerlerimiz ise bunun baþýnda ve özünde din vardýr. Yapýlan araþtýrmalar halkýmýzda inancýn, dine saygýnýn ve az çok dini uygulamanýn büyük çoðunluðu teþkil ettiðini gösteriyor. Þu halde tek tiplik adýna ya deðerlerimizden vaz geçecek, sözde evrensel olan Batýlý -bu da sað mý, sol mu çözülmüþ deðil- deðerleri dayatacaksýnýz, yahut da bütün öðrencilere dini mecbur hale getireceksiniz. Eðer demokrasi diyorsanýz bunu yapamazsýnýz, Ýslam diyorsanýz yine yapamazsýnýz. Çünkü zorla, dayatarak dindarlýk olmaz. Bu sebeple hem isteyene hizmet versin diye alternatif okullar açýlýyor (istemeyen çocuðunu göndermez), hem de yine isteyene bütün okullarda belli ölçüde din bilgisi alma imkaný sunuluyor. Bundan iyisi can saðlýðý.

Anayasa Mahkemesi 4+4+4 iptalini reddetti

nayasa Mahkemesi, CHP'nin baþvurduðu kamuoyunda 4 +4+ 4 olarak bilinen 6287 sayýlý Kanun'un bazý hükümlerinin iptal istemini reddetti. Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda 4 +4+ 4 olarak bilinen 6287 sayýlý Ýlköðretim ve Eðitim Kanunu ile Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun'un bazý hükümlerinin iptal istemini reddetti. CHP, Kanun'un bazý hükümlerinin iptali ve yürürlüðünün

Vali Baþköy, Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre’yi Valilik binasýnýn çýkýþýna kadar uðurladý.Necmettin Emre, Vali Sabri Baþköy’e veda ziyaretinde bulundu.

durdurulmasý istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmýþtý. Davayý esastan görüþen Anayasa Mahkemesi, Kanun'un iptal istemlerini reddetti. Yüksek Mahkeme'nin kararýnýn ayrýntýlarýnýn yarýn Anayasa Mahkemesi'nin sitesine konulacaðý bildirildi. Kanun'un, iptali istenen hükümleri þöyleydi: -Mecburi ilköðretim çaðýnýn 6-13 yaþ grubundaki çocuklarý kapsadýðý, bu

çað çocuðun 5 yaþýný bitirdiði yýlýn eylül ayý sonunda baþlayýp, 13 yaþýný bitirip 14 yaþýna girdiði yýlýn öðretim yýlý sonunda biteceðine iliþkin hükmü, -Ýlköðretimin, dört yýl süreli ve zorunlu ilkokul ile dört yýl süreli ve zorunlu ortaokuldan oluþan bir Milli Eðitim ve Öðretim Kurumu olduðuna iliþkin hükmü, -Ýmkan ve þartlara göre ortaokullarýn, ilkokullarla veya liselerle birlikte de kurulabileceði hükmü, -Ýlköðretim kurumlarýnýn dört yýl süreli ve zorunlu

ilkokullar ile dört yýl süreli, zorunlu ve farklý programlar arasýnda tercihe imkan veren ortaokullar ile imam hatip ortaokullarýndan oluþtuðunu öngören hüküm ile ortaokul ve liselerde, Kur'an-ý Kerim ve Hz. Peygamberin hayatýnýn, isteðe baðlý seçmeli ders olarak okutulacaðýna iliþkin düzenleme, -''Eðitimde Fýrsatlarý Artýrma ve Teknolojiyi Ýyileþtirme Hareketi (FATÝH) Projesi kapsamýnda, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme

Bakanlýðý tarafýndan 2015 yýlý sonuna kadar yapýlacak mal ve hizmet alýmlarý ile yapým iþleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi deðildir. Bu madde uyarýnca yapýlacak alýmlara iliþkin usul ve esaslar Maliye Bakanlýðý ve Kamu Ýhale Kurumunun görüþü alýnarak Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan müþtereken hazýrlanacak yönetmelikle, rekabete

açýk olacak þekilde düzenlenir'' hükmü, -''FATÝH Projesi kapsamýnda Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý okullara internet eriþim hizmetleri ve að altyapýsýnýn saðlanmasý için Milli Eðitim Bakanlýðý ve Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýnca 2015 yýlý sonuna kadar yapýlacak mal ve hizmet alýmlarý ile yapým iþlerinde üst yöneticinin onayýyla 15 yýla kadar gelecek yýllara yaygýn yüklenmelere


CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

5

‘Katipler Konaðý Yenileniyor’ projesi baþarýyla uygulandý O

rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen ‘Kâtipler Konaðý Yenileniyor’ baþlýklý projenin baþarýyla uygulanarak sona erdiði bildirildi. Katipler Konaðý’ndan yapýlan yazýlý açýklamada þu bilgiler verildi; “Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan 2011 yýlý Çalýþma Programý kapsamýna alýnan "KOBÝ'lerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýþ Ticaretin Geliþtirilmesi Mali Destek Programý”nýn genel amacý; TR 83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma deðer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBÝ'lerin uluslararasý düzeyde rekabet güçlerinin artýrýlmasý, Ar-Ge ve Ýnovasyon kapasiteleri ile birlikte ihracata

‘Kâtipler Konaðý Yenileniyor’ projesi hayata geçirildi.

Konak Çorum’un yöresel lezzetlerini konuklarýna sunuyor.

dönük ileri teknoloji, kalite ve katma deðere sahip ürün geliþtirme ve üretme imkânlarýnýn geliþtirilmesine katký saðlanmasýdýr. Bu program kapsamýnda "Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý" tarafýndan desteklenen "Kâtipler Konaðý Yenileniyor" baþlýklý Projemiz baþarýyla uygulanarak sona ermiþtir. Projemiz kapsamýnda yapýlan yatýrýmla iþletmemiz geçmiþi bugüne taþýyan daha yenilikçi ve modern bir iþletme haline gelmiþtir. Projemizin uygulanmasý sýrasýnda bizlere her türlü bilgi ve kolaylýðý saðlayan OKA yetkililerine ve Proje Dizayn'a teþekkürlerimizi sunarýz.”

ÝHL’den Rektör Alkan’a ziyaret Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Salim Altunay, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti.

Ç

orum Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Salim Altunay, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý makamýnda ziyaret etti. Hitit Üniversitesi'nin yapmýþ olduðu çalýþmalarý yakýndan takip ettiklerini ifade eden Altunay, öðrenci ve bölüm

sayýlarýndaki artýþýn Çorum halký tarafýndan takdirle karþýlandýðýný ve Çorum açýsýndan gurur verici olduðunu vurguladý. Kendi çalýþmalarý hakkýnda da bilgiler veren Altunay, beklentilerinin çok üzerinde öðrenci müracaatýnýn olduðunu belirtti. Rektör Alkan ise projelerin

hýz kesmeden devam edeceðini, Hitit Üniversitesi'nin ve Çorum’un her geçen gün büyüdüðünü ifade etti. Yapýlan ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Alkan, ÝHL Müdürü Altunay'a her türlü gönül desteði vermeye hazýr olduklarýný da sözlerine ekledi.

Tufan Köse’den þehit edilen baþsavcýnýn ailesine taziye

C

HP Çorum Milletvekili Tufan Köse'nin, partili bazý milletvekili ve Parti Meclisi üyeleriyle birlikte Tunceli ve Elazýð'da bazý ziyaret ve incelemelerde bulunduðu bildirildi. Yapýlan açýklamaya göre ilk olarak partisinin Elazýð Ýl Örgütünü ziyaret ederek partililerle buluþan Milletvekili Köse, ardýndan PKK'lý bir kadýn terörist tarafýndan baþýndan vurularak þehit edilen Tunceli'nin Ovacýk Ýlçe Cumhuriyet Baþsavcýsý Murat Uzun'un Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi Morgu önünde bekleyen eþi Cihan Uzun ve ailesini ziyaret ederek baþsaðlýðý dileðinde bulundu. Ardýndan Tunceli'nin Pertek ilçesine geçen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, burada ilçe halký ve partililerin yakýn ilgisiyle karþýlaþtý. Pertek Öðretmen Zeynel Erol Anadolu Öðretmen Lisesi'ni ziyaret eden Milletvekili Köse, kýsa süreli ilçe turu yaparak, vatandaþlarýn sorun ve sýkýntýlarýný dinledi. Pertek ziyaretinin ardýndan Tunceli merkezine geçen CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, partisinin Tunceli Ýl Örgütünü ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Yerel basýn 5 Ekim’de Adana’da buluþuyor Katipler Konaðý yetkilileri, OKA yetkililerine ve Proje Dizayn'a teþekkür etti.

ürkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneþ, Türkiye’de demokrasinin güçlenmesi ve halkýn gerçekleri öðrenme hakkýnýn saðlanmasý noktasýnda yerel medyanýn güçlenmesinin çok önemli olduðunu

söyledi. 81 ildeki toplam 3 bin 500 üyesi ile Türkiye’nin en yaygýn meslek örgütü olduklarýný hatýrlatan Güneþ, TGC olarak meslek içi eðitim seminerlerine de büyük önem verdiklerini, 1997 yýlý Temmuz ayýndan bu yana

‘Konrad Adenauer Stiftung’ ile birlikte yerel medya çalýþanlarý için düzenlemiþ olduklarý 63 eðitim seminerinde yaklaþýk 7 bin gazeteciye ulaþtýklarýnýn altýný çizdi. Güneþ, “Seminerlerin ilk yýlýnda radyo, televizyon ve gazete

çalýþanlarýna yönelik ortak bilgilerin verildiði karma organizasyonlar düzenlenirken, 1999 yýlýnda radyo, televizyonlar ve gazeteler ayrýlarak branþ konularý ele alýnmaya baþlandý” dedi. Televizyonlara yönelik olarak gerçekleþtirilen seminerlerin; Van, Kütahya, Trabzon, Yalova, Malatya ve Antakya’da, gazete çalýþanlarýna yönelik seminerlerimiz de; Ýstanbul, Aksaray, Adana, Diyarbakýr, Ýzmir, Samsun, Çorum, Konya, Gaziantep, Muðla, Tekirdað, Balýkesir, Ordu, Denizli, Batman, Manisa, Artvin, Aðrý, Bandýrma, Çanakkale, Kastamonu, Mersin, Karadeniz-Ereðli, Mardin, Safranbolu,

Van, HakkariYüksekova, KocaeliBayramoðlu, Sinop, Antalya, Þanlýurfa, Ahlat, Marmaris, Mudanya, Zonguldak, Muþ, Aydýn ve Sinop Gerze’de yapýldýðýný hatýrlattý. ‘Yerel Medya Projesi’ kapsamýnda hayata geçilen eðitim seminerlerinin 64.’sünün 6-7 Ekim 2012 tarihleri arasýnda Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüðü ve ÇÜ Ýletiþim Fakültesi’nin de iþbirliði ile gazete çalýþanlarýna yönelik olarak Adana’da yapýlacaðýný açýklayan Sibel Güneþ, seminerlere katýlacak kiþilerin meslekte kalýcý, ilgili kiþiler olmasýnýn kendileri açýsýndan büyük önem taþýdýðý uyarýsýnda bulundu.(ÝHA)

Tufan Köse, Pertek Öðretmen Zeynel Erol Anadolu Öðretmen Lisesi'ni ziyaret etti.

YAZ KAMPANYASI Nakit fiyatýna 10 taksit 20 aya kadar da vade imkaný Ankara Mobilya’dan alýþveriþ yapmak bir ayrýcalýktýr.

ÝMALATÇI

ANKARA MOBÝLYA

Yemek Odasý - Yatak Odasý - Avangart Koltuk Takýmlarý - Oturma Gruplarý - Kanepe - Yaylý Yataklar - Baza ve Aksesuar Çeþitleri - Mutfak Köþe Takýmlarý

ÞAHÝN OTOMOTÝV ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel Güneþ

(Ç.HAK:1610)

T

Tufan Köse, Tunceli ve Elazýð'da bazý ziyaret ve incelemelerde bulunduðu bildirildi.

MEGA MAÐAZA Tahir DEMÝR

Adres: Uður Mumcu Cad. No: 33 Tel: 213 48 44-212 20 00 Fax: 212 89 75 Gsm: 0 532 352 41 54

Pazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasýnda açýðýz.


6

CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Koray Aydýn bugün Çorum’da M

Koray Aydýn

illiyetçi Hareket Partisi Trabzon Milletvekili, Bayýndýrlýk ve Ýskan eski Bakaný, MHP Genel Baþkan Adayý Koray Aydýn, Sungurlu ve Çorum’da partililerle bir araya gelecek. Konuyla ilgili bir açýklama yapan MHP Sungurlu Ýlçe Baþkaný Paþa Öksüz, MHP Genel Baþkan Adayý Koray Aydýn’ýn bugün saat

12.00’de Sungurlu’ya geleceðini söyledi. Öksüz, Koray Aydýn’ýn ilçe teþkilatýný ziyaret ederek burada partililerle toplantý yapacaðýný belirtti. Koray Aydýn, Sungurlu ziyaretinden sonra saat 14.30’da MHP Ýl Baþkanlýðý’ný ziyaret edecek. Aydýn, burada partililerle görüþecek.

Uzunkaya’dan öðretmenlere yemek Ç

orum'un Sungurlu Geçmiþte daha çok Belediye Baþkaný Sesavunma sanayine ayrýlan lahaddin Uzunkaya, bu kaynaklarýn bugün Türkiyýl ilk kez göreve baþlaye'nin geleceði, heyecaný, yan öðretmenlere yemek umudu olarak görülen verdi. genç nesilleri yetiþtiren milli eðitim camiasýna akÖðretmenevinde dütarýldýðýný vurgulayan zenlenen yemeðe, Baþkan Baþkan Uzunkaya, bunun Selahaddin Uzunkaya, Ýlkendileri için önemli bir çe Milli Eðitim Müdürü çalýþma olduðunu söyledi. Hürrem Dursun, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Erol Fiziki anlamda da Erkoç, þube müdürleri ile eðitim alanýnda ciddi çaöðretmenler katýldý. lýþmalar yapýldýðýna iþaret eden Baþkaný Uzunkaya, Yeni atanan öðret"Ülkemiz dün olduðundan menlere hitaben bir kodaha güçlü, kaynaklarýmýz nuþma yapan Belediye Uzunkaya, bu yýl ilk kez göreve baþlayan öðretmenlere yemek verdi. daha fazla. Bunlarý doðru Baþkaný Selahaddin planlamalarla olmasý geUzunkaya, "Eðitim davareken yere kanalize ediyosýna ne kadar sahip çýkarruz” diye konuþtu. sanýz, kendinizi ne kadar canlý tutarsanýz, ÜlkeÖðretmenlik insanmiz'in geleceði de o kadar lýk tarihinin en anlamlý ve aydýnlýk olacaktýr" dedi. ölümsüz mesleðidir diyen Dün kendine ait soUzunkaya, "Ürünü insan rumluluklarý olan ve kenolan ve baþlý baþýna bir di hayatýný istediði gibi amaç olmaktan öte, bizleri þekillendirme hakkýnda yüce gayemize ulaþtýran sahip olan öðretmenlerin bir vasýtadýr. Bir insaný köbugün kendilerinden öte tülüklerden alýkoyup, iyidaha büyük sorumlulukliðe sevk etmek üzerine larýnýn bulunduðunu dile güneþin doðduðu her þeygetiren Uzunkaya, "Siz den daha hayýrlýdýr sözünü artýk Ülkemizin gelecekte icra ettiðiniz mesleðin ne Yemek Öðretmenevinde düzenlendi. bütün yükünü omuzlarýnkadar onurlu ve yüce bir da taþýyacak, ülkemizi gayeye hizmet ettiðini göstermesi bakýmýndan anlamlýdýr. Eðitim muasýr medeniyetler seviyesinin üzerine çýkaracak olan nesilleri yetiþtireceksiniz. Onun için üzerinizdeki sorumluluk çok önemli” her engeli aþan en önemli faktör. Sizler de eðitimin birer mimarýsýþeklinde konuþtu. nýz. Yavrularýmýz sizin elinizde þekillenecek ve gelecekte ülkeyi onlar yönetecek. Bizler de bugünleri öðretmenlerimize borçluyuz. Eðitim alanýnda son 10 yýlda devlet olarak yapýlan çalýþmalar ile atýlan adýmlarýn milli eðitim camiasýna iliþkin bakýþ açýsýný da Eðitim ordusunun yeni bir neferi olarak yeni bir mesleðe baþlýyoryeniden þekillendirdiðini dile getiren Baþkan Uzunkaya, Türkisunuz. Görevlerinizde hepinize baþarýlar diliyorum. Çocuklarýmýz ye'nin artýk eðitim konusunda vizyonu olan, fedakarlýklarýný karþýsizlere emanet" dedi.(ÝHA) layabilen ülke haline geldiðinin altýný çizdi.

Yol yapým çalýþmasý sürüyor Ç

orum'un Sungurlu Ýlçesi'nde Belediyesi Fen iþleri ekipleri, Ramazan Bayramý bitimiyle birlikte yol yapým çalýþmalarýna kaldýklarý yerden devam ediyor. Fatih Mahallesi'nde yaðmur suyu, kanalizasyon, temiz su ve kilitli parke çalýþmalarý baþladý. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, ilçenin birçok noktasýnda baþlatýlan çalýþmalarýn sürdürüldüðünü, ekiplerin kýþ mevsimi öncesi yoðun þekilde çalýþtýðýný söyledi. Ana güzergahlarda

yaþanan aksaklýklarý gidermeyi hedeflediklerini kaydeden Baþkan Uzunkaya, "Vatandaþlarýmýza yapýlan çalýþmalar nedeniyle vermiþ olduðumuz rahatsýzlýktan dolayý özür diliyoruz. Her çalýþmada halkýmýza daha güzel ve kaliteli bir þekilde hizmet saðlamak için çaba sarf ediyoruz. Vatandaþlarýmýzýn bu konuda sabýrlý ve duyarlý olmalarýný bekliyoruz. Þeffaf belediyecilik anlayýþýyla ilçemizi geliþtirmek için ne gerekiyorsa yapacaðýz" dedi.(ÝHA)

A

itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Yerleþkesinin altyapý, üstyapý, sosyal alanlar, detaylý bina projeleri iþlerinin ihalesini alan Türk Mühendislik Müþavirlik ve Müteahhitlik firmasý proje ekibi Sungurluya geldi. Hitit Üniversitesi Rektörlüðünde, Sungurlu Yerleþkesi için yapýlacak iþlerle ilgili sözleþmeyi noter huzurunda imza-

layan firma için proje yapým süreci 13 Eylül 2012 tarihinde baþlamýþ oldu. Sözleþme imza iþlemleri sonrasý TÜMAÞ Proje ekibi ve Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý, Sungurlu'ya gelerek, Yerleþke alanýnda incelemelerde bulundu. Daha sonra Yüksekokula gelen ekip, Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ku-

bilay Karacif, Müdür Yrd. Öðr. Gör. Hakan Kör ve Yüksekokul Sekreteri Mustafa Aðaçdan ile birlikte Yerleþke projesi ile ilgili görüþ alýþveriþinde bulundular. Mümkün olan en kýsa sürede projeyi bitireceklerini belirten TÜMAÞ Firmasý proje ekibi çalýþma sonrasýnda ilçeden ayrýldý.(ÝHA)

Sungurlu’da 2B bilgisi Ç

orum'un Sungurlu çeþitli tarihlerde toplanÝlçe Mal müdürlütýlar yaparak vatandaþðü tarafýndan ilçede bularý bilgilendirdiklerini lunan toplam 556 2b tasöyleyen Odabaþ, "Yaþýnmazý ile ilgili belde pýlan çalýþmalar neticeve köylerde baþlatýlan sinde 17 Eylül 2012 tabilgilendirme toplantýrihi itibariyle Müdürlülarý devam ediyor. ðümüze toplam 123 baþvuru yapýlmýþtýr. Konuya iliþkin Baþvuru tarihi 30 Ekim olarak bir açýklama ya2012'de sona erecektir" pan Sungurlu Ýlçe Mal þeklinde konuþtu. müdürü Türkay Odabaþ, "2b ile ilgili düzenVatandaþlarýn baþlenen 6831 sayýlý Orvurularýný Mal müdürman Kanunu'nun 2. lüðü Milli Emlak Servimaddesinin b bendinde si'ne yapabileceklerini yer almasý nedeniyle bu söyleyen Odabaþ, matSungurlu Ýlçe Mal müdürü Türkay Odabaþ yerler 2b olarak ifade bu forum doldurularak edilmektedir. Ýlçemizin yapýlacak olan baþvuruKaledere Beldesi'nde 295 taþýnmaz, Oðlaközü Kölarýn köylerde bin TL, belde ve mahallelerde ise 2 yü'nde 22, Saraycýk Köyü'nde 18, Sarýcýlar Köbin TL yatýrmasý gerektiðini söyledi. yü'nde 37, Ortaköy'de 179 ve Demirþeyh Belde30 Ekim tarihine kadar baþvuru yapmayan 2b si'nde 5 olmak üzere toplam 556 2b taþýnmazý bukullanýcýlarýnýn bu haktan yararlanamayacaklarýný lunmaktadýr" dedi. hatýrlatan Odabaþ, "Kullanýlan arazilerin genel hü2b taþýnmazlarý ile ilgili bu belde ve köylerde kümlere göre satýþýnýn yapýlacaðýný belirtti.(ÝHA)

Ç

Sungurlu Fatih Mahallesi'nde yaðmur suyu, kanalizasyon, temiz su ve kilitli parke çalýþmalarý baþladý.

rildi:

''Ýnternet baþvuru ve kayýt süreci hakkýnda bilgi veren 'Ýnternet Baþvuru ve Kayýt Kýlavuzu' ile 'Öðrenci Kýlav u z u ' n a h t t p : / / w w w. a n a d o lu.edu.tr adresindeki 'Açýköðretim', 'Kýlavuzlar' linkinden ya da http://kayit.anadolu.edu.tr Ýnternet baþvuru sitesinden ulaþýlabilinmektedir. Açýköðretim Fakültesi bürolarýmýzýn adreslerine h t t p : / / w w w. a n a d o lu.edu.tr 'Açýköðretim', 'Büro Adresleri' linkinden veya 444 10 26 numaralý telefondan ulaþýlabilir. 28 Eylül'den sonra kayýt yapýlmayacak ve mazeret kabul edilmeyecektir.''

H

Caddelere yön gösterici levha

AÜ’de internetten baþvuru için son gün 28 Eylül nadolu Üniversitesi'nin (AÜ) 20122013 eðitim-öðretim döneminde açýköðretim, iktisat ve iþletme fakültelerine yerleþtirilen adaylarýn internet baþvuru ve kayýt iþlemlerinin 28 Eylül'de sona ereceði bildirildi. AÜ Rektörlüðü'nden yapýlan açýklamada, 2012 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleþtirilen adaylarýn kayýt iþleminin 10 Eylül'de baþladýðý hatýrlatýldý. Kayýt iþlemlerinde kolaylýk saðlanmasý amacýyla adaylarýn ÖSYM'ye verdikleri adreslerine bilgilendirme mektubunun gönderildiði belirtilen açýklamada, þu ifadelere yer ve-

SMYO yerleþkesi için proje çalýþmasý Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Yerleþkesinin projesi hazýrlanýyor.

Bölgede kanalizasyon, temiz su ve kilitli parke çalýþmalarý baþladý.

Yol yapým çalýþmalarý devam ediyor.

orum'un Sungurlu Ýlçesi'nde, ilçe merkezinin asfaltlanmasý ve devam edilen çalýþmalar neticesinde þehir içi ulaþýmý rahatlatmak amacýyla cadde ve sokak giriþlerine yön bulmada yardýmcý levhalar monte ediyor. Belediye ekipleri tarafýndan cadde ve sokaklara yerleþtirilen yön bilgi levhalarý, sürücülerin gidecekleri yere kolayca gitmesini saðlarken, trafik akýþýný rahatlatýyor diyen Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü tarafýndan ilçemizin belirlenen bölümlerinde yerleþtirilmeye baþlanan yön bilgi levhalarý ile þehir içi ulaþýmý çaðdaþ bir yapýya kavuþturarak vatandaþlarýmýzýn gidecekleri yere daha kolay ulaþmasý amaçlanmaktadýr. Yön tayinlerini belirtmek ve her türlü oluþabilecek kazalarý önlemek maksadý ile tek yön ve çift yön belirtici ve uyarýcý levhalar konulmaya devam ediyor" dedi. Cadde ve sokaklarda belirlenen 6 noktaya 9 levha konulduðunu belirten Baþkan Uzunkaya, "Ýlçemizde trafiðe çýkan araç sayýsý her geçen gün artýyor. Trafikte meydana gelen

bu yoðunluðun trafik sýkýþýklýðýna neden olmamasý için belediye olarak gerekli önlemleri alýyoruz. Þehir içi trafiði rahatlatan asfalt çalýþmalarýmýzdan son-

ra þimdi de cadde ve sokaklara yön levhasý yerleþtiriyoruz. Cadde ve sokaklarýn tamamýnda toplam 21 noktaya 45 adet levha konulacak. Yapýlacak olan bu

yönlendirme levhalarý sayesinde ulaþým daha hýzlý olacak ve trafikteki sýkýþýklýklar giderilecek." diye konuþtu.(ÝHA)

Belediye ekipleri tarafýndan cadde ve sokaklara yerleþtirilen yön bilgi levhalarý monte ediliyor.

Cadde ve sokaklarda belirlenen 6 noktaya 9 levha konuldu.


CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Ahilik kutlamasý proje tartýþmasýna dönüþtü A

hilik Haftasý nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret eden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve oda baþkanlarýnýn ziyareti, Ahi Evran Projesi tartýþmasýna dönüþtü. Hafta ile ilgili karþýlýklý açýklamalar yapan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün açýklamalarýnýn ardýndan, Kýlýç'ýn oda baþkanlarýna söz vermesi üzerine konu Ahi Evran Projesi'nin desteklenmesi ile ilgili geliþti.

Oda baþkanlarý projeyi gündeme getirdi

Karþýlýklý açýklamalarýn ardýndan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Þimdi sohbetimizi yapabiliriz" dedikten sonra, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, kendisinin oda baþkanlarýna da söz vermek istediðini belirterek, "Oda baþkanlarýmýzdan görüþ bildirmek isteyen varsa buyursun." dedi. Kýlýç'ýn bu teklifi üzerine söz alan Ýsmet Uslu, Belediye Baþkaný'nýn basýn yansýyan açaklamalarý üzerine kendilerinde Ahi Evran Projesi'nin desteklenmesi yönünde bir algý oluþtuðunu belirterek, "Sayýn Baþkanýmýz Yalçýn Kýlýç bu iþe hayatýný koydu, Kýlýç birleþtirici özelliði ve her kurumla mükemmel diyaloðu olan bir baþkanýmýz. Sayýn Belediye Baþkanýmýz'ýn Belediye'nin katkýsýný esirgememe konusunda, bu hazirun karþýsýnda söylecekleri var sanýyorum." dedi.

'Ziyarete gelenlere konuþma diyemedik'

Ýkinci olarak söz alan Oda Baþkaný Bilal Çetin de, kendilerinin her ortamda ve törenlerinde belediyeye öncelik verdiklerini anlatarak, Baþkan'dan habersiz hiç bir þey yapmak istemediklerini aktardý. Çetin, "Ziyaretimize gelenler bir þeyler söyledi, biz konuþma diyemedik. Belediye Baþkanýmýz'dan bize sahip çýkýp yol göstermesini istiyoruz." diye sözlerini tamamladý.

Yalçýn Kýlýç'ýn oda baþkanlarýna söz vermesi üzerine konu

Ahi Evran Projesi'nin desteklenmesi ile ilgili geliþti.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, basýn karþýsýnda bu konuyu konuþma taraftarý olmadýðýný ancak oda baþkanlarý tarafýndan gündeme getirildiði için cevap veremedi yorumlarýna neden olmamak için konuþma lüzumu hissettiðini ifade ederek cevap verdi.

'Siyasi hayatýmda çizgimi bozmadan hep açýk yürekli oldum'

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, siyasi hayatý boyunca hep açýk yürekli olduðunu, evet dediði zamanlarda da, hayýr dediði zamanlarda da açýkça ifade ettiðini belirterek, "Genel bir kanaat vardýr, siyasetçi bir konuya evet derse, bu belki anlamý taþýr, belki diyorsa hayýr manasýna gelir, eðer siyasetçi hayýr diyorsa, bu kez de bu siyasetçi olumsuz derler. Böyle bir deðerlendirme yaygýndýr. Bizim insanýmýzda þöyle bir deðer yargýsý var ki, o da benim söylediðime evet deyip peþimden gelen insana iyi adam diyoruz. Halbuki doðrusu bu deðil." diye konuþtu. Kutlama ziyaretinin tartýþma zemimine dönüþtü diyaloglar þöyle devam etti.

Kiþilerin arzularýna baðlý iþler, heves geçince ortada kalýr' Külcü, kiþilerin arzu ve istekleriyle yola çýkýlan iþlerin, kiþilerin arzu ve istekleri sona erdiðinde bittiðini, büyük çalýþmalarýn kimsenin isteðiyle yola çýkýlacak iþler olmadýðýný söyledi.

"Yalçýn'ýn, Ahmet'in ya da Mehmet'in hoþuna gitsin diye evet ya da hayýr denilen iþler sonuç vermez." diye konuþan Külcü, bu çalýþmanýn sadece oda baþkanlarnýn isteðiyle yola çýkýlarak sonuç alýnacak bir proje olmadýðýný, herkesi ilgilendiren bir mesele olduðunu ifade ettiði sözlerinde, projenin tüm yönleriyle masaya yatýrýlarak, ne getirdiðine ya da ne götürdüðüne çok iyi bakýlarak görüþülmesi ve olgunlaþtýrýlmasý gerektiðini kaydetti.

'Manþetlere gönlünden geçeni yazýyorlar' Basýnda yer alan haber ve deðerlendirmelere de göndermede bulunan Baþkan Külcü, "Haber baþka, üstündeki manþet baþka. Manþet atan basýn mensuplarý bizim dediðimizden öte, gönlünden geçeni yazýyor." diye konuþtu.

'Bir ömür geçti KSS dolmadý'

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 1972'de baþlanýlan Küçük Sanayi Sitesi inþaatýnýn ancak 1990 yýlýnda kullanýlmaya baþlandýðýný, aradan geçen sürenin bir ömür kadar uzun bir süre olduðunu hatýrlatarak, oda baþkanlarýna KSS'de boþ dükkan sayýsýnýn kaç tane olduðunu söyledi. Bu soru üzerine Yalçýn Kýlýç, KSS'de boþ dükkan kalmadýðýný söyledi. Baþkan Külcü ise KSS'de 400 boþ dükkan olduðunu açýkladý. Varyok tartýþmasý geliþirken, Baþkan Külcü, bu

konuyu burada tartýþma konusu haline dönüþtürmek istemediðini belirterek sözlerine devam etti. 'KSS'deki esnafý bir gecede oraya mý götüreceðiz? Ahi Evran Projesi ile ilgili kendisine sadece bilgi verildiðini ancak detaylarýnýn ve þartlarýnýn konuþulmadýðýný, ortada sadece proje konuþulduðunu dile getiren Külcü, "Proje karþýsýnda benim deðerlendirmem, olmaz ya da imkansýz deðil fakat zor bir projedir oldu. Benim derdim, Aþaðý Sanayi'yi bir an önce KSS'ye taþýmaktýr. Süre verdik, süreyi uzattýk. Biz Aþaðý Sanayi'de Ulus Ticaret'in önünde konuþtuðumzdan bu yana 24 ay geçti, hâlâ mesele bizim orada konuþtuðumuz gibi duruyor. Benim Belediye Baþkaný olarak geçen zaman konusunda tahammül edecek vaktim yok. KSS'deki esnafý bir gecede oraya götürecek deðiliz. Ýnsanlar yýllarca yatýrým yapmýþ bir ömür vermiþ, tutup ta siz ordan vazgeçin, þu kadar para yatýrýp þuraya geçin denilemez." dedi.

Teþekkür parkartýna eleþtiri Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým adýna düzenlenen teþekkür afiþleri ve gazete ilanlarýný da eleþtiren Külcü, "Kimse siyaseti bölerek kendisine mevzi açmaya çalýþmasýn. Ben Belediye Baþkaný olarak ismimin orada olmamasýndan rahat-

sýz deðilim, kaldý ki Milletvekilimiz Cahit Baðcý da bu afiþ konusundan rahatsýzlýðýný ifade ederek, isminin oradan kaldýrýlmasýný istemiþtir. Bu afiþi kim astý diyoruz, haberimiz yok deniliyor, gazetelere soruyoruz bu haberi ve ilaný kim verdi diye, oradan da ÇESOB adýný alýyoruz. Siz bu proje konusunda Milletvekilimiz Salim Uslu'dan destek istemeyecek misiniz. Gelip belediyeden destek istemeyecek misiniz? Kimse siyaseti bölerek kendisine mevzi açmaya çalýþmamalý." diye konuþtu. KSS'de 400 boþ dükkan olduðunu söyleyen Külcü, Kýlýç'ýn boþ dükkan yok demesi üzerine, kendisinin bu konuda tartýþmaya girmeyeceðini, kendisine Ahi Evran Projesi'yle ilgili bilgi verildiðini, bizimle var mýsýnýz? Bize destek olur musunuz? þeklinde bir sorunun sorulmadýðýný söyledi.

'Kutlama ziyaretini tartýþmaya çevirmeyelim' Baþkan Külcü'nün, Ahilik Haftasý kutlamaya ziyaretinde, basýn önünde tartýþma yapýlmasýnýn yanlýþ olduðunu söylemesi üzerine cevap veren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, konuyu kendisinin açmadýðýný, söz alýp konuþan oda baþkanlarýnýn açtýðýný ifade etti.

Usül yanlýþ deðerlendirmesi Külcü de bu açýklama üzerine, usulün belli olduðunu, bu tür ziyaretler öncesinde neyin konuþulup neyin konuþulmayacaðýnýn görüþülmesi ve karar verilmesi gerektiðini aktardý. Bu tartýþmalarýn ardýndan, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, basýn mensuplarýna teþekkür ederek, geri kalan görüþmelerin basýna kapalý olarak devam etmesini istedi ve basýn mensuplarý Külcü'nün makamýndan ayrýldý.

ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve oda baþkanlarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü makamýnda ziyaret etti.

Esnaf temsilcileri Ahilik Haftasý kutlamalarý kapsamýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü ziyaret etti;

‘Ahilik geleneklerini yaþatmaya çalýþýyoruz’

Ç

ESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve oda baþkanlarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü makamýnda ziyaret etti. 25. Ahilik Haftasý kapsamýnda gerçekleþtirilen ziyarette konuþan Yalçýn Kýlýç, esnafa yakýþýr bir kutlama programý ile Ahilik Haftasý’ný kutladýklarýný belirterek, “Ahilik gelenek ve kültürünü gelecek kuþaklara aktarmak için çalýþýyoruz.” dedi. Kalabalýk bir heyetle kutlama ziyaretinde bulunan ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye çiçek takdim etti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de konuþmasýnda Ahilik Kültürü’nün önemine vurgu yaparak, bu kültürün yaþatýlmasýnda herkesin sorumluluðu bulunduðunu hatýrlatarak, çýrak ve kalfa yetiþtirmenin önemine vurgu yaptý. Esnaftan ve esnaf temsilcilerinden bir istirhamýnýn da olduðunu ifade eden Külcü, kesintisiz eðitim modellerinin çýrak ve kalfa yetiþtirilmesi hususunda bazý olumsuzluklarý ortaya serebildiðini, bunun üstesinden gelerek Ahilik kültürü ile yetiþmiþ gençler yetiþtirmek için yaz tatillerinin yanýsýra hafta sonu tatillerinin bile iyi deðerlendirilmesini arzu ettiðini kaydetti. ‘Ahilik Kültürü bir yaþam biçimidir’ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ahilik Geleneði’nin bir yaþam biçimi olduðuna iþaret ettiði konuþmasýnda, bu geleneðin özünde terbiye ve ahlak yattýðýný belirterek, “Bugün modern dünyanýn en önem-

Yalçýn Kýlýç, “Ahilik gelenek ve kültürünü gelecek

kuþaklara aktarmak için çalýþýyoruz.” dedi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ahilik geleneðinin önemine dikkat çekti.

Baþkan Külcü, oda baþkanlarýný makamýnda kabul etti.

li sorunlarýnýn baþýnda terbiye ve ahlak yoksunluðu gelmektedir. Tüm dünya bizim atalarýmýzýn ortaya koyduðu bu kültürü örnek alarak, kendisine model oluþturmaktadýr. Bu kültürü

yýlda bir haftaya sýkýþtýrýlmýþ kutlama ve etkinliklerle yetinmemeliyiz.” dedi. Belediye katkýlarýna teþekkür Ahilik kutlamalarý

kapsamýnda belediye tarafýndan destek gördüklerini dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, bu konuda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye teþekkür ettiklerini bildirdi.

Evde bakýmda yanlýþ beyanlar belirlendi

D

Prospektüslere düzenleme ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve oda baþkanlarýnýn ziyareti, Ahi Evran Projesi tartýþmasýna dönüþtü.

Ý

laç kutularýnda doktor ve hastalar için ayrý ayrý talimat olacak. Ýlaçlarýn kullanma klavuzu olan prospektüslere yeni düzenleme geliyor. Saðlýk Bakanlýðý'nýn Avrupa Birliði mevzuatýna uyum için getirdiði düzenlemey-

le ilaç ambalajlarýnda prospektüsler yerine saðlýkçýlar için ''Kýsa ürün bilgisi'', hastalar için de ''Kullanma talimatý'' bulunacak. Kýsa Ürün Bilgisi doktor, eczacý ve diðer saðlýk elemanlarýnýn anlayabileceði terminolojik içerik ve bilimsel düzeyde hazýrla-

nacak. Günlük konuþma dilinde hazýrlanacak olan kullanma talimatlarýnda da, ilacýn niçin ve nasýl kullanýldýðý, kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler, saklama koþullarý ve muhtemel yan etkiler bulunacak.

evlet tarafýndan evde bakým hizmeti için ödeme yapýlan binlerce ailenin yanlýþ beyanda bulunduðu belirlendi. Bu kiþilerin gelir durumunda deðiþiklik olduðu, yanlýþ beyanda bulunduklarý ve sahte belge verdikleri tespit edildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, ödemeyi hak etmeyen 10 bin 174 kiþiye geriye dönük borç çýkardý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, evde bakým hizmeti ödemesi yaptýðý 10 bin 174 kiþinin yapýlan ödemeyi hak etmediðini belirledi ve bunlara geriye dönük borç çýkardý. Bu kiþilerin gelir durumunda deðiþiklik olduðu, geliri hakkýnda yanlýþ beyanda bulunduðu veya sahte belge verdiði tespitini yapan Bakanlýk, yapýlan fazla ödemeleri geri istedi. Geri ödeme yapacak özürlü ailelerine kolaylýk saðlamak için ise düzenleme yaptý. Gelir ölçütünün aþýlmasý nedeniyle yapýlan geri ödeme

taleplerinde istenen rakam, ölçüt miktarýnýn aþýldýðý kadarý ile sýnýrlý tutuldu. Konu MHP Mersin Milletvekili Ali Öz tarafýndan verilen yazýlý soru önergesi ile Meclis gündemine taþýndý. Öz, birçok ailenin gelir düzeyinin hizmetten yararlanma kriteri olan net asgari ücretin 2/3'ünün çok az üzerinde olduðunu belirtti. Geri ödeme istenen bu ailelerin ekonomik ve psikolojik çöküntü yaþadýklarýný vurguladý. Bu uygulamanýn kaldýrýlýp kaldýrýlmayacaðýný sordu. Soru önergesini cevaplandýran Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Türkiye genelinde Mart 2012 itibarý ile evde bakým hizmeti kapsamýnda geri ödeme çýkarýlan kiþi sayýsýnýn 10 bin 174 olduðunu açýkladý. Þahin, uygulamaya dayanak olarak ise Bakýma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakým

Hizmeti Esaslarýnýn Belirlenmesine Ýliþkin yönetmeliði adres gösterdi. Bakýma muhtaç özürlünün veya yasal temsilcisinin bakmakla yükümlü olduklarý bireylerin sayýsý ve gelirlerindeki deðiþiklikleri bildirmek zorunda olduklarýný kaydetti. Bakan Þahin ayrýca, geliri hakkýnda yanlýþ beyanda bulunan, sahte belge veren, bakýma muhtaç özürlünün vefat etmesi durumunda bildirmeyenler hakkýnda da mevzuat hükümlerince iþlem yapýlmasýnýn yasal zorunluluk olduðunu kaydetti. Bakan Þahin, kanunla ödeme miktarýný azaltýcý ve geri ödemeleri kolaylaþtýrýcý bir yasal düzenleme yapýldýðýný hatýrlattý. Evde bakým hizmeti kapsamýnda Haziran 2012 ayýnda 376 bin 553 özürlüye ödeme yapýldý. Yapýlan ödeme miktarý ise 2012 yýlý ilk 5 ayý için 1 milyar 377 milyon 603 bin 202 lira olarak gerçekleþti.


8

E

‘Alan deðiþikliðinde doðru yola girildi’ CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

ðitim Bir Sen Ýl Baþkaný Mesut Karaca, Bakanlýk yetcaklardýr. (Bakanlýðýn bu tutumu özür durumundan (eþ, kilileri ile ikili görüþmelerde bulunarak alan deðiþiksaðlýk) yer deðiþikliði talebi karþýlanamayan öðretmenleliði kapsamýnýn geniþ tutulmasýný, öðretmenlerin talepleri maðdur edecek niteliktedir. Hâlbuki bulunduklarý alanrinin karþýlanmasýný sözlü ve yazýlý olarak istediklerini da gitmek istedikleri ilde norm kadro ihtiyacý bulunmahatýrlattýðý basýn açýklamasýnda, “Bakanlýk haklý talep ve masý nedeniyle özür durumundan yer deðiþtirme isteði tavsiyelerimizi dikkate alarak daha önce birçok kez intergerçekleþemeyen öðretmenler o il’e önümüzdeki süreçte net sitemizde yayýnladýðýmýz hususlarý da göz önünde buözür durumundan gidebilmek için alan deðiþikliði yapalundurarak il içi alan deðiþikliði kýlavuzunu yayýnlamýþ bilmeli ve yeni alanlarý ile özür durumuna baðlý yer debulunmaktadýr. Bu minvalde geç de olsa MEB’in sendiðiþtirebilmeliydiler.) kamýzýn taleplerinin önemli bir kýsmýný dikkate alýp alan Eðitim kurumu yöneticileri, öðrenimleri itibarýyla deðiþikliði sürecini baþlatmasýný ve öðretmenler lehine geçebilecekleri alanda ders yükü bulunmasý halinde kadolacak þekilde adým atmýþ olmasýný önemsiyoruz. Bu rolarýnýn bulunduðu eðitim kurumunu tercih etmek sureolumlu yaklaþýmýn bundan sonraki uygulamalarda da tetiyle alan deðiþikliði isteðinde bulunabileceklerdir. Bu mel ilke olarak benimsenmesini istiyoruz.” dedi. yöneticilerin görevli olduklarý eðitim kurumunda alan deMesut Karaca Söz konusu kýlavuzla ilgili deðerlendirmelerde buðiþikliklerinin yapýlmasý halinde yöneticilik görevleri lunan Karaca, eðitim kurumlarýnda görevli kadrolu öðretüzerlerinde kalacaktýr. menlerin alan deðiþikliklerine iliþkin baþvurularýn 21-26 Eylül 2012 Kadrolarýnýn bulunduðu eðitim kurumu dýþýnda diðer eðitim kutarihleri arasýnda yapýlacaðýný, atamalarýn 27 Eylül tarihinde gerçekrumlarýný tercih eden yöneticilerin ise bulunduklarý eðitim kurumu dýleþtirilerek ilan edileceðini ve teblið ile iliþik kesme iþlemlerine ise 29 þýndaki tercihlerinden birine alanlarý deðiþtirilerek atanmalarý hâlinde Eylül tarihinden itibaren baþlanacaðýný kaydetti. yöneticilik görevleri sona erecektir. Alan deðiþikliði iþlemlerinde; Millî Eðitim Bakanlýðý ÖðretmenKadrolarý okul ve kurumlarda olup Bakanlýk merkez ve merkeze lerinin Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði ile Talim ve Terbiye Kubaðlý taþra teþkilatýnda geçici görevlendirilen öðretmenlerden alan derulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayýlý kararý esas alýnacaðýný belirten ðiþikliði gerçekleþtirilenlerin geçici görevlendirmeleri sona erdirilerek Karaca, açýklamasýnda þu bilgilere yer verdi; yeni görevlerine baþlamalarý saðlanacaktýr. “Alan deðiþikliði iþlemlerinde, öðretmenlerin halen görev yapÖðretmenlerin hizmet puanlarýnýn hesabýnda alan deðiþikliði týklarý alanlardaki ihtiyaç ile alan deðiþikliklerinin yapýlabileceði alanbaþvurularýnýn son günü esas alýnacaktýr. lardaki ihtiyaç dikkate alýnacak olup alan deðiþiklikleri sadece öðretAlan deðiþikliðine baþvuracak öðretmenlerde adaylýklarýnýn kalmen ihtiyacý bulunan alanlara yapýlacaktýr. (Ýhtiyaç duyulan alanlardadýrýlmýþ olmasý þartý aranacaktýr. ki kontenjanlarýn tamamýnýn duyuruya açýlarak öðretmenlere il içinde Tercihler 26 ncý bir tercih hakký verilerek tercihlerine atanamayan öðretmenlerin boþ kalan eðitim kurumlarýna kura ile atanabilmelerine imkân da Alan deðiþtirme baþvurusunda bulunacak öðretmenler, Baþvuru verilmelidir.) Formuna yansýtýlacak eðitim kurumlarý arasýndan, bulunduklarý il ‘Alan deðiþikliði gerçekleþtirilen öðretmenlerin alan deðiþiklik- içinde en fazla 25 (yirmibeþ) eðitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.(Bakanlýk tercih dýþý 26. tercihe de yer vermeliydi) leri iptal edilmeyecektir’ Alan deðiþikliðinde; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu 2012 yýlýnda il içi, iller arasý ve özür durumundan yer deðiþikliði liseleri ile bilim ve sanat merkezleri ve halk eðitim merkezleri ile güyapýlan öðretmenlerin il içi alan deðiþikliðine baþvurularý kabul edilzel sanatlar ve spor liselerinin beden eðitimi, müzik ve görsel sanatmeyecektir. (Bakanlýðýn bu yýl içerisinde yer deðiþikliði yapan öðretmenleri kapsam dýþýnda býrakmasý anlamsýzdýr. Bu durumda olan öðlar/resim öðretmenlikleri dýþýnda Bakanlýkça boþ norm ilan edilen diretmenlerin il içi alan deðiþikliðine baþvurmalarýnýn saðlanmasý gereðer eðitim kurumlarý tercih edilebilecektir. Ýfadesi ile genel liselerin kirdi.) sayýlarýnýn azlýðý düþünüldüðünde öðretmenlerin liselere alan deðiþik2012 yýlý Aðustos ayýnda iller arasýnda özür durumundan yer deliði yapmalarý yönünde ciddi anlamda kýsýtlama getirilmiþtir. Liselerðiþtirme baþvurusunda bulunan ancak atanmak istedikleri illerde alande sadece düz liselere geçiþ için alan deðiþikliði imkaný saðlamýþtýr. larýnda açýk norm kadro bulunmamasý nedeniyle atamasý yapýlamayan Milli Eðitim Bakanlýðý Anadolu statülü okullara öðretmen alým konuöðretmenler, bulunduklarý il içinde alanlarýnýn deðiþtirilmesi halinde sunu bir an önce netleþtirmek için gerekli düzenlemeler yapmalýdýr.” özür durumundan yer deðiþtirme baþvurusundan vazgeçmiþ sayýla-

‘MEB güven kaybediyor’ E

ðitim Bir Sen Teþkilatlanma Sekreteri Kadir Çatal, Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn, il içi alan deðiþiklikleri için baþvurularýn 19-24 Eylül 2012 tarihleri arasýnda alýnacaðýný, il içi alan deðiþikliklerinin ise 25 Eylül 2012 tarihinde tamamlanacaðýný duyurduðunu, ancak 19 Eylül tarihi geçmesine raðmen, il içi isteðe baðlý alan deðiþikliði baþvurularýnýn alýnmasýna baþlanamadýðýný dile getirdi. Çatal, “Bakanlýðýn, son zamanlarda açýkladýðý takvimlere sadýk kalmamasý, eðitim çalýþanlarý nezdinde her geçen gün güven kaybýna neden olmaktadýr. Bakanlýðý, yayýmladýðý kýlavuz doðrultusunda gerekli

iþlemleri bir önce tesis etmeye ve açýkladýðý takvime sadýk kalmaya çaðýrýyoruz. Kýlavuz kapsamýnda il içi alan deðiþiklikleri için baþvuruda bulunmaya hazýrlanan öðretmenlerin haklý ve yerinde beklentilerinin bir an önce karþýlanarak, sorunlarýnýn çözülmesi ve içinde bulunduklarý belirsizliðin giderilmesi gerekmektedir.” dedi. Bakanlýðýn, eðitim kurumu yöneticilerine de kendi okullarýnda yönetici olarak kalacak þekilde branþlarýna geçiþ hakký vermesi, ayrýca öðretmen ihtiyacý bulunan tüm branþlarda boþ kadrolarýn ilana çýkmasý gerektiðini vurgulayan Çatal, “Bu doðrultuda, öðretmenlerin ve yöneticilerin mezun olduklarý yükseköðretim

E

Erdoðan’a ilettiðini söyledi. Genel Baþkan Gündoðdu’nun, genel yetkili sendika baþkaný olarak katýldýðý ve yaklaþýk iki saat süren toplantýyla ilgili basýn açýklamasý yapan Yakar, açýklamasýnda þunlara yer verdi; “Toplu sözleþme sürecinde giderilemeyen sorunlarla birlikte, yeni eðitim sisteminin altyapýsýna iliþkin eksiklikleri; velilerin tercihine býrakýlmasý gereken okula baþlama yaþýnýn zorunluluk haline getirilmesi, öðretmenlerin özür grubu atamalarý, il emrinin kaldýrýlmasý, norm fazlasý öðretmenler için gerekli adýmlarýn zamanýnda atýlmamasý, derslik ihtiyacý konusunda özellikle büyük illerde yeterli

programlarý dikkate alýnmalý, alan deðiþikliði sadece mezuniyet branþlarý ile sýnýrlanmamalýdýr. Yýllardýr alan deðiþtirmek isteyen; ama bir türlü deðiþtiremeyen sýnýf öðretmenlerinin farklý alanlardan mezun olanlarý baþta olmak üzere diðer branþlarda da söz konusu karar çerçevesinde alan deðiþikliði yapabilmelerinin yolu açýlmalýdýr. Sýnýf öðretmeni olup fen bilimleri/fen ve teknoloji alaný mezunlarýnýn fizik, kimya ve biyoloji öðretmenliklerine; fizik, kimya ve biyoloji alaný mezunlarýnýn fen bilimleri/fen ve teknoloji öðretmenliðine; tarih ve coðrafya alaný mezunlarýnýn sosyal bilgiler öðretmenliðine; sosyal bilgiler alaný

mezunlarýnýn tarih ve coðrafya öðretmenliðine; Türkçe alaný mezunlarýnýn Türk Dili Edebiyatý öðretmenliðine; Türk Dili Edebiyatý alaný mezunlarýnýn Türkçe öðretmenliðine; felsefe grubu mezunlarýnýn felsefe grubu öðretmenliklerine geçiþine imkân saðlanmalýdýr. Yine sýnýf öðretmeni kadrosunda olup Talim ve Terbiye Kurulu kararý gereði mezuniyetleri itibarýyla atanabilecek branþa sahip öðretmenlerin mezuniyet alanlarýna ve sýnýf öðretmenlerinin üniversitede okurken yan alan ya da ikinci dal olarak öðrenim gördükleri alanlara yahut öðrenim gördükleri diðer alanlara, örneðin sýnýf

Kadir Çatal

öðretmenliði bölümü mezunu bir öðretmenin, varsa yan alan ya da ikinci dalda eðitim gördüðü alana istekleri halinde öncelikle görev yaptýklarý eðitim kurumlarý olacak þekilde il içindeki eðitim kurumlarýna atanabilmelerine fýrsat verilmeli, aylýksýz izinde olanlarda buna baþvurabilmelidir.” þeklinde konuþtu.

Eðitimcilerin sorunlarý Baþbakan’da ðitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu ve yanýnda bulunan heyetin, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ý makamýnda ziyaret ettiði belirtildi. Ziyaretle ilgili bilgi veren Eðitim Bir Sen Basýn Yayýn Sekreteri Mehmet Yakar, Genel Baþkan Gündoðdu’nun, ziyarette ‘eþit iþe eþit ücret’ kapsamýnda 666 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile yapýlan düzenlemede ek ödeme verilmeyen öðretmenlerin ve öðretim elemanlarýnýn maðduriyetlerini, 4+4+4 yeni eðitim sisteminin uygulanmasý noktasýndaki eksiklikleri ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýný Baþbakan

Mehmet Yakar

çalýþmalarýn yapýlmamýþ olmasý gibi konularý Baþbakan Erdoðan’a aktardý. Yeni eðitim sistemini uygulayacak olan öðretmenlerin moral ve motivasyonunun yüksek tutulmasýnýn önemine deðinen Genel Baþkanýmýz, özür grubu atamalarýnda yaþanan sýkýntýlara da dikkat çekerek, öðretmenlerin aile bütünlüðünün mutlaka saðlanmasý gerektiðini vurguladý.

“Kademeli eðitim sistemine iliþkin çözüm önerilerimiz gecikmeli olarak hayata geçiriliyor, zamanýnda atýlmayan adýmlar yüzünden eðitimciler her defasýnda maðdur oluyor” diyen Genel Baþkanýmýz, eðitimin paydaþlarýnýn hafýzasýnýn sürece dahil edildiði konularda çözümün daha çabuk yakalandýðýný, memnuniyet oranýnýn arttýðýný, bu nedenle paydaþlarýn çözüm adýna önerilerinin zamanýnda dikkate alýnmasý gerektiðini kaydetti.Görüþmede, 666 sayýlý KHK sonrasý öðretmen ve öðretim elemanlarý aleyhine oluþan tabloya dikkat çeken Genel Baþkanýmýz, toplu sözleþme sürecinde ýsrarla üzerinde durduklarý ancak çözüme

kavuþturulamayan ek ödeme maðduriyetinin giderilmesini istedi. Genel Baþkanýmýz, ek ödemeden faydalanamayan diðer kamu çalýþanlarýnýn maðduriyetinin yanýsýra sözleþmeli olup da kadroya geçirilmeyen personelin ve 4/C’lilerin sorunlarýný da Baþbakan Erdoðan’a iletti. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ve Baþbakanlýk Müsteþarý Efkan Ala’nýn da hazýr bulunduðu görüþmede Baþbakan Erdoðan, sorunlarý not alarak çözümü için ilgili bakanlarla görüþme yapacaðýný, öðretmenlerin sorunlarýnýn farkýnda olduðunu, çözüm için paydaþlarýn görüþlerinin önemli olduðunu dile getirdi.

www.corumhakimiyet.net

Cahit Baðcý ve beraberindeki heyet, hastanenin yeni yapýlan Anjiyografi Ünitesi ve Yoðun Bakým inþaatlarýnda incelemelerde bulunduðu belirtildi.

Cahit Baðcý, KVC ünitesini inceledi AK

Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Halk Saðlýðý Ýl Müdürü Uzm. Dr. Tuncer Kýlýç ve beraberindeki bir ekiple Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ni ziyaret ettiler. Baðcý ve beraberindeki heyetin, hastanenin yeni yapýlan Anjiyografi Ünitesi ve Yoðun Bakým inþaatlarýnda incelemelerde bulunduðu belirtildi. Yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Musa Zorlu, Anjiyografi Ünitesinin Ekim ayý baþýnda deneme çekimlerine baþlayacaðýný, bu üniteler için 5 milyon deðerinde bir harcama yapýldýðýný, 5 Kalp Damar Cerrahý, 6 Kardiyoloji Uzmaný ve yardýmcý personellerin

KVC ve Anjiyografi Ünitesi inþaatý gezildi.

Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Musa Zorlu, yeni ünitiler hakkýnda bilgi verdi.

hizmete hazýr hale geldiðini, yapýlan yoðun bakým üniteleriyle birlikte yoðun bakým yatak sayýsýnýn 60’dan 96’ya çýkacaðýný ve Saðlýk Bakanlýðý’nýn önerdiði yoðun bakým yatak sayýsýnýn, hastanenin toplam

yatak sayýsýnýn % 10’u kadar olmasý gerektiðini, hastane olarak da bu oranýn üzerine çýktýklarýný böylece % 15 oranýnda yoðun bakým yataðýnýn olacaðýný söyledi. Baðcý da, ülke olarak saðlýk alanýnda önemli çalýþmalar

yaptýklarýný, Çorum’un da bu çalýþmalardan olumlu yönde etkilendiðini, bu gibi çalýþmalarýn hýz kesmeden devam edeceðini dile getirerek, yapýlan çalýþmalardan dolayý hastane yönetimine de teþekkür etti.

‘Kazanýmlarýmýz devam edecek’

aðlýk-Sen Çorum Þube BaþkaS ný Ahmet Saatçi, 1 Eylül 2012 tarihinde yapýlan görevde yüksel-

üzülmesinler, sendikamýz en kýsa sürede tekrar bir sýnav hakkýnýn verilmesi için mücadele verecek me sýnav sonuçlarýnýn açýklanmaen kýsa süre de netice alacaktýr.” sýna iliþkin yazýlý basýn açýklamadedi. sý yaptý. Saðlýk-Sen'in kazanýmlarýnýn Saatçi, “Sendikamýzýn girikesintisiz olduðuna belirten Saatþimleri ve mücadelesi sonucunda çi, “Her zaman ifade ettiðimiz gi30 Mart 2012 tarihinde Saðlýk Babi kazanýmýn deðiþmez adresi kanlýðý internet sitesinde yayýnlaSaðlýk-Sen'dir. Kazanýmlarýmýz nan ‘Görevde Yükselme Eðitimi bugüne kadar olduðu gibi bundan Duyurusu’ ile Memur ve V.H.K.Ý. sonra da kesintisiz olarak devam Ahmet Saatçi ünvanlarýnda ‘Görevde Yükselme edecektir. Gücünü ilkelerinden ve Eðitimi’ yapýlacaðý ilan edilmiþti. Görevde üyelerinden alan sendikamýz hizmet ve kazayükselme eðitimine hak kazanarak, eðitimleným sendikacýlýðýnýn örnek alýnacak modelrini Ocak 2012'de tamamlayan personel için, lerini sunmaktadýr. Sendikamýzdan önce yet1 Eylül 2012 tarihinde yapýlan sýnav sonuçkili sendika olanlar tarafýndan hayal bile edilarý 20 Eylül 2012 tarihi itibariyle açýklanlemeyen kazanýmlar, sendikamýz tarafýndan mýþtýr. Sýnavda taban puan olan 70'in üzerinsýradan kazanýmlar haline getirilmiþtir. Saðde puan alarak baþarý gösteren personellerilýk ve sosyal hizmet çalýþanlarýnýn desteði armizi tebrik ediyor, en kýsa sürede atama iþtarak devam ettiði sürece kazanýmlarýmýzda lemlerinin tamamlanarak maddi kazanýmlaartarak devam edecektir. rýný bir an önce elde etmelerini bekliyoruz. Sendika olarak Saðlýk Bakanlýðý GörevGönlümüz isterdi ki sýnava giren tüm persode Yükselme sýnavýnda baþarýlý olanlarý bir nellerimiz baraj puanýnýn üzerine çýkarak kez daha tebrik ederek hayýrlý olsun diyor, en hak ettikleri kadrolarýný alabilsinler. Ancak kýsa sürede istedikleri yerlere atanmalarýný baraj puanýnýn altýnda kalan personellerimiz diliyorum.” diye konuþtu.


CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

9

Sebat et selamet bul iktisat et bereket bul 68 yýllýk ayakkabý tamircisi Hýdýr Þahbaz’dan altýn gibi öðüler;

12 yaþýnda babasýnýn yanýnda mesleðe adým atan 80 yaþýndaki 68 yýllýk ayakkabý tamiri ve mes ustasý Hýdýr Þahbaz, 6,5 metrekarelik dükkanýnda halen çalýþýyor. Her iþin baþýnýn sabýr olduðunu nasihat eden arastanýn en eski ustalarýndan Hýdýr Þahbaz, tutumlu olmanýn da en önemli hayat kurallarý arasýnda yer aldýðýnýn altýný çizerek, "Sebat et selamet bul, iktisat et bereket bul." diyor. Babasýndan devraldýðý dükkanýnda, yine babasýndan devraldýðý mesleði icra eden Þahbaz, asýrlýk dükkaný olduðu gibi muhafaza etmenin yanýsýra, babasýndan aldýðý esnaf terbiyesini de, kendi deyimiyle zerre kadar halel getirmeden bugünlere taþýmýþ. "Ne buldumsa sabýrdan ve tutumlu olmaktan buldum." diyen Hýdýr Þahbaz, tutumlu olmakla cimri olmak arasýndaki ince çizgiye de dikkat çekerek, bugünün insanlarýnýn tutumlulukla cimriliði karýþtýrdýðýný, doðru olanýn gereksiz israftan kaçýnmak olduðunu aktardý.

Katýksýz ekmek El kadar dükkandan dünya hikayesi..

kadar mutluluk fýþkýrýyor

K

aba tabirle el kadar diye ifade edilebilen küçücük dükkanda, önce babasý, sonra da kendisi olmak üzere geçimini kazanýp, çoluk çocuk büyüten, kendince yatýrým yapýp ömrü boyunca kimseye muhtaç olmadan geçinebilen 80 yaþýndaki Hýdýr Þahbaz, bugün çöplük çarþýsýnýn en kýdemli ustalarýndan. Kendisinin yokluktan geldiðini sözün baþýnda belirterek söze baþlayan Hýdýr Amca, insanýn bugününe þükretmesi için vaktinde biraz da olsa darlýk yüzü görmesi gerektiðine inananlardan. Dolayýsýyla, bugün neredeyse bir asra yakýn ömründe kazandýðý tecrübelerini aktarýrken, bu tecrübelerinde yaþanmýþlýðýn izlerini görmek mümkün. Köþe baþýnda yer alan 6,5 metrekarelik dükkanýnda, halen babasýndan kalan malzemeler bile var. Deðiþtirmeyi düþünmemiþ. "Nasýl olsa iþ görüyor gereði yok." diyerek, çalýþan, iþ gören malzemelerin deðiþtirilmesini israf olarak ifade ediyor. Böyle derken, sanmayýn ki dükkaný hiç yenilememiþ, çaðýn geliþmelerine ayak uydurmamýþ. Kendine lazým gelen yeni makineleri vaktinde almýþ ve bir dünya iþ yapmýþ

onlarla. Ama her birisini gerektiði zaman almýþ, falanca þöyle desin, filanca böyle desin diye ömründe adým atmamýþ. Hayata en olabildiði kadar yalýn gözle ve gerçeklerle bakan Hýdýr Amca, el kadar dükkanýndan saðladýðý kazancýyla mutlu olabilmeyi becermiþ. Bundan bir yýl öncesine kadar yemeni imalatý da yapan Hýdýr Amca, artýk gücü yetmediði ve kendisini yorduðu gerekçesiyle yemeni iþini tatil etmiþ. "Ne bekarlýðýmda, ne de evlendikten bugüne kadar dükkanýmda ayýp iþlere müsade etmedim. Önce insanlýðýn gereði gibi, sonra da esnaflýðýn gereði gibi hareket etmek en büyük edebim oldu." sözleriyle Ahilik Haftasý'na denk düþen önemli mesajlar verdi. Geç gelip erken gittiðinin de altýný çizen Hýdýr Amca, "Artýk bu saatten sonra bize saðlýk lazým. Bizimkisi avara olmak. Evde oturup kalmaktansa, dükkanýma gelmek en iyisi. Bir de üç beþ kuruþluk bir nasip düþerse Allah bin bereket versin." diyor. Allah ömrüne ve saðlýðýna bereket versin duasýyla elini öptüðümüz Hýdýr Amca'nýn nasihatlerini paylaþmak da bize düþüyor.

H

ýdýr Amca, yýllarýn verdiði tecrübe ve hayat birikimiyle tam bir ayaklý kütüphane gibi. Fýrsat buldukça ziyaret ettiðim Hýdýr Amca'dan her defasýnda deðiþik sözler iþitmenin tadý bir baþka. Son ziyaretimde anlattýðý iktisat ve cimrilik arasýndaki ince çizgiyi ifade eden güzel bir hikaye nakletti. Bir mesele arasýndaki ince çizginin ancak bu kadar ustalýkla ve akýlda kalýr bir örnekle dile getirilmesi, sözdeki ustalýðýný da ortaya seriverdi. Adamýn biri diye baþlayan hikayemiz, Hýdýr Amca'nýn dilinden þu þekilde aktarýldý; "Adamýn biri oðluyla gurbet gurbet dolaþýr halý satarmýþ. Evden bir çýkýnca neredeyse senenin 11 ayý gurbette hanlarda konaklarlarmýþ. Tabiki, bunca çektikleri sýkýntý ve gurbetin karþýsýnda kendilerince ekonomik tedbirler de almalarý lazým geliyor. Babasý oðluna; "Oðlum ekmeðimizle peyniri yiyoruz, peynir pahalý, peyniri bir kavanoza koyalým, aðzýný kapatalým ve ekmeði camýn üzerinden sürüp, karnýmýzý doyuralým." demiþ. Baba der de oðlu itiraz mý edecek. Tamam baba demiþ. adam bir gün kaldýklarý han odasýnýn kapýsýný kilitleyip, tek baþýna baþka bir pazara gitmiþ ve akþam döndüðünde oðluna, "Oðlum kusura bakma, kapýyý kitledim gittim, sen de aç kaldýn." demiþ. Oðlu; "Merak etme baba, ben aç kalmadým, odanýn kapý deliðinden içeri baktým, masanýn üstündeki peynir kavanozunu gördüm. Kapý deliðinden ekmeði kavanoza doðru tutup tutup yedim, karnýmý doyurdum." demiþ. Oðluna bir tokat atan baba, "Eþþekoðlu eþþek, bir gün de katýksýz etmek yesen ölür müsün?" demiþ. Ýþte iktisatla cimrilik arasýndaki çizgi budur."


10 CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Ermiþ’ten Supra Tarým’a tam not ‘Tarýmýn ekonomideki payý %18’ G

Erkan Elfaz Ermiþ (sol baþta), Çorum’da tarýmsal üretimin geliþtiðini söyledi.

Supra Tarým Ýþletme Müdürü Yaþar Akman (sol baþta), Ermiþ’e bilgiler verdi.

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ dün Supra Tarým’ý ziyaret ederek örnek bahçelerde incelemelerde bulundu. Supra Tarým Ýþletme Müdürü Yaþar Akman’ýn evsahipliðindeki ziyarete Bitkisel Üretim ve Bitki Saðlýðý Þube Müdürü Mustafa Erverdi ile bazý Ziraat Mühendisleri katýldý. Samsun Çevreyolu ile Çomar Barajý arasýnda kalan arazide kurulan tarýmsal iþletmeyi gezen Erkan Elfaz Ermiþ, iyi tarým uygulamalarýndan dolayý Supra yetkililerini tebrik etti. Sera ve elma bahçesindeki incelemelerin ardýndan açýklamalarda bulunan Ermiþ, tarýmýn Çorum ekonomisindeki payýnýn %18 olduðunu ve bu oranýn giderek arttýðýný söyledi. “Tarýmda tesisleþme þart” diyen Ermiþ, Çorum’daki tarýmsal üretimle ilgili þu bilgileri verdi: “Dünyada topraksýz tarým alanýnda çalýþmalar aðýrlýk kazanmaya baþladý. Türkiye’de de alternatif tarým uygulamalarýna ilgi artýyor.

Ermiþ dün Supra Tarým’ý ziyaret ederek örnek bahçelerde incelemelerde bulundu.

Çorum’da 2 bin hektar arazide domates üretiliyor. Yýllýk üretim kapasitesi ise 40 bin ton civarýnda. Tarlada dönüm baþýna 2-3 ton domates üretilirken seralarda üretim miktarý 5-6 kat artýyor. Elma üretimi ise Çorum’da 15 bin 39 dekar alanda gerçekleþtiriliyor. 8 bin ton olan elma üretiminin Çorum ekonomisine katkýsý ise 8 milyon TL civarýnda. Tarýmsal faaliyetlerin Çorum ekonomisine katkýsý %18 oranýnda. Tarýmsal tesisleþme ile birlikte bu oranýn artacaðýna inanýyoruz. O nedenle köylerde devlet desteðiyle örnek meyve bahçeleri oluþturmayý hedefliyoruz. Bu alanda yapýlacak yatýrýmlara %50 oranýnda hibe desteði saðlýyoruz. Üretici birliklerinin bu alanda aktif katýlýmý ile tarýmsal üretimin daha büyük geliþmeler göstereceðini düþünüyoruz.”

SUPRA’NIN ÜRÜNLERÝ METROPOL’DE

Supra Tarým Ýþletme Müdürü Yaþar Akman, yetiþtirdikleri sebze ve meyveleri Metropol Alýþveriþ Merkezi’ne sattýklarýný açýkladý. 3 bin metrekare alanda kurduklarý serada yöreye ve iklim koþullarýna uygun sebze çeþitleri yetiþtirdiklerini belirten Yaþar Akman, “Ýyi tarým uygulamalarý sayesinde dönümde 18-20 ton ürün alýyoruz” dedi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ ve beraberindeki heyete bilgiler veren Akman, Çorum’daki verimsiz arazi ve topraklarýn iþlenerek seraya dönüþtürülebileceðini dile getirdi. Serada yetiþtirdikleri Yerlikaya, Alida ve Alsancak domateslerinin yanýnda meyve bahçelerinde 23 çeþit elma yetiþtirdiklerini anlatan Akman, meyve hasadýnýn yakýnda baþlayacaðýný sözlerine ekledi.

100 kiloluk dev kabak Ali Yýldýrým, Ýbrahim Çayýrý Baðlarý’ndaki bahçesinde 100 kilogramlýk dev bir kabak yetiþtirdi.

Ç

orum’da bir baðcý tarafýndan yetiþtirilen dev bal kabaðý görenleri hayrete düþürüyor. Emekli sanayi ustasý Ali Yýldýrým (75), Ýbrahim Çayýrý Baðlarý’ndaki bahçesinde 100 kilogramlýk dev bir kabak yetiþtirdi. 5 ay gibi bir sürede yetiþtirdiði dev kabakla objektifimize poz veren Ali Yýldýrým, hedefinin daha büyük bir kabak yetiþtirmek olduðunu söyledi. Yurt dýþýndan özel olarak getirttiði kabak tohumlarýný kullandýðýný belirten Yýldýrým, geçen yýl yetiþtirdiði 70 kiloluk kabaðý Çorum Valiliði’ne hediye ettiðini kaydetti. Yurtiçi ve yurt dýþý fuarlarda da sergilenen kabaðýn büyük ilgi gördüðünü dile getiren Yýldýrým, bu yýl yetiþtirdiði kabaðýn ise Gülþen Leblebi Maðazalarý’nda sergileneceðini ifade etti. “Hobi olarak yaklaþýk 50 yýldýr bað-bahçe iþleriyle uðraþýyorum” diyen Yýldýrým, sebze ve meyve yetiþtirmekten

Dev bal kabaðý görenleri hayrete düþürüyor. büyük mutluluk getiren Yýldýrým, son baðevine akýn ettiðini duyduðunu söyledi. yýllarda kabak vurgulayan Yýldýrým, yetiþtiriciliðine merak “Gelecek yýl 500 Topraða olan sardýðýný kaydetti. kiloluk bir kabak sevdasý nedeniyle yetiþtirmeyi bugüne kadar çok Yetiþtirdiði bal hedefliyorum” diye çeþit sebze ve meyve kabaklarýný yakýndan konuþtu. yetiþtirdiðini dile görmek isteyenlerin

Adana Sofrasý bugün açýlýyor A

Samsun Çevreyolu ile Çomar Barajý arasýnda kalan arazide kurulan tarýmsal iþletme Ermiþ’ten tam not aldý.

Diyanet-Sen’in genel kurulu bugün D

iyanet-Sen Çorum Þubesi 3. Olaðan Genel Kurulu bugün saat 10.00’da Ýlim Yayma Cemiyeti Salonu’nda gerçekleþecek. Mevcut Þube Baþkaný Ömer Yankun’un aday olmayacaðý genel kurulda Ahmet Akdað Huzurevi Mescidi Ýmam Hatibi Ali Yýldýz ve Buðdüz Köyü Camii Ýmam Hatibi Murat Koç yarýþacak.

Açýlýþ ve yoklamanýn ardýndan saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý’yla baþlayacak genel kurulda divan heyeti teþekkülü sonrasý açýlýþ konuþmalarýna geçilecek. Faaliyet ve denetim raporlarýnýn okunup ibra edileceði genel kurulda 125 delege oy kullanacak.

dana Sofrasý, bugün saat 13.00’te Yeniyol Mahallesi Gazipaþa Sokak numara 44/9’da hizmete açýlacak. Remziye ve Sarper Eken’in sahibi olduðu Adana Sofrasý, Adana Kebabý baþta olmak üzere zengin bir mönüyü Çorum halkýnýn beðenisine sunacak. Gazipaþa Ýlköðretim Okulu karþýsýnda gerçekleþecek açýlýþa davetliler katýlacak.

Remziye ve Sarper Eken’in sahibi olduðu Adana Sofrasý bugün açýlýyor.


CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Metropol Alýþveriþ Merkezi Bahar Caddesi þubesi dün düzenlenen törenle hizmete açýldý.

Metropol, yeni þubelerle büyüyor Bahar Caddesi Þubesi açýldý M

etropol Alýþveriþ Merkezi Bahar Caddesi þubesi dün düzenlenen törenle hizmete açýldý. Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi Þenyurt 2. Sokak numara 1’de gerçekleþen açýlýþa MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Metropol Gýda Sanayi ve Dýç Ticaret A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Sefa Yalçýn, Genel Müdür Celal Gönül, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, sanayici ve iþadamlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Genel Müdür Yardýmcýsý Melih Aydýnlý’nýn da hazýr bulunduðu açýlýþta duayý Abdibey Camii Ýmam Hatibi Faruk Özdemir yaptý. Duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini Metropol Gýda yöneticileri ve davetliler birlikte kesti.

METROPOL BÜYÜMEYE DEVAM EDÝYOR

Metropol’ün 14. þubesi Bahar Caddesi’nde hizmete açýldý.

Açýlýþta duayý Abdibey Camii Ýmam Hatibi Faruk Özdemir yaptý.

Açýlýþta basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Metropol Gýda Genel Müdürü Celal Gönül, Çorum’daki 14’üncü maðazalarýný hizmete sunmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. “Metropol büyümeye devam ediyor” diyen Celal Gönül, Bahar Caddesi þubesinin iç ve dýþ dizaynýnda yeni bir konsept uyguladýklarýný kaydetti. Semt maðazasý konumunda olan yeni þubelerinin tüketicilerin rahatlýkla ulaþabileceði bir konumda olduðunu dile getiren Gönül, ev ve iþyerlerine servis imkaný da sunduklarýný ifade etti. Et, sebze-meyve, þarküteri ve unlu mamullerin de satýþa sunulduðu 450 metrekarelik þubede 13 bin çeþit ürünün satýþa sunulduðunu belirten Gönül, “Yeni þubemizde Çorumlu 13 gence daha istihdam imkaný tanýdýk” diye konuþtu. Metropol’ün toplam personel sayýsýnýn 268’e ulaþtýðýný vurgulayan Gönül, þube sayýsýný yýl sonuna kadar 16’ya çýkarmayý hedeflediklerini açýkladý. Ýlçelerde de þube açmak için kollarý sývadýklarýný anlatan Gönül, iki büyük ilçede maðaza açmaya hazýrlandýklarýný müjdeledi. Gönül, “Çorum’un marketi olan Metropol, doðup büyüdüðü memlekete hizmet etmeye devam ediyor. Kaliteli ürünleri hesaplý fiyatlarla tüketiciye sunan Metropol, yeni þubelerle hizmet alanýný geniþletiyor. Açýlýþýný yaptýðýmýz Bahar Caddesi þubemizin ardýndan iki maðaza daha açmayý planlýyoruz. Ýlçelerimizde açmayý hedeflediðimiz bu þubelerimizi yýl sonuna kadar hizmete sunacaðýz.” diye konuþtu. Açýlýþ töreni, yeni þubenin gezilmesinin ardýndan sona erdi.

Yeni þubenin farklý bir konseptle hizmete sunulduðu belirtildi.

Metropol Alýþveriþ Merkezi yöneticileri, açýlýþ öncesi basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundular.

Hayrettin Karaman tartýþmaya noktayý koydu:

‘Akif’in meâli büyük kazanç’ M

ehmet Akif'in, Cumhuriyetin ilk yýllarýnda 'Türkçe Kur'an' olarak sunulmasýndan endiþe ettiði için yayýnlamaktan vazgeçtiði mealin basýlmasý tartýþmalara neden oldu. Prof. Dr. Bekir Karlýða, “Herkes 'yakýlsýn' dediðinden bahsediyor ama öyle bir þey yok” dedi. Gazeteci Ali Bulaç ise vasiyete uyulmasý gerektiðini savundu. Tartýþmaya nokta koyan açýklama ise Ýslam Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman’dan geldi. Yeni Þafak Gazetesi’nden Aysel Yaþa’ya konuþan Hayrettin Karaman, “Akif’in meâli bizim için büyük bir kazanç” dedi. ‘Hangisi doðru, yakýlmasý mý yayýnlanmasý mý?’ baþlýklý haberde konuyla ilgili görüþlerini dile getiren Karaman, kamuoyundaki tartýþmalarý ortadan kaldýracak bilgiler verdi. Karaman’ýn yaný sýra bazý akademisyenler ile gazeteci ve yazarlarýn da görüþlerinin alýndýðý haberde þu ifadelere yer verildi:

YAKILMASI MI YAYINLANMASI MI?

Düzenlenen açýlýþa katýlan vatandaþlar kampanyaya büyük ilgi gösterdi.

Sefa Yalçýn, davetlilerle yeni þubeyi gezdi.

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi Þenyurt 2. Sokak numara 1’de gerçekleþen açýlýþa çok sayýda davetli katýldý.

var. Günümüzde yapýlan meallerin onu aþtýðýný, derinlik ve geniþlik getirdiðini düþünüyorum' diyor. Bulaç'ýn bu düþüncelerine Prof. Dr. M. Fatih Andý karþý çýkýyor: 'Akif'in vasiyetine raðmen yayýmlandý diyenler yanýlýyor." Yapýlanýn yanlýþ olmadýðýný belirten Andý þunlarý söylüyor: "O dönemde vasiyetin edildiði þartlara bakýnca, þairin endiþelerini görünce günümüzde böyle korkularýn kalmadýðýný anlýyorsunuz. Onun endiþelendiði þartlar ortadan kalktýðýna göre meali yayýnlamakta bir beis yok. Akif bugün yaþasa ne olurdu derseniz. O da üzerinde yaklaþýk on yýl çalýþtýðý eserinin yayýmlanmasýný isterdi. Akif bir sanatkardýr ve sanatkar eserini ürettikten sonra artýk o onun malý deðildir, milletindir.' Recep Þentürk tarafýndan ortaya çýkarýlan meale 'Bir Güzel'in Takdimi' baþlýðýyla giriþ yazan Hayrettin Karaman ise konuyla ilgili görüþlerini þöyle sýralýyor: 'Bugün Merhum Mehmet Akif derecesinde Arapça ve Türkçeye ve Ýslami ilimlere hakim kimse yoktur. Dolayýsýyla bu eser kaybolmuþ olsaydý bizim kültürümüz çok önemli bir eseri kaybetmiþ olacaktý. Bu bizim için büyük bir kazanç. Yayýmlanmasýný elbette destekliyorum.'

Mehmet Akif'in çok merak edilen mealinin 25 yýl çekmecede MEAL AKÝF'ÝN DEÐÝL saklandýktan sonra açýða çýkmasý beraberinde birçok tartýþmayý da Bir dönem, damadý Ömer Rýza getirdi. Mýsýr'daki yakýn arkadaþý Doðrul'un Akif'in mealini kendi ismiyle Mehmet Ýhsan Efendi'ye teslim yayýmladýðýnýn altýný çizen Kur'ân-ý ederken 'Gelirsem üzerinden beraber Kerîm ve Yüce Meâli'nin yazarý geçeriz, gelmezsem yakýn' dediði Süleyman Ateþ ise mealin Mehmet Akif mealin Latin harflere daktilo edilmiþ Ersoy'a ait olmadýðýný iddia ediyor. tekstlerin uzmanlarýn bakýþýyla Ateþ, 'Mehmet Akif'in meali yakýlmýþtýr, düzenlenmiþ halini Mahya Yayýnlarý þahidi de Ekmelettin Ýhsanoðlu'dur' Hayrettin Karaman okuyucuyla buluþturdu. Fakat bu diyen Ateþ, yeni yayýmlanan meali ise durum, 'Akif'in yayýmlanmasýn dediði eserini henüz okumamýþ. yayýnlamak meþru mu ve bu mealin ilahiyat 'MUTLAKA YAKILSIN' DEMEDÝ camiasýndaki karþýlýðý ne?' sorularýný da beraberinde Tartýþmalara en ilginç yorum ise Medeniyetler geldi. Yazarlar ve ilahiyatçýlar meal meselesinde Ýttifaký Enstitüsü Mütevelli Heyeti'nden Prof. Dr. ikiye bölündü. Kimileri yayýmlanmasý çok doðru Bekir Karlýða'dan geldi. 'Herkes Mehmet Akif'in derken, kimileri de bu mealden daha iyileri 'yakýlsýn' dediðinden bahsediyor ama öyle bir þey olduðunu iddia ediyor. yok. 'Geri gelmezsem' yakýlsýn demiþ. Yani mealin BUGÜN DAHA ÝYÝLERÝ VAR eksiklerini tamamlayacaktý. Ýhsan Efendi de ikinci Akif'in vasiyeti üzerine mealin yakýlmasý nüshayý çýkardý ve Akif'inkini bir kenara býraktý. gerektiðine inanan Ali Bulaç 'bu mealin yakýlmasý Yani Akif'in vasiyetine ters çýkma diye bir þey yok' icap ederdi. Vasiyetine uyulmalý, diyen Karlýða, bir hazinenin bulunmasýnýn sevincini yayýmlanmamalýydý' diye belirtiyor. Akif'in mealini yaþadýðýný belirtiyor. Tamamýnýn bulunmasýný yayýmlanmadan önce okuyan Bulaç, 'Meali daha temenni eden Karlýða, mealin Türk edebiyatý önceden parça parça okumuþtum. O günün açýsýndan da zengin ve kýymetli bir eser olduðunun þartlarýnda iyi bir meal, ama bugün çok daha iyileri altýný çiziyor.


12 CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Vatandaþa hizmetler hakkýnda bilgi verdi S

ungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Fatih Mahallesi'nde uygulanacak olan yenilikleri anlatmak amacýyla vatandaþlar ile bir araya geldi. Toplantýda, göreve geldikleri günden itibaren yaptýklarý çalýþmalar ile yeni alýnan araçlar hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Göreve geldiðimiz zaman Belediyenin 260 personeli vardý. Þuanda ise sadece 78 personeli mevcut. Emekli olan personelimizin ikramiyeleri ödenemiyordu. Þuanda ise hiçbir emeklimizin alacaðý kalmamýþtýr" dedi. Biz belediye olarak hiçbir vatandaþýmýzý hiçbir

Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, mahale sakinlerini bilgilendirdi. þekilde maðdur imkaný deðerlendirerek bidonlarýn bakteri etmedik, etmeyeceðiz belediyemize ait bütün yuvasý halinde diyen Baþkan araçlarý yeniledik” diye olduðunu öðrendik Uzunkaya, “Temizlik konuþtu. diyen Baþkanýmýz Ýþleri Müdürlüðümüze Uzunkaya, "Çöp Her yeni araçlar aldýk. bidonlarýn yerden 10 mahallemizde çöp Araçlarýmýz eskiydi. santimetre yukarýda bidonlarý vardý. Biz bu Yedek parçalarýna çok olmasý gerekiyormuþ. bidonlarýn ne kadar paramýz gidiyordu. Bunun için her saðlýklý olup Ayda 90 bin TL'ye mahalleye çöp olmadýðýný araþtýrdýk, bütün araçlarýmýzý konteynýrlarý aldýk. yaptýðýmýz araþtýrmalar yenilime imkanýmýz Artýk her mahallemizde sonucunda bu vardý ve bizde bu çöp konteynýrlarý

mevcuttur” þeklinde konuþtu. Çorum ve bölgesindeki il ve ilçeler bazýnda en ucuz suyu Sungurlu halkýmýza sunmaktayýz diyen Baþkan Uzunkaya, "2008 yýlýnda 8 trilyon, 2010'da 16 trilyon ve 2011'de 26 trilyon olan bütçemizi olumsuz anlamda hiçbir þekilde halkýmýza yansýtmadýk" þeklinde konuþtu. Baþkan Uzunkaya, "Okullarýmýza 200 tane bilgisayar aldýk. Kapý ve pencerelerinin tamirini yaptýrdýk. Biz Sungurlu için çalýþýyoruz, vatandaþýmýz en güzeline ve en kaliteli hizmete sahip olsunlar diye çabalýyoruz." ifadelerini kullandý. (ÝHA)

Yeni öðretmenlere uyum semineri Ç

orum'un Sungurlu Ýlçesinde, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yeni atanan öðretmenlere uyum semineri verildi. Seminerde bir konuþma yapan Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, "Milli Eðitim camiasýna taze kan olarak eklenen, bize güç veren sevgili meslektaþlarým, hepinizi sevgiyle, saygýyla selamlýyorum. Böyle pýrýl pýrýl, enerji dolu genç öðretmenlerle göreve baþlamak, birilikte görev yapmak bize güç katacak, inþallah sizlerle güzel ve baþarýlý iþler yapacaðýz. Öðretmenlik farklý bir meslek, karþýlýðý maddi deðerlerle ölçülemeyen bir gönül mesleðidir.. Öðretmenlik fedakarlýk mesleðidir, zorluklar ve olumsuzluklar karþýsýnda metanetini kaybetmeden, zorluklara aldýrýþ etmeden yapýlan bir meslektir. Yýllarca atama bekleyen ve binlerce arkadaþýnýz arasýndan atanmýþ olmanýzdan dolayý þanslýsýnýz. Sizleri tebrik ediyorum, Allaha þükretmelisiniz ancak þükrün karþýlýðýný da yerine getirmelisiniz" dedi. Sizlerde göreve

yeni baþlamanýn heyecaný var, bu heyecaný hiç kaybetmeyin diyen Dursun, “Baþkalarýnýn olumsuz telkinlerine kulak asmayýn.. Öðretmenlik asla parayla ölçülebilen bir meslek deðildir. Biz ekonomiye deðil, daha güzel þeylere talibiz. Biz bu göreve talip olurken ekonomik boyutunu zaten bilerek bu mesleðe talip olduk, dolayýsýyla olumsuz telkinler bizleri etkilememeli. Yýlgýnlýk yok, býkkýnlýk yok. Bir çoðunuz þehir merkezinde, kasabada, bir kýsmýnýzda köylerimizde görev yapacaksýnýz. Arkadaþlar, bu ülke bizim ülkemiz. Bu memleket bizim memleketimiz. Dolayýsýyla bu güzel ülkemizin, bu güzel insanlarýna hizmet vermek biz öðretmenlere nasip olacaktýr. Oralardaki insanlarýmýza, çocuklarýmýza hizmet etmek, onlarýn elinden tutmak, hayata ve yarýnlara hazýrlamak belki biraz zor olacak ama belkide mesleðimizin en keyifli tarafý olacaktýr. Þartlarý olumlu yerlerde görev yapmak kolay. Ama þartlarý olumsuz olan yerlerde görev yapmak çok daha önemli, orada yapacaðýnýz hizmet çok

Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan seminer verildi.

Yeeni atanan öðretmenler uyum seminerine katýldý.

daha verimli, çok daha kutsal olacaktýr” þeklinde konuþtu. Hepiniz gerçekten güzel bir mesleði tercih etmiþsiniz diyen Dursun, "Hammaddemiz insan, geleceðin toplumunu hazýrlayan toplumun manevi mimarlarýsýnýz. Kutsal ve saygýn olan

öðretmenlik diplomasý deðil. Saygýn ve saygýdeðer olan sizlersiniz ve yapacaðýnýz iþlerdir. Yani hiçbir mesleðin diplomasý kutsal ve saygýn deðildir. Saygýdeðer olan o mesleðin icra biçimidir, yaptýðý hizmettir ve o iþi güzel yapan kiþiliðidir. Bundan

Nüfus Müdürlükleri hafta sonu açýk Ö SYM'den yapýlan açýklamaya göre, ön lisans düzeyinde 22 Eylül 2012 tarihinde Cumartesi sabah, ortaöðretim düzeyinde ise 23 Eylül Pazar sabah olmak üzere iki oturumda yapýlacak olan 2012-KPSS ortaöðretim/önlisans sýnavýna katýlacak adaylardan, nüfus cüzdaný olmadýðý veya nüfus cüzdanýnda TC Kimlik Numarasý, fotoðrafý veya soðuk damga bulunmadýðý için sýnava katýlamayacak durumda olan adaylar için Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðünce bazý Nüfus Müdürlükleri, 23 Eylül Pazar günü saat 07.00-10.15 arasý açýk olacak. Nüfus cüzdaný olmayan veya nüfus cüzdanýnda TC Kimlik Numarasý fotoðrafý veya

soðuk damga bulunmayan 2012KPSS Ortaöðretim/Önlisans adaylarýnýn, kimlik belgesi nedeniyle sýnavda bir hak kaybýna uðramamalarý, maðduriyet yaþamamalarý için sýnav kurallarýna uygun kimlik belgelerini edinerek sýnava girmeleri gerekiyor. Açýk olan ilçe nüfus müdürlüðünün sorumluluk alanýnda bulunan yerleþim yeri muhtarlýðýnca düzenlenen nüfus cüzdaný talep belgesi ibraz edenlerin nüfus cüzdaný tanzim edilerek ilgilisine verilecek. Nüfus cüzdaný talep belgesi ibraz edemeyen, ancak fotoðraflý baþka bir kimlik ibraz edenlerin, kimlik bilgilerinin birebir tutmasý halinde nüfus cüzdaný tanzim edilerek ilgilisine verilecek. Sorumluluk alaný dýþýnda bulunan

yerleþim yeri muhtarlýðýnca düzenlenen nüfus cüzdaný talep belgesi ibraz edenler veya muhtarlýktan böyle bir belge tanzim ettiremeyen adaylar, müdürlük personeli ile birlikte ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinde yer alan 2012-KPSS ortaöðretim/önlisans baþvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaralarý ve aday þifreleri ile eriþecek. Adaylarýn, nüfus müdürlüklerinden nüfus cüzdanlarýný edinmeleri gerekiyor. Nüfus müdürlükleri tarafýndan adaylara verilecek ''Nüfus Kayýt Örneði'' belgesi sýnavda geçerli olmayacak. Nüfus Kayýt Örneði ile sýnava gelen adaylar sýnava alýnmayacak, sýnava alýnsalar bile sýnavlarý geçersiz sayýlacak.

dolayý sizler saygý deðer insanlarsýnýz. Bizler bir ekibiz. Sizlere güveniyoruz, sizlerin de bizlere güvenmesini istiyoruz. Okullarýnýzdaki meslekte tecrübesi olan öðretmenlerimizin tecrübelerinden istifade ediniz, onlarýn rehberliklerine açýk olunuz" diye konuþtu

Enerji kesintisi

Ç

alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum ili Merkez Kýrsal Þebeke Yatýrým çalýþmalarý kapsamýnda Erdek köy grubu ENH’da yapýlacak olan çalýþmalar sebebiyle enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn 07:00-18:00 saatleri arasýnda Akyazý, Cerit, Dutçakallý, Aðcaðýz, Erdek, Acýpýnar, Büklüce ve Öksüzler Köyleri, Türk Telekom Çatak Ýstasyonu, Turkcell Çatak Vericisi ile Erdek Grubu ENH üzerinden enerji alan özel müþteriler elektrik kesintisi yaþayacak.

TMO çeltik alýmýna baþladý Yeni sezon çeltik alýmlarýnýn Çorum'un Osmancýk ilçesinde baþladýðý bildirildi.

Y

eni sezon çeltik alýmlarýnýn Çorum'un Osmancýk ilçesinde baþladýðý bildirildi. Osmancýk Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajans eksperi Sezai Karaduman, AA muhabirine yaptýðý deðerlendirmede, bölgede çeltik hasadýnýn baþlamasý ve TMO'nun 2012 çeltik müdahale alým fiyatýný açýklamasýyla alýmlara baþlandýðýný söyledi. Çeltikte fiyatýn ton baþýna bin 165 lira olarak açýklandýðýný ifade eden Karaduman, TMO Osmancýk ajansý olarak bu yýl 3 bin ton çeltik alýmý yapýlmasýnýn planlandýðýný dile getirdi. Günlük alým kapasitesinin 70 ton olarak belirlendiðini vurgulayan Karaduman, üreticinin vaktini boþa harcamamasý adýna alýmlarýn randevu usulüyle gerçekleþtirileceðini belirtti. Yeni hasat dönemi alýmlarýna Osmancýk'ta bugün itibarýyla baþlandýðýný, alýmlarýn gelecek hafta Kargý ve Dodurga ilçelerini de kapsayacaðýný ifade eden Karaduman, ''Bölgemizde çeltik hasadýnýn baþlamasý ve çeltik müdahale alým fiyatlarýnýn açýklanmasý ile Osmancýk'ta ürün alýmlarýna bugün itibarýyla baþladýk. Kargýlý üreticilerimizin ürünlerini 24 Eylül, Dodurgalý üreticilerimizin ürünlerini ise 27 Eylül tarihi itibarýyla almaya baþlayacaðýz. Üreticiler TC kimlik numaralarý ile randevu almalarý durumunda kendilerine verilen tarih ve saatte ürünlerini getirip sýra beklemeden teslim

edebilecek'' dedi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü yetkililerinden edinilen bilgiye göre Osmancýk'ta çeltik

Ç

kasisler konuldu" dedi. Çalýþmalarýn bununla sýnýrlý kalmayacaðýný belirten Baþkan Uzunkaya, gerekli

rekolte tahmininin 20 bin 174 ton olarak görüldüðü, ruhsatlý ekim yapan üretici sayýsýnýn geçen yýl bin 358 iken rakamýn bu yýl bin 44'e gerilediði

öðrenildi. Yetkililer, geçen yýl üretim alanlarýndan 23 bin 743 ton ürün elde edildiðini, bu yýl rakamýn gerilediðini kaydetti. (A.A.)

Çeltikte fiyat ton baþýna bin 165 lira olarak açýklandý.

Osmancýk Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Ajansý’nda çalýþmalar sürüyor.

Osmancýk'ta çeltik rekolte tahmininin 20 bin 174 ton olarak görüldü.

Caddelere hýz kesici buton orum'un Sungurlu Ýlçesi'nde, Belediye ekipleri tarafýndan ilçenin çeþitli yerlerine hýz kesici kasisler yerleþtirildi. Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Ýlçenin belli bölgelerine hýz kesici kasislerin yerleþtirildiðini söyleyen Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Trafik akýþýnýn yoðun olduðu mahallelerde hem trafik akýþýný kolaylaþtýrmak, hem de doðabilecek kazalarý önlemek maksadý ile Fatih Mahallesi Ýstikbal arkasý ve Tuz Gediði Kavþaðý'na hýz kesici

görülen yerlere kasislerin konulmaya devam edeceklerini söyledi. Baþkan Uzunkaya, "Vatandaþlarýmýzýn

huzur ve güveni için asli görevlerimiz arasýnda yer alan hizmetlerimizi halkýmýzla paylaþmanýn huzurunu yaþýyoruz" diye konuþtu. (ÝHA)

Belediye ekipleri tarafýndan ilçenin çeþitli yerlerine hýz kesici kasisler yerleþtirildi.


CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Hýzlý dönüyor dünya

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 6 - Zil Ka’de: 1433

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:9 Eylül 1428 Hýzýr: 140

22

2012

EYLÜL

Düþmanlarýnýzla oturup kalkan, sizin dostunuz olamaz. Sâdi Þîrâzî Rahmetullahi Aleyh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.54 06.21 12.40 16.03 18.47 20.06

YAVUZ SULTAN SELÝM HÂN avuz Sultan Selim Hân, 1516’da çýktýðý Y Doðu Seferi’nden 1518’de, Ýstanbul’a dönmüþtür. Bu zaferden sonra kendisini

karþýlamak için yapýlacak gösteri ve merasimden kaçarak, bir gece Boðaz’dan sessizce Topkapý Sarayý’na geçmiþtir. Selim Hân, 2 yýl süren bu seferinde, ordusunun baþýnda, Lübnan, Suriye, Filistin, Irak, Mýsýr, Yemen, Bingâzi, Cezayir ve Arabistan’ý Osmanlý Devleti’ne kazandýrmýþtýr. Yakalandýðý þirpençe hastalýðýndan 2 ay hasta yatýp, 22 Eylül 1520 tarihinde vefât etmiþtir. Osmanlý sultanlarýnýn 9.su ve 74. islâm halifesidir. Þehzadeliðinde, devrin âlimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öðrendi. Askerî sevk ve idare ile devlet yöneticiliðini öðrenmesi için Trabzon Vâliliði’ne gönderildi. Sekiz yýllýk saltanatýnda ülke sýnýrlarýný 2,5 misli geniþletmiþ bulunan Yavuz Sultan Selim Hân, babasý Sultan 2. Bâyezid’in tahttan ferâgat etmesi üzerine 24/4/1512’de tahta geçmiþti. Tarihe þerefle geçmiþ birçok zaferin 8 yýla nasýl sýðdýðýný, tarihçiler hâlen çözememiþlerdir. Çok heybetli olup, azametinden çevresindekiler titrediði hâlde, âlimlere ve halka karþý tevâzu sahibiydi. Çok mütevâzý olup, sade giyinirdi. Padiþah-ý âlem olmak bir kuru kavga imiþ. Bir velîye bende olmak cümleden âlâ imiþ.

GÜNEÞ TERAZÝ BURCU'NDA

Bugün, 22 Eylül. Güneþ Terazi (Mîzân) Burcu'na girmiþ ve sonbahar mevsimi baþlamýþtýr. Bu mevsim, 90 gün sürer ve 21 Aralýk'ta biter. Güneþ, Terazi Burcu'nda 31 gün kalacak ve Ekim'in 23. günü Akrep Burcu'na girecektir.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

VEFAT EDENLER 1- Köyü Bademli Mahallesi’nden, Sefer ÇINAR'ýn oðlu; Tahsin ÇINAR. 2- Feruz Köyü eski Muhtarlarýndan Nurettin DÜZGÜN'ün eþi, Feruz Köyü' nden gelme Fahri, Nedim, Selami, Mustafa ve Ýlhami DÜZGÜN'ün anneleri; Þerife DÜZGÜN.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Dönüyor dünya. Hýzlý dönüþte. la. DEÐÝNMELER Hiç durmadan dönüyor. * Biz insanlar kabul ersek de, kabul etmesek de döDünyanýn doðusunun yükseliþi mi? nüp duruyor. Asya ses veriyor. Ekonomik canlanma, ticari büyüZaman bu dönüþün hýzýna baðlý akýyor. me, üretim ve tüketimin yoðunluðu baðlamýndaki haberlerle bazý uzak doðu ülkeleri dünyanýn gündeminde. KülMekan dönüþün seyrine zemin durumunda. O da tür ve sanatlarýyla da evrensel hayata aðýrlýklarýný koyadeðiþiyor döngünün etkileriyle. bilirler mi? Eðer bu gerçekleþirse yakýn dönemde, yeni * deðerlerin estetiði de sesini duyuracak demektir. Dünya coðrafi bir bütünlük. Ýnsanýyla, bitki örtü* süyle, yer altý ve yer üstü kaynaklarýyla. Ve yýldýzlarla, Þahin ERTÜRK Dönüyor dünya. Saatler de artýk öyle olmalý ki. Ýnsagezegenlerle, dahasý güneþle bir sistemde yer alýyor. Ýnnýn kolundaki saatle günlük yaþamý arasýndaki uyum alanlarý derinsan, uzay çalýþmalarýyla bu sistemin kalbine doðru ilerleme çabaleþip kökleþiyor devamlý. sýnda. Ademoðlu bu uzay yolculuðuyla bir az da gezegenimiz dünyanýn dönüþümünü kavrama uðraþýsý veriyor gibi. Öte yandan dünYeni üretim kalýplarý sürekli ürüne dönüþüyor. Vitrinlere heyayý bir baþka açýdan fethetme, felsefi anlamda mesafeli algýlama men yansýyor üretim- tüketim. diyelim buna, arayýþýnda. Futbol daha kýsa paslarla, daha seri oynanýyor. Maçlarýn neti* celeri anbean deðiþiyor. Bu oyunlardaki galibiyet ve yenilgiler anlýk son düdük çalýna deðin. Dünya evrensel yaþam alaný. Arabalar daha hýzlý gidiyor. Þimdilik biricik yaþam alaný insanlýðýn. Kaynaklarla idare edebilme arayýþý tartýþýlýyor uzmanlarca. Teknolojik araçlarýn kullaBilgisayarlar daha hýzlý açýlýyor. Televizyonlar, radyolar hýzlý nýmý artýkça enerji kaynaklarýnýn tükenme kaygýsý, korkuya dönüve canlý yayýnda dünya ölçeðinde. þüyordu geçen yýllarda. Güneþ enerjisi var derken, plastik atýklarýn Ýnternet eriþimi daha hýzlý. Elektrik paralelinde bir akýþ. tekrar petrole dönüþümü saðlandý þeklindeki haberler yayýldý son Dünya elektrik telleriyle sarýldýkça hýzlanýyor. günlerde. Bu hýz, hayatýn ana temasý artýk. Ýnsanlýk, geleceðe dair umutlarýný tazelemekte her yeni buluþ-

Osmanlý’nýn görüntüsü yeter 19. yüzyýlda Almanya'nýn Mülhaym þehrindeki içindeki Osmanlý askerinin elbiselerini adamlarýnýza giyGÖNÜL PINARI dirin. Bu adamlarý mahsul zamaný, nehrin görülecek yerRen nehrinin bir yakasýnda Almanlar, öbür yakasýnda da Fransýzlar oturuyordu. lerinde dolaþtýrýn. Karþýdan gören Fransýzlar için bu kafidir. Bundan sonra mahsulünüzü rahatça toplayaFransýzlar, her sene nehrin karþý kýyýsýna geçiyor, bilirsiniz. Zulüm sona ermiþtir." Almanlara ait topraklardaki mahsulün tümünü toplayýp götürüyorlardý. Bað bahçe sahipleri hemen Osmanlý askerinin kýyafetlerini kapýþýrlar. Hasat vakti geldiðinde giydikleri O sýralarda, birliðini henüz temin edememiþ olan bu yeniçeri kýyafetleriyle ve büyük bir heyecanla, nehir güçsüz Alman'lar ise buna fazlaca ses çýkaramýyorlardý. kýyýsýnda dolaþmaya baþlarlar. Ancak bu durum her yýl tekrarlanmayý sürdürünce, Ertesi gün, nehrin karþý yakasýndan gelen haber, Almanlar çareyi Osmanlý sultanýna durumu yazýp, imdat Aliaddin Bolat Almanlarýn sevinç çýðlýklarý atmalarýna sebep olur: aliaddinbolat@mynet.com istemekte bulurlar ve sultana bir mektup gönderirler. "Almanlara Osmanlýlardan yardým geldiðini zanneden Mektupta þöyle denilmektedir: Fransýzlar, korkudan, köylerini de terk ederek iç kýsýmlara "Fransýzlar her sene bize zulmediyor, mahsulümüzü elimizdoðru kaçmaktadýrlar. den alýyorlar. Siz ki, dünyaya adalet daðýtan bir imparatorluðun sulBu olay, Mülhaym'lýlarýn gönüllerinde taht kurar. taný, Ýslâmiyet'in de halifesisiniz. Bizi bu zulümden kurtarýn. Asker gönderin. Ürünlerimizi bu sene olsun toplama imkâný saðlayýn." Giydikleri yeniçeri kýyafetlerini, daha sonra Mülhaym'a baðlý Osmanlý'nýn gerileme yýllarýna girdiði bir zamana denk gelen Karlsruhe müzesine koyup ziyarete açarlar. Þehrin en yüksek bu yardým isteðini inceleyen padiþah asker göndermeyi mümkün ve binasýna da Osmanlý bayraðý asarlar. Ayrýca, hâlen olayýn gerekli görmez; yalnýzca asker elbisesi göndermeyi kafi bulur. yýldönümünde þehirde bir karnaval düzenleyip hadiseyi temsilen Yardým isteðini bildiren mektuba cevabi bir mektup yazýlýr. Bu kutlarlar. mektupla birlikte içi asker elbisesi dolu üç çuval da Almanlara yolBu olay, Osmanlý'nýn sadece birkaç yeniçeri kýyafetiyle lanýr. Almanlarý Fransýzlarýn elinden ve talanýndan nasýl kurtardýðýný Þaþkýna dönen Almanlar, çuvallarý alýp mektubu okurlar: anlatan, maziden kalma, pýrlantalarla resmedilmiþ bir tablo gibidir. Mektupta þunlar yazmaktadýr: Bir zamanlar biz de millet; hem nasýl milletmiþiz, "Fransýzlar korkak adamlardýr. Onlara yeniçeri göndermemGelmiþiz dünyaya; milliyet nedir öðretmiþiz! ize gerek yoktur. Yeniçerimizin kýyafetini görmeleri kafidir. Çuval

Ý

Bir annenin gözyaþlarý 5

Tefekkür Dünyamýz

brahim bey mütebessim bir sima ile karþýlar misafirlerini. Hemen yemek söyletir ve karýnlarýný doyurur çay içerken sedayý tebrik eder. "Bak kýzým, senin kalacaðýn yer bir daire ev, biz buraya nur dershanesi deriz. Senin gibi kýzlarýmýz bu- Raþit Yücel rada kalýrlar ve muhtelif fakülrasityücel@ corumhakimiyet. net teler de tahsillerini yaparlar.

Yýllardýr bu dershanede kalan kýzlarýmýz þimdi ev hanýmý ve muhtelif mesleklerde çalýþýyorlar ve haberleþiyoruz. Benimde senin gibi bir kýzým var o da nur risalelerini okuyor ve hizmetlere yardýmcý oluyor. Burada arkadaþlarýn ile uyumlu hareket etmelisin, Þimdi olmasa da baþörtülü olmalýsýn, Namazlarýný kýlmalýsýn, Dershanenin kurallarý vardýr onlara uymalýsýn."

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER CUMARTESÝ OSMANCIK CAD. NO: 86 (ULU CAMÝ - YAZI ÇARÞISI ARASINDA) 226 68 05

ÖZÇETÝN ARANTÝEV.ÝKRAM PETROL ARKASI BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI 227 35 52

UÐUR MUMCU CAD. NO:114 ( ASKERLÝK ÞUBESÝ ÜSTÜ ) 213 50 71

BULUT ÖZEL ELÝT PARK HASTANESÝ KARÞISI 223 00 99

ÖZTÜRK BUHARA EVLER 2.CAD. ÖZEL HASTANE YANI 227 21 21

olan etkileri seçildi. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalýklarý Derneði ile Türk Nöroloji Derneði bu haftada 'tuzla' ilgili farkýndalýðý artýrmak için ortak çalýþma yürütüyor. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalýklarý Derneði Baþkaný Prof. Dr. Þehsuvar Ertürk, inmenin geliþmiþ ülkelerde ölüm nedenleri arasýnda 3. sýrada yer aldýðýný kaydetti. "Sadece günlük tuz kullaným oranýn 6 gram azaltýlmasýyla inmeye baðlý ölümlerde yüzde 23, kalp krizine baðlý ölümlerde yüzde 16'lýk bir azalma saðlanýyor. Bu hem toplum saðlýðýna hem de saðlýk ekonomisine önemli katkýda bulunacak." þeklinde konuþtu. Ertürk, ayrýca kadýnlarýn daha çok risk altýnda olduðunu ve dikkatli olmalarý gerektiðini hatýrlattý. Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalýklarý Derneði Kurumsal Ýliþkiler Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Arýcý, tuz azaltýlmasýyla tedavide ilaç gereksinimin azalacaðýna dikkat çekti. "Çayýmýza kahvemize bizden habersiz þeker atýlmasýna kýzýyoruz. Ama bir lokanta-

ya gittiðimizde tuzu sorgulamýyoruz. Hatta gelince tadýna bile bakmadan tuz atýyoruz. Bunlara dikkat edilmeli." dedi. Türk Nöroloji Derneði Yönetim Kurulu Üyesi Þerefnur Öztürk ise ailede tuz kullanýmýnýn azaltýlmasýnda anneye büyük iþ düþtüðünü aktardý. "Çocuklarýn en az renkli elbiseleri kadar az tuz kullanýmýna da dikkat edilmeli." ifadesini kullandý.

Ekmekteki 1 gram eksik tuz, 2 bin kiþiyi kurtaracak Saðlýk Bakanlýðý 2011-2015 yýllarý arasýnda 'Türkiye'de Aþýrý Tuz Tüketiminin Azaltýlmasý Programý'ný devreye soktu. Programýn ilk meyvesi olarak da ekmeðin her 100 gramýnda 0,3 gram tuzun azaltýlmasý oldu. Temmuz ayýnda fýrýnlarda uygulanmaya baþlayacak düzenleme ile günde 300 gram ekmek yiyen bir kiþi 1 gram tuzu daha az alacak. Bakanlýðýn araþtýrmalarýna göre Türkiye'de her yýl 40 bin kiþi sadece yüksek tansiyona baðlý inme yüzünden hayatýný kaybediyor. Ekmekteki bu azalmayla yýlda en az 2 bin kiþinin hayatýný kaybetmesinin önüne geçilecek.

SAÐLIK

PAZAR

METEOROLOJÝ

2.324 2.339

1.788 1.798

24 ayar

ALIÞ

101,90

SATIÞ

102,73

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6396 22 EYLÜL 2012 CUMARTESÝ

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

Daha az tuz, daha az felç Tuz, tansiyonu yükselten en önemli etken iken inmeye yol açan nedenler arasýnda da ilk sýrada yer alýyor. Yapýlan araþtýrmalara göre günlük tuz tüketiminin 1 gram azaltýlmasýyla inmeye baðlý ölümlerde yüzde 5, kalp krizine baðlý ölümlerde ise yüzde 3 azalma meydana geliyor.Dünya genelinde her yýl 3 milyon kadýn ve 2,5 milyon erkek inme (felç) geçirerek hayatýný kaybediyor. Bu noktada beslenme tarzý önemli bir yer tutuyor. Beslenmede temel faktör olan tuz, hem kan basýncýný (tansiyon) yükselten en önemli belirleyici hem de hipertansiyon ve inmeye yol açan nedenler arasýnda ilk sýrada yer alýyor. Yapýlan araþtýrmalarda günlük tuz tüketiminin 1 gram azaltýlmasýyla inmeye baðlý ölümlerde yüzde 5, kalp krizine baðlý ölümlerde yüzde 3 azalma meydana geliyor. Türkiye'de günlük ortalama kiþi baþý 18 gram tuz tüketilirken, Dünya Saðlýk Örgütüne (DSÖ) göre, bu rakam 6 gramýn altýnda olmalý. Tüm bu nedenlerden dolayý bu yýl 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen 'Dünya Tuza Dikkat Haftasý'nda gündem olarak tuzun inme riski üzerinde

MURAT

DOÐA BAHABEY CAD. NO: 101 ( YEÞÝL FIRIN YANI ) 221 21 01

Kýrsal Turizm Derneði 5 yaþýnda 5 yaþýndayýz, likte, ulusal kýrsal turizm politikasýnýn oluþturulmasý amacýyla Kalkýnma Bakanlýðý 10. Kalkýnma Planý hazýrlýk 5'nci yaþýmýzda "Kýrsal Turizm; Topraðýmýza, Halkýtoplantýlarýna Turizm baþlýðý altýnda derneðimizin davet mýza ve Kültürel Geleneðimize Duyduðumuz Sevgidir." Nedim edilmesidir. Ayrýca, IPARD Kýrsal Kalkýnma Prograsloganýyla herkesi kültürümüze, doðal güzelliklere ve yeZURNACI mý'nýn etkin uygulanmasý ve desteklerin kullaným oranlarel tatlarýmýza sahip çýkmaya çaðýrýyoruz. Kýrsal Turizm Derneði rýnýn arttýrýlmasý amacýyla Avrupa Birliði Komisyonu GeVizyonumuzu, Ülkemizde kýrsal turizm potansiyeliYönetim Kurulu niþleme Genel Müdürlüðü'ne baðlý Teknik Destek ve Bilnin deðerlendirilmesi için giriþimciler, kamu kurumlarý, Baþkaný gi Deðiþim Ofisi (TAIEX) ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odalarý, seyahat Bakanlýðý'nýn Kýrsal Kalkýnma Dairesi Yönetim Otoriteacenteleri, sivil toplum kuruluþlarý arasýnda bir að oluþsi'nce, ülke genelinde yapýlmasý planlanan kýrsal turizm hibelerinin turup katalizör olarak hizmet etmek olarak belirledik. kullanýmý konulu toplantý organizasyonunda Kýrsal Turizm DerneMisyonumuzu ise; Sürdürülebilir çevre içinde doðal güzellikði, iþbirliði yapýlacak kuruluþ olarak belirlenmiþtir. ler ve saðlýklý tarýmsal üretim konusunda farkýndalýk yaratmak, ge5 yýldýr kýrsal alanlarda doðal güzelliklerin ve geleneksel külleneksel kültür ve sanatýn yaþatýlmasý, kýrsal yaþama ait bilgi ve detürün korunmasý ile ekonominin çeþitlendirilmesi ve kýrsal kalkýnneyim alýþveriþinin yeni nesillere aktarýlmasý ve kýrsal yörelerin kalmada kýrsal turizmin önemi konusunda; ülkemizde çeþitli iller ve kýnmasý amacýyla, kýrsal turizm politikalarýnýn geliþtirilmesinde ilçelerimizde projeler hazýrlayýp sempozyumlar, çalýþtaylar, konfemerkezi ve yerel kuruluþlar ile bilgi paylaþýmýnda bulunmak olarak ranslar ve seminerler düzenleyerek yerel, bölgesel ve ulusal televiztanýmladýk. yon ve radyo programlarýyla yöneticileri, giriþimcileri ve halkýmýKöylerde ve kasabalarda kültürel mirasýmýzýn, geleneksel el zý ülke genelinde bilgilendiren üniversitelerdeki hocalarýmýza, üyesanatlarýnýn, doðal güzelliklerin ve tarihi eserlerin korunarak kullalerimize, temsilcilerimize, destekçilerimize ve medya kuruluþlarýna nýlmasý, eko turizm, tarým turizmi, çiftlik turizmi ve köy turizmini teþekkür ederiz. kapsayan kýrsal turizmin geliþtirilmesi, tarým ürünlerinin saðlýklý 5'nci yaþýnda "Topraðýmýza, Halkýmýza ve Kültürel Geleneðiüretimi, ambalajlanmasý ve pazarlanmasý konusunda yerel halký bilmize Duyduðumuz Sevgidir Kýrsal Turizm " mesajýyla yerelden gilendirerek iþ ve gelir imkanlarýnýn artýrýlmasý amacý ile 12-Eylülulusala doðru geliþen Kýrsal Turizm Derneði, Türkiye genelinde 2007 tarihinde kurulan Kýrsal Turizm Derneði'nin 60 üyesi ve 11 yapacaðý bir dizi etkinliklerle kutlamaya devam edecek. Üyeleritemsilcisi ile ülke çapýnda kýrsal turizm bilinci oluþturulmasýnda miz, gönüllülerimiz, destekçilerimiz ve basýnýmýzla birlikte nice yeönemli katkýlar saðladýðýna inanýyoruz. ni çalýþmalara imza atacaðýmýza inanýyoruz. Sizleri de kýrsalda doBunun en önemli göstergeleri; Avrupa Birliði Leonardo da ðal, tarihi ve kültürel zenginliðimize sahip çýkan Kýrsal Turizm GöVinci Parthnership programýndan hazýrlanan projeyle Ýtalya, Bulganüllüleri arasýna katýlmaya çaðýrýyoruz. ristan, Romanya ve Türkiye'den Kýrsal Turizm Derneðinin iþbirliði "DÖRT MEVSÝM BEREKET ÝÇÝN KIRSAL TURÝZMÝ SEile çýkarýlan "Kýrsal Turizm Giriþimci Rehberi" Türkiye'deki giriÇÝN" þimcilere ve yöneticilere kaynak olarak sunulmuþtur. Bununla bir-

13

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

Ý

www.corumhakimiyet.net

‘Anadolu Mandasý Islah Projesi’ yürürlükte

l Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Vekili Orhan Sarý ile Çorum Ýli Damýzlýk Manda Yetiþtirici Birliði Yönetim

Kurulu adýna Baþkan Ýhsan Aksungur arasýnda 21 Eylül 2012 tarihinde yapýlan protokol ile ‘Halk Elinde Anadolu

Mandasý Islah Projesi’nin yürürlüðe girdiði belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, Proje Lideri olarak Anakara Lalahan Araþtýrma Enstitüsünde görevli Veteriner Hekim

Ýbrahim Alper Arýk atandý. Proje yürütücüsü olarak Veteriner Hekim Hatice Arýk ile 21 Eylül 2012 tarihi itibariyle sözleþme yapýldýðý ve Çorum merkez ve ilçelerinde 163 iþletme sahibi ile protokol yapýlarak

ýslah projesine dahil olduklarý kaydedildi. Projede Çorum’daki manda ýrkýnýn geliþtirilmesi, sayýsýnýn artýrýlmasý, hem et hem de süt verimlerinin artýrýlmasý amaçlanýyor.

Yurt inþaatýný soydular Kimliði belirsiz þahýslar 15 bin TL deðerindeki inþaat malzemesini çalarak kaçtý.

Bayat hakimliðine atama ‘Halk Elinde Anadolu Mandasý Islah Projesi’nin yürürlüðe girdiði belirtildi.

H

âkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Baþkanlýðý’nýn (HSYK) 87 yeni hakim ve savcýnýn atanmasýna iliþkin kararý, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Karar ile, HSYK aday hakim ve savcýlar arasýndan 24 Temmuz 2012 tarihinde yapýlan ad çekme sonucuna göre, 87 hakim ve savcýnýn görev yerleri de belirlenmiþ oldu. 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Kanunu’nun 13. maddesi gereðince atanmalarýna iliþkin kararname ile Samsun Adli Yargý Hâkim adayý Muhammed Hamza Akbaþ, Arapgir (Malatya) Hâkimliðine, Aydýn Adli Yargý Hâkim Adayý Elif Þahin, Pervari (Siirt) Hâkimliðine, Konya Adli Yargý Hâkim Adayý Recep Tat, Almus (Tokat) Hâkimliðine, Batman Adli Yargý Hâkim Adayý Þaban Oðuz Canbolat, Marmara (Bandýrma) Hâkimliðine, Kozan Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Ali Rýza Himmetoðlu, Eðil (Diyarbakýr) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Jülide Esen Demir, Ömerli (Mardin) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Ýsmail Harput, Kemah (Erzincan) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Mustafa Aktýncý, Kale (Denizli) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Lütfi Sarýbaþ, Mazgirt (Tunceli) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Hüseyin Ozan Adýyaman, Adilcevaz (Bitlis) C. Savcýlýðýna, Erciþ Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Cemil Þensöz, Ardahan Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Hasibe Coþkun, Aþkale (Erzurum) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Erzurum Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Bilgin Çiçek, Palu (Elazýð) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Aðrý Adli Yargý Hâkim Adayý Eyüp Balta, Doðanhisar (Akþehir) Hâkimliðine, Sincan Adli Yargý Hâkim Adayý Tuba Altýnýþýk, Torul (Gümüþhane) Hâkimliðine, Muðla Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Cevdet Bozkurt, Karlýova (Bingöl) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Erdal Gümbür, Sarýz (Kayseri) Hâkimliðine, Ýstanbul Adli Yargý Hâkim Adayý Ali Yenilmez, Kurþunlu (Çankýrý) Hâkimliðine, Gaziantep Adli Yargý Hâkim Adayý Ahmet Yýldýz, Gerger (Adýyaman) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Cahit Özcan, Sinanpaþa (Afyonkarahisar) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Ýsmail Çýtak, Kozluk (Batman) Hâkimliðine, Üsküdar Adli Yargý Hâkim Adayý Tülay Saydam, Suþehri (Þebinkarahisar) Hâkimliðine, Balýkesir Adli Yargý Hâkim Adayý Ýsmail Uyar, Yahyalý (Kayseri) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Bahar Madazlý Sarý, Gemerek (Sivas) Hâkimliðine, Kayseri Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Osman Burak Türkmen, Saray (Van) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Salihli Adli Yargý Hâkim Adayý Barýþ Zabun, Çatak (Van) Hâkimliðine, Bursa Adli Yargý Hâkim Adayý Murat Çayýr, Tomarza (Kayseri) Hâkimliðine, Kastamonu Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Ömer Faruk Öz, Refahiye (Erzincan) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Ercan Karaaðaç, Kiðý (Bingöl) Hâkimliðine, Bakýrköy Adli Yargý Hâkim Adayý Cihan Erdoðan, Sulakyurt (Kýrýkkale) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Cihat Köse, Dicle (Diyarbakýr) Hâkimliðine, Kadýköy Adli Yargý Hâkim Adayý Sevim Karacý, Güroymak (Bitlis) Hâkimliðine, Osmaniye Adli Yargý Hâkim Adayý Selver Taþdelen, Hassa (Hatay) Hâkimliðine, Ýzmir Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Fýrat Erol, Mutki (Bitlis) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Hatice Topal, Posof (Ardahan) Hâkimliðine, Eskiþehir Adli Yargý Hâkim Adayý Özden Ýpek, Çüngüþ (Diyarbakýr) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Yasin Temel, Halfeti (Þanlýurfa) Hâkimliðine, Isparta Adli Yargý Hâkim Adayý Ahmet Eryýlmaz, Ovacýk (Tunceli) Hâkimliðine, Sincan Adli Yargý Hâkim Adayý Gülhan Çayan, Devrekani (Kastamonu) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Recep Moral, Ýmranlý (Sivas) Hâkimliðine, Malatya Adli Yargý Hâkim Adayý Fatih Aðlan, Ömerli (Mardin) Hâkimliðine, Diyarbakýr Adli Yargý

Hâkim Adayý Mehdi Can, Nazýmiye (Tunceli) Hâkimliðine, Trabzon Adli Yargý Hâkim Adayý Recep Kurt, Duraðan (Boyabat) Hâkimliðine, Kastamonu Adli Yargý Hâkim Adayý Zeynep Mercan, Kelkit (Gümüþhane) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Salim Yunus Lokmanoðlu, Selendi (Salihli) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Pelin Þanlý, Eskipazar (Karabük) Hâkimliðine, Ýzmir Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Abdullah Güney, Bozkýr (Seydiþehir) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Esra Uçar, Akçakale (Þanlýurfa) Hâkimliðine, Çorum

Adli Yargý Hâkim Adayý Osman Özdemirel, Aybastý (Ünye)

Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Derya Saat, Çiftlik (Niðde) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Dilek Koçak, Gökçebey (Zonguldak) Hâkimliðine, Hatay Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Selçuk Karaköy, Nazýmiye (Tunceli) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Bakýrköy Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Fatih Çayýr, Sarýveliler (Ermenek) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yozgat Adli

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nca, valiliklere gönderilen genelgede, çocuk iþçiliðinin önlenmesi için tedbirler alýnmasý istendi. Bakanlýktan yapýlan yazýlý açýklamada, çocuk iþçiliðinin önlenmesi amacýyla hazýrlanan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin tarafýndan imzalanan genelgenin, valiliklere gönderildiði bildirildi. Genelgeyle çalýþmak zorunda kaldýðý için eðitimine ara veren veya hiç baþlamamýþ ço-

cuklarýn, eðitim-öðretim sistemine dahil olmalarýnýn amaçlandýðý belirtilen açýklamada, özellikle farklý yerlere gitmek zorunda kalan mevsimlik tarým iþçisi ailelerin çocuklarýnýn üzerinde durulduðu kaydedildi. Genelge ile þunlar hedefleniyor: ''Çocuk iþçiliðinin önlenmesi ve eðitim çaðýnda olup eðitime devam edemeyen çocuklarýn eðitime devamlarýnýn saðlanmasý ile ilgili tedbirlerin belirlenmesi, tüm kurumlarýn iþbirli-

orum'un Kargý ilçesinde yurt inþaatýna giren hýrsýzlar, 15 bin TL deðerindeki inþaat malzemesini çalarak kaçtý. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde yapýmý devam eden Anadolu Öðretmen Lisesi Kýz Öðrenci

Yurdu inþaatý alanýna gelen kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler, çok sayýda pleymut adý verilen inþaat kalýbýný alarak kaçtý. Olay firma çalýþanlarýnýn sabah inþaata gelmesiyle ortaya çýktý. Firma sahibi Nevzat Elitok, “Hýrsýzlar yaklaþýk 15

bin TL deðerinde pleymut çalmýþ. Polis olayý inceliyor. Bir daha bu tür bir olayla karþýlaþmamak için bizde gerekli güvenlik tedbirlerini aldýk, umarýz hýrsýzlar yakalanýr” dedi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

Kafkaslar'da direniþ sürüyor K

abardeyBalkar'da önceki gece düzenlenen operasyonda 8 direniþçi hayatýný kaybetti. Çeçenistan'da da çatýþmalarda 4 direniþçinin hayatýný

kaybettiði bildirildi. Rus güvenlik güçlerinin KabardeyBalkar ve Çeçenistan'da düzenlediði operasyonlarda 12 direniþçinin hayatýný kaybettiði,

çatýþmalarda iki Rus askerin de öldüðü açýklandý. KabardeyBalkar’ýn baþkenti Nalçik’te direniþçilerin bulunduðu bir ev güvenlik güçleri

Yargý Hâkim Adayý Hatice Müftüoðlu, Bayat (Çorum) Hâkimliðine, Kayseri Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Özgün Þahin, Lâdik

(Vezirköprü) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Bakýrköy Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Mehmet Çetinkaya, Gürgentepe (Ordu) C. Savcýlýðýna, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Özge Kayakuzgun, Altýntaþ (Kütahya) Hâkimliðine, Burdur Adli Yargý Hâkim Adayý Bilgen Uysal, Taþlýçay (Aðrý) Hâkimliðine, Kadýköy Adli Yargý Hâkim Adayý Bilal Akyayla, Pütürge (Malatya) Hâkimliðine, Çorum Adli Yargý Hâkim Adayý Raziye Gökçe, Almus (Tokat) Hâkimliðine, Erzincan Adli Yargý Hâkim Adayý Behiye Çaðlýyan, Çemiþgezek (Elazýð) Hâkimliðine, Kadýköy Adli Yargý Hâkim Adayý Feride Bayram, Delice (Kýrýkkale) Hâkimliðine, Kastamonu Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Ahmet Bayram Ahmetoðlu, Ovacýk (Tunceli) C. Savcýlýðýna, Akþehir Adli Yargý Hâkim Adayý Gonca Gülleci, Demirköy (Kýrklareli) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Umut Gençaslan, Göynük (Bolu) Hâkimliðine, Adana Adli Yargý Hâkim Adayý Hatice Doru, Ahlat (Bitlis) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Betül Doðan, Küre (Ýnebolu) Hâkimliðine, Bursa Adli Yargý Hâkim Adayý Osman Acet, Yusufeli (Artvin) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Emre Ünal, Kemaliye (Erzincan) Hâkimliðine, Konya Adli Yargý Hâkim Adayý Metin Özmen, Mazgirt (Tunceli) Hâkimliðine, Nevþehir Adli Yargý Hâkim Adayý Mehmet Özgümüþ, Eðil (Diyarbakýr) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Önder Güleç, Mesudiye (Ordu) Hâkimliðine, Eskiþehir Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Harun Bulut, Doðubayazýt Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Adem Kayretli, Posof (Ardahan) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Konya Adli Yargý Hâkim Adayý Þemsi Tozoðlu, Yenice (Karabük) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Alparslan Güngör, Yýldýzeli (Sivas) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Murat Bilgiç, Tercan (Erzincan) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Antalya Adli Yargý Hâkim Adayý Yeþim Yazman, Tufanbeyli (Kozan) Hâkimliðine, Konya Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Elif Yeter Terzi, Patnos (Erciþ) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Kocaeli Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Arif Demir, Torul (Gümüþhane) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Tülin Bilgiç, Tercan (Erzincan) Hâkimliðine, Nazilli Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Mehmet Karakaþlý, Dazkýrý (Dinar) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yalova Adli Yargý Hâkim Adayý Dilek Öner, Solhan (Bingöl) Hâkimliðine, Ankara Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Sinan Þarlayan, Ömerli (Mardin) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Adli Yargý Hâkim Adayý Safa Sinan Orhan, Mutki (Bitlis) Hâkimliðine, Muþ Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Ferdi Baba, Çayýrlý (Erzincan) Cumhuriyet Savcýlýðýna, Bitlis Adli Yargý Cumhuriyet Savcý Adayý Cüneyt Orak, Kandýra (Kocaeli) Cumhuriyet Savcýlýðýna ad çekme usulü ile naklen atandý.(ÝHA)

Çocuk iþçiliðine önemli A

Ç

ði ve koordinasyonunun saðlanmasý. Çocuklarýn tarým, sokak, sanayi ve ev iþlerinde çalýþtýrýlmasýný önleyici tedbirlerin alýnmasý ve alýnan tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasý. Çocuklarýn çalýþtýrýlma riskinin yüksek olduðu mahalle ve semtlerde, çocuklarýn ve ailelerin tespit edilmesi, desteklenmesi ve çalýþtýrýlmalarýnýn önlenmesi. Eðitim-öðretimine ara veren veya okula hiç baþlamamýþ

çocuklarýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðinde eðitim öðretime yönlendirilmesi, yeni eðitim-öðretim sistemine uygun olarak eðitim-öðretim ortamýnda desteklenmesi ve izlenmesi. Çocuk ve gençlik merkezleri baþta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn sahip olduðu imkanlar aracýlýðý ile çocuk iþçiliðinin önlenmesi ve sonlandýrýlmasýna yönelik, çocuk, aile ve toplum odaklý bilinçlendirme ve farkýndalýk oluþturma çalýþmalarýnýn yürütülmesi.''

Kabardey-Balkar'da önceki gece düzenlenen operasyonda 8 direniþçi hayatýný kaybetti.

tarafýndan operasyon düzenlendiði bildirildi. Rus askeri yetkililer operasyonda aralarýnda haklarýnda arama emri olanlarýn da bulunduðu 8 direniþçinin öldürüldüðünü açýkladý. Hükümet hayatýný kaybedenlerden dördünün üst düzey lider olduðunu, evde bulunan iki kadýnýn da hayatýný kaybettiðini belirtti. Rusya'nýn Interfax haber ajansý da Çeçenistan'daki çatýþmalarda dört direniþçi ve iki askerin öldüðünü bildirdi. Dünya Bülteni

Servis elemaný yardýmcýsý yetiþtirilecek orum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Anýt Aile Çay Bahçesi (Ýsmail Özyýlmaz) iþbirliðinde uygulanacak olan ‘Servis Elemaný Yardýmcýsý (Garson)’ mesleðinde 1 grup halinde toplam 10 kiþilik istihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az yarýsý Anýt Aile Çay Bahçesi’nde istihdam edilecek. Kurs süresince kursiyerlere günlük 20 TL cep harçlýðý ödenecek olup, Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda saðlýk sigortasý primleri ÝÞKUR tarafýndan karþýlanacak. 1 Ekim 2012 - 9 Þubat 2013 tarihleri arasýnda verilecek eðitimler Anýt Aile Çay Bahçesi (Bahçeli Evler Mah. Yunus Emre Parký Çorum)’nde, haftada 6 gün 08:00-17:00 saatleri arasýnda verilecek.

Kursa katýlým þartlarý; ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, son 24 ay içinde ÝÞKUR'un meslek edindirme kurslarýna katýlmýþ olanlar katýldýðý kursun bitiþ tarihinden itibaren en az 3 ay geçtiði taktirde bu kurstan faydalanabilirler, farklý programlara (Giriþimcilik, TYÇP, Staj) katýlanlar ise katýldýðý programýn bitiþ tarihinden itibaren en az 6 ay geçmeden baþvuru yapamazlar, en az ilkokul mezunu olmak, 16-30 yaþ arasýnda (bay-bayan) olmak, açýk veya ikinci öðretim hariç öðrenci konumunda olmamak. Söz konusu kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, 26 Eylül 2012 Cuma günü mesai bitimine kadar ÝÞKUR Ýþ Danýþmanlarý ile görüþmeleri ve 27 Eylül 2012 Cumartesi günü saat 10:00’da yapýlacak olan kursiyer seçimi mülakatýna katýlmalarý gerekecek.

K

ti bütünleþmesi yarýn Ýstanbul'da gerçekleþecek. HAS Parti kendini feshetti ve parti lideri Numan Kurtulmuþ, AK Parti'ye katýlacak. Baþbakan Erdoðan, Kurtulmuþ'a Ýstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde rozet takacak.

Ç

HAS Parti'den AK Parti'ye geçecek isimler endisini fesheden HAS Parti lideri Numan Kurtulmuþ'un AK Parti rozetini takmasýnýn ardýndan A takýmý olarak bilinen Teoman Rýza Güneri, Þeref Malkoç, Kazým Arslan, Erol Erdoðan gibi isimlerin de katýlýmlarý gerçekleþecek.

AK Parti'ye katýlacak isimler arasýnda Kutan ailesinden de siyasete yeni adým atan gençler de bulunuyor. 30 Eylül'deki Büyük Kongreye hazýrlanan AK Parti'ye katýlýmlar sürüyor. AK Parti-HAS Par-

HAS Parti’nin A Takýmý’ndan bazý isimler de AK Parti’ye geçiyor.

Ancak Kurtulmuþ, A takýmý olarak nitelenen kurmaylarýný da AK Parti'ye taþýyacak. Kurtulmuþ'un A takýmýnda Teoman Rýza Güneri, Þeref Malkoç, Kazým Arslan, Erol Erdoðan yer alýyor.

KUTAN AÝLESÝNDEN DE KATILIM OLACAK Kulislerde, eski SP Genel Baþkaný Recai Kutan'ýn ailesinden de AK Parti'ye katýlým olacaðý konuþuluyor. Önceki gün kapatýlan ve HAS Parti'de Genel Ýdare Kurulu'nda görev yapan Mümine Feyza Kutan ve Zekai Kutan'ýn da AK Parti'ye geçecekleri belirtildi. Kutanlarýn, Kurtulmuþ'un ardýndan bütünleþme sürecinde AK Parti'de yer alacaklarý ve bütünleþme törenine katýlacaklarý ifade edildi. (Yeni Þafak)


Laçin’in projesine MEB’den ödül

CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), eðitimde yenilikçi uygulamalara örnek 18 projeyi ödüllendirdi. Bu projeler arasýnda Laçin/Narlý Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu’nun “Gözünüz Arkada Kalmasýn” isimli projesi de bulunuyor. Ödül alan projeler arasýnda taþýmalý eðitimde farklý köy öðrencileri arasýndaki diyaloðun artýrýlmasýndan, okul bahçesine hayvanat bahçesi kurulumuna kadar birbirinden

farklý projeler bulunuyor. Milli Eðitim Bakanlýðý, eðitim-öðretim yýlý yenilikçilik ödülleri yarýþmasýnýn sonuçlarýný açýkladý. Eðitimde yeniden yapýlanma çalýþmalarýnýn desteklenmesi ile eðitim ve öðretimde kalitenin yükseltilmesi amacýyla gerçekleþtirilen yarýþmaya ülke genelinden baþvurular alýnýyor. Projeler, Bakanlýk tarafýndan oluþturulan komisyonlar ve sivil top-

lum kuruluþlarýnca deðerlendiriliyor. Bu yýl gerçekleþtirilen deðerlendirmeler sonucunda ödüle layýk görülen 18 proje arasýnda Afyonkarahisar, Antalya, Kayseri, Adana, Ankara, Amasya, Aydýn, Iðdýr, Denizli, Ýsparta, Ýstanbul ve Tokat’taki bazý okullarýn yaný sýra Laçin Narlý Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu’nun “Gözünüz Arkada Kalmasýn” isimli projesi de bulunuyor.

Yargý’ya bilirkiþi alýnacak Ç

orum ili veya yargý çevresinde oturan veye mesleki faaliyeti icra eden ve baþka bir komisyonun listesinde kayýtlý olmayanlardan yargý çevresi dahilinde bilirkiþilik görevi yapmak üzere 2013 yýlý bilirkiþi listesi oluþturulacaðý bildirildi. Çorum Adli Yargý Adalet Komisyonu’ndan ya da www.adalet.gov.tr internet adresinde yayýnlanan bilirkiþi ilan

B

metninin ekinde bulunan baþvuru dilekçe örneðinin temini ile baþvurular þahsen yapýlabileceði gibi, kayýtlý olunan oda, çalýþýlan kurum ve kuruluþ aracýlýðýyla da yapýlabilecek. Bilirkiþilik yapmak amacýyla listeye kaydolmak isteyenlerin baþvurularý 31 Ekim 2012 günü mesai bitiminde sona erecek. Bu tarihten sonra komisyona

ulaþan dilekçeler deðerlendirmeye alýnmayacak. Baþvuru dilekçesinde ayrýca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasý ile vergi kimlik numarasýnýn belirtilmesi de gerekiyor. Baþvuruya iliþkin ayrýntýlý bilgi www.adalet.gov.tr adresinden temin edilebilir.

Eylem cami inþaatýný durdurdu; ama hakaret filmi hala yayýnda

atý dünyasýnýn çifte standardý bir kez daha net olarak ortaya çýktý. Müslümanlarýn hakaret filmlerine tepkileri yasaklanýrken, Ýslam karþýtlarýnýn hafif tepkisi üzerine cami inþaatý durduruldu Batý dünyasýnda Ýslam dinine ve Müslümanlara karþý uygulanan ayrýmcýlýk bir kez daha somut olarak ortaya çýktý. Müslümanlara hakaret eden karikatürler, filmler ve kitaplar ifade özgürlüðü olarak savunulurken; Müslümanlar'ýn ortaya koyduðu demokratik hak olan protestolar yasaklanýyor. Müslümanlarýn, cami yapma haklarý ellerinden alýnýyor, hakaret filmlerine karþý yapacaðý protesto eylemleri yasaklanýyor; ama Müslüman karþýtlarýnýn cami karþýtý protesto gösterileri anýnda dikkate alýnýyor ve cami yapma gi-

riþmleri mahkeme kararlarýyla durdurulabiliyor. Bu duruma son iki örnek Rusya'da ve Fransa'da yaþandý. Fransa, hakaret karikatürlerine karþý protesto gösterileri yapmak isteyen Müslümanlar, "eylem yasak" kararý çýkarttý. Rusya ise cami karþýtlarýnýn eylemleri üzerine cami inþaatýný durdurdu. Moskova Belediyesi, halkýn protestosu üzerine baþkentin Mitino bölgesine planlanan cami inþaatýný durdurdu. Yüzbinlerce Müslüman'ýn yaþadýðý Moskova'da sadece 4 cami hizmet veriyor. Yönetim, en azýndan 12 ayrý bölge için birer cami yapýlmasýný kararlaþtýrmýþtý. Belediye Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, Kent Planlama ve Kadastro Komisyonu tarafýndan alýnan kararla Moskova'nýn

Müslümanlarýn hakaret filmlerine tepkileri yasaklanýrken, Ýslam karþýtlarýnýn hafif tepkisi üzerine cami inþaatý durduruldu Mitino semtinde camii dý. baþka arazilerde camii inþaatý projesinden vazinþaatýyla ilgili yer araþGösteriyi Mitino geçildiði belirtildi. Beletýrma yapýlmasý talimatýbölge yerel meclis üyediye iptal kararýnda bölný da verdi. leri ve Ortodoks Birliði gede oturan halkýn proisimli örgütün organize Mitino'da oturan testosunu gerekçe gösettiði kaydediliyor. Mitiyaklaþýk bin 500 kiþi, terdi. bölgede camii inþaatýna no Yerel Meclis Baþkaný Mitino'da daha önkarþý protesto gösterisi Ýgor Kononov, caminin ce içinde bir caminin budüzenledi. Göstericiler, yapýlmamasý için imza lunacaðý Ýslam Toplum 13 katlý Ýslam Toplum kampanyasý baþlatacakMerkezi'nin inþa edilMerkezi inþaat projesine larýný söyledi. hayýr demek için Mitino mesi hususunda karar alRus basýnýnýn iddisemtindeki yollarý trafidýklarýný da belirten asýna göre, yerel halk ðe kapatmýþtý. Gösteri Moskova Belediyesi, ipbayram namazlarýnda yerine gelen polis görevtal kararýnýn ardýndan ortaya çýkabilecek çok lileri, vatandaþlara eylebaþka alternatifleri desayýda izdiham, trafik min izinsiz olduðuna ðerlendireceklerini açýksorunu ve salgýn hastadikkat çekerek daðýlmaladý. Belediye, halkýn lýklardan endiþe ediyor. sýný istedi. Vakayla ilgili görüþünü göz önünde Dünya Bülteni 3 kiþi de gözaltýna alýnbulundurmak koþuluyla

Üniversite öðrencilerine askerlik sürprizi niversiteye kayýt yapmak veya yenilemek isÜ teyen 29 yaþýný doldurmuþ

öðrenciler askere çaðrýldý Üniversiteye kayýt yapmak veya yenilemek isteyen 29 yaþýný doldurmuþ öðrencilere kýþla yolu gözüktü. Milli Savunma Bakanlýðý ve YÖK'ün ortak kararýyla, bu yaþ sýnýrýnýn üstünde olan öðrenciler yeni eðitim öðretim yýlýnda kayýt yaptýramadý. Ýptal için bakanlýða ve YÖK'e baþvuran Eðitim-BirSen'e, "Terör örgütünün iþine yarýyor" gerekçesiyle" olumsuz cevap verildi 29 yaþýný dolduran öðrenciler, kayýt yenilemede kötü bir sürprizle karþýlaþtý. Milli Savunma Bakanlýðý (MSB), Yükseköðretim Kurulu'na (YÖK) gönderdiði yazýda 29 yaþýndan büyük yükümlülerin askerliklerinin ertelenemeyeceðini, askerlik yapmalarý halinde eðitimlerine devam edebileceðini belirtmiþti. Buna istinaden üniversiteler kayýt yapacak öðrencilerden askerlik durum belgesi istemeye baþladý. Belge alamayan ve askerliði ertelenmeyen öðrenciler askere çaðrýldý. Öðrenciler, bu durumda ancak 15 ay askerlik yaptýktan sonra öðrenimlerini tamamlayabilecek. Askere gitmeyen öðrencilerin de üniversiteden kaydý silinecek. Memur-Sen'e baðlý Eðitim-Bir-Sen, MSB'ye baþvurarak söz konusu öðrencilerin eðitimlerine devam etmesini istedi. Ancak olumsuz cevap aldý.

10 YIL YETERLÝ BÝR SÜRE

Askerealma Daire Baþkanlýðý'ndan sendikaya yapýlan yazýlý açýklamada þunlara yer verildi: "29 yaþý-

29 yaþýný doldurmuþ üniversite öðrenciler askere çaðrýldý na kadar lisans düzeyinde bir yükseköðretim kurumundan mezun olamayan yükümlülerden herhangi bir nedenle iliþikleri kesilenlerin askerlikleri ertelenemez. Askerliklerinin ertelenebilmesi için en az lisans düzeyinde bir yükseköðretim kurumundan mezun olmalarý (yüksek lisansa devam edebilmeleri amacýyla) gerekiyor. Öðrencilerin lise veya dengi okuldan 18-19 yaþlarýnda mezun oluyor. Üniversite için yaklaþýk 10 yýl gibi uzun bir süre kalýyor ki bu üniversite eðitimini tamamlamalarý için yeterli bir süre. Bu gerekçeyle, konuyla ilgili bir çalýþmamýz bulunmuyor."

PKK'NIN ÝÞÝNE YARIYOR

Eðitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, konuyla ilgili YÖK'le de görüþtüklerini ifade etti. Aldýklarý cevabýn, "Bazý çekincelerimiz var. Terör örgütü mensuplarý bilerek okulu uzatýyor

ve böylece üniversitelerde faaliyet gösterme fýrsatý buluyor. Tedbirimizi ancak bu þekilde alabiliyoruz" þeklinde olduðunu aktaran Özer, uygulamadan masum öðrencilerin maðdur edileceði vurgusu yaptý.

2 YIL ZORUNLU UZATMA VAR

29 yaþýna geldiði halde öðrenimini tamamlayamadýðý için okulu ile iliþiðini kesmek zorunda kalan yükseköðrenim öðrencilerinin askerlikleri iki yýl süreyle erteleneceðini hatýrlatan Özer sözlerine þöyle devam etti: "Öðrencilere bu süre zarfýnda öðrenimlerini tamamlama imkâný tanýnsa zaten sorun kendiliðinden çözülmüþ olacak. Diðer yandan bu kanunla bedelli askerlik imkânýndan faydalanmak suretiyle 29 yaþýný geçtikleri halde askerlik durum belgesi alarak kayýtlarýný yenileme hakký tanýnmasýna raðmen bu imkândan faydalanamayarak asker-

15

lik durum belgesi alamayacak durumda olanlar arasýnda bir ayrým doðurmaktadýr ki bunun da anayasada ifadesini bulan eþitlik ilkesi ile baðdaþtýðýný ileri sürmek mümkün deðil."

ANAYASAYA DA AYKIRI

Milli Savunma Bakanlýðý'nýn bu düzenlemesinin anayasada yer alan 'Kimse, eðitim ve öðrenim hakkýndan yoksun býrakýlamaz' hükmünün ihlali niteliði taþýdýðýný savunan Eðitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Ahmet Özer, "Söz konusu düzenleme, on binlerce öðrenciyi öðrenimlerine ara verip askerlik hizmetini yapmak zorunda býrakmak suretiyle maðdur edecek. Bu hukuk devleti ilkesine aykýrýlýk teþkil ediyor" dedi.

BAHAR DÖNEMÝNDE UYGULANMADI Kayýt yapamayan ve askere gitmek zorunda býrakýlan öðrenciler zor durum-

da. Öðrenciler sosyal paylaþým siteleri üzerinden örgütlenmeye baþladý. Yaklaþýk 20 bin kiþiyi olduðu öðrenilen öðrencilerin oluþturduðu 29 Yaþ ve Üstü Üniversiteliler Platformu Sözcüsü Zafer Duman, YÖK, Milli Savunma Bakanlýðý'nýn yayýmladýðý Genelgeyi Ocak 2012'de bütün üniversitelere gönderdiðini söyledi. Buna raðmen 29 yaþýný dolduran öðrencilerin bahar döneminde kayýtlarýný yaptýklarýna dikkat çeken Duman, "Bende bunlardan biriyim. Bahar döneminde kayýt yaptýrdým ama þimdi yapamýyorum" diye konuþtu. Ýstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümü son sýnýf öðrencisi olan ve okulunun bitmesine yarým dönen kalan 31 yaþýndaki Duman, yürütmeyi durdurma istemiyle önümüzdeki hafta bölge idari mahkemesine baþvuracaðýný söyledi.

ÖZEL ÜNÝVERSÝTELER KAYIT YAPTIRIYOR

Yönetmeliðe göre hiçbir üniversitenin yeni kayýt döneminde öðrenciden askerlik durum belgesi isteme hakkýnýn bulunmadýðýný ifade eden Zafer Duman "Askerlik belgesi sadece üniversiteye yeni kayýt yapanlardan istenir. Dolayýsýyla bu yasa ihlali olduðu gibi ayný zamanda yönetmelik ihlalidir. Ýþin ilginç yaný özel üniversitelerde durum böyle deðil. Neredeyse bütün özel üniversiteler 29 yaþýný dolduran öðrencilerinden askerlik durum belgesi istemiyor. Yani YÖK bir uygulamaya yapýyor ve bunu bütün üniversitelere gönderiyor ama özel üniversiteler bunu uygulamýyor.

2012-2013 Eðitim-Öðretim Yýlý’nýn baþlamasýyla birlikte velilerde de okul alýþveriþi telaþý baþladý

Velilerde okul alýþveriþi telaþý 2

012-2013 EðitimÖðretim Yýlý’nýn baþlamasýyla birlikte velilerde de okul alýþveriþi telaþý baþladý. Çocuklarýný yeni eðitim öðretim yýlýna hazýrlayan veliler, ellerinde ihtiyaç listesiyle kýrtasiye kýrtasiye dolaþýyor. Veliler, gerekli araç-gereçleri en uygun fiyata alabilmek için çalýþýrken, kýrtasiyeciler de velilerin taleplerini karþýlayabilmek için harýl harýl çalýþýyor. Velilere kýrtasiye malzemelerinin en kalitelisini en uygun fiyata sunmaya çalýþan kýrtasiyeciler, ürün yelpazesini geniþ tutuyor. Okul harcamalarýnda en büyük payýn ilkokula yeni baþlayan öðrencilere ait olduðu, okula yeni baþlayan bir öðrencinin masrafýnýn 100-150 TL arasýnda deðiþirken, anaokulu öðrencilerinin masrafýnýn 300 TL'ye kadar çýktýðý belirtildi.

Veliler gerekli araç-gereçleri en uygun fiyata alabilmek için çalýþýyor.

Okul harcamalarýnda en büyük payýn ilkokula yeni baþlayan öðrencilere ait olduðu belirtiliyor.

Darphane çeyreðe yöneldi A

ltýn fiyatlarýndaki artýþ, vatandaþýn yarým ve çeyrek altýna olan talebini artýrýrken, bu durum Darphane'nin üretim istatistiklerine de yansýdý. Yýlýn 8 ayýnda yarým ve çeyrek altýn üretimi artarken, tam altýn üretimi azaldý. Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü verilerinden yaptýðý hesaplamaya göre, bu yýl üretilen altýn, aðýrlýk bazýnda geçen yýla göre yüzde 13,8 oranýnda düþtü.

Darphane tarafýndan bu yýlýn 8 ayýnda üretilen tam altýn miktarý, önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 31 azalarak 2 milyon 554 bin 398'e düþtü. Buna karþýlýk, yarým altýn üretimi yüzde 21 artýþla 1 milyon 146 bin 907'ye, çeyrek altýn üretimi de yüzde 19 artýþla 7 milyon 645 bin 160'a çýktý. Geçen yýl ayný dönemde 6 milyon 414 bin 85 adet çeyrek, 948 bin 835 adet yarým, 3 milyon 714 bin 297 adet tam altýn üretilmiþti.

P

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'de koruculuk sistemine gerek olmadýðý belirtilerek, ''Mardin Bilge köyünde 44 kiþinin katledilmesi, bugüne kadar iþledikleri binlerce suç, vatan ve millet adýna görmezden gelinen korucularýn devlet eliyle silahlanmýþ birer suç makinesi haline geldiðini gözler önüne sermiþtir. Güvenliði saðlayacak Emniyet ve Türk Silahlý Kuvvetleri vardýr. Koruculuk uygulamasýna son verilerek görevlerinden ayrýlacaklara istihdam olanaklarý yaratýlmalýdýr'' denildi. Doðu ve Güneydoðu'da hala görev yapan yaklaþýk 40 bin korucu, güvenlik güçlerinin bölgedeki gözü ve kulaðý olarak biliniyor. Dünya Bülteni

CHP'den PKK'yý sevindirecek teklif

KK'nýn istediði Doðu ve Güneydoðu'daki koruculuk sisteminin kaldýrýlmasý olayý, CHP tarafýndan TBMM gündemine taþýndý. CHP'li Tanal, koruculuk sisteminin kaldýrýlmasý için yasa teklifi hazýrladý BDP ve PKK'nýn istediði ancak bir türlü olmayan koruculuðun kaldýrýlmasý olayýný CHP Meclis'e getiriyor. CHP Ýstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, koruculuk sisteminin kaldýrýlmasý için yasa teklifi hazýrladý. TBMM Baþkanlýðý'na sunulan teklif, Köy Kanunu'nda deðiþiklik yapýlmasýný içeriyor. Teklif, koruculuk sisteminin kaldýrýlmasýný öngörüyor.

Yoðurt yüksek tansiyonu düþürüyor Y

oðurdun, yüksek tansiyonu düþürdüðü belirlendi. Amerikan Kalp Vakfý'nýn araþtýrmasýnda, kaloriyi artýrmadan öðünlere yoðurt eklenmesinin yüksek tansiyonu düþürebileceðini gösterdi. Araþtýrmaya, baþlangýçta yüksek tansiyonu olmayan 2 binden fazla kiþi katýldý. 15 yýl süren araþtýrma boyunca 3 farklý dönemde katýlýmcýlarýn yoðurt yeme alýþkanlýklarý deðerlendirildi. Yoðurt yeme alýþkanlýðýna sahip kiþilerde yüksek tansiyon riskinin az ve büyük tansiyonunun normal olduðu görüldü. Araþtýrmacýlar, üç günde bir yaklaþýk bir kase yaðsýz yoðurt tüketenlerde yüksek tansiyon riskinin yüzde 31 düþük olduðunu vurguladý.

Gençler kavga etti

atih Caddesi’nde gençlerin kavgasý oldu. Fpolislik

U.Y., A.T., E.K.H.K. isimli gençler tartýþtý. Kavga sýrasýnda birbirlerini döven gençlerden H.K., A.T.’a býçak çekti. U.Y.’ýn aracý da zarar gördü. Ýfadesi alýnan gençler serbest býrakýldý.


16 CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

13 büyükþehir tasarýsýna öneriler Y

ol-Ýþ Sendikasý 2 Nolu Þube Ýþyeri Baþtemsilcisi Dursun Yücel ile 1 Nolu Þube 73. Þube Þefliði Ýþyeri Baþtemsilcisi Cafer Erkoç, yaptýklarý ortak açýklamada, TBMM’nin gündemine gelecek olan 13 kentin büyükþehir yapýlmasý kanun tasarýsýnýn 10 binlerce çalýþaný yakýndan ilgilendirdiðini açýkladý. Tasarýya iliþkin önerilerini dile getiren Yücel ve Erkoç, yaptýklarý açýklamada þu görüþlere yer verdi; “Dünyada çeyrek yüzyýldýr süregelen bilimsel ve teknik geliþmelerin sonucu olarak kurumlar, iliþkiler ve bilgilerimizin yoðun bir deðiþim süreci içinde bulunduðu malumdur. Bu baðlamda dünya ülkelerinin gerisinde kalmamak, daha ileri ve daha modern bîr hayatý Türkiye Cumhuriyeti Yurttaþlarýnýn da hak ettiði tartýþmasýz bir gerçektir. Bu inançla halkýn ve ülkenin yararýna olan çabalarýn desteklenmesini yurttaþlýk ödevi kabul etmekteyiz. Kuskusuz, atýlan adýmlarýn, yenilik ve geliþmelerin en geniþ manada halkýmýz tarafýndan, öðrenilmesi, tartýþýlmasý ve görüþ bildirilmesi; týpký Anayasa hazýrlýk çalýþmalarýnda olduðu gibi sabýrlý bir tutumla en geniþ katýlým ve mutabakatý hedeflemesi gerekir. Bu cümleden olarak deðinmek istediðimiz husus; bazý büyük þehir belediyelerinin sýnýrlarýnýn deðiþtirilmesi ile 13 ilde büyükþehir belediyesi kurulmasý ve bazý kanunlarda deðiþiklik yapýlmasý hakkýnda kanun tasarýsý taslaðý ile ilgilidir. Tasarý Taslaðý milyonlarca yurttaþýmýz ile birlikte on binlerce çalýþaný da ilgilendirmektedir. Bu nedenle Tasarýya iliþkin görüþ, öneri ve endiþelerimizi paylaþmayý demokratik bir iþleyiþin gereði olarak görüyoruz. Bilindiði gibi; 2005 yýlýnda Köy Hizmetleri Genel Müdürlüðü kapatýlýrken Sayýn Baþbakanýmýz kamu oyuna; ‘Amacýmýz köye ve köylüye daha

hýzlý ulaþmak, bu nedenle yerel yönetimleri güçlü kýlmak istiyoruz. il özel idarelerine devredilen iþçilerin sadece iþvereni deðiþecek, bunun dýþýnda hiçbir sorun yaþanmayacak, kefil benim’ diye söz vermiþti. Buna raðmen 6111 sayýlý Torba Kanunu ile iþçiler yerlerinden edilmiþ, iþyerleri deðiþtirilmiþ, yurtlarý-yuvalanndan edilmiþ, baþka þehirlere nakledilmiþtir. Bugün önerilen bu Yasa Tasarýsý ise, aþaðýda belirttiðimiz çeþitli sakýncalarý da içermektedir. 1- Yerel Yönetimlerin genel bütçeden aldýklarý paylar düþürülmektedir. Bu Ýse; hizmetlerin kaliteli ve kalifiye personel eli ile görülmesini engelleyebilecektir. 2- Bunlarýn yaný sýra köy ve beldelerin mahalleye dönüþtürülmesi ile birlikte çeþitli yasalarýmýz açýsýndan buralarda yaþayan yurttaþlarýmýza yeni vergi, harç ve harcamalara katýlým yükleri getirilmektedir. 3- Nüfusumuzun % 16'sýný oluþturan yaklaþýk 12 milyon köylü yurttaþýmýz için; yol, gölet kar mücadelesi gibi hayati ihtiyaçlarýn giderilmesinde aksaklýklar yaþanabilecektir. "ikinci bir husus ise; Karayollarý Genel Müdürlüðü’nde çalýþtýrýlan taþeron iþçilerin hukuki durumu ile ilgilidir. Türkiye Yol-Ýþ Sendikasýnýn örgütlü bulunduðu Karayollarý Genel Müdürlüðü Bölge Müdürlükleri bünyesindeki iþyerlerinde yýllardýr taþeronlar eli Ýle iþçi çaljþtýrjlmaktaydý. Sendikasýz ve güvencesiz çalýþtýrýlan bu iþçilerinin baþvurularý üzerine üyelik iþlemleri gerçekleþtirilmiþtir. Sendikamýz; üyelikleri gerçekleþtirilen 6500 civarýndaki taþeron iþçisinin iþvereni görünen aracý firmalarla Genel Müdürlük arasýndaki hizmet alým sözleþmelerinin muvazaalý olduðu gerçeðinden yola çýkarak; Karayollarý Genel Müdürlüðü aleyhine Ankara Ýþ Mahkemelerinde 6411 dava açmýþtýr. Açýlan davalardan 4593'ü ilk derece

mahkemelerinde lehimize sonuçlanmýþ ve davacý iþçilerin Karayollarý Genel Müdürlüðünde çalýþtýrýlmaya baþlandýklarý ilk günden itibaren Genel Müdürlüðün iþçisi olduklarý yargý kararýyla tespit edilmiþtir. Bu kararlardan 4116'sý Yargýtay'ca onanýp, kesinleþmiþtir. Diðerleri ise, devam etmektedir. Öte yandan Karayollarý Genel Müdürlüðünün bu iþçilere ihtiyacý olduðu Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Sayýn Binali Yýldýrým'm Maliye Bakanlýðýna hitaben kadro talep etmek üzere yazdýðý 2.6,2012 tarihli ve 00478 sayýlý yazýdan kolaylýkla anlaþýlmaktadýr. Anýlan yazýya Malîye Bakanlýðýnca 60 günlük yasal süre içinde cevap verilmediðinden, . talebin zýmnen reddedildiði deðerlendirilerek Türkiye YolÝþ Sendikasý üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak üzere, söz konusu ret iþleminin iptali için tarafýmýzdan Ankara 2. Ýdare Mahkemesinde (T. 17.08,2012; E.2012/1308) dava açmýþtýr Bunun üzerine Karayollarý Genel Müdürlüðü 2013 yýlýnda bütün bölgelerde Karayollarý Genel Müdürlüðü'nün yaptýðý iþlerin tamamýnýn anahtar teslimi yüklenici firmalara ihale edilmesi için gerekli çalýþmalara baþlamýþtýr. Bu durum, yalnýzca aracý þirketler vasýtasýyla çalýþtýrýlan davacý iþçileri maðdur etmekle kalmayacak, bütün iþler hizmet alýmý suretiyle gördürüleceði için Karayollarý Genel Müdürlüðünde yýllardýr kadrolu olarak çalýþan iþçilerin hepsinin "ihtiyaç fazlasý" haline gelmesine ve nihayet iþlerini kaybetmelerine yol açacaktýr. Ayrýca bu durumun Karayollarý Genel Müdürlüðünün sahip olduðu 264.297.153 $ deðerindeki 11 555 adet iþ makinesinin de atýl hale gelmesine neden olacaðý açýktýr. Görüldüðü üzere Karayollarý Genel Müdürlüðünce izlenen yöntem hiçbir sorunu çözmeyeceði gibi telafisi mümkün olmayan yeni sorunlar yaratacaktýr”

Sancaktar’da sel

Kentte önceki gün öðle saatlerinde baþlayan ve yaklaþýk 30 dakika süren yaðmur bazý noktalarda sele neden oldu.

Ç

Vatandaþlardan bazýlarý dükkanlara sýðýnýrken, bazýlarý ise araçlarýnda mahsur kaldý.

TZYMB’den hayvancýlýk uyarýsý

Yaðmurun dinmesiyle birlikte trafik ekipleri, þehirde trafik akýþýný kontrollü þekilde saðlamaya çalýþtý.

T

ürk Ziraat Yüksek Mühendisleri vasýflý meralarýn hazýrlanýp Birliði (TZYMB) Genel Baþkaný hayvancýlýðýn hizmetine sunulamamasý, Fehmi Kiraz, yaptýðý basýn hatta sap-saman bile bulunamamasý, açýklamasýnda kaba yem sýkýntýsý yem bitkilerine desteðin artýrýlmamasý, yüzünden damýzlýk hayvanlarýn kesime ekonomik sulama yapýlabilecek gönderildiðini belirtti. alanlarýn hala yatýrým yapýlýp sulanamamasý gibi hususlarý gösterdi. “Bu yýl buðday rekoltesinin düþük Kiraz, “Bu gibi sebeplerden dolayý olduðu görülmüþtür. Bunu ilk dile hayvancýlýðýmýz sýkýntýya düþmüþ, getiren yine Türk Ziraat Yüksek büyükbaþ ve küçükbaþta damýzlýk Mühendisleri Birliði olmuþtur. hayvanlarýmýz kesimhanelere Ýlkbaharýn kurak geçmesi, buðdayda gönderilmeye baþlanmýþtýr.” dedi. kardeþlenme oranýndaki düþüþ ile sapsaman miktarýnda da azalmaya sebep Tarým Bakanlýðý’nýn acil önlemler olmuþ, sonuç olarak sap - saman ithal almasý gerektiðini vurgulayan Fehmi edilmeye baþlanmýþtýr” diyen Kiraz, Kiraz, çözüm önerileri olarak daha etkin tarýmsal politikalarýn öngörü ve tarým politikalarýnýn geliþtirilmesi, projeksiyonlardan uzak olmasýndan, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliði (TZYMB) Genel Baþkaný Fehmi Kiraz üreticilerden alýnan süt fiyatlarýnýn dünyayý takip edememekten, tarým yükseltilmesi, yem bitkileri desteklerinin politikalarýný uzun yýllar yönetmekten dolayý bir artýrýlmasý, ithal hayvan ve et alýmýnýn durdurulmasý, küçük aile vurdumduymazlýk, býkkýnlýk, usanmýþlýktan dolayý, tarýmsal iþletmelerinin desteklenmesi, sulanabilir tarým alanlarýnýn bir an üretimin sürdürülebilirliðinden ciddi sýkýntýlar olduðunu, bu önce artýrýlmasý ve genç çiftçilerin teþvik edilmesi gerektiðinin yüzden de çiftçilerin kâr edemediðini, günden güne üretimden altýný çizdi. uzaklaþtýðýný söyledi. TZYMB Baþkaný Kiraz, açýklamasýný “Proteinde dýþarýya Hayvancýlýkta 2008’de olduðu gibi yine ciddi tehlikeler baðýmlý olmak gelecek nesillerimizi riske atmak demektir” yaþanacaðýný iddia eden Kiraz, buna sebep olarak da; hayvancýlýkta en büyük girdi olan yem fiyatlarýnýn yükselmesi, sözleriyle bitirdi.

orum’da etkili olan yaðýþ, hayatý olumsuz etkiledi. Kentte önceki gün öðle saatlerinde baþlayan ve yaklaþýk 30 dakika süren yaðmur nedeniyle caddeler sular altýnda kaldý. Sel sularý ile kaplanan ana arterler ve sokaklarda trafik zaman zaman durma noktasýna geldi. Yaðmura hazýrlýksýz yakalanan vatandaþlardan bazýlarý dükkanlara sýðýnýrken, bazýlarý ise araçlarýnda mahsur kaldý. Caddelerde yolun karþý tarafýna geçmek isteyen vatandaþlar ise ilginç görüntüler oluþturdu. Yaðmurun dinmesiyle birlikte trafik ekipleri, þehirde trafik akýþýný kontrollü þekilde saðlamaya çalýþtý.(ÝHA)

4. sýnýflar için norm belirlemesi Asgari ücrete vergi yok Sel sularý ile kaplanan ana arterler ve sokaklarda trafik zaman zaman durma noktasýna geldi.

M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), 2012-2013 eðitim öðretim yýlý için sadece ilkokul 4'üncü sýnýfta okutulacak yabancý dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri için norm belirlenmesi yapýlacaðýný duyurdu. Bakanlýk açýklamasýnda, “20122013 eðitim öðretim yýlýnda ilkokul 2 ve 3'üncü sýnýflarda 20.07.2010 tarihli ve 75 sayýlý Talim ve Terbiye Kurulu Kararý eki Ýlköðretim Okulu Haftalýk Ders Çizelgesi uygulanacaðýndan ve söz konusu sýnýflarda yabancý dil ve din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi okutulmayacaðýndan

anýlan sýnýflar için branþ öðretmeni normu belirlenmeyecektir.” denildi. MEB'den yapýlan açýklamada, Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý'nýn 25.06.2012 tarihli ve 69 sayýlý Kurul Kararý eki Ýlköðretim Kurumlarý (Ýlkokul ve Ortaokul) Haftalýk Ders Çizelgesi'nin, 2012-2013 eðitim ve öðretim yýlýndan itibaren 1. ve 5. sýnýflardan baþlamak üzere kademeli olarak uygulanacaðý hatýrlatýldý. Söz konusu çizelgenin, kademeli uygulanacak olmasý nedeniyle, ilkokul 2, 3 ve 4'üncü sýnýflar ile ortaokul 6, 7 ve 8'inci sýnýflarda geçen yýl uygulanan

20.07.2010 tarihli ve 75 sayýlý Talim ve Terbiye Kurulu Kararý eki Ýlköðretim Okulu Haftalýk Ders Çizelgesi'nin uygulanmaya devam edileceði kaydedildi. Açýklamada þu ifadeler yer verildi: “21.07.2012 tarih ve 28360 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Milli Eðitim Bakanlýðý Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliði'nin deðiþik 64'üncü maddesinde; “Ýlkokullarda yabancý dil ile din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinin alan öðretmenlerince okutulmasý esastýr” hükmüne yer verilmiþtir. Bu baðlamda, Milli Eðitim Bakanlýðý'na Baðlý Okul ve

Kurumlarýn Yönetici ve Öðretmenlerinin Norm Kadrolarýna Ýliþkin Yönetmelik kapsamýnda 17-26 Eylül 2012 tarihleri arasýnda yapýlacak öðretmen norm kadrolarýnýn güncellenmesi çalýþmalarýnda 20122013 eðitim öðretim yýlý için sadece ilkokul 4'üncü sýnýfta okutulacak yabancý dil ile din kültürü ve ahlâk bilgisi dersleri için norm belirlenmesi yapýlacaktýr. 20.07.2010 tarihli ve 75 sayýlý Talim ve Terbiye Kurulu Kararý eki Ýlköðretim Okulu Haftalýk Ders Çizelgesi dikkate alýnarak ilkokullardaki 4'üncü sýnýflarýn ders programýnda yer alan

beden eðitimi, müzik ile görsel sanatlar ders yükü 5, 6, 7 ve 8'inci sýnýflarýn bu alanlardaki ders yüklerine dahil edilmeyecektir. Diðer bir ifadeyle; 2012-2013 eðitim öðretim yýlýnda ilkokul 2 ve 3'üncü sýnýflarda 20.07.2010 tarihli ve 75 sayýlý Talim ve Terbiye Kurulu Kararý eki Ýlköðretim Okulu Haftalýk Ders Çizelgesi uygulanacaðýndan ve söz konusu sýnýflarda yabancý dil ve din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi okutulmayacaðýndan anýlan sýnýflar için branþ öðretmeni normu belirlenmeyecektir.”

A

sgari ücretten vergi alýnamayacak. 4 parti anlaþtý, yýllardýr tartýþýlan asgari ücretten vergi alýnmamasý konusu hayata geçiyor. AK Parti, CHP, MHP ve BDP'nin uzlaþmasýyla yeni Anayasa 'nýn sosyal güvenlik ve adil ücret maddesine ‘asgari ücretten vergi alýnamaz' maddesi konuldu. Asgari ücret ten vergi alýnmamasý, yeni Anayasa ile hayata geçirilecek. “Sosyal güvenlik ve adil ücret hakký” maddesinin ele alýndýðý yazým komisyonunda, BDP'nin önerisine AK Parti, CHP ve MHP'nin de destek vermesiyle saðlanan sürpriz anlaþma ile “asgari ücretten vergi alýnmaz” hükmü, yeni anayasa metnine girdi.

TBMM Uzlaþma Komisyonu bünyesinde oluþturulan ve AK Parti'den Ahmet Ýyimaya, CHP'den Süheyl Batum, MHP'den Oktay Öztürk ile BDP'den Sýrrý Süreyya Önder'in görev yaptýðý yazým alt komisyonu dünkü toplantýsýnda, “Çalýþma, sosyal güvenlik ve adil ücret hakký” ile “Devletin Ekonomik ve sosyal görevlerinin sýnýrý” baþlýklý maddeleri ele aldý. AK Parti ve MHP'nin devletin ekonomik ve sosyal yükümlülüklerini “ekonomik yeterliliði ölçüsünde” yerine getirmesini öngören mevcut anayasa hükmünün korunmasýný istediði toplantýda, CHP ise devletin, eðitim, saðlýk, konut, eðitim haklarýyla ilgili yükümlülüklerinden mali

kaynaklarýnýn yetersizliðini ileri sürerek kaçýnamayacaðýnýn açýk biçimde madde metnine yazýlmasýný talep etti. Taraflar arasýnda görüþ birliði saðlanamayýnca konuyla ilgili üst komisyonun karar almasý görüþü benimsendi.

Para kime kalacak?

Brüt asgari ücret 940.50 lira, neti 739.79 lira. Asgari ücrette 200.71 liralýk kesinti yapýlýyor. Kaldýrýlacak vergi tutarý 125 liraya denk geliyor. Peki bu kime yarayacak? 125 lira iþçiye mi verilecek, iþverende mi kalacak yoksa iki taraf arasýnda paylaþtýrýlacak mý? Bunlarýn cevabýný devletin izleyeceði politika belirleyecek.(VATAN)


CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

17

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

24 EYLÜL T.C. Kargý Sulh Hukuk Mahkemesi

Çorum ili Kargý ilçesi Bahçelievler Mahallesi 152 ada, 13 parselde tapuya kayýtlý 140,15 m2 yüzölçümlü tek katlý ahþap ev ve arsasýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.400,25 Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: 10:00-10:10 ***

DSÝ Bölge Müdürlüðü 5. Bölge Ankara

Çorum-Sungurlu Aþaðý Fýndýklý Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda Mustafa Kemal mah. 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Perde duvar yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

25 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Bahçelievler Mahallesi, cilt no 52, sayfa no 5096, ada 185, parsel 14 de kayýtlý 500,80 m2 alanýnda arsa vasfýnda 30/256 hisse paylý taþýnmazýn satýþý iþi Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Devlet Hastanesi 2013 yýlý mikrobiyoloji laboratuvarý 3 kýsým kit karþýlýðý cihaz kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: T.C.Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No:2 Çorum) Saat: 10:00 ***

27 EYLÜL Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Alaca ilçesi Mehmet Çelik Anadolu Lisesi sahasý parke taþý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

28 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 751 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyahbeyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 145.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 750 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyahbeyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:50-15:00 ***

1 EKÝM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Mamul yemek ve sonrasý

hizmetler alýmý iþi. Yer: Bahçelievler mah. Þenyurt 2. sok. no: 14 Çorum Saat: 09:00 ***

Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Saat: 14:00 ***

Çorum Devlet Hastanesi 2013 yýlý 2 kalem akaryakýt alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

2 EKÝM Oðuzlar Belediye Baþkanlýðý

Oðuzlar Belediyesince satýþý yapýlacak olan 12 adet sosyal konut ve 5 adet dükkanýn satýþý iþi. Yer: Oðuzlar Belediyesi Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

3 EKÝM Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü

Çorum ili merkez ve ilçelere baðlý köylerde göletler için jeoteknik amaçlý sondaj yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Özel Ýdaresi Sosyal Tesisler Ýhale Salonu Saat: 14:30 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnýr: 06 BV 9921

plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:30-14:40 *** 2. Taþýnýr: 06 BU 7128 plakalý, Volkswagen marka, 2009 model kullanýlamaz durumdaki kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:50-15:00 *** 3. Taþýnýr: 06 BY 2969 plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 15:10-15:20 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

1991 model Cargo 2014 vinçli açýk saç kasa aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000,00 Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat Çorum Saat: 10:45 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

1984 model Ford Kargo 1314 asansör tesisatlý aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 16.000,00 Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu Saat: 10:00 ***

8 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 45 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

9 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 12 kiþi ile 12 aylýk ameliyathane ve y. bakýmlarýn sürekli dekontaminasyon ve dezenfeksiyon hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

10 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Spor Kompleksi ve Meslek Lisesi Kampüsü yapýmý iþi. Muhammen bedel: 112.000.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi BaþkanlýðýTOKÝ Çorum ili merkez ilçesi Ulukavak Mahallesi 16 derslikli Kýz Meslek Lisesi ile Yozgat ili Yerköy ilçesi Karacaþar Mahallesi Mezaryaný Mevkii 600 öðrencilik Ticaret Meslek Lisesi inþaatlarý ile altyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: T.C Baþbakanlýk Toplu konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 Çankaya/Ankara Saat: 14:00 ***

11 EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý

Arýtma tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

12 EKÝM SGK Çorum Ýl Müdürlüðü

Çorum SGK Ýl Müdürlüðü 37 kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Anýtevler 4. Sok. Çorum Saat: 10:00 ***

Çorum Devlet Hastanesi 5 kýsým týbbi cihaz alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: 14:00 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

34 DR 2012 plaka sayýlý, Renault marka, gri renkli, 2006 model, Megane 2 tipinde otomobilin satýþý iþi. Muhaamen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adalet sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

15 EKÝM Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþtabipliði

2013 yýlý 15 kiþi ile 12 aylýk çamaþýr yýkama ve ütüleme hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 14:00 ***

19 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi 2013 yýlý 4 kalem ekmek alýmý iþi.

Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saat: 10:00 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

5 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Bahçelievler

Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 29 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 18/900 arsa paylý 9 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 *** 2. Taþýnmaz: Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 30 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 17/901 arsa paylý 10 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 42.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

T.C. Merkez/Çorum 1. Ýcra Dairesi

2646 ada no, 39 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, Sülüklü mevkii, cilt 64, sayfa 6275 apartman vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:40-15:50 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Ulukavak Mah., cilt 46, sayfa 4468, ada 3754, parsel 121 adresinde zemin kat, 2 numaralý baðýmsýz bölüm, 363,28 m2 alanýndaki dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðünün Bahçelievler Mah., 510 ada, 15 parsel’de 1322,73 m2 arsa üzerinde bulunan b blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi zemin kat Saat: 10:00-10:10 ***

kat 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-11:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum Tapu

Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cilt/sayfa 29/2791 de kayýtlý 3634 ada 5 parseldeki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 4 kat 19 nolu mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 95.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 10:20-10:30 *** 2. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cily sayfa 29/2802 de kayýtlý 3634 ada 5 parsel deki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 7 kat 30 nolu meskendubleks niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Tepecik Mah., cilt 7, sayfa 667, ada 1217, parsel 8, 1. kat, 601,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/10 arsa paylý, Kale Mah. Ata Cad. Asude Apt. No: 137/3 Çorum adresinde mesken niteliðindeki 3 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

9 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 2707, parsel 2’de kayýtlý, 634.73 m2 miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.026.408,93 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

12 KASIM T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe, ayarýk mah, cilt no 45, sayfa no 4360, ada no 3052, parsel 9 da kayýtlý bulunan 5.112,22 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulü arsa vasfýndaki B blok 1. kat 1 nolu 180.00 m2 büyüklüðünde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Baþkan esnafý bilgilendirdi Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak bilgi verdi.

O

smancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, esnaf turu yaparak vatandaþlarýn taleplerini dinlerken yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler veriyor. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamada, Baþkan Bekir Yazýcý’nýn, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafý ziyaret ederek talepleri dinlediði belirtildi. Esnafý dükkanlarýnda ziyaret eden ve hayýrlý kazançlar dileyen Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti. Esnaf taleplerini dinleyen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Esnafýn önemli bir hizmet sunduðunun altýný çizen Baþkan Yazýcý, yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiklerini ve esnaf ve vatandaþlarýn taleplerini, yapýlmasýný istenilen çalýþmalarý dinlediklerini kaydetti. Gerçekleþtirilen ziyaretlerde alt yapý ihalesi hakkýnda bilgiler sunan Baþkan Yazýcý, vatandaþlardan ve esnaftan çalýþmalar sýrasýnda sabýr beklediklerini kaydetti. Alt yapý ihalesi ile ilçenin tarihi alt yapý sorunlarýný çözüme kavuþturacaklarýnýn altýný çizen Baþkan Yazýcý, alt yapýda yer tesliminin sona erdiðini ve çalýþmalarýn baþlayacaðýný bildirdi.

Ziyaretlerde esnafýn talepleri dinlendi.

Baþkan Yazýcý, alt yapý çalýþmasý hakkýnda bilgi verdi.

Baþkan Yazýcý, vatandaþlarla da sohbet etti.

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhmammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Ortaköy Tapu Müdürlüðünün Cumhuriyet Mah., 56 ada, 61 parsel de 72 m2 arsa üzerinde bulunan 1.

Yazýcý, alt yapýda yer tesliminin sona erdiðini ve çalýþmalarýn baþlayacaðýný bildirdi.


18 CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

Kastamonu galibiyete geliyor

K

astamonuspor, yarýn deplasmanda karþýlacaðý Çorumspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Geçtiðimiz Çarþamba günü Türkiye Kupasý 1'inci tur maçýnda evinde BAL takýmlarýndan Ayancýkspor ile karþý karþýya gelen Kastamonuspor, maçtan 4-1 galip

ayrýlmýþtý. Bir taraftan kupa, bir taraftan da lig maçlarýna hazýrlýklarýný sürdüren Kastamonuspor, Çorum deplasmanýndan 3 puanla dönmek için mücadele edecek. Çorum'da oynanacak kýrmýzý-siyahlý iki takýmýn mücadelesi öncesi taraftar dernekleri de maça katýlýmý artýrmak için harekete geçti.

Kargý Spor Salonu çatýsý kapatýlýyor

K

argý ilçesinde 2011 yýlýnda yapýmýna baþlanan Spor Salonu inþaatý hýzla ilerliyor. Spor salonu inþaatýný üstlenen firmadan yapýlan açýklamada, in-

þaat çalýþmalarýnýn hýzla sürdüðü belirtilerek, yaklaþýk 1 milyon TL’ye mal olacak olan 500 kiþilik tesisin teslim tarihinden önce bitirilerek hizmete girmesinin

planladýðý bildirildi. Kargý Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar, Tevfik Kýþ ve Nazmi Avluca gibi baþarýlý olimpiyat þampiyonlarýnýn, yeni güreþ-

Amatör futbol U 15 ile baþlýyor Ý

Ýlimiz amatör futbolunda sezonun ilk düdüðünü bugün Emrah Okan çalacak

limiz amatör futbolu bugün oynanacak U 15 kategorisi ile baþlýyor. Amatör futbolda 20122013 futbol sezonu bugün ve yarýn oynanacak dört karþýlaþma ile baþlayacak. Amatör futbolda sezonun ilk düdüðünü ise Emrah Okan çalacak. Sezonun ilk maçýnda bugün saat 14.00’de 2 nolu sentetik çim sahada HE Kültürspor ile Çimentospor takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçýn ardýndan ise saat 16.00’da 1907 Gençlikspor ile PTT Gençlikspor takýmlarý karþýlaþacak. Bu maçýda Mahmut Selçok

Erzurum 10 bin taraftar bekliyor

www.corumhakimiyet.net

yönetecek. Pazar günü oynanacak ilk maçta ise Çorum Belediyespor ile Mimar Sinanspor taakýmlarý karþýlaþacak. Bu maçýn hakemide Ömür Soytemiz. Haftarýn son maçýnda ise saat 16.00’da Gençlerbirliði ile Alaca Belediyespor takýmlarý arasýndaki maçý ise M. Zeki Sevim yönetecek.

çilerin yetiþmesine imkan saðlayacak bir tesis olacaðýna inandýðýmýz spor salonu inþaatýnýn en kýsa sürede bitirilmesi için yoðun çaba sarf edildiðini belirtti.

Y

arýn sahasýnda Çorum Belediyespor’u konuk edecek olan Erzurum Büyükþehir Belediyespor maça 10 bin taraftarýn gelmesini bekliyor. Hafta için oynanan kupa maçýnda seyircisiz oynadýklarýný belirten Baþkan Özakalýn, "Maltepe maçýnda seyircisiz oynama cezasý aldýk. Demek ki, þanslýymýþýz ki, bu ceza hafta içi kupa maçýna denk geldi. Hafta sonu yine taraftarýmýzýn önünde Çorum Belediyespor'a karþý oynayacaðýz. Ancak benim taraftarýmýzdan istirhamým, artýk tahriklere kapýlýp, sahaya bir þey atmasýnlar, çünkü federasyon en küçük bir olayda bile böyle aðýr cezalar verebiliyor. Taraftarýmýz daha sabýrlý davransýn" dedi. Pazar günü oynayacaklarý zorlu Çorum Belediyespor maçýna en az on bin taraftar beklediklerinin altýný çizen Büyükþehir Belediyespor Baþkaný Saim Özakalýn, "Pazar günü en az 10 bin taraftarýmýzý maça bekliyoruz. Onlarýn desteði ile galip gelip yolumuza devam edeceðiz" þeklinde konuþtu.

HIRSIMIZIN KURBANI OLDUK

Kupa maçýný güzel

bir futbol ve atýlan üç þýk golle kazandýklarýnýn altýný çizen Büyükþehir Belediyespor Baþkaný Saim Özakalýn, takýmýn ligde ilk iki haftada kaybettiði puanlarý aþýrý hýrsa baðladý. Baþkan Özakalýn, "Biz hazýrlýk maçlarýnda büyük bir baþarý gösterdik. Lige de bu doðrultuda baþladýk, ancak aþýrý hýrsýn ve isteðin kurbaný olduk, sonuçta dört puan kaybettik. Kupada aldýðýmýz Beþikdüzü galibiyeti bize ilaç gibi geldi. Ýnanýyorum ki, Pazar günü güzel bir futbol sonrasýnda galip gelen taraf biz olacaðýz. Teknik heyete ve futbolcularýmýza güveniyoruz" dedi.

Çapanoðlu, Manavgat’ta M

anavgat Evrensekispor’da Ziraat Türkiye Kupasý 1'inci tur maçýnda BAL Takýmý Muðlaspor’a karþý alýnan yenilginin ardýndan görevinden ayrýlan Orhan Yüce’nin yerine Teknik Direktörlük görevine Mustafa Çapanoðlu getirildi.

Cýrýl ilk düdüðü Araklý’da çalacak B

Mehmet Ali Cýrýl

u sezon Bölgesel Hakem olmayý baþaran Mehmet Ali Cýrýl ilk düdüðü yarýn Araklý’da çalacak. MHK’den yapýlan açýklamaya göre Bölgesel Amatör Lig 1. grupta yarýn Araklý ilçe sahasýnda oynanacak Araklýspor-Sarýkamýþ Esnafspor maçýný Mehmet Ali Cýrýl yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise ilimizden Aykut Hacýoðlu ve Yüksel Basar yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Trabzon’dan Murat Kasap. Maçýn gözlemcisi ise Giresun’dan Gencer Ergül.

Hakemler sezonu Salý günü açacak

Ý

limiz futbol hakemleri sezonu 18 Eylül Salý günü düzenlenecek törenle açacak.

Mustafa Alagöz

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Çorum Þube Baþkaný Mustafa Alagöz daha önce 18 Eylül Salý günü açmayý planladýklarý sezon açýlýþýný üç Ulusal Yardýmcý hakemlerine görev çýkmasý üzerine 25 Eylül Salý gününe ertelediklerini açýkladý. Salý günü saat 18.30’da Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Lokali’nde yapýlacak olan sezon açýlýþ törenine ilimiz futbol taban birlikleri temsilcileri ile hakemleri katýlacak.

Van’da hesaplar galibiyet üzerine B

elediye Vanspor, hafta sonu kendi evinde karþýlaþacaðý Anadolu Üsküdar 1908 Spor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Geçtiðimiz Çarþamba günü ‘Türkiye kupasý’ 1. Tur eleme maçýnda kendi evinde karþýlaþtýðý Tatvan Gençlerbirliðispor’u 2-0 yenerek 2. tura çýkmasýyla büyük bir moral depoladý. Bu moralle hafta sonu kendi evinde karþýlaþacaðý Anadolu Üsküdar 1908 spor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direktör Ýbrahim Togay

Diyarbakýrspor puanla tanýþmak istiyor D

iyarbakýrspor kötü gidiþatýný durdurmak istiyor. Ligde puaný olmayan, kupadan da elenen yeþil-kýrmýzýlý kulüpte alýnan maðlubiyetler nedeniyle yüzler bir türlü gülmüyor. An-

trenör Enver Aylak nezaretindeki yarým saha teknik taktik aðýrlýklý çift kale maç yapan futbolcularýn moralsiz olduðu gözlendi. Antrenör Enver Aylak, pazar günü deplasmanda karþýlaþa-

caklarý Ýsparta Emrespor maçýna hazýrlandýklarýný söyledi. Aylak, “Bu saate kadar ne maça nasýl gideceðimiz henüz belirlenmedi. Futbolcularýmýz isteksiz, moral yok, aylar-

dýr para alamýyorlar. Amatör takýmlarda bile böyle bir durum yok. Diyarbakýrspor'a niye böyle oldu, niye kimse yardým elini uzatmýyor, gün geçtikçe daha da kötü oluyoruz. Bazý þeyleri toparlamakta güçlük çekiyoruz. Rakiplerimiz sahada puan hesaplarý yaparken, maalesef bizler,sahaya çýkabilir miyiz düþüncesindeyiz. Ýþlerimiz iyi gitmiyor. Cumartesi günü kentten ayrýlmamýz gerekmektedir. Yorucu bir yolumuz var. Kötü gidiþata dur demek istiyoruz" þeklinde konuþtu.

Kerimoðlu nezaretinde oldukça hýrslý ve çekiþmeli geçen antrenman, oynanan çift kale maçýyla son buldu. Antrenman sonrasý ÝHA muhabirinin sorularýna cevap veren Kerimoðlu, bu yýl oyuncularýnýn bir kýsmýný geç aldýklarýný bir kýsmýnýn ise kampta yaptýklarý hazýrlýk maçlarýnda girdikleri ikili pozisyonlarda sakatlýk geçirdiklerini söyledi. Kerimoðlu, þu anda takým olarak hazýr olmak için 2-3 haftaya ihtiyaçlarýnýn olduðunu belirtti. Geçen hafta Kastamonuspor'la oynadýklarý maçta iyi bir galibiyet aldýklarýný ifade eden Kerimoðlu, ‘’Tabi bu 2-0’lýk galibiyet bizim hazýr olduðumuzu göstermez. Ýyi oynadýk, iyi mücadele ettik. Ama takým yavaþ yavaþ istediðimiz düzeye geliyor. Tabii ki yeni gelen arkadaþlarýn hazýrlanma sürecindeki zamaný kýsaltýrsak bizim için daha iyi olacak ve takým olarak daha iyi bir seviyeye geleceðiz. Ýyi bir takým olduðumuza inanýyorum. Allah izin verirse zamanla güç yönünde iyi duruma gelip sahada istediðimizi daha iyi yapan bir takým olacaðýz’’ dedi. Geçtiðimiz Çarþamba günü kupa maçý oynadýklarýný ifade eden Kerimoðlu, ‘’Bu maçta maç eksiði olan ve oynamayan arkadaþlara þans vermeye çalýþtýk. Ýyi bir maç oldu. Ýkinci yarýda hafta sonu oynayacaðýmýz maç için oyunu rölantiye aldýk. O maçtan sonra bu gün ilk çalýþmamýzý yapýyoruz. Rakip iyi ve genç bir takým. Zor bir maç olacak diye düþünüyorum ben. Kolay bir maç olmayacak. Þu an yeni gelen oyuncularýn sýkýntýsý var. 10 kiþi yakýn oyuncu tam hazýr deðil. Onlarýnda bazýlarýnýn geç gelmesi ve bazýlarýnýn da hazýrlýk kampýnda sakatlýk yaþamalarýndan dolayýdýr. Þimdi yavaþ yavaþ iyi duruma geliyoruz. Dediðim gibi tam olarak hazýr deðiliz. 2-3 haftaya ihtiyacýmýz var amma tabi ki sonuçta çýkacaðýmýz maçada oynayacaðýz. Bu maçý da kazanmak istiyoruz. Ama zor bir maç olacak’’ þeklinde konuþtu.

Manavgat Evrensekispor’da Þubat ayýnda Kamil Atalay’ýn yerine Teknik Direktörlük görevine getirilen Orhan Yüce, Manavgat Evrensekispor’un Ziraat Türkiye Kupasý 1'inci tur maçýnda BAL takýmý Muðlaspor’a kendi sahasýnda yenilerek elenmesinin ardýndan görevinden ayrýldý. Orhan Yüce ile yaptýklarý karþýlýklý görüþmenin ardýndan yollarý ayýrdýklarýný belirten Manavgat Evrensekispor Kulüp Baþkaný Musa Þehirli, “Manavgat Evrensekispor olarak Teknik Direktörü Orhan Yüce’nin talebi doðrultusunda bir çok transfer yaptýk. Ne var ki sezonun ilk maçýnda kendi sahamýzda Ümraniye ve deplasmanda Silivri karþýsýnda oynanan futbol ve alýnan sonuçlar kimseyi tatmin etmedi. Son olarak Ziraat Türkiye

Kupasý'nda Bölgesel Amatör Lig Takýmlarýndan Muðlaspor karþýsýnda kendi sahamýzda aldýðýmýz yenilgi ve Türkiye Kupasý'ndan elenmemiz, Orhan Yüce ile bu iþin gitmeyeceðini gösterdi. Hocamýzla yaptýðýmýz görüþmede sözleþmesini karþýlýklý olarak feshettik. Yüce ile yollarýmýzý ayýrýr ayýrmaz hemen Teknik Direktör arayýþýna baþladýk. Mustafa Çapanoðlu ile görüþerek anlaþtýk” dedi. ÇAPANOÐLU KÝMDÝR? 1993 yýlýnda Konya Erciyesspor’da Antrenörlüðe baþlayan Mustafa Çapanoðlu 1997 yýlýna kadar takýmýn baþýnda kaldý. Çapanoðlu 2 yýl Çorum ve Zeytinburnu takýmlarýný çalýþtýrdýktan sonra Kayseri Erciyes takýmýna döndü ve 2 yýl daha görev yaptý. 20002003 yýllarý arasýnda

Konya Tortu takýmýný çalýþtýran Çapanoðlu, daha sonra sýrasýyla Erzurum, Kayseri Erciyes, Yimpaþ Yozgat, Tarsus Ýdmanyurdu, Boluspor, Þanlý Urfaspor, Kardemir Demir Çelik Karabükspor, Adanaspor, Körfezspor, Tarsus Ýdmanyurdu ve Kardemir Demir Çelik Karabükspor takýmlarýnda görev yaptý. Çapanoðlu 20112012 sezonunda Anadolu Selçukluspor takýmýný çalýþtýrdý.

Gümüþhane taraftar desteði bekliyor G

ümüþhanespor, hafta sonu oynayacaðý Maltepespor müsabakasýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Tekke Beldesinde bulunan tesislerde hazýrlýklarýný sürdüren takýmýn Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Türkiye Kupasýnda hafta içi oynadýklarý ve 5-4 yendikleri Bayburt müsabakasýný deðerlendirdi. Bu tür maçlarda büyük-küçük takým ayrýmý yapýlamayacaðýnýn altýný çizen Ýncedal, ligin de uzun bir maraton olmadýðýný kaydetti. Yedek oyuncu aðýrlýklý çýktýklarý Bayburt maçýnda amaçlarýnýn takýma motive edip yeteneklerini ölçmek olduðunu dile getiren Ýncedal, “Birçok arkadaþýmýz bu konuda bize güven verdi. Biliyorum ki önümüzdeki günlerde genel yapý itibariyle daha da iyi olacaðýz. Sonuçta yeni kurulan bir ekibiz. Önümüzdeki haftalarda daha

iyi neticeler alacaðýmýza inanýyoruz.” dedi. Yönetim kurulu adýna antrenmanýn ardýndan sporculara tatlý ikram eden Fazlý Ceylan, Gümüþhanelilerden takýma destek olmalarýný istedi. Gümüþhane’de yapýlan müsabakalarda taraftar azlýðýnýn takýmda moral bozukluðu meydana getirdiðini belirten Ceylan, “Ýlimizin temsilcisi Gümüþhanespor’a Gümüþhanelilerden gereken hassasiyeti göstermelerini istiyoruz. Maçlarda rakip takýmýn taraftarlarý maç süresince tezahürat yaparken Gümüþhanespor kendi þehrinde adeta yabancý kalýyor. Gümüþhanespor için her kesimden destek bekliyoruz.” diye konuþtu. Gümüþhanespor ligin üçüncü haftasýnda Ýstanbul ekibi Maltepespor’la deplasmanda karþýlaþacak.


www.corumhakimiyet.net

(Ç.HAK:2930)

Halen faal durumda müþteri potansiyeli yüksek, eski SSK hastanesi civarýnda, saðlýk problemi nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 608 17 14

Hertürlü büyükbaþ kurbanlýklarýmýzla hizmetinizdeyiz. Kesim ve parçalama iþlemleri itina ile hijyenik bir ortamda iþyerimizde yapýlýr. Adres: Hitit Üniversitesi Yaný Ýkbal Konutlarý ÇORUM Hasan Yýlmaz 0 535 214 41 52 Fatih Yýlmaz 0 537 697 39 98

(Ç.HAK:2943)

CNC TORNA VE CNC DÝK ÝÞLEME OPARATÖRÜ USTA VE KALFALAR ALINACAKTIR. AYRICA BU ÝÞÝ ÖÐRENMEK ÝSTEYEN ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ TORNA TESVÝYE VE METAL ÝÞLERÝ BÖLÜMÜ ÝLE MESLEK YÜKSEK OKULU MAKÝNA BÖLÜMÜ MEZUNLARI DA ALINACAKTIR. DOLGUN MAAÞ+SÝGORTA+YEMEK+SERVÝS MÜRACAATLARIN 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR.

HAYTEK MAKÝNA KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝ 45.SK.NO:2 ÇORUM TEL:0364 234 88 89 CEP:0549 232 48 60

Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

PAPSÝ PÝZZA 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 225 09 32

ELEMAN ARANIYOR Yurtben Yem Fabrikamýzda ve Yurt Yapý’da çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan muhasebeciler aranmaktadýr. Mür.: Hýdýrlýk Cad. No: 30 ÇORUM Tel: 213 11 70-0 532 484 33 00

(Ç.HAK:2881)

(Ç.HAK:2841)

Plasiyer ve satýþ temsilcisi aranýyor. KOBÝ projesinde ücretli çalýþacak ücret ön görüþmede bildirilecek. Mür. Tel: 0 534 285 06 12

Bakýcý Aile ELEMANLAR ARANIYOR Aranýyor Alaca’da büyükbaþ besi çiftliðinde çalýþtýrýlmak üzere Bakýcý Aile Aranýyor. Ücret tatminkardýr. SSK+Konut 0 537 285 87 63-0 530 333 15 56

* Kaynakçýlar * Taþlamacý ve berecisi olan vasýfsýz eleman alýnacaktýr.

(Ç.HAK:2658)

(Ç.HAK:2887)

(Ç.HAK:2944)

elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazi Cad. Vergi Dairesi Yaný

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su 0 532 615 78 46-0 535 594 28 15

¨

ELEMAN ARANIYOR

Piramit Makina

Organize San. Bölgesi 1. Cad. No: 1 Tel: 0 532 453 42 96

Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda günlük cirosu yüksek temiz fast food devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 566 79 56

Mür. Tel: 0 533 526 80 39

MODA GELÝNLÝK EVÝ

ELEMAN ARANIYOR

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Gazel Deðirmen Mak. San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Böl. 8. Cad. No: 4 Tel: 254 96 30

ÇÝÐDEM * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

SATILIK DAÝRELER

Kale karþýsýnda 80 m2, 2 adet (1. Daire) 49,900,00 TL 160 m2 1 adet (tam daire) 69,900,00 TL Mür. Tel: 0 531 900 66 44

Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilen Bayan eleman alýnacaktýr.

(Ç.HAK:2888)

Ortaköy yolu 15. kilometrede, elektrik ve dörtlük dalgýç pompalý suyu bulunan 46 bin 150 metrekare sulu arazi ve 7 bin m2 susuz arazi toplam 200 bin TL fiyatla sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 538 602 67 00

ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ

Firmamýz Ön Muhasebe Biriminde çalýþtýrýlmak üzere BAY/BAYAN çalýþma arkadaþlarý aranýyor. -Bilgisayar Kullanabilen, En Az Lise Mezunu, Erkek Adaylarda Askerliðini Yapmýþ olmasý gerekmektedir. Ýlgilenenlerin Küçük Sanayi Sitesi 89. Sokak No:1 ÇORUM adresinde bulunan Ýþyerimize Þahsen Müracaat etmeleri gerekmektedir. HAS KOMPRESÖR 0 545 928 06 06

(Ç.HAK:2891)

Çaðlayan Sitesi’nde 168 m2 4+1 daire sahibinden satýlýktýr. 0 554 641 10 01

(Ç.HAK:2937)

Çiftlik Devren Satýlýk SATILIK DÜKKAN SATILIK Satýlýk Fast Food Hürriyet Meydaný Dayýoðlu Arazisi DAÝRE Lahmacunun olduðu yer (eski Yeni Çorum Eczanesi)

DEVREN SATILIK ELEMAN ARANIYOR MARKET

Gülabibey Mah. Baðcýlar Caddesinde faal durumda market iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 467 46 07

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ ve 25 yaþýný aþmamýþ yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: 225 01 86

(Ç.HAK:2934)

(Ç.HAK:2938)

(Ç.HAK:2915)

TOBB.K1.19.1085 47 numaralý K1 yetki belgesine ekli 34 BAP 43, 19 DF 034 ve 19 KR 034 plakalý araçlarýma ait Taþýt Kartlarý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.

Þerife ÞAHÝN Abdullah kýzý 11/02/1974 Ýskilip Doðumlu T.C.No:25165547566

ELEMAN ÝLANI

(Ç.HAK:2908)

(Ç.HAK:2917)

Mehmet ÇINAR Hacý Ömer oðlu 1994 Çorum Doðumlu

* Bayan Aþçý * Mutfak Görevlisi * Kat Temizlik Görevlisi

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: 0 533 593 00 12

Çiðdem Tepe Bahçeleri

Bilge Apart Kýz Evleri’nde çalýþtýrýlmak üzere

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

YÝTÝK

Büroda çalýþacak bayan eleman aranýyor. (Asgari ücret+Sigorta) Boz Yapý Ýnþaat Gazi Cad. No: 6/4 213 37 37-0 532 251 53 50

3.99

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

Pide ve Lahmacun Devren Satýlýk Ustasý Aranýyor Konfeksiyon Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Pide ve Lahmacun Ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: 0 542 501 37 63

TAVUK DÖNER PÝLAV AYRAN SALATA

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

Bayan Eleman SATILIK Yýlmazlar Aranýyor DÜKKAN Canlý Hayvancýlýk

YÝTÝK

(Ç.HAK:2947)

212 15 30

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

(Ç.HAK:4138)

(Ç.HAK:2942)

2004 VE ÜZERÝ DOBLO, KANGO VB. KAMYONET ARAÇLARI ÝLE ÇALIÞACAK ÞOFÖRLER ALINACAKTIR. MÜRACAAT: ANATOLÝA ÞÝRKETLER GRUBU ADRES: ÖZEL ÇORUM SÜRÜCÜ KURSU YAZI ÇARÞI CÝVARI HAMOÐLU ÝÞ MERKEZÝ

vasýfsýz bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Asgari ücret+sigorta+yemek+ulaþým) YAKAMOZ TURÞULARI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Tel: 0364 254 95 37 (Pbx) Adres: Ankara yolu 16.km Çorum Not: Görüþmeye gelmeden önce lütfen arayýnýz.

SÝPARÝÞ HATTI:

(Ç.HAK:2939)

Ýsmail ÇELÝK T.C.No:15577668366 Vergi No: 237 007 4977 Adres: Yavruturna Mahallesi Kavukçu Sokak No: 42 ÇORUM

ÞOFÖRLER ALINACAKTIR

BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere

19

GÜNÜN MENÜSÜ

(Ç.HAK:2784)

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinin 237 007 4977 vergi numaralý ve 1557 7868 366 TC numaralý mükellefiyim. Kullanmakta olduðum A 7201A 7300 arasý 2 cilt perakende satýþ fiþi, A 1901A2000 arasý 2 cilt gider pusulasý, A 119851-A 119950 arasý 2 cilt faturamý kaybettim. Ayrýca Arçelik A.Þ. (Bekor Elektronik AÞ) Beko200 TR AN marke model, cihaz levha No: AD-0560422 cihaz seri no: 005000409 yazar kasamý (ödeme kaydedici cihazýmý) kaybettim ve bu yazar kasama ait ödeme kaydedici cihaz levhamý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:2906)

(Ç.HAK:2940)

(Ç.HAK:2941)

Recep KÜÇÜKKAKÇE Halil oðlu 09/08/1980 Çorum Doðumlu

1- Ýstiklal marþý ve saygý duruþu. 2- Açýlýþ ve yoklama. 3- Divan heyetinin seçimi ve genel kurul evrakýný imzalama yetki verilmesi. 4- Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporlarýnýn okunmasý. 5- 2010,2011,2012 yýllarý bilanço, gelir-gider tablosunun görüþülmesi. 6- Yönetim ve denetim kurullarý raporlarý ile 2010,2011,2012 yýllarý bilanço ve gelir-gider tablosunun ibra edilmesi. 7- Yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi. 8- 2013 yýlý bütçesinin karara baðlanmasý. 9- Dilek ve temenniler. 10-Kapanýþ. (Ç.HAK:2946)

(Ç.HAK:2914)

Celal ALEGÖZ Meydan Camii Yapt. Ve Yaþat. Derneði Baþkaný G ü n d e m :

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinin 360 401 961 44 nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Beko 200 TR seri sicil no: 00200444 olan yazar kasamýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:2668)

(Ç.HAK:2948)

Derneðimiz Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 07/10/2012 Pazar Günü Saat 13:00' de Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi No:101 Adresindeki Dernek Bürosunda Yapýlacaktýr. Çoðunluk Saðlanamadýðý Takdirde 14/10/2012 Pazar Günü Saat 13.00' de Yapýlacaktýr. Söz Konusu Toplantýya Katýlmanýzý Önemle Rica Ederim.

CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

Sahte bankalara takip

Türkiye Bankalar Birliði, sahte bankalara darbe vurmaya hazýrlanýyor Kredi kartý borcuna 'kontör ve buzdolabý' gibi yöntemlerle taksit yapan sahte bankalara Türkiye Bankalar Birliði (TBB) darbe vurmaya hazýrlanýyor. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) geçen ay yaptýðý uyarýlarý raðmen POS tefecilerinin hâlâ internette cirit atmasýný ve kart sahiplerini SMS yaðmuruna tutmaya devam etmesini HABERTÜRK'ün gündeme getirmesi üzerine harekete geçen TBB, bu þirketlerin faaliyetlerini bitirmek için hazýrladýklarý çalýþmayý tamamlamak üzere. Konuyla ilgili Habertürk'e konuþan TBB Genel Sekreteri Ekrem Keskin, bu konuda üyeler ile birlikte yapýlan çalýþmanýn tamamlandýðýný ve önümüzdeki günlerde Rekabet Kurumu'na baþvuracaklarýný söyledi. Bu þirketlerin kredi kartý borçlarýný POS cihazlarý üzerinden mal satmýþ gibi göstererek ödediklerini kaydeden Keskin, sözleþme dýþý kullanýlan bu POS'larýn iptal edilebilmesi ve bu kiþilere bir daha hiçbir bankanýn POS cihazý verememesi için Rekabet Kurumu'ndan, "Bu durum rekabete aykýrý" görüþünün çýkmasý gerektiðini ifade etti. Keskin, kararýnýn ardýndan, TBB nezdinde bir komisyon kurulacaðýný ve bu kiþi ve firmalarýn bir daha POS cihazý alamayacaðýný kaydetti.

(Ç.HAK:2828)

Ferhat GÖKBOÐA Yaþar oðlu 1991 Oðuzlar

ÇORUM MEYDAN CAMÝÝ YAPTIRMA VE YAÞATMA DERNEÐÝ BAÞKANLIÐI

(Ç.HAK:2898)

Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Ýnrþaat Teknikerliði Bölümünden almýþ olduðum 124502055 nolu öðrenci belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:2880)

YÝTÝK


Yönetim eksik tamamlamaya çalýþýyor

Ç

orumspor Yönetimi istifa eden isimlerin yerine eksikleri tamamlamaya çalýþýyor. Bu hafta baþýnda yapýlan Yönetim Kurulu toplantýsýnda Olaðanüstü Genel Kurul kararý almak için yapýlan görüþmelerde anlaþma saðlanamayýnca Güngör Atak, Rumi Ispanak, Hasan Eray Güleryüz ve Faruk Yamaner görevlerinden istifa etmiþlerdi. Altý isimle kalan Çorumspor Yönetimi bu istifalarýn yerine yedek listeden isimleri almak için görüþme yaptýðý öðrenildi.

CUMARTESÝ 22 EYLÜL 2012

Daha önce yaþanan istifalar nedeniyle yedek listeden iki ismi asil yönetime alan Çorumspor Yönetimi yedek listede kalan isimler arasýndan yapacaðý görüþmelerle yeni isimler almayý amaçlýyor. Hafta sonunda yapýlacak görüþmeler sonunda pazartesi günü yapýlacak toplantýda yeni üyelerin yönetime girmesi amaçlanýyor. Öte yandan Yönetim Kurulu’nda altý isimden ikisinin daha istifasýnýn gündemde olduðu iddia edilirken bu konu hakkýnda resmi bir açýklama dün akþam saatlerine kadar yapýlmadý.

Çorumspor, Kastamonu önünde siftah peþinde Çorumspor ligin üçüncü haftasýnda yarýn saat 15.00’de Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda komþu takýmý Kastamonuspor ile karþýlaþacak. Ýlk iki maçýndan puansýz ayrýlan kýrmýzý siyahlýlar yarýn konuk edecekleri Kastamonuspor önünde siftah yapmak peþindeler. Karþýlaþmayý Ankara bölgesi hakemlerinden Yiðit Peþin yönetecek.

Ç

orumspor sezonun üçüncü haftasýnda yarýn sahasýnda Kastamonuspor’u konuk edecek. Ligin ilk iki haftasýný puansýz kapatan kýrmýzý siyahlý takým sahasýnda oynayacaðý Kastamonuspor maçýndan puan yada puanlarla ayrýlarak moral bulmak istiyor. Lig öncesinde kýrmýzý siyahlý takýmýn genç ve tecrübesiz kadrosuyla en çok hücumda zorlanacaðý beklenirken iki lig ve bir kupa maçýnda attýðý üç gol kýrmýzý siyahlý camia açýsýndan son derece umut veriyor. Hücumda bu üretkenliðine karþýn kýrmýzý siyahlý takým savunmasý ise büyük boþluklar veriyor. Bunda kuþkusuz savunmanýn

iki tecrübeli ismi Osman Bodur ve Osman Seçkin’in sezon baþýnda inanýlmaz hata sonucunda çýkmamasýnýn etkeni

çok fazla. Kýrmýzý Siyahlý takým önceki gün oynadýðý Türkiye Kupasý maçýnda Ankara Demirspor önünde

Çorumspor muhtemel onbiri Emrah

Gökhan Metehan Yasin Özkarslý Ünal Ubeydullah Onur Yasin Tüzün Tuncay Ali Samet Bayrak

3. Lig 1. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri Yarýn:

Çorumspor-Kastamonuspor: Yiðit Peþin (Ankara) Pazars por-Ank. Demir: Burak Taþkýnsoy (Ýstanbul) Ýstanbulspor-Gölcükspor: Sacit Keþkek (Balýkesir) Sandýklý - Tekirova Bel: Ali Þansalan (Çanakkale) Karagümrük-K. Þeker: Y. Eren Yurtsever (Antalya) Diyarbakýr BÞ- Siirtspor: Özgür Bayýr (Edirne) Beþikdüzü-Orhangazi:Mutlu Dalbudak (Malatya) Van B.- A. Üsküdar: H. Ýbrahim Yýldýrým (Trabzon) Kýrýkhan-Bergama Bel.:Ö. Murat Ülger (Kayseri)

gösterdiði performans zorlu Kastamonuspor maçý öncesinde camiaya moral oldu. Özellikle atýlan goller hem sahada mücadele eden futbolculara hemde tribündeki taraftar için umut ýþýðý oldu. Konuk Kastamonuspor’da sezona mütevazi bir kadro ile baþlayan ve genç bir ekiple mücadele ediyor. Ligin ilk haftasýnda Ankara Demirspor deplasmanýndan golsüz beraberlikle dönerek bir puan alan Kastamonuspor ikinci hafta ise evinde çok üstün oynadýðý maçta Belediye Vanspor’a 2-0

Belediyespor, Dadaþ’ýn konuðu

Ç

orumspor taraftarý Ankara Demirspor maçýndaki mücadele ve oyundan memnun. Ligde iki sezondur transfer yasaðý nedeniyle genç kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Çorumspor’da genç futbolcularýn her hafta üzer-

lerine koymasý taraftarlarý mutlu ediyor. Ankara Demirspor maçýnýn ardýndan karþýlaþmayý izleyen az sayýdaki Çorumspor taraftarý futbolcularý tribüne çaðýrarak onlarý alkýþlarla soyunma odasýna gönderdi. Taraftarlarýn bu desteði genç futbolcularý son derece mutlu etti.

Çorumspor’lu futbolcular Ankara Demirspor maçýndan sonra taraftarlarýn alkýþlarýyla soyunma odasýna gittiler

Çorum Belediyespor ligdeki ikinci deplasman maçýnda yarýn Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile saat 15.00’de karþýlaþacak. Ýlk deplasman maçýndan puansýz dönen ikinci maçýnda evinde Darýca’yý yenerek üç puan alan Çorum Belediyespor ilk iki maçýndan beraberlikle ayrýlan Erzurum temsilcisi önünde puan veya puanlar almak amacýnda. Karþýlaþmayý Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Sertaç Þaroðlu yönetecek.

Çorum Belediyespor muhtemel onbiri

orum Belediyespor ligin üçüncü haftasýnda yarýn Erzurum Büyükþehir Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek. Ligin ilk haftasýnda Altýnordu deplasmanýndan 2-0’lýk maðlubiyetle dönen Belediyespor ikinci haftada ise sahasýnda Darýca Gençlerbirliði’ni 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyet sevincini yaþamýþtý. Hafta içinde Türkiye Kupasý maçýnda Yeni Amasyaspor’u farklý

yenerek ikinci tura yükselmeyi baþaran Belediyespor, yarýn Erzurum’da oynayacaðý zorlu maçtan puanla ayrýlarak çýkýþýný sürdürmek amacýnda. Mavi beyazlý takýmda sakat ve cezalý futbolcu bulunmuyor. Ev sahibi Erzurumspor ise ligde oynadýðý iki maçýndan da beraberlikle ayrýlarak ki puana sahip. Ýlk hafta evinde Maltepespor ile berabere kalan Erzurum Büyükþehir ikinci maçýnda ise Gümüþhane

3. Lig 3. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri

maçýnda Ankara Demirspor karþýsýndaki futbolumuzu ve mücadelemizi verdiðimiz takdirde puan veya puanlar alacaðýmýza inanýyorum’ dedi.

sinin her türlü takdirin üstünde olduðunu söyledi. Ak, sezonun ilk maçýnda Kastamonuspor ile kendi sahalarýnda oynadýklarýný, Çorumspor’un genç kadrosunun daha iyi bir görüntü ortaya koyduðunu belirterek, sahasýndaki maçta kýrmýzý siyahlý takýmýn galip gelebilecek güçte olduðunu söyleyerek baþarý dileklerini iletti.

Ç

Taraftar mücadeleden memnun

maðlup olarak puansýz kapatmýþtý. Kýrmýzý Siyahlý renklere sahip komþu kentin takýmý Çorumspor deplasmanýnda üç puanla dönerek moral bulmak istiyor. Çorumspor’da her maçta kazanýlan tecrübe ve atýlan gollerin verdiði moralle Kastamonuspor önünde puan yada puanlar alýnarak siftah yapmak amaçlanýyor. Ýki komþu kentin takýmý arasýndaki maçý Ankara Bölgesi hakemlerinden Yiðit Peþin yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Erdem Ayaröz ve Can Yamaç yapacaklar. Dördüncü hakem de Ankara’dan Gürel Uzuner.

deplasmanýndan golsüz beraberlik ve bir puanla döndü. Mavi beyazlý ev sahibi takým evinde oynayacaðý bu maçtan üç puanla ayrýlarak galibiyet sevincini yaþamak amacýnda. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, takým olarak Erzurum deplasmanýnda puan

yada puanlarla dönmek istediklerini bunun içinde gereken mücadeleyi vereceklerini söyledi. Erzurum BüyükþehirÇorum Belediyespor maçýný Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Sertaç Þaroðlu yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Kýrklareli’den Barýþ Turhan ve Ýstanbul’dan Yasin Delihasan.

Emrah Ý. Ethem Volkan Ýsmail Yiðitcan Volkan O. Saraçoðlu Macit Mehmet Haydar Kaan Yarýn:

Erzurum B. Þ.-Çorum Bel: Sertaç Þaroðlu (Ýstanbul) Y. Yozgat-Beylerbeyi: Ali Adýgüzel (Mersin) Darýca - Kocaelispor: Nuri Karahançer (Kayseri) Oyak-Elazýð Belediye: Hasan Avcý (Ýzmir) Altýnordu-Arsinspor: Bayram Baþkan (Ýstanbul) Emrespor-Diyarbakýrspor: Bahattin Þimþek (Aydýn) Sancaktepe-K. Maraþ Bel:Seser Tuna (Balýkesir) Maltepespor-Gümüþhane:Ozan Soykan (Ýzmir) Keçiörengücü-Mardinspor: Erdem Ýren (Ýstanbul).

Takkaç: ‘Maç tecrübemiz arttýkça daha iyi olacaðýz’

Ç

orumspor Genel Kaptaný Bekir Takkaç, her hafta maç tecrübelerinin arttýðýný ve her hafta daha iyi olduklarýný belirterek ‘Amacýmýz bu çýkýþýmýzý puanlarla süslemek’ dedi.

Takkaç, Ankara Demirspor karþýsýnda takým olarak iyi bir mücadele ortaya koyduklarýný hücumda istediklerini yaptýklarýný ancak savunmada zaman zaman oyundan kopmala-

rý sonucunda basit goller yediklerini söyledi. Demirspor’un tecrübeli kadrosu karþýsýndaki performansýn kendilerini mutlu ettiðini belirten Tatkaç ‘Her hafta üzerine koyarak gidiloruz. Hep söyledim bundan sonrada söylemeye devam edeceðim, maç tecrübemiz arttýkça biz ligde puanlar alacaðýz ve ümidimizi sonuna kadar koruyacaðýz. Kastamonuspor

Ak ‘Bu mücadele ile Kastamonu’dan puan alýrsýnýz’

Ankara Demirspor Teknik Direktörü Mehmet Ak’ta maçtan sonra yaptýðý deðerlendirmede Çorumspor’un genç kadrosunun mücadele-

Belediyespor son çalýþmayý bugün Erzurum’da yapacak

Ç

Çorumspor Genel Kaptaný Bekir Takkaç, maçýn ardýndan Ankara Demirspor Teknik Direktörü Mehmet Ak ile sohbet etti ve mücadeleden dolayý kutladý

orum Belediyespor yarýn oynayacaðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnýn hazýrlýðýný bugün Erzurum’da yapacaðý antrenmanla tamamlayacak. Mavi beyazlý takým dün sabah erken saatlerde yola çýktý ve akþam saatlerinde Erzurum’da Palan Otel’e yerleþti. Akþam saatlerinde hafif bir ter idmaný yapan Çorum Belediyespor daha sonra otelde dinlenmeye çekildi.

Bugün saat 15’de yapacaðý antrenmanla Erzurum hazýrlýklarýný tamamlayacak olan Çorum Belediyespor maç saatini bekleyecek. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað Erzurum maçý kadrosuna þu isimleri aldý, Emrah, Emre, Eray, Ý.Ethem, Yiðitcan, Macit, Volkan, Ýsmail, Arif, Okan, H.Ýbrahim, Oðuzhan Yalçýn, Oðuzhan Saraçoðlu, Kaan, Ýbrahim Selen, Ender, Mehmet Keleþ ve Haydar.

Çorum Belediyespor’un kurasýný çeken Futbol Federasyonu Baþkan vekili Ufuk Özertem 7 numarayý çekti

Çorum Belediyespor’un rakibi Adana Demirspor Z

iraat Türkiye Kupasý’nda Çorum Belediyespor’un ikinci turdaki rakibi Adana Demirspor oldu. Futbol Federasyonu Olimpiyatevinde dün çekilen kura çekiminde Çorum Belediyespor ikinci turda kendi evinde PTT 1. lig takýmlarýndan Adana Demirspor ile karþýlaþacak. Ýkinci turda birinci turdan gelen takýmlarla 2. Lig, PTT 1. Lig ve Süper Lig’den on dört takým katýldý. Kura çekiminde 2. ligde mücadele eden takýmlar kendi aralarýnda kura çekimine dahil edilirken birinci turdan gelen takýmlar ile diðer takýmlar ise ayrý ayrý kura çektiler. 2. lig takýmlarýnýn kura çekiminin ardýndan arala-

rýnda Çorum Belediyespor’un da bulunduðu ilk turdan gelen takýmlar ilk olarak iç saha dýþ saha için kuralarý çektiler. Bu kura çekiminde temsilcimiz Belediyespor 7 numarayý çekti ve maçý kendi sahasýnda oynama hakký kazandý. Ardýndan ise PTT 1. lig ve Süper Lig’den 14 takýmilk turdan gelen takýmlardan rakiplerini çektiler. Çekilen kura sonucunda Çorum Belediyespor’un rakibi PTT 1. lig takýmlarýndan Adana Demirspor oldu. Ziraat Türkiye Kupasý’nda ikinci tur maçlarý 25-26-27 Eylül tarihlerinde oynanacak. Çorum Belediyespor ile Adana Demirspor’un maçýnýn 26 Eylül çarþamba günü oynanmasý bekleniyor.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement