Page 1

Çorum, Türkiye’nin en çok konuþulan illeri arasýnda Medya Takip Merkezi (MTM), Kasým ayýnda Türkiye gündeminde en çok yer alan il, vali ve belediye baþkanlarýný analiz etti. Araþtýrmaya göre Çorum en çok konuþulan iller arasýnda 19’uncu sýrada yer aldý. Mülki idare amirleri kategorisinde Vali Sabri Baþköy 299 haberle 13’üncü sýrada yer alýrken, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise 239 haberle 18’inci oldu. * HABERÝ 11’DE

‘Ýnsan haklarý karnemiz zayýf’ ÝÝBF ve Baro’dan ortak panel Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ile Çorum Barosu iþbirliðinde düzenlenen ‘Ýnsan Haklarý ve Uygulamalarý’ konulu panel dün gerçekleþti. Panelde konuþan Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, “Ülkemizin insan haklarý karnesi zayýf” dedi. ‘Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi’nin 64. Yýlýnda Ýnsan Haklarý ve Uygulamalarý’ adlý panel dün

* HABERÝ 10’DA

Neþet Faký’dan öneriler 21 ARALIK 2012 CUMA

Günlük Siyasi Gazete

Eski Belediye Meclis Üyesi Ýþ adamý Neþet Faký, Çorum’un köklü bir havaalanýna ve bundan da önemlisi demiryoluna ihtiyacý olduðunu, bu temel ihtiyaçlar giderildiðinde de Çorum sanayisinin geliþip kalkýnacaðýný ve iþsizliðin önleneceðini belirtti.

Fiyatý : 40 Kuruþ

* HABERÝ 5’DE

Neþet Faký

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, 18 milyon dolarlýk raylý sistem sektörüne dikkat çekti;

‘Raylý sistemden pay almalýyýz’ Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen ÜniversiteSanayi Ýþ Birliðini Geliþtirme Toplantýsý'nda konuþan ÇOSÝAD Mustafa Yaðlý Baþkan Yardýmcýsý OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, Çorum sanayisinin önüne yeni bir hedef koyarak, 18 milyar dolarlýk raylý sistem sektörü için sanayi ve üniversite camiasýna ortak proje geliþtirmeyi teklif etti.

* HABERÝ 6’DA

Rektör’den açýk çek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü’nce üniversitesanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi için Ar-Ge, hibe ve destek tanýtým Reha Metin Alkan toplantýsýnda konuþan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, hedeflerinin sýradan deðil, farkýlýlýklarý olan bir üniversite oluþturmak olduðunu söyledi.

* HABERÝ 6’DA

* SAYFA 12’DE

Gönül Köprüsü 84 yaþlýya umut oldu Hatice Külcü'nün bizzat yürüttüðü Gönül Köprüsü Projesi dün Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezi'nde

Çorum'da "Kariyer ve Tanýtým" toplantýsý düzenlendi.

METEK projesi kapsamýnda Çorum'da kariyer toplantýsý

Çorum Belediyesi Kadýn Kültür Merkezi tarafýndan yürütülen Gönül Köprüsü Projesi, 84 yaþlý ve kimsesiz aile için umut oldu.

* HABERÝ 8’DE

‘Çorum, mesleki eðitim potansiyeline sahip’ Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan ortaklaþa finanse edilen Türkiye'de Mesleki Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi (METEK) kapsamýnda Çorum'da "Kariyer ve Tanýtým" toplantýsý düzenlendi. Toplantýda Çorum’un meslekî eðitim potansiyeline sahip bir kent olduðu belirtildi. * HABERÝ 14’DE

Üniversite için somut sonuçlar Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, göreve geldikleri günden bugüne milletvekilleri ile koordineli bir þekilde çalýþtýklarýný ve bunun somut sonuçlarýnýn alýnmaya baþlandýðýný bildirdi.

* HABERÝ 2’DE

Dava Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Eþini býçakla yaralayan kocaya 24 yýl hapis istemi Çorum'da barýþmaya ikna edemediði eski eþini sokakta darbettikten sonra býçakla yaraladýðý iddiasýyla tutuklanan sanýðýn yargýlanmasýna baþlandý.

* HABERÝ 4’DE

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým’ý ziyaret

Týp Fakültesi’nde son durumu deðerlendirdiler Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas’ý makamýnda ziyaret ederek, Týp Fakültesi’nde gelinen son durumu deðerlendirdiler.

* HABERÝ 2’DE

Otomobillere zarar verdikleri öne sürülen gençler yakalandý Çorum'da park halindeki otomobillere zarar verdikleri iddia edilen ve bölgedeki bir binanýn güvenlik kamerasýnca görüntülenen 6 kiþi yakalandý.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas’ý makamýnda ziyaret

* HABERÝ 4’DE

Býçaklý kavga, 2 yaralý Çorum'da gençler arasýnda ''yan bakma'' ve ''omuz atma'' meselesi nedeniyle çýktýðý iddia edilen kavgada, 2 kiþi býçakla yaralandý.

* HABERÝ 4’DE


2

CUMA 21 ARALIK 2012

Övüneceðimiz bir hemþehrimiz

www.corumhakimiyet.net

Hematoloji uzmaný þart

A

nkara Kalkýnma Doðu Teknik ÜniversiteAjansý tarafýndan si, Siyaset Bilimi ve Kadesteklenen Medikal mu Yönetimi BölümünTeknoloji Transferi, Ende doktorasýný bitirdi. düstriyel Tasarým ve TiBir süre Muðla carileþtirme Merkezi Üniversitesinde görev Kurulmasý Projesi kapyaptýktan sonra, 2003samýnda 1. Ankara Ýve2007 yýllarýnda Saðlýk dik Medikal Cihaz ve Bakanlýðýnda Prof. Dr. Týbbi Aletler Proje PaRecep Akdað'ýn danýþzarý etkinliði gerçekleþmaný olarak görev aldý. tirildi. Bahse konu etPek bilinmese de Türkikinliðe Saðlýk Bakan ye'nin saðlýkta dönüþüm Yardýmcýsý Agâh Kafkas Doç. Dr. Asým Balcý da katýldý. Kafkas'ýn projesinin gizli kahraiçinde yer aldýðý etkinlik, yerel gazemanlarý arasýndaydý. telere servis edildi, dün de HakimiEn son Selçuk Üniversitesi Öðyet'te yayýmlandý. retim Üyesi olarak görev yapan BalBahse konu haberde katýlýmcýcý, 2007-2010 yýllarý arasýnda da lar arasýnda Kafkas ve AK Parti Ýl Türksat A.Þ.'de e-Devlet ve KurumBaþkaný Murat Alparslan zikredilirsal Ýletiþim Direktörlüðü görevlerinken, gözden kaçmýþ olmalý ki, orgade bulundu. Yine pek bilinmese de nizasyonun merkezinde bulunan AnTürkiye'nin e-Devlet projesinin gizli kara Kalkýnma Ajansý Genel Sekretekahramanýydý. ri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý'nýn ismi geçmiyordu. Birçok AB projesinde yer alan 1971 Çorum doðumlu olan ve yürüten Asým Balcý'nýn, çok sayýhemþehrimiz Asým Balcý, merkez da yayýnlanmýþ makale ve kitabý buÝmam Hatip Lisesi'nden sonra 1992 lunuyor. yýlýnda Ankara Üniversitesi Siyasal Balcý, halen Ankara Kalkýnma Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Ajansý Genel Sekreteri olarak görev bölümünden mezun oldu. Yüksek Liyapýyor. Velhasýlý kelâm Çorum'un sansýný ABD'deki University of Kenyüzaký bir hemþehrimiz... tucky'de tamamladý. Daha sonra Orta

S

öz Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'tan açýlmýþken, Çorumlu'nun muzdarip olduðu bir saðlýk sorununu tekrardan hatýrlatmakta fayda var. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde Hematolog (kan bilimi) branþý bulunmadýðýndan taný, teþhis ve tedavi için Ankara'yý yol eden hastalarýn hem sayýsý hem de þikâyetleri giderek artýyor. Maddi zorluklar bir yana, hastalar bedensel olarak çok yoruluyor, bitkin düþüyor. Takip gerektiren hastalar çok kýsa aralýklarla þehir dýþýna gitmek zo-

runda kalýyor. Bazý tetkikler için aylar sonrasýna gün verilebiliyor. Hal böyle olunca hastanemize Hematolog atanmasý, ardýndan hematoloji laboratuvarýnýn kurulmasý farz oluyor. Bu arada þu anda bir üniversite hastanesinde tezini tamamlayan bir Hematoloji Uzmaný'nýn Saðlýk Bakanlýðý'nca izin verilmesi halinde eþ durumu mecburi hizmet için Çorum'a gelmek istediðini ilgililerinin dikkatine aktaralým...

Hemataloji (kan bilimi) hakkýnda kýsa bilgi

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde Hematoloji servisinin kurulmasý elzem...

Dahiliye branþýnýn bir üst uzmanlýðý olan Hematoloji, kan ve kemik iliði gibi kan hücrelerini üreten organlarýn

yapýsýný, iþlevlerini ve hastalýklarýný inceleyen bir bilim dalý. Uygulanmasý büyük ölçüde laboratuvara dayanýyor.

Týbbýn çoðu temel, birçok dalý ile yakýn iþ birliði içinde çalýþýyor. Bunlarýn baþýnda immünoloji, genetik, mo-

leküler biyoloji, patoloji, onkoloji, enfeksiyon hastalýklarý, biyokimya, radyoloji, radyoterapi, nükleer týp geliyor.

Üniversite için somut sonuçlar H

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas’ý makamýnda ziyaret etti.

Týp Fakültesi’nde son durumu deðerlendirdiler

H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas’ý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan

açýklamaya göre, ziyarette üniversitemiz bünyesinde yer alan ve kýsa bir süre önce hayata geçirilen, ortak kullaným anlaþmasýyla

hýz kazanan Týp Fakültesi’nde gelinen son durum ve ileriye dönük projeler hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

ALTAN ELEKTRONÝK Þerit Led - LED Ses Sistemleri - Seslendirme Uydu Sistemleri Kamera Güvenlik Sistemleri Bilgisayar Teknolojileri Elektronik Malzemeler

TOPTAN ve PERAKENDE SATIÞ

OKUL - KAMPÜS - RESMÝ DAÝRELER CAMÝLER - FABRÝKALAR SESLENDÝRME ve KAMERA GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ PROFESYONEL MONTAJ (Ç.HAK:3758)

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým’ý ziyaret etti.

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir araya geldiler. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, söz konusu görüþmede üniversite ile ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Rektör Alkan, göreve geldikleri günden bugüne milletvekilleri ile koordineli bir þekilde çalýþtýklarýný ve bunun somut sonuçlarýnýn alýnmaya baþlandýðýný bildirdi.

1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 225 65 55 - 0 535 682 53 53 Ahmet Altan www.altanlargroup.com e-mail: altanlargroup@hotmail.com


(Ç.HAK:3753)

www.corumhakimiyet.net

CUMA 21 ARALIK 2012

3


4

CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Cezaevi firarisinin ölüm listesi!

Hayrettin Karaman

Öðrenci mi anarþist mi?

K

Dava Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Eþini býçakla yaralayan kocaya 24 yýl hapis istemi

Ç

orum'da barýþmaya ikna edemediði eski eþini sokakta darbettikten sonra býçakla yaraladýðý iddiasýyla tutuklanan sanýðýn yargýlanmasýna baþlandý. Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde, yaklaþýk 3 ay önce Karakeçili Mahallesi'ndeki kültür sitesi arkasýnda sokak ortasýnda tartýþtýðý eski eþi A.A.’yý darbettikten sonra býçakla çeþitli yerlerinden yaraladýðý iddiasýyla tutuklanan K.A.’nýn yargýlanmasýna baþlandý. Hakkýnda 24 yýla kadar hapis istemiyle dava açýlan sanýk K.A. ile eski eþi A.A. duruþmada hazýr bulundu. Tutuklu sanýk savunmasýnda, eþi A.A. ile askere gitmeden önce ayrýldýklarýný ancak geçen süre zarfýnda kendisini bir türlü aklýndan çýkaramadýðýný anlatarak, ''Askerden firar ederek Çorum'a geldim ve kendisini

arayarak buluþmak istedim. Sokakta bir süre konuþup onunla yeniden evlenmek istediðimi söyledim ancak kabul etmedi. Bir anda kendimi kaybettim. Amacým onu öldürmek deðildi. Piþmaným'' dedi. Ayrýldýðý eþinin sürekli kendisine þiddet uyguladýðýný iddia eden A.A. ise þikayetçi olduðunu ve eski eþinin cezalandýrýlmasýný istediðini kaydetti. Ýfadelerin alýnmasýnýn ardýndan duruþma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi. Yaklaþýk 3 ay önce Karakeçili Mahallesi'ndeki kültür sitesi arkasýnda, barýþmaya ikna edemediði eski eþi A.A.’yý darbettikten sonra býçakla çeþitli yerlerinden yaralayarak kaçan K.A.olaydan kýsa süre sonra yakalanmýþ, asker firarisi olduðu öne sürülen zanlý, Merkez Komutanlýðý ekiplerine teslim edilmiþti. (A.A.)

orum'da park halindeki otomobillere zarar verdikleri iddia edilen ve bölgedeki bir binanýn güvenlik kamerasýnca görüntülenen 6 kiþi yakalandý. Alýnan bilgiye göre, 10 Aralýk Pazartesi gecesi Kale Mahallesi'nde park halindeki otomobillere bir grup genç tarafýndan zarar verildiði iddiasý üzerine Ýl Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yürütülen soruþturma sür-

Ç

dürülüyor. Söz konusu olayý gerçekleþtirdikleri öne sürülen ve görüntüleri bir binanýn güvenlik kamerasý kayýtlarýna yansýdýðýný tespit edilen M.Þ, E.S, Y.B, Ý.Y, C.S. ve Ý.K, polis ekiplerince yakalandý. Söz konusu araçlara þüphelilerden M.Þ. ve E.S. adlý gençlerin verdiðinin tespit edildiði öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor. (A.A.)

Ç

yaralandý. Yaralýlar, ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kaçan B.U, K.G, E.K. ve S.K, polis ekiplerince kýsa sürede yakalandý. Gözaltýna alýnan þüphelilerden býçaklama olayýný gerçekleþtirenlerin B.U. ve E.K. olduðu tespit edildi. Olaya iliþkin soruþturma sürüyor. (A.A.)

Otomobillere zarar verdikleri öne sürülen gençler yakalandý

Býçaklý kavga, 2 yaralý orum'da gençler arasýnda ''yan bakma'' ve ''omuz atma'' meselesi nedeniyle çýktýðý iddia edilen kavgada, 2 kiþi býçakla yaralandý. Alýnan bilgiye göre, Bahabey Caddesi'nde M.Y, S.Ö, H.K. ve H.A. ile kaldýrýmda yanlarýndan geçen B.U, K.G, E.K. ve S.K. arasýnda, ''yan bakma'' ve ''omuz atma'' meselesi nedeniyle tartýþma çýktý. Kavgaya dönüþen olayda, M.Y. (23) ve S.Ö. (22) býçakla çeþitli yerlerinden

Riskli bilgiler kamuya açýk

T

ürkiye Bankalar Birliði'nin önceki gün yayýnlanan yönetmeliðiyle artýk risk bilgileri kamuya açýk hale geldi. Bugüne kadar sadece bankalarýn görebildiði Kredi Kayýt Bürosu'ndaki bilgileri artýk bakkal, manav, ev sahibi herkes görecek. Bugüne kadar sadece bankalarýn görebildiði Kredi Kayýt Bürosu'ndaki (KKB) 25 milyon kiþi ve 1,5 milyon þirkete ait mali sicil bilgilerini artýk sokaktaki vatandaþ da görebilecek. Türkiye Bankalar Birliði'nin dün yayýnlanan yönetmeliðiyle artýk risk bilgileri kamuya açýk hale geldi. Edinilen bilgiye göre yeni sistem 75 milyon vatandaþý yakýndan ilgilendiriyor. Yeni sistemle birlikte artýk kötü sicili olanlar bakkaldan veresiye sakýz bile alamayacak. Çünkü küçük esnaf da dahil herkes, müþterisinin mali sicilini KKB kayýtlarýna bu kiþinin izniyle girip öðrenebilecek: * KKB'de vatandaþlarýn kredi kartý bilgileri ile kredi bilgileri, þirketlerin de çek, senet, kredi ve kredi kartý bilgileri yer alýyor.

* KKB, Haziran 2013'ten itibaren Risk Merkezi'ne (RM) dönüþecek. Bu merkez yapacaðý çalýþmalarla kiþilerin elektrik, su, doðalgaz ve telefon fatura bilgilerini de sisteme ekleyecek. Kullanýcý açýsýndan ise sistem þöyle iþleyecek: * Örneðin bir vatandaþ arabasýný satacak. Alýcý araba için nakit yerine çek, senet ya da veresiye teklif etti. * Satýcý, alýcýnýn mali geçmiþini öðrenebilmek için KKB sicil raporunu isteyecek.

* Alýcý, bu raporu alabilmek için önce bir banka þubesine gidip KKB'ye kayýt yaptýracak. Tek kullanýmlýk þifre * KBB kendisine bir kullanýcý kimliði ve þifre verecek. * Alýcý isterse o anda sicil raporunu bankadan alabileceði gibi, þifresini satýcýya verip KBB'nin internet sitesinden kendisini sorgulamasýna izin verecek. * Tek kullanýmlýk þifreyle sisteme giren satýcýsý alýcýyý sorgulayacak. (Bugün)

ýrýkkale’de kendisinden boþanmak isaçýk olduðunu söyledi. Bunun üzerine eve teyen eþi ve onun yakýnlarýný öldürdönen anne ve kýzý gördükleri manzara meyi planlayan bir kiþi, izinli çýktýðý cezakarþýsýnda þaþkýna döndü. Olayýn polise evinden firar etti. Evin çatýsýndan gizlice bildirilmesi üzerine Ünal A.’nýn yakalangirdiði kayýnvalidesinin evinde 3 gün bomasý için çalýþma baþlatýldý. Cep telefonu yunca kurbanlarýnýn eve dönmesini bekleve kiraladýðý aracýn GPRS sinyallerinden yen zanlý, düzenlenen operasyonla yakayola çýkan polis ekipleri, Ünal A.’yý kimlandý. seye zarar vermeden yakaladý. Edinilen bilgilere göre, alkol ve kuÜnal A.’nýn Çorum Açýk Cezamar gibi kötü alýþkanlýklarý olduðu iddia evi'nden izinli olarak çýktýðý gün can güedilen Ünal A. adlý þahýs, 3 yýl önce kasten venlikleri nedeniyle evlerini terk edip bir adam öldürmeye teþebbüs suçundan tutukyakýnlarýnýn yanýna yerleþtiklerini söylelanarak cezaevine konuldu. Geçtiðimiz yen Döne Karadeniz, "Damadýmýn izinli günlerde tutuklu bulunduðu Çorum Açýk Ünal A. olarak cezaevinden çýktýðý gün evimizi Cezaevi'nden izin alan Ünal A., kendisinterk edip, yakýnlarýmýzýn yanýna yerleþtik. den boþanmak isteyen Saliha A.’nýn annesinin KýrýkkaÖldürülmekten korktuk. O da cezaevine tekrar dönmele'deki evine gitti. Can güvenliði nedeniyle evi terk yip, firar etmiþ. Kýrýkkale’ye gelerek, benim evimin çaeden Saliha A. ve annesi Döne Karadeniz’i evde bulatý kýsmýndan içeri girmiþ. Evdeki eþyalarýn üzerine yað mayan Ünal A., eve çatýdan girerek eþi ve annesini bekdöküp zarar vermiþ. Fotoðraflarýmýzý parçalamýþ. 3 gün lemeye baþladý. Annesinin evine gelmeyen eþini teleevde kalmýþ, yemek yemiþ, duvarlara fotoðraflarýmýzý fonla arayarak tehditler savuran Ünal A. beklemeye deyapýþtýrýp üzerine tabanca mermisi koymuþ. Komþulavam etti. 3 gün boyunca evden dýþarý çýkmayan ve ölrýmýz telefonla aradý evin camýnýn açýk olduðunu söydürmeyi planladýðý kurbanlarýnýn gelmesini bekleyen lediler. Biz de polisi aradýk. Polis ekipleri bana ve kýzýÜnal A., mutfakta bulduðu yiyecekleri yedi. Evin altýma zarar gelmeden, damadýmý evin yakýnlarýnda yakaný üstüne getiren Ünal A., 3. günün sonunda evin duladý. Maddi durumumuz ortada. Kýþ günü eþyasýz kalvarlarýna çeþitli hakaret ve tehdit içerikli sözler ile öldýk. Kýzým Saliha A.’nýn iki çocuðu var. Ýkisi de yatýlý düreceði 7 kiþinin ismini yazarak pencereden çýkarak okulda kalýyorlar. Devlet yetkililerinin bizlere yardým evden ayrýldý. etmesini istiyoruz. Öldürülmekten korkuyoruz. GecePencerenin açýk olduðunu fark eden komþularý, ev leri uyku uyuyamýyoruz. Biz ölmeden önce çare arýyosahibi Döne Karadeniz’i arayarak evin penceresinin ruz” dedi.(ÝHA)

Ülkemiz uzay teknolojisine ilk önemli adýmýný atýyor ve savunmadan tarýma kadar birçok alanda faydalý bilgiler verecek olan bir uyduyu uzaya fýrlatýyoruz. Bu mutlu olayý izlemek ve kutlamak için ülkenin büyükleri (rütbesi büyük, milyonlar seçmiþ, makamý büyük…) bir üniversiteye gidiyorlar. Üniversitenin bir kýsým öðrencisi misafirleri taþ, sopa, molotof kokteyli, ateþ, küfür ve hakaretle karþýlýyorlar. Güvenlik güçleri engellemese saldýrýp dövecek, hatta öldürecekler. Ortalýk savaþ alanýna dönüyor, vergilerimizle alýnmýþ ve yapýlmýþ þeyler yakýlýyor, kýrýlýyor, bozuluyor… Þimdi bütün bunlarý yapanlara öðrenci mi diyeceðiz, anarþist mi? Bütün bunlar yapanlarýn yanýna kalacak ve yaptýrýmsýzlýk yüzünden arttýrarak suç iþlemeye devam yolunu mu açacak? Devletin güvenlik güçleri vazifelerini yapýyorlar; bunlar sopa yiyor, yaralanýyor hatta canlarýndan oluyorlar kimsenin gýký çýkmýyor, öðrenci denilen eþkýyaya bir þey olsa, polis veya asker biraz sert yapsa kýyametler kopuyor, vazifesini yapanlara söylenmedik söz kalmýyor. Demokrasi ve hürriyet adýna muhalefet, fikir hürriyeti ve gösteri-yürüyüþ serbest olabilir, ama þiddet nasýl serbest oluyor? Serbest deðilse þiddete baþvuranlara niçin müsamaha ediliyor. Polise, askere, araçlara, halkýn ev ve iþ yerlerine… saldýranlar, yakýp yýkanlar niçin serbest býrakýlýyor, neden caydýrýcý cezalar yok? Eðer ülkemizde resmen tanýnmýþ bir umumi ahlak ve âdâb olsaydý, bu âdâb ve ahlakýn eðitimi bütün halka verilseydi, cezadan önce eðitimden söz etmek isterdim. Âdâb ve ahlak diye aðzýnýzý açsanýz, hürriyet ve demokrasi adýna sözü aðzýnýzda býrakýyorlar. Zorunlu ahlak eðitimi olsun deseniz sokaklara dökülüyor, edepizliði ayyuka çýkarýyorlar. Peki bu durumda suspus olup eþkýyanýn sokaklara hakim olmasýna, þiddetin her çeþidini masum insanlara uygulamasýna rýza mý göstereceðiz. Haksýzlýðý, edepsizliði, anarþiyi, suçu engellemek için nasihat iþe yaramýyorsa azarlarsýnýz, sert konuþursunuz, bu da iþe yaramýyorsa caydýrýcý yaptýrým uygularsýnýz; yol ve çare budur, neden bu yola girilmiyor? Biri çýkýp da bana 'öðrenciler büyük Millet Meclisi'ne bakýyorlar, orada seçilmiþlerin birbirine söyledikleri sözleri (hakaret, küfür, gürültüye boðma, sözü kesme…) ve uyguladýklarý þiddeti görüyorlar; bunlar yaptýðýna göre ayýp da deðil, suç da deðil diyor ve aynýsýný yapýyorlar' dese ne cevap veririm diye düþünmüyor deðilim!

Emlâkçýlarýn kurs tepkisi E

mlak Müþavirleri Derneði Baþkaný Ömer Okcu, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý’nýn emlak danýþmanlýðý kursu açmasýna tepki göstererek, “emlakcýnýn daha fazla sömürülmesine izin vermeyeceðiz.” dedi. Emlak Müþavirleri Derneði Baþkaný Ömer Okcu ile Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Seçer, yaptýklarý açýklamada, Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý’nýn kurs açmasýna artýk izin verilmemesini istedi. Açýklamada, þu görüþlere yer verildi; “Üyesinin yüzde 30’u emlakcý olan ve bunlarýnda bir çoðu mesleði býrakmýþ ya da ayrýlmýþ olmasýna raðmen münfesih duruma düþmemek için çýkýþlarýný vermeyen ve yýllardýr bu meslekten kazandýðýný bu insanlara harcamayan ve yüzde 70 ise 50 çeþit esnaftan oluþan Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý’nýn meslekdaþlarýmýzý Emlak Danýþmanlýðý kursu diye sömürmesine artýk izin vermeyeceðiz. Yukarýda bahsettiðim gibi bakýldýðýnda meslek gurubu olarak çoðunluðu emlakcý olan bu odanýn yýllardýr bu mesleðin hangi sorunlarýný çözdü,hanðisinin önüne düþüp kredi aldýrdý,hanði dertlerine derman oldu, boyundan büyük iþlere kalkýþtý ve diðer yandaþlarý ile birlikte eline yüzüne bulaþtýrdý,Esnaf Kefalet Kooperatifi kurmaya kalkmasý tam bir fiyas-

Emlak Müþavirleri Derneði Baþkaný Ömer Okcu ile Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Seçer, kurslara tepki gösterdi. ko idi,arkadaþýmýz Estýk biktým usandým, belütfen payasada iþ yanaf Odalarý ile yýllardýr nim hiçbir þeyde göpan meslektaþlarýmýza küs çesoba gidip derdini zümde yok.ihtiyacýmda sorun böyle bir ihtiyaç anlatamaz,Esnaf Kefayok,herkes ne istiyorsa var mý? diye. Ne olur, let Kooperatifinin ise onu yapsýn ama bu odane olmaz ilerde belki kapýsýnýn önünden genýn artýk emlakcý esnafýböyle bir iþ yaparým diçemez çünkü arasý nýn sýrtýndan giçinmesi ye sertifika alýnmaz. yok,e böyle durumda ve sömürmesi kanýma Buradan 200 civaolan bir insan ne iþ yadokunuyor bunun önürýnda meslektaþým adýna par kendine benzeyen ne geçmek için se ne geilgililere sesleniyorum, bir iki yandaþý ile zaman rekiyorsa yapýlacaklütfen bu yorgancýlar ve geçiriyor, baþka yapabitýr.bundan her kes emin döþemeciler odasýnýn leceði bir þey yok, buraolabilir. Emlak danýþmanlýðý dan meslekdaþlarýmýza Bu arada son olakursu açmasýna izin soruyorum hala bu odarak Bu odanýn Emlak vermeyin, üyelerinden ya ve temsicisine taDanýþmanlýðý Kursu açnakýþ dikiþ ve benzeri hammül edecekmisimasýna izin veren kumeslekle uðraþanlar var niz,aldýðý kurs paralan rumlara sesleniyorum; neden onlara meslek içi ile üyelik aidatlarýnýn yeter artýk bu güne kaeðitim kurslarý açmýsonunun meçhul olduðu dar sýnýrým 1000 kiþiye yor,çünkü gelir yok,arbu odaya daha ne kadar sertifika verildi, en son kadaþ zeki ya paranýn katlanacaksýnýz merak iki defa kurs açarak nereden geleceðini iyi ediyorum. adam baþý 420 lira ücret biliyor.son olarak bu Bu arada yukarýdaacaba bu ücretin kaç liodaya kayýtlý üyelere ki durumu açýkladýktan rasý masrafa gitti, kaç lisesleniyorum,aklýmzý sonra meslek guruburasý odanýn cebine girdi. baþýnýza alýn yakýnda muza sesleniyorum,aklMeslektaþlarýmýz bir, mýza bir takým þeyler iki ay siftahsýz iþyeri kasanýrým kongre var bungelebilir belki,Ömer patýrken her köþede bir dan sonra toplu olarak Okçu yinemi baþkanlýemlakcý ve ayakçý varistifa edin ve bir baþka ða oynuyor diye, size ken, durmadan kurs açodaya geçiþ için se ne buradan çok açýk ve net mak kime yarar saðlýgerekirse yapýlacaktýr. söylüyorum,beni bir dayor. Kurs açanlara sadeÝlgilenenlere ve ilgilileha hiçbir güç böyle bir ce para kazandýrýyorsure saygýlarýmý soruyogöreve talip edemez,arnuz baþka bir yaran yok, rum.”

S

Ýlaçlý oda hasta etti

ungurlu’da ilaçlý odada geceyi geçiren çocuk rahatsýzlandý. Kültür Sokak’ta bir apartmanda meydana gelen olayda evde ilaçlanan odada geceyi geçiren M.S.K. isimli (2) çocuk rahatsýzlandý. Çocuk Ankara’ya sevk edildi.

D

‘21. yy’da liderlik’

aniþmend Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu ‘21. yy’da liderlik’ konulu konferans düzenleyecek. Prof. Dr. Servet Özdemir’in konuþmacý olarak katýlacaðý konferans, 24 Aralýk 2012 Pazartesi günü saat 10:30’da SMMMO konferans salonunda yapýlacak.

Medicana ile MMO anlaþtý M

edicana Samsun Hastanesi, Makina Mühendisleri Odasý (MMO) Samsun Þubesi ile saðlýk hizmetleri anlaþmasý yaptý. Saðlýk protokolü Medicana Hastanesi Genel Müdürü Vahap Doðan ve MMO Samsun Þube Baþkaný Kadir Gürkan arasýnda imzalandý. Her iki taraf arasýnda yapýlan protokol gereði; Makina Mühendisleri Odasý Samsun Þube’ye baðlý olan Samsun, Amasya, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat Ýl Temsilcilikleri ve Merzifon Ýlçe Temsilciliði Üyeleri ve bakmakla yükümlü olduklarý 1.dereceden aile bireylerinin yararlanabileceði, kapsamlý bir saðlýk hizmeti anlaþmasý yapýldý. Yapýlan protokolle ilgili bilgi veren Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Vahap Doðan,

“Medicana Samsun Hastanesi olarak yapmýþ olduðumuz kurumsal anlaþmalarý çok önemsiyoruz. Hastanemizde vermiþ olduðumuz hizmetlerin geniþ kesimlerce kabul

görmesi ve Samsun halkýnýn teveccühünü kazanmýþ olmak bizleri onurlandýrýyor. Bugün Medicana Samsun Hastanesi; Medicana Saðlýk Grubu’nun Karadeniz ve bölge

ülkelere açýlan kapýsýdýr. Hastanemiz uluslararasý standartlarda sunmuþ olduðu saðlýk hizmetini, koruyucu ve bilgilendirici saðlýk hizmetlerini, uygun ekonomik koþullarla sunmaktadýr. Makina Mühendisleri Odasý Samsun Þube ve þubeye baðlý diðer il ve ilçe temsilcilikleriyle yapmýþ olduðumuz bu protokol bizleri oldukça memnun etmiþtir” dedi. MMO Samsun Þube Baþkaný Kadir Gürkan da, “Kurumsal bilgi ve teknik donanýmý açýsýndan saðlýk sektörünün öncü kuruluþlarýndan olan Medicana Hastanesi ile protokol imzaladýðýmýz için mutluyuz. Üyelerimize saðlýk alanýnda aldýðý hizmetlere yönelik seçeneklerimizi arttýrmaya çalýþýyoruz” diye konuþtu.(ÝHA)


CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

5

‘Havaalaný ve acilen demiryoluna ihtiyacýmýz var’ E

ski Belediye Meclis Üyesi Ýþ adamý Neþet FaBu tür çalýþmalarý yapacak il yöneticilerinin ký, Çorum’un köklü bir havaalanýna ve bunasýrlar boyu isimlerinin yaþatýlacaðýnýn da gözden dan da önemlisi demiryoluna ihtiyacý olduðunu, kaçýrýlmamasý gerektiðini vurgulayan Faký, açýkbu temel ihtiyaçlar giderildiðinde de Çorum sanalamasýnda þu görüþlere yer verdi; “Geçmiþte yer yisinin geliþip kalkýnacaðýný ve iþsizliðin önleneseçiminin yanlýþ olmasý küçük sanayi esnafýný buceðini belirtti. gün Bað-kur emekli maaþýna mahkum etmiþtir. Dünyanýn her tarafýnda çevre yolu ile sanayi büÇorum giriþ çýkýþlarýnda Hasan Zahir’den Ortünleþmiþtir. Küçük sanayinin baðlantý yollarýnýn ganize kavþaðýna kadar showroomlar, sosyal tebugüne kadar yapýlamamasý da en büyük eksiklesisler, otel ve alýþveriþ merkezleri açýlabilmesi için rimizden birisidir. 1970 lerde Türkiye genelinde giriþimci Çorumlular’a ýþýk tutulmasý gerektiðini Çorum için güzel bir söylem vardý. Edirne’den kaydeden Faký, “Þehrimizin giriþ çýkýþlarýna yapýKars’a kadar yaygýndý. Arabana bakým yaptýraNeþet Faký lacak köklü imar çalýþmalarý ile Doðu Karadecaksan mutlak suretle Çorum’a uðra denilmekniz’den batý illerine kadar geçiþ yolu olan merketeydi. zimiz iyi bir projelendirme ile örneðin Afyon’daki sosyal tesisler gibi yeni yeni tesisler kurulur. Bu tür tesislerin kurulSayýn Milletvekillerimizin, Sayýn Valimizin ve Sayýn masý için en baþta köklü bilinçli imar çalýþmalarýna ihtiyaç Belediye Baþkaný ve ekibinin Çorum geleceðine ýþýk tutmak vardýr.” dedi. için bu tür projelere eðilmelerini saygýlarýmla arz ederim.”

‘Suriye halkýna yardým sürecek’ B

aas rejimine karþý direnen Suriye halkýna yardým karna’nýn sahibi rahmetli Ümit Kavukcu Un ve Dost yapmak amacýyla Çorum’da faaliyet gösteren 14 Makarna'nýn yönetim kurulu üyesi geçtiðimiz Cuma sivil toplum örgütünün oluþturduðu Suriye Halkýyla günü kendisini fabrikasýnda ÖÐ-DER yönetim kurulu üyeleriyle ziyaretimizde bizi dostça, samimi, sýcak, karDayanýþma Platformu’na üye olan Þuurlu Öðretmenler þýlamalarýna ve bizim bu yardým kampanyamýza 2 ton Derneði (ÖÐ-DER) Baþkaný Hüseyin Balyüz, Suriun, 2 ton makarna gönderen hamiyetperver Nilgün Kaye’ye yapýlan yardýmlarla ilgili yazýlý basýn açýklamasý þýkçý hanýmefendiye, hakikaten en kalbi þükranlarýmýzý yaptý. sunarýz. Platform üyelerinin topladýðý un, makarna, pirinç, Gün birlik olma günüdür. Allah Suriye ve diðer giyim vb yardýmlardan oluþan 25 tonluk ilk týrýn geçtimazlum milletleri zalimlerin zulmünden bir an evvel ðimiz Salý günü dualarla yola çýkarýldýðýný hatýrlatan kurtarsýn. Bir daha böyle acýlarý kimselere ve ülkelere Balyüz, “Bu yardýmlar Hatay'ýn Reyhanlý ilçesindeki yaþatmasýn. Þairin dediði gibi Ebu cehiller ölmedi, kýdepolardan, iHH (Uluslararasý Ýnsani Yardým Vakfý) talar dolaþýyor. Çaðdaþ Ebu Cehillere karþý Ýslam dünaracýlýðýyla platform üyelerinden Özgür-Der Baþkaný yasýnýn zilletten kurtulmasý için Muhammedi bir duruþ Bülent Gökgöz baþkanlýðýndan bir heyetle mazlum Susergileyip, Firavun'a karþý, Hz Musa, Nemrut'a karþý Hz Hüseyin Balyüz riye halkýna ulaþtýrýlacak. Bu baðlamda bizler ÖÐ-DER Ýbrahim, Kerbela'da Yezid'e karþý Hz Hüseyin olmak yönetimi ve baþkanlýðý olarak platform üyesi dernek, için buradayýz. vakýf, sendika yönetici baþkanlarýna, yardým eden ve edecek olan ‘Bu ülke hepimizin, hepimiz kardeþiz’ hayýrsever, duyarlý iþ adamý, esnaf ve halkýmýza þükranlarýmýzý suBaþka Türkiye yok. Zira küresel eþkiyalarýn son hedefi Türkinarýz.” dedi. ye'dir. Büyük lokma olduðu için sona býrakýyorlar, bizi de birbirimi‘Yardým kabul ve sevkiyatlarýmýz devam edecek’ ze düþürmeye çalýþýyorlar emperyalizmin oyununa gelmeyelim. ÖÐ-DER Baþkaný Balyüz, konuyla ilgili açýklamasýna þöyle Birbirimizi sevelim, sayalým. Farklýlýklarýmýzý faydamýza çevidevam etti; “Bu arada özellikle kendilerine basýn aracýlýðýyla da terelim. Bir arada yaþayýp kültürümüzü geliþtirelim. Zira Türkiye ve þekkürü, diðer yardýmseverlerin affýna sýðýnarak belirtmek istediðim dünyada herkese yetecek kadar rýzýk ve nimetleri Cenab-ý Allah yaKýz Meslek Lisesi’nde uzun yýllar beraber çalýþtýðýmýz, Çorum'un ratmýþtýr. Yeter ki adil paylaþalým. Emperyalizme geçit ve fýrsat vertanýnmýþ eþrafýndan ve iþ adamlarýndan Kavukcu Un ve Dost Mameyelim. Selam ve Dua ile.”

Gine yolcularý Vali’yi ziyaret etti Çorum Anadolu Týbbiyeliler Derneði yöneticileri Vali Sabri Baþköy’ü ziyaret etti.

T

ÝKA iþbirliðinde Gine Cumhuriyeti'nde uygulamalý saðlýk eðitimi vermek amacýyla bu ülkeye gidecek olan Çorum Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Baþkaný Uzman Dr. Ethem Zobacý, Dernek Koordinatörü Doðan Uyar ve Dernek Üyesi Y. Emre Cankar, yolculuk öncesinde Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, ziyaret sýrasýnda yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda Vali Baþköy'e bilgi veren ANATIPDER Baþkaný Ethem Zobacý, 2008 ve 2011 yýllarý arasýnda yapýlan araþtýrmalarda Gine Cumhuriyeti'ndeki saðlýk personelinin eðitim ve ekipman açýsýndan eksikliklerinin olduðunu ve bu kapsamda ANATIPDER tara-

fýndan hazýrlanan projenin TÝKA tarafýndan kabul edildiðini ifade ederek, dernek üyelerinden oluþan gönüllü doktorlarýn dün itibari ile Gine Cumhuriyeti'nde saðlýk eðitimine ve saðlýk taramasýna baþlanacaðýný belirtti. Ülkenin saðlýk alanýnda dünya ile yarýþýr hale geldiðini ve doktorlarýn son zamanlarda yapmýþ olduklarý ameliyatlarla ses getirdiklerine dikkat çeken Vali Baþköy, "Gönüllü doktorlarýmýz Gine Cumhuriyeti'nde, saðlýk taramasýnýn yanýnda meslektaþlarýna bir nevi hizmet içi eðitimi verecekler. Dolayýsýyla en önemli sorunlardan biri olan eðitim eksikliðine derman olacaklar. Kendilerini çalýþmalarýndan dolayý kutluyor, baþarýlar diliyorum." dedi.

A

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirten Vali Sabri Baþköy

Aktif Eðitimciler Sendikasý’ndan ziyaret ktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Ýl Temsilcisi Serdar Özsolak, sendika yöneticileri Önder Ateþ ve Adem Yücel ile birlikte Vali Sabri Baþköy’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretle ilgili yapýlan açýklamaya göre, sendikanýn kuruluþ amaçlarý hakkýnda bilgi veren Özsolak, öðretmenlerin özlük haklarýnýn, çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve mesleki saygýnlýðýn korunmasý ve arttýrýlmasý gibi temel prob-

lemlerinin çözümü için var güçleriyle çalýþtýklarýný kaydetti.

de, sendika temsilcilerine yeni görevlerinde baþarýlar diledi.

Aktif Eðitimciler Sendikasý yöneticileri Vali Sabri Baþköy’ü ziyaret etti.

TEÞEKKÜR

Yazýçarþý baþta olmak üzere Çorum genelinde yaptýðý takdire þayan çalýþmalardan dolayý Belediye Baþkanýmýz Sayýn

Muzaffer Külcü ve ekibine teþekkür eder, baþarýlarýnýn devamýný dileriz.

YAZIÇARÞI ESNAFI


6

CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Rektör’den açýk çek

"ÖZGÜR EÐÝTÝM" ÖMER ÝSLAM Özgür Eðitim Sen Ýl Sekreteri omer.islam@hotmail.com

ÖÐRETMENLER KIYAFET BOYKOTUNDA

B

ilim, Sanayi ve Tekkaynaklarý kullanacaðýz. noloji Ýl MüdürlüÇorum Belediyesi ile ortak ðü’nce üniversite-sanayi bir çalýþma yapýyoruz. ‘Çoiþbirliðinin geliþtirilmesi rum Ýçin Bir Projem Var’ için Ar-Ge, hibe ve destek baþlýklý proje kapsamýnda tanýtým toplantýsýnda kobelediyenin uðraþ alaný ile nuþan Hitit Üniversitesi ilgili üniversite akademisRektörü Prof. Dr. Reha yenleri projeler hazýrlayaMetin Alkan, hedeflerinin cak. Binalarý bina yapan sýradan deðil, farkýlýlýklarý içinde ne tür eðitim yapýldýolan bir üniversite oluþturðý ve þehre katkýsýdýr. Ýþ samak olduðunu söyledi. dece kampüsle bitiyor. 8 bin olan öðrencisi sayýsý 11 Çorum’da üniversitebini aþtý. 6 fakülte, 120 yesanayi iþbirliði bilincinin Reha Metin Alkan ni bölüm açýldý. 25 bin ünioluþmasýnýn önemine dikkat versite arasýnda 6 bin 900’den 5 bin çeken Rektör Alkan, üniversite-sanayi 900’e çýktýk. Anjiyonun yapýlmadýðý iþbirliðine yürekten inanan bir yönetici tartýþýlýrken hocalarýmýz 8. açýk kalp olarak, üniversitenin bazý faaliyetlerinin ameliyatýný yaptý. 200 akademisyeni masraflarýný karþýlayan yardýmlaþma yurt dýþýna gönderdik. Canla-baþla gece mantýðýný tasvip etmediðini ifade etti. gündüz çalýþýyoruz. Üniversite ne isteÝnsanlarýn hayatýna çeki düzen vediðini biliyor. Hedef büyük olmalý. ren, katma deðer saðlayanlarýn rol moDünya üniversitesi olmayý hedefledik. del olarak kabul edildiðini belirten AlBu nedenle farklý üniversite olmayý terkan, konuþmasýnda özetle þöyle dedi; cih ettik, sýradan olmayý deðil. Hedef 15 “Sanayicimize katma deðer saðlarsak bin öðrenci. Çift diploma, akreditasyon onlar bize gelip iþbirliði yaparlar. TEKçalýþmasý yaptýk. Her yerde olmayan, NOKENT bunun en somut örneði. Arihtiyaç olan bölümler açtýk. Üniversite Ge ve patent çalýþmalarý yapýlacak. Pakabuðunu kýrdý. Büyük oynamak, bühada çok aðýr, yükte hafif üretim yapýlyük düþünmek zorundayýz. Yoksa sýramalý. ABD’de üretilen bir telefonun üldan üniversite oluruz. Seçilmiþ 104 liseke ekonomisine katkýsý yüzde 1.2. Dünye tanýtýma gittik. 1.2 milyon lira bütçe ya ile yarýþmak istiyorsak bunu baþarayýrarak öðrenci projesine destek vermalýyýz. Merkez laboratuvarýmýz hizdik. Sanayicimizle fiziki, vizyonel ve met veriyor. Gelecek yýlýn ilk çeyreðinufuksal çalýþmaya hazýrýz. Bu þehrin evde kampüs inþaatýna 25 milyon lira yaladý olarak Çorum’un çok þey hak ettitýrým yaparak baþlýyoruz. Üniversite ðini, ama potansiyelinin altýnda bulunþehrin her yerinde yer almalý. Bizde paduðunu düþünüyorum. Eleþtirmeye dera yok, sanayicimizin Ar-Ge’ye ihtiyacý ðil, iþ yapmaya geldik. Zor olaný seçtik. var, ikisini birleþtiriyoruz. Proje Ofisi Eleþtirilere açýðýz. Kýrmak, dökmek çok kuruyoruz. Kamuda, AB fonlarýnda kolay, ama yapmak zor.” muazzam kullanýlabilir kaynak var. Bu

‘Üretimde temel unsur insan’ B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü’nce üniversite-sanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi için Ar-Ge, hibe ve destek tanýtým toplantýsýnda konuþan Vali Yardýmcýsý Ham-

gücüne baðlý bulunduðunu dile getirdi. Üretimde her zaman temel noktanýn insan unsuru olduðunu vurgulayan Bolat, “Memleket meselesi olan meslek okullarýnýn geliþtirilmesi sanayicilerin ara eleman di Bolat, üniversitelerin inihtiyacýný karþýlayacak. Bu sani, çevresel ve sosyal çayüzden son yýllarda sanayicilýþmalarýndan istifade ediller meslek okullarýna destek mesi gerektiðini söyledi. veriyor. Kaliteli eðitim olursa Bolat, Hitit Üniversiteüretim-sanayi iþbirliði artar, si Rektörü Prof. Dr. Reha ürün kalitelenir. Bu kapsamMetin Alkan’ýn Çorum’a da Organize Sanayi BölgeHamdi Bolat geldiði ilk günden bugüne si’ne meslek lisesi açýlacak kadar þehre iyi þeyler kattýðýolmasý önemli bir adým ve ný, üniversite-þehir arasýnda bütünleþmede katký saðlayacaktýr. Çorum TEKNOKENT önemli çaba saðladýðýný ifade etti. hayýrlý olsun. Teknokentler bulunduklarý Sanayide üretim, maliyet ve Arþehre önemli katkýlar saðlayacak. SanayiGe’nin önemine dikkat çeken Bolat, küreciler üniversitenin insanî, sosyal ve çevreselleþen dünyada güçlü olmanýn üretim sel çalýþmalarýnadan istifade etmeli.” dedi.

‘Bilginin üretilmesi kadar kullanýlmasý da önemli’

ilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl MüB dürlüðü’nce üniversite-

orta ve ileri teknoloji ürünlerde Avrasya'nýn üretim üssü olmaktýr. sanayi iþbirliðinin geSanayide bilgi olmaliþtirilmesi için Ar-Ge, dan, üniversite desteði hibe ve destek tanýtým alýnmadan, el yordatoplantýsýnýn açýþ konumýyla, deneme-yanýlmasýný yapan Çorum ma yöntemiyle mesafe Bilim, Sanayi ve Tekalýnamayacaðý aþikarnoloji Ýl Müdür Vekili dýr. Murat Ocak, bilginin Bugün birçok kavüretilmesi kadar kullaram güncelliðini yitirirMurat Ocak nýlmasýnýn da önemli olken, bilgi üretimi, yenilikçi düþünce, inovasyon ve teknoduðuna dikkati çekerek, "Üniverloji transferi gibi pek çok yeni sitemizde üretilen bilginin, kütüpkavram hýzla hayatýmýza dahil olhane raflarýndan, kampus alanýnmaktadýr. Bu gibi çalýþmalarýn dan çýkartýlarak nihai ürünlere döhem sýnai mülkiyet sistemine, nüþmesi ve pazarlarda yerini alhem de üniversitelerimizin sanayi masý, sanayimizin geliþimi için ile entegre olmasýna önemli katkýbüyük önem arz etmektedir" dedi. lar saðlayacaðýna inanýyoruz" þekMurat Ocak, "Vizyonumuz, linde konuþtu.

Arge-hibe ve destekler tanýtýldý Üniversite-sanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi için Ar-Ge, hibe ve destek tanýtým toplantýsý yapýldý.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü’nce üniversite-sanayi iþbirliðinin geliþtirilmesi için ArGe, hibe ve destek tanýtým toplantýsý yapýldý. Serbest Muhabeseci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Konferans Salonu’nda dün saat 13.00’de baþlayan toplantýya, Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüðü, TÜBÝTAK, KOSGEB ve OKA uzmanlarý ile kamu ve özel firma

Uzmanlar, desteklerle ilgili sunum yaptýlar.

temsilcileri katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ile Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Vali Yardýmcýsý Hamdi Bolat bir konuþma yaptý.

Daha sonra program yöneticisi Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ’ýn oturum baþkanlýðýnda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Genel Müdürlüðü Mühendisleri Süleyman Bulut ve Mahir Sapaz, Avrupa Birliði ve Dýþ Ýliþkiler Genel Müdürlüðü’nden Uzman Yardýmcýsý Sadýk Çiçekli, KOSGEB KOBÝ

Uzman YardýmcýsýHarun Sarýkaya TÜBÝTAK Uzmaný Emrah Demirtekin, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi ÇOSÝAD Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný sanayici Mustafa Yaðlý katýlýmcýlara sunum yaptýlar.

OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Yaðmaksan Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, 18 milyon dolarlýk raylý sistem sektörüne dikkat çekti;

B

‘Çorum sanayisi raylý sistem pastasýndan pay almalý’ Velilerden kesinlikle

ilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðü tarerek, her bir firmanýn trenle ve demiryolu rafýndan düzenlenen Üniversite-Sanayi Ýþ ile ilgili deðiþik üretim ve imalatlar yaparak, Birliðini Geliþtirme Toplantýsý'nda konuþan uluslararasý sektördeki paydan hisse kapma ÇOSÝAD Baþkan Yardýmcýsý OSBÜK Yöneyarýþýnda olduðunu belirtti. tim Kurulu Üyesi Yaðmaksan Yönetim KuruÇorum sanayisi olarak tren ve tramvalu Baþkaný Mustafa Yaðlý, Çorum sanayisinin yýn nesinin üretilebileceði üzerinde konuönüne yeni bir hedef koyarak, 18 milyar dolarþulmasý gerektiðine de iþaret eden Mustafa lýk raylý sistem sektörü için sanayi ve üniversiYaðlý, burada üniversiteye de önemli görevte camiasýna ortak proje geliþtirmeyi teklif etler düþtüðünü hatýrlattý. ti. Savunma sanayisi ile ilgili de deðerÇorum'un marka þehir olabilmesi için lendirmelerde bulunan Mustafa Yaðlý, "Satüm potansiyellerini harekete geçirmesi gerekvunma sanayi dediðimizde, savunma sanatiðinin altýný çizen Mustafa Yaðlý, Çorum'un yisine üretim yapan fabrikalara parça üretarzu edilen baþarýyý yakalayabilmesi için ünimek aklýmýza gelmemeli, Çorum zaten buversite ve sanayi iþbirliðinin somut ve sonuca Mustafa Yaðlý nu fazlasýyla yapýyor. Bizler Çorum sanayiciulaþýlabilir adýmlar üzerinden gerçekleþmesi gesi olarak, savunma sanayisine daha bütüncül üretimler yarektiðini vurguladý. parak, Çorum'un sektördeki yerini almasýný saðlamalýyýz." Baþarýnýn tek kiþiyle kazanýlmasýnýn mümkün olmadiye konuþtu. dýðýný aktaran Mustafa Yaðlý, takým ruhuyla hareket edilÇorum'un sanayi, kültür, sanat, turizm ve eðitimde mesi halinde biç bir baþarýnýn uzak olmadýðýný dile getirdi. nerede olduðunun çok iyi sorgulanarak, atýlmasý gereken "Türkiye'nin 2023 vizyonu içerisinde yer alan demiradýmlarýn planlanmasý gerektiðini anlatan Mustafa Yaðlý, yolu yatýrýmlarý, 18 milyon dolarlýk bir pastayý kapsýyor. Çorum'da Akil Adamlar Danýþma Meclisi kurulmasýný da Çorum bu sektörü talip olabilecek bilgi ve birikime sahipönerdi. Oluþturulacak bu meclisin, Çorum'un ufkunu açýcý, tir. Üniversitemizle birlikte þehrimiz sanayisi ortaklaþa gebirlikteliðini saðlayýcý kararlar alacaðýna inandýðýný bildiliþtirebileceði projelerle, bu sektörün kazanýmlarýný Çoren Yaðlý, Çorum'un baþarý potansiyelinin göze alýndýðýnrum'la buluþturabilir." diyen Mustafa Yaðlý, Almanya'da da, arzu edilen seviyeye ulaþmasýnýn hiç te zor olmadýðýnýn düzenlenen uluslararasý raylý sistem fuarýndan örnekler verahatça görülebileceðini sözlerine ekledi.

Gazeteciler yýpranma hakký istedi G

Toplantýya ilgili kurumlarýn temsilcileri katýldý.

Özgür Eðitim-Sen Genel Merkezi, bu haftadan itibaren her pazartesi günü kýlýk kýyafet dayatmasýna karþý boykot kararý aldý. Üyelerimizden eyleme katýlmak isteyenler, her pazartesi günü okullarýna serbest kýyafetlerle gidecek. Son çýkan kýlýk kýyafet yönetmeliði; öðrencilere kýsmen kýyafet serbestisi içerse de konu yine temel insan haklarý ve özgürlükleri açýsýndan ele alýnmamýþ. Devletin mutlak belirleyiciliði burada da öne çýkmýþtýr. Devlet adýna birileri, yine þunlar yasak þunlar serbest giyilebilir diye baþkalarýnýn yaþam alanýna müdahale etmeye devam ediyor. Bu topraklarda asrýn ayýbý olarak baþörtüsü yasaðý hala devam ediyor. Ýmam Hatip Okullarý dýþýnda, tüm ilk, orta ve liselerde öðrenciler, okullarýna büyük oranda serbest kýyafetle gidebilecekler. Ama baþörtüsü takamayacaklar. Niçin? Çünkü birileri Yasak! diyor. 21. Yüzyýlda dünyada insanlar neleri gündem yapýyorlar. Biz nelerle uðraþýyoruz. Geçen ay bir arkadaþým Kenya'ya gitmiþti. Ýzlenimlerini aktarýrken halkýn %30'unun Müslüman olmasýna raðmen devletin, Müslüman çocuklarýnýn kýyafetlerine, anadillerine eðitim müfredatlarýna karýþmadýðýný ifade etti. Halkýnýn önemli bir kýsmýnýn açlýk sýnýrýnda yaþadýðý, iç çatýþmalarýn olduðu, kalkýnmýþlýk, geliþmiþlik, refah olarak Türkiye'nin çok çok altýnda olan bu ülkede kýyafet yasaðý, dil yasaðý gibi sorunlar yok. Çünkü onlarýn yöneticileri, halkýn içinde kendileri gibi düþünmeyen, yaþamayan ve inanmayan vatandaþlarýnýn bir gerçeklik olarak var olduðunu kabul etmiþler. Bu kabulle yasalarýný, kurumlarýný, sosyal ve siyasal hayatlarýný düzenlemiþler. Baþörtülü bir bayan öðretmen önceki yýllarda derslere baþörtülü girdiði için, bir sürü soruþturma geçirmiþ, görevden atýlacaðý sýrada bir çýkýþ yolu olarak Milli Eðitimin yurtdýþý sýnavýna girip kazanmýþtý. Arabistan'a atanan öðretmen, orada çok daha zor bir durumda kalmýþtý. Konsolosluk bünyesindeki okula baþörtüsü ile girememiþ; dýþarýda sokaklarda ise baþörtüsü ile de olsa baský ile karþýlanmýþtý. Mesela araba sürmesine izin verilmemiþti. Ýki baskýcý tektipçi devletin arasýnda kalan bir öðretmen. Halen okullarda, devlete ait iþyerlerinde devlet çalýþanýna güvenmiyor. Þunlarý giyebilirsin, þunlarý giyemezsin diyor. 19 yüzyýldan kalma ideolojik devlet reflekslerini terk edemiyor. Farklý olmanýn, farklý düþünmenin, farklý inanmanýn, farklý giyinmenin, farklý yaþamanýn o kadar korkulacak bir þey olmadýðýný; aksine, ortamlara zenginlik kazandýracaðýný kanýtlamak amacýyla, haftada bir gün serbest kýyafetle okullardayýz. Bizi izlemeye devam edin. Farklýlýðýn farkýna varacaksýnýz.

azeteciler Cemiyeti'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç'ý makamýnda ziyaret etti. Cemiyet Baþkaný Nazmi Bilgin, Baþkanvekili Savaþ Kýratlý, Baþkan yardýmcýlarý Ertürk Yöndem ve Ayhan Aydemir ile Yönetim Kurulu üyeleri Güray Soysal, Ali Þimþek, Hande Fýrat, Celal Çevirgen ve Mustafa Yoldaþ'ýn katýldýðý ziyarette ''basýn ve ifade özgürlüðü, sansür ve otosansür, tekelleþme

ve sendikasýzlaþtýrma ile yýpranma hakký'' konularýný içeren rapor Arýnç'a sunuldu. Bilgin, yaptýðý konuþmada, devam eden anayasa deðiþikliði çalýþ-

malarýnýn bir fýrsat olarak deðerlendirilmesi, yeni anayasada basýn ve ifade özgürlüðünün geniþ yer almasý gerektiðini ifade etti. Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunlarýndaki

basýn ve ifade özgürlüðünü kýsýtlayan hükümlerin kaldýrýlmasý gerektiðini belirten Bilgin, gazetecilerin yýpranma hakkýnýn 2008'den önceki haliyle uygulanmasý konusunda Arýnç'tan destek istedi.

Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç'ý makamýnda ziyaret etti.

para alýnmayacak

M

illi Eðitim Bakanlýðý Temel Eðitim Genel Müdürlüðü, yayýnladýðý genelgeyle velilerden herhangi bir ad altýnda aidat, baðýþ gibi para talep edilmemesini ve emirlere aykýrý hareket edenler hakkýnda gerekli iþlemin yapýlmasýný istedi. Milli Eðitim Bakanlýðý Temel Eðitim Genel Müdürlüðünden il milli eðitim müdürlüklerine gönderilen genelgede, resmi okullarda her türlü onarým, personel ve cari giderlerin merkezi bütçe ile il özel idareleri bütçelerinden ayrýlan ödeneklerle karþýlandýðý hatýrlatýldý. Okullarda eðitim-öðretim faaliyetleri ya da fiziki düzenlemelere iliþkin harcamalar için velilerden gönüllü baðýþlarýn kabul edildiði kaydedilen açýklamada, "okullarýmýzda gönüllü baðýþlar dýþýnda herhangi bir adla ve zorla para talep edilmeyeceði ise genelge ile duyurulmuþtur" denildi. Açýklamada, okul aile birliði yöneticilerinin deðiþik yöntemlerle ya da sýnýf anneleri diye adlandýrýlan kiþiler aracýlýðýyla velilerden her öðrenci için düzenli baðýþ, aidat gibi adla altýnda belirli bir miktarda para talep edildiði duyumlarýnýn bakanlýða iletildiði belirtilerek, ilgili yönetmelik hükümleri dýþýnda velilerden herhangi bir ad altýnda aidat, baðýþ gibi para talep edilmemesi ve emirlere aykýrý hareket edenler hakkýnda gerekli iþlimemin yapýlacaðý kaydedildi.


CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

E

4+4+4'de sorun yok norm kadro problem

ðitim Sen Þubesi Yürütme Kurulu üyeleri dün Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'i ziyaret ederek, norm kadro ya iliþkin talep ve þikayetleri dile getirdi. Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, AK Parti hükümeti tarafýndan eðitim alanýnda yürürlüðe konulan 4+4+4 yasasýnýn biran önce durdurulmasýný isteyerek, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn da bu uygulamadan vazgeçmesini talep etti. Çorum'da da sýkýntýlara neden olan norm

7

Girgin, ‘4+4+4’de sorun yok, norm kadro sorunu çözülmeli’

kadro konusuna da deðinen Öztürk, norm kadro fazlasýnýn çöküntüye uðradýðýný belirte-

rek, sýkýntýlara neden olan hususta yeni atamalarýn yapýlmasý gerektiðini savundu. Öz-

türk, norm kadro konusunda veli ve öðretmenlerin de sorun yaþadýklarýný sözlerine ekledi.

Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ise, Eðitim Sen'in norm kadro anlayýþýna katýldýðýný ifade ederek, bu konuda mutlaka bir düzenlemenin yapýlmasý gerektiðini söyledi. Amaçlarýnýn öðretmenlerin maðdur edilmesi olmadýðýný dile getiren Girgin, ayrýca 4+4+4 yeni eðitim sisteminde Çorum'da ciddi bir sorunun yaþanmadýðýna dikkat çekti.

'Bütçe derhal geri çekilmeli' üro Emekçileri Sendikasý Çorum Þubesi yöneticileri2013 yýlý bütçesini eleþtirdi. Dün saat 12.45'te Valilik Hizmet Binasý önünde düzenlenen protesto eylemine çok sayýda sendika yöneticisi katýldý. Büro Emekçileri Sendikasý Çorum Þube Þube Baþkaný KESK Þubeler Platformu Dönem Sekreteri Ertuðrul Alper TBMM'de Kasým ayýndan bu yana süren 2013 yýlý bütçe görüþmeleri maratonunun sona ereceðini, AKP hükümetinin ülkenin emekçilerinin, yoksullarýnýn taleplerini yok saydýðý, hatta kazanýlmýþ haklarýn kaldýrýlmaya çalýþýldýðý, bunun karþýlýðýnda bütçenin önemli bir kýsmýnýn askeri harcamalara ve faiz ödemelerine ayrýldýðý 2013 yýlý bütçesinin hükümetin TBMM'deki çoðunluðuna dayanarak yasallaþacaðýný söyledi. Emekçinin bütçesi olmayan bu bütçenin derhal geri çekilmesi gerektiðini belirten Alper, özetle þöyle dedi; Vergi yükü dolaylý vergiler yolu ile emekçilerin sýrtýnda, servet geliri üzerinden alýnan vergi ise sýfýr. Asgari ücret açlýk sýnýrýnýn altýnda. Eðitim ve saðlýk hizmetleri ticarileþti. Bütçenin vergiler kanalý ile gelirleri artýyor, fakat halka yine bütçe yok.

Valilik Hizmet Binasý önünde düzenlenen protesto eylemine çok sayýda sendika yöneticisi katýldý.

Bu bütçede grevli toplu sözleþme mücadelesi yürüten kamu emekçileri yine yok. Bu bütçede 739 TL'ye mahkûm edilen milyonlarca asgari ücretli yine yok. Bu bütçede kýdem tazminatý gasp edilmek istenen iþçiler yine yok. Bu bütçede gübre parasý bulamayan çiftçiler, köylüler yine yok. Bu bütçede vergi yükü altýnda ezilen küçük esnaf yine yok. Kýsacasý Bu Bütçede Ýnsanca Bir Yaþam Sürdürmek Ýsteyenler Yine Yok. Yine sermayeye teþvik, rantiyecilere kýyak var. Asgari ücretten vergi kesintisi var. Tüm kamu hizmetlerinin tamamen paralý hale getirilmesi var. Eðitime ve saðlýða deðil silahlanmaya ayrýlan payýn artýrýlmasý var. Daha birçok þey sayýlabilir. Ama bunlar bile 2013 yýlý bütçesinin geri çekilmesi için yeterlidir. Kaynaklarý halkýn cebinden toplayan, halka deðil, savaþa, gericiliðe, rant çevrelerine daðýtan bütçeye artýk yeter! Ücret hakkýmýzý, sosyal güvenlik hakkýmýzý, kýdem tazminatýmýzý, bugüne kadar yoðun mücadeleler ile kazandýðýmýz haklarýmýzý laðveden bu soygun, her yýl olduðu gibi yine bu yýl da ayný anlayýþla karþýmýza çýkartýlýyor. Bu bütçe emekçinin, halkýn bütçesi deðildir! Bizler, savaþýn, rantýn, dinselleþtirme projelerinin maliyetlerini ödemeyi reddediyor, dayatýlmaya çalýþýlan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek 2013 yýlý bütçe sunuþ konuþmasýnda yine gerçekleri tahrip etti Yoksulluk sýnýrýnýn altýna sürüklenen milyonlarca emekçinin gözlerine baka baka yaptýðý açýklamada ''Ýktidara geldiðimizden bu yana kamu çalýþanlarýmýzý ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceðiz'' diyen Þimþek, adeta emekçilerle dalga geçti. Gerçek enflasyonu gizleyerek, hayat pahalýlýðýnýn üzerini örtmek isteyenler artýk gerçekleri açýklasýnlar! Kamu emekçilerinin alým gücü artmamakta, düþmektedir. Kamu emekçileri yoksullaþtýrýlmaktadýr."

C

HP Kadýn Kollarý Ýl yý olmalý. Utandýðýnýzý Baþkaný Melda Özüifade ederken söylediðidoðru , Baþbakan Yarniz sözlerin býrakacaðý dýmcýsý Bülent Arýnç'ý etkinin bir utanç yarattýeleþtirdi. ðýnýn taftanda bile deðilsiniz. Kullandýðýnýz dil Özüdoðru, dün bazý ve cinsiyetçi söyleminiz yönetim kurulu üyeleri ile ile bu utancý arttýrýyorsubirlikte parti binasýnda nuz. basýn toplantýsý düzenledi. Kadýnlar evde, sokakta, iþte þiddetin her Kadýný sadece evde türlüsü ile karþý karþýya oturan, kocasýna yemek gelirken, bu alanlara yapan, itaat eden ve çoMeclis'i de ekliyorsucuk doðuran bir 'nesne' nuz. 'Yüce Meclis" çatýgibi gören zihniyetin sý altýnda çözüm bulunTBMM çatýsý altýnda kaCHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melda Özüdoðru masý gereken sorunlara bul edilemez bir eyleme yanýt arayacaðýnýza koimza attýðýný savunan nuyu gene kadýn bedenine getiriyorsunuz. KonuÖzüdoðru, açýklamasýnan devamýnda þu görüþleþulan konu bütçe ile ilgiliydi deðil mi? Söyleyere yer verdi; " "Her gün kadýnlarýn öldürüldüðü, cek sözünüz yoksa her zaman yaptýðýnýz gibi katacizin, tecavüzün, ensestin arttýðý, çocuk gelindýn, beden, organ, cinsiyet gibi vurgular ile toplerin çoðaldýðý AKP iktidarýnda, kadýn milletvelumsal cinsiyet eþitsizliðine güç veriyorsunuz kilimizin hak arama ve fikrini belirtme mücadelesi Meclis çatýsý altýnda baþka bir þiddet biçimiSoruyoruz Yüce Meclis'in cinsiyeti var mýne dönüþüyor. Arýnç, Genel Kurul'da konuþan dýr?! milletvekilimiz için 'evli çocuklu bir kadýn böyle Size ne milletvekilimizin 'evli çocuklu bir konuþamaz, utandým diyor. Buna hakkýnýz yok. kadýn olmasýndan? Kadýnlar ve kadýn bedeni üzerinden siyaset yapTavrýnýzý ve bu tavra neden olan zihniyetinimayý alýþkanlýk haline getiren zihniyet bir utanç zi ülke kadýnlarý adýna þiddetle ret ediyor ve kýve yüz kýzarmasý yaþayacaksa cinayetlerden, tenýyoruz! cavüzlerden, kadýnýn insan haklarýný yok sayan uygulamalardan ve ortaya çýkan tablodan dolayý CHP Kadýn Kollan olarak milletvekilimiz bunu yaþamalý. Evet, utanmalýsýnýz, evet yüzüAylin Nazlýaka ile onur duyuyoruz. Geleceðe danüz de kýzarmalý! Utancýnýz, kadýný yok saydýðýir umudumuz, birbirimize duyduðumuz güven nýz içki, cinsiyetçi olduðunuz için, kadýný topve baþaracaðýmýza dair inanç ile milletvekilimilumsal yaþamýn dýþýna, den zihniyetinizden dolazin yanýndayýz."

Yeni Yýla Özel

%50

indirim Seçil Giyim Çorum Maðazasý (Ç.HAK:3738)

B

CHP'li kadýnlar tepkili

CHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Melda Özüdoðru , Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç'ý eleþtirdi.

Adres: Yeniyol Mah. Sel Sok. No: 26/B Tel: 225 15 05


8

CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Gönül Köprüsü 84 yaþlýya umut oldu Ç

Tanýtým programý Türk Sanat Müziði dinletisi ile sona erdi.

orum Belediyesi Kadýn Kültür Merkezi tarafýndan yürütülen Gönül Köprüsü Projesi, 84 yaþlý ve kimsesiz aile için umut oldu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü'nün bizzat yürüttüðü Gönül Köprüsü Projesi, Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla gönüllü olan bayanlara tanýtýldý. Hatice Külcü, projede gönüllü olarak görev alacak bayanlardan, çevrelerinde bulunan kimsesiz yaþlý insanlarý bildirmelerini istediði konuþmasýnda, projenin ikinci ayaðý olan yaþlý ziyaretleri ve gönüllü evlatlýk çalýþmasýna destek istedi. NFK'da düzenlenen programda, Gönül Köprüsü kapsamýnda evlerinin tüm bakýmlarý üstlenilen ve ziyaret edilerek gönülleri kazanýlan yaþlý insanlarýn dilinden memnuniyetleri ve dualarý yansýtýldý. Duygusal anlarýn yaþandýðý tanýtým programý Türk Sanat Müziði dinletisi ile son bulurken, projeye destek vermek amacýyla gönüllü olan bayanlar, kayýt masalarýndaki görevlilere isimlerini kaydettirerek, projede gönüllü olarak yer alma talebinde bulundular.

Hatice Külcü'nün bizzat yürüttüðü Gönül Köprüsü Projesi dün Necip Fazýl Kýsakürek Kültür Merkezi'nde tanýtýldý.

‘Kimsesiz yaþlýlarýmýzý yalnýz býrakmayacaðýz’ B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külðýnýz üzere aile merkezimiz geçen yýl yaptýðý projelerle cü, Gönül Köprüsü Projesi kapsamýnda, Çorum'da Türkiye 3.lüðü ödülüne layýk görüldü. Ve bu ödül Baþbakimsesiz kalmýþ hiç bir yaþlýyý yalnýz býrakmayacaklarýkanýmýz elinden Baþkanýmýz tarafýndan alýnarak, bütün ný söyledi. Çorumlu kadýnlarýn bir baþarýsý olarak Çorum'umuza getirildi. Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde bayanlarla bir araya gelerek proje çalýþmasý hakkýnda bilgi veBelediyemiz þimdi adeta bunlarý taçlandýrýrcasýna ren Hatice Külcü, gerçekleþtirilen projenin öneminden Bahçelievler Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, Akkent ve deðerinin yüceliðinden bahsetti. Mahallesi, Ulukavak Mahallesi ve Buharaevler Mahallesi'ne 5 Kadýn ve Gençlik merkezi daha yapmak üzere "Bugün çok özel bir amaçla, hakikaten ulvi bir ihaleleri gerçekleþtirdi ve inþaatlara baþladý. amaçla bir aradayýz. Ýnþallah bugün, buradan çok yüce bir çalýþmanýn meþalesini ateþleyeceðiz. Ýnanýyorum ki Büyüklerimizin evini biz temizliyoruz projesinin bu meþaleden doðacak ýþýk bizim ilerleyen yaþlarýmýzda detaylarýna baktýðýmýzda temizliðin dýþýnda evde yemek önümüzü aydýnlatan bir ýþýk olurken, onun ýsýsý ise bizim yapýmýndan tutun da patlamýþ ampulün deðiþtirilmesi, Hatice Külcü yüreklerimizi ýsýtacak." diyen Külcü, Çorum Belediyebozuk musluðun tamirinden alýn da kýrýlmýþ camýn deðiþsi'nin sosyal devlet olma gereðini yerine getirdiðini ve tirilmesine kadar her þey var. pek çok sosyal projeye imza attýðýný ifade etti. Belediyemizi bu çalýþmaya iten güç; "Ana-babanýzdan biri veya Hatice Külcü, projenin mantýðý ve önemi hakkýnda þunlarý söyikisi birden yanýnýzda yaþlandýðýnda, onlara iyi davranýn, onlara kýrýledi, "Bizim ulu çýnarlarýmýz olan büyüklerimizle kuracaðýmýz gönül cý söz ve harekette bulunmayýn, onlara öf bile demeyin' buyuran ilahi köprümüzün temellerini bugün burada sizlerle birlikte atacaðýz. Bu emirdir. Kur'an'ýn bu emri hepimizin kulaklarýna küpe olmalýdýr. buluþmanýn içinde yer alacak birer gönül eri olarak sizlerde evlatlarýBelediyemiz buradan hareketle, bu þehirde yaþayan her büyüðünýza ve ahiretinize birer iftihar tablosu hazýrlayacaksýnýz. müz bizim ana-babamýzdýr anlayýþýndan hareketle, bu çalýþmayý baþTürkiye Cumhuriyeti Devleti "sosyal bir devlet"tir. Bu Anayasalatmýþtýr. Þu anda 84 büyüðümüzün; dedemizin, ninemizin yukarýda mýzýn emredici bir hükmüdür. Kimi hükümetler zamanýnda bu yüzikrettiðim ihtiyaçlarý Belediyemiz tarafýndan karþýlanmaktadýr. Bu kümlülüðe sahip çýkýldý, kimi hükümetler zamanýnda görmezden geiþin sevindirici olan bir yaný da þu ki; bununla ilgili bir sayý sýnýrlamalindi. Ayný þekilde kimi belediyeler ya da baþkanlar zamanýnda iþin bu sý da yoktur. Þartlarý uygun talep sayýsý 184 olursa 184, 284 olursa 284 tarafýna hiç dönüp bakýlmazken, kimi baþkanlar ve ekipleri için "soshepsine de ulaþmak için çalýþacak , koþacak Belediyemiz. yal görevlerin ifasý ve icrasý" onlarýn yaþam biçimi oldu. Biz kýþýn kuþlar açlýktan ölmesin diye aðaçlara yuva yapýp içine Bu hassasiyeti onlar için hizmetin merkezine yerleþtiren anlayýþ yem koyan bir ecdadýn torunlarýyýz. Ecdad böyle yapmýþken bizim hiç þüphesiz bir yandan yasal görevlerinin gereði yapmaktýr. Ama ulu çýnarlarýmýza karþý bir umursamazlýk içinde olmamýz asla beklebence ondan daha önemlisi ve daha önceliklisi mensubu bulunduklanemezdi. Belediyemiz de bugün bunun hakkýný vermeye çalýþýyor. rý medeniyetin deðerlerine sahip çýkmaktýr. Belediyemiz bu hizmeti yapýyor, tüm belediye çalýþanlarýna siz Çorum Belediyesi de bu anlamda son 4 yýldýr, bu hassasiyeti en haným kardeþlerim adýna teþekkür ediyorum. Onlar onu yapmaya deiyi þekilde hayata geçiren belediyelerden birisi olmuþtur. Çorum Bevam etsinler. Konuþtuklarýnda cevap verecek sýcak bir ses, ya da ellelediyesi bugün belediyeciliðin bu yanýný daha önemseyen bir hizmet rini uzattýklarýnda tutacaklarý sýcak bir el. Ýþte bugün burada sizlerle anlayýþýna kavuþmuþtur. Bu hizmetler için önemli büyüklükte bütçe birlikte bu "GÖNÜL KÖPRÜSÜ"nü kurmak istiyoruz. ayýran bir belediye haline gelmiþtir. Bunu yapmaya ihtiyacýmýz var. Biz büyüklerimizi batýlý toplumÇünkü Çorum Belediyesi birçok belediyede göz ardý edilen "inlar gibi, evde tek baþýna, kapý önünde ya da huzurevi köþelerinde býsan faktörünü" hizmetinin merkezine koymuþ ve "Ýnsaný yaþat ki devrakamayýz. Yalnýz kalanlar ya da evlatlarý evlatlýðýný yapmadýðý için let yaþasýn" felsefesini öne çýkarmýþtýr. Bu sorumluluk anlayýþý ile beyalnýzlýk çekenlere gelin bizler birer evlat olalým. lediyemiz 4 yýldýr, aile, kadýnlar, gençler, özürlüler, fakirler, asker aiArtýk her birinizin yapacaðýmýz eþleþtirmeler ile manevi anneleleri, öðrenciler, gaziler, yaþlýlar gibi sosyal kesimler için projeler babalarý olacak. Ziyaret ettiðiniz evlerde, yüreklerine yorgunluðun, üretmektedir. ihmal edilmiþliðin gölgesi düþmüþ insanlar hayata bir baþka tutunaAllah'a þükürler olsun ki bunlarýn hepsinden de olumlu neticeler caklar. Gittiðiniz eve ýþýk olacak, umut olacak, onlarý sýmsýcak saran alýnmaktadýr. Bugün sizlerle daha ziyade büyüklerimize, yaþlýlarýmýbir heyecan olacaksýnýz." za yani ulu çýnarlarýmýza yönelik projemizi konuþacaðýz. Hatýrlayaca-

Konferans Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlendi.

Çaðrý Eðitim Vakfý’nýn düzenlediði Ne Olmalý konulu konferansta konuþan Prof. Dr. Ejder Okumuþ, yaþanýlan çaðýn gereklerini sýraladý;

‘Bilmiyormuþ gibi yapýp birbirimizi kandýrýyoruz’

Ç

aðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlenen konferansýnda konuþan Prof. Dr. Ejder Okumuþ, insanlarýn yaþadýðý çaðýn gereklerini ve getirdiklerini iyi bilmesi gerektiðine iþaret ederek, "Entellektüel ve bilgi düzeyinde tüm olaylarýn içerisinde yer alýyoruz, her þeyi bildiðimiz halde bilmiyormuþ gibi yapýp birbirimizi kandýrýyoruz." dedi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen konferansta, insanlarýn gündeminde olmayan konularýn dahi iletiþim teknolojisi aracýlýðý ile ilgilenmek zorunda kaldýklarýný, olaylarýn tüm aktörlerin ailenin bir parçasý haline geldiðini anlattý. "Zaman ve mekan farklýlýklarý, yerellik özellikleri artýk tamamen yok olmuþ bir durumda." diyerek sözlerine devam eden Okumuþ, mana olarak dünyanýn düzleþtiði bir düzlemde yaþandýðýný, yaþanýlan dünyanýn anlayýp tasarlanmasý gerektiðini kaydetti. Özellikle toplumun çekirdek yapýsý olan aile üzerinden örnekler veren Okumuþ, insanlarýn toplumun diðer kesimleriyle yabancýlaþmasýndan öte kendi aile bireyleriyle bile yabancýlaþtýðýný, aile fertleri arasýnda konuþacak bir þey kalmadýðýný dile getirdi. Prof. Dr. Ejder Okumuþ, içinde yaþanýlan zamana dair önemli mesajlar verdiði konuþmasýnda þunlarý söyledi, "Kendi zamanýný üretmeyen bir toplum, baþkalarýnýn

zamanýný yaþamaya mahkumdur. En basitinden evimizde kendi zamanýmýzý oluþturamýyoruz. Televizyon hepimizin hayatýný esir almýþ durumda. Tüm aile fertleri, vakitlerinin tümünü televizyona ayýrýyor, adeta birbirleri ile yabancýlaþýr bir hale geliyor. Birbirimize konuþacak kelimelerimiz

kalmamýþ gibi. Halbuki konuþacak kelimelerimiz olmalý, paylaþacak deðerlerimiz olmalý. Ýþin en kötüsü ise tüm bunlarýn farkýnda olduðumuz halde, bilmiyormuþ gibi yapýp birbirimizi kandýrýyoruz. Ýþte en tehlikelisi de budur. Yaþadýðýmýz zamanýn farkýnda olup, kendi zamanýmýzý üretebilmeliyiz."

Prof. Dr. Ejder Okumuþ

Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlenen konferansýnda konuþan Prof. Dr. Ejder Okumuþ katýldý.

Programa ilgi yoðun oldu.

Okumuþ, “Yaþadýðýmýz zamanýn farkýnda olup, kendi zamanýmýzý üretebilmeliyiz."dedi.

TUS’la ilgili açýklama Y

argý kararý gereði 2010TUS Sonbahar Dönemi'ne iliþkin adaylardan tercih alýnacak. Hakký olup tercih yapmayanlar ile yeniden yapýlan deðerlendirme sonucu hak kazananlar tercih yapabilecek. ÖSYM'den yapýlan açýklamada, Ankara 15. Ýdare Mahkemesi ve Danýþtay 8. Dairesinin kararlarý ile Saðlýk Bakanlýðý ve Yükseköðretim Kurulunun görüþleri doðrultusunda, 2010-TUS Sonbahar Dönemi Sýnavýna

yönelik, hakký olup tercih yapmayanlar ile yeniden yapýlan deðerlendirme sonucu hak kazananlardan tercih alýnacaðý bildirildi. Tercih iþlemlerinin 22 Aralýk saat 23.59'da sona ereceði belirtilen açýklamada, þöyle denildi: ''Bu adaylardan alýnan tercihler ve 2010-TUS Sonbahar Dönemi genel yerleþtirme için alýnan tercihler birlikte deðerlendirilerek 2010-TUS Sonbahar Dönemi kontenjanlarýna göre yerleþtirme iþlemi yapýlacaktýr. Yapýlacak

yerleþtirme, 2010-TUS Sonbahar Dönemine iliþkin daha önce yapýlmýþ yerleþtirme sonuçlarýna göre bir uzmanlýk dalýna yerleþen adaylarý etkilemeyecektir.'' 2010-TUS Sonbahar Dönemi sýnavýna giren bütün adaylarýn, soru iptali sonrasý yeniden yapýlan deðerlendirme iþlemi sonuçlarýný ve yeniden tercihte bulunup bulunamayacaklarýný https://sonuc.osym.gov.tr/Sor gu.aspx?SonucID=1281 internet adresinden öðrenebilecekleri bildirildi.


CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Ç

‘Vatandaþ hizmete daha kolay ulaþsýn’

orum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arlan, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Ziyaretle ilgili yapýlan açýklamaya göre, Arlan yaptýðý konuþmasýnda, “Yaþadýðýmýz þehir bizimle konuþuyor. Hizmet talebinde bulunan insanlar, her gün karþýlaþtýðýmýz Çorumlu hemþehrilerimizdir. Hizmet götürmenin yanýnda onlara hesap vermek durumundayýz. Sizin katkýlarýnýz ve destekleriniz bizim gücümüze güç katacaktýr. Yeni nesil arkadan geliyor, bayraðý onlara teslim ede- Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arlan, Salim Uslu’yu ziyaret etti.

ceðiz. Bize verilen bu nöbeti layýkýyla yapabilmenin gayreti içerisinde olacaðým.” dedi. AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek, “Benim için kurumlarda devamlýlýk esastýr. Her yurttaþýn kamu hizmetlerine eriþimini olabildiðince kolaylaþtýrýn. Sadece eriþim deðil, kalitenin de artýrýlmasý gerekir. Vatandaþ devletine ne kadar çok güvenirse yurttaþla devlet arasýnda o kadar çok barýþ, uzlaþma ve huzur olur.” þeklinde konuþtu.

Teknokent hayýrlý olsun Ç

orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, hafta içerisinde kuruluþ protokolü proje ortaklarý tarafýndan imzalanan "TEKNOKENT" projesinin hayýrlý olmasýný diledi. Uslu, Devlet-Sanayi-Üniversite iþbirliði ile oluþturulan Teknokent’in Çorum’da büyük bir sinerji oluþturacaðýna ifade ederek araþtýrma geliþtirme, ürün çeþitliliði ve verimliliði artýracaðýný, ayrýca araþtýrmacýlarýn yaný sýra öðrencileri de nitelikli iþ gücüne hazýrlayacaðýný belirtti. Uslu, “Teknokent, üniversite öðrencilerinin nitelikli iþ gücüne

S

hazýrlanmasý, istihdam imkânlarýný artýracak çalýþmalarýn yapýlmasý açýsýndan çok önemli bir geliþmedir. Orta Doðu Teknik Üniversitesi Teknokent nasýl Göktürk 2 uydusunun uzaya gönderilmesinde teknik katký saðladý ise biz de Teknokentimizin ileriki süreçte önemli hizmetlere ev sahipliði yapacaðýna inanýyor. Bu sürece katkýsý bulunan Sayýn Valimize, Üniversitemize, Ticaret Sanayi Odamýza, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýmýza, Ýl Özel Ýdaremize, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýþ Adamlarý Derneðimize ve emeði geçen tüm yetkililere teþekkürlerimi sunar, Çorum'umuza hayýrlý uðurlu olmasýný dilerim.” dedi.

‘Hukukun üstünlüðü kuvvetler paralelliði ile saðlanacaktýr’

aadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, Saade toplamaktadýr. Oysa devlet yönetimi insanlarý adaletle det Partisi’nin güncel konularla ilgili görüþünü ortayönetme ve üretimi hakça paylaþtýrmadýr. Aynen insanýn ya koymak üzere yazýlý bir basýn açýklamasý yaptý. yapýsýndaki organlarýn birbiriyle uyum içinde ve paralel çalýþtýðý gibi devlet kurumlarý da birbiriyle uyumlu ve paralel Cýdýk, açýklamasýnda þunlarý kaydetti; “Sayýn Baþbir þekilde çalýþtýrýlmalýdýr. Bunun için biz Milli Görüþ olabakanýn Kapitalist devlet yönetiminde kurumlar arasýnda rak diyoruz ki Yasama, Yürütme ve Yargý erklerine ek olauygulanan 'Kuvvetler ayrýmý' sisteminden þikâyetçi oldurak Denetleme erkini de ayný seviyede kurumsallaþtýrarak ðunu belirtmesi üzerine Sayýn Meclis Baþkaný ve Muhayönetimdeki sapmalarý dengelemek gerekir. Bu ihtiyaç lefet Partileri konu hakkýndaki görüþlerini beyan etmiþOmbudsmanlýkla saðlanamaz. Bu yapýlmadýðý takdirde lerdir. Fakat hiçbirisi þikâyet edilen konularýn nasýl ortakuvveti eline geçiren her yapý sistemi kendine göre þekildan kalkacaðý konusunda diþe dokunur bir çözüm önerilendirecektir. Siz hem kuvvetler ayrýlýðýndan bahsedeceksisi getirememiþlerdir. niz hem de kanunu yapanda, uygulayanda, denetleyende Bilindiði gibi 'Kuvvetler Ayrýmý Ýlkesi' Yasama, Yüsiz ve sizin bizzat seçtikleriniz olacak. Bu kabul edilemez. rütme ve Yargý erklerinin yönetimde dengeyi saðlamasý Bu bir aldatmaca ve yutturmacadýr. düþüncesi üzerine bina edilmiþtir. Oysa Kapitalist sistemFaruk Cýdýk Bilinmelidir ki, mevcut kapitalist düzen Hakký Üstün de bütün devlet yapýsý sermayeyi elinde bulunduran güçTutan Kuvvetler Paralelliði þeklinde yeniden yapýlandýrýlmadýkça ve lerin hesaplarýna göre düzenlendiði için; her zaman sermaye bu erklerdüzeni oluþturan ilmi kurumlar yasamayý yaparak doðruyu yanlýþtan den birini etkileyerek kendi menfaatleri doðrultusunda sonuçlar elde etmekte ve hiçbir zaman varsayýlan denge sistemi oluþamamaktadýr. ayýrt edip doðruyu seçmeyi saðlamadýkça; iktisadi-mesleki kurumlar Buna mukabil Sayýn Baþbakan; kuvvetler ayrýmýndan þikâyet ederek yürütmeyi yaparak faydalýyý zararlýdan ayýrt edip faydalýyý seçmeyi kuvvetler birliði fikrini çaðrýþtýrýr þekilde beyanat vermektedir. Bunun saðlamadýkça; adli kurumlar yargýyý yaparak adaleti zulümden ayýrt diktatörlüðe yol açacaðý ihtimalinden dolayý da buna karþý çýkýlmaktaedip adaleti seçmeyi saðlamadýkça; ahlaki kurumlar denetlemeyi yapadýr. rak iyiyi kötüden ayýrt edip iyiyi seçmeyi saðlamadýkça erkler arasý Oysa biz Milli Görüþ olarak diyoruz ki ne Kuvvetler Ayrýlýðý ne denge asla saðlanamayacaktýr. Kuvvetler Birliði ne de Kuvvetler Çatýþmasý arzu edilen dengeyi saðSaadet Partisi olarak diyoruz ki; kuvveti üstün tutan kapitalist sislayamaz. Hakký üstün tutan Kuvvetler Paralelliði ilkesine dönülüp adil temin kuvvetler ayrýlýðý ilkesinden vazgeçilip Hakký Üstün Tutan Adil düzen kurulmadýkça bu kýsýr tartýþmalar son bulmayacaktýr. Düzene geçilmedikçe insan haklarý, özgürlükler, kalkýnma, refah, barýþ Ýfade ettiðimiz Kuvvetler Paralelliði ilkesinin ne olduðunu anlave sosyal dayanýþmanýn gerçekleþemeyeceðine inanmaktayýz. Bu neyabilmek ancak adil düzeni çok iyi anlamakla mümkün olacaktýr. Kadenle hukukun üstünlüðü ancak hakký üstün tutan, Kuvvetler Paralelpitalizmde yönetim erklerini sermaye gücü etkilemekte, sosyalizmde liðini esas alan adil bir düzene geçerek saðlanabilir.” siyasi güç etkilemekte, monarþide de tek kiþi bütün erkleri kendi elin-

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Erol Kavuncu’ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

‘Yurt ve sosyal imkânlar arttý’

B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorum Ýl Müdürü Erol Kavuncu'yu ziyaret ederek yeni görevinde baþarý dileklerinde bulundular. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün ziyarette yaptýðý konuþmada Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn tam anlamýyla gençliði merkez alan yeni politikalar ürettiðini ve bu alanlarda ciddi yatýrýmlar yaptýðýný söylediði belirtildi. Eðitime önem vermemek gibi bir lükse sahip olmadýklarýný söyleyen Baþkan Külcü, “Üniversite sayýsýný iki katýna çýkaran hükümetimiz yurt ve sosyal imkanlarý da buna paralel olarak

artýrmaktadýr. Gençlerin buralarda hem rahat etmeleri hem de hayata güçlü bir þekilde hazýrlanmalarý gerekmektedir." dedi. Külcü, yurt hizmetlerinin bir otelcilik hizmeti olmadýðýný, üniversite ve eðitimin bir parçasý olduðunu ifade ederek bu tür yerlerin sosyal faaliyetler açýsýndan da doyurucu olmasý gerektiðini kaydetti. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Çorum Ýl Müdürü Erol Kavuncu da, desteklerinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ederek, Çorum Belediyesi'nin Çorum'da her kurum ve her kesime destekte öncülük yaptýðýný vurguladý.

B

yeni görevinde baþarýlar diliyorum.” dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Çorum Belediyesi'nin ayný zamanda sosyal bir bele-

Hayýrlý olsun ziyareti

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne atanan Ali Dinçer'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Baþkan Külcü’ye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da eþlik etti. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre, Baþkan Muzaffer Külcü ziyarette yaptýðý konuþmada, hükümetin artýk sosyal devlet politikasýný farklý uygulamalarla ortaya koyduðunu belirtti. Devlet desteðine muhtaç olan çocuk, genç ve yaþlýlarýn artýk çok daha iyi ortamlarda, insan onuruna yakýþýr þekilde hizmet aldýklarýný vurgulayan Baþkan Külcü, "Sevgi Evleri, huzurevleri artýk birer mutluluk evlerine dönüþtü. Sos-

yal hizmet çalýþanlarýnýn ve çalýþmalarýnýn hizmet standartlarý ciddi oranda yükseltmiþtir. Çorum Belediyesi olarak Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne her zaman destek veriyoruz. Ali Dinçer Bey'e

diye olduðunu söyledi. Birçok konuda belediye ile ortak çalýþmalar yapmaktan mutlu olduklarýný ifade eden Dinçer, “Destekleriniz ve ziyaretiniz için teþekkür ediyorum” ifadelerini kullandý.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne atanan Ali Dinçer'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanlýðý’na 2 bin personel A

dalet Bakanlýðýna 2 bin personel alýnacak. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'ten kamuya personel alýmýyla ilgili bir açýklama

geldi. Þimþek, kendi twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, "Yargýnýn hýzlandýrýlmasý sürecine desteðimiz sürüyor.

Adalet Bakanlýðý'na 1.700 zabýt katibi ile 200 mübaþir alýmýna iliþkin onayý imzaladým. Ýlgili olan herkese hayýrlý ve uðurlu olmasýný temenni ediyorum" dedi.

Doktorlar, Diþ Hekimleri, Eczacýlar, Veterinerler ve yoðun talep üzerine

Öðretmenlerimize yönelik özel satýþ desteðimiz sürüyor. Adem Özköse

Bahadýr Kurbanoðlu

‘Ýslam Ümmetine Karþý Sorumluluklarýmýz’ Özgür-Der Çorum Þubesi, halkýn büyük bir kýsmý Müslüman olan Orta Doðu özelinde tüm ümmetin sorunlarýný gündemleþtirmek ve mücadelelerini destelemek için Araþtýrmacý Gazeteci Adem Özköse ve Bahadýr Kurbanoðlu'nun katýlacaðý ‘Ýslam Ümmetine Karþý Sorumluluklarýmýz’ baþlýklý bir konferans düzenleyecek. Yarýn saat 20:00’de Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilecek konferansla ilgili dernekten yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; “Tunus'da baþlayan Libya, Yemen, Mýsýr ve Suriye ile devam eden Arap Ýntifadasý ile Müslüman coðrafyasýnda hareketli bir dönem yaþanmaktadýr. Yýllardýr iþbirlikçi diktatör yönetimler altýnda ezilen halklar özgürlük ve adalet için ayaða kalktýlar. Korku duvarýný aþan insan onuru ve fýtri haklarýný talep eden halklar tüm Müslüman coðrafyalarýný etkilemeye devam etmektedir. Böyle bir süreçte halkýn büyük bir kýsmý Müslüman olan Orta Doðu özelinde tüm ümmetin sorunlarýný gündemleþtirip mücadelelerine destek vereceðiz.”

51.400

32.900

9

27.490

39.900 39.300 10 Aralýk-30 Aralýk tarihleri arasýnda özel fiyat avantajlarý Hyundai’de. Üstelik, Haziran 2013’te baþlayan ödemeler, 60 aya varan vade ve %0.88’den baþlayan faizlerle.


10 CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

ÝÝBF ve Baro’dan ortak panel

‘Ýnsan haklarý karnemiz zayýf’ ‘B

Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleþen panele ilgi büyüktü.

irleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi’nin 64. Yýlýnda Ýnsan Haklarý ve Uygulamalarý’ adlý panel dün Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleþti. Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz’ýn yönettiði panele Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Ahmet Özalp, Öðretim Görevlisi Veysel Dinler, Av. Gülhan Keleþ ile Av. Mahmut Bayatlý konuþmacý olarak katýldý. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) ile Çorum Barosu iþbirliðinde düzenlenen paneli bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler ve hukukçular ile çok sayýda üniversite öðrencisi izledi. Ýnsan Haklarý Haftasý münasebetiyle düzenlenen panelin açýþ konuþmasýný ÝÝBF Dekaný Prof. Dr. Recai Çýnar yaptý. Ýnsan haklarý konusunda yaþanan güncel tartýþmalara deðinen Prof. Dr. Recai Çýnar, “Yaþadýðýmýz þu yüzyýlda keþke insan haklarýný konuþmak yerine baþka þeyler konuþsaydýk” dedi. Toplumsal ve bireysel hayatta hukukun yeri ve önemine deðinen Çýnar, bu hususta yaþanan istismara da dikkat çekerek insan haklarýný adeta silaha dönüþtürenlerin var olduðunu söyledi.

Ziraat GÝM hizmette Tanýtýmýný Baþbakan’ýn yaptýðý GÝM, Ziraat Bankasý Çorum Þubesi yanýnda hizmet vermeye baþladý.

‘ÝNSAN HAKLARI KARNEMÝZ ZAYIF’

Ýnsan Haklarý Haftasý münasebetiyle düzenlenen panelde çeþitli sunumlar yapýldý.

Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi’ni konu alan kýsa film gösterimiyle devam eden panelin sunum konuþmasýný yapan Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, “Ülkemizin insan haklarý karnesi zayýf” dedi. Türkiye’yi insan haklarý konusunda yargýlayan ülkelerin durumunun da pek iç açýcý olmadýðýna iþaret eden Av. Ýbrahim Özyýlmaz, “Pek çok konuda olduðu gibi insan haklarý konusunda çifte standartla karþý karþýyayýz” diye konuþtu. Panelde söz alan Doç. Dr. Ahmet Özalp ‘Ýnsan Haklarýnýn Felsefi Kökeni’, Öðr. Gör. Veysel Dinler ‘Ýnsan Haklarýnýn Uluslararasý Boyutlarý’, Av. Mahmut Bayatlý ‘Ýnsan Haklarý Ýhlâllerinde Baþvuru Yollarý’, Av. Gülhan Keleþ ise ‘Kadýn ve Çocuk Haklarý’ konulu birer sunum yaptýlar. Katýlýmcýlarýn büyük ilgi gösterdiði panel, soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi.

Panelistler, yaptýklarý sunumlarýn ardýndan konuyla ilgili sorularý cevapladýlar.

Servet Aydemir

Z

iraat Bankasý ‘Görüntülü Ýþlem Merkezi (GÝM)’ Çorum’da hizmete girdi. Tanýtýmýný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn yaptýðý GÝM, Ziraat Bankasý Çorum Þubesi yanýnda hizmet vermeye baþladý. Yeni nesil bankacýlýk hizmetini

Ç

‘Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi’nin 64. Yýlýnda Ýnsan Haklarý ve Uygulamalarý’ adlý panel dün gerçekleþti.

Ziraat Bankasý ‘Görüntülü Ýþlem Merkezi (GÝM)’ Çorum’da hizmete girdi.

tanýtan Ziraat Bankasý Çorum Þube Müdürü Servet Aydemir, “Bankamýzýn hemen yaný baþýnda kurulan GÝM aracýlýðýyla para çekme ve yatýrma, para transferi, yatýrým

iþlemleri, ödemeler, Hazine Bonosu ve repo, mobil telefon TL yükleme, döviz alýþ, TL ve döviz hesabý açma ve Bankkart yenileme iþlemleri

yapýlabiliyor” dedi. Aydemir, “Bankacýlýkta hizmet farkýný yakýndan görmek isteyen herkesi Ziraat Bankasý’na bekliyoruz” diye konuþtu.

Eski binalarýn çatýlarýna dikkat!

orum’da metruk haldeki bazý binalarýn çatýlarýnda yaþanan aþýnma ve dökülmelerin insan hayatýný tehdit ettiði bildirildi. Konuyla ilgili þikâyetlerini dile getiren bazý vatandaþlar,

geçtiðimiz günlerde Cemilbey Caddesi giriþinde bir binanýn çatýsýndan düþen kiremitleri örnek gösterdiler. Kýþ þartlarýyla birlikte yerlerinden oynayan çatý

unsurlarýnýn çevreden geçen insanlar için ciddi tehdit oluþturduðuna dikkat çeken vatandaþlar, yetkililerden konuyla ilgili tedbir almalarýný istediler.

S

dikkat çeken sürücüler, benzer kazalarýn yaþanmamasý için Akþemsettin Caddesi’nde tedbir alýnmasýný istediler. Cadde üzerinde özellikle

sabah saatlerinde yaþanan buzlanmanýn da kazalara davetiye çýkardýðýný belirten sürücüler, yetkililere seslenerek çözüm bulunmasýný talep ettiler.

Akþemsettin Caddesi’ne hýz kesici bariyer isteniyor

ürücüler, Akþemsettin Caddesi üzerinde bazý noktalara hýz kesici bariyer konulmasýný istiyor. Geçtiðimiz günlerde ÇESOB civarýnda yaþanan trafik kazasýna


CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Çorum, Türkiye’nin en çok konuþulan illeri arasýnda M

ÇESDER’den Kavuncu’ya ‘hayýrlý olsun’ ziyareti ÇESDER yönetimi, YURTKUR Müdürü Erol Kavuncu’ya ‘hayýrlý olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ç

orum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) yönetimi dün YURTKUR Müdürü Erol Kavuncu’yu makamýnda ziyaret etti. ÇESDER Baþkaný Hayrettin Kaynar öncülüðündeki ziyarete dernek üyelerinden Hacý Sabit Duman, Serap Þahin ve Hatice Yazýcý katýldý. Ziyarette konuþan Hayrettin Kaynar, YURTKUR idareciliði görevine getirilen Erol Kavuncu’yu kutlayarak

baþarýlarýnýn devamýný diledi. Kaynar, konuþmasýnýn ardýndan

Kavuncu’ya tablo hediye etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile

getiren YURTKUR Müdürü Kavuncu ise misafirlerine teþekkür etti.

edya Takip Merkezi (MTM), Kasým ayýnda Türkiye gündeminde en çok yer alan il, vali ve belediye baþkanlarýný analiz etti. Araþtýrmaya göre Çorum en çok konuþulan iller arasýnda 19’uncu sýrada yer aldý. Mülki idare amirleri kategorisinde Vali Sabri Baþköy 299 haberle 13’üncü sýrada yer alýrken, Belediye Baþkaný Muzaffer

Külcü ise 239 haberle 18’inci oldu. MTM Medya Takip Merkezi Kurumsal Ýletiþim Sorumlusu Azize Duygu Yýlmaz’dan

aldýðýmýz bilgiye göre Çorum, bazýlarý büyükþehir olmak üzere 62 ili geride býrakarak gündemde öne çýkan þehirler arasýnda yer aldý.

Sekeller özgürlük istiyor

Muzaffer Külcü

Sabri Baþköy

Özgürlük yürüyüþçüsü geçen yýl Çorum’dan geçmiþti R

ÇESDER Baþkaný Kaynar, YURTKUR Müdürü Kavuncu’ya tablo hediye etti.

Hyundai i30, ‘Yýlýn Otomobili’ ödülüne aday

Levente G. Borbely

Sekelistan bölgesinde yaþayan 700 bin Hun Türkü baðýmsýzlýk istiyor.

H

yundai i30, otomotiv endüstrisibir gurur kaynaðýdýr. Akýcý tasarýma sanin en önemli ödülleri arasýnda hip modelleri ve marka deðeriyle Avrugösterilen "Car Of The Year (Yýlýn pa'da yükseliþini sürdüren Hyundai, ayOtomobili) 2013" finallerine kaldý. ný zamanda duygulara da hitap etmesiyle öne çýkýyor. Sadece baðýmsýz araþtýrKonuyla ilgili açýklama yapan ma kuruluþlarý tarafýndan deðil, þatýþ Hyundai yetkili satýcýsý Karataþ Otobaþarýsýyla da C segmentinin en önemli motiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, üyesi olduðunu kanýtlayan Hyundai i30’un elde ettiði baþarýlara bir yenisii30, markanýn Avrupa'da en çok satýlan ni eklemeye hazýrlandýðýný söyledi. modeli unvanýný da elinde bulunduruÇorum’da da büyük ilgi gören yor’ diye açýklamada bulundu. Hyundai i30’un sahip olduðu özellikHyundai i30, ilk nesil aracýn üretilerle dikkat çektiðini anlatan Ýbrahim minin baþladýðýndan beri Avrupa geneSaçmacý, yaptýðý yazýlý açýklamada þu Ýbrahim Saçmacý linde 500 bin adet, tüm dünya çapýnda da ifadelere yer verdi: 1 milyon adetten fazla satýldý. Geçtiðimiz Paris “Ýkinci nesliyle kompakt sýnýfýn en iddialý moOtomobil Fuarý'nda görücüye çýkan yeni üç kapýlý deli haline gelen Hyundai i30, bu baþarýsýný AvruBorbely, geçen yýl çýktýðý özgürlük yürüyüþü kapsamýnda Çorum’a da uðramýþtý. sportif versiyonla beraber güncel beþ kapýlý hatcpa'nýn en önemli olan ödülü olan ‘Car Of The Year hback ve cross wagon 2013’ finallerine kalarak devam ettiriyor. Finale modelleri Hyundai'nin kalan sekiz önemli otomobilden birisi olan yeni Çek Cumhuriyeti'ndeki i30, Avrupalý müþteriler için Avrupa'da üretilen bir Nosoviçe Fabrikasý'nda Hyundai modeli olarak dikkat çekerken ayný zaüretiliyor. manda bu yarýþmanýn finaline kalan ilk Hyundai Bu yýl 50.'si düzenmodeli olma özelliði de taþýyor. lenen Car Of The Year Bu yýl 22 Avrupa ülkesinden toplam 58 Car Of 2013'ü kazanacak olan The Year jüri üyesinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen aday, 4 Mart 2013'te Ceyarýþmada her bir jüri üyesi tercih ettiði otomobilHitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde dün sabaha nevre Otomobil Fuarý'nda lere oylarýný vererek ilk turu tamamlamýþ oldular. ödülünü alacak. Böylece Hyundai i30 da en yüksek oylarý toplayan karþý dünyaya gelen yavrumuz ’nin doðumunda sunduklarý Yýlýn Otomobili olilk sekiz otomobil arasýna girmeye hak kazandý. saðlýk hizmetlerinden dolayý maya aday Hyundai Hyundai Motor Avrupa Kýdemli Baþkan Yari30’u yakýndan görmek, Hastane Yöneticisi dýmcýsý ve CEO'su Allan Rushforth, bu önemli batest etmek ve detaylý bilgi þarýyla ilgili olarak ‘Yeni nesil i30 tamamen Avrualmak isteyen herkesi pa'da tasarlanarak geliþtirildi ve yine Avrupalý Ankara Yolu 3. kilometmüþterilerimiz için Avrupa'da üretiliyor. Ýtibarlý ve kendi alanlarýnda uzman olan üyeler tarafýndan oyrede hizmet veren Karalanan i30'un Avrupa'nýn en önemli ödülü olan Car Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Uzmaný taþ Otomotiv Hyundai Of The Year 2013'de yer almasý bizim için büyük Plaza’ya bekliyoruz.”

omanya sýnýrlarý içindeki Sekelistan bölgesinde yaþayan 700 bin Hun Türkü baðýmsýzlýk istiyor. Geçtiðimiz günlerde Sepsiszentgyörgy þehrinde büyük protesto düzenleyen Sekel halký, özgür Sekelistan için seslerini dünyaya duyurdu. Sánta Imre Sekel forumu tarafýndan organize edilen protestoya at sýrtýnda gelen katýlýmcýlar, hep birlikte Sekel marþýný söylediler. Bazý yerli politikacýlarýn da konuþtuðu protesto eyleminde Demonstrasion bir manifesto okundu. Protesto eylemi hakkýnda bilgi veren Levente G. Borbely, Sekelistan’ýn 1918 yýlýndan bu yana Romenlerin iþgali altýnda bulunduðunu söyledi. Geçen yýl çýktýðý özgürlük yürüyüþü kapsamýnda Çorum’dan geçen Borbely, Türkiye kamuoyundan da destek beklediklerini kaydetti.

TEÞEKKÜR Abdulbaki

Op. Dr. Musa Zorlu Op. Dr. Pýnar Yýldýrým

Doðum Salonu Ebe Hemþireleri

Hatice Koçak, Leyla Lafcý ve Dilek Coþkun

servis hemþireleri ve çalýþanlarý ile tüm hastane personeline teþekkür ederiz.

Nagihan-Burak ÖZÇÝFTÇÝ Hyundai i30, Avrupa’da Yýlýn Otomobili Ödülü’nü almaya aday.


12 CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

PENGUEN Ýki Karadenizli, bulduklarý bir penguenin boynuna tasma takmýþ, gezdiriyorlarmýþ. Bunu gören adamýn biri: -Zavallý hayvaný tasma ile gezdireceðinize, onu bir hayvanat bahçesine götürsenize, demiþ. Ayný adam bir saat sonra onlarý yeniden penguenle görünce sormuþ: -Hani hayvanat bahçesine götürecektiniz? -Götürdük, þimdi da sinemaya götürüyoruz.


Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 8 - Safer: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:8 Kanun-i Evvel 1428 Kasým:44

21

2012

ARALIK

Cuma günü, fakirlerin haccý, müminlerin ve gök ehlinin bayramý, cennette bayram günüdür. Günlerin en iyisi ve en þereflisi Cumadýr. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.18 06.52 11.44 14.02 16.24 17.50

ÖLÜ ÝÇÝN AÐLAMAK Ölen bir yakýný için, gözyaþý ile aðlamak câizdir. Sesli aðlamak ise, ölüye azap verir. Hadîs-i þerîflerde buyuruldu ki: “Aile efradýnýn [sesli] aðlamasý ile ölü azap görür.” “Sakýn bir ölünün ardýndan baðýrýp çaðýrmayýn! Bu câhiliyet devrinin âdetlerinden-dir.” “Baðrýlýp dövünüldüðü nisbette, ölü azap görür.” “Ölü için yüzünü týrmalayan, yakasýný yýrtan ve kendisinin de helâk olmasýný isteyen kadýna Allah lânet etsin!” “Bir yakýný ölünce, saçýný baþýný yolandan, yüksek sesle aðlayandan, yüzünü gözünü týrmalayandan ve elbisesini yýrtandan uzaðým.” Böyle yapmayýp da, ölüye þefkat ve merhametinden dolayý sessizce, gözyaþý dökerek aðlamak câizdir. Çünkü Peygamber efendimiz, oðlu vefât edince, gözyaþý ile aðladý. Bunun sebebini soranlara, “Merhametimden aðlýyorum. Gözden yaþ akar, gönül mahzun olur. Ama biz, Rabbi-mizin râzý olmadýðý bir þey söylemeyiz. Ey Ýbrahim, biz senin ayrýlýðýn ile çok mahzunuz, üzgünüz.” buyurdu.

Pencereden kýþa bakýþ

Bu sabah elimde bir fincan rý ve kýsa ceketiyle okula koþuZAMANE yordu umursanmamaya alýþýk kahve ile evimin buharlanmýþ penceresinden bakýyorum. Ýçeri- RENKLERÝ gözleri ile hiç umursamadan. ye süzülen sýcacýk güneþ, dýþarýda Küçük bir kedi, yavrularýnýn mis gibi havanýn varlýðýný hissetbaþýndan ayrýlamýyor buz gibi tiriyor bana. Sevinçle açýyorum havada. Aç da olsa yavrularýna sapencereyi ardýna dek… Ýstiyorýlýyordu imkansýzlýklar içinde. rum ki bahar evimin içinde de esSokak köpeklerine iliþiyor gözlesin. rim ve göz göze geliyoruz kocaO da ne! Buz gibi bir rüzgar man zeytin tanesi gibi masumca yalýyor suratýmý ve hýzla çarpýyoparlayan gözleriyle. O kadar çarum penceremi. Anlýyorum ki sýresiz, sahipsiz ve kimsesiz bakýcacýk evler hissettirmiyor dýþarýda yor ki bana, içime iþliyor bakýþý. Tuba Balý ki, sýcak bir çorbaya sýcak bir soYalnýzlýðý hissettiriyor ruhumun baya ihtiyacý olan insanlarý, hay- zamanerenkleri@gmail.com derinliklerine kadar… Ve acýyovanlarý… Dýþarý çýkmak gerekliyrum kendime sessiz çýðlýklarý di ve öyle de yapýyorum. duymadýðým için. Kuþlar deseniz her bir köþede yem bulamadan soðuktan korunBiraz ilerde titreyerek okula giden bir maya çalýþýrken can vermiþ, kimsenin duyçocuk iliþiyor gözüme, ýslak ayaklarý kollamadýðý çýðlýklarý ile.

Kýyamet Senaryolarý 3

Tefekkür Dünyamýz

Herkes duysun istiyorum çýðlýklara kulak versin... Bir lokma ekmek bir yudum su ufak bir barýnak, küçük bir okþayýþ da yeter bekli de. Bu kýþ herkese sýcak geçsin istiyorum…

Nihayet defter tutma yükümlülüðü ile ilgili Türk Ticaret Kanunu Tebliði yayýnlandý

Beklenen teblið yayýnlandý fakat yinede bazý konularda hala belirsizlikler var.Alttaki tabloda defter tutma yükümlülüðü bakýmýndan ve tasdik bakýmýndan tebliði tabloya dönüþtürdüðümüzde : Sorun : 50 ortaðý geçmeyen Limited þirketlerde bugüne kadar tek bir karar defteri kullanýyorduk.Yeni teblið ile Müdürler kurulu toplantý defteri getirilmiþtir.Bu da isteðe býrakýlmýþtýr.(bknz TTK teblið 11/4 mad).Eskiden karar defterini açýlýþta tek tasdik yaptýrýp sahife bitene kadar kullaný-

yorduk.Oysa yeni teblið ile müdürler kurulu karar defteri yaptýrýr isek her hesap dönemi için yenilememiz gerektiði gibi garip bir sonuç çýkmaktadýr.Zira tebliðin 11/4 maddesinde müdürler kurulu defteri tutmak isteyenlerde yönetim kurulu defteri hükümlerinin geçerli olacaðý belirtilmiþtir. Ayrýca ortaklar pay ve genel kurul müzakere defteri açýlýþ

onayý yapýldýktan sonra defter sahifeleri bitene kadar her yýl açýlýþ onayý yaptýrma zorunluluðu yokken,yönetim kurulu defterine tebliðin 13/4 bendine göre her yýl tasdik zorunluluðu getirilmiþtir.hatta kapanýþ tasdiki zorunluluðu varken. Neyseki iþletme defteri ile ilgili belirsizlik yeni bir düzenleme Ekrem Tepençelik oluncaya kadar geçici düzeltilmiþtir. Mali Müþavir

"Hocam Kýyamet ne zaman kopacak?" Hoca hiç düþünmeden cevap vermiþ: "Haným ölünce küçük kýyamet, ben ölünce büyük kýyamet kopacak" Ýþte hayatýmýz bu esaslar üzerine hareket halinde Raþit Yücel olmalýdýr. rasityücel@ corumhakimiyet. net "Kýldýðýnýz namazlarýnýzý son namaz gibi kýlýnýz" diyen iki cihanýn serveri Peygamberimiz (asm)’in emrine muhalefet edip, hayatýmýzýn çok uzun olduðunu zannetmek kadar gaflet olamaz. Biz, bize ait vazifelerimizi yapmak ile mükellefiz. Biz Cenab-ý Hak’tan razýyýz, Yeter ki o bizden razý olsun. Kainat oldukça ihtiyarladý. Her sabah bir melaike çaðýrýrmýþ: "Ölmek için Dünyaya geliyorsunuz, harap olmak için binalar yapýyorsunuz" diye. Dünyanýn ve kainatýn harap olmasý mümkündür. Ama, bu Cenab-ý Hakkýn iradesi ile olacaktýr.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER MACÝTOÐLU DUYGU BAHÇELÝEVLER MAH LOGAZÝ CAD. NO: 36/E ( ZAN KAVÞAÐI-ÝPEK KÜLTÜR SÝTESÝ KARÞISI ) TAKSÝ ÇAPRAZI 221 44 08 213 14 02

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

13

CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

METEOROLOJÝ

2.357 2.372

Defter Tutma Yükümlülüðü bakýmýndan dip notlarý Dip Not 1 : Ticari defterler iliþkin teblið 19.12.2012/28502 resmi gazetede yayýnlanmýþtýr. Dip Not 2 :Limited þirketlerde müdür ve müdürler kurulunun aldýðý kararlar genel kurul toplantý ve müzakere defterine kaydedilebileceði gibi ayrý bir müdürler kurulu defteride tutulabilir. Dip Not 3 : 1163 sayýlý kooperatifler kanunu,yönetmeliklerinden muhasebe yönetmeliði Dip Not 4 : Onay yenileme yani ara tasdik her türlü tacir,esnaf ve kooperatiflerce yapýlabilir.(TTK teblið madde 17 ve 18 )(Kooperatif kanunu yönetmeliði madde 4/b) Tasdik bakýmýndan cizelgesinin dip notlarýdýr. Dip not 1 : Ticaret þirketleri dýþýndaki (kollektif,komandit,anonim,limited)gerçek kiþi tacirlerin defterlerinin onayýnda noter tarafýndan ticaret sicil tasdiknamesi aranmaz (TTK teblið 13/2)

1.782 1.792

24 ayar

Ýlaç alýrken yenilen gýdalara dikkat edilmesi gerektiði, gýdalarýn yaný sýra meyve suyu, kolalý, kafeinli ve alkollü içeceklerin bazý ilaçlarýn etkilerini deðiþtirebildiði bildirildi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Eczacýlýk Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Bahar Tunçtan, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, hastalýklarýn tedavisinde kullanýlan ilaçlarýn doðru zaman ve þekilde kullanýlmadýðýnda istenilen faydanýn görülmediðini veya etkilerinin azaldýðý söyledi. Ýlaç alýrken yenilen gýdalara ve içilen içeceklere dikkat edilmesi gerektiðini anlatan Tunçtan, ilaçla birlikte alýnan gýdalarýn ilacýn tedavi edici özelliðini ortadan kaldýrabildiði gibi hayatý tehdit edebilen, bazen de ölümle sonuçlanabilen

reaksiyonlar meydana gelebildiðini kaydetti. Bir ilacý kullanýrken ''maksimum yarar ve minimum risk'' saðlanmasý için ilacýn nasýl, ne zaman kullanýlmasý ve nelere dikkat edilmesi gerektiðinin bilinmesinin son derece önemli olduðuna dikkati çeken Tunçtan, bunun da en iyi doktordan veya eczacýdan öðrenilebileceðini vurguladý. ''Ýlaçlar, greyfurt, soda, kola gibi içeceklerle içilmemeli'' Bazý besin maddelerinin, ilaçlarýn vücut tarafýndan emilmesini azaltabildiðini veya artýrabildiðini dile getiren Tunçtan, þöyle konuþtu: ''Kalsiyum açýsýndan zengin olan süt, peynir, yoðurt gibi yiyecekler bazý antibiyotiklerin vücut

tarafýndan emilmesini azaltýr. Bu nedenle bu ilaçlarýn alýmý sýrasýnda bu tür yiyecekleri yememek gerekir. En ideal kullaným, ilaçlarý aç karnýna yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra almaktýr. Tok karnýna alýnmasý gereken bir ilacý aç karnýna alýrsak midede tahriþe neden olabilir. Aç karnýna alýnmasý gereken bir ilaç tok karnýna alýnýrsa yiyeceklerle etkileþiyor. Soda, kola ve portakal suyu gibi asitli içecekler de mide asiditesini deðiþtirdiði için penisilin grubu antibiyotiklerin emilimini azaltabiliyor. Greyfurt suyuyla birlikte içildiðinde ise ilaçlarýn baðýrsaklardan kana geçmesi engelleniyor. Dolayýsýyla kana geçen ilaç miktarý azalýyor, tehlikeli durumlar ortaya çýkabiliyor. Buna benzer etkileþimler limon veya portakal suyunda da olabiliyor.''

SATIÞ

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

94,79

Yýl:22 Sayý: 6469 21 ARALIK 2012 CUMA

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

93,70

Ýlaç kullanýrken beslenmeye dikkat

VEFAT EDENLER 1- Acýpýnar Köyü'nden gelme, Satýlmýþ DÝZMAN'ýn oðlu, Sebzeci Esnafýndan Hüseyin, Hamza ve Cemil DÝZMAN'ýn kardeþi, Halil Ýbrahim, Pýnar ve Burcu DÝZMAN'ýn babalarý, Serkan ve Erhan DÝZMAN'ýn amcalarý; Ali Ekber DÝZMAN. 2- Gökçe Pýnar Köyü'nden gelme, Eski Kalaycý ustalarýndan, Kemal SEZER. 3- Kösürelik Köyü'nden, Hasan, Ali, Þuayip ve Fatih ATEÞ'in babalarý, Þakir Hoca' nýn oðlu; Ramazan ATEÞ. 4- Mecidiyekavak Köyü'nden gelme, Kalýpçý Ýnþaat Ustalarýndan, Yüksel, Murat ve Selma HATIK' ýn babalarý; Eþref HATIK. 5- Sevindikalan Köyü'nden, Bakkal Esnafýndan, Resmigül, Nahide, Kamil ve Kamuran ATLAS'ýn babalarý, Þevket ATLAS'ýn kardeþi, Ali EROÐLU'nun kayýnpederi; Satýlmýþ ATLAS. 6- Mehmetdede Obruk Köyü'nden gelme, Hasan ve Ahmet AKMAZ' ýn babalarý; Yaþar AKMAZ. 7- Kýrkdilim Gözübüyük Köyü' nden gelme, Bayram GÖKDERE. 8- Gökköy'den, Ertürk TAÞÇI'nýn babasý; Saýk TAÞÇI.

ALIÞ

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

METEK projesi kapsamýnda Çorum'da kariyer toplantýsý

‘Çorum, mesleki eðitim potansiyeline sahip’ A

vrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan ortaklaþa finanse edilen Türkiye'de Mesleki Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi (METEK) kapsamýnda Çorum'da "Kariyer ve Tanýtým" toplantýsý düzenlendi. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen toplantýya Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin, Sungurlu MYO Müdürü Yar. Doç. Kubilay Karacif, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Karaca, TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel, YÖK ve METEK yetkilileri, okul müdürleri ile bazý ilgililer katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Milli Eðitim Müdürü Aykekin Girgin, mesleki eðitimin önemine dikkati çekerek, projenin hazýrlanmasýnda emeði geçenlere teþekkür etti. Sungurlu MYO Müdürü Yar. Doç. Kubilay Karacif ise, ülkede iþsizlik yerine nitelikli eleman sorunun bulunduðunu belirterek, kalifiye eleman yetiþtirilmesi noktasýnda sorun yaþandýðýný ve yapýlan çalýþmalara randýman alýnamadýðýný söyledi.

Çorum'da "Kariyer ve Tanýtým" toplantýsý düzenlendi. Karacif, mesleki ve olarak nitelikli eleman Açýlýþ konuþmalateknik eðitimin güçlü olbulamamaktan yakýnrýnýn ardýndan Proje Eþ duðunu dile getiren ve dýklarýný dile getiren GüDirektörü Abdulkadir büyük ekonomilere salenç, bu sorunun aþýlmaYýldýz, projeyi tanýttý. hip olmak isteyen ülkesý için belediyelerin de Avrupa Birliði ve lerin olmazsa olmazlakonuya el atmasý gerekTürkiye Cumhuriyeti tarýndan olduðunu dile getiðini kaydetti. rafýndan finanse edilen tirdi. Mesleki ve teknik ve Milli Eðitim BakanlýKaracaif, projede eðitim veren okullarýn ðýnca uygulamaya komesleki ve teknik eðitim kalitesini artýracaklarýný nan Türkiye'de Mesleki kalitesi, iþ dünyasý ve ifade eden Gülenç, bu ve Teknik Eðitimin Kalimesleki eðitim veren kuamaçla Mesleki ve Tektesinin Geliþtirilmesi rumlar arasýnda iþ birlinik Eðitim Daire BaþProjesi'nin (METEK) ðinin artýrýlmasý mesleki kanlýðý kurulacaðýný kariyer ve tanýtým günü liselerin tercih edilebilir kaydetti. çerçevesinde; projede hale getirilmesinin yer alan 21 pilot ilden Daha önce okullaamaçlandýðýný kaydetti. birisi olan Çorum'da eðirýn sanayi kuruluþlarýnýn timcilere ve iþ dünyasýna YÖK Temsilcisi 10-15 yýl önünde iken projenin tanýtýmý yapýldý. Doç. Dr. Behçet Gülenç bugün okullarýn sanayi de, Anadolu'nun Karakuruluþlarýnýn 50 yýl geProje paydaþlarýndeniz'e açýlan kapýsý olan risinde olduðuna dikkat dan yapýlan açýklamada Çorum'un mesleki eðiçeken Gülenç, sanayiproje hakkýnda þu bilgitim geliþtirilmesi potanden korkmayan, yaptýðý ler verildi: siyeline sahip bir kent iþi seven ve kendine gü"Küreselleþen ekoolduðunu belirtti. venen bireylerin yetiþtinomi, nitelikli iþgücüne rilmesi gerektiðini sözleSanayicilerle bir olan ihtiyacý her geçen rine ekledi. araya geldiðinde sürekli gün artýrmakta ve dün-

Behçet Gülenç

yada pek çok örnekte görüldüðü gibi, ülkemizde de mesleki ve teknik eðitimin kalitesinin artýrýlarak iþ dünyasýyla baðlarýný daha da geliþtirmesini gerekli kýlmaktadýr. Bu olgudan hareketle geliþtirilen Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi (METEK), Türkiye'de mesleki eðitimde küresel standartlarda uygulanabilir, sürdürülebilir ve ölçülebilir bir Kalite Güvence Sistemi'ni hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Mesleki eðitimdeki kalite artýþý için belirlediðimiz bu hedefle hem gençlerimizin, hem iþ dünyamýzýn ihtiyaçlarýna yanýt vererek ülke ekonomisine katký saðlayacaðýmýza inanýyoruz." Verilen bilgiye göre; adý geçen proje, Milli Eðitim Bakanlýðý Mesleki ve Teknik Öðretim Genel Müdürlüðü bünyesinde yürütülmekte olup, 22 Mayýs 2012 tarihinde çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Projenin genel amacý, mesleki eðitimin kalitesinin artýrýlmasý suretiyle, iþ piyasasý ve eðitim arasýndaki baðýn geliþtirilerek insan kaynaklarýna yatýrým yapýlmasýný teþvik etmektedir. Bu genel amaca yönelik olarak da iþ piyasasý ihtiyaçlarýna göre kiþilerin bilgi ve becerilerinin geliþtirilmesi, özellikle mesleki ve teknik eðitimin kalitesinin artýrýlmasý ile kalite güvence çerçevesini yayýmlayarak, kiþilerin geliþmiþ yeterlilik ve yeteneklere sahip olmalarýnýn saðlanmasý hedeflenmektedir.

Emeklilere yüzde 10 indirim Aytekin Girgin

Abdulkadir Yýldýz

Kubilay Karacif

orum Emekliler Ç Derneði ile Kasap Sami arasýnda

indirim anlaþmasý imzalandý. Dernek üyesi emeklilere Kasap Sami'ye ait iþyerlerinde indirim uygulanacak. Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile yönetim kurulu üyeleri Kasap Sami merkez ve Hürriyet Meydaný Þubesi ile sözleþme

imzaladý. Kasap Sami, Emekliler Derneði üyelerine %10 indirim uygulayacak. Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, yapýlan indirimden dolayý Kasap Sami sahibi Osman Kesen'e teþekkür ederek, dernek üyelerine hayýrlý olmasýný diledi.

Evlik Köyü restorasyonu tamamlandý H

acý Bayram Veli’nin öðrencisi, Fatih Sultan Mehmet’in hocasý ve Ýstanbul’un manevi fatihi Akþemsettin Hazretleri’nin kurduðu tarihi Evlik Köyü’nün,

Çorum Emekliler Derneði ile Kasap Sami arasýnda indirim anlaþmasý imzalandý.

Ýskilip Kaymakamlýðý tarafýndan restorasyonu tamamlandý. Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz tarafýndan baþlatýlan çalýþmalarda

Akþemsettin Hazretleri tarafýndan çivi kullanýlmadan yapýlan 600 yýllýk ahþap camii, çilehane ve Akþemsettin Hazretleri’nin oðullarýndan Nur-ul

Akþemsettin Hazretleri’nin kurduðu tarihi Evlik Köyü’nün rehabilitasyonu tamamlandý.

Hüda ve ailesinin türbeleri orjinaline yakýn þekilde restore edildi. Ýskilip Kaymakamlýðý’ndan yapýlan açýklamada, Ýstanbul'un fethinin manevi mimarý Akþemseddin Hazretleri’nin, fetihten önce 10 yýla yakýn Ýskilip’te kurduðu Evlik Köyü’nde yaþadýðý, ‘Evvelim Evlik, ahirim Göynük’, ‘Bedenim Göynük’te ruhum Evlik’te’ sözlerinin de Akþemseddin Hz.’ne ait olduðu kaydedildi. Yapýlan açýklamada aile efradýnýn büyük kýsmý ve en önemli öðrencisi Þeyh

Muslihiddin (Çakmak Dede)’in de Ýskilip’te bulunduðu da belirtildi. Osmanlý Salname kayýtlarýna göre Akþemsettin Hazretleri’nin köyü Evlik’te yatanlarý kaydeden Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz, þu isimleri sýraladý: Akþemsettin Hz.’nin oðullarý Nurullah Huda Hz. ve Avnullah Hz., Akþemsettin Hz.’nin kardeþi Ali Hz., Akþemsettin Hz.’nin annesi, Restorasyonu tamamlanan Evlik Camii ve aile efradýna ait türbe ve mezarlar ziyaretçilerini

Hitit Akademi’de atçýlýk kültürü konuþuldu Hitit Akademi Derneði haftalýk seminer programlarýna devam ediyor.

H

itit Akademi Derneði haftalýk seminer programlarýna devam ediyor. Bu haftaki programda kültürümüzde at ve atçýlýk konusu ele alýndý. Dernek merkezinde yapýlan programdan önce derneðe yaptýðý katkýlardan dolayý, Hitit Akademi Derneði üyesi Salih Fýndýk'a Dernek Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran tarafýndan bir teþekkür belgesi takdim edildi. Konuþmacý olarak Osmancýk Atlý Sporlarý Kulübü Baþkaný Uður Fýndýk'ýn çaðrýldýðý

programa dernek üyeleri ve üniversite öðrencileri katýldý. Kulüp Baþkaný Uður Fýndýk, yaptýðý konuþmada Osmancýk'taki at çiftliði ve derneklerinin faaliyetleri hakkýnda bilgi verdi. Fýndýk, kültürümüzde at ve ata verilen deðer üzerine sohbet havasýnda bir sunum yaptý. Sunum kýsmýndan sonra program soru-cevap bölümüyle devam etti.

5 yýldýr temeli atýlamayan okul Ç

orum’un Sungurlu ilçesi Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný ve üyeleri ilçeye yapýlmasý kararlaþtýrýlan Anadolu Öðretmen Lisesi binasý için imza topladýlar. Okul aile birliði yetkilileri önceki gün toplanan imzalarý ve dilekçeyi Kaymakam Hulusi Þahin’e sundu. Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Müslüme Salo, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özsaray ve Þükrü Çaylan tarafýndan gerçekleþtirilen ziyarette, “Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi” yeni okul inþaatýnýn biran önce baþlatýlmasý için velilerden topladýklarý imza ve dilekçeleri Kaymakam Hulusi Þahin’e sundu. Kaymakam Þahin, okul aile birliðinin ve velilerin ortaklaþa baþlattýðý imza kampanyasýnýn yerinde bir karar olduðunu ifade ederek kendilerini tebrik etti. Kaymakam Þahin, göreve geldiði günden beri bu konunun çözümü için yoðun çaba sarf ettiðini ancak sürekli engeller ortaya çýktýðýný ifade ederek, “Ben Sungurlu’ya geldiðim günden beri bu

Anadolu Öðretmen Lisesi binasý için imza topladýlar. konuyu çözmeye çalýþýyorum, fakat her seferinde yeni bir engelle karþýlaþýyoruz. Ýlk etapta en büyük sorun arsa tahsisiydi. O konuyu çözdük. 10 bin metrekare alan bu okul inþaatý için il özel idaresine devredildi. Devlet okulun yapýmýnda harcanacak yaklaþýk 8 Milyonluk ödeneði de bütçe olarak ayýrdý. Bu 5 yýllýk süreçte bütün her þeyin hazýr olmasýna raðmen bir türlü ihaleye çýkýlamadý. Buna bahane olarak ise arazinin zemin etüdünün yapýlamamasý gösteriliyor. Bizler konunun çözüme kavuþturulmasý ve inþaatýnýn baþlamasý için belediye baþkanýmýzla birlikte elimizden geleni yapýyo-

ruz” dedi. Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi Okul Aile Birliði Baþkaný Müslüme Salo ise bu konunun takipçisi olduklarýný belirterek, Temmuz ayýnda zemin etüdünün yapýldýðý ve 5 ay geçmesine raðmen hiçbir aþama kaydedilmemesi düþündürücü olduðunu söyledi. Yýlan hikayesine dönen Sungulu Anadolu Öðretmen Lisesi binasýnýn 8 milyon lira ödeneði hazýr halde beklediðini, Sungurlu Belediyesi tarafýndan okul binasý yapýlmak üzere devredilen 10 bin metrekarelik arsa mevcut olduðunu söyleyen Salo, “Para var, arsa var ama icraat yok. Bu zamana kadar ne yapýl-

dý. Neden zemin etüdü bahane edilerek ihaleye çýkýlmýyor. Birileri bunun hesabýný vermek zorunda. Bunun sorumluluðu yüklenenlerden gerekli açýklamaya bekliyoruz” dedi. Yeni yapýlacak okulda yüzlerce yeni öðrencinin eðitim göreceðini söyleyen Salo, “Eðitime yapýlan yatýrým geleceðe yapýlan yatýrýmdýr. Bu okul Sungurlu için büyük bir avantajdýr. Eðer bu iþe engel olmaya çalýþanlar varsa ellerini vicdanlarýna koyup bir kez daha düþünmelerini istiyoruz. Çünkü burada binlerce gencin eðitim hayatý söz konusudur” ifadelerini kullandý.(ÝHA)

Salim Akaydýn’dan baþarý tablosu

Güneþ Aymergen

G

eçtiðimiz Salý günü Zirve Yayýncýlýk tarafýndan yapýlan Türkiye geneli deneme sýnav sonuçlarý açýklandý. Sonuçlara göre, Bahçelievler Ö.Salim Akaydýn Ortaokulu, 7. sýnýflarda Türkiye 1.’si oldu. Okul Müdürü Selçuk Köse, 7. sýnýflarda Türkiye genelinde 4128 öðrencinin sýnava katýldýðýný ve 7/C sýnýfýndan Ozan Erko-

Bahçelievler Ö.Salim Akaydýn Ortaokulu, 7. sýnýflarda Türkiye 1.’si oldu. çak’ýn 496,170 puan alarak Türkiye 1.’si, okul olarak da 84 okul içerisinde Salim Akaydýn’ýn Türkiye birincisi olduðunu açýkladý. Köse, “6. sýnýflarda 81 okul içinde Türkiye 5.’si; ferdi olarak da 6/D sýnýfýndan Reþat Berk Moray 478,007

puan alarak Türkiye 10.’su olmuþtur. 5. sýnýflarda 55 okul içinden 3057 öðrenci katýlmýþ, okul olarak Türkiye 8.’si, ferdi olarak da 5/C sýnýfýndan Güneþ Aymergen 496,690 puan alarak Türkiye 1.’si olmuþtur. 8. sýnýflarda 100 okuldan 5964 kiþi

katýlmýþ, okul olarak Türkiye 8.’si, ferdi olarak da 8/C sýnýfýndan Dursun Ufuk Özbal 490,522 puan alarak okul 1.’si Türkiye 16.’sý olmuþtur.” dedi. Köse, elde edilen bu baþarýlardan dolayý öðrencileri, öðretmenleri ve velileri kutladý.

Bakanlýk’tan reklam uyarýsý 'K

ansere karþý etkili', 'mucize zayýflatýcý', 'damar týkanýklýðýna son' iddiasýyla ilaç gibi satýlan ürünlerin reklamlarýna Bakanlýktan uyarý geldi. Halký yanýlttýðý gerekçesiyle bu tanýtým ve programlar RTÜK'e bildirile-

cek, internet sitelerine ise eriþim engellenecek. Bu ürünlerin internet ortamýndaki tanýtýmlara eriþimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'nun devreye girmesi planlanýyor.


CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

15

Akademik, idari personel ve öðrencilere duyuru! O

rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý, 2013 yýlý bütçesinden finanse edilmek üzere Dezavantajlý Gruplara Yönelik Sosyal Ýçerme ve Dezavantajlý Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý Mali Destek Programlarý kapsamýnda uygun proje baþvurularýnýn kendisine sunulmasý için 4 Aralýk 2012 tarihi itibariyle

ilana çýktý. Program kapsamýnda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarý 8.000.000 TL olup, Sosyal Ýçerme Mali Destek Programý için 2.000.000 TL ve Altyapý Mali Destek Programý için 6.000.000 TL öngörüldüðü belirtildi. Dezavantajlý

Gruplara Yönelik Sosyal Ýçerme Mali Destek Programý çerçevesinde verilecek destekler asgari 40.000 TL, azami 200.000 TL olacak. Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az ve % 90'ýndan fazla olmayacak. Bu deðerlerin dýþýnda kalan destek taleplerini içeren projeler deðerlendirmeye alýn-

mayacak. Dezavantajlý Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý Mali Destek Programý çerçevesinde verilecek destekler de asgari 100.000 TL, azami 500.000 TL olacak. Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az ve %75'inden fazla olma-

yacak ve bu deðerlerin dýþýnda kalan destek taleplerini içeren projeler deðerlendirmeye alýnmayacak. Baþvurularýn son teslim tarihi 4 Mart 2013 Pazartesi günü saat 17:00. Bu tarihten sonra Ajansa ulaþan baþvurularýn deðerlendirmeye alýnmayacaðý belirtildi.

Kariyer günleri sürüyor Ç

orum’un Sungurlu Ýlçesi'nde faliyet gösteren Ýþ Adamlarý Derneði (SÝAD) ve Sungurlu MYO iþ birliðiyle öðrencilerde meslek hayatýnýn ilk yýllarýnda baþlayarak kariyer bilinci oluþturulmasý ve onlarýn üniversite ile iþ dünyasýna hazýrlanmasý amacýyla ‘5. Kariyer Günleri’ düzenlendi. Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda düzenlenen programda ‘Ýþ Dünyasý ve Çalýþan Bir Kalifiye Eleman Olabilme’ adlý

konu ele alýndý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýktisadi ve Ýdari Programlar Bölüm Baþkaný Songül Demirel Etöz, “Sýnav Kaygýsýný Yenme ve Öz Güven Kazanma" konusunu anlattý. Program öðrencilerin büyük ilgisini çekti. Köytaþ Et ve Et ürünleri Firmasý Finansman Danýþmaný Hikmet Baydar ‘Firmalarda Aile þirketinden kurumsallaþma’ üzerinde bir söyleþi gerçekleþtirildi. Baydar, söyleþide tam ara-

nan nitelikli eleman olmanýn sýrlarýný açýkladý.

Program sonunda Sungurlu MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ku-

bilay Karacif, Hikmet Baydar’a ödül takdim etti.(ÝHA)

H

itit Üniversitesi Satranç Kulübü’nün, Türkiye Satranç Federasyonu hakemleri eþliðinde düzenlediði turnuvanýn büyük ilgi gördüðü belirtildi. Çekiþmeli geçen turnuvada, 7 turun sonunda birinci Barýþ Dökmetepelioðlu, ikinci Emre Iþýk, üçüncü ise Salih Muslioðlu oldu. Dereceye giren üç yarýþmacýya kupa ve madalyalarý düzenlenen ödül töreni ile verildi. Katýlýmcýlar, turnuvanýn düzenlenmesinden duyduklarý memnuniyeti dile getirdiler. Hitit Üniversitesi Satranç Kulüp üyeleri, sat-

rancý üniversite öðrencilerine sevdirmeyi, boþ zamanlarýný deðerlendirmek isteyen öðrencilere satranç oyunuyla zekalarýný geliþtirecek ortam hazýrlamayý, satranç bilmeyen öðrencilere satranç öðretmeyi, kendini geliþtirmek isteyen öðrencilere eðitim vererek onlarýn daha ileri düzeyde oyuncu olmalarýný saðlamayý ve üniversiteler çapýnda etkili organizasyonlar düzenlemeyi amaçladýklarýný söylediler. Kulüp, turnuvaya ilgi gösteren tüm üniversite bünyesindeki katýlýmcýlara teþekkür etti.

'Kadýnlýk Bizde Kalsýn' sahnelendi

H

Etkinlik Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda düzenlendi.

‘Bakanlýk okullara bütçe versin’ E

ðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mali Ýþlerden Sorumler için 1.029.113.000,00 TL harcanmýþtýr. Ýyimserlelu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, Milli Eðitim ri aðzý açýk býrakan bir iyimserlikle cari transferlerin Bakanlýðý’nýn, okullarýn personel ihtiyacý ve günlük yarýsýnýn Bakanlýk merkez ve taþra teþkilatý için ayrýlrutin giderleri karþýlanmadýðý ve herhangi bir bütçe vedýðýný, kalanýnýn okullara aktarýldýðýný kabul etsek rilmediði için Okul Aile Birlikleri marifetiyle toplanan dahi, Bakanlýk bünyesindeki 65 binden fazla okula baðýþlarla ayakta durmaya çalýþan okullara, bütçe veryýllýk 7.900 TL kadar bir cari harcama düþmektedir mesi ya da okul yönetimlerini bunaltmaktan vazgeçki, bu rakamýn içinde yer alan kalemlerin hizmetli ve mesi gerektiðini söyledi. yardýmcý personelin ücret, vergi ve sosyal güvenlik primleri, internet, elektrik ve doðalgaz giderleri, resOkullarda ihtiyaç olarak had safhada bulunan yarmi etkinlikler için öðrencilerin yol masraflarý, fotodýmcý hizmetli, güvenlikçi gibi kadrolara atama yapýlkopi, kýrtasiye vb rutin giderler, özel güvenlik persomadýðý gibi, bu hizmetlerin yürütülebilmesi için gereknelinin ödemeleri girmektedir. Söz konusu rakamýn li ücretli personel giderlerinin merkezi bütçeden karþýYusuf Bulanýk bu giderlerin cüz'i bir kýsmýný bile karþýlamaktan lanmadýðýnýn herkes tarafýndan bilinen bir gerçek olduuzak olduðu açýktýr. Sadece asgari ücretle istihdam edilen tek bir ðunu iddia eden Bulanýk, “Her türlü onarým giderinin merkezi büthizmetlinin okula aylýk maliyeti 1.117,41 TL, yýllýk maliyeti ise çeden karþýlandýðýný ileri sürmek de mümkün deðildir. Bilindiði 13.408 TL'dir. Bakanlýk, yukarýda sayýlan harcamalardan hangi kaüzere, milli eðitim sistemimizde okullarýn ve diðer eðitim kurumlemin nasýl karþýlandýðýndan haberdar mýdýr? larýnýn, bir kýsmý hariç, müstakil bir bütçeleri yoktur. Okul Aile Birliðince istihdam edilen hizmetli ve diðer personelin ücretleri, Bakanlýkça okullarda para toplanmamasý amaçlanýyorsa, bu sosyal güvenlik primleri, yeni inþa edilen okullarýn eðitim-öðretiyaklaþýmý sonuna kadar destekliyor ve doðru buluyoruz. Burada me hazýr hale getirilmesi, il özel idarelerince zamanýnda ödenemeyanlýþ olan, herhangi bir çözüm yolu önerilmeksizin genelgelerle, yen elektrik ve doðalgaz faturalarýnýn gecikme cezalarý, boya-bagenel yazýlarla korkutma, yöneticileri yýpratma politikasý uygulandana ve yýllýk olaðandýþý bakýmlar, her gün yarýþma ve program domasýdýr. Bu yaklaþým eðitim yöneticilerini yýpratmakta, zan altýnlayýsýyla merkezlerde salonlara çaðrýlan öðrencileri aktaran araçlar da býrakmakta, velilerle karþý karþýya getirmektedir. için yol masraflarý, okullarda fotokopi, kýrtasiye gibi rutin giderler, Bu soruna acilen köklü bir çözüm bulunmasý gerekmektedir. müsabakalar dolayýsýyla okul hatta il dýþýna götürülen öðrencilerin Okullara ödenek ayrýmý ya da eðitim kurumlarýnýn mali giderlerive heyetlerin yol, iaþe ve konaklama giderleri, okulun teknolojik ni saðlayacak kaynak üretimi zorunluluðu ortadadýr. Köklü çözüm olarak kendini yenilemesi gerektiði hallerde bu giderler gibi aslýnüretmeden, eðitim kurumlarý yöneticilerini bunaltan ve her geçen da sayýlmaya kalkýlsa sayfalarýn yetmeyeceði zorunlu giderler tagün iþi daha da içinden çýkýlmaz hale getiren popülist yaklaþýmlar mamýyla göz ardý edilmektedir. bir an önce son bulmalýdýr.” diye konuþtu. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 2011 yýlý bütçesinde cari transfer-

‘19 Aralýk katliamýnýn hesabý verilmeli’ H

Satranç Kulübü’nün organizasyonuna ilgi Satranç turnuvasýnýn büyük ilgi gördüðü belirtildi.

alklarýn Demokratik Kongresi (HDK) Çorum Ancak hala bu konuda geniþletilmiþ ve sonuç alýYürütme Kurulu Üyesi Muharrem Özünel, 19 nacaðý kanaati yaratan bir geliþme bulunmamaktadýr. Aralýk 2000 yýlýnda gerçekleþtirilen cezaevi baskýnda Ergenekon gibi davalarla darbeleri, katliamlarý, tertipleyaþamýný kaybedenlerin hesabýnýn verilmediðini söyri açýða çýkardýðý iddiasýndaki AKP Hükümeti, adýnýn ledi. "Tufan" olduðu daha sonra açýklanan operasyonun emrini veren dönemin Adalet Bakanlýðý, Jandarma Genel Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan MuharKomutaný, Bölge ve Ýl Jandarma Komutanlarý, Dönerem Özünel, “19 Aralýk 2000 yýlýnda Türkiye'nin yamin Baþsavcý ve cezaevinden sorumlu savcýsý, Ceza ve kýn tarihinin en kanlý cezaevi operasyonunun yapýldýðý Tevkif Evleri Genel Müdürü ve diðer sorumlular haktarihtir. F Tipi Cezaevine geçiþi saðlamak üzere ayný kýnda iþlem yapmayarak, bu katliamýn onaylayýcýsý olanda 20 cezaevinde gerçekleþtirilen, adýna ‘Hayata duðunu göstermiþtir. Dahasý AKP Hükümeti cezaevleDönüþ Operasyonu’ denilen kanlý operasyonda 28'i rini aðzýna kadar doldurarak, Diyarbakýr'a en büyük cetutsak, 32 kiþi katledildi. Aradan 12 yýl geçmesine raðzaevi sözü vererek bu alanda da önceki hükümetlerin men hala operasyon emrini verenler, kimyasal gazlarý gerisinde kalmayacaðýný göstermiþ oldu. Pozantý Cezakullananlar ve bu insanlýk dýþý katliamý gerçekleþtiren Muharrem Özünel evi'nde, taþ attýðý iddiasýyla tutulan çocuklara nelerin yakatiller açýða çýkarýlmadý ve cezalandýrýlmadý. Emir eri pýldýðýný tüm kamuoyu bilmektedir. Þakran Cezaevi baþta olmak durumundaki 39 jandarma erinin yargýlandýðý göstermelik bir daüzere aðzýna kadar dolu olan onlarca cezaevinde insanlýk dýþý uyvayla gerçeklerin üstü örtülmek, týpký Maraþ, Çorum, Gazi, 1 Magulamalarýn sürdüðü her gün basýndan öðreniliyor. yýs 77 katliamlarý gibi dosyalar tozlu raflara kaldýrýlmak isteniyor. Bir süre önce 10 bin dolayýnda Kürt siyasi tutsaðýn ‘tecridin ‘Hiçbir þeyin karanlýkta kalmayacaðý, cinayetlerin haksýzlýklakaldýrýlmasý’, ‘anadilinde eðitim ve anadilinde savunma hakký’ için rýn hesabý sorulacaðý’ iddiasýyla oy toplayan AKP'nin on yýllýk ikbaþlattýðý açlýk grevinin taleplerinin karþýlanmasý için henüz adým tidarý döneminde de 19 Aralýk katliamýnýn açýða çýkarýlmasýna yöatýlmýþ deðil. Cezaevindeki milletvekillerinin serbest býrakýlmasý nelik gerçek bir soruþturma baþlatýlmadý. MGK tarafýndan alýnan için adým atýlmazken, BDP'li milletvekilleri, dokunulmazlýðýn kalbir kararla baþlatýldýðý açýða çýkan ‘Hayata Dönüþ Operasyonu’nun dýrýlmasý ve hapse atýlmakla tehdit edilmektedir. AKP, sürdürdüðü sorumlularý olan dönemindeki Adalet Bakaný ve Ýçiþleri Bakanlarý operasyonlarla, basýn, düþünce ve örgütlenme özgürlüðü diyenleri hakkýnda bir iþlem yapýlmadý. ‘Hayata Dönüþ’ operasyonunun kohapse doldurmaya devam etmektedir. Tarihi, katliamlar ve tertipmutanlarýndan emekli Binbaþý Zeki Bingöl bir süre önce yaptýðý bir lerle dolu Türkiye yönetimlerinin hiç biri, halkýn emek, barýþ ve özaçýklamada þöyle demektedir: "Kullanýlan silahlar Jandarma Genel gürlük mücadelesi sürdürücülerini engelleyemedi, katlederek bu Komutanlýðý'nýn envanterinde yok. Operasyon sýrasýnda EMASYA mücadeleyi durduramadý. Yapýlmasý gereken, 19 Aralýk katliamýTugay Komutaný geldi. Baþsavcý Ferzan Çitici ve Savcý Fikret nýn hesabýnýn verilmesidir. Tüm karanlýk tertipler açýða çýkarýlmaÜnalan'ýn da hazýr bulunduðu sýrada o bombalar getirildi ve kullalý, hesap sorulmalýdýr. Cezaevleri boþaltýlmalý, tüm siyasi tutsaklar nýldý. Meslek hayatýmda hiç görmediðim bombaydý. Kimyasal mýözgürlüðüne kavuþmalýdýr.” dýr, deðil midir bilmiyorum" dedi.

itit Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafýndan 'Kadýnlýk Bizde Kalsýn' adlý tiyatro oyunu sahnelendi. Önceki akþam Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda saat 19.30'da sahnelenen tek perdelik oyun alkýþ topladý. 'Kadýnlýk Bizde Kalsýn' adlý oyunu çok sayýda tiyatro sever katýldý. Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübünün öðrencilerinden oluþan kadro tiyatro severleri güldürmeyi baþardý.

'Kadýnlýk Bizde Kalsýn' adlý tiyatro oyunu beðenildi.

‘Hitit Uygarlýðý’ ele alýnacak

itit Üniversitesi H Tarih Bölümü Öðretim Üyesi Doç.

Dr. Ýlknur Taþ, yapýmcýlýðýný ve sunuculuðunu Ferruh Bakýr’ýn yaptýðý, TRT Ankara Radyosu ve Radyo-1'den canlý olarak yayýnlanacak ‘Dil Tarih Coðrafya’ programýnýn konuðu olacak. 26 Aralýk 2012 Çarþamba günü 17:05-17:30 saatleri arasýnda canlý olarak yayýnlanacak programda ‘Hitit Uygarlýðý’ tüm yönleriyle ele alýnacak.

Oyun Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi.

MYO’da müzik ziyafeti

Ç

orum Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu birinci yarýyýl dönemini eðlenceli bir programla sonlandýrdý. Öðrenciler derslerin stresini canlý müzikle eðlenerek attý. Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafýndan öðrencilere yönelik müzik dinletisi programý düzenlendi. Özel Ýdare Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliðe Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, akademisyenler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Öðrencilerinde þarkýlara eþlik ettiði ve oldukça eðlenceli geçen programda öðrenciler halk müziði ve türkülerle coþtu. Programýn açýlýþýnda bir konuþma yapan MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, yoðun ders döneminin sonunda öðrencilere moral ve motive olmasý amacýyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, “Okulumuzda birinci dönemi bitirmek üzereyiz. Bu dönemde öðrencileriniz yoðun bir ders temposu içerisine girdiler. Onlarý bu stres ve sýkýntýlardan biraz olsun uzaklaþtýrmak için böyle bir etkinlik

düzenlemek istedik. Gelecek döneme daha motive olmuþ bir þekilde girerek derslerinizi daha sýký tutmanýz için bu tür etkinliklerle rahatlamanýzý amaçlýyoruz. Sizlere bir de müjdem var.

Gelecek dönemde yeni bir bölümümüz daha açýlýyor. Dýþ Ticaret Bölümü YÖK’ün onayýndan geçti. Önümüzdeki dönem öðrenci almaya baþlayacaðýz” dedi.

Karacif’in konuþmasýnýn ardýndan müzik dinletisi bölümüne geçildi. Canlý müzik eþliðinde gerçekleþtirilen programda öðrenciler gönüllerince eðlendi.(ÝHA)

Sungurlu Meslek Yüksek Okulu birinci yarýyýl dönemini eðlenceli bir programla sonlandýrdý.

Programa öðretim elemanlarý ile öðrenciler katýldý.


16 CUMA 21 ARALIK 2012

Orhan Sarý, Edirne Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü

2

004 tarihinden itibaren Çorum’da Bitki Koruma Þube Müdürü, Destekleme Þube Müdürü, Ýl Müdür Yardýmcý ve son olarak Ýl Müdürlüðü görevini yürüten Orhan Sarý, Edirne’ye atandý. Sarý, 17 Aralýk 2012 tarihinde resmi gazetede yayýnlanan Kararname Orhan Sarý ile Edirne’de Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü olarak görev yapacak.

Vatan Bilgisayar bugün açýlýyor

T

ürkiye’nin ilk teknoloji perakende zinciri Vatan Bilgisayar’ýn 64. maðazasý olan Çorum Hiperstore, bugün açýlýyor. Çorum Hiperstore ile birlikte Türkiye’nin 31 ayrý iline ulaþacak olan Vatan Bilgisayar, Çorum halkýna açýlýþa özel fýrsat ürünleri ve cazip indirimler sunacak. Çorum Hiperstore’un Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan’ýn katýlýmý yapýlacak açýlýþ töreni bugün saat 10:00’da Yeni Sanayi Caddesi No 2’de yapýlacak.

‘Toplum ipotek altýnda’ üketici Haklarý Derneði T (THD) Genel Baþkaný Turhan Çakar, Türkiye'de 65 mil-

deniyle borçlu sayýsý artýyor. Ödeyemeyen insan sayýsý artýyor. Ýnsanlar, nakit paralarý olyon civarýnda kredi kartý oldumadýðýndan, yoksulluðun gitðunun belirterek bilinçsiz hartikçe artmasýyla en basit ihticama nedeniyle toplumun ipoyaçlarýný bile kredi kartýyla alýtek altýnda olduðunu söyledi. yorlar çünkü yorgan küçük” diye konuþtu. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde THD Þubesi tarafýndan Çakar, sözlerini þöyle Belediye Düðün Salonu’nda sürdürdü: “Diðer taraftan da indüzenlenen "Tüketici Haklarý" sanlarýn alým gücünün yükselpanelinden önce gazetecilere tilmesi için ve haksýz vergi poaçýklamalarda bulunan Çakar, litikalarýyla da mücadele etmeTurhan Çakar insanlarýn kredi kartý yokken leri gerekiyor. Bunun için de ‘Ayaðýný yorganýna göre uzat’ insanlarýn örgütlenmesi gerekipolitikasý izlediðini belirterek, "Ýnsanlar, yor. Tüketici Haklarý Derneði olarak bilim kredi kartý yokken kendi gelir durumuna insanlarý ve vergi uzmanlarýyla yaptýðýmýz göre harcama yapýyordu. Çok zor durumbir araþtýrmada gördük ki, toplanan gelir da kaldýðýnda ise yakýnlarýndan borç para vergisinin yüzde 68,6'sý dolaylý vergiler. isteyebiliyorlardý. Ýnsanlarýn büyük bir çoDolaylý vergiler de bir tüketici vergisidir. ðunluðu bu kredi kartýný nakit para gibi, En doðal ihtiyaçlardan bu vergi alýnýyor. son derece bilinçsizce ve gerekli gereksiz Cumhuriyet tarihinin en yüksek dolaylý alýþveriþlerde kullanýyor. Bir de aileye givergisi. Bunun üzerine çalýþan insanlarýn ren para sýnýrlý olduðu için, bilinçsiz alýþbordrolarýndan peþin olarak kesilen vergiveriþ, bilinçsiz alýþveriþi körükleyen rekler de eklendiðinde toplanan tüm bu gelirlamlar ve bankalarýn da yeni doðacak çolerin yüzde 85'ten fazlasý dar gelirli, yokcuða da kredi kartý vermeye çalýþmasý nesul ve emekçi insanlarýn üzerinden alýnýdeniyle insanlar tam anlamýyla bir tuzak yor. Büyük sermayenin vergi vermediðini, içerisinde ve toplum ipotek altýnda" dedi. 2013 yýlý bütçesinde rantiyelere ve sermaye kesimine faiz adý altýnda 53 milyar lira Türkiye’de 10 milyonlarca insanýn para verildiðini biliyoruz. Bir taraftan hübankalarýn ipoteði altýna olduðunu savukümet, hükümet yetkilileri, ekonomiden nan Çakar, "Ýnsanlarýn ayaklarýný yorganýve maliyeden sorumlu kiþiler kayýt dýþý na göre uzatmalarý gerekiyor ancak bu da ekonomiden þikayet ederken, 'Vergi toplayeterli deðil. Türkiye'de 65 milyon dolama konusunda üzerine gideceðiz' derken yýnda kredi kartý olduðu söyleniyor. Gitne vergi toplanýyor ne de vergi kaçaðýnýn tikçe kredi sayýsý artýyor ve kredi kartý neüzerine gidiliyor.” (ÝHA)

Ýnönü Anadolu Lisesi 9. sýnýf öðrencileri, Çorum'un yerel tarihi hakkýnda bilgi sahibi oldular.

Ýnönü Anadolu, tarihin izinde Ý

nönü Anadolu Lisesi 9. sýnýf öðrencileri, Çorum'un yerel tarihi hakkýnda bilgi sahibi oldular. Tarih öðretmenleri eþliðinde Çorum Müzesi’ni gezen öðrenciler ilk önce mezar taþlarý, mil taþlarý, sütun ve büyük boy erzak küplerinin bulunduðu bahçe incelediler. Daha sonra Anadolu'ya has ürünlerin sergilendiði Etnografya Salonu'na alýnan öðrencilerin en çok ilgisini çeken kronolojik sergilemelerin yapýldýðý ve büyük bölümü Helenistik Roma ve Bizans Dönemi eserleriyle Hitit dönemine ait olan eserlerin sergilendiði müze için-

deki katlar oldu. Gezi esnasýnda özellikle Hitit dönemi eserleri hakkýndaki detaylý bilgiler Tarih Öðretmeni Nursel Uysal tarafýndan öðrencilere anlatýldý. Oldukça eðlenceli ve bilgi verici olan geziden mutlu bir þekilde okula dönen öðrenciler, bu tarz tarihi eserlerin sergilendiði yerlere ve müzelere sýk sýk gitmek istediklerini ifade ettiler. Okul yönetimi, müze gezisi sýrasýnda öðrencilere yardýmcý olan müze personeline teþekkür etti.

‘Safahat’ sahnelenecek.

‘Safahat’

Ý

l Kültür ve Turizm Müdürlüðü, Gül Gençlik Eðitim Kültür ve Dayanýþma Derneði iþbirliðinde ‘Safahat’ adlý oyunu sahneleyecek. Ýstiklal Þairi Mehmet Akif Ersoy’un ölümünün 76. yýldönümü nedeniyle sahnelenecek oyunda Ahmet Yenilmez sahne alacak. Oyun, 25 aralýk 2012 Salý günü saat 19:00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþtirilecek.

Sungurlu Belediyesi 2012-2013 yýlý aðaç budama ve rehabilitasyon çalýþmalarýna baþladý.

Aðaçlara rehabilitasyon Ç

Askere uçak bedava

E

r ve erbaþlarýn Türk Hava Yollarý tarafýndan taþýnmasýna iliþkin protokol imzalandý. Uygulamaya imkan veren protokol, Milli Savunma Bakanlýðý ile Türk Hava Yollarý arasýnda imzalandý. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz konuyla ilgili olarak, "Münferit asker taþýmalarýnda ilgili yolcu için iç hat yolcu bedeli alýnmayacaktýr. THY ile yapýlan bu sözleþmeyle mevcut havalimanlarý kullanýlarak, erbaþ ve erlerimizin tespit edilen 142 güzergah üzerinden uygun fiyatlarla özel havacýlýk firmalarýna ait uçaklardan da istifadeyle taþýnmasý saðlanacaktýr" dedi. Ulaþtýrma, Denizcilik Ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, "Rahatlýkla askerlerimiz belirli noktalara çok daha kýsa sürede konforlu bir þekilde birliklerine en yakýn noktaya ulaþtýrýlabilecekler. Böylece onlarýn enerjilerini daha fazla ülke savunmasý için hasretmelerine imkan saðlamýþ olacaðýz" diye konuþtu

Ç

orum Eczacý Odasý Yönetim Kurulu’nun, Katipler Konaðý'nda düzenlediði öðle yemeðinde kamuda görev yapan eczacýlar bir araya geldi.

Dün yapýlan görüþmede buluþan eczacýlarýn, mesleki konularda görüþ alýþ-veriþinde bulunduklarý belirtildi.

‘Antigone’ sahnelenecek S

ophokles’in yazdýðý, Sabahattin Ali’nin çevirdiði, Kenan Iþýk’ýn oyunlaþtýrýp yönettiði ‘Antigone’ Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Ýktidarý ele geçirmek adýna savaþa tutuþup birbirlerini öldüren iki kardeþten birinin gömülmesine devlet otoritesinin izin vermemesi nasýl bir toplumsal travmaya yol açar? Güçlüler, iktidar sahipleri ne adýna ve niçin yasa koyarlar? Bu yasalar toplumun genel çýkarlarý için midir yoksa sadece güç ve para sahiplerinin iþine gelen yasalar mýdýr? Sadece aileyi ya da bir aþireti ilgilendiren çok özel, spesifik durumlar için de yasa koy-

mak doðru bir yaklaþým mýdýr? Ölen bir yakýnýna - kardeþine - nasýl bir cenaze töreni yapýlmasýna devlet mi karar vermelidir aile bireyleri mi? Ünlü oyuncular Ali Sürmeli, Attila Olgaç, Taies Farzan, Selin Tekman, Suna Selen, Murat Sarý, Barýþ Baðcý, Tuðçe Þartekin, Karasu, Fatma Ýnan, Tarkan Koç, Eylem Server Ünüvar, Gökhan Yýlmaz, Gökhan Mert Yýlmaz’ýn sahne alacaðý oyun, bugün 20:00; yarýn 14:00 ve 20:00’de Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

‘Ailem Benimle’ semineri O

smancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü’nün 2011-2012 öðretim yýlýnda uygulamaya koyduðu ‘Ailem Benimle’ projesi Daniþment Ortaokulu’nda öðrenci velilerine yönelik yapýlan seminerle devam etti. Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu Rehber Öðretmeni Ali Rýza Darbaþ tarafýndan sunulan seminere 87 öðrenci velisinin katýldýðý belirtildi. Rehber Öðretmen Ali Rýza Darbaþ, geçtiðimiz öðretim yýlýnda da Daniþment Ortaokulu’nda proje kapsamýnda seminer verdiðini hatýrlatarak, “Daniþment’te öðrenci velilerinin projeye yoðun ilgisi dikkatlerimizden

G

G

Ýzzet Selçuk

Eczacýlar bir araya geldi Katipler Konaðý'nda düzenlenen öðle yemeðinde kamuda görev yapan eczacýlar bir araya geldi.

‘Ailem Benimle’ projesi Daniþment Ortaokulu’nda öðrenci velilerine yönelik yapýlan seminerle devam etti.

kaçmýyor. Projeye ilgi öðrenciye olan ilgiden kaynaklanýyor. Toplam 87 velinin seminere katýlým saðlamasý mutluluk verici bir olay. Velilerimize teþekkür ediyorum” dedi.

Doðumdan gençlik dönemine kadar çocuk davranýþlarý ve velilerin sorumluluklarý ile birlikte beklentilerin anlatýldýðý seminerin baþlangýcýnda Okul Müdürü Sakin Karakaþ, velilere proje ve

önemi hakkýnda bilgiler vererek katýldýklarý için teþekkür etti. Program sonunda seminere katýlan velilere katýlým belgeleri Okul Müdürü Sakin Karakaþ tarafýndan verildi.

‘AKP, bilimden ne anladýðýný ortaya koydu’

Aile Mektebi semineri bugün

ül-Der ve ADEF iþbirliði ile düzenlenen Aile Mektebi semineri ‘Ailenin Ergenle Ýletiþimi’ ve ‘Yetim, Öksüz ve Boþanmýþ Aile Çocuklarýyla Ýletiþim’ konularý ile devam edecek. Halk Saðlýðý Uzmaný, Aile Danýþmaný Dr. Semin Güler Oðurtan’ýn sunumu ile yapýlacak seminer bugün saat 19:30’da 19 Mayýs Ýlkokulu Konferans Salonu’nda yapýlacak.

www.corumhakimiyet.net

orum’un Sungurlu Ýlçesi'nde, Belediye Fen Ýþleri Müdürlüðüne baðlý ekipler 2012-2013 yýlý aðaç budama ve rehabilitasyon çalýþmalarýna baþladý. Baþkan Uzunkaya amaçlarýnýn yeþil, temiz, ferah ve yaþanýlabilir bir Sungurlu olduðunu söyledi. Sorumluluk alanlarýnda bulunan aðaçlarýn budanarak bakýmý yapýldýðýný söyleyen Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, “Ýlçemiz genelinde baþlanýlan budama iþlemleri Belediyemiz Fen Ýþleri Müdürlüðü’nün sorumluluk alanýndaki ana arterler, park ve diðer yeþil alanlarda yapýlmaktadýr” dedi. Budama iþlemleri Kasým ve Nisan ayý döneminde yoðun olmak üzere, yýlýn 12 ayýnda devam etmektedir diyen Baþkan Uzunkaya, “Yaz periyodunda ise form budamalarý, kuru dal ve sürgün alým iþleri yapýlmakta. Ana arter ve caddelerde meydana gelen yoðun aðaç devrilmeleri ve kýrýlmalarý

nedeniyle de aðaçlarýn tepe tacý budamalarýyla gençleþtirme budamalarý yapýlmasý gerekmektedir” diye konuþtu. Þuanda Bahçelievler Mahallesi üzerinde bulunan aðaçlarda budama iþleminin devam ettiðini belirten Baþkan Uzunkaya, “Budama aðaçlarýn geliþimlerini kuvvetlendirip, saðlýklý kýlmak ve kalitesini yükseltmek için yapýlmaktadýr. Ayrýca ilçemizin doðal ve kültürel mirasý olan aðaçlarýn hayatiyetlerini saðlýklý olarak sürdürebilmeleri ve yaz döneminde dikilen fidanlarýn daha hýzlý geliþimi açýsýndan aðaçlarýn kurudal, tepe tacý küçültme, tehlikeli dallarýn uzaklaþtýrýlmasý, kuruyan dallarýn kuvvetli esen yellerin, yaðýþlarýn, poyrazlarýn etkisiyle savrularak ev ve araçlarýmýza ayrýca vatandaþlarýmýzýn saðlýðýna olumsuz etki oluþturmamasý bakýmýndan da önemlilik arz etmektedir” ifadelerini kullandý.(ÝHA)

Ç

için ihaleye çýkýlýyor. Ýhale bugün saat 14.00’te Belediye Ýhale Odasý’nda yapýlacak.

Nikah Sarayý ihalesi bugün orum Belediyesi’nce Yunus Emre Parký içindeki eski Askeri Gazino yerine yapýlacak nikâh sarayý

öktürk-2 uydusunun fýrlatma töreni ti için bir gurur kaynaðý haline getirilen için ODTÜ yerleþkesindeki TÜBÝTAK uydu fýrlatma töreni, padiþahýn polisinin Uzay Teknolojileri Araþtýrma Enstitüsü’ne barbarca saldýrýsýyla birlikte gerçekleþegiden Baþbakan Erdoðan’ýn ODTÜ’lü öðbildi. Ülkeyi demokrasi, ekonomi ya da renciler tarafýndan protesto edilmesi ile ilgibilimde en ileri noktalara taþýdýðýný iddia li yazýlý basýn açýklamasý yapan Türkiye Koeden AKP hükümeti, böylece bilimden ne münist Partisi Çorum Ýl Baþkaný Erol Celep, anladýðýný da ortaya koydu. AKP'nin biokula 2500 kiþilik bir ordu ve çok sayýda limden anladýðýnýn, Türkiye'nin en büyük panzerle çýkartma yapan polisin, ODTÜ'yü ve köklü üniversitelerinden birini silah, savaþ alanýna çevirdiðini söyledi. gaz bombasý ve ses bombalarýyla iþgal etmek, birçok öðrenciyi yaralamak ve bir Celep, “200'den fazla gaz bombasýnýn öðrenciyi ölümle burun buruna getirmek atýldýðý, ses bombasý ve plastik mermilerin olduðu görüldü. Kýsacasý, Erdoðan'ýn nikullanýldýðý saldýrý sonucunda birçok öðrenyetinin, ülkeyi son teknoloji ürünü faþizci yaralandý. Polisin yakýn mesafeden ve heErol Celep me götürmek olduðu meydana çýktý. def gözeterek attýðý gaz bombasý kafasýna isabet eden bir öðrencinin ise hayati tehlikeAncak tüm saldýrýlara karþýn, Baþbasi bulunduðu bildiriliyor.” dedi. kan Erdoðan'ýn "façasýnýn bozulmasýnýn" önüne geçilmeyeceði de belli olmaya baþladý. Türkiye'yi OrtadoSon yýllarýn en þiddetli saldýrýlarýndan biri olan bu ðu'da kanlý bir savaþýn eþiðine getiren, komþu halklar olayla, AK Parti hükümeti ve Baþbakan’ýn önümüzdeki nezdinde nefret edilen bir ülke konumuna düþüren, dönemin nasýl geçeceðine dair bir sinyal verdiðini söyABD emperyalizmine uþaklýk konusunda hiçbir sýnýr talemenin mümkün olduðunu belirten Celep, “Dýþ politinýmayan AKP, son adým olarak ülkemizi yabancý askerkadan ekonomiye kadar birçok alanda çuvallayan ve lerle ve Patriot füzeleriyle doldurmaya karar verdi. þimdi zevahiri kurtarmak için þov yapmakla uðraþan Erdoðan, kendisine yönelik en ufak bir tepkiye dahi izin Yabancý askerlerin ve füzelerin Türkiye'ye yerleþvermeyeceðini göstermiþ oldu. ODTÜ öðrencilerine tirilmesini Meclis'te bile tartýþmaya cesaret edememesi, yönelik faþist saldýrý, Erdoðan'ýn önümüzdeki dönem izesasýnda AKP'nin ve Erdoðan'ýn içinde bulunduklarý duleyeceðimiz icraatlarýnýn örneklerinden biri olarak derumdan ne kadar endiþeli olduklarýný gösteriyor. Kamuðerlendirilebilir. Yerli yapým uydu olduðu için büyük oyu önünde inandýrýcýlýðý giderek zedelenen, parti içinreklam ve tantanayla pazarlanan Göktürk-2 Çin'den de dahi çatlak seslere muhatap kalan, gerici dayatmalauzaya fýrlatýldý. Ancak AKP hükümeti için hiçbir þey, rý halkýn tepkisiyle karþýlaþan, çok güvendikleri birçok Göktürk-2'nin bir hükümet reklamýna dönüþmesinin konuda geri adým atmak zorunda kalan ve son olarak da önüne geçmemeliydi. Bu nedenle, baþta Erdoðan olmak dýþ politikada içine düþtüðü bataðý gizlemeye çalýþan üzere, AKP hükümeti, ODTÜ TÜBÝTAK Uzay TeknoAKP, kendisine yönelik her türlü tepkiyi þiddetle bastýrlojileri Araþtýrma Enstitüsü'nde gerçekleþtirilecek töreni ma yoluna gidiyor. bir þova dönüþtürmeye kararlýydý. Ancak bu þovu bozaDolayýsýyla, parti olarak AKP'nin, kiþi olarak ise bilecek bir unsur olarak öðrencilerin varlýðýna dair de baþbakan Erdoðan'ýn týynetine de uygun bir biçimde, önlem alýndýðý belli oluyor. Tören sýrasýnda herhangi bir hoþa gitmeyen tüm seslerin üzerine gaz bombalarý, plasprotestoyla karþýlaþma ihtimalini deðerlendiren AKP, tik mermiler ve faþist saldýrýlarla gidilmesi, AKP hüküokula bir çevik kuvvet ordusuyla gelmeyi tercih etti. Zimetinin öncelikli politik tarzý haline gelmiþ bulunuyor. ra ODTÜ'lü öðrenciler daha önce de Tayyip Erdoðan'ý Ancak dün ODTÜ'lü öðrencilerin tüm saldýrýlara karþýn protestolarla karþýlamýþ ve dünkü ziyaret öncesinde de yýlmayarak Erdoðan'ýn karizmasýný yerle bir etmeleri giODTÜ'ye gelmemesi yönünde Baþbakaný uyarmýþtý.” bi, halka saldýrarak ayakta kalmaya çalýþan AKP'nin geþeklinde konuþtu. rici, faþist ve halk düþmaný iktidarý da önümüzdeki döCelep, açýklamasýna þöyle devam etti; “Sonuç olanem halkýn tepkisiyle baþ etmekte zorlanacak gibi görürak, en son teknoloji olduðu söylenen ve AKP hükümenüyor.”


CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Çocukluðumu anýmsýyorum. Ailenin büyükleri yarýn neler yapýlacaðý konusunda yemek sonrasý konuþmalar yaparlardý. Konuþmalar sýrasýnda hoþuma giden sözcük olarak sabahý seçmiþtim. Yarýnla sabah bana göre ayný anlamý taþýmýyordu. Ama ne var ki aile büyükleri illa yarýn derlerdi. Onlara yanlýþ yapýyorsunuz sabah desenize diyemiyordum . Küçücüktüm konuþulanlarý ancak dinliyordum. Oðlum merhum Mahmut da küçüklüðünde iki dizinin üzerine gelir büyüklerin konuþmalarýný dinlerdi. Bir süre sonrada dinlediklerinin tümünü baþlardý anlatmaya. O zaman henüz teyp denilen alýcýlar yoktu, Biricik oðlum henüz okur yazar yaþta da deðildi ki kaðýt kalemle duyduklarýný kaleme alsýn. Onun beyni dolmaya hazýr bir bant gibiydi sanýrým. Askerden aileme gönderdiðim mektuplarý okunduktan sonra kapar cebine kor, onu tanýyanlara bu babamýn mennuu der dilinin döndüðü kadar kaðýtlardaki bilgileri aktarýrmýþ. Ben bunlarý izinli geldiðimde annesinden dinleyince bu çocuk sanýrým iyi bir gazeteci-yazar olacak demiþimdir. Onun 18 Ocak 1954 de Mecitözü’nün Bayýndýr Köyünde ki öðretmen için yapýlan lojmanda dünyaya

Kýyamet senaryolarý ve gerçekler Kýyametin ne zaman kopacaðý tartýþmalarý insanlýk tarihi kadar eskidir. Maya takvimine göre yeryüzünün 21 Aralýk'ta yok olacaðý þeklinde öne sürülen iddialar, þu anda gündemde ki yerini korumaktadýr. Ýnsanýn sonsuza kadar yaþama arzusu ve dünyeviMurat Ýslam leþmenin getirdiði bir somuratislam@ nuçtur aslýnda bu tartýþmalar. gmail.com Peki, Kýyamet ne zaman kopacak? Bu soruya peygamber sürekli muhatap olmuþ, Cebab-ý Allah'da kýyametin ansýzýn geleceðini beyan eden ayetlerle cevap vermiþ ve kýyametin saatinin peygamberlerde dâhil Allah'dan baþka kimsenin bilmeyeceðini, bu konunun gaybi bir konu olduðu bildirmiþtir. Dolayýsýyla bu tartýþmalar bizlere hiçbir þey kazandýrmaz. Oysa inananlar için kýyamet ve hesap verme bilinci her an gündemimiz de olmalý. Yaþantýmýzý bu bilinç ile þekillendirmeliyiz. Kýyamet senaryolarý tartýþa durulsun, bizim için gündem olmasý gereken çevremizde kýyamet dehþetini yaþayan insanlarýn varlýðýdýr. Gündemimize sanal tartýþmalar yerine, gerçek olan olaylarý almalýyýz. Bugün Suriye'de, Gazze'de, Çeçenistan'da, Afganistan'da, Arakan'da vd. birçok coðrafyada insanlar her gün can vererek kýyametlerini yaþamaktadýrlar. En yakýn komþumuz Suriye'de her gün yüzlerce masum insan hayatlarýný kaybediyor. Ýki yýla yakýn bir süredir Suriye'de yaþanan olaylarda 40 binden fazla insan hayatýný kaybetti, 100 bine yakýn insan ise kayýp. Ve yüz binlerce insan evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldý. Bu anlamda insanlarýn bir kýsmý, diðer insanlarýn eliyle kýyametini yaþamaktadýrlar. Maalesef hala komplo teorileri ile yeterince algýlanamayan ve algýlanmak istenmeyen bir Suriye gerçeði var. Her ne sebeple olursa olsun hayatýný kaybetmiþ içinde masun çocuklarýn, kadýnlarýn ve yaþlýlarýn olduðu 40 bini geçen insan gerçeðini nasýl görmezden gelinebilir? Kendimize sormalýyýz, þu soðuk kýþ günlerinde baþlarýný sokacak evleri olmayan, hayatta kalma mücadelesi veren Suriye halkýna karþý gerekli duyarlýlýðý gösterebiliyor muyuz diye? Ve ekmek, ýsýnma, giyim gibi temel insani ihtiyaçlarý bile karþýlamakta zorlanan Suriye halkýnýn sesine kulak verebiliyor muyuz? Gelin bu zulme karþý tavrýmýzý ve tarafýmýzý belirleyelim. Þuanda Çorum dâhil birçok yerde sivil toplum kuruluþlarý aracýlýðý ile yardým organizasyonlarý yapýlmaktadýr. Ýlk sevkýyatlar yapýlmýþ, ikinci içinde çalýþmalar devam etmektedir. Elimizde ki imkânlarýmýz dâhilinde yardýmlarýmýzý ihtiyaç sahipleri ile paylaþabilir, hep birlikte Suriye kardeþlerimiz için ensar olalým. Eðer bu yazýyý okuduysanýz, hala kýyamet kopmamýþ demektir… Allah bizlere her günle beraber onun razý olabileceði bir hayat için bir fýrsat daha vermiþtir. Gelin bu fýrsatý iyi deðerlendirelim…

‘Yeni yýlý karþýlamaya hazýrlanýrken’

geliþinden hemen sonra oðluma isim koyma YAÞADIKÇA gütü (RSF) Mahmut'u arayarak yardýmcý olabiiþlemine geçtiðimizde çok sayýda ünlülerin leceklerini bildirmiþlerdi. Mahmut kendilerine YAÞANANLAR isimlerini kaðýtlara yazarak katladýk ve üç deteþekkür ederek beni benden iyi kimse savunafa kura çektik üçünde de Esat Mahmut ismi maz, yazýyý yazan benim gerekli savunmayý da çýktý karþýmýza. Ben biliyordum Esat Mahmut yaparým demiþti. Karakurt'u amma ailem bilmiyordu. Nihayet Yerel gazetelerde yazýlanlar her nedense oðlumun ismi Esat Mahmut Olmuþtu. Ünlübir türlü Ankara, Ýstanbul, Ýzmir gibi kentlerde lerden birisi olsun, adý gibi olsun diye arzuluki gazete yöneticilerini zorunlu olmadýkça ilgiyordum. lendirmez. Dünya duyduktan sonra sizi arayaOnu, yani Gazeteci-Yazar Merhum bilirler, ardýndan da hiç duyulmamýþ gibi haber Mahmut Tunaboylu’yu 2002 yýlýnýn son güyaparlar. nünde akþam saatlerinde o zaman ki Sosyal Uzun süre Ulusal Basýnýn Çorum MuhaMüslüm Sigortalar Kurumu Hastanesi’nde kaybettik. TUNABOYLU birliðini yapan bir kiþi olarak zaman, zaman Ýþte o tarihten sonra bizim aile için uðurlanan Anadolu Basýnýna bakýþýn biraz daha olumlu muslumtunaboyyýl ile yeni yýl karþýlamasý diye bir kavram lu@hotmail.com yaklaþýmlýlýk içerisinde geliþmesini arzulamýkalmadý. þýmdýr. Geçen gün arþivi karýþtýrýrken gözüme onun Aðýr Milliyet Gazetesi’nin bir süre Çorum MuhabirliðiCeza’da yargýlanmasýna neden olan yazý "MEZBAni yürüttüm. Telefonlar bugün ki gibi bol deðildi. Bir HA’DA KOYUNLAR AÐLAÞIR-. . LARA SÜPER maddi trafik Kazasýný bile gazeteye ulaþtýrabilmek için EMEKLÝLÝK YARAÞIR. "ý bir kez daha gözden geçirtelefon baþýnda beþ altý saat beklediðimi bilirim. Merdim. hum Abdi Ýpekçi ile birkaç kez sohbet etme olanaðýný Olaylý yazý bazý basýn mensubu arkadaþlarca pek bulmuþtum. O, bana muhabir Ýstanbul da deðil, Anadikkate alýnmadý ise de sýnýrý tanýmayan gazeteciler ördolu da lazým demiþti. Taþraya bakýþý mevcuda göre

17

çok deðiþikti. Bu yazýyý kaleme alýrken BBC TÜRKÇE den birkaç sözcükten oluþan mesaj aldým. Mesajda "TÜRKÝYE DÜNYANIN EN BÜYÜK HAPÝSANESÝ" diyor ve Türkiye de en az 42'si gazeteci 72 medya çalýþanýnýn tutuklu bulunduðunu vurguluyordu. Bilgisayarýn baþýna geçmezden önce þöyle bir 2012 yýlýný gözden geçirerek, 2013 de nasýl bir Türkiye görmek istediðimi yazarak deðil de bir beyin trafiði yapmayý uygun bulduðumu söyleyebilirim. Ülkelerin beyin gücüne dün olduðu gibi yarýnda büyük bir ihtiyacý vardýr. Bu beyin gücü bana göre gazetecilerdir. Her gün uðraþlarý okur önüne çýkarak hesap vermektir. Hak ve Özgürlükler yýllardan beri tartýþýla gelmektedir. Yönetimlerde görev alanlar , verilen görevin , yada yetkinin bir gün geri alýnabileceðini bilmeli ve beyninin bir köþesine yerleþtirmelidir. Birkaç dakika olsa da, duygu yüklü sözcüklerin çoðunlukta olduðu bir yazýyý okudunuz. Önümüzdeki günlerde karþýlayacaðýmýz 2013 yýlýnýn her þeyden önce ülkede kan kaybýnýn önlenmesi yada ortadan kaldýrýlmasý için gerekli önlemlerin alýnmasý en önde gelen önerimiz olmalý diyor, Sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.

Alttan gelebilecek tehlikeler: Cep telefonu çalýp, 'Alo sende kimsin?' derken, 11. Avlanma yaparken yanlýþlýkla arkadaþýný vurmak. Bu hususta sýkça Yýldýrým düþtü de ölüverdiler efendim! yaþanan bir durum. Manisa'da bir avcý vatandaþ keklikleri çaðýrmak için, telefonuna kuþ sesi yükler. Telefon çalýnca, bir diðer avcý sesin geldiði alana kekHavalar sýcaktý serinlemek için girdiler denize, lik var zannýyla ateþ edince arkadaþýný vurur. Yaðmur baþlayýnca dediler,'En iyi yer burasýdýr' bize 12. Gök gürlerken, þimþek çakarken cep telefonuyla konuþmak ve yýldýHavanýn düzelmesini bekleyelim hep beraber yüze yüze rýma maruz kalmak.Cep telefonlarý yýldýrýmý çeker.Geçmiþ yýllarda bir köyüYýldýrým düþtü de ölüverdiler efendim! müzde bu nedenle 4 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Mahir ODABAÞI 13. Kýþ günlerinde ormanda yürürken veya araçla giderken yabani hayMilli Eðitim Müdürlüðü vanlarýn saldýrýsýna uðramak. Kastamonu da bir imam aracýyla köye giderken, Sivil Savunma Uzmaný Çoban, koyunlarýný otlatýyordu kuþluk vakti çayýrda, zincir takmak için iner. Ve bir anda aç kalmýþ kurtlar etrafýný sarýnca arabaya Yaðmur baþlayýnca topladý, hepsini tel örgü yanýnda zor sýðýnýr. Dört saat araç içinde kalýr.Donma tehlikesi geçirecekken, traktörle Hava karardý, þimþek çaktý, gök gürledi bir anda, oradan geçen vatandaþýn yardýmýyla kurtarýlýr. Yýldýrým düþtü de ölüverdiler efendim! 14. Gölet, baraj, deniz kenarlarýnda gezerken içine düþme. Özellikle aileleriyle gezintiye çýkan çocuklara dikkat edilmelidir. Bir anlýk gafletle, telafisi mümkün olmayan bedel ödenebilir. Arkadaþlarýyla toplanýp, pikniðe gittiler 15. Tandýr ocaðýna, pekmez kazanýna veya harman zamaný patozun içine düþmek. Gönüllerince eðlenip, günü gün ettiler. Özellikle kýrsal kesimlerde bu tür kazalar çok yaþanmaktadýr. Bunun için önce ailelere eðiYaðmur yaðýnca, bir aðacýn altýna gittiler tim verilmeli ve çok dikkat edilmelidir. Ýlimizde de bu tür kazalar zaman zaman yaþanYýldýrým düþtü de ölüverdiler efendim! maktadýr. 16. Bilhassa köylerde bulunan oluklara çocuklarýn düþmesi sonucu boðulmalar. BilAnnesi, yavrum git bir ekmek al dedi, hassa küçük çocuklar bu tür kazalara maruz kalabilmektedir. Yaðmur yaðýyor deyince, þemsiye verdi 17. Ýnþaat aþamasýnda yapýlan eksiklik veya sonradan periyodik kontrollerinin düzenli olarak yapýlmamasý nedeniyle köprülerden gelebilecek zararlar. (çökmesi gibi)Yýllarýn Bilmiyordu ki metal çubuk tehlikeliydi getirdiði yýpranmaya dayanamayan taþýyýcýlar, periyodik kontrolleri yapýlmazsa her an feYýldýrým düþtü, ölüverdi efendim! laketlere sebep olabilir. Maalesef basýnda bu tür üzücü haberleri izliyoruz. 18. Rüzgârlý havalarda elektrik tellerin kopmasý ve zeminde biriken yaðmur suyuyBu akþam televizyonda milli maç vardý, la temas etmesi. Özellikle elektrik tellerinin geçtiði alanlarýn altýnda su birikintisinin olÞimþek çaktý, gök gürledi, görüntü kaydý mamasýna dikkat edilmeli. Vatandaþ olarak ta buralardan geçerken daha hassas olunmalý. Söz dinlemedi, çýktý çatýya, çanaðý ayarladý 19. Kaçak varsa, demir elektrik direklerine dokunma neticesinde meydana gelebilecek zararlar Yýldýrým düþtü ölüverdi efendim! 20. Okul, apartman otomatik kapýlarýna sýkýþma veya demir kapýlarýn devrilmesi. Zaman zaman çocuklarýmýz bu tür kazalara maruz kalabiliyorlar. Geçmiþ yýllarda bir öðrenKöyün yakýnýndaki baðda çalýþýyordu, ci üzerine kapý devrilmesi, bir baþkasý da kapýya sýkýþmasý neticesinde hayatýný kaybetti. Ansýzýn hava kararýp yaðmur yaðdý, 21. Okul veya bahçe ihata duvarlarýnýn devrilmesi (yaðmurlu havada kerpiç duvarKazmayý küreði omuzlayýp yola daldý lar)Ýdarecilerin ve nöbetçi öðretmenlerin bilhassa yaðmurlu havalarda dikkat etmesi geYýldýrým düþtü, ölüverdi efendim! rekmektedir. Duvar dibinde oynayan çocuklarý uyarmak daha doðrusu bilinçlendirmek lazýmdýr. 22. Cam önündeki mermerlerin düþmesi. Geçmiþ yýllarda Isparta da bir okulun penYýldýrýma maruz kalmýþ birini görürsen, cere önündeki mermer parçasý öðrencinin baþýna düþmüþ ve aðýr yaralanmýþtýr. 112 ' Acili ara, zaman kaybetmeden hemen, * Þoka girmiþse, kaldýr ayaklarýný 30 cm yerden,

ÖLÜVERDÝLER EFENDÝM

Þimþek çakýp, gök gürleyip yaðmur yaðarken Anne-çocuk mantar topluyordu daðda erkenden,

Sakýn iþgüzarlýk yapma, ilk yardýmý bilmeden! Yoksa zararýn dokunur, saðlýk ekibi gelmeden! (Mahir Odabaþý)

Çocuklarýn can simidi: C vitamini Kýþla beraber hastalýk mevsiminin de baþlamasýyla birlikte ebeveynler, çocuklarý için kara kara düþünmeye baþlýyor. Uz. Dr. Deniz Tamtekin, çocuklarý hastalýklardan korumak için baðýþýklýk sistemini güçlendirmenin yollarý hakkýnda bilgi verdi. Tamtekin, "Çocuðunuzun güçlü bir savunma sisteminin olmasý için saðlýklý bir vücuda sahip olmasý gerekir. Bunun için öncelikli koþul, mümkün olduðunca rafine olmuþ gýdalardan ve raf ömrü uzun gýda maddelerinden uzak kalmasýdýr. Ýkincil olarak antioksidan olarak adlandýrdýðýmýz A,C,E,D vitaminleri, demir ve selenyumu yeterli miktarda olmasýný saðlamak ve bunun için gerekli gýdalarý uygun miktarda tüketmesidir. Selenyum; karides, mantar, dana ve kuzu ciðeri, somon ve ton balýðýnda bulunur." dedi. A vitamininin sarý renkli ve koyu yeþil sebze ve meyvelerden elde edilebildiðini kaydeden Tamtekin, "Karotenler A vitamini öncüsü sayýlýr. Bu nedenle savunma sisteminin yardýmcý elemanlarýndandýr. Greyfurt, havuç, kuru kayýsý, Trabzon hurmasý, kýrmýzýlahana, pancar, kýrmýzý turp, yaban mersini ve böðürtlende bol miktarda karoten bulunmaktadýr. Tüketilen sebze ve meyvelerin mevsimine uygun olarak alýnmasý, vücudun ihtiyacýnýn doðal yoldan karþýlanmasýný saðlayacak ve çocuðunuzun savunma sistemini güçlendirecektir." þeklinde konuþtu. "C vitamini hastalýklardan korunmada önemli rol oynar." diyen Tamtekin, þunlarý söyledi: "Bu vitamin en çok çilek, kivi, kavun, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerde bulunmaktadýr. Ayrýca zerdeçal ve zencefil C vitamini kaynaklarýdýr. Anneannelerimizin ballý zencefil karýþýmýnýn faydasý hepimiz tarafýndan

bilinmektedir. Çocuklarýn günlük ortalama 100 miligram kadar C vitaminine ihtiyaçlarý vardýr. C vitamini depolanan bir vitamin deðildir. Fazlasý vücuttan atýlmaktadýr. Baðýþýklýk sisteminin korunmasý için olmazsa olmazlardan olan E vitamini de; kuruyemiþ, zeytin, zeytinyaðý ve bazý yeþil sebzelerde bulunmaktadýr." 1 KÖFTE, ÇÝNKO ÝHTÝYACINI KARÞILAR

Çinko elementinin de güçlü savunma mekanizmasýnda önemli rolü olduðunu ifade eden Tamtekin, "Bu nedenle son yýllarda çinko preparatlarý çok satanlar listesinde yer almaktadýr. Oysa ki çocuðunuz, her gün tükettiði gýdalardan kendisi için gerekli olan çinkoyu alabilir. Örneðin; 100 gram ette (3 köfte) 9 miligram, piþmiþ nohutun 100 gramýnda 1.4 miligram çinko bulunmaktadýr. 1-3 yaþ arasýndaki bir çocu-

ðun 3 miligram çinkoya ihtiyacý olduðuna göre, sadece 1 köfte tüketen bir çocuk bile çinko ihtiyacýný rahatlýkla karþýlamýþ olacaktýr." dedi. Türkiye'de en yaygýn saðlýk sorunlarýndan birinin demir eksikliði olduðunu söyleyen Tamtekin, "Demir eksikliði anemisi hem demir alýmýnýn yetersiz kaldýðý hem de demir kaybýnýn olduðu durumlarda ortaya çýkabilir. Demir; et, pekmez, ciðer, yumurta, kuru üzüm, bakliyat ve bazý yeþil sebzelerde bulunur. D vitamini de savunma sistemi için gerekli vitaminlerdendir. Güneþin çok yakýcý olmadýðý saatlerde güneþe çýkmak D vitamini seviyesini normalleþtirecektir." diye konuþtu. Tamtekin, grip aþýsýyla ilgili de þu deðerlendirmede bulundu: "Günümüzde baðýþýklýðý güçlendirdiði iddia edilen bazý preparatlarýn (ekinezya, mürver, beta glukan, propolis, C vitamini, çinko, arý sütü vb.) yararlýlýðýnýn bilimsel çalýþmalar ile kanýtlamadýðý bilinmektedir. Adaçayý gibi masum görülen bir bitki çayýnýn bile belli bir miktardan fazlasý toksik etki yaparken, piyasada bulunan ve güçlü bir korunma sistemine sahip olunacaðý vaadi ile sunulan bazý preparatlarýn zararsýz olup olmadýðýnýn iyi araþtýrýlmasý gerekir. Gripten korunmak için aþý uygulamasý konusunda da uzmanlar çocuklarýn geliþigüzel aþýlanmamasý gerektiði konusunda birleþmektedir." Tamtekin, çocuklarýn 2-8 yaþ arasýnda sosyalleþme süreçlerinde birçok mikropla karþýlaþacaklarý ve sýklýkla hastalanabileceklerini belirterek, "Çocuðun dengeli beslenmesi saðlanmalý, yeterli sürede uyumasý için gerekli düzenlemeler yapýlmalý ve çocuklar düzenli bedensel aktivitelere yönlendirilmelidir." dedi. Kaynak: CÝHAN


18 CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Ýskilip Belediyespor’a Yivlik taraftar grubu oluþturuldu Ýskilip Belediyespor taraftarlarýnýn oluþturduðu YÝVLÝK taraftar grubu pazar günü oynanacak lider Adliyespor maçý öncesinde ilçe merkezinde toplanacak ve stada kadar sloganlar eþliðinde yürüyerek takýmlarýna destek verecekler. Takým bu zorlu maçýn hazýrlýklarýný aralýksýz sürdürüyor. Sakatlýklarý bulunan Cem ve Medet pazar günki maçta forma giyemeyecekler.

B

ölgesel Amatör Lig'de mücadele eden temsilcimiz Ýskilip Belediyespor 12. Hafta maçýnda kendi evinde lider Adliyespor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi ilçede hazýrlýklar þimdi-

den baþladý. Bu hafta lideri konuk edecek temsilcimiz Ýskilip Belediyespor'da hazýrlýklar tüm hýzýyla devam ediyor. Grup lideri karþýsýnda kendi evinde oynayacaðý mücadeleden

üç puanla ayrýlmayý hedefleyen temsilcimiz çalýþmalarýný hafta baþýndan itibaren Çorum'da tüm hýzýyla sürdürüyor. Ýskilip Belediyespor geçtiðimiz hafta deplasmanda Geredespor ile 0-0 berabere

kalýr iken Adliyespor rakibi Tosya Belediyespor'u 3-1 yenmiþti. Teknik Direktör Nihat Armutçu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada Cem ve Medet'in sakatlýklarýndan dolayý bu

maçta forma giyemeyeceklerini Hüseyin'in ise 2 gündür hastalýðý yüzünden idmanlara katýlamadýðýný belirtti. Armutçu, "Hava þartlarý elverirde bu haftaki karþýlaþmamýzý Ýskilip'te oynama fýrsatý yakalarsak seyircimiz önünde tekrar galip gelmek istiyoruz" dedi.

Yivlik Taraftar Grubun'dan Yürüyüþ Organizasyonu

Ýskilip Belediyespor pazar günü sahasýnda oynayacaðý Adliyespor maçýnda da bu sevinci yaþamak amacýnda

Ýskilip Belediyespor Yivlik Taraftar grubu liderle oynanacak maç öncesi þehir merkezinden stadyuma kadar yürüyüþ organizasyonu düzenlemeye hazýrlanýyor. 23 Aralýk Pazar günü saat 12:00'da þehir parký önünde toplanýlarak stadyuma kadar temsilcimiz lehinde sloganlarla renkli bir yürüyüþ þovu gerçekleþtirilecek. Yivlik Taraftar grubu düzenlenecek bu organizasyona tüm Ýskilip halkýný davet ediyor. Temsilcimiz bu hafta liderle Pazar günü Saat 13:30'da Ýskilip Þehit Mikail Kaya ilçe stadyumunda karþýlaþacak.

Genç Kýzlar Voleybol ikinci turda ikinci maçlar bugün L

iseli Genç kýzlar voleybol ikinci tur grup maçlarýnda ikinci maçlar bugün oynanacak. Bugün oynanacak üç maçý ilk maçlarýný ka-

zanan takýmlar galibiyetle kapatýrsa final grubunun üç okulu belli olacak. Atatürk Spor Salo-

nu’nda oynanacak günün ilk maçýnda saat 09.00’da Ýskilip Kýz Meslek Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi karþýlaþacak. Gruptaki ilk ma-

Ýskilip Anadolu Öðretmen ikinci tur ilk maçýnda bugün Sungurlu Lisesi ile karþýlaþacak

çýný kazanan Fatih Anadolu bu maçýnýda kazanýrsa grup birinciliðini garantileyecek ve final grubu biletini alacak. Maçý Ýskilip Kýz Meslek kazanýrsa final grubuna yükselen takým son maça kalacak. Günün ikinci maçýnda saat 10.30’da ilk maçýný kaybeden Sungurlu Lisesi ile gruptaki ilk maçýna çýkacak olan Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi okullarý karþýlaþacak. Saat 12.00’de baþlayacak maçta Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ile Osmancýk Lisesi karþýlaþacak. Ýlk maçýný kazanan Osmancýk Lisesi bu maçýda kazanmasý halinde final grubuna yükselecek,. Saðlýk Meslek’in kazanmasý halinde ise fi-

Yýldýzlar Futsal bugün baþlýyor

O

kullu Yýldýzlar futsal il birinciliði bugün oynanacak dört kar-

þýlaþma ile baþlayacak. Yýldýzlar futsal il birinciliðinde merkezde iki

grupta sekiz okul, Osmancýk’ta ise tek grupta dört okul takýmý mücade-

Genç erkekler voleybolda dün tek maç oynandý Atatürk Anadolu: 3 - Ticaret Meslek: 1 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Metin

man, Tuncay Sevim.

Küçükak-

ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ :

Ender, Musa, Berkay, Emre Ekin, Emre Durmuþ, Serhat, Ozan, Mertcan, Akýn, Altuð, Batuhan.

L

iseli Genç erkekler voleybol il birinciliðinde merkez grubunda dördüncü maçlar dün oynandý. Atatürk Anadolu Lisesi grubundaki üçüncü maçýndan da galibiyetle ayrýlarak 6 puanla gruptan çýkmayý garantiledi. Dünki maçta Ticaret Meslek Lisesi’ni 3-1 yenmeyi baþaran Atatürk Anadolu Lisesi yarý finalde mücadele etmeyi garantiledi. Merkez grubundaki son maçlar 25 Aralýk salý günü oynanacak. Yarý finali garantileyen Atatürk Anadolu Lisesi henüz galibiyeti bulunmayan Me-

TÝCARET MESLEK LÝSESÝ : Gazi, Mustafa, Okan, Can, Kerem, Mustafa, Mehmet, Kenan, Alper, Faruk, Onur, Dursun. SETLER : 1. Set: 25-17, 2. Set: 258, 4. Set: 25-17 (Atatürk Anadolu Lisesi), 3. Set: 25-16 (Ticaret Meslek).

citözü Þehit Mahmut Daþdan Lisesi ile karþýlaþacak. Bu maçý kazanarak gruptan birinci olarak çýkarak yarý finale yükselecek. Son maçlarýn en kritik karþýlaþmasýnda Ö. Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi ile Ticaret Meslek Lisesi karþýlaþacak. Bu maçý kazanan okulda grupta ikinci olarak yarý final biletini alan ikinci okul olacak. Sungurlu’da yapýlan grup birinciliði maçlarý sonunda Sungurlu Lisesi birinci olarak, Sungurlu Endüstri Meslek Lisesi ikinci olarak yarý finalde mücadele etmeye hak kazandý.

le edecek. A grubunda TOKÝ Þ. Þükrü Özyol Ortaokulu, 19 Mayýs Ortaokulu, Yunus Emre Ortaokulu ve Daniþment Gazi Ortaokulu, B grubunda ise Ýskilip Atatürk Ýlkokulu, Bekir Aksoy Ortaokulu, Gazipaþa Ýlkokulu ve Dumlupýnar Ortaokulu takýmlarý mücadele edecek. Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda oynanacak ilk gün maçlarýnýn programý þöyle: Saat 10.00 TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu - Daniþmentgazi Ortaokulu. Saat 11.30 19 Mayýs Ortaokulu- Yunus Emre Ortaokulu. Saat 13.00 Ýskilip Atatürk Ortaokulu Dumlupýnar Ortaokulu . Saat 14.30 Bekir Aksoy Ortaokulu - Gazipaþa Ortaokulu. Osmancýk grubundaki müsabakalar ile tamamlandý.

nal grubuna yükselecek takým son maçýn sonucunda belirlenecek. Günün son maçýnda ise saat 13.30’da Osmancýk METEM ile Oðuzlar Anadolu Lisesi karþýlaþacak. Ýlk maçýný kazanan Osmancýk Metem bu maçýda kazanýrsa final grubuna yükselecek. Oðuzlar’ýn kazanmasý halinde ise final grubuna yükselen takýk son maçtan sonra belli olacak.

Yeni kurulan Anadolu Gençlik ve Kültürspor kulübü sporcularýnýn bir bölümü toplu halde görülüyor

Anadolu Gençlik kulüpleþti Anadolu Gençlik Derneði kulüpleþti. Çorum Anadolu Gençlik ve Kültür spor adý ismiyle kurulan kulübün baþkanlýðýna Ömer Özgür seçildi. Baþkan Özgür, amaçlarýnýn gençleri spora yönlendirmek olduðunu belirterek faaliyet gösterecekleri branþlarýn ise basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, boks, kick boks, muay thai, Budokaido, vushu, taekvando ve judo olarak belirlediklerini söyledi.

Ç

orum yeni bir kulübe kavuþtu. Uzun yýllardýr Anadolu Gençlik Derneði adý altýnda faaliyet yürütülürken bu isim altýnda bir kulüp kuruldu. Anadolu Gençlik ve Kültürspor ismiyle kurulan kulübün baþkanlýðýnada Ömer Özgür seçildi. Aktif Taekwando spora yapan sporcu velileri tarafýndan kurulan kulüpte Ömer Özgür baþkanlýðýnda oluþurken Baþkan Yardýmcýsý Þahin Yanlý, Sekreter Bekir Bolat, Muhasip Ýlknur Dilekçi ve Sevgi Sarý’da üye olarak görev aldýlar. Kulüp bünyesinde basketbol, voleybol, hentbol, masa tenisi, boks, kick boks, muay thai, Budokaido, vushu, taekvando ve judo branþlarýnda faaliyet gösterilecek. Baþkan Ömer Özgür spor ve gençlik faaliyetleri sürdürmek amacýyla kurduklarý kulübün öncelikli amacýnýn gençleri kötü alýþkanlýklardan korumak, milli ve manevi deðerlere baðlý, vatanýný ve milletini seven birer fert olmalarýný saðlamak olduðunu söyledi. Baþarýlý ancak ahlaklý

sporcu gençlik sloganý ile yola çýkacaklarýný belirten Özgür ‘Ayrýca bayanlara daha rahat bir þekilde spor yapmalarý için baþarýlý tekvando sporcusu Merve Dilekçi’de kulüp bünyesinde bayan sporculardan sorumlu olarak görevlendirildi. Türkiye Þampiyo-

nalarýndaki performansý ile bu yýlýn en baþarýlý sporcusu olan Merve Dilekçi bundan sonra kulübümüz bünyesinde spor yapan kýz çocuklarýna örnek model oluþturduðu gibi salon sporlarýndan sorumlu olarak görev yapacak. Tüm faaliyetler ücretsiz olarak

bundan sonra devam edecektir. Sportif faaliyetlerin yaný sýra gençlerle ilgili olarak proje bazýnda çalýþmalarýmýz aralýksýz devam edecektir. Ýlimize yeni bir kulüp kazandýrýlmasýna verdikleri destekten dolayý tüm sporcu velilerimize çok teþekkür ediyoruz’ dedi.

Türkiye’de dokuz ilde yapýlacak sýnavýn bir ayaðýda ilimizde

Siyah Kuþak Dan sýnavý Çorum’da

T

ekvando Federasyonu tarafýndan Türkiye’nin dokuz ilinde yapýlacak olan Siyah Kuþak Dan sýnavýnýn bir ayaðýda Çorum’da olacak. Tekvando Ýl Temsilcisi Mustafa Kanat’ýn verdiði bilgiye göre 22 Aralýk cumartesi günü Çorum ile birlikte Ýstanbul, Ýzmir, Elazýð, Konya, Eskiþehir, Adana, Kayseri, Trabzon ve Ankara’da yapýlacak olan Siyah Kuþak 1. Dan sýnavý yapýlacak. Kanat, Çorum’da yapýlacak olan Karadeniz bölgesindeki illerden çok sayýda sporcunun katýlmasýnýn beklendiðini söyledi. Sýnavýn Çorum’dan Ýlhan Aþkýn’ýn baþkanlýðýnda oluþacak beþ kiþilik komite tarafýndan yapýlacaðýný belirten Kanat, sýnav sonunda baþarýlý olanlarýn Siyah Kuþak 2. Dan’a yükselmeye hak kazanacaklarýný açýkladý.

Altýnordu camiasý hedefe kitlendi A

ltýnordu Teknik Direktörü Eroðlu, kýrmýzý-lacivertli ekibi baþarýya taþýyan sýrrý ekip ruhu olarak açýklarken, bunun coþkulu gol sevinçlerine kadar yansýdýðýný vurguladý. Altýnordu, 3.Lig 3.Grup’ta uygun adým yoluna devam ederken Teknik Direktör Hüseyin Eroðlu, takýmýn en büyük gücünün sevgi olduðunu söyledi. Kuþadasý’ndaki kamp merkezinde baþlayan bu ortamýn,coþkulu gol sevinçlerine kadar yansýdýðýna dikkat çeken Eroðlu, “Baþarýya giden yolda sevgi takýmý olabilmeyi baþarmak her þeyden önemli” yorumu yaptý. Kazanmak için iyi oyunculardan kurulu bir takým olmanýn yeterli olamayacaðýný vurgulayan genç teknik adam, “Sürekli deðiþen faktörler var. Rakipler yenilgisiz ve lider bir takýma karþý daha fazla motive oluyorlar. Saha ve hava þartlarý aðýrlaþýyor. Ýkinci yarý transfer ve ekonomik þartlar devreye girecek.

Bu durumda baþarýya iyi takýmlar deðil, arkadaþlýk ruhu yüksek olan ve ayakta kalanlar ulaþabilecek” dedi. Oyuncularýn günün 24 saatini birlikte yaþadýðýný, takýmda adalet duygusunun hakim olduðunu da ifade eden Eroðlu, “Bunlar; iyi oyunculardan kurulu bir ekibi, takým yapan önemli detaylar. Geçen

yýl þampiyonluk yaþayan bir oyuncu, bu sezon yedek kalýyor ve sahaya girdiðinde elinden geleni en iyisini yapýyorsa bu, bazý þeyleri baþardýðýnýzý gösterir” diye konuþtu. Gümüþhane maçýnýn her açýdan çok zorlu geçeceðini, iki haftadýr kazanan, morali yüksek bir ekiple karþýlaþacaklarýný

belirten Eroðlu, “Hedefimiz, 16 haftadýr devam ettirdiðimiz seriyi Gümüþhane’de de sürdürerek devreyi lider bitirmek. Güçlü bir rakiple oynayacaðýz. Moralimiz ve inancýmýz yüksek” yorumu yaptý. Gümüþhane maçý için Cumartesi günü Ýzmir’den ayrýlacak Altýnordu’da Teknik

Direktör Hüseyin Eroðlu, karþýlaþmanýn ardýndan futbolculara dört gün izin verecek. 28 Aralýk Cuma günü Kuþadasý’nda topbaþý yapacak takým, üç günlük çalýþmanýn ardýndan bu kez de iki günlük yeni yýl iznine çýkacak. Antrenmanlar, 2 Ocak’tan itibaren kesintisiz olarak devam edecek.

Altýnordu takýmýnda gollerden sonra yaþanan sevinçler takýmýn hedefe ne kadar iddialý olarak baktýklarýný göstergesi


CUMA 21 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

Kamp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi

Mehmet ÜNSAL Bekir Sýddýk oðlu 25/1/1942 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3760)

ESKÝ KOMBÝLERÝNÝZÝ ATMAYIN GETÝRÝN BÝZ ALALIM CANDEMÝR TÝCARET

Osmancýk Cad. 1. Osmancýk Çýkmazý No: 4 Tel: 224 22 82

(Ç.HAK:3662)

KÝRALIK DAÝRE

Buharaevler 21. Sok. No: 13’de 4+1 yeni binada kiralýk daire. Mür. Tel: 0 532 737 84 51

(Ç.HAK:3762)

YÝTÝK

(Ç.HAK:3429)

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

(Ç.HAK:2250)

(Ç.HAK:3544)

TOKÝ’de 3+1 Sahibinden Satýlýk Lüks Daire Satýlýk Daire Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

0 536 729 38 08

Ýlim Yayma arkasýnda tam dubleks güney, doðu, kuzey cephe çift mutfaklý, çift banyolu, çift çelik kapýlý, kombili lüks daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 312 59 38

(Ç.HAK:3741)

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Bhaçelievler Mah. 1992 ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50

Gülabibey Mah. 2. kat doðalgaz, kombi, taban, dolabý yapýlý, 2+1 yol cephe, güney batý daire sahibinden satýlýktýr. (zemin kat parasýna) Mür. Tel: 0 532 601 04 98

(Ç.HAK:3760)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Sahibinden Satýlýk Daire

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 155 m2 daire 120 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 145 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 65 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 130 m2 mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler’de 135-180 m2 arasý satýlýk daireler * Binevler’de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar’da satýlýk baðlar * Ilýca’da satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri 1.000 m2 * Tekceviz’de 145 m2 2. kat daire 110 bin+pazarlýk

34 EJ 6463 plakalý, 2007 model, Hyundai marka, krem beyazý renkli, H100 TCI açýk kasa tipli, kamyonet cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Satýlýk SATILIK Tavuk Çiftliði ARSA

Ayarýk mevkiinde 933 m2 3818 ada, 6 parsel villa arsasý satýlýktýr.

Mür. Tel: 0 535 962 87 14

Ankara Yolu 20. kilometrede ruhsatlý 300 bin kapasiteli 150 bin tavuðu olan tavuk çiftliði satýlýktýr.

(Ç.HAK:3756)

Spor Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

Mür. Tel:

0 532 245 91 41

Devren Satýlýk SATILIK DUBLEKS LÜKS DAÝRE Market Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle Bahçelievler Mah. Yýlmaz Yavuz Apartmaný

halen faal durumda müþteri potansiyeli mevcut market devren satýlýktýr. Buhara Market Buharaevler 2. Sok. No: 2 Mür. Tel: 0 530 566 68 67

(Ç.HAK:3661)

Ali KABAK Satýlmýþ oðlu 12/9/1986 Çorum Çomarbaþý Köyü Doðumlu

365.000 lt motorin (euro dizel) ile 5.000 lt kurþunsuz benzin (95 oktan) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý

7 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

11 OCAK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

6+1 dubleks lüks daire (güney-batý cephe) sahibinden satýlýktýr. Not: Lüks araçla takas olunur. Mür. Tel: 0 532 630 28 19-0 538 822 00 70

MODA GELÝNLÝK EVÝ

ELEMAN ARANIYOR

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 05 58

ÇÝÐDEM * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

(Ç.HAK:3718)

YÝTÝK Yozgat Cumhuriyet Üniversitesi Akdaðmadeni MYO’dan almýþ olduðum öðrenci kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

3 OCAK T.C. Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Yem fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere B sýnýfý ehliyeti olan tecrübeli bay pazarlama elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

ELEMANLAR ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere,

Mekanik-Motor Usta ve Kalfalarý Elektrik Ustasý Aranýyor

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: 234 93 71-0 532 521 36 55

ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere

* Gaz altý ve krom kaynakçýsý, * Yetiþtirilmek üzere 15-18 yaþ arasý elemanlar, * Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.

Müracaatlarýn þahsen cv ile birlikte aþaðýdaki adrese yapýlmasý gerekmektedir.

Benka Arýcýlýk Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. No: 6

Kapasite artýþý nedeniyle firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere

Makina Mühendisi Makina Teknikeri Tornacý-Kaynakçý-Borvekçi ve vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsenh yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:3749)

Çorum Ýskilip ilçesi

Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

4 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Çorum Teknik Çelik Döküm Makina Adres: Yeniyol Mah. Gazi 14. Sk. 7/A Tel: 225 53 36-254 92 03

KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ (Ç.HAK:1172)

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

2 OCAK 2013 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

Çorum Ýl Özel Ýdaresi’ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. no: 167 Çorum Saat: 10:00 ***

2013 yýlý 11 kiþi ile 11 aylýk malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizöetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Ana gayrimenkulu ‘tek katlý kargir ev ve arsasý’ vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut ‘cins tahsisi’ yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 160.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

(Ç.HAK:3666)

Çorum Adliyesi 12 ay süreli 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 14:00 ***

19 UB 181 plakalý, 2011 model, Renault marka Kango Multix cinsinde, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 28.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:10-10:15 ***

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

(Ç.HAK:3750)

24 ARALIK Çorum Adliyesi

28 ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü araç kiralama hizmeti 6 adet (4 adet þoförlü yakýtlý, 2 adet þoförsüz yakýtsýz) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:3688)

19 TE 286 plakalý 2012 model yeni Kango Multix Ext Edit 1.5 Renault marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Sima Otomotiv San. ve Tic. A.Þ. (Ankara YOlu 4. km Çorum) Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum merkez Konaklý beldesi taþkýn koruma inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A blok no: 24 Çankaya / Ankara Saat: 10:00 ***

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü

Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:4138)

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

27 ARALIK DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3730)

Çorum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no 60, sayfa 5868, ada 2561, parsel 1 adresinde kayýtlý bulunan, 4.366,60 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 46060/1451784 arsa paylý A blok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:20 ***

Ýmam Hatip Lisesi istinat duvarý yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3761)

21 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

* TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95


* Ýskilip Belediyespor Yivlik taraftar grubu oluþtu. * Anadolu Gençlik Kültürspor kulüpleþti . * Genç kýzlar voleybol ikinci turda ikinci maçlar bugün. * Siyah Kuþak Dan sýnavý Çorum’da. * Yýldýzlar futsal bugün baþlýyor. * Genç erkekler voleybolda tek maç oynandý.

Haberlerini 18. sayfalarda bulabilirsiniz

CUMA 21 ARALIK 2012

Emre provasýnda yüksek mücadele Çorum Belediyespor pazar günü sahasýnda oynayacaðý Emrespor maçýnýn provasýný dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu’nun balçýða dönen zemininde yaptý. Tüm futbolcular katýldýðý çift kale aðýr sahaya raðmen oldukça yüksek mücadeleye sahne oldu.

Ç

orum Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda pazar günü sahasýnda oynayacaðý Emrespor maçýnýn provasýný dün Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yaptý. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde yapýlan çift kaleye tüm futbolcular katý-

lýrken sakatlanan Ýbrahim Selen çalýþmayý yarýda býraktý. Gümüþdað’ýn üstüne deðiþtirmeyip kenardan kulüp müdürü Nurettin Tatar ile birlikte izlediði çift kaleyi antrenör Savaþ Bahadýr yönetti. Çift kalede futbol-

cu sayýsý yetersiz kaldýý için alt yapýdan beþ futbolcuda çift kaleye katýldýlar. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað çft kalede Emrespor karþýsýnda sahaya sürmeyi düþündüðü takýmda Uður, Ethem, Yiðitcan, Ýsmail, Eray, Halil Ýbrahim, Murathan, Serdar,

Kaan ve Mehmet’e forma verirken diðer takýmda ise Emrah, Murat, Ö. Faruk, Macit, Volkan, Furkan, Sefa , Aydýn, Buðraçhan, Mehmet, Oðuzhan Yalçýn ve Ýbrahim Selen’e forma verdi. Ýbrahim Selen’in

Selen’in ayaðý alçýya alýndý Ç

orum Belediyespor’un genç golcüsü Ýbrahim Selen’in þok sakatlýðý. Dün yapýlan çift kale sýrasýnda bileðinden sakatlanan Selen hastaneye götürüldü ve bileði geçici olarak alçýya alýndý. Çift kalede sakatlanan Selen hemen araçla Elitpark Hastanesi’ne kaldýrýldý. Burada yapýlan muayesinde sað ayak bileðinde zorlanmaya baðlý ödem oluþtuðu tesbit edilen Ýbrahim Selen’in ayaðý tedbir amaçlý geçici olarak alçýya alýndý. Elitpark Ortapedi Dr. Göksal Çakar, Ýbrahim Selen’in sað ayak bileðinde zorlanmaya baðlý ödem tesbit ettiklerini belirterek tedbir amaçlý olarak alçýya aldýklarýný söyledi. Çakar, dört gün alçýnýn kalacaðýný daha sonrada alçý alýnarak fizik tedavi ile bu ödemin daðýtýlacaðýný söyledi. Çakar, Selen’in ikinci yarý hazýrlýk kampýna kadar saðlýðýna kavuþacaðýný belirtti. Selen’in memleketi Adana’ya gideceði ve kampa kadar tedavisini burada sürdürdükten sonra takýmýnýn ikinci yarý kampýna katýlacaðý açýklandý.

Alt yapýdan beþ isim çift kalede

Ç

orum Belediyespor’da altý futbolcuyla yollarýn ayrýlmasýnýn ardýndan dün yapýlan çift kaleye alt yapýdan beþ genç katýldý. Çift kaleye kaleci Uður, Murat, Ö. Faruk, Sefa ve Aydýn katýldýlar. Mavi beyazlý takýmýn ikinci yarý kampýna alt yapýdan futbolcu götürüp götürmeyeceði merak konusu.

sakatlanarak oyundan çýkmasýyla takýmlardan birisi on kiþi olarak mücadeleye devam etti. Çamura dönen sahada futbolcular aðýr saha þartlarýna raðmen iyi mücadele ettiler. Aðýr sahaya raðmen futbolcularýn ortaya koyduðu performans beðeni topladý. Çorum Belediyespor, Emrespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek.

Çorumspor, Siirt taktiðini denedi Çakmak ilk kez Çorum’da maç yönetecek

Ç

orum Belediyespor’un pazar günü sahasýnda oynayacaðý Emrespor maçýný Ýstanbul bölgesi hakemlerinden Aykut Çakmak yönetecek. Ýstanbul bölgesinin tecrübeli hakemi Aykut Çakmak bundan önce Çorumspor’un iki deplasman maçýnda dördüncü ve yardýmcý hakem olarak görev yapmýþ. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Tokatspor’a 1-0, yenildiði maçta dördüncü hakem, Belediye Vanspor deplasmanýnda ise 0-0 berabere kaldýðý maçlarda görev yapmýþ Çakmak ilk kez Çorum’da maç yönetecek. Çakmak’ýn yardýmcýlýklarýnýda Ýstanbul’dan Yasin Delihasan ve Gökçen Seven yapacak. Maçýn dördüncü hakemide Ýstanbul bölgesel hakemi Fahri Var.

Ýlk yarýnýn son maçýnda Siirtspor deplasmanýnda puan mücadelesi verecek Çorumspor dün yaptýðý çift kale ile hazýrlýklarýný sürdürdü. Tüm futbolcular katýldýðý antrenmanda kaleci Muhammet takýmdan ayrý olarak düz koþu yaparken, ayaðýnda aðrý olan Samet Bayrak ise çalýþmayý yarýda býraktý.

Ç

orumspor ilk yarýnýn son haftasýnda Siirtspor ile deplasmanda oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün Nazmi Avluca

sahasýnda yaptýðý çift kale maçla sürdürdü. Isýnma hareketleri ile baþlayan çift kaleye

tüm futbolcular katýldýlar. Boynunda tutulma olduðu için kaleci Muhammet Zahit takýmdan ayrý olarak düz koþu yap-

culara þýnav cezasý veren Teknik Heyet baþarýlý hareketleri ile alkýþla ödüllendirdi. Çift kalenin ikinci yarýsýnda Gölcük maçýnda aldýðý darbe nedeniyle sol ayak tarak kemiðinde aðrýsý olan Samet Bayrak çalýþmayý yarýda býrakýnca bu futbolcunun yerine Teknik Heyet’ten Elvan Milað girdi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn çift kalesinde sakatlýk yaþanmamasý en büyük teselli oldu. Çorumspor, Siirtspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik ve þut çalýþmasý ile tamamladýktan sonra akþam saatlerinde Batman’a yola çýkacak.

Mehmet Karanlýk’la Çorumspor’un puaný yok

Ç

Çorumspor bugün yolcu Ç

tý. Teknik Heyet, Siirtspor maçýnda sahaya süreceði ilk onbirde Serkan, Harun, Yasin Özkarslý, Metehan, Avne, Yasin Tüzün, Fatih, Onur, Gökhan (Ahmet Sezer), Tuncay, Samet Bayrak (Ubeydullah)’a forma verirken diðer takýmda ise Bekir, Osman Bodur, Samet Sur, Bilal, Osman Seçgin, Ubeydullah, Ali Koçak, Erol, Süleyman, Ahmet Sezer ve A. Samet forma giydiler. Saha zemininin aðýr olmasýna raðmen futbolcularýn yüksek tempodaki mücadelesi teknik heyeti mutlu ederken, yapýlan hatalar üzerine oyunun durdurarak sýk sýk uyarýlarda bulundu. Ýstediðini yapamayan futbol-

orumspor ilk yarýnýn son haftasýnda pazar günü deplasmanda oynayacaðý Siirtspor maçý için bugün yola çýkacak. Kýrmýzý Siyahlý takým maç için Batman’da kampa girecek. Bugün yapacaðý çalýþma ile Siirtspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak olan Çorumspor’da kafile bu akþam saatlerinde yola çýkacak. Kýrmýzý Siyahlý takým yarýn sabah saatlerinde Batman’a ulaþacak ve burada Zeki Otel’e yerleþecek. Geceyi Zeki Otel’de geçirecek olan Çorumspor

pazar sabahý Siirt’e geçecek ve maçý oynadýktan sonra Çorum’a dönecek.

Özel otobüsle gidilecek

Çorumspor, Siirtspor maçýna özel otobüsle gidecek. Çorum Belediyesi otobüsünün resmi olmasý ve doðuda sýkýntý olmasý ihtimali nedeniyle Çorumspor dýþardan otobüs kiraladý. Bu otobüsün yakýt masrafýný Çorum Belediye’si üstlenecek kira parasýný ise Çorumspor verecek.

orumspor’un ilk yarýnýn son haftasýnda pazar günü Siirtspor ile deplasmanda oynayacaðý maçý Hatay bölgesi hakemlerinden Mehmet Karanlýk yönetecek. Karanlýk bundan önce iki kez kýrmýzý siyahlý takýmýn deplasman maçýnda görev yapmýþ iki maçtanda temsilcimiz maðlubiyetle ayrýldý. 7 Ekim 2006’da Çorumspor’un Ankara’da Tarým Kredispor’a 1-0 yenildiði maçý yöneten Karanlýk ayný sezonda 19 Mart 2006’da Araklýspor’a 3-0 maðlup olduðu maçlarda görev yapan Mehmet Karanlýk altý yýl aradan sonra kýrmýzý siyahlý takýmýn maçýnda görev yapacak. Karanlýk’ýn yardýmcýlýklarýnýda Hatay’dan Harun Kiraz ile Muþ’tan Tekin Þeker yapacak. Maçýn dördüncü hakemi ise Gaziantep’ten Aynur Aysun Akar.

Güzel harekete alkýþ hataya ceza Baklava Adnan Türkoðlu’ndan Ç

orumspor’un dünki çift kalesinin tatlýsýný eski milletvekillerinden Adnan Türkoðlu gönderdi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn iç saha maçlarýný takip eden ve tribünden destek veren eski milletvekillerinden ve Türkoðlu Apart sahibi Adnan Türkoðlu dün yapýlan çift kaleye bir tepsi baklava göndererek futbol-

culara ikram etti. Çift kale sonunda futbolcular Adnan Türkoðlu tarafýndan gönderilen bir tepsi baklayý afiyetle yediler. Çorumspor Yönetim Kurulu üyesi Halit Kýlýç, Adnan Türkoðlu’na bu jestinden dolayý teþekkür etti.

Çorumspor’un dünki çift kalesinde Teknik Heyet baþarýlý hareket yapan futbolculara alkýþla ödüllendirirken hata yapan oyunculara ise þýnav cezasý verdi. Çift kale sýrasýnda sýk sýk futbolcularý uyaran Teknik Heyet istediklerini yapan futbolculara alkýþla ödüllendirirken (solda) hata yapan futbolcularý ise þýnav cezasý ile cezalandýrdýlar (saðda)

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement