Page 1

Cemiyet ve BÝK’ten öksüzlere yardým eli

Vali Sabri Baþköy, Çorum Sýklýk Tabiat Parký’nda inceleme ve denetimlerde bulun-

Tabiat parkýna* HABERÝ ilgi 4’DE

Çorum Gazeteciler Cemiyeti ve Basýn Ýlan Kurumu (BÝK), geçtiðimiz günlerde yaþamýný yitiren Sevtap Elmas’ýn çocuklarýna yardým eli uzattý. Ýskilip'te çalýþtýðý gazetenin bürosunda uðradýðý silahlý saldýrý sonucu hayatýný kaybeden Sevtap Elmas'ýn çocuklarýnýn bakým ve ihtiyaçlarýnda kullanýlmak üzere 10 bin TL nakdi yardýmda bulunuldu.

* HABERÝ 10’DA

Gazeteciler Cemiyeti ve Basýn Ýlan Kurumu, silahlý saldýrýda yaþamýný yitiren Sevtap Elmas’ýn çocuklarýna yardým eli

21 MAYIS 2013 SALI

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 225 00 18

(Ç.HAK:1333)

SÝMA OTOMOTÝV

Çorum’a hizmete kenetlendiler Ýlk toplantýlarýný yapmak üzere TSO Meclis Toplantýsý'nda bir araya gelen TSO Meclisi, sergilediði olumlu yaklaþýmlarla TSO'ya yakýþýr mesajlar verdi. TSO Meclis Baþkaný, TSO Baþkaný ve söz alan üyeler, seçimlerin geride kaldýðýnýn altýný çizerek, el birliði ile Çorum'un kalkýnmasý için çalýþýlmasý gerektiðine iþaret etti.

Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý KOM Þubesi yeni bir proje baþlattý.

* HABERÝ 7’DE

‘Yapýcý eleþtirilere açýðýz’ TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal seçimlerin bittiðini ve yeni bir dönemin baþladýðýný ifade ettiði konuþmasýnda, eleþtiriye açýk olduklarýný, ancak eleþtirilerin de yapýcý olmasý gerektiðini söyledi.

TSO Meclisi seçimlerin ardýndan ilk gündemli toplantýsýný gerçekleþtirdi.

Gönüller Kur'an'la coþtu

Jandarma’dan tarihi proje Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý, kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasý amacýyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. * HABERÝ 3’DE

* HABERÝ 11’DE

* HABERÝ 7’DE

Ozulu ve Erkoç Hitit’in konuðu Hitit Üniversitesi tarafýndan 23-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan ‘II. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri’ etkinlikleri kapsamýnda Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan iki söyleþi programý planlandý.

Mustafa Akaydýn, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ý hedef aldý

Akaydýn’ýn sözleri yine gündemlik

* HABERÝ 4’DE

Antalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Çorumlu Mustafa Akaydýn, 19 Mayýs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramý’nda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ý hedef aldý. * HABERÝ 12’DE

Abdulkadir Ozulu

Ethem Erkoç

Ahilyas Ömer Arslan’a müteþekkir Merkeze baðlý Ankara yolu Þeker fabrikasý arkasýnda bulunan Ahilyas Köyü Yeni Yerleþim Alaný’nda plan hatasýndan kaynaklanan maðduriyet yaþandýðý öðrenildi.

* HABERÝ 3’DE

Ömer Arslan

‘Türkiye zor süreci aþacak’ Çorumlu astronot Çorum’da bir alýþveriþ merkezinde astronot kýyafeti ile yapýlan tanýtým etkinliði vatandaþlarýn ilgi odaðý oldu. Bir parfüm markasýnýn ürünlerinin tanýtýmý için düzenlenen etkinlikte kullanýlan temsili astronot dün Kubbeli Caddesi’nde boy gösterdi.

AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Osmancýk ilçesinde “Danýþma Meclisi” toplantýsý düzenlendi.

* HABERÝ 6’DA

AK Parti Osmancýk “Danýþma Meclisi” toplantýsý düzenlendi.

* HABERÝ 10’DA


2

SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Girgin aradý, yeni RAM hayýrlý olsun Ç

orum Rehberlik Araþtýrma Merkezi'ne 4 milyon lira ödenekle yeni bir hizmet binasý yapýlmasýnýn gündemde olduðunu, ancak arsa temini hususunda pürüz yaþandýðýný yazmýþtým.

Rehberlik Araþtýrma Merkezi’nin bulunduðu bina yýkýlarak yerine 4 milyon lira ödenekle yeni RAM binasý yapýlacak.

Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin aradý. Anlattýðýna göre, Rehberlik Araþtýrma Merkezi toplumun tamamýna hitap ettiði için merkezi bir yerde olmasý arzu ediliyor. Üstün yetenekli çocuklar, engelliler bu merkezden hizmet alýyor. Þehir merkezinde yeni arsa

Aytekin Girgin

üretmek zor. Merkeze uzak bir bölgeye RAM yapmak pek uygun deðil. Bu nedenle Cemilbey Caddesi üzerinde hizmet veren mevcut RAM hizmet binasýnýn bulunduðu arsa düþünüldü. Özel Ýdare Müdürlüðü'ne ait arsaya göre bir proje hazýrlanýyor. Þu anda arsanýn tahsisi konusunda bir pürüz yok. Tahsis iþlemleri sürüyor. Ýl Genel Meclisi'nin ilgili komisyonundan onay alýndýktan sonra gerekli çalýþmalar baþlatýlacak. Mevcut RAM binasý yýkýlarak projeye göre yeni bina yapýlacak. Girgin'in söylediklerinden sonra bize de hayýrlý olsun demek düþer...

Tapu iþlemleri için Vergi Dairesi ile Tapu Müdürlüðü arasýnda mekik dokuyan vatandaþlar, iþleri acil olduðundan karþýdan karþýya geçiþlerde sorun yaþadýklarýný belirtiyorlar.

Geçiþ yolu ya da yaya geçidi G

azi ve Ýnönü Caddesi'nde refüj yeþillendirme çalýþmasý sonrasýnda Vergi Dairesi ile hemen karþýsýnda bulunan Tapu Sicil Müdürlüðü arasýnda yaþanan geçiþ problemini dile getirmiþtik. Bilindiði üzere Vergi

Dairesi ile Valilik Ek bina zemin katýnda bulunan Tapu Sicil Müdürlüðü birbirlerine komþu resmi kurumlar. Tapu iþlemleri için Vergi Dairesi ile Tapu Müdürlüðü arasýnda mekik dokuyan vatandaþlar, kar-

þýdan karþýya geçerken ya Albayrak Kavþaðý Greyder Ayakkabý Maðazasý ya da Saðlýk Müdürlüðü önüne kadar yürümeleri gerekiyor. Ýþleri acil olanlar veya yaya geçitlerini uzak bulanlar, refüjün koruma bandýný kaldýrýp bitkilerin üzerine basýp geçiyorlar.

Bitkilerin ezilmemesi için bahse konu hat üzerinden geçiþ yolu açýlabilir. Veya trafik açýsýndan uygunsa yaya geçidi ihdas edilebilir. Aksi takdirde hem bitkiler zarar görecek, hem de vatandaþ problem yaþamaya devam edecek.

Hem öðrenciler, hem de veliler rahatladý Ü

niversite sýnavlarýna hazýrlanan lise son sýnýf öðrencileri ile velilerinin yaþadýðý rapor sýkýntýsýný yazmaya baþlamýþtým ki, müjdeli haber geldi. Milli Eðitim Bakan Nabi Avcý'nýn onayladýðý genelgeye göre, lise son sýnýf öðrencileri, velisinin okul müdürlüðüne yazýlý olarak baþvurmasý halinde 45 günü aþmamak kaydýyla izinli sayýlabilecek. Peki izin müjdesinden önce ne oluyordu? Çorum'da bazý lise son

sýnýflar üniversite sýnavlarýna hazýrlanmak amacýyla rapor için hastaneye baþvuruyordu. Yoðun talep olunca da hastane yönetimi rapor verilmesini yasaklamýþ. Geliþmeler üzerine öðrenciler çözümü Samsun veya Ankara'ya gitmekte bulmuþ. Ýddialara göre, yol ücreti hariç 200 lira ile 400 liraya rapor alanlar olmuþ. Hem öðrenciler hem de veliler yaþadýklarýndan muzdaripken, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn genelgesi müjdeli haber oldu.

Lise son sýnýf öðrencileri üniversite sýnavlarý öncesinde rapor alma çilesinden kurtuldu.

KUTLAMA

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu'na seçilen

Sayýn

Sayýn

Sayýn

AVM, büyük store maðaza olmaya uygun 1350 m2 8 daire 3 dükkan olmak üzere komple bina kiralýk veya satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 350 35 55-0 546 408 61 31 Not: Dükkanlar ayrýca da satýlabilir.

Sayýn

Sayýn

,

’ý

kutlar, görevlerinde baþarýlar dileriz.

(Ç.HAK:1322)

(Ç.HAK:1309)

SAHÝBÝNDEN KÝRALIK VEYA SATILIK BÝNA Yüksek kira gelirine sahip, yurt, banka,

Muzaffer Yýldýrým Hakký Koþar Mehmet Çetinkaya Murat Metin Ali Can Doðan

Yýldýzlar Gýda - Iþýl Endüstriyel


SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

3

Jandarma’dan tarihi proje Ç

orum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý, kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasý amacýyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý Kaçakçýlýkla ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü’nce kültür ve tabiat varlýklarýnýn korunmasý, tarihi eser ile mücadele etkinliðinin arttýrýlmasýna yönelik vatandaþlarýn bilgilendirilmesi , toplumda tarihi eserlere sahip çýkma konusunda duyarlýlýk ve farkýndalýðýn artýrýlmasý amacýyla amacý ile “Tarihi Eserlerimizi Birlikte Koruyalým” projesi baþlatýldý. Proje kapsamýnda tarihi eser kaçakçýlýðý ile ilgili suç analizleri çýkartýlacak, tarihi eser kaçakçýlýðý olaylarýnýn önlenmesine yönelik tedbirler geniþletelecek ve tarihi eser kaçakçýlýðýna hassas bölgeler tespit edilerek, bu bölgedeki vatandaþlar bilgilendirilecek. Proje kapsamýnda ayrýca Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü tarafýndan tarihi eserlerin korunmasýna yönelik bilgilendirici broþürler hazýrlandý. Eski eserlere sahip çýkmanýn, eski eserleri korumanýn, bakýmlý tut-

2

nesillere aktarma bilincinde olan vatandaþlar sayesinde gerçekleþtirilebilir. Haydi gelin tarihi zenginliklerimizi hep birlikte koruyalým” Ayrýca broþürlerde define aramanýn þartlarý, izinsiz kazý yapanlara verilecek cezalar, nerelerde define aranmayacaðýna yönelik bilgiler yer alýyor.

Çorum Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý KOM Þubesi yeni bir proje baþlattý.

“Tarihi Eserlerimizi Birlikte Koruyalým” projesi uygulanacak.

manýn ve deðerlendirmenin medeniyet ölçüsü sayýldýðý, toplumlarýn bunlarýn deðerini bildiði ve gerekeni yaptýðý ölçüde ilerlemiþ ülke sayýlacaðýnýn belirtildiði

broþürlerde, þu ifadelere yer verildi; “Eski eseri yok etmekle, kurmakla, onu yurt kaçýrmakla ülkemiz tarihinin bir sayfasý yok oluyor. Kültür mi-

rasýmýzýn korunmasý için güvenlik tedbirleri yeterli olmayýp, bu mirasý korumaya duyarlý vatanýný seven, geçmiþine sahip çýkan ve tarihini koruyarak gelecek

SON 10 YILDA ÇORUM’DA 200’E YAKIN OPERASYONDA 25 BÝN ADET TARÝHÝ ESER ELE GEÇÝRÝLDÝ “Tarihi Eserlerimizi Birlikte Koruyalým” projesi ile kültür ve tabiat varlýklarýnýn korumasý amacýyla sahip çalýþma yürüten KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, diðer taraftan da tarihi eser kaçakçýlarýna göz açtýrmýyor. Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ve KOM þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan son 10 yýl içerisinde yaklaþýk kaçak kazý ve tarihi eser satýcýlarýna yönelik 200’e yakýn operasyon gerçekleþtirildi.Bu operasyonlarda 25 bin adet tarihi eser ele geçirildi. El konulan tarihi eserler yasal iþlemlerinin ardýndan müzeye kazandýrýldý.(ÝHA)

Polis akademisine baþvuru þartlarý belli oldu

013-14 eðitim yýlý içerisinde Polis Akademisi Güvenlik Fakültesine, 100 erkek öðrenci alýnacak. Polis akademilerine girecek adaylar için baþvuru þartlarý belli oldu. Lisans eðitimine alýnacak lise mezunlarý için 2013 LYS puan türlerinin herhangi birinden 340 ham puan, Emniyet Teþkilatý ve Türk Silahlý Kuvvetleri þehit, malul çocuklarý için herhangi bir puan türünden 306 ve üzerinde puan almak yeterli olacak. Adaylarda aranan diðer þartlar ise söyle:

mak

Y

asa dýþý TÝKKO örgütünün kurucusu Ýbrahim Kaypakkaya’nýn, ölümünün 40'ýncý yýlýnda mezarý baþýnda düzenlenen anma töreninde olay çýktýðý iddia edildi. Jandarma, göstericilerin linç etmek istediði sivil güvenlik görevlisini havaya ateþ açarak kurtardý. Yasa dýþý TÝKKO örgütünün kurucusu Ýbrahim Kaypakkaya'yý anma etkinliðine katýlmak için Bursa Ankara, Amasya, Çorum'dan otobüslerle Sungurlu’ya gelen yaklaþýk 500 kiþi, Karakaya Köyü mezarlýðýna ulaþtý. Jandarma, mezarlýk giriþinde kimlik kontrolü yapmak isteyince kalabalýk 'Devrim þehitleri ölümsüzdür' sloganla-

rý atarak önce ÇorumAnkara karayolunu trafiðe kapattý. Ardýndan jandarmanýn kurduðu barikatý aþarak mezarlýða girmek isteyen grup, bu sýrada kamerayla çekim yapan sivil güvenlik görevlisini linç etmek istedi. Tarlalar arasýndaki kovalamaca sýrasýn-

da jandarma havaya ateþ açarak güvenlik görevlisini linçten kurtardý. Çorum Jandarma Komutaný Albay Hakan Saraç'ýn giriþimiyle gerginliðin daha da týrmanmamasý için jandarma bölgeden çekildi. Kalabalýk da

mezarlýða girerek Ýbrahim Kaypakkaya'nýn mezarý baþýnda anma töreni yaptý. Saygý duruþunda bulunan kalabalýk, yapýlan konuþmalarýn ardýndan yine geldikleri otobüslere binerek bölgeden ayrýldý. (DHA)

Jandarma, göstericilerin linç etmek istediði sivil güvenlik görevlisini havaya ateþ açarak kurtardý.

Ahilyas Ömer Arslan’a müteþekkir M

Polis akademilerine girecek adaylar için baþvuru þartlarý belli oldu.

dýþýnda tutularak kabul edilecek. Adaylar için baþvu-

1 Temmuz'dan itibaren yurt çapýnda tam buðday unundan üretilen katkýsýz ekmek satýlacak.

Her yerde katkýsýz ekmek olacak

G

Kaypakkaya’yý anmada olay çýktý

-T.C vatandaþý ol-

-Lise ve dengi okullardan mezun olmak -Evli, boþanmýþ ve/veya nikahsýz yaþýyor olmamak -Sýnavýn yapýlacaðý 1 Ekim tarihinde 22 yaþýný doldurmamýþ olmak (1 Ekim 1992 yýlýndan sonra doðmuþ olmak) -Herhangi bir eðitim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çýkarýlmamýþ olmak Þehit, muharip ve malül çocuklarý aranan þartlarýn bulunmasý halinde 100 kiþilik kontenjanýn

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, 1 Temmuz'dan itibaren yurt çapýnda tam buðday unundan üretilen katkýsýz ekmeðin satýlacaðýný söyledi. Eker, "Biz diyoruz ki ekmekte sadece buðday unu, maya, bir miktar tuz ama az ve su. Baþka bir þey olmamalý. Yeni

Yasa dýþý TÝKKO örgütünün kurucusu Ýbrahim Kaypakkaya’yý anma programýnda olay çýktý.

teblið bunu ihtiva ediyor ve bu þekilde uygulamaya girecek. Dolayýsýyla ekmek içerisindeki bütün katký maddelerine son veriliyor. Daha kaliteli, daha saðlýklý, daha lezzetli daha güzel Ýnþallah ekmek üretilecek Türkiye'de ve amacýmýz tam buðday unundan yapýlan ekmeðe geçiþi Türkiye sathýnda bütünüyle yaygýnlaþtýrmak." dedi.

ru þekli ve sýnav tarihleri, LYS sonuçlarý açýklandýktan sonra

www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.

erkeze baðlý Ankara yolu Þeker fabrikasý arkasýnda bulunan Ahilyas Köyü Yeni Yerleþim Alaný’nda plan hatasýndan kaynaklanan maðduriyet yaþandýðý öðrenildi. Edinilen bilgiye göre, yaklaþýk 10 yýl önce Köy Hizmetleri Müdürlüðü döneminde bedeli karþýlýðýnda 104 köylüye tapulu, planlý, projeli arsalarý verildi. Köy Hizmetleri Müdürlüðü yeni yerleþim alanýnýn yolunu asfaltladý. Ancak plana uyulmadan yapýlan asfaltla özel mülkiyete girildi. Yaklaþýk 4 yýl önce de hatalý pla-

Ömer Arslan

ettiler.

na göre enerji ihtiyacý için YEDAÞ, haberleþme hizmeti için Türk Telekom tarafýndan köylülerin arsalarýna direkler dikildi. Köylülerin Arsa alaný düþtü, bahçe içine foseptik çukuru bile açamadýlar. Ýçme suyu hizmeti alamadýlar. Geliþmeler üzerine yaþanan problem Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan’a aktarýldý. Sorunu köylülerden dinleyen Arslan, geçmiþ döneme ait planýn hatalý olduðunu tespit etti, maðduriyetin giderilmesi için gerekli talimatlarý verdi. Ahilyas Yeni Yerleþim Alaný sakinleri Ömer Arslan’a teþekkür


4

SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

TSO yeni döneme ziyaretle baþladý Ç

orum Ticaret ve Sanayi Odasý(TSO), yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Sabri Baþköy’e nezaket ziyaretinde bulundu. Mayýs ayý içersinde yapýlan seçimlerin ardýndan yeniden Çorum TSO Meclis Baþkanlýðý’na seçilen Erol Karadaþ ile TSO Yönetim Kurulu Baþkanlýðý'na seçilen Çetin Baþaranhýncal ve

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý(TSO), yeni yönetim kurulu üyeleri, Vali Sabri Baþköy’e nezaket ziyaretinde bulundu.

yönetim kurulu üyeleri Vali Baþköy’ü makamýnda ziyaret ederek, yapýlan çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ile TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Vali Baþköy; kendilerine yeni dönemdeki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

Anadolu ve Rumeli’de Sarý Saltuk damgasý

H

itit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümünün davetlisi olarak ilk kez Çorum’a gelen Necmettin Erbakan Üniversitesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda “Sarý Saltuk’un Saltuknâme’sinin Türk Folkloru ve Halk Edebiyatý Açýsýndan Önemi” konulu bir konferans verdi. Öðretim elemanlarý ve öðrencilerin yaný sýra vatandaþlarýn ilgi gösterdiði konferansýn açýþ konuþmasýný Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný ve Tarih Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek yaptý. Demiryürek, Sarý Saltuk’un varlýðýna Makedonya ve Bosna Hersek’ten örnekler göstererek onun geniþ bir coðrafya içinde sahiplenildiði tespitinde bulundu. Anadolu’nun Türkleþmesinde ve Ýslamlaþmasýnda birbirini takip eden üç halkadan bahsedilebileceðini be-

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin

lirten Demiryürek, bu halkalardan birincisinin Battal Gazi, ikincisinin Daniþment Gazi ve üçüncüsünün de Sarý Saltuk olduðunu ifade etti. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ise, Anadolu ve Rumeli’nin fethi ve Ýslamlaþtýrýlmasýnda üstün baþarýlar göstermiþ menkýbevi bir kahraman olan Sarý Saltuk’un hayatý ve gazalarý etrafýnda pek çok efsane / menkýbe anlatýldýðýný belirterek, Sarý Saltuk’un hayatýný ve menkýbelerini konu alan Saltuknâme adlý eserin XV. yy. sonlarýnda Fatih Sultan Mehmet’in oðlu Cem Sultan’ýn emriyle Ebu’l Hayr-ý Rumî tarafýndan derlendiðini söy-

“Sarý Saltuk’un Saltuknâme’sinin Türk Folkloru ve Halk Edebiyatý Açýsýndan Önemi” anlatýldý.

Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde konferans düzenlendi.

ledi. Saltuknâme’de bulunan efsane örnekleri-

nin Anadolu’da birçok evliya ile ilgili olarak anlatýldýðýný açýklayan

Alptekin, bu efsanelere konuþmasýnda genel hatlarýyla yer verdi.

Ozulu ve Erkoç Hitit’in konuðu H

itit Üniversitesi tarafýndan 23-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda düzenlenecek olan ‘II. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri’ etkinlikleri kapsamýnda Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan iki söyleþi programý planlandý. Yapýlan açýklamaya göre, söyleþiler, Çorum’un yetiþtirdiði güzide deðerlerden Eðitimci-Yazar Abdulkadir Ozulu ve Eðitimci-Yazar Ethem Erkoç’un katýlýmýyla gerçekleþtirilecek.

Ozulu, ‘Olmayan Yerde Edebiyat Öðretmenliði Yaptým’ baþlýðýný taþýyan sohbet programýyla 23 Mayýs 2013 Perþembe günü saat 15.00-16.00 saatleri arasýnda Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda üniversite mensuplarý, öðrenciler ve halkla bir araya gelecektir. Erkoç’un katýlacaðý ‘Yazý ve Kitap Üzerine Bir Söyleþi’ baþlýklý söyleþi ise, 24 Mayýs 2013 Cuma günü saat 11.00-12.00 saatleri arasýnda yine Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda yapýlacak.

Abdulkadir Ozulu

Ethem Erkoç

AÇARAY Diyarbakýr’da A

AÇARAY Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý

ÇARAY Eðitim Kültür ve Gençlik Merkezi Eskiþehir Temsilcisi Onur Çivicioðlu, T.C. Avrupa Birliði Bakanlýðý - Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan 18-22 Mayýs tarihleri arasýnda Diyarbakýr’da düzenlenecek Avrupa vatandaþlýðý eðitimine katýldý. “Eðitimin yegane amacý uzun bir süreç olarak gördüðümüz AB’ye giriþin aþamalarýnýn ne amaçla bu kadar titizlikle incelendiðini, bu aþamalarýn ülkemize neler kazandýracaðýný bilmek ve tüm bu süreçlerden geçtiðimiz takdirde AB üyesi olarak ülkemizin nelere sahip olduðunu anlatmaktýr.” diyen AÇARAY Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý, “Bu süreç sonunda AB vatandaþý olduðumuzda bugüne kadar hep uzaktan baktýðýmýz AB vatandaþlýðýnýn ne anlama ge-

lerek bizim sahip olmadýðýmýz haklarýn ve avantajlarýn incelenmesi, bunlarýn üzerinde tartýþarak bizim nelere sahip olacaðýmýzý öðrenmektir.” dedi. Eðitimle ilgili bilgi de veren Özsaçmacý, þunlarý söyledi; “Gençlerin ülke kalkýnmasý ve büyümesinde önümüzdeki süreçte AB yolunda izleyeceði yollarýn þekillenmesi ve AB vatandaþlýðýnýn nasýl bir anlam ifade ettiðini belirlenmesi ülkemizin bu noktada nasýl bir duruþ sergilemesi gerektiðini anlatýldýðý ve geri bildirimlerin alýndýðý beþ günlük bir eðitimi içermektedir. Bu eðitime Türkiye genelinden seçilen 30 kiþilik bir katýlýmcý içerisinde AÇARAY’ýn da bulunmasýnýn çok önemli olduðunu, bunu en iyi þekilde temsil noktasýnda kullanacaðýmýzý ifade etmek isterim.”

Vali Sabri Baþköy, Çorum Sýklýk Tabiat Parký’nda inceleme ve denetimlerde bulundu.

Sýklýk Parký’na yoðun ilgi V

ali Sabri Baþköy, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn "Her Ýl'e Bir Tabiat Parký" projesi kapsamýnda Çorum Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü’ne ait, Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi dahil olmak üzere toplam 640 dönüm alanda kurulu olan Çorum Sýklýk Tabiat Parký’nda inceleme ve denetimlerde bulundu. Yapýlan açýklamaya göre, Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Mahmut Temel’den devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi alan Vali Sabri Baþköy, "Vatandaþlarýmýzýn yoðun ilgisine mazhar olan Sýklýk Tabiat Parký'ndaki kamelya sayýlarýnýn arttýrýlmasý, oyun alanlarýnýn tamamlanmasý ile gerekli çevre düzenlemelerinin bir an önce tamamlanmasýný istedi. Sýklýk Tabiat Parký'ndaki incelemeleri sýrasýnda vatandaþlarla bir süre sohbet eden ve onlarýn talep ve sorunlarýný dinleyen Vali Baþköy, "Vatandaþlarýmýzdan gelen makul talepler doðrultusunda hareket ederek, onlarýn memnuniyetini ihmal etmeden, gerekli görülen eksikliklerin süratle giderileceði tabiat parkýmýz, hemþerilerimize en güzel þekilde hizmet vermeye devam edecektir." dedi.

Oyun alanýnýn eksikliklerinin giderilmesi talimatý verildi.

Gözetleme kulesinden doðaya salýnan hayvanlar görülebiliyor.

Vali Baþköy, vatandaþlarla bir süre sohbet ederek onlarýn talep ve sorunlarýný dinledi.

Vatandaþlar parka yoðun ilgi gösterdi.

640 dönüm alanda kurulu olan Çorum Sýklýk Tabiat Parký’nda Çorumlu’nun uðrak yeri oldu.


SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

5

KUTLAMA

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerini kazanarak yeniden Yönetim Kurulu Baþkaný olan

Sayýn

Çetin Baþaranhýncal ve

Meclis Baþkaný Sayýn

Erol Karadaþ

ile Oda Meclisi’ne ve meslek komitelerine seçilen tüm tüccar, sanayici ve iþadamlarýmýzý kutlar, baþarý dileklerimizi sunarýz.

(Ç.HAK:1325)

Çorum Traktör Bayileri ve Komisyoncularý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Muharrem Kýrýþ

KUTLAMA

Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkanlýðý’na seçilen

Sayýn

Ali Bektaþ ve Meclis Baþkanlýðý’na seçilen

Sayýn

Mustafa Boyraz

(Ç.HAK:1326)

ile Borsa Meclisi ve Yönetim Kurulu’na seçilen üyeleri kutlar, baþarý dileklerimizi sunarýz.

Çorum Traktör Bayileri ve Komisyoncularý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Yönetim Kurulu adýna Baþkan Muharrem Kýrýþ


6

SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Türkiye zor süreci aþacak’ AK

Parti Çorum Ýl getirmedik” dedi. Baþkanlýðý taraTürkiye’nin hükümet fýndan Osmancýk ilçesinsistemi olan parlamenter de “Danýþma Meclisi” sistemin yýllar boyunca sitoplantýsý düzenlendi. yasi istikrarsýzlýk yaþanmaAK Parti Çorum milsý, ekonomik ve toplumsal letvekili ve TBMM Ýdare sorunlarýn ortaya çýkmasýna Amiri Salim Uslu, AK neden olduðunu anlatan Parti Çorum milletvekili Ceylan, baþkanlýk sistemiCahit Baðcý, Osmancýk nin Türkiye’nin geliþimine Belediye Baþkaný Bekir katkýda bulunacaðýný sözleYazýcý, AK Parti Çorum Ýl rine ekledi. Baþkaný Ahmet Sami CeyAK Parti Çorum millan, AK Parti Osmancýk letvekili Cahit Baðcý ise, Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kamuhalefeti eleþtirerek, muya ve partililerin katýldýðý halefet partilerinin yapýlan toplantýda parti çalýþmalayok sayma, görmezden ve rý ve önümüzdeki yýl yapýsürekli eleþtirme gibi bir anAK Parti Osmancýk “Danýþma Meclisi” toplantýsý düzenlendi. lacak olan yerel seçimlerlayýþý benimsediðini söylede izlenecek yol haritasý di. Osmancýk’ýn yeni bir masaya yatýrýldý. hastaneye kavuþacaðýný dile Toplantýda bir açýlýþ getiren Baðcý, hastanenin konuþmasý yapan AK Partamamlanmasýyla bölgede ti Ýl Baþkaný Ahmet Sami yaþayan 75 bin insanýn buCeylan, AK Parti olarak radan saðlýk hizmeti alacaTürkiye’yi demokratik, ðýný açýkladý. Ýlçeye yapýlözgürlükçü ve insaný mermasý planlanan 300 kiþilik keze alan sivil bir anayaöðrenci yurdu için çalýþmasaya kavuþturacaklarýný larýn devam ettiðini dile gesöyledi. Anayasa çalýþmatiren Baðcý, önümüzdeki larý sürecinde AK Pargünlerde ihalesi yapýlacak ti’nin iyi niyetini ortaya olan öðrenci yurdunun 1 yýl koyduðunu dile getiren içerisinde tamamlanarak Ceylan, Anayasa Uzlaþma hizmete açýlacaðýný belirtti. komisyonunda tüm partiBelediye Baþkaný Belerin eþit þekilde temsil kir Yazýcý ise, AK Parti iktiedildiðine dikkat çekti. darýnda her alanda olduðu Toplantýya partililer katýldý. Zor bir süreçten geçtiklerigibi belediyecilik alanýnda da ni dile getiren Ceylan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan öncülüðünde güzel hizmetlerin yapýldýðýný belirtti. Yerel seçimlerde gelecek seçimteþkilatlarýn gayretleriyle bu zor süreci kolaylaþtýracaklarýný belirtti. ler yerine gelecek nesilleri düþünerek göreve talip olduklarýný dile geAK Parti iktidarýnda devrim niteliðinde çalýþmalara imza atýldýtiren Yazýcý, bugüne kadar bu anlayýþ doðrultusunda hareket ettikleriðýný vurgulayan Ceylan, yapýlan hizmetlerin kamuoyuna anlatýlmasý ni ifade etti. noktasýnda bir eksiklik yaþandýðýný belirterek, partililerden ev ev, kaÝlçede alt yapý yatýrýmlarýnýn büyük bir süratle sürdüðünü kaydepý kapý dolaþarak AK Parti hizmetlerini anlatmalarýný istedi. den Baþkan Yazýcý, “Alt yapýda önemli bir ivme kazanan çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Yaklaþýk olarak üst yapý ve alt yapý ile birlikte 1961 yýlýndan 2002 yýlýna ülkede 32 hükümetin kurulduðunu 30 milyon TL’ye yaklaþan bu yatýrýmýmýzda kanalizasyon þebekesi taaçýklayan Ceylan, “41 yýllýk süreçte kurulan tüm hükümetlerin ortala mamlanmak üzere ve su þebeke hatlarý için çalýþmalar kýsa sürede ömrü 1.5 yýldan aþaðý oldu. 2002’den bu yana AK parti tarafýndan yabaþlayacak. Bu her iki çalýþmanýn bitmesinin ardýndan Osmancýk yolpýlan hizmetlerle geçmiþ 32 hükümet döneminde yapýlan hizmetleri larý sýcak asfaltla kaplanacak ve kaldýrýmlar hazýrlanan projelerle dakarþýlaþtýralým. Hangi ölçü birimiyle karþýlaþtýrýlýrsa karþýlaþtýrýlsýn 10 ha modern bir görünüme kavuþacak. Böylece Osmancýk þehir merkeyýlda diðer hükümetlerin yaptýðý hizmetlerin 10 katý hizmet ürettik bu zinin çehresi deðiþecek. Modern bir görünüme sahip olacak ilçemizin ülkede. Bu milletin hayat standartlarýný yükseltecek atýlýmlar yaptýk. bu yatýrýmlarla uzun süredir yaþadýðý alt yapý sorununa son vereceðiz” Ne aldanan olduk, ne aldatan. Milletin emanetine sahip çýkarak halel dedi.(ÝHA)

orum’un Osmancýk Belediyesi tarafýndan Arafat Tepesi’nde atýl halde iken restore edilerek konukevine dönüþtürülen Osmanbey Konaðý törenle hizmete açýldý. Açýlýþa AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum milletvekili Cahit Baðcý, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný ve davetliler katýldý. Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, belediye olarak ilçe halkýna yeni sosyal yaþam alanlarý kazandýrmaya devam ettiklerini söyledi. Arafat Tepesi’nde bulunan metruk binayý tadilattan geçirerek ilçeye bir

konuk evi kazandýrdýklarýný dile getiren Yazýcý, ilçenin eþsiz manzarasýna sahip binanýn teras katýnda ilçenin izlenebileceði bir alan oluþturulduðunu belirtti. AK Parti Çorum mil-

letvekili Salim Uslu, AK Partili belediyelerin Türkiye’de örnek hizmetlere imza attýðýný söyledi. AK parti iktidarý ile birlikte yerel yönetimlerde bir çýðýr açýldýðýný kaydeden Uslu, tesisin ilçe-

ye hayýrlý olmasýný temenni etti. Açýlýþ kurdelesinin kesilmesinin ardýndan davetlilere konukevini gezdiren Baþkan Yazýcý, tesis hakkýnda bilgi verdi.(ÝHA)

AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý yönetim kurulu üyeleri Sevgi Evleri ve Engelliler Yaþam Merkezi’ni ziyaret etti.

rup toplumun her alanýna katýlabilmeleri için hiçbir gayretten kaçýnmadýklarýný vurgulayan Yaðlý, “AK Parti, 11 yýllýk iktidarýnda hiçbir iktidara nasip olmayan güzel hizmetlere imza attý. Ýlk kez Engelliler Kanunu’nu çýkarmak hükümetimize nasip olmuþtur. 5378 sayýlý Engelliler Kanunun uygulanmasýna iliþkin ilgili diðer mevzuat ile birlikte yaklaþýk bin 500 maddelik bir Engelliler Hukuku oluþturulmuþtur. Engellilik alanýndaki bu geliþmeler 2010 yýlýnda Anayasal düzeye taþýnmýþ ve Anayasa’nýn 10. maddesinde yapýlanr engelliler için alýnacak tedbirlerinin eþitlik ilkesine aykýrý sayýlamayacaðý hükmü getirilmiþtir. Engelli haklarý açýsýndan dünyada örnek teþkil edecek derece de detaylý hak ve imkanlar saðlanmýþ olsa da, bu haklarý yine de yeterli görmüyor ve daha da iyisini oluþturmak adýna engelli kardeþlerimize yönelik kanunlarýmýzý, mevzuatýmýzý yeniden düzenliyoruz. Partimiz tarafýndan istihdamdan, ulaþabilirliðe, eðitimden sosyal hayata katýlmaya kadar bir çok alanda engelliremizin önündeki engelleri sabýrla üþenmeden hayýrlý iþlere vesile olabilme adýna kaldýrýyoruz” diye konuþtu.(ÝHA)

AK Parti'den servis edilen habere göre, ziyaret nedeniyle memnuniyetlerini ifade eden esnaf, ülke için yapýlan çalýþmalarýn mutluluk verici olduðunu, hükümetin güzel çalýþmalara imza attýklarýný belirterek, yapýlan çalýþmalarý desteklediklerini söylediler.

Turan Bayram topraða verildi M

ehmet, Yusuf ve Metin Bayram'ýn amcaoðlu, marangoz esnafýndan Turan Bayram(66) vefat etti. Bir süredir tedavi gördüðü Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nde önceki gün hayatýný kaybeden

Turan Bayram, dün öðle namazýný müteakiben Ulucami'de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulumezar'da topraða verildi. Hakimiyet merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Turan Bayram

Turan ÖZFURAT

’ýn abisi ve yengesi

ve

’ý

elim bir trafik kazasýnda kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içindeyiz. Merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:1330)

ler Yaþam Merkezi’ni ziyaret etti. Engelliler Haftasý etkinlikleri kapsamýnda AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Sosyal Ýþler Baþkaný Fatih Yaðlý ve yönetim kurulu üyeleri Saliha Köklükaya, Yücel Ertekin ve Ayþe Doðan merkez yetkilileri görüþerek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý ve Sosyal iþler Baþkaný

geçiren AK Parti’nin þuanda uyguladýðý sosyal politikalarla bir çok ülkenin önüne geçtiðinin altýný çizen Yaðlý, geliþmiþ ülkelerin ekonomik krizleri bahane ederek dezavantajlý gruplara sunduðu imkanlarý kýsýtlarken AK Parti’nin merkezi bütçeden bu alana ayýrdýðý payý her yýl artýrdýðýna dikkat çekti. Engellilerin kendi kendilerine yetebilmeleri, bilgi ve kültür düzeylerini yükseltmeleri, bir meslek sahibi olup bu meslekte iþ edinmeleri ve diðer insanlarla saðlýklý iliþkiler ku-

Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn, hafta sonu Gazi Caddesii esnafýný ziyaret ederek iþleri hakkýnda bilgi alýp sorunlarýný dinledikleri bildirildi.

TURGAY ÖZFIRAT ÇÝÐDEM ÖZFIRAT

Osmanbey Konaðý törenle hizmete açýldý.

Fatih Yaðlý, AK Parti hükümetinin öncelikli çözüm alanlarýndan biri olarak engellileri gördüðünü ve bu alandaki sorunlarýn çözümü için devrim niteliðinde bir çok ilke imza attýðýný belirterek, “Engelliliði bir kader olarak görmeyerek, bu alanda her adýmý cesaretle adan partimiz engellilikle ilgili son dönemde yaptýðý açýlýmlarla büyük bir farkýndalýk oluþturmuþtur” dedi. Engellileri hayatýn her alanda görmek isteyen politikalarý zaman kaybetmeden hayata

AK

Sanayicilerimizden

AK Parti’den anlamlý ziyaret Parti Çorum Ýl BaþAK kanlýðý yönetim kurulu üyeleri Sevgi Evleri ve Engelli-

Esnafý turladýlar

BAÞSAÐLIÐI

Osmanbey Konaðý’na açýlýþ Ç

AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ve Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, esnaf turu yaptý.

ÇORUM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ SANAYÝCÝLERÝ ve ÝÞADAMLARI


SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

7

TSO üyeleri ilk meclis toplantýsýnda güzel mesajlar verdi

Çorum’a hizmette kenetlendiler Samsun'da bir cenaze törenine katýldýðý için, toplantýnýn son dakikalarýna yetiþen TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, TSO Meclis Üyesi Erdem Çenesiz, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özbayram, TSO Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik ve TSO Meclis Üyesi Selim Kefçeli, konuþan, fikir üreten, çalýþmalara katký saðlayan bir meclis temennisinde bulundu. OSB Mütevelli Heyeti temsilcilerinin seçildiði gündem maddesinde ise OSB Mütevelli Heyeti'nde TSO'yu temsilen Çetin Baþaranhýncal ve Hayri Þamlý asil üye, Halil Erkan ve Yakup Karaca ise oy birliði ile yedek üye olarak belirlendi.

‘Eleþtiriler olumlu olmalý’

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal seçimlerin bittiðini ve yeni bir dönemin baþladýðýný ifade ettiði konuþmasýnda, eleþtiriye açýk olduklarýný, ancak eleþtirilerin de yapýcý olmasý gerektiðini söyledi. Bir cenaze için Samsun'dan döndüðünü belirterek sözlerine baþlayan Baþaranhýncal, kýsa bir selamlama ile meclis üyelerine hayýrlý olsun dileklerini ilettiði konuþmasýnda, "Seçimler bitti ve geride kaldý. Eleþtirilere açýk olmamýz lazým, eleþtirilerin de yapýcý olmasý lazým." dedi.

‘TSO yönetiminden Çorum’u büyütmelerini istiyoruz’ TSO Meclis Üyesi Erdem Çenesiz, TSO'nun ilk meclis toplantýsýnda seçim süreci ve sonrasýný deðerlendirdiði konuþmasýnda, seçimlerin bittiðini hatýrlatarak, "Seçim atmosferinden hýzlý bir þekilde kurtulmalýyýz. Akýllý insanlar olarak duygusallýktan uzak durup, yönetimin baþarýlý olmasý için destek olmalýyýz. Bu sayede þehrimizin geliþimine katký saðlayabiliriz. TSO yönetiminden Çorum'u büyütmelerini istiyoruz." dedi. Renkli ve son derece faydalý bir seçim dönemi yaþandýðýný hatýrlatan Çenesiz, seçilen meclisin Çorum'un meclisi ve herkesin meclisi olduðuna iþaret ederek, herkesin Çorum'un büyümesine ve kalkýnmasýna katký saðlamak gibi bir görevinin olduðunu ifade etti. "Artýk seçim bitti, seçim atmosferinden hýzlý þekilde kurtulmalýyýz. Seçim bize TSO'nun önemini ve gücünü bir kez daha göstermiþtir. Eðer demokrasiye inanýyorsak, seçilen tüm arkadaþlarýmýzýn en doðru kiþiler olduðunu pozitif bir önyargý ile kabul etmek zorundayýz. Bu meclis, Çorum'un meclisi, bu yönetim Çorum'un yönetimidir. TSO baþarýlý olursa bu hepimizin hayatýnda olumlu geliþmelere sebep olacaktýr." diye konuþan Erdem Çenesiz, konuþan meclis vurgusu yaparak herkesin görüþ ve fikirlerini açýkça söylemesini talep etti. TSO Meclis Üyesi Erdem Çenesiz, temenni ve tespitlerinden oluþan konuþmasýnda þunlarý söyledi, "Eski mecliste beraber olduðumuz arkadaþlarým hatýrlayacaklardýr. Son meclis toplantýsýnda birden fazla aday olmasýnýn Çorum açýsýndan faydalý olduðunu, rekabetin hizmet etme isteðini kamçýlayacaðýný, ortaya konan programlar sonucunda kim seçilirse seçilsin kazananýn Çorum olacaðýný konuþmuþtuk. Nitekim böyle oldu ve yeni döneme bazý hedeflerle girmiþ olduk. Bu nedenle Meclis üyeliðine aday olarak, rekabet oluþturan ve Çorum TSO'nun hedefleri olmasýný saðlayan tüm TSO üyeleri teþekkürü hak etmektedirler. Seçilsin ya da seçilmesin, meclise aday olan tüm TSO üyelerine Çorum'a katkýlarýndan dolayý hepimiz adýna teþekkür ediyorum. Akýllý insanlar olarak duygusallýktan uzak durup, yönetimin baþarýlý olmasý için destek olmalýyýz. Bu sayede þehrimizin geliþimine katký saðlayabiliriz. Öncelikle meclis üyesi olarak kendi görev ve sorumluklarýmýzý bilmeliyiz. Bizler yönetimden beklentileri ortaya koymasý gereken temsilcileriz. Çorum'un menfaatleri icabý gördüðümüz doðrularý takdir etmeli, eksikleri ise ortaya koymaktan çekinmemeliyiz. Kiþisel kaygýlara takýlý kalýp, baþkan alýnýr mý, yönetim kýrýlýr mý gibi tedirginliklerle hareket edersek, ne Çorum'a ne de yönetime iyilik yapmýþ olmayýz. Geliþen toplumlar, kiþisel kaygýlarýndan arýnmýþ cesur ve dürüst fikir adamlarý sayesinde ortak akýl yaratmaktadýr. Bu nedenle Çorum'a yakýþan; konuþan, fikir üreten, yanlýþa yanlýþ, doðruya doðru diyen ilkeli ve vizyoner bir meclistir. Bununla birlikte baþkaný kiþisel iþlerimizle de oyalamamalýyýz ki Milli ve Uluslararasý seviyelerde bizi temsil edecek toplumsal iþlere vakti kalsýn. TSO üyelerinin de beklentilerini Çorum un dünya ya açýlmasý yönünde oluþturmasýnda fayda vardýr. Kolay ulaþýlmasý ile mutlu olunan bir oda baþkaný deðil, Milli ve uluslararasý arenadaki yoðun faaliyetleri nedeniyle ulaþýlmasý zor olan bir oda baþkanýnýn Çorum un geneline daha faydalý olacaðý unutmamalýyýz. Seçim öncesi bazý konularda çok net eleþtiriler yaptýðýmý hatýrlayacaksýnýz, bunlardan biri yönetim kurulunun yapýsýndaki sanayici ve ihracatçý dengesizliði diðeri de OSB müteþebbis heyetine OSB yatýrýmcýsý olmayan bir arkadaþýmýzýn yollanmasý konularýydý. Yeni yönetim kuruluna ve OSB müteþebbis heyeti temsilcisi arkadaþýmýza baktýðýmýzda uyarýlarýn dikkate alýndýðýný görmekten büyük mutluluk duydum. Sanayi ve ihracat þehri olmak için mücadele veren Çorum un TSO yönetiminde , 3 ay önce söylenilenlerin tersine, denge kurulmuþ olmasý ve OSB ye OSB yatýrýmcýsýnýn yollanýyor olmasý, doðru konularda eleþtiri yaparsanýz kamuoyunun da yardýmýyla bu konularýn dikkate alýndýðýný ispatlamaktadýr. Sayýn Baþkana, sanayici, ihracatçý ve OSB açýsýndan kurmaya çalýþtýðý denge için tebrik ve teþekkür ederim. Geçen dönemde eleþtirilerimden bir diðeri de Çorum'un TOBB'da temsili idi. Bu konuda; Sayýn Baþkanýn nasýl bir planý olduðunu, ne seçim öncesi ne de sonrasý duymuþ deðiliz. Umuyorum ki Sn Baþkan bizlerle paylaþmasa da, Çorum TSO'nun, TOBB yönetiminde görev almak üzere bir planý vardýr. Aksi takdirde, daha önce de denildiði gibi, kiþisel meselelerden arýnýlmadýðý için Çorum'a fýrsat kaçýrtýlmýþ görüntüsü ortaya çýkacaktýr. Bununla birlikte, hizmet kavramý eðer bir takým kriterlere baðlanmazsa objektif deðerlendirilemeyecek bir kavramdýr. Çorum TSO'nun hizmet etme anlayýþýnýn en büyük göstergesi, Çorum'un büyümesine olan katkýsýdýr. Biz TSO üyeleri olarak, yönetimin Çorum'un büyümesine odaklanmasýný, hizmet etme anlayýþýný ve programýný bireysel sorunlarýn çözülmesi yerine kitlesel çözümlere yönelik yapmasýný umuyoruz. Þimdi bir tespit yapalým, bugün ki Çorum nedir? Nüfus bakýmýndan Türkiye 39.su , ihracat rakamý bakýmýndan Türkiye 37.si,

Çorum, Türkiye'deki geliþmiþlik endeksi sýralamasýnda 57., kiþi baþýna düþen ihracat 270 Dolar, Çorum'a gelen yabancý turist sayýsý 13 bin kiþi, SSK verilerine göre Çorum'daki çalýþan sayýsý 102 bin 319 kiþi, Çorum'dan çýkan patent sayýsý 11, faydalý model sayýsý 79, SSK verilerine göre Çorum'daki iþletme sayýsý 7 bin 632, Çorum'daki ihracatçý sayýsý 120'dir. Þimdide bazý baþka illere bakalým ve Çorum'un yapabilecekleri hakkýnda bilgi sahibi olalým; Kiþi baþýna düþen ihracat rakamýna göre bakýnca, rakam ilimizde 270 dolar iken, Kahramanmaraþ'ýn 720 dolar, Kayseri'nin 1264 dolar ve Denizli'nin ise 2881 dolar olduðunu görüyoruz. 2012 yýlýnda Amasya müzelerini ziyaretçi sayýsýnýn 400 bin , Nevþehir müzelerinin ziyaretçi sayýsýnýn 2 milyonu kiþiyi aþtýðýný dikkate alýrsak, ilçe müzeleri ve ören yerleri dahil 140 bin ziyaretçi ile turizmde kat edilecek mesafe olduðunu görebiliriz. Dünyanýn en büyük kültür varlýklarýndan birine sahip olarak elimizdeki hazinenin büyüklüðünü algýlamalýyýz. Sevgili Arkadaþlar Bizler iþ insanlarýyýz. Bizler faaliyetlerin ancak rakamlara olumlu yansýrsa gerçek baþarý olduðunu en iyi bilenleriz. Buradan hareketle TSO yönetiminin baþarýlý olup olmadýðý yargýsýna ileriki dönemlerde biraz önce söylediðim verilerdeki iyileþmeleri dikkate alarak varabiliriz. Bizler, TSO yönetiminden Çorum'u büyütmelerini istiyoruz. Þüphesiz önümüzdeki yýllarda Türkiye'yi güzel bir büyüme süreci bekliyor. Çorum'un sahip olduðu potansiyel fýrsatlar ise bölgesinin parlayan yýldýzý olan Türkiye'nin ortalamasýnýn çok üstünde. Bu nedenle açýk yüreklilikle þunu söylüyorum; önümüzdeki dönemde Çorum ekonomisi Türkiye ortalamasýndan daha fazla büyürse, TSO yönetimini baþarýlý olmuþ demektir. Çorum'a daha alt bir hedef biçilmemelidir. Çorum, Türkiye liginde her kriterde sýralamasýný yükseltmelidir. Bunu hep birlikte yapabileceðimize inandýðýmý da ifade etmeliyim. Rakip illerimize baktýðýmýzda Çorum TSO'nun misyonunun ne kadar büyük olduðunu görüyoruz. Bu misyon, çaðýn güncel doðrularýyla çalýþýlmasýný zorunlu hale getiriyor. Çorum TSO daha akademik, daha teknik ve dünyayý tanýyan bir þekilde yöneltilmelidir. Yarýnýmýz dünden daha nitelikli olmalýdýr. Dünyadan örnekler edinilmeli, büyük düþünülmelidir. Neden Türkiye'deki en baþarýlý, en yenilikçi oda biz olmayalým? Þüphesiz Çorum'daki akýllý ve tecrübeli iþ insanlarý TSO yönetimindeki veya meclisindeki kiþilerle sýnýrlý deðil. Bu tür tecrübeli kiþiler Çorum için yönetime fikir katkýsý yapabileceklerdir. Çorum iþ hayatýnýn birçok tecrübeli aktörü, TSO meclisinde olmayabilir. Bu nedenledir ki bundan 5 yýl evvel söz verildiði gibi istiþari organlar kurulup Çorum için ortak akýl yaratacak bir mekanizma oluþturulmasý gereklidir. Çorum'u büyütmek ve daha fazla ihracat daha fazla istihdam için ortak akla ihtiyacýmýz var. Yönetimden, bu seçim döneminde olduðu gibi önceki seçim dönemindeki taahhütlerini de tamamlamasýný istiyoruz. Bu konularda bizlere düþen görevler varsa hazýrýz. Çorumdan daha fazla ihracatçý firma çýkmalýdýr. Bunun için TSO üyelerine yeni hizmetler verilebilir. Çorumun büyümesi yönetimin baþarýsý olarak algýlanacaðýna göre, aslýnda þirketlerinde mücadele vererek istihdamýný, ihracatýný artýran birçok kiþi yönetimin baþarýsýna katký saðlamýþ olmaktadýr, onlarýn da görüþ ve düþünceleri de TSO'ya kazandýrýlmalýdýr Siyaset kurumu ile yakýn çalýþmanýz gereklidir. Ancak bunu siyasi partiler ya da kiþiler arasýnda tercih yapmak olarak algýlattýrmamalýsýnýz. Çorum TSO'nun, birçok örgüt gibi siyaset kurumundan Çorum adýna beklentileri olabilir. Bu tercihlerin savunuculuðu ete kemiðe büründürülüp bir þahýs olarak ortaya koymadan, arzu ettiðimiz siyasi profilin idealini tanýmlayarak ve o profilin siyaset kurumu tarafýndan tercih edilmesi için uðraþarak olmalýdýr. TSO siyasi görüþü ne olursa olsun iþ dünyasýnýn tamamýnýn temsilcisidir. Bütün siyasi aktörlere, izah edilemez þekilde uzak olmamýz da gereðinden fazla yakýn durmamýz da doðru deðildir, olgun, toparlayýcý ve toplumda takdir toplayacak bir duruþumuz olmalýdýr. Çorum'un iktisadi alandaki en büyük geri adýmý ortaklýk kültürünü kaybetmiþ olmasýdýr. TSO'nun bunun geri kazanýmýnda aktif olmasý gerekmektedir. TSO öncülüðünde çok ortaklý bir yapý ile yeni fýrsatlar yakalayabiliriz. Sanýyorum bu da Sayýn Baþkanýn seçim programýnda olan bir beklenti idi. Güçlü bir ortaklýkla Çorum için savunma sanayi ihalelerine girmekten tutun da tren yolunun Çorum'a gelmesini beklemeden Çorum'a yakýn istasyonlarýn iþletmeciliði alýnarak demiryoluna ulaþýmýna kavuþmak bile mümkündür. Yapýlan akademik çalýþmalarda açýkça görülüyor, Çorum'un hak ettiði büyümeyi yakalayabilmesi için katma deðeri daha yüksek ürünler üretmesi gerekli. Bu gerçekten yola çýkarak Çorum için yeni bir sanayi ve ekonomik yol haritasý belirlemeliyiz. Süphesiz bunu en iyi üniversitelerle birlikte yapabiliriz. Arzu edilen her platformda elimizden gelen bir þey varsa, Meclisin emrinde olduðumu vurgulayarak yeni dönemin Çorum'a ve ülkemize hayýrlara vesile olmasýný diliyor, saygýlar sunuyorum."

TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ toplantýnýn açýlýþ konuþmasýnda birlik beraberlik vurgusu yaptý.

‘Seçimde yaþananlar geride kaldý’ TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ, seçim sürecinde yaþananlarýn g eride kaldýðý idrakinde olduklarýný bildirdiði konuþmasýnda, "bu çatý altýnda hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin getireceði faydalar, bizleri daha ileri götürmede en önemli etken olacaktýr." dedi. Seçimlerde %65'lik bir katýlým olduðuna iþaret eden Karadaþ, Çorum'un geliþimine ve katký saðlayacak çalýþmalarýn ön yargýsýz, koþulsuz ve hep birlikte

yapabilme erdeminde olabilmenin en önemli hedef ve amaç olmasý gerektiðine iþaret etti. Karadaþ, tüm meclis üyelerini kutladýðý sözlerine "Her bir meclis üyemizin, bu çatý altýnda dile getireceði fikirler deðerli olup, odamýzýn çalýþmalarýna yön verebilecektir. Soran, talep eden, fikirlerini ve düþüncelerini paylaþan bir meclisimizin varlýðý, çalýþmalarýmýzda tetikleyici bir rol oynayacaktýr." diyerek devam etti.

‘Baþarý için herkesin katkýsýný bekliyoruz’ TSO Baþkan Yardýmcýsý Fikret Tepençelik, zorlu bir seçim sürecinin tamamlandýðýný, baþarý için herkesin katkýsýný beklediklerini söyledi. Meclis üyelerinin el birliði yaparak ve sýrt sýrta vereceðine inandýðýný ve Çorum için çalýþmak istediklerinin altýný çizen Tepençelik, “Lütfen küskünlükleri ve kýrgýnlýklarý bir kenara býrakalým,” dedi.

‘Çok seslilik baþarýyý getirecektir’

TSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özbayram, konuþan meclisin olmasý gerektiðine iþaret ettiði konuþmasýnda, "Çok seslilik baþarýyý getirecektir." dedi. Meclisin konuþulacak bir mekan olduðunu hatýrlatan Özbayram, iþyerlerinde ya da baþka mekanlarda yapýlan konuþmalarýn bir fayda saðlamayacaðýný, sözlerine faydalýs olmasý için gerçek konuþulmasý gereken mekanýn meclis çatýsý olduðunu ifade etti. TOBB Temsilciliði'nin önemli olduðunu da sözlerine ekleyen Özbayram, "TSO'nun TOBB'da temsili için hepimize önemli gayretler düþüyor, hepimiz kendi bölgelerimizde gereken çalýþmayý yaparken, baþkanýmýzý en iyi yere göndereceðimize ve kendisinin de Çorum'u en iyi þekilde temsil edeceðine inanýyorum." diye konuþtu.

‘Çorum’un gerçek istatistik rakamlarý ortaya konmalý’ T S O Meclis Üyesi Selim Kefçeli, Çorum’un istatistik bilgilerinin gerçek anlamda ortaya konmasý gerektiðini söyledi. Ýstatistik rakamlarýnýn önemine dikkat çeken Kefçeli, þehrin durumunun doðru verilerle ortaya konmasýnýn, doðru hedef ve yol haritasý çizilmesi için büyük bir önem arzettiðini vurguladý.

(Ç.HAK:1314)

Ýlk toplantýlarýný yapmak üzere TSO Meclis Toplantýsý'nda bir araya gelen TSO Meclisi, sergilediði olumlu yaklaþýmlarla TSO'ya yakýþýr mesajlar verdi. TSO Meclis Baþkaný, TSO Baþkaný ve söz alan üyeler, seçimlerin geride kaldýðýnýn altýný çizerek, el birliði ile Çorum'un kalkýnmasý için çalýþýlmasý gerektiðine iþaret etti. Seçim öncesi zaman zaman tartýþmalarýn artmasýna raðmen, genel anlamda nezaket ölçülerinin korunduðu ve bayram havasýnda geçtiði ifade edilen seçimlerden sonra, gündem maddelerini görüþmek üzere bir araya gelinen toplantýda, gerek yönetim ve gerekse muhalif tavýr takýnan üyeler tarafýndan, kamuoyuna olumlu mesajlar verildi.


8

SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Açýk Öðretim'de en çok talep liseye Ýbrahim Özçerezci

H

Kübra Çýtak

alk Eðitim Merkezi Açýk Öðretimden sorumlu Müdür Yardýmcýsý Ýbrahim Özçerezci Açýk öðretimle ilgili bilgi verdi. Açýk öðretim hakkýnda bilgi veren Ýbrahim Özçerezci, amaçlarýnýn okumaya imkâný olmayan kiþileri açýk öðretim aracýlýðýyla

Açýk lise kayýtlarý 10 Aðustos 2013 tarihinde baþlýyor.

topluma kazandýrmak olduðunu söyledi. Açýk Öðretimde en çok lise için talep olduðunu belirten Özçerezci'nin verdiði bilgiye göre, kayýt yaptýran öðrenciler

ise genellikle 25-40 yaþlarý arasýnda. Özçerezci, öðrencilerin sistemden memnun olduðunu, açýk öðretimle ilgili her konuda rehberlik ettiklerini an-

latarak, önümüzdeki süreçte daha iyi hizmet verileceðini kaydetti. Açýk Öðretim iþlemleri artýk HEM'de Ýbrahim Özçerezci, 2010 yýlýnýn 2. Dö-

neminde açýk öðretim iþlemlerinin okullara verildiðini, ancak 2012 yýlý 45 sayýlý genelge ile açýk öðretimin tüm iþ ve iþlemlerinin tekrar HEM 'e verildiðini açýkladý. Bunun nedeninin ise yapýlan istatistikler sonucunda öðrencilerin okullardan çok Halk Eðitim Merkezini seçmeleri olduðunu bildiren Özçerezci, "Örgün eðitim ile yaygýn eðitimin farklý. Bu nedenle okullar bu iþi tam anlamýyla yönetemedi" dedi. Özçerezci, ayrýca okullarda açýk lise için kayýt yaptýramayan öðrencilerin 10 Aðustos 2013 tarihinden itibaren HEM'e kayýt yaptýrabileceðini sözlerine ekledi.

Genç mucitler ödüllerini aldý Y

EDAÞ’ýn, KSS Projeleri kapsamýnda Samsun, Sinop, Ordu, Çorum ve Amasya illerinde yaþayan üniversite öðrencilerine yönelik baþlattýðý ‘Gençler Yeni Ýcat Çýkarýyor’ yarýþmasýnýn ödül töreni yapýldý. YEDAÞ ile 19 Mayýs Üniversitesi iþbirliði ile 5 ilde üniversite öðrencilerinin yaratýcý projelerine fýrsat vermeyi hedefleyen ‘Gençler Yeni Ýcat Çýkarýyor’ yarýþmasýnýn ödülleri düzenlenen ödül töreni ile sahiplerini buldu. Avrupa’da ve Türkiye’de aldýðý Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödülleriyle elektrik daðýtým alanýnda farkýndalýk oluþturan YEDAÞ, ‘enerji verimliliði’ kapsamýnda genç beyinlere yarýþma fýrsatý sunduðu Endüstriyel Tasarým, Kýsa Film/Animasyon ve Afiþ Tasarým kategorilerinde dereceye giren projelerin sahipleri jüri ve izleyicilerin önünde ödüllerini aldý.

Rektör Akan’dan YEDAÞ’a teþekkür

19 Mayýs Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül törenine, 19 Mayýs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, Samsun Cumhuriyet Savcýsý Vedat Soðukpýnar, OMÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Hakan Leblebici, OMÜ Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ali Seylan, YEDAÞ Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya Ýl Koordinatörleri, SU SCR KSS Danýþmaný Ali Gizer, YEDAÞ yöneticileri ve paydaþ firmalarýn yöneticilerinin yaný sýra Gençler Yeni Ýcat Çýkarýyor yarýþmasýna projeleriyle katýlan öðrenciler katýldý. KSS Danýþmaný Ali Gizer, gençlerin disiplinli çalýþmalarý sonucunda yeni fikirler ortaya çýkarabileceðine dikkat çekerek, “Gençler icat çýkararak bizle-

‘Gençler Yeni Ýcat Çýkarýyor’ yarýþmasýnýn ödül töreni yapýldý.

re doðru yolu bulmamýzda yardýmcý olmakla birlikte yönetime de dahil olabilirler.” dedi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Akan ise, YEDAÞ'ýn KSS projelerinde bölgede öncü olma yolunda büyük adýmlar attýðýný kaydederek, “Bu yýl katýlýmýn yeterli olduðunu düþünüyorum. Seneye daha iyi tanýtým ile bu sayýmýzýn üstüne çýkacaðýz.” diye konuþtu.

Gençlere teþvik ödülü

YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, YEDAÞ olarak hayatýn her alanýna dokunduklarýný belirterek, “3 ana baþlýkta toplam 14 KSS projemiz var. Bunlardan biri de Gençler Yeni Ýcat Çýkarýyor. Gençlerimizi üretmeye, sürece dahil etmeye, farkýndalýk yaratmaya davet ettik. Oldukça güzel projeler yarýþtý. Bizim için birinci ya da üçüncü yok. Bizler teþvik etme noktasýnda buradayýz. Gençlerimize tavsiyemiz daha çok çalýþma-

larý ve baþarýlarýnda sürdürülebilir olmalýdýr.” þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan ödül törenine geçildi. Endüstriyel Tasarým dalýnda Yasin Can, Ali Aydýn ve Yasin Güreþir; Afiþ Tasarým dalýnda Özge Zevkiroðlu, Serpil Kýllý Basýlý ve Tolga Zeybek; Kýsa Film/Animasyon dalýnda ise Hazal Cansu Türk ödüllerini aldý.

dönemlerinde, kemik yýkýmlaþmasýnda süt ve süt ürünlerinin az tüketiminin etkisi olduðu bilinmektedir. Bu amaçla biz, genç yaþta süt tüketiminin artýrýlmasý ve özendirilmesini öneriyoruz. Orta yaþta sütle birlikte yeteri miktarda süt ürünü de tüketilmelidir. Burada dikkat edilecek husus, bol süt ama üretim izinli, standartlarda iþlem görmüþ, güvenli ve saðlýklý süt tüketmek gerekmektedir.

Ne kadar süt o kadar saðlýklý genç nesil demektir. Ýþte bu temi-

natý da süt üreten sektörler üstlenerek güvenli ve saðlýklý sütün teminatý olduklarýný hissettirmelidirler. Hala ülkemizde üretilen sütün % 40'ý kayýt dýþýdýr ve sokak sütü olarak satýlmaktadýr. Bu sütün büyük bir kýsmý ise merdiven altý üretim olarak tüketime sunulmaktadýr. Bu kayýt dýþýlýk sebebi ile ülkemiz süt açýðý olan bir görünüm göstermektedir. Lütfen çocuklarýnýzý ve kendinizi bizlere bahþedilen bu en muhteþem gýda olan sütten mahrum býrakmayýnýz. Bol bol süt ve süt ürünleri tüketiniz.”

Osmancýk Güney Mahallesi Çorum Caddesi’nde de E.K. isimli genç sürücünün 175 promil alkollü olduðu tespit

edildi. Sürücü hakkýnda alkollü araç kullanmaktan iþlem yapýldý. Ýfadesi alýnan sürücü daha sonra serbest býrakýldý.

‘Güvenli süt, saðlýklý hayat’ D

ünya Süt Günü nedeniyle basýn açýklamasý yapan Çorum Süt Üreticileri Birliði Baþkaný Mehmet Gayretli, su dahil baþka hiçbir gýdaya ihtiyaç býrakmadan canlýlarýn tüm ihtiyacýný karþýlayabilen yegâne gýdanýn süt olduðunu söyledi. Her yaþa ve herkese süt ve süt ürünlerinin faydalarýný her platformda anlatýrken dikkat edilmesi gereken hususlara deðinen Gayretli, þöyle konuþtu; “Güvenli süt, güvenli ve saðlýklý bir hayat demektir. Süt ve süt ürünlerinin bulunmadýðý bir hayat risklerle birlikte

devam eder. Çünkü süt geliþmekte olan ve geliþen baðýþýklýk sisteminin teminatýný ve devamlýlýðýný saðlar. En kolay ulaþtýðýmýz ve rahatlýkla tüketebildiðimiz süt varken çocuk yaþta tüm eðilimlerimiz baþka içecek türlerine olmaktadýr. Çünkü küçük yaþta çocuklar yetiþkinlere özenmektedir. Biz yetiþkinlerin de süt içme alýþkanlýðý olmadýðýndan yetiþen çocuklarýmýz süt dýþýndaki içeceklere eðilimli yetiþmektedir. Oysa bilinçli toplumlarda yetiþkinlerin süt tüketimi oldukça fazla ve bu oranda da

Mehmet Gayretli

çocuk ve gençlerde süt tüketimi alýþkanlýklarý geliþmektedir. Sorumluluk sahibi yetiþkinler olarak bu konuya hassasiyet göstermemiz gerekmektedir. Ayrýca özellikle bayanlarda menopoz

‘Süt ve süt ürünleri tüketin’

Alkollü sürücü hakkýnda iþlem S

ungurlu’da trafiðe alkollü çýkan sürücü hakkýnda iþlem yapýldý. Muhsin Yazýcýoðlu

Caddesi’nde trafik ekiplerince durdurulan V.B. isimli sürücünün yapýlan alkol muayenesi sonucunda 149 promil alkollü

olduðu belirlendi. Sürücü hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye düþürmekten iþlem yapýldý.

Language Centre’den Çorum’da bir ilk daha LANGUAGE CENTRE, Çorum'da bir ilke daha imza atýyor.

Ç

orum'un ilk yabancý dil kursu olarak Ýngilizce öðretimine baþladýðý 1998'den beri sürekli kendini yenileyerek geliþen ve büyüyen LANGUAGE CENTRE, Çorum'da bir ilke daha imza atýyor. Çorum'da ilk kez Language Centre Kids tarafýndan 25 - 26 Mayýs tarihlerinde ilkokul 4. ve ortaokul 5.6.7. ve 8. sýnýflar için sadece Ýngilizce sorularýnýn yer alacaðý Ýndirim Ödüllü Seviye Belirleme Sýnavý yapýlacak. Bu sýnava ve birlikte Ýngilizce öðrenmeye tüm öðrencileri davet eden Language Centre Kurucu Müdürü Halil Ýbrahim Aþgýn yaptýðý basýn açýklamasý ile konu hakkýnda bilgi verdi.

‘ÇOCUKLARIMIZ BU YAZ ÝNGÝLÝZCE ÖÐRENECEKLER’

Language Centre Kurucu Müdürü Halil Ýbrahim Aþgýn, basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi, “Bugünün çocuklarý, yarýnýn büyükleri olacak ve belirli bir süre sonra iþ hayatýna atýlacaklar. Bugün bile dil bilmek çok önemli iken onlarýn iþ hayatýna atýlarak aktif olduðu dönemde en az bir yabancý dil bilmenin önemi kat kat artacaktýr. Dünya bugüne göre daha fazla küçülecek uluslar arasý iliþkiler çok daha fazla yoðunlaþacaktýr. Bugün olduðu gibi yarýnda yabancý dil bilmek çocuklarýmýzý kariyerlerinde hep bir adým ileriye taþýyacaktýr. Onlarý bugünden, yarýnlar için donanýmlý ve öz güveni yüksek bireyler olarak hazýrlamamýz gerekmektedir. Çocuklarýmýzý yarýnlarda baþarýlý görmek ve onlarýn hayat standartlarýný yüksek tutmak istiyorsak en az bir yabancý dili çok iyi düzeyde biliyor olmalarýný saðlamak zorundayýz. Bu konuda sizlere yardýmcý olmaya hazýrýz. Çocuklarýnýzýn Ýngilizce öðrenmelerinde Çorum'da en doðru adres Language Centre'dir. Sorumluluðumuzun farkýndayýz. Language Centre olarak çocuklara yabancý dil bilmenin belirli uzmanlýk ve hassasiyet gerektirdiðinin bilincinde-

yiz. Bu doðrultuda kendimizi sürekli yeniliyoruz. Bu düþünceyle Language Centre markamýza Kids ilavesi yaparak Language Centre Kids'i oluþturduk. Bu yaz tatilinde farklý bir anlayýþ ve yeni metotlarla çocuklarýmýza Ýngilizce öðretmeyi planlýyoruz. Bu yaz çocuklarýmýza sadece Ýngilizce eðitimi vermekle kalmayacaðýz. Ýngilizce filmler izleme, futbol, voleybol, basketbol, satranç ve piknik gibi sosyal etkinliklere de aðýrlýk vereceðiz. Onlarýn Ýngilizceyi severek ve eðlenerek öðrenmeleri için tüm hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Bu yaz çocuklarýmýz Ýngilizceyi severek öðrenecekler ve öðrendikleri bilgileri pratik hayatta kullanabilecekler ve konuþabilecekler. Tüm uzman kadromuzla biz bu eðitime hazýrýz. Tüm çocuklarýmýzý bu yaz Ýngilizce öðrenmek üzere kursumuza bekliyoruz.

ÇOCUKLARIMIZ ÝNGÝLÝZCE SBS'YE MUTLAKA KATILSINLAR

Bu yýl ilk kez Ýlkokul 4. ve ortaokul 5., 6., 7. ve 8. Sýnýflar için ayrý ayrý olmak üzere sadece Ýngilizce sorularýndan oluþan indirim ödüllü bir seviye belirleme sýnavý yapacaðýz. Bu sýnavlarýmýz ilkokul 4. ve ortaokul 5. sýnýflar için 25 Mayýs Cumartesi saat 17:00'da, ortaokul 6., 7., ve 8. sýnýflar için ise 26 Mayýs Pazar günü saat 17:00'da Language Centre'de yapýlacaktýr. Öðrencilerimizin bu sýnava katýlabilmeleri için öncesinde kurs yerimize gelerek sýnav kayýtlarýný yaptýrmalarý gerekmektedir. Ýngilizce seviye belirleme sýnavýmýzýn sonuçlarýný 24 Haziran'da baþlayacak olan yaz kurslarýmýzdaki kayýtlarýmýzda kullanacaðýz. Sýnava girecek tüm öðrencilerimize baþarýlar diliyoruz. Sýnav ve kurslarýmýzla alakalý bilgi almak isteyenler Valilik Civarýnda Ilýca Caddesi üzerinde bulunan kurs merkezi gelerek yada 224 15 25 numaralý telefonumuzu arayarak ya da www.dilmerkezi.com internet adresimizden gerekli bilgileri öðrenebilirler.”

Alan da satan da memnun P

Kübra Çýtak

azarda canlýlýk devam ediyor. Havalar ýsýndý pazar yerlerinde hareketlilik baþladý. Pazarcý esnaf satýþlarýn iyi olduðunu ancak Pazar yerinde rekabet olduðu için paranýn pek kazanýlmadýðýný ifade ediyor. Pazarda fiyatlarýn düþtüðünü belirten esnaf vatandaþtaki alým gücünün arttýðýný belirtiyor. Vatandaþlar ise semt pazarlarýndaki fiyatlardan memnun. Bu hafta Pazartesi Pazarý'nda en çok raðbet gören sebzeler

yaz sebzeleri olurken en pahalý sebze ise fasulye oldu. Pazartesi Pazarý'nda bu haftaki bazý ürünlerin fiyatlarý:

TL

Erik: 1,5 TL Patlýcan: 1 TL Fasulye: 1 TL Kýrmýzý Biber: 1

Kiraz: 2 TL Salatalýk: 1,5 TL Marul: 75 Kr Dereotu: 50 Kr Maydanoz: 50

Havalar ýsýndý pazar yerlerinde hareketlilik baþladý.

‘Süt ve hayvancýlýða önem vermek milli görev’

T

MMOB Ziraat Mühendisleri Odasý rak görüldüðü için süt, en çok çocuklar Ýl Temsilcisi Yusuf Þahinbaþ, 21 tarafýndan tüketiliyor ve yaþ ilerledikçe Mayýs Dünya Süt Günü nedeniyle yapsüt içme miktarý azalýyor. týðý açýklamasýnda, “Her geçen gün daSüt büyüme, geliþme ve dokularýn ha da artan ülke nüfusunun saðlýklý besyenilenmesi için gerekli olan tüm amino lenmesi için süte ve sütün kaynaðý olan asitleri içerir ve günde bir bardak süt içen bir çocuk, protein ihtiyacýnýn % hayvancýlýðýmýza gereken önemin ve35`ini, kalsiyum ihtiyacýnýn % 52`sini, rilmesi zorunlu ve millî bir görevdir.” B12 vitamini ihtiyacýnýn % 98`sini kardedi. þýlayabilir. Süt, ambalajýnda, saðlýklý ko21 Mayýs Dünya Süt günü kutlaþullarda tüketime her an hazýr haliyle malarýndaki amacýn kendi kendine yegünün her saati içilmeyi hak ediyor. Avtebilen, daha yetenekli, üretken ve yarupa Birliði ülkelerinde kiþi baþýna yýllýk þamlarý süresince saðlýklý bireyler yetiþ245 litrenin üzerinde süt tüketilmektedir. Ülkemizde ise tüketilen bütün içecekler tirilmesini saðlamak, süt ve süt mamülYusuf Þahinbaþ arasýnda ne yazýk ki sütün payý sadece lerine talep yaratarak hem üretimi hem yüzde 9`dur. Sütün çay, su ve özellikle de kullaným alýþkanlýðýný arttýrmak ve gazlý içeceklerden sonra 4. sýrayý aldýðýný görmektesaðlýklý bireylerin yetiþtirilmesi ile daha üstün niteyiz. Sütün yetersiz oranda tüketilmesinin yaný sýra telikli toplumlar oluþturmak olduðunu ifade eden Þamel sorun, toplam süt tüketiminin büyük bölümünü hinbaþ, þunlarý söyledi; saðlýksýz koþullarda sunulan açýk sütün oluþturmasý“Ýnsana doðumundan ölümüne karþýlýksýz saðdýr. lýk vaat eden süt, canlýnýn hayatýný devam ettirebilGünümüzde kiþi baþýna yýllýk içme sütü tüketimesi, geliþebilmesi ve baþarýlý olabilmesi için gerekmimizin 180 litre olduðu ve bu tüketimin de sadece li besin maddelerinin büyük çoðunluðunu bünyesinyüzde 60'ýnýn iþlenmiþ ve paketlenmiþ saðlýklý süt, geri kalan % 40'ýnýn ise açýkta satýlan süt olduðu, ne de barýndýran kusursuz, mucizevi bir gýda. Sadece kadar acý da olsa gerçektir.” geliþme evrelerinde içilmesi gereken bir içecek ola-


SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

9

Özel Hastane’den Samsun SGK’ya destek Ç

orum Özel Hastanesi, 13-19 Mayýs tarihleri arasýnda kutlanan Sosyal Güvenlik Haftasý’nda Samsun’da düzenlenen etkinlikler kapsamýnda Samsun SGK Çalýþanlarý Sanat ve Kültür Derneði’nin yanýnda oldu. Düþevi oyuncularýnýn sergilediði, Seçkin Býldýrcýn’ýn yönettiði ‘Ben Çaðýrmadým’ adlý oyunu, Samsun SGK çalýþanlarý ve Çorum Hastanesi yöneticileri beraber izlediler. Tiyatro gösterimi sonrasýnda Samsun SGK Çalýþanlarý Sanat

ve Kültür Derneði adýna SGK Ýl Müdürü Selami Göz, Çorum Özel Hastanesi’nin sanatsal ve kültürel faaliyetlerine gösterdikleri katkýlardan dolayý teþekkür ederek Ýdari Müdür Kerim Kumral’a plaket verdi. Sanatýn ve sanatçýnýn yanýnda olma prensibiyle çalýþma süreçlerinin devam edeceðini belirten Kerim Kumral da, Çorum Özel Hastanesi’nin sanatýn her dalýnda etkin üstlenici olarak var olacaðýný ifade etti.

Çorum Ülkü Ocaklarý üniversite birimi gençleri fidan dikti.

Ülkücü gençler fidan dikti Ç

‘Ben Çaðýrmadým’ adlý oyunu, Samsun SGK çalýþanlarý ve Çorum Hastanesi yöneticileri beraber izlediler.

Ýntegral’in umrecileri dualarla uðurlandý U

mre farizasýný yerine getirmek üzere Çorum’dan kutsal topraklara giden Ýntegral Turizm umre kafilesi dualarla uðurlandý. Ýntegral Turizm seyahat acentesiyle umreye gidecekler, þirket görevlisi ve Kafile Baþkaný Serpil Özden ve çok sayýda hacý adayý yakýnlarý tarafýndan uðurlandý. Ýntegral Turizm Yetkilisi Ýbrahim Çeliker, umrecilerin 8 Haziran’da Medine’den döneceklerini söyledi. Umre programýnýn daha önceden belirlendiði þekilde gerçekleþeceðini belirten Çeliker, “Sunduðumuz hizmetlerle, kutsal yolculuk boyunca tüm umrecilerimizin yanýndayýz. Umre yolculuðu kutsal bir seyehat, zor bir yolculuk olmasýna karþýn sonunda kazanýlacak mükafat ise çok büyük. Allah Rasulü’nün yaþadýðý mekânlarý görmek, yürüdüðü yerlerde yürümek ashabýnýn kabirlerini ziyaret etmek, onlarla ilgili hatý-

ralarý yâd etmek, vahyin indiði ve teblið edildiði kutsal yerlerin havasýný solumak her Müslümanýn en tatlý özlemidir.” dedi. Umrecilerin kutsal topraklarda yerine getirecekleri ibadetlerden elde edecekleri manevi hazzý artýrabilmek, ziyaret edecekleri mekânlarýn hafýzalarýnda daha kalýcý bir iz býrakmasý ve fiziki ortamla tarih bilinci oluþmasýnýn baþlýca hedefleri arasýnda olduðunu belirten Çeliker, “Kutsal topraklardaki ziyaret mekanlarýnýn tarihin derinliklerinden getirdikleri çaðrýyý anlamaya yönelik bilgilenme ve düþünme faaliyetine katkýda bulunarak söz konusu yerleri sýradan bir gezi mantýðýnýn ötesinde gerçek anlamda ziyaret etmeye vesile olmasýný diliyoruz. Her yýl olduðu gibi bu yýl da hizmetlerimizi Hira Turizm ile gerçekleþtirerek kutsal topraklara hac ve umre seferi düzenliyoruz.” diye konuþtu.

düzenlememize yardýmcý olan Orman Ýþletme yetkililerine

ve ülküdaþlarýmýza teþekkür ediyorum.” dedi.

Ç

Çorum’dan kutsal topraklara giden Ýntegral Turizm umre kafilesi dualarla uðurlandý.

Umreciler Hira Turizm ile yola çýktý.

G

Alaca Gayret Rehabilitasyon Merkezi öðrencileri sinema keyfi düzenlendi.

Gayret Rehabilitasyon Merkezi’nde özel eðitim gören miniklere sinema gösterimi sunularak güzel bir gün yaþattý. Proje Koordinatörü Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan’ýn eþi Dilek Yazgan ve Kaymakamlýk personelinden oluþan ekip, geçtiðimiz hafta Cuma ve Cumartesi

Fidan dikimine MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik te katýldý.

“Gençlik Haftasý münasebetiyle böyle bir etkinlik

Gençlik Haftasý’nda satranç turnuvasý

Engelli öðrencilerin sinema keyfi önül Elçileri projesi kapsamýnda çeþitli faaliyetler düzenleyen Alaca Gönül Elçileri ekibi, Gayret Rehabilitasyon Merkezi’nde eðitim gören özel eðitim öðrencileri ile Emniyet Müdürlüðü Sinema Salonu’nda film izlediler. Türkiye genelinde henüz birçok il ve ilçede proje çalýþmalarý baþlatýlmadan ilçe bazýnda ilk projesini Þehit ve Gaziler Haftasý münasebetiyle geçtiðimiz ay düzenlediði konser programý ile hayata geçiren Alaca Gönül Elçileri ekibi, Çorum huzurevi sakinleri ile gazileri aðýrlayarak özel bir gün geçirmelerini saðlamýþtý. Ekip, bu defa da Engelliler Haftasý münasebetiyle ilçede hizmet veren

orum Ülkü Ocaklarý Üniversite Birimi, Gençlik Haftasý nedeniyle Çomar Barajý mevkiinde fidan dikimi gerçekleþtirdi. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik ve Çorum Ülkü Ocaklarý Üniversite Birimi’ne mensup gençlerin katýldýðý etkinlikte Orman Ýþletme Müdürlüðü’nün tahsis ettiði alanda fidanlar toprakla buluþturuldu. Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik,

günleri iki grup halinde Emniyet Müdürlüðü Sinema Salonunda gerçekleþtirilen organize ile Rehebilitasyon öðrencilerinin sinama ile tanýþmalarýný saðladý. Öðrencilerle tek tek ilgilenip anne þefkati gösteren Gönül Elçileri Proje Koordinatörü Dilek Yazgan ve ekip üyeleri,

misafirlerini Emniyet Müdürlüðü’nde karþýladý. Emniyet Müdürü Tamer Arslan ve Polis memurlarýnýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilen etkinlikte öðrencilere çeþitli hediye ve yiyecek, içecek ikramýnda bulunuldu. Film izlendikten sonra Emniyet Müdürlüðü bahçesinde müzik eþliðinde

oyunlar oynayan miniklerin gözlerindeki sevinci görmekten dolayý mutlu olduklarýný ifade eden Dilek Yazgan, “Alaca Gönül Elçileri olarak gelecek günlerde yine bir baþka faaliyet yapmayý planlýyoruz. Rehabilitasyon öðrencilerimiz bugün kýsa da olsa bizlerin misafiri oldu. Onlar toplumumuzun gözbebeði. Huzurevi sakinleri, þehit aileleri ve gazilerimiz de bu toplumun gözbebeði. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýz bu manada isabetli bir proje baþlatmýþtýr. Ýl ve ilçeler olarak bizler de elimizden gelen katký ve desteði saðlayýp toplumumuzda farkýndalýk oluþturma çaba ve gayreti içerisindeyiz.” diye konuþtu.

orum Ülkü Ocaklarý Ortaöðretim Birimi, Gençlik Haftasý dolayýsýyla satranç turnuvasý düzenledi. Fikri Arýkan seminer salonunda açýlýþý yapýlan turnuvaya MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik ve Ülkü Ocaklarý Ortaöðretim ve Üniversite Birimi yöneticileri katýldý. Bir hafta boyunca devam edecek turnuva sonucunda baþarýlý olan katýlýmcýlar Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý tarafýndan ödüllendirilecek. Turnuva hakkýnda açýklamada bulunan Ülkü Ocaklarý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, “Gençlik Haftasý münasebetiyle gerçekleþtirmiþ olduðumuz satranç turnuvasý etkinliðindeki tüm katýlýmcý kardeþlerimize baþarýlar diliyorum.” diye

Çorum Ülkü Ocaklarý Ortaöðretim Birimi, Gençlik Haftasý dolayýsýyla satranç turnuvasý düzenledi.

Turnuvanýn açýlýþý Fikri Arýkan seminer salonunda açýlýþý yapýldý.

Fotoðraf çekimi Yunus Emre’de devam etti ðitim-Sen E Fotoðraf Kursu kursiyerleri Yunus

Emre Parký’nda fotoðraf çekimine katýldý. Her hafta hem uygulama hem teorik olarak devam eden fotoðraf kursu, bu defa uygulama alaný olarak Yunus Emre Parký'ndaydý. Park sakinleri ve çocuk parkýnda oynayan çocuklarý fotoðraflayan kursiyerler, ayný zamanda bakmagörme, kompozisyon, görsel sanatlarda estetik bakýþ, oran-orantý, altýn kesim kurallarý hakkýnda da bilgilendirildiler.

‘Sayýsal (dijital) Fotoðraf Giriþ’ olarak baþlangýç aþamasýnda olan kurs çalýþmasý, 7 haftadýr devam

ediyor. 15 Haziran’a kadar sürecek kursun, Ekim ayýnda yapýlacak ikinci aþamasýnda ise

‘Sayýsal (dijital) Fotoðraf Kursu’ olarak devam edecek.

Eðitim-Sen Fotoðraf Kursu kursiyerleri Yunus Emre Parký’nda fotoðraf çekimine katýldý.


10 SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Cemiyet ve BÝK’ten öksüzlere yardým eli lent Özkaleli ve Sadýk Örgel ile Muhasip Murat Özülke katýldý.

ÖKSÜZLER ÝÇÝN NAKDÝ YARDIM

Recep Mebet

Annelerinin vefatýndan bir yýl önce trafik kaÇorum Gazeteciler zasýnda babalarýný da kayCemiyeti ve Basýn Ýlan beden Berat (4) ve Burak Kurumu (BÝK), geçtiði(5)’ýn bakýmýný üstlenen miz günlerde yaþamýný Mehtap Ýrtük’le görüþen yitiren Sevtap Elmas’ýn Cemiyet Baþkaný Þevket çocuklarýna yardým eli Erzen, çocuklara çeþitli uzattý. hediyeler verdi. Ýskilip'te çalýþtýðý BÝK Genel Kurugazetenin bürosunda uðlu’nda yaptýðý giriþimler radýðý silahlý saldýrý soneticesinde öksüzlerin banucu hayatýný kaybeden kýmýný üstlenen acýlý aileSevtap Elmas'ýn çocukye 6 bin TL ölüm yardýmý larýnýn bakým ve ihtiyaçkararý çýktýðýný belirten larýnda kullanýlmak üzeErzen, Çorum Gazeteciler re 10 bin TL nakdi yarCemiyeti’nin 500, kendiÞevket Erzen, Berat ve Burak’ýn anneannesi Mehtap Ýrtük’e baþsaðlýðý diledi. dýmda bulunuldu. sinin de 3 bin 500 TL katkýda bulunarak toplamda 10 bin TL’lik nakdi yardým saðlandýðýACILI AÝLEYE BAÞSAÐLIÐI ZÝYARETÝ ný açýkladý. BÝK Çorum Þubesi ve Gazeteciler Cemiyeti yönetimi dün Anneanneleriyle birlikte kalan öksüzlerin diðer ihtiyaçlarýSevtap Elmas’ýn annesi Mehtap Ýrtük’ü evinde ziyaret ederek nýn karþýlanmasý için de destek sözü veren Erzen, nakdi yardýmbaþsaðlýðý diledi. larýn veraset ilamý çýkarýldýktan sonra teslim edileceðini kaydetZiyarete BÝK Þube Müdürü Osman Bolluk, Çorum Gazeteti. ciler Cemiyeti Baþkaný Þevket Erzen, Baþkan Yardýmcýlarý Bü-

Çorumlu astronot

Gazeteciler Cemiyeti ve Basýn Ýlan Kurumu, silahlý saldýrýda yaþamýný yitiren Sevtap Elmas’ýn çocuklarýna yardým eli uzattý.

Recep Mebet

Çorum’da bir alýþveriþ merkezinde astronot kýyafeti ile yapýlan tanýtým etkinliði vatandaþlarýn ilgi odaðý oldu. Bir parfüm markasýnýn ürünlerinin tanýtýmý için düzenlenen etkinlikte kullanýlan temsili astronot dün Kubbeli Caddesi’nde boy gösterdi. Çocuklarýn da büyük ilgi gösterdiði etkinlikte astronot kýyafeti giyen Çorumlu Ali Can Gözcü, arkadaþý Aysun Arslaner ile birlikte Axe Parfüm ürünlerini tanýttý. Alýþveriþ sýrasýnda karþýlarýnda

bulduklarý astronotu þaþkýn bakýþlarla izleyen vatandaþlar, yapýlan çalýþmanýn tanýtým amaçlý olduðunu öðrenince rahat bir nefes aldýlar. Büyük ilgi gören etkinlik hakkýnda bilgi veren Ali Can Gözcü, astronot kýyafeti ile yapýlan tanýtýmýn Metropol Alýþveriþ Merkezi ve Hitit Gýda’da gerçekleþtirildiðini söyledi. Etkinliðe katýlan vatandaþlarýn astronotla fotoðraf çektirmek için sýraya girdiðini anlatan Aysun Arslaner ise tanýtým çalýþmasýnýn Çorum’un ardýndan Ankara’da devam edeceðini kaydetti.

Kýnýkdeller’de þükür duasý

Öðle namazýnýn ardýndan köy camiinde yapýlan duaya Kýnýkdeller Köyü Muhtarý Vahit Demiral ve köy halký katýldý.

Ç

Recep Mebet

orum merkeze baðlý Kýnýkdeller Köyü’nde önceki gün bereket ve þükür duasý yapýldý. Öðle namazýnýn ardýndan köy camiinde yapýlan duaya Kýnýkdeller Köyü Muhtarý Vahit Demiral ve köy halký katýldý. Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan’ýn da katýldýðý duaya Eski Karadona (Karadonayþe), Delibekiroðlu ve Kýnýk gibi çevre köylerden de katýlým oldu. Bekir Doðan ve Salim Demiral tarafýndan organize edilen programda duayý Kýnýkdeller Köyü Camii Ýmam Hatibi Mahmut Tekin Asa yaptý. Yoðun programý nedeniyle duaya katýlamayan ÇESÝAD Baþkaný Mehmet Yýldýrým ise gönderdiði mesajla duanýn hayýrlara vesile olmasýný diledi. Programla ilgili açýklama yapan Bekir Doðan, organizasyona katkýlarýndan dolayý ÇESÝAD Baþkaný Yýldýrým ile Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Þevket Erzen’e teþekkür etti. Geleneksel olarak düzenlenen program, yapýlan duanýn ardýndan cami bahçesinde verilen yemekle sona erdi.

Bekir Doðan ve Salim Demiral tarafýndan organize edilen programa ilgi büyüktü.

Duayý Kýnýkdeller Köyü Camii Ýmam Hatibi Mahmut Tekin Asa yaptý.

Duanýn ardýndan katýlanlara cami bahçesinde yemek verildi.

Güler-Mehmet Balýkcý çiftinin oðlu Kazým, Ayten-Þaban Gümüþyay çiftinin kýzý Nazlý ile dünyaevine girdi.

Balýkcý ve Gümüþyay Aileleri’nin mutlu günü

Kazým ile Nazlý evlendi K

Astronot kýyafeti giyen Çorumlu Ali Can Gözcü, Kubbeli Caddesi’nde tanýtým yaptý.

Astronot kýyafeti ile yapýlan tanýtým etkinliði vatandaþlarýn ilgi odaðý oldu.

azým Balýkcý ile Nazlý Gümüþyay önceki gün düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Güler-Mehmet Balýkcý çiftinin oðlu Kazým, AytenÞaban Gümüþyay çiftinin

kýzý Nazlý ile dünyaevine girdi. Alis Eðlence Merkezi’nde düzenlenen düðün törenine Balýkcý ve Gümüþyay Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý.

Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, NazlýKazým Balýkcý çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.


SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Paþaköy’de bereket duasý Recep Mebet Çorum merkeze baðlý Paþaköy’de önceki gün bereket ve þükür duasý yapýldý. Öðle namazýnýn ardýndan köy meydanýnda yapýlan duaya Paþaköy Muhtarý Yüksel Ertürk ve köy halký katýldý. Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ali Yýldýz’ýn da katýldýðý duaya çevre köylerden de katýlým oldu. Köy halkýnýn birlikte organize ettiði programda duayý Belediye Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý yaptý. Geleneksel olarak düzenlenen program, yapýlan duanýn ardýndan cami bahçesinde verilen yemekle sona erdi. Çorum merkeze baðlý Paþaköy’de önceki gün bereket ve þükür duasý yapýldý.

Recep Mebet

Öðrenci Komedyasý izleyenleri güldürdü

‘ Ö ð r e n c i Komedyasý’ adlý tiyatro oyunu önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelendi. Atatürk Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencilerinin hazýrlayýp sunduðu oyunu Okul Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve çok sayýda öðrenci velisi izle- H. Hüseyin Hastaoðlu di. Gençlik Haftasý etkinlikleri kapsamýnda sahnelenen oyun öncesinde kürsüye gelen Hasan Hüseyin Hastaoðlu, yaptýðý selamlama konuþmasýnda tüm öðrencilerinin 19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý’ný kutladý. Yapýlan sunumlarýn ardýndan baþlayan oyun, izleyenleri kahkahaya boðdu. Adem Arslan ve Serhat Özütürker’in yönettiði oyun, ‘Dedeler Týp Fakültesinde’, ‘Ýnternet Þaþkýný’ ve ‘Nineler Tatilde’ adlý üç bölümden oluþtu. Beðeniyle izlenen oyunun ilk bölümünde Hicri, Rumi ve Miladi isimli üç dedenin Týp Fakültesi’ni kazanmasý ve baþlarýndan geçen komik durumlar anlatýldý. ‘Ýnternet Þaþkýný’ isimli bölümde Berke isimli gencin sanal alemdeki arkadaþ edinme giriþimi ve ailesinin ilgisizliði ele alýndý. Oyunun son bölümü olan Nineler Tatilde’de ise Adile, Nebile ve Yeter isimli üç ninenin sahil kýyýsýnda geçen tatilde yaþadýklarý komik olaylar anlatýldý. Atatürk Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrenci-

Kitap Fuarý’nda düzenlenen program vatandaþlar tarafýndan beðeniyle izlendi.

Üç Aylar Kur'an ziyafeti ile karþýlandý

Gönüller Kur'an'la coþtu

‘Öðrenci Komedyasý’ adlý tiyatro oyunu izleyenleri kahkahaya boðdu.

Beðeni toplayan oyun önceki akþam Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelendi.

Baraja giren araçtan yüzerek çýktýlar

Çorum Barajý'nda piknik yapan iki kafadar, otomobilde muhabbet ederken baraja uçtu. Otomobilin hareket edip suya girdiðini farkedemeyen piknikçiler, otomobile su dolmaya baþlayýnca baraja düþtüðünü farkederek, can havliyle açýk camlardan dýþarý çýkarak kendilerini son anda kurtardý. Önceki akþam saat 21,00 sularýnda yaþanan olay, baraj çevresinde piknik yapan piknikçiler arasýnda büyük bir paniðe neden olurken, araçta bulunanlarýn kýyýya ulaþmasý herkese derin bir nefes aldýrdý. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, elbiseleri ýslanan kazazedelere askeri montlar vererek elbiselerini deðiþtirtti. Gece süresince baraj sularýna gömülü olarak bekleyen otomobil, dün sabah saatlerinde çekiciler tarafýndan çýkarýldý.

Baraja giren otomobil sulara gömüldü.

Jandarma ekipleri yaptýklarý soruþturmada, araçta kimsenin kalmadýðýný

Çorum Belediyesi, Ç o r u m Müftülüðü ve Dil Edebiyat Derneði tarafýndan Üç Aylar'ýn karþýlanmasý amacýyla düzenlenen K u r ' a n ziyafeti ve Sema gösterisi, büyük bir beðeni ile izlendi. Kitap Fuarý giri þ i n d e gerçekleþtirilen programda, ATV ve Star TV'de ilahi ve mevlid programlarý hazýrlayýp sunan ünlü Hafýzlar Celalettin Þensoy ve S e l m a n Okumuþ, muhteþem sesleriyle adeta Kur'an ziyafeti sundu. Sema gösterileri ile coþkunun zirveye çýktýðý programa Belediye Baþkaný Muzaffer K ü l c ü , M ü f t ü Mehmet

Ýstanbul’dan gelen ünlü hafýzlar, okuduklarý Kur’an tilaveti ile mest etti.

Kur’an ziyafeti programý belediye, müftülük ve TED iþbirliðinde gerçekleþti.

Etkinliðe katýlan izleyiciler semazenlerin gösterisini ilgiyle takip etti.


12 SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Akaydýn’ýn sözleri yine gündemlik A

ntalya Büyükþehir Belediye Baþkaný Çorumlu Mustafa Akaydýn, 19 Mayýs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramý’nda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ý hedef aldý 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen Fener Alayý'nýn ardýndan Antalyalýlar'a seslenen Büyükþehir Belediye Baþkaný CHP'li Mustafa Akaydýn, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a yönelik sert sözler sarf etti. Akaydýn’ýn sözleri yaygýn haber sitelerinde yer aldý. Haber þöyle: “ Alanda bulunanlara "Bu geldiðiniz durumdan kendinizi mutlu hissediyor musunuz?" diye soran Baþ-

Mustafa Akaydýn, aþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ý hedef aldý

kan Akaydýn, þöyle dedi: "Ben hissetmiyorum, siz de hissetmiyorsunuz. Bizim devletimizden istediðimiz fazla bir þey deðil. Biz özgürlük, barýþ, kardeþlik istiyoruz. Biz dostlarý-

mýzla, komþularýmýzla dost olarak yaþamak istiyoruz. Atatürk'ün söylediði gibi ‘Yurtta sulh cihanda sulh' istiyoruz. Komþularýmýzla kavga istemiyoruz. Biz bu ülkenin ufkunda þanlý bayraðýmýzdan baþka

ortak bayrak istemiyoruz. Biz ipleri Obama'nýn elinde Baþbakan istemiyoruz. Biz iþi bitince tuvalete süpürülecek Baþbakan da istemiyoruz. Biz adam gibi adam istiyoruz, adam gibi adam. Biz Kan-

dil'den Ýmralý'dan yönetilen bir vatan da istemiyoruz. Çok mu istiyoruz. Biz aydýnlarýmýza, komutanlarýmýza, gazetecilerimize, Silivri'ye, Hasdal'a, Sincan'a özgürlük istiyoruz. Çok mu istiyoruz. Ýþte bunun gereðini yapacak olan bu meydanda toplanmýþ olan Antalya halký, Kuvayi Milliyeci Türk vatandaþlarýdýr. Ne mutlu Türküm diyene. Ne mutlu Antalyalýlara, ne mutlu Türk bayraðý gölgesinde yaþamak isteyen her türlü Türk vatandaþýna. Azim ve irademizi zorlamasýnlar, 19 Mayýs 1919'da olduðu gibi bir 19 Mayýs daha gelir, gerekirse Antalya Limaný'ndan da Anadolu topraklarýna çýkarýz."

Anadolu Lisesi Karadeniz’den döndü A

Anadolu Lisesi öðrencileri Doðu Karadeniz ve Gürcistan gezisinden döndü.

Batum’un tarihi ve turistik yerleri gezildi.

nadolu Lisesi öðrencileri, Coðrafya öðretmeni Meral Kibaroðlu’nun organize ettiði Doðu Karadeniz ve Gürcistan gezisinden döndü. Kýrk öðrenci ve okulun Beden Eðitimi öðretmeni Davut Üstünay’ýn katýldýðý gezi turu, Trabzon’da gezi heyetine katýlan yerli bir rehber eþliðinde Ayasofya Müzesi ve Atatürk Köþkü gezilerek baþladý. Zigana Yörük Çadýrý’nda öðle yemeði yiyen grup oradan da Sümela Manastýrý’na geçti. Bölgenin doðal ve tarihi dokusu hakkýnda bilgi edindikten sonra Çayeli (Rize)’nde konaklamak üzere yola çýkan grup, ertesi gün erken saatlerde Sarp Gümrük Kapýsý’na doðru yol aldý. Gümrük iþlemlerinden sonra Batum’a geçildi. Acar Özerk

Kýrk öðrenci ve okulun Beden Eðitimi öðretmeni Davut Üstünay’ýn katýldýðý gezi turu eðlenceli geçti.

Cumhuriyeti’nin baþkenti ve Gürcistan’ýn önemli bir liman kenti olan Batum kentinin tarihi ve turistik yerleri gezen öðrenciler, öðle yemeðinin ardýndan tekrar yurda döndüler. Ayder Yaylasý’nda bir gece kalan gezi heyeti, ertesi sabah yaylada doða yürüyüþü yaptýktan sonra Çamlýhemþin’e geçti. Burada, Türkiye Erozyonla Mücadele ve Aðaçlandýrma Vakfý (TEMA) üyesi olan, Þenyuva köyünde ikamet eden ve ‘Vatandaþ Mustafa’ lakabýyla anýlan Mustafa Lazaloðlu’nun Fýrtýna Deresi ve çevresinin korunmasý için yaptýklarý çalýþmalarý ve doðaya yönelik öðütleri öðrenciler tarafýndan dikkatlice dinlendi.

Vali Çakýr’dan yakýn ilgi

Uzungöl’e gitmek için yola çýkan öðrenciler, Rize’nin Ardeþen ilçesinde resmi bir açýlýþa katýlan Rize Valisi Nurullah Çakýr’la karþýlaþtý. Vali Çakýr, öðrencilerle çok yakýndan ilgilenen ve hediyeler verdi. Vali’nin yanýndan ayrýldýktan sonra geziye devam eden grup, Uzungöl etrafýnda yürüyüp, yöreye özgü hediyelik eþyalar aldýlar. Heyet, gezinin ardýndan Çorum’a döndü.

‘Reyhanlý katliamýný kýnýyoruz’ T

ürkiye’nin, emperyalizmin güdümünde kalmaya ve komþu ülkelerle sorunlar yaþamaya devam ettiðini belirten DÝSK/Emekli-Sen Çorum Þube Basýn Sekreteri Þeref Karataþ, “Ülkemiz topraklarý Suriye’ye yönelik saldýrýlarda üs olarak kullanýlmaktadýr.” dedi. Hatay’ýn Reyhanlý ilçesinde yaþanan olaylarla ilgili yazýlý basýn açýklamasý yapan Karataþ, “Çatýþmalardan kaçan yüz binlerce Suriye

yurttaþý Türkiye topraklarýnda kurulan kamplarda bulunuyor. Bu sýðýnmacýlarýn masraflarýný büyük oranda üstlenmiþ olan Türkiye büyük bir yükün altýna girmiþ bulunuyor. Bunun yaný sýra, Suriye’deki muhalefete destek veren Türkiye, topraklarýný rejime karþý saldýrýlarda üs olarak kullandýrmaktadýr. Dünyanýn deðiþik bölgelerinden gelen aþýrý dinci gruplar, Türkiye sýnýrýný kontrolsüz olarak kullanýp, Türkiye’den

Þeref Karataþ

Suriye’ye serbestçe geçerek eylemler yapmaktadýrlar. Nitekim, Reyhanlý’da bomba yüklü iki aracýn patlatýlmasý sonucu onlarca yurttaþýmýz yaþamýný yitirmiþ,

yüzlercesi de yaralanmýþtýr. Bir yandan ülke topraklarýný aþýrý dinci gruplara açan Türkiye, diðer yandan emperyalistlerin saldýrý örgütü NATO’nun silahlarýný ülkemiz topraklarýna yerleþtirmek suretiyle topraklarýmýzý, Suriye’nin yaný sýra Ýran ve diðer komþu ülkelere karþý tehdit üssü haline getirmektedir. Bütün bu düþmanca uygulamalar, baþta Suriye halklarý, bölge halklarý ile hiçbir

sorunu olmayan ve içeride ve dýþarýda barýþ içinde yaþama arzusunda olan Türkiye halklarýnýn deðil, iktidarýn tercihidir. Hükümeti, bir kez daha ülkemiz topraklarýný, emperyalistlerin çýkarlarý uðruna savaþ üssü haline getirmekte olan, bu politikalardan dönmeye ve bölgemiz halklarýný birbirine kýrdýracak, düþmanlýklardan uzak durmaya çaðýrýyor ve Reyhanlý katliamýný þiddetle kýnýyoruz.” diye konuþtu.

29 yýl aradan sonra buluþtular Çorum Ýmam Hatip Lisesi 1984 yýlý 7-A sýnýfý buluþtu.

Ç

orum Ýmam Hatip Lisesi 1984 yýlý 7-A sýnýfý, 29 yýl aradan sonra yemekte buluþtu. Önceki akþam biraraya gelen 7 /A sýnýfý geçmiþin anýlarýný tekrar yaþama imkâný buldu. Düzenlenen yemeðe Zeki Aköz, Mustafa Köse, Mahir Odabaþý, Resul Velidedeoðlu, Arif Ýþler, Þaban Çalýþkan, Erol Köse, Recep Cengiz, Hamit Erdoðan, Hüseyin Kýr, Cengiz Tufan, Yusuf Avcý, Hasan Okumuþ, Ahmet Çek, Mehmet Týðlý, Mahmut Yanýk, Celal Çakýrtekin, Kerim Yurttaþ, Erkan Þahinci, Davut Batuk,

Lise arkadaþlarý bundan sonra her ay buluþma sözü aldýlar.

Kadir Yumurtacý, Hasan Çýplak, Özcan Özaydýn, Mustafa Kaya, Ýdris Baþtuð, Ýbrahim Karslý, Ahmet Çýnar, Uður Bolat, Hayri Özyýlmaz, Özcan Cebeci, Hayrettin

Avcý, Ömer Yavuz, Mehmet Sakallý, Bahri Öztuna, Cüneyt Erdem, Erol Balaban ve Selim Karaca katýldý. Bundan sonra her ay buluþma sözü

alan eski dostlar, gelecek günlerde il dýþýndaki sýnýf arkadaþlarýnýn da bu etkinliðe katýlmasý için programlar düzenlenmesi kararý aldýlar.

Hitit Fotoðraf Topluluðu Gastronomi Yolu’nda Hitit Fotoðraf Topluluðu Ýskilip Ahlatçýk - Akpýnar arasýnda yürüdü.

H

itit Fotoðraf Topluluðu üyelerinden oluþan 20 kiþilik grup, Gastronomi Yolu’nun en güzel parkurlarýndan biri olan Ýskilip Ahlatçýk - Akpýnar arasýnda yürüdü. Karadeniz yaylalarýný aratmayan ormanlýk alanlar, bol miktarda küçük derelerin ve çeþmelerin yer aldýðý güzergahta doðayla iç içe temiz havanýn tadýný çýkardýlar. Yürüyüþ sonrasý Akpýnar köyünde yapýlan yaðmur duasý ve kurban ikramýna katýlan grup, bölgenin ve bölge insanýnýn fotoðraflarýný çektiler. Dönüþte kýsa bir Ýskilip turundan sonra Salur köyüne de uðrayarak Sarýca Malikanesinde doyumsuz Obruk manzaralý gün batýmýný izlediler. Grup üyelerinden Emre Sarýca, Mahmut Altýaylýk, Hasan Kahraman ve Oktay Altaþ, Çorum’un doðal ve kültürel güzelliklerini tanýmak ve tanýtmak amacýyla bu etkinliði düzenlediklerini, en büyük zevkleri olan fotoðraf çekme konusunda tatmin

Grup bölgenin ve bölge insanýnýn fotoðraflarýný çekti.

Hitit Fotoðraf Topluluðu çalýþmalarýný sürdürüyor.

edici güzel bir gün geçirdiklerini, gezilerde çektikleri fotoðraflarý internet ortamýnda çeþitli gruplarda ve fotoðraf sitelerinde paylaþarak

Çorum’un tanýtýmýna yardýmcý olduklarýný söylediler. Grup, özellikle Akpýnar köyü muhtarý Sami

Gökmen ve Salur köyünde çay ikramýnda bulunan Recep Sarýca ve ailesine misafirperverliklerinden dolayý teþekkür ettiler.


SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:11 - Receb: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:8 Mayýs 1429 Hýzýr:16

21

2013

MAYIS

Her denizin kenarý, sonu, her günün gecesi vardýr. Peþinden gelmeyecek gün, kýyâmet günüdür. Abdullah-ý Ensârî Rahmetullahi Aleyh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

03.23 05.12 12.44 16.38 20.03 21.43

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým (Ambulans) Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181 213 83 51 224 24 44

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

RESMÝ DAÝRELER

Kurbanýz 4

Bahar alerjisi (saman nezlesi)

Bu haftaki yazýmda dönemsel alerjinin en sýk görükullanýlýr. Bu ilaçlar hastalýðýn bulgularýný kontrol altýna len þekli olan 'bahar alerjisi', halk deyimiyle 'saman nezalarak saðlýklý þekilde hayatýn sürdürebilmesini saðlar. Yalesinden' bahsedeceðim. Ancak öncelikle saðlýk hizmetlekýnmalarý azaltýr ve hayat kalitesini yükseltir. Burada rinin vazgeçilemez bir ayaðýný oluþturan ve hastalarýn teönemli olan konu hastalarýn þikâyetleri azalýnca ilaçlarýný davisinde çok büyük önem arz eden kýymetli eczacýlarýbýrakmamasý ve doktorlarýnýn önerdiði dozda düzgün bir mýzýn 14 Mayýs Eczacýlýk Günü'nü kutlamak istiyorum. þekilde kullanmaya devam etmesidir. Ancak bu ilaçlar hiçKendilerine mesleklerinde baþarýlar ve tüm çalýþanlarýna bir zaman bahar alerjisini tam manasýyla tedavi edemez. kolaylýklar diliyorum. Tek kökten tedavi aþý tedavisidir. Ýðne aþý ve dilaltý damla aþý olmak üzere iki þekilde aþý uygulanabilir. Son yýllarda Bahar alerjisi en sýk 18-25 yaþta görülmesine raðtablet aþý formlarý da geliþtirilip kullanýma hazýr hale getimen bebeklik döneminden sonra herhangi bir yaþta baþrilmeye çalýþýlýyor. Zahmetli, uzun süreli ve riskli olan bu layabilir ve genellikle uzun yýllar devam eder. Kiþinin aþý tedavisiyle hastanýn ilaç kullanmadan saðlýklý bir þekilsosyal statü ve iþ hayatýný olumsuz yönde etkiler. Ailesel de yaþamasý saðlanýyor. Özellikle polen alerjisinde aþý tebir yatkýnlýk vardýr ve çocuklarda sýklýkla astýmla beraber görülür. Alerji; vücudun baðýþýklýk sisteminin kendisin- Dr. Mustafa AZAK davisiyle oldukça baþarýlý sonuçlar elde edildiði ve hastaden olmayan þeylere (alerjen) karþý gösterdiði aþýrý tepki- Mimar Sinan Aile nýn yakýnmalarýnýn % 60-70 gibi azaltýlabildiði ifade edidir. Burada alerjenlerin en önemlisi bitki polenleridir. BaSaðlýðý Merkezi liyor. har aylarýnda havadaki polen yoðunluðu hýzlý bir þekilde Bahar alerjisinde en önemli konu sigara ve duyarlý arttýðý için hastalýk bu aylarda artýþ gösterir. Bundan baþka ev tozu olunan alerjenlerden korunmadýr. En sýk görülen alerjen bitki poakarlarý, yiyecekler, takýlar, ilaçlar, parfümler ve temizlik malzemelenleri olduðu için bu hastalýðý olanlara, polenlerden korunmak için leri gibi bir sürü maddeye karþý vücutta alerji oluþabilir. Hastanýn þunlara dikkat etmelerini öneriyorum: duyarlý olduðu alerjenin durumuna göre görülme süresi, zaman ara1- Polen mevsiminde eve hava giriþini azaltmak gerekir. lýðý ve bulgular farklýlýklar gösterir. Genelde gözde sulanma, kaþýnÖzellikle sabahýn erken saatleri havada polen sayýsýnýn en fazla oltý, kýzarýklýk, burun akýntýsý, hapþýrýk, burun týkanýklýðý, öksürük, duðu zamandýr. Özellikle bu saatlerde ve mümkünse günün diðer nefes darlýðý ve ciltte kaþýntý gibi þikayetler görülür. Ayrýca alerji saatlerinde de kapý ve pencereleri kapalý tutmak gerekir. okul çaðýndaki çocuklarda dikkat eksikliði ve konsantrasyon bo2- Evi cam açarak havalandýrmak yerine imkân varsa polen zukluðuna yol açabilir. Aðýr bir hastalýk olmamasýna raðmen hastafiltreli klima kullanýlmalýdýr. Klimanýn olmadýðý durumlarda polen da uyku bozukluðu, yemek yeme ve yaþam þeklinde olumsuzluklar filtreli hava temizleyiciler kullanýlabilir. ve iþ gücü kaybý yapabilir. Bahar alerjisi ayný belirtileri gösterdiði 3- Bað bahçe iþleri gibi aktivitelerden kaçýnmalý ve mutlaka için nezle ile karýþabilir. Her iki hastalýðýn belirtileri arasýndaki böyle bir aktivite yapýlacaksa maske takýlmalýdýr. önemli farklar ise; bahar alerjisi belirtileri 2 haftadan fazla sürmesine raðmen nezle genelde daha kýsa sürer. Bahar alerjisinde ateþ 4- Sabah erken saatlerde ev dýþý aktivitelerden kaçýnýlmalýdýr. yoktur, burun akýntýsý renksizdir ve þikâyetler sürekli olmayýp, araYaðmurlu günlerde havada uçuþan polen miktarý azaldýðýndan polýklý krizler halindedir. Nezlede ateþ olabilir, renkli-koyu bir burun len alerjisi olan kiþiler rahat eder. Sýcak ve rüzgârlý günlerde ise poakýntýsý vardýr ve þikâyetler aralýksýz olur. len yayýlýmý artar. Bu durumda hasta mümkün olduðunca sokaða çýkmamalýdýr. Dýþarý çýkýldýðýnda mümkünse polen maskesi kullaBahar alerjisinin hafife alýnmayýp, mutlaka tedavi edilmesi genýlmalýdýr. Gözlerin yan tarafýný kapatan güneþ gözlüklerinin faydarekir. Aksi halde üst solunum yollarýnda baþlayan sorun zamanla alt sý olabilir. solunum yollarýna yayýlabilir. Bunun sonucunda astým ataklarý oluþabilir. Yapýlan çalýþmalarda bahar alerjisinin astýma dönüþme ora5- Dýþarýdan eve gelindiðinde el, yüz yýkanmalý, kýyafetler ný % 30 gibi yüksek bir oranda bulunmuþtur. Bu oranýn yüksek oldeðiþtirilmelidir. Kýyafetleri yatak odasýnda çýkarmamaya dikkat masýnýn sebebi hastalarýn hastalýklarýný önemsememesi sonucunda edin. tedavi olmamasý, kendilerini korumamalarý ve sigara içmeye de6- Kýyafetleri açýk havada kurutmaktan kaçýnýlmalýdýr. vam etmeleridir. Bahar alerjisinde erken taný, iyi bir tedavi ve koHerkesin açýk havaya rahatça çýkabilmesi, gönlünce gezebilrunma, hastanýn saðlýklý bir yaþam sürmesi açýsýndan çok önemlimesi ve bahar alerjisinden uzak saðlýklý bir ömür geçirmesi diledir. Kesin taný alerjik deri testleri, burun içine verilen alerjen madðimle, hoþcakalýn. delerle yapýlan uyarý testi ve kan tetkikleri ile konulur. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " birnefessihTedavide antihistaminik ilaçlar ve kortizonlu burun spreyleri hat@hotmail.com "

3- Bayramoðullarýndan, Ali ve Ýsmail BAYRAM' ýn babalarý, Osman BÝTMEZ, Eray DEMÝR ve Bahattin ALPAGUT'un kayýnpederi, Karaturan lakablý, Marangoz Esnafýndan; Turan BAYRAM. 4-Göcenovacýðý Köyü' nden gelme, Ýnþaat Ustasý Ýsmail ÞANLI' nýn eþi, Çorum Belediyesi çalýþaný Kerep SUR, Kerep ERYÜCEL ve Cengiz ESER' in kayýnvalidesi, Mesut ÞANLI' nýn annesi; Fatma ÞANLI.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Tefekkür Dünyamýz

Bir hizmet sunulduðu zaman mazeret üretenlerden, Þefkat, hatta zecir tokatlarýna aldýrmayanlar, Bu dehþetli zamanýn seyline kapýlýp giden bizler…. Bu olaylar bize bir ders vermeli. Bizler kurbanlýk hallerimiz ile rýzaya ulaþabiliriz. Raþit Yücel Bu nu bir meziyet ve üstünlük saymadan, rasityücel@ Hatta yaptýklarýmýzý unuta- corumhakimiyet. net rak, sýrf emredildiði için yapmak . Onu sevmek, Onun namýna sevmek, Onun namýna nefret etmek , Dilinden çok hallerini konuþturmak, Kimseden bir þey beklememek bizleri arzu ettiðimiz güzelliklere ulaþtýracaktýr. Kurban iþte budur. Kurban bir mertliktir. Tereddütsüz feda etmektir. Yavrusuna kurban olan anneler, Evladýna her þeyi feda eden babalar, Torununa karþý cocuklaþan dedeler… Daha neler söylemek gerekir bilemiyorum? Her an bir kurbanlýk halleri yaþýyoruz. Týpký söðüt dalýnýn iki dalý gibi. Biri murdarlýk kurbanlar, Diðeri besmele ile baþlayan kurbanlýk haller… Sevgili anneler: Sevginizi ve þefkatinizi yanlýþ haller ile kurban etmeyin.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER ÖZTÜRK BUHARA EVLER 2.CAD. ÖZEL HASTANE YANI 227 21 21

Arkamýzdaki dað Daðlar, yükseklikleri ve engebeli oluþlarýyla dikkat Muhammed’ül-Emin lakabýyla anýlýyor ve seviliyordu. O çekerler. Eðitim Kültür zamana kadar iyiydi, vahiyle birlikte aktif iyi haline gelince iþler deðiþti. Kureyþ'in en güvenilir, en akýllý, en barýþAslýnda daðlar, yeryüzünün sabiteleridir. Penceresi çýl insaný, birden bire "yalancý", "deli", "bozguncu" oluKur’an bunu þöyle ifade eder: vermiþti. Önceki hayatýnda ona iliþmeyi aklýndan dahi ge“Onlarý sarsmasýn diye yere de sabit daðlar yerleþtirçirmeyenler, o "aktif iyi" haline gelince varlýðýný ortadan dik ve (varacaklarý yere) yol bulabilsinler diye ondan gekaldýrmak için sýraya girmiþlerdi. çitler, yollar meydana getirdik.” (Enbiya, 31) Neden? Daðlar, kendilerine yaslanan düzlükte yer alan canlýNedeni açýktýr. Zira vahiy, pasif iyiyi aktif hale getirlara baþta insanlar olmak üzere bitki örtüsü ve su yönünmiþtir. Yatan iyiyi ayaða kaldýrmýþ, sokaða çýkarmýþtýr. Söden kaynaklýk ederler. nük lambaya bitimsiz bir enerji vererek, onu bütün bir ciDaðlarýn sabiteliði ve kaynaklýðý gören gözler içinhaný aydýnlatan güçlü ýþýk kaynaðý kýlmýþtýr.(Bk. S. Hocadir. Gereði gibi yararlanamayanlar ve deðerlendiremeyenoðlu,a.y.) ler ne yazýk ki olacaktýr. Aktif iyi derdi olan insandýr. Sahip olduðu sýfatlarýn H. Mustafa AKTAÞ O düzlükte yaþayan pek çok insan hal-i hazýrdaki bithakkýný vermeye çalýþan, yaptýðý iþin farkýnda olan insanmsaktas63@mynet.com kilerle ve su ile idare edebilir. Olasý saldýrýlarda uydum kamsaktas63@hotmail.com dýr. Kurulu düzene kafa tutar, hep böyle gitsin demez. Aklabalýða deyip manzarayý/tehlikeyi görmemek için en fazsaklýk farsa düzeltmeye(ýslaha) çalýþýr, aksaklýk yoksa dala baþlarýný kuma sokabilirler. Sonuç itibarýyla da belki ha iyi nasýl olur diye kafa yorar. üzülmeden-büzülmeden teslim bayraðýný çekerler. Bunlar o yörenin pa** sif sakinleridir. Çorum Ýmam Hatip Lisesi camiasý olarak son iki yýldýr büyük bir O düzlükte yaþayan bazýlarý da vardýr ki, mevcut bitki ve su mikivme yakalamýþ, rüzgar arkamýzda koþuyorduk. Kurulu düzeni alt-üst tarýný yeterli bulmazlar(zira artan bir nüfus vardýr.) Kemiyeti geçip bitetmiþtik. ki ve suda ki kaliteyi/keyfiyeti de düþünürler ve çare ararlar. Olasý salFiziki, sosyal ve kültürel alanda okulumuzda çok þey deðiþti. dýrýlarda arkalarýndaki gücün bütün imkanlarýndan yararlanýrlar. Kale yapmaktan, savaþ aletleri icadýna varana kadar çalýþýrlar, didinirler, diEn önemlisi okulumuza hoþgörü iklimi hakim olmuþtu. Sabahlerenirler. Arkalarýndaki güç daðdýr. Daðlar kolay kolay aþýlmazlar. “Dað yin okula/göreve gelecek personelimizin gönlü rahattý. Ýdare kaynaklý ne kadar yüce olsa da üstünden yol geçer” denilir. Yolu kullanan önemkolay kolay tatsýzlýk çýkmayacaðýný biliyordu. li. Ýþte bunlar o yörenin aktif sakinleridir. Çalýþan, çabalayan, üreten, aktif iyilik peþinde olanlarýn yolu Aziz okuyucular! açýktý. Okul adýna yapýlacak hiçbir faaliyetin önüne engel konulmazdý. Hayat bir þekilde akýp gidiyor. Azrail bir yerde birilerimizi yakaÇünkü: lýyor ve emaneti alýp sahibine ulaþtýrýyor. Geride kalan bizler sýramýzý Arkamýzda koskoca bir dað vardý. Salim Altunay. bekliyoruz. Ýþte bu hengamede tarih, dünyanýn aktif sakinlerini yazýyor, Yaptýðýmýzýn ve yazdýðýmýzýn “kel ölünce sýrma saçlý, kör ölünce kayda geçiriyor. Pasifler unutulup gidiyor. badem gözlü olur” türü þeyler olduðu ve abarttýðýmýz sanýlabilir. KýyMustafa Ýslamoðlu’nun aktif/pasif iyi tanýmý vardýr. Ehlince mameti hemen anlaþýlmaya baþlandý. Zaman içerisinde daha da iyi anlaþýlumdur. O der ki: “Pasif iyi, iyi deðildir. Zira her pasif iyi, aktif kötülacaktýr. nün teþvikçisidir.”(S. Hocaoðlu, Yeni Þafak Gazetesi, 03.08.2007) Salim abi, günahýyla sevabýyla Rahmet-i Raman’a gitti. Mevla Namazý kýlýyoruz, orucu tutuyoruz, eh zenginiz zekat ve sadaka gani gani rahmet eylesin. da veriyoruz. Daha ne yapalým. Bunlarý söyleyenler iyi mi, evet iyi. Yetkililere ve etkililere sesleniyoruz: Ama pasif iyi. Bunlar birer görev, ötesinde neler var, ona bakmak laBu ivme devam etsin, bu bayrak daha yükselerek dalgalansýn iszým. tiyorsanýz tabiat boþluk kabul etmez, o koltuðu biran önce doldurun lütHz. Peygamberi düþünün kýrk yaþýna kadar Mekkeliler tarafýndan fen!.

SERKAN BAHABEY CAD.NO:120/C BAHABEY ASM KARÞISI 224 13 51

METEOROLOJÝ

2.363 2.378

1.841 1.854

24 ayar

ALIÞ

81,14

SATIÞ

81,414

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6598 21 MAYIS 2013 SALI

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

VEFAT EDENLER 1- Büðet Köyünden, Elektrikçi Bekdaþ DERÝNGÜL'ün eniþtesi, Elektrikçi Ali DERÝNGÜL ve Matbaacý Þükrü DERÝNGÜL'ün amcasý; Bayram DERÝNGÜL. 2- Aþdaðul Köyü' nden gelme, Ýsmail BARS' ýn eþi, Mevlüt ve Basri DOKGÖZ'ün ablalarý, Ömer ÜLKER' in kayýnvalidesi; Yeter BARS.

13

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail. com

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ABONE ÞARTLARI Kentiçi : 100 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro

Baský

1, 50 ¨ 50, 00 ¨ 15 , 00 ¨ 50, 00 ¨ 250, 00 ¨ 125, 00 ¨ Ücretsiz

ABONE (6 AYLIK) Kentiçi

: 55 ¨

Yurtiçi Yurtdýþý

: 160 ¨ : 100 Euro

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Ali Boða'nýn resimleri sergide P

Emre Kut-Recep Mebet

rof. Dr. Ali Boða Çorum'da resim sergisi açtý. 'Ýnsan Bu' adlý resim sergisi dün Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Sanat Galerisi'nde açýldý. Açýlýþa Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Hitit Üniversitesi Çorum Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Menderes Suiçmez, bazý okul müdürleri ve öðretmenler ile çok sayýda davetli katýldý. Resim Öðretmeni

Prof. Dr. Ali Boða Çorum'da resim sergisi açtý.

Dursun Þen'in organize ettiði programda Okul Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu ve müdür yardýmcýlarý da hazýr bulundu. Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði serginin açýlýþýný protokol üyeleri birlikte yaptý. Açýlýþýn ardýndan sergiyi gezen davetliler, Ali Boða 'dan sergide yer alan resimlerle ilgili bilgi aldýlar. Yaðlýboya ve desen çalýþmalarýndan oluþan 32 eserin yer aldýðý serginin 27 Mayýs 2013 tarihine kadar gezilebileceði belirtildi.

CHP Gençlik Kollarý, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý etkinliði düzenledi.

CHP'den gençlik þöleni Recep Emre Kut

Mebet-

C

Yaðlýboya ve desen çalýþmalarýndan oluþan 32 eserin yer aldýðý serginin 27 Mayýs 2013 tarihine kadar gezilebileceði belirtildi.

Eðitim-Sen'den protesto Kut-

Recep Mebet Emre

Eðitim-Sen Çorum Þubesi üyeleri dün Milli Eðitim Müdürlüðü önünde protesto eylemi düzenledi. Dün gerçekleþen eylemde konuþan Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, Fatih Projesi kapsamýnda okullara daðýtýlan akýllý tahtalarýn kullanýmý amacýyla öðretmenlere getirilen seminer zorunluluðuna tepki gösterdi. Kamu personelinin mesai saatleri dýþýnda zorunlu olarak çalýþtýrýlamayacaðýný vurgulayan Mehmet Öztürk, Milli Eðitim Müdürlüðü'nden söz konusu uygulamayý sona erdirmesini talep etti. "Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn yaptýðý uygulamalar artýk eðitim çalýþanlarý için katlanýlamaz boyutlara ulaþtý" diyen Öztürk, "Türkiye'de hiçbir bakanlýk kendi personeline bu kadar haksýzlýk yapmamýþtýr" dedi. Öztürk, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Bakanlýðýn yereldeki aynasý olan Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri'nin de merkezden hiçbir farký yok.

'EÐRÝ CETVELDEN DOÐRU ÖLÇÜ ÇIKMAZ'

En son olarak, Fatih Projesi kapsamýnda okullara daðýtýlmasý planlanan Akýllý Tahta kullanýmýnýn öðrenilmesi amacýyla liselerde öðretmenlere seminerler veriliyor. Ancak bu seminerlerin mesai saatleri dýþýnda saat 18'den gece 24'lere kadar planlanmasý hem Anayasa'nýn 18. maddesindeki 'kimse zorla çalýþtýrýlamaz angarya yasaktýr' hükmüne aykýrý olduðu gibi eðitim bilimine aykýrý bir uygulamadýr. Milli Eðitim Müdürlüðü öðretmenlerin yaptýklarý ders görevlerini ve sorumluluklarýný görmezden gelerek bu tarz görevlerde ýsrar etmekte, bu görevi yerine getiremeyen öðretmenleri ise idari soruþturmalarla cezalandýrma yoluna gitmektedir. Eti Anadolu Lisesi'nde mesai saatleri dýþýnda yapýlan Akýllý Tahta Kursuna dilekçe vererek katýlmayan iki üyemize maaþ kesimi cezasý verildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün soruþturma açýp cezalandýrdýðý öðretmenlerimiz kursla verilen eðitime karþý deðil, kursun mesai saatleri dýþýnda yapýlmasýna itiraz ederek kursa kasýtlý katýlmama gibi bir durum söz konusu olmamýþtýr. Söz konusu maaþ

Eðitim-Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, basýn açýklamasý yaptý.

Eðitim-Sen Çorum Þubesi üyeleri dün Milli Eðitim Müdürlüðü önünde protesto eylemi düzenledi. kesimi cezasýnýn kendisi mýz sirke çevrilirken sorununa bakmalý. YGS, SBS gibi sýnavlarkastý aþan bir cezadýr. Milli Eðitim Müda Çorum tüm iller araEðer Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün her þeyi ben sýnda sonlara yaklaþtý. dürlüðü, kendine iþ arýbilirim tavrý Çorum'da Bu durumun tek sorumyorsa hukuksuzluk arýeðitim öðretimi bitme lusu öðretmenleri çalýþayorsa haksýz bir þekilde noktasýna getirdi. Keyfi maz hale getiren Milli uygulamalarla okullarýatanan 9 þube müdürü Eðitim Müdürlüðüdür."

HP Gençlik Kollarý, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle önceki gün bir etkinlik düzenledi. Saat Kulesi'nden Atatürk Anýtý'na kadar yürüyen CHP'li gençler, düzenledikleri program çerçevesinde Anýt'a çelenk sundular. Anýttaki programa CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, Atatürkçü Düþünce Derneði Þube Baþkaný Uður Demirer ile partililer katýldý. Atatürk Anýtý'ndaki programýn ardýndan Fuar Alaný'na geçen CHP'liler, '1. Gençlik Þöleni'nde buluþtular. Þölenin açýþ konuþmasýný CHP Gençlik Kollarý Baþkaný Ýcabet Boruç yaptý. Ýcabet Boruç, "19 Mayýs, milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliðinde tarih sahnesinde bir defa daha þaha kalkýþýnýn baþlangýcýdýr" dedi. Þölende kürsüye gelen CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas da katýlýmcýlara hitaben selamlama konuþmasý yaptý. Reyhanlý'daki bombalý saldýrýdan bahseden Atlas, hükûmeti eleþtirdi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan sahneye gelen Nergis Ay ve Âþýk Mahsuni Þerif'in oðul Yiðit Mahsuni, seslendirdiði eserlerle partililere keyifli dakikalar yaþattý.

CHP’liler Saat Kulesi'nden Atatürk Anýtý'na kadar yürüdü.

Programda Nergis Ay ve Âþýk Mahsuni Þerif'in oðul Yiðit Mahsuni sahne aldý.

Üniversite öðrencileri yürüdü Ü

Üniversite öðrencilerinden oluþan bir grup dün Bahabey Caddesi'nden Hürriyet Meydaný'na yürüdü.

Recep Mebet-Emre Kut niversite öðrencilerinden oluþan bir grup dün Bahabey Caddesi'nden Hürriyet Meydaný'na yürüdü. Özdoðanlar Sinemasý önünde baþlayan yürüyüþ sýrasýnda sloganlar atan grup, Hatay'ýn Reyhanlý ilçesinde yapýlan protesto eylemine karþý uygulanan tutuma tepki gösterdi. Belediye önündeki havuzlu parkta toplanan gençler, yaptýklarý basýn açýklamasýnýn ardýndan olaysýz bir þekilde daðýldý.

Yiðit Mahsuni, seslendirdiði eserlerle partililere keyifli dakikalar yaþattý.


SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

‘50. Mezuniyet Yýlý’ kutlama töreni

O

smancýklý Tarih öðretmeni Mehmet Özata, 1963 yýlý Çorum Lisesi mezunu arkadaþlarýný ‘50. Mezuniyet Yýlý’ kutlama törenine davet etti. Özata, mezun olduðu Çorum Lisesi’nde mezuniyet kutlama törenleri yaparak Çorum Lisesi’ni Galatasaray, Kabataþ ve Haydarpaþa Liseleri gibi her yýl anýlarak yüceltilen liseler seviyesine çýkarmak istediMehmet Özata ðini belirtti. Tören, 25 Mayýs Cumartesi günü saat 10.00’da Çorum Lisesi’nde yapýlacak.

‘Senin Annem Bir Melekti Yavrum’

Ç

orum Fatih Anadolu Lisesi öðretmen ve öðrencileri, yýl sonu etkinliði kapsamýnda ‘Senin Annem Bir Melekti Yavrum’ adlý komedi oyunu sahneledi. Geçtiðimiz Cumartesi akþamý Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyuna ilgi büyük oldu. Öðrenci ve velilerin salonu doldurduðu tiyatro gösterisi çok baþarýlý geçti. Altý öðrencinin de þiir okuduðu geceden izleyiciÞükrü Eyyüp Kaplan ler mutlu ayrýldýlar. Okul Müdürü Þükrü Eyyüp Kaplan, gecenin açýlýþ konuþmasýnda okulun ÖSYM’deki baþarýlarýndan, sportif etkinliklerde aldýklarý kupalardan ve okul disiplininden bahsetti. Kaplan ayrýca, tiyatro gösterilerini hazýrlayan Salih Pak, Murat Bayut ve Fatih Baþaran isimli Edebiyat öðretmenlerine ve görev alan öðrencilere teþekkür etti.

Ç

B

Çocuk balkondan düþtü

ahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak’ta balkondan düþen 3 yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. D.C. isimli çocuk evin balkonundan düþtü. Aðýr yaralanan çocuk hastanede tedavi altýna alýndý. Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak’ta da evinin merdivenlerini süpüren F.G. isimli kadýn dengesini kaybedip düþtü. Kadýn aðýr yaralandý.

Motosikletten düþtü

O

Özgür Eðitim Sen’de görev deðiþikliði

Ç

orum Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi Edebiyat Öðretmeni Ali Yandým, Özgür Eðitim-Sen Çorum Þubesi Eðitim Sekreterliði’ne atandý. Çorum Atatürk Ýlkokulu sýnýf öðretmeni Yýlmaz Özkan’ýn özel nedenlerle görevi býrakmasýnýn ardýndan boþalan Öz-

gür Eðitim-Sen Çorum Þubesi Eðitim Sekreterliði’ne Çorum Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi Edebiyat Öðretmeni Ali Yandým atandý. Özgür EðitimSen Çorum Þubesi Yönetim Kurulu, Yandým’a yeni görevinde baþarý dileklerinde bulundu.

Yýlmaz Özkan

Öðrencilere LYS izni

L

YS'ye hazýrlanan öðrencilere izin çýktý. Milli Eðitim Bakan Nabi Avcý'nýn onayladýðý genelgeye göre, lise son sýnýf öðrencileri, velisinin okul müdürlüðüne yazýlý olarak baþvurmasý halinde 45 günü aþmamak kaydýyla izinli sayýlabilecek. Onaylanan genelge ile LYS'ye hazýrlanan lise son sýnýf öðrencilerine zaman baskýsý yaþamadan hazýrlýk sürecinde derslerine daha iyi motive olmalarý ile gerçeðe uygun olmayan beyan ve diðer suretle rapor alýnmasýný önlemek amaçlanýyor. Milli Eðitim Bakaný Avcý, ortaöðretim kurumlarýnda öðrenim gören lise son sýnýf öðrencilerinin özürlü devamsýzlýklarýna iliþkin genelgeyi onayladý. Genelgede konuyla ilgili Milli Eðitim Bakanlýðý Ortaöðretim Kurumlarý Sýnýf Geçme ve Sýnav Yönetmeliðinde, "Ders yýlý içinde toplam 20 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öðrenciler, notlarý ne olursa olsun baþarýsýz sayýlýr" ile "Özürlü ve özürsüz devamsýzlýklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamý 45 günü aþamaz. Kaza, ölüm, doðal afet, yangýn, göz altýna alýnma, tutuklanma ve uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalýk nedeniyle yapýlan devamsýzlýklarýn özürlü devamsýzlýktan sayýlabil-

mesi için özrün, resmi kurumdan alýnacak belge veya resmi/özel saðlýk kurum veya kuruluþlarýnca düzenlenecek raporla belgelendirilmesi ve özrü takip eden '5 iþ günü' içinde okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hallerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatýlabilir" bilgisi yer aldý.

Bu yýla özel

Genelgeye göre LYS'ye hazýrlanan lise son sýnýf öðrencilerine yönelik bu öðretim yýlýna mahsus olarak þu deðiþik yapýlacak: "LYS'ye hazýrlanan lise son sýnýf öðrencilerine zaman baskýsý yaþamadan hazýrlýk sürecinde derslerine daha iyi motive olmalarý, sýnav streslerinin olabildiðince azaltýlarak sýnavlara psikolojik olarak daha rahat girmeleri ve esasen gerçeðe uygun olmayan beyan ve diðer suretle rapor alýnmasýný önlemek amacýyla bu öðretim yýlýna mahsus olmak üzere; Ýlgili yönetmelikte belirtilen toplam süre olan 45 günü aþmamak kaydýyla öðrenci velisinin okul müdürlüðüne yazýlý olarak baþvurmasý halinde beyan edeceði sürenin de özürlü devamsýzlýk olarak deðerlendirilmesi ve veli dilekçesinin özür belgesi gibi iþlem görmesi öðrenci ve velileri açýsýndan daha eþitlikçi bir yaklaþým olacaktýr."(AA)

rtaköy’de motosikletten düþen sürücü yaralandý. G.A. isimli sürücü Atatürk Caddesi’nde motosikletiyle giderken düþtü. Yaralý sürücü ileri tetkik ve tedavi için Çorum’a sevk edildi.

Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý sonuçlandý Satranç Ýl Temsilciliði’nin 2013 Çorum Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý sonuçlandý

G

ençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce organize edilen, Satranç Ýl Temsilciliði’nin 2013 Çorum Gençlik Haftasý Satranç Turnuvasý sonuçlandý. Tevfik Kýþ Spor Satranç Salonu’nda düzenlenen turnuvada ‘10 Yaþ Altý’, ‘14 Yaþ Altý’ ve ‘Açýk Turnuva’ kategorilerinde ilk dört dereceye giren sporculara Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce madalya verildi. Yarýþmalara ‘10 Yaþ Altý’ kategorisinde 42 yarýþmacý, ‘14 Yaþ Altý’ kategorisinde 26 yarýþmacý ve ‘Açýk Turnuva’ kategorisinde 8 yarýþmacý katýldý. 10 Yaþ Altý kategorisinde Esat Uluocak 1., Talha Tahtacý 2., Erdem Özkýdýk 3. ve Eren Uluocak 4.; 14 Yaþ Altý kategorisinde Dursun Kükner 1., Ýbrahim Can Çýnar 2., Esma Özkýdýk 3. ve Hüseyin Cem Cengiz 4.; Açýk Turnuva kategorisinde ise Ömer Sühan Öztürk 1., Caner Ekici 2., Hüseyin Öksüz 3 ve Nihat Unutmaz 4. oldu.

Enerji kesintisi

alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, þehir merkezi ve bazý ilçelerde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamada, yarýn 08.00-10.00 saatleri arasýnda merkez KSS tamamý, Mimar Sinan Mahallesi bir kýsmý ve Baðcýlar sokaklarýn bir kýsmýna; 23 Mayýs Perþembe günü 12.00-14.00 saatleri arasýnda 30’ar dakika aralýklý olarak Ýskilip Ýlçesi merkez ve baðlý beldeler ile köylerin tamamý, Bayat ilçesi merkez ve baðlý beldeler ile köylerin tamamýna; 24 Mayýs Cuma günü 12:00-14:00 saatleri arasýnda 30’ar dakika aralýklý olarak Sungurlu þehir tamamý, Sungurlu ilçesine baðlý beldeler ile köylerin tamamý, Boðazkale ilçesi þehir ve Boðazkale ilçesine baðlý beldeler ile köylerin tamamýna elektrik verilemeyecek.

15

LYS'ye hazýrlanan öðrencilere izin çýktý.

Yarýþmacýlar kýyasýya yarýþtý.

‘19 Mayýs kutlu olsun’ Ortaköy’de bilgilendirme M emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 19 Mayýs Gençlik ve Spor Bayramý’ný kutladý. Saatçi, gönderdiði kutlama mesajýnda, “Þanlý bir geçmiþin mirasçýlarý olan gençlerimiz, kendi kültür ve deðerlerine sahip çýkarak Cumhuriyetimizi ilelebet yaþatacak, yüceltecek, özgürlüklerimizi geliþtirecek ve ülkemizi muasýr medeniyet seviyesine yükseltecektir. Bugünün büyüklerine düþen de, gelecekte ülke yönetimini teslim edecekleri gençlerin sorumluluk bilinciyle, hür ve özgür bireyler olarak yetiþmelerini saðlamaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle, gençlerimizin bayramýný kutluyor, ekonomik ve siyasi alanda özgürlüklerini kazanmýþ, geleceðe umutla bakan lider ülke Türkiye’nin gelecekte aydýnlýk günlere kavuþacaðýna olan inancýmýzý paylaþýyoruz.” dedi.

Ý

Ahmet Saatçi

‘Adaletsiz rotasyon’ T

üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný netmelikte, personelin bulunduðu yerOkay Erözgün, Resmi Gazete’de de görev yapma süresi saðlýk veya eþ yayýmlanan Aile ve Sosyal Politikalar mazereti bulunanlar hariç, en fazla 10 Bakanlýðý Atama ve Yer yýldýr. Bulunduðu yerde Deðiþtirme Yönetmeliði 10 yýlýný dolduran persoile Bakanlýða baðlý tüm binel, hizmet puanýna göre rimlerde yöneticiler dýþýnatanacak. Bulunduðu yerdaki memurlara rotasyon de 10 yýlýný dolduran pergetirilmesinin adaletsiz ve sonelin atanma zorunluluözlük haklarýna aykýrý olðu 2014 yýlý atama döneduðunu söyledi. minde uygulanmaya baþAile ve Sosyal Politilanacak.” dedi. kalar Bakanlýðý Yer DeðiþÝstihdamýn yetersiz tirme Yönetmeliði’nde her olduðu yerlerde çalýþmahizmet bölgesi için zorunnýn teþvikle özendirilmesi lu çalýþma sürelerinin bigerektiðini ifade eden rinci bölgede 7 yýl, ikinci Okay Erözgün Erözgün, þöyle konuþtu; bölgede 5 yýl, üçüncü böl“Yüksek maaþlarla pergede 4 yýl, dördüncü bölsonelin gönüllü olarak ihtiyaç bulunan gede 3 yýl olduðunu vurgulayan Erözyerlere gitmesi saðlanmalýdýr. Tüm gün, “Yeni Yönetmelikte personele Saðlýk-Sen olarak, olayýn takipçisi olatüm bölgelerde sýrasýyla görev yapma cak ve bu hukuk dýþý, adaletsiz, mezorunluluðu getirildi. Yani herkes dörmurlarýn özlük haklarýný ihlal eden Yödüncü bölgede de görev yapacak. Yönetmeliðin iptali için dava açacaðýz.”

Turnuva sonunda madalyalar sahiplerini buldu.

l Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü 2013 yýlý ilçe ziyaretleri programý, geçtiðimiz Perþembe günü Ortaköy ilçe ziyareti ile baþladý. Ýl Müdürü Esat Kolbaþý baþkanlýðýnda oluþturulan heyet ilk olarak Ortaköy Ýlçe Kaymakamý Kamil Güzel’e nezaket ziyaretinde bulundu. Bilgilendirme ziyareti daha sonra, ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Derneklerin katýlýmý ile Kaymakamlýk Toplantý Salonu’nda yapýldý. Ýl Müdürü Esat Kolbaþý, Müdürlük çalýþmalarý ile ilgili, Sibel Meroðlu da Çorum Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) çalýþmalarla ilgili bilgi verdi. Kaymakam Güzel, ilçelerinde gerçekleþtirilen çalýþmadan duyduðu memnuniyeti ifade ederek, ilçe ge-

nelinde STK ve derneklerin güçlenmesini, proje yazma kapasite1erini arttýrmak ve tüm AB, Kalkýnma Ajansý, Bakanlýklara ait hibe teklif çaðrýlarýndan ilçenin azami düzeyde faydalanmasý gerektiðinin önemini belirtti. Daha sonra ilçede faaliyet gösteren STK ve dernek temsilcileri ile fikir alýþ veriþinde bulunuldu. Özellikle proje yazma tecrübesinin artýrýlmasý ve ilçede yeni projeler hazýrlanmazý amacý ile yeni kurulan proje ekibi ile birlikte Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü arasýnda iletiþimde bulunulmasý, çalýþmalarýn daha sýký iþbirliði içerisinde devam ettirilmesi konusunda fikir birliðine varýldý. Çalýþmaya Müdürlük personelleri Sosyolog Aslý Yýlmaz ve Proje Koordinatörü MustafaTürk de katýldý.


16 SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Adam: ‘Hay’ dedi salladý baþýný Yaþlý bir amcaya sormuþlar, insan niye evleömür boyu sürer ama nafile. nir? Diye. O da cevaben ''gençlikte hayat arkadaþý, Yine geçmiþ yýllarda bir amcayla sohbet ederyaþlýlýkta doktoru olmasý için'' diye cevap vermiþ. ken, tabiri caizse 'eþinin ömrünü yediðini, bazen ka''Sabýr acýdýr ama meyvesi tatlýdýr veya insanlarla fasýnýn tasýnýn attýðýný ve ''HAY'' deyip evliliðini yaþamak için, biricik vasýta sabýrdýr'' hesabý, evlilik çoktan bitirmek istediðini ancak çocuklarýna çok zamanla güçlenen tek baðdýr. Bu nedenle yeni evdüþkün olduðunu, onlarýn garip kalmasýndan, özlük lenenlere daha çok ilk 5-10 sene sabýr tavsiye ediüveylik yaþamasýndan, gizli gizli aðlamasýndan lir. Ondan sonra o sabýr meyve vermeye baþlar. korktuðu için hep içine attýðýný' anlatmýþtý. Özellikle insanýn dönüþü olmayan yaþlýlýk yolunBir baþka amca ise;'' Evladým hanýmla hacca Mahir ODABAÞI daki yürüyüþünü eþiyle beraber tamamlamasý Milli Eðitim Müdürlüðü gittik. Orada gönlünü yaptým sakal býraktým ama buönem arz etmektedir. Çünkü insan yaþlýlýkta biraz Sivil Savunma Uzmaný raya gelince tutturdu sakalýný keseceksin diye. Hadaha çocuklaþýr. Bekler bulamaz, ister gidemez, ným ben bu sakalý nasýl keserim. El âlem ne der? Ben uzansa alamaz, caný çekse yiyemez ve yavaþ yavaþ orada senin de rýzaný alarak býraktým desem de, laf garipleþir, alýnganþýr, daha çok sulu gözlü olur. Bazen kendi anlamadý. Ya sakalý kesersin ya da ben ayrýlýrým deyince, bu saözel ihtiyaçlarýný karþýlayamaz veya mahrem konularda paylaatten sonra aile bozulup ta çocuklarým üzülmesin diye SAKAþýmda bulunamaz. Hastalanýp yataklara düþse temizlik konusu LIMI KESMEK zorunda kaldým. Uzun süre dýþarý çýkamadým'' baþlý baþýna bir sýkýntý olarak karþýsýna çýkýverir. Kýzý, oðlu da Diye anlatmýþtý. olsa utanýr. Ama yanýnda can caðzý varsa, kendini daha güçlü * hisseder. Eþini kaybettiði gün birden hüzün basar. Artýk her yere eskisi gibi sýðmaz. Þadýrvanlar, parklar, çay ocaklarý artýk onun için mesken olur. Adam, eþinden bir fýrça yedi, ''Evlenmek insan haklarýnýn yarýya düþmesi, görevlerinin 'Þey' dedi yumdu aðzýný de iki katýna çýkmasýdýr'' (A.Schopenhaver) sýrrýnca, evlilik inBaktý devam ediyor dýrdýrý sana sorumluluk yükler. Artýk tek baþýna hareket edilmez. Çün'Hay' dedi salladý baþýný kü yeni bireyler hayatýmýza girmiþ ve söz hakký doðmuþtur. Buna zamanla çocuklarda eklenirse, söz sahibi çoðalýr. ''Eþ seçmek Düþündü ayrýlýkta çocuklarýn gözyaþýný kitap seçmeye benzer, iyi tasarlanmýþ bir kapak veya cilt ilginizi çekebilir, içeriði saðlam olmadýkça sonunu getirmek zorGök gürledi, þimþek çaktý, eþi kaktý dur.''(Konfucyus) Bu kitabý okurken sýkýlýrsýnýz, iki de bir eliAdam 'þey' dedi yumdu aðzýný nizden býrakýrsýnýz veya sýrf okumak zorunda olduðunuz için okumaya çalýþýrsýnýz ama zevk alamazsýnýz. Kadýn sinirini alamadý terlik fýrlattý Eðer evliliðinizin yürümesini istiyorsanýz veya sekteye Adam 'hay' dedi salladý baþýný uðramasý halinde çocuklarýnýzýn psikolojik sorunlarla baþ baþa Düþündü ayrýlýkta çocuklarýn gözyaþýný kalmasýndan korkuyorsanýz lekeye deðil, her zaman güzelliðe bakmayý bilmelisiniz. Bu husus ister bir aþkta, ister arkadaþta, Çocuklarda baþladý aðlaþmaya ister amirde, ister, memurda, ister patronda olsun ne kadar leke ararsak o kadar kolay leke bulursunuz. Adam 'þey' dedi yumdu aðzýný ''Her anne kýzýnýn kendinden daha iyi bir eþ bulmasýný Baktý devam ediyor hala tantana umar, bir yandan da oðlunun babasý kadar, iyi bir eþe sahip olaAdam 'hay' dedi salladý baþýný mayacaðý kanýsýndadýr'' (A.Neto) Halk arasýnda eften püften diDüþündü ayrýlýkta çocuklarýn gözyaþýný ye tabir edilen hususlardan dolayý ayrýlma aþamasýna gelen çiftleri aklý baþýnda bir yetiþkin dinlediðinde, hatanýn iki taraflý olTartýþma büyüdü ulaþtý kayýnbabaya duðunu hemencik görür. Söz dinlerlerse, birkaç cümlelik tavsiAdam 'þey' dedi yumdu aðzýný yeyle aile müessesini yýkýlmadan kurtarabilir. Evliliklerin sona Kaynana hakaret ediyor hala ermesinde en büyük sýkýntýyý hiç þüphesiz çocuklar çekiyor. Adam 'hay' dedi salladý baþýný Düþündü ayrýlýkta çocuklarýn gözyaþýný Hele birde tatsýzlýkla ayrýlma vuku bulmuþsa ve taraflar çocuklar üzerinden birbirlerinden hýnç almaya niyetlenmiþlerse iþ taAdam dedi: Keþke þey 'in arkasýný getirebilsem mamen vahim duruma dönüþüveriyor. Geçenlerde bir yakýnýmBu evliliði mutlulukla sonsuza götürebilsem la sohbet ederken, 60 yaþýna merdiven dayamasýna raðmen çoBaktým olmuyor, tatlýlýkla bitirebilsem cukluðunda ebe- dedenin kendi üzerinden babasýndan hýnç alAdam: 'HAY' dedi salladý baþýný masýný anlatýrken, gözyaþlarýný tutamadý. Yarým asrý geçmesine Düþündü ayrýlýkta çocuklarýn gözyaþýný raðmen hala psikolojik etkisini üzerinden atamamýþ. Birde ba(Mahir Odabaþý-iletiþim: 0536 568 11 41) ba rahmetli olmuþsa bu nu atmak daha da zorlaþýr. Keþkeler bir

21 Mayýs 1864

Bu tarih birçok kiþiye bir þey hatýrdiye sorar. Ýhtiyar hem aðlar, hem de anlatmayabilir. latýr… Rusya tarafýndan Çerkezlere uygu"Deniz kýyýsýnda yedi yýl boyunca lanan soy kýrýmýnýn tarihidir 21 Mayýs atýlmýþ insan kemikleri vardý. Kargalar er1864. kek sakallarýndan ve kadýn saçlarýndan yuvalarýný kurarlardý. Deniz yedi yýl boÇerkez Soykýrýmý, Çerkez halklarýyunca karpuz gibi kafataslarýný fýrlatýp nýn bulunduklarý stratejik coðrafi konumatardý kýyýya… Benim orada gördüklerilarý nedeniyle sýcak denizlere açýlmak mi düþmanýmýn bile görmesini isteemelinde olan Rus emperyalizmin bir soMurat Ýslam mem…" nucudur. muratislam@ Maalesef tarih bu tip soykýrýmlar ve Çerkezler ve Ýmam Þamil kuvvetlegmail.com sürgünlere sahne olmuþ olmaya da devam ri ile Rus baskýsýna boyun eðmeyen Müsetmektedir. lüman-Kafkas halklarý ve özelde kültürlerine, geleneklerine ve dinine baðlý olan Çerkez-MüsYakýn tarihimizde Avrupa'nýn ortasýnda lüman kavmi yok edilmeye çalýþýlmýþtýr. Bosna'da yaþananlar hala zihinlerimiz de canlýlýðýný korumaktadýr. Kuzey Kafkasya Müslüman nüfusunun Osmanlý Devleti'ne transferinin Rusya açýsýndan Ve yüz bine yakýn insanýn hayatýný kaybetyaþamsal bir önem taþýmaktaydý. Bu anlamda tiði Suriye'de… yapýlan Rus diplomatik giriþimleri sonucu OsRusya destekli Esed rejimi ve Þebbihalarý manlý Devleti, Rusya'dan, özellikle Kuzey Kaf- mazlum Müslüman Suriye halkýný katletmeye kasya'dan gelecek Müslüman nüfusu kabul et- devam ediyor. meyi ilke olarak benimsedi ve karþýlýklý göç koSýrf adalet ve özgürlük istedikleri için ve misyonlarý devreye sokuldu; ilk aþamada 1860kýrk yýldýr diktatör Baas rejimi altýnda ezilen 1861 yýlýnda Kuzey Kafkasya halklarýndan bir halklar yok edilmeye çalýþýlmaktadýr. kýsmý Osmanlý topraklarýna sürüldü. Suriye'de Tartus Askeri üssü bulunan Rusya Bu ilk göç dalgasýnýn ardýndan topraklarýna reel politik çýkarlarý yüzünden Esed rejimini zorla el konulmaya baþlayan Kafkas halklarý sisdesteklemektedir. tematik bir þekilde etnik temizliðe ve sürgüne Ve binlerce masum insanýn kanýna girmekzorlandý. tedirler. Çerkezler karþý karþýya kaldýklarý Rus emSýrf Müslüman kimliðe sahip olduklarý için peryalizmi ve sürgüne karþý Haziran 1861'den sonra Soçi yakýnlarýnda Çerkez Milli Meclisi direniþi görmez gelen dünyada, akan kana gözkurdular. Ruslar ile diplomatik olarak görüþme- lerini, mazlumlarýn haykýrýþlarýna da kulaklarýný ler yapýlsa da bir sonuç alýnamadý ve silahlý dire- kapamýþlardýr. Ýsrailli bir istihbarat yetkilisi, Suriye'de niþe geçildi. Rus ordusuna karþý teçhizat ve asker azlýðý beraberinde yenilgiyi getirdi ve ateþ- Beþþar Esed'in iktidarýnýn devamýndan yana olduklarýný açýklamýþ ve "Suriye'de Ýslamcý milikes imzalamak zorunda kalýndý. Þubat 1864'de ateþkes imzalayan ve silahla- tanlar olacaðýna Esed olsun. Böyle bir durumda rýný býrakmýþ Çerkez topraklarýna saldýran Rus- Esad'i tercih edeceklerini ifade etmiþtir. Rusya'nýn emperyalist çýkarlarýndan dolayý lar soy kýrýma baþladýlar, binlerce Çerkez ailelezulmü ve zalimliði iliklerine kadar hissetmiþ riyle beraber katledildi. Ve sürgüne maruz kalan Çerkez halkýnýn olan Müslüman-Çerkez halklarý, þuan da Suri750 bini yolda hastalýk, açlýk ve soðuktan hayat- ye'de yaþanlara duyarsýz kalamazlar. Bugünlerde Büyük Çerkez Sürgününün larýný kaybettiler. 149.yýlýný anan Çerkezler, þu anda ayný kaderi Gürcü tarihçi Simon Canaþia, Þapsýðlarýn paylaþtýklarý sadece Suriye'de ki Çerkezlerin debölgesi Cubra'da 91 yaþýnda bir ihtiyarla karþýla- ðil tüm Suriye halkýnýn yanýnda olduklarýný hayþýr. " Neler oldu buralarda 1864'ün Mayýs'ýnda? kýrmalý ve yaþadýklarýný da gündemleþtirmelidirler…

Behlül Dânâ Hazretleri ve çocuk

"Ey çocuk. Sen hakîmâne konuþtun. Bana biraz Büyük Allah dostu Behlül-i Dânâ hazretleri bir gün Baðdât sokaklarýndan birinde giderken, oyna- Ahmet dedenin daha nasîhat et." dedi ve aðlamaya baþladý. Kendinden geçmiþti. yan çocuklar gördü. Çocuklardan biri ise bir köþedilinden ye çekilmiþ onlara bakýyor ve aðlýyordu. Behlül-i Kendine geldiðinde çocuða; Dânâ o çocuðun yanýna gitti ve; "Ey oðlum! Senin günâhýn yok. Sen bir çocuk"Ey çocuk niçin aðlýyorsun? Gel sana bir þeyler sun. Nasýl oluyor da böyle düþünebiliyorsun?" diye alayým da sen de arkadaþlarýnla oyna." dedi ve çocusordu. ðun baþýný okþadý. Çocuk da; Çocuk bakýþlarýný Behlül'e çevirdi ve; "Ey Behlül! Babamý ateþ yakarken gördüm. Ýri "Ey aklý az adam! Biz oyun için yaratýlmadýk." odunlarý küçük çýrpýlarla tutuþturuyordu. Ben de Cededi. hennem'in yanan küçük odunlarýndan olacaðýmdan Ahmet DOÐAN korkuyorum." dedi. Behlül bu söze þaþtý ve çocuða; Bu sözler üzerine Behlül-i Dânâ hazretleri tekrar aðladý. "Ey oðlum! Peki niçin yaratýldýk." diye sordu. Kendinden geçti. Kendine geldiðinde çocuðu yanýnda göreÇocuk; medi. Oradakilere bu çocuðun kim olduðunu sordu. "Allahü teâlâyý bilmek ve O'na ibâdet etmek için." dedi. Onlar; Behlül hazretleri; "Tanýmadýn mý?" dediler. "Peki bunun öyle olduðunu nereden biliyorsun?" diye Behlül; sordu. "Hayýr." deyince, onlar; Çocuk, Mü'minûn sûresinin 115. âyet-i kerîmesini okuyuverdi. Meâlen; "Sizi ancak boþuna yarattýðýmý ve gerçek"Bu, hazret-i Hüseyin evlâdýndan seyyid bir çocuktur." ten bize döndürülmeyeceðinizi mi zannettiniz?" dediler. Hazret-i Behlül tekrar; Behlül de; "Ancak böyle bir aðacýn meyvesi bu kadar olgun olabilirdi." deyip oradan ayrýldý.

Nefs ve küfür

Kuran-ý Kerim'de Furkan Suresi 43 ve 44. miþtir. Bu temel kabiliyet, insana mesuliyetini hatýrGÖNÜL PINARI latýr. "Ýyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, hak ile batýlý ayetlerde "nefs" ten bahsedilmekte ve mealen: bilecek, ikisinden birini seçecek kabiliyete sahipsin. "Nefsinin istek ve tutkularýný (hevasýný) ilah Hür iradenle kötüyü seçtiysen, günah iþlediysen suedineni gördün mü? Þimdi ona karþý sen mi vekil çunun cezasýný çekeceksin," der. olacaksýn? Yoksa sen, onlarýn çoðunu (söz) iþitir ya da aklýný kullanýr mý sayýyorsun? Onlar, ancak hayBu iki yönlü ihtar karþýsýnda, insan doðru yola vanlar gibidirler; hayýr, onlar yol bakýmýndan daha girer ve cennete liyakat kazanýr. þaþkýn (ve aþaðý) dýrlar." (Furkan 43-44) denilmekNefis konusunda üstad Necip Fazýl enfes bir þitedir. ir yazmýþ : Aliaddin Bolat Nefis, kazandýðý baþarýlardan dolayý gururlan- aliaddinbolat@mynet.com Hep nefs çýkar karþýma, mayý sever, medihten hoþlanýr, þöhret delisidir ve Ölüp ölüp dirilsem, alkýþa meftundur. Sahip olduðu nimetleri daima Ýnsandan kaçmak kolay, kendine mal etmek ister. Benlik davasý güder, büyüklük sevKendimden kaçabilsem... dasýyla dolar ve sonunda firavunlaþýr. Evet. Bediüzzaman hazretleri de "nefis cümleden edna Ýnsaný bu vartadan kurtarmak için kader çizgisi çekil(küçük, bayaðý), vazife cümleden âlâ (büyük, yüce)" diyerek miþtir. Bu gerçek, önüne dikilir, "Kibirlenme! Allah takdir etnefsin her þeyden daha aþaðýda ama Ýslama hizmet davasýnýn meseydi sen hiçbir þeye sahip olamazdýn. Ýlmini de, malýný her þeyden yüce olduðunu bizlere hatýrlatýyor. da, bunlarý kazanmak için gereken kabiliyetlerini de yaratan Odur. Benim, diye dört elle sarýldýðýn nimetler Onun eserleMevlana ise bu konuda : ridir," ihtarýný eder. "Nefis, Firavundur; sakýn ha doyurma; doyurma da eski Nefsin bir baþka özelliði ise, suçu kabul etmemek, baþküfrü aklýna gelmesin! Ateþin hararetine düþmedikçe nefis kasýna yüklemek ve kendini temize çýkarmaya çalýþmaktýr. güzelleþmez, demir, kor haline gelmedikçe sakýn dövmeye Ömrü hatalar yapmakla da geçse, kendini kusursuz bilir. Bakalkýþma! Beden aç olmadýkça harekete gelmez... tok bedeni haneler, mâzeretler ve kaçamaklar aramakta eþsizdir. ýslah etmeye kalkýþmak, bil ki soðuk demiri dövmektir adeÝþte, nefsin bu amansýz hastalýðýndan dolayý irade verilta" sözleriyle nefs-küfr iliþkisini anlatýyor bizlere.

Dünya Süt Günü

Bebeklikten çocukluða, ergenlikten yaþlýlýða süt; hayatýmýzýn her döneminde vücudumuz için en gerekli besin maddelerinden biridir. Süt, kalsiyum açýsýndan zenginliði ile vücudumuz açýsýndan hayati önem taþýmaktadýr.

DOÐAL ÞÝFA KAYNAÐI

Bebekken vazgeçilmez olan süt, yýllar geçtikçe yerini baþka besinlere býrakýyor ve gerektiði kadar tüketilmiyor, bu da ilerleyen yaþlarda kemik erimesi gibi hastalýklara davetiye çýkartýyor. Oysa süt, sahip olduðu vitaminler ve besin deðerleri açýsýndan mucizevî bir etkiye sahiptir. Süt, bütün besin maddelerini, gerekli olan vitaminleri, enzimleri, daha birçok yararlý maddeyi bünyesinde yeterli ve dengeli biçimde barýndýrýr. Baþta geliþme çaðýndaki çocuklar olmak üzere, herkesin vücudu için gerekli olan süt, vazgeçilmez tek besin kaynaðý olma özelliðine sahiptir. Kalsiyum, protein, A, B, D, E vitamini bakýmýndan zengin olan süt ve süt ürünleri, büyüme ve kemik saðlýðýnýn korunmasýnda çok yararlýdýr. Bu nedenle; büyüme ve geliþme çaðýnda olan çocuklarýn, gençlerin, anne adaylarýnýn, yaþlýlarýn, süt ve süt ürünlerini dengeli biçimde tüketmeleri gerekmektedir.

BÜYÜMEYÝ DESTEKLER

Organizmanýn geliþimi açýsýndan gerekli olan kalsiyum, çocuklarda kemiklerin ve diþlerin oluþumunda önemli rol oynar. A vitamini

göz ve diþ saðlýðý için önem taþýrken, E vitamini baðýþýklýk sisteminin güçlenmesini saðlar. B vitamini iþtah, sinir ve sindirim sisteminin düzenlenmesinde önemli rol üstlenir. D vitamini de, özellikle çocuklarda diþ ve kemiklerin büyümesine, geliþimine etki eder. Sütün içeriðindeki bazý maddeler, saç ve deri saðlýðý için önem taþýr. B2 vitamini ise, büyümeyi hýzlandýrýr. Çocuklarýn geliþme çaðýndan itibaren saðlýklý büyümesi için ve kadýnlarda görülen osteoperoz (kemik erimesi) sorununa karþý, kalsiyum ve vitamin deposu günlük süt tüketimine aðýrlýk verilmesi gerekmektedir.

Süt;

olur.

* Sindirim sistemini düzene sokar. * Diþleri korur ve çürükleri önler. * Hücre ve doku oluþumunda rol alýr. * Saç ve týrnak oluþumunda rol alýr. * Yaralarýn çabuk kapanmasýna yardýmcý

* Kilo kontrolünü kolaylaþtýrýr. * Beynin geliþiminde ve çalýþmasýnda faydalýdýr. * Hücreleri onarýr. * Baðýþýklýðý güçlendirir. * Büyümeyi hýzlandýrýr.

Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü


SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Bir çok hayat dersini içinde barýndýran, bence baþ yapýt kategorisinde olan bir film izlettim geçen hafta girdiðim sýnýflara . Orijinal adý "Les Choristes" bizde koro adýyla gösterime giren bir filmdi. Tespitlerimi öðrencilerimle paylaþmak hoþuma gidiyor. Ders sürem 40 dakika olduðu için özet sundum onlara. Filmin mihenk noktalarýna kitledim çocuklarý. Düþündürdüm onlarý. Kýsaca

size de anlatayým. Film 1949 yýlýnda, II.Dünya Savaþý sonrasý periþan Avrupa'sýnda, hayýrsever vatandaþlarýn yardýmýyla ayakta duran bir yatýlý okulda geçmekte. Okul, idareci ve öðretmenlerin, bir çoðunun ailesinin olmadýðý öðrenciler üzerinde oluþturduklarý sert tutumlara sahne olmaktadýr. Hatta buna bir de etki-tepki prensibi adý konularak, bir kaideye oturtul-

Giderken

muþtur. Öðrenciler rinin geldiðini duyan bu durumdan hoþdiðer öðretmenler nut olmasa da, saþaþkýnlýklarýný gizlehipsiz ve amaçsýz yemezler. "Bir þey" olduklarý düþüncesi yapabildiklerini göonlarý tuhaf bir tesren öðrenciler, hiç limiyet içerisinde hissetmedikleri duykabullenmeye itgularla tanýþýrlar; cemiþtir. saret, özgüven, saygý… Okula yeni gelen Müzik ÖðretZamanla etkimeni, etki- tepki tepki prensibi rafa Hakan Önsöz prensibini ve okulkalkmýþtýr çünkü gedaki iþleyiþi anlamakta güçrek yoktur artýk. Ceza alacak lük çeker. Ýdare ve diðer öðbir þey olmamaktadýr Okulretmenler, her ne kadar Onu da. Umutsuz ve amaçsýz da bu tuhaf sistemin içine olan çocuklar daha bir þevkçekmeye çalýþsalar da, O le güne uyanmaktadýrlar arkendi ikliminden vazgeçmemekte kararlýdýr. Ýlk iþ olarak bir koro kurar ve hemen herkese yeteneði oranýnda bir sorumluluk verir. Müdür, çok þaþýrdýðý bu Koro fikrine "nasýl olsa bir þey çýkmaz" diye öylesine onay verir. Müzik Öðretmeni gece gündüz Koro ile çalýþýr. Sýnýftan müzik sesle-

týk. Mutludurlar… Koro'nun varlýðýný duyan Okulun hayýrseverleri, dinlemek için okula geleceklerini haber verirler. Konser, hayýrseverlerin hayretlerini gizleyemedikleri müthiþ ifadelerle tamamlanýr. Bu arada, Müdürün Okula kabul ettiði yaþça da büyük olan, sýra dýþý bir öðrenci, üzerine atýlan bir iftiraya dayanamayarak okulu yakar. Okul yanarken öðrenciler Okulda yoktur. Müzik öðretmeni onlarý pikniðe götürmüþtür. Ama Müdür cezayý Müzik öðretmenine keser ve Onu

kovar. Vedalaþmak yasaklanmýþtýr ve Müzik Öðretmeni uðurlamasýz giderken, camlardan aþaðý atýlan kâðýtlarda, Onun için yazýlan sevgi dolu sözcükleri okur. Duygulanýr. Yerden çantasýný alýp giderken camlardan uzanan ellere ve okula son bir kez bakar. Yüzünde maðrur, gururlu, huzurlu bir gülümseme vardýr. Ýþte burada filmi durdurdum. "Bu resimde ne görüyorsunuz?" diye sordum sýnýfa. Bir sürü söylenen

17

sözden sonra ben devreye girdim; "Bu resmin adý, giderken…" dedim. Allah hepimize, giderken, ardýmýza baktýðýmýzda, iç huzuruyla, aðýz tadýyla, görevini layýkýyla yapmýþ olmanýn gururuyla oluþmuþ, güzelliklerle ve hoþ sözlerle anýlacaðýmýz tablolar býrakmayý nasip etsin. Kendi kendime, Peygamberimizin Veda Hutbesinde ki Ümmetine bakýþýný düþündüm bir an. Son bakýþýydý, görevini tamamlayýp Hakk'a giderken…

Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...Spor...

ÇORUM SUNGURLU ÝLÇESÝ TÝCARET MESLEK LÝSESÝ ONARIMI

ÇORUM ÖZEL ÝDARESÝ - PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ

Çorum Sungurlu Ýlkesi Ticaret Meslek Lisesi Onarýmý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/60307

l-Ýdarenin

a) Adresi : Mimar Sinan Malý. Ýnönü Cad. 179 19100 MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 364 2257400 - 364 2101086 c) Elektronik Posla Adresi : özelidare.corum @icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Ýhale konusu yapým iþinin

a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Sungurlu Ýlçesi c) iþe baþlama tarihi : Sözleþmenin irnzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kýrk beþ) takvim günüdür.

3- Ýhalenin

a) Yapýlacaðý yer

: ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONFERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. No;179 ÇORUM b) Tarihi ve saati : 28.05.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge. 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil (Gazetesi. bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz, olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede ben/er iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BEN/ER ÝÞLERE DAÝR l EBLÝÐÝNDE YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞLERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6.Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve salýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 80 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk bankasý Çorum Þb.TR650001200931200005000055 nolu hesaba yatýrmak yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný salýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya ya/ýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posla yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya LKAP ü/erinden e-im/a kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 179 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi. ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif etlikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N): l Söz konusu iþin yer teslimi okullarýn eðitime kapandýðý 14.06.2013 tarihinde yapýlarak iþe baþlanýlacaktýr.

Resmi ilanlar: www.ilan.gov.tr

(Basýn: 484) www.bik.gov.tr

Gençler Halter’de on altý sporcu yarýþtý Gençlik Haftasý Halter Turnuvasýnda mücadele eden sporcular görev yapan hakemler ve izleyiciler tören sonunda toplu halde görülüyor

G

ençlik Haftasý etkinliklerinden Halter turnuvasýnda üç kategoride yalnýzca erkeklerde 16 sporcu mücadele etti. Pazar günü Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda yapýlan turnuvada yýldýzlar, gençler ve büyükler kategorisinde yarýþma yapýldý. Gençler ve büyüklerde sadece ikiþer sporcu mücadele ederken tek rekabetin olduðu kategori yýldýzlar oldu. Yapýlan yarýþmalar sonunda kategorilerinde dereceye girerek madalya kazanan sporcular þöyle: YILDIZLAR: 50 Kg 1. Murat Karabacak, 2. Barýþ Mansur, 3. Hamza Umutcan Kubat. 56 Kg 1. Muharrem Can Taçbaþ, 2. Ömer Osman Þahin, 62 Kg 1. Mahmut Öncel, 2. Mustafa Kekeç. 3. Furkan Çamiçi. 69 Kg 1. Yasin Akar, 77 Kg 1. Ebubekir Kekeç, 2. Hüseyin Ak, 3. Rýza Onur Zorlu, GENÇLER: 77 Kg 1. Esat Karaca, 2. Kubilay Kekeç. BÜYÜKLER: 1. Alparslan Doðan. 85 Kg 1. Arif Yalçýn Has.

Doðan Halý Saha Futbol D

oðan Halý Saha Futbol Akademisi’nde çalýþmalar baþladý. Kaleci antrenörü Nurettin Kabalak ve antrenör Ersel Þahin tarafýndan yapýlacak olan çalýþmalar hafta sonunda on beþ sporcunun katýlýmý ile baþladý. Nurettin Kabalak, Doðan Halý Saha Futbol Akademisinde futbola yeni baþlayacaklar ile kendilerini geliþtirmek isteyenlere yönelik özel çalýþmalar yaptýracaklarýný ve oldukça keyifli bir ortamda bunlarý yapacak-

larýný belirterek tüm gençleri çalýþmalara katýlmaya davet etti. Cumartesi günü baþladýklarý çalýþmalarýn cumartesi ve pazar günü saat 09.30 ile 11.30 saatleri arasýnda olacaðýný belirten Kabalak, 15 sporcu ile baþladýklarý bu çalýþmalara ilgini her geçen gün artacaðýný belirterek okullarýn tatil olmasýndan sonra çalýþma sayýsýnýnda artacaðýný söyledi. Futbolun teknik bilgilerinin yaný sýra

oynayacaklarý maçlarda taktiksel olarak yapýlmasý gerekenler konusunda bilgilerini gençlere aktaracaklarýný belirten Nurettin Kabalak ‘Amacýmýz Çorum futbol alt yapýsýna yeni isimleri kazandýrmak. Tabiki yaz ayýnda çocuklarýmýzý kötü alýþkanlýklardan uzak tutmakta bu çalýþmanýn diðer önemli bir boyutu. Tüm velilerden çocuklarýný kabiliyeti olduðu branþlarda spora yönlendirmelerini istiyor ve bekliyoruz’ dedi.


18 SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

Dinamik Apnea’da ODTÜ üstünlüðü Çorum’da yapýlan serbest dalýþ paletli dinamik apnea ve hýz apneasý Türkiye Þampiyonalarýnda ODTÜ’lü sporcular hem ferdi hemde takýmsýralamasýnda kürsüye ambargo koydular. Dört ilden on kulüpten doksan sporcunun mücadele ettiði Türkiye Þampiyonasý’nda ODTÜ bayan ve erkeklerde þampiyonluðu kazandýlar. Türkiye’de ilk kez yapýlan Hýz Apnea Þampiyonasý’nda ise 53 sporcunun mücadelesi sonunda ODTÜ bu kategoride de hem kýz hemde erkeklerde þampiyonluðu kazandý.

Serbest Dalýþ Paletli Dinamik bayanlarda takým birinciliðini kazanan ODTÜ’nin kupasýný Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi

T

ürkiye Sualtý Federasyonu tarafýndan düzenlenen Serbest Dalýþ Paletli Dinamik Apnea ve Hýz Apnea Türkiye Þampiyonasý tamamlandý. Üç gün süreyle Çorum Olimpik Yüzme Havuzu’nda yapýlan þampiyonada on kulüpten toplam 90 sporcu mücadele etti. Olimpik Kapalý Yüzme Havuzu’nda iki gün süren þampiyonada Gaziantep, Kütahya, Çanakkale ve Ankara illerinden 10 kulüpten 90 sporcu mücadele etti. Paletli Dinamik Apnea kategorisinde 61, Hýz Apnea kategorisinde ise 53 sporcu madalya mücadelesi verdiler. Dinamik Apnea karegorisinde erkeklerde Çanakkale Sualtý ve Cankurtaranspor’dan Sertan Aydýn þampiyonluðu kazanýrken ayný kulüpten Emre Bozkurt ikinciliði, ODTÜspor’dan Mete Tarýk Salman ise üçüncülüðü kazandý. Bayanlarda ise

Ýskilip ÇESDER’de þampiyon EML

ÇESDER Ýskilip Þubesi tarafýndan düzenlenen ve on üç takýmýn mücadele ettiði Halý Saha futbol turnuvasýnda þampiyonluðu Ýskilip Endüstri Meslek Lisesi kazandý. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verilirken misafirlere tören sonunda Ýskilip Dolmasý ikram edildi.

Ç

orum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) Ýskilip Þubesi tarafýndan düzenlenen Halý Saha futbol turnuvasýnda bu yýl

þampiyonluðu Ýskilip Endüstri Meslek Lisesi kazandý. Bu yýl dördüncüsü düzenlenen Halý Saha futbol turnuvasýnda on üç takým mücade-

le etti. Zorlu maçlar sonunda Ýskilip Endüstri Meslek Lisesi takýmý turnuvanýn þampiyonluðunu kazanýrken turnuvanýn gol krallýðýný ise

Tören sonunda tüm misafirlere ve eðitimcilere iskilip dolmasý ikram edildi

Törende dereceye giren tüm takýmlara kupa ve madalyalarý protokol tarafýndan verildi

takým halinde üçüncü olan Ýmam Hatip Lisesi matematik öðretmeni Selçuk Topuz kazandý. 15 Nisan’da baþlayan ve hafta sonunda sona eren futbol turnuvasýnýn ödül töreni Ýskilip Ebussuud Efendi erkek öðrenci yurdu konferans salonunda yapýldý. Törene Kaymakam Mehmet Yýlmaz, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Mehmet Burgaz, daire amirleri öðretmenler Yivlik Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Süreyya Tamirci ve Ýskilip esnafý katýldý. Törende turnuvada dereceye giren takýmlara kupa ve madalya, özel ödüller ile turnuvaya katkýda bulunanlara plaketleri verildi. Törende konuþan ÇESDER Ýskilip Þube Baþkaný Köksal Büzkaya bir konuþma yaparak gelereksel hale getirdikleri turnuvanýn dördüncüsünü baþarýyla tamamladýklarýný belirterek ‘Turnuva boyunca Ýskilip’te eðitimciler birbirleri ile kýyasýya mücadele etti. Bu mücadele eðitimciye yakýþýr bir þekilde centilmence tamamladý. Eði-

timciler sahada koþtururken eþleri ve çocuklarý veliler ile diðer eðitimci arkadaþlarý onlarý tribünden izledi ve destek verdiler. Turnuvanýn Ýskilip’e ayrý bir renk kattýðýna inanýyor katkýda bulunan herkese çok teþekkür ediyorum’ dedi. Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz’da yaptýðý kýsa konuþmada Çesder Ýskilip þubesini ilçeye böyle güzel bir sosyal faaliyet getirdiði için kutladý ve eðitimcilerin birbirlerini tanýmasý ve kaynaþmasýný saðladýðýný belirterek katkýda bulunan herkese teþekkür etti. Konuþmalar ve törenin ardýndan da okul bahçesinde bütün katýlan takýmlara ve eðitimcilere Ýskilip Dolmasý ikram edildi.

Serbest Dalýþ Paletli Dinamik erkeklerde þampiyon olan ODTÜ’nin kupasýný Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi

ODTÜspor’dan Bilge Çingigiray þampiyonluðu kazanýrken ayný kulüpten Birgül Erken ikinci Ankara Kurt Yüzme Ýhtisas takýmýndan Bahar Baltacý ise üçüncülük kürsüsüne çýkmayý baþardý. Takýmlar genel klasmanýnda ise erkeklerde ve bayanlarda ODTÜspor çifte þampiyonluðu kazandý. Bayanlarda ODTÜspor’un ardýndan Ankara Kurt Yüzme Ýhtisas ikinci, Çanakkale Sualtý ve Cankurtaranspor üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Erkeklerde ise Çanakkale Sualtý ve Cankurtaranspor ikinci, Çanakkala Cankurtarma Gençlikspor ise üçüncülük kürsüsüne çýktý. Türkiye’de ilk kez yapýlan Hýz Apnea kategorisinde de ilk yarýþ heyecaný Çorum Olimpik Yüzme Havuzu’nda yaþandý. Ýlk kez yapýlan bu kategoride ODTÜspor’dan Derya Can ilk þampiyon olmayý baþarýrken elde ettiði dereceye Türkiye rekonu olarak tarihe geçti. Ay-

ný kulüpten Kardelen Büyümez ikinciliði kazanýrken yine ayný kulüpten Birgül Erken üçüncülük madalyasýnýn sahibi oldular. Erkeklerde ise Gaziantep Þehit Kamil Belediyespor’dan M. Fatih Karakurt Hýz Apnea’nýn erkeklerdeki ilk Türkiye Þampiyonu olurken onunda derecesi Türkiye rekoru olarak onaylandý. ODTÜ’den

Ziya Volkan Aksu ikinciliði kazanýrken Gaziantep Þehit Kamil Belediyespor’dan Ali Göz ise üçüncülük ödülünü aldý. Takýmlar genel sýralamada ise bayanlarda ODTÜ þampiyonluk kupasýný alýrken Çanakkale Sualtý ve Cankurtaran takýmý ikinci, Çanakkale Cankurtarma Gençlikspor ise üçüncülüðü kazandý.

Erkekler takým sýralamasýnda ise yine ODTÜ þampiyonluðu kazanýrken Gaziantep Þehit Kamil Belediyespor ikinciliði Gaziantep Þehit Kamil Bahçelievler Yýldýzspor kulübü ise üçüncülüðü kazandý. Yarýþmalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya kulüplere ise kupalarý verildi.

Hýz Apnea kategorisinde bayanlarda takým birinciliðini kazanan ODTÜspor’un kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi

Belediyespor güreþ takýmý Gönül Köprüsü için Batman’da Ç

Batman’a giden Çorum güreþ kafilesi hareketinden önce toplu halde görülüyor

Türkiye rekoru kýran Derya Can’ýn belgesini Olimpik Yüzme Havuzu Müdürü Hasan Ýpek verd

Türkiye rekoru kýran Fatih Karakurt’un belgesini Sualtý Sporlarý Ýl Temsilcisi Sedat Mesci verdi

orum Belediyespor ile Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi güreþçileri Gönül Köprüsü Kardeþlik projesi için Batman Petrolspor kulübünün davetlisi olarak Batman’a gittiler. Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, Belediyespor Yöneticisi Tufan Duran ve antrenör Ruþen Çetin yönetimindeki kafile bugün dostluk maçlarýnda Batman’lý güreþçilerle karþýlaþacaklar.

Dinamik Apnea’da Türkiye rekoru kýran Sertan Aydýn’ýn rekor belgesini Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi

Çorum’da üç Türkiye rekoru T

Ýskilip ÇESDER’de þampiyonluðu kazanan EML takýmý kupa töreninde toplu halde madalya ve kupasýyla birlikte

ürkiye Serbest Dalýþ Paletli Dinamik Apnea ve Hýz Apnea Türkiye Þampiyonasýnda üç Türkiye rekoru kýrýldý. Dinamik Apnea kategorisinde Çanakkale Sualtý ve Cankurtarma Spor Kulübü’nden Sertan Aydýn tek nefeste ilk rekorun sahibi oldu. Tek nefeste 2010 yýlýnda kýrýlan 204.67 metrelik rekoru Sertan Aydýn Çorum’daki þampiyonada ge-

liþtirerek 208.64 metreye çýkardý. Diðer iki rekor ise Türkiye’de ilk küz yapýlan Hýz Apnea’da elde edilen ilk dereceler olmasý nedeniyle Türkiye rekoru olarak kabul edildi. Tek nefeste 100 metreyi 42 saniye 86 salise ile yüzeyerek Türkiye rekorunun sahibi oldu. Bu rekor Dünya rekorundan sadece 86 salise daha fazla durumdu.

Bu kategoride mücadele eden ODTÜ’den Derya Can tek nefeste 100 metreyi 42 saniye 42 salisede yüzerek Türkiye rekorunun sahibi oldu. Derya Can’ýn bu Türkiye rekoru da Dünya rekorundan sadece bir salise fazla olmasý rekorun ne kadar baþarýlý olduðunu gösterdi. Yarýþmalar sonunda Türkiye rekoru kýran sporculara rekor belgeleride verildi.


SALI 21 MAYIS 2013

www.corumhakimiyet.net

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana

YÝTÝK 0551-0650 arasý 2 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Elif EROÐLU Ýsmail kýzý 1961 Delice Doðumlu

(Ç.HAK:1324)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Ýrfan GÖRKEM Memduh oðlu 1935 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:1324)

YÝTÝK Ankara Mamak Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Tuðba YALÇINKAYA Adem kýzý 1975 Sungurlu Doðumlu

(Ç.HAK:1321)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Refie ERGÜN Þeref kýzý 02.12.1980 Çorum Karaaðaç Köyü Doðumlu

(Ç.HAK:1320)

6 HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

Merkezi Araþtýrma Laboratuvarý cihazlarý (24 adet) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Çevre Yolu Bulvarý No: 10 2. kat Ýhale Salonu (Mühendislik Fakültesi yaný) Saat: 14:00 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

1 adet Rigaku marka Nexcg model CG 1030 seri nolu faal durumda analiz yolu ile element belirleme cihazý, 1 adet Dell marka 56F2 KNI seri nolu ayný markada 17 inc monitör, mause ve klavye dahil bilgisayar, Cenan marka Pixmai ÝP 700 model yazýcý ile cihazýn müþtemilatý olan Fusion marka FFGM-1-T modelli Grinding Mill tipi faal durumda öðütücü makinanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000 Yer: Çepni Mahallesi Ýskilip 5. Sokak No: 63/A Kaynar Yedieminli Çorum Saat: 15.00-15.10 ***

10 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

19 KS 112 plakalý, 1996 model, Fiat marka, kahverengi aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 25.000 Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký / Çepni Mahallesi Ýskilip 5. Sokak No: 63/A Çorum Saat: 10:00-10:05 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

19 ES 670 plakalý, 2011 model, Peugeot marka, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:25-10:30 ***

11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Þehit Pasta Salonu (Ulucami Karþýsý) Tel: 225 67 00

(Ç.HAK:1331)

(Ç.HAK:1008)

ELEMAN ARANIYOR

KARAKAÞLAR OPET-AYGAZ AKARYAKIT ÝSTASYONU Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

Size çok çekici iþ teklifimiz var.

Otomotiv sektörüne ilgi duyan, bu sektörün köklü bayisinde çalýþmayý hedef edinmiþ, satýþ tutkusu olan, geliþmeye açýk, baþarma azmi yüksek çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. PLAZAMIZ ARAÇ SATIÞ BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAYAN SATIÞ DANIÞMANI ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ HALKLA ÝLÝÞKÝLERDE DENEYÝMLÝ, MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝ SORUMLUSU BAYAN ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ ÞÝRKETÝMÝZ MUHASEBE BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE KONUSUNDA DENEYÝMLÝ BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN BAY ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARI EN AZ LÝSE MEZUNU OLMASI VE 30 YAÞINI AÞMAMIÞ OLMASI GEREKMEKTEDÝR. Yukarýda belirtilen özelliklere sahip adaylarýn özgeçmiþlerini ve resimli baþvuru formu ile gelmeleri gerekmektedir. Baþvurular kesinlikle gizli tutulacaktýr.

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV

ÇORUM FÝAT BAYÝÝ Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:304 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

SATILIK DÜKKAN

BOYAMASINDA ÜÇEL VÝNÇ DAÝREKAMPANYA Polisan marka ile daire boyanmasý yapýlýr

VÝNÇ - HÝAB VÝNÇ ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No:4 ÇORUM 234 94 98 - 0 533 525 77 02

Sahibinden Satýlýk Lüks Daire

2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40

Ýletiþim: 0 364 666 16 66 PBX Adres: Organize Sanayi Böl. 16. Cad. No: 13

Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, ekip çalýþmasýna uygun, esnek çalýþma saatlerine uyabilecek tezgahtarlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

31 TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum

merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 90.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.00-14.10 *** 2. Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.20-14.30 *** 3. Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 175.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.40-14.50 ***

(Ç.HAK:3429)

(Ç.HAK:1009)

ARAR MAKÝNA SAN. TÝC. ve A.Þ.

Çorum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 10.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 15.00-15.10 ***

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen iþyerine yapýlmasý gerekmektedir.

5 TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

12 TEMMUZ T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

500 m2 olan yerler 2.000 TL peþin 500 TL x 12 Ay Vade=8.000 TL 1000 m2 olan yerler 18.000 TL

AKARYAKIT ÝSTASYONUMUZ BÜNYESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE; POMPA GÖREVLÝLERÝ ALINACAKTIR. ÝSTASYONUMUZ MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY ELEMAN ALINACAKTIR. MÜRACAAT EDECEK ADAYLARIN DÝKSÝYONU DÜZGÜN,MÜÞTERÝ ÝLÝÞKÝLERÝNDE DENEYÝMLÝ,ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ EN AZ LÝSE MEZUNU OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Osmancýk yolu üzeri (eski Ýkizler Benzinliði yaný) yeni bitmiþ 4+1, 165 m2 daire satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 685 97 80

KÝRALIK BÜRO

Gazi Cad. cepheli Küçükpark Ýþ Merkezinde 1. kat 80 m2 içi bakýmlý büro kiralýktýr. Mür. Tel: 0 537 352 87 01

HÝTÝT YALITIM LTD ÞTÝ Y.TURNA MH KULAKSIZ SK NO:21/B ÇORUM TEL: 225 47 61

0 545 375 80 05

ELEMAN ARANIYOR

Mobilya imalathanesinde dolgun ücretle çalýþtýrýlmak üzere mobilya ustasý aranmaktadýr.

0 532 171 13 04-0 533 473 59 35

Bankalar caddesinde 11 yýllýk müþteri kitlesine sahip telefon, aksesuar ve teknik servis olarak iþletmekte olduðumuz iþyeri devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 543 370 19 89-0 541 227 00 19

Ýnönü Cad. No: 27 ÇORUM

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6’da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 241 83 63

ÖÐRETMEN ARANIYOR Kursumuzda ilk yardým dersi verecek öðretmene ihtiyaç vardýr.

Þartlar:

1- Týp eczacýlýk ve diþ hekimliði bölümlerinden mezun olmak, 2- Saðlýk Meslek Lisesi üzerine 2 veya 4 yýllýk lisans mezunu. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1294)

Özel Çorum Sürücü Kursu Tel: 226 73 93

Sahibinden Satýlýk Dükkan

Devren Satýlýk TelefonTamir Bakým Servisi

SATIÞ PAZARLAMA TEMSÝLCÝSÝ ALINACAKTIR

FÝRMAMIZIN SATIÞ-PAZARLAMA DEPARTMANINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE SATIÞ PAZARLAMA TEMSÝLCÝSÝ ALINACAKTIR.

800 ¨ (daire) 1.000 ¨ (daire)

Plastik Boya Saten Boya

(Ç.HAK:1332)

2013 yýlý Ameliyathane Servisi elektrikli drill ucu (tur cihazý ucu) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

8 adet park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14.00 ***

ve

(Ç.HAK:900)

27 MAYIS Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

34 UE 8510 plakalý, 1998 model, Rover marka, 214 SÝ tipli, lacivert renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 11.000 Yer: Baþak Yedieminli Otoparký (Ýnönü Cad. No: 154 Sima Otomotiv yaný) Saat: 10:25-10:30 ***

plakalý, 2010 model, Ford marka otomobilin satýþý iþi. Muhammen bedel: 15.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.00-14.10 *** 2. Taþýnýr: 19 TU 213 plakalý, 2012 model, Citroen marka kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14.20-14.30 ***

KAYNAKÇILAR MAKÝNA TEKNÝK RESSAMLARI

(Ç.HAK:1052)

Çorum Merkez Cumhuriyet Lisesi onarýmý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: 10.00 ***

3 HAZÝRAN T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

1 TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. Taþýnýr: 19 TR 591

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

ELEMANLAR ALINACAKTIR

(Ç.HAK:1323)

24 MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Çorum Bayat Kubbeddin Köprüsü tabliye ve tahkimat onarým yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 14:00 ***

Çorum ili Gülabibey Mahallesinde 3687 ada no, 9 parsel no’da kayýtlý 396,96 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.574,40 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 11.00-11.10 ***

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere makina imalatýnda deneyimli

(Ç.HAK:1311)

Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

30 MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü

28 HAZÝRAN T.C. 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

(Ç.HAK:955)

Çorum merkez Salim Akaydýn Ortaokulu onarým yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: 14:00 ***

Türkçe basýlý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Saat: 10.00 ***

Çepni Mh. Hýdýrlýk Sk. No: 10/B (Ýnönü Caddesindeki Akbank aralýðý) Gsm: 0 533 394 91 19

(Ç.HAK:3777)

23 MAYIS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

29 MAYIS Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý

Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:1307)

Taze sebze ve meyve alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:1328)

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000 Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Personel taþýma hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: 14.00 ***

(Ç.HAK:1143)

Çorum Kargý ilçesi Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferan salonu Saat: 14:00 ***

13 HAZÝRAN Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

(Ç.HAK:1261)

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

28 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:1317)

Çorum Laçin ilçesi Çamlýca Beldesi Mesleki ve Teknik Eðtiim Merkezi onarýmý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi konferan salonu Saat: 10:00 ***

taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 45.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:1329)

22 MAYIS Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

BAYMAK&FALKE PREMÝX YOÐUÞMALI KOMBÝLER, HERMETÝK KOMBÝLER, ÝNVERTER KLÝMALAR, * 7 YIL GARANTÝLÝ * YÜKSEK VERÝM, %30'a VARAN TASARRUF * ÇEVREYE %80 DAHA AZ ZARARLI EMÝSYON * 12 AY TAKSÝTLÝ ÖDEME ÝMKANI * BAYMAK BRÖTJE PANEL RADYATÖRLER 10 YIL GARANTÝLÝ 969 TL’den baþlayan fiyatlarla Baymak Klimalar 31 Mayýs'a kadar yoðuþmalý kombi alan her

400 m2 Küçük Sanayi Sitesi’nde 9. Cad. köþebaþý. Mür. Tel: 0 536 250 41 72

ÞOFÖR ARANIYOR

E sýnýfý ehliyet, SRC belgeli, psiko teknik belgeli, deneyimli, minibüs kullanabilecek þoför aranýyor. Telefonla müracaatlar kabul edilmemektedir. Þahsen müracaat edilmesi gerekmektedir. (Ç.HAK:1287)

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...

19

SILA TUR Adres: Ulukavak Mah. Eþref Hoca Cad. Tiryaki Apt. 3/A ÇORUM


SALI 21 MAYIS 2013

Zafer Kupasý’nda ikinci zafer Murat Çevik’ten Kürsünün ilk iki basamaðýnda milli mayo ile iki Çorumlu Murat Çevik ve Oðuzhan Yalçýn

Çorum güreþ tarihinde bir ilk yaþandý ve Uluslararasý bir turnuvanýn final maçýnda iki Çorumlu güreþçi karþýlaþtý. 16. Uluslararasý Zafer Kupasý grekoromen stil 63 Kg’da milli mayoyu giyen iki Çorumlu güreþçi Murat Çevik ve Oðuzhan Yalçýn rakiplerini birer birer yenerek finalde iki Çorumlu güreþçiyi karþýlaþtýrmayý baþardýlar. Final maçýnda Murat Çevik, Oðuzhan Yalçýn’ý yenerek altýn madalya kazandý. Selim Kozan’ýn ardýndan Murat Çevik’te kazandýðý bu þampiyonlukla Avrupa Güreþ Þampiyonasý’nda milli mayoyu giymeye hak kazandý.

Tuncay ’lý Milli Takým þampiyonluða abone Tuncay bu yýlýn baþýndan itibaren giymeye baþladýðý U 16 milli takým formasý ile katýldýðý üç turnuvada da þampiyonluðu kazandý. Fransa ve Bulgaristan’ýn ardýndan son olarak Ukrayna’daki turnuvada final maçýnda Rusya’yý 1-0 yenen Tuncay’lý milli takým üçüncü þampiyonluk kupasýný kazandý. Sakatlýðý nedeniyle maça ikinci yarýda giren Tuncay takýmýn galibiyet golünün asistini yaptý.

T

Tuncay Kýlýç Ukrayna’daki maçýn ardýndan kazanýlan þampiyonluk kupasýyla soyunma odasýnda görülüyor

uncay’lý U 16 milli takýmý þampiyonluklara ambargo koydu. Çorumspor’dan devre arasýnda Göztepe’ye transfer olan ve ardýndan da U 16 milli takýmýna çaðrýlmaya baþlayan Tuncay Kýlýç’la katýldýðý üçüncü turnuvayýda þampiyonlukla kapatmasý genç futbolcu için büyük bir gurur kaynaðý oldu. Daha önce Bulgaristan ve Fransa’da katýldýðý Uluslararasý turnuvalarda iki þampiyonluk kazanan Tuncay Kýlýç’lý U 16 milli takýmý Ukrayna’da katýldýðý üçüncü turnuvayýda þampiyon olarak tamamladý. Grubundaki maçlarda ev sahibi takýmla 1-1 berabere kalan U 16 milli takýmý ikinci maçýnda Portekiz’i 2-1 üçüncü maçýnda da Belarus’u 1-0 yenerek grubunda birinci olarak finale yükseldi. Final maçýnda pazar günü diðer grup birincisi Rusya ile karþýlaþan U 16 milli takýma karþýlaþmaya 12-Tarýk

Çetin, 2-Savaþ Polat, 3-Bahadýr Çiloðlu, 4-Furkan Emre Ünver, 5-Ertuðrul Ersoy, 6-Birhan Vatansever (Dk.49 15-Tuncay Kýlýç), 7-Doðuþ Can Ýncedere (Dk.75 14-Ahmethan Köse), 8Emirhan Aydoðan, 9-Enes Ünal, 17Okan Çelik (Dk.41 11-Sabit Hakan Yýlmaz), 18-Hasan Özkan’lý kadrosuyla çýktý. Önceki maçta aldýðý darbe ile sakatlanan Tuncay Kýlýç final maçýnda sakatlýðý nedeniyle Teknik Direktör Hakan Tecimer tarafýndan maçýn 46. dakikasýnda oyuna girdi. Final maçýnda Rusya’yý Tuncay’ýn asistinde Doðuþ Can Ýnceder’in golüyle 1-0 kazanan Türk U 16 milli takýmý Ukrayna’dan da þampiyonluk kupasýyla döndü. Milli formayý giymeye baþladýðý günden itibaren üç turnuvadan da galibiyetle ayrýlan Tuncay Kýlýç, kulübü Göztepe’nin PTT 1.’ligden düþmesinin moral bozukluðunu biraz olsun kazandýðý bu þampiyonluk kupasýyla gidermiþ oldu.

Murat Çevik birinci Oðuzhan Yalçýn ikincilik kürsüsünde madalya töreninde diðer sporcularla birlikte

Z

afer Kupasý’nda ikinci þampiyonluk haberi Murat Çevik’ten geldi. Güreþ Federasyonu tarafýndan bu yýl 16. sý düzenlenen Uluslararasý Zafer Kupasý’nda grekoromen stilde 63 Kg’da milli mayoyu giyen Murat Çevik sýkletinde þampiyonluðu kazandý. Türkiye'nin yaný sýra Almanya, Azerbaycan, Macaristan, Gürcistan, Bulgaristan, Fransa, Kazakistan, Avusturya ve Rusya'dan 326 sporcunun mücadele ettiði Zafer Turnuvasýnda son gün 63 Kg’da milli mayoyu giyen iki Çorumlu güreþçi Murat Çevik ve Oðuzhan Yalçýn mindene çýktý. Ýki farklý grupta mücadele eden iki Çorumlu güreþçi rakiplerini birer birer yenerek finalde karþýlaþmaya hak kazandýlar. Çorum güreþ tarihinde Uluslararasý turnuvada final maçýnda iki Çorumlu güreþçinin karþýlaþmasý ilk kez oldu. Final maçýndan galibiyetle ayrýlan Murat Çevik altýn madalya kazanýrken Oðuzhan Yalçýn ise gümüþ madalyanýn sahibi oldu. Bu sýklette Macaristan’dan Levai Zoltan üçüncü milli takýmdan Hacý Karakuþ ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Ayný turnuvada 58

Osmancýk Badminton’da ekol oldu

Badminton’da son dört yýldýr küçükler ve yýldýzlar kategorisinde kürsüye çýkmayý baþaran Osmancýk Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni ve milli takým antrenörü Barýþ Boyar baþarýlarýnýn artarak devam edeceðini söyledi. Boyar, önlerindeki hedefin ise 2014 yýlýndaki Avrupa Þampiyonasý’nda kürsüye sporcu çýkarmak olduðunu belirtti.

B

adminton’da Çorum’un hakký gururu olan Osmancýk’lý sporcular baþarýlarýný artýrarak devam ettiriyorlar. Osmancýk Ortaokulu Beden Eðitimi Öð-

retmeni ve ayný zamanda milli takým antrenörü Barýþ Boyar yaptýðý çalýþmalarýnýn karþýlýðýný almaya devam ediyor ve bu gidiþle baþarýsýný artýrarak devam ettirecek. Son yýllarda okullar yazýnda küçükler ve yýldýzlar kategorilerinde hep dereceye girmeyi baþaran Barýþ Boyar son olarakta Afyon’da yapýlan yýldýzlar Türkiye Badminton Þampiyonasý’nda kýzlarda üçüncülük kupasýný sahibi oldu. Barýþ Boyar yönetiminde Osmancýk Badmintonu 2010 yýlýnda küçükler karma kategorisinde Türkiye Þampiyonluðu, bir yýl sonra yine karma kategorisinde Türkiye ikinciliði, 2012 yýlýnda yýldýz kýzlar kategorisinde Türkiye Þampiyonluðu, yýldýz erkekler kategorisinde Türkiye üçüncülüðü küçükler karmada ise Türkiye üçüncülüðü kazandý. Bu baþarýsýna bu yýl Erzincan’da yapýlan küçükler badmintonda Osmancýk Ortaokulu kýz takýmý üçüncülüðü kazanýrken geçtiðimiz hafta içinde Afyon’da yapýlan yýldýzlar kategorisinde de kýzlarda üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Son dört üç yýlda okullar düzeyinde her yýl kürsüye çýkmayý baþaran Osmancýk Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni ve milli takým antrenörü Barýþ Boyar, ili ve ilçelerini en güzel þekilde temsil ettiklerine inandýðýný belirterek ‘Kazandýðýmýz bu baþarýlarý ilimize ve ilçemize armaðan ediyoruz. Hedeflerimiz çok büyük inþallah önümüzdeki yýl yapýlacak olan Avrupa Þampiyonasý’nda daha büyük baþarýlara imza atacaðýz. Bu branþta bir ilki daha gerçekleþtirmek istiyoruz. Tabiki bu baþarýlarý kazanýrken bizlere her zaman büyük destek veren yanýmýzda olan ÝBD Gençlikspor Baþkaný Ýsmail Burak Derindere’ye, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer’e, Os-

mancýk Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok’a, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve Kaymakam Ýbrahim Küçük’e çok teþekkür ediyorum’ dedi.

Zafer Turnuvasý’nda altýn madalya kazanan Murat Çevik (saðda) ve Oðuzhan Yalçýn (solda) Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi’nden antrenörleri ile tören sonunda birlikte görülüyorlar. Kg serbest stilde milli ve Murat Çevik bu kabu baþarýsý ile milli takýmayoyu giyen Selim zandýklarý altýn madalya mýn bundan sonraki turKozan’da final maçýnda ile Avrupa Güreþ Þamnuva þampiyonalarda Gürcü rakibini yenerek piyonasý’nda milli maalternatif isimler arasýnaltýn madalyanýn sahibi yoyu giymeyi garantileda bulunacak. olmuþtu. Selim Kozan diler. Murat Çevik’in de

Ýdikut’tan sporcu dostu müdüre forma

Ligin ikinci yarýsýnda Balýkesirspor’a transfer olan Çorumlu futbolcu Alihan Ýdikut, öðrenim gördüðü dönemde kendisine büyük destek veren diðer sporcu arkadaþlarýna kolaylýk saðlayan Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu’nu ziyaret ederek kendisine formasýný hediye etti ve desteklerden dolayý teþekkür etti.

B

alýkesirspor kulübü futbolcularýndan Alihan Ýdikut’tan sporcu dostu müdüre forma. Çorumspor formasý giyerken sezon ortasýnda bu sezon 2. ligde þampiyon olarak PTT 1 Lig’e yükselen Balýkesirspor’a transfer olan Alihan Ýdikut sezonun bitmesiyle birlikte memleketi Çorum’a döndü. Alihan Ýdikut Çorum’a gelir gelmez ilk olarak öðrenim gördüðü Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu’nu ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda Alihan Ýdikut Hastaoðlu’na kendi formasýný hediye etti. Ýdikut, Çorumspor’da forma giydiði dönemde kendisi

gibi öðrenci sporcu olan diðer arkadaþlarýyla birlikte kendisine büyük destek verdiðini ve kolaylýk gösterdiðini belirterek Hasan Hüseyin Hastaoðlu’na tüm arkadaþlarý adýna teþekkür etti ve formasýný hediye etti. Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoðlu’da eðitim öðretimle birlikte gençleri geleceðe hazýrlamak için çaba gösterdiklerini Alihan gibi sporcularýnda kendi geleceklerini böyle belirlediklerini belirterek kendisinin baþarýlarýndan gurur duyduklarýný belirterek ziyaretten ve hediyesinden dolayý mutluluðunu dile getirdi.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you