Page 1

Defterdar Eskiþehir’den geliyor Maliye Bakanlýðý, aralarýnda Eskiþehir, Kayseri gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 23 ilin defterdarlýðýna atama yaptý. Buna göre, Eskiþehir Defterdarlýðýna Çorum Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan, Çorum Defterdarlýðýna Eskiþehir Defterdarý Ýhsan Özbay atandý. Ýhsan Özbay

Yaþar Ahmet Özkan

Sungurlu MYO kampüsü Türkiye’ye örnek olacak Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) yerleþkesinin master planý tamamlandý. Projenin en kýsa sürede hayata geçirilmesi için süreç daha da hýzlandýrýldý. Yeni süreçte yerleþke için ihale aþamasý ve ardýndan inþaat çalýþmalarýna baþlanacak. Hazýrlanan master planýna göre yerleþke düþünülenin 7 kat büyüklüðünde olacak.

Valilik'te gerçekleþtirilen imza töreninde Vali Sabri Baþköy, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Orient Rallye Türkiye Baþkaný Nadir Serin yer aldý.

Dostluk rallisinin yine ev sahibiyiz * HABERÝ 3’DE

* HABERÝ 2’DE

* HABERÝ 4’DE

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu yerleþkesinin projesini tanýttý.

ÝSKENDER LAHMACUN n

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Alo Paket 213 32 42

Gazi Cad. No: 13/B (Ç.HAK:514)

21 ÞUBAT 2013 PERÞEMBE

ÇORUM

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yatýrýmlar ve gündemdeki iddialar hakkýnda açýklamalarda bulundu;

‘Çorum bölgenin en iyi belediyesi’ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn kendisini azarladýðý yönündeki iddialara açýklýk getirdi. Azarlama olup inkar eden de, olmayýp var diyen de namerttir’ diyen Külcü, Çorum’un bölgenin en iyi belediyesi olduðunu söyledi. Muzaffer Külcü

* HABERÝ 7’DE

‘Ulu Camii tuvaletleri Ramazan’a yetiþecek’ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulu Camii'nin yer altýnda bulunan tuvaletlerin baþtan sona yenilenerek, Ulu Camii'ne ve cami cemaatine yakýþýr bir hale getirileceðini söyledi.

* HABERÝ 7’DE

ÝHL kampüs projesi bu ay sonu tamam Gazi Caddesi ve Fatih Caddesi'nin birbirine baðlanmasý çalýþmasýnda gelinen noktayý deðerlendiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Yeni inþa edeceðimiz ÝHL binasý ve uygulama camii, Meydan Camii'nden sonra, Cumhuriyet döneminde Çorum'da yapýlan en kimlikli bina olacak." dedi.

Tören okul konferans salonunda gerçekleþtirildi.

Anitta ile kardeþ okul oldular Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Anitta Otel arasýnda Kardeþ Okul-Kurum Protokolü imza töreni yapýldý.

* HABERÝ 6’DA

‘Aile Eðitimi Kursu’nu baþarýyla tamamlayan 61 kursiyer, sertifikalarýný törenle aldý.

‘Çocuklarýnýzý ihmal etmeyin!’ Aile Eðitimi Semineri sertifika töreninde konuþan Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Oðuz Ýyibil, anne-babalara seslenerek, “Çocuklarýnýzý takip etmezseniz baþkalarý takip eder” uyarýsýnda bulundu. * HABERÝ 10’DA

Gaziler gençlerle buluþtu

* HABERÝ 5’DE

* HABERÝ 7’DE

Necmettin Erbakan

Öncelik soðuk hava deposu

Çevre yoluna yapýlmasý planlanan spor kompleksi ile ilgili gelinin nokta hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, iki kez ihaleye çýkýlmasýna raðmen, talep olmadýðýný hatýrlatarak, yeni çözümlerle spor kompleksinin yapýmýný gerçekleþtirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Asansör denetimi ile ilgili çarpýcý sonuçlarý açýklayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, binalarýn asansörlerinin içinde bulunduðu acý durumu gözler önüne serdi.

Milli Görüþ Lideri Erbakan anýlacak

Davut Subaþý

Spor kompleksi ne olacak?

Asansör denetim sonuçlarý vahim

Faruk Cýdýk

Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, Ýmralý görüþmelerinin terörü daha da hýzlandýrýp artýracaðýný söyledi. * HABERÝ 5’DE

Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, Milli Görüþ Lideri Necmettin Erbakan'ýn vefat yýldönümünü nedeniyle Türkiye genelinde programlar tertipleneceðini bildirdi.

Mahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen ‘Gazilerle Buluþma’ adlý etkinlik dün Velipaþa Konaðý’nda gerçekleþti. Etkinliðe katýlan Kore ve Kýbrýs gazileri, hatýralarýný anlatarak gençlerin sorularýný cevapladýlar. * HABERÝ 10’DA

* HABERÝ 7’DE

* HABERÝ 7’DE

‘Te rör resmiyet kazanýyor'

Velipaþa Konaðý’nda düzenlenen buluþmada hatýralarýný anlatan gaziler gençlerin sorularýný cevapladýlar.

AK Parti ilçe teþkilatýndan köy ziyaretleri

‘Bayat’ýn hizmetkârýyýz’ Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Ýlçe Teþkilatý’nýn köy ziyaretleri tamamlandý. Bayat’ýn 36 köyünü tek tek ziyaret eden AK Parti heyeti, vatandaþlarla görüþerek talep ve sorunlarýný dinlediler. * HABERÝ 11’DE

Çorum Patates Üreticileri Birliði, Mali Genel Kurulu'nu yaptý. Birlik Baþkaný Davut Subaþý, genel kurulda yaptýðý konuþmasýnda, Türkiye'de üçüncü sýraya yerleþen Çorumlu patates üreticilerinin önceliðinin soðuk hava deposu olduðunu söyledi.

* HABERÝ 15’DE

CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, yaþanan süreçle ilgili açýklamalarda bulundu.

‘BDP AKP’den yüz buldu, il il geziyor’ CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, BDP’nin AKP’den bulduðu yüzle il il dolaþtýðýný söyledi. * HABERÝ 14’DE


2

PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Kýrkdilim-Çorum yolu yine maðdur ediyor B

ugün Kulis Notlarý okur þikâyetlerinin. Kýrkdilim-Çorum arasý yol yapýmýndan

þikayetçi olan bir okurumuz bilgi notu göndermiþ. Bahse konu yol Çorum’a yaklaþýk 19 kilometre

mesafede akaryakýt istasyonundan saða dönünce baþlýyor. Yol yapým çalýþmalarý durunca vatandaþ

maðdur olmuþ. Ýnsanlarýn tek isteði yarým kalan projenin tamamlanmasý. Ýþte okur notu;

Bugün Kýrkdilim-Çorum arasý yolunu kullanan okurumuzdan gelen bir þikayeti aktarýyoruz...

"KýrkdilimÇorum arasý yolunun durumunu Karayollarý Samsun 7. Bölge Müdürlüðü'nü arayýp sordum. KýrkdilimÇorum arasý yeni yol projesi yavaþ yavaþ devam ediyormuþ. Bu yolun 4 kilometresi taþ döþenerek yapýldý. Sonra 3 þeritli olan yol bölünmüþ yola çevrildi, ama yol durdu. Bir çok insan maðdur duruma düþtü. Bu konuyu fotoðraflayarak haber yaparsanýz, Çorum'un sesi olmaya devam edersiniz. Yarým kalan bu projenin tamamlanmasý için haberin ne kadar önemli olduðunu biliyoruz. Ýlgilenirseniz Çorum'u mutlu edersiniz, saygýlar"

Zabýta soluk aldýrmayýnca... A

kkent Mahallesi sakinlerinden bir þikâyet daha geldi. Sevgi Evleri civarýnda ikamet eden konutlara sipariþ üzerine her sabah düzenli olarak ekmekleri geliyormuþ. 100-150 civarýnda vatandaþýn ihtiyacý bu þekilde karþýlanýyormuþ. Köylere ekmek daðýtýmý yapan vergi levhasý ile diðer resmi kayýtlarý bulunan bir fýrýn tarafýndan sunulan hizmet, Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekiplerine takýlmýþ. Belediye mevzuatýna göre seyyar ekmek daðýtýmý yasakmýþ. Fýrýncýya ceza uyarýsý yapýlýnca o da

mecburen ekmek daðýtýmýný kesmiþ. Son geliþmeler TOKÝ sakinlerini maðdur etmiþ. Ekmek satýþý yapýlan noktalar bahse konu bölgeye çok uzak düþüyormuþ. Kadýn ve yaþlýlarýn ulaþýmý çok zor olduðu gibi, sokak aralarýnda baþýboþ köpeklerin olmasý da çocuklarý korkutuyormuþ. Mahalle sakinleri yakýnda Çorum Belediyesi'ni ziyaret ederek durumu izah etmeye çalýþacaklar. Bakalým ekmek daðýtýmýný kesen belediye vatandaþýn maðduriyetine nasýl bir çözüm bulacak?

Defterdar Eskiþehir’den geliyor M

aliye Bakanlýðý, aralarýnda Eskiþehir, Kayseri gibi büyükþehirlerin de bulunduðu 23 ilin defterdarlýðýna atama yaptý Maliye Bakanlýðý'nýn atama kararlarý Resmi Gazete'de yayýmlandý. Karar kapsamýnda 23

ilin defterdarlýklarýna atama yapýldý. Buna göre, Zonguldak Defterdarlýðýna Adýyaman Defterdarý Þefik Tongal, Adýyaman Defterdarlýðýna Bayburt Defterdarý Orhan Mutluay, Bayburt Defterdarlýðýna Milli

Ýhsan Özbay

Emlak Genel Müdürlüðü Þube Müdürü Davut Karadað, Eskiþehir Defterdarlýðýna Çorum Defterdarý Yaþar Ahmet Özkan, Çorum Defterdarlýðýna Eskiþehir Defterdarý Ýhsan Özbay, Trabzon Defterdarlýðýna Kayseri Defterdarý

Enver Çokyiðit, Kayseri Defterdarlýðýna Denizli Defterdarý Mehmet Özefe, Bolu Defterdarlýðýna Manisa Defterdarý Zekai Dede, Manisa Defterdarlýðýna Uþak Defterdarý Abdullah Kýrým, Uþak Defterdarlýðýna Sivas

Yaþar Ahmet Özkan

Defterdarý Duran Salihoðlu, Sivas Defterdarlýðýna Bilecik Defterdarý Mehmet Koray Alper, Bilecik Defterdarlýðýna Kýrklareli Defterdarý Mustafa Þahin, Kýrklareli Defterdarlýðýna Çanakkale Defterdarý Sacide Þakar, Çanakkale Defterdarlýðýna Yozgat Defterdarý Mustafa Iþýk, Yozgat Defterdarlýðýna Artvin Defterdarý Abdurrahman Altýndað, Artvin Defterdarlýðýna Rize Defterdar Yardýmcýsý Zeki Aydoðan, Erzincan Defterdarlýðýna Elazýð Defterdarý Rýfat Özyünlü, Elazýð Defterdarlýðýna Karaman Defterdarlýðý Muhasebe Müdürü Erdoðan Yýldýraner, Karabük Defterdarlýðýna Kahramanmaraþ Defterdarý Osman Koçaþ, Þýrnak Defterdarlýðýna Sinop Defterdar Yardýmcýsý Ýbrahim Kulaoðlu, Nevþehir Defterdarlýðýna Muþ Defterdarý Hatice Ýþcen Ercoþman, Muþ Defterdarlýðýna Konya Defterdar Yardýmcýsý Mustafa Yum Uþak ve Ardahan Defterdarlýðýna ise Yozgat Defterdar Yardýmcýsý Mehmet Doðan atandý. Ankara

BAÞSAÐLIÐI Dost Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü meslektaþýmýz

Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam ile yönetim kurulu üyeleri MHP’yi ziyaret etti.

Daþdan'a dosya verdi T

ürk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam ile yönetim kurulu üyeleri dün Milliyetçi Halk Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, kamu çalýþanlarýnýn uðratýldýklarý hak kaybýna karþý 27 Þubat'ta iþ býrakma eylemi yapacaklarýný hatýrlatarak, "Ýþ býrakmak hakkýmýz." dedi. Çam, sendikalarýnýn kamu çalýþanlarý için var olduðunu belirterek, iþ kanunu ve fazla mesai ücretlerinin alýnmasýnda kayýplar yaþandýðýný ifade etti.

MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan ise, kamu çalýþanlarýnýn fazla mesai ücretlerinin elinden alýnmasýnýn ileride sorun teþkil edeceðini, bu konuda geri adým atýlmasý hususunda gereken hassasiyeti gösteren Türk Büro Sen yöneticilerinin

olumlu sonuç alacaðýna inandýðýný söyledi. Daþdan, "Kamu çalýþanlarýnýn haklarýnýn aranmasý konusunda Türk Büro Sen'in çalýþmalarýný yakýndan takip ediyoruz. Kamu çalýþanlarýnýn bir çok problemi var.

Bunlardan en önemlisi iþ güvencesi ve fazla mesai ücretlerinin kaldýrýlmasýdýr. Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, memurlarýn sorunlarýnýn yer aldýðý dosyayý MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'a verdi.

Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Ercan Daþdan’a dosya verdi.

BAÞSAÐLIÐI

Naci Aygün’ün annesi

Yönetim Kurulu Üyemiz

Naci Aygün’ün annesi

Hatice Aygün Hatice Aygün ’ün

’ün

Çorum Hakimiyet Gazetesi

vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:491)

(Ç.HAK:490)

vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim


PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

3

Dostluk rallisinin yine ev sahibiyiz B

atý'dan Doðu'ya Dostluk Rallisi olan ve 2006 yýlýndan bugüne klasik otomobil yarýþlarý kapsamýnda düzenlenen "Allagau Orient Rallye 2013" kapsamýnda Çorum, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da ev sahipliði yapacak. Halklar arasý iletiþimi ve kültürler arasý paylaþýmý artýrmak, katýlýmcýlara macera dolu farklý bir deneyimin paylaþýmýný saðlamak amacýyla organize edilen rallinin Hitit Etabýnýn Çorum'un Boðazkale ilçesinde düzenlenmesi için bir protokol imzalandý. Valilik'te gerçekleþtirilen imza töreninde Vali Sabri Baþköy, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Orient Rallye Türkiye Baþkaný Nadir

Valilik'te gerçekleþtirilen imza töreninde Vali Sabri Baþköy, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Orient Rallye Türkiye Baþkaný Nadir Serin yer aldý. Orinet Rallye, 28 Nisan Rallye'cileri Çorum Serin yer aldý. 2013 tarihinde halký olarak Çorum'un sekizinci kez aðýrlamaktan tanýtýmýný her düzenlenecek , memnuniyet platformda yapmaya Almanya'nýn duyacaðýný ifade etti. çalýþtýklarýný belirten güneyinde yer alan Klasik otomobil Vali Baþköy, Orient Oberstaufen kentinden araçlarýnýn katýlabildiði Rallye'nin de bu baþlayacak. dünyanýn son otomobil, kapsamda katký 20 ülkeden toplam macera ve dostluk saðlayacaðýný 117 takým, 355 araç ile rallisi olan Allagau belirterek, Orient

700 katýlýmcýnýn yer alacaðý rallinin 1-4 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Ýstanbul etabýnda Sultanahmet Meydaný'nda bir araya gelecek olan yarýþmacýlar, Ankara etabýndan sonra 5-6 Mayýs 2013 tarihlerinde Hitit etabýný Boðazkale'de gerçekleþtirdikten sonra il merkezine gelerek, Amasya, Ordu, Artvin, Ardahan, Kars, Iðdýr ve Aðrý illerini kapsayan Serhat etabý için il merkezinden start verilecek. Orient Rallye bitiminde,2011'de Türk Kýzýlayý'na, 2012'de Azerbaycan mültecilerine baðýþ olan tüm araçlar bu yýl Birleþmiþ Milletler'e baðlý hayýr kurumlarýna baðýþlanacak.

Hacý Bektaþ Veli Merkezi’ne ziyaret

V

ali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ-i Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Baþkaný Prof. Dr Osman Eðri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülen Elmas Arslan'a iade-i ziyaretlerde bulundu. Ziyaret sýrasýnda Hacý Bektaþ-i Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezini gezerek, yapýlan çalýþmalar ve projeler hakkýnda Prof. Dr Osman Eðri'den bilgi alan Vali Baþköy, yapmýþ olduðu akademik çalýþmalarýndan dolayý Eðri'yi kutlayarak, bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

OSB yönetimi toplandý Ç

orum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti aylýk olaðan toplantýlarý, Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Toplantýya; Çorum OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSO Meclis Baþkaný Erol Karataþ, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaðlý, OSB Müdürü Yaþar Þahin, Bülent Onur, Müteþebbis Heyeti Üyelerinden Ýl Genel Meclisi Baþkaný

Mustafa Eker ile diðer üyeler katýldý. Organize Sanayi Bölgesi’nin 2012 Yýlý Faaliyet Raporu, Müteþebbis Heyeti tarafýndan oluþturulan Denetim Kurulunun hazýrlamýþ olduðu OSB’nin 2012 yýlý Ekim-Kasým-Aralýk dönemine ait Denetim Raporu ile OSB’deki bedelsiz ve kýsmen bedelsiz tahsis edilen parsellerdeki yatýrýmlarýn son durumlarý, imar planlarý, parsel tahsisleri, ruhsat, izin ve iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý olmayan parsellerin durumu ile diðer gündem maddeleri görüþülerek

Matematik þampiyonlarýný kutladý Çorum Özel Samanyolu Koleji öðrencileri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti.

M

Vali Sabri Baþköy, Prof. Dr. Osman Eðri’den bilgi aldý.

Azap Ahmet Sokaktaki þubemiz kapatýlmýþ olup, faaliyetlerimize Bahabey Caddesi Þubemizde ÞOK FÝYATLARLA devam etmekteyiz. Tüm Çorum halkýna duyurulur. Bahçelievler Mah. Bahabey Cad. No:53 ÇORUM Tel: 0 364 221 06 80 - Fax: 0 364 221 06 79

Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ve Müteþebbis heyeti toplandý.

Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Hacý Bektaþ-i Veli Araþtýrma ve Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti.

atematik Olimpiyatlarýnda derece alan Çorum Özel Samanyolu Koleji öðrencileri Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Özel Samanyolu Koleji Ýlköðretim Müdürü Erdal Öðülmüþ te katýldý. Samanyolu Koleji öðrencileri, Amerika'nýn Lincoln eyaletinde bulunan Nebraska Üniversitesi ve ABD Matematik birliði tarafýndan bu yýl 28’.si düzenlenen ‘Dünya Matematik Olimpiyatý’nda 4 altýn, 1 gümüþ, 1 bronz madalya kazandý. 28. AMC-8 (American Mathematics Competitions) Uluslararasý Ýlköðretim 8. sýnýflar arasýnda yapýlan Matematik Olimpiyatlarý'na bu yýl 86

Vali Baþköy, þampiyon öðrencileri kutladý.

ülkeden toplam 420 bin öðrenci katýldý. Uluslararasý Matematik Olimpiyatlarýnýn Türriye’de merkezi olan ODTÜ'de sýnava giren öðrencilerin cevap anahtarlarý Nebraska Üniversitesi'ne gönderilmesinin ardýndan yapýlan deðerlendirmelerin sonu-

cu, Çorum Özel Samanyolu Koleji öðrencileri, Ýpek Erdemli, Töre Kut Erdoðan, Zehra Nur Atancan, Ýbrahim Eroðlu(Altýn) Sefa Mert Yýldýrým (Gümüþ) ve Feyza Müjgan Akdoðan (Bronz) madalya almaya hak kazandý.

Baþarýlarýndan dolayý öðrencileri kutlayan Vali Baþköy, esas baþarýnýn devamlý olan olduðunu ifade ederek, bundan sonraki hayatlarýnda da ayný baþarýyý sürdürmelerini istedi ve öðrencilere çeþitli hediyeler verdi.

BAÞSAÐLIÐI Deðerli velimiz

Erdem Bolat

’ýn

(Ç.HAK:492)

ani vefatýndan dolayý derin üzüntü içindeyiz. Merhumun acýlý ailesine ve sevenlerine baþsaðlýðý diliyoruz. Mekaný cennet olsun.

Ortaklarý ve Çalýþanlarý


4

PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Sungurlu MYO kampüsü Türkiye’ye örnek olacak H

itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) yerleþkesinin master planý tamamlandý. Projenin en kýsa sürede hayata geçirilmesi için süreç daha da hýzlandýrýldý. Yeni süreçte yerleþke için ihale aþamasý ve ardýndan inþaat çalýþmalarýna baþlanacak. Hazýrlanan master planýna göre yerleþke düþünülenin 7 kat büyüklüðünde olacak. Yerleþkeyi eðitim ve sosyal tesisler olarak ikiye ayýran Rektör Prof. Dr. Alkan, 5 katlý Yüksekokul binasýný üniversite olarak kendilerinin yapacaðýný, sosyal tesislerin de hayýrseverler tarafýndan yapýlacaðýný belirtti. 500 kiþilik Kongre ve Kültür Merkezi, Kütüphane, Yemekhane-Kantin ve Spor Salonundan oluþan sosyal tesislerin yapýmýnda katkýda bulunanlarýn isimlerini buralara vereceklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Alkan, yerleþkenin temelini bu yýl içinde atacaklarýný ve el birliði ile kýsa sürede tamamlayacaklarýný söyledi.

Sungurlu Kaymakamý Hulusi Þahin ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, baþkanlýðýnda Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, katýlýmý ile kaymakamlýkta Yüksekokul yerleþkesinin tamamlanan master planý ve yeni süreçte izlenecek yol haritasý için deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, 600’ün üzerinde öðrencisi ile geçici olarak Kýz Meslek Lisesi binasýnda bulunan MYO’nun fiziki anlamda yetersizlik nedeni ile daha fazla geliþemeyeceðini belirterek, yeni yerleþkenin Sungurlu için hem de üniversite adýna büyük bir kazanç olduðunu ifade etti. Kaymakam Þahin, “Üniversitemizin yerleþke aþamasý tamamlandý. Ben göreve geldiðim günden beri Sungurlu’nun öncelikli gündeminde olan MYO yerleþkesinde önemli

adýmlar atýldý. Rektörümüzün göreve gelmesiyle birlikte büyük bir hýz kazanan süreçte sona doðru yaklaþýyoruz. Bizim hayal ettiðimizin çok üstünde bir proje ortaya çýktý. Þuanda 20 bin metre karelik bir alandan bahsediyoruz. Ben inanýyorum ki çok yakýn zamanda yeni üniversite kampusumuzun inþaat çalýþmalarý da baþlayacak. Sungurlulular bu iþe gerçekten hem gönülden hem de maddi olarak destek olmaya her zaman hazýr. Birçok hayýrsever vatandaþýmýzýn bu projenin gerçekleþmesi için yoðun bir çaba gösteriyorlar. Hep birlikte Sungurlu’ya güzel bir eðitim alaný kazandýracaðýz. Herkese hayýrlý uðurlu olsun” dedi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise Çorum’da Sungurlu MYO yerleþkesinin master planýn hazýrlanmasý için yoðun bir emek verdiklerini ve neticede Sungurlu’ya yakýþýr bir kampus alaný oluþturduklarýný dikkat çekerek, “Bizler Çorum Hi-

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu yerleþkesinin projesini tanýttý.

Yeni yerleþke Türkiye’ye örnek olacak.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu’da ilçe yetkilileri ile toplantý yaptý.

tit Üniversitesi olarak Sungurlu’yu çok önemsiyoruz. Çünkü ilçeler bazýnda en fazla öðrencimiz burada eðitim görüyor. Þuanda Sungurlu’ya yakýþýr bir Meslek Yüksek Okulu yerleþkesinin master planýný hazýrladýk. Yaklaþýk 6-7 aylýk bir süre zarfýnda hazýrladýðýmýz master planýnda herkesin hayal ettiðinin üzerinde bir proje oluþturduk. Ýlk etapta 5 bin metre karelik bir alandan bahsediyorduk. Þuanda 22 bin 936 metre karelik bir alan üzerine planýmýzý çizdik. Yani baþtaki projenin 7 kat büyüklüðüne bir proje olacak” þeklinde konuþtu.

TÜRKÝYE’YE ÖRNEK OLACAK BÝR PROJE HAZIRLANDI

Sungurlu MYO yerleþkesinin taþýdýðý özellikler ve mimarisi ile Türkiye’de örnek bir kampus olacaðýný belirten Alkan, “Bu proje ile Türkiye’ye örnek olacak bir kampus alanýný Sungurlu’ya kazandýrmýþ olacaðýz. Arazimiz hazýr, planýmýz hazýr sýra ihale aþamasýna geldi ve sonrada inþaat çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Bu iþe baþýndan beri büyük destek veren Sungurlulu hayýrsever iþadamlarýna ve Sungurlu halýna çok teþekkür ediyorum. Çünkü bizim üniversite olarak bu iþi baþarmamýz uzun sürebilirdi. Onlar sayesinde inþallah bu yýl içerisinde inþaat çalýþmalarýna da baþlamayý düþünüyoruz. Bu iþ parasý hazýr olduktan sonra 1 yýlda tamamlanacak bir iþ. Bu noktada yine Sungurlulu hayýrsever iþadamlarýmýzla birlikte görüþmelerimizi devam ettirerek onlarla birlikte Sungurlu’nun hem bugününe hem de geleceðine büyük bir yatýrým yapmýþ olacaðýz” sözlerine yer verdi. Toplantýya katýlan Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'da, belediyenin baþýndan beri bu iþin en büyük destekçisi olduðunun altýný çizerek, “Yýllardýr Sungurlu’nun özlemi olan Yüksek Okul yerleþkesinde önemli bir aþamaya gelindi. Bu iþ Rektörümüz ve Sungurlular’ýn desteði ile bu noktaya geldi. Artýk yeni üniversitemizin yapýmý daha da hýzlanacak. Ýnþallah Sungurlu özlediði güzel bir eðitim alanýna en yakýn zamanda kavuþacaktýr. Bu süreçte yer alan ve destek veren herkese teþekkür ediyoruz” diye konuþtu. Sungurlu Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, master planý tamamlanan Sungurlu MYO yerleþkesi hakkýnda toplantýda yaptýðý deðerlendirmede hayal ettiklerinin üzerinde bir eðitim alanýna kavuþacak olmanýn mutluluðunu ve heyecanýný yaþadýklarýný belirterek, “Rektörümüz Dr. Reha Metin Alkan baþta olmak üzere bu iþi sahiplenen ve destekçisi olan herkese yürekten teþekkür ediyoruz. Bizim Meslek Yüksek Okulu olarak

þuanda tek eksiðimiz fiziki yetersizliktir. Bu yetersizlikte bizim hayal ettiðimizin çok üzerinde bir yerleþke alaný ile gideriþmiþ olacak. Okulumuzda eðitim gören öðrenci sayýmýz ve bölümlerimiz yeni yerleþke ile çok ciddi sayýlara ulaþacaktýr. Sungurlu için büyük bir adým. Böylesine güzel bir eðitim alanýnýn Sungurlu’ya çok büyük katkýsý olacaðýna inanýyorum. Bu projeye destek verenlerin emeðinin boþa çýkmayacaðýna inanýyor ve herkese hayýrlý uðurlu olmasýný ümit ediyoruz” ifadelerini kullandý. Rektör Alkan, Kaymakamlýk’taki toplantýsýnýn ardýndan ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundu.

SUNGURLU MYO KAMPUSÜ MASTER PLANI

5 Bin 443 metrekare Yönetim ve Öðretim Elemanlarý Binasý'nýn yeralacaðý Sungurlu MYO Kampus master planýnda, 9 bin 255 metrekare 1. Etap Derslik Binasý, 4 bin 212 metrekare 2. Etap Derslik Binasý, 924 metrekare Kongre Kültür Merkezi, bin 395 metrekare Spor Salonu, 754 metrekare kantin ve Kreþ yeralacak. Tamamlandýðýnda kampus'te 26 adet 80 kiþilik Derslik, 5 Adet 50 Kiþilik Derslik, 2 Adet 128 kiþilik Amfi, 3 Adet Bilim Laboratuarý ile Öðrenci yurtlarý hariç toplamda 22 Bin 936 metrekare Kapalý alan bulunacak. (ÝHA)

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker’i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli de hazýr bulundu.

‘Teknokent’in katkýsý büyük olacak’ H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker’i makamýnda ziyaret etti. Rektör Alkan, üniversitenin bilimsel faaliyetlerle gündeme gelmesi gerektiðini, toplumun üniversiteden beklenti içinde olduðunu, günümüzde fizibilite çalýþmalarýnýn büyük önem arz ettiðini ve bu anlamda Teknokent’in büyük katký saðlayacaðýný söyledi. Alkan, üniversitenin faaliyetlerinesaðladýðý katkýlardan dolayý Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker’e teþekkür etti.

Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker de, ülkeye yapýlan hizmet ve katkýnýn önemli olduðuna deðinerek, tüm kamu kuruluþlarýna görev düþtüðünü ve bu çalýþmada da kendilerinin üzerine düþeni memnuniyetle yapacaklarýný dile getirdi. Eker, üniversite ve Çorum için gerçekleþtirilen deðerli çalýþmalarý memnuniyetle gördüklerini belirterek, çalýþmalarýndan dolayý Rektör Alkan’a teþekkür etti. Ziyarette AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli de hazýr bulundu.

Ý

online þeklinde video konferans arama hizmeti yoluyla ve öðrencilere bütün üniversitelerden eðitim malzemelerine ulaþma imkanýný veren sanal kütüphaneler yardýmýyla gerçekleþtiriliyor olacak." Projeye katýlan

Sanal Ýslam Üniversitesi faaliyete geçiyor

slam Ýþbirliði (ÝKÖ) Organizasyonu kapsamýnda 51 ülkeden 285 Ýslam üniversitesini birleþtiren ilk "Sanal Ýslam Üniversitesi" projesi, gelecek faaliyete geçecek. Malezya Uluslararasý Ýslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zaleha Kamaruddin'in yaptýðý açýklamada, sanal Ýslam üniversitesi projesinin Uluslararasý Ýslam Üniversitesi Federasyonu bünyesinde faaliyet gösterceðini söyledi. Projenin müslüman toplumu için kapsamlý eðitim platformu olacaðýný belirten,"Bu sayede Ýslam üniversitelerin herhangi birinde eðitim için yurtdýþýna gitmek zorunda kal-

madan, online eðitim imkanýna sahip olunacak" dedi. "Sanal Ýslam üniversitesinin müslümanlara dünya çapýnda bilgi yaymak için bir yoldur" diyen Kamaruddin, þunlarý kaydetti: "Eðitim süreci

Ýlmi gerçeklerin günlük hayatýmýza yansýmalarýndan bihaber yaþýyoruz. Baþbakanýmýz " dört çocuk yapýn, neslimiz tehlikede derken " mesnetsiz konuþmuyor yani. Saðlýk ve Gýda Güvenliði Hareketi Genel Baþkaný Kemal Özer; "Tohumlarýmýzýn özel mülkiyete geçirilmesinin yaný sýra önlem alýnmazsa 2030'larda Türkiye kadýnýn doðurganlýðý sýfýrlarlara kadar inecek Türkiye erkeklerinin spermleri tümüyle yok olmakla yüz yüze kalabilecektir. Bunun sorumlusu ebter tohum üreticileri kadar buna izin veren siyasetçiler ile gerçeði toplumdan gizleyen bilim çevreleri olacaktýr" diyor. Yetkililer sýk sýk ülkemizde GDO lu yani " Genetiði Deðiþtirilmiþ Gýda " ürün yoktur açýklamasý yapýyorlar. Hidrid tohumlarýn en az GDO'lar kadar tehlikeli olduðu gerçeði ya bilinmiyor veya bilinmezden geliniyor. Ýkinci þýkký düþünmek bile istemiyorum! Ýþin ilmini almýþ birisi olarak bir iki paylaþýmýmla konunun vahameti daha da netleþecektir. " Doðal þartlarda yetiþen bir domates, mýsýr, patates ya da herhangi bir sebze-meyve tohumundan fýtri kanunlara göre yeniden o sebze-meyveden elde etmemiz gerekir. Ancak laboratuar ortamýnda yapýlan çalýþmalar ile fýtratýn dýþýna çýkarýlan yeni tohumlar elde edilmekte. Fýtrat dýþý bu tohumlar, kamuoyunda "hibrid tohum" olarak bilinmekte. " Hibrid tohumu" tanýmanýn en kolay yolu þudur. Tohum topraða yeniden ekildiðinde ya hiç ürün alamazsýnýz ya da ayný ürünü alamazsýnýz. Özetle ; komþunun baðýnda beðenip de kendi bahçenize diktiðiniz fasulye yeþermez bile. Hibrid diye isimlendirilen bu tohumlar " ebter (yani soyu kesik)" dirler. Genetik yapýsýyla oynanmýþ ürünleri yiyen fareler üzerinde yapýlan deneylerde, her nesilde artan ve 4. nesilde yüzde yüz kýsýrlaþma etkisi yaptýðý ispatlanmýþ. Soyu kesik gýda yiyenin soyu kesiliyor arkadaþlar. Ayrýca bu tohumlarýn genetiði de deðiþtirilmiþtir. "Genetiði deðiþtirilmiþ tohum" ne demektir? " Her canlýnýn bir gen diziliþ vardýr. Gen diziliþi bozularak, farklý canlýlara ait genlerle birleþtirilerek fýtratýn dýþýna çýkarýlan meyve ve sebzelere "GDO yani Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" adý verilir. Yapýlan pek çok bilimsel çalýþmada, bu ürünlerden yiyen böceklerin öldüðü gözlemlenmiþtir. Ýnsan üzerinde uzun vadede ki yýkýcý etkileri nasýl olacak? Bugünden kestirmek hiç de zor deðil. Antibiyotiðe karþý önceden dirençli olarak geliþtirilmiþ olan GDO'lar, bizler farkýnda olmadan vücudumuzu antibiyotiðe karþý dirençli hale getiriyor. Çocuðunuzun boðazý þiþiyor. Üç kutu antibiyotik alýyor hala iyileþmiyor. Grip oluyorsunuz. Çok deðil on- on beþ yýl evvelinde "

üniversiteler arasýnda, Sharjah Amerikan Üniversitesi, Uganda Ýslam Üniversitesi, Kuveyt Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi ve Senegal Cheikh Anta Diop Üniversitesi yer alýyor.

PAYLASI/ YORUM

DÖRT HAFTADIR ÖKSÜRÜÐÜM GEÇMEDÝ

Birsen AYVAZ

ilaçla yedi günde, ilaçsýz bir haftada iyileþirken"; üç hafta geçmesine raðmen öksürükten boðuluyorsunuz. Bu iþin küresel planlayýcýlarý, "küresel açlýkla mücadele" gibi masum bir maskenin ardýna sýðýnarak bu iþi kotarmaya devam ediyorlar. Üreticiler ise daha çok ürün ve para düþüncesine saplanmýþ durumdalar. Dostlar! Hibrid tohumlar " günümüz dünyasýnýn yöneticilerinin " insanlýða armaðanýdýr!? " Ýsrail" in insanlýða armaðanýdýr demeye dilim varmýyor. Hibrid tohumun esas üreticisi Ýsrail'dir ve Ýsrail dünya tohum piyasasýnýn tek sahibidir. Daha vahimi, genetiði bozulmuþ bu gýdalarýn tetiklediði kanser dâhil eskiden adý saný bilinmeyen ama þimdilerde kýskacýnda kývrandýðýmýz pek çok hastalýðýn tedavisinde kullanýlan, maliyeti yüksek ilaçlarýn üretici firmalarýnýn da Yahudi kökenli olduklarý yazýlýp çizilenler arasýndadýr. Yani þöyle bir döngü ile karþý karþýyayýz; korkunç paralar verip ebter tohum alýyoruz. Hani þu sevimli ve renkli paketler içinde satýlanlardan. Üç fide salatalýðýn tüm aileye yettiði fideler var ya. Ýþte onlar… Bin bir emekle ve ümitle üretip satýyoruz. Sonra onlarý çoluk çocuk yiyerek hastalanýyoruz. Ömrümüzü vererek kazandýklarýmýzý da kalan ömrümüzü de vererek ilaçlara harcýyoruz. Pekiii kazandýklarýmýz kimin cebine iniyor? Haydi, onu da siz söyleyin…

Uyan kardeþim! Oðuzlarýn cevizine, Ýskilip'in ayvasýna, az ama candan veren domatesine, salatalýðýna, kabaðýna, dededen kalan baðýn elmasýna sahip çýk. Allah ( C.C ), yüce kitabýmýzda "Ben, bu âlemi süs olsun diye yaratmadým, bir denge, nizam, düzen ve kural üzerine kurdum" buyuruyor. Allah'ýn ayetlerini deðiþtirmeyelim. Kaynak: Prof. Dr. Ýbrahim Saraçoðlu


PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

5

Milli Görüþ Lideri Erbakan anýlacak S

aadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, Milli Görüþ Lideri Necmettin Erbakan'ýn vefat yýldönümünü nedeniyle Türkiye genelinde programlar tertipleneceðini bildirdi. Cýdýk,"Merhum Liderimiz, Erbakan Hocamýz Saadet Partimizin Genel Baþkanýyken 2 yýl önce 27 Þubat günü Hakk'ýn rahmetine kavuþmuþ, 1 Mart günü de Ýstanbul'da Merkez Efendi'de topraða verilmiþti. Bilindiði gibi bugüne kadar görülmemiþ yüksek katýlýmlý bir cenaze merasimi ile milletimiz hocasýný son yolculuðuna uðurlamýþtý. Merhum Erbakan hocamýz son yüzyýlýn en önemli devlet ve siyaset adamýdýr." Diye konuþtu. Erbakan'ýn Türkiye baþta olmak üzere dünyada yüzlerce program ve etkinlikle anýlacaðýný, rahmetle yad edileceðini, geride býraktýðý güzel izlerin, açtýðý çýðýrlarýn, bugün Milli Görüþçülere hedef olarak gerçekleþtirilmek üzere býraktýðý yeni bir dünya hedefinin anlatýlacaðýný belirten Cýdýk, þuylö devam etti;Erbakan'ýn ülke siyasetinde yeni bir çýðýr açmýþtýr, "Ülke siyasetinde yeni bir çýðýr açmýþ, 'Hakký üstün tutan' bir anlayýþý savunarak, 'kuvveti üstün tutan' zihniyetlere karþý ömrü boyunca ve bütün gücüyle mücadele etmiþtir. Em-

B

Elif Erbakan

peryalist, küresel ýrkçý zihniyetlerin emellerini deþifre etmiþtir, oyunlarýný bozmuþtur. Devlet adamý olarak; ülkemize çok önemli hizmetler ortaya koymuþ, Ýslam dünyasýna, dünyadaki diðer maðdur ve mazlum toplumlara model ortaya koymuþtur. Vefatýnda milyonlarý peþine takarak Hakk'a yürümüþtür. Teþkilatýmýzýn her kademesindeki mensuplarýmýz, bütün Saadet Partililer, bütün Türkiye Hocasýný unutmadý. Yüzlerce program ve etkinlikle Hocamýz anýlacak, rahmetle yad edilecek, geride býraktýðý güzel izler, açtýðý çýðýrlar, bugün Saadet Partililere hedef olarak gerçekleþtirilmek üzere býraktýðý yeni bir dünya hedefi milletimize anlatýlacak. "Erbakan Haftasý dolayýsýyla ülkemizin ve bütün insanlýðýn yegâne kurtuluþ reçetesi Milli Görüþ ve icraatlarý konuþulacak, hafta süresin-

Necmettin Erbakan

ce birçok programýn düzenlenecektir Geçtiðimiz günlerde baþlangýcý yapýlan ve ülke genelinde 290 farklý ilçede gerçekleþmekte olan, "Türkiye ve Dünyada Neler Oluyor Konferanslarýnýn da biryandan devam etmektedir "Hafta süresince ve hatta öncesinde bütün Saadet Partisi teþkilatlarýmýz programlar yapýyorlar. Bunun için tüm il ve ilçe teþkilatlarýmýz, gençlik kuruluþlarýmýz, kadýn kollarýmýz, Milli Görüþçü kuruluþlarýmýz yoðun bir hazýrlýk gerçekleþtirdiler. Herkes Hocasýna karþý vazifesini en iyi þekilde yerine getirmek için canla baþla ve þevkle çalýþýyor.Bu baðlamda birçok büyük organizasyona da imza atýlacaktýr "Esam tarafýndan, 26 Þubat'ta, Konya Mevlana Kültür Merkezinde 'Hocamýz Erbakan" programý düzenlenecek. Bu programda 40 Yýllýk yol arkadaþlarý, ailesi ve Genel Baþkanýmýz farklý yönleri ile Er-

Mustafa Kamalak

bakan Hocamýzý anlatacaklar. 27 Þubat günü Erbakan Hocamýz Merkezefendi Mezarlýðýndaki Kabri baþýnda bir dua programý düzenlenecek. Akþamýnda ise Fatih Camiinde Hatim ve Mevlit programý düzenlenecek. 28 Þubat günü Merhum Hocamýz için tüm yurtta, Ýslam ülkelerinde ve dünyanýn çeþitli kentlerinde Hatim, Mevlit ve Cami programlan icra edilecektir. 1-2 Mart tarihlerinde ise Ankara'da Ýslam ülkelerinden devlet yöneticileri, ilim, fikir, siyaset adamlarý, kanaatönderlerinin katýlýmý ile "Uluslararasý Erbakan Sempozyumu" gerçekleþtirilecek. Hafta süresince televizyon programlarý da olacak. Bu programlar çerçevesinde, Saadet Partisi Genel Baþkanlýðý görevini yürüttüðü sýrada Rahmet-i Rahmana kavuþan Hocamýzý anmak, hayýrla yad etmek ve hepsinden önemlisi onun vermiþ olduðu büyük mücadeleyi anlamak için

önemli bir vesile olacaktýr. Çorum teþkilatý olarak bizlerde bir haftalýk bir program ile hocamýzý anma anlama ve düþünme üzerine onu anlamaya yönelik programlar yapacaðýz." Ýþte program 23 þubat 2013 Cumartesi günü Turgut Özal iþ Merkezinde Merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn kýzý Elif Erbakan'ýn katýlýmý ile saat 12:00'de bayanlara özel bir programla haftanýn açýlýþý yapýlacak. Ayný gün PTT önü Belediye karþýsýnda Elif Erbakan'ýn katýlýmý ile fotoðraf sergisi açýlacak. Sergi 2 Mart 2013 Cumartesi gününe kadar açýk kalacak. 28 Þubat 2013 Perþembe günü Çorum ilçe ve beldelerinde mevlit programlarý yapýlacak. Ayný gün akþam Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde 28 Þubat'ýn sembol isimlerinden Nurettin Þirin'in konuþmacý olarak katýlacaðý bir konferans düzenlenecek. 3 Mart 2013 Pazar Günü Anitta Otel Toplantý salonunda sanatçýlardan Mustafa Cihad'ýn katýlacaðý Türkiye birincisi hafýzlarýn tilavetleri ile Saadet Partisi Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ýn katýlýmý ile Aþka Vefa gecesi düzenlenecek.

Büro Memur Sen Ankara’ya yürüyor

üro Memur Sen Çorum Þube Baþkaný Erdoðan Censýyla son bulacak. giz, Büro Memur Sen’in kamu çalýþanlarýnýn hakký Kamu çalýþanlarýnýn mali ve özlük haklarýnýn her geiçin Ýstanbul’dan Ankara’ya yürüyeceklerini söyledi. çen gün kötüye gitmektedir. Çalýþanlarýn hak kayýplarýna Büro Memur-Sen’in, kamu çalýþanlarýnýn uðradýðý dikkat çekmek ve yaþanan olumsuzluklarýn önlenmesi için mali ve özlük kayýplara dikkat çekmek için yola çýkacakzor þartlar altýnda da olsa Ýstanbul'dan Ankara'ya kadar yülarýný ifade eden Cengiz, “Büro Memur-Sen Genel Baþkarüyecek. Çalýþanlarýn son olarak 666 sayýlý kararname ile nýmýz, çalýþanlarýn fazla mesai ücretlerinin kaldýrýlmasý ve fazla mesai ücretlerinin ellerinden alýnan ve bu yýlbaþý itidiðer hak kayýplarýný Ýstanbul'dan Ankara'ya kadar yürüyebariyle uygulamaya konan kararname ile çalýþanlarýn fazla rek protesto edecek.” dedi. mesai ücretleri, ek ödemeleri, ikramiyeleri kaldýrýldý. ÇalýCengiz, konuyla ilgili açýklamasýný þöyle sürdürdü; þanlarýn maaþýnda 200 ile 500 lira arasýnda düþüþ yaþandý. “Kamu çalýþanlarýnýn bu yýlbaþý itibariyle fazla mesai ücFazla mesaiye kalan memurlara fazla mesai ücreti verilmeretlerinin kaldýrýlmasý ve diðer hak gasplarý ile çalýþanlara mesi, bürokrasinin ve siyasetin memurlara yönelik adaletyapýlan yüzde 3'lük zammý, yaptýðý basýn açýklamalarý ve sizliðinin somut bir göstergesidir. 'Ekonomi büyüyor, Türeylemlerle protesto eden Büro Memur-Sen, yaþanan bu Erdoðan Cengiz kiye zenginleþiyor' diyenlerden, lütuf beklemiyoruz, çalýolumsuzluklara karþý mücadelesine devam ediyor. Genel þanlarýn emeðinin karþýlýðýný istiyoruz. 4/C'lilere kadro istiyoruz. ÇalýBaþkanýmýz Yusuf Yazgan, kamu çalýþanlarýnýn yaþadýðý mali ve özlük þanlarýn alýn terinin kurumadan verilmesi için Ýstanbul'dan Ankara'ya hak kayýplarýný protesto etmek için Ýstanbul'dan Ankara'ya kadar yürükadar yürüyüþ gerçekleþecektir. yecek. Bu yürüyüþ, Bakýrköy Adliyesi önünde saat 12:15'de yapýlacak Bu yürüyüþün umarým bürokrasinin kalbine bir ok gibi saplanabasýn açýklamasýnýn ardýndan baþlayacak. Normal þartlarda 14 gün olacaktýr ve kamu çalýþanlarý hakkýný alacaktýr.” rak belirlenen yürüyüþ programý Ankara'da yapýlacak basýn açýklama-

'Bir isi yapmak için içimizde duyduðumuz güçlü istek' motivasyondur. 'Motivasyon' ne kadar güçlüyse bir isi yapma gücümüz o kadar artar. 'Bir arkadaþýmýzý görmek' için güçlü bir isteðimiz varsa ne uzaklýk bize engel olabilir ne de bir isimizin olmasý. Her þeyi bir yana býrakýr, arkadaþýmýzý görmeye gideriz. Bu örneði hayatimizin bütün isleri için düþünebiliriz. Simdi önümüzde bir 'sýnav' vardýr. Bu sýnavý vermekle ilgili 'motivasyonumuz nedir?'. Aþaðýdaki seçeneklerin hangisi bize daha yakin görünüyor? · Bilmiyorum, yapabilir miyim? · Yani bunu yapmak Sart mi? · Simdi yapamazsam aileme ne derim? · Herkes üniversiteye girecek, ben lise mezunu mu kalacaðým? · Vermem Sart, kabul ediyorum. · Üniversiteye girmek iyi bir meslek için zorunlu. · Elbette yapacaðým. · Yapmak mi? Ben derece alacaðým. 'Ýçimdeki güçlü istek' hangi etkenlerden oluþmaktadýr? Bu da çok önemli bir konudur. Ailem bu konuda etken olabilir, arkadaþ grubum, toplumsal öðretiler bu isteðin kaynaklarý olabilir. Ancak, en etkili kaynaðýn 'kendi bilinçli seçimimiz' olduðunu unutmamalýyýz. 'Kendi bilinçli seçimimiz' bizim için büyük bir güç kaynaðýdýr. Engelleri asmamýz için en önemli güç kendi içimizdedir. Bu gücü harekete geçirebildiðimiz zaman pek çok engeli kolayca astýðýmýzý göreceðiz. Kondisyon, 'yapabilme gücümüz' dür. Bir futbolcu için kondisyon, top sürme tekniklerini bilmek, topsuz oyunu öðrenmek, pas almayý ve vermeyi, grup çalýþmasýný bilmek, arkadaþlarýnýn nasýl oynadýklarýný anlamak, zamaný çok iyi kullanmak, nefesini maç

Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk ve yöneticileri önceki akþam parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi.

'Terör resmiyet kazanýyor' S

aadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk ve yöneticileri önceki akþam parti binasýnda basýn toplantýsý düzenleyerek, terör meselesi ile Milli Görüþ Lideri merhum Necmettin Erbakan'ýnh vefat yýldönümünü nedeniyle yapýlacak programlar hakkýnda bilgi verdi. "Suni gündemlerle meþgul edilen insanlarýmýza ülkemizin en önemli sorunlarýný anlatmak bizim görevimiz" diyen Cýdýk, Ýmralý görüþmelerinin terörü daha da hýzlandýrýp artýracaðýný söyledi. Saadet Partisi

www.icgorupsikoloji.com 0533 614 78 80

imkâný elde etmiþ oluyor. Bu görüþmelerin en önemli sonucu budur. Görüþmelerin derhal durdurularak terör örgütünün terörist bir grup olduðu vurgulanmalýdýr."

Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, gündemi deðerlendirdi.

T

ürkiye Komünist Partisi gözaltýlarla geçiþtirilemez. (TKP) Ýl Baþkaný Erol Celep, Sorumlular bulunmalý ve Ýçiþleri geçtiðimiz gün Sinop’ta yaþanan Bakaný, Sinop Vali ve Emniyet olaylarýn sorumlusunun hükümet Müdürü derhal istifa etmelidir. olduðunu iddia etti. BDP heyetinin Samsun’a Celep, “Bir siyasi partinin geçmesiyle katliam ve linç temsilcilerinin, milletvekillerinin heveslileri de Samsun’da harekete herhangi bir kentte güvenli bir geçmiþtir. Türkiye Komünist Partisi biçimde toplantý yapmasýný Samsun Ýl Örgütü binasýnýn camlarý saðlamayan, küçük bir grubun bu saldýrgan grup tarafýndan taþ saldýrý hazýrlýklarýný atýlarak kýrýlmýþtýr. Binaya yönelik engellemeyen, katliam ve linç saldýrýlarýn arttýðý sýrada bir grup heveslisi topluluklarýn saldýrganýn kafeden getirdikleri bir eylemlerine ses çýkartmayan bir Erol Celep tüpü bina giriþinde patlatmaya iktidardan söz ediyoruz.” dedi. çalýþtýklarý, polisin kendisinin de Hükümetin, Sinop'ta yaþananlarý müzakere zarar göreceði düþüncesiyle olaya müdahale sürecinin bir parçasý olarak görüp benimsediðini ettiði bildirilmiþtir. Bir Emniyet amiri kapý belirten Celep, “BDP’ye ‘bakýn toplumda tepki önünde kendi güvenliklerini almaya çalýþanlara var’ derken, MHP ve diðer milliyetçi kesimlere ‘biz sizin güvenliðinizi alamýyoruz, siz kendi ‘sürece itiraz etmeyin, bu görüntülerle sizi rezil edebiliriz’ mesajý verilmektedir. Bu, her an güvenliðinizi alýn artýk’ dediði bildirilmiþtir. sahibinin elinde patlayarak kanlý sonuçlara yol Madýmak olayýný hatýrlatan bu faþist açabilecek kirli bir siyaset tarzýdýr. saldýrýya saatlerce müdahale etmeyen Samsun Ýþçiye, öðrenciye, avukata hukuksuz bir Valisi ve Emniyet Müdürü istifa etmelidir. biçimde saldýran kolluk kuvvetlerinin hukuksuz Katliam heveslisi bu saldýrgan gruba anlayýþ ve provokatif eylemlere büyük bir hoþgörüyle gösteren yetkililere ayný anlayýþý yaklaþmasýnýn onarýlamayacak sonuçlarý göstermeyeceðimizi, yakalarýna yapýþacaðýmýzý olacaktýr. Sinop'ta sahnelenen þov göstermelik ilan ediyoruz.”

"Kendi gerçekliðimizle yüzleþmek baþarýnýn kapýlarýný aralar"

Psikolojik Danýþman Evlilik ve Aile Danýþmaný Psikodramatist

terör örgütü Öcalan'ýn kontrolünde deðildir. Kanaatimiz odur ki Ýmralý görüþmeleri terörü daha da hýzlandýrýr ve artýrýr Terör resmi bir nitelik kazanýyor. Devletle pazarlýk

‘Yaþanan olaylarýn sorumlusu hükûmet’

MOTIVASYON & KONDÝSYON & SINAV

Tuðba YÜCEL

Merkez Ýlçe Baþkaný Faruk Cýdýk, terörün resmi bir nitelik kazandýðýný belirterek, söyle dedi; "Her ne kadar terör örgütü Öcalan'ýnýn kontrolünde gibi görünse de aslýnda

süresince ayarlamak, eforunu en iyi biçimde kullanmak gibi bir dizi beceriyi kapsar. Öðrenci için de 'kondisyon', sýnavda kullanacaðý bilgiyi öðrenmek, öðrendiklerini özümsemek, iyice kavramak, gerektiði yer ve zamanda (sýnav), bu bilgileri kullanma tekniklerini (test teknikleri) öðrenmek, bu bilgileri istenen yer ve zamanda (sýnav esnasýnda) kullanmak gibi bir dizi beceriyi içerir. Onun için de bu anlamdaki 'kondisyon': · Öðrenme iþlemi, · Öðrendiklerini özümseme, sindirme iþlemi, · Öðrendiklerini anlayarak, kavrayarak öðrenmiþ olmayý, · Test tekniklerini, · Soruyu anlama ve yanýtlama hýzýný ayarlamayý, · Kendini kontrol edebilmeyi içerir ve bu alandaki beceriyi ifade eder. Onun için de 'kondisyonum yeterli' demeden önce bu sorularýn hepsini gerçekte olduklarý gibi yanýtlamanýz gerekir ki 'gerçek kondisyonunuzu saptayabilesiniz. Kondisyonu olduðundan 'daha iyi' sanmak, faturasý aðýr ödenen bir yanlýþtýr, 'olduðundan kötü' görmek de umut kýrýcýdýr. Doðrusu 'olduðu gibi' görebilmektir. Öðrencilerin kendilerini olduklarý gibi görebilmesi sýnavda gerçek baþarý açýsýndan son derece önemlidir. Bu noktada eðitimcilere ve öðretmenlere de çok iþ düþmektedir. Öðrenci kendi gerçekliðiyle ancak çevresindeki saðduyulu yetiþkinler yardýmýyla yüzleþir. Bu nedenle öðrencileri hem olduklarýndan daha zayýflar gibi aþaðýlama tutumu hem de olduklarýndan daha baþarýlalar gibi gaz verme tutumu yanlýþtýr. Aksi halde öðrencinin ruhunda derin acýlar býrakýlmaktadýr.


6

PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Gönül Elçileri Projesi Sungurlu’da tanýtýldý A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nca baþlatýlan “Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi”nin Sungurlu’daki tanýtým toplantýsý gerçekleþtirildi. Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan organize edilen, Sungurlu ilçe kamu kurum ve kuruluþ yöneticileri eþlerinin katýldýðý “Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi ve Koruyucu Aile” konulu toplantý yapýldý. Sungurlu Ýlçe Özel Ýdare Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilen toplantýya Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy, Ýlçe Kaymakamý Hulusi Þahin, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Garnizon Komutaný J. Yzb. Kývanç Saðlam, protokol üyelerinin eþleri ve kurum müdürleri katýldý. Toplantýda önce proje hakkýnda bilgilendirme amaçlý bir sunum ve tanýtým gerçekleþtirildi. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, projenin amacý ve içeriði hakkýnda katýlýmcýlara bilgi verdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’ýn eþi Emine Erdoðan tarafýndan baþlatýlan projenin ÇorumSungurlu ayaðýný gerçekleþtirmek üzere bir araya geldiklerini ifade eden Örs, projenin tanýtýlmasý amacýyla bütün camilerde vaaz ve hutbelerde konunun öneminin anlatýldýðýný, basýna yönelik bir bilgilendirme yapýldýðýný ve bugünkü toplantý da bürokrat eþlerine taný-

Fatma Baþköy

Hulusi Þahin

Hülya Örs

somut bir örneðidir. Bizler zaten hayatýmýzý onu örnek alarak yaþamaya çalýþýyoruz. Bunu baþarmak için bundan daha güzel bir fýrsat olamaz. Çevremizdeki insanlarla gönül baðý kurarak büyük ve güçlü bir ailenin temellerini atmýþ olacaðýz. Hepinize bu mutlu ve hayýrlý yolda baþarýlar diliyorum” dedi.

SUNGURLU GÖNÜL ELÇÝSÝ OLMAYA HAZIR

“Toplum Kalkýnmasýnda Gönül Elçileri Projesi”nin Sungurlu’daki tanýtým toplantýsý gerçekleþtirildi.

tým yapýlacaðýný söyledi. Örs, koruma altýndaki çocuklarýn maddi olanaklar açýsýndan bir ihtiyaçlarýnýn bulunmadýðýný, bütün ihtiyaçlarýnýn devlet tarafýndan karþýlandýðýný ifade ederek, korunmaya muhtaç çocuklarýn sadece sevgi ve þefkate muhtaç olduklarýný, bu projenin de o sevgi ve þefkati saðlamak amacýyla gerçekleþtirildiðini sözlerine ekledi. Konu ile ilgili tanýtým filmlerinin de yer aldýðý tanýtým ve bilgilendirme toplantýsýnda bir konuþma yapan Çorum Valisi Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy, gönül elçisi olmanýn ve toplumda bu duyguyu yaygýnlaþtýrmanýn önemine vurgu yaparak, “Bu projenin baþarýya ve amacýna

ulaþmasý için hepimizin gerçekten gönül vermesi gerekiyor. Bizim insanýmýz zaten millet olarak doðuþtan gönül elçisidir. Çünkü birçoðumuzun çevremizdekilere farkýnda bile olmadan gönül elçiliði yaparýz. Bunu daha somut ve yaygýn hale getirmek bu projenin baþlýca amacýdýr. Gönül elçisi olmak demek mutlak bir koruyucu aile olmak demek deðildir. Siz istemediðiniz sürece size hiçbir sorumluluk yüklenmez. Projenin beþ alt basamaðý vardýr. Bunlar; koruyucu aile olmak, kaliteli yaþlanma ve kuþaklar arasý uyum, engelli ve hizmetlere eriþim, aile ve yoksulluk, kadýn ve güçlenmedir. Sizler bu beþ uygulamadan birinde ve-

ya hepsinde yer alabiliriz. Geçtiðimiz Aralýk ayýnda baþlayan bu projenin Çorum ayaðýný hepimiz birlikte yürüteceðiz. Bu noktada sizlere büyük görevler düþüyor. Aslýnda hepimiz zaten birer gönül elçisiyiz ancak bu daha etkin ve somut hale getirmek için bu bizler için de büyük bir þanstýr. Sayýmýzý daha da artýrarak Türkiye’de büyük bir aile olacaðýz. Sungurlu’dan zamaný geldiði zaman gönül elçilerini bir araya getirerek onlarla güzel projelere imza atacaðýmýza inanýyorum. Çünkü sizler bu iþe gönülden baðlanacak gönül elçisi olmanýn keyfine varacaksýnýz. Hz. Peygamber Efendimizin güzel ahlaký gönül elçisi bu projesinin en güzel ve

Fatma Baþköy’ün konuþmasýnýn ardýndan programa katýlan Kaymakam Hulusi Þahin'de bir konuþma yaptý. Projenin Sungurlu ayaðýný gerçekleþtirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný aktararak Kaymakam Þahin, “Ben gönül elçisi olmanýn bir niyet beyaný olduðunu algýlýyorum. Bizler bu noktada niyetimizin hayra gönüllü olmasýný istemeliyiz. Hayra gönüllü olmak zaten yürekten bir gönül elçisi olmaktýr. Bizim millet olarak bu proje ile medeniyetimiz açýsýndan yeniden bir uyanýþ projesi olacaðýný düþünüyorum. Bu milletimiz için çok önemli bir hamledir. Sungurlu’nun böyle güzel bir projede yer almasý da ayrý bir sevindiricidir. Sungurlu’nun gönül elçisi olmaya hazýr olduðunu ve bu projede baþarýlý olacaðýna inanýyor herkesi gönül elçisi olmaya davet ediyorum” diye konuþtu. Toplantýnýn sonunda katýlýmcýlara proje faaliyetleri ile ilgili sunum yapýlarak tanýtým filmleri gösterildi.(ÝHA)

Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu idaresi, 2012-2013 eðitim-öðretim yýlýnda teþekkür ve takdir alan öðrencileri ödüllendirdi.

Baþarýlý öðrenciler ödüllendirildi

OTML Anitta ile kardeþ oldu

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Anitta Otel arasýnda Kardeþ Okul-Kurum Protokolü imza töreni yapýldý.

telcilik ve Turizm Meslek O Lisesi ile Anitta

Otel arasýnda Kardeþ OkulKurum Protokolü imza töreni yapýldý. Dün Okul konferans salonunda gerçekleþtirilen törene, Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özel Gökmen, Anitta Otel Koordinatörü Seval Demirci Güccan, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Nizamettin Arslan ile öðrenciler katýldý. Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özel Gökmen, insana hizmet eden bir sektörde görev aldýklarýný belirterek, turizmin Türkiye'nin lokomotifi olduðunu söyledi. Gökmen, okul öðrencilerine baþarýlar dileyerek, tavsiyelerde bulundu. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Nizamettin Arslan ise, öðrencilerini turizm sektörünün istediði þekilde yetiþtirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ýnþallah bu protokol hem Çorum için hem de bizim için iyi olur." dedi. Konuþmalarýn ardýndan Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Anitta Otel arasýnda Kardeþ OkulKurum Protokolü imzalandý.

Tören okul konferans salonunda gerçekleþtirildi.

Programa otelcilik öðrencileri katýldý.

Anitta Otel yetkilileri öðrencilere sektörle ilgili tavsiyelerde bulundu.

S

Ödül töreni Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy ve personelin katýlýmý ile gerçekleþtirildi.

evgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu idaresi, 2012-2013 eðitim-öðretim yýlýnda teþekkür ve takdir alan öðrencileri ödüllendirdi. Vali Sabri Baþköy’ün eþi Fatma Baþköy ve personelin katýlýmý ile yapýlan ödül töreninde konuþan Kuruluþ Müdürü Ömer Pehlivan, çocuklarýn gösterdikleri üstün baþarýlarýndan dolayý teþekkür ederek çalýþmalarýnýn artarak devam etmesi gerektiðini söyledi. Tüm çocuklarý üniversite ile buluþturmayý hedeflediklerini belirten Pehlivan, bu baþarýnýn ekip ruhu ile elde edildiðini, baþta öðretmenler olmak üzere tüm personele bu baþarýdan dolayý teþekkür etti. Programýn sonunda baþarýlý öðrenciler ve çalýþanlara hediyeler verildi. Çið köfte ve tatlý ikramýyla program sona erdi.

Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi programý dikkatle dinledi.


PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

7

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yatýrýmlar ve gündemdeki iddialar hakkýnda açýklamalarda bulundu;

‘Azarlama olup inkar eden de, olmayýp var diyen de namerttir’ D

üzenlediði basýn toplantýsý ile belediye yatýrýmlarý hakkýnda kamuoyunu bilgilendiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, toplantý sonunda AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn kendisini azarladýðý yönündeki iddialara açýklýk getirdi. Külcü, "Gazetede çýktýðý gibi asla bir tatsýzlýk yaþanmadý. Yaþanýp ta inkar eden varsa namerttir, yalancýdýr. Öyle olmadýðý halde bu bilgiyi ortaya çýkaran da namerttir, müfteridir, bu konu bu kadar açýk ve nettir" dedi. Belediye yatýrýmlarý hakkýnda bilgi vererek baþladýðý basýn toplantýsýnýn soru cevap kýsmýnda, kendisine yöneltilen sorularý cevaplandýran Belediye Baþkaný Muzaffer Kül-

cü"Bu konu girmeyi çok istemezdim, ancak sorulduðu için cevap vereyim. Bu konu bazý arkadaþlarýn canýný yakacak. Sayýn Baþbakanýmýz'la yaptýðýmýz toplantýda, bir gazetede çýktýðý gibi bir tatsýzlýk asla yaþanmadý. Yaþanýp da inkar eden namerttir, yalancýdýr. Öyle olmadýðý halde, böy-

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü le bir bilgi ortaya çýkaran da namerttir, müfteridir" diye konuþtu. Baþbakan'la karþýlýklý diyalog geçtiðini, ancak söz konusu diyalogun ifade edildiði gibi bir anlam ve tatsýzlýk içermediðini söyleyen Külcü, sözlerine þöyle devam etti; "Mahrem bir toplantýyý dýþarda

paylaþmak ahlaki deðildir. Ben þimdi o haberi yapan gazeteci, ya çýkýp bana olanlarý doðruca anlattýlar fakat ben deðiþtirdim yalan yazdým özür diliyorum der. Ya da çýkýp hayýr yazdýklarýmýn arkasýndayým diyorsa, o toplantýda bulunan 6 arkadaþý töhmet altýnda býrakmayýp, bana falanca

söyledi diye açýkça yazar. Bu adi bir yalan, alçakça bir iftiradýr. Çýkýp ta bana Amasyalýlar anlattý derse, onu da külahýma anlatsýn. Aslolan masumiyettir, ben orada bulunan hiçbir arkadaþýmýzý itham edici bir açýklama içine giremem. Arkadaþlarýmýzý itham eden o yazýdýr. Biz bölgenin en baþarýlý il belediyesiyiz. Bu baþarýmýz birilerini üzmüþ, birilerinin þekerini düþürüp, birilerinin de tansiyonunu düþürmüþ. 1-1,5 yýldýr birileri belediye üzerinde tiyatro oynuyor. Biz halkýmýzýn dualarýyla baþarý hikayeleri yazýyoruz. Bunlar lüzumsuz adamlar, bunlar üzüldükçe, milletimiz seviniyor anlamý çýkmaktadýr. Bizim bu gibi boþ iþlerle uðraþacak vaktimiz yok.”

Spor kompleksi projesi için alternatif çözümler aranýyor Ç

evre yoluna yapýlmasý planlanan spor kompleksi ile ilgili gelinin nokta hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, iki kez ihaleye çýkýlmasýna raðmen, talep olmadýðýný hatýrlatarak, yeni çözümlerle spor kompleksinin yapýmýný gerçekleþtirmeyi hedeflediklerini söyledi. Alternatif uygulama ile ilgili iki ayrý örnek veren Külcü, mevcut stad ve spor salonu arsalarýnýn belediyeye devredildiðini, bu arsalarýn müstakil olarak satýþýnýn yapýlmasýnýn ya da spor kompleksini yapacak firmaya, inþaat tamamlanmadan evvel arsayý verilmesinin söz konusu olabileceðini dile getirdi. Stadyum projesinin yanýsýra, müþtemilatta yer alan diðer kýsýmlarýn proje ihalesinin yakýn zamanda olacaðýný da duyuran Külcü, temelin en geç yazýn atýlmýþ olmasýný istediklerini söyledi.

'Keþke park olarak býrakma þansýmýz olsaydý'

Çorum kamuoyunun mevcut stadyum ve spor salonu arsasýnýn Çorum'a yeþil alan olarak kazandýrýlmasý yönündeki talebi hatýrlatýlan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Elbette haklý bir talep, keþke imkanlar elverse de orasý park olabilse, biz de mutlu oluruz. Ancak yatýrým yapabilmek için de bir yerlerden kaynak temin etmek zorundayýz." dedi. Söz konusu yatýrýmýn 70-80 milyonluk bütçesi bulunduðunu da sözlerine ekleyen Külcü, iþlerin birbirine baðlý yürüdüðünü, söz konusu arsayý alýþveriþ merkezi yapmayýp, park yapma niyeti taþýndýðýnda, yeni spor kompleksi için adým atýlmasýnýn mümkün olmadýðýný, yeni spor kompleksi yapýlmadýðý zaman ise, mevcut stad ve spor salonunun yerinde durmasýndan baþka da çare olmadýðýný, ayný durumun deðiþiklik olmadan devam edeceðini söyledi.

4 yýlda 20 milyonluk araç alýmý yýl içerisinde Çorum Belediyesi’ne 20 4Belediye milyonluk araç alýmý yapýldýðýný söyleyen Baþkaný Külcü, 129 aracýn Çorum’un hizmetine sunulduðunu belirtti. Yakýn zamanda alýmý yapýlacak olan 50 metre yangýn merdivenli itfaiye aracýndan bahseden Külcü, ayrýca su hattýnda yer alan kayýp kaçaklarýn önlenmesinde kullanýlacak kayýp kaçak aracý ve kanal görüntüleme aracýnýn da satýn alýnacaðýný duyurdu.

Basýn toplantýsýnda belediye çalýþmalarý deðerlendirildi.

Ulu Cami tuvaletleri sil baþtan yenilenecek B

çalýþmasýna iliþkin gelinen süreci deðerlendirerek, 7 ay önce çalýþmalarýna baþlanýlan yenileme iþlemlerinin, Vakýflar Genel Müdürlüðü'nden alýnan izinlerle son noktaya kadar getirildiðini, þadýrvan ve imam bürolarýnýn altýna kadar uzanan toplam 350 metrekarelik bir alanda, tuvalet ve

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ulu Camii'nin yer altýnda bulunan tuvaletlerin baþtan sona yenilenerek, Ulu Camii'ne ve cami cemaatine yakýþýr bir hale getirileceðini söyledi. Külcü, makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnýn ilk konusu olarak ele aldýðý tuvalet

abdest alma yerlerinin modern bir þekle kavuþturulacaðýný anlattý. Külcü,"Muhtemelen Ramazan ayýna yetiþtirilecek" dediði çalýþmada, yaþlýlar için yürüyen merdiven, engelliler için de asansör yapýlacaðýný sözlerine ekledi.

5 yeni otobüs hattý geliyor Ö

zel ulaþýmla ilgili yapýlan yeni uygulamalar hakkýnda kamuoyuna bilgi veren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 46 olan otobüs hattýnýn yeni açýlacak hatlarla birlikte 51'e çýkacaðýný söyledi. Hali hazýrda 46 otobüs hattýnýn özel iþletme tarafýndan iþletildiðini, belediyeye ait iki otobüsün bulunduðunu aktaran Külcü, toplamda 48 olan hatlarýn artýrýlacaðýný, belediye otobüslerinin de hattan çekilerek ve artý ilavelerle tamamen özel iþletmeye devredileceðini söyledi. Yakýnda 5 yeni hattýn ihalesinin yapýlacaðýný

Muzaffer Külcü, 46 olan otobüs hattýnýn yeni açýlacak hatlarla birlikte 51'e çýkacaðýný söyledi.

vurgulayan Baþkan, anket çalýþmalarý ile hizmetlerin daha kaliteli ve vatandaþ memnuniyeti odaklý yürütülmesine özen gösterdiklerini söyleyen Külcü, anket sonuçlarýna göre aldýklarý tedbirlerle, hizmetlerin sürekli iyileþtirildiðini

sözlerine ekledi. Anketlerde, halkýn % 75'inin otobüs hizmetlerinden memnun olduðu verisine ulaþtýklarýnýn altýný çizen Külcü, 40 dakika içerisinde ikinci biniþlerin % 50 indirimli olduðunu, vatandaþýn bu hakký tam olarak

bilmemesine raðmen, sistemin elektronik olarak indirimi uyguladýðýný hatýrlatarak, "Halkýmýzýn bu haklarýndan haberdar olmasý ve zamaný iyi kullanarak bu indirimlerden daha çok yararlanmasýný istiyoruz." dedi.

Taþ Ocaðý’na 1.9 milyon yatýrým

Ýmam Hatip binasý ve camisi 1 Osmanlý mimarisiyle yapýlacak G

azi Caddesi ve Fatih Caddesi'nin birbirine baðlanmasý çalýþmasýnda gelinen noktayý deðerlendiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Yeni inþa edeceðimiz ÝHL binasý ve uygulama camii, Meydan Camii'nden sonra, Cumhuriyet döneminde Çorum'da yapýlan en kimlikli bina olacak." dedi. Osmanlý mimarisi ile yapýlacaðýný söylediði okul binasýnýn, klasik okul görünümünden uzak, Osmanlý revaklarý ile süslenmiþ bir yapýda olacaðýný söyleyen Külcü, yaklaþýk olarak Þubat sonunda

ÝHL kompleksi projesinin kendilerine teslim edilmiþ olacaðýný aktardý. "100 derslikli L tipinde inþa edilecek olan okul binasý, iki bloktan oluþuyor gibi duran, ancak fiili olarak dört ayrý bloku bünyesinde barýndýran muazzam bir bina olacak." diyen Külcü, þehirlerin kimlikli ve prestijli binalara ihtiyaç duyduðunu, ÝHL kompleksinde yer alacak uygulama camiinin de 4 minareli yapýsý ve mimarisi ile Çorum'un ilkleri arasýndaki yerini alacaðýný ifade etti.

Asansör denetim sonuçlarýný açýklayan Baþkan, vatandaþa asansör bakým çaðrýsý yaptý.

250 muayeden sadece 5 asansör geçer not aldý A

Muzaffer Külcü

Baþkan Külcü, makamýnda düzenlediði basýn toplantýsýnda ilk konuyu Ulu Camii tuvaletlerine ayýrdý.

sansör denetimi ile ilgili çarpýcý sonuçlarý açýklayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, binalarýn asansörlerinin içinde bulunduðu acý durumu gözler önüne serdi. Çorum'da 2 bin 79 asansörlü bina bulunduðunu hatýrlatan Külcü, bu yýl muayenesi yapýlan 250 binadan 232'sinin kýrmýzý etiketle etiketlendirilip, kullanýlamaz raporu aldýðýný, 13'ünün sarý etiketle bakým

gerektirdiðinin ifade edildiðini, sadece 5 binanýn tam not aldýðýný aktardý. "Olasý bir kazada, hiç kimse üzerine yapýþan mahþeri acýdan ve sorumluluktan kurtulamaz." diyen Külcü, bina sahiplerini ve yöneticilerini, asansörlerinin bakým ve onarýmýný vaktinde yaptýrmalarý yönünde uyardý.

974 yýlýnda kurulan Belediye Taþ Ocaðý'ný baþtan sona yenileyip, bölgenin en iyi taþ ocaðý haline getirdiklerini söyleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 4 yýlda 1 milyon 900 bin TL'lik yatýrým yaptýklarýný açýkladý. Taþ ocaðýnýn yýlda 250 bin ton olan kapasitesini yýllýk 1 milyon tona çýkardýklarýný anlatan Baþkan Külcü, her sezonda 100 bin ton asfalt dökme çýtasýný artýrarak devam ettirdiklerini, asfalt çalýþmasý yapýlan yollarda, topraðýn üzerine asfalt dökmeyip, her yerde en az yolu bir metre kazýp, saðlam alt yapýlarla donattýklarýný bildirdi. Külcü, "Milli servet ve Çorum'un kaynaðý boþa gitmesin diye çalýþýyoruz." dedi.

Muzaffer Külcü, 4 yýlda 1 milyon 900 bin TL'lik yatýrým yaptýklarýný açýkladý.

Yunanistan’dan tur operatörleri geliyor Y

unanistan gezisinin verimli geçtiðini açýklayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yunanistan'da bulunan seyahat acentelerinin Çorum'a davet edildiðini söyledi. 50 seyahat acentesi ile bir araya gelerek toplantýlar düzenlediklerini aktaran Külcü, Türkiye'ye yýlda 600 bin Yunan turistin geldiðini, bu sayýdan Çorum'un da istifade etmesi için

çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Karþýlýklý yapýlan görüþmelerde, Yunanistan'dan bir heyeti ön görüþme için Çorum'a davet ettiklerini duyuran Külcü, "Ýlk heyetin ardýndan Yunanistan'da hizmet veren 50 firma, tüm temsilcileri ile Çorum'da aðýrlanacak ve Çorum'un tanýtýmý gerçekleþtirilecek." diye konuþtu.


8

PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Emekliler konserde buluþtu Belediye tarafýndan düzenlenen Emekliler Gecesi öncesi Emekliler Derneði Çorum Þube

Çorum Belediyesi, kültür etkinlikleri kapsamýnda Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi iþbirliðiyle Türk Halk Müziði Konseri düzenledi. Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Emekliler Gecesi'ne katýlýmýn yoðun olduðu belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yaný sýra Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Emekliler Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Kýrýkkale Þube Baþkaný Basri Keskin, Ýlçe ve Belde Belediye Baþkanlarý ile çok sayýda davetli katýldý.

‘Siz bizlere destek oldunuz, bizler de sizlere ömrümüzü baðýþlarýz’

Külcü, “Bizi bu akþam bir araya getiren Emekliler Derneði'ne teþekkür ediyorum.” dedi.

Konser Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirildi.

Belediye tarafýndan düzenlenen Emekliler Gecesi öncesi Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve Kýrýkkale Þube Baþkaný Basri Keskin birer konuþma yaptý. Hýdýr Kýnýklý yaptýðý konuþmada, Emekliler Derneði olarak kendilerine her konuda destek olan ve Emekliler Gecesi'ni düzenleyen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür etti. Emekliler Derneði Kýrýkkale Þube Baþkaný Basri Keskin de böylesine bir programýn emeklilere yapýlýyor olmasýnýn kendisini çok mutlu ettiðini ve 11 bin emekli adýna Baþkan Külcü'yü kutladýðýný dile getirdi.

‘Kýrýkkaleli olarak gönlümü aldýnýz’ Basri Keskin yaptýðý konuþmada siyasetçilerin emeklilerle birlikte olmasý halinde kendilerinin de onlara gönlünü, ömrünü

Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi iþbirliðiyle Türk Halk Müziði Konseri düzenledi. baðýþlayacaklarýný vurguladý. Keskin, “Sayýn Belediye Baþkaným sizleri gönülden kutluyorum. Bu yaptýðýnýz hizmetlerle bir Kýrýkkaleli olarak benim gönlümü aldýnýz. Gönlümde artýk sizin yeriniz Kýrýkkale Belediye Baþkaný Veli Korkmaz'la eþit duruma geldi. Siyaseti bir kenara býrakýp, halkýnýza hizmet ederseniz siz büyürsünüz, þehriniz büyür.” diye konuþtu.

‘Büyüklere saygý giderek azalýyor’

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de Çorum Belediyesi tarafýndan emeklilere yönelik Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Emekliler Gecesi programýnda büyüklerin evin rahmeti ve bereketi olduðunu söyledi. Gençlere hatýrlatmalarda bulunan Baþkan Külcü, "Bize hep bakabileceðin kadar çocuk yap diyorlar. Bizler de sanýyoruz ki

çocuklarýmýzýn rýzkýný biz veriyoruz. Oysa, rýzýk Allah'tandýr. O caný var eden onun rýzkýný da, fazlasýný da gönderir.” diye konuþtu. Toplum olarak aile deðerleri açýsýndan televizyonun etkisinden dolayý deðerlerde zayýflama olduðunu hatýrlatan Baþkan Külcü, “Ana babaya saygý, büyüklere saygý giderek azalýyor. Bu duyarlýlýklarýmýzý kaybetmememiz lazým." dedi.

Külcü'den emeklilere Çanakkale müjdesi

Programda birbirinden güzel türküler seslendirildi.

Külcü, “Bizi bu akþam bir araya getiren Emekliler Derneði'ne teþekkür ediyorum. 28 Mart'ta emeklilerimizi Çanakkale'ye göndereceðiz. Kaç kiþi müracaat ederse tamamý gidecek. Bununla ilgili hazýrlýklarýmýzý da yapýyoruz.” diyerek emeklilere müjde verdi. THM Korosu yoðun alkýþ aldý.

Koro Þefi Kazým Mercan yönetiminde konser verildi.

Gecede konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, “Emeklilerden kaç kiþi müracaat ederse tamamý Çanakkale’ye gidecek. Bununla ilgili hazýrlýklarýmýzý da yapýyoruz.” diyerek emeklilere müjde verdi.


PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

9

‘Erbakan ülkenin son 40 yýlýna damgasýný vurdu’ H

aftalýk seminerlere devam eden Hitit Akademi Derneði, bu hafta ‘Türk Siyasal Hayatýnda Milli Görüþ Hareketi’ baþlýklý seminer düzenledi. Geçtiðimiz Salý akþamý gerçekleþtirilen programýn açýþ konuþmasýnda Dernek Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Türk siyasetine renk veren her türlü akým ve düþüncenin akademik ve anlamaya dayalý bir gözle ele alýnmasý gerektiðini, Çorum baðlamýnda bu entelektüel görevi yerine getirmeye çalýþtýklarýný dile getirdi. Milli Görüþ hareketinin, Türkiye'de siyasal, toplumsal ve ekonomik açýlardan önemli bir olgu olduðunu belirten Evkuran, bu akýmýn tarihsel ve öðretisel olmak üzere iki açýdan incelenmesi gerektiðini de sözlerine ekledi. Yapýlan açýklamaya göre, Hitit Üniversitesi'nde Din Sosyolojisi alanýnda doktora eðitimine devam eden Halil Ýbrahim Aþgýn’ýn sunduðu seminer, Hitit Akademi Dernek binasýnda yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi. Soru-cevap ve katkýlarla birlikte yaklaþýk iki saat süren sunumuna Aþgýn, Milli Görüþ’ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn 27 Þubat 2011'de vefat ettiðini, önümüzdeki haftanýn Erbakan'ýn ölümünün yýldönümü olduðunu hatýrlattý ve rahmet diledi.

yüzde 21,3'ünü olarak baþbakan olmuþtur Erbakan baþbakanlýðýndaki koalisyon hükümeti ordunun ve birçok sözde sivil toplum kuruluþunun baskýsý altýnda ancak 11 ay dayanabilmiþtir. Birçoklarýnýn post-modern darbe olarak gördüðü 28 Þubat süreci hükümetin sona ermesinde etkin rol oynamýþtýr. Ardýndan da Milli görüþün 3. Partisi olan RP de týpký selefleri gibi laiklik karþýtý faaliyetleri gerekçe gösterilerek 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafýndan kapatýlmýþ ve baþta Erbakan olmak üzere partinin önemli isimlerine siyasi yasaklar konulmuþtur. Kapatýlan her partisinden sonra yenisiyle yoluna devam eden bu harekette RP'yi Fazilet Partisi (FP) izlemiþtir. Fazilet Partisi'nin 14 Mayýs 2000 tarihli kongresinde bu gelenekte þu ana kadar yaþanmamýþ bir þey olmuþtur. 2 baþkan adayýyla gerçekleþtirilen bu kongrede yenilikçilerin adayý Abdullah Gül ile gelenekçilerin adayý Recai Kutan yarýþmýþ ve 521'e karþý 633 oyla Recai Kutan FP'nin genel baþkaný olmuþtur. 22 Haziran 2001'de Anayasa Mahkemesi tarafýndan kapatýlan FP'den sonra partide bir kýrýlma yaþanmýþtýr. Gelenekçi kanat 20 Temmuz 2001'de kurulan Saadet Partisine geçerken, yenilikçiler yollarýna 14 Aðustos 2001'de kurulan Ak Partiyle devam etmiþlerdir. 2011 yýlýna kadar yazýlan eserlerde daha çok muhafazakâr demokrat kimliðiyle Yeni Sað bir çizgi olarak gös‘Milli Görüþ, ülkede ve dünyada yanký bulan hareketlerdendir’ terilen Ak Parti'de ustalýk dönemi olarak ifade edilen 3. Dönemine baktýAþgýn, sunumunda þunlara yer verdi; “Milli Görüþ Hareketi ülkeðýmýzda milli görüþ'ün önce ahlak ve maneviyat ve aðýr sanayi hamlesi mizde ve dünyada yanký bulmuþ çok önemli hareketlerden bir tanesidir. söylemlerine daha da sahip Dünyanýn gözü Ýslam coðçýktýðý görülmektedir. Saarafyasýndaki sancýlý dönüdet Partisinde Genel Baþþüm süreçlerine çevrilmiþkanlýk da yapmýþ olan eski ken, benzer bir deðiþim ülHAS Parti Genel Baþkaný kemizde sessiz bir þekilde olan Prof. Dr. Numan Kurdevam etmektedir. Ýslam tulmuþ'un da bu süreçte AK coðrafyasýnda birçok yerde Parti'ye katýlmasý bu husufýrtýnalý keskince verilen su doðrular mahiyette bir mücadelelerle tasfiye olan geliþmedir. totaliter yönetimlerin yeriBugün itibariyle Milli ne gelenler genelde MüslüGörüþ Hareketi Saadet Parman kardeþler tarzýnda sitisi ve AK Parti olarak siyayasal Ýslamcý denilebilecek si arenada hayatiyetini süroluþumlardýr. Türkiye'deki dürmektedir. Bu iki parti bu sessiz deðiþimin miMilli Görüþ'ün farklý versimarlarýnýn Milli Görüþ köyonlarý olarak görülebilir. kenli olmasý bu hareketin Saadet Partisi Milli Göönemini bir kat daha artýrrüþ’ün geleneksel yapýsýna mýþtýr. baðlý kalarak siyasal cemaHalil Ýbrahim Aþgýn Hitit Akademi Derneði’nde konuþtu. Saðcýlýk ve solculuk at þeklinde Milli Görüþ çizdýþýnda yeni ve orjinal bir gisini sürdürmektedir. AK adlandýrýlmasý olan Milli Görüþ kavramýný Erbakan siyasete adým attýðý Parti ise siyasal Ýslamcýlýðýn tecdidilik anlayýþýna uygun olarak, bu hareilk dönemlerde kullanmýþtýr. Erbakan'daki ‘millilik’, ulus devlet mantýðýketin geçmiþinden de dersler çýkartarak yeni-milli görüþ hareketi olarak na dayalý millet kavramýndan farklýdýr: Kuran'da da kullanýlan, inanç ve siyasal parti formatýnda yoluna devam etmektedir. deðerlere vurgu yapan bir kavramdýr. Bu yönüyle milliyetçi ve muhafaMilli Görüþ partilerinin açmazlarý zakârlara hoþ gelen bu kavram, laik kesimi rahatsýz etmemiþtir. TürkiAK Parti, siyasal antropolojiyi kullanarak Milli Görüþ çizgisinin ye'de Ýslami referanslarla kurulan partiler, MNP'den SP'ye kadar ideolojikendisinden önce kurulan partilerinin açmazlarýný iyi incelemiþ ve bu açlerini Milli Görüþ olarak ifade etmiþler ve küçük farklýlýklarla da olsa bu mazlarýna yanýt arayýþýna girmiþtir. Yapýlan akademik çalýþmalarda Milli ideolojik çizgiyi sürdürmüþlerdir. Siyasi partilerin laiklik karþýtý faaliyetGörüþ partilerinin açmazlarý olarak þu hususlarýn altý çizilmiþtir; leri üzerinde Demokles'in kýlýcý gibi duran anayasal ve kanuni yasaklar, bu partilerin Ýslami kavram ve sembolleri açýkça kullanmalarýnýn önünde Birinci açmaz: Katý ideolojik bir parti görünümünden kitle partisi en büyük engel olmuþtur. Bununla birlikte Milli Görüþ ile kastedilenin Ýsolmaya geçememiþlerdir. Bu nedenle de geniþ kitlelere ulaþma þansýna salami görüþ olduðunda ve ‘milli ve manevi deðerleri yüceltme’, ‘vaatlerihip olamamýþtýr. Hatta bu katý ideolojik tutum nedeniyle ‘Ýslam'da parti nin Ýslami deðerleri yüceltme’ anlamýnda kullanýldýðýnda bir þüphe yokvar mýdýr?’ tartýþmalarýna zemin hazýrlamýþlardýr. Cemalettin Kaplan gibi tur. MSP'den milletvekili adayý bile olmuþ bazý radikaller bu tartýþmalarla birlikte hareketten kopmuþlardýr. Bu açmaza yanýt olarak AK Parti siyasi 1951 yýlýnda kurulup ancak 6 ay yaþayabilen Cevat Rýfat Atýlhan'ýn ideolojisini dünyanýn da yakýndan bildiði muhafazakâr demokrasi kavraÝslami Demokratik Parti'sini saymazsanýz, açýk Ýslami referanslara sahip mýyla ifade etmiþtir. Bu katý ideolojik tutumdan vazgeçiþ daha ilk seçimilk siyasi parti 1970'te Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn liderliðinde kurude %34 civarýnda bir oy oranýyla 365 milletvekilliyle neticelenmiþ ve lan Milli Nizam Partisi (MNP)'dir. MNP'nin fikir babasýnýn Ýskender Pabundan sonraki tüm genel seçimlerden de oy oranýný artýrarak çýkmasýný þa Cemaati þeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun olduðu bilinmekle birlikte bilmiþtir. parti baþta Nur Cemaatinin önemli isimleri olmak üzere farklý Ýslami cemaat ve gruplarýnda desteðiyle kurulmuþtur. MNP'nin kurucularýndan 1'i Ýkinci açmaz: Zorunlu yasal durumlar dýþýnda Milli Görüþ partileriçiftçi, 1'i doktor, 1'i ilahiyatçý, 1'i emekli memur, 4'ü tüccar, 5'i avukat ve nin üst yönetimlerinin pek deðiþmemesi parti içerisinde oligarþik bir yapý 5'i mühendistir. Partinin 18 kurucusunun profiline bakýldýðý zaman açýkdoðurmuþtur. Profesyonel siyasetçi konumundaki yönetici tavan giderek ça görülmektedir ki, MNP yýllardýr sað partiler tarafýndan oy deposu olatabana yabancýlaþmýþtýr. Bu açmaza AK Parti'nin çözümü parti üst yönerak kullanýlmýþ dindar kesimin, eðitimli seçkinleri aracýlýðýyla siyasi areticileri ve milletvekillerini tüzük gereði üç dönemle sýnýrlandýrýlmasý olnada ilk baðýmsýz yer alýþýdýr. MNP'nin kuruluþ beyannamesinde yer alan muþtur. "Milletimizin fýtratýndaki yüksek ahlak ve fazilet… kuvveden fiile çýkaÜçüncü açmaz: MNP ve MSP Ýslami cemaatlerin önemli bir kesicak, Milli Nizam Partisinin muntazam kanallarýndan dörtbir yana daðýlaminin konsensüsü ile kurulmuþken, RP üst yönetimi kendisini Ýslami harak bütün yurt sathýnda, her tarafa; refah, saadet ve selamet götürmeye reketin merkezine yerleþtirmiþtir. Zaman içerisinde otoritelerinin giderek baþlýyacaktýr" (Çakýr, 2012: 230) þeklindeki tek bir cümlede Milli Görüþ zayýfladýðýný gören cemaat liderleri bu duruma itiraz etmeye baþlamýþlarHareketinin MNP'nin kapatýlmasýndan sonra kurulacak olan tüm partiledýr. Böylece Ýslami cemaatlerin konsensüsü üzerine kurulu yapý zamanla rinin eksiksiz olarak adýnýn geçmesi çok ilginç bir ayrýntýdýr. MNP'yi Anayara almýþtýr. Bu açmaza AK Parti'nin yanýtý tüm cemaatlerle maksimum yasa Mahkemesi 20 Mayýs 1971'de kapatmýþtýr. Týpký bundan sonra kakonsensus anlayýþla iliþkilerin sürdürülmeye çalýþýlmasýyla verilmiþtir. patýlacak olan Milli Görüþ Partilerinde olduðu gibi, MNP'nin kapatýlmaGenel anlamda cemaatlerin AK Parti'ye olan destekleri devam etmektesýnda da ileri sürülen temel gerekçe laiklik karþýtý faaliyetlerde bulunmakdir. tadýr. ‘Erbakan, ülkenin son 40 yýlýna damgasýný vuran insanlardan biriArdýndan Milli Görüþ'ün ikinci partisi Milli Selamet Partisi (MSP) dir’ kurulmuþtur. MSP, 1978 yýlýna kadar deðiþik zamanlarda önce Bülent Bu ve benzeri açmazlar ve AK Parti'nin bu açmazlara verdiði yanýtEcevit'in CHP'siyle koalisyon ve ardýndan da birinci ve ikinci Milliyetçi lar tartýþýlabilir. Bunlarla birlikte AK Parti dünyada meydana gelen yeni Cephe hükümetlerinde yer almýþtýr. Bu sýrada 1976 yýlýndaki Kongre'de konjonktürel geliþmeleri de iyi okumuþtur. 11 Eylül 2011 saldýrýlarýnýn Korkut Özal'ýn giriþimleri ve ardýndan geliþen bazý olaylar neticesinde arifesinde kurulan bir parti olarak Ýslamcý ideolojiden çok kendisini dünNur Cemaati temsilcilerinin Partiden ayrýlarak deklere ettikleri bildiri buyada da karþýlýðý olan gün de canlýlýðýný korumaktaMuhafazakâr Demokrasi dýr. Bizzat Erbakan'a ithafen kimliðiyle tanýmlayarak, kaleme alýnan 7 maddelik uluslar arasý güçlerin hubildiri kýsaca þöyledir: Her sumetinden emin olmaya halimizle hadimi olduðumuz çalýþmýþtýr. Bu kimliði haklý davamýzda kabil-i telif öncelemesindeki baþka olmayan hususlarý üzülerek bir nedende kendisinden müþahede etmiþ bulunuyoönce kapatýlan birçok ruz. Þöyle ki: 1) En mühim Milli Görüþ partilerinin meselelerde dahi usulüne uylaiklik karþýtý eylemlerde gun istiþare etmediniz. 2) Habulunmak gerekçesiyle lisane ikazlarýmýza aldýrmakapatýlmýþ olmasýdýr. dýnýz. 3) Davamýza samimiMilli Görüþ’ün gelenekyetle baðlý kardeþlerimiz arasel söylemiyle parti kusýnda meþrep farký gözeterek rarak daha baþtan daha cemaat taassubu ile iftiraklaönceki partilerinin baþýra (ayrýlýklara) sebebiyet verna gelenlerin yeni partidiniz. 4) Her iþinizde sizi nin baþýna da gelmesini metheden bir kýsým insanlaistememeleri parti kururýn etrafýnýzda toplanmasýna cularýný deðiþtik demeye Hitit Akamedi’de haftalýk seminerler devam ediyor. ve þaibeli menfaatperestlerin zorlayan baþka bir nemühim mevkilere gelmesine dendir. Bu ve benzeri tartýþmalar neticesinde diyebiliriz ki, AK Parti 2011 müsaade buyurdunuz. Emaneti ehline vermediniz. 5) Muhtelif beyanlarýyýlýna kadar daha çok yeni sað çizgide bir parti olarak tanýmlanabilirken nýzla efkârý ammede davamýzýn hafife alýnmasýna vesile oldunuz. 6) Fik2011 sonrasýnda Yeni Milli Görüþ hareketi olarak ifade edilebilir. riyatýmýzýn hâkimiyetine medar olacak ilmi çalýþmalar yerine, politikanýn AK Parti ve Tayyip Erdoðan'ýn baþarýsý, Erbakan'ýn baþarýsýzlýðý assüfli usullerine tevessül ettiniz. 7)Nihayet 'maslahat icabýdýr' diyerek müla deðildir. Çünkü Erbakan bu hareketin kurucu lideridir. Sað ve sol dýþýnmin yalan söylemez düsturunu da ihlal ettiniz. da üçüncü bir yol olarak Milli Görüþ çizgisine siyaset yelpazesinde yer 12 Eylül 1980 darbesine hükümet krizleri ve azýnlýk hükümetleriyaçan adamdýr. Ülkenin son 40 yýlýna damgasýný vuran insanlardan bir tale gelinmiþtir. MSP, 1981'de diðer partilerle birlikte Milli Güvenlik Konnesidir. Demirel'den sonra onun siyasetini devam ettirecek bir tane bile liseyi (MGK) tarafýndan kapatýlmýþ ve lider kadrosu 10 yýl siyasi yasaklý der çýkmamýþken, Erbakan onlarcasýný yetiþtirmiþtir ve talebeleri sadece hale gelmiþtir. MSP'nin kadrolarýnýn önemli kýsmý, MSP'de bakanlýk da Türkiye'de dediði Ýslam coðrafyasýnda ve dünyada deðiþim ve dönüþümyapmýþ olan Korkut Özal'ýn kardeþi ve MSP'nin Ýzmir adayý da olmuþ lerin kilit noktalarýnda görev almaktadýrlar. Ayrýca Tayyip Erdoðan'ýn olan Turgut Özal'ýn Anavatan Partisi'ne (ANAP) geçmiþlerdir. önünde geçmiþten ders alabileceði Milli Görüþün partileri tecrübesi varMilli Görüþ Hareketi'nin üçüncü partisi 1983'te kurulan Refah Parken, Erbakan bu hareketin kurucusu olarak bundan mahrumdu. Birçok þetisi (RP)'dir. MGK'nýn vetosu nedeniyle 1983 seçimlerine katýlamayan yi deneme yanýlma yöntemiyle bulmak durumundaydý. Bugün eleþtirilen RP en ciddi çýkýþýný 1994 yerel seçimlerde yapmýþtýr. RP ülke genelinde bazý söylem ve eylemlerine birde bu perspektiften bakýldýðýnda bazen Eroylarýný yüzde 19,1 e çýkararak Ýstanbul ve Ankara büyükþehir belediyebakan'a haksýzlýk yapýldýðý da unutulmamalýdýr. leri de dâhil olmak üzere 29 il merkezinde belediye baþkanlýklarýný kazanmýþtýr. 1995 Milletvekilliði seçimlerinde yüzde 21,3 oy oraný ile 550 milSunumun ardýndan program tartýþma bölümüyle devam etti. Dernek letvekilliðinden 158'ini çýkaran RP Türkiye Cumhuriyetinin en güçlü parbaþkaný Prof. Dr. Mehmet Evkuran, katýlýmcýlara ve konuþmacýya teþektisi haline gelmiþtir. Statükonun savunucularýnýn tüm engelleme çalýþmakür etti ve günün anýsýna özel hazýrlanan ajandayý Halil Ýbrahim Aþgýn'a larýna raðmen Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa 28 Haziran 1996'da takdim etti. siyasal felsefesi ve kiþisel kimliði Ýslam'a dayalý bir lider toplam oylarýn

Ýhale Müftülük Toplantý Salonu’nda komisyon huzurunda gerçekleþtirildi.

Ýhale Doðan Ceyhan’ýn

M

ülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý’na ait Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde bulunan arsanýn ihalesi dün yapýldý. Müftülük Toplantý Salonu’nda ihale ko-

misyonu huzurunda gerçekleþtirilen ihaleye 13 firma katýldý. Ýhale müteahhit Doðan Ceyhan’da kaldý. Ýhale, onaylandýktan sonra geçerli olacak.

Diyanet Vakfý’na Bahabey Caddesi’nde bulunan arsanýn ihalesi dün yapýldý.

Erken rezervasyon imkânlarýndan yararlanýn

T

ürk Hava Yollarý Acentesi Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Ýnaltekin, 2013 yýlý erken rezervasyon döneminin baþladýðýný açýkladý. Erken rezervasyon indirim oranlarýnýn % 45 ile baþladýðýný belirten Ýnaltekin, 2013 yýlý turizm sezonu için tatil programýný þimdiden planlayanlarýn, indirimli fiyatlarla karþýlaþacaklarýný söyledi. Erken rezervasyonun, turizm sektörü temsilcilerinin ve otelcilerin sezonu daha kolay planlamalarýný saðladýðýný vurgulayan Ýnaltekin, “Eskiden erken rezervasyona Mart ayýnda baþladýðýmýzda Türkiye çok geride kalýyordu. Yurt dýþý, Aðustos ayýndan baþlayarak 8 ay satýþ yapýyordu. Dolayýsýyla Türk misafirler otellerde yer bulmakta ciddi sýkýntý çekiyordu. Erken rezervasyonun öne çekilmesiyle otellerde yer bulma sýkýntýsý aþýldý. Türkiye'de erken rezervasyon olgusu yeni yeni oturmaya baþladý.” dedi.

leri aðýrlýklý olmak üzere yaklaþýk 100-150 otelde hizmet sunduklarýný kaydeden Ýnaltekin, satýþ rakamlarý iyi giden otellere rezervasyon yaptýrýrken, indirim oraný rakamlarýndan çok otelin indirimli satýþ fiyatýna dikkat edilmesi gerektiðini vurguladý. Ýnaltekin, “Müþterilerin rezervasyon yaptýrmak istedikleri otelin diðer tur operatörlerindeki fiyatlarýný öðrenmelerini ve o otelin geçen yýlki fiyatlarýna bakmalarýný öneririm.” dedi

‘Tatil sigorta paketi yaptýrmayý unutmayýn’ Erken rezervasyon yaptýracaklara ‘Seyahat Koruma Paketi’ni öneren Ýnaltekin, “Tatil paketi alanlar, ‘Tatil Ýptal Hakký’na kavuþuyor. Seyahat koruma paketi ile vize çýkmamasý, son dakika bir saðlýk problemi ya da iþten çýkartýlma gibi beklenmeyen durumlarla tatilini iptal edenler, mazeretlerini belgelemeleri durumunda küçük bir kesinti ile ödedikleri tur be-

delleri iade ediliyor. ‘Erken Rezervasyon Kampanyasý’ Nisan ayý sonuna kadar devam edecek. Buna göre erken rezervasyon yaptýran vatandaþlar son 1 hafta kalana kadar hiçbir kesinti olmaksýzýn rezervasyonlarýný iptal ettirebilecekler.” diye konuþtu.

‘Ýndirim oranýna deðil, satýþ rakamýna dikkat’

Çavuþoðlu Turizm olarak yaz rezervasyon döneminde kýyý bölge-

‘Akdeniz ve Ege’ye talep fazla’

Çavuþoðlu Turizm Çorum Þube Müdürü Halit Inaltekin, tatilcilerin daha çok Akdeniz ve Ege bölgesindeki otelleri talep ettiklerini, talebin de geçen yaz sezonuna oranla daha fazla olduðunu bildirdi. Ýnaltekin, “Yaz sezonu umduðumuzdan da çok iyi. Artýk Türk insanýnýn da tatilini önceden planlama ve otellerde tatil yapma alýþkanlýðý yerleþmeye baþladý.” dedi.

Cep telefonlarýnýn kapsama alaný geniþliyor

K

apsama alaný dýþýnda kalan yerlere alt yapý kurulmasý projesi devreye girdi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým, artýk cep telefonu alt yapý hizmetinin ortak kullanýlacaðýný açýkladý. Kapsama alaný dýþýnda kalan yerlere alt yapý kurulmasý projesi devreye girdi. Bakan Yýldýrým, þunlarý kaydetti: ''Yaptýðýmýz iþ cep telefonuyla haberleþme iþini de evrensel hizmet içine aldýk. Sabitte vardý eðitimde vardý bunlara cep telefonu hizmetini de dâhil et-

tik. Bu ilk defa Türkiye'de ayný altyapýnýn herkes tarafýndan kullanýlmasý. Cep telefonlarýnda böyle herkes kendi baz istasyonunu yapýyor kay-

nak israfý. Nasýl Atatürk Havalimaný'nda herkes hizmet alýyorsa bunda da herkes hizmet alacak. Lüzumsuz atýl yatýrým olmayacak görsel kirlilik

olmayacak vatandaþýn zihninde bu baz istasyonlarý hasta ediyor yanlýþ anlaþýlmasýna mahal kalmayacak.''

Kapsama alaný dýþýnda kalan yerlere alt yapý kurulmasý projesi devreye girdi.


10 PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Çocuklarýnýzý ihmal etmeyin!’ ‘

Aile Eðitimi Kursu’ sertifika töreninde konuþan Mimar Sinan HEM Müdürü Oðuz Ýyibil, anne-babalara seslenerek, “Çocuklarýnýzý takip etmezseniz baþkalarý takip eder” uyarýsýnda bulundu. “Çocuklar ihmale gelmez” diyen Oðuz Ýyibil, aile eðitiminin ebeveynler açýsýndan büyük kazanýmlar saðladýðýný söyledi. Aile eðitimi kursuna katýlan anne-babalarý kutlayan Ýyibil, talepler doðrultusunda yeni kurslar açmaya devam edeceklerini vurguladý. Halk eðitiminin ekip iþi olduðunu söyleyen Ýyibil, gerçekleþtirdikleri faaliyetlere salonlarýný açan okul yö-

neticilerine de teþekkür etti. Aile içi iletiþimin önemine de deðinen Ýyibil, “Konuþmaktan korkmayýn. Baþýmýza ne geliyorsa konuþmamaktan, iletiþimsizlikten geliyor. Birbirimizi anlamak zorundayýz. Ýletiþimin olmadýðý yerde sýkýntýlar baþgösterir. Ailede iletiþim de bu açýdan önemli. Çocuklarýmýza iyi bir eðitim vermeliyiz. Bunun için de anne-baba eðitimleri gerekli” diye konuþtu.

Mimar Sinan HEM Müdürü Oðuz Ýyibil, anne-babalara uyarýlarda bulundu.

“Herþeyin baþý sevgi” diyen Mimar Sinan Ýlkokulu Müdürü Ahmet Çek de ailede sevginin önemine deðindi.

Velipaþa Konaðý’nda düzenlenen buluþmada hatýralarýný anlatan gaziler gençlerin sorularýný cevapladýlar.

Gaziler gençlerle buluþtu M

ahmut Atalay Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen ‘Gazilerle Buluþma’ adlý etkinlik dün Velipaþa Konaðý’nda gerçekleþti. ‘Kuþaklar Buluþuyor’ yarýþma projesi kapsamýnda düzenlenen etkinliðe Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mihrinur Karakaya, Muharip Gaziler Derneði Þube Baþkaný Muharrem Gül, Kore ve Kýbrýs gazileri ile çok sayýda genç katýldý. Muharip Gaziler Derneði kurucusu Osman Özsoy’un anýlarýný paylaþtýðý etkinlikte söz alan Ýhsan Karamanlýoðlu ise Kore Savaþý’nda giydiði askeri üniforma ve fotoðraf albümünü gösterdiði gençlere o günlere ait bilgiler verdi. Duygusal anlarýn yaþandýðý etkinlikte gazilere Kuran-ý Kerim hediye eden Mihrinur Karakaya, “Gazilerimizin yazýlmamýþ hayat öykülerini ve tarihi deðerlerimizi gençlerimizle paylaþmaþý istedik. Gösterdikleri kahramanlýk nedeniyle minnettar olduðumuz

gazilerimizle gençlerimizi buluþturmaktan mutluyuz” dedi. Gençlik Merkezi’ne ismini veren Mahmut Atalay’la ilgili olarak hazýrladýklarý proje çerçevesinde Ýstanbul ve Bolu’daki çalýþmalarýn sürdüðünü anlatan Karakaya, Gazilerle Buluþma organizasyonuna verdikleri destek nedeniyle Çorum Belediyesi ve Ýl Müftülüðü’ne teþekkür etti. Karakaya, gazilerin hatýralarýný paylaþtýðý etkinlikle ilgili dosyanýn Gençlik ve Spor Bakanlýðý’na da gönderileceðini

Gençlik Merkezi Müdürü Mihrinur Karakaya, Osman Özsoy ve Muharrem Gül’e Kuran hediye etti.

Gazi Ýhsan Karamanlýoðlu, savaþta giydiði üniformasý ile fotoðraf albümünü gösterdi.

‘Kuþaklar Buluþuyor’ yarýþma projesi kapsamýnda düzenlenen etkinliðe gençlerin ilgisi büyüktü.

‘Aile Eðitimi Kursu’nu baþarýyla tamamlayan 61 kursiyer, sertifikalarýný törenle aldý.

Mimar Sinan’da sertifika töreni M

imar Sinan Ýlkokulu’nda açýlan ‘Aile Eðitimi Kursu’ dün düzenlenen törenle sona erdi. Okul salonundaki kapanýþ ve sertifika törenine Mimar Sinan Halk Eðitimi Merkezi (HEM) Müdürü M. Oðuz Ýyibil, Müdür Baþyardýmcýsý Nihat Kümbül, Müdür Yardýmcýsý Cemil Eker, Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu Müdür Yardýmcýsý Adem Öztürk, bazý davetliler ve kursiyerler katýldý. Mimar Sinan Ýlkokulu Müdürü Ahmet Çek ve Müdür Yardýmcýlarý Duran Namalýr, Mehmet Ali Kuru, Ömer Küccük ve Ceylan Þahin’in de hazýr bulunduðu törende 61 kursiyer sertifika aldý. Açýþ konuþmalarýný Oðuz Ýyibil ve Ahmet Çek’in yaptýðý törende kursiyerler adýna kürsüye gelen Hanife Satýcý ve Sultan Karar da yaptýklarý konuþmalarla duygu ve düþüncelerini dile getirdiler. 16 hafta devam eden kursu baþarýyla tamamlayan kursiyerleri kutlayan Ahmet Çek, Mimar Sinan HEM’in desteði ile ‘Aile Eðitimi Kursu’nu sürdürmeyi istediklerini ifade etti. Halk eðitimi alanýnda sunduklarý hizmetlerden bahseden Mimar Sinan HEM Müdürü Oðuz Ýyibil ise, ailede huzur ve mutluluðun önemini vurguladý. Mimar Sinan Ýlköðretim Okulu’nun evsahipliðinde düzenlenen ‘Aile Eðitimi Kursu’nu tamamlayan ve sertifika alan annebabalarý kutlayan Oðuz Ýyibil, eðitimlerde emeði geçen Usta Öðretici Aynur Ayan’a da teþekkür etti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan kursiyerlerin sertifikalarýný veren eðitim yöneticileri, eðitimde emeði geçenleri tebrik ettiler. Hatýra fotoðrafý çektirilmesiyle devam eden tören, kokteylle sona erdi.

Okul Müdürü Ahmet Çek ise ailede sevgi ve saygýnýn önemini vurguladý.

Hanife Satýcý ve Sultan Karar, kursiyerler adýna birer konuþma yaptý.

Sertifika töreni dün Mimar Sinan Ýlkokulu’nda gerçekleþti.

Okul salonunda düzenlenen törende aile eðitiminin önemi vurgulandý.

Kursiyerler, düzenlenen törene büyük ilgi gösterdi.


PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

11

15 gün süren ziyaretlere AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Tuna, Erdoðan Köroðlu ve Mehmet Uzun ile bazý parti yöneticileri katýldý.

AK Parti ilçe teþkilatýndan köy ziyaretleri

‘Bayat’ýn hizmetkârýyýz’ dalet ve Kalkýnma Partisi (AK A Parti) Ýlçe Teþkila-

AK Parti heyeti, vatandaþlarla görüþerek talep ve sorunlarýný dinlediler.

Sadýk Memiþ, “Bayat halkýnýn ve milletimizin hizmetkârýyýz” dedi.

Bayat’ýn 36 köyünü tek tek ziyaret eden parti yöneticileri vatandaþla hasbihal etti.

AK Partililer, “Görevimiz vatandaþa hizmet” diye konuþtular.

tý’nýn köy ziyaretleri tamamlandý. 15 gün süren ziyaretlere AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, Ýl Genel Meclisi Üyeleri Ahmet Tuna, Erdoðan Köroðlu ve Mehmet Uzun ile bazý parti yöneticileri katýldý. Bayat’ýn 36 köyünü tek tek ziyaret eden AK Parti heyeti, vatandaþlarla görüþerek talep ve sorunlarýný dinlediler. Hükûmetin icraatlarý konusunda bilgiler veren AK Partililer, köylülerin iktidardan beklentileri konusunda da istiþarelerde bulundular. Köy ziyaretleri ile ilgili açýklamalarda bulunan AK Parti Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, “Bayat halkýnýn ve milletimizin hizmetkârýyýz” dedi. Vatandaþlarýn dile getirdiði talepleri gerekli mercilere ilettiklerini belirten Sadýk Memiþ, çözüm konusunda atýlacak adýmlarýn takipçisi olacaklarýný kaydetti. AK Parti iktidarý döneminde Bayat’a ve köylerine ciddi altyapý yatýrýmlarý yapýldýðýný anlatan Memiþ, “Teþkilat olarak birlik ve beraberlik içinde çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bugüne kadar tüm seçimlerden oy oranýný artýrarak çýkan ilçe teþkilatýmýz, halkýmýzýn güvenine layýk olmak için gayretle çalýþmaya devam ediyor. Bu çerçevede köylerimizi de düzenli olarak ziyaret ederek halkýmýzýn taleplerini dinliyoruz” diye konuþtu. “Görevimiz vatandaþa hizmet” diyen Memiþ, “Bayat’a yapýlan yatýrýmlarda daima yanýmýzda olan AK Parti Ýl Baþkanýmýz’a, milletvekillerimize, Valimize, Özel Ýdare Genel Sekreterimize, Kaymakamýmýza ve hizmetlerde emeði geçen herkese þükran borçluyuz” dedi.

AK Parti Ýlçe Teþkilatý’nýn köy ziyaretleri sýrasýnda konuþan vatandaþlar, grup yollarýnýn asfaltlanmasýný istediler.

Köylerin talebi yol ve altyapý B

ayat’a baðlý bazý köyler yol ve altyapý konusundaki taleplerini AK Parti yöneticilerine ilettiler. AK Parti Ýlçe Teþkilatý’nýn köy ziyaretleri sýrasýnda konuþan vatandaþlar, grup yollarýnýn asfaltlanmasýný istediler. Ulaþým alanýndaki sýkýntýlarýn son bulmasý için köy yollarýnýn mutlaka asfaltlanmasý gerektiðini belirten vatandaþlar, “Kýþ aylarýnda maðduriyete neden olan yollarýmýzýn hep açýk olmasýný arzu ediyoruz” diye konuþtular.

‘AK PARTÝ’DEN MEMNUNUZ’

AK Parti iktidarýndan duyduklarý memnuniyeti de ifade eden vatandaþlar, “Köylerimize içmesuyu,

kanalizasyon ve kilittaþý yapýlmasýyla yýllardýr özlem duyduðumuz icraatlar hayata geçti. Uzun zaman kaderine terkedilen köylerimizin AK Parti iktidarý tarafýndan hatýrlanmasý ve sahip çýkýlmasý oldukça sevindirici. Hizmetlerinden dolayý takdir ettiðimiz bu iktidar döneminde yollarýmýzýn asfaltýnýn da tamamlanmasýný bekliyoruz” þeklinde konuþtular. Tarýmsal faaliyetlerin sürdürülmesinde sulamanýn önemine iþaret eden bazý vatandaþlar ise Týmarlý Sulama Kanalý’nýn Çorum sýnýrlarý içindeki bölümünün de bir an önce tamamlanarak köylülerin istifadesine sunulmasýný talep ettiler.

Vatandaþlar, AK Parti iktidarýndan duyduklarý memnuniyeti de ifade ettiler.

Köyler yol ve altyapý konusundaki taleplerini AK Parti yöneticilerine ilettiler.


12 PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

2. süpürge operasyonu

Ç

orum polisi tarafýndan uyuþturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda 6 kiþi gözaltýna alýnýrken, 109 gram esrar maddesi ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, bir istihbaratý deðerlendiren Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü (KOM) ekipleri, uyuþturucu madde satýþý yaptýklarý tespit edilen kiþileri takip altýna aldý. 3 ay süren teknik takibin ardýndan düðmeye basan polis ekipleri, operasyon düzenlendi. Süpürge Operasyonu2 adý verilen operasyonda torbacý olarak tabir edilen O.K., C.K., F.Ç., E.T., M.Y. ve V.S isimli þahýslarý gözaltýna alýnýrken, fiþekler halinde 109 gram esrar maddesi ele geçirildi. Þüpheliler Emniyet Müdürlüðü’ndeki sorgularýnýn ardýndan haklarýnda düzenlenen soruþturma evraký ile birlikte adli makamlara sevk edildi. KOM Þube Müdürlüðü ekipleri, geçtiðimiz ay 16 ayrý noktada düzenledikleri operasyonda 26 kiþiyi gözaltýna almýþ, þüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilmiþti.(ÝHA)

Ç

Alaca’da intihar

orum’un Alaca ilçesinde bunalýma giren bir kiþi intihar etti. Edinilen bilgilere göre olay, Alaca ilçesine baðlý Ýbrahim köyünde meydana geldi. Bunalýma giren Ahmet Dugan (40) isimli þahýs, kendini bir aðaca asarak intihar etti. Aðaçta

Dugan’ýn cansýz bedenini gören köylüler jandarmaya haber verdi. Olay yerinde yapýlan incelemenin ardýndan Dugan’ýn cenazesi Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

G

N.K., C.B.’i dövdü. C.B. N.K.’dan þikayetçi oldu. Gazi Caddesi’nde de H.Ö. ve C.Ö. arasýnda ayný mevzudan kavga çýktý. Taraflar birbirlerini dövdü.

Dayak yedi

ülabibey Mahallesi Nurettinbey 2. Sokak’ta meydana gelen kavgfada bir kiþi dayak yedi. C.B. ile N.K. alacak verecek meselesinden dolayý kavga ettiler.

‘Vatandaþýn ayaðýna çamur deðmeyecek’ 2

012 yýlýnda Bayat’ýn içme suyu ihtiyacýný karþýlayan 50 km uzunluðundaki içme suyu þebekesi yenileme çalýþmalarýna baþlanmasý ile beraber, çalýþmalar esnasýnda bozulan caddeler ve yýllardýr sýkýntýlý olan yaya yollarý þehir merkezinde yenileniyor. Yapýlan açýklamaya göre, Bayat'ýn 100 yýllýk içme suyu problemini bitirecek projenin hayata geçirilmesi ile altyapý sorunlarýný ortadan kaldýran Bayat Belediyesi, 2013 yýlýnda üst yapý çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde start verdi. Bayat Yeni Mahalle Çorum Caddesi’nde baþlayan çalýþmalarýn devam ettiði belirtildi. Ýlk etap çalýþmalarýnda 6 bin m2 kilitli parke taþ döþeme çalýþmasý ve yaya yollarýnýn yenilenmesi yapýlýyor. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, “1960 yýllarda yapýlan ve kullaným ömrünü doldurmuþ olan saðlýksýz içme suyu þebekesinin yeniden yapým iþine 2012 yýlýnda baþlanarak verilmiþ bir söz daha gerçekleþtirdik.” dedi. Ýlçeye gelecek yýllarda planlý projeli büyüyen, halký refah seviyesi yüksek mutlu bir yaþam tarzýna kavuþturmayý hedeflediklerini söyleyen Baþkan Ünlü, “Þebeke çalýþmalarý devam ederken bozulan yollarýn tamiratlarý aralýksýz devam ediyor. Yýllardýr düzensiz olan þehir merkezindeki yol ve yaya yollarýný sil baþtan yeniliyoruz. Hedefimiz 2013 yýlýnda hiçbir vatandaþýmýzýn ayaðýný çamura deðmeyecek ortamý saðlamaktýr.” diye konuþtu. Çorum Caddesi'nde kilitli parke taþ ve yaya yolu çalýþmalarýn hummalý bir þekilde devam ettiðini belirten Baþkan Ünlü, çalýþmalarýn plan ve program dahilinde biteceðini de sözlerine ekledi.

28

Çörekçi resim kursuna gidiyor

Þubat soruþturmasý kapsamýnda tutuklanan askerlerin

Ahmet Çörekçi

bir kýsmý Sincan Cezaevi’nde meslek edindirme programlarýna katýlýyor. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutaný Çorumlu Orgeneral Ahmet Çörekçi’nin de diðer paþalar gibi resim kursuna devam ettiði öðrenildi. Zaman Gazetesi’ndeki habere göre, dönemin Genelkurmaþ 2. Baþkaný Çevir Bir ise seramik kursuna gidiyor. Resim, baðlama, bilgisayar ve çini kurslarýna gidenlerin de olduðu bildirildi.

Bayat Belediyesi, 2013 yýlýnda üst yapý çalýþmalarýna hýzlý bir þekilde start verdi.

SGK personeline veda yemeði Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü’nden ayrýlan personele veda yemeði düzenlendi.

Ç

orum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü’nden emekliye ayrýlan ve unvan deðiþikliði sýnavýný kazanarak görev yeri deðiþikliði yapan personele veda yemeði düzenlendi. Düzenlenen yemek ve plaket programýna Sosyal Güvenlik Kurumu Ýl Müdürü Duran Cesur, Ýl Müdür Yardýmcýlarý Mehmet Bekar, Nebahat SGK Ýl Müdürü Duran Cesur, veda eden personele bundan sonraki yaþanUlusoy, Ali Þahan, N. týlarýnda saðlýk ve baþarý temennisinde bulundu. Muazzez Sýrýklý, Enver Yýldýz ve çok sayýda personel katýldý. Ýl Müdürü Cesur, kuruma yýllarca hizmet vererek emekliye ayrýlma kararý veren A. Berrin Dursun ve Talip Yýldýz’a, avukat olarak Aydýn SGÝM'e atanan Neslihan Yýlmaz Ardahanlý’ya ve 2010/1 Baþbakanlýk Genelgesine istinaden geçici olarak SGK Ýl Plaket alan personeller ise memnuniyetlerini dile getirip teþekkür ettiler. Müdürlüðü’ne hizmet veren Defterdarlýk personeli Mualla Gökmen’'e özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür ederken plaketlerini verdi. Cesur, veda eden personele bundan sonraki yaþantýlarýnda saðlýk ve baþarý temennisinde bulundu. Plaket alan personeller ise memnuniyetlerini dile getirip teþekkür Unvan deðiþikliði sýnavýný kazanarak görev yeri deðiþikliði yapan personeleplaket verildi. ettiler.

SGK’ya Amasya’dan ziyaret A

Çalýþmalar Bayat Yeni Mahalle Çorum Caddesi’nde baþladý.

Ýlk etapta 6 bin m2 kilitli parke taþ döþeme çalýþmasý ve yaya yollarýnýn yenilenmesi yapýlýyor.

Bayat Belediyesi alt yapý yatýrýmlarýný sürdürüyor.

masya Kamu Kurum ve Kuruluþlarý yöneticileri, Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü’nü ziyaret ettiler. Amasya Valiliði Hukuk Ýþleri Müdürü Bülent Sadal, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Ýbrahim Atasever, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Hamdi Yanýk, Ýl Dernekler Müdürü Remzi Özkök, Bilim Teknoloji ve Sanayi Müdürü Süleyman Koca, Kadastro Müdürü Kemal Memiþ, Türkiye Ýþ Kurumu Amasya Ýl Müdürü Osman Yýlmaz ve Amasya SGÝM Ýl Müdürü Kasým Tekin, SGK Ýl Müdürü Duran Cesur’u makamýnda ziyaret ettiler. Yapýlan ziyarette konuklar, Sosyal Güvenlik alanlarýnda yapýlan reform, deðiþim ve yenilikleri yakýndan takip ettiklerini belirterek tüm Sosyal Güvenlik Kurumu personeline çalýþmalarýnda baþarý dilediler. Ýl Müdürü Duran Cesur da, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirip teþekkür etti.

Amasya Kamu Kurum ve Kuruluþlarý yöneticileri, Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü’nü ziyaret ettiler.

Ýl Müdürü Duran Cesur da, yapýlan ziyaretten duyduðu memnuniyetini dile getirip teþekkür etti.


PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 11 - Rebî’ul-Âhýr: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:8 Þubat 1428 Kasým:106

21

2013

ÞUBAT

Allahü teâlânýn ihsan ettiði ilmi, insanlara öðretmeyen kimseye, kýyamet günü ateþten yular baðlanacaktýr. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.00 06.26 12.01 14.54 17.25 18.44

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

RESMÝ DAÝRELER

Ayrý dünyalar 2

Oynanan senaryolarý görmüyor musunuz? Okuyucu mektubu

Ýsmini bile telaffuz etmek istemediðim, terör larý olan Büyük Zat Hacý Bektaþi Veli'nin adýný taþýörgütü yandaþlarýnýn Çorum'da yaptýklarý toplantý yan bir dernek. maalesef bizim için üzüntü ve esef kaynaðýdýr. TeGarip olan bir þey daha var. Karadeniz'e açýlrörle mücadelede onlarca þehit vermiþ bir kentin mak isteyen bu kitlenin asýl amacý nedir? 2011 seevladý olarak bu benim içimi acýtmaktadýr. çimlerinde esemesi bile okunmayan bu zatlar neden Bugün çýkan yerel gazetelerde Ayhan Oðuz Karadeniz'e girmek ister. Bilirler ki Karadeniz isimli þahsýn, Çorum'da toplantý yapan bu zatlarý Türklüðün saðlam kalelerinden kurulu illerden aðýrlamakla toplumsal barýþa katký saðladýklarýný oluþmaktadýr. Biliyorlar ki bu þehirlerde yaratacakve barýþýn sesine tüm Çorum halkýnýn yüreðiyle larý her kaos kendilerine çýkar saðlayacaktýr. Çünkü katký verdiðini söylemektedir. O fikir sadece kenduyarlý Türk Milleti, bu zatlarý istemeyecek, kargadisini baðlar, zira ben böyle bir barýþ istemiyorum þa çýkacak ve o bebek katilleri, kendilerine baský yave böyle bir barýþa katký vermiyorum arkadaþ, o bapýldýðý, saldýrý yapýldýðý fikri ile masum rolüne büSemih ÞAHÝN rýþýn yanýnda da deðilim. Toplantýlarýnda Kürt halrünecekler, Türk halký barbar olacak, gaddar olacak, kýnýn sorunlarýndan, alevi kardeþlerimizin sorunlacani olacak ve biz de bunu yiyeceðiz öyle mi?… Yarýndan hatta ve hatta Ermenilerin haklarýndan söz edenler hu bre gafiller Türk milletini bu kadar salak mý sandýnýz? neden Türk kelimesini aðýzlarýna almazlar, neden Türkiye Vuralým mý? Öldürelim mi? Hayýr ! Onu da demiyoCumhuriyeti bayraðý altýnda yaþamaktan azap duymaktadýrrum. Kucak açmayalým, sýrtýmýzý dönelim (gerçi onlar inlar. Hatta ve hatta yaptýklarý toplantýlarda çevrelerinde Türk sanlarý sýrtýndan vurmaya alýþkýndýr ama), içimize kabul etBayraðý görünmesinden bile hicap duymaktadýrlar. meyelim. Türkiye Cumhuriyeti silahlý kuvvetleri ve Emniyet güçBiri iki sözüm de Haklarýn Demokratik Kongresi üyelerine kahpece tuzaklar, savunmasýz onlarca askerimizi geçlerine; diyorsunuz ki bu zatlara yapýlan saldýrýlar Toplumsal miþteki örnekleri ile yol keserek ani baskýnlarla þehit eden, barýþý baltalamak isteyen þer odaklarýdýr. Size soruyorum; bu savaþý kim çýkarttý. Ýlk ayaklanan ilk baþkaldýran kimdi? hatta ve hatta silahsýz, sivil askerlerimizi, beþikte ve kundakNasýl oldu da bu bebek katilleri destekçileri masum, bizler ta yatan bebeleri öldüren, Türkiye Cumhuriyetine baðlý diþer odaklarý olduk. Çorum baþarmýþ, Sinop emniyeti baþaraye kendi ýrkýndan, kendi soyundan insanýna zulüm eden ve mamýþ. Çorum sýnýfý geçmiþ, Sinop kalmýþ. Ne sýnýfý ya, ne binlerce anne ve babanýn yüreðine ateþ düþürenlere destek geçmesi ne kalmasý? Sordunuz mu gelenlere; Ýstanbul'daki veren bu insanlarla barýþmak hangi akla ve izana sýðar… yandaþlarýnýz halk otobüsündeki genci niye yaktý diye? SorNe enteresandýr, toplantý için seçtikleri yer, aslýnda kendunuz mu o yanarak can veren kýzýmýzýn annesi babasý þimdileri için bir utanç yeridir. Neden derseniz, Hacý Bektaþi di neler çekiyor diye? Veli Anadolu Kültür Vakfý, Türklüðün ana merkezidir. AnaYazýk, oynanan senaryolarý görmüyorsunuz. Türkidolu'yu Türkleþtiren, Osmanlýda yeniçeri Ocaðýnýn (bilirsiye'nin her yerine sýzmak ve her yerinde örgütlenip huzuruniz ki Osmanlýda Yeniçeriler Bektaþilik kurallarýna göre yemuzu tümden bozmaya, 80 yýllarda yaþananlarýn daha acýsýtiþtirilirdi) banisi olarak kabul edilen, Anadolumuz'da halen ný yaþatmak için guruplaþmaya geliyorlar. Ama inanýyorum hasret duyulan Ahilik kültürünün geliþmesine büyük katkýki Türk Halký buna izin vermeyecektir.

Dünya bir sýnav sahnesidir Hayatta yaþarken birçok sýkýntý ve kederle andan itibaren bu mektebe kaydý yapýlýr. Bir de karþýlaþabiliyoruz. Hayatta karþýlaþtýðýmýz ömür boyu burada tahsil ve terbiye görür. Bu tüm olumsuzluklar, aslýnda, hayatýn amacýnýn arada, hastalýk, musibet, nefis ve þeytan gibi sýyanlýþ yorumlanmasýndan doðuyor. Hayatýn bir nav sorularý ile defalarca deneme sýnavýna tâbi sýnav sahnesi oluþunun unutulmasý sonucu tutulur. En sonunda mezuniyet günü gelir, Azrameydana geliyor tüm sýkýntýlar. Sevgiler yeþeil Aleyhisselâm'ýn elinden diplomasaný alarak recekken, nefretler ürüyor, sýkýntýlar çoðalýyor, dünya mektebinden mezun olur. Musalla taþýnda sevinç haline gelmesi muhtemel olay ve hadidüzenlenen hazin bir mezuniyet töreniyle de ahiMahir ODABAÞI seler bir hüzün yumaðý gibi karþýmýza dikiliyor. ret yolculuðuna çýkar. Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bakýn bu derdin ilacýna, Mülk suresi 2.ayet Fakat sýnav ölmekle de bitmiyor. Nasýl ki "hanginizin daha güzel iþ ortaya koyacaðýný deüniversite bitiren gençler iyi bir iþe girmek için nemek için ölümü ve hayatý yaratan O'dur. O azizdir, gafuryeterlilik sýnavlarýna tâbi tutuluyorlarsa, dünya mektebindur, üstün kudret sahibidir, affý ve marifeti boldur." den mezun olanlar da iyi bir hayat için kabirde bir sýnava Sýnavlar, her yaþta ve her konumda insanlar için her tâbi olacaklardýr. Münker ve Nekir meleklerinin sorularýna zaman bir endiþe kaynaðý olmuþtur. Kaybetmek korkusu, verilen cevaplar, o kiþinin âhiret hayatý ile ilgili istikbâlini hep yüreklerde yer tutmuþtur. Onun için, nasýl bir sýnav tayin edecektir. Ayrýca, mahþerde, mizanda, sýratta da sualolursa olsun, hemen herkeste bir endiþe ve tedirginlik hali ler devam edecek ve insan dünya mektebinde öðrendiði görülür. Napolyon'un, sýnava girmektense savaþa girmeyi bilgilerle bunlara cevap verecektir. Kabirde tahsil yapmak, tercih ettiði bilinmektedir. Halbuki, insanlarýn cevap verbir þey öðrenmek ve öðrendikleri ile amel etmek mümkün mek zorunda olduklarý sorular, sadece dünya hayatý ile ilolmadýðýndan, insan dünyada götürdüðü malûmat ve mugili sorulardan ibaret deðildir. Bu sene ÖSS sýnavýnda baamelat ile sýnava tâbi tutulacaktýr. þarýlý olamayan bir öðrenci, bir sene daha çalýþýr, imkâný Hiç bir sýnavda, öðrencilere verilmeyen derslerden suvarsa dersanelere gider, seneye daha bilgili, tecrübeli ve al sorulmaz. Öðrenciler, müfredattan sorumlu tutulurlar. donanýmlý olarak sýnava girer ve kazanabilir. Hayat mektebinde de durum böyledir. Ýnsan kendisine bilHalbuki, her insanýn baþýnda öyle büyük bir sýnav dadirilmeyenden mesul deðildir. Ama insana bildirilen, gösha var ki, ÖSS, UDS, KPSS gibi sýnavlar, onun yanýnda bir terilen ve gönderilen o kadar çok bilgi ve belge var ki, akhiç hükmünde kalýr. Bu sýnavlarý kazanamayanlar, sonuçta lý ve fikri olan hiç kimse "Ben bunlarý bilmiyordum" diyearzu ettikleri bir meslek veya makamý kaybetmiþ olurlar. meyecektir. Cenâb-ý Hak her kavme peygamberler gönderBunlarýn ise, her zaman için bir alternatifi veya bir telâfi mek suretiyle onlarý bilgilendirmiþtir. Kitaplar göndererek imkâný vardýr. En büyük sýnav olan iman ve ihlâsý kazanokumalarýný emretmiþtir. Ayrýca, kâinatý da muazzam bir ma sýnavý ise, insanýn ebedî hayatýný ilgilendirmektedir. Bu kitap olarak insanlarýn önüne sermiþ, herkesin istifadesine sýnavý kazananlar ebedî olarak huzur ve selâmet içinde bir sunmuþtur. hayat sürerken, kaybedenler yine ebedî bir azap içinde kaElimizde bu kadar kýymetli kaynaklar varken, bunlarlacaklardýr. Öyleyse, üç günlük dünya hayatýnýn rahatý için dan istifade etmez ve ahiret sýnavýna hazýrlanmazsak, sýnabir sýnav kazanmayý bu kadar önemseyenlerin, sonsuz bir vý kaybettiðimiz zaman da neticesine katlanmak zorunda hayatýn rahatý için ne kadar emek ve gayret sarfetseler de kalýrýz. Onun için son ders zili çalýp, Azrail (as) elinde dipaz olacaðýný düþünmeleri gerekmez mi? Ayrýca, bu sýnavýn lomamýz ile karþýmýza çýkmadan, her zaman ahiret yörünbir tekrarý ve telâfisi de olmadýðýndan, kaybedenlerin ikingeli bir hayat yaþayýp, ebedi saadet tezkeresini kazandýraci bir þansý daha olmayacaktýr. Zira hayatýn tekrarý yoktur. cak büyük sýnav için hazýr beklemeliyiz. Her insan hayat mektebinin bir talebesidir. Doðduðu

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER CEYHUN BAHÇELÝEVLER MH BAHABEY CAD. LOZAN KAVÞAÐI. (METROPOL YANI) 222 00 10

DÝKEN U.KAVAK MH. E.HOCA CAD.11/B 23 NÝSAN ÝLKOKULU KAR. 227 00 20

METEOROLOJÝ

2.374 2.389

1.777 1.787

24 ayar

ALIÞ

89,65

SATIÞ

90,66

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6522 21 ÞUBAT 2013 PERÞEMBE Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Tefekkür Dünyamýz

Giden gelmez, Gelen gider. Ýki kapýlý bir hana benzedi Dünya. Geleni baþ göz üstüne diyerek aðýrladý. Hiç o dünyanýn halini ve hatýrýný sormadý bazýlarý. Hem yediler, Raþit Yücel Hem içtiler. rasityücel@ Sora ne mi oldu? corumhakimiyet. net Ne olacaksa o oldu. Her insan bir gün o dünyaya selam bile vermeden hayata veda etti. Bu defa dünya yine asaletini gösterip o hayýrsýz insaný baðrýna bastý. Kabahatlerini yüzüne vurmadý. Ve bir dünyalý vardý. Dahasý bir çoðu öyle yaþadý dünyada. Hem topraðý sevdiler, Hem de gökyüzünü. Onlarýn dünyasý yerlerin ve göklerin Hakimi ile dolu idi. Hayatlarý yaratanlarýna þükür ve minnettarlýklarla geçti. Onlar hayata veda ettiklerinde gökyüzü aðladý. Dünyasý berbat olanlar öldüðü zaman ise yeryüzü ve gökyüzü sevindi. Ayrý dünyalar hep böyle yaþanýyor. Biz hep beraber yaþýyoruz. Dünyalarýmýz ayrý olsa da.

Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

VEFAT EDENLER 1- Ertuðrul Köyü' nden gelme, Eski Lokantacýlardan; Nurettin ATEÞ. 2- Turgut Köyü' nden gelme, Rýza TUNÇ' un oðlu, Celal ve Selahattin TUNÇ' un kardeþi, Ünal, Meral ve Ali TUNÇ' un babalarý; Hasan TUNÇ. 3- Hal Esnafýndan Rýfat KARABÖCEÐÝN oðlu, Hüseyin KARABÖCEÐÝN kardeþi; Hasan KARABÖCEK. 4- Yaylacýk Köyü' nden, Danimarka' da ikamet eden, Hýdýr, Mustafa, Fetih ve Sultan ATAY' ýn babalarý; Hüseyin ATAY. 5- Merhum Faik ÞEN'in eþi, Yýlmaz DURSUN' un kardeþi, Suade KALE, Süheyla MEVLÜTOÐLU, Saliha AKSOY ve Semra YÜCEBAÞ'ýn anneleri; Saide ÞEN. 6- Amasya Çevre ve Þehircilik Müdürü Ömer BOLAT, Öðretmen Nevzat BOLAT ve Selami BOLAT' ýn kardeþi, Çorum Yumurta çalýþaný; Erdem BOLAT. 7- Büyükkeþlik Köyü' nden gelme, Hýdýr AYGÜN'ün eþi, Hamdullah, Nazik ve Gazeteci Naci AYGÜN'ün anneleri; Hatice AYGÜN. 8- Þeyhhamza Köyü' nden gelme, Milli Eðtim çalýþaný Bekir TOPUZ' un babasý, Hüseyin AKDEMÝR' in kayýnpederi; Celal TOPUZ. 9- Eski Lokantacýlardan Burhan KULUCAN'ýn eþi, Kenan KULUCAN'ýn annesi, Celal ve Fevzi TÜRK'ün ablasý; Nedime KULUCAN. 10- Çimento Fabrikasýndan emekli Ýsmail DEREBEY' in oðlu, Saffet, Servet ve Sedat DEREBEY' in kardeþi, Hollanda' dan emekli; Selahattin AKINALP.

13

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : 1, 50 ¨ Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : 50, 00 ¨ Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 ¨ Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 ¨ Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 250, 00 ¨ Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: 125, 00 ¨ Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 ¨ Kentiçi : 55 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurtiçi : 160 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

‘BDP AKP’den yüz buldu, il il geziyor’ B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP)’nin Ýmralý sürecine destek aramak amacýyla çýktýðý Karadeniz turunun Çorum'dan baþlamasýnýn ardýndan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, yaþanan süreçle ilgili açýklamalarda bulundu. Atlas, BDP'li milletvekilleri Sebahat Tuncel, Ertuðrul Kürkçü ve Baðýmsýz Ýstanbul Milletvekili Levent Tüzel ile HDK Eþ Baþkaný Fatma Gök'ün Çorum'da yaptýðý toplantýyla ilgili açýklamasýnda, “Akan kanýn durmasý taraftarýyýz ama teröre bulaþan, askerlerimizi þehit eden, gazi eden, eli kanlý terör örfütü mensuplarýnýn da çadýr mahkemelerde sözde aklanarak devlet tarafýndan koruma altýna alýnmasýna karþýyýz.” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her inancýn, her düþüncenin, her görüþün partisi olduðunu dile getiren Atlas, BDP'nin Çorum'a yaptýðý ziyareti kimsenin Alevilik veya Bektaþi kültürü ile baðdaþlaþtýrmamasý gerektiðini söyledi. “PKK ile kol kola girenler ortada. Halk ilk önce BDP ile kol kola giren AKP’ye hesap sormalý” diyen Atlas, açýklamsýný þöyle sürdürdü; “Habur'da çadýr mahkemeyi kuran, Ýmralý ile görüþen, BDP milletvekillerinin Ýmralý'ya gidiþine onay veren ve isteyen, görüþen þerefsizdir deyip sora görüþüldüðünü itiraf eden iktidar ve Baþbakan’dýr. ‘Üç beþ Mehmet öldü diye Meclisi mi açaca-

CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, yaþanan süreçle ilgili açýklamalarda bulundu.

CHP yöneticileri Bayat’ý ziyaret etti.

Cengiz Atlas, gündemi deðerlendirdi.

ðýz?’ diyen, Oslo görüþmesini reddeden, sonra

görüþtük diyen, þehitlere kelle diyen, terörle

mücadele eden, askeri, polisi Silivri’ye atan,

Þemdin Sakýk'ý gizli tanýk yapan, Apo'nun her arzusunu yerine getiren iktidar bunlarýn hesabýný halka verecek. Ýmralý'yý muhatap alan, Mit Müsteþarýný pazarlýða gönderen, PKK'yý muhatap alan hükümet bu kadar müsamaha gösterirse bunlar yüzlü yüzlü il il gezeceklerdir. Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bizim için Türkiye'de yaþayan ve devletine, milletine, ülkesine, bayraðýna, ezanýna sahip çýkan herkes kutsaldýr. Fakat son dönemlerde maalesef ayrýlýkçý düþüncelerin doruða çýktýðý ve fütursuzca ifadelerle memleketin bölünmesine katkýlar saðladýðýný görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi kutsal bir çatý ve burasý Türkiye'nin tüm meselelerine en iyi þekilde hizmet edileceðine inandýðýmýz bir yer ama maalesef zaman zaman bazý BDP'li milletvekillerinin baðýmsýz Kürdistan ifadeleri, demokratik cumhuriyet gibi bölücü sözlerle oralardaki söylemleri Türk milletini derinden yaralýyor ve derinden üzüyor. BDP'li milletvekillerinin Meclis’teki gerçek düþüncelerini ortaya koymamalarý ve hatta CHP'nin ortaya koyduðu PKK'nýn bir terör örgütü olduðunu söyleyememeleri, hatta PKK'yý öven ifadelerle hareket etmeleri, gidip 9-10 tane milletvekilinin daðda onlarla kucaklaþmasý Türk milletini derinden yaralamýþtýr. BDP'nin bu tavrýný kýnýyorum.”

‘AKP’nin mumu ilk seçimde sönecek’ C

HP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ýskilip ve Bayat Ýlçe Baþkanlýklarýný ziyaret edip partililerle görüþtü. Ýlçe ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Atlas, yarýn seçim olacakmýþ gibi çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ettiklerini ifade ederek, “Hem parti tabanýný canlý tutmak hem de yurttaþlarýmýzla sýk sýk bir araya gelmek için bu tür ziyaretleri gerçekleþtiriyoruz.” dedi. Ülke gündeminin sürekli deðiþtiðini ifade eden CHP Ýl Baþkaný Atlas, “Halkýn içinde bulunduðu sýkýntýyý da çözümü de biliyoruz. Türkiye’nin dürüst, samimi ve çalýþkan kadrolara ihtiyacý var. Bu kadrolar da CHP’nin içinde var.” diye konuþtu. Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ahmet Söbe ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlanan Atlas, ilçe ile ilgili bilgiler aldý. Düzenli olarak rapor aldýklarýný belirten Atlas, kimi sorunlarý da yerinde belirlemek ve yerel yöneticilerle çözüm bulmak için ziyaretler yaptýklarýný aktardý. Atlas ve beraberindekiler ardýndan Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Küççük’ü ziyaret ettiler. Bayat’ta açýlan Ýlçe Baþkanlýðý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Bürosu’nu da gezen Atlas ve beraberindeki yöneticiler, gösterilen ilginin memnuniyet verici olduðunu

kaydettiler.

‘AKP’nin mumu ilk seçimde sönecek’ Halkýn sorunlarýnýn azalmak bir yana arttýðýný belirten Atlas, “Kýrsalda geçimini saðlamaya çalýþan çiftçimiz artýk tarlasýný ekemez hale geldi. Hayvancýlýkla uðraþan yetiþtiricimiz beslediði hayvanýný mý yoksa kendi karnýný mý doyuracaðýný bilemez oldu. Tarýmdaki girdiler artarken ürünlerin para etmemesi, tarým ülkesi olarak bilinen Türkiye’nin saman ithal eder hale gelmesi yeterince içler acýsýdýr. Tarým ve hayvancýlýk çöktü. Çorum’a yeni yatýrým gelmiyor. Zonguldak Milletvekilimiz Ali Ýhsan Köktürk’ün sorduðu gibi madem ekonomi iyiye gidiyor vatandaþ neden böbreðini satmak zorunda kalýyor? Artýk mýzrak çuvala girmiyor, yalanlarýna kimse inanmýyor. Yalancý AKP’nin mumu ilk seçimde sönecek.” þeklinde konuþtu.

CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, bazý il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ýskilip ve Bayat Ýlçe Baþkanlýklarýný ziyaret etti.

Dost Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü meslektaþýmýz Naci Aygün’ün annesi Büyük Keþlik Köyü Cemevi’nde kýlýnan cenaze namazýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verildi.

Meslektaþýmýzýn annesi vefat etti

Hatice Aygün

D

ost Haber Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü meslektaþýmýz Naci Aygün’ün annesi vefat etti. Bir süredir Özel Hastane’de karaciðer yetmezliðinden dolayý tedavi gören Hatice Aygün (68)

Hatice Aygün, bir süredir Özel Hastane’de karaciðer

yetmezliðinden dolayý tedavi görüyordu.

hayatýný kaybetti. Merhumenin cenazesi Hacý Bektaþ Veli Vakfý’ndan alýndýktan sonra Büyük Keþlik Köyü’ne götürüldü. Aygün'ün

cenazesi Büyük Keþlik Köyü Cemevi’nde kýlýnan cenaze namazýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verildi. CHP Belediye Meclisi Grup Baþkaný Sadýk

Örgel, Ýl Genel Meclisi Üyesi Hasan Yýldýrým ve Belediye Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen ile çok sayýda Aygün ailesinin dost ve yakýnlarý katýldý.

Lojman satýþlarý baþladý B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, "Devletin elindeki lojmanlarý satýyoruz." diyerek duyurduðu kamu lojmanlarý satýþýyla ilgili çalýþmalar tamamlandý. Maliye Bakanlýðý'nýn yaptýðý çalýþmaya göre ilk olarak Baþbakanlýk’ýn elindeki lojmanlar satýþa sunulacak. Bu lojmanlarýn satýþý ile ilgili süreç 1-2 ay içerisinde baþlayacak. Buradan gelecek kaynak sýnýr karakollarýnýn yapýmýnda kullanýlacak. Lojman satýþlarýnda Emniyet ve Asker kullanýmýnda olan yerlerin kapsam dýþýnda tutulmasý planlanýyor. Baþbakan Erdoðan'ýn önce baþbakanlýktan baþlanmasýný istediði, Maliye'nin de bu çerçevede ilk çalýþmayý yaptýðý öðrenildi.

Kollarý sývayan Maliye, baþbakanlýðýn elindeki lojmanlarýn envanterini çýkararak, binalarýn rayiç bedellerini belirledi. Söz konusu lojmanlar satýþa çýkarýlmadan önce içinde oturan kamu görevlisine teklif edilecek.

Memur, içinde oturduðu evi almak isterse ödeme planý çýkarýlacak. Belirlenen rayiç bedelin yarýsý peþin olarak talep edilecek. Kalan kýsým da 12 ila 24 aylýk vadede tahsil edilecek. Lojmanýn içinde oturan kamu görevlisi evi satýn almak istemezse bu kez kendi-

sine evden çýkmasý için süre tanýnacak. Ardýndan bina ihale yoluyla üçüncü þahýslara satýlacak. Türkiye'de hemen her bakanlýða ait ve birçoðu Ýstanbul ve Ankara'nýn lüks semtlerinde olan 236 bin lojmanýn bulunduðu biliniyor.

Kamu lojmanlarý satýþýyla ilgili çalýþmalar tamamlandý.

Kredi kartý sahiplerine bir þok daha! K

Atlas, Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ahmet Söbe ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlandý.

art borçlarýna uygulanan yüksek faizlerden sonra borcu olan müþteriler için bankadan bir masraf daha. Kredi kartý borcunu geciktiren müþteriye banka ihtarname gönderiyor. Ýhtarnamede, borcun ödenmesi aksi taktirde yasal takibin baþlatýlacaðý bildiriliyor. Ancak bu bildirimin de ücretsiz olmadýðý kýsa sürede anlaþýlýyor. Noter kanalý ile gönderilen ihtarnameler için de 60 TL'yi bulan bir ücret alýnýyor. Benzer sorunu yaþayan yüzlerce kiþi, yaþadýklarýný sikayetvar.com isimli siteye bildirdi. Ayný þikâyeti konu edinen yüzlerce banka müþ-

terisi ayný noktaya iþaret ediyor. Kredi kartý ödemesi gecikmeye giren kart sahiplerine bankalardan ihtarname gönderilerek yasal sürecin baþlayacaðý bildiriliyor. Kartý sahiplerini asýl þoke eden ise bankala-

rýn gönderdiði ihtarname yazýsýna 60 TL'ye varan"ihtarname ücreti" almasý oldu. Bankalar ise bu durumu þu þekilde açýklýyor: "Ýhtarname bireysel kredi kartlarýnda yaklaþýk 80'inci günde 4'ncü ekstre

ile birlikte, ticari kredi kartlarýnda ve kredilerde 67'nci günde basýlmakta. Ýhtarname iþlemleri noter aracýlýðý ile yapýlmakta olup ihtarname masraflarý müþterilerinden tahsil edilmekte."

Noter kanalý ile gönderilen ihtarnameler için de 60 TL'yi bulan bir ücret alýnýyor.


PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

15

‘Arazimiz, planýmýz hazýr; sýra ihalede’ H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karaçif, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý’ný ziyaret etti. Sungurlu TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hazýr bulunduðu ziyarette Þahiner, ziyaretten son derece memnun olduklarýný belirtti. Rektör Alkan’ýn Çorum için çok büyük bir þans olduðunu ve Sungurlu’ya verdikleri destek için teþekkür eden Þahiner, Sungurlu MYO’nun ilçe için çok önemli olduðunu ve çok önemsediklerini ifade edip, kampüs inþaatýna bir an önce baþlanýlmasý gerektiðini, Oda olarak her türlü desteði vereceklerini söyledi. Daha Önce Gazi Üniversitesi olarak açýlan ve daha sonra

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu TSO’yu ziyaret etti.

Hitit Üniversitesi olan MYO’nun kuruluþunda Sungurlu TSO’nun katkýsýnýn olmasýnýn mutluluðunu yaþadýklarýný dile getirdi. Rektör Alkan da, Çorum'da Sungurlu MYO yerleþkesinin master planýn hazýrlanmasý için yoðun bir emek verdiklerini ve neticede Sungurlu'ya

yakýþýr bir kampüs alaný oluþturduklarýna dikkat çekerek, “Bizler Çorum Hitit Üniversitesi olarak Sungurlu'yu çok önemsiyoruz. Çünkü ilçeler bazýnda en fazla öðrencimiz burada eðitim görüyor. Þu anda Sungurlu'ya yakýþýr bir Meslek Yüksek Okulu yerleþkesinin master planýný hazýrlýyoruz.” dedi.

Sungurlu MYO yerleþkesinin taþýdýðý özellikler ve mimarisi ile Türkiye'de örnek bir kampüs olacaðýný belirten Alkan, “Bu proje ile Türkiye'ye örnek olacak bir kampüs alanýný Sungurlu'ya kazandýrmýþ olacaðýz. Arazimiz hazýr, planýmýz hazýr sýra ihale aþamasýna geldi ve

sonra da inþaat çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Bu iþe baþýndan beri büyük destek veren Ticaret ve Sanayi Odamýza, Sungurlulu hayýrsever iþadamlarýna ve Sungurlu halkýna çok teþekkür ediyorum. Çünkü bizim üniversite olarak bu iþi baþarmamýz uzun sürebilirdi. Onlar sayesinde inþallah bu yýl içerisinde inþaat çalýþmalarýna da baþlamayý düþünüyoruz. Bu iþ parasý hazýr olduktan sonra 1 yýlda tamamlanacak bir iþ. Bu noktada yine Sungurlulu hayýrsever iþadamlarýmýzla birlikte görüþmelerimizi devam ettirerek onlarla birlikte Sungurlu'nun hem bugününe hem de geleceðine büyük bir yatýrým yapmýþ olacaðýz” diyerek her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarý ifade etti.

Alacalý çiftçiler eðitimden geçti Ç

orum’un Alaca Ziraat Odasý tarafýndan ilçedeki çiftçilere yönelik eðitim semineri düzenlendi. Ziraat Odasý Toplantý salonunda gerçekleþtirilen seminere Ýlçe Tarým Müdürü Ahmet Pýnar, Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, ve çok sayýda çiftçi katýldý. Seminerde çiftçilere pancar, patates ve mýsýr yetiþtiriciliði, ürün hastalýklarý ve zararlýlarý ile mücadele, toprak iþlemesi, gübreleme, çeþit seçimi konusunda sunumlar yapýldý. Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, oda olarak amaçlarýnýn çiftçileri bilinçlendirmek olduðunu söyledi. Çiftçilerin bilgi daðarcýnýn geniþlemesi ile tarýmýnda

geliþeceðini vurgulayan Yýlmaz, “Çiftçilerimizin bilinçlenmesiyle ürün verimliliði ve kalitesinin artacaðýný biliyoruz. Bu yüzden elimizden geldiðince çiftçilerimizin yanýnda olmaya çalýþýyoruz” dedi. Çiftçiler ise, oda yöneticilerine teþekkür ederek, bu tür eðitim programlarýnýn sürekli hale getirilmesini istediler.(ÝHA)

Çorum’un Alaca Ziraat Odasý tarafýndan ilçedeki çiftçilere yönelik seminer düzenlendi.

Patates Üreticileri Birliði Mali Genel Kurulu’nu yaptý

Öncelik soðuk hava deposu Ç

orum Patates Üreticileri Birliði, Mali Genel Kurulu'nu yaptý. Birlik Baþkaný Davut Subaþý, genel kurulda yaptýðý konuþmasýnda, Türkiye'de üçüncü sýraya yerleþen Çorumlu patates üreticilerinin önceliðinin soðuk hava deposu olduðunu söyledi. Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen genel kurul Ferit Özþahin baþkanlýðýnda oluþturulan divan tarafýndan yönetildi. Ali Kaya, Salih Borucu, Bilkan Keçeli, Adem Keskin ve Hacý Keskin'in divan üyesi olarak yer aldýðý genel kurulda, birlik çalýþmalarýna iliþkin raporlar üyeler tarafýndan ibra edilerek kabul edildi. Geçen hafta çoðunluk saðlanamadýðý için, ikinci kez çoðunluk aranmaksýzýn

Eðitim semineri Ziraat Odasý Toplantý salonunda gerçekleþtirildi.

Ç

yeniliklere ayak uydurmasý açýsýndan önemli olduðunu söyledi. Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz ise, eski yöntemlerle üretimin bir kenara býrakýlmasý gerektiðini belirterek, üreticilerin rekabet gücünün artmasý, üründe verimlilik ve kalitenin yakalanmasý

Çorum Arý Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan Alaca ilçesinde arý yetiþtiricilerine yönelik eðitim semineri düzenlendi.

noktasýnda yeniliklere ayak uydurmasý gerektiðini ifade etti. Çorum Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yücel Saygý, sezon baþlangýcýnda arý yetiþtiricileri ile bir araya gelerek geliþen ve deðiþen arýcýlýðý tartýþmak,

güncel bilgileri gerek birlik üyelerine gerekse arýcýlýk yapan diðer üreticilere iletmek üzere bu semineri düzenlediklerini belirtti. Saygý, Çorum’da arý yetiþtiriciliðinin artýk birlik ve beraberlik

içerisinde yapýlmasýný beklediklerini kaydederek, “Gelin hep birlikte birliðimiz altýnda toplanarak en güzel balý üretmek için çalýþalým ve ürettiðimiz ballarý hep birlikte satalým’ dedi.

Çorum Patates Üreticileri Birliði, Mali Genel Kurulu'nu yaptý.

gerçekleþtirilen genel kurulda üyelerine hitap eden Birlik Baþkaný Davut Subaþý, üyelerinden birliðe daha çok sahip çýkýp, destek olmalarý ve sorunlarýn çözümü için katkýda bulunmalarýný istedi. Türkiye'de patates üretiminin, sofralýk patates üzerine kurulu bulunduðuna dikkat çeken Subaþý, Türkiye'nin

rekoltesinin 4,5 milyon ton iken, Ukrayna'nýn yýllýk üretiminin 24 milyon ton olduðunu hatýrlatarak, "Daha çok üretebilmek ve ürettiði satabilmek çok önem arzediyor. Biz Çorumlu üreticiler olarak 2012 yýlýnda 50 bin tonluk üretimle, ikinci ürün alabilmenin baþarýsýna ulaþtýk. Ürünümüzü ilk aydan satmak mecburiyetinden kurtulabilmemiz için

soðuk hava deposu ihtiyacýmýza çözüm üretebilmemiz gerekir. Çorum patates üretimi bakýmýndan, toprak verimliliði, iklim þartlarý ve üretim yöntemi bakýmýndan kaliteli ürün yetiþmesi için gerekli tüm þartlarý barýndýrýyor. Daha kaliteli ve daha çok ürün için bilimsel çalýþýp, birlikteliðimizi artýrmalýyýz." dedi.

çiçeði, kýþ ve ilkbahar aylarýnda daha sýk görülüyor. Çok yaygýn görülmekle birlikte aðýr belirtilere yol açmayan hastalýkta, döküntüler deride içi sývý dolu kabarcýklar halinde oluþuyor. Çok bulaþýcý olan hastalýða hafif belirtiler de eþlik ediyor. Virüs, su çiçeðinin yaný sýra zona hastalýðýnýn da etkeni durumunda. Virüsle yüklü tükürük damlacýklarýnýn bulaþmasýyla oluþan hastalýða karþý aþýyla korunma mümkün.

Bakanlýðý'nýn çocukluk çaðý aþý takvimine göre uygulanan aþýlar þöyle: -Hepatit B: Doðumda, birinci ve altýncý aylarýn sonunda -BCG Aþýsý: Ýkinci ayýn sonunda -Difteri, Aselüler Boðmaca, Tetanos, Ýnaktif Polio, Hemofilus Ýnfluenza Tib B (Beþli Karma Aþý): Ýkinci, dördüncü, altýncý aylarýn sonunda, 18-24'üncü ayda pekiþtirme dozu -Konjuge Pnömokok Aþýsý: Ýkinci, dördüncü ve altýncý aylarýn sonunda, onikinci ayda pekiþtirme dozu

-Kýzamýk, Kýzamýkçýk, Kabakulak: Onikinci ayda, ilköðretim birinci sýnýfta pekiþtirme dozu -Difteri, Aselüler Boðmaca, Tetanoz, Ýnaktif Polio (Dörtlü Karma Aþý): Ýlköðretim birinci sýnýfta pekiþtirme dozu -Oral Polio Aþýsý: Altýncý ayýn sonunda, 18-24'üncü ayda -Eriþkin Tipi Difteri: Ýlköðretim sekizinci sýnýfta pekiþtirme dozu -Hepatit A: 18 ve 24'üncü aylarda birer doz -Su çiçeði: 12. ayda tek doz

Su çiçeði aþýsýnýn uygulamasýna baþlandý

Ç

Arý üreticileri bilgilendirildi orum Arý Yetiþtiricileri Birliði tarafýndan Alaca ilçesinde arý yetiþtiricilerine yönelik eðitim semineri düzenlendi. Alaca Ziraat Odasý’nda yapýlan seminere Alaca Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ahmet Pýnar, Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Çorum Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Yücel Saygý ile arý yetiþtiricileri katýldý. Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ahmet Pýnar, bu tür toplantýlarýn etkinliklerin üreticilerin kendilerini geliþtirmesi ve

Birlik Baþkaný Davut Subaþý, önceliklerinin soðuk hava deposu olduðunu belirtti.

ocukluk çaðý aþý takvimine eklenen su çiçeði aþýsýnýn uygulanmasýna baþlandý. Aþý, 12 aylýk bebeklere yapýlýyor Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Ali Torunoðlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, daha çok çocukluk döneminde geçirilen ve bazen ciddi komplikasyonlara yol açan su çiçeðine karþý aþýnýn 12 aylýk bebeklere ücretsiz yapýldýðýný bildirdi. Türkiye'de aþýlama oranlarýnýn yüzde 97'lere ulaþtýðýný, su çiçeði aþýsýnýn da eklenmesiyle çocukluk dönemi aþýlama takviminde 13 aþýnýn bulunacaðýný anýmsatan Torunoðlu, Türkiye'nin dünyada su çiçeði aþýsýný ücretsiz uygulayan 7. ülke olduðuna dikkati çekti. Torunoðlu, takvime yeni giren su çiçeði aþýsýnýn, Saðlýk Bakanlýðý'nýn aþýyla ilgili yürüttüðü kampanya çerçevesinde tanýtýlacaðýný bildirdi.

Saðlýk Bakanlýðý'nýn aþý takvimi Saðlýk

Su çiçeði nedir?

Daha çok 2-8 yaþlarý arasýnda rastlanan ancak her yaþta ortaya çýkabilen bir hastalýk olan su

Aþý, 12 aylýk bebeklere yapýlýyor.


16 PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Bozdað’ýn Çorum yorumu M

armara Üniversitesi Haydarpaþa Kampüsü'nde düzenlenen "Hükümet Sistemi Arayýþlarý ve Baþkanlýk Sistemi" baþlýklý konferansa katýlan Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, konferans sonunda basýn mensuplarýnýn gündeme iliþkin sorularýný yanýtladý. Bozdað, Sinop'ta BDP'li vekillere yapýlan saldýrýnýn sorulmasý üzerine, þunlarý söyledi: "Sinop'ta yapýlan olaylar çirkin olaylar. Sonuçta Sinop'a gidenler TBMM'nin milletvekilleri, onlar Çorum'da olduðu gibi orada da gidip, konuþmuþ olsalardý,

T

kimse bir zarar görmeyecekti. Çorum'a gittiler, orada konuþtular, fikirlerini söylediler, insanlar beðendi veya beðenmedi. Beðenmeyenler, eleþtirisi varsa, bunu söyleyebilir. Ama insanlar görüþlerini açýklamak üzere bir yere gittiði zaman onlarýn karþýsýna taþla, sopayla, þiddetle çýkmak fevkalade yanlýþtýr. Tabii bu olaylara karýþanlarýn bütün Sinop'u temsil etmediklerini biz de biliyoruz. Çünkü Sinop halkýnýn, ben eminim ki, yüzde 95'i, belki yüzde 99'u bu yaþanan olaydan üzüntü duymuþtur. Ama maalesef her yerde böyle yapabilen, çirkin

Bekir Bozdað

olaylar olmasýna sebep olan yaplar olabiliyor. Bundan fevkalade üzüldük. Umarýz ilgili partiler de bu noktada kendi tabanlarýna, seçmenlerine gerekli uyarýyý yaparlar. Çünkü orada CHP'nin, MHP'nin bazý taraftarlarýnýn olduðuna

dair de deðerlendirmeler yapýlýyor. O yüzden onlar da saðduyu çaðrýsý yaparlarsa isabetli olur. Çünkü Türkiye'de görüþlerin söylenmesinden hiç kimsenin korkmamasý lazým. Ben þunu savunuyorum her zaman, Türkiye'de her milletvekili, Türkiye'nin her iline gidebilmeli ve her ilinde kendi inandýðý düþünce neyse onu müdafaa edebilmeli. 'Falanlar þuraya gidemez, filanlar buraya gelemez' þeklinde yaklaþým, bizim zihinlerde hala demokrasiyi, ifade hürriyetini içselleþtiremediðimiz anlamýna gelir. Bizim düþüncelerimizi herkes

kabul ediyor mu? Etmiyor. Biz nasýl söylüyorsak, baþkalarý da söylesin, onlarýn karþýsýnda düþüncesi güçlü olanlar da çýkarlar derler ki, 'Bunlar yanlýþ söylüyorlar, þu dediði yanlýþ, bunlar yanlýþ, bizim dediðimiz daha doðru'. Fikri güçlü olanlar eline sopa, taþ almazlar, þiddete baþvurmazlar. Þiddete baþvuranlar fikir sahibi olmayanlar. Fikir sahibi omadýklarý için ancak taþla kendilerini ifade edebiliyorlar. O yüzden herkes kendini ifade edebilmeli ve Türkiye herkesin, her yerde kendini ifade edebildiði demokratik bir ülkedir, öyle olmaya da devam edecektir."

‘Þiddet konusunda somut adýmlar atýlmalý’

üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay Erözgün, Saðlýk Bakanlýðý'nýn çalýþanlarýna yönelik þiddetin önlenmesi için personele halkla iliþkiler ve iletiþim becerileri dersleri verilecek olmasýnýn, ilköðretime þiddet önleyici eðitim derslerinin konmasýnýn kýsa vadede þiddete çözüm getirmeyeceðini söyledi. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddete karþý Saðlýk Bakanlýðý'nýn harekete geçmesini geç

kalýnmýþ bir hareket olarak deðerlendiren Erözgün, "Geçtiðimiz yýl 3 bin 84 saðlýk çalýþaný þiddet gördü. Saðlýk Bakanlýðý ancak bu yýl harekete geçebildi. Hastanelerde güvenlik tedbirleri tam olarak alýnmýþ deðil.” dedi. Erözgün, TBMM Saðlýk Aile Çalýþma ve Sosyal Ýþler Komisyonu Baþkaný Necdet Ünüvar’ýn, saðlýkta þiddetin önlenmesi için sunduðu önerilerin uzun vadede meyvelerini

vereceðini, þu anki þartlara göre caydýrýcý nitelikte tedbirler olmadýðýný ifade etti. Þiddet konusunda öncelikli olarak somut adýmlar atýlmasý gerekirken, gelecekle ilgili önlemler almanýn doðru olmadýðýný belirten Erözgün, saðlýk çalýþanlarýnýn haklarýný koruyacak ve günümüze yansýyacak acil çözüm önerilerinin masaya yatýrýlmasý gerektiðini savundu. Erözgün, saðlýk

çalýþanlarýnýn þiddet maðduru olmamalarý için; þiddet uygulayanlara verilen cezalarýn arttýrýlmasý, Acillerde güvenlik elemanlarýn çoðaltýlmasý, kamera sistemlerinin kurulmasý, personel eksikliðinin giderilmesi, hastane fiziki yapýlarýnýn düzeltilmesi, saðlýk personelinin özlük ve sosyal haklarýnýn iyileþtirilmesi ve uzun süreli mesailerden kaçýnýlmasý gibi þiddete karþý caydýrýcý

Okay Erözgün

olabilecek nitelikteki tedbirlerin acil uygulanmasý gerektiðine dikkat çekti.

Mersin’e nohut satýyoruz M

ersin Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Abdullah Özdemir, fiziki satýþlarýn yapýldýðý, satýþ seanslarýnýn olduðu ve üretici ile tüccarlarýn karþý karþýya gelip mal alým satýmý yapabildiði bir oluþumu gerçekleþtirememenin içlerinde bir ukde olarak kaldýðýný söyledi. Mersin Ticaret Borsasý (MTB) Baþkaný Özdemir, Bakliyat Borsasý kapsamýnda gerçekleþtirmek istedikleri, ancak hayata geçiremedikleri projeyle ilgili ÝHA muhabirine açýklama yaptý. Bakliyat Borsasý’nda, çiftçinin bakliyatýný Mersin’e getirerek satýþ yapabileceði bir oluþumu gündeme getirdiklerini ve bunun için çalýþma da yaptýklarýný anlatan Özdemir, “Amacýmýz

fiziki satýþlarýn yapýldýðý, satýþ seanslarýnýn olduðu ve üretici ile tüccarlarýn karþý karþýya gelip mal alým satýmý yapabildiði bir oluþumu Mersin’de hayata geçirmekti ama olmadý” dedi. Buradaki sorunun Mersin’in üretici bölge olmamasýndan kaynaklandýðýna iþaret eden Özdemir, kýrmýzý mercimeðin Diyarbakýr, Mardin, Þanlýurfa’dan; nohudun Konya, Çorum, Sivas’tan; kuru fasulyenin Çumra, Karaman, Konya’dan geldiðini belirtti. Bunlarýn dýþarýdan gelen mallar olduðu için artýk üreticiden çýktýðýný ifade eden Özdemir, “Halbuki bu tür borsalarda mesela Konya’da Hububat Borsasý vardýr, üretici yükler malýný römorka veya kamyona pazara gelir, açýk artýrmayla

MERSÝN’E GELMESÝNÝ SAÐLAYACAK MEKANÝZMAYI OLUÞTURAMADIK”

Abdullah Özdemir

anlaþmayla mallarýný sunar. Fakat burada üretici ortadan kalkýyor. Kýrmýzý mercimek, nohut ve kuru fasulye üretimi buðday gibi deðil. Bunlarýn üretimi az olduðu ve çiftçinin gücü yetmediði için 2-3 ton, 5-10 ton üreten çiftçinin malý buraya getirme olasýlýðý ortadan kalkýnca devreye tüccar giriyor. Tüccarlar da zaten direk tüccarlarla iþbirliði yapýyor” diye konuþtu.

“TÜCCARIN

MTB’yi Mersin’in giriþine taþýmaktaki amaçlarýnýn da geliþgidiþleri kolaylaþtýrmak olduðunu kaydeden Özdemir, hizmet binasýnýn yanýndaki parselde bulunan kendilerine ait 15 dönüm üzerine projeyi gerçekleþtirmek ve ticari anlamda hizmet verebilmek için otopark yapmaya çalýþtýklarýný aktardý. Bu çerçevede hazýrlýklara baþladýklarýný da dile getiren Özdemir, “Hatta Fransa’dan numune alsýn diye otomatik sondalar getirdik. Yani kamyonun kasasýna iðne gibi dalacak, çeþitli noktalardan eþit anlamda numune alacaktý. Bu numunelerin analizi

yapýlýp, o analize göre borsaya gelecekti mallar ve o analiz üzerinden de iþlem görecekti. Biz o þekilde iþlem yapacak iki tane sonda makinesini aldýk getirdik, onunla ilgili çeþitli analizler yapacak laboratuvarýmýzý kurduk, fakat tüccarýn buraya gelmesini saðlayacak mekanizmayý oluþturamadýk. Tüccarlar birebir kendi pazarlýk yapýp kendi aralarýnda bu iþi halletmeyi tercih ettiler. Esasýnda bizim yaptýðýmýz zor, zahmetli fakat ileride eðer kanýksansaydý, çalýþmalar baþarýlý olsaydý herkesin yararýna olacak, þeffaf bir çalýþmaydý. Onun için bu içimizde bir ukde olarak kaldý” ifadelerini kullandý.(ÝHA)

Trafiðe çýkan araç sayýsý artýyor Y

ollardaki araç sayýsý her geçen gün artýyor. 2012 sonu itibariyle bu rakam 17 milyon 33 bin 413'e yükseldi. Türkiye Ýstatistik Kurumu motorlu taþýtlara iliþkin verileri açýkladý. Buna göre trafiðe kayýtlý araç sayýsý 2012'nin Aralýk ayýnda 72 bin 195 adet artarak 17 milyon 33 bin 413 oldu. Ocak-Aralýk dönemindeki artýþ ise 943 bin 885 adet. Böylece 2012 sonu

itibariyle yaklaþýk bir milyon yeni araç daha trafiðe giriþ yaptý. TÜÝK verilerine göre yollardaki araçlarýn yüzde 50,8'ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 15,6’sýný motosiklet yüzde 17'sini ise diðer araçlar oluþturuyor. Araç sayýsýnýn 17 milyonu aþmasýna raðmen trafiðe kaydý yaptýrýlan araç sayýsý Aralýk ayýnda, bir önceki aya göre yüzde 21,5, 2011'in Aralýk ayýna göre ise yüzde 0,2 azaldý.

Eðitime destek sürüyor Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

O

smancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, okul ziyaretlerini sürdürüyor. Baþkan Yazýcý, gerçekleþtirdiði ziyaretlerde öðrencilere interaktif üç boyutlu insan vücudu maketi daðýtarak eðitime desteðini sürdürüyor. Yapýlan açýklamaya göre, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, okul ziyaretlerine devam ediyor. Ýlçe merkezinde bulunan okullara çeþitli ziyaretlerde bulunan Baþkan Yazýcý, öðretmenler, yöneticiler ve öðrencilerle buluþmayý sürdürüyor. Okul ziyaretlerinde okullara yönelik yapýlacak yatýrým ve taleplerle ilgili görüþmelerde bulunan Baþkan Yazýcý, "Gelecek nesillerimizin en iyi eðitilmesi için çaba sarf eden eðitim yuvalarýmýza gerçekleþtirdiðimiz ziyaretlerimize devam ediyor. Bu ziyaretlerimiz de hem öðretmenlerimiz hem öðrencilerimizle buluþuyor böylece eðitim camiasý ile direk iletiþim kurarak talepleri dinlemeye fýrsatý buluyoruz" dedi. Ýlçe merkezinde eðitim ve öðretim sunan ilkokullar da ziyaretlerde bulunan Baþkan Yazýcý, ilkokul birinci sýnýf ile ana sýnýfý öðrencilerinin eðitimlerine destek vermesi için üç boyutlu sesli interaktif insan vücudu maketi daðýttý.

Baþkan Yazýcý, interaktif üç boyutlu insan vücudu maketi daðýtarak eðitime desteðini sürdürüyor.

Baþkan Yazýcý, ilçe merkezinde eðitim ve öðretim sunan ilkokullar da ziyaretlerde bulundu.

Bekir Yazýcý, öðrencilerle yakýndan ilgilendi.


PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Kaymakam’la görüþürken arabasý haczedildi Ç

Tümer Uzun UEFA belgesi aldý

Ç

orumspor eski Teknik Direktörlerinden Tümer Uzun ile birlikte Sedat Özbað’da UEFA A lisansý aldýlar. Futbol Federasyonu tarafýndan 4-8 Þubat tarihleri arasýnda Antalya’nýn Side ilçesindeki Xante Otel’de düzenlenen UEFA A lisans güncelle-

me kursuna Çorumspor eski Teknik Direktörlerinden Tümer Uzun ve Sedat Özbað da katýldý. Beþ gün süren ve Atilla Yüce ile Nur Mustafa Gülen tarafýndan verilen kurs sonunda Tümer Uzun ve Sedat Özbað baþarýlý olarak UEFA A belgesi almaya hak kazandýlar.

orumspor’un grubunda mücadele eden Orhangazispor, SGK ve vergi borçlarý sebebiyle sýkýntýlý günler yaþýyor. Kulüp ve bazý yöneticilerin hesaplarýna el konulan Orhangazispor’un yöneticileri Kaymakam M. Selman Yurdaer’i ziyaret etti. Orhangazispor’a destek için ilçe dinamiklerinin harekete geçirilmesi kararlaþtýrýldý. Cuma gününe kadar SGK’ya olan borç ödenmezse takýmýn deplasmana gidemeyeceði açýklandý. Orhangazispor Baþkaný Fuat Elbir, kulübün karþý karþýya kaldýðý durumu Kaymakam M. Selman Yurdaer’e aktararak destek istedi. Elbir, “Orhangazispor’un normal giderlerini kulübün Ýddaa gelirleri ile birlikte yönetim kendi içinde karþýlayabiliyordu. Ancak bu borçlar bizi aþar boyutta” dedi. Orhangazispor’un hesaplarýna el konulduðunu söyleyen Elbir, yönetim kurulu üyelerinden Ýsmail Genç ve Deniz

Kum’un da maaþlarýna haciz geldiðini söyledi. Ayný yöneticilerinin mal varlýðýna da tedbir konulduðu açýklandý. Kulübün yýllýk giderinin 1 milyon 500 bin lira olduðu bilgisini veren Elbir, “Giderlerin yarýsýna yakýný Ýdda gelirleriyle karþýlanýyor. Kalan kýsmý ise Orhangazi’nin destekleri ile tamamlanýyordu. Bu sezon sýkýntý yaþadýk” dedi. Baþkan Elbir, SGK’ya olan borcun 3’te 2’sinin en kýsa sürede peþin ödenmesi gerektiðini, kalan kýsmýnýn da taahhütle ödenebileceðini söyledi. Elbir, “Cuma gününe kadar bu meseleyi halledemezsek bu haftaki deplasman maçýna gidecek paramýz yok” diye konuþtu. Kaymakam Yurdaer, Orhangazispor’u borçlarýndan kurtarmak için sanayiciden destek isteyeceklerini söyledi. Yurdaer, Belediye Baþkaný Ýsmail Tartar, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ergün Efendioðlu ve Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Ahmet Aydýn

Akyol ile bir araya gelip yol haritasý çizileceðini belirtti. Bu arada, yönetim kurulu üyesi Ýsmail Genç’in otomobili SGK borçlarý sebebiyle baðlandý. Kaymakamlýktan çýkýp otomobilin çekildiði otoparka giden yöneticiler, otomobilin baðlanmasýný engelleyemedi. Polis, yönetim kurulu üyesi Genç’in otomobilini kulüp borcu sebebiyle otoparka çektirdi.

SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Mah-

mut Selçok, Emre Ýpek

ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ: Oðuz, Sabri, Mert, Onur, Sefa, Lütfi, Serkan, Kadir, Çaðrý, Taha, Ahmet.

CUMHURÝYET LÝSESÝ: Ýshak, Ebutalip, Em-

rah, Murat, Yunus, Mehmet, Selçuk, Muzaffer, Abdulsamet, Kemal, Tunahan, Mustafa. GOLLER: Oðuz, Sefa, Sabri (Atatürk), Halil (Cumhuriyet).

K

üçükler ffutbol il birinciliðinde gruplarda ikinci maçlar dün oynanan üç maçla baþladý. A grubundaki tek maçta Ýsmail Kakaç, Ýskilip Atatürk önünde 2-1 galip gelerek grup birinciliði iddiasýný sürdürdü. grubunda oynanan ilk maçta Yavuz Sultan Selim rakibi Ertuðrul gazi çýkmadýðý için hükmen galip geldi. Yýldýrým Beyazýt zorlu mücadele sonunda Mimar Sinan önünde 3-2 galip gelerek grup birin-

Tevfik Kýþ Halil Mehmet Tuðluk.

Sönmez,

TOKÝ ÞEHÝT ONUR BAKBAK LÝSESÝ: Oðuzhan Çýrak, Ahmet, Kurtuluþ, Barýþ, Sefa, Yunus, Serdal, Furkan, Oðuzhan Þahin, Doðukan.

ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSE-

ciliði iddiasýný devam ettirdi. Grubun diðer maçýnda ise Atatürk ile Mustafa Kemal normal süresi 2-2 biten maçtan birer puanla ayrýldýlar. Avantajlý takýmý belirlemek için yapýlan pe-

naltý atýþlarýndan 2-0 üstünlükle ayrýlan Atatürk avantajý yakalayan okul oldu. Bugünün programý þöyle: Saat 10.00 Yunus Emre - Dr. Sadýk Ahnmet. Saat 11.00 Ýskilip Erenler YÝBO - Bekir Aksoy Ortaokulu, Saat

12.00 Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu- 23 Nisan Ýlkokulu. Toki Þehit Þükrü Özyol Ortaokulu Alaca Denizhan YÝBO. Saat 14.00 Albayrak Ortaokulu - Fatih Sultan Mehmet.

Ýsmail Kakaç: 2-Ýskilip Atatürk:1 SAHA : Ticaret Lisesi Halý Sahasý. HAKEM : Altuð Ataþ. ÝSMAÝL KAKAÇ ORTAOKULU

: Murat Çember, Murat Þimþek, Hacý, Sezer, Þahin, Hamza, Cengiz, Berk, Sadýk, Doðancan, Can.

ÝSKÝLÝP ATATÜRK ORTAOKULU : Ömer, Uður, Burak, Serdar, Üzeyir, Fatih, Ali, Taha, M. Ali, Sezai, Mehmet, Önder. GOLLER : 20. dak. Sezer, 24. dak. Þahin (Ýsmail Kakaç), 29. dak. Fatih (Ýskilip Atatürk).

Ýnönü Anadolu, Sungurlu Haydar Öztaþ, Fatih Anadolu ile Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi gruplarda son maçlar öncesinde eleme turunda mücadele etmeye hak kazandýlar. Gruplarda ikinci maçlar bugün oynanacak beþ maçla tamamlanýyor.

L

iseli Gençler futsal il birinciliðinde dün üç grupta oynanan ikinci maçlar sonunda eleme turuna yükselen dört okul belli oldu. Merkez’de beþ grupta 19 takýmýn mücadele ettiði liseli gençler futsal il birinciliðinde dün A grubunda ikinci maçlar sonunda Ýnönü Anadolu Lisesi ve Sungurlu Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi, B grubundan Fatih Anadolu Lisesi, C grubundan ise Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi okullarý eleme turunda

mücadele etmeyi garantilediler. Bugün gruplarda ikinci maçlar D ve E gruplarýnda oynanacak maçlarla tamamlanacak. Bugünün programý þöyle: Saat 10.00 Mehmetçik Anadolu-Özel Pýnar Anadolu, saat 11.00 Anadolu Lisesi-Ticaret Meslek Lisesi, saat 12.00 Eti Anadolu-Ýskilip Anadolu Lisesi, saat 13.00 Fen Lisesi-Anadolu Öðretmen Lisesi, saat 14.00 Endüstri Meslek Lisesi-TOKÝ Þehit Onur Bakbak Lisesi.

A. Öðretmen: 6- TOKÝ Þ.SÝ: Onur Bakbak: 0 SALON: HAKEMLER:

Orhangazispor yönetimi Kaymakam ile görüþürken haczedilen aracý için otoparka gitti

Küçükler futbolda gruplarda ikinci maçlar baþladý

Gençler Futsal’da dört okul eleme turunu garantiledi Atatürk Anadolu: 3 - Cumhuriyet : 1

17

Yýldýrým Beyazýt:3 - Mimar Sinan:2 SAHA : Ticaret Lisesi Halý Sahasý. HAKEM : Altuð Ataþ. YILDIRIM BEYAZIT ORTAOKULU : Hurþit, Erkan, Hamza, Emirhan, Nuri, Mehmet, Engin, Muhammed, Kürþat, Tuðrul, Onur, Enes, Arda.

Ferit, Nurullah, Ebuzer, Mustafa Mýsýr, Murat, Talha, Mustafa Bayraktar, Mehmet, Furkan Çalýkuþu, Furkan Gür, Bahadýr, Ýlker. GOLLER: 4. 8. 13. ve 30. dakikalarda Furkan Çalýkuþu, 12 . dak. Mustafa Mýsýr, 21. dak. Mustafa Bayraktar (A. Öðretmen).

MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU :

Alperen, Mevlüt, Savaþ, Oðuzhan, Ömer, Barýþ, Samet, Engincan, Nurettin, Emre, Ahmet, Fikret, Mert. GOLLER : 4. dak. Onur, 10. dak. Nuri, 15. dak. Kürþat (Yýldýrým Beyazýt).

Spor Lisesi: 2 - Bilge Kaðan: 1 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Mahmut

Emre Ýpek.

Selçok,

ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ: Ömer, Tahsin,

Fatih Anadolu: 7 - Boðazkale: 1 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Enver Bolat, Soner

Derviþoðlu

FATÝH ANADOLU LÝSESÝ:

Ömer, Hakký, Furkan, Ahmet Murat, Serhat, Fatih, Taha, Ahmet Coþkun, Yunus, Bilal, Murat.

Emirhan, Nebi, A.Kadir, Ýsmail, Muhammed, Dursun, Mustafa, Muratcan.

BÝLGE KAÐAN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Halil, Nedim, Önder Gökhan, Fatih, Can, Ercan, Deniz, Mustafa, Mertcan. GOLLER: Muratcan (2) (Spor Lisesi), Deniz (Bilge Kaðan).

Mustafa Kemal: 2 - Atatürk: 2 SAHA : Ticaret Lisesi Halý Sahasý. HAKEM : Altuð Ataþ. MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU : Emre, Barýþ, Yakup, Rýfat,

BOÐAZKALE LÝSESÝ: Halit, Mi-

kail Aktan, Burhan, Sefa, Mahmut, Mehmet, Alaaddin, Hüseyin, Mikail Arabul, Ýsa, Hasan. GOLLER: Murat (3), Furkan (2), Serhat (2) (Fatih Anadolu), Hüseyin (Boðazkale).

Burak, Kaan, Nafican, Bedirhan, Jankat, Fatih. ATATÜRK ORTAOKULU : Engin, Kazým, Ömer, Ümit, Ýbrahim,

Sungurlu H. Öztaþ: 5 -ÝSKÝLÝP Ýskilip EML: 2 SALON: ENDÜSTRÝ MESLEK Tevfik Kýþ

HAKEMLER: Enver Bolat, Soner

Derviþoðlu.

SUNGURLU HAYDAR ÖZTAÞ ANADOLU LÝSESÝ: Ahmet, Kaan, Ýb-

rahim, Mücahit, Muhammed, Yasin, Baha, Hakký, Emre, Erol.

LÝSESÝ: Emre, Þahin, Yunus, Arif, Uður, Ramazan, Burak, Ercan, Fatih, Kemal, Faruk, Adnan. GOLLER: Mücahit, Muhammed (2), Yasin (2) (Sungurlu), Yunus, Ramazan.

Ömür, Emre, Satýlmýþ, Serhat. GOLLER : 9. dak. Ýbrahim (kendi kalesine), 17. ve 20. dakikalarda Satýlmýþ (Atatürk Ortaokulu), 19. dak. Nafican (Mustafa Kemal). NOT : Normal süresi 2-2 eþitlikle biten karþýlaþmada atýlan penaltý atýþlarý sonucu Atatürk Ortaokulu 2-0 üstünlük saðladý.


18 PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Temsilcilerimiz 8’li Ana Tablo’da Ýlimizde dün baþlayan liseli gençler masa tensi grup birinciliðinde Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi kýz takýmý ile Özel Samanyolu Koleji erkek takýmý gruplarýnda yaptýklarý ilk iki maçlarýný kazanarak 8’li ana tabloya yükselmeyi baþardýlar. Özel Samanyolu dün Çankýrý ve Karabük’ü 3-1 yendi. Bugün son maçýnda Yozgat’a yenerek grup birinci olarak çýkmak amacýnda. Kýzlardaki temsilcimiz Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi ise Kahramanmaraþ gelmediði için ilk maçýný hükmen ikinci maçýnda da Adýyaman’ý 3-0 yenerek ana tabloya yükseldi. Bugün sabah gruplarda üçüncü maçlar oynanacak öðleden sonra ise ana tablo maçlarýna geçilecek. Sekiz takýmdan ilk üç sýrayý alanlar Türkiye finallerinde mücadele etme hakký kazanacaklar.

L

iseli Gençler Masa Tenisi grup birinciliði heyecaný 16 kýz ve 16 erkek okulunun katýlýmý

ile dün ilimiz Atatürk Spor Salonu’nda baþladý. Grup birinciliðinin teknik toplantýsý dün

Anitta Otel’de yapýldý. Toplantýda yapýlan kura çekimi sonunda kýzlardaki temsilcimiz Kargý

Anadolu Öðretmen Lisesi üçüncü, erkeklerdeki temsilcimiz Özel Samanyolu Koleji ise ikin-

Liseli Gençler Masa Tenisi grup birinciliðinde erkeklerdeki temsilcimiz Özel Samanyolu Koleji sporcu ve antrenörleri Ýl Temsilcisi Köksal Gül ile birlikte toplu halde görülüyorlar

Kýzlar neden tek erkekler neden çift devre oynanýyor ? Kulüpler arasý basketbolda küçüklerin ardýndan gençlerde de ayný uygulama yapýldý. Kýzlar kategorisinde il birinciliði tek devre yapýlýrken erkeklerde müsabakalar çift devreli olarak oynatýlacak. Bunun gerekçesi ne olabilir.

K

ulüplü küçükler basketbol il birinciliði devam ediyor, gençler ise 22 Þubat cuma günü baþlýyor. Kulüplü küçüklerde de kýzlarda dört takým tek devreli lig statüsünde mücadele ederken, erkeklerde ise çift devreli lig statüsünde mücadele ediyorlar. Dün gençler kategorisinde kýz ve erkekler basketbol il birinciliði fikstürleri gönderildi. Genç kýzlarda dört genç erkeklerde ise beþ takým tek grupta mücadele edecekler. Buraya kadar her þey normal. Ancak küçüklerde dikkatimizi çekti, gençlerde de ayný durumu görünce sormak ihtiyacý duyduk. Kýzlar kategorisindeki müsabakalar tek devreli oynatýlýrken erkekler kategorisindeki müsabakalar ise çift dev-

reli olarak oynatýlýyor. Düþünün bir kýz takýmýný il birinciliðine katýlýyor ve üç maçla il birinciliði sona ediyor. Altý maç fazla yapýlsada kýzlarda çift devreli oynasa çokmu zor acaba ? Genç kýzlar kategorisinde Gençlikspor A, Basketbol Ýhtisas, YÝBO Gençlikspor ve Gençlikspor B takýmlarý mücadele edecekler. Ýl birinciliði 23 Þubat’ta baþlayacak ve üç maç sonunda 13 Mart çarþamba günü sona erecek. Genç erkeklerde ise HE Kültürspor, Basketbol Ýhtisas, DSÝspor, Gençlikspor ve Ýl Özel Ýdarespor kulüpleri mücadele edecek. 22 Þubat cuma günü oynanacak maçlarla baþlayacak olan il birinciliði çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda 12 Mart Salý günü sona erecek.

ci grupta yer aldý. Çekilen kura sonucunda 16 takým dörderli dört gruba ayrýldý. Buna göre kýzlarda 1.Grup: Antalya Özel Toros Yaðmur Anadolu Lisesi, Karabük Vakýfbank Zübeyde Haným Anadolu Lisesi, Zonguldak ÝMKB Anadolu Öðretmen Lisesi, Kastamonu Tosya Anadolu Öðretmen Lisesi. 2.Grup: Tokat Turhal Sami Baklacý Anadolu Lisesi, Kocaeli Sarkusyan Lisesi, Çankýrý Gazi Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi, Amasya Anadolu Lisesi. 3.Grup: Çorum Kargý Anadolu Lisesi, Adýyaman Besni Mustafa Erdemoðlu Anadolu Lisesi, Kahramanmaraþ Elbistan ÇPL, Yozgat Anadolu Lisesi. 4.Grup: Sivas Özel Sultan Murat Koleji, Kayseri Behice Yazgan Kýz Anadolu Lisesi, Denizli Lisesi ve Kýrýkkale Lisesi yer aldý. Erkeklerde ise gruplar 1.Grup: Yalova Anadolu Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi, Nevþehir Ýkibinevler Anadolu Li-

ölgesel Amatör Lig’de mücadele eden temsilcimiz Ýskilip Belediyespor bu hafta kendi evinde Eskipazar Belediyespor’u konuk edecek. 18. hafta maçýnda kendi evinde oynayacak olan temsilcimiz Ýskilip Belediyespor 24 Þubat Pazar günü ligin en alt sýrasýnda bulunan Eskipazar Belediyespor’u konuk edecek. Kýrýkkale’de MKE Kýrýkkalespor karþýsýnda oynadýðý müthiþ futbolu ve bu zorlu deplasmandan çýkardýðý 1 puan ile büyük moral bulan temsilcimiz kendi evinde oynayacaðý Eskipazar maçýndan galip gelerek ligin üst sýralarýna yerleþip tehlike hattýndan uzaklaþmak istiyor. Tabloya bakýldýðýnda Eskipazar Belediyespor’un ligde sadece 1 galibiyetinin olduðu gözlerden kaçmazken öte yandan da geçtiðimiz hafta lider Adliyespor’a sadece bir golle kaybetmesi ise ister, istemez akýllarda endiþe uyandýrýyor. Geçtiðimiz hafta Eskipazar’a konuk olan lider Adliyespor rakibi karþýsýnda tek golle zorlu bir 3 puan almýþtý. Pazar günü oynanacak Eskipazar Belediyespor maçýnýn çok önemli olduðuna deðinen Ýskilip Belediyespor Kulüp Baþkaný Melih Alpsar, “MKE Kýrýkkale

Son tarih 30 Haziran için bu tarihe kadar seminere katýlmasý gerekiyor

A

ntrenör Lisans Kurslarý Talimatý'nýn belirlediði koþullarda, JIRA konvansiyonuna göre TFF Lisansý (TFF B, TFF A ve Teknik Direktör) bulunan antrenör ve teknik adamlarýn, mevcut lisanslarýný 30 Haziran 2013 tarihine kadar UEFA Lisansýna (UEFA B, UEFA A ve UEFA PRO) uygun olarak güncellemeleri gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar güncelleme kursuna katýlmayan TFF Lisansý sahibi teknik adam ve antrenörlerin lisans dereceleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan mevcut lisansýn bir alt

ana tabloya yükselecek. Erkeklerdeki temsilcimiz Özel Samanyolu Koleji ise Ali Afþin Gül, Metin Bekar, Kemal Onan ve Can Bardakçý’lý kadrosuyla grubundaki ilk maçýnda Çankýrý Gazi Anadolu Lisesi’ni 3-1 kinci maçýnda da Karabük 75.

Yýl Anadolu Lisesi’ni 31 yenerek grupta ilk ikiye girmeyi garantiledi. Samanyolu bugün gruptaki son maçýnda Yozgat Anadolu Öðretmen Lisesi ile karþýlaþacak ve ardýndan öðleden sonra Türkiye finallerine gitmek için mücadele edecek.

Siirt Kýrýkhan’a hazýrlanýyor S

iirtspor Baþkaný Zekieriye Batðý, son iki maçta çok üstün bir oyun ortaya koymalarýna raðmen hakemlerin yanlý ve yanlýþ tutumlarý nedeniyle 5 puan kaybettiklerini söyledi. Kýrýkhanspor maçýna çok sýký hazýrlandýklarýný belirten Batðý, "Bu maçta da ayný hakem hatalarý ile karþýlaþmak istemiyoruz. Kýrýkhanpsor maçýnda da galibiyet almak istiyoruz. Takýmda herkes bu maçý kazanmak için azimli. Teknik heyet ve futbolcularýmýz bu maça çok iyi bir þekilde hazýrlanýyorlar. Bu maçýn favorisi biziz. Bu maçta galip gelerek, son iki maçta kaybettiðimiz puanlarý telafi etmeye çalýþacaðýz. Ýyi bir oyun ve iyi bir skorla, Kýrýkhanspor maçýndan döneceðimize inanýyorum" dedi.

Ýskilip Belediyespor Baþkaný Melih Alpsar, ligde yakaladýklarý çýkýþý Eskipazar maçýný kazanarak devam ettirmek istediklerini belirterek ‘Her maçta bizleri yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýzýn desteði ile bu maçýda kazanarak onlara üç puan sevinci yaþatmak istiyoruz’ dedi.

ýrmýzý Siyahlý Teknik Adamlar ve antrenörlerin UEFA kriterlerine uymak dünki antrenman K tatlýsý yönetim kurulu üyesi Ali Can Acýr’dan geldi. Dün 1 nolu sentetik çim sahada yapýlan antrenman sonunda Yönetim Kurulu üyesi Ali Can Acýr tarafýndan gönderilen baklava futbolculara ikram edildi. Soðuk havada çalýþma yapan kýrmýzý siyahlý futbolcular yedikleri tatlý ile biraz olsun ýsýndýlar.

Temsilcilerimiz 8’li ana tabloda

Liseli Gençler Masa Tenisi grup birinciliðinde temsilcilerimiz dün yaptýklarý ikiþer maçlarýnýda kazanarak grupta ilk ikiyi garantileyip sekizli ana tabloya çýkmaya hak kazandýlar. Kýzlardaki temsilcimiz Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi Betül Merve Yýldýrým, Ayþenur Sevinç, Özlem Tezcan ve Ayþenur Özer’li kadrosuyla ilk maçýnda Kahramanmaraþ Elbistan ÇPL gelmediði için hükmen galip geldi. Ýkinci maçýnda Adýyaman Besni Mustafa Erdemoðlu Anadolu Lisesi ile oynadýðý maçýda 3-0 kazanarak grupta ilk ikiye girmeyi garantiledi. Kargý Anadolu Lisesi bugün grubundaki son maçýnda Yozgat Anadolu Lisesi ile karþýlaþacak ve öðleden sonrada sekiz takýmýn mücadele edeceði

‘Taraftarýmýza üç puan hediye edeceðiz’

B

Tatlý Ali Can Acýr’dan

sesi, Kocaeli EML. 2.Grup: Çorum Özel Samanyolu Koleji, Karabük 75.Yýl Anadolu Lisesi, Çankýrý Gazi Anadolu Lisesi, Yozgat Anadolu Öðretmen Lisesi. 3.Grup: Ýstanbul Asya Koleji, Kýrþehir Kaman ÝMBK Anadolu Lisesi, Kütahya Anadolu Lisesi, Kýrýkkale EML. 4.Grup: Ýzmir KÝPA Gazi EML, Kastamonu Tosya Anadolu Öðretmen Lisesi, Zonguldak ÝMKB Anadolu Lisesi, Trabzon Vakfýkebir Anadolu Lisesi yer aldý. Dün gruplarda ilk iki maçlar oynandý, bugün sabah seansýnda da üçüncü maçlar oynanacak. Bu maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan sekizer takým ana tabloya yükselecek. Ana tabloda oynanacak maçlar sonunda ilk üç sýrayý alan kýz ve erkek okullarý Türkiye finallerinde mücadele etme hakký kazanacak.

seviyesinden UEFA Lisansý olarak doðrudan güncellenecek. Ayrýca Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2007 yýlý ve öncesinde açtýðý kaleci antrenörlüðü kurslarýna katýlarak lisans alan antrenörlerin, mevcut lisanslarýný profesyonel kaleci antrenörlüðü lisansý olarak güncellemeleri gerekiyor. Online baþvurularý devam eden güncelleme eðitimine katýlmayan antrenörlere, 30 Haziran 2013 itibari ile çalýþma izni verilmeyecek.

deplasmanýndan aldýðýmýz 1 puan bize çok iyi geldi. Bu seriyi devam ettirebilmemiz için kendi evimizde oynayacaðýmýz Eskipazar Belediyespor maçýndan da mutlak galip gelmemiz gerekiyor. Ancak bu maçtan galip gelebilirsek rahatlayabileceðimizi düþünüyoruz” dedi. Bu maçta taraftarlara da büyük görev düþtüðünü dile getiren Baþkan Alpsar, “Bu zamana kadar oynadýðýmýz karþýlaþmalarda bizi yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýza þahsým ve kulübüm adýna çok teþekkür ediyorum. Her hafta olduðu gibi bu haftada taraftarlarýmýza çok ihtiyacýmýz var. Ýnþallah kendi evimizde kazanarak, bizi desteklemeye gelen taraftarlarýmýza güzel bir

3 puan hediye edeceðiz” þeklinde konuþtu. Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu’da “Eskipazar Belediyespor maçýný kazanarak kendi evimizde ve taraftarlarýmýzýn önünde 3 puan alarak ateþ hattýndan iyice uzaklaþmak istiyoruz. Kýrýkkalespor maçýnda aldýðý darbe sonucu ayak týrnaklarýnda ezilme olan futbolcumuz Yunus Emre dýþýnda her hangi bir sakatlýk yok. Yunus’un bu maçta forma giyip, giyemeyeceði önümüzdeki günlerde belli olacak” dedi. Diðer taraftan temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ligin 5.haftasýnda Eskipazar Belediyespor’un konuðu olmuþ ve bu karþýlaþmayý 3-0 kazanmýþtý.

Üç voleybol hakemimize dört görev V

oleybol Klasman hakemlerimize görev. Federasyon’dan yapýlan açýklamaya göre Hüseyin Kamber’e bölgesel ligde Mahmut Uysal’a cumartesi bölgesel ligde pazar günü 2. ligde görev verilirken Hasan Öztürk’e ve klasman gözlemcisi Recep Öztuna’ya bölgesel ligde görev verildi. Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre 23 Þubat Cumartesi günü Bayanlar bölgesel ligindeki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor’un sahasýnda oynayacaðý Samsun Gülizar H. Yýlmaz Lisesi arasýndaki maçý Kýrþehir’den G. Aydýn ile ilimizden Mahmut Uysal hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemciside Çorum’dan Recep Öztuna. 24 Þubat pazar günü Bayanlar 2. Liginde Bolu Belediyespor ile Ömürpen Þe-

Hüseyin Kamber kerspor takýmlarý arasýndaki maçý ise Samsun’dan Ömer Aþýkoðlu ile ilimizden Hüseyin Kamber hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise Sakarya’dan F. Mayav. Ayný gün 2. Lig erkekler B grubunda Niksar Spor Salonu’nda Niksar Belediyespor ile Melikgazi Belediyespor takýmlarý arasýndaki maçý Konya’dan M. Ekik ile ilimizden Mahmut Uy-

Mahmut Uysal sal yönetecek. Gözlemci ise Tokat’tan Ý. Tarun. Bayanlar Bölgesel liginde 24 Þubat pazar günü Talasspor Salonu’nda KayseriTalasgücü Belediyespor ile Kýrþehir Gençlikspor takýmlarý arasýndaki maçta baþ hakem olarak ilimizden Hasan Öztürk görev yaparken yardýmcýlýðýný ise Kayseri’den S. Ýmdat yapa-

Hasan Öztürk cak. Maçýn göçlemciside Kayseri’den A. Þen. Öte yandan bölgesel erkekler ligindeki temsilcimiz Mimar Sinanspor’un pazar günü Çankýrý Belediyespor deplasmanýnda oynayacaðý maçý Samsun’dan Davut Taþova ile H. Güdül hakem ikilisi yönetecek. Gözlemcisi ise Çankýrý’dan Salih Atak.


PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

www.corumhakimiyet.net

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

***

26 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Belediye Oto Terminalinde bulunan 11/F ve P21 nolu iþyerlerinin 2 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi.

Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Muhammen bedel 11/F Oto Terminalinde minibüs yazýhanesi: 3.000,00

70 AP 808 plakalý, 1998 model, Mercedes marka, Vito tipli beyaz renkte minibüsün satýþý iþi.

P21 Oto Terminalinde otobüs yazýhanesi: 12.000,00

Muhammen bedel: 14.000

Yer: Belediye Hizmet Binasý Meclis Salonu

Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu

Saat: 14:00

Saat: 14:15-14:25

***

***

1 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

YÝTÝK 1951-2000 arasý 1 cilt kullanýlmýþ fatura kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:489)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Mesut Sami BIYIK Nurettin oðlu 1984 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:488)

Yer: Belediye Hizmet binasý 5. kat ihale Odasý

***

Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu ve kanalizasyon parsel baðlantýsý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý

***

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Ýbrahim Çayýrý Mah. 3220 ada, 7 parselde kayýtlý arsa üzerinde bulunan yedinci ve çatý katý olan 21 nolu dubleks-mesken vasfýndan baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 115.000

Muhammen bedel: 110.000 Yer: Kaynar Yedieminli Otoparký (Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum)

Saat: 10:00-10:10

14 MART Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

Muhtelif yerlerde, muhtelif fiyatlarla 10 adet gayrimenkulün satýþý iþi. Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

***

Taramalý Elektron Mikroskobu Ünitesi alýmý iþi. Yer: Yeni Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: 14:30

Saat: 10:20-15:30

***

***

T.C. Çorum 2. icra Dairesi

18 MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

06 ACY 72 plakalý, 1984 model Renault marka mavi renkli aracýn satýþý

Çorum il, merkez ilçe, Ayarýk Mah., 4 cilt, 369 sayfa, 659 ada no, 47

Buharaevler 5. Cad. 4+1 (yeni bitmiþ) 160 m2 130,000,00 TL (pazarlýklý) Mür. Tel: 0 532 745 67 21

MÜRACAAT = 213

42 08- 213 43 08

(Ç.HAK:3429)

Ulukavak Mah. 2410 Ada, 19 Parsel, 50 M2

SATILIK ARSA

Çorum merkez Gülabibey Mah. 3736 ada, 1 parsel de kayýtlý, 375.05 m2 miktarýndaki arsanýn satýþý iþi.

SATILIK BAÐ

Ayarýk Mevkii 4136 Ada 199 ve 200 Parselde Elektrik, Su ve Kuyusu Olan 2030 M2 Bað

SATILIK ARSA

Ulukavak Mah. 3449 Ada, 5 Parsel Hisseli 1/2 Arsa 487 m2

Saat: 11:00-11:10 ***

19 NÝSAN T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, Çepni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi.

Aliki baðlarýnda 2000 m2 elektiriði, suyu, evi mevcut olan yolu bulunan ana yol üzerinde bakýmlý bað satýlýktýr. Mür. Tel: 0 505 552 00 48

Saat: 15:00-15:10

Küçük Sanayi Sitesinde Oto Tamirciler Bölümünde yan bölümü kapatýlmýþ dükkan satýlýktýr.

Mür. Tel: 0 532 241 83 63

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

* ÝLETÝÞÝM YETENEÐÝ GÜÇLÜ, SICAKKANLI, MÜÞTERÝ ODAKLI DÜÞÜNCE YAPISINA SAHÝP, KASÝYER, * DÝKSÝYONU DÜZGÜN, SICAKKANLI, MÜÞTERÝ ODAKLI DÜÞÜNCE YETENEÐÝNE SAHÝP, GÝYÝM ZEVKÝ GELÝÞMÝÞ, SATIÞ DANIÞMANLARI,

SÝZÝN ÝÇÝN UYGUN OLAN ALANDA TAKIMIMIZA DAHÝL OLMANIZ BÝZÝ MUTLU EDECEKTÝR.

BAÞVURU VE RANDEVU: GAZÝ CAD.NO:5 ÇORUM TEL: 0 364 213 13 13

DOKTOR

Deneyimli iþyeri hekimliði ve ilk yardým eðitici eðitmeni arayan iþletmelerin dikkatine! Müracaat Tel: 226 00 07 0 532 482 65 77 Ýþ deðiþikliði nedeniyle

Satýlýk Kahvehane ve Bilardo Salonu (Sigaralý bölümü mevcuttur)

0 539 660 26 88

Otomobil ile takas olur.

SAHÝBÝNDEN SATILIK ÇÝFTLÝK

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, en az lise mezunu sekreter ve ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Çalýþma Arkadaþlarý Satýlýk Kýymetli Arsa Arýyoruz Menekþe Asansör Kubbeli Cad. Hilal Ýþhaný Kat: 1/3 Tel: 213 23 44-224 04 91

Ankara Asfaltý 2821 ada 4 parselde 4250 m2 arsa sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 694 18 58

* PERAKENDE GÝYÝM MAÐAZACILIÐI KONUSUNDA DENEYÝMLÝ MAÐAZA MÜDÜRÜ,

SATILIK DÜKKAN

Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Mür. Tel: 0-364-225 15 49 0-364-213 52 67

SATILIK BAÐ

Muhammen bedel: 60.000 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu

YENÝ AÇACAÐIMIZ HUMMEL SPOR GÝYÝM MAÐAZAMIZDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE;

2970 Ada, 358 Parselde Hisseli Arsa Gülabibey Mah. 217,78 M2

***

1 NÝSAN T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Eleman Aranýyor

TAKIM ARKADAÞLARI ARIYORUZ!!!!

MNG KARGO AÝLESÝNDE, MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ SORUMLUSU OLARAK GÖREV ALACAK LÝSE MEZUNU, ÝYÝ DERECEDE BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN, 30 YAÞINI GEÇMEMÝÞ, ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ, ERKEK TAKIM ARKADAÞLARI ARIYORUZ.

SATILIK DEPOLU ÝÞYERÝ

Çorum ili merkez ilçe Karakeçili Mah. Ahçýlar mevkii, cilt 40, sayfa 3869, ada 143, parsel 18, kat 2 baðýmsýz bölümün satýþý iþi.

Saat: 14:00-14:10

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

***

T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

***

27 F 0756 plakalý, 2007 model Man marka çekici aracýn satýþý iþi.

534 Ada, 87 Parsel, 150 M2 Karakeçili Mh. 1. Bayýndýr Sk. Ege Apt. No: 15/13 Kat: 3 Özel Yapýlý 1. Sýnýf Daire

Saat: 14:30-14:40

Muhammen bedel: 110.000

BÝZÝMLE ÇALIÞMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ?

SATILIK DAÝRE

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu

Saat: 10:30-10:35

***

Muhammen bedel: 85.000.00

Saat: 14:00

11 MART T.C.Çorum 4. Ýcra Dairesi

Satýlýk Daire (Ç.HAK:494)

Süleyman BALOÐLU Mehmet oðlu 04.11.1958 Çorum Dutçakarlý Köyü Doðumlu

Çanakkale gezi organizasyonu hizmet alýmý iþi.

(Ç.HAK:480)

YÝTÝK

Yer: Belediye Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý

5 MART T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

28 ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý

Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu

Konser ve gösteri hizmet alýmý iþi.

Çim tohumu alýmý iþi.

***

Muhammen bedel: 35.000

4 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý

Saat: 10:00

Saat: 14:00

19 TL 492 plakalý, 2008 model, Citroen marka, Jumper FT tipli beyaz rekte aracýn satýþý iþi.

Saat: 14:00

***

Çorum Belediye Baþkanlýðý Yer: Belediye Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý

Yer: Hitit Üniversitesi yeni Rektörlük binasý Ýhale Salonu

SATILIK BÜRO

1557 Ada, 9 Parsel, 80 M2 Gazi Cad. Vilayet Karþýsý Platin Ýþ Merkezi 4. Kat

Karadenizin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max’de çalýþtýrýlmak üzere 18-30 yaþ arasý Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Tel: 0 536 476 20 15

ÇORUM ÝL MERKEZÝ KÖPRÜALAN-KARAPÜRÇEK KÖYLERÝ ARASINDA ÝSKÝLÝP ASFALTINA 1 KM. MESAFEDE 325 DÖNÜM ARAZÝ ÜZERÝNDEKÝ AÞAÐIDA SIRALANAN ALET VE EDAVATLAR DAHÝLDÝR. 325 DÖNÜM TARIM ARAZÝSÝ 4 ADET DERÝN KUYU 50'ÞER METRE DERÝNLÝÐÝ 2000 M 5 LÝK BORU 500 M3 LÜK BORU 50 ADET YAÐMURLAMA 655 TONLUK HAVUZ HAVUZA GELEN AKARSU ÖZEL SU 4 LÜK SU AYRÝYETTEN ÝÇME SUYU 3000M2 KAPALI ALAN AYRÝYETTEN ZÝRAÝ ALETLER M 135 TRAKTÖR 80-66 TRAKTÖR 16 Ll PULLUK l ADET 1 ADET 10 DÖNGERGELÝ PULLUK 1 ADET 28 LÝ GOPLE 1 ADET 26 Ll GOPLE 2 ADET 4 LÛ PULLU 2 ADET TASFÝYE MAKÝNASI 3 ADET ÇÝZER 1 SÝ 11 LÝK 2 ADET KRÜM 1 ADET PANCAR SÖKME MAKÝNASI 1 ADET ÇAPA MAKÝNESÝ 1 ADET MERDANE 2 ADET 2 TEKERLEKLÝ RÖMORK 2 ADET4 TEKERLEKLÝ RÖMORK 1 ADET HOLDER 1 ADET GÜBRE EKME MAKÝNASI 1 ADET 16 Ll MÝBZER ÇÝFT SÝLÝNDÝRLÝ MARÞLI LONBARDÝNÝ SU MOTORU 2000 TANE MUHTELÝF AÐAÇ 2 ADET BALYA MAKÝNASI 70 ADET ERKEKLÝ DÝÞÝLÝ SÝMENTAL HAYVAN 10 BAÞ SAÐIM ÜNÝTESÝ TEL: 0364 212 59 21 - GSM:0532 303 67 38

(Ç.HAK:481)

***

Saat: 14:00-14:10

Saat: 10:00

Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ek bina yapým iþi.

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

(Ç.HAK:465)

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý

***

Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý

Çorum il merkez ilçesi Üçtutlar Mahallesi 2640 ada, 86 parselde sayýlý taþýnmaz üzerinde bulunan 1 kat 4 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi.

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

(Ç.HAK:300)

Saat: 14:00

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý’na baðlý ana ast ve birlik komutanlýklarýnýn ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi.

Saat: 14:00

***

25 MART T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:470)

Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu

Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý

Yer: Ankara Yolu 9. Km. Çorum

Saat: 14:30-14:40

(Ç.HAK:479)

Mülkiyeti Belediye’ye ait Çepni Mah., Sebze Hali’nde bulunan 20’þer m2 alana sahip komisyoncu yeri vasýflý 6 adet iþyerinin ayrý ayrý 2 yýllýðýna kiraya verilmesi iþi.

***

Park-bahçe ve çevre düzenlemesi hizmet alýmý iþi.

Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu

(Ç.HAK:440)

27 ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý

Saat: 10:00

***

Muhammen bedel: 150.000,00

(Ç.HAK:297)

***

Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu

Saat: 14:30-14:40

parsel no’da 1.416,00 m2 alanlý bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi.

(Ç.HAK:3777)

Saat: 10:00

Muhammen bedel: 12.000

Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum 19 AU 401 plakalý aracýmýn ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür.

6 MART Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü

Yer: Çorum Saðlýk Müdürlüðü konferans salonu

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

(Ç.HAK:490)

2013 yýlý Jel Santrifügasyonu Yöntemi Kartlarý alýmý iþi.

Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü bilgisayar, yazýlým ve bilgisayar malzemesi alýmý iþi

Muhammen bedel: 84.204,55

Erkan AYÇAM Mehmet oðlu 1969 Trabzon Doðumlu T.C.No:26267520280

Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu

Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü

Ulukavak Mah. Çevreyolu Bulvarý Ersoy Apt. No: 78/2 adresinde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi.

34 DV 6132 plakalý, 2006 model Renault marka Clio tipli aracýn satýþý iþi.

Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

***

22 ÞUBAT T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

25 ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Haþere ilacý alýmý iþi.

Saat: 14:00

***

***

Muhammen bedel: 2.500

Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý

Saat: 14:00

Saat: 15:00-15:10

iþi.

***

(Ç.HAK:487)

Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu

Saat: 14:00

(Ç.HAK:446)

Çimento alýmý iþi.

Çorum Belediye Baþkanlýðý

(Ç.HAK:451)

21 ÞUBAT Çorum Belediye Baþkanlýðý

19


Yýldýzlar ve Gençler kros il birinciliði bugün

Yýldýzlar ve Gençler Kros il birinVan provasý Ýskilip O kullu ciliði bugün yapýlacak. Bugün saat 12.00’de Fuar Alaný Koþu parkurunda yapýBelediyespor’la lacak olan yarýþmalarda yýldýz kýzlar 2000, orumspor Pazar günü kendi sahasýnda oynayacaðý Belediye yýldýz erkekler ve genç kýzlar 3000 genç erÇVanspor maçýnýn provasýný bugün Bölgesel Amatör Lig temsilkekler ise 5000 metre mesafede yarýþacakcimiz Ýskilip Belediyespor ile yapacam. Bugün saat 13.30’da 1 no-

lu sentetik çim sahada yapýlacak çift kalede Çorumspor Belediye Vanspor maçýnýn provasýný yaparken, diðer temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ise pazar günü evinde oynayacaðý Eskipazar maçýnýn taktiðini deneyecek.

PERÞEMBE 21 ÞUBAT 2013

lar.

Yarýþmalarda okullar yýldýzlar kategorisinde 4+1 gençlerde ise 4+2 sporcu ile mücadele edecekler.

Kenan Nuhut Halter Federasyonu’na aday

Kenan Nuhut Halter Federasyonu Baþkanlýðýna adaylýðýný açýkladý

H

Türk Halteri’ne büyük baþarýlar kazandýran ve Federasyon Baþkaný olduðu dönemdeki çalýþmalarý ile dikkat çeken Kenan Nuhut 9 Mart’ta yapýlacak olan Federasyon Baþkanlýðý seçiminde aday olduðunu açýkladý. Nuhut Türk halterinin yeniden ayaða kalkmasý için ellerini taþýn altýna koymaya hazýr olduklarýný belirterek delegelerin desteðini istedi.

alter Federasyonu'nun 9 Mart'ta yapýlacak olaðanüstü genel kurulunda baþkanlýða adaylýðýný açýklayan Kenan Nuhut, "Halterin meselesini çözecek olan haltercilerdir. Baþka bir düþünceye, baþka birisine ihtiyacýmýz yok. Ýhtiyacýmýz olan Türk spor teþkilatýnýn bize destek vermesidir" dedi. Kenan Nuhut’un toplantýsýna Toplantýya eski Halter Federasyonu Baþkaný Savaþ Aðaoðlu ve spor hukukçucu Oðuz Atasoy'un da katýldý. Toplantýda yaptýðý açýklamada, halterin birliði ve beraberliði kendi bünyesinde saðlamasý gerektiðini belirten Nuhut, "Türk haltercileri büyük bir ailedir. Bunun sorumluluðunu da herkes biliyor. Halterin durumuna herkes üzülüyor. 21 sporcuda doping çýkmasý olayýný yaþayan sadece Türkiye deðil, bundan önce Yunanlýlar da yaþadýlar. Derlediler, topladýlar yakýnda da þampiyon çýkaracaklarýný tahmin ediyorum. Biz bilgi birikimi olarak, elimizdeki þampiyonlar olarak, büyük teknik kadro ve kulüpler olarak çok kýsa sürede bu meseleyi çözeceðimizden kimsenin þüphesi olmamalýdýr. Bu so-

runu çözecek olan gene haltercilerdir. Altýný çiziyorum, halterin meselesini çözecek olan gene haltercilerdir. Baþka bir düþünceye, baþka birisine ihtiyacýmýz yok. Ýhtiyacýmýz olan Türk spor teþkilatýnýn bize destek vermesidir. Zira bu saatten sonra bir ateþten gömlek giyilecektir. Ben bu gömleði bir aðabey, eski federasyon baþkaný sýfatýyla giymeye hazýr ve nazýrým" ifadelerini kullandý. Açýklamalarýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný cevaplayan Nuhut, spor teþkilatýnýn konuya nasýl yaklaþtýðýna yönelik, "Halterdeki bu daðýlmýþlýðýn önüne geçilmesi lazým. Yani halterde bir birliktelik lazým, herkesin girift olmasý lazým. Bu konuyla ilgili Halil Mutlu'yla beraber Sayýn Gençlik ve Spor Bakanýmýz, Sayýn Genel Müdürümüzle görüþtük. Bir araya gelerek, bu konuyu masaya yatýrmamýzý ve orada tartýþmamýzý istedi. Tahmin ediyorum, yarýn Sayýn Bakanýmýz davet edecekler halterin meselesini çözeceðiz, en iyi çözümü bulacaðýz. Sayýn Bakanýmýzýn arzusu, isteði en doðrunun bulunmasý doðrultusunda" dedi.

Ç

takým ardýndan Teknik Heyet tarafýndan dörde bölündü. Bir grup minyatür sahada kurulan küçük kalelerde gol çalýþmasýný Teknik Direktör Halit Kýlýç gözetiminde yaparken diðer grup ise Genel Kaptan Yetkin Özbey gö-

Cezasý bol antrenman orumspor Belediye Vanspor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün tam kadro olarak baþladý. Uzun süredir dizinden ameliyat olduðu için özel program doðrultusunda çalýþan Samet Sur’da dün takýmla birlikte çalýþmalara baþladý.

Teknik Heyet tarafýndan saha zemininin bozulmamasý için 1 nolu sentetik çim sahaya alýnan antrenman ýsýnma hareketleri ile baþladý. Daha sonra piyonlar ve istasyon aletleri arasýnda çabuk ve kuvvet hareketleri yapan kýrmýzý siyahlý

Çorum Belediyespor’da TAKIM olma adýmlarý

Sezon baþýndan buyana takým olma yolunda büyük sorunlar yaþayan Çorum Belediyespor’da yönetim geçte olsa çalýþma baþlattý. Dün Baþkan Zeki Gül antrenmaný ziyaret etti ve futbolculara moral verdi akþam takým halinde Galatasaray-Shalke maçýný takým halinde izledi ve organize edilen ancak son anda iptal edilen çið köfte partisi gibi. Baþkan Gül futbolculara yaptýðý konuþmada onlara olan güvenini dile getirdi iki deplasman maçýndan da baþarýyla döneceklerine olan inancýný dile getirdi.

S

ezon baþýndan buyana bir türlü TAKIM olmayý baþaramayan ve bunun sancýlarýný yaþayan Çorum Belediyes-

Baþkan Zeki Gül, Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað’a tatlýyý kendi elleriyle yedirdi

nýz. Bizlerde sizlerden bunu bekliyoruz’ dedi. Yönetimin bu ziyaretinin ardýndan verilen bilgide Belediyespor’un takým halinde dün akþam oynanan Galatasaray -

Shalke þampiyonlar ligi ikinci tur maç Anitta Otel’de izleyeceði ayrýca bu akþam Sosyas tesislerinde çið köfte partisi düzenleneceði belirtildi. Her ne kadar bu parti Belediye Tesisi’nin müsait

Belediyespor çift çalýþtý

Halit Kýlýç hata yapan futbolculara þýnav ve takla cezasý verdi

zetiminde diðer yarý sahada kontrol pas çalýþmasý yaptýlar. Teknik Direktör Halit Kýlýç bu çalýþma sýrasýnda hata yapan ve istediklerini yapmayan futbolculara þýnav ve takla gibi cezalar verdi. Çalýþmanýn son bölümünde ise tam sahaya yakýn bir alanda taktik çalýþma yapan Çorumspor’un yaðmur altýndaki bu antrenmaný neþe içinde tamam-

por’da Yönetim bu eksikliði gidermek için bir dizi çalýþma baþlattý. Dün Baþkan Zeki Gül ve Yönetim Kurulu üyeleri Kerep Kahramantekin, Nurettin Tatar ve Mustafa Ercan ile birlikte takýmýn Ulukavak sahasýnda yaptýðý akþam çalýþmasýný izlediler. Baþkan Gül ziyarette ilk olarak kaleci antrenörü Habib Anapal’a eniþtesini kaybetmesi nedeniyle baþsaðlýðý diledi. Ardýndan da çalýþma bitiminde futbolculara önce tatlý ikram etti ardýndan da kýsa bir konuþma yaptý. Gül, gelinen bu noktada söyleyecek fazla bir þey olmadýðýný belirterek ‘Çok konuþulunca baþarý gelmiyor, sizler çýkacaksýnýz oynayacaksýnýz mücadele edecekiniz ve baþarýlý olacaksý-

Y

ozgatspor ile pazar günü deplasmanda zorlu bir maça çýkacak olan Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný dün yaptýðý çift antrenman ile sürdürdü. Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan saat 10.00’da yapýlan ilk çalýþmaya sakat Haydar ve Oðuzhan Saraçoðlu katýlmazken Oðuzhan Yalçýn ve Volkan ise takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Sabah çalýþmasýnda çabuk kuvvet hare-

olmamasý nedeniyle ileri bir tarihe ertelensede Belediyespor Yönetmi takým olma yolunda adýmlar atmayý sürdüreceði öðrenildi. Her ne kadar bu adýmlar geçde kalmýþ olsa.

ketleri yapan Belediyespor oldukça tempolu bir antrenman yaptý. Öðleden sonraki çalýþmaya sabah katýlmayan isimlerle birlikte aðrýsý olan Muratcan katýlmazken Ender ile Ýmam bu kez düz koþu yapan isimler oldular.Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenman taktik çalýþma ile tamamlandý. Belediyespor Yozgat hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çift kale ile sürdürecek.

Karþýyaka ve Bahçelievler’den çifte mutluluk Sinop’ta sona eren küçükler voleybol grup birinciliðinde Karþýyaka kýz ve Bahçelievler Salim Akaydýn erkek takýmlarý tüm maçlarýný kazanarak grup birinci olarak bu yýl yarý final grubuna yükselmeyi baþaran ilk temsilcilerimiz oldu.

K

Karþýyaka kýz takýmý grup birinci olarak yarý final grubuna yükselmeyi baþardý

üçükler Voleybol grup birinciliðinde Karþýyaka kýz ve Bahçelievler Salim Akaydýn erkek takýmlarý gruplarýnda birinci olarak bu yýl yarý final grubuna yükselen ilk temsilcilerimiz oldular. Ýki temsilcimizde dün ev sahibi Sinop temsilcilerini 2-0 yenerek yarý finale yükselmeyi baþardýlar. Kýzlardaki temsilcimiz Karþýyaka grupta son maçýnda Sinop Boyabat Yaþar Topçu YÝBO’yu da rahat bir oyun sonunda 2-0 yenerek grup birinci oldu ve bu yýl yarý final grubuna yükselme baþarýsý gösteren ilk temsilcimiz oldu. Grubundaki ilk maçýnda Samsun Vezirköprü YÝBO’yu ikinci maçýnda Giresun Þebinkarahisar’ý zorlanmadan 2-0 yenen Karþýyaka kendisi gibi ilk iki maçýný kazanan ev sahibi Sinop þampiyonu Boyabat Yaþar Topçu YÝBO ile grup finalinde karþýlaþtý. Rakibi önünde maça çok iyi baþla-

yan Karþýyaka ilk seti 21-11 ikinci setide 21-17’lik skorla maçýda 2-0 kazanarak grup birinci oldu ve bu yýl okul sporlarýnda yarý final grubuna yükselmeyi baþaran ilk temsilcimiz oldu. Akþam saatlerinde ise Bahçelievler Salim Akaydýn Ýlkokulu erkek takýmý grup birinciliði için dün Sinop Gerze Haþim Zehra Tarý Ýlkokulu ile karþýlaþtý. Rakibi önünde iyi baþladýðý maçý 21-16 ve 21-18’lik setlerle 2-0 yenerek grup birinci oldu ve yarý final grubuna yükselen ikinci Çorum okulu oldu. Bahçelievler Salim Akaydýn erkek takýmý yaþ grubu olarak çok küçük olmalarýna raðmen bu spora baþladýklarý yýlda önce Çorum þampiyonu ardýndan da gruplarda birinci olarak yarý final grubuna yükselmeleri büyük bir baþarý olarak deðerlendirildi.

Yaþlarý küçük olmalarýna raðmen Bahçelievler Salim Akaydýn erkek takýmý gösterdiði performansla grup birincisi olarak ilk yýllarýnda yarý finale yükseldiler

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you