Page 1

‘Eleþtirmek kolay, herkes taþýn altýna elini sokmalý’

TSE Baþkaný Çorum’a gelecek TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSE Baþkaný Hulusi Þentürk’ün Çorum’a geleceðini açýkladý.

‘Demiryolu’nun gündeme gelmesi önemli bir kazanç’

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Kasým ayý TSO Meclis Toplantýsý'nda Çorum Tanýtým Günleri ile ilgili deðerlendirme ve tespitlerde bulundu. Baþaranhýncal, eksikliklerin tespiti ile eleþtiri kolaycýlýðýnýn ayýrt edilmesi gerektiðine iþaret ettiði konuþmasýnda, "Kolay olan eleþtirmek, zor olan taþýn altýna elini sokmaktýr." dedi. Baþaranhýncal, özellikle Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'ýn demiryolu hattý ile ilgili açýklamalarýnýn ulusal basýnda yer almasýnýn önemine dikkat çekerek, Bakan'ýn "Demiryolu etüdü bitti, bu meseleyi titizlikle takip ediyorum" þeklindeki açýklamalarýnýn önemli bir kazaným olduðunu kaydetti. * HABERÝ 7’DE

* HABERÝ 7’DE

Hulusi Þentürk

ÝSKENDER LAHMACUN n

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Alo Paket 213 32 42

Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM

Þehidimizi uðurladýk Þehit Jandarma Üstçavuþ Mehmet Bostancý (30)’nýn naaþý, Çorum’un Bayat ilçesinde topraða verildi. Hakkari'nin Þemdinli ilçesi kýrsalýnda yaþanan çatýþmada þehit düþen Mehmet Bostancý için dün memleketi Bayat’ta cenaze töreni düzenlendi. * HABERÝ 10’DA

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ikili temaslarda bulundu.

ABD’de ‘Çift Diploma’ görüþmesi

Atýf Hoca’nýn uðradýðý haksýzlýklar mezarýnda Þapka inkýlabýndan 18 ay önce yazdýðý 'Frenk Mukallitliði ve Þapka' adlý kitabý gerekçe gösterilerek Ýstiklal Mahkemeleri Ýskilipli Atýf Hoca tarafýndan idam edilen Ýskilipli Atýf Hoca'nýn anýt mezarýný yapan Mehmet Ýþçi, anýtýn dili ile Atýf Hoca'nýn uðradýðý haksýzlýklarý anýt mezarda dile getirdiklerini söyledi. * HABERÝ 6’DA

Hemþehrimiz tesis açtý AK Parti Manisa eski il baþkanlarýndan hemþehrimiz Abdurrahim Arslan’ýn sahibi olduðu Optimum Mühendislik Karaaðaçlý beldesinde açýldý. Törene Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’ýn yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. * HABERÝ 12’DE

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kýsa bir süre önce iþbirliði anlaþmasý yaptýklarý ABD'de temaslarda bulundu.

* HABERÝ 4’DE

Þehit Bostancý’nýn cenazesi son kez helâllik alýnmak üzere Yatukcu Mahallesi’ndeki baba ocaðýna getirildi.

‘Sezaryenle doðum giderek azalýyor’ ‘Çorum tarýmý yeni Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, fuarla ilgili genel bilgiler verdi.

29 Kasým-2 Aralýk tarihlerinde düzenlenecek Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý için tanýtým toplantýsý düzenlendi.

pazarlara açýlmalý’ Bu yýl dördüncüsü düzenlenecek olan Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý için tanýtým toplantýsý düzenlendi. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Çorum tarýmýnýn iç ve dýþ pazarlara açýlmasý gerektiðini söyledi.

* HABERÝ 9’DA

Sudenaz’a ne oldu? Geçtiðimiz eylül ayýnda Afyonkarahisar’da bir trafik kazasýnda hemþire Seval Pala can verdi. Ayný kazada hafif yaralanan Sudenaz kýzý Sudenaz ise, hastanede ayakta tedavi gördükten sonra ortadan kayboldu. Babasý, o tarihten beri her yerde kayýp kýzýný arýyor.

* HABERÝ 12’DE

(Ç.HAK:514)

20 KASIM 2012 SALI

‘Çocuða alternatif sunun’

Op. Dr. Musa Zorlu

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Op. Dr. Musa Zorlu, 2012 yýlýnýn son 10 ayýnda 2 bin 846 doðum gerçekleþtirildiðini belirterek, bunun bin 619 tanesinin normal, bin 216 tanesinin de sezaryen doðum olduðunu söyledi.

* HABERÝ 3’DE

'Doðal Doðum' seminerlerinin üçüncüsü dün gerçekleþtirildi.

‘Doðal Doðum’ semineri Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile Hitit Üniversitesi'nin ortaklaþa düzenlediði 'Doðal Doðum' seminerlerinin üçüncüsü dün gerçekleþtirildi.

* HABERÝ 3’DE

GÜL-DER ve ADEF tarafýndan organize edilen, Aile Eðitimi seminerlerinin 20122013 eðitim dönemi ikinci semineri yapýldý. Geçtiðimiz Cuma günü 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda gerçekleþen seminerin sunumunu, Konya'dan gelen eðitimci yazar Kadir Kesici yaptý.

* HABERÝ 6’DA

GÜL-DER ve ADEF tarafýndan organize edilen, Aile Eðitimi seminerleri devam ediy-


2

SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Sosyal belediyecilikte neler var, neler? Ç

orum Belediyesi, il merkezinde yalnýz ya da eþi ile birlikte yaþayan, bakýma muhtaç 35 yaþlý aileye evde bakým hizmeti götürmeye baþladý. Belediye personeli, 35 ailenin belli periyotlarla evine giderek temizlikten evin bakýmonarým ve tadilâtýna kadar bir çok hizmetini görüyor. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de, geçtiðimiz aylarda bahse konu projeyi tanýtýp, peþinden ihtiyaç sahiplerine daðýttýklarý gýda paketi sayýsýný, asker aylýklarýna ayýrdýklarý bütçeyi sýralayýp sosyal belediyeciliði hayata geçirdiklerini ispatladýklarý iddiasýnda bulundu. Külcü, hafta sonu katýldýðý Kanal A Televizyonu'nda ayný minvalde konuþmuþ. Külcü'nün yukarýda sýk sýk bahsettiði hizmetleri takdire þayan bulmakla beraber, memlekette sosyal belediyeciliðin hayata geçirildiði iddiasýna bazý itirazlar da yapýlmýyor deðil. AK Parti Genel Merkezi'nin yaptýrdýðý anketin sosyal belediyecilikle ilgili sýralamadaki sonuçlarý bu itirazlarý doðrular nitelikte. Ýtirazlar þöyle: * Sosyal belediyecilik sadece ihtiyaç sahiplerinin karnýný doyurmak, asker ailelerine maaþ vermek olmasa gerek. Bunlar güzel hizmetler; ancak sosyal toplumun düþünsel ve kültürel ihtiyaçlarýný gidermek gerekiyor. Yani zihinlerin de doyurulmaya ihtiyacý var. * Sosyal belediyeciliðin en önemli unsurlarýndan birisi sosyal

hayatýn yoðun olarak yaþanacaðý mekânlar oluþturmak, var olanlarýn sayýsýný artýrmak. Çorum'a baktýðýmýzda yeni sosyal mekânlar oluþturulduðu söylenemez. * Toplumun ihtiyaçlarýný hem mekânsal hem de içerik olarak dolduracak kültür merkezlerine þiddetle ihtiyaç var. Çorum ölçeðinde bir çok il belediyesi bu sorunu çoktan çözerken, Çorum hâlâ yerinde saymaya devam ediyor. * Hem mali kaynak, hem insan gücü açýsýndan operasyonel kurum olduðu her fýrsatta dile getirilen Belediye, kanaat önderleri ile buluþmalý, hizmetin belli bir kesime deðil, toplumun bütün katmanlarýna ulaþmasýný saðlamalý. * Çorum Belediyesi sosyal belediyeciliði hayata geçirirken, sivil toplum kuruluþlarýný gerek bütçe, gerekse mekân olarak tereddütsüz desteklemeli, engeller çýkarmamalý, çamur çiðnetmemeli. * Belediye yöneticileri sosyal ve kültürel etkinliklerin organizasyonlarýna destek saðlarken, ýsrarla belediyenin adýnýn ön plana çýkarýlmasý gayretinde olmamalý, toplam faydayý esas almalý. Endiþe edilmesin; sivil toplum kuruluþlarýnýn adýnýn ön planda olmasý Çorum Belediyesi'nin kazancý, dolayýsýyla þehrin kazancý olacaktýr. STK'lar kendi önlerini açan belediye ve yöneticilerinin reklamýný fazlasýyla ve hakkýyla zaten yapar, yapýyor. * 'Parayý veren düdüðü çalar' anlayýþý varsa, unutulmasýn ki, verilen destekler ceplerinden deðil, topyekûn Çorumlu'dan çýkýyor.

H

gerekiyor. Bir diðer önemli problem Yukarý Ilýca Baðlarý istikametinde bulunan yolun su içinde kalmasý. Laboratuvar binasýnýn bulunduðu alanda yüzey yaðmur sularý toplanarak yola verilmiþ. Bu durum hem bað yolunu bozuyor, hem de insanlar sudan geçemiyor. Bað sakinleri problemin çözülmesini bekliyor

Baðlarýn sorunu çözülmedi

itit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Merkezi Araþtýrma Laboratuvar inþaatý bitti bitmesine de, Ilýca Baðlarý sakinlerinin derdi devam ediyor. Öðrendiðime göre, laboratuvar inþaatýna malzeme taþýyan aðýr tonajlý kamyonlar bað yolunu bozdu, yeniden asfaltlanmasý

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçtiðimiz hafta sonu konuk olduðu Kanal A Televizyonu’nda aðýrlýklý olarak sosyal projelerden bahsetmiþ...

Halk Günü'nde yardým talepleri G V

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantýya katýlan vatandaþlar Gül'e talep ve sorunlarýný iletti.

atandaþlarýn yaþadýðý sýkýntýlarýn çözümüne yönelik gerçekleþtirilen haftalýk halk günü toplantýlarýna devam ediliyor. Çorum Belediyesi Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantýya katýlan vatandaþlar Gül'e talep ve sorunlarýný iletti. Arife Yýlmaz, eþi ve çocuklarý için iþ istedi, gýda talebinde bulundu. Yýlmaz, "Hep zenginlere yardým ediyorsunuz. Fakirlere yardým etmiyorsunuz. Çocuðumu okutamýyorum. Okulu býrakmak zorunda kaldý." diye konuþtu. Ayþe Gül adlý vatandaþ ise, elektrik ve su faturalarýnda indirim yapýlacaðý sözü verildiðini, ama hiçbir indirim olmadýðýný belirterek, "MadBelediye Halk Günü Toplantýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. di durumumuz iyi olmadýðýndan çocuðum okulu býrakmak zorunda kalacak. Valiliðe gittim, sonuç alamadým." þeklinde konuþtu. Halk Günü'ne katýlan GÜVENLÝK SÝSTELERÝ Hafize Kýrýcý ve Ayþe Önal da, ise, gýda ve maddi destek taleplerini iletirken, Ayhan Berbergil, evinin çatýsýnýn tamir KAMERA GÜVENLÝK edilmesini istedi. BerberSÝSTEMLERÝ 9” Tablet Bilgisayar gil, evinin yanýna yapýlan wifi-3G-1 GB DDRam inþaattan dolayý çatýsýnýn ÝÞYERÝ, FABRÝKA , SÝTE SATÜRK Full HD PVR 1080P Uydu Alýcýsý tuðlarýnýn kýrýldýðýný ve OKUL, APARTMAN * Ýnternet Giriþi-Optik Çýkýþ-USB Kayýt su içinde kaldýklarýný beTECRÜBELÝ * Modül Çakýlý-Kart Giriþi-USB Mp3-Film Ýzleme lirtti. MONTAJ EKÝBÝ Yeter Deniz, yanan evi için yar- * 8 Kanal DVR kayýt Cihazý dým isterken, * 4 Adet Gece Görüþlü Kamera 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý Yahya Deniz, * 500 gb Harddisk (ortalama 90 gün kayýt) Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 müzisyen ol- * Bakýr Kablo-Gümüþ PNC Fiþ 225 65 55 - 0 535 682 53 53 Ahmet Altan duðunu söywww.altanlargroup.com e-mail: altanlargroup@hotmail.com leyen Yahya (Ç.HAK:3444) KURULUM DAHÝL Çakýcý ise, maddi ve manevi desteðini alabilmek için Zeki Gül'den yardým istedi. Va t a n daþlarýn sorun ve taleplerini not eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, taleplerin tamamýnýn ilgili birimlere iletilerek çözüm yolu bulunmasý için çalýþacaklarýný kaydetti.

ALTAN ELEKTRONÝK

(Ç.HAK:2997)

(Ç.HAK:3508)

Çorum ve Ýlçeleri'nin

ÇÝFT ÇANAKLI UYDU SÝSTEMÝ - NEXT NEXTSTAR UYDU CÝHAZI KURULUM DAHÝL DAÝRE BAÞI SADECE ¨

35,00

899.00 ¨

400,00 ¨

Sadece

109,90 ¨


3

'Sezaryenle doðum giderek azalýyor’ SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

H

'Doðal Doðum' seminerlerinin üçüncüsü dün gerçekleþtirildi.

‘Doðal Doðum’ semineri H

itit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile Hitit Üniversitesi'nin ortaklaþa düzenlediði 'Doðal Doðum' seminerlerinin üçüncüsü dün gerçekleþtirildi. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Vehbi Koç Vakfý Yönetim Kurulu Baþkaný Semahat Arsel, Hastane Yöneticisi Op. Dr. Musa Zorlu, personel ve davetliler katýldý. Seminerde Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hastane Yöneticisi Op. Dr. Musa Zorlu ile Prof. Dr. Lale Büyükgönenç bir açýþ konuþmasý yaptý. Seminerin konuþmacýsý Yard. Doç. Dr. Gülay Rathfisch, doðal

doðum ile ilgili olarak davetlilere slayt eþliðinde bilgiler verdi. Rathfisch, sezaryenle yapýlan ameliyatlarýn hayat kurtarýcý olduðunu söyledi. Rathfisch, geçmiþten günümüze doðal doðum ile sezaryenli doðum arasýnda ki kýyaslamayý ele alarak örneklerle çeþitli açýkla-

malarda bulundu. Rathfisch, yaptýðý açýklamasýnda doðumun artýk günümüzde erkek doktorlarýn eline geçtiðini ve doðum tabereleri ile ebelik sisteminin böylelikle kaybolduðunu söyledi. Günümüzde doðumlarýn hastanelere kaydýðýný dile getiren

Reha Metin Alkan

Lale Büyükgönenç

Semahat Arsel

itit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöçirmelerini hedeflemekteyiz. Özellikle ilk doðum yapaneticisi Op. Dr. Musa Zorlu, 2012 yýlýnýn son 10 cak, hastalarýmýza doðum salonu ziyaretleri yaptýrarak ayýnda 2 bin 846 doðum gerçekleþtirildiðini belirterek, korku ve endiþe ile bekledikleri süreci görmelerini, çabunun bin 619 tanesinin normal, bin 216 tanesinin de lýþan ebelerimizle diyaloga girip rahatlamalarýný saðlasezaryen doðum olduðunu söyledi. maktayýz. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 22 Kasým da 4. Gebe okulumuz baþlayacak. Yaptýile Hitit Üniversitesi'nin ortaklaþa düzenlediði 'Doðal ðýmýz 3. Gebe okulu döneminde 92 anne adayýna sertiDoðum' seminerlerinde konuþan Zorlu, doðumlarda sefika verdik. Katýlanlarýn %62'si normal doðum yapmýþzaryen oranýnýn hýzlý artmasý sonucu öncelikle bunun týr. Sadece %12'si sezaryen endikasyonu ile primer sesebeblerini irdelediklerini, sonuç olarak ta birinci sýrada zaryen olmuþtur. hastalarýn normal doðum korkusu nedeni ile sezeryana Ayrýca doktorlarla ilgili çýkarýlan son torba yasada yöneldiklerini, ikinci olarak da doktorlarýn doðum esnaki kanun sonucunda "normal doðum için her türlü tedsýnda geliþebilecek komplikasyonlar nedeniyle malbirin alýnmasýna raðmen oluþabilecek komlikasyonlarOp. Dr. Musa Zorlu praktis davalarýnýn artmasý sonucu sezaryen oranýnýn dan doktorlarýn sorumlu olmamasý da" doktorlarýmýzý arttýðýnýn görüldüðünü dile getirdi. rahatlatmýþtýr. Fizyolojik bir olay olarak normal doðumun teþvik edilmesi için Hastanemizde 2012 yýlý son on ayýnda toplam doðum sayýsý 2 her iki sebebinde ortadan kaldýrýlmasýnýn gerekliliðine dikkat çeken bin 846'dýr. Bunun Bin 619 tanesi normal doðum (%57) sezaryenli Zorlu, þöyle dedi; "Hastane olarak bizde normal doðuma özendirdoðum sayýsý Bin 216 (%43) primer sezaryen oraný 403 (%33) mümek, korkularýný yenmek adýna 5 ay önce "gebe okulu" projesini kerrer sezaryen sayýsý 813 (%67)'dir. Mükerer doðum sayýsýný etkibaþlattýk. Hastalarýmýzý 5 haftalýk eðitim sürecinde gebeliðin oluþuleyememekteyiz. Fakat eðitim ve takipler sonucu primer sezaryen mundan baþlayýp, beslenme, normal doðum süreci, lohusalýk ve emoranýnýn 2011 primer sezaryen oraný 918 ile (%50) iken 2012 de 10. zirme, yenidoðan bakým ve doðum sonrasý depresyonlar gibi konuayý itibari ile primer sezaryen oraný 403 ile (%43)'e düþmüþtür" delarýný anlatarak hamilelik ve doðum sürecini saðlýklý bir þekilde gedi.

Saðlýk Sen sorun dinledi M

Semirere çok sayýda davetli katýldý.

Kanser tedavisinde ‘yüksek ateþ’ yöntemi

N

obel ödüllü Alman Doktor kanser hastalarýný yüksek ateþ ile tedavi ediyor. Kanser tedavisinde yeni bir dönem baþlatan Nobel ödüllü Alman doktor Robert Gorter, hastalarýnýn vücut ýsýlarýný yükselterek kanser hücrelerini öldürüyor. Ýstanbul'da Türk hastalarýyla biraraya gelen Gorter'ýn tedavisi, artýk tüm dünyada kabul gören bir yöntem. Cologne Týp Merkezi Doktoru Robert Gorter tedavi yöntemi hakkýnda þunlarý söyledi: “Vücut ýsýsýný 42-43 dereceye yükseltiyoruz. Hasta yüksek ýsý makinesinin içine alýnýyor böylece baðýþýklýk sistemi

uyarýlýyor. Ardýndan D hücreleri veriliyor. Bu hücreler basit bir iðne ile bazen daha etkili olmasý için damar yolu ile tümörlü alana veriliyor. Üç saatte bütün vücuda yayýlýyor.” Nobel ödüllü Alman doktor Robert Gorter, bu tedaviyi ilk kendisinde denemiþ. Robert Gorter; "40 sene önce bana da kanser teþhisi konmuþtu. Vücut ýsýmý yükselterek tedavi uyguladým. Haftada 2 gün 42 derecelik sýcak suyun bulunduðu bir küvete giriyordum" diye konuþtu. Tedavi, haftada iki seans olmak üzere 24 hafta uygulanýyor. Ancak bazý hastalar için 12 hafta da yeterli.

K

arasýndaki karþýlaþtýrmalý verileri alýnan araþtýrma, diyabet, obezite, koroner arter hastalýðý, inme, metabolik sendrom ya da hipertansiyon hastalarýnýn saðlýk durumunun 3 yýlda izlediði seyri, 2009'da obez, hipertansif diyabetik veya prediyabetik olan birinin 3 yýlda ne gibi deðiþimler yaþadýðýný; diyabet, lipid, kolesterol, hipertansiyon, obezite, metabolik sendrom gibi kronik hastalýklarýn görülme sýklýðýndaki deðiþiklikleri de ortaya koydu.

Rathfisch, ilginç bir araþtýrmayý da dile getirerek, doðumlarýn hastanelere kaymasý ile hijyenin de böylelikle bozulduðuna iþaret ederek,"Bu nedenle anne bebek ölümleri arttý. Zamanla doðum acý vermeye baþladý. Sonuç olarak, sezaryenle yapýlan ameliyatlar hayat kurtarýcý olarak görüldü" diye

emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Bu bizim sorumluluk ve çalýþma alanlarýÇorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, mýzý geniþletmiþ olmasýna raðmen gerek iþSaðlýk-Sen Çorum Þubesi tarafýndan yapýkolu baþkan ve temsilcilerinin gerekse de lan Ýl Divan Toplantýsýna iliþkin yazýlý basizlerin desteðiyle yeni görevimizde de en sýn açýklamasý yaptý. iyi temsili göstermenin, en güzel hizmeti vermenin gayreti ve azmi içerisinde olacaSaatçi, “Öncelikle Ýsrail tarafýndan ðýz. Baþarýyý yakalamamýz ve devam ettirGazze'de yapýlan insanlýk katliamýnýn bir memiz için öncelikle sorun ve talepleri doðan önce son bulmasýný diliyor, Gazze'de ve ru tespit etmemiz, çözüm için alternatif Tunceli'de þehit olan askerlerimize, Alöneriler geliþtirmemiz, bunun içinde dersilah'tan rahmet, geride kalanlarýna baþsaðlýmize çok iyi çalýþmamýz gerekmektedir. Bu ðý ve metanet diliyoruz.” dedi. bilinçle hareket edeceðimizin bilinmesini Toplantýnýn saðlýk ve sosyal hizmet istiyorum. 1 Aralýk 2012 tarihinde Saðlýkçalýþanlarýyla ilgili yapýlanlar, yapýlamaSen tüzük tadil kongresi yapýlacaktýr. Bu yanlar, yapýlmasý gerekenler konusunda fikongrede yapýlacak tüzük tadiliyle Saðlýkkir alýþ veriþlerinin yapýlmasýnda çok faySen seçimleri bir aksilik olmazsa 1 yýl daha dalý ve verimli olduðunu kaydeden Saatçi, uzatýlacaktýr. Bu uzatmayla birlikte Saðlýk þunlarý söyledi; “Profesyonel sendikacýlýk Sen Çorum Þubesi’nin seçimleri en erken Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Ýl Divan Toplantýsý yapýldý. hayatýmýzda çalýþanlarýmýzýn ziyaretlerine Ocak 2013 tarihinde yapýlacaktýr. Bu nedensýk sýk gitsekte, ulaþamadýðýmýz, birebir sorun ve taleplerini dinleyele çalýþmalarýmýzý bu takvime göre yapmamýz ve ayarlamamýz gemediðimiz saðlýk ve sosyal hizmeti çalýþaný arkadaþýmýz var. Bu tip rekmektedir.” toplantýlar il ve ilçe iþyerlerinde sorun ve taleplerle birebir muhatap Ýlçe ve iþyeri temsilcileri de Memur-Sen il temsilciðine seçilolan iþyeri temsilcilerimizin tamamýný bir araya getirerek istiþare mesinden dolayý Saatçi’yi tebrik ederek, “Bu göreve gelen ilk Saðimkâný saðlamak, öncelikli konu ve sorunlarý belirlemede büyük bir veri oluþturmaktadýr. Bu tip toplantýlar baþkandan ziyade temsilcilelýk-Sen Çorum Þube Baþkaný olmasýndan dolayý baþkanýmýzý tebrik rin konuþtuðu, sýkýntý ve taleplere iliþkin alternatif çözüm önerileriediyor, yeni görevinin Memur-Sen ve iþkollarýna hayýrlý olmasýný, ne yönelik toplantýlardýr. Yönetimi devraldýðýmýz günden bugüne baþarýlý çalýþmalara ve güzel hizmetlere vesile olmasýný diliyoruz. kadar destek, katký ve yardýmlarýný esirgemeyen sahanýn yýldýzlarý Sürekli bizimle irtibat halinde olan, ilettiðimiz talep ve sorunlarýn olan sizlere teþekkür ediyorum. Ekip ve takým halinde çalýþmanýn çözümü için elinden gelen gayreti gösteren baþkanýmýza; yeni görekarþýlýðýnda Çorum'da Saðlýk-Sen en fazla büyüyen sendika olmuþtur. Saðlýk-Sen'deki hýzlý ve istikrarlý büyüme diðer iþkollarý tarafýnvinde de ilçe ve iþyeri temsilcileri olarak desteðimizin ve kredimizin dan övgü ve takdirle karþýlanmýþ, karþýlýðýnda Memur-Sen il temsilsonuna kadar arkasýnda olduðunun saðlýk ve sosyal hizmet çalýþanciliði de ilk defa el deðiþtirmiþ ve bu görev bizlere tevdi edilmiþtir. larý ve kamuoyu tarafýndan bilinmesini istiyoruz.” dediler.

Gülay Rathfisch

Ýki kiþiden biri obez entsel ve kýrsal yaþam tarzýnýn, kalp damar saðlýðýný ve metabolizma üzerindeki etkileri araþtýrýldý. Ortaya Türk toplumu için hiç de iç açý olmayan sonuçlar çýktý. Prof. Dr. Salim Yusuf liderliðinde gerçekleþtirilen ve Metabolik Sendrom Derneði tarafýndan Türkiye kolu yürütülen uluslararasý PURE (Prospective Urban and Rural Epidemiological Study) Projesi'nin 2012 takip sonuçlarý belli oldu. Kentsel ve kýrsal yaþam tarzýnýn, kalp damar saðlýðýný ve metabolizma üzerindeki etkilerinin araþtýrýldýðý çalýþmada, yaþam tarzý ve kronik hastalýk risk faktörleri arasýndaki iliþkinin haritasý çýkartýldý. Türkiye'de 2009-2012 yýllarý

Ciddi artýþ var

Buna göre, Türk toplumunda 3873 yaþ grubunda son üç yýlda obezitede ciddi artýþ saptandý. Beden kütle indeksi 30 ve üzerinde olanlarýn oraný yüzde 54,4 çýktý. Bu orana göre her iki kiþiden biri obez.

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV-FÝAT PLAZA Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44


4

SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Rektör Amerika’da temaslarda bulundu H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kýsa bir süre önce iþbirliði anlaþmasý yaptýklarý ABD'de temaslarda bulundu. ABD Rochester’da bulunan Nazareth College ve Brockport’da Brockport State University of New York’ta bir dizi görüþme gerçekleþtiren Rektör Alkan, Nazareth College’in baþta rektörü, rektör yardýmcýlarý ve fakülte dekanlarý olmak üzere farklý birimlerinin yetkilileri iþbirliðinin daha ileri noktalara taþýnabilmesi yapýlabilecekleri görüþtü. Mevcut olan anlaþmalar çerçevesinde Nazareth College'de bulunan; Beden Eðitimi Yüksekokulu Öðretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Yamaner ve Yrd. Doç. Dr. Alparslan Kartal; Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan ve Yrd. Doç. Dr. Sevil Özkýnalý; Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Ýlker Sakýnç, Yrd. Doç. Dr. Metin

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ikili temaslarda bulundu.

Rektör Alkan, mevcut olan anlaþmalar çerçevesinde Nazareth College'de bulunan akademisyenlerle görüþtü.

Uçar, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilgin’i de çalýþma ortamlarýnda ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Alkan, öðretim üyelerinin sürdürmekte olduðu çalýþmalarýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Eðitimin uluslararasýlaþmasý konusunda atýlan adýmlarda büyük bir öneme sahip bu çalýþmalarý gerçekleþtiren, gerçekleþtirecek olan tüm akademisyenlerin her zaman en büyük destekçileri olacaklarýný ve yanlarýnda olacaklarýný ifade etti. Ziyaret kapsamýnda The College at Brockport State University of New York'da da üst düzey görüþmelerde bulunuldu. Öðrencilerin 2 yýl Türkiye’de, 2 yýl da ABD'de eðitim görmelerine imkan saðlayacak olan Sunny Çift Diploma Programý konusunun ele alýndýðý görüþmede, Hitit Üniversitesi’nde yakýn bir zamanda belirli bir oranda Ýngilizce eðitime geçilecek olmasý nedeniyle konuya sýcak bakýldýðý ifade edilerek, konuyla ilgili çalýþmalarýn baþlatýlabileceði belirtildi.

ABD Öðrenci Liderleri Enstitüsü 2013 Çalýþtayý

A

BD Öðrenci Liderleri Enstitüsü 2013 Çalýþmasý, ABD üniversitelerinde uygulanan yoðun bir akademik yaz programý. Programýn amacý, üniversite öðrenci liderlerinin eþzamanlý olarak liderlik becerilerini geliþtirirken, onlara ABD hakkýnda daha geniþ bilgi saðlamak. Enstitü, bir dizi seminer tartýþmalarý, okumalar, grup sunumlarý ve derslerden oluþacak. Kurs çalýþmasý ve sýnýf etkinlikleri ABD'nin diðer bölgelerine eðitim seyahati, yerel mekân ziyaretleri ve gönüllü etkinlikler için çeþitli olanaklarla tamamlanacak. Enstitü, ortalama 4 haftalýk akademik ihtisas çalýþmasý ve 2-3 günlük Washington, D.C programýyla sonlanacak olan yaklaþýk 1 haftalýk yurtiçi seyahat bölümlerinden oluþacak. Katýlýmcýlarýn yüksekokullardan, üniversitelerden ve diðer yükseköðrenim kurumlarýndan gelmesi ve akademik çalýþmalar, topluluk katýlýmý ve müfredat dýþý faaliyetlerde liderlik özelliði gösteren birinci, ikinci veya üçüncü sýnýflardan yüksek motivasyonlu lisans öðrencisi olmasý bekleniyor.

Katýlýmcýlarýn çalýþma alanlarý iþletme, iktisat, uluslararasý geliþim, yönetim, sosyal çalýþma, sosyoloji ve diðer profesyonel alanlarý kapsayacak þekilde çeþitlilik arz ediyor. Tüm katýlýmcýlarýn iyi derecede Ýngilizce bilmesi gerekiyor. Program çerçevesinde; ‘Sosyal Giriþimcilik’, ‘Küresel Çevre Konularý’, ‘ABD'de Dini Çoðulculuk’ olmak üzere 3 farklý çalýþma gerçekleþtirilecek. Sosyal Giriþimcilik, Küresel Çevre Konularý, ABD'de Dini Çoðulculuk konularýndan oluþan çalýþtaylar Haziran ve Temmuz 2013 tarihinde gerçekleþecek. Tam tarihler ve misafir kurumlar daha sonraki bir tarihte ilan edilecek. Son baþvuru tarihi 10 Aralýk 2012 Pazartesi. Her aday konu baþlýklarýndan sadece bir tanesine baþvurabilecek. Adaydan hangi konu baþlýðýna baþvuracaðýný açýkça belirtmesi bekleniyor. Eksik baþvuru yapan ya da kurallara uymayan adaylarýn baþvurularý geçersiz sayýlacak.

Sosyal Giriþimcilik: Katýlýmcýlara sosyal konulara deðinen giriþimsel yaklaþýmlarla ilgili bilgi verilecek. Konu baþlýklarý mikro finans, örgütsel geliþim ve iþletme, yenilik, geliþmekte olan pazarlar, risk analizleri, stratejik iþ planlama, kurumsal sosyal sorumluluk ve giriþimcilikte kadýn ve azýnlýklar vb. konular olarak belirlendi. Küresel Çevre Konularý: Katýlýmcýlara iklim deðiþikliði, doðal kaynak yönetimi, sürdürülebilir geliþim ve tarým uygulamalarý, gýda güvenliði, eko turizm, enerji üretimi, su yönetimi ve arýtýmý vb. gibi konular hakkýnda bilgi verilecek. ABD'de Dini Çoðulculuk: Katýlýmcýlara Amerika'daki ilk dini gelenekler, devlet ve kilisenin birbirinden ayrýlmasý, yeni dinlerin Amerika'ya giriþi ve yayýlmasý, azýnlýk gruplarýn ve dinlerin temsil edilmesi ve korunmasý, dinler arasý diyalog ve deðiþen ve geliþen dünyada iþ birliði vb. konular hakkýnda bilgi verilecek.

Hüseyin Çelik geliyor Konu alanlarý hakkýnda

AK

Hüseyin Çelik

Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Doç. Dr. Hüseyin Çelik, konferans vermek üzere Çorum’a geliyor. Çelik, Hitit Üniversitesi tarafýndan düzenlenen ‘Türkiye’nin Batýlýlaþma Serüveni’ konulu konferansa katýlacak. Konferans 23 Kasým 2012 Cuma günü Anitta Otel’de saat 14.00’de baþlayacak.

KPSS tercih kýlavuzu yayýmlandý Ö

SYM, 2012 KPSS tercih kýlavuzunu yayýmlayacaðý tarihi açýkladý. KPSS 'ye giren adaylarýn ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyinde tercih yapabileceði KPSS Tercih Kýlavuzu 19-28 Kasým 2012 tarihleri arasýnda ÖSYM 'nin internet adresinden yayýmlanacak. Bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme yapmak amacýyla adaylardan tercih alýnacak. ÖSYM'den yapýlan açýklamaya göre, "Kamu Görevlerine Ýlk Defa

‘Türkiye’nin Batýlýlaþma Serüveni’ konulu konferans düzenlenecek.

Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik" hükümleri uyarýnca bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme yapmak amacýyla adaylardan tercih alýnacak. Bu amaçla hazýrlanan Kamu Personel Seçme Sýnavý KPSS-2012/2 Tercih Kýlavuzunda, ortaöðretim, ön lisans ve lisans düzeyleri ayrý olmak üzere tercih yapýlabilecek kadro ve pozisyonlar yer alýyor. Kýlavuz 19-28 Kasým 2012 tarihleri arasýnda

ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yayýmlanacak. Adaylarýn kýlavuzda yer alan kadro ve pozisyonlarý tercih edebilmeleri için, 7-8 Temmuz 2012 ve 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapýlmýþ olan Kamu Personel Seçme Sýnavlarýndan (2012-KPSS Lisans ve 2012-KPSS Ortaöðretim /Önlisans) birine girmiþ ve bu sýnavlarýn en az birinden ilgili KPSS puanýný almýþ olmasý gerekiyor. Yerleþtirme iþlemlerinde ortaöðretim mezunlarý için

KPSSP94, önlisans mezunlarý için KPSSP93 ve lisans mezunlarý için KPSSP3 puaný kullanýlacak. Adaylar tercihlerini 19-28 Kasým 2012 tarihleri arasýnda, kýlavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin ''https://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden TC Kimlik Numaralarý ve þifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Tercih süresinin kesinlikle uzatýlmayacaðý belirtilen açýklamada, yerleþtirmeye baþvuracak adaylarýn kýlavuzu dikkatle incelemeleri önerildi.

Çorum'da bulunan Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) mezunlarý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’la bir araya geldi.

ÝTÜ mezunlarý buluþtu Ç

orum'da bulunan Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) mezunlarý HÝtit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti. Ziyaretin ardýndan düzenlenen toplantýda Prof. Dr. Alkan, ÝTÜ mezunu hemþehrilerimize Hitit Üniversitesi hakkýnda genel bilgiler verdi. Göreve geldiklerinden bu yana geçen yaklaþýk 1,5 yýlda Üniversitenin 115 eðitim biriminde eðitim-öðretimini sürdüren 11 binin üzerindeki öðrencisi, hýzla geliþen Týp Fakültesi, yeni açýlacak fakülte ve merkezlerle; kýsa süre içinde temeli atýlacak merkez laboratuvar, Teknokent ile kýsa sürede önemli geliþmeler kaydedildiðini, bu çalýþmalarýn somut göstergelerinden birisi olarak da dünya üniversite sýralamasýnda dünyada bulunan yaklaþýk 22 bin üniversite arasýndan son 1 yýlda bin sýra birden yükselerek 5 bin 963. sýraya çýktýklarýný ifade etti. Merkez Kuzey Yerleþkesi ile Sungurlu ve Alaca kampüslerinde inþaatlara baþlanacaðýný, güney kampüsünde de en kýsa sürede çalýþmalara baþlamak için yoðun bir faaliyet içerisinde olduklarýný belirten Rektör Alkan, göreve geldiklerinden bu yana valiler, milletvekellileri ve belediye baþkaný baþta olmak üzere Çorum’un ülkemizdeki tüm dinamikleri ile son derece koordineli, uyumlu ve amaç birliði içerisinde çalýþýldýðýný ve bu iþbirliði ortamýnýn da Çorum’un en önemli kurumlarýndan birisi olan Hitit Üniversitesi’nin yýldýzýnýn parlamasýnda çok önemli bir rol oynadýðýný da sözlerine ekledi. Üniversitede göreve gelir gelmez Akreditasyon çalýþmalarýna baþlandýðýný, aradan geçen sürede önemli mesafeler katedildiðini, o zaman insiyatif olarak baþlanýlan çalýþmalarýn yeni YÖK yasasýnda artýk yasal bir süreç olarak

H

uygulamaya konulacaðýný, bunun da üniversitenin öngörülerinin isabeti açýsýndan sevindirici olduðu ifade etti. Geçtiðimiz hafta yapýlan ziyarette Hitit Üniversitesi ile ABD üniversiteleri arasýnda çift diploma programý için görüþmeler yapýldýðýný ve izleyen eðitim öðretim döneminden itibaren de yabancý uyruklu öðrenci alýmýna baþlanacaðýný ifade etti. Hitit Üniversitesi’nde sadece akademik personelin deðil, idari personelin de yurtdýþýna gitmelerini istediklerini, böylelikle tüm paydaþlarýn dünya üniversitesi olma yolunda ufuklarýnýn geliþmesine katkýda bulunmaya çalýþtýklarýný belirten Rektör Alkan, Üniversitedeki Erasmus ve Farabi çalýþmalarý hakkýnda da misafirleri bilgilendirdi. Merkez laboratuvar, yeni kurulan inþaat laboratuarlarý ve Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak olan Ar-Ge çalýþmalarýnýn yürütüleceði Teknokent hakkýnda da bilgiler veren Rektör, Üniversite-Sanayi iþbirliðinde çözüm odaklý, katma deðeri yüksek projeler yapýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Çeþitli konularda Rektör Alkan’a görüþ beyan eden ÝTÜ'lüler, Rektörün yaptýðý çalýþmalardan duyduklarý memnuniyeti, Rektör olarak göreve baþladýðý günden sonra artýk Çorum’da bir üniversite olduðunun çok yoðun olarak hissedildiðini, geliþmelerin herkesi çok sevindirdiðini, kendisine her konuda, her türlü destek için her zaman yanlarýnda olduklarýný söyleyerek, baþarýlarýnýn artarak devam etmesi dileklerinde bulundular. Toplantýnýn sonunda, ÝTÜ'lüler olarak daha organize bir yapýlanmaya gidilerek Hitit Üniversitesi ile iþbirliði çalýþmalarýna devam edilmesi kararý alýndý.

Hitit’te giriþimcilik eðitimi

itit Üniversitesi ve ülke çapýnda giriþimcilik kültürünün yaygýnlaþmasýný hedefleyen KOSGEB ve HALKBANK iþbirliðinde düzenlenen, giriþimciliðe adým atmak isteyenlerin KOSGEB imkanlarýndan yararlanmalarýný saðlayan Uygulamalý Giriþimcilik Sertifika Programýnýn Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi eðitimleri dün itibariyle baþladý. Yapýlan açýklamaya göre, üniversite birimlerinde tanýtýmý yapýlan Giriþimcilik Destek Programý kapsamýndaki eðitimler deneyimli bir ekip tarafýndan veriliyor. Toplamda 60 saat olarak verilecek olan Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi; giriþimcilik özelliklerinin sýnanmasý, iþ fikri geliþtirme, iþ fikri geliþtirme ile ilgili yaratýcýlýk egzersizleri, iþ planý kavramý ve öðeleri, pazarlama planý gibi konularý içeriyor. Ayný anda 2 sýnýf halinde toplamda 60 kiþinin aldýðý eðitim yaklaþýk 2 hafta ve her gün yapýlacak. Eðitme katýlanlar ÝÝBF’nin öðrencileri ile HALKBANK Çorum Merkez Þubesi tarafýndan belirlenen öðrencilerden oluþuyor. Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Sertifika Programýna katýlan ve belirtilen süre zarfýnda eðitimlerini tamamlayan her öðrenci KOSGEB imzalý sertifikaya sahip olacak ve bu belge ile Türkiye'nin her yerinde ve istedikleri zaman iþ giriþimlerine KOSGEB'den Hibe ve Faizsiz Geri Ödemeli Destek alabilecek.

KOSGEB ve HALKBANK iþbirliðinde düzenlenen giriþimcilik eðitimi baþladý.

Eðitimleri ayný anda 2 sýnýf halinde toplam 60 kiþi alabilecek.

Eðitme katýlanlar ÝÝBF’nin öðrencileri ile HALKBANK Çorum Merkez Þubesi tarafýndan belirlenen öðrencilerden oluþuyor.


SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Çiçek’e sürpriz Zeki Gül’den 15

-18 Kasým tarihleri arasýnda Ankara'da düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri sona erdi. Ankara'da yaþayan Çorumlular’ýn akýn ettiði Çorum Tanýtým Günleri'nde gurbetteki Çorumlular özlemlerini gidermeye çalýþtý. Çorum Tanýtým Günleri için Ankara Atatürk Kültür Merkezi'ne akýn eden Çorumlular, diðer stantlarla birlikte Çorum Belediyesi standýna büyük ilgi gösterdi. Çorum Belediyesi standýna gelen ziyaretçilere Belediye görevlileri tarafýndan Çorum'u tanýtýcý broþürler, çeþitli hediyeler verilirken leblebi de ikram edildi.

gýtay Üyesi Sadi Güven, Vakýfbank Yönetim Kurulu Üyesi Sehalattin Toraman, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Davut Güney, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný Mahmut Evkuran, birçok siyasi ve bürokrat Çorum Tanýtým Günleri'nde stantlarý gezdiler.

Zeki Gül, gazeteci Yavuz Donat'a Çorum'u anlattý

15-18 Kasým tarihleri arasýnda Ankara'da düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri sona erdi.

Zeki Gül'den Cemil Çiçek'e doðum günü hediyesi Çorum Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Çorum Tanýtým Günleri'ni ziyaret eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baþkaný Cemil Çiçek'e Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Osmanlý Tuðrasý iþlemeli tablo hediye etti. Cemil Çiçek'in doðum günü için Çorum Belediyesi standýndan düzenlenen doðum günü sürprizine Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý da katýldý. Cemil Çiçek, kendisi için hazýrlanan doðum günü pastasýný da basýn mensuplarýna ikram etti.

Sabah Yazarý Yavuz Donat, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ile yaptýðý sohbeti köþesine taþýdý.

Gazeteci-yazar Yavuz Donat da Çorum Tanýtým Günleri’nin konuklarý arasýndaydý. Atatürk Kültür Merkezi giriþinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül tarafýndan karþýlanan Yavuz Donat, açýlan stantlarý bir bir gezdi. Tüm stantlarý Zeki Gül ile birlikte gezen Yavuz Donat, Çorum hakkýnda bol bol bilgi aldý. Aldýðý bilgileri not eden Yavuz Donat, Çorum'un son yýllarda hýzla geliþen bir il olduðunu ve Ankara'da yüz binlerce Çorumlunun yaþamasý nedeniyle Çorum Tanýtým Günleri'nin önemli olduðunu belirtti. Yavuz Donat, Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'e ülke gündemiyle ilgili sorular da sordu. Aldýðý cevaplarý tek tek not etti.

Kent Müzesi resimleri sanatseverlerden tam not aldý

Siyasiler ve bürokratlar Çorum Günleri'ni yalnýz býrakmadý Yapýlan açýklamanýn devamýnda, Çorum Tanýtým Günleri'ne siyasilerin de ilgisinin hayli yoðun olduðu belirtildi. Saðlýk Bakaný Recep Akdað ile Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'ýn tanýtým günlerinin açýlýþýna katýlýmýnýn ardýndan geçtiðimiz Cuma günü de Türkiye

Cemil Çiçek, doðum günü pastasý sürprizinden dolayý teþekkür etti.

Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek Çorumlular’ý yalnýz býrakmadý. Anayasa Mahkeme-

si Üyesi hemþehrimiz Recep Kömürcü de Anayasa Mahkemesi’nin diðer üyeleriyle birlikte Çorum Tanýtým Günleri'nde Ço-

rumlular’ý yalnýz býrakmadý. Eski TBMM Baþkan Vekili Ýsmail Alptekin, eski Adalet Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý-Yar-

Çorum Belediyesi tarafýndan Ressamlar Buluþmalarý kapsamýnda Türkiye'nin ve dünyanýn tanýnmýþ ressamlarýnýn Çorum resimlerinden oluþan sergi sanatseverlerin beðenisini kazandý. Atatürk Kültür Merkezi galerisinde açýlan sergide yaklaþýk 80 adet resim sanatseverlerin beðenisine sunuldu. Sergiyi Ankara'daki ressamlarýn yaný sýra üniversitelerin güzel sanatlar ve resim öðretmenliði bölümü öðrencileri de

Sungurlu standýna yoðun ilgi Ç

orum Dernekler Federasyonu tarafýndan Ankara Kültür Merkezi’nde organize edilen Çorum günleri etkinlikleri kapsamýnda Sungurlu Kaymakamlýðý ve Belediye tarafýndan açýlan stantlar ziyaretçilerin akýnýna uðradý. Sungurlu Kaymakamlýðý standýnda ziyaretçilere gün boyunca leblebi ve þekerlemeler ikram edilirken, Belediye standýnda vatandaþlara yoðurt ikramýnda bulunuldu. Fuara gelen ve Sungurlu stantlarýný gezen ziyaretçiler ikramla-

Ç

Sungurlu Kaymakamlýðý ve Belediye tarafýndan açýlan stantlar ziyaretçilerin akýnýna uðradý.

ra büyük ilgi gösterdi. Stantlarda Sungur-

lu yöresine ait el dokumasý kilimler, minyatür

Ulu Cami ve Saat kulesi maketleri, eski dönemde

kullanýlan aletler büyük ilgi görürken, stantlarda ayrýca Sungurlu’nun tarihi ile ilgili tanýtýmlar yapýldý. Öte yandan Sungurlu standýný TBMM Baþkaný Cemil Çiçek ve Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay ziyaret etti. Çiçek ve Atalay’a stant ziyaretinde Çorum Valisi Sabri Baþköy, Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Ak Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým eþlik etti.(ÝHA)

Ýskilip Dolmasý farký

orum ve ilçelerinin tarihi, kültürel ve doðal güzelliklerini tanýtmak amacý ile Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen ÇorumTanýtým Günleri açýlýþ törenlerine Ýskilip’in geleneksel yemeði Ýskilip Dolmasý damgasýný vururken, iç mekanda tanýtým amaçlý dizayn edilen standýn yoðun ilgi gördüðü belirtildi. Dolma daðýtýmýnda yoðunluk yaþanýrken Kaymakam Mehmet Yýlmaz, Belediye Baþkaný Numan Sezer, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Melih Alpsar misafirlerle teker teker ilgilendiler.

larýna yüzlerce Ýskilipli konuk oldu. Dýþ mekânda sunulan Ýskilip Dolmasý ikramýna ve iç mekanda hazýrlanan Ýskilip standýna siyaset ve bürokrasiden çok sayýda katýlým gerçekleþti. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir

Atalay, TBMM Meclis Baþkaný Cemil Çiçek, Saðlýk Bakaný Recep Akdað, Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, Ak Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekilleri, Cahit

Baðcý, Murat Yýldýrým katýlanlar arasýndaydý.

Yüzlerce Ýskilip’li standa akýn etti

Beþ gün boyunca devam eden Tanýtým Fuarý’na Ankara'da yaþayan Ýskilipliler’in yo-

ðun ilgisi son günün akþamýna kadar devam etti. Katýlanlara Atýf Hoca Kitabý, Zengin Tarih Kenti Ýskilip, Makaleler, Akþemseddin kitaplarý ile Ýskilip Ýllüstrasyon haritasý, Türkçe, Ýngilizce, Fransýzca bastýrýlan Ýskilip Tanýtým broþürü ile Ýskilip Dolmasý broþürleri hediye edildi. Ýskilip standý uzun süre birbirini göremeyen Ýskilipliler’in de buluþma noktasý oldu.

Kaymakam Yýlmaz ve Baþkan Sezer’e teþekkür plaketi

Siyasiler ve bürokratlar Ýskilip’i yalnýz býrakmadý Ýskilip Belediyesi’nden yapýlna açýklamaya göre, Ýskilip stant-

5

Tanýtým günlerine Ýskilip’in geleneksel yemeði Ýskilip Dolmasý damgasýný vurdu.

Çorum Valisi Sabri Baþköy tarafýndan etkinlikleri ile fuara renk katan ve Ýskilip farkýný ortaya çýkarmak için günler öncesinden çaba sarf eden Kaymakam Mehmet Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Numan Sezer'e teþekkür plaketi verildi.

Vali Baþköy, Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya Çorum Tanýtým Günleri'ne saðladýklarý katký ve destekten dolayý teþekkür plaketi takdim etti.

Vali’den teþekkür plaketi A

nkara'da gerçekleþtirilen Çorum Tanýtým Günleri'nin son gününde Çorum Valisi Sabri Baþköy, Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi standýný ziyaret ederek fuar süresince önemli etkinliklere imza atan ve Osmancýk pirinci daðýtýmýný gerçekleþtiren Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya hem Çorum hem de Osmancýk tanýtýmýna sunduklarý katký nedeniyle teþekkür etti. Ankara'da düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri sona erdi. Yapýlan açýklamaya göre, fuarýn son gününde Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi standýný Çorum Dernekler Federasyonu Baþkaný Hayri Çaðýr ile birlikte ziyaret eden Çorum Valisi Sabri Baþköy, fuar süresince 'ayýkla pirincin taþýný' yarýþmasý ve diðer etkinliklerin hem Çorum

hem de Osmancýk tanýtýmýna önemli katký saðladýðýný ifade etti. Osmancýk'ýn Çorum'un önemli deðerleri arasýnda olduðuna dikkat çeken Vali Baþköy, Çorum Tanýtým Günleri'nde Osmancýk pirincinin ve Osmancýk'ýn tarihi yerlerinin baþkentte yaþayanlara anlatýldýðýný ifade etti. Kaymakam Ýbrahim Küçük de fuar süresince Osmancýk'ýn en iyi þekilde tanýtýlmasý için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Dünyada marka haline gelen Osmancýk 97 pirincimizi ve Osmancýk'ýmýzýn tarihi deðerlerini baþkentten yaþayan hemþehrilerimize bir kez daha ifade ederken diðer taraftan da Osmancýk'ý bilmeyen ama Osmancýk pirincini tanýyan vatandaþlarýmýza ilçemizi ve pirincimizi tanýtma imkaný bulduk. Fuar ilçemizin tanýtýmý açý-

sýndan faydalý oldu" dedi. Çorum Tanýtým Günleri süresince Kaymakamlýk ve Belediye olarak ortak alarak açtýklarý standýn büyük ilgi gördüðünün altýný çizen Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise, "Fuarýn devam ettiði dört gün süresince standýmýz büyük ilgi gördü. Vatandaþlarýmýzýn bu ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Biz de bu ilgiyi fýrsat bilerek hem ilçemizi hem de ilçemizi marka yapan pirincimizi yakýndan tanýtma imkaný bulduk. Ýlçemizin tanýtýmý açýsýndan önemli avantajlar sunan fuarda ilçemizin adýna gerekeni yaptýðýmýza inanýyoruz" diye konuþtu. Vali Baþköy, Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'ya Çorum Tanýtým Günleri'ne saðladýklarý katký ve destekten dolayý teþekkür plaketi takdim etti.

Osmancýk standýna bürokrat ziyareti

Ç

orum Tanýtým Günleri'ne katýlan Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi standýný siyasetçiler ve bürokratlar ziyaret etti. Standa gelen Kamu Güvenliði Müsteþarý Ali Ülvi Saran, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural ve MHP Milletvekili Oktay Yeniçeri’nin ziyaretlerde bulunarak Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile görüþtüðü bildirildi. Osmancýk Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Ankara'da düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri Fuarý'nda Osmancýk standý siyasetçi ve bürokratlarýn da büyük ilgisini gördü. Standý ziyaret eden siyasi parti temsilcileri ve bürokratlara Osmancýk'ýn tarihi yerleri ve dünyaya ün salan Osmancýk pirinci hakkýnda bilgi verildi. Fuar süresince birçok ziyaretçiyi kabul eden Osmancýk standýna bürokrat ve siyasetçilerin ilgisi yüksek oldu.

Ankara'da düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri Fuarý'nda Osmancýk standý siyasetçi ve bürokratlarýn ilgisini gördü.

Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay da standý ziyaret etti.

Beþir Atalay’dan Osmancýk standýna tam not

Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Çorum Tanýtým Günleri Fuarý'nda Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi standýný ziyaret etti. Atalay, Osmancýk pirinci, pirinç sabunu ve pirinç kolaylarý hakkýnda bilgi aldý. Ankara'da düzenlenen Çorum Tanýtým Günleri'nde Osmancýk Kaymakamlýðý ve Osmancýk Belediyesi ta-

Osmancýk standý fuar süresince birçok ziyaretçiyi kabul etti. rafýndan Osmancýk Küçük ve Belediye cýk pirinci hakkýnda standýný Baþbakan Baþkaný Bekir Yazýcý bilgiler verdi. Yardýmcýsý Beþir Ataile görüþtü. Vali Sabri Baþbakan Yarlay ziyaret etti. GeçtiBaþköy, AK Parti Çodýmcýsý Atalay, ayrýca ðimiz Cumartesi günü rum Milletvekilleri Osmancýk pirincinden fuar alanýnda stantlarý Salim Uslu ve Murat yapýlan pirinç sabunu gezen Baþbakan YarYýldýrým'ýn eþlik ettiði ve pirinç kolonyasýnýn dýmcýsý Atalay, Osziyarette Baþbakan üretim hikayesi hakmancýk standýnda Yardýmcýsý Atalay'a kýnda bilgi aldý. Kaymakam Ýbrahim Vali Baþköy, Osman-


6

SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Ýsrail’e katil olduðu hatýrlatýlmalý’ D

iyanet-Sen Çorum Þube Baþkaný Ali Yýldýz, Ýsrail’in Gazze’ya yönelik yaptýðý saldýrýlara iliþkin basýn açýklamasý yaptý. Yýldýz, “Ýþgal ettiði Filistin topraklarýnda hak iddia eden ve bu uðurda masum Filistinlileri öldürmekten çekinmeyen katil Ýsrail, saldýrýlarýna yeniden baþladý. Hükümetimizi ve sorumluluk sahibi bütün sivil toplum örgütlerini katil Ýsrail'in saldýrýlarýný protesto etmeye, Ýsrail saldýrýlarýný sonlandýrmak için hem yerelde, hem de uluslararasý platformda gerekli giriþimlerde bulunmaya davet ediyoruz. Hamas'ýn askeri kanadý Ýzzettin Kassam

Ali Yýldýz

Tugaylarý'nýn ikinci adamý Ahmet Caberi'nin þehit edilmesiyle baþlayan Ýsrail'in Gazze'ye yönelik saldýrýlarý devam etmektedir. Ýsrail'in saldýrýlarýnda þu ana kadar çoðu çocuk 50 Filistinli hayatýný kaybetti. Ýnsanýn en temel hakký olan yaþama hakkýný hiçe sayan, uluslararasý hukuku görmezden gelen katil devlet Ýsrail'e 'dur' denmesinin vakti gelmiþtir. Kendi topraklarýnda yaþama hakkýndan daha doðal bir talebi olmayan masum Filistin halkýnýn sürekli olarak, katil Ýsrail'in katliamlarýna maruz kalmasý kabul edilebilir bir durum deðildir. Ortadoðu ve dünyanýn þýmarýk çocuðu Ýsrail'in bu tavrýna bir son verilmeli, Ýsrail'e iþgalci ve katil devlet olduðu tekrar hatýrlatýlmalýdýr.” dedi.

‘Gazze saldýrýlarýnýn hesabý sorulmalý’ T

ürkiye Kominist Partisi (TKP) Çorum Ýl Baþkaný “Emperyalizm, coðrafyamýzda birbirine hasým gibi Erol Celep, Gazze’de devam eden Ýsrail saldýrýlarý ile görünen güçleri kendi çýkarlarý doðrultusunda kullanma ilgili basýn açýklamasý yaparak, “Onlar emperyalizmin yeteneðine sahiptir.” dieyn Celep, açýklamasýný þöyle sürcoðrafyamýzdaki en önemli kozu Siyonizmin son hedefi dürdü; “Çünkü ister Siyonizm, isterse Ýslamcýlýk olsun, oldular. Ýþgal altýnda, yerinden yurdundan ve canýndan gericiliðin her türlüsü halk düþmanlýðýnda emperyalizmle edilen Filistinli kardeþlerimizin katledilmesine seyirci kolayca birleþmektedir. Siyasi hesaplarýný gerçekleþtirkalmak bir insanlýk suçudur.” dedi. mek üzere masum insanlarý katletmekte hiçbir sakýnca görmeyen gericilerin yolu Amerikancýlýða çýkmaktadýr. Siyonist Ýsrail rejiminin, bir kez daha Gazze'yi kan ve ateþe boðarak siyasi hesaplarýný kapatmaya çalýþtýðýný Gazze'de gerçekleþtirilen katliamý kýnadýðýný, Ýsrasöyleyen Celep, “Hesaplarý belki yaklaþan seçimler ya da il'le asla görüþmeyeceðini söyleyen Tayyip Erdoðan da yeni Baþkanlýk döneminin baþýnda Obama'yý Ýsrail'in ayný yolun yolcusu olduðunu göstermiþtir. Erdoðan'ýn akyaptýðý katliamlarýn arkasýnda durmaya zorlamaktýr. Bir lýna gelen çare Gazze'de Filistin'lileri katleden Ýsrail'in yerden sonra bunun bir önemi de yok. Önemli olan Ýsra''kendisini savunma hakký'' olduðunu söyleyen ABD'yi il'in fýrsatýný her bulduðunda, mesajýný Filistin'lileri katlearamaktýr. Ýsrail'i durdurmak için Obama'yý aramayý düþüErol Celep derek verme cüreti gösterebilmesidir. On yýllardýr pervanen Baþbakan, Ortadoðu'da Siyonizme ket vuran en sýzca bu aþaðýlýk yönteme baþvurabilmesini saðlayan, baþta ABD olönemli ülkelerden birini, Suriye'yi, Amerikancý bir rotaya sokmak için mak üzere, emperyalizmden aldýðý destektir. Siyasi hesaplarýný iþgalle, elinden geleni ardýna koymamaktadýr. Coðrafyamýzda katliamcý, iþtehditle, kan dökerek, yakýp yýkarak gören Siyonizmin arkasýnda emgalci güçlerden kurtuluþun yolu emperyalizme ve gericiliðin onunla peryalizm vardýr. Týpký komþumuz Suriye'de bir buçuk yýlý aþkýn süreiþbirliði halindeki bütün güçlerine karþý mücadeleden geçmektedir. dir yine emperyalizmin desteðiyle rejim deðiþikliði için kan döken Gazze'de katledilen masumlarýn hesabý, emperyalizmden ve güçler gibi.” diye konuþtu. onun bayraðý altýnda hizaya girenlerden sorulmalýdýr.”

‘Ýslâm coðrafyasýnda uyanýþ saðlýklý deðerlendirilmeli’

Ö

zgür-Der Çorum Þubesi 2012-2013 dönemine ait alternatif eðiçeviri faaliyetlerine kadar bu durum devam etti" diyerek sözlerini tatim seminerleri kapsamýnda bu haftaki sunumu ‘Islah Ekolümamladý. nün Çabalarý ve Cumhuriyet Dönemi Ýslamcýlarla Ýrtibatlarý’ konu Ýslam dünyasý tarihin birçok döneminde Batý tehdidi ile karþý baþlýðý ile Murat Ýslam ve Bülent Gökgöz yaptýlar. karþýya kaldýðýný ve bu durumun birçok nedeni olduðundan bahseBugün Ýslam coðrafyasýnda devam eden uyanýþ çabalarýnýn derek konuþmasýna baþlayan Murat Ýslam, 18 YY. Ýslam coðrafyasýsaðlýklý deðerlendirilebilmesi için Islah Ekolünün çabalarýna bakýlnýn Batý tehdidin en yoðun muhatap olduðu dönemdir dedi. masý gerektiðini hatýrlatarak söz alan Bülent Gökgöz, Islah ekolü Ýslam dünyasýnýn Hicri 4.YY sonra düþünce ve pratikte duraolarak öne çýkan Urvet'ul Vuska ve Menar çizgisinin düþünsel ve eyðanlýk yaþama baþladýðýný hatýrlatan Ýslam, toplumun büyük bir kýslemsel çabalarý çaðdaþ Ýslami düþüncenin de temellerini oluþturdumý tarafýndan kabul edilen taklitçi düþünce, hurafeler bu duraðanlýðunu belirtti. ðýn baþlýca sebebi olduðunu ifade ederek þöyle devam etti. "Ýslam Seminer ile ilgili yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; Cematarihi süresinde toplumun düþtüðü bu taklitçi, duraðan düþünce tarleddin Afgani'nin hayatý Ýslam birliði uðruna adanmýþ bir örneklik, zýna karþý, hurafe ve bidatlara karþý mücadele eden ýslahatçý Müslüþahitliði ifade ettiðini belirten Gökgöz, Afganistan, Irak, Ýran, Hinman þahsiyetler var ola gelmiþtir. Ancak; tüm çabalara raðmen topdistan, Ýstanbul, Mýsýr, Londra ve Paris gibi önemli merkezler aralum bu düþünce tarzý ve akabinde yaþam tarzýnda tam anlamýyla kosýnda adeta mekik dokuyan Afgani'nin Daru'l Fünun'da verdiði etkipamamýþ ve sonunda Ýslam ülkeleri siyasi, ekonomik ve kültürel li konferans gazetelerde gündem olurken þeyhülislamýn kulis faaliolarak yozlaþmýþtýr. Ýþte bu durumu Malik Bin Nebi "Sömürgeleþyetleri sonucunda Ýstanbul'u terke zorlanmeye Müsait Olma" durumu olarak ifade dýðýndan bahsetti. etmiþtir." dedi. Abdulhamid ve Afgani'nin görüþDiðer taraftan Batý Dünyasý Rönemelerine de atýfta bulunan Gökgöz, Ýttisans ve Reform hareketleri baðlamýnda had-ý Ýslam fikrini Osmanlýnýn kurtarýlfikri, siyasi, kültürel ve teknolojik geliþmasý bir araç olarak görüldüðünü, ancak; meler yaþamakta. Özellikle sanayi devriAfgani'nin þura temelli yönetim anlayýþý, miyle Ýslam toplumu arasýnda farký kat siyasetle ve yönetimle ilgili kimi düþünkat arttýrdýðýný vurgulayan Ýslam, bu güceleri sultanýn oma karþý hep tedirgin ve cü arkasýna alan Batý dünyasý 18.YY itidengeci siyaset gütmesini beraberinde baren Ýslam dünyasýný ve diðer dünya getirdiðini söyledi. halklarýný sömürgeleþtirme çabasý içerisine girdiðini belirterek þöyle devam etti. Anadolu'nun Ýslamcýlarýnýn Islah Ekolü ile irtibatlarý Muhammed Abduh "Ýþte böylesi bir dönemde sömürgeile devam ettiðini belirten Gökgöz, þunlaci devletlere karþý mücadele eden en rý söyledi; “1908'de yayýnlanmaya baþlaönemli ýslahatçýlardan biride hiç þüpheyan Sýrat-ý Müstakim dergisi Urvet'ul siz Cemalettin Afgani'dir. Ýslam'ýn özüne Vuska çizgisinin öne çýkarttýðý Ýngiliz Kuran ve sahih Sünnet inancýný yeniden emperyalizmine karþý direniþi, toplumun ikame etmek için bütün enerjisi ile müSunumu Murat Ýslam ve Bülent Gökgöz yaptýlar. din algýsýnýn Kur'an ve sünnet ýþýðýnda ýscadele ediyor, gerek aydýnlarý, gerekse lahý, Ýslam dünyasýnýn geri kalmasýnýn halklarý uyarmaya çaðýrýyordu. nedenleri gibi konular derginin baþlýca konular olduðunu, 1912'den Yakýn dostu ve talebesi Muhammed Abduh ile beraber Paris'te kapatýldýðý tarih 5 Mart 1925'e kadar Sebilürreþad adýyla yayýn hael-Urvetü'l-Vuska adýnda dergiyi çýkarmaya karar verdiler. Dergi yatýna devam etti. yayýn hayatý süresince Ýngiliz sömürü siyasetine karþý devrimci bir Yazar kadrosunda Mehmed Akif, Eþref Edip, Manastýrlý Ýsmatavrý benimsemiþ, uzlaþý çabalarýný eleþtirmiþtir. Ýslam dünyasýnda il Hakký, Babanzade Ahmed Naim, Ýskilipli Atýf Hoca gibi Ýslamcý milliyetçilik ve ýrkçýlýk rüzgârý estirmeye amaçlayan Batý'ya karþý kaygýlarý ön planda olanlar yanýnda sonradan Türk Yurdu dergisine dergide sürekli ýrkçýlýðý ve milliyetçiliði þiddetle eleþtiren yazýlar yageçiþ yapan Ahmed Aðaoðlu, Yusuf Akçura gibi kýsmen milliyetçi zýlýyor ve tüm Müslümanlar kardeþ olduklarý ifade ediyordu." dedi. renkler taþýyan kiþiler de mevcuttu. Afgani'nin üslubu hayatý boyunca sürekli Müslümanlarýn devMehmet Akif, dergide Abduh'tan otuz civarýnda makale çevirir rimci duygularýný uyandýrmaya çalýþmak þeklinde olurken Abduh, ve yayýnlar. Bununla birlikte Afgani hakkýnda atýlan iftiralara cevap daha çok aþamalý ýslah, eðitim ve ikna yolu ile siyasal hedeflere verir ve Afgani'nin en büyük eserinin Abduh olduðunu söyler. "Ýnulaþmak þeklinde olduðunu belirten Ýslam, el-Urvetü'l-Vuska'dan etkýlâp istiyorum hem de Abduh gibi" diyen Akif ve Sebilürreþad çakilenen ve mücadeleye devam etmeye çalýþan diðer önemli þahsiyet balarý, Mustafa Kemal tarafýndan 'Milli Mücadele' lehinde kullanýlReþit Rýza ve El-Menar mücadelesinde de bahsetti. mak istenir. Cumhuriyetin ilanýnýn ardýndan Takrir-i Sükûn kanunu Osmanlý Devletini ayakta kalmasý Osmanlýcýlýk, Ýslamcýlýk ve ve Ýstiklal Mahkemeleri yargýlamalarý ile Sebilürreþad ve yazar kadMedeniyetçilik gibi belli baþlý üç ideoloji üzerinde tartýþmalar yapýlrosu sürgüne, idama gönderilir ya da susturulur. dýðýný söyleyen Ýslam, 1908 II. Meþrutiyet ile beraber Türkçülük düYine Reþid Rýza'dan çokça alýntýlar yapan ve Beyanu'l Hak derþüncesinin katýldýðý bu tartýþmalar yaþansa da, Ýslamcýlýk düþüncesigisinin kurucusu Mustafa Sabri de Islah Ekolünün belli düþüncelenin hâkim siyasal ve ideolojik akýmlarýn en kuvvetlisi olduðunu berini Anadolu Müslümanlarý ile buluþturur. Özellikle Kemalistleri, lirtti. milliyetçileri ve laiklik politikalarýný eleþtiren Rýza'dan alýntýlar yaÝslamcýlýk akýmýn kabul görmesinde hiç þüphesiz Cemalettin pan bu dergi de Kemalist baskýlardan nasibini alýr ve Mehmed Akif Afgani'nin rolü çok büyük olduðunu hatýrlatan Ýslam, bu anlayýþýn gibi Mustafa Sabri Mýsýr'a gitmek zorunda kalýr. Türkiye'de daha çok Sýrat-ý Müstakim çevresince temsil edilmeye 1925'lerden itibaren Islah ekolünün düþünsel ve irtibat çabalaçalýþýldýðýný söyledi. rýndan Anadolu Müslümanlarý mahrum býrakýlýr. Bu durum tek parUrvetü'l-Vuska hareketi çerçevesinde geliþen akým, Türkiye'de ti diktatörlüðünün sona erdiði çok partili döneme, 1950'lere kadar sadece Sýrat-ý Müstakim (Sebilürreþad) dergisiyle yanýnda, bir takým sürer. farklýlýklarla da olsa Ýslam Mecmuasý, Beyanu'l-Hak, Mahfel, MeOrtadoðu, Afrika ve Hint alt kýtasýndaki Müslümanlar Islah katib ve Medaris, Livayý Ýslam ve Volkan gibi yayýnlarda da deðiþik Ekolünün diriltici söylemleriyle filizlenirken, Anadolu Müslümantonlarda kendini tezahür ettiðini belirterek konuþmasýný tamamladý.” larý yasaklanmýþ Hac, Kur'an, Ezan ve Arapçaya raðmen Kur'an haProgram soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþlerinin ardýnfýzlarý yetiþtirip var olma çabasý veriyorlardý. Ta ki 60'lý yýllardaki dan sonra erdi.

Atýf Hoca’nýn uðradýðý haksýzlýklar mezarýnda Atýf Hoca’nýn uðradýðý haksýzlýklar anýt mezarda dile getirildi.

Þ

apka inkýlabýndan 18 ay önce Hoca'nýn suçsuz yere idam edildiðini yazdýðý 'Frenk Mukallitliði ve daha da ihsas etmek içinde anýt Þapka' adlý kitabý gerekçe mezarýn tamamý beyaz taþtan yani gösterilerek Ýstiklal Mahkemeleri halkýn ve hakkýn nezdinde tarafýndan idam edilen Ýskilipli Atýf aklandýðýný hatýrlatmak için tümüyle Hoca'nýn anýt mezarýný yapan beyaz taþtan yapýlmýþtýr. Ayný zaman Mehmet Ýþçi, anýtýn dili ile Atýf da anýt mezarýn her bir sütun aðýnda Hoca'nýn uðradýðý haksýzlýklarý, bulunan dairesel formlarda o zulmü ve yaþadýðý karanlýk dönemin dönemdeki çokça yapýlan idamlarýn bir takým haksýzlýklarýn dile birer sembolü olarak konulmuþtur." getirildiði mimarlýk diliyle görev dedi. bilerek bu çalýþmayý yaptýklarýný Külliyeye önden girildiðinde de kaydetti. direk kapý þeklinde olan kýsýmda Atýf Bir yýldýr devam eden anýt Hoca'nýn kaftaný ile kendisinin hakka Ýskilipli Atýf Hoca mezar yapýmýný üstlenen Ýþçi, genel yürüdüðünü gösteren sterilize bir yapýmý olarak anýtýn simetrik olarak form olduðunu kaydeden Ýþçi, ayný zaman da planlandýðýný söyledi. Yerinde trafo olan binanýn Ýslam öðretilerine uygun olarak yýkýlarak bay mescidi ve misafirhane yapýldýðýný Peygamberimizin tavsiyesi doðrultusunda kaydeden Mehmet Ýþçi, tamamen simetrik bir mezarýnýn üzerine bina yapmama çabasý planlamanýn olduðunu dile getirdi. içerisinde anýtýn üzerinin tamamý açýk býrakýlacak bir þekilde sanal bir kubbe kapatýldýðýný ve bu Ýþçi, "Sembolik bir takým anlatýmlar vardýr. þekilde tabiata ve yaðmura açýk býrakýldýðýný dile Anýt mezarýn mimarlýk diliyle Atýf Hoca'nýn getirdi. uðradýðý haksýzlýklarý, zulmü ve yaþadýðý karanlýk dönemin bir takým haksýzlýklarýn dile Ýþçi, "Anýtý çevreleyen korkuluklarýnda o getirildiði mimarlýk diliyle bir görev bilerek bu dönemdeki ülkenin baskýcý yönetimler altýnda çalýþmayý yaptýk. Bu çalýþma da anýt mezarýn 8 oldukça karanlýk bir dönem yaþadýðýný ve yarý sütundan oluþan bir kaidesi vardýr. Bu 8 sütun 8 açýk bir hapishaneye dönüþen bir ülkenin cenneti dize etmektedir ki Atýf Hoca'nýn bir hatýrlatýlmasýný da ifade için yerleþtirilmiþtir." haksýzlýða uðrayarak, idamýný bir þehadet olarak þeklinde konuþtu. (Cihan) telakki etmek gerekir. Ayný zaman da Atýf

Myanmar’a yardým kampanyasý A

rakanlý Müslüman kardeþlerimize yardým etmek isteyen Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu’nda kalan öðrenciler, harçlýklarýndan biriktirdikleri paralarý Myanmarlý kardeþlerine gönderdiler. Baþbakanlýðýn, Myanmar’ýn Arakan bölgesinde þiddet olaylarý nedeniyle evsiz kalan ve yurtlarýný terk eden, barýnma, açlýk, susuzluk ve salgýn hastalýk tehlikesi ile karþý karþýya bulunan Müslümanlara yönelik yardým

kampanyasýna Sevgi Evleri Erkek Yetiþtirme Yurdu öðrencileri de katýldýlar. Vahþet ve iþkenceye duyarsýz kalmayan öðrenciler, bir Myanmarlý arkadaþlarýna yardýmcý olmak ve sofralarýna bir parça ekmek ile dahi olsa katýlmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söylediler. ‘Çocuklar aðlamasýn hep gülsün’ diyen Sevgi Evleri çocuklarý, “Savaþlar ve zulümler bitsin, gözyaþlarý dinsin” dileklerinde bulundular.

‘Çocuða alternatif sunun’ G

ÜL-DER ve ADEF tarafýndan organize edilen, Aile Eðitimi seminerlerinin 2012-2013 eðitim dönemi ikinci semineri yapýldý. Geçtiðimiz Cuma günü 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda gerçekleþen seminerin sunumunu, Konya'dan gelen eðitimci yazar Kadir Kesici yaptý. Aile Mektebi Çorum Koordinatörü Ýzzet Selçuk, Anadolu Ýmam Hatip Lisesi son sýnýf öðrencisi Cihat Özcan’ýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþlayan seminerin iki bölümden oluþtuðunu kaydetti. Seminere geçilmeden önce sunuculuðu yapan Gül-Der Yönetim Kurulu Üyesi Necat Yazýcý’nýn ricasý ile Ýnsani Yardým Vakfý (ÝHH)’nýn Suriye'de devam eden Suriye diktatörü Beþar Esat’ýn zulmü neticesinde maðdur durumda bulunan Müslüman kardeþlerimize destek olmaya yönelik baþlattýðý battaniye gönderme kampanyasýna tüm katýlýmcýlar tarafýndan destek mesajý gönderildi. Seminerin birinci bölümünde ‘Ailenin Çocuklarla Saðlýklý Ýletiþimi’ konusunun ele alýndýðýný belirten Selçuk, seminerin konuþmacýsý Kadir Kesici’nin, aileleri çocuklarýna denetleyici, destekleyici ve pasif yaklaþýmlar sergilemeleri konusunda bilgilendirerek çocuklarla saðlýklý iletiþim kurulmasýnda þunlarýn uygulanmasý gerektiðini anlattý;

‘Çocuðun arkadaþýnýn olmamasý kötü arka-

daþ kadar tehlikeli’

“Çocuða, arkadaþ iliþkileri ile ilgili bilgi verelim. Çocuðun tercihini engellemek yerine alternatifler sunalým. Çocuðun ilgi alanlarýný izleyip, fikirlerine saygý gösterelim. Helal oyunlar için yasak koymayalým, eðer koyarsak gizli oynarlar. Arkadaþýný deðil, kötü olan yönünü tenkit edelim. Çocuðun arkadaþý olmamasý, kötü arkadaþý olmak gibi zararlýdýr. Çocuk uyarýlarýmýzý dinlemiyorsa, fikirlerimizi gözden geçirelim. Çocuðun arkadaþ grubunu fark ettirmeden kontrol edelim. Çocuðun öðretmenleriyle görüþülerek baþarýsý yükseltilebilir. Çocuk arkadaþlarýný eve çaðýrýrsa, onlarý daha yakýndan tanýyabiliriz. Çocuðun arkadaþ aileleri ile görüþerek çözümler üretebiliriz. Çocuðumuza ana-baba gibi deðil, bir arkadaþ gibi yaklaþalým.” Ýkinci bölümde ise ‘Oyunlar ve Çocuklar,

Çocuklar ve Oyunlar’ konusunu ele alan Kesici, “Çocuklar sevgi, þefkat, oyun ve oyuncaða ihtiyaç hisseder. Çocuðun bedenen, ruhen ve sosyal yönden geliþmesi için oyun önemlidir. Oyun çaðý, çocuk için en iyi öðrenme çaðýdýr. Çocuklarýmýzý yanlýþ kapýlara götürüp farklý odalara yönlendirmeyelim. Oyun ve oyuncaklar, ders kitabý gibi kullanýlýrsa baþarý artar.

‘Yanlýþ seçilen oyuncaklar çocuðu farklý etkileyebilir’

Bazý okullar eðitimi öðrencilerine oyun ortamýnda vermektedirler, çocuðun oyundaki baþarýsý, hayattaki baþarýsýnda etkili olmuþtur. Çocuðun derste öðrendiklerini hayatýnda ve oyunlarýnda uyguladýðý görülmüþtür. Okul öncesinde oyun ve oyuncaklar çocuklar için önemlidir. Çocuðun okula gidip derslere baþlamasý onlarýn oyun ihtiyaçlarýný bitirmez. Yanlýþ seçilen oyun

ve oyuncaklar çocuðu farklý etkileyebilir. Doðru oyun ve oyuncaklar, çocuðu bir öðretmen gibi yönlendirebilir. Oyuncak seçerken dikkatli olalým. Çocuðun oynadýðý oyunlar, kiþiliðini gösteren ayna gibidir. Oyun bir tedavi yöntemidir. Saplantý ve korkular oyunla tedavi edilir. Çocuðun bilinçaltýna yerleþmiþ olan korkularýndan oyun yoluyla yüzleþerek kurtulmak mümkündür. Dikkatli bir ebeveyn çocuðun oynadýðý oyunlardan onun yeteneklerini keþfeder ve geliþimine destek verebilirler. Çocuk çok oyuncak arasýnda kalýnca seçmede zorlanabilir, oyuncaklar yeteri kadar olmalýdýr. Çocuklar genelde oyunlarýnýn sonunda bir deðerlendirme yaparlar. Onlarý övme ve yermede ileri gitmek, olumsuz etki yapabilir. Çocuðun arkadaþlarý ile oyun oynamasýna engel olmayalým.”

GÜL-DER ve ADEF tarafýndan organize edilen, Aile Eðitimi seminerleri devam ediyor.


SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Tanýtým Günleri’ni deðerlendirdi.

‘Eleþtirinin kolaycýlýðýný deðil, sorumluluðun gereðini yapacaðýz’ T

SO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Kasým ayý TSO Meclis Toplantýsý'nda Çorum Tanýtým Günleri ile ilgili deðerlendirme ve tespitlerde bulundu. Baþaranhýncal, eksikliklerin tespiti ile eleþtiri kolaycýlýðýnýn ayýrt edilmesi gerektiðine iþaret ettiði konuþmasýnda, "Kolay olan eleþtirmek, zor olan taþýn altýna elini sokmaktýr." dedi. Çorum Tanýtým Günleri deðerlendirmesinde, organizasyon firmasýndan yaþanan eksiklik ve aksaklýklarýn bulunduðu tespitini yapan Çetin Baþaranhýncal, ilk kez düzenleniyor olmasýna karþýn, güzel bir birliktelik sergilendiðini ve Çorum açýsýndan önemli kazanýmlar elde edildiðini aktardýðý konuþmasýnda, gelecek yýllar da daha güzel organizasyonlar yapýlacaðýndan umudu bulunduðunu dile getirdi. "Çorum olarak lobi çalýþmalarýnda eksiðimizin bulunduðu nettir." diyen

Baþaranhýncal, yapýlan çalýþmalarda eksikliklerin tespit edilerek, aksaklýklarýn giderilmesi için çalýþýlmasýnýn gerektiðini, ancak sýrf eleþtirmek için eleþtiri yaparak kolaycýlýða kaçýlmamasýný gerektiðine iþaret etti. Baþaranhýncal, özellikle Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç'ýn demiryolu hattý ile ilgili açýklamalarýnýn ulusal basýnda yer almasýnýn önemli olduðunu, Bakan'ýn "Demiryolu etüdü bitti, bu meseleyi titizlikle takip ediyorum" þeklindeki açýklamalarýnýn önemli bir kazaným olduðunu kaydetti. Baþaranhýncal ayrýca Çorumlu bürokratlarýn da bir araya gelerek, birliktelik sergilemesinin de ayrý bir deðer taþýdýðýný sözlerine ekledi. Toplantý, gündemdeki maddelerin görüþülmesi ve Ekim faaliyet raporu ile ilgili hazýrlanan sinevizyonun izlenmesiyle devam etti.

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal

Kadýn giriþimciler Ýskilip’i gezdiler TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu (KGK) üyeleri Ýskilip’da Ganik’i ziyaret etti.

Ç

Toplantý, gündemdeki maddelerin görüþülmesi ve Ekim faaliyet raporu ile ilgili hazýrlanan sinevizyonun izlenmesiyle devam etti.

Ýstihdam teþvikleri tanýtýldý Ý

þ Kur Ýþ Danýþmaný Mustafa Ceylan, TSO Meclis üyelerine Ýþ Kur’un istihdam teþvikleri hakkýnda bilgi verdi. TSO Meclis Toplantýsý’na katýlan Ýþ Danýþmaný Mustafa Ceylan, sunumunda istihdam teþvikleri ve iþ baþý eðitim programlarýný tanýttý. Ýþ Kur tarafýndan desteklenen ve 6 ay süresince Mustafa Ceylan tüm maaþ ve giderleri Ýþ Kur tarafýndan desteklenen iþbaþý eðitim programlarý TSO Meclis üyelerince dikkatle takip edilirken, Ceylan, Ekim ayý faaliyetleri hakkýnda da meclis üyelerini bilgilendirdi.

TSE Baþkaný Çorum’a gelecek Ýþ Kur Ýþ Danýþmaný Mustafa Ceylan, istihdam teþvikleri hakkýnda bilgi verdi.

T

SO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, TSE Baþkaný Hulusi Þentürk’ün Çorum’a geleceðini açýkladý. 28 Kasým Çarþamba günü 14,30’da TSO Toplantý Salonu’nda bir program düzenleneceðini duyuran Baþaranhýncal, programda TSE ile ilgili yapýlan çalýþmalar ve Çorum’un sorun ve beklentilerinin ele alýnacaðýný söyledi.

Hulusi Þentürk

orum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu (KGK) üyeleri, geçtiðimiz Cumartesi günü Ýskilip’e gezi düzenledi. Geziye TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Tepençelik, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli ile kadýn giriþimcilerin katýldýðý belirtildi. TSO’dan yapýlan açýklamaya göre, TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu'nun Ýskilip programý Kavlu Ayakkabý Sanayi Greyder Fabrikasý ile baþladý. Kadýn giriþimciler, Kavlu A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Süreyya Kavlu ile bir süre görüþtükten sonra tesisleri gezdiler. Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri daha sonra Ganik Þekerleme tesislerini ziyaret ederek burada firma yöneticilerinden Selim Sarýaslan ile görüþtüler. Ýskilip Kaymakamý Mehmet Yýlmaz ve Belediye Baþkaný Numan Sezer tarafýndan Seyirtepe tesislerinde aðýrlanan Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri, daha sonra Ýskilip Halk Eðitim Merkezi'ni gezdiler. Türkiye çapýnda üne sahip olan Ýskilip Halk Eðitim Merkezi'ndeki üretim alanlarýný gezerek ürünler hakkýnda bilgiler alan Kadýn Giriþimciler, daha sonra ilçeden ayrýlarak Çorum’a döndüler. Ziyaretlerde ayrýca Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum

Tanýtým Günleri'nde Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn açtýðý standa ürün-mamul göndererek katkýda bulunan

Greyder Ayakkabý adýna Yönetim Kurulu Baþkaný Süreyya Kavlu'ya ve Ganik Þekerleme adýna Genel

Müdür Selim Sarýaslan'a teþekkür plaketi verdi.

Greyder Ayakkabý Fabrikasý’nda üretim incelendi.

Numan Sezer’in ev sahipliðinde Ýskilip’in yöresel yemekleri ikram edildi.

Kadýn Giriþimciler Kurulu üyeleri Ýskilip’e gezi düzenledi.

TSO Meclisi aylýk toplantýsýnda gündem deðerlendirildi.

Yeni yýlda 12 bin polis alýnacak E

mniyet Genel Müdürlüðü 2013 yýlý polis alýmý rakamýný belirledi. 2013 yýlýnda da tam 12 bin 400 polis alýmý yapýlacak. Böylece AK Parti iktidarý döneminde alýnan polis sayýsý, 90 bini aþmýþ olacak. Avrupa Birliði (AB) kriteri olan 'her 250 kiþiye 1 polis' standardýný yakalamak için yeni polis alýmýna hýz veren Emniyet Genel Müdürlüðü, Avrupa Birliði kriterlerine uyum çerçevesinde personel alýmlarýna devam ediyor. Emniyet, gelecek yýl da 12 bin 440 yeni polis alacak. Bunlarýn 8 bin 400'ü polis

meslek yüksekokullarý, 4 bin 40'ý ise polis eðitim merkezleri aracýlýðýyla Emniyet teþkilatýna kazandýrýlacak. Böylece Emniyet'in personel sayýsý, 2013 yýlýnda 268 bine dayanmýþ olacak. Bugün yaklaþýk 290 kiþiye bir polis düþerken buoran gelecek yýl 280 kiþiye bir polis seviyesine düþecek. Avrupa Kriterlerinden biri olan her 250 kiþiye 1 polis memuru kriterinin saðlanabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan polis alýmlarýna hýz verilmiþti. Bu kapsamda 2012 yýlýnda da toplam 12 bin 400 polis kadrosu açýldý. Bu sayýnýn 7 bin 400'ü iki yýllýk polis meslek yüksek okulu mezunlarýna, kalan 5 bini ise

4 yýllýk fakülte mezunlarý ve 6 aylýk eðitim için polis meslek eðitim merkezlerine verildi. Yapýlacak son alým ile birlikte AK Parti döneminde yapýlan polis memuru alýmlarý 90 bini geçti. Yapýlan yeni polis memuru alýmlarýyla birlikte polislerin eðitim seviyesi de yükselmiþ oldu. Daha önce polis memurlarýnýn yüzde 21'i fakülte ya da meslek yüksek okulu mezunu iken yapýlan alýmlarla beraber bu oran yüzde 86'ya çýktý. 2012 PMYO sýnavlarýna aþaðýdaki yaþ þartlarýna uyan ve diðer detaylarý taþýyan adaylar baþvurabilecek.

Ýskilip Halk Eðitim Merkezi'ndeki üretim alanlarýný gezerek ürünler hakkýnda bilgiler aldý.

7


8

SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Yakup Keleþ Meclis’e veda etti

‘Allah bizi Çorum’a hizmetkâr kýldý’ A

nkara Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreter Yardýmcýsý olarak atanan Ýl Genel Sekreteri Yakup Keleþ, Ýl Genel Meclisi'ni ziyaret ederek vedalaþtý. Meclis üyeleri ile tek tek vedalaþan Ýl Genel Sekreteri Yakup Keleþ, Çorum'da görev yaptýðý 5 yýlýn kýsa bir deðerlendirmesini yaptýðý konuþmasýnda, "Allah bizi Çorum'a hizmetkâr kýldý. Bu süre zarfýndan en güzel hizmeti sunmak için çalýþtýk. Kalýcý olan hizmetlerdir ve salih amellerdir. Eðer hizmet noktasýnda güzel bir intiba býrakabilmiþsek ne mutlu bize." dedi. Çorum'da göreve baþladýðý günden bugüne baþarýlý bir hizmet ortaya koyan Ýl Genel Sekreteri Yakup Keleþ'in ziyareti ve konuþmasý Ýl Genel Meclis üyeleri tarafýndan memnuniyetle karþýlanýrken, Keleþ konuþmasýnýn sonunda alkýþlarla uðurlandý. Hizmet kalitesi bakýmýndan kamuoyundan her zaman takdir gören Yakup Keleþ, kiþiliði ile de Çorumlular'ýn gönlünde müstesna bir yere sahip olarak Çorum'dan ayrýldý. Ýl Genel Sekreteri olarak yapýlan çalýþmalardan kýsaca bahseden Yakup Keleþ, konuþmasýnda Ýl Genel Meclisi baþta olmak üzere çok sayýda kiþi ve kuruma teþekkür ederek, Ýl Özel Ýdaresi'nde yürütülen hizmetlere katkýlarýný ifade etti. Göreve baþladýðý günden bu yana Özel Ýdare'nin toplam 270 milyon 654 bin 85 TL'lik

yatýrým yapýldýðýný açýklayan Yakup Keleþ, bu rakamýn 80 yýlda yapýlandan daha fazlasýnýn bu dönemde yapýldýðýný dile getirdi. Özel Ýdare'nin eski yapýsýný çarpýcý ifadelerle ortaya seren Keleþ, "2005'te görevi devraldýðýmýzda, kahve köþelerinde iþe gitmeden maaþ aldýðý için övünen insanlarýn olduðu bir dönem yaþanýyordu. Hantal ve eskimiþ bir yapý vardý, personel fazla olmasýna raðmen, nitelikli personel azdý. Hiç kimseye taviz vermeden, çocuklarýmýzýn saðlýklý bir þekilde yaþayacaðý Çorum'u inþa etmek için çalýþtýk." dedi. Ýl Özel Ýdaresi'nin yükü çok aðýr olan ve kýsýtlý imkanlarla hizmet üretmeye çalýþan bir kurum olduðunun da altýný çizen Keleþ, gerek personel arasýnda gerekse hizmet alanlarý arasýnda hiç bir ayrým yapmaksýzýn hizmet ettiklerini dile getirdi. Var oluþ sebebinin hizmet olduðunu söyleyen Ýl Genel Sekreteri Yakup Keleþ, görevde bulunduðu süre içerisinde Ýl Genel Meclisi'nin her zaman desteðini gördüklerini sözlerine ekleyerek, Ýl Genel Meclis baþkaný Mustafa Eker ve Ýl Genel Meclis üyelerine teþekkür etti. Keleþ öte yandan bir önceki meclis baþkaný ve üyelerine de teþekkür etti. Yakup Keleþ teþekkür listesinde eski Milletvekilleri Agah Kafkas, Ahmet Aydoðmuþ olmak üzere halen milletvekili olarak görev yapan Salim Uslu, Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Tufan Köse'ye, mevcut AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan ve eski Ýl Baþkaný Faruk Özkader'e ve tüm siyasi parti il baþkanlarýna da teþekkür etti. Eski Valililer'den Mustafa Toprak, Nurullah Çakýr ve Vali Sabri Baþköy'e de teþekkür eden Keleþ, valilerin her zaman desteklerini gördüklerini ve hizmet kalitesine önemli katkýlarýnýn olduðunu kaydetti. Ýl Özel Ýdaresi'nin sürdürdüðü imar çalýþmalarýna iliþkin de deðerlendirmelerde bulunan Yakup Keleþ, "Herkesin saðlýklý ve yaþanabilir bir þehirde yaþamak hakkýdýr. Bu anlamda milat kabul edilecek çalýþmalara, büyük bir kararlýlýkla imza atýlmýþtýr. Tek derdimiz halkýn malýný ve gelecek kuþaklarýn hakkýný korumak olmuþtur. Bu konuda da Ýl Genel Meclisimiz'e ayrýca teþekkür ediyorum." diye

‘Yakup bey eserleriyle anýlacak’ Ý

l Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, Ýl Genel Meclisi'ne veda etmek için gelen Ýl Genel Sekreteri Yakup Keleþ'in eserleriyle hatýrlanacaðýný söyledi. Ankara Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreter Yardýmcýsý olarak atanan Yakup Keleþ'e porselen bir vazo hediye eden Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa

Eker, "Sayýn Yakup Keleþ, Çorum'un yetiþtirdiði deðerli bir evladý olarak Çorum'a hizmet etti. Yeni görevinde baþarýlý bir hizmet sergileyeceðine inanýyoruz. Yakup bey, Çorum'da her zaman eserleriyle hatýrlanacaktýr. Yeni görevinde baþarýlar diliyorum." dedi.


SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

9

‘Sungurlu’ya haksýzlýk ediliyor’ S

ungurlu MHP Ýl Genel Meclis Üyesi Celal Güngör, Sungurlu'nun yol ve ulaþým hizmetlerinden gerekli hizmeti alamadýðýný ileri sürdüðü konuþmasýnda, Sungurlu'ya haksýzlýk yapýldýðýný iddia etti. Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Hüsnü Yalçýnkaya'ya çeþitli sorularla, aksaklýk gördüðünü ifade ettiði konulara iliþkin sorular soran Güngör, "Sungurlu ilçesi dövülüyor, kimse bunun aksini iddia edemez." dedi. Yörüklü Beldesi yolu ile ilgili örnek veren Güngör, talep edildiði halde geçici kontrolü yapacak teknik eleman verilmediðini, alt yapý çalýþmasýný yapmak için araç

Ý

yapýlan ihaleye göre alt yapý çalýþmasýnýn da firma tarafýndan yapýlmasý gerekliliði vurgulandý.

Þov tartýþmasý

Celal Güngör

gönderilmediðini söyledi. Bazý meclis üyelerinin de görüþ bildirdiði konu, Sungurlu Kaymakamlýðý'nýn yolun yapýmýný üstlenip, Köylere Hizmet Götürme Birliði marifetiyle ihale ettiði,

Bu görüþmelerin yaþandýðý konuþmalara CHP Mecitözü Meclis Üyesi Haydar Erdem de katýlarak, "Anlaþýldý burada þov yapmak lazým, o zaman ben de Mecitözü ile ilgili bir soru soruyorum." dedi. Bunun üzerine tekrar söz alan Celal Güngör, siyaseti asla bir þov malzemesi olarak görmediðini, görevini yerine getirmek adýna konuþtuðunu aktararak, "Ýnsanlarýn birbirini rencide etmeyeceði bir ayda, þu üslup kürsüden Muharrem ayýnýn faziletlerini sayan birine hiç yakýþýyor mu?" diye

Yol ve Ulaþým Hizmetleri’ne 5 milyon 718 bin TL’lik bütçe

l Genel Meclisi Yol ve Ulaþým Hizmetleri’nin 2013 tahmini bütçesini 5 milyon 718 bin TL olarak onayladý.

Ýl Genel Meclisi’ne bütçe ve kalemler hakkýnda bilgi veren Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürü Hüsnü

sordu.

'Ýktidar üyeleri konuþamýyor'

Güngör'ün sorularýnýn çok ve uzun olmasý üzerine Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, sorularýn kýsa olmasý talebinde bulundu. Eker'in uyarýsý üzerine konuþan Güngör, "Ben burada sadece Sungurlu adýna konuþmuyorum, burada iktidar üyesi olan arkadaþlarýmýz istediði gibi konuþamýyor, ben onlar adýna da sorular soruyorum." dedi. Güngör'ün bu açýklamasý üzerine bazý AK Partili meclis üyeleri, Güngör'e tepki göstererek, kendi adlarýna açýklama yapamayacaðý uyarýsýnda bulundu.

Yalçýnkaya, yapýlan çalýþmalar hakkýnda meclis üyelerini bilgilendirirken, meclis üyelerinin de sorularýný

Ýbrahim Çýrakoðlu

orum'da 2012 yýlý içerisinde Bakanlar Kurulu Kararýyla 5 arkeolojik kazý alanýnda kazý çalýþmasý yapýldýðý bildirildi. Mustafa Eker baþkanlýðýnda dün yapýlan il genel meclisi toplantýsýnda Çorum'da sürdürülen arkeolojik kazýlarla ilgili olarak Turizm

Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Turizm Komisyonu Baþkaný Ýbrahim Çýrakoðlu, Çorum'da 5 ayrý noktada arkeolojik kazý yapýldýðýný belirterek, kazý yapýlan alanlarý Alacahöyük, Þapinuva,

Resuloðlu ve Eskiyapar ile Hattuþa olarak açýkladý. Bu kazý alanlarýndan 4 tanesindeki kazý çalýþmalarýnýn Türk bilim adamlarý tarafýndan yapýldýðýný ifade eden Çýrakoðlu, sadece Hattuþa kazýlarýnýn Ankara Arkeoloji Enstitüsü adýna yapýldýðýný bildirdi.

Hüsnü Yalçýnkaya

2012 yýlý içerisinde 2'si Türk, 1 tanesi yabancý olmak üzere 3 heyete Bakanlar Kurulu kararýyla Yüzey Araþtýrma Ýzninin verildiðini dile getiren Çýrakoðlu, Ýskilip ilçesinde bulunduðu iddia edilen dinozor fosiliyle ilgili söylentilerinde gerçeði yansýtmadýðýný kaydetti.

‘Davadan vazgeçmedim’ B

estaþ Yol Yapý Ýnþ. Taah. San ve Tic. Ltd. Þti. sahibi Halil Ýbrahim Çalýþ, Çorum Belediyesi ile aralarýnda Aðýr Ceza Mahkemesi’nde devam eden davadan vazgeçtiðine yönelik iddialarýn doðruyu yansýtmadýðýný bildirdi. Çalýþ, önceki gün yaptýðý yazýlý açýklamada, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile bazý belediye yöneticvi ve personeli ile ilgili devam eden davadan

Ý

Halil Ýbrahim Çalýþ

vazgeçtikleri veya ifadelerini deðiþtirdikleri yönündeki iddialarý reddetti. Çalýþ, “Ýlk gün Savcýlýða vermiþ olduðum ifademde ne söylemiþ isem, ilk duruþma da da ayný ifadelerimin arkasýndayým. 23 Kasým 2012 tarihinde görülecek olan ikinci duruþmada Avukat Vedat Canbolat Bey’e tarafýmýzdan vekalet verilerek görevlendirildiði bilgisini paylaþmak isterim.” dedi.

Ýstiklal’in sorunlarý tartýþýldý

stiklal Ýlkokulu 20122013 öðretim yýlý Okul Aile Birliði Genel Kurul Toplantýsý yaptý. Çok sayýda velinin katýldýðý toplantýda Okul Müdürü Kadir Söngüt, açýlýþ konuþmasý yaparak okul hakkýnda genel bilgiler verdi, okulun genel sorunlarýndan bahsetti. Konuþmanýn ardýndan yapýlan seçimde Divan Baþkaný olarak açýk oylama ile Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Güler, kâtip üye Kadriye Þahin seçildiler. Yapýlan seçim sonucunda Okul-Aile Birliði Baþkanlýðýna Erol Özdemir seçildi. Okul Aile Birliði Yönetim Kurulu Erol Özdemir, Hülya Þahin, Güldane Yýldýrým, Ömer Belmen, Canan Tuzcu; Denetim Kurulu ise Hasan Özüdoðru, Birol Gökmen ve Altan Cesar

isimlerinden oluþtu. Okul - Aile Birliði Baþkaný Erol Özdemir, yaptýðý konuþmasýnda öðrenci velilerine teþekkür etti. Özdemir konuþmasýnda, okulun yeni bir okul olarak eðitim-öðretime baþladýðýný belirterek, yapacaklarý çok iþ olduðunu, sorunlarý çözme konusunda velilerden ve okul yönetiminden destek beklediðini söyledi. 2012-2013 öðretim yýlýna ait yönetim ve denetim kurullarýnýn faaliyet raporlarýnýn okunmasýnýn ardýndan bütçe hakkýnda genel kurula bilgi verilerek onaylandý. 2012-2013 öðretim yýlýnda görev yapacak olan yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin açýk oylama ile seçilmesi sonrasý veliler istek ve önerilerini Okul Aile

‘Çorum tarýmý yeni pazarlara açýlmalý’

B

Çorum'da 5 arkeolojik kazý Ç

Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý için tanýtým toplantýsý düzenlendi.

29 Kasým-2 Aralýk tarihlerinde düzenlenecek Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý için tanýtým toplantýsý düzenlendi.

Ýstiklal Ýlkokulu 2012-2013 öðretim yýlý Okul Aile Birliði Genel Kurul Toplantýsý yaptý. Özdemir ve yönetim mutluluðunu belirtti. Birliði yönetimi ve okul kurulu üyelerine Erol, konuþmasýnýn yönetimine ilettiler. çalýþmalarýnda baþarýlar devamýnda okulun tüm Okulun kýdemli diledi. öðretmenlerinin Okul öðretmenlerinden Ýsmail Aile Birliði’nin her Erol, Çorum'un kurulan Ýstiklal Ýlkokulu zaman yanýnda ilk okullarýndan biri olan öðretmenleri ile de bir bulunacaðýný belirterek Ýstiklal Ýlkokulu mezunu süre sohbet eden veliler, Okul Aile Birliði olduðunu ve ayný isimle baþarýlý bir eðitim yönetimine seçildikleri yeniden açýlan bu okulda öðretim yýlý temennileri için Baþkan Erol görev yaptýðýndan dolayý ile toplantýdan ayrýldýlar.

u yýl dördüncüsü düzenlenecek olan Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý için tanýtým toplantýsý düzenlendi. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu baþkanlýðýnda Ýkinci Bahar Lokantasý'nda gerçekleþtirilen kahvaltýlý tanýtým toplantýsýnda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'na 35 ayrý ilden toplam 200 firmanýn katýlacaðý ifade edildi. Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu'nun baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Erkan Ermiþ, TSO, Pankobirlik, üretici birlikleri, köy muhtarlarý temsilcileri katýldý. Ebiloðlu, yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda 29 Kasým-2 Aralýk tarihinde gerçekleþtirilecek olan Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'na 35 ilden 200

Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, fuarla ilgili genel bilgiler verdi.

firmanýn katýlýmýnýn beklendiðini, öte yandan fuarla birlikte Çorum'un bölgede tarým ve hayvancýlýk konusunda bir adým daha ileri çýkacaðýna inandýðýný kaydetti. Tüm ilgili kurum ve kiþileri, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'na katýlmaya ve ziyaret etmeye davet eden Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Çorum tarýmýnýn içerde ve dýþarda yeni ve geniþ pazarlara

açýlmasý gerektiðine iþaret etti. Düzenlenecek fuarýn bu anlamda önemli bir görevi yerine getireceðinin de altýný çizen Vali Yardýmcýsý Ebiloðlu, "Ticaretten umduðumuz payý alabilmek için, ona hakettiði deðeri vermemiz gerekir. Tanýtým konusunda çok önemli bir fýrsat olan bu tür fuarlarýn çok iyi deðerlendirilmesi için

ilgili kurumlarýmýzý ve halkýmýzý fuara davet ediyoruz." dedi. Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Erkan Ermiþ de konuþmasýnda, fuarýn ticari açýdan ve tanýtým açýsýndan çok önemli fýrsatlar barýndýrmasýnýn yanýsýra, bilgilenme açýsýndan da önemli bir eðitim hizmetini de yerine getirdiðini, tüm çiftçileri fuara davet beklediklerini kaydetti.

‘Bilime ve geleceðimize sahip çýkalým’ H

olan; profesör ve doçent alklarýn Demokratik Kongresi kadrosundakiler dýþýnda bütün (HDK) adýna yaptýðý basýn elemanlarýn sözleþmeli olarak ve açýklamasýnda toplumu bilime ve performans kaygýsýyla, býçak sýrtýnda geleceðe sahip çýkmaya çaðýran Ýclal ve boðaz tokluðuna çalýþmak zorunda Satýlmýþ, “Antidemokratik iktidarlar olduklarý; öðrenciyi müþteri olarak halkýný sýnýrlarda yaþatýr. Güvenliðin, gören; öðrencisiyle ve öðretim savaþýn, þiddetin, barbarlýðýn, ölümün elemanýyla yoklama cenderesine sýnýrýnda… Eleþtiri kabul etmezler. sokulan; bölüm kurullarýnýn, akademik Bunun için eðitimi çok ciddiye alýrlar! kurullarýn iþlevini kaybettiði, tepeden Ama özgür bireyler yetiþtirmek için inme tarzda yönetilecek olan kurum ve deðil, ideolojik olarak tahakküm altýna binalara üniversiteler demeye devam alýnmýþ itaatkâr bireyler yetiþtirmek edecek miyiz? Vakýf maskesi altýnda için. Bu yüzden fýrsat buldukça ticarileþen ve bu da yetmezmiþ gibi, eðitime müdahale ederler. Bu yüzden, Ýclal Satýlmýþ yeni yasa taslaðýnda sermayeyle askeri darbelerin ilk önce saldýrdýðý tamamen bütünleþen üniversitelere, çalýntý tezlere; kurumlardan biri üniversitelerdi.” dedi. þirketleþen ve eþitliði en alt düzeye indiren, kültürel AK Parti hükümetinin yeni üniversite anlamda tek tipleþtirirken her türlü eþitsizliði yasasýnýn, hem üniversitelerin 12 Eylül'den beri sürekli yeniden üreten bu sürece ne zaman hayýr içinden çýkamadýðý itaatkâr-muhafazakâr eðitim diyeceðiz? modelini güçlendirerek koruyacaðýný hem de Öðretmeni, öðrencisi ve tüm emekçileriyle, üniversite kurumunu neoliberal "bilim" pazarýna kurban edeceðini iddia eden Satýþmýþ, “Bu yasanýn ülkemizin tüm üniversitelilerine, Türkiye'nin dayattýðý üniversitede, ne pahasýna olursa olsun halklarýna, iþçilerine, köylülerine ve aydýnlarýna para kazanmayý öðütleyen ahlak anlayýþý hüküm çaðrýmýzdýr: Gelin, bilimin ve özgür düþüncenin sürecek; adaletsizlik, eþitsizlik ve nefretin kaderini piyasanýn, baðnazlýðýn; otoritenin ve artmasýna hizmet edilecektir. Bu yasanýn dayattýðý barbarlýðýn ellerinden kurtaralým. Gelin hep üniversitede, "sanayi-üniversite iþbirliði" adý birlikte, artýk tepeden deðil tabandan örgütlenen, altýnda, þirketlerin üniversiteleri, yani kamu bizim yerimize düþünülen deðil bizzat bizlerin kaynaklarýný, öðretim üyelerini ve öðrencileri, ürettiði ve düþündüðü halkýn okulunu, halklarýn kendi kâr amaçlarý için fütursuzca kullanmasýna özgür üniversitelerini kurmanýn koþullarýný izin verilecek, hatta bu teþvik edilecek ve mesela, yaratalým. bir üniversite rektörünün bir iþadamýnýn elini Gelin, Türkiye halklarýna ait, özgürleþmeye, öpmesini içine sindirecek kadar, üniversite demokratikleþmeye ve barýþa katkýda bulunacak anlayýþýndan uzak olacaksýnýz. Öðrenciye okul olan, bilimsel çalýþmalarýn özgürce yapýlabildiði, kimliði diye kredi kartý daðýtýp, kampüsü reklâm panolarýyla donatacaksýnýz; mevcut siyasi yetkinin ve söz hakkýnýn üniversite bileþenleri otoritenin göz boyacýlýðýna kendinizi gönüllü olarak tarafýndan kullanýldýðý, çok kültürlü, çok dilli kaptýrýp baþbakanlara, bakanlara fahri doktoralar öðretimin yapýlabildiði, öðrencilere geniþ sosyal daðýtacak ve onlarýn adýna üniversiteler kültürel alanlarýn ve çok çeþitli seçmeli derslerden kuracaksýnýz. oluþan programlarýn sunulabildiði, özgürlükçü, Rekabetçi piyasalarýn pençesinde olan; demokratik bir üniversite tasarlayalým. Gelin, rektörünü kendi seçemeyen; bilimsel faaliyetlerini bilime ve geleceðimize sahip çýkalým” þeklinde bilgi lisanslama ofislerine beðendirmek zorunda konuþtu.

ÝÞKUR’dan iþverene çaðrý Ý

ÞKUR 6 aydan 54 aya kadar saðladýðý prim teþviklerinden faydalanmalarý için iþverenlere çaðrýda bulundu. Teþvikler kapsamýnda ÝÞKUR iþverenlerin yeni iþe aldýðý iþçilerin sigorta primlerini 2015 yýlýnýn sonuna kadar ödeyecek. Prim ödeme süreleri ve þartlarý belirlendi. Buna göre, Mesleki yeterlilik belgesine sahip olan

18 yaþýndan büyük ve 29 yaþýndan küçük erkeklerle,18 yaþýndan büyük kadýnlara 48 ay süreyle prim ödemesi Ýþkur tarafýndan karþýlanacak. Mesleki ve teknik eðitimi tamamlayanlar ve iþgücü yetiþtirme kurslarýný bitirenler için 36 ay, hiçbir belge veya niteliðe sahip olmayanlar için ise 24 ay süreyle prim destek ödemesi yapýlacak. Firmalar personeli ÝÞKUR'a kayýtlý iþsizler arasýn-


10 SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Bayat þehidini uðurladý Þ

Cenaze namazýný Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk kýldýrdý.

Þehidin anne-babasý, eþi ve oðlu ile diðer yakýnlarý da törende hazýr bulundu.

ehit Jandarma Üstçavuþ Mehmet Bostancý (30)’nýn naaþý, Çorum’un Bayat ilçesinde topraða verildi. Hakkari'nin Þemdinli ilçesi kýrsalýnda yaþanan çatýþmada þehit düþen Mehmet Bostancý için dün memleketi Bayat’ta cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydaný’nda düzenlenen törene Çorum Valisi Sabri Baþköy, Yozgat Valisi Abdulkadir Yazýcý, TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Ali Özkara, Çorum Garnizon Komutaný J. Alb. Hakan Saraç, Çorum ASAL Bölge Baþkaný Per. Alb. Hamit Þahin, Yozgat Belediye Baþkaný Yusuf Baþer, Bayat Kaymakamý Hakan Þeker, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile binlerce vatandaþ katýldý. Törende Þehit Bostancý’nýn anne-babasý Hacer ve Sadýk Bostancý, eþi Ýhsaniye Bostancý ve 3.5 yaþýndaki oðlu Çaðan da hazýr bulundu. Ýkindi namazýný müteakiben gerçekleþen törende ilk olarak Astsubay Üstçavuþ Bostancý’nýn özgeçmiþi ve þehadeti okundu.

‘BU SON ÞEHÝDÝMÝZ OLSUN’

Bostancý’nýn naaþý, askerlerin omuzlarýnda tören alanýna getirildi.

Bayatlý gençler, ellerinde Türk bayraklarý taþýyarak sloganlar attýlar.

Bayat halkýný hüzne boðan törende þehidin cenaze namazýný Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk kýldýrdý. Meydaný dolduran kalabalýktan Bostancý için helâllik dileyen Müftü Mehmet Aþýk, þehitliðin peygamberlikten sonra Allah katýndaki en yüce makam olduðunu söyledi. Ayet ve hadisler ýþýðýndaki konuþmasýnda þehadetin anlam ve öneminden bahseden Mehmet Aþýk, “Bu son þehidimiz olsun” temennisinde bulundu. “Milletçe bir ve beraber olma zamaný” diyen Aþýk, “Kuran’a göre þehitler ölmez, onlar Allah indinde diridirler. Allah Rasulü de, Cenab-ý Hakk’ýn peygamberlikten sonra kullarýna bahþettiði en þerefli makamýn þehitlik olduðunu müjdeliyor. Vatan ve millet uðruna kendini feda eden Mehmet Bostancý da bu þehitlerimizdendir” dedi.

Teröre tepki, þehide dua Þehit Bostancý’nýn cenazesi son kez helâllik alýnmak üzere Yatukcu Mahallesi’ndeki baba ocaðýna getirildi.

H

akkari'nin Þemdinli ilçesi kýrsalýnda yaþanan çatýþmada þehit düþen Mehmet Bostancý’nýn cenaze törenine katýlan binlerce kiþi teröre lanet yaðdýrdý. Van’daki askeri törenin ardýndan uçakla Merzifon’a gönderilen þehidin cenazesi dün karayolu ile Bayat’a getirildi. Þehit Astsubay’ýn Yozgat’ta bulunan eþi Ýhsaniye Bostancý ve 3.5 yaþýndaki oðlu Çaðan da sabah saatlerinde ilçeye geldi.

BABA OCAÐINDA HAZÝN VEDA

Þehidin 3,5 yaþýndaki oðlu Çaðan’a sarýlan akrabalarý, “Bir aslan daha yetiþiyor” diye konuþtular.

Þehit Bostancý’nýn cenazesi son kez helâllik alýnmak üzere Yatukcu Mahallesi’ndeki baba ocaðýna getirildi. Þehidin tabutunun cenaze aracýndan indirilmesi esnasýnda teröre tepkisini dile getiren bir anne, “Dinsin bu kanlar, analar aðlamasýn” diye seslendi. “Þehidimize kýyanlarýn elleri kýrýlsýn” diyen bir vatandaþ ise Bostancý’nýn 3.5 yaþýndaki oðlu Çaðan’a sarýlarak, “Bir aslan daha yetiþiyor, bizi bitiremezler” dedi. Kubbeli Camii Ýmam Hatibi Bilal Kozan ve Hafýz Cafer Kara’nýn okuduðu tekbirlerin ardýndan duayý Ýlçe Müftüsü Mukadder Arif Yüksel yaptý. Þehitlik makamýnýn Ýslâm dinindeki yeri ve öneminden bahseden Müftü Yüksel, þehidin ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Þehit Bostancý’nýn naaþý, baba ocaðýnýn ardýndan cenaze töreninin düzenlendiði Cumhuriyet Meydaný’na götürüldü. Cenazenin meydana götürülüþü sýrasýnda vatandaþlar attýklarý sloganlarla bölücü terör örgütü PKK’ya lanet yaðdýrdý. Öte yandan ilçedeki tüm sokak ve evler teröre tepki olarak Türk bayraklarý ile donatýldý.

Þehidin Yatukçu Mahallesi’ndeki baba ocaðýna dev bir Türk bayraðý asýldý.

DUALAR VE GÖZYAÞLARIYLA UÐURLANDI

Terör karþýsýnda birlik ve beraberliðini ortaya koyan Bayat halký, duygularýný pankartlara yansýttý.

Namazýn ardýndan askerlerin omuzunda cenaze aracýna yerleþtirilen þehidin naaþý, Yatukçu Mahallesi Mezarlýðý’nda dualar ve gözyaþlarý eþliðinde topraða verildi. Yaþadýklarý derin acý nedeniyle ayakta dahi durmakta güçlük çeken þehit ailesi, tören sonrasý protokol mensuplarý ve vatandaþlarýn taziyelerini kabul ettiler.

Hakkari'nin Þemdinli ilçesi kýrsalýnda yaþanan çatýþmada þehit düþen Mehmet Bostancý’nýn cenaze törenine katýlan binlerce kiþi teröre


Anne-babalara sýnav tavsiyeleri

SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Uzman Klinik Psikolog Serhat Damar (sað baþta), anne-babalara seslendi.

‘Anne-Babalara Öneriler’ konulu eðitim semineri, geçtiðimiz Cumartesi akþamý M.A. Çorum Özel Etüt Dersanesi’nde gerçekleþti. Uzman Klinik Psikolog Serhat Damar’ýn konuþmacý olarak yer aldýðý seminere Dersane Kurucu Müdürü Metin Akbay ile öðrenci velileri katýldý. M.A. Dersanesi Rehberlik Servisi tarafýndan ebeveynlere yönelik olarak organize edilen seminerde, ‘Sýnava Hazýrlanan Çocuklarýnýza Nasýl Destek Olabilirsiniz?’ konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Dersane salonunda gerçekleþen seminerin açýþ konuþmasýný yapan Metin Akbay, öðrenci ve velilere yönelik motivasyon etkinliklerinin süreceðini söyledi. Psikolog Serhat Damar ise sýnava hazýrlýk sürecinde anne-babalarýn dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili açýklamalarda bulundu. Damar, velilerin konuyla ilgili sorularýný da cevapladý.

Ticari araçlara hurda desteði ‘Anne-Babalara Öneriler’ konulu eðitim semineri, M.A. Çorum Özel Etüt Dersanesi’nde gerçekleþti.

E

konomik ve teknik ömrünü tamamlamýþ ticari motorlu karayolu taþýtlarýnýn piyasadan çekilebilmesi için hurda desteði verilecek. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn konuya iliþkin, ''Bir Kýsým Motorlu Karayolu Taþýtlarýnýn Piyasadan Çekilmesine Ýliþkin Tebliði'', Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Teblið ile karayolu taþýmalarýnýn ekonomik, seri, elveriþli, güvenli, verimli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararýný gözetecek þekilde düzenlenmesi çerçevesinde, ekonomik ve teknik ömürünü tamamlamýþ ticari motorlu karayolu taþýtlarýnýn bir kýsmýnýn piyasadan çekilerek can ve mal güvenliðinin artýrýlmasý ve mevcut atýl kapasitenin azaltýlarak

saðlýklý bir taþýmacýlýk piyasasýnýn oluþturulabilmesine destek saðlamak amaçlandý. Teblið, modeli 1990 ve önceki yýllar olan; yük/eþya taþýmak için imal edilmiþ bulunan kamyonet, kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taþýtlarý, insan taþýmak için imal edilmiþ bulunan minibüs ve otobüs cinsi motorlu taþýtlarý kapsýyor. Buna göre, hurda destekleri taþýt aðýrlýðýna göre verilecek. 1973 model ve öncesi taþýtlar için kilogram baþýna 0,80 lira destek ödenirken, taþýt gençleþtikçe verilecek destek tutarý da artacak. Hurda desteði; 1974, 1975, 1976 model taþýtlar için kilogram baþýna 0,90 lira, 1977,

19 Mayýs’ta ‘Okuma Alýþkanlýðý’ söyleþisi 19 Mayýs Ýlkokulu’nda ‘Okuma Alýþkanlýðý’ konulu söyleþi programý düzenlendi.

‘Okuma Alýþkanlýðý’ konulu söyleþi programý geçtiðimiz günlerde 19 Mayýs Ýlkokulu’nda gerçekleþti. Eðitimci-Yazar Savaþ Ünlü’nün konuþmacý olarak yer aldýðý söyleþiye Okul Müdürü Yunus Gayretli, Müdür Yardýmcýsý Þükrü Erol, bazý öðretmenler ve çok sayýda öðrenci katýldý.

Savaþ Ünlü, söyleþinin ardýndan kitaplarýný imzaladý.

Ýlkokul 3 ve 4. sýnýf öðrencilerine yönelik olarak düzenlenen söyleþide okuma alýþkanlýðýnýn öneminden bahseden Savaþ Ünlü, söyleþinin ardýndan kitaplarýný imzaladý. Kültürel ve sanatsal etkinliklerin eðitim-öðretimde önemli rol oynadýðýný vurgulayan Okul Müdürü Gayretli, “Düzenlediðimiz bu tür etkinliklerle kitap okuma alýþkanlýðýný teþvik etmeyi amaçlýyoruz” dedi.

1978 ve 1979 model taþýtlar için kilogram baþýna 1 lira, 1980 ve 1981 model taþýtlar için kilogram baþýna 1,10 lira, 1982 ve 1983 model taþýtlar için kilogram baþýna 1,20 lira, 1984 ve 1985 model taþýtlar için kilogram baþýna 1,30 lira, 1986 ve 1987 model araçlar için kilogram baþýna 1,40 lira, 1988, 1989 ve 1990 model taþýtlar için kilogram baþýna 1,5 lira þeklinde hesaplanacak. Teblið kapsamýna giren motorlu taþýt sahipleri, ilgili mevzuata uygun olarak hurdaya ayýrma iþlemlerini Maliye Bakanlýðý tarafýndan 4 Aðustos 2012 tarihli Motorlu Taþýtlar Vergisi Genel Tebliði'nin yayýmlanmasýndan sonra yapmýþ olmalarý halinde hurda desteðinden yararlanacaklar.

Ümit Kreþ’in sinema keyfi Ö

Filmde Sammy ve Ray adlý iki deniz kaplumbaðasýnýn baþýndan geçenler anlatýlýyor.

11

zel Ümit Kreþ ve Gündüz Bakýmevi öðrencileri, ‘Sammy'nin Maceralarý 2’ adlý çocuk filmini izlediler. Geçtiðimiz günlerde MB Sinema Salonu’nda düzenlenen gösterime Ümit Kreþ Müdürü Ümit Göbelek, Anasýnýfý Öðretmeni Ayþegül Erdemir ile minik öðrenciler katýldý. Sammy ve Ray adlý iki deniz kaplumbaðasýnýn baþýndan geçen hadiselerin anlatýldýðý üç boyutlu animasyon film hakkýnda bilgi veren Ümit Göbelek, “Arkadaþlýk ve dayanýþmanýn öneminin vurgulandýðý filmi öðrencilerimiz çok beðendi” dedi. Sinemada keyifli dakikalar geçiren öðrenciler, filmin ardýndan Kreþ’e döndüler.

Hüsniye-Erdal Özkan çiftinin kýzý Merve, Emine-Adem Þahin çiftinin oðlu Fatih ile dünyaevine girdi.

Özkan ve Þahin Aileleri’nin mutlu günü

Merve ile Fatih evlendi B

üyük Birlik Partisi (BBP) Ýl Baþkaný Erdal Özkan’ýn kýzý Merve Özkan, Fatih Þahin ile hayatýný birleþtirdi. Hüsniye-Erdal Özkan çiftinin kýzý Merve, Emine-Adem Þahin çiftinin oðlu Fatih ile dünyaevine

Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, nikah merasimi ve pasta kesilmesiyle devam etti. HAKÝMÝYET, Merve-Fatih Þahin çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

Tüm sözleþmeliler kadroya alýnacak

B

Özel Ümit Kreþ ve Gündüz Bakýmevi öðrencileri, ‘Sammy'nin Maceralarý 2’ adlý çocuk filmini izlediler.

girdi. Geçtiðimiz Cumartesi akþamý Anvatar Termal Otel’de düzenlenen düðün törenine bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Özkan ve Þahin Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý.

aþbakan Recep Tayip Erdoðan'ýn sözleþmeli personelin kadroya alýnmasý ile ilgili Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'eo müjdesi! verdiði talimat yerine getiriliyor. Bakan Faruk Çelik, sözleþmeli personel 30 Haziran'a kadar kadroya alacaklarýný açýkladý. Þanlýurfa'da yerel televizyonlarýn ortak yayýnýna katýlan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, sözleþmeli personeli 30 Haziran'a kadar kadroya

alacaklarýný bunun için bazý yasal deðiþikliklerin yapýlmasý gerektiðini söyledi. Bakan Çelik, "Bununla ilgili taraflarla görüþüyoruz. Hummalý bir çalýþma yürütüyoruz. Net bir tarih vermem zor. Ama bu dönemde bunun olacaðýný ifade edebilirim. Tarih olarak da 2013 yýlý Haziran ayý sonuna kadar bu iþi biter." dedi. Sözleþmeli personeli kadroya almadan önce devletin personel sistemiyle ilgili yasal düzenlemelerin

yapýlmasý gerektiðini anlatan Bakan Çelik, 1960-70'lerin baþýnda çýkan 657 Sayýlý Devlet Memurluðu Kanunu'nun 657 fazla deðiþtiðini belirterek, " Yasa deðiþtirile deðiþtirile parçalý bulutlu hale gelmiþ. 4A'lar, 4B'ler, 4C'ler, sözleþmeliler, iþçiler, sözleþmeli iþçiler bir sürü pozisyonda çalýþan var. Bu durumda devlet personel sistemimizi mutlak surette yenilememiz gerekiyor. Bunun için bunun taraflarý ile bir bir görüþüyoruz.” þeklinde konuþtu.

Sözleþmelilerin kadroya alýnmasýndan sonra boþalacak sözleþmeli kadrosuna yeni sözleþmelilerin alýnmasýna sýcak bakmadýðýný vurgulayan Bakan Çelik þu bilgileri verdi: "Birbirini doður sistemi ortadan kaldýrmak zorundayýz. Bugün sözleþmeliler kadroya geçmek için kapýlarý aþýndýrýyor. Yarýn bunlarýn yerine yenilerini alýrsak benzeri bir durumu tekrar yaþayacaðýz. Bu sistemin sona erdirilmesi lazým."


12 SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Sudenaz’a ne oldu? G

eçtiðimiz eylül ayýnda Afyonkarahisar’da bir tradia eden Abdullah Özkürkçü, “Ayrýldýktan sonra eþim, ailesinin yaþadýðý Afyonkarahisar’a gitti ve burada Difik kazasýnda hemþire Seval Pala can verdi. nar Devlet Hastanesi’nde göreve baþladý. Sonradan doAyný kazada hafif yaralanan kýzý Sudenaz ise, ðum yaptýðýný ve bir kýzýmýzýn olduðunu öðrendim. hastanede ayakta tedavi gördükten sonra ortadan kayMahkemeye baþvurarak kýzýmýn velayetini istedim. boldu. Babasý, o tarihten beri her yerde kayýp kýzýný arýAncak mahkeme kýzýn velayetini annesine verdi” dedi. yor. ANNE ÖLDÜ KIZI SIR OLDU Afyonkarahisar’da hemþire Seval Pala, trafik kaBu süreçte, Pala, eylül 2012’de geçirdiði kazada zasý geçirerek hayatýný kaybetti. Kazada yanýnda bulucan verdi. 6 yaþýndaki kýzý Sudenaz hafif yaralandý. Banan 6 yaþýndaki kýzý Sudenaz ise yaralandý. Kazadan ba Özkürkçü, ayakta tedavi gören Sudenaz’dan bir dasonra ortadan kaybolan Sudenaz’dan bir daha haber ha haber alamadý. Mahkemeye baþvuran baba, velayealýnamadý. Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaþayan Abtini aldýðý kýzýný almak için Afyonkarahisar’a gitti. Sudullah Özkürkçü’nün (48) ilk eþi Meryem, 12 yýl önce hayatýný kaybetti. Özkürkçü, eþinin ölümünden 1 yýl denaz’ýn dedesinden de ‘Burada deðil’ cevabý alan basonra Sungurlu Devlet Hastanesi’nde hemþire olarak ba Öztürk, “Polis ve jandarmaya da 3 kez gittim, ancak Sudenaz görev yapan Seval Pala (33) ile evlendi. 5 yýl evli kakýzýmý bulamadým. 3 aydýr kýzýmdan haber alamýyolan Özkürkçü ve Pala, þiddetli geçimsizlik nedeniyle 2006’da boþanrum. Öldü mü, yaþýyor mu, bilmiyorum” diye konuþtu. (Hürriyet) dý. Boþandýklarýnda eþinin hamile olduðundan haberi olmadýðýný id-

Evleri yýkýldý, sokakta kaldýlar Ç

Yaþlý çift, dondurucu soðuklarda sokakta yatýp kalkmaya baþladý.

orum’un Sungurlu ilçesinde evleri mahkeme kararý ile yýkýlan yaþlý çift, dondurucu soðuklarda sokakta yatýp kalkmaya baþladý. Hacettepe Mahallesi'nde yaþayan Þentürk ailesinin, baþkasýnýn tapulu arazisine ev yaptýklarý iddiasýyla yýkým kararý alýndý. Evlerinin Cuma günü mahkeme kararýyla yýkýlmasýndan sonra kalacak yerleri olmadýðý için sokakta yatmaya baþlayan Ýsmail Þentürk (65) ve Fatma Þentürk havalarýn iyice soðumasýyla beraber zor günler geçiriyor. Sokakta kaldýklarýndan dolayý çaresiz olduklarýný dile getiren Þentürk ailesi, yetkililerden yardým istiyor. “30 yýllýk evimiz mahkeme kararýndan dolayý yýkýldý” diyen Fatma Þentürk, “Kimsemiz yok ve sokakta kaldýk. Kýþ günü sokakta yatýyoruz ve çok zor durumdayýz. Sahipsizdik, þimdi iyice ortada kaldýk. Yetkililer bize yardým etsin. Baþýmýzý sokacak bir yer bulsunlar” dedi. Eþinin hasta olduðunu belirten Þentürk, eþinin hastalýðýndan dolayý sürekli kriz geçirdiðini ve eþinin bu durumdan dolayý çalýþamadýðýný belirterek,”Eþim þuan hasta ve þuan çok kötü bir durumda. Üzerine örttüðümüz bir battaniyeyle soðuktan korumaya çalýþýyoruz ama ne fayda” diye konuþtu. Baþlarýný sokacak sýcak bir yuvada istediklerini dile getiren Þentürk, yetkililerin yardým eli uzatmalarý için çaðrýda bulundu.(ÝHA)

Týr içinde kaçak et ele geçirildi Maðdur ailenin Hacettepe Mahallesi'nde yaþadýðý belirtildi.

Þ

anlýurfa Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðü yaptýðý operasyonda 16 ton kaçak et yakalandý. Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk Þube Müdürlüðü ve Viranþehir Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliði tarafýndan bir ihbar sonucu ortaklaþa düzenlenen operasyonla Hakkari ilinden Eskiþehir, Ankara, Çorum ve Þanlýurfa’ya götürülmek üzere Týr içersinde yapýlan aramada 16 ton at ve bufalo eti ele geçirildi.

B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün, Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) Gençlik Merkezi'nde eðitim gören öðrencilerle ve buradaki yöneticilerle sohbet ettiði belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre Baþkan Külcü, Gençlik Merkezi yöneticileri ile birlikte merkezi gezerek faaliyet ve çalýþmalarý ile ilgili bilgi aldý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ziyarette yaptýðý konuþmada, “Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'ni açmamýzdaki amacýmýz, gençlerin eðitiminde önemli bir yeri olan okullara takviye olarak, fiziki ve zihni geliþmelerine de yardýmcý olacak kültür - sanat ve spor merkezlerine duyulan ihtiyacýn her geçen gün daha da bariz hale gelmesidir.” dedi. Çorum

Belediyesi olarak bu ihtiyacý göz önünde bulundurduklarýný belirten Baþkan Külcü, "Gençliðin yaþadýðý sorunlarýn çözümüne katkýda bulunmak istedik. Diðer mahallelere de yapacaðýmýz gençlik merkezleri ile de gençler arasýnda iletiþim ve dayanýþmanýn güçlendirilmesini saðlamayý hedefliyoruz.” ifadelerini kullandý.

Geleceðin gençleri kitap okuyor

Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi öðrencileri Türkçe öðretmenleri nezaretinde % 100 okuyan ve % 100 üreten bir Türkiye için düzenli olarak kitap okuyorlar. Okumanýn, araþtýrmanýn kiþisel geliþimde çok büyük bir öneme sahip olduðunu vurgulayan Baþkan Külcü,

"Ýnanýyoruz ki, zihni ve bedeni bakýmdan iyi yetiþmiþ, çaðdaþ bilgiyle daha donanmýþ, teknolojiye hâkim, tarih bilincine sahip, geleceðe olan inancý saðlam bir genç nesil, o ülkenin en büyük hazinesidir.” dedi. Baþkan Külcü, ziyaret sonunda gençlerle hatýra fotoðrafý çektirdikten sonra merkezden ayrýldý.

Gençler merkezde sosyal ve kültürel etkinliklere katýlýyor.

Ýnönü Caddesi trafiðe açýldý

Ç

Polis yaptýðý operasyonda 16 ton kaçak et ele geçirdi.

Olayla ilgili T.Ý. (46) ve A.Ç. (43) ekiplerce gözaltýna alýndý.

Ele geçirilen gümrük kaçaðý et ise imha edilmek üzere Gýda, Tarým

ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü yetkililerine teslim edildi. Kaçakçý-

lýk þube ekipleri yakalama anýný canlandýrdý.(ÝHA)

3. Manþet Satranç Turnuvasý’na ilgi 24

-25 Kasým 2012 tarihleri arasýnda Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezinde Altýn Hamle Gençlik ve Spor Kulübü ve Çorum Belediyesi iþbirliðinde gerçekleþtirilecek olan 3. Manþet Satranç Turnuvasý’na satranç sporcularýnýn ilgisinin büyük olduðu belirtildi. 3. Manþet Satranç Turnuvasý’na þu ana kadar 14 yaþ altý kategorisinde Azerbaycan'dan iki sporcu baþvururken Açýk Kategoride ise bir Azerbaycanlý olmak üzere Bursa, Burdur, Samsun, Ankara, Antalya, Giresun, Ýstanbul olmak üzere bir çok ilden de sporcular baþvuruda bulundu. Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Satranç Turnuvasý’na, Türkiye Satranç Federasyonu Eski Merkez Hakem Kurulu üyesi ve 2012 TSF Baþkanlýk seçimlerine aday olan Cengiz Keleþ de katýlacak.

Muzaffer Külcü

Cengiz Keleþ

Hemþehrimiz tesis açtý AK

‘Gençlerin sorunlarýna katkýda bulunmak istedik’ Belediye BaþkanýMuzaffer Külcü, NFK Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Parti Manisa eski il baþkanlarýndan hemþehrimiz Abdurrahim Arslan’ýn sahibi olduðu Optimum Mühendislik Karaaðaçlý beldesinde açýldý. Törene Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç’ýn yaný sýra çok sayýda davetli katýldý. Karaagaçlý beldesi giriþinde kurulan Optimum Mühendislik yapýlan törenle açýldý. AK Parti eski il baþkanlarýndan Abdurrahim Arslan’ýn sahibi olduðu Optimum Mühendislik’in açýlýþ törenine Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, AK Parti Manisa Milletvekilleri Hüseyin Tanrýverdi, Recai Berber, Uður Aydemir,

Muzaffer Yurttaþ, Vali Halil Ýbrahim Daþöz, CBÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Pakdemirli, ÝGM Baþkaný Hayrullah Solmaz, Ak Parti Ýl Baþkaný Murat Baybatur, Manisa TSO Baþkaný Bülent Koþmaz, daire müdürleri, oda baþkanlarý, siyasiler ve çok sayýda davetli katýldý. Açýlýþ töreninde Abdurrahim Arslan bir konuþma yaptý. Ardýndan Bülent Arýnç kürsüye geldi. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan duayla birlikte tesisin açýlýþý gerçekleþtirildi.

orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçtiðimiz Cumartesi günü Ýnönü Caddesi’ne gelerek, asfalt çalýþmalarýný yerinde inceledi. Geçtiðimiz günlerde birinci þeridin birinci kat asfaltý tamamlanan Ýnönü Caddesi'nin Cumartesi gününden itibaren ikinci þeridinin birinci kat asfaltlama çalýþmalarý da bitirilerek trafiðe açýldý. Belediye’den yapýlan açýklamaya göre, Baþkan Külcü, çalýþmalar hakkýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir'den bilgi aldý. Ýnönü Caddesi'nin ikinci þeridinin birinci kat asfalt çalýþmasýnda konuþan Baþkan Külcü, “Mesai saati gözetmeksizin çalýþma yapan Fen Ýþleri Müdürlüðü'nün Ýnönü Caddesi'nde asfalt çalýþmalarýný tamamlamasý ikinci þeridini de trafiðe açýyoruz.”dedi. Baþkan Külcü, “Ýnönü Caddesi'nde kaldýrým çalýþmalarýnda sona gelindiðini söyleyerek, önümüzdeki hafta sað þerit kýsmýnda bulunan kaldýrým çalýþmasý tamamlamýþ olacaðýz.

Sol þerit kýsmýnda yer alan kaldýrým çalýþmalarý ise hýzla devam ediyor. Ýnönü Caddesi'nde birinci kat asfaltýn üzerine ikinci kat asfalt serim çalýþmasý yapýldý. Tek þeridin uzunluðu 1100 metre olan Ýnönü Caddesi'ne 6 bin ton asfalt serimi

gerçekleþti.” diye konuþtu. Baþkan Külcü, “Gece-gündüz demeden mesai mefhumu gözetmeksizin geç saatlere kadar çalýþan personelimize teþekkür ediyorum” dedi.

Ýnönü Caddesi inceleme programýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yaný sýra, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, Turhan Candan ve Özel Kalem Müdürü Murat Erdem de katýldý.

Baþkan Külcü, önceki gün asfalt çalýþmalarýný incelemiþti.

Ýnönü Caddesi asfaltlanarak trafiðe açýldý.


Hanefi Bayburtlu MÜBAREK BÝR GECENÝN FEYZÝYLE Duam ve Tefekkürüm

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 6 - Muharrem: 1434

20

2012

KASIM

HATIRLATMA: Vergi Ýlân ve reklam vergilerinin, beyannameleri verilip ödenecek.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.52 06.22 11.32 14.05 16.30 17.53

UZAY VE SAMANYOLU

B

undan bir asýr öncesine kadar, kâinatýn yalnýz Samanyolu’ndan ibaret olduðu sanýlýyordu. Sonradan 100 milyardan fazla Samanyolu þeklinde galaksinin olduðu meydana çýktý. Yalnýz Samanyolu’nda Güneþ’imiz gibi 100 milyar kadar yýldýz daha vardýr. Yani, Güneþ Samanyolu içinde, kalýnlýðý 1 mm, geniþliði 80 m ve uzunluðu 10 km olan bir sahildeki kumlar içerisinde, yalnýzca bir kum tanesi kadardýr. Gözümüze çok büyük görünen Dünya’mýz da, Güneþ’ten 1 milyon defa daha küçüktür. Saatte 100 km hýzla giden bir otobüsle, Güneþ’e 170 senede varýlabildiði hâlde, Samanyolu içindeki Güneþ’e en yakýn yýldýz Alfa’ya ayný otobüsle 37.400.000 senede ancak varýlabilir. Ya diðer yýldýzlarýn uzaklýklarý!.. Samanyolu; yaz günleri, gece bir ufuktan diðerlerine uzanan, soluk ýþýklý, içinde Dünya ve Güneþ sisteminin de bulunduðu 200 trilyon kadar gezegen ve yýldýz, bulunan galaksiye denir. Çevresinin kalýnlýðý 10.000, çapý da 100.000 ýþýk yýlý kadar olup, mercimek þeklindedir. (Iþýk yýlý, 10 trilyon km’dir.) Samanyolu’nun kütlesi de, 100 milyar Güneþ kütlesi kadardýr. Güneþ sistemi gibi içinde binlerce sistem ve yýldýz vardýr. Uzayda Samanyolu’ndan milyonlarca ýþýk yýlý uzakta, bu gibi milyonlarca galaksi var. Bunlarýn hepsi de birinci semadadýr. Dünyadaki maddelerin elektron ve nötronlarý döndüðü gibi, uzaydaki bütün cisimler de hareket hâlindedir. Meselâ Güneþ; saniyede 100 km hýzla Samanyolu merkezi etrafýnda dönerken, kendi etrafýnda da 240 km hýzla dönmektedir. Ayrýca, Vega yýldýzýna doðru da 18 km hýzla gitmektedir. Güneþ, Samanyolu’ndaki bütün yýldýzlar ve uydular da böyle hareket hâlindedir.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

VEFAT EDENLER 1- Emekli Öðretmen Aslan KILIÇ' ýn eþi Sevil KILIÇ.. 2- Merhum Nafiz VÝDÝNLÝ ile Nevzat UÇRAK' ýn kardeþleri; Nezaket VÝDÝNLÝ .

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

a Rabbim, Sen çok büyüksün, büyük keY limesi de sana hitapta az geliyor, aslýnda kul olarak Seni anlatmam da aczimin ifadesi,

mana ve maksadýný bilsinler diye, sayýsýz peygamber göndermiþsin, o peygamberlere, vahiyle, kitaplar dolusu ayetler indirmiþsin affet. Ýnsanlar konuþurken birbirlerine "yaraki; okusunlar, emretiðim gibi nimetlerimi týcýsýn" diyorlar, ne büyük yanlýþlýk, Yaratan kullansýnlar. ancak Sen'sin, Senden baþka yaratýcý yok. Bu nimetlere þükretmeleri için muayyen Ya Rabbim; senin yarattýðýn her varlýk bir günler, geceler hazýrlamýþsýn, ibadetlerle eritane. Familyalarý ayný olsalar dahi, yine bir þilmeyen, bir gece de bir ömre bedel Kadir tane. Güzel Allah'ým, Sen birliðini bütün biGecesi gibi müjdeler halk etmiþsin, kulunun reylere mührünü basmýþsýn, bu emrine verdiðin bu nimetleri Müslüman olarak yarattýðýn kullarýna Ýslam'ýn þartlarý ve þeAbdulkadir Senin azametinin baþka bir görünümü. riatlarýný peygamberlerin ile öðütlemiþsin, bu Ya Rabbim, öyle büyüksün ki; yarattýklaOzulu nimetlerin semeresi için, namaz, oruç, zekât, rýnýn hep yanýndasýn, senin için sayýlar mühac ve Kelime-i þehadeti, inanan bir Müslühim deðil, sanki bir Sen, bir de yarattýðýn var, hep beraman'da, inandýðý gibi yaþamasýný görmek için emretmiþbersin, hep yanýndasýn. Ya Rabbim, yarattýklarýna öyle sin. þeyler hazýrlamýþsýn ki, bunlar kullarýna zaman zaman Ya Rabbim, Sen çok merhametlisin. Ya Rabbim, lazým olur diye; yeryüzüne nebatatý, gökyüzüne rahmeSen kulunu ve yarattýklarýný çok seviyorsun. Yarattýðýn tini, yeraltýna sayýsýz nimetini tanzim etmiþsin. nimetleri, kendin için deðil, kullarýn için yaratmýþsýn. Ya Rabbim, Sen ne kadar merhametlisin, kullarýna Allah'ým Sen ihtiyaçsýzsýn, Sen Samed'sin, biz ise ihtiyaçlarýnda; yakmaya, mesken yapýp, kendilerine emin olmak için bir baraka, lazým olur diye türlü çeþit ihtiyaçlýyýz, her nefes ihtiyaçlýyýz. Ya Rabbim, kullarýn nebatat ve aðaç yaratmýþsýn, bu nebatat ve aðaçlardan kendini dahi düþünmez iken, Sen onlarý daha çok düþüyiyecekler halk etmiþsin, Ya Rab, Sen ne merhametlisin. nüyorsun. Binit için, eti için, sütü için, gücü için çok çeþitli Rabbim affýna sýðýnýyoruz. Rabbim merhametine hayvanat yaratmýþsýn, onlarýn her birini yarattýðýn kulla- sýðýnýyoruz. Rabbim Sen ihtiyaçsýz, biz ise her nefes ihrýnýn emrine vermiþsin. Bu yarattýklarýnýn yýkanmasý, tiyaçlýyýz. Bize kendi sevgini, emirlerine saygýmýzý, ibaihtiyaçlarýna kullanmasý, içmesi, sulamasý için yeryüzüdetlerimizde devamlýlýðý, son nefesimizde Kelime-i þenün dörtte üçünü de su ile doldurup donatmýþsýn. hadeti, iki cihanda beraber olmamýzý nasip eyle, bu sözYa Rabbim, Sen ne kadar þefkatlisin. Yeryüzü ve nebatat için Rahmetinle yaðmur yaðdýrarak yeþermesi- lere inanarak uymamýza yardýmlarýný esirgeme. Þu müne, yeþerip yaþamasýna, yaþayýp ürün vermesi için za- barek gece, þu mah-ý mübarek (mübarek ay) hürmetine, man zaman sulamanla onu yarattýðýn manada verimli dualarýmýzý kabul buyur. Amin. olmasýna programlamýþsýn. Beykoz AcarkentGüzel Allah'ým, kullarým, bu sonsuz nimetlerimin, 19.06.2012 Ýstanbul

Günlük

"Bir garip ölmüþ diyeler…." 4 ücudu zahiren dermansýz Tefekkür Vkalmýþ ama ebedi alemde Dünyamýz inþallah saadet çiçekleri

açacaktýr. "Bir garip ölmüþ diyeler, Üç gün sonra duyalar, Soðuk su ile yuyalar, Þöyle garip bencileyin" demiþti Yunus Emre. Yeni Asya camiasý yanýn da Raþit Yücel idi. Kalabalýðýn yünde doksaný rasityücel@ corumhakimiyet. net sevenleri idi. Ne büyük mutluluk. Ve bu güzide topluluk onun hüsnü þahadetine þahitlik yaptý. Yenge hanýmýn gözyaþlarý, Kýzýmýzýn hýçkýrýþlarý… Enes yavrumuzun için için hüzünlü hali hala hatýralarýmýzda kaldý. Ýþte hayat böyledir. Suri ayrýlýklara, hatta ölümü bile bizden ayýramayan beraberlikteliðimiz en büyük tesellimiz oldu. Bu bir defterin kapanan yapraðý deðildir. Taze bir baþlangýç'ýn baþýdýr. Sen bir sonbahar sabahý ebedi aleme gittin Mehmet kardeþim… Ölümün bir hiçlik ve yokluk olmadýðýný bilerek… Mekanýn cennet olsun inþallah. Sevdiklerine ve üstadýmýza kavuþtun. Ýmtihanýný iyi verdin. Acýlarýna sabrettin. Þikayette bulunmadýn. Bu imanýný mükemmelliðini gösterdi. Allaha emanet ol caným kardeþim. Rabbim Rahmet ve merhametini eksik etmesin senden.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER GÜMÜÞAÐA G.BEY MH ESKÝ SSK HASTY.GÖÐÜS HASTANESÝ POL.KARÞISI 213 77 07

Çorum tanýtým günleri

KARAOÐLU YAZI ÇARÞI KAVÞAÐI FATÝH CAD.NO: 3/G 227 32 27

METEOROLOJÝ

A

nkara'da Atatürk Kültür Merkezinde etkinlik boyunca burada bulunup, hemþerile15-18.11.2012 tarihleri arasýnda yapýri ile birlikte olmaya çalýþýyor. Ayný zamanda lan Çorum Tanýtým Günleri sona erdi. Ankara'daki iþlerini takip ediyorlar. Medya ile bir araya gelip ilini ilçesini tanýtmaya çaÇeþitli illerin yýllardýr yaptýklarý bu etlýþýyorlar. Milletvekilleri bu süre boyunca kinlikleri, Çorum ilk defa gerçekleþtirdi. Bu TBMM de acil bir toplantýlarý yoksa buradan etkinlikte göze çarpan þey, kamunun aðýrayrýlmýyorlar. Ýlk günün bir kýsmýndan sonra lýklý olarak katýlmasýna raðmen sivil toplum bizim vekilleri de ara ki bulasýn. örgütleri ile Çorumu temsil edecek, simgesi haline gelmiþ iþyerleri ve þahýslar burada Bende etkinlikler sýrasýnda Sayýn BeleMustafa YOLCU yoktu. diye Baþkanýmýz Külcü ile karþýlaþtýðýmda "Kendisini Çorumla ilgili bir konuda görüþüKâtipler Konaðý baklavasý, Hatap un, kiremitçiler, yumurtacýlar, bakýrcýlar, sobacýlar, hayat mü iletmek için telefonla aradýðýmý, görüþme talebikâðýt- þýrýnga, gömlekçiler vb. yoktu. Tanýtým günle- me cevap alamadýðýmý, bu konuda Hakimiyet’te çýrinde Çorum dolu dolu temsil edilemedi. Haným bir kan yazýmý hatýrlattým." Oda yoðun iþi olduðu için athemþerimizin dediði gibi markalar ile iz býrakanlar lamýþ olabileceklerini söylediðinde " Baþkaným ben yoktu. Çorumlu hemþerilerimizinde çoðunluðu gö- Ankara'da Müsteþar ile görüþebiliyorum, ama sizinle rünmediler. Belki de haberleri olmadý. Günlerce ev- görüþemedim." Dedim. vel basýn yayýn yolu, internet ile etkinlikler duyurulaSayýn hemþerilerim ilklerde böyle noksanlýklar bilirdi. olabilir. Yýlda bir kez yapýlacak böyle bir etkinlik fuEtkinliklerde göz dolduran" Ýskilip'in dolmasý, ar anlayýþý ile " Çorumda üretilip marka haline gelen Sungurlu reyonu, Osmancýk reyonu Pirinç daðýtýmý, her þey, sanat, spor, turizm kapasitemiz, folklorumuBayat reyonu oldu. Bu reyonlarýn yetkili temsilcileri, zu sergilemek, Ankara'da bulunan 500 bin hemþerimisafir karþýlama organizasyonlarý reyonlar da eksik mize ulaþmak imkâný bulabiliriz." Bir zamanlar Çoolmadý. rumda hizmet edip daha sonra Ankara’ya yerleþen Rizelilerin, Trabzonlularýn günlerini gelinde gö- bürokratlarý, kendilerinden birçok konuda istifade rün. 4-5 gün boyunca büyük bir kalabalýk ile süren et- edebileceðimiz bürokratlarýmýzý buraya davet edip, kinlikler, adeta hemþerilerin buluþma gününe dönü- kendilerine çoðumuzun özlediði Çorum simidi ile þüyor. Akþam kapanýþ saatine kadar bu faaliyetler de- çay ikram edebiliriz. vam ediyor. Vali yardýmcýsý ile Belediye Baþkanlarý

2.291 2.306

1.794 1.804

24 ayar

ALIÞ

99,42

SATIÞ

100,27

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6442 20 KASIM 2012 SALI

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:7 Teþrin-i Sâni 1428 Kasým:13

13

SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Tarafsýz kalmak, memleket sorunlarýna duyarsýzlýktýr’

M

emur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen Alaca Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, son zamanlarda artarak devam eden Ýsrail’in Gazze saldýrýlarý, 28 Þubat olaylarý, baþörtüsü yasaðý ve yaklaþan Öðretmenler Günü ile ilgili basýn açýklamasýnda bulundu.

tir’

‘Baþörtüsü yasaðý kadýna yönelik en büyük þiddet-

Kamusal alan yalaný artýk son bulmalýdýr. Sadece baþörtülülere uygulanan kýlýk-kýyafet dayatmasý sona ermelidir. Kýlýk kýyafet yönetmeliði zaten fiilen bitmiþ du‘Ýsrail’i kýnýyor ve lanetliyoruz’ rumdadýr. Baþörtülüler dýþýnda herkes bu yönetmeliði delmektedir. Bayanlar için mini etek giymek, yýrtmaçlý “Öncelikle Ýsrail'in yaptýðý Gazze saldýrýsýný kýnýyor etek giymek, dar pantolon giymek, yakasý açýk ve çok kýve lanetliyoruz.” diyen Þimþek, siyonist ve ýrkçý Ýsrail hüsa kollu gömlek giymek, erkekler için aþýrý sarkýk býyýk kümetinin, her seçim döneminde Gazze'ye saldýrarak, Ýsbýrakmak, kot pantolon ve tiþört giymek de yasak ama rail halkýný manipüle ederek, Filistinliler’in kaný üzerinbütün bunlar yapýlýyor bir þey olmuyor. Ama inancýmýzýn den seçim kampanyasýný yürüttüðünü söyledi. gereði baþörtüsü takýlýnca, bizim muhafazakar ve inanç‘Öðretmenler Günü kutlamalarýna katýlmýyoruz’ lý bildiðimiz idarecilerimiz bile baþörtüsü düþmaný kesiEðitim-Bir-Sen olarak bu yýl 24 Kasým Öðretmenler lebiliyor. Böyle yapanlarý veya yapacaklarý uyarýyoruz. Kadir Þimþek Günü’nü kutlamayacaklarýný ifade eden Eðitim-Bir-Sen 12 Eylül Darbecilerinin koyduðu bu tip yasaklarýn savuAlaca Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, sebebini verilen sözler nuculuðunu yapanlarla her türlü mücadeleyi yapacaðýz. tutulmamasý ve ilk defa geçen yýl yetkili olan sendikalarýna ve ilk deBaþörtülülere yapýlan zenci muamelesini kabul etmiyoruz. fa yapýlan Toplu Sözleþmeye yakýþýr bir sonuç çýkmamasý olduðunu ‘Baþörtüsü yasaðý artýk kalkmalýdýr’ belirtti. Þimþek, ek ödemenin Toplu sözleþme masasýnda çözülecek Eðitim-Bir-Sen Baþkanlýk Divaný, 2012-2013 yýlýný Baþörtüsü diye söz verilmesine raðmen çözülemediðini, öðretmenlerin moral ve Yasaðýný Çözme Yýlý ilan etmiþtir. Bu Baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý motivasyonunu kýran tavýrlar ve rencide edici sözlerin öðretmenleri için, Sendika olarak üyelerimize ve üyemiz olmayanlara da her türlü üzdüðünü, öðretmenlerin mesleki ve ekonomik itibarýný düzeltecek hukuki ve fiili desteði vereceðiz. Kýlýk kýyafet yönetmeliðine aykýrý eylemler ve söylemler geliþtirilmediði sürece Öðretmenler Günü kuthareket etmenin cezasý, uyarý cezasýdýr. Bu cezanýn da iptal edilmesi lama programlarýna katýlmayacaklarýný kaydetti. için her türlü hukuki ve fiili desteði saðlayarak, Anayasa MahkemesiÞimþek, açýklamalarýný þöyle sürdürdü; ne kadar bu iþi götürmeye kararlýyýz. Önümüzdeki ay Aralýk ve Ocak ‘28 Þubatçýlar 50 milyar dolar hortumladý’ aylarýnda Baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý için kitlesel basýn açýklamalarý ve mitingler yapacaðýz. 28 Þubat'ta 50 milyar dolar, batýrýlan bankalar aracýlýðýyla hortumlandý. Batan Bankalarýn yönetim kurullarýnda emekli paþalar var‘Tarafsýz kalmak, ülke sorunlarýna duyarsýz kalmaktýr’ dý. 28 Þubat yapýlanmasýnýn bir benzeri 2007 Cumhurbaþkanlýðý seSendikaya üye olmasý konusunda çalýþanlara bir teklif sunduðuçimleri öncesi tekrarlanmak istendi. O zaman ki ADD baþkaný Þener muzda, bazen "ben tarafsýz kalmak istiyorum" diyenler oluyor. HalbuEruygur ülkeyi germek ve hükümeti düþürmek için Cumhuriyet Miki insanlar tarafsýz olamazlar. Ýnsan, haklýnýn ve hakkýn tarafý olmak tingleri organize etmeye çalýþmýþ, bu oyuna Türkiye Kamu Sen'de durumundadýr. Hz. Ýbrahim'in atýldýðý ateþi söndürmek için gagasýnda gelmiþ, fakat daha sonra saðduyulu üyelerinden gelen tepkiler üzerisu taþýyan kuþ misali, "ateþi söndüremesem de tarafýmýz belli olsun" ne 2 gün sonra ayrýlmak zorunda kalmýþtý. düþüncesiyle hareket etmek gerektiðine inanýyoruz. Tarafsýz kalýyoMemur-Sen baþkaný Ahmet Aksu'nun; Darbeye zemin hazýrlarum demek, "ben ülkenin ve eðitimin sorunlarýna karþý kayýtsýz ve dumak için yapýlacak mitinglere karþý en sert tepkiyi koyarak "Bir Milyarsýz kalýyorum" demektir. Tarafsýz olmak baþkadýr, adil olmak baþyon kiþiyle Ankara'nýn göbeðine otururuz". Açýklamasý ile darbeciler kadýr. geri adým atmaya baþladý. Daha sonra büyükþehirlerde Memur-Sen'in Eðitim-Bir-sen olarak ‘kalbimiz sizinle’ diyenlere þunu söylüyo"Darbelere Dur" Mitingleri ile artýk darbeciler emellerine ulaþamayaruz: “Demokrasilerde kalpleri deðil kalýplarý sayýyorlar. Kalbinizle kacaklarýný anladýlar. lýbýnýz ayný yerde olmalýdýr.”

‘Bölgesel sendikacýlýk yapýyorlar’ T

ürk Eðitim Sen Þube Dýþ Ýliþkiler ve Basýn Sekretesenede bir gün dahi olsa öðretmenin deðerinin hatýrlanri Selim Aydýn, geçtiðimiz günlerde Çorum’u ziyadýðýný düþündüðümüz bir gündür. ret eden Eðitim Bir-Sen Genel Basýn Yayýn Sekreteri Ali Bu önemli güne yaklaþýyorken bir sendika çýkýyor, Yalçýn’ýn konuþmalarýný eleþtirdi. iþgüzarlýk yaparak Öðretmenler Günü’nü kutlamayacaYalçýn’ýn, Çorum’da ölüm oruçlarý ile ilgili yaptýðý ðýný beyan ediyor. Öðretmenlerimizin itibarýnýn hiçe sabasýn açýklamasýnda ölüm oruçlarýný baþlatanlarýn amaçyýldýðý durumlara sessiz kalan, þimdiye kadar somut bir larýnýn çözümsüzlük olduðunu söylediðini hatýrlatan Aytavýr koyamayan bu arkadaþlarýn tepkisi kime? “Türkidýn, bu konuda hemfikir olduklarýný belirterek, “Burada ye'deki öðretmenler OECD ortalamasýný altýnda çalýþýesas dikkat edilecek husus, bunlarýn doðuda farklý, Anyor” diyen Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'e mi? Mekara'da farklý, batýda farklý bir dili kullanmalarýdýr. Eðimur Sen Bursa Ýl Temsilciliði’ni ziyaret eden Sayýn Bütim-Bir-Sen'in Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgelent Arýnç, demokrasimiz ve sendikacýlýðýmýz adýna bir si'ndeki þubelerinin temsilcileri ise, “Taleplerin hangi sikonuþma yapmýþ. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer'in yasal kesimlerce dile getirildiðine bakýlmaksýzýn karþý- Türk Eðitim Sen Þube öðretmenlere þahsiyet kazandýrmak istediði ve çalýþtýðý lanmasý gerekmektedir” diyor ve anadilde eðitim hakkýdoðrultusunda bir açýklama yaparak, öðretmenlere haBasýn ve Dýþ Ýliþkiler nýn verilmesi çaðrýsýnda da bulunuyor. “Eyleme konu Sekreteri Selim Aydýn. karet etmiþti, tepkiniz bu sözlere mi? “Doçent 2400 lira, olan talepleri haklý talepler olarak deðerlendiriyoruz. öðretmen 1800 lira maaþ alýyormuþ. Ne iþ yapýyorlar? Hükümete, ölümlerin önünü kesecek siyasi ve insani adýmlarý atmaDaha ne verelim? Git git gel. Beðenmeyen baþka iþ yapsýn.” diyen sý için, PKK’ya da eylemleri sonlandýrmasý için çaðrýda bulunuyoAKP Grup Baþkan Vekili Mustafa Elitaþ'a mý? “Öðretmenlerde kaliruz” diyerek, talep PKK’dan da gelse karþýlanmalýdýr düþüncelerini te sorunu var” EðitimFakülteleri Dekanlar Konseyi Baþkaný Prof. basýn karþýsýnda dillendirmektedirler.” dedi. Dr. Cemil Öztürk'e mi? “Öðretmen 15 saat çalýþýyor, memur 40 saat çalýþýyor. Bu haksýzlýk deðil mi?” diyen Baþbakan’a mý? ‘Sendikal kaygýlarla hesap yapýlmamalý’ Bu arkadaþlar bu sendika samimi olsalardý, bu açýklamalarý yaEðitim Bir Sen’in bölgesel sendikacýlýk yaptýðýný iddia eden Aypanlara karþý kýnayan açýklamalarda bulunurlardý. Bunlarýn tepkileridýn, konuyla ilgili açýklamasýna þu sözlerle devam etti; “Bölgelerin ni göreniniz duyanýnýz var mý? Ömer Dinçer'e tepkilerini bir iki baetnik ve kültürel özelliklerine göre tavýr alýyorlar. Fakat Türk Eðitim sýn açýklamasý ile geçiþtiren bu sözde sendika yetkilileri, bir kere olSen, Çorum'da ne söylüyorsa, Diyarbakýr'da da ayný dili konuþuyor. sun MEB önünde eylem yap(a)mamýþlardýr. Ankara'da ayný dili konuþuyor. Bizler Türk Eðitim-Sen olarak, kuruluþlarý, kuruluþlarýn politikalarýný tayin edecek konumda deðiliz. Her Öðretmenler adýna etkili tavýr koyamayan bu arkadaþlar, þimdi kuruluþun kendine özgü ilkeleri vardýr. Bu ilkelerini de kamuoyuna kalkmýþlar, Öðretmenler Günü’nü kutlamayacaðýz diye açýklama ilan eder. Bölgesel söylem olmaz. Bölgesel ilke olmaz. Bizim bu aryapýyorlar. Güya bu þekilde eylem (!) yapacaklar. Sizler öðretmenkadaþlara tavsiyemiz; güzel ülkemizin istisnasýz her köþesinde ayný lerin ek ödeme alamamalarýnda yaþanan süreci eðitim çalýþanlarýnýn his ve görüþlerin savunulmasý gerektiðidir. Yani Þanlýurfa'da ne kounuttuðunu mu zannediyorsunuz? Bu konuda neler yaptýnýz? Nasýl nuþuyorsanýz, Yozgat'ta, Ýzmir'de ya da Trabzon'da da ayný tezleri bir tepki sergilediniz? gündeme getirmelisiniz. Aydýn, Mersin, Samsun, Kayseri ya da DiBizler Türk Eðitim-Sen olarak, 24 Kasým Öðretmenler Güyarbakýr þube baþkanýnýn savunduðuna genel baþkan baþta olmak nü’nü, öðretmenlerimizin, diðer eðitim çalýþanlarýnýn yaþadýðý probüzere bütün teþkilat yapýsý sahip çýkabilmeli, savunabilmelidir. Günlemlerinin tartýþýldýðý, daha canlý olarak gündeme getirildiði bir gün lük sendikal kaygýlarla hesap yapýlmamalýdýr.” olarak görmekteyiz. Bu vesileyle Türk Eðitim-Sen olarak; Baþöðret‘Öðretmenler Günü’nü kutlamayacaðýz diyenlerin tepkisi ki- menimiz Ulu Önder Atatürk'ü bir kez daha özlem, minnet ve rahmetme?’ le anýyor, tüm öðretmenlerimizin 24 Kasým Öðretmenler Günü’nü Yaklaþan Öðretmenler Günü münasebetiyle de açýklama yapan kutluyor ve öðretmenlerimize saygý, sevgi ve þükranlarýmýzý sunuyoTürk Eðitim Sen Þube Dýþ Ýliþkiler ve Basýn Sekreteri Selim Aydýn, ruz.” þeklinde konuþtu. “Malumunuz olduðu üzere Öðretmenler Günü yaklaþýyor. Bizler için

Hakemli’nin 2. sayýsý çýktý T

ürk Eðitim Sen Þube Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri site kütüphanelerine ve araþtýrma merkezlerine; yurt dýþýnda da sýnýrlý olsa da akademik birimlere; alanlarýnda Selim Aydýn, uzun bir hazýrlýk ve ön çalýþmadan sonönemli çalýþmalarla Türk ve dünya akademik hayatýna ra Nisan ayýnda yayýmlanmaya baþlayan akademik dergikatkýlar yapmýþ bilim insanlarýna da ulaþtýrmaya çalýþýnin 2. sayýsýný da Aðustos 2012 tarihinde Türk Eðitimyoruz. Önümüzdeki süreçte Kültür Bakanlýðý'na baðlý Sen Genel Merkezi olarak çýkardýklarýný söyledi. bütün ihtisas ve il kütüphanelerine de derginizi ulaþtýrÝlk sayýsýnýn ardýndan dergiye gösterilen ilgi ve temaya çalýþacaðýz. Dergimiz ayrýca, teþkilatlarýmýz vasýveccüh neticesinde böyle bir yayýnýn ne denli ihtiyaç oltasýyla ülkenin dört bir yanýndaki üniversite ve eðitim duðunu gördüklerini dile getiren Aydýn, derginin akadekurumlarýna ulaþtýrýlmakta ve okurlarýyla buluþmaktadýr. Bundan sonraki süreçte de dergimizin ayný þekilde mik çalýþma yapan öðretmenler, üniversitelerde görev yahem Türk Eðitim-Sen teþkilatlarý hem de Uluslararasý pan akademisyenler, özellikle de kendisini geliþtirmek isAvrasya Eðitim Sendikalarý Birliði'nin de desteði ile teyen pek çok insan tarafýndan ilgiyle karþýlandýðýný kayBalkanlar, Orta Doðu ve Orta Asya ülkelerinde de ilgidetti. lilerine ulaþtýrýlmasý planlanmaktadýr. Derginin, kültür hizmetinin yanýnda, çalýþma hayaDerginizin ulaþtýrýlmasý gereken akademik birimtýnda kariyer yapmak, kendisine hedefler koyarak onlara Hakemli Dergisi’nin 2. ler, kütüphaneler, araþtýrma merkezleri olduðunu düþüulaþmak isteyen araþtýrmacý ve eðitimciler açýsýndan olSayýsý çýktý. yoruz. Dergide akademik temsilci olarak görev almak dukça önemli bir hizmet olduðunu belirten Aydýn, “Derve dergi kurullarýnda yer almak; ölçütlerimize uygun gi, üniversitelerde atanma ve yükselme kriterlerinde olarak hazýrlanmýþ makale göndermek istiyor iseniz, biönemli rol oynamaktadýr. MEB'in getirmek istediði karizimle Türk Eðitim-Sen teþkilatlarý, web sayfamýz veya yer basamaklarýnda da etkisi zamanla ortaya çýkacak olan egitimvetoplum@turkegitimsen.org.tr elmek adresimizdergimiz, akademik yayýn ihtiyacýnýn giderilmesi için de oldukça den irtibat kurabilirsiniz. gereklidir. Dergi "uluslararasý hakemli" bir yayýn olduðu için önemTürk Eðitim-Sen olarak üyelerine, akademisyen ve eðitimcileli bir puan deðerine sahiptir. Genç bir yayýn olmasýna raðmen akadere yönelik bir kültür hizmeti olan dergi tamamen ücretsiz olarak sumik index tarafýndan taranýyor olmasý da önemini bir kez daha ortanulmaktadýr. Dergimize Genel Merkezimiz, teþkilatlarýmýz veya ya koymaktadýr. web sayfalarýmýz vasýtasýyla ya da dergimizin ilk sayýsýndan itibaren Derginin basýmýnýn ardýndan yapýlan daðýtým çalýþmasý ile derasos indeks tarafýndan taranmaya baþladýðý için, www.asosinginizi ülkemiz sýnýrlarýnda bütün üniversite rektörlüklerine, üniverdex.com adresinden de ulaþabilirsiniz.” dedi.

DED Osmancýk Þubesi öðrencilere kitap daðýttý DED Osmancýk Þubesi ilkokul ve ortaokul öðrencilerine okuma kitabý daðýttý

T

ürkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Osmancýk Þubesi ilkokul ve ortaokul öðrencilerine okuma kitabý daðýttý. Nar Yayýnlarý tarafýndan TDED Osmancýk Þubesi’ne gönderilen hikâye kitaplarý ve romanlar dernek yönetimi tarafýndan ilçedeki okullara daðýtýldý. Dernek Baþkaný Kazým Sekili ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Tökel ve Mahmut Özhan Arslan Ýnönüzaferi Ýlkokulu, Cumhuriyet Ýlkokulu, Org. Ahmet Çörekçi Yatýlý Bölge Ortaokulu, Osmancýk Ortaokulu ve Ýmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek kitaplarý öðrencilere daðýttýlar. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneðinin kültürel ve sosyal faaliyetlerin yaný sýra eðitim alanýnda da

Öðrenciler yeni kitaplarýný teslim aldý.

birçok faaliyette bulunduðunu belirten Dernek Baþkaný Kazým Sekili, eðitim faaliyetleri kapsamýnda derneðe gönderilen kitaplarýn öðrencilere ulaþtýrýldýðýný söyledi. Okuyan bir nesil yetiþmesini arzu ettiklerini ifade eden Sekili; "Dernek olarak eðitim faaliyetlerini

önemsiyor ve öðrencilere yönelik sýk sýk faaliyetler düzenlemeye özen gösteriyoruz. Nar Yayýnlarý tarafýndan derneðimize gönderilen çeþitli içerikteki kitaplarý öðrencilerimize ulaþtýrdýk. Okul kütüphaneleri ve sýnýf kütüphanelerine de kitaplar hediye ettik.

Amacýmýz öðrencilerimizin daha çok okumasý ve çok okuyan bir neslin yetiþmesidir. Okul yöneticileri ve öðrencilerimiz isterlerse Nar Yayýnlarýnda yazan yazar ve þairlerimizi ilçemize getirerek öðrencilerimizle ve halkýmýzla da buluþturabiliriz." dedi.

Kars Sarýkamýþ'ta yapýlacak ‘Sarýkamýþ Þehitlerini Anma Yürüyüþü’ için Valilik koordinasyonunda il genelinde (gençlik merkezleri, yüksek öðrenim yurtlarý, üniversitelerde sivil toplum kuruluþlarý vb.) katýlýmlarýyla gerçekleþtirilecek programa 22 Kasým

2012 Perþembe gününe kadar Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’ne baþvurular þahsen yapýlacak. Ýl Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü’nden verilen bilgiye göre, yürüyüþe 18 -30 yaþa kadar kýz/erkek gönüllüler

katýlabilecekler. Yürüyüþ için yapýlan baþvuru sayýlarý il kontenjanýný aþmasý durumunda, baþvurular arasýndan seçim yapýlacak. Katýlýmcý gençlerin yol, konaklama ve yemeiçme masraflarý Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan karþýlanacak.

* 12 Eylül askeri darbesini planlama ve uygulama aþamalarýnda fiili olarak katký sunan ve yardým eden asker dýþýndaki bürokratlarý ve görevlerini sayar mýsýnýz? * Komuta kademesinde “Darbeyi daha önce yapacaktýk, ancak olgunlaþmasýný bekledik” denildiði kamuoyu tarafýndan bilinmektedir. 16 Mart Ýstanbul Üniversitesi Katliamý, 1 Mayýs 1977 Taksim Katliamý, Sivas Katliamý, Çorum Katliamý, Kahramanmaraþ Katliamý, birçok aydýn,

yazar, gazeteci, öðretim üyesinin katledilmesinin olgunlaþmayla ilgisi var mýdýr? Telekonferansla ifade Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi’nin 26 Ekim tarihli ara kararýna göre, Evren ve Þahinkaya yarýn telekonferans yöntemiyle ilk kez duruþmaya katýlacak. Saðlýk sorunlarý nedeniyle sesli ve görüntülü olarak ifade verecek olan Evren Ankara GATA’da, Þahinkaya ise Ýstanbul GATA’dan sorularý yanýtlayacak.

5000 genç Sarýkamýþ’ta þehitler için yürüyecek

G

ençliðin geliþimine katký saðlamak amacýyla Gençlik ve Spor Bakanlýðý öncülüðünde Sarýkamýþ'ta Sarýkamýþ Harekatý anýsýna 5000 gençle yürüyüþ düzenlenecek. 81 ilden 5000 gencin katýlýmýyla 5-6 Ocak 2013 tarihlerinde

Katliamlar darbe için mi yapýldý? Eylül 1980 12 darbesi davasýnda Kenan Evren ve Tahsin

Þahinkaya’ya, 20, 21 ve 22 Kasým tarihlerinde yapýlacak duruþmada bazý müdahil avukatlarýn soracaðý sorular Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi’ne yazýlý olarak verildi. Avukatlar bugün yapýlacak duruþmada Evren ve Þahinkaya’ya þu sorularýn sorulmasý talep etti: ‘Hangi siviller?’ * 12 Eylül askeri darbesine; hangi tarihli toplantýda, hangi komuta kademesi, hangi komutanlarla karar verdiniz? * 12 Eylül askeri darbesinin planý olarak bilinen “Bayrak Planý”nýn yapýlmasý görevini hangi tarihte ve hangi görevlilere verdiniz? * Yaptýðýnýz birçok konuþmada, birçok sivilin size gelerek “neden yönetime el koymuyorsunuz” dediðiniz kamuoyu tarafýndan bilinmektedir. Bu sivilleri sayar mýsýnýz?

Þahinkaya’nýn yanýnda Ýstanbul 16. Aðýr Ceza Mahkemesi’nden görevlendirilecek bir naip hakim, Evren’in yanýnda ise mahkemenin yazý iþleri müdürü olacak. Telekonferans yönteminin uygulanacaðý mahkeme salonundaki ekran sýkýntýsýnýn da çözüldüðü anlaþýldý. Mahkeme, müdahil avukatlarýn oturduklarý bölüm ile izleyicilerin önüne de birer tane ekran yerleþtirdi. (Hürriyet)

Avukatlar bugün yapýlacak duruþmada Evren ve Þahinkaya’ya bazý sorularýn sorulmasýný talep etti.


SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

15

Þahin Örgel okurlarýyla buluþacak Þ

ahin Örgel, birbirinden güzel ödüllü öykülerin yer aldýðý ‘Gidemeyen’ adlý kitabýnýn imza gününde okurlarýyla buluþacak. Örgel, yarýn Ýstanbul TÜYAP Kitap Fuarý 2 nolu salon 212 A’da Kanguru Yayýnevi standýnda okurlarý için kitabýný imzalayacak.

Ýskilip’te enerji kesintisi

Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Ýskilip ilçesi Ýbik grup enerji nakil hattýnda yapýlacak olan bakým onarým çalýþmalarýnda dolayý enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre, 21-22-23-24 Kasým 2012 tarihlerinde 07:0016:00 saatleri arasýnda Örübað, Musular köyleri ve Kamýþaðýl Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaþanacak.

‘Baþarý artarak devam edecek’ B

ahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu, Analiz Yayýncýlýk tarafýndan Türkiye genelinde yapýlan sýnavda 4. ve 8. sýnýfta Türkiye birincisi, 5. ve 7. sýnýfta da Türkiye 2.’si çýkardý. Bütün sýnýflarýn il birincisinin de yine Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu’ndan çýktýðýný belirten Okul Müdürü Selçuk Köse, “Analiz Yayýncýlýk Türkiye genelinde yapýlan sýnava 8. sýnýflarda 225 okul katýldý. Bütün sorularý doðru yapan 8/C sýnýfý öðrencisi Gülcan Gümüþ Türkiye 1.’si ve il birincisi oldu. 7/C sýnýfý öðrencisi Ozan

Erkoçak 1 yanlýþla Türkiye 2.’si ve il birincisi, 6/F sýnýfýndan Barýþ Ovacýk 2 yanlýþla Türkiye 8.’si ve il birincisi oldu. 5/A sýnýfýndan Leman Uysal 1 yanlýþla

Þahin Örgel, Gidemeyen’ adlý kitabýnýn imza gününde okurlarýyla buluþacak.

Türkiye 2.’si ve il birincisi oldu. 4/A sýnýfýndan Ceren Özgür bütün sorularý doðru yaparak Türkiye 1.’si ve il birincisi, 2. sýnýflarda Türkiye genelinde 127 okul

içinde Türkiye 26.’sý ve il birincisi oldu.” dedi. Okul Müdürü Selçuk Köse, bütün sýnýflarda derece almanýn sebebini, öðretmen-veli-öðrenci iletiþiminin iyi

Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu öðrencileri baþarýya imza attý.

tutulmasý, ekip çalýþmasýnýn olmasý ve kurumsal düzenin iyi iþlemesinden kaynaklanmasýna baðlayarak, “Velilerimi, öðretmenlerimi, öðrencilerimizi tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandý. Köse, Bahçelievler Öðretmen Salim Akaydýn Ortaokulu’nun bu baþarýsýnýn devamlý olacaðýný, misyonu, vizyonu ve kurumsal iþleyiþinden asla taviz verilmeyeceðini belirterek, “Öðretmenlerime güveniyorum. Baþarýmýzý il dýþýna taþýmak en büyük hedeflerimiz.” diye konuþtu.

‘Etkili Ýletiþim ve Baþarýnýn Sýrrý’ Ç

Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi’nde velilere ‘Etkili Ýletiþim ve Baþarýnýn Sýrrý’ konulu seminer verildi.

amlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi’nde velilere ‘Etkili Ýletiþim ve Baþarýnýn Sýrrý’ konulu seminer verildi. Düzenlenen programa velilerin yoðun ilgi gösterdikleri gözlenirken açýlýþ konuþmasýnda Okul Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ, “Okulumuzda haftada yedi gün eðitim çalýþmalarý devam etmektedir. Öðrencilerimizi topluma faydalý bireyler olarak yetiþtirmeyi amaçlýyoruz. Bu nedenle sadece ders ve atölye çalýþmalarý deðil sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler de düzenliyoruz. Hedeflerimize ulaþmada velilerimizin sürece katýlýmlarýný çok önemsiyoruz.” dedi. Fizik Öðretmeni Menderes Kurt’un yapmýþ olduðu sunumun ardýndan katýlýmcýlara yemek ikram edildi. Velilerin okul pansiyonu, derslik ve atölyeleri gezdirilmesinin ardýndan program sona erdi.

Hibe programý için toplantý M

illi Eðitim Bakanlýðý Mesleki ve Teknik Eðitim Genel Müdürlüðü’nün ‘Özellikle Kýz Çocuklarýnýn Okula Devam Oranlarýnýn Arttýrýlmasý Hibe Programý’ konulu ilgi yazýsý çerçevesinde 22 Kasým 2012 Perþembe günü 13:30-17:00 saatleri arasýnda Turgut Özal Ýþ Merkezinde, 23 Kasým 2012 Cuma günü ise 09:00-17:00 saatleri arasýnda Anitta Otel’de hibe

programýný hedef gruplarýna yönelik toplantýlar gerçekleþtirileceði belirtildi. Bu kapsamda; Çorum’da bulunan eðitim kurumlarýnýn hibe programý kaynaklarýndan üst düzeyde yararlandýrýlmasý, Çorum’daki sosyal ortaklarýn katýlýmýnýn saðlanmasý, ilerideki hibe programlarý ile Çorum’da fayda saðlayabilecek yapýnýn oluþturulmasý,

Yüksekten düþtü

Gülabibey Mahallesi Ekin Caddesi’nde yüksetten düþen vatandaþ aðýr yaralandý. Ö.E. iþyerinde çalýþýrken yüksekten düþtü. Aðýr yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Ö.E. hastanede tedavi altýna alýndý.

Kaza sonrasý kavga

Çepni Mahallesi’nde meydana gelen kaza sonrasýnda taraflar kavga etti. Ý.Ö. araçla giderken, O.P.’nin kullandýðý araçla çarpýþtý. Kazada sürücüler ile araçtaki yolcu yaralandýlar. O.P.’nin Y.B.’yi tehdit gerekçesi ile taraflar birbirlerinden davacý oldu.

AFSAD Çorum’da Ankara Fotograf Sanatçýlarý Derneði (AFSAD) Belgesel Fotograf Atölyesi üyeleri Çorum’a geldi.

ortaklar kurulmasý açýsýndan söz konusu bilgilendirme toplantýlarýna katýlým konusunda istekli olan eðitim kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarýna gerekili kontenjaný saðlanmasý isteniyor. Katýlmak isteyenlerin http://kayit.ikg,gov.tr ve http://mtegm.meb.gov.tr adresinden katýlým formunu mutlaka doldurmalarý gerekiyor.

Ýnternet destekli eðitim portalý

Y

ükseköðretim Kurumlarý Ýnternet Destekli Eðitim Portalý çalýþmasý, eðitim alanýnda bir sosyal destek projesi olarak ortaya çýkmýþ ve eðitimde e-dönüþüm politikasý kapsamýnda geliþtirilmiþtir. Yükseköðretim Kurumlarý Ýnternet Destekli Eðitim Portalý ile web-ta-

banlý uzaktan eðitim alanýnda geliþen bilgi ve iletiþim teknolojilerinin sunduðu alternatif eðitim ortamlarýndan yararlanýlarak öðrencilerin yabancý dil eðitimlerine katkýda bulunulmasý amaçlanýyor. Öðrencilerin bu platform içerisinde sunulan yabandý dil kaynaklarýndan ve hizmetlerinden ücretsiz

Alkollü sürücü aðýr yaralandý

Ü

çdutlar Mahallesi Çevre Yolu Bulvar’nde meydana gelen kazada alkollü sürücü aðýr yaralandý. B.H.A. isimli genç sürücü al-

kollü bir þekilde trafiðe çýktý. Çevre Yolu Bulvarý’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü aðýr yaralandý.

A

nkara Fotograf Sanatçýlarý Derneði (AFSAD) Belgesel Fotograf Atölyesi üyeleri Çorum'da baþlattýðý çekimlere devam ediyor. Üçüncü kez Çorum’a gelen sanatçýlar, aðýrlýklý olarak Ýskilip ve köylerinde fotograf çekimi gerçekleþtirdi. Doðanay Sevindin’le birlikte yapýlan çekimlerin Mart 2013 tarihine kadar devam edeceði, daha sonra da albüm hazýrlanacaðý belirtildi. Fotograflardan oluþan sergi, Ankara'da sergilendikten sonra Çorum ve ilçelerinde de sanatseverlerin beðenisine sunýulacak. Grup üyeleri önceki yýllarda çeþitli konularda albümler hazýrladý. Albümlerde Çorum, Osmancýk, Ýskilip, Kargý ilçesinde konusu yok olan meslekler ve ustalar yer aldý. Doðanay Sevindik, ‘Yitirdiklerimiz’ isimli hayatýný kaybeden AFSAD üyelerinin fotoðraflarýndan oluþan bir albüm ve sergi hazýrladý. Aralarýnda Çorum Alaca doðumlu Derviþ Gençkurt’un eserlerinin de yer aldýðý

sergi, 2000 yýlýnda 21 Kasým’da Hakký Bilal'in sponsorluðunda Çorum Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde sergilendi. Derviþ Gençkurt’un akrabalarýnýn da izlediði sergiye yoðun bir katýlým oldu-

ðu belirtildi. 28 Kasým 1998 ylýnda Adana'da arkadaþýnýn açacaðý sergi için yola çýkan ve geçirdiði trafik kazasý ile yaþamýný yitiren hemþehrimiz Derviþ Genç-

kurt’un eserlerinin de bulunduðu sergi 1 Aralýk’ta Devlet Tiyatro Salonu’nda açýlacak. Sergide AFSAD Belgesel Fotograf Atölyesi tarafýndan hazýrlanan fotograflar yer alacak.

Ýskilip ve köylerinde fotograf çekimi gerçekleþtirildi.

Sergide AFSAD Belgesel Fotograf Atölyesi tarafýndan hazýrlanan fotograflar yer alacak.

ÇORUM ÝL EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ VE BAÐLI BÝRÝMLERÝN 2013 YILI 26 KÝÞÝ ÝLE MALZEMESÝZ GENEL TEMÝZLÝK

ÝÇÝÞLERÝ BAKANLIÐI Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü

Çorum il Emniyet Müdürlüðü ve baðlý birimlerin 2013 yýlý 26 kiþi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/166953 a) Adresi : Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No:28 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 364.2241009 - 364.2256709 c) Elektronik Posta Adresi : corumsatinalma@egm.gov.tr ç) ihale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-ihale Konusu Hizmetin

a) Niteliði, türü ve miktarý

b) Yapýlacaðý yer

c) Süresi

3-Ýhalenin

a) Yapýlacaðý yer

:

: Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. : 1-Ýl Merkezinde; Çorum il Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý, Çocuk Þube Müdürlüðü hizmet binasý, Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü hizmet binasý, Bahçelievler Polis Merkezi hizmet binasý, 2ilçelerde; Mecitözü, Ortaköy, Uðurludað, Boðazkale, Kargý ve Dodurga ilçe Emniyet Amirlikleri hizmet binalarý ile iskilip, Osmancýk ve Sungurlu ilçe Emniyet Müdürlüðü hizmet binalarý ile Sungurlu ve Osmancýk Bölge Trafik istasyon Amirlikleri hizmet binalarý. :iþe baþlama tarihi 01.01.2013, iþin bitiþ tarihi 31.12.2013

: Çorum Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý 3.Kat Lojistik Þube müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði (Çorum ili Çepni mahallesi inönü caddesi No.28) b) Tarihi ve saati : 11.12.2012-10.30 4. ihaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. ihaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2.Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya imza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 ihale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve malî yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleu tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu ve Özel Sektörde yapýlan kapalý alan temizlik hizmetleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. ihale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)karþýlýðý Çorum Emniyet Müdürlüðü 3.Kat Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði(inönü Cad.No:28-ÇORUM) adresinden satýn alýnabilir. 7.2. ihaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-irnza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Emniyet müdürlüðü Hizmet Binasý 3.Kat Lojistik Þube müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði (Çorum ili Çepni mahallesi Ýnönü caddesi No.28) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. istekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN ) takvim günüdür. (Basýn: 903) 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


16 SALI 20 KASIM 2012

M

www.corumhakimiyet.net

12 Kasým Depremi 8

illet olarak ihtiyacýmýz olsun olmasýn yardým kelimesini duyduðunda koþuyoruz. Bu nokta da maalesef zafiyetimiz var. Bolu Merkez ilçe kriz merkezi önü ana, baba günü. Yardým daðýtýmý yapýlýyor. Kimin sýrasý geldiði belli deðil. Kimsesi olmayan, hakkýný arayamayan, okuma yazmasý olmayan bayanlar var. Dolaysýyla onlar iþlerini takip etmekte zorlanýyorlar. Bir taraftan depremin verdiði acý, diðer taraftan baþkasýnýn yardýmýna muhtaç olmak, kendi iþini kendisi takip edememek, ikinci bir afet gibi. Allah kolaylýk versin diyoruz…

sola dön deðil de, teyze bak þu tarafýna dön, bu tarafýna dön derseniz daha kolay anlaþýrsýnýz, hem de sizi yormaz. Resmi anlamda sizin konuþtuðunuz doðru ama ben köy çocuðuyum, belki de teyze haným kelimesine alýþkýn deðil. Köyde hiç kimse ona bu kelimeyi kullanmadýðý için farklý algýlýyor, hatta heyecanlanýyor. Netice de iletiþim bozukluðu yaþanabiliyor dedim. Görevli arkadaþ, ''Bildiðimin öðretmeni, bilmediðimin öðrencisiyim ' hesabý, uyarýlarýma alýnganlýk yapmadan uydu. Test yaptýrmak için içeriye giren anneme teyze diye hitap etti. Ýletiþim de sorun yaþanmadý. Boþuna dememiþler, ''Akýl, tecrübeye muhtaçtýr!'' diye…

Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný

Kriz merkezine, Bolunun merkez köylerinden yaþlý bir amca geldi. Evi orta hasarlý imiþ. Ne yapmasý gerektiðini soruyor. Memur arkadaþ gerekli bilgiyi veremiyor. Fakat iletiþimde bir aksaklýk var. Memur Bey, Amca; elindeki kâðýda göre devletin kendisine ne yapabileceðini öðrenmek istiyor dedim. Yaþlý amca da evet onu diyorum dedi. Anladým ki, herkesin anlayacaðý dilden konuþmak lazým. Çünkü bir takým kelimeleri ilk defa duymuþ olabilirler ve bu sebeple anlamakta güçlük çekmeleri normal. Bu konuda þahit olduðum bir olayý sizlerle paylaþmak istiyorum. Yýllar önce Çorum'da bir hastanede anneme kemik testi yaptýrmak için sýra bekliyorum. Ýçeri de yaþlý bir teyze test yaptýrýyor. Test yapan görevli genç bir bayan. Belli ki, yaþlý teyzeyle tam anlaþamýyor. Görevli bayan, yaþlý teyzeyi ''HANIM SAÐA DÖN, HANIM SOLA DÖN'' diye uyarýyor. Perde arkasýndan gelen sesten, yaþlý teyzemizin söylenenleri yapamadýðýný veya tersini yaptýðýný duyuyoruz… Bir ara görevli genç bayan dýþarý çýkýnca, Haným efendi, kusura bakmazsanýz, yaþlý teyzeye haným saða dön, haným

Kriz merkezinin ilan panosunda, kira yardýmýnýn geçici olarak durdurulduðu ve ayni yardýmlarýn birkaç gün sonra daðýtýlmaya tekrar baþlanacaðý yazýyor. Yazýyor yazmasýna da gel vatandaþa anlat! Tabiri caizse vatandaþ kriz merkezine her gün hücum ediyor. Böyle durumlarda '' kimsesi olmayan garibanlar yardým alamýyor, bunun aksine dýþ görünüþünden zengin olduðu tahmin edilenler yardým alýyorlarmýþ…'' türü yalan yanlýþ fýsýltý haberler kulaktan kulaða hýzla yayýlýyor. Bu tür fýsýltý haberler vatandaþla, görevlilerin zaman zaman tartýþmasýna sebep oluyor… * Sevdiðim sözler: ''Ey oðul; oturduðun yeri pak et, kazandýðýn lokmayý hak et'' (M.O.) * '' ÝNSAN HAYATTA ÝKÝ ÞEYÝ ÝYÝ BÝLMELÝ. HADDÝNÝ VE HESABINI'' (M. Akif)

Gayrimenkul alým-satým iþlerinde ‘Ticari Kazanç - Deðer artýþ kazancý’ ayrýmý 2 SAFÝ DEÐER ARTIÞININ TESPÝTÝ oranýnýn ilgili dönemde %10'un üzerinde artmýþ Mali konular & endeksleme olduðu görülmektedir. Deðer artýþ kazancýnda vergilendirilecek kazanca "safi yorumlar deðer artýþý" denilmektedir. Deðer artýþýnda safi kazanç, el(172,58 -140,53 /140,53 = %22,80) den çýkarma karþýlýðýnda alýnan para ve ayýnlarla saðlanan ve Dolayýsýyla Bayan (E)'nin elden çýkardýðý gayrimenkupara ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarýndan lün endekslenmiþ maliyet bedeli olarak; 150.000 TL x aþaðýdaki indirimlerin düþülmesi suretiyle bulunmaktadýr. (172,58 / 140,53) = 184.209,77 TL dikkate alýnacaktýr. Mal ve haklarýn elden çýkarýlmasý sonucunda elde ediBuna göre Bayan (E), satmýþ olduðu gayrimenkulden len deðer artýþ kazancýndan indirilebilecek giderler; dolayý (250.000 - 184.209,77 =) 65.790,23 TL tutarýnda istis- Elden çýkarýlan mal ve haklarýn maliyet bedeli, na öncesi deðer artýþ kazancý elde etmiþ olacaktýr. - Elden çýkarma dolayýsýyla yapýlan ve satýcýnýn üzerinSöz konusu kazanca 2010 yýlý için belirlenen 7.700 TL de kalan giderler ve ödenen vergi ve harçlar. tutarýnda istisna uygulanarak bulunacak (65.790,23 - 7.700 =) 58.090,23 TL'ye Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü madMaliyet bedelinin tespit edilememesi halinde maliyet desindeki vergi oranlarý uygulanýr bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel esas alýnacaktýr. GAYRÝMENKUL ALIM - SATIM ÝÞLEMÝNDE Lemzi ÇÖPLÜ KATMA DEÐER VERGÝSÝ UYGULAMASI Mal ve haklarýn elden çýkarýlmasýnda iktisap bedeli, ellemzicoplu@ den çýkarýlan mal ve haklarýn, elden çýkarýldýðý ay hariç olÝktisadi iþletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin sagmail.com mak üzere Türkiye Ýstatistik Kurumu'nca belirlenen toptan týþý katma deðer vergisinden istisnadýr. eþya fiyat endeksindeki artýþ oranýnda artýrýlarak tespit edileGAYRÝMENKUL ALIM-SATIMINDA TAPU HARCI YÜcektir. KÜMLÜLÜÐÜ 2006 yýlýnýn Ocak ayýndan itibaren toptan eþya fiyat endeksi yeGayrimenkul alým-satýmý ile ilgili tapu iþlemleri harca tabidir. rine, üretici fiyat endeksi (ÜFE) yayýmlanmaktadýr. Bu nedenle Harçlar Kanunu uyarýnca, gayrimenkul satýþ iþleminde tapu harcý alýcý 01.01.2006 tarihinden sonra yapýlan endekslemelerde toptan eþya fiyat ve satýcýdan ayrý ayrý binde 20 (binde yirmi) oranýnda tahsil edilir. endeksi yerine, üretici fiyat endeksi (ÜFE) dikkate alýnacaktýr. (2003 ***22.09.2012 tarihli ve 28419 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Temel Yýllý Üretici Fiyatlarý Endeks Rakamlarýný gösterir tablo rehbeoran rin sonunda yer almaktadýr.) Gayrimenkul alým-satýmýnda tapu harcý, gayrimenkulün iþlem taÖrnek : Bay (D), 16.04.2006 tarihinde 5.000 TL'ye satýn aldýðý rihindeki emlak vergisi deðerinden düþük olmamak üzere, mükellef tabir araziyi Bay (E)'ye 24.02.2010 tarihinde 15.000 TL'ye satmýþtýr. Burafýndan beyan edilen gerçek alým-satým bedeli üzerinden hesaplanýr. na göre, Bay (D) araziyi 01.01.2007 öncesinde satýn aldýðý ve alýþ tariMükelleflerin gerçek alým-satým bedelinden daha düþük beyanda hinden itibaren dört tam yýl geçmeden satmýþ olduðundan dolayý, elde bulunmalarý ve bunun idarece tespiti halinde, aradaki farka isabet eden ettiði kazanç deðer artýþ kazancý olarak vergiye tabi olacaktýr. harç cezalý olarak (hesaplanacak vergi ziyaý cezasýnýn % 25'i oranýnda) Arazinin satýn alýndýðý aydan bir önceki ay olan Mart 2006'da tahsil edilecektir. ÜFE endeksi 125,33, elden çýkarýldýðý aydan önceki ay olan Ocak GAYRÝMENKUL ALIM-SATIM ÝÞLERÝNDE EMLAK VER2010'da ÜFE endeksi 166,52'dir. Endeksleme oranýnýn ilgili dönemde GÝSÝ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER %10'un üzerinde artmýþ olduðu görülmektedir. Emlak vergisi bina, arsa ve arazi üzerinden alýnan bir vergidir. (166,52 - 125,33 / 125,33 = %32,86 ) Emlak vergisinin mükellefi, bina, arsa ve arazinin maliki, varsa intifa Arazinin endekslenmiþ maliyet bedeli (5.000 x 166,52 / 125,3 =) hakký sahibi, her ikisi de yoksa bina, arsa ve araziye malik gibi tasarruf 6.643,26 TL olarak hesaplanmaktadýr. Bay (D) arazisini elden çýkarma edenlerdir. karþýlýðýnda toplam 15.000 TL hasýlat elde etmiþtir. Bu durumda elde Yeni bina inþa edilmesi, asansör ve kalorifer tesisatý konulmasý, edilen deðer artýþ kazancý (15.000 - 6.643,26 =) 8.356,74 TL'dir. 2010 binanýn kullanýþ tarzýnýn (iþyeri, mesken vs.) deðiþmesi, arazinin paryýlýnda elde edilen bu kazancýn 7.700 TL tutarý gelir vergisinden istissellenerek arsa haline getirilmesi, bina ve arazinin ifraz ve tevhit edilna olduðundan dolayý beyan edilecek deðer artýþ kazancý (8.356,74 mesi, bina, arsa ve arazinin mükellefinin deðiþmesi gibi durumlarda il7.700 =) 656,74 TL'dir. gili belediyeye bildirim verilecektir. Devlete ait taþýnmazlar hariç olDEÐER ARTIÞ KAZANCININ BEYANI mak üzere emlak vergisinden istisna olan taþýnmazlar için de bildirim Deðer artýþ kazançlarýnýn beyan konusu edilip edilmeyeceði, elde verilecektir. edilen iradýn istisna haddinin altýnda kalýp kalmadýðýna baðlýdýr. Ýstisna Bildirimler, bildirim verilmesi gereken hallerin meydana geldiði haddini aþan tutarda gelir elde edilmesi halinde yýllýk beyanname veritarihten baþlayarak yýl sonuna kadar verilecektir. Bildirim verilmesi gelecektir. reken hallerin yýlýn son üç ayý içinde gerçekleþmesi durumunda bildiriÖrnek : Bayan (E), 10.07.2007 tarihinde 150.000 TL'ye satýn almin üç ay içinde verilmesi gerekir. mýþ olduðu konutu 15.04.2010 tarihinde 250.000 TL'ye satmýþtýr. Bu-

na göre, Bayan (E) konutu 01.01.2007 sonrasýnda satýn aldýðý ve alýþ tarihinden itibaren beþ tam yýl geçmeden satmýþ olduðundan dolayý, elde ettiði kazanç deðer artýþ kazancý olarak vergiye tabi olacaktýr. Bu durumda Bayan (E)'nin elde ettiði deðer artýþ kazancý gayrimenkulün alýþ bedelinin, ÜFE artýþ oranýnda artýrýlmasý ile bulunacak tutarýn, hasýlattan indirilmesi ile bulunacaktýr. Gayrimenkulün iktisap tarihinden önceki ay olan Haziran 2007'de ÜFE 140,53, elden çýkarýldýðý aydan önceki ay olan Mart 2010'da ÜFE 172,58'dir. Bu durumda

Çocuklarda Diyabet " Diyabet eriþkinlerin bir sorunu olarak biliniyor ama çocuklarda da her yaþta görülebilir. " Çocuklarýn % 98'inde insülin eksikliðine baðlý Tip 1 diyabet görülüyor. " Ülkemizde her yýl 1700 civarýnda çocuða diyabet tanýsý konuyor. " Ülkemizde çoðunluðu okul çaðýnda olan 20.000 civarýnda diyabetli çocuk mevcuttur. Tip 1 Diyabet nasýl meydana gelir? " Genetik yatkýnlýk " Enfeksiyon hastalýklarý gibi baþlatýcý bir neden " Savunma sisteminin hücreleri (askerler) insülin yapan hücrelerinize saldýrýr ve onlarý çalýþmaz hale getirir Çocuklarda diyabet bulgularý: Erken Taný Ýçin Destek " Sürekli susama hissi/aðýz kuruluðu " Çok su içme, "suya doyamama", " Çok ve sýk idrar yapma " Sýnýfta sýk sýk tuvalete gitme " Gece idrara çýkma ve yataðýný ýslatma

Küçük Yasemin’in hikayesi D

erneðimizi üç sene önce kurduðumuzda Yasemin Temel’i hiç tanýmýyorduk. Annesi Dilek hanýmýn doðuþtan iþitme ve konuþma engelli bir bayan olduðunu, babasýnýn ara iþlerde çalýþan biri olduðunu da bilmiyorduk. Sadece Yasemin’i mi, hayýr hiçbirimiz birbirimizi bilmiyordu, tanýmýyordu. Çünkü adýmýz üzerimizde biz engelliydik. Evden dýþarý çýkmamýz , baþka hastalarý, engelli arkadaþlarý ziyarete gitmemiz imkansýzdý. Derneðimiz bizi yataklarýmýzdan kaldýrdý, evlerimizden dýþarý çýkardý, ufkumuzu açtý,hayatýmýz kolaylaþtý, arkadaþ yelpazemiz geniþledi. Dilek haným derneðimize birkaç defa gelip gitmiþti. Yanýnda yaþlý annesi Gürcü teyze vardý. Ýletiþimi Gürcü teyze ile saðlýyorduk. Yine bir ziyaretlerinde yanlarýnda iki küçük ve güzel kýz gördük. Ancak bu kýzlardan küçük olaný , beþ yaþýndaki Yasemin zorlukla ve yanlara yalpalayarak yürüyordu. Dikkatimizi çekti. Böyle güzel ve þirin bir kýzýmýzýn bu hali bizi üzdü. ‘Daha önce hiç doktora götürmediniz mi?’ diye sorduk. Anneannesi ‘Bir defa Çorum’a götürmüþtük.’ Dedi. Ýþte hepsi buydu. Gönlümüz razý olmadý. Yasemin büyümeli ve saðlýklý bir genç kýz olmalýydý. Dernek olarak Yasemin’in elinden tutabilecek güçteydik. Anneannesine ‘Yasemin’i Ankara’ya hastanelere götürmek sizden, yol ve tedavi masraflarý bizden’ dedik. Bismillah diyerek iþe baþladýk. Gürcü teyze, kýzý Dilek’i ve torunu Yasemin’i alarak Ankara yollarýna düþtü. Birkaç defa gidip gel-

Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av.Ahmet GÖRÜR

dikten sonra ameliyat için Numune Hastanesine yatýþ yaptýlar. Yasemin, 21 Mart 2011 tarihinde sað kalçasýndan büyük bir ameliyat oldu. 20 Eylül 2011 günüde diðer kalçasýndan ameliyat olan Yasemin on defadan fazla Ankara’ya gidip geldi. Her defasýnda yol ve hastane masraflarýný, derneðimizin referansýyla bir hayýrsever karþýladý. Yasemin 03/09/2012 günü tekrar ameliyat masasýna yattý. Bu defa kalçalarýna takýlan platinler çýkartýldý. Haftalarca yataðýnda kýmýldamadan yatan Yasemin en sonunda geçen haftalarda ayaða kalktý. Ameliyat sürecinde Yasemin’i birkaç defa evinde ziyaret etmiþ, ablasý Cemile'ye de bir bisiklet hediye etmiþ, ‘inþallah Yasemin de ablasý gibi saðlýklý bir genç kýz olur’ diye dua etmiþtik. Üç sene içinde derneðimiz bir çok güzel iþlere imza attý. Ama en güzeli Yasemin’e el atmasýydý. Ümidimiz o ki; bu aðýr ameliyatlarý olan,bu acýlarý çeken Yasemin sabrýnýn karþýlýðýný alacak ve inþallah þifa bulacak, düzgün bir þekilde büyümesini tamamlayýp saðlýklý ve güzel bir genç kýz olacak. Onu saðlýklý bir þekilde yürürken görmek bizi çok mutlu edecek. Biliyoruz ki insanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr. Hastalarý, fakirleri, çocuklarý sevindirmenin mutluluðunu yaþarken bu tür faaliyetlerimizin gerçekleþtirilmesinde emeði geçen, yardýmcý olan, derneðimizin çorbasýnda tuzu olan bütün hayýrseverlerimizi tebrik ediyoruz. Hayýr yapmaktan zevk alan herkesi derneðimizin çalýþmalarýna katýlmaya, manevi kazançlarýna hissedar olmaya davet ediyoruz.

Devir (satýþ) ve feraðý yapýlan taþýnmazýn devir ve feraðýn yapýldýðý yýl ile geçmiþ yýllara ait ödenmemiþ emlak vergisinin ödenmesinden, alan ve satan birlikte sorumludur. Devralanýn (satýn alanýn), satýþý yapan mükellefe rücu hakký her zaman saklýdýr. Taþýnmaz mal satýn alanlarýn emlak vergisi mükellefiyeti, satýþýn yapýldýðý yýlý izleyen yýlýn baþýndan itibaren baþlayacaktýr.

OKULLARDA "Çocukluk Çaðý Diyabeti ve Obezite"

" Ýþtah artmasý (küçük çocuklarda görülmeyebilir) Bu çalýþmalar kapsamýnda; diyabet ile ilgili genelgeler yayýnlanmakta, okul revirlerinde konuyla ilgili saðlýk " Çok yemesine raðmen kilo kaybý hizmetleri verilmekte, Saðlýk Bakanlýðý ile iþbirliðinde " Kolay yorulma ve bitkinlik yürütülen "Okul Saðlýðý Taramalarý", Aile Hekimliði " Okula devamda aksamalar ve derslerde baþarýsýzlýk uygulamasý ile öðrenci saðlýk taramalarý, Türkiye Ulusal Diyabet Kontrol Programý ve Okulda Diyabet Programý "Hastalarýn çoðunda diyabet bulgularýnýn süresi bir çalýþmalarý yapýlmaktadýr. aydan kýsadýr" Bu çalýþmalar kapsamýnda; diyabet ile ilgili genelgeler Diyabet, her yaþta görülebilen bir hastalýktýr ve yayýnlanmakta, okul revirlerinde konuyla ilgili saðlýk çocukluk çaðýnýn en sýk görülen kronik hastalýðýdýr. hizmetleri verilmekte, Saðlýk Bakanlýðý ile iþbirliðinde Bebeklikten, oyun çaðýna ve ergenliðe kadar her yaþtayürütülen "Okul Saðlýðý Taramalarý", Aile Hekimliði ki çocukta görülebilir. uygulamasý ile öðrenci saðlýk taramalarý, Türkiye Ulusal Diyabet tanýsý çoðunlukla daha geç yaþlarda konmakUzm.Dr.Tuncer Diyabet Kontrol Programý ve Okulda Diyabet Programý tadýr ve ancak hayatý olumsuz etkileyici oranda þeker KILIÇ çalýþmalarý yapýlmaktadýr. artýþý ortaya çýktýðýnda anlaþýlmaktadýr. Halk Saðlýðý Halk Saðlýðý Müdürlüðümüz de, 14 Kasým Dünya Dünyanýn çoðu bölgesinde diyabet hastasý olan Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde, Ýlimiz Müdürü çocuklar, imkânsýzlýklar nedeniyle hayatlarýný kaybetMerkezinde bulunan ilkokul 2-3 ve 4. sýnýf öðrencilerine, mektedirler. Dünya Diyabet Günü, diyabetin farkýna "Çocukluk Çaðý Diyabet ve Obezite" ile ilgili bir eðitim gerçekvarýlmasýný saðlamak ve toplum bilincini arttýrmak amacýyla düzenleþtirmiþtir. lenmekte ve Okullarda Diyabet Programý ile bu bilinç çocuklarda Planlanan bu eðitimlerin ilki; 14.11.2012 tarihinde Albayrak ve eðitmenlerde oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr. Ýlköðretim okulunda, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Okul çaðýndaki çocuklarýmýz okul ortamýnda eðitimlerini Kanser Þubesi Müdürü Dr. Selda ÞENBAÞ DOÐAN'ýn açýlýþ sürdürürken; Diyabet nedeniyle yaþayabilecekleri sorunlarýn konuþmasý ile baþlayýp, Dr. Gökhan ÖNGEN ve Diyetisyen Cansu çözülmesi amacýyla çeþitli çalýþmalar yürütülmektedir. DELÝGÖZ' ün eðitimi ile neþeli bir ortamda devam etti. Çocuklarla

eðitimcilerin soru cevap þeklindeki diyologlarý, eðitime renk kattý. Ýlimiz Merkezinde bulunan diðer okullara ise takip eden aylarda, her haftanýn Perþembe ve Cuma günleri Merkez Toplum Saðlýðý Merkezi hekimi Dr. Gökhan ÖNGEN, Dr. Altuð BEÞÝKÇÝ tarafýndan eðitimler verilecektir. Okul çaðýndaki çocuklarýmýz okul ortamýnda eðitimlerini sürdürürken; Diyabet nedeniyle yaþayabilecekleri sorunlarýn çözülmesi amacýyla çeþitli çalýþmalar yürütülmektedir. Diyabetli çocuklar beden eðitimi dersleri ve okul gezileri gibi aktivitelerden uzak tutulmamalý, tam tersine arkadaþlarý gibi bütün aktivitelere katýlmalarý özendirilmelidir.


SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Kulüplü Yýldýz erkek ve yýldýz kýzlar il birinciliði pazar günü oynanan müsabakalar ile tamamlandý.

17

Kýzlarda Ýsmail Burak Derindere, erkeklerde Gençlik Çepni þampiyon

Destek verenlere plaket

Okul maçlarý öncesinde sporcularýn maç tecrübesini artýrmak ve gruplara daha fazla maç yaparak gitme amacýyla erkene alýnan yýldýzlar voleybol il birinciliðinde kýz ve erkeklerde dörder takým mücadele etti. Tek devreli lig statüsünde oynanan maçlar sonunda kýzlarda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor erkeklerde ise Gençlik Çepnispor takýmlarý þampiyonluðu kazandýlar.

K

ulüplü Yýldýzlar Voleybol il birinciliðinde kýzlarda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor, erkeklerde ise Gençlik Çepnispor takýmlarý þampiyonluðu kazandý. Yýldýz kýz ve erkeklerde toplam dörder takýmýn mücadele ettiði voleybol il birinciliðinde müsabakalar tek devreli lig statüsünde oynandý. Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda oynanan maçlar pazar günü oynanan müsabakalar ile sona erdi. Yýldýz

kýzlarda Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor takýmý oynadýðý üç maçýnýda kazanarak il birinciliðini kazandý. Hitit Üniversitesi kýz takýmý iki maçýný kazanýp bir maçýný kaybetti ve 4 puanla ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Özel Pýnar A takýmý ise bir galibiyet iki maðlubiyetle üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Özel Pýnarspor B takýmý ise dördüncü sýrada yer aldý. Yýldýz Erkekler kategorisinde de dört takýmýn tek devreli lig mücadelesi sonunda Gençlik Çepnispor takýmý üç maçýndan da galibiyetle ayrýlarak þampiyonluðu kazandý. Ýskilip Belediyespor takýmý 4 puanla ikinci sýrada yer alýrken Özel Pýnarspor takýmý ise 2 puanla üçüncülüðü kazandý. Merkez YÝBO ise il birinciliðini dördüncü sýrada tamamladý. Geçtiðimiz yýllarda okul müsabakalarý sonrasýnda düzenlenen kulüpler il birinciliði müsabakalarý bu yýl okul takýmlarýnýn il birinciliðine daha hazýr halde girmesi ve grup maçlarý öncesinde daha fazla tecrübe kazanmalarý amacýyla erkene alýndý. Öte yandan kulüplü küçükler voleybol il birinciliðinde ise mücadele bu hafta sonu oynanacak yarý final ve final maçlarý ile sona erecek.

Ç

Yýldýz kýzlarda þampiyon olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor’un kupasýný Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray verdi

Ý. B. Derindere: 2 - Özel Pýnar B: 0 Yýldýz erkeklerde þampiyon olan Gençlik Çepnispor’un kupasýný Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram Eray verdi

muk.

SALON : Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Selcen Önül, Irmak Deniz Özpa-

OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERE :

Yýldýz kýzlarda ikinci olan Hitit Üniversitesi’nin kupasýný Voleybol Ýl Temsilcisi Ýrfan Kýlýçarslan verdi

Sevgi, Sevdanur, Büþra, Beyza, Merve, Sevde, Nazlý, Firuze, Gizem, Filiz, Melda, Mihriban . ÖZEL PINARSPOR B : Sevilay, Kader, Nazlýcan, Eylül Deniz, Ayçe, Þimal, Merve. SETLER : 1. Set: 25-13, 2. Set: 25-14 (Ýsmail Burak Derinderespor).

HititSALON Üniversitesi: 2 - Özel Pýnar A: 0 : Tevfik Kýþ.

HAKEMLER : Ömür Þentürk, Turgut Yýldýrým. HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Ýrem, Yasemin, Nazlý,

Yýldýz erkeklerde ikinci olan Ýskilip Belediyespor’un kupasýný Voleybol Ýl Temsilcisi Ýrfan Kýlýçarslan verdi

Deniz, Nidanur, Merve, Aleya, Ezgi, Ayça, Dilruba, Beyza. ÖZEL PINARSPOR A : Þimal, Ayþenur, Zeynep, Nilay, Kader, Yüþra, Selen, Ýlayda, Rana . SETLER : 1. Set: 25-12, 2. Set: 25-11 (Hitit Üniversitesi).

orumspor Yönetimi kulübe katkýda bulunanlara plaket verme geleneðini baþlattý. Yönetim Kurulu tarafýndan kulübü bu zor durumdan kurtarmak için yaptýklarý görüþmeler sonunda destek vereceðini bildiren Gözde Oto Döþeme adýna Erkan Zorlu, Akad Otomotiv adýna Cemal Öz ve Musa-Lale Tuna ekspertiz adýnada Musa Tuna’ya birer teþekkür plaketi verildi. Çorumspor Baþkaný Gültekin Biçer, yönetim olarak yaptýklarý çalýþmalar sonunda kulübe katký saðlayacaðýný beyan eden isimleri camia adýna teþekür amaçlý plaket hazýrlattýklarýný belirterek bu çalýþmanýn bundan sonrada devam edeceðini söyledi. Biçer, bu firmalarýn kulübe ekonomik katký saðlayacaklarýný aynýca stada reklam panosu koyacaklarýný belirterek ‘Amacýmýz Çorumspor’u bu zor durumdan kurtarmak. Bunun içinde bizim çabamýz tek baþýna yeterli olmayacaðý için tüm Çorumlularýn katkýsýný bekliyoruz. Yönetim olarak katký verecek firma ve kiþilerede örnek olmasý amacýyla böyle plaketler vermeye devam edeceðiz. Amacýmýz Çorumlularýn katkýsý ile kulübü bu zor durumdan çýkartmaktýr’ dedi.

Akad Otomotiv plaketini Baþkan Gültekin Biçer verdi

Gözde Oto Döþeme’nin plaketini Cem Yalçýnkaya verdi

Uðurlu’ya bir kutlamada okulundan Yýldýz kýzlarda üçüncü olan Özel Pýnar A’nýn kupasýný sporcu velisi Avukat Haþim Ahlatçý verdi

Musa Tuna’nýn plaketini Güngör Atak verdi

Polonya Açýk Muay Thai turnuvasýnda birinciliði kazanan Abdussamet Uðurlu’ya bir kutlamada öðrenim gördüðü Endüstri Meslek Lisesi Okul idaresinden geldi.

A

Yýldýz erkeklerde üçüncü olan Özel Pýnarspor’un kupasýný sporcu velisi Avukat Haþim Ahlatçý verdi

Gençlik Çepni: 2 Merkez YÝBO: 0 SALON :

bdussamet Uðurlu’ya bir tebrikde okulu Endüstri Meslek Lisesi’nden. Polonya’da yapýlan Uluslararasý Açýk Muay Thai turnuvasýnda milli takým adýna 57 Kg’da mücadele eden Abdussamet Uðurlu sýkletinde birinci olarak altýn madalya kazanmýþtý. Geçtiðimiz hafta içinde kulübe HE Kültürspor tarafýndan kutlanan Abdussamet Uðurlu daha sonrada öðrenim gördüðü Endüstri Meslek Lisesi okul idaresi

tarafýndan kutlandý. Ülkemizden 17 ilimizden ise dokuz sporcunun mücadele ettiði Polonya Açýk Muay Thai turnuvasýnda Türkiye ile birlikte Polonya, Rusya, Finlandiya, Belarus, Fransa, Almanya, Ýsveç ve Norveç’den sporcular mücadele etti. Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Erhan Özsaraþ, okullarýnda öðrenimini sürdüren Abdussamet Uðurlu’nun elde ettiði bu baþarýsýndan dolayý kutladý ve bu baþarýsýnýn devam etmesi dileðinde bulundu.

Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Tuncay Sevim, Hüseyin Kamber. GENÇLÝK ÇEPNÝSPOR : Mert, Emirhan, Sefa, Ýbrahim, Niyazi, Mertcan, Samet, Oðuzhan, Abdullah. MERKEZ YÝBO : Eren, Alper, Tayfun, Cuma, Ýsmet, Abdulkadir, Onur, Murat, Furkan, Eyüphan.

Darýsý Çorumspor’un baþýna

Ýskilip Belediye:2-Özel Pýnar: 0 SALON :

Tevfik Kýþ. HAKEMLER : Selami Aydýn, Hasan Olgun. ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR : Furkan, Eyüphan, Mustafa, Muhammet, Taner, Serdar, Emre, Kadirhan, Sefa, Hakan, Melih. ÖZEL PINARSPOR : Ege, Kaan, Ahmet Tarýk, Erdem, Onur, Mehmet Ali, Semih Arda. SETLER : 1. Set: 25-11, 2. Set: 25-20 (Ýskilip Belediyespor).

Diyarbakýrspor’un ilk galibiyet sevinci D

Polonya’da Muay Thai turnuvasýnda þampiyon olan Abdusmamet Uðurlu Endüstri Meslek Lisesi idareci ile birlikte

iyarbakýrspor, ligde ilk galibiyetini almanýn sevincini yaþýyor. Sahasýnda oynadýðý Yimpaþ Yozgatspor maçýný 4-2’lik skorla kazanan Yeþil-Kýrmýzýlý takýmda puan almanýn mutluluðu yaþanýyor. Ligde oynadýðý son maç haricinde 2 beraberlik ve 9 maðlubiyeti olan Diyarbakýrspor'da 12 maçta yüzler güldü. Teknik Direktör Fehmi Çaðlar, çok mutlu olduklarýný belirterek, "Diyarbakýrspor bu durumlara düþecek bir takým deðildi. Maddi ve ma-

nevi sýkýntýlar bizi çok etkiledi. Çok þükür 3 puanla tanýþabildik, ama eksimiz olduðu için 2 puan hanemize yazýldý. Bu elbetteki bir çýkýþýn baþlangýcý olacaktýr. Pazar günü sahamýzda oynadýðýmýz Yimpaþ Yozgatspor maçýna galibiyete þartlanarak çýkmýþtýk. Futbolcularým 90 dakika boyunca istekli bir futbol sergileyip sahada rakiplerinden üstünlüklerini gösterip galip ayrýlmasýný bildi. Bizi desteklemeye gelen taraftarlarýmýzý da sevindirdik” dedi.


18 SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

Barýþ Boyar Balkan þampiyonu 16-18 Kasým tarihleri arasýnda Kemer’de yapýlan Veteranlar Balkan Badminton Þampiyonasý’nda 35 yaþ altý tek erkeklerde mücadele eden Ýsmail Burak Derinderespor antrenörü Barýþ Boyar birinci olarak altýn madalya kazandý. Boyar, ayrýca eðitim ve geliþim seminerini baþarýyla vererek sertifika almayý baþardý.

B

Balkan Þampiyonu olan Barýþ Boyar ödül töreninde kürsünün en üst basamaðýnda

adminton’da baþarýlý sporculuk yaþantýsýnýn ardýndan Beden Eðitimi Öðretmeni ve antrenör olarak Osmancýk’ta baþarýlý çalýþmalara imza atan ve bir çok milli sporcu yetiþtiren Barýþ Boyar, sporculukta son baþarýsýný Veteranlarda Balkan Þampiyonu olarak elde etti. 16-18 kasým tarihleri arasýnda Kemer’de yapýlan Balkan Veteranlar Badminton Þampiyonasý’nda 35 yaþ altý sporcular kategorisinde milli formayý giyen Barýþ Boyar kategorisinde birinci olarak altýn madalyanýn sahibi oldu. Türkiye’nin yaný sýra Bulgaristan, Romanya ve Makedonya’dan sporcularýn

mücadele ettiði 35 yaþ altý Veteranlar Balkan Badminton Þampiyonasý’nda mücadele eden Barýþ Boyar tüm rakiplerini yenerek þampiyonluðu kazandý. Öte yandan ayný tarihlerde Badminton Federasyonu tarafýndan þampiyona sürecince milli takým antrenörlerine yönelik olarak gerçekleþtirilen eðitim ve geliþim seminerine katýlan Barýþ Boyar bu semineride baþarýyla bitirerek belgesini almaya hak kazandý. Boyar’ýn belgesini ve plaketini Badminton Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Yaþar Demir verdi.

‘Sezonun en kötü futbolunu oynadýk’ Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Kozlu deplasmanýnda ikinci yarýnýn ilk onbeþ dakikalýk bölümü dýþýnda sezonun en kötü futbolunu oynadýklarýný ve sonucunda da maðlup olduklarýný söyledi. Armutçu, grupta puan sýralamasýna bakýldýðý zaman iki maç kazananýn üçüncü sýraya kadar çýkabileceðini kaybedeninde son sýraya kadar ineceðini belirterek ‘Bu yüzden toparlanmamýz ve özellikle evimizdeki maçlarý kazanmamýz gerekiyor’ dedi.

Ý

en kötü futbolunu oynadýklarýný ve sonucunda da sahadan 20 maðlup ayrýlarak haftayý puansýz

skilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Kozlu Belediyespor deplasmanýnda sezonun

kapattýklarýný söyledi. Armutçu, maç öncesi takýmý fiziksel olduðu kadar beyin olarakta maça hazýrlamak için çalýþtýklarýný belirterek ‘Ancak maçta bunu göremedik. Takým olarak çok kötü baþladýðýmýz maçýn ilk yarýsýnda organize olamadýk rakip kaleye gidemedik ve hepsinden önemliside kalemizde net pozisyonlar verdik. Rakip ilk yarýda girdiði bu pozisyonlardan birini deðerlendirdi ve soyunma odasýna 1-0 maðlup girdik. Ýkinci yarýda oyuna ortak olmak ve kötü futbola çare bulmak amacýyla iki deðiþiklik yaptý ve yaptýðýmýz konuþmalarla

Ýskilip Belediye iki sýra geriledi B

ölgesel Amatör Lig 6. grupta temsilcimiz Ýskilip Belediyespor Kozlu Belediyespor deplasmanýndan 2-0’lýk maðlubiyetle dönünce sýralamada iki basamak birden geriledi. Ligin yedinci haf-

tasýnda dördüncü maðlubiyetini Kozlu Belediyespor deplasmanýnda 2-0’lýk skorla alan Ýskilip Belediyespor 10. sýraya indi. Grupta alt sýrada bulunan takýmlarýn kazanmalarýyla ligde alt sýralar iyice karýþtý.

Bölgesel Amatör Lig Altýncý Grup haftanýn görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý:

Kozlu Belediyespor - Ýskilip Belediyespor Sincan Belediyespor- Adliyespor Bartýnspor - Geredespor MKE Kýrýkkalespor - Sorgun Belediyespor Eskipazar Belediyespor - Akyurt Belediye Ostimspor - Zonguldak Kömürspor Tosya Belediyespor - Kýrýkkale Yahþihanspor

PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Adliyespor 2. Zonguldak K. 3. Sorgun Beled 4. Bartýnspor 5. Sincan Belediye 6. Geredespor 7. Tosya Belediye 8. Ostimspor 9. Kozlu Bele 10. Ýskilip Belediye 11. Akyurt Bele 12. Kýrýkkalespor 13. Yahþihanspor

O 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

G 5 5 4 3 2 3 3 2 2 2 2 1 1

B 2 0 1 2 5 2 1 3 3 1 0 3 3

M 0 2 2 2 0 2 3 2 2 4 5 3 3

A 14 19 7 14 6 5 7 12 5 8 4 6 9

: 2-0 : 1-1 : 1-2 : 2-2 : 2-1 : 0-2 : 4-0

Y 6 4 7 10 3 5 5 11 5 8 7 10 14

P 17 15 13 11 11 11 10 9 9 7 6 6 6

25 Kasým Pazar: Ýskilip Belediyespor - Sincan Belediyespor. Akyurt Belediyespor - OSTÝMspor. Ankara Adliyespor - Bartýnspor. Geredespor - Yahþihanspor. MKE Kýrýkkale - Tosya Belediyespor. Sorgun Belediyespor-Eskipazar Belediyespor. Zonguldak Kömürspor - Kozluspor.

Zirveye oynayan takýmlar þekillenmeye baþlarken alt sýralardan kurtulma mücadelesinin haylý zorlu geçecek gibi görünüyor. Grupta son sýrada bulunan ve puaný bulunmayan Eskipazar Belediyespor’un sahasýnda Akyurt Belediyespor’u yenmesiyle grupta puansýz takým kalmadý. Haftanýn en büyük süprizini ise grupta þampiyonluk mücadelesi veren Bartýnspor’un sahasýnda Geredespor’u 2-1 yenilmesi oldu. Grup lideri Adliyespor ise Sincan Belediyespor deplasmanýndan 1-1’lik beraberlikle dönerek yedinci maçýndan da yenilmeden ayrýldý. Zonguldak Kömürspor çýkýþýný Ostimspor deplasmanýnda aldýðý 2-0’lýk galibiyetle sürdürdü ve ikinci sýraya kadar yükseldi. Sincan Belediyespor ise ligde yedinci maçýnda beþinci beraberliðini alarak oda namaðlup yoluna devam etti. Ligde sekizinci hafta maçlarý 25 Kasým pazar günü oynanacak. Ýskilip Belediyespor grubun namaðlup ve beraberliðe abone takýmý Sincan Belediyespor’u kendi saha ve seyircisi önünde konuk edecek. Haftanýn diðer zorlu maçýnda ise lider Adliyespor, grubun þampiyonluk adaylarýndan Bartýnspor’la sahasýnda karþýlaþacak.

takýmý toparlamaya çalýþtýk. Ýkinci yarýnýn ilk onbeþ dakikalýk bölümünde de belkide sezonun en iyi futbollarýndan birini oynadýk. Bu bölümde bulduðumuz gol pozisyonlarýný deðerlendirsek belki maça ortak olur ve deðiþtirebilirdik. Ayný dakikalarda çýkarken bireysel olarak kaptýrýlan bir toptan kalemizde ikinci golü görünce fiziksel ve beyin olarak maçý bitirdik. Kalan bölümde önümüzdeki haftalarý düþünerek sakat ve cezalý futbolcu

vermemek için çaba gösterdik. Gruptaki puan sýralamasýna baktýðýmýz zaman iki maç kazanan üçüncü sýraya yükselir, iki maç kaybeden son sýraya iner. Bu kadar yakýn puan sýralamasýnda sezon sonunda sýkýntý yaþamamak için toparlanmamýz gerekiyor. Henüz hiç bir þey yapmadýk ve yolun baþýndayýz. Bugünden itibaren hafta sonu sahamýzda oynayacaðýmýz Sincan Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaðýz’ dedi.

Saðlýkçý yok baþýnýzýn çaresine bakýn! A

matör futbulda sorunlar bitmez. Ancak bazý sorunlar varki bunlarýn çözümü çok da zor deðil. Hele bu sorun saðlýklý ilgiliyse kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Sungurlu’da pazar günü oynanan Sungurluspor Çimentospor maçýnda yaþananlar bu sorunun ne kadar önemli olduðunu ortaya çýkardý. Öðrendiðimize göre bundan önceki haftalarda da ilçe sahasýnda oynanan maçlarda saðlýkçý ya çok geç gelir yada hiç gelmezmiþ. Pazar günki Sungurluspor -Çimentospor maçýnda olduðu gibi. Sahanýn toprak olmasý nedeniyle sakatlanmanýn fazla olmasý kaçýnýlmaz. Futbolcu yere düþerken saðlam olsa bile kalkarken sakatlanmasý kaçýnýlmaz. Böyle bir sahada oynanan maçta Çimentospor yaþadýðý sakatlýklar nedeniyle maçýn son on dakikasýný bir kiþi eksik oynamak zorunda kalmýþ.

Maçta oyuncu sakatlandýðý zaman hakem kenar yönetimlerine oyuncunuz sakatlandý baþýnýzýn çaresine bakýn diye sahaya çaðýrýyor. Kenar yönetimde elindeki su veya varsa buzla oyuncusunun tedavisini yapýyor. Ne kadar biliyorsa o kadar yapýyar. Bu olumsuz durum sezon baþýndan bu yana devam ediyormuþ Sungurlu’da. Ancak bu sorun ne hikmetse Çorum’da iþin muhataplarýna yani Gençlik Hizmetleri ve Spür Ýl Müdürü’ne veya Futbol Ýl Temsilcisi’ne ulaþmamýþ. Sungurlu’da görev yapan hakemler, gözlemciler veya saha komserleri yada orada maç oynayan takýmýn antrenörü idarecisi hiçmi yaþamadý bu sorunuda iletme gereði duymadý. Çimentospor maçýnýn ardýndan ilgi kulüp yetkilileri konuyu ilgililerine iletmiþler ve gereði yapýlmýþ diye duyduk. Umarýz bundan sonraki haftalarda Sungurlu’da sakatlanan sporcuya tedaviyi takým arkadaþý yapmak zorunda kalmaz.

Zirvedekiler kayýpsýz geçtiler 1.

Küme’de zirveye oynayan takýmlar

yedinci haftayý kayýpsýz geçtiler. Lider Uluka-

vakspor, ikinci sýradaki Ýl Özel Ýdarespor ve üçün-

cü sýrada bulunan Çimentospor takýmlarý haftayý üçer puanla kapatarak yerleridi korudular. Osmancýkgücü ise Hitit Gençlikspor deplasmanýndaki galibiyetiyle dört basamak birden yükselerek dördüncü sýraya çýktý. Lider Ulukavakspor altýncý maçýnda altýncý galibiyetini Osmancýk Belediyespor’u 8-1 yenerek aldý. Ligde altý maçta dokuz gol yiyen Belediyespor geçen hafta üç futbolcunun kýrmýzý kart görmesi nedeniyle sýkýntýlý çýktýðý Ulukavak karþýsýnda sekiz gol yemekten kurtulamadý. Bu galibiyetle Ulukavakspor

yoluna kayýpsýz devam etmeyi baþardý. Ýkinci sýrada haftaya giren Ýl Özel Ýdarespor ise ligde kalma mücadelesi veren Bayat Belediyespor önünde ilk yarýyý 1-0 maðlup kapattýðý maçýn ikinci yarýsýnda bulduðu gollerle sahadan 2-1 galip ve üç puanla ayrýlarak ikinci sýradaki yerini korudu. Çimentospor ise geçen hafta kaybettiði maçýn ardýndan Sungurluspor deplasmanýndan 30’lýk galibiyet ve üç puanla dönerek üçüncü sýradaki yerini korudu. Osmancýkgücü, Hitit Genç-

lik deplasmanýndan 41’lik galibiyetle döndü ve sýralamada dördüncü sýraya yükseldi. Alaca Belediyespor ile Eti Lisesi Gençlikspor ise karþýlýklý gollerle 22’lik beraberlikle ayrýlarak haftanýn tek berabere kalan takýmlarý oldular ve haftayý birer puanla kapattýlar. Ligde sekizinci hafta maçlarý yarýn oynanacak. Haftanýn en kritik maçýnda kayýpsýz lider Ulukavakspor üçüncü sýrada bulunan Çimentospor önünde yoluna kayýpsýz devam etmek amacýnda.

1. Amatör Küme Büyükler puan durumu Çorumspor takipte! Haftanýn Sonuçlarý:

Osmancýkgücüspor Hitit Gençlik’i 4-1 yenerek grupta dördüncü sýraya kadar yükseldi

Ç

orumspor’un mecburiyetten genç futbolcularý oynatmasý büyük kulüplerin ilgisini çekiyor. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn pazar günki maçýný Galatasaray, Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor, Trabzonspor, Kasýmpaþa kulüpleri temsilcileri ile birlikte milli takým sorumlularýndan birisi izledi. Geçtiðimiz hafta Ýstanbulspor maçýný izleyen ve özellikle Tuncay ile Samet Bayrak’ý beðenen teknik adamlarýn bu iki futbolcu ile birlikte diðer isimleride takibe aldýðý öðrenildi. Menejer Ýrfan takip edilen futbolcu sayýsýnýn artabileceðini ve önümüzdeki haftalarda da bunun devam edeceðini belirtti.

Ulukavakspor - Osmancýk Belediyespor Hitit Gençlikspor - Osmancýkgücüspor Ýl Özel Ýdarespor - Bayat Belediyespor Sungurluspor - Çimentospor Alaca Belediyespor - Eti Lisesi Gençlik

: 8-1 : 1-4 : 2-1 : 0-4 : 2-2

PUAN DURUMU

Yarýnki 1. Küme maçlarý ertelendi 1.

Amatör Küme’de yarýn oynanacak sekizinc hafta maçlarý Tertip Kurulu tarafýndan ertelendi. Dün akþam toplanan Tertip Komitesi, bir çok kulüpten hafta içi oynanacak maçlarý sporcularýn öðrenci olmasý ve izin almanýn zorluðunu gerekçe göstererek ertelenmesini talep

ettiler. Tertip Kurulu’nda yapýlan görüþmeler sonunda yarýn oynanacak sekizinci hafta maçlarýnýn ertelenmesine karar verildi. Bu erteleme maçlarýnýn ilk yarýnýn sonunda verilen bir haftalýk arada 26 Aralýk pazar günü oynatýlmasýnýn planlandýðý öðrenildi.

TAKIMLAR 1. Ulukavakspor 2. Ýl Özel Ýdare 3. Çimentospor 4. Osmancýkgücü 5. Hitit Gençlik 6. Eti Lisesi 7. Alaca Belediye 8. Osm. Belediye 9. Mecitözüspor 10. Bayat Belediye 11. Sungurluspor

O 6 7 6 7 6 7 6 6 6 6 7

G 6 5 4 2 3 2 2 2 1 1 0

B 0 1 1 3 0 2 2 1 1 0 3

M 0 1 1 5 3 3 2 3 4 5 4

A 26 14 12 21 16 16 7 14 7 10 11

Y 5 7 5 12 11 13 15 17 19 23 27

21 Kasým çarþamba : Çimentospor - Ulukavakspor. Bayat Belediyespor - Sungurluspor. Mecitözüspor- Eti Lisesi Gençlikspor. Osmancýk Belediyespor - Hitit Gençlikspor. Osmancýkgücü - Alaca Belediyespor.

P 18 16 13 9 9 8 8 7 4 3 3


SALI 20 KASIM 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

2012 yýlý Patoloji servisi 19 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

28 KASIM DSÝ 5. Bölge 54. Þube Müdürlüðü

23 KASIM Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü

DSÝ 54. Þube Müdürlüðü personelinin 2013 yýlýnda iþyerine ve ikâmetgâhlarýna taþýnmasý hizmet alýmý iþi. Yer: DSÝ 54. Þube Müdürlüðü Ankara Yolu 2. Km Çorum Saat: 10:00 ***

Genel temizlik, yemek piþirme ve daðýtým iþi hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Gazi Cad. No 97 Çorum Saat: 10:00 ***

2013 yýlý mikrobiyoloji laboratuarý 18 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

29 KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Münevver DEMÝRTAÞ Muharrem kýzý 1947 Çorum Doðumlu

Ziyaretçi danýþma yönlendirme ve teknisyen yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB Blok 8. kat Saat: 09:00 ***

KOSGEB Çorum Hizmet

Genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah. Cengiz Topel Caddesi No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

Çorum-Alaca ilçesi Alacahöyük Beldesi Horanözü Deresi taþkýn koruma yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: 24 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

5 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý Ýhale Odasý 5. kat Saat: 14:00 ***

6 ARALIK Çorum Belediye Baþkanlýðý Sürücüsüyle birlikte araç

(Ç.HAK:3540)

(Ç.HAK:3536)

YÝTÝK

Logo ticari entegre programlarýný iyi kullanabilen barkodlu stok takip sistemini iþletebilecek, iç muhasebe bilgisi olan, erkekler için askerliðini yapmýþ personel alýnacaktýr. Talepler gizli tutulacak olup isteklilerin aþaðýdaki e.posta adresine CVlerini göndermeleri gerekmektedir.

(Ç.HAK:3539)

Ýbrahim SÖNMEZ Yaþar oðlu 1967 Çorum Doðumlu

Çorum Belediyesinden almýþ olduðumuz Evlilik Cüzdanýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür.

Elmas ERDOÐMUÞ Muzaffer kýzý 17.11.1987 Alaca Doðumlu Osman ERDOÐMUÞ Hayri oðlu 15.03.1977 Çorum Çakýr Köyü Doðumlu

(Ç.HAK:3541)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür.

Osman ERDOÐMUÞ Hayri oðlu 15.03.1977 Çorum Çakýr Köyü Doðumlu Eyüp Muhammed ERDOÐMUÞ Osman oðlu 23.09.2012 Çorum Doðumlu YÝTÝK

Kalorifer yakma hizmet alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB blok kat 8 Çorum Saat: 09:00 ***

10 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu

Personel servis araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: 09:30 ***

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2011/705)

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10

Çorum Belediye Baþkanlýðý

ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Satýþ Danýþmaný en az lise mezunu, B sýnýfý ehliyeti olan bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

KOC GAYRÝMENKUL Adres: Yeniyol Mah. Ak Ýþ Merkezi Kat: 4 No: 21 (Küçük Pazar üzeri) Tel: 0 364 666 0 800

Üye alým tarih ve yeri: 24.11.2012 Cumartesi günü saat 13.00’de S.S. Çorum Oto Galericiler Sitesi 10. Sk. No: 2 Çorum

Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

S.S. Çorum Oto Galericiler Toplu Ýþyeri Yapý Kooperatifi 0 533 488 35 89-0 533 429 77 60

Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

Bekara ve Öðrenciye

Bahçelievler Mah. öðrenciye ve bekara 2+1 kaloriferli, içi yapýlý, Bahar Cad. üzerinde kiralýk daire. Mür. Tel: 0 538 934 06 07

EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak Üretim birimlerimiz de Ýstihdam edilmek üzere

VASIFSIZ ÝÞGÖREN (REF: ÜÝG-01)

ELEMAN ARANIYOR

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ALINACAKTIR

Bölgenin en büyük mobilya maðazasý Özlem Max’da görevlendirilmek üzere bayan satýþ danýþmaný çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Adres: Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 0 536 476 20 15

E.Posta Adresi: firmamuhasebecv@gmail.com

Kiralýk Daire

Binevler Hitit Park 1. Sitesinde Kiralýk Daire. Mür. Tel: 0 532 292 87 53

m2 asma katý olan 500 m2 tam dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 505 92 07

BAYAN AÞÇI ALINACAKTIR

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Görpe Çelik Metal Sanayi K.S.Sitesi 25. Cad. No: 13 Tel: 234 85 97/98

Hürriyet Meydaný No: 10 ÇORUM Mür. Tel: 0 533 526 80 39

Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Hidrotam Hidromek Yetkili Servisi Kss 3. cad. 31/B (cami karþýsý) 364 234 88 55 532 241 83 60

SATILIK DÜKKAN

224 99 27

Yeni Oto Galericiler Sitesi’nde full yapýlý güney cephe 85 m2+40 m2 kullaným alaný olan dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 225 19 47

0 532 467 06 96

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Ýstenilen Þartlar: - Üniversite Mezunu - Ýleri derece Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma ) - Tercihen Mühendislik Fakültelerinin Makine veya Elektrik-Elektronik bölümü mezunlarý Ýletiþim: YTM Makine San. Tic. Ltd. Þti.

Küçük San. Sit. 25. Cad. No:77/A Tel: 230 12 33 e-posta: info@ytmmak.com.tr

Çiðdem Tepe Bahçeleri

Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su

(Ç.HAK:2828)

Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Dýþ Ticaret Alanýnda Çalýþacak Personel Alýnacaktýr;

Satýlýk (Ç.HAK:3532)

(Ç.HAK:3536)

Mür. Tel:

“zemin kat fiyatýna logar taþtý derdi yok” Þükrü Þahin Þahin Paslanmaz ve Ýnþaat 0 532 601 04 98

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere;

Ön muhasebe elemaný, Torna ustalarý ve kalfalarý, Motor ustalarý ve kalfalarý, Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr.

YÝTÝK

Ali BEKTAÞ Celal oðlu 30.05.1989 Çorum Doðumlu

Sondaj Makinasýnda çalýþtýrýlmak üzere eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.

Gülabibey Mah. Kafkasevleri 14. Sokak 1077 ada 28 parsel Yýlmaz Apt. 2. kat doðu-güney-batý ve yol cepheli 2+1 daire sahibinden satýlýktýr.

(Ç.HAK:3535)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

- Tercihen aðýr iþ tecrübesine sahip, - 35 yaþýndan gün almamýþ, - Yoðun iþ temposuna uyum saðlayabilecek, - Prensipli ve titiz çalýþmayý seven, Adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþlerini fabrika adresinden þahsen baþvuru yapmalarý Gerekmektedir, mülakat görüþmeleri 10:00 ile 12:00 saatleri arasý Yapýlacaktýr. Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ Olmalarý þarttýr. Ýletiþim: insankaynaklari@ece.com.tr Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No:5 ÇORUM Yunus Emre Ýþ merkezi No:4/21 ÇORUM Tel:(0364) 254 92 06 (pbx) Fax:(0364) 254 92 09

ELEMAN ÝLANI SATILIK ÝÞYERÝ Satýlýk Kýymetli SATILIK DAÝRE Küçük Sanayi Sitesi 13. Cad. Gayrimenkul 27. Sk. No: 4’de bulunan 300 m2 kapalý 160 m2 açýk ve 40

YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Mülkiyeti Kooperatifimize ait olan, idari binanýn altýndaki muhtelif büyüklüklerde 3 adet baðýmsýz dükkana yeni üye alýmý yapýlacaktýr. Ýstekliler, dükkaný yerinde inceleyerek kooperatif yönetiminden bilgi alabilir.

(Ç.HAK:3477)

Çorum Ýl Özel Ýdaresi’ne Standby 250 KVA, Prime 225 KVA, otomatik, ses izolasyon kabinli, dizel jeneratör (malzeme ve montaj dahil) alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hzimetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

ve leziz yemeklerimizle hizmetinizdeyiz.

ÜYE ALIMI

21 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2012/5559)

Çorum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no 60, sayfa 5868, ada 2561, parsel 1 adresinde kayýtlý bulunan, 4.366,60 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 46060/1451784 arsa paylý A blok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:20 ***

05:30’dan 23:00’e kadar

Tel: 210 10 10 Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

(Ç.HAK:4138)

26 KASIM Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

Çorum Merkez Tapu Müdürlüðü’nün Bahçelievler Mah. 565 ada, 27 parsel de kayýtlý 614,66 m2 arsa üzerinde bulunan apartman binasýnýn zemin katýnda bulunan 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 105.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe Ayarýk Mah., cilt no 20, sayfa 1956, ada 1681, parsel 6 adresinde kayýtlý bulunan, 1.606,58 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu 6 katlý 22 daireli kargir apartman vasfýnda olan, kat mülkiyeti yapýlý, 1/22 arsa paylý, 4. kat, 21 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:45-14:55 ***

* Mercimek * Ezogelin

(Ç.HAK:3499)

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

* Paça * Beykoz

(Ç.HAK:3537)

19 TZ 955 plakalý Ford Focus marka 2011 model gri renkte otomobilin satýþý iþi. Muhammen bedel: 38.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:05 ***

Özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

Çorum ili Mecitözü ilçesi Kozören köyü parsel 1311 de kayýtlý, 11,475 m2 tarlanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.343,75 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

* Ýþkembe * Tuzlama

(Ç.HAK:3531)

22 KASIM Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

27 KASIM Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

4 ARALIK T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

18 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

NEFÝS TEREYAÐLI ÇORBALAR

(Ç.HAK:3494)

Mülkiyeti Belediye’ye ait Karakeçili Mah., Fatih Caddesi ile Hamit Kaplan Caddesi üzerinde bulunan, kullaným alaný 1.100,00 m2 miktarlý Adil Candemir Parký’nýn üzerinde bulunan bina ve demirbaþlarla birlikte 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi. Muhammen bedel: 18.000,00 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 14:00 ***

Çorum merkez ilçe Yavruturna Mah., Hacýmürsel mevkii, cilt no 29, sayfa 2827, ada 610, parsel 4 adresinde kayýtlý bulunan, 287,50 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 2. kat, 3 nolu mesken vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51’de kayýtlý 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 260.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

(Ç.HAK:3520)

NFK Gençlik Merkezi eðitimci ve personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 11:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Silahsýz özel güvenlik alýmý iþi. Yer: Gazi Cad. Valilik binasý AB Blok 8. kat Saat: 09:00 ***

7 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

14 ARALIK T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:3526)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

30 KASIM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Çorum Uðurludað ilçesi Eskiçeltek köyü Dereyar Deresi taþlýn koruma inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A Blok No: 24 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3538)

Çorum ili Ortaköy ilçesi Bahçelievler Mah. Asiraköy mevkii, cilt 14, sayfa 1354, ada 79, parsel 138 de kayýtlý 7.939,31 m2 alanýnda Akaryakýt LPG ve Hizmet Binasý nitelikli taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 200.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:45-15:55 ***

Sývý kromatografi ve azot/protein tayin sistemi alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi zemin kat (Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No: 56 Çorum) Saat: 14:00 ***

DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

Tanzim Satýþ Fon Saymanlýðý personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi hzimet binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3512)

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Ýhale Odasý kat 5 Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3489)

Gülabibey Mah. Bizim Toptan Satýþ Maðazasý ile Fen Ýþleri Þantiyesi arasýnda kalan boþ yapýlaþmamýþ alanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 23.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Zabýta ve Otobüs Amirliði noktasý ve tefriþatý alýmý iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Merkezi Müdürlüðü

Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi KOSGEB binasý No 8 Çorum Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:3509)

21 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi

Saat: 14:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

(Ç.HAK:3515)

Çorum ili merkez ilçe Yavruturna Mah. cilt 64, sayfa 6282, ada 2537, parsel 701 zemin kat 8 nolu baðýmsýz bölüm olan dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:3533)

20 KASIM T.C Çorum 3. Ýcra Dairesi

0 532 615 78 46-0 535 594 28 15


* Barýþ Boyar Balkan þampiyonu * Saðlýkçý yok baþýnýzýn çaresine bakýn * Armutçu ‘Sezonun en kötü futbolunu oynadýk’ * Zirvedekiler kayýpsýz geçtiler * Yýldýzlar Voleybol’da kupalar sahiplerini buldu * Çorumspor’a destek verenlere plaket

Haberlerini 17. ve 18. sayfalarýmýzda bulabilirsiniz

SALI 20 KASIM 2012

‘Oyun sevindirici, sonuç üzücü’ Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Kahramanmaraþ Belediyespor maçý öncesinde son haftalarýn golcüsü Serdar’ýn rahatsýzlanarak kadrodan çýkartýlmasý, Volkan’ýn sakat sakat oynamasý birde 62. dakikada rakibi ile kafa kafa çarpýþan Ýbrahim Ethem’in bu þartlarda maça devam etmesinin oyunlarýný olumsuz etkilediðini ve sonucunda da haketmedikleri bir maðlubiyet aldýklarýný söyledi. Gümüþdað, ligden kopmadýklarýný eksikleri tesbit ettiklerini ve gerekli tedbirleri alacaklarýný belirtti.

Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Kahramanmaraþ Belediyespor deplasmanýnda oynanan oyunun sevindirici ancak alýnan sonucun üzücü olduðunu söyledi. Ligde son haftalardaki galibiyet serilerinin takýma moral olduðunu bu þartlarda çýktýklarý

Kahramanmaraþ Belediyespor deplasmanýnda maçtan önce ve maçta yaþadýklarý þanssýzlýklarýn takýmý olumsuz etkilediðini belirten Gümüþdað ‘Deplasmanda oynadýðýmýz Kahramanmaraþ Belediyespor maçý mücadele açýsýndan güzel bir karþýlaþma oldu, ancak daha etkin ve baskýlý

oynayan taraf Kahramanmaraþ Belediyespor galip gelmeyi baþardý. 78 dakikada yandan gelen topta rakip oyuncularý boþ býrakan defansýmýzýn hatasý nedeniyle maðlup olduk. Rakip takým ilk 20 dakika defansýmýzý baskýlý oyunu ile bunalttý özellikle sol kanadý etkili kullandý, tüm baskýlý oyuna raðmen futbolcularým iyi mücadele etti. Pozisyona da girdiler ancak talihsiz bir gol yiyerek maðlup olduk.

Ders bitti sýnav baþladý

T

ÜFAD Çorum Þubesi tarafýndan açýlan Haþim Eðer TFF Grossrootts C antrenör kursunda dersler sona erdi ve sýnavlar baþladý. 12 Kasým pazartesi günü baþlayan seminerde Eðitimciler Ýsmet Kamak ve Taygun Erdem tarafýndan 27 kursiyere teorik ve pratik bilgiler verildi ayrýca sahada uygulamalý eðitim verildi. Dersler pazar günü sona erdi ve dün sabahtan itibaren kursiyerlere sýnava tabi tutulmaya baþlandý. Dün baþlayan ve bugün sona erecek sýnavlar sonunda kurs hocalarýnýn yapacaklarý

G

deðerlendirme ve Federasyon’un onayýnýn ardýndan antrenörler C belgesi almaya hak kazanacaklar. TÜFAD Þube Baþkaný Nihat Armutçu bugün sona erecek olan kursun ardýndan saat 18.30’da Turizm

Otelcilik ve Meslek Lises Uygulama Oteli’nde kapanýþ töreni yapacaklarýný söyledi. Katýlýmcýlara Ýskilip Dolmasý ikram edilecek ardýndan da kursu baþarýyla tamamlayan ve katkýda bulunanlara plaketleri verilecek.

Kurs hocalarý sýnavlarý deðerlendirirken görülüyor

eçtiðimiz hafta deplasmanda Ýstanbulspor'a 1-0 yenilen kýrmýzý siyahlýlar, ligin dördüncü sýrasýnda bulunan Fatih Karagümrükspor'a evinde 3-0 yenilmekten kurtulamayarak, galibiyet özlemini gideremedi. Karþýlaþmaya tempolu baþlayan Fatih Karagümrük, karþýlaþmanýn henüz 4. ve 6. dakikasýnda Gökhan Þen'in golleri ile öne geçti. Bu þok goller karþýsýnda demoralize olan Çorumspor, kendi alanýndan çýkmakta bile güçlük çekti. Nitekim ilk 45 dakikada Yasin'le tek bir pozisyon yakaladý, onu da deðerlendiremedi. Ýkinci yarý yapýlan deðiþiklikler, oyuna yansýmadý. Tabii takýmýn genç ve tecrübesiz oluþu da dezavantajdý. Dahasý ikinci yarý ciddi birkaç pozisyonumuz vardý, yan hakem ofsayt diye ataðý kesti. Onun dýþýnda organize ataðýmýz yoktu. Takým varyasyon fakiri. Hiç þüphesiz ki teknik heyet bu hususlar konusunda gerek taktiksel olarak, gerekse teorik olarak anlatýlýyor. Ne yazýk ki bunlarýn hiçbiri maçlara yansýmýyor. Öyle ki müsait pozisyonlarda topa vuracaðý yerde vurmuyor, tersini yapýyor. Bunun gibi bencil davranan bencil sporcular var. Unutulmamalýdýr ki futbol takým oyunudur. Mesaj; maçtan sonra emniyet

.:: YORUM ::.

Erken gol … galerikadir@hot mail.com

Kadir Þimþek

güçlerinin bir avuç taraftarý tribünü boþaltmasý için, tribüne çýkarak derhal çýkýn yoksa zor kullanacaðýz gibi sert tavýr koymasý ortamýn gerilmesine neden oldu. Bunun üzerine tribünün amigosu saðduyulu davranarak, tribündeki taraftarla birlikte tribünü terkettiler. Tabi ki bu görüntüler ve davranýþlar, Çorumspor taraftarlarýna hiç reva deðil. Bu fedakar taraftarlar maçtan evvel Karagümrüklü sporcularý tribüne davet ederek, baþarýlar dilemiþtir. Çorumspor'un yenilmesine raðmen en ufak bir kötü söz etmemiþtir. Kýsacasý bunun adý olsa olsa taraftarý alnýndan kaþýmaktýr. Þu takým küme düþmeye namzet olduðu halde, hangi bir maçta olay çýkmýþtýr. 100-150 taraftar geliyor, 100 tane de polis geliyor. Bunun anlamýný çözmekte de güçlük çekiyorum. Çok deplasmana gittim, böyle bir mantýksýz yaklaþýmla karþýlaþma-

Çorum Belediyespor olarak ligden kopmuþ deðiliz. Eksikliklerimizi tespit ediyoruz. Bugün ortaya konan oyun sevindirici, ancak sonuç üzücü. Takýmda gerekli tedbirler alacaðýz. Her hafta iyi hazýrlanýyoruz. Antrenmanda ortaya konan performansý maçta göremiyoruz. Her zaman olduðu gibi gol yollarýnda yine etkisiziz kalmamýz kötü sonuçlarýn alýnmasýna neden oluyor. Hafta sonu deplasmanda oynadýðýmýz Kahramanmaraþ Belediyespor maçýnda büyük talihsizlikler yaþandý. Gol yolunda en etkili oyuncularýmýzdan Serdar Karaduman beklen-

medik bir þekilde rahatsýzlandý ve kadrodan çýkarmak zorunda kaldýk. Volkan ayaðýnda sakat sakat oynadý. 62 dakikada bir pozisyonda rakip oyuncu Ali Can ile kafa kafaya çarpýþan Ýbrahim Ethem’in sakatlýðý takýmda ciddi sýkýntýlar yaþattý. Kafasýndan darbe almasýna raðmen otuz dakika boyunca Ýbrahim Ethem oyunda kalarak elinden geleni yaptý. Ancak rakip takým bizden daha etkili oyun oynadý. Biz bu maçý unutarak önümüzdeki maçlara bakacaðýz. Bu maçýn sonucu beraberlikti fakat yenildik, çok üzgünüz, puan ile dönebileceðimiz bir maçtý’ dedi.

Belediyespor ara vermedi Ç

orum Belediyespor, Kahramanmaraþ Belediyespor maçýnýn ardýndan gece geç saatlerde geldiði Çorum’da hafta sonu oynayacaðý Beylerbeyi maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapýlan çalýþmayý Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað tribünden izlerken antrenörler gözetiminde yapýlan antrenmana adelesinde çekme olan Oðuzhan Yalçýn, Kahramanmaraþ Belediyespor maçýnda omzu çýkan Furkan ke-

nardan izlerken, Kahramanmaraþ dönüþü memleketleri yakýn olan Serdar, Buðraçhan ve Ýbrahim Selen izinli olduklarý için Murathan ise sakatlýðýndan dolayý katýlmadý. Toplu olarak düz koþu yapan mavi beyazlý takýmda futbolcularýn oldukça moralsiz olduðu gözlendi. Belediyespor bugün saat 113.30’da yapacaðý antrenmanla Beylerbeyi maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek.

Milað: ‘Bu maðlubiyetler bizi yolumuzdan alýkoymayacak’ Elvan Milað, güçlü rakipleri Karagümrük karþýsýnda erken yedikleri iki golün takýmý oyundan düþürdüðünü ve sonucunda maðlup olduklarýný söyledi. Bu takýma olan güvenlerinin tam olduðunu ve maðlubiyetlerin kendilerini yollarýndan alýkoyamayacaðýný belirten Milað ‘Gençlere sahip çýkmak sadece bizlerin deðil Çorumluyun diyen herkesin olduðuna inanýyorum’ dedi.

Ç

orumspor Teknik Direktörlerinden Elvan Milað, Fatih Karagümrük karþýsýnda erken yedikleri goller sonunda sahadan maðlubiyetle ayrýldýklarýný belirterek ‘Bu maðlubiyetler bizi yolumuzdan alýkoymayacaktýr’ dedi. Fatih Karagümrük takýmýnýn grubun þampiyonluk adaylarýndan olduðunu ve hem fizik hemde tecrübesi yüksek oyunculardan kurulu olduðunu belirterek Milað ‘Grubumuzun güçlü takýmlarýndan

dým. Sevgili Çorumspor taraftarlarý, biliyorsunuz ki takýmýnýz yeni yönetim ve yeni teknik heyetle iþ baþý yaptý. Yeni bir sayfa açtý, Ancak ciddi þekilde maddi krizdeler. Bunun altýndan bir tek yönetimin kalkmasý mümkün deðil. Ben Çorumluyum diyen, ben kýrmýzý siyaha gönül verdim diyen herkesin, yurt dýþý dahil olmak üzere Türkiye'deki bütün Çorumspor sevdalýlarý, sanayici ve iþadamlarý, kýrmýzý siyahlýlara daha evvel baþkanlýk ve yöneticilik yapanlar, bu uyuyan devi uyandýralým. Elbette bunda öncelikli görev yönetime düþüyor. Kulüp Baþkaný, guruplar halinde yukarýdaki bahsettiðim kiþileri ziyaret ederek, kulübün internet sitesi ile baðlantý kurarak, daha evvel halk hareketi adý altýnda baþlayan çalýþmayý yeniden gündemlerine alarak, yoðun bir þekilde çalýþýrlarsa, bu þekilde Çorumsporumuz'a istenilen miktardan fazla maddi kaynaðýn saðlanabileceðine inanýyorum. Unutmayalým ki geçmiþe takýlýp kalýrsak, önce Çorumspor kaybeder, sonra Çorumspor'a gönül verenler kaybeder ve bir daha açýlmamak üzere Çorumspor'un önü kapanýr. Onun için diyorum ki, tek yumruk olalým, kýrmýzý siyahlýlar olarak el ele verelim ve mutlu günlere ulaþalým.

Fatih Karagümrükspor ile girdiðimiz puan mücadelesinden ilk yedi dakikada yediðimiz iki golle bir anda 2-0 maðlup duruma düþtük. Doðal olarak genç futbolcularýmýzda büyük bir þaþkýnlýk yaþadýlar. Toparlanmalarý kolay olmadý. Rakimizde önde olmanýn rahatlýðý ile oyunu kontrol altýnda tutmayý baþardý. Bazen çok koþmak mücadele

H

etmekte yeterli olmuyor. Dün olduðu gibi bugün ve bugünden sonrada bu gençlere sahip çýkacaðýz ve geliþmelerine katkýda bulunmaya devam edeceðiz. Bu görevin sadece bizim deðil Çorumluyum diyen herkesin görevi olduðunu düþünüyorum. Mücadelelerinden dolayý sporcularýmý kutluyorum. Bir gün

aftayý üç temsilcimizde puansýz kapattý. Deyim yerindeyse geçen hafta sonu Çorum olarak sýfýr çektik. Üç temsilcimizinde maðlubiyetle kapattýðý hafta sonunun ardýndan öne çýkanlarý dile getirmek istiyorum. Çorumspor evinde grubun hem fizik hemde tecrübe olarak çok yüksek takým Karagümrükspor önünde erken yediði gollerle maçtan erken koptu ve bu haftayýda puansýz kapattý. Maçta futbol adýna zaman zaman olumlu ve güzel iþler yapan kýrmýzý siyahlý takým savunmasý yediði üç goldede ayný pozisyonda hata yapmasý ve kalesinde golü görmesi en büyük eksisi oldu. Teknik Heyetin ikinci yarýnýn baþýnda yaptýðý iki deðiþiklik takýma artý yerine eksi yaptý. Bu deðiþikliklerde mantýðý ben ve tribündeki kimse çözemedi. Bu maçta sahadaki maðlubiyetten çok son dakikalarda yaþanan Emniyet tedbirleri damga vurdu. Tribündeki taraftardan çok Emniyet görevlisinin kýþýn soðuðunda stada getirilerek oraya dikilmesini kim istiyor gerçekten merak ediyorum. Zaten alýþmýþ taraftar evindeki maðlubiyete bugüne kadar oynanan maçlarda ne yaþanmýþta bu kadar abartýyorsunuz. Kapalý tribünün sað tarafýndan 100 kadar çoðunluðu çocuk taraftar grubu baðýrýyor diðer kýsým kuzu kuzu maçýný izliyor. Maçýn bitimine 10 dakika kala sanki stad ful dolmuþ taþkýnlýk var sahaya yabancý madde atýlýyor gibi önce bu kalabalýk taraftar grubunun önüne 10 kiþilik sivil resmi polisler dikiliyor. Ardýndan terör eylemine tedbir alýr gibi protokol tribününün sað ve sol tarafýna 20-30 çevik kuvvet ellerinde kalkanlarý ile hazýr ol vaziyeti alýyorlar. Film burda kopuyor. Önce tribündeki taraftarlar, ardýndan Çorumspor Yönetimi son olarakta protokol tribününde

mutlaka kazanmanýn hazýný alacaklar ve bir dahada vazgeçmeyecekler. Biz sporcularýmýzýn takým olma yolunda ilerledikleri görünüyoruz. Bu sonuçlar bizi kesinlikle yolumuzdan alý koymayacaktýr. Biz gençlerimize güveniyoruz tüm Çorumlularýnda güvenmesini ve destek vermesini bekliyoruz’ dedi.

.:: GÖZLEM ::. Sýfýr çektik ! hak.halil@mynet.com

Halil ÖZTÜRK

oturan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan patlýyor. Sahada görevli Emniyet Amiri bu tepkiler karþýsýnda önce þaþýrýyor ardýndan da yavaþ yavaþ ortam sakinleþiyor. Gerçekten anlamak zor. Sahalarýn güvenliði Özel Güvenlik’e devrediliyor, o kadar özel güvenlikli var, Devletin polisini hemde pazar günü hepsini toplayýp stada getirmenin ne mantýðý var. Yoksa birileri baský unsuru ile yýldýrma politikasýmý izleniyor akýllara gelmiyor deðil. Belediyespor için zirvemi yoksa orta sýralarmý noktasýnda önem taþýyan maçta Maraþ’tan tek golle maðlup döndü. Ýzlemedik izleyenlerden öðrendiðimiz kadarýyla gol atananýn kazanacaðý maçta ev sahibi takým seyirci baskýsýnýda iyi kullanarak kornerden bulduðu golle maçý kazanmýþ, Bu maðlubiyetle Belediyespor ligde ilk beþ hedefinden uzaklaþtý ve grupta orta sýralarda kendine yer bulmak için mücadele edecek gibi görünüyor. Ýskilip Belediyespor ise son haftalardaki çýkýþýný Kozlu deplasmanýnda 2-0’lýk maðlubiyetle kapattý. Bu maðlubiyetle iki basamak birden düþen Ýskilip takýmý için lig bundan sonra çok daha zorlu geçecek gibi görünüyor. Yazýmda son olarak ilimiz spor cami-

Çorumspor Teknik Direktörlerinden Elvan Milað cezasý nedeniyle Fatih Karagümrükspor maçýný kale arkasýndaki tribünden tek baþýna izledi.

asýndan bizlere yani spor basýnýna yapýlan eleþtirilerle ilgili içimi dökmek istiyorum. Hafta sonlarý üç hatta dört sayfa spor yaptýðýmýz halde bir çok organizeye yetiþmekte zorlanýyoruz. Haklý olarak ilimizi temsil eden ferdi veya takým sporundaki sporcu, antrenör ve idareci olarak görev yapan isimlerde bize sitemlerini iletiyorlar. ‘Biz niye yer bulmuyoruz bizi niye yazmýyorsunuz’ diye. Pazar günü ilmizdeki maç programýna bakan birisi neden yazamadýðýmýzý neden izleyemediðimizi çok iyi anlar. Pazar günü saat 13.00’de ayný anda Atatürk Spor Salonu’nda, Tevfik Kýþ Spor Salonu’nda 1 nolu sentetik çim sahada, Mimar Sinan sahasýnda sportif etkinlik var. Yerel gazetelerin spor bölümlerinde bir en fazla iki eleman istihdam ediliyor. Büyüyen ve her geçen gün sportif aktivitesi artan Çorum’da yerel basýnýn tüm etkinliklere yetiþmesinin zorluðunu anlamalýsýnýz. Fenerbahçe Basketbol Okulu Antrenörü Yaþar Yýlmaz’ýn baþlattýðý ve bir çok branþta antrenör, idarecinin katký verdiði gibi yetiþemediðimiz faaliyetlerin bize ulaþtýrýlmasý. Bugüne kadar meil gönderipte yayýnlamadýðýmýz spor branþý yoktur. Sizlerden yardým istiyoruz, yükse yazmakla ilgili bir sorun yok. Çorum yerel basýnýnýn haber diye sayfalarýna taþýdýðý bir çok faaliyetin baþka illerde sayfalara taþýnmadýðýný biliyoruz. Bizim sorunumuz yetiþememek ve bu konuda hem anlayýþ bekliyoruz hemde yardým istiyoruz. Tabiki biz yetiþebildiklerimizi takip ediyoruz etmeyede devam edeceðiz. Yetiþemiyoruz ve destek bekliyoruz. Bu konuda tüm spor camiasýndan da anlayýþ istiyoruz. Cümlelerimi çoðul kullandým ancak diðer arkadaþlarýmda ayný düþüncede olduðunu biliyorum.

corum hakimiyet  
corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement