Page 1

Üniversite-sanayi iþbirliðinde önemli adým

Hitit’e iki yeni bölüme onay

Teknokent’te imza günü Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknokent) Projesi imza töreni dün Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’nde yapýldý. * HABERÝ 10’DA

1800 iþletmeye KOSGEB desteði TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çorum’da KOSGEB tarafýndan 2003 yýlýndan 2012 yýlýna kadar 1.800 iþletmeye destek verildiðini bildirdi. * HABERÝ 9’DA

* HABERÝ 4’DE

Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’nde düzenlenen imza törenine Teknokent Projesi paydaþlarý katýldý.

‘6 milyon TL’lik proje iki yýlda hayat bulacak’ 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 6 milyon TL’ye mâl olacak Teknokent Projesi’nin iki yýl içinde hayata geçeceðini açýkladý.

* HABERÝ 10’DA

Nazým Ýmar Planý’nýn temelini oluþturan Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Haritasý tamamlandý

Çorum güncellendi Çorum Belediyesi tarafýndan Ýller Bankasý aracýlýðý ile yaptýrýlan Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita tamamlandý. Anitta Otel'de düzenlenen tanýtým toplantýsýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye sunumu yapýlan harita, Nazým Ýmar Planý çalýþmasý için önemli temellerden birini oluþturacak.

Türk Ýþ Ýl Temsilciði hayýrlý olsun ziyaretlerine Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði görevine atanan Ömer Arslan ile devam etti.

‘Ortak paydamýz Çorum’ Türk Ýþ yöneticileri Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ile Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan’a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete teþekkür eden Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, “Çorum bizim ortak paydamýz. Ýl Özel Ýdaresi hizmetten mahrum kalan kesime hizmet götüren bir kurumdur. Biz bu þehirde yaþayanlara hizmet için varýz. Halkýn sesine kulak verip elinden tutacaðýz" dedi. * HABERÝ 8’DE

* HABERÝ 7’DE

MEM’in 23 Nisan raporu Millî Eðitim Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, 23 Nisan Ortaokulu ile ilgili yerel basýnda yer alan iddialarla ilgili olarak Milli Eðitim Müdürlüðü Eðitim Denetmenlerine gerekli inceleme ve soruþturmalarýn yaptýrýldýðý bildirildi.

* HABERÝ 16’DA

Hemþehrimizden ‘mucize etkili’ ürünlere karþý uyarý 'Mucize etkiye sahip'' iddiasýyla ilaç gibi satýlan ürün reklamlarýna karþý basýn yayýn kuruluþlarý ile internet sitelerini uyaran Saim Kerman Saðlýk Bakanlýðý, bu tanýtýmlarýn halký yanýlttýðýný ve ölümle sonuçlanabilen ciddi sorunlara neden olduðunu bildirdi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 3 boyutlu harita sistemini inceledi.

1 týr yardým Suriye yolunda Çorum'da 14 sivil toplum örgütü tarafýndan Suriye halkýna yönelik baþlatýlan yardým kampanyasý kapsamýnda toplanan gýda malzemesinin ilk partisi dün dualarla yola çýktý. 14 sivil toplum örgütünün katýlýmýyla oluþturulan Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu yardým týrýný

Kamyonet gölete düþtü, 2 ölü Lahana yüklü kamyonetin kontrolden çýkarak gölete düþmesi sonucu araçta bulunan 2 kiþi boðularak hayatýný kaybetti. * HABERÝ 5’DE

* HABERÝ 6’DA

Kýlýç’tan öðrencilere önemli tavsiyeler Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðrencileri, öðretim elemanlarý Doç. Dr. Ahmet Özalp ve Öðretim Görevlisi Veysel Dinler rehberliðinde Anýtkabir ile Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý’ný kapsayan bir ziyaret gerçekleþtirdi.

* HABERÝ 17’DE

Otomobillere zarar veren gençler kameraya yakalandý Çorum'da park halindeki otomobillere zarar verdikleri iddia edilen bir grup genç, bölgedeki bir binanýn güvenlik kamerasýnca görüntülendi.

* HABERÝ 16’DA

Cesetleri, Çorum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ile Ýtfaiye Müdürlüðü’ne baðlý dalgýç ekibi

ÝÝBF öðrencileri Anayasa Mahkemesi Baþkan Haþim Kýlýç ile görüþtü.

* HABERÝ 4’DE

Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, üreticilerin sorunlarýný dinledi.

Sorunlarýný dinledi CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Eren Ecevit ve bazý parti yöneticileri dün Hayvan Pazarý'ný ziyaret ederek üreticilerin sorunlarýný dinledi. * HABERÝ 9’DA


2

ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Sorunlu parka çözüm Ç

orum Belediyesi'nin yaya trafiðini olumsuz yönde etkileyen ve görüntü kirliði oluþturan kaldýrým iþgallerinin önüne geçmek için sýký bir denetim baþlattýðý günlerde, Bahçelievler Mahallesi'nde kaldýrýmlara yapýlan

araç parklarý ile yayalarýn yaþam haklarýna müdahale edildiðini yazmýþ, þehir merkezi genelinde kaldýrým iþgallerinin bir de bu yönüyle ele alýnmasý gerektiðini dile getirmiþtik. Þehrin köklü yerleþim bölgelerinden Bahçe-

Bahçelievler Mahallesi’nde yaþanan otopark sorununa okurlardan bir çözüm önerisi geldi...

lievler Mahallesi'nde yaþanan soruna okurlarýmýzdan bir çözüm önerisi geldi. Bazý araçlarýn apartman garajlarýnýn önüne park ettiði, geliþigüzel parklar nedeniyle diðer araçlarýn çýkýþ yapamadýðý, trafik akýþýnýn engellendiði þikâyetlerine karþýlýk dile getirilen görüþ þu: "Ankara, Ýstanbul ve diðer büyük þehirlerde otopark sorunu olan mahalle, cadde veya sokaklarda araçlarýn ön camýna telefon numarasý yazýlýp konuluyor. Herhangi bir þekilde garaj önünü kapatan, baþka bir aracýn çýkýþýna engel olan, yahut trafiði aksatan araç sürücüleri telefonla aranarak hemen bulunabiliyor. Bahçelievler Mahallesi'nde de benzer bir uygulama yapýlabilir. Sürücüler telefon numaralarýný araçlarýnýn ön camýna býrakýrsa sorun kalmaz."

Bu kavþak hatalý mý? Sürücülerin güzergâh üzerine yapýlan döner kavþakla ilgili bir problemi var...

T

uzcular Kavþaðý'ndan baþlayýp Fevzi Çakmak ile Cemilbey Caddesi Ýlahiyat Fakültesi önüne kadar bölünmüþ yol iþlek bir cadde. Yol konforuna sözümüz yok ama, bazý sürücülerin güzergâh üzerine yapýlan döner kavþakla ilgili bir problemi var. Fevzi Çakmak Caddesi'nden ilerleyip askeri kýþlanýn bitiminde sað tarafa Mimar Sinan Mahallesi, sol tarafa Ata Caddesi, doðru istikamette giderseniz Cemilbey Caddesi’ne yöneliyorsunuz. Ýþte sürücülerin þikâyeti de bu noktada baþlýyor.

Hava soðuyacak

Geçmiþten Bir Eser, Geleceðe Miras

Katipler Konaðý Çorum Mutfaðý’nýn en lezzetli yöresel yemekleri, Baklava, Börek ve Kurabiye çeþitleriyle ANKARA’da hizmetinizde.

M

eteoroloji Müdürlüðü’nden edindiðimiz bilgiye göre, cuma günü hava tekrar soðuyacak, kar yaðýþý bekleniyor. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; ülke genelinde görülecek yaðýþlarýn; Aydýn'ýn kýyý kesimleri, Muðla, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraþ, Diyarbakýr, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde kuvvetli (20-50 Kg/Metrekare) saðanak, Antalya'nýn doðu ilçelerinde (Alanya, Manavgat, Gazipaþa, Serik) çok kuvvetli ve yer yer þiddetli (51-75, yer yer 76-100 Kg/Metrekare) saðanak ve gök gürültülü saðanak, Malatya, Elazýð, Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (5-20 cm) kar þeklinde olmasý bekleniyor. Çarþamba gününden itibaren Balkanlar'dan gelen soðuk ve yaðýþlý havanýn etkisiyle Edirne ve Kýrklareli'de karla karýþýk yaðmur bekleniyor, perþembe günü ise Trakya'da kar yaðýþý öngörülüyor. Orta ve Doðu Karadeniz’de hava parçalý ve çok bulutlu, bölge genelinin yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn; genellikle yaðmur, iç kesimlerin yükseklerinde karla karýþýk yaðmur ve yer yer kar þeklinde olmasý bekleniyor. Çorum’da sýcaklýk Cuma günü 2 dereceye düþecek. Cuma ve cumartesi günleri kar yaðýþý bekleniyor.

Aralýk ayý boyunca Honda Meroto’daki benzersiz CR-V ve Civic indirimleriyle hep istediðiniz Honda sonunda sizin oluyor!

Mimar Sinan tarafýndan kavþaða çýkýþ yapan araç sürücüleri karþý tarafa geçerken veya dönüþ yaptýklarýnda ciddi sorun yaþýyorlar. Döner kavþakta mühendislik hatasý olduðu görüþü hakim. Bu durum bölünmüþ yolla yan yollarý birbirine baðlayan kavþakta kaza riskine neden oluyor.

Adres: Turan Güneþ Bulvarý 48/B Yýldýzevler-Çankaya/ANKARA Tel: 0 312 441 12 93

Not: Özel günler ve toplantýlarýnýz için rezervasyon yapýlmasý rica olunur.

Yeni Yýla Özel

40.500 TL

’den baþlayan fiyatlarla!

%50

79.500 TL

’den baþlayan fiyatlarla!

indirim

Honda Meroto Plaza

Seçil Giyim Çorum Maðazasý (Ç.HAK:3738)

Ankara Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: 335 03 03-333 10 51

Adres: Yeniyol Mah. Sel Sok. No: 26/B Tel: 225 15 05


ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

KUTLAMA

BAÞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYÝP ERDOÐAN'ýn oluruyla PROF. DR. SAYIN NUMAN KURTULMUÞ BEY'in yardýmcýsý olarak AK PARTÝ GENEL MERKEZ EKONOMÝ ÝÞLERÝ BAÞKAN YARDIMCILIÐI görevine atanan

DOSTUM

FARUK ÖZKADER

'i

(Ç.HAK:3737)

can-ý gönülden tebrik eder, yeni görevinin Çorum ve ülkemizde hayýrlara vesile olmasýný temenni ederim.

ÝBRAHÝM GÜLEÇ

3


4

ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Hitit’e iki yeni bölüme onay itit Üniversitesi’nin YÖK’ten H talep ettiði iki yeni bölüme onay çýktýðý bildirildi.

Yapýlan açýklamaya göre, ÇMYO bünyesinde Havacýlýkta Yer Hizmetleri Yönetimi Programý ile

Sungurlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde Dýþ Ticaret Programý’nýn açýlmasý uygun görüldü.

Haritacýlara teknoloji desteði itit Üniversitesi Meslek HÇorum Yüksekokulu Harita

ve Kadastro Bölümü öðrencilerine teknolojik alt yapý desteði saðlandý. Yapýlan açýklamaya göre, Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programý’na alýnan 2 adet CORS uyumlu GNSS uydu bazlý ölçme sistemleri, 8 adet reflektörsüz total station elektronik ölçme aletleri, 2 adet sayýsal nivo ve diðer malzemeler, verilen ön eðitimlerin ardýndan bölüm öðrencilerinin kullanýmýna sunuldu. Yenilenen ve güçlendirilen laboratuar imkanlarý ile Harita ve Kadastro Programý güncel geliþmelere ve ihtiyaçlara paralel

olarak sürekli geliþen bir eðitim modeli ile eðitim faaliyetlerini gerçekleþtirme yolunda önemli adýmlar atmýþ oldu. Öte yandan Üniversite yönetiminin öðrencilerin eðitimlerinin teknolojinin sunduðu en son donaným ve cihazlarla gerçekleþtirilmesini ilke edindiði ifade edildi.

H

ÇMYO Harita ve Kadastro Bölümü öðrencilerine teknolojik alt yapý desteði saðlandý

Yeni cihazlar öðrencilere ön eðitimlerin verilmesinin ardýndan kullanýma sunuldu.

Ýnsan haklarýnýn önemi anlatýldý

H

itit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’nda “Ýnsan Haklarý” konulu bir program düzenlendi. Etkinliði öðretim görevlileri ve üniversite öðrencileri izledi. Programda MYO öðretim görevlisi Ayten Akcan tarafýndan katýlýmcýlara insan haklarý evrensel bildirisi hakkýnda bilgi verildi. Geçmiþten bugüne insan hak ve hürriyetinin giderek önem kazandýðýný belirten Akcan, “Bugün insanlarýn insan haklarý konusunda bilgilendirilmesi ve hak arama bilincinin geliþtirilmesi-

Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’nda “Ýnsan Haklarý” konulu bir program düzenlendi. ne yönelik bir fýrsat olakorunup hayata geçirilyada kiþi hak ihlallerinin masýnýn ardýndan katýrak görülmesi, insan hak diði bir dünyaya ulaþýlson bulmasýný temenni lýmcýlara insan haklarýný ve özgürlüklerinin hermasýný ve her bireyin eþit ediyoruz” dedi. konu edinen bir kýsa film kes için tüm yönleriyle olarak doðduðu bu düngösterildi.(ÝHA) Akcan’ýn konuþ-

Ýnsan haklarý paneli Ý

Ýskilip Meslek Yüksekokulu’nda öðrencileri bilgilendirmek amacýyla “Oryantasyon Eðitimi” düzenlendi.

Ýskilip MYO’de oryantasyon eðitimi H

itit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu’nda öðrencileri bilgilendirmek amacýyla “Oryantasyon Eðitimi” düzenlendi. Yapýlan açýklamaya göre, Geleneksel El Sanatlarý ve Mimari Restorasyon Bölümü

Kýlýç’tan öðrencilere önemli tavsiyeler ÝÝBF öðrencileri Anayasa Mahkemesi Baþkan Haþim Kýlýç ile görüþtü.

nsan Haklarý Haftasý münasebetiyle, Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi ile Çorum Barosu iþbirliðiyle düzenlenen ‘Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesinin 64. Yýlýnda Ýnsan Haklarý ve Uygulamalarý’ adlý panel düzenlenecek. Oturum baþkanlýðýný Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz’ýn yapacaðý panele konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Baþkaný Doç. Dr. Ahmet Özalp, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öðretim Görevlisi Veysel Dinler, Av. Mahmut Bayatlý ve Çorum Barosu Baþkan Yardýmcýsý Av. Neslihan Boyabatlý katýlacak. Panel, yarýn saat 13:00’de Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleþecek.

öðrencilerine Eðitim-Öðretim Sýnav Yönetmeliði hakkýnda Yüksekokul Sekreteri Abdullah Þaðban, staj ve diðer konular hakkýnda da Öðretim Görevlisi Neslihan Yýlmaz ile Uzman Doðan Koþan tarafýndan bilgiler verildi.

‘Kadýnlýk Bizde Kalsýn’ H cek.

Eðitime Geleneksel El Sanatlarý ve Mimari Restorasyon Bölümü öðrencileri katýldý.

itit Üniversitesi Tiyatro Kulübü, ‘Kadýnlýk Bizde Kalsýn’ adlý ücretsiz tiyatro gösterisi düzenleye-

Tiyatro oyunu, bugün saat 19:30’da Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

itit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðrencileri, öðretim elemanlarý Doç. Dr. Ahmet Özalp ve Öðretim Görevlisi Veysel Dinler rehberliðinde Anýtkabir ile Anayasa Mahkemesi Baþkanlýðý’ný kapsayan bir ziyaret gerçekleþtirdi. Yapýlan açýklamaya göre, geçtiðimiz hafta sonu Ankara’da Anýtkabir’i ve Savaþ Müzesi’ni ziyaret eden ekip, öðleden sonra Anayasa Mahkemesi’ne geçti. Yüce Divan Salonu’nda Mahkeme raportörlerinden Serhat Altýnkök tarafýndan Anayasa Mahkemesi’nin yapýsý, iþleyiþi, görev ve yetkileri, intikal eden davalar ve yargýlamalar ile Yüce Divan ve bireysel baþvuru hakkýnda bilgilendirilen öðrenciler, Anayasa Mahkemesi raportörü veya raportör yardýmcýsý olabilmeleri için takip etmeleri gereken yollarý öðrendiler. Modern mimarinin en iyi örneklerinden olan Anayasa Mahkemesi binasý ve diðer salonlarý gezildikten sonra, öðretim elemanlarý ve öðrencileri Anayasa Mahkemesi üyelerinden hemþehrimiz Recep Kömürcü tarafýndan kabul edildi. 2008 yýlýnda Yargýtay üyesi iken Anayasa Mahkemesi üyeliðine seçilen

Öðrenciler Anayasa Mahkemesi üyelerinden hemþehrimiz

Recep Kömürcü tarafýndan kabul edildi.

Öðrenciler Anayasa Mahkemesi raportörü veya raportör yardýmcýsý

olabilmeleri için takip etmeleri gereken yollarý öðrendiler.

Öðrencilere Doç. Dr. Ahmet Özalp ve Öðretim Görevlisi Veysel Dinler rehberlik etti.

Kömürcü, Hitit Üniversitesi’ni aðýrlamaktan mutluluk duyduðunu, üniversitenin geliþmesi için kendi üzerine düþen vazifeyi yapmaktan kaçýnmayacaðýný söyledi. Öðrenciler son

olarak, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç’la, Yüce Divan Salonu’nda bir araya geldiler. Öðrencilere her birinin Anayasa Mahkemesi üyesi ve baþkaný adayý olduklarýný unutmamalarý gerektiðini belirten Kýlýç, geçerli tek

ölçütün çok çalýþmak olduðunu, derslerden edindikleri müfredatýn gelecekte öðrencileri için çok yararlý olacaðýný ifade etti. Kýlýç, ÝÝBF öðrencilerine yabancý dil öðrenmelerini ve kendilerine yüksek hedefler koymalarýný öðütledi.

timi öðrencilerin üretim süreci ve iþyeri hijyeniyle alakalý sorularýný cevaplayarak öðrencilere ilgilerinden dolayý teþekkür etti. Teknik gezinin deðerlendirmesini ya-

pan Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Kaya ve Gýda Ýþleme Bölümü Bölüm Baþkaný Öðretim Görevlisi Halis Kablan, teknik gezilerin öðrenci arkadaþlarýn gerek staj

zamanlarýnda gerekse mezun olduktan sonra iþ hayatlarýnda faydalý olacaðýný belirterek, bu gezilerin düzenli bir þekilde devam edeceðini söyledi.

BAKTAT’a teknik gezi

H

itit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu Gýda Ýþleme Bölümü öðrencileri tarafýndan Sungurlu’da bulunan BAKTAT Gýda’ya teknik gezi düzenlendi. Yapýlan açýklamaya göre, geziye katýlan 28 öðrenciye Gýda Ýþleme Bölümü Bölüm Baþkaný Öðretim Görevlisi Halis Kablan ile Öðretim Görevlisi Büþra Cebeci rehberlik etti. Ýþletmeyi gezen Gýda Ýþleme Bölümü öðrencileri, hammaddenin alýnmasý, temizlenmesi, sýnýflandýrýlmasý, iþlenmesi ve paketlenmesine kadar bütün aþamalarda teorik bilgilerini pratik bilgilerle pekiþtirme fýrsatý buldular. Fabrika turu bitiminde fabrika yöne-

Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu Gýda Ýþleme Bölümü öðrencileri BAKTAT’ý ziyaret etti.


ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Kamyonet gölete düþtü, 2 ölü L

Kazada araçta bulunan iki kiþi hayatýný kaybetti.

B

Feci kaza merkez Karagöz köyünde meydana geldi.

Asansör boþluðuna düþtü

ir alýþveriþ merkezinde asansör boþluðuna düþen personel aðýr yaralandý. M.A.A. isimli genç çalýþtýðý alýþveriþ merkezinde asansör boþluðuna düþtü. Aðýr yaralanan gencin tedavisi sürüyor.

Cesetleri, Çorum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ile Ýtfaiye Müdürlüðü’ne baðlý dalgýç ekibi çýkardý.

KÖY KOMBÝSÝ ÇORUM’DA Odun, Kömür ve Tezekle hem sýcak su hem de verimli ýsýnma ÝFYIL Kaloriferli Soba Çorum Bölge Bayii

Çaparlar Enerji Adres: Ulukavak Mah. 5. Osmancýk Sk. No: 4

(Ç.HAK:3745)

Lahana yüklü kamyon kontrolü kaybederek gölete düþtü.

ahana yüklü kamyonetin kontrolden çýkarak gölete düþmesi sonucu araçta bulunan 2 kiþi boðularak hayatýný kaybetti. Aileler ve bölgeden geçen köylülerin haber vermesi üzerine yapýlan araþtýrmalar neticesinde, Çorum Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü Ýl Müdürü Elvan Kaya nezaretindeki arama kurtarma ekibi ile Ýtfaiye Müdürlüðü dalgýç ekibi olay yerine intikal etti. Cumhuriyet Savcýsý'nýn talimatlarý doðrultusunda devam eden çalýþmalarda iki kiþinin cansýz bedenlerine ulaþýldý. Cesetler göletten çýkartýlarak otopsi yapýlmak üzere Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna, oradan da otopsi için Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Kaza þöyle geliþti; Merkez Karagöz köyünde, Ali Ekber Dýzman (50) ve Kemal Sezer (60), köy arazisinden topladýklarý lahanayý þehir merkezindeki pazara götürmek için kamyonete yükledi. Dýzman'ýn kullandýðý plakasý henüz belirlenemeyen kamyonet, köy yakýnlarýndaki kum ocaðý sahasý mevkisinde kontrolden çýkarak gölete düþtü. Olay yerine sevk edilen ekiplerin çalýþmasýnda, boðularak öldükleri anlaþýlan Dýzman ve Sezer'in cesedi, dalgýçlar tarafýndan sudan çýkarýldý. Öte yandan Karagöz köyü muhtarý Hasan Karataþ, AA Muhabirine yaptýðý açýklamada, ölenlerden Ali Ekber Dýzman ve Kemal Sezer'in bir baþka köyde ikamet ettiklerini, Dýzman'ýn köy arazisinde kiraladýðý tarlada lahana üretimi yaptýðýný söyledi. Önceki akþam topladýklarý lahanalarý Çorum merkezde kurulan pazarda satmak için yola çýkan Dýzman ve Sezer'in yaptýðý kazanýn dün bölgeden geçen köylüler tarafýndan fark edildiðini vurgulayan Karataþ, kýsa sürede olay yerine ulaþan Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ile Çorum Belediyesi itfaiye dalgýç ekiplerinin, araçta sýkýþtýklarý belirtilen Dýzman ve Sezer'in cesetlerini sudan çýkardýklarýný kaydetti. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

Tel: 270 10 22

TEÞEKKÜR Çorum’un cadde ve sokaklarýnda yaptýðý yenileme çalýþmalarý ile toplu taþýma hizmetlerinin daha saðlýklý sunulmasýna katkýlarýndan dolayý Belediye Baþkanýmýz sayýn

Muzaffer Külcü

’ye

teþekkür eder, baþarýlý hizmetlerinin devamýný dileriz.

Çorum Ulaþ A.Þ. Özel Halk Otobüsleri Yönetim Kurulu adýna Baþkan Ýsmail Hakký Melendiz


6

ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

1 týr yardým Suriye yolunda Ç

Platform yetkilileri, “Yardýmlarý Suriye'nin iç bölgelerine kadar ulaþtýrmayý planlýyoruz'' dedi.

Kampanya kapsamýnda ilk parti için un ve makarna baþta olmak 25 ton gýda malzemesi toplandý.

orum'da 14 sivil toplum örgütü tarafýndan Suriye halkýna yönelik baþlatýlan yardým kampanyasý kapsamýnda toplanan gýda malzemesinin ilk partisi dün dualarla yola çýktý. Ýnsani Yardým Vakfý Çorum Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, yaptýðý açýklamada, 14 sivil toplum örgütünün katýlýmýyla oluþturulan Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu tarafýndan baþlatýlan kampanyanýn devam ettiðini söyledi. Kampanya kapsamýnda ilk parti için un ve makarna baþta olmak 25 ton gýda malzemesi toplandýðýný belirten Özkabakçý, yardým týrýnýn yarýn bölgeye ulaþacaðýný kaydetti. Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz ile beraber yardým týrýna Suriye sýnýrýna kadar eþlik edeceklerini belirten Özkabakçý, ''Ýlk týrý yola çýkardýktan sonra ikinci týr için çalýþmalarýmýzý devam ettireceðiz. Yardýmlarý Suriye'nin iç bölgelerine kadar ulaþtýrmayý planlýyoruz'' dedi. 25 ton gýda malzemesi dün saat 10.30’da Ticaret Borsasý Kompleksi Emiroðlu Un Fab-

14 sivil toplum örgütünün katýlýmýyla oluþturulan Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu yardým týrýný uðurladý.

rikasý önünden yüklenerek dualarla uðurlandý.

‘Yardýmlar devam edecek’

Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu yaptýðý açýklamada, Çorum'da faaliyet gösteren kurumlarýn oluþturduðu Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu’nun ilk sevkiyatýný dün gerçekleþtirdiðini, Çorumlu hayýrseverlerin, Suriye'de Katil Baas rejimine karþý direnen kardeþ-

lerine gönderilmek üzere toplanan yardýmlarýn dualar eþliðinde araca yüklendiðini bildirdi. Platform açýklamasýnda þöyle dedi; “Yaklaþýk 25 ton un, makarna, pirinç, battaniye ve kýþlýk giysilerden oluþan malzemeler Hatay'ýn Reyhanlý ilçesindeki ÝHH deposuna nakledilecek. Buradan da Suriye içlerine kadar yardým çalýþmalarýný devam ettiren ÝHH ekipleri tarafýndan,

bombardýman altýnda açlýk ve soðukla boðuþan kardeþlerimizle buluþturulacak.” Suriye Halkýyla Dayanýþma Platformu yetkilileri, yardým çalýþmalarýnýn devam ettiðini, gönderilen yardýmlardan ötürü Çorumlu hayýrseverlere müteþekkir olduklarýný belirttiler. Ancak gönderilen bu yardým malzemelerinin, ihtiyaç olunan acil miktarýn çok altýnda kaldýðýný ve yar-

dým toplama organizasyonunun hýz kesmeden devam ettiðini, ikinci aracýn hazýrlanmakta olduðunu ancak sevkiyat için yeterli miktarýn henüz toparlanamadýðýný ve Çorumlu hayýrseverlerin bu doðrultuda katkýda bulunmalarýný beklediklerini de açýkladýlar. Platform yetkilileri, “Suriye'de yaklaþýk 22 aydýr devam eden direniþi engellemek adýna Esed güçleri yer-

leþim birimlerini hedef ayýrmaksýzýn bombalamakta, ekmek dahi bulamayan halký fýrýn önlerinde, ekmek kuyruklarýnda hedef almakta, katletmekte. ‘Komþusu aç iken, kendisi tok olan bizden deðildir' þiarýný yükselten bir peygamberin ümmeti olarak, infak ve zekâtlarýmýzý Suriye halký ve direniþçilerine yönlendirmemiz, kardeþlerimize ensar olma sorumluluðumuzu yerine getirmemiz gerekiyor.” diye konuþtular.

Medine müdafaasýna alkýþ Yardým týrý toplu halde yapýlan duanýn ardýndan syola çýktý.

Umre mevsimi baþlýyor

U

mre mevsimi Cuma günü baþlýyor. Suudi Arabistan Hac Bakaný Dr. Bender Haccar, Cuma günü baþlayacak umre mevsimi için gerekli hazýrlýklarýn tamamlandýðýný ve Kabe'nin çevresini geniþletme çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirtti. Hac Bakaný Bender Haccar, Cuma günü baþlayacak umre mevsimi için hazýrlýklarýn tamamlandýðýný vurgulayarak, ''Umre kaydý için Suudi Arabistan büyükelçiliði ve konsolosluklarýna yapýlan müracaatlar, elektronik ortamda yapýlacak. Bunun, kayýt iþlemlerine büyük bir hýz kazandýrmasý bekleniyor'' dedi. Kabe'nin çevresinde devam eden geniþletme çalýþmalarýna da deðinen Bakan Haccar, ''Tavaf alanýnýn zemininde yapýlan geniþletme

çalýþmalarýnýn, hac mevsimine kadar tamamlanmasý planlanýyor'' diye konuþtu. Bakan Haccar, geniþletme öncesi tavaf alanýnda saatte 45 bin kiþi ibadet edebilirken, alanýn geniþletilme çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan bu sayýnýn 130 bine yükseleceðini kaydetti. Haccar ''Geniþletme çalýþmalarýnýn ardýndan, tavaf alaný 4 milyon ziyaretçiyi aðýrlayabilecek'' ifadesini kullandý. Hac Bakaný, Mekke'deki yenileme ve geniþletme projesi için 27 milyar dolarlýk bütçenin ayrýldýðýný hatýrlattý. Suudi Arabistan Kralý Abdullah, Kabe'nin tavaf alanýndaki geniþletme projesini bir Türk þirketine vermiþti. Þirket, 400 iþçiyle yürüttüðü çalýþmalarýný, yaklaþýk 3 yýlda

‘M

edine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa’ adlý tiyatro oyunu Çorumlu izleyenlerin beðenisini kazandý. Çorum Belediyesi tarafýndan Çorumlu tiyatroseverlerle buluþturulan oyunu Çorum Valisi Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý Nurettin Karakaya, Zeki Gül ve çok sayýda Çorumlu izledi. Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda Medine Kumandaný Fahreddin Paþa'nýn, 1916 yýlýnda yaptýðý Hicaz savunmasýnýn

anlatýldýðý oyun, Osmanlý Devleti'nin 1. Dünya Savaþý'nda hemen her cephede mücadele vermekte olduðu 1916 yýlýnda geçiyor. Ýngiliz hükümeti tarafýndan Osmanlý hâkimiyeti altýndaki Arap topraklarýnda baðýmsýzlýk adý altýnda sömürge devletleri kurmak için Lawrence'ý, Hicaz'a göndermelerini, Osmanlý Devleti'nin de Ortadoðu'da düzeni saðlamak ve Medine'yi korumak için Ömer Fahreddin Paþa'yý görevlendirmelerini konu edinen oyun iki perdeden oluþuyor.

iki perdelik oyun Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.

‘Medine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa’ adlý tiyatro oyunu Çorumlu izleyenlerin beðenisini kazandý.

Müftü’den kýyamet fetvasý O

Hastanede düþtü

G

öðüs Hastalýklarý Hastanesi’nde tedavi gören hasta merdivenlerden düþüp yaralandý.

B.Y. isimli yaþlý adam tedavi gördüðü hastanede merdivenlerden düþünce aðýr yaralandý. Yaþlý adamýn tedavisi sürüyor.

rtaköy Ýlçe Müftüsü Adnan Zeki Býyýk, yine ilginç bir fetva yayýnladý. Maya takvimine göre 21 Aralýk’ta kopacaðýna dair yapýlan söylemlerle ilgili konuþan Müftü Býyýk, kýyametin bir an önce kopmasýný istedi. Ýþte Müftü’nün kýyamet fetvasý; “21 Aralýk'ta kýyametin kopup kopmayacaðýný Allah bilir. Bu suali Cebrail zamanýnda aziz Peygamberimize sormuþ. Efendimiz de kýyametin ne zaman kopacaðýný ancak Cenab-ý Hak bilir demiþtir. Benim dileðim o ki, kýyamet 21 Aralýk’ta inþaallah kopar da yeryüzünü kana bulayan tüm zalimler geberir gider. Ayný zamanda adaleti, bir böceði ezer gibi ezen, kanun, hukuk tanýmayan, yetim hakký yiyen, kamunun malýna elini uzatýp servetine servet katan, sabilere tecavüz edip onlarý katleden, kýsacasý tüm pislikleri bertaraf edebilecek tek þey olan kýyametin 21 Aralýk’ta kopmasýný hassaten istiyorum. Çocuklar ve yetiþkin iyi insanlar ebedi yaþayacak cennette. Dünya 60-70 yýl sürer ama

ukbada ölüm yoktur. Ölen hayvan imiþ aþýklar ölmez demiþ ya Yunus. Kýyamet zalimin gönlüne korku salar da biz güzel insanlara birþey olmaz. Yüce Allah

günahsýz sabilerin ruhunu kolayca yanýna çekiverir. Yüce Rabbimiz gerçek mümin kullarýna kýyametin dehþetini göstermez. Onlardaki can emanetini tereyaðýndan kýl çeker gibi alýr da kýyamet domuz sürüsünün üstüne kopuverir. Kýyameti istiyorum çünkü namussuzlarýn hakkýndan yalnýzca bu mübarek büyük zelzele gelir. Mübarek diyorum çünkü mazlumlarýn bir dua ve kýyametten baþka talep edecek bir Ýskender'i kalmadý. Eðer 21 Aralýk’ta bu güzel kýyamet koparsa; yatlarý, katlarý, gökdelenleri, 59 tane legal illegal metresi olan soysuzlara, bankalarda milyar dolar paralarý olanlara, haram ihalelerden devþirdikleri necaset paralarý olan it sürülerine çok aðýr gelecektir. Bazen huzur merkezi olan asýl mekanýmýzý arzulamýyor deðiliz. Tabi ki hayat memattan güzeldir ama vücutlarý parça parça olmuþ yavrularýn fotoðraflarýný görmekten insanlýðýmdan utanýr hale geldim. Benim isyaným bu noktalarda. Varýn sözümü siz mecaz telakki edin.”


ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Haritasý’nýn çalýþmasý tamamlandý

Nazým Ýmar Planý’nýn alt yapýsý hazýrlanýyor orum Belediyesi tarafýndan Ýller Bankasý aracýlýðý ile yaptýrýlan Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita tamamlandý. Anitta Otel'de düzenlenen tanýtým toplantýsýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye sunumu yapýlan harita, Nazým Ýmar Planý çalýþmasý için önemli temellerden birini oluþturacak. 3 milyon 600 bin TL'lik projede, Belediyenin 750 bin TL tasarrufu olduðunu kaydeden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, % 75'inin Ýller Bankasý tarafýndan ödenen çalýþmada, Belediye'nin 200 bin TL ödeyeceðini ifade etti. Anitta Otel'de düzenlenen tanýtým toplantýsýna Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Ýller Bankasý A.Þ. Mekansal Planlama Daire Baþkaný Ahmet Avþar Þimþek, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Alper Zahir, ve Nurettin Karakaya projeyi hazýrlayan Emi Harita yetkilileri ve ve davetliler katýldý. Ýller Bankasý A.Þ. Mekansal Planlama Daire Baþkaný Ahmet Avþar Þimþek ve Emi Harita firmasý yetkilisi Hasan Nokay, Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita ile ilgili sunum yaparak, sistemin içerdiði fayda ve kullaným özelliklerinden bahsetti. Ýller Bankasý A.Þ. Mekansal Planlama Daire Baþkaný Ahmet Avþar Þimþek, konuþmasýnda Çorum'un kent bilgi sistemi konusunda Ýller Bankasý'ndan da bir kaç adým önde gittiðini ve baþarýlý çalýþmalarý hayata geçirdiðini aktardý. Emi Harita firmasý yetkilisi Hasan Nokay ise,

Ahmet Avþar Þimþek

Hasan Nokay

Emi Harita firmasý yetkilileri belediye yöneticilerine sistemin saðlayacaðý faydalar hakkýnda bilgiler verdi.

"Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita, belediye hizmetlerinin pek çok alaný için temel oluþturabilecek bir alt yapý gücüne sahiptir. Kanalizasyon, içme suyu

sistemin saðlayacaðý faydalar ve alt yapý oluþturacaðý hizmetler hakkýnda yaptýðý sunumda, "Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita, belediye hizmetlerinin pek çok alaný için temel oluþturabilecek bir alt yapý gücüne sahiptir. Kanalizasyon, içme suyu þebekesi, yaðmur suyu þebekesi, doðalgaz gibi tüm alt yapý çalýþmalarýnda temel olarak kullanýlabilen sistem, ayrýca kentsel modellemelerde de önemli bir alt yapý hizmeti sunacak. Fiziki deðiþiklik analizlerine de imkan saðlayan sistem, temel kadastro ve mülkiyet çalýþmalarýna da hizmet edebilecek. Hali Hazýr Harita, afet bilgi sistemi, acil durum yönetim senaryolarý ve taþkýn alanlarý ile ilgili pek çok çalýþmaya da alt yapý imkaný saðlayacak. Çorum Belediyesi bilgi sistemi çalýþmalarýnda her zaman emsallerinin üzerinde görülüyor. Bizim sektörümüzde sürekli anýlan ve örnek gösterilen bir belediyedir. Doðru bina envanterini bünyesinde barýndýran sistem, Çorum'un en güncel halini yansýtmasý bakýmýndan da ayrý bir önem taþýyor." dedi. Yetkililer, 297 adet yer noktasý oluþturularak hazýrlanan haritada, toplam 2 bin 740 adet fotoðraf kullanýldýðýný bildirdi. Sunumun ardýndan söz alan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çalýþmaya emek verenlere teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýnda, 2009 yýlýnýn yaz aylarýnda baþlayan çalýþmanýn sonuca ulaþmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Ýlimize ve belediyemize hayýrlý olsun." dedi.

Külcü, harita ekibini kutladý ‘Yapýlan harita önemli bir çalýþmadýr’ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, harita ekibini tebrik etti.

B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fotogrametrik Sayýsal Hali Hazýr Harita çalýþmasýnýn önemli bir çalýþma olduðunu belirterek, çalýþmaya emek veren ekibi kutladý. Külcü, "Altýnýn kýymetini en iyi sarraf bilir. Bu sistem alt yapý hizmetlerinin temel taþýdýr." dedi. Anitta Otel'de düzenlenen tanýtým toplantýsýnda, sistem hakkýnda bilgi aldýktan sonra deðerlendirmelerde bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kent bilgi sisteminin daha çok emlakçýlar tarafýndan kullanýldýðýný, vatandaþýn direkt olarak sistemin farkýnda olamadýðýný bildirdiði sözlerinde, kent bilgi sistemi ile ilgili tek teþekkürün emlakçýlardan geldiðini hatýrlattý. Asfalt, yol, park ve buna benzer çalýþmalarla ilgili vatandaþýn teþekkür ve beðenisini aldýklarýný söyleyen Külcü, teknik alt yapý hizmetlerinin direkt olarak vatandaþla temas etmediði için, iþin

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 3 boyutlu harita sistemini inceledi.

öneminin farkýna varýlmasýnda zaman zaman eksiklikler yaþandýðýna vurgu yaptý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, konuþmasýnda þunlarý söyledi, "Yapýlan çalýþma önemli bir çalýþmadýr, þehrimize hayýrlý olmasýný diliyorum. Aslýnda geç kalýnmýþ bir çalýþma. Türkiye'nin tamamýna yakýnýnda bu çalýþmalar yapýlýp bitirildi. En sona kalanlardan birisi olmanýn hüznünü yaþýyor olmakla birlikte, bir yandan da çalýþmanýn tamamlanmýþ

olmasý da elbette bizim için önemli bir aþamadýr. Emeði geçen herkese ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Çorum Belediyesi bu çalýþmayý bundan sonra en güzel þekilde güncelleyecek ve kullanmaya devam edecek. Altýnýn deðerini sarraf bilir derler. Döktüðümüz asfaltý, yaptýðýmýz yolu, yaptýðýmýz parký Çorum'da herkes konuþuyor ama emlakçýlarýn dýþýnda kimse kent bilgi sistemimizle ilgili þimdiye kadar doðru düzgün bir teþekkür etmedi, ilti-

fatta bulunmadý. Daha doðrusu vatandaþýmýz onun varlýðýnýn belki de çok fazla farkýnda deðil. Olanlar da kullanýp geçiyorlar. Ýller Bankasý yetkilileri, kent bilgi sistemi konusunda bizi kendilerinden bir kaç adým önde olarak ifade etmesi bizi ayrýca mutlu etti. Biz ne olduðumuzu biliyoruz ama bunun bir kez de Ýller Bankasý yetkilileri tarafýndan duymak bizi mutlu etti."

KUTLAMA

Özel Ýdare Genel Sekreterliði görevine atanan fikir ve proje adamý, deðerli komþumuz, Sayýn

Ömer Arslan

’ý

kutlar, baþarýlý çalýþmalarýnýn devamýný dileriz. (Ç.HAK:3748)

Ç

Topkapý Apartmaný Sakinleri


8

ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘2023’ün Çorum’unu gençlerle inþaa edeceðiz’ AK

Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Yurt-Kur Ýl Müdürlüðüne atanan Erol Kavuncu’yu ziyaret etti. AK Parti Merkez Ýlçe yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu ziyarette AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Kavuncu’ya yeni görevinde baþarýlar diledi. Geleceðe yapýlacak olan en büyük yatýrýmýn eðitime yapýlan yatýrým olduðunun altýný çizen Köse, 2023 Türkiye’si ve Çorum’unu gençlerle birlikte inþa edeceklerini söyledi. Gençlere güvenlerinin tam olduðunu dile getiren Köse, ülkenin muasýr medeniyetler seviyesine genç neslin omuzlarýnda yükseleceðini kaydetti. AK Parti’nin 10 yýllýk iktidarý süresince 75 milyon insana her alanda hizmet ettiðini kaydeden Köse, “Gençlerimize yönelik eðitim alanýnda da büyük hizmetler verildi. Bu hizmetlerden gençlerimizin en iyi bir þekilde yararlanmasý için hükümetimizin çalýþmalarý devam ediyor. 2012 yýlýnda Bakanlar Kurulu kararý ile (3584 sayýlý)

AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Yurt-Kur Ýl Müdürlüðüne atanan Erol Kavuncu’yu ziyaret etti.

Ziyarette AK Parti Merkez Ýlçe yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu.

2012-2013 öðretim yýlýndan itibaren birinci öðretim ve açýk öðretim öðrencilerinin katký kredisi paylarý devlet tarafýndan karþýlanýlmasýna karar verilerek kaldýrýlmýþ ve bu çalýþma-

mýzdan 3.5 milyon eðitim gören öðrencimiz yararlanmýþtýr. Ýktidara geldiðimiz 2002 yýlýndan bu yana yükseköðretimde öðrenim gören öðrencilerimize YurtKur vasýtasýyla barýn-

ma, eðitim çalýþmalarý, kredi ve burslarla ekonomik destekler saðlanmýþtýr.Yeni yapýlan yurtlarla öðrencilerimizin konforu, rahatlýðý düþünülmüþ olup projeler bu anlamda geliþti-

rilmiþtir. 10 yýllýk süreç içerisinde yapýlan yeni yurtlarla kapasitesi yüzde 60 oranýnda artýrýlmýþtýr. Ýlk defa iktidarýmýz dönemimizde öðrencilerimize yönelik gerçekleþtirdiðimiz hizmetlerden birisi de sabah kahvaltýsý yurtlarýmýzda verilmektedir” dedi. 2002 yýlýndaki burs ve öðrenim kredilerini 2012 yýlýnda yüzde 120 oranýnda artýrýldýðýna dikkat çeken Köse, burs ve öðrenim kredilerinde yüzde 500’lere varan artýþlar yapýldýðýnýn altýný çizdi. Þubat ayýnda açýlmasý planlanan 800 kiþilik öðrenci yurdu ile yurt kapasitesinin 2 bin kiþiye yükseleceðini kaydeden Köse, bu rakamýn oran olarak Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olduðuna vurgu yaptý. Yurt-Kur Ýl Müdürü Erol Kavuncu da, ziyaretten dolayý memnuniyetini belirterek, amaçlarýnýn geliþen ve deðiþen dünya þartlarýna uygun olarak geleceðin teminatý olan gençlerimize daha güzel hizmet sunmak olduðunu bu yönde çalýþmalar yaptýklarýný söyledi.(ÝHA)

‘Arýnç’ýn konuþmalarý teröristlere cesaret veriyor’

B

ugüne kadar hala Meclis'te bulunan bir kadýn BDP'li vekile çok kýzdýðýný hatta beddua ettiðini ifade eden Arýnç’ýn, BDP'li vekilin Diyarbakýr Cezaevi'nde yaþadýklarýný öðrendikten sonra ona kýzmaktan vazgeçtiðini belirterek, “17 yaþýnda genç bir kýz iken Diyarbakýr Cezevi'nde o kadar ahlaksýzca iþkenceye maruz kalmýþ ki o kadar kendisini zorlamýþlar ki ben de aklýma gelse daða çýkardým” þeklinde konuþmasý Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý tarafýndan eleþtirildi. Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý’ndan yapýlan açýklamada, terör örgütü ve teröristlerin Bülent Arýnç'ýn açýklamalarýndan cesaret aldýðý belirtilerek, “Bu ülkede ancak aidiyet sorunu olanlar daða çýkar. Þurasý gerçek bizler her türlü haksýzlýða raðmen, hiçbir zaman daða çýkmayý aklýmýzdan bile geçirmedik. Çünkü bu ülkeye bizim canýmýz ve namusumuz olarak baktýk. Bülent Arýnç'ýn bu açýklamalarý maksadýný aþmýþtýr. Politik bir açýklamadýr ve oy kaygýsý ile yapýlmýþtýr. Türkiye'nin neden terörle baþ edemediðinin en bariz örneðidir. Mamak’ta hem ülkücüler, hem de solcular iþkencenin bin bir türlüsüne maruz kalmýþken neden daða çýkmayý düþünmediklerinin iyi analiz edilmesi lazým.” denildi.

‘Þehit aileleri de mi daða çýksýn?’

Konuyla ilgili yapýlan açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; “Devletin en tepe noktasýndaki birisinin, terörün niçin var olduðunun

analizinin yapmýþ olmasý gerektiðini tahmin ediyoruz. O hanýmefendinin tabiî ki yerinde kimse olmak istemez ve yapýlan da kesinlikle kabul edilemez. Ancak sorumluluk makamýndaki birisinden ‘daða çýkardým’ demek yerine bu eyleme maruz kalaný hakkýný yargýda aramaya davet etmek ve suçluyu bulup yargýlat gerekir. Bu ülke kabile ve Muz Cumhuriyeti deðil ki, her hakkýný almak isteyen daða çýksýn! Devletin de eþkiyaya gereken cevabý vermesi gerekmektedir. Ancak kimsenin devletimizi bu kadar aciz hale düþürecek bir açýklama yapmasý doðru deðildir ve böyle makamdaki birisinin de devleti ilgilendiren konularda þahsi fikri olmamalýdýr. Bu açýklamanýn ardýndan bir vekil, “Empati kurulmuþtur, köyünden edilen, zulme uðrayan Kürtler empati kurmalýdýr” diyerek terörü desteklemektedir. Ayasofya'da namaz kýlmanýn cezasý 18 ay iken, peki bunlarýn cezasý nedir? Mevcut kanunlarýn teröristlere uygulanmasýný istiyoruz. Þimdi soruyoruz, PKK'lýlar o zaman daða çýkmakla haklýlar mý? Haklarýný almak için mi daða çýkmýþlar? Mehmetçiðimize silah çekmekle haklýlar mý? Adamlar haklýlar iþkence görmüþler, onun acýsýný bizden çýkartýyorlar mu diyorsunuz? O zaman haklýlarsa PKK ile niye mücadele ediyoruz veya ediyormuþ gibi mi yapýyoruz? Bu sorularýn açýklýða kavuþturulmasý gerekmektedir. Çünkü vatandaþlarýmýz her geçen gün terörle mücadelede baþarý ümidini kaybetmek üzeredir.”

Çorum SMMM Odasý misafir olarak katýldý A

nkara’da gerçekleþtirilen 9. Anadolu Odalarý Platformu’nda konuþan Platform Dönem Baþkaný Kayseri SMMMO Baþkaný Suat Özsoy, “TÜRMOB ile güç birliði sorunlarýn çözümünde etkili olacaktýr” dedi. Anadolu’da faaliyet gösteren Ankara, Eskiþehir, Kayseri, Konya, Karaman, Niðde, Nevþehir, Aksaray, Kýrýkkale, Çankýrý, Kýrþehir, Sivas ve Yozgat Ýli Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odalarýnýn oluþturduðu Anadolu Odalarý Platformu’nun 9.’su, Ankara SMMM Odasý ev sahipliðinde Kýzýlcahamam Patalya

Thermal Otel’de yapýldý. Anadolu Odalarý Platformu'nun Ankara’da yapýlan 9. Toplantýsý’na TÜRMOB Genel Baþkaný Nail Sanlý ilk kez katýlýrken, TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ýçyer, TÜRMOB

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rýza Akdora, Anadolu Odalarý Platformu Üyesi 13 Odanýn Baþkanlarý ve Yönetim Kurulu Üyeleri yaný sýra Çorum ve Karabük Odasý da misafir Oda olarak toplantýya iþtirak etti.

Platform Dönem Baþkaný Kayseri SMMM Odasý Baþkaný Suat Özsoy “Üst Birliðimiz TÜRMOB’la güç birliði yaparak sorunlarýmýzýn yerli yerinde yetkili mercilere ulaþtýrýlmasý çözüme kavuþturulmasý için de

ÇSMMMO 9. Anadolu Odalarý Platformu’nun toplantýsýna misafir oda olarak katýldý.

etkili olacaktýr diye düþünüyorum” diye konuþtu. TÜRMOB Genel Baþkaný Nail Sanlý ise konuþmasýnda yasal düzenlemelerle ilgili gelen deðiþikliklerle mesleðin tepeden týrnaða incelenmesi gerektiðini bildirerek, “Meslek camiasý olarak birlik ve beraberliðimize çok önem vermemiz gereken dönemlerden geçiyoruz. Nerelerde yarýþýp nerelerde bütünleþeceðimizin ölçüsünü iyi koyalým. Mesleðimizde farklý seslerin, gruplarýn varlýðý önemlidir ve deðerlidir. Bu bir yarýþ getirir, kalite getirir, alternatif getirir, duraðanlýðý durdurur, üretkenliðe geçirir” dedi.(ÝHA)

Türk Ýþ Ýl Temsilciði hayýrlý olsun ziyaretlerine Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði görevine atanan Ömer Arslan ile devam etti.

‘Ortak paydamýz Çorum’ T

ürk Ýþ Ýl Temsilcisi ve Þeker Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman, Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ile Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan’a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Türk Ýþ yöneticileri Belediye Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Mehmet Þen, Çimse Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Özhan Çelik ve Karayollarý 1 Nolu Þube Baþkaný Cafer Erkoç'un da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Kahraman, Çorum Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliðine atanan Happani'ye yeni görevinde baþarýlar diledi. Çorum'un herkesin ortak paydasý olduðunu belirtin Kahraman, sendika olarak Çorum’un menfaatleri için üzerlerine düþen

Türk-Ýþ yöneticileri Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.

görevi yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Turgay Happani ise, Çorum'un saðlýk alanýnda daha da ileri seviyelere ulaþmasý için çalýþacaklarýný kaydetti. Türk Ýþ Ýl Temsilciði hayýrlý olsun ziyaretlerine Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði görevine atanan Ömer Arslan ile devam etti. Kahraman, Çorum’un Genel Sekreterlik görevine

atanan Ömer Arslan'dan beklentisinin büyük olduðunu ifade ederek, Arslan'ýn Genel Sekreterlik görevinde baþarýlara imza atacaðýna inandýklarýný söyledi. Ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ise, "Çorum halkýnýn, sendikalarýn bana vermiþ olduðu destek ziyaretlerinden dolayý teþekkür ediyorum. Bu ziyaretler Çorum

için çalýþmama ayrý bir þevk katacaktýr. Çorum bizim ortak paydamýz. Ýl Özel Ýdaresi hizmetten mahrum kalan kesime hizmet götüren bir kurumdur. Biz bu þehirde yaþayanlara hizmet için varýz, Onlara asla arkamýzý dönmeyeceðiz. Keyfi bir þekilde deðil, hukuk çerçevesinde milletimize hizmet vereceðiz. Halkýn sesine kulak verip elinden tutacaðýz" diye konuþtu.

Çorum Þubesi Baþkaný Sefer Kahraman sendika ve derneklerin iþbirliðinin önemini

vurguladý. Ziyaret için teþekkür eden Emekliler Derneði

Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, 'Sizlerin desteði ile ilerleyeceðiz.' dedi.

Karþýlýklý iþbirliði teklifi T

ürk-Ýþ Temsilcisi Þeker Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Sefer Kahraman ile Türk Ýþ Yönetim Kurulu Üyeleri Emekliler Derneði'ni ziyaret etti. Türk-Ýþ Temsilcisi Sefer Kahraman ile yönetim kurulu üyeleri , Emekliler Derneði'ne hayýrlý olsun dileðindebulundu. Yaptýklarý ziyarette Türk-Ýþ

Türk-Ýþ Çorum Þubesi ve Þeker-Ýþ Sendikasý, Çorum Emekliler Derneði'ni ziyaret etti.

30 bin çiftçinin borcu ertelendi T

ürkiye Tarým Kredi bin 499 ortaðýnýn 303 attýk. Ortaklarýmýza Kooperatifleri Kooperatifleri milyon 392 bin liralýk ortaðýnýn borç borçlarýnýn yüzde ortaðý 30 bin 499 borcu bir yýl süre ile ve ertelemesinin 60'ýný ödedikleri çiftçinin toplam 303 yüzde 5 faizle yapýldýðýný belirterek, 2 takdirde yeniden kredi milyon 392 bin liralýk ertelendi. bin 649 ortak ile kullandýracaðýmýzý kredi borcu, hükümetin Afyonkarahisar'ýn ilk Borcu ertelenen açýkladýk. Çok sayýda çýkardýðý kararname ile sýrayý aldýðýný, 2 bin ortaklarýmýzýn kredi ortaðýmýz bu bir yýl ertelendi. 395 ile Kastamonu, 2 limitleri dolu olduðu kampanyadan Türkiye Tarým Kredi bin 248 ile Konya, bin için önümüzdeki yýl yararlandý." dedi. Kooperatifleri Genel 807 ortak ile kredi Müdürü Abdullah Ankara'nýn izlediðini Abdullah Kutlu, kullanamayacaklar. Biz Kutlu, borç söyledi. Kutlu, borç borç erteleme ortaklarýmýzýn zarar ertelemenin bir af tutarý olarak da 32 kararnamesinin 81 ili görmemesi, tefecinin olmadýðýný vurguladý milyon lira ile kapsadýðýný belirterek, eline düþmemesi için ve borcun yüzde 60'ýný Ankara'nýn ilk sýrada 53 ildeki 30 bin 499 ödeyen ortaklara bulunduðunu belirtti. çok önemli bir adým Türkiye Tarým Kredi yeniden kredi açýlacaðýný söyledi. Kutlu, hükümetin kuraklýk baþta olmak üzere tabii afetlerden en az yüzde 30 oranýnda zarar gören çiftçilerin Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri'ne ve Ziraat Bankasý'na olan kredi borçlarýnýn yüzde 5 faizle ve bir yýl süreyle ertelenmesini içerdiðini belirterek, "Yurt genelinde Türkiye Tarým Kredi Kooperatiflerinin 30 Türkiye Tarým Kredi Kooperatifleri ortaðý 30 bin 499 çiftçinin borcunu erteledi.


ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

9

9 yýlda 1800 iþletmeye KOSGEB desteði T

BMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB)’nýn 10 yýlda Çorum'da yaptýðý desteklemeleri açýkladý. TBMM’de devam eden Bütçe Görüþmelerinde KOSGEB tarafýndan yapýlan desteklemeler görüþüldü. Uslu, Çorum’da KOSGEB tarafýndan 2003 yýlýndan 2012 yýlýna kadar 1.800 iþletmeye 18.846.874 TL destekleme yapýldýðýný kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, üreticilerin sorunlarýný dinledi.

Hayvan Pazarý’nda üreticileri dinledi 1.800 iþletmeye 18.846.874 TL destekleme yapýldý.

TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu

KOBÝ’lere yýlbaþý desteði B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, ödeme bekleyen 16 bin KOBÝ'ye yýlbaþýna kadar 104 milyon lira destek saðlanacaðýný açýkladý. Ergün, KOBÝ'lere yönelik yeni yýl müjdesi vererek, destek bekleyen 16 bin civarýnda KOBÝ'ye 2012 yýlý sonu itibariyle ödeme yapýlacaðýný açýkladý. Ar-Ge desteði, genel destek programý, giriþimcilik desteði, iþbirliðigüçbirliði desteðinden, proje desteðinden yararlanmayý bekleyen 16 bin iþletme olduðunu belirten Ergün, þunlarý kaydetti: ''16 bin iþletmemiz, yýl bitiyor, bu desteði hak ettik ama yararlanabilir miyiz, bütçe imkanlarý bize elverecek mi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün

diye bir beklenti içindeydiler. Onlarýn beklentisi dün akþam itibariyle gerçekleþmiþ oldu. Maliye Bakanlýðýmýz da yedek ödenekten bu destekler için bize ayrýca para aktarmýþ oldu. Yani, yarýndan itibaren arkadaþlarýmýz, bu 16 bin iþletme bu desteklerini alabilecekler, bu destekler için kaynak oluþturulmuþ oldu, arkadaþlarýmýz için hayýrlý olsun. Bunlar, 2012'nin son ikinci yarýsýnda baþvuran ve hak kazanan, desteðe hak kazanan iþletmelerimizde bu 16 bin iþletme yýlbaþý gelmeden desteklerine kavuþmuþ olacaklar.' Ergün, 16 bin iþletmeye yýlbaþýna kadar 104 milyon liralýk bir destek saðlanacaðýný bildirdi.

Arkadaþ kurþunuyla ölen asker defnedildi Ç

Piyade Çavuþ Hüseyin Ildýz memleketi Afyonkarahisar’a baðlý Anýtkaya beldesinde topraða verildi.

Cenaze törenine askerler, yakýnlarý ve vatandaþlar katýldý.

Vefate den asker için tören düzenlendi.

orum’un Osmancýk ilçesi Askerlik Þubesi'nde vatani görevini yaparken asker arkadaþýnýn silahýndan çýkan kurþunla hayatýný kaybettiði iddia edilen Piyade Çavuþ Hüseyin Ildýz (21), memleketi Afyonkarahisar’a baðlý Anýtkaya beldesinde topraða verildi. Olay, 16 Aralýk 2012 Pazar günü meydana geldi. Asker arkadaþý F.Ö ile tartýþan ve tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi ile F.Ö.’nün tüfekle ateþ ederek öldürdüðü iddia edilen Hüseyin Ildýz’ýn cenazesi dün Ankara’da yapýlan otopsinin ardýndan Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna getirildi. Ildýz'ýn cenazesi bugün öðle saatlerinde Anýtkaya beldesine getirildi. Burada önce helallik alýnmasý için baba ocaðýna getirilen Ildýz’ýn cenazesi daha sonra ailesi, sevenleri ve asker arkadaþlarýnýn omuzlarýnda belde meydanýnda hazýrlanan tören alanýna getirildi. Cenazede baba Veysel Ildýz, anne Ayþe Ildýz, aðabeyi Abdullah Ildýz ve abla Melek Önkal, yakýnlarýnýn desteði ile ayakta durabildi. Anýtkaya beldesi Yeni Cami Ýmamý Salih Azbay’ýn kýldýrdýðý cenaze namazýnýn ardýndan Hüseyin Ildýz, defnedilmek üzere Anýtkaya beldesi mezarlýðýna götürüldü. Gerçekleþtirilen törene Anýtkaya

Belediye Baþkaný Remzi Kayýr, Asker Alma Bölge Baþkaný Personel Albay Selami Aksakal, Ýl Jandarma Komutaný Albay Okçin Akþit, askeri erkan, ailesi, yakýnlarý katýldý. Hüseyin Ildýz, 500 kiþinin katýldýðý cenaze töreninin ardýndan topraða verildi.

C

umhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Eren Ecevit ve bazý parti yöneticileri dün Hayvan Pazarý'ný ziyaret ederek üreticilerin sorunlarýný dinledi. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, her hafta çarþamba günleri kurulan Hayvan Pazarý'nda üreticilerle görüþtü, sorun ve taleplerini yerinde dinledi.

Atlas, "Çözüm sizlerin elinde. Sandýk baþýnda gerekeni yapmalýsýnýz." diye konuþtu.

Pazarcýlarýn dilek ve þikâyetlerini aktardýðý Atlas, "Çözüm sizlerin elinde. Sandýk baþýnda gerekeni yapmalýsýnýz." diye konuþtu. Atlas, hayvan pazarý ziyaretinde geleneði bozmadý, yine at binip kýsa bir gezinti yaptý.

Cengiz Atlas, geleneði bozmadý, üreticileri dinledikten sonra ata bindi.

ÞEHÝDÝMÝZÝN ÝTÝBARINI GERÝ ALACAÐIZ

Cenaze töreninin ardýndan bir açýklama yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Afyonkarahisar Þube Baþkaný Ýsmail Kumartaþlý, kendilerine göre þehit olan Hüseyin Ildýz’ýn 'vefat' diye askeri kayýtlara geçtiðini belirtti. Dernek yönetimi olarak Emekli Sandýðý ve Türk Silahlý Kuvvetleri nezdinde gerekli hukuksal iþlemleri baþlatacaklarýný anlatan Kumartaþlý, þunlarý söyledi: "Bize göre Ildýz þehittir. Þehidimizin ölümünde hiçbir hatasý yoktur. Ortaya atýlan iddialar spekülasyondur. Önce bizim þehidimizin ateþ ettiði F.Ö.’yü yaraladýðý daha sonra F.Ö.’nün ateþ ederek Ildýz’ý öldürdüðü iddialarý asýlsýz. Bizim þehidimiz koðuþunda istirahat ederken diðer askerin vurmasý sonucu þehit olmuþtur. Tabii burada idari tahkikat söz konusu. Bu tahkikat raporundan sonra o belgeleri alarak kanuni yollara baþvuracaðýz. Hüseyin Ildýz’ýn ailesini maðdur býrakmayacaðýz, her þeyden önce þehidimizin itibarýný alacaðýz.” (ÝHA)

Atlas’ýn ziyaretine CHP Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Eren Ecevit ve bazý parti yöneticileri de katýldý.

Çam aðacýna yýlbaþý önlemi O

rman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, yýlbaþýnda süs olarak kullanýlan çam aðaçlarýna yönelik bir kýsým koruma tedbirleri aldýðýný bildirdi. Bakan Eroðlu, "Bizim bütün orman teþkilatýmýz bölge müdürlüklerimiz arazi taramalarý yapýyor kesenleri yakalayýp gerekli cezayý veriyoruz. Cezalarda çok aðýrdýr, ancak ben vatandaþlara þunu ifade ediyorum

Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu

ormanlardan aðaç kesmek, çam kesmek son derece hem yasak hem de cezasý aðýr, ama biz bütün fidanlýklara talimat verdik Yýlbaþýnda çamlarý istedikleri þekilde kullanýp daha sonra bahçelerine dikecek þekilde isteyen fidanlýklarýmýzdan çamlýk temin edebilir. Hatta ben arkadaþlara talimat vereceðim çam daðýtýmý da yapacaðýz." dedi


10 ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Üniversite-sanayi iþbirliðinde önemli adým

Teknokent’te imza günü Ç

orum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Teknokent) Projesi imza töreni dün Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’nde yapýldý. Törene Çorum Valisi ve OKA Dönem Baþkaný Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Genel Sekreter Erdal Kanýk, Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Murat Ocak, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yaþar Þahin, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Mus-

tafa Yaðlý, ÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý, ÇORUMSÝAD Baþkaný N. Bülent Onur, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ve diðer proje paydaþlarý katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite-sanayi iþbirliði açýsýndan büyük önem taþýyan Teknokent Projesi hakkýnda bilgiler verdi. Vali Sabri Baþköy ise Teknokent’in Çorum’a ve Çorum sanayisine saðlayacaðý katkýlardan bahsetti. Çeþitli sunumlarla devam eden tören, imzalarýn atýlmasýyla sona erdi.

OSB’ye EML için teknik heyet geliyor

A.Þ.’ KURULUYOR

Vali Baþköy, TOBB heyetinin bugün Çorum OSB’de incelemelerde bulunacaðýný söyledi.

V

ali Sabri Baþköy, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)’nden teknik bir heyetin bugün Çorum’a geleceðini açýkladý. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde kurulmasý planlanan Endüstri Meslek Lisesi için davet edilen teknik heyetin Çorum’da incelemelerde bulunacaðýný belirten

Sabri Baþköy, “Hayata geçecek teknik okul, sanayideki ara eleman ihtiyacýna cevap verecek” dedi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý’nýn giriþimleri sonucunda Çorum’a gelecek heyetin OSB’de bir dizi ziyarette bulunacaðýný anlatan Baþköy, mesleki ve teknik eðitimin öneminden bahsetti.

OSB’de kurulmasý planlanan EML’nin müfredatýnýn devlet tarafýndan belirleneceðini, iþletmesinin ise özel okul mantýðýyla yapýlacaðýný belirten Baþköy, “Bu okuldan mezun olanlar Çorum’daki sanayi kuruluþlarýnda istihdam edilecek” diye konuþtu.

‘TEKNOKENT

Ýmza töreni düzenlenen Teknokent Projesi’nden de bahseden Vali Baþköy, þöyle konuþtu: “Üniversitemizin öncülüðünde hayat bulacak Teknokent için bir de þirket kuruyoruz. Bu hususta epeyce mesafe aldýk. Ana unsuru üniversite olan þirkette OSB ve bazý kuruluþlar da cüz’i hisselere sahip olacak. Teknokent A.Þ. adýyla faaliyet gösterecek kuruluþ anonim þirket olarak yönetilecek ve iþletilecek. Bakanlýk bu husustaki projemizi onayladý. 4,5 milyon TL’lik hibe hesabýmýza geçecek. Teknokent binasýný OSB Müdürlüðü’nün yanýndaki alanda inþaa ederek iki yýl içinde hizmete sunacaðýz. Projenin Çorum’a hayýrlý olmasýný diliyorum.”

Üniversite-sanayi iþbirliði açýsýndan büyük önem taþýyan Teknokent Projesi hakkýnda bilgiler verildi.

‘6 milyon TL’lik proje iki yýlda hayat bulacak’

Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’nde düzenlenen imza törenine Teknokent Projesi paydaþlarý katýldý.

H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, 6 milyon TL’ye mâl olacak Teknokent Projesi’nin iki yýl içinde hayata geçeceðini açýkladý. Konuyla ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Reha Metin Alkan, “Teknokent’le birlikte Çorum ciddi bir geliþme ataðý yapacak” dedi. Rektörlük binasýndaki imza töreninde projenin detaylarýndan bahseden Alkan, Çorum sanayisinin teknolojik üretimle dünya pazarlarýnda söz sahibi olacaðýný söyledi. Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü yanýnda inþaa edilecek Teknokent temelinin kýsa zamanda atýlacaðýný vurgulayan Rektör Alkan, þöyle konuþtu: “Teknokentler, Ar-Ge ve teknolojik üretimin geliþtirildiði önemli merkezler. Üniversitemizin þehirle bir bütün haline gelmesi açýsýndan büyük önem taþýyan

Teknokent Projesi’nde imza aþamasýna gelmenin mutluluðunu yaþýyoruz. 6 yýllýk geçmiþe sahip bir üniversite olmamýza raðmen bu alanda önemli bir adým atmanýn gururunu taþýyoruz. Çorum’da hali hazýrda 5 bine yakýn iþletme var. Çorum

sadece leblebisiyle deðil, yeterince duyuramadýðýmýz altyapýsýyla ciddi bir sanayi þehri. Teknokent’le birlikte Çorum ciddi bir geliþme kaydedecek. Üniversite-sanayi iþbirliðinin somut adýmý olan Teknokent, Çorum’da bilimsel araþtýrmalarýn

merkezi olacak. 6 milyon TL’lik bir bütçeye sahip olan Teknokent’in kurulumuna OKA tarafýndan 4,5 milyon TL hibe desteði veriliyor. Kýsa zamanda OSB’de temeli atýlacak olan Teknokent Projesi’ne destek veren herkese teþekkür ederiz.”

Reha Metin Alkan

Rektör Alkan, 6 milyon TL’ye mâl olacak Teknokent Projesi’nin iki yýl içinde hayata geçeceðini açýkladý.


ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Yerli malý kutlamasý okul dýþýna taþtý Hazýr Elbiseciler Odasý’ndan yerli malý vurgusu

Ç

orum Hazýr Elbiseciler Odasý, ‘Tutum, Yatýrým ve Türk Mallarý Haftasý’ný kutladý. Büyük Zafer Çarþýsý’nda düzenlenen kutlama kokteyline AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, bazý esnaf odasý baþkanlarý katýldý. Dikiþ Operatörlüðü kursiyerleri tarafýndan düzenlenen programda konuþan Hazýr Elbiseciler Odasý Baþkaný Necati Þimþek, yerli malý

Hazýr Elbiseciler Odasý, Yerli Malý Haftasý nedeniyle kokteyl düzenledi.

kullanýmýnýn ülke ekonomisi açýsýndan önemini vurguladý. Yerli Malý

Haftasý kutlamalarýnýn okullar dýþýnda da kutlanmasý

gerektiðine iþaret eden Necati Þimþek, organizasyonda emeði geçen

kursiyerlere teþekkür etti. AB Katýlým Öncesi Mali Yardým Programý (IPA) kapsamýnda organize edilen Dikiþ Operatörlüðü Kursu’ndan da bahseden Þimþek, 20’þer kursiyerin katýldýðý 5 dönemlik kursta son etaba gelindiðini söyledi. Þimþek, proje sonunda toplam 100 kursiyerin sertifika alarak iþ sahibi olacaðýný sözlerine ekledi.

Dikiþ Operatörlüðü kursiyerleri tarafýndan düzenlenen programda yerli malý kullanýmýnýn önemi vurgulandý.

Kaloriferli soba Çorum’da ‘K

öy Kombisi’ olarak tabir edilen kaloriferli soba çeþitleri Çaparlar Enerji tarafýndan Çorum’da satýþa sunuldu. Ýfyýl Kaloriferli Soba Çorum Bölge Bayii Çaparlar Enerji, katý yakýtla hem ýsýnma hem de sýcak su imkaný sunan yeni nesil sobalarý tanýttý. Doðalgazla verimli ýsý elde edemeyenler tarafýndan da ilgi gören kaloriferli sobalarý tanýtan Çaparlar Enerji Limited Þirketi yetkilisi Abdullah Çayýr, “Ýfyýl sobalarýyla köyde yaþayanlara kent konforu sunuyoruz” dedi. Kaloriferli soba ile Çorum’da büyük bir yeniliðe imza attýklarýný vurgulayan Abdullah Çayýr, “Kömür, odun ya da tezek kullanýlan bu soba ile kalorifer, sýcak su, kuzine ve þömine keyfini bir arada saðlýyoruz” diye konuþtu. Ücretsiz keþif, 2 günde montaj ve 2 yýl garanti farkýyla satýþa sunduklarý kaloriferli sobalarýn özelliklerinden bahseden Çayýr, detaylý bilgi almak isteyenleri Ulukavak Mahallesi Abdibey Camii civarý 5. Osmancýk Sokak numara 4’teki iþyerlerine davet etti.

Seçil’de büyük indirim

Seçil Bayan Giyim maðazasý, Yeniyol Mahallesi Sel Sokak numara 26/B’de hizmet veriyor.

S

eçil Bayan Giyim’de yýlýn son indirim kampanyasý bugün baþlýyor. Kampanya hakkýnda bilgi veren Maðaza Yöneticisi Hayati Tekin, sonbahar-kýþ sezonu ürünlerinde %50 indirim yaptýklarýný açýkladý. Kampanyanýn tüm ürünlerde geçerli olduðunu vurgulayan Hayati Tekin, Çorumlu bayanlarýn ilgisinden memnun olduklarýný söyledi. Sezon sonunda yapmayý planladýklarý indirimleri yýlbaþý nedeniyle öne aldýklarýný anlatan Tekin, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: “Galaxi markasýyla büyük beden, Ýlmio markasýyla ise abiye kýyafetleri müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz. Çorumlu hanýmlar, 3 katlý maðazamýzda manto, kaban, trençkot, takým elbise, etek, bluz, pantolon ve triko ürünlerini tek çatý altýnda bulmanýn rahatlýðýný yaþýyor. 38 bedenden 58 bedene kadar her vücut ölçüsüne hitap eden zengin bir ürün yelpazesine sahibiz. Yenilenen kadromuz, kalite ve hizmet

Abdullah Çayýr, Ýfyýl marka kaloriferli sobayý tanýttý.

Beko’nun kampanya talihlisi Çorum’dan

eyaz eþya B markasý Beko’nun bir sosyal paylaþým sitesi üzerinden düzenlediði çekiliþ kampanyasýnda büyük hediye Çorum’a çýktý. ‘Sürpriz Parlaklýk’ adlý Facebook

kampanyasýnýn 3. dönem çekiliþ sonuçlarý açýklandý. Kamuoyuna duyurulan sonuçlara göre Beko Bulaþýk Makinesi Çorumlu talihli Kübra Coþkun’a çýktý. Kampanya sonuçlarý ile ilgili

yararlanmak isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi Sel Sokak numara 26/B’de

faaliyet gösteren Seçil’e bekliyoruz.”

Hayati Tekin, sonbahar-kýþ sezonu ürünlerinde %50 indirim yaptýklarýný açýkladý.

Kampanyanýn tüm ürünlerde geçerli olduðu vurgulandý.

Vatan, 64. maðazayý Çorum’da açacak

V

Kaloriferli sobanýn farklý modelleri bulunuyor.

anlayýþýmýzý yakýndan görmek, büyük indirim kampanyamýzdan

olarak yapýlan açýklamada, “Beko Buharlý Yýkama Teknoloji’sine sahip bulaþýk makinesini kazanan Kübra Coþkun’u tebrik ediyoruz” denildi. Talihlinin ilerleyen günlerde hediyesini teslim

Bulaþýk makinesi, Çorumlu Kübra Coþkun’un oldu.

atan Bilgisayar Çorum Maðazasý 21 Aralýk 2012 tarihinde Yunus Alýþveriþ Merkezi’nde açýlýyor. Türkiye genelinde 63 þubesi bulunan Vatan Bilgisayar, Çorum Maðazasý’ný hizmete sunmaya hazýrlanýyor. Geçtiðimiz günlerde Manisa’da düzenlenen maðaza açýlýþýnda konuþan Vatan Bilgisayar Genel Müdürü Hasan Vatan, “64'üncü maðazamýzý Çorum'da açacaðýz” dedi. Yeni Asýr Gazetesi’nden Ali Filizkan’a konuþan Hasan Vatan, Çorum maðazasýnda televizyon, cep telefonu, masaüstü bilgisayar, notebook, yazýcý, fotoðraf makinesi, kamera

gibi ürünlerin yaný sýra küçük ev aletleri, kiþisel bakým ürünleri ile mutfak aletlerinden oluþan binlerce teknoloji ürününün satýþa sunulacaðýný açýkladý. Yeni þube yatýrýmlarý hakkýnda açýklamalarýný sürdüren Vatan,

þöyle konuþtu: “Vatan Bilgisayar olarak bugüne kadar teknoloji perakendeciliðinde gerek ürün çeþitliliði, gerek sunum, gerek müþteri iliþkileri, gerekse cazip indirim kampanyalarý ile her zaman iddialý olduk.

Açýlan her yeni maðazamýzla birlikte tüm ürünlere yaptýðýmýz indirim kampanyamýza ilgi artýyor. Önümüzdeki hafta Çorum'da 64'üncü maðazamýzý açacaðýz. Hedefimiz, 2013 yýlýnda yurtgenelinde 100'üncü maðazaya ulaþmak.”

Hasan Vatan, “64'üncü maðazamýzý Çorum'da açacaðýz” dedi.


12 ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Saðlýk Sen’in talepleri Bakan’da M

emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, 14-16 Aralýk 2012 tarihleri arasýnda yapýlan Büyük Teþkilat Buluþmasý’na iliþkin yazýlý basýn açýklamasý yaptý. Ankara Kýzýlcahamam Asya Termal Otel'de 2 bin 500 kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen buluþmaya Çorum’dan Saðlýk-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe ve iþyeri temsilcileri olmak üzere 30 kiþiyle katýldýklarýný belirten Saatçi, Saðlýk-Sen Büyük Teþkilat Buluþmasý'na Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað'ýn yaný sýra Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Aþkýn Asan, AK Parti Þanlýurfa Milletvekili ve AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Kaçar, AK Parti Kahramanmaraþ Milletvekilleri Sýtký Güvenç, Yýldýrým Ramazanoðlu, AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal, AK Parti Kayseri Milletvekili Ýsmail Tamer, AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupýnar, Saðlýk Bakanlýðý Müsteþarý Turhan Buzgan, MemurSen Genel Toplu Sözleþme ve Mevzuat Sekreteri ve Enerji-BirSen Genel Baþkaný H. Bayram Tonbul, SaðlýkSen eski Genel Baþkaný Ahmet Aksu, MemurSen'e baðlý sendikalarýn yönetim kurulu üyeleri ile illerden gelen SaðlýkSen þube baþkanlarý ve yönetim kurulu üyelerinin katýldýðýný söyledi.

Saðlýk-Sen Büyük Teþkilat Buluþmasý’na Çorum’dan katýlým oldu.

Saðlýk Sen Çorum Þubesi 30 yöneticiyle kurula katýldý.

Ahmet Saatçi, toplantýnýn deðerlendirmesini yaptý.

‘Saðlýk çalýþanlarý Saðlýkta Dönüþüm Programýnýn baþarýsý için ter döktü’

Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu’nun programa telekonferans yoluyla katýlarak toplantýya katýlanlara mesajýný ilettiðini kaydeden Saatçi, SaðlýkSen'in taleplerine iliþkin Genel Baþkan Metin Memiþ’in açýklamalarýna deðindi. Saatçi, “Genel Baþkanýmýz Metin Memiþ yaptýðý konuþmada, millet adýna yapýlan her türlü hizmetin arkasýndayýz. Saðlýkta dönüþüm programýnýn baþarýya ulaþmasý için gece gündüz çalýþan saðlýk çalýþanlarýnýn hak ettikleri payýn verilmesini isteyerek, "Saðlýkta Dönüþüm Programý, Türkiye'de saðlýðýn çehresini deðiþtirdi. Geride kalan 10 yýlda, milletimizin

Sendikanýn talepleri Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað'a iletildi. saðlýða eriþimi duyuyoruz. Millet adýna sözleþmelinin daha kolaylaþtý, memnuniyeti yapýlan her türlü kadroya geçirilmesi, ikiye katladý. Bu hizmetin arkasýndayýz. görevde yükselmeler, baþarýda saðlýk Ancak saðlýk alanýndaki lisans tamamlama çalýþanlarýnýn büyük önemli baþarýlara ve programlarý ve þiddet payý oldu. Saðlýk dönüþüme bakýldýðýnda konusunda ilave tedbir çalýþanlarý Saðlýkta saðlýk çalýþanlarýnýn alýnmasý, hassasiyetin Dönüþüm Programýnýn dönüþemediðini, hak daha da artýrýlmasý baþarýsý için ter döktü. ettiði payý alamadýðýný konularýnda Her birimiz saðlýk görüyoruz. Saðlýk kendilerinden müjde çalýþaný olmanýn çalýþanlarýnýn mesai vermesini beklediklerini ötesinde bu milletin bir saatleri, aðýr iþ yükü, söyleyerek, biz pozitif ferdi olarak; halkýn çalýþanlarýn istihdamý, ayrýmcýlýk istemiyoruz. nitelikli, eriþilebilir çalýþan memnuniyeti, Biz hakkýmýzý istiyoruz. saðlýk hizmeti almasý tükenmiþlik/yýpranma, Biz vatandaþ tarafýndan konusunda dünyaya ek ödemelerin tavan saygýnlýk görmek örnek olacak bir oranýnýn artýrýlmasý, ek istiyoruz. Aile ve Sosyal deðiþimin ödemelerin emekliliðe politikalar Bakanlýðý yaþanmasýndan gurur sayýlmasý, 37 bin çalýþanlarý daha çok

toplumun dezavantajlý gruplarýna hizmet vermektedir. Böylesine zor bir alanda hizmet veren arkadaþlarýmýz, maddi kaygýlardan uzak olduklarý oranda, verimlilikleri de artacaktýr. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile çalýþan sorunlarý sempozyumu ile çalýþanlarýn sorunlarýný çözme noktasýnda ortak çalýþma içerisindeyiz. En kýsa zamanda sorunlara çözümler getireceðiz.” dedi. Saðlýk-Sen Büyük Teþkilat Buluþmasý’ný deðerlendiren Saatçi, þu görüþlere yer verdi; “Buluþmanýn son derece verimli geçtiði kanaatindeyiz. Saðlýk Bakanýmýzýn, bakan yardýmcýsý, müsteþarý ve tüm bürokratlarýyla takým halinde toplantýmýza katýlmasý, toplantýmýzý baþýndan sonuna kadar dinleyerek takip etmesi, bütün konuþmacýlarý sabýrla dinleyerek taleplere iliþkin notlarý almasý, konuþmalarýnda da hiçbir talebimize hayýr dememesi, zamana ihtiyaç olduðunu, zamanla taleplerin gerçekleþeceði konusunda bizlerde son derece umutlu bir bakýþ açýsý oluþturmuþtur. Gerek Genel Baþkanýmýzýn her gün dillendirdiði, takip ettiði, mücadelesini verdiði talepleri her ilden gelen yaklaþýk 2500 kiþinin katýlýmýnýn saðlandýðý bir ortamda ifade etmesi, yenilemesi, kararlýlýk örneði göstermesi sonuca yaklaþtýðýmýzýn kanýtýdýr. Sendikada al gülüm ver gülüm olmaz. Talepler anýnda görüntüyle karþýlanmaz. Geriye dönüp baktýðýmýzda tüm kazanýmlarýmýzýn mücadelemiz, ýsrarýmýz, takibimiz, saðlýklý iletiþim kurmamýz neticesinde elde edildiði ortadadýr. En büyük kazaným sayacaðýmýzý ifade ettiðimiz kazanýmlarýmýzýn bile elde edildikten sonra önemini hemen unutuveririz. Ancak unutulmamasý gerekir ki, dün imkânsýz denilen kazanýmlar elde edilmiþtir. Bundan sonra da elde edilmeye devam edecektir. Bunun kanýtý Sayýn Bakanýmýzýn bütün bürokratlarýyla saatlerce Saðlýk-Sen'in taleplerini dinlemesi, Saðlýk-Sen'in akýlcý, yapýcý, kazanýmcý ve hizmet sendikacýlýðýný takdir ettiðini ifade etmesi kazanýmlara uzak olmadýðýmýzýn en bariz örneðidir.”

Ahlatcý Otomotiv Volkswagen ‘Bir Fikrim Var’ projesi hakkýnda bilgi verdi.

Ahlatcý'dan 'Bir Fikrim Var' projesi A

hlatcý Otomotiv Volkswagen, hizmet kalitesini artýrmak amacýyla "Bir Fikrim Var!" adlý projeye imza attý. Ahlatcý Otomotiv Volkswagen Satýþ Müdürü Abdullah Çoban, kalitenin insan hayatýný rahatlatýcý ve yükselten deðer etkisini üst seviyelere çýkartmanýn heyecaný ile hizmet verdiklerini söyledi. Çoban, projeye yönelik þu bilgileri verdi; "Fikir ve bize katacaðýnýz tüm Düþüncelerini önemsiyor, her fikrin muhakkak paylaþýlmasýný ve hak ettiði deðerin karþýlýðýný bulmasý gerekliliðine inanýyoruz. Her sektörde olduðu gibi otomotiv hizmet sektöründe de marka olmanýn sorumluluðu ve bedeli vardýr. Siz saygýdeðer müþterilerimizin memnuniyeti için yapacaðýmýz hizmetleri olabildiðince üst seviyelere çýkartmayý görev kabul ederiz. 'Mükemmel hizmet' anlayýþý içerisinde standartlarýmýzý geliþtiriyor, ARGE ve Destek Eðitimlerimizle sürekli geliþme, sürekli deðiþim ve inavasyonu saðlama misyonumuzun üzerine bina ettiðimiz Ahlatcý markasýnýn güvenilirlik olgusunu tüm ülke geneline yaygýnlaþtýrma vizyonumuzla zenginleþtiriyoruz. 'Bir Fikrim Var' projesi bu baðlamda önem kazanmakta, aklýnýzda bulunan acaba söylesem mi? sorusunun karþýlýðý olan fikrinizi özümsüyor, önemsiyor ve deðerlendiriyoruz. Katký sunacaðýnýz fikriniz ne olursa olsun sizlerden alýnarak Ahlatcý müþteri hizmetlerimizce deðerlendirme sonucu, bizi hatýrlatacak, size katkýnýzý anýmsatacak ödüllendirmelerde bulunacaðýz.

Fikrinizi ödüllendiriyoruz, sloganýmýz aslýnda fikrinizi önemsiyoruz

anlamýný ifade etmektedir. Siz saygýdeðer müþterilerimizi hizmet

kalitemizi artýrýcý bu anlamlý etkinliðe davet ediyoruz"

Abdullah Çoban, müþterileri hizmet kalitesini artýrýcý etkinliklerine davet etti.

Proje 'Mükemmel hizmet' anlayýþý içerisinde geliþtirildi.

170 suçun cezasý belli oldu PTT’den yýlbaþý indirimi K ýrmýzý ýþýktan hýza; ehliyetsiz araç kullanmaktan telefonla konuþmaya; korsan taksiye binmekten kaza yerinden ayrýlmaya kadar sürücüler, yolcular, yayalar, sigorta þirketleri ile trafiði engelleyecek þekilde ev veya iþyeri önünde izinsiz çalýþma yapanlara kadar 170 ayrý suçun yeni cezasý belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüðü, 2013 yýlýnda trafikle ilgili hangi suça ne kadar para

cezasý kesileceðine iliþkin listeyi güncelleyerek ilgili birimlere gönderdi. Kýrmýzý ýþýktan hýza; ehliyetsiz araç kullanmaktan telefonla konuþmaya; korsan taksiye binmekten kaza yerinden ayrýlmaya kadar sürücüler, yolcular, yayalar, sigorta þirketleri ile trafiði engelleyecek þekilde ev veya iþyeri önünde izinsiz çalýþma yapanlara kadar 170 ayrý suçun yeni cezasý belli oldu.

P

TT, yýlbaþý dolayýsýyla 27-31 Aralýk tarihleri arasýnda kargo gönderilerinde yüzde 10 indirim uygulayacak. PTT'den yapýlan yazýlý açýklamada, kargo ve kuryelerin daha hýzlý, daha uygun fiyatlarla taþýnmasý ve teslim edilmesini teminen bir dizi önlemler alýndýðý, ayrýca özel indirimler yapýldýðý bildirildi. Buna göre, yýlbaþýndan önceki 5 gün içerisinde (27-31 Aralýk)

Ahlatcý Otomotiv Volkswagen Satýþ Müdürü Abdullah Çoban, projenin önemine deðindi.

postaya verilen kurye, þehir içi ekspres kurye, kargo ve VIP kargo ile kayýtlý küçük paket gönderilerine yüzde 10 indirim uygulanacaðý belirtilen açýklamada, gönderilerin saðlýklý bir þekilde yerine ulaþtýrýlabilmesi için gönderici ve alýcý adreslerinin tam, doðru ve okunaklý yazýlmasý, posta kodu yazýlmasýnýn unutulmamasý, alýcýya ait telefon bilgilerinin yazýlmasý gibi uyarýlarda bulunuldu.


ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

AK Parti’nin yatýrým rekoru

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 6 - Safer: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:6 Kanun-i Evvel 1428 Kasým:42

19

2012

ARALIK

Müslümanlar; güçsüzlere, hastalara, yaþlýlara ve küçüklere merhamet eder. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.18 06.52 11.44 14.02 16.24 17.50

HÂTÝM-Ý ESAM’IN NAMAZI Üsâm bin Yusuf hazretleri, Hâtim-i Esam hazretlerinin mescidine geldi. Hâtim-i Esam’a sordu: - Siz namazý nasýl kýlarsýnýz? - Namaz vakti gelince, hem zâhiren hem de bâtýnen abdest alýrým.

Kýyamet Senaryolarý 1

12–12–2012 saat 12’de 112 tesisin açýlýþýný yamaya baþladý. “Barajlar kralý” olarak bilinen Süleypan Baþbakan Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’ýn yapman Demirel döneminde yapýlan baraj sayýsý 40 týrdýðý açýlýþlar ulusal basýnda büyük yer buldu. Biolurken, bu yýl açýlýþý yapýlan 47 barajla birlikte Rezim neslin yýllarýna damgasýný vuran bir kýsým siyacep Tayyip Erdoðan’ýn baþbakanlýðý döneminde yasetçiler, enflasyonu düþürme ve kalkýnma yolunda pýlan baraj sayýsý 232’ye ulaþtý. Böylece Erdoðan, vaatlerde bulunmalarýna raðmen bu sözlerini gerDemirel döneminde yapýlan baraj sayýsýný 6’ya katlaçekleþtiremediler. Oysa son on yýldýr Ak Parti iktidamýþ oldu. Çoruh Nehri üzerinde yapýlan ve ülkemizrýnýn gerçekleþtirdiði yatýrýmlar rekora koþmaktadýr. de üretilen hidroelektriðin % 6’sýný karþýlayacak olan Dünya ekonomik kriz içinde kývranýrken Türkiye Deriner Barajý ülkemizin en yüksek dünyanýn altýncý son yýllarda Avrupa’da en yüksek, dünyanýn üçüncü en yüksek barajý durumunda. Bunda Orman ve Su kalkýnma hýzýný saðlayan ülke olmuþtur. Ýþleri Bakaný Prof. Dr. Veysel Eroðlu’nun ve hemþerimiz Müsteþar Prof. Dr. Lütfi AKCA’nýn emekleri Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýnýn geçen yýl düYaþar AKBIYIK büyüktür. Törendeki bir diðer güzel tablo da eski zenlenen 111 tesisin açýlýþ törenine katýlmýþtým. Bu cumhurbaþkanlarýndan rahmetli Turgut Özal ile siyayýl da 12.12.2012 saat 12’de 112 tesisin açýlýþ töresetin duayenlerinden Recai Kutan’a Malatya’da yapýlan iki ninde bulundum. Salondaki coþku muhteþemdi. Türkiye’ye baraja isimlerinin verilmesiydi. Bu unutulmaz bir vefa örneçað atlatan 112 tesisin daha açýlýþý yapýldý. Bu hepimizi heyeði olmuþtur. canlandýran muazzam bir geliþmedir. Bunlardan baraj yapýmý hususunda Sayýn Baþbakan’ýn yaptýðý açýklamanýn can alýcý Deðerli okuyucular, günümüzde gerçekleþtirilen yatýnoktasý, inþaat süresi ve yapým maliyetin on kat düþürülmüþ rýmlar Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Cumhuriyet döneolmasýdýr. Yani geçmiþte yapýlan bir barajýn parasýyla bugün minde, 1931–1938 yýllarý arasýnda açýlan tesis sayýsýnýn topon barajýn daha kýsa bir sürede yapýlýyor olmasýdýr. lamý 111’dir (kaynak Erdinç Tokgöz, Türkiye’nin Ýktisadi Daha önceleri siyasi liderlere seçimlerde yapmayý vaat Geliþme Tarihi 1914–1919). Oysa þimdi bu sayý bir yýlda ettikleri yatýrýmlar için:“Parayý nereden bulacaksýnýz? Diye gerçekleþtiriliyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediði sorarlardý. Þimdi bu sorulmaz oldu. Zira hem usulsüzlüklerin “Muasýr medeniyet seviyesine ulaþmak” bu olsa gerektir. önü alýndý hem istikrar içindeki ülkemize dýþ kaynaklar ak-

- Bu iki abdest, nasýl olur?

Kâbe’yi gözümün önünde tutarým, Allahü teâlânýn beni gördüðünü düþünürüm. Cennetin saðýmda, Cehennemin solumda, Azrâil aleyhisselâmýn arkamda olduðunu ve sanki ayaðýmý Sýrat Köprüsü’ne koymuþ olduðumu, kýldýðým bu namazýn son namazým olduðunu kabul ederim. Sonra niyet eder, tekbir alýrým. Namazda okurken, tefekkür ederek okurum. Tevâzu ile rükûa giderim. Tazarrû ve yakarma hâlinde secde yaparým. Ümit ile teþehhüdde otururum. Ýhlâs ile selâm veririm. Ýþte 30 seneden beri benim kýldýðým namaz böyledir. Bunun üzerine Üsâm bin Yusuf hazretleri buyurdu ki: “Bunu herkes yapamaz.” dedi.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR Bahçelievler Buharaevler Çepni Çöplü Gülabibey Kale Karakeçili Kunduzhan Mimar Sinan Üçtutlar Ulukavak Yeniyol Yavruturna

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43 (Mevlüt GEZER) 212 57 82 (Yýlmaz KILCI) 226 55 44 (Hikmet DURGUN) 225 54 54 (Ali ÞAHÝN) 225 17 26 (Mustafa TURAN) 227 41 40 (Kadir AKÇAL) 224 70 79 (Fevzi ÞEKER) 234 62 62 (Mehmet BÖLÜKBAÞI) 227 78 12 -13 (Mahmut AHISKA)226 68 04 (Seydi DEMÝRAY) 225 07 47 (Feyyaz TOPAKTAÞ) 224 70 59

Masa baþýnda çalýþanlarý bekleyen tehlike! M

asa baþý hareketsiz iþ yaþantýsý ile çalýþma alanlarýndaki yanlýþ beslenme, vücutta yað birikimi ve strese neden olarak bakýn neye yol açýyor. Ýþte iþ hayatýnda saðlýklý beslenmeyle ilgili uyarýlar... Özel bir hastanenin beslenme ve diyet bölümü diyetisyeni Demet Sayar, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, iþ hayatýnda saðlýklý beslenmeyle ilgili uyarýlarda bulundu. Ýþ hayatýnda insanlarýn hareketsiz bir þekilde, masa baþýnda çok uzun zaman geçirdiðini anlatan Sayar, þöyle devam etti: ''Masa baþý hareketsiz iþ yaþantýsý, çalýþma alanlarýndaki yanlýþ beslenme, vücudumuzda yað birikimine ve strese neden olarak obeziteye yol açýyor. Çalýþma alanlarýnda atýþtýrýlan abur cubur, su yerine tüketilen çay, kahve, meþrubat tarzý besinler, sýk ve uzun süren toplantýlar nedeniyle ara ve ana öðünleri atlamak, iþ hayatýnda yapýlan yanlýþlar arasýnda. Ýþ hayatýnda yaptýðýmýz yanlýþlar nedeniyle obezite artmýþ durumda.'' Belli aralýklarla yürüyüþ yapýlmasýnýn önemine deðinen Sayar, ''Masa baþýnda çalýþanlar, vücuttaki stresi atmak ve vücudun daha aktif olmasýný saðlamak açýsýndan beþer dakikalýk yürüyüþler yapabilir. Asansör

kullanýmý azaltýlarak merdivenler kullanýlabilir. Son dönemlerde insanlarýn hareketleri azaldý. Çocuklar eskiden top oynarlardý, artýk vakitlerinin çoðunu bilgisayar baþýnda geçiriyorlar. Ayný þekilde iþ hayatýnda çalýþanlar hareketsiz'' dedi. ''Masada meþrubat yerine su bulunsun'' Güne kahvaltý yaparak baþlanmasý gerektiðine dikkati çeken Sayar, þunlarý kaydetti:

''Kalorisi yüksek, aþýrý yaðlý yiyecekler olan pizza, hamburger gibi gýdalarý çok fazla hayatýmýza sokmamalýyýz. Kalorisi düþük ve tok tutucu besinler tüketmeliyiz. Çay ve kahve yerine bitki çaylarýný tercih etmeli, toplantýlarda ikram edilen kurabiyelerden uzak durmalýyýz. Çeyrek simit, kuru kayýsý ve yaðsýz krakeri tüketebiliriz. Özellikle stresi azalttýðý için rezene tüketilebilir. Masada meþrubat yerine su

bulunmalý ve bol bol su tüketilmeli.'' Demet Sayar, hazýr gýdalarýn tüketilmesinin obeziteyi artýrdýðýna dikkati çekerek, ''Sebze yemeklerini daha fazla tercih etmemiz gerekli. Hayatýmýzdan sebzeyi çýkardýk. Yeni nesilde de sebze meyve tüketimi yok denecek kadar az. Gün içinde mutlaka sebze ve ara öðünlerde meyve yenmeli'' ifadelerini kullandý. Kaynak: AA

Tefekkür Dünyamýz

Ýki çeþit kýyameti bekleriz . Bir; bizim hayatýmýz ile, Diðeri; büyük kýyamet ile ilgilidir. Harab-ý Dünya, Harabý Kainat… Bunlar þarta ve zamana baðlýdýr. Her þey Cenab-ý Hakkýn Raþit Yücel iradesi iledir. rasityücel@ Son günlerde gündeme corumhakimiyet. net gelen asýlsýz iddialar boþ lakýrdýlardýr. Evet, bu hayat ve bu Dünya ebedi kalacak deðildir. Elbette Kainatýn da bir ömrü fýtrisi vardýr. Önemli olan bizim ona hazýrlýklý olup olmadýðýmýzdýr. 1930’lu yýllarda Bediüzzamana'a bir talebesi: "Üstadým ortalýk iyice karýþtý, artýk mehdi hazretleri gelmesi lazým" dediði zaman: "Elbette kardeþim Mehdi geldiði zaman bizi iþ baþýnda görsün" demiþtir. Burada "Beþer bütün bütün yoldan çýkmazsa , maddi ve manevi felaket baþýna gelmese" diye devam eden tesbitinden sonra Said Nursi hazretleri: "Risale-i Nurun ve þakirtlerinin hicri 1506 kadar galibane mukabele edeceði, daha sonra maðlubane ve perde altýnda 30-40 yýl daha Dünyanýn bir zamaný olacaðý, sonra kýyametin kafirlerin baþýna kopacaðýný" ifade etmektedir.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER UYSAL ZÜLAL G.BEY MAH ATA EÞREF HOCA CAD. NO:21/4 CAD.NO:35 ATA SAÐLIK 23 NÝSAN ÝLKOKULU KAROCAÐI KARÞISI 213 21 79 ÞISI 227 76 78

METEOROLOJÝ

2.342 2.357

1.777 1.787

24 ayar

ALIÞ

95,92

SATIÞ

96,80

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6467 19 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Kadir Yüktaþýr

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

yuktasirw@hotmail.com

ALAKASIZLAR

- Zâhirî abdest, belli organlarýmý su ile yýkarým. Bâtýnî abdeste gelince, organlarýmý tevbe, piþmanlýk ile; dünya ve baþ olma sevgisini, mahlûkun övmesini, kin ve hasedi terketmek sûretiyle yýkarým.

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Mevlana büyük bir aþk insaný’ A

Hz. Mevlana vuslatýnýn 739. yýlýnda Alaca Belediyesi'nin düzenlediði etkinlik ile anýldý.

laca Belediyesi tarafýndan Hz. Mevlana'yý anma etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen programda Konya Merkezli MTR Organizasyon ekibi, Alacalýlar’a duygulu bir gece yaþattý. Hz. Mevlana vuslatýnýn 739. yýlýnda Alaca Belediyesi'nin düzenlediði etkinlik ile anýldý. Konya Merkezli MTR Organizasyon ekibi Alaca Belediyesi organizatörlüðünde Alaca'ya gelerek önceki gün Belediye Kültür Merkezi'nde ‘Hz. Mevlana'nýn Hakk'a Yürüyüþü’ konulu anma programý düzenledi. Programa Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Ýlçe Müftüsü Ýhsan Caner, Milli Eðitim Müdürü Selçuk Güneþ, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayýda vatandaþýn katýldýðý belirtildi.

‘Hz. Mevlana aþk insaný, aþk deryasýdýr’

Alaca Belediyesi tarafýndan Mevlana'yý anma etkinlikleri düzenlendi.

Yapýlan açýklamaya göre, program öncesinde Ýlçe Müftüsü Ýhsan Caner kýsa bir konuþma gerçekleþtirdi. Caner, konuþmasýnda Hz. Mevlana'yý "aþk insaný, aþk deryasý" olarak tanýtýrken, Hz. Mevlana'nýn bu aþký Allah, Kur'an, Peygamber aþký ve sevgisinden aldýðýný söyledi. Hz. Mevlana'nýn bu þekilde tanýmlanmasý gerektiðine dikkat çeken Müftü Caner, "Hz. Mevlana binlerce kiþinin Ýslam ile tanýþmasýna vesile olmuþtur" dedi. Hz. Mevlana'nýn Konya'dan bir ýþýk saçtýðýný kaydeden Müftü Caner, "Bu ýþýk; ne olursan ol yine gel. Ne olursan ol bu dergaha gel. Bu dergahtan bir þeyler al. Bunlar; insan sevgisi, Allah sevgisi, Peygamber sevgisidir. Peygamber sevgisi Hz. Mevlana'da zirveye çýkmýþtýr. Peygamberimizin ismi anýldýðýnda hüngür hüngür aðladýðý söyleniyor. Hz. Mevlana'yý ruhen ve manen anlamalýyýz. Kendisini Allah'a adayan büyük bir aþk insanýdýr" ifadelerini kullandý.

Konser ve oyun izleyicilerden tam not aldý

Konya Merkezli MTR Organizasyon ekibi, Alacalýlar’a duygulu bir gece yaþattý.

Türkiye 1.’si Ýlahi ve Tasavvuf Müziði Sanatçýsý Cahit Nazlý, seslendirdiði ilahilerle salondakilere muhteþem bir konser sundu. Konserin ardýndan ise Dolunayda Akþam Tiyotrosu'nun "Hz. Mevlana'nýn Hakk'a Yürüyüþü" konulu oyunu izleyicilerden tam not aldý. Usta oyuncu Muhammed Emin Kutlu, anlatýmlarýyla izleyicileri zaman zaman duygulandýrdý. Sahne arkasýna yerleþtirilen perdeye yansýtýlan muhteþem görüntü ve ses efektleri ile desteklenen oyunu salonda bulunan davetliler, büyük bir ilgi ve dikkatle izlediler. Oyunun önemli bölümünde Hz. Mevlana'nýn yaþam þeklini konu alan tiyatro ekibi, Allah aþkýyla ilgili çeþitli hikayeler de anlattý. Oyun içerisinde zaman zaman sema gösterileri de yer aldý. Ýzleyiciler semazenleri de dikkatle takip etti. Programýn sonunda Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, sahneye çýkarak MTR Organizasyon ekibine programdan dolayý teþekkür etti. Hz. Mevlana'yý anma etkinlikleri için bu þekilde bir organizasyon düzenlemek istediklerini anlatan Baþkan Eyvaz, vatandaþlarýn gösterdiði ilgiden de memnun kaldýðýný aktardý. Baþkan Eyvaz, MTR Organizasyon adýna geceye katýlýmlarýndan dolayý oyuncu Muhammed Emin Kutlu'ya plaket ve hediye verdi.

‘Baþkan Eyvaz’a sahip çýkýn’

Muhammet Eyvaz, oyuncu Muhammed Emin Kutlu'ya plaket ve hediye verdi.

Oyuncu Muhammed Emin Kutlu ise Alacalýlardan Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz'a sahip çýkmalarýný istedi. Alaca'yý gezme fýrsatý bulduklarýný kaydeden Kutlu, "Gezdiðimizde ilçeye yapýlan hizmetleri de yerinde görmüþ olduk. Sizden Muhammet Bey’e sahip çýkmanýzý istiyorum. Ayrýca bu programý burada düzenleyerek bizi ikinci bir kez Alacalýlarla buluþturduðu için baþkanýmýza þükranlarýmý sunuyorum" diye konuþtu.

Açaray Çorum’u temsil edecek A

çaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý, ‘Tematik Ýzleme Toplantýsý (Thematic Monitoring)’nda Çorum’u temsil edecek. Bugün ve yarýn Ankara Dedeman Otel’de gerçekleþtirilecek olan toplantýya LDV Programýndan yararlanmýþ kiþi ve kurum/kuruluþlar ile potansiyel yararlanýcý kurumlarýn temsilcileri, sektörel ve sosyal paydaþlar, merkezi ve yerel kamu kurumlarýnýn idarecileri, yerel yönetim temsilcileri, oda, dernek, STK ve KOBÝ yöneticileri, üniversite temsilcileri ve mesleki eðitim uzmanlarýndan oluþan 200 davetlinin katýlacaðý belirtildi. Toplantý ile ilgili bilgi veren Açaray Eðitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneði Baþkaný Eþref Burçin

Özsaçmacý, þunlarý söyledi; “AB Hayat Boyu Öðrenme Programý (LLP) bünyesindeki Leonardo da Vinci Programý (LdV) kapsamýnda yürütülen projelerin ülkemizde mesleki eðitim ve öðretim sistemine katkýlarýný deðerlendirmek, mesleki eðitim ve öðretimdeki belli baþlý tematik alanlar ile LDV Programý baðlantýsýný tartýþmak, kurumsal ve kiþisel bazda edinilen tecrübeleri paylaþmak, proje çýktýlarýný yaygýnlaþtýrmak suretiyle LDV projelerinin kalitesini artýrmak amacýyla her yýl LDV Tematik Ýzleme Toplantýsý düzenlenmektedir. Toplantýnýn bu yýlki temasý ‘Mesleki Eðitimde Kalite Güvencesi’ olarak belirlenmiþtir. Toplantý dâhilinde gerçekleþtirilecek panel ile mesleki eðitimde kalite güvencesi konusu ile LDV projelerinin bu konuya nasýl katký

Özel Samanyolu Mevlana’yý andý Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu, Mevlana Haftasý dolayýsýyla bir dizi etkinlik düzenledi.

Ö

zel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okulu, Mevlana Haftasý dolayýsýyla bir dizi etkinlik düzenledi. Öðrencilerin mevlevi kýyafetleriyle arkadaþlarýna þeker daðýtmasýyla baþlayan etkinlikler, Mevlana’nýn yedi öðüdünde geçen temalar katlara isim olarak verildi. Sunum ve resim yarýþmasý ile devam eden etkinliklerin finali ise 26 Aralýk 2012 Çarþamba günü Devlet Tiyatro Salonu’nda yapýlacak sanat gecesi ve semazen gösterimiyle sona erecek. Belirli gün ve haftalarýn aktif kullanýlarak, öðrencilerin proje üreterek ve yaþayarak öðrenme modelini destekleyici sosyal etkinlikleri amaçladýklarýný söyleyen Sosyal Bilgiler Zümre Baþkaný Önder Boran, Mevlana Haftasý etkinlikleriyle öðrencilerin Mevlana’yý daha iyi tanýma imkaný

bulduklarýný söyledi. Özel Çorum Samanyolu Ýlköðretim Okul Müdürü Erdal Öðülmüþ de,

Ç

Uzunkaya, yine ayný yönetmelik ile belediyelerin sýnýrlarý içerisindeki her asansörün yýlda en az bir kere A tipi muayene kuruluþu tarafýndan kontrol edilmesini saðlamaktan ve yýllýk kontrolün yapýlýp yapýlmadýðýný denetlemekten sorumlu kýlýndýðýný hatýrlattý. Yönetmelik gereði, asansörlerin kontrol ettirilmesinden, kontrol raporlarýnýn alýnmasýndan ve asansördeki olasý eksiklik ve hatalarýn giderilmesinden bina yöneticilerinin sorumlu olduðuna dikkat çeken Baþkan Uzunkaya, “Bu

“Ööðrencilerimizin tarih þuuru ve bilincinin pekiþtirilerek geleceðe en iyi þekilde hazýrlanýlmasý

gayretindeyiz. Deðerler eðitimi de eðitimimizin en önemli parçasýdýr.” dedi.

Program öðrencilerin mevlevi kýyafetleriyle arkadaþlarýna þeker daðýtmasýyla baþladý.

Asansör kontrol sözleþmesi orumun Sungurlu Belediyesi idari sýnýrlarý içerisindeki asansörlerin yýllýk kontrolünün yapýmý için GCN-TURK firmasý protokol imzaladý. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ve GCNTURK firmasý yetkilileri arasýnda imzalanan protokolde bir asansöre ait yýllýk kontrol bedeli, 0-5 kat arasý 80 TL, 510 kat arasý 80 TL, 10 kat ve üzeri 125 TL, yük ve fabrika asansörleri 350 TL ve KDV olarak belirlendi. Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, asansör bakým ve iþletme yönetmeliðinde deðiþiklik yapýlmasýna dair yönetmelik hükümlerine göre bina yöneticileri, kullanýcýlarýn can ve mal güvenliðinin tam olarak saðlanmasý, gerek kullaným hatalarýndan, gerekse harici müdahalelerden meydana gelebilecek tehlikelerin önlenmesi amacý ile binalarýnda bulunan asansörlerin yýlda en az bir kere kontrolünü yaptýrmaktan sorumlu olduðunu söyledi.

nedenle belediyemiz; idari sýnýrlarý içerisindeki asansörlerin yýllýk kontrolünü, anýlan yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleþtirmek üzere, personel sayýsý, ekipman ve fiyat açýsýndan en uygun firma olan GCNTURK ile anlaþmýþtýr” dedi. Bu protokolde belirtilen yýllýk kontrol bedelini, yüklenici firmanýn bina sorumlularýndan tahsil edeceðini dile getiren Uzunkaya, “Kullanýmý can ve mal güvenliði açýsýndan uygun görülmeyen asansörlere ait eksiklikler

varsa, bina sorumlusuna yazýlý olarak bildirilecek ve verilen süre içerisinde, eksiklikler bina sorumlusu tarafýndan tamamlandýktan sonra yeniden kontrolü yapýlacaktýr. Yapýlacak bu ikinci muayene sonrasýnda can ve mal güvenliði açýsýndan tehdit görülen bulgular halen devam ediyorsa, üçüncü ve sonraki kontroller yapýlacaktýr. Üçüncü ve sonraki her kontrolün bedeli ilk muayene bedelinin yüzde 50'si olacak þekilde bina sorumlularýndan tahsil edilecektir.” diye konuþtu.(ÝHA)

Sungurlu Belediyesi ile GCN-TURK firmasý protokol imzaladý.


ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

‘Ailenin ergenle iletiþimi’ semineri

www.corumhakimiyet.net

G

ül-Der ve ADEF iþbirliði ile Çorum'da Ekim 2011'den bu yana devam eden Aile Eðitimi seminerlerinin dördüncüsü 21 Aralýk 2012 Cuma günü 19:30’da 19 Mayýs Ýlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilecek. Seminerin bu ayki konuþmacýsý Halk Saðlýðý Uzmaný, Aile Danýþmaný Dr. Semin Güler Oðurtan olacak. Oðurtan, seminerin birinci oturumunda ‘Ailenin Ergenle Ýletiþimi’; ikinci oturumunda ise ‘Yetim, Öksüz ve Boþanmýþ Aile Çocuklarýyla Ýletiþim’ konularý ele alacak. Aile eðitim seminerlerinin temel amacýnýn, modern sorunlarýn baskýsý karþýsýnda direnç göstermekte zorlanan aile yapýsýnýn saðlam temellere dayandýrýlmasýnýn saðlanmasý olduðunu belirten Aile Mektebi Ýl Koordinatörü Ýzzet Selçuk, “Toplumumuzda geleneksel aile yapýsýnýn tüm eksikliklerine raðmen insani sorunlarýn çözümünde önemli bir imkân olduðunu düþünüyoruz. Aile kavramýnýn hala önemli ve anlamlý olduðu toplumumuzda, inancýmýzýn gereði olan deðerlerle tanýþmýþ ve yoðrulmuþ aile yapýsýnýn ve aile bireylerinin modern sorunlar karþýsýnda daha dirençli olacaðý muhakkaktýr.

Batýlý toplumlarda deðer yargýlarýnýn ve insani hasletlerin yitirilmesinin korkunç sonuçlarý ortadadýr. Ýnsanlýðý dünyaya ve dünyevi deðerlere tamahýn yýkýcý etkilerinden korumanýn yolu bize ait olan ve bizi biz yapan Ýslami deðerlerimize sahip çýkmaktan, onlarý yaþamak ve yaþatmaktan geçiyor. Deðerlerin korunmasý ve aktarýlmasýnda ailenin rolü ise inkâr edilemez.

Aile kavramýnýn toplumsal dokunun korunmasýna olan büyük ve olumlu katkýsý, aile bireylerinin niteliði ile doðrudan ilgilidir. Aile eðitimlerinde asýl amaç da aile bireylerinin gerek insani ve gerekse de Ýslami niteliklerinin arttýrýlmasýdýr. Sorunlara sadece iþaret etmekle kalmayalým ve toplumsal meseleleri tribünlerden izlemekten artýk vazgeçelim diyor ve bu hedef doðrultusunda gerçekleþtirdiðimiz aile eðitimi programlarýmýza tüm halkýmýzý aile bireyleri ile birlikte bekliyoruz.” diye konuþtu.

Saðlýkta mahremiyet taslaðý S

aðlýk Bakanlýðý, ‘Kiþisel Saðlýk Verilerinin Ýþlenmesi ve Veri Mahremiyetinin Saðlanmasý Hakkýnda Yönetmelik Taslaðý’ný tamamladý. Tüm kiþisel saðlýk verilerinin kayýt altýna alýnabilmesi için yapýlacak uygulamada, veri mahremiyetinin saðlanmasý, iþlenmesi ve iþleyecek gerçek ve tüzel kiþilerin uyacaklarý esas ve usulleri belirlendi. Yönetmelik tüm kurum, kuruluþ ve þahýslarýn görüþ ve

önerilerine açýldý. Taslaða göre, kiþisel saðlýk verileri, mevzuatla belirlenen görev alanýna ve toplanma amacýna uygun, sýnýrlý, ölçülü, doðru, tam, tutarlý ve güncel þekilde hukuka ve dürüstlük kurallarýna uygun olarak iþlenecek. Kiþisel saðlýk verileri, koruyucu hekimlik, týbbi teþhis, tedavi ve bakým veya rehabilitasyon hizmeti gibi kiþiye özel ya da toplum saðlýðý, saðlýk politikalarýnýn geliþtirilmesi, saðlýk hizmetlerinin yönetimi

ve planlanmasý, finansmaný, saðlýk sigortacýlýðý, bilimsel araþtýrma ve istatistik gibi toplumsal amaçlarla uygun þekilde iþlenebilecek. Saðlýk verilerinin iþlenmesinde vatandaþýn açýk rýzasý aranacak. Ýlgili kiþinin rýza veremeyecek durumda olmasý durumunda yasal temsilcisinin, çocuklarda kendi rýzasýnýn yaný sýra ana ve babasýnýn veya yasal temsilcisinin rýzasý alýnacak. Kiþinin saðlýk

durumunun diðer kiþileri veya toplum saðlýðýný tehdit etmesi halinde bakanlýk veya baðlý kuruluþ yetkilisi izniyle tehlike altýndaki kiþilerle ve ilgili kurumun yetkilileri ile paylaþým yapýlabilecek. Kiþisel saðlýk

15

Boðazkale’nin Evci beldesinde 40 yýllýk rüya gerçek oluyor.

40 yýllýk rüya gerçek oluyor Ç

orum'un Boðazkale ilçesinde baðlý Evci beldesinde 40 yýllýk rüya gerçek oluyor. Ýnþaatýna baþlanan Evci Barajý ile birlikte 11 bin 500 dönüm arazi suyla buluþacak. 50 milyonluk TL'lik yatýrýmla birlikte Evci, Çorum'un Çukurovasý olacak. Evci Belediye Baþkaný Nihat Sarýerik, Evci Barajý'nýn devletin bölgeye yaptýðý ikinci büyük yatýrým olduðunu belirterek, barajýn tamamlanarak hizmete girmesinin ardýndan yöre halkýnýn gelir seviyesinin yükseleceðini söyledi. Evci'nin Çorum'un Çukurovasý olacaðýný dile getiren Sarýerik, bölgede geleneksel arpa, buðdayýn dýþýnda

Baraj inþaatý 50 milyonluk TL’ye mâl olacak. getiren Sarýerik, katma deðeri yüksek, gelir getirisi fazla olan "Ayrýca barajla birlikte ürünlerin ekileceðini iklimimizde deðiþecek. belirtti. Alternatif tarým Ilýman ve yaðýþlý bir ürünleri ile birlikte iklim olacak. Bununla Evci'deki birlikte bu bölgede gerçekleþecek piknik alaný zenginleþme ile göçün bulunmamaktadýr. O önüne geçileceðini dile bölgede piknik ve

mesire alanlarý yaparak insanlarýn aileleriyle birlikte rahat piknik yapmalarýný saðlayacaðýz. Barajýn hizmete girmesiyle Evci tamamen deðiþmiþ olacak. Biz, Evci'nin gelecek yüz

verileri, veri sorumlusunun denetiminde ve bu konuda görevlendirilen kiþilerce iþlenecek. Kiþisel saðlýk verilerini iþlenmesinde görev alan herkes sýr saklama yükümlülüðü altýnda olacak.

Menderes’e iade-i itibar hazýrlýðý T

BMM, 1961 yýlýnda idam edilen merhum Baþbakan Adnan Menderes’e iade-i itibar vermeye hazýrlanýyor. TBMM Dilekçe Komisyonu, Menderes’in avukatý Burhan Asri Apaydýn’ýn ricasý üzerine dava dosyasýný Baþbakanlýk Devlet Arþivleri’nden aldý. Meclis, binlerce sayfalýk dosyayý ayrýntýlý þekilde inceleyecek ve konuyla ilgili bir rapor hazýrlayacak. Genel Kurul’dan iade-i itibara iliþkin bir karar çýkarýlmasý planlanýyor. TBMM Dilekçe Komisyonu, Adnan Menderes’in dava dosyasýnýn tüm ayrýntýlarýna Devlet

TBMM, 1961 yýlýnda idam edilen merhum Baþbakan Adnan Menderes’e iade-i itibar vermeye hazýrlanýyor.

Arþivleri’nden ulaþtý. TBMM bürokratlarý, önümüzdeki günlerde tüm tutanak ve belgeleri kapsayan geniþ kapsamlý bir inceleme için çalýþmalara baþlayacak. Çalýþmalarý, hukukçu isimlerden oluþacak bir bilirkiþi heyeti yürütecek. Bilirkiþinin yapacaðý incelemeler

ve tespitler doðrultusunda komisyon üyesi milletvekilleri bir rapor hazýrlayacak. Raporda, tarihi gerçekler ýþýðýnda Menderes’in haksýz yere idam edildiði sonucuna varýlmasý ve TBMM Genel Kurulu’ndan idam kararýnýn ‘yok hükmünde’ sayýlarak merhum baþbakana

iade-i itibar verilmesi yönünde yeni bir karar alýnmasý talebinin yer almasý bekleniyor. Menderes’in avukatý Burhan Apaydýn, bir süre önce TBMM Baþkanlýðý’na baþvurarak Menderes’in yargýlama kararýnýn hukuka uygun olmadýðýný kaydetmiþti. Menderes’le ilgili

mahkeme kararýnda ‘Türk milleti adýna’ ifadesinin yer almadýðýný, bu nedenle idam kararýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini söylemiþti. Milli Birlik Komitesi tarafýndan yargýlamalarý yürüten Yüksek Adalet Divaný’na atanan Hakim Salim Baþol’un, “Sizi buraya týkan kuvvet böyle istiyor.” sözlerine iþaret ederek, davanýn hukuki hiçbir yönünün olmadýðýný vurgulamýþtý. Cemal Gürsel’in, Menderes’e, “Bu millet seni seviyor, Celal Bayar’ý bertaraf et ve cumhurbaþkaný sen ol. Bu milletin göz bebeðisin.” þeklinde mektup yazdýðýný da anlatan Apaydýn, bu mektubun mahkemede okunmasýnýn da askerî güçle engellendiðini

YGS ve LYS’de deðiþiklik SYM Baþkaný Ali Demir, Ö yükseköðretim kurumlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme

esaslarýný belirleyen 2013-ÖSYS kýlavuzunun Yükseköðretim Genel Kurulu kararýyla yayýmlanarak uygulanacaðýný söyledi. ÖSYM Baþkaný Ali Demir, ortaöðretimde zorunlu ders olarak okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden YGS ve LYS-4'te soru sorulacaðýný

bildirdi. Demir, Ortaöðretim Baþarý Puaný'nýn (OBP) adayýn mezuniyet diploma notunun 5 ile çarpýmýyla elde edileceðini, OBP'nin 0,12 ile çarpýmý sonunda elde edilen puanýn da yerleþtirme puanýna ilave edileceðini bildirdi. 2013 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemine baþvuru iþlemleri 2-15 Ocak 2013 tarihleri arasýnda yapýlacak.

Baraj yatýrýmý ile birlikte bölge zenginleþecek, göç azalacak.

Ücretli öðretmen sayýsý düþtü M

illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, ücretli öðretmen sayýsýnýn 13 bine düþtüðünü söyledi. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, “Milli Eðitim Bakanlýðý, geçen yýl dönem baþýnda 64 bin civarýnda ücretli öðretmen istihdam ediyorken, bu yýl bu rakam 13 bin civarýna düþtü.” dedi. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, Genel Kurul bütçe görüþmelerinde milletvekillerinin sorularýný cevapladý. Bu yýl 33 bin norm fazlasý öðretmenin il dýþýnda veya kendi illerinde göreve daðýtýldýklarýný belirten Bakan Dinçer, “Bu vesile ile hem öðrencilerimizi

ücretli öðretmenden kurtarmýþ olduk. Böylece, kadrolu öðretmenlerimiz vasýtasý ile daha kalýcý eðitim alma þansýna sahip oldular. Bunun karþýlýðý olarak da Milli Eðitim Bakanlýðý, geçen yýl dönem baþýnda 64 bin civarýnda ücretli öðretmen istihdam ediyorken, bu yýl bu rakam 13 bin civarýna düþtü. Dolayýsý ile rasyonel ve radikal bir karar verdik.” diye ifade etti. KAYITLI DERSHANE SAYISI 3 BÝN 867 Milli Eðitim Bakanlýðý’na kayýtlý 3 bin 867 kayýtlý dershane bulunduðunu dile getiren Dinçer, “Burada çalýþan

sayýsý ise öðretmen olarak 64 bin, diðer personel olarak da 14 bin 600 civarýnda. Yaklaþýk 78 bin 500 genel çalýþan personel bulunuyor.” diye konuþtu. KUR’AN-I KERÝM DERSÝNÝ 643 BÝN ÖÐRENCÝ SEÇTÝ Kur’an-ý Kerim ve siyer derslerini seçen öðrenci sayýsý hakkýnda da bilgi veren Dinçer, “Kur’an-ý Kerim dersini seçen öðrenci sayýmýz, kesin rakamlarý bu ay sonuna yetiþtirmeye çalýþýyoruz, 643 bin 570; siyer dersini seçen öðrenci sayýmýz 423 bin 525.” dedi. Ayrýca, Milli Eðitim

Bakanlýðý’nda çalýþan usta öðretici sayýsýnýn 37 bin 700 olduðunu dile getiren Dinçer, “Bunlarýn çoðu lise mezunu. Mahkemenin de bu konuyla ilgili öðretmen olamayacaklarý ile alakalý kararý var. Bununla birlikte dýþarýda atama bekleyen çok sayýda üniversite mezunu öðretmen adayý varken, lise mezunu ve geçici süre ile çalýþtýrabildiðiniz kiþilere kadro verilmesinin sýkýntý yaratabileceðini sizler de takdir edersiniz.“ þeklinde konuþtu. Dinçer, yurt dýþýndaki okullar için 6 milyon 510 bin TL bütçe ayrýldýðýný da sözlerine ekledi. (Dünya Bülteni)


16 ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

Ç

MEM’in 23 Nisan raporu

orum Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, 23 Nisan Ortaokulu ile ilgili yerel basýnda yer alan iddialarla ilgili olarak Milli Eðitim Müdürlüðü Eðitim Denetmenlerine gerekli inceleme ve soruþturmalarýn yaptýrýldýðý bildirildi. Konuyla ilgili

yapýlan açýklamanýn devamýnda þu ifadelere yer verildi; “Yapýlan inceleme ve soruþturmalar sonucunda; 32 þubeli ortaokul kýsmýnýn 3 þubesinde özel þubeler oluþturulduðu yönünde kanaat oluþmuþ; bu homojen yapýnýn giderilmesi için inceleme yapan Ýl Eðitim Denetmenlerinin

teklifi doðrultusunda eðitim öðretim yýlýnýn I. Kanaat döneminin sonuna yaklaþýlmýþ olmasý dikkate alýnarak öðrencilerin olumsuz etkilenmemesi amacýyla II. Kanaat döneminin baþý itibari ile bu 3 þubedeki homojen yapýnýn dengeli hale getirilmesi, özel sýnýf algýsýnýn giderilmesi

için okul müdürlüðüne gerekli talimat verilmiþtir. Bundan baþka; kýz öðrencilerin beden eðitimi derslerine tuvalette baþladýðý, öðrencilere giyinme odasý olmadýðý, zorla baðýþ istendiði ve öðrenci velilerinden okul sýrasý yaptýrmalarýnýn talep edildiði ile ilgili

www.corumhakimiyet.net

iddialarýn vuku bulmadýðý anlaþýlmýþ olup, herhangi bir iþlem yapýlmasýna gerek görülmemiþtir. Özel sýnýf algýsý oluþturabilecek düzenlemelerden kaçýnýlmasý için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususunda ilimizdeki tüm okul müdürlükleri uyarýlmýþtýr.”

Otomobillere zarar veren gençler kameraya yakalandý

Ç

orum'da park halindeki otomobillere zarar verdikleri iddia edilen bir grup genç, bölgedeki bir binanýn güvenlik kamerasýnca görüntülendi. Alýnan bilgiye göre, önceki gece geç saatlerde Kale Mahallesi'nde park halinde bulunan 10 otomobile bir grup

genç tarafýndan zarar verildiði iddia edildi. Sabah iþe gitmek üzere evlerinden çýkarak araçlarýnýn baþýna giden bazý vatandaþlar, otomobillerinin lastiklerinin kesilmiþ, aynalarýnýn kýrýlmýþ ve kaportalarýnýn çizilmiþ olduðunu fark etti. Durumun bildirilmesi

üzerine olayla ilgili soruþturma baþlatan güvenlik güçleri, söz konusu olayý gerçekleþtirdikleri öne sürülen gençlerin görüntüsünün bir binanýn güvenlik kamerasý kayýtlarýna yansýdýðýný tespit etti. Ýncelenen kamera kayýtlarýnda, 7 kiþilik gruptan bir kiþinin, park halindeki

araçlardan birinin kaportasýný býçakla çizdiði, arka lastiðini de patlattýðý görülüyor. Grubun arkasýnda kalan bir baþka gencin ise ayný yöntemi araçlarýn ön lastiklerine uyguladýðý fark ediliyor. Polis, þüphelilerin yakalanmasý için çalýþma baþlattý. (A.A.)

Hitit Üniversitesi Rektörlüðü yeni binasýnda H

itit Üniversitesi Rektörlüðü ve baðlý birimleri Mühendislik Fakültesi’nin bulunduðu alana taþýndý.

T

Yapýlan açýklamada, “Üniversitemizin dinamik yapýsýna katký amaçlý tüm idari ofislerin bir arada bulunduðu yeni hizmet

binasýna taþýndý. Üniversitemiz Rektörlüðü yeni binasýnda, ulusal ve uluslararasý alanlardaki çalýþmalarýyla büyümeye ve

daha kaliteli hizmet verme çabasýyla eðitim dünyasýnda hýzlý adýmlarla yol almaya devam edecektir.” denildi.

Zam ve mesailer protesto edilecek

ürk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam, Türkiye Kamu Sen olarak 3+3 memur zammýný ve mesailerin kaldýrýlmasýný protesto etmek amacýyla bugün saat 12:30’da Çorum Defterdarlýðý önünde basýn açýklamasý yapacaklarýný açýkladý. 2013 yýlý bütçesinde, bütçe açýðýnýn ve cari açýðýn,

memur, emekli, dul ve yetimlerden kesilecek parayla ve yeni vergilerle kapatýlmaya çalýþýlacaðý iddiasýnda bulunan Çam, basýn açýklamasý öncesinde þunlarý söyledi; “Gelecek yýl bütçesinde enflasyon hedefi % 5,3; büyüme hedefi % 4 ama Özel Tüketim Vergisindeki artýþ % 17, KDV artýþý % 18 ve toplam vergilerdeki artýþ da %

14 olarak planlanmýþ. Bunun anlamý, dar ve sabit gelirlilerimizin sýrtýna binecek yeni vergilerdir. Bunun anlamý vergi dilimi nedeniyle, Haziran ayýndan sonra azalacak maaþlardýr. Bunun anlamý, zahmeti, külfeti çalýþanýn sýrtýna bindirmek, nimeti mutlu azýnlýða peþkeþ çekmektir.”

Türk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam

Bebek ölümleri yüzde 41 azaldý A

ile hekimliði uygulmasýnýn bebek ölümlerinin yüzde 41 azalmasýnda önemli etken olduðu açýklandý Saðlýk Bakanlýðý'nýn, son yýllarda baþta aile hekimliði olmak üzere, anne ve bebek ölümlerini izleme çalýþmalarý olumlu sonuçlarýný göstermeye baþladý. Bakanlýðýn bu çalýþmalarý sonucu anne ve bebek ölümleri oranlarý dünya ortalamalarýna çekildi. Anne ölüm oranlarý 2010 yýlýnda 15,5'e düþtü, bebeklerde ise rakam 2008'den bu yana yüzde 41 oranýnda azaldý. Bakanlýk verilerine göre, 2008'de bebek ölümleri binde 12 iken, 2011'de

bu rakam binde 7,7'ye geriledi. Saðlýk Bakanlýðý verilerine göre, 2011 yýlý sonu itibariyle 6 bin 502 aile saðlýðý merkezinde 20 bin 162, toplum saðlýðý merkezlerinde 2 bin 537 olmak üzere toplam 22 bin 753 hekim görev yapýyor. Bir hekime ortalama 3 bin 696 hasta düþüyor. Bakanlýðýn 2023 hedefi ise 2 bin kiþiye bir aile hekiminin hizmet vermesi. Aile hekimliði ile birlikte kuruluþlarýn tercihi, tüm muayeneler içinde 2002 yýlýnda yüzde 36'dan 2011 yýlýnda yüzde 40'a çýktý. Ýki yýl önce uygulamaya konulan aile hekimliði çalýþma-

larý olumlu sonuçlarýný göstermeye baþladý. 2008 yýlýnda yüz binde 19,4 olan anne ölüm hýzý, sonraki yýl 18,4'e geriledi. Aile hekimliðinin hayata geçtiði 2010 yýlýnda ise oran 16,4 oldu. Anne ölüm hýzý geçtiðimiz yýl yüz binde 15,5'e kadar geriledi. Bebek ölüm oranlarýnda da 2008'den bu yana önemli oranda azalmalar yaþandý. Bakanlýk verilerine göre, 2008 yýlýnda binde 12,1 olan bebek ölüm hýzý, sonraki yýl 10,2'ye, 2010 yýlýnda 7,8'e, 2011 yýlýnda ise 7,7 olarak belirlendi. Aile hekimlerinin performans deðerlendirmesinin, anne-

bebek ölüm hýzýndaki düþüþü belirleyen en önemli unsur olduðu belirtiliyor. Aile Hekimliði Uygulama Yönetmeliði'nin 13. maddesine göre, aile hekimlerinin performans deðerlendirmeleri, bireye yönelik verdikleri koruyucu saðlýk hizmetleri dikkate alýnarak yapýlýyor. Saðlýk Bakanlýðý hastanelerinde 2002 yýlýnda 665 olan yeni doðan yoðun bakým yatak sayýsý 2011 yýlý sonu itibariyle 2 bin 961'e çýkarýldý. Transport kuvöz sayýsý 158'den 469'a, ventilatör sayýsý ise 252'den 855'e çýkarýldý. (Dünya Bülteni)

Eczanelere reklam yasaðý E

czane vitrinlerinde ilaçla ilgili promosyon ve reklama dayalý ifadelere yer veren eczacýlar hakkýnda deontoloji kurallarýna göre Saðlýk Müdürlüklerince iþlem yapýlacak Saðlýk Bakanlýðý, eczane vitrinlerinde ilaçlarla ilgili promosyon ve reklama dayalý ifadeler yer almasýyla ilgili eczaneleri uyardý. Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu tarafýndan Türk Eczacýlar Birliði'ne, tüm üyelerine duyurmasý amacýyla gönderilen yazýda eczane vitrinlerinde ilaçla il-

gili promosyon ve reklama dayalý ifadelere yer veren eczacýlar hakkýnda deontoloji kurallarýna göre Saðlýk Müdürlüklerince iþlem yapýlacaðýna dikkat çekilerek, þöyle denildi: "Kuruma ulaþan þikayetler ve yerinde yapýlan denetimlerde saptandýðý üzere, eczane vitrinlerinde ilaçla ilgili promosyon ve reklama dayalý ifadelerin yer aldýðý, eczacýlarýn, eczacýlýk hizmetlerini yürütürken mesleki etik ilkelere uygun davranmasý gerektiðinden diðer eczaneler aleyhine rekabeti bozucu yöndeki ilaçta promosyon ve reklama

dayalý uygulamalarýn, mevzuata uygunsuzlukla birlikte, mesleki açýdan da etik olmayan yönüyle titizlikle dikkat edilmesi gereken bir konu olduðu, bu tür uygulamalarýn 1262 sayýlý Ýspençiyari ve Týbbi Müstahzarlar Kanunu'nun 13'üncü maddesinde düzenlenen, ilaçlarý övme, reklamýný yapma ve bunlara sahip olmadýklarý özellikler atfetme yasaðýna aykýrýlýk teþkil ettiði belirtilmektedir. Bilindiði gibi baþta 1262 sayýlý Yasa olmak üzere 6197 sayýlý Eczacýlar ve Eczaneler Hakkýnda Kanun, Türk Eczacýlarý

Deontoloji Tüzüðü ve Beþerî Týbbi Ürünlerin Tanýtým Faaliyetleri Hakkýnda Yönetmelik hükümleri ilaçla ilgili promosyon ve reklam yapýlmasýný yasaklamaktadýr. Eczane vitrinlerinde ilaçla ilgili promosyon ve reklama dayalý ifadelere yer veren eczacýlarýn uygulamalarýný derhal sonlandýrmalarý gerektiði, bu þekilde faaliyet gösteren eczacýlar hakkýnda deontoloji kurallarýna aykýrý olan fiilleri için baðlý bulunduklarý Saðlýk Müdürlüklerince iþlem yapýlacaktýr.'' (Dünya Bülteni)

Kadýnlar evde ‘iþ sahibi’ oluyor

'Kadýn Emeði Pazarý' isimli projesiyle bölge kadýnlarýnýn üretimi internet üzerinden online satýþa sunulacak.

Ç

alýk YEDAÞ, kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde kadýn emeðini ekonomiye kazandýracak. 'Kadýn Emeði Pazarý' isimli projesiyle bölge kadýnlarýnýn üretimi internet üzerinden online satýþa sunulacak. Samsun, Sinop, Çorum, Ordu ve Amasya illerinin elektrik daðýtýmýný üstlenen Çalýk YEDAÞ, yeni bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda kadýn emeðini ekonomiye dönüþtürüyor. “Kadýn Emeði Pazarý” projesiyle bölge kadýnýna 'evinde bireysel istihdam' oluþturmayý hedefleyen Çalýk YEDAÞ, internet üzerinden online satýþla, bölge kadýnýn emeðini Türkiye'ye açýyor. Kadýn emeðinin ekonomiye kazandýrýlmasý, bölgedeki kadýnlarýn el emeði üretimlerinin niteliðinin yükseltilerek öncelikle Türkiye genelinde eriþilebilirliðinin saðlanmasý amacýyla bir iþ ve satýþpazarlama modeli olarak geliþtirilen proje, www.kadinemegipaza ri.com web sitesiyle, tüketicilere ulaþacak. “Enerjimizi Harekete

Geçiriyoruz” sloganýyla bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen Çalýk YEDAÞ, kadýn emeðinin desteklenmesi ve bölge ekonomisinde etkin bir rol üstlenmesini özendirmek üzere hazýrladýðý 'yeni model projesiyle' Kadýn Emeði Pazarý oluþturmayý amaçlýyor. Proje, sadece bölge kadýnlarýnýn el emeði göz nuru ürünlerinin satýþ ve pazarlamasýnýn yapýlacaðý bir online satýþ sistemi deðil, ayný zamanda kadýn üretiminin niteliksel geliþiminin saðlanmasýný hedefleyen bütünlüklü bir proje olarak da tasarlandý.

“ALTERNATÝF SATIÞKANALLARI

BULACAÐIZ” Kurum çalýþanlarý ve sosyal paydaþlarýn talepleri doðrultusunda 20122015 arasýnda toplam 14 farklý kurumsal sosyal sorumluluk projesi planladýðýný söyleyen Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, amaçlarýnýn bir yandan kadýnlarýn ürettiklerinin öncelikle online satýþ ve pazarlama sistemiyle Türkiye ve yakýn gelecekte dünya pazarlarýna ulaþtýrýlmasý, diðer yandan da kadýn üretiminin niteliðinin geliþtirilmesine dönük kapsamlý bir eðitim projesi olduðunu söyledi. Kadýn Emeði Pazarý’nýn 2012 içerisinde planladýklarý en güçlü projelerden biri olduðunu vurgulayan Türkoðlu, projeden

beklentilerini de þöyle sýraladý: “www.kadinemegipaz ari.com adresinde test yayýnýna baþladýðýmýz online satýþ ve pazarlama sitesi ile artýk Samsun, Sinop, Çorum, Ordu ya da Amasya’nýn en ücra köþesindeki bir ev kadýnýn bile el emeðini Türkiye’nin her köþesindeki alýcýlara ulaþtýrabilme fýrsatýný yakalayacaðýmýza inanýyoruz. Proje bununla da sýnýrlý kalmayacak. Kadýn Emeðini Deðerlendirme Vakfý ile baþlattýðýmýz iþbirliði ile bölgemizdeki kadýnlarý el emeði ürünlerinin niteliðini yükseltmek, fiyatlandýrma ve alternatif satýþ kanallarýný geliþtirme konularýnda eðiteceðiz.”(ÝHA)

Sýnav takvimi belirlendi

SYM, 2013 KPSS, ALES, Ö KPDS, YGS, LYS sýnav tarihleri çizelgesini yayýmladý. ÖSYM, 2013 yýlýnda yapacaðý

tüm sýnavlarýn tarihlerini resmi sitesinde kamuoyuna duyurdu. Takvim ÖSYM’nin web sayfasýndan görülebilecek.

ÇED istenmedi Týrla çarpýþtý

Ç

orum merkez ilçe Çalýca köyü civarýnda Ünsallar Ýnþ. ve Ýnþ. Malz. Tur. Mad. San. Tic. Ltd. Þti. tarafýndan iþletilmesi planlanan Kalker Ocaðý ve Kýrma Eleme Tesisi Kapasite Artýþý projesine ait Valiliðe sunulan dosya incelenerek deðerlendirildi. Valilik tarafýndan projeye Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) gerekli görülmedi.

Kavþaðý’nda meydana gelen kazada bir kiþi yaralandý. Ýskilip

C.C. araçla giderken kavþakta E.M.’in kullandýðý týrla çarpýþtý. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altýna alýndý.


ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

17

Hemþehrimizden ‘mucize etkili’ ürünlere karþý uyarý 'M

ucize etkiye sahip'' iddiasýyla ilaç gibi satýlan ürün reklamlarýna karþý basýn yayýn kuruluþlarý ile internet sitelerini uyaran Saðlýk Bakanlýðý, bu tanýtýmlarýn halký yanýlttýðýný ve ölümle sonuçlanabilen ciddi sorunlara neden olduðunu bildirdi. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Baþkaný hemþehrimiz Saim Kerman, ülke genelinde yayýn yapan tüm televizyon ve radyo kanallarý ile gazete, internet siteleri ile valilikler ve RTÜK'e ''Kansere karþý etkili'', ''Damar týkanýklýðýna son'', ''Mucize zayýflatýcý'', ''Cinsel sorunlara son'' gibi iddialarla tanýtýmý yapýlan, ilaç olmadýðý halde ilaç etkisine sahipmiþ izlenimi yaratýlan gýda takviyesi veya bitkisel ürünlerle ilgili birer uyarý yazýsý gönderdi. Söz konusu iletiþim kanallarýnda bu tür çok sayýda ürünün tanýtým ve

Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu Baþkaný hemþehrimiz Saim Kerman

satýþýnýn yapýldýðýna iþaret eden Kerman, ''Saðlýk beyanýyla yapýlan bu tanýtýmlarýn tüketicileri yanýltmasýnýn yaný sýra sonu ölümle sonuçlanabilen ciddi saðlýk sorunlarýna da neden olduðu kurumumuza intikal eden þikayetlerden ve yaptýðýmýz denetimlerden anlaþýlmaktadýr'' dedi. ''Bunlarýn nerede ve nasýl satýlacaðý belli'' Yasa ve yönetmeliklerde

ürünlerin saðlýk beyanýyla satýlacaðý yerlerin belirlendiðine dikkati çeken Kerman, Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu'nun saðlýk beyanýyla satýlan ürünlerle ilgili denetim, durdurma, toplama, toplatma, imha yetkileri bulunduðunu hatýrlattý. Kerman, basýn yayýn kuruluþlarý ile internet sitelerine gönderdiði yazýda, þunlara dikkati çekti: ''TV ve radyo kanallarýnýzda,

gazetelerinizde ve internet sayfalarýnýzda, saðlýk beyaný belirtilerek, ürün tanýtýmý ve satýþý yapýlan reklamlarýnýz mevcut ise kaldýrmanýz, bu türden ilan ve reklamlarý yayýnlamadan önce yukarýda belirtilen mevzuat hükümlerince yeniden gözden geçirmeniz yasal bir sorumluluktur. Aksi takdirde televizyon ve radyodaki mevzuata aykýrý tanýtým, program ve satýþlarla ilgili RTÜK'e bildirimde bulunulacaðýný, internet ortamýnda yapýlan tanýtýmlar için eriþimin engellenmesi için Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu nezdinde iþlem baþlatýlacaðýný, halk saðlýðýný olumsuz etkileyen bu tür faaliyetlere hiçbir þekilde müsaade edilmeyeceðinin bilinmesini, kullanýcýlar üzerinde her geçen gün daha fazla olumsuz etkisi gözlemlenen bu tür ürünlere karþý yürüttüðümüz bu mücadeleye destek vereceðinizden þüphemiz bulunmamaktadýr.''

Yýldýz erkeklerde mücadele eden ve ilk üç sýrayý alan okullar dünki kupa töreni sorasýnda toplu halde idareci ve öðretmenleri ile birlikte

Yýldýz erkekler voleybolda þampiyon yine Baþöðretmen SALON: Atatürk HAKEMLER: Ünal Yurt, Turgut Yýldýrým. BAÞÖÐRETMEN ATATÜRK ORTAOKU-

LU: Mert, Emirhan, Sefa, Ýbrahim, Niyazi, Mertcan, Samet, Oðuzhan, Abdullah, Muhsin.

MERKEZ YATILI ÝLKÖÐRETÝM BÖLGE OKULU: Yusuf, Ozan, Recep, Alper, A.Kadir, Eren,

Salih, Furkan, Cihat. SETLER: 1.set :25-13, 2.set: 25-14 (Baþöðret-

men Atatürk).

Kahvelerde ‘þiddet karþýtý’ eðitim verilecek

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, kadýna þiddetin önlenmesi kapsamýnda 81 ildeki kahvehanelerde erkeklere kadýna yönelik þiddetin önlenmesi konusunda eðitim verecek. Projenin ilk etapta aralarýnda Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir’in de bulunduðu Þiddet Önleme Merkezleri’nin (KOZA) kurulduðu 14 ilde baþlayacaðýný belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardýmcýsý Doç Dr. Aþkýn Asan, “Bu çalýþma ile erkeklere yönelik olarak da þiddetle ilgili eðitim çalýþmasýný planlýyoruz. 45’er dakikalýk bir eðitim olacak. Aile danýþmanlarýmýz resimler, videolar ve afiþlerini bulunacaðý sunumlar yapacak.” diye konuþtu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tara-

Þampiyon olan Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu’nun kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi

O

kullu Yýldýz Erkekler Voleybol’da bu þampiyon Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu oldu. Geçtiðimiz yýlda bu kategoride þampiyonluðu kazanan Baþöðretmen Atatürk, son maçýnda Merkez Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu’nu 2-0 yenerek þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Dört okulun katýldýðý ancak Alaca Atatürk Ortaokulu’nun ilk maçtan itibaren katýlmamasý nedeniyle üç okulun mücadele ettiði il birinciliðinde ilk iki maçlarýný kazanan Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu ile Merkez YÝBO okullarý

þampiyonluk için karþý karþýya geldiler. Maçta rakibi önünde rahat bir oyun sonunda ilk seti 25-13, ikinci setide 25-14 kazanan Baþöðretmen Atatürk maçtan 2-0’lýk galibiyetle ayrýlarak bu yýlda þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu. Bu sonuçla Mecitözü Atatürk

Ýlkokulu ikincilik kupasýnýn sahibi olurken Merkez YÝBO ise üçüncülük kupasýný almaya hak kazandý. Ýl birinciliði son maçýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupa ve sporcularýna madalya verilmesi ile sona erdi.

Üçüncü olan Merkez YÝBO’nun kupasýný Baþöðretmen Atatürk Müdürü Ýsmail Ceylan verdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý harekete geçti.

fýndan gerçekleþtirilen ‘Kadýna Yönelik Þiddet Ýzleme Komitesi Toplantýsý’nýn 6’ncýsý Dedeman Otel’de yapýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Kadýn Statüsü Genel Müdürlüðü’nün ortaklaþa düzenlediði 6. Kadýna Yönelik Þiddet Ýzleme Komitesi

toplantýsýnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardýmcýsý Asan, þiddeti önlemek için büyük bir çalýþma içerisinde olduklarýný, erkekleri de mücadelenin dýþýnda býrakmadýklarýný vurguladý. Proje ile aile danýþmanlarýna eðitimler verileceðini kaydeden

Asan, “Bu eðitimlerini tamamlanmasý kahvehanelerde eðitimleri ilk etapta Þiddet Önleme Merkezleri KOZA’larýn açýldýðý Ankara, Ýstanbul ve Ýzmir gibi14 ilde baþlayacak. Ardýndan diðer illere belirli periyotlarla çalýþmalara baþlayacaðýz.” dedi.

‘Üniversite sýnavlarýna ayrýmcýlýk getiriliyor’ E

Okullu Yýldýz erkekler voleybol il birinciliðinde Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu son maçýnda Merkez YÝBO’yu zorlanmadan 2-0 yenerek þampiyonluðu kazandý. Geçtiðimiz yýlda bu kategoride þampiyonluk kupasýný kaldýran Baþöðretmen bu yýlda ünvanýný korumayý baþardý.

ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný 12 Eylül cuntacýlarýnýn, yaratmak isteMehmet Öztürk, ortaokul ve lisedikleri tek tip topluma ulaþabilmekte zolerde hayata geçirilen dini içerikli seçrunlu din dersini önemli bir araç olarak meli derslerden sonra þimdi de ünivergördükleri dün gibi aklýmýzda. Yýllarca sitelere giriþ sýnavlarýnda öðrencilere okullarda zorunlu din derslerinde okutuDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden lan Ýslam`ýn Sünni mezhebinin kurallarý soru yöneltileceðini belirterek, “AKP, olduðunu inkâr edebilir misiniz? Bizler önce eðitimde zorunlu din dersinin eðimüfredatlarýnýzda, bütün din ve inanýþlatimdeki rolünü artýrdý, þimdi ise "din rýn öðrencilere eþit mesafede tanýtýlmadýbilgisini" üniversiteye giriþ sýnavlarýnðýný, bu durum eþit olmayan ve ayrýmcý da kriter haline getiriyor. Bu uygulama uygulamalarýn ortaya çýkmasýna neden kabul edilemez bir yaklaþýmdýr.” dedi. olduðunu her gün açýkça görüyoruz. Öztürk, “Eðitim Sen olarak Biliyoruz, sizin için hukukun, daha AKP'ye soruyoruz; Dünyanýn hangi ülaçýkçasý, sizin iktidarýnýz karþýsýnda eziMehmet Öztürk kesinde üniversite sýnavlarýnda din küllenlerin hukukunun hiçbir anlamý ve türü sorusu soran ülke vardýr? önemi yok. Ancak unutmayýn, eðer din dersinde bir din veya mezhep esas alýnýp, bunlarýn benimsetilmeSadece Ýslam`ýn sünni mezhebinin öðretisini sine yönelik bir din eðitimi herkese dayatýlýyorsa ve din olarak gören, Alevilere, Caferilere, Þafilere, Ezibu öðreti çocuklarýn geleceðini belirleyen sýnavlara dilere vb. bu öðretiyi dayatan, dayatmakla da kalmakonu oluyorsa, bu ülkede din ve vicdan özgürlüðünyýp inançlar arasýnda hangisinin "din" olup, hangisiden bahsetmek mümkün deðildir. nin olmadýðýna karar verebilen, bir taraftan "herkese eþit mesafedeyiz" derken, diðer taraftan kendinAnadilinde eðitim, zorunlu din derslerinin kalden olmayana her türlü ayrýmcýlýk yapmayý kendine dýrýlmasý gibi toplumsal talepleri göz ardý eden hak olarak gören bir anlayýþla karþý karþýyayýz. BizAKP’nin amacýnýn her açýdan tek tip yurttaþ yetiþtirler, eðitim ve bilim emekçileri olarak, tek tipleþtirilmek olduðunu biliyoruz. Ancak, 12 Eylül Anayasamiþ insan yaratma idealini çok iyi biliriz. Bizler, yüz sýnýn dayatmacý, baskýcý, eþitsizlikçi ve özgürlükleri yýllýk mücadele tarihimizde eþitçe, özgürce yaþayakýsýtlayan yapýsýný dahi aþan bu uygulamalara sessiz bilme derdiyle sizin devraldýðýnýz tek tipçi mantýða kalacaðýmýz, bu politikalara boyun eðeceðimizi sakarþý çok bedeller ödedik, ödemeye de hazýrýz. Annanlar büyük bir yanýlgý içerisindedirler. Çünkü biz cak sizlerin, 12 Eylül cuntacýlarýnýn gölgesinde büEðitim Sen olarak, tüm farklýlýklarýn birbiriyle eþit yüyen sizlerin, onlarýn izinden gittiðinizi bugün arolduðu, ayrýmcýlýðýn, ötekileþtirmenin olmadýðý bir týk cümle alem biliyor. eðitim hizmetini ve yaþamý örgütlemek için varýz.” diye konuþtu. Bizler zalimlerin zulmünü unutmayýz” diye!

Ýkinci olan Mecitözü Atatürk’ün kupasýný Voleybol Ýl Temsilcisi Recep Öztuna verdi

Yýldýz erkeklerde þampiyon olan Baþöðretmen Atatürk takýmý kupa töreni sonrasý toplu halde

Ýstihdam garantili kurs Ç

orum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü ile Engin Türkol iþmak, açýk veya ikinci öðretim hariç öðrenci konumunda olmamak. birliðinde UMEM Projesi çerçevesinde uygulanacak olan Söz konusu kurslara katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan "Konfeksiyon Ýþçisi" mesleðinde 2 grup halinde toplam 40 kiþilik ismüracaatçýlarýn, 21 Aralýk 2012 Cuma günü saat 10:00’da Engin tihdam garantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda baTürkol iþyeri adresinde yapýlacak mülakata katýlmalarý gerekiyor. þarýlý olan kursiyerlerin en az yarýsý Engin Türkol iþletmesinde istihdam edilecek. Eðitimler 24 Aralýk 2012 - 22 Nisan 2013 tarihleri arasýnda haftada 5 gün 08:00-17:00 saatleri arasýnda Engin Türkol (Buharaevler Mah. Selçuk Cad. 37. 1-Mülkiyeti Kooperatifimize ait, aþaðýda tapu adresi ve muhammen peþin satýþ bedelleri verilen taþýnmazlar satýlaSok. No: 62 Çorum) caktýr. adresinde verilecek.

ÝLAN

S.S.ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ'NDEN DÜKKÂN VE DAÝRELER SATILACAKTIR.

Kursa katýlým þartlarý: ÝÞKUR'a ka-

yýtlý iþsiz olmak, son 24 ay içinde ÝÞKUR'un meslek edindirme kurslarýna katýlmýþ olanlar katýldýðý kursun bitiþ tarihinden itibaren en az 3 ay geçtiði taktirde bu kurstan faydalanabilirler, farklý programlara (Giriþimcilik, TYÇP, Staj) katýlanlar ise katýldýðý programýn bitiþ tarihinden itibaren en az 6 ay geçmeden baþvuru yapamazlar, en az okuryazar olmak, 16-45 yaþ arasýnda bay-bayan ol-

Sýra Pafta No: No:

1 2 3 4 5 6

Ada No:

Parsel No:

Yüzölçümü Niteliði m2

Blok

Kat/No

Arsa

Muhammen Payý Peþin Satýþ Bedeli

58 910 35 1.551,10 Asma Katlý Dükkan A-B Zemin/15 40/354 3.000.000.- TL. 58 910 35 1.551,10 Mesken A/1-2 10/354 100.000.- TL. 58 910 35 1.551,10 Mesken A/2-4 10/354 100.000.- TL. 58 910 35 1.551,10 Mesken B/1-3 12/354 160.000.- TL. 58 910 35 1.551,10 Mesken B/1-4 10/354 100.000.- TL. 58 910 35 1.551,10 Mesken B/2-6 10/354 100.000.- TL. Her bir gayrimenkul ayrý ayrý satýlacaktýr. Ýhale, kapalý teklif usulüyle yapýlacak, gerektiðinde açýk artýrma ile devam edilecektir. 2- Ýhale, 03.01.2013 tarihinde Saat:14:00'de S.S.Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Toplantý Salonu - ÇORUM adresinde yapýlacaktýr. Teklif mektuplarý ise en geç 03.01.2013 günü saat: 11:00'e kadar. S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ Muhaberat Servisi'ne (Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi No:25/C ÇORUM) teslim edilmiþ veya ihalenin yapýlacaðý adreste elden teslim edilecektir. 3- Geçici Teminat, teklif tutarýnýn %3'ü kadardýr. 4-Konu Ýle ilgili þartname100,- TL karþýlýðýnda, Kooperatifimiz Müdürlüðünden temin edilebilecektir. 5- Ýlgili taþýnmazlar ve þartname bedelsiz olarak Çorum Pancar Kooperatifince gösterilir. 6- 2886 ve 4734 sayýlý ihale yasalarýna tabi olmayan Kooperatifimiz ihaleyi yapýp yapmamakta, kýsmen yapmakta veya dilediðine yapmakta serbesttir.

(Basýn: 998)

Telefon: 0-364-223 13 80 Fax: 0-364-221 09 11 S.S ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝ


18 ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Hitit yerinde saydý B

ayanlar 3. Voleybol ligindeki temsilcimiz Hitit Üniversitesi altýncý hafta maçlarý sonunda sýralamadaki yerini deðiþtiremedi. Ýlk iki iddiasýndan uzaklaþan Hitit Üniversitesi

Çorum-Amasya hakem birlikteliði Çorum Hakem Derneði yönetiminin ev sahipliðinde Çorum ve Amasya hakem ve gözlemci camiasý önceki akþam Çorum’da bir araya geldiler. Önce dostluk maçý yaptýlar ardýndanda yemekte sohbet etme tanýþma imkaný buldular. Ýki ilin Dernek ve Komite Baþkanlarý yaptýklarý konuþmalarda bu tür etkinliklerin camialarýn tanýþýp kaynaþmasýna büyük katký yapacaðýný belirterek bu organizelerin önümüzdeki dönemde artarakdevam etmesi dileðinde bulundular. Amasya hakem camiasý en kýsa sürede Çorum hakem camiasýný konuk etmek istediklerini belirttiler.

Ç

orum ve Amasya hakemleri Çorum’da bir araya geldi önce dostluk maçý yaptýlar sonrada yemekte sohbet ederek bunun gele-

neksel hale gelmesi dileðinde bulundular. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneði Çorum Þubesi’nin ev sahipliðinde yapýlan

bu örnek birlikteliðe Çorum Ýl Hakem Kurulu Baþkan Vekili ve Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi Kahraman Ölçer, TFFHGD Çorum Þube

Amasya bölgesi hakemleri, Çorum hakemleri ile yaptýklarý maçýn ardýndan yemekte

Çorumlu hakemler maçýn ardýndan yemekte bir arada görülüyorlar

Baþkaný Mustafa Alagöz, Amasya Ýl Hakem Kurulu Baþkaný Hayrettin Çaðýn, Ýl Hkem Kurulu Üyeleri ve Gözlemcileri Selahattin Zengin, Süleyman Bekar, TFFHGD Amasya Þubesi Baþkaný Ýbrahim Karaman ve dernek yönetim kurulu üyeleriyle Bölgesel ve Ýl Gözlemcileri ile iki ilin Klasman, Ýl ve Hif Hakemleri katýldýlar. Ýki ilin hakem camiasý önce 2 nolu sentetik çim sahada bir dostluk maçý yaptýlar. Oldukça eðlenceli ve neþeli geçen maçý Çorum hakemleri 5-3 kazanýrken skordan çok maçta öne çýkan dostluk ve kaynaþma oldu. Maçý iki ilin komite ve dernek baþkan ve üyeleride izlediler. Maçýn ardýndan hakemler toplu olarak Cevher Sofra’ya geçerek burada birlikte yemek yediler. Yemekte ilk konuþmayý ev sahibi olarak Çorum TFFHGD Þube Baþkaný Mustafa Alagöz yaptý. Alagöz, komþu il Amasya’nýn hakem ve gözlemcilerni Çorum’da

aðýrlamaktan duyduklarý memmuniyeti dile getiterek, hakemliðin en güzel yanýnýn bir çok ilden yeni dostlar ve arkadaþlar kazanmak olduðunu belirtti. Bu etkinliðin geleneksel hale gelerek komþu illerle dialoglarýn dahada güçlenmesinin bölgede hakem camiasýnýn etkinliðinin artmasýna etken olacaðýný belirten Alagöz, ‘Üst kategorilerde görev alabilecek hakemleri hep birlikte yetiþtirmek arzuzudayýz. Ben bu organizemize katýlan gerek ilimiz gerekse komþu ilin hakem ve gözlemcilerine çok teþekkür ediyorum’ dedi. Dernek Amasya Þube Baþkaný Ýbrahim Karaman’da yaptýðý konuþmada Çorum’da olmaktan ve hakem ve gözlemci dostlarýyla bir arada bulunmaktan duyduðu memniniyeti dile getirdi. Bu davetten dolayý tüm Çorum hakem ve gözlemcilerine teþekkür eden Karaman ‘Ýki komþu ilin hakem ve gözlemcilerinin tanýþýp kaynaþmasýna vesile olan bu etkinliklerin devam etmesi en büyük dileðimiz. Bizde Amasya hakem camiasý olarak Çorumlu hakem ve gözlemci dostlarýmýzý Amasya’da aðýrlýktan büyük mutluluk duyacaðýz’ dedi. Bölgesel Hakem Kurulu Üyesi ve Çorum Ýl Hakem Kurulu Baþkan Vekili Kahraman Ölçer, yemekte yaptýðý konuþmada 12. Bölgeye baðlý iki ilin hakem ve gözlemcilerini bir arada görmenin kendilerini çok mutlu ettiðini söyledi. Ölçer, ‘Yorucu geçen se-

zonun stresini birazda olsa atan hakemlerimizin zorlu lig maratonunda baþarýlý olacaklarýna yürekten inanýyorum. Önümüzde zorlu lig maratonlarýnýn ikinci yarýlarýnýn dolayýsýyla da þampiyonlarýn belli olacaðý mevsimlerin yaklaþtýðý þu günlerde hakem ve gözlemcilerimizin bu tip etkinliklerle mental açýdan hazýr olmalarý bizler için önemli. Kafa olarak dinç olan bir hakemin sahada hata yapma oranýnýn düþük olacaktýr. Bu nedenle etkinlikten dolayý iki ilin dernek baþkanlarýna ve yönetim kurullarýna teþekkür ediyorum’ dedi. Amasya Ýl Hakem Kurulu Baþkaný Hayrettin Çaðýn'da Çorumlu dostlarýmýzla bir arada olmanýn mutluluðu içinde olduklarýný bölge illeri ile bu tip tanýþma ve kaynaþma toplantýlarýnýn daha sýk yapýlmasýný temenni etti. En kýsa zamanda Çorumlu dostlarýmýzý Amasya'da görmek isteriz diyen Çaðýn, tüm hakem ve gözlemcilere zorlu lig maratonunda baþarýlar diledi.

1.

Küme U 19 ligi dokuzuncu hafta maçlarý sonunda ilk iki için Çorum Belediyespor ve Eti Lisesi Gençlikspor haftayý üçer puanla kapatarak yollarýna kayýpsýz devam ettiler. Ýlk iki sýrayý alan takýmlarýn ilimizi gruplarda temsil edeceði U 19 liginde Çorum Bele-

diyespor Gençlerbirliði karþýsýnda 4-0’lýk galibiyetle ayrýlarak 25 puana yükseldi ve liderliðini devam ettirdi. Bu galibiyetle Çorum Belediyespor ilimizi gruplarda temsil etmeyi büyük oranda garantiledi. Haftanýn en kritik maçýnda ise Osmancýkgücü sahasýnda Eti Lisesi Gençlikspor ile

karþýlaþtý. Kazanan takýmýn ilk iki yolnunda büyük avantaj yakalayacaðý maçta Eti Lisesi deplasman maçýndan 31’lik galibiyetle ayrýlarak en yakýn takipçisi Osmancýkgücü ile arasýndaki puan farkýný 6’ya çýkardý. Ligde kalma açýsýndan büyük önem taþýyan maçta ise Çimen-

tospor, Alaca Belediyespor önünde zorla olsa 1-0 galip gelerek tehlikeli bölgeden uzamlaþtý ve rahat bir nefes aldý. U 19 liginde 10. hafta maçlarý cumartesi günü oynanacak. Haftanýn kritik maçýnda

Çorum Belediyespor ile Osmancýkgücüspor karþýlaþacak. Bu maçý Çorum Belediyespor kazanýrsa ilk ikiyi garantileyecek. Osmancýkgücü ise bu maçý kaybetmesi halinde ilk iki iddiasýndan uzaklaþacak.

1. Amatör Küme U 19 Ligi Haftanýn Sonuçlarý:

Gençlerbirliði - Çorum Belediyespor : 0-4 Çimentospor - Alaca Belediyespor : 1-0 Osmancýkgücüspor - Eti Lisesi Gençlikspor : 1-3

PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Çorum Belediye 2. Eti Lisesi Genç 3. Osmancýkgücü 4. Gençlerbirliði 5. Çimentospor 6. HE Kültürspor 7. Alaca Belediye

O 9 9 8 9 9 8 8

G 8 7 5 3 3 2 0

B 1 1 1 1 0 0 0

M 0 1 2 5 6 6 8

A 42 32 33 14 11 12 13

Y 6 11 18 23 24 40 35

22 Aralýk Cumartesi : Çorum Belediyespor U 19 liginde son üç haftaya þampiyonluk yolunda avantajlý giriyor

Eti Lisesi Gençlik - HE Kültürspor. Çorum Belediyespor - Osmancýkgücüspor. Alaca Belediyespor - Gençlerbirliði.

P 25 22 16 10 9 6 0

Geçen haftanýn maç sonuçlarý

Hitit Üniversitesi - Bartýn Polisgücü. Ordu Telekom - Samsun Gazi Lisesi Kazan Belediye - Numunespor

: 0-3 : 3-0 : 2-3

Bayanlar 3. Lig C Grubu Puan Durumu: TAKIMLAR O 1.Bartýn Polisgücü 5 2. Numunespor 6 3. Ordu Telekom 5 4. Kazan Belediye 5 5. Ý. Turhan Lisesi 5 6. Hitit Üniversitesi 6 7. Samsun Gazi Lisesi 5 8. Konya Gençlikspor 5

G M AS VS P 5 0 15 0 15 1 15 5 14 4 1 12 4 12 3 2 11 9 9 2 3 7 9 6 1 5 8 15 5 1 4 3 14 2 0 5 0 15 0 5

Ayancýk Cevizli ve Giresun Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý ligden çekildi 22 Aralýk Cumartesi : Numunespor - Konya Gençlikspor.

23 Aralýk pazar :

Ýbrahim Turhan Lisesi- Hitit Üniversitesi. Samsun Gazi Lisesi-Kazan Belediyespor. Bartýn Polisgücü - Ordu Telekomspor.

versitesi henüz hiç bir maçta set vermeden galip gelen rakibi önünde ikinci sette buna çok yaklaþtý ancak 2624’lük skorla seti verdi ardýndan da maçý 3-0 kaybederek haftayý puansýz kapattý. Haftanýn en çekiþmeli maçýnda Numunespor, Ankara Kazan Belediyespor deplasmanýnda zorda olsa 32’lik skorla galip gelerek iki puanla haftayý kapattý. Ordu Telekom ise evinde konuk ettiði Samsun Gazi Lisesi’ni 3-0 yenerek zirveyi takibini sürdürdü. Ligde yedinci hafta maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Hitit Üniversitesi 23 Aralýk pazar günü grupta kendisi gibi üst sýralarda yer bulmak isteyen Ýbrahim Turhan Lisesi ile karþýlaþacak. Grubun diðer zorlu maçýnda ise lider Bartýn Polisgücü üçüncü sýrada bulunan Ordu Telekom ile kendi salonunda karþýlaþacak.

Hitit Üniversitesi bayan voleybol takýmý grup lideri karþýsýnda özellikle ikinci sette rakibi önünde aldýðý sayýlarýn ardýndan böyle büyük bir sevinç yaþadý

ÝBD, lige hazýrlanýyor B

ayanlar Bölgesel Voleybol Liginde mücadele edecek olan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor, 13 Ocak’ta baþlayacak olan lig maçlarý öncesinde ilk hazýrlýk

U 19’da ilk iki kayýpsýz Çorum ve Amasya Hakem Dernek ve Hakem Kurulu üyeleri yemekte toplu halde görülüyorlar

grupta kendine üst sýralarda yer bulmak için mücadele edecek gibi görünüyor. Geçtiðimiz hafta sonu grup lideri Bartýn Polisgücü’nü evinde konuk eden Hitit Üni-

maçýný Turhal Cumhuriyet Lisesi ile yaptý ve rakibine 3-1 maðlup oldu. Osmancýk ÝBD bölgesel ligde ayný grupta mücadele edeceði Turhal Cumhuriyet Lisesi ile pazar gü-

nü Osmancýk Spor Salonu’nda karþý karþýya geldi. Oldukça yüksek bir mücadeleye sahne olan maçta tecrübeli isimlerden kurulu rakibi önünde ilk seti 28-26 kaybeden ÝBD ikinci sette maçta üstün bir oyun sonunda 25-13 kazanarak skoru 1-1 yaptý. Üçüncü seti 25-23 dördüncüsetide 26-24 kaybeden salondan 31’lik maðlubiyetle ayrýldýb Ýsmail Burak Derinderespor Voleybol antrenörü Ümit Gökgöz, son derece yararlý bir hazýrlýk maçý olduðunu rakiplerinin daha tecrübeli isimlerden kurulu olduðunu belirterek gerekli dersleri çýkardýklarýný söyledi. 13 Ocak’ta baþlayacak lige kadar 1-2 hazýrlýk maçý daha yaparak eksikleri görmek ve çalýþmalarda bunlara aðýrlýk vermeyi planladýðýný belirten Gökgöz, grupta ilk iki hedefine ulaþmak için çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdüklerini sözlerine

U 14 liginde 4. hafta pazartesi akþamý oynanan tek maçla sona erdi

Gençlerbirliði, Osmancýkgücü’nü Fatih’le geçti: 2-1 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Doðan

Akbaþ.

GENÇLERBÝR-

LÝÐÝ : Berk, Hüseyin, Berkay, Yavuz, Ahmet, Metehan, Mert, Y. Emre, Fatih, Furkan Coþkun, Batuhan, Zeki, Furkan Öztürk, Alican.

OSMANCIKGÜ-

CÜSPOR : Enes, Abdulkerim, Necati, Tunahan, Kenan, Muhammet, Halil, Utku, Alperen, Ege, Murat, Doðancan, Uður, Melih Yücel, Melih Karaca, Ahmet, Görkem, Tolga. GOLLER : 10. ve 29. dakikalarda Fatih (Gençlerbirliði), 25. dak. Murat (Osmancýkgücü).


ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

19

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi Genel Müdürlüðünden almýþ olduðum 15/6/2001 tarihli 529255 00 belge nolu sanayi sicil belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

Saadettin ÜLGER Ülger Makina K.S.Sitesi 1. Cad. No: 15 ÇORUM Ç.V.D.9050034962

(Ç.HAK:3742)

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðum 3651-3700 seri nolu 1 cilt perakende satýþ fiþimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Yusuf ALAGÖZ Raþit oðlu 1952 Çorum Doðumlu Çiftlik Çayýrý 54. Sokak No: 9/2 ÇORUM Ç.V.D.10475051520

(Ç.HAK:3740)

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde 3790104804 nolu vergi mükellefiyim. A serili 801-850 numaralý 1 cilt müstahsil makbuzumu kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet ESER Ahmet oðlu 1957 Kýzýlýrmak Çankýrý Doðumlu T.C.No:39301055242

0 532 245 91 41

ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere,

Mekanik-Motor Usta ve Kalfalarý Elektrik Ustasý Aranýyor

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: 234 93 71-0 532 521 36 55

BAYAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay ve temizlik iþlerine bakacak 30-35 yaþlarýnda bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 545 833 22 53

Ekmekçioðullarý Metal ve Kimya San.Tic.A.Þ. bünyesinde görevlendirmek üzere Makine Mühendisi aranmaktadýr.

Genel Bilgiler;

Üniversitelerin Makine Mühendisliði bölümlerinden mezun, Alanýnda en az 2 yýl deneyimli, Autocad ve en az bir 3 boyutlu tasarým programlarýndan birini kullanabilen, MS Office ve Logo Bordro programlarýný iyi derecede kullanabilen, Tercihen mekanik tasarým konusunda tecrübeli, Ýyi derecede Ýngilizce bilen, Analitik düþünme yeteneðine sahip, Liderlik vasýflarýna sahip, yöneticilik becerileri geliþmiþ, Ekip çalýþmasýna yatkýn ve kiþilerarasý iletiþimi güçlü, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamýþ olmak. ------------------------------------------------------------Ekmekçioðullarý Metal ve Kimya San.Tic.A.Þ. bünyesinde görevlendirmek üzere Ýnsan Kaynaklarý Yöneticisi aranmaktadýr.

(Ç.HAK:3429)

Üniversitelerin Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden Mezun, Alanýnda en az 2 yýl deneyimli, Ýþ Kanunu ve SGK mevzuatý konularýna vakýf, MS Office ve Logo Bordro programlarýný iyi derecede kullanabilen, Takým Çalýþmasýna yatkýn ve kiþilerarasý iletiþimi güçlü, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamýþ olmak.

EKMEKÇÝOÐULLARI METAL VE KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ ADRES : ORGANÝZE SAN. BÖL. 6. CAD. NO:20 ÇORUM TEL: 254 97 60 FAX: 254 97 65

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan bilgisayar bilgisine sahip olan muhasebe elemaný alýnacaktýr.

Nasip Unlu Mamüller Eþref Hoca Cad. No:25 /B Çorum (23 Nisan Ýlkögretim okulu çaprazý) 0364 226 30 70

Kerep SELÇUK Dursun oðlu 1955 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3739)

Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

0 536 729 38 08

Ýlim Yayma arkasýnda tam dubleks güney, doðu, kuzey cephe çift mutfaklý, çift banyolu, çift çelik kapýlý, kombili lüks daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 312 59 38

KÝRALIK ELEMANLAR ARANIYOR SOBALI DAÝRE Stad 4. Sokak’ta

0 536 360 73 44

Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Vasýfsýz Bay elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: 254 00 51

0 544 251 14 83

Devren Satýlýk

Satýlýk

Market

Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda müþteri potansiyeli mevcut market devren satýlýktýr. Buhara Merket Buharaevler 2. Sok. No: 2 Mür. Tel: 0 530 566 68 67

Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39

MODA GELÝNLÝK EVÝ

ELEMAN ARANIYOR

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 05 58

ÇÝÐDEM * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Yem fabrikasýnda çalýþtýrýlmak üzere B sýnýfý ehliyeti olan tecrübeli bay pazarlama elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

KALENDER ELEMAN ARANIYOR HOBÝ BAHÇELERÝ Makina Mühendisi * TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95

SATILIK ARSA

Carrefour arkasýnda 2787 ada, 3 parsel, 1037 m2 emsal (birbuçuk) ruhsat (4 kata müsait) 21/12/2012 tarihinde Adliye Binasý Müzayede Salonunda Açýk Artýrma ile satýlacaktýr. Dosya No: 2012/11 Satýþ Saat: 11.00’de 2. Sulh Hukuk Satýþ Memurluðu Mür. Tel: 0 532 277 44 10

(Ç.HAK:3681)

YÝTÝK

(Ç.HAK:2250)

TOKÝ’de 3+1 Sahibinden Satýlýk Lüks Daire Satýlýk Daire

(Ç.HAK:3744)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Azap Ahmet Sk. No: 1-A Tel: 225 25 43

Genel Bilgiler;

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ELEMAN ARANIYOR ARIYORUZ Muhasebe bölümünde çalýþtýrýlmak üzere logo ve ofis programlarý kullanabilen çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Ankara Yolu Gýda Toptancýlar Sitesi 1. Blok No: 24 Tel: 0 532 714 81 80

(Ç.HAK:3544)

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Bhaçelievler Mah. 1992 ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50

(Ç.HAK:3741)

Mür. Tel:

5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

(Ç.HAK:3734)

YÝTÝK

Ankara Yolu 20. kilometrede ruhsatlý 300 bin kapasiteli 150 bin tavuðu olan tavuk çiftliði satýlýktýr.

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Buharaevler Manas Parký civarý 3+1 125 m2 satýlýk daire 115 bin+pazarlýk * Asya Kent’te satýlýk daireler 145 bin+pazarlýk * Eþrefhoca Cad. Carrefour civarý satýlýk daireler 160 bin+pazarlýk * Carrefour arkasýnda satýlýk 155 m2 daire 120 bin+pazarlýk * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 3+1 ve 4+1 daireler 145 binden baþlayan fiyatlar * Ýbrahim Çayýrý mevkiinde 65 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 daireler * Murat Petrol civarý 80 bin TL’den baþlayan fiyatlarla 130 m2 mantolamalý daireler * Ulukavak Polis Karakolu civarý ankastreli satýlýk sýfýr daireler * Bahçelievler’de 135-180 m2 arasý satýlýk daireler * Binevler’de satýlýk villa arsalarý * Ahçýlar’da satýlýk baðlar * Ilýca’da satýlýk baðlar * Ayarýk’ta satýlýk baðlar * Satýlýk Hobi Bahçeleri 1.000 m2 * Tekceviz’de 145 m2 2. kat daire 110 bin+pazarlýk

(Ç.HAK:3717)

(Ç.HAK:3747)

Satýlýk Tavuk Çiftliði

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

(Ç.HAK:3718)

Mustafa AÞIK Ýhsan oðlu 04/02/1942 Çorum Doðumlu T.C.No:13153958814

19 UB 181 plakalý, 2011 model, Renault marka

Çorum Ýl Özel Ýdaresi’ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. no: 167 Çorum Saat: 10:00

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2011/705)

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Kapasite artýþý nedeniyle firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere

Makina Teknikeri Tornacý-Kaynakçý-Borvekçi ve vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsenh yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:3749)

YÝTÝK 19-89-031 tescil plakalý Kawasaki Loader marka iþ makinesine ait Tescil Belgesi kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.

28 ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

2013 yýlý 11 kiþi ile 11 aylýk malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizöetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Ana gayrimenkulu ‘tek katlý kargir ev ve arsasý’ vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut ‘cins tahsisi’ yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 160.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

(Ç.HAK:3666)

Çorum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no 60, sayfa 5868, ada 2561, parsel 1 adresinde kayýtlý bulunan, 4.366,60 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 46060/1451784 arsa paylý A blok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel:

Çorum merkez Konaklý beldesi taþkýn koruma inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A blok no: 24 Çankaya / Ankara Saat: 10:00 ***

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü araç kiralama hizmeti 6 adet (4 adet þoförlü yakýtlý, 2 adet þoförsüz yakýtsýz) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Kamp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi (Dosya No: 2012/899 TLMT.)

(Ç.HAK:3649)

21 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

27 ARALIK DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

(Ç.HAK:3688)

Çorum Müze ve Örenyerlerine 5 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Saat: 10:30 ***

365.000 lt motorin (euro dizel) ile 5.000 lt kurþunsuz benzin (95 oktan) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Spor Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2010/5424)

(Ç.HAK:4138)

Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Çorum Ýskilip ilçesi Ýmam Hatip Lisesi istinat duvarý yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: 14:00 ***

3 OCAK T.C. Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

7 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:1172)

2013 yýlý gýda alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Adliyesi 12 ay süreli 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 14:00 ***

Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3704)

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

24 ARALIK Çorum Adliyesi

2 OCAK 2013 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý

***

4 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

(Ç.HAK:3694)

55 UE 674 plakalý, 2010 model, panelvan cinsi siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

19 TE 286 plakalý 2012 model yeni Kango Multix Ext Edit 1.5 Renault marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Sima Otomotiv San. ve Tic. A.Þ. (Ankara Yolu 4. km Çorum) Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:3730)

20 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Kango Multix cinsinde, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 28.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:10-10:15 ***

(Ç.HAK:3743)

Özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah., Cengiz Topel Cad., No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

70.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:20 ***

(Ç.HAK:3727)

19 ARALIK Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

Çorum Teknik Çelik Döküm Makina Adres: Yeniyol Mah. Gazi 14. Sk. 7/A Tel: 225 53 36-254 92 03

ESKÝ KOMBÝLERÝNÝZÝ ATMAYIN GETÝRÝN BÝZ ALALIM CANDEMÝR TÝCARET

Osmancýk Cad. 1. Osmancýk Çýkmazý No: 4 Tel: 224 22 82

(Ç.HAK:3662)


* Çorum-Amasya hakem birlikteliði. * Hitit yerinde saydý . * ÝBD lige hazýrlanýyor. * U 19’da ilk iki kayýpsýz * Gençlerbirliði-Osmancýkgücü’nü Fatih’le geçti: 2-1 * Baþöðretmen Atatürk bu yýlda þampiyon

Haberlerini 17. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz

ÇARÞAMBA 19 ARALIK 2012

Yönetim transfer için toplandý Çorumspor Yönetimi ligin ikinci yarýsý için transferi açýp açmama konusunda son kararý vermek için dün akþam toplandý. Baþkan Rumi Ispanak yönetim olarak belli bir çalýþmalarýnýn olduðunu ve belli bir aþamaya getirdiklerini ancak bir omuz desteðine ihtiyaç duyduklarýný ancak bunu göremediklerini belirtti.

Ç

Oyun bölümünde kaybeden takýmýn oyuncularý ördek yürüyüþü ve yerde sürünme cezasýný çektiler

Belediyespor’da neþeli antrenman Ç

orum Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda evinde oynayacaðý Emrespor karþýlaþmasýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. Mavi beyazlý takýmda Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað’ýn katýlmadýðý antrenmaný antrenar Savaþ Bahadýr yaptýrdý. Tüm futbolcularýn katýldýðý çalýþma oldukça neþeli bir ortamda gerçekleþti. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanda daha sonra takýmý ikiye ayýran antrenör Savaþ Bahadýr oyun aðýrlýklý bir çalýþma yaptýrdý. Futbolcular ar-

ka arkaya geçerek bacaklarýnýn aralarýndan topu geriye en çabuk göndermek oynattý. Bu oyunda geç kalan takýma ceza olarak ördek yürüyüþü yapma ve þýnav cezasý veren antrenör Savaþ Bahadýr daha sonrada beþe iki pas çalýþmasý yaptýrdý. Çorum Belediyespor çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada taktik aðýrlýklý çift kale maç yaparak haftanýn ilk antrenmanýný tamamladý. Mavi beyazlýlar Emrespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek.

orumspor Yönetim Kurulu ligin ikinci yarýsýnda transferi açýp açmama konusunu görüþmek üzere dün akþam toplandý. Haftalýk olaðan toplantýsýný yapan Çorumspor Yönetimi’nde öncelikli konu ligin ikinci yarýsý için transferin açýlýp açýlmamasý oluþturuyor. Konu hakkýnda görüþtüðümüz Baþkan Rumi Ispanak, yönetim olarak göreve geldikleri günden itibaren transferi açmak için bir dizi

orumspor pazar günü deplasmanda oynayacaðý Siirtspor maçýna karayoluyla gidecek. Kafilenin uçakla Siirt’e gitmesi gündeme gelmiþti ancak yapýlan görüþmeler sonunda dönüþ uçaðýna yetiþmenin mümkün olmadýðý bir gece daha kalmanýnda maliyeti artýracaðý gerekçesiyle kafilenin otobüsle Siirt’e gitmesine karar verildi. Kýrmýzý Siyahlý kafilenin Siirt veya Batman’da kalacaðý otelin bugün kesinlik kazanacaðý otelle anlaþmaya görede cuma gecesi veya cumartesi sabah erken saatlerde yola çýkýlmasýnýn planlandýðý öðrenildi.

Kýrmýzý kartlar kural gereði

Halil Ýbrahim’den arkadaþlarýna ev tatlýsý Ç

orum Belediyespor’lu Halil Ýbrahim dün antrenman sonrasýnda yeni aldýðý ev nedeniyle futbolcu arkadaþlarýna tatlý ikram etti. Antrenman bitiminde futbolcu arkadaþlarýna, teknik heyete ve antrenmaný izleyenlere tatlý ikram eden Halil Ýbrahim’e herkes evinin hayýrlý olmasý dileðinde bulundular.

Sinop’ta dün baþlayan ve 22 Aralýk’ta sona erecek Üniversiteler 2. lig grup maçlarýnda ilimiz C Klasman hakemi Haluk Yakýn düdük çalacak.

Halil Ýbrahim antrenman sonunda tatlý ikram etti

‘Emeðe saygý lütfen’ Alaca Belediyespor antrenörü Kemal Ünal, son haftalarda tüm kategorilerde yaþadýklarý hakem hatalarýndan artýk canlarýnýn çok yandýðýný söyledi. Hakemlerden emeðe saygý göstermelerini ve hakkaniyetten ayrýlmamalarýný isteyen Ünal ‘14 yaþýndaki çocuða kart göstermek için ‘Gel lan buraya’ diyen hakem yerine geçmiþte derdimizi anlatabildiðimiz konuþabildiðimiz hakemler görmek istiyoruz’ dedi.

Kemal Ünal

laca Belediyespor antrenörü Kemal Ünal, hakemlerden emeklerine saygý beklediklerini söyledi. Ünal, son haftalarda tüm kategorilerde oynadýklarý maçlarda yaþadýklarý bariz hakem hatalarý sonucunda büyük maðduriyet yaþadýklarýný belirterek hakem camiasýndan emeðe saygý göstermelerini istediklerini belirtti. Kemal Ünal, geçen hafta U 19 liginde kalmamýz için çok önemli bir maça çýktýk. Ligde kalma mücadelesi veren rakibimiz ile oynadýðýmýz maçta bariz ofsayt pozisyonda gol yedik sesimiz çýkmadý ancak bizim nizami attýðýmýz gol iptal edildi. Bu maçta verilen gol verilmeyen golümüz sonunda Alaca Belediyespor küme düþtü. U 14 liginde maç oynuyoruz, hakem oyuncu-

Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak

Siirt hazýrlýðý baþladý Ý

lk yarýnýn son maçýnda pazar günü Siirtspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorumspor bir günlük iznin ardýndan bu maçýn hazýrlýklarýna baþladý. Evinde oynadýðý son maçta Gölcükspor’a 2-1 yenilerek puan hasretine sürdüren Çorumspor dün saat 13.30’da Nazmi Avluca sahasýnda haftanýn ilk antrenmanýný yaptý. Ýlk antrenman öncesi Teknik Heyet futbolcularla bir toplantý yaparak Gölcükspor maçýnýn genel bir deðerledirmesini yaptý hatalar konusunda uyarýlarda bulundu. Haftanýn ilk çalýþmasýna izinli olan Onur Aksar, Samet Sur ve Yasin Özkarslý dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Gölcükspor maçýnda aldýðý darbe nedeniyle Sa-

met Bayrak’ta çalýþmayý düz koþu yaptýktan sonra býraktý. Isýnma hareketleri ile baþlayan çalýþma daha sonra beþe iki pas

çalýþmasý son bölümde de minyatür kale maç yaptýlar. Çorumspor Göl-

cükspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün saat 13.30’da yapacaðý antrenmanla sürdürecek.

Genç kýzlar voleybolda ikinci tur kuralarý çekildi

Ý

limiz C Klasman Basketbol hakemi Haluk Yakýn’a Sinop’ta görev verildi. Üniversite Sporlarý Federasyonu tarafýndan organize edilen Basketbol 2. lig müsabakalarý 18-22 Aralýk tarihleri arasýnda Sinop’ta yapýlacak. 8 bayan, 8 erkek üniversite takýmýnýn mücadele edeceði müsabakalarda ilimiz C Klasman basketbol hakemi Haluk Yakýn’da görev yapacak.

A

inanýyorum. Yönetim olarak toplanýp bu konudaki son durumu masaya yatýracak ve gerekli kararý alacaðýz. Amacýmýz Çorumspor’u yaþatmak bunun içinde üzerimize düþen sorumluluðu yerine getirmeye çalýþýyoruz’ dedi.

Ç

Ý

Haluk Yakýn’a Sinop’ta görev

Yönetim olarak gerekli fedakarlýðý gösteriyoruz ancak son bir omuz atýlmasýný bekliyoruz. Mülki amirlerimizden iþadamlarýmýzdan ortak bir hareketle son bir omuz atmalarýný istiyoruz. Eðer bu omuz desteði gelirse sorunu çözeceðimize

Çorumspor otobüsle gidecek

limiz amatör futbolunda hafta sonu oynanan 13 maçta dört kýrmýzý kart çýktý dördüde kural gereði olduðu için ceza kuruluna sevk yapýlmadý. Tertip Kurulu’nun toplantýsýnda Bayat Belediyespor’dan Alper Gerçek, Hitit Gençlikspor’dan Sedat Þahin Yýlmaz ve Veysel Iþýk, Alaca Belediyespor U 19 taýmýndan Furkan Ýðneci çift sarý karttan kýrmýzý kart gördükleri için ceza kuruluna sevk edilmeden bir maç oynamama cezasý aldýlar.

Belediyespor çalýþmanýn son bölümünde yarý sahada çift kale yaptýlar

görüþmeler yaptýklarýný ve belli bir aþamaya getirdiklerini söyledi. Ispanak, alacaðý olan futbolcular görüþtüklerini ve açmak için gerekli noktaya geldiklerini belirterek ‘Transferi açmak yetmiyor birde ligde kalabilmek için transfer yapmamýz gerekiyor.

muzu kart göstermek için yanýna çaðýrýrken ‘Gellan buraya’ diye hitap edebiliyor. Yýllardýr bu iþi yapýyoruz, biz geçmiþte hakemlerle görüþebiliyoruz derdimizi anlatabiliyorduk. Yeni hakem arkadaþlarla býrakýn görüþmeyi aðzýmýzý bile açtýrmýyorlar hemen tersliyorlar. Küçüklerin maçlarýnda tek hakem yönetmek ve karar vermek zor ancak bir ceza alanýndan diðer ceza alanýna penaltý kararý vermeninde savunulacak bir yaný olmadýðýna inanýyorum. Maçý küçük görerek koþmayan orta alandan düdük çalmakta emeðe saygýsýzlýk olarak görüyorum. Bizim isteðimiz sahaya çýkan ter akýtan herkesin diðerinin emeðine saygý göstermesi ve ona göre hareket etmesi. Lütfen biraz daha dikkat ve emeðe saygý.

L

iseli Genç kýzlar voleybol il birinciliðinde ikinci tur kuralarý çekildi. Grup maçlarýnýn ardýndan ilk iki sýrayý alan 12 takýmýn mücadele edeceði ikinci tur kura çekimi grup maçlarýnýn ardýndan yapýldý. Kura çekimine Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün ve Voleybol Ýl Temsilcisi Recep Öztuna ile ikinci tura yükselen okullarýn bazýlarýnýn beden eðitimi öðretmenleri katýldýlar. Çekilen kura sonucunda gruplar þu þekilde oluþtu; A Grubu: Fatih Anadolu Lisesi, Ticaret Lisesi, Ýskilip Kýz Meslek Lisesi, B Grubu, Sungurlu Lisesi, Mecitözü Lisesi, Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi, C Grubu, Osmancýk Lisesi, Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi, Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi, D grubu, Osmancýk METEM, Gü-

zel Sanatlar ve Spor Lisesi, Oðuzlar Anadolu Lisesi okullarý yer aldýlar. Gruplarda tek devreli lig sisteminde oynanacak maçlar sonunda birinci olacak dört okul final grubunda mücadele

etmeye hak kazanacaklar. Final grubunda da tek devreli oynanacak maçlar sonunda sýralama belli olacak. Ýkinci tur gruplarda ilk maçlar bugün oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maçlarýn programý þöyle:

Saat 09.00 Fatih Anadolu Lisesi - Ticaret Lisesi. Saat 10.30 Sungurlu Lisesi - Mecitözü Lisesi. Saat 12.00 Osmancýk Lisesi - Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi. Saat 13.30 Osmancýk METEM - Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi.

Beden Eðitimi öðretm enleri kura çeki ile ikinci tur gruplarýný belirlediler

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement