Page 1

Sosyal medyanýn maðduru kadýnlar Tarihi binanýn ahý tuttu * HABERÝ 6’DA

Sosyal medyanýn yaygýnlaþmasýyla internet ortamýnda kiþi ve kurumlara yönelik iþlenen suçlarýn arttýðý,

internetten taciz ve þantajla karþý karþýya kalanlarýn baþýnda kadýnlarýn geldiði bildirildi. Meltem Banko

* HABERÝ 4’DE

Bu yýkým seyirlik * HABERÝ 6’DA

Peygamber sevdalýlarýný buluþturan konferansta konuþan Prof. Dr. Mesut Okumuþ:

‘Hz. Peygamber insanlýðýn onuru’ 19 NÝSAN 2013 CUMA

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, “Peygamber Efendimiz, örnek hayatýyla insanlýðýn onuru” dedi. Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle düzenlenen ‘Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru’ konulu konferansta konuþan Prof. Dr. Mesut Okumuþ, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in insanlýða verdiði deðeri anlattý. * HABERÝ 10’DA

Prof. Dr. Mesut Okumuþ

Ýskilip Yolu üzerinde bir tavuk çiftliðinde çýkan yangýnda 3 milyon lira zarar meydana geldi.

80 bin tavuk telef oldu Ýskilip Yolu üzerinde bulunan Özuslu Tavuk Çitfliði yangýna teslim oldu. 80 bin tavuðun yanarak telef olduðu yangýnda 3 milyon TL'lik zarar var.

Sergide çizgi ve ahþap sanatý ile bütünleþen eserlerden oluþan toplam 58 eser yer

* HABERÝ 7’DE

Naht-ý Hat ve Hüsn-i Hat Sergisi görülmeye deðer

Hat eserleri hayran býraktý

Ýki genç arasýnda çýkan tartýþma kanlý bitti.

Sabaha karþý cinayet Çorum’da iki genç arasýnda çýkan tartýþma kanlý bitti.

* HABERÝ 9’DA

Ýskilip Yolu üzerinde bulunan Özuslu Tavuk Çitfliði’nde yangýn çýktý.

Adalet arýyorlar Türk BüroSen Þube Baþkaný Sami Çam, Adalet Bakanlýðý'nýn genelgesiyle yargý çalýþanlarýn a darbe vurulduðun u açýkladý.

Türkçe Olimpiyatlarý Çorum ayaðý organize ihalesi yapýldý. Ýhayeye iki teklif sunuldu.

Türkçe Olimpiyatlarý ihale edildi Türkçe Olimpiyatlarý Çorum ayaðý organize ihalesi yapýldý.

* HABERÝ 5’DE

* SAYFA 12’DE

Hüsn-i Hat Sanatçýsý Mesut Karaca ve Naht-ý Hat Sanatçýsý Hüseyin Bektaþ'ýn birlikte açtýðý Naht-ý Hat ve Hüsn-i Hat Sergisi Milli Eðitim Müdürlüðü Fuaye Salonu'nda sanat severlerin beðenisi ile buluþtu.

Türk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam,basýn açýklamasý yaptý.

* HABERÝ 5’DE

Eczacýlara fitoterapi eðitimi Çorum Eczacý Odasý, Türk Eczacýlarý Birliði Eczacýlýk Akademisi bünyesinde ‘Fitoterapi Eðitimi’ düzenledi.

* HABERÝ 15’DE

* HABERÝ 6’DA

'Annemin de iþi olsun' isimli resim yarýþmasýnda dereceye girenler ödüllendirildi.

Annelerine iþ hayal ettiler hediyeleri kazandýlar Ýþ Kur ve Milli Eðitim tarafýndan düzenlenen 'Annemin de iþi olsun' isimli resim yarýþmasýnda, anneleri için hayal ettikleri meslekleri resme dökerek dereceye giren öðrenciler, ödüllerine ulaþtý.

* HABERÝ 6’DA

2 bin 578 araç trafikten men edildi Ýl Emniyet Müdürlüðü, Çorum’un 1 Ocak - 31 Mart 2013 tarihleri arasýndaki trafik ceza istatiðini açýkladý. Emniyet Müdürlüðü, 3 aylýk sürede 119 bin 772 araç kontrol etti. Çorum Eczacý Odasý, Türk Eczacýlarý Birliði Eczacýlýk Akademisi bünyesinde ‘Fitoterapi Eðitimi’ düzen-

* HABERÝ 9’DA


2

CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Belediye personeline internet sýnýrlamasý Ç

G

eçtiðimiz yýl Eylül ayýnda gece kontrolden çýkan bir otomobil Çatalhavuz Sokaklar üzerindeki dereye uçmuþtu.

Bir okurumuz, kazanýn oluþ þekline bakarak her sürücünün benzer tehlikeyi yaþayabileceði uyarýsýnda

bulunmuþ, döner kavþaktan sonra kanalýn üzerinin açýk ve yolun birden daraldýðýný, yolun diðer tarafýna da kamyon ve týr

Tretuar çalýþmasý Pazartesi Pazarý'na devam edecek.

parký yapýldýðýný belirtmiþ, bunun da kazalarý kaçýnýlmaz hale getirdiðini ifade etmiþti. Uyarýlar karþýlýk bulmuþ olmalý ki, Çorum Belediyesi Çatalhavuz Sokaklar'da tretuar çalýþmasý baþlattý. Derenin üst kodu alçak olduðundan yan istinat duvarý yükseltilerek Pazartesi Pazarý'na kadar tretuar yapýlacak. Böylece kazalarýn önüne geçilecek, yayalara yol hakký verilmiþ olacak...

Çorum Belediyesi personeline internette sýnýrlandýrma getirilmiþ...

Ýnternet yasaðý vatandaþýn iþ ve iþlemlerinde yavaþlama olduðu gerekçesiyle getirilmiþ...

‘Barýþ ve Yeni Anayasa’

ANMA MEVLÝDE DAVET

Y

Kýymetli eþim

(Ç.HAK:839)

Sokaktaki sorun görüldü Çorum Belediyesi Çatalhavuz Sokaklar'da tretuar çalýþmasý baþlattý.

orum Belediyesi personeline internet sýnýrlandýrýlmýþ. Öðrendiðime göre, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün talimatý ile getirildiði belirtilen filtreleme doðrultusunda, sosyal medyanýn yaný sýra yerel ve yaygýn haber sitelerine giriþler de yasaklanmýþ. Söz konusu yasak bazý birimlerde vatandaþa dair iþlerin yavaþlamasý nedeniyle alýnmýþ. Ýnternet sýnýrlandýrýlmasý bilhassa bazý teknik personelin iþlerinde aksamalara sebep olunca yasaðýn yeniden gözden geçirilmesi gündeme gelmiþ. Personelin internette meslekî faaliyetlerle ilgili taleplerini iletmeleri halinde, gerekli incelemenin yapýlacaðý, makûl görülmesi halinde izin verilebileceði ifade edilmiþ.

eþiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP), ‘Barýþ ve Yeni Anayasa’ adlý bir panel düzenleyecek. Moderatörlüðünü Çorum Çaðdaþ Avukatlar Derneði Baþkaný Av. Bülent Diken’in yapacaðý, Taraf Gazetesi PVC Yazarý ve SÝSTEMLERÝNDE Ekonomist Prof. Dr. Erol ÞOK FÝYAT KatýrcýoðMETRESÝ lu’nun, eski Muhammed KAYIKÇI (0 532 778 35 58) KESK Genel ¨ Yusuf ERDEM (0 532 165 25 19) Baþkaný Sami Evren’in ve Ankara Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No: 38 ÇORUM ÜniversiteTel: 0 364 224 80 66 si’nden Siyaset Bilimci Doç. Dr. Alev Özkazanç’ýn konuþmacý olarak katýlacaðý panel, yarýn saat 13:00’de Turgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapýlacak. YSGP Ýl Eþsözcüleri Semiha Azapçý ve Süleyman Kamýþlý, tüm Çorum halkýný ‘Barýþ ve Anayasa’ adlý panele davet

KAYIKÇILAR YAPI PVC KAPI PENCERE SÝSTEMLERÝ, BALKON MERDÝVEN KORKULUÐU, ALÜMÝNYUM DEMÝR DOÐRAMA, PASLANMAZ MERDÝVEN KORKULUÐU, FERFORJE. YETKÝLÝ BAYÝÝ

kýzlarýmla birlikte vefatýnýn 1. yýlýnda rahmetle anýyoruz.

Merhume için 20 Nisan 2013 Cumartesi günü öðle namazý öncesinde Emre Camii'nde mevlid-i þerif okutulacaktýr.

(Ç.HAK:917)

Tüm akraba ve dostlarýmýz davetlidir.

Mustafa Gürkan

(Ç.HAK:695)

Türkan Gürkan

9.40


(Ç.HAK:918)

www.corumhakimiyet.net

CUMA 19 NÝSAN 2013

3


4

CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Sosyal medyanýn maðduru kadýnlar

Hayrettin Karaman

S

Çözüm ümidi

osyal medyanýn yaygýnlaþmasýyla internet ortamýnda kiþi ve kurumlara yönelik iþlenen suçlarýn arttýðý, internetten taciz ve þantajla karþý karþýya kalanlarýn baþýnda kadýnlarýn geldiði bildirildi. Sosyal paylaþým sitelerinde kiþi ve kurumlara yönelik suç niteliðindeki söz ve eylemler, bu içeriklerin internet ortamýndan kaldýrýlmasýný iþ edinen firmalarýn kurulmasýyla artýk karþýlýksýz kalmýyor. Sektörde faaliyet gösteren bir þirketin avukatlýðýný yapan Meltem Banko, internet kullanýmýna paralel olarak sosyal medyanýn kullanýmýnýn artmasýyla, bu alanda iþlenen suçlarda da artýþ gözlendiðini söyledi. Sanal alemde genellikle "hakaret, tehdit, þantaj, taciz ve özel hayatýn gizliliðini ihlal" gibi suçlarla karþýlaþýldýðýna dikkati çeken Banko, bu tür suçlara karþý ilgili yasalarýn 2 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasýný öngördüðünü belirtti.

-"Tanýmadýðýnýz kiþi size hakaret etmez"-

Ýnternet üzerinden gerçekleþtirilen hakaretlerin genellikle sahte profiller üzerinden yapýldýðýný vurgulayan Banko, þöyle devam etti: "Size hakaret eden veya baþka ithamlarda bulunan gerçek kullanýcýlarýn bulunmasý ve gerekli hukuki yollara baþvurulduðu zaman cezalandýrýlmalarý kolay bir süreç ancak sahte profiller üzerinden bu tarz isnatlara maruz kalanlar ne yapacak- Aslýnda önemli konu bu. Genellikle de sahte profiller üzerinden hakaretler yapýlýyor ancak tanýmadýðýmýz kiþiler bizlere o tür þeyler yazmaz. Bunun da bilincinde olalým. Çevremizde olup da kendisini gizleme isteði duyan kiþilerce bu tür olaylar gerçekleþtiriliyor. Tanýmadýðýnýz kiþi size hakaret et-

Meltem Banko, Sektörde faaliyet gösteren bir þirketin avukatlýðýný yapýyor. mez, zaten sizinle bir iþi olmaz. Dolayýsýyla bu olay geliyor" dedi. noktada þüpheli kiþileri bildirip, o kiþiler hak-"En çok maðduriyete uðrayan kesim kakýnda gerekli yasal iþlemleri yaptýrmanýz geredýnlar"kiyor." Ýnternet ve sosyal medya üzerinden iþleSon dönemde internet üzerinden þantaj nen suçlarda en çok kadýnlarýn maðdur oldusuçunun artýþ gösterdiðinin ve genellikle "eliðunu ifade eden Banko, özellikle zamanýnýn mizde fotoðraflarýn var, bunlarý þuralara veribüyük bir kýsmýný evde geçiren ev hanýmlarýriz" gibi söylemlerle birçok kiþinin þantaja manýn, interneti kullanýrken dikkatli olmasý geruz kaldýðýnýn altýný çizen Banko, "Bu tür durektiðini söyledi. rumlarda þantaj yapan kiþilerle muhatap olmak Sonradan piþmanlýk duyulacak eylemleryerine direkt yasal yollara baþvurulmasýný tavden kaçýnýlmasýný isteyen Banko, sözlerini siye ediyorum. Para ve baþka türlü þeyler isteþöyle sürdürdü: nebilir ve bu durum aylarca hatta yýllarca süre"Bu konuda oyuncular, iþ adamlarý, siyabilir. Günümüzde bu tür davalar çok fazla. setçilerin de aralarýnda bulunduðu birçok keÖzellikle genç kýzlarýmýzýn baþýna çok fazla sim maðduriyet yaþýyor ancak genellikle ka-

dýnlarýn yaþadýðý maðduriyet biraz fazla. Özellikle de ev hanýmlarýnýn. Kadýnlarýn, tanýmadýklarý bir kiþiyle iletiþime geçmemesini tavsiye ediyoruz. Bu kiþiler ünlü, siyasetçi, sanatçý olsun fark etmez. Çünkü maðduriyete uðradýðýnýz zaman siz sýkýntýya düþüyorsunuz. Ýnternet bu yönüyle çok tehlikeli. Ýnternette birkaç dakikalýk keyif yapayým derken dönüþü çok zor bir yola girilebiliyor. Bu konunun en fazla maðduru olan kadýnlarýn, sonradan piþmanlýk duyabileceði fotoðraflarý hiçbir þekilde internete yüklememesini tavsiye ediyoruz." Ýnternette çocuklar için de çok fazla tehlike bulunduðunu anlatan Banko, "Anne ve babalara tavsiyem, çocuklarýnýzýn size masum gelen fotoðraflarýný internete yüklemeyin. Bu fotoðraflar, baþkalarý tarafýndan kötü amaçlarla kullanýlabilir" diye konuþtu. Çocuklarýn da ailelerince kontrol altýnda tutulmasýnýn önemine deðinen Banko, "Aileler, çocuklarýnýn belirli saatlerde internete girmelerini saðlamalý. Özellikle sosyal medyayý 13 yaþ altý çocuklarýn kullanmamasý gerekiyor" ifadelerini kullandý.

-"Sosyal medya mahkemeleri olmalý"-

Meltem Banko, internet üzerinden yaþanan maðduriyetler için, yargýda daha farklý bir iþleyiþin olmasý gerektiðini savunarak, þunlarý kaydetti: "Sosyal medya mahkemelerinin mutlak suretle olmasý gerekiyor. Teknoloji geliþtikçe ona paralel olarak yasal düzenlemeler ortaya çýkýyor. 2020'li yýllarda ticaretin internet üzerinden yapýlacaðý düþünülünce bu düþünce abes olmayacaktýr. Hakkýnýzdaki bir itham kýsa sürede tüm dünyaya yayýlýrken, davasý aylarca belki yýllarca sürebiliyor." (A.A.)

Duygu yüklü konferans

Durdu Çetin lah Resulüne olan sevgimiz bizleri yan yana geitit Üniversitesi Ýlahitirdi.” diyerek baþladýðý yat Fakültesi Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Muamkonferansta, dört halifemer Cengil, Kutlu Doðum nin ve Sahaba-i KiramlaHaftasý münasebetiyle Orrýn yaþantýlarýndan örnektaköy Büyük Camii’de konler vererek onlarýn Resuferans verdi. lüllah’a olan sevgilerini Ortaköy Müftülüðünve saygýlarýný anlattý. ce organize edilen Kutlu Duygulu anlarýn yaDoðum haftasý etkinlikleri þandýðý konferansta Cençerçevesince verilen konfegil’in konuþmasý vatanrans Kur'an-ý Kerim okunDoç. Dr. Muammer Cengil daþlar tarafýndan ayakta masý ile baþladý. Konferanalkýþlandý. sýn açýþ konuþmasýný Ýlçe Müftüsü Adnan Zeki Býyýk yaptý. Konferans sonunda katýlanlara Ortaköy Müftülüðünce Kutlu Doðum Doç. Dr. Muammer Cengil, “AlHaftasý anýsýna hediyeler verildi.

H

'PKK'nin silah býrakýp sýnýr dýþýna çekilmesi için ne verdiniz?' diye sorup duranlarýn bir bildikleri varsa bunu hemen açýklamalarý gerekir. Eðer yoksa, yapýlan açýklamalar var, bunlara itibar etmeliyiz. Hükümet ne diyor? Biz halkýmýzdan gizli bir þey vermedik, vermeyiz; onlar silah býrakýp çekilecekler, biz de yalnýzca onlar için deðil, bu ülkede yaþayan bütün insanlar için daha iyi, demokratik, hak ve özgürlükleri geniþleten, vesayetlere son veren bir anayasa yapacaðýz; vereceðimiz budur. PKK adýna konuþanlar ne diyor? BDP Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak, gazetecilere yaptýðý açýklamada, çekilme sýrasýnda kimsenin burnunun kanamamasý gerektiðinin, aksi halde her þeyin altüst olacaðýnýn altýný çizdikten sonra ikinci aþama (ne verilip ne alýnacaðý konusunda) þunlarý söylüyor. 'Türkiye'de demokratikleþme konusunda ne yapýlabilir ne yapýlamaz, bunlarý toplum olarak hep beraber tartýþmamýz, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, toplumun tüm dinamikleri bu tartýþmanýn içine girmeli. Aksi halde bu þöyle algýlanacak ki, aslýnda çözüm istemeyenlerin yaratmak istediði atmosfer de bu, bir al-ver meselesi. Siz ne istiyorsunuz, onlar ne alacak ne verecek meselesi. Bu böyle deðil. Ýkinci aþamanýn toplumsal müzakere aþamasý olarak tanýmlanmasýnýn daha doðru olacaðýný düþünüyorum.' Ýþte açýklamalar bunlardýr ve bunun ötesinde -bilgi ve belgeye dayanmadan- ne söyleniyorsa dayanaksýzdýr, asýlsýzdýr, uydurmadýr, vehimdir, hayaldir. Çözüm için üç maddelik ön þartýn önemli olduðu anlaþýlýyor: 1.PKK çekilirken asla bir zayiat sözkonusu olmamalýdýr. Bunu hükümet temin edecek, etmelidir. 2.Hak, hukuk, adalet talebi bundan sonra siyasetle, diyalogla, toplum mutabakatý ile olacak ve asla bir daha silahla hak aramaya dönülmeyecektir. 3.Bütün taraflarý tatmin edecek, herkesin istediðini yüzde yüz alacaðý bir çözüm hayaldir. Olabileceðin en iyisi de zaman alacaktýr; þu halde herkesin sabýrlý olmasý gerekecektir. Ýþte bugün için önemli olan bu üç ön þartýn gerçekleþmesidir; buna herkesin samimi olarak karar vermesi ve gerekli adýmlarý atmasýdýr. Bunlar zor deðil, þu halde çözüm için neden ümitli olmayalým!

Doçent ünvaný aldý

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Doçent ünvaný Naki Çolak'a cübbe giydirdi.

H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Doçent ünvaný Naki Çolak'a cübbe giydirdi.

Yapýlan açýklamaya göre, Doçent unvanýna yükselen Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Naki Çolak'a cübbesi giydirildi.

Hitit’te eðitim toplantýsý itit H Üniversitesi’nd e ‘Elsevýer Scopus

Hitit Üniversitesi’nde ‘Elsevýer Scopus ve Scýencedýrect Akademik Veritabanlarý Eðitim Toplantýsý’ yapýldý.

Program Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleþtirildi.

ve Scýencedýrect Akademik Veritabanlarý Eðitim Toplantýsý’ Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleþtirildi. Eðitim toplantýsýnda kaliteli ve hakemli bilgiye en hýzlý ve en etkin yoldan nasýl eriþileceði, akademik araþtýrmalara nasýl hýz kazandýrýlacaðý, araþtýrma hayatýnýn nasýl daha kolaylaþacaðý ve zaman kaybýndan nasýl kurtulanabilineceði hakkýnda önemli akademik bilgiler sunuldu. Toplantý akademik personelin soru cevaplarý ve örnek taramalarla sona erdi.

Emekliler Derneði Çorum Þubesi yönetimi dün MHP'yi ziyaret etti.

Zeki Aþkýn’a taziye ziyareti E

etti.

Emre Kut

mekliler Derneði Çorum Þubesi yönetimi dün MHP'yi ziyaret

Dernek Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ile yönetim kurulu üyeleri, MHP'yi ziyaretlerinde Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn'a taziye dileklerini iletti. Geçtiðimiz günlerde annesini kaybeden MHP Merkez Ýlçe

Baþkaný Zeki Aþkýn'a baþ saðlýðý dileyen Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, cenazeye katýlamadýðý için üzgün olduðunu söyledi. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ise, ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek, Emekliler Derneði Çorum Þubesi yöneticilerine teþekkür etti.

Öðrencilere tatil müjdesi

M

illi Eðitim Bakaný Nabi Avcý, önceki yýllarda olduðu gibi 24 Nisan'da ilk ve ortaokul öðrencilerinin tatil yapacaðýný bildirdi. Avcý, Türkiye-Gine Ticaret, Ekonomi ve Teknik Ýþbirliði Karma Komisyonu 2. Dönem kapanýþ

toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, önceki yýllarda olduðu gibi bu yýl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nýn ertesi günü, ilkokul ve ortaokullarýn tatil olacaðýný ifade etti.

‘Sarýkamýþ’tan Çanakkale’ye Bir Hürriyet Türküsü’ adlý anma programý düzenlenecek.

Sarýkamýþ’tan Çanakkale’ye Bir Hürriyet Türküsü

orumlu Eðitimci Sanayici Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD), Ç ‘Sarýkamýþ’tan Çanakkale’ye Bir Hürriyet Türküsü’ adlý anma program düzenleyecek. Recep Ergül, Amir Ateþ ve Erol Sayan ile gerçekleþtirilecek anma gecesi, bugün saat 20:00’de Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yerleþkesi’nde yapýlacak. Programda ayrýca, ÇESÝAD tarafýndan düzenlenen kompozisyon ve þiir yarýþmasýnda dereceye girenlere de ödülleri verilecek.


CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

5

Adalet arýyorlar Emre Kut Ancak Adalet Bakanlýðý 16.04.2013 tarih ve ürk Büro-Sen Þube 16374 sayýlý genelgesiyle, Baþkaný Sami Çam, haksýz ve hukuka aykýrý Adalet Bakanlýðý'nýn geneluygulamanýn sadece Ýstangesiyle yargý çalýþanlarýna bul ile sýnýrlý kalmadýðýný darbe vurulduðunu açýkladý ve tüm Adalet KomisyonSendika yöneticileri larýnda zabýt katibi unvaile birlikte dün saat nýnda görev yapan perso12.30'da Adliye Sarayý nelin klavye kullanýmý yöönünde basýn açýklamasý nünden sýnava tabi tutulayapan Çam, Adalet Bakancaðýný, bu sýnavda baþarýsýz lýðý 16.04.2013 tarih ve olanlarýn üç ay sonra tekrar 16374 sayýlý genelgesi ile, uygulama sýnavýna alýnmaadalet çalýþanlarýna darbe larý ve neticesinde baþarýsýz vurulduðunu savundu. olanlar hakkýnda 657 sayýlý Çam, þöyle dedi; "Adalet yasanýn 98. Maddesi gereçalýþanlarýnýn, havuz paraðince deðerlendirilmede larý kaldýrýlmýþ, yol ücretleTürk Büro-Sen Þube Baþkaný Sami Çam,basýn açýklamasý yaptý. bulunulmasýný tüm komisri kesilmiþ, promosyon payonlara bildirmiþtir. ralarýnda maþa göre promosyon daðýtmýþ ve son olarak da 666 sayýlý Memurun iþ güvencesine göz diken hükümet, Adalet Bakanlýðý KHK ile 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren fazla mesaileri kaldýrýlmýþtý. aracýlýðý ile bu projeyi hayata geçirmek mi istemektedir? Türkiye geSendikamýz yaþanan hak gasplarýný kamuoyuna duyurmuþ ve "Adalet nelinde 24 bin civarýnda kadrolu ve sözleþmeli zabýt katibi bulunmakÇalýþanlarý için Adalet" istediðini her platformda dile getirmiþti. tadýr. Adliyelerde zabýt katiplerine, katiplik dýþýnda da; Santral MeHükümet'inse, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanunu deðiþikliði murluðu, Emanet Memurluðu, Ýdari Memurluk ve Mutemetlik gibi ile memurun iþ güvencesine göz diktiðini ve "iþ güvenceli çalýþmanýn her türlü görev yaptýrýlmaktadýr. kýrmýzý çizgimiz" olduðunu bir çok kez eylem ve söylemlerimizle ifaAdliyelerin iþ yükünü çeken, her türlü iþlerde dama taþý gibi çade etmiþtik. Maalesef hükümetin güvencesiz çalýþtýrma yönünde ilk lýþtýrýlan zabit katiplerine yapýlan bu haksýzlýða sessiz kalmayacaðýz. uygulamasý Adalet Bakanlýðý tarafýndan hayata geçirilmeye çalýþýlmaktadýr. Zabýt katiplerinin iki kere sýnava tabi tutulup, sýnavda baþarýsýz Adalet Bakanlýðý'na 12.04.2013 tarih ve 255 sayýlý yazýmýzla; önolmalarý sonucunda iþ akdine son verecek uygulamanýn hak ve hukuk ce Ýstanbul'daki adliyelerde görev yapan zabýt katipleri ile yazý iþleri anlayýþýndan uzak olduðunu, Sendikamýzýn bu konuda her platformda müdürlerinin UYAP kullanýmý, becerileri ve kalem mevzuatý kapsaeylemlerini gerçekleþtireceðini ve bu yanlýþ uygulamadan dönülmez mýnda 'hizmet içi eðitim imtihaný' adý altýnda sýnava tabi tutulmalarý ve ise greve gideceðini beyan ediyoruz. neticesinde de tayin ya da sözleþme feshi ile karþý karþýya býrakýlmaVe þunu söylüyoruz. Kendi öz yurdumuzda biz garip miyiz? Biz larý yönünde baþlatýlacak uygulamanýn hukuka ve mevzuata aykýrý olAdalet çalýþanlarýný, Zabýt Katiplerini, mübaþirleri köþeye atan utanduðunu iletmiþtik. sýn. Geciken adaleti klavye memurluðuna indirgeyenler utansýn. Ýþ güADALET ÇALIÞANLARINA BÜYÜK DARBE vencemize göz diken, kendilerini zýrha bürüyenler utansýn."

T

Türkçe Olimpiyatlarý Çorum ayaðý organize ihalesi yapýldý. Ýhayeye iki teklif sunuldu.

Türkçe Olimpiyatlarý ihale edildi T

Mustafa Demirer

ürkçe Olimpiyatlarý Çorum ayaðý organize ihalesi yapýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýnda komisyon huzurunda yapýlan ihaleye Fatih Yiðit ile Ýstanbul Ajans teklif verdi. Kapalý teklif usulü düzenlenen ihalenin ilk aþamasýnda Ýstanbul Ajans 143 bin 500 lira, Fatih Yiðit ise

144 bin 500 lira fiyat verdi. Bunun üzerine ihale komisyonu ikinci fiyat tekliflerinin sunulmasýný istedi. Ýhaleye katýlan iki firma ara verilmesini istedi. 20 dakika aradan sonra düzenlenen ihalede Ýstanbul Ajans 141 bin lira ile en düþük teklifi verdi.Ýhale sonucu Baþkanlýk Makamý’nýn onayýna sunulacak.

‘Bereket, büyüklerimizin yanýnda’ Y

Kil Ocaðý’na ÇED istenmedi M

erkez ilçe Sarimbey köyü civarýnda Seçtaþ Hafriyat Nak. Ýnþ. Mad. San ve Tic. Ltd. Þti.

tarafýndan iþletilmesi planlanan Kil Ocaðý projesine ait Valiliðe sunulan proje tanýtým dosyasý incelenip

deðerlendirildi. Projeye, Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) gerekli

(Ç.HAK:908)

EDAÞ KSS ekibi, elektrik daðýtým sorumyüzle karþýlandý. YEDAÞ çalýþanlarý, hem hüluluk alanýndaki 5 ilde eþ zamanlý olarak zünlü hem de mutlu anlar yaþarken, huzurevi saher yýl uyguladýðý huzurevi ziyaretiyle yaþlýlarý kinleri kendileriyle kýsa süreli olarak konuþan ve sevindirdi. Genel Müdür Türkoðlu, “Bereket, hatýrlarýný soran YEDAÞ çalýþanlarýnýn ziyarebüyüklerimizin yanýndadýr.” dedi tinden çok memnun olduklarýný belirterek, “Sadece Yaþlýlar Haftasý'nda deðil, her zaman hatýrSamsun, Ordu, Sinop, Çorum ve Amasya lanmak istiyoruz. YEDAÞ'ýn güzel çalýþanlarý da illerinin elektrik daðýtým iþini yaklaþýk 2,5 yýl önönemli günlerimizde deðil, sýradan bir günde zice üstlenen ve 2019 yýlýnda Avrupa’nýn ilk 10 yaret ederek çok mutlu ettiler.” dediler. þirketi arasýnda olmayý yeni vizyonu olarak belirleyen YEDAÞ, çalýþanlarýyla birlikte belirledi‘YEDAÞ’ý paydaþlarýmýzla birlikte önemsiði ve 2012 yýlýnda hayata geçirdiði Kurumsal yoruz’ Sosyal Sorumluluk (KSS) Projeleriyle Doðru Her insanýn birer yaþlý adayý olduðunu ve Ýletiþim Ödülü'nü aldý. 'Rol model' bir þirket olbunu da hadis-i þerifte de belirtildiði gibi “BereNurettin Türkoðlu ma yolunda hedeflerine yürüyen YEDAÞ, farket, büyüklerimizin yanýndadýr” sözleriyle içselkýndalýklarýyla toplumun her kesimine mesaj leþtirilebileceðini söyleyen YEDAÞ Genel Müvermeyi de önemsiyor. dürü Nurettin Türkoðlu, “Yaþlýlarýmýza huzurevleri açmak Her yýl hazýrladýðý takvimde önemli günlerde ve haftadeðil önemli olan onlara sýcak evlerimizde bakmak, torunlalarda ziyaretler gerçekleþtiren ve bu anlamda iyi uygulamarý ile bir arada olmalarýný saðlamaktýr. Aile içerisindeki malarý kendine görev edinen YEDAÞ, 'farkýndalýk' oluþturmak nevi baðlarý kuvvetlendirmek daha çok gereklidir. Ayrýca psive 'iyi uygulamalar' çerçevesinde tüm illerde eþ zamanlý olakologlar tarafýndan yapýlan araþtýrmalarda dedeyi nineyi görrak, YEDAÞ yöneticilerinin ve çalýþanlarýnýn yer aldýðý hemeyen, onlarla birlikte büyümeyen çocuklarda agresif davrayetlerle birlikte, huzurevi yaþlýlarýný sevindirdi. Yaþlýlara kanýþlar görüldüðü belirtiliyor. Bu altý çizdiðimiz sözler, aslýnranfil takdim eden YEDAÞ ekibi, yaþlýlar tarafýndan güler da çocuklara küçük yaþta verilmesi gereken birer ders, bir öðreti olarak verilmelidir.” dedi. Sosyal sorumluluklarýnýn gerektirdiði bilinçle hareket ettiklerini belirten Türkoðlu, "Aslýnda yaptýðýmýz bölgemizin yok olmaya yüz tutmuþ deðerlerine sahip çýkmak, onlarý gelecek nesillere daha iyi þekilde kazandýrmaktýr. Bir anlamda buna sürdürülebilir olmak, farkýndalýk yaratmak diyebiliriz. Kurumsal bir yapý içerisinde, kalite yönetim sisteminden taviz vermeden, her alanda çalýþmalarýmýzý paydaþlarýmýzla birlikte içselleþtiriyor, hedeflediðimiz 'lider' ve 'rol model' þirket olma yolunda, mükemmelliðe ulaþmak YEDAÞ KSS ekibi, elektrik daðýtým sorumluluk alanýndaki 5 ilde eþ zamanlý olarak için YEDAÞ'ý, birlikte yönetiyoruz.” diye konuþtu. her yýl uyguladýðý huzurevi ziyaretiyle yaþlýlarý sevindirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cait Baðcý, ABD’de Parlamentolararasý Að Toplantýsý’na katýldý.

Cahit Baðcý ABD’de AK

Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cait Baðcý, TBMM’ni temsilen IMF ve Dünya Bankasý’nýn ortaklaþa düzenlediði Bahar Toplantýlarý kapsamýnda 14.’sü düzenlenen The Parliamentary Network (Parlamentolararasý Að) Toplantýsý’na katýldý. Toplantýya Baðcý’nýn yaný sýra AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuðrul Soysal, CHP Ýstanbul Milletvekili Müslim Sarý ve MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal da katýldý. ABD'nin Washington þehrinde gerçekleþtirilen toplantýlar çerçevesinde Milletvekilleri 35 ülkeden 50’den fazla meslektaþlarý ile bir araya

geldiler. Toplantýlar çerçevesinde IMF Baþkaný Cristine Lagarde ile bir araya gelen Cahit Baðcý ve beraberindeki milletvekilleri mevcut durum deðerlendirmesi yaptýlar. Ayrýca Dünya Bankasý Baþkaný Dr. Jim Yong Kim ile de kýsa bir görüþme yapan milletvekilleri, önceki gün Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan’ýn da katýldýðý toplantýlarýn ardýndan Amerikan Ticaret Odasý tarafýndan onurlarýna düzenlenen yemeðe katýldýlar. Vekiller, dün de çeþitli toplantý ve görüþmelerinin ardýndan Belçika Büyükelçiliði tarafýndan adlarýna düzenlenen akþam yemeðine katýldýlar.

Köse, Kuþsaray’ýn sorunlarýný yazdý C

HP Çorum Milletvekili Tufan Kölamaya çalýþmýþ ancak yeterli desteði se, merkez Kuþsaray köyü yolu ve alamamýþtýr. Uygulanmasý talep edilen arazi sulama sorununa iliþkin yazýlý sobu projenin köydeki tarým üretimini arru önergesini Ýçiþleri Bakaný Muammer týrarak, üretim maliyetini düþüreceði, Güler’e gönderdi. ayrýca yol çalýþmalarýnýn da köy tarýmýKöse, önergesinde þunlarý kaydetnýn ve ulaþýmýnýn olumlu sonuçlanmati; “Çorum ili merkez Kuþsaray köyü sýna katký saðlayacaðý bilinmektedir. muhtarý ve sakinleri on beþ yýldýr köy Bu baðlamda; Kuþsaray köyünün içi yollarýnda kilit taþý ya da asfalt çalýþulaþým ve sulama sorununu çözmek masý yapýlmadýðýný iddia etmektedir. için baþlamýþ bir çalýþmanýz var mýdýr? Köy için planlanmakta olan bir kilit taEðer çalýþmanýz baþladýysa ne zaman þý projesinin var olduðunu ancak ne zasonuçlanmasý bekleniyor? Eðer man hayata geçirileceði hakkýnda bilgi mevcut bir çalýþmanýz yoksa köyün ulaTufan Köse sahibi olmadýklarýný dile getirmektedirþým ve sulama sorununu çözmek için ler. Ayrýca, köyün arazi suyunu belediBakanlýk olarak ne yapmayý düþünüyorsunuz? Kuþyenin içme suyu olarak aldýðýný ve 1972 yýlýndan bu saray köyünün uzun süredir beklediði bahsedilen yana köyde arazi sulama yetersizliðinin var olduðutoplulaþtýrma projesi hakkýnda Bakanlýk olarak baþnu belirtmektedirler. Tarýmsal üretimi olumsuz etkilatýlmýþ bir çalýþmanýz var mýdýr? Eðer varsa ne zaleyen en önemli faktörlerden biri de köyde arazi topman bitmesi planlanmaktadýr? Eðer yoksa köyün lulaþtýrmasý projesinin olmamasýdýr. Köy muhtarý kalkýnmasýný etkisi olacak bu önemli projeyi baþlatkendi imkanlarý çerçevesinde benzer bir proje uygumayý düþünür müsünüz?”


6

CUMA 19 NÝSAN 2013

TARÝH TEKERRÜRDEN ÝBARET

www.corumhakimiyet.net

Kültür Sitesi’ni tarihi binanýn ahý tuttu Fotoðraf: Ömer Faruk Tuzcu (Arþiv)

Erol Taþkan Çorum’un en güzel binalarýndandý Þimdiki Kültür Sitesi’nin bulunduðu yerde, yýllarca Çorum’a Doðum Evi olarak hizmet veren tarihi bina vardý. Çorum’un kimlikli yapýlarýnýn baþýnda gelmesine raðmen, 1989 yýlýnda yerle bir edilerek, bugünki Kültür Sitesi için yok edildi. 24 yýl aradan sonra, bir türlü Çorumlu’nun içine sinmeyen ve adý garabet ve hilkat garibesi gibi benzetmelerle anýlan Kültür Sitesi, sanki tarihi binanýn ahý tutmuþcasýna, yüksel maliyetinin karþýlanmasý da göz önüne alýnarak yýkýlmaya baþlandý. Doðumevi’nin varlýðýný hatýrlayan pek çok Çorumlu, müze binasýnýn Çorum’a kazandýrýlmasý gibi, Doðumevi binasýnýn da muhafaza edilerek, Çorum’a deðer katar bir zenginlik olarak kalmamasýnýn üzüntüsünü yaþýyor.

Erol Taþkan

Peynir dilimler gibi dilimleniyor

Kültür Sitesi için yapýlan hafriyat

10,10,1989 yýlýnda çekilen bu fotoðraf karesi, Doðumevi yýkýldýktan sonra yapýlan hafriyat çalýþmalarýný gösteriyor. Kültür Sitesi yapýmý için zamanýn iktidarýnýn ve Çorumlu yöneticilerinin seferber olduðu dönemde, Çorum'un tarihi bir binasýnýn kaybedilmesinden öte, Süleyman Demirel'in Kültür sitesi ihalesini, Türkiye'nin o dönemler mafya babasý olarak anýlan Ýnci Baba lakabýyla tanýnan müteahhitin yapacaðý konuþuluyordu. Uzun süre projesi çizilecek, yarýþmasý yapýlacak ve Çorum çok güzel bir bina kazanacak sözleriyle uzayan Kültür Sitesi yapýmý, beklenilenden geç te olsa 1989 yýlýnýn sonlarýna doðru baþlamýþtý.

Önceki gün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün de katýlýmýyla kesilen kurbanýn ardýndan yýkým iþlemi baþlatýldý. Çatý, pencere, kapý e demir aksamlarý sökülen Kültür Sitesi’nin yýkýmý, henüz iki günlük olmasýna karþýn hýzla ilerliyor. Yapýldýðý yýldan beri eleþtiri oklarýndan bir türlü kurtulamayan ve Çorumlu bütünleþemeyen bina, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün döneminde, yapýlan ciddi çalýþmalar neticesinde parça parça yok olmaya baþladý. Adeta yerine oturduðu tarihi Doðumevi’nin ahýný almýþ gibi duran Kültür Sitesi, beton yýðýný görünümünden kurtulup, moloz yýðýný haline dönüþüyor.

Naht-ý Hat ve Hüsn-i Hat Sergisi görülmeye deðer Hat eserleri hayran býraktý

yýda sanatseverin katýlýmýyla açýldý. üsn-i Hat Sanatçýsý Mesut KaraNey ve gitar dinca ve Naht-ý Hat Saletileri eþliðinde ziyanatçýsý Hüseyin Bekret edilen sergide, Çotaþ'ýn birlikte açtýðý rum'un önemli Hüsn-i Naht-ý Hat ve Hüsn-i Hat sanatçýlarý arasýnHat Sergisi Milli Eðida önemli bir yere satim Müdürlüðü Fuaye hip olan Mesut KaraSalonu'nda sanat seca'nýn Hüsn-i Hat verlerin beðenisi ile eserleri görücüye çýbuluþtu. karken, ahþap oymacýlýðý ile yapýlan Çizgi ve ahþap saNaht-ý Hat sanatçýsý natý ile bütünleþen Hüseyin Bektaþ'ýn eserlerden oluþan topeserleri de beðeni ve lam 58 eserin yer aldýNaht-ý Hat ve Hüsn-i Hat Sergisi açýldý. takdirle izlendi. ðý sergi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýl Genel Sekreteri Ömer ArsMilli Eðitim Müdürlüðü'nün yeni hizmet binasýnda açýlan, Milli Eðitim Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu ve çok salan sergi, 3 gün süreyle sanatseverleri aðýrlayacak.

H

Seyirlik yýkým K

Sergide çizgi ve ahþap sanatý ile bütünleþen eserlerden oluþan toplam 58 eser yer aldý.

Annelerine iþ hayal ettiler hediyeleri kazandýlar

Erol Taþkan resimle birinci olup bisiklet kazanýrken, Çorum ikinciliþ Kur ve Milli Eðitim taðinin yanýsýra Türkiye rafýndan düzenlenen 'Anüçüncüsü olmaya da hak nemin de iþi olsun' isimli kazanan Hamza Emre Deresim yarýþmasýnda, annelemir ikincilik ödülü olarak ri için hayal ettikleri messkoter, Çorum üçüncüsü lekleri resme dökerek dereÖzge Özçetin de üçüncülük ceye giren öðrenciler, ödülödülü olarak yapboz ve eðilerine ulaþtý. tim seti kazandý. Üç derece de MecitöKadýnlarýn Ýstihdamýzü Atatürk Ortaokulu öðnýn Desteklenmesi Operasrencileri tarafýndan kazanýyonu projesi kapsamýnda Ýþ lýrken, Milli Eðitim MüdüKur'un AB destekli sürdürrü Aytekin Girgin'in makamýnda düzenlenen törenle 'Annemin de iþi olsun' isimli resim yarýþmasýnda dereceye girenler ödüllendirildi. düðü proje bünyesinde düzenlenen yarýþmanýn, topödüller sahiplerine teslim lumdaki kadýn istihdamýný artýrmayý ve yeni kuþaklarýn hayal güçlerine edildi. hitap etmeyi hedeflediðini bildiren Ýþ Kur Müdürü Zafer Eyvaz, öðrenMilli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Ýþ Kur Müdürü Zafer Eyvaz, cileri, ailelerini ve öðretmenlerini tebrik etti. Mecitözü Atatürk Ortaokulu Müdürü Yücel Aslan, Resim Öðretmeni Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'in de tebrik ettiði öðrenciler, Gülistan Kocabaþ, öðrenciler ve ailelerinin katýldýðý ödül töreni Milli annelerini doktor ve gemi kaptaný olarak tasvir eden resimleriyle dereEðitim Müdürü Aytekin Girgin'in makamýnda gerçekleþtirildi. ce kazandý. Çorum birincisi Büþra Kaplan, annesini doktor olarak hayal ettiði

Ý

Erol Taþkan

ültür Sitesi'nin yýkým iþlemleri, vatandaþlar tarafýndan ilgi ile izleniyor. Dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de katýldýðý törenle yýkýma baþlayan iþ makineleri, adeta peynir dilimler gibi koca binayý parçalamaya baþladý. Çevre önlemleri alýnarak sürdürülen yýkým çalýþmalarý, seyirlik görüntüleri de ortaya çýkarýyor. Koruma bantlarýnýn dýþýndan, devasa iþ makinelerinin yaptýðý çalýþmayý film seyreder gibi izleyen vatandaþlar, tarihi yýkýma þahitlik ediyor.


CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

80 bin tavuk telef oldu

7

Erol Taþkan

skilip Yolu üzerinde bulunan Özuslu Tavuk ÝÇitfliði yangýna teslim oldu. 80 bin tavuðun yanarak telef olduðu yangýnda 3 milyon TL'lik

Ýskilip Yolu üzerinde bulunan Özuslu Tavuk Çitfliði’nde yangýn çýktý.

zarar var. Dün sabah 06,30 saatlerinde kümes kafeslerinde baþlayan yangýn, bekçinin farketmesiyle itfaiyeye bildirildi. Ýskilip Yolu 9. kilometrede bulunan tavuk çiftliðinin 80 bin tavuk kapasiteli modern tesisi, bir saatlik sürede tamamen yandý. Yangýnýn diðer bölümlere ulaþmasý engellenirken, firma sahibi Fahri Uslu, 80 bin tavuðun yanarak can verdiðini, tüm tesisatýn kullanýlamaz hale geldiðini ifade etti. Tavuklarýn da sonuçta canlý olduðunu, iþin maddi boyutundan öte, hayvanlarýn yanarak can vermesine çok üzüldüklerini ifade eden Uslu, tek tesellilerinin insan canýna bir zarar gelmemesi olduðunu kaydetti.

Ýlk ziyaret Külcü'den

Yangýn yerine Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'la birlikte gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, firma sahibi Fahri Uslu ve çiftlik çalýþanlarýna geçmiþ olsun dileklerini ileterek, yangýn hakkýnda bilgi aldý ve yangýn yerini inceledi.

Bir de kaza yaþandý

Yangýnda 3 milyon TL'lik zarar var.

Yangýn nedeniyle yol üzerinde önlem alan Jandarma Trafik Ekipleri, geçiþ kontrolünü saðlarken, yangýný görerek çiftlik sahiplerine geçmiþ olsun dileðinde bulunmak isteyen bir kiþi, çiftlik önünde bulunan diðer bir araçla çarpýþarak, maddi hasarlý kaza yaþanmasýna neden oldu.

Geçmiþ olsun ziyareti V

Vali Sabri Baþköy, dün babah saatlerinde yanan Özuslu Tavuk Çiftilði’ni ziyaret ederek geçmiþ olsun dileðinde bulundu.

ali Sabri Baþköy, dün babah saatlerinde yanan Özuslu Tavuk Çiftilði’ni ziyaret ederek geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Yaþananlarýn acý ve üzüntü verici olduðunu belirten Vali Sabri Baþköy, tek teselli kaynaðýnýn

çalýþanlarla ilgili herhangi bir yaralanma ve can kaybý olmamasý olduðunu söyledi. Çiftlik Sahibi Fahri Uslu ve çiftlik çalýþanlarýna geçmiþ olsun dileklerini aktaran Vali Baþköy, çiftliði gezerek olay hakkýnda bilgi aldý.

Çocuklarý pamuk þekeri ile sevindirdiler Erol Taþkan

üftülük tarafýndan M Hürriyet Parký'nda oluþturulan Kutlu Doðum

Etkinlikleri, birbirinden güzel etkinliklerle Çorumlular'ý karþýlýyor.Türk Diyanet Vakýf Sen Çorum Þubesi tarafýndan yaptýrýlan pamuk þekerler, stantlarý ziyaret eden çocuklara ikram ediliyor. Eþi Hamiyet Aþýk'la birlikte stantlarý ziyaret eden Müftü Mehmet Aþýk, Kutlu Doðum Haftasý stantlarýný ziyaret eden çocuklara pamuk þeker hediye etti.

Pamuk þekerler stantlarý ziyaret eden çocuklara ikram ediliyor.

Okumuþ, Kutlu doðum Standý’ný ziyaret etti Erol Taþkan

H

Prof. Dr. Mesut Okumuþ eþi ile birlikte Müftülük Kutlu Doðum standýný ziyaret etti.

itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ eþi ile birlikte Müftülük Kutlu Doðum standýný ziyaret etti. Müftü Mehmet Aþýk ve eþi Hamiyet Aþýk'ýn da refakat ettiði ziyarette, stantta yer alan fotoðraf sergisini gezen Okumuþ, duygularýný aný defterine yazdý.

Naci Aygün’ün babasý Hýdýr Aygün dün topraða verildi.

Hýdýr Aygün defnedildi Ç

orum Dost Haber Gazetesi Yazýiþleri Müdürü Naci Aygün’ün babasý Hýdýr Aygün (82) tedavi gördüðü hastanede hayatýný kaybetti. Bir süredir rahatsýzlýðý nedeniyle özel bir hastanede tedavi görmekte olan Hýdýr Aygün, geçtiðimiz Salý günü akþam saatlerinde hayatýný kaybetti. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Naci Aygün’ün babasý olan Hýdýr Aygün’ün cenazesi sabah saatlerinden Hacý Bektaþ-i Veli Vakfý’nda düzenlenen cenaze törenin ar-

Ö

dýndan Büyükkeþlik Köyü’ne götürüldü. Aygün, için burada düzenlenen cenaze namazýna CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, HYP Ýl Baþkaný Ali Karabacak, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Saim Topgül, DSP Parti Meclisi Üyesi Hacý Odabaþ, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve meslektaþlarý katýldý. Hýdýr Aygün’ün cenazesi kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan dualar eþliðinde son yolcuðuna uðurlandý. (ÝHA) Hýdýr Aygün

KPSS sorularýnda güncelleme

SYM Baþkaný Ali Demir, lisans düzeyinde yapýlacak Kamu Personel Seçme Sýnavý (KPSS) testlerindeki konu ve daðýlýmlarýyla ilgili akademisyenlerin önerileri ve Devlet Personel Baþkanlýðý’nýn görüþleriyle güncelleme yapýldýðýný belirtti. ÖSYM lisans düzeyinde yapýlacak Kamu Personel Seçme Sýnavý testlerindeki konu ve daðýlýmlarýný güncelledi. Güncellemede ortak konular içeren konu gruplarýnýn aðýrlýðý azaltýldý ve konu daðýlýmlarý güncel yüksek öðrenim mevzuatýna göre uyarlandý. ÖSYM Baþkaný Ali Demir'in yaptýðý açýklamaya göre, Genel Yetenek Testinde sözel ve sayýsal bölüm bölüm aðýrlýðý eskiden olduðu gibi yüzde 50'þer olacak. Genel Kültür bölümünde ise deðiþiklikler

var. Tarih bölümü soru sayýsý 30'dan 27'ye düþürüldü. Diðer testlerde ise Türkiye coðrafyasýndan 18, temel yurttaþlýk bilgisinden 9 ve güncel konulardan 6 soru yer alacak. Eðitim bilimleri testi ise 120 sorudan 80 düþürüldü. Eðitim testinde öðrenme psikolojisi ile öðretim ilke ve yöntemleri testinde 16'þar soru olacak. Geliþim psikolojisi, ölçme ve deðerlendirme ile rehberlik testlerinde ise 12'þer soru sorulacak. Program geliþtirme, sýnýf yönetimi ile öðretim teknolojileri ve materyal tasarýmýnda ise 4'er soru yer alacak. Öðretmenlikte alan bilgisi testi de kesinleþti. Adaylara alan bilgisinden 40 soru, alan eðitiminden ise 10 soru sorulacak.


8

CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Çanakkale’den ders çýkarýn’ T

arihçi Yazar Hasan Hüseyin Maltepe, Gökkuþaðý Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Uðurludað Okuma Salonu tarafýndan düzenlenen programda, Çanakkale Destaný’ný anlattý. Programa Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Lütfi Öztürk, okul müdürleri, öðrenciler, öðretmenler ve ilçe halký katýldý. Konferansý slaytlar eþliðinde veren Maltepe, “Çanakkale ruhunun hissedilmesi, öðrenilmesi için imkâný olan herkesin oralarý görmesi, ders çýkarmasý lazým. Yaþadýðýmýz

Tarihçi Yazar Hasan Hüseyin Maltepe, öðrencilerin konuðu oldu. esirgemeyin, oralara ortaya koyan þehit ve topraðýn nimetini bugün gazilerimiz sayesindedir. görüyorsak eðer o gün gidin, onlarý selamlayýn. Onlardan dualarýnýzý canlarýný vatan için Onlarýn selamý kýyamete

kadar sizinledir.” dedi. Gökkuþaðý Eðitim Kültür ve Yardýmlaþma Derneði Uðurludað Okuma Salonu Müdürü Aziz Gider de, programla ilgili þunlarý söyledi, “Ýlçemizde okuma seferberliðinin baþladýðý þu günlerde ilçemize ünlü bir yazarýn iþtirak etmesi gerek halkýmýz gerekse öðrencilerimiz üzerinde çok güzel bir örnek teþkil etti.” Programdan sonra öðrenciler aldýklarý Çanakkale ile ilgili kitaplarý Hasan Hüseyin Maltepe’ye imzalattý.

Velilere demokrasi ve sorumluluk semineri

Veysel Karani Camii Kýz Kur'an Kursu ve Dumlupýnar Camii Kur'an Kursu birlikteliðinde Kutlu Doðum programý düzenlendi.

Bayanlar Kutlu Doðum’la buluþtu V

eysel Karani Camii Kýz Kur'an Kursu ve Dumlupýnar Camii Kur'an Kursu birlikteliðinde Kutlu Doðum programý düzenlendi. Veysel Karani Camii Kýz Kur'an Kursu Öðreticisi Rukiye Þahin, Dumlupýnar Camii Kur'an Kursu öðreticileri Gülistan Yýldýrým ve

Birgül Salman’ýn öðrencileri ile birlikte düzenlediði ve halkýn da yoðun ilgi gösterdiði programda ilahi, þiir dinletisi, slayt gösterisi, salavatlar, hatim duasý ve sohbet yapýldý. Programa katýlanlar, Kutlu Doðum etkinliðinin her yýl düzenlenmesinden memnun

D

þiirler okundu. Çoðunluðu 1 ve 2. sýnýflardan oluþan miniklerin Efendimiz'in sözleri olan hadisleri okumalarý da ilgiyle izlendi. Ýlçe Müftüsü Murat Akçay’ýn insan ve insan onuruna verilen deðeri anlatan konuþmasýnýn ardýndan verilen yemekle program sona erdi.

Dikenli’de Kutlu Doðum heyecaný Ç

orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nin Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu ile birlikte düzenlediði Erdemler Eðitimi projesinin bu haftaki konusu 'Demokrasi ve Sorumluluk' oldu. Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nin Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu tarafýndan çocuklarýn toplum tarafýndan kabul gören ve gerçek hayatta onlara rehberlik edecek ahlaki deðerleri aþýlamak, çocuklarýn sorumluluk duygusunu geliþtirmek

ve bu yolda AnneBabalarýn tam destek vermesini saðlamak amacýyla düzenlenen Erdemler Eðitimi Projesi devam ediyor. Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Þule Toksoy, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Müdürü Haydar Deveci, Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer ile çok sayýda veli katýldý. Toplantýnýn açýþ

Erdemler Eðitimi projesinin bu haftaki konusu 'Demokrasi ve Sorumluluk' oldu. Görevlisi Yrd. Doç. Dr. eðitimlerinde önemli konuþmasýný yapan Hasan Yücel Baþdemir, pay sahibi olan anne ve Belediye Aile Eðitim demokrasi ve babalarýn eðitimlerine Merkezi Müdürü Zehra sorumluluk hakkýnda önem veriyoruz ve bu Betül Özseçer, ailelere bilgiler verdi. kapsamda okullarla düzenledikleri ortak projeler seminerler ile aile Demokrasilerin, hazýrlayarak, eðitim bütünlüðünü saðlamak devletin varlýk nedeninin seminerlerimizi ve geliþen deðiþen insanlara hizmet etmek sürdürüyoruz" diye Türkiye'de bilgili bir olduðu ilkesine konuþtu. gençlik yetiþtirmeye dayandýðýný ifade eden katký saðlamak Baþdemir, “Ýnsanlar 'Demokrasi ve olduðunu ifade etti. demokratik devletin Sorumluluk' konulu kulu deðil seminere konuþmacý Okullarda özellikle vatandaþlarýdýr. Devlet olarak katýlan Hitit aile eðitimlerine önem Üniversitesi Ýlahiyat vatandaþlarýnýn haklarýný verdiklerini belirten Fakültesi Öðretim korur.” dedi. Özseçer, "Çocuklarýn

FSM 1/E'den okuma bayramý F

atih Sultan Mehmet Ýlkokulu 1/E Sýnýfý öðrencileri tarafýndan düzenlenen 'Okuma Bayramý' geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþtirildi. Kültür parkta düzenlenen programa Sýnýf Öðretmeni Veyis Yurtel ile çok sayýda öðrenci velisi katýldý. 'Ben Okuyorum' sloganýyla düzenlenen programýn açýþ konuþmasýný yapan Veyis Yurtel, minik öðrencilerinin Okuma Bayramý'ný kutladý. "Öðrencilerimle gurur duyuyorum" diyen Yurtel, hayatta baþarýlý olmanýn yolunun okumaktan ve çok çalýþmaktan geçtiðini vurguladý.

Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu 1/E Sýnýfý öðrencileri tarafýndan düzenlenen 'Okuma Bayramý' geçtiðimiz Pazar günü gerçekleþtirildi.

Okuma-yazmanýn anlam ve öneminden bahseden Yurtel, "Tüm öðrencilerimi kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Eðitim-öðretimin

insan hayatýnda büyük yer tuttuðunu vurgulayan Yurtel, öðrenci velilerine seslenerek çocuklarýnýn eðitimine gereken hassasiyeti göstermeye devam

etmelerini istedi. Yurtel, "Düzenlediðimiz programa katkýlarýndan dolayý tüm öðrenci velilerimize teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

Konuþmasýnýn ardýndan Sýnýf Öðretmeni Yurtel'e öðrenci velileri tarafýndan çiçek verildi. Pasta kesilmesiyle devam eden programda öðrenciler, okuma belgelerini anne-babalarýnýn elinden aldýlar. Renkli gösterilerin yer aldýðý programda sahne alan öðrenciler, þiir, ve çeþitli yarýþmalarýn ardýndan parký gezdiler. Yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere çeþitli hediyeler verildi. Müzik eþliðinde eðlenen öðrenciler, okuma sevincini doyasýya yaþadýlar.

ADD Çocuk Korosu sahne aldý B

Emre Kut

ahçelievler ve Karþýyaka Ýlk ve Ortaokulu öðrencilerinden oluþan eðitimci Yeter Ayýk Döner tarafýndan

çalýþtýran Atatürkçü Düþünce Derneði Çocuk Korosu 'Ulusal Egemenlik Ulusundur ve Aydýnlýða Çaðrý' adlý konser verdi. Devlet Tiyatro

Salonunda gerçekleþtirilen konsere Vali Sabri Baþköy, Atatürkçü Düþünce Derneði Baþkaný Uður Demirer ve çok sayýda

davetli katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan ardýn baþlayan konserde koro

tarafýndan çok sayýda eser seslendirildi. Programda ADD Baþkaný Uður Demirer, eðitimci Yeter Ayýk Döner'e teþekkür plaketi verdi.

Atatürkçü Düþünce Derneði Çocuk Korosu 'Ulusal Egemenlik Ulusundur ve Aydýnlýða Çaðrý' adlý konser verdi.

odurga Dikenli Yavuz Selim Ortaokulu, Ýlçe Müftülüðü ve Dikenli Köyü Muhtarlýðý’nýn organizesiyle Kutlu Doðum programý düzenledi. Dikenli Köyü Düðün Salonu’nda gerçekleþtirilen programa Dodurga Belediye Baþkaný Bekir Kýlýnç, Alpagut Belediye Baþkaný Mustafa Çiftçi, Ýlçe Jandarma Komutaný Mehmet Mis, Dodurga AK Parti Ýlçe Baþkaný Abdullah Uysal, Dodurga Milli Eðitim Müdürü Abdullah Þafak, Þube Müdürü Erhan Yaþar, Mal Müdürü Mustafa Ak, Yazý Ýþleri Müdürü Ali Taþkýran, Ýlçe Müftüsü Murat Akçay, SYD Vakýf Müdürü Murat Soysal, Oðuzlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Zekeriya Bilen, Þube Müdürü Muti Fýrat, Çorum Ýntegral Turizm Yetkilisi Ýbrahim Çeliker,

Dodurga ve Oðuzlar ilçelerindeki kurum ve okul müdürleri, çevre köy muhtarlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Programýn açýþ konuþmasýný Dikenli Köyü Muhtarý Murat Þahin yaptý. Dikenli Yavuz Selim Ortaokulu 7. sýnýf öðrencisi Samet Ýþsever’in Kur’an tilaveti ile baþlayan programda Peygamber Efendimizi anlatan

L

açin Ýlçe Müftülüðü, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri çerçevesinde ‘Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru’ adlý bir konferans düzenledi. Önceki gün gerçekleþtiriln konferansa Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Belediye Baþkaný Erdal Altuntaþ, Ýlçe Müftüsü Bilal Parlak, Osmancýk Müftüsü Süleyman Çoban, Hamamözü Müftüsü Cemil Liv, Dodurga Müftüsü Murat Akçay, merkez ve baðlý köy Ýmam Hatipleri ve vatandaþlar katýldý.

Ýstiklal Marþý’nýn okunmasý ile baþlayan konferansta daha sonra Kur’an Tilaveti yapýldý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Müftüsü

M

verildi. Ayrýca okul salonunda düzenlenen programda öðrenciler tarafýndan Peygamber

Dikenli Yavuz Selim Ortaokulu Müdürü Fatih Afþar, etkinliklere katýlýmýn yoðun olduðunu belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiðini bildirdi. Afþar, etkinliklerde Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru temasýnýn iþlendiðini belirterek, “Bu sayede O’nun insana verdiði deðeri anlamamýz gerekiyor.” dedi.

Kutlu Doðum programý düzenlendi.

Laçin’de dolu dolu kutlama Bilal Parlak, sinevizyon gösterimi eþliðinde Kutlu Doðum Haftasý’nýn anlam ve önemine deðindi. Ýlahilerle devam

eden konferansa konuþmacý olarak katýlan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, ‘Hz. Peygamber ve Ýnsanlýk Onuru’ konulu konferans verdi.

Ýlahilerle devam eden konferansa konuþmacý olarak katýlan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, ‘Hz. Peygamber ve Ýnsanlýk Onuru’ konulu konferans verdi.

Kutlu Doðum hediyeleri erkez Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu’nda Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle bir takým etkinlik gerçekleþtirildi. Merkez YÝBO Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öðretmenleri Perihan Kara ve Mustafa Tekin koordinesinde düzenlenen etkinliklerde ilk olarak ‘Peygamber Efendimiz ve Hayatý’ konulu bilgi yarýþmasý yapýldý. Yarýþmada dereceye giren öðrencilere ödüller

Efendimizle ilgili yazýlar, naatlar okundu. Bu yýlýn temasý olan ‘Ýnsan Onuru’ konulu filmler ve slaytlar izlendi.

Ýl Müftülüðü tarafýndan gönderilen Peygamber Efendimizi anlatan kitapçýklar da öðrencilere hediye edildi.

Merkez Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu’nda Kutlu Doðum Haftasý münasebetiyle bir takým etkinlik gerçekleþtirildi.


CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

9

Sabaha karþý cinayet Ç

Ýki genç arasýnda çýkan tartýþma kanlý bitti.

orum’da iki genç arasýnda çýkan tartýþma kanlý bitti. Ýddialara göre, Mustafa Y. (19) ile arkadaþý E.Þ. (19) dün gece otomobille gezmeye çýktý. Sabah saat 04.30 sýralarýnda Osmancýk Kavþaðý’nda iki arkadaþ arasýnda bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine E.Þ. av tüfeði ile arkadaþý Mustafa Y’ye ateþ etti. Kafa ve boyun bölgesinden kurþun alan Mustafa Y. hayatýný kaybetti. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý.

‘Ormanlarýmýz’ semineri Ç

orum Orman Ýþletme Müdürlüðü ile Yeni Vizyon Derneði ortaklýðýnda Cumhuriyet Ortaokulu’nda ‘Ormanlarýmýz’ konulu seminer düzenlendi. Seminere, Yeni Vizyon Derneði Baþkaný Arife Betül Gülgün, Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Okul Müdürü Davut Demirtaþ, Aðaçlandýrma Mühendisi Ersin Fýrat, dernek gönüllüleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Seminere katýlan öðrencilere, orman þapkasý ve karaçam fidan tohumu bulunan kalemler hediye edildi. Seminerin açýþ konuþmasýný Okul Müdürü Davut Demirtaþ yaptý. Demirtaþ, “Ormanlarýmýzý gelecek kuþaklara býrakabilmek için bu türlü organizasyonlarla eðitim þart. Çocuklarýmýza ormanlarýmýzýn kýymetini, deðerini aþýlamalýyýz.” diyerek derneðe ve Orman Ýþletme Müdürliðü’ne katkýlarýndan dolayý teþekkür etti.

Dernek Baþkaný Arife Betül Gülgün de, “Aðacý, doðayý seven, insanlarý sever.” diyerek yapýlan bu etkinlerden memnun olduðunu, doða ve ormanla ilgili sürekli birþeyler yapma gayreti içinde olduðunu kaydetti. Gülgün, konuþmasýnýn sonunda çocuklarla birlikte fidan dikme sözü de verdi. Aðaçlandýrma Mühendisi Ersin Fýrat da, kalemlerde bulunan karaçam tohumunun nasýl dikileceðini öðrencilere görsel olarak anlattý. Orman Mühendisi Ýlkay Daþlý, orman bitkileri, orman hayvanlarý ve orman zararlarý ile ilgili sunumunda, Türkiye'deki ormanlarýn % 51 verimli olduðunu söyledi. Daþlý, orman yangýnlarýnda zaman kaybedilmeden ücretsiz ‘Alo Orman Yangýn Hattý 177’nin aranmasý gerektiðini de öðrencilere hatýrlattý. Konuþmalarýn ardýndan okul bahçesinde fidan dikimi yapýldý.

Sungurlu ilçesinden karþýdan karþýya geçmeye çalýþan yayaya otomobil çarptý.

Otomobil yayaya çarptý Ç

orum’un Sungurlu ilçesinden karþýdan karþýya geçmeye çalýþan yayaya otomobil çarptý. Edinilen bilgilere göre kaza, Þekerpýnar mahallesi Muhsin Yazýcýoðlu Caddesi’nde meydana geldi. Hanifi Baruð (63) yönetimindeki 19 SC 707

plakalý otomobil, karþýdan karþýya geçmeye çalýþan Rabiye N.’ye (65) çarptý. Kazada yaralanan Rabia N., olay yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)

Ý

lerde en fazla hýz ihlali, alkollü ve sürücü belgesiz araç kullanma, kýrmýzý ýþýk ve emniyet kemeri kullanýmý ihlali yapýldýðý belirtildi. Trafikte cep telefonu kullanýmý da ihlal edilen kurallar arasýnda.

2 bin 578 araç trafikten men edildi Cumhuriyet Ortaokulu’nda ‘Ormanlarýmýz’ konulu seminer düzenlendi.

l Emniyet Müdürlüðü, Çorum’un 1 Ocak - 31 Mart 2013 tarihleri arasýndaki trafik ceza istatiðini açýkladý. Emniyet Müdürlüðü, 3 aylýk sürede 119 bin 772 araç kontrol etti. 2578 aracýn trafikten men edildiði inceleme-

Alacak-verecek kavgasý

S

ungurlu’da alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çýktý. Muhsin Yazýcýoðlu Caddesi’nde meydana gelen olayda A.Þ. ve S.K. alacak-verecek yüzünden kavga ettiler. Birbirini döven taraflar þikâyetçi oldular.

Ýþyerinde düþtü

üçük Sanayi’de iþyerinde düþen genç Kyaralandý.

A.B. isimli genç iþlerinde çalýþýrken dengesini kaybedip düþtü. Yaralý iþçi hastanede tedavi altýna alýndý.

Seminere yoðun katýlým oldu.

Münir Arýkan semineri bugün D

ünyanýn ilk düþünce koçu, Türkiye’nin ilk Tam da bu noktada ‘Sürdürülebilir Muhabbet’ deaile koçu olan ünlü yazar ve kiþisel geliþim diðimizde, seminer baþlýðýmýzýn sanat kýsmý devuzmaný Münir Arýkan, Ensar Vakfý Çorum Þubereye girmektedir. Sanat, bilindiði gibi insanýn tüm si’nin daveti üzerine bugün Çorum’da iki seminer hayatýný kuþatan süreklilik arz eden yetenekler birden verecek. için kullanýlmaktadýr. Örneðin falanca bakýr iþlemesi alanýnda sanatkâr denildiðinde, o kiþinin ar‘Kaliteli ve Nitelikli Ýnsan Olma Sanatý’ kotýk bakýr iþlemeciliðini aþka dönüþtürdüðü ve zanulu birinci seminer, saat 14:00’de Ýskilip Anadomanla sýnýrlý olmayan bir algýyla o iþin uzmanlýklu Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerine yönelik olarak tan da öte sanatkârý olduðunu kastetmiþ oluruz. Ýskilip’te gerçekleþtirilecek. ‘Aile Ýçi Ýletiþimde Aile içi iliþimde muhabbeti sanata dönüþtürdüðüMuhabbet Sanatý’ adlý ikinci seminer ise Ensar müzde ortaya ‘Aile Ýçi Ýletiþimde Muhabbet SanaVakfý Çorum Þubesi ile Toprak Sanayi Ýmam Hatý’ ortaya çýkýyor ki, sanat altýn bileziktir atasözüntip Ortaokulu iþbirliðinde saat 20:00’de Turgut de olduðu gibi, bu sanatýn sahiplerini dünya ve Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda ahiret saadeti, mutluluk ve huzuru beklemektedir. düzenlenecek. Münir Arýkan ‘Aile içi iletiþimde muhabbetin þifreleri bu seÝlgili herkesi seminerlere davet eden Ensar minerde’ Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, seminerlerle ilgili þu görüþlere yer verdi; “Toplumun temeli ailedir. Bir milGörüldüðü gibi sadece baþlýðýyla bile seminerimiz önemletin ve devletin bekâsý saðlam bir aile yapýsýna baðlýdýr. Mutli bir felsefeyi, muhabbetin sanata dönüþtürülmesinin gereklilu ve huzurlu aileler huzurlu toplumlarý, huzurlu toplumlar da liðini bize hatýrlatýyor. Daha Münir Arýkan konuþmaya baþlahuzurlu ve güçlü devletleri oluþtururlar. Ailenin huzur ve mutmadan sadece seminerimizin baþlýðý bile birçok þey anlatýyor, luluðunda aile içi iletiþim kanallarýnýn açýk olmasý son derece hatýrlatýyor bizlere. Bu seminere katýlanlar, dünyanýn ilk düönemlidir. Ancak bu iletiþim kanallarý her zaman mutluluk, huþünce koçu ve Türkiye'nin ilk aile koçu olan Münir Arýkan’ýn zur, muhabbet ve sevgi taþýmayabilirler. Bu nedenle aile içi ileeþsiz ve eðlenceli sunumuyla Aile Ýçi Ýletiþimde Muhabbet Satiþim kanallarýnýn muhabbet, sevgi ve saygý taþýmasý çok daha natýnýn þifrelerini öðrenecekler ve bu sanatýn altýn bileziðini önemlidir. Ama bu sevgi geçici, ara sýra gözüken fakat zamankollarýna takacaklar. Kollarýna taktýklarý bu sanatla iki cihanlala yok olan bir sevgi ve muhabbet de olmamalýdýr. Yeni tabirrýný da mesrur, mutlu ve huzurlu kýlacaklar. Biz böyle düþünülerle söyleyecek olursak ailenin huzur ve mutluluðu için aile yor ve bu duygu ve düþüncelerle herkesi eþleriyle birlikte seiçi iletiþimde sürdürülebilir muhabbete, sevgiye ihtiyaç vardýr. minerimize davet ediyoruz.”

SAHÝBÝNDEN SATILIK BÝNA

‘17 Nisan kara gün’

emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum ve mesai kavramý gözetmeksizin daha iyi saðlýk hizÞube Baþkaný Ahmet Saatçi, 17 Nisan 2012 tameti vermek adýna zaman ve mesai kavramý gözetrihinde Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet meksizin hizmet veren, saðlýk çalýþanlarýna uygulanan Hastanesi'nde görev yapan Kalp ve Göðüs Cerrahý þiddet asla kabul edilemez. Saðlýk-Sen olarak her an Op. Dr. Ersin Arslan’ýn ölüm yýldönümü nedeniyle ölümle burun buruna gelen, hayat kurtarma mücadeyazýlý basýn açýklamasý yaptý. lesi verirken þiddete maruz kalarak bir yandan da hayatlarýný kaybetme riskiyle görev yapan tüm saðlýk Saatçi, “17 Nisan 2012 saðlýk çalýþanlarýmýz açýçalýþanlarý adýna son derece endiþeliyiz. Her zaman sýndan kara bir gündür. 17 Nisan 2012 tarihinde Gazidile getirdiðimiz gibi, Saðlýk Bakanlýðý bu konuya antep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde proje ve kampanyanýn sosyal ortaklarý ile birlikte dagörev yapan Kalp ve Göðüs Cerrahý Op. Dr. Ersin ha fazla eðilmelidir. Bundan sonra yaþanacak bu olayArslan hasta yakýný tarafýndan býçaklanarak öldürüllarýn önüne geçilmesi için önlem ve uygulamalar acil müþtü. Bu ve buna benzeri saldýrý olaylarý göstermekAhmet Saatçi olarak hayata geçirilmelidir. Toplumsal þiddetin boyuttedir ki toplumsal þiddet akýl almaz boyutlara ulaþmýþlarýnýn yansýmasý olarak saðlýk alanýnda ortaya çýkan bu tür menfur týr. Þiddetin bu boyutlara gelmesine ya da getirilmesine neden olan olaylar için gerekli yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Ülke psiko-sosyal faktörleri önlemek ve caydýrýcý tedbirlerin alýnmasý geinsanýmýz için 7 gün 24 saat kutsal bir görevi yerine getiren saðlýk rekliliðini vurguluyoruz.” dedi. çalýþanlarýmýza uygulanan þiddeti halkýmýzýn da tasvip etmediði Sendika olarak þiddetin önlenmesine yönelik Bakanlýk nezmuhakkaktýr. Bu olaylarý gerçekleþtiren saðlýksýz zihniyetlere karþý dinde yaptýklarý giriþimler, çalýþmalar ve öneriler hakkýnda da açýkülke insanýmýz da tepkisini ortaya koymalýdýr. lamalarda bulunan Saatçi, “Saðlýk-Sen olarak sendikamýzýn, Saðlýk Bu vesile ile geçtiðimiz yýl görevi baþýnda uðradýðý saldýrý soBakanlýðý ile baþlattýðý saðlýkta þiddetin önlenmesine yönelik çalýþnucu hayatýný kaybeden Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet malarýn içi maalesef doldurulamamýþtýr. Bugüne kadar özelde saðHastanesi Kalp ve Göðüs Cerrahý Op. Dr. Ersin Arslan'a Allah'tan lýkta þiddet genelde ise toplumsal þiddetin önlenmesine yönelik çarahmet diliyor buna benzer olaylarýn tekrarlanmamasý için gerekli lýþmalarýn ötelenmesi ile yarýn baþka illerde baþka bir doktor, hemtedbirlerin acilen hayata geçirilmesini istiyoruz.” ifadelerine yer þire, saðlýk çalýþanýnýn da maðdur olmasýna neden olacaktýr. Zaman verdi.

(Ç.HAK:922)

M

Yüksek kira gelirine sahip, yurt, banka, AVM, büyük store maðaza olmaya uygun 1350 m2 8 daire 3 dükkan olmak üzere komple bina satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 350 35 55-0 546 408 61 31 Not: Dükkanlar ayrýca da satýlabilir.


10 CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

‘Hz. Peygamber, insanlýðýn onuru’ Recep Mebet ve kavimleri aþaðýlamamak ve onlarýn onurlarýný incitmemektir. Baþka millet ve itit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi toplumlarý hor ve hakir görmemektir. TaDekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, rihinin þan ve þereflerle dolu olduðunu “Peygamber Efendimiz, örnek hayatýykabul edenlerin yapmasý gereken birinci la insanlýðýn onuru” dedi. görevleri, hal ve istikballerinin de en az Kutlu Doðum Haftasý münasebegeçmiþleri kadar þan ve þerefle dolu oltiyle düzenlenen ‘Hz. Peygamber ve Ýnmasýný saðlamaktýr. Yoksa kendileri bir san Onuru’ konulu konferansta konuþan þey yapmadan yalnýzca atalarýnýn yaptýkProf. Dr. Mesut Okumuþ, Hz. Muhamlarýyla övünmekle yetinenler, onlarýn yemed (S.A.V.)’in insanlýða verdiði deðediði yemekle kendi karýnlarýnýn doyacari anlattý. ðýný sanan idrak yoksunlarýna benzerler. Onur kelimesinin anlamý üzerinde Ýslam'da ve Hz. Peygamber'in hayaduran Okumuþ, insanlýðýn gerçek matýnda ýrkçýlýk yoktur ve ýrkçýlýk cahiliye nada onura Ýslâm diniyle eriþtiðini kaydöneminden kalma bir hastalýktýr. Allah detti. Resulü bu konuda ashabýný çok sert bir Konuyla ilgili olarak ayet ve haþekilde uyarmýþtýr. dislerden örnekler veren Prof. Dr. OkuAllah Resulünün ýrkçýlýk konusunMüftü Aþýk, Prof. Dr. Mesut Okumuþ’a çiçek verdi. muþ, Hz Peygamber’in insan onuruna daki örnek tutumuna insanlýk ancak asýrbakýþýný dile getirerek þöyle konuþtu lar sonra ve büyük acýlar, acý tecrübeler yaþadýktan sonra ulaþabil“Allah Resulü insanlara insan olduklarý için deðer verir ve itimiþtir. Batý bu noktaya asýrlar sonra ancak gelebilmiþtir. Yakýn zabar ederdi. Ýnsanlar arasýnda hiçbir ayýrým yapmazdý. Onun þemamanlara kadar Amerika'da bazý iþyerlerinin kapýsýnda ‘zenciler ve ilini anlatanlar kendisine seslenen birisine karþý baþýný deðil bütün köpekler’ giremez diye uyavücudunu döndüðünü rý yazýlarý vardý. Beyaz ve naklederler. Günümüz siyahlar arasýndaki ýrk ayinsaný salt onun bu yörýmcýlýðý (apartheid) denilen neliþinin taþýdýðý anlam olgu, orada uzun mücadeleüzerinde dursalar, birçok lerin sonunda kaldýrýlabildi. sorunumuz kendiliðin‘HAYATI ÝNSANLIden çözülürdü. ÐIN PUSULASI’ Allah Resulünün Asýrlar öncesinden baçocuklara, kadýnlara, kýnca Hz. Peygamber'in inözürlülere ve toplumun san onuruna yönelik uygudezavantajlý kemsilerine lamalarýnýn bizler için birer karþý tutumu bile bize bu pusula gibi olduðu görülür. konuda çok somut örOnun hayatý insan onurunun nekler sunuyor. korunmasý konusunda sonAllah Resulünden raki çaðlara rehberlik eden önce cahiliye toplumunbir deniz feneri gibidir. Orda üstünlük için soy ve Kuran tilavetiyle baþlayan program iþitme engelliler için iþaret diline çevrildi. sop, mal ve servet, mevki taya koyduðu evrensel ilkeler ve makam deðer ve üsve örnek hayatý insanlýða tünlük ölçüsü olarak kaýþýk tutmaya devam edecekbul edilirdi. Ýslam bu tir. O kendinden sonraya deðer ölçülerinin hiçbiköþkler, saraylar ve maddi rine itibar etmedi. servetler deðil Kur'an'ý ve Hayatý Kur'an'ýn örnek sünnetini býrakmýþtýr. fiili tefsiri olan Allah Allah Resulünün vefaResulü de insanlar aratýndan sonra geriye býraktýðý sýnda renk, ýrk, cinsiyet maddi mirasý zikre deðmeve sosyal sýnýf ayrýmý yecek kadar sýnýrlýdýr. Allah yapmadý. Onun sahabesi arasýnda üç kýtadan Resulü vefat ettiðinde geriye insanlar bulunmaktaydý. dünyevi miras olarak bir beyaz katýr, kýlýç ve kalkanlarý, Kiþinin atalarýný, kendi tarihini ve kültüFedek arazisi ve Hayber fetrünü sevmesi, atalarýnýn hinden ve annesinden kalan mirasýna sahip çýkmasý küçük bir miras dýþýnda hiçdoðal. Bu noktada teKutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlenen konferansa ilgi büyüktü. bir þey býrakmamýþtýr.” mel esas baþka milletleri

H

Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrenciler ödüllendirildi.

Peygamber sevdalýlarýný buluþturan program

Recep Mebet yýsýyla ilk, orta ve lise dengi okullar arasý þiir ve kompozisyon yarýþmalarýnda ‘Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru’ kodereceye giren öðrencilere ödülleri venulu konferans dün Çorum Devlet Tiyatro rildi. Salonu’nda gerçekleþti. ‘Ýslam’ýn Ýnsan Onuruna Verdiði Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Deðer’ konulu þiir yarýþmasýnda TOKÝ Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ’un koÞehit Þükrü Özyol Ortaokulu’ndan Sena nuþmacý olarak yer aldýðý konferansta Hz. Hakan birinci, Ýnkýlap Ortaokulu’ndan Muhammed (S.A.V.)’in insana verdiði deKevser Nur Sümüþ ikinci, Türkiyem ðer anlatýldý. Ýmam Hatip Ortaokulu’ndan Beyyine Çorum Müftülüðü tarafýndan düzenZahide Sert üçüncü oldu. Yatýlý Bölge lenen Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri Ortaokulu’ndan Mert Aydýn, Ýnkýlap Orçerçevesindeki konferansa Vali Yardýmcýsý taokulu’ndan Ahsen Poyraz ve Þükriye Hacý Osman Ebiloðlu, Cumhuriyet BaþTuran, TOKÝ Þehit Þükrü Özyol OrtaMehmet Aþýk savcýsý Bayram Eray, Çorum Barosu Baþokulu’ndan Kadir Sönmez, Mustafa Kekaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, Müftü Mehmal Ortaokulu’ndan Beyza Yazýk ve Mert Yuttutar, met Aþýk, bazý daire müdürleri ve sivil toplum kuruToprak Sanayi Ortaokulu’ndan Habibe Özdemir ise luþu temsilcileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. mansiyon ödülüne layýk görüldü. Emre Camii Müezzini Saffet Çalýþ’ýn Kuran-ý Kompozisyon yarýþmasý kategorisinde MehmetKerim tilavetiyle baþlayan programda iþitme engelliçik Anadolu Lisesi’nden Elif Avcý birinci, Otelcilik ler için iþaret diliyle anlatým yapýldý. ve Turizm Meslek Lisesi’nden Salih Çakýcý ikinci, ‘SAADET REÇETESÝ HZ. PEYGAMBER’ Ýnönü Anadolu Lisesi’nden Saadet Doðan üçüncü olSunuculuðunu Emir Ahmet Camii Ýmam Hatibi du. Anadolu Öðretmen Lisesi’nden Rumeysa Þentürk Þaban Boztepe’nin üstlendiði programýn açýþ konuþve Batuhan Yenigün, Buharaevler Kýz Teknik ve masýný Müftü Mehmet Aþýk yaptý. Meslek Lisesi’nden Zeynep Türkoðlu, Çorum Kýz Kutlu Doðum Haftasý’nýn anlam ve öneminden Teknik ve Meslek Lisesi’nden Edanur Laik ve Derya bahseden Mehmet Aþýk, âyet ve hadisler ýþýðýnda meÇýnar, Anadolu Lisesi’nden Þüheda Þeker ve Anadosajlar verdi. lu Ýmam Hatip Lisesi’nden M. Furkan Sert ise mansi“Dünya hayatýnda saadeti yakalamanýn yolu Hz. yon ödülü aldý. Peygamber’i örnek almaktan geçiyor” diyen Müftü Öðrencilerin ödüllerini programa katýlan protoAþýk, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in Veda Hutbesi’nde kol mensuplarý verdi. dile getirdiði evrensel mesajlara dikkat çekti. Çorum halkýnýn büyük ilgi gösterdiði program, Kutlu Doðum Haftasý’nýn 20 Nisan 2013 Cuma Kutlu Doðum helvasý ve kartela daðýtýmýyla sona ergünü saat 20.00’de Fuar Alaný’nda düzenlenecek Itri di. Konseri’yle sona ereceðini hatýrlatan Aþýk, düzenlenen etkinliklerde vazife alan tüm din görevlilerine teþekkür etti. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan ‘Kutlu Doðum’ konulu sinevizyon gösterisinin ardýndan kürsüye gelen Prof. Dr. Mesut Okumuþ, ‘Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru’ baþlýklý bir sunum yaptý. ÖDÜLLER SAHÝPLERÝNÝ BULDU

Tarým fotoðraflarý sergide 4. Tarým ve Ýnsan Ulusal Fotoðraf Yarýþmasý’nda dereceye giren eserler Çorum’da sergileniyor.

Recep Mebet Açýlýþýn ardýndan sergiyi gezen davetlile‘Tarým ve Ýnsan’ kore bilgiler veren Koornulu fotoðraf sergisi dün dinasyon ve Tarýmsal Çorum Devlet Tiyatro Veriler Þube Müdürü Salonu fuayesinde açýldý. Yusuf Þahinbaþ, “Gýda, Gýda, Tarým ve Tarým ve Hayvancýlýk Hayvancýlýk Müdürlüðü Bakanlýðý’nýn düzenletarafýndan düzenlenen diði 4. Tarým ve Ýnsan serginin açýlýþýna Vali Ulusal Fotoðraf YarýþYardýmcýsý Hacý Osman masý’nda dereceye giEbiloðlu, Cumhuriyet ren eserleri Çorum halBaþsavcýsý Bayram Eray, kýyla buluþturuyoruz” Çorum Barosu Baþkaný dedi. Av. Ýbrahim Özyýlmaz, Serginin 21 Nisan Müftü Mehmet Aþýk, Hi‘Tarým ve Ýnsan’ konulu fotoðraf sergisi açýldý. 2013 Pazar gününe katit Üniversitesi Ýlahiyat dar gezilebileceðini beFakültesi Dekaný Prof. Dr. Mesut Okumuþ, bazý daire müdürleri lirten Yusuf Þahinbaþ, bu yýl beþincisi düzenlenen yarýþmanýn tüm ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. fotoðraf tutkunlarýnýn katýlýmýna açýk olduðunu sözlerine ekledi.

Konferansýn ardýndan Kutlu Doðum Haftasý dola-

Öðrenciler, ödüllerini protokol mensuplarýnýn elinden aldýlar.

Þiir ve kompozisyon yarýþmalarýnda dereceye giren öðrenciler düzenlenen törende ödüllerini aldýlar.


CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

11

Beytepe’de Kutlu Doðum sevinci K

Recep Mebet

utlu Doðum Haftasý, Beytepe Camii’nde gerçekleþen programla kutlandý. Geçtiðimiz günlerde düzenlenen programa Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, Ýl Vaizi M. Vehbi Köklükaya ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Beytepe Camii Ýmam Hatibi Abdullah Þentürk ve Müezzin Kayyým Rýfat Sert tarafýndan düzenlenen program Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Hz. Muhammed (S.A.V.)’in hayatýný konu alan bilgi yarýþmasýnda dereceye giren çocuklar dizüstü bilgisayar, bisiklet ve altýnla ödüllendirildi. Programda ayrýca 200’e yakýn hadis-i þerif ve sure ezberleyen çocuklara da ödülleri verildi. Mahalle sakinlerinin büyük ilgi gösterdiði programda kürsüye gelen Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu, ‘Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru’ konulu vaaz verdi. Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla okunan hatmi þerif, salavat-ý þerife ve kelime-i tevhidlerin duasýný Ýl Vaizi M. Vehbi Köklükaya yaptýrdý. Program yapýlan ikramlarýn ardýndan sona erdi.

Burunköy’de Kutlu Doðum mevlidi

Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle düzenlenen yarýþmada dereceye giren öðrenciler ödüllendirildi.

Recep Mebet

orum merkeze baðlý Burunköy’de Kutlu Ç Doðum Haftasý nedeniyle geçtiðimiz günlerde mevlid-i þerif okutuldu.

Kutlu Doðum mevlidi Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý.

Burunköy Camii’nde gerçekleþen mevlide Ýl Vaizi Emin Kaplan, Köy Muhtarý Mahir Kýrcalý ve bazý din görevlileri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ali Geçkin’in Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programda konuþan Emin Kaplan, ‘Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru’ konulu vaaz verdi. Din görevlilerinden oluþan koronun seslendirdiði ilahilerle devam eden program, yapýlan dua ile sona erdi. Köy halkýnýn büyük ilgi gösterdiði mevlidin ardýndan cemaate Kuran-ý Kerim ve gül hediye edildi. Peygamber sevgisinin dile geldiði program çerçevesinde cami bahçesinde mevlid yemeði de verildi.

Cemaate Kuran-ý Kerim ve gül hediye edildi.

K

Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle cami bahçesinde mevlid yemeði verildi.

Esnafýn Kutlu Doðum etkinlikleri bugün

ubbeli Caddesi esnafý, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bugün yemek verecek. Geleneksel hale gelen organizasyon hakkýnda bilgi veren Tertip Komitesi Üyesi Hüseyin Biçer, davetlilerin katýlacaðý programýn Cuma namazýný müteakiben Yunus Emre Ýþ Merkezi Otoparký yanýnda gerçekleþeceðini söyledi.

Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Büðdüz Köyü Camii’nde program düzenlendi.

Büðdüz’de Kutlu Doðum coþkusu K

Recep Mebet

utlu Doðum Haftasý nedeniyle Büðdüz Köyü Camii’nde program düzenlendi. Geçtiðimiz günlerde düzenlenen programa Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, bazý davetliler ve köy halký katýldý. Abdalata, Burunköy, Çeþmeören, Güvençli ve Mühürler Köyleri din görevlilerinin de katýldýðý program Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþladý. Programda kürsüye gelen Ahmet Süzen,, ‘Hz. Peygamber ve Ýnsan Onuru’ konulu vaaz verdi. Din görevlilerinden oluþan koronun seslendirdiði ilahilerle devam eden program, okunan 40 hatmin duasý ile sona erdi. Köy halkýnýn büyük ilgi gösterdiði program hakkýnda

bilgi veren Büðdüz Köyü Camii Ýmam Hatibi Murat Koç, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle tüm evlere ‘Veda Hutbesi’nin yazýlý olduðu tablolar hediye ettiklerini söyledi. Hz. Peygamber’in hayatýný anlatan broþürlerin daðýtýldýðý mevlid programýnýn manevi ziyafete dönüþtüðünü vurgulayan Murat Koç, programýnýn ardýndan cemaate Kutlu Doðum helvasý da ikram ettiklerini kaydetti.

Cemaate namaz sonrasý helva ikram edildi.

Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, cemaate vaaz etti.

Rüstem Eren Parký’nda Kutlu Doðum indirimi

R

Recep Mebet

üstem Eren Parký Kafeteryasý, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle indirim kampanyasý düzenledi. Kampanya hakkýnda bilgi

veren Ýþletmeci Bilal Þahin, “Hz. Peygamber Efendimiz’in 1442. doðum yýl dönümü nedeniyle bugün çay satýþýný sembolik bir fiyattan gerçekleþtireceðiz” dedi. “Düzenlediðimiz kampanya ile Kutlu Doðum sevincine ortak

olmayý istedik” diyen Þahin, indirim uygulamasýný geleneksel hale getirmeyi planladýklarýný söyledi. Þahin, “Tüm Çorum halkýný Rüstem Eren Parký Kafeteryasý’na bekliyoruz” diye konuþtu.

ALAYBEY’DE DE KUTLAMA VAR

Kutlu Doðum yemeðine çok sayýda davetli katýldý.

Üçtutlar Mahallesi Alaybey Sokak esnafý, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bugün tatlý daðýtacak. Alaybey Meydaný’nda düzenlenecek olan etkinlik Cuma namazýnýn ardýndan gerçekleþecek. Geleneksel hale gelen program hakkýnda bilgi veren Tertip Komitesi Üyeleri Mustafa Civan, Muharrem Yýlmaz ve Sýddýk Coþar, etkinliðe tüm Çorum halkýný davet ettiler.

Rüstem Eren Parký Kafeteryasý, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle indirim kampanyasý düzenledi.


12 CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

ÖKSÜRÜK Adamýn biri çok kuvvetli öksürüyormuþ, doktora gitmiþ derdini anlatmýþ. Doktor adama yanlýþlýkla öksürük ilacý yerine müshil ilacý vermiþ ve demiþ ki: Bir hafta boyunca yemeklerden sonra iç ve bitince kontrole gel. Adam bir hafta sonra geldiðinde doktor öksürüðün geçip geçmediðini sormuþ. Adam cevap vermiþ: - Cesaret edip öksüremiyorum doktor bey!.


Çorum’da turizm sektörünün verimliliðini artýrma çabalarý

Takvim Yapraðý

Ç

Hicri Kamerî: 9 - Cemâzil - Âhýr: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:6 Nisan 1429 Kasým:163

19

2013

NÝSAN

Duâ rahmetin, abdest namazýn, namaz da Cennetin anahtarýdýr. Hadîs-i þerîf Dünya için üzülmek kalbe zülmet, ahiret için üzülmek ise kalbe nurdur. Hadîs-i þerîf

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.17 05.50 12.47 16.29 19.31 20.56

ÖNEMLÝ TELEFONLAR

ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman Alo Çevre

HASTANELER

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177 181

Çorum Devlet Hastanesi 223 03 00 Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. 224 44 94 Göðüs Hastanesi 225 58 68 Verem Savaþ Dispanseri 223 07 18 Çorum Özel Hastanesi 444 15 20 226 06 82 Özel Elitpark Hastanesi 221 66 66

SAÐLIK OCAKLARI

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

RESMÝ DAÝRELER

13

CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

orum'da turizme ivme kazandýrmak için süregelen çalýþmalar ilk can suyu olarak devam ediyor. Özel sektörün -turizm sektörünün- yaþamak için giriþimleri arasýna zaman zaman yeni atýlýmlar da girmiyor deðil. Valilik olarak Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü ve Ýl Özel Ýdaresi, Müze Müdürlüðü kanallarýyla il içi ve il dýþý tanýtým etkinlikleri yanýnda Çorum Belediyesi'nin turizm konusunda ki etkinlikleri ve destekleri de var. Bütün bunlar bir araya geliyor lakin istenilen geliþme (çok sayýda turist gelen bir il olma) noktasýna ulaþamýyoruz. Yapýlanlarýn yetersiz kaldýðý herkes tarafýndan dile getiriliyor. Yapýlanlar az bulunmakla beraber asla küçümsenmiyor. Daha fazlasýný baþarmanýn çarelerini düþünmek ve yapmak gerektiði vurgulanýyor. Turizm Haftasý dolayýsýyla genelde bütün Çorumlular, özelde de turizmle ilgili olanlar uyarýlýyor. Bir Çorumlu olarak kendi þahsýma üzerime düþen görevi aþaðýda sýralayacaðým hususlara dikkat çekerek bir parça da olsa yapmaya çalýþacaðým. Söyleyeceklerim bir gazete yazýsý sýnýrlarý içinde söylenebileceklerdir. Meselenin çözümünde bir kaç konuda vatandaþ bakýþýna örnek olabilecek kadardýr.Müze sayýmýzý artýrmalýyýz. Ýlimize gelen bir turistin Çorum'da kalma süresini uzatmak için; çok güzel ve çok zengin lakin bir tane olan Müze'mizin yanýna yeni müzeler eklemek gerçeðini bu noktada öncelikle dile getirmek lazým. Geçmiþte yazdýðým bir yazýmda Gaziantep'teki müze çeþitliðini anlatmýþtým. Bir ilde ne kadar çok müze olursa gezilecek-görülecek- mekân sayýsý ne kadar artarsa gezmek görmek isteyen kiþi yerli olsun yabancý olsun o ilde daha çok kalmak mecburiyetinde kalýyor. Tarým Müzesi açýlmalýdýr. Müze sayýmýzý artýrmak için geçmiþte hevesle baþlanan ve oldukça yatýrýmda yapýlan ÝSMET EKER ÇÝFTLÝK EVÝ- TARIM MÜZESÝ olarak hazýrlanmýþtý. Halen açýlýþý yapýlmadý. Hiçbir makamda bu giriþimin akýbetinin ne olduðu ne olacaðý hakkýnda bir açýklamada bulunmuyor. Tarým Müzesi bir an önce açýlmalý ki, her gün biraz daha geliþmesi yolu açýlsýn. Hiç bir müze açýldýðý günde ki durumunda kalmaz. Açýlan müzeler yaþatýldýkça ve yaþadýkça zenginleþir, geliþir, ziyaretçi sayýsý artar.

Günlük

Gerçek Zaferler 2

olmakla beraber özel þahýs ve özele ait kuruluþlarýn böyle müzeleri var ama Çorum'da biz her ne kadar onarýmýnda bulunmuþ olursak olalým hala Osmanlý'dan kalma bir binayý müze binasý olarak kullanýyoruz. Bununla þunu demek istiyorum ki, Cumhuriyet döneminde Çorum hala kalýcý bir Müze binasý yapamamýþtýr. Yani Çorum'un Müze binalarý ihtiyacý vardýr.

ÝNANÇ TURÝZMÝ

Çorumlular olarak kendi topraklarýmýzdaki tarih ve kültür varlýklarýmýzý yeteri kadar bilemeyiþimiz de olduðu gibi, ilimiz sýnýrlarý içinde bulunan manevi kýymetlerimizi, bulunduklarý mekanlar ve bu mekanlarýn geçmiþine ait bilgilerimiz, tanýtým çabalarýmýz da kýsýrdýr. Bu konuda tanýtým gayretinin baþýnda Ýlahiyat Fakültemiz ile Müftülüðümüze çok iþ düþtüðü kanaatindeyim. Pek tabii olarak bu konuda Çorum Belediyesi'nin yapabileceði çok görevler vardýr. Belirli mekânlarýn çevreleri üzerine yapýlacak imar-tanzim çalýþmalarý vd. hususlar gibi. Hýdýrlýk için Belediyemizin geçmiþte dile gelen uygulama planlarý vardý. Sanýrým bu planlar üzerinde çalýþmalar sürdürülüyordur. Ayrýca Tur Otobüsleri için mutlaka þehir içinde bir kaç durak yeri meydana getirilmelidir. Bir iki otobüs yolcusunu en kýsa zamanda doyurabilecek büyük lokantalara- dinlenme yerlerine de ihtiyaç vardýr. Ayrýca þehir içinde turistin daha fazla yürümesini de saðlayýcý çareler düþünülmelidir. Özellikle Hýdýrlýk; bir ziyaretgâh olarak çok iyi tanýtýmlarla iç turizme hizmet verir hale konulurken bu çevrede konaklama yapacak insanlarý her türlü aðýrlamaya, ihtiyaçlarýný karþýlamaya yeter þekilde çevre düzenleme - imar ve donaným yapýlmýþ olmalýdýr. Bu yolda gereken hazýrlýklara baþlanmalýdýr.

Abdulkadir Ozulu

Eðitim-Öðretim (ve Ders Araçlarý) Müzesi:

Geçmiþte Ticaret Lisesi bünyesinde açýlan bir "Cumhuriyet Eðitim-Öðretim Kültür Araç ve Belgeleri Müze Odasý" kurulmuþ ve resmi olarak da açýlýþý yapýlmýþtý. Buraya bütün okullarýmýzýn arþivleri ve depolarý taranarak çok kýymetli araçlar ve eðitim tarihimiz bakýmýndan önem arz eden belge niteliðinde ne varsa toplanmýþtý. Þu anda bu Müze odanýn açýk olmadýðýný öðrendim. Üzüldüm. Bir Lise için böyle bir zenginlik her lisenin eline geçmez bir eðitim- kültür mekânýna sahip olma farklýlýðýna sahip olmak demektir. Eðer buradaki eserlerbelgeler Ticaret Lisemizin binasýnýn yetersizliði dolayýsýyla sergilenmekten zaruri olarak kaldýrýlmýþsa, elde bulunan sandýklanmýþ eþyalarý Milli Eðitim Müdürlüðümüz yeni binasý içinde veya uygun göreceði bir mekân içinde sergilemek için kollarý sývamalýdýr. EÐÝTÝM- ÖÐRETÝM MÜZESÝ baþka illerde örneði olmayan bir konudur. Çorum'da böyle bir müzenin varlýðý hem Çorumlulara faydalý olacak hem de yurt içinde Çorum farklýlýk yaratacaktýr. Böyle bir müzenin varlýðý ve açýk olmasý da zamanla geliþmesine ve zenginleþmesine yol açar. Gönül ister ki, böyle bir müze kendine ait bir binaya sahip olsun.

Etnografya Müzesi:

Müzemiz bünyesinde çok dar alanda, çok az sayýda sergilenen etnografik eþyalarla Çorum'da bir ETNOGRAFYA MÜZESÝ varlýðýndan söz edemeyiz. Mutlaka müstakil bir ETNOGRAFYA MÜZESÝ Çorum'da açýlmalýdýr. Bunun için hangi resmi kurumumuz bu iþi üstlenirse yeni bir müze binasý yapýmýna baþlanmalýdýr. Baþka illerde çok az örneði

Kent Seferberliði:

Çorum'da Turizmi canlandýrmak ve turizmden gelecek gelir payýný artýrmak topyekûn seferberlik isteyen bir konu. Turizm konusu dilimizden düþmeyen akýldan çýkmayan ve her gün bu uðurda bir þeyler ortaya konulan kent kazanýmý olmalýdýr. Bu da planlama ile olur. Önce plan ve hýzlý uygulama. Var olanlarý iyileþtirme, olmayanlarý var etmek ve yeni yatýrýmlarý, yeni atýlýmlarý gerçekleþtirmek. Her kurum turizm konusunda ne yapabileceðine dair düþünce üretmelidir. Bu da kent sorumluluðu olarak yapýlmalýdýr. Þehir içindeki tesislerin yeterli otoparklarýnýn yokluðu veya darlýðýnýn geliþmelerini engelleyen bir durum olduðu göz önündedir. Ýþletme ve tesis sahipleri bu konuda gayrette bulunup otoparklarýný geniþletme yollarýný bulmalýdýrlar. Pek fazla rakamlarý bilemem ama aklýmdan geçen bir konu daha var. Baþarabilinirse faydalý olur. Sýrf kente turist akýþýný saðlayacak hizmetler üzerine ulusal ve uluslararasý boyutta bir Turizm Þirketi kurmak. Zor bir konu ama baþarýlýrsa Çorum hem büyük bir kuruluþa sahip olmuþ olur, hem de turizm þirketlerine rekabetçi olarak Çorum üzerine dikkatleri çekecektir. Bunun adýna Çorum Turizm mi deriz, Hitit mi deriz, Hýdýrlýk mý deriz yoksa daha küresel bir ad mý koruz orasýný bu sektörden ekmek yiyenler ve sektöre yatýrým yaparak katýlmak isteyenler düþünürler. Turist akýþýný organize et, yönlendir, kentine turisti kendin bul ve getir, diyor aklým. Dünyada her alanda ticaret savaþ stratejileri ile yapýlýyor. Bizim ilimizden de turizm ticareti konusunda büyük akýl sahiplerine ve azimli savaþçýlara ihtiyacýmýz var.

2- Hacýpaþa Köyü'nden gelme, Balýkçý Esnafýndan Murat YÝÐÝT'in babasý, Hacý Yüksel, Fevzi ve Mustafa YÝÐÝT'in aðabeyi, Gazi YÝÐÝT'in amcasý, Emlakçý Esnafýndan; Lütfi YÝÐÝT. 3- Büyükkeþlik Köyü'nden gelme, Gazeteci Naci AYGÜN, Hamdullah AYGÜN ve Nazik AYGÜN'ün babalarý, Milli Eðitim' den emekli; Hýdýr AYGÜN. 4- Hacýbey Köyü'nden gelme, Hüseyin TÜREMÝÞ' in kýzý, Yusuf YILMAZ' ýn eþi, Ali Can YILMAZ' ýn annesi; Emine YILMAZ.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER BUHARA DR SADIK AHMET CAD 17/A ÖZEL HAST CÝVARI BÝM YANI 227 55 00

VOLKAN HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 ( SAAT KULESÝ YANI ) 224 77 88

METEOROLOJÝ

-Son not:

Elde mevcut (Osmanlý'dan kalma) ÇORUM MÜZESi binasý kendi özelliðine uygun iþlevine yetemez halin sýnýrýna gelmiþtir. Depolarý dolmuþtur. Yeni buluntularý saklayacak tek dolap yeri bile kalmamýþtýr. Yeni binalara acil ihtiyacý vardýr. Bu bilgi Müze Müdürümüzün sohbetleri arasýnda sýk sýk vurguladýðý bir konudur. Yetkililerimiz bu ihtiyacý da dikkate almalýlardýr. 2.342

T

2.357

Eðitim þart! Ama... Ya sistem?

oplum mimarisi, toplumu dizayn etmek, ayar vermek gimak sokulan ülkeler kim" diye sorulacak olsa, her halde ilk bi laflar türedi son zamanlarda. Hep vardýlar aslýnda ama üçü kaptýrmayýz. Sistem deðiþikliklerinin tahrip ettiði en cidbiz yeni müdahil olduk diyelim. Bir topluluðun, hele de di alan eðitim maalesef. Gazetelerin 3. sayfalarýný, memle"Millet" çatýsý altýnda ki bir topluluðun inþasýný oluþturan ketten dehþet haberlerini baðýra baðýra, zevkle veren televizeðitim, kompleks bir paradoksun sinir uçlarýnýn özenle diyonlarý görmemeye, duymamaya çalýþýyorum. Bütün bu hazayn edilmesine benzer. Bu paradoks, zeminindeki esas ber ve görüntülerin altýnda çoðunlukla okumuþ, tahsilli(!) kiamaç ve ilkeleri ile hareket ettiðinde, zaman içerisinde "uçþiler çýkýyor. Toplumun kendi elleriyle oluþturduðu insanlarý, larýn seyri" ile ilgili bir sýkýntý yaþanmasý düþünülemez. Ýþte baþ harfleriyle ya da gözleri kapalý izliyoruz. Utanýyoruz. biz bu zemine "sistem" diyoruz. Sistem, oturduðu kaideye Bir sanatçýmýz televizyonda "Eðitim þart!" deyip güldügüvenerek, (icracýlarý kim olursa olsun) bünyesinde barýndýrrüyor. Bu gülümsemenin arkasýnda aslýnda bir trajedi var. Sadýðý, toplumun yüce deðer ve beklentilerini, hiç bir tavizde natçý tiyatral üslubu ile gözlerindeki yaþý göstermez. Bu bulunmadan, kiþilerin ve diðer kurumlarýn üzerinde tutar, Onun kabiliyetidir. Ama bu cümlenin sonundaki kocaman tutmaya çalýþýr. ünlemi de görmek gerekir. Geliþmiþ ülkelerde, ufak tefek deðiþiklikler dýþýnda, Hakan ÖNSÖZ Sene 2001'de rahmetli babam apartman yöneticisiydi. yüz yýlý aþkýn bir süredir eðitim sistemlerinden ödünde buCuma sabahý erkenden kalktý. Birazdan gelecek demirciler lunmadýklarýný görüyoruz. Aþýrý saðcýsý, aþýrý solcusu, muhaiçin alelacele hazýrlandý. Yeni alýnan bir karar gereði apartmana yangýn fazakarý, liberali, demokratý, yeþilcisi, ýrkçýsý, kafatascýsý vs. hepsi de merdiveni kurulacaktý. Babam evden dýþarý çýkamadan ecel onu yakazemindeki "ana felsefeye" inanmýþ durumdalar. Ýdareye gelen hiç kimladý. Aceleye hiç gerek yoktu aslýnda. Tez canlýydý hep… Zaten bu uyse, elindeki asayý kullanarak, sistem zeminine nüfuz etmiþ "genel degulama birkaç sene sonra iptal edildi. Herkes yangýn merdivenlerini ðerleri" ve bunlarýn sinir uçlarýný kaþýmýyor. geri söktü. Bizde ki durum tam bir kara mizah. Birinin ak dediðine, diðeriBu son olayla bu yazýnýn ne alakasý var! Haklýsýnýz. Belki de banin, daha dinlemeden kara dediði bir ortamdayýz. "Eðitime en çok çobamý anmak istedim.

1.792 1.802

24 ayar

ALIÞ

79,70

SATIÞ

80,69

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yýl:23 Sayý: 6571 19 NÝSAN 2013 CUMA

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER

Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen

Enise AÐBAL

Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

VEFAT EDENLER 1- Çorum Belediyesi'nden emekli, Bakkal Esnafýndan Yýlmaz KELKÜÇÜK'ün eþi, Elvan ve Ahmet KELKÜÇÜK'ün annesi; Hasibe KELKÜÇÜK.

Tefekkür Dünyamýz

La Fontaine: "Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez." Der. Büyük zafer kalbin muzafferiyeti ile kazanýlýr. Tarihte düþmanýn inadýný kýrmak için kýlýç ile mukabele edilmiþ. Günümüzde cihatta farzdýr. Fakat silahý deðiþmiþtir. Kýlýç yerine hak ve hakikatin anlatýlmasý, nefse gem vurulmasý ile zaferler kazanýlmýþtýr. Raþit Yücel Savaþta bir anda þehit olmaktan,bir ömür boyu hak ve hakikat rasityücel@ için çýrpýnanlar daha deðerli hale corumhakimiyet. net gelmiþtir. Ümmetin fesada gittiði, helal ve haramýn biri birine karýþtýrýldýðý zamanýmýzda, zaferin önemli bir unsuru sünnet-i seniyedir. Bunu tatbik edenler hadisin ifadesi ile" yüz þehidin ecrini ve sevabýný kazanýr" hale gelmiþtir. Duclos ise zaferi zafer kýlan þeyin: "Zafere ilave edilecek yegane süs tevazudur." Demiþtir. Mýsýr seferinden dönen Yavuz Sultan Selim'i Üsküdar’da büyük bir kalabalýk ve þölen yapýldýðýný duyduðu an, gece sakin bir vakitte Topkapý sarayýna ulaþtýðý hep hatýrýnýza gelir. Bu açýdan tevazu büyüklüðün, tekebbür küçüklüðün alameti sayýlmýþtýr. Kahraman ordunun kazandýðý ve hak ettiði bir zaferi, onun çok az hissesi olan bir komutana vermek , orduyu þerefsiz býrakmaktýr. Ýki cihan serveri Peygamberimiz ise (asm) "Affetmek zaferin zekatýdýr." Demiþ. Kubilay ise zafere þunu eklemiþ: "Ülkeler at üstünde kazanýlýr, fakat at üstünde idare edilemez" Önce kalpler fethedilmeli, zaferler arkasýndan gelir. Aslýnda savaþlar hiç kesilmedi devam ediyor, fakat þartlarý ve þekilleri deðiþti Ýman hizmeti ise,z aferlerin ta kendisidir, gerisi angarya….

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

Kadir Yüktaþýr yuktasirw@hotmail. com

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . : Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ABONE ÞARTLARI Kentiçi : 100 ¨ Yurtiçi : 300 ¨ Yurt Dýþý : 200 Euro

Baský

1, 50 ¨ 50, 00 ¨ 15 , 00 ¨ 50, 00 ¨ 250, 00 ¨ 125, 00 ¨ Ücretsiz

ABONE (6 AYLIK) Kentiçi

: 55 ¨

Yurtiçi Yurtdýþý

: 160 ¨ : 100 Euro

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Þehitlik çalýþmasýnda sona gelindi O

smancýk Belediyesi, ilçeye yeni bir þehitlik kazandýrýlmasý için çalýþma baþlattý. Asri Mezarlýk’ta þehitlerin kabirlerinin bulunduðu alanda baþlatýlan Þehitlik Projesinin tamamlanmak üzere olduðunu açýklayan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini söyledi. Osmancýk Belediyesi, þehitlerin anýsýna ilçeye yakýþýr bir Þehitlik'in kazandýrýlmasý için çalýþma baþlattý. Asri Mezarlýk'ta þehitlerin kabirlerinin bulunduðu

Osmancýk Belediyesi, ilçeye yeni bir þehitlik kazandýrýlmasý için çalýþma baþlattý. alanda baþlatýlan çalýþvatandaþlara da bilgi verkan Yazýcý, “Vatanýmýzýn malarý yerinde inceleyen di. Þehitlik Projesi’ni kýuðruna canlarýný feda Belediye Baþkaný Bekir sa sürede tamamlayacakeden þehitlerimizin kaYazýcý, proje hakkýnda larýnýn altýný çizen Baþbirlerinin bulunduðu

alanda düzenlemeler baþlattýk. Çanakkale Zaferi’nin yýldönümü öncesinde baþlattýðýmýz projemizde kýsa sürede çalýþmalarýn büyük kýsmýný tamamladýk. Þehitlik bölgesinde yaptýðýmýz kaide bölümünde þehitlerimizin isimleri de yer alacak.” dedi. Þehitlikteki incelemeler sýrasýnda vatandaþlarla görüþen Baþkan Yazýcý, çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Þehitlik projesi ile ilgili duyduklarý memnuniyeti dile getiren vatandaþlar Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti.

Dev kapý görücüye çýktý Ç

orum’un Ýskilip ilçesinde açýlacak olana Kapý müzesindeki tarihi kapýlarý sembolize edecek olan 7 metre yüksekliðindeki dev kapý görücüye çýktý. Ýskilip Belediyesi restorasyon atölyesi tarafýndan geçtiðimiz günlerde yapýmý tamamlanan dev kapý ilçenin giriþindeki Hacý Karani köprüsünün yanýnda sergilenmeye baþladý. Ekiplerin 4 saatlik uðraþý sonucu belirlenen yere yerleþtirilen dev kapý, þimdiden vatandaþlarýn ilgisini çekmeye baþladý. Dev kapýnýn baþka bir özelliði ise ilçeye gelen turistlerin ilçedeki tarihi kapýlarý görmesi için baþlangýç noktasýný oluþturacak. Turistler ilçede bulunan tarihi kapýlarý harita üzerinden dolaþýrken geziye dev kapýnýn yanýndan baþlayacak. Turistlerin gezisi harita üzerinde yine bu dev kapýnýn yanýnda bitecek. 7 metre yüksekliðinde 5 metre geniþliðinde olan dev kapý Ýskilip Belediyesinin “Kapý Müzesi Projesi” kapsamýnda ilçenin tarihi kapýlarýný sembolize edecek.(ÝHA)

7 metre yüksekliðindeki dev kapý görücüye çýktý.

M

TUDEM Sýnavý ve yüzme yarýþmasýnda derece alan öðrenciler için yemek programý düzenledi. rýþmasý 3. sýnýflar birinDEM Yayýnlarý’nýn düYönlendirme Sýnavý il cisi Sýla Körpe, TUzenlediði 2013 Ocak birincisi Ahmet Eren

Durmuþbaþ ve il üçüncüsü Mehmet Akif Ýnce ile Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen yüzme yarýþmasýnda 4 ayrý kategoride 1. olan Melike Ýpek’in katýldýðý yemekte, öðrencilere baþarýlarý dolayýsýyla teþekkür edildi. Paþa Restorant’ta tertip edilen yemeðe Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Kadir Yurttutar ve Müdür Yardýmcýsý Hayrullah Tekin de katýldý.

Umre kayýtlarý devam ediyor Ý

ntegral Turizm’in umre programlarýna Mayýs ayýnda da devam edeceðini belirten Ýntegral Turizm Yetkilisi Ýbrahim Çeliker, “Kutsal topraklarýn havasýný teneffüs etmek, Resullah’ýn yaþadýðý mekânlarda huzura ermek iyi bir organizasyonla mümkün.” dedi. Ýntegral Turizm’in 1990 yýlýndan bu yana hac ve umre organizasyonlarýnda Hira Tur güvencesiyle ve profesyonel kadrosuyla, güçlü ortaklarýyla turizm sektöründe hizmet verdiðini ifade eden Çeliker, Çorum’un en güvenilir þirketi olduklarýný, verdiklerin sözlerin arkasýnda olduklarýný vurguladý.

Ýyilik Aðacý, Mahmut Atalay’da yeþeriyor

23

Nisan Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý, öðretmenleri Abdullah Cebeci eþliðinde Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nin misafiri oldular. Ýyilik Aðacý Projesi kapsamýnda Gençlik Merkezi liderleri tarafýndan gençlere unutulmaya yüz tutmuþ geleneksel Türk sokak oyunlarý oynatýldý. Sonrasýnda Toplum Destekli Polis Þube adýna Yalçýn Bayýk tarafýndan ‘Kendini Koruma ve Polis

Teþkilatý Tanýtým’ sunumu yapýldý. Sunum sonrasý konuþma yapan Gençlik Merkezi Müdürü Mehrinur Karakaya, birçok program ve proje ile gençlere öncülük ettiklerini iyilik aðacý projesinin de yalnýzca bunlardan biri olduðunu ve bu tür sosyal sorumluluk çalýþmalarýnýn daima yanýnda olacaklarýný vurguladý. Programýn sonunda pasta kesildi.

Ç

lerini hemde gençler arasýnda kaynaþmanýn saðlandýðýný vurgulayan gençlik liderleri Sinan Avþar ve Nazlý Mumcu, bu proje ile

Hitit uygarlýðýný görerek öðrendiler

Baþarýlý öðrencilere teþekkür yemeði ustafa Kemal Ortaokulu idaresi, il genelinde düzenlenen satranç turnuvasý, Ýstiklal Marþý’ný güzel okuma yarýþmasý,TUDEM Sýnavý ve yüzme yarýþmasýnda derece alan öðrenciler için yemek programý düzenledi. Satranç turnuvasý 5. sýnýflar il birincisi Utku Hazýmlý ile il dördüncüsü Mehmet Akif Ýnce, Çorum Belediyesi Necip Fazýl Gençlik Merkezi tarafýndan düzenlenen Ýstiklal Marþý’ný Güzel Okuma Ya-

23 Nisan Ýlköðretim Okulu 3/A sýnýfý, öðretmenleri Abdullah Cebeci eþliðinde Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nin misafiri oldular.

orum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, Seyyah Bizim Ýller Projesi kapsamýnda gençlerle birlikte Boðazkale Yazýlýkaya, Ören Yerleri ve Çorum Müzesi’ni gezdiler. Gezi, Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri Sinan Avþar ve Nazlý Mumcu öncülüðünde ve Arkeolog Mürsel Bardakçý rehberliðinde sürdürüldü. Gezide oldukça güzel zaman geçiren gençler adeta geçmiþe yolculuk yaptýlar. Hitit Uygarlýðý serüvenini baþtan sona görerek öð-

gençlere yaþadýklarý topraklar üzerinde var olan deðerleri yaþatarak öðretmeyi amaç edindiklerini ifade ettiler.

Öðrenciler Boðazkale Yazýlýkaya, Ören Yerleri ve Çorum Müzesi’ni gezdiler.

Atatürk Anadolu Lisesi 10.sýnýf öðrencileri, Özel Eðitim Meslek Lisesi’ni ziyaret ettiler.

Özel Eðitim Meslek Lisesi’ne ziyaret A

ler.

Çeliker, “Ýþimizi çok seviyoruz. Amatör ruhumuzu yitirmeden, her yeni iþe yepyeni bir heyecanla baþlayýp, profesyonelce bitirmek temel prensibimiz. Vereceðimiz servisle, yoðun tempolu çalýþma yaþamýnýzda yaratacaðýnýz özgür alanlarýn sizin için önemli olduðunun, kusursuz bir organizasyonun sizlere saðlayacaðý artý deðerlerin bilincindeyiz. Ve biz deneyim-

renmenin tadýný çýkardýlar. Bu tür projelerle gençlerin hem tarihini ve kültürünü öðrendik-

tatürk Anadolu Lisesi 10.sýnýf öðrencileri, Özel Eðitim Meslek Lisesi’ni ziyaret etti-

Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Baþyardýmcýsý Ahmet Doðan baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen ziyarette öðrenciler, Türk Dili Edebiyatý öðretmenleri Aytekin Kýrdýoðlu, Adem

Arslan ve Serhat Öztürk ile birlikte Özel Eðitim Meslek Lisesi atölyelerini gezdiler. Hep birlikte öðle yemeði yiyen öðrenciler daha sonra okul bahçesinde maç yaptýlar. Ziyaretin, öðrencilerin tanýþýp kaynaþmasý ve yeni arkadaþlýklar edinmesi açýsýndan faydalý olduðu belirtildi.

Minik Kalpler’den ilkbahar aðacý Ýntegral Turizm umre programlarý devam ediyor. lerimiz, olanaklarýmýz, güne kadar devam edehediyesi olarak yapýyozamanýmýz ve heyecanýceðini kaydeden Çeliruz. Tüm bu programlamýzla her zaman yanýker, “Bu yýl umre progrýmýzdan ayrýntýlý bilgi nýzdayýz.” dedi. ramlarýmýzý Hudeybiye alýp yararlanmak isteyen Umresi, Cirane Umresi umrecilerimizi Ýntegral 20 Mayýs’ta baþlave Cidde gezisi progTurizm’e bekliyoruz.” yacak umre programlaramlarýný þirketimizin diye konuþtu. rýnýn 15, 20 , 26 ve 30

O

smancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý öðrencileri, öðretmenleri ile birlikte Ýlkbahar Aðacý yaptýlar. Fon kartonuna ellerinin þeklini çizen minikler daha sonra

kalýp halinde ellerinin þeklini kestiler. Renk renk ellerini bir baþka fon kartonuna dekoratif olarak yapýþtýran minikler bir aðaç oluþturdular, parmak boyasý ile de parmak uçarýný boyayýp aðaçlarýna

çiçek açtýrdýlar. Anasýnýfý öðretmeni Selma Karakaþ, aðaçlarýn ilkbaharda nasýl çiçek açtýðýný ve sonra yapraklarýn nasýl oluþtuðunu uygulamalý olarak anlatmak ve göstermek açýsýndan

önemli bir uygulama olan Ýlkbahar Aðacý’nýn ayný zamanda fen ve doða olaylarý anlatýmýný desteklemek açýsýndan da pekiþtirici olduðunu ifade etti.

Merhum Cumhurbaþkaný Özal’ý andý S

Mustafa Sir

aadet Partisi Antalya Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný hemþehrimiz Mustafa Sir, 8. Cumhurbaþkaný merhum Turgut Özal’ýn vefatýnýn 20. yýlý dolayýsýyla mesaj yayýmladý. Merhum Turgut Özal’ýn ölümü üzerindeki esrar perdesinin hala aralanmamýþ olmasýna dikkat çeken Sir, “Üzülerek söylememiz gerekir ki rahmetli Özal'ýn ölüm nedeni hala netlik kazanmamýþtýr. Devletin bu karanlýk, derin devlet olgusunu muhakkak

aydýnlýða çýkarmasý gerekir. Devletin bu süreçte aðýr aksak çalýþan mekanizmasýnýn aktif hale gelmesi gerekir.” dedi. Özal’ýn bir suikast sonucu öldürülmüþ olabileceðini de dile getiren Sir, “2 Ekim 2012 tarihinde merhum Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn 19 yýl aradan sonra kabri açýlmýþ olup ölümünün bir suikast olup olmadýðýnýn belirlenmesi için yapýlan otopsi sonucunda Adli Týp Kurumu ölümün zehirlenme sonucu meydana gelmediðini

açýklamýþtýr.” ifadelerine yer verdi. Sir, mesajýnýn sonunda þunlarý söyledi, “Þahsiyeti, fikirleri, idealleri, baþarýlarý ve Türkiye'nin önünü açan hizmetleriyle Türk siyasi hayatýna damgasýný vuran Turgut Özal, milletimizin engin sevgisine mazhar olmuþtur. Milletimiz Turgut Özal'ý unutmayacaktýr. Vefatýnýn yýldönümünde, ailesine bir kez daha baþsaðlýðý dileklerimi iletiyorum.”

Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý öðrencileri, öðretmenleri ile birlikte Ýlkbahar Aðacý yaptýlar.


CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

15

Evkuran, Fen Lisesi öðrencileriyle buluþtu H

itit Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Evkuran, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Çorum Fen Lisesi pansiyon öðrencilerine konferans verdi. Konferans, Çorum Ýmam Hatip Lisesi öðrencilerinin okuduðu Kuran-ý Kerim ve naatlarla baþladý. Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Peygamber Efendimizin insanlýðýndan, insani iliþkilerde dikkat ettiði hususlardan bahsettiði konuþmasýnda, çocuklara gösterdiði sevgiyi, merhameti ve toplumda kadýnlara

nasýl davranýlmasý gerektiðini de anlattý. Öðrencilere tavsiyelerde de bulunan Evkuran, böyle bir program tertip ettikleri için pansiyon sorumlusu Necmettin Ünal’a ve diðer hocalara teþekkürlerini iletti.

Hitit Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Evkuran, Fen Lisesi’nde seminer verdi.

Fen Lisesi Müdürü Süleyman Atcýoðlu da programa katýlýmý nedeniyle Evkuran’a ve programý hazýrlayan idari, öðretmen ve öðrencilere teþekkür etti. Atcýoðlu, Evkuran’a bir de çiçek verdi.

‘Hayýr köprüsü gibi çalýþýyoruz’ A

laca Engelliler Derneði Baþkaný Ahmet Görür, derneðin engellilere ve fakirlere hizmet ulaþtýrýrken bir yandan da insanlarý hayýr yapmaya teþvik ettiðini, birçok hayýrsever insanýn dernek vasýtasýyla ihtiyaç sahiplerine yardým ulaþtýrdýðýný söyledi. “Derneðimiz dört yýldýr hayýr köprüsü gibi çalýþmaktadýr.” diyen Baþkan Görür, “Alacamýzýn önde gelen hayýrsever iþadamlarý arasýnda bulunan Günser ve Ahmet Þirin kardeþler derneðimizin faaliyetlerine katýlma yönünden hep

önde gelenlerden olmuþlardýr. Kurulduðumuz günden beri derneðimiz sadece tekerlekli sandalye daðýtmakla kalmadý ayný zamanda her ay en az 10 ailenin gýda ihtiyacýný ve 20 ailenin de ekmek ihtiyacýný karþýladý. Hayýr yapmaktan zevk alan herkesi, Günser ve Ahmet Þirin kardeþler gibi derneðimizin çalýþmalarýna katýlmaya, manevi kazançlarýmýza hissedar olmaya davet ediyoruz. Yardýmsever insanlarýmýzýn hayýrlarýna köprü olmaktan dolayý dernek olarak çok mutluyuz.” dedi.

Alaca Engelliler Derneði’nin çalýþmalarý sürüyor.

Çorum’da FB’liler çoðunlukta

Türkiye genelinde takarþýlýk geldi. raftarlarýn yüzde 36'sý Gala2009'dan bu yana Türtasaraylý, yüzde 35'i Fenerkiye genelinde Galatasabahçeli, yüzde 19'u Beþikray'ýn 1 puanlýk, Fenerbahtaþlý, yüzde 4'ü Trabzonsporçe'nin 2 puanlýk taraftar kalu. Çorum ise yüzde 31 orazandýðý görülüyor. Geçen nýnda FB’li, yüzde 20’si süre zarfýnda Beþiktaþ'ýn ise GS’lý, yüzde 20’si BJK’lý. 1 puanlýk bir taraftar kaybý43 ilde Galatasaray, 36 na uðradýðý anlaþýlýyor. 4 seilde Fenerbahçe taraftar sanelik zaman diliminde Trabyýsýnda önde. Ýstanbul ve zon'daki Trabzonspor tarafAnkara'da Fenerbahçe Galatarlarýnýn sayýsýndaki artýþ tasaray'ý geçti. da göze çarpýyor. 2009'da bu oran %72 iken þimdi %79'a 2009 yýlýndan bu yana kadar çýktýðý görülüyor. Galatasaray'ýn 8 ilde üstünlüðünü kaybetti, FenerbahSonuçlara göre, Ýstançe'nin ise 7 ilde taraftar kabul ve Ankara'da FenerbahÇorum’un yüzde 31 oranýnda FB’li, yüzde 20’si GS’lý, yüzde 20’si BJK’lý. zandý. Kendi þehrinin takýçe taraftarlarýnýn büyük çomýný en çok destekleyenler ise yüzde 30'la Eskiþehirspor taraftarlarý... ðunluða sahip olduðu görüldü. Büyük þehirler arasýnda yer alan Bursa, Ýzmir ve Adana'da ise Galatasaray'ýn üstünlüðü hissedildi. Elektronik þans oyunlarý sitesi, dördüncü defa Türkiye'nin taraftar haritasýný çýkardý. 81 ilde yaþayan taraftarlarýn tuttuklarý takýmlar Haritada bir takýmýn en yüksek yüzde ile taraftara sahip olduðu arasýnda yapýlan deðerlendirmeye göre; 43 ilde Galatasaray, 36 ilde il ise bu sene de deðiþmedi. Trabzonspor, Trabzon'da bordo-mavili taFenerbahçe, kalan 2 ilde ise Trabzonspor ve Eskiþehirspor taraftarlaraftarlarýn %79 ile çoðunlukta olduklarýný gözler önüne serdi. Trabrýnýn yoðun etkisi hissedildi. zonsporlu taraftarlarý %10'la Galatasaraylý, %5'le de Fenerbahçeli taraftarlar izledi. 2009'daki taraftar haritasýndan bu yana Galatasaray'ýn bazý illerde taraftar üstünlüðünü kaybettiði görülürken, Fenerbahçe'de ise taGeçtiðimiz seneki gibi tüm þehirlerde birinciliðin büyük çoðunraftar artýþý dikkat çekti. 2009'dan beri Galatasaray'ýn 8 ilde üstünlülukla Galatasaray ve Fenerbahçe arasýnda bölüþüldüðü, Beþiktaþ'ýn ðünü kaybettiði farkedildi, Fenerbahçe ise tam 7 ilde taraftar çoðunise genellikle üçüncü sýrada yer aldýðý da dikkat çeken detaylardan. luðuna ulaþtý. 4 büyükler dýþýnda sonuçlarda kendine yer bulan takýmlar Eski2009 yýlýnda Galatasaray, Eskiþehir'de %34 oranýnda taraftara þehirspor, Sivasspor, Bursaspor, Adana Demirspor ve Karþýyaka olasahipken 2013 taraftar haritasýnda liderliði % 30'la Eskiþehirspor'a rak sýralandý. Eskiþehirspor taraftarlarý %30 ile en çok kendi þehirlekaptýrmýþ durumda. 2009'da Galatasaray'ýn en çok taraftar oranýna sarinin takýmýný desteklediklerini gösterdi. Sivasspor ise Sivas'ta Fenerhip olduðu iller arasýnda yer alan Çorum, Kýrýkkale, Gümüþhane, Isbahçe'nin %28'lik taraftar oranýnýn ardýndan %27 ile ikinci sýrada yer parta, Nevþehir, Manisa ve Kocaeli'de ise 2013 yýlý itibariyle Feneralarak sýralamada ''ben de varým'' dedi. bahçeli taraftarlarýn yoðun olduðu görülüyor. En çok taraftar oranýna sahip üçüncü takýmýn Bursa'da %23'le Harita, þehirlerdeki taraftarlarýn hangi takýmlarý desteklediðini Bursaspor olmasý da dikkat çekti. Adana Demirspor ve Karþýyaka'nýn ortaya çýkartýrken; ezeli rakiplerin ne kadar yakýn taraftar sayýsýna saise kendi illerinde varlýk gösteremediði görüldü. Bunun dýþýnda kenhip olduðunu da gösterdi. Elde edilen sonuçlara göre; Türkiye genedi ilinde ilk 3'e giren diðer takýmlar Malatya'da %20 ile Malatyaspor, linde Galatasaray taraftarlarýnýn oraný %36 iken, Fenerbahçe taraftarGaziantep'te %15'le Gaziantepspor, Kayseri'de %15'le Kayserispor larýnýn oranýn %35 olduðu görüldü. Ýki takýmý Beþiktaþ %19'la, Traboldu. zonspor ise %4 ile takip etti. Diðer takýmlarýn toplam oraný ise %6'ya

Yöresel ürünler festivaline katýlým T

ürkiye’nin el sanatý hediyelikleri ve damak tatlarý Ýzmir’in ilk Yöresel Ürünler Festivali'nde görücüye çýkýyor. "Ýzmir’de birlik, Ýzmir’de bir ilk" sloganý ile düzenlenen etkinlikler zincirinde, ülke genelinde kültürel özellik taþýyan yerel ürünler bir arada binlerce vatandaþ ile buluþacak. Ýzmir’in ilk Yöresel Ürünler Festivali, Konak Belediyesi’nde düzenlenen toplantýyla basýna duyuruldu. Konak Belediye Baþkaný Hakan Tartan, Ege Sivil Toplum ve Birliði Karadeniz Federasyonlarý Konfederasyonu Genel Baþkaný Hýzýr Murtezaoðlu, Gençiz Fuarcýlýk Genel Müdürü Osman Gençer ve Ege Sivil Toplum Birliðine üye dernek baþkanlarýnýn katýldýðý toplantýda ‘Yöresel Ürünler El Sanatlarý ve Kültürel Tanýtým Festivali’nin ilk kez Anadolu’nun her yöresinden kültürün Ýzmir’de kucaklaþacaðý vurgusu yapýldý.

Konak Belediye Baþkaný Hakan Tartan, ülkemizin tüm bölgelerinden, sahip olduðumuz kültürel zenginliklerimizden, motiflerimizden ve mutfaðýmýzdan seçkin örneklerin sergileneceði festivale tüm Ýzmirlileri beklediklerini söyledi. Anadolu’da 100’den fazla zanaatýn kaybolmak üzere olduðunun altýný çizen Baþkan Tartan, unutulmuþ kültürlerin ‘unutmayan’ý, kimsesiz kalmýþ deðerlerin ‘kimsesi’ olacaðýný söyleyerek sözlerini þöyle

sürdürdü: “Bizi toplum olarak geleceðe hazýrlayan deðerleri bu festivalde güçlü bir kadroyla ve farklý bir sinerji yaratarak topluma kentin bütününe yayýyoruz. Bizim inanýlmaz bir yöresel mutfaðýmýz var. Bunu aramak için de çok uzaða gitmeye gerek yok; bir iftar sofrasý, herkesin davetli olduðu Zekeriya sofrasý… Bir iþlemedeki küçük dokunuþ, el sanatlarý… Toplumlarý toplum yapan bunlardýr. Yolla, kaldýrýmla deðil kültür, sa-

nat, gelenek, görenek, mutfak, yöresel ürünlerle toplumlar gelecekte de hem kendilerini geliþtirecek hem de dünyada fark yaratacak. Bunlar ayný zamanda aile olmanýn da önemini ortaya çýkarýyor. Yöresel Ürünler Festivali’nde aileler çocuklarýyla gelerek sosyalleþecek ve bir sevgi alýþveriþi yapacak. Çünkü bunlar insan hayatýna renk karatan manevi þeyler olduðu kadar insanlarýn da bir araya gelmesini saðlayan, kültürlerle birlikte insanlarý da bir ara-

ya getiren önemli buluþmalar.“

ULUSAL EGEMENLÝK VE ÇOCUK BAYRAMI RENK KATACAK Konak Belediyesi’nin himayesindeki “Yöresel Ürünler, El Sanatlarý ve Kültürel Tanýtým Festivali”ni Gençiz Fuarcýlýk, Ege Sivil Toplum Birliði çatýsý altýndaki Karadeniz Federasyonlarý Konfederasyonu, Ýzmir Kent Federasyonu, Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu, Ege Ýç Anadolu Dernekler Birliði Federasyonu, Ege Bölgesi Kars Demokrat Dernekleri Federasyonu,

Çorum Dernekleri Federasyonu ile Ege Bölgesi Kars

Türkiye’nin el sanatý hediyelikleri ve damak tatlarý Ýzmir’in ilk Yöresel Ürünler Festivali'nde görücüye çýkýyor.

Ardahan Iðdýr Dernekleri Federasyonu iþbirliðinde gerçekleþtirecek. 23-28 Nisan tarihlerindeki festivale, Ýzmir Uluslararasý Fuar Alaný 5 nolu hol ve kaskatlý havuz tarafýndaki dýþ mekân ev sahipliði yapacak.

GELENEK, GÖRE-

Eczacýlara fitoterapi eðitimi

Çorum Eczacý Odasý, Türk Eczacýlarý Birliði Eczacýlýk Akademisi bünyesinde ‘Fitoterapi Eðitimi’ düzenledi.

Ç

orum Eczacý Odasý, Türk Eczacýlarý Birliði Eczacýlýk Akademisi bünyesinde ‘Fitoterapi Eðitimi’ düzenledi. 13-14 Nisan tarihlerinde Eczacý Odasý Toplantý Salonu’nda düzenlenen eðitim Prof. Dr. Betül Demirci ve Doç. Dr. Ayhan Altýntaþ’ýn sunumlarý ile gerçekleþtirildi. Toplantýda bitkiler ile tedavinin incelikleri ve bilimselliði gözden geçirildi. Bitkisel ürün ve gýda takviyelerinin ruhsat verme ve denetim iþlevinin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnda olduðu ancak söz konusu ürünlerin ilaç gibi

Seminerde Prof. Dr. Betül Demirci ve Doç. Dr. Ayhan Altýntaþ’ýn sunumlarý ile gerçekleþtirildi.

deðerlendirilmesi gerektiðinin belirtildiði toplantýda, bu ürünlerin kronik hastalarda ciddi yan etkilerinin ortaya çýkabileceði, diðer kullanýlan ilaçlarla etkileþim içine girebileceði belirtildi. Denetimsiz satýlan ve üretilen ürünlerin ciddi

tehlikeler oluþturabildiði ve bunun sonucunda ölümlerin dahi oluþabildiði örneklerinin basýna yansýdýðý ifade edildi. Özellikle internet üzerinden satýlan ve her derde deva gibi gösterilen bitkisel ürünlerin ‘bitkiseldir zarar vermez’ diye

Ýkmal Yapýlmasý, Dolum Sýrasýnda Uyulmasý Gereken Kurallar, LPG 'nin Doldurma Ýþleminde Temel Kurallar, Emniyet Tedbirleri, Yangýn Güvenliði, Ýlkyardým” konu baþlýklarýnda eðitim verildi. Eðitimle ilgili açýklama yapan MMO

Samsun Þube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Gökhan Koskos, “Sývýlaþtýrýlmýþ Petrol Gazlarý (LPG) Piyasasý Eðitim Ve Sorumlu Müdür Yönetmeliði”’nin verdiði yetki kapsamýnda sektöre yönelik eðitimler düzenlediklerini, eðitimlerin oda

lanse edilen ilaçlarýn bir çoðunun sahte olduðu ve bunlara asla raðbet edilmemesi gerektiði vurgulandý. Bu sebeple bitkisel ürünlerin eczanelerde satýlmasý ve eczacý danýþmanlýðýnda kullanýlmasý önemi üzerinde duruldu.

Otogaz istasyonlarýna eðitim M

akina Mühendisleri Odasý(MMO) Samsun Þubesi’ne baðlý Çorum Ýl Temsilciði’nde “LPG Otogaz Ýstasyonlarý Taþýt Dolum Personeli (Pompacý) Kursu” düzenlendi. Kursa Çorum’da oto gaz istasyonlarýnda çalýþmakta olan 21 personel katýldý. Ýki gün devam eden eðitimde MMO Meslek Ýçi Eðitim Merkezi (MÝEM) Eðitmeni Mak. Müh. Erkan Türkmen tarafýndan katýlýmcýlara “LPG Piyasasý Hukuki Düzenlemeleri ve Standartlar, Ýþ Saðlýðý, Güvenliði ve Çevrenin Korunmasý, LPG'nin Teknik Özellikleri, LPG Tesisat Elemanlarý ve Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, LPG'nin Emniyetli Bir Þekilde

Ç

üyelerine, kamuoyuna yönelik devam edeceðini söyledi. Eðitim sonunda yapýlacak olan sýnavlarda baþarýlý olan kursiyerlere “LPG Otogaz Ýstasyonlarý Taþýt Dolum Personeli (Pompacý) Kursu” sertifikasý verilecek.(ÝHA)

“LPG Otogaz Ýstasyonlarý Taþýt Dolum Personeli (Pompacý) Kursu” düzenlendi.

Enerji kesintisi

alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, merkez köylerde enerji kesintisi yapacak.

Ýl Koordinatörlüðü’nden verilen bilgiye göre, Tola Ahmet köyü, Eskiekin köyü ve Aliki Mah., Kazýlýkaya köyü, Turgutlu

köyü, Hacýmusa Köyü, Kutluca köyü ile bu hattan enerji alan özel trafolu müþterilere elektrik verilemeyecek.


16 CUMA 19 NÝSAN 2013

S

Mecitözü ilçesinin tarihi ve arkeolojik deðerlerinin, orta karadeniz bölgesi içerisindeki yeri ve önemi *

ayýn Kaymakam, Sayýn garnizon komutaným, Sayýn Belediye Baþkaným, Sayýn Protokol Üyeleri, Sevgili Misafirler ve gazeteci arkadaþlarým turizm haftasý etkinlikleri vesilesi ile Mecitözü'nde tekrar sizlerle birlikte olmanýn mutluluðu içerisindeyim. Geçen sene mayýs ayýnda ilçenize gelerek "Kültür Elçileri" projesi kapsamýnda, ilköðretim 6. Sýnýf öðrencilerine mimarlýk konusunda seminer vermiþ ve onlara ilçe merkezindeki Osmanlý dönemi yapýlarýný anlatmýþtým Sevgili misafirler, Hacettepe üniversitesinde hazýrlamýþ olduðum Çorum konulu Dr. Tezim sayesinde Çorum ilinin birçok yerini dolaþtým ve buralarda bulunan eserleri belgeleyerek, kayýt altýna aldým. Bu çalýþmalarým yakýnda bir kitap olarak basýlacak. Markalaþmak bir kentin turizm deðerini artýran en önemli unsurlardan birisidir. Bir bölgenin tarihi ve arkeolojik deðerleri ise hem kentin turizm potansiyeline hem de markalaþmasýna büyük katký saðlamaktadýr. Bu nedenle yaþadýðýmýz yerin kültür deðerlerini anlamak ve sahip çýkmak gereklidir. Mecitözülülerin bu anlamda Cüneyt Ebçim gibi bir Kaymakam'a ve Selçuk Aksoy gibi bir Belediye Baþkanýna sahip þans olduðu için þanslý olduklarýný düþünüyorum. Þu an ilçe merkezinde bulunan Osmanlý Dönemine ait tarihi restore edilmesi için büyük emek vermiþlerdir. Mecitözü Kasabasý'nýn yeri; Daniþmendliler zamanýnda Anadolu Beldeleri kadýsý olan, Abdülmecid-i Herevinin malikânesi olduðundan 1136 tarihiden itibaren "Mecitözü" adý ile tanýndýðý tarihi belgelerde geçmektedir. Ünlü tarihçi Abdi Zade Hüseyin Hüsameddin'in "Amasya tarihi" adlý yapýtýnda Mecitözü'nün adý ve kurulduðu yeri þu þekilde açýklanmaktadýr; "Merkezi, Avkat Köyü civarýnda iki tepenin düzce olan sýrtlarýnda yerleþmiþ olan Mecitözü Kasabasý Avkatlý oðlu Hacý Ali Aðanýn adýna nisbet "Hacý Köyü" diye anýlmaktadýr. Uzun yýllar Sivas Ýli Amasya Sancaðý'na baðlý olan Mecitözü, 1916 yýlýnda Ankara Ýli Çorum Sancaðý'na baðlanmýþtýr. Alanýndaki en önemli kaynaklardan biri olan "Anadolu'nun Tarihi coðrafyasý" kitabýný yazan Ramsay "topografya, tarihin temelidir. Vadileri, ovalarý, daðlarý, denizleri kýsaca topografyadan yola çýkarak tarihi anlamak gerekir" der. Coðrafi þartlarýn doðal sonucu olarak oluþan ilk yollar, tarihi dönemler boyunca kullanýlmýþ ve birçok olaya sahne olmuþtur. Günümüzün modern yollarý da bu tarihi yollarýn paralelinde veya yakýnýnda inþa edildiðini görmekteyiz. Mecitözü ilçesinden geçen yollarý dikkate aldýðýmýzda, Orta Karadeniz Bölgesi coðrafyasý içerisinde bir saç ayaðýnýn mer-

Ý

www.corumhakimiyet.net

kezi olduðunu görmekteyiz. (Harita slaydý) Orta baþkanýmýz tarafýndan geçen yýl devKaradeniz Bölgesinin dört kentine giden en kýsa let sanatçýsý seçilen ünlü Sanat Tarihi yol Mecitözü ilçesi üzerinden geçmektedir. Batý Araþtýrmacýsý Prof. Dr. Semavi Eyice yönünde Ýç Anadolu Bölgesini Çorum'a baðlayan ise bir makalesinde Euchaita'nýn, Elyol, kuzeyinde Amasya ve Samsun, doðusunda ise van Çelebi Köyü olduðunu öne sürtokat üzerinden Doðu Karadeniz ve Ýç Anadolu'ya müþtür. (Kitabeli Slayt) 1963 yýlýnda baðlayan yollarýn kesiþme noktasý Mecitözü ilçesiMango ve Sevcenko, Mecitözü ilçedir. si, Atatürk ilkokulu bahçesinde gördükleri ve yaklaþýk on yýl önce AvMecitözü kronolojik tarihinin kökeni (Elvan kat(1) Köyden buraya getirildiði Çelebi Höyük Slaydý) M.Ö. 5000 yýllarýna kadar söylenen taþýn üzerinde yazan kitauzanmaktadýr. Kuþsaray Köyü ve Elvançelebi Belbeden yola çýkarak Ýmparator Anasdesi'nde yapýlan kazýlardan çýkarýlan kalkolitik dötasius I (M.S. 491- 518) döneminde nem ( Ý.Ö.5000-3000 ) ve Tunç çaðýna (Ý.Ö.3000Yrd. Doç. Dr. bir piskoposluk merkezi olan Eucha2000) ait buluntular Çorum ve Ankara'daki MüzeEsra Keskin ita kentinin surlarýnýn yaptýrýldýðýný lerde sergilenmektedir. Tay projesi kapsamýnda Elbelirtmektedir. Bu taþ halen kaymavan Çelebi Höyüðü civarýnda görülen seramik kýkamlýk bahçesinde sergilenmektedir. rýklarý bölgenin Demir çaðýnda da iskân gördüðünü yansýtmaktadýr. Bu taþ üzerinde bir azizin ismi geçmektedir (Aziz Slaydý). Bu Azizin ismi tarihi kaynaklarda EuchaMecitözü ilçesinin Demir çaðýndan sonraki geliþimi ita kentinin koruyucusu olan Aziz Theodoros olarak belirhakkýnda araþtýrma yapýlmadýðý için bilmiyoruz. Fakat Analenmiþtir. Aziz ile ilgili pek çok efsane vardýr. Bir efsanede dolu'nun tarihsel geliþimi göz önüne alýndýðýnda Mecitözü Aziz Theodoros bir ejderi öldürmüþ, baþka bir efsanede ise ilçesinin tarihsel geliþimi hakkýnda bilgi edinebiliyoruz. kenti mucizevî bir þekilde düþmanlarýn elinden kurtarmýþtýr. Anadolu, Hellenistik dönemde (M.Ö. 330-30) Büyük ÝskenEuchaita kenti, mesleði askerlik olan Aziz Theodoros'un IV. der'in hâkimiyeti atýna girer. M.Ö. 280 ya da 281 yýlýmda yüzyýl baþýnda öldükten kýsa bir süre sonra röliklerinin buKaradeniz Bölgesinde Pontus krallýðý kurulur. M.Ö. 67'de raya getirilmesi ve adýna bir manastýr inþa edilmesiyle önem Amasya Ýlinide kapsayan tüm Karadeniz kýyýlarý Pontus kazanmýþtýr. V. yüzyýldan itibaren Þehir, önemli bir ziyakrallýðýnýn hâkimiyeti altýndadýr. M.Ö.63'de, Roma Cumhuretgâh yeri olmasýnýn yaný sýra Ýstanbul ve Antakya patriklerini de kapsayan, seçkin din adamlarý için bir sürgün yeri riyeti'nin önemli generali Pompey, uzun bir mücadeleden olarak hizmet etmiþtir. sonra, Pontus kralý IV. Mitridat'ý yener. M.Ö. 48'de, Pontus kralý II. Farnekes, Sezar ve Pompey arasýndaki iç savaþtan Eýchaita kenti konusunda yayýnlanmýþ tüm bu yayýnlarý okumanýn yaný sýra kaynaklarda sözü edilen bu yerlere giyararlanarak Pontus'u yeniden canlandýrmak ister. Ýki ordu derek Euchaita'nýn neresi olduðunu keþfetmeye çalýþtým. Bu Zela'da (Zile/Tokat) savaþýrlar. (Yazý Slaydý) Sezar savaþý nedenle Avkat ve Elvan Çelebi köylerinde incelemelerde kazanýr ve en ünlü deyiþi olan "Veni, Vidi, Vici" (Geldim, bulundum. Benim gibi bu sorunun cevabunu arayan Pringördüm ve yendim) sözünü söyler. Mecitözü ve çevresi bu ceton, Birmingham, Koç ve Freiburg Üniversiteleri, Ýngiliz tarihten sonra Roma Devleti'nin hâkimiyeti altýna girmiþtir. Arkeoloji, Avusturya Bilim Akademisi, Viyana Üniversitesi M.Ö. 27 yýlýnda Roma senatosunun Octavianus'a "AugusModern Yunan ve Bizans Çalýþmalarý Enstitüsü 2006- 2009 tus" ünvaný vermesiyle Roma devletinin cumhuriyet olan siyýllarý arasýnda Avkat köy ve çevresinde dört yýl süren yüyasi rejimi deðiþmiþ ve Ýmparatorluk dönemi baþlamýþtýr. zey araþtýrmasý yapmýþtýr. Bu araþtýrmalar sonucunda Avkat Ýmparator Agustus M. Ö. 25 yýlýnda Anadolu'nun ortasýnda Köy'ün Geç Roma Dönemine ait bir yerleþim yeri olduðu kendine baðlý Galatya eyaletini kurar ve Pontus'u Galatfakat Euchaita olmadýðý sonucuna varýlmýþtýr. (Beyözü ve ya'ya baðlar. Mecitözü topraklarý da bu dönemde Galatya Elvan Çelebi Köyünden Slaytlar). eyaleti içerisindedir. M. S. 3 yüzyýlda Pontus olarak tanýmRoma Dönemine ait Mecitözü ilçesi sýnýrlarý içerisinde lanan bölge 4. yüzyýlda Ýmparator Konstantine'nin annesiyer alan bir baþka yapý Figani Köyü, Beke Kaplýcasý olarak nin adýnýn ilave edilmesi ile Hellenopontus olarak kabul bilinmektedir (Slaytlar). Günümüzde bu yapýnýn tek bir mekâný görülebilmektedir. Roma Ýmparatorluðu sosyal yaedilmiþtir. (Hellenopontus þehir isimleri slaydý) þamý içerisinde antik hamam kültürü bir yaþam biçimi adeAnadolu'da, Orta Karadeniz bölgesinde yer ta.. Halka ücretsiz olan bu hamamlara Ýnsanlar sadece banalan Hellenopontus eyaleti sýnýrlarý içerisinde yo yapmak için gelmiyorlar. Hamam, içerisinde sekiz þehir adý geçmektedir. Bunlar: Amasespor salonlarý, havuzlar, sauna, masaj odalarý giia(Amasya), Ibora(Turhal, Tokat), Zela (Zile, bi çeþitli yapýlarý içeren bir merkez. Figani köTokat), Leontopolis (Alaçam, Sinop), Andrapa yü Beke kaplýcasýnda yapýlacak kurtarma kazýsý (Vezirköprü, Amasya), Amisis (Samsun), Sinoile yapýnýn diðer bölümlerinin de ortaya çýkacape (Sinop), Euchaita (Çorum) ðý açýktýr. Bizans döneminde Helenopontus eyaleti Geçen yaz Beke kaplýcasýna çok yakýn bir sýnýrlarý içerisinde yer alan, Euchaita'nýn buyer olan, Amasya ili Terziköy kaplýcalarýnda lunduðu yer ile ilgili olarak kaynaklarda farklý Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir'in Baþgörüþler bulunmaktadýr. Birçok yabancý yayýnkanlýðý ve Hitit Üniversite'nin bilimsel desteði da Euchaita'nýn neresidir sorusu sorulmuþ ve ile Antik Hamam kazýsý yapýldý. Eðer Mecitözü yeri hakkýnda çeþitli tezler öne sürülmüþtür. Bu ilçesinin turizm potansiyelini artýrmak istiyorseyyah ve araþtýrmacýlarýn birçoðu Euchaita sak þöyle bir rota belirlenebilir. Önce Figani þehrinin ve Avkat Köy þimdiki adýyla Beyözü Köyü Beke kaplýcasýný gezen ve tarihçesini öðKöyü olabileceðini öne sürmüþtür. Cumhurrenen yerli ve yabancý turistler, yakýn bir mesa-

Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi

nsanlara genellikle kenelerle bulaþan, iç kanamalar sebebiyle ölüme kadar gidebilen bir hastalýktýr. Çorum ili de bu hastalýk için en riskli bölgeler arasýnda bulunmaktadýr. Hastalýk Nisan ve Eylül aylarý arasýnda görülür. Ancak en fazla görüldüðü aylar Haziran ve Temmuz aylarýdýr. Önümüzdeki aylarda bu hastalýða yakalanabilecek yeni vakalar olabileceði için tekrar bu konuda bilgilenmek yararlý olacaktýr.

"BÝR NEFES SIHHAT"

sývýlarýna temas etmek de bulaþýcý olabilir. Hastalarla temas halinde olan saðlýk çalýþanlarý özellikle kan ve kan ürünleri ile temas yönünden dikkatli olmalýdýr. Saðlýk personelinden baþka bir kiþiye bulaþma riski ise düþüktür. Saðlýk çalýþanlarýnda en riskli grup acil servis, ameliyathane ve cerrahi branþlarda çalýþan hemþirelerdir.

Vücutta kene görülür ise ne yapýlmalýdýr?

Öncelikle korku ve panik yapýlmamalýdýr. Çünkü kene ýsýrýðýnýn çok azýnda bu rahatsýzlýk görülmektedir. Yani Kene tutunmasýndan ortalama 7-10 gün sonra hastakene tutunan her kiþi bu hastalýða yakalanmayacaktýr. lýk çýkabilmektedir. Bazen erken bir þekilde 3. gün, bazen Baþlangýçta bir saðlýk kuruluþuna koþturmak yerine kenegecikmiþ bir þekilde 15. günde belirtiler görülebilir. 15 yi hemen görüldüðü anda çýkartmaya çalýþmak daya uyDr. Timur Harzadýn gün geçmesine raðmen belirti yok ise hastalýk bulaþmadýgun bir yaklaþýmdýr. Vücuda tutunan kene ne kadar erken www.dengeliyasam.net ðý kabul edilebilir. Baþlangýçta genel olarak soðuk algýnçýkartýlýrsa hastalýða yakalanma riski de o kadar azalýr. lýðý belirtileri görülür. Ateþ, üþüme, titreme ile baþlayabilir. Bunun Baþlangýçta tedbirli davranýlmalý ve kene asla çýplak elle çýyanýnda aþýrý halsizlik, yaygýn kas aðrýlarý ve baþ aðrýsý görülebilir. kartýlmamalýdýr. Bunun yerine eldiven veya bir bez parçasý ile tutuÝleri durumlarda bulantý, kusma, ishal olabilir. Bir gün önce hiçbir larak ya da varsa ince uçlu bir pens, kene çýkartma kartý veya cýmþikayeti olmayan kiþinin aniden son derece halsiz bir duruma düþbýz benzeri bir cisim ile ezilmeden çýkarýlmalýdýr. Bu sýrada kene mesi önemli bir özelliði olabilir. Ýleri durumlarda iç kanamalar ve çok fazla rahatsýz edilmemeli, vücudu býrakmasý için ateþ, sigara, ölüm görülebilir. kolonya ve alkolle temas ettirme gibi davranýþlar yapýlmamalýdýr. Bulaþma þekli nasýldýr? Çünkü eðer kene virüs taþýyor ise rahatsýz edildiði bir durumda bunun tamamýný vücuda boþaltabilir. Eðer yine de çýkartýlamýyorsa en Baþlýca sebebi kenelerin bazý türleridir. Vücuda tutunan kenekýsa sürede bir saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr. Eðer kene çýkarnin çýplak elle çýkarýlmasý ya da ezilmesi ile virüs vücuda geçebilir. týlmýþ ise bir saðlýk kuruluþuna bazý kan tetkiklerini yaptýrmak için Hastalanmýþ bir insanýn veya hayvanýn tükürük ve kan gibi vücut baþvurulmalýdýr.

Klinik belirtileri nelerdir?

Korunma tedbirleri neler olabilir?

Kýrsal alanlar, tarla ve piknik alaný gibi bölgelere giderken vücutta ayak ve bacak bölgelerinde açýk yer kalmamalýdýr. Keneler özellikle hafif nemli su kenarlarýndaki otlarda yaþar ve buradan geçen insan veya hayvanlara tutunurlar. Bu yüzden bu gibi yerlerde çýplak ayak veya çorapsýz dolaþýlmamalýdýr. Kenelerin kolay fark edilmesi için açýk renkli elbiseler giyilmelidir. Pantolon paçalarýnýn çorap içine sokulmasý önemli bir tedbirdir. Çünkü keneler uçamazlar, ancak vücuda temas ettiði yerlere yapýþabilirler. Kýrsal alan, orman kenarý veya tarladan dönüþte mutlaka vücut ve elbiseler kontrol edilmeli kene olup olmadýðý araþtýrýlmalýdýr. Özellikle kollar, bacaklar, gövde, koltuk altlarý, saç dipleri, kulak arkasý, ense ve kasýklar incelenmelidir. Çünkü kene ýsýrýðý birçok kiþi için aðrý veya kaþýntýya sebep olmayabilir. Bu hastalýða özel bir ilacý yoktur. Destek tedavisi ile baðýþýklýk sistemi kendisini toparlar ve virüsleri yok eder. Ölümcül bir hastalýk olmakla birlikte iyi bir destek tedavisi ile hastalarý %90-95 hayatta kalmaktadýr. Kýsacasý ölüm oraný sanýlandan daha düþüktür. Bu hastalýk ölümcül olabilmekle beraber kentsel kesimde abartýlý bir korkuya sebep olmuþtur. Kýrsal bölgede yaþayanlar ise tersine yýllarca kenelerle yaþadýklarýný ve keneden korkmaya gerek olmadýðýný ifade etmektedir. Bu yüzden ölümler genellikle aþýrý korkan þehirde yaþayanlar deðil, bu konuda daha rahat davranan kýrsal bölgede yaþayanlardýr.

fede yer alan Terziköy'deki antik hamamý ziyaret edebilir ve günün geri kalanýný buradaki halka açýk günlük kullanýmlý lüks kaplýca tesislerinde geçirebilir. Bu turistlik ziyaretler günlük veya hafta sonu konaklamalý turlar olarak organize edilebilir. 1109 yýlýnda Mecitözü ve çevresinde Danýþmendliler tamamýyla hâkimiyet kurar. 1283 yýlýnda, Elvan Çelebi Tekkesi açýlmýþ ve 1352 yýlýnda tekke zaviyeye dönüþtürülmüþtür (Elvan Çelebi Köyü Slaytlarý). Elvan Çelebi, Kýrþehirde türbesi olan Aþýk Paþa'nýn oðludur. Eretna Beyliðinden (1335-1381) sonra, Çorum havalisi Kadý Burhaneddin Ahmedi'nin(2) hâkimiyeti altýnda kalýr. Akkoyunlular tarafýndan öldürülen Kadý Buthaneddin'in yerine geçen oðlu Moðol istilasý nedeniyle halkýnýn isteði ile devleti 1398 yýlýnda Osmanlý'ya teslim eder. Osmanlý döneminde þehir merkezinde gördüðünüz resmi ve sivil yapýlar ilçe merkezine yapýlýr. Hacý Ali Aða, 1728 tarihinden itibaren bu köyde oturarak, büyük bir nüfuz ve itibar elde etmiþtir. Bu zat burada bir cami-i þerif, bir hamam, bir mektep ve kendine ait büyük bir konak yaptýrmýþtýr. Daha sonra torunu da caminin önüne bir medrese inþa ettirmiþtir. Böylece köyü kasaba haline getirmiþlerdir. Mecitözü 1874 yýlýnda kaza haline getirilmiþ ve buraya Kaymakam tayin edilmiþtir. 1889'da bir iptidai mektebi (ilkokul) yapýlmýþ ve bu mektep 1894'te Rüþtiye Mektebine (ortaokul) çevrilmiþtir. Mecitözü tabur merkezi olmasýndan sonra Rüþtiye Mektebi, Askerlik Þubesi olarak kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Ýlk tabur komutaný olan, Binbaþý Karslý Ahmed Þükrü Bey; bir hamam ve kýraathane açtýrmýþtýr. Kaymakam Ýskilipli Ýsmail Kemal Beyde 1894'te yeni bir hükümet konaðý ve bir saat kulesi yaptýrmýþtýr. * Mecitözü’nde gerçekleþtirilen Turizm Haftasý kutlamasýndaki konuþma metni

Ahmet'in penceresi

"Hayat nasýl bakýyorsan odur. BaktýArtýk hiç okumadýðým kadar kitap ZAMANE okumaya fýrsat buluyorum. Düzenlediðim ðýn pencere deðil önemli olan gönlünün penceresidir." RENKLERÝ kampanyalarla zengin insanlarý bir araya getirip maddi imkâný kötü olan ailelerin Bu sözler 16 yaþýnda ve yaþýndan olçocuklarýna spor ayakkabýsý ve forma aldýdukça olgun olan Ahmet'e ait. rýyorum. Bazý insanlarýn yaþlarý küçüktür ama Eðer bu sandalyeyle arkadaþ olmaonun olgunluðu karþýsýnda kendinizi öylesaydým, bir insana gülümsemenin bir çosine küçük hissedersiniz ki. cuðu gülümsetmenin bu denli güzel olduAhmet'in öyle farklý bir hayatý var ki, ðunu bilemeyecektim. Sað olsun her gün okuduðunuzda eminim siz de bu nasýl bir yükümü çekiyor caným arkadaþým…" Ahazim diyeceksiniz. met bu cümlelerini söylerken yüzünü hü10 yaþýnda kapýlarýnýn önünde top oyzünlü, derin ve samimi bir gülümseme Tuba Balý narken çarpmýþ ona otomobil. O acýmasýz, kapladý. beyaz renkli otomobil almýþ iki bacaðýný zamanerenkleri@gmail.com Hem, ben top oynayan çocuklarýn ondan. mutluluklarýna her gün tanýk oluyorum. Hayatýndaki olumsuzluklardan nasýl faydalanaUçurtma uçuran çocuklarla birlikte birbirinden renkcaðýný öyle iyi öðrenmiþ ki… li uçurtmalarýn gökyüzünde süzülüþünü izliyorum. Hayal dünyamda kimsenin olamayacaðý kadar özgü… rüm. Özgürlük sadece koþabilmek, gönlünce zýplaPark çocuklarla doluydu bir yanda doyasýya mak, top oynamak deðil. Özgürlük; düþünebilmek, koþanlar, bir yanda uçurtma uçuranlar, bir yanda top sýnýrsýz derin derin nefes alabilmek… oynayanlar… Þimdi bu kalabalýðýn, bu karmaþanýn Özgürlük tüm prangalarýna raðmen oluþturduiçinde çekin kendinizi en tepelere, bakýn gökyüzünðun sýnýrsýz dünyadýr. den… Bir meþe aðacý ve tam dibinde tekerlekli sandalyesiyle, gülen gözleriyle tüm bu güzellikleri büHayat sen nerden ve nasýl bakýyorsan odur. Sen yük bir olgunlukla izleyen Ahmet… bir menekþeye bakar rengini söylersin ben o menekþede binlerce güzellik görür söylerim. Etrafýnda isteTam da top oynama yaþýnda… En deli çaðýndiðin kadar siyah renk olsun onu beyaz görmek yine da… senin elinde. Hayata, insanlara öyle bir pencereden Onunla yaptýðým bir saatlik sohbet soðuk duþ bakýyorum ki dar, siyah çerçevelerden deðil de etkisi býraktý ruh dünyamda… önünde en güzel menekþeler olan camlardan." "Abla" diye anlatmaya baþladýðý kelimelerini Ahmet okuduðum kitaplarý dinlediðim hayat aðýr aðýr, devam ettirdi. hikâyelerini öylece bir tarafa itip bir yaþ daha büyü"Ben delicesine koþarken topun arkasýndan, memi saðladý. Sonra sordum kendime benim pencehýzlýca gelen bir araba aldý bacaklarýmý. Hiç durmarem hangi çiçeklerle dolu diye. dan hýzlýca kaçýp gitti. Acý içinde kývranarak yüzüstü yattýðým yerden o beyaz arabanýn arkasýndan bakakaldým. Durmadý abla!… Durmadý… O olay yaþanana kadar her gece Fenerbahçe formamla yatardým. Fenerbahçe'de yýldýz oyunculardan olacaktým. O arabanýn arkasýndan bakarken hayallerimin de arkasýndan bakakaldým. Hiç düþündün mü en büyük hayalini kurduðun þeylerin bir anda avucundan kaydýðý hissini? Göz bebeklerimin büyüdüðünü ve akan yaþlarýmýn o yolu ýslattýðýný öyle iyi hatýrlýyorum ki. O arabanýn, o hayallerimi ezen arabanýn arkasýndan bakarken ben, o sessizliði öyle iyi anýmsýyorum ki. Yaþadýðým bu olay kýsa bir süre evden dýþarý çýkmamý engelledi. Fakat sonra anladým ki hayat bu deðil, ömrüm yataða mahkum olamayacaðým kadar kýsa.


CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

B

olu’da devam eden Okullu yýldýzlar Badminton grup birincliðinde temsilcimiz Atatürk Ýlkokulu kýzlarda yarý finale yükselirken, erkeklerde çeyrek final gruplarýnda elendi. Önceki gün yapýlan grup maçlarý sonunda ilk iki sýrada yer alarak çeyrek final grubuna yükselen Atatürk Ýlkokulu kýz takýmý Merve Uysal, Ezgi Tokatlý, Hatice Arslan ve Zeynep Girgin’li kadrosuyla dün çeyrek final grubunda Kastamonu Cide YBO, Edirne Enez

Atatürk Ortaokulu ve son maçýnda da Karabük Anayasa Ortaokullurý önünde zorlanmadan 5-0’lýk galibiyetlerle ayrýlarak gruptan birinci olarak yarý finame yükseldi. Atatürk Ýlkokulu bugün sabah seansýnda diðer grubun ikincisi ile yarý finalde karþýlaþacak. Bu maçý kazanmasý halinde Türkiye finallerinde mücadele etmeyi garantileyecek. Bu maçý kaybetmesi halinde ise diðer yarý final maçýný kaybeden takýmla baraj maçý oynayacak ve Türkiye finallerine üçün-

Badminton’da üç yarý final heyecaný cü olarak gitmek için mücadele edecek. Atatürk Ýlkokulu erkek takýmý ise çeyrek final grup maçlarý sonunda ilk ikiye giremeyerek veda etti. Osmancýk Ortaokulu çifte yarý finalde Karaman’da devam eden yýldýzlar badminton grup birinciliðinde ise temsilcimiz Osmancýk Ortaokulu hem kýzlarda hemde erkeklerde yarý finale yükseldi. Kýzlarda Osmancýk Ortaokulu çeyrek final grubunda önce Afyonka-

Bolu’da devam eden okullu yýldýzlar Badminton grup birinciliði Atatürk Ýlkokulu kýz takýmý yarý finale yükseldi erkek takým ise elendi. Karaman’da yapýlan grup birinciliðinde ise Osmancýk Ortaokulu kýzlar ve erkeklerde çeyrek finalide birinci olarak geçerek yarý finale yükseldi.

rahisar Çay Gazi Mustafa Kemal’i ardýndan Mersin Adnan Özçelik Ortaokulu’nu son maçýnda da Antalya Gazipaþa Ýstiklal Þehit Süleyman Gür’u zorlanmadan 5-0 yenerek yarý finale yükseldi. Osmancýk kýzlarý bugün Hatay Reyhanlý YBO ile Türkiye finallerine yükselmek için karþýlaþacak. Erkeklerde ise çok daha zorlu maçlar yapan Osmancýk Ortaokulu ilk maçýnda Ankara Tarhuncu Ahmet Paþa’yý 3-2 ardýndan da Hatay Reyhanlý YBO’yu nefes kesen bir maç sonunda 3-2 yendi son maçýnda ise Bursa Uludað Ortaokulu’nu 5-0 yenerek grup birincisi oldu ve yarý finale yükseldi. Erkek takýmý ise bugün Antalya Gazipaþa Ýstiklal Þehit Süleyman Gür Ortaokulu ile Türkiye finallerine yükselmek için karþýlaþacak.

gemenlik Haftasý Okullararasý Küçükler Hentbol turnuvasýnda 19 Mayýs Ortaokulu çifte þampiyonluk kazandý. Kýzlarda beþ erkeklerde ise dört takýmýn mücadele ettiði turnuva sonunda tüm maçlarýný kazanan 19 Mayýs Ortaokulu turnuvayý çifte þampiyonluk kupasýyla kapattý. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk

nu biliyoruz. Çalýþmalarýmý uzun süreli plan ve program dahilinde yapmaktadýr. Yapýlan bu çalýþmalar neticesinde hedefe ulaþacaðýmýza ina-

nýyoruz. Çalýþmalara katýlan sporcular arasýnda bir çok yetenekli isimler bulunmakta. Bu sporcularýn elde edecekleri baþarýlarla ilimiz ve üklemiz insanýný mutlu edeceðinden þühpehimiz yok. Okulumuzda bu güzel çalýþmanýn baþlamasýnda öncülük eden HE Kültürspor Baþkaný Hilal Kiraz baþta olmak üzere Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Ýdarecileri Nihat Kümbül, Cemil Eker’e ve Taekwondo antrenörü Bekir Bolat’a yapmýþ olduklarý katkýdan dolayý teþekkür ediyor ayrýca çalýþmalara katýlan öðrenci ve velilerine baþarýlar diliyorum’ dedi.

Egemenlik Kupasý’nda 19 Mayýs çifte þampiyon

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý etkinlikleri arasýnda düzenlenen Hentbol turnuvasýnda kýzlarda beþ erkeklerde ise dört okul mücadele etti. Turnuvada 19 Mayýs Ortaokulu hem kýzlarda hemde erkeklerde çifte þampiyonluðu kazandý.

E

Taekwonda çalýþmalarý Mustafa Kemal’de de baþladý

HE

Kültürspor Taekwonda çalýþmalarýný Mustafa Kemal Ortaokulu’nda da baþlattý. Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Kadir Yurttutar, okul ve çevre okullarda eðitim öðretim gören öðrencilere yönelik Taekwondo kursu açýldýðýný belirterek tüm gençleri bu çalýþmalara davet etti. Gençlerin boþ zamanlarýný deðerlendirmeleri ve kötü alýþkanlýklardan uzak tutmak için büyük önem verdikleri bu çalýþmanýn okul ve çevre okullarýn öðrencilerinden büyük ilgi gördüðünü belinten Yurttutar ‘Amacýmýz gençle-

rimizi milli ve manevi deðerlerine baðlý, vatanýný milletini seven inancý uðruna fedakarlýk yapabilen nesiller yetiþtirmektir.

17

Okullardaki spor tesislerimizin kullanýlmadan çürümesine müsade etmeyeceðiz. Sosyal atkivilerin gençlerimiz için ne kadar önemli olduðu-

Bayramý etkinlikleri arasýnda düzenlenen Okullararasý Küçükler Hentbol turnuvasý kýzlar kategorisinde beþ okul mücadele etti. 2000-2001 doðumlu sporcularýn mücadele ettiði turnuvada tek devreli lig sistemine göre oynanan maçlar sonunda 19 Mayýs Ortaokulu tüm maçlarýný kazanarak þampiyonluðu kazandý. Turnuvada Yumurta Ortaokulu ikincilik kupasýný alýrken Toprak Sanayi üçüncü, Karþýyaka ise dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Erkeklerde ise 2000 ve 2001 doðumlu sporculardan kurulu dört takýmýn mücadele ettiði turnuvada 19 Mayýs Ortaokulu üç maçýndan da galibiyetle ayrýlarak tur-

nuvanýn þampiyonluk kupasýný kaldýrdý. Ýstiklal Ýlkokulu bir maðlubiyetle ikinci olurken Toprak Sanayi Ortaokulu

Turnuvada þampiyon olan 19 Mayýs erkek takýmýnýn kupasýný Hentbol Ýl Temsilcisi Turgay Görkem verdi

üçüncülük, Yunus Emre Ortaokulu ise dördüncülükle teselli buldu, Turnuva sonunda düzenlenen törenle dere-

ceye giren okullara kupa ve sporcularýna madalya verildi.

Turnuvada þampiyon olan 19 Mayýs erkek takýmýnýn kupasýný Yumurta Ortaokulu Beden Eðitimi Öðretmeni Þenay Çakýr Üzüm verdi

Egemenlik Kupasý Basketbol turnuvasýnda heyecan sürüyor

Egemenlik Yýldýzlarý: 52 - Hitit Güneþi: 36 HAKEMLER: Furkan Alagöz, Ömer Ali Yýldýz .

EGEMENLÝK YILDIZLARI : Damla, Naile, Ýrem, Betül, Beyza, Hümeyra, Melis, Simge, Fatma, Esre.

Hentbol’da GSÝM kupasý Karþýyaka’nýn

Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan tüm illerde düzenlenen Ýl Müdürlüðü Hentbol turnuvasýnda dört takým mücadele etti. Karþýyaka Ortaokulu üç maçýnýda kazanarak þampiyonluk kupasýnýn sahibi oldu.

G

ençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü Yýldýzlar Hentbol turnuvasýnda þampiyon Karþýyaka Ortaokulu oldu. Bu yýl Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan ilk kez tüm illerde düzenlenmesi istenen Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü yýldýzlar Hentbol turnuvasýnda dört okul mücadele etti. Turnuvada þampiyon olan Karþýyaka Ortaokulu’nun Tek devreli lig kupasýný Hentbol Ýl Temsilcisi Turgay Görkem verdi statüsünde oynanan maçlar sonunda Karþýyaka Ortaokulu þampiyonluðu kazandý. 19 Mayýs Ortaokulu’nun ikinci olduðu turnuvada Toprak Sanayi Ortaokulu üçüncü Ýstiklal Ýlkokulu ise dördüncülük kupasýný kazandý. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren Turnuvada ikinci olan 19 Mayýs Ortaokulu’nun kupasýný okullara kupa sporcularý antrenör Mehtap Yaþar verdi

HÝTÝT GÜNEÞÝ :

Dila, Fatmanur, Asira, Semanur, Betül, Asena, Leyla .

PERÝYOTLAR:

1. Periyot: 22-14 menli Yýldýzlarý). 2. Periyot: 12-4 Güneþi) 3. Periyot: 12-4 menlik Yýldýzlarý) 4. Periyot: 14-6 menlik Yýldýzlarý)

(Ege(Hitit (Ege(Ege-

Hattuþili: 33 - Egemenlik Takýmý: 15

SALON: Atatürk. HAKEMLER: Furkan Alagöz, Dursun Uðral . HATTUÞÝLÝ

:

Emir, Mehmet, Ahmet, Barýþ, Muhammed, EmTurnuvada üçünü olan Toprak Sanayi’nin kupasýný Tevfik Kýþ Spor Salonu amiri Þevket Akkocaoðlu verdi

Cumhuriyet Yýldýzlarý A hükmen maðlup E

Dördüncü olan Ýstiklal Ýlkokulu’nun kupasýný Antrenör ve Klasman Hakemi Tanýr Adýkdý verdi

gemenlik Kupasý’nda önceki akþam oynanmasý gereken Cumhuriyet Yýldýzlarý A ile Cumhuriyet Yýldýzlarý B takýmý arasýndaki maçta Cumhuriyet Yýldýzlarý A takýmý listeye 11 oyuncu yazmasýna karþýn 10 oyuncu oynatmasý nedeniyle hükmen maðlup sayýldý. Statü gereði listedeki tüm oyuncular oynatýlmak zorunda.

re, Buðra, Mehmet, Ziya, Efe, Ömer .

EGEMENLÝK TAKIMI: Musa, Fatih, Enes, Ýsmail, Alperen, Ahmet, Murathan, Emir,

Ahmet, Doðuhan, Harun, Burak.

PERÝYOTLAR:

1. Periyot:8-2 (Egemenlik Takýmý).

2.Periyot:2-2 3. Periyot: 16-3 (Egemenlik Takýmý) 4. Periyot: 13-3 (Egemenlik Takýmý)


18 CUMA 19 NÝSAN 2013 Hitit Üniversitesi’ni sportif faaliyetlerde baþarýyla temsil eden güreþ, futsal ve voleybol takýmlarý Rektör Alkan’la kahvaltýna bir araya geldi.

H

itit Üniversitesi’nin sportif faaliyetlerde baþarý elde eden sporcularý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile kah-

www.corumhakimiyet.net

Rektör baþarýlý sporcularla kahvaltýna bir araya geldi valtýda bir araya geldiler. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversitelerara-

sý Güreþ Müsabakalarý Serbest Sitil B Klasman dan, A Klasmana çýkarak Türkiye Þampiyonu olan Güreþ Takýmý, Üni-

versitelerarasý Futsal Liginde ön elemelerde gurubunu þampiyon tamamlayarak playofa kalan Üniversitemiz Futsal

(Salon Futbolu) Takýmý ve Üniversitelerarasý grup müsabakalarýnda, Grubunu ikinci olarak tamamlayan Üniversite-

Hitit Üniversitesini sportif faaliyetlerde temsil eden sporcular kahvaltý sonrasýnda Rektörlük binasý önünde toplu halde görülüyor

miz Voleybol Takýmý öðrencileri ile kahvaltýda bir araya geldi. Sporda baþarý saðlayan Hitit Üniversitesi Güreþ Takýmý, Futsal Takýmý ve Voleybol Takýmý öðrencileri ile gerçekleþtirilen kahvaltýya, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Öðr. Gör. Aydoðan Soygüden ve Antrenör Turgut Yýldýrým da katýldý. Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, öðrencilerin turnuvalarda elde ettiði baþarýlara iliþkin genel bilgiverdi ve Üniversite adýna fedakarca mücadele eden öðrencilerie, birlik ve beraberliðin sembolü olan bu kahvaltýya vesile olan Rektör Alkan’a teþekkür etti.

Güreþ takýmý birincilik kupasýný Rektör Reha Metin Alkan’a verdi

Kahvaltýya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer de katýldý lar daha hýzlý, daha güçðince sizlere en iyi imRektör Prof. Dr. lü gidebileceðimizi göskanlarý sunmaya gayret Reha Metin Alkan’da, teriyor. Üniversitemizde ediyoruz, fedakarca elde elde ettikleri baþarýlar öðrencilerimizin lisanettiðiniz bu baþarýlarýnýz nedeni ile sporcularýmýsizden sonraki arkadaþsüstü öðrenimlerini de zý tebrik ederek her üç larýnýza da güzel bir öryapabilecekler. Sizleri takýmada, yaþattýðý mutnek olacak. Öðrencileriyetiþtiren ailelerinize, luluk ve gurur için tebu baþarýlarýnýzda bümizin fiziksel mekanlaþekkür etti. Alkan, yük emekleri olan hocarýný daha da iyileþtirmek ‘Yüzümüzü aðartan larýnýza ve bu baþarýlarý için gayret içindeyiz. baþarýlarýnýzýn bizlere elde eden sizleri tekrar Hayat bir ekip iþi, sizin çok güzel geri dönüþü tebrik ederim, Allah daelde ettiðiniz bu baþarýoluyor, gücümüz yetti-

Ýskilip kader maçýna hazýrlanýyor Pazar günü sahasýnda Tosya Belediyespor ile kader maçýna çýkacak olan Ýskilip Belediyespor dün bu maçýn provasýný yaptý. Teknik Direktör Nihat Armutçu, ligin ilk yarýsýndaki maçta yaþanan olaylarý unuttuklarýný pazar günü centilmence sahada kazanmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi. Armutçu, maddi bir talepleri olmadýðýný Ýskilip halkýndan pazar günü stada gelerek manevi desteklerini beklediklerini belirtti.

B

ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor ligden direk düþmemek için mutlak kazanmak zorunda olduðu

Fatih Erdin

Tevfik Odabaþý

Ahmet Durna

Genç Serbest Güreþ Milli Takýmý’nda üç Çorumlu Çorum Belediyespor’dan Fatih Erdin güreþçi olarak Tevfik Odabaþý ve Ahmet Durna ise antrenör olarak genç milli takýmda görev yapacaklar.

G

üreþ Federasyonu Baþkanlýðý tarafýndan açýklanan gençler serbest güreþ milli takýmýnda üç Çorumlu bulunuyor. Milli takýmda bir sporcu ve iki Çorumlu antrenör bulunuyor. 20 Nisan ile 8 Mayýs tarihleri arasýnda Bolu Aladað’da yapýlacak olan Gençler Serbest Güreþ milli takýmýnda 84 Kg’da Çorum Belediyespor güreþçisi Fatih Erdin bulunuyor. Erdin’le birlikle

bu sýklette beþ güreþçi milli mayoyu giymek için ter dökecekler. Genç milli takým kampýnda Teknik Heyet’te de iki Çorumlu antrenör bulunuyor. Aktif güreþçiliðe geçtiðimiz yýl son vererek antrenör olan ve Ankara Kömürspor’da görev yapan Tevfik Odabaþý ile Türkiye Denizcilik Ýþletmeleri Antrenörü Çorumlu Ahmet Durna milli takým antrenörü olarak görev yapacaklar.

U 16 milli takým Gürcistan’a penaltýlarda yenildi

Tuncay 58 dakika oynadý B

ulgaristan’da devam eden UEFA Geliþim Turnuvasý ilk maçýnda U 16 milli takýmý Gürcistan’a penalta

atýylarý sonunda 4-3 maðlup oldu. Tuncay Kýlýç maçta 58 dakika forma giydi.

Plovdiv’deki Orizari Stadý’nda oynanan maçta milli takým 6. dakikada Gürcistan’ýn Nika’nýn golüyle 1-0 mað-

Tuncay Kýlýç (daire içinde) milli takýmýn ilk maçýnda onbirde forma giydi

lup duruma düþtü 11. dakikada Volkan Pola ile beraberliði saðladý. Maçýn normal süresi 1-1 berabere bitince penaltý atýþlarýna geçildi. Milli takýmda Kemal Sabri Bayraktar, Birhan Vatansever ve Hacý Ömer Doðru penaltý atýþlarýný gole çevirirken, Hasan Özkan, Rüþtü Hanlý ve Savaþ Polat penaltý kaçýrdý. Gürcistan karþýsýna Tuncay ilk onbirde baþladý ve maçýn 58. dakikasýnda yerine Hacý Ömer Doðru’ya býraktý. U 16 milli takýmý ikinci maçýnda bugün saat 17’de Kýbrýs Rum Kesimi ile yapacak. Önceki gün oynanan ilk maçta ise Bulgaristan Kýbrýs Rum Kesimi’ni 2-0 yendi.

kritik Tosya Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Nihat Armutçu yönetiminde dün 1 nolu sentetik çim sahada yapýlan antrenmana tüm futbolcular katýldýlar. Ligde kalmak için kazanmasý halinde hiç bir maçýn sonucunu beklemeyecek olan Ýskilip Belediyespor’un kazanmaktan baþka bir düþüncesi bulunmuyor. Çalýþmaya izinli olan Ümit dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Tosya Belediyespor maçýnýn taktiðinin denendiði çift kale maçta Teknik Direktör Nihat Armutçu futbolculara sýk sýk uyarýlarda bulundu ve hatalarý durdurarak uygulamalý olarak gösterdi. Takým olarak ligde kalmak için kenetlendiklerini belirten Armutçu, bunuda baþaracak güçte olduklarýný belirterek ‘Kazandýðýmýz zaman hiç bir maçýn skorunu beklemeden ligde kalmayý baþaracaðýz. Bizim için kader maçý olduðunun bilincindeyiz. Bizim bu maçta maddi olarak bir beklentimiz yok. Ancak Ýskiliplerinden manevi desteðini pazar günü yanýmýzda görmek istiyoruz. Bu ligin son maçýnda tribünleri doldurarak takýmlarýna sahip çýksýnlar ve destek versinler. Ligin ilk yarýsýnda deplasmanda oynadýðýmýz maçta yaþanýlanlarý unuttuk. Biz takým olarak sadece bu maçý kazanmak üzere odaklandýk. Tosya kafilesini bundan önceki maçlarda olduðu gibi centilmence karþýlaþacaðýz ve en güzel þekilde aðýrlayacaðýz. Tabiki sahaya

çýktýðýmýzda kazanmak için futbolun oyun kurallarý içinde gereken mücadeleyi vereceðiz. Futbolda kazanmak önemli ancak hepsinden önemlisi centilmenlik’ dedi. Armutçu, havanýn yaðýþlý gitmesi Ýskilip ilçe sahasýnýn suyla kaplý olmasý nedeniyle hafta boyunca çalýþmalarý Çorum’da yaptýklarýný bugünden itibaren Ýskilip Þehit Mikail Kaya Stadý’nda çalýþmaya devam edeceklerini yarýnki ter idmaný hazýrlýklarýný tamamlayacaklarýný belirtti.

Yýldýzlar Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý’nda 15 Çorumlu sporcu

Y

ozgat’ta bugün baþlayacak olan Yýldýzlar Grekoremen Türkiye Güreþ Þampiyonasý’nda 15 güreþçimiz madalya mücadelesi verecek. Bugün baþlayýp pazar günü yapýlacak müsabakalarla sona erecek Türkiye Þampiyonasý’nda Çorum kafilesinde Ýdareci olarak Hüseyin Teke antrenör olarak ise Ruþen Çetin, Hüseyin Karakuþ ve Çelebi Bayýr görev yapacak. Sporcular ise Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi’nden Mehmet Çeker, Oðuzhan Yalçýn, Murat Çevik, Serkan Kurtaran, Arif Eryücel, Ýsa Arslan,

Sefa Oypan, Ahmet Çýnar, Gurbet Yalçýn, Özgür Yiðit, Mimar Sinan Ýþler, Çorum Belediyespor’dan Ümit Kýrçiçek, Sungurlu’dan Sefa Þakar, Yavuz Canpolat ve Halil Fenercioðlu mücadele edecek. Dün akþam yapýlan teknik toplantýnýn ardýndan bugün 42, 54 ve 69 Kg’da madalyalar sahiplerini bulacak. Yarýn 46, 58 ve 76 Kg’larda mücadele edilirken pazar günü ise 50, 63 ve 85 Kg’larda maçlar yapýlacak. Ordu’da yapýlan grup maçlarýnda baþarýlý bir performans gösteren Çorumlu güreþçilerin Türkiye Þampiyonasý’nda da 4-5 madalya kazanmasý bekleniyor.

Yozgat’ta yapýlacak Türkiye Þampiyonasýnda mücadele eden güreþçiler antrenör Hüseyin Karakuþ ile birlikte


CUMA 19 NÝSAN 2013

www.corumhakimiyet.net

Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir.

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Oyun grubu alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Komple araç içi boru ve kanal görüntüleme sistemi alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüð

30 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

19 ND 893 plakalý, 2011 model Ford marka, açýk kasa tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 25.000 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

19 DN 796 plakalý, 2009 model, Volkswagen marka, Jetta tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 15.000 Yer: Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü

Trafik iþaret levhalarý alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Cad. No: 179 Çorum

Çorum ili, merkez ilçesi, Çepni Mah., 16 cilt, 1564 sayfa, 835 ada no, 26 parsel no, 362,47 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, 1. kat 6 nolu baðýmsýz bölümde bulunan mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu

Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6’da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 241 83 63

Sahibinden Kiralýk Ýþyeri Hüyük Caddesinde Aþýklar Tepesine bakan Özdemir Apt. No: 79 altýndaki 400 m2 yan yana iki dükkan, tek tek veya ikisi birden kiralýktýr. Mür. Tel: 0 542 395 32 77

Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40

Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda istihdam edilmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "KÝMYA TEKNÝKERÝ" alýnacaktýr.

Genel Nitelikler:

* Yüksekokullarýn Kimya Teknolojisi bölümünden veya Teknik Meslek Liselerinin Kimya bölümünden mezun * Ms Office uygulamalarýna hakim * Analitik düþünen, çözüm odaklý, araþtýrmacý, dinamik ve geliþime açýk * Yoðun iþ temposunda çalýþabilecek * Planlama ve organizasyon becerileri kuvvetli * Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 - ÇORUM Tel : (364) 254 97 60 Faks : (364) 254 97 65 metalkimya@ekmekciogullari.com.tr

Tecrübeli bayan makineci ve ilik-düðmeci bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

Adres: Sel Sok. No: 36/A ÇORUM Tel: 213 39 42

Gülþan KÖR Recep kýzý 1956 Ýskilip Doðumlu

(Ç.HAK:920)

(Ç.HAK:899)

Kastamonu Taþköprü Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(Ç.HAK:916)

(Ç.HAK:862)

Mür. Tel: 224 21 16 - 0 532 441 07 21

0 539 660 26 88

Otomobil ile takas olur.

Sahibinden Satýlýk Satýlýk Lüx Daireler Kamyon

YÝTÝK

Mustafa GÜCCÜK Mustafa oðlu 1972 Osmancýk Doðan Köyü Doðumlu

(Sigaralý bölümü mevcuttur)

Buharaevler 5. cadde 2 ad. 1. kat 4+1 - 2 ad. 6. kat 4+1 165 m2 montalamalý sýfýr bina. Mür. Tel: 0 533 542 88 55

KÝRALIK ÝÞYERÝ

Akþemseddin Caddesinde 2 katlý 350 m2 kapalý 150 m2 açýk alaný olan iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 641 57 13

(Ç.HAK:894)

YÝTÝK Ýskilip Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

(4x4 küçük kepçe) alýnacaktýr.

Bayrak Hafriyat

(Ç.HAK:850)

BAYAN ELEMANLAR ARANIYOR

2011 model Mitsubishi FE 859 E marka 65.000 km’deki kamyon satýlýktýr. Mür. Tel: 0 532 418 38 02

SATILIK EV YEMEKLERÝ LOKANTASI (Ç.HAK:898)

(Ç.HAK:921)

(Ç.HAK:3429)

KÝMYA TEKNÝKERÝ

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:909)

Haþim ÖZEL Menderes oðlu 1984 Çorum Doðumlu

Üçtutlar Cad. No: 1 (Çorumgaz karþýsý) Tel: 202 02 22 www.sevcaninsaat.com.tr

EKMEKÇÝOÐULLARI METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ.

Ýþ deðiþikliði nedeniyle Kamyon Þoförü Satýlýk Kahvehane Kepçe Operatörü ve Bilardo Salonu

(Ç.HAK:870)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA

2 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere

YÝTÝK

8.000 TL 12.000 TL 20.000 TL

10 MAYIS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

1. Taþýnmaz: Çorum ili merkez ilçe Palabýyýk köyü Koyungözü mevkii cilt 6, sayfa 533, parsel 606 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.800,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:05 *** 2. Taþýnmaz: Çorum ili merkez

(Ç.HAK:919)

DÜZELTME

(Ç.HAK:900)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Ýmam Hatip Lisesi 2. sýnýf öðrencisi Ýzzet Erdal’la ilgili 17 Nisan 2013 tarihli gazetemizde çýkan “Vali Çakýr elinden tutunca’ baþlýklý Cihan Haber Ajansý kaynaklý haberin baþlýðýnda belirtildiði gibi, Vali Çakýr’ýn bir desteðinin olmadýðýný ifade eder, haberi düzeltiriz.

19-27 K.K. nolu ÇorumOrtaköy ve 19-29 K.K. nolu Ortaköy-Kazankaya il yollarý muhtelif km’lerde toprak iþleri ve sanat yapýlarý yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 AtakumSamsun Saat: 10:00 ***

SATILIK DÜKKAN

Çorum ili Kent Güvenlik Sistemi parçasýz bakým hizmet alýmý iþi. Yer: Emniyet Müdürlüðü hizmet binasý 2. kat toplantý salonu Saat: 10:30 *** Gülabibey Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi imar planýnýn 18.J.II.D paftasýnda bulunan ve imar planýnda ‘Küçük Sanayi Sitesi Arsasý’ olarak iþaretli

8 MAYIS Karayollarý 7. Bölge (Samsun) Müdürlüðü

23 MAYIS Çorum 4. Ýcra Dairesi

17 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesi, Milönü mevkii, cilt 41, sayfa 3971, ada 950, parsel 9 da baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

* Tekceviz civarý 2. kat 4+1 160 m2 içi full yapýlý 135.00 pazarlýk * Stadyum civarý 3. kat 3+1 145 m2 G.D cephe full yapýlý 130.00 pazarlýk * Bahabey civarý 3. kat 3+1 150 m2 full yapýlý kuzey cephe 165.00 pazarlýk * Tavukluk civarý 3. kat 4+1 200 m2 full yapýlý K.D. cephe 210.00 pazarlýk * Çevreyolu civarý 3. kat 3+1 150 m2 full yapýlý G.D. cephe 170.00 pazarlýk * Hititpark Sitesinde 2 adet daire 230.00’den baþlayan fiyatlar * Asya Kent C blok sýfýr daire 160.000 pazarlýk * Garantievler 3+1 130 m2 full yapýlý daire 130.00 pazarlýk * SSK Rüstem Eren parký civarý 3+1 140 m2 sýfýr daire 135.00 pazarlýk * Tavukluk civarý 4+1 175 m2 4. kat G.D. cephe full yapýlý daire 245.00 pazarlýk * Buhara 5. cadde 4+1 185 m2 G.D. G.B. sýfýr daireler 170.00 pazarlýk * Ýnönü caddesi 3+1 155 m2 3. kat G.D. daire 80.00 pazarlýk * Buhara caddesi 3+1 125 m2 5. kat G.D. full yapýlý çift banyolu 125 m2 100.00 pazarlýk * Adalet Haným Sitesi B blok 5. kat 3+1 160 m2 sýfýr daire 200.00 pazarlýk

(Ç.HAK:2250)

19 DN 446 plakalý, 2004 model, Volkswagen marka Sedan tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 10.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Tretuar yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum merkez Kuruçay köyünde muhtelif yerlerde muhtelif fiyatlarda 8 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:00-11:50 ***

Çorum ili, merkez ilçesi, 505 ada no, 1 parsel no, bodrum 2 nolu mesken niteliðinde baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Sevcan Gayrimenkul’den Satýlýk

Çorum ili, merkez ilçe, 2481 ada no, 289 parsel no, 24 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 80.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Hazýr müþterileri bulunan firmamýz iþ deðiþikliði nedeniyle acil satýlýktýr. Mür. Tel:

0 544 215 86 16

EKMEKÇÝOÐULLARI METAL ve KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ.

ZÝRAAT MÜHENDÝSÝ

Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda istihdam edilmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip "Ziraat Mühendisi" alýnacaktýr.

Genel Nitelikler:

* Üniversitelerin Ziraat Mühendisliði - Toprak bölümünden mezun * Tercihen alanýnda yüksek lisans yapmýþ ve laboratuvar tecrübesi olan * Toprak analiz sonuçlarýna göre gübreleme tavsiyesi yapabilen * Laboratuvar düzeni, dokümantasyonu ve idamesi konularýnda tecrübeli * Ms Office uygulamalarýna hakim * Analitik düþünen, çözüm odaklý, araþtýrmacý, dinamik ve geliþime açýk * Yoðun iþ temposunda çalýþabilecek * Planlama ve organizasyon becerileri kuvvetli * Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:20 - ÇORUM Tel : (364) 254 97 60 Faks : (364) 254 97 65 metalkimya@ekmekciogullari.com.tr

ELEMAN ARANIYOR Fabrikamýz laboratuvar bölümünde çalýþtýrýlmak üzere kimya mezunu bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: 0 364 411 42 42

0 364 411 84 84

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

(Ç.HAK:915)

24 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

29 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý

7 MAYIS T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

11 HAZÝRAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Sahibinden Kelepir Daire

Buharaevler Huzurkent arkasý 6. kat sýfýr bina kuzey doðu cepheli 160 m2 Mür. Tel: 0 533 413 13 27

(Ç.HAK:871)

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Köprübaþý ve Çiftlik Çayýrý park yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Trafik eðitim pisti yapým iþi Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

20 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum il, merkez ilçe, 8 ada no, 13 parsel no, Çöplü Mahallesi’nde 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere,

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

Mekanik Ustasý ve Kalfasý Elektrik Ustasý

(Ç.HAK:841)

22 NÝSAN T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

06 YHT 18 plakalý, 2011 model Ford marka, Cargo tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000 Yer: Kaynar Yediemin Deposu Saat: 14:00-14:10 ***

Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

2013 yýlý Acil Lab. kit karþýlýðý biyokimya cihazý kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

19 KP 339 plakalý, 2006 model, Hyundai marka, Starex tipli kapalý kasa minibüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:05 ***

28 MAYIS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum merkez Bahçelievler Mahallesi, 54/2 pafta, 1980 ada, 11 parsel alanýnda 96 m2 kullaným alanýna sahip mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000 Yer: Adliye Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Pazarlýk

Çorum merkez Toprak Sanayi Ortaokulu inþaatý yapým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu / Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No 179 Saat: 10:00 ***

6 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

Çorum ili Gülabibey Mahallesi, 2561 ada, 1 parselde, A Blok 8 nolu baðýmsýz bölümdeki dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 27.707,37 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

13 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:903)

26 NÝSAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Ulukavak Mah., Akpýnar Sok., Özkahveci Apt., No: 18/C Çoruým adresinde 21 m2 alanýnda iþyerinin satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

3 köye kanalizasyon tesisi yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 10:00 ***

27 MAYIS T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi

Çorum ili, Mecitözü ilçesi, 33 ada no, 18 parsel no, Camiikebir/ Bahçepýnarý Mahalle/mevkii, 452,00 m2 yüzölçümlü ana taþýnmaza sahip, zemin kat, 1 nolu baðýmsýz bölümde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 45.000 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:849)

T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Mimar Sinan Mahallesi park yapým iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüðü

T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Göcenovacýðý köyü muhtemel yerler ve muhtemel fiyatlarda 4 adet taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 10:30-11:20 ***

Saat: 10:00-10:10 ***

(Ç.HAK:889)

Çorum il merkez ilçe, 346 ada no, 37 parsel no, Çepni Mahallesi, halihazýrda büro olarak kullanýldýðý tespit edilen gayrimenkulün satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

Çorum ili merkez ilçe Gülabibey Mah. 59 cilt, 5852 sayfa, 1429 ada, 4 parsel de kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

ilçe Palabýyýk köyü Þehirözü mevkii cilt 18, 1730 parsel, 1927 adresinde kayýtlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.650,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:15 ***

(Ç.HAK:892)

T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi

25 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý

Festival organizasyonu hizmet alýmý iþi. Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

3 MAYIS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi

(Ç.HAK:3777)

Çorum Merkez-Alaca ve Sungurlu ilçelerine baðlý 13 köyde 4. grup parke taþý döþeme yapým iþi. Yer: Mimar Sinan MAh. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Saat: 14:00 ***

Saat: 14:30 ***

(Ç.HAK:923)

Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü

olan, mülkiyeti Belediye’ye ait 4280 ada, 1 nolu 5. 911,84 m2 miktarlý; 4281 ada, 1 nolu 3.898,28 m2 miktarlý ve 4282 ada, 1 nolu 6.099,51 m2 miktarlý parseller olmak üzere 3 adet parselde kayýtlý toplam 15.909,63 m2 miktarlý sanayi arsalarýnýn toplu olarak satýlmasý iþi. Muhammen bedel: 525.017,79 Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: 10:00 ***

(Ç.HAK:924)

19 NÝSAN Çorum Belediye Baþkanlýðý

Yaðmur suyu, ýzgara ve kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Belediye hizmet binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

19

alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: 234 93 71-0 532 521 36 55


Belediyespor’dan CUMA 19 NÝSAN 2013

‘Tahrik tek taraflý deðil’ Osmancýkgücüspor Yönetimi Ulukavakspor maçýnda çýkan olaylardan dolayý son derece üzgün olduklarýný ancak bu noktaya gelmesinde olayý baþlatan kendi futbolcularý kadar maçtan önce ve maç içinde tahrik eden Ulukavakspor’lu futbolcularýnda suçu olduðunu belirttiler. Ceza Kurulu’nun verdiði cezalarýn Çorum amatör futbolunda büyük yara açtýðýný belirten Osmancýkgücüspor yönetimi, bu kararlarý bir üst kurula götürmeyi düþündüklerini ancak olaylarýn daha fazla büyümemesi için Çorum futbolunun daha fazla yarara almamasý için vazgeçtiklerini söylediler.

O

smancýkgücüspor Yönetimi yaptýðý yazýlý açýklamada 1986 yýlýnda kurulan kulüplerinin tarihinde böyle bir olay olmadýðýný belirterek duyduklarý üzüntüyü dile getirdiler. Osmancýkgücüspor yönetimi yaþanan olaylarda tüm suçun kendi kulüplerine yýkýlma çabasýný gördüklerine belirterek ‘Bir futbolcumuzun

yaptýðý hareketle baþlayan ve diðer futbolcularýnda katýlmasý büyüyen olaylarý ve sporcumuzun bu tavrý kesinlikle yanlýþtýr ve kulübümüze yakýþmamýþtýr. Ancak olaylarýn bu noktaya gelmesinde daha önce oynadýðýmýz maçlarda yaþananlarýn bir sonucu ve patlamasý olarak görmek gerekir. Tertip Kurulu’nda olay-

KONUK KALEM DAKÝKA 70... Okan Renkli

Ç

orum dýþýnda yaþayan tüm Çorum’lularýn ortak deðeriydi Çorumspor… Memleketinden uzak yaþayan bizler için, Çorumsporumuzun yaþadýðýmýz þehre gelmesi hep heyecanlandýrmýþtý bizleri. Ama artýk bir devir kapanýyor. Koca çýnar yalnýzlýða ve kimsesizliðe terkedilmiþ. Evet bugüne kadar birçok yanlýþ yapýlmýþ. Projeler ile gelen baþkanlar, 2-3 defa adayým diye ortaya çýkýp çekilenler ve takýmý sadece kiþisel çýkarlarý için kullanan bazý yöneticiler. Peki ya diðerleri ??? Valimiz, Belediye Baþkanýmýz, Milletvekillerimiz ve zenginlerimiz... Keþke kiþisel problemlerinizi bir kenara býrakýp sahip çýksaydýnýz koca çýnara. Size de bu yakýþýrdý. Amigo Hasan’ýn gazetelerden okuduðum bir cümlesi vardý; ‘Yýllar önce ben Ulukavak’tan Mehmet Ali’de Milönü’nden çýkýp geldik ve bizi Çorumspor birleþtirdi.’ Sanýrým Çorumspor’u özetleyen en güzel örneklerden birisiydi bu. Çorumspor, Çorum’un birleþtirici ve ortak deðeriydi. …Ve öyle kalmalýydý. Sayýn Valim, Belediye Baþkaným ve diðer ilgililer, takdir edersiniz ki Çorum’da bir takýmýn kapatýlmasý diðerini güçlendirmez, aksine zayýflatýr. Yol yakýnken uzlaþtýrýcý bir rol alýp, 2 takýmýn birleþmesine zemin hazýrlamanýz, Çorum dýþýnda yaþayan bizlerin sizlerden ortak dileðidir. Gelelim þimdi yazýnýn baþlýðýna. Neden Dakika 70? Bergama’daki maçýn ilk yarýsýnda, yaþanan tüm olumsuzluklara ek olarak bir de rüzgar çýktý Çorumsporumuzun karþýsýna. Hiç pozisyon yokken rüzgarýn etkisiyle bir anda skor 3-0 oluverdi. Hemen peþinden takýmýmýzýn golü geldi ve devre böyle bitti. 2.yarý ise herkese ibret olacak bir 45 dakika izledik. Çorumspor’un arkasýnda olmasý gereken rüzgar bile kesilmiþti bu devre. Ama 17 yaþ ortalamasýnda, yürekli, onurlu, sisteme, düzene ve kiþilere baþkaldýran bir futbolcu topluluðu vardý sahada. Futbolun içerisindeki tüm güzellikleri sahaya yansýtan futbolcularýmýz maçý izleyen herkesin beðenisini kazandý. Bu duruma Bergama tribünleri de kayýtsýz kalamadý ve 70. dakikaya kadar dayanabildiler. Bu dakikadan sonra baþladýlar Çorumsporumuzu alkýþlamaya. Bu tablo maç sonuna kadar sürdü ve futbolcularýmýzý alkýþlarla soyunma odasýna uðurladýlar. Ýþte o dakikalar insanýn yüreðini acýtan, içini titreten dakikalardý. Bu çocuklar, kendi þehirlerinde yaþadýklarý sahipsizliði ve yalnýzlýðý haketmemiþlerdi. Evet maalesef küme düþtük ve belki de kulüp kapatýlacak. Yapýlacak çok az þey var ve bunlardan biriside Çorum’da yaþayan Çorumspor sevdalýlarýna düþüyor. En azýndan içerdeki son 2 maçta tüm þehir bu çocuklara sahip çýkmak adýna o stadý doldurmalý. Veda edilecekse de, bir çok baþarýnýn yakalandýðý o statda bu çocuklar onore edilerek yapýlmalý. Bu çocuklar bunu gerçekten hakediyor. Son olarak, bu zor þartlara raðmen takýmý buraya kadar getiren Baþkan Rumi Ispanak’a, Yönetici Güngör Atak’a, Genel Kaptan Yetkin Özbey’e, Kulüp Müdürü Bilal Gökmen’e ve tribündeki yaklaþýk 1000 Bergama’lýya kendilerini ayakta alkýþlatan, bizleri de memleketimizden 1000 km uzakta gurulandýran tüm futbolcu kardeþlerime, kendim ve ailem adýna teþekkür ediyorum. Hepsinin alnýndan öpüyorum.

larý görmeden duyduklarý bilgilerle planlý ve bilinçli olarak çýkarýldýðý yönünde alýnan kararýn görüntüleri izledikten sonra deðiþtiðini biliyoruz. Olaylarý yatýþtýrmak için sahaya giren kulüp antrenörümüze Ulukavakspor kulübesinden koþarak gelen bir futbolcunun attýðý yumruk ve tekme futbolcularýmýzý çok daha fazla tahrik etmiþtir. Tahrikler maçtan önce iki takým oyuncularý arasýndaki tokalaþmaya elini uzatmayan futbolcu ile baþlýyor atýlan her golden sonra saha içindeki futbolcularýmýza söylenen burda söylememiz mümkün olmayan tahrik edici sözler ve her golden sonra yaþanan abartýlý sevinçler olaylarýn bu noktaya gelmesinde en büyük etkenlerdir. Bu olayýn tek taraflý olmadýðýn bizim futbolcularýmýz kadar Ulukavakspor’lu futbolcularýnda hoþ olmayan olaylarýn yaþanmasýnda hatalý olduðunu bilinmesini istiyoruz. Ulukavak yönetimi yerde yatan futbolcuya saldýrýldýðý yönündeki açýklamalarý görüntülerden anlaþýldýðý üzre yerde yatana deðil, maç içinde kendisini tahrik eden ve ayakta duran baþka futbolcuya yaptýðý hareketle alevlenmiþtir. Bu olay sýrasýnda yöneticiler tarafýndan kulüp baþkaný aranarak ‘Polisler bizi tuttu Osmancýkgücülü futbolcular bizi dövdü’ denerek byük bir yanlýþ yapýlmýþtýr. Görüntüler bu iddiayýda çürütmektedir. Kulüp olarak bizim en büyük baþarýmýz Osmancýk'a gelen her takýmýn futbol oynamak istediðinde onlara uygun ortamý temin etmemiz olmuþtur. Biz sahamýza gelen her takýmý saygý ve hoþ görü ile karþýlar yensek te yenilsek te birçok yerde görmediðimiz saygý ve hoþ görü ile uðurlarýz. Maçtan bir gün sonra Ulukavakaspor

Kulüp Baþkanýnýn yaptýðý açýklamada "Ankara'dan gelecek habere göre Kulübü kapatma kararý alacaklarý" gündeme oturmuþtu. Bu açýklama ile TFF AFDK ve Çorum Futbol Disiplin kuruluna üstü kapalý bir gözdaðý verildiði ortadadýr. TFF aldýðý kararlarda hakem raporlarýna bakarak karar verir, duygusal davranmaz. Her iki takým da hakem raporlarýndan anlaþýldýðý gibi sahada futbolcu sayýsýnýn 7 kiþinin altýna düþmesi sonucu hükmen maðlup sayýlmýþtýr. Ama Çorum Futbol Disiplin Kurulu anlaþýlan duygusal davranmýþ ve cezalarý çifte standart uygulayarak vermiþtir. Bu olaylardan sonra Þampiyonun kim olduðunun veya olacaðýnýn hiç bir önemi kalmamýþtýr. Disiplin kurulunun verdiði cezalarý gördükten sonra bu cezalarý kabul etmemiz mümkün deðildir. Verilen bu cezalarýn deðerlendirmesini Çorum futbol kamuoyunun vicdanýna býrakýyoruz. Ýki hafta önce U 19 maçýndaki olaylarda 3-5 arasý ceza vereceksin, ama Amatör Küme maçýnda kavga eden rakip takým antrenörüne ve yöneticisine tekme ve yumruk atan Ulukavaksporlu futbolculara tahrik var diyerek verilen 3 maçlýk cezayý 1 maça indireceksiniz. Bunun neresinde adalet, neresinde hak ve hukuk anlayýþýnýn olduðunu anlayamýyoruz. Osmancýkgücü Spor Kulübü olarak bir üst kurula itiraz etmeyi düþündük fakat bu olayýn daha fazla büyümesini ve Çorum Futbolunun yara almamasý için gerekli görmüyoruz. Biz kulüp olarak her zaman hakkýn, haklýnýn ve adaletin yanýnda olacaðýmýzý futbolcumuzun yapmýþ olduðu hareketin çok yanlýþ ve çok büyük bir hata olduðunu kabul ediyoruz. Hiç bir kulüp yöneticisi antrenörü ve taraftarý böyle bir olayýn yaþanmasýný

istemez ve kabul edemez. Ancak sporcumuzun yanlýþý sonrasýnda yaþananlar ise onun yaptýklarýndan aþaðý kalmayacak boyutlarda ve yanlýþtýr. Böyle bir olayýn tekrar yaþanmamasý temennisi ile olaylardan ve geliþmelerden dolayý üzgün ve rahatsýzlýðýmýzý ifade ediyor, geliþmelerin ve olaylarýn saðduyulu olarak deðerlendirmesini Çorum Futbol kamuoyunun takdirine býrakýyoruz.

Ç

orum Belediyespor pazar günü Aktepe Stadý’nda Keçiörengücü ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý taktik çalýþma ile sürdürdü. Mimar Sinan sahasýnda yapýlan çalýymaya sakatlýk riskleri bulunan Buðraçhan, Haydar ve Volkan katýlmadý. Teknik Direktör Halit Kýlýç, sentetik çim zemin olmasý ve bu sahada sakatlýk risklerinin fazla olmasý nedeniyle dünki çalýþmada tam saha yerine yarý sahada taktik çalýþma yaptýrdý ve futbolculardan düþük tempo oynamalarýný istedi. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanda kaleciler Habib hoca yönetiminde özel bir çalýþma yaparken Teknik Direktör Halit Kýlýç’ta futbolculara üç gruba ayýrdý ve yarý sahada atak yönünü deðiþtirmeye yönelik bir antrenman yaptýrdý. Hata yapanýn deðiþtiði bu

çalýþmada futbolculardan atak yönünü deðiþtirmelerini istedi. Çalýþmanýn son bölümünde ise futbolcu sayýsý eksik olmasý ve sakatlýk yaþanmamasý için tam sahada çift kale yaptýrmak yerine yarý sahada onar kiþiyle taktik çalýþma yaptýrdý. Bu çalýþmada yeþil takýmda Emrah, Muratcan, Ýsmail, Ýmam, Ýbrahim Ethem, Mehmet, Oðuzhan Saraçoðlu, Oðuzhan Yalçýn, Eray ve Serdar görev yaparken diðer takýmda ise Osman, Hasan, Macit, Yiðitcan, Aydýn, Halil Ýbrahim, Furkan, Murathan, Kaan ve Ender görev yaptý. Çorum Belediyespor, Keçiöerengücü maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik ve þut çalýþmasý ile tamamlayacak.

‘Para ödeyemeðimiz doðru, bana ulaþamadýklarý yanlýþ’

Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, alt yapý antrenörleri Mustafa Doðan ve Muttalip Özpamuk’un açýklamalarýný talihsiz olarak deðerlendirdi. Çorumspor’un en güçlü dönemlerinde bile alt yapýya gereken önemin verilmediðini ancak alt yapýnýn bu noktaya burda görev yapan fedakar antrenörler sayesinde geldiðini belirten Ispanak ‘Hiç bir geliri olmayan kulüp olarak alt yapý hocalarýna ücret ödeyemediðimiz doðru ancak bana ulaþamadýklarý yanlýþ’ dedi.

Ç

orumspor Baþkaný Rumi Ispanak, alt yapý antrenörleri Mustafa Doðan ve Muttalip Özpamuk’un dünki açýklamalarýna cevap verdi. Özpamuk, iki antrenörü para ödeyemediklerinin doðru olduðunu

ancak kendisine ulaþamadýklarýnýn yanlýþ olduðunu belirtti. Çorumspor Alt yapýsýnýn bu noktaya gelmesinde her dönem Çorumspor alt yapýsýnda görev yapmýþ antrenörlerin fedekarlýklarý sayesinde bugünlere geldiðini belirten Ispanak, Doðan ve Özpamuk’un açýklamalarýnýn talihsizlik olduðunu belirterek ‘Çorumspor'un en iyi, en parlak dönemlerinde bile altyapýya hiçbir zaman kaynak aktarýlmamýþtýr. Son iki sezonda Çorumspor Kulübü'nün tüm gelirleri haczedilmiþtir. Kulübün deplasman ve personel, iaþe ve diðer giderlerin yöneticiler tarafýndan karþýlanmaya çalýþýlmýþtýr. Bu durumda Mustafa Doðan ve Muttalip Özpamuk, bahsettikleri yönetimlerden ücret almadýklarý doðrudur. Çorumspor ve çocuklarýmýzda emekleri çok büyüktür. Telefonla bana ulaþamadýklarýný söylemektedirler. Ýki defa stadyumda, bir defa iþyerimde ve en az 4-5 sefer de telefonda görüþmeler yaptým. Kendileri maaþ talebinde bulunmuþlardýr. Kulübün maddi

sýkýntýlarýnýn olduðunu ve þu anda ödeme yapamayacaðýmý üzülerek belirttim. Ýlerleyen zamanda kulübe gelebilecek herhangi bir para olduðunda ödeme yapacaðýmý kendilerine söyledim. Onlar da görevi býrakmayý düþündüklerini ilettiler. Kendilerinin takdirine býraktýðýmý söyledim. O günden beri kendi çalýþtýrdýklarý takýmlarýn antrenmanlarýna gelmemiþlerdir. Maaþlarýný talep etme konusunda son derece haklýdýrlar. Fakat bana ulaþamadýklarýný kesinlikle kabul etmiyorum. Gerçekten özverili ve zaman zaman cebinden para harcayarak alt yapýmýza hizmet eden Selahattin Karaca bu gün en az 2-3 grubun hem antrenman ve hem maçlarýna çýkarmaktadýr. Sadece maddiyata bakmadan bu çocuklarýn spor eðitimini vermektedir. Mustafa Doðan ve Muttalip Özpamuk' un bu güne kadar vermiþ olduðu hizmetlerinden dolayý kendilerine þahsým ve yönetimim adýna teþekkür ediyorum. Bundan sonra ki antrenörlük hayatlarýnda baþarýlar diliyoruz’ dedi.

Çorumspor, Merzifon’la yeniþemedi: 0-0 Ç

orumspor, Kayseri Þekerspor maçýnýn provasýný yaptýðý Merzifonspor karþýsýnda golsüz beraberlikle ayrýldý.

Keçiören’e ücretsiz otobüs

Çorum Belediyespor’un pazar günü Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacaðý maça gitmek isteyenler pazar günü saat 09’da Belediye önünde olmalarý istendi. Gitmek isteyenlerin 0542 2428126 nolu telefona isimlerini yazdýrmalarý gerekiyor.

Ç

orum Belediyespor’a pazar günü Keçiörengücü deplasmanýnda oynayacaðý maçta taraftar desteði saðlamak için otobüs kaldýrýlacak. Belediye Taraftar Grubu lideri Erdoðan Zembil, taraftarlar olarak bu iþi son maça býrakmamak için Ankara’dan puan yada puanlarla dönmekistediklerini söyledi. Çorum’u önümüzdeki yýl profesyonel ligde temsil edecek tek takým olan Çorum Belediyespor’u Keçiörengücü maçýnda yalnýz býrakmayacaklarýný belirten Zembil ‘Halit kýlýç hocamýza ve futbolcu kardeþlerimize güveniyoruz ve onlara bu zorlu maçta baþarýlar diliyorum. Bu deplasman maçýnda takýmlarýna yalnýz býrakmak istemeyen Çorumlularý saat 09.00’da Belediye binasý önünde hazýr olmalarýný istiyoruz. Gitmek isteyenler isimlerini 0542 2428126 nolu telefona yazdýrmalarý gerekmektedir. Maça gidiþ dönüþlerden hiç bir ücret talep edilmeyecektir’ dedi.

Kýrmýzý Siyahlý takým dün öðlen saatlerinde özel maç için Merzifon’a gitti. Rakibi önünde orta alanda üstünlük kurmaya çalýþan kýrmýzý siyahlý takým hücumda etkinlik gösteremeyince sahadan golsüz beraberlikle ayrýldý. Maçta Merzifonspor; Fýrat, Osman, Mustafa Kaya, Tuncay, Cem Anýl, Emre Sarýkaya, Mustafa Sarýkaya, Cemal, Hasan Koç, Hakan ve Emre tertibiyle mücarele ederken Çorumspor ise Muhammet Zahit (Serkan)(Süleyman), Samet Sur (Osmancýk Seçkin), Bilal (Metehan), Osman Bodur, Avne (Harun), Onur, Ubeydullah (Yasin Tüzün), Erol, Ahmet (Gökhan), Fatih (Abdussamed), Yasis Özkarslý forma giydi. Ýki takýmda orta alan mücadelesi

þeklinde geçen maçta gol yollarýnda etkili olamadý. Ýki takýmda hücumda girdiði pozisyonlarý deðerlendiremeyince maç baþladýðý gibi golsüz beraberlikle sona erdi. Kýrmýzý

Siyahlý takýmda sakatlýðý olan ve izin verilen Samet Bayrak dýþýnda tüm futbolcular bu maçta forma giydiler. Maçta rakibinin yaptýðý darbe sonucunda sakatlanan

Ubeydullah hastaneye kaldýrýldý. Genç futbolcunun ayak parmaklarýndan sakatlandýðý ve ciddi bir þeyinin olmadýðý anlaþýldý. Bu futbolcunun hafta sonu Kayseri Þekerspor

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement