Page 1

TOBB EML için Gümrük Müþavirliði hizmeti Çorum’da OSB’de yer bakýlacak TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý ile birlikte uzun süredir çalýþmalarýný yaptýklarý Endüstri Meslek Lisesi projesinin olumlu sonuçlandýðý müjdesini verdi.

Baðcý, demiryolu istedi

TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'da gümrük müþavirliði hizmeti verilmesi için 5 ayrý firma ile görüþtüklerini, 5. firma ile anlaþma yaparak Çorum'a davet ettiklerini söyledi.

* HABERÝ 6’DA

* HABERÝ 6’DA

Trafik sorunu Baþkan Külcü’ye aktarýldý * HABERÝ 6’DA

Çetin Baþaranhýncal

AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan Bütçe Kove misyonu Üyesi Cahit Baðcý, Çorum’un demiryolu talebini yeniden gündeme getirdi.

Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum Milletvekilleri’ni ziyaret etti.

Saðlýðýn MR’ý çekilecek Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým'ý ziyaret etti. * HABERÝ 4’DE

* HABERÝ 2’DE

ÝSKENDER LAHMACUN n

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

Alo Paket 213 32 42

Gazi Cad. No: 13/B (Ç.HAK:514)

18 ARALIK 2012 SALI

ÇORUM

Kalkýnma Bakanlýðý onayladý Hitit’in bütçesi 58 milyon lira TEKNOKENT projesi baþlýyor TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Hitit Üniversitesi’nin 2013 yýlý bütçesinin 58.871.000 TL olarak onaylandýðýný belirterek, “Çorum'a hayýrlý olsun” dedi.

OKA aralýk ayý yönetim kurulu toplantýlarý Amasya’da yapýldý. OKA Genel Sekreterliði’nden yapýlan yazýlý açýklamada, Çorum OSB’ye kurulacak TEKNOKENT’in fizibilite dosyasýnýn Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylandýðý belirtildi. Açýklamada, “6 milyon lira olan bu projenin inþaatýna en kýsa sürede baþlayýp bitirilmesini amaçlýyoruz.” denildi. * HABERÝ 15’DE

Belediye eski Meclis Üyesi Fikret Kýlýçoðlu, siyasi baskýlarla ticari pazarlýklara yön verildiðini iddia etti;

‘Yöneticiler siyasete boyun eðip ranta razý olmamalý’ Belediye eski meclis üyelerinden Fikret Kýlýçoðlu, iþyerinin kiralanmasý konusunda yaþadýðýný iddia ettiði siyasi baskýya isyan ederek, “Yöneticiler, siyasete ve siyasetçiye boðun eðip, bitmiþ bir Fikret Kýlýçoðlu anlaþmayý deðiþtirerek, birilerinin haksýz rant elde etmesine razý olmamalý.” dedi.

* HABERÝ 9’DA

* HABERÝ 4’DE

Çorum’un istihdam sýralamasý Toplantýya Çorum Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri Baþköy de katýldý.

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML) Demokrasi Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü tarafýndan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü 'Örnek Yurttaþ' ödülü veril-

‘Örnek Yurttaþ’ ödülü Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML) Demokrasi Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü tarafýndan 'Örnek Yurttaþ' ödülüne layýk görüldü. Baþkan Külcü ATML'de düzenlenen törende, 'Örnek Yurttaþ Ödülü'nü teslim aldý.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde katýldýðý DemokrasiÝnsan Haklarý ve Yurttaþlýk konulu konferansta, "Türkiye yýllardýr yönetildiði bürokratik cumhuriyetten, demokratik cumhuriyete geçiyor. Cumhuriyet tek baþýna halkýn sesinin devlet yönetimine yansýtýldýðý bir yönetim biçimi deðildir. Halkýn sesinin gerçek anlamda devlet yönetimine yansýdýðý gerçek yönetim biçimi demokratik cumhuriyettir." dedi.

* HABERÝ 5’DE

Abdibey’in kapasitesi 2 bin kiþiye çýkacak

Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, atamalar konusunda milliyetçilik yaptýðý eleþtirilerine, Çorumlu Müsteþar Yardýmcýsý Yavuz Çelik’i örnek göstererek cevap verdi. * HABERÝ 14’DE

* HABERÝ 4’DE

‘Bürokratik deðil demokratik cumhuriyet’

* HABERÝ 5’DE

Bakan Kýlýç’ýn Çorumlu müsteþar yardýmcýsý

Kariyer.net istihdam endeksi verilerine göre, Çorum’un da içinde yer aldýðý Karadeniz Bölgesi’nde yeni iþ ilanlarý sayýsýnda bir önceki yýla kýyasla en fazla artýþ görülen illerin Bartýn ve Kastamonu oldu.

Abdibey Camii ek binasý gövde inþaatý tamamlandý. Devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Abdibey Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Bilal Keleþ, “Ek bina tamamlandýðýn da camimizin kapasitesi iki katýna çýkarak 2 bin kiþiye ulaþacak” dedi.

* HABERÝ 7’DE

Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur, Saðlýk Meslek Lisesi öðrencilerine seminer verdi.

‘Konuþma dili önemli’ Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur, Ýsmail Karataþ Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencilerine "Kiþisel Geliþim, Motivasyon ve Eðitimde Baþarý" konusunda konferans verdi.

* HABERÝ 8’DE

Baþhekim’e hakarete 7 bin lira ceza Çorum’un Osmancýk ilçesinde, tartýþtýðý hastane baþhekimine hakaret ettiði iddiasý ile hakkýnda dava açýlan hemþire 7 bin TL para cezasýna çarptýrýldý.

Bilal Keleþ, ek bina inþaasýnýn tamamlanmasýyla birlikte Yazýçarþý’nýn 40 yýllýk özleminin son bulacaðýný söyledi.

Yavuz Donat

Yavuz Donat, Hasan Zahir Çeþmesi’ni yazdý Kübra Özkan

* HABERÝ 15’DE

Sabah Gazetesi Köþe Yazarý Yavuz Donat, Hasan Zahir Çeþmesi’nin öyküsünü yazdý.

* HABERÝ 14’DE


2

SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Demiryolumuz neden yok? Ýþte cevabý! T

RT TÜRK Televizyonu'nda Türkiye'nin enerji vizyonu deðerlendirilirken akademisyenlerden birisi Çorum'un demiryolu ihtiyacýna dikkat çekmiþ. Programý takip eden okurlar arayýnca haberim oldu. Zafer Elgin moderatörlüðünde cuma akþamý Siyaset Akademisi adlý programda bu hafta Türkiye'nin enerji potansiyeli, enerji ekonomisi ve enerji stratejileri masaya yatýrýlmýþ.

Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Abdurrahman Satman, Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ýbrahim Öztürk ve Kadir Has Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Han ile yapýlan deðerlendirmelerde Çorum'dan da bahsedilmiþ. Marmara Üniversitesi Öðretim Üyesi Zaman Gazetesi Köþe Yazarý Prof. Dr. Ýbrahim Öztürk, konuþmasýnýn detaylarýnda Çorum makine sanayisini örnek gösterip kentin demiryolu ihtiyacýna dikkat çekmiþ. Bakýn hoca ne diyor; "Türkiye denizyolunu, demiryolunu kullanamayan ülkeler arasýnda ilk sýralara geliyor. Çorumlu gariban makine yapýp Almanya ile yarýþ yapýyor, tebrikler, takdirler. Ama Çorumlu'nun demiryolu yok. Týrlara koyup Almanya'ya, Avrupa'ya göndermek zorunda kalýyor. Devlet, üniversiteler, kamu kurumlarýnda bu ihtiyaçlarý görebilecek akýlcý zihni deðiþim yok..." Hatýrlatalým, Prof. Dr. Ýbrahim Öztürk Çorumlu deðil, ama bizim siyasetçilerin yýllardýr görmezden geldiði demiryolu ihtiyacýmýzý ne kadar güzel özetlemiþ deðil mi?

Prof. Dr. Ýbrahim Öztürk

Baþýboþ atlardan kurtulamayacak mýyýz? Ç

Baðcý, demiryolu istedi

orum þehir merkezinin muhtelif bölgeleri ile bilhassa Çevre Yolu güzergâhýnda baþý boþ atlarýn cirit attýðýný çok yazdýk. Þikâyetler uzayýp çözüm bulunamayýnca, vatandaþlar tarým arazilerine zarar veren hayvanlarý kendisi kovalamaya baþladý. Bu defa da atlar meskûn mahale yöneldi. Yazýçarþý'nýn göbeðinde, Binevler'de görülmeye baþladýlar. Tepkiler artýnca Çorum Belediyesi devreye girdi. Baþýboþ atlar yakalanýp Gýda Toptancýlar Sitesi karþýsýnda bulunan geçmiþte otomobil yarýþlarýnýn yapýldýðý et-

TRT TÜRK Televizyonu'nda Türkiye'nin enerji vizyonu deðerlendirilirken Çorum’un demiryolu ihtiyacýna dikkat çekilmiþ...

AK

Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan Bütçe Kove misyonu Üyesi Cahit Baðcý, Çorum’un demiryolu talebini yeniden gündeme getirdi. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý ile Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn, TBMM

Genel Kurulu'ndaki 2013 yýlý bütçelerinin görüþülmesine devam edildi. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, iktidarlarý döneminde ulaþým aðýnda önemli mesafeler alýndýðýný söyledi. Yapýlan bölünmüþ yollar hakkýnda bilgi

veren Baðcý, yeni otoyol, köprü, tünel ve diðer projelerden bahsetti. Baðcý, Ulaþtýrma Bakanlýðý bütçesinin 35 milyar liraya, bu bütçeden yatýrýmlara ayrýlan payýn da 14.5 milyar liraya ulaþtýðýný kaydetti.

Cahit Baðcý, 3 bin 400 kilometre demiryolu yapýmý çalýþmalarýnýn sürdüðünü de anlatarak, bu alandaki yatýrýmlarýn illerin rekabet gücüne ve ülke ekonomisine olumlu katký yapacaðýný söyledi. Baðcý, Çorum'a da demiryolu baðlantýsý istedi.

Selim Özkabakçý

Bülent Gökgöz

uriya Halkýyla Dayanýþma Platformu, Suriye’ye yardým çalýþmalarýnýn ilk kýsmýný tamamladý. Oluþan yardýmlarýn ilk bölümü bugün saat 10:00’da Emiroðlu Un’dan platfom üyesi kurumlarýn katýlýmý ile dualarla uðurlanacak. ÝHH Çorum Temsilcisi

Selim Özkabakçý ve Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, “Elimizde bir týrý aþkýn malzeme bulunmakta. Ýlk týrý yola çýkardýktan sonra ikinci týr için çalýþmalarýmýzý devam ettireceðiz. Tüm destek olan kardeþlerimizden Allah razý olsun.” dediler.

Geçtiðimiz gün de bir okurumuz aradý. Burunçiftlik Kavþaðý'nda 4 ayrý týr ile otomobillerin trafik kazasý riski atlattýðýný söyledi. Nedeni baþýboþ atlarýn kavþakta seyir halindeki araçlarýn önüne çýkývermesi. Az daha týrlar birbirine giri-

yormuþ. Hatta trafik polisleri atlarý yoldan çýkarmak için kovalamýþ. Br kaç gün önce yine atlarýn neden olduðu bir kaza daha yaþanmýþ. Çorumlu’nun cevabýný merak ettiði soru þu; ‘Baþýboþ atlardan kurtulamayacak mýyýz.?’

Çorumlu ‘baþýboþ atlardan kurtulamayacak mýyýz’ sorusunun cevabýný arýyor...

Geçmiþten Bir Eser, Geleceðe Miras

Cahit Baðcý

Ýlk yardým bugün yola çýkýyor S

rafý tel örgülerle çevrili alana hapsedildi. Ardýndan atlarýn sahibi olduðu söylenen bir kaç kiþiyle görüþüldü. Þehir dýþýnda bir ahýr kiralanýp at baþýna ücret ödeme fikri ortaya atýldý. Lâkin bu öneri verimli bulunmayýnca çözümsüzlük baki kaldý.

Yardým týrýna Suriye sýnýrýna kadar refakat edeceklerini belirten Özkabakçý ve Gökgöz, þunlarý söylediler; “Yardýmlarý Suriye’nin iç bölgelerine kadar ulaþtýrmayý planlýyoruz. Sýnýr bölgesinde Suriye içerisinde ÝHH çalýmalarýný devam ettirmektedir. Bizlerde ÝHH’nýn bölgedeki ekibine dahil olacaðýz.”

Katipler Konaðý Çorum Mutfaðý’nýn en lezzetli yöresel yemekleri, Baklava, Börek ve Kurabiye çeþitleriyle ANKARA’da hizmetinizde.

Adres: Turan Güneþ Bulvarý 48/B Yýldýzevler-Çankaya/ANKARA Tel: 0 312 441 12 93

Not: Özel günler ve toplantýlarýnýz için rezervasyon yapýlmasý rica olunur.

Doktorlar, Diþ Hekimleri, Eczacýlar, Veterinerler ve yoðun talep üzerine

Öðretmenlerimize yönelik özel satýþ desteðimiz sürüyor.

Suriye yardýmý yaygýn sitelerde Çorum Valiliði’nin Suriye yardýmý haber sitelerinde yer aldý.

G

aziantep Valiliði’nin talebi, Vali Sabri Baþköy’ün giriþimleri ile hayýrseverler tarafýndan Suriyeli mültecilere gönderilen 55 ton un ve 3 ton makarnadan oluþan yardým malzemeleri bazý internet sitelerinde yer aldý. Öte yandan Türk Kýzýlayý tarafýndan Suriye Kýzýlay’ýna teslim edilen malzemelerin, Suriyeliler tarafýndan büyük bir mutluluk ve memnuniyetle karþýlandýðý ifade edildi. Duygularýný paylaþan Suriye Kýzýlayý temsilcileri, Çorum halkýna göstermiþ olduðu duyarlýlýk ve yapmýþ olduklarý yardýmlardan dolayý minnettar olduklarýný bildirdiler.

51.400

32.900

27.490

39.900 39.300 10 Aralýk-30 Aralýk tarihleri arasýnda özel fiyat avantajlarý Hyundai’de. Üstelik, Haziran 2013’te baþlayan ödemeler, 60 aya varan vade ve %0.88’den baþlayan faizlerle.


SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

3

Ölen askerin son sözü

Ç

orum’un Osmancýk ilçesi Askerlik Þubesinde vatani görevini yapan Hüseyin Ildýz, tartýþtýðý asker arkadaþýnýn silahýndan çýkan kurþunla aðýr yaralý olarak kaldýrýldýðý hastane yolunda hayatýný kaybederken, olay öncesi bir sosyal paylaþým sitesinde görülen sözleri dikkat çekti. Olay, saat 14.00 sýralarýnda Çorum’un Osmancýk ilçesi Askerlik Þubesinde meydana geldi. Nöbetçi Çavuþ Hüseyin Ildýz (21), henüz belirlenemeyen bir nedenle nöbet mahallinde Er F.Ö (20) ile tartýþmaya baþladý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi sonucunda öfkelerine hakim olamayan iki asker birbirlerine nöbet tuttuklarý tüfeklerle ateþ etti.

lýrken arkamdan ateþ etti. Ben de geri döndüm iki el ateþ ettim” dediði iddia edildi.

SABRIMLA RUS RULETÝ OYNAYANLAR VAR

Olayda hayatýný kaybeden Hüseyin Ildýz.

Yaralanan iki asker olay yerine gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahalelerin ardýndan Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildiler.

Askerlerden göðüs altýna ve kalbinin üstüne isabet eden iki kurþunla aðýr yaralanan Hüseyin Ildýz, yolda hayatýný kaybetti.

ÝKÝMÝZDE AYNI KIZI SEVÝYORDUK

Kalçasýna isabet

eden kurþunla yaralanan Er F.Ö, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. F.Ö’nün Osmancýk Devlet Hastanesi'nde alýnan ilk ifadesinde “Ýkimizde ayný kýzý seviyorduk, o yüzden kavga ettik. Ben yanýndan ayrý-

Olayda hayatýný kaybeden Hüseyin Ildýz’ýn bir sosyal paylaþým sitesinde 14 Aralýk Cuma günü paylaþtýðý ‘Sabrýmla Rus ruleti oynayanlar var, aman diyim ha þeytan doldurur” sözü dikkat çekerken, Ildýz’ýn dün ayný sosyal paylaþým sitesinde var olan iliþki durumunu yok diye güncellediði ortaya çýktý. Ölüm haberi üzerine Hüseyin Ildýz’ýn Afyonkarahisar’a baðlý Anýtkaya kasabasýndaki baba ocaðýna ateþ düþerken, cenazenin aileye ne zaman teslim edileceði konusunda bir açýklama yapýlmadý.(ÝHA)

Þehit statüsüne alýnmadý Ç

orum’un Osmancýk ilçesi askerlik þubesinde birlikte görev yaptýðý asker arkadaþýnýn silahýndan çýkan kurþunla hayatýný kaybeden Hüseyin Ildýz, þehit statüsüne alýnmazken, asker eðlencesindeki görüntüleri ailesi ve sevdikleri ile bir araya geldiði son görüntüler oldu. Çorum’da askerlik görevini yaparken asker arkadaþý ile kýz meselesinden dolayý çýkan tartýþmada, arkadaþýnýn silahýndan çýkan iki kurþunla yaþamýný yitirdiði iddia edilen Piyade Çavuþ Hüseyin Ildýz’ýn cenazesinin yarýn memleketi Afyonkarahisar’ýn Anýtkaya beldesinde askeri törenle topraða verileceði belirtildi.

üzerine, Ildýz’ýn askeri kayýtlara normal vefat olarak geçtiðini, þehit statüsüne alýnmadýðýný belirtti. Ildýz’ýn þehit sayýlmasý için Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Afyonkarahisar Þubesi olarak gerekli hukuk sürecini de baþlatacaklarýný kaydeden Kumartaþlý, olayýn kendilerini derinden üzdüðünü söyledi.

SON GÖRÜNTÜLERÝ

HUKUKÝ SÜREÇ BAÞLATILACAK

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Þehit Dul ve Yetimleri Derneði Afyonkarahisar Þubesi Baþkaný Ýsmail Kumartaþlý, basýn mensuplarýnýn sorusu

Oðluna iþ istedi Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi.

Ç

orum Belediyesi Halk Günü Toplantýsý dün Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantýya katýlan vatandaþlar Gül'e talep ve sorunlarýný iletti Eþinin 90 bin lira borç býrakarak kendilerini terk etmesi nedeniyle zor durumda kaldýklarýný belirten bir kadýn, için yardým istedi. Maðdur kadýn, kaynanasýnýn evinde kaldýðýný, kayýnpederinin de

Fikret Ergin

Öte yandan Ildýz’ýn askere gitmeden önce, 28 Temmuz 2011 tarihinde çekilmiþ asker eðlencesi görüntüleri ailesi ve sevenleri ile son kez bir araya geldiði anlar olarak anýlarda kaldý. Ildýz’ýn öðrenim gördüðü Balýkesir Üniversitesi Elektronik Bölümü'nden ayrýlarak askere gittiði belirtildi. Oðullarýnýn ölüm haberini alan baba Veysel Ildýz, annesi Ayþe Ildýz, aðabey Abdullah Ildýz ve ablasý Melek Önkal gözyaþlarýna boðuldu.(ÝHA)

Evde ölü bulundu

M Burak B.

Hüseyin Ildýz, þehit statüsüne alýnmadý.

ecitözü’nde Burak. B adlý gencin intihar ettiði bildirildi. Ýddialara göre, Burak B., evde kimsenin olmadýðý sýrada babasýna ait ruhsatlý tabancayý ba-

þýna dayayarak yaþamýna son verdi. Uzun süre kendisinden haber alamayan aile, eve geldiklerinde çocuklarýný kanlar içerisinde yerde buldu. Yapýlan inceleme-

nin ardýndan gencincenazesi, otopsi için Ankara Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Gencin inti-

har nedeni araþtýrýlýrken konuyla ilgili soruþturma baþlatýldý. (DHA)

Tarihi eser operasyonu orum'da düzenlenen Çniteliðinde operasyonda tarihi eser 13 parça ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarý deðerlendiren Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ile Ýl Jandarma Komutanlýðý'na baðlý ekipler, Ý.S'nin (47) kullandýðý 05

EL 886 plakalý otomobili ÇorumSamsun karayolunda durdurdu. Otomobilde yapýlan aramada tarihi eser niteliðinde 11 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet at heykelciði bulundu. Otomobil sürücüsü gözaltýna alýndý. Soruþturma sürdürülüyor.

Melik Gazi’de kaza ahçelievler Mahallesi Melik BgelenGazi 1. Sokak’ta meydana kazada iki kiþi yaralandý.

K.Y. araçla giderken M.Ý.’nin kullandýðý araçla çarpýþtý. Kazada

G.B. ile sürücü K.Y. yaralandý. Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde ise B.S.’un kullandýðý araçla T.G.’nin kullandýðý araç çarpýþtý. Kazada sürücü B.S. yaralandý.

Yaþlý adam düþtü Ý

skilip’te dengesini kaybedip düþen yaþlý adam yaralandý. Meydan Malhallesi Akþemsettin Caddesi’nde yürüyen H.Þ. isimli yaþlý

adam dengesini kaybedip düþtü. Yaralanan yaþlý adam ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi.

KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre yolu Ýskilip kavþaðý no:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44

yatalak hasta olduðunu, geçinemediklerini ifade etti. Fikret Ergin isimli vatandaþ ise, oðlu için iþ talebinde bulundu. 2 oðlu olan Ergin, oðlunun birinin hapiste olduðunu, diðer oðlunun iþsiz olduðunu belirtti. Vatandaþlarýn sorun ve taleplerini not eden Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, taleplerin tamamýnýn ilgili birimlere iletilerek çözüm yolu bulunmasý için çalýþacaklarýný kaydetti.


4

SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Hitit’in bütçesi

58 milyon afta sonu H gerçekleþtirilen bütçe görüþmelerinde

TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, üniversite bütçesinin Çorum’a hayýrlý olmasý temennisinde bulundu.

üniversitelerin bütçesi de görüþüldü. TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Hitit Üniversitesi’nin 2013 yýlý bütçesinin 58.871.000 TL olarak onaylandýðýný belirterek, “Çorum'a hayýrlý olsun” dedi.

Çorum’un istihdam sýralamasý K

ariyer.net istihdam endeksi verilerine göre, 2012 yýlýnda bir önceki yýla kýyasla en fazla ilan artýþý görülen iller, Marmara’da Kocaeli, Ege’de Manisa, Akdeniz’de Kahramanmaraþ, Ýç Anadolu’da Sivas, Doðu Anadolu’da Muþ, Güneydoðu Anadolu’da Mardin ve Karadeniz Bölgesi’nde Bartýn ve Kastamonu oldu. 2012 yýlýnda yayýnlanan yeni iþ ilanlarý sayýlarýný ve istihdam rakamlarýný deðerlendiren Kariyer.net Genel Müdür Yusuf Azoz, “2012 yýlýnda yayýnlanan yeni iþ ilanlarý sayýlarýnda 2011 yýlýna kýyasla yüzde 8,5 oranýnda artýþ görüldü. 2012 yýlý sonu itibariyle toplam yeni iþ ilanlarý sayýsý 160 bini aþarken; yaklaþýk 500 bin kiþiye yeni iþ fýrsatý doðdu. Bu rakamlar 2011 yýlýnda 148 bin ile toplam 450 bin kiþi için iþ fýrsatýna iþaret ediyordu” dedi.

-MARMARA’DA KOCAELÝ’DE ARTIÞ-

kýmýndan Ankara, Konya, Kayseri, Eskiþehir, Sivas, Aksaray, Nevþehir, Niðde, Kýrýkkale, Karaman, Yozgat, Kýrþehir ve Çankýrý olarak sýralandý” dedi. Karadeniz Bölgesi’nde yeni iþ ilanlarý sayýsýnda bir önceki yýla kýyasla en fazla artýþ görülen illerin Bartýn ve Kastamonu olduðunu ifade eden Yusuf Azoz, “ 2012 yýlýnda yüzde yeni iþ ilanlarý sayýsýnda yüzde 69 artýþ yaþanan Bartýn’ý ayný oranla Kastamonu izledi. Karadeniz Bölgesi’nde istihdam açýsýndan iller þöyle sýralandý: Samsun, Trabzon, Düzce, Bolu, Zonguldak, Ordu, Çorum, Kastamonu, Tokat, Amasya, Rize, Karabük, Giresun, Bartýn, Artvin, Sinop, Gümüþhane ve Bayburt” diye konuþtu.

-MUÞ VE MARDÝN ATAKTA-

Kariyer.net verilerine göre, Muþ, yeni iþ ilanlarý sayýsýnda yaþaKariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, bölgesel bazlý geliþmenan yüzde 28’lik artýþ ile 2012 yýlýnda Doðu Anadolu Bölgesi’nde en leri þöyle deðerlendirdi: “Ýstihdam endeksi verilerine göre 2012 yýçok istihdam artýþý yaþanan il oldu. Bölgede iþ ilanlarý illere göre Malýnda Marmara Bölgesi’nde yeni iþ ilanlarý sayýsýnda en fazla artýþ latya, Erzurum, Van, Elagörülen il Kocaeli oldu. zýð, Erzincan, Aðrý, Kars, 2012 yýlýnda Kocaeli’nde Muþ, Bitlis, Bingöl, Iðdýr, toplam 7 bin 246 yeni iþ Ardahan, Tunceli ve ilaný yayýnlandý. Bir önceHakkâri olarak sýralanki yýla göre yeni iþ ilaný sadý.Kariyer.net istihdam enyýlarýnýn ortalama yüzde deks verilerine göre Mar100 arttýðý ilde, yaklaþýk din, Güney Doðu Anadolu 21 bin 738 kiþi yeni iþ fýrBölgesi’nden 2012 yýlýnda satý yakaladý. Marmara en çok istihdam artýþý yaBölgesi’nden gelen ilan þanan il oldu. Mardin’de yeni iþ ilaný sayýlarý illere yayýnlanan yeni iþ ilanlagöre þöyle daðýldý: “Ýstanrýnda bir önceki yýla kýyasbul 116 bin 319, Bursa 10 la yüzde 57 oranýnda artýþ bin 481, Kocaeli 7 bin yaþandý. Bölgede en çok iþ 246, Tekirdað 3 bin 339, fýrsatý olan iller ise þöyle Sakarya 1.155, Balýkesir Kariyer.net istihdam endeksi verilerine illerin istihdam haritasý hazýrlandý. sýralandý; Gaziantep, Diyar964, Edirne 677, Kýrklareli bakýr, Þanlýurfa, Mardin, Adýyaman, Batman, Siirt, Þýrnak ve Kilis. 644, Çanakkale 453, Yalova 352 ve Bilecik 227.”

-EGE’NÝN ÞAMPÝYONU MANÝSA-

Ege Bölgesi’nde 2012 yýlýnda yeni iþ ilanlarý sayýsýnýn bir önceki yýla göre en fazla arttýðý il Manisa olduðunu söyleyen Yusuf Azoz, “Bu þehirden gelen iþ ilanlarý sayýsýnda bir önceki yýla kýyasla ortalama yüzde 50 artýþ görüldü. Bin 861 iþ ilanýnýn yayýnlandýðý Manisa’da, yaklaþýk 5 bin 583 kiþiye yeni iþ fýrsatý doðdu. Ýstihdam endeksi verilerine göre Ege Bölgesi’nden 2012 yýlýnda gelen yeni iþ ilanlarý sayýlarý illere göre þöyle: “Ýzmir 11 bin 192, Muðla 2 bin 177, Manisa bin 861, Denizli bin 107, Aydýn 931, Kütahya 586, Afyon 556 ve Uþak 237” diye konuþtu. Azoz, þöyle devam etti: “Kariyer.net istihdam endeksi verilerine göre 2012 yýlýnda Akdeniz Bölgesi’nde yeni iþ ilanlarý sayýsýnda en fazla artýþýn görüldüðü il Kahramanmaraþ oldu. Kahramanmaraþ’tan gelen yeni iþ ilanlarý sayýsýnda 2011 yýlýna kýyasla yüzde 10 artýþ yaþandý. Toplam 405 yeni iþ ilanýnýn yayýnlandýðý kentte, yaklaþýk bin 300 kiþiye yeni iþ imkâný doðdu. Akdeniz Bölgesi’nde þehirler istihdam açýsýndan Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraþ, Osmaniye, Isparta ve Burdur olarak sýralandý.”

-DOÐU ANADOLU’DA SÝVAS DÝKKAT ÇEKTÝ-

Yusuf Azoz, 2012 yýlýnda Ýç Anadolu Bölgesi’nde yeni iþ ilanlarý sayýsýnda en fazla artýþ görüldüðü ilin Sivas olduðunu belirterek “Bir önceki yýla kýyasla yeni iþ ilanlarý sayýsýnda yüzde 26 artýþ görülen ilde, toplam 392 yeni iþ ilaný ile yaklaþýk bin 200 kiþi yeni iþ fýrsatý yakaladý. Ýç Anadolu Bölgesi’ndeki iller istihdam fýrsatlarý ba-

-2012 YILINDA ÝSTÝHDAMIN LOKOMOTÝFÝ YAPI SEKTÖRÜ-

Geride býrakmaya hazýrlanýlan 2012 yýlýndan en çok istihdam yaratýlan sektör yapý olduðunu ifade eden Kariyer.net Genel Müdürü Yusuf Azoz, “Ýstihdam endeksi verilerine göre 2012 yýlýndan yapý/ inþaat sektöründen gelen yeni iþ ilanlarý sayýsýnda bir önceki yýlan kýyasla yüzde 38’lik artýþ yaþandý. Ýstihdam endeksi verilerine göre yapý sektöründen toplam 18 bin 929 yeni iþ ilaný geldi ve yaklaþýk 56 bin 787 kiþilik istihdam yaratýldý. Kariyer.net istihdam endeksi verilerine göre 2012 yýlýnda yeni iþ ilanlarýnýn bir önceki yýla kýyasla arttýran sektör ise üretim oldu. Üretim sektöründen gelen iþ ilanlarýnda 2011 yýlýna göre yüzde 88 artýþ yaþandý. Toplam 11 bin 795 yeni iþ ilaný yayýnlanan sektörde yaklaþýk 35 bin 385 kiþiye yeni iþ imkâný doðdu” dedi.

-KASIM’DA YENÝ ÝÞ ÝLANLARI YÜZDE 13 ARTTI-

Öte yandan,Kariyer.net istihdam endeksi verilerine göre Kasým ayýnda yeni iþ ilaný sayýlarýnda yüzde 13 artýþ görüldü. Toplam 12 bin 809 yeni iþ ilaný yayýnlanýrken, yaklaþýk 38 bin kiþiye yeni iþ fýrsatý doðdu. Bu rakam, bir önceki aya göre yüzde 13, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre ise yüzde 15 artýþ anlamýna geliyor. Kasým ayýnda en çok iþ ilaný yayýnlanan pozisyonlar þu þekilde sýralandý: “Satýþ temsilcisi bin 784, mühendis bin 391, muhasebe elemaný 603, tekniker/ teknisyen 416, yazýlým uzmaný 322, satýþ yöneticisi 237, çaðrý merkezi müþteri temsilcisi 217, maðaza müdürü 167, insan kaynaklarý uzmaný 162 ve mimar 147. (ANKA)

Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü destekler hakkýnda bilgilendirme yaptý.

TKDK bilgilendirdi T

arým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Çorum Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan Leblebiciler Kooperatifi’nin ilk genel kurulunda TKDK'nýn yöresel gýda ve tarým ürünleri kapsamýnda verdiði destekler anlatýldý. Geçtiðimiz Cumartesi günü

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý’nda yapýlan genel kurulda, Çorum leblebisinin sahip olduðu ‘Coðrafi Ýþaret Sertifikasý’nýn önemli bir þans olduðu ve bu þansýn kullanýlmasý gerektiðinin üzerinde durulduðu belirtildi. Konuyla ilgili yapýlan açýklamaya göre, inþaat

yapýmlarý, makine-ekipman alýmý, baþvuru paketi (Proje) hazýrlýðý ve görünürlük (Tabela ve pano) alýmlarý olmak üzere 4 ana baþlýkta destek verildiði anlatýlan sunumda, destek oranýnýn % 50 ve desteklenebilecek en yüksek miktarýn 250.000 avro olduðu vurgulandý. Þu anda 8. baþvuru çaðrý ilanýnýn yayýnlandýðý ve bu kapsamda dün itibarý ile proje

kabullerinin baþlayacaðý, 15 Ocak 2013 günü saat 21:00’e kadar proje kabullerinin devam edeceði ifade edilirken www.tkdk.gov.tr internet adresinden proje baþvuru iþlemleri ile ilgili her türlü bilgi ve belgeye ulaþýlabileceði, ayný zamanda çevre yolu üzeri PTT Baþmüdürlük binasýnýn 3. katýnda bulunan Ýl Koordinatörlüðü yardým masasýna da her zaman müracaat edebileceði kaydedildi.

Yeni saðlýk müdürü vekillerle görüþtü l Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum Milletvekilleri’ni ziyaret etti.

Ç

orum Ýl Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým'ý ziyaret etti. Ziyaretle ilgili yapýlan açýklamada, Dr. Turgay Happani'nin Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði'ne atanmasýnýn ardýndan vekâleten yürütülen Saðlýk Ýl Müdürlüðü görevine Dr. Ýsmail Yücel atandýðý, Yücel'in ilk ziyaretinin Çorum Milletvekillerine olduðu belirtildi. Çorum Milletvekilleri Uslu, Baðcý ve Yýldýrým,

Saðlýk Ýl Müdürü Ýsmail Yücel'e hayýrlý olsun dileklerini ilettiler. Saðlýk alanýnda iktidarlarý döneminde Çorum’un büyük yatýrýmlar aldýðý, Genel Sekreter Turgay Happani ile koordineli çalýþmalar yaparak Ýl merkezi ve ilçelerin ihtiyaçlarýnýn gözden geçirilmesi gerektiðini vurgulayarak, kendisinden baþarýlý hizmetler beklediklerini ifade ettiler. Çorum Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, bir ay içerisinde Çorum’da saðlýk alanýnda neler yapýlabileceði ile ilgili bir çalýþma yaparak milletvekillerine bilgi sunacaðýný belirtti.

H

çok hassas davranýyoruz. Bunun için de özel ekibimizle beraber derginin içerik stratejisini belirleyerek özel görüþmelerimizi sürdürüyoruz.” dediler. YAÐMAKSAN Yöneticilerinden Fatih Yaðlý, Meþhur Çorum Leblebisi Fabrikasý Kurucularý ve HÝTÝTSÝAD Genç Komisyon Baþkaný ile yapýlan özel haber çalýþmalarý ve özel fotoðraf çekimleriyle startý verilen dergi, 2013 yýlýnýn ilk aylarýnda takipçileri ve okurlarýyla buluþacak. Derginin editör-

HÝTÝTSÝAD, sektörel dergi hazýrlýðýnda

itit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD), Çorumlu Ýþadamlarýndaki ortaklýk kültürünün temel alýndýðý dergi çalýþmalarýna baþladý. Çorum'la beraber Türkiye'nin birçok bölgesinde daðýtýmý gerçekleþtirilecek dergi, Çorum ekonomisinin nabzýný tutarken ve Çorum'a yapýlan yeni yatýrýmlar hakkýnda da bilgi verecek. Yapýlan açýklamaya göre, HÝTÝTSÝAD, derginin ana temasýný þekillendirmek için Çorum'un önde gelen iþadamlarýyla özel haber çalýþmalarýna ve özel fotoðraf çekimlerine geçtiðimiz hafta itibariyle baþladý. Çorum'un ekonomik nabzýný tutacak dergi, iþadamlarýný sektörel konularda aydýnlatacak ve çaðýn getirdiði zorunluluklarý da okuyucularýyla paylaþacak. Þirketlere medya iletiþimi, sosyal medya yönetimi gibi konularda bilgiler ak-

tararak Çorum'u her alanda yeniliklerden haberdar ederek, þirketleri her zaman bir adým önde tutan bilgileri, konularýnda uzman kiþiler aracýlýðýyla dergi okurlarýna aktaracak. HÝTÝTSÝAD dergisinin yapýmýný üstlenen Yön Medya Reklam&Tanýtým yetkilileri, “Çorum’da bugüne kadar yapýlmamýþ bir çalýþmayý üstlenmiþ bulunmaktayýz. Sýradan bir dergiden ziyade Çorum'a yakýþýr ve Çorum'un ekonomisinde yeri olacak bir çalýþma içerisine girdik. Bu dergi için

lüðünü yapan Yön Medya ekibinden Sefa Köylü, derginin Türkiye'nin önde gelen sektör dergileriyle eþ deðerde olacak þekilde hazýrlandýðýný belirterek, "Çorum'un ortaklýk kültürünü Türkiye'ye model olarak sunacaðýz. Çalýþmalarýmýzý bu yönde yaparken, üstlendiðimiz iþin sorumluluðunu bilerek dergi içeriðini ince eleyip sýk dokuyoruz. Öncü ve takip edilen bir dergi olmasý için ekibimizi de bu yönde kurduk. Çorum'un Türkiye'ye açýlan penceresi olmaya yönelik hazýrlýklarýmýz sürüyor.” açýklamasýnda

Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði dergi çalýþmalarýna baþladý.

Ýnþaat Ýþ Forumu verimli geçti H

itit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD), geçtiðimiz Cumartesi günü ‘Ýnþaat Ýþ Geliþtirme Forumu’na katýldý. Foruma, inþaat sektöründeki üyeleri ile katýlan HÝTÝTSÝAD’ýn, Ýnþaat Ýþ Forumu’nda verimli görüþmeler elde ettiði kaydedildi. HÝTÝTSÝAD’dan yapýlan açýklamaya göre, baðlý olunan ANFED bünyesindeki 25 dernek üyesinin katýldýðý foruma 400'ün üzerinde iþadamý katýldý. Programýn davetlisi olarak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardýmcýsý Halit Etyemez, Avrupa ekonomik bunalýmda iken Türkiye'nin ekonomisinde büyük bir ilerleme katettiðini söyledi. Etyemez, Türkiye’nin artýk dýþ ekonomide büyüyen bir yol haritasý izlediðini, özellikle Afrika pazarýnda önemli geliþmeler olduðunu ve bu geliþmelerin Türkiye'ye önemli katkýlarý olduðunu belirterek Türkiye’nin ileriye dönük umutlu ve emin adýmlarla büyüme katettiðini

dile getirdi. ANFED Baþkaný Rahmi Býyýk ise, inþaatýn önemli duayenlerinin forumda bulundu-

ðunu ve bu programlarýn devam edeceðini, ilerleyen zamanlarda bunlarýn veriminin alýnacaðýný vurgulayarak,

iþ adamlarýnýn saðlam ve emin adýmlarla ülke ekonomisinde büyümeye katký saðlayacaklarýný vurguladý.

Hitit Sanayicileri ve Ýþ Adamlarý Derneði inþaat iþ forumuna katýldý.

Ýnþaat Ýþ Forumu’nda verimli görüþmeler yapýldýðý belirtildi.


SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, gençlere demokrasi ve insan haklarý konularýnda nasihatlerde bulundu.

‘Türkiye bürokratik cumhuriyetten demokratik cumhuriyete geçiyor’ B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde katýldýðý Demokrasi-Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk konulu konferansta, "Türkiye yýllardýr yönetildiði bürokratik cumhuriyetten, demokratik cumhuriyete geçiyor. Cumhuriyet tek baþýna halkýn sesinin devlet yönetimine yansýtýldýðý bir yönetim biçimi deðildir. Halkýn sesinin gerçek anlamda devlet yönetimine yansýdýðý gerçek yönetim biçimi demokratik cumhuriyettir." dedi. Öðrencilerin alkýþlarý eþliðinde salona gelen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, öðrencilerden kendilerini geleceðe çok iyi hazýrlamalarýný tenbih ederek, çok kitap okumalarý ve Türkçe'ye sahip çýkmalarý konularýnda uyardý. 'Her þey insan için yaratýlmýþtýr. Hayat anlayýþýmýzý insaný merkeze alarak þekillendirmeliyiz." diyen Külcü, insana saygý duyulmasý

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi'nde konuþtu.

için sadece insan oluþunun bile yeterli geleceðini hatýrlatarak, dünyada yaþanan zulme ve sömürülere örnekler vererek, batý medeniyetinin iki yüzlü bir medeniyet olduðunu, akan gözyaþý ve kanýn batýnýn umurunda olmadýðýný, batý ülkelerinin sadece kendi menfaat ve çýkarlarý doðrultusunda adým attýðýný ifade etti. Demokrasi ve insan haklarýnýn içini dolduran gerçek deðerlerin, Türkler'in medeniyet deðerleri olduðuna

iþaret eden Külcü, konferansýnda þunlarý söyledi, "Dünyanýn bencillikten kurtulmasý lazým. Ne pahasýna olursa olsun, çýkarýný korumak için öldürmek caizse, iþ o batý medeniyetinin anlayýþýdýr. Batý medeniyeti kendine bile hayrý olmayan bir medeniyettir. Biz kendimize iyi bakýp, kendimizi çok iyi yetiþtirmeliyiz. Birleþmiþ Milletler þu anda zalimin zulmünü alkýþlayan bir kurum haline geldi. Onlar kendi çý-

Haklarý ve Temel Özgürlüklerin korunmasý, yaygýnlaþtýrýlmasý noktasýnda öðrencilerimizde farkýndalýk oluþturma ve yurttaþlýk görevlerimiz konusunda da sorumlu, donanýmlý birer vatandaþ yetiþtirme arzumuzu gerçekleþtirmek amacýyla demokrasi ve insan haklarý haftasýnda gerçekleþtirmek istediðimiz bir toplum hizmeti çalýþmasýdýr." diye konuþtu. ATML Müdürü Galip Þahin; açýlýþ konuþmasýný þöyle devam ettirdi; "Doðmakla sahip olunan þey hür ve eþit olmaktýr. Bu, insan haklarýnýn temelidir. Ýnsan haklarýnýn en iyi uygulanabileceði, korunabileceði, dile getirilebileceði yönetim biçiminin demokrasi olmasý, insan haklarýný ve demokrasiyi kardeþ kavramlar olarak görmemizi saðlýyor. Demokrasi,

öncelikle insan haklarýný temel alan bir rejimdir. Demokrasilerde halk, serbest iradeleriyle yöneticilerini seçer. Demokrasi en yalýn haliyle, halkýn kendi kendisini yönetmesi sistemine dayanan bir yönetim þeklidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhuriyet yönetimi ile birlikte demokrasiyi benimsemiþ bir hukuk devletidir. Ýnsanlar arasýnda ýrk, renk, din, yaþ, cinsiyet ayrýmý yapmadan sevgi, saygý, dostluk duygularýný geliþtirmek, insanýn insan olma haysiyeti ile sahip olmasý gereken haklarýn tamamý insan haklarýný oluþturur. Ýnsan Haklan, insanoðlunun varoluþu kadar eskidir. Tarihin deðiþik evrelerinde hak ve özgürlükler deðiþik biçimlerde dile getirilmiþ ve savunulmuþtur. Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu

karlarýnýn olduðu yerde, sömürülerini daha da artýrmak için demokrasi getirdikleri iddiasýyla ülkeleri iþgal ediyorlar. Demokrasi kendi içinde güzellikleri olan, ancak uygulamadan doðan aksaklýklarý da bünyesinde barýndýran bir olgudur. Cumhuriyet tak baþýna halkýn sesini devlet yönetimine tam anlamýyla yansýtmaz ki bunun örnekleri pek çok ülkede görülebilir. adýnda cumhuriyet bulunan pek çok ül-

kede demokrasi yoktur. Demokrasi, cumhuriyetin nasýl olacaðýný belirler. Türkiye, yýllarca bürokratik cumhuriyetle idare edildi. Seçkinler sýnýfý, yeri gelir millete bidon kafalý der, benim oyumla daðdaki çobanýn oyu bir mi diye sorar. Türkiye büyük bir deðiþim yaþýyor, bürokratik cumhuriyetten, demokratik cumhuriyete geçiyoruz. Bu dönüþümle birlikte, devlet vatandaþýna emir eden buyurgan devlet, soðuk yüzlü devlet olmaktan çýkýp, vatandaþýna hizmet eden sýcak yüzlü bir devlet haline geliyor. Bir süre sonra yönetim mekanizmasýnda gençlerimiz olacak, biz buralarý ve ülkemizi gençlerimize emanet edeceðiz. Gençlerimizin kendilerini geleceðe göre yetiþtirip, en iyi donanýmlarla donanmasýný istiyoruz. Bunun en önemli yolu çok okumak ve diline sahip olmaktan geçiyor."

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML) Demokrasi Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü tarafýndan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü 'Örnek Yurttaþ' ödülü verildi.

‘Hür ve eþit olmak en Muzaffer Külcü'ye temel insan hakkýdýr’ 'Örnek Yurttaþ' ödülü

A

nadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML) Müdürü Galip Þahin, hür ve eþit olma hakkýnýn, doðmakla sahip olunan en temel insan hakký olduðunu söyledi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Örnek Yurttaþ ödülünü aldýðý törende bir konuþma yapan Þahin, yapýlan çalýþmanýn öðrenciler arasýnda ve kamuoyunda demokrasi ve insan haklarý konusunda farkýndalýk oluþturmayý amaçladýðýný ifade etti. "Bu projeyi hazýrlayarak hayata geçiren kulüp danýþman öðretmenimiz ve kulüp öðrencilerimiz ile bu programa emeði geçen tüm idareci, öðretmen ve öðrencilerimize huzurlarýnýzda teþekkür ediyorum." diyerek, kulüp yönetici ve öðrencilerini tebrik eden Þahin, "Demokrasi, Ýnsan Haklarý Ve Yurttaþlýk Kulübümüzün "Örnek Yurttaþ" Projesi; Demokrasi, Hukukun Üstünlüðü, Ýnsan

B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML) Demokrasi Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü tarafýndan 'Örnek Yurttaþ' ödülüne layýk görüldü. Baþkan Külcü ATML'de düzenlenen törende, 'Örnek Yurttaþ Ödülü'nü teslim aldý. ATML Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, ATML Müdürü

Galip Þahin, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, okul idareci ve öðretmenleri, okul müdürleri ve çok sayýda öðrenci katýldý. Okul Müdürü Galip Þahin'in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan programda, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 'DemokrasiÝnsan Haklarý ve Yurttaþlýk' konulu bir konferans verdi. Külcü, konferansta cumhuriyet ve demokrasi

iliþkilerine, dünya üzerinde yaþanan insan haklarý ihlallerine ve bilinçli yurttaþ tanýmlamasýna deðindi. Külcü'nün konferansýnýn ardýndan Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ve Okul Müdürü Galip Þahin, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün ödülünü takdim etti. Konferans ve ödül töreninden sonra, program düzenlenen kokteylle sona erdi.

Külcü’nün uzun süredir Gazi ve Ýnönü Caddesi devam eden alt yapý çalýþmalarýna iliþkin yorumu;

Anadolu Ticaret Meslek Lisesi (ATML) Müdürü Galip Þahin

tarafýndan kabul edilmiþ ve 10 Aralýk 1948 tarihinde ilan edilmiþtir. Türkiye'de ise 27 Mayýs 1949 tarihinde resmi gazetede yayýnlanmýþtýr. Devletimiz temel hak ve özgürlüklerin saðlanmasý konusunda kendi üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirmekle beraber vatandaþlarýna da çeþitli ödevler yüklemiþtir. Devletten beklediðimiz sorumluluklarý yerine

getirebilmesi için bizim de bu noktada vatandaþlýk görevlerimiz olan vergi, vatan hizmeti, oy kullanma, yasalara uyma gibi sorumluluklarýmýzý yerine getirerek örnek yurttaþlar olmamýz dileðiyle, konuþmamý Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle tamamlamak istiyorum; 'Dünya üzerinde yaþamýþ ve yaþayan uluslararasýnda ruhen demokrat doðan tek millet Türkler'dir."

‘Geç oldu güzel oldu’ B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Gazi ve Ýnönü Caddeleri'nde yapýlan çalýþmalar hakkýnda deðerlendirme yaptý. Çalýþmalarýn geciktiðini kabul eden Külcü, "Geç olduysa da güzel oldu." dedi. ATML'de düzenlenen konferansta konuþan Baþkan Külcü, cadde üzerinde yapýlan çalýþmalarla tüm alt yapý eksikliklerinin tamamlandýðýný, direklerin deðiþtiðini, çöplerin yer altýna alýndýðýný,

kaldýrýmlarýn tamamen yenilendiðini söyledi. "Güzel iþ yaparsanýz zihinlerde kalýrsýnýz." diyen Külcü, yeni göreve baþladýðýnda, bu konuda yapacaðý çalýþmalarý paylaþtýðýnda, birilerinin kendisine sadece kaldýrým taþlarýný deðiþtirmeyi önerdiðini, diðer çalýþmalarýn risk taþýdýðýný söylediklerini hatýrlatarak, "Halkýn takdirini almak için minare yapmayý öðütlerlermiþ, kuyu

vurdurmayý ise boþ iþ olarak algýlarlarmýþ. Çünkü minare göz önünde olduðu için herkes tarafýndan görülür, kuyunun ise kimse farkýna varmaz. Ancak kuyuyu açmazsanýz da bu kez suyu bulamazsýnýz, hizmetlerin devamýný saðlayamazsýnýz. Biz de kuyu vurmaktan geri durmadýk, caddelerimizin tüm alt yapý eksiklerini tamamladýk. Geç oldu ama güzel oldu, çalýþmalarý bitirdik." dedi.


6

SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Sanayinin kapýlarý EML öðrencileri için açýlýyor

TOBB EML için OSB’de yer bakýlacak T

SO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý ile birlikte uzun süredir çalýþmalarýný yaptýklarý Endüstri Meslek Lisesi projesinin olumlu sonuçlandýðý müjdesini verdi. Önceki toplantýda konu ile ilgili

yürütülen çalýþmalardan bahseden Baþaranhýncal, somut müjdeyi verdiði toplantýda, TOBB’dan EML sözünün alýnmasýnda AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu’nun da katkýsýnýn bulunduðunu söyledi.

TOBB’dan ilgili yetkililerin yarýn gelerek OSB’de inceleme ve görüþme yapacaklarýný aktaran Çetin Baþaranhýncal, yer tespitinin ardýndan yatýrýmýn kýsa sürede baþlanacaðýný duyurduðu konuþmasýnda, OSB’de yapýlacak olan EML’nin hayýrlý olmasýný diledi.

TSO meclisi 2012 yýlýnýn son toplantýsýný yaptý.

TSO anlaþma yaparak Çorum’a davet ettiði gümrük müþavirliði firmasý ile Çorum’un önemli bir eksiðini daha giderdi.

‘Gümrük iþleri Çorum’da yapýlsýn, Çorum kazansýn’ T

Çetin Baþaranhýncal

2012’nin son toplantýsýný gerçekleþtiren TSO meclisi, 2013 tahmini bütçesini 2 milyon 550 bin TL olarak onayladý.

‘TSO’nun anketle ilgisi yok’ T

SO’nun 2012 yýlý son toplantýsýnda konuþan TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, son günlerde bir anket çalýþmasý yapýldýðýný, yapýlan anketin TSO ile hiç bir ilgisinin bulunmadýðýný söyledi. “Son günlerde yapýlan bir anketin TSO tarafýndan yaptýrýldýðý gibi bir algý oluþtuðuna þahit oluyoruz. Bizim TSO olarak yaptýrdýðýmýz bir anket yok, TSO tarafýndan yapýldýðýnýn zannedildiði anketle de hiç bir ilgimiz yok.” diyen Çetin

Baþaranhýncal, anketle ilgili araþtýrma yaptýklarýnda, Ankara’dan bir kamuoyu araþtýrma þirketinin çýktýðýný, anketi kimin düzenlediðine iliþkin sorularýna ise gizlilik sözleþmesi gereði bilgi verilemeceði cevabýný aldýklarýný anlattý. Baþaranhýncal, anketin amacýný ve sonuçlarýnýn nasýl paylaþýlacaðýný bilmediklerini ifade ettiði konuþmasýnda, sorularýn TSO diye baþlamasý nedeniyle, anketin TSO tarafýndan

Çetin Baþaranhýncal, TSO adýna yapýldýðý iddia edilen anket çalýþmasýyla ilgili bilgi verdi.

yaptýrýldýðý gibi bir algýnýn oluþtuðunun

sgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yýl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere 20 Aralýk Perþembe günü saat 10.00'da üçüncü kez toplanacak. TÝSK Genel Merkezi'nde gerçekleþtirilecek toplantýya kamu temsilcileri, Türk-Ýþ ve Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) heyetleri katýlacak. Ýkinci toplantýda, ilk turda alýnan karar doðrultusunda Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Kalkýnma Bakanlýðý ve Hazine Müsteþarlýðý'ndan istenen ekonomik ve sosyal durumla ilgili veriler deðerlendirilmiþti. Öte yandan ilk toplantýda söz alan iþçi temsilcileri, Maliye Bakanlýðý'ndan en düþük devlet memuru maaþýnýn ne olduðunun sorulmasýný ve asgari ücret hesaplanýrken en düþük memur maaþýnýn da esas alýnmasýný talep etmiþti. Ýþçi temsilcileri ayrýca, TÜÝK'in ''asgari ücretin belirlenmesinde kullanýlmak üzere, geçim þartlarýnýn (gýda, konut, eðitim, saðlýk, kültür, ulaþým ve benzeri harcamalarýn toplamý) ne olduðunun'' TÜÝK tarafýndan hesaplanarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na sunulmasýný da istemiþti. Üçüncü turda iþçi ve iþveren temsilcileri karþýlýklý olarak taleplerini birbirine sunacak. Türk-Ýþ, yapýlacak çalýþmalarda anayasada yer alan ''geçim

altýný çizerek, anketle ilgilerinin

bulunmadýðýnýn kamuoyu ve üyeleri

þartlarý'' yaklaþýmýnýn dikkate alýnmasýný isteyerek, iþçinin ailesi ile günün ekonomik ve sosyal koþullarýna göre insanca yaþamasýný mümkün kýlacak bir tutarýn esas olmasýný talep ediyor. Komisyon sonucunda iþverenler, yanlarýnda çalýþan iþçilere komisyonca belirlenen ücretlerden düþük ücret ödeyemeyecek. 2013 Yýlý Programý'nda asgari ücrete yapýlacak zamma iliþkin öngörüye yer verilmiþti. Buna göre, asgari ücretin gelecek yýlýn Ocak ve Temmuz aylarýnda yüzde 3 artýrýlmasý planlanýyor. Geçen yýl, asgari ücret yýlýn ilk 6 ayý için yüzde 5,91, ikinci 6 ay için yüzde 6,09 oranýnda artýrýlmýþ ve yýllýk artýþ oraný ise yüzde 12,37 olmuþtu. Asgari ücret, halen 16 yaþýndan büyük bekâr bir iþçi için brüt 940,50, net 739,79 lira olarak uygulanýyor. 16 yaþýndan küçükler için brüt 805,50, net 643,14 lira olan asgari ücret, kapýcýlar için ise brüt 940,50, net 799,42 lira düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretten 16 yaþýndan büyük iþçiler için 200,71 lira, 16 yaþýndan küçük iþçiler için 162,36 lira, kapýcýlar için ise 141,08 lira kesinti yapýlýyor. Asgari ücretin iþverene toplam maliyeti 16 yaþýndan büyük iþçiler için 1095,68 lira, 16 yaþýndan küçük iþçiler için 938,41 lira, kapýcýlar içinse 1095,68 lirayý buluyor.

Mevzuatlar TBMM internet sitesinde T

BMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeler ve görüþme tutanaklarýna, ''mevzuat.tbmm.gov.tr'' adresinden ulaþýlabiliniyor. TBMM Yasama Bilgi Merkezi'nce hazýrlanan sayfada, son çýkan kanunlarýn yaný sýra 23 Nisan 1920'den bugüne kadar kabul edilen kanunlar, kabul tarihiyle yer alýyor. Sayfada ayrýca, düzenlemeye iliþkin komisyon raporlarý, Genel Kurul tutanaklarý da bulunuyor. Yürürlükte bulunan kanunlarýn son haline ise Baþbakanlýðýn http://www.mevzuat.gov.tr sitesinden ulaþabiliniyor.

Yunus Gündüzlü

olmamasý nedeniyle Çorum'dan yapýlan ihracatýn diðer illerden yapýldýðýný, bunun da Çorum'a geri dönüþüm bakýmýndan zarar verdiðini kaydettiði konuþmasýnda, "Bir çok konuda, ihracat rakamlarýnýn gerçeði yansýtmamasý nedeniyle Çorum olarak muzdariplik yaþýyoruz. Gerçek rakamlarýn Çorum adýna kayýt altýna alýnmasý ve istatistiklerde gözükmesi çok önemli. Bu bakýmdan üyelerimizi ve sanayicimizi, yapacaðý ihracatta Çorum Gümrüðü'nü kullanmaya davet ederek, bu konuya destek vermelerini bekliyoruz." dedi.

Trafik sorunu Baþkan Külcü’ye aktarýldý G

Asgari ücrette 3. tur perþembe günü A

SO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum'da gümrük müþavirliði hizmeti verilmesi için 5 ayrý firma ile görüþtüklerini, 5. firma ile anlaþma yaparak Çorum'a davet ettiklerini söyledi. TSO Toplantýsý'na davet edilen firma yetkilisini Yunus Gündüzlü, TSO tarafýndan aldýklarý davet neticesinde yýlbaþýndan itibaren Çorum'da hizmet vermeye baþlayacaklarýný dile getirdi. Çetin Baþaranhýncal, gümrük müþavirliði hizmeti veren firmalarýn

azi ve Ýnönü Caddeleri'nde uygulanacak olan yeni düzenlemeye iliþkin, cadde esnafýnýn talep ve önerilerini Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye aktardýklarýný bildiren TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Baþkan Külcü'nün gelen talepleri dikkatle inceleyeceklerini, bilimsel bir araþtýrma sonucunda uygulamaya karar vereceklerini söylediðini ifade etti.

Kargoculardan özel cep talebi

Çetin Baþaranhýncal'ýn konuya deðinmesi üzerine Meclis Üyesi Haluk Aþkýn da, özellikle cadde üzerinde kargo ve ambar firmalarýnýn mal indirip bindirme konusunda sýkýntý yaþadýðýný, bu konuda cadde üzerinde belirli bölgelerde oluþturulacak ceplerle hem kargo firmalarýnýn hem de cadde esnafýnýn probleminin çözüleceðine inandýðýný, bu konunun da dikkate alýnmasýný istediklerini dile getirdi.

Meclis’te Gazi ve Ýnönü Caddesi’nde uygulanacak trafik tedbirleri ele alýndý.

Ankara’da 4 firma ziyaret edilecek Ç

orumlu sanayiciler, savunma sanayi konusunda üretim yapan firmalarý ziyaret edecek. TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, savunma sanayi konusunda yapýlan çalýþmalar kapsamýnda, Ankara’da faaliyet gösteren 4 firmanýn ziyaret

edileceðini, katýlmak isteyen firmalarýn da gezide bulanabileceðini duyurdu. Baþaranhýncal, Ankara gezisinin 10-11 Ocak tarihleri arasýnda gerçekleþtirileceðini bildirdi.

Ýþsizlik oraný yükseldi T

ürkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý, ''2012 Eylül Dönemi Sonuçlarý''ný açýkladý. Türkiye'de bu yýlýn Eylül ayýnda iþsizlik oraný, geçen yýlýn ayný ayýna göre 0,3 puan artarak yüzde 9,1 oldu. Eylül ayýnda kentsel alanlarda iþsizlik oraný 0,2 puanlýk artýþla yüzde 11,3, kýrsal alanlarda ise 0,3 puanlýk artýþla yüzde 4,8 olarak belirlendi. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý, ''2012 Eylül Dönemi Sonuçlarý''na göre, geçen yýlýn Eylül ayýnda 2 milyon 398

bin kiþi olan iþsiz sayýsý 141 bin kiþi artarak, bu yýlýn ayný ayýnda 2 milyon 539 bin kiþiye yükseldi.

Ýstihdam ise 24 milyon 749 bin kiþiden 25 milyon 472 bin kiþiye çýktý.

Eylül ayýnda iþgücüne katýlma oraný yüzde 51 olarak belirlendi.


SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Abdibey’in kapasitesi 2 katýna çýkacak A

Abdibey Camii ek binasý gövde inþaatý tamamlandý.

bdibey Camii ek binasý gövde inþaatý tamamlandý. Devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Abdibey Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Bilal Keleþ, “Ek bina tamamlandýðýnda camimizin kapasitesi iki katýna çýkarak 2 bin kiþiye ulaþacak” dedi. Abdibey’in cemaat açýsýndan Çorum’un en yoðun camileri arasýnda yer aldýðýný hatýrlatan Bilal Keleþ, Haziran ayýnda temeli atýlan ek binanýn kýsa sürede yükselerek kubbesinin tamamlandýðýný söyledi. Osmancýk Caddesi Yazýçarþý Meydaný’nda bulunan caminin bölgenin ibadet merkezi olduðunu vurgulayan Keleþ, ek bina inþaasýnýn tamamlanmasýyla birlikte 40 yýllýk bir özlemin son bulacaðýný kaydetti. Bilal Keleþ, ek bina inþaasýnýn tamamlanmasýyla birlikte Yazýçarþý’nýn 40 yýllýk özleminin son bulacaðýný söyledi. Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Ateþ, fýndan 5. Osmancýk Sokak ile Abdibey Sokaðý buluþturan yeni bir Kerim Topþahin, Kadir Sert ve Faruk Özdemir’le birlikte, bitiþik yaya yolu açýldý. Trafiðe kapalý olan bu yolla birlikte camimizin nizam planýna göre inþaa edilen iki kubbeli ve iki minareli cami cenaze alanýna giriþ ve çýkýþ problemi de ortadan kalkmýþ oldu. projesini de anlatan Keleþ, hayýrseverlerin desteðini bekledikleriKAPASÝTE 2 KATINA ÇIKACAK ni söyledi. Günümüze uygun olarak projelendirilen ek bina ile Abdibey EK BÝNA %60 ORANINDA TAMAM Camii’nin kapasitesi %100 artacak. Yani bin kiþi olan mevcut ka1970’li yýllarda yapýlan Abdibey Camii’nin zamanla ihtiyaca pasite 2 bine çýkmýþ olacak. Böylece cuma namazlarý ve Ramacevap vermekte zorlandýðýný belirten Keleþ, açýklamalarýný þöyle zan Ayý’nda yaþanan yoðunluða cevap verebilir hale gelecek. 2 sürdürdü: kubbeli ve 2 minareli olarak projelendirilen ek bina bitiþik nizam “Yazýçarþý’nýn en büyük, Çorum’un ise cemaat bakýmýndan üzere inþaa edilecek. Ayrýca camimizin en önemli ihtiyaçlarý araikinci büyük ibadethanesi olan Abdibey Camii’ni fiziki açýdan sýnda olan cenaze namazý alaný da bu projeyle kazanýlmýþ olacak. geniþletecek ve tepeden týrnaða yenileyecek bir çalýþmayý baþlatAbdibey Camii ek bina inþaatýna baðýþta bulunmak isteyentýk. ler, camideki Dernek Büromuza baþvurabilir, 0536 568 11 45 ve Cemaatten gelen talepler doðrultusunda hazýrladýðýmýz ek 0536 655 54 62 numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirbina projesi için önce caminin hemen yaný baþýnda 5. Osmancýk ler. Sokak’ta bulunan 3 katlý apartmaný hayýrseverlerin desteði ile saNakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmtýn aldýk. Yýkýmý gerçekleþtirilen binadan boþalan yaklaþýk 400 da bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmemetrekarelik alana Abdibey Camii için ek bir bina yapmak için lerini rica ediyoruz. kollarý sývadýk. 6 ay gibi bir sürede ek bina inþaasýný %60 oranýnBugüne kadar Abdibey Camii’ne katkýda bulunan ve yarda tamamladýk. dýmlarýný esirgemeyen tüm hayýrseverlere de teþekkür ediyor, deDerneðimizin giriþimleri sonucunda Çorum Belediyesi taravamýný diliyoruz.”

TEÞEKKÜR Camimizin çevre düzenlemesi ve yeni yol çalýþmalarýndan dolayý Belediye Baþkanýmýz Sayýn

Muzaffer Külcü

ve ekibine derneðimiz ve cemaatimiz adýna teþekkür ederiz. Ayrýca temelinden bugüne cami inþaatýmýza maddi ve manevi destekte bulunan tüm hayýrseverlere de þükranlarýmýzý sunuyor, baðýþlarýnýn devamýný diliyoruz.

ABDÝBEY CAMÝÝ

(Ç.HAK:3736)

Yaptýrma ve Yaþatma Derneði adýna Baþkan Bilal Keleþ

BAÐIÞLARINIZ ÝÇÝN ÝRTÝBAT TELEFONLARI: 0 536 568 11 45 ve 0 536 655 54 62


8

SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Konuþma dili önemli’ H

itit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur, Ýsmail Karataþ Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencilerine "Kiþisel Geliþim, Motivasyon ve Eðitimde Baþarý" konusunda konferans verdi. Konuþmasýna insanlar arasýndaki iletiþimde kelimelerle konuþmanýn beden dili ile konuþmaya göre daha öncelikli ve önemli olduðu vurgusuyla baþlayan Yrd. Doç. Dr. Salur, iletiþim cihazlarýnýn doðru kullanýmý, eðitimde motivasyonu

Hitit Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Salur, Saðlýk Meslek Lisesi öðrencilerine seminer verdi.

sekteye uðratan sebepler, baþarýya giden yolda hedefler ve hayal etmenin önemi konularýnda güncel ve yaþanmýþ örnekler verdi. Konferansýn sonunda Okul Müdürü Aþkýn Liman, konferansýn öðrenciler için çok verimli olduðunu söyleyerek farklý konularda hazýrlanmýþ konferanslarýn öðrenciler için öneminden bahsetti ve gösterdiði ilgi için Hitit Üniversitesi'ne ve Yrd. Doç. Dr. Salur’a teþekkür etti.

Osmancýk Saðlýk Meslek Lisesi’nde "Kiþisel Geliþim, Motivasyon ve Eðitimde Baþarý" konul konferans düzenlendi.

Yazar Mürvet Sarýyýldýz geliyor

H

itit Üniversitesi Hitit Okuma Kulübü, Kayýp Aþk, Aþk Mahal, Antik Kentte Aþk, Ýki Cami Arasýnda Aþk romanlarýnýn yazarý Mürvet Sarýyýldýz ile söyleþi düzenledi.

Program 22 Aralýk 2012 Cumartesi günü saat 13.30’da ÝÝBF Konferans Salonu’nda gerçekleþtirilecek. Hitit Okuma Kulübü, Hitit Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümü ile Kadýna

Yönelik Çalýþmalar Kulübü’nün katkýlarýyla düzenlenen söyleþiye üniversite öðrencileri, akademik ve idari personel ile tüm Çorumlular davet edildi.

ANATIPDER Gine yolcusu A

Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Afrika Gine Cumhuriyeti’ne uygulamalý saðlýk eðitimine gidiyor.

Gine’de saðlýk eðitimi ve saðlýk taramasý yapýlacak.

ANATIPDER daha önce de Gine’yi ziyaret etmiþti.

nadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Afrika Gine Cumhuriyeti’ne uygulamalý saðlýk eðitimine gidiyor. 2006 yýlýnda kurulan ANATIPDER’in, tüm dünyada saðlýklý birey ve toplumlarýn geliþmesine katkýda bulunmak, çevre saðlýðý hizmetleri ile daha yaþanabilir ortamlar oluþturmak amacýyla çalýþmalarýný sürdürdüðünü belirten ANATIPDER Baþkaný Opr. Dr. Ethem Zobacý, bu çerçevede hazýrladýklarý projenin TÝKA tarafýndan kabul edildiðini ve dernek üyelerinden oluþan gönüllü doktorlarla 20 Aralýk 2012 Perþembe günü Batý Afrika ülkelerinden Gine Cumhuriyeti’ne saðlýk eðitimi ve saðlýk taramasýna gideceklerini açýkladý. Proje hazýrlanýrken gidilecek ülkenin ihtiyacý olan branþlardaki doktorlardan olmasýna özen gösterildiðini ve ülke ihtiyacýna göre ekip oluþturulduðunu söyleyen Baþkan Zobacý, þöyle devam etti; “Derneðimiz ülkemizin ve Türklerin yardýmseverliði ve dayanýþmasýnýn tanýtýlmasý ve sosyal sorumluluðun yerine getirilmesi amacýyla Afrika ülkelerinden Mali'ye ve Gine'ye giderek bu ülkelerin saðlýk kurumlarý ile iþbirliði içerisinde yerel halklarýna saðlýk taramalarý ve tedavi hizmetleri gerçek-

Mürvet Sarýyýldýz

leþtirmektedir. Diðer yandan, bu ülkelerde görevli saðlýk personellerine uygulamalý saðlýk eðitimleri verilmektedir. Gidilen ülkelerde dernek üyesi ve gönüllü uzman, pratisyen doktorlar ve yardýmcý saðlýk personelleri ile yapýlan uygulamalý eðitim projesinde birçok Mali ve Gineli hastaya küçük ve orta büyüklükte cerrahi müdahale ameliyatlar yapýlarak tedavi hizmetleri gerçekleþtirilmiþtir. (Katarakt, Fýtýk, Kist, Tümör ameliyatlarý v.b.), ayný þekilde bu projemiz ile de Gineli doktor ve saðlýk personeline uygulamalý olarak yeni teknikler hakkýnda uygulamalý eðim verilecektir. Ayrýca Gineli hastalar için poliklinik ve ameliyatlar planlanmaktadýr. Bu çalýþmalarýn yapýlabilmesi için derneðimiz tarafýndan Çorum halkýnýn katkýlarýyla 1 ton týbbi malzeme (ameliyatlarda kullanýlacak malzemeler, hastalara verilecek haplar, þuruplar. vb.) toplanmýþ ve 7 Aralýk 2012 tarihi itibariyle kargo ile Gine Cumhuriyeti’nin baþkenti Conakry'ye gönderilmiþtir. Bu konuda da duyarlý olan Çorum halkýna çok teþekkür ediyoruz. Ayrýca yapýlan bir projemiz ile Gineli doktorlarýn ülkemize ve þehrimize gelerek buradaki çalýþmalarý yerinde görmeleri de planlanmaktadýr.”

Ankara’ya eðitim gezisi

Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programý öðrencileri teknik gezi düzenledi.

H

itit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programý öðrencileri için Ankara'ya eðitim gezisi düzenlendi. 2012-1013 yýlýnda eðitim-öðretime baþlayan Restorasyon Programý, ilk eðitim gezisini geçtiðimiz hafta Öðr. Gör. Eyüphan Avcý, Öðr. Gör. Cemal Ekin, Uzm. Doðan Koþan ve Mimari Restorasyon öðrencileriyle birlikte Ankara'ya yaptý. Yapýlan açýklamaya göre, geziye Ankara Altýndað Belediyesi'nin yaptýðý restorasyon çalýþmalarýyla "2011 Avrupalý Seçkin Turist Destinasyonu" ödülünü aldýðý Hamamönü evleriyle baþlandý. Gezi, tarihi yapýlar, restorasyonu tamamlanan Hacý Bayram-ý Veli Cami ve Türbesi, I. ve II. TBMM binalarý, Augustos Tapýnaðý ve halen restorasyonu devam eden Ankara Kalesi evleri ile Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alaný çalýþmalarý gezi kapsamýnda yerinde gözlemlendi. Bu eðitim gezisi ile yoðun bir þekilde yapýlan restorasyon çalýþmalarý yerinde görülerek fotoðraflandý.

Böylece gezi boyunca geleneksel konut mimarisi, dini, sivil ve as-

keri yapýlar ile restorasyon uygulamalarýný yerinde görerek kazanýlan

teorik bilgiler pekiþmiþ oldu.

Ankara'da eðitim gezisi yapýldý.

Tarihi ve mimari özellikli binalar incelendi.

Kimya öðrencilerine teknik gezi

H

itit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü son sýnýf öðrencileri, Endüstriyel Kimya I dersi kapsamýnda Yrd. Doç. Dr. Ebru Gökmeþe’nin sorumluluðunda, Ece Banyo’ya teknik gezi düzenleyerek seramik ham maddeleri, üretim ve kapasite hakkýnda bilgi edindiler. Daha sonra Çorum Þeker Fabrikasý'ný ziyaret eden öðrenciler, þeker fabrikasyonu ile ilgili bilgi alarak üretimin her aþamasýnda iþleyiþin nasýl olduðu hakkýnda gözlemde bulundular. Gezi kapsamýnda Çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Cumhur Mehmet Demirtaþ da öðrencileri fabrikanýn kapasitesi ve kampanya dönemi hakkýnda ayrýntýlý olarak bilgilendirdi.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ECE Banyo’yu ziyaret etti.

Geziye Kimya Bölümü son sýnýf öðrencileri katýldý.

Öðrenciler Çorum Þeker Fabrikasý'ný ziyaret ederek üretim hakkýnda bilgi aldýlar.


SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

9

Belediye eski Meclis Üyesi Fikret Kýlýçoðlu, siyasi baskýlarla ticari pazarlýklara yön verildiðini iddia etti;

‘Yöneticiler siyasete boyun eðip ranta razý olmamalý’ B

elediye eski meclis üyelerinden Fikret Kýlýçoðlu, iþlim etti. yerinin kiralanmasý konusunda yaþadýðýný iddia ettiAslýnda vazgeçilemez ya da iptal edilemez bir alýþði siyasi baskýya isyan ederek, “Yöneticiler, siyasete ve veriþ yoktur. Vazgeçme gerekçeleri haklý olduðu sürece siyasetçiye boðun eðip, bitmiþ bir anlaþmayý deðiþtirerek, her alýþveriþ, karþýlýklý rýza ile sonlandýrýlabilir. Ancak kýbirilerinin haksýz rant elde etmesine razý olmamalý.” desa bir araþtýrma neticesinde, bu vazgeçmenin masum bir di. vazgeçme olmadýðý ortaya çýktý. Buharaevler’de bulunan iþyerinin Kamu HastaneleKendisi de AK Parti yönetiminde olan bir müteahhiri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani tarafýndan din, þu anda halen inþaat halinde olan iþyerinin kiralanaAðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi olarak kiralandýðýný, anahtacaðýný öðrenmek, sözlerimin baþýnda belirtiði rant kavgarýn teslim alýndýðýnýn ertesi günü ise çeþitli oyunlarýn dösýnýn geldiði noktayý açýkça bir kez daha gözler önüne nerek, anahtarýnýn kendisine iade edildiðini iddia eden serdi. Kýlýçoðlu, “Çorum'da siyasetin akýl almaz hýrçýnlýðý, her Tamamlanmýþ bir pazarlýðý bozmaktan ar etmeyen, þey benim olsun, kimse kazanmasýn tek kazanan ben olakendi menfaatin için siyaseti alet edip, rant peþinde koþFikret Kýlýçoðlu yým anlayýþý ne yazýk ki ayyuka çýkmýþtýr. Üç kuruþluk mayý kâr kabul eden zihniyet, bir kez daha varlýðýný ortaya menfaat peþinde koþan kimi siyasiler, insanlarýn tamamlakoydu. nan alýþveriþlerine bile müdahale ederek, en küçük bir þeyden kendiÞimdi, Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay lerine rant çýkarma çabasýndalar. Bunun için hiçbir insani ve ahlaki deHappani Bey'den þu sorulara cevap vermesini bekliyorum: Israrla paðeri tanýmayan siyasiler, kendilerine karþý el pençe duran bürokratlarý zarlýk edip, anahtarýný teslim aldýðýnýz ve hayýrlý olsun dediðiniz bu da emellerine alet ederek, kendilerince uyanýklýk yaparak, sel önünalýþveriþten neden vazgeçtiniz? Üzerinizdeki siyasi baskýnýn boyutu den kütük kapma yarýþlarýna devam ediyorlar.” diye konuþtu. nedir? Herhangi bir tehdit mi aldýnýz, yoksa herhangi bir teklif mi alFikret Kýlýçoðlu, yaptýðý yazýlý açýklamada, cevaplanmak üzere dýnýz? Size 6 ay kira almamayý taahhüt eden ve tefriþatý da üzerine alaKamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani’ye socaðýný söyleyen müteahhidin sahibi olduðu satacaðý dairelerin rantýný rular yöneltti. mý düþünüyorsunuz, yoksa devletin birkaç kuruþunu mu düþünüyorAmacýnýn kendi meselesi ile kamuoyunu meþgul etmek olmadýsunuz? Kaldý ki müteahhit size yapmýþ olduðu bu teklifler karþýsýnda ðýnýn altýný çizen Kýlýçoðlu, yaþananlarý deþifre ederek, siyasetin adet birkaç doktora deðerinin üzerine daire satarým, verdiðimi fazlasýyla edindiði tavrýnýn kamuoyuna aktarýlmasýný amaçladýðýný ileri sürdü. almýþ olurum dediðini bizzat duydum. Acaba benim yerimi kiralamýþ Kýlýçoðlu, açýklamasýnda þu iddialara yer verdi; olmasaydýnýz, malum müteahhit size bu çirkin teklifi yapacak mýydý? Benim inþaatý bitmiþ, hiçbir sorunu olmayan ve kiralarken çok beðen“Ben, Çorum Belediyesi'nde Belediye Meclis Üyesi olarak hizdik dediðiniz yerimden vazgeçerken, halen inþaat halinde olan yerin met eden, yýllardýr da Çorum'da esnaflýk yapan bir insaným. Gerek aktutulmasý, inþaatýn da birkaç yýl daha devam edecek olmasýndan dolatif siyasi görevim sýrasýnda, gerekse tüm yaþamým boyunca hiçbir zayý, bu gibi saðlýk tesislerine hastalarýn yoðunlukla girip çýkacaðý göz man bu tür kirli iliþkilerin yanýnda olmadým ve gücümün yettiði kadar önünde bulundurulunca, bir hastanýn baþýna bir inþaat malzemesi düþkarþýsýnda durdum. se hasta hayatýný kaybetse, bunun vicdani sorumluluðunu kim üstleneBurada kamuoyuna aktarmak istediðim konu, evet þahsi mesecek? lem olabilir, ancak bu açýklamadaki hedefim, iþyerimi kiralayan bir Böyle saðlýk tesisi gibi önem arzeden bir yeri, site ve inþaat hakuruma yapýlan siyasi baskýnýn deþifre edilmesi ve kamuoyunun viclindeki yere yapmanýz durumunda, Saðlýk Bakanlýðý'ndan gerekli ruhdanýna havale edilmesidir. sat verilecek mi? Ben burada, bu ahlaki olmayan konuda mülki amiKamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ve rimiz olan Sayýn Valimizi de göreve çaðýrýyorum. Hastaneler Birliði Aðýz Diþ Saðlýðý Hastanesi Yöneticileri, þahsýmla görüþerek, Buharagibi önemli bir kurumun baþýnda bulunan bir kiþi, böyle bir meselede evler 5. Cadde üzerinde bulunan iþyerimi, Buhara Aðýz Diþ Saðlýðý bile tutarsýz ve tutumsuz davranýyorsa, böylesine önemli bir kurumun Merkezi olarak kiralamak istediklerini bildirdi. Yapýlan pazarlýk ve baþýnda olmasý sebebiyle baþka meselelerde de ayný tutarsýz ve tutumgörüþmeler neticesinde, yetkililer hayýrlý olsun diyerek, benimle el sýsuz hareketler sergilemeyeceði ne mâlum? kýþýp, iþyerinin anahtarýný teslim alarak, protokol hazýrlanýnca imza Konuyu yetkililerin ve kamuoyunun vicdanýna havale ediyoiçin çaðrýlacaðýmý ifade ettiler. Aradan bir gün geçti ki, yetkililer den rum.” biri büyük bir mahcubiyet ve özür sözleriyle iþyerimin anahtarýný tes-

‘Kadýnlara negatif ayrýmcýlýk yapýlamaz’ K

adýnlara negatif ayrýmcýlýðýn, Anayasaya aykýrý oldumü olmasýna raðmen sadece baþörtüsüne saldýrýlmasý dini ðunu belirten Memur-Sen ve Eðitim-Bir-Sen Alaca deðerlere düþmanlýðýn göstergesidir. Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, baþörtüsü yasaðýna iliþkin yaÝþin garip tarafý ise; yýllardýr baþörtüsü yasaðýný uyzýlý basýn açýklamasý yaptý. gulayan idarecilerin genellikle dinsiz, komünist veya dev“Müslüman bir ülkede Ýslam'ýn bir emrinin yasak olletçi kemalist ideolojiye mensup idareciler olduðunu dümasý izah edilecek bir durum deðildir” diyen Þimþek, þünürdük ve realitede çoðu zaman böyleydi. Fakat bugün “Ülkemizde çok önemli geliþmeler olmaktadýr. Ýnsan hak baktýðýmýzda, idarecilerin çoðunluðu milli ve manevi deve hürriyetleri her geçen gün geliþmektedir. Ülkemizde ðerlere baðlý olan, inançlý, imanlý, muhafazakar insanlarbir çok açýlým yapýlmýþtýr. Demokratik açýlým, Roman açýdan oluþmaktadýr. Buna raðmen bu yasak, bazý muhafazalýmý, Kürt açýlýmý, Alevi açýlýmý gibi. Artýk ülkemizin kakar idarecilerin içine öylesine iþlemiþ ki; kýlýk kýyafet yönayan yarasý baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý için de bir açýnetmeliðinin bütün maddelerini bir kenara býrakmýþlar, salým yapýlmasý gerekiyor. Artýk son yapýlan düzenlemeyle dece baþörtüsü ile ilgili olan bölümü üzerinde duruyorlar. öðrenciler kýyafetlerini kendileri seçebilecek, ne giyecekBazý okullardaki idareciler, baþörtülü olarak okula gelen lerine kendileri karar verebilecekken, öðretmenlerin ve bir öðretmeni, neredeyse okulun bahçe kapýsýnda hizaya Kadir Þimþek diðer memurlarýn kýyafetlerini hala devletin belirlemesi geçirerek baþörtüsünü çýkarttýrmasý, neredeyse yapýlmasý öðretmenlere ve memurlara hakarettir.” dedi. gereken en önemli vazife gibi algýlamaktadýrlar. Sanki kale savunmasý yapar gibi, baþörtülü bir öðretmene karþý hemen tutanak Eðitim-Bir-Sen olarak baþörtüsü yasaðýnýn kalkmasý için 10 Aratutup ceza verme yoluna baþvurmaya çalýþmak yada 28 Þubat'ýn en lýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü’nde tüm yurtta ve Alaca'da meydanlaþiddetli dönemlerinde üniversite öðrencilerine uygulanan ikna odalarý ra çýkarak basýn açýklamalarý yaptýklarýný hatýrlatan Þimþek, mücadelegibi, öðretmeni baþýný açmaya ikna etmeye çalýþma teþebbüsleri. lerinin bu yasak kalkana kadar, tüm kamu çalýþanlarýna kýlýk kýyafet serbestliði gelene kadar devam edeceðini dile getirdi. ‘Mücadelemizde kararlýyýz’ Þimþek, konuyla ilgili açýklamasýna þu sözlerle devam etti; “2010 Maalesef baþörtülü öðretmene karþý çýkan idarecilerimizin bir yýlýnda Anayasa reformuyla, kadýnlara pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasý kakýsmý, inançlý, imanlý, hatta "Ben de sizin gibi düþünüyorum ama…" bul edilmiþ olmasýna raðmen, bugün hala kadýnlara negatif ayrýmcýlýk diye baþlayan cümlelerle, inandýðý dinin emirleri gereði baþýný örtmeyapýlarak kadýnlarýn baþörtülü çalýþma isteði görmezden geliniyor. yi tercih eden bayan öðretmeni ikna etmeye çalýþan, "Aksi halde yöAnayasa çiðneniyor. Halkýmýzýn % 77'si kamuda baþörtülü çalýþma isnetmeliði uygulayarak ceza vermek zorunda kalacaðým" diyen idareteðini onaylamaktadýr. Kýlýk kýyafet yönetmeliðinde erkek ve kadýn cinin 28 Þubat dönemindeki ateist ve komünist idareciden ne farký varmemurlara bir çok sýnýrlama getirilmesine raðmen, yönetmeliðin sadedýr? ce baþörtüsü ile ilgili bölümü sert bir þekilde uygulanmaktadýr. Kýlýk Hiçbir hukuki dayanaðý olmayan baþörtülü çalýþma yasaðý kalkakýyafet yönetmeliðinde sadece baþörtüsü yasaðý yoktur. Erkek memurna kadar, tüm kamu çalýþanlarýna kýlýk kýyafet serbestliði gelene kadar lar için; býyýklarýn üst dudak hizasýný geçmeyecek olmasý, býyýk alt uçlarýnýn dudak hizasýný geçmeyecek olmasý, saçlarýn gömlek yakasýný mücadelede kararlýyýz. geçmeyecek olmasý, favullerin kulak ortasýný geçmeyecek olmasý, saBuradan Eðitim-Bir-Sen olarak bildiriyoruz ki; baþörtüsünün yakal býrakýlmayacak olmasý (top sakal, ideolojik býyýk býrakan bir çok nýnda olanlarýn yanýndayýz. Baþörtüsünün karþýsýnda olanlarýn ise somemur görüyoruz) Kadýn memurlar için ise; mini etek, yýrtmaçlý etek, nuna kadar karþýsýndayýz. streç dar pantolon, açýk yakalý, kolsuz elbise ve tiþört giyilemez hük-

Hitit Tv'den ödül gecesi H

itit Televizyon Radyo Yayýncýlýk A.Þ.’nin (Hitittv.com) Çorum’da bir ilke imza atmaya hazýrlandýðý bildirildi. Hitittv.com’dan yapýlan açýklamaya göre, 7 Ocak 2013 saat 19.00'da Devlet Tiyatro Salonu’nda Çorum’a marka deðeri katan firmalarý ödül töreni düzenlenecek. Hitittv.com Yönetim Kurulu Baþkaný Elvan Þimþek, geceyle ilgili açýklamalarda

bulundu. Çorum’un ve Çorumlularýn gerek Türkiye'de gerekse yurtdýþýnda önemli bir yere sahip olduðunun altýný çizen Elvan Þimþek, açýklamasýnda þunlarý söyledi; “Hitittv.com ailesi olarak bizlerde

gerek Türkiye'ye, gerekse yurt dýþýna önemli mesajlar vermek amacýyla düzenleyeceðimiz gecede Çorum’a marka deðeri katan firmalarýmýzý ödüllendirmek istedik. Uzun süredir yaptýðýmýz çalýþmalarýmýz

neticesinde 2012 yýlýnýn en baþarýlý firmalarýný seçtik. Bu firmalarýn hem ilimize hem de insanlara saðladýðý faydanýn bir karþýlýðý olarak onlarý böylesine anlamlý bir geceyle onurlandýrmayý düþündük. Gecede Sanat, Akademi, Gazete, Televizyon, Fotoðraf, Spor, Müzik, Saðlýk, Turizm ve yýlýn bakaný gibi çeþitli alanlarda ödüller daðýtýlacak” 7 Ocak

Elvan Þimþek

Geri Dönüþüm Projesi baþladý Merkez Yatýlý Bölge Ortaokulu Geri Dönüþüm Projesi baþlatýldý.

M

erkez Yatýlý Bölge Ortaokulu Fen ve Teknoloji Bilgisi Öðretmeni Selim Bozkurt tarafýndan hazýrlanan ‘Geri Dönüþüm Projesi’ baþladý. Proje ile çevreye duyarlý geri dönüþümün bilincinde insanlar yetiþtirmek amaçlanýyor. Okulun muhtelif yerlerine konulan geri dönüþüm kutularýna öðrenciler cam, plastik, kaðýt ve eski pilleri atarak projenin bizzat içerisinde yer aldýlar. Ayrýca þiþe kapaklarýný da ayrý bir þekilde toplayarak ‘Mavi Kapak’ projesine de destek veriyorlar. Geri

Okulun muhtelif yerlerine geri dönüþüm kutularý konuldu. dolan geri dönüþüm vatandaþlarýn ve dönüþüm kutularýndan kutularýný toplayarak velilerin de bu konuya bir takýmý da okul depoluyor, daha sonra duyarlý olmalarý yakýnýndaki otobüs saðlanýyor. bunlarý ilgili yerlere duraðýnýn yakýnýna ulaþtýrýyorlar. konularak Görevli öðrenciler

‘Linea yoðun talep görüyor’ F

iat Karakaþlar’dan yapýlan açýklamada, piyasaya ilk olarak 2007 yýlýnda çýkan Fiat Linea’nýn, Türkiye'de kendi sýnýfýnýn en çok satan aracý olarak listenin baþýnda yer aldýðý ve standart kullanýcýlar dýþýnda, filo müþterileri tarafýndan da yoðun talep gördüðü belirtildi. Fiat'ýn Çorum'daki temsilcisi olan Karakaþlar Otomotiv'de en çok satanlar listesinde Linea’nýn liderliðini sürdürdüðünü belirten Konuya iliþkin bir açýklama yapan Karakaþlar Otomotiv satýþ danýþmanlarýndan Asým Avcý, Linea'ya Çorum halkýnýn büyük raðbet gösterdiðini belirtti. Her rekorun ardýnda Fiat'a olan güven ve satýþlarda cazibiyet olduðunu, Fiat olarak otomotiv pazarýn üzerinde bir performans sergiledikleri-

nin altýný çizen Avcý, “Fiat olarak otomobil ve hafif ticari araçtan oluþan toplam satýþýmýzý bu dönemde yüzde 21 oranýnda artýrmayý baþardýk. Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Linea modelinin yaný sýra sýnýflarýnýn en fazla tercih edilen hafif ticari araç modelleri Fiat Doblo ve Fiat Fiori-

ndüstri Meslek E Lisesi öðrencilerine

gerekenler hayatýn içinden örneklerle, þiirlerle anlatýldý. Konferans sonunda

no'nun da elde edilen baþarýda büyük payý var” deðerlendirmesini yaptý. Karakaþlar olarak geçen ay ticari araçlarda kýrdýklarý Türkiye rekoruna da deðinen Avcý, 2012 yýlýnýn son ayýnda Çorumlular’ý bir Fiat araç sahibi olmaya davet etti. Takas ve tak-

sit imkanlarý ve Linea'daki konfordan herkesin yararlanmasý gerektiðini söyleyen Avcý, “Tüm vatandaþlarýmýz þu son kampanyalardan yararlanmalýdýrlar. Her sezonun son aylarýnda yapýlan kampanyalar ile vatandaþlarýn araç sahibi olabilmesi daha kolaydýr.” dedi.

Fiat Linea’nýn yoðun ilgi gördüðü belirtildi.

EML’de ‘Deprem ve Korunma Yollarý’

‘Deprem ve Korunma Yollarý’ konulu konferans verildi. Okulun konferans salonunda verilen konferansa okul müdürü, müdür yardýmcýlarý, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý’nýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansta, deprem öncesi, aný ve sonrasýnda yapýlmasý

öðrencilerin sorduðu sorulara cevap veren Odabaþý,

öðrencilerin öðrendiklerini çevrelerine anlatmalarýný istedi.

Endüstri Meslek Lisesi öðrencilerine ‘Deprem ve Korunma Yollarý’ konulu konferans verildi.


10 SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

TFMD’den ‘Yýlýn Basýn Fotoðraflarý 2012’ yarýþmasý T

ürkiye Foto Muhabirleri Derneði “Yýlýn Basýn Fotoðraflarý 2012” yarýþmasý düzenliyor. Türkiye’deki haber fotoðraflarýnýn deðerlendirildiði tek yarýþma olma özelliði taþýyan aktivite de Haber Spor, Foto Röportaj, Çevre ve Siyaset kategorilerinde düzenlenecek. Türkiye Foto Muhabirleri Derneði’nce yarýþma hakkýnda þu bilgiler verildi; “Basýn sektöründe, zor þartlarda görev yapan foto muhabirlerini mesleklerinde özendirmek. Basýn fotoðrafçýlýðýnýn geliþmesinde katký saðlamak, basýn fotoðrafçýlarýný desteklemek. Seçilen fotoðraflarýn Yurtiçi ve yurt dýþýnda sergilenmesi ile haber fotoðrafçýlýðýna ve basýn fotoðrafçýlarýna olan ilgiyi yüksek tutmak. Türkiye’deki basýn fotoðrafçýlýðýnýn seçkin ürünlerini basýlý eserler haline getirerek kaynak yayýnlar oluþturmak.

Yarýþma katýlým koþullarý

bilir.

• Yarýþmaya tüm basýn mensuplarý katýlabilirler. • Yarýþmaya jüri üyeleri katýlamaz. • Yarýþmaya 2012 yýlýnda çekilmiþ fotoðraflar katýlabilir. • Foto muhabiri yarýþmaya her kategoride en fazla 5 eserle katýla-

Yarýþmaya katýla foto muhabiri bu þartý kabul etmiþ sayýlýr. • Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflarýn “Fotoðraflarla Türk Basýný” kataloðunda yayýnlanmasýna Türkiye Foto Muhabirleri Derneði karar verir. • “Yýlýn Basýn Fotoðrafý” ödülünü alan foto muhabiri, Türkiye Foto Muhabirleri Derneði yarýþma sponsorlarý dýþýndaki firma, kuruluþ veya kiþinin tanýtýmýna yönelik reklam kampanyalarý ve organizasyonlara katýlamaz. Ödül alan foto muhabirlerinin açýk kimlik ve yüzleri, sponsor firmalarca gazete, dergi, internet ve televizyon ilanlarýnda kullanýlabilir. • Yarýþma kurallarý dýþýnda yapýlan tüm baþvurular, tasnif dýþý býrakýlýr. Yarýþmaya katýlacak fotoðrafta karanlýk oda müdahalelerinin dýþýnda manüplasyon yapýldýðý tespit edilmesi halinde söz konusu yarýþmacý, bu tarihten sonra Türkiye Foto Muhabirleri Derneði’nin organize ettiði hiçbir yarýþmaya katýlamaz. Yarýþmacý dernek üyesi ise ihraç istemiyle jüri tavsiyesi ile TFM Yönetim Kurulu’na sevk edilir. (Yarýþmaya gönderilen fotoðraflarda filtre kullanýlamaz, çoklu fotoðraf uygulamasý yapýlamaz, fotoðraftaki bir bölüm silinemez veya fotoðrafa ekleme yapýlamaz, fotoðrafa orjinalinde olmayan renk filtreleri uygulanamaz, fotoðrafýn üzerine isim veya yazý yazýlamaz, fotoðrafa pasparto veya arkaplan eklenemez, fotoðraf iþlenirken katman-layer- açýlamaz) • Yarýþmaya yapýlacak itirazlar Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Yönetim Kurulu tarafýndan deðerlendirilir.

• Yarýþmaya “Foto Röportaj” dalýnda katýlacak eserlerde her hikaye en fazla 12 fotoðraflýk bir seriden oluþabilir. Bu kategorideki baþvurularda daha fazla fotoðraf gönderilmesi halinde ise TFMD yönetimi bu fotoðraflar arasýndan 12 tanesini juriye sunar. “Foto Röportaj” daYarýþma takvimi lýnda 2012 yýlý içerisinde çekilen fotoðraflarýn yaný sýra önceki yýllardan süren ancak bu yýl çekilen fotoðraflarla tamamlanan seriler de ka• Yarýþmaya son katýlým tarihi 20 Ocak 2013’dur. Bu tarihten týlabilir. sonra yapýlan baþvurular kesinlikle dikkate alýnmayacaktýr. • Yarýþmaya bir fotoðraf yalnýzca tek bir kategoride katýlabilir. • Jüri 5-7 Þubat’ta Antalya’da Rixos Downtown Oteli’nde toplaÖrneðin ayný fotoðraf hem foto röportaj içerisinde hem de baþkaca bir nýr ve ödüller açýklanýr. dala gönderilemez. Tespit edildiði anda iki fotoðrafta tasnif dýþý býraký• Ýlk sergi Mart ayýnda Ankara’da Antares AVM’de açýlacaktýr. lýr. • Ödül töreni en geç • Yarýþmaya katýlan Nisan ayý içerisinde gerçekeserler www. ??? þekilde leþtirilir. alýnýr. Yarýþma dallarý • Yarýþmaya katýlacak HABER: GGündemeserlerin çözünürlüðü en az de olan veya ani geliþen 72 DPI, uzun kenarýda en olaylar ile deprem, sel, yanaz 3000 pixel olmalýdýr. gýn, savaþ, yangýn gibi alan• Fotoðraflarýn Adobe larda 2012 yýlý içerisinde Photoshop’ta File Ýnfo böçekilen fotoðraflar katýlabilümünde katýlýmcýnýn ismi, lir soyadý, fotoðrafýn açýklaSERBEST: Gündemmasý, fotoðrafýn çekildiði de olan veya özel olarak tatarih açýkça belirtilmelidir. kip edilen konular ile opera, File Ýnfo bölümünde yer bale, günlük yaþamýn içinalan Category kýsmýna foden kareler, sanat ve magatoðrafýn yarýþmada göndezin alanýnda 2012 yýlý içeririldiði kategori kodu yazýl- Türkiye Foto Muhabirleri Derneði “Yýlýn Basýn Fotoðraflarý 2012” yarýþmasý düzenliyor. sinde çekilen fotoðraflar malýdýr. Yarýþma baþvurukatýlabilir. larý online olarak kabul edildiðinden bu bölümün Türkçe harf ve noktalama kurallarý ile altyazýlý þekli ile gönderilmesi zorunludur. SPOR: Her türlü spor organizasyonunda veya hazýrlýðý sýrasýnda çekilen fotoðraflar ile spor kamuoyunun tanýdýðý isimlerin 2012 yýlý • Fotoðraf kayýt edilirken kategori kodu, foto muhabirinin ismiiçerisinde çekilen fotoðraflarý katýlabilir. nin baþharfi ve soydýnýn tamamý yazýlacak ardýndan numara verilecektir. Seri fotoðraflarda numaranýn sonuna harf eklenecektir. FOTO RÖPOR TAJ: Konu sýnýrý olmadan bir hikayeyi anlatan en az 12 fotoðraftan oluþan 2012 yýlý içerisinde tamamlanmýþ projeler ka• Yarýþmaya katýlacak eserler Adobe Photoshop AdobeRGB veya týlabilir. sRGB olarak JPEG formatýnda kalitesi maksimumda (12) kayýt edilmelidir. ÇEVRE: Doðal hayatý anlatan fotoðraflar ile yangýn, sel, kuraklýk gibi çevre felaketlerinden 2012 yýlý içerisinde çekilen fotoðraflar • Yarýþmacý, baþvuru formundaki isim, soyadý, çalýþýlan kurum, katýlabilir. görev kýsmý ile iletiþim bilgilerini eksiksiz olarak doldurulmak zorundadýr. SÝYASET: Politik portreler, siyasi olaylar, meclis ve siyasi partilerde yaþanan geliþmeler ve politikacýlarýn 2012 yýlý içerisinde çekil• Gönderilen fotoðraflar iade edilmez. Her türlü kulaným haklarý miþ fotoðraflarý katýlabilir. Türkiye Foto Muhabirleri Derneði’ndedir. (Dernek bu fotoðraflarý Yýlýn Basýn Fotoðraflarý Kataloðu’nda, yayýnlarýnda veya katký saðladýðý Ödüller basýlý eserlerde, takviminde ve sergilerinde kullanabilir. Sponsor firma • Yýlýn Basýn Fotoðrafý Ödülünü alan foto muhabiri SLR fotoðödül alan fotoðraflarý dernek ve kiþi adý geçerek ilgili yayýnlarýnda kulraf makinesi ve “Yýlýn Basýn Fotoðrafý” plaketi alýr. lanabilir) Yarýþmaya katýlan eser sahibi bu þartý kabul etmiþ sayýlýr. • Haber, Serbest, Spor, Foto Röportaj, Çevre ve Siyaset dallarýnýn • “Yýlýn Basýn Fotoðrafý” Jüri tarafýndan katýlan tüm eserler arabirincileri 2000 TL Para ödülü kazanýr. Bu dallarda ödül alanlar “Yýlýn sýndan seçilir. Basýn Fotoðraflarý’12” plaketi alýr. • Yarýþmaya katýlan eserin gönderildiði kategori ile uyuþmamasý • Rafet Hüner Özel Ödülü, Mustafa Pekcan Özel Ödülü kazanan halinde Türkiye Foto Muhabirleri Derneði, eserin dalýný deðiþtirebilir. foto muhabirleri “Yýlýn Basýn Fotoðraflarý’12” Plaketi alýr.

Ünlü oyuncularla ‘Antigone’ S

ophokles’in yazdýðý, Sabahattin Ali’nin çevirdiði, Kenan Iþýk’ýn oyunlaþtýrýp yönettiði ‘Antigone’ Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Ýktidarý ele geçirmek adýna savaþa tutuþup birbirlerini öldüren iki kardeþten birinin gömülmesine devlet otoritesinin izin vermemesi nasýl bir toplumsal travmaya yol açar? Güçlüler, iktidar sahipleri ne adýna ve niçin yasa koyarlar? Bu yasalar toplumun genel çýkarlarý için midir yoksa sadece güç ve para sahiplerinin iþine gelen yasalar mýdýr? Sadece aileyi ya

da bir aþireti ilgilendiren çok özel, spesifik durumlar için de yasa koymak doðru bir yaklaþým mýdýr? Ölen bir yakýnýna kardeþine - nasýl bir cenaze töreni yapýlmasýna devlet mi karar vermeli-

dir aile bireyleri mi? Ünlü oyuncular Ali Sürmeli, Attila Olgaç, Taies Farzan, Selin Tekman, Suna Selen, Murat Sarý, Barýþ Baðcý, Tuðçe Þartekin, Karasu, Fatma

‘Antigone’ Çorum Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenecek. Ýnan, Tarkan Koç, Eylem ma 20:00; 22 Aralýk 2012 Server Ünüvar, Gökhan Cumartesi 14:00 ve Yýlmaz, Gökhan Mert 20:00’de Çorum Devlet Yýlmaz’ýn sahne alacaðý Tiyatrosu’nda sahneleneoyun, 21 Aralýk 2012 Cucek.

Medine müdafaasý Sungurlu’da Ç

orum’un Sungurlu Belediyesi ‘Medine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa’ adlý tiyatro oyununu Sungurlu’ya getiriyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, “Fahreddin Paþa, þanlý müdafaasýyla Osmanlý tarihine adýný yazdýrmýþ kahraman bir askerdir. Kutsal Þehir Medine’yi düþmana vermemek için verdiði mücadeleyi anlatan bir tiyatro oyununu vatandaþlarýmýzla buluþturmak istedik. Tüm

‘Medine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa’ adlý tiyatro oyunu Sungurlu’da sahnelenecek.

halkýmýzý bu þanlý kahramaný anlatan tiyatro oyununu izlemeye davet ediyorum” dedi. Medine Kumandaný Fahreddin Paþa’nýn, 1916 yýlýnda yaptýðý Hicaz savunmasýnýn anlatýldýðý oyun, 18 Aralýk Salý Günü saat: 18.30’da Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda sahnelenecek. Aksiyon-gerilim-dram türünde olan 2 perdelik oyunu, Sungurlulu tiyatro severler ücretsiz olarak izleyebilecekler.(ÝHA)

Kamile-Hacý Ahmet Akdað’da mevlid okundu

Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Hayriye Kartal mevlid okuttu.

K

amile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden Hayriye Kartal, huzurevinde mevlid okuttu. Mevlid-i Þerifi din görevlilerinden Ali Yýldýz, Ýsmail Þanal, Murat Küyük, Cavit Çakal, Saffet Çalýþ okudular. Okunan Mevlid-i Þerifi huzurevi sakinleri büyük bir feyiz alarak dinlediler ve bu manevi atmosferden oldukça memnun olduklarýný ifade ettiler. Mevlid okuyan hocalara ve

Huzurevi sakinleri yaþadýklarý manevi atmosferden memnun kaldý.

Kuruluþ Müdür Yardýmcýsý Ali Ýhsan Ýnceyýlmaz’a düzenlenen program için teþekkür ettiler. Bu organizasyonlarýn sýkça yapýlmasýný istediklerini

bildirdiler. Kuruluþ Müdür Yardýmcýsý Ali Ýhsan Ýnceyýlmaz, yaþlýlarýn moral ve motivasyonlarýný yüksek tutmak için bu tür

organizasyonlarýn devam edeceðini belirterek, mevlid okuyan hocalara, huzurevi sakinlerine bu manevi atmosferi yaþattýklarý için teþekkür etti.

olduðu çabalardan bahsetti. Sistemin ümmetten ulus yaratma olarak ifade ettiði bu dönemi, Halifeliðin kaldýrýlmasý, Latin alfabesine geçiþ ve ezanýn Türkçeleþmesiyle Ýslamýn sembollerinden olan Kur’an ve namaz gibi iki önemli olgunun yýpratýlmaya çalýþýldýðýný ve beraberinde diðer Müslüman coðrafyalardaki halklarla baðlarýn kopartýlmasýna dönük politikalar olduðunu vurgulayarak sözlerini tamamladý. Batýlýlaþma çabalarýnýn ve dayatmalarýnýn sadece Anadolu'ya has bir uygulama olmadýðýný hatýrlatarak konuþmasýna baþlayan Yakut Bozdoðan da, tüm Ýslam coðrafyasýndan sömürgeci güçler eliyle bu politikalarýn gerçekleþtirilmeye çalýþýldýðýndan bahsetti.

Seminerin konuþmacýlarý Yakut Bozdoðan ve Ömer Ýslam oldu. Þapka kanununu ve duran Bozdoðan, Türkçe ezan geçmiþi yargýlamak dayatmalarýna karþý yerine, bugün ne Atýf Hoca'nýn yapýyoruz sorusunu mücadelesinden ve kendimize sormamýz muhtelif yerlerde gerektiðini söyledi. þartlara göre Baþörtüsü yasaðý direniþlerin olduðunu, özelinde, maðduriyetin halkýn baskýlarýn ve yasaðýn muhatabýný müsebbibi olanlarý bayanlar olarak gören tanýdýðýný ve kendi erkeklerin varlýðýndan baðlamýnda tavýr söz etti ve özeleþtiri aldýðýný örnekler yaparak sözlerini vererek aktardý. tamamladý. Geçmiþi o günkü Program soru þartlarý göz önünde cevap ve karþýlýklý bulundurarak görüþ alýþ veriþlerinin deðerlendirmenin ardýndan sonra erdi. gerekliliði üzerinde

‘Kur’an ve namaz yýpratýlmaya çalýþýldý’

Ö

zgür-Der Çorum Þubesi’nin düzenlediði 2012-2013 dönemine ait alternatif eðitim seminerleri ‘Þapka, Türkçe Ezan, Kur'an Yasaðý vb. Dayatmalara Karþý Tepkilerin Anlamý’ konusu ile devam etti. Seminerin konuþmacýlarý Yakut Bozdoðan ve Ömer Ýslam oldu. Yapýlan açýklamaya göre, Cumhuriyet kurucu kadrolarýnýn batýlýlaþma faaliyetlerinin sadece o döneme has bir uygulama olmadýðýný vurgulayarak konuþmasýna baþlayan Ömer Ýslam, Osmanlý dönemi batýlýlaþma faaliyetlerinden söz ederek, Cumhuriyet dönemi batýlýlaþma faaliyetlerinin bu sürecin devamý olduðunu söyledi. Ulusal kimliðin inþasý süresince gerçekleþtirilen kanunlarla ve Ýstiklal Mahkemelerini de arkasýna alan iradenin varlýðýný hatýrlatan Ýslam, bu iradenin muhalif her türlü sesi kestiðini ve en ufak bir müsamahaya göz yummadýðýný belirtti. Ancak; tüm bu baskýlara raðmen organizeli bir örgütlenme olmasa da Ýslami aidiyetle iyi niyetli ve takdir edilmesi gereken Süleyman Hilmi Tunahan ve Said Nursi'nin de içinde

Köylerde enerji kesintisi Ç

alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü 2012 Yýlý Çorum Kýrsal Þebeke Tesis Yapým Ýþleri çalýþmalarý kapsamýnda Bayat ilçesinde Horozlar KÖK - Kýzýlcapelit KÖK ENH yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi.

Program soru cevap ve karþýlýklý görüþ alýþ veriþlerinin ardýndan sonra erdi.

Bu çerçevede, yarýn ve 20-21-22 Aralýk 2012 tarihlerinde 08:00-16:00 saatleri arasýnda Ýmamoðlu Mah., Taþlýk Mah., Kunduzlu Beldesi, Kunduzlu Yaylasý, Kozdere Köyü, Çaðýl Mah., Sungur Yaylasý, Aþ. Yoncalý, Orta Yoncalý, Yk. Yoncalý, Kýzýlcapelit Köyü, Falýköy,

Çukuröz, Fýndýcak, Ahacýk, Soyuk, Karabalçýk Köyleri, Kalýnpelit Köyü, Karþý, Geriþ, Yeþilyurt Mahallelerine elektrik verilemeyecek. Kesintiden etkilenen yüksek tüketimli müþteri Köseoðllarý Madencilik Öbek Kömür Ocaðý.


Alt yapý sonrasý yollarda onarým

SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

O

smancýk Belediyesi ilði büyük alt yapý projesi kapsamýnda kazý yapýlan çede gerçekleþtirilen alanlarýn üstlerinin çalýþalt yapý yatýrýmlarýnda kamalarýn tamamlanmasýnýn nalizasyon hatlarýnýn döardýndan kapatýldýðýna þenmesi için kazýlan yollardikkat çeken Baþkan Yazýda onarým çalýþmalarýna cý, "Biz belediye olarak baþladý. Belediye Baþkaný çalýþmalar sýrasýnda ve Bekir Yazýcý, çalýþmalar sýsonrasýnda bütün tedbirlerasýnda bütün tedbirlerin rimizi alýyoruz. Ancak ne alýndýðýný, çalýþmalarýn takadar tedbir alýrsak alalým, mamlandýðý bölgelerde ise mevsim dolayýsýyla yaðýþyol onarýmlarýnýn baþladýlarýn ardýndan bölgede çaðýný bildirdi. mur þikayetleri oluyor. Osmancýk BelediyeBöyle bir çalýþma bu þikasi’nden yapýlan açýklamaya yetler olmadan maalesef göre, Osmancýk'ta 21 milgerçekleþemiyor. Bu tür yonluk alt yapý yatýrýmý için çalýþmalarda böyle duOsmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, yollarda onarým yapýldýðýný belirtti. çalýþmalar sürüyor. Ýlçede rumlar ortaya çýkýyor. Biz kanalizasyon hatlarýnýn dede maðduriyetleri en aza ðiþtirilmesi için ihaleyi alan indirmek için çalýþmalarýn yüklenici firmanýn büyük tamamlandýðý alanlarda bir itinayla çalýþmalarýný hemen kumlama ve onasürdürdüðünü ifade eden rým çalýþmalarýmýza baþlaBelediye Baþkaný Bekir dýk. Kapatýlan alanlarda Yazýcý, çalýþmalarýn taekiplerimiz kumlama iþlemamlandýðý bölgelerde ise mini gerçekleþtiriyor. yol onarým çalýþmasý baþTüm tedbirlerimizi alarak lattýklarýný kaydetti. Kanaçalýþýyoruz" dedi. lizasyon hatlarýnýn döþenAlt yapý çalýþmalarýmesi için kazýlan bölgelernýn ardýndan Osmancýk'ýn de maðduriyeti gidermek sýcak asfalta kavuþacaðýna için Fen Ýþleri Müdürlüðü da dikkat çeken Baþkan ekiplerinin greyder, kepçe, Yazýcý, "Üstü kapatýlan silindir gibi iþ makineleri bölgelerimizde ayrýca içile bölgede onarým çalýþme suyu için de kazma vumalarýna baþladýðýný ifade 21 milyonluk alt yapý yatýrýmý için çalýþmalar sürüyor. rulacak. Bu nedenle hem eden Baþkan Yazýcý, hatlamevsim þartlarý hem de çalýþmalarýn tamamlanmamasý nedeniyle asrýn döþendiði bölgelerde onarýmlarýn süreceðini dile getirdi. falt iþlemine baþlayamýyoruz. Bölgedeki tüm çalýþmalarýn bitmesinin Ýlçenin tarihi bir sorununa kazma vurulduðunu ve 38 yýldýr kulardýndan bahar ayýnda asfalt iþlemine baþlanacak ve çalýþmalarýmýza lanýlan kanalizasyon, içme suyu, yaðmur suyu hatlarýnýn deðiþtirildison noktayý koyacaðýz" diye konuþtu.

Ücretsiz termal masaja ilgi O smancýk ilçesinde termal masaj yataklarý satan bir firmanýn ‘ücretsiz masaj hizmeti’ yaþlýlar tarafýndan yoðun ilgi görüyor. Org. Ahmet Çörekçi Caddesi’nde termal masaj yataklarýnýn satýþýný yapan ‘Miracle Plus’ isimli firma, maðazaya gelenlere sýnýrsýz masaj hizmeti veriyor. Firmanýn müþterisi olmayanlara da ücretsiz hizmet vermesi özellikle bel aðrýlarýndan kurtulmak isteyenlerin yoðun ilgisini çekiyor. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada, masaj için satýþ ofisine gelenlere önce müzik eþliðinde uzmanlar tarafýndan sabah sporu ve egzersiz yaptýrýldýðý, sabah sporundan sonra masaj koltuklarýnýn ücretsiz hizmete sunulduðu kaydedildi. Ýsteyenler Kore Yeþim Taþý kaplý termal battaniyeleri kullanmayý tercih ediyor. Yaklaþýk 180 gündür ücretsiz masaja geldiðini söyleyen 62 yaþýndaki Þükrü Eravcý, 45 gün önce doktorunun

yaptýðý muayenede bel fýtýðýnýn iyileþmeye baþladýðýný, masaja devam etmesini tavsiye ettiðini söyledi. Miracle Halkla Ýliþkiler Sorumlusu Sema Yalçýn, bir yýl önce hizmete baþladýklarý günden beri masaja devam edenlerin olduðunu belirtti. Masaj koltuklarýnýn özellikle bel aðrýsý çekenler için faydalý olduðunun altýný çizen Yalçýn, ücretsiz masajdan önce kan dolaþýmýný hýzlandýrmak için önce sabah sporu yaptýrdýklarýný söyledi. Yeþim taþý mucizesini kullanan masaj koltuklarýnýn üç farklý masaj yöntemi uyguladýðýný kaydeden Miracle Satýþ Departmanýndan Gülbahar Korkmaz ise, masaj hizmeti almak isteyenlere herhangi bir alýþveriþ zorunluluðu olmadýðýný, firmanýn satýþ yapmanýn yaný sýra ücretsiz hizmet vermeyi amaçlayan bir vizyonunun olduðunu, özellikle yaþlýlar ve orta yaþlýlarýn bir tedavi merkezi gibi günlük masaja devam ettiklerini kaydetti.

Ücretsiz masaj hizmeti yaþlýlar tarafýndan yoðun ilgi görüyor.

Miracle Plus’ isimli firma cihazlarýný tanýtýyor.

48 yýl sonra ayný yerde ayný pozu verdiler Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde bir dükkanýn önünde 1964 yýlýnda bir poz veren 2 arkadaþ 48 yýl sonra ayný dükkanýn önünde ayný pozu tekrar verdi. 27 Mart 1964 tarihinde o zamanlar

Mavi Köþe Kýrk Ambar olan Hüseyin Berber’e ait iþyerinin önünde iki arkadaþ olan Hüseyin Berber ile Osman Nazlýmoðlu bir fotoðraf çektirmiþ, kendileri tarafýndan bu fotoðraf arþivlenmiþti. Arkadaþlýklarý devam eden

Berber ile Nazlýmoðlu 14 Aralýk 2012 tarihinde tablonun aynýsý oluþturmak istemiþ. Þimdilerde Mavi Köþe Çiçekçi dükkaný olan iþyerinin önünde Berber ile Nazlýmoðlu, 48 yýl sonra ayný duruþ biçimleri ile ayný fotoðrafý

Sungurlu’da 2 arkadaþ 48 yýl sonra ayný dükkanýn önünde ayný pozu tekrar verdi.

11

Çorum Kafkas Derneði, Suriye'den gelen Çerkezler'e destek gecesi düzenledi.

Suriye’deki Çerkezler için dayanýþma gecesi düzenlendi Ç

orum Kafkas Derneði, Suriye'den gelen Çerkezler'e destek olmak amacýyla dayanýþma gecesi düzenledi. Kafkas Derneði Gençlik Komisyonu tarafýndan düzenlenen gecede, Devlet Tiyatro Salonu tamamen doldu. Elbruz Kafkas Halk Danslarý Topluluðu ve Nibjeug Tiyatro Topluluðu'nun sahne alarak birbirinden güzel gösterilere imza attýðý geceye Vali Yardýmcýlarý Hamdi Bolat, Ali Deniz Sürmen, Ýl Genel Sekreteri Ömer Arslan ve çok sayýda davetli katýldý. Sürgün ezgileri ve görüntüleri eþliðinde baþlayan gecede, sahne alan oyuncular Kafkasya sürgününü canlandýrdý. Kimi zaman duygusal anlarýn yaþandýðý gecede, Suriye'den mülteci olarak gelen bir ailenin hikayesi paylaþýldý. Kafkas Derneði Gençlik Komisyonu Baþkaný Büþra Atik, 'Suriye halký için tek yürek olma vakti' sloganýyla düzenlenen geceden elde edilen gelirin Suriye'de yaþayan Çerkezler'e ulaþtýrýlacaðýný ifade etti.

Gece sürgün ezgileri ve görüntüleri eþliðinde baþladý.

Elbruz Kafkas Halk Danslarý Topluluðu ve Nibjeug Tiyatro Topluluðu sahne aldý.

Etkinlik 'Suriye halký için tek yürek olma vakti' sloganýyla düzenlendi.

Kafkas Derneði’nden hastane ziyareti Ç

orum’un Sungurlu ilçesi Kafkas Derneði, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne yeni atanan Baþhekim Uzm. Dr. Metin Yavuz’u ve yeni yönetimi ziyaret etti. Ziyarete Kafkas Derneði Baþkaný Ahmet Özsaray’ýn yaný sýra Yönetim Kurulu Üyeleri Necati Nikbay, Hacý Ahmet Tosundereoðlu, Necati Piþmaf ve Özer Özsaray katýldý. Kafkas Derneði Baþkaný Özsaray, ziyarette yaptýðý konuþmada hastanenin yeni yönetimine görevinde

baþarýlar dileyerek “Hastanemizin yeni Baþhekimi Uzm. Dr. Metin Yavuz’a ve yönetimine yeni görevlerinin hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyoruz. Dernek olarak

toplumun menfaati olacak her konuda üzerimize düþen ne varsa yapmaya hazýrýz” dedi. Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Yavuz ise ziyaretten duyduðu

memnuniyeti dile getirerek, "Kafkas Derneði'nin gerçekleþtirdiði nezaket ziyaretinden dolayý çok memnun oldum. Kafkas Derneði'ne teþekkür ederim." dedi.(ÝHA)

Sungurlu Kafkas Derneði, Uzm. Dr. Metin Yavuz’u ziyaret etti.


12 SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Özel hediye arayanlarýn mekâný Kübra ÇITAK

Tolga Kayiþoðlu, 'Müþterilerimizin istediði her türlü tasarýmý yapabiliriz." diyor.

Yeni yýl için hediye geleneðini sürdürenler de bir telaþ baþladý. Klasik hediyelik eþyalardan sýkýldýysanýz, renkli ilginç tasarýmlarýn bulunduðu Kayiþoðlu Taký-Tasarým'a uðramanýzý tavsiye ediyoruz. Sürekli geliþen ürün yelpazesiyle aranýlan bir yer olmakta emin adýmlarla yürüyen Kayiþoðlu TakýTasarým'a bu aralar yýlbaþý için yoðun ilgi var. A. Tolga

Kayiþoðlu Taký-Tasarým'a bu aralar yýlbaþý için yoðun ilgi var.

Kayiþoðlu ile sizin için hediyelik eþyalarla ilgili sohbet ettik. Yýlbaþý, sevgililer günü gibi özel zamanlarda yoðunluk yaþadýklarýný ifade eden Tolga Kayiþoðlu 'Bu yýl hediyelik çeþidini çoðalttýk. Müþterimiz geldiði zaman istediði þeyi bulamama gibi bir ihtimali yok.' dedi. En çok tercih edilen ürünler arasýnda otantik arabalar, Pinokyo, taraftar saatleri, özel hazýrlanan plaketler, Hindistan cevizinden el yapýmý gece lambasý, otantik cam nazar boncuklarý ve özellikle taþlarýn uðruna inananlar için özel taþlardan yapýlan tespihler bulunuyor. Bazý sipariþleri önceden aldýklarýný söyleyen Tolga Kayiþoðlu, 'Müþterilerimizin istediði her türlü tasarýmý yapabiliriz." diye konuþuyor.

'Eðitimde Kalite ve Baþarý' semineri Y

aþam Tarzý Danýþmaný Eczacý Rahmi Çýbýkçý tarafýndan, dün Turgut Özal Belediye Konferans Salonu'nda 'Eðitimde Kalite ve Baþarý' konulu bir eðitim semineri düzenlendi. Seminere veliler katýldý.

Katýlýmcýlara 22 soruluk anket daðýtýlýp doldurulmasý istendi. Eczacý Rahmi Çýbýkçý'nýn slayt eþliðinde yaptýðý sunumun ardýndan anketler toplandý.

Katýlýmcýlara Ocak ayýnda Tokat Osman Gazi Osman Paþa Üniversitesi (GOP) Öðretim Görevlisi Psikolojik Danýþman Osman Zati Yazar tarafýndan seminer verilecek.

Eðitimde Kalite ve Baþarý' konulu bir eðitim semineri düzenlendi. Seminere veliler katýldý.

Ýzmir’de hamsi þöleni var K

aradenizliler, “Hamsi Þöleni” için Karþýyaka’da buluþmaya hazýrlanýyor. Karþýyaka Belediyesi, Karadeniz Dernekleri Konfederasyonu (KADEKON), Tokatlýlar Derneði Karþýyaka Þubesi, Karþýyaka Karadenizliler Derneði ve Çorum Dernekleri Federasyonu iþbirliðiyle gerçekleþtirilecek 5. Hamsi Þöleni’nde 10 ton hamsi daðýtýlacak. 21-24 Aralýk tarihleri arasýnda Bostanlý Pazaryeri’nde gerçekleþtirilecek “5. Hamsi Þöleni”nde açýlacak stantlarla Karadeniz kültürü tanýtýlacak. Mahalli sanatçýlarýn konserleri ile renklenecek Hamsi Þöleni’nde eðlence ise 23 Aralýk’ta zirve

yapacak. Ünlü sanatçý Zeynep Baþkan’ýn sahne alacaðý 23 Aralýk’ta alana kurulacak 500 mangalda piþirilecek 10 ton hamsi ziyaretçilere ikram edilecek. 4 gün boyunca devam edecek Þölen’e on binlerce Karadenizli’nin katýlýmý bekleniyor. Sadece Karadenizlilerin deðil, tüm Ýzmirlilerin Þölene davetli olduðunu hatýrlatan Karþýyaka Belediye Baþkaný Cevat Durak, “Anadolu’nun tüm renklerini Karþýyaka’da buluþturmaya devam ediyoruz. Anadolu’nun sahip olduðu ‘birliktelik ve kardeþlik’ ruhunu kentimizde bu þekilde yaþatmaya çalýþýyoruz” dedi.(ÝHA)

Kardan sonra yaðmur Çorum önümüzdeki günlerde yaðýþlý ve soðuk havanýn etkisinde olacak.

M

eteoroloji Müdürlüðü’nden edinilen bilgiye göre, Çorum önümüzdeki günlerde yaðýþlý ve soðuk havanýn etkisinde olacak. Önümüzdeki iki gün boyunca Çorum’da

yaðýþ tahmininde bulunlurken, en yüksek sýcaklýk bugün 7, yarýn da 9 derece olacak. Perþembe günü ise kar bekleniyor. Karla birlikte sýcaklýk 4 dereceye düþecek.

Kar geldi, fiyat arttý H

avalarýn soðumasý pazar fiyatlarýný etkiliyor. Haftalardýr fiyatlarýn düþük olduðu pazarda havalarýn soðumasýyla sebze fiyatlarý yükselmeye baþladý. Fiyatlarýn yükselmesine karþýn talebin az olmasý Pazar esnafýný düþündürüyor. En çok fiyatý artan ürünler arasýnda, karnabahar, brokoli ve domates olduðunu söyleyen pazarcýlar, "kýþ mevsiminin sonuna kadar fiyatlar ve satýþlar bu þekilde devam eder.' Diyor. Yapýlan zamlarýn alým gücünü etkilediðini söyleyen pazarcýlar, 'vatandaþta para yok, pazara gelmiyor.' yorumunu yapýyor. Bu hafta Pazartesi pazarýnda fiyatlar þu þekilde; Salatalýk: 1 TL Fasulye: 2 TL Biber: 1,50 TL Marul: 1 TL Domates: 1,50 TL Havuç: 1 TL Pýrasa: 1,50 TL Ispanak: 1,50 TL

Patlýcan: 2 TL

Turp: 1 TL

Kelem: 1 TL

Fiyatlarýn yükselmesine karþýn talebin az olmasý Pazar esnafýný düþündürüyor.

Alaca’da yoðun sis Havalarýn soðumasý pazar fiyatlarýný etkiliyor.

Ç

Karadenizliler, “Hamsi Þöleni” için Karþýyaka’da buluþmaya hazýrlanýyor.

Organizasyona Çorum Dernekleri Federasyonu da destek veriyor.

orum’un Alaca ilçesindeki yoðun sis trafiði olumsuz þekilde etkilemeye devam ediyor. Ýlçe merkezinde hemen hemen her sabah erken saatlerden itibaren kendini hissettiren sisli hava hayatý olumsuz etkiliyor. Özellikle ÇorumAlaca karayolunun 30 ile 45’nci kilometreleri arasýnda yaþanan sis nedeniyle görüþ mesafesi 10 metrenin altýna inerken araç sürücüleri zor anlar yaþadý. Yetkililer trafiðe çýkan sürücülerden son günlerde sýkça görülen sislenme nedeniyle tedbirli davranmalarý ve aþýrý hýz yapmamalarý konusunda uyarýlarda bulundu.(ÝHA)

laca ilçesindeki yoðun sis trafiði olumsuz þekilde etkilemeye devam ediyor.


SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 5 - Safer: 1434

Hicri Þemsi:1391 Rûmi:5 Kanun-i Evvel 1428 Kasým:41

ARALIK

Sabýr ile duâ, mü'minin ne güzel silâhýdýr. Hadîs-i þerîf Ölümü hatýrlamak hýrs ateþini söndürür. Ýmâm-ý Gazâlî Rahmetullahi Aleyh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

05.16 06.49 11.42 14.00 16.23 17.48

YUMURTA TOK TUTAR Saðlýk uzmanlarý diyor ki: Yüksek proteinin yaný sýra, vücut için gerekli tüm vitamin, mineral ve aminoasitleri içinde bulunduran yumurtanýn kalori miktarý çok düþüktür. Saðlýk açýsýndan gerekli olan doymamýþ yað asit oranlarý oldukça yüksek olan yumurta, kiþinin kendisini uzun süre tok hissetmesini saðlar. Bilhassa, Ramazanda oruçlu iken aç kalan vücudun, tok ve enerjik olmasýný saðladýðý için, sahurda yumurta tüketilmelidir. Ayrýca, dengeli beslenmeye de destek verir. Yumurta ayný zamanda açlýðý geciktirici özelliðe sahip olduðu için, diðer günlerde de sabah öðününde tüketildiðinde, dikkati artýrýr ve öðlen saatlerine kadar kiþinin kendini tok hissetmesini saðlar. Üstelik yumurta tüketimi aile bütçesini de sarsmaz.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SSK Ýl Müdürlüðü Bað-Kur Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09 227 78 80 223 07 20 254 97 80 224 02 01 225 66 00 213 83 56 225 66 99 213 10 76 212 19 46

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

MUHTARLIKLAR Bahçelievler Buharaevler

B

asit bir soðuk algýnlýðý olarak görülen, kendiliðinden geçeceði düþünülerek önem verilmeyen bir gribal enfeksiyon, doðru tedavi edilmediðinde sinüzite yol açabiliyor. Sinüzit ise bu hastalýklara davetiye çýkarabiliyor... Sinüzit ise kronik farenjit, kronik bronþit, gastrit, reflü, göz çevresi enfeksiyon ve apseleri, menenjit ve beyin apsesine kadar varabilen ciddi hastalýklara davetiye çýkarabiliyor. Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Hasan Yýlmaz sinüzit, tedavisi ve korunma yollarý hakkýnda þu bilgileriveriyor: "Sinüsler kafamýzda bulunan hava boþluklarýdýr. Baþýmýzda aðýrlýk olmasýný engeller; kafa travmalarýnda bir nevi tampon görevi görürler ve beyin hasarýný önlerler. Sinüslerden salgýlanan mukuslar, sekresyonlar dýþarýdan gelen havayý nemlendirir ve enfeksiyonlara karþý bariyer oluþturur. Sinüzit ise sinüslerin iltihaplandýðý durumu tarif eder. Sinüzit sýklýkla soðuk algýnlýðý sonrasýnda oluþur. Sinüsler bir kanalla burun içerisine açýlýr. Bu kanallar týkandýðýnda sinüsün içerisinde kendisinin üretmiþ olduðu mukuslar birikerek enfeksiyon geliþimine yol açar. Sinüzit

oluþumuna yol açan diðernedenler burnu ikiye ayýran nazal septum adý verilen kemikte belirgin bir eðriliðin olmasý, nazal polip, alerji ya da burun içindeki diðer yapýsal anomaliler olarak sýralanabilir. Sinüzitin baþlýca belirtisi öne doðru eðilmekle artan baþ aðrýsýdýr. Hangi sinüsün etkilendiðine baðlý olarak yüzde, ensede, alýn bölgesinde ve diþlerde aðrýolabilir; hissedilen aðrýya eþlik eden koyu sarý yeþile dönük renkte geniz akýntýsý, burunda týkanýklýk, seste deðiþiklik,koku ve tat alma bozukluðu diðer sinüzit belirtilerdir. 3 AYDAN UZUN SÜRÜYORSA AMELÝYAT ÖNERÝLÝYOR Tanýsý Kulak-Burun-Boðaz muayenesi, endoskopik muayene, direkt grafi ve sinüs tomogrofisi yöntemleri ile konulan sinüzit “Akut”, “Subakut” ve “Kronik” olarak sýnýflandýrýlýr. Akut sinüzitler yaklaþýk 4 hafta boyunca sürer. Ýlaçtedavisiyle ya da kendiliðinden geçer. Subakut sinüzit bir geçiþ evresidir. Bu evrede akut sinüzit iyileþmemiþ; kronik sinüzit ise tam olarak oluþmamýþtýr. Kronik sinüzit ise yaklaþýk 3 aydan uzun süren sinüzitlerdir. Öncelikle ilaç teda-

visi uygulanýr. Eðer sinüzit kronikleþmiþ ise yani ilaç ile tedavi edilemiyorsa cerrahi müdahale gerektirebilir. BALON SÝNOPLASTÝ YÖNTEMÝNÝN AVANTAJI Kronik sinüzit hastalarýna “Endoskopik Sinüs Cerrahisi” ya da uygun görülen hastalarda “Balon Sinoplasti Cerrahi” yöntemi uygulanabilmektedir. Endoskopik Sinüs Cerrahisinde sinüslerin doðal kanallarýný týkayan polip veya diðer anatomik bozukluklar düzeltilerek sinüslerin kanallarý açýlmaktadýr. Fakat bu yöntem daha uzun iyileþme dönemi gerektirmektedir; komplikasyon riski açýsýndan dikkatli ve özenli yapýlmasý gereken bir ameliyattýr. Balon Sinoplasti daha güncel bir yöntem olup sadece yüz, alýn ve geniz bölgesindeki sinüslere uygulanmaktadýr. Hastanýn bu yöntem için uygunluðu doktor tarafýndan belirlenmelidir. Bu tedavi ile hasta ayný gün taburcu edilmekte, ertesi gün iþine dönebilmekte ve hastanýn doðal anatomik yapýsý bozulmamaktadýr."

1- Eskice Köyü' nden gelme, Taksici esnafýndan Salih ve Mustafa CEYLAN' ýn babalarý; Ali CEYLAN. 2- Hamamlýçay Köy' den gelme, Sebzeci esnafýndan Zeki, Þahin ve Bahri ÖZDEMÝR' in babasý; Uzun Mehmet ÖZDEMÝR.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Tefekkür Dünyamýz

Gerçek teselliyi orada buluruz. Hayat þartlarý çok aðýr. Ýnsan zayýf, Ýnsan fakir, Ýnsan aciz…. Yoksa gurbet ne ki?

Kadir Yüktaþýr

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER AKSOY ALBAYRAK YENÝ GÖÐÜS HAST.HASU.KAVAK SAÐLIK OCAÐI TANE - ESKÝ SSK HASTANE YANI-ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI 212 32 00 KARÞISI 227 77 62

METEOROLOJÝ

2.336 2.351

1.777 1.787

24 ayar

ALIÞ

96,31

SATIÞ

97,27

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6466 18 ARALIK 2012 SALI

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM

yuktasirw@hotmail.com

(Hasan KAYA) 221 86 91 (Seyfi PEKCAN) 226 43 43

VEFAT EDENLER

Sýla-i Rahim 3

Yüzlerce dava arkadaþlarýnýn arasýnda yalnýz kalanlarýmýz…. Asý firkat ve gurbet budur. Ve, bu asýrda bu mana da insanýmýz o kadar çoktur ki. Bereket versin bizler öyle deðiliz. Yukarýda sayýlan hüzünler ve kahýrlar bizim Dünyamýza Raþit Yücel uðramaz. rasityücel@ corumhakimiyet. net Bu bir baþýboþluðun eseridir. Gülmeyene gülmek, aðlayan ile aðlamak, kederler içinde kalanlara tesellici olmayý öðrendik. Binlerce insan bu hasletlere muhtaç… Ama önce kendimiz… Biz hasta isek baþkalarýný tedavide yardýmcý olamayýz. Kendi iç Dünyamýz ile yabancýlaþmak en büyük gurbettir. "Sýla-i Rahim "o zaman gerekli olur. Aklýn iz'aç ve tacizinde kurtulmak isteyenler. Vatan-ý aslisi olan öz deðerlerine dönmeli.

Sinüzit deyip geçmeyin!

ALAKASIZLAR

18

2012

K

‘Ne bileyim, devletinizi uyanýk zannettim’

anuni Sultan Süleyman ile yaþlý bir kadýn rýn Türkler hakkýnda þöyle bir tespiti olduðu arasýnda geçen meþhur bir olay anlatýlýr. söylenir: ' Türkler bir afet yaþadýklarýnda 3 ay Doðrusu benim çok hoþuma gitti. Ümit ederim onun hakkýnda çok konuþur ama daha sonra hiç sizlerinde hoþuna gidecek, gülerken belki de siyaþamamýþ gibi eski alýþkanlýklarýna devam edivil savunma açýsýndan düþüneceksiniz. Amacýverirler.'' mýz zaten toplumun temel afet bilinci hakkýnda Eski Vali Yardýmcýmýz Sefa Çetin Beyden birazcýk düþün-mesine vesile olabilmek. dinlemiþtim. Bir milyon nüfusu olan bir ÝlimizMahir ODABAÞI Ýstanbul'un kenar mahallelerinin birinde de sivil savunma tatbikatý yapýlýyor ama sadece Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný oturan yaþlý kadýn günün birinde saraya gidip 100 kiþi katýlýyor. Onlarda kamu görevlisi olduPadiþahla görüþmek ister. Öyle ýsrar eder ki, ðu için mecburiyetten. (Tabii bu arada biz sivil devrin Padiþahý Kanuni Sultan Süleyman, yaþlý savunmacýlarla beraber, sivil savunma teþkilatýkadýný huzuruna alýr: nýn da öz eleþtiri yapmasý lazým) Çünkü Japonya'nýn 125 bin nüfuslu bir þehrinde sivil savunma tatbikatý yapýlýyor. Söyle bakalým derdin nedir? ''Dün gece evime hýrsýz girdi, her þeyimi çaldýlar.'' De- 1.000 kiþi katýlýyor. Katýlýmcýlara bakýldýðýnda görevli dýþýnda beþ yaþýndaki çocukta var, 80 yaþýndaki yaþlý vatanyince, Padiþah yol gösterir: daþta var. Adamlarda temel afet kültürü anaokulundan de'' Karakolhaneye þikayete gitseydin yahut Kadý Efen- ðil, ana kucaðýndan baþlýyor. Böyle olunca, hayatýn her safdiye… Neden bana geldin.'' hasýnda afetlere karþý ciddiyet kendini hissettiriyor. TopKadýn öfkeli gözlerle Kanuni'ye þöyle bir bakar. Sana lumda temel afet bilinci oluþunca, 6 - 7 þiddetindeki depgeldim ki hali ahvali bilesin. remde bile bir Japon vatandaþýnýn burnu kanamayabiliyor… ''Peki, hýrsýzlarý gördün mü?'' Yýllardýr eðitimin içinde olan bir eðitimci olarak doð''Görmedim uyuyordum.'' rusu üzülüyorum. Niye üzülüyorum, çünkü Afyon'da mey''Týkýrtýlarý da mý duymadýn?'' dana gelen 5,5 þiddetindeki depremi, Konya'da hissedip ''Uyuyordum dedim ya, duymadým.'' korkuyla, panikle kalp krizi geçirip ölen vatandaþýmýzý ''Kanuni bu derin uyku kadýn karþýsýnda, hafifçe celal- duydukça üzülüyorum. Niye üzülüyorum, 3 -4 þiddetindelenir.'' ki depremlerde panikle balkondan, camdan atlayýp kolunu ''Be hey kadýn, bu ne derin uykudur?'' bacaðýný kýrýp hastanelerin acil servislerine koþan eðitimli (ama afetlere karþý eðitimsiz) vatandaþlarýmýzý duydukça ''Yaþlý kadýn dik dik padiþaha bakar; ''Yaþlýlýk uykusu Padiþahým. Ne bileyim, sizi ve devle- üzülüyorum. Üniversiteyi bitiren öðretmenlerimize veya tinizi uyanýk zannettiðimden mýþýl mýþýl uyumuþum. Gel- diðer personele hala depremden korunma yollarýný zoraki dim gördüm ki gaflet uykusundasýnýz. Gayri damla uyku anlatmaya çalýþtýðýmýzý baþka illerdeki meslektaþlarýmla konuþtuðumda üzülüyorum. Bazen bulunduðum ortamlargirmez gözüme! Artýk hiç uyuyamam.'' da ciddi olarak alýnacak sivil savunma tedbirlerinin ne kaPadiþah donup kalýr. dar önemli olduðunu bir iki cümle ile dikkat çekmeye çaYaþlý kadýn feracesini savura savura çýkar gider… lýþtýðýmda gayri ciddiye alýndýðýný görünce üzülüyorum… * Çünkü bu iþler arz - talep meselesi. Efendim tüm dünyada olduðu gibi, ülkemizde doðal Neticeyi kelam, ''Burada hizmet eriyiz ama baþka yerafetler zaman zaman yaþanmakta olup; bu afetler bazen de müþteriyiz'' hesabý 75 milyonun rahat uyuyabilmesi için, deprem, bazen sel, bazen yangýn veya daha farklý þekilde yine 75 milyonla beraber, özellikle sorumlularýn doðal afetkendini göstermekte ve gündemin bir numarasýnda yerini lere karþý ciddi anlamda duyarlý olmasý gerekmektedir. Bu almakta. Böyle olunca tabiri caizse belirli bir süre onunla nedenle ''Toplumda temel bilinci oluþturulmasý'' kervanýna yatýp onunla kalkýyoruz. Hatta hemen sigorta acentelerine tüm hemþerilerimizin gönüllü olarak katýlmalarýný baþka koþup, evlerimizi, arabalarýmýzý vs. olasý gelecek afetlerde bir ifade ile bu noktada duyduklarýný, okuduklarýný - duykaybetmemek için, sigorta yaptýrýyoruz. Afetlerde eften mayanlara, okumayanlara aktararak onlarýnda olasý afetlerpüften tabir edilen olumsuzluklar nedeniyle meydana gelen de bilinçli hareket etmelerine vesile olmalarýný arzu ediyocan ve mal kaybý hakkýnda çokça yorumlar yapýlýyor. Ge- ruz... lecekte ayný hataya düþmemek için temenniler dileniyor. Özetin özeti : ''MESULÝYET YÜKÜ HERÞEYDEN, Biraz zaman geçip ortalýk durulunca, toplum olarak eski ÖLÜMDEN BÝLE AÐIRDIR !'' (Atatürk) alýþkanlýðýmýza dönüveriyoruz. Hatta bu noktada Almanla-

13

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Kamu-Sen’den Memur-Sen’e cevap:

‘Ortaoyununun malzemesi ve figüraný olmayacaðýz’ T

ürkiye Kamu-Sen ÇoOn yýldýr siyasi iktirum Þubesi Baþkanlar darda olan zinayý bile suç Konseyi, Memur-Sen Geolmaktan çýkaran AKP nel Baþkaný Ahmet Günsiyasi iktidarýn baþörtü doðdu’nun Çorum’da ile ilgili Anayasa ve kayaptýðý açýklamalara banunlarda devam eden yasýn toplantýsýyla cevap saklarý kaldýrmadýðý için verdi. programlarýnýza katýlan Cumhurbaþkanýndan Dün akþam sendika Baþbakanýna ve Bakanlabinasýnda düzenlenen bara kadar hangi protesto sýn toplantýsýna Kamuile karþýlaþtýlar. Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan ve Kamu-Sen’e Sizin ilkeli sendikabaðlý sendikalarýn þube cýlýðýnýzla referandumda baþkanlarý katýldý. evet dememizle çýkan anti demokratik hukuk deMemur-Sen’in Kanetimi dýþýndaki sendika mu-Sen hakkýndaki eleþKamu-Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Memur-Sen’i eleþtirdi. yasasýna niçin evet deditirilerine cevap veren niz. Sizin ilkeleriniz yüMahmut Alparslan, “Senzünden Belediyelerde kaç iþci baþka kurumlara gönderildi. dikamýz hiçbir zaman bu ortaoyununun malzemesi ve figüraný olmayacak” dedi. Toplu sözleþme öncesi öðretmenler için ek ödeme alacaðýnýzý, ‘ek ödeme bizim namusumuzdur’ derken býrakýn ek ödeme Memur-Sen Genel Baþkaný Gündoðdu’yu þark kurnazlýðý almayý kamu çalýþanlarýný temsilen gönderdiðiniz kiþi bile %3 yapmak suçlayan Alparslan, Kamu-Sen’in baþörtüsü özgürlüðüne +3'e emanet derken masada býraktýðýnýz bir kuruþ ek ödeme alakarþý olmadýðýný söyledi. Alparslan, yaptýðý yazýlý açýklamada þu mazken söylediðiniz bu sözü sindirmek mi sizin ilkeli sendikacýifadelere yer verdi: lýðýnýz. “Memur-Sen Genel Baþkaný'nýn Çorum’da katýldýðý bir Baþkalarýný darbecilikle suçlarken bugün Ergenekon sanýðý programda sendikamýza yönelik ifadeleri gayri ciddi, gayri ahlaolan Doðu Perincek’e Memur Sen'de konferans verdirmek mi? ki daha da kötüsü gerçeðe aykýrý ifadelerdir. Çorum’da 76. madde ile görevden alýnmasýna raðmen beþ yýÖzellikle Sayýn Ahmet Gündoðdu'nun Türkiye Kamu-Sen'e lý aþkýn süredir görevlendirme müdürlük yapanlarý il baþkaný yapve Türk Eðitim Sen'e yönelik bizi yasakçý ve baþörtüsüne karþý mak mý sizin ilkeli sendikacýlýðýnýz? imiþ gibi gösterme gayretleri abesle iþtigaldir. Yoksa yalnýzca Ýskilip ve merkezde 300 üzerinde üye kayBu ifadeleri kullananlar, Türkiye Kamu Sen'in baþ örtüsüne bettiði halde 3 bin 500 hedefi koyarak kendini ve bizi kandýrmak karþý veya darbeleri öven bir tek açýklamasýný bulup belgeleriyle mý sizin ilkeli sendikacýlýðýnýz? ortaya koymak zorundadýr. Türkiye Kamu Sen 28 Þubat sürecinde kesintisiz demokrasi istiyoruz diye alanlara çýkan tek sivil top‘HER TÜRLÜ EYLEME HAZIRIZ’ lum kuruluþudur. Saðýr kulaklar bir kez daha duysun, kör olan gözler bir kez Ayrýca baþörtüsüne özgürlükle ilgili eylemlerin hiç birine kadaha görsün diye tekrar ediyoruz. týlmadýðý iddiasýnýn ardýna sýðýnmak ise tam bir þark kurnazlýðýTürkiye Kamu-Sen hiçbir anti demokratik uygulamanýn taradýr. fý olmamýþtýr, olmayacaktýr. Türkiye Kamu -Sen baþörtüsü ile ilMEMUR-SEN’E SORULAR gili tüm yasaklarýn bir an önce kaldýrýlmasýna yönelik iþin muhatabý olan hükümete karþý her türlü eyleme hazýr. Ahmet Gündoðdu'ya asýl sorulmasý gerekenler Kamu Sen'in ilkeleri deðil kendi ilkesizlikleridir. Ancak unutulmamalýdýr ki Türkiye Kamu Sen bu tür ortaoyunlarýn malzemesi ve figüraný olmayacak. Kamu oyuna mesaj, Kendilerinin ilkeler ve deðerler sendikacýlýðýný yaptýðýný hükumete selam duracak, yanar döner politikalarýn bir parçasý olsöyleyenler 28 Þubat’ta hangi eylemler içinde idiniz? Hangi eylemayacak. Baþörtüsü eylemleri yapýp Ankara'da hükümet yetkilimi hangi protestoyu yaptýnýz? leri ile ilgili pozlar vermeyeceðiz.”

Urallar Mobilya’da indirim kampanyasý Urallar Mobilya, Uður Mumcu Caddesi numara 14/A’da faaliyet gösteriyor.

U

rallar Mobilya Maðazasý’nda indirim kampanyasý baþladý. ‘Eviniz Adýna Herþey’ sloganýyla faaliyet gösteren Urallar Mobilya, kýþ sezonu nedeniyle tüm ürünlerde %50’ye varan indirim kampanyasý düzenledi. Kampanya hakkýnda bilgi veren Urallar Mobilya yetkililerinden Ömer Ural, “Tüm müþterilerimize cazip fiyat ve ödeme imkaný sunuyoruz” dedi.

Yatak odasý, yemek odasý, oturma odasý, baza, kanepe, genç odasý ve oturma gruplarýnda benzersiz fiyat avantajlarý sunduklarýný anlatan Ömer Ural, kampanyanýn halý çeþitlerinde de geçerli olduðunu

Kamu-Sen Baþkanlar Konseyi, Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu’nun yaptýðý açýklamalara basýn toplantýsýyla cevap verdi.

Kürkçü ve Yýlmaz Aileleri’nin mutlu günü

O

Onur ile Seher’den evlilik yolunda ilk adým

nur Kürkçü, evlilik yolunda ilk adýmý atarak Avukat Seher Yýlmaz’la niþanlandý. Güzide-Hayrettin Kürkçü çiftinin oðlu Onur ile Asiye-Mete Yýlmaz çiftinin kýzý Seher, hayatlarýný birleþtirme kararý alarak niþanlandý. Geçtiðimiz Cumartesi akþamý Ankara’da düzenlenen niþan törenine Kürkçü ve Yýlmaz Aileleri ile davetliler katýldý. Törende genç çiftin niþan yüzüklerini damadýn dayýsý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Özüyaðlý taktý. HAKÝMÝYET, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

Ömer Ural

Kampanya ile cazip fiyat ve ödeme seçenekleri sunuluyor.

Urallar Mobilya Maðazasý’nda indirim kampanyasý baþladý.

söyledi. Ural, “Kampanya hakkýnda detaylý bilgi almak ve

ürünlerimizi yakýndan görmek isteyen herkesi Uður Mumcu Caddesi Hitit Ayakkabý yaný

numara 14/A’da faaliyet gösteren mobilya maðazamýza bekliyoruz” diye konuþtu.

Bakan Kýlýç’ýn Çorumlu müsteþar yardýmcýsý

G

ençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, atamalar konusunda milliyetçilik yaptýðý eleþtirilerine cevap verdi. “Ýki müsteþar yardýmcýmýzdan biri Çorum, diðeri Samsunlu” diyen Suat Kýlýç, atamalarda memleket milliyetçiliði ve hemþehricilik duygularýna göre karar vermediðinin altýný çizdi. Bakan Kýlýç’ýn bahsettiði Çorumlu Müsteþar Yardýmcýsý Yavuz Çelik, 1 Ocak 1975 yýlýnda Osmancýk’ta doðdu. 1997 yýlýnda Hacettepe Üniver-

Yavuz Çelik

sitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olan Yavuz Çelik, çalýþma hayatýna 1999 yýlýnda Baþbakanlýk Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü’nde Baþbakanlýk Uzman Yardýmcýsý olarak baþladý. 2003 yýlýnda Baþbakanlýk Uzmaný oldu. 6 yýl Baþbakanlýk Uzmanlýðý görevini yürüten Çelik, 2009 yýlýnda Baþbakanlýk Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüðü Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine getirildi. 2011 yýlýnda halen sürdürmekte olduðu Gençlik ve Spor Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðý görevine atanan Çelik, evli ve iki çocuk babasý.

Yavuz Donat, Hasan Zahir Çeþmesi’ni yazdý

S

abah Gazetesi Köþe Yazarý Yavuz Donat, Hasan Zahir Çeþmesi’nin öyküsünü yazdý. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý’nýn geçtiðimiz günlerde düzenlediði toplu açýlýþ töreninde bazý isimlere gösterdiði vefadan bahseden Yavuz Donat, Karayollarý’nýn da DSÝ gibi vefalý bir kamu kurumu olduðunu dile getirdi. Donat, yazýsýnda þu bilgilere yer verdi:

Hasan Zahir Çeþmesi

Güzide-Hayrettin Kürkçü çiftinin oðlu Onur, Asiye-Mete Yýlmaz çiftinin kýzý Seher’le niþanlandý.

Ankara-Samsun yolu üzerinde... Çorum'u 7 kilometre geçince. "Karayollarý" yaptýrmýþ. O yolun inþasý sýrasýnda "iþ maki-

Yavuz Donat

nesi altýnda kalýp ölen bir Karayollarý çavuþunun" anýsýna. Çeþmenin bulunduðu yer "Karayollarý Parký" olmuþ. Þimdi ise "Hasan Zahir Et Lokantasý... Bölgenin önemli mekânlarýndan." Karayollarý da "DSÝ gibi vefalý." Pek çok köprüde, tünelde, viyadükte "eski mühendislerinin" adýný yaþatýyor... Çorum'da olduðu gibi "yol çavuþunun bile."


SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

15

Kalkýnma Bakanlýðý onayladý TEKNOKENT projesi baþlýyor O

rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) ile Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði’nin (YHKB) aralýk ayý yönetim kurulu toplantýlarý Amasya’da yapýldý. OKA Genel Sekreterliði’nde yapýlan yazýlý açýklamada, Çorum OSB’ye kurulacak TEKNOKENT’in fizibilite dosyasýnýn Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylandýðý belirtildi. Açýklamada, “6 milyon lira olan bu projenin inþaatýna en kýsa sürede baþlayýp bitirilmesini amaçlýyoruz.” denildi. Amasya Valisi A. Celil Öz’ün ev sahipliðinde valilik toplantý salonunda düzenlenen OKA yönetim kurulu toplantýsýna Vali Öz'ün yaný sýra Çorum Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri Baþköy, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Tokat Valisi Mustafa Taþkesen, Amasya Belediye Baþkaný Cafer Özdemir, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, Amasya Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Çittýr, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ile diðer yönetim kurulu üyeleri katýldý. OKA Genel Sekreterliði’nde yapýlan yazýlý açýklamada toplantýya iliþkin þu ifadelere yer aldý: “Kalkýnma Ajansýmýz bölgemizde bulunan baþta kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluþlarý ve üniversiteler olmak ilgili tüm aktörlerin kurumsal kapasitelerinin ve rekabet kabiliyetlerinin geliþtirilmesini desteklemek üzere önemli mali destek

Toplantýya Çorum Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Sabri Baþköy de katýldý.

Amasay’da düzenlenen toplantýda bölge illerinin temsilcileri hazýr bulundu.

programlarýnýn yanýnda doðrudan faaliyet desteði ve teknik destek olmak üzere diðer programlar uygulamakta ve böylelikle bölgemizi geliþtirmek için faaliyet göstermektedir. Ajansýmýzýn mali destek araçlarýndan bir diðeri de 'Güdümlü Proje' uygulamalarýdýr. Güdümlü proje uygulamalarýnda bölgesel geliþmenin hýzlandýrýlmasý, bölgenin rekabet edebilirliðinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iþ ortamýnýn iyileþtirilmesi açýsýndan önem taþýyan projeleri ajansýn öncülük etmesi ve koordinasyonu üstlenmesi esastýr. Bu kapsamda, OKA

tarafýndan yaklaþýk 1 yýldýr yürütülen Güdümlü Proje Desteði hazýrlýk çalýþmalarý sonucu projelendirme iþlemleri tamamlanan 'Çorum ilinde Teknoloji Bölgesi Kurulmasý Projesi'nin fizibilite dosyasý Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþtýr. Toplam bütçesi 6 milyon lira olan bu projenin inþaatýna en kýsa sürede baþlayýp bitirilmesini amaçlýyoruz. Bu projeye ajans tarafýndan 2012/2013 yýlý bütçelerinden toplam 4,5 Milyon lira tutarýnda hibe verilecektir. Ajansýn azami desteði yüzde 75 oranýnda olduðu için teknoloji bölgesi yatýrým bütçesinin geri

kalaný Çorum Organize Sanayi Bölgesi, Hitit Üniversitesi, Çorum Ýl Özel Ýdaresi, Çorum Sanayi ve Ticaret Odasý ile Çorum Organize Sanayi Bölgesi Ýþadamlarý Derneði tarafýndan karþýlanacaktýr. Bilindiði üzere, 2011 yýlýnda Güdümlü Proje Desteði kapsamýnda Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylanan 'Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Projesi' 29 Haziran 2011 tarihi itibari ile uygulanmaya baþlanmýþ olan bu projenin toplam maliyeti 12 milyon TL olup bunun 7 milyon TL’lik bölümü ajans tarafýndan saðlanmaktadýr. Bu projenin 2013 yýlý ilk

çeyreði sonunda tamamlanmasýný hedefliyoruz. Ayný þekilde, önümüzdeki aylarda Amasya ve Tokat illerimizde de birer tane güdümlü projenin uygulanmasý için hazýrlýklarýn baþlatýlmasýný ve en kýsa sürede tamamlanarak ajansa ve bakanlýða baþvurulmasýný bekliyoruz. Bu güdümlü projeler ile bölgemizin geliþmesi için yapýlan çalýþmalarýn daha büyük bir ivme kazanacaðýna inanýyoruz. Bugün bu toplantýda yönetim kurulumuzun ve ajansýn gündeminde bulunan konulara iliþkin deðerlendirmeler yapýlacaktýr. Bu çerçevede, 2012 yýlý boyunca uygulamakta olduðumuz doðrudan faaliyet desteði, teknik destek programý, güdümlü projelerimiz ile beraber diðer mali destek programlarýnýn uygulama süreçlerini ve ilerleme raporlarýný gözden geçirilecektir.” OKA yönetim kurulu toplantýsýnýn ardýndan, Amasya Valisi Öz’ün baþkanlýk ettiði YHKB encümen toplantýsýnda ise Çalýþma ve Sosyal Güvenlik BakanlýðýAvrupa Birliði Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý’nýn “Özelikle Kýz çocuklarýnýn Okula Devam Oranlarýnýn Artýrýlmasý Hibe Programý” kapsamýnda hazýrlanan “Yeþilýrmak Havzasýnda Özellikle Kýz Çocuklarýnýn Eðitimi Farkýndalýðý Projesi” (ÖKÇEFAP) adlý ön proje teklifi konusunda bilgilendirme yapýldýðý ifade edildi. (ÝHA)

Sözleþmelilerin kadro tarihi Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, sözleþmeli belediye personelini bu yasama döneminde kadroya alacaklarýný söyledi. Devlet Personel Baþkaný Mehmet Ali Kumbuzoðlu da sözleþmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili tarih verdi. Bakan Faruk Çelik'ten sözleþmeli belediye personeline kadro müjdesi geldi. Bir önceki seçimlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yerel

yönetimlerdeki sözleþmeli personelin kadroya alýnacaðýyla ilgili bir vaadi olduðunu hatýrlatan Çelik, bu vaadin yerine getirileceðini kaydetti. Bakan Çelik, "O dönemde 200 bin sözleþmeli personel kadroya alýnmýþ. Fakat, yerel yönetimlerdeki personel alýnmadýðý için bununla ilgili bir talep bize iletildi, Baþbakanýmýza aktardýk. Böyle bir sözünün olduðunu kendilerine ifade ettik. O da

‘Bizim hiçbir sözümüz yerde kalmamýþtýr' dedi. Yerel yönetimlerdeki sözleþmeli personelin kadroya alýnmasýyla ilgili çalýþmalarýmýzý þu anda sürdürüyoruz. Bu dönem içerisinde, yani bu yasama yýlý içerisinde ya baþýnda ya sonunda sonuna kadar mutlaka bu sorunu çözeceðiz. Onla ilgili yasal düzenleme hazýr. Genelde sözleþmelilerle ilgili bir talep var. Sözleþmeli dediðiniz zaman þu anda bizim

sistemimizde 156 bin sözleþmeli personel var. Bunlarla ilgili bazýlarýnýn talepleri, bazýlarýnýn da sözleþmeli kalma talepleri var. Bu boyutuyla da bir kez daha bir sözleþmelilik sistemimizi gözden geçirme imkanýný elde etmiþ olacaðýz. Ama vaadimiz olan yerel yönetimlerdeki sözleþmelilerin kadroya alýnmasý konusunda bir sýkýntý yok. Onla ilgili düzenlemeyi yapacaðýz" dedi.

Baþhekim’e hakarete 7 bin lira ceza Ç

orum’un Osmancýk ilçesinde, tartýþtýðý hastane baþhekimine hakaret ettiði iddiasý ile hakkýnda dava açýlan hemþire 7 bin TL para cezasýna çarptýrýldý. Edinilen bilgiye göre, olay, 19 Mart tarihinde Osmancýk Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Ýddiaya göre, devlet hastanesi baþhekimi Yüksel Yücel ile hastanede çalýþan hemþire Kübra Özkan (25) arasýnda tartýþma yaþandý. Tartýþmanýn ardýndan Baþhekim Yücel kendisine hakaret ettiði

gerekçesiyle hemþire Kübra Özkan’dan þikayetçi oldu. Osmancýk Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn 5. duruþmasýnda karar çýktý. Duruþmaya mahkeme heyetinin yaný sýra hemþire Kübra Özkan ve avukatý ile baþhekim Yüksel Yücel’in avukatý katýldý. Duruþmada Hemþire Özkan’ýn “hakaret eylemini kamu görevlisine karþý iþlediðini” göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, TCK’nýn 125/3-a maddesinin 125/1 maddeye yapmýþ olduðu atýfla

sanýðýn 1 yýl, ayrýca sanýðýn eylemin alenen gerçekleþtirilmesinden dolayý da TCK’nýn 125/4 maddesi gereðince 1 yýl 2 ay hapis cezasýyla cezalandýrýlmasýna karar verdi. Mahkemeye heyeti duruþmadaki tutum ve davranýþlarý ve sabýkasýz geçmiþi lehine takdiri indirim sebebi kabul edilerek TCK’nýn 62 maddesi gereðince Özkan hakkýndaki hapis cezasýný 11 ay 20 güne indirdi. Hürriyeti baðlayýcý cezayý 5237 sayýlý TCK’nýn 50/1-a

Yüksel Yücel

maddesi uyarýnca para cezasýna çevrilmesine karar veren mahkeme heyeti, hemþire Özkan’ýn 7 bin TL adli para cezasý ile cezalandýrýlmasýna hükmetti. Hemþire Özkan’ýn kendisinden þikayetçi olan

Kübra Özkan

Baþhekim Yüksel Yücel ile hizmet içi eðitim görevlendirmesi nedeni ile tartýþtýklarý iddia edildi. Suçlamalarý kabul etmeyen Özkan’ýn ise avukatý aracýlýðýyla kararýn temyizi için Yargýtay’a baþvurduðu öðrenildi.

Okul servis araçlarý denetlendi Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan taþýmalý eðitim araçlarý denetlendi.

Ç

orum’un Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan taþýmalý eðitim araçlarý denetlendi. Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Erdal Aksoy, Þef Ahmet Can, Milli Eðitim Personelleri Aydýn Karaman ve Þükrü Kýzýlova ile birlikte Taþýmalý Eðitim Okul Servis Araçlarý denetlendi. Sabah 06.30’da baþlayan denetimde, çeþitli köylerden ilçe merkezindeki liselere taþýma

öðrencilerin bulunduðu minibüsler teker teker durdurularak, taþýmalý ilköðretim yönetmeliði ile okul servis araçlarý yönetmeliðine uyup uymadýklarý kontrol edildi. Denetimlerde sürücüler uyarýlýrken, kurallara uyduðu tespit edilen þoförlere Þube Müdürü Erdal Aksoy tarafýndan teþekkür edildi. Aksoy, ayrýca kurallara uyma ve öðrencilerin güvenli bir þekilde nakilin yapýlmasý konusunda sürücülere uyarýlarda bulundu.(ÝHA)

Sungurlu’da seçim Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde genç giriþimciler ve kadýn giriþimciler icra komitesi seçimleri yapýldý. Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný A. Kadir Þahiner, Sungurlu’yu Çorum’da temsil edecek olan Genç Giriþimciler Kurulu’na Bahri Sezen, Osman Ocaklý, Mehmet Ergül ve Mahmut Karaman olduðunu, Elif Gökçen Þahiner ve Leyla Güneþligün’ün ise Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesine seçildiðini söyledi.

Gençlerin Sungurlu’da daha aktif rol almalarý ve fikir üretmeleri açýsýndan 22 kiþilik genç giriþimcilerin kendi aralarýnda görev daðýlýmý yaptýðýný dile getiren Þahiner, kurul baþkanlýðýna Ahmet Evliyaoðlu’nun seçildiðini dile getirdi. Ýlçenin geliþmesinde gençlerin öneminin büyük olduðunu kaydeden Þahiner, gençlerin bu konuda lokomotif görevini üstlenmesini beklediklerini açýkladý.(ÝHA)

A. Kadir Þahiner

Akýncýlar’dan dýþ politikaya eleþtiri Ç

orum Akýncýlar Derneði tarafýndan yapýlan açýklamada dýþ politikaya iliþkin uyarýlarda bulunuldu. Açýklamada Filistin’de direniþin her zaman devam ettiði belirtilerek, bu meseleye sessiz kalýnmamasý istendi. Suriy ekonusunda da toplumun ve dünya kamuoyunun bir çeliþki içinde olduðu belirtilen açýklamada, “Bizler mevcut devlet yöneticilerimizden bu konunun samimi takipçileri olmasýný ve tavizsiz

bir dýþ politika izlenmesini talep ediyoruz. Libya NATO tarafýndan vurulduðu zaman bize kazanç diye gösterilen füze kalkanlarý kalmýþ ve ülkemiz bir nevi sanal iþgalle karþý karþýya býrakýlmýþtýr. Suriye’deki direniþin ardýndan bir kaleyi de patriotlarýn Türkiye’ye yerleþtirilmesi politikasýyla kaybetmek üzereyiz. Hiçbir aklý selim insan ülkesine dýþ güçlerin emir komutasýnda çalýþacak silahlarý konuþlandýrmaz ve talep etmez. Kontrolü bizde olmayan silahlardan

yapýlacak bir saldýrý bizleri doðrudan savaþýn içine itecektir ve biz bunun bedelini tarihde kontrolü bizde olmayan savaþ gemilerinin bir baþka ülkeye saldýrmasýyla aðýr olarak ödemiþ, 1. Dünya Savaþý’na girerek yaþamýþýzdýr. Bu teslimiyetçi dýþ politika yerine onurlu izzetli Ýslam Birliði’ni, Ýslam Ortak Pazarý’ný kapsayacak ve yeni bir dünyayý kurabilecek dýþ politikalar üretilmesi milletimizin beklentisidir.” denildi.

Göçebe kadýnlarýn yaþam mücadelesi Ü

lke genelinde etkili olan kýþ þartlarý her þart ve ortamda mutlu olmasýný bilen göçebe romanlarý da zora soktu. Çorum’dan aylar önce yola çýkýp, at arabasý ile konar göçer vaziyette Aydýn’a gelen Bahtsýz Ailesi, günlerdir yaðan yaðmur ve soðuk hava nedeniyle sýkýntý yaþadýklarýný belirttiler. Aydýn-Muðla yolu üzerinde bulunan boþ arazilere çadýrlarýný kurup bölgede yaþamaya baþlayan Nergis Bahtsýz, eþi ve çocuklarý ile derme çatma naylon çadýrda yaþýyor. Kaðýt toplayarak ekmek

parasý kazanmaya çalýþtýklarýný belirten evin 56 yaþýndaki beyi Erhan Bahtsýz, yaðmurla birlikte her taraf ýslandýðý için kaðýt toplama iþinin de olmadýðýný ve topladýklarý kaðýtlarýn da ýslandýðýný

belirterek yetkililerden yardým istedi. Yetkililer kendileri ile ilgilenilmediði gerekçesi ile sitem eden Erhan Bahtsýz, “Hýrsýzlýk yapsak cezaevine atýyorlar. Ýþ yok güç yok. Biz ne

yapacaðýmýzý ne yiyip içeceðimizi þaþýrdýk. Devlet Suriye’den gelenlere sahip çýkýyor. Biz de bu ülkenin vatandaþýyýz bize sahip çýkan yok” diyerek çaresiz durumda olduklarýný

Göçebeler Çorum’dan aylar önce yola çýktý.

Ýlk kitaba þiir dinletisi G

ülser Kýrýþ’ýn ilk þiir kitabý ‘Ýçimde Bir Boþluk’ çýktý. Kýrýþ kitabýnýn basýmýnýn

ardýndan þiirle yolculuðunu Tercümeihâl þiir dinletisinde anlatacak. Dinleti 22 Aralýk Cumartesi günü saat 16.30’da

Turgut Özal Ýþmerkezi’nde. Dinletiye tüm sanatseverler davetli.


16 SALI 18 ARALIK 2012

H

www.corumhakimiyet.net

z Mahammed (sav) gül zarýnda yetiþmiþ ve bu dünyaya o bahçenin râyihasýný ulaþtýran gönül erleri, ilâhî kaynaðýn ilham sunucularýdýr. Hz. Mevlânâ'nýn eserleri arasýnda bulunan Fîhi Mâ Fîh de, bu ilâhî boyuttan uzanan hikmetler yumaðýndan örülmüþ bir kaftan ve rabbani bir ilhamdýr. Fîhi Mâ Fih "Onun içindeki içindedir" manasýna gelmektedir Anlam karþýlýðý ise "ne varsa onun içinde var", "ne varsa onda var" olarak satýlabilir. Bu eser Mevlânâ'nýn çeþitli meclislerde yaptýðý sohbetlerin, oðiu Sultan Veled tarafýndan toplanmasý ile meydana gelmiþtir. Fihi ma fih kýsalý uzunlu 61 fasýldan (bölümden) oluþmaktadýr (Bu bölümlerden bir kýsmý, Selçuklu Veziri Süleyman Pervane'ye hitaben kaleme alýnmýþtýr) Bu fasýllar ya doðrudan doðruya ele alýnan bir mesele ile veya meclisde bulunan her hangi bir müridin sualine, Mevlânâ'nýn verdiði cevapla baþlar.Her fasýl muhtevasý bakýmýndan müstakil olmakla beraber ,Hz. Mevlânâ'nýn umumi olarak tasavvuf! düþüncelerini, görüþünü, tabiatýný, þiir telakkisini, devrinin birçok dini, felsefi, ahlaki akidelerini, dünya ve insanlýk mühim olaylarýný, muhitini ve nihayet geniþ muhiti üzerindeki derin ve büyük tesirini anlatmasý bakýmýndan tam bir bütünlük gösterir,.. Eserde bazý siyasi olaylara da temas edilmesi yönünden, bu eser ayný zamanda tarihi bir kaynak olarak da kabul edilmektedir Eserde Mevlânâ'nýn düþünüþü, dünya görüsü, devrini bildiriþi, din ve insanlýk hakkýndaki düþünüþleri, anlatýlýr Cennet ve cehennem, dünya ve âhiret, mürþit ve mürit, aþk ve semâ gibi konular iþlenmiþtir. Bu esere "fihi ma fih" isminin hangi maksatla verildiðini kesin bir tarzda söylemek doðru olmaz; fakat "içinde olmasý gereken þeyler buradadýr" manasýnýn kastedilmiþ olabileceði ihtimalini düþünebiliriz Mevlâna'nýn üç mensur eserinden biridir. Diðer eserleri gibi bu kitap da Mevlâna'nýn eliyle yazýlmamýþ; muhtelif konulardaki sohbetleri, yakýnlarý ve müritleri tarafýndan kaleme alýnmýþ ve kitaplaþtýrýlmýþtýr. Mevlâna'nýn dönemine yakýn kaynaklardan Sipehsâlâr'ýn risalesinde adýnýn geçmesi, eserin onun ölümünden önce veya hemen sonra meydana getirilmiþ olma ihtimalini doðurmaktadýr. Kitabýn adý da yine onu meydana getiren kiþiler tarafýndan konmuþ. Fîhi mâ Fîh, bazý yazma nüshalarda da Esrârü'l-Celâliyye, Risâle-i Sultân Veled gibi isimlerle geçer. Fîhi mâ Fîh'in Türkiye ve diðer ülke (özellikle Ýran ve Hindistan) kütüphanelerinde birçok yazmasý olup; metni ilk kez 1333/1915 yýlýnda Tahran'da açýklamalarla birlikte basýlmýþtýr. Hindistan'daki baskýsý ise 1928 yýlýnda yapýlmýþtýr. Fîhi mâ Fîh 7 Türkçe'ye ilk kez Ahmed Avni Konuk (ö.1938) tercüme etmiþ; fakat neþretmeye muvaffak olamayýp tercümesini Mevlâna Müzesi'ne baðýþlamýþtýr. 73 Fasýl olan bu tercüme uzun zaman sonra 1994 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. Eserin ikinci tercümesini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi öðretim üyelerinden Prof.Dr.Meliha Ü.Tarýkâhya (Anbarcýoðlu) yapmýþtýr. Furûzânfer'in neþri esas alýnarak yapýlan bu tercüme önemli açýklamalarla birlikte 1954 yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý Yayýnlarý (Maârif Basýmevi) arasýnda yayýnlanmýþtýr. (LVI+403 s.)

Mevlana ve Fihi Mafîh

Fîhi mâ Fih'in üçüncü ve þu ana kadar hazýrlanmýþ son tercümesi ise Abdülbaki Gölpýnarlý tarafýndan yapýlmýþ ve bu tercüme de 1959 yýlýnda yayýnlanmýþtýr. (Ýst. Remzi Kitabevi, XXIII+299 s. Eserde hâkim olan unsur tasavvuftur. Mevlâna'nýn umumî olarak tasavvufî düþünceleri, görüþleri, devrinin birçok dinî, felsefî, ahlâkî inançlarý, siyâsî olaylarý ve muhiti üzerindeki derin ve büyük tesiri yer almaktadýr. Birçok fasýllarda doðrudan doðruya varlýk birliði inancýndan,mutlak varlýk ve zuhurundan akl-ý küll ve nefs-i külden , Allah, kainat, akýl, âlem, zaman, dünya ve âhiretden, insan, velî,nebî, sülük, mürþid ve mürid, yakýn, semâ, din, amel, ibâdet, irâde, sorumluluk,aþk ve cezbeden bahsedilmiþtir. Ýnsanýn gerçek mahiyet ve deðerini Mevlana kadar bilen ve bir insana layýk olduðu deðeri Mevlana kadar inanarak verebilen insan yeryüzüne az gelmiþtir. Mevlana'ya göre bütün maddi ve manevi sevgi ve baðlarýn hepsi, gerçekte Tanrý'yý sevmek ve bilmektir. Gerçek aþýða aþýktan baþka her þey haramdýr. Kalp huzuru olmadan kýlman namaz , namaz olmaz. Oruç insaný bütün zevklerin, güzelliklerin kaynaðý olan yokluða doðru götürür. Tanrý daima sabredenlerle beraberdir. Mevlana'nýn her dinden, her milletten ve her tabakadan olan insanlardan bir araya gelmiþ çok geniþ bir muhiti olduðunu Fihi ma fih de göstermiþtir. Mevlana halký seviyor ve onlara çok kýymet veriyor. Herhangi bir meselede halkýn görüþü, halkýn sevgisi ve alakasý onu çok ilgilendirir. Ona göre bir insan halk ile ilgilenmez, halktan þikâyet eder ve onu anlamak için bir gayret sarf etmezse o, insan deðildir. Kendi muhiti üzerinde büyük tesiri olan Mevlana, herkesin ayrý sevgi ve saygýsýný kazanmýþtýr. Bütün insanlarý bir gören ve seven Mevlana, þark memleketlerinde bugün bile eriþilemeyen ileri bir görüþle, kadýnlýða layýk olduðu hakiki deðeri vermiþtir. Ýnsan psikolojisini gayet iyi bilen Mevlana, kadýn ruhunun inceliklerini belirttikten sonra, onun daima aksi tesirler yaratan manasýz baskýlar tatbik edilerek deðil de, kendi yaradýlýþýnýn icaplarýna uyularak serbest býrakýlmak suretiyle, iyi bir insan olacaðýný eserinde misallerle anlatmýþtýr. Mevlana bir bahsi anlatýrken ,ayet ve hadislerden, Kur'andaki hadislerden, Kur'andaki kýssalardan , Leyla ile Mecnun , Ferhad ile Þirin, Yusuf ile Züleyha gibi maruf aþk hikayelerinden, efsanelerden, mesellerden, Arapça ve Farsça manzum parçalardan, meþhur mutasavvuflarýn ve büyüklerin sözlerinden, arifane nükte ve hikayelerinden faydalanmýþtýr. Mevlâna'nýn diðer eserleri gibi Farsça olan bu kitabýn birkaç bölümü Arapça'dýr. Farsça'sý ise sohbet konularýný içerdiði için konuþma diline oldukça yakýndýr. Eser "Mevlâna diyor ki...", "Hüdavendigâr þöyle buyurdu..." gibi konu baþlýklarýyla Mevlâna'nýn tasavvufî konulardaki sohbetlerini içermekle birlikte, Mesnevî'de yer alan bazý konularýn zikredilmesi ve bunlarýn açýklanmasý bakýmýndan da Mesnevî'nin þerhi olarak da deðerlendirilir. Yine; Mesnevî'de vezin ve kafiye söz konusu olduðu için Mevlâna orada istediklerini tam açamaz, oysa Fîhi mâ Fih mensur olduðu için istenilen þeyleri söylemek daha kolaydýr. Mevlâna bu eserinde de diðer

T.C. ÇORUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ

ÝLAN

Sayý : 2012/420

Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin Tarih 08/11/2012 tarih Sayý: 2012/420 Esas Karar No: 2012/445 sayýlý kararý ile; Çorum Ýli, Merkez Ýlçesi, Karakeçili Mahallesi, Cilt:6, Hane:381, BSN:21'de nüfusa kayýtlý Ömer kýzý 10/12/1958 doðumlu (TC Kimlik No: 34741239788) SATI ÖZSAÇMACI'nýn "SATI" olan isminin "SELMA" olarak

Ayþe ÇETÝNTAÞ Hitit Üniv. Ýlahiyat Fakültesi öðrencisi eserdir. Eserde cümleler umumiyetle kýsadýr; müteradif kelimeler az kullanýlmýþtýr. Arapça mesel ve manzum parçalar da Farsçalara nisbetle daha az yer almýþtýr. Hiçbir sanat endiþesi gözetmeden sadece, toplantýlarda vaziyete göre anlatýlan muhtelif, mütenevvi þeylerden veya sorulan suallere verilen cevaplardan meydana gelmiþ bulunan Fihi ma fih, ancak esaslarýna temas edilmiþ bulunan bu hususiyetlerle sade ve tabii Fars nesrinin en güzel örneklerinden biri olmuþtur.

ESERDEKÝ AHLAKÝ BAHÝSLER

eserlerinde olduðu gibi bahsettiði konulara açýklýk getirmek için baþta Ayet ve Hadisler olmak üzere hikaye ve bazý tarihi olaylara deðinir; bazen diðer þairlerden bazen de Mesnevî'sinden ve þiirlerinden beyitler nakleder. Eserde, babasý Sultânü'lUlemâ Baha Veled, hocasý Tirmizî, hem-hâli Þems, halifesi ve dünürü Selâhaddin Zerkûb'un adlarýný da anan Mevlâna, bazen bu þahýslarýn sözlerinden ve bunlarýn muhatap olduklarý olaylardan nakillerde bulunur. Fîhi mâ Fîh'in bazý bölümleri de ya müritlerden birinin sorduðu soruya Mevlâna'nýn cevabýný içerir; yada Mevlâna'nýn huzuruna gelen bir cemaatle yapýlmýþ sohbetleri kapsar.

G

Fihi ma fihde Mevlâna'nýn babasý Sultan-ul Ulema Bahaeddin Veled, oðlu Sultan Veled, hocasý Seyyid Burhaneddin, Þems-i Tebrizi ve Salaheddin Konevi'den onlarýn sözleri ve hikayelerini nakletmek suretiyle bahsedilmiþtir. Fihi ma fihde Þems'den daha az bahsedilmiþtir. Fihi ma fihde bahis konusu edilen en mühim meselelerden biri, þüphesiz Mevlâna'nýn kendi þairliði hakkýndaki görüþüdür. Fihi ma fin, Mevlâna'nýn idari ve içtimai düzensizlik sonunda kendilerini manevi nimetlerle teselli etmeye çalýþan ve her türlü anlayýþ ve kabiliyette olan geniþ ölçüdeki müritleriyle çeþitli meseleler ve mevzulara dair yaptýðý konuþmalardan meydana gelmiþ bir

Mevlana'nýn doðruluk, iyilik, kötülük ve nedamet duymak hakkýndaki düþünceleri þöyledir: Doðru olmayan þeyler yaptým, deme. Doðruluðu tut. O zaman hiçbir eðrilik kalmaz. Doðruluk Musa'nýn asasý gibidir; eðrilik ise sihirbazlarýn sihrine benzer. Doðruluk ortaya çýkýnca, bütün eðrilikleri yutar. Kötülük yapan bir insan gerçekte baþkasýna deðil, bizzat kendisine fenalýk etmiþ olur.Bir kötülük yaptýktan sonra piþmanlýk hissetmek, Tanrý'mn inayet ve muhabbetine mazhar olmanýn delilidir. Bir insanýn baþkalarýnýn kusurlarýný görmesi ve onlarý ayýplamasý, gerçekte kendi kusurunu görmesi demektir. Ýnsan evvela kendisindeki kin, kýskançlýk, hýrs, merhametsizlik gibi kötü huylan görüp, onîarý ýslah ettikten sonra baþkalarýný kýnamalýdýr. Sýkýntý ve huzursuzluk mutlaka bir günahýn cezasý, huzur ise bir ibadetin karþýlýðýdýr. Ýyilik yapmak bir nevi ibadettir ki hem yapan, hem de yapýlan kimse için faydasý vardýr. Tanrý o kadar büyüktür ki insanlarýn suçlarýný baðýþlar. Baþkasýnýn suçunu baðýþlamak suretiyle büyüklük gösterenleri ve iyilik edenleri de sever. Mevlana bilhassa alçak gönüllülüðü övmüþtür: Üzerinde pek çok meyveler bulunan bir dalý, meyveleri aþaðý doðru çeker; meyvesiz bir dalýn ucu ise servi aðacý gibi havada olur. Meyve arttýkça, dallarýn büsbütün yere düþmemesi için direk dayarlar. Peygamber (SAV) çok alçak gönüllüydü; çün-

kü her iki âlemin meyveleri onda toplanmýþtý. Rüþvet almanýn ve dilenmenin þiddetle aleyhindedir. Çalýþmayý över, tembelliði yerer.

MEVLANA'NIN TABÝATI

Ýnsanlara çok kýymet veren Mevlana, bütün insanlara karþý mütevazý, müþfik ve müsamahakâr davranýr. Etrafýný kýrmamaya ve incitmemeye bilhassa dikkat ettiðini görüyoruz. Kendisini ziyaret etmeye gelen dostlarýndan özür dileyerek: "Eðer sizin için ayaða kalkmýyor ve sizinle konuþmuyorsam, halinizi hatýrýnýzý sormuyorsam, bu size saygý göstermemdendir. Ýnsaný günaha sokacak, siteme müstahak edecek bir þeyden sakýnmak, bizzat ona iltifat etmek ve onun gönlünü almaktýr. Çünkü bu þekilde onlarý cezalandýran bir þeyden sakýnýlmýþtýr." Mevlana dostluða çok kýymet veriyor; fakat dostluðu ifrata vardýrmamak kaydýný da ihmal etmiyor. Onun için hatýr aziz bir þeydir. Mevlana'nýn gözünde ihtiyarlýðýn yüceliði Tanrý'nýnkinden de büyüktür. O maddi þeylere deðer vermez; kanaatkar olduðu için Tanrý onun bütün maddi ihtiyaçlarýný baðýþlar. Fikir hürriyetine hürmet eder. Mevlana'ya göre düþünceler muaheze olunamaz. Ýnsanýn içi hürriyet âlemidir. Düþünceler latiftir; onlara hükmolunamaz. Bütün insanlarý deðerlendiren Mevlana, kendi deðerinin azametine inanmýþ bir insan olarak gerektiði zaman kendi üstün müstesna derecesini de belirtmekten çekinmiyor. Rivayet etmiþlerdir ki: Peygamber (S.A.V.) zamanýnda ashâbdan her kim, yarým veya bir sûre öðrense, ona büyük adam derler ve bir yahut yarým sûreyi biliyor, diye parmakla gösterirlerdi. Çünkü onlar Kur'an'ý adeta yerlerdi (iyice hazmederlerdi). Bir veya yarým batman ekmek yemek hakikaten güç bir iþtir. Fakat aðýzlarýna alýp, çiðneyip- çiðneyip atarlarsa, bu þekilde yüzbin merkep yükü ekmek yenebilir. Peygamber, 'Ne kadar Kur'an okuyan vardýr ki Kur'an ona lanet eder." buyurmamýþ mýdýr? Ýþte bu, Kur'an'ý okuduðu halde, mânâsýný bilmeyen kimse hakkýnda söylenmiþtir. Fakat böyle olmasa da yine iyidir.

Çorum saðlýkta çað atlýyor

eçen hafta Ýl Ýnsan Haklarý Komisyonu olarak Çorum merkezindeki kamu hastanelerini gezdik. Hepsinde de gerek hizmet kalitesi gerek fiziki þartlar açýsýndan çok güzel geliþmelere tanýk olduk. Bu geliþmelerden ve yapýlan özverili hizmetlerden halkýmýzýn haberi olmasý amacýyla bu haftaki yazýmý hastanelerimize ayýrmaya karar verdim. Aslýnda hepsi ayrý bir yazý olacak kadar geniþ bir konu olmasýna raðmen diðer hastanelerimizden kýsaca bahsettikten sonra özellikle Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesindeki kardiyoloji alanýnda yaþanan geliþmeleri anlatmak istiyorum. Öncelikle Aðýz ve Diþ Saðlýðý Hastanesi; her doktorun kendisine ait poliklinik odalarýnda verdiði hizmet ile diðer illere göre üst seviyedeki hastanelerden birisi olmuþ durumda. Doktorlarýmýz akþam 7'ye kadar mesaiye ve nöbete kalarak özverili bir þekilde çalýþmaktalar. Daha önce yapýlamayan ve özele sevk edilen 'kanal tedavisi' gibi birçok hizmet en güzel þekilde uygulanýyor. Temizliði ve fiziki þartlarý çok iyi olan bu hastanemizde hastalarýmýz güvenle hizmet alabilir. Göðüs Hastalýklarý Hastanesi; acil poliklinik ve göðüs hastalýklarý poliklinik hizmetleri, sigara býraktýrma polikliniði ve yatan hastalara servis hizmetleri olarak üst seviyede bir hastane olmuþ durumda. Özellikle yeni kurulan solunum fizyote-

rapi ünitesi çok güzel ololan sayýn baþhekimimiz muþ. Laboratuarý kendi Yrd. Doç. Dr. Taner SAhastanesine hizmet verRAK beyle yeni açýlan menin yanýnda tüm aile üniteler hakkýnda konuhekimlerimizden gelen þup bilgi aldým. Açýldýðý tetkikleri de yapýyor. günden beri bu ünitelerTeknik donaným olarak de 108 Anjiografi, 10 gayet yeterli olan hastaStent ve 4 Bypass amelinemizin özellikle kýþ ayyatý yapýlmýþ. larýnda artan hasta sayýsý Günümüzde Anjinedeniyle yatak ihtiyacý ografi kalp hastalýklarýoluyor. Her iki hastane- Dr. Mustafa AZAK nýn tanýsýnda çok önemli mizde de hizmette emeði Mimar Sinan Aile bir yer tutuyor. Kalp krigeçen idari ve týbbi per- Saðlýðý Merkezi zi geçiren hastalara ne sonele teþekkür ediyokadar erken müdahale edilirse terum. davi ve iyileþme þansý o kadar yüksek oluyor. Maalesef eskiden Hitit Üniversitesi Eðitim ve hastalar kilometrelerce uzaklýktaAraþtýrma Hastanesinde birçok ki yerlere gitmek zorunda kaldýðý poliklinik, servis, yoðun bakým için, geçen bu süre zarfýnda erken KETEM ve ameliyathane üniteletaný ve tedavi þansýný kaybediyorrinde hizmet veriliyor. Çok fazla lardý. Yýlda Yaklaþýk 1000 e yakýn hasta olmasýna raðmen hastane hastanýn çevre hastanelerde bu personeli yoðun bir þekilde çalýhizmeti aldýðý tahmin ediliyor. Taþarak gayet güzel bir hizmet yürübi bu hizmeti almak için hastalatüyor. Kýsa bir süre önce hastanerýn ambulanslarla götürülmesi, ye Kardiyovasküler Cerrahi gittikleri yerlerde yatak bulabil(KVC) Merkezi, Anjiyo ve 3. Bamek için kapý kapý dolaþmalarý ve samak Yoðun Bakým Servisi ve hasta yakýnlarýnýn çektikleri eziyeni yoðun bakým yataklarý kayetleri ancak çekenler bilir. Anjizandýrýlmýþ. Anjiyografi ünitesi. ografinin kendi ilimizde yapýlmaKVC ameliyathanesi ve son tekya baþlanmasý bu açýdan bulunnoloji malzemelerle donatýlmýþ maz bir fýrsat. Þu anda ünitemizKVC yoðun bakýmýnýn hizmete de günlük 15-20 hasta anjiografi sokulmasýyla kalp hastalarýnýn yapýlabiliyor. Anjiyo sonucunda ayaktan tanýsý ve acil müdahalelehastalýk tespit edilen hastalarýmýri için gerekli bütün alt yapý taza 3 ayrý tedavi uygulanabiliyor. mamlanmýþ. Yapýlan bu yatýrýmBirinci gruba sadece ilaç tedavisi larla bölgenin saðlýk merkezi hayeterli oluyor. Ýkinci gruba kalp line gelmeye baþlayan hastanemidamarlarýný açýcý stent takýlmasý ze çevre illerden çok sayýda hasta gerekiyor. Üçüncü grupta ise bu gelmekte. Kardiyoloji uzmaný tedavilerden fayda göremeyen

hastalara Bypass ameliyatý yapýlýyor. Yapýlan 4 ameliyatta gayet baþarýlý sonuçlar alýnmýþ, hastalarýmýzýn 3'ü taburcu edilmiþ bile. Ankara Yüksek Ýhtisas Hastanesi iþbirliði ve hastanemiz kalp damar cerrahi uzmanlarýnýn da katýlýmý ile bypass yapýlýyor. Ameliyat sonrasý bakýmlarý da özel yoðun bakým ünitelerinde titizlikle yürütülüyor. Sayýn baþhekimimizin belirttiðine göre halen kardiyoloji ünitemizde iki adet Yardýmcý Doçent doktorumuz mevcut. Kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji bölümlerine yeni öðretim üyelerinin gelmesiyle kadrolarýn daha kuvvetlendirilmesi planlanýyor. Kalp hastalarýnýn çektikleri eziyetleri bilen bir kiþi olarak kendi ilimizde bu hizmetlerin alýnabilmesinin ne kadar önemli olduðunu bir defa daha belirtmek istiyorum. Yazýmýn baþlýðýnda da yazdýðým gibi bu hizmetler bizim için saðlýkta adeta bir çað atlama ve tarihi bir geliþmedir. Kýymeti gün geçtikçe herkes tarafýndan çok daha iyi anlaþýlacak olan bu ünitelerin Çorum'a kazandýrýlmasýnda emeði geçen baþta Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah KAFKAS Bey'e ve tüm saðlýk personeline binlerce defa teþekkür ediyorum. Baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Herkese saðlýklý ve güzel günler dileðimle hoþcakalýn. NOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " birnefessihhat@hotmail.com "


SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

Küçükler Hentbol il birinciliðinde kýzlarda Yunus Emre Ýlkokulu þampiyonluðu daha önce garantilemiþti. Dün erkeklerde 19 Mayýs, Toprak Sanayi’yi 13-8 yenerek mutlu sona ulaþtý.

17

Erkeklerde þampiyon 19 Mayýs

Küçükler Hentbol il birinciliðinde 19 Mayýs kýz takýmý son maçýnda Toprak Sanayi Ýlköðretim önünde ilk yarýsý 3-3 biten maçta rakibini ikinci yarýda bulduðu gollerle 12-4’lük skorla ikincilik kupasýný aldý. Kýzlarda Yunus Emre daha önce þampiyonluðu garantilemiþti, Erkeklerde son maçýnda Toprak Sanayi’ni 13-8 yenmeyi baþaran 19 Mayýs þampiyonluðu kazandý.

19 Mayýs: 13-Toprak Sanayi: 8

SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Eyüp Yöndem. 19 MAYIS ÝLKOKULU: Fazlý, Kenan Can, Re-

sul, Yasin, Batuhan, Ahmet, Semih, Vahitcan, Memduh, Burak, Atýf, Emircan. TOPRAK SANAYÝ ÝLKOKULU: Ahmet, Enes, Süleyman, Emre, Mehmet, Murat, Ö.Furkan, Cengiz. ÝLK YARI : 5-2 (19 Mayýs Ýlkokulu).

Erkeklerde þampiyon olan 19 Mayýs’ýn kupasýný Yunus Emre Ýlkokulu Müdürü Mustafa Ünlü verdi.

Erkeklerde ikinci olan Yunus Emre Ýlkokulu’nun kupasýný Okul Sporlarý Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi

K

üçükler Hentbol il birinciliðinde kýzlarda Yunus Emre’nin kazandýðý þampiyonluðun ardýndan erkeklerde mutlu sona 19 Mayýs Ýlkokulu ulaþtý. Üç okulun mücadele ettiði küçük kýzlarda ilk iki maçýný kaazanan Yunus Emre Ýlkokulu daha önceden þampiyonluðu garantilemiþti. Dün kýzlarda ikincilik üçüncü maçýnda Toprak Sanayi ile 19 Mayýs Ýlkokullarý karþýlaþtý. Ýlk yarýsý büyük çekiþmeye sahne olan ve 3-3 berabere biten maçýn ikinci yarýsýndaki oyunu ile 12-4 kazanan 19 Mayýs ikincilik kupasýný alýrken Toprak Sanayi Ýlkokulu ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Erkeklerde ise son maçta Toprak Sanayi Ýlkokulu’nu 13-8 yenen 19 Mayýs mutlu sona ulaþtý. Ýlk maçýnda Toprak Yunus Emre’yi yenerek þampiyonluk kupasýnýn bir ucundan tutan 19 Mayýs ilk maçýnda Yunus Emre’ye yenilen Toprak Sanayi önüne kupanýn sahibi olmak için çýktý. Rakibi önünde ilk yarýsýný 5-2 önde tamamladýðý maçtan 13-8’lik skorla galibiyetle ayrýlan 19 Mayýs erkek takýmý þampiyonluðu kazanýrken Yunus Emre Ýlkokulu ikinci Toprak Sanayi Ýlkokulu ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Dün oynanan son maçlarýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verildi.

19 Mayýs: 12-Toprak Sanayi: 4

SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Eyüp Yöndem. 19 MAYIS ÝLKOKULU: Miyase, Melike,

Nursena, Halise, Tuðba, Elmas, Hayriye, Firuze, Defne, Sena. TOPRAK SANAYÝ ÝLKOKULU: Aleyna, Hatice, Melike, Selvi, Gülþah, Özem, Merve, Berna. ÝLK YARI : 3-3.

L

re altý grupta toplam 23 okulun mücadele ettiði grup maçlarý sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan 12 takým ikinci tura yükseldiler.

SALON : Atatürk. HAKEMLER :

BUHARA KIZ MESLEK LÝSESÝ : Esra,

Ýskilip A. Öðret:3-Buhara K. Meslek: 0 Zehra Tekinbasar, Tuncay Sevim.

ÝSKÝLÝP ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ : Semiha, Nur, Özge,

Aynur, Eyþenur, Sümeyye, Hanife, Sümeyye, Büþra, Þennur.

Dün oynanan maçlar sonunda A grubundan Mecitözü Lisesi birinci Ýskilip Anadolu Öðretmen ikinci, B grubundan Fatih Anadolu birinci çýkarken Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ikinci olarak ikinci tura

Çorum FB, Hacettepe Fenerbahçe maçýný izledi

Ç

Erkeklerde üçüncü olan Toprak Sanayi’nin kupasýný okul Beden Eðitimi Öðretmeni Halil Geylan verdi

yükseldi. C grubunda Ticaret Meslek Lisesi birinci Ýskilip Kýz Meslek ikinci, D grubundan Osmancýk Lisesi birinci Oðuzlar Anadolu Lisesi ikinci, A grubundan Osmancýk ÝMKB Teknik Endüstri Meslek Lisesi

Kübra, Zümrüye, Nihal, Sedanur, Gamze, Büþra, Hacer, Þeyma, Semanur, Nisanur. SETLER : 1. Set: 25-13, 2. Set: 25-21, 3. Set: 25-20 (Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi).

Fatih Lisesi:3-Kýz Meslek:1 SALON : Atatürk. HAKEMLER :

Hüseyin Kamber, Caner Yýldýrým.

FATÝH LÝSESÝ :

Rabia, Demet, Ayþegül, Kübra, Hanife, Sedanur, Þehime, Semanur.

KIZ TEKNÝK VE MESLEK LÝSESÝ : Ezgi,

Büþra, Esra, Ýlayda, Filiz, Eda, Dilan Boynueðri, Dilan Özkeskin, Þeyma, Gülten, Hatice, Çaðla. SETLER : 1. Set: 25-22 (Kýz Teknik ve Meslek), 2. Set: 25-15, 3. Set: 25-14, 4. Set: 25-11 (Fatih Lisesi).

Spor Lisesi grubundaki üçüncü maçý kazanarak ikinci olarak ikinci biletini alan okul oldu

SALON : Atatürk. HAKEMLER :

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ : Hasret, Beyzanur, Özlem, Pýnar, Mihriban, Burcu, Buse, Feyza.

Ýskilip EML : 3 Ortaköy ÇPL : 0

SALON : Atatürk. HAKEMLER : Fatih Asalýoðlu, Hasan Olgun.

Yasemin, Büþra, Ayla, Esra, Hasret, Elif, Sandal, Tuðçe, Serap, Aysun.

ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ : Melike,

Gülçin, Ayþe, Þeyma, Eda, Zeynep, Kübra, Beyza, Toprak, Aliye, Þenay, Esra. SETLER : 1. Set: 25-11, 2. Set: 25-8, 3. Set: 25-18 (Spor Lisesi).

birinci Osmancýk Ýsmail Karataþ Saðlýk Meslek Lisesi ikinci, F grubundan ise Sungurlu Lisesi birinci Sungurlu Anadolu Öðretmen Lisesi ikinci olarak ikinci turda mücadele etmeye hak kazandý. 12 takým dün akþam çekilen kura sonucunda üçerli dört gruba ayrýlacak ve dört grupta tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda birinci olan dört takým final grubuna yükselecek. Final grubunda da tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda sýralama belli olacak.

ORTAKÖY ÇOK PROÐRAMLI LÝSESÝ :

Spor Lisesi: 3 - Atatürk : 0

Gül Ersoy, Hüseyin Kanber.

Kýzlarda ikinci olan 19 Mayýs’ýn kupasýný Hentbol Ýl Temsilcisi Turgay Görkem verdi

Kýzlarda üçüncü olan Toprak Sanayi’nin kupasýný Yunus Emre Müdür Yardýmcýsý Ahmet Çiçek verdi

Genç Kýzlar Voleybol’da grup maçlarý tamamlandý iseli Genç Bayanlar Voleybol il birinciliðinde grup maçlarý tamamlandý. Üç merkez, iki Osmancýk ve bir Sungurlu’da olmak üze-

Kýzlarda þampiyon olan Yunus Emre’nin kupasýný 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunus Gayretli verdi

ÝSKÝLÝP ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ :

Ýskilip Anadolu Öðretmen Lisesi grupta ikinci olarak ikinci tura yükselmeyi baþardý

Büþra Uysal, Sevim, Sevilay, Büþra Koca, Ayþegül, Satý, Bircan, Selvi, Songül. SETLER : 25-6, 2514, 25-13 (Ýskilip EML)

orum Fenerbahçe Basketbol Okulu öðrencileri pazar günü Ankara’da Hacettepe ile Fenerbahçe Ülker takýmlarý arasýndaki maçý izlediler. Çorum FB Antrenörü Yaþar Yýlmaz ve 50 sporcunun izlediði maç öncesinde minik sporcular Fenerbahçe antrenörü Simone Piangiani, takým menejeri Serdar Apaydýn ve yardýmcý antrenör Ertuðrul Erdoðan’a Çorum leblebisi hediye ettiler ve hatýra fotoðrafý çekindiler. Antrenör Yaþar Yýlmaz Fenerbahçe Ülker Basketbol Þube Direktörü Nedim Karakaþ’ý EURO Lig’de ilk 16’ya kalmasýndan dolayý tebrik etti ve bundan sonraki maçlarda da baþarýlar diledi. Çorum’da yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler veren Yýlmaz’u kutlayan Karakaþ, kalabalýk bir taraftar grubu ile maçý izlemeye gelen Çorum kafilesine teþekkür etti. Poroy’la birlikte izlediler Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu öðrencileri Hacettepe-Fenerbahçe Ülker maçýný 2004-2007 yýllarý arasýnda Çorum Valiliði görevini yapan halende Danýþtay üyesi olarak Ankara’da bulunan Hüseyin Poroy ile birlikte izlediler. Çorum FB basketbol okulu sporcularý yakýn ilgi gösteren Poroy, miniklerle sohbet etti ve çalýþmalar hakkýnda Yaþar Yýlmaz’dan bilgiler aldý. Antrenör Yaþar Yýl-

maz, Çorum Fenerbahçe Basketbol okulu olarak sportif çalýþmalarýn yaný sýra sosyal ve teknik geliþime katký saðlayacak etkinliklerede aðýrlýk verdiklerini bu amaçla düzenledikleri Ankara gezisinin son derece yararlý olduðunu söyledi. Ýlk kez il dýþýna çýkan sporcularýn birlikte hareket etme, TV’lerden izle-

dikleri dünya çapýndaki sporcularý yakýndan görme imkaný bulduklarýný belirten Yýlmaz, ‘Sporcularýn sosyal olmalarýný ve özgüvenlerini geliþtirdi. Kafilede kaptan olarak görev yapan Alperen Demirer’de deplasman tecrübesiniminiklerle paylaþarak sporculara yardýmcýlý olmasý grup içirisinde dayanýþma ve

iletiþimi saðlamasýnýn büyük katkýlarý oldu. Ayrýca Danýþtay Üyesi Hüseyin Poroy’un davetimize icabet ederek maçý kafileyle birlikte izlemesi bizleri son derece mutlu etti. Çorum Fenerbahçe Basketbol okulu camiasý adýna sayýn Poroy’a teþekkür ediyorum’ dedi.

Danýþtay Üyesi Hüseyin Poroy maçý Çorum FB öðrencileri ile birlikte izledi

Çorumlu sporcular Fenerbahçe teknik heyetine leblebi ikram ettiler


18 SALI 18 ARALIK 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Güzel oynamasakta dýþ sahada alýnan bir puan sevindirici’ Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Geredespor karþýsýnda iyi oynamadýklarýný ancak rakibine son 15 dakikalýk bölüm dýþýnda fazla pozisyon vermediklerini söyledi. Armutçu, takým olarak deplasmanda iyi oynayamadýklarýný ancak alýnan bir puanýn sevindirici olduðunu belirterek ‘Bu hafta sahamýzda oynayacaðýmýz Adliyespor maçýný kazanmaktan baþka bir düþüncemiz yok’ dedi.

Bolu’daki Çorumlular’dan alkýþ Ý

skilip Belediyespor’u Bolu’da oturan Çorumlular yalnýz býrakmadýlar. Maç öncesi otele gelerek Ýskilip Belediyespor’a baþarýlar dileyen Boludaki Çorumlular cumartesi günü oynanan maçtada takýmlarýný yalnýz býrakmadýlar. Maç boyunca takýmlarýna

destek veren Çorumlular maçýn ardýndan sahadan 00’lýk beraberlikle aynlan Ýskilip Belediyespor’lu futbolculara tel örgülere çaðýrarak onlara alkýþlarla destek verdiler. Ýskilip’li futbolcularda onlara alkýþlarla karþýlýk verdiler.

S

lacivertli taraftarlar, valilik binasý önündeki parkta toplandý. Bu sýrada Kültür Sitesi önünde toplanan arkadaþlarýnýn yanýna giden bir grup Galatasaray taraftarýyla sarý lacivertli grup arasýnda sözlü sataþma yaþandý. Ýki grup arasýnda arbedeye dönüþen olayda 2 taraftar yaralandý. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kavganýn büyümesi önlendi. Daha sonra valilik binasý önündeki parktan ellerinde meþaleler ile tezahürat yaparak maçý seyredecekleri kafeye yürüyen Fenerbahçeli taraftarlarla Kültür Sitesi önünde toplanan Galata-

B

ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor’da Geredespor karþýsýndaki futbol olmasada alýnan bir puan yüzleri güldürdü. Ligde oynadýðý deplasman maçlarýnda bir tek Eskipazar deplasmanýndan üç puanla dönen diðer maçlardan hep puansýz ayrýlan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü iyi oynamadýklarýný ancak son 15 dakikalýk bölüm dýþýnda rakibede pozisyon vermediklerini bu yüzden alýnan bir puanýn sevindirici olduðunu söyledi. Armutçu, takým olarak aþýrý soðuk havaya alýþýk olmadýklarýný Bolu’da maçýn çok soðuk havada oynandýðýný bundan da etkilendiklerini ancak ilk yarýnýn büyük bölümünde üstün bir futbol ortaya koyduklarýný söyledi. Ýkinci yarýda kontrollü oynadýklarýný son bölümde geriye fazla çekilince rakibin etkili olduðunu belirten Armutçu ‘Bu bölümde rakip pozisyonlar buldu ancak sonuçta sahadan puanla ayrýldýk ve mutluyuz. Þimdi önümüzde grupta þampiyonluk mücadelesi veren Adliyespor ile sahamýzda oynayacaðýmýz maçý düþünüyoruz. Hava þartlarý elverirde maçý Ýskilip’te oynayabilirsek rakibimize ilk maðlubiyeti tattýrmak istiyoruz. Takým olarak iç saha maçlarýnda çok farklý oynuyoruz. Hafta sonuna kadar sakatlarýndan iyileþmesi halinde tam kadro olarak maça çýkacaðýmýzý düþünüyorum. Birde bizi mutlu eden diðer husus ise tüm uzak deplasman maçlarýný bitirdik. Ligin ikinci yarýsýnda hep yakýn deplasmanlara gideceðiz’ dedi.

Derbi sonrasý Çorum’da çirkin görüntüler por Toto Süper Lig'de, Galatasaray ve Fenerbahçe arasýnda oynanacak derbi maç öncesi Çorum'da, iki ta-

kým taraftarlarý arasýnda arbede çýktý. Derbi öncesi takýmlarýna destek vermek için bir araya gelen sarý

Maçýn ardýndan iki takým taraftarlarý Gazi Caddesi’nde kavga etti Emniyet güçleri müdahele etti

1.

saray taraftarlarý, yeniden birbirlerine sataþtý. Taraftarlar birbirlerine maytap türü patlayýcý maddeler attý. Güven-

lik güçleri olaya müdahale ederek, sarý lacivertli taraftarlarý caddenin karþý tarafýna geçirdi. Olaylar nedeniyle

Gazi Caddesi bir süre trafiðe kapandý, vatandaþlar taraftarlara tepki gösterdi. (AA)

görünüyor. Ýlk yarýnýn son haftasýnda Osmancýkgücü, Osmancýk Belediyespor ve Eti Lisesi Gençlikspor takýmlarý üçer puan alarak yarýþta avantaj yakaladýlar. Ýlk yarýda aldýðý sonuçlarla beklentilerin üzerinde puan toplayan Hitit Gençlikspor ise son haftalarda yaþadý düþüþle yarýþta gerilerde kaldý. Alaca Belediyespor ilk haftalarda topladýðý

skilip Belediyespor’u Bolu’da oynadýðý Geredespor maçýnda Bolu Çorumlular Kültür ve Dayanýþma Derneði üyeleri yalnýz býrakmadýlar. Maç öncesi Ýskilip Belediyespor’un kaldýðý otelde ziyaret eden Dernek Baþkaný Fikret Kýsar ve Yönetim Kurulu üyeleri burada futbolcularla tanýþtýlar sohbet ettiler ve maçta baþarýlar dilediler. Baþkan ve Yönetim Kurulu üyeleri cumartesi günüde Geredespor ile oyna-

nan maçý izlediler ve Ýskilip Belediyespor’a maç boyunca destek verdiler. Maçýn bitiminde ise Ýskilip Belediyespor’u kazandýðý bir puandan dolayý yanlarýna çaðýrarak onlarý alkýþlarla yolcu ettiler. Ýskilipspor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Bolu’da 10 bin civarýnda Çorum’lunun yaþadýðýný öðrendiklerini ve maç öncesi, maçta ve maç sonunda kendilerine gösterilen yakýn ilgiden dolayý baþta Baþkan Fikret Kýsar olmak üzere tüm Dernek Yöneticileri ve maçta destek veren Çorumlulara teþekkür etti.

Ýskilip Belediye bir basamak geriledi

ölgesel Amatör Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor, Geredespor deplasmanýndan golsüz beraberlikle dönerken puan sýra-

lamasýnda bir basamak geriledi, Grupta Zonguldak Kömürspor ve Adliyespor takýmlarý rakipleri ile puan farkýný açmaya devam ediyorlar.

Bölgesel Amatör Lig Altýncý Grup haftanýn görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý:

Emniyet olaylarýn büyümemesi için olaðanüstü önlemler aldý

1. Amatör Küme’de ilk yarý sona erdi. Ulukavakspor ilk yarýyý 10’da 10 yaparak en yakýn rakibinin 10 puan önünde devreyi lider kapattý. Final Grubu biletini þimdiden almýþ gibi görünen Ulukavakspor grubun en rahat takýmý. Ancak ligde gerek diðer üç final grubuna yükselecek takým gereksede ligden düþecek bir takým için mücadele ikinci yarýda çok daha zorlu geçecek. grubunda mücadeleyi etmeyi büyük oranda garantilemiþ olmanýn verdiði rahatlýkla çýkacak. Final Grubu mücadelesi son üç takým için olacak. Bunun içinde aday sayýsý oldukça fazla, Çimentospor, Ýl Özel Ýdarespor, Osmancýkgücü ve Osnancýk Belediyespor, Eti Lisesi Gençlikspor ve Hitit Gençlikspor takýmlarý üç koltuðun adaylarý olarak

Ý

Bolu Çorumlular Derneði’nden Ýskilip Belediyespor’a yakýn ilgi

B

1. Küme’de ilk yarý sona erdi ikinci yarý hafta sonu baþlýyor

Amatör Küme’de Ulukavakspor ilk yarýyý açýk ara lider kapattý. Ligde ilk yarýda oynadýðý 10 maçýda kazanan Ulukavakspor devreyi en yakýn rakibinin 10 puan farkla lider kapatýrken ilk yarýnýn enlerinde de rakiplerine açýk fark attý. Ligde on maçýnýda kazanan Ulukavakspor en çok gol atan, en az gol yiyen takým ünvanýnýda elinde bulunduruyor. Siyah beyazlý takým on maçta rakip filelere tam 45 gol býrakýrken bu maçta kalesinde gördüðü gol sayýsý ise yalnýzca beþ. Çok gol atan az gol yiyen Ulukavakspor ikinci yarýda final

Ýskilip Belediyespor’un Geredespor ile Bolu’da oynadýðý maçtan önce Bolu Çorumlular Kültür ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Fikret Kýsar ve yöneticiler kaptan Ali Uyar ve Teknik Direktör Nihat Armutçu’ya çiçek verdiler.

puanlarýn ardýndan son haftalarda aldýðý farklý maðlubiyetlerle hýzla düþme hattýna yaklaþtý. Ancak ligde kalma mücadelesi veren diðer rakiplerine karþý üstünlüðü ile bu konuda azda olsa rahat görünüyor. Bayat Belediyespor ikinci yarýya umutlu baþlamak için kazanmaktan baþka çaresinin olmadýðý maçta Sungurluspor’u 5-2’lik skorla geçerek puan sýralamasýnda iki basamak birden

yükseldi. Bu galibiyet ligden düþecek takýmlar için oldukça zorlu mücadelenin habercisi oldu. Ligin ikinci yarýsýnda Mecitözüspor, Sungurluspor ve Bayat Belediyespor takýmlarý

Geredespor - Ýskilip Belediyespor Bartýnspor- Akyurt Belediyespor Kozluspor - MKE Kýrýkkalespor Ostimspor - Eskipazar Belediyespor Sincan Belediyespor -Sorgun Belediyespor Tosya Belediyespor - Ankara Adliyespor Yahþihanspor - Zonguldak Kömürspor

ligde kalmak için mücadele edecekler. Üç takýmýn kendi aralarýnda oynayacaklarý maçlar ligden düþecek takýmýn belirlenmesi için büyük önem taþýyacak. Ýkinci yarý ara vermeden bu hafta sonu baþlýyor. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan erteleme maçlarýnýn ardýndan ikinci yarý 23Aralýk pazar günü oynanacak maçlarla baþlayacak.

1. Amatör Küme Büyükler puan durumu Haftanýn Sonuçlarý:

Çimentospor - Ulukavakspor Bayat Belediyespor - Sungurluspor Mecitözüspor - Eti Lisesi Gençlik Osmancýk Belediye -Hitit Gençlikspor Osmancýkgücüspor- Alaca Belediyespor

PUAN DURUMU

TAKIMLAR 1. Ulukavakspor 2. Çimentospor 3. Ýl Özel Ýdare 4. Osmancýkgücü 5. Osm. Belediye 6. Eti Lisesi 7. Hitit Gençlik 8. Alaca Belediye 9. Bayat Belediye 10. Sungurluspor 11. Mecitözüspor

O 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

G 10 6 6 5 5 4 4 3 2 1 1

B 0 2 1 3 1 2 1 2 0 3 1

M 0 2 3 2 4 4 5 5 8 6 8

A 45 24 17 38 28 25 20 11 16 17 13

23 Aralýk pazar : Eti Lisesi Gençlik - Çimentospor. Hitit Gençlik - Sungurluspor. Osmancýkgücü- Osmancýk Belediyespor. Mecitözüspor - Bayat Belediyespor. Alaca Belediyespor - Ýl Özel Ýdarespor.

: 0-1 : 5-2 : 4-5 : 2-1 : 7-0 Y 5 7 14 15 24 27 16 33 34 44 36

P 30 20 19 18 16 14 13 11 6 6 4

PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G 1. Zonguldak K. 11 8 2. Adliyespor 11 7 3. Sorgun Beled 11 6 4. Sincan Belediye 11 4 5. Bartýnspor 11 5 6. Tosya Belediye 11 4 7. Ostimspor 11 4 8. Geredespor 11 3 9. Kýrýkkalespor 11 3 10. Ýskilip Belediye 11 4 11. Kozlu Bele 11 3 12. Akyurt Bele 11 3 13. Yahþihanspor 11 1

B 1 4 1 5 2 3 3 6 5 2 5 0 5

M 2 0 4 2 4 4 4 2 3 5 3 8 5

A 26 23 14 12 17 10 19 6 13 10 6 9 11

: 0-0 : 3-1 : 0-0 : 3-0 : 2-0 : 1-3 : 1-4 Y 5 9 12 6 17 9 19 6 11 9 8 16 20

P 25 25 19 17 17 15 15 15 14 14 14 9 8

23 Aralýk Pazar: Ýskilip Belediyespor - Adliyespor. Zonguldak Kömürspor - Geredespor. Akyurt Belediyespor- Kýrýkkale Yahþihanspor. Sorgun Belediyespor - Bartýnspor. MKE Kýrýkkalespor - Sincan Belediyespor. Eskipazar Belediye - Kozlu Belediyespor. Ostimspor - Tosya Belediyespor.

Ýskilip Belediyespor, bu sezon deplasmandaki ilk beraberliði Geredespor deplasmanýnda golsüz skorla aldý. Temsilcimiz bu beraberlikle haftayý bir puanla kapatmasýna raðmen sýralamada bir basamak geriledi. Lider Zonguldak Kömürspor, Yahþihanspor deplasmanýndan 41’lik galibiyetle dönerek 25 puana yükseldi ve liderliðini devam ettirdi. Liderin takipçisi Adliyespor’da Tosya Belediyespor deplasmanýndan 3-1’lik galibiyet ve üç puanla sürdürerek lideri averajla takibini sürdürdü. Sincan Belediyespor ligdeki çýkýþýný sahasýnda konuk ettiði Sorgun Belediyespor maçýný 2-0 kazanarak sürdürürken Bartýnspor’da üst sýrayla puan farkýnýn açýlmasýna Akyurt Belediyespor’u evinde 3-1 yenerek izin vermedi. Ostimspor ise sahasýnda konuk ettiði Eskipazar Belediyespor’u 3-0 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Kozluspor ile MKE Kýrýkkalespor ise sahadan golsüz beraberlik ve bir puanla ayrýldýlar. Ligde 12. hafta maçlarý bu hafta sonu oynanacak. Ýskilip Belediyespor 12. hafta maçýnda grupta averajla ikinci sýrada bulunan ve þampiyonluk adaylarýndan Adliyespor’u sahasýnda ko-


www.corumhakimiyet.net

SALI 18 ARALIK 2012

ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ

Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)

ELEMANLAR ARANIYOR Kuþcuoðlu Otomotiv Mitsubishi Yetkili Servisinde çalýþtýrýlmak üzere,

Mekanik Ustasý Elektrik Ustasý Çay ve temizlik iþlerine bakacak bay eleman

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum 55001-55101 (2 cit) 55201-55401 toplam 4 cilt dipkoçanlý giriþ betini kaybettim. Hükümsüzdür.

Anadolu Organizasyon Ferdi Öztaþ Ulukavak Mah. Selimiye 3. Sk. No: 45/A ÇORUM T.C.No:21406686698

(Ç.HAK:3731)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Yeter KARAN Hasan kýzý 01.11.1978 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3733)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Seyhan KARACA Abdullah kýzý 1973 Çorum Doðumlu

(Ç.HAK:3735)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet YANDIM Abdullah oðlu 1985 Çorum Büðdüz Köyü Doðumlu

(Ç.HAK:3729)

Çorum Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü

Çorum Müze ve Örenyerlerine 5 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü Saat: 10:30 ***

21 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no 60, sayfa 5868, ada 2561, parsel 1 adresinde kayýtlý bulunan, 4.366,60 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 46060/1451784 arsa paylý A blok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 70.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:20 ***

T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

19 TE 286 plakalý 2012 model yeni Kango Multix Ext Edit 1.5 Renault marka aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000 Yer: Sima Otomotiv San. ve Tic. A.Þ. (Ankara

Çorum merkez Konaklý beldesi taþkýn koruma inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 A blok no: 24 Çankaya / Ankara Saat: 10:00 ***

28 ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

19 UB 181 plakalý, 2011 model, Renault marka Kango Multix cinsinde, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 28.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:10-10:15 ***

2 OCAK 2013 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

3 OCAK T.C. Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü 365.000 lt motorin (euro dizel) ile 5.000 lt kurþunsuz benzin (95 oktan) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel

Çorum Ýl Özel Ýdaresi’ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. no: 167 Çorum Saat: 10:00 ***

4 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Destek personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

7 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý

Spor Salonu ve Spor Tesisleri Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 10:00 ***

Çorum Belediye Baþkanlýðý

Kamp Eðitim Merkezi ve Hizmet Binalarý Uygulama Proje hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý kat 5 Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü

2013 yýlý 11 kiþi ile 11 aylýk malzemesiz genel temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizöetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00

Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2010/5424) Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi (Dosya No: 2012/899 TLMT.)

Ana gayrimenkulu ‘tek katlý kargir ev ve arsasý’ vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut ‘cins tahsisi’ yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 160.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 ***

5 ÞUBAT T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Bhaçelievler Mah. 1992 ada, 493 parselde kayýtlý 548,84 m2 arsa üzerindeki binanýn 2. kat 7 nolu mesken vasfýndaki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan bilgisayar bilgisine sahip olan muhasebe elemaný alýnacaktýr.

(Ç.HAK:3694)

Antrenör ve Gençlik Lideri hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah., Gazi Cad., No 97 Çorum Saat: 10:00 ***

27 ARALIK DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü

Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Müdürlüðü

Nasip Unlu Mamüller Eþref Hoca Cad. No:25 /B Çorum (23 Nisan Ýlkögretim okulu çaprazý) 0364 226 30 70

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere

Garson, Aþçý ve Aþçý Yardýmcýsý alýnacaktýr.

Mür. Tel: 0 507 500 21 83

(Ç.HAK:3730) (Ç.HAK:3544)

CANDEMÝR TÝCARET

Osmancýk Cad. 1. Osmancýk Çýkmazý No: 4 Tel: 224 22 82

(Ç.HAK:3662)

TOKÝ’de 3+1 Satýlýk Daire Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel:

0 536 729 38 08

ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Muhasebe bölümünde çalýþtýrýlmak üzere logo ve ofis programlarý kullanabilen çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Ankara Yolu Gýda Toptancýlar Sitesi 1. Blok No: 24 Tel: 0 532 714 81 80

(Ç.HAK:3727)

2013 yýlý gýda alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü

Çorum Ýskilip ilçesi Ýmam Hatip Lisesi istinat duvarý yapým iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: 14:00 ***

ESKÝ KOMBÝLERÝNÝZÝ ATMAYIN GETÝRÝN BÝZ ALALIM

KÝRALIK ELEMANLAR ARANIYOR SOBALI DAÝRE Stad 4. Sokak’ta

0 536 360 73 44

(Ç.HAK:3734)

Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi

Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü araç kiralama hizmeti 6 adet (4 adet þoförlü yakýtlý, 2 adet þoförsüz yakýtsýz) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum Tapu Müdürlüðü’nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613’te kayýtlý 629 parsel de bulunan 26.415,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 579.358,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 Tel: 234 93 71-0 532 521 36 55

Devren Satýlýk

Buhara Merket Buharaevler 2. Sok. No: 2 Mür. Tel: 0 530 566 68 67

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

0 544 251 14 83

Satýlýk

Market

Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda müþteri potansiyeli mevcut market devren satýlýktýr.

Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere Vasýfsýz Bay elemanlar alýnacaktýr. Mür. Tel: 254 00 51

Düðün Salonu Osmancýk Cad. Uç Sokakta Mür. Tel: 0 533 526 80 39

(Ç.HAK:3717)

Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 65.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

55 UE 674 plakalý, 2010 model, panelvan cinsi siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 20.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü

(Ç.HAK:3728)

T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

20 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi

24 ARALIK Çorum Adliyesi

Çorum Adliyesi 12 ay süreli 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 14:00 ***

***

8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü (Dosya No: 2011/705)

(Ç.HAK:3666)

Özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah., Cengiz Topel Cad., No: 122 Çorum Saat: 10:00 ***

Ýdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Ýhale Odasý Saat: 14:00 ***

(Ç.HAK:3649)

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü, Osmancýk Ýþletme Þefliði ve Sungurlu Orman Ýþletme Þefliði’ne akaryakýt alýmý ihalesi. Yer: Ýnönü Cad. No 72 Çorum Saat: 14:00 ***

Yolu 4. km Çorum) Saat: 14:00-14:10 ***

(Ç.HAK:3688)

19 ARALIK Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü

(Ç.HAK:4138)

18 ARALIK Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

ELEMAN ARANIYOR

Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere B sýnýfý ehliyeti olan tecrübeli bay pazarlama elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.

(Ç.HAK:3718)

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, bu araçlarýn trafikten çekildiðinde hurdaya ayrýlmasý ve tekrar kullanýlmasýný önlemek için MKEK ile protokol imzalamýþtý. Bu protokole göre, kapsama alýnan araçlarýn, MKEK Hurda Ýþletmesi Müdürlüðü tesislerinde imha edilecek. Hurdaya ayrýlacak araçlar kategorisinde, Emniyet Genel Müdürlüðünde kayýtlý yaklaþýk 181 bin 283 kamyon, 213 bin 977 kamyonet, 52 bin 157 minibüs, 30 bin 850 otobüs ve 8 bin 159 özel amaçlý olmak üzere 486 bin 426 araç bulunuyor. Bu kapsama giren araçlarýn hurdaya ayýrma iþlemlerinin 2013 yýlý sonuna kadar tamamlanmasý öngörülüyor. Araçlar, Hurda Ýþletmesi Müdürlüðü'nün tesislerinin bulunduðu Kýrýkkale, Ýzmir Aliaða ve Kocaeli Seymen'deki Hurda Müdürlüklerinde teslim alýnarak imha edilecek. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, karayollarýnda güvenliðin artýrýlmasý, rekabet þartlarýnýn düzenlenmesi, nakliye piyasasýnda fiyat dengesinin saðlanmasý ve çevre kirliliðinin önlenmesi hedefiyle baþlatacaðý uygulama için yaklaþýk 400 milyon lira kaynak ayýrdý. Bu kaynak, hurdaya ayrýlacak araç sahiplerine ödenecek. Bakanlýk, hurdaya ayrýlacak araçlarýn model yýllarýna baðlý olarak, kilogram baþýna piyasa koþullarýna göre belirlediði hurda bedelini ödeyecek. Buna göre, bu sýnýfa giren 486 bin 426 araç için yaþý, cinsi ve kilogramýna baðlý olarak araç baþýna 2 bin lira ile 12 bin lira arasýnda ödeme yapýlacak. Hak sahiplerine ödemeler, yetkililerce ''Hurdaya ayrýlmýþtýr'' kaþesi vurulduktan sonra yapýlacak.

(Ç.HAK:3429)

Hurda takvimi belli oldu

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nýn, kara yollarýnda güvenliði artýrmak ve çevre kirliliðini azaltmak amacýyla 22 yaþ üzerindeki kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, tanker ve çekicilerin hurdaya ayrýlmasýna iliþkin uygulamasý baþladý. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý, 22 yaþ üstü kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, tanker ve çekicileri piyasa deðeri üzerinden almaya baþladý. Bakanlýk, uygulamayla karayollarýnda güvenliðin artýrýlmasý, çevre kirliliðinin önlenmesi ve nakliye piyasasýnda fiyat dengesinin saðlanmasýný amaçlýyor. Bu sýnýfa giren 486 bin 426 araç için yaþý, cinsi ve kilogramýna baðlý olarak araç baþýna 2 bin lira ile 12 bin lira arasýnda ödeme yapýlarak, MKEK'nin Hurda Ýþletmesi Müdürlüðü tesislerinde imha edilecek. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüðü'nün, 1990 ve öncesi yýllarda trafiðe çýkan kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, tanker ve çekicilerin trafikten çekilmesi için hazýrladýðý uygulama planý devreye girdi. Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüðü'nün, hazýrladýðý uygulamanýn kapsamýný belirleyen teblið, 17 Kasým 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya baþlandý. Uygulama nedeniyle Bakanlýðýn yaný sýra MKEK ve Emniyet Genel Müdürlüðü gerekli tedbirleri aldý. Emniyet Genel Müdürlüðü, araçlarýn teslim edileceði hurda müdürlüklerindeki bürolarda görev yapmak üzere, teslimat yoðunluðu göz önüne alýnarak en az bir kiþi olmak üzere yeterli personel görevlendirecek.

19

Adres: Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 05 58


* Güzel oynamasakta dýþ sahada bir puan sevindirici. * Bolu Çorumlular Derneði’nden Ýskilip’e yakýn ilgi . * Ulukavak ilk yarýyý kayýpsýz kapattý: 1-0 * Derbi sonrasý Çorum’da çirkin görüntüler. * 1. Küme’de ilk yarý sona erdi ikinci yarý hemen baþlýyor * Küçükler Hentbol’de kupalar sahiplerini buldu. * Çorum FB Hacettepe-Fenerbahçe maçýný izledi.

Haberlerini 17. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz

SALI 18 ARALIK 2012

Gümüþdað ‘Kazanma isteði ile oynamazsanýz kaybedersiniz’ Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað

Ç

orum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Oyak Renault maçýnda iyi oynamadýklarýný ve ev sahibi takýmýn hakmý bir galibiyet aldýðýný söyledi. Gümüþdað, ilk yarýnýn bitimine bir hafta kalmasýna karþýn futbolcularýn hala kalitelerinin farkýnda olmadýklarýný ve çok hata yaptýklarýný ve sonucunda da yenilgi ile ayrýldýklarýný belirtti. Oyak Renault karþýsýnda kötü oynadýklarý

rakibin daha istekli ve arzunu bir oyun ortaya koyduðunu bunu sonucunda da iyi oynayan takýmýn kazandýðýný belirten Gümüþdað ‘Futbolcularým ligin ilk yarýsýnýn bitmesine raðmen halen kendi kalitelerinin idraki içinde deðiller, iyi oynuyorlar ancak çok hata yapýyorlar, hatanýn bedelini de yenilgi olarak ödüyoruz. Oyak Reneultspor sahasý sentetik saha olmasý bizim açýmýzdan

dez avantajdý, rakip takým sürekli olarak bu sahada maç yaptýðý için iyi oynadýlar, güzel mücadele ettiler, kanatlarý iyi kullandýlar ve hak ettikleri bir galibiyet aldýlar. Mazeretlerin arkasýna sýðýnmayacaðýz, eðer kazanma isteði ile oynayamazsanýz kaybedersiniz, rakip kazanmayý daha çok istekliydi, Takým olarak yinede mücadele ettik ve pozisyonda bulduk, maçý berabere bitirebilirdik, son 3 dakika kala þansýz bir gol yedik ve maðlup olduk. Ben her zaman söylüyorum bu takým çok iyi her takýmý yenecek güçte ancak futbolcularým bir türlü kalitelerinin farkýnda deðil, çok basit hatalar yapýyoruz ve bu hatalarýn önüne geçeceðiz ve bu takýmý olduðu yere getireceðiz’ dedi.

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Oyak deplasmanýnda iyi oynamadýklarýný ve kazanmayý daha çok isteyen takýmýn sahadan üç puanla ayrýldýðýný söyledi. Ýlk yarýnýn son haftasýna gelmelerine raðmen kadrolarýndaki futbolcularýn hala kalitelerinin farkýna varamadýklarýný belirten Gümüþdað ‘Ýkinci yarýda basit hatalarýn önüne geçeceðiz ve takýmý layýk olduðu yere getireceðiz’ dedi.

‘Ýyi oynadýk kötü goller yedik’ Çorumspor Teknik Direktörü Elvan Milað, Gölcükspor karþýsýnda kötü oynamadýklarýný ancak çok basit goller yediklerini bunun sonucunda da sahadan maðlubiyetle ayrýldýklarýný söyledi. Bu kadronun gelecekte iyi iþler yapacaðýna inandýklarýný ancak puan farkýnýn açýlmasýnýn morallezi bozduðunu umutlarý azalttýðýný belirten Milað ‘Siirtspor maçýndan alacaðýmýz puanlarla bu moralleri ve umutlarý düzeltmek istiyoruz’ dedi.

Ç

Çorumspor’da üye aidatýný ödemeyenin kaydý silinecek

Son gün 21 Aralýk Cuma Ç

orumspor Yönetimi tüzük gereði üyelik aidatlarýný ödemeyenlerin kaydýnýn silineceðini açýkladý. Yönetim Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre tüzük gereði yýl içinde üyelik aidatýný ödemeyenlerin üyeliklerinin düþürülmesi gerektiði belirtilerek ‘Yýl sonunun yaklaþmasý nedeniyle 21

Aralýk cuma günü mesai bitimine kadar yýllýk üyelik aidatlarýný ödemeyenlerin üyelikleri düþürüleceðin bilinmesini isteriz. Üye aidatlarýný Çorumspor Kulübü müdürlüðüne makbuz karþýlýðý ödemeyen üyelerin üyeliklerinin düþeceðinin bilinmesini isteriz’ denildi.

Teknik Direktör Elvan Milað

orumspor Teknik Direktörü Elvan Milað, Gölcükspor karþýsýnda iyi oynadýklarýný ancak basit goller yiyerek sahadan puansýz ayrýldýklarýný belirterek ‘Ýlk yarýda sahamýzdaki son maçta taraftarlarýmýza puan sevinci yaþamatadýðýmýz için üzgünüz’ dedi. Milað, Kayseri Þeker farklý maðlubiyetinin ardýndan hafta boyunca futbolcularý bu maça hazýrlamaya çalýþtýklarýný ve sonucunda da sahada iyi iþler yaptýklarýna inandýðýný belirterek ‘Maçýn geneline baktýðýmýzda iyi futbol oynadýðýmýzý düþünüyorum. Ancak her zaman olduðu gibi yine basit goller yedik ve sonucunda haketmediðimiz bir maðlubi-

Türkiye Güreþ Þampiyonasý’nda iki altýn madalya kazanan tek il Çorum

Çorum adýna olmasa da beþ Çorumlu kürsüde Büyükler Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý’nda Çorum adýna mindere çýkmasalarda beþ Çorumlu kürsüde yer aldý. 74 Kg’da Yasin Bolat, 84 Kg’da Hakký Ceylan altýn madalya kazanýrken 55 Kg’da Ahmet Peker gümüþ, 60 Kg’da Ömer Uzan ve 96 Kg’da ise Hüseyin Gümdüz sýkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandýlar.

B

55 Kg’da ikinci olan Ahmet Peker ödül töreninde görülüyor

üyükler Türkiye Serbest Güreþ Þampiyonasý’nda Çorum adýna mindere çýkmasada baþka kulüpler adýna mindere çýkan beþ Çorumlu güreþçi kürsüye çýkmayý baþardý. 74 Kg’da Yasin Bolat ve 84 Kg’da Hakký Ceylan sýkletlerinde birinci olarak altýn madalya kazandý. Ankara’da yapýlan Büyükler Türkiye Güreþ Þampiiyonasý’nda 55 Kg’da ASKÝspor adýna mindere çýkan milli güreþçi Ahmet Peker final maçýnda ayný

74 Kg’da sýkletinde altýn madalyanýn sahibi olan Yasin Bolat ödül töreni sonrasýnda kürsüde

kulüpten Sezer Akgün’e yenilerek gümüþ madalya kazandý. 60 Kg’da ASKÝspor adýna mücadele eden Ýskilip’li güreþçi Ömer Uzan skletinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan diðer isim oldu. 74 Kg’da Ýstanbul Sancaktepe Belediyespor adýna mindere çýkan Yasin Bolat ise final maçýnda Kahramanmaraþ Belediye takýmýndan Musa Gürbüz’ü yenerek altýn madalyanýn sahibi oldu. 84 Kg’da Ankara Ýller Bankasý adýna mücadele eden Hakký Ceylan’da Ankara TEDAÞ’dan Namýk Korkmaz’ý yenerek sýkletinde altýn madalya kazanan ikinci Çorumlu güreþçi oldu, 96 Kg’da Ankara Þekerspor adýna mücadele eden Hüseyin Gündüz final maçýnda Kocaeli Büyükþehir Belediyespor’dan Müren Mutlu’ya yenilerek gümüþ madalya kazanan isim oldu. Þampiyonaya Çorum adýna katýlan genç

isimler ise ilk turlarda maç kazanmalarýna raðmen madalyaya çýkma

U

maçlarýnda rakiplerine yenilerek kürsüye çýkmayý baþaramadýlar.

zun yýllardýr yaptýðým gazetecilik hayatýmýn en kötü haftasýný geçirdim. Bir yandan dost bilip arkamdan oyun çevirenleri öðrendim, diðer yandan affedilmez bir skor hatasý yaptýk, bunlar yetmezmiþ gibide hafta sonu biri Çorum diðeri Bursa’dan iki maðlubiyet haberi ile haftayý tamamladýk. Bu kadar olumsuzluðun ardýndan ne kadar iyi olunursa o kadar iyiyiz. Fazla detaya girmeden dost ve arkadaþ bildiðimiz insanlar tarafýndan arkadan hançerlendik üzüldük ancak yanlýþ tanýdýðýmýz isimleri öðrendik sevindik. Gereðinide yaptýk bu iþi fazlada uzatmaya gerek görmüyorum. Çorumspor kendi sahasýnda ilk yarýda oynadýðý son maçta Gölcükspor’a 2-1 maðlup oldu. Düþününki bir takým ilk yarýda evinde oynadýðý hiç bir maçta puan sevinci yaþayamadan devreyi bitiriyor. Sahaya bakarsak önceki maçlara göre daha iyi bir görüntü verdi genç futbolcular. Ancak, uzun süredir profesyonel futbol oynamalarýna raðmen henüz bir aþama kaydedememeleri beni en çok üzen konu. Futbolda yenersin yenilirsin ancak asýl önemli olan üzerine koymak. Çorumspor’da genç gelecek vadeden isimler diye gördüðümüz yetenekler bizleri hayal kýrýklýðýna uðratmaya devam ediyorlar. Yeteneklerini bilmesek tanýmadýðýmýz isimler olsa belki tamam diyeceðizde yeteneklerini bildiðimiz isimlerin bu kadar kötü performans göstermeleri üzüyor insaný. Gelinen bu noktada Çorumspor’un iþi çok zor. Bir yandan saha dýþýndaki sahipsizlik diðer yandan sahadaki futbolcularýn gösterdikleri performans diðer yandan puan tablosundaki vahim tablo.

Çorumspor Teknik Direktörlerinden Tümer Uzun, Gölcükspor maçýnýn sonunda karþýlaþma içinde ufak bir tartýþma yaþadýðý futbolcu ile görüþerek sorunu tatlayý baðladý ve iki takým oyuncularý dostça ayrýldýlar

yet aldýk. Evimizde oynadýðýmýz ilk yarýnýn son maçýnda taraftarlarýmýza puan sevinci yaþatmak isterdik ancak olmadý. Takým olarak her geçen gün iyiye gittiðimizi görüyoruz ancak bunu skora yansýtamýyoruz. Futbolda hiç bir zaman dün yoktur bugün vardý, oda biz kaybediyoruz ve rakiplerimizle aramýzdaki puan farký açýlýyor. Gelecek dönemlerde bu takýmýn çok iyi iþler yapacaðýna inanýyoruz fakat þu anda takým olarak artýk kaybe tahammülümüz kalmadý. Puan farký açýldýkça moraller bozuluyor ve ümitler azalýyor. Þimdi ilk yarýnýn son maçýnda Siirtspor ile deplasmanda oynayacaðýmýz maçta alacaðýmýz puanlarla ikinci yarýya daha umutlu ve moralli girmek istiyoruz. Bu amaçla bugünden itibaren çalýþmalarýmýza baþlayacaðýz’ dedi.

Yetkin Özbey, Erkan Öztürk’le görüþtü

Ç

orumspor Genel Kaptaný Yetkin Özbey, Gölcükspor maçýnýn ardýndan kýrmýzý siyahlý kulüpten alacaðý olan isimlerden Erkan Öztürk ile görüþtü. Geçtiðimiz yýllarda kýrmýzý siyahlý formayý giyen Erkan Öztürk’le maçýn ardýndan görüþen Yetkin Özbey kulübün durumu hakkýnda bilgi verdi ve telefonunuda alarak konuyla ilgili olarak temasa baþladý. Özbey’in kulüpten alacaðý olan futbolcularla görüþmeleri sürdürdüðü ve sorunun çözümü için pazarlýklarýn devam ettiði öðrenildi.

Yetkin Özbey, Erkan Öztürk ile maç sonunda görüþürken

.:: GÖZLEM ::. Kötü bir haftanýn ardýndan hak.halil@mynet.com

Halil ÖZTÜRK

Gruptaki takýmlarý gördükten sonra ikinci yarýda ligde kalmanýn çok olmadýðýný düþünüyorum. Fakat iþ saha dýþýna döndüðümüz zaman tam tersine dönüyor. Yönetim kendi içinde yine bölündü ve geriye çekilen isimler oldu. Zaten ekonomik olarak gücü az olan isimler (gerçi gücü çok olan isimlerde olsa nereye kadar verecekki) iaþesi ve diðer giderleri ancak karþýlayabiliyor. Transferin açýlmasý için gereken para asgari 250 desek bir o kadarda ligde kalmak için yapacaðýný transfere oldu 500. Bul nerden bulacaksan bu parayý. Çorum’da yüzünü dönen hiç bir mülki amir yok, iþadamlarý mahkeme diyor çekiliyor kenara olay kalýyor 300-500 sevenin omuzlarýna. Onlarýnda gücü olmayýnca kaçýnýlmaz sona adým adým gidiyoruz. Ekonomik olarak bitik Çorumspor bize böyle karamsar tablo çizerken, hiç bir sorunu olmayan ve aylýk ödemelerini alan Türkiye’nin ender kulüplerinden Çorum Belediyespor’da sahadaki performansý ile þaþýrtmaya devam ediyor.

Son üç haftada oynadýðý maçlarý kazanmýþ olsa ikinci yarýda Belediyespor’u ilk beþ hedefini kovalamasý çok daha kolaydý. Sancaktepe maçýný anlamak kolay, zorlu rakip deplasmanda oynuyorsun tamam. Geçen hafta Keçiören karþýsýnda çok kötü futbol buna raðmen öne geçmiþsin ancak evinde oynadýðýn maçta son bölümde golü yiyoruz galibiyeti kovalamak yerine beraberliði koruma telaþýný giriyoruz. Keçiören’li futbolcu topu aðlardan alarak orta sahaya koþarak gidiyor, Belediyespor’lu futbolcu topu korner köþesine götürerek zaman öldürüyor. Hayrettin hoca Oyak maçýnda galibiyete oynamadýklarýný maðlup olduklarýný söylüyor. Hocam galibiyete biz oynatmayacaðýz siz oynatacaksýnýz. Sekiz futbolcuyu kendi sahanýza hapsederseniz kusura bakmayýn maç kazanmak ancak þansla olur. Bu kadar ürkek futbolla maç kazanmak zor. Altý futbolcu gönderildi altý transfer gelecek demekki. Ancak bu mantýkla bu futbol anlayýþý ile Belediyespor’un ikinci yarýda da baþarýyý yakalamasý çok zor. Yönetim ve Teknik Heyet oturacak þapkasýný önüne koyacak ve soruna köklü bir çözüm bulacak. Bu hafta tek tesellimiz Bölgesel Lig’deki temsilcimiz Ýskilip Belediyespor’dan geldi. Grupta alt sýralardan kurtulmak adýna önem taþýyan maçta Geredespor deplasmanýndan golsüz beraberlikle 1 puanla döndü. Grupta iþi hala zor ve eðer bu performansýný ikinci yarýda sürdüremezse puan sýralamasýnda altlar çok yakýn ve tehlike büyük. Çoðunluðu Çorumlulardan oluþan takýmla bunu baþarmalarý tabiki bizleri mutlu edecek

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement