Page 12

12 PERÞEMBE 18 EKÝM 2012

www.corumhakimiyet.net

Bayat’a turist geldi B

ayat'ýn tarihi mekan ve doðal güzelliklerini yerinde görmek ve incelemek üzere ilk turist kafilesi Bayat'a geldi. Turist kafilesi, Bayat Kaymakamý Hakan Þeker ve Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü tarafýndan karþýlandý. Kafileye eþlik eden Kaymakam Þeker ve Baþkan Ünlü, ilçenin tarihi yerlerini tanýtýmýný yaptýlar. Bayat Belediyesi’nden yapýlan açýklamaya göre, Kapadokya ve Hattuþaþ bölgesini gezmek üzere Amerika Birleþik Devletleri’nden gelen, aralarýnda akademisyen ve avukatlarýn da bulunduðu turist kafilesi Hattuþaþ bölgesinin devamý niteliðinde olan ve Bayat’ýn Kunduzlu mevkinde bulunan Kaya Mezarlarý’ný ziyaret etmek amacýyla Bayat’ý ziyaret ettiler. Turist kafilesinin çoðunluðunun hukukçulardan oluþmasý nedeniyle Ýlçe Cumhuriyet Savcýsý, Ýlçe Kaymakamý ve Belediye Baþkaný’nýn da katýlýmýyla Bayat’ýn tarihi ve turistlik yerleri gezildikten sonra misafirlere Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü tarafýndan günün anýsýna Bayta’ý temsil eden tablo hediye edildi. Adliye, belediye ve kaymakamlýk çalýþanlarýnýn da katýlýmýyla yenilen yemeðin ardýndan söz alan kafile baþkaný, Bayat’ýn küçük þirin ve temiz bir ilçe olduðunu, Bayat halkýnýn sýcak ve misafirperver tutumundan çok

B

Turist kafilesi, Bayat Kaymakamý Hakan Þeker ve Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü tarafýndan karþýlandý.

Baþkan Ekrem Ünlü, ilçenin tarihi yerlerini tanýtýmýný yaptý.

ABD’li turistler Bayat’ýn Kunduzlu mevkinde bulunan Kaya Mezarlarý’ný ziyaret etti.

etkilendiklerini, bu güzel ilçeyi ülkelerinde

anlatacaklarýný ve gelecek yýl daha kalabalýk

bir kafileyle Bayat'a tekrar gelmek istedikle-

rini ayrýca etrafta çok sayýda inþaatýn dikkatlerini çektiðini ve bu durumun Bayat'ýn geliþmekte olan çok hareketli bir ilçe olduðu izlenimini kendilerinde uyandýrdýðýný belirttikten sonra, çekilen hatýra fotoðrafýnýn ardýndan Karabük, Safranbolu, Amasra bölgesini gezmek üzere ilçeden ayrýldýlar. Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, ilçeye gelen turistleri Belediye Baþkanlýðý’nda aðýrladýktan sonra Bayat’ý tanýtýr rölyef çalýþmalarýndan turistlere hediye etti. Ünlü, Bayat’ýn tarihi ve tabii güzelliklerinin Belediye tarafýndan Rölyef bir tablo formunda yaptýrýldýðýný belirterek, “Bayat tarihsel ve coðrafi olarak birçok üstünlüklere sahip. Bayat tarihte birçok uygarlýðýn geçiþ yollarýndan ve yerleþim yerlerinden birisi olmuþtur. Dolayýsýyla Bayat'ýn geleceðini þekillendirilmesinde bizler kadar tarih ve turizm önemli yeri olmalýdýr. Ben görev yaptýðým süre içinde Bayatlýlar’ýn ufku açýk insanlar olduðunu gördüm. Bunun için Bayat'ý daha müreffeh, daha yaþanabilir ve daha güzel bir þekilde geleceðe taþýyabilmek için birlik ve berberlik içinde hareket etmeye sizleri davet ediyorum. Kaya mezarlarý, ören yerleri, tarihi maden ocaklarý gibi birçok tarihi eseri barýndýran ilçemize yapýlan bu ziyaretin ilçemizin turizme kazandýrýlmasýnda

Kurbanlýklar saðlýk kontrolünden geçti

ayat Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerinin yaklaþan Kurban Bayramý öncesi ilçedeki kurbanlýk hayvanlarý saðlýk kontrolünden geçirdiði belirtildi. Yapýlan kontrollerde hayvanlar saðlýk durumlarý ve gebelik durumlarý kontrol ediliyor. Veteriner Hekim Fehmi Kýzmaz, mezbaha ve hayvan pazarýný gezerek kurbanlýk hayvanlarýn saðlýk kontrollerini yapýyor. Kurbanlýk diþi hayvanlara Bayat'ta ilk defa

ultrason uygulayan hekim, hayvanlarýn diþlerini, yaþýný, hastalýk belirtilerini, aþýlarýný kontrol ediyor. Erkek hayvanlarýn aðýrlýkta olduðu hayvan pazarýnda 10-15 diþi hayvan ultrasondan geçirilerek gebelik testi ve yaþ tespiti yapýlýyor. Herhangi bir olumsuzluk karþýsýnda hayvanlarýn kulak küpelerindeki numaralar alýnarak gerekli mercilere bildiriliyor. Geçtiðimiz hafta denetimlere baþlayan Veteriner Hekim, bu çalýþmalarýn Kurban Bayramý'na kadar süreceðini belirtti.

Ýlçedeki kurbanlýk hayvanlarý saðlýk kontrolünden geçirildi.

Bayat’a 68 yeni çöp konteynýrý

B

ayat Belediyesi temizlik ve çöp hizmetlerinde kullanýlmak üzere 400 litrelik 68 adet çöp konteynýrý aldý. Ýlçenin temizlikte önemli hizmetler elde ettiðini ifade eden Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, çöp konteynýrlarýnýn ana halterler, ilçe merkezinde ve yol çevresinde kullanýlacaðýný belirtti. Yapýlan açýklamaya göre, Bayat Belediyesi Zabýta Komiserliði'nin sunduðu çöp ve temizlik hizmetlerinde kullanýlmak üzere 400

Bayat belediyesi 400 litrelik 68 adet çöp konteynýrý aldý.

litrelik 68 adet çöp konteynýrý alýndý. Bayat'ýn

temizlik hizmetlerinde önemli geliþmeler ya-

þandýðýný, ilçede daha önceden haftada bir kez

çöpler toplanýrken þimdi çöplerin iki günde bir toplandýðýný belirten Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, “Yeni araçlar alarak güçlendirdiðimiz temizlik hizmetlerimizi þimdi de yeni konteynýrlar ile destekliyoruz. Yeni aldýðýmýz konteynýrlarý ilçenin ana halterleri ve ilçe merkezinde ve yol çevresinde kullanacaðýz. Hem estetik görüntü açýsýnda eski çöp konteynýrý ve bidonlarýmýzý yenileceðiz hem de daha saðlýklý bir hizmet sunacaðýz.” dedi.

Hal içi cazibe merkezi olacak Alaca Belediyesi alt yapý çalýþmalarýna hal içi ile devam ediyor.

laca A Belediyesi’nin, alt yapý çalýþmalarýný hal içi ile devam ettirdiði belirtildi. Yapýlan açýklamaya göre, hal içine öncelikle asfalt atýlacak. Ardýndan yeþillendirme çalýþmalarý yapýlacak. Çeþitli bölgelerine saksý çiçekleri dikilecek ve uygun görülmesi durumunda kaldýrýmlarý da yenilenecek. Yeþillendirme çalýþmalarýnýn ardýndan kamelyalar koyulacak. Kamelyalar; burada bulunan esnafýn ve öðrencilerin rahat bir þekilde kullanabileceði þekilde dizayn edilecek. Yapýlacak çalýþmalarla birlikte hal içi Alaca'nýn yeni cazibe merkezi haline gelecek.

Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, esnafla sohbet etti.

Baþkan Eyvaz, esnafla sohbet etti

Halin içinde yapýlan çalýþmalarý inceleyen Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, yapýlacak çalýþmalar hakkýnda da esnafa bilgiler verdi. Hal ile ilgili esnafýn sýkýntýlarýný da dinleyen Baþkan Eyvaz, yapýlacak çalýþmalarda esnafýn fikirlerine de önem verdiklerini belirtti.

Baþkan Eyvaz, yapýlacak çalýþmalarda esnafýn fikirlerine de önem verdiklerini belirtti.

Hal, trafiðe kapatýlacak

Yeni yapýlacak çalýþmalarla birlikte halin trafiðe kapatýlacaðýný vurgulayan Baþkan Eyvaz, "Halin içerisinde öncelikle asfalt çalýþmasý yapacaðýz. Daha sonra ise yeþillendirme çalýþmalarý yaparak ardýndan vatandaþlarýn rahat bir þekilde oturabileceði küçük kamelyalar yapacaðýz. Bununla birlikte hem esnaf hem de vatandaþlar rahat bir ortama kavuþacak" dedi.

Yeni yapýlacak çalýþmalarla birlikte halin trafiðinin rahatlayacaðý belirtildi.

Eyvaz, “Hal içi Alaca'nýn yeni cazibe merkezi haline gelecek.” dedi.

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement