Page 1

Emniyet’te devir-teslim Bitlis’ten Çorum’a atanan Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan görevini devretti. Yeni emniyet müdürünün 21 Eylül 2012 Cuma günü Necmettin Emre’den görevi devralacaðý bildirildi.

* HABERÝ 6’DA

Halil Ýbrahim Doðan

Necmettin Emre

Emre’den veda mesajý * HABERÝ 6’DA

Çenesiz SKYTÜRK 360’da firmasýný ve Çorum’u anlattý

‘Demiryolu olmazsa olmazýmýz’ Ece Banyo Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, dün SKYTÜRK 360’da canlý yayýna katýlarak Ece Banyo’nun geliþimi ve Çorum ekonomisi hakkýnda bilgi verdi. “Çorum gibi bir sanayi þehri bir an önce demiryoluna kavuþmalý” diyen Çenesiz, Çorum makine sanayinin de önümüzdeki dönemde ciddi mesafe kat edeceðini vurguladý.

* HABERÝ 7’DE

Erdem Çenesiz, dün SKYTÜRK 360’da canlý yayýna katýldý.

ÝSKENDER LAHMACUN n

Günlük Siyasi Gazete

Alo Paket 213 32 42

Fiyatý : 40 Kuruþ

Gazi Cad. No: 13/B (Ç.HAK:514)

18 EYLÜL 2012 SALI

ÇORUM

‘Ticaret potansiyelini birlikte geliþtirelim’ TSO'nun konuðu olarak Çorum'a gelen Kýbrýs Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, TSO Meclis Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmasýnda, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisini tanýttýðý Çorumlu iþ adamlarýný KKTC'ye davet ederek, "KKTC ile Çorum'un ekonomik yapýsý benzeþmektedir. Ticaret potansiyelimizi birlikte canlandýralým." dedi.

Dr. Turgay Happani, proje ile obeziteye karþý savaþ açtýklarýný kaydetti.

Çorum obezitenin farkýnda Happani: ‘Obezite önemli bir halk saðlýðý sorunu’

‘Çorum Obezitenin Farkýnda Projesi’ etkinlikleri dün baþladý. Hitit Üniversitesi, Halk Saðlýðý ve Saðlýk Ýl Müdürlüðü iþbirliðinde hazýrlanan proje, ‘Saðlýklý Yaþam Ýçin Harekete Geçin’ sloganýyla tanýtýldý.

* HABERÝ 9’DA

Kent Park ve Hýdýrlýk Proje ihalesi yapýldý Çorum Belediyesi Kent Park Avan Projesi ve Hýdýrlýk Tepesi Projesi hizmet alýmý ihalesi yaptý.

* HABERÝ 5’DE

100 bin öðrenci ders baþý yaptý Yeni eðitim yýlýna renkli açýlýþ

2012-2013 EðitimÖðretim Yýlý dün baþladý. Çorum’da 7 bin okul öncesi eðitim, 70 bin ilköðretim ve 25 bin de ortaöðretim olmak üzere yaklaþýk 100 bin öðrenci ders baþý yaptý.

Arkadaþýmýz Ali Pakkan dayýsýný kaybetti Kýrýkkale'de meydana gelen trafik kazasýnda Çorum Hakimiyet çalýþaný arkadaþýmýz Ali Pakkan'ýn dayýsý Selahattin Oktay Selahattin Oktay hayatýný kaybetti. Kazada 3 kiþi de yaralandý. * HABERÝ 2’DE

ÝHL’lere askeri okul yolu açýlýyor Milli Savunma Bakanlýðý'nýn, Harp Okullarý'na, imam hatip lisesi mezunlarýnýn da alýnmasý için mevzuat deðiþiklik çalýþmalarýna baþladýðý ortaya çýktý. * HABERÝ 3’DE

* HABERÝ 11’DE

TSO Meclis Toplantýsý’na katýlan KKTC’li Bakan, Kýbrýs ekonomisi hakkýnda bilgi verdi.

2012-2013 Eðitim-Öðretim Yýlý dün baþladý.

* HABERÝ 10’DA

Osmancýk hastane inþaatýnda inceleme Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas ve AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý’nýn, Osmancýk'ta Ýstanbul D-100 karayolu üzerinde yapýmý devam eden 100 Yataklý Devlet Hastanesi inþaatýný incelediði bildirildi.

* HABERÝ 6’DA

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, yapýmý devam eden 100 Yataklý Devlet Hastanesi inþaatýný inceledi.

Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi ve yönetim kurulu üyeleri dün Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti.

‘Saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný biliyoruz’ * HABERÝ 5’DE

SÝNPAÞ verdiði ‘Artýk söz deðil, sözü tut u icraat zamaný’ Sinpaþ GYO tarafýndan geliþtirilen ve Ýstanbul Boðazý’nýn temasýný Halkalý’ya taþýyan Bosphorus City hayatiyet kazandý. Milliyet’in önceki günkü Emlak Sayfasýnda Sinpaþ’ýn Halkalý’da yaptýðý projesi habere konu edildi.

* HABERÝ 6’DA

Artan terör olaylarý ile ilgili basýn açýklamasý yapan Saadet Partisi Çorum Ýl Baþkaný Yakup Taþ, “Þehit polislerimize Allah'tan rahmet, yaralýlara acil Yakup Taþ þifalar diliyorum. Ailelerine sabr-ý cemil niyaz ediyorum. Milletimizin baþý sað olsun.” dedi. * HABERÝ 7’DE


2

SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Vekiller sözlerini ne zaman tutacak? Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, 2012-2013 eðitim-öðretim yýlý açýlýþý öncesi Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'i ziyaret etti. Uslu, görüþmede eðitim-öðretime iliþkin genel deðerlendirmelerde bulunurken, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin de, yeni sisteme hazýr olduklarý mesajýný verdi. Haberde Aytekin Girgin'in bir meseleye dair talebi dikkatimi çekti. Girgin, Milletvekili Uslu'dan, TOKÝ'nin yapacaðý ikinci kýz meslek lisesi binasýnýn hýzlandýrýlmasý için destek istedi. Ýki yýl öncesine gidip ikinci KML ile ilgili neler olup bitmiþ bir hatýrlayalým isterseniz; Dönemin AK Parti Çorum Milletvekilleri Agâh Kafkas, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým

G

ve Ahmet Aydoðmuþ, Milli Eðitim eski Bakaný Nimet Çubukçu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaretin ardýndan yaptýklarý ortak yazýlý açýklamada, 2010 yýlý yatýrým programýna asgari 16 derslikli ikinci Kýz Meslek Lisesi'nin alýnmasýnýn saðlandýðý duyuruldu. Vekiller ikinci Kýz Meslek Lisesi ile il merkezinde bu alanda yaþanan sýkýntýnýn giderileceðini, vatandaþlarýn þehrin uzak bölgelerinden çocuklarýný mevcut kýz meslek lisesine gönderme sýkýntýsýndan kurtulacaðýný ve bu vesile ile mevcut kýz meslek lisenin artan kapasitesinin dengeleneceðini vurguladýlar. Açýklamanýn son bölümünde ise, "Çorum'un tüm yatýrýmlarý emin ellerde. Dört Milletvekili þehrimizin dört bir yanýndaki, en ücra köþesindeki yatýrýmlarýn takipçisi ol-

Cahit Baðcý

duðumuzun altýný bir kez daha çiziyoruz. AK Parti Milletvekilleri olarak bugüne kadar yaptýðýmýz çalýþmalar ile Çorum'un geçmiþte devletten hak edipte alamadýðý yatýrýmlarý aldýðýmýz tartýþma götürmeyecek bir gerçektir. Eðitim alanýnda yapýlacak olan yeni yatýrýmlarýn þimdiden þehrimize hayýrlý olmasýný diliyoruz." dediler. Dönemin bakaný ile görüþerek kâðýt üzerinde ikinci KML açýlmasý onayýný alan, hatta o dönemde Türkiye genelinde 5 eðitim yatýrýmýndan birisini Çorum'a kazandýran dönemin ve bugünün bazý vekilleri, 2010-2011 Eðitim-Öðretim yýlýnda mülkiyeti Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'ne ait olan,

Murat Yýldýrým

bir süre olarak düz lise (Mehmetçik Lisesi) hizmeti veren Buharaevler Mahallesi'ndeki binaya geçici olarak ikinci KML açtýrdýlar. Bu arada yerelde yapýlan çalýþmalar neticesinde Buharaevler Mahallesi'nde ikinci kýz meslek lisesi binasý yapýlmasý için uygun bir arsa bulundu. Ödeneði çýkarýlarak kamulaþtýrýldý. Bahse konu arsa TOKÝ'ye teslim edildi, zemin etüdü yapýldý. Gün geldi çattý, 4+4+4 eðitim sistemine geçildi. Merkez Anadolu ÝHL ve ÝHL'ye yaklaþýk bin 250 öðrenci kayýt yaptýrdý. Bu yýl eðitimöðretim hizmetlerinde sorun yaþanmayabilir. Gelecek yýl yeni bir binaya mutlaka ihtiyaç

Bakan’dan Çorum ahilerine mektup

ümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Ahilik Haftasý nedeniyle 81 ilde ‘Ýlin Ahisi' seçilenlere mektup göndererek tebrik etti. Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, Ahilik Haftasý nedeniyle 81 ilde ‘Ýlin Ahisi' seçilenlere mektup göndererek tebrik etti.

Mektubuna, 'Kýymetli Ahi kardeþim' diyerek baþlayan Yazýcý, "Ahilik kültürünün tanýtýlmasý, yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara aktarýlmasý amacýyla yapýlan Ahilik Haftasý kutlamalarý kapsamýnda; bu sene þehrinizde 'Ýlin Ahisi' ödülünü almaya layýk olduðunuz için sizi tebrik ediyorum." dedi.

Yaklaþýk bin yýllýk geçmiþiyle Ahiliðin; kardeþlik, birlik, beraberlik gibi deðerleri özünde toplayan; ticaret ile ahlâký buluþturan bir hayat felsefesi olduðuna iþaret eden Yazýcý mektubunda þunlarý dile getirdi: "Ahiliðin iktisadi hayata getirdiði kurallar, üretimden tüketime tüm

aþamalarý düzenleyen bir sistem oluþturmaktadýr. Ahilik; üretimde ihtiyaçlarý ve kaliteyi önde tutmak, tüketimde israftan kaçýnmaktýr. Ahilik; iyilikleri yaymak, kötülükleri engellemektir. Ahilik, baþkasýný kendine tercih etmektir. Ahilik, fakir ile zengini bir tutmaktýr. Ahilik, tüm top-

MÜTEAHHÝTLERÝN DÝKKATÝNE!

(Ç.HAK:2679)

Sýðýnak havalandýrma projelerinde bizimle görüþmeden karar vermeyin. Deneyimli personel, kaliteli iþçiliðimizle hizmetinizdeyiz...

Çepni Mah. Ýnkilap Cad. Kubbeli Sk. No:45 Tel: 0 364 202 02 77 - Faks: 0 364 202 02 78 Gsm: 0 532 596 9720 - web: www.airteshavalandirma.com - e-mail: airteshavalandirma@gmail.com

lumsal ve ticari iliþkilerde dürüst ve güvenilir olmaktýr. Ahilik; iþ ve meslek ahlâkýna saygýlý olmak, hak ve hukuka riayet etmektir. Ahilik, saygýlý, þefkatli ve güler yüzlü olmaktýr. Ahilik; cömertliktir, misafirperverliktir, hizmettir. Ahilik; nimeti paylaþmak, mihneti gizlemektir. Özündeki güzel ahlak, dürüstlük, kardeþlik, paylaþma ve kanaat gibi deðerleri yitirmeden günümüze kadar getiren Ahiliði, mesleðinizi ifa ederken yaþadýðýnýz ve yaþattýðýnýz için size, memleketimiz ve milletimiz adýna gönülden teþekkür ediyorum. Sizin gibi deðerli esnaf ve sanatkârlarýmýzýn ocaðý tüttükçe, ülkemiz þüphesiz çok daha büyüyecek, çocuklarýmýz geleceðe güvenle bakacaktýr. Dilerim ki, mesleðinizde ayný titizlikle daha nice uzun seneler çalýþarak çýraklar, kalfalar ve ustalar yetiþtirirsiniz.Anadolu Ahiliði'nin kurucusu; 'Elini, sofraný, kapýný açýk; gözünü, dilini, belini baðlý tut' diyen gönül adamý Ahi Evran baþta olmak üzere, tüm ahileri ve ustalarý rahmet ve þükranla anýyor, bu yola emeði geçen herkese, özellikle esnaf ve sanatkârlarýmýza teþekkür ediyor, hayýrlý ve bol kazançlar diliyor, sevgi ve selamlarýmý sunuyorum."

Hayati Yazýcý

Yukarý Sanayi CengizTopel Caddesi esnafý Hakimiyet’te ‘Adalet istiyoruz’ baþlýðýnda talep ve sorunlarýný dile getirmiþti...

Öyle bir iþ yaptý ki... Ç

orum Belediyesi’nin Yukarý Sanageçim kaynaklarý, ekmek tekneleri elyi’de uygulamayý düþündüðü imar lerinden sökülüp alýnýyor. planýna Cengiz Topel Caddesi üzerinde Bölgenin imarý çok hisseli alanlar ticaret yapan 33 esnafýn maðdur oldukoluþturularak içinden çýkýlmaz bir hale larý gerekçesiyle itiraz ettiðini, dün Hadönüþtürülüyor, yani kilitleniyor. Ýnkimiyet’te ‘Adalet istiyoruz’ baþlýðýnda sanlar mülklerine çivi bile çakamaz duyurmuþtuk. duruma getiriliyor. Külcü’nün fermaný Bilindiði gibi, Belediye Meclisi ile hak ve adalet askýya alýnýyor, tabiri Bakýrcýlar Arastasý olarak ifade edilen caizse idam kararý veriliyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir süre Ýmar uygulamalarý ile birileri seönce imar düzenlemesi yaptý. Söz konuvindirilirken birilerinin üzülmesine su imar deðiþikliði ile 54 bin metrekarelik alanda yola cephe kýsýmlarda 6’þar göz yumuluyor, seyirci kalýnýyor. BaþMuzaffer Külcü katlý bitiþik nizam ticaret merkezi ve kolangýçta esnafa verilen istimlâk bedeli nut alaný, iç kýsýmlarda da sosyal donatý alanlarýný sözü yerine getirilmeyerek umutsuzluk, hayal kýda kapsayan 6’þar katlý konut alanlarý iþaretlendi. rýklýðý yaþatýlýyor. Üstüne üslük yeni uygulama ile Bölge esnafýyla yaptýðýmýz görüþmeden çýkan yola cepheli iþyeri sahipleri girdaba, yani çözümsonuç; 18. madde (hamur) uygulamasýna dahil edisüzlüðü sürükleniyor. len Cengiz Topel Caddesi’nde yola cephesi olan iþÇözüm var mý derseniz, yok... yeri sahiplerinin, atadan, babadan, deden kalma tek

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Kýrýkkale çevre yolunda meydana geldi.

Arkadaþýmýz Ali Pakkan dayýsýný kaybetti K

ýrýkkale'de meydana gelen trafik kazasýnda Çorum Hakimiyet çalýþaný arkadaþýmýz Ali Pakkan'ýn dayýsý Selahattin Oktay hayatýný kaybetti. Kazada 3 kiþi de yaralandý. Kaza, Samsun-Ankara karayolu Kýrýkkale çevre yolu Osmangazi Mahallesi mevkii 6. kilometrede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapým çalýþmalarý nedeniyle tek þeride düþen yolda Ankara istikametine giden Abdullah Bardakçý idaresindeki 34 BC 2648 plakalý otomobil ile karþý yönden gelen ve henüz sürücüsünün kimliði tespit edilemeyen 19 KD 032 plakalý eski eþya yüklü pikap çarpýþtý. Kazada Hakimiyet Dizgi-Mizanpaj sorumlusu arkadaþýmýz Ali Pakkan'ýn dayýsý Selahattin Oktay (67) olay yerinde hayatýný kaybederken, otomobilde bulunan Zeyran Yýldýz Örten Bardakçý ile Hilal ve Zehra Bardakçý yaralandý. Yaralýlar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafýndan Kýrýkkale Yüksek Ýhtisas Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Meydana gelen kazada pikapta bulunan eski elbise, daktilo, kilim, piknik tüpü, çantalar ve daha çok sayýdaki eski

eþyalar çevreye yayýldý. Yangýn ihtimaline karþýn Kýrýkkale Belediyesine ait itfaiye olay yerinde hazýr bulundu. Polis olayla ilgili soruþturma baþlattý.

(Ç.HAK:768)

AK

duyulacak. Yani ÝHL camiasý, kendisine ait binada eðitim-öðretim gören ikinci kýz meslek lisesine yeni bir bina yapýlmasýný hasretle bekliyor. Þimdi o dönemde vekillik yapan, bu dönemde de görevi yürüten iki milletvekili Murat Yýldýrým ile Cahit Baðcý'ya sorabiliriz: Dönemin Milli Eðitim Bakaný Nimet Çubukçu ile görüþüp memlekete ikinci KML'nin onayýný aldýnýz, açtýrdýnýz, iyi de ettiniz. Ancak 2010 yýlýnda onay aldýðýnýz, arsasý bulunup kamulaþtýrýlan, zemin etüdü bile yapýlan ikinci KML binasýný hâlâ TOKÝ'ye neden ihale ettirip yaptýrmadýnýz? O dönemde vekil olan Agâh Kafkas þimdi Saðlýk Bakan Yardýmcýsý olarak görev yapýyor. Ahmet Aydoðmuþ bir kamu kuruluþunda müþavir olarak çalýþýyor. Vekillik görevlerini sürdüren Cahit Baðcý ile Murat Yýldýrým ise daha önce vaadettikleri ikinci KML binasý vaadinin sorumluluðunu taþýmaya devam ediyor...

Kazada vefat eden Selahattin Oktay bugün Ulucami'de ikindi namazý sonrasý kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar'da topraða verilecek.

Selahattin Oktay


‘KKTC ekonomisi daha iyiye gidecek’

SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

K

uzey Kýbrýs Türk Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, ''Anavatan Türkiye'nin verdiði desteklerle Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisi daha iyiye gidecektir'' dedi. Çeþitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Atun, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Atun, burada yaptýðý konuþmada, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn (TSO) daveti üzerine Türkiye'ye geldiklerini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ni anavatan olarak gördüklerini söyledi. Türkiye topraklarýnda bulunmaktan duyduðu mutluluðu dile getiren Atun, þunlarý kaydetti: ''Bu topraklarda bulunmak bize gurur veriyor. Türkiye'de uðramadýðýmýz Anadolu þehirlerini geziyoruz. Anavatan Türkiye'nin verdiði desteklerle Kuzey

Çorum'a gelen Atun, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti.

Ziyaret anýsýna Vali Baþköy, Atun'a Hitit figürlü vazo hediye ederken, Atun da Vali Baþköy'e tablo takdiminde bulundu. Kýbrýs Türk Kýbrýs Türk bulunduðu konjonktür Cumhuriyeti'nin Cumhuriyeti daha iyi gereði bazen sorunlar, ekonomisi daha iyiye yerleri hak ediyor. sýkýntýlar yaþansa da gidecektir. Kuzey Dünya ekonomisinin zor dönemler bitecektir.

Türkiye'nin desteðini yakýnýmýzda hissediyoruz. Bu da bize güç vermektedir.'' Çorum ekonomisinin çeþitlilik yönünden Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti ekonomisine benzediðini dile getiren Atun, Çorum'a yapýlan bu ziyaretin iliþkileri artýracaðýna inandýðýný sözlerine ekledi. Vali Sabri Baþköy de Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ni yýllar önce ziyaret ettiðini, Kýbrýs'ý ve Kýbrýslýlarý sevdiðini belirtti. Çorum sanayisinin deðiþik alanlarda Avrupa'nýn çeþitli ülkelerine ihraç yaptýðýný ifade eden Vali Baþköy, Çorum ekonomisinin müteþebbis bir ruha sahip olduðunu, KKTC ile ekonomik alanda iþbirliði yapacaklarýný kaydetti. Ziyaret anýsýna Vali Baþköy, Atun'a Hitit figürlü vazo hediye ederken, Atun da Vali Baþköy'e tablo takdiminde bulundu. (A.A.)

ÝHL’lere askeri okul yolu açýlýyor M

illi Savunma Bakanlýðý'nýn, Harp Okullarý'na, imam hatip lisesi mezunlarýnýn da alýnmasý için

mevzuat deðiþiklik çalýþmalarýna baþladýðý ortaya çýktý. TBMM Dilekçe

Komisyonu'nun, geçtiðimiz Haziran ayýnda tamamladýðý “Harp Okulu” raporunda, “Harp Okulu öðrencisi olma

þartlarýný taþýyan her öðrencinin hangi liseden geldiðine bakýlmaksýzýn, ‘Harbiyeli' adaylýðýna talip olma hakký bulunacak þekilde düzenlenmesinin istenmesine karar verildi” denildi. Böylece Meclis, Harp Okullarý yolu kapalý olan imam hatip lisesi mezunlarýnýn Harp Okullarý'na alýnmasýný talep etmiþti. TBMM Dilekçe KAMERA GÜVENLÝK Komisyonu Baþkaný AKP Çanakkale SÝSTEMLERÝ Milletvekili Mehmet ÝÞYERÝ, FABRÝKA , SÝTE Daniþ, Meclis'te bir grup gazeteciye yaptýðý OKUL, APARTMAN açýklamada, þöyle TECRÜBELÝ konuþtu: MONTAJ EKÝBÝ “Hazýrladýðýmýz Harp Okulu raporunu * 4 adet gece görüþlü kamera Baþbakanlýk, Çalýþma ve 1. Gazi Sk. Eski PTT arkasý * 1 adet dörtlü kayýt cihazý Sosyal Güvenlik Leblebicioðlu Ýþ Mrk. No: 3/6 * 1 adet 500 gb Harddisk (50 gün kayýt) Bakanlýðý ve Milli 225 65 55 - 0 535 682 53 53 Ahmet Altan Çorum’un her yerine kurulum dahil www.altanlargroup.com e-mail: altanlargroup@hotmail.com Savunma Bakanlýðý'na gönderdik. Bütün bu kurumlar, raporumuza itiraz etmedi ve raporumuzla ilgili olumlu görüþ bildirdi. Milli Savunma Bakanlýðý'ndan da itirazla karþýlaþmadýk. Özellikle Genelkurmay Baþkanlýðý bizim raporumuzda ve idari iþlemle yapýlabilecek olan her þeyin yapýldýðýný ancak mevzuat deðiþikliði gerektirenlerin de mevzuat hazýrlýklarýnýn devam ettirildiði yönünde bize bir cevabý yazýsý oldu. Biz imam hatipliler de dahil askeri okullara gitmek isteyen herkesin müracaat hakký olmasý gerektiðine inanýyoruz. Askeri okula gitmek isteyen her öðrenci müracaat edebilmeli. Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlýðý buna itiraz etmediðine Tahir göre bundan bu isteklerimizi yerine DEMÝR getireceði anlamý çýkar. Pazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasýnda açýðýz. Biz bunun takipçisi olacaðýz.”

APARTMAN VE SÝTELERE MERKEZÝ UYDU SÝSTEMÝNDE ÝNANILMAZ FIRSAT

ÇÝFT ÇANAKLI UYDU SÝSTEMÝ - NEXT NEXTSTAR UYDU CÝHAZI KURULUM DAHÝL DAÝRE BAÞI SADECE 35,00 ¨

'Kýbrýs ile Çorum birbirine benziyor'

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Çeþitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a geldi.

K

uzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Kýbrýs ile Çorum'un birbirine benzeyen bir çok özelliðinin olduðunu söyledi. Altun, "Çorum'un ekonomisi, sanayisi, tarýmý, üretimi, nüfusu, hatta çarþýsý ile Kýbrýs'a çok benziyor. Çorum'un, Samsun limanýna 170 kilometre uzaklýkta olduðunu öðrendim. Günümüz þartlarýnda bu uzun bir mesafe deðil. Çorum ile iþ birlikteliklerimiz olabilir" dedi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn (TSO) daveti üzerine Çorum'a gelen Kýbrýs Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, dün Vali Sabri Baþköy'ün ardýndan saat 12.30'da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. Ziyarette; Bakan Atun'a, KKTC Büyükelçisi Mustafa Lakadamyalý ile TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da eþlik etti. Ziyarette açýklamalarda bulunan Kýbrýs Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, yavru vatan ile ana vatan arasýnda iþ adamlarýnýn iþ birliktelikleri kurabilmeleri için çeþitli ziyaretlerde bulunduklarýný, bu kapsamda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn daveti üzerine Çorum'a geldiklerini söyledi.

Çorum ile Kýbrýs birbirine benziyor Çorum'un,; sanayisi, tarýmý, nüfusu ve hatta çarþýsý ile Kuzey Kýbrýs Türk

Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn (TSO) daveti üzerine Çorum'a gelen Kýbrýs Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü ziyaret etti.

Cumhuriyeti'ne çok benzediðini belirten Atun, Çorum ziyaretinde buradaki iþ adamlarý ile Kýbrýs'taki iþ adamlarý arasýnda baðlantý kurmaya çalýþacaklarýný söyledi. Ekonominin, dünya ölçeðinde daraldýðýný, KKTC'nin de bundan etkilendiðini belirten Bakan Atun, "Bu süreçte bizim en büyük avantajýmýz, ana vatanýmýz Türkiye Cumhuriyeti'nin bize verdiði sonsuz desteklerdir" dedi. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn davetinin kendilerini son derece heyecanlandýrdýðýný belirten Atun, "Burada Meclis toplantýsýna katýlacaðýz. Ýþ adamlarýna, bizim iþ adamlarýmýzla iþ birliði davetinde bulunacaðýz. Süreç içerisinde Kýbrýslý iþ adamlarýmýzla bir araya getirip, muhtemel iþ birliklerinin

oluþmasýný saðlayacaðýz" diye konuþtu.

Kýbrýs’ý önemsiyoruz

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, KKTC'li yöneticilerin Çorum gezisinin baþarýlý ve faydalý geçmesi temennisinde bulundu. Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti ile Türkiye'nin, bir canýn iki parçasý olduðunu belirten Külcü, "Kýbris'in ekonomisini ne kadar güçlendirirsek, bizim elimiz de o kadar güçlenmiþ olur. Dolayýsýyla Kýbrýs'ý önemsiyoruz" diye konuþtu.

Esnaflýktan sanayiyi kurduk

Konuþmasýnda, Çorum'un müteþebbis ruhuna vurgu yapan Külcü, "Türkiye son 10 yýldýr sürekli büyüyor. Çorum da bu büyümeden, kendi müteþeb-

bis ruhu ile payýný alýyor. Dolayýsýyla iþ adamlarý arasýnda iþ birliði saðlamak için çok doðru bir yere geldiðinizi düþünüyorum. Biz, esnaflýktan sanayiyi kurmuþ bir þehiriz" diye konuþtu. Vizyonundan dolayý Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý yöneticilerini de tebrik eden Külcü "Umarým Çorum'da, Kýbrýs'a yatýrým yapacak görüþmeler yapmýþ olursunuz" temennisinde bulundu. Muzaffer Külcü ziyaret anýsýna Kýbrýs Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun ve KKTC Byükelçisi Mustafa Lakadamyalý'a Hitit vazosu hediye etti. Bakan Atun da Muzaffer Külcü'ye Lefkoþe'de bir caminin minaresi ile bir hurma aðacýnýn görüntüsünden oluþan tablo hediye etti.

899.00 ¨ Elektronik A Market Altanlar Ltd. Þti.

YAZ KAMPANYASI

ÞAHÝN OTOMOTÝV

ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com

Nakit fiyatýna 10 taksit 20 aya kadar da vade imkaný

Ankara Mobilya’dan alýþveriþ yapmak bir ayrýcalýktýr.

ÝMALATÇI

(Ç.HAK:1610)

MEGA MAÐAZA

Adres: Uður Mumcu Cad. No: 33 Tel: 213 48 44-212 20 00 Fax: 212 89 75 Gsm: 0 532 352 41 54

(Ç.HAK:2834)

ANKARA MOBÝLYA

Yemek Odasý - Yatak Odasý - Avangart Koltuk Takýmlarý - Oturma Gruplarý - Kanepe - Yaylý Yataklar - Baza ve Aksesuar Çeþitleri - Mutfak Köþe Takýmlarý

3


4

SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

‘Özel Pýnar Çorum’da marka’ Ö

zel Pýnar Koleji 2012-2013 EðitimÖðretim yýlýnýn açýlýþýnda konuþan okul kurucusu AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, milletin deðer yargýlarýna saygýlý, sorgulayan ve özgür öðrenciler yetiþtirme gayreti içinde olduklarýný söyledi. Çocuklarýn geleceklerini kendilerinin yönlendireceðini belirten Yýldýrým, “velilerimizin bize duyduðu güveni boþa çýkarmayýz. Hepsi bizim yavrumuz.

insan haklarýna saygýlý, dünya ile bütünleþen öðrenciler olarak görmek istiyoruz. Özel Pýnar Çorum’da bir markadýr. Okulumuzda okul içi ve dýþý güvenlik tedbirleri alýnmýþtýr. Servisler intizamlý bir þekilde çocuklarýmýzý evlerinden alýp geri teslim edecektir. ilk kez okula baþlayan öðrenci yaþ betonun üzerine yazýlmýþ yazý gibidir. Ne verirseniz onu alýr. Vizyonlu öðretmen çocuðun geleceðini þekillendirir. Gelecek yavrulamýzýndýr.”

Özel Pýnar Koleji Kurucusu AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, öðrencilere hitaben bir konuþma yaptý.

Öðrencilerimizi Milli Eðitim ilkelerine,

milletin deðer yargýlarýna uyumlu

yetiþtiriyoruz. Sorgulayan, özgürlükçü,

Özel Pýnar’da renkli açýlýþ

Özel Pýnar Koleji’nde Ýlkokulu’nda dün ilköðretim haftasý kutlama töreni düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet’te baþarýlý öðrencilere hediye

Ö

zel Pýnar Koleji 20122013 Eðitim-Öðretim yýlýný dün düzenlenen törenle açtý. Okul bahçesinde saat 08.30’da baþlayan törene okulun kurucusu AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Ýlkokul-Ortaokul Müdürü Galip Ýlgezdi, Lise Müdürü Ahmet Týðlý, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý, Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan Özel Pýnar Koleji Ýlkokul-Ortaokul Müdürü Galip Ýlgezdi bir açýþ konuþmasý yaptý. Okulun kurucusu AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým’ýn konuþmasýnýn ardýndan günün önem ve anlamýný belirten þiirler okundu. Özel Pýnar Koleji Ýlkokul-Ortaokul Müdürü Galip Ýlgezdi, hep birlikte yeni bir eðitim-öðretim yýlýna baþlamanýn heyecan ve gururunu yaþadýklarýný belirterek, geliþmenin göstergesinin bilgi olduðunu söyledi. Ýlgezdi, konuþmasýnda özetle þöyle dedi; “Ýnsaný diðer canlýlardan ayýran en önemli özellik aklý ve zekasýdýr. Akýllý adam aklýný kullanýr, daha akýllý adam baþkalarýnýn da akýllarýný kullanýr. Fakat akýl, kendiliðinden geliþmez. Aklý geliþtiren, kullanýlmasýný öðreten, bilgilerle zenginleþtiren okuldur. Çünkü okul, bir eðitim ve öðretim yuvasýdýr. Ýnsanýn yetiþtirildiði yerdir. Atatürk Bir özdeyiþinde; ‘okul sayesinde, okulun vereceði ilim ve fen sayesindedir ki, Türk milleti, Türk sanatý, Türk ekonomisi, Türk þiir ve edebiyatý bütün güzellikleriyle geliþir.’ diyor. 4+4+4 'le Zorunlu eðitimin 12 yýla çýkarýlmasý da ülkemiz insanýn eðitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesine yönelik bir amaçtýr. Ülke-

F Galip Ýlgezdi mizde; eðitimde görülen problemlerin çözülmesi ve baþarýnýn artmasý adýna sýk sýk yenilikler düzenlenmektedir. 4 + 4 + 4 Kademeli eðitim planlamasý da bu amaçla gerçekleþtirilmiþtir. Özel Pýnar Eðitim Kurumlarý bu düzenlemeleri iyi tahlil edip, geliþtirmek, eksiklikleri varsa buna dikkat çekmek ve çocuklarýmýzý en iyi þekilde yetiþtirmek için vardýr. Yeni sistemi en iyi þekilde uygulayarak üzerine düþen görevi yapacaktýr. Sevgili öðrenciler; sizler buraya bilgilenmek, aklýný zenginleþtirmek, uygar bir insan olmak için geliyorsunuz. Öðretmenlerimiz de bu özellikleri sizlere kazandýrmak için buradalar. Hepimizin görevi, sizleri vatana, milletine yararlý bir birey olarak yetiþtirmektir. Eðitilmemiþ toplumlar uygar olamazlar, geliþemezler, ayakta kalamazlar. Ýnsan var olduðundan beri yeni þeyler öðrenmek ve bilgiye sahip olmak ister. Geliþmiþ toplumlarda bilgi Güç ve Otoritedir Bilgiye ulaþmak için ise modern teknoloji ile donatýlmýþ kurumlara ihtiyaç vardýr. Bu teknolojilerin tamamý Özel Pýnar Eðitim kurumlarýnda mevcuttur. Bilgisayar destekli akýllý tahtalarla donatýlmýþ sýnýflarýmýzda siz sevgili öðrencilerimizi bilgilendirerek hayata ve geleceðe

Özel Pýnar Koleji 2012-2013 Eðitim-Öðretim yýlýný dün düzenlenen törenle açtý. hazýrlamaktayýz. Bakanlýðýmýzýn bu yýl uygulamaya baþlattýðý "Fatih Projesi"nin benzeri olan Bilgisayar destekli Akýllý tahtalarý 5 yýldýr kurumumuzda uygulanmaktadýr. Fatih Projesi de kýsa zamanda kurumumuzda gerçekleþecektir. Çünkü sizler en iyiye en güzele layýksýnýz. Saygýdeðer Veliler; Sizler çocuklarýnýzý okulumuza göndermekle her türlü fedakarlýðý yaptýðýnýzýn farkýndayýz. Çocuðunuzun güvenli bir ortamda kaliteli bir eðitim veren Özel Pýnar Eðitim Kurumlarý'nda öðrenim görmesi isteðiniz bunu açýkça göstermektedir. Sizlere layýk olmaya çalýþacaðýz. Zorunlu eðitim yýllarýnýn yeni kabul edilen 6287 Sayýlý kanunla 4+4+4 olarak uygulanmasý sizleri endiþeye sevk etmesin. Þu anda okulumuzun 1. Ve 5. Sýnýflarýnda uygulanacak yeni sistemle ilgili müfredat programlarý, çalýþma kitaplarý, öðretim metot ve teknikleri, Milli Eðitim Bakanlýðýnýn Web sitesinde yayýnlanmýþtýr. Tecrübe ve kalitesinden þüphe duymadýðýmýz öðretmenlerimizle bu sistem en güzel bir þekilde okulumuzda uygulanacaktýr.

Sizlerden tek isteðimiz, okulla irtibatýnýzý kesmeyiniz. Sýk sýk okulumuza uðrayýnýz. Çalýþmalarýmýz hakkýnda yetkili kiþilerden bilgi alýnýz. Çocuðun çevresine önem veriniz. Kurduðu arkadaþlýklarý, takip ediniz. Unutmayýnýz ki baþarý Okul-Aile-Çevre ile doðrudan ilgilidir. Özel Pýnar Eðitim kurumlarý olarak amacýmýz; bilgi aktarmak deðil, bilgiye ulaþmanýn yollarýný araþtýran, bulabilen, bilgiyi paylaþabilen, teknolojiyi üretebilen ve insanlýðýn yararýna kullanabilen, dinamik, özgüvenli bir nesil yetiþtirmektir. Bu sayede: 2012 SBS sonuçlarýna göre 22 öðrencimizden 6’sý Fen Liselerini, 2’si Çorum Anadolu Öðretmen Lisesini, 13’ü Anadolu Liselerini kazanmýþtýr. 8. Sýnýf 2012 SBS puan ortalamasý 422'dir. Özel Pýnar Lisemiz de baþarýlarýna yýllar geçtikçe yeni baþarýlar eklemektedir. 2012 LYS sonuçlarýna göre; Lisemizden mezun 21 öðrenciden 19'u sýnava girdi. 12 Tanesi 4yýllýk fakültelere yerleþerek % 65'lik yerleþme baþarýsý elde edilmiþtir. Genel olarak bu güne kadar Genel lisemizden mezun olan 162 öð-

rencimizden 142'si üniversitelere yerleþmiþ ve hatta mezun olarak iþ hayatýna atýlmýþlardýr. 2012-2013 Eðitim öðretim yýlý baþlarken Anadolu lisemizin 9. Sýnýfýna kaydolan öðrenci sayýmýzýn artýþý da baþarýlarýmýzýn bir sonucudur. Bu 9. Sýnýflarýmýz 2 þube olmuþtur. Sevgili öðrenciler; Sizler eðitime deðer veren ailelerin çocuklarýsýnýz. Onlar yüz yýl sonrasýný düþünerek sizlerin iyi bir eðitim almasýný istiyorlar. Bu nedenle derslerinize sýký sýkýya sarýlmanýz ve koyduðunuz hedeflere ulaþmanýz gerekmektedir. Bugünün iþini yarýna býrakmadan sistemli bir þekilde çalýþmalýsýnýz. Okulumuzda yapýlacak olan resim-müzik-spor etkinliklerinden en az bir tanesine mutlaka katýlýnýz. Boþ zamanlarýnýzý kitap okuyarak ve sosyal aktivitelerle katýlarak deðerlendiriniz. Yeni bilgiler, yeni arkadaþlýklar, güzel günler ve aydýnlýk fikirlere kavuþmanýz dileðiyle Ýlköðretim Haftanýzý kutluyor; 2012-2013 EðitimÖðretim yýlýnýn baþarýlarla dolu bir yýl olarak geçmesini diliyor; sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.”

atih Sultan Mehmet Ýlkokulu’nda, 20122013 eðitim öðretim yýlý nedeniyle bir tören düzenlendi. Törene okul idarecileri, öðretmenler, veliler ve öðrenciler katýldý. Saygý duruþuna durulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan törende öðrenciler Öðrenci Andý’ný okudular. Bu yýl 4. sýnýfý okuyacak öðrencilerin, bu yýl ilk kez eðitime baþlayan birinci sýnýf öðrencilerine hoþgeldin çiçeði verdikleri törende ayrýca SBS’de dereceye giren öðrencilere çeþitli hediyeler verildi. Programa sýcak hava damgasýný vurdu. Minik öðrencilerin bazýlarý programý izlerken bazý veliler çocuklarýný gölge yerlere götürdü, bazýlarý ise þemsiye açarak çocuklarýný güneþten korumaya çalýþtýlar.

azý okul idarecilerinin seçmeli ders konusunda öðrenci ve velileri yönlendirdiði yönünde duyum alan Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), okul müdürlerini uyardý. Bir genelge yayýnlayan Bakanlýk, öðrencilere 'öðretmen yok, bu dersi seçmeyin' baskýsý yapan okul yönetimleri hakkýnda iþlem baþlatýlacaðýný açýkladý. Ayrýca 12 Eylül'de son bulan seçmeli ders seçme süresi 21 Eylül'e kadar uzatýldý. MEB'in genelgesine göre okul yönetimleri, hangi seçmeli derslerin okutulacaðýna dair herhangi bir belir-

Ali Pakkan’ýn dayýsý

Cemiyetimiz Üyesi

kültürü ve ahlak bilgisi öðretmenleri tarafýndan okutulacak. Bunlarýn yetersizliði halinde imam hatip liseleri meslek dersleri öðretmenleri görevlendirilecek. 10-12 Eylül ile 13-14 Eylül tarihlerinin okullarýn öðrencilerin isteklerini önceden görebilmeleri ve planlamalarýný yapabilmeleri için öngörülmüþ tarihler olduðunu açýklayan Bakanlýk, bu nedenle öðrencilerin ve velilerin dilerlerse 21 Eylül'e kadar seçtikleri dersleri deðiþtirebileceklerini de bildirdi. Süresinde dilekçelerini vermeyenler dilekçelerini bu tarihe kadar verebilecekler.

’ýn

’ýn

vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz. (Ç.HAK:2091)

vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileriz.

Çorum Hakimiyet Gazetesi Yönetici ve Çalýþanlarý

Ali Pakkan’ýn dayýsý

Selahattin Oktay

Selahattin Oktay (Ç.HAK:2091)

leme yapmayacak. Özellikle öðretmen yokluðu gerekçesi ile öðrencileri ve velileri, belirli derslere yönlendirmeyecek. Örneðin bir okulda 10 öðrencinin seçmeli ders seçmesi halinde okul yönetimleri öðrencilere 'Okulda bu dersi verecek öðretmen yok, baþka ders seçin' diyemeyecek. Söz konusu dersler için diðer okullardan maaþ veya ek ders karþýlýðý öðretmen görevlendirmesi yapýlacak. Bunun da mümkün olmadýðý hallerde ücretli öðretmen temin edilecek. Okullarda Kur\'an-ý Kerim, Hz. Muhammed'in hayatý ve temeli dini bilgiler dersleri öncelikle mevcut din

BAÞSAÐLIÐI

BAÞSAÐLIÐI Arkadaþýmýz

Törene okul idarecileri, öðretmenler, veliler ve öðrenciler katýldý.

Okul müdürlerine seçmeli ders uyarýsý

B

Özel Pýnar Koleji Ýlkokul-Ortaokul ve Lise öðrencileri dün düzenlenen törenle ders baþý yaptý.

Bu yýl 4. sýnýfý okuyacak öðrenciler ilk kez eðitime

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adýna Baþkan Þevket Erzen


‘Saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný biliyoruz’

SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

M

emur Sen Konfederasyonuna baðlý Çorum Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi ve yönetim kurulu üyeleri dün Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ederek yeni yönetimleri hakkýnda bilgiler verdiler. Yapýlan açýklamaya göre, Çorum Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýný ve beklentilerinin tespiti ve bunlarýn çözüm

Saðlýk Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi ve yönetim kurulu üyeleri dün Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. yollarý konusunda destek istediklerini söyledi.

Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Salim Uslu, yapýlan ziyaretten dolayý

duyduðu memnuniyetini dile getirerek, saðlýk alanýnda yapýlan çalýþmalarý Çorum halkýnýn yakýndan takip ettiðini, saðlýk çalýþanlarýnýn da sorunlarýný bildiðini ifade etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Fatih Ünal, Þube Sekreteri Tarýk Yoldaþ, Teþkilat Sekreteri Rüþtü Alakuþ, Mali Sekreter Selim Taþkýran, Basýn Sekreteri Ýsmail Bulut ve Mevzuat Sekreteri Hacý Nuri Lafçý hazýr bulundu.

5

Kent Park ve Hýdýrlýk Proje ihalesi yapýldý Çorum Belediyesi Kent Park Avan Projesi ve Hýdýrlýk Tepesi Projesi hizmet alýmý ihalesi yaptý.

Ç

orum Belediyesi Kent Park Avan Projesi ve Hýdýrlýk Tepesi Projesi hizmet alýmý ihalesi yaptý. Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn

baþkanlýðýndaki ihale komisyonu huzurunda Ýhale Odasý’nda yapýlan ihaleye 3 M Kessel Tasarým San. Tic. Ltd. Þti, RNA Saðlýk Yayýncýlýk San. Tic. Ltd. Þti. ve Baha Burak Ýkikat Radyan Proje San. Tic.

Ltd. Þti firmalarý katýldý. Yaklaþýk 142 bin TL maliyetli iþin ihalesinde en düþük fiyatý 140 bin TL ile Baha Burak Ýkikat Radyan Proje San. Tic. Ltd. Þti firmasý verdi. Ýhale incelemeler yapýldýktan sonra onaylanacak.

‘Obezite her hastalýðýn kaynaðýdýr’ S

aðlýk Bakanlýðý tarafýndan baþlatýlan Obeziteyle Mücadele ve Kontrol Programý Çorumlular'la buluþtu.

Yunus Emre Parký'nda kurulan stand ve çadýrda, obezite ve saðlýklý yaþamla ilgili önemli bilgilerin verildiði çalýþmalar

hakkýnda bilgi aktaran Saðlýk Müdürlüðü Þube Müdürü Diþ Hekimi Hatice Terlemez, "Obezite her hastalýðýn

Obeziteyle Mücadele ve Kontrol Programý Çorumlular'la buluþtu.

kaynaðýdýr. Günümüzde obezite oraný, geçmiþe göre iki katý durumunda." dedi. Saðlýk Müdürlüðü, Halk Saðlýðý ve Hitit Üniversitesi Besyo ortaklýðýnda gerçekleþtirilen proje kapsamýnda 17-28 Eylül tarihleri arasýnda Yunus Emre Parký'nda stadn açýldý. Obezite çadýrýnda kitle indeksi hesaplamalarýyla vatandaþa obezlik konumu hakkýnda bilgi aktaran

görevliler, broþür ve danýþmanlýk hizmetleri veriyor. Projenin ikinci bölümünün 5 Ekim10 Eylül tarihleri arasýnda da 10 ayný kamu kurumunda eðitim semineri olarak devam edeceðini duyuran yetkililer, çaðýn hastalýðý olarak adlandýrýlan obezite konusunda, farkýndalýk oluþturmanýn yanýsýra, Çorum'un obez haritasýnýn çýkarýlarak, mücadele yöntemlerinin hayata geçirileceðini dile getirdi.

Belediye, Velipaþa Konaðý'nýn bakýmý için ihale yaptý.

Velipaþa Konaðý’na bakým yapýlacak

B

elediye, Velipaþa Konaðý'nýn bakýmý için ihale yaptý. Çatý, yaðmur oluðu ve benzeri iþlerin yapýmý için açýlan ihale, Belediye Ýhale Salonu'nda ger-

çekleþtirildi. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýnda oluþan ihale komisyonunun yaptýðý ihaleye 4 firma katýlýrken, 85 bin yaklaþýk maliyetli ihaleye

en düþük teklif 72 bin TL ile Ýsmail Özdemir tarafýndan verildi. Ýhale evraklarýnýn incelenmesinin ardýndan resmi sonucun duyurulacaðnýý bildirildi.

TEÞEKKÜR Ýlçemizin atýk sularýnýn arýtýlmasý için gerekli 5000 kiþi kapasiteli Biyolojik Atýk Su Arýtma Tesisi ve Kolektör Hattý inþaatýnýn; Ýhale bedelinin % 50'si Baþbakanlýk Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðýndan hibe olarak ve Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan alýnan karþýlýksýz nakdi yardým dahilinde yapýlmaktadýr. Biyolojik Atýk Su Arýtma Tesisi’nin yapýmýna katkýlarýndan dolayý

Çevre ve Þehircilik Bakanýmýz Sayýn

Erdoðan BAYRAKTAR Lütfi AKÇA Salim USLU Cahit BAÐCI Murat YILDIRIM

'a

Çevre ve Orman Bakanlýðý Müsteþarýmýz Sayýn

' ya

Çorum Milletvekilimiz TBMM Ýdare Amiri Sayýn

' ya

Çorum Milletvekilimiz Sayýn Dr.

' ya

Çorum Milletvekilimiz Sayýn

'a

Ýlçe halkým ve þahsým adýna teþekkür ederim.

Bekir KILIÇ Dodurga Belediye Baþkaný


6

SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Emre’den veda mesajý 3

yýlý aþkýn süredir Çorum’da görev yapan, Ankara Emgörevden ayrýlýþ süreci içerisinde hak etmediðim ölçüdeniyet Genel Müdürlüðü Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý’na ki takdir ve teveccühleri için de ayrýca mahcubiyet hisleatanan Ýl Emniyet Müdürü Necmettin Emre, görevden rimle en içten þükranlarýmý sunuyorum. ayrýlmasý sebebiyle veda mesajý yayýnladý. Bu arada asýl ifade etmem gereken þudur; þayet bir Emre, mesajýnda þu ifadelere yer verdi; “Görev baþarý varsa, elde ettiðimiz bu baþarýlar sadece þahsýmýn yaptýðýmýz süre içerisinde hukukun üstünlüðüne inanadeðil, görev yaptýðýmýz her rütbedeki meslektaþýmýn hakrak, halkýn ve hakkýn emrinde olmak, mesuliyetli, adaletkýyla elde edilmiþ þeylerdir, bir eksiklik varsa da þahsýmli ve disiplinli bir çalýþmk anlayýþý þiarýmýz olmuþtur. Bu dandýr. Kurduðumuz sistemli çalýþma anlayýþýnýn deðerli vesileyle öncelikle, Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, Sayýn meslektaþlarýmýzýn çok daha baþarýlý hizmetler yapmalaBaþbakanýmýz, Sayýn Ýçiþleri Bakanýmýz ve Sayýn Emnirýna vesile olacaðýna inancým tamdýr. Mesai mefhumu göyet Genel Müdürümüze mensubu olduðum Emniyet Teþzetmeden görev yapan cefakar ve kalbi ülke sevdasýyla kilatý ve þahsým adýna en içten saygý ve þükranlarýmý arz dolu meslektaþlarým, bulunduðumuz baþarýlý çizgi için ediyorum. müdürünüz olarak hepinize teþekkür borçluyum. Emrinde görev yapmaktan onur duyduðum çok Necmettin Emre Tüm eðitim ve 29 yýllýk meslek yaþamýmýn tamamýnsaygýdeðer Valilerime, ilimiz Milletvekillerine ve tüm sida saf inancýmýn gereði sadece ve çok çalýþtým, kendimi hep özgür yasi parti temsilcilerine, Garnizon ve Ýl Jandarma Komutanlarýmýz ve hissettim ve hep nasip edene sýðýndým, en iyiyi ve doðruyu hedeflekahraman silah arkadaþlarýna, Belediye Baþkanýmýza, Cumhuriyet Baþsavcýmýz, Aðýr Ceza ve Ýdare Mahkemesi Baþkanýmýz ile nezdindim, mesuliyet sahibi, tarafsýz, disiplinli, merhametli ve adil olmam de tüm adalet teþkilatý mensuplarýna, Rektörümüz ve Milli Eðitim gerektiðine inanarak ve bunu bilerek yaþadým. Olanda mutlaka hayýr Müdürümüz nezdinde tüm eðitim camiasýna, TSO Baþkanýmýz baþta vardýr. Bana bu tatta ve renkte hayat veren ve birçok eksiðimize yada olmak üzere tüm iktisadi oda ve kuruluþlarýn baþkan ve üyelerine, tüm hatamýza raðmen Çorum ilindeki görevimizden de yüzümüzün akýyla sanayici, tüccar ve esnaf kardeþlerime, birlikte görev yapmak þansý ve ayrýlmayý nasip eden Allahýma sonsuz þükürler olsun. 21 Eylül Cuma onuruna sahip olduðum ilimizin çok saygýdeðer tüm kurum müdürlegünü görev teslimini müteakip ilimizden ayrýlacaðýz. Lütfen hakkýnýrine ve personeline en içten saygýlarýmý sunuyorum. zý helal ediniz. Anadolumuzun özü Çorum halkýmýza ve (yerel basýnýn üstünde En içten saygýlarýmý ve þükranlarýmý arz ediyor, ilimize atanan niteliðe sahip) Çorum basýn ve yayýn ailesine, görev yaptýðým süre yeni emniyet müdürü arkadaþýmýza önümüzdeki dönem için üstün baiçerisinde bana göstermiþ olduklarý ilgi ve teveccühten ötürü teþekkür þarýlar diliyorum.” ediyorum. Gerek görev yaptýðým süre içerisinde ve gerekse þu anki

Osmancýk hastane inþaatýnda inceleme S

aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas ve AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý’nýn, Osmancýk'ta Ýstanbul D-100 karayolu üzerinde yapýmý devam eden 100 Yataklý Devlet Hastanesi inþaatýný incelediði bildirildi. Osmancýk Belediyesi Basýn Birimi’nden yapýlan açýklamaya göre, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas, hastane inþaatýnýn hýzla yükseldiðini belirterek müteahhit firmaya söz verilen zamanda bitirilmesi için çalýþmalarýn hýz kesmeden devam etmesi gerektiðini bildirdi. Osmancýk'ta yapýmý devam eden D-100 karayolu üzerindeki hastane inþaatýnda Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Ýlçe Baþkaný Oðuzhan Kaya, Ýl Genel Meclis Üyesi Zerat Zeytinli, Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Yüksel Yücel incelemelerde bulundu. Þantiye Þefi Hüseyin

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, yapýmý devam

eden 100 Yataklý Devlet Hastanesi inþaatýný inceledi.

Ýnceleme ziyaretinde AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý

ile Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da hazýr bulundu. Þen'den bilgi alan Kafkas, Baðcý ve beraberindeki heyet gerçekleþtirilen

çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Ýstanbul yolu üzerinde bulunmasý

nedeniyle hastanenin hem ilçeye hem de bölgeye hizmet edeceðinin altýný çizen

Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas, “Buraya modern, Osmancýk'a yakýþýr bir hastane yapmak için karar aldýktan sonra belediyemiz ve belediye meclisimiz de örnek bir karar alarak ilçenin en önemli yerlerinden birisini hastane için tahsis etti. Biz de yatýrýmlarýmýza hýz kesmeden devam ediyoruz. Müteahhit firma yetkilileri ile sürekli iletiþim halindeyiz. Buradaki incelemelerimizde de firma yetkililerine söz verdiðimiz zamanda hastanenin hizmete girmesi için çalýþmalarýn aralýksýz devam etmesi gerektiðinin altýný çizdik. Hastane inþaatýmýz hýzla yükseliyor. Önemli bir bölüm bitiriliyor. Osmancýk Devlet Hastanesi göz kamaþtýracak. Ýlçeye önemli hizmet sunacak" dedi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý da modern bir hastanenin ilçeye kazandýrýlmasýnda kendilerine destek olan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Kafkas ve AK Parti Çorum Milletvekillerine teþekkür etti.

Hitit Yolu’nda gençlik yürüyüþü Ç

orum'un Sungurlu Gençliði Eðitim ve Kültür Derneði, hem gençlere kendilerini geliþtirmeleri için fýrsatlar sunmak hem de Çorum'un turizm deðerlerini ve alternatif spor mekanlarýný ulusal ve uluslararasý düzeyde tanýtmak amacýyla Gençlik Programlarý Eylemi kapsamýnda yaptýðý "Hitit Yolunda Gençlik Yürüyüþü" isimli projenin ilk idari toplantýsýný gerçekleþtirdi. Özel Ýdare binasýnda yapýlan toplantýya Sungurlu Gençliði Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný Ahmet Haþim Özsaray, Proje uzmanlarý Mehmet Akay ve Nazan Alýcýkuþ, Proje koçu Mehmet Can Alýcýkuþ ve Sungurlu Ýzci Kurulu Baþkaný Erdal Oðuz

Çivici katýldý. Sungurlu Gençliði Eðitim ve Kültür Derneði Baþkaný Ahmet Haþim Özsaray, Çorum Valiliði tarafýndan hayata geçirilen 'Hitit Yolu' projesinin büyük bir proje olmasýnýn yanýnda Çorum'un turizm ve alternatif sportif aktiviteleri açýsýndan potansiyelini büyük ölçüde artýrýcý bir fýrsat oluþturduðunu söyledi. Özsaray, bir Sivil Toplum Kuruluþu olarak, kabul edilen bu proje ile Hitit Yolunun ve Çorum'un tanýtýmýna katkýda bulunmak istediklerini belirtti. Hitit Yolunda Gençlik Yürüyüþü projesinin, Eylül-Aralýk ayýnda uygulanacaðýný, bir koç liderliðinde 10 gençten oluþan bir gruba

orum sonbaharda yaz sýcaklarýný yaþýyor. Meteoroloji Müdürlüðü’nden edinilen bilgiye göre, sýcaklar önümüzdeki bir kaç gün daha devam edecek. Son deðerlendirmelere

Yeni Emniyet Müdürü 21 Eylül’de görevine baþlýyor

B

itlis'in yeni Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç yeni görevini, Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne atanan Halil Ýbrahim Doðan'dan devraldý. Bitlis Emniyet Müdürlüðü Polisevi önünde ilçe emniyet müdürleri ve þube müdürleri tarafýndan karþýlanan Akgüç, birlikte görev yapacaðý müdürlerle tek tek tanýþtý. Daha sonra gazetecilere açýklamalarda bulunan Bitlis’in yeni Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç, güvenliðin kamu hizmetleri arasýnda olmazsa olmazý olduðunu söyledi. Akgüç “Yeni görev yerimizin hepimiz için hayýrlý olmasýný diliyorum. Güvenlik tek baþýna bir iþ deðildir. Ýlerleyen süreçte birbirimizi iyi tanýyarak Bitlis’in güvenliðine hizmet edeceðiz. Sizlere de haberin en iyi þekilde yansýmasý için elimizden geleni yapacaðýz. Sizlere yardýmcý olmaya çalýþacaðýz. Bitlis’te halkýn güvenliði için gece gündüz ayakta olacaðýz. Güvenli olan þey þehirde insanlarýn hissettikleridir. Burada vatandaþla iliþkilerimiz çok iyi olacak, halkýn içinde yer alacaðýz. Bitlis tarihi, doðasý ve kültürü olarak bölgenin en zengin yerlerinden biridir. Benden önce burada görev yapan emniyet müdürümüze de

göre, yurdun kuzeybatý kesimlerinin parçalý yer yer çok bulutlu, Marmara bölgesi ile Ýzmir'in kuzey ilçeleri (Bergama, Dikili ve Foça), Aydýn, Muðla, Kütahya ve Manisa'nýn kuzey ilçelerinin

(Akhisar, Kýrkaðaç, Soma ve Demirci) saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý, diðer yerlerin az bulutlu ve açýk geçeceði tahmin ediliyor. Hava sýcaklýðýnýn, batý kesimlerde 2 ila 4 derece

azalacaðý, diðer yerlerde önemli bir deðiþiklik olmayacaðý tahmin ediliyor. Çorum’da da sýcaklýk yarýn ve çarþamba günü 30 derece olacak.

teþekkür ediyorum. Depremden dolayý zarar gören hizmet binasýnýn yerine yapýlacak olan yeni hizmet binasý için gerekli bütün altyapýyý hazýr hale getirmiþtir. Biz de bundan sonra üstümüze düþen görevi en iyi þekilde yerine getirmek için çalýþacaðýz” þeklinde konuþtu. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðüne atanan Halil Ýbrahim Doðan ise, Bitlislilerden helallik isteyerek, burada görev yaptýðý sürede kendisine destek olan herkese teþekkür etti. Doðan “Yeni gelen müdürümüze baþarýlar diliyorum. Bitlis’ten güzel hatýralarla ayrýlýyorum. Gittiðim her yerde Bitlis’ten bir hatýra anlatacaðým. Önümüzdeki süreçte de yolum düþerse Bitlis’e mutlaka geleceðim. Bitlis’te benim ile birlikte görev yapan basýn mensubu arkadaþlarýma da teþekkür ediyorum. Yeni arkadaþýmýza ve burada benimle birlikte çalýþan tüm þube müdürleri ve polis arkadaþlarýma baþarýlar diliyorum” þeklinde konuþtu. Açýklamalarýn ardýndan yapýlan devir teslimle Bitlis Emniyet Müdürlüðü görevini Sadettin Akgüç aldý.(ÝHA)

Kýzý için bilgisayar ve ranza istedi

Hülya Demirci

B

elediye Halk Günü’ne katýlan anne, bu zamana kadar Halk Günleri’nde dile getirilen taleplerin dýþýnda bir talepte bulundu. Ýlköðretim 5. sýnýf öðrencisi kýzý için bilgisayar ve ranza isteyen Hülya Demirci, kýzýnýn yer yataðýnda yattýðýný, ayrýca ödevlerini yapabilmek için de bilgisayar istediðini dile getirdi. Belediye Baþkan

Çorum'un Sungurlu Gençliði Eðitim ve Kültür Derneði gençlik yürüyüþü düzenleyecek. düþünceler ýþýðýnda ve bu faaliyetlerin doða yürüyüþü proje fikrimizin sonunda bir çalýþtay ve (trekking) sporu ve oluþmasýndan kabul fotoðraf sergisi fotoðrafçýlýk eðitimi aþamasýna kadar geçen verilmesi ile düzenlenecektir. Bu dönemde desteklerini baþlayacaðýný dile projeyi baþarýlý bir esirgemeyen Sungurlu getiren Özsaray, "3 kez þekilde tamamladýktan Kaymakamý Hulusi 'Hitit Yolu' yürüyüþ sonra, asýl amacýmýz Þahin ve Boðazkale eski ilerleyen yýllarda parkurlarýnda bu sporun Kaymakamý Murtaza projenin kapsamýný daha uygulanmasý, bu gençler Dayanç'a teþekkür da geliþtirerek tarafýndan tarihi ve ederim" diye uluslararasý bir projeye doðal mekanlarýn konuþtu.(ÝHA) dönüþtürmektir. Bu fotoðraflarýnýn çekilmesi

Yazdan kalma günlere devam Ç

Bitlis'in yeni Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç yeni görevini, Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne atanan Halil Ýbrahim Doðan'dan devraldý.

Hülya Demirci, 5. sýnýf öðrencisi kýzý için bilgisayar ve ranza istedi.

Yardýmcýsý Zeki Gül, belediyenin gýda yardýmý yaptýðýný, ancak bilgisayar ya da ranza gibi bir yardým yapmadýklarýný belirterek, Sosyal Yardýmlaþma Vakfý’na talepte bulunmasýný söyledi. Kýzýnýn bilgisayar talebinden öte, ranza ihtiyacýný

toplantý sonrasýnda muhabirimize aktaran anne, kýzýnýn yer yataðýnda yattýðýný, eþinden yýllar önce ayrýldýðýný belirterek, “Kýzýmla birlikte yýllardýr babamýn yanýnda kalýyoruz, çocuðum artýk büyüdükçe ihtiyaçlarýný karþýlayamaz oldum, kýzýmýn en büyük

hayali kendisine ait bir yataðýnýn ve bilgisayarýnýn olmasý. Bu talepler belki birinci dereceden ihtiyaç olmayabilir ancak bir anne olarak kýzýmýn boynunun bükük kalmasýna dayanamýyorum, bir umut diyerek Halk Günü’nde derdimi anlatmak istedim.” dedi.

Sinpaþ GYO tarafýndan geliþtirilen ve Ýstanbul Boðazý’nýn temasýný Halkalý’ya taþýyan Bosphorus City hayatiyet kazandý.

SÝNPAÞ verdiði sözü tuttu S

inpaþ GYO tarafýndan geliþtirilen ve Ýstanbul Boðazý’nýn temasýný Halkalý’ya taþýyan Bosphorus City hayatiyet kazandý. Milliyet’in önceki günkü Emlak Sayfasýnda

Sinpaþ’ýn Halkalý’da yaptýðý projesi habere konu edildi. Haberde “2008 yýlýnda ilk satýþa çýktýðýnda, toplu konut bölgesi olarak bilinen Halkalý’nýn kaderini

Bosphorus City projesiyle deðiþtiren Sinpaþ GYO, projeyi tamamladý. 2 bin 796 konutluk proje Ýstanbul Boðazý’ný Halkalý’ya taþýdý.” denildi.


SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

7

Çenesiz SKYTÜRK 360’da firmasýný ve Çorum’u anlattý

‘Demiryolu olmazsa olmazýmýz’ E

ce Banyo Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, dün SKYTÜRK 360’da canlý yayýna katýlarak Ece Banyo’nun geliþimi ve Çorum ekonomisi hakkýnda bilgi verdi. “KOBÝ Pusulasý” programýnda sorularý cevaplandýran Ece Banyo Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz firmanýn en büyük gücünü çalýþanlarýndan aldýðýný belirtirken, firmanýn nasýl geliþtiði, KOBÝ’den büyükler ligine nasýl çýktýðýný, bir firmanýn geliþmesinde nelere

alýyoruz. Sadece bir kiþinin dediðiyle yürüyen bir sistemimiz yok. Herkesin fikri deðerli. Firmayla birlikte bu nedenle

çalýþanlarýmýz da geliþti.” diye konuþtu. Çenesiz üretimini Çorum’da, pazarlamasýný Ýstanbul’da yapan bir firma olarak Merzifon Havaalaný’nýn sivil trafiðe açýlmasýnýn büyük kolaylýk saðladýðýný ancak Çorum için demiryolunun olmazsa olmaz olduðunu kaydetti. “Çorum gibi bir sanayi þehri bir an önce demiryoluna kavuþmalý” diyen Çenesiz, Çorum makine sanayinin de önümüzdeki dönemde ciddi mesafe kat edeceðini vurguladý.

eðitim alabilmelerini saðlamaktýr. Mezun olduðunuzda "ben ne yapacaðým" kaygýsý yaþamadan, özgüveni tam, konusunda yeterli bilgi birikimine sahip, dünyayý ve dünyadaki geliþmeleri yorumlayabilen, öðrenmeyi öðrenmiþ mezunlar olabilmeniz için her türlü eðitsel, sosyal ve kültürel

altyapýyý sizlere sunarak, dünya ölçeðinde yetiþmiþ baþarýlý birer paydaþýmýz olmanýz en büyük hedefimizdir. Bu düþünceler ýþýðýnda tüm öðrencilerimizi sevgiyle kucaklayarak yeni eðitim, öðretim yýlýný kutluyor, hepimiz için baþarýlý bir dönem olmasýný diliyorum.”

Erdem Çenesiz, dün SKYTÜRK 360’da canlý yayýna katýldý.

dikkat edilmesi gerektiði, Ece Banyo’nun üretimini geliþtirmesi, firmanýn yurt dýþý faaileyetleri gibi konularda konuþtu.

Firmanýn kapýsýnda “Bu iþyerinde patron yoktur” yazdýðýný anlatan Çenesiz, “En büyük gücümüzü çalýþanlarýmýzdan

‘Hitit Üniversitesi ailesine hoþgeldiniz’ H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Yeni Eðitim-Öðretim yýlýnýn tüm öðrencilere baþarý getirmesi dileðinde bulundu. Rektör Alkan, mesajýnda; “Yeni umutlar ve beklentilerle dolu bir eðitim-öðretim yýlýna baþladýk. Aramýza yeni katýlan öðrencilerimizin

heyecanýný paylaþarak, üniversitemiz adýna onlara "Hitit Üniversitesi Ailesine" hoþgeldiniz diyorum. 2012-2013 akademik yýlýnda da Üniversitemizin hedefi, öðrencilerimizin, içinde bulunduðumuz iletiþim çaðýnda tüm sýnýrlarýn kalktýðý küresel dünyamýzdaki diðer tüm rakipleri ile eþdeðer bir

A

Bu acýnýn dayanýlmaz boyutlara ulaþtýðýný, þehit habersiz gün geçmediðini dile gtiren Taþ, “Artýk söz deðil, icraat zamanýdýr. Þiddetin, katliamýn hiçbir mazereti ve hiçbir gerekçesi olamaz. Bu saldýrýlarý yapan alçaklar bu milletin evlatlarý olamaz.

Reha Metin Alkan

‘Artýk söz deðil, icraat zamaný’ rtan terör olaylarý ile ilgili basýn açýklamasý yapan Saadet Partisi Çorum Ýl Baþkaný Yakup Taþ, “Þehit polislerimize Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar diliyorum. Ailelerine sabr-ý cemil niyaz ediyorum. Milletimizin baþý sað olsun.” dedi.

‘Müslümanlarýn Masumiyeti’ adlý filmi protesto edecekler

S

aadet Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðý, tüm dünyada tepki uyandýran ‘Müslümanlarýn Masumiyeti’ adlý filmi protesto etmek için alanlarda olacak. Ýl Baþkanlýðý’ndan yapýlan açýklamada þunlar kaydedildi; “Dünya gündemine bomba gibi düþen ve dünyadaki tüm Müslümanlarý çileden çýkaran, ABD’de gösterime giren, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve Ýslam dinine yönelik aðýr hakaretler içeren filmi çarpýcý görseller ve açýklamalarla protesto edeceðiz. Saadet Partisi Çorum Ýl Temsilciliði, bugün saat 13:30’da PTT yanýnda düzenlenecek basýn açýklamasýna tüm Çorum halkýný davet etti.

Çünkü, bu topraklarda yetiþen her Müslüman bilir ki, bir insaný öldürmek bütün insanlýðý öldürmek gibidir. Bu yüzden biz ýsrarla diyoruz ki, bu alçak saldýrýlarýn arkasýnda karanlýk güçlerin sinsi tezgahlarý vardýr. Bunlarýn amacý milletimiz arasýna düþmanlýk tohumlarý ekerek, bir kardeþ kavgasý çýkarmaktýr. Ancak ne yaparlarsa yapsýnlar, milletimizin sað duyusunun karþýsýnda hiçbir zaman hedeflerine ulaþamayacaklardýr.” diye konuþtu. “Otuz yýldýr terörle mücadele ediyoruz. Ne acýdýr ki, terör belasýna verdiðimiz þehit sayýsý, istiklal mücadelesinde verdiðimiz þehit sayýsýndan kat be kat fazladýr ve gelinen nokta göstermektedir ki, bu güne kadar uygulanan politikalar baþarýlý olamamýþtýr” diyen Taþ, bu süreçte siyaset kurumunun

kendisine yakýþan bir duruþ ortaya koyamadýðýný, böylesine önemli bir konuyu siyasetin kýsýr malzemesi olmaktan kurtaramadýðýný vurguladý. Taþ, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý söyledi; “Bu kadar acý olaylar yaþanýrken, iktidar ve muhalefetin hala ortak bir müzakere ortamý dahi oluþturamamasý, hatta bir araya gelip konuþamamasý bunun en açýk göstergesidir. Terör milli bir meseledir ve milli mutabakatla çözülmelidir. Herkes milletimizin saðduyu ve asaletine yakýþýr bir olgunlukla samimi çözüm önerilerini ortaya koymalýdýr. Biz Saadet Partisi olarak bu konuda her türlü katký ve desteði vermeye hazýrýz. Terör meselesinde toplanamayan Meclisimizin muhterem bakanlarý ve kabine üyeleri Angelina Jolie

012-2013 eðitim-öðretim yýlýnýn baþlamasý dolayýsýyla yazýlý bir basýn açýklamasý yapan Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs, yeni eðitim yýlý ile beraber bazý tabularýn yýkýldýðýný ancak planlamanýn zamanýnda ve yeterli yapýlmamasýndan dolayý maðduriyetlerin de yaþanacaðýný söyledi.

‘Tek yanlý deðerlendirmeler ideolojiktir’

Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip’den Vali’ye ziyaret

Y

ýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri, Vali Sabri Baþköy’ü ziyaret etti. Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü, Okul Müdürü Hulusi Ayaröz,

Yakup Taþ

ile görüþmek için adeta sýraya girdiler. Devletin tüm kademeleri harekete geçti ve saatlerini bu kadýna ayýrdýlar. Sözde müttefik ABD ve Ýsrail’in þerefsizce destekleri sonucu þehit düþürülen vatan evlatlarýna sahip çýkýp terör olaylarýný bitirmesi için mesai harcayacaklarýna gündemlerine bile almadan yeni gündemler oluþturuyorlar. Bu millet asla sizin ahlaksýz ve umursamaz tavýrlarýnýza sessiz kalmayacaktýr.”

luðu dolduracaðýný belirten Örs, “Katsayý bu ülkenin taze beyinlerine vurulmuþ bir kelepçeydi. Kesintisiz eðitimi savunmak, katsayýnýn geri getirilmesi istemek kelepçenin açýlmamasýný istemektir. Ayrýca manevi deðerlerimizin öðretileceði derslerin konulmasý da önemli bir adýmdýr. Ancak bu seçmeli derslerde yönlendirme ve zorlama yapýlmamalý, bu dersleri seçmeyen öðrencilerimizi incitici tutumlar içinde olunmamalýdýr.” dedi. Bütün bu olumlu geliþmelerin yanýnda 4+4+4 sisteminin gerekli altyapýnýn olmamasýndan bir çok meseleyi de beraberinde getirdiðinin görülmesi gerektiðine vurgu yapan Demokrat Eðitimciler Sendikasý Ýl Baþkaný Nihat Örs hem öðrencilerin hem de öðretmenlerin önemli sýkýntýlarla karþý karþýya olduðunu söyledi. Örs açýklamasýnda þu konulara deðindi.

Yeni sistemin artýlarýný ve eksilerini görerek bir deðerlendirme yapmanýn doðru olacaðýný belirten DES Ýl Baþkaný Nihat Örs, açýklamasýnda þunlarý söyledi; “4+4+4 uygulamasýný deðerlendirirken ne ideolojik kaygýlara ne de siyasi bakýþa göre deðerlendirme yapmalýdýr. Kamuoyunu kutuplaþtýrarak, tek yanlý propaganda yapaNihat Örs rak, tartýþmayý din eksenine çekerek, yaygaracý bir tavýrla toplumu germeye çalýþmak hiçbir sonuç vermeyecektir. 8 yýllýk kesintisiz eðitimin bu ülkeye verdiði kayýplarýn görülmesi ge‘Yeni derslikler standartlara uygun deðil’ rekmektedir. Darbe ürünü olan bu anlayýþ yeni nesillerin önünü týkaArtan öðrenci ihtiyacýný karþýlamak için okullarda laboratuarlar, mýþ, ve özellikle Ýmam Hatip okullarýnýn önünü týkamak için çýkarýlöðretmen ve müdür odalarý, kütüphaneler, depolar, bodrum katlarý sýmýþ cuntacý bir sistemdi. Bundan sonra öðrencilerimiz kademeli bir nýf haline getirilmiþ sýnýf standartlarýna uygunluðu göz ardý edilmiþtir. eðitim alacak ve eðitimde eþitliðin önü açýlmýþ olacaktýr. Ýlkokul ile Okullarda sosyal alanlar kalmamýþtýr. Gerekli havalandýrmanýn olmaortaokulun farklý binalarda olmasý çocuklarýn pedagojik açýdan geliþidýðý, hijyenik þartlarýn düþünülmediði ortamlarda verilecek eðitimde mi açýsýndan çok olumlu neticeler ortaya çýkaracaktýr.” istenen verimin elde edilmesi düþünülemez. Böyle de yapýlmasaydý ‘Yeni sistemde düzeltilen durumlar görmezden gelinemez’ ortaya çýkacak norm fazlasý öðretmenlerin sayýsý dört beþ katýna çýkaYeni dönem ile beraber bir çok öðrencinin hayallerine ket vuran cak ve aileler parçalanacaktý. Bu durum da yeterli planlamanýn yapýlkatsayý engelinin kaldýrýlmasýnýn bu ülke insanýna yapýlmýþ en güzel mamasý ve kaynaklarýn aktarýlmamasýnýn bir sonucudur.” hizmetlerden biri olduðunun önemine dikkat çeken Örs, bu sayede DES Ýl Baþkaný Örs, dün baþlayan 2012 - 2013 eðitim-öðretim gençlerin kendilerine uygulanmýþ ayrýmcý, dýþlayýcý, ötekileþtirici, yýlýnýn, okul öncesinden üniversiteye kadar eðitim gören tüm öðrenciadaletsiz bir uygulamadan kurtulduðunu belirtti. Seçmeli derslerde ler için baþarýlý geçirmelerini diledi. Kur'an-ý Kerim ve Siyer derslerinin konulmasýnýn da önemli bir boþ-

Sosyal Bilgiler Öðretmeni Haluk Kýroðlu, öðrenciler Zehra Þahbaz, Fatma Nur Saatoðlu, Ümit Karaoðlan ve Ahmet Tarýk Efe’nin katýldýðý ziyarette, kendisine çiçek veren öðrencilere teþekkür eden Vali Baþköy, ziyaretine gelen

öðrencilerin þahsýnda tüm öðrencilerin yeni eðitim ve öðretim yýlýný kutladý. Yeni eðitim ve öðretim yýlý hakkýnda Milli Eðitim Müdürü Girgin’den bilgi alan Vali Baþköy, öðrencilerle sohbet ederek, çeþitli hediyeler verdi.

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mustafa Kemal Orta Okulu heyetini makamýnda kabul etti.

Baþkan Külcü, öðrencileri aðýrladý B

‘Eðitimdeki tabular yýkýldý’ 2

Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu öðrencileri, Vali Sabri Baþköy’ü ziyaret etti.

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Mustafa Kemal Orta Okulu heyetini makamýnda kabul etti. 2012-2013 eðitim ve öðretim yýlý açýlýþý nedeniyle Baþkan Külcü'ye nezaket ziyaretinde bulunan Okul Müdür Yardýmcýsý Hayrullah Tekin ve Teknoloji, Tasarým Öðretmeni Fatma Yalýn

ve öðrenciler Baþkan Külcü'ye çiçek takdim etti. Yapýlan açýklamaya göre, yeni eðitim ve öðretim yýlýnýn tüm öðrenciler için hayýrlý olmasý temennisinde bulunan Baþkan Külcü, 4+4+4 eðitim sistemine geçilmesiyle de eðitim sisteminde köklü bir deðiþikliðe gidildiðini ve eðitimden 28 Þubat'ýn izle-

rinin tamamen silindiðini vurguladý. Çorum Belediyesi'nin ilk ve ortaöðretim okullarýna imkanlar ölçüsünde her zaman yardýmda bulunduðuna vurgu yapan Baþkan Külcü, bundan sonra da okullara yardýmlarýnýn süreceðini belirtti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, günün anýsýna misafirlerine çeþitli hediyeler verdi.

MEM Müdürü Karþýyaka öðrencilerini aðýrladý

M

illi Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, yeni eðitim ve öðretim yýlý nedeniyle kendisini makamýnda ziyaret eden Karþýyaka Ýlköðretim Okulu öðrencilerini kabul etti. 2012-2013 Eðitim ve Öðretim Yýlý’nýn açýlýþý nedeniyle Girgin’i makamýnda ziyaret eden öðrenciler, Aytekin Girgin’e çiçek verdi. Okul Müdürü Olgun Çakýr, sýnýf öðretmeni Þule Bezgin’in de katýldýðý ziyarette, okul öðrencilerinden Buket

Nayman, Aytekin Girgin’e çiçek verdi. Girgin, yeni

eðitim öðretim yýlýný kutladýðý öðrencilerle, istekleri ve hedefleri

konularýnda sohbet etti.

Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Karþýyaka Ýlköðretim Okulu öðrencilerini kabul etti.

Velilere MEB’ten iyi haber

D

aha önce çocuklarýný sadece evlerine en yakýn okullara yazdýrabildikleri için sýkýntý çeken velilere MEB'den iyi haber geldi. Çalýþan veliler, çocuklarýný bundan böyle iþlerine en yakýn okullara da yazdýrabilecekler. Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), e-okul sistemi üzerinden öðrencileri evine en yakýn okula kaydetme uygulamasýný, çalýþan anne ve babalar için deðiþtirdi. Bakanlýðýn aldýðý kararla, bu yýl ilk kez, anne ve baba çalýþýyorsa, çocuklarýný

iþyerlerine yakýn bir okula kaydettirebilecekler. Bakanlýk, anne-baba her ikisi de özel ya da kamu sektöründe çalýþan velilere, çocuklarýn kayýtlarýný iþyerlerine yakýn okullara nakil edebileceklerini duyurdu. Ayrýca öðretmenlerin de istemeleri durumunda çocuklarýný görev yaptýklarý okullara alabilmelerine izin verildi. Nakiller için tek þart, nakil yapýlacak okuldaki sýnýf mevcudunun 35'i geçmemesi olacak. Bazý velilerin çocuklarýný evlerine yakýn okullara deðil diðer

semtlerdeki okullara kaydettirebilmek için sahte ikametgâh belgesi aldýklarýný, ev kiraladýklarýný ya da çocuklarýný akrabalarýnýn yanýnda yaþýyor gibi gösterdiðini belirleyen bakanlýk yetkilileri harekete geçti. MEB yetkilileri, "Öðrencinin nakilleri ve kayýtlarý e-okul sisteminden sürekli kontrol ediliyor. Gerçeðe aykýrý belgelerle kayýt yapan öðrencilerin kayýtlarý evlerine en yakýn okula tekrar kayýt ettirilecek ve nakli yapan yöneticiler hakkýnda yasal iþlem baþlatýlacak" dediler.


8

‘Yaptýðýmýz hizmetler öðrencilerimizin hakký’

SALI 18 EYLÜL 2012

smancýk Belediye O Baþkaný Bekir Yazýcý, gerek Ýlçe Milli Eði-

tim Müdürlüðü ile imzaladýklarý 'Okullar Hayat Bulsun' projesi kapsamýnda ve gerekse okullarýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesi konusunda önemli hizmetler yaptýklarýný ifade ederek, "Yaptýðýmýz bu hizmetleri öðrencilerimizin belediyedeki hakký olarak görüyoruz. Çünkü bunlar sizin hakkýnýz ve sizin hakkýnýzý iade ediyoruz" dedi. Ýlköðretim Haftasý nedeniyle Koyunbaba Ýlköðretim Okulu'nda açýlýþ programý düzenlendiði belirtildi. Programa Kaymakam Ýbrahim Küçük, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok, Emniyet Müdürü Murat Nebioðlu ve okul müdürleri ve öðrenciler katýldý. Programda bir konuþma yaparak öðrencilerin yeni eðitim ve öðretim yýllarýný kutlayan Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, "Okullarýmýzdan bu

Ýlköðretim Haftasý nedeniyle Koyunbaba Ýlköðretim Okulu'nda açýlýþ programý düzenlendi.

programýn gerçekleþtirildiði Koyunbaba Ýlköðretim Okulumuzda ve Anadolu Öðretmen Lisesi'nde 'Okullar Hayat Bulsun' projesi kapsamýnda çevre düzenlemeleri yaptýk. Gerek 'Okullar Hayat Bulsun Projesi' kapsamýnda ve gerekse

diðer çalýþmalarýmýzda okullarýmýza her türlü desteði saðlýyoruz. Yaptýðýmýz bu hizmetleri öðrencilerimizin belediyedeki hakký olarak görüyoruz. Çünkü bunlar sizin hakkýnýz ve sizin hakkýnýzý iade ediyoruz. Çünkü bunlar sizin hak-

kýnýz ve sizin hakkýnýzý iade ediyoruz. Ýmkanýmýz ölçüsünde bu tür destekleri yapmaya devam edeceðiz" dedi. Yeni eðitim ve öðretim yýlýnda tüm öðrencilere baþarýlar dileyen Baþkan Yazýcý, "Öðrencilerimizden beklediðimiz

derslerine çalýþýp baþarýlý olmalarý. Daha da önemlisi andýmýzda söylenilen o sözleri, ezbere bildiðiniz o sözleri hayatýnýza yansýtmanýzdýr. Özüyle, sözüyle düzgün bir insan olmaktýr esas olan. Tüm öðrencilerimize baþarýlar diliyorum. Hedeflerseniz, azim gösterirseniz baþarýrsýnýz" diye konuþtu. Kaymakam Ýbrahim Küçük ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok da yaptýklarý konuþmada okullara ve eðitime verdikleri desteklerden dolayý Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. Programýn sonunda Seviye Belirleme Sýnavý'nda (SBS) baþarý göstererek dereceye giren öðrencilere Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan hazýrlatýlan diz üstü bilgisayarlar hediye edildi. Öðrencilere ve ailelerine hediyelerini Ýlçe Kaymakamý Küçük, Belediye Baþkaný Yazýcý ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Üçok verdi.

Öðrencilerden teþekkür Ý

lköðretim Haftasý nedeniyle Koyunbaba Ortaokulu ve Gelincik Anaokulu öðrencileri Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Ziyarette öðrenciler, oku bahçelerine yaptýrýlan park nedeniyle Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. Tüm öðrencilerin yeni eðitim ve öðretim yýllarýný kutlayan Baþkan Yazýcý, öðrencilere yeni dönemde baþarýlar diledi. Ýlköðretim Haftasý nedeniyle Koyunbaba Ortaokulu ve Gelincik

Anaokulu öðrencileri, öðretmenleri ile birlikte Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Ziyarette Baþkan Yazýcý'ya çiçek takdim eden öðrenciler, eðitime verdiði katký ve okullarýna yaptýrýlan park nedeniyle Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. Okullarýn açýlmasý ile yeni eðitim ve öðretim yýlýnýn da baþladýðýný ifade eden Baþkan Yazýcý, "Tüm öðrencilerimize yeni eðitim ve öðretim yýlýnda baþarýlar diliyorum" dedi.

Öðrenciler Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti.

Ý

Ç

Ýlköðretim Haftasý, Çorum'un Sungurlu ilçesinde de bir dizi etkinliklerle kutlandý. baþlamýþ oldu. Bütün çodönüþümün yaþandýðý yýl pasiteyle devam edeceolduðunu vurgulayan cuklarýmýz artýk liseyi biðiz. Bu yýl 5. sýnýflarda Kaymakam Þahin ise, tirecekler. Bu sonuçlarýný ve 9. sýnýflarda seçmeli “Büyük dönüþümler biders uygulanacak. Bu uzun süre sonra alacaðýraz sancýlý olur ama özüseçmeli derslerde Kuranmýz önemli bir geliþme. ý Kerim, Peygamber Biz kýzlarýmýzýn ve oðulne bakmamýz lazým. Biz Efendimizin hayatý ve dilarýmýzýn erken evlenmemeslek hayatýmýzýn her döneminde ortaöðretim ni bilgiler verilecek” demeleri için mücadele okullaþma puanýný artýrdi. Dursun, 2012-2013 ederdik. Bu buna da somak için uðraþýr, birkaç eðitim-öðretim yýlýnýn da nuç verecek. Sonuçlarýný diðer yýllara göre baþarapuan artýrdým mý çok seolumlu olarak alacaðýz. Çocuk anneler, çocuk balý bitireceklerine inandýkvinirdik. Bu yýl artýk yüzbalar sorununu hep yalarýný söyledi. de yüze ulaþacak. Çünkü 12 yýl zorunlu eðitim þardýk. Bu sorunu çözeBu yýlýn büyük bir

ceðiz. Eðitimle yapacaðýmýz doðru adýmlar toplumu etkiliyor. Sungurlu’da eðitim konusunda bir mücadelemiz vardý. Bu mücadelemiz baþta 700 civarýnda öðretmenimizi gayreti ile yürüyor. Bunun yanýnda ilçe nüfusu ne kadarsa bir o kadar eðitim gönüllü ile yürüyor diyen Kaymakam Þahin, “Hedefimiz, Sungurlu’yu bölgesinin eðitim merkezi haline getirmek, parmakla gösterilen ilçe haline getirmek ve En büyük ihraç malý kaliteli insaný olan ilçe haline getirmek idi. Hedefimize emin adýmlarla gidiyoruz. Güzel neticeler alýyoruz. Daha iyisini de alacaðýz” diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan þiirlerin okunmasýyla devam eden program, 8. sýnýf öðrencilerinin okula yeni baþlayan 1. sýnýf öðrencilerine 'hoþ geldiniz' çiçeklerini sunmasýyla sona erdi.(ÝHA)

Hastane lojmanlarý yýkýlýyor

orum'un Sungurlu Devlet Hastanesinin bahçesinde bulunan ve hastaneye ait olan lojmanlar yýkýlarak yerine sosyal alan inþa edilecek. Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Metin Karan, Bakanlýktan çýkan onay doðrultusunda lojmanlarýn yýkýmýna baþladýklarýný belirterek, yýkýlacak lojmanlarýn yerini sosyal alan olarak planladýklarýný söyledi. Baþhekim Karan, bu sosyal alan içerisinde yürüme parkurunun, spor alanýnýn, çocuk oyun parkýnýn ve personel dinlenme alanýnýn olacaðýný ifade etti.(ÝHA)

Açaray Eðitim Kültür ve Gençlik Merkezi, sinema etkinliklerine TOKÝ Sevgi Evleri öðrencileri ile devam ediyor.

Sevgi Evleri’nde sinema etkinliði

A

çaray Eðitim Kültür ve Gençlik Merkezi, sinema etkinliklerine TOKÝ Sevgi Evleri öðrencileri ile devam ediyor. “Açaray Eðitim Kültür Gençlik Derneði olarak düþünen, üreten Çorum halkýnýn büyük desteðini alarak ülkemiz için gelecek teminatý olan gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere katýlýmlarýný, kazanýmlarýný artýrmak, düþündüðü kadar üreten faydalý bireyler olmalarýný saðlamak için faaliyetlerimize kurulduðu günkünden daha büyük azimle devam ediyoruz” diyen Açaray Eðitim Kültür Gençlik Derneði Baþkaný Eþref Burçin Özsaçmacý, bu etkinliklerin devamlý olarak yürütülmesi planlanan, destekler ölçüsünde sürdürülmesi düþünülen fayda üretmek üzerine kurulu sadece gençleri, dezavantajlý gruplarý düþünen bir yapý

içerisinde olduðunnu söyledi. Özsaçmacý, sinema etkinliðine memnuniyet duyarak kabul edeceðini söyleyen ve maddi manevi desteðini esirgemeyen Hýþýroðlu Kuruyemiþ firmasýna ve Yöneticisi Fikret Hýþýroðlu’na örnek bir kuruluþ olma tavrýný sergiledikleri için teþekkür etti. Etkinlikle ilgili konuþan Özsaçmacý, “Sinema etkinliðine oðlu ve yeðeni ile birlikte gelen ve filmi 50 öðrenci ile beraber izleyen Fikret Hýþýroðlu, gençlerin, Çorum, ülke ve daha geniþ perspektifte dünya geleceði için önemine deðinirken onlarýn önümüzdeki 10-20 yýl sonra geldikleri konumlardan etki alanlarý içerisinde bir þeyleri deðiþtirme güçleri olacaðýna, bu noktadan hareketle gençlerin, sosyal-kültürel alanlara katýlýmlarýnýn çok önemli olduðunu ve geleceðimi-

zin teminatý olan gençlerle beraber olmaktan büyük keyif aldýðýný belirtmiþtir. Açaray derneði olarak toplumda özellikle gençlerin geleceðe yönelik donanýmlý bireyler olarak yetiþmeleri için faaliyetler, etkinlikler gerçekleþtirmeye devam ederken bize bu sinema aktivitesinde desteðini esirgemeyen Hýþýroðlu Kuruyemiþ firmasýna ve çok deðerli yöneticisi Fikret Hýþýroðlu’na, araç tahsisinde elinden gelen her türlü özeni gösterip gençlerin ulaþým desteðini karþýlayan Çorum Belediyesi’ne, ilgisini alakasýný yardýmlarýný her zaman gösteren MB Sinemasý ve çok deðerli Müdürü Mustafa Karamemiþ ve tabiîki Çorum halkýyla bizleri buluþturan, emeklerini esirgemeyen Çorum yerel gazetelerine sonsuz teþekkürler.” diye konuþtu.

Düðün dönüþü kaza, 1 ölü Ç

Sungurlu’da ilköðretim haftasý kutlamasý lköðretim Haftasý, Çorum'un Sungurlu ilçesinde de bir dizi etkinliklerle kutlandý. Atatürk Anýtý'na çelenk býrakýlmasýyla baþlayan program, Atatürk Ýlk ve Ortaokulu'ndaki kutlama programý ile devam etti. Programa Kaymakam Hulusi Þahin, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Kývanç Saðlam, Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Emniyet Müdürü Metin Soner Þentürk, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Mal Müdürü Türkay Odabaþ, okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler katýldý. Törende konuþan Sungurlu Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, yeni eðitim-öðretim yýlýna sorunsuz baþladýklarýný belirterek, “Yeni eðitim sistemi 4+4+4’ün uygulamaya baþlamasýyla birlikte Sungurlu’daki liselerde boþ olan derslikleri kullanarak yüzde yüz ka-

www.corumhakimiyet.net

Sungurlu hastanesine ait olan lojmanlar yýkýlarak yerine sosyal alan inþa edilecek.

orum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre kaza, AnkaraSamsun karayolu Ocaklý Kavþaðý’nda meydana geldi. Amasya’da katýldýklarý düðünden dönen Erdal Üçöz yönetimindeki 06 SDR 82 plakalý otomobil, yolun saðýna park eden 07 UR 817 plakalý soðan yüklü kamyona arkadan çarptý. Kazada otomobil sürücüsü Erdal Üçöz ile araçta bulunan Buðra Serim ve Recep Dayanç yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldýrýldý. Yaralýlardan durumu aðýr olan Dayanç, sevk edildiði Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor.(ÝHA)

Trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybederken, 2 kiþi yaralandý.

Zengin ile fakir arasýndaki fark gittikçe açýlýyor

T

ÜÝK, Gelir ve Yaþam Koþullarý Araþtýrmasý 2011 verilerini yayýmladý. Türkiye'de en zengin yüzde 20 ile en fakir yüzde 20 arasýnda 8 kat fark var. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2011'de Türkiye'de, en yoksul yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 arasýnda 8 kat gelir farký olduðunu açýkladý. TÜÝK araþtýrmasýna göre, geçen yýl en yoksul yüzde 20 ile en zengin yüzde 20 arasýndaki gelir farký 8 kat çýktý. Bu fark bir önceki sene de 8 kat olurken, 2009 yýlýnda 8,5 kat olarak gerçekleþmiþti. Geçen yýl, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik son gruptakiler, toplam gelirden yüzde 46,7 pay alýrken, en düþük gelire sahip ilk

Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma devam ediyor.

gruptakilerin toplam gelirden aldýðý pay yüzde 5,8 oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) araþtýrmasýna göre, gelir daðýlýmý eþitsizlik ölçütlerinden gini katsayýsý 2011'de bir önceki yýla göre 0,002 puan artýþ ile 0,404 olarak tahmin edildi. TÜÝK araþtýrmasýna göre, eþdeðer hanehalký kullanýlabilir gelirlere göre oluþturulan yüzde 20'lik gruplarda, en yüksek gelire sahip son gruptakilerin toplam gelirden aldýðý pay yüzde 46,7 iken, en düþük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam gelirden aldýðý pay yüzde 5,8 olarak gerçekleþti. Buna göre, son yüzde 20'lik grubun toplam gelirden

aldýðý pay, ilk yüzde 20'lik gruba göre (P80/P20) 8 kat oldu. P80/P20 göstergesi kentsel ve kýrsal yerler için 7,4 çýktý. Gelir daðýlýmý eþitsizlik ölçütlerinden gini katsayýsý bir önceki yýla göre 0,002 puan artýþ ile 0,404 olarak tahmin edildi. Katsayý, kentsel yerleþim yerleri için 0,394, kýrsal yerleþim yerleri için ise 0,385 olarak tahmin edildi. TÜÝK araþtýrmasýna göre, gelirin nüfusa daðýlýmýndaki eþitsizliðin grafik gösterimi olan Lorenz eðrisi de, bir önceki yýla göre gelir daðýlýmýnda önemli bir deðiþim olmadýðýný eðrilerdeki çakýþma ile gösterdi.


SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

9

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakaný Sunat Atun’dan iþ dünyasýna davet;

‘Ticaret potansiyelimizi birlikte canlandýralým’ T

SO'nun konuðu olarak Çorum'a gelen Kýbrýs Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun, TSO Meclis Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmasýnda, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ekonomisini tanýttýðý Çorumlu iþ adamlarýný KKTC'ye davet ederek, "KKTC ile Çorum'un ekonomik yapýsý benzeþmektedir. Ticaret potansiyelimizi birlikte canlandýralým." dedi. TSO Meclis Toplantýsý sonrasýnda salona davet edilen konuk Bakan Atun, Çorum'da bulunmaktan dolayý büyük bir mutluluk yaþadýðýný belirterek, yaþanan terör olaylarýna deðindi. Atun, "Terörü þahsým ve devletim

T

adýna lanetliyorum. Büyük Türk Milleti'ni bölmeye, Türkiye ve KKTC iliþkilerini yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir." diye konuþtu. Ülkesinin ekonomik durumu hakkýnda bilgi veren KKTC Enerji ve Ekonomi Bakaný Sunat Atun, küresel krizden KKTC'nin de etkilendiðini, 2009 yýlýnda aldýklarý ekonomik tedbirler ýþýðý altýnda uyguladýklarý çalýþmalarla daha saðlýklý bir ekonomik yapýya ulaþtýklarýný bildirerek, KKTC'nin ekonomisinin tarým, turizm ve sanayi üzerine kurulu bulunduðunu söyledi. Sanayiye dönük

Kýbrýs Ekonomi ve Enerji Bakaný Sunat Atun

gelirlerin az olmasýnýn, sanayiye dönük büyük potansiyeli olarak yorumlanmasý gerektiðine dikkat çeken konuk Bakan, turizm ve eðitimde ciddi mesafeler alýndýðýný, turizm ve eðitimin þu an en önemli sektör olarak

ülke ekonomisine katký saðladýðýný anlattý. KKTC'nin kalkýnýp ilerlemesinde anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin katkýsýnýn son derece büyük olduðunu ve asla gözardý edilemeyeceðini aktaran Atun, KKTC'ye borularla su nakli yapýlmasýnýn KKTC'nin en büyük hayallerinden birisi olduðunu ve bu hayalin Alaköprü Barajý'ndan baðlanacak boru hattý ile 7 Mart 2014'te hayata geçeceðini söyledi. Çorumlu Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin çok benzer yaný bulunduðuna vurgu yapan Atun, TSO çatýsý

altýnda Çorumlu iþadamlarýný KKTC'ye beklediklerini ve aðýrlamaktan büyük onur duyacaklarýný bildirdi. Yatýrým araþtýrmasý konusunda her türlü katkýyý vermeye hazýr olduklarýnýn iþaretini de veren Atun, KKTC ile Güney Kýbrýs arasýnda AB tarafýndan hazýrlanan Yeþil Hat Tüzüðü'nün tam olarak hayata geçmesi durumunda, ortaya 3-4 milyar dolarlýk çok büyük bir ticaret hacmi çýkacaðýný, Türk iþ adamlarýnýn KKTC'de yatýrým yapmasý için her türlü ekonomik iklimin var olduðunu hatýrlattý. Ege'de uygulanan bu sistemin Kýbrýs'ta hayata geçmesi gerektiðinin de altýný çizen Atun, üretilen ürünlerin hangi ülke tarafýndan üretildiðinin öneminin olmamasý gerektiðine iþaret ederek, Yeþil Hat Tüzüðü'nün hayata taþýnmasýnýn en çok Güney Kýbrýs'ýn kurtuluþu olacaðýný da sözlerine ekledi.

Türkiye Tek Ses mesajý Çorum’da da tekrarlandý

SO Meclis Toplantýsý'nda TOBB tarafýndan Gaziantep'te gerçekleþtirilen Türkiye Tek Ses konulu toplantýnýn sinevizyon gösterimi izlendi. TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu baþkanlýðýnda, Gaziantep'te yapýlan terör saldýrýsýndan sonra Gaziantep'e adeta çýkarma yaparak, birlik mesajý veren STK'larýn toplantýsý,

TOBB tarafýndan illere gönderilen sinevizyon gösterimi ile tekrar gündeme taþýndý. STK temsilcilerinin yaptýðý ziyaretler ve toplantýdaki konuþmalarýn yer aldýðý sunumun ardýndan TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ da terörü lanetleyerek, þehitlere rahmet, geride kalanlara baþsaðlýðý, gazilere ise acil þifalar diledi.

olduðunu belirtti Esad sonrasý dönemin belirleyici aktörlerinden biri olmasý beklenen Müslüman Kardeþler Örgütü'nün Suriye kolu Baþkaný Riyad Þakfa, Esad yönetiminin Türkiye'ye zarar vermek amacýyla terör örgütü PKK'ya kamplar kurdurduðunu söyledi. Þakfa, Cihan Haber Ajansý'na yaptýðý açýklamada, "Suriye'de PKK'nýn eðitim kamplarý olduðuna dair elimizde saðlam bilgiler var. Esad yönetimi Türkiye'ye zarar vermek amacýyla bu kamplarý kurdurdu. Ýlk olarak bu kamplar Halep kýrsalýnda kuruldu. Ancak Halep kýrsalý muhalif askerlerin eline geçmesiyle birlikte bunlar baþka yerlere taþýndý. Bu bilginin doðruluðundan eminim. Bunlarla ilgili bilgiler bize kamplarýn içinden geldi." dedi. Suriye'nin parçalanacaðý yönündeki tartýþmalara da deðinen Riyad Þakfa, Ýsrail'in bu yönde bir arzusunun olmasýna raðmen ülkesinin bölünmeyeceðini kaydetti. Suriyeli Kürtlerin çoðunluðunun ülkeden koparak baðýmsýz bir devlet kurma fikrine karþý olduðunu söyleyen Müslüman Kardeþler lideri, Akdeniz kýyýsýnda bir Nusayri devletinin ise demografik gerçeklere uymadýðýný belirterek, "Sadece Nusayrilerin olduðu bir devletin kurulabileceði bir bölge yok. Suriye'nin sahil bölgelerinde halklar iç içe geçmiþ durumda. Bu yüzden ben Suriye'de hiçbir parçalanma olmayacaðý konusunda mutmainim." dedi. Esad rejimine karþý mücadelelelerinde uluslararasý toplumun desteðini isteyen Þakfa, kendilerine uçaksavar ve tanksavarlar temin edilmesi durumunda Baas yönetiminin bir aydan az bir sürede devrileceðini iddia etti.

"REJÝM ÝÇÝNDE DE MUHALÝFLER VAR"

Zaman'a verdiði mülakatta ise Esad sonrasý

T

emmuz ve Eylül Toplantýlarý’ný birleþtiren TSO Meclisi, dün gerçekleþtirdiði oturumunda KKTC Enerji ve Ekonomi Bakaný Sunat Atun’u aðýrladý. Gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile birlikte salona gelen konuk Bakan, salonda bulunan meclis üyelerinin tümüyle tek tek tokalaþtý. Kürsüye davet edilen Bakan Atun’a, KKTC’yi ve ekonomik þartlarýný anlatan konuþmasýný yaptýktan sonra, TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve TSO Yönetim Kurulu Baþkaný tarafýndan plaket takdim edildi.

TSO’nun daveti üzerine Çorum’a gelen konuk bakan bir dizi ziyaretlerde bulundu.

TSO Meclis Baþkaný Erol Karadaþ ve TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal konuk bakana plaket hediye etti.

Dershaneler kendiliðinden kapanacak D

Gaziantep’te yaþanan hain saldýrý üzerine birlik mesajý veren Türkiye Tek Ses toplantýsý TSO Meclisi’nin de gündemindeydi.

Suriye Ýhvaný: Esad, PKK'ya kamp kurdurdu

eþar Esad'ýn Suriye'de PKK için kamplar kurB duðunu belirten Suriye Ýhvaný'nýn lideri, Baas rejimi için savaþmak için Türkiye'den gelenlerin

TSO Meclisi KKTC’li genç Bakaný aðýrladý TSO Meclis Toplantýsý’na katýlan KKTC’li Bakan, Kýbrýs ekonomisi hakkýnda bilgi verdi.

yeni dönemde eli kana bulanmýþ Baasçýlarýn adalet karþýsýna getirilmesi gerektiðini vurgulayan Þakfa, bu konuda önemli bir ayrýntýya dikkat çekti. "Þu anda rejim içerisinde bulunsa da, korkusu nedeniyle Baasçýlara karþý sesini çýkartamayanlar var. Bu insanlarýn durumlarýný bulunduklarý þartlara göre deðerlendirmek lazým.'' ifadelerini kullandý. Libya'nýn devrik lideri Muammer Kaddafi'nin linç edilerek öldürülmesi gibi bir hadisenin ülkesinde yaþanmasýný istemediðini vurgulayan Riyad Þakfa, ''Beþþar Esad'in mahkemeye çýkarýlarak adil þekilde yargýlanmasý saðlanmalý.'' þeklinde konuþtu.

HAMA KATLÝAMININ TANIÐI

71 yaþýndaki tecrübeli siyasetçi, Hama katliamý yaþandýðý 1982 yýlýnda Müslüman Kardeþler'in bu þehirdeki sorumlusu olarak görev yapýyordu. "O gün Hama'da yaþanan þiddet þimdi Suriye'nin her þehrinde yaþanýyor. Tek fark dünya yaþananlarýn daha fazla farkýnda.'' diyen Þakfa rejim tarafýndan arandýðýný öðrenince gizlice Irak'a geçmiþ. Bugün olduðu gibi 30 yýl önce de muhaliflerin komþu ülkelere geçtiðini belirten Riyad Þakfa, "Irak'a gelenleri kapýda ben karþýlýyordum. Ama bugünkü Baðdat hükümeti Ýran'ýn halifesi ve Baas'ýn yardýmcýsý gibi çalýþýyor.'' dedi. Hafýz Esad döneminde yaþanan Hama katliamýnda resmi açýklamalara göre 25 bin sivil öldürülmüþtü. Ancak gerçek rakamlarýn bunun çok üstünde olduðu belirtiliyor.

TÜRKÝYE'DEN ÞEBBÝHA'YA KATILANLAR VAR Þakfa bazý medya organlarý tarafýndan sýkça gündeme getirilen 'yabancý askerler' konusuna da deðindi. Müslüman Kardeþler baþkaný haberlerin abartýlý olduðunu belirterek, "Suriye'nin dýþarýdan gelecek savaþçýlara ihtiyacý yok." ifadelerini kullandý. Hatay'da geçen hafta Esad'a destek için düzenlenen yürüyüþe de dikkat çeken Þakfa, Türkiye'den sadece muhaliflere deðil, Baas rejimine

destek olmak için geçen silahlý gençler bulunduðunu söyledi. "Hatay'dan Suriye'ye geçerek Þebbiha kuvvetlerine katýlanlarýn olduðuna dair kesin bilgiye sahibiz.'' ifadelerini kullanan Þakfa, benzer yardýmlarýn 82'deki Hama katliamý sýrasýnda da yaþandýðýný söyledi.

"NUSAYRÝLERE DOKUNULMASINA ÝZÝN VERMEYÝZ"

Müslüman Kardeþler Örgütü'nün Suriye kolu Baþkaný Riyad Þakfa, Baas rejiminin artýk ayakta kalamayacaðýnýn belli olduðunu söyleyerek, Esad sonrasý dönemle ilgili önemli açýklamalar yaptý. Þakfa, Zaman'a verdiði mülakatta Suriye'de birçok etnik ve dini kökenden insan bulunduðunun altýný çizerek, "Herkesi kucaklayan kimseyi dýþlamayacak bir sistem kurulmalý.'' dedi. Müslüman Kardeþler, Suriye'deki en örgütlü siyasi grup olarak biliniyor. Uzun yýllar boyunca Suriye'de faaliyet gösteren örgütün liderleri 1980'lerde yaþanan baský ve zulümden dolayý ülke dýþýna çýkmak zorunda kaldý. Esad sonrasý dönemin belirleyici aktörlerinden biri olacaðýna kesin gözüyle bakýlan örgütün baþkaný Þakfa, devrimin ardýndan Nusayrilere yönelik olumsuz bir hareketin önüne geçeceklerini kaydetti. "Þu anda Suriye'deki Nusayriler ile de görüþüyoruz. Onlarýn da fikirlerini alýyoruz. Nusayriler de bizim vatandaþýmýzdýr. Kesinlikle bugün yaþananlarýn intikamýnýn masum Nusayrilerden alýnmasýna müsaade etmeyeceðiz.'' ifadelerini kullandý. Suriye'deki önemli azýnlýklardan birinin de Hýristiyanlar olduðu hatýrlatýlan Þakfa, gayrimüslimler meselesinde örgütlerinin hoþgörülü olduðunu tarihsel olaylarla anlattý. "Müslüman Kardeþler seçimlere girdiði dönemde adaylarýmýzdan biri de Hýristiyan'dý. Baas'tan önce ülkeyi bir Hýristiyan devleti yönetti.'' diyen Þakfa, "Hýristiyanlar da partilerini kurup siyasette yerlerini almalý.'' þeklinde konuþtu. Zaman

ershanelerin kapatýlmasýna iliþkin detaylar netleþiyor Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn, "Dershaneler kapanacak" sözleriyle duyurduðu yeni sistem; zorunlu eðitimi 12 yýla çýkaran 4+4+4 modeliyle gerçekleþecek. Yeni sistem, eðitimde verilecek 6 radikal kararla dershane ihtiyacýný ortadan kaldýracak.

LÝSELER ARASI FARK KALMAYACAK: 4+4+4 yeni eði-

tim modelinde öðrenciler Anadolu ya da fen lisesine hazýrlanmak zorunda kalmayacak. Çünkü tüm liselerde isteyen öðrenciler için fen, sosyal bilimler, matematik, spor ve müzik gibi aðýrlýklý eðitim paketleri bulunacak.

OLGUNLUK SINAVI: Lise bittiðinde öðrencilere SBS yerine Olgunluk Sýnavý gelecek. Bu sýnavda öðrencilerin lise öðrenimleri boyunca aldýklarý eðitime iliþkin sorular sorulacak.

MESLEKÝ EÐÝTÝM: 12 yýllýk zorunlu eðitimin en önemli ayaðýný oluþturan mesleki eðitim de yeni sistemde baþrol oynayacak. Ortaöðretimde baþlayan ilgi ve yetene-

ðe göre seçmeli dersler, lisede öðrencilere mesleki ve teknik eðitimin cazibesini artýracak.

ÖZEL OKULLARA DESTEK: Hükümet, özel okullara özel teþvikler getirecek. Fiziki olarak dönüþtürülme imkaný olan 300'e yakýn dershane özel okula dönüþtürülecek. Diðer dershanelerin ise arsa tahsisi ve vergi muafiyeti gibi teþviklerle özel okula yatýrým yapmalarý saðlanacak. Bu okullara burslu, yarý burslu öðrenci okutma zorunluluðu getirecek olan hükümet, özel okullarý da öðrencisiz býrakmayacak. Bir öðrencinin bir yýllýk eðitim masrafýný hesaplayarak özel okullara destek primleri verecek. Hükümet, bunun

sonucunda on binlerce dersliði öðrencilerle buluþturarak hem devlet okullarýndaki yýðýlmalarý bitirecek, hem de yatýrým yapmaktan kurtulacak.

Puaný ve Olgunluk Sýnavý Puaný'nýn ortalamasý alýnarak Lisans Yerleþtirme Sýnavý yapýlacak. Ýlerleyen zamanda öðrencilere ayný gün deðil, randevu sistemiyle sýnav yapýlacak.

arasýnda kalite farkýnýn azaltýlmasý yönünde çalýþmalar yapýlacak. Üniversiteler, A-B-C þeklinde seviyelere ayrýlacak. TEK AÞAMALI, RANDEVUYLA SINAV: Üniversite sýnavý da iki aþamadan tek aþamaya düþecek. Lisede yapýlan Olgunluk Sýnavý'nda baþarýlý olan öðrenciler Lisans Yerleþtirme Sýnavý'na baþvurabilecek. Öðrencinin Ortaöðretim Baþarý

Türkiye'de 4 bin 55 dershane bulunuyor. 50 bin 209 öðretmen, 20 bin personel bu dershanelerde istihdam ediliyor. 1 milyon 234 bin 738 öðrenci dershanelerde eðitim alýyor. Bu öðrencilerin yaklaþýk 100 bini burslu. Dershanelerin cirosu ise 1.5-2 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Kaynak: Sabah

ÜNÝVERSÝTELER REFORME EDÝLECEK: Üniversiteler

2 MÝLYAR CÝRO


10 SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

100 bin öðrenci ders baþý yaptý 2

012-2013 EðitimÖðretim Yýlý dün baþladý. Çorum’da 7 bin okul öncesi eðitim, 70 bin ilköðretim ve 25 bin de ortaöðretim olmak üzere yaklaþýk 100 bin öðrenci ders baþý yaptý. 10 Eylül’de baþlayan Okula Uyum döneminde ise 2 bin 500 okul öncesi ve 7 bin 500 ilköðretim 1. sýnýf öðrencisi olmak üzere 10 bin civarýnda öðrenci öðretime baþladý. Öðrencilerle birlikte 7 bin eðitim çalýþaný da iþ baþý yaptý.

1 milyon 150 bin ders kitabý

2012-2013 Eðitim-Öðretim Yýlý dün baþladý. ortaöðretim kurumlarýnda öðrenim gören öðrencilere toplam 1 milyon 150 bin adet ders kitabý daðýtýldý.

Milli Eðitim Bakanlýðý, geçen yýllarda olduðu gibi bu yýl da öðrencilere ve öðretmenlere ücretsiz ders kitabý daðýttý. Ýlk,

orta ve lise öðrencilerine ders ve çalýþma kitaplarý, öðretmenlere de kýlavuz kitaplar verildi. Ders kitaplarý,

okullarýn açýlmasýyla sýralarýn üzerinde hazýr bulunduruldu. Her öðrenci için ayrý ayrý hazýrlanan poþetlerde tüm ders kitaplarý yer aldý. 2012-2013 eðitimöðretim yýlýnýn ilk dönemi, 25 Ocak 2013 Cuma günü sona erecek. Yarýyýl tatili, 28 Ocak-8 Þubat arasýnda yapýlacak. Ýkinci dönem, 11 Þubat 2013 Pazartesi günü baþlayacak ve 14 Haziran’da yaz tatiline girilecek. 2013-2014 eðitim-öðretim yýlýnýn da 16 Eylül 2013 Pazartesi günü baþlamasý planlanýyor.

‘Herþey öðrencilerimiz için’ Çorum’daki ilk ve

M

illi Eðitim Müdürü olarak ilimi ve aklý’ seçin. Aytekin Girgin, 2012Kýymetli 2013 Eðitim Öðretim Yýlý’nýn öðretmenlerimiz sizlerin yeniliklerle baþladýðýný çabalarý, gayretleri bizi söyledi. bugünlere ulaþtýrdý. ‘Yeni Ýlköðretim Haftasý nesil sizin eseriniz olacaktýr’ kutlama töreninde konuþan sözünün sorumluluðunu her Aytekin Girgin, yapýlan zaman taþýdýðýnýzý biliyorum. düzenlemelerin eðitimde kalite Ýl merkezinden uzak ve baþarýyý artýracaðýný dile köylerine kadar tüm getirerek, “Herþey okullarýmýzdaki öðrencilerimiz için” dedi. öðretmenlerimizin çalýþmalarý takdire þayandýr. Eðitimin insan Çalýþmalarýnýz dün olduðu hayatýndaki yeri ve öneminden gibi bugünde Anayasamýz, bahseden Girgin, Aytekin Girgin Atatürk ilke ve inkýlaplarý öðretmenlerin yaný sýra velilere doðrultusunda, milli, manevi deðerleri ve öðrencilere yönelik mesajlar da verdi. kaynaþtýrýp özümseyebilen bir nesil Girgin, konuþmasýnda þu ifadelere yer yetiþtirme doðrultusunda olacaktýr. verdi: Velilerimizin de en az çocuklarýmýz “Bilindiði gibi okullarýn açýldýðý hafta kadar heyecanlý olduðunuzu biliyorum. Bin okullarýmýzda ‘Ýlköðretim Haftasý’ olarak bir gayretle büyüttüðünüz yavrularýnýzý kutlanýr. Tüm Türkiye'de olduðu gibi okullara emanet ediyorsunuz, onlarýn Çorum’da tatlý bir telaþ yaþanýyor. ailesine, milletine, insanlýða yararlý bireyler Çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin yani olmasý temel dileðiniz. Bizler de sizlerin yarýnlarýmýzýn temelleri atýlýyor. bu dileðine gönülden katýlýyoruz. Ýlköðretim davasý millet olma insan Öðrencilerimizin hayatta baþarýlý olmalarý olma davasýdýr. Bugünden yarýnlara, ortak dileðimiz. geleceðe hazýrlanma, uygar, saygýn bir Ancak; bu baþarýnýn saðlanabilmesi millet olma yolunda verilen emektir. için veli-öðrenci-öðretmen ve yöneticilerin Öðrenme, iyiyi kötüden, doðruyu uyum içerisinde çalýþmalarýnýn birlik ve yanlýþtan ayýrmayý saðlar. Eðitimsiz insanlar beraberlik içerisinde ortak hedefe daha çok suç iþleme eðilimindedirler. Genel yönelmelerinin gerekli olduðu açýktýr. olarak eðitim ve öðretim suç iþleme oranýný Öðrencilerimizin okul dýþý zamanlarýný azaltýr. Fakirlikle ve cehaletle yapýlan planlý yararlý etkinliklerle doldurmasý, savaþýn en etkili silahý eðitimdir. Ülkemizin zararlý alan ve fikirlerden korunmasý için kaderinde Ýlköðretimin tartýþmasýz önemi sizlerin desteði þarttýr. Çocuklarýmýzý ve vardýr. M. Kemal Atatürk’ün dediði gibi; gençlerimizi geleceðe ancak böyle ‘Eðitimdir ki bir milleti ya hür, baðýmsýz, taþýyabiliriz. þanlý, yüksek bir topluluk halinde yaþatýr; ya Bu yýl yeni uygulamalarla karþýnýzda da milleti esaret ve sefalete terk eder.’ olacaðýz gerek okullarýmýzýn yeniden Bu yýl Çorum’da yaklaþýk 10 bin yapýlanmasý gerek müfredat deðiþiklikleri civarýnda çocuðumuz okulla tanýþýyor. Yine yeni ilk, orta ve imam hatip ortaokullarý yaklaþýk 100 bini aþan öðrencimiz ders baþý yeni eðitim sisteminin getirdikleri. Biz yeni yapýyor. Her yýl olduðu gibi bu yýl da uygulamalarýn daha güzel olacaðýna okullarýmýzýn fiziki þartlarýnýn inanýyor ve sizlerin de bize destek olmasýný iyileþtirilmesi, modern bir alt yapýya bekliyoruz. Yeni sistem için gerekli kavuþmasý, artan derslik ihtiyacýmýzýn hazýrlýklarýmýzý yaptýk çýkacak sorunlarý da karþýlanmasý için yatýrýmlar yaptýk. yine birlikte aþacaðýz. Deðerli öðrencilerimiz; okulumuzun, Ýlköðretim Haftasý’nýn Çorum’a, öðretmenlerinizin kýymetini bilin ülkemize ve insanlýða hayýrlar getirmesini derslerinize zamanýnda çalýþýn. Zararlý diliyor, öðrencilerimizi gözlerinden alýþkanlýklardan tembellik ve uyuþukluktan öpüyorum.” kaçýnýn. Atatürk'ün iþaret ettiði gibi ‘Mürþit

Ý

Küçük Efelerle güldüren sohbet

lköðretim Haftasý kutlama töreninde Vali Sabri Baþköy’le iki öðrenci arasýnda yaþanan diyalog, protokol üyelerini güldürdü. Çorum Yumurta Ýlköðretim Okulu halk oyunlarý ekibinde görev alan Mert-Mehmet Kesgin kardeþler, sunduklarý gösterinin ardýndan protokol bölümüne gelerek Vali Baþköy ve Garnizon Komutaný J. Alb. Hakan Saraç’ýn elini öptüler. Efe kostümleriyle protokolü selamlayan öðrencilerden biri ilk kez gördüðü Baþköy karþýsýnda þaþýrarak, “Ana, Vali deðiþmiþ”

Ata’ya çelenk Atatürk Anýtý’na çelenk sunuldu.

2

012-2013 Eðitim Öðretim Yýlý açýlýþ töreni, dün Atatürk Anýtý’nda gerçekleþtirildi. Saat 10.00’da baþlayan törene Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ile çok sayýda eðitimci ve öðrenciler katýldý. Törende Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Atatürk Anýtý’na çelenk sundu. Tören, saygý duruþuna durulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýnýn ardýndan sona erdi.

‘2012-2013 Eðitim Öðretim Yýlý’nda da yanýnýzdayýz.’

Hakimiyet, eðitim camiasýnýn yanýnda H

aberleriyle, eðitim camiasýnýn Çorum’daki en büyük destekçileri arasýnda yer alan Çorum Hakimiyet Gazetesi Eðitim Haberleri Servisi, yeni sezona ‘merhaba’ diyor.

Hakimiyet, bu sezon da yanýnýzda

Küçük efeler, protokolü güldürdü.

sempatik tavýrlarýný tebessümle karþýlayan Baþköy, her iki öðrenciye de önündeki sehpadan pet su ikram etti.

2

012-2013 Eðitim Öðretim Yýlý Ýlköðretim Haftasý kutlama töreni dün Mustafa Kemal Ortaokulu’nda gerçekleþti. Okul bahçesinde düzenlenen törene Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Garnizon Komutaný J. Alb. Hakan Saraç, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Milli Eðitim Bakanlýðý Talim ve Terbiye Kurulu Grup Baþkaný Seher Ulutaþ, Bakanlýk Denetçisi Emel Tekcan, bazý daire ve okul müdürleri, öðretmenler, öðrenci velileri ve çok sayýda öðrenci katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan programý Sosyal Bilimler Öðretmeni Bahar Bozkurt sundu. Çorum Yumurta Ýlköðretim Okulu halk oyunlarý ekibinin gösterisinin ardýndan Ahsen Altaþ ve Mustafa Kayman öðrenci andýný okudu. Ebru Azra Çuha ve Doðukan Yýlmaz’ýn günün anlam ve önemiyle ilgili þiirler okuduðu programda öðrenciler adýna konuþmayý Tuðba Bolat yaptý. Törende sýrasýyla kürsüye gelen Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Kadir Yurttutar,

Yayýn hayatýna baþladýðý günden bu yana farklý çizgisi ve baþarýlý habercilik anlayýþý ile Çorumlular’ýn gönlünde yer kazanan Hakimiyet Gazetesi, Eðitim Haberleri Servisi ile 2012-2013 Eðitim Öðretim Yýlý’nda da eðitim camiasýnýn yanýnda. Hakimiyet Eðitim Haberleri Servisi olarak; yeni eðitim-öðretim yýlýnýn tüm öðrencilere, öðretmenlere, velilere ve idarecilere hayýrlý uðurlu olmasýný diliyoruz.

Dr. Seher Ulutaþ

Kadir Yurttutar

Aytaç Kartancý

Öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu program büyük ilgi gördü.

Açýlýþ töreninde þehitler için saygý duruþunda bulunuldu.

Okul Aile Birliði Baþkaný Aytaç Kartancý, Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin ile Talim ve Terbiye Kurulu Grup Baþkaný Seher Ulutaþ birer konuþma yaptý. Ortaokul son sýnýf öðrencilerinin ana sýnýfý öðrencilerine ‘hoþgeldiniz çiçeði’

sunmasýnýn ardýndan SBS’de baþarýlý olan mezun öðrencilere ödülleri verildi. Törende Nesibe Nur Yavuz’a dizüstü bilgisayar, Mediha Beyza Benli’ye bisiklet, Kübra Önen, Rabia Beyza Yýldýrým ve Elif Yeter’e ise çeyrek altýn

hediye edildi. Baþarýlý öðrencilerin ödüllerini protokol üyeleri verdi. Kutlama töreninin ardýndan anasýnýfýný gezen protokol mensuplarý, minik öðrencilere çeþitli hediyeler verdiler. Tören, öðretmenler odasýnda verilen kokteyl ile sona erdi.

Velilerden protesto gösterisi M

Yeni eðitim-öðretim yýlý hayýrlý olsun

derken diðer öðrenci, “Ben televizyonda görmüþtüm” diye karþýlýk verdi. Kesgin kardeþlerin

Eðitim-öðretim yýlýna renkli açýlýþ Çorum Yumurta Ýlköðretim Okulu halk oyunlarý ekibi Ege yöresi oyunlarýný sergiledi.

ustafa Kemal Ortaokulu’nda düzenlenen Ýlköðretim Haftasý kutlama töreninde bir grup öðrenci velisi protesto gösterisi yaptý. Yeni sezon öncesi yapýlan norm kadro atamalarý nedeniyle çocuklarýnýn öðrenim gördüðü sýnýf ve öðretmenlerde deðiþikliðe gidildiðini belirten veliler, seslerini Vali Sabri Baþköy’e duyurmak istediler. Kutlama töreni sýrasýnda sloganlar atarak bahçeye giren veliler, ellerinde ‘Sayýn Valim lütfen bizi dinle, hakkýmýzý kimseye yedirme’ ve ‘Çocuklarýmýz deneme tahtasý deðil’ yazýlý pankartlar taþýdýlar. Protestocu grubun yanýna gelen Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu ve Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, protestocu velilerle görüþerek problemlerini dinlediler. Anne-babalarýn tepkisine neden olan durum hakkýnda bilgi veren Mahmut Hüsrev Sarýçam isimli öðrenci velisi, okula atanan iki

norm kadro fazlasý öðretmen için oluþturulan sýnýflara kur’a ile öðrenci seçildiðini dile getirerek uygulanan yöntemi eleþtirdi. Kur’a çekiminde tüm velilerin haberdar edilmediðini savunan Sarýçam, 2. sýnýf öðrencileri ve velilerinin maðdur edildiðini iddia etti. Yaþadýklarý haksýzlýðý yetkililere iletmek için büyük çaba sarfettiklerini ancak çözüm bulamadýklarýný anlatan Sarýçam, Vali Baþköy’le görüþmek istediklerini kaydetti.

Veliler tepkilerini dile getirerek çözüm istediler.

Protestocularý dinleyen Vali Yardýmcýsý Topoðlu, sorunun çözümü için velilere randevu verdi. Velilerin

dün saat 14.00’te Topoðlu ile görüþerek yaþanan sýkýntýlarý dile getirdiði öðrenildi.

Okul bahçesine gelen bir grup öðrenci velisi protesto gösterisi yaptý.


SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Çorum obezitenin farkýnda orum Obezitenin Farkýnda Projesi’ etkinlikleri ‘Çdün baþladý.

Açýlýþta konuþan Sait Topoðlu, projeyi deðerlendirdi.

Hitit Üniversitesi, Halk Saðlýðý ve Saðlýk Ýl Müdürlüðü iþbirliðinde hazýrlanan proje, ‘Saðlýklý Yaþam Ýçin Harekete Geçin’ sloganýyla tanýtýldý. Yunus Emre Parký’nda düzenlenen proje açýlýþ törenine Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Turgay Happani, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Tuncer Kýlýç, bazý daire müdürleri, saðlýk kuruluþlarýnýn yöneticileri ve çalýþanlarý ile vatandaþlar katýldý. Düzenlenen programýn açýþ konuþmasýný yapan Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Turgay Happani, proje ile Çorum halkýnýn obezite konusunda farkýndalýðýný artýrmayý amaçladýklarýný söyledi. Halk saðlýðýný tehdit eden obeziteye karþý savaþ açtýklarýný anlatan Dr. Turgay Happani, saðlýklý yaþam için beslenme ve spora önem verilmesi gerektiðini kaydetti. Happani’nin ardýndan konuþan Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu da obezitenin tehlikelerine dikkat çekerek proje ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Araþtýrma Görevlisi Güner Çiçek’in yaptýðý saðlýklý egzersiz yöntemlerini izleyen katýlýmcýlar, açýklamalarýn ardýndan parkurda yürüyüþ yaptýlar. 28 Eylül’e kadar hafta içi her gün 15.00-19.00 saatleri arasýnda Yunus Emre Parký’nda kurulan tanýtým çadýrýný ziyaret edenlere ‘Obezite nedir?’, ‘Önlenmesi için neler yapýlmalý?’, ‘Fiziksel aktivite nasýl yapýlmalý?’ gibi konularda uzmanlar tarafýndan bilgiler verilecek. Ayrýca etkinliklere katýlanlarýn boy ve kilo ölçümü ile vücut kitle endeksi hesaplamasý yapýlacak.

‘Çorum Obezitenin Farkýnda Projesi’ etkinlikleri dün baþladý.

‘Obezite önemli bir halk saðlýðý sorunu’ Protokol mensuplarý Yunus Emre Parký’nda yürüyüþ yaptý.

S

aðlýk Ýl Müdürü Dr. Turgay Happani, obezitenin çaðýn en önemli halk saðlýðý problemleri arasýnda yer aldýðýný söyledi. ‘Obezite ve Fiziksel Aktivite Bilgilendirme Çadýrý’ açýlýþýnda konuþan Dr. Turgay Happani, çocuk ve gençlerin de obezitenin tehdidi altýnda olduðuna dikkat çekti. Pek çok kronik hastalýða neden olan obeziteye karþý mücadele baþlattýklarýný vurgulayan Happani, dengeli beslenme ve hareketli yaþam tavsiyelerinde bulundu. Happani, yaptýðý yazýlý açýklamada þu bilgilere yer verdi: “Günümüzde dünyanýn hemen hemen tüm bölgelerinde obezite (þiþmanlýk) görülme sýklýðý artmakta, bu durum sadece yetiþkin kadýn ve erkekleri deðil, çocuklarý ve gençleri de etkilemektedir. Kalp damar hastalýklarý, divabet hipertansiyon, bazý kanser türleri, kas iskelet sistemi hastalýklarý gibi hastalýklarýn oluþmasýna, yaþam kalitesinin azalmasýna ve ölümlere yol açan obezite, sadece küresel boyutta bir halk saðlýðý problemi olmakla kalmayýp, ülke ekonomilerine olumsuz etki eden bir unsur

Vali Yardýmcýsý Topoðlu da tartýya çýktý.

Dr. Turgay Happani, proje ile obeziteye karþý savaþ açtýklarýný kaydetti.

olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Obezite genel olarak bedenin yað kütlesinin yaðsýz kütleye oranýnýn aþýrý artmasý sonucu boy uzunluðuna göre vücut aðýrlýðýnýn arzu edilen düzeyin üstüne çýkmasýdýr. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünyada 400 milyonun üzerinde obez ve yaklaþýk 1.6 milyardan fazla kilolu birey bulunmakta ve 2015 yýlýnda bu rakamýn sýrasýyla 700 milyon ve 2.3 milyara ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Dünyada olduðu gibi ülkemizde de obezite görülme sýklýðý giderek artmaktadýr. Bakanlýðýmýz tarafýndan yapýlan ‘Saðlýklý Beslenelim Kalbimizi Koruyalým’ araþtýrmasý sonuçlarýna göre ülkemizde 30 yaþ üstü bireylerde obezite

görülme sýklýðý erkeklerde % 21.2, kadýnlarda ise % 41.5 olarak saptanmýþtýr. Yine, ayný araþtýrma raporuna göre toplum genelinde düzenli olarak fiziksel aktivite yapanlarýn tüm toplum için oranýnýn %3.5 düzeyinde olduðu görülmüþtür. Diðer bir deyiþle toplumun %96.5'i düzenli olarak fiziksel aktivite yapmamaktadýr. Obezite oluþumunda aþýrý ve yanlýþ beslenme ile fiziksel aktivite yetersizliði önemli neden olarak kabul edilmektedir. Ayrýca genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyokültürel ve psikolojik pek çok faktör birbiri ile iliþkili olarak obeziteye neden olmaktadýr. Obezite ve risk faktörü olduðu kalp-

damar hastalýklarý, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalýklarýn önlenmesinde toplumun yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli egzersiz alýþkanlýðý kazandýrýlmasý temel oluþturmaktadýr. Bu kapsamda Saðlýk Bakanlýðý ‘Türkiye Obezite (Þiþmanlýk) ile Mücadele ve Kontrol Programý’ ile ayný doðrultuda Çorum’da Obezite ve Fiziksel Aktivite hakkýnda farkýndalýk oluþturulmasý, ilgili konularda doðru ve geçerli mesajlarýn halkýmýza ulaþtýrýlmasý amacýyla, ‘Çorum Obezitenin Farkýnda’ adlý projeyi hazýrladýk. Proje, Çorum Ýl Saðlýk Müdürlüðü ile birlikte Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Hitit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüðü’nce ortaklaþa yürütülmektedir.

‘Çorum Obezitenin Farkýnda’ Projesi kapsamýnda ilk aþamada 5-6 Eylül 2012 tarihlerinde Saðlýk Personeli Proje ekibine Eðitici Eðitimi yapýldý. Ýkinci aþama ise þu anda açýlýþýný yapmak için burada bulunduðumuz ‘Obezite ve Fiziksel Aktivite Bilgilendirme Çadýrý’ faaliyetleridir. Çadýr faaliyetlerimizde; Katýlýmcýlarýn boy- kilo ölçümü ve bel kalça ölçümü yapýlarak Beden Kütle Ýndeksi(BKÝ) hesaplanacak ve kayýt edilecek. Obezite, YeterliDengeli Beslenme ve Fiziksel Aktivite bilgilendirmeleri yapýlacak. Katýlýmcýlara su ve þapka hediyemiz olacak. Projemizin üçüncü aþamasýnda 24 Eylül - 5 Ekim 2012 tarihlerinde daha önceden belirlenen 10 kamu kurumunda bilgilendirme ve BKÝ ölçüm faaliyetlerimiz devam edecek. Projemizin son aþamasýnda ise istatistiklerimiz hazýrlanarak kamuoyu ile paylaþýlacak. Bu projeyle; harekete geçmenin, aktivitede bulunmanýn, doðru beslenmenin önemine dikkat çekmek istiyoruz. Halkýmýzýn, saðlýðýnýn korunmasý ve geliþtirilmesinde gerekli duyarlýlýðý göstermesi açýsýndan etkinliklerimize davet ediyoruz.”

Çorumlu komandolar Isparta’da yemin etti Komandolarýn yemin töreni, Ýç Güvenlik Eðitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlýðý’nda gerçekleþti.

V

atani görevini Isparta’da yerine getiren komando erler için geçtiðimiz Cuma günü yemin töreni düzenlendi. Ýç Güvenlik Eðitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlýðý’nda düzenlenen törene Tuðgeneral Mustafa Kurutmaz, Komando Eðitim Alay Komutaný Piyade Albay Osman Aytaç, 2. Tabur Komutaný hemþehrimiz Piyade Yarbay Ali Erci, Üsteðmen Fatih Uður Biber, askeri erkan ile asker aileleri katýldý. 1992/3 erler için düzenlenen törende Çorumlu komandolar Ömer Mebet, Yasin Kýyak, Suat Karslý, Mehmet Kesimci ve Yasin Kesimci de yemin etti. Yemin edecek erlerin tören alanýna geliþi ve birlik sancaðýnýn yerini almasýnýn ardýndan saygý duruþunda

bulunularak Ýstiklâl Marþý okundu. Günün anlam ve önemine dair konuþmalarýn ardýndan yemin törenine geçildi. Komando timlerinin gösterileriyle devam eden program tören geçiþinin ardýndan sona erdi. Yemin töreni sonrasý evlatlarýný kucaklayarak hasret gideren anne-babalar duygusal anlar yaþadý.

Çorumlu komando er Ömer Mebet

Arkadaþýmýz Recep Mebet’in kardeþi Ömer Mebet de yemin ederek komando beresi taktý..

Çorumlu komando erler, yemin töreninin ardýndan aileleriyle hasret giderdiler.

Hatice Leblebici vefat etti

M

erhum Adnan Leblebici’nin eþi Hatice Leblebici (81) dün hayatýný kaybetti. Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Reyhan Kuþcu ile emekli astsubay Ceyhan Leblebici, Seyhan ve Ayhan Leblebici’nin anneleri Hatice Leblebici, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi bugün saat

11.00’de Çorum Özel Hastanesi’nden alýnarak Ulucamii’ye getirilecek. Burada öðle namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezar’da topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Hatice Leblebici’ye Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Hatice Leblebici yaþamýný yitirdi.


12 SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Yuvakur Gayrimenkul’de Sonbahar fýrsatý baþladý uvakur Gayrimenkul emlak ve konut sektöründe ilkleri Y yaþatmaya devam ediyor. Banka

kredisiyle konut almak isteyen müþterilere Sonbahar fýrsatý saðlayan Yuvakur’un, anlaþmalý bankalardan çekilen konut kredilerinde dosya masrafý ve ipotek masrafý almadýklarýný belirtildi. Müþterilerine en iyi hizmeti vermeyi kendilerine ilke edindiklerini vurgulayan Yuvakur Gayrimenkul Yetkilisi Selim Atýcý, “30 Eylül’e kadar devam edecek kampanya dahilinde konut alan müþterilerimize anlaþmalý

Yuvakur Gayrimenkul Yetkilisi Selim Atýcý.

bankamýzdan sýfýr dosya masraflý kredi fýrsatý ve kredi oranlarýný daha uygun hale getirerek müþterilerimize cazip fýrsatlar sunuyoruz. Sonbahar yaklaþýrken bu fýrsattan yararlanmak isteyen müþterilerimizi kahvemizi içmek için Yuvakur Gayrimenkul`e bekliyoruz.” dedi. Firmanýn gayrimenkul sektöründe satýþ ve satýþ sonrasý hizmetlerde ilk sýralarda yer almasýnda müþteri memnuniyetinin öncelikli olduðunu söyleyen Atýcý, Çorum’da sýfýr dosya masrafý için anlaþýlan tek gayrimenkul firmasý olduklarýný da sözlerine ekledi.

orum’da bir Ç grup ilköðretim

Ýskilip Dolmalý Çorum tanýtýmý

Ç

orumlu Eðitimci Sanayici ve Ýþadamlarý Dayanýþma Derneði (ÇESÝAD)’ýn Çorum tanýtýmý, Baðcýlar Belediyesi’nin ‘7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali’nde gerçekleþtirilecek. 21 Eylül 2012 Cuma günü 21:00-23:00 saatleri arasýnda yapýlacak tanýtýma, Çorumlu sanatçýlar A. Agâh Öncül, Süleyman Ergiþi, Çorumlu Zübeyir ve Cemalettin Kurtoðlu da katýlacak. Konuklara Ýskilip Dolmasý ikram edilecek. Ýstanbul Baðcýlar Dereyolu Molla Gürani Park yanýnda yapýlacak programa katýlým ücretsiz olup, Mavi Karadeniz Tv’den de canlý yayýn yapýlacak.

Gaziler Günü etkinliði

19

Eylül Gaziler Günü nedeniyle program düzenlenecek. 19 Eylül Çarþamba günü saat 11.00’de Atatürk Anýtý’na çelenk sunulmasý ile baþlayacak program 11.30’da Garnizon Þehitliði ziyareti ile devam edecek. Program, ikindi namazý öncesi Ulu Camii’de okutulacak mevlitle sona erecek.

Otomobil ile motosiklet çarpýþtý

Ý

nönü Caddesi’nde meydana gelen kazada iki kiþi yaralandý. O.T. araçla giderken Ýnönü Caddesi’nde A.D. isimli gencin kullandýðý motosikletle çarpýþtý. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosikletteki S.Ö. yaralandý. Yaralýlar hastanede tedavi altýna alýndý.

Üzerine tuðla düþtü

M

imarsinan Mahallesi’nde meydana gelen iþ kazasýnda bir kiþi yaralandý. M.H’ ye ait iþ yerinde çalýþan A.Ö. isimli iþçinin üzerine dikkatsizlik sonucu tuðla düþtü. Aðýr yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý.

Kocasýndan dayak yedi

A

ile içi yaþanan tartýþma karakolda son buldu.

A.Ü ve kocasý C.Ü arasýnda ailevi nedenlerden dolayý çýkan tartýþma çýktý. Esnafevleri 9. Sokak’ta yaþanan kavgada, C.Ü, karýsý A.Ü.’yü dövdü. Kadýn kocasýndan þikâyetçi olurken, kocasý suçlamayý kabul etmedi.

Kadýn aðýr yaralandý

D

odurga’da evinde düþen kadýn aðýr yaralandý.

Deðirmen Sokak’ta meydana gelen olayda, Z.S. isimli kadýn düþtü. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan Z.S. Çorum Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Bu kermes baþka Gizem Þahan, Derya Sözcü ve Ýlayda Ölçer, Ata Caddesi üzerinde kermes açtýlar.

11 bin 850 öðrenci ders baþý yaptý Ç

orum’un Sungurlu ilçesinde 11 bin 850 öðrenci ve 667 eðitim çalýþaný bugün ders baþý yaptý. Sungurlu genelinde ilk ve orta dereceleri okullarda eðitim gören 11 bin 850 öðrenci ve 667 öðretmen, 2012-2013 eðitimöðretim yýlýna bugün çalan ders ziliyle baþladý. Öðrenciler, uzun bir aranýn ardýndan ayrý kaldýklarý okullarýna kavuþmanýn heyecanýný yaþadý. Bazý öðrenciler yeni yýlda ayrý kaldýklarý arkadaþlarýna

sarýlarak özlem giderdi. Bu yýl yürürlüðe giren yeni sistemde 4 yýl ilkokul, 4 yýl ortaokul ve 4 yýl lise olmak üzere 12 yýllýk zorunlu kademeli eðitime geçildi. Ayrýca, imam hatip liselerinin ortaokul bölümleri açýldý. Birinci dönem 25 Ocak’ta bitecek. Yarýyýl tatili 25 Ocak-11 Þubat tarihleri arasýnda. Ýkinci dönem 11 Þubat’ta baþlayacak, okullar 14 Haziran’da kapanacak. (ÝHA)

14

zamanýnda temin edilmediði için yapýlamadý. Aþý sorunu temmuz ayý baþýnda çözülebildi.SaðlýkBakanlýðý da aile hekimlerine yazý göndererek, 1998 doðumlu tüm çocuklara tetanosdifteri aþýsý yapmalarý talimatý verdi. Mesai yapma zorunluluðu olan ve evleri dolaþarak aþýlama imkânýna sahip olmadýklarýný belirten aile hekimleri, "14 yaþýnda olan çocuklarýnýzý mutlaka aþýlamaya getirin" çaðrýsýnda bulundu. Ölüm riski olan tetanos ve difteri hastalýklarýna karþý herkese hayatý boyunca 5 doz aþýlama yapýlýyor. Tetanos-difteri aþýsý bebek doðduktan sonra 2, 4 ve 6 aylýkken toplam 3 doz yapýlýyor. 18-24 aylýkken tekrar ediliyor. Daha sonra 14 yaþýnda aþýlar bir doz daha yapýlarak tam koruma saðlanýyor.

öðrencisi, haftasonu kermes açtý. Yavuz Sultan Selim Ýlköðretim Okulu öðrencileri Gizem Þahan, Derya Sözcü, Ýlayda Ölçer ve Bedirhan Yaðcý’nýn organize ettiði sokak kermesi, çocuklarýn yaný sýra yetiþkinlerden de büyük ilgi gördü. Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi üzerinde

açtýklarý kermeste el emeði göz nuru çalýþmalarýný sergileyen öðrenciler, elde ettikleri gelirle okul harçlýklarýný çýkarmayý planladýklarýný dile getirdiler. Hazýrladýklarý standlarda taký ürünlerini satýþa çýkaran öðrenciler, alýþveriþ yaparak destekte bulunmak isteyen herkesi Ata Caddesi’ndeki kermese beklediklerini ifade ettiler.

Bedirhan Yaðcý, hazýrladýðý ürünlerin büyük ilgi gördüðünü söyledi.

Balýkçý ve Özyýlmaz Aileleri’nin mutlu günü

Yasin ile Þükran evlendi B

ÝM Çorum Bölge Müdürlüðü çalýþanlarýndan Yasin Balýkçý, Þükran Özyýlmaz ile hayatýný birleþtirdi. Þahinder-Hýdýr Balýkçý çiftinin oðlu Yasin, Hatice-Celal Özyýlmaz çiftinin kýzý Þükran ile dünyaevine girdi. Önceki gün Kafkas Düðün

Salonu’nda düzenlenen düðün törenine Balýkçý ve Özyýlmaz Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Mustafa Baþýbüyük ve Bayram Katýkçý

yaptý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, ÞükranYasin Balýkçý çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

Okullarda aþý kalkýyor yaþýnda yapýlmasý gereken tetanos-difteri aþýsý artýk okullarda deðil, aile hekimleri tarafýndan yapýlacak. Aþý takibini de aile hekimleri yapacak. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu Baþkan Yardýmcýsý Dr. Halil Ekinci, 14 yaþýnda yapýlmasý gereken tetanos ve difteri aþýsýnýn artýk okullarda deðil aile hekimleri tarafýndan yapýlacaðýný belirtti. Ekinci, tüm çocuklarýn aþý takibinin aile hekimleri tarafýndan yapýlacaðýný, bunun için de 1 yýllýk çalýþma takvimi belirlediklerini söyledi. SaðlýkBakanlýðý, 20112012 öðretim yýlýnda 8'inci sýnýf öðrencilerinin velilerinden tetanosdifteri aþýlarýnýn yapýlabilmesi için imzalý izin aldý. Ancak toplum saðlýðý merkezi çalýþanlarýnýn okullarý gezerek yapmasý gereken aþýlar,

Mesleki Eðitim Merkezi kayýt süresi uzatýldý

Þ

ehit Öðretmen Fatih Tekin Mesleki Eðitim Merkezi (Çýraklýk Eðitim Merkezi) çýrak öðrenci kayýtlarýnýn 23 Ekim 2012 Salý günü mesai bitimine kadar uzatýldýðý bildirildi.

Kayýt þartlarý;

2011-2012 Öðretim yýlýnda ilköðretim 8. sýnýftan mezun olanlar 4+4+4 sistemi gereði açýk öðretim lisesine kayýt olmak suretiyle merkeze kayýt olabilecekler. 2011-2012 öðretim yýlýndan önce mezun olanlar ise eðer liseye devam etmiyorsa diploma ile, eðer liseye devam

edip de lisede okumayacaksa okuduðu okuldan alacaðý tasdikname ile merkeze kayýt olabilecekler. Kayýt için gerekli evraklarý okuldan alýnacak liste ile temin edilecek. Ustalýk eðitimi için kayýtlar yapýlýyor. Ustalýk belgesi bulunanlara yanýnda çýrak çalýþtýrabilmeleri için gerekli olan ‘Usta Öðreticilik Belgesi için usta öðreticilik kursu kayýtlarý devam ediyor. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü’nden ‘Geçici Ustalýk Yetki’ belgesi alanlara merkezde ‘Ustalýk Yetki Belgesi’ kurslarý düzenlenecek.

Þahinder-Hýdýr Balýkçý çiftinin oðlu Yasin, Hatice-Celal Özyýlmaz çiftinin kýzý Þükran ile evlendi.

E

Eda ile Emre’nin mutlu günü

da Kýlcý ile Emre Kara önceki gün düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Adile-Nurettin Kýlcý çiftinin kýzý Eda, Kadriye-Mahmut Kara çiftinin oðlu Emre ile dünyaevine girdi. Önceki gün Alyans Düðün Salonu’nda düzenlenen düðün törenine Kýlcý ve Kara Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Müzikli eðlencelerle baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Eda-Emre Kara çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

Adile-Nurettin Kýlcý çiftinin kýzý Eda, Kadriye-Mahmut Kara çiftinin oðlu Emre ile dünyaevine girdi.


SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Abdülhamit Han’ýn tepkisi

Takvim Yapraðý

slama ve peygamberimize yönelik hakaretÝsumiyeti" ler ve iftiralarla dolu "Müslümanlarýn Maisimli provakatif filmin benzerleri

Hicri Kamerî: 2 - Zil Ka’de: 1433

Hicri Þemsi:1390 Rûmi: 5 Eylül 1428 Hýzýr: 136

18

2012

EYLÜL

Dünya sevgisi, bütün kötülüklerin baþýdýr. Günahlarýn baþý ise küfrdür, îmânsýzlýktýr. Abdullah-ý Dehlevî Rahmetullahi Aleyh

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.50 06.17 12.41 16.08 18.54 20.13

GÜZEL HUYLU OLMAK

H

adîs-i þerîfte; “Dünyada, kalýcý deðil, yolcu gibi yaþamalý, öleceðini hiç unutmamalý!” buyuruldu. Ýnsan, dünyada bâki deðildir. Dünya zevklerine daldýkça dertler, üzüntüler, güçlükler artar. Aþaðýdaki hadîs-i þerîfleri unutmamalýdýr: “Ýbâdetleri az olan bir kul, iyi huyu ile kýyâmette yüksek derecelere kavuþur.” “Ýbâdetlerin en kolayý ve çok faydalýsý, az konuþmak ve iyi huylu olmaktýr.” “Bir kulun ibâdetleri çok olsa da, kötü huyu onu Cehennemin dibine götürür. Bazen küfre götürür.” “Güzel ahlâký tamamlamak, yerleþtirmek için gönderildim.” Birinin gündüzleri oruç tuttuðu, geceleri namaz kýldýðý, fakat kötü huylu olduðu, dili ile komþularýna, arkadaþlarýna eziyet ettiði söylenince, Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem; “Böyle olmak iyi deðildir. Gideceði yer, Cehennem ateþidir.” buyurdu. Semâvî dinlerin hepsinde iyi huylar vardý. Bu din, bunlarý tamamlamak için gönderildi. Bu din varken, iyi huy bildirecek baþka kaynaða, baþka kimseye lüzum yoktur. Bunun için, Muhammed aleyhisselâmdan sonra, peygamber gelmeyecektir. “Ýyi huylu olan, dünya ve ahiret saadetlerine kavuþur.” Çünkü iyi huylu kimse, Allahü teâlâya ve kullara karþý olan haklara riayet eder. “Sûreti ve huyu güzel olaný Cehennem ateþi yakmaz.” “Kendinden uzaklaþanlara yaklaþmak, zulüm edenleri affetmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktýr.” Ýyi huylu kimse, kendisine darýlana iyilik yapar. Ýhsanda bulunur. Malýna, haysiyetine, bedenine zarar vereni affeder. “Kýzdýðý zaman, yumuþak davrananýn kalbini Allahü teâlâ emniyet ve iman ile doldurur.” Korkusuz ve emin olur. Kötülük edene iyilik yapmak, iyi huylarýn en üstünüdür. Kâmil insan olmanýn alâmetidir. Düþmanlarý dost yapar. Ýmâm-ý Gazâlî “rahime-hullahü teâlâ” diyor ki: “Ýncil’de gördüm. Ýsa aleyhisselâm, “Kötülük yapana kötülükle cevap vermeyiniz! Sað yanaðýnýza vurana, sol yanaðýnýzý çeviriniz! Paltonuzu alana, þalvarýnýzý da veriniz!” buyurdu.

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

HASTANELER

SAÐLIK OCAKLARI

VEFAT EDENLER 1- Altýnbaþ Köyü'nden Ali ÞENGÝL. 2- Mecitözü Alören Köyü'nden gelme; Mehmet KARA. 3- Büyük Gülücek Köyü' nden, Mehmet ve Osman Haylaz’ýn anneleri; Satý HAYLAZ. 4- Hüseyin, Kadir, Mehmet Oktay’ýn babalarý, Ali ve Hasan Pakkan’ýn dayýsý, Selahattin OKTAY.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

sa'da hiçbir tiyatroda sahnelenmemesi yönündeydi. Fransýzlarýn verdiði karar Fransa Sefiri 122 yýl önce yine sahneye konulmak istendi. O Montebello tarafýndan 22 Mart 1890'da Oszaman sinema henüz olmadýðýndan tiyatro manlý Dýþiþleri Bakanlýðý'na bildiriliyordu. þeklinde oynatýlmak istenen bu "hakaretname" Sefir, hükümetinin kararýnýn acilen Sultan Abye en büyük tepki yine Türk Milletinden geldulhamit'e iletilmesini rica ediyordu. Sefir, di. telgrafýnda "Hazret-i Hünkar'ýn Hükümetim 1890 yýlýnda Fransa'da Henri de Bourneir tarafýndan alýnan bu kararý, hem kendilerine Aliaddin Bolat adlý yazarýn yazdýðý "Muhammed" adlý piyes aliaddinbolat@mynet.com hem de Osmanlý Hükümeti'ne karþý hükümeParis tiyatrolarýnda sahnelenmek istenir. Pitimin dostluðuna bir delil olarak deðerlendireyeste peygamberimize ve Ýslam'a büyük hakaretler ceðine inanýyorum. Bu karar yeniden baþlayacak dostvardýr. Batýlýlarýn gözünde Osmanlý "hasta adam" dýr luðumuzun teminatý olur ümidindeyim" diyordu. ve Fransýzlar bu piyese tepki verileceðini hiç düþünFransa ile Osmanlý Devleti arasýndaki kriz böylemezler. Osmanlý'nýn en büyük padiþahlarýndan 2.Ab- ce sona ermiþti. Sultan Abdulhamit, Fransa Cumhurdülhamit cennetmekan dönemin padiþahýdýr. baþkaný Sadi Carnot'ya bir niþan vererek karardan duySözkonusu tiyatro oyununun Fransa, Ýngiltere ve duðu memnuniyeti ifade ediyordu. Amerika'da sahneye konulmasý bekleniyordu. Piyesle Fakat piyesin yazarý Mösyö Bornier, bu kez de piilgili biletler ve davetiyeler basýlmýþtý. Hz. Peygam- yesini Ýngiltere'de sahneye koymak için giriþimlerde ber'i tahkir eden piyesten Bab-ý Ali Hükümeti ve Sul- bulundu. Fransýzlar oyunu sahneden kaldýrmýþlar, antan Abdulhamit derhal haberdar edildi. Osmanlý Dýþiþ- cak oyun Ýngiltere'de oynatýlmak istenmiþti. Ýngilteleri Bakanlýðý ile Osmanlý'nýn Paris'teki elçiliði arasýn- re'ye de ültimatom veren Sultan Abdulhamit, oyunun da bir dizi yazýþma baþladý. Yazýþmalarýn baþlýðý "Hz. durdurulmamasý halinde, Halife sýfatýyla bir beyannaMuhammed Aleyhisselatü vesselam Hazretlerinin me yazarak Ýslam dünyasýnýn her yerinde yayýnlanacanam-ý kudsiyelerine karþý tertip olunan oyuna dair" ðýný ve daðýtacaðý uyarýsýnda bulundu. þeklindeydi. Ýngiltere'nin sömürgelerinde, baþta Hindistan olYazýþmalarda "facia-i mahude" olarak nitelen pi- mak üzere 70-80 milyon Müslüman yaþýyordu. Bu rayesin oynatýlmamasý için her türlü giriþimin yapýlmasý kamlar Osmanlý Müslümanlarýnýn yedi sekiz katýydý. bildiriliyordu. Hz. Peygamber'in tahkir edilmesi karþý- Abdulhamit'in ültimatomu etkili oldu. Müslüman sösýnda aslan gibi kükreyen Sultan 2.Abdulhamit, Fran- mürgelerinde sorun istemeyen Ýngiltere, oyunu yasaksa'nýn Ýstanbul'daki Büyükelçisi Kont Montebella ara- ladý. cýlýðýyla Fransa Hükümeti'ne sert uyarýlarda bulundu. Ýslam Peygamberi'ne hakaret etmekte ýsrar eden Paris Büyükelçisi Esad Paþa derhal Fransýz Hariciyesi ve Eðitim Bakanlýðý'na baþvurdu. Fransa Eðitim Ba- Bornier, bu kez de, 1892'de Amerika'yý þovuna alet etkanlýðý'nýn piyeste bazý deðiþiklikler yapýlmasý suretiy- mek istedi. Osmanlý'nýn Amerika sefiri Mavroyani'nin le sahneye konulmasý yönündeki teklifi de Abdulha- oyunun sahnelenmemesi için verdiði mücadele de sonuç verdi. Bornier'in 'hakaret-name'si Amerikan tiyatmit'ten red cevabý aldý. Oyun hiçbir þekilde sahneye konmamalýydý. Sul- rolarýndan da kendine sahne bulamadý. tan Abdulhamit, oyunun sahnelenmesi halinde OsSultan Ýkinci Abdulhamit, dini deðerlerin rencide manlý-Fransýz iliþkilerinin son bulacaðý ültimatomunu edilmesine asla izin vermezdi. Hollanda'da Osmanlý'yý Fransýz Büyükelçisi Montebello aracýlýðýyla Fransa küçük düþüren "Harem" konulu oyununu da ve NewHükümetine bir kez daha bildirdi. York'ta düzenlenmek istenen bir gösteriyi de ultimaOsmanlý Devleti ile bozuþmayý göze alamayan tomla durdurmuþ ve Batýlýlar kendisine bunlardan doFransa Hükümeti köþeye sýkýþmýþtý. Konu Fransýz Ka- layý "Kýzýl Sultan" lakabýný takmýþlardý. binesi'nde tartýþýldý. Kabinenin kararý bu piyesin Fran-

Ö

GÖNÜL PINARI

E

13

Bir annenin gözyaþlarý 1

Tefekkür Dünyamýz

þini genç yaþta kaybetti Hatice haným. Ýki yaþýnda bir kýzý ile kalmýþtý. Evlenmedi. Her þeyini kýzýna adamýþtý. Yýllar boyu onun geleceði için çalýþtý çýrpýndý. Bir tekstil fabrikasýnda Raþit Yücel çalýþtý yýllarca. rasityücel@ Baþlarýný sokacaklarý bir corumhakimiyet. net evleri vardý sadece, aylar yýllarý kovalayýp gidiyordu. Ýþe gittiði zaman kýzýna annesi bakýyordu. On dört yaþýna gelmiþti Hatice hanýmýz kýzý. Tahsiline devam ediyordu. Bu esnada Hatice hanýmýn annesi vefat etti. Böylece bir dalý kýrýlmýþtý adeta. Annesi hem evin bereket direði hem de kýzýna yýllarca annelik yapan bir tanasi idi. Onun dua ve niyazlarý ailesinin manevi sigortasý idi adeta. Hatice haným gerçi bazý vakitleri namazlarýný kýlýyordu ama çoðu hayatý namazsýz geçiyordu.

(Sürecek)

NÖBETÇÝ ECZANELER GÜMÜÞAÐA G.BEY MH ESKÝ SSK HASTY.GÖÐÜS HASTANESÝ POL.KARÞISI 213 77 07

ÖZHABOÐLU SANCAKTAR CAMÝSÝ KARÞISI - ZAFER ÇARÞISI AÞAÐISI 224 58 31

METEOROLOJÝ

Derinin mantar hastalýklarý

zellikle yaz aylarýnda artýþ gösteren manman kiþilerde mantar hastalýðýna daha fazla rasttarlar doðada yaygýn olarak bulunur ve vülanýr. cudumuza havadan, topraktan, hayvanlardan ve Yüzeyel mantar hastalýklarý cildiye poliklidiðer insanlardan bulaþabilir. Sýcak, nemli ve niklerinde ve aile hekimliklerinde en sýk karþýlahava almayan ortamlarda kolay çoðalýrlar. En þýlan deri rahatsýzlýklarýndan biridir. Hekimler sýk ortak kullanýlan havuz, hamam, sauna, duþ tarafýndan kolayca belirlenir ve þüpheli durumgibi nemli yerlerden bulaþtýðý görülmüþtür. Spor larda deri üstünden alýnan yüzeyel kabuklarýn salonlarý ve yatakhaneler gibi toplu yaþanýlan mikroskobik incelenmesi ile kesin taný konur. yerlerde insandan insana direk temasla yada terBazen Wood ýþýðý denilen özel dalga boyundaki lik, havlu veya çorap gibi malzemelerle endiýþýk incelemeleri yeterli olabilir. Nadiren mantar rekt olarak bulaþabilir. Saç, kýl ve týrnak dokulakültürlerine ve patolojik incelemeye gerek durýný enfekte edip çeþitli boyutlarda, bazen ke- Dr. Mustafa AZAK yulabilir. pekli, bazen kaþýntýlý, beyaz, açýk sarý, kahve- Mimar Sinan Aile Tedavi mantar enfeksiyonunun yeri ve þidSaðlýðý Merkezi rengi veya koyu renkli lezyonlar oluþturur. detine göre deðiþir. Bir çoðu hastalýklý bölgeye Mantar hastalýklarý görüldüðü bölgelere göre þöy- sürülen krem yada spreylerle tedavi olur. Ortalama tedaledir; vi süresi 4 haftadýr. Yerel tedaviye dirençli durumlarda, 1. En sýk görülen yer ayaklardýr. Ayak tabaný ve sakal ve saçlý deri enfeksiyonlarýnda, bazý tip ayak manözellikle parmak aralarýnda görülür. Parmak aralarý be- tarlarýnda ve týrnak tutulumlarýnda aðýzdan tedavi almak yazlaþýr, sulu nemli ve pis kokulu bir hal alýr. gerekir. Özellikle týrnak mantarlarýnda uzun süreli ve 2. Týrnaklarda görülür ve özellikle parmak arasý zahmetli bir tedavi süreci vardýr. Genellikle bu tedavi en mantar hastalýðý olan eriþkinlerde geliþir. En sýk ayak az 3 aydýr. Bu yüzden ayak mantarlarý göz ardý edilmebaþ parmaðýný tutar ve bazen el týrnaklarýnda da görüle- den, daha týrnaða bulaþmamýþken erkenden tedavi edilbilir. Týrnakta kalýnlaþma, renk ve þekil deðiþikliði olu- melidir. Ýlaç kullaným süresine titizlikle uyulmalýdýr. Tedavi edilmeyen mantar hastalýklarý birçok bölgeyi tutup þur. 3. Sýk görülen diðer bir mantar þekli de kasýk man- müzmin hale gelir. Þeker hastalarýnda ve özellikle dolatarýdýr. Genellikle kasýklarýn her iki tarafýnda kenarlarý þým bozukluðu olan hastalarda þiddetli enfeksiyonlara hafif kabarýk olabilen, koyu kýrmýzý-kahverengi renkte, sebep olabilir. Eksik tedaviler mantarýn kýsa sürede teküzeri kabuklu olabilen, geniþ ise ortadan iyileþme göste- rarlanmasýna ve tedaviye dirençli formlarýn oluþmasýna yol açar. rebilen, oldukça kaþýntýlý bir klinik görünüm arz eder. Tedavi sonrasýnda da mutlaka mantardan korunma 4. Saçlý deride özellikle çocuklarda görülür. Saçlarönlemlerine dikkat edilmesi gerekir. Mantardan korunda kýrýlma ve dökülme yapar. Kalýcý saç kaybýna yol mak için; Özellikle ýslak zeminlerde terliksiz dolaþmaaçabilir. mak, baþkasýnýn terliklerini giymemek ve havlusunu 5. Yüzde görülen mantar iyi sýnýrlý, yama tarzý ya- kullanmamak gerekiyor. Ayaklar her gün yýkanýp ve parda plak tarzý, kýzarýk ve pullu þekildedir. Genellikle asi- mak aralarý da dahil olmak üzere tüm bölgeler kurulanýr. Yazýn dar ve kapalý ayakkabý giymekten kaçýnýlýr ve her metriktir. gün ayný ayakkabý giyilmeyerek ayakkabýnýn kurumasý 6. Býyýk ve sakallarda görülür ve kalýcý sakal kaybý- için zaman tanýnýr. Sýk sýk çorap deðiþtirmek ve pamukna sebep olabilir. lu çoraplar giymek, sentetik çoraplardan kaçýnmak çok 7. Daha az sýklýkla avuç içlerinde olabilir. Genellik- faydalýdýr. Mümkünse evde ayaklarýn açýk olmasý saðlale daha çok kullanýlan tek elde ve ayak mantarýyla bir- nýr. Kasýk aralarý, kývrým yerleri ve bayanlarda meme altý bölgelerin temiz tutulmasý, sýk yýkanmasý ve iyi kurulikte görülür. lanmasý öneriliyor. Týrnaklarýn kýsa tutulmasý, deterjan 8. Nadiren gövde kol ve bacaklarda görülür. Tek ve kimyasal maddelerden korunmasý gerekiyor. Bütün yada çok sayýda, küçükten-büyüðe ortadan iyileþme bu önlemlere dikkat edilmesi mantar hastalýðýnýn oluþgösterebilen kenarlarý hafif kabarýk, dýþa doðru ilerle- mamasý için son derece önemlidir. yen, kýrmýzý-kahverengi, üzeri pullanmýþ alanlarla kaTaný ve tedavisi çok basit olan mantar hastalýklarý rakterizedir. halkýmýz tarafýndan fazla önemsenmemesi nedeniyle Mantar hastalýðý sporcularda, askerlerde, maden iþ- toplumda yaygýn þekilde bulunuyor. Çoðu hasta ya tedaçilerinde, suyla sýk temasta olan nemli ve sýcak ortam- vi olmuyor yada tedavisini yarýda kesiyor. Sonuçta ailelarda çalýþanlarda sýk görülür. Ayrýca hayvancýlýkla uð- deki diðer kiþilere de mantar kolaylýkla bulaþýyor. Buda raþanlar ve çiftçiler risk altýndadýr. Þeker hastalýðý olan- halk saðlýðý ve ülke ekonomisi için çok büyük zararlar oluþturuyor. Ýnsanlarýmýzý mantar hastalýðýna karþý daha larda "Kandida" cinsi mantar hastalýðý daha fazla oluþur. duyarlý olmaya çaðýrýyor herkese mantardan uzak saðRomatizmal hastalýðý olanlarda, yerel yada aðýzdan kor- lýklý günler diliyorum. Hoþça ve saðlýcakla kalýn… tizon tedavisi alanlarda, uygunsuz antibiyotik kullananNOT: Soru, görüþ ve önerileriniz için adresimiz " larda, alerjik bünyeli kiþilerde, çok terleyenlerde ve þiþ- birnefessihhat@hotmail.com "

2.3530 2.3540

1.7960 1.7970

24 ayar

ALIÞ

101,29

SATIÞ

102,18

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6392 18 EYLÜL 2012 SALI

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Çalýk YEDAÞ BM üyesi oldu Ç

alýk YEDAÞ Birleþmiþ Milletler(BM) Küresel Ýlkeler Sözleþmesi’ni imzaladý. BM'nin web sayfasýnda, Çalýk YEDAÞ için, “Aramýza katýlan son þirket” ibaresi yazýldý. Çalýk YEDAÞ, BM'ye katýlan ilk elektrik daðýtým þirketi olma özelliðini de kazandý. Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve Sinop illerinin elektrik daðýtým iþini üstlenen Çalýk YEDAÞ, artýk dünyanýn küresel konuma ulaþmýþ dev holdinglerinin yer aldýðý Birleþmiþ Milletler Teþkilatý'na katýldý. BM'nin Küresel Ýlkeler Sözleþmesi'ni imzalayan Çalýk YEDAÞ, BM'de yer alan holdingler arasýnda

elektrik daðýtýmý yapan Türkiye'deki tek þirket unvanýna sahip oldu. Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi, yasal bir zorunluluk olmamasýna raðmen, Avrupa Mükemmellik Ödülü yolundaki son adým olarak görülüyor. Kamuoyuna hesap verilebilirlik ve þeffaflýða dayalý bir gönüllülük giriþimi olan BM üyeliði, insan haklarý, çalýþma standartlarý, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi 4 alanda yer alan evrensel olarak da kabul görmüþ, 10 ilkeyi destekleyeceðini taahhüt etmiþ sayýlýyor. Dünyanýn sayýlý holdingleri arasýna bir þirket olarak girmeyi baþaran Çalýk YEDAÞ,

Nurettin Türkoðlu

elektrik daðýtým þirketi olarak ta bir ilke imza atmýþ oldu. EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü çalýþmalarý kapsamýnda yürütmekte olduðu ve modeli "sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alma", "toplumla ilgili sonuçlar" maddeleri kapsamýnda uygulamaya baþlayan

Çalýk YEDAÞ'ýn, Birleþmiþ Milletler ile sözleþme imzalamasý, BM'nin küresel konumda olan WEB sayfasýnda da duyuruldu. Çalýk YEDAÞ'ýn katýlýmýný ve Küresel Ýlkeler Sözleþmesi'ni imzalamasý, sitede, "Aramýza son katýlan þirket” olarak dünyaya ilan edildi. Birleþmiþ Milletler Teþkilatý tarafýndan 2000 yýlýndan bu yana giderek yaygýnlaþtýrýlan Küresel Ýlkeler Sözleþmesi'ne imza atan þirketlerin, bu ilkelere uyum konusunda sarf ettiði gayretler rapor edilerek Birleþmiþ Milletler’in web sayfasýndan da duyuruluyor.

BM'NÝN

Çalýk YEDAÞ Birleþmiþ Milletler(BM) Küresel Ýlkeler Sözleþmesi’ni imzaladý

KRÝTERLERÝ ÝLKESÝDEÐERLERÝM ÝZLE PARALEL Çalýk YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "Birleþmiþ Milletler Küresel Ýlkeler Sözleþmesi þirketimiz iþ deðerleri ve davranýþ ilkelerine paralellik göstermektedir. Çalýk YEDAÞ, Avrupa, dünya liderliðine aday þirket olarak hedefi doðrultusunda dünyadaki en iyi uygulamalarý bünyemize yansýtabilme çabamýz ve þu anda bile pek çok giriþimimiz olmasýna raðmen daha gidecek çok yolumuz ve yapacak çok iþimiz olduðunu bilmemizdir. BM güvenilir kuruluþlarý ve sivil toplumu bir araya getiren uluslararasý gönüllü bir kurumsal vatandaþlýk aðýdýr. Küresel Ýlkeler Sözleþmesi’nin imza sahipleri bu on ilkeyi þeffaflýk ve sürdürülebilir kalkýnma için iþ stratejilerine entegre ederek durumlarýyla ilgili düzenli rapor hazýrlar. Bugün, Küresel Ýlkeler Sözleþmesi’nin 100 ülkede 4 bin ’den fazla katýlýmcýsý var"

Özkaleli’den protokol ziyaretleri Ý

Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Bölgeler Koordinatörü Lütfullah Uzun ve ÝHA Çorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli, Kýrýkkale’de ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde ÝHA’nýn sunduðu hizmetler anlatýldý.

ÝHA yetkilileri Balýþeyh’te de ziyaretlerde bulundu.

hlas Haber Ajansý (ÝHA) Bölgeler Koordinatörü Lütfullah Uzun ve ÝHA Çorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kýrýkkale’ye gitti. ÝHA Bölgeler Koordinatörü Lütfullah Uzun, ÝHA Çorum Bölge Müdürü Bülent Özkaleli, ÝHA Kýrýkkale muhabirleri Veli Yýlmaz ve Ahmet Kavaklý ilk olarak Vali Ali Kolat’ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Valiler Kararnamesi ile Kýrýkkale’ye atanan Vali Kolat’a yeni görevinde baþarýlar dileyen Uzun ve Özkaleli, ÝHA’nýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdiler. ÝHA Bölgeler Koordinatörü Uzun, Ýhlas Haber Ajansý'nýn 5 kýta ve 153 ülkede hizmet verdiðini belirterek, hizmet yelpazesini her geçen gün geniþleten ÝHA'nýn Türkiye'nin birinci, dünyanýn ise üçüncü büyük haber ajansý olduðunu vurguladý. ÝHA'nýn 800 personeli ile günlük olarak bin adet yazýlý ve fotoðraflý, 150 adet de görüntülü haber üretip bütün dünya ülkelerine servis yaptýðýnýn altýný çizen Uzun, "28 canlý yayýn aracý ile hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Saðlam teknolojik bir altyapý oluþturan ÝHA tarafsýz, objektif, doðru ve

süratli bir þekilde haberlerini sunuyor" dedi. Vali Ali Kolat ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, ÝHA'yý her zaman ilkeli çalýþmalarýndan dolayý takdir ettiðini belirterek, ÝHA ailesine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. ÝHA heyeti daha sonra sýrasý ile Kýrýkkale Belediye Baþkaný Veli Korkmaz'ý, Balýþeyh Belediye Baþkaný Ali Dedelioðlu'yu, Bahþýlý Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Biþkin'i, Yahþihan Belediye Baþkaný Ahmet Sungur'u ve Ayrýntý Dergisi'ni ziyaret etti. Kýrýkkale Belediye Baþkaný Veli Korkmaz, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, ÝHA ile hemen hemen her yerde karþýlaþtýðýný, Bosna Hersek ziyaretinde tek Türk ajansý olarak ÝHA'nýn varolduðunu dile getirdi. Balýþeyh Belediye Baþkaný Dedelioðlu da, ÝHA'nýn kuruluþundan itibaren verdiði hizmetleri takdirle karþýladýðýný söylerken, Bahþýlý Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Biþkin ise Türkiye Gazetesi ve ÝHA'nýn ülkemize ve basýn camiasýna çok büyük katkýlarýnýn olduðunu ifade etti.(ÝHA)

Lila Akademi Sanat Merkezi yeni sezonu açtý

Ç

orum'da sanat ve spor alanýnda ilk ve tek sanat akademisi olarak faaliyet gösteren Lila Akademi Sanat Merkezi, 15 Haziran 2012 yýl sonu temsilinden sonra 2012-2013 eðitim ve öðretim yýlýný yeniliklerle açtý. Her eðitim ve öðretim yýlýnýn baþýnda kalitesini bir kat daha üste taþýyan Lila Akademi Sanat Merkezi’nin bu yýl da Çorum halkýna hizmette sýnýr tanýmayacaðý belirtildi. Hafta sonu etkinlikleriyle yeni sezonu açtýklarýný ifade eden Lila Akademi Sanat Merkezi Akademi Müdürü Didem Kavukcu Hamoðlu yaptýðý açýklamada, “Biz sanat adýna hizmet vermekten son derece gururluyuz. Sizler de bu gururu bizlerle yaþayarak çocuklarýnýzý sanat ve spor dalýnda geleceðe hazýrlamak istiyorsanýz gelin bu yolda beraber emek verelim. Çocuklarýmýz geleceðimizdir, geleceðimizi beraber þekillendirelim; çocuklarýmýz sanattan ve spordan mahrum kalmasýn” dedi. Ankara Devlet Opera ve Bale sanatçýsý, yýllarýn tecrübeli ismi Gülçin Kýrýcý ile çalýþtýklarýný dile getiren Hamoðlu, Kýrýcý’nýn da aralarýna katýldýðýný kaydetti. Ankara Devlet Opera ve Bale Sanatçýsý Gülçin Kýrýcý, “Çorum'da 7 yýldýr faaliyet gösteren ve her daim çalýþmalarýný takdir ettiðim Lila Akademi Sanat Merkezi bünyesine katýlmýþ olmak beni son derece gururlandýrýyor. Amacýmýz Çorum'da balerinler ve baletler yetiþtirmektir.” dedi. Haftanýn 3 günü Çorum’da olacaðýný belirten Kýrýcý, 22 Eylül’de klasik baleye 4 yaþ itibariyle baþlayacaklarýný, yetiþkinler için salon, düðün ve modern dans derslerini de

kendisinin verdiðini belirterek sanatsever dostlarý beklediðini ifade etti. Didem Kavukcu Hamoðlu, Latin ve tango danslarýnda Ankara’nýn deneyimli hocasý Yalçýn Badem ile bu yýl da devam ettiklerini söyledi. Enstrüman eðitimindeki kalitelerini güzel sanatlara yetiþtirdikleri öðrencilerle ispatladýklarýnýn altýný çizen Lila Akademi Sanat Müzik Bölüm Baþkaný konservatuar sanatçýsý Sevilay Kýlýç, Çorum’un enstrüman eðitiminde çok güzel yollar katettiðini vurgulayarak, 4 yaþýndan 40 yaþýna öðrencileri olduðunu söyleyip, “Öðrenmenin yaþý yok, istek varsa baþarý vardýr” dedi. Piyano, keman, gitar, yan flüt, ud, viyalo, çello, baðlama eðitimleri verdiklerini ifade eden Kýlýç, tüm öðretmenlerinin 4 yýllýk lisans mezunu ve branþ öðretmeni olmasýna dikkat ettiklerini, bu hususun

özellikle pedagojik anlamda ve eðitim kalitesi ve baþarýsýnda çok önemli olduðunu vurgulayarak, “Lila Akademi’nin bu akademi disiplinini ilk günden beri taktir ediyorum” dedi. Bayanlar için spor alanýnda 1 stüdyo, 1 fitness clup, rahat dinlenme ve giyinme odasý ve duþlarla hizmet veren akademi; haftanýn 3 günü plates, aerobik, bosu, fitness ile sabah, öðle ve çalýþan bayanlar için iþ çýkýþý özel gruplara kaplarýný açýyor. Kilo takibi ve diyetisyenlik hizmetleri de bulunun Lila Akademi Spor Clup, bunlarýn yanýnda 4 yaþ itibariyle haftanýn 2 günü jimnastik gruplarýyla da aktif halde.

Lila Academi’de minyatür dersleri baþlýyor

Çorum'da sanat adýna ilkleri gerçekleþtiren Lila Akademi ve Sanat Merkezi bir ilkle daha Çorum halkýyla. Açýldýðý günden bu yana sanat eðitimi

veren Lila Akademi ve Sanat Merkezi profesyonel kadrosuyla 2012-2013 eðitim ve öðretim yýlýný açýyor. Lila Akademi ve Sanat Merkezi’nin resim atölyesi, emekli öðretmen Alev Burhanoðlu ile devam edecek. Farklý dallarda ve farklý yaþ gruplarýnda resim calýþmalarý için kayýtlarýn baþladýðýný belirten Lila Akademi Sanat Merkezi Akademi Müdürü Didem Kavukcu Hamoðlu, “Bu çalýþmalar arasýnda minyatür çalýþmalar, desen ve yaðlý boya, ayrýca çocuklar için çocuk resim gruplarý (4 yaþ itibariyle) mevcuttur. Kayýtlarýmýz dün itibariyle baþladý. Ders çalýþmalarý ise 22 Eylül 2012 Pazartesi günü çocuk grubu, 25 Eylül 2012 Perþembe günü yetiþkin grup minyatür ve resim calýþmalarý ile baslayacaktýr.” dedi. Müdür Didem Kavukcu Hamoðlu, Bahçelievler 1. Cadde’de bulunan merkezin haftanýn her günü açýk olduðunu

Çorum Haber 28 yaþýnda Çorum Haber Gazetesi yönetici ve personeli 28. yýlýný kutluyor.

Ç

orum'da 17 Eylül 1985 tarihinde haftalýk olarak yayýn hayatýna baþlayan Çorum Haber Gazetesi okurlarýyla 28. yýlýný kutluyor. Haftalýk olarak baþladýðý yayýn hayatýný 5 Haziran 1986 tarihinden itibaren günlük olarak devam ettiren Çorum Haber Gazetesi, sayfalarýnýnbir bölümünde renkli yayýn

yapýyor. Çorum Haber Gazetesi Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, yayýn hayatýna baþladýklarý ilk günden bu yana hep doðru, ilkeli ve objektif tavrýndan ödün vermeden yoluna devam ettiðini, ayrýca gazetenin bölgesinde sayýlý gazeteler arasýnda yer aldýðýný söyledi.

Yolyapar, "Amacýmýz Çorum'un sesini tüm ülkeye duyurmak. Yayýn ilkemizden taviz vermeden yayýn hayatýmýzý 28 yýldýr sürdürüyoruz. Çorumlularýn Türkiye'de yükselen sesi ve kulaðý olduk. Vatandaþlarýn sorunlarýný yansýtmaya çalýþtýk. Haberlerimizde hep doðru ve objektif olmak için yoðun çaba gösterdik" dedi.(ÝHA)


SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

15

BÖLGESEL KALKINMADA YEREL DÝNAMÝKLER ÇORUM MODELÝ ve 2023 SENARYOLARI 12

Çorum ili 2012 yýlý yatýrým hedefleri þu þekildedir:

“Eðitim ve saðlýk alanlarýndaki iyileþmenin sürdürülmesi, sosyal yardýmlarýn yerindelik ilkesine göre ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýlmasý, özellikle istihdamýn artýrýlmasýna yönelik proje çalýþmalarýna aðýrlýk verilmesi, KÖYDES Projesi kapsamýnda kýrsal altyapýdaki eksikliklerin tamamlanmasý, 291 km.ye ulaþan bölünmüþ yol uzunluðunun 437 km.lik hedefe ulaþtýrýlmasý için çalýþmalarýn hýzlandýrýlmasý, tarýmsal sulamanýn geliþtirilmesine yönelik programdaki yatýrýmlarýn hýzlandýrýlmasý, teþvik mevzuatý kapsamýnda giriþimcilerimize ve sanayicimize gerekli desteðin saðlanmasý ve tarihi yapýlarýn restorasyonu ve turizm altyapýsýnýn iyileþtirilmesidir” 2012 yýlýnda kamu kurum ve kuruluþlarýna ait toplam 288 adet yatýrým projesi bulunmaktadýr. Yatýrýmlarýn; 6’sý Hitit Üniversitesi Rektörlüðü’ne, 43’ü D.S.Ý. 5. Bölge Müdürlüðü’ne, 16’sý Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü’ne, 63’ü Amasya Orman Bölge Müdürlüðü’ne, 12’si Ýller Bankasý A.Þ. Ankara Bölge Müdürlüðü’ne, 20’si Tapu ve Kadastro 22. Bölge Müdürlüðü’ne, 4’ü Tokat Vakýflar Bölge Müdürlüðü’ne, 1’i MTA Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüðü’ne, 39’u Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði’ne aittir. Sektörler bazýnda ise bu 288 adet projenin: 62’si Tarým, 35’i Ormancýlýk, 24’ü Enerji, 40’ý Ulaþtýrma, 2’si Konut, 42’i EðitimKültür-Spor, 9’u Saðlýk, 10’u Sosyal Altyapý, 1’i Madencilik, 53’ü Harita-Kadastro-Ýmar,10’u ise Diðer Sektörlerden oluþmaktadýr. Ýlçeler bazýnda baktýðýmýzda ise bu 288 adet projenin; 126’sý Ýl Merkezi, 25’i Alaca, 10’u Bayat, 5’i Boðazkale, 4’ü Dodurga, 32’si Ýskilip, 25’i Kargý, 2’si Laçin, 4’ü Mecitözü, 1’i Oðuzlar, 3’ü Ortaköy, 14’ü Osmancýk, 15’i Sungurlu, 1’i Uðurludað, 21’i ise birden fazla ilçe kapsamýnda yer almaktadýr. 7. Ulaþým imkanlarý ve coðrafi konum kentin ekonomik geliþimi üzerinde ne ölçüde etkili olmuþtur? Çorum ili, Karadeniz Bölgesi’nin orta kesiminde yer almakta olup, topraklarýnýn bir kýsmý Ýç Anadolu Bölgesi’nde bulunmaktadýr. Karadeniz ile Ýç Anadolu Bölgeleri arasýnda yeryüzü þekilleri, iklim ve kültürel olarak geçiþ özellikleri göstermektedir. Ýl içinde olmasa da bölge içinde Merzifon ve Samsun, bölge dýþýnda Ankara Havaalaný’na, Samsun Limaný’na ve baþkent Ankara’ya olan yakýn mesafe ulaþým açýsýndan Çorum’un avantajýdýr. 8. Çorum’un ihracat potansiyelini nasýl görüyorsunuz? Çorum’un ihracatý 2011 yýlý içerisinde 142 milyon dolardýr. Türkiye’nin %0,11’ini kapsamaktadýr. 115 milyon dolar ithalatý olan Çorum, dýþ ticaret fazlasý veren illerimizden biridir. 2011 yýlý itibariyle Çorum’da 120 adet ihracat yapan firma bulunmaktadýr. Yýllar içinde bu sayý artmaktadýr. 2009 yýlýndaki ekonomik kriz haricinde son 10 yýlda devamlý bir artýþ söz konusudur. Öne çýkan fasýllar, kazan, makine ve cihazlar, aletler ve parçalarý (%40,4), deðirmencilik ürünleri: malt, niþasta, buðday glüteni (%8,2), seramik mamulleri (%7,8), motorlu kara taþýtlarý: traktör, bisiklet, motosiklet (%7,3) ve demir veya çelikten eþya (%6)’dýr. Çorum’un baþlýca ihracat partnerleri Rusya, ABD, Ukrayna ve Bulgaristan’dýr. Çorum, orta ve ileri teknoloji ihracat ürünlerinde %70 yüzdesiyle yeni teþvik sistemindeki tüm illerin önündedir. Yine TR83 illerine bakýldýðýnda bu yüzde; Amasya için %33, Samsun için %30, Tokat için %7’dir. 9. Hitit Üniversitesi’nin kurulmasýnýn ilin ekonomisi ve/ve ya sosyal yaþamý üzerinde bir etkisi oldu mu? Üniversite-sanayi iþbirliði açýsýndan da bu durumu deðerlendirebilir misiniz? Bu sorunun Hitit Üniversitesi tarafýndan cevaplanmasý uygun görülmektedir. 10. Çorum nitelikli eleman bulma açýsýndan þanslý mýdýr? KOSGEB ve Ýþ-Kur destekli mesleki eðitim kurslarý Çorum’da nitelikli eleman yaratma kapasitesini geliþtirici önemli mekanizmalardýr, ancak nitelikli eleman bulmada Türkiye’nin birçok ilinde olduðu gibi Çorum’da da sýkýntýlar görülmektedir. Beyin göçünün yaþanmasý ile nitelikli elemanlar il dýþýna çýkmakta, ilin sosyal ve ekonomik imkanlarýnýn sýnýrlý olmasý nedeniyle de eleman çekilmesinde zorluklar yaþanmaktadýr. Ancak, Hitit Üniversitesi’nin baþlattýðý uygulama ile iþletmeler tarafýndan iþ garantisi verildiði takdirde istenilen bölümlerin açýlmasý mümkün olacaktýr. OKA Bölgesel Ýnovasyon Stratejisi kapsamýnda yapýlan anket çalýþmasýnda da “ilimizdeki insan kaynaðýnýn niteliði yüksektir ve kurumlarýmýz ihtiyaç duyduklarý kalite ve sayýda personeli bulmakta zorlanmaz” önermesine katýlýmcýlarýn %59 ‘u katýlmamýþtýr. Hitit Üniversitesi’nin baþvuru sahibi olduðu “Ýstihdam Odaklý Mesleki Eðitim Ýçin Sektörel Talep Araþtýrmasý” konulu ajansýmýzýn doðrudan faaliyet desteði tamamlanmýþtýr. Proje kapsamýnda yapýlan analiz çalýþmasýnda mezun öðrencilerin, teorikte ve pratikte yetersiz olduklarý, teknolojiyi takip etmedikleri, yapacaklarý iþi küçümsedikleri ve Çorum sanayisini tanýmadýklarý gibi stajlarýný da gereken ciddiyette yapmadýklarý tespit edildi. Bu sorunlarýn mesleki eðitim kurumlarý ve iþ çevreleri arasýnda fikir alýþveriþi gerçekleþtirecek mekanizmalar bulunmamasý, mesleki eðitim kurumlarýnca uygulama yoðunluklu ders verilmediði, stajlarýn denetlenmediði, mesleki eðitim kurumlar ile sektörler arasýnda ortak çalýþmalar yürütülmemesinden kaynaklandýðý ifade edildi. Analiz çalýþmasýnda yaþanan sorunlarýn çözümü için üniversitesanayi iþbirliði koordinasyon merkezi kurulmasý iþletmelerin nitelikli eleman ihtiyaç analizi yapmasý, deneyimli usta, tekniker ya da mühendislerin derslere misafir edilmesi istendi. 11. Çorum’un nüfus yapýsýnýn saðladýðý avantajlar veya dezavantajlar var mýdýr? Ýlin sosyal doku, ilin kozmopolit olup olmayýþý, iç göç almasý ya da vermesi gibi kent planlamasý açýsýndan önemli olan konularý var mýdýr? Ýlin toplam nüfusu 534.578 iken, bunun 351.686’sýný çalýþma çaðýnda olan 15-64 yaþ arasý nüfus oluþturmaktadýr. Bu da toplam nüfusun % 66’sýna denk gelmektedir. Bu daðýlýmýn Türkiye’de toplam daðýlýma paralel olduðu

görülmektedir. Bununla birlikte, ilin nüfus piramidinin hem erkek hem de kadýnlar için tabanýnýn geniþ ve üst yaþ gruplarýna doðru bir daralma olduðu görülmektedir. 2010-2011 döneminde Çorum’un aldýðý göç 15.174 iken verdiði göç ise 22.441 olmuþtur. Net göç hýzý binde -13,5 olan ilde sýrasýyla 20-24, 25-29, 15-19 yaþ gruplarý en çok göç eden yaþ gruplarýdýr. Bu durum insan kaynaklarý açýsýndan ilde dezavantaj yaratmaktadýr. Diðer taraftan Hitit Üniversitesi’nin varlýðý ilin daha kozmopolit bir yapýya kavuþmasý açýsýndan önemlidir. Hitit Üniversitesi: 2006 yýlýnda kurulmuþ olup 2011- 2012 akademik yýlýnda öðrenci sayýsý 9.416’dýr. 12. Yukarýdaki sorularda deðinilmeyen, ama önemli olduðunu düþündüðünüz Çorum’a özgü sosyal, ekonomik, kültürel baþka bir konu var mý? Çorum’un sahip olduðu turizm potansiyeli alternatif turizm arayýþý içerisindeki bütün kesimlere zengin içerikler sunmaktadýr. Türkiye Turizm Stratejisi Belgesindeki 9 tematik bölgeden biri olan Hitit Medeniyetinin merkezi olan Çorum’da, Boðazköy-Hattuþa, Alacahöyük ve Ortaköy-Þapinuva ören yerleri baþta olmak üzere, yayla turizmi, av turizmi, trekking ve bisiklet turlarý yapýlmasý için uygun ortamlar bulunmaktadýr. Ortaköy-Ýncesu Kanyonu, Kargý-Abdullah Yaylasý, Osmancýk, Bayat-Ýskilip Yaylalarý doðal güzellikleriyle örnektir. Bu kapsamda geliþtirilen Hitit Yolu projesi, doða yürüyüþü yaný sýra eko turizm anlayýþýyla tarih, kültür ve turizm unsurlarýný da içermektedir. Hitit Yolu’nu kullanacak olan trekkingciler bölgedeki doðal güzelliklerin yaný sýra pek çok Hitit yerleþim alanýný ve Helenistik döneme ait yaþam izlerini görme fýrsatý bulabileceklerdir. Turizmle ilgili olarak Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý, 2010 yýlýnda Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý mali programýna çýkmýþtýr. Çorum’dan bu kapsamda imzalanan projeler þunlardýr: “Çorum Sanat Evi ve Sanat Sokaðý”, “Çorum Çocuk ve Oyuncak Müzesi”, “Zamana Direnen Baþkent Hattuþa’da Ýki Gün”, “Alacahöyük Turizm Yolu Rehabilitasyon Projesi”, “Ýncesu Kanyonu Turizmini Geliþtirme Projesi”, “Herkes Müzeye”, “Hattuþa’dan Dulkadiroðullarý Konaðý’na Hitit Esintisi”.

Yaklaþýk son 30 yýl içinde, geleneksel sanayi bölgeleri olarak nitelenen mekân birimlerinde durgunluk ve gerileme süreci yaþanýrken, ayný ülkelerin kýrsal veya azgeliþmiþ olarak nitelenen bazý bölgelerinde ekonomik hareketlilik gözlenmiþtir. Büyük ölçüde öz kaynak, yerel giriþimcilik özellikleri, esnek üretim özellikleri ve iliþkileri, dayanýþma, güven ve örgütlenme kapasitesi gibi içsel faktörlere dayalý olarak geliþen bu tür bölgeler, “Yeni Sanayi Odaklarý” (YSO) olarak adlandýrýlmaktadýr. Kalkýnma Bakanlýðý (DPT), YSO kavramýnýn önemini belirttikten sonra, bu tanýma giren illeri Denizli, Gaziantep, Çorum, Kayseri, Kahramanmaraþ ve Eskiþehir olarak sýralamýþtýr.

EK 3 – ÇORUM ÝÞ ORTAMI DEÐERLENDÝRMESÝ: ÇORUMSÝAD DENEYÝMÝ

Onur Þamlý, ÇORUMSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný 1. Ýliniz teþvik kapsamýnda 4. Bölgede yer almaktadýr. Ayný bölgede olan ve dolayýsýyla ayný teþviklerden yararlanabilecek iller aþaðýda belirtilmiþtir. Çorum bu illerle karþýlaþtýrýldýðýnda sizce nasýldýr? Bu illerle ayný teþviklerden yararlanacak olmasý doðru bir karar mýdýr? Bu sistemde Çorum nasýl bir performans gösterir? (Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartýn, Çorum, Düzce, Elazýð, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kütahya, Malatya, Nevþehir, Rize, Sivas) Çorum, coðrafi konumu itibariyle Ýç Anadolu’yu Karadeniz’e baðlayan iki önemli baðlantýdan biri olmasý nedeniyle önemli bir ticaret güzergahý üzerinde yer almaktadýr. Bu merkezi yapýsý Çorum’a teþvik kapsamýnda yer alan diðer illere göre ticarette ve üründe çeþitlilik avantajý saðlamaktadýr. Müteþebbis sayýsýndaki artýþ ve devlet desteklerine ulaþýmda Çorum ili önemli bir ivme kaydetmiþtir. Ýlin giriþimci potansiyeli hýzlanarak devam etmektedir Ayrýca Çorum ülke genelinin aksine cari fazla vermektedir. Bu kapsamda ülke ekonomisine önemli katký da bulunmaktadýr. TSE Bölge müdürlüðü Çorum’dadýr. Bu nedenle standartlarla ilgili problemlerin çözümünde sürat saðlanmasý söz konusudur. 2. Bölgenizde yer alan bölgesel kalkýnma ajansýnýn çalýþmalarýný nasýl buluyorsunuz? Kalkýnma ajansýnýn kurulmuþ olmasýnýn ilinizin

geliþmesinde etkisi oluyor mu? Ajansýn bölge için ve Çorum için çalýþmalarý iyi ve yeterli mi? Bu konuda baþka önerileriniz var mý? Kalkýnma ajanslarýnýn olmasý elbette bir avantaj saðlamaktadýr. 3. Çorum’un geliþimi için sizce en önemli olan sektörler hangileridir? Kentin Türkiye çapýnda önemli bir merkez haline gelebileceði bir sektör var mýdýr? Varsa bunun koþullarý nasýl saðlanýr? Günümüze gelinceye kadar Anadolu’da sanayi denilince genellikle büyük sanayi firmalarýna ara mallar üreten firmalar akla gelirdi. Ama bugün Çorum Anadolu’da bunun dýþýna çýkabilmiþ çok deðiþik sektörlerde güçlü bir üretim ve ticaret þehri olmuþtur. Kiremit-tuðla ile baþlayýp, un ve bunun da ötesinde makine sanayi, demir-çelik döküm, bakýr-çinko ve magnezyum alaþýmlarý, otomotiv yan sanayi, oto-radyatör ve oto kaloriferi, vitrifiye ve seramik ürünleri, iplik, tekstil, ayakkabý, dokuma, þýrýnga, cerrahi eldiven, medikal cihaz ve ekipmanlar, kâðýt, ambalaj, mukavva karton kutu ve viol, yem, kümes hayvancýlýðý ve yumurtacýlýk, makarna, þeker, süt ve süt ürünleri, lavaþ ekmeði, gýda paketleme ve ambalaj, kereste-mobilya, palet, kilitli parke taþý, bordür ve büz, blok mermer, hazýr beton tesisleri, derz dolgu (beyaz kalsit) seramik ve fayans yapýþtýrýcý, kireç, çimento, paketleme tesisleri, kimyasal cam dübel, temperli (þekilli) cam gibi 400’den fazla imalat sanayinde çok deðiþik sektörlerde güçlü bir üretim þehri olmuþtur. Makine sanayi sektörü, taþ ve topraða dayalý sektör, yumurta tavukçuluðu sektörü, otomotiv yan sanayi sektörü ve tekstil sektörlerinin ön plana çýktýðý ilimizde bugün itibariyle 400’den fazla tesiste üretim yapýlmaktadýr. Ýmalat yapýlan tesislerden 95’i makine, 153’ü gýda, 41’i toprak sanayi, 25’i tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu sektörlerde yaklaþýk 15 bin kiþi istihdam edilmektedir. Bilindiði gibi hükümet tarafýndan Cumhuriyetimizin 100. yýlý olan 2023 yýlý için bazý hedefler belirlenmiþtir. Bunlardan birisi de savunma sanayinde kullanýlan ürünlerin yerlileþtirilmesidir. Bu alanda yapýlacak çalýþmalarla birlikte baþkent Ankara’nýn da savunma sanayinin merkezi olmasý planlanmaktadýr. Bugün dünyanýn dört bir yanýna anahtar teslimi fabrikalar kuran ilimizdeki makine sanayi firmalarýmýz, savunma sanayine de üretim yapabilecek alt yapýya fazlasýyla sahiptirler. Çorum Ýlimizin baþkent Ankara’ya olan yakýnlýðý da bu konuda bir avantaj olabilir. Ayrýca Türkiye genelinde 5 ilde yürütülen KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi’nin uygulandýðý illerden biri de Çorum’dur. Makine sanayi sektörüne yönelik uygulanan kümelenme projesi, makine sanayi sektöründe farkýndalýk yaratmak için büyük bir avantaj olacaktýr. 4. Sizce Çorum niye daha fazla geliþememiþtir? Kentin büyümesini, geliþmesini kýsýtlayan ne olmuþtur? Çorum ilinin geliþmeme durumu, ülkemizin geliþmede karþýlaþtýðý problem ile örtüþmektedir. Bir ilin veya ülkenin geliþimine katký saðlayacak en büyük güç eðitimli, uðraþ verdiði alanla ilgili bilgiye sahip bireylerdir. Çorum ilinin yetiþtirdiði, büyük þehirlerde eðitim alan bireyler, genellikle eðitim aldýklarý yerde kalmayý ve bir firmada iþ bulup hayatýný idame ettirmeyi öngörmektedir. Bu durum Çorum ekonomisine lokomotiflik yapan sanayi þirketlerinde nitelikli eleman bulunmamasýna sebebiyet vermektedir. Kentin büyümesini ve geliþmesini sýnýrlayan diðer önemli bir unsur ise ulaþým aðýnýn yetersiz oluþudur. Çorum ili halen demiryolu ulaþýmýna sahip deðildir ve tam olarak ne zaman sahip olacaðý belirsizdir. Bu belirsizlik Çorum ekonomisini ve yatýrým yapmayý planlayan büyük firmalarý ürün maliyeti ve ürünün ulaþtýrýlmasý açýsýndan endiþeye sevk etmektedir. Diðer bir sorun da, teþvik verilirken ayný sektörlerden ideal sayýda firma alýnmasý gerekliliðidir. Ayný sektördeki firma sayýsýnýn artmasý karlýlýðý düþürmektedir. Çorum ilinin geliþmesini engelleyen bir diðer unsur, ilimizin sahip olduðu kültürel mirasý deðerlendirilmemesi, yeterli tanýtýmýn yapýlamamasýdýr. Bu baðlamda etkin bir mekânsal organizasyon oluþturulamamasý, insan kaynaklarýnýn ve toplumsal yapýnýn geliþtirilememesi, iþletmelerin rekabet gücünün artýrýlamamasý ve dýþa açýlamamak, kurumsal yapýnýn güçlenmesine önem verilememesi büyüme ve geliþmeyi engelleyen en önemli faktörlerdir. 5. Çorum’un bir Ar-Ge ve teknoloji merkezi haline gelmesi mümkün mü? Nasýl? Çorum’un genel ticari yapýsýna baktýðýmýzda aile þirketlerinin üstünlüðünü görüyoruz. Öyle ki en büyük 10 firmasýna baktýðýmýzda bile ayný yapý bulunmakta. Kurumsal þirketler az. Kurumsallaþmanýn olmadýðý yerde de ortak Ar-Ge den bahsetmek zor olmaktadýr. Ayrýca Ar-Ge ve Teknoloji Merkezi olabilmesi için devlet desteði ve ulaþým kolaylýðý olmasý gerekir. Bu bakýmdan havaalaný ve tren ulaþýmýný çözmeye çalýþan Çorum’un yakýn zamanda böyle bir merkez haline gelmesi zor. 6. Çorum’da özel sektörün varlýðý nasýldýr? Kentte tarihsel olarak güçlü bir özel sektör var mýdýr? Geçmiþte kentin geliþiminde özel sektörün öne çýktýðý dönemler olmuþ mudur? Çorum’da özel sektör baskýndýr. Kamu sektörü için yok denebilir, kamuya ait sadece bir tane þeker fabrikasý vardýr. Tarihinde baskýn olarak kiremit tuðla sektörü, un imalat sektörü lokomotif rol oynamýþlardýr. Þimdi ise bunlara ilave olarak makine imalat sektörü de önemli rol oynamaktadýr. 7. Çorum’da esnaf, eþraf ve sanayici kesimin geliþimi ve bugünkü konumlarý nasýl olmuþtur? Tüm þehirlerde olduðu gibi teknolojinin geliþmesi ile bazý esnaf ve eþrafýn iþyeri de tarih olmaya baþlamýþtýr. Çorum’da zamanýnda meþhur olan bakýrcýlýk (bakýr kap, kacak yapýmý), kalaycýlýk, semercilik, ayakkabýcýlýk, terzilik gibi esnaflar bir elin parmaklarýný doldurmayacak kadar azalmýþ ve yok olmaya yüz tutmuþtur. 8. Çorum’un geliþmesinde kamu yatýrýmlarý rol oynamýþ mýdýr? Kentin bugünkü geliþmiþlik seviyesinde geçmiþte yapýlan ya da yapýlmayan kamu yatýrýmlarýnýn ya da siyasi ve bürokratik kararlarýn etkisinden konuþulabilir mi?

(Sürecek)


16 SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Maliye uzman yardýmcýsý alacak M

aliye Bakanlýðý, merkez teþkilatýnda yer alan baþkanlýk, genel müdürlük ve müstakil daire baþkanlýklarýnda görevlendirilmek üzere 150 adet maliye uzman yardýmcýsý alacak. Resmi Gazete'nin dünkü sayýsýnda yayýmlanan ilana göre, Devlet Memurlarý Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen genel þartlarý taþýmasý istenen adaylarýn, en az 4 yýllýk lisans eðitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iþletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veya bunlara denkliði YÖK Kurulu tarafýndan kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdýþýndaki öðretim kurumlarýndan mezun olmasý gerekiyor. Baþvurular, 24 Eylül'de baþlayacak ve 5 Ekim 2012 Cuma günü saat 17.30'a kadar, elektronik ortamda Maliye Bakanlýðý internet sayfasýnda yayýmlanacak olan baþvuru formu ile yapýlacak. Baþvuruyu elektronik ortamda yapan adaylarýn, baþvuru formunun imzalý bir örneðinin Personel Genel Müdürlüðü'ne veya en geç sýnav saatinden önce sýnav salon yetkilisine teslim etmesi zorunlu olacak. Baþvuru formunu elektronik ortam dýþýnda doldurmak suretiyle

getirenlerin veya gönderenlerin baþvurularý da süresi içinde olmak kaydýyla kabul edilecek. Sýnav, yazýlý (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aþamada yapýlacak. Adaylarýn, 3-4 Kasým tarihlerinde dört oturum halinde yapýlacak yazýlý sýnavda baþarýlý sayýlabilmeleri için, yazýlý sýnav ortalamasýnýn en az 70 olmasý gerekecek. Yazýlý sýnavda baþarýlý olan adaylar Ankara'da sözlü sýnava tabi tutulacak. Sözlü sýnav tarihi, yeri ve saati (www.maliye.gov.tr) ve (www.pergen.gov.tr) internet sayfalarýnda ayrýca ilan edilecek. Öte yandan, Hazine Müsteþarlýðý, Hazine Kontrolörleri Kurulu Baþkanlýðý'nda istihdam edilmek üzere en fazla 12 stajyer Hazine Kontrolörü alacak. Adaylar, baþvuru ve kayýt iþlemlerini, en son 19 Ekim 2012 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Hazine Kontrolörleri Kurulu Baþkanlýðý'na bizzat veya posta ile yapabilecek. Yazýlý ve sözlü olarak yapýlacak giriþ sýnavýnýn yazýlý aþamasý, 34 Kasým 2012 tarihlerinde sabah ve öðleden sonra dört ayrý bölümde yapýlacak.

Çocuklar için beslenme önerileri D

ers zili çaldý ve okullar açýldý. Çocuklarýn bedensel ve zihinsel geliþimlerinin en hýzlý olduðu okul çaðý döneminde, saðlýklý beslenme bir hayli önem taþýyor. Okula gidecek çocuklar için beslenme önerileri: Ýstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Kübra Esin, okula giden çocuklarýn beslenme çantalarýnda kuruyemiþ ve kuru meyvelerin mutlaka bulunmasý gerektiðine dikkat çekti. Okul çaðý; hýzlý büyüme-geliþme ve öðrenme süreçlerini kapsayan, bu nedenle de saðlýklý beslenmenin büyük önem taþýdýðý bir dönem. Bu yaþ grubu çocuklarda saðlýklý beslenme ile; bedensel, duygusal, sosyal geliþim ve okul baþarýsý olumlu yönde etkileniyor. Ayný zamanda yetiþkinlik dönemine temel oluþturan doðru beslenme alýþkanlýklarýnýn kazanýlmasý saðlanýyor. Peki bu dönemde çocuklarýn saðlýklý beslenme alýþkanlýðýný edinmeleri için neler yapmak gerekiyor? Özellikle ailelere ne gibi görevler düþüyor? Diyetisyen Kübra Esin, özelikle kahvaltýya dikkat çekiyor: “Kahvaltý günün en önemli öðünü olmakla birlikte erken uyanamama, okula geç kalma korkusu, yemek yeme isteði duymama, anne-babanýn zaman ayýrmamasý gibi çeþitli nedenlerden dolayý maalesef okul çocuklarýnýn en fazla atladýðý öðün olmaktadýr. Ülkemizde yapýlan bir araþtýrmada, okul çocuklarýnýn ancak %57'sinin düzenli kahvaltý yaptýðý belirlenmiþtir. Kahvaltý yapmayan çocuklarýn derslerdeki konsantrasyonlarýnýn ve algýlamalarýnýn düþük, dikkat sürelerinin kýsa olduðu, öðrenmede güçlük çektikleri, bazýlarýnda da baþ aðrýsý, baþ dönmesi gibi sorunlarýn olduðu saptanmýþtýr. Okul çocuklarýnda tüm bu olumsuz durumlarý önlemek ve optimal büyüme-geliþme saðlamak için muhakkak her sabah dengeli bir kahvaltý yapýlmalýdýr.” Kahvaltýda neler olmalý?Kahvaltý yapmak kadar kahvaltýnýn içeriðinin de çok önemli olduðunu vurgulayan Uzman Diyetisyen Kübra Esin konuyla ilgili þunlarý söyledi: “Kahvaltýda kan þekerini hýzla yükselten ve sonra düþüren þekerli besinler yerine büyümek için gerekli olan proteinden zengin süt, yumurta, peynir; baðýþýklýðý güçlendiren

vitamin ve mineralden zengin taze sebzemeyve; günlük enerji ihtiyacýmýzýn çoðunluðunu saðlayan ekmek, tahýl gevreði gibi besinler tüketilmelidir.”

Kahvaltý için menü örnekleri:

1- Süt-haþlanmýþ yumurta-domates-salatalýk-ekmek 2- Taze sýkýlmýþ meyve suyu - peynirli omlet- zeytin 3- Açýk çay- menemen - ekmek 4- Süt- ballý ekmek- muz 5- Taze sýkýlmýþ meyve suyu - peynirli tost

Beslenme çantasýnda taþýnmasý kolay ve besleyici deðeri yüksek besinler olmalýdýr. Özellikle fýndýk, ceviz, badem gibi kuruyemiþler ve kuru kayýsý, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyveler hem çocuðun okul baþarýsýný olumlu etkileyeceði hem de enerji vereceði için beslenme çantasýnda yer almalýdýr.

leri:

Beslenme çantasý için menü örnek-

1- Taze sýkýlmýþ meyve suyu-ev yapýmý poðaça 2- Ayran- simit- meyve 3- Süt- ev yapýmý kek 4- Taze sýkýlmýþ meyve suyu- peynirli sandviç 5- Ayran- ekmek arasý köfte (yaðsýz tavada)

En büyük beslenme yanlýþlarý

Uzman Diyetisyen Kübra Esin, okul döneminde yapýlan en büyük beslenme yanlýþlarýný ve bu yanlýþlardan kaynaklanan rahatsýzlýklarý ise þu þekilde sýraladý: “Kahvaltý

öðünü baþta olmak üzere öðün atlanmasý, sebze-meyvenin yetersiz tüketilmesi, fast-food ve gazlý içeceklerin tüketiminin fazla olmasý, ara öðünlerin açma, poðaça, kek, çikolatalý ekmek, meyve sularý gibi yað, þeker içeriði zengin besinlerden oluþmasý yapýlan en büyük beslenme yanlýþlarýdýr. Okul çaðý çocuklarýnda yetersiz ve dengesiz beslenmeye baðlý olarak þiþmanlýk-zayýflýk, kemik/diþ saðlýðý bozukluklarý, özellikle demir yetersizliði anemisine ek olarak diðer mineral ve vitamin yetersizlikleri görülebilmektedir.”

Okul çaðý çocuklarý için beslenme önerileri

Öðün atlamamaya dikkat edin ve güne mutlaka kahvaltý ile baþlayýn. Saðlýklý kemik geliþimi için günlük 1 kibrit kutusu peynir, 2-3 su bardaðý süt veya yoðurt tüketin. Baðýþýklýk sistemini güçlendiren vitamin ve minerallerden zengin sebze ve meyveyi her öðünde tüketmeye çalýþýn. Büyüme ve geliþme için gerekli proteinden zengin et, tavuk, balýk, kuru baklagiller, süt, yoðurt, peynir gibi besinlere günlük beslenmenizde yer verin. Zihinsel geliþimi olumlu etkileyen omega-3'lerden zengin balýðý haftada 2-3 kez tüketin. Ara öðünlerde ceviz, fýndýk, badem gibi saðlýklý atýþtýrmalýklarý tercih edin. Günlük 8-10 su bardaðý su tüketin. Hazýr meyve suyu yerine meyvenin kendisini tüketin. Gazlý içecekler yerine süt, ayran, taze sýkýlmýþ meyve suyu gibi besleyici deðeri yüksek içecekleri tercih edin. Þeker ve þekerli besinlerden uzak durun. Çok yaðlý ve çok tuzlu cips, kraker gibi besinlerden kaçýnýn. Kýzartýlmýþ besinlerden (patates, köfte, börek vb) uzak durun. Açýkta satýlan yiyecek ve içecekleri satýn almayýn. Mayonez, krema gibi yaðlý besinleri tüketmeyin.

Canlý bomba için Cemevi’nde tören S

ultangazi'de, 75. Yýl Polis Merkezi'nde bir polis memurunun þehit olduðu saldýrýyý düzenleyen DHKP-C üyesi Ýbrahim Çuhadar için Sultangazi'de bulunan Gazi Cemevi'nde tören düzenlendi. Cenazeye Çuhadar'ýn yakýnlarýnýn da

Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü

aralarýnda bulunduðu yaklaþýk 500 kiþi katýldý. Ellerinde DHKP-C örgütünü simgeleyen kýrmýzý renkte bayraklar taþýyan grup, tören sonrasý cenazeyi Gazi Mezarlýðý'na götürdü. Cenaze arabasýna konulan Çuhadar'ýn cesedi, canlý bomba saldýrýsýnýn gerçekleþ-

tirildiði 75. Yýl Polis Merkezi önünden geçirilerek Gazi Mezarlýðý'na ulaþtýrýldý. Grup üyelerinin yürüyüþ sýrasýnda slogan attýklarý görüldü. Polis, yürüyüþ sýrasýnda herhangi bir olumsuzluðun yaþanmamasý için yoðun güvenlik önlemi aldý.

Baþkan Külcü Ankara’ya gitti elediye Baþkaný B Muzaffer Külcü, dün öðleden sonra Ankara’ya gitti. Edinilen bilgilere göre, Baþkan Külcü’nün Çorum

Belediyesi’nin bazý projeleri ile ilgili bazý bakanlýklarda görüþme yapacaðý, söz konusu görüþmelerin randevulu olduðu bilgisi verildi.

DHKP-C üyesi Ýbrahim Çuhadar için Sultangazi'de bulunan Gazi Cemevi'nde tören düzenlendi.

TBMM’nin açýlýþ resepsiyonu iptal on günlerde yaþanan terör olaylarý sonrasý,1 Ekim'de yapýlmasý S planan TBMM'nin açýlýþ resepsiyonu iptal edildi. TBMM'nin yeni yasama yýlýna

baþlamasý dolayýsýyla 1 Ekim'de yapýlacak resepsiyon iptal edildi. Resepsiyonun neden iptal edildiðine dair henüz bir açýklama yapýlmadý. Ancak iptalin þehitler

nedeniyle olduðu sanýlýyor. Geçen yýl da terör olaylarýndaki artýþ ve þehitler nedeniyle TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, her yýl 1 Ekim'de yapýlan resepsiyonun iptal edilmesi talimatýný vermiþti.

Kur’an’da ‘engel’ yok

Fatih Eker eðitiminde derslere katýlan engelli öðrenciler de Kur’an okumayý öðrenerek sertifikalarýný aldýlar.

A

laca Ýlçe Müftülüðü ve Alaca Engelliler Derneði iþbirliði ile dernek lokalinde üyelere yönelik açýlan Kur’an Kursu sona erdi. Fatih Eker eðitiminde derslere katýlan engelli öðrenciler de Kur’an okumayý öðrenerek sertifikalarýný aldýlar. Sertifika ve ödül törenine Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Ýlçe Müftüsü Ýsa Solmaz ve davetliler katýldý. Törenle ilgili konuþuan Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Av. Ahmet Görür, “Törende kursiyer üyelerimize Müftü Bey sertifikalarýný, Belediye Baþkanýmýz da hediyelerini takdim ettiler. Tören sonunda ayrýca daha önce söz verdiðimiz gibi Kur’an öðrenen 10 kursiyerimize hayýrseverlerin gönderdiði çeyrek altýnlar verildi. Çeyrek altýnlardan birini hem hediye eden hem de bizzat üyelerimizden Seyit Özdemir’in göðsüne takan Koçhisar Köyünden Pürzade Kuzu, derneðimizin faaliyetlerinden övgüyle söz etti ve bu faaliyetlere katýlmaktan þeref duyduðunu söyledi.” Dernek, geçtiðimiz yýl da, Halk Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle üyelerine dernek lokalinde bilgisayar kursu vermiþti.

E

Sertifika ve ödül törenine Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz da katýldý.

Halk Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle üyelerine dernek lokalinde bilgisayar kursu vermiþti.

‘MEB’in beceriksizliðinin bedelini öðretmenler ödüyor’

ðitim-Ýþ Çorum Ýl Temsilciliði, Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn, Ýnsan Kaynaklarý Genel Müdürlüðü "Alan deðiþikliði" ile ilgili bir açýklama yayýnladýðýný, MEB’in açýkladýðý bu alan deðiþikliðinin bilinen alan deðiþikliði deðil, Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer ve bürokratlarýnýn "dâhiyane" alan deðiþikliði olduðu iddiasýný ortaya attý. Bir yandan "Teknoloji ve Tasarým" derslerini bazý sýnýflardan kaldýrýp, ders saat sayýsýný azaltýrken, öte yandan sýnýf öðretmenlerine "Teknoloji ve Tasarým" alanýna geçmenin yolunu açtýðý dile getirilen Eðitim-Ýþ Ýl Temsilciliði’nden yapýlan açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; “Milli Eðitim Bakanlýðý ile 4+4+4'ün ateþli savunucusu "yetkili" sendika, yasanýn tartýþýldýðý dönemde

10 kursiyere hayýrseverlerin gönderdiði çeyrek altýnlar verildi.

"Sýnýf öðretmenleri norm fazlasý olmayacak, biz buna kefiliz'' açýklamalarý yaparken bugün alanlar geniþletilsin diye Bakanlýða baþvuru yaparak sýnýf öðretmenlerinin norm fazlasý olduðunu kabul etmiþ, þimdi de Bakanlýkla el ele norm fazlasý olan sýnýf öðretmenlerini yeni bir belirsizliðe atmanýn yolunu açmaktadýrlar. Bakanlýk, bu anlayýþý ile eðitime tam bir ticari iþletme mantýðýyla yaklaþmakta, esnek ve kuralsýz çalýþmanýn yolunu açmaktadýr. 5 yaþ uygulamasýnda eðitim bilimini devre dýþý býrakan Milli Eðitim Bakanlýðý, þimdi de öðretmenleri eðitimini aldýðý asýl alanlarýndan uzaklaþtýrarak mesleklerinde verimsiz hale getirmektedir. Bu uygulamasýyla pedagoji bilimini alt üst eden MEB, öðretmenlere ölümü gösterip sýtmaya razý etmektedir.

Sorunun çözümü norm fazlasý olan, özür grubu atamalarý yapýlmayan öðretmenleri belirsiz bir alan deðiþikliðine yöneltmek yerine; il emri uygulamasýný yeniden baþlatmak, eðitime yapýlan yatýrýmla birlikte derslik sayýsýný arttýrmaktýr. Ayrýca baþta sýnýf öðretmenliði olmak üzere norm kadro sayýsýný yükseltmektir. Aksi takdirde bu uygulama, atamasý yapýlmayan öðretmenlerin de kadro alanýný daraltacak ve önümüzdeki yýllarda Bakanlýðýn alacaðý öðretmen sayýsýnýn iyice düþmesine sebep olacaktýr. Bakanlýðýn yaptýðý baþka bir düzenleme ile 652 Sayýlý KHK ve bu KHK'ye dayanak alýnarak birbiriyle baðlantýlý olan Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý Yönetmeliði ile Ders Kitaplarý Yönetmeliði ayný anda deðiþtirilmiþtir. Cumhuriye-

timizin tasfiyesinde araç haline getirilen Milli Eðitim Bakanlýðý, gerçekleþtirdiði bu deðiþikliklerle eðitimin piyasa koþullarýna sunulmasýnda da önemli adýmlar atmýþ bulunmaktadýr. Böylece 652 Sayýlý KHK ile Milli Eðitim Bakanlýðý görevleri arasýnda yer alan "Atatürk devrim ve ilkeleri doðrultusunda eðitim yapmak" bölümünün kaldýrýlmasýyla baþlatýlan süreç, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþikliklerle sürdürülmektedir. Bu sorunlarla bugün yeni bir eðitim-öðretim yýlýna baþlarken: Eðitim-iþ olarak, Milli Eðitim Bakaný Sayýn Ömer Dinçer'e çaðrýmýz, eðitim sistemini ve aile kurumunu parçalayan bu uygulamadan bir an önce vazgeçerek beceriksiz kadrolarý ile birlikte istifa et-


SALI 18 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

17

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...

18 EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

Çorum Gülabibey Mahallesi, Cemilbey þosesi mevkiinde kain, ada 1494, parsel 10’da 2. kat 7 numaralý baðýmsýz bölümde, kat irtifaký yapýlý, mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezate Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Karakeçili Mah, cilt sayfa 4/332, ada parsel 537/127’de 368,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Kargir apartman binasýnýn zemin kat 1 nolu mesken vasýflý 2/8 arsa paylý baðýmsýz bölümünün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 1 kiþi ile 12 aylýk 12 adet asansör bakým onarým iþi yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No 2 Çorum) Saat: 10:00 ***

Aile ve sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

1 adet 14+1 kiþilik minibüs, 1 adet þoförlü günlük 100 km üzerinden hizmet alýmý iþi. Yer: Bahçelievler Mah. Þenyurt 2. Sok. No 14 Çorum Saat: 09:00 ***

Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü

Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü hizmet binasý çevre drenajý ve saha tanzim iþleri yapým iþi. Yer: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

T.C. Kargý Sulh Hukuk Mahkemesi

Çorum ili Kargý ilçesi Bahçelievler Mahallesi 152 ada, 13 parselde tapuya kayýtlý 140,15 m2 yüzölçümlü tek katlý ahþap ev ve arsasýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.400,25 Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: 10:00-10:10 ***

DSÝ Bölge Müdürlüðü - 5. Bölge Ankara Çorum-Sungurlu Aþaðý Fýndýklý Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda Mustafa Kemal mah. 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

karþýlýðý cihaz kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: T.C.Saðlýk BakanlýðýHitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No:2 Çorum) Saat: 10:00 ***

tipi, 2008 model, siyahbeyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:50-15:00 ***

bakýmlarýn sürekli dekontaminasyon ve dezenfeksiyon hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

Çorum ili merkez ve ilçelere baðlý köylerde göletler için jeoteknik amaçlý sondaj yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Özel Ýdaresi Sosyal Tesisler Ýhale Salonu Saat: 14:30 ***

Mamul yemek ve sonrasý hizmetler alýmý iþi. Yer: Bahçelievler mah. Þenyurt 2. sok. no: 14 Çorum Saat: 09:00 ***

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü

1 EKÝM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

3 EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnýr: 06 BV 9921

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

5 KASIM

üzerine yapýlý 17/901 arsa paylý 10 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 42.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

Bahçelievler Mah., 510 ada, 15 parsel’de 1322,73 m2 arsa üzerinde bulunan b blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi zemin kat Saat: 10:00-10:10 ***

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

Çorum Ortaköy Tapu Müdürlüðünün Cumhuriyet Mah., 56 ada, 61 parsel de 72 m2 arsa üzerinde bulunan 1. kat 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-11:10 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cily sayfa 29/2802 de kayýtlý 3634 ada 5 parsel deki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 7 kat 30 nolu meskendubleks niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

9 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 2707, parsel 2’de kayýtlý, 634.73 m2 miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.026.408,93 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra plakalý, Ford marka, beyaz T.C. Merkez Çorum 1. Müdürlüðü renkli, 2009 model Ýcra Dairesi kullanýlamaz durumda Çorum merkez Ulukavak T.C. Çorum 4. Ýcra kamyonetin satýþý iþi. 1. Taþýnmaz: Bahçelievler Mah., cilt 46, sayfa 4468, Müdürlüðü 19 TH 751 plakalý, Temsa Çorum ili merkez Mah. 75 ada 271 parsel ada 3754, parsel 121 Muhammen bedel: marka, MS 827 PL Safir 1. Taþýnmaz: Çorum Tapu Bahçelievler Mahallesi, cilt no 1, sayfa no 29 da adresinde zemin kat, 2 8.000,00 tipi, 2008 model, siyahSicil Müdürlüðünün 13 KASIM cilt no 52, sayfa no 5096, kayýtlý 900,58 m2 arsa numaralý baðýmsýz bölüm, Yer: Kaynar Otopark ve beyaz renkli otobüsün Tepecik Mah. cilt/sayfa ada 185, parsel 14 de üzerine yapýlý 18/900 arsa 363,28 m2 alanýndaki T.C. Çorum 2. (Sulh Kurtarýcý Hizmetleri Çepni satýþý iþi. 29/2791 de kayýtlý 3634 kayýtlý 500,80 m2 alanýnda paylý 9 numaralý dükkan dükkan niteliðindeki Hukuk Mah.) Satýþ 21 EYLÜL Mah. Ýskilip 5. Sok. No: ada 5 parseldeki 1.317,17 arsa vasfýnda 30/256 hisse Muhammen bedel: niteliðindeki taþýnmazýn taþýnmazýn satýþý iþi. Memurluðu 63/A Çorum m2 arsa üzerinde bulunan Hitit Üniversitesi Saðlýk, paylý taþýnmazýn satýþý iþi 145.000,00 satýþý iþi. Muhammen bedel: Çorum merkez 4 kat 19 nolu mesken Kültür ve Spor Daire Saat: 14:30-14:40 Çorum Orman Ýþletme Muhammen bedel: Yer: Can Otoparký Çepni Muhammen bedel: 40.000,00 Gülabibey Mah., 1734 niteliðindeki baðýmsýz Baþkanlýðý Müdürlüðü *** 75.000,00 Mah. Fen Lisesi Cad. Fen 40.000,00 ada, 9 parselde kayýtlý, Yer: Çorum Adliyesi bölümün satýþý iþi. 44 kalem kuru gýda alýmý Çorum ili Karahacip Lisesi karþýsý No 33 380.01 m2 arsa 2. Taþýnýr: 06 BU 7128 Yer: Çorum Adliyesi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Muhammen bedel: iþi. beldesi Ç tipi piknik Çorum niteliðindeki taþýnmazýn plakalý, Volkswagen Müzayede Salonu Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 95.000,00 mesire yeri yapým iþi. satýþý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi marka, 2009 model Saat: 14:30-14:40 Saat: 14:00-14:10 Saat: 15:00-15:10 *** Yer: Çorum Adliyesi Saðlýk, Kültür ve Spor kullanýlamaz durumdaki Yer: Çepni Mah. Ýnönü Muhmammen bedel: *** *** *** müzayede Salonu Dairesi Baþkanlýðý kamyonetin satýþý iþi. T.C. Çorum 4. Ýcra Cad. No: 72 Çorum 50.000,00 T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum Devlet Hastanesi 2. Taþýnmaz: Bahçelievler Müdürlüðü Saat: 10:20-10:30 Saat: 10:30 Muhammen bedel: Saat: 14:00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müdürlüðü Mah. 75 ada 271 parsel 2013 yýlý mikrobiyoloji 12.000,00 Çorum merkez Tapu *** Ýhale Salonu *** *** 19 TH 750 plakalý, Temsa cilt no 1, sayfa no 30 da laboratuvarý 3 kýsým kit Müdürlüðünün Yer: Kaynar Otopark ve 2. Taþýnmaz: Çorum Tapu Saat: 11:00-11:10 24 EYLÜL 20 EYLÜL marka, MS 827 PL Safir kayýtlý 900,58 m2 arsa Kurtarýcý Hizmetleri Çepni TEMÝZLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR 2013 YILI 50 KÝÞÝ ÝLE 12 AYLIK YEMEK HAZIRLAMA-PÝÞÝRME-DAÐITIM VE Mah. Ýskilip 5. BULAÞIK YIKAMA ÝÞÇÝLÝK HÝZMETÝ Sok. No: 63/A Çorum Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/126480 Saat: 14:50-15:00 2013 YILI 50 KÝÞÝ ÝLE 12 AYLIK YEMEK HAZIRLAMA-PÝÞÝRME-DAÐITIM VE BULAÞIK YIKAMA ÇORUM SGK ÝL MÜDÜRLÜÐÜ 37 KÝÞÝ ÝLE MALZEMESÝZ GENEL TEMÝZLÝK HÝZMET ALIM ÝÞÝ hiz*** ÝÞÇÝLÝK HÝZMETÝ hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale met alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþ3. Taþýnýr: 06 BY edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: kin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: 2969 plakalý, Ford Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/125791 1-Ýdarenin marka, beyaz 1-Ýdarenin a) Adresi : GÜLABÝBEY MAH. ANITEVLER 4.SOK. NO:8 /19100 MERKEZ ÇORUM renkli, 2009 model a) Adresi : Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad. No:2 MERKEZ ÇORUM ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : 364 2256600 - 364 2256605 kullanýlamaz b) Telefon ve faks numarasý : 364 2230324 - 364 2230319 c) Elektronik Posta Adresi : ryalcin@sgk.gov.tr, msakat@sgk.gov.tr, nsirikli@sgk.gov.tr durumda kapalý kasa kamyonetin c) Elektronik Posta Adresi : corumdh7@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ satýþý iþi. ç) Ýhale dokümanýnýn 2-Ýhale konusu hizmetin Muhammen bedel: görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ a) Niteliði, türü ve miktarý: Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu 8.000,00 Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. 2-Ýhale konusu hizmetin Yer: Kaynar a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta b) Yapýlacaðý yer : l- Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Gülabibey Mh. Anýtevler 4 Sk No:8 / Gülabibey Mah Otopark ve Cengiz Topel cad No:120 ÇORUM adresinde ki hizmet binasý için 17 Kiþi. 2- Çorum Saðlýk Sosyal Güvenlik Merkez : (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde Kurtarýcý Müdürlüðü Yeni Yol Mah Gazi Cad No:24 / Gülabibey Mah. Anýtevler 4.Sk No:8 ÇORUM adresinde ki hizmet binabulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. sý için 8 kiþi, 3-Osmancýk Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü Yazý Mah Þehit Sebahattin Öremiþ Cad No:5 OSMAN- Hizmetleri Çepni b) Yapýlacaðý yer : T.C.Saðlýk Bakanlýðý- Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi CIK/ÇORUM adresindeki hizmet binasý için 4 kiþi, 4- Sungurlu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü Belediye binasý Mah. Ýskilip 5. c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 01.01,2013, iþin bitiþ tarihi 31.12.2013 altý Sunguroðlu Mah.Çankýrý Cad No:l SUNGURLU/ÇORUM adresinde ki hizmet binasý için 4 kiþi, 5- Alaca Sosyal Sok. No: 63/A Güvenlik Merkez Müdürlüðü Yýldýzhan Mah Þadýrvan Sk No: 10 ALACA/ÇORUM adresinde ki hizmet binasý için 3 3- Ýhalenin Çorum kiþi. 6-Ýskilip Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüðü Hacý Piri Mahallesi Kayadibi Sk No:43 ÝSKÝLÝP/ÇORUM adresinT.C. Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma deki hizmet binasý için l Kiþi olmak üzere toplam 37 kiþi Hizmet binalarýn Mal/cmesi/ Genel Temizlik Hizmet alým iþi Saat: 15:10-15:20 a) Yapýlacaðý yer : Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No:2 Merkez/ÇORUM) *** c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 01.01.2013, iþin biliþ tarihi 31.12.2013 b) Tarihi ve saati : 11.10.2012 - 10:00 Çorum Sosyal 3- Ýhalenin 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: Güvenlik Ýl a) Yapýlacaðý yer : Gülabibey Mah Anýtevler 4.Sk No: ÇORUM 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Müdürlüðü b) Tarihi ve saati: 12.10.2012- 10:00 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 1991 model Cargo 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 2014 vinçli açýk 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, saç kasa aracýn satýþý iþi. 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, Muhammen bedel: ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak 30.000,00 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk Yer: Çorum Sosyal düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, a) Gýda Üretim Ýzni Belgesi : Ýhale tarihi itibari ile geçerli olan Gýda Üretim Ýzni Belgesi teklifi ile birlikte sunulaGüvenlik Ýl 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Müdürlüðü 5. kat caktýr. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Çorum 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Saat: 10:45 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Ga*** yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil zetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý Çorum Sosyal Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususgösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Güvenlik Ýl larý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. Müdürlüðü 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 1984 model Ford 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. Kargo 1314 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz, 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla asansör tesisatlý 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissehissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memuraracýn satýþý iþi. sine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart for- Muhammen bedel: larý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen 16.000,00 ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma ma uygun belge, Yer: Çorum Sosyal uygun belge, 1.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Güvenlik Ýl Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. Müdürlüðü 5. kat Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 1.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: satýþ salonu 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 1.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri .amamlanan Saat: 10:00 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gös*** Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 teren belgeler, oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 8 EKÝM 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Çorum Devlet 4.4.1. Kamu ve özel sektörde yapýlan personel çalýþtýrýlmasýna dayalý genel temizlik hizmet iþi benzer iþ olarak ka4.4.1. Kamu kurum ve kuruluþlarý veya özel sektörde yapýlan Yemek Hazýrlama, Yemek Piþirme,yemek daðýtým, Hastanesi bul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 2013 yýlý 45 kalem bulaþýk yýkama iþçilik hizmeti alýmý benzer iþ olarak kabul edilecektir, 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. kuru gýda alýmý iþi. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. Yer: Hitit 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý; Üniversitesi 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Sosyal Güvenlik Ýl 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý T.C,Saðlýk Bakanlýðý- Hitit Çorum Eðitim ve Müdürlüðü 5.Kat destek Hizmetleri Servisi adresinden satýn alýnabilir. Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satmalma Servisi adresinden satýn alýnabilir. Araþtýrma 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak in7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak Hastanesi Ýhale dirmeleri zorunludur. indirmeleri zorunludur. Salonu 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5.Kat Destek Hizmetleri Servisi 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Saat: 10:00 adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah.Çamlýk Cad.No:2 Merkez/ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, *** 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir, bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerin9 EKÝM 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her den birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel Çorum Devlet Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr, Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. Hastanesi 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve2013 yýlý 12 kiþi ceklerdir. receklerdir. ile 12 aylýk 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZRÝMÝGÜN ) takvim günüdür. ameliyathane ve y. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 736) 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Basýn: 734) 25 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

28 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

SGK ÇORUM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ

Devlet Hastanesi - Çorum


18 SALI 18 EYLÜL 2012

Belediye kupa hazýrlýðýna ara vermeden baþladý Kastamonuspor oyundan memnun sonuçtan üzgün

B

u hafta sonunda Çorumspor’la Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda karþýlaþacak olan Kastamonuspor sahasýnda kaybettiði Belediyespor Vanspor maçýnda futboldan memnun sonuçtan üzgün. Kastamonuspor'un kulüp baþkaný Levent Özbek, sahalarýnda aldýklarý Belediye Vanspor maðlubiyetiyle ilgili "Kaybettiðimiz hiç bir þey yok, futbolcularýmýz caný gönülden savaþtý" dedi. Özbek, gazetecilere yaptýðý açýklamada, dün Gazi Stadý'nda Belediye Vanspor ile karþýlaþtýklarýný hatýrlatarak, karþýlaþmanýn iyi geçtiðini, ancak gol bulma þansý yakalayamadýklarýný belirtti. Yeni sezonda ilk kez seyircileri önünde mücadele ettiklerini ifade eden Özbek, þöyle konuþtu: ''Bir çok gol fýrsatýný kaçýrdýk. Belediye Vanspor'un ve bizim, birer þutumuzda top direkten döndü. Çok istekli bir þekilde gol aradýk. Rakip oyuncularýn yere yatmasý ve yerden kalkmamasý oyunu soðuttu. Gol ararken kendi kalemizde gol gördük. Maratonun baþýndayýz, önümüzde daha çok maçlar var. Ýyi mücadele ettik. Golü bulamadýk ve puan alamadýk. Her þey yoluna girecek. Güçlü bir takýma sahibiz. Kaybettiðimiz hiç bir þey yok, futbolcularýmýz caný gönülden savaþtý. Stadyuma gelerek, 90 dakika yalnýz

býrakmayan taraftarlara teþekkür ediyorum.'' Kastamonuspor Teknik Direktörü Avni Okumuþ da, maçýn sonucuna söylenecek söz bulamadýðýný vurgulayarak, ''Bu sonucu hak etmedik. Belediye Vanspor iki atak yaptý, ikisini de gole çevirdi. Ortada bir oyun oldu. Oyuncu deðiþikliðinde ve defansif anlamda, hatalar yaptýk. Ýnþallah hatalar bizlere ders olur'' diye konuþtu.

www.corumhakimiyet.net

Ç

orum Belediyespor Türkiye Kupasý 1. turunda yarýn oynayacaðý Yeni Amasyaspor maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý. Pazar günü sahasýnda oynadýðý sezonun ilk maçýnda Darýca Gençlerbirliði’ni yenerek büyük moral bulan Çorum Belediyespor dinlenmeden Türkiye Kupasý hazýrlýklarýna baþladý. Dün saat 17.00’de Nazmi Avluca Sahasýnda yapýlan antrenmana tüm futbolcular katýldýlar. Çalýþmada Darýca maçýnda forma giyen futbolcular hafif bir yenileme yaparak düz koþu ile antrenmaný tamamladýlar. Maçta forma giymeyen futbolcular ise taktik aðýrlýklý yarý sahada çift kale maç yaptýlar. Darýca galibiyetiyle büyük moral bulan Çorum Belediyespor’da futbolcularýn çalýþmada oldukça neþeli olmalarý dikkat çekti. Belediyespor, yarýn sahasýnda oynayacaðý Türkiye Kupasý ilk tur maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla tamamlayacak.

Galibiyet coþkusu Ç

orum Belediyespor, Darýca Gençlerbirliði maçýnda profesyonel liglerdeki ilk galibiyet sevincini yaþadý. Rakibi önünde futbol adýna çok olumlu iþler yapmasada maçýn son bölümünde fiziksel üstünlüðü ile sahadan 2-1 galip ayrýlarak ilk üç puan sevincini yaþadý. Maçýn bitiþ düdüðüyle birlikte saha içinde bu galibiyet sevincini yaþayan Çorum Belediyespor futbolcularý önce kendi aralarýnda bu galibiyeti coþku içinde kutladýlar. Ardýndan da tribünlerde kendilerini destekleyen az sayýda taraftarlarýna giderek sevinçlerini burada sürdürdüler. Futbolcularýn bu sevincine daha sonra yöneticilerde ortak oldular.

Diyarbakýrspor’da endiþe büyüyor D

iyarbakýrspor'un, ligin ikinci maçýnda da maðlup olmasý takýmda ve þehirde üzüntüye neden oldu. Ligde ilk maçýný deplasmanda Keçiören karþýsýnda puansýz kapatan Diyarbakýrspor'un pazar günü sahasýnda oynadýðý maçta OYAK Renaultspor'a yenilip ligin ikinci haftasýný da puansýz kapat-

Taraftar mutlu Ç

orum Belediyespor sezonun evinde oynadýðý ilk maçýnda Darýca Gençlerbirliði’ni 2-1 yenerek profesyonel ligdeki ilk galibiyetini almanýn sevincini futbolcusu, yöneticisi ve taraftarýyla yaþadý. Maça açýk tribünde baþlayan taraftarlar aþýrý sýcak nedeniyle ikinci yarýda Kapalý tribüne geçerek takýmlarýna buradan destek verdiler. Maç boyunca sahada mücadele eden futbolcularna destek veren taraftarlar maçýn bitimi ilede üç puan sevincini yaþadýlar.

568 biletli taraftar izledi

Çorum Belediyespor ile Darýca Gençlerbirliði arasýndaki maçý 225’i kapalý tribün, 348’i ise kapalý tribünden olmak üzere toplam 568 biletli taraftar izledi. Kapalý tribünden 1.125 TL, açýk tribünden ise 1.044 TL olmak üzere toplam 2.169 TL hasýlat elde edildi. Bu hasýlattan yasal kesintiler ve görevli ücretlerine yetmemesi nedeniyle Çorum Belediyespor tarafýndan takviye edildiði öðrenildi.

Ýlklerin

K

ahramanmaraþ Belediyespor Baþkaný Mustafa Semerci, sezona iyi baþladýklarýný belirterek, "taraftarýmýza büyük mutluluklar yaþatmayý hedefliyoruz" dedi. Kahramanmaraþ Belediyespor Baþkaný Mustafa Semerci, sezona iyi baþladýklarýný belirterek, "Sezonun ilk haftasý deplasmanda Yimpaþ Yozgatspor'u maðlup ettik, bu hafta sahamýzda da farklý bir galibiyet elde ettik. Bu iyi gidiþi sürdürerek taraftarýmýza büyük mutluluk yaþatmayý hedefliyoruz" dedi. Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta Kahramanmaraþ Belediyespor sahasýnda Beylerbeyispor'u 5-0 gibi farklý bir skor ile maðlup etti. Maç sonrasý deðerlendirmelerde bulunan Kulüp Baþkaný Semerci, galibiyetten

S

mutluluðu

kika boyunca rakibimizden iyiydik. Ama þanssýzdýk. Gol yollarýnda biraz daha becerikli olabilseydik sahadan galibiyetle ayrýlan taraf biz olabilirdik. Futbolcularým eksik idmanlarýna karþýn ellerinden geleni yaptý. Ama sonuçta sahadan 1-0 maðlup ayrýldýk. Artýk birilerinin bu kulübe sahip çýkmasý gerekmektedir" dedi.

‘Ýyi baþladýk iyi gidiyoruz’ duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Kahramanmaraþ Belediyespor'un ligin en iyi ekiplerinden olduðunu hatýrlatan Semerci, "Geçen hafta deplasman da Yozgatspor ile zorlu bir mücadele yaptýk. Sezona 3 puan ile baþarýlý bir baþlangýç yaptýk. Bu hafta da iyi baþlangýcýmýzý devam ettirmek zorundaydýk.

Bu nedenle takýmýmýz çok iyi bir performans sergiledi ve 5-0'lýk galibiyetle ayrýldýk. Bundan sonra bu galibiyetler serisinin devam etmesi için

iirtspor'da teknik direktör Orhan Kapucu, Beþikdüzüspor ile yapýlan karþýlaþmayý deðerlendirdi. Teknik direktör Kapucu, karþýlaþmada güzel bir galibiyet aldýklarýný söyledi. Kendi saha ve seyircileri karþýsýnda çýktýklarý ilk maçta üç puan almanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirten Kapucu, takýmýn henüz hazýr olmamasýna raðmen alýnan galibiyetin daha anlamlý olduðunu söyledi. Kapucu, "Takým henüz hazýr deðil. Buna raðmen Beþikdüzüspor karþýsýnda çok güzel bir oyun ortaya koyduk. Ra-

elimizden geleni yapacaðýz. Hedefimiz þampiyonluk. Henüz yolun baþýndayýz. Gerekli çalýþmalarý yaparak þampiyonluða ulaþacaðýz’ dedi.

Türkiye Kupasý ikinci tur kuralarý cuma günü çekilecek

T

ürkiye Kupasý’nda 2. tur kuralarý 21 Eylül cuma günü çekilecek. Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 2. tur kura çekimi 21 Eylül cuma günü saat 11.00’de Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat evinde çekilecek. Kura çekimine temsilcilerimiz Çorumspor ve Çorum Belediyespor’un da mücadele edeceði ilk turda kazanan 43 takýmla birlikte 2. Lig,

PTT 1. Lig ve Süper Lig’de Avrupa Kupalarýna katýlmayan kulüpler katýlacak. Çorumspor ve Çorum Belediyespor yarýn ve perþembe günü oynayacaklarý maçlarý kazanmalarý halinde 25-26- ve 27 Eylül’de oynanacak ikinci tur maçlarýnda mücadele etme hakký kazanacaklar.

Diyarbakýr Büyükþehir’de ikide iki sevinci D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesporun deplasmanda oynadýðý Gölcükspor maçýný kazanýp ligde ikinci galibiyetini almasý sevince neden

Kapucu galibiyetten memnun

Ç

orum Belediyespor profesyonel liglerde ilkleri pazar günü oynanan Darýca Gençlerbirliði maçýnda yaþadý. Geçtiðimiz hafta sezonun ilk maçýnda Altýnordu deplasmanýnda mücadele eden Çorum Belediyespor rakibine 2-0 maðlup olarak ilk maçýndan hem puansýz hemde golsüz ayrýlmýþtý. Kendi saha ve seyircisi önünde oynadýðý maçta Darýca Gençlerbirliði takýmýný konuk eden Belediyespor ilk yarýda rakibi önünde istediði oyunu sahaya yansýtamadý ve devre golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda kalesinde golü görerek maðlup duruma düþen Belediyespor 60. dakikada Oðuzhan Saraçoðlu ile bu liglerdeki ilk golünü atarken maçýn 82. dakikasýnda ise bu kez Kaan’ýn kafasýndan gelen golle Çorum Belediyespor tarihindeki ilk galibiyet sevincini yaþýyordu. Belediyespor, bu galibiyetle tarihinde ilkleri yaþadý ve ilk golünü attý ve ilk galibiyet sevincini Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda yaþadý.

masý taraftarlarýn tepkisine neden oldu. Yeþil-Kýrmýzýlý takýmýn antrenörü Enver Aylak, iyi hazýrlýk fýrsatý bulmadan sahaya çýktýklarý maçta rakiplerinden üstün olmalarýna karþýn sahadan yenik ayrýldýklarýný söyledi. Aylak, "Maça iyi baþladýk, tabii ki ufak tefek hatalar oluyordu, ama sonuca tesir etmiyordu. 90 da-

kip takým çok koþan, çok mücadele eden bir takýmdý. Biz top koþturup rakip takýmý yormaya çalýþtýk. Maçýn büyük bir bölümünde bunda da baþarýlý olduk. Ancak maçýn son dakikalarýnda oyuncularýmýzýn henüz hazýr olmamalarý nedeniyle adalelerinde çekilmeler oldu. Bu durum farklý galibiyete ulaþmamýzý engelledi. Bu sýkýntýlarý gidermeye çalýþýyoruz. Seyircimiz önündeki ilk maçýmýzda galibiyet almanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu galibiyeti Valimiz Ahmet Aydýn, milletvekilimiz Osman Ören ve taraftarlarýmýza armaðan ediyoruz" dedi.

oldu.

Ligin ilk maçýnda evinde Kayseri Þekerspor'u maðlup eden, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ligdeki ikinci galibiyetini deplasmanda Gölcükspor'u 1-0 yenerek aldý. Sarý-kýrmýzýlý kulübün basýn sözcüsü Þeyda Arslantaþ, lige iyi baþlangýç yapan ve bunu devam ettirme azminde olan takýmýn daha iyi yerlere geleceðini söyledi. Arslantaþ, "Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor olarak yolumuza devam edeceðiz. Deplasmanda oynadýðýmýz Gölcükspor maçýna çok iyi hazýrlanmýþtýk. Teknik Direktörümüz Turhan Özyazanlar'ýn sahaya sürmüþ olduðu takýmýmýz kazanma azmi ile þartlanmýþtý. Ýlk yarý 0-0 sona erdi, ama üstün oynayan taraf bizdik. Ýkinci yarýya hýzlý baþladýk. Maçýn 71. dakikasýnda golümüze kavuþtuk. Deplasmanda oynamamýza karþýn kazanmasýný

bildik. Mutluyuz, futbolcularýmýzý sergiledikleri performanstan dolayý tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyoruz" dedi.


YÝTÝK 34.07.16094 tescil plakalý Mahieu YNO marka iþ makinasýna ait plaka kaybolmuþtur. Hükümsüzdür.

Þükrü TÜRKOÐLU Nurettin oðlu 01/05/1972 Doðumlu T.C.No:28663443422

(Ç.HAK:2890)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Akýn TEPEKÖYLÜ Yakup oðlu 1997 Ortaköy Doðumlu

GÜNDEM

(Ç.HAK:2668)

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: 0 533 593 00 12

(Ç.HAK:2887)

ÞOFÖR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý sürücü belgesi olan SRC belgesine sahip uzun yol tecrübeli þoför alýnacaktýr. Maaþ Tatminkar+Sigorta Can Oto Kurtarma Hizmetleri Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No: 33 Tel: 224 18 19-0 532 427 52 82

SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su 0 532 615 78 46-0 535 594 28 15

RADYOLOJÝ TEKNÝKERÝ ve TEKNÝSYENÝ, ANESTEZÝ TEKNÝKERÝ ve TEKNÝSYENÝ, HEMÞÝRE ve ALEXANDRITE LAZER BÝLEN ESTETÝSYEN ALINACAKTIR ÝRTÝBAT TEL: 0 507 698 66 04 NOT: LOJMAN MEVCUTTUR.

(Ç.HAK:2856)

Hertürlü büyükbaþ kurbanlýklarýmýzla hizmetinizdeyiz. Kesim ve parçalama iþlemleri itina ile hijyenik bir ortamda iþyerimizde yapýlýr. Adres: Hitit Üniversitesi Yaný Ýkbal Konutlarý ÇORUM Hasan Yýlmaz 0 535 214 41 52 Fatih Yýlmaz 0 537 697 39 98

ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR Askerlik engeli olmayan sorumluluk sahibi motosikletli ve yaya olarak daðýtým yapacak elemanlar alýnacaktýr. Motosiklet için A2 ehliyet þarttýr. Müracatlarýn randevu alýnarak þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Telekurye Daðýtým Ltd. Þti. Çorum Acentesi Tel: 0 506 926 67 82

Çiðdem Tepe Bahçeleri Devren Satýlýk Bilgisayar Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr Satýþ ve Servisi çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý

YÖNETÝM KURULU Rýza ÖZÇÝFTÇÝ Kulüp Baþkaný

1 - Açýlýþ ve yoklama, 2 - Saygý duruþu, 3 - Ýstiklal Marþýnýn okunmasý Kongre Baþkanlýk Divaný seçimi 5 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasý ve müzakeresi, 6 - Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrý ayrý ibrasý, 7 - Tahmini bütçenin görüþülerek onaylanmasý, 8 - Yeni Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi, 9 - Dilekler ve temenniler, 10 - Kapanýþ. (Ç.HAK:2889)

SATILIK DÜKKAN

YOZGAT'DAKÝ ÖZEL ÞÝFA HASTANESÝ’NDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

Faal durumda, köþe baþý, hazýr müþterisi olan uzun süre Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren Devren Satýlýk Bilgisayar Satýþ ve Servisi. Mür. Tel: 0 536 957 57 74

Yurtben Yem Fabrikamýzda ve Yurt Yapý’da çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan muhasebeciler aranmaktadýr. Mür.: Hýdýrlýk Cad. No: 30 ÇORUM Tel: 213 11 70-0 532 484 33 00

(Ç.HAK:2881)

(Ç.HAK:2892)

Derneðimizin üç yýllýk olaðan genel kurul toplantýsý 03.10.2012 Çarþamba günü saat 12:00 Seydim Ýlkokulu toplantý salonunda, aþaðýda yazýlý gündeme göre yapýlacaktýr. Belirtilen gün çoðunluk saðlanamadýðý takdirde, ikinci toplantý 10.10.2012 Çarþamba günü ayný gündemle, ayný yer ve saatte nisapsýz olarak yapýlacaktýr. Sayýn üyelerin toplantýya katýlmalarý saygý ile rica olunur.

(Ç.HAK:2828)

Yýlmaz YÝÐÝT Mahin oðlu 01.01.1957 Çorum Doðumlu

GENEL KURUL ÝLANI SEYDÝM ÝLKÖÐRETÝM OKULU GENÇLÝK VE SPOR KULÜBÜ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINDAN

ELEMANLAR ARANIYOR * Kaynakçýlar * Taþlamacý ve berecisi olan vasýfsýz eleman alýnacaktýr.

Piramit Makina

Organize San. Bölgesi 1. Cad. No: 1 Tel: 0 532 453 42 96

Satýlýk Çiftlik Devren Satýlýk ELEMAN Arazisi Fast Food

(Ç.HAK:2898)

Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Pide ve Lahmacun Ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: 0 542 501 37 63

Yýlmazlar Canlý Hayvancýlýk

Ortaköy yolu 15. kilometrede, elektrik ve dörtlük dalgýç pompalý suyu bulunan 46 bin 150 metrekare sulu arazi ve 7 bin m2 susuz arazi toplam 200 bin TL fiyatla sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: 0 538 602 67 00

Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda günlük cirosu yüksek temiz fast food devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 566 79 56

KÝRALIK DÜKKAN

Ankara Asfaltý 2. km’de kullaným alaný 400 m2 olan iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 771 99 89 ÇORUM ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE EN AZ LÝSE MEZUNU

BAY - BAYAN PERSONELLER ALINACAKTIR. MAAÞ+PRÝM+YEMEK+SSK+SERVÝS ADRES : ÇÖPLÜ MAH.OSMANCIK CAD. NO:17/3 MERKEZ/ÇORUM BAÞVURU : 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN, SAAT 12.00-17.00 ARASI ALINACAKTIR. TEL : 0364 225 62 00 - 0364 213 77 25

DEVREN SATILIK MARKET

Gülabibey Mah. Baðcýlar Caddesinde faal durumda market iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 467 46 07

(Ç.HAK:2658)

Muharrem ATLI Elvan oðlu 1/1/1952 Çorum Güney Köyü Doðumlu T.C.No:14641911366

Pide ve Lahmacun Ustasý Aranýyor

(Ç.HAK:2893)

YÝTÝK

(Ç.HAK:2892)

Çorum Defterdarlýðý Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðünden almýþ olduðum Vergilendirme dönemi 3/207-03/2007 Tahsilat Fiþ No: 20070312025002160769 olan Tahsilat Fiþ No: 20070312035002160769 ödeme tarihi 12/3/2007 miktarý 871,50 TL olan alým satýþ vergisinin aslýný kaybettim. Hükümsüzdür.

kart aidatýný geri almak için derneðe baþvuruda bulunduðunu, çoðunlukla da tüketicilerin lehine kararlar alýndýðýný kaydetti. Kaynak: AA

ARANIYOR

(Ç.HAK:2855)

(Ç.HAK:2895)

YÝTÝK

taþýdým. Verdiðim mücadele sonucu 10 yýllýk kredi kartý aidatýmý geri aldým'' dedi. Tüketiciyi Koruma Derneði Abana Þube Baþkaný Halil Yazýcý da çok sayýda tüketicinin

Harita Teknikeri ya da Topoðraf alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 533 579 35 63

ELEMAN ARANIYOR Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilen Bayan eleman alýnacaktýr.

Gazel Deðirmen Mak. San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Böl. 8. Cad. No: 4 Tel: 254 96 30

(Ç.HAK:2888)

Nuray YURTTAÞ Mehmet kýzý 1983 Çorum Doðumlu Emircan YURTTAÞ Süleyman oðlu 2007 Çorum Doðumlu Ecrin YURTTAÞ Süleyman kýzý 2011 Çorum Doðumlu

kart aidatý bedelini geri alabilmek için önce Tüketiciyi Koruma Derneði'ne müracaat ettim. Ancak banka gönderdiðimiz ihbarnameye raðmen ödeme yapmak istemedi. Bunun üzerine konuyu hakem heyetine

ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ

Firmamýz Ön Muhasebe Biriminde çalýþtýrýlmak üzere BAY/BAYAN çalýþma arkadaþlarý aranýyor. -Bilgisayar Kullanabilen, En Az Lise Mezunu, Erkek Adaylarda Askerliðini Yapmýþ olmasý gerekmektedir. Ýlgilenenlerin Küçük Sanayi Sitesi 89. Sokak No:1 ÇORUM adresinde bulunan Ýþyerimize Þahsen Müracaat etmeleri gerekmektedir. HAS KOMPRESÖR 0 545 928 06 06

(Ç.HAK:2891)

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür.

¨

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ

* Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir (Ç.HAK:4138)

(Ç.HAK:2894)

3.99

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

(Ç.HAK:2882)

Mustafa KARACÝL Kerim oðlu 1976 Osmaniye Doðumlu

212 15 30

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

(Ç.HAK:2863)

Çorum Hitit Üniversitesi Yüksekokulu Makina Teknikerliði bölümünden almýþ olduðum geçici çýkýþ belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.

SEBZE ÇORBASI ÝZMÝR KÖFTE BULGUR PÝLAVI YOÐURT

SÝPARÝÞ HATTI:

(Ç.HAK:2870)

YÝTÝK

19

GÜNÜN MENÜSÜ

(Ç.HAK:2823)

(Ç.HAK:2893)

Kastamonu'da bir tüketici, 10 yýllýk kredi kartý aidatýný geri aldý. Kastamonu'nun Abana ilçesinde yaþayan Nevzat Aydýn, özel bir bankanýn kendisinden 10 yýldýr kredi kartý aidatý aldýðýný belirterek Tüketiciyi Koruma Derneði Abana Þubesi'ne baþvurdu. Dernek tarafýndan kart aidatýnýn tüketiciye geri ödenmesi yönündeki ihbarnameye raðmen bankanýn talebi kabul etmemesi üzerine Aydýn, Tüketici Sorunlarý Ýlçe Hakem Heyeti'ne müracaat etti. Baþvuruyu deðerlendiren heyet, bankanýn kart üyelik aidatý altýndan tüketiciden kestiði 262 liranýn Aydýn'a ödenmesine karar verdi. Nevzat Aydýn, 10 yýllýk kredi kartý aidatýný geri almanýn mutluluðunu yaþadýðýný belirterek, ''Ödediðim

(Ç.HAK:2764)

Muharrem ATLI Elvan oðlu 1/1/1952 Çorum Güney Köyü Doðumlu T.C.No:14641911366

Tüketicinin kredi kartý aidatý zaferi

(Ç.HAK:2885)

Çorum Defterdarlýðý Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðünden almýþ olduðum Vergilendirme dönemi 3/207-03/2007 Tahsilat Fiþ No: 2007031202500216076 9 olan alým satýþ vergisinin aslýný kaybettim. Hükümsüzdür. Miktar: 901,50 TL

SALI 18 EYLÜL 2012

(Ç.HAK:2784)

YÝTÝK

(Ç.HAK:2880)

www.corumhakimiyet.net

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D


Belediyespor’un Türkiye Kupasý þansýzlýðý

Erzurum Büyükþehir Belediyespor seyircisiz cezasýný yarýn Türkiye Kupasý’nda Beþikdüzüspor ile oynayacaðý maçta çekecek.

Ç

orum Belediyespor’un Türkiye Kupasý þanssýzlýðý. Mavi beyazlý takýmýn pazar günü deplasmanda oynayacaðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýný seyircisiz oynama þansý yarýn oynanacak Türkiye Kupasý maçý nedeniyle gerçekleþmedi. Sezonun ilk maçýnda Erzurum Büyükþehir Belediyespor sahasýnda oynadýðý Maltepespor karþýlaþmasýn-

SALI 18 EYLÜL 2012

da çýkan olaylar nedeniyle PFDK tarafýndan bir maç seyircisiz oynama cezasý verildi. Bu maçýn Çorum Belediyespor ile oynayacaðý maçta çekmesi beklenirken Türkiye Kupasý’nda Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile Beþikdüzüspor arasýnda yarýn oynanacak maçta ev sahibi takým cezasýný çekecek. Dolayýsýyla pazar günü Yeni Erzurum Stadý’nda oynanacak Çorum Belediyespor maçý seyircili olarak oynanacak.

‘Galibiyet güzel, özgüven kazanmak çok daha güzel’

D

arýca Gençlerbirliði karþýsýnda aldýklarý galibiyetin kazanýlan üç puan kadar takýmýn kendine olan özgüvenini kazanmasý açýsýndan da son derece olduðunu belirten Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað ‘Ýki hafta sonra çok daha iyi bir Belediyespor izlettireceðiz’ dedi. Kendi saha ve seyircileri önünde oynadýklarý ilk maçta grupta þampiyonluk mücadelesi veren güçlü bir kadro kuran Darýca Gençlerbirliði ile karþýlaþtýklarýný belirten Gümüþdað ‘Ýlk hafta Altýnordu deplasmanýnda istediðimiz oyunu oynayamadýk ve sonucunda da

sezona maðlubiyetle baþladýk. Darýca maçýný kazanarak bu ilk maçtaki kaybýmýzý telafi etmek istiyorduk. Ancak maçýn ilk yarýsýnda istediðimiz oyunu sahaya yansýtamadýk. Ýlk yarýdaki bu olumsuz futbolun Altýnordu karþýsýnda kaybedilen maçýn verdiði özgüven eksikliðininde katkýsý büyüktü. Devre arasýnda takýma gerekli uyarýlarý yaptýk ve gerekli deðiþikleri yaptýk. Ýkinci yarýda takýmýn güveni geldi ve daha cesaretli oynamaya baþladý. Maðlup duruma düþmelerine raðmen cesaretli ve atak bir oyun sonucunda rakibimizi maðlup etmeyi baþardýk. Karþýlaþmada da gördükki fiziksel tempomuz karþýsýnda rakibimiz oyundan düþtü ancak biz ayakta kalan taraf olduk. Kazandýðýmýz için takým olarak özgüvenimizi kazandýðýmýz için çok mutluyuz. Ancak henüz taakým olarak istediðimiz düzeyde deðiliz. Yeni ve tecrübesi az olan bir takým olduðumuz için zamana ihtiyacýmýz var ve ligde dört beþ hafta sonra takým olarak gerçek Belediyespor ortaya çýkacaktýr. Belediyespor taraftarlarý sabýr etsinlen bu takým çok daha iyi neticeler alacaktýr. Ben takýmým adýna bize büyük destek veren Baþkanýmýz, yönetimimiz ve bizleri yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýza çok teþekkür ediyorum. Onlara layýk bir takým olmak için çalýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor. Gelecek haftalarda onlara çok daha iyi bir Belediyespor izlettirmek tek hedefimiz’ dedi.

Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað, Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda istedikleri futbolu oynayamadýklarýný ancak önemli olanýn bu geçiþ döneminde kazanmak olduðunu belirterek ‘Tabiki kazanmak önemli ancak bizim için asýl önemli olan takýmýn özgüvenini kazanmasý’ dedi. Gümüþdað, yeni bir takým olduklarýný belirterek dört hafta sonra çok daha tempolu ve iyi bir futbol ortaya koyacaklarýný belirterek destek veren herkese teþekkür etti.

‘Ýyi baþladýk kötü bitirdik’

Çorumspor Genel Kaptaný Bekir Takkaç, Tekirova karþýsýnda maça çok iyi baþladýklarýný ancak havanýn aþýrý nemi ve tecrübe eksikliðinden beþ dakikada üç gol yiyerek maçý kötü bitirdiklerini söyledi. Alýþýk olmadýklarý bir nemli ortamda oynanan maçta futbolcularýn aþýrý zorlandýðýný belirten Takkaç, buna karþýn kazanýlan tecrübe nedeniyle bu maçýda bir artý olarak gördüklerini belirtti.

Ç

orumspor Genel Kaptaný Bekir Takkaç, iyi baþladýklarý bir maçta beþ dakika içinde yedikleri üç golle oyundan düþtüklerini ve farklý maðlup olmaktan kurtulamadýklarýný söyledi. Türkiye genelinde aþýrý sýcaklarýn hüküm sürdü-

Kendisi yok pankartlarý var... Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü seçim çalýþmalarýnda Çorumspor ve Çorum sporuyla ilgili oldukça iddialý projelerle ilgili vaatlerde bulundu. Göreve geldikten sonrada bir dönem Çorumspor’un içine düþtüðü bataklýktan kurtarmak için büyük çaba gösterdi ve ekonomik katký saðladý. Ancak yaþanan olumsuz geliþmeler üzerine kendi deyimiyle ‘Futbola küstüm’ diyerek kendini geri çekti. Yaklaþýk iki sezondurda Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’na yalnýz bayramlara veya farklý etkinlikler için geliyor. Çorumspor’un iki

sezondur hiç bir maçýný izlemeye gelmedi. Geçtiðimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele ederken bir maçýný izlemeye gelen Külcü, profesyonel ligleki ilk maçýnada pazar günü gelmedi. Kendisi gelmesede Çorum Belediyespor Yönetimi Muzaffer Külcü’nün Çorum’un profesyonel ligdeki iki takýmýnada baþarýlar dileyen pankart yaptýrdý ve Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’na astý. Bu pankartlarý gören taraftarlar ‘Kendisi yok pankartlarý var’ demekten kendilerini alamadýlar.

ðü bir ortamda maçýn oynandýðý Tekirova’da nemin ve sýcaklýðýn takýmýn üzerinde çok olumsuz etkiler yaptýðýný belirten Takkaç ‘Maça takým olarak iyi baþladýk ve bu bölümde golüde bularak öne geçtik. Ancak ilerleyen dakikalarda havanýnda etkisiyle oyundan düþmeye baþladýk. Futbolcular baþlarýnýn döndüðünü ve nefes almakta zorlandýklarýný bize söylemeye

baþladýlar. Bu aðýr hava þartlarý altýnda kýsa sürede yediðimiz gollerle biranda maçta farklý maðlup duruma düþtük. Genç ve tecrübesiz bir takým olmamýz nedeniyle yenilen gollerden sonra demorolize olduk ve maçýn ilk dakikalarýndaki etkimizi kaybettik. Olumsuz faktörler eklenince sahadan 62’lik farklý skorla maðlup ayrýlmak zorunda kaldý. Ýyi baþladýðýmýz

T

1. tur maçlarý saat 15.00’de baþlayacak.

ürkiye Kupasý’nda ilk tur maçlarý saat 15.00’de baþlayacak. Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre 19 Eylül Çarþamba günü Çorum Belediyespor ve Yeni Amasyaspor takýmlarý arasýndaki maç ile 20 Eylül perþembe günü Çorumspor ile Ankara Demirspor arasýndaki Türkiye Kupasý

Çorumspor’un Olaðanüstü Genel Kurul’unun 29 Eylül’de yapýlacaðý gazete ilanýyla açýklandý. Ancak Yönetim bu kararýný karar defterine yazamadý. Genel Kurul’a karþý çýkan Baþkan Mahmut Çoban Genel Kurul kararý almadýklarýný yönetim içinde yeniden deðerlendireceklerini söylüyor. Yönetim içinde 5-6 kiþilik bir ekip ise Genel Kurul’da kararlý. Yaþanan bu sürecin dün akþam yapýlan Yönetim Kurulu toplantýsýnda sonuçlanmasý bekleniyor. Çorumspor camiasý sezon baþýndan buyana yapýlan hatalarýn ardýndan Genel Kurul kararýnda bile yaþanan bu ortam karþýsýnda þaþkýnlýðýný gizleyemiyor ve biran önce kararýn verilmesini bekliyor.

Ç

ný yerel gazetede yayýnlattý ancak hala bu kararýn karar defterine yazýlmadýðý ve Baþkan Mahmut Çoban’ýn genel kurula karþý

çýktýðý öðrenildi. Yönetim tarafýndad 29 Eylül cumartesi günü genel kurul yapýlmasý için yerel gazetelerde ilan ya-

BÝP’ini unuttu!

Ç

orum BelediyesporDarýca

Gençlerbirliði maçýnýn devre arasýnda ilginç bir

Maçýn hakemi Tolga Þinoforoðlu devre arasýnda unuttuðu BÝP aletini soyunma odasýndan getirtti ve körük içinde dördüncü hakeme taktýrarak sahaya çýktý

olay yaþandý. Maçýn hakem triosu ve iki takým oyuncularý sahaya geldilen ve maç baþlamasý için her þey hazýrdý. Bu dakikada maçýn orta hakemi Tolga Þinaforoðlu bir eksiðini anladý ve hemen dördüncü hakemine iþaret etti. Genç hakem BÝP sistemi olarak bilinen ve yardýmcý hakemlerin bayrak düðmesine basarak orta hakemi uyardýðý sistemi koluna takmayý ikinci yarýya çýkarken unuttutuðunu anladý. Dördüncü hakemde koþarak soyunma odasýna gitti ve aleti getirerek körük içindeki alanda hakemin koluna baðladý ve maçta bunun

yýnlandý. Alýnan bu karar yönetim tarafýndan kulübün karar defterine yazýlmadýðý için henüz resmiyet kazanmadý. Baþkan Mahmut Çoban’ýn genel kurul kararý almadýklarýný bunu yönetim içinde son kez görüþerek karar vereceklerini söylediði öðrenildi. Baþkan Çoban’ýn bu söylemi üzerine yönetim içinde genel kurul kararý alýnmaasýný isteyen üyelerin dün gün boyunca yapýlacak diðer alternatif formüller üzerinde durduðu öðrenildi. Yönetim Kurulu’nun dün akþam yaptýðý olaðan haftalýk toplantýda Genel Kurul kararý konusunun birinci öncelikli konu olduðu ve bu görüþmeler sonucunda Olaðanüstü Genel Kurul kararý alýnmasýnýn beklendiði bildirildi. Genel kurul kararý çýkmamasý halinde ise yönetim içinde 56 yöneticinin istifa edeceði öðrenildi. Konuyla ilgili olarak bugün bir açýklama yapýlmasý bekleniyor.

K

maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacaðýz. Perþembe günü Türkiye Kupasý’nda Ankara Demirspor ile oynayacaðýmýz maçýda tecrübe kazanmak adýna bir þans olarak görüyoruz’ dedi.

Kupa maçlarý 15’de baþlayacak

Genel Kurul kararý alýndý mý alýnmadý mý? orumspor Yönetimi göreve geldiði günden buyana yaptýðý yanlýþlara bir yenisini eklemek üzere. Genel Kurul kararý-

ancak kötü bitirdiðimiz maçtan çýkaracaðýmýz dersler var. Bu maçtan çýkaracaðýmýz derslerle önümüze bakacaðýz ve bugünden itibarende hafta sonu sahamýzda oynayacaðýmýz Kastamonuspor

azanmak tabiki güzel. Profesyonel liglerdeki ilk maçýnda Çorum Belediyespor, Darýca’yý son yarým saatteki fizik üstünlüðü ile 2-1 yenerek ilk galibiyet sevincini yaþadý. Sezon öncesi hazýrlýk maçlarýnda ortaya koyduðu performans ve aldýðý sonuçlarla büyük beðeni toplayan Çorum Belediyespor (Altýnordu maçýný izlemedik ancak Hayrettin hoca da beðenmemiþ), Darýca maçýnda da hazýrlýk maçlarýndaki performansýný mumla arattý. Maç boyunca dörtlü savunma çakýlý, önlerinde Halil Ýbrahim adam markajý nedeniyle çakýlý onlarýnda önünde Macit çakýlý yani altý oyuncu orta sahayý ileriye geçmiyor. Birde kaleci ettimi yedi. Geriye kalýyor beþ isim onlarda ceza sahasýna içine giren isim iki kiþiyi geçmiyor. Darýca Gençlerbirliði ise ileride hýzlý adamlarý Ýbrahim Fatih ve Ýbrahim Dilek’in önüne atýlacak uzun toplarla etkili olmaya çalýþýyor. Hayrettin hoca izlettirdiði rakibinin etkili ayaðý Yusuf’u Halil Ýbrahim adama adama markajla etkisiz hale getirdi. (Ne kadar etkili olduðunu göremedik). Ýlk yarýda iki takýmda hücumdan çok savunmayý düþününce ortaya kýsýr bir futbol çýktý. Her iki takým savunmasýda yaptýðý hatalar sonucunda takýmlar gole yaklaþtýlar ancak son vuruþlar baþarýlý olamadý. Ýkinci yarýya Hayrettin hoca ilk yarýnýn etkisiz iki ismi Ender ve Okan’ýn yerine Haydar ve Macit’i alarak baþladý. Haydar sol kanata bir canlýlýk getirdi sað kanattan Mehmet

Maçlarýn normal süresinde beraberlik devam etmesi halinde 15’er dakikalýk iki devre uzatma oynayacak yine eþitlik bozulmadýðý takdirde ise üst tura çýkan takýmý penaltý atýþlarý belirleyecek.

Hocalar oluþum için görüþüyor

Çorumspor’un 29 Eylül’de yapýlmasý planlanan Olaðanüstü Genel Kurul’u öncesinde kýrmýzý siyahlý kulüpte uzun yýllar futbol oynamýþ, hocalýk yapmýþ isimler yeni bir yönetim oluþmasý için görüþmelerini sürdürüyor. Eski hocalar, yönetimde görev almak yerine Çorum kamuoyu tarafýndan kabul edilecek ve destek verilecek bir ismin baþkanlýðýnda yönetim oluþmasý için Çorumlu sanayici ve

.:: GÖZLEM ::. Bir sevindik bir üzüldük hak.halil@mynet.com

Halil ÖZTÜRK

hücuma katký vermeye çalýþtý. Buna karþýn pozisyon bulamayan Belediyespor 54. dakikada kalesinde golü görünce kontrol rakibin eline geçti. Mavi beyazlý takýmýn hücumdaki etkisiz görüntüsünde orta alandan ileri çýkar Oðuzhan Saraçoðlu’nun ayaðýndan birazda kaleci hatasýyla gelen beraberlik golü Belediyespor’a büyük moral oldu. Bu dakikadan itibaren Belediyespor’un fiziksel üstünlüðü öne çýktý. Darýca takýmýnda hücuma çýkýldýðýnda 4-5 futbolcu geriye dönmekte zorlanýrken Belediyespor daha çok isimle hücuma çýktý ancak üretkenlik noktasýnda yine sýkýntýlý göründü. 82. dakikada duran toptan gelen galibiyet golü Çorum Belediyespor tarihinin profesyonel ligdeki ilk galibiyet sevincinin habercisi gibiydi. Çorum Belediyespor sahasýndaki ilk maçý kazanarak büyük moral buldu ve üzerin-

iþadamlarý ile görüþmelerini sürdürüyor. Bu görüþmelerde Çorumspor’un futbolcularý ve diðer çalýþanlarýnýn her birinin bir fabrikada maaþlý eleman olarak gösterilmesi ve ücretlerinin o firma tarafýndan ödenmesi için olumlu geliþmeler olduðu öðrenildi. Bu çalýþmalarýn Olaðanüstü Genel Kurul’da yönetime talipli çýkmamasý durumunda gündeme geleceði ve bu doðrultuda çalýþmalarýn devam ettiði belirtildi.

deki stresi büyük oranda attý. Galibiyet tabiki güzel ancak olumsuzluklarýda görmek ve onlara çare bulmak gerekiyor. Hayrettin hocam Altýnordu maçýndaki futbolla ilgili eleþtirileri çok aðýrdý ancak sahaya sürdüðü onbirde iki deðiþiklik yaparak maça çýkmasý düþündürücü. Bunlardan biriside beklenen deðiþiklikti. Çünki Mehmet Keleþ cezasý nedeniyle o maçta forma giyememiþti. Bazý isimlerin gerçekten kendisini toparlamasý gerekiyor. Orta alandan hücuma katký yapacak futbolcu sayýsý çok az. Sezon baþý hazýrlýk dönemindeki yüksek tempo çalýþmalar ve kamptaki hazýrlýk maçý sayýsýnýn çok fazla olmasý mavi beyazlý takým açýsýndan þu anda en büyük avantaj olarak görünüyor. Tabiki bu fiziksel üstünlük bir yere kadar futbol adýna ortaya olumlu þeylerinde konulmasý gerekiyor. Kendi sahasýndaki ilk maça çýkan bir takýmýn psikolojik olarak sýkýntý yaþamasý doðal. Bu galibiyet takýma bir rahatlama getirdiðine inanýyorum. Önümüzdeki haftalarda çok daha iyi olmalarýný bekliyor ve ümit ediyoruz. Çorumspor için üzücü bir hafta sonu. Üzüntü çok gol yenilmesinden ancak bu kötü sonuç karþýsýnda teselli olacaðýmýz bir þey aradýk ve bulduk oda attýðýmýz iki gol. Çorumspor’un ilk yarýda beþ gol atmasýnýn baþarý olacaðýný söylemiþtim. Onlar beni yanýlttýlar ve iki haftada üç gol attýlar. Temennimiz bu gollerin devam etmesi tabiki bunun karþýlýðýnda da savunmanýn biraz daha kendini gelmesi.

corum hakimiyet  
corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Advertisement