Page 1

‘Adalet istiyoruz’ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ikinci el otopazarýný ziyaretinde traktörcülerle ilgili açýklama

Oto Pazarý yeni adresinde

Traktörcüler Kerebigazi’ye * HABERÝ 4’DE

Çorum Belediyesi’nin Yukarý Sanayi’de uygulamayý düþündüðü imar planýna Cengiz Topel Caddesi üzerinde ticaret yapan 33 esnaf maðdur olduklarý gerekçesiyle itiraz ediyor ve ekliyor; “Yeni imar planý Cengiz Topel Caddesi’ni geniþletiyor, yola cephesi bulunan iþyeri sahiplerini maðdur ediyor. Hak kayýplarý doðuyor. Caddenin bir tarafý imar uygulamasýndan dolayý seviniyor, diðer tarafý üzülüyor. Hak, adalet yerini bulmuyor. Atadan, babadan kalma, hiçbir birikimi olmayan 30-50 yýllýk mülk sahipleri hem ticaretinden oluyor hem de maðdur ediliyor. Esnafý maðdur etmeyip karþýlýðýnda dükkan verilse ya da hakkaniyete uygun bir istimlak bedeli ödense maðduriyet yaþanmayacak.”

* HABERÝ 5’DE

Cengiz Topel Caddesi üzerinde ticaret yapan 33 esnaf imar maðduru olduklarýný belirtiyor.

80m2-160m2 arasý her dairede yoðuþma yapan

BOSCH YOÐUÞMALI KOMBÝ

1899

¨

Üstelik þimdi al Yýlbaþýnda 12 taksitle ödemeye baþla

Günlük Siyasi Gazete

Fiyatý : 40 Kuruþ

(Ç.HAK:1936)

integral 17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

m ü h e n d i s l i k

-

d o ð a l g a z

Ayrýntýlý bilgi için Tel: 227 74 82 Merkez: Eþrefhoca Cad. No: 13/A (23 Nisan Ý.Ö.O. civarý) Þube: Üçtutlar Cad. No: 30/D (Alaybey Meydaný)

Þehitlerimizi uðurladýk Afyonkarahisar’daki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada þehit olan askerlerden Çorumlu Er Bayram Uluer, dün doðum yeri olan Çorum’un Uðurludað ilçesine baðlý Üçdam Köyü’nde, þehit onbaþý Mehmet Burak Kaplan ise, Kargý’da askeri törenle topraða verildi.

* HABERÝ 1011’DE

Þehit babasý Arif Uluer, evladýnýn Türk Bayraðý’na sarýlý tabutuna acý dolu gözlerle baktý.

Kalleþ saldýrý, 8 polis þehit

Aylýk ekonomi dergisi CNBC-e Business’in Eylül ayý baþýnda yayýnlanan þehirlerin yaþanabilirlik araþtýrmasýnda Çorum 40 sýra birden yükseldi

Anahtar teslim ihale

Çorum suç oraný en düþük il Aylýk ekonomi dergisi CNBC-e Business’in Eylül ayý baþýnda yayýnlanan þehirlerin yaþanabilirlik araþtýrmasýnda Çorum 40 sýra birden yükselerek suç oraný en düþük il oldu. * HABERÝ 5’DE

Çeltikçi taban fiyattan memnun Osmancýk Ziraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli, çeltik taban fiyatlarýnýn belirlendiðini ifade ederek, "Sayýn Bakanýmýz Mehdi Eker, 2011 yýlýnda ton baþýna 1.060 TL olarak açýklanan Osmancýk çeþidi çeltik müdahale alým fiyatýnýn bu yýl için ton baþýna 1.165 TL olarak belirlendiðini bildirdi.” dedi.

* HABERÝ 16’DA

* SAYFA 9’DA

Þehit Mehmet Burak Kaplan memleketi Kargý ilçesinde topraða verildi.

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün eþi Hayrunnisa Gül, Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ’a teþekkür mesajý gön-

Çorum Belediyesi , Gençlik ve Spor Müdürlüðü'ne ait Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadyumu ve müþtemilatýný kapsayan yaklaþýk 65 dönümlük imarda konut ve ticaret merkezi iþaretli alan ile Samsun yolu üzerindeki mülkiyeti Amasya Þeker'den satýn geçen 29 dönümlük imarda ticaret alaný iþaretli arsa karþýlýðýnda Çevre Yolu üzerinde iki ayrý büyük yatýrýmýn yapým iþini ihaleye çýkardý. Edinilen bilgilere göre, Çorum Belediyesi imar planlarý hazýr olan mevcut þehir stadyumu, futbol sahalarý, tenis kortu ve Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü hizmet binasý ile Samsun yolu üze-

rindeki ticaret merkezi iþaretli alan karþýlýðýnda Çevre Yolu Terminal yanýnda anahtar teslim Stadyum, Spor Salonu, Sporcu Kamp Eðitim Merkezi, Ýdari Hizmet Binasý, Çevre Düzenlemesi, Lojman Binasý, Açýk Antrenman Sahalarý ile Ýmam Hatip Lisesi kampüsünün yapýlmasýný isteyecek. 10 Ekim 2012 Çarþamba günü saat 14.00'de Belediye Meclis Salonu'nda yapýlacak ihalede tahmini bedel 112 milyon lira (Yaptýrýlacak Spor Kompleksi Ve Meslek Lisesi Kampusu + 1.000.000,00 TL + ilave bedel) olarak açýklandý.

Hayrunnisa Gül’den, hemþehrimiz Prof. Orhan Özçatalbaþ’a teþekkür mektubu Cenaze yolunda kaza; 3 ölü Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün eþi Hayrunnisa Gül, Akdeniz Üniversitesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ’a diyabet hastalarý için yazdýðý * HABERÝ 7’DE bir yazý nedeniyle teþekkür etti.

‘Çýkýþ yolu arýyoruz' Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler, her hafta düþen ilaç fiyatlarýnýn eczane raflarýndaki zararlarý nedeniyle çýkýþ yolu aradýklarýný söyledi. * HABERÝ 8’DE

Þefkat Güler

Çorum-Samsun karayolu Konaklý mevkiinde meydana gelen tek taraflý trafik kazasýnda 3 kiþi hayatýný kaybederken iki kiþi de aðýr yaralandý.

* HABERÝ 14’DE

Konaklý mevkiinde meydana gelen kazada 3 kiþi hayatýný kaybetti, 2 kiþi de aðýr yaralandý.

Reha Metin Alkan

Antropoloji ve Hititoloji bölümleri için çalýþma Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi bünyesinde bulunan Arkeoloji Bölümü'nün tam doluluk oranýna ulaþtýðýný, bunun yaný sýra Antropoloji ve Hititoloji Bölümleri için de tüm çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi.

* HABERÝ 6’DA


2

PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Bulvar yola asfalt gerekiyor þehir giriþlerinin bulvar yollar haline dönüþtürülme projesi

Osmancýk yolu istikametinde yapý ve insan yoðunluðu artttý.

sýralandý. Yapýlaþma insan yoðunluðunu artýrdý, Hitit Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Ýkbal Kavþaðý ile Buharaevler istikametine yan yollarýn açýlmasýyla güzergâhý kullanan araç sayýsý hissedilir oranda yükseldi. Osmancýk Yolu'ndan geçen sürücüler alt yapýdan kaynaklanan nedenlerle yolda konforlu bir seyahatin olmadýðýný hissediyor. Kaliteli bir asfaltý olmayan yol güzergâhý bugüne kadar yama ve onarýmla idare edildi. Bölge sakinlerinin yaný sýra yolu kullanan çok sayýda sürücü Çorum'un Osmancýk giriþ kapýsýnýn daha modern bir asfalta kavuþturulmasýný bekliyor. Haksýz da deðiller...

Belediye eski Baþkaný Turan Atlamaz döneminde geniþletilerek bulvar yol haline getirilen Çorum-Osmancýk giriþinde kaliteli asfalt olmadýðý için konforlu seyehat yapmak mümkün deðil...

Bu bahçedeki herþey hormonsuz Ý

Domates, salatalýk, sivri biber üretilen seralarda verim elma ile karþýlaþtýrýldýðýnda gayet güzel...

þadamý Ahmet Ahlatcý'nýn Çomar Barajý sýrtlarýnda üretim yapýlan bahçesini herkes bilir. Yýllar önce elma üretimi ile baþlayan, halen devam eden bahçenin geniþleme sahasýnda kapalý seralar oluþturulduðunu biliyorduk. Geçtiðimiz günlerde bahse konu seralarý ilk kez yakýndan gördüm. Domates, salatalýk, sivri biber üretilen seralarda verim elma ile karþýlaþtýrýldýðýnda gayet güzel. Yýlda bir kez hasadý yapýlan elmanýn ekonomik getirisi ile domates, salatalýk, sivri biber üretiminin verimi arasýnda ciddi

orandafark var. Ürünlerin katkýsýz, hormonsuz üretildiði, doðal olduðuna dair sertifikasý da alýnmýþ. Bir kez deðil, defalarca ürün alýnabiliyor. Az miktarda yerli üretim domates, salatalýk yine yerli marketlerde satýþa sunuluyor. Lâkin sert geçen kýþ aylarýnda üretim inkitaya uðrayabiliyor. Termal su imkâný olsa yüksek oranda verim alýnarak yurt geneline pazarlama yapýlabilir. Ahlatcý'ya göre, Çorum'un iklim þartlarý alternatif üretimlere uygun. Çiftçi daha çok ürün, daha çok gelir elde etmek için bu türden üretim yöntemlerine baþvurmalý...

Ahmet Ahlatcý'ya göre, Çorum'un iklim

þartlarý alternatif üretimlere uygun...

Ýnsanlýktan nasibini almayan zavallýlar T

ürk Eðitim-Sen Þube Sekreteri Talip Kazak, Amerika’da peygamberimize hakaret içiren filme tepki göstererek, “Ýnsanlýktan nasibini almamýþ zavallýlar.” dedi. Kazak, yaptýðý yazýlý açýklamada þöyle dedi; “ABD'de Peygamber Efendimize hakaret edilen bir filmin yayýnlanmasý büyük infial uyandýrmýþtýr. Maalesef Ýslam dünyasý medeniyet tarihinin en acýmasýz saldýrýlarýndan biriyle karþý karþýyadýr. Ýslam Dininin Yüce Peygamberine saldýrmak alýþkanlýk halini almýþtýr. Daha önce de bu tür çirkin saldýrýlar farklý boyutlarda yapýlmýþtý. Bu saldýrýlarý yapanlar fikir yoksunu ve insanlýktan nasibini almamýþ zavallýlardýr.

Batý dünyasýnýn insan haklarý, din ve vicdan hürriyeti alanýndaki gerçek yüzü bu þekilde ortaya çýkmaktadýr. Bu davranýþlar Ýslam dünyasýna büyük bir saygýsýzlýktýr. Batýnýn insanlýk anlayýþý, Ýslam'a ve Peygamberimize bakýþ açýsý maalesef budur. Ýslam dünyasýný karýþtýrmaya, düzeni bozmaya yönelik faaliyet ve sinsi planlara 'ben Müslümaným' diyen herkes dikkat etmelidir. Emperyalist ülkelerin Ýslam dünyasýný yeniden þekillendirme gayretleri ve 'demokrasi getiriyoruz' palavralarýnýn Ýslam dünyasýný nasýl bir kan gölüne çevirdiði görülmelidir. Ýslam'a yapýlan bu saldýrýnýn fikir hürriyetiyle ilgisi yoktur. Hoþgörü ve ifade özgürlüðü, kimseye insanlarýn inanç ve kutsallarýna hakaret etme hakký vermez. Haçlý zihniyetinde olanlarýn, kendisi dýþýndakileri dikkate almamasý, onlarýn deðerlerini küçümsemesi, onlara hakaret etmesi ve çifte

standart uygulamasý kabul edilebilir deðildir. Ýnsanlýk tarihi, toplumsal barýþ ve huzuru saðlamanýn ancak temel hak ve

(Ç.HAK:768)

B

elediye eski Baþkaný Turan Atlamaz döneminde

baþlatýlmýþ, Ankara Yolu'nda çalýþmalar yarým kalmýþ, Çorum-Osmancýk Karayolu ise, geniþletilerek stablize yol haline getirilmiþti. Geçen zaman içinde Osmancýk istikametinde yapýlaþma arttý, yüksek katlý binalar

özgürlükleri korumak ve geliþtirmekle mümkün olacaðý yönünde ortak akýl oluþturmuþtur. Bu noktada Türk EðitimSen olarak

Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (S.A.S.) saldýranlarý, her fýrsatta Ýslam'a hakaret edenleri ve sahte insan haklarý savunucularýný þiddetle


www.corumhakimiyet.net

PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

3


4

PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Hayrettin Karaman

Akif'in Meali

Ýkinci el oto pazarý Kerebigazi Otoparký’ndan Ankara Yolu üzerindeki Oto Galericiler Sitesi’nin bulunduðu bölgeye taþýndý.

Oto Pazarý yeni adresinde

Traktörcüler Kerebigazi’ye B

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, il merkezindeki traktörcülerin, geçtiðimiz günlerde temeli atýlan traktörcüler sitesi tamamlanana kadar, Oto galericilerin boþalttýðý Kerebigazi Otoparký’na taþýnacaðýný açýkladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kerebigazi Otoparký’ndan Oto Galericiler Sitesi’nin bulunduðu bölgeye taþýnan ve bu hafta ilk kez kurulan yeni oto pazarýný inceledi. Baþkan Külcü, Oto Galericiler Derneði yöneticileri ile birlikte yeni ikinci el oto pazarýný gezerek alýcý ve satýcýlarla bir araya geldi.

Ücretsiz protokol

Yeni oto pazarýda bazý hizmetler ilk kez verilmeye baþlandý. Pazar giriþine ücretsiz oto alým-satým protokolü yapýlmasý için bir birim kurulurken, ayrýca alýnan aracýn her hangi bir cezasý ya da borcu olup olmadýðý da ücretsiz olarak sorgulanýyor.

Asfalt ve mescit istediler

Pazara araçlarýný getiren vatandaþlardan bazýlarý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’den, zemin için asfalt ve

bunun haricinde mescit ve ezan seslerini duymak için hoparlör talebinde bulundular. Vatandaþlar ayrýca, yeni oto pazarýndan dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’ye teþekkür ettiler.

Traktörcüler, Kerebi Gazi’ye

Ziyaret sonrasý deðerlendirmelerde bulunan Külcü, il merkezindeki traktörcülerin, traktörcüler sitesi tamamlanana kadar Kerebi Gazi Otoparký’ndaki dükkanlara yerleþtirileceðini söyledi. Külcü, traktörcüler sitesinin 2013 yýlý sonlarýn tamamlanmasýnýn planlandýðýný aktardý. Oto Galericiler Sitesi’nin tamamlandýðýný ve merkezdeki esnafýn büyük bir çoðunluðunun siteye taþýndýðýný belirten Külcü, taþýnmakta direnen esnafýn dükkanlarýnýn da zabýta ekipleri tarafýndan mühürlendiðini aktardý. Külcü, merkezden siteye taþýnan oto galericilerin yerine geçici olarak traktörcüleri getireceklerini belirterek, traktörcüler sitesinin 2013 yýlý sonlarýna doðru tamamlanmasýnýn ardýndan merkezdeki traktörcüleri de þehir dýþýna taþýmýþ olacaklarýný kaydetti. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, ikinci el otopazarýný ziyaretinde traktörcülerle ilgili açýklama yaptý.

Kutsal yolculuk öncesi Meydan Camii ziyareti

M Baþkan Külcü’ye Oto Galericiler Derneði yöneticileri eþlik etti.

Külcü, ikinci el otomobil alýcý ve satýcýlarlý ile sohbet etti.

üftü Mehmet Aþýk, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Mekke Ayniyat Ekip Baþkaný göreviyle kutsal topraklara gitti. Müftü Aþýk, hac görevi öncesinde Meydan Camii’ni ziyaret ederek veda etti. Mehmet Aþýk, geçtiðimiz cumartesi akþamý yola çýkmadan önce sabah erken saatlerde Meydan Camii’ni ziyaret etti. Mehmet Aþýk Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði yöneticileri ile helalleþerek camiden ayrýldý.

Müftü Aþýk, hac görevi öncesinde Meydan Camii’ni ziyaret ederek veda etti.

Mütefekkir, þair, islamcý, ahlak abidesi Mehmed Akif Ersoy merhumun yýllardýr özlenen mealinin bir kýsmý (üçte biri) bulundu ve iki deðerli araþtýrmacýnýn tashih, tertip, karþýlaþtýrma gibi çalýþmalarýyla yayýnlandý. Bekleneceði gibi iki farklý tepki verildi: Sevinen, tebrik eden, keþke diðer kýsmý da bulunsa da yayýnlansa diyenlerin tepkileri. Öfkelenen, azarlayan, din kurallarýný (vasiyet meselesi) hatýrlatan, sahte olduðunu iddia edenlerin tepkileri. Bazý kimseler var; yalnýz kendilerinin dini bilip onunla amel ettiklerini sanýyor ve baþkalarýna dönük olarak 'din bekçiliði' yapýyorlar. Onlara kardeþçe tavsiyem her an din aynasýna bakýp kendilerini görmeye çalýþmalarýdýr. Önce 'bu meal gerçekten Akif'e mi aittir?' sorusuna bakalým. Ona ait olduðuna iki sebeple (delil ile) inanýyoruz: 1. Rivayet yolu (haber kaynaðý): Yüksek Ýslam Enstitüsü'nde okurken bizim de hocamýz olan merhum Mustafa Runyun alim, dürüst, Ýslam için gayret eden, sorumluluðunu müdrik bir zat idi; iþte bu zat, eldeki meal kýsmýnýn (latin harfleriyle daktilo edilmiþ metnin) Akif'e ait olduðunu oðluna söylüyor. Mustafa Hoca Mýsýr'da okumuþ, orada yaþayan Akif dostlarýyla ve mealden haberdar olan þahýslarla uzun süre ve sýkça beraber omuþ idi. 2. Dirayet (ilmî inceleme) yolu: Bu yoldan da yaptýðýmýz inceleme ve -merhuma ait olup þurada burada yayýnlanmýþ bazý ayet mealleriyle- karþýlaþtýrmalar sonunda vardýðýmýz kanaat ve karar. Vasiyet meselesine takýlýp 'Madem ki Akif bu mealin yakýlmasýný vasiyet etmiþ bunun yapýlmasý gerekirdi, vasiyete aykýrý hareket edildi, bu ise caiz deðildir' diyenlerin iyi niyetli olanlarýna söyleyeceðim þudur: Vasiyet iki çeþittir: a) Bir kiþinin hak, hukuk (alacak, borç, vaad vb.) ve hayýrlarýyla ilgili olup vefatýndan sonra yapýlmasýný istedikleri; bunlarý yerine getirmek gereklidir. Meþru bir mazeret olmadan yerine getirmeyenler sorumlu olurlar. Meþru mazerete örnek, kiþinin zaten varis olan bir yakýnýna bir malý veya menfaati vasiyet etmesidir. Peygamberimiz 'varise vasiyet olmaz' buyurduðu için bu vasiyet yerine getirilmez. Malýnýn üçte birden fazlasýný vasiyet eden kimsenin bu vasiyeti de ancak varisleri razý olursa uygulanýr. b) Kýzýmý evlendir, oðlumu filan yerde okut, kitaplarýmý filan yere ver... þeklindeki talepler ve bunlara iliþkin verilen sözler de vasiyet terimi içinde görülmüþtür. Ancak bunlarýn yerine getirilmesi talebin hem meþru olmasýna hem de vasiyet edenin vefatýndan sonra þartlarýn deðiþmemiþ olmasýna baðlýdýr. Þununla evlendir dediði kiþi ölmüþ veya sonradan ahlaký deðiþmiþ ise bu vasiyet yerine getirilmez. Okul kapanmýþ veya daha iyisi açýlmýþ ise istenen aynen yerine getirilmez, maksada göre uygun olan yapýlýr. Akif'in meali bir mal deðildir; müminlerden gizlenmesi, insanlarýn istifade etmelerinin engellenmesi caiz olmayan bir ilimdir. Akif bu ilmin, kendi zamanýnýn þartlarýnda kötüye kullanýlacaðýndan korktuðu için gizlenmesini, hatta yakýlmasýný istemiþ, ama ne kendisi yakmýþ, ne de emanet ettiði zat yakabilmiþtir. Muhtemelen þartlarýn deðiþme ihtimalini düþünmüþ ve beklemiþlerdir. Keþke ellerindeki tam nüshayý yakanlar da böyle düþünseler ve bekleselerdi. Þimdi þartlar deðiþti. Ortada birçok meal var, bize göre caiz olmasa da namazda Türkçe okumak isteyenler zaten bunlardan okuyorlar. Ayrýca namazda Kur'an'ýn Türkçe okunmasýný dayatacak bir iktidar, bir devlet de yok ve artýk olamaz. Olursa da birden fazla meal bulur ve bunu gerçekleþtirirler. Þu halde Akif'in mealini hala saklamak veya yakmak caiz olmadýðý gibi bunu yayýnlamak da dinin hükümlerine aykýrý deðildir.

Kurtulmuþ,Ulusoy’da konakladý H

Yeni oto pazarýda bazý hizmetler ilk kez verilmeye baþlandý.

AS Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ’un, Genel Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Demircan'ýn oðlunun Samsun’da düzenlenen düðün törenine katýldýktan sonra Ankara dönüþünde Sungurlu Ulusoy Dað Tesislerine uðradýðý bildirildi. Ulusoy Dað Tesisleri Ýþletmesi’nden yapýlan açýklamaya göre, tesis yetkilileri tarafýndan karþýlanan Numan Kurtulmuþ’a yöresel köy gözlemesi, dað ayraný, tatlý ikram edildi. Saadettin Saran’ýn düðün töreni için Kýrýkkale’ye geçen Ulusoy Dað Tesisleri iþletme sahibi Murat Koçak ile de telefon görüþmesi yapan Kurtulmuþ, tesis ve bölge turizmi hakkýnda bilgi aldý.

HAS Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ, Samsun’dan Ankara’ya dönüþte Ulusoy Dað Tesisleri’nde konakladý


PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

5

Cengiz Topel Caddesi üzerinde ticaret yapan 33 esnaf yeni imar uygulamasýnýn maðduru olduklarýný açýkladý

‘Adalet istiyoruz’ ‘Belediye Baþkaný’nýn hakkaniyet ölçülerine uygun, herkese eþit imar kararlarý alarak hayata geçirmesi en büyük temennimiz...’

Çorum Belediyesi’nin Yukarý Sanayi’de uygulamayý düþündüðü imar planýna Cengiz Topel Caddesi üzerinde ticaret yapan 33 esnaf maðdur olduklarý gerekçesiyle itiraz ediyor.

Yukarý Sanayi’de yeni imar planý

Konuya iliþkin þikâyetlerini dile getiren cadde esnafý, Belediye Meclisi’nin Bakýrcýlar Arastasý olarak ifade edilen Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir süre önce imar düzenlemesi yaptýðýný belirterek, söz konusu imar deðiþikliði ile 54 bin metrekarelik alanda yola cephe kýsýmlarda 6’þar katlý bitiþik nizam ticaret merkezi ve konut alaný, iç kýsýmlarda da sosyal donatý alanlarýný da kapsayan 6’þar katlý konut alanlarý iþaretlendiðini hatýrlattý.

‘Destekliyoruz, ama maðdur ediliyoruz’

Yukarý Sanayi’nin geliþip kalkýndýrýlmasýný, güzelleþtirilmesini sonuna kadar desteklediklerini, ancak Cengiz Topel Caddesi’nin geniþletilmesi ile birlikte yola cepheli 33 mülk sahibinin maðduriyet yaþadýðýný belirten esnaf, “Belediye Baþkanýmýz ile daha önce yaptýðýmýz ilk görüþmede iþyerlerine karþýlýk iþyeri verileceðini, dükkan istemeyenlere istimlak bedellerinin ödeneceðini söylemiþti. En son anlaþmada aþaðý yukarý esnafýn rýzasý alýnmýþ, belediye baþkanlýðýna imzalar teslim edilmiþti. Aradan zaman geçtikten sonra Sayýn Baþkan fikir deðiþtirdi. Yukarý Sanayi’de 54 bin m2’lik alan 18. maddeye sokuldu.

Yeni imar planý ile Cengiz Topel Caddesi geniþletiyor, yola cephesi bulunan iþyeri sahiplerini maðdur ediyor. Hak kayýplarý doðuyor. Caddenin bir tarafý imar uygulamasýndan dolayý seviniyor, diðer tarafý üzülüyor. Hak, adalet yerini bulmuyor. Atadan, babadan kalma, hiçbir birikimi olmayan 30-50 yýllýk mülk sahipleri hem ticaretinden oluyor hem de maðdur ediliyor. Esnafý maðdur etmeyip karþýlýðýnda dükkân verilse ya da hakkaniyete uygun bir istimlak bedeli ödense maðduriyet yaþanmayacak. Ýnsanlar yýllardýr ticaret yaptýklarý mülkünden oluyor. 18. madde uygulamasý ile hisseli alanlar oluþturulup insanlarýn aralarýnda anlaþmasý isteniyor. Bu mümkün deðil. Bölgede imar kilitlendi. Ýþyerini satamýyor, alamýyor, kiraya veremiyorsunuz. Belediye Baþkaný’nýn ilk görüþmede verdiði sözün yerine gelmesini istiyoruz. Adalet ve hakkaniyet ölçülerine göre hareket edilmesini bekliyoruz.” diye konuþtular.

‘Mezbelelik kalkmalý, esnaf da maðdur edilmemeli’

Yukarý Sanayi’de imar uygulamasýnýn taraflarý arasýnda yer alan bölge sakinlerinden Celal Ataken ise, Belediye Baþkaný Turan Atlamaz döneminde baþlayan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü döneminde kýsmen hýzlandýrýlan Yukarý Sanayi projesi kapsamýnda Cengiz Topel Caddesi’nin Türk Telekom önüne kadar geniþletildiðini hatýrlatýyor. 50 yýldýr bölgede ikamet ettiðini belirten Ataken, Baþkan Külcü’nün bölge esnafý ile görüþtüðünü, ‘18. madde uygulamasý ile sorun çözülemez’ ancak bazý itirazlar üzerine mutabakat saðlanamadýðýný söylüyor. Ataken, þöyle devam ediyor: “Atlamaz döneminden bugüne kadar 8 yýl geçti. Yukarý Sanayi mezbelelelik durumda. Akþam saat 20.00’den sonra çoluk, çocuk aile buradan geçmeye çekiniyor. Konuta açýlan bölgeye park ve çocuk oyun alanlarýnýn ihdas edilmesini istiyoruz. Cengiz Topel Caddesi üzerinde mülkü bulunan esnafýmýzýn da maðYukarý Sanayi’nin geliþip kalkýndýrýlmasýný, güzelleþtirilmesini sonuna kadar desteklediklerini dur edilmemesi temennimizdir.” belirten esnaf, ancak Çorum Belediyesi’nden haklarýný teslim etmesini istiyor.

Esnaftan pankartlý teþekkür A

Esnaf pankart asarak teþekkür etti.

þaðý Sanayi esnafýnýn, Ahi Evran Sanayi Þehri Projesi'ne tam destek veren siyasilere açtýklarý pankartla teþekkür ettikleri bildirildi. Yapýlan yazýlý açýklamaya göre, sanayi esnafý, her söylemlerinde Ahi Evran Sanayi Þehri Projesi'nin yanýnda olduklarýný belirten ve açýk destek veren AK Parti Çorum Milletvekilleri Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým ile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a sanayiye astýklarý pankartla teþekkür ettiler. Esnaf, AK Parti Milletvekili Salim Uslu ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye ise ayrýca teþekkür ettiler. Pankartýn hemen yaný baþýna Türk Bayraðý da asmayý ihmal etmeyen sanayi esnafý ayrýca þehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, teröre tepkilerini de dile getirdiler.

Ýlköðretim Haftasý kutlamalarý baþlýyor

(Ç.HAK:2886)

Ý

lköðretim Haftasý 1721 Eylül tarihleri arasýnda kutlanacak. Hafta etkinlikleri okullarýn açýldýðý gün olan bugün saat 10.00’da Atatürk Anýtý’na çelenk sunulmasý ile baþlayacak. Kutlumu programý 10.30’da Mustafa Kemal Ortaokulu’nda devam edecek.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde ticaret yapan 33 esnaf imar maðduru olduklarýný belirtiyor.

Aylýk ekonomi dergisi CNBC-e Business’in Eylül ayý baþýnda yayýnlanan þehirlerin yaþanabilirlik araþtýrmasýnda Çorum 40 sýra birden yükseldi

Çorum suç oraný en düþük il A

ylýk ekonomi dergisi CNBC-e Business’in Eylül ayý baþýnda yayýnlanan þehirlerin yaþanabilirlik araþtýrmasýnda Çorum 40 sýra birden yükselerek suç oraný en düþük il oldu. Ziman Gazetesi’nden Fatih Yalçýner’nin derlediði ‘Karadeniz hýrçýn ama þehirleri güvenli’ baþlýklý haberde Türkiye’nin þehirlerinin yaþanabilirliliði araþtýrýldý. Eylül ayý baþýnda açýklanan sonuçlara göre, Çorum 40 sýra birden yükselereksuç oraný en düþük il ünvanýný kazandý. Haberin detayý þöyle; Türkiye'nin þehirlerinin yaþanabilirliðini araþtýrdý. "Türkiye'nin Yaþanacak Þehirleri 2011" baþlýðý altýnda yayýmlanan araþtýrmaya göre, Karadeniz illeri, genel yaþanabilirlik ve iþlenen suç oranlarý bakýmýndan güvenli, huzurlu, yaþanabilir iller sýralamasýnda ilk 8'de yer aldý. Eylül ayý baþýnda yayýmlanan araþtýrmada öncekine göre 40 sýra birden yükselen Çorum, suç oraný en düþük il oldu. Yýl içinde iþlenen suç sayýlarýnýn da bulunduðu 37 farklý parametrelere ait sorularýn cevaplarý 81 ilin valiliðinden alýnarak yapýlan araþtýrmada en yüksek puaný Trabzon, Bolu, Artvin, Sinop, Çorum, Zonguldak, Rize, Samsun topladý. Karadeniz þehirlerinde suç iþlenme oranlarý bakýmýndan önemli oranda azalma

görüldüðünü belirten Samsun Cumhuriyet Baþsavcýsý Ali Yeldan, bunun bölge insanýnýn huzuru açýsýndan mutluluk verici olduðunu söyledi. Ýstatistiklere göre kentte suç oranýnýn Türkiye ortalamasýnýn altýnda olduðuna deðinen Yeldan, "Tecavüz, silahla adam öldürme ve býçakla yaralama suçlarýna iliþkin yazýlý ve görsel basýnda çýkan haberler, toplumda kentte suç oranlarýnýn fazla olduðuna dair bir kanaat oluþturabiliyor. Ancak gerçekte ise bunun tam tersi bir durum yaþanýyor." dedi. Yeldan, "Vatandaþýmýz, aileler, gençler geceleri parklarda rahatlýkla yürüyebiliyorsa, suç oraný çok düþük demektir. Þu an Samsun güvenli bir il. Bunu biz de bunu görüyoruz. Burada önemli olan olaylar yaþanmadan önce bunlara karþý etkili mücadele etmektir. Suçun önlenmesi için topluma ve medyaya büyük görevler düþmektedir."

(Ç.HAK:2834)

Mustafa DEMÝRER

Aylýk ekonomi dergisi CNBC-e Business’in araþtýrmasý Eylül ayý baþýnda yayýnlandý.

deðerlendirmesinde bulundu. Samsun'dan Kocaeli'ne tayini çýkan Emniyet Müdürü Hulusi Çelik ise þehrin aðýr suçlar bakýmýndan huzurlu sahil kenti olduðunu ifade etti. Halkýn, kapkaç ve gasp gibi olaylara maruz kalmadýðýna dikkat çeken Çelik, "Sabaha karþý 2-3 gibi sahil bandýna gittiðinizde insanlarýmýzýn oturup huzurlu bir hayat

sürdüklerini gözlemleyebilirsiniz. Dünyanýn her herinde olduðu gibi, malla ilgili hýrsýzlýklar olabilir. Bunlarýn üstesinden gelebileceðimize dair mücadele azmimizi hiç yitirmiyoruz. Ama Samsun'da bu hadiseler oldukça az." ifadelerini kullandý. Öte yandan, Türkiye genelinde yapýlan aile içi þiddet araþtýrmasýnda ilk 3

sýrayý Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir paylaþtý. Aile içi þiddet 2008'den bugüne kadar en çok Aðrý ve Trabzon'da arttý. Trabzon'da yýlda 87 olan þiddet vakasý 439'a yükseldi. Kadýna þiddet olaylarýnda diðer illerin durumu ise þöyle: Amasya'da binde 16, Samsun'da binde 12, Rize'de binde 11, Giresun'da binde 10, Sinop'ta binde 8, Ordu'da ise binde 6.


6

Victoria Jennifer Sun Hitit’te göreve baþladý PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

Y

ükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý (YÖK) ve Fulbright Eðitim Komisyonu arasýnda yapýlan anlaþma çerçevesinde, 20122013 akademik yýlýnda Hitit Üniversitesi’nde Ýngilizce öðretim elemaný asistaný (ETA - English Teaching Assistant) olarak Victoria Jennifer Sun göreve baþladý. Yapýlan açýklamaya göre, Fulbright Programý, ülkelerin giderek birbirine daha da baðýmlý hale geldiði bir dünyada kiþilere, kendilerini uluslararasý alanda geliþtirme fýrsatýný sunuyor. Fulbright Programý, Amerikan Kongresi tarafýndan 1946'da, 2. Dünya Savaþý bitiminde, eðitimsel ve kültürel deðiþim yoluyla ülkeler arasýnda ortak bir anlayýþ geliþtirmek için fikir babasý olan Senatör J. William Fulbright tarafýndan oluþturuldu. Fulbright Programýnýn 50. kuruluþ yýlý 1996'da kutlandý. (Program ile ilgili ayrýntýlý bilgiyi www.fulbright.org.tr ve

www.fulbright.state.gov

adreslerinden alýnabilir.) Hitit Üniversitesi’nden yapýlan açýklamada þu bilgilere yer verildi;

Hitit Üniversitesi’nde Ýngilizce öðretim elemaný asistaný Victoria Jennifer Sun göreve baþladý.

Victoria Jennifer Sun, Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti. Üniversitemiz açýüniversitelerdeki Ýngicut Ýngilizce öðretim sýndan programýn amalizce öðretim elemaný sýelemanlarýmýza yardýmcý; Ülkemizde yüksekýntýsýna çözüm olmasý cý olmak üzere yardýmcý köðretimde verilen Ýngiamacýyla, anadili Ýngiöðretim elemaný sýfatýylizce Dili Eðitimi derslelizce olan Amerikan vala görevlendirileceklerrine destek olunmasý ve tandaþý üniversite mezudir. Bu program ile heözellikle de yeni açýlan nu eðitmenler ile mevdeflenenler;

Üniversitemiz Akademik Personeli, Ýdari Personeli ve Öðrencileri için; Kendini ifade edebilme, iletiþim kurabilme becerisinin geliþtirilmesi, Ýngilizce sunum yapabilme becerisinin geliþtirilmesi, Anadili Ýngilizce olan bir kiþi ile pratik yapabilmesi, Ýngilizce dinleme becerisini geliþtirilebilmesi, hedeflenmiþtir. Bu kapsamda Üniversitemiz HÝTÝTSEM (Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi) bünyesinde akademik personel, idari personel ve öðrenciler için Ýngilizce Konuþma ve Dinleme Programlarý oluþturularak Eylül ayý sonu itibariyle yabancý dil laboratuvarýnda eðitim programlarý baþlayacaktýr. Bu programla temel hedefimiz, Ýngilizcenin Dil öðretiminde güncel olan iletiþimsel yaklaþýmla, dilin etkileþim kurarak ve konuþarak öðretildiði bir yöntem ile öðrencilere sunulmasýdýr.

2013-2014 Jean Monnet burs baþvurularý sürüyor

AB

alanýnda uzmanlaþmýþ personel sayýsýnýn artýrýlmasý amacýyla yürütülen ve AB tarafýndan finanse edilen Jean Monnet Burs Programý 2013-2014 akademik yýlý baþvurularý devam ediyor. Türkiye’nin Avrupa Birliði’ne (AB) tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanýnda uzmanlaþmýþ personel sayýsýnýn artýrýlmasý ve müktesebatýn etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluþturulmasý amacýyla yürütülen ve AB tarafýndan finanse edilen Jean Monnet Burs Programý 2013-2014 akademik yýlý baþvurularý baþladý. Kamuda, özel sektörde veya sivil toplum kuruluþlarýnda çalýþan, üniversitelerde akademik veya idari personel olarak görev yapan, Türkiye’deki üniversitelerde lisans düzeyinde son sýnýf öðrencisi veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öðrencisi olan ve AB müktesebatý konusunda uzmanlaþmak isteyen herkese açýk olan Jean Monnet Burs Programý kapsamýnda 2013-2014 akademik yýlýnda burs verilecek kiþi sayýsý artýrýlmýþ olup 130 kiþiye burs tahsis edilecek. Bursiyerlerin, akademik çalýþmalarý-

nýn bitiminde Türkiye'ye dönerek ilgili alanlarda çalýþmalarý bekleniyor.

Bursun kapsamý

Jean Monnet Burs Programý, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eþ deðer bir kuruluþta yüksek lisans öðrenimi veya araþtýrma programlarý çerçevesinde yapýlacak akademik çalýþmalarý destekliyor. Baþka bir ifadeyle, Jean Monnet burslarý, Türkiye’nin AB'ye uyum süreci ve AB müktesebatý ile doðrudan ilgili konularda gerçekleþtirilecek akademik çalýþmalara tahsis ediliyor. Bu nedenle, diðer lisansüstü burs programlarýndan farklý olarak sadece AB müktesebat baþlýklarýnda yapýlacak çalýþmalara burs verilmesi öngörülüyor.

Burs süresi

Bursiyerler en az 3, en fazla 12 ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eþ deðer bir kuruluþta yüksek lisans öðrenimi görebilecek veya araþtýrma programlarýna katýlabilecekler. Bu itibarla, burs süresi en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay olacak. Geri kalan sürelere iliþkin giderler bursiyer tarafýndan karþýlansa dahi, süresi 12 aydan fazla olan akade-

mik çalýþmalar desteklenmeyecek. Akademik çalýþmalarýn bitiþ tarihi 31 Ekim 2014 tarihini geçmemeli.

Burs miktarý

Jean Monnet Ortak Komitesi, burs miktarýný, baþarýlý adaylara gidecekleri ülkede asgari bir yaþam düzeyi saðlayacak þekilde ve o ülkedeki ilgili makamlarýn görüþlerini alarak belirliyor. Burs miktarý; öðrenim/okul ücreti, yaþam giderleri (yeme-içme, konaklama), çeþitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (seyahat masrafý, kitap ödeneði, tez ödeneði, vize ücreti, çalýþma ziyareti ödeneði, saðlýk harcamalarý, eurozone üyesi olmayan ülkeler için kur farký ödeneði, yerel makamlara kayýt ve her türlü vergi ve benzeri masraflar için ödenek) ve banka transferlerinden kaynaklanan masraflar için ödeneði kapsýyor. Jean Monnet Burs Programýnýn 20132014 akademik yýlýna iliþkin baþvurular 19 Kasým 2012 tarihine kadar devam edecek. Baþvuru detaylarýna (baþvurabilecekler, burs programlarý listesi v.s.) www.jeanmonnet.org.tr internet sayfasýndan ulaþýlabilir.

Ders kitaplarýný akademisyenler inceleyecek

M

illi Eðitim Bakanlýðý (MEB), ders kitaplarýný kurayla belirlenecek öðretmen, akademisyenlere inceletecek. Talim ve Terbiye Kurulu Baþkaný Emin Karip, ders kitaplarýný hazýrlama ve inceleme kriterlerinde yapýlan yeni düzenleme hakkýnda AA muhabirine deðerlendirmelerde bulundu. Milli Eðitim Bakanlýðý Ders Kitaplarý ve Eðitim Araçlarý Yönetmeliði'nin yenilendiðini anýmsatan Karip, yeni düzenlemeyle diðer eðitim araçlarýnýn da daha düzgün bir þekilde hazýrlanmasýna imkan saðlandýðýný ifade etti. Ders kitaplarýnda aranan nitelikler arasýna ''temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrýmcýlýðý reddeden bir yaklaþým sunmasý'' esasýnýn getirildiðini belirten Karip, zenginleþtirilmiþ kitaplarýn (z-Kitap) niteliklerinin belirlendiðini söyledi. Yayýnevince hazýrlanan taslak ders kitaplarýnýn inceletme baþvurusunun yýlda 2 dönemde yapýlacaðýný anlatan Karip, ders ki-

taplarý için alýnan inceleme ve inceletme ücretinin ilkokul, ortaokul, lise ve ders kitabý dýþýndaki diðer eðitim araç-gereci için kategorilere ayrýldýðýný söyledi. Ders kitaplarýný inceletme iþleminin Talim ve Terbiye Kurulu Baþkanlýðý'nýn bünyesindeki sabit kadrolu öðretmenlere yaptýrýlmasý yerine ülke genelindeki öðretmenlerden, alan eðitimcilerinden, uzmanlarýndan veri tabaný oluþturulacaðýný belirten Karip, veri tabaný sistemine kayýt yaptýracak alan eðitimicilerinin, uzmanlarýn en az doktora düzeyinde akademik kariyer yapmýþ olma þartýnýn olacaðýný ifade etti. Kitaplarý incelemek veya deðerlendirmek için kayýt yaptýranlarýn baþkanlýkça düzenlenen eðitime alýnacaklarýný da belirten Karip, eðitim alanlarýn panelist olarak görevlendirileceðini söyledi. Panelistlerin veri tabaný sistemine kayýt yaptýranlar arasýnda yapýlacak kura ile elektronik ortamda atama yoluyla belirleneceðini vurgulayan Karip, bu görevlendirme sürecine objektif olabilmesi için ders kitaplarýný hazýrlayan sektörden ve ilgili sivil toplum

kuruluþlarýndan birer temsilcinin gözlemci olarak katýlabileceðini anlattý. Karip, deðerlendirmede, içerikte Anayasa ve kanunlara uygunluk, bilimsel olarak yeterlilik, eðitim ve öðretim programýnýn kazanýmlarýnda yeterlilik, görsel tasarým ve içerik tasarýmýnýn, öðrenmeyi destekleyecek nitelikte olmasý ve öðrencilerin geliþim özelliklerine uygunluk esaslarýnýn aranacaðýný ifade ederek, ''Kýsacasý daha kaliteli, daha yansýz bir inceleme ve deðerlendirme için þartlar oluþturuldu'' dedi. Yeni düzenlemeyle hýzlý, etkili, esnek, þeffaf ve adil bir inceleme ve deðerlendirme sürecinin amaçlandýðýna iþaret eden Karip, böylece öðrenci ve öðretmenlere niteliði daha yüksek ve daha özgün kitaplarýn sunulabileceðini vurguladý. Karip, ders kitaplarýnýn incelemesi ve deðerlendirilmesinde görev alacak öðretmen ya da akademisyenlerin hesap verebilir olacaðýný ve etik kurallara uyacaklarýna dair bir sözleþme imzalayacaklarýný kaydetti.

www.corumhakimiyet.net

Vali Sabri Baþköy, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Alacahöyük Belediye Baþkaný Rýza Bek, Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu’ndan bilgi aldý.

Antropoloji ve Hititoloji bölümleri için çalýþma H

itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri ile birlikte Alacahöyük'ü ziyaret etti. Rektör Alkan ilk olarak Alacahöyük Belediye Baþkaný Rýza Bek’i makamýnda ziyaret ederek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Alacahöyük Belediye Baþkaný Rýza Bek, Alacahöyük'ün tarihinden bahsederek bölgenin ülke ve dünya açýsýndan çok deðerli olduðunu belirtti. Hitit Üniversitesi olarak arkeolojiye verilen önemin altýný çizen Rektör Alkan ise Hitit Üniversitesi bünyesinde bulunan Arkeoloji Bölümü'nün tam doluluk oranýna ulaþtýðýný, bunun yaný sýra Antropoloji ve Hititoloji Bölümleri için de tüm çalýþmalarýn devam ettiðini kaydetti. Alacahöyük Belediyesi ziyaretinin ardýndan Alacahöyük Kazý Evi'ni ziyaret eden Rektör, burada Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu ile birlikte kazý evinde yapýlan çalýþmalarý ve buluntularý inceledi. Alacahöyük bölgesinde dört ayrý kültüre ait kalýntýlarýn olduðunu ifade eden Çýnaroðlu, bunlarýn; Firikler ve Geç Dönem, Hitit Dönemi, Eski Tunç Çað Mezarlarýnýn bulunduðu Hatti Dönemi ve Kalkolitik Dönem olduklarýný dile getirdi. Bölgede yazýlý kaynaklarýn bulunamadýðý için kesin bir ismin verilemediðini ve en güçlü belirtilerin Güneþ Tanrýçasý Evi "Arinna"yý gösterdiðini vurgulayan Çýnaroðlu, çoðu buluntunun ise Hitit Dönemi'ne ait olduðunu söyledi. Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu, arkeolojik çalýþmalar sonucu elde edilen buluntularýn kazý evinde temizlik ve restorasyon iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan müzeye teslim edildiðini de

Vali Baþköy ile beraberindeki heyet örenyerlerini inceledi.

Rektör Alkan, Hitit mirasýna sahip çýktýklarýný dile getirdi.

Rektör Alkan, kazý evinde eserleri inceledi.

Rektör Alkan, Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu’na teþekkürlerini ileterek, her türlü desteðe hazýr olduklarýný ifade etti.

sözlerine ekledi. Kazý evi gezisinden sonra Vali Sabri Baþköy, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Alacahöyük Belediye Baþkaný Rýza Bek ve Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu ilk kez 1835 yýlýnda W. G. Hamilton tarafýndan keþfedilen ve Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi

cebinden 3 bin lira vererek 1935 yýlýnda Hamit Zübeyir Koþay ve Remzi Oðuz Arýk'ýn yönetiminde kazýlarý baþlatýlan Alacahöyük Kazý Alaný ziyaret edildi. Burada Sfenksli Kapý, Eski Tunç Çaðý Mezarlarý ve Alacahöyük Müzesi'nde yer alan buluntular incelendi. Alacahöyük Kazý Alaný'nýn ardýndan ise son olarak Büyük

Hitit Kralý Tuthalia IV. tarafýndan yaptýrýlan ve kaynak su ile beslenen Hitit Barajý gezildi. Ziyaret sonunda yapýlan gezilerden ve verilen bilgilerden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Alkan, Kazý Baþkaný Prof. Dr. Aykut Çýnaroðlu’na teþekkürlerini ileterek, her türlü desteðe hazýr olduklarýný ifade etti.


PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

7

21. Karadeniz Baþkanlar Kurulu’na ev sahipliði yaptýk A

çýlýþýný gerçekyerine getirmeye leþtirdiði motalip olduklarýnýn dern binasý ile birda altýný çizdi. likte bölgenin eðiTÜRMOB tim ve faaliyet merGenel Baþkaný Nail kezi konumuna ulaSanlý da yaptýðý koþ a n Ç o r u m nuþmada mesleki SMMMO, açýlýþýeðitimlerin ve baþnýn yapýldýðý ilk gün kanlar toplantýlarýbaþkanlar toplantýnýn önemine vurgu sýna ev sahipliði yaparak, Çorum’un yaptý. yeni hizmet bina3 gün süren sýnda 21. Karadeniz 21. Karadeniz BaþBaþkanlar Toplantýkanlar Toplantýsý’ný yapmaktan sesý’nýn açýlýþ konuþÇorum, SMMMO hizmet binasý açýlýþýnýn yapýldýðý vinç duyduklarýný masýný yapan Çoilk gün baþkanlar toplantýsýna ev sahipliði yaptý. belirtti ve Çorumlu rum SMMMO Baþyöneticilere ve kaný Muzaffer Yýlmeslektaþlarýna ev sahiplikleri nedeniyle teþekkür etti. dýrým, Çorum olarak ev sahipliði yapmanýn mutluluðunu yaþa3 gün devam eden toplantýlarda mesleki geliþmeler ve ekdýklarýný kaydederek, mesleðin geliþimi için her türlü görevi siklikler masaya yatýrýlarak görüþ alýþveriþinde bulunuldu.

H

3 gün süren 21. Karadeniz Baþkanlar Toplantýsý Çorum’da gerçekleþtirildi.

Hayrunnisa Gül’den, hemþehrimiz Prof. Orhan Özçatalbaþ’a teþekkür mektubu

C

umhurbaþkaný Abdullah Gül’ün eþi Hayrunnisa Gül, Akdeniz Üniversitesi Öðretim Üyesi hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ’a diyabet hastalarý için yazdýðý bir yazý nedeniyle teþekkür etti. Çeþitli konularda ve özellikle eðitim alanýndaki yazýlarý ile dikkat çeken köþe yazarýmýz Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ'a, bir yazýsý nedeniyle Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün eþi Hayrunnisa Gül tarafýndan teþekkür mesajý gönderildi. Prof. Özçatalbaþ; bir yazýsýnda, Türkiye'deki ilköðretim okullarýnýn giriþindeki yüksek basamaklara dikkak çekerek, çocuklarýn bunun nedenini sorduklarýný dile getiriyor. Özçatalbaþ, çocuklarýn o basamaklarý çýkmaya çalýþýrken yorulduklarýný hatýrlatarak, yuvarlanarak kazaya uðrama riskinin altýný çiziyor. Özçatalbaþ, "Geliþmiþ ülkelerde merdivenle çýkýlan ilköðretim okulu bulamazsýnýz" diyen Özçatalbay, hepimizi Milli Eðitim ve Maliye Bakanlýðý'na bu konuda uyan yazýlarý göndermeye davet ediyor.

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül’ün eþi Hayrunnisa Gül, Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ’a teþekkür mesajý gönderdi. Cumhurbaþkanlýðý Genel Sekreterliði Kurumsal Ýletiþim Uzmaný Dr. Bengü Emine Çolakoðlu'nun Prof. Özçatalbaþ'a Hayrünnisa Gül adýna gönderdiði mektupta þu ifadeler yer alýyor; "Sayýn Hocam, Dünyanýn en yaygýn hastalýklarýndan biri olan Diyabet ile mücadele Saygýdeðer Hayrünnisa Gül Hanýmefendi tarafýndan çok önemsenmekte ve yakýndan takip edilmektedir.

“Diyabeti Durduralým” projesini himaye ediyor oluþu bu önemi ifade etmektedir. Diyabetle mücadeleye katký saðlayan deðerli yazýlarýnýz için teþekkür ediyor, projenin amacýna ulaþmasý adýna verdiðiniz katkýyý takdirle karþýlýyoruz. Beslenme alýþkanlýklarýnda yapýlacak deðiþikliklerin diyabetle mücadelede ne kadar önemli olduðu konusunda toplumu bilgilendirmek için sizin gibi hocalarýmýza ihtiyacýmýz var.”

POMEM baþvurularý 21 Eylül’de sona erecek

012 yýlý için Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) alýnacak adaylarýn 2011 ve 2012 yýllarý Kamu Personel Seçme Sýnavýnýn birinden (KPSS - P3) puan türünden 60 ve üzerinde puan alan ve en az dört yýllýk yüksek öðretim kurumlarýndan veya bunlara denkliði kabul edilen yurt dýþýndaki yüksek öðretim kurumlarýndan mezun olanlarýn baþvurabilecekleri bildirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada, Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerine 2700 erkek, 130 bayan, toplam 2830 aday asýl, bu miktarlarýn %30'u olan 810 erkek, 39 bayan, toplam 849 adayýn yedek olarak alýnacaðý belirtildi. Yapýlan sýnavlar neticesinde baþarýlý olan adaylar Ýstanbul Arnavutköy, Ýzmir Bornova, Mersin, Merzifon, Bile-

cik, Karabük ve Çankýrý Polis Meslek Eðitim Merkezi Müdürlüklerinde eðitim görecek. Açýklamanýn devamýnda þunlar kaydedildi; “Adaylar, ikamet ettikleri Ýllerde bulunan Ýl Emniyet Müdürlükleri Eðitim Þube Müdürlüklerine 3 Eylül 2012 - 21 Eylül 2012 tarihleri arasýnda istenilen belgelerle birlikte þahsen baþvuracaklardýr. Müracaat kabul iþlemleri 21 Eylül 2012 günü saat 17.00 itibariyle sona erecektir. 2012 yýlýnda düzenlenecek 12. dönem Polis Meslek Eðitimine alýnacak öðrenci adaylarý ile ilgili 3 Eylül 2012 tarihinde baþlayacak baþvuru iþlemlerine iliþkin baþvuru þartlarý ve baþvuruda esnasýnda istenen belgeler www.egitim.pol.tr internet adresinde yayýnlanmaktadýr. Ayrýca gerekli tüm bilgilere Ýl Emniyet Müdürlüðü Eðitim Þube Mü-

dürlüðü’nün 0 364 224 10 09 dahili 6320 nolu telefon numarasndan veya www.corum.pol.tr internet adresinden gerekli bilgilere ulaþabileceklerdir. Adaylarýn, sýnavlara katýlacaklarý Deðerlendirme ve Seçme Ýþlem Bölge Merkezleri ve tarihleri 4 Ekim 2012 tarihinde Eðitim Dairesi Baþkanlýðýnýn www.egitim.pol.tr internet adresinden ve Ýl Emniyet Müdürlüklerince ilanen duyurulacaktýr. Deðerlendirme ve Seçme Ýþlemleri ise Emniyet Genel Müdürlüðünce belirlenerek ilan edilen Bölge Merkezlerinde 8 Ekim 2012 tarihinde baþlanýlacaktýr. Belirtilen internet adresinden ve Ýl Emniyet Müdürlüklerince ilanen yapýlan duyurular adaylara teblið edilmiþ sayýlacaðýndan ayrýca yazýlý tebligat yapýlmayacaktýr.”

T

programlarý için kaldýrýldýðý bildirildi. THK Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ünsal Ban, twitter adresinden geçtiðimiz günlerde "Ales sýnavý kalkmalý, hayat boyu eðitimin önündeki engel kalkmalý!" çaðrýsýnda bulunmuþtu. Bununla da kalmayan Prof.Dr.

Ünsal Ban Üniversiteler Arasý Kurul'un (ÜAK) dünkü toplantýsýnda bu yönde bir teklif sundu. Prof.Dr. Ban'ýn teklifini deðerlendiren ÜAK, tezsiz yüksek lisans için ALES sýnavýnýn kalkmasýný uygun gördü. Böylece "hayat boyu eðitimin" önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalkmýþ oldu.

2

ALES kaldýrýldý

ezsiz Yüksek Lisans programlarý için uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) kaldýrýldý. Üniversitelerarasý Kurul 'un aldýðý karara göre, üniversitelerde Tezsiz Yüksek Lisans yapmak için aranan ALES þartýnýn, Tezsiz Yüksek Lisans

Mali müþavirler ruhsatlarýný aldý

TÜRMOB tarafýndan düzenlenen Mali Müþavirlik sýnavýný baþarýyla tamamlayan 9 mali müþavirin ruhsatlarý sahiplerine verildi.

izmet binasý açýlýþ töreninin akþamý Anitta Otel'de yemek veren Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO)'nun davetine çok sayýda davetli katýldý. Çorum SMMMO'nun baþarýlý çalýþmalarýnýn takdir gördüðü yemekte protokol üyelerine plaket verilirken, TÜRMOB'un sýnavlarýný baþarýyla tamamlayan Mali Müþavirler de diplomalarýný teslim aldý. Maliye Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Naci Aðbal, Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk, TÜRMOB Genel Baþkaný Nail Sanlý, TÜRBOM eski genel baþkaný ve DSP Genel Baþkaný Masum Türker, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve çok sayýda davetlinin yer aldýðý gecede Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve TÜRMOB Genel Baþkaný Nail Sanlý birer selamlama konuþmasý yaptý. Naci Aðbal ve Nail Sanlý'ya verilen teþekkür plaketlerinin ardýndan, geceye katýlan defterdarlarýn plaketlerini de Aðbal teslim etti. TÜRMOB tarafýndan düzenlenen Mali Müþavirlik sýnavýný baþarýyla tamamlayan 9 mali müþavirin ruhsatlarý da yine gecede sahiplerine verildi. Gece eðlence ve müzik programý ile devam etti.

SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Maliye Bakanlýðý Müsteþarý hemþehrimiz Naci Aðbal’a plaket verdi.

Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý Anitta Otel’de program düzenledi.


8

PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

'Çýkýþ yolu arýyoruz' Ç

orum Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler, her hafta düþen ilaç fidavi parçasýdýr. Ýlaç hiçbir zaman ticari bir kaygýyla satýlacak bir ürün yatlarýnýn eczane raflarýndaki zararlarý, iþletme giderolmamýþtýr. Devlet ilacýn dýþýndaki her türlü insan saðlýlerinin artmasý, ilaç karlýlýðýndaki azalma, KKÝ'nin artmaðýný ilgilendiren ürünleri kontrol altýna almalý, ruhsatlansý sonucunda eczane stoklarýndaki zarar, muayene ücretledýrmalarýný denetimli olarak Saðlýk Bakanlýðýna býrakrin eczane üzerinden olmasý, hatta reçete yazýlým ücretinin malý, eczane dýþýndaki satýþlarýna ciddi cezalar getirmeyine eczane üzerinden alýnmasý ve yasal yükümlülükleri lidir. olduðu halde ilaçtaki zararý karþýlamayan ilaç firmalarýnýn 31 Mayýs 2012 tarihinde yürürlüðe giren 6197 saeczacý karþýsýndaki direniþçi tutumlarýnýn eczacýlýk sektöyýlý yasamýzdaki deðiþiklikler eczane açýlýþlarýný nüfusa rünü zor duruma soktuðunu belirterek, eczacýnýn çýkýþ aragöre sýnýrlamakla beraber eczanelerin açýlýþ ruhsatlarýn dýðýný bildirdi. da Saðlýk Müdürlüðü bünyesinde olacaðýný yasalaþtýrCumartesi günü oda binasýnda yapýlan olaðan mali mýþ, bunlarýn yanýnda bir çok yeni düzenleme de bu yagenel kurulda bir konuþma yaparak eczacýnýn sorunlarýný sada yer almýþtýr. Gelecek nesildeki eczacýlara bu yasa dile getiren Þefkat Güler, "Ýlaç firmalarý devlete yaptýðý ýsile daha iyi koþullarda eczacýlýk mesleði yapmalarý saðkontolarý eczacý üzerinden almalý, masa baþýnda birlikte lanacaktýr. her yýlsonunda kendi aralarýnda hesaplaþmalýdýrlar. Ecza"SORUNLAR ÇÖZÜM BEKLIYOR" Þefkat Güler cý bu durumun taþýma zararýndan bir an önce kurtulmalý, saÖnümüzdeki süreçte mücadele edeceðimiz birçok týþa sunduðu ilacýn fiyatýnýn tek olduðunu bilmelidir. Sosyal Güvenlik konu gündemini korumakta, eczacý bir yandan saðlýk hizmeti verirKurumu da hem bu konuda hem de yapýlan SUT deðiþikliklerinde daken, bir yandan da bu konularýn mesleðin lehine çözülmesi için bekyatmacý deðil, yapýcý politika izleyerek çözüme katkýda bulunmalýdýr" lentisini sürdürmektedir. Her Cuma düþen ilaç fiyatlarýnýn eczane rafdedi. larýndaki zararlarý, iþletme giderlerinin artmasý, ilaç karlýlýðýndaki Þefkat Güler, açýklamasýnda þu konulara deðindi: azalma, KKÝ'nin artmasý sonucunda eczane stoklarýndaki zarar, mu"ECZACI DARALMA ÝÇERÝSÝNDE" ayene ücretlerin eczane üzerinden olmasý, hatta reçete yazýlým ücretinin yine eczane üzerinden alýnmasý ve yasal yükümlülükleri olduðu 2011 Eylül ayýnda seçim sonuçlarý bitiminden sonra görev aldýhalde ilaçtaki zararý karþýlamayan ilaç firmalarýnýn eczacý karþýsýndaðýmýz yönetim kurulu olarak daha önceki yýllarda olduðu gibi bizler ki direniþçi tutumlarý bizim birlikte duruþumuzla mücadele edeceðiodamýz üyeleri ve mesleðimiz için daima özverili çalýþmayý hedef bilmiz alaný belirlemektedir. dik. Türk Eczacýlar Birliði Antalya Bölgelerarasý Toplantý ve bunun yanýnda Baþkanlar Danýþma Toplantýlarýnda odamýzý en iyi þekilde Saðlýkta hastaya ilaç sunumunda dünya ölçeklerine bakýldýðýnda oldukça hýzlý bir ilerleme gösteren ülkemiz, standartlarý yakalamýþ götemsil etmeye çalýþýrken sorunlarýmýzý da yerinde ifade ettik. rünmektedir. Medula sistemi (düzgün çalýþtýðý sürece), kare kod uyguÝlaç sektörü zorlu bir süreçten geçmekte olup, ilacýn en büyük lamasý, elektronik reçete ve elektronik raporlar devletin ilaç üzerinden alýcýsý konumundaki devlet mali bütçede öngörülen miktarýn üstüne vermiþ olduðu vatandaþýna hizmeti oldukça þeffaflaþtýrmýþtýr. Burada çýkmamasý için tedbirlerini her gün biraz daha artýrmakta ve alanýn ecözveri ile çalýþan, devletine bu desteði veren yine eczacýlar, hekimler zacý yönünden sürdürülebilmesi oldukça zorlaþmaktadýr. Eczacý bu ve saðlýk çalýþanlarý olmuþtur. Avrupa Birliði ülkelerinde eczane eczadaralma içerisinde eczanesinde ilaç dýþýnda deðiþik pazarlar bulma gicýlýðýný incelediðimizde ilaçta yaþanan sýkýntýlar ortak olmakla berariþimi içerisindedir. Bitkisel ürünler, dermokozmotikler, ortopedik týbber yaptýklarý hizmetin bedelini meslek hakký olarak devletinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alarak hayat standartlarýný bize göre bi malzemeler, deðiþik itriyat gereçleri gibi ilaç dýþý ürünlere aðýrlýk geçmektedirler. Ülkemiz eczacýlarý olarak bizler de bu meslek hakkývermeyi çýkýþ yolu görmektedir. Burada karþýmýza çýkacak sorunlar mýzý almak için mücadele etmeli, eczanelerimizde yaþanan zararlarý þimdiden bir dað gibi görünmekte olup, tedbirler alýnmadýðý sürece yibiran önce telafi etmeliyiz. ne biz eczacýlar haksýz maðduriyetlerle karþý karþýya kalmamýz kaçýÝlaç firmalarý devlete yaptýðý ýskontolarý eczacý üzerinden almalý, nýlmaz olacaktýr. En basit olarak bu ürünlerdeki fiyat farklýlýklarý zamasa baþýnda birlikte her yýlsonunda kendi aralarýnda hesaplaþmalýyýf sermayenin yanýnda güçlü sermayenin baskýsý, bu ürünlerdeki eðidýrlar. Eczacý bu durumun taþýma zararýndan bir an önce kurtulmalý, tim eksikliði zaman geçtikçe sýkýntýyý hissettirecektir. satýþa sunduðu ilacýn fiyatýnýn tek olduðunu bilmelidir. Sosyal GüvenSaðlýkla tedavide en önemli argüman kesin ve net þekilde ilaç ollik Kurumu da hem bu konuda hem de yapýlan SUT deðiþikliklerinde malýdýr. Çünkü ilaç biz eczacýlarýn 5 yýl boyunca akademik eðitimin dayatmacý deðil, yapýcý politika izleyerek çözüme katkýda bulunmalýaldýðý, kullanýmýnda sonuna kadar yetkili olduðu ve her yönü ile güdýr. Devlet eczacý istihdamý için kamuda, saðlýk kuruluþlarýnda eczacý venilirliði ve yan etkileri bilimsel ispatlanmýþ saðlýðýn vazgeçilmez tekadrolarýný çoðaltmalý, Eczacýlýk Fakültelerini de sýnýrlandýrmalýdýr.”

Eczacýlar mali genel kurul yaptý Türk Eczacýlarý Birliði 45. Bölge Çorum Eczacý Odasý Mali Genel Kurulu yapýldý.

T

ürk Eczacýlarý Birliði 45. Bölge Çorum Eczacý Odasý'nýn 2012 yýlý seçimsiz mali genel kurul toplantýsý, Cumartesi günü oda binasýnda yapýldý. Saat 13.00'de baþlayan genel kurulda Divan Baþkanlýðýný Kemal Uzun, Katip Üyelikleri ise Yusuf Biber ve Zeynep Diken üstlendi. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan genel kurulda; yönetim kurulunun faaliyet raporu, mali rapor ve denetleme kurulu raporlarý okunarak ibra

Oda Baþkaný E. Þefkat Güler, katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yaptý. eczacýlýk sektörünün katýlýmcýlara hitaben bir edildi. 2012-2013 sorunlarý da ele alýndý. konuþma yaparak tahmini bütçesinin de mesleðin sorunlarýný, görüþülerek onaylandýðý Oda Baþkaný E. taleplerini ve çözüm genel kurulda, odanýn ve Þefkat Güler,

Engelliler Hitit’i tanýdý A

nkara Keçiören Belediye Baþkanlýðý bünyesinde bulunan Engelli Koordinasyon Merkezine kayýtlý bir grup engelli, Çorum, Alacahöyük ve Boðazkale'yi gezdi. Grup baþkanlýðýný Çorum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Yakup Keleþ'in eþi Gülfem Keleþ'in yaptýðý ziyarette, Keçiören Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezine kayýtlý 35 engelli, Çorum Ýl Özel Ýdaresi Turizm koordinasyon merkezi rehberi Zeynep Çayar eþliðinde Çorum Saat Kulesi, Çorum Müzesi ve Alacahöyük Ören yerlerini gezdiler. Alacahöyük Ören yerleri sonrasý Boðazkale ilçesine geçen grup, Boðazköy Müzesi, Yazýlýkaya, Açýk Hava Tapýnaðý ve Tarihi Baþkent

Engelli Koordinasyon Merkezine kayýtlý bir grup engelli, Çorum, Alacahöyük ve Boðazkale'yi gezdi. Hattuþa'yý gezdi. Ýmparatorluðu'nun aktivitelere vermiþ Baþkent Hattuþa'da bu olduðu destekten dolayý Ziyarette özel misafirleri tüm grup üyelerinin Boðazkale Kaymakamý görmekten duyduðu mutluluðunu dile Zeliha Uyan, grubu mutluluk ve getirdi. Boðazköy Müzesi memnuniyeti dile gezisi sýrasýnda ziyaret Sohbet esnasýnda getirdi. ederek grup üyeleri ile yaþanan olay ise engelli ilgilendi. Grup Baþkaný Grup Baþkaný grup üyeleri tarafýndan Gülfem Keleþ ve diðer Gülfem Keleþ ise Ýlçe büyük alkýþ aldý. Ýki katýlýmcýlarla bir süre Kaymakamý Zeliha katlý olan Boðazköy sohbet eden Ýlçe Uyan'a göstermiþ Müzesinin ikinci katýný Kaymakamý Uyan, her olduðu yakýn ilgi ve merdivenlerden dolayý yýl binlerce yerli ve alakadan dolayý grup ziyaret edemeyeceðini yabancý turistin ziyaret üyeleri adýna teþekkür düþünen tekerlekli ettiði Hitit ederek, bu tür sosyal sandalye kullanýn iki

kiþi, müze yetkililerinin engelli asansörü bulunduðunu söylemesi ve bu asansörü kullanarak tekerlekli sandalye ile ikinci kata çýkýþýný alkýþlar eþliðinde izlediler. Boðazköy Müzesini dizayn, sergi, teknik hizmet, bilgi ve görsel olarak çok beðendiðini söyleyen grup üyeleri, kendilerinin de unutulmadýðýný ve kendilerine özel hizmetlerin verildiðini görünce Ýlçe Kaymakamý ve müze yetkililerine teþekkür ettiler. Boðazköy Müzesi bahçesinde hatýra fotoðrafý da çektiren grup üyeleri daha sonra Yazýlýkaya Açýk Hava Tapýnaðý ve Tarihi Baþkent Hattuþa gezisinin ardýndan Ankara'ya dönmek üzere Boðazkale ilçesinden ayrýldýlar.(ÝHA)

Müzik bölümü öðrencilerinin baþarýsý Ç

orum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü öðrencilerinin bu yýl yapýlan üniversite sýnavlarýnda öðrenci yerleþtirmede yüzde 90 baþarý elde ettiði bildirildi. Yapýlan açýklamaya göre, yetenek sýnavlarýna giren 11 öðrencinin 10'u üniversiteye yerleþti. 2005 yýlýndan bu yana mezun veren okul farklý yýllarda, en düþüðü yüzde 50 olan oranlarda baþarýlar göstermiþ, iki senede yüzde 100 baþarýelde ederek çýtasýný yükseltti. 2005 yýlýndan beri mezun olan 85 öðrencinin 75'i, yani yüzde 88’i üniversitelerin Müzik Eðitimi fakültelerine ya da Devlet Konservatuarlarýna yerleþmeye hak kazandý. Bu

oranlara bakýldýðýnda, Çorum Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi için, tüm Anadolu liselerini geride býrakarak (buna Fen Lisesi de dahil) en baþarýlý orta öðretim kurumu oldu. Öðrencilerin eðitimleri takip edildiðinde Eðitim Fakülteleri ve Konservatuar eðitimleri sonucu, meslek edinme oranlarý yükseldi. Bir çok üniversitelinin korkulu rüyasý olan KPSS sýnavlarý da, öðrenciler zor olmaktan çýktý. KPSS yada farklý özel sýnavlara baþvuran 28 öðrenciden 19'u, mesleklerini kazandý. Bu da yüzde 68’lik bir baþarý. KPSS sýnavýna girip, neredeyse tam puan alan fakat hiçbir yere yerleþemeyen

Çorum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü öðrencileri üniversiteye yerleþmede yüzde 90 baþarý gösterdi.

branþlar düþünüldüðünde (kimya, biyoloji, matematik, fen vs..) Güzel Sanatlar Lisesi’nin avantajlý olduðu belirtildi. Çorum’un sosyal hayatýna yön veren, yaptýðý etkinlik, sergi, konser ve faaliyetlerle her geçen gün adýndan

daha çok söz ettiren Çorum Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nin, baþarýlarýný taçlandýracaðý ve adýndan çok söz ettirmeye devam edeceði ifade edildi. Öðrenci velileri bu baþarýda emeði olan Okul Müdürü Ömer Kýdak, Müdür

Yardýmcýsý Yakup Öztürk, Müzik Bölümü Þefi Tekin Karataþ, Piyano Öðretmeni Sacide Önsöz, Keman Öðretmeni Ferda Boyacý, Ýþitme-Piyano Öðretmeni Demet Baþaran, Çello Öðretmeni Elif Kayýkçý’ya teþekkür etti.

Yeni 208 Çorum'da Peugeot 208'in satýþ ve test sürüþlerine geçtiðimiz cumartesi günü baþladý.

P

eugeot'un son gözdesi yeni 208 Çorum'da Karataþ Otomotiv Peugeot Plaza'da satýþa sunulmaya baþlandý. Karataþ Otomotiv, Peugeot'un yeni gözdesi 208'in satýþ ve test sürüþlerine geçtiðimiz cumartesi günü baþladý. Sürüþ deneyiminde, mimaride, tasarýmda, ergonomide ve çevreye saygýda yeniden doðuþu simgeleyen Yeni Peugeot 208, B segmenti Hatchback modeller arasýnda podyuma çýkmayý hedefliyor. Yeni 208 ilk gününde yoðun ilgi görürken fiziki özellikleri, motor gücü ve yakýt tasarrufu konularýnda meraklýlarýnýn beðenisini kazandý. Yeni Peugeot 208, Peugeot Markasý için Yeniden Doðuþ'u ifade ediyor. Kompakt, çevik ve performanslý 208, çaðýnýn önüne geçiyor. Kullanýcýya yaþam kolaylýðý saðlayan ergonomisi ve tasarýmý daha fazla modernliðe kapý açýyor. Peugeot'nun her açýdan ilham aldýðý yeniden doðuþ kavramýný somutlaþtýran 208, arzularý açýða

çýkarýyor ve duygularý harekete geçiriyor. Markanýn yeni tasarým

kodlarýný somutlaþtýran Yeni Peugeot 208, 3 kapýlý ve 5 kapýlý ol-

mak üzere iki farklý gövde tipi ile satýþa sunuluyor.

Peugeot 208 fiziki özellikleri, motor gücü ve yakýt tasarrufu konularýnda meraklýlarýnýn beðenisini kazandý.

Peugeot'un son gözdesi yeni 208 Çorum'da Karataþ Otomotiv Peugeot Plaza'da satýþa sunulmaya baþlandý.


PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

9

Oto Pazarý yeni yerinde Ç

orum Oto Pazarý, Oto Galericiler Sitesi yanýndaki yeni yerinde açýldý. Daha önce Kerebigazi Oto Parký’nda kurulan Açýk Oto Pazarý, Ankara Yolu 3. kilometrede bulunan ve antrenman sahasý olarak kullanýlan alana taþýndý. Altyapýsý Çorum Belediyesi tarafýndan tamamlanan Oto Pazarý önceki gün hizmete sunuldu. 5 dönüm alan üzerine kurulu, 400 araç kapasiteli yeni pazarý gezen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Yardýmcýsý Turhan Candan’dan bilgi aldý. Çorum Oto Galericiler Derneði Baþkaný Fahri Yandýk ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de hazýr bulunduðu incelemede esnaf ve vatandaþlarla görüþen Baþkan Külcü, yeni oto pazarýnýn Çorum’a hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Oto Pazarý zeminini sýcak asfaltla kaplamayý planladýklarýný ifade eden Külcü, lavabo ve tuvaletlerin de bulunduðu pazar alanýnýn çevre düzenlemesinin tamamlanmasýyla birlikte örnek teþkil edeceðini söyledi. “Tel örgüyle çevrili olan pazarla kaçak satýþýn da önüne

geçeceðiz” Külcü, yeni oto pazarýnýn altyapý çalýþmalarýnda emeði geçenlere teþekkür etti.

PAZARDA SATIÞ SÖZLEÞMESÝ DÖNEMÝ

Çorum Oto Galericiler Derneði, Oto Pazarý’nda yeni bir uygulamayý hayata geçirdi. Oto Galericiler Derneði, alýcýlar ile satýcýlar arasýnda ‘Satýþ Sözleþmesi’ uygulamasý baþlattý. Taraflar arasýndaki ihtilaflarýn ortadan kaldýrýlmasýný amaçlayan uygulama çerçevesinde Pazar giriþinde masa oluþturan Dernek yönetimi, alým ya da satým yapan kimselere ücretsiz olarak hizmet vermeye baþladý. Alýcý ile satýcý arasýndaki uyuþmazlýklarýn önüne geçilmesini saðlayacak olan sözleþmenin hukuken baðlayýcý olduðunu belirtilirken, bu yöntemle kayýt dýþýlýðýn da ortadan kalkacaðý kaydedildi. Oto alým satýmýndaki maðduriyetleri engellemesi düþünülen ‘Satýþ Sözleþmesi’ hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenlerin Oto Pazarý’ndaki Dernek masasýna baþvurabileceði ifade edildi.

Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.

Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:

Markasý

OTOMOBÝL Modeli

Fiat Doblo 1.9 JTD 2005 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2008 Fiat Palio 1.4 1999 Fiat Tempra SXA 1992 Fiat Uno SXÝE 1997 Ford Focus 1.6 2007 Honda Civic 1999 Kia Sephia 1994 Kia Sorento 2006 Lada Samara 1993 MercedesC200 Kompressor2000 Opel Astra Classic 2005 Opel Corsa Swing 1.4 1998 Opel Vectra CD 1997 Opel Vectra 2004 Opel Vectra 2006 Peugeot 307 2004 Peugeot Bipper 2009 Renault 12 1980 Renault 19 Europa 2000 Renault Broadway 1990 Renault Clio 2000 Renault Flash 1993 Renault Kangoo 1.5 DCI 2004 Renault Kangoo 2007

Fiyatý (TL) 15 bin 500 21 bin 11 bin 500 7 bin 500 8 bin 500 29 bin 17 bin 250 8 bin 500 40 bin 5 bin 42 bin 20 bin 13 bin 250 16 bin 500 26 bin 750 29 bin 21 bin 250 19 bin 3 bin 500 13 bin 6 bin 500 13 bin 750 6 bin 250 14 bin 750 18 bin 250

Renault Laguna 2001 Renault Megane 2003 Renault MeganeII Dynamic2004 Renault Toros STW 1990 Renault Toros STW 1995 Tofaþ Doðan SLX 1995 Tofaþ Þahin 1994 Toyota Corolla GLÝ 1996 Toyota Corolla Luna 1999 Toyota Corolla Terra 1.4 2003 Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2004 Volkswagen Polo Classic 1997 Volkswagen Passat 1998

16 bin 21 bin 500 24 bin 500 6 bin 7 bin 250 7 bin 500 7 bin 500 15 bin 250 15 bin 500 21 bin 500 22 bin 12 bin 18 bin 500

Markasý

Modeli

Fiyatý (TL)

1998 2009 1994 1998 1998 1999

9 bin 500 55 bin 8 bin 7 bin 7 bin 500 18 bin 500

Markasý

Modeli

Fiyatý (TL)

(Ç.HAK:2746)

MOTOSÝKLET

Asya Motor 150 2006 1.000 Belderia 100 2011 1.200 Honda Kinetix 2001 1.600 Mondial 125 2012 2 bin Mondial 150 2006 1.000 Peugeot 103 Star 2004 400 NOT: Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

Çorum Oto Pazarý, Oto Galericiler Sitesi yanýndaki yeni yerinde açýldý.

ÞAHÝN OTOMOTÝV

TÝCARÝ ARAÇ

Ford Transit Ford Transit VÝP Hyundai H100 Kia Hi Besta Kia Pregio VW Transporter 2.5 VÝP

ANKARA YOLU 1. KM. NO: 154 ÇORUM 0 364 224 94 94 sahin.servis@citroenbayi.com


10 PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Uðurludað þehidini uðurladý A

Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgenal Ali Özkara, þenit babasýný teselli etti.

Þehit annesi Nurdane Uluer törende fenalaþtý. Saðlýk görevlileri müdahale etti.

Þehit Bayram Uluer’in yakýnlarý tabutu baþýnda gözyaþý döktü.

fyonkarahisar’daki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada þehit olan askerlerden Çorumlu Er Bayram Uluer, doðum yeri olan Çorum’un Uðurludað ilçesine baðlý Üçdam Köyü’nde askeri törenle topraða verildi. Ankara Gülhane Askeri Týp Akademisi’nde (GATA) dün sabah düzenlenen törenin ardýndan þehit Bayram Uluer’in cenazesini ailesine teslim aldý. Uluer’in naaþý Ankara’dan karayolu ile Çorum'un Uðurludað ilçesine baðlý Üçdam köyüne getirildi. Köydeki evlerinin önüne götürülen þehidin cenazesi burada helallik alýnmasýnýn ardýndan askeri törenin yapýlacaðý alana getirildi. Þehit Piyade Er Uluer için düzenlenen cenaze törenine, Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Ali Özkara, Garnizon Komutaný jandarma Kýdemli Albay Hakan Saraç, Emniyet Müdürü Necmettin Emre, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, CHP Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan ile çok sayýda ilçe ve köy sakini katýldý.

Göz yaþý sel oldu

Baba Arif Uluer ile anne Nurdane Uluer, þehit evlatlarýnýn Türk Bayraðý’na sarýlý tabutunu taþýyan konvoy ile birlikte Ankara’dam Üçdam Köyü’ne geldiler. Kepçe operatörlüðü yapan baba Arif Uluer, köye geldiðinde araçtan indiði esnada yeniden göz yaþlarýna boðuldu. Acýlý babayý Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Ali Özkara teselli etmeye çalýþtý.

Acýlý anneye ambulansta müdahale

Þehit Uluer, öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verildi.

Þehit annesi Nurdane Uluer, tören öncesinde fenalaþtý. Acýlý anneye, tören alanýnda hazýr bekletilen saðlýk görevlileri ambulansta müdahale etti. Þehit Uluer, öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verildi.

Askere gitmek için yaþýný büyütmüþ Þehit babasý Arif Uluer, evladýnýn Türk Bayraðý’na sarýlý tabutuna acý dolu gözlerle baktý.

fyonkarahisar’da yaklaþýk iki hafA ta önce meydana gelen patlamada þehit düþen Er Bayram Uluer’in, askere gitmek için yaþýný büyüttüðü öðre-

nildi. Sivil hayatta baba mesleði olan kepçe operatörlüðü yapan ve terhisine 6 ay kala Þehit Uzman Çavuþ Mete Saraç kýþlasýndaki patlamada þehit olan

Taziye çadýrý protokole hazýrlanýnca! A

fyonkarahisar’da ki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada þehit düþen Er Bayram Uluer için memleketi Uðurludað ilçesine baðlý Üçdam Köyü’nde tören düzenlendi. Törenin yapýlacaðý alanda ailenin taziyeleri kabul etmesi için hazýrlandýðý belirtilen büyük bir çadýr kuruldu, çadýrýn içerisine de protokolün oturmasý için bir bölüm oluþturuldu. Çadýrda, ayrýca törene

katýlacak protokol

üyeleri için masalar hazýrlandý. Dün saat 12.30’da tören alanýna gelen protokol üyeleri, burada saat 12.50’ye kadar þehit cenazesini beklediler. Þehit

Uluer’in ailenin tek erkek çocuðu olduðu bildirildi. Uluer’in, ayrýca askere gitmek için yaþýný büyüttüðü belirtildi.

cenazesinin konvoy eþliðinde gelmesi ile birlikte protokol üyeleri çadýrdan çýkarak cenazeyi karþýladýlar. Bu esnada, Vali Sabri Baþköy’ün manzaradan rahatsýz olduðu ve masalarýn kaldýrýlmasý için

talimat verdiði öðrenildi. Protokol üyeleri, þehit cenazesini karþýlamak için çadýrdan çýkmalarýnýn ardýndan çadýr içerisindeki masalar da görevliler tarafýndan kaldýrýldý.

Törenin yapýlacaðý alana kurulan taziye çadýrýn içine protokol için masalarýn hazýrlanmasý dikkat çekti. Vali Sabri Baþköy’ün talimatýyla protokol için kurulan masa ve sandalyeler kaldýrýldý.


PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

11

Þehit Kaplan'ý binlerce kiþi uðurladý A

FYONKARAHÝS AR'da askeri depoda 5 Eylül akþamý meydana gelen patlamada þehit olan 21 yaþýndaki piyade onbaþý Mehmet Burak Kaplan'ýn cenazesi memleketi Çorum'un Kargý Ýlçesi'nde gözyaþlarý arasýnda binlerce kiþinin katýldýðý törenle topraða verildi.

Baba evinde helallik alýndý

‘Bu bayrak asla indirilmeyecek’ Þehit Mehmet Burak Kaplan memleketi Kargý ilçesinde topraða verildi.

2

ay sonra terhis olacak olan ve yaklaþýk 13 ay önce askere giderken odasýnýn camýna asýp annesi Hatice Kaplan'a "Bu bayraðý ben gelene kadar kimse indirmesin. Ben gelince kendim indireceðim" dediði bayrak ise ailesi tarafýndan indirilmedi. Anne Hanife Kaplan "Bu bayrak asla indirilmeyecek" diye gözyaþý dökerken, anneanne Sevim Akgül, "Kimse aðlamasýn. Aðlarken kimseyi görmeyeceðim bu hainleri güldürmeyelim" dedi.

Afyonkarahisar'da askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada þehit olan piyade Onbaþý Mehmet Burak Kaplan'ýn cenazesi önce askeri uçakla Amasya'nýn Merzifon Havaalaný'na getirildi. Buradan da karayoluyla babaevinin bulunduðu Çorum'un Üçtutlar mahallesindeki eve son kez götürüldü. Evin önünde yapýlan kýsa törende Kaplan'ýn arkadaþýlarý birbirlerine sarýlarak aðladý. 39 yaþýndaki Anne Hanife Kaplan ise, oðlunun tabutuna sarýlarak gözyaþý döktü. 49 yaþýndaki babasý Mustafa Kaplan ile 17 yaþýndaki kýz kardeþi Hatice Betül kaplan ayakta durmakta güçlük çekti. Acýlý aileyi yakýnlarý ve arkadaþlarý teselli etti.

Þehidin cenazesi ilk olarak helallik alýnmasý için baba evine getirildi.

Acýlý aile törende ayakta durmakta güçlük çekti.

Kargý'ta defnedildi

Törenin ardýndan cenaze aracýyla þehidin naaþý topraða verileceði Kargý Ýlçesi'ne götürüldü. Burada Mihri Hatun Cami'sinde yapýlan törene Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý,

Þehidin cenaze törenine binlerce kiþi katýldý.

Chp Çorum Milletvekili Tufan Köse, Tokat Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Ali Özkara, Garnizon Komutaný J.

Kd. Alb. Hakan Saraç, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, þehidin ailesi, arkadaþlarý ve binlerce kiþi katýldý. Törenin

ardýndan þehidin naaþý ilçe mezarlýðýndaki þehitlikte topraða verildi.

Kýzýlay’dan destek Þehit annesi Hatice Kaplan, oðlunun askere giderken odasýna astýðý Türk Bayraðý’ný indirmeyeceðini söyledi.

ürk Kýzýlayý, T Afyonkarahisar’ da askeri mühimmat deposunda meydana

gelen patlamada þehit düþen askerin memleketlerinde yapýlan cenaze

törenlerine katýldý. Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi,

yaklaþýk iki hafta önce meydana gelen patlamanýn ardýndan

Türk Kýzýlay’ý Türkiye genelinde þehitlerimizin cenaze törenlerine katýldý.

dün memleketlerinde defnedilen Çorumlu þehitler Bayram Uluer ve Mehmet Burak Kaplan’ýn törenlerine katýldý. Türk Kýzýlayý törende, vatandaþlara lokum ve gül suyu gibi ikramlarda bulunurken ayrýca çadýr desteði saðladý. Türk Kýzýlayý Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, Kýzýlay olarak Türkiye genelindeki bütün þehit cenazelerine katýldýklarýný belirterek, bütün þehitlere Allah’tan rahmet diledi. Þehidin cenazesi Mihri Hatun Camii’nde ikindi namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan defnedildi.


12 PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Kýrkgöz Çayýrý’nda nal sesleri orum Belediyesi tarafýndan Ç düzenlenen ‘Geleneksel

Renkli görüntülerin oluþtuðu yarýþý protokol üyeleri de ilgiyle izledi.

Düzenlenen yarýþlara vatandaþlarýn ilgisi büyüktü.

Kýrkgöz Çayýrý At Yarýþlarý önceki gün yapýldý. Gýda Toptancýlar Sitesi arkasýndaki çayýrda düzenlenen yarýþlarý TBMM Ýdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Türkiye Belediyeler Birliði Ýnsan Kaynaklarý Müdürü Ýbrahim Azak, bazý ilçe ve belde Belediye Baþkanlarý ile çok sayýda vatandaþ izledi. Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya ve Turhan Candan’ýn da takip ettiði yarýþ programýnda sunuculuðu Yasir Ahýskalý yaptý. 10 farklý kategoride düzenlenen at yarýþlarýna Samsun (Terme, Çarþamba), Ordu (Ünye), Tokat, Sakarya (Sapanca), Bolu (Gerede) ve Kayseri illerinden yarýþmacýlar katýldý.

DERECEYE GÝRENLERE 30 BÝN TL’LÝK ÖDÜL

Yarýþlarda ilk 4’e girenlerin para ödülleri koþularýn ardýndan teslim edildi.

Hakem Heyeti Baþkanlýðýný Refaettin Özsoy’un üstlendiði organizasyonda baþ, baþaltý, büyük orta, küçük orta, tayüstü, 4’lü tay, 3’lü tay, minik tay, Ýngiliz ve Arap atlarý yarýþlarý yapýldý. Heyecanlý anlarýn yaþandýðý yarýþ sonucunda Minik Tay kategorisinde Adem Balým birinci, Ali Uçar ikinci, Bahri Konik üçüncü, Mustafa Çýtak dördüncü; 3’lü Tay kategorisinde Hüseyin Harmancý birinci, Atilla Özgen ikinci, Osman Bülbül üçüncü, Ahmet Aktepe dördüncü; 4’lü

Tay kategorisinde

Mücahit Akbulut birinci, Bahri Konik ikinci, Fevzi Keskin üçüncü, Necati Kuru dördüncü;

Tay Üstü kategorisinde

Arap Atlarýnýn yarýþtýðý kategorinin ödüllerini Salim Uslu verdi.

Bayram Konuþuk birinci, Durmuþ Korkmaz ikinci, Ercan Þen üçüncü, Muharrem Karaköse dördüncü;

Küçük Orta kategorisinde Þahap

Gürsoy birinci, Ercan Þen ikinci, Ahmet Oytun üçüncü, Ahmet Aktepe dördüncü; Büyük Orta kategorisinde Ýbrahim Þencan birinci, Mevlüt Demirci ikinci, Murat Çaba üçüncü, Hamza Yýldýz dördüncü; Baþaltý kategorisinde ise Sebahattin Kulüoðlu birinci, Sýtký Özkan ikinci, Refik Öz üçüncü, Hasan Tonyalý’nýn atý dördüncü oldu. Yarýþlarýn nefes kesen anlarý olan baþ kategorisinde Þahap Gürsoy birinci, Ali Akbaþ ikinci, Atilla Özgen üçüncü Tolga Yýldýrým dördüncü oldu.

Arap atlarýnýn yarýþtýðý kategoride Ali Arslan

birinci, Ömer Al ikinci, Ömür Þükrü Fýndýk ise üçüncü olurken Ýngiliz

atlarý kategorisinde

Adem Özkömürcü birinci, Murat Eken ikinci, Bahtiyar Yanýk üçüncü oldu. Yarýþta baþ kategorisinde 4 bin TL, baþaltýnda 3 bin 500 TL, büyük ortada 3 bin 250 TL, küçük ortada 2 bin 750 TL, tayüstünde 2 bin 500 TL, 4’lü tayda 2 bin 250 TL, 3’lü tayda 2 bin TL, minik tayda 1.750 TL, Ýngiliz atlarýnda 4 bin TL Arap atlarý kategorisinde ise 4 bin TL olmak üzere toplamda 30 bin TL para ödülü verildi. Dereceye girenlerin kupa ve madalya ile ödüllerini Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Baþkan Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya ve Turhan Candan ile ilçe ve Belde Belediye Baþkanlarý verdi. Ödül töreninde konuþan Baðcý ve Uslu, ata sporlarýndan güreþ ve at yarýþlarýna verdiði destek nedeniyle Çorum Belediyesi’ni kutladýlar. Dereceye girenleri tebrik eden milletvekilleri, organizasyonda emeði geçenlere teþekkür ettiler. Kýrkgöz Çayýrý At Yarýþlarý, ödül töreninin ardýndan sona erdi.

Atlar koþtu sahipleri tartýþtý Arap ve Ýngiliz atlarýnýn kulvara çýktýðý yarýþlar büyük ilgi gördü.

K

ýrkgöz Çayýrý At Yarýþlarý’nda bazý yarýþmacýlar ve hakem heyeti arasýnda tartýþma yaþandý. Arap atlarý yarýþýnýn ardýndan baþlayan tartýþmalar ödül törenine kadar sürdü. Baþlangýç çizgisi kuralýna uyulmadýðýný savunan Ömür Þükrü Fýndýk ve arkadaþlarý, Ali Arslan’ýn birinci olduðu yarýþýn yinelenmesini istediler. Refaettin Özsoy’un baþkanlýðýndaki hakem heyeti yapýlan itirazlarý reddetti. Ancak taraflarýn ikinci kez yarýþma teklifini kabul etmesi üzerine yapýlan özel ödüllü yarýþta ise Þükrü Fýndýk’ýn atý birinci geldi. Ýkinci yarýþýn ardýndan da devam eden tartýþmalarýn kavgaya dönüþmesini güvenlik güçleri güçlükle önledi. Ýki kez yarýþan at sahiplerini ‘centilmen’ olarak deðerlendiren Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, her iki yarýþmacýya da birincilik tutarýnda birer ödül daha verecekleri sözünü vererek tartýþmaya son noktayý koydu.

Bazý yarýþmacýlar ve hakem heyeti arasýnda tartýþma yaþandý.

Hâl ve Kamyon Garajý Kýrkgöz Çayýrý’na geliyor Atlas’a atlý gönderme B

Külcü: ‘Yarýþlar için yeni yer bakýn’

elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Sebze ve Meyve Hali ile Kamyon Garajý’nýn Kýrkgöz Çayýrý’na taþýnacaðýný açýkladý. Geleneksel at yarýþlarý ödül töreninde konuþan Muzaffer Külcü, yeni hâl ve garaj ihalesinin geçtiðimiz Cuma günü yapýldýðýný söyledi. Ýhaleyi alan firmaya 15 güne kadar yer teslimi

yapýlacaðýný anlatan Külcü, inþaa çalýþmalarýnýn bir yýl içerisinde tamamlanmasýný planladýklarýný kaydetti. Kýrkgöz Çayýrý At Yarýþlarý için organizasyon komitesinden yeni yer bakmalarýný isteyen Külcü, “Seneye kadar uygun yeri bulun, düzenleyip yarýþlara hazýr hale getirelim” dedi.

Külcü, Sebze Hali ile Kamyon Garajý’nýn Kýrkgöz Çayýrý’na taþýnacaðýný açýkladý.

Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Kýrkgöz Çayýrý At Yarýþlarý ödül töreninin ardýndan ata bindi. Muhabirimizin teklifi üzerine Ýngiliz atlarý kategorisinde birinci olan Adem Özkömürcü’nün atýna binen Muzaffer Külcü, objektiflere poz verdi. Geçtiðimiz günlerde Hayvan Pazarý’ný ziyaret ederek ata binen CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas’a gönderme yapan Külcü, “Ata bineceði yeri bilmeyenlere bu fotoðrafý gönderin. Ata mal pazarýnda deðil, burada binilir” dedi.

Yarýþçýlar arasýndaki tartýþmalar ödül törenine kadar sürdü.

Kýrkgöz Çayýrý’nda ata binen Baþkan Külcü, CHP Ýl Baþkaný Atlas’a gönderme yaptý.


Takvim Yapraðý

G

Hicri Kamerî: 1 - Zil Ka’de: 1433

Hicri Þemsi:1390 Rûmi: 4 Eylül 1428 Hýzýr: 135

17

2012

EYLÜL

HATIRLATMA: VERGÝ Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, beyannâmesi verilip ödenecek. Özel Ýletiþim ve Özel Tüketim vergisi beyannameleri verilip ödenecek.

Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI

04.44 06.12 12.43 16.13 19.02 20.23

ADNAN MENDERES

17

Eylül 1961’de Demokrat Parti devri Baþbakaný Adnan Menderes idâm edildi. Demokrat Parti dönemine adýný veren kiþilerin baþýnda olan Adnan Menderes, bu partinin de kurucularýndandý. 14 Mayýs 1950 tarihinde DP’nin iktidara gelmesiyle Baþbakan olmuþ, 27 Mayýs 1960 ihtilâline kadar da bu görevde kalmýþtý. Yassýada Mahkemeleri’nde yargýlanan Adnan Menderes, hakkýnda verilen cezânýn Milli Birlik Komitesi’nin tasdikiyle Ýmralý Adasý’nda asýlmak sûretiyle þehit edilmiþtir. Ýmralý Adasý’nda bulunan naaþý, 17.9.1990’da, Topkapý’da yaptýrýlan Anýt Mezar’a, devlet töreni ile nakledilmiþ, itibârlarý devletçe iâde edilmiþtir.

HATIRA - ÝÞÇÝLERLE KAHVALTI

“... Adnan Menderes’i bu millet niye bu kadar sevdi ve benimsedi? Niye sevmesin ki? Menderes, Ankara’daki memur deðildi. O hergün halk ile yüz yüze, göz gözeydi. Usta muharrir Ýsmet Baþkurt’tan dinlemiþtim: “1959 yýlýydý. Daha gün doðmadan Ýstanbul Yýldýz asfaltýnýn yapýlýþýný resimleyecektim. Yýldýz Yokuþu’nun bitiminde 10-15 kiþi kahvaltý ediyordu. Ýþçiydiler. Peynir, ekmek, çay, zeytin sofrasýnda öylesine neþeliydiler ki. Ýçlerinden birini hemen tanýdým. Baþvekil Adnan Bey’di. Bir baþvekil, sabahýn ayazýnda ve yarý karanlýkta iþçilerle peynir-ekmek yiyordu. Nasýl da mutluydu?..” Ýstanbul, Menderes’ten sonra gerçek kimliðine kavuþtu. Vatan ve Millet Caddeleri, Aksaray-Beyazýd arasý, surlara paralel Sahil Yolu açýlýrken, hayalsiz muhâlefet: “Nedir bu rezalet! Vatan Caddesi’ne uçak mý inecek?” diye naralar atýyordu. Þimdi bu caddeler Ýstanbul’un atardamarlarý. Ayasofya’nýn, Sultanahmet’in, hatta Yeni Câmi’nin etrafý gecekondu kýlýklý barakalarla, eðrilmiþ eski yapýlarla doluydu. Menderes, bütün câmileri, sebilleri, âbideleri günyüzüne çýkarmýþtýr...” Gürbüz Azak

Bir tahrik ve tepkimiz

eçen hafta gündeme Hz. Peygamber'e hakaret içeNakoula'nýn bu kýsa þeceresine bakýldýðýnda ne ren "Innocence of Muslims" Müslümanlarýn Mamenem bir mahlûk olduðu belli… Sahtekâr, dolandýrýsumiyeti adlý adi bir filme karþý, Ýslam ülkelerinden cý, uyuþturucu imalatçýsý ve provokatör… Hele hele yükselen haklý ancak ölçüsüz tepkiler damgasýný vurdu. bunca olaylara raðmen piþman olmadýðýný ve filmin taOlaylarda ölenler ve yaralananlar oldu. mamýný yakýnda yayýnlayacaðýný söylemesi de iþinin henüz bitmediðini gösteriyor. Filmin hiçbir masum tarafý yok ve Ýslam'a alçakça bir saldýrý içermekte… Bu yüzden filmi yapanlarý ve Samimi Müslümanlarýn yapacaðý haklý tepkileri yayanlarý þiddetle kýnýyoruz. fýrsata çevirmek isteyen gizli servisler ve onlarýn güdümündeki örgütler iþbaþý yapmýþ durumda… Libya'daki Filmin yapýmcýsý 55 yaþýndaki Nakoula Basseley olay bunun en canlý örneði… Zira olaylarý üstlenen El Nakoula adýndaki Mýsýrlý bir Kýpti… Amerika'da çalýnKaide, saldýrýyý örgütün iki numaralý ismi olan Þeyh tý kimlik ve sosyal güvenlik numaralarý kullanarak feEbu Yahya el-Libi'nin öldürülmesinin intikamýný almak deral bankalarda hesabý bulunan çok sayýda kiþiyi doiçin düzenlediði yönünde açýklama yapmasý bunun en landýran ve bu yüzden 2010 yýlýnda 21 ay hapis cezasý Halit Yýldýrým büyük ispatý. Hele hele saldýrýnýn özellikle 11 Eylül'ün ve 790 bin dolar tazminat cezasýna çarptýrýlmýþ olmasýyýldönümünde gerçekleþtirilmesi, de o kadar manidar na raðmen kýsa süre önce þartlý tahliye ile salýverilmiþ. Ancak bu ve olayýn profesyonelce planlanmýþ olduðunu ortaya koyuyor. adamýn 1990'larda uyuþturucu üretmekten de Amerika'da hapis Yani film bahane, maksat baþka… Ortada kendi amaçlarý için yatmýþ olmasý da düþündürücü… fýrsat kollayanlar cirit atýyor. Basýnda yer alan haberlere göre Nakoula; Sam Bacile takFilmi yapanlarýn asýl amacý; Müslümanlarý tahrik ederek ma adýyla internete "Çöl Savaþçýlarý" adlý bir film için oyuncu onlarý istenmeyen olaylara teþvik etmek ve sonuçta Müslümanaradýðýný ilan eder. Bu ilan üzerine filmde oynamak isteyen çolarý terörist göstermek... ðu amatör olan oyunculara Antik Mýsýr'ý konu alan bir yapýmda rol alacaklarý söylenir. Ancak film çekildikten sonra filmde bazý Aslýnda fikir ve ifade özgürlüðüne hiç de sýðmayan bu adikarakterlerin replikleri deðiþtirildi. Haberlere göre filmin bir yece planlanan provokasyonun aleti olmamamýz, uyanýk olmamýz rinde karakterin, karþýsýndaki kiþiye aðýz okuma yöntemiyle gerekiyor. Elbette tepkisiz kalýnmamalýdýr. Ancak ölçüyü kaçýr"George" diye hitap ettiði anlaþýlmasýna raðmen "Muhammed" mamak gerekir. Bu çok ciddi ve profesyonel yapýlan tahrik karolarak deðiþtirilmiþ. Nitekim filmde rol alan ve kamera arkasý þýsýnda protestolarýmýzýn yanýnda daha farklý metotlar da uygulaiþini yürüten yaklaþýk 80 kiþilik ekip, kandýrýldýklarýna dair ormalýyýz. taklaþa bir açýklama yapmýþlar. Açýklamalarýnda, "Senaryonun Protestolarýmýz þiddet içermemeli ve olayla ilgisi olmayan sonradan korkunç bir þekilde deðiþtirildiðini gördüðümüzde þomasum insanlara zarar verilmemelidir. Zira bizim Ýslami ölçüleke olduk. Ortaya çýkan trajediden derin bir üzüntü duyuyoruz" rimize göre elçiler, tüccarlar ve sözleþmeli bir þekilde ülkeye giifadeleri kullanýlmýþ. renlere hiçbir þekilde zarar verilmez. Peygamberimiz huzurlarýnSam Bacile'nin telefon kayýtlarýndaki adres, Nakoula'nýn da yalancý Peygamber Müseyleme'nin sözlerini tekrarlayan iki eviyle ayný yer çýkýyor. Mahkeme kayýtlarýnda da Nakoula'nýn; elçisine "elçileri öldürmek yasak olmasaydý her ikinizi de öldüNicola Bacily ve Erwin Salameh gibi takma isimler kullandýðý rürdüm' demiþ ve serbest býrakmýþtýr. Yine kendilerine hakaret belirtilmiþ. Ýsrail bile Sam Bacile adýnda bir vatandaþý olmadýðýdolu þiirler söyleyen þairleri cezalandýrmýþ ancak onlarý bahane ný açýklamýþ. ederek bir baþkalarýna dokunmamýþtýr. Tartýþýlan filmin senaryosunu son hapsinde yazan Nakoula, Kültürel bir savaþýn yaþandýðý günümüzde Müslümanlar salýverilince 21 yaþýndaki oðlu Abanob Basseley ile birlikte 12 kültürel alanda da yetersizdir. Edebiyat, basýn ve sinema bu sagünde filmi çekmiþ. Her ne kadar filmi 50-60 bin dolara mal ettiðini ve parasýný ise eþinin Mýsýr'daki ailesinden aldýðýný söylese vaþýn en önemli argümanlarý arasýndadýr. Bu alanlarda baþarýlý de "Sam Bacile" adýyla yaptýðý bir baþka açýklamasýnda kendisieserler üretilmeli, Ýslam'ý doðru ve etkin bir þeklide anlatmalýyýz. ni "Ýsrailli bir Yahudi" olarak tanýtarak filme 5 milyon dolar harYeri geldiðinde hakaret içermemek kaydýyla onlarýn çürük yöncadýðýný ve bu parayý varlýklý Yahudi arkadaþlarýndan aldýðýný leri, iki yüzlülükleri afiþe edilebilir. Örneðin Kurtlar Vadisi Irak açýklamýþ. ve Filistin filmleri bunun en güzel örneðidir. Baþta Ýsrail ve Batý Bu þahýs 1994'te Ýslamiyet karþýtý bir kitap yayýnlamýþ. Kendünyasý bu filmlerden o kadar rahatsýz olmuþlardý ki gösterimledi ifadesine göre bazý çevreler bunu bir filme dönüþtürmesini isrini yasaklamýþlardý. temiþ. Kim bilir belki de bu varlýklý çevreler bu film karþýlýðýnda Aslýnda birçok batýlý filimde ve üretilen oyunlarda Müslü790 bin dolarlýk kefaletini ödeyerek þartlý tahliyesini saðlamýþtýr. manlar terörist gösterilmektedir. Bu yapýmlarýn söz konusu sahFilmin danýþmaný; "Cesur Hýristiyanlar Birliði", "Ulusal neleri silinse bile Ýslam ülkelerine sokulmamalý, hatta bunlarýn Amerikan Kýpti Meclisi" gibi Ýslâmofobik bazý hareketlerin üyeyapýmcýlarýnýn ürünlerine ambargo uygulanmalýdýr. si Steve Klein… "Bu iþe, sonunda ne olacaðýný bilerek girdik" Ve her þeyden önemlisi birlik olmak, iri olmak, diri olmak þeklindeki açýklamasý ilginç deðil mi? gerekir. Ýslam ülkelerinin aralarýndaki farklýlýklarý sorun etmek Filmin Arapçaya çevrilmesini saðlayan da Ulusal Amerikan yerine zenginlik olarak görmesi gerekir. Bu farklýlýklarý kýrýlma Kýpti Meclisi'nin Mýsýrlý baþkaný Morris Sadek… Sözüm ona innoktalarý olarak empoze edenlerin ve bu nifak ateþini körüklesan haklarý savunucusu… yenlerin; Müslümanlarýn birliðini istemeyenlerin olduðunu artýk 2010 yýlýnda "Kur'an yakma ayini düzenleyeceðim" diyerek anlamalýyýz. ortalýðý ayaða kaldýran Amerikalý rahip Jones de filmin tanýtýmýGüç birlikten doðar ve güçlü olan kaleye saldýrmaya düþný üstlenmiþ. man cesaret edemez. Ama parça parça olan sürüye kurt deðil tilYani þýracýlar ve bozacýlar ekibi tam kadro iþbaþýnda.. ki bile saldýrýr.

Bir Þehidin Hayat Hikayesi 8

bu. Þeref ile yaþa- Tefekkür dý. T akdir Dünyamýz

Ýnsanýn ömrünü Cenabý Hak takdir etmiþtir, fazla kendinizi yýpratmayýn." Bu görümleþ bir þey deðildi. Kilometrelerce uzak bir yerden sürülerini býrakýp Raþit Yücel gelmiþti Beytullah. rasityücel@ Bu hareket çevrede bir corumhakimiyet. net þok tesiri yaptý. Nihayet cenaze namazý kýlýnacaðý esnada imam efendi sordu: "Cemaati Müslimin bu mevtayý nasýl bilirsiniz, haklarýnýzý helel edermisiniz?" Beytullah efendi herkesten önce ileriye atýldý ve doðu þivesi ile iyi bilirim, o bir kahraman komutan idi hakkýmý helal ediyorum, Allah mekanýný cennet eylesin" derken hýçkýrýklara boðuldu. Ve namaz kýlýndý ve defnedildi. Beytullah efendiyi namazdan sonra kimse göremedi memleketine göz yaþlarý içinde dönerken göz yaþlarýný da bir türlü dindiremiyordu. Doðu ve batý kaynaþmasýný bu manzaradan anlayanlar gerçek teþhisin ve tedavinin mihenk noktasýný yakalamýþlardý. Ruhu þad olsun bütün þehitlerin.

(Son)

NÖBETÇÝ ECZANELER BÝLGE DERMAN BAHABEY CAD. NO:34/A FATÝH CAD. NO: 32/C ( AKBANK YANI 34/A ADLÝYE SARAYI KARÞISI ) 212 05 55 227 11 31

METEOROLOJÝ

2.3480

ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR

Alo Zabýta Acil Yardým Yangýn Polis Ýmdat Alo Trafik Jandarma Ýmdat Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza ÇorumGaz Arýza Tüketici Hattý Bilinmeyen Numaralar Alo Orman

153 112 110 155 154 156 186 185 121 187 175 11811 177

Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk. Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi

HASTANELER

Özel Elitpark Hastanesi

223 03 00 224 44 94 225 58 68 223 07 18 444 15 20 226 06 82 221 66 66

AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri

227 67 17 221 60 17 227 18 82 226 14 95 213 60 60 225 00 14 225 08 71 234 79 79 226 34 65 213 10 21 223 07 18

Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü

225 46 60 225 08 10 223 11 11 224 10 09

SAÐLIK OCAKLARI

RESMÝ DAÝRELER

13

PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

VEFAT EDENLER 1- Veysel Karani Cami Ýmamý Abdullah Çizmeci’nin oðlu Yunus Ýsmail ÇÝZMECÝ. 2- Þekerbey Köyü’nden Ali BENLÝ. 3- Þen Kuyumculuk sahibi Mustafa Kaplan’ýn oðlu Burak Kaplan. 4- Kuyumcu Köyü’nden Rýza DÖLCÜ. 5- Hacýlar Köyü’nden Kadriye KAYALI 6- Kuyumcu Köyü’nden Murat Küçük’ün babasý Þahbender KÜÇÜK. 7- Kuþsaray Köyü’nden Hüseyin Keleþ’in oðlu Bayram ÝNCE.

Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

2.3490

‘Yaþadýkça yaþananlar’

1.7920

Y

aþadýðým sürece ramazan ayý bazen kýþ, bazende o dönemin ekonomisine göre bir deðerlendirme yapmak ‘Yaþadýkça yaz mevsimine denk geldi. Kýþýn oruç tutmak yagerekir kanýsýndayým. Tanýklýk için ufak bir kaðýttan ibayaþananlar’ za göre çok kolay. Yazýn gündüz saatleri bir hayli yer ret olan belgenin görevi yerine getirilecekti. Biz sade bir tutuyor. Mide talepte bulunmasa da insan sýcaðýn etkisi vatandaþ olarak görevimizi yapmýþtýk. Verilen bu görevi ile susuyor. Vücut zaman zaman su çýkardýðý için kilo severek yerine getirdikten sonra köyümüze döndük. Kýda verebiliyorsunuz. sa bir tanýklýk için 48 saat yuvamýzdan ayrý kalmýþtýk. Yaþadýðýmýz saatler için hiç mi hiç yakýnmadýk. Ben ramazan ayýnýn faziletlerini anlatmayacaðým. Bugüne dek görevlilerden çok kez dinledim. Dinlemek Ýnsanoðlu yaþadýðý yýllara göre biçimlenebiliyor. yeterli deðil asýl görev söylenenleri yerine getirmek. O Ana ve babadan oluþan bir aile giderek geniþliyor, daha nedense biraz zor oluyor. Hele yaþ ilerledikçe hastalýk sonra eski yýllara dönüþüm baþlýyor. Yalnýz kaldýðýn belirtileri hemen her gün rahatsýzlýklarý birbirine devregençlik yýllarý gibi ihtiyarlýkta da ayný yaþam biçimi ile diyor. biçimleniyorsun. 1940’lý Haziran ayý ramazana denk gelmiþti. MeÇocukluðumu anýmsýyorum da. Yurt Bilgisi kitaMüslüm citözü ilçesine 20 km uzaktaki bir köyde öðretmendim. býnda insanlar yalnýz yaþayamaz baþlýðý ile bir yazý kaleTUNABOYLU Köy muhtarý. bir ihtiyar heyeti üyesi ile tanýklýk için me alýnmýþtý. Ayný yazý uzun yýllar kendini o kitabýn saymuslumtunaboylu@ Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi ne gelmemiz gerekti. falarýnda kalmayý baþardý. Yerine benzeri yazýlar yazýlhotmail.com dý, ancak yenilerden ben pek deðiþik bir ifade bulumaBir gün öncesinden öðle ile ikindi arasýnda ki bir dým. Yada bana öyle geldi. zamanda yaya olarak köyden Mecitözü ilçesine hareket ettik. Ýlce ile bulunduðumuz köy arasýndaki uzaklýðý yarýsý tamamen rampa Yaþadýðýmýz saatleri yalnýzca yolcu ederken cepten bir výzýldý çýkýþý, yarýsýda iniþ rampasý idi. geldi kulaðýma. Yaklaþýk 41 yýl önce diploma vererek ilkokuldan mezun ettiðim bir öðrencim kendisini tanýtarak nasýlsýnýz diye soBen gençtim ancak yanýmdakiler askerliklerini yapmýþlardý. runca birkaç saniye yanýtsýz beklemek zorunda kaldým. Ses ayný Yaþlarý bana göre çok farklýydý. O zaman þimdi ki gibi telefon edip küçüklükteki sesti. bir taksi çaðýrma olanaðý yok. Yanýmýza içecek ve yiyecek almamýþtýk. Akþam ilçeye varacaðýmýzý hesaplamýþtýk sanýrým. Yaklaþýk Öðrencim bisikleti ile bayram tatilini deðerlendirmek üzere 10 km yi týrmanýrken Haziran sýcaðýnda bir hayli yorulmuþ ve terAlacahöyük ile Hatuþaþaþ a gitmiþ ve orada bir arkadaþtan sað ollemiþtik. Susuzluðumuz konusunda yapacaðýmýz bir þey yoktu. Akduðumu öðrenerek telefon açmýþ. þam ezaný okunacak bizde suya kavuþacaktýk. Ýki merkezin tam orBen beklerim derken o bugün gelelem yarýn gelebilirim dedi. tasýnda zirvede bir çeþme sularýný þýrýl þýrýl akýtýyorken çeþme baþýnYirmi dört saat bekledim. Bisikleti ile geldi beni buldu. Yýllarýn de bir uygun yere oturduk. Çok yorulmuþtuk. Birkaç kez nefes alýp hasretliði vardý ikimiz dede. Ben konularý anlatýrken öyle bir dinleciðerleri rahatlattýktan sonra sýra avucumuza aldýoðýmýz serin sulayiþi vardý ki. Bu çocuk okuyacak demiþtim. Görünce ne kadar serý yüzümüze defalerce çarpmak oldu. Serinlemiþtik, bundan sonra vindim bilemezsiniz. Öðretmenliðin bu en güzel yaný böyle yaþaniniþ rampabý baþlayacaktý. Adýmlarýmýzý biraz uzattýk sanýrým. Aktý anlarý. þak öncesi ilçede bulunan bir hana ulaþtýk. Açýk lokanta yoktu. FýÖðrencim TSK’de görevli bir albay . Halen görevine devam rýndan ekmek ve bakkaldan peynir ,zeytin alarak iftarý zamanýnda ediyor. Araç alacak gücü var ama o aracý deðil bisikleti tercih etmiþ yapabildik. ziyaret için. Bu tür yaþantýþý belgelemek için elinde yeterince cihazÇok yorulduðumuzu söylememe gerek yok sanýrým. Açýklalar mevcut. malarýmdan durumumuzu anladýnýz elbet. Erkence odamýzda uykuOna birkaç anýmý anlattýktan sonra yolcu ederken ayný yýl meya daldýk dersem yanlýþlýk yapmýþ olmam. Sabah Çorum’a gidecek zun ettiðim bir arakadýþýnda halen görevde bulunduðunu onunda alilk otobüste yer almak gerekiyordu. Gecenin belli saatinde sahura bay rütbesinde olduðunu söyleyince inanýrsanýz biraz daha dinçleþkalktýk ve gereðini yerine getirdik. Bir süre sonra ortalýk aydýnlantim. mýþ bizde otubüsün bulunduðu mahalle varmýþtýk. Kalkýþ saati önBirkaç saat karþýlýklý anlatýmlarýmýz oldu gözlerimiz sulandý. cesi biraz beklemiþ olsakta ön sýralardan yer kapmýþtýk. kalbimiz biraz hýzlandý . Ama ne var ki mutluluk vardý diyebilirim. Tanýklýk yapacaðýmýz Adliyede erkenden bulunduk. GörevliRamazan Bayramýnýn son gününrde konutuma gelen mutlululer henüz gelmemiþlerdi. Sabah güneþi altýnda duvarýn dibine çökðu unutmam mümkün deðil. Yýllar gelip geçiyor. Ramazan boyuntük öylece duruþma saatini bir süre bekledik. Oturulacak bir yer ca çok güzel sözler sarfedildi görevlilerce. Hemen her bayram önyoktu diyebilirim. cesi benzer sözleri dinledik. Bir kýsmýný uyguladýk bir kýsmýný hiç Mübaþir adýmýzý seslice baðýrdýktan sonra duruþma salonuna ama hiç dikkate almadýk. girdik. Göörevli kolumuzdan tutarak duracaðýmýz yere bizi sürükEkonomi bizi bir birimizden öyle güzel uzaklaþtýrýyor ki . Kiledi diyebilirim. Biz bir eþya gibiydik o görevliye göre. Halbuki biz mimiz otobüsle, kimimiz özel otomuzla,kikimiz uçakla,kimimiz yaþýmýz icabý oturulacak ya da ayakta beklenecek yeri bilecek bilgi hýzlý trenli yuvamýzdan tatil yörelerine uzaklaþabiliyoruz. Benim ve beceriye sahiptik. Görevlinin kolumdan tuttuðunu anýmsadýkça bugün bile ne oluyoruz diyebiliyorum. Ben ilkokul sonrasý beþ yýlgibi yaþlýlarda evlerde eþ ve dostlardan gelen telefonlarý yanýtlýyor. da öðretmen olmak için okumuþ bir insandým. Kýsaca benim okuBen bu konuda bir yorum yapmak istemem,her cepte ve her evde ma-yazma öðrettiðim kiþi bulunduðu yer icabý kolumdan tutup çetelefon bolluðu varken yine de eþ ve dostlar nasýlsýn diyemiyoruz. kebiliyordu. Ýnanýrsanýz bu oluþum beni çok düþündürüyor. Yaklaþýk 60 yada 70 km lik bir yol almýþtýk birkaç saatte. TaGençler,yaþlýlarýnýzý sakýn ola unutmayýn. Telefon etmek bana nýklýk için bir ücret almadýk verende olmadý. Bu olayýn yorumunu göre yeterli bir olgu deðil. Saygý ve sevgi ziyaret muhakkak öne

1.7930

24 ayar

ALIÞ

101,6

SATIÞ

102,01

Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.

Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn

Yýl:22 Sayý: 6391 17 EYLÜL 2012 PAZARTESÝ

ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Barýþ SOL Muhabirler Sayfa Editörü Ali PAKKAN Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN

Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK

Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri

Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR

Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . : 1, 50 TL. Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 15 , 00 TL. Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 50, 00 TL. Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 250, 00 TL. Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 125, 00 TL. Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : Ücretsiz ABONE ÞARTLARI ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 100 TL. Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yurtdýþý : 100 Euro Baský

Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91 Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM e-mail: ilkadimbasimevi@mynet. com

::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::

224 24 00 (pbx) 225 16 00 (pbx) 225 43 46 (pbx)

213 50 24 (Fax)

Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu. 19030) email: info@corumhakimiyet.net iletisim@corumhakimiyet.net


14 PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

PKK yine kalleþçe saldýrdý;

8 polis þehit

B

ingöl'ün Karlýova ilçesinde çevik Kuvvet ekiplerini taþýyan servis aracýnýn geçiþi sýrasýnda yola döþenen mayýn patladý. 10:15 sýralarýnda meydana gelen patlamada 8 polis þehit oldu, 9 polis de yaralandý. Patlamada þehit olan polislerin isimlerinin, Gökhan Kuzu, Fatih Celayir, Cuma Mercimek, Samet Kýrcalý, Ümit Yýldýrým, Murat Toprak, Osman Küçükdilan ve Þeyhmus Karakut olduðu açýklandý. Bingöl'ün Karlýova Ýlçesi yakýnlarýnda, polisleri taþýyan midibüsün geçiþi sýrasýnda PKK’lý teröristler tarafýndan yola döþenen patlayýcýnýn uzaktan kumandayla patlatýlmasý sonucu, 8 polis þehit oldu ve 9 polis yaralandý. Yaralý polisler, ambulanslarla Bingöl’deki hastanelere kaldýrýldý. Karlýova Ýlçesi’ne dün yapýlan KCK operasyonu nedeniyle takviye olarak giden Bingöl Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü’nde görevli po-

Saldýrýda yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 9 polisten 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduðu belirtildi. Patlamada þarapnel isabet etmesi sonucu yaralanan Nur Zelal Ýslamoðlu adlý kýzýn da Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altýna alýndýðý öðrenildi.

PKK’LILARLA ÇATIÞMA ÇIKTI Bingöl'ün Karlýova ilçesinde çevik Kuvvet ekiplerini taþýyan servis aracýna saldýrý düzenlendi.

lisler, bugün saat 09.30 sýralarýnda Bingöl’e dönüþ için yola çýktý. Polisleri taþýyan sivil plaka takýlý midibüsün, saat 10.15’te Karlýova’ya 25 kilometre uzaklýktaki Hacýlar Köyü yakýnlarýna geldiði sýrada, PKK’lý teröristler daha önceden karayolundaki menfeze yerleþtirdikleri patlayýcýyý uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

BÝNGÖL VALÝSÝ GÜVENÇER: NE YAZIK KÝ 8 KARDEÞÝMÝZÝ ÞEHÝT VERDÝK Kulaklarý

saðýr

eden patlamayla birlikte minibüs havaya uçtu ve içindeki 17 polisten 8’i þehit oldu, 9’u yaralandý. Olayýn duyulmasý üzerine bölgeye çok sayýda polis ve saðlýk ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Bingöl’deki hastanelere kaldýrýlan yaralý polisler için acil kan anonslarý yapýldý. Baþta polisler olmak üzere çok sayýda kiþi kan vermek için hastanelere koþtu.

ÞEHÝT POLÝSLERÝN KÝMLÝKLERÝ AÇIKLANDI

Bingöl’ün Karlýova Ýlçesi yakýnlarýnda, polisleri taþýyan midibüsün geçiþi sýrasýnda yola döþen patlayýcýnýn uzaktan kumandayla patlatýlmasý sonucu þehit olan 8 polis memurunun kimlikleri açýklandý. Bombalý saldýrýda þehit olan polisler þunlar: Gökhan Kuzu, Fatih Celayir, Cuma Mercimek, Samet Kýrcalý, Ümit Yýldýrým, Murat Toprak, Osman Küçükdilan ve Þeyhmus Karakut.

Bingöl’ün Karlýova Ýlçesi yakýnlarýnda, polisleri taþýyan midibüsün geçiþi sýrasýnda yola döþedikleri patlayýcý infilak ettirerek 8 polisi þehit eden ve 9 polisi ise yaralayan PKK’lýlarýn etkisiz hale getirilmesi için baþlatýlan operasyon, Hacýlar Köyü kýrsalýnda yoðunlaþtý. Askeri birliklerin, köy korucularýnýn da katýlýmýyla baþlattýðý operasyonda, PKK’lý teröristlerle sýcak temas saðlandý. Silah sesleri Hacýlar Köyü’nden duyulurken, hava destekli operasyonun sürdüðü belirtildi.

Cenaze yolunda kaza; 3 ölü Konaklý mevkiinde meydana gelen kazada 3 kiþi hayatýný kaybetti, 2 kiþi de aðýr yaralandý.

Ç

orum-Samsun karayolu Konaklý mevkiinde meydana gelen tek taraflý trafik kazasýnda 3 kiþi hayatýný kaybederken iki kiþi de aðýr yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza dün öðlen saatlerinde, Çorum-Samsun yolu 41. kilometrede meydana geldi. Ramazan Aksu, 06 KKU 18 plakalý aracý ile bir cenaze namazýna katýlmak üzere Vezirköprü istikametinde ilerlerken Konaklý mevki-

inde aracýn kontrolünü kaybederek þapampole yuvarlandý. Kazada araç sürücüsü Ramazan Aksu ve Mehmet Çýnar aðýr yaralanýrken, araçta yolcu olarak bulunan Ýbrahim Aksu, eþi Cemile Aksu ve yaralýlardan Mehmet Çýnar’ýn eþi Yasemin Çýnar hayatýný kaybetti. Yaralýlar, ambulansla Çorum Devlet Hastanesi’ne getirilerek burada tedavi altýna alýndý. Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.

Çorum Vakfý Ankara Þubesi ve Amerika Çorumlular Derneði yöjneticisi Üzeyir Þahin’in Vali Baþköy’ü ziyaret ettiði bildirildi.

Vali Baþköy’e ziyaretler

Ç

orum Vakfý Ankara Þubesi ve Amerika Çorumlular Derneði yöjneticisi Üzeyir Þahin’in Vali Baþköy’ü ziyaret ettiði bildirildi. Valilik’ten yapýlan açýklamaya göre, Çorum Vakfý Ankara Ýl Baþkaný Alper Bilan

P

ve Amerika’daki Çorumlular Derneði Kurucu Baþkaný Üzeyir Þahin, Vali Sabri Baþköy’ü makamýnda ziyaret ederek hayýrlý olsun ve baþarý dileklerinde bulundu. Ziyarette Alper Bilan Çorum Vakfý Ankara þubesinin; Üzeyir Þahin ise Amerika’daki Çorumlular

Derneði’nin faaliyetleri ve projeleri hakkýnda Vali Baþköy’e bilgi verdi. Vali Baþköy, nazik ziyaretlerinden ve ilimize yönelik çalýþmalarýndan dolayý kendilerine teþekkür etti.

Pýnar Koleji minikleri yeni eðitim-öðretim yýlýna baþladý

ýnar Koleji anasýnýfý ve 1. sýnýf öðrencileri 2012-2012 Eðitim Öðretim yýlýna coþkuyla baþladý. Öðretmenler ve okul idarecileri tarafýndan ilgiyle karþýlanan minikler, okula yeni baþlayan çocuklar ve veliler, verilen kokteyle öðretmen ve idarecilerle tanýþma olanaðý buldular. Müzik ve palyaço eþliðinde

çocuklar hoþça vakit geçirdiler. Okul Müdürü Galip Ýlgezdi, “Yapýlan oryantasyon çalýþmalarý, öðrencilerin eðitimöðretime hazýrlanmasýna ve tanýmasýna katký saðlamaktadýr.” dedi. Okul idareci ve öðretmenleri, yeni sisteme uygun beklentiler ve yapýlan planlamalarla ilgili velilere bilgi verdiler.

Araçtakilerin bir cenaze töreni için Vezirköprü’ye gitmekte olduklarý öðrenildi.

Cemal Camcý hayatýný kaybetti

Okul idareci ve öðretmenleri, velileri bilgilendirdiler.

erzi Cemal Camcý vefat T etti. Hafýz Recep Camcý Hocaefendi’nin amcaoðlu,

Mustafa Camcý’nýn aðabeyi, Terzi Abdullah Camcý’nýn babasý Cemal Camcý,

geçirdiði rahatsýzlýk sonucu hayatýný kaybetti. Merhumun cenazesi önceki gün öðle namazýný müteakiben Ulucamii’de kýlýnan cenaze namazýnýn

ardýndan Ulu Mezar’da topraða verildi. HAKÝMÝYET, Cemal Camcý’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.

Cennet Saðlam, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu geçtiðimiz Perþembe gecesi yaþamýný yitirdi. Merhumenin cenazesi Cuma namazýný müteakiben Bayat ilçesi Derekutuðun

Köyü camiinde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan köy mezarlýðýnda topraða verildi.

Cennet Saðlam vefat etti

T Pýnar Koleji anasýnýfý ve 1. sýnýf öðrencileri 2012-2012 Eðitim Öðretim yýlýna coþkuyla baþladý.

ürkiye Diyanet Vakfý Çorum Yayýnevi çalýþanlarýndan Muammer Saðlam’ýn annesi Cennet Saðlam (80) hayatýný kaybetti. Merhum Hýdýr Saðlam’ýn eþi, Muammer, Mustafa ve Hasan Saðlam’ýn anneleri

HAKÝMÝYET, Cennet Saðlam’a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.


PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

15

BÖLGESEL KALKINMADA YEREL DÝNAMÝKLER ÇORUM MODELÝ ve 2023 SENARYOLARI 10

EKLER EK 1 – ÇORUM ÝLÝ FÝNANSAL GÖRÜNÜMÜ: ING BANK ÇORUM ANALÝZÝ

ING Bank Çorum Þubesi 1. Çorum ili teþvik kapsamýnda 4. bölgede yer almaktadýr. Ayný bölgede olan ve dolayýsýyla ayný teþviklerden yararlanabilecek iller aþaðýda belirtilmiþtir. Çorum bu illerle karþýlaþtýrýldýðýnda sizce nasýldýr? (Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartýn, Çorum, Düzce, Elazýð, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kütahya, Malatya, Nevþehir, Rize, Sivas) Ýllerin sosyo - ekonomik yapýlarýna ve geliþmiþlik düzeylerine göre belirlenen yeni teþvik sisteminin, Türkiye’nin önceliklerinin deðiþmesi ve ekonomide mevcut yapýsal sorunlarýn çözülmesine yönelik olarak hazýrlandýðý anlaþýlmaktadýr. Bu kapsamda amaçlanan katma deðeri yüksek ürünlerin üretilebilmesi, ihracat oranlarýnýn artýrýlmasý ve buna paralel olarak iþsizlik rakamlarýnýn aþaðýya çekilmesidir. Stratejik yatýrýmlarýn teþvikinin yeni sistemde dördüncü bir uygulama olarak ortaya çýkmýþ olmasý, ihracatýn ithalata olan baðýmlýlýðýný büyük ölçüde kýrmayý ve teknolojik dönüþümü saðlamayý hedeflemesi, eczacýlýk ve teknoloji yatýrýmlarýnýn yatýrým yeri dikkate alýnmaksýzýn desteklenmesindeki amaç cari açýðýn kapatýlmasýna yöneliktir. Çorum ili ile birlikte ayný teþvik kapsamýnda deðerlendirilen illerin birçoðu belirli bir noktadan itibaren birbiri içerisinde ayrýþma göstermektedir. Çorum, finansman ve bilgi desteði saðlandýðýnda 4.bölgede bu teþvik sisteminin yatýrýmcýya saðladýðý desteklerden en fazla faydalanabilecek tüm yapýsal özelliklere sahiptir. Çorum, bulunduðu konum itibari ile önemli bir ticaret güzergâhýnýn üzerinde bulunmaktadýr. Çorum ilindeki müteþebbis sayýsý sürekli artýþ göstermektedir. Yeni müteþebbislere, devlet kaynaklarýna ulaþýmlarý noktasýnda rehberlik hizmetinin verilmesi iyi bir noktaya gelmiþtir. (Bu duruma örnek; Çorum ilinde KOSGEB desteði ile yeni giriþimcinin iþyerini açmasý ortalama bir ay sürerken, Kýrþehir ve Nevþehir illerinde bu süre beþ veya altý ay sürebilmektedir.) Çorum’daki sanayileþme hýzý ayný teþvik bölgesinde yer alan birçok ilin sanayisine göre önde yer almaktadýr. Bu durum teþviklerden daha verimli yararlanýlmasýný saðlayacaktýr. Çorum ilinin ülke ekonomisine saðladýðý katký, birçok ile göre daha ileri düzeydedir. Ülke ekonomisinin en büyük problemi olan cari açýk sorununa Çorum ili pozitif katký saðlamaktadýr. Ýl genelindeki ticari hacimde, ithalat ve ihracat rakamlarýnýn bir dengede seyrettiði görünmektedir. Çorum ilinde yer alan sanayi kuruluþlarýnda halen araþtýrma geliþtirme kültürü oluþmamýþtýr. Ar-Ge kültürü ne yazýk ki kopyala yapýþtýr mantýðý ile ilerletilmeye çalýþýlmaktadýr. Yeni bir teknolojinin üretilmesi, ya da güçlü bir pazarýn tedarikçisi olma noktasýnda büyük eksiklikler mevcuttur. Çorum ili Ar-Ge ve büyük pazarlara bütünleþme noktasýnda Sivas ilinin gerisinde, diðer iller ile de ayný düzeyde yer almaktadýr. 2. Çorum ilinin ekonomik görünümünü kendi bölgesi (TR83) ve ülke geneli ile kýyasladýðýnýzda nasýl deðerlendirirsiniz? Çorum TR83 bölgesi kapsamýnda Samsun, Tokat ve Amasya ile birlikte deðerlendirilmektedir. Bu bölgede yer alan illerin yöresel özelliklerinden kaynaklanan farklýlýklarý vardýr. Samsun, tarýmsal potansiyeli yüksek olan Bafra ve Çarþamba ovalarýna sahiptir. Yeþilýrmak’ýn geçtiði Tokat ve Amasya tarýmsal potansiyeli yüksek illerimiz olmakla beraber, arýcýlýk, tekstil sanayi, meyve suyu ve gýda sanayi ürünleri üretimi aðýrlýktadýr. Çorum, tarýmsal üretimle birlikte un, tuðla-kiremit ve yumurta tavukçuluðunda piyasa belirleyicisi konumundadýr. Bununla beraber Çorum, bulunduðu bölgede ekonomi, nüfus ve nüfusun iþgücüne katýlým oraný bakýmýndan Samsun ilinden sonra gelmektedir. Zira bu durum teþvik bölgesi sýralamasýnda da karþýmýza çýkmaktadýr. Çorum ilinin ekonomik düzeyini ülkemizin diðer illerine göre kýyasladýðýmýzda görece iyi durumda olduðunu görmekteyiz. Ýllere göre kiþi baþý gayri safi yurtiçi hâsýlaya baktýðýmýzda; Çorum %40 geliþme hýzý ile 2001 yýlýnda 1.680$ ile Samsun’dan sonra 2. sýrada; Türkiye genelinde ise 38. sýrada yer almaktadýr. Bu durumu destekleyen bir diðer istatistikî örnek de þu olabilir: Bir ildeki suç oraný insanlarýn refah durumlarýna, insanlarýn refah durumlarý da büyük ölçüde ekonomik özgürlüklerine baðlýdýr. Çorum ili 2010 yýlýnda en az suç oranýna sahip il seçilmiþtir. 3. Çorum ilinin finansal yapýsýný nasýl deðerlendirirsiniz? Çorum oldukça saðlam bir finansal yapýya sahiptir. Sanayi ürünü üretimlerinin süreklilik ve devamlýlýk arz etmesine paralel olarak devletin saðladýðý fon kaynaklarýnýn verimli kullanýlmasý finansal yapýyý daha da güçlenecektir. Sanayileþmenin en dinamik kentlerinden biri olan Çorum, kendi öz kaynaklarý ile gerçekleþtirdiði sanayileþmede gýda sanayi, taþ ve toprak sanayi ve makine-metal sanayi ile öne çýkmaktadýr. 4. Çorum ilinin kredi hacmi nasýl bir seyir izlemektedir, siz nasýl bir geliþim öngörüyorsunuz? Çorum’da tüm bankalarýn toplam 64 þubesi bulunmaktadýr. ING Bank da ilde Çorum Þubesi ile hizmet vermektedir. Ýl toplamýnda ticari nakdi kredi hacmi 2011 yýlsonu itibariyle bir önceki yýlýn ayný döneminde göre yýllýk %35 artarak 1,3 milyar TL’ye ulaþmýþtýr. ING Bank’ýn ildeki ticari nakdi kredi hacmi ise 28 milyon TL’dir. 2011 yýlsonu itibari ile gayri nakdi kredilere bakacak olursak il toplamý 240 milyar TL olup ING Bank hacmi 4,3 milyon TL’dir. Gayri nakdi krediler yýllýk büyüme oraný %33’tür. Bankamýz sektör toplamýnda %52 gibi daha yüksek hýzda büyüme kat etmiþtir. Çorum ili ve sanayisi gücünü kendi potansiyelinden almaktadýr. Talepteki deðiþime olan duyarlýlýðýn azaltýlmasýyla KOBÝ’lerimizin ürün ve hizmetlerini il sýnýrlarýndan çýkarak ulusal pazarda ve artýk uluslararasý pazarda da taþýyabilmesi gerekiyor. KOBÝ kenti olarak deðerlendirilen Çorum’da yatýrýmlarýn hýzla devam edeceðine inanýyoruz. 5. Çorum ilinin, KOBÝ kredileri geliþim patikasý sizce nasýl ilerliyor, KOBÝ’ler sizce bu ilde nasýl bir yapý sergiliyor? KOBÝ kredileri, tüm sektörde büyüme ivmesini kaybetmeyen bankalarýn odak noktasý ve ilgisini kaybetmediði göz bebeði bir segment olmaya devam ediyor. BDDK Þubat 2012 verisini temel aldýðýmýzda 2012 Þubat ayýnda kredi kullanan KOBÝ sayýsýnýn geçen yýla göre %11 artýþla 2 milyon 32 bin’e; KOBÝ’lere kullandýrýlan toplam nakdi kredi miktarýnýn ise yine ayný döneme göre %22 artýþla 162 milyar 891 milyon TL’ye ulaþtýðýný görüyoruz. Takibe düþen KOBÝ sayýsýnda ki düþüþ ivmesi de bir yandan devam etmekte. Çorum özelinde örneðin Mart itibariyle ilk 3 ayda 189 þirket kuruluþu gerçekleþmiþ durumdadýr. Kurulan þirket istatistiklerinde Türkiye genelinde 22. sýradadýr. Geçen yýlýn ayný dönemine göre kurulan þirket sayýsýndaki %24’lük iyileþme KOBÝ kenti Çorum’da giriþimciliðin desteklenmesi gereðine dikkat çekmektedir. Bunun yaný sýra 150 þirket de ayný dönemde maalesef kapanmýþtýr. ING Bank olarak Çorum Þubemizde 1000’i aþkýn KOBÝ ve Ticari segmentli müþterimiz bulunmaktadýr. Mart sonunda ortalama ticari kredi rakamýmýz 35 milyon TL’ye ulaþmýþ durumdadýr. Türkiye genelinde tüm þubelerimizde olduðu gibi Çorum özelinde de KOBÝ’leri desteklemeye devam eden ve rekabette farklýlýðýný göstermeye hazýr bir banka olarak yer almaktayýz. 6. Çorum’un geliþimi için sizce en önemli olan sektörler hangileridir? Kentin Türkiye çapýnda önemli bir merkez haline gelebileceði bir sektör var mýdýr? Çorum’un geliþimi için önem arz eden sektör makine sektörüdür. Ülkemiz ihracat potansiyeli açýsýndan baktýðýmýzda da güncel (2012 Mart) ihracat rakamlarýna göre ülkemizde motor-

lu kara taþýtlarýndan sonra en yüksek ihracat kalemi makine ve cihazlar ile bunlarýn aksam-parçalarýna aittir. 7. Çorum’un ihracat potansiyelini nasýl görüyorsunuz? Çorum ilinin ihracat miktarý sahip olduðu üretim potansiyeline göre düþük, fakat ayný ölçekteki diðer illerin ihracat miktarýna göre iyidir. Çorum’da il merkezinde kayýtlý 81 ihracatçý firmanýn rakamlarýna göre 2012’nin ilk 3 ayýnda gerçekleþen toplam ihracat deðeri geçen sene ayný dönem ile kýyaslandýðýnda %20 artýþ ile 40 milyon dolara yaklaþmýþtýr. Geçen sene toplamda 142 milyon dolar ihracat rakamýna imza atan Çorum, il sýralamasýnda 42. sýrada yer almýþtýr. Merkezi Samsun olan TR83 Düzey 2 Bölgesi kapsamýndaki diðer illere baktýðýmýzda 2011 yýlýný Samsun 23.sýrada; Amasya 53. sýrada; Tokat ise 62. sýrada kapamýþtýr. Ýhracatta yaþanan en temel problem, üretilen ürünü talep tarafý ile buluþturamamak ve dýþ ticaret mevzuatýna hâkim yeteri kadar bireyin þirket bünyelerinde olmamasýdýr. 535 bin’i aþkýn nüfusu ile Çorum, yýlda ortalama 15 bin göç almakta 22 bin’den fazla göç vermektedir. 8. Bankanýzýn Çorum þube yapýsý ve hizmetleri nelerdir? Çorum þubeniz ve iþ insanlarý arasýndaki iliþkiyi nasýl deðerlendirirsiniz? Çorum Þubemiz 2002 yýlý baþýnda faaliyete geçmiþtir. Bankamýzýn bölge yapýlanmasý kapsamýnda þubemiz, Rize’den baþlayarak Batý’da Bolu ile sonlanan Kuzey Anadolu Bölgemizin yönetimine baðlý çalýþmaktadýr. Þubemizde KOBÝ ve Ticari segmente özel ve ayrý bir hizmet yapýmýz bulunmaktadýr. Toplamda 9 personelimiz ile Bireysel, KOBÝ ve Ticari Bankacýlýk ’ta Çorum ilinin finansal geliþiminde uzun vadede önemli bir destek saðlamayý amaçlýyoruz. ING Bank’ýn temsil ettiði güvenilir, þeffaf ve hýzlý bankacýlýk prensiplerini biz de Çorum Þubesi olarak globalden taþýdýðýmýz uluslararasý tecrübe ile harmanlayarak taþýmaktayýz. Çorum’da Çorumlu KOBÝ’lerle beraber büyümeyi hedefliyoruz. KOBÝ’lerin üretim kapasitesi, yeni yatýrým alanlarý ve daha kýsa vadeli ihtiyaçlarýnda sadece finansal destek saðlayan bir banka deðil; KOBÝ’nin iyi ve kötü gününde yanýnda bulacaðýný bildiði, geleceðe dair planlamalarýný yaparken katma deðeri yüksek tavsiyeler alabileceði, güvenilir stratejik ortaðý olmayý istiyoruz. Çorum’un büyüme potansiyelini düþündüðümüzde geliþimin lokomotifi KOBÝ’lerin ulusal ve uluslararasý pazarda rekabet gücüsünü destekleyecek vizyonu bankamýz ile ulaþabileceðini açýklýkla ve güvenle söyleyebiliriz. Geliþen dünya ve deðiþen ekonomik þartlara en iyi imkanlarla ve donanýmla uyum saðlamasý için KOBÝ’lerimizi þubemize öncelikle bizleri tanýmalarý ve karþýlýklý ne kadar verimli bir iþ sonucu çýkarabileceðimize iliþkin sohbet etmeye davet ediyoruz.

EK 2 – BÖLGESEL KALKINMA PERSPEKTÝFÝNDEN ÇORUM BAKIÞI: ORTA KARADENÝZ KALKINMA AJANSI (OKA) DEÐERLENDÝRMESÝ Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý 1. Çorum teþvik kapsamýnda 4. bölgede yer almaktadýr. Ayný bölgede yer alan ve dolayýsýyla ayný teþviklerden yararlanabilecek iller aþaðýda belirtilmiþtir. Çorum bu illerle karþýlaþtýrýldýðýnda sizce ne durumdadýr? Bu illerle ayný teþviklerden yararlanacak olmasý doðru bir karar mýdýr? Bu sistemde Çorum nasýl bir performans gösterir? (Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartýn, Çorum, Düzce, Elazýð, Erzincan, Hatay, Kastamonu, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kütahya, Malatya, Nevþehir, Rize, Sivas) Bu soru için eski ve yeni teþvik sistemine göre illeri karþýlaþtýrmamýz doðru olabilir. Eski sistem 4, yeni sistem ise 6 bölgeye ayrýlmýþtýr. Sayý büyüdükçe teþvik avantajý da artmaktadýr. Çorum, önceki sistemde 3; yeni sistemde 4. bölgededir. Yukarýdaki illerden Afyonkarahisar, Amasya, Bartýn, Hatay, Kýrýkkale, Kýrþehir, Kütahya, Nevþehir ve Sivas ile Çorum eski ve yeni sistemde ayný seviyededir. Ancak, birçok ile göre Çorum, bu sistemde daha avantajlýdýr. Eski sistemde 4. bölgede yer alýp Çorum’dan daha avantajlý olan Artvin, Elazýð, Erzincan, Kastamonu, Malatya ve Rize Çorum’a karþý yeni sistemde avantajýný kaybetmiþtir. Yeni sistemde Çorum, yalnýzca Düzce’ye göre dezavantajlý durumda kalmýþtýr. Düzce, eski sistemde en dezavantajlý olan 1.bölgeden yeni sistemle Çorum ile ayný grupta yer alarak yeni teþvik sisteminden en fazla yararlanacak illerden biri olarak yer almaktadýr. Yine de Çorum, bu teþvikteki durumundan daha fazla yararlanabilir. Özellikle OSB’lerde yapýlacak yatýrýmlardan iller, bir alt bölgenin imkânýndan yararlanabilecekler. Bu açýdan Çorum’daki yatýrýmlarýn OSB’de yapýlmasý, büyük avantaj saðlayacaktýr. Ayrýca bu sistemle ithalat baðýmlýlýðý yüksek ara malý veya ürünlerin yönetimine yönelik, asgari yatýrým tutarý 50 milyon olan, %50’den fazlasý ithalatla karþýlanan, asgari %40 katma deðer üreten ve üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat deðeri son 1 yýl itibariyle en az 50 milyon $ olan yatýrýmlar stratejik yatýrýmlar sýnýfýna girmektedir. Savunma sanayi yatýrýmlarý da bu kapsama girmektedir. Ajansýmýzýn 2012 yýlýnda Çorum ilinin bu sektördeki analizinin çýkarýlmasýný saðlayacak finansmaný saðlamasý da bu kapsamda önemli olarak deðerlendirilebilir. 2. Çorum’un geliþimi için sizce en önemli olan sektörler hangileridir? Ýlin, TR83 ve Türkiye çapýnda önemli bir merkez haline gelebileceði bir sektör var mýdýr? Varsa bunun koþullarý nasýl saðlanýr? Ajansýmýzýn hazýrladýðý TR83 Mevcut Durum Analizi’nde metalik olmayan diðer mineral ürünlerin imalatý için bölgemiz illerinde sektörde faaliyet gösteren iþletmelerin ve istihdam edilenlerin sayýlarýna bakýldýðýnda en fazla iþyerine sahip il Samsun

iken, istihdam açýsýndan Çorum’un öne çýktýðý görülmektedir. Çorum’da bu sektörde faaliyet gösteren firmalar aðýrlýklý olarak tuðla ve kiremit üretmektedir. Çorum’ da 54 kiremit-tuðla fabrikasýnda yaklaþýk 4.000 kiþi çalýþmaktadýr. Sektörde bölgenin dýþ ticaret durumuna bakýldýðýnda ihracatýn düzenli bir þekilde arttýðý görülmektedir. Ýhracatta Çorum ve Samsun’un öne çýktýðý görülmekte, bununla beraber Çorum’un bölgenin bu sektördeki net ihracatçý konumu öne çýkmaktadýr. Diðer taraftan, DPT tarafýndan yayýmlanan “Ýllerde Öne Çýkan Sanayi Sektörleri” (2006-2) çalýþmasý, yoðunlaþma katsayýsýný kullanarak il bazýnda öne çýkan sektörleri belirleyen diðer bir çalýþmadýr. Bu çalýþmaya göre, TR83 bölgesi illerinden Çorum’un metalik olmayan diðer mineral ürünlerin imalatýnda, Çorum, Samsun ve Amasya’nýn baþka yerde sýnýflandýrýlmamýþ makine ve teçhizat imalatýnda, tüm bölge illerinin de gýda ürünleri ve içecek imalatýnda öne çýktýðý görülmektedir. Ýhracat, iþyeri sayýsý, istihdam gibi veriler ele alýndýðýnda Çorum sanayisinin önemli sektörleri gýda, metal eþya ve makine, taþ-toprak, orman ürünleri, kimya-plastik, tekstil ve kaðýt sanayileridir.

Ülkemizin kiremit tüketiminin %40’ý, tuðla tüketiminin %10’u ilimizden karþýlanmaktadýr. Ekonomi Bakanlýðý liderliðinde yürütülen “KOBÝ Ýþbirliði ve Kümelenme Projesi” kapsamýnda Çorum’da öncü sektör olarak “gýda iþleme makineleri” sektörü seçilmiþtir. Yine Türkiye’nin küme haritasý kapsamýnda yapýlan çalýþmada fikir seviyesinde de olsa “mekatronik”, “çatý sistemleri” ve “týbbi aletler” sektörleri de potansiyel küme sektörleri olarak yer almaktadýr. 3. Sizce Çorum niye daha fazla geliþememiþtir? Ýlin büyümesini, geliþmesini kýsýtlayan ne olmuþtur? TR83 bölgesinde yer alan diðer illerle kýyasla bu durumu nasýl deðerlendirirsiniz? Ajansýn gerçekleþtirdiði GZFT çalýþmalarý, anketler ve çalýþtaylar sonrasýnda Çorum’un giriþimcilik kapasitesinin yüksek olmasý göze çarpmaktadýr. Ancak, iþbirliklerin kurulmasý ve devam ettirilmesinde sorunlar olmasý bu kapasiteden yeterince yararlanýlamamasýna neden olmaktadýr. Bu iþbirlikleri özel sektörün kendi arasýnda, özel sektör-üniversite arasýnda ve kamu kurumlarýyla geliþtirilmelidir. Diðer taraftan firmalarýn Ar-Ge ve inovasyon farkýndalýðý tüm bölgede olduðu gibi Çorum’da da istenen seviyede deðildir. Saðlanan birçok teþvik ve destek tüm paydaþlar tarafýndan bilinmemekte, bilinse bile bu desteklere gösterilen ilgi yüksek olamamaktadýr. Firmalarýn kurumsallaþma düzeylerinin artýrýlmasý, stratejik planlama gibi hususlara önem verilmesi ile insan kaynaklarýnýn niteliðinin artýrýlmasý gerekliliði görülmektedir. Ýlin lojistik açýsýndan eksikleri olmasý da yatýrýmcýlarýn diðer illeri tercih etmesine neden olabilmektedir. Ýlde havaalaný bulunmamaktadýr. En yakýn havaalaný Amasya’nýn Merzifon ilçesindedir. Samsun’u Ankara’ya baðlayacak hattýn TCDD’nin uzun vadeli programýnda bulunmasý, demiryolu avantajýný da önümüzdeki yýllarda kullanabileceðini göstermektedir. 4. Çorum’u, teþvik kapsamýnda ayný seviyede olan illerle ve TR83 bölgesinde yer alan diðer illerle kýyasladýðýnýzda teknolojik altyapý açýsýndan deðerlendirebilir misiniz? DTM’nin “Ýllerin Dýþ Ticaret Potansiyeli” dokümanýnda tüm illerin 2010 yýlýndaki ihracatlarýnýn teknolojik daðýlým yüzdesi verilmiþtir. Bu verilere göre Çorum, orta ve ileri teknoloji ihracat ürünlerinde %70 yüzdesiyle yeni teþvik sistemindeki tüm illerin önündedir. Yine TR83 illerine bakýldýðýnda bu yüzde, Amasya için %33, Samsun için %30, Tokat için %7’dir. Ajansýn 2012 yýlýnda Güdümlü Proje Desteði kapsamýnda Çorum ili Teknopark Kuruluþ Projesi üzerinde çalýþmalar yürütülecektir. Proje kapsamýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, Çorum Ýl Özel Ýdaresi, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüðü, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi ortaklýðý öngörülmektedir. Proje yürütücüsü Hitit Üniversitesi olacaktýr. Ajansýn bu proje için 2012 yýlý için ayýrdýðý kaynak 3.375.000 TL’dir. Teknopark, Çorum OSB’nin güney kýsmýnda 640 no’lu parselin bir kýsmý (Çorum TGB 1 no’lu alan) ve 762. parsel (Çorum TGB 2 no’lu alan ) olmak üzere toplam 48.128,66 m²’den oluþmasý hedeflenmektedir. Teklif edilen alanlarýn imar planý çalýþmalarý tamamlanmýþ ve onaylanmýþtýr. Doðal yapý yapýlaþmaya uygun olup tüm altyapý unsurlarý daha önceden tamamlanmýþtýr. Çorum Teknopark’ýn, iþ dünyasý ile yakýn iþbirliði içinde çalýþmasý hedeflenerek Çorum OSB içerisinde kurulmasý planlanmaktadýr. Kalkýnmakta olan bölgelerde inovasyon altyapýsý büyük oranda firmalar ve kurumlar arasýndaki iliþkilere dayanmaktadýr. Uzun yýllardýr mevcut bu iliþki aðýnýn içine Teknopark’ýn monte edilmesi inovasyon networkunun baþarýsý için önemli bir avantaj oluþturacaktýr. Sektörel olarak konu incelendiðinde ise Çorum ve çevresinde öne çýkan makine ve gýda sektörlerinin Teknopark’ta yoðun olarak faaliyet göstermesi beklenmektedir. Bir diðer çalýþma alaný hemen hemen her sektörle yoðun olarak çalýþan ve her sektörü destekleyen bir yapýda olan yazýlým sektörünün Teknopark içerisinde faaliyet göstermesidir. Yazýlým sektörü sadece kendi sektörüne ait ürünler ile deðil, özellikle makine imalat sektöründe gömülü yazýlým olarak da önemli bir Ar-Ge faaliyet alanýdýr. Yenilik göstergeleri olarak kabul edilen marka, patent, faydalý model ve endüstriyel tasarým sayýlarýnda bölge genel olarak Türkiye’nin gerisindedir, ancak son yýllarda artýþlar görülmektedir. 5. Çorum’da özel sektörün varlýðý nasýldýr? Özel sektör - kalkýnma ajansý iþbirliði açýsýndan da durumu deðerlendirebilir misiniz? Çorum özel sektörü, 7.514 kayýtlý iþyeri, 20 adet 100’ün üzerinde iþçi çalýþtýran tesisi, 19.179 KOBÝ ve 2 OSB’siyle güçlü bir durumdadýr. Çorum’daki özel sektör - Kalkýnma Ajansý iþbirliði çok farklý platformlarda baþarýlý olarak sürmektedir. Ajansýn KOBÝ’lere dönük olarak gerçekleþtirdiði mali destek programlarýnda Çorum özel sektörü bu programlardan maksimum derece faydalanmýþtýr, bölge içindeki iller arasýnda en ön sýradadýr. 2009 Yýlý KOBÝ Teklif Çaðrýsýnda Çorum’dan kabul gören 26 proje karþýlýðýnda alýnan hibe miktarý 4.673.253,77 TL olup, program bütçesi olan 14,5 milyon TL’nin %32,2’sine tekabül etmektedir. Çorum 1. sýradadýr. 2011 Yýlý KOBÝ Teklif Çaðrýsýnda Çorum’dan baþvuran proje sayýsý 77’dir. Çorum’dan kabul gören 29 proje karþýlýðýnda alýnan hibe miktarý 6.383.000 TL olup, program bütçesi olan 15 milyon TL’nin %42’sine tekabül etmektedir. Çorum 1. Sýradadýr. TR83 Bölgesel Ýnovasyon Stratejisinin oluþturulmasý kapsamýnda yapýlan çalýþmalar ile Özel Sektör Ýnovasyon Komitesi çalýþmalarý Çorum ilinde devam etmektedir. Özel sektörün inovasyon farkýndalýðýný artýrma ve kapasitesinin güçlendirmesinin önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin aþýlmasý için gerekli koþullarýn oluþturulmasý için çalýþmalar devam etmektedir. 6. Çorum’un geliþmesinde kamu yatýrýmlarý rol oynamýþ mýdýr? Ýlin bugünkü geliþmiþlik seviyesinde geçmiþte yapýlan ya da yapýlmayan kamu yatýrýmlarýnýn ya da siyasi ve bürokratik kararlarýn etkisinden konuþulabilir mi? Çorum’un geliþmesinde kamu yatýrýmlarý da önemli bir rol üstlenmektedir. 2000-2011 yýllarý Çorum’daki toplam kamu yatýrým miktarý 867,4 milyon TL’dir. 2011 rakamlarýnda 88,5 milyon TL’nin %27’si eðitim; %16’sý tarým; %12’si eðitim; %10’u ulaþtýrma-haberleþme; %5’i konut ve %3’ü enerji sektöründedir.

(Sürecek)


16 PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Ýlk hac kafilesi bugün uðurlanýyor Ý

ntegral Turizm aracýlýðýyla Hacca hareket edecek hacý adaylarý bugün saat 21:30’da Çorum Belediyesi Otobüs Terminali’nden hareket edecekler. Ýntegral Turizm Yetkilisi Ýbrahim Çeliker, “Hacca ilk hareket hacý adayla-

rýmzýn kutsal görevlerini yerine getirmesinde büyük kolaylýk saðladýðý için ilk çýkýþa önem vermekteyiz. Her yýl olduðu gibi bu yýl da þirket olarak ayný baþarýyý devam ettirmek istiyoruz. Ýntegral Turizm ve Hira tur güvencesiyle hacý adaylarýmý-

zýn tecrübe ve birikim sahibi görevlilerimizin eþliðinde huzurlu bir hac vazifesini yerine getireceklerinden ve kutsal topraklarda Allah'ýn izniyle hiçbir sorun yaþamayacaklarýný temenni ediyoruz.” diye konuþtu.

Çorum Toplum Destekli Polis Hizmetlerini Geliþtirme Derneði, Emniyet Müdürü Necmettin Emre için veda yemeði düzenledi.

Emre’ye veda yemeði Ç

Aybike Turizm’den hac eðitimi Aybike Turizm, 17 Eylül'de kutsal topraklara gidecek hacý adaylarý için eðitim semineri düzenledi.

A

ybike Turizm, 17 Eylül'de kutsal topraklara gidecek hacý adaylarý için eðitim semineri düzenledi. Azapahmet Camii'nde düzenlenen eðitim seminerinde, hac farizasý sýrasýnda yapýlmasý gereken dini kurallarla ilgili bilgi verildi.

1999 yýlýndan beri Aybike Turizm adýyla hizmet verdiklerini kaydeden firma sahibi Yasir Küçük, Aybike Turizm'den önce de bu hizmetin içerisinde olduklarýný, 23 yýllýk tecrübe ile hizmet verdiklerini

aktardý.

Kutsal topraklara gidecek olmanýn heyecaný ile eðitim seminerini pür dikkat dinleyen hacý adaylarý, bir an evvel kutsal topraklara ulaþmanýn heyecanýný yaþadýklarýný ifade etti.

Özel Hastane kapasite artýrýyor Ç

orum Özel Hastanesi’nde yenilenme ve kapasite arttýrýmý çalýþmalarý devam ediyor. Hastaneden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Yirmi yýldýr Çorum ve çevre illerine saðlýk hizmeti veren Çorum Özel Hastanesi, 21. yýlýna yenilenerek giriyor. Acil servis, hasta bekleme alanlarý, hasta odalarý donanýmý, yatan hasta servislerinin fiziki alanlarýný hastalarýn ihtiyaç ve beklentilerini gözeterek yenilediklerini belirten Genel Müdür Dr. A. Ýlhan Çakýr, “Fiziki düzenlemelerin yanýnda hastanemizin teknolo-

Çorum Özel Hastanesi, 21. yýlýna yenilenerek giriyor. jik altyapýsýný da güçlensinden baþlayarak teknomiz için hem fiziki alandirmeye devam ediyolojik donanýmýmýzý yenilarý hem görüntüleme ruz. Yoðun bakým serviliyoruz. Radyoloji ünitesistemlerini yenilemek

için harekete geçtik. Proje aþamasýný tamamladýk, Bakanlýk onayýnýn ardýndan hastalarýmýza yenilenmiþ alanlarda yeni görüntüleme sistemlerimizle çok daha iyi hizmet vermeyi planlýyoruz” dedi. 3. çocuk hastalýlarý uzmanýnýn da çok yakýnda Çorum Özel Hastanesi ailesine katýlacaðýný böylelikle çocuk hastalýklarý polikliniðinin akþam 18:00’den sonra da hizmet vereceðini belirten Dr. Çakýr, hizmet sunumunda hasta ve yakýnlarýndan gelen talepleri deðerlendirmeye özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Osmancýk Ziraat Odasý’ndan teþekkür

Fiziki düzenlemelerin yanýnda hastanenin teknolojik altyapýsýnýnýn da güçlendirilmeye devame dildiði belirtildi.

Baþvurular 19 Eylül’e kadar yapýlacak B

itki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satýþ Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik gereði, bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesi almak için sýnava girecek adaylarýn 19 Eylül 2012 tarihine kadar Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne baþvurmalarý gerekiyor. Müracaatlar, dilekçe ekinde diplomanýn onaylý sureti, T.C. kimlik numarasý ve 2 adet vesikalýk fotoðrafla birlikte yapýlacak. Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü E. Elfaz Ermiþ, “Bitki Koruma Ürünü Reçete yazma yetki belgesi ile ilgili sýnav takvimi ve uygulama talimatýna ait detaylý bilgiler Bakanlýðýn www.gkgm.gov.tr internet sitesinde ve Ýl Müdürlüðü Bitkisel Üretim ve Saðlýðý Þube Müdürlüðünde yer almaktadýr.” dedi.

O

smancýk Ziraat Odasý fiyatlara ilave olarak geçtiðiBaþkaný Zerat Zeytinli, miz yýllarda olduðu gibi 100 çeltik taban fiyatlarýnýn belirTL/tonluk primin yanýnda lendiðini ifade ederek, "Sayýn gübre, mazot, sertifikalý toBakanýmýz Mehdi Eker, 2011 hum kullanýmý ve toprak yýlýnda ton baþýna 1.060 TL analizi gibi destek ödemeleolarak açýklanan Osmancýk rine 2012 yýlýnda da devam çeþidi çeltik müdahale alým edileceðini belirtti. Çiftçilerifiyatýnýn bu yýl için ton baþýna mize sunulan bu destekler 1.165 TL olarak belirlendiðiüreticilerimizi, çiftçilerimizi ni bildirdi.” dedi. ve bizleri de rahatlatmakta ve daha iyi ürün sunulmalarýÇeltik fiyatlarýnýn tüm na katký saðlamaktadýr" diye çiftçilere, üreticilere hayýrlý konuþtu. olmasýný dileyen, ayrýca çiftçilere tarým desteklerinin veBakanlýðýn belirlediði Zerat Zeytinli fiyatlar kapsamýnda 60 ranrilmesinde her türlü desteði dýman Osmancýk çeþidi çelsunan AK Parti Çorum Miltik müdahale alým fiyatýnýn bakanlýk taraletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve fýndan ton baþýna verilen 122 TL prim ve Murat Yýldýrým'a teþekkür eden Osmancýk diðer desteklerle birlikte 1.287 TL'ye yükZiraat Odasý Baþkaný Zerat Zeytinli, Gýda, seltildiðinin altýný çizen Zeytinli, "Yeni çelTarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi tik fiyatlarýnýn tüm çiftçilerimize, üreticileEker'in müdahale alým fiyatlarýný açýkladýrimize hayýrlý olmasýný diliyorum. Ayrýca ðýný belirterek bir açýklama yaptý. gerçekleþtirilen desteklerin sunulmasýnda, 2012 yýlý çeltik alým fiyatlarýnýn beOsmancýk ve Çorum çiftçilerimizin hak etlirlendiðini ifade eden Zeytinli, "Sayýn Batikleri destekleri almalarý konusunda bizlekanýmýz Mehdi Eker, yaptýðý açýklama ile re her zaman destek olarak yanýmýzda bu2011 yýlýnda ton baþýna 1.060 TL olarak lunan Ak Parti Çorum Milletvekilimiz Caaçýklanan Osmancýk çeþidi çeltik müdahahit Baðcý, Salim Uslu ve Murat Yýldýrým'a kurumum ve çiftçilerimiz adýna teþekkür le alým fiyatýnýn bu yýl için ton baþýna ediyorum" dedi. 1.165 TL olarak belirlendiðini bildirdi. Bu

orum Toplum Destekli Polis Hizmetlerini Geliþtirme Derneði, Emniyet Genel Müdürlüðü emrine alýnan Emniyet Müdürü Necmettin Emre için veda yemeði düzenledi. Hasan Zahir tesislerinde düzenlenen yemeðe Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Dernek Baþkan Vekili Zeki Gül, Toplum Destekli Polis Hizmetleri Geliþtirme ve Yardýmlaþma Derneði yönetim kurulu üyeleri ile iþadamlarý katýldý. Yemekte bir konuþma yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Emniyet Müdürü Necmettin Emre’nin kentte huzur ve asayiþin en üst seviyeye taþýnmasý noktasýnda çok büyük katkýlarýnýn olduðunu söyledi. Gül, her zaman Çorumlularýn kapýsýnýn Emre’ye açýk olduðunu belirterek, yeni görevinde baþarýlar diledi. Emniyet Müdürü Necmettin Emre, Çorum’dan ayrýldýðý için üzüntülü olduðunu belirterek, “Aldýðýmýz eðitim, sahip olduðumuz bilgi ve birikim-

lerle Çorum’a ve Çorumlu’ya en iyi þekilde hizmet etmeye çalýþtýk. Önemli olan gök kubbede hoþ bir sada býrakmak. Asayiþ ve güvenlik hizmetlerinin

yürütülmesinde Toplum Destekli Polis Hizmetleri Geliþtirme ve Yardýmlaþma Derneði’nin çok büyük katkýlarý oldu. Bir çok araç ve gerecin teminie

derneðimizin giriþimleri ile karþýlandý. Ayrýca her zaman yanýmýzda olan Çorum halkýna da teþekkür ederim” dedi.

Veda yemeði Hasan Zahir tesislerinde düzenlendi.

Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, hizmetlerinden dolayý Emniyet Müdürü Necmettin Emre’ye teþekkür etti.

TEGV’de yeni yýl baþlýyor T

ürkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý’nýn (TEGV), çocuklara okuldan arta kalan zamanlarda eðitim desteði vermek üzere bugün eðitim etkinliklerine baþlýyor. TEGV Öðrenim Birimi’nden yapýlan yazýlý açýklamada þu görüþlere yer verildi; “Türkiye'nin eðitim alanýnda faaliyet gösteren en yaygýn sivil toplum kuruluþu olan Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý, ilköðretim çaðýndaki çocuklarýn güzel bir çocukluk geçirmeleri ve geleceðe donanýmlý hazýrlanmalarý için, yaþam becerilerini geliþtirecek ve

temel eðitimlerine destek verecek çaðdaþ eðitim olanaklarý sunuyor. TEGV'in Türkiye geneline yayýlmýþ 88 Etkinlik Noktasý, bütün çocuklarý kucaklayan, güler yüzlü, sýcak, donanýmlý ve aktif öðrenme ortamlarý sunuyor. Kurulduðu günden bu yana geçen 12 yýl içinde TEGV, 1,7 milyonun üzerinde çocuða ulaþtý. Uzman bir ekip tarafýndan, çaðýn gerekleri göz önünde bulundurularak, çocuklarýn eðitim ve geliþim ihtiyaçlarýný maksimum seviyede karþýlamak üzere

hazýrlanan ve zengin eðitim malzemeleriyle desteklenen TEGV eðitim programlarýnda çocuklar eðlenerek öðreniyor. TEGV'in birçok farklý alaný kapsayan eðitim içerikleri, çocuklarýn bu yýl uygulamaya geçen yeni eðitim sistemine uyumlarýný kolaylaþtýracak þekilde gözden geçirildi. Tüm ilköðretim çaðýndaki çocuklara açýk olan TEGV etkinlik noktalarýnda kayýtlar 1 Eylül itibariyle baþladý. TEGV'in Çorum'daki Çorum Öðrenim Biriminde ilköðretim çaðýndaki tüm çocuklarý etkinliklere bekliyor.”

E

beraberinde getirmiþtir. 4+4+4 eðitim sistemi ile 8 yýllýk temel eðitim 4 yýla indirilmiþ, kýz çocuklarýnýn, yoksul çocuklarýn, köy çocuklarýnýn ve engelli çocuklarýn üst öðrenime devam etme olanaklarý ortadan kaldýrýlmýþtýr. Uygulama, çocuk iþçiliðini, toplumsal cinsiyet eþitsizliðini ve ayrýmcýlýðý, sýnýfsal ayrýþmayý, köy-kent kutuplaþmasýný teþvik etmekte, çocuklarýn toplumsallaþarak geliþiminin önünü kapatmaktadýr. 2012-2013 Eðitim-Öðretim Yýlý'nda 4+4+4 eðitim uygulamasýnýn en çok eleþtiri alan yönü, çocuklarýn okula baþlama yaþýnýn 72 aydan 60 aya indirilmesidir. Cumhuriyet'in en köklü kurumlardan biri olan Milli Eðitim Bakanlýðý, cumhuriyetin tasfiye aracý haline getirilmiþtir. Dolayýsýyla eðitimöðretim yýlýna baþlarken yapmýþ olduðumuz deðerlendirmelerde de aðýrlýk noktasýný yeni uygulamaya konulan eðitim sistemi oluþturacaktýr.

Sayýn Bakan, bunlarýn hiçbiri yokmuþ gibi her þey güllük-gülistanlýkmýþ gibi göstermekte, var olan bu sorunlara çözüm getirecek hiçbir uygulama yapmamaktadýr. Kendilerine her fýrsatta dayanak yaptýklarý þura kararlarýndan yalnýz siyasi amaçlarýna uygun olanlarý görüp diðerleri yokmuþ gibi davranmak ne kadar samimi olduklarýnýn göstergesidir. Bu iktidarýn ve onun Milli Eðitim Bakaný'nýn yegâne eseri "eðitimde kaos"tur. Eðitim-Ýþ olarak bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da eðitimin ve eðitim çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn takipçisi olacaðýmýzý, haksýzlýða uðrayan tüm eðitim çalýþanlarýnýn yanýnda olacaðýmýzýn bir kez daha altýný çizmek istiyoruz. Bu duygu ve düþüncelerle tüm eðitim çalýþanlarýnýn ve öðrencilerimizin yeni eðitimöðretim yýlýný kutluyor; yeni eðitim-öðretim yýlýnýn ülkemize ve ulusumuza güzellikler getirmesini diliyoruz.”

‘Eðitim yýlýna sorunlarla giriyoruz’ ðitim-Ýþ Temsilciliði’nden yapýlan açýklamada, 20122013 Eðitim-Öðretim Yýlý’nýn sorunlarla baþladýðýný bildirdi. Yapýlan yazýlý açýklamada, Ýlk ve ortaöðretimde 17 milyon öðrenci ders baþý yapacaðý, eðitimöðretim yýlýna zaten var olan sorunlarýn yaný sýra yeni sorunlarla girildiðini ifade edildi. Eðitim-Ýþ Temsilciliði, açýklamasýnda özetle þu görüþlere yer verdi; “Eðitim sisteminin, eðitim ve bilim çalýþanlarýnýn karþý karþýya kaldýðý sorunlar, 4+4+4 eðitim sisteminin uygulamaya konulmasýyla birlikte bugün içinden çýkýlamaz hale getirilmiþtir. Bu sistemi, bilim insanlarýn ve eðitim örgütlerinin uyarýlarý dikkate alýnmadan, yeterli hazýrlýk ve altyapý çalýþmalarý yapýlmadan uygulamaya geçilmiþtir. Ýleri sürülen bütün itirazlarýn AKP Hükümetince yok sayýlmasý ve tamamen ideolojik hedefler doðrultusunda hareket edilmesi, yeni eðitim sisteminin uygulamasý aþamasýnda birçok sorunu


PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

17

Kargý’da tarla günü

Sanat Dostlarý’nýn vefa ziyareti

Ç

Ç

orum'un Kargý ÝlçeOsmancýk 97, Kýrkpýnar, si'nde Gýda Tarým ve Paþalý, Hamzadere, Gala, Hayvancýlýk Müdürlüðü Çakmak, Efe, Tunca çeþittarafýndan çifçilere yönelerini inceleme fýrsatý bullik ''Tarla Günü'' düzenlendular. Çiftçilerin en çok bedi. ðenisini toplayan Efe ve Çakmak çeþidi olurken, Kargý ilçesine baðlý geçci özelliði ile Tunca çeHacýhamza beldesinde yaþidide büyük beðeni toplapýlan etkinlik çiftçilerin dý. yoðun katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Ýlk olarak ilçe Kargý Gýda Tarým ve merkezinde gerçekleþtirHayvancýlýk müdürü Muslen toplantýda çeltik tarýtafa Özen bu yýl içersinde mýnda ve uygulamalarýnda bu tip etkinlikleri yapmaya dikkat edilmesi gereken devam edeceklerini belirtekonular hakkýnda bilgiler rek ''Hacýhamza-Kavakçayý verildi. Daha sonra ''tarla günü'' etkinliðin yapýlacað Hacýhamza beldesinde yapýlan etkinlik çiftçilerin yoðun katýlýmý ile gerçekleþtirildi. arasý bir kilometre'de D100 karayolu kenarýnda yer alan Hacýhamza beldesine giden çeltik gösterim alanýný hasata kadar gezmek isteyen çiftçilerimiz geyetkililer ve çiftçiler burada 8 farklý çeltik çeþidiyle 250 metrekarelik zilebilir'' dedi.(ÝHA) parselde gerçekleþtirlen çeltik çeþitlerinin sonuç gösterim alanýnda

Kargý’da Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan çifçilere yönelik ''Tarla Günü'' düzenlendi.

Taþýmalý eðitim semineri Ç

orum'un Sungurlu Ýlçe'nde Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan "Taþýmalý Eðitim" konusunda seminer düzenlendi. Sungurlu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Erdal Aksoy, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý Tim Komutaný J. Kd. Baþçavuþ Yusuf Aslan, Polis Memuru Fazlý Vanlý, okul müdürleri ve çok sayýda sürücü katýldý. Seminerde bir konuþma yapan Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Erdal Aksoy, Sungurlu'da eðitim kalitesinin yükselmesi için herkese ciddi görevler düþtüðünü belirterek, "Sizler belki de sadece para

kazanmak için bu iþi yapýyorsunuz ama saðlýklý bir eðitimin olmasý için size de en az öðretmenler kadar iþ düþüyor. Sizler çocuklarý ne kadar saðlýk bir þekilde okula getirir götürürseniz, çocuklarýn baþarýsýnda siz de pay sahibi olursunuz" dedi. Sungurlu'da 10 taþýma merkezine 62 araçla, 179 iþ günü boyunca toplam bin 122 öðrencinin götürüldüðünü söyleyen Aksoy, çocuklarýn okula ve evlerine zamanýnda ulaþtýrýlmalarý konusunda sürücüleri uyardý. Bu sene ayrýca Liseli öðrencilerinde taþýnacaðýný söyleyen Aksoy, 8 Liseye 756 öðrenci taþýnacak

ve bu öðrencilere öðlen yemek verileceðini belirtti. Sürücülerden servis araçlarýna öðrenci haricinde hiçbir yolcu almamalarýný isteyen Aksoy, çocuklarýn saðlýðý için araç kullanýrken sigara içilmemesi ve kötü alýþkanlýklar sergilenmemesi gerektiðini vurguladý. Bu konularda hiç taviz vermeyeceklerinin altýný çizen Aksoy, önceliklerinin çocuklarýn ve kendilerinin can güvenliði ve trafik tedbirleri olduðunu söyledi. Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Aksoy'un konuþmasýnýn ardýndan seminere katýlan okul taþýtý sürücülerine taþýmalý eðitim yönetmeliði, cezai iþlem-

ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE

17 EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Müdürlüðü Çorum ili merkez Gülabibey Mah., Fitne Mevkii, cilt 30, sayfa 2966, ada 1248, parsel 2, 1. kat, 806,00 m2 alanýndaki taþýnmaz üzerinde, 1/22 arsa paylý mesken niteliðindeki 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi

Metal destekli tek parça seramik kron iþ ve iþlemleri (geçici kron dahil) hizmet alýmý iþi. Yer: Yavruturna Mah. Bahabey Cad. No 22 Çorum Saat: 10:00 ***

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Çorum Ýl Müdürlüðü 180 adet organik kovan (arýsýz) ve 250 kg organik petek alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Toplantý Salonu Saat: 10:00 ***

18 EYLÜL T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü Çorum Gülabibey Mahallesi, Cemilbey þosesi mevkiinde kain, ada 1494, parsel 10’da 2. kat 7 numaralý baðýmsýz bölümde, kat irtifaký yapýlý, mesken niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezate Salonu Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum merkez Tapu Müdürlüðü’nün Karakeçili Mah, cilt sayfa 4/332, ada parsel 537/127’de 368,00 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde bulunan Kargir apartman binasýnýn zemin kat 1 nolu mesken vasýflý 2/8 arsa paylý baðýmsýz bölümünün satýþý iþi. Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü

Çorum ili Karahacip beldesi Ç tipi piknik mesire yeri yapým iþi. Yer: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 Çorum Saat: 14:00 ***

20 EYLÜL Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 1 kiþi ile 12 aylýk 12 adet asansör bakým onarým iþi yapým iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No 2 Çorum) Saat: 10:00 ***

Aile ve sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

1 adet 14+1 kiþilik minibüs, 1

adet þoförlü günlük 100 km üzerinden hizmet alýmý iþi. Yer: Bahçelievler Mah. Þenyurt 2. Sok. No 14 Çorum Saat: 09:00 ***

Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü

Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü hizmet binasý çevre drenajý ve saha tanzim iþleri yapým iþi. Yer: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Saat: 10:00 ***

21 EYLÜL Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý

44 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Dairesi Baþkanlýðý Saat: 10:30 ***

24 EYLÜL T.C. Kargý Sulh Hukuk Mahkemesi

Çorum ili Kargý ilçesi Bahçelievler Mahallesi 152 ada, 13 parselde tapuya kayýtlý 140,15 m2 yüzölçümlü tek katlý ahþap ev ve arsasýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 14.400,25 Yer: Kargý Hükümet Konaðý önü Saat: 10:00-10:10 ***

DSÝ Bölge Müdürlüðü - 5. Bölge Ankara

Çorum-Sungurlu Aþaðý Fýndýklý Göleti inþaatý yapým iþi. Yer: DSÝ 5. Bölge Müdürlüðü Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda Mustafa Kemal mah. 06520 Çankaya/Ankara Saat: 10:00 ***

25 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum ili merkez Bahçelievler Mahallesi, cilt no 52, sayfa no 5096, ada 185, parsel 14 de kayýtlý 500,80 m2 alanýnda arsa vasfýnda 30/256 hisse paylý taþýnmazýn satýþý iþi Muhammen bedel: 75.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 ***

Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý mikrobiyoloji laboratuvarý 3 kýsým kit karþýlýðý cihaz kullanma uygulamasý alýmý iþi. Yer: T.C.Saðlýk Bakanlýðý-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu (Bahçelievler Mah. Çamlýk Cad. No:2 Çorum) Saat: 10:00 ***

Çorum Özel Ýdaresi Tarýmsal Hizmetler Müdürlüðü

Çorum ili merkez ve ilçelere baðlý köylerde göletler için jeoteknik amaçlý sondaj yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: 179 Çorum Özel Ýdaresi Sosyal Tesisler Ýhale Salonu

Saat: 14:30 ***

28 EYLÜL T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 751 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyah-beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 145.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:30-14:40 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

19 TH 750 plakalý, Temsa marka, MS 827 PL Safir tipi, 2008 model, siyah-beyaz renkli otobüsün satýþý iþi. Muhammen bedel: 150.000,00 Yer: Can Otoparký Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. Fen Lisesi karþýsý No 33 Çorum Saat: 14:50-15:00 ***

1 EKÝM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü

Mamul yemek ve sonrasý hizmetler alýmý iþi. Yer: Bahçelievler mah. Þenyurt 2. sok. no: 14 Çorum Saat: 09:00 ***

3 EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Müdürlüðü

1. Taþýnýr: 06 BV 9921 plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:30-14:40 *** 2. Taþýnýr: 06 BU 7128 plakalý, Volkswagen marka, 2009 model kullanýlamaz durumdaki kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 12.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 14:50-15:00 *** 3. Taþýnýr: 06 BY 2969 plakalý, Ford marka, beyaz renkli, 2009 model kullanýlamaz durumda kapalý kasa kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: 8.000,00 Yer: Kaynar Otopark ve Kurtarýcý Hizmetleri Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok. No: 63/A Çorum Saat: 15:10-15:20 *** Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

1991 model Cargo 2014 vinçli açýk saç kasa aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 30.000,00 Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat Çorum Saat: 10:45 ***

Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü

1984 model Ford Kargo 1314 asansör tesisatlý aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 16.000,00 Yer: Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. kat satýþ salonu

Saat: 10:00 ***

8 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 45 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

9 EKÝM Çorum Devlet Hastanesi

2013 yýlý 12 kiþi ile 12 aylýk ameliyathane ve y. bakýmlarýn sürekli dekontaminasyon ve dezenfeksiyon hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Saat: 10:00 ***

2 KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum ili, merkez Bahçelievler Mahallesi, 171 ada, 11 parsel, 30.628 m2 tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 2.450.240,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: 10:00-10:10 ***

5 KASIM T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Bahçelievler

Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 29 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 18/900 arsa paylý 9 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 *** 2. Taþýnmaz: Bahçelievler Mah. 75 ada 271 parsel cilt no 1, sayfa no 30 da kayýtlý 900,58 m2 arsa üzerine yapýlý 17/901 arsa paylý 10 numaralý dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 42.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:20-15:30 ***

6 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Tepecik Mah., ada 2030, parsel 11’de kayýtlý, 1.078.08 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 180.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

T.C. Çorum 3. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Ulukavak Mah., cilt 46, sayfa 4468, ada 3754, parsel 121 adresinde zemin kat, 2 numaralý baðýmsýz bölüm, 363,28 m2 alanýndaki dükkan niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 40.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10

***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü

Çorum merkez Tapu Müdürlüðünün Bahçelievler Mah., 510 ada, 15 parsel’de 1322,73 m2 arsa üzerinde bulunan b blok zemin kat 2 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 60.000,00 Yer: Çorum Adliyesi zemin kat Saat: 10:00-10:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü Çorum Ortaköy Tapu Müdürlüðünün Cumhuriyet Mah., 56 ada, 61 parsel de 72 m2 arsa üzerinde bulunan 1. kat 2 nolu mesken vasfýnda baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 55.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:00-11:10 ***

T.C. Çorum 4. Ýcra Müdürlüðü 1. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil

Müdürlüðünün Tepecik Mah. cilt/sayfa 29/2791 de kayýtlý 3634 ada 5 parseldeki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 4 kat 19 nolu mesken niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 95.000,00 Yer: Çorum Adliyesi müzayede Salonu Saat: 10:20-10:30 *** 2. Taþýnmaz: Çorum Tapu Sicil Müdürlüðünün Tepecik Mah. cily sayfa 29/2802 de kayýtlý 3634 ada 5 parsel deki 1.317,17 m2 arsa üzerinde bulunan 7 kat 30 nolu meskendubleks niteliðindeki baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: 135.000,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 ***

9 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Kunduzhan Mah. ada 2707, parsel 2’de kayýtlý, 634.73 m2 miktarlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 1.026.408,93 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10 ***

13 KASIM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu

Çorum merkez Gülabibey Mah., 1734 ada, 9 parselde kayýtlý, 380.01 m2 arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhmammen bedel: 50.000,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: 11:00-11:10

Müslüm Tunaboylu

EKVA Sanat Dostlarý EðitimciYazar Müslüm Tunaboylu’yu evinde ziyaret etti. Sanat Dostlarý’ný kapýda karþýlayan Tunaboylu’nun duygusal anlar yaþadýðý gözlendi. Çorum’da ve yurt ölçeðinde sanat olaylarý ile ilgili karþýlýklý görüþlerin sunulduðu ziyarette,Tunaboylu nun arþivi de gözden

geçirildi. Sanat Dostlarý’nýn Çorum’a olan katkýlarýný dile getiren konuklar, Zülül Kaya, Fatma Yalçýnkaya Sevilmiþ, Emekli Eðitimci-Yazar Muzaffer Gündoðar ile Selahattin Aydemir’in Tunaboylu nun sorunlarý ve önerileri konusunda bilgilendirildikleri bildirildi.

ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN

Ýþin Niteliði, Yeri ve Miktarý : Mülkiyeti Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüðüne ait Karakeçili Mahallesi, 838/2, 838/4, 846/1 parseller ile mülkiyeti Belediyemize ait Bahçelievler Mahallesi 171 ada 9, 10 nolu parseller ve üzerinde bulunan binalar karþýlýðýnda; mimari avan projesi ve mahal listeleri olan Çorum ili Merkez Ýlçesi Çepni Mahallesi, Çevre yolu, 29/4 pafta, 352 ada 177 nolu parselde 71.932,34 m2 arsa ile Belediye tarafýndan belirlenecek arsalar üzerine Spor Kompleksi ve Çorum ili Merkez Ýlçesi Çepni Mahallesinde imar planýnda Otobüs terminalinin kuzeyindeki Eðitim Tesisi ve Spor Tesisi olarak iþaretli arsalara Meslek lisesi kampusu ve Spor Kompleksi tesislerinin anahtar teslimi olarak yaptýrýlmasý ve yüklenici tarafýndan 1.000.000,00 TL + ilave bedel üzerinden artýrýlmak üzere Taþýnmaz Mal Trampasý, hazýrlanan þartnameleri dahilinde, 2886 Sayýlý Devlet Ýhale Kanunu'nun 35/a Maddesi gereðince kapalý teklif açýk artýrma usulü ile ihalesi yapýlacaktýr. Þartname ve Ekleri : Þartname ve Ekleri hafta içi mesai saatlerinde Belediyemiz Hizmet Binasý 4. Katýnda bulunan Fen Ýþleri Müdürlüðü Muamelat Servisinden 1.000,00 TL karþýlýðýnda temin edilebilir ve ücretsiz olarak görülebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn, Ýhale Þartnamesi ve eklerini (Ýhale dokümaný) satýn almalarý zorunludur. Ýhale Tarihi ve Yeri: 10.10.2012 Çarþamba günü saat: 14.00' de Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Katýnda bulunan (Yeniyol Mahallesi. Gazi Caddesi No: 2- ÇORUM) Meclis salonunda yapýlacaktýr. Tahmini Bedeli : 112.000.000,00 TL (Yaptýrýlacak Spor Kompleksi Ve Meslek Lisesi Kampusu + 1.000.000,00 TL + ilave bedel) Geçici Teminatý: 10.000.000,00 TL, üzerlerine ihale yapýlanlarýn Geçici teminat miktarý ihaleden sonra kesin teminat ve depozitolarýnýn yatýrýlmasý ve ihale uhdesinde kalmayan isteklilerin geçici teminatlarý sözleþme yapýlmasýný müteakiben, geri verilir. 6- Kesin Teminat: 15.000.000,00.-TL 7- Ýþin Süresi : Ýhaleye konu iþin süresi, uygulama projelerinin hazýrlanma süresi de dahil olmak üzere yer teslim tarihi sayýlan sözleþme tarihinden itibaren spor kompleksi için 910 (dokuzyüzon) takvim günü, Meslek Lisesi kampusu için 700 (Yediyüz ) takvim günüdür. (Ýþin süresi Noter sözleþmesinin yapýldýðý gün baþlar.) YÜKLENÝCÝ TARAFINDAN YAPILACAK ÝÞLER: A-SPOR KOMPLEKSÝ :

1) Stadyum 2) Spor Salonu 3) Sporcu Kamp Eðitim Merkezi 4) Ýdari Hizmet Binasý 5) Çevre Düzenlemesi 6) Lojman Binasý 7) Açýk Antreman Sahalarý 8) Atletizm Pisti ve Seyirci Tribünü 9) Kapalý Tenis Kortu 10)Açýk Tenis Kortu 11)Çevre Düzenlemesi.

B-MESLEK LÝSESÝ KAMPUSU: 1) 2) 3) 4) 5)

Okul Binasý Yurt Binasý Kapalý Spor Salonu Uygulama Camii Çevre Düzenlemesi

Ýsteklilerde Aranan Belgeler :

1-Bu þartnamenin 6. maddesine uygun olarak hazýrlayacaðý, örneðine uygun teklif mektubu, 2-Ýsteklilerin T.C Kimlik numarasý yazýlý nüfus cüzdaný örneði ile Nüfus Müdürlüðünden alýnmýþ 2012 yýlýna ait yerleþim yeri belgesi vermesi zorunludur. Ortak müracaat edecekler, bu belgeleri her bir ortak için ayrý ayrý verecektir, (þirketlerde aranmaz) 3-Türkiye'de tebligat için örneðine uygun tebligat adresi beyaný; 4- Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý Belgesi, 5- Gerçek kiþi olmasý halinde, 2012 yýlý içerisinde alýnmýþ Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya ilgili meslek odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, mevzuatý gereði tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ihaleye iliþkin, 2012 yýlý içerisinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin siciline kayýtlý olduðuna dair belge, 6- Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri (2012 yýlý onaylý), 7- Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi (2012 yýlý onaylý), 8- Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklan, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususlarý tevsik eden belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri (2012 yýlý onaylý), 9- Ýstekli adýna vekâlet edilmesi halinde, istekli adýna teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi (2012 yýlý onaylý), 10-2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu kapsamýnda Çorum Belediyesi adýna 10.000.000,00 TL tutarýnda alýnmýþ (limit içi süresiz) geçici teminat mektubu, Devlet tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller ve hazine bonolarý (nominal deðerleri üzerinden) veya Çorum Belediyesi T.C Vakýflar Bankasý Çorum Þubesindeki TR970001500158007290543901 IBAN nolu hesabýna yatýrýlmýþ geçici teminat dekontu, 11-Ortak giriþim olmasý halinde bu iþ için örneðine uygun düzenlenmiþ noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi, 12-Tahmini bedelin en az % 20 si kadar kullanýlmamýþ nakit kredisi ve teminat kredisini gösterir banka referans mektubu, (alýndýðý banka ya da finans kurumunun genel müdürlüðünce teyit yazýlý ve Banka referans mektubunun ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiþ olmasý gerekir.) 13-Ýhale konusu taþýnmazýn yerinde görüldüðüne dair teklif sahibinin örneðine uygun yazýlý beyaný, 14-Teknik Personel Taahhütnamesi, 15-Ortak giriþimlerde her bir ortaðýn ayrý ayrý belgelerin! temin etmeleri, Ýstekliler, yukarýda sayýlan belgelerin aslýný veya uygunluðu noterce onaylanmýþ örneklerini vermek zorundadýr. (Noter onaylý belgelerin aslýna uygun olduðunu belirten bir þerh taþýmasý zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmýþ olanlar ile "ibraz edilenin aynýdýr" veya bu anlama gelecek bir þerh taþýyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.)

- Tekliflerin Sunulma Þekli;

1-Ýsteklinin teklifinin deðerlendirmeye alýnabilmesi için "Ýhaleye katýlabilmek ve Yeterli Görülmek Ýçin Ýstenen belgelerin" eksiksiz olarak dýþ zarf içinde bulundurulmasý gerekmektedir. ÝDARE adýna alýnmýþ 10.000.000,00 TL (Onmilyon TL) tutarýnda geçici teminata ait alýndý veya banka teminat mektubu, teklif mektubu ve diðer belgelerin içinde bulunduðu dýþ zarfýn aðzýnýn yapýþtýrýlmýþ, imzalanmýþ, mühürlenmiþ, üzerine isteklinin adý ve soyadý ile açýk adresi ve teklifin hangi iþe ait olduðu yazýlmýþ olmasý gereklidir. Teklif mektuplarýnda þartnamenin tamamen okunup kabul edildiðinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatlarýn hem rakamla hem de yazý ile açýk olarak yazýlmasý, þartnamelere aykýrý beyan ya da taahhüt içermemesi, teklif mektubunda silinti ve kazýntý olmamasý þarttýr. Aksi takdirde teklif deðerlendirmeye alýnmaz. 2-Ýstekliler, içinde evraklarýn bulunduðu dýþ zarftan oluþan Tekliflerini, ihale tarihi olan 10.10.2012 Çarþamba günü saat 14:00 e kadar sýra numaralý alýndýlar karþýlýðýnda Belediyemiz Hizmet Binasý 5. Katta bulunan (Yeniyol Mahallesi. Gazi Caddesi No: 2- ÇORUM) Ýhale Komisyon (Encümen Baþkanlýðý) Baþkanlýðýna teslim edilmesi gerekmektedir. Alýndý numarasý zarfýn üzerine yazýlýr. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açýlmadan istekliye iade edilir. 3-Komisyon baþkanlýðýna verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alýnamaz ve deðiþtirilemez. 4- Ýhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapýp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 5-2886 sayýlý yasaya göre ihaleye katýlmasý yasak olanlar ihaleye katýlamaz. 6-Ýstekliler tekliflerini, ihale dokümanýnda verilen Avan Proje ve mahal listesine göre, yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamýnda hazýrlatacaklarý uygulama projelerine uygun olarak Meslek Lisesi kampusu ve Spor Kompleksi tesislerini anahtar teslimi olarak yapmak + 1.000.000,00 -TL ilave bedel artýrmak üzere vereceklerdir, Bu ihalede uygun bedel, teklif edilen bedellerin en yükseðidir. 7-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 8- Ýhale üzerine kalan isteklinin, idare tarafýndan ihale kararýnýn kendine tebliðinden itibaren onbeþ (15) gün içinde, ihale ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlarýn tamamýný ÇORUM BELEDÝYESÝ Mali Hizmetler Müdürlüðü veznesine veya ÇORUM BELEDÝYESÝ Mali Hizmetler Müdürlüðü'nün T.C Vakýflar Bankasý Çorum Þubesindeki TR970001500158007290543901 IBAN Nolu hesabýna yatýrmasý, sözleþme imzalanmasý ile ilgili iþlemleri tamamlayarak, geçici teminatý kati teminata çevirip, imzalanmýþ sözleþmeyi notere onaylatarak idareye teslimi þarttýr. 9-Ýhaleye TRT saatine göre baþlanýlacak olup, Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alýnmayacaktýr. Keyfiyet ilan olunur. Ýlan Tarihi: 17.09.2012 (Basýn: 724)


18 PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

Tekirova’da Samet Bayrak’ýn

www.corumhakimiyet.net

6-2

çabasý yetmedi

Çorumspor, Tekirova Belediyespor deplasmanýnda genç Samet Bayrak’ýn oynadýðý mücadeleci futbolu iki golle süslemesine karþýn savunmada tecrübe eksikliðinden gelen hatalar sonucunda kalesinde üst üste goller yedi. Ýkinci yarýda aþýrý nem nedeniyle koþmakta bile zorlanan kýrmýzý siyahlý genç futbolcular rakiplerine 6-2 maðlup olarak ikinci haftayýda puansýz kapattýlar. TEKÝROVA BELEDÝYE Hüseyin ........................4 Yusuf Onur...................5 Ýsmail.............................. Mehmet ........................4 Devrim .........................5 Gökhan Korkmaz ........6 Ýbrahim.........................6 (67. dak. Ýbrahim ..........) Mustafa ........................5 (73. dak. Ali ..................) Osman ..........................4 Uður .............................6 Gökhan Aydýngöl.........7 (81. dak. Mustafa..........)

ÇORUMSPOR

Emrah...........................5 (59. dak. Serkan............) Yasin Tüzün .................4 Metehan .......................4 Samet Bayrak...............4 M. Yasin ......................... Ali.................................4 Gökhan.........................4 Onur .............................4 Ubeydullah...................4 (64. dak. Samet Sur ......) Tuncay..........................4 (86. dak. Erkut ..............) Avne .............................4

STAD : Dr. Fehmi Öncel . SARI KART: Samet Sur (Çorumspor), Osman (Tekirova Belediyespor).

GOLLER : 5. ve 57. dakikalarda Samet Bayrak

(Çorumspor), 18. ve 43. dak. Gökhan Aydýngöl, 25. dak. Ýsmail, 45. ve 55. dakikalarda Uður Karakoç, 75. dak. Yusuf (Tekirova Belediyespor) HAKEMLER : Hasbi Dede, Osman Tüfekçi, Ahmut Uður Bilgin.

Samet Bayrak’ýn 5. dakikada attýðý ilk gol pozisyonu

deplasmanýnda maça atak baþladý ve 5. dakikada bulduðu golle öne geçti. Bu üstünlüðünü 23. dakikadaya kadar sürdüren kýrmýzý siyahlý takým bu dakikadan itibaren peþ peþe gelen gollere engel olamayan Çorumspor ilk yarýyý 4-1 maðlup tamamladý. Ýkinci yarýyada atak baþlayan Tekirova Belediyespor 52. dakikada farký dörde çýkardý. Çorumspor bu golden iki dakika sonra Samet’in golüyle farký yeniden üçe indirdi ve 70. dakikada ev sahibi takým Yusuf’la maçýn skorunu belirledi:

Yeniyol Mah. Gazi 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Topuk Yaylasý’nda iki Çorumlu

Fenerbahçe Taraftar Dernekleri temsilcilerinin Topuk Yaylasý’nda yapýlan toplantýsýna merkezden Cumhur Sevinç ile Osmancýk’tan Atilla Uður katýldýlar. Toplantýda dernek çalýþmalarý ve yeni dönemle ilgili projeler dile getirildi.

Fenerbahçe Kulübü’ne baðlý taraftar dernekleri toplantýsý Topuk Yaylasý Kamp ve Dinlenme Tesisleri’nde yapýldý. Fenerbahçe Kulübü Baþkaný Aziz Yýldýrým, Baþkanvekili Abdullah Kiðýlý ve Derneklerden Sorumlu Asbaþkan Mithat Yenigün’ün de katýldýðý organizasyonda Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz, Dernekler Çalýþma Grubu Üyesi Yaþar Nadir Atilla’nýn yaný sýra yurt içi ve yurt dýþýndan 100’den fazla dernek ile 200’ü aþkýn dernek yönetici ve üye de hazýr bulundu. Toplantý öncesi toplu halde hatýra fotoðrafý çektirilirken, Dernekler Çalýþma Grubu Üyesi Yaþar Nadir Atilla’nýn yaptýðý açýlýþ

Çorumspor, ilk haftanýn deplasmanda kazanan takýmý Tekirova Belediyespor deplasmanýnda erken bulduðu golle öne geçmesine raðmen rakibinin tecrübe üstünlüðü karþýsýnda bunu koruyamadý ve rakibine 6-2 maðlup olarak ikinci maçýndan da puansýz ayrýldý. T e k i r o v a Belediyespor takýmý ilk maçýnda Belediye Vanspor deplasmanýndan 2-0’lýk galibiyetle dönerek üç puanýn sahili olmuþtu. Çorumspor ise evinde aldýðý maðlubiyetle çýktýðý Tekirova

konuþmasýyla baþlayan toplantýda, Baþkan Aziz Yýldýrým, Baþkanvekili Abdullah Kiðýlý ve Asbaþkan Mithat Yenigün de birer konuþma yaptý. Daha sonra karþýlýklý görüþ alýþveriþiyle devam eden toplantýda, derneklerin ileriye dönük projeleri ve istekleri masaya yatýrýldý. Toplantý Ýznik Fenerbahçeliler Derneði Baþkaný Ömer Sindel’in Ýznik çinisinden Aziz Yýldýrým’ýn resmini yaptýrdýðý tablo ile Salihli Fenerbahçeliler Derneði Baþkaný Cemal Çelik’in de Türk bayraðý, Fenerbahçe logosu ve Baþkan Yýldýrým’ýn fotoðrafýný içeren 3 boyutlu tabloyu hediye etmesiyle son buldu.

Cumhur Sevinç ve Atilla Uður Topuk Yaylasý’nda yapýlan toplantý öncesinde tüm temsilc ilerle birlikte toplu halde görülüyor (daire içinde)

Haftanýn Toplu Sonuçlarý

Tekirova Belediye - Çorumspor Kayseri Þekerspor-Ýstanbulspor Anadolu Üsküdar - Ankara Demir : 0-0 Kastamonuspor-Belediye Vanspor : 0-2 Orhangazispor -Sandýkspor Gölcükspor-Diyarbakýr Büyükþehir : 0-1 Bergama Belediyespor-Karagümrük Kýrýkhanspor - Pazarspor : 2-2 Siirtspor - Beþikdüzüspor : 2-1

: 6-2 : 0-1 : 1-0 : 1-4

Grupta Puan Durumu

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tekirova Bld. Karagümrük Ýstanbulspor Diyarbakýr BL Orhangazispor Pazarspor Bld, Vanspor Siirtspor Sandýklýspor Ank. Demir Beþikdüzüspor Gölcükspor Kýrýkhanspor A. Üsküdar Kastamonu Kayseri Þeker Çorumspor

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2

8 5 4 3 3 4 2 2 1 0 3 2 2 0 0 0 3 1

Gelecek hafta programý:

2 1 0 0 1 2 2 2 1 0 4 3 3 2 2 3 8 7

Pazar: Çorumspor - Kastamonuspor. Pazarspor - Ankara Demirspor. Ýstanbulspor - Gölcükspor. Sandýklýspor - Tekirova Belediyespor. Fatih Karagümrük- Kayseri Þekerspor. Diyarbakýr Büyük Þehir - Siirtspor. Beþikdüzüspor - Orhangazispor. Belediye Vanspor-Anadolu Üsküdar. Kýrýkhanspor - Kastamonuspor.

6 6 6 6 6 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0

6-2 M A Ç T A N DAKÝKALAR: 5. dakikada sað kanattan geliþen Çorumspor ataðýnda Samet topla hareketlendi ceza sahasýna sað çaprazdan girdiði anda üzerine açýlan kalecinin yanýndan düzgün bir vuruþla topu Tekirova aðlarýna göndererek takýmýný deplasmanda 1-0 öne geçiren golü attý. 16. dakikada Tekirova Belediyespor ataðýnda sað kanattan Gökhan topla Çorumspor ceza sahasýna girdiði anda sert bir vuruþla topu köþeden aðlara göndererek skoru 1-1 yaptý. 23. dakikada ev sahibi takým öne geçti. Bu dakkada sol kanattan organize geliþen Tekirova ataðýnda Mustafa ceza sahasý içinde topla buluþtu sert vurdu kaleci Emrah’dan dönen topu iyi takip eden Ýsmail topu Çorumspor aðlarýna göndermekte zorlanmadý ve 2-1 takýmýný 2-1 öne geçirdi. 39. dakikada T e k i r o v a Belediyespor’da Gökhan kendisinin ikinci takýmýnýn üçüncü golünü attý. Bu dakikada çalýmlarla ceza sahasýna giren Gökhan kaleciyide geçtikten sonra topa sert vurdu top üst direðin içine vurarak aðlara gitti ve skor 3-1 oldu. 44. dakikada Tekirova Belediyespor dördüncü golü buldu. Ev sahibi takým ceza yayý üzerinde yaptýðý kýsa paslaþmalar sonunda son olarak topla buluþan Uður kaleci Emrah ile karþý karþýya kaldý ve

yerden düzgün bir vuruþla topu Çorumspor aðlarýna göndererek ilk yarýnýn skorunu belirledi: 4-1 Ýkinci yarýya ev sahibi takým golle baþladý. Bu dakikada sað kanattan geliþen Tekirova ataðýnda Osman’ýn yerden ortasýnda topu önünde bulan Uður önce durdurdu ardýndan da düzgün bir vuruþla topu Çorumspor aðlarýna göndererek kendisinin ikinci takýmýnýn beþinci golünü attý. 53. dakikada Çorumspor Samet ile ikinci golünü buldu. Bu dakikada savunmanýn arkasýna atýlan uzun topla Samet Tekirova ceza sahasýna girdi kaleciyide geçerek topu boþ kaleye gönderdi ve kendisinin ile takýmýnýn ikinci golünü attý: 5-2 72. dakikada T e k i r o v a Belediyespor’da Yusuf maçýn skorunu belirleyen golü attý. Maçýn kalan bölümünde iki takýmýnda çabasý sonuç vermeyince Tekirova Belediyespor sahadan 6-2’lik galibiyetle ayrýlarak ikinci maçýndan üç puanla ayrýlýp grupta liderliðe oturdu.


PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

www.corumhakimiyet.net

Kanser önleyici kara üzüm!

% 25

212 15 30

0 545 833 24 33-0 542 456 31 00

YOZGAT'DAKÝ ÖZEL ÞÝFA HASTANESÝ’NDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE

RADYOLOJÝ TEKNÝKERÝ ve TEKNÝSYENÝ, ANESTEZÝ TEKNÝKERÝ ve TEKNÝSYENÝ, HEMÞÝRE ve ALEXANDRITE LAZER BÝLEN ESTETÝSYEN Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL

20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: 225 09 32

(Ç.HAK:1299)

Yurt Yapý’da çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan muhasebeciler aranmaktadýr. Mür.: Hýdýrlýk Cad. No: 30 ÇORUM Tel: 213 11 70-0 532 484 33 00

ÜÇTUTLAR MAH. ÜÇTUTLAR CAD. NO: 9/3 ÇORUM TEL : (0364) 227 65 62 TEL/FAX : (0364) 224 40 99 GSM : 0 541 721 33 00 www.ysfguvenlik.com ysfguvenlik@ysfguvenlik.com

ELEMANLAR ARANIYOR * Kaynakçýlar * Taþlamacý ve berecisi olan vasýfsýz eleman alýnacaktýr.

Piramit Makina

Organize San. Bölgesi 1. Cad. No: 1 Tel: 0 532 453 42 96

Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda günlük cirosu yüksek temiz fast food devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 566 79 56

KÝRALIK DÜKKAN

Ankara Asfaltý 2. km’de kullaným alaný 400 m2 olan iþyeri sahibinden kiralýktýr. Mür. Tel: 0 532 771 99 89

KALENDER HOBÝ BAHÇELERÝ

* TEL ÖRGÜSÜ * SU TESÝSATI * ELEKTRÝK TESÝSATI * MEYVE FÝDANLARI BULUNAN BAHÇELER SATILIKTIR. Gsm: 0 541 441 54 50-0 542 254 76 95

Harita Teknikeri ya da Topoðraf alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 533 579 35 63

ELEMAN ÝLANI (Ç.HAK:2841)

Lokantamýzda çalýþtýrýlmak üzere Aþçý, Garson ve Komi alýnacaktýr. Mür. Tel: 0 507 500 21 83

(Ç.HAK:2855)

Satýlýk ELEMAN ELEMAN Devren ARANIYOR Fast Food ARANIYOR (Ç.HAK:2823)

Tel: 0 364 225 50 74 Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D

YSF GÜVENLÝK ALARM KAMERA VE ARAÇ TAKÝP SÝSTEMLERÝ

(Ç.HAK:2764)

MODA GELÝNLÝK EVÝ

ÇORUM YETKÝLÝ SATICISI

(Ç.HAK:1172)

ÇÝÐDEM * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir

Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri

Plasiyer w satýþ temsilcisi aranýyor. Kobi projesinde ücretli çalýþacak ücret ön görüþmede bildirilecek. Mür. Tel: 0 534 285 06 12

BAÐ YÜZÜ ÜZÜMÜ SATILIKTIR Toplam bað alaný 2 dönüm tamamý üzüm. Mür. Tel: 0 538 644 35 77

DEVREN SATILIK SATILIK ÝÞYERÝ Küçük Sanayi Sitesi 13. Cad. MARKET 27. Sk. No: 4’de bulunan 300 m2 kapalý 161 m2 açýk toplam

Gülabibey Mah. Baðcýlar Caddesinde faal durumda market iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Mür. Tel: 0 545 467 46 07

(Ç.HAK:2784)

(Ç.HAK:2828)

çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde Çorum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su 0 532 615 78 46-0 535 594 28 15

ELEMAN ARANIYOR Yurtben Yem Fabrikamýzda ve

(Ç.HAK:2658)

Küçük Sanayi Sitesi 23. Cad. No: 68 (güney cephe 246 m2 kapalý alanlý) Mür. Tel: 0 533 593 00 12

(Ç.HAK:2250)

(Ç.HAK:2881)

PAPSÝ PÝZZA

Devren Satýlýk Bilgisayar Çiðdem Tepe Satýþ ve Servisi Bahçeleri Faal durumda, köþe baþý, hazýr Çorum Osmancýk Karayolu’na sýfýr müþterisi olan uzun süre Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren Devren Satýlýk Bilgisayar Satýþ ve Servisi. Mür. Tel: 0 536 957 57 74

ALINACAKTIR ÝRTÝBAT TEL: 0 507 698 66 04 NOT: LOJMAN MEVCUTTUR.

Beyaz Emlak’tan Satýlýk

* Tavukluk mevkinde 4+1 180 m2 satýlýk daire 190 bin * Bahçelievler Öðretmenevi arkasý 130 m2 3+1 daire 130 bin * Hitit Park evlerinde satýlýk daire 260 bin * Buharaevler Manas Park civarý 3+1 125 m3 satýlýk daire 115 bin * Bahçelievler Lila Pastanesi civarý 4+1 180 m2 satýlýk daire 185 bin * Bahçelievler Kütüphane civarý 3+1 140 m2 satýlýk daire 120 bin * Biþkek Cad. üzeri satýlýk daireler 125 m2 105 bin * Asya Kentte Satýlýk Daireler 150 bin * Eþrefhoca Carrefour civarý satalýk daireler 160 bin * Buharaevler Mah. 5. Cad. arkasý 170 m2 4+1 satýlýk daireler 160 binden baþlayan fiyat * Bahabey Carrefour civarý satýlýk daireler 170 bin * Bahabey Cad. Carrefour civarý satýlýk dükkanlar * Devlet Hast. civarý satýlýk sýfýr daireler 180 binden baþlayan fiyatlarla * Yeni Adliye civarý satýlýk 3+1 daire 130 m2 90 bin * Buharaevler 5. Cad. 5+1 dublex çift banyolu 130 bin * Biþkek Cad. 130 m2 satýlýk sýfýr daireler 105 binden baþlayan fiyatlarla * Baðcýlarda kat imarlý arsalar 65 binden baþlayan fiyatlarla Yeniyol Mah. Gazi 3. Sok. Servet Ýþ Merkezi Kat: 2/12 Tel: 225 25 43 - 0 543 762 42 99

(Ç.HAK:2858)

(Ç.HAK:2668)

SATILIK DÜKKAN

¨

Adres: Azapahmet Sok. (Hitit Gýda Saray Þubesi yaný) No: 19/A

(Ç.HAK:2818)

(Ç.HAK:2882) (Ç.HAK:2863)

Askerlik engeli olmayan sorumluluk sahibi motosikletli ve yaya olarak daðýtým yapacak elemanlar alýnacaktýr. Motosiklet için A2 ehliyet þarttýr. Müracatlarýn randevu alýnarak þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Telekurye Daðýtým Ltd. Þti. Çorum Acentesi Tel: 0 506 926 67 82

3.99

Düðün ve Mevlit yemekleri verilir

(Ç.HAK:2856)

Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Pide ve Lahmacun Ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: 0 542 501 37 63

Pide ve Lahmacun Ustasý Aranýyor

(Ç.HAK:2873)

(Ç.HAK:2894)

E sýnýfý sürücü belgesi olan SRC belgesine sahip uzun yol tecrübeli þoför alýnacaktýr. Maaþ Tatminkar+Sigorta Can Oto Kurtarma Hizmetleri Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No: 33 Tel: 224 18 19-0 532 427 52 82

(Ç.HAK:2887)

ELEMAN ARANIYOR

(Ç.HAK:4138)

Kenan ARSLAN Burhan oðlu 05.02.1982 Çorum Doðumlu

Hertürlü büyükbaþ kurbanlýklarýmýzla hizmetinizdeyiz. Kesim ve parçalama iþlemleri itina ile hijyenik bir ortamda iþyerimizde yapýlýr. Adres: Hitit Üniversitesi Yaný Ýkbal Konutlarý ÇORUM Hasan Yýlmaz 0 535 214 41 52 Fatih Yýlmaz 0 537 697 39 98

ÞOFÖR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere

YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.

MAAÞ+PRÝM+YEMEK+SSK+SERVÝS ADRES : ÇÖPLÜ MAH.OSMANCIK CAD. NO:17/3 MERKEZ/ÇORUM BAÞVURU : 1 ADET FOTOÐRAFLA ÞAHSEN, SAAT 12.00-17.00 ARASI ALINACAKTIR. TEL : 0364 225 62 00 - 0364 213 77 25

(Ç.HAK:2880)

(Ç.HAK:2885)

BAY - BAYAN PERSONELLER ALINACAKTIR.

Yýlmazlar Canlý Hayvancýlýk

MERCÝMEK ÇORBASI KURU FASÜLYE PÝLAV KOMPOSTO

SÝPARÝÞ HATTI:

(Ç.HAK:2761)

ÇORUM ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE EN AZ LÝSE MEZUNU

19

GÜNÜN MENÜSÜ

444 0 410

(Ç.HAK:2870)

Ondokuz Mayýs Üniversitesi'nce yürütülen projeyle, Karadeniz'de kanserin önlenmesi için kokulu kara üzüm baðcýlýðýnýn geliþtirilmesi amaçlanýyor. Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Türkiye ve Amerika'nýn önde gelen en kaliteli kokulu kara üzüm çeþitlerini topladýklarýný ve 61 çeþidi araþtýrma sahasýnda çoðaltarak bölgeye uygun çeþidi belirlediklerini anlattý, Çelik, þöyle devam konuþtu: Kara üzüm kabuðundaki resveratrol maddesi içeriði en fazla Karadeniz Bölgesi'nde yetiþen üzümlerde görülüyor. Bu nedenle bölgede baðcýlýðýn geliþtirilmesini saðlamayý hedefliyoruz. Karadeniz Bölgesi'ndeki nemli iklimlerde yetiþen kokulu kara üzümün kabuðunda bolca yer alan resveratrol maddesi bir yandan üzümün yetiþmesini saðlarken öte yandan antioksidan, antimutagen ve antikanserojen aktivitesi göstererek, insan vücudunda kanser dokularýnýn oluþumunu, geliþimini ve artmasýný engellemekte. Ayrýca kolesterolü düþürdüðü de saptanmýþtýr. Kara üzüm vücutta yaðlarýn erimesine yardýmcý olarak cildin taze ve temiz bir görünüm almasýný saðlýyor. Ýçerdiði maddeler sayesinde güzellik iksiri olarak da nitelendiriliyor. Bir salkým kara üzüm veya buna eþ deðer kurutulmuþ kara üzüm, vücudu ve beyin hücrelerini zindeleþtiriyor.'' AA

ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, KargoÝSKENDERUN, gideriniziÝSTANBUL, düþürmek HATAY, ÝZMÝR, KAYSERÝ,istemez KONYA, misiniz? MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, en az KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ, ÝNEGÖL. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Þ.URFA, OSMANÝYE, CEYHAN, TARSUS, mutlaka K.MARAÞ, ÝNEGÖL. Toplu gönderinizde fiyat alýnýz. ADANA, ANKARA, BURSA, GAZÝANTEP, HATAY, ÝSKENDERUN, ÝSTANBUL, ÝZMÝR, www.kargokar.com corum@kargokar.com KAYSERÝ, KONYA, MERSÝN, ÇORLU, MANÝSA, GEBZE, Adres : K.S.S. 87. Sk.Þ.URFA, No: 2 Tel OSMANÝYE, : 230ÝNEGÖL. 10 50 CEYHAN, TARSUS, K.MARAÞ,

461 m2 alana sahip tüm dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: 0 530 505 92 07


Çorum Belediyespor çarþamba, Çorumspor perþembe oynayacak

Belediye’den tarihi galibiyet : 2-1 Ziraat Türkiye Kupasý ilk tur maç programý netlik kazandý. Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre temsilcilerimizden Çorum Belediyespor çarþamba, Çorumspor ise perþembe günü oynayacak. 19 Eylül çarþamba günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Çorum Belediyespor - Yeni Amasyaspor ile

PAZARTESÝ 17 EYLÜL 2012

ikinci tura yükselmek için karþýlaþacak. 20 Eylül perþembe günü ise Çorumspor ayný sahada 3. lig temsilcisi Ankara Demirspor ile ikinci tura yükselme mücadelesi verecek. Bu maçlarý kazanan takýmlar Türkiye Kupasý’nda ikinci turda mücadele etme hakký kazanacak. Ýkinci tur

Çorum Belediyespor profesyonel lig tarihindeki ilk galibiyetini dün Darýca Gençlerbirliði’ni son yarým saatte Oðuzhan Saraçoðlu ve Kaan’la bulduðu gollerle 2-1 yenerek ulaþtý. Mavi beyazlýlar rakibi önünde ilk bir saatlik bölümde beklenenden çok uzak bir futbol ortaya koyarken bu dakikadan itibaren rakibininde fizik olarak oyundan düþmesiyle üstünlüðü ele geçirdi ve galibiyete ulaþtý.

Ç o r u m Belediyespor, profesyonel ligde kendi saha ve seyircisi önünde oynadýðý ilk maçta Darýca Gençlerbirliði’ni fizik üstünlüðünü kullanarak son dakikalardaki futbolu ile 2-1 yenerek kazanmayý baþardý. Hazýrlýk maçlarýnda gösterdiði performanstan çok uzak bir görüntü veren Çorum Belediyespor rakibi önünde savunmayý kalabalýk tutarken hücumda çoðalamadý. Orta alanda bir türlü üstünlüðü ele geçiremeyen ve pozisyon üretemeyen mavi

beyazlýlarda dörtlü savunmanýn yanýnda Halil Ýbrahim’in rakibin etkili ismi Yusuf Atay’la adam adama oynamýsýyla beþli blok hiç ileriye çýkamadý. Bunlara ilave olarak birde ilk yarýda Ender ve Okan’ýn ilk yarýda hiç bir varlýk gösterememesi nedeniyle ilk yarýda Belediyespor üretkenlik gösteremedi buna karþýn rakibinede pozisyonlar verdi. Ýkinci yarýya Haydar ve Macit deðiþikliði ile baþlayan Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað, sað kanattan Haydar’la

hücuma katký saðladý ancak bukezde ilerde çoðalamayýnca gol þansa kaldý. Darýca Gençlerbirliði takýmýnýn maçýn 60. dakikasýndan sonra fiziksel olarak oyundan düþmesiyle Belediyespor rakip savunmayý az adamlarla yakalamaya baþladý. Pozisyon üretemeyen Belediyespor maðlup duruma düþtükten sonra beraberlik golünü erken bulmasýyla oyundan kopmayan ve panik yaþamayan temsilcimiz son dakikalarda bir yan topta Kaan’ýn kafasýndan gelen golle rakibini 2-1 yenerek tari-

ÇORUM BELEDÝYE

Emrah...........................5 Mehmet ........................5 (88. dak. Ýbrahim ..........) H. Ýbrahim....................4 Ýsmail............................5 Volkan ..........................5 Yiðitcan ........................5 Ýbrahim Ethem .............5 Kaan .............................6 Ender ............................3 (46. dk. Haydar...........5) Oðuzhan Saraçoðlu......6 Okan.............................3 (46. dak. Macit ...........3)

STAD : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Ýbrahim, Halil Ýbrahim, Yiðitcan

(Çorum Belediyespor), Ýbrahim Fatih, Ýbrahim Yýlmaz, Güney (Darýca Gençlerbirliði) GOLLER : 54. dak. Ýbrahim (Darýca Gençlerbirliði), Çorum Belediyespor’un 82. dakikada Kaan’ýn kafasýndan gelen bu gol vuruþu ile maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrýldý ortasýnda taç çizgisi dakikada sað kanattan kaldýðý anda yerden uzak 21. dakikada 60. dak. Oðuzhan Saraçoðlu, 82. dak. Kaan (Çorum kenarýndan Çorum geliþen Belediyespor köþeye plaseledi top yan Ender’in derinleme Belediyespor) Belediyespor faul atýþý ataðýnda Kaan topla direðin içine vururak sað kanattan HAKEMLER : Tolga Þinoforoðlu, Ümit Ramazan pasýnda kazandý. Atýþý Haydar buluþtu sert vurdu savunöbür kale direði dibinden ceza sahasýna girdi yerKonanç, Mustafa Çavuþ. kullandý penaltý noktasý madan seken top oyun alanýna döndü den ortaya çýkardý üzerine þiþirme topa iyi Oðuzhan Saraçoðlu’nun dönen topu savunma son Mehmet hareketlendi kanattan derinleme pasla hinde ilk galibiyet yükselen Kaan son anda önünde kaldý bu futbolcu anda uzaklaþtýrarak raksavunma son anda Ýbrahim Fatih sevincini yaþadý. kafasýyla dokundu kaleci çaprazdan kalecinin kapibine gol izni vermedi. yatarak topu kornere attý hareketlendi çapraz Ç o r u m yakýn mesafeden yapýlan attýðý köþeden sert vurdu ve gole izin vermedi. pozisyonda kaleci Emrah 47. dakikada sol Belediyespor - Darýca bu hamleye müdahele kaleci Ersin’in müdaheile karþý karþýya kaldý kanattan geliþen Darýca 35. dakikada savunGençlerbirliði maçýný edemeyince top köþeden lesine raðmen aðlara gitti serden sert vurdu kaleci Gençlerbirliði ataðýnda manýn arkasýna atýlan Belediyespor Baþkaný Darýca Gençlerbirliði ve temsilcimiz skoru 1-1 Emrah topu köþeden Halil Ýbrahim ceza yayý uzun topla Yusuf penaltý Zeki Gül ve Darýca aðlarna gitti ve mavi yaptý. kornere çelerek kalesini üzerinden sert vurdu noktasý üzerinde boþ Belediyespor yöneticileri beyazlýlar rakibi önünde mutlak bir golden kur62. dakikada ani çaprazdan gelen topu durumda buluþtu kaleci ile birlikte 300 civarýnda 2-1 üstünlüðü yakaladý. tardý. geliþen Çorum kaleci Emrah tokatladý Emrah ile karþý karþýya taraftar izledi. Maçýn kalan Belediyespor ataðýnda dönen topu savunma M A Ç T A N bölümünde konuk Kaan’ýn derinleme uzaklaþtýrdý ve ilk yarý DAKÝKALAR: takýmýn beraberlik çabasý pasýnda Mehmet Keleþ golsüz beraberlikle sona 4. dakikada Ender sonuç vermedi ve kaleci ile karþý karþýya erdi. sol kanattan topla Belediyespor profesykaldý yerden uzak köþeye Ýkinci yarýya konuk hareketlerdi ceza sahasýonel liglerdeki ilk galiplaselediði top direðin Darýca Gençlerbirliði na çaprazdan girdi kaleci biyetini Darýca dibinden az farkla auta golle baþladý. 54. dakikaYeniyol Mah. Gazi Engin ile karþý karþýya Gençlerbirliðini 2-1 gitti. da sað kanattan geliþen kaldýðý anda sert vurdu 2. Sokak No:4/B Tel: 225 75 05 yenerek aldý. 82. dakikada orta Darýca ataðýnda Ýbrahim kaleci topu köþeden saha ile rakip kalenin Yýlmaz topla savuntokatladý ve manýn arkasýna sarktý Belediyespor’u gol izni yerden penaltý noktasý vermedi. Haftanýn Toplu Sonuçlarý üzerine çýkardý Ýbrahim 17. dakikada sol Çorum Belediye-Darýca Gençlerbirliði : 2-1 Fatih topun geliþine ayak içi bir vuruþla topu köþeMardinspor - Sancaktepe Belediyespor : 0-3 den Çorum Belediyespor Elazýð Belediyespor- Keçiörengücü: 0-1 aðlarýna göndererek Diyarbakýrspor - Oyak Renault : 0-1 takýmýný deplasmanda 1Kocaelispor - Altýnordu AÞ : 1-1 0 öne geçirdi. Gümüþhanespor - Erzurum Büyük Þehir : 0-0 57. dakikada sað Maltepespor - Yimpaþ Yozgatspor : 1-3 tan önce þampuyonluk kanattan geliþen Çorum Arsinspor - Emrespor : 1-0 kupasýný Futbol Belediyespor ataðýrda Kahramanmaraþ Belediye-Beylerbeyi : 5-0 Federasyonu Amatör Haydar topla hareketlenÝþler Kurulu üyesi Futbol di son çizgiye inmeden Temsilcisi ve Samsun ortaya çýkardý penaltý ASKF Genel Baþkaný O G B M A Y P noktasý üzerinde Þener Aydýn tarafýndan Mehmet geliþine sert 1 K. Maraþ Bel. 2 2 0 0 7 1 6 verildi. vurdu kaleci Ersin topu 2 Sancaktepe 2 2 0 0 4 0 6 çýkarttý ve kalesini mutÞener Aydýn 3 Keçiörengücü 2 2 0 0 4 1 6 lak bir golden kurtardý. þampiyonluk kupasýný 4 Oyak Reno takým kaptaný Halil 2 2 0 0 3 1 6 60. dakikada Ýbrahim’e verdi ve ardýnBelediyespor beraberlik 5 Altýnorduspor 2 1 1 0 3 1 6 dan da takým yöneticileri golünü buldu. Bu 6 Beylerbeyi 2 1 0 1 6 5 6 ve futbol takýmý birlikte 7 Y. Yozgatspor 2 1 0 1 4 3 4 hatýra fotoðrafý çekindiler. 8 Darýca Gençler 2 1 0 1 4 4 3

Belediyespor þampiyonluk kupasýný aldý Çorum Belediyespor’un profesyonel lig tarihindeki ilk golünü Darýca Gençlerbirliði karþýsýnda Oðuzhan Saraçoðlu bu pozisyondaki vuruþu ile buldu ve rakibi önünde beraberliði saðladý

Ç o r u m Belediyespor Bölgesel Amatör Lig þampiyonluk kupasýný dün aldý. Mavi beyazlý takým geçtiðimiz sezon Bölgesel Amatör

Lig maçlarýnda grubunu birinci olarak bitirmiþ ardýndan oynanan final maçýnda da Bafraspor’u 1-0 yenerek 3. lige yükselmeyi baþarmýþtý.

Dün profesyonel ligde kendi saha ve seyircisi önündeki ilk maçta Darýca Gençlerbirliði ile karþýlaþan Çorum Belediyespor’a bu maç-

D. GENÇLERBÝRLÝÐÝ

Ersin .............................5 Evren ............................4 Ýbrahim Fatih ...............7 Ýbrahim Yýlmaz............4 Yusuf ............................6 Hakan ...........................4 Güney...........................4 (79. dak. Mustafa..........) Galip.............................4 Ferhat ...........................4 H. Ýbrahim....................4 (88. dak. Murat .............) Ýbrahim Akdað .............4 (67. dak. Ömer............3)

Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup

Grupta Puan Durumu

TAKIMLAR

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Arsinspor Çorum Beledi. Erzurum B. Þ Gümüþhane Emrespor Maltepespor Elazýð Belediye Diyarbakýr Mardinspor

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 1 1 1 0 0 0 2

1 1 0 1 1 2 2 2 2 0

2 2 1 2 0 2 0 1 0 1

Kocaelispor’un -3 puan cezasý var

Gelecek hafta programý:

Çorum Belediyespor BAL ligi þampiyonluk kupasýný aldýktan sonra toplu halde görülüyor

2 3 1 3 1 4 2 4 9 1

Pazar: Erzurum Büyükþehir - Çorum Belediyespor. Darýca Gençlerbirliði - Kocaelispor. Oyak Renaul - Elazýð Belediyespor. Altýnordu - Arsinspor. Emrespor - Diyarbakýrspor. Sancaktepe Belediye - Kahramanmaraþ. Maltepespor - Gümüþhanespor. Keçiörengücü - Mardinspor. Yimpaþ Yozgatspor - Beylerbeyi.

3 3 2 1 1 1 0 0 0 -1

corum hakimiyet  

corum hakimiyet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you